Garmin | quatix® | Garmin quatix® Hurtigveiledning

Garmin quatix® Hurtigveiledning
Hurtigstartveiledning for quatix
™
April 2013
190-01594-58_0B
Trykt i Taiwan
Hurtigstartveiledning for quatix
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Komme i gang
Fullfør følgende oppgaver for å konfigurere enheten og bli kjent
med de grunnleggende funksjonene.‍
1 Lad enheten (side 2).‍
2 Lær mer om profiler og sensordata (side 2).‍
3 Hent satellitter og registrer spor (side 2).‍
4 Marker og naviger til et veipunkt (side 3).‍
5 Lær mer om programmer (side 3).‍
6 Direkteoverfør data fra NMEA 2000® nettverket (side 4).‍
7 Registrer enheten (side 4).‍
8 Få tak i brukerveiledningen (side 4).‍
Taster
4 Juster den hengslede siden av laderen Á etter kontaktene
på baksiden av enheten.‍
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.‍
5 Lad enheten helt opp.‍
Profiler
Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten
etter hvordan du bruker den.‍ Innstillingene og visningene ved
seiling er forskjellige fra når du bruker enheten med for
eksempel en hurtigbåt.‍
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter
eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.‍
À
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.‍ Hold nede for å slå
enheten av og på.‍
Á
Velg for å bla gjennom datasidene, alternativene og
innstillingene.‍
Â
Velg for å bla gjennom datasidene, alternativene og
innstillingene.‍
Ã
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.‍ Hold nede for å
vise statussiden.‍
Ä
Blå tast Velg for å åpne menyen for gjeldende skjermbilde.‍ Velg for
å velge et alternativ og for å bekrefte en melding.‍ Hold
nede for å markere et veipunkt.‍
Lade enheten
MERKNAD
Tørk godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten
eller kobler den til en datamaskin.‍ På denne måten kan du
forhindre korrosjon.‍
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.‍
1 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.‍
2 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.‍
3 Juster venstre side av ladeholderen À etter sporet på
venstre side av enheten.‍
Endre profiler
Ved å endre profil kan du raskt endre oppsettet på enheten slik
at det passer med aktiviteten du velger når du endrer aktivitet.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Profiler.‍
3 Velg en profil.‍
Profilen du valgte, er nå den aktive profilen.‍ Eventuelle
endringer lagres til den aktive profilen.‍
Vise datasidene
Med datasider som kan tilpasses, kan du raskt få tilgang til
sanntidsdata fra sensorene for kompass, barometer og
temperatur.‍ Når du begynner å spore eller navigere, vises flere
datasider.‍
Datasider kan også vise data som direkteoverføres fra NMEA
2000 nettverket via en Garmin® GNT™.‍
På siden for klokkeslett velger du eller for å bla gjennom
datasidene.‍
MERK: Sensordata lagres ikke på enheten.‍
Datasider
Klokkeslett-, kompass- og temperatursider vises som standard i
alle datasidevisninger.‍ Organiseringen i og visningen av andre
datasider varierer basert på følgende forhold.‍
• den aktive profilen
• om du sporer, navigerer eller bare viser sensordata
• om du direkteoverfører NMEA 2000 data via Garmin GNT
Datafeltene på alle sider kan tilpasses.‍ Enkelte datafelter er
bare tilgjengelig under direkteoverføring av NMEA 2000 data.‍
Sporing og navigering
Innhente satellittsignaler og registrere et spor
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-navigasjon, for eksempel registrering av spor.‍
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.‍ Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.‍
2
1
2
3
4
Velg den blå tasten.‍
Velg Start GPS.‍
Vent mens enheten finner satellittene.‍
Beveg deg for å registrere et spor.‍
Avstand og tid vises.‍
5 Velg for å vise løkken med datasider.‍
6 Hold nede .‍
7 Velg et alternativ:
• Velg Stopp spor midlertidig for å stoppe sporingen
midlertidig.‍
• Velg Lagre spor for å lagre sporet.‍
• Velg Fjern spor for å slette sporet uten å lagre.‍
• Velg Stopp GPS for å slå av GPS uten å slette sporet.‍
Navigere til et veipunkt
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Start GPS.‍
3 Vent mens enheten finner satellittene.‍
4 Velg den blå tasten.‍
5 Velg Veipunkter, og velg et veipunkt på listen.‍
6 Velg Start.‍
• Hvis du vil gjøre endringer i veipunktet, velger du
Rediger, utfører endringene og velger Lagre.‍
Bruksområder
Vise tidevannsinformasjon
Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon, inkludert
tidevannshøyde og tidspunkt for neste høyvann og lavvann.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Tidevann > Søk nær.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke i nærheten av et veipunkt du har lagret,
velger du Veipunkter og velger eller søker etter et
veipunkt.‍
• Hvis du vil søke i nærheten av en bestemt by, velger du
Steder og velger eller søker etter en by.‍
Det vises en liste over tidevannsstasjoner i nærheten av
stedet du har valgt.‍
4 Velg en stasjon.‍
Det vises et 24-timers tidevannskart for gjeldende dato, dette
kartet viser gjeldende tidevannshøyde À og tidspunkter for
neste høyvann Á og lavvann Â.‍
5 Velg et alternativ:
Enheten viser tid til bestemmelsesstedet À, avstand til
bestemmelsesstedet Á og beregnet ankomsttid Â.‍
7 Velg for å vise kompassiden.‍
De to markørpunktene à fungerer som en peilemarkør.‍ Det
blå merket øverst på enheten Ä peker i retningen du er
vendt mot.‍
8 Juster markørpunktene etter det blå merket øverst på
enheten.‍
9 Fortsett i denne retningen til du kommer frem til
bestemmelsesstedet.‍
Stoppe navigasjonen
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Stopp navigasjonen.‍
Markere et veipunkt
Du må motta satellittsignaler før du kan markere gjeldende
posisjon som et veipunkt.‍
1 Hold inne den blå tasten.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre veipunktet uten endringer, velger du
Lagre.‍
• Hvis du vil vise detaljert informasjon om de fire neste
tidspunktene når tidevannet står høyest eller lavvannet
ligger lavest, velger du .‍
• Hvis du vil panorere tidevannskartet, velger du den blå
tasten og deretter Panorer kart.‍
• Hvis du vil vise tidevannsinformasjon for en annen dato,
velger du den blå tasten, Endre dato og deretter datoen
du vil vise.‍
Bauteassistent
Før du starter en konkurranse, kan du angi den optimale
bautevinkelen for båten din.‍ Under konkurransen viser enheten
om båten faller eller løftes basert på bautevinkelen du angir.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Bauteguide > Fullstendig kalibrering.‍
Kappseiling
Du må velge seileprofilen og angi tidtakeren for kappseiling før
du kan bruke tidtakeren for kappseiling til å starte et kappseilas.‍
Du kan også angi en virtuell startlinje.‍ Du finner mer informasjon
i brukerveiledningen.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Kappseilas > Start!.‍
3 Velg og for å synkronisere tidtakeren for kappseiling
med den offisielle nedtellingen for kappseilaset, og velg den
blå tasten for å starte tidtakeren.‍
TIPS: Velg eventuelt og etter å ha startet tidtakeren for
å legge til eller trekke fra tid fra tidtakeren for kappseiling.‍
Angi tidtakeren for kappseiling
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Kappseilas > Oppsett > Tidtaker for kappseilas.‍
3 Bruk den blå tasten, og for å angi tiden.‍
3
Autopilot
Før du kan bruke quatix til å kontrollere en autopilot, må du
installere og konfigurere et kompatibelt autopilotsystem av
typen Garmin GHP™, og parkoble quatix med GHC™.‍ Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for quatix
og brukerveiledningen for autopiloten.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Autopilot.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil aktivere autopilotens funksjon for å holde
styrekursen, holder du en stø kurs, velger Aktiver og gir
fra deg styringen.‍
Sende data til BlueChart® Mobile
Før du kan dele data med programmet BlueChart Mobile, må du
installere det på den mobile enheten din (www.garmin.com
/‍bluechartmobile).‍
Du kan vise spor og veipunkter på mobile enheter.‍
1 Velg den blå tasten på quatix.‍
2 Velg Del data > BlueChart Mobile.‍
3 Start BlueChart Mobile på den mobile enheten.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Du finner mer informasjon i hjelpen for BlueChart Mobile.‍
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.‍
1 Hold nede i minst 25 sekunder.‍
2 Hold nede i ett sekund for å slå på enheten.‍
Ta vare på enheten
• Hvis du vil styre båten, aktiverer du autopilotens funksjon
for å holde styrekursen og velger eller holder nede og
for å styre til venstre eller høyre.‍
• Velg Forhåndsinnstillinger, og velg en knappehandling.‍
Kartet viser en plan over handlingen som utføres av
knappen.‍
• Velg Deaktiver for å ta over styringen.‍
Sensorer med ANT‍+™
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT‍+.‍ Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Direkteoverføre NMEA 2000 data
Når du sporer eller navigerer, kan enheten direkteoverføre data
fra et NMEA 2000 nettverk som er utstyrt med Garmin GNT.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Oppsett > ANT-sensor > GNT > På.‍
Datasidene viser informasjon fra sensorene som er koblet til
NMEA 2000 nettverket.‍ Du kan tilpasse datafeltene som
vises på hver enkelt dataside.‍
3 Velg to ganger.‍
4 Velg Direkteoverfør N2K for å direkteoverføre NMEA 2000
data.‍
Hvis du vil avslutte direkteoverføringen av NMEA 2000 data,
velger du den blå tasten og Stopp N2K.‍
Bruke automatisk mann over bord
Hvis enheten er koblet til en Garmin GNT, kan du angi enheten
til å automatisk aktivere den forhåndsinnstilte mann over bordfunksjonen hvis enheten kommer for langt unna GNT.‍
1 Velg den blå tasten.‍
2 Velg Automatisk MOB > På.‍
Dele data
Sende data til HomePort™
Før du kan sende data til HomePort, må du kjøpe HomePort og
installere det på datamaskinen (www.garmin.com/‍homeport).‍
Du kan vise spor og veipunkter på datamaskinen.‍
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.‍
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows® og som et aktivert volum i Mac®.‍
2 Start HomePort.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
4
MERKNAD
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.‍
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.‍
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier.‍ Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.‍
Unngå å trykke på tastene under vann.‍
Unngå kraftige slag og hard behandling.‍ Dette kan redusere
produktets levetid.‍
Spesifikasjoner
Batteritype
500 mAh lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 6 uker
Vanntetthet
Vanntett ned til 164 fot (50 m)
MERK: Klokken er beregnet for
overflatesvømming.‍
Driftstemperaturområde Fra -4 til 122 ºF (fra -20 til 50 ºC)
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz trådløs kommunikasjonsprotokoll
med ANT‍+
Smart-enhet med Bluetooth®
Batteriinformasjon
Faktisk batterilevetid avhenger av hvor mye du bruker GPSfunksjonen, enhetens sensorer, trådløse sensorer
(tilleggsutstyr) og bakgrunnslyset.‍
Batterilevetid
Modus
16 timer
Normal GPS-modus
25 timer
NMEA 2000 direkteoverføring, GPS av
Opptil 2 uker
Sensormodus Alltid på
Opptil 6 uker
Klokkemodus
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Få tak i brukerveiledningen
Du kan hente den nyeste brukerveiledningen på Internett.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Velg Manualer.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge produktet ditt.‍
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.‍
• Gå til www.garmin.com/‍marine.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd.
eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. ANT+™, HomePort™, BlueChart® Mobile,
quatix™, GHC™, GHP™ og GNT™ er varemerker for Garmin
Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth
SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er
underlagt lisens. Mac® er et registrert varemerke for Apple
Computer, Inc. Windows® er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker
og varenavn tilhører sine respektive eiere.
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising