Garmin | STRIKER™ 4cv | User guide | Garmin STRIKER™ 4cv Käyttöopas

Garmin STRIKER™ 4cv Käyttöopas
STRIKER™ sarja
Käyttöopas
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Ultrascroll ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin ClearVü™ ja STRIKER™ ovat Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Follow the leader.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen painikkeet ...................................................................... 1
Yhteyden ottaminen Garmin® tuotetukeen ................................ 1
Kaikuanturin tyypin valitseminen ................................................ 1
Zoomaaminen STRIKER 4 laitteessa ......................................... 1
Panoroiminen STRIKER 4 laitteella ............................................ 1
Taustavalon säätäminen ............................................................. 1
Väritilan säätäminen ................................................................... 1
Äänimerkin määrittäminen .......................................................... 1
GPS-satelliittisignaalin hakeminen ............................................. 1
Aloitusnäyttö...................................................................1
Aloitusnäytön mukauttaminen .................................................... 1
Uuden asettelun lisääminen STRIKER 5 tai 7 laitteen
aloitusnäyttöön ....................................................................... 2
Uuden asettelun lisääminen aloitusnäyttöön ......................... 2
Numerot-näytön lisääminen ........................................................ 2
Numerot ................................................................................. 2
Tietokaaviot-näytön lisääminen .................................................. 2
Tietokaaviot ............................................................................ 2
Luotain.............................................................................2
Koko näytön luotain .................................................................... 2
Garmin ClearVü luotainnäkymä .................................................. 2
SideVü luotainnäkymä ................................................................ 3
Jaetun näytön taajuus ................................................................ 3
Tunnistin ..................................................................................... 3
Jaettu zoomausnäkymä .............................................................. 3
Luotauksen tauottaminen ........................................................... 4
Reittipisteen luominen luotainnäytössä nykyisen sijainnin
avulla .......................................................................................... 4
Reittipisteen luominen luotainnäytössä jonkin toisen sijainnin
avulla .......................................................................................... 4
Zoomauksen säätäminen ........................................................... 4
Näytön lukitseminen pohjaan ................................................. 4
Luotaintaajuudet ......................................................................... 4
Taajuuksien valitseminen ....................................................... 4
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi .............................. 4
Luotaimen herkkyys .................................................................... 4
Herkkyyden määrittäminen automaattisesti ........................... 4
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti ............................. 4
Syvyysasteikon alueen säätäminen ........................................... 4
Luotainasetus ............................................................................. 5
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen .............................. 5
Kaikunopeuden määrittäminen .............................................. 5
Pohjahaun rajan määrittäminen ............................................. 5
Luotaimen ulkoasun asetukset .............................................. 5
Luotaimen kohinan poistoasetukset ...................................... 5
Päällekkäisten numeroiden asetukset ................................... 6
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä ....................... 7
Tallennetun reitin poistaminen .................................................... 7
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen ............................... 7
Jälki................................................................................. 7
Jäljen värin määrittäminen .......................................................... 7
Jäljen tyhjentäminen ................................................................... 7
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana ........................... 7
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen ..................................... 7
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien
poistaminen ................................................................................ 7
Laitteen määrittäminen.................................................. 7
Järjestelmäasetukset .................................................................. 7
Järjestelmätiedot .................................................................... 8
Oman veneen asetukset ............................................................. 8
Köliasetuksen määrittäminen ................................................. 8
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen .......................... 8
Hälytysasetukset ......................................................................... 8
Navigointihälytykset ............................................................... 8
Järjestelmähälytykset ............................................................. 8
Luotaimen hälytykset ............................................................. 8
Yksikköasetukset ........................................................................ 9
Navigointiasetukset ..................................................................... 9
Tehdasasetusten palauttaminen ................................................ 9
Liite.................................................................................. 9
Laitteen rekisteröiminen .............................................................. 9
Tekniset tiedot ............................................................................ 9
Vianmääritys ............................................................................... 9
Laite ei käynnisty ................................................................... 9
Luotain ei toimi ....................................................................... 9
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin ............................... 9
Hakemisto ..................................................................... 11
Reittipisteet..................................................................... 6
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi ......................... 6
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin ...................................... 6
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen .................................... 6
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoiminen
siihen .......................................................................................... 6
Navigointi reittipisteeseen ........................................................... 6
Etäisyyden mittaaminen reittipistekartassa ................................. 6
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen ................................. 6
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ........................................... 6
Reittipisteiden ja reittien jakaminen eri laitteiden välillä .............. 6
Reittipistekartan asetukset .......................................................... 6
Reitit................................................................................ 7
Reitin luominen ja navigoiminen reittipistekartan avulla ............. 7
Tallennetun reitin muokkaaminen ............................................... 7
Reittiluettelon tarkasteleminen .................................................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen painikkeet
Zoomaaminen STRIKER 4 laitteessa
Voit lähentää ja loitontaa Reittipistekartta-näkymää.
• Lähennä valitsemalla .
• Loitonna valitsemalla .
Panoroiminen STRIKER 4 laitteella
Voit tarkastella muita alueita kuin nykyistä sijaintiasi siirtämällä
Reittipistekartta.
1 Aloita panorointi valitsemalla tai .
2 Panoroi nuolipainikkeilla.
VIHJE: voit zoomata valitsemalla
.
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.
2 Säädä taustavalo.
À
Á
Â
Ã
Palaa edelliseen näyttöön.
Palaa aloitusnäyttöön painettaessa pitkään.
Vierittää näkymää, korostaa asetuksia ja siirtää kohdistinta.
Lähentää ja loitontaa näkymää. (Ei käytettävissä kaikissa
malleissa.)
Sulkee valikon, jos käytettävissä.
Avaa avoimena olevan sivun asetusvalikon, jos käytettävissä.
Pitkä painallus kytkee tai katkaisee laitteen virran.
Lyhyt painallus tekee jonkin seuraavista:
• säätää taustavaloa
• säätää väritilaa
• ottaa luotaimen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
Ä
Kuittaa ilmoituksia ja valitsee asetuksia.
Å
Tallentaa nykyisen sijainnin reittipisteeksi.
Æ
Loitontaa näkymää. (Ei käytettävissä kaikissa malleissa.)
Lähentää näkymää. (Ei käytettävissä kaikissa malleissa.)
HUOMAUTUS
Ennen kuin käynnistät laitteen, paina liittimet tukevasti
vastaaviin laitteessa oleviin liitäntöihin. Jos kaapeleita ei paineta
tarpeeksi syvälle laitteen liitäntöihin, laite ei välttämättä saa
virtaa tai se lakkaa toimimasta.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
®
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta
www.support.garmin.com.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Jos liität muuta kaikuanturia kuin karttaplotterin mukana
toimitettua, sinun on ehkä määritettävä kaikuanturin tyyppi, jotta
luotain toimii oikein. Jos laite havaitsi kaikuanturin
automaattisesti, tämä vaihtoehto ei näy.
Tämä karttaplotteri on yhteensopiva Garmin ClearVü™
kaikuanturin sekä useiden lisävarusteena hankittavien
kaikuanturien kanssa, esimerkiksi Garmin GT kaikuanturien,
joita voi ostaa osoitteesta www.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Kaikuanturin tyyppi.
2 Valitse käytettävän kaikuanturin tyyppi.
Johdanto
VIHJE: voit selata kirkkaustasoja
painamalla missä tahansa näytössä painiketta toistuvasti. Tästä voi olla apua,
kun kirkkaus on niin pieni, ettet näe
näyttöä.
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.
VIHJE: voit avata väriasetukset valitsemalla missä tahansa
näytössä > Väritila.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Äänimerkin määrittäminen
Voit määrittää tapaukset, jolloin laite antaa äänimerkin.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Hälytin.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun valitset
kohteen ja hälytys käynnistyy, valitsemalla Käytössä
(valinnat ja hälytykset).
• Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin ainoastaan,
kun hälytyksiä käynnistyy, valitsemalla Vain hälytykset.
GPS-satelliittisignaalin hakeminen
Kun käynnistät kalastustutkan, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
avulla. Kun kalastustutka löytää satelliittisignaaleja,
-kuvake
näkyy aloitusnäytön yläreunassa. Kun kalastustutka kadottaa
satelliittisignaalin,
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
kysymysmerkki tulee näkyviin näyttöön -merkin päälle.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
Aloitusnäyttö
Kalastustutkan aloitusnäytöstä voi käyttää kaikkia kalastustutkan
ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat riippuvaisia kalastustutkaan
liittämistäsi lisävarusteista. Kaikki tässä oppaassa mainitut
ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissäsi.
Voit palata aloitusnäyttöön toisesta näytöstä painamalla
painiketta pitkään. Voit mukauttaa näyttöjen asettelua.
Aloitusnäytön mukauttaminen
Aloitusnäyttöön voi lisätä kohteita ja niitä voi järjestää uudelleen.
1 Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta.
1
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit järjestää kohteen uudelleen valitsemalla Järjestä
uudelleen, valitsemalla siirrettävän kohteen ja
valitsemalla uuden sijainnin.
• Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää ja
valitsemalla uuden kohteen.
• Voit poistaa aloitusnäyttöön lisäämäsi kohteen
valitsemalla Poista ja valitsemalla kohteen.
Uuden asettelun lisääminen STRIKER 5 tai 7 laitteen
aloitusnäyttöön
Voit luoda mukautetun näytön, joka lisätään aloitusnäyttöön.
1 Valitse Mukauta aloitusta > Lisää > Lisää uusi asettelu.
2 Valitse toiminnon asettelu.
3 Valitse muutettava ikkuna.
4 Valitse lisättävä näyttö.
5 Toista vaiheita 3 ja 4, jos haluat lisätä vielä muita ikkunoita.
6 Valitse Tiedot (piilotettu) (valinnainen).
7 Valitse vaihtoehto:
• Voit mukauttaa näytön tietoja valitsemalla Päällekkäiset
numerot.
• Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä kompassinauhan
tietopalkin valitsemalla Kompassinauha.
8 Valitse Seuraava.
9 Kirjoita yhdistelmän nimi.
VIHJE:
• Tallenna valitsemalla .
• Tyhjennä tiedot painamalla -painiketta pitkään.
• Vaihda kirjainkokoa valitsemalla tai .
10 Muuta ikkunoiden kokoa nuolipainikkeilla.
11 Valitse aloitusnäytön sijainti nuolipainikkeilla.
Uuden asettelun lisääminen aloitusnäyttöön
Voit luoda mukautettuja näyttöjä, jotka lisätään aloitusnäyttöön.
1 Valitse Mukauta aloitusta > Lisää > Lisää uusi asettelu.
2 Valitse ensimmäinen toiminto.
3 Valitse toinen toiminto.
4 Valitse jaetun näytön suunta valitsemalla Halkaise
(valinnainen).
5 Valitse Seuraava.
6 Kirjoita yhdistelmän nimi.
VIHJE:
• Tallenna valitsemalla .
• Voit vaihtaa kirjainkokoa valitsemalla .
• Voit tyhjentää tiedot painamalla -painiketta pitkään.
7 Voit muuttaa ikkunoiden kokoa nuolipainikkeilla.
8 Voit valita aloitusnäytön sijainnin nuolipainikkeilla.
Numerot-näytön lisääminen
Ennen kuin voit mukauttaa Numerot-näyttöä, sinun tarvitsee
lisätä se aloitusnäyttöön.
Voit tarkastella numerotietoja aloitusnäytössä Numerot-näytön
avulla.
Valitse Mukauta aloitusta > Lisää > Numerot.
Numerot
Voit mukauttaa Numerot-näyttöä valitsemalla Numerot > .
Vaihda numeroita: määrittää näytettävien numerotietojen
tyypin.
Muuta asettelua: määrittää näytettävien numerotietojen
määrän.
2
Nollaa osamatka: nollaa matkatiedot ja mahdollistaa uusien
matkatietojen tallentamisen.
Nollaa matkamittari: nollaa matkamittaritiedot ja mahdollistaa
uusien matkamittaritietojen tallentamisen.
Nollaa maksiminopeus: nollaa matkan maksiminopeustiedot ja
mahdollistaa uuden maksiminopeuden tallentamisen.
Tietokaaviot-näytön lisääminen
Ennen kuin voit mukauttaa Tietokaaviot-näyttöä, sinun tarvitsee
lisätä se aloitusnäyttöön.
Voit tarkastella graafisia luotaintietoja aloitusnäytössä
Tietokaaviot-näytön avulla.
Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta > Lisää >
Tietokaaviot.
Tietokaaviot
Voit mukauttaa Tietokaaviot-näyttöä valitsemalla Tietokaaviot >
.
Vaihda kaaviota: määrittää näytössä näkyvien tietojen tyypin.
Syvyyskaavion asetukset: määrittää syvyyskaavioissa
näkyvän aikamäärän ja syvyysalueen.
Lämpötilakaavion asetukset: määrittää lämpötilakaavioissa
näkyvän aikamäärän ja syvyysalueen.
Luotain
Koko näyttö -sivu, Jaettu taajuus -sivu ja Tunnistin-sivu ovat
veneen alapuolella olevan alueen visuaalisia esityksiä. Näitä
luotainnäkymiä voi mukauttaa.
HUOMAUTUS: näitä ominaisuuksia ei ole kaikissa laitteissa.
Koko näytön luotain
Koko näyttö -sivulla näkyy kaikuanturien luotainlukemien kaavio
koko näytön kokoisena.
Valitse Traditional tai ClearVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Pohjan syvyys
Veden lämpö
GPS-nopeus
Laitteen jännite
Aika
Kaikuanturin tyyppi ja taajuus
Vedenalaiset kohteet (kalat)
Syvyyden ilmaisin, kun luotaintietonäyttö vierittyy oikealta
vasemmalle
Garmin ClearVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: Garmin ClearVü luotaintietojen
vastaanottamiseen tarvitaan yhteensopiva kaikuanturi.
Korkeataajuuksinen Garmin ClearVü luotain näyttää veneen
ympärillä olevat kohteet ja alapuolella olevat rakenteet
yksityiskohtaisesti ja selkeästi.
Luotain
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Aluksen vasen kylki
Aluksen oikea kylki
Veneen kaikuanturi
Puita
Vanhoja renkaita
Halkoja
Etäisyys aluksen kylkeen
Aluksen ja pohjan välillä oleva vesi
Jaetun näytön taajuus
Jaettu taajuus -näytössä voi tarkastella kahta taajuutta.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Pohjan syvyys
Veden lämpö
GPS-nopeus
Laitteen jännite
Aika
Vedenalaiset kohteet (kalat)
Syvyysviiva
Kaikuanturin tyyppi ja taajuus sekä zoomauksen tyyppi
Syvyysilmaisin, kun luotaintiedot vierittyvät oikealta vasemmalle
Pohjan kaiku
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen. Skannaavan
Garmin ClearVü luotaimen keila on kapea. Se muistuttaa
kopiokoneen valokeilan muotoa. Tämä keila tuottaa tavallista
selkeämmän kuvan veneen ympärillä olevista kohteista.
Tunnistin
Tunnistimen pyöreässä syvyysasteikossa näkyvät luotaintiedot
ilmaisevat, mitä veneen alapuolella on. Asteikko kuvataan
renkaana, joka alkaa ylhäältä ja etenee myötäpäivään. Renkaan
sisällä oleva asteikko ilmaisee syvyyden. Luotaintiedot vilkkuvat
renkaassa, kun niitä saadaan sisemmän ympyrän osoittamasta
syvyydestä. Värit osoittavat luotaintulosten voimakkuudet.
Valitse Tunnistin.
À
Á
Nykyisen sijainnin syvyys
Syvyysasteikko
Jaettu zoomausnäkymä
SideVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue SideVü luotaimia ja
kaikuantureita.
HUOMAUTUS: jotta voit vastaanottaa SideVü luotaintietoja,
tarvitset yhteensopivan kaikuanturin ja kalastustutkan.
SideVü luotaintekniikka näyttää, mitä veneen sivuilla on.
Tekniikan avulla voi etsiä vedenalaisia kohteita ja kaloja.
Luotain
Jaettu zoom -sivulla näkyvät luotainlukemat koko näytön
kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennettu osa
saman näytön vasemmanpuoleisessa osassa.
Valitse luotainnäytössä
> Zoomaa > Jaettu zoom.
3
À
Á
Â
Lähennetty syvyysskaala
Zoomausikkuna
Syvyysalue
Luotauksen tauottaminen
Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse Traditional- tai ClearVü-luotainnäytössä tai .
• Valitse SideVü-luotainnäytössä tai .
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
nykyisen sijainnin avulla
1 Valitse luotainnäkymässä .
2 Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
jonkin toisen sijainnin avulla
1
2
3
4
Tauota luotaus luotainnäkymässä.
Valitse sijainti.
Valitse .
Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Zoomauksen säätäminen
Voit säätää zoomausta manuaalisesti määrittämällä alueen ja
kiinteän aloitussyvyyden. Kun syvyys on esimerkiksi 15 m ja
aloitussyvyys 5 m, laite näyttää suurennetun alueen, jonka
syvyys on 5 - 20 m.
Lisäksi laitteen voi määrittää säätämään zoomauksen
automaattisesti määrittämällä alueen. Laite laskee
zoomausalueen veden pohjasta. Jos valitset alueeksi
esimerkiksi 10 metriä, laite näyttää suurennetun alueen pohjasta
10 metrin korkeuteen pohjasta.
> Zoomaa.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjan lukitus voit lukita näytön veden
pohjaan.
• Valitsemalla Manuaalinen voit määrittää zoomauksen
manuaalisesti.
• Valitsemalla Automaattinen voit määrittää zoomauksen
automaattisesti.
• Valitsemalla Jaettu zoom voit ottaa käyttöön jaetun
zoomausnäkymän.
Näytön lukitseminen pohjaan
Voit lukita näytön pohjaan. Jos valitset alueeksi esimerkiksi 20
metriä, laite näyttää alueen pohjasta 20 metrin korkeuteen
pohjasta. Alue näkyy oikeassa reunassa.
> Zoomaa > Pohjan lukitus.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse alue.
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät
käytettävän kaikuanturin mukaan.
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.
Taajuuksien valitseminen
HUOMAUTUS: kaikkien luotainnäkymien ja kaikuanturien
taajuutta ei voi muuttaa.
Voit määrittää, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä.
> Tiheys.
1 Valitse luotainnäkymässä
2 Valitse taajuus tarpeen ja veden syvyyden mukaan.
4
Lisätietoja taajuuksista on kohdassa Luotaintaajuudet, sivu 4.
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi
HUOMAUTUS: ei käytettävissä kaikissa kaikuantureissa.
Luomalla esiasetuksen voit tallentaa tietyn luotaintaajuuden,
jotta voit vaihtaa taajuutta nopeasti.
> Tiheys.
1 Valitse luotainnäkymässä
2 Valitse Lisää.
3 Anna taajuus.
Luotaimen herkkyys
Luotaimen herkkyysasetus kompensoi veden syvyyttä ja
selkeyttä. Herkkyyden lisääminen lisää yksityiskohtia, ja
herkkyyden vähentäminen vähentää näytön kohinaa.
HUOMAUTUS: kun herkkyys määritetään yhdessä
luotainnäkymässä, samaa asetusta käytetään kaikissa
näkymissä.
Herkkyyden määrittäminen automaattisesti
HUOMAUTUS: jos haluat määrittää herkkyyden Jaettu taajuus näytössä, sinun on määritettävä kukin taajuus erikseen.
> Herkkyys.
1 Valitse
Valitse
tarvittaessa
Ota käyttöön automaattinen herkkyys.
2
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Jos haluat korkeamman erottelukyvyn, heikoimmat
luotainsignaalit näkyville sekä enemmän kohinaa, valitse
Automaattinen korkea.
• Jos haluat keskitason herkyystason sekä kohtuullisesti
kohinaa, valitse Automaattinen keskitaso.
• Jos haluat matalan herkkyystason ja vähemmän kohinaa
automaattisesti, valitse Automaattinen matala.
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti
> Herkkyys.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse tai , kunnes alat nähdä kohinaa näytön
vesialueella.
3 Pienennä herkkyyttä valitsemalla
tai .
Syvyysasteikon alueen säätäminen
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa.
Automaattinen skaalaus pitää pohjan luotainnäytön alimmassa
kolmanneksessa, mistä voi olla hyötyä, kun tarkkaillaan hitaasti
tai keskinopeudella muuttuvia pohjan muotoja.
Kun syvyys muuttuu merkittävästi esimerkiksi pudotuksen tai
kielekkeen kohdalla, tiettyä syvyysaluetta voidaan tarkastella
muuttamalla aluetta manuaalisesti. Pohja näkyy näytössä,
kunhan se on manuaalisesti määritetyllä alueella.
> Alue.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen säätämään alueen automaattisesti
syvyyden perusteella valitsemalla Automaattinen.
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
tai . (Ainoastaan 5 ja 7 tuuman malleissa.)
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
tai . (Ainoastaan 4 tuuman malleissa.)
HUOMAUTUS: voit säätää aluetta nopeasti manuaalisesti
valitsemalla luotainnäytössä tai . (Ainoastaan 5 ja 7
tuuman malleissa.)
Voit jatkaa automaattista aluetta nopeasti valitsemalla
luotainnäytössä tai . (Ainoastaan 5 ja 7 tuuman
malleissa.)
Voit säätää aluetta nopeasti valitsemalla luotainnäytössä tai
. (Ainoastaan 4 tuuman malleissa.)
Luotain
Kun alue määritetään yhdessä näytössä, samaa asetusta
käytetään kaikissa näytöissä.
Luotainasetus
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa
luotainnäytöissä.
Valitse koko näytön sivulla
> Luotainasetus > Ulkoasu >
A-Scope.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen
Voit näyttää luotainnäytössä vaakasuuntaisen viivan ja säätää
sitä. Viivan osoittama syvyys näkyy näytön oikeassa reunassa.
HUOMAUTUS: kun syvyysviiva näytetään yhdessä näytössä, se
otetaan käyttöön kaikissa näytöissä.
> Luotainasetus > Syvyysviiva.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse .
3 Voit säätää Syvyysviiva valitsemalla tai .
Kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla kaikuluotaimen kuva liikkuu
näytössä. Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia
erityisesti, kun vene on liikkeellä tai kalastat vetouistelemalla.
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin. Kaikunopeuden määrittäminen yhdessä
luotainnäkymässä vaikuttaa kaikkiin luotainnäkymiin.
> Luotainasetus >
1 Valitse luotainnäkymässä
Kaikunopeus.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit säätää kaiun vierintänopeuden automaattisesti
käyttämällä maanopeutta (SOG) valitsemalla
Automaattinen.
Auto-vaihtoehto valitsee veneen nopeutta vastaavan
kaikunopeuden, joten vedessä olevat kohteet piirtyvät
oikeassa kuvasuhteessa ja vääristyvät vähemmän. Kun
katsellaan luotainnäkymiä Garmin ClearVü tai SideVü,
Auto-vaihtoehdon käyttö on suositeltavaa.
• Kaikunopeus on erittäin nopea, kun valittuna on
vaihtoehto Ultrascroll .
Kun Ultrascroll on valittuna, luotainnäkymä vierittyy
nopeasti, mutta kuvatarkkuus on pieni. Fast-vaihtoehdolla
saavutetaan useimmissa tilanteissa hyvä tasapaino
nopeasti vierittyvän näkymän ja kohteiden vähäisen
vääristymän välillä.
®
À
Á
A-Scope
Kaikukeilan halkaisija nykyisessä syvyydessä
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen
HUOMAUTUS: kun vedenalaisten kohteiden ulkoasu
määritetään yhdessä näytössä, samaa asetusta käytetään
kaikissa näytöissä.
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
luotainnäkymissä.
Näyttää vedenalaiset kohteet kuvakkeina.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen
syvyystiedot.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen
tuottamia taustatietoja.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen
tuottamia taustatietoja ja kohteen syvyystiedot.
1 Valitse luotainnäytössä
Kalasymboli.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
> Luotainasetus > Ulkoasu >
Luotaimen kohinan poistoasetukset
Valitse luotainnäkymässä
> Luotainasetus > Kohinan
poisto.
Häiriö: säätää herkkyyttä läheisten häiriölähteiden aiheuttaman
häiriön vähentämiseksi.
Pohjahaun rajan määrittäminen
Voit määrittää enimmäissyvyyden, jossa automaattinen
aluetoiminto hakee pohjasta. Pohjahaku toimii sitä nopeammin,
mitä alempi raja on.
> Luotainasetus > Pohjahaun
1 Valitse luotainnäytössä
raja.
2 Valitse alue.
Luotaimen ulkoasun asetukset
Valitse luotainnäkymässä
> Luotainasetus > Ulkoasu.
Värikaavio: määrittää värikaavion.
Reuna: määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai
pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
A-Scope: näyttää näytön oikeassa reunassa vilkkuvan
pystytunnistimen, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
Kalasymboli: määrittää, miten laite tulkitsee vedenalaiset
kohteet.
Kun kohina-asetusta muutetaan (poissa käytöstä À, pieni Á,
keskitaso  ja suuri Ã), kohinaa poistetaan vähitellen, mutta
vaikutus kohteiden voimakkaisiin paluusignaaleihin on pieni.
Käytä näytön häiriöiden poistamiseen pienintä mahdollista
häiriöasetusta, joka riittää haluamaasi parannukseen. Paras
tapa poistaa häiriöitä on korjata asennusongelmat, jotka
aiheuttavat häiriöitä.
Pintakohina: piilottaa luotaintulokset veden pinnan lähellä.
Pintakohinan piilottaminen vähentää näytön kohinaa.
A-Scopen käynnistäminen
A-Scope on luotaimen koko näytön näkymän oikeassa reunassa
näkyvä vilkkuva pystytunnistin Tässä näkymässä uusimmat
luotaintiedot näkyvät laajennettuina, joten niiden
tarkasteleminen on helppoa. Myös lähellä pohjaa olevien kalojen
havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.
Luotain
5
•
•
•
•
•
Voit vaihtaa symbolin valitsemalla Symboli.
Voit vaihtaa syvyyttä valitsemalla Syvyys.
Voit vaihtaa veden lämpöä valitsemalla Veden lämpö.
Voit muuttaa kommenttia valitsemalla Kommentti.
Voit siirtää reittipistettä valitsemalla Sijainti.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoiminen siihen
Valitse missä tahansa näytössä > Mies yli laidan > Kyllä.
Kalastustutka määrittää suoran reitin takaisin sijaintiin.
Pintakohina À johtuu kaikuanturin ja veden välisistä
häiriöistä. Voit vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla
pintakohinan Á. Tavallista leveämpi keila (matalilla
taajuuksilla) saattaa lisätä näkyvien kohteiden määrää, mutta
myös pintakohinaa.
TVG: vähentää pintakohinaa.
Tämä toiminto soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa haluat
hallita ja vähentää välkettä tai kohinaa vedenpinnan lähellä.
Sillä voit myös näyttää pinnan lähellä olevat kohteet, jotka
ovat muutoin piilossa tai pintakohinan peittämiä.
Päällekkäisten numeroiden asetukset
Voit mukauttaa luotainnäytössä näkyviä tietoja.
Valitse luotainnäytössä
> Päällekkäiset numerot.
Navigoinnin liitekartta: näyttää navigoinnin liitekartan, kun alus
navigoi määränpäähän.
Kompassinauha: näyttää kompassinauha-tietopalkin.
Laitteen jännite: näyttää laitteen jännitteen.
Syvyys: näyttää kaikuanturin nykyisen syvyyden.
Nopeus: näyttää aluksen nykyisen nopeuden.
Veden lämpö: näyttää veden nykyisen lämpötilan.
Kellonaika: näyttää nykyisen kellonajan.
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä
.
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.
• Voit luoda reittipisteen reittipistekartassa valitsemalla
Käytä reittipistekarttaa, valitsemalla sijainti ja
valitsemalla .
• Voit luoda reittipisteen nykyisen sijaintisi avulla
valitsemalla Käytä nykyistä sijaintia ja kirjoittamalla
tiedot.
Reittipiste tallennetaan automaattisesti.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1
2
3
4
6
Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse Muokkaa reittipistettä.
Valitse vaihtoehto:
• Lisää nimi valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla nimi.
Navigointi reittipisteeseen
1 Panoroi reittipistekarttaa ja etsi reittipiste.
2 Sijoita kohdistimen keskikohta reittipistesymbolin keskelle.
Reittipisteen nimi ilmestyy näyttöön.
3 Valitse reittipiste.
4 Valitse Navigoi reitti > Mene.
Etäisyyden mittaaminen reittipistekartassa
Voit mitata kahden sijainnin välisen etäisyyden.
1 Aloita panorointi reittipistekartassa (Panoroiminen STRIKER
4 laitteella, sivu 1).
2 Valitse > Laske etäisyys.
Matka ja muita tietoja ilmestyy näyttöön.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste tai MOB-piste.
3 Valitse Poista > OK.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Reittipisteiden ja reittien jakaminen eri
laitteiden välillä
Kytke virtajohdon sininen ja ruskea johdin, jotta voit jakaa
reittipisteitä ja reittejä.
Sininen johdin on lähettämistä (Tx) ja ruskea vastaanottoa (Rx)
varten. Näitä johtimia käytetään ainoastaan tietojen jakamiseen
yhteensopivien STRIKER ja echoMAP™ sarjan laitteiden välillä.
Käyttäjätietojen jako on otettava käyttöön molemmissa laitteissa
tietojen jakoa varten.
Valitse molemmissa laitteissa Käyttäjätiedot > Tietojen
hallinta > Käyttäjätietojen jako > Käytössä.
Reittipistekartan asetukset
Valitse Reittipistekartta > .
Reittipisteet: Näyttää reittipisteluettelon.
Reittipisteen näyttö: määrittää reittipisteiden näyttötavan
kartassa.
Reitit: näyttää reittiluettelon.
Jälki: näyttää jälkien asetusvalikon.
Haku: voit hakea tallennettuja reittejä ja reittipisteitä.
Kartta-asetus: Määrittää reittipistekartan perspektiivin ja
näyttää keulaviivan, joka näkyy reittipistekartassa veneen
keulasta kulkusuuntaan.
Päällekkäiset numerot: voit mukauttaa reittipistekartassa
näkyviä tietoja.
Reittipisteet
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen ja navigoiminen reittipistekartan avulla
3 Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reitit.
Jälki
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi > Käytä
reittipistekarttaa.
Panoroi
reittipistekarttaa ja valitse reitin aloitussijainti.
2
3 Lisää käännöksiä näyttöön tulevien ohjeiden avulla.
> Navigoi.
4 Valitse
5 Valitse jokin vaihtoehto.
2 Valitse jäljen väri.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Jäljen tyhjentäminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
nimen.
• Voit valita reittipisteen käännösluettelosta valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä käännösluetteloa ja
valitsemalla reittipisteen luettelosta.
• Voit valita käännöksen kartan avulla valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä reittipistekarttaa ja
valitsemalla sijainnin kartasta.
Reittiluettelon tarkasteleminen
Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi
reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
7 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennetun reitin poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
Reitit
Jälki on veneen kulkeman matkan tallenne. Voit näyttää
nykyisen jäljen reittipistekarttanäkymässä.
Jäljen värin määrittäminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jälki > Jälkiasetukset > Jäljen
väri.
Valitse Käyttäjätiedot > Jälki > Tyhjennä jälki > OK.
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen
aikana
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jälki > Jälkiasetukset.
2 Valitse Tallennustila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti
on täynnä, valitse Täytä.
• Kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla
vanhimmat jälkitiedot uusimmilla, valitse Kierrä.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan.
Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan,
mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuusväli käyttää muistia
tehokkaimmin.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jälki > Jälkiasetukset >
Tallennusväli > Väli.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan
valitsemalla Matka > Vaihda ja määrittämällä etäisyyden.
• Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla Aika >
Vaihda ja määrittämällä aikavälin.
• Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan
valitsemalla Tarkkuus > Vaihda ja määrittämällä
suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen
kuin laite tallentaa jälkipisteen.
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Kaikki > OK.
Laitteen määrittäminen
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Näyttö: säätää taustavalon kirkkautta (Taustavalon säätäminen,
sivu 1) ja värivalikoimaa (Väritilan säätäminen, sivu 1).
Hälytin: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytys- ja
valintaäänet (Äänimerkin määrittäminen, sivu 1).
GPS: näyttää tietoja GPS-satelliittiasetuksista ja
paikannuksesta.
7
Automaattinen käynnistys: käynnistää laitteen automaattisesti,
kun se saa virtaa.
Tekstin kieli: määrittää näyttökielen.
Järjestelmätiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Simulaattori: ottaa käyttöön simulaattorin, ja voit määrittää
nopeuden sekä simuloidun sijainnin.
Järjestelmätiedot
Valitse Asetukset > Asetukset > Järjestelmätiedot.
Tapahtumaloki: voit tarkastella järjestelmän tapahtumalokia.
Ohjelmiston tiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Garmin-laitteet: sisältää tietoja yhdistetyistä Garmin laitteista.
Tehdasasetukset: palauttaa laitteen tehdasasetukset.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki määrittämäsi
asetustiedot.
Oman veneen asetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisälaitteita.
Valitse Asetukset > Oma vene.
Kaikuanturin tyyppi: näyttää laitteeseen yhdistetyn
kaikuanturin tyypin (Kaikuanturin tyypin valitseminen, sivu 1).
Köliasetus: määrittää pintalukeman tasoituksen kölin syvyyden
mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta
kaikuanturin sijainnin sijasta (Köliasetuksen määrittäminen,
sivu 8).
Lämpötilapoikkeama: kompensoi veden lämpötilalukemaa
lämpötilaa mittaavasta kaikuanturista (Veden
lämpötilapoikkeaman määrittäminen, sivu 8).
Köliasetuksen määrittäminen
Määrittämällä köliasetuksen voit kompensoida kölin syvyyttä
pintalukemassa, jotta voit mitata veden syvyyden tai syvyyden
kölin eikä kaikuanturin alapuolelta. Antamalla positiivisen luvun
voit määrittää kölin tasoituksen. Syöttämällä negatiivisen luvun
voit kompensoida suuren uppouman alusta, joka saattaa uida
muutaman metrinkin syvyydessä.
1 Valitse toimenpide anturin sijaintipaikan perusteella:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan À, mittaa etäisyys
anturin sijaintipaikasta veneen köliin. Antamalla tämän
arvon vaiheissa 3 ja 4 positiivisena lukuna voit näyttää
syvyyden kölin alta.
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan Á, mittaa etäisyys
anturista vesilinjaan. Antamalla tämän arvon vaiheissa 3
ja 4 negatiivisena lukuna voit näyttää veden syvyyden.
Antamalla arvon 0 voit näyttää syvyyden kölin ja
kaikuanturin alta.
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.
3 Valitse tai anturin sijaintipaikan perusteella.
4 Anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Voit määrittää lämpötilapoikkeaman, joka kompensoi
lämpötilatunnistimen tuottamaa lämpötilalukemaa.
1 Mittaa veden lämpötila laitteeseen liitetyllä lämpötilan
mittaavalla kaikuanturilla.
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen lämpömittaria tai toista,
tarkaksi tiedettyä lämpötilatunnistinta.
3 Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo
vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos laitteeseen liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna
tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena numerona, jos
laitteeseen liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.
4 Valitse Asetukset > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.
5 Syötä vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama
nuolipainikkeilla.
Hälytysasetukset
Navigointihälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi.
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä tai
määränpäästä.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikkeama: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyn matkan päässä reitiltä.
Järjestelmähälytykset
Herätyskello: määrittää kellohälytyksen.
Laitteen jännite: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun
varaustila saavuttaa määritetyn matalan tason.
GPS-tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPSsijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
Luotaimen hälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä pienempi.
Syvä vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä suurempi.
8
Laitteen määrittäminen
Veden lämpö: hälytys kuuluu, kun veden lämpötilan vaihtelu on
yli ± 1,1 °C (± 2 °F). Hälytysasetukset tallennetaan, kun
laitteesta katkaistaan virta.
HUOMAUTUS: laite on liitettävä lämpötilaa mittaavaan
kaikuanturiin, jotta tätä hälytystä voi käyttää.
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Yksikköasetukset
Valitse Asetukset > Yksikkö.
Järjestelmän yksiköt: määrittää laitteen yksikkömuodon.
Eranto: määrittää nykyisen sijainnin magneettisen deklinaation
eli magneettisen ja todellisen pohjoisen välisen kulman.
Pohjoisen viite: määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan. Tosi määrittää
maantieteellisen pohjoisen pohjoisen viitteeksi. Ruudukko
määrittää pohjoisen viitteeksi pohjoisgridin (000º).
Magneettinen määrittää pohjoisen viitteeksi magneettisen
pohjoisen.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy. Muuta asetusta vain, jos käyttämässäsi
kartassa tarvitaan jotakin tiettyä sijaintimuotoa.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen. Muuta asetusta vain,
jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
karttadatumia.
Ajan esitys: valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Aikavyöhyke: määrittää aikavyöhykkeen.
Kesäaika: määrittää kesäajan asetukseksi Pois tai Käytössä.
Navigointiasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisälaitteita.
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reittimerkinnät: määrittää tunnustyypin, joka näkyy reitin
käännöksen yhteydessä kartassa.
Käännössiirron aktivointi: määrittää, lasketaanko
käännössiirto ajan vai matkan mukaan.
Käännössiirron aika: määrittää, miten monta minuuttia ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktivointi -kohdassa on valittu Aika.
Käännössiirron matka: määrittää, miten paljon ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktivointi -kohdassa on valittu Matka.
Reitin alku: valitsee aloituspisteen reittinavigointia varten.
Valitsemalla Vene voit aloittaa navigoinnin aluksen
nykyisestä sijainnista ja valitsemalla Reittipisteet voit aloittaa
reitin ensimmäisestä reittipisteestä.
Tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot.
> Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
1 Valitse
Tehdasasetukset.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Liite
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Virtalähteen jännite
10 - 20 V
Nimellisvirta
1A
Vianmääritys
Laite ei käynnisty
• Työnnä virtajohdon liitin kokonaan laitteen taustapuolen
liitäntään.
Vaikka kaapeli näyttäisi olevan paikallaan, varmista että se
on täysin kohdallaan.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Tarkista virtajohdon sulake.
Sulake on yleensä pidikkeessä, joka on virtajohdon
punaisessa johdossa. Tarkista, että oikeankokoinen sulake
on asennettu. Tarkista oikea sulakkeen koko kaapelin
merkinnästä tai asennusohjeista. Tarkista, että sulake on
ehjä. Voit testata sulakkeen yleismittarilla. Jos sulake on
ehjä, multimittarin lukema on 0 ohmia.
• Varmista, että laite saa vähintään 10 voltin jännitteen.
Suositeltava jännite on kuitenkin 12 volttia.
Tarkista jännite mittaamalla DC-jännite naarasvirta- ja maadoitusliittimestä. Jos jännite on alle 10 volttia, laite ei
käynnisty.
Luotain ei toimi
• Työnnä kaikuanturin kaapelin liitin kokonaan laitteen
taustapuolen liitäntään.
Vaikka kaapeli näyttäisi olevan paikallaan, varmista että se
on täysin kohdallaan.
• Varmista, että luotainlähetys on käytössä.
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin
Voit merkitä manuaalisesti reittipisteen sijainnin, jotta tietoja
voidaan jakaa ja siirtää eri laitteiden välillä. Jos olet merkinnyt
reittipisteen manuaalisesti käyttämällä koordinaatteja ja pisteen
sijainti ei ole oikea, laitteen karttadatum ja sijaintimuoto voivat
poiketa reittipisteen merkitsemiseen käytetyistä asetuksista.
Sijaintimuoto tarkoittaa tapaa, jolla GPS-vastaanottimen sijainti
näytetään näytössä. Näyttötapana on yleensä leveys/
pituusasteet ja minuutit. Lisäksi käytettävissä on vaihtoehtoja,
joissa näytetään asteet, minuutit ja sekunnit, vain asteet tai jokin
käytettävissä olevista ruudukkomuodoista.
Karttadatum on matemaattinen malli, jolla kuvataan osa maan
pinnasta. Paperikarttojen pituus- ja leveysasteet viittaavat
tiettyyn karttadatumiin.
1 Selvitä, mitä karttadatumia ja sijaintimuotoa käytettiin
alkuperäisen reittipisteen luomisessa.
Jos alkuperäinen reittipiste otettiin kartasta, siinä yleensä
kerrotaan käytettävä karttadatum ja sijaintimuoto. Tiedot ovat
yleensä kartan selitteen lähellä.
2 Valitse Asetukset > Yksikkö.
9
3 Valitse oikeat karttadatum- ja sijaintimuotoasetukset.
4 Luo reittipiste uudelleen.
10
Liite
Hakemisto
A
aloitusnäyttö, mukauttaminen 1, 2
ankkurihälytys 8
asetukset 1, 2, 6–9
järjestelmätiedot 7
E
etäisyyden mittaaminen 6
G
Garmin ClearVü 2
GPS
asetukset 7
signaalit 1
GPS-tarkkuus 8
H
hälytin 1
hälytykset 8
ankkurin laahaus 8
luotain 8
navigointi 8
saapuminen 8
suuntapoikkeama 8
J
jäljet 7
tallentaminen 7
jännite 8
P
painikkeet 1
voima 1
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 7
päällekkäiset numerot 6
R
reitit 7
jakaminen 6
luettelon näyttäminen 7
luominen 7
muokkaaminen 7
navigointi 7
poistaminen 7
reittipisteet 6
reittipisteet 6, 9
jakaminen 6
luominen 6
luotain 4
mies yli laidan 6
muokkaaminen 6
poistaminen 6
S
saapumishälytys 8
satelliittisignaalit, etsiminen 1
SideVü 3
sivut. Katso luotain
SOS 6
suuntapoikkeamahälytys 8
T
kaikuanturi 1, 2
kello 8
hälytys 8
kieli 7
käyttäjätiedot, poistaminen 7
köliasetus 8
tapahtumaloki 8
taustavalo 1
tehdasasetukset 8, 9
tietokentät 6
tuotteen rekisteröiminen 9
turvakorkeus 9
turvasyvyys 9
L
V
K
laite
painikkeet 1
rekisteröinti 9
laitteen rekisteröiminen 9
luotain 2, 3
a-scope 5
Garmin ClearVü 2
herkkyys 4
häiriö 5
hälytykset 8
loki 2
numerot 2
näkymät 2–4
pintakohina 5
pohjaan lukitus 4
reittipiste 4
SideVü 3
syvyysasteikko 2, 4
syvyysviiva 5
taajuudet 3, 4
tunnistin 3
ulkoasu 2, 5
vedenalaiset kohteet 2, 5
värikaavio 5
zoomaa 3, 4
vesi, lämpötilapoikkeama 8
vianmääritys 9
vieritys 1
väritila 1
Z
zoomaa 1
luotain 4
M
matkasuunnittelu. Katso reitit
merkitse sijainti 6
mies yli laidan 6
mittayksiköt 9
N
navigoinnin liitekartta 6
navigointihälytykset 8
näyttö, kirkkaus 1
näyttöasetukset 7
Hakemisto
11
support.garmin.com
Heinäkuu 2017
190-01950-37_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising