Garmin | quatix® | Garmin quatix® Snabbstartshandbok

Garmin quatix® Snabbstartshandbok
quatix Snabbstartshandbok
™
April 2013
190-01594-59_0B
Tryckt i Taiwan
quatix Snabbstartshandbok
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Komma igång
Utför dessa uppgifter för att konfigurera enheten och lära känna
de grundläggande funktionerna.‍
1 Ladda enheten (sidan 2).‍
2 Läs mer om profiler och sensordata (sidan 2 ).‍
3 Söka efter satelliter och spela in dina spår (sidan 2 ).‍
4 Markera och navigera till en waypoint (sidan 3 ).‍
5 Läs mer om program (sidan 3).‍
6 Strömma data från NMEA 2000® nätverket (sidan 4).‍
7 Registrera enheten (sidan 4).‍
8 Hämta användarhandboken (sidan 4).‍
Knappar
4 Rikta den gångjärnsförsedda sidan av laddaren Á mot
kontakterna på enhetens baksida.‍
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.‍
5 Ladda enheten helt.‍
Profiler
Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för
olika tillämpningsområden.‍ Ett exempel: inställningarna och
vyerna skiljer sig när du använder enheten för segling jämfört
med när du åker motorbåt.‍
När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält
eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den
aktuella profilen.‍
À
Välj för att sätta på/stänga av belysningen.‍ Håll
nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.‍
Á
Välj för att bläddra genom datasidorna, alternativ och
inställningar.‍
Â
Välj för att bläddra genom datasidorna, alternativ och
inställningar.‍
Ã
Välj för att återgå till föregående skärm.‍ Håll knappen
nedtryckt för att visa statussidan.‍
Ä
Blå knapp Välj om du vill öppna menyn för den aktuella skärmen.‍
Välj om du vill välja ett alternativ och bekräfta ett
meddelande.‍ Håll knappen nedtryckt för att markera en
waypoint.‍
Ladda enheten
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av kontakterna och det
omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till
en dator.‍
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.‍
1 Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USBport på datorn.‍
2 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.‍
3 Rikta den vänstra sidan av laddningsdockan À mot spåret på
enhetens vänstra sida.‍
Byta profiler
När du byter aktiviteter kan du snabbt ändra inställningen för
enheten till att passa aktiviteten genom att ändra profilen.‍
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Profiler.‍
3 Välj en profil.‍
Den valda profilen är nu den aktiva profilen.‍ Alla ändringar du
gör sparas i den aktiva profilen.‍
Visa datasidorna
Med anpassningsbara datasidor får du snabb åtkomst till data i
realtid för kompass-, barometer- och temperatursensorerna.‍ När
du börjar spåra eller navigera visas fler datasidor.‍
Med datasidor kan också data strömmas från nätverket NMEA
2000 via en Garmin® GNT™.‍
Från klockslagssidan väljer du eller för att bläddra
genom datasidorna.‍
OBS! Sensordata spelas inte in på enheten.‍
Datasidor
Som standard visas sidorna för tid, kompass, barometer, och
temperatur i alla datasidesflöden.‍ Organisation och utseende för
andra datasidor varierar beroende på dessa villkor.‍
• Den aktiva profilen
• Om du spårar, navigerar eller endast visar sensordata
• Om du strömmar NMEA 2000 data genom en Garmin GNT
Datafälten på varje sida kan anpassas.‍ Vissa fält är endast
tillgängliga när data för NMEA 2000 strömmas.‍
Spåra och navigera
Hämta satellitsignaler och spela in ett spår
Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, såsom
inspelning av ett spår, måste du få satellitmottagning.‍
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler.‍ Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.‍
1 Välj den blå knappen.‍
2
2 Välj Starta GPS.‍
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter.‍
4 Gör en rutt för att spela in ett spår.‍
Ditt avstånd och din tid visas.‍
5 Välj för att visa rutten på datasidorna.‍
6 Håll ned .‍
7 Välj ett alternativ:
• Välj Pausa spår om du vill pausa spårningen.‍
• Välj Spara spår om du vill spara ditt spår.‍
• Välj Rensa spår för att ta bort spåret utan att spara.‍
• Välj Stoppa GPS om du vill stänga av GPS-enheten utan
att ta bort ditt spår.‍
Navigera till en waypoint
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Starta GPS.‍
3 Vänta medan enheten hämtar satelliter.‍
4 Välj den blå knappen.‍
5 Välj Waypointsoch välj en waypoint i listan.‍
6 Välj Kör.‍
Tillämpningar
Visa tidvatteninformation
Du kan visa information om en tidvattenstation, inklusive
tidvattenhöjd och när nästa flod och ebb inträffar.‍
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Tidvatteninformation > Sök nära.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka i närheten av en tidigare sparad waypoint
väljer du Waypoints, och väljer eller söker efter en
waypoint.‍
• Om du vill söka i närheten av en specifik stad väljer du
Städer, och väljer eller söker efter en stad.‍
En lista över tidvattenstationer nära den valda platsen visas.‍
4 Välj en station.‍
Ett 24-timmars tidvattensdiagram visas dagens datum och
visar aktuell tidvattenhöjd À och när nästa flod Á och ebb Â
inträffar.‍
5 Välj ett alternativ:
Enheten visar tid till destinationen À, avstånd till
destinationen Á, och beräknad ankomsttid Â.‍
7 Välj för att se kompassidan.‍
• För mer detaljerad information om de kommande fyra
tidsvattenstopparna och -dalarna, välj .‍
• Om du vill panorera i tidvattensdiagrammet, välj den blå
knappen och välj Panorera sjökort.‍
• Om du vill visa tidvatteninformation för ett annat datum,
välj den blå knappen, välj Ändra datum och välj datum.‍
Kryssningsguidning
Innan du startar ett lopp kan du ställa in optimal kursvinkel för
båten.‍ Under loppet, anger enheten om båten går i mot- eller
medvind baserat på kursvinkeln du anger.‍
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Kryssningsguidning > Fullständig kalibrering.‍
De två pekmarkeringarna à fungerar som bäringspekare.‍
Den övre blå markeringen Ä visar i vilken riktning du är på
väg.‍
8 Rikta pekmarkeringarna mot den övre blå markeringen.‍
9 Fortsätt rutten i den riktningen tills du når destinationen.‍
Avbryta navigering
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Avbryt navigering.‍
Markera en waypoint
Innan du kan markera din aktuella plats som en waypoint måste
du hämta satellitsignaler.‍
1 Håll ned den blå knappen.‍
2 Välj ett alternativ:
• För att spara en waypoint utan ändringar trycker du på
Spara.‍
• För att göra ändringar för din waypoint, välj Ändra, gör
ändringar för waypoint och välj Spara.‍
Seglingstävling
Innan du kan använda tävlingstimern för att starta en tävling
måste du välja seglingsprofil och tävlingstimer.‍ Du kan även
ställa in en virtuell startlinje.‍ Mer information finns i
användarhandboken.‍
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Seglingstävling > Tävling.‍
3 Välj och för att synkronisera tävlingstimern med den
officiella tävlingstimern och välj den blå knappen för att starta
timern.‍
TIPS: Om det behövs kan du efter att du har startat timern
väljer och för att addera eller subtrahera tid från
tävlingstimern.‍
Inställning av tävlingstidur
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Seglingstävling > Inställning > Tävlingstidur.‍
3 Använd den blåknappen, och för att ställa in tiden.‍
AutopilotInnan du kan använda quatix för att styra autopiloten måste du
installera och konfigurera ett kompatibelt Garmin GHP™
autopilotsystem och para ihop quatix med enheten GHC™.‍ För
3
mer information, se instruktionsboken quatix och handboken för
autopiloten.‍
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Autopilot.‍
3 Välj ett alternativ:
• För att aktivera autopilotens kurshållning, hålla en stadig
kurs och välj Aktivera och släpp rodret.‍
Du kan se spår och waypoints på din mobila enhet.‍
1 På din quatix väljer du den blå knappen.‍
2 Välj Dela data > BlueChart-mobil.‍
3 Starta BlueChart Mobile på din mobila enhet.‍
4 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Mer information finns i BlueChart användarhandboken för
Mobile.‍
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.‍
1 Håll ned i minst 25 sekunder.‍
2 Håll ned en sekund för att sätta på enheten.‍
Skötsel av enheten
• För att styra båten, aktivera autopilotens kurshållning och
välj eller håll och för att styra åt vänster och höger.‍
• Välj Förinställningar och välj en knappåtgärd.‍ Kartan
visar en profil från den åtgärd som utförts av knappen.‍
• Välj Koppla ur för att ta över rodret.‍
ANT‍+™ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT‍+
sensorer.‍ Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Strömma NMEA 2000 data
Vid spårning eller navigering kan din enhet kan strömma data
från ett NMEA 2000nätverk utrustat med en Garmin GNT .‍
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Inställning > ANT-sensor > GNT > På.‍
På datasidorna visas information från sensorer som är
anslutna till NMEA 2000 nätverket.‍ Du kan anpassa de
datafält som visas på varje datasida.‍
3 Välj två gånger.‍
4 Välj Strömma N2K för att starta strömning av NMEA 2000
data.‍
För att stoppa strömning av NMEA 2000 data, välj den blå
knappen och välj Stoppa N2K.‍
Använda automatisk man överbord
Om din enhet är ansluten till en Garmin GNT , kan du ange att
enheten automatiskt utlöser den förinställda funktionen för man
överbord om enheten kommer för långt bort från GNT.‍
1 Välj den blå knappen.‍
2 Välj Automatisk MÖB > På.‍
Dela data
Skicka data till HomePort™
Innan du kan skicka data till HomePort måste du köpa
HomePort och installera på din dator (www.garmin.com
/‍homeport).‍
Du kan se spår och waypoints på din dator.‍
1 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.‍
Din enhet visas som en flyttbar enhet under Den här datorn
på datorer med Windows® och som en volym på skrivbordet
på datorer med Mac®.‍
2 Start HomePort.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Skicka data till BlueChart® Mobile
Innan du kan dela data med BlueChart Mobile-programmet
måste du installera det på din mobila enhet (www.garmin.com
/‍bluechartmobile).‍
4
MEDDELANDE
Använd inte ett vasst föremål när du rengör enheten.‍
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel och
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.‍
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts
för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier.‍ Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.‍
Undvik att trycka på knapparna under vattnet.‍
Undvik kraftiga stötar eller ovarsam hantering eftersom detta
kan förkorta produktens livslängd.‍
Specifikationer
Batterityp
500 mAh litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 6 veckor
Vattentålighet
Vattentålighet: 50 m (164 fot)
OBS! Klockan är avsedd för ytsimning.‍
Drifttemperaturområde
Från från -20 ºC till 50 ºC (-4ºF till 122 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT‍+ trådlös kommunikation
Bluetooth® Smart enhet
Batteriinformation
Den faktiska batterilivslängden beror på hur mycket du
använder GPS, enhetssensorer, valfria trådlösa sensorer och
belysningen.‍
Batteriets livslängd
Läge
16 timmar
Normalt GPS-läge
25 timmar
NMEA 2000 strömning, GPS av
Upp till 2 veckor
Sensorläget Alltid på
Upp till 6 veckor
Klockläge
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Hämta användarhandboken
Du kan hämta den senaste användarhandboken från
webbplatsen.‍
1 Gå till www.garmin.com/‍support.‍
2 Välj Manualer.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen för att välja din produkt.‍
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin
webbplatsen.‍
• Gå till www.garmin.com/‍marine .‍
• Gå till www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå till http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakta din
Garminåterförsäljare för information om tillbehör och
utbytesdelar.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA
och i andra länder. ANT+™, HomePort™, BlueChart®Mobile,
quatix™, GHC™, GHP™ och GNT™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.
och all användning av sådana märken från Garmin är
licensierad. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör
Apple Computer Inc. Windows® är ett registrerat varumärke
som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising