Garmin | quatix® | User manual | Garmin quatix® Brugervejledning

Garmin quatix® Brugervejledning
quatix
™
Brugervejledning
April 2013
190-01594-36_0A
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, Garmin logoet, BlueChart® og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande
ANT‍+™, GHC™, GNT™, HomePort™, quatix™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.‍ Mac® er et registreret varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc.‍ Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍ NMEA 2000® og NMEA 2000
logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.‍ Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.‍
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang.............................................. 1
Taster ......................................................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Profiler ........................................................................................ 1
Ændring af profiler ................................................................. 1
Oprettelse af en brugerdefineret profil .................................. 1
Sletning af en profil ............................................................... 1
Sensorer og GPS-data ............................................................... 2
Visning af datasider ............................................................... 2
Sådan aktiveres en sensortilstand ........................................ 2
Kompas ................................................................................. 2
Højdemåler og barometer .......................................................... 2
Ændring af plottype ............................................................... 2
Kalibrering af den barometriske højdemåler ......................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Sådan stopper du GPS'en ..................................................... 2
Navigation.......................................................................2
Navigation til en destination ....................................................... 2
Afbrydelse af navigation ........................................................ 3
Waypoints .................................................................................. 3
Oprettelse af et waypoint ...................................................... 3
Søgning efter et waypoint ud fra navnet ............................... 3
Navigering til et waypoint ...................................................... 3
Redigering af et waypoint ...................................................... 3
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ........... 3
Projicering af et waypoint ...................................................... 3
Sletning af et waypoint .......................................................... 3
Sådan sletter du alle waypoints ............................................ 3
Ruter .......................................................................................... 4
Oprettelse af en rute ............................................................. 4
Redigering af navnet på en rute ............................................ 4
Redigering af en rute ............................................................. 4
Visning af en rute på kortet ................................................... 4
Sletning af en rute ................................................................. 4
Sådan vender du en rute om ................................................. 4
Spor ........................................................................................... 4
Modtagelse af satellitsignaler og registrering af et spor ........ 4
Sådan gemmer du det aktuelle spor ..................................... 4
Visning af oplysninger om sporet .......................................... 4
Sådan rydder du det aktuelle spor: ....................................... 4
Sådan sletter du et spor ........................................................ 4
Afsendelse af data til en HomePort™ ................................... 4
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ........................... 5
Kort ............................................................................................ 5
Gennemse kortet ................................................................... 5
Navigering ved hjælp af TracBack® .......................................... 5
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ....................................................................................... 5
Programmer ....................................................................5
Kapsejlads ................................................................................. 5
Indstilling af stopur til kapsejlads ........................................... 5
Kapsejlads med stopuret til kapsejlads ................................. 5
Indstilling af startlinjen ........................................................... 5
Kapsejlads vha.‍ startlinjen .................................................... 5
Hjælp til vending ........................................................................ 6
Rummer .................................................................................6
Skralder ................................................................................. 6
Konfiguration af Tack Assist-indstillinger .............................. 7
Kalibrering af Tack Assist ...................................................... 7
Manuel kalibrering af Tack Assist ......................................... 7
Visning af tidevandsoplysninger ................................................ 7
Parring med en autopilot ............................................................ 8
Sådan bruges autopiloten ..................................................... 8
Indholdsfortegnelse
Ur ............................................................................................... 8
Indstilling af alarm ................................................................. 8
Start af nedtællingstimer ....................................................... 8
Brug af stopur ........................................................................ 8
Tilføjelse af en brugerdefineret tidszone ............................... 8
Redigering af en brugerdefineret tidszone ............................ 8
Alarmer ...................................................................................... 8
Indstilling af en alarmpunktsalarm ......................................... 9
Navigering med Sight 'N Go ....................................................... 9
Beregning af størrelsen på et område ....................................... 9
Visning af almanakker ................................................................ 9
Visning af satellitoplysninger ...................................................... 9
Simulering af en position ....................................................... 9
ANT‍+™ Sensorer........................................................... 9
Parring af ANT+-sensorer .......................................................... 9
Tip til parring af ANT‍+ tilbehør med din Garmin enhed ......... 9
Streaming af NMEA 2000 data .................................................. 9
Brug af Automatisk mand overbord ......................................... 10
tempe ....................................................................................... 10
Påsætning af pulsmåleren ....................................................... 10
Tilpasning af din enhed............................................... 10
Opsætningsoversigt ................................................................. 10
Systemindstillinger ................................................................... 10
Tilpasning af datasiderne ......................................................... 10
Kompasindstillinger .................................................................. 11
Indstilling af nordreference .................................................. 11
Indstillinger af højdemåler ........................................................ 11
Indstilling af enhedstoner ......................................................... 11
Skærmindstillinger ................................................................... 11
Kortindstillinger ........................................................................ 11
Indstillinger for spor .................................................................. 11
Tidsindstillinger ........................................................................ 11
Ændring af måleenhed ............................................................. 11
Indstillinger for positionsformat ................................................ 12
Tilpasning af hovedmenuen ..................................................... 12
Enhedsoplysninger...................................................... 12
Visning af enhedsoplysninger .................................................. 12
Opdatering af softwaren ........................................................... 12
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 12
Rengøring af enheden ........................................................ 12
Specifikationer ......................................................................... 12
Batterioplysninger .................................................................... 12
Datahåndtering ........................................................................ 12
Filtyper ................................................................................ 12
Sletning af filer .................................................................... 12
Frakobling af USB-kablet .................................................... 12
Datafelter ................................................................................. 12
NMEA 2000 Datafelter ........................................................ 14
Datasider .................................................................................. 14
Fejlfinding ................................................................................. 15
Låsning af tasterne .............................................................. 15
Nulstilling af enheden .......................................................... 15
Nulstilling af enheden til fabriksindstillingerne ..................... 15
Rydning af alle sensorplotdata ............................................ 15
Appendiks.....................................................................15
Registrering af din enhed ......................................................... 15
Sådan får du flere oplysninger ................................................. 15
Softwarelicensaftale ................................................................. 15
Indeks............................................................................16
i
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.‍
1 Oplad enheden (side 1).‍
2 Få mere at vide om profiler og sensordata (side 2).‍
3 Opret satellitforbindelse, og registrer dit spor (side 2).‍
4 Marker og naviger til et waypoint (side 3).‍
5 Få mere at vide om programmer (side 5).‍
6 Stream data fra dit NMEA 2000® netværk (side 9).‍
7 Registrer enheden (side 15).‍
Taster
4 Juster den hængslede side af opladeren Á, så den passer
med kontakterne på bagsiden af enheden.‍
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.‍
5 Oplad enheden helt.‍
Profiler
À
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.‍ Hold
nede for at tænde og slukke for enheden.‍
Á
Vælg for at rulle gennem datasiderne, funktionerne og
indstillingerne.‍
Â
Vælg for at rulle gennem datasiderne, funktionerne og
indstillingerne.‍
Ã
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.‍ Hold
nede for at se statussiden.‍
Ä
Blå tast Vælg at åbne en menu for det aktuelle skærmbillede.‍ Vælg
en indstilling, eller bekræft en meddelelse.‍ Hold nede for at
markere et waypoint.‍
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pc.‍
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.‍
1 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port
på computeren.‍
2 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.‍
3 Juster venstre side af opladningsholderen À, så den passer
med rillen på venstre side af enheden.‍
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den.‍ Indstillingerne og
visningerne er f.‍eks.‍ forskellige, når du bruger enheden under
sejlads, end når du bruger den i en speedbåd.‍
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.‍eks.‍
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.‍
Ændring af profiler
Når du ændrer aktivitet, kan du hurtigt ændre opsætningen af
enheden, så den passer til aktiviteten, ved at skifte profil.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Profiler.‍
3 Vælg en profil.‍
Den valgte profil er nu den aktive profil.‍ Eventuelle ændringer,
du foretager, gemmes i den aktive profil.‍
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Profiler.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg en profil.‍
• Vælg Opret ny, og vælg den nye profil.‍
Den valgte profil er nu den aktive profil.‍ Den tidligere profil
blev gemt.‍
4 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Rediger og redigere
navnet på profilen.‍
Tilpas
indstillingerne (side 10) og datafelterne for den
5
aktive profil.‍
Eventuelle ændringer, du foretager, gemmes i den aktive
profil.‍
Sletning af en profil
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Profiler.‍
3 Vælg en profil.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Sådan kommer du i gang
1
Sensorer og GPS-data
Visning af datasider
Med datasider, der kan tilpasses, kan du hurtigt få adgang til
data i realtid omkring kompas-, barometer- og
temperatursensorerne.‍ Når du begynder at spore eller navigere,
vises yderligere datasider.‍
Datasider kan også vise data, der er streamet fra dit NMEA
2000 netværk via en Garmin® GNT™.‍
På siden med klokkeslættet skal du vælge eller for at
navigere gennem datasiderne.‍
BEMÆRK: Sensordata registreres ikke på enheden.‍
Datasider
Siderne med ur, kompas, barometer og temperatur vises som
standard på alle datasider.‍ Organiseringen og udseendet af
andre datasider afhænger af disse forudsætninger.‍
• Den aktive profil.‍
• Uanset om du sporer, navigerer eller blot får vist sensordata.‍
• Uanset om du streamer NMEA 2000 data via en Garmin
GNT.‍
Datafelterne på hver side kan tilpasses.‍ Visse datafelter er kun
tilgængelige under streaming af NMEA 2000 data (side 14).‍
Sådan aktiveres en sensortilstand
Standardtilstanden for sensoren er På forespørgsel-tilstand,
som giver dig hurtig adgang til kompas, højdemåler, barometer
eller temperaturdata.‍ Du kan også sætte enheden i tilstanden
Altid tændt for at få en kontinuerlig visning af sensordata.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Tilstand > Altid tændt.‍
Kompas
Enheden har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering.‍
• Kompasnavigation (side 3)
• Kompasindstillinger (side 11)
Kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs.‍ Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.‍eks.‍ køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.‍
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering.‍ Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.‍eks.‍ efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Kompas > Kalibrer > Start.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering.‍ Du kan kalibrere den
barometriske højdemåler manuelt, hvis du kender den korrekte
højde eller det korrekte barometriske tryk.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Højdemåler > Kalibrer.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Modtagelse af satellitsignaler
Før du kan bruge funktionerne til GPS-navigation, f.‍eks.‍
registrering af et spor, skal du modtage satellitsignaler.‍
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.‍ Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.‍ Hvis du vil justere
tidsindstillingerne, skal du se side 8.‍
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
Sådan stopper du GPS'en
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Stop GPS.‍
Navigation
Du kan navigere til en rute, et spor, et waypoint, en geocache
eller en hvilken som helst gemt position på enheden.‍ Du kan
bruge kortet eller kompasset til at navigere til din destination.‍
Navigation til en destination
Du kan navigere til en destination ved hjælp af kompasset eller
kortet (side 5).‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
4 Vælg den blå tast.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg Waypoints.‍
• Vælg Spor.‍
• Vælg Ruter.‍
• Vælg GPS-værktøjer > Koordinater.‍
• Vælg GPS-værktøjer > POI'er.‍
6 Vælg en destination.‍
7 Vælg Go.‍
Højdemåler og barometer
Enheden har en integreret højdemåler og et barometer.‍
• På forespørgsel-sensordata (side 2)
• Altid tændt-sensordata (side 2)
• Højdemålerindstillinger (side 11)
Ændring af plottype
Du kan ændre enhedens måde at plotte barometer- og
højdedata på.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Højdemåler.‍
3 Vælg Barometerplot eller Elevationsplot.‍
4 Vælg en funktion.‍
2
Enheden viser tiden til destinationen À, distancen til
destinationen Á og det forventede ankomsttidspunkt Â.‍
8 Vælg for at få vist kompassiden.‍
Navigation
De to markørmærker à fungerer som en pejlingsmarkør.‍ Det
øverste blå mærke Ä peger i den retning, du vender.‍
9 Juster markørmærkerne efter det øverste blå mærke.‍
10 Fortsæt i denne retning, til du når frem til destinationen.‍
De to markørmærker à fungerer som en pejlingsmarkør.‍ Det
øverste blå mærke Ä peger i den retning, du vender.‍
8 Juster markørmærkerne efter det øverste blå mærke.‍
9 Fortsæt i denne retning, til du når frem til destinationen.‍
Afbrydelse af navigation
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Stop navigation.‍
Redigering af et waypoint
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.‍
1 Hold den blå tast nede.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme waypointet uden ændringer, skal du
vælge Gem.‍
• Hvis du vil foretage ændringer i waypointet, skal du vælge
Rediger, foretage ændringerne i waypointet og vælge
Gem.‍
Søgning efter et waypoint ud fra navnet
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Waypoints > Stav søgning.‍
3 Brug den blå tast, og til indtastning af tegn.‍
4 Vælg _ > Udført, når du er færdig.‍
Navigering til et waypoint
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
4 Vælg den blå tast.‍
5 Vælg Waypoints, og vælg et waypoint på listen.‍
6 Vælg Go.‍
Enheden viser tiden til destinationen À, distancen til
destinationen Á og det forventede ankomsttidspunkt Â.‍
7 Vælg for at få vist kompassiden.‍
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Rediger.‍
5 Vælg et element, du vil redigere, f.‍eks.‍ navnet.‍
6 Brug den blå tast, og til indtastning af tegn.‍
7 Vælg _ > Udført, når du er færdig.‍
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint.‍ Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Gennemsnitlig.‍
5 Flyt til waypointet.‍
6 Vælg Start.‍
7 Følg instruktionerne på skærmen.‍
8 Vælg Gem, når sikkerheden når 100 %.‍
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte
eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter
mellem eksemplerne.‍
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Projicer.‍
5 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.‍
Sletning af et waypoint
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Sådan sletter du alle waypoints
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Nulstil > Waypoints > Ja.‍
Navigation
3
Ruter
Spor
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.‍
Et spor er en registrering af din rute.‍ Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.‍
Oprettelse af en rute
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ruter > Opret ny.‍
3 Vælg Første punkt.‍
4 Vælg en kategori.‍
5 Vælg det første punkt på ruten.‍
6 Vælg Næste punkt.‍
7 Gentag trin 4-6, indtil ruten er komplet.‍
8 Vælg Udført for at gemme ruten.‍
Redigering af navnet på en rute
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Omdøb.‍
5 Brug den blå tast, og til indtastning af tegn.‍
6 Vælg _ > Udført, når du er færdig.‍
Redigering af en rute
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Rediger.‍
5 Vælg et punkt.‍
6 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Kort.‍
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal
du vælge Flyt op eller Flyt ned.‍
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.‍
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.‍
• Hvis du vil tilføje et punkt til rutens slutning, skal du vælge
Næste punkt.‍
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.‍
Visning af en rute på kortet
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Vis kort.‍
Sletning af en rute
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Sådan vender du en rute om
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Omvendt.‍
4
Modtagelse af satellitsignaler og registrering af et
spor
Før du kan bruge funktionerne til GPS-navigation, f.‍eks.‍
registrering af et spor, skal du modtage satellitsignaler.‍
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.‍ Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Start GPS.‍
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
4 Bevæg dig for at registrere et spor.‍
Din distance og tid vises.‍
5 Vælg for at vise serien af datasider.‍
6 Hold nede på .‍
7 Vælg en funktion:
• Vælg Pause i spor for at sætte sporingen på pause.‍
• Vælg Gem spor for at gemme dit spor.‍
• Vælg Slet spor for at slette sporet uden at gemme.‍
• Vælg Stop GPS for at slå GPS'en fra uden at slette
sporet.‍
Sådan gemmer du det aktuelle spor
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Spor > Aktuel.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gem for at gemme hele sporet.‍
• Hvis du vil gemme en del af sporet, skal du vælge Gem
del og vælge den del, du vil gemme.‍
Visning af oplysninger om sporet
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Spor.‍
3 Vælg et spor.‍
4 Vælg Vis kort.‍
Starten og slutningen af sporet er markeret med flag.‍
> Oplysninger.‍
og for at få vist oplysninger om sporet.‍
5 Vælg
6 Brug
Sådan rydder du det aktuelle spor:
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Spor > Aktuel > Ryd.‍
Sådan sletter du et spor
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Spor.‍
3 Vælg et spor.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Afsendelse af data til en HomePort™
Før du kan sende data til HomePort, skal du købe HomePort og
installere det på din computer (www.garmin.com/‍homeport).‍
Du kan få vist spor og waypoints på din computer.‍
1 Tilslut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.‍
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer
på Windows® computere og som en monteret disk på Mac®
computere.‍
Navigation
2 Start HomePort.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.‍
1 Hold nede, og vælg OK.‍
Navigationssiden åbnes.‍
2 Naviger vha.‍ kompas eller kort.‍
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel Garmin enhed.‍
Enheden kan sende eller modtage data, når den er tilsluttet til
en anden kompatibel enhed.‍ Du kan dele waypoints,
geocaches, ruter og spor trådløst.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Del data > Enhed til enhed.‍
3 Vælg Send eller Modtag.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Afsendelse af data til BlueChart® Mobile
Før du kan dele data med programmet BlueChart skal du
installere det på din mobile enhed (www.garmin.com
/‍bluechartmobile).‍
Du kan få vist spor og waypoints på din mobile enhed.‍
1 Vælg den blå tast på din quatix.‍
2 Vælg Del data > BlueChart Mobile.‍
3 Start BlueChart Mobile på din mobile enhed.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Se hjælpen til BlueChart Mobile for at få flere oplysninger.‍
Kort
angiver din position på kortet.‍ Mens du bevæger dig, flytter
ikonet sig og efterlader en sporlog (sti).‍ Navne og symboler for
waypoints vises på kortet.‍ Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en linje på kortet.‍
• Kortnavigation (side 5)
• Kortindstillinger (side 11)
Gennemse kortet
1 Vælg under navigationen for at få vist kortet.‍
2 Vælg den blå tast.‍
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Vælg Panorer, og vælg , , og
for at få vist
forskellige områder.‍
• Vælg Zoom, og vælg og for at zoome ind og ud på
kortet.‍
Navigering ved hjælp af TracBack®
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
dit spor.‍ Det kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
kajen eller kysten.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Spor > Aktuel > TracBack.‍
Din nuværende position À, sporet, du skal følge Á, og
slutpunktet  vises på kortet.‍
Programmer
Kapsejlads
Du kan bruge quatix til at øge sandsynligheden for, at din båd
krydser startlinjen på præcis det tidspunkt, hvor kapsejladsen
begynder.‍ Når du synkroniserer stopuret for kapsejladsen med
den officielle nedtællingstimer for kapsejladsen, advarer quatix
dig med ét minuts mellemrum, når starten på kapsejladsen
nærmer sig.‍ Når du kombinerer stopuret for kapsejladsen med
den virtuelle startlinje, måler quatix din hastighed, pejling og den
resterende tid på nedtællingstimeren.‍ quatix bruger disse data
til at indikere, om båden vil krydse startlinjen før, efter eller på
samme tidspunkt som starten på kapsejladsen.‍
Indstilling af stopur til kapsejlads
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Kapsejlads > Opsætning > Timer.‍
3 Brug den blå tast, og til indstilling af tiden.‍
Kapsejlads med stopuret til kapsejlads
Før du kan bruge stopuret til kapsejlads til at starte en sejlads
skal du vælge sejladsprofilen og indstille stopuret.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Kapsejlads > Kapsejlads.‍
3 Vælg og for at synkronisere stopuret til kapsejlads med
den officielle sejladsnedtælling, og vælg den blå tast for at
starte uret.‍
TIP: Hvis det er nødvendigt, kan du efter at have startet uret
vælge og for at lægge tid til eller trække tid fra stopuret.‍
Indstilling af startlinjen
Du kan definere en startlinje vha.‍ to waypoints eller waypointet
for den ene ende af startlinjen og pejlingen til den anden ende
af linjen.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Kapsejlads > Opsætning > Startlinje.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indstille din aktuelle position som startlinjens
første punkt, skal du vælge Marker punkt > Marker.‍
• Hvis du vil bruge et tidligere gemt waypoint som
positionen for det første punkt på startlinjen, skal du
vælge Vælg punkt og vælge et waypoint.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil indstille din aktuelle position som startlinjens
andet punkt, skal du vælge Waypoints > Marker punkt >
Marker.‍
• Hvis du vil bruge et tidligere gemt waypoint som
positionen for det andet punkt på startlinjen, skal du
vælge Waypoints > Vælg punkt og vælge et punkt.‍
• Hvis du vil indstille pejlingen fra startlinjen fra positionen
af det første waypoint, skal du vælge Retning og indtaste
pejlingen.‍
Kapsejlads vha.‍ startlinjen
Før du kan bruge enheden til at starte en kapsejlads, skal du
vælge sejladsprofilen og indstille startlinjen.‍
Programmer
5
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Kapsejlads > Kapsejlads.‍
Skærmen med stopuret til kapsejlads viser stopuret À, tiden
til start Á og distancen til startlinjen Â.‍
3 Vælg og for at synkronisere stopuret til kapsejlads med
den officielle sejladsnedtælling, og vælg den blå tast for at
starte uret.‍
TIP: Hvis tiden er negativ, ankommer du til startlinjen, når
kapsejladsen er begyndt, og du bør derfor ændre din kurs
eller hastighed derefter.‍ Hvis tiden er positiv, ankommer du
til startlinjen, før kapsejladsen er begyndt, og du bør derfor
ændre din kurs eller hastighed derefter.‍
TIP: Hvis det er nødvendigt, kan du efter at have startet uret
vælge og for at lægge tid til eller trække tid fra stopuret.‍
Hjælp til vending
Ved cruising eller kapsejlads kan funktionen Tack Assist hjælpe
dig med at bestemme, om vinden rummer eller skralder.‍ Når du
kalibrerer Tack Assist, gemmer enheden bådens bagbords À
og styrbords Á kurs over grund (COG), medianen for den sande
vindretning  og fartøjets vendevinkel Ã.‍
Enheden viser i grader, hvor meget din faktiske kurs afviger fra
din forventede kurs, Ä samt din fart over grund Å.‍
Kantmærkerne Æ giver en hurtig reference, som viser, hvor
meget vinden rummer.‍
Når vinden fortsætter med at rumme, bør du genkalibrere den
sande vindretning eller vinklen for den aktuelle halse.‍
Genkalibreringen sikrer, at Tack Assist giver nøjagtige
oplysninger.‍
Skralder
Når vinden skralder, er vindretningen À ændret, så din faktiske
kurs Á bringer dig længere væk fra din destination Â, end din
tilsigtede kurs à ville have gjort.‍
Enheden bruger disse data til at fastslå, om vinden rummer eller
skralder pga.‍ skiftende vindretninger.‍
BEMÆRK: quatix bruger en GPS-baseret kurs til at bestemme
din kurs i funktionen Tack Assist og indregner ikke andre
faktorer, der kan påvirke bådens retning, som f.‍eks.‍
strømforhold og tidevand.‍
Rummer
Når vinden rummer, er vindretningen À ændret, så din faktiske
kurs Á bringer dig tættere på din destination Â, end din
tilsigtede kurs à ville have gjort.‍
6
Programmer
• Hvis du vil kalibrere retningen for bagbords eller styrbords
halse, skal du holde en stabil kurs langs den tilsigtede
bagbords eller styrbords halse og vælge Genkalibrering.‍
BEMÆRK: Når du genberegner retningen for bagbords
eller styrbords halse, forbliver vendevinklen den samme,
og medianen for den sande vindretning og den modsatte
halseretning genberegnes.‍
• Hvis du vil ændre vendevinklen, skal du vælge
Vendevinkel og vælge en vinkel.‍
BEMÆRK: Når du ændrer vendevinklen, forbliver
medianen for den sande vindretning den samme, og
bagbords og styrbords halse ændres begge med
halvdelen af den udførte ændring af halseretningen i
forhold til den sande vindretning.‍ Hvis halseretningen
f.‍eks.‍ ændres med 10º, ændres bagbords halse med -5º,
og styrbords halse ændres med 5º.‍ Hvis halseretningen
ændres med -10º, ændres bagbords halse med 5º, og
styrbords halse ændres med -5º.‍
• Hvis du vil ændre medianen for den sande vindretning,
skal du vælge Ægte vind D og vælge retningen.‍
BEMÆRK: Når du ændrer medianen for den sande
vindretning, forbliver vendevinklen den samme, og
ændringerne af bagbords og styrbords halse svarer til
ændringen af medianen for den sande vindretning.‍ Hvis
medianen for den sande vindretning f.‍eks.‍ ændres med
10º, ændres både bagbords og styrbords halse med 10º.‍
Visning af tidevandsoplysninger
Enheden viser i grader, hvor meget din faktiske kurs afviger fra
din forventede kurs, Ä samt din fart over grund Å.‍
Kantmærkerne Æ giver en hurtig reference, som viser, hvor
meget vinden skralder.‍
Fortsætter vinden med at skralde, bør du ændre halse og
genkalibrere den sande vindretning eller vinklen for den aktuelle
halse.‍ Genkalibreringen sikrer, at Tack Assist giver nøjagtige
oplysninger.‍
Konfiguration af Tack Assist-indstillinger
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Tack Assist.‍
3 Vælg en funktion:
• For at aktivere Tack Assist skal du vælge Aktiver.‍
• For at deaktivere Tack Assist skal du vælge Sluk.‍
• For at aktivere/deaktivere kantmærkerne skal du vælge
Kantmærker.‍
Du kan få vist oplysninger om en tidevandsstation, inklusive
højden på tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Tidevand > Søg nær.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge i nærheden af et tidligere gemt waypoint,
skal du vælge Waypoints og vælge eller søge efter et
waypoint.‍
• Hvis du vil søge i nærheden af en bestemt by, skal du
vælge Byer og vælge eller søge efter en by.‍
Der vises en liste med tidevandsstationer i nærheden af den
valgte position.‍
4 Vælg en station.‍
Der vises en 24-timers tidevandskort for den aktuelle dato,
som viser den aktuelle tidevandshøjde À, og hvornår det
næste højvande Á og lavvande  vil indtræffe.‍
Kalibrering af Tack Assist
Før du kan bruge Tack Assist, skal du kalibrere den optimale
vendevinkel for båden.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Tack Assist > Fuld kalibrering.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Manuel kalibrering af Tack Assist
Under en kapsejlads kan du få brug for at justere de individuelle
indstillinger for tack assist for at tilpasse dem efter ændrede
sejlforhold.‍
BEMÆRK: Se side 6 for at få mere at vide om forholdet mellem
de data, der gemmes af funktionen Tack Assist.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Tack Assist.‍
3 Vælg en funktion:
Programmer
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist mere detaljerede oplysninger om
tidevandets næste fire højde- og lavpunkter, skal du
vælge .‍
• Hvis du vil panorere tidevandskortet, skal du vælge den
blå tast og vælge Panorer kort.‍
• Hvis du vil have vist tidevandsoplysninger for en anden
dato, skal du vælge den blå tast, vælge Skift dato og
vælge datoen.‍
7
Parring med en autopilot
Se brugervejledningen for GHC™ for at få flere oplysninger om
brugen af GHC.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Autopilot > Ja.‍
3 Indstil GHC til at søge efter en fjernenhed.‍
Når enhederne er parret, vises skærmen med autopiloten på
quatix.‍
Når enheden er parret med din autopilot, genopretter den
automatisk forbindelsen til autopiloten, hver gang den er inden
for rækkevidde.‍
BEMÆRK: Hvis du vil parre med en anden autopilot, skal du
holde og nede for at nulstille det eksisterende autopilotpar
og derefter gentage trin 2 og 3.‍
Sådan bruges autopiloten
Før du kan bruge quatix til at styre en autopilot, skal du
installere og konfigurere et kompatibelt Garmin GHP™
autopilotsystem og parre din quatix med GHC enheden.‍ Se
brugervejledningen til autopiloten for at få flere oplysninger.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Autopilot.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil aktivere autopilotens Hold kursen-funktion,
skal du holde en fast kurs, vælge Slå til og give slip på
roret.‍
• Hvis du vil ændre kursen i intervaller på 1° med
autopiloten aktiveret, skal du vælge for bagbord og
for styrbord.‍
• Hvis du vil udføre en drejning i trin med autopiloten
aktiveret, skal du holde nede for bagbord og for
styrbord.‍
• Hvis du vil aktivere en forudindstillet handling, skal du
vælge Forudindstillinger og vælge en handlingsknap.‍
En grafik viser en registrering af den handling, der
udføres med knappen.‍
• Hvis du vil tage roret, skal du vælge Standby.‍
• Hvis du vil se ur og datasider, skal du vælge .‍
BEMÆRK: Autopiloten kan hurtigt deaktiveres, mens du
ser uret eller datasiderne, hvis du vælger den blå tast og
vælger Standby.‍
3 Brug den blå tast, og til indstilling af tiden.‍
4 Vælg om nødvendigt Meddelelse, og vælg en indstilling.‍
5 Vælg Start.‍
Brug af stopur
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ur > Stopur.‍
3 Vælg Start.‍
Tilføjelse af en brugerdefineret tidszone
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ur > Andre zoner > Tilføj zone.‍
3 Vælg en tidszone.‍
Den tilpassede tidszoneside føjes til den aktuelle profil.‍
Redigering af en brugerdefineret tidszone
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ur > Andre zoner.‍
3 Vælg en tidszone.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil ændre tidszone, skal du vælge Rediger zone.‍
• Hvis du vil ændre navnet på tidszonen, skal du vælge
Rediger etiket.‍
Alarmer
Du kan indstille enheden til at advare dig i mange forskellige
situationer, hvor det er vigtigt, at du er opmærksom på de
omgivende forhold eller andre data.‍ Der er tre typer alarmer:
hændelsesalarmer, områdealarmer og tilbagevendende
alarmer.‍
Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én
gang.‍ Hændelsen er en bestem værdi.‍ Du kan f.‍eks.‍ indstille
enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.‍
Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang
enheden er over eller under et bestemt værdiområde.‍ Du
kan f.‍eks.‍ indstille enheden til at advare dig, når hastigheden
er under 5 knob og over 15 knob.‍
Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm, får
du besked hver gang enheden registrerer en bestemt værdi
eller et bestemt interval.‍ Du kan f.‍eks.‍ indstille enheden til at
give dig et signal hvert 30.‍ minut.‍
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Ankervagt
Hændelse
Du kan angive en maksimal
distance, som dit fartøj må
drive, efter du har kastet
anker.‍
Alarmpunkter
Tilbagevendende
Se side 9.‍
Distance
Hændelse,
tilbagevendende
Du kan indstille et interval
eller en brugerdefineret
distance fra den endelige
destination.‍
Tid
Hændelse,
tilbagevendende
Du kan indstille et interval
eller en brugerdefineret tid
før det anslåede
ankomsttidspunkt.‍
Elevation
Hændelse,
område,
tilbagevendende
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for
elevation.‍ Du kan også
indstille enheden til at give
dig besked, når du har udført
en bestemt mængde
opstigning eller nedstigning.‍
Ur
Indstilling af alarm
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ur > Tidsalarm > Tilføj alarm.‍
3 Brug den blå tast, og til indstilling af tiden.‍
4 Vælg Tone, Vibration eller Tone & Vibration.‍
5 Vælg Én gang, Dagligt eller Hverdage.‍
Start af nedtællingstimer
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Ur > Timer.‍
8
Navigationsankomst Hændelse
Du kan indstille alarmer for
ankomst til waypoints og til
den endelige destination for
et spor eller en rute.‍
Programmer
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Hastighed
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for
hastighed.‍
Batteri
Hændelse
Du kan indstille en
minimumsværdi for
batteriniveauet.‍
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Alarmer > Alarmpunkter > Rediger > Opret ny.‍
3 Vælg en position.‍
4 Indsæt en radius.‍
5 Vælg Udført.‍
Navigering med Sight 'N Go
Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.‍eks.‍ et
vandtårn, fastlåse retningen og navigere til objektet.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg GPS-værktøjer > Sight 'N Go.‍
3 Peg de blå mærker på rammen mod et objekt.‍
4 Vælg den blå tast.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg Sæt kurs for at navigere til det fjerne objekt.‍
• Vælg Projicer (side 3).‍
Naviger
ved hjælp af kompasset (side 2) eller kort (side 5).‍
6
Beregning af størrelsen på et område
Inden du kan beregne størrelsen på et område, skal du
modtage satellitsignaler (side 2).‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg GPS-værktøjer > Områdeberegning.‍
3 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.‍
4 Når du er færdig, skal vælge den blå tast for at beregne
området.‍
Vælg
en funktion:
5
• Vælg Gem spor, indtast et navn, og vælg Udført.‍
• Vælg Skift enheder for at konvertere området til en
anden måleenhed.‍
• Vælg
for at afslutte uden at gemme.‍
Visning af almanakker
Du kan få vist almanakoplysninger om solen og månen samt om
jagt og fiskeri.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist oplysninger som solopgang,
solnedgang og månenedgang, skal du vælge GPSværktøjer > Sol og måne.‍
• Hvis du vil have vist, hvilke tidspunkter der forventes at
være de bedste til jagt og fiskeri, skal du vælge GPSværktøjer > Jagt og fiskeri.‍
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge eller for at få vist
en anden dag.‍
Visning af satellitoplysninger
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.‍
1 Vælg den blå tast.‍
ANT+™ Sensorer
2
3
4
5
Vælg Start GPS.‍
Vælg den blå tast.‍
Vælg GPS-værktøjer > Satellit.‍
Vælg for at få vist yderligere oplysninger.‍
Simulering af en position
Når du planlægger ruter eller aktiviteter i et andet område, kan
du slå GPS-funktionen fra og simulere en anden position.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > System > GPS-tilstand >
Demonstrationstilstand.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Go > Flyt til position.‍
ANT‍+™ Sensorer
Enheden er kompatibel med dette valgfri trådløse ANT‍+
tilbehør.‍
• tempe™ trådløs temperatursensor (side 10)
• Pulsmåler
Du kan finde oplysninger om kompatibilitet og køb af yderligere
sensorer ved at gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Parring af ANT+-sensorer
Parring er en forbindelse, der oprettes mellem ANT‍+ trådløse
enheder, f.‍eks.‍ når der oprettes forbindelse mellem en tempe
temperatursensor og din Garmin enhed.‍
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Vælg den blå tast.‍
3 Vælg Opsætning > ANT-sensor.‍
4 Vælg din sensor.‍
5 Vælg Ny søgning.‍
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.‍ Sensordata vises i serien af
datasider eller i et brugerdefineret datafelt.‍
Tip til parring af ANT‍+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT‍+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.‍
• Før du parrer ANT‍+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT‍+ tilbehør.‍
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT‍+ tilbehøret.‍
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT‍+ tilbehøret, hver gang det aktiveres.‍ Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.‍
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.‍
Streaming af NMEA 2000 data
Under sporing eller navigering kan din enhed streame data fra a
NMEA 2000 netværk, som er udstyret med en Garmin GNT.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor > GNT > Til.‍
Datasiderne viser oplysninger fra de sensorer, som er
tilsluttet til NMEA 2000 netværket.‍ Du kan tilpasse de
datafelter, som vises på hver dataside.‍
3 Vælg to gange
9
4 Vælg Stream N2K for at starte streaming af NMEA 2000
data.‍
Hvis du vil stoppe streaming af NMEA 2000 data, skal du vælge
den blå tast og vælge Stop N2K.‍
Brug af Automatisk mand overbord
Hvis enheden er forbundet med en Garmin GNT, kan du
indstille enheden til automatisk at udløse den forudindstillede
funktion til mand over bord, hvis enheden mister kontakten med
en GNT i mere end 10 sekunder.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Auto MOB > Til.‍
Når enheden mister kontakt med en GNT i mere end 10
sekunder, aktiveres funktionen for mand over bord på
enheden og alle Garmin plottere, der er tilsluttet NMEA 2000
netværket.‍ Der oprettes et mand over bord-waypoint på
plotteren og enheden.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil bekræfte aktiveringen af mand over bord og
gemme MOB-waypoint, skal du vælge Bekræft.‍
• Hvis du vil afvise aktiveringen af mand over bord i tilfælde
af en utilsigtet aktivering, skal du vælge Ryd.‍
• Hvis du vil afvise aktiveringen af mand over bord og
deaktivere den automatiske funktion for mand over bord,
skal du vælge Deaktiveret.‍
tempe
tempe er en ANT‍+ trådløs temperatursensor.‍ Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for
nøjagtige temperaturoplysninger.‍ Du skal parre tempe med din
enhed for at få vist temperaturoplysninger fra tempe.‍
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe
denne handling over.‍
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet.‍ Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.‍
1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen.‍
TIP: Hvis pulsdata er sporadiske eller ikke vises, er det muligvis
nødvendigt at stramme remmen om brystet eller varme op i
5-10 minutter.‍
Tilpasning af din enhed
Opsætningsoversigt
Menuen Opsætning rummer mange muligheder for at tilpasse
enheden.‍ Garmin anbefaler, at du bruger den nødvendige tid på
at sætte dig ind i indstillingerne for hver funktion.‍ Hvis du bruger
den nødvendige tid på at tilpasse indstillingerne inden din
aktivitet, kommer du til at bruge mindre tid på at indstille uret
under aktiviteten.‍
Vælg den blå tast, og vælg Opsætning.‍
BEMÆRK: Eventuelle ændringer, du foretager, gemmes i den
aktive profil (side 1).‍
System: Angiver indstillinger for GPS, piletaster og enhedens
sprog (side 10).‍
Datasider: Tilpasser datasider og -felter (side 10).‍
Sensorer: Tilpasser indstillingerne for kompasset (side 11) og
højdemåleren (side 11).‍
ANT-sensor: Indstiller trådløst tilbehør som f.‍eks.‍ pulsmåleren
eller tempe (side 9).‍
Toner: Tilpasser toner og vibrationer (side 11).‍
Display: Justerer baggrundslyset og skærmens kontrast
(side 11).‍
Nulstil: Rydder tripdata, sensor plotdata (side 15), waypoints
eller en sporlog eller nulstiller alle dine indstillinger
(side 15).‍
Kort: Tilpasser kortretningen og hvordan elementer vises på
kortet (side 11).‍
Spor: Tilpasser indstillingerne for sporregistrering (side 11).‍
Tid: Tilpasser udseendet af siden Tid (side 11).‍
Enheder: Ændrer måleenhed for data som f.‍eks.‍ distance,
højde og temperatur (side 11).‍
Positionsformat: Ændrer den måde, dine positionsdata vises
på (side 12).‍
Profiler: Ændrer den aktive profil og giver dig mulighed for at
redigere dine profiler (side 1).‍
Menu: Tilpasser de menupunkter, der vises i hovedmenuen
(side 12).‍
Om: Viser oplysninger om enheden og softwaren (side 12).‍
Systemindstillinger
2 Gør begge elektroderne Á bagpå remmen våde for at sikre
en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.‍
3 Hvis pulsmåleren har kontaktområde Â, skal du gøre
kontaktområdet vådt.‍
4 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
remmen à til løkken.‍
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.‍
5 Bring enheden inden for rækkevidde (3 m) af pulsmåleren.‍
Efter du har monteret pulsmåleren, står den på standby og er
klar til at sende data.‍
Vælg Opsætning > System.‍
GPS-tilstand: Indstiller GPS-enheden til Normal eller
Demonstrationstilstand (GPS fra).‍
WAAS: Indstiller enheden til at bruge GPS-signaler med
WAAS-nøjagtighed (Wide Area Augmentation System).‍ Hvis
du vil have oplysninger om WAAS, skal du gå til
www.garmin.com/‍aboutGPS​/‍waas​.html.‍
Genvejstaster: Giver mulighed for at tilpasse hold-funktionen
for piletasterne.‍
Sprog: Indstiller sproget på enheden.‍
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata.‍
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge
masselagringstilstand eller Garmin-tilstand, når den er
forbundet med en computer.‍
Tilpasning af datasiderne
Du kan tilpasse datasiderne for hver profil.‍
10
Tilpasning af din enhed
1
2
3
4
5
6
7
8
Vælg den blå tast.‍
Vælg Opsætning > Datasider.‍
Vælg en kategori.‍
Vælg en funktion:
• Hvis du vil ændre de datasider, der vises, når du ikke
streamer NMEA 2000-data, skal du vælge GPS.‍
• Hvis du vil ændre de datasider, der vises, når du streamer
NMEA 2000 data, skal du vælge N2K Stream.‍
Vælg Tilføj side.‍
Følg instruktionerne på skærmen for at vælge antallet og
typen af datafelter, der skal vises.‍
Vælg en eksisterende dataside, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg en funktion:
• Vælg Rediger, og tilpas datafelterne.‍
• Vælg Flyt op eller Flyt ned for at ændre datasidernes
rækkefølge.‍
• Vælg Slet for at fjerne datasiden fra sideløkken.‍
Kompasindstillinger
Vælg Opsætning > Sensorer > Kompas.‍
Display: Indstiller kompassets retningsvisning til grader eller
milliradianer.‍
Nordreference: Indstiller kompassets nordlige reference
(side 11).‍
Tilstand: Indstiller kompasset til enten at anvende en
kombination af GPS og de elektroniske sensordata under
bevægelse (Automatisk) eller kun GPS-data (Fra).‍
Kalibrer: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt
(side 2).‍
Indstilling af nordreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning
af oplysninger om kurs.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Sensorer > Kompas > Nordreference.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som
kursreference.‍
• Vælg Magnetisk for at indstille din positions magnetiske
deklination automatisk.‍
• Vælg Gitter for at indstille nord-gitter (000º) som
kursreference.‍
• Hvis du vil indstille værdien for den magnetiske variation
manuelt, skal du vælge Bruger, indtaste den magnetiske
varians og vælge Udført.‍
Indstillinger af højdemåler
Vælg Opsætning > Sensorer > Højdemåler.‍
Automatisk kalibrering: Giver højdemåleren mulighed for at
kalibrere sig selv, hver gang du slår GPS-sporing til.‍
Barometerplot: Variabel registrerer højdeændringer, mens du
bevæger dig.‍ Fast antager, at enheden står stille i en fast
højde, så barometertrykket kun ændres pga.‍ vejrforhold.‍
Omgivende tryk registrerer ændringer i det omgivende tryk
over tid.‍
Elevationsplot: Indstiller enheden til at registrere
højdeændringer over en tidsperiode eller en afstand.‍
Kalibrer: Giver mulighed for manuel kalibrering af
højdemålersensoren.‍
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse toner til meddelelser og taster.‍
Tilpasning af din enhed
1
2
3
4
Vælg den blå tast.‍
Vælg Opsætning > Toner.‍
Vælg Beskeder eller Taster.‍
Vælg en funktion.‍
Skærmindstillinger
Vælg Opsætning > Display.‍
Baggrundslys: Justerer baggrundsbelysningens niveau, og
hvor længe baggrundslyset lyser.‍
Kontrast: Justerer skærmkontrasten.‍
Kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort.‍
Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden.‍ Nord op viser
nord øverst på siden.‍ Spor op viser din aktuelle rejseretning
mod den øverste del af siden.‍
Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til
brug på kortet.‍ Når Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.‍
punkter: Vælger zoomniveau for punkter på kortet.‍
Sporlog: Giver dig mulighed for at få vist eller skjule spor på
kortet.‍
Linjen Go To: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan banen
vises på kortet.‍
Kortfarver: Giver dig mulighed for at vælge, om land eller vand
skal fremhæves på kortet.‍
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor.‍
Metode: Vælger en metode til registrering af spor.‍ Automatisk
registrerer sporene med variable mellemrum for at oprette
den optimale gengivelse af dine spor.‍ Hvis du vælger
Distance eller Tid, kan du indstille intervalhyppigheden
manuelt.‍
Interval: Giver dig mulighed for at indstille
registreringshyppigheden for sporloggen.‍ Hyppig registrering
af punkter skaber et mere detaljeret spor, men det fylder
også sporloggen hurtigere.‍
Auto Start: Indstiller enheden til automatisk registrering af dit
spor, når du vælger Start GPS.‍
Auto Gem: Indstiller enheden til automatisk lagring af dit spor,
når du slår GPS-funktionen fra.‍
Auto Pause: Indstiller enheden til at stoppe registreringen af dit
spor, når du ikke bevæger dig.‍
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tid.‍
Siden Tid: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan
klokkeslættet vises.‍
Formater: Gør dig mulighed for at vælge 12- eller 24-timers
tidsformat på displayet.‍
Tidszone: Giver dig mulighed for at vælge tidszone for
enheden.‍ Du kan vælge Automatisk for at indstille tiden
automatisk ud fra GPS-positionen.‍
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur og tryk.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Enheder.‍
3 Vælg en måletype.‍
4 Vælg måleenhed
11
Indstillinger for positionsformat
Specifikationer
BEMÆRK: Du skal kun ændre positionsformatet eller
kortdatum, hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.‍
Vælg Opsætning > Positionsformat.‍
Formater: Indstiller det positionsformat, som en positionsmåling
vises i.‍
Referencepunkt: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.‍
Sfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.‍
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.‍
Batteritype
500 mAh litiumion-batteri
Batterilevetid
Op til 6 uger
Vandtæthed
Vandtæt ned til 50 m (164 fod)
BEMÆRK: Uret er designet til svømning nær
overfladen.‍
Tilpasning af hovedmenuen
Du kan tilføje, slette eller flytte elementer i hovedmenuen.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Menu.‍
3 Vælg et menupunkt.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Flyt op eller Flyt ned for at ændre elementets
placering på listen.‍
• Vælg Fjern for at slette et element på listen.‍
• Vælg Indsæt for at føje et element til listen.‍
Enhedsoplysninger
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Om.‍
Opdatering af softwaren
BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine
data eller indstillinger.‍
1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍products​/‍webupdater.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en skarp genstand til rengøring af enheden.‍
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.‍
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier.‍ Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.‍
Undgå at trykke på tasterne under vandet.‍
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.‍
2 Tør den af.‍
12
Driftstemperaturområde Fra -4 ºF til 122 ºF (fra -20 ºC til 50 ºC)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
Bluetooth® Smart-enhed
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger af, hvor meget du bruger
GPS, enhedssensorer, trådløse sensorer (ekstraudstyr) og
baggrundsbelysningen.‍
Batterilevetid
Tilstand
16 timer
Normal GPS-tilstand
25 timer
NMEA 2000 streaming, GPS slukket
Op til 2 uger
Altid tændt sensortilstand
Op til 6 uger
Urtilstand
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac OS 10.‍3 og tidligere.‍
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.‍
• Filer fra HomePort.‍ Gå til www.garmin.com/‍trip​_‍planning.‍
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader.‍ Gå til www.garmin.com/‍products​/‍poiloader.‍
• GPX-sporfiler.‍
• GPX-geocache-filer.‍ Gå til www.opencaching.com.‍
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den.‍ Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.‍
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.‍
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg en fil.‍
Tryk på tasten Slet på tastaturet.‍
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data.‍ Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.‍
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse
af hardware på proceslinjen og vælge din enhed.‍
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.‍
2 Tag kablet ud af computeren.‍
Datafelter
BAROMETER: Det aktuelle tryk med kalibrering.‍
BATTERI: Den resterende batterilevetid.‍
BEVÆGELSESGENNEMSNIT: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse siden den seneste nulstilling.‍
Enhedsoplysninger
BEVÆGELSESTID: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
COG: Den faktiske rejseretning, uanset hvilken kurs der følges,
samt midlertidige variationer i retning.‍
DATO: Den aktuelle dag, måned og år.‍
DISTANCE: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.‍
DISTANCETÆLLER: En løbende beregning af tilbagelagt
distance for alle ture.‍ Denne måling slettes ikke ved
nulstilling af tripdata.‍
DREJ: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs.‍ L betyder drej til venstre.‍ R
betyder drej til højre.‍ Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.‍
ELEVATION: Højden over eller under havets overflade for din
aktuelle position.‍
GENNEMSNITLIG NEDSTIGNING: Nedstigningens
gennemsnitlige lodrette distance.‍
GENNEMSNITLIG OPSTIGNING: Stigningens gennemsnitlige
lodrette distance siden den seneste nulstilling.‍
GENNEMSNITSFART: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.‍
GLIDEHÆLDNING: Den påkrævede glidehældning for at stige
ned fra din aktuelle position til destinationshøjden.‍ Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
GLIDEHÆLDNING TIL DESTINATION: Den påkrævede
glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til
destinationshøjden.‍ Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.‍
GPS: GPS-satellitsignalets styrke.‍
GPS ELEVATION: Højden for din aktuelle position ved hjælp af
GPS.‍
KLOKKESLÆT: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle
position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og
sommertid).‍
KOMPAS: En visuel gengivelse af den retning, enheden peger
i.‍
KORRIGERET RETNING: Retningen baseret på den retning,
du bevæger dig i.‍ Hvis du ikke bevæger dig, svarer den
korrigerede retning til kompasretningen.‍ KURS: Retningen fra din startposition til en destination.‍ Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
LÆNGDE/BREDDE: Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.‍
LODRET FART: Stignings- eller nedstigningshastigheden over
tid.‍
LUFTTEMPERATUR: Lufttemperaturen.‍ Din kropstemperatur
påvirker temperatursensoren.‍
LØFT: Vinklen for fartøjets løft eller afvigelse.‍
MAKSIMAL ELEVATION: Den største højde, der er nået siden
den seneste nulstilling.‍
MAKSIMAL FART: Den største hastighed, der er nået siden
den seneste nulstilling.‍
MAKSIMAL NEDSTIGNING: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr.‍ minut siden den seneste
nulstilling.‍
MAKSIMAL OPSTIGNING: Den maksimale stigningshastighed
i fod pr.‍ minut siden den seneste nulstilling.‍
MAKSIMAL TEMPERATUR: Den maksimale registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.‍
MINIMUM ELEVATION: Den laveste højde, der er nået siden
den seneste nulstilling.‍
Enhedsoplysninger
MINIMUM TEMPERATUR: Den mindste registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.‍
NÆSTE DESTINATION: Det næste punkt på ruten.‍ Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
NÆSTE DISTANCE: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.‍
NÆSTE ETA: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når
det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid på
destinationen).‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
NÆSTE ETE: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten.‍ Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.‍
NÆSTE LODRETTE DISTANCE: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og det næste waypoint på ruten.‍ Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
NEDSTIGNING: Den samlede højdenedstigning siden den
seneste nulstilling.‍
OMGIVENDE TRYK: Det ukalibrerede omgivende tryk.‍
PEJLING: Retningen fra din aktuelle position til en destination.‍
Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.‍
POSITION: Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.‍
PRÆCISION: Fejlmargenen for din nøjagtige position.‍ F.‍eks.‍ er
din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).‍
PULS: Din puls i hjerteslag pr.‍ minut (bpm).‍ Enheden skal være
sluttet til en kompatibel Pulsmåler.‍
RETNING: Den retning, enheden peger i, baseret på
kompasset.‍
SLUT DESTINATION: Det sidste punkt på ruten til
destinationen.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
SLUT DISTANCE: Den resterende afstand til den endelige
destination.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
SLUT ETA: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den
endelige destination (justeret efter den lokale tid på
destinationen).‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
SLUT ETE: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
SLUT LODRET DISTANCE: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og den endelige destination.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
SLUT LODRET HASTIGHED TIL DESTINATION: Stigningseller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde.‍ Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.‍
SLUT POSITION: Positionen af din endelige destination.‍
SOG: Den faktiske rejsehastighed, uanset hvilken kurs der
følges, samt midlertidige variationer i retning.‍
SOLNEDGANG: Tidspunktet for solnedgang på din GPSposition.‍
SOLOPGANG: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.‍
SPOR DISTANCE: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
spor.‍
STIGNING: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.‍
STIGNING: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance).‍ Hvis du f.‍eks.‍ kommer 3 m (10 fod) højere op,
hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er graden 5 %.‍
13
STOPUR: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.‍
STYREKURS: Den retning, du skal styre mod for at komme
tilbage på den kurs, du indstillede ved navigationens start.‍
TID: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og
ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
TID STOPPET: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
TIL KURS: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
TIMER: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.‍
VMG: Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination
langs en rute.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
VMG TIL WAYPOINT: Den hastighed, som du nærmer dig et
waypoint med under navigation.‍
XTE: Afveget afstand til venstre eller højre for den oprindelige
rute.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.‍
JORDVINDSHASTIGHED: Vindhastigheden i forhold til jord.‍
Når der ikke er nogen strøm eller afdrift, er
jordvindshastigheden den samme som den sande
vindhastighed.‍
JORDVINDSRETNING: Vindretningen i forhold til land med
reference fra nord.‍
MODSAT HALSE: Halseretningen modsat fartøjets retning
baseret på den aktuelle halseretning
RELATIV VINDCHILL: Vindchill-temperaturen i forhold til
båden.‍
RELATIV VINDHASTIGHED: Den målte vindhastighed.‍
RELATIV VINDRETNING: Vindvinklen målt i forhold til fartøjets
forstavn.‍
SAND VINDHASTIGHED: Den sande vindhastighed i forhold til
fartøjet.‍
TWA: Vindvinklen i forhold til vandet set fra bådens forstavn
med en bagbords eller styrbords vinkel på op til 180 grader.‍
TWD: Den sande vindretning i forhold til nord.‍
VANDHASTIGHED: Bådens hastighed i forhold til vandet.‍
VANDTEMPERATUR: Vandtemperaturen.‍
VINDCHILL VED JORDEN: Vindchill-temperaturen i forhold til
land.‍
VMG TIL VIND: Den hastighed, som du bevæger dig fremad
med ind i vinden.‍
NMEA 2000 Datafelter
AFDRIFT: Strømhastigheden.‍
CARD VIND: Den sande vindretning beskrevet i
hovedretninger.‍
DYBDE: Vanddybden.‍
INDSTIL: Strømmens retning med reference fra nord.‍
Datasider
TIP: Du kan tilpasse datasiderne for hver profil (side 10).‍
Disse sider vises som standard i alle profiler, når du ikke sporer eller navigerer.‍ Disse datasider kan ikke tilpasses.‍
Side GPS slukket
1
Ur
2
Temperatur
3
Barometer
4
Kompas
Disse sider vises som standard for sejladsprofilen, når du sporer eller navigerer.‍
BEMÆRK: Siden Tack Assist vises kun, når funktionen er aktiveret (side 7).‍
Side Sporing
Navigation
Sporing med NMEA 2000 data Navigation med NMEA 2000 data
1
Tack assist
Tack assist
Tack assist
Tack assist
2
Kurs over grund og fart over
grund
Distance til næste, forløbet tid og
pejling
Kurs over grund, dybde og fart
over grund
Kurs over grund, dybde og fart over
grund
3
Distance og tid
Kurs over grund og fart over grund
Kort
Pejling og distance til modsat halse
4
Kompas
Distance og tid
Vind VMG
Kort
5
Barometer
Kompas
TWS og TWD
Vind VMG og TWS
6
Temperatur
Barometer
AWS og AWA
AWS og AWA
7
Kort
Temperatur
Ur
Ur
8
Ur
Kort
9
Ur
Disse sider vises som standard for motorbådsprofilen, når du sporer eller navigerer.‍
Side Sporing
Navigation
Sporing med NMEA 2000 data
Navigation med NMEA 2000 data
1
Kurs over grund og fart
over grund
Distance til næste, forløbet tid og
pejling
Kurs over grund og fart over
grund
Forventet tid på ruten, distance og
forventet ankomsttidspunkt
2
Distance og tid
Kurs over grund og fart over
grund
Kort
Kort
3
Kompas
Distance og tid
Vandtemperatur og dybde
Vandtemperatur og dybde
4
Barometer
Kompas
Ur
Ur
5
Temperatur
Barometer
6
Kort
Temperatur
14
Kurs over grund og fart over grund
Enhedsoplysninger
Side Sporing
Navigation
7
Kort
Ur
8
Sporing med NMEA 2000 data
Navigation med NMEA 2000 data
Ur
Disse sider vises som standard for vandsportsprofilen, når du sporer eller navigerer.‍
Side Sporing
Navigation
Sporing med NMEA 2000 data
Navigation med NMEA 2000 data
Kurs over grund og fart over
grund
Kurs over grund og fart over grund
1
Kurs over grund og fart over Distance til næste, forløbet tid og
grund
pejling
2
Distance og tid
Kurs over grund og fart over grund Kort
Distance til næste, forløbet tid og pejling
3
Kompas
Distance og tid
Vandtemperatur og dybde
Kort
4
Barometer
Kompas
Ur
Vandtemperatur og dybde
5
Temperatur
Barometer
6
Kort
Temperatur
7
Ur
Kort
8
Ur
Ur
Disse sider vises som standard for fitnessprofilen.‍
Side Sporing
Navigation
1
Distance, tid og tempo Forventet tid på ruten, distance til næste og forventet ankomsttidspunkt
2
Fart over grund
Distance, tid og tempo
3
Højdemåler
Fart over grund
4
Kompas
Højdemåler
5
Kort
Kompas
6
Ur
Kort
7
Ur
Fejlfinding
Låsning af tasterne
Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.‍
1 Vælg den dataside, du vil have vist, mens tasterne er låste.‍
og nede for at låse tasterne.‍
2 Hold
og nede for at låse tasterne op.‍
3 Hold
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.‍
1 Hold nede i mindst 25 sekunder.‍
2 Hold nede i ét sekund for at tænde for enheden.‍
Nulstilling af enheden til fabriksindstillingerne
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.‍
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Nulstil > Alle indstillingerJa.‍
Rydning af alle sensorplotdata
1 Vælg den blå tast.‍
2 Vælg Opsætning > Nulstil > Slet plot > Ja.‍
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
• Gå til www.garmin.com/‍marine.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.‍ LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.‍
Garmin Ltd.‍ og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet.‍ Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.‍
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret.‍ Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom.‍ Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.‍ Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.‍
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.‍
Appendiks
15
Indeks
A
advarsler 8
position 9
alarmer 8
alarmpunkter 9
ur 8
alarmpunktsalarm 9
almanak
jagt og fiskeri 9
solopgang og solnedgang 9
ANT‍+ sensorer 9
parre 9
arealberegning 9
autopilot 8
fjerne parring 8
parre 8
koordinater 2
kort 4
gennemse 5
indstillinger 11
navigering 5
orientering 11
zoom 5
L
låse, taster 15
M
mand over bord, automatisk 10
menu 1
MOB (man over bord) 5
måleenheder 11
månefase 9
N
baggrundslys 1, 11
barometer 2, 15
batteri 12
levetid 12
oplade 1
BlueChart Mobile 5
brugerdata, slette 12
navigation 2
kompas 2
Sight 'N Go 9
standse 3
waypoints 3
nedtællingstimer 8
NMEA 2000 9
nordreference 11
nulstille, enhed 15
C
O
B
computer, tilslutte 4
D
data, deling 5
datafelter 10, 14
datastreaming 9
dele data 5
Demonstrationstilstand 9
distance 4
E
elevation 2
plot 2, 15
enhed
nulstille 15
registrering 15
enheds-ID 12
F
fejlfinding 15
filer, typer 12
fiskeritider 9
G
gendanne indstillinger 15
geocaches 5
GPS 10, 12
signal 2, 4, 9
stoppe 9
sådan stopper du 2
H
hastighed 4
hjælp til vending 6
HomePort 4, 12
hovedmenu, tilpasse 12
højde 2
højdemåler 2, 11, 15
I
indstillinger 10–12, 15
J
jagt- og fiskeritider 9
K
kalibrere
højdemåler 2
kompas 2
kapsejlads 5
kompas 2, 3, 11
kontrast 11
16
opdatering af software 12
opladning af enheden 1
P
parre, ANT‍+ sensorer 9
parring af ANT‍+ sensorer 9
pejlingsmarkør 3
POI Loader 12
positioner 2, 9
gemme 3
redigere 3
positionsformat 12
produktregistrering 15
profiler 1
pulsmåler 9, 10
stopur 8
systemindstillinger 10
T
tack assist 6, 7
taster 1, 10
låse 15
tempe 9, 10
temperatur 2, 10
tidevand 7
tidsindstillinger 8, 11
tidspunkter for solopgang og solnedgang 9
tidszoner 8, 11
tilbehør 9, 15
tilpasse enhed 10
timer, nedtælling 8
toner 8, 11
TracBack 5
U
USB
frakoble 12
overføre filer 12
V
vandtæthed 12
vibrationsalarmer 11
W
waypoints 1–3, 5
gemme 3
projicering 3
redigere 3
slette 3
WAAS 10
Z
zoner, tid 8
zoome 1
kort 5
R
registrering af enheden 15
rengøring af enheden 12
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 2, 4, 5
oprette 4
redigere 4
slette 4
vise på kortet 4
S
satellitsignaler 2, 4, 9
sejlads
tack assist 6, 7
vendevinkler 7
sejler
hjælp til vending 6
kapsejlads 5
startlinje for kapsejlads 5
stopur til kapsejlads 5
siden satellit 9
Sight 'N Go 9
skærm 11
slette
alle brugerdata 12
positioner 3
profiler 1
software
opdatere 12
version 12
softwarelicensaftale 12, 15
specifikationer 12
spor 2, 4, 5, 11
slette 4
sprog 10
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising