Garmin | Panoptix™ PS21-TR | Garmin Panoptix™ PS21-TR Installationsinstruktioner

Garmin Panoptix™ PS21-TR Installationsinstruktioner
6 Vid behov väljer du Löpning.
7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
Panoptix™ PS21-TR
8 Extrahera filerna på minneskortet.
Obs! Programvaruuppdateringen kan ta flera minuter att
ladda in på minneskortet.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till plottern eller ekolodet, finns viktig
information och produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid det programvarupaket som
överensstämmer med din plotter.
Obs! Hämtningen av programvaran innehåller uppdateringar
för alla enheter som är anslutna till plottern. Välj det paket
som överensstämmer med plottern ska uppdateras. Du kan
välja Se alla enheter i det här paketet om du vill bekräfta de
enheter som ingår i hämtningen.
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
®
Mars 2016
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Verktyg som behövs
• Stjärnmejsel PH2
• 3 mm-spårskruvmejsel
Viktigt vid montering
• Var givaren ska placeras på en trollingmotor beror på vilken
typ av trollingmotor du har installerad på din båt.
• Du kan montera givaren på motorn på vissa elektriskt styrda
trollingmotorer, men du måste se till att utfällning och
indragning av trollingmotorn kan ske på ett säkert sätt när
givaren är monterad.
• Du måste montera givaren så att den inte blockerar motorns
placering i motorvaggan eller hindrar att motorn dras in och
fälls ut på ett korrekt sätt.
• Om du monterar givaren nära starka magnetfält kan det störa
den inbyggda kompassens mätningar av jordens magnetfält
och det kan förhindra kalibrering. Om kalibreringen inte
fungerar korrekt är vissa kartfunktioner inte tillgängliga, och
waypoints som skapats i LiveVü framåt beräknar positionen
med hjälp av båtens kurs istället för givarens orientering.
• Du måste montera givaren så långt från motorn som möjligt
och samtidigt hålla givaren under vattenytan. Om du placerar
givaren på cylindern på trollingmotorn, eller för nära motorn
på skaftet, kan det förhindra att kompassen kalibreras
korrekt.
Tryckt i Taiwan
190-01949-79_0B
• Du måste montera givaren på skaftet för att kunna använda
kompassen. Kompassen fungerar inte om du monterar
givaren på motorn.
4 Dra strömkabeln till en 10-35 V-likströmskälla med eller utan
Effektiv räckvidd framåt
Givaren bör tiltas nedåt för bästa bild.
1 När givaren är monterad på trollingmotorns skaft lutar du
givaren nedåt mellan 15 À och 30 grader Á från den
horisontella mitten på trollingmotorn.
Givaren har en effektiv räckvidd framåt på fem till åtta gånger
vattendjupet. Exempel: i 3 m (10 fot) djupt vatten är den
effektiva räckvidden framåt 15 till 24 m (50 till 80 fot). Vattenoch bottenförhållanden påverkar den faktiska räckvidden.
strömbrytare.
Justera givarens vinkel på trollingmotorns skaft
Installera givaren på trollingmotorns skaft
Sätta ihop materialet till trollingmotorfästets skaft
Använd M6-skruvar À för att sätta ihop den bakre delen av
trollingmotorns monteringsfäste Á med den främre delen Â
runt trollingmotorns skaft.
2 Dra åt vredet eller fästbulten så att enheten inte rör sig vid
användning.
Installera givaren på trollingmotorns skaftfäste
OBS!
Du måste fästa givarkabeln på skaftet eller någon annan säker
plats vid installationen. Skador på givarkabeln eller kabelhöljet
kan orsaka fel på givaren.
Du ska montera givaren så långt från motorn som möjligt. Om
du placerar givaren för nära motorn kan det förhindra att
kompassen kalibreras korrekt. Om inte kompassen kalibreras på
ett korrekt sätt visar inte plottern riktning och indikatorer för
täckningsområde, men alla andra funktioner fungerar normalt.
1 Använd det medföljande vredet À eller fästbulten till att fästa
givaren Á på monteringsfästet till trollingmotorn Â.
Installera givaren på en trollingmotor
Sätta ihop materialet till trollingmotorfästet
1 Sätt i slangklämman À genom öppningen på
trollingmotorfästet Á.
2 Använd buntband för att fästa givarkabeln på axeln eller
någon annan säker plats.
3 Dra Ethernetkabeln till nätverksswitchen eller baksidan av
plottern.
2
2 Dra slangklämman runt trollingmotorn.
3 Dra åt slangklämman.
Installera givaren på en trollingmotor
OBS!
Du måste fästa givarkabeln på skaftet eller någon annan säker
plats vid installationen. Skador på givarkabeln eller kabelhöljet
kan orsaka givarfel.
1 Använd det medföljande vredet À eller fästbulten till att fästa
givaren Á på monteringsfästet till trollingmotorn Â.
Ansluta givaren till strömkällan och Garmin
marina nätverk
Du måste montera enheten på trollingmotorn innan du kan
ansluta enheten till Garmin marina nätverk och strömkällan.
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra kablarna med hjälp av lämpliga buntband, fästelement
2 Fäst givarkabeln mot skaftet eller någon annan säker plats.
3 Dra Ethernetkabeln till nätverksswitchen eller baksidan av
plottern.
4 Dra strömkabeln till en 10 till 35 V-likströmskälla med eller
utan strömbrytare.
Justera givarens vinkel på trollingmotorn
Givaren bör tiltas nedåt för bästa bild.
1 När givaren är monterad på trollingmotorn tiltar du givaren
nedåt mellan 15 À och 30 grader Á från den horisontella
mitten på trollingmotorn.
och tätningsmedel för att fästa kablarna längs kabelbanan
och genom eventuella skott eller däcket.
2 Montera o-ringen och låsringen på kontakten till Garmin
marina nätverk.
3 Anslut strömkabelns blanktrådsände till en 10 till 35 Vlikströmskälla och till jorden.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ansluta nätverkskabeln på en båt utrustad med
en GMS™ 10 expansionsenhet för nätverksportar, ansluter
du nätverkskabeln till en port på GMS 10.
• Om du vill ansluta nätverkskabeln på en båt som inte är
utrustad med en GMS 10 expansionsenhet för
nätverksportar, ansluter du nätverkskabeln till nätverket
eller Panoptix porten på plottern.
Kabeldragningsringar
När du drar kablar genom båten kan du behöva borra hål för att
kunna dra igenom kablarna. Du kan använda
kabeldragningsringar för att täcka kabelinstallationshål.
Tågringarna i sig är inte vattentäta. Applicera vid behov ett
marint tätningsmedel efter installationen för att göra området
runt tågringen och kabeln vattentätt. Du kan köpa tågringar hos
din Garmin återförsäljare eller direkt från Garmin på
www.garmin.com.
Installera låsringar på kablarna
Innan du installerar låsringarna på kablarna måste du dra
kablarna.
För att göra det lättare att installera kablarna är låsringarna
förpackade separat från kablarna. Varje låsring är förpackad i en
liten påse med ett nummer på etiketten för enkel identifiering.
1 Separera låsringens två halvor À.
2 Dra åt vredet eller fästbulten så att enheten inte rör sig vid
användning.
2 För in o-ringen Á i änden av kontakten.
3 Passa in de två halvorna  av låsringen över kabeln och
snäpp sedan ihop dem.
3
Installationsschema
+
Objekt
À
Á
Â
-
Beskrivning
Plotter
Panoptix PS21-TR
Strömkälla (omkopplare som tillval)
Kalibrera kompassen
Specifikationer
Specifikation
Mått
Mått (B x H x L)
32 x 118 x 84 mm (1,3 x 4,6 x
3,3 tum)
Vikt
340 g (0,75 lb)
Maximal strömanvändning
8W
Driftspänning
Från 10 till 35 V likström
Drifttemperaturområde
Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Temperaturområde för förvaring Från -40 till 70 °C (från -40 till 158 °F)
Material
ASA-plast
Maximal räckvidd*
90 m (300 fot)
Frekvens
417 kHz
Säkringsstorlek
4,0 A mini 32 V likström
* Beror på placeringen av givaren, vattnets salthalt, bottentyp
och andra vattenförhållanden.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Panoptix™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! Du måste montera givaren på skaftet för att kunna
använda kompassen. Kompassen fungerar inte om du monterar
givaren på motorn.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På ekolodssidan för ForwardVü eller LiveVü framåt väljer du
MENU > Ekolodsinställningar > Installation.
Om
det behövs väljer du Använd AHRS.
2
3 Välj Kalibrera kompass.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Underhåll
Rengöra givaren
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
Om
föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
2
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
3 Torka enheten torr.
Bottenfärg
För att förhindra korrosion på metallskrov och för att minska
tillväxten av organismer som kan påverka fartygets prestanda
och hållbarhet bör du lägga en vattenbaserad bottenfärg på
båtens skrov var sjätte månad.
Obs! Använd aldrig ketonbaserad bottenfärg på båten, eftersom
ketoner angriper många plasttyper och kan skada eller förstöra
givaren.
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising