Garmin | Panoptix™ PS21-TR | Garmin Panoptix™ PS21-TR Pokyny pro instalaci

Garmin Panoptix™ PS21-TR Pokyny pro instalaci
6 V případě nutnosti vyberte možnost Spustit.
7 V případě potřeby vyberte jednotku přiřazenou paměťové
kartě a vyberte možnost Další > Dokončit.
Panoptix™ PS21-TR
8 Extrahujte soubory na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Načtení aktualizace softwaru na paměťovou
kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1 Zapněte kreslič map.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5 Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6 Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.
Potřebné nástroje
Aktualizace softwaru
• Křížový šroubovák číslo 2
• 3mm rovný šroubovák
®
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem Windows na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3 Vyberte možnost Stáhnout vedle softwarového balíčku, který
odpovídá vašemu chartplotteru.
POZNÁMKA: Stažení softwaru obsahuje aktualizace pro
všechna zařízení připojená k chartplotteru. Zvolte správný
balíček odpovídající chartplotteru, který chcete aktualizovat.
Můžete vybrat možnost Zobrazit všechna zařízení v tomto
balíčku, abyste mohli potvrdit, která zařízení chcete do
vašeho stahování zahrnout.
4 Přečtěte si a potvrďte podmínky.
5 Vyberte možnost Stáhnout.
®
Březen 2016
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
• Umístění sondy na závěsný motor se řídí typem motoru, který
máte na lodi nainstalován.
• U některých elektricky řízených motorů je možné sondu
upevnit přímo na motor, je však potřeba zajistit, aby bylo
možné motor s připevněnou sondou bezpečně ponořit i
vytáhnout.
• Sondu je nutné upevnit tak, aby nebránila vložení motoru do
úložné kolébky nebo jeho správnému sklápění či vytahování
z vody.
• Pokud sondu upevníte do blízkosti silného magnetického
pole, dojde k rušení schopnosti vnitřního kompasu měřit
magnetické pole Země a nebude možné provést kalibraci.
Nepodaří-li se kompas správně nakalibrovat, nebudou
k dispozici některé funkce map a trasové body vytvořené
pomocí sonaru LiveVü Forward budou k výpočtu polohy
využívat místo orientace sondy směr plavby lodě.
• Sondu je nutné upevnit co nejdále od samotného motoru a
zároveň zajistit, aby byla ponořena. Pokud sondu upevníte
na kryt motoru nebo na tyč příliš blízko motoru, může se stát,
že se nepodaří kompas správně nakalibrovat.
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01949-81_0B
• Aby bylo možné kompas používat, je nutné připevnit sondu
na tyč. Pokud sonarovou sondu připevníte na motor, nebude
kompas funkční.
Efektivní dosah vpřed
Sonarová sonda má efektivní dosah vpřed pětinásobek až
osminásobek aktuální hloubky vody. Například při třímetrové
hloubce je tedy efektivní dosah vpřed 15 až 24 metrů. Skutečný
dosah může být ovlivněn stavem vody a dna.
Instalace sonarové sondy na tyč závěsného
motoru
3 Zapojte ethernetový kabel k síťovému přepínači nebo k zadní
části chartplotteru.
4 Napájecí kabel zapojte k stejnosměrnému zdroji napájení
10–35 V (s vypínačem nebo bez vypínače).
Nastavení úhlu sonarové sondy na tyči závěsného
motoru
Ideálního zobrazení dosáhnete v případě, když bude sonda
nakloněna směrem dolů.
1 Když sondu upevníte na tyč motoru, nakloňte ji, aby
s vodorovnou osou motoru svírala úhel 15 À až 30 stupňů Á
směrem dolů.
Sestavení upevňovacích prvků na tyči motoru
Pomocí šroubů M6 À připevněte zadní část svorky Á
k přední části  tak, aby byla tyč motoru uprostřed.
2 Utáhněte upevňovací šroub, aby se sonda během provozu
nepohybovala.
Instalace sonarové sondy do držáku na tyč
závěsného motoru
OZNÁMENÍ
Během instalace je nutné připevnit kabel sondy k tyči nebo
k jinému bezpečnému místu. Poškození vodiče nebo opláštění
kabelu může způsobit selhání sondy.
Sondu je nutné upevnit co nejdále od samotného motoru. Pokud
sondu upevníte příliš blízko motoru, může se stát, že se
nepodaří kompas správně nakalibrovat. Bez úspěšně provedené
kalibrace kompasu nebude chartplotter zobrazovat ukazatele
směru a oblasti pokrytí, všechny ostatní funkce však budou
pracovat normálně.
1 Pomocí přiloženého šroubu À nebo upevňovacího šroubu
připevněte sondu Á ke svorce na tyč motoru Â.
Instalace převodníku na závěsný motor
Sestavení upevňovacích prvků na motoru
1 Protáhněte hadicovou svorku À otvorem v držáku na motor
Á.
2 Použijte vázací pásky a připevněte kabel sonarové sondy
k tyči motoru nebo jinému bezpečnému místu.
2
2 Obtáhněte svorku kolem motoru.
3 Utáhněte svorku.
Instalace sonarové sondy na závěsný motor
OZNÁMENÍ
Během instalace je nutné připevnit kabel sondy k tyči nebo
k jinému bezpečnému místu. Poškození vodiče nebo opláštění
kabelu může způsobit selhání sondy.
1 Pomocí přiloženého šroubu À nebo upevňovacího šroubu
připevněte sondu Á ke svorce na tyč motoru Â.
Připojení sonarové sondy k napájení a
námořní síti Garmin
Než připojíte zařízení k námořní síti Garmin a k napájení, je
nutné nejprve připevnit zařízení na závěsný motor.
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.
1 Veďte kabely pomocí příslušné izolace svorek, úchytů a
2 Připevněte kabel sondy k tyči nebo k jinému bezpečnému
místu.
3 Zapojte ethernetový kabel k síťovému přepínači nebo k zadní
části chartplotteru.
4 Napájecí kabel zapojte k stejnosměrnému zdroji napájení
10–35 V (s vypínačem nebo bez vypínače).
Nastavení úhlu sonarové sondy na závěsném motoru
Ideálního zobrazení dosáhnete v případě, když bude sonda
nakloněna směrem dolů.
1 Když sondu upevníte na motor, nakloňte ji, aby s vodorovnou
osou motoru svírala úhel 15 À až 30 stupňů Á směrem dolů.
těsnicího tmelu, aby bylo vedení kabelu paženími nebo
palubou pevné a bezpečné.
Nainstalujte
pojistnou objímku a O-kroužek na konektor
2
námořní sítě Garmin.
3 Připojte neizolovaný konec napájecího kabelu
k stejnosměrnému zdroji napájení 10–35 V a uzemněte jej.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li připojit síťový kabel u lodě vybavené
expandérem pro síťový port GMS™ 10, připojte síťový
kabel do portu na expandéru GMS 10.
• Chcete-li připojit síťový kabel u lodě, která není vybavena
expandérem pro síťový port GMS 10, připojte síťový kabel
do sítě, nebo do portu Panoptix na chartplotteru.
Průchodky pro vedení kabelu
Pokud vedete kabely po celé lodi, bude možná nutné vyvrtat
otvory pro vedení kabelů. Průchodky pro vedení kabelu lze
použít k zakrytí otvoru pro instalaci kabelu. Průchodky nejsou
vodotěsné. V případě potřeby aplikujte tmel na lodě okolo
průchodky a kabelu ihned po instalaci, abyste zajistili
vodotěsnost. Průchodky si můžete zakoupit u svého prodejce
Garmin nebo přímo od společnosti Garmin na adrese
www.garmin.com.
Instalace pojistných kroužků na kabely
Před instalací pojistných kroužků je třeba provést položení
kabelů.
Pro snadnější práci s kabely jsou pojistné kroužky a kabely
baleny samostatně. Jednotlivé pojistné kroužky jsou baleny
v číslovaných sáčcích pro snadnější identifikaci.
1 Oddělte od sebe díly pojistného kroužku À.
2 Utáhněte upevňovací šroub, aby se sonda během provozu
nepohybovala.
3
Antivegetativní nátěr
Aby se zabránilo korozi kovových trupů a zpomalil růst
organismů, které mohou mít vliv na výkon a životnost plavidla,
měli byste na trup své lodi jednou za půl roku použít
antivegetativní nátěr na vodní bázi.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte antivegetativní nátěr na bázi
ketonu, protože ketony napadají mnoho druhů plastů a mohou
váši sondu poškodit nebo zničit.
Technické údaje
2 Vložte O-kroužek Á na konec konektoru.
3 Zarovnejte díly pojistného kroužku  na kabelu a zacvakněte
je k sobě.
Instalační schéma
Technické údaje
Rozměry
Rozměry (š × v × d)
32 × 118 × 84 mm (1,3 × 4,6 × 3,3 palců)
Hmotnost
340 g (0,75 lb)
Maximální spotřeba energie
8W
Provozní napětí
Od 10 do 35 V stejnosměrné
Rozsah provozních teplot
Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Rozsah teplot pro skladování Od -40 do 70 °C (od -40 do 158 °F)
+
-
Materiál
Plast ASA
Maximální dosah*
91,4 m (300 stop)
Frekvence
417 kHz
Jmenovitý proud pojistky
4,0 A, mini 32 V, stejnosměrné
*Závisí na umístění sondy, typu dna, salinitě a dalších
vlastnostech vody.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Panoptix™ je ochranná
známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
Položka
À
Á
Â
Popis
Chartplotter
Panoptix PS21-TR
Zdroj napájení (vypínač je volitelný)
Kalibrace kompasu
Aby bylo možné kalibrovat kompas, musí být sonarová sonda
instalována na tyči dostatečně daleko od motoru, aby
nedocházelo k magnetickému rušení, a musí být ponořena ve
vodě. Kalibrace musí být dostatečně kvalitní, aby bylo možné
aktivovat vnitřní kompas.
POZNÁMKA: Aby bylo možné kompas používat, je nutné
připevnit sondu na tyč. Pokud sonarovou sondu připevníte na
motor, nebude kompas funkční.
Můžete začít loď otáčet ještě před započetím kalibrace, během
kalibrace je však nutné provést kompletní 1,5 otáčky.
1 Na stránce čelního sonaru ForwardVü nebo LiveVü Forward
vyberte možnost MENU > Nastavení sonaru > Instalace.
2 V případě nutnosti vyberte možnost Použít technologii
AHRS.
3 Vyberte možnost Kalibrace kompasu.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Údržba
Čištění sonarové sondy
Vodní usazeniny se hromadí velmi rychle a mohou snížit výkon
zařízení.
1 Odstraňte usazeniny pomocí jemné tkaniny a jemného
čisticího prostředku.
2 Pokud je vrstva usazenin silná, použijte houbičku s hrubým
povrchem nebo stěrku.
3 Otřete zařízení do sucha.
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising