Garmin | quatix® | User manual | Garmin quatix® Brukerveiledning

Garmin quatix® Brukerveiledning
quatix
™
Brukerveiledning
April 2013
190-01594-38_0A
Trykt i Taiwan
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin®, Garmin-logoen, BlueChart® og TracBack® er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.‍
ANT‍+™, GHC™, GNT™, HomePort™, quatix™ og tempe™ er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper.‍ Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.‍ Mac® er et registrert
varemerke for Apple Computer, Inc.‍ Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.‍ NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen
er varemerker for National Marine Electronics Association.‍ Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.‍
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................ 1
Taster ......................................................................................... 1
Lade enheten ............................................................................. 1
Profiler ........................................................................................ 1
Endre profiler ......................................................................... 1
Opprette en egendefinert profil ............................................. 1
Slette en profil ....................................................................... 1
Sensorer og GPS-data ............................................................... 2
Vise datasidene ..................................................................... 2
Slå på en sensormodus ........................................................ 2
Kompass ............................................................................... 2
Høydemåler og barometer ......................................................... 2
Endre plottype ....................................................................... 2
Kalibrere den barometriske høydemåleren ........................... 2
Innhente satellitter ...................................................................... 2
Stoppe GPS .......................................................................... 2
Navigasjon...................................................................... 2
Navigere til et bestemmelsessted .............................................. 2
Stoppe navigasjonen ............................................................. 3
Veipunkter .................................................................................. 3
Opprette et veipunkt .............................................................. 3
Finne et veipunkt etter navn .................................................. 3
Navigere til et veipunkt .......................................................... 3
Redigere et veipunkt ............................................................. 3
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon .................... 3
Prosjektere et veipunkt .......................................................... 3
Slette et veipunkt ................................................................... 3
Slette alle veipunkter ............................................................. 3
Ruter .......................................................................................... 4
Opprette en rute .................................................................... 4
Endre et rutenavn .................................................................. 4
Redigere en rute ................................................................... 4
Vise en rute på kartet ............................................................ 4
Slette en rute ......................................................................... 4
Reversere en rute ................................................................. 4
Spor ........................................................................................... 4
Innhente satellittsignaler og registrere et spor ...................... 4
Lagre det gjeldende sporet ................................................... 4
Vise detaljer om sporet ......................................................... 4
Slette det gjeldende sporet ................................................... 4
Slette et spor ......................................................................... 4
Sende data til HomePort™ ................................................... 4
Sende og motta data trådløst ................................................ 4
Kart ............................................................................................ 5
Se på kartet ........................................................................... 5
Navigere ved hjelp av TracBack® .............................................. 5
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over
bord) ........................................................................................... 5
Bruksområder ................................................................ 5
Kappseiling ................................................................................ 5
Angi tidtakeren for kappseiling .............................................. 5
Kappseiling med tidtakeren for kappseiling ........................... 5
Angi startlinjen ....................................................................... 5
Kappseiling med startlinjen ................................................... 5
Bauteassistent ........................................................................... 6
Løft ........................................................................................ 6
På header .............................................................................. 6
Konfigurere innstillinger for bauteassistent ........................... 7
Kalibrere bauteassistenten .................................................... 7
Kalibrere bauteassistenten manuelt ...................................... 7
Vise tidevannsinformasjon ......................................................... 7
Pare med autopilot ..................................................................... 8
Bruke autopiloten .................................................................. 8
Innholdsfortegnelse
Klokke ........................................................................................ 8
Stille inn alarmen ................................................................... 8
Starte nedtellingstidtakeren ................................................... 8
Bruke stoppeklokken ............................................................. 8
Legge til en tilpasset tidssone ............................................... 8
Redigere en tilpasset tidssone .............................................. 8
Varsler ........................................................................................ 8
Angi en nærhetsalarm ........................................................... 8
Navigere med Sight 'N Go ......................................................... 9
Beregne størrelsen på et område .............................................. 9
Vise almanakkene ...................................................................... 9
Vise satellittinformasjon ............................................................. 9
Simulere en posisjon ............................................................. 9
Sensorer med ANT‍+™................................................... 9
Pare sensorer med ANT+ .......................................................... 9
Tips for å pare tilbehør av typen ANT‍+ med enheter fra
Garmin .................................................................................. 9
Direkteoverføre NMEA 2000 data .............................................. 9
Bruke automatisk mann over bord ............................................. 9
tempe ....................................................................................... 10
Sette på pulsmåleren ............................................................... 10
Tilpasse enheten.......................................................... 10
Oversikt over oppsett ............................................................... 10
Systeminnstillinger ................................................................... 10
Tilpasse datasidene ................................................................. 10
Kompassinnstillinger ................................................................ 11
Angi nordreferansen ............................................................ 11
Innstillinger for høydemåleren .................................................. 11
Angi enhetstoner ...................................................................... 11
Skjerminnstillinger .................................................................... 11
Kartinnstillinger ........................................................................ 11
Sporinnstillinger ....................................................................... 11
Tidsinnstillinger ........................................................................ 11
Endre måleenhetene ................................................................ 11
Innstillinger for posisjonsformat ............................................... 11
Tilpasse hovedmenyen ............................................................ 11
Informasjon om enheten............................................. 12
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 12
Oppdatere programvaren ......................................................... 12
Ta vare på enheten .................................................................. 12
Rengjøre enheten ............................................................... 12
Spesifikasjoner ......................................................................... 12
Batteriinformasjon .................................................................... 12
Databehandling ........................................................................ 12
Filtyper ................................................................................ 12
Slette filer ............................................................................ 12
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 12
Datafelter ................................................................................. 12
Datafelter for NMEA 2000 ................................................... 13
Datasider .................................................................................. 14
Feilsøking ................................................................................. 15
Låse tastene ........................................................................ 15
Nullstille enheten ................................................................. 15
Nullstille enheten til fabrikkinnstillingene ............................. 15
Fjerne alle sensorplottdata .................................................. 15
Tillegg........................................................................... 15
Registrere enheten .................................................................. 15
Få mer informasjon .................................................................. 15
Lisensavtale for programvare .................................................. 15
Indeks ............................................................................16
i
Komme i gang
Når du bruker enheten for første gang, bør du fullføre følgende
oppgaver for å stille inn enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.‍
1 Lad enheten (side 1).‍
2 Lær mer om profiler og sensordata (side 2).‍
3 Innhent satellitter og registrer spor (side 2).‍
4 Marker og naviger til et veipunkt (side 3).‍
5 Lær mer om programmer (side 5).‍
6 Direkteoverfør data fra NMEA 2000® nettverket (side 9).‍
7 Registrer enheten (side 15).‍
Taster
4 Juster den hengslede siden av laderen Á etter kontaktene
på baksiden av enheten.‍
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.‍
5 Lad enheten helt opp.‍
Profiler
À
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.‍ Hold nede for å slå
enheten av og på.‍
Á
Velg for å bla gjennom datasidene, alternativene og
innstillingene.‍
Â
Velg for å bla gjennom datasidene, alternativene og
innstillingene.‍
Ã
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.‍ Hold nede for å
vise statussiden.‍
Ä
Blå tast Velg for å åpne menyen for gjeldende skjermbilde.‍ Velg for
å velge et alternativ og for å bekrefte en melding.‍ Hold
nede for å markere et veipunkt.‍
Lade enheten
MERKNAD
Tørk godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten
eller kobler den til en datamaskin.‍ På denne måten kan du
forhindre korrosjon.‍
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.‍
1 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.‍
2 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.‍
3 Juster venstre side av ladeholderen À etter sporet på
venstre side av enheten.‍
Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten
etter hvordan du bruker den.‍ Innstillingene og visningene ved
seiling er forskjellige fra når du bruker enheten med for
eksempel en hurtigbåt.‍
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter
eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.‍
Endre profiler
Ved å endre profil kan du raskt endre oppsettet på enheten slik
at det passer med aktiviteten du velger når du endrer aktivitet.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Profiler.‍
3 Velg en profil.‍
Profilen du valgte, er nå den aktive profilen.‍ Eventuelle
endringer lagres til den aktive profilen.‍
Opprette en egendefinert profil
Du kan tilpasse innstillingene og datafeltene for en spesiell
aktivitet eller tur.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Profiler.‍
3 Velg et alternativ:
• Velg en profil.‍
• Velg Opprett ny, og velg den nye profilen.‍
Profilen du valgte, er nå den aktive profilen.‍ Den forrige
profilen lagres.‍
4 Velg eventuelt Rediger, og rediger navnet på profilen.‍
5 Tilpass innstillingene (side 10) og datafeltene for den
aktive profilen.‍
Eventuelle endringer lagres til den aktive profilen.‍
Slette en profil
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Profiler.‍
3 Velg en profil.‍
4 Velg Slett > Ja.‍
Komme i gang
1
Sensorer og GPS-data
4 Velg et alternativ.‍
Vise datasidene
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Med datasider som kan tilpasses, kan du raskt få tilgang til
sanntidsdata fra sensorene for kompass, barometer og
temperatur.‍ Når du begynner å spore eller navigere, vises flere
datasider.‍
Datasider kan også vise data som direkteoverføres fra NMEA
2000 nettverket via en Garmin® GNT™.‍
På siden for klokkeslett velger du eller for å bla gjennom
datasidene.‍
MERK: Sensordata lagres ikke på enheten.‍
Innhente satellitter
Datasideflyt
Klokkeslett-, kompass- og temperatursider vises som standard i
alle datasidevisninger.‍ Organiseringen i og visningen av andre
datasider varierer basert på følgende forhold.‍
• den aktive profilen
• om du sporer, navigerer eller bare viser sensordata
• om du direkteoverfører data for NMEA 2000 via Garmin GNT
Datafeltene på alle sider kan tilpasses.‍ Enkelte datafelter er
bare tilgjengelig under direkteoverføring av data for NMEA 2000
(side 14).‍
Slå på en sensormodus
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard.‍ Du kan kalibrere den barometriske
høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden
eller det korrekte barometriske trykket.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Sensorer > Høydemåler > Kalibrer.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-navigasjon, for eksempel registrering av spor.‍
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.‍ Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.‍ Hvis du vil justere tidsinnstillingene, kan
du se side 8.‍
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Start GPS.‍
3 Vent mens enheten finner satellittene.‍
Standard sensormodus er modusen På etterspørsel.‍ Den gir
deg rask tilgang til data for kompass, høydemåler, barometer
eller temperatur.‍ Du kan også stille enheten til modusen Alltid
på for å vise kontinuerlige sensordata.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Sensorer > Modus > Alltid på.‍
Stoppe GPS
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Stopp GPS.‍
Kompass
Du kan navigere til en rute, et spor, et veipunkt, en geocache
eller andre posisjoner som er lagret på enheten.‍ Du kan bruke
kartet eller kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.‍
Enheten har et kompass med tre akser og automatisk
kalibrering.‍
• Kompassnavigering (side 3)
• Kompassinnstillinger (side 11)
Kalibrere kompasset
MERKNAD
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs.‍ Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.‍
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard.‍ Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Sensorer > Kompass > Kalibrer > Start.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Navigasjon
Navigere til et bestemmelsessted
Du kan navigere til et bestemmelsessted ved hjelp av kompass
eller kart (side 5).‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Start GPS.‍
3 Vent mens enheten finner satellittene.‍
4 Velg den blå tasten.‍
5 Velg et alternativ:
• Velg Veipunkter.‍
• Velg Spor.‍
• Velg Ruter.‍
• Velg GPS-verktøy > Koordinater.‍
• Velg GPS-verktøy > POIer.‍
6 Velg et bestemmelsessted.‍
7 Velg Kjør.‍
Høydemåler og barometer
Enheten inneholder en intern høydemåler og et barometer.‍
• Sensordata På etterspørsel (side 2)
• Sensordata som er Alltid på (side 2)
• Innstillinger for høydemåler (side 11)
Endre plottype
Du kan endre måten enheten plotter barometerdata og
høydedata på.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Sensorer > Høydemåler.‍
3 Velg Barometerplott eller Høydeplott.‍
2
Enheten viser tid til bestemmelsesstedet À, avstand til
bestemmelsesstedet Á og beregnet ankomsttid Â.‍
8 Velg for å vise kompassiden.‍
Navigasjon
De to markørpunktene à fungerer som en peilemarkør.‍ Det
blå merket øverst på enheten Ä peker i retningen du er
vendt mot.‍
9 Juster markørpunktene etter det blå merket øverst på
enheten.‍
10 Fortsett i denne retningen til du kommer frem til
bestemmelsesstedet.‍
Stoppe navigasjonen
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Stopp navigasjonen.‍
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.‍
Opprette et veipunkt
Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.‍
1 Hold inne den blå tasten.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre veipunktet uten endringer, velger du
Lagre.‍
• Hvis du vil gjøre endringer i veipunktet, velger du
Rediger, utfører endringene og velger Lagre.‍
Finne et veipunkt etter navn
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Veipunkter > Stav søk.‍
3 Bruk den blå tasten, og for å angi tegn.‍
4 Når du er ferdig, velger du _ > Ferdig.‍
Navigere til et veipunkt
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Start GPS.‍
3 Vent mens enheten finner satellittene.‍
4 Velg den blå tasten.‍
5 Velg Veipunkter, og velg et veipunkt på listen.‍
6 Velg Kjør.‍
Enheten viser tid til bestemmelsesstedet À, avstand til
bestemmelsesstedet Á og beregnet ankomsttid Â.‍
7 Velg for å vise kompassiden.‍
De to markørpunktene à fungerer som en peilemarkør.‍ Det
blå merket øverst på enheten Ä peker i retningen du er
vendt mot.‍
8 Juster markørpunktene etter det blå merket øverst på
enheten.‍
9 Fortsett i denne retningen til du kommer frem til
bestemmelsesstedet.‍
Redigere et veipunkt
Du må opprette et veipunkt før du kan redigere det.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Veipunkter.‍
3 Velg et veipunkt.‍
4 Velg Rediger.‍
5 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.‍
6 Bruk den blå tasten, og for å angi tegn.‍
7 Når du er ferdig, velger du _ > Ferdig.‍
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon
Du kan finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre
nøyaktighet.‍ Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere
avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien
for å gi bedre nøyaktighet.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Veipunkter.‍
3 Velg et veipunkt.‍
4 Velg Gjennomsnittlig.‍
5 Flytt til veipunktposisjonen.‍
6 Velg Start.‍
7 Følg instruksjonene på skjermen.‍
8 Når eksempelsikkerheten når 100 %, velger du Lagre.‍
Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for
veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.‍
Prosjektere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å prosjektere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Veipunkter.‍
3 Velg et veipunkt.‍
4 Velg Prosjektering.‍
5 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Det prosjekterte veipunktet lagres med et standardnavn.‍
Slette et veipunkt
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Veipunkter.‍
3 Velg et veipunkt.‍
4 Velg Slett > Ja.‍
Slette alle veipunkter
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Nullstill > Veipunkter > Ja.‍
Navigasjon
3
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til det endelige bestemmelsesstedet.‍
Opprette en rute
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Ruter > Opprett ny.‍
3 Velg Første punkt.‍
4 Velg en kategori.‍
5 Velg det første punktet på ruten.‍
6 Velg Neste punkt.‍
7 Gjenta trinn 4–6 til ruten er fullstendig.‍
8 Velg Ferdig for å lagre ruten.‍
Endre et rutenavn
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Ruter.‍
3 Velg en rute.‍
4 Velg Endre navn.‍
5 Bruk den blå tasten, og for å angi tegn.‍
6 Når du er ferdig, velger du _ > Ferdig.‍
Redigere en rute
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Ruter.‍
3 Velg en rute.‍
4 Velg Rediger.‍
5 Velg et punkt.‍
6 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du Kart.‍
• Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten,
velger du Flytt opp eller Flytt ned.‍
• Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett
inn.‍
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.‍
• Hvis vil legge til et punkt på slutten av ruten, velger du
Neste punkt.‍
• Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern.‍
Vise en rute på kartet
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Ruter.‍
3 Velg en rute.‍
4 Velg Se på kart.‍
Slette en rute
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Ruter.‍
3 Velg en rute.‍
4 Velg Slett > Ja.‍
Reversere en rute
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Ruter.‍
3 Velg en rute.‍
4 Velg Snu.‍
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger.‍ Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.‍
4
Innhente satellittsignaler og registrere et spor
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-navigasjon, for eksempel registrering av spor.‍
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.‍ Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Start GPS.‍
3 Vent mens enheten finner satellittene.‍
4 Beveg deg for å registrere et spor.‍
Avstand og tid vises.‍
5 Velg for å vise løkken med datasider.‍
6 Hold nede .‍
7 Velg et alternativ:
• Velg Stopp spor midlertidig for å stoppe sporingen
midlertidig.‍
• Velg Lagre spor for å lagre sporet.‍
• Velg Fjern spor for å slette sporet uten å lagre.‍
• Velg Stopp GPS for å slå av GPS uten å slette sporet.‍
Lagre det gjeldende sporet
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Spor > Gjeldende.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre hele sporet, velger du Lagre.‍
• Hvis du vil lagre en del av sporet, velger du Lagre del og
deretter delen du vil lagre.‍
Vise detaljer om sporet
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Spor.‍
3 Velg et spor.‍
4 Velg Se på kart.‍
Begynnelsen og slutten på sporet markeres med flagg.‍
> Detaljer.‍
og for å vise informasjon om sporet.‍
5 Velg
6 Bruk
Slette det gjeldende sporet
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Spor > Gjeldende > Tøm.‍
Slette et spor
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Spor.‍
3 Velg et spor.‍
4 Velg Slett > Ja.‍
Sende data til HomePort™
Før du kan sende data til HomePort, må du kjøpe HomePort og
installere det på datamaskinen (www.garmin.com/‍homeport).‍
Du kan vise spor og veipunkter på datamaskinen.‍
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.‍
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows® og som et aktivert volum i Mac®.‍
2 Start HomePort.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Sende og motta data trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel enhet fra
Garmin.‍
Navigasjon
Enheten kan sende eller motta data når den er koblet til en
annen kompatibel enhet.‍ Du kan dele veipunkter, geocacher,
ruter og spor trådløst.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Del data > Enhet til enhet.‍
3 Velg Send eller Motta.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Sende data til BlueChart® Mobile
Før du kan dele data med programmet BlueChart Mobile, må du
installere det på den mobile enheten din (www.garmin.com
/‍bluechartmobile).‍
Du kan vise spor og veipunkter på mobile enheter.‍
1 Velg den blå tasten på quatix.‍
2 Velg Del data > BlueChart Mobile.‍
3 Start BlueChart Mobile på den mobile enheten.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Du finner mer informasjon i hjelpen for BlueChart Mobile.‍
Kart
viser posisjonen din på kartet.‍ Når forflytter deg, beveger
ikonet seg og etterlater en sporlogg (sti).‍ Veipunktnavn og symboler vises på kartet.‍ Når du navigerer til et
bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet.‍
• Kartnavigasjon (side 5)
• Kartinnstillinger (side 11)
Se på kartet
1 Velg for å vise kartet mens du navigerer.‍
2 Velg den blå tasten.‍
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Velg Panorer, og velg , , og
for å vise forskjellige
områder.‍
• Velg Zoom, og velg og for å zoome inn og ut på
kartet.‍
Navigere ved hjelp av TracBack®
Du kan navigere tilbake til begynnelsen av sporet når du
navigerer.‍ Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake
til havnen eller kystlinjen.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Spor > Gjeldende > TracBack.‍
Bruksområder
Kappseiling
Du kan bruke quatix til å øke sannsynligheten for at båten
krysser startlinjen idet kappseilaset begynner.‍ Hvis du
synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den offisielle
nedtellingstidtakeren for kappseilaset, varsler quatix deg med
intervaller på ett minutt når starten på kappseilaset nærmer seg.‍
Hvis du synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den
virtuelle startlinjen, måler quatix hastigheten, peilingen og tiden
som gjenstår på nedtellingstidtakeren.‍ quatix bruker disse
dataene til å angi om båten krysser startlinjen før, etter at eller
akkurat når kappseilaset starter.‍
Angi tidtakeren for kappseiling
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Kappseilas > Oppsett > Tidtaker.‍
3 Bruk den blå tasten, og for å angi tiden.‍
Kappseiling med tidtakeren for kappseiling
Du må velge seileprofilen og angi tidtakeren for kappseiling før
du kan bruke tidtakeren for kappseiling til å starte et kappseilas.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Kappseilas > Start!.‍
3 Velg og for å synkronisere tidtakeren for kappseiling
med den offisielle nedtellingen for kappseilaset, og velg den
blå tasten for å starte tidtakeren.‍
TIPS: Velg eventuelt og etter å ha startet tidtakeren for
å legge til eller trekke fra tid fra tidtakeren for kappseiling.‍
Angi startlinjen
Du kan angi en startlinje ved hjelp av to veipunkter eller
veipunktet for den ene enden av startlinjen og peilingen til den
andre enden av linjen.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Kappseilas > Oppsett > Startlinje.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi gjeldende posisjon som det første punktet
for startlinjen, velger du Marker punkt > Marker.‍
• Hvis du vil bruke et veipunkt du har lagret tidligere som
det første punktet for startlinjen, velger du Velg punkt og
velger et veipunkt.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi gjeldende posisjon som det andre punktet
for startlinjen, velger du Veipunkter > Marker punkt >
Marker.‍
• Hvis du vil bruke et veipunkt du har lagret tidligere som
det andre punktet for startlinjen, velger du Veipunkter >
Velg punkt og velger et veipunkt.‍
• Hvis du vil angi peilingen for startlinjen fra posisjonen til
det første veipunktet, velger du Peiling og angir peilingen.‍
Kappseiling med startlinjen
Gjeldende posisjon À, sporet du skal følge Á og sluttpunktet
 vises på kartet.‍
Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord)
Du må velge profilen for seiling og angi startlinjen før du kan
bruke enheten til å starte et kappseilas.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Kappseilas > Start!.‍
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk
begynne å navigere til den.‍
1 Hold nede , og velg OK.‍
Navigasjonssiden åpnes.‍
2 Naviger ved hjelp av kompass eller kart.‍
Bruksområder
5
Skjermbildet for tidtakeren for kappseiling viser tidtakeren for
kappseiling À, brenntid Á og avstand til startlinjen Â.‍
3 Velg og for å synkronisere tidtakeren for kappseiling
med den offisielle nedtellingen for kappseilaset, og velg den
blå tasten for å starte tidtakeren.‍
TIPS: Hvis brenntiden er i minus, ankommer du startlinjen
etter at kappseilaset begynner og du bør justere kurs eller
hastighet i samsvar med dette.‍ Hvis brenntiden er i pluss,
ankommer du startlinjen før kappseilaset begynner og du bør
justere kurs eller hastighet i samsvar med dette.‍
TIPS: Velg eventuelt og etter å ha startet tidtakeren for
å legge til eller trekke fra tid fra tidtakeren for kappseiling.‍
Bauteassistent
Når du kjører i cruisefart eller topphastighet mot vinden, kan
bauteassistent hjelpe deg med å fastslå om båten seiler på en
lift eller header.‍ Når du kalibrerer bauteassistenten, lagrer
enheten båtens kurs over land (COG) for babord À og styrbord
Á, gjennomsnittlige faktiske vindretning  og bautevinkel Ã.‍
Enheten viser hvor stort avvik det er i grader fra den faktiske
kursen til den planlagte kursen Ä og hastighet over land Å.‍
Merkene på kanten Æ gir en rask oversikt over det som
representerer løftevinkelen.‍
Når båten løftes konsekvent, bør du kalibrere den faktiske
vindretningen eller den gjeldende bautevinkelen på nytt.‍ Hvis du
kalibrerer på nytt, sikrer du at bauteassistenten oppgir riktig
informasjon.‍
På header
Enheten bruker disse dataene til å fastslå om båten seiler løftet
eller på en header på grunn av vindskift.‍
MERK: quatix bruker GPS-basert kurs over land til å fastslå
kursen i funksjonen for bauteassistent.‍ Den holder ikke oversikt
over andre faktorer som kan påvirke båtens retning, for
eksempel strømninger og tidevann.‍
Når båten seiler på en header, har vindretningen À skiftet slik at
den faktiske kursen Á fører deg lenger vekk fra
bestemmelsesstedet  enn den planlagte kursen à ville gjort.‍
Løft
Når båten løftes, har vindretningen À skiftet slik at den faktiske
kursen Á fører deg nærmere bestemmelsesstedet  enn den
planlagte kursen à ville gjort.‍
6
Bruksområder
planlagte bautingen til babord eller styrbord og velge
Rekalibrer.‍
MERK: Når du kalibrerer bauteretningen for babord eller
styrbord på nytt, forblir bautevinkelen den samme, og den
gjennomsnittlige faktiske vindretningen og den motsatte
kursretningen beregnes på nytt.‍
• Hvis du vil endre bautevinkelen, velger du Bautevinkel
og velger en vinkel.‍
MERK: Når du endrer bautevinkelen, forblir den
gjennomsnittlige faktiske vindretningen den samme og
bautingen for babord eller styrbord blir endret til halve
verdien av endringen til bautevinkelen i henhold til den
faktiske vindretningen.‍ Hvis bautevinkelen for eksempel
endres med 10º, endres bautingen for babord med -5º og
bautingen for styrbord med 5º.‍ Hvis bautevinkelen endres
med 10º, endres bautingen for babord med -5º og
bautingen for styrbord med 5º.‍
• Hvis du vil endre den gjennomsnittlige faktiske
vindretningen, velger du Faktisk vindretning og velger
retningen.‍
MERK: Når du endrer den gjennomsnittlige faktiske
vindretningen, forblir bautevinkelen den samme og
bautingen for babord og styrbord endres med samme
verdier som endringen i den gjennomsnittlige faktiske
vindretningen.‍ Hvis den gjennomsnittlige faktiske
vindretningen endres med 10º, endres bautingen for
babord og styrbord med 10º hver.‍
Vise tidevannsinformasjon
Enheten viser hvor stort avvik det er i grader fra den faktiske
kursen til den planlagte kursen Ä og hastighet over land Å.‍
Merkene på kanten Æ gir en rask oversikt over det som
representerer løftevinkelen.‍
Når båten konstant seiler på en header, bør du endre bauting
og kalibrere den faktiske vindretningen eller den gjeldende
bautevinkelen på nytt.‍ Hvis du kalibrerer på nytt, sikrer du at
bauteassistenten oppgir riktig informasjon.‍
Konfigurere innstillinger for bauteassistent
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Bauteguide.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil aktivere bauteassistenten, velger du Slå på.‍
• Hvis du vil deaktivere bauteassistenten, velger du Slå av.‍
• Hvis du vil slå av eller på avmerkinger på kanten, velger
du Avmerkinger.‍
Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon, inkludert
tidevannshøyde og tidspunkt for neste høyvann og lavvann.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Tidevann > Søk nær.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke i nærheten av et veipunkt du har lagret,
velger du Veipunkter og velger eller søker etter et
veipunkt.‍
• Hvis du vil søke i nærheten av en bestemt by, velger du
Byer og velger eller søker etter en by.‍
Det vises en liste over tidevannsstasjoner i nærheten av
stedet du har valgt.‍
4 Velg en stasjon.‍
Det vises et 24-timers tidevannskart for gjeldende dato, dette
kartet viser gjeldende tidevannshøyde À og tidspunkter for
neste høyvann Á og lavvann Â.‍
Kalibrere bauteassistenten
Hvis du vil bruke bauteassistenten, må du først kalibrere den
optimale bautevinkelen for båten.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Bauteguide > Fullstendig kalibrering.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Kalibrere bauteassistenten manuelt
Under en konkurranse må du kanskje justere innstillingene for
bauteassistent individuelt for å tilpasse deg endrende forhold.‍
MERK: Se side 6 for å få mer informasjon om forholdet mellom
dataene som lagres av funksjonen for bauteassistent.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Bauteguide.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil kalibrere bauteretningen for babord eller
styrbord på nytt, må du holde en stø kurs langs den
Bruksområder
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise detaljert informasjon om de fire neste
tidspunktene når tidevannet står høyest eller lavvannet
ligger lavest, velger du .‍
• Hvis du vil panorere tidevannskartet, velger du den blå
tasten og deretter Panorer kart.‍
• Hvis du vil vise tidevannsinformasjon for en annen dato,
velger du den blå tasten, Endre dato og deretter datoen
du vil vise.‍
7
Pare med autopilot
5 Velg Start.‍
Du finner mer informasjon om hvordan du bruker GHC™, i
brukerveiledningen for GHC.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Autopilot > Ja.‍
3 Angi at GHC skal søke etter en fjernkontroll.‍
Når enhetene er paret, vises skjermbildet for autopilot på
quatix.‍
Når enheten er paret med autopiloten, kobler den til autopiloten
automatisk når den er innenfor rekkevidde.‍
MERK: Hvis du vil bruke en annen autopilot, holder du inne
og for å nullstille den gjeldende autopilotparingen og gjentar
trinn 2 og 3.‍
Bruke stoppeklokken
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Klokke > Stoppeklokke.‍
3 Velg Start.‍
Bruke autopiloten
Før du kan bruke quatix til å kontrollere en autopilot, må du
installere og konfigurere et kompatibelt autopilotsystem av
typen Garmin GHP™, og parkoble quatix med GHC.‍ Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen for autopiloten.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Autopilot.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil aktivere autopilotens funksjon for å holde
styrekursen, holder du en stø kurs, velger Aktiver og gir
fra deg styringen.‍
• Hvis du vil endre kursen med intervaller på 1° når
autopiloten er aktivert, velger du for babord og for
styrbord.‍
• Hvis du vil utføre en trinnvis vending når autopiloten er
aktivert, holder du inne for babord og for styrbord.‍
• Hvis du vil aktivere en forhåndsangitt handling, velger du
Forhåndsinnstillinger, og deretter en knappehandling.‍
En grafisk visning av handlingen som utføres når knappen
trykkes, vises.‍
• Hvis du vil ta over styringen, velger du Standby.‍
• Hvis du vil vise klokken og datasider, velger du .‍
MERK: Hvis du vil deaktivere autopiloten raskt mens du
viser klokken eller datasidene, trykker du på den blå
tasten og velger Standby.‍
Legge til en tilpasset tidssone
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Klokke > Alternative soner > Legg til sone.‍
3 Velg tidssone.‍
Siden for tilpassede tidssoner er lagt til gjeldende profil.‍
Redigere en tilpasset tidssone
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Klokke > Alternative soner.‍
3 Velg tidssone.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre tidssone, velger du Rediger sone.‍
• Hvis du vil tilpasse navnet på tidssonen, velger du
Rediger etikett.‍
Varsler
Du kan angi at enheten skal varsle deg i mange ulike
situasjoner hvor det er viktig at du er oppmerksom på forhold i
omgivelsene eller andre data.‍ Det finnes tre typer varsler:
hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige varsler.‍
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.‍
Hendelsen er en bestemt verdi.‍ Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.‍
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde.‍ Du kan for
eksempel angi at enheten varsler deg når hastigheten er
under 5 knop og over 15 knop.‍
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall.‍ Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30.‍ minutt.‍
Varselnavn
Starte nedtellingstidtakeren
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Klokke > Tidtaker.‍
3 Bruk den blå tasten, og for å angi tiden.‍
4 Velg eventuelt Varsel, og velg et alternativ.‍
8
Beskrivelse
Du kan angi en maksimal avstand for
hvor langt fartøyet kan drive etter å ha
kastet anker.‍
Nærhet
Regelmessig
Se side 8.‍
Avstand
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi et intervall eller en
tilpasset avstand fra
bestemmelsesstedet.‍
Tid
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi et intervall eller et
tilpasset tidspunkt fra beregnet
ankomsttid.‍
Høyde
Hendelse,
område,
regelmessig
Du kan angi minimums- og
maksimumsverdier for høyde.‍ Du kan
også angi at enheten skal varsle deg
når du beveger deg en angitt verdi
oppover eller nedover i høyden.‍
Navigasjon
ankomst
Hendelse
Du kan angi varsler for når du når
veipunkter eller bestemmelsesstedet
for et spor eller en rute.‍
Hastighet
Område
Du kan angi minimums- og
maksimumsverdier for hastighet.‍
Batteri
Hendelse
Du kan angi en minsteverdi for batteri.‍
Klokke
Stille inn alarmen
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm.‍
3 Bruk den blå tasten, og for å angi tiden.‍
4 Velg Tone, Vibrasjon eller Tone og vibrasjon.‍
5 Velg Én gang, Daglig eller Ukedager.‍
Varseltype
Ankeret driver Hendelse
Angi en nærhetsalarm
Nærhetsalarmer varsler deg når du befinner deg innenfor et
angitt område fra en bestemt posisjon.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Varsler > Nærhet > Rediger > Opprett ny.‍
Bruksområder
3 Velg en posisjon.‍
4 Angi en radius.‍
5 Velg Ferdig.‍
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke enheten mot et objekt i det fjerne, for eksempel et
vanntårn, låse retningen og deretter navigere til objektet.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg GPS-verktøy > Sight 'N Go.‍
3 Pek de blå merkene på kanten mot et objekt.‍
4 Velg den blå tasten.‍
5 Velg et alternativ:
• Velg Angi kurs for å navigere til det fjerntliggende
objektet.‍
• Velg Prosjektering (side 3).‍
6 Naviger ved hjelp av kompass (side 2) eller kart (side 5).‍
Beregne størrelsen på et område
Du må innhente satellitter før du kan beregne størrelsen på et
område (side 2).‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg GPS-verktøy > Områdeberegning.‍
3 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.‍
4 Når du er ferdig, velger du den blå tasten for å beregne
området.‍
5 Velg et alternativ:
• Velg Lagre spor, angi et navn, og velg Ferdig.‍
• Velg Endre enheter for å konvertere området til en annen
enhet.‍
• Velg
for å avslutte uten å lagre.‍
Vise almanakkene
Du kan vise almanakkinformasjon for sol og måne og jakt og
fiske.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise informasjon om soloppgang, solnedgang,
måne opp og måne ned, velger du GPS-verktøy > Sol og
måne.‍
• Hvis du vil vise de antatte beste tidene for jakt og fiske,
velger du GPS-verktøy > Jakt & fiske.‍
3 Velg eventuelt eller for å vise en annen dag.‍
Vise satellittinformasjon
Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet,
satellittposisjoner og signalstyrke.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Start GPS.‍
3 Velg den blå tasten.‍
4 Velg GPS-verktøy > Satellitt.‍
5 Velg for å vise ytterligere informasjon.‍
Simulere en posisjon
Du kan slå av GPS og simulere en annen posisjon når du
planlegger ruter eller aktiviteter i et annet område.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > System > GPS-modus > Demomodus.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg Kjør > Flytt til posisjon.‍
Sensorer med ANT+™
Sensorer med ANT‍+™
Enheten er kompatibel med følgende trådløst ANT‍+tilleggsutstyr.‍
• tempe™, trådløs temperatursensor (side 10)
• Pulsmåler
Du finner mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av
tilleggssensorer på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Pare sensorer med ANT+
Paring vil si å koble sammen trådløse sensorer med ANT‍+, for
eksempel å koble en tempe temperatursensor til Garmin
enheten.‍
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(3 m).‍
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer med ANT‍+ når du
skal pare enhetene.‍
2 Velg den blå tasten.‍
3 Velg Oppsett > ANT-sensor.‍
4 Velg sensoren.‍
5 Velg Nytt søk.‍
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er paret med enheten.‍ Sensordata vises i datasideløkken
eller et tilpasset datafelt.‍
Tips for å pare tilbehør av typen ANT‍+ med enheter
fra Garmin
• Kontroller at tilbehør av typen ANT‍+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.‍
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet tilbehør av typen ANT‍+
før du parer tilbehør av typen ANT‍+ med enheten fra
Garmin.‍
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT‍+ 3 m (10 fot).‍
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT‍+
hver gang den aktiveres.‍ Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.‍
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.‍
Direkteoverføre NMEA 2000 data
Når du sporer eller navigerer, kan enheten direkteoverføre data
fra et NMEA 2000 nettverk som er utstyrt med Garmin GNT.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > ANT-sensor > GNT > På.‍
Datasidene viser informasjon fra sensorene som er koblet til
NMEA 2000 nettverket.‍ Du kan tilpasse datafeltene som
vises på hver enkelt dataside.‍
3 Velg to ganger.‍
4 Velg Direkteoverfør N2K for å direkteoverføre NMEA 2000
data.‍
Hvis du vil avslutte direkteoverføringen av NMEA 2000 data,
velger du den blå tasten og Stopp N2K.‍
Bruke automatisk mann over bord
Hvis enheten er koblet til Garmin GNT, kan du angi at enheten
aktiverer den forhåndsinnstilte funksjonen for mann over bord
hvis enheten mister kontakten med GNT i mer enn ti sekunder.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Automatisk MOB > På.‍
9
Hvis enheten mister kontakten med GNT i mer enn ti
sekunder, aktiveres funksjonen for mann over bord på
enheten og på alle Garmin kartplottere som er koblet til
nettverket NMEA 2000.‍ Det opprettes et veipunkt for mann
over bord på kartplotteren og enheten.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bekrefte aktivering av mann over bord og lagre
MOB-veipunktet, velger du Bekreft.‍
• Hvis du vil avvise varselet om mann over bord fordi det
ble aktivert av en feiltagelse, velger du Tøm.‍
• Hvis du vil avvise varselet om mann over bord og slå av
den automatiske MOB-funksjonen, velger du Deaktiver.‍
tempe
tempe er en ANT‍+ trådløs temperatursensor.‍ Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft.‍ Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata.‍ Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.‍
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.‍
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystplaten.‍ Den
bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.‍
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.‍
System: Angir GPS-innstillinger, piltaster og enhetsspråk
(side 10).‍
Datasider: Tilpasser datasider og datafelter (side 10).‍
Sensorer: Tilpasser innstillinger for kompasset (side 11) og
høydemåleren (side 11).‍
ANT-sensor: Setter opp trådløst tilbehør som pulsmåler eller
tempe (side 9).‍
Toner: Tilpasser toner og vibrasjoner (side 11).‍
Skjerm: Justerer bakgrunnslyset og skjermkontrasten
(side 11).‍
Nullstill: Nullstiller tripdata, sensorplotter (side 15), veipunkter
eller sporlogg, eller nullstiller alle innstillingene (side 15).‍
Kart: Tilpasser kartretningen og hvordan elementene vises på
kartet (side 11).‍
Spor: Tilpasser innstillingene for registrering av spor
(side 11).‍
Tid: Tilpasser visningen av tidssiden (side 11).‍
Enheter: Endrer måleenheter for data som avstand, høyde og
temperatur (side 11).‍
Posisjonsformat: Endrer visningen for posisjonsdataene
(side 11).‍
Profiler: Endrer aktiv profil og gjør det mulig å redigere
profilene (side 1).‍
Meny: Tilpasser elementene som vises på hovedmenyen
(side 11).‍
Om: Viser informasjon om enheten og programvaren
(side 12).‍
Systeminnstillinger
2 Fukt begge elektrodene Á på baksiden av stroppen for å
opprette god kontakt mellom brystet og senderen.‍
3 Hvis pulsmåleren har en kontaktlapp Â, fukter du
kontaktlappen.‍
4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen
à til løkken.‍
Garmin logoen skal vises med riktig side opp.‍
5 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(3 m).‍
Når du har satt på pulsmåleren, er den i standbymodus og klar
til å sende data.‍
TIPS: Hvis pulsdataene er uregelmessige eller ikke vises, kan
det hende at du må stramme stroppen rundt brystet eller varme
opp i 5–10 minutter.‍
Tilpasse enheten
Oversikt over oppsett
Oppsettmenyen omfatter flere måter du kan tilpasse enheten
på.‍ Garmin anbefaler at du tar deg tid til å bli kjent med
innstillingene for alle funksjonene.‍ Hvis du tar deg tid til å
tilpasse innstillingene før aktiviteten, bruker du mindre tid på å
justere klokken i løpet av aktiviteten.‍
Velg den blå tasten, og velg deretter Oppsett.‍
MERK: Eventuelle endringer lagres på den aktive profilen
(side 1).‍
10
Velg Oppsett > System.‍
GPS-modus: Angir GPS som Normal eller Demomodus (GPS
deaktivert).‍
WAAS: Angir at enheten skal bruke WAAS GPS-signaler (Wide
Area Augmentation System).‍ Du finner mer informasjon om
WAAS på www.garmin.com/‍aboutGPS​/‍waas​.html.‍
Holdtaster: Gjør det mulig å tilpasse holdefunksjonen til
piltastene.‍
Språk: Angir tekstspråket på enheten.‍
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket
i brukerangitte data eller kartdata.‍
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin-modus når den er koblet til en datamaskin.‍
Tilpasse datasidene
Du kan tilpasse datasidene for hver profil.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Datasider.‍
3 Velg en kategori.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre datasidene som vises når du ikke
direkteoverfører data for NMEA 2000, velger du GPS.‍
• Hvis du vil endre datasidene som vises når du
direkteoverfører data for NMEA 2000, velger du N2Kdirekteoverføring.‍
5 Velg Legg til side.‍
6 Følg instruksjonene på skjermen for å velge antall datafelter
og typen data som skal vises.‍
7 Velg eventuelt en eksisterende dataside.‍
8 Velg et alternativ:
• Velg Rediger, og endre datafeltene.‍
Tilpasse enheten
• Velg Flytt opp eller Flytt ned for å endre rekkefølgen på
datasidene.‍
• Velg Slett for å fjerne datasiden fra sideløkken.‍
Kompassinnstillinger
Velg Oppsett > Sensorer > Kompass.‍
Skjerm: Angir bevegelsesretningen på kompasset som grader
eller milliradianer.‍
Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset
(side 11).‍
Modus: Angir om kompasset skal bruke en kombinasjon av
GPS-data og data fra den elektroniske sensoren under
bevegelse (Automatisk) eller bare GPS-data (Av).‍
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt
(side 2).‍
Angi nordreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av
retningsinformasjonen.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Sensorer > Kompass > Nordreferanse.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du Sann.‍
• Hvis du vil angi magnetisk misvisning for posisjonen
automatisk, velger du Magnetisk.‍
• Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som
retningsreferanse, velger du Rutenett.‍
• Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du
Bruker, angir det magnetiske avviket og velger Ferdig.‍
Innstillinger for høydemåleren
Velg Oppsett > Sensorer > Høydemåler.‍
Automatisk kalibrering: Angir at høydemåleren skal kalibrere
seg selv hver gang du slår på GPS-sporing.‍
Barometerplott: Variabel registrerer høydeendringer mens du
er i bevegelse.‍ Fast forutsetter at enheten er stillestående
ved en fast høyde, slik at det barometriske trykket bare
endrer seg på grunn av været.‍ Lokalt trykk registrerer
endringer i lokalt trykk over et tidsrom.‍
Høydeplott: Angir at enheten skal registrere høydeendringer
over et tidsrom eller for en avstand.‍
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler
manuelt.‍
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger og taster.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Toner.‍
3 Velg Meldinger eller Taster.‍
4 Velg et alternativ.‍
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett > Skjerm.‍
Bakgrunnslys: Justerer nivået på bakgrunnslyset og hvor lang
tid det tar før bakgrunnslyset slås av.‍
Kontrast: Justerer skjermkontrasten.‍
Kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart.‍
Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden.‍ Nord opp
viser nord øverst på siden.‍ Spor opp viser den gjeldende
reiseretningen mot toppen av siden.‍
Tilpasse enheten
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk på kartet.‍ Når Av er valgt, må du zoome inn
eller ut manuelt.‍
Punkter: Velger zoomnivå for punkter på kartet.‍
Sporlogg: Gjør det mulig å vise eller skjule spor på kartet.‍
Gå til linje: Gjør det mulig å velge hvordan kursen vises på
kartet.‍
Kartfarger: Gjør det mulig å velge om land- eller vannområder
er uthevet på kartet.‍
Sporinnstillinger
Velg Oppsett > Spor.‍
Metode: Velger en metode for registrering av spor.‍ Automatisk
registrerer sporene med varierende frekvens for å lage en
optimal visning av sporene.‍ Du kan angi intervallfrekvensen
manuelt hvis du velger Avstand eller Tid.‍
Intervall: Gjør det mulig å angi sporingsfrekvens for
sporloggen.‍ Hvis du registrerer punktene oftere, blir sporene
mer detaljerte, men sporloggen fylles raskere.‍
Automatisk start: Angir at enheten skal registrere sporet
automatisk når du velger Start GPS.‍
Automatisk lagring: Angir at enheten skal lagre sporet
automatisk når du slår av GPS.‍
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere sporet når
du ikke beveger deg.‍
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid.‍
Tidsside: Gjør det mulig å tilpasse utseendet for klokkeslettet.‍
Format: Gjør det mulig å velge 12- eller 24-timers
visningsformat.‍
Tidssone: Gjør det mulig å velge tidssone for enheten.‍ Du kan
velge Automatisk for å angi tidssonen automatisk ut fra
GPS-posisjonen.‍
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
dybde, temperatur og trykk.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Enheter.‍
3 Velg en målingstype.‍
4 Velg en måleenhet.‍
Innstillinger for posisjonsformat
MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som angir et annet posisjonsformat.‍
Velg Oppsett > Posisjonsformat.‍
Format: Angir posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning
skal vises i.‍
Datum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter.‍
Sfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker.‍
Standard koordinatsystem er WGS 84.‍
Tilpasse hovedmenyen
Du kan legge til, slette eller flytte elementer på hovedmenyen.‍
Velg den blå tasten.‍
Velg Oppsett > Meny.‍
Velg et menyelement.‍
Velg et alternativ:
• Velg Flytt opp eller Flytt ned for å endre elementets
posisjon på listen.‍
1
2
3
4
11
• Velg Fjern for å slette et element fra listen.‍
• Velg Sett inn for å legge til et nytt element i listen.‍
Informasjon om enheten
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT® og Mac OS 10.‍3 eller eldre.‍
Filtyper
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Om.‍
Enheten støtter disse filtypene.‍
• Filer fra HomePort.‍ Gå til www.garmin.com/‍trip​_‍planning.‍
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader.‍ Gå til www.garmin.com/‍products​/‍poiloader.‍
• GPX-sporfiler.‍
• GPX-geocachefiler.‍ Gå til www.opencaching.com.‍
Oppdatere programvaren
Slette filer
MERK: Oppdatering av programvaren medfører ikke sletting av
data eller innstillinger.‍
1 Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍products​/‍webupdater.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den.‍ Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.‍
Vise enhetsinformasjon
Ta vare på enheten
MERKNAD
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.‍
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.‍
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier.‍ Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.‍
Unngå å trykke på tastene under vann.‍
Unngå kraftige slag og hard behandling.‍ Dette kan redusere
produktets levetid.‍
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid.‍ Dette kan føre til
permanent skade.‍
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.‍
2 Tørk av.‍
Spesifikasjoner
Batteritype
500 mAh lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 6 uker
Vanntetthet
Vanntett ned til 50 m (164 fot)
MERK: Klokken er beregnet for
overflatesvømming.‍
Driftstemperaturområde Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz trådløs kommunikasjonsprotokoll
med ANT‍+
Smart-enhet med Bluetooth®
Batteriinformasjon
Faktisk batterilevetid avhenger av hvor mye du bruker GPSfunksjonen, enhetens sensorer, trådløse sensorer
(tilleggsutstyr) og bakgrunnslyset.‍
Batterilevetid
Modus
16 timer
Normal GPS-modus
25 timer
NMEA 2000 direkteoverføring, GPS av
Opptil 2 uker
Sensormodus Alltid på
Opptil 6 uker
Klokkemodus
12
1
2
3
4
Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.‍
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.‍
Velg en fil.‍
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.‍
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data.‍ Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.‍
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.‍
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.‍
2 Koble kabelen fra datamaskinen.‍
Datafelter
AVSTAND: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden
forrige tilbakestilling.‍
BAROMETER: Kalibrert gjeldende trykk.‍
BATTERI: Gjenværende batteristrøm.‍
COG: Faktisk reiseretning, uavhengig av løypen og midlertidige
variasjoner i retning.‍
DATO: Gjeldende dag, måned og år.‍
FALL: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige
nullstilling.‍
GJENNOMSNITTLIG BEVEGELSE: Gjennomsnittlig
bevegelseshastighet siden forrige nullstilling.‍
GJENNOMSNITTLIG FALL: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand
siden forrige nullstilling.‍
GJENNOMSNITTLIG HASTIGHET: Gjennomsnittlig hastighet
for bevegelse og stopp siden forrige nullstilling.‍
GJENNOMSNITTLIG STIGNING: Gjennomsnittlig vertikal
stigningsavstand siden forrige nullstilling.‍
GPS: Styrken til GPS-satellittsignalet.‍
GPS-HØYDE: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.‍
HELLING: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand).‍
Hvis du for eksempel beveger deg 60 m (200 fot) for hver
3 m (10 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.‍
HØYDE: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.‍
Informasjon om enheten
HØYDEENDRING: Høydeendringen som kreves for nedstigning
fra gjeldende posisjon til bestemmelsesstedets høyde.‍
Denne siden vises bare når du navigerer.‍
HØYDEENDRING TIL BESTEMMELSESSTED:
Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende
posisjon til bestemmelsesstedets høyde.‍ Denne siden vises
bare når du navigerer.‍
KILOMETERTELLER: En løpende oversikt over den
tilbakelagte avstanden for samtlige turer.‍ Denne
sammenlagtverdien fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.‍
KLOKKESLETT: Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende
posisjon og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).‍
KOMPASS: En visuell representasjon av retningen enheten
peker i.‍
KORRIGERT RETNING: Retningen basert på reiseretningen.‍
Hvis du ikke er i bevegelse, er kompassretningen den riktige
retningen.‍ KURS: Retningen fra startposisjonen til et bestemmelsessted.‍
Løypen kan vises som en planlagt eller angitt rute.‍ Denne
siden vises bare når du navigerer.‍
KURSEN DU SKAL STYRE ETTER: Retningen du må styre i
for å gå tilbake til kursen som ble angitt når du begynte å
navigere.‍
LENGDEGRAD/BREDDEGRAD: Gjeldende posisjon i
breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for
posisjonsformat.‍
LOKALT TRYKK: Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.‍
LUFTTEMPERATUR: Temperaturen i luften.‍
Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren.‍
LØFT: I hvilken grad fartøyet seiler i en header eller lift.‍
MAKSIMAL HASTIGHET: Høyeste hastighet som er nådd
siden forrige nullstilling.‍
MAKSIMAL HØYDE: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.‍
MAKSIMAL STIGNING: Maksimal stigningsgrad i meter per
minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.‍
MAKSIMAL TEMPERATUR: Den høyeste temperaturen som er
registrert de siste 24 timene.‍
MAKSIMALT FALL: Maksimum fallgrad i meter per minutt eller
fot per minutt siden forrige nullstilling.‍
MINSTE HØYDE: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.‍
MINSTE TEMPERATUR: Den laveste temperaturen som er
registrert de siste 24 timene.‍
NESTE AVSTAND: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten.‍ Denne siden vises bare når du navigerer.‍
NESTE BERGENET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår
før ankomst til neste veipunkt på ruten.‍ Denne siden vises
bare når du navigerer.‍
NESTE BESTEMMELSESSTED: Neste punkt på ruten.‍ Denne
siden vises bare når du navigerer.‍
NESTE ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt
på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet).‍
Denne siden vises bare når du navigerer.‍
NESTE VERTIKALE AVSTAND: Stigningsavstanden mellom
gjeldende posisjon og neste veipunkt på ruten.‍ Denne siden
vises bare når du navigerer.‍
NØYAKTIGHET: Feilmargin for din nøyaktige posisjon.‍ GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).‍
PEILING: Retningen fra gjeldende posisjon til et
bestemmelsessted.‍ Denne siden vises bare når du
navigerer.‍
Informasjon om enheten
POSISJON: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.‍
PULS: Puls angitt i slag per minutt (bpm).‍ Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.‍
RETNING: Retningen enheten peker i, basert på kompasset.‍
SISTE AVSTAND: Gjenværende avstand til endelig
bestemmelsessted.‍ Denne siden vises bare når du
navigerer.‍
SISTE BEREGNET TID PÅ VEIEN: Beregnet tid som gjenstår
før ankomst til bestemmelsesstedet.‍ Denne siden vises bare
når du navigerer.‍
SISTE BESTEMMELSESSTED: Siste punkt på ruten til
bestemmelsesstedet.‍ Denne siden vises bare når du
navigerer.‍
SISTE BESTEMMELSESSTED: Posisjonen til endelig
bestemmelsessted.‍
SISTE ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til
bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet).‍ Denne siden vises bare når du
navigerer.‍
SISTE VERTIKALE AVSTAND: Stigningsavstanden mellom
gjeldende posisjon og endelig bestemmelsessted.‍ Denne
siden vises bare når du navigerer.‍
SISTE VERTIKALE HASTIGHET TIL BESTEMMELSESSTED:
Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde.‍
Denne siden vises bare når du navigerer.‍
SNITTFART MOT MÅL FOR VEIPUNKT: Hastigheten du kjører
mot et veipunkt under navigering.‍
SOG: Faktisk reisehastighet, uavhengig av løypen og
midlertidige variasjoner i retning.‍
SOLNEDGANG: Tidspunktet for solnedgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.‍
SOLOPPGANG: Tidspunktet for soloppgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.‍
SPORAVSTAND: Avstanden som er tilbakelagt for gjeldende
spor.‍
STIGNING: Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden
forrige nullstilling.‍
STOPPEKLOKKE: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.‍
STOPPTID: Løpende oversikt over tiden du har stått stille siden
forrige nullstilling.‍
SVING: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til
bestemmelsesstedet og gjeldende bevegelsesretning.‍ L
betyr sving til venstre.‍ R betyr sving til høyre.‍ Denne siden
vises bare når du navigerer.‍
TID: Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og
stopp siden forrige nullstilling.‍
TID I BEVEGELSE: Løpende oversikt over tid i bevegelse siden
forrige nullstilling.‍
TIDTAKER: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.‍
TIL KURS: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake
til ruten.‍ Denne siden vises bare når du navigerer.‍
VERTIKAL HASTIGHET: Oppstigning eller nedstigning over tid.‍
VMG: Hastigheten du nærmer deg et bestemmelsessted langs
en rute med.‍ Denne siden vises bare når du navigerer.‍
XTE: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den
opprinnelige reiseruten.‍ Denne siden vises bare når du
navigerer.‍
Datafelter for NMEA 2000
AVDRIFT: Hastigheten til strømmen.‍
Bakkevindretning: Vindretningen i forhold til land, med
referanse fra nord.‍
13
Bakkevindstyrke: Vindstyrken i henhold til bakken.‍ Hvis det
ikke er noen strømninger eller avdrift, er bakkevindstyrken
den samme som den faktiske vindstyrken.‍
DYBDE: Vanndybden.‍
FAKTISK VINDRETNING: Den faktiske vindretningen i henhold
til nord.‍
Faktisk vindstyrke: Den faktiske vindstyrken i henhold til
fartøyet.‍
Faktisk vindvinkel: Vindvinkelen i forhold til vannet med
referanse fra baugen med babord- eller styrbordvinkel opptil
180 grader.‍
FART I VANN: Båtens hastighet i henhold til vannet.‍
FAST: Retningen til strømmen, referanse fra nord.‍
HOVEDVINDRETNING: Den faktiske vindretningen i henhold til
hovedretning.‍
MOTSATT KURS: Fartøyets motsatte kursretning basert på
den gjeldende bauteretningen
RELATIV VINDFAKTOR: Temperaturen til vindfaktoren i
henhold til båten.‍
Relativ vindstyrke: Målt vindstyrke.‍
Relativ vindvinkel: Vindvinkelen, målt i henhold til baugen.‍
TEORETISK VINDFAKTOR (BAKKE): Temperaturen til
vindfaktoren i henhold til land.‍
VANNTEMPERATUR: Temperaturen i vannet.‍
VINDENS SNITTFART MOT MÅL: Hastigheten du driver
fremover i vinden.‍
Datasider
TIPS: Du kan tilpasse datasidene for hver profil (side 10).‍
Når du ikke sporer eller navigerer, vises disse sidene som standard på alle profiler.‍ Du kan ikke tilpasse disse datasidene.‍
Side GPS av
1
Klokke
2
Temperatur
3
Barometer
4
Kompass
Når du sporer eller navigerer, vises disse sidene som standard på profilen for seiling.‍
MERK: Siden for bauteassistent vises bare når funksjonen for bauteassistent er aktivert (side 7).‍
Side Spore
Navigere
Spore med data for NMEA 2000
Navigere med data for NMEA 2000
1
Bauteassistent
Bauteassistent
Bauteassistent
Bauteassistent
2
Kurs over land og hastighet Avstand til neste, medgått tid og
over land
peiling
Kurs over land, dybde og hastighet
over land
Kurs over land, dybde og hastighet
over land
3
Avstand og tid
Kurs over land og hastighet over Kart
land
Peiling og avstand til motsatt kurs
4
Kompass
Avstand og tid
Vind-VMG
Kart
5
Barometer
Kompass
Faktisk vindstyrke og faktisk
vindretning
Vind-VMG og faktisk vindstyrke
6
Temperatur
Barometer
Relativ vindstyrke og relativ
vindvinkel
Relativ vindstyrke og relativ vindvinkel
7
Kart
Temperatur
Klokke
Klokke
8
Klokke
Kart
9
Klokke
Når du sporer eller navigerer, vises disse sidene som standard på profilen for hurtigbåt.‍
Side Spore
Navigere
Spore med data for NMEA 2000 Navigere med data for NMEA 2000
1
Kurs over land og hastighet Avstand til neste, medgått tid og
over land
peiling
Kurs over land og hastighet over
land
Beregnet tid på ruten, avstand og
beregnet ankomsttid
2
Avstand og tid
Kurs over land og hastighet over
land
Kart
Kart
3
Kompass
Avstand og tid
Vanntemperatur og dybde
Vanntemperatur og dybde
4
Barometer
Kompass
Klokke
Klokke
5
Temperatur
Barometer
6
Kart
Temperatur
7
Klokke
Kart
8
Kurs over land og hastighet over land
Klokke
Når du sporer eller navigerer, vises disse sidene som standard på profilen for vannsport.‍
Side Spore
Navigere
Spore med data for NMEA 2000
Navigere med data for NMEA 2000
1
Kurs over land og hastighet
over land
Avstand til neste, medgått tid og
peiling
Kurs over land og hastighet over
land
Kurs over land og hastighet over land
2
Avstand og tid
Kurs over land og hastighet over
land
Kart
Avstand til neste, medgått tid og peiling
3
Kompass
Avstand og tid
Vanntemperatur og dybde
Kart
14
Informasjon om enheten
Side Spore
Navigere
Spore med data for NMEA 2000
Navigere med data for NMEA 2000
4
Barometer
Kompass
Klokke
Vanntemperatur og dybde
5
Temperatur
Barometer
6
Kart
Temperatur
7
Klokke
Kart
8
Klokke
Klokke
Disse sidene vises som standard på profilen for trening.‍
Side Spore
Navigere
1
Avstand, tid og tempo Beregnet tid på ruten, avstand til neste og beregnet ankomsttid
2
Hastighet over land
Avstand, tid og tempo
3
Høydemåler
Hastighet over land
4
Kompass
Høydemåler
5
Kart
Kompass
6
Klokke
Kart
7
Klokke
Feilsøking
Låse tastene
Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.‍
1 Velg datasiden du vil vise mens tastene er låst.‍
og nede for å låse tastene.‍
2 Hold
og nede for å låse opp tastene.‍
3 Hold
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.‍
1 Hold nede i minst 25 sekunder.‍
2 Hold nede i ett sekund for å slå på enheten.‍
Nullstille enheten til fabrikkinnstillingene
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Nullstill > Alle innstillinger > Ja.‍
Fjerne alle sensorplottdata
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > Nullstill > Fjern plotter > Ja.‍
Garmin Ltd.‍ og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet.‍ Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.‍
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett.‍ Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene.‍ Du samtykker i at du ikke
skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert på
Programvaren.‍ Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land
som er aktuelt.‍
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.‍
• Gå til www.garmin.com/‍marine.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.‍
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.‍
LES DENNE AVTALEN NØYE.‍
Tillegg
15
Indeks
A
alarmer 8
klokke 8
nærhet 8
almanakk
jakt og fiske 9
soloppgang og solnedgang 9
autopilot 8
oppheve paring 8
pare 8
avstand 4
B
bakgrunnslys 1, 11
barometer 2, 15
batteri 12
lade 1
levetid 12
bauteassistent 6, 7
BlueChart Mobile 5
brukerdata, slette 12
D
data, dele 4
datafelter 10, 13
datamaskin, koble til 4
dele data 4
demomodus 9
direkteoverføring av data 9
E
enhet
nullstille 15
registrering 15
enhets-ID 12
F
feilsøking 15
filer, typer 12
fisketidspunkter 9
G
geocacher 4
gjenopprette innstillinger 15
GPS 10, 12
signal 2, 4, 9
stoppe 2, 9
H
hastighet 4
HomePort 4, 12
hovedmeny, tilpasse 11
høyde, plott 2, 15
høydemåler 2, 11, 15
I
innstillinger 10, 11, 15
J
jakt- og fisketidspunkter 9
K
kalibrere
høydemåler 2
kompass 2
kappseiling 5
kart 4
bla 5
innstillinger 11
navigere 5
orientering 11
zoom 5
kompass 2, 3, 11
kontrast 11
koordinater 2
L
lade enheten 1
låse, taster 15
16
M
mann over bord (MOB), automatisk 9
meny 1
MOB (mann over bord) 5
måleenheter 11
månefase 9
N
navigasjon 2
kompass 2
Sight 'N Go 9
stoppe 3
veipunkter 3
nedtellingstidtaker 8
NMEA 2000 9
nordreferanse 11
nullstille, enhet 15
nærhetsalarmer 8
O
områdeberegning 9
oppdatere programvare 12
P
pare, sensorer med ANT‍+ 9
pare sensorer med ANT‍+ 9
peilemarkør 3
POI Loader 12
posisjoner 2, 9
lagre 3
redigere 3
posisjonsformat 11
produktregistrering 15
profiler 1
programvare
oppdatering 12
versjon 12
programvarelisensavtale 12, 15
pulsmåler 9, 10
tidsinnstillinger 8, 11
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 9
tidssoner 8, 11
tidtaker, nedtelling 8
tilbehør 9, 15
tilpasse enheten 10
toner 8, 11
TracBack 5
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB
koble fra 12
overføre filer 12
V
vanntetthet 12
varsler 8
posisjon 8
veipunkter 1–4
lagre 3
prosjektere 3
redigere 3
slette 3
vibrasjonsvarsler 11
W
WAAS 10
Z
zoome 1
kart 5
R
registrere enheten 15
rengjøre enheten 12
ruter 2, 4
opprette 4
redigere 4
slette 4
vise på kartet 4
S
satellittside 9
satellittsignaler 2, 4, 9
seiling
bauteassistent 6, 7
bautevinkler 7
kappseiling 5
startlinje for kappseiling 5
tidtaker for kappseiling 5
sensorer med ANT‍+ 9
pare 9
Sight 'N Go 9
skjerm 11
slette
alle brukerdata 12
posisjoner 3
profiler 1
soner, tid 8
spesifikasjoner 12
spor 2, 4, 11
slette 4
språk 10
stigning 2
stoppeklokke 8
systeminnstillinger 10
T
taster 1, 10
låse 15
tempe 9, 10
temperatur 2, 10
tidevann 7
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising