Garmin | STRIKER™ 4cv | User manual | Garmin STRIKER™ 4cv Korisnički priručnik

Garmin STRIKER™ 4cv Korisnički priručnik
STRIKER™ serija
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i Ultrascroll trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin ClearVü™ i STRIKER™ trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Follow the leader.
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Tipke uređaja .............................................................................. 1
Kontaktiranje Garmin® službe za korisničku podršku ................ 1
Odabir vrste sonde ..................................................................... 1
Zumiranje na uređaju STRIKER 4 .............................................. 1
Pomicanje na uređaju STRIKER 4 ............................................. 1
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 1
Podešavanje rada boja ............................................................... 1
Postavljanje generatora zvučnog signala ................................... 1
Primanje signala GPS satelita .................................................... 1
Početni zaslon................................................................ 1
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 1
Dodavanje novog izgleda početnom zaslonu uređaja
STRIKER 5 ili 7 ...................................................................... 2
Dodavanje novog izgleda početnom zaslonu uređaja ........... 2
Dodavanje zaslona Brojevi ......................................................... 2
Brojevi .................................................................................... 2
Dodavanje zaslona Podatkovni grafikoni .................................... 2
Podatkovni grafikoni ............................................................... 2
Sonar............................................................................... 2
Sonar preko cijelog zaslona ....................................................... 2
Garmin ClearVü prikaz sonara ................................................... 3
SideVü prikaz sonara .................................................................. 3
Zaslon s podijeljenom frekvencijom ............................................ 3
Kružni prikaz sonara (flasher) ..................................................... 3
Prikaz podijeljenog zumiranja ..................................................... 3
Zaustavljanje sonara ................................................................... 4
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću trenutne
lokacije ........................................................................................ 4
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću druge lokacije ....... 4
Podešavanje zumiranja .............................................................. 4
Blokiranje zaslona na dno ...................................................... 4
Frekvencije sonara ..................................................................... 4
Odabir frekvencija .................................................................. 4
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije ................................. 4
Osjetljivost sonara ...................................................................... 4
Automatsko podešavanje osjetljivosti .................................... 4
Ručno podešavanje osjetljivosti ............................................. 4
Podešavanje dometa mjerila dubine .......................................... 4
Postavke sonara ......................................................................... 5
Prikaz i podešavanje linije dubine .......................................... 5
Postavljanje brzine pomicanja ............................................... 5
Postavljanje granice traženja dna .......................................... 5
Postavke izgleda sonara ........................................................ 5
Postavke sonara za odbijanje šuma ...................................... 5
Postavke preklapanja brojeva ................................................ 6
Brisanje svih spremljenih ruta ..................................................... 7
Trag.................................................................................. 7
Postavljanje boje traga ............................................................... 7
Brisanje traga .............................................................................. 7
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja .......... 7
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase ...................... 7
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................... 7
Konfiguracija uređaja ..................................................... 8
Postavke sustava ........................................................................ 8
Informacije o sustavu ............................................................. 8
Postavke za moje plovilo ............................................................ 8
Postavljanje dubine kobilice ................................................... 8
Postavljanje pomaka temperature vode ................................ 8
Postavke alarma ......................................................................... 8
Navigacijski alarmi ................................................................. 8
Alarmi sustava ....................................................................... 8
Alarmi sonara ......................................................................... 8
Postavke jedinica ........................................................................ 9
Postavke navigacije .................................................................... 9
Vraćanje zadanih tvorničkih postavki ......................................... 9
Dodatak ........................................................................... 9
Registriranje uređaja ................................................................... 9
Specifikacije ................................................................................ 9
Rješavanje problema .................................................................. 9
Uređaj se ne uključuje ............................................................ 9
Moj sonar ne radi ................................................................... 9
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................... 9
Indeks............................................................................ 11
Međutočke....................................................................... 6
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke .......................... 6
Stvaranje točke na drugoj lokaciji ............................................... 6
Uređivanje spremljene međutočke ............................................. 6
Označavanje i navigacija na lokaciju čovjeka u moru ................ 6
Navigacija do točke ..................................................................... 6
Mjerenje udaljenosti na slijepoj karti ........................................... 6
Brisanje točke ili točke MOB ....................................................... 6
Brisanje svih međutočaka ........................................................... 6
Dijeljenje točaka u ruta između više uređaja .............................. 6
Postavke slijepe karte ................................................................. 6
Rute................................................................................. 7
Navigiranje rutom i njeno stvaranje pomoću slijepe karte .......... 7
Uređivanje spremljene rute ......................................................... 7
Prikaz popisa ruta ....................................................................... 7
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ............................ 7
Brisanje spremljene rute ............................................................. 7
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Tipke uređaja
Zumiranje na uređaju STRIKER 4
Kartu Slijepa karta možete povećati i smanjiti.
• Za povećavanje prikaza odaberite .
• Za smanjivanje prikaza odaberite .
Pomicanje na uređaju STRIKER 4
Možete pomaknuti kartu Slijepa karta kako biste vidjeli drugo
područje osim lokacije na kojoj se trenutno nalazite.
1 Za početak pomicanja odaberite ili .
2 Za pomicanje koristite tipke sa strelicama.
SAVJET: Za zumiranje koristite
.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozadinsko
osvjetljenje.
2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
À
Á
Â
Ã
Povratak na prethodni zaslon.
Ako se drži pritisnutim, vraća se na početni zaslon.
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.
Povećavanje i smanjivanje prikaza. (Nije dostupno na svim
modelima.)
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.
Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je
primjenjivo.
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.
Ako se brzo pritisne, izvršava jednu ili više od sljedećih
radnji:
• Podešavanje pozadinskog osvjetljenja
• Podešavanje načina rada boja
• Omogućavanje i onemogućavanje sonara
Ä
Potvrđivanje poruka i odabir opcija.
Å
Spremanje trenutne lokacije kao međutočke.
Æ
Smanjivanje prikaza. (Nije dostupno na svim modelima.)
Povećavanje prikaza. (Nije dostupno na svim modelima.)
OBAVIJEST
Prije uključivanja uređaja priključke morate čvrsto gurnuti kroz
odgovarajuće rupe na bazi. Ako kabeli nisu do kraja gurnuti,
uređaj će izgubiti napajanje ili neće raditi.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku
podršku
®
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.support.garmin.com.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Odabir vrste sonde
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz uređaj za
iscrtavanje, možda ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi
sonar pravilno radio. Ta se opcija neće prikazati ako je uređaj
automatski prepoznao vašu sondu.
Ovaj je ploter kompatibilan s Garmin ClearVü™ sondom, kao i s
asortimanom dodatnih sondi uključujući Garmin GT sonde
dostupne na web-mjestu www.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta sonde.
2 Odaberite vrstu sonde koju koristite.
Uvod
SAVJET: Za kretanje kroz razine
osvjetljenja na bilo kojem zaslonu nekoliko
puta pritisnite . To može biti korisno kada
je osvjetljenje tako nisko da ne vidite
zaslon.
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Način rada boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu
odaberite > Način rada boja.
2 Odaberite opciju.
Postavljanje generatora zvučnog signala
Možete odrediti kada će uređaj ispuštati zvučne signale.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Generator zvučnog
signala.
2 Odaberite opciju:
• Za zvučno upozorenje prilikom odabira stavke i pri
pokretanju alarma, odaberite Uključi (odabire i alarme).
• Za zvučno upozorenje jedino pri pokretanju alarma,
odaberite Samo alarmi.
Primanje signala GPS satelita
Kad uključite fishfinder uređaj, prijemnik signala GPS sustava
mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kada
fishfinder uređaj primi satelitske signale, na vrhu početnog
zaslona prikazuje se
. Kada fishfinder uređaj izgubi satelitski
signal,
nestaje i na zaslonu iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
Početni zaslon
S početnog zaslona fishfinder uređaja možete pristupiti svim
njegovim funkcijama. Funkcije ovise o dodatnoj opremi koju ste
povezali s fishfinder uređajem. Možda vam neće biti dostupne
sve funkcije koje su opisane u ovom priručniku.
Ako pregledavate neki drugi zaslon, na početni se zaslon
možete vratiti pritiskom na gumb
. Izgled zaslona možete
podesiti.
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.
1
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.
Dodavanje novog izgleda početnom zaslonu uređaja
STRIKER 5 ili 7
Prema svojim potrebama možete stvoriti prilagođeni zaslon koji
se dodaje početnom zaslonu.
1 Odaberite Prilagodi početno > Dodaj > Dodaj novi izgled.
2 Odaberite funkciju izgleda.
3 Odaberite prozor koji želite mijenjati.
4 Odaberite zaslon koji treba dodati.
5 Za dodatne prozore ponovite korake 3 i 4.
6 Odaberite Podaci (skriveni) (nije obavezno).
7 Odaberite opciju:
• Za prilagođavanje podataka prikazanih na zaslonu
odaberite Prikaz brojeva.
• Za isključivanje i uključivanje podatkovne trake vrpce
kompasa odaberite Vrpca kompasa.
8 Odaberite Sljedece.
9 Unesite naziv za kombinaciju.
SAVJET:
• Za spremanje odaberite .
• Za brisanje podataka odaberite .
• Za promjenu velikih i malih slova odaberite ili .
10 Za promjenu veličine prozora koristite tipke sa strelicama.
11 Za odabir lokacije početnog zaslona koristite tipke sa
strelicama.
Dodavanje novog izgleda početnom zaslonu uređaja
Prema svojim potrebama možete stvoriti prilagođeni zaslon koji
se dodaje početnom zaslonu.
1 Odaberite Prilagodi početno > Dodaj > Dodaj novi izgled.
2 Odaberite prvu funkciju.
3 Odaberite drugu funkciju.
4 Odaberite Podijeli kako biste odabrali smjer podijeljenog
zaslona (nije obavezno).
5 Odaberite Sljedece.
6 Unesite naziv za kombinaciju.
SAVJET:
• Za spremanje odaberite .
• Za promjenu velikih i malih slova odaberite .
• Za brisanje podataka držite pritisnutom ikonu .
7 Za promjenu veličine prozora koristite tipke sa strelicama.
8 Za odabir lokacije početnog zaslona koristite tipke sa
strelicama.
Dodavanje zaslona Brojevi
Ako želite prilagoditi zaslon Brojevi, najprije ga morate dodatni
na početni zaslon.
Brojčane podatke možete vidjeti na početnom zaslonu pomoću
zaslona Brojevi.
Odaberite Prilagodi početno > Dodaj > Brojevi.
Promijeni brojeve: Postavljanje vrste brojeva koji će se
prikazivati.
Promijeni izgled: Postavljanje količine brojčanih podataka koji
će se prikazivati.
Ponovo postavi put: Ponovno postavlja podatke o putu i
omogućuje bilježenje novih podataka o putu.
Ponovno postavi brojač kilometara: Ponovno postavlja brojač
kilometara i omogućuje bilježenje novih podataka brojača
kilometara.
Ponovo postavi maksimalnu brzinu: Ponovno postavlja
maksimalnu brzinu za put i omogućuje bilježenje nove
maksimalne brzine.
Dodavanje zaslona Podatkovni grafikoni
Ako želite prilagoditi zaslon Podatkovni grafikoni, najprije ga
morate dodatni na početni zaslon.
Grafičke podatke sonara možete vidjeti na početnom zaslonu
pomoću zaslona Podatkovni grafikoni.
Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno > Dodaj
> Podatkovni grafikoni.
Podatkovni grafikoni
Za podešavanje zaslona Podatkovni grafikoni odaberite
Podatkovni grafikoni > .
Promijeni graf: Postavljanje vrste podataka koja se prikazuje
na zaslonu.
Postavke grafikona dubine: Postavljanje vremena i raspona
dubine koji će prikazivati na grafikonima dubine.
Postavke grafikona temperature: Postavljanje vremena i
raspona dubine koji će se prikazivati na grafikonima
temperature.
Sonar
Stranica s cijelim zaslonom, stranica s podijeljenom
frekvencijom i stranica kružnog prikaza sonara (flasher) vizualni
su prikaz područja ispod plovila. Ove prikaze sonara možete
prilagoditi.
NAPOMENA: Ove značajke ne postoje na svim uređajima.
Sonar preko cijelog zaslona
Na zaslonu s prikazom preko cijelog zaslona možete vidjeti
kompletni grafikon s očitanjima sonara iz sonde.
Odaberite Traditional ili ClearVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Dubina dna
Temperatura vode
Brzina GPS-a
Napon uređaja
Vrijeme
Vrsta i frekvencija sonde
Podvodni ciljevi (riba)
Pokazatelj dubine kako se zaslon pomiče s desna u lijevo
Brojevi
Za podešavanje zaslona Brojevi odaberite Brojevi >
2
.
Sonar
Garmin ClearVü prikaz sonara
NAPOMENA: Za primanje podataka s Garmin ClearVü sonara
za skeniranje, potrebna vam je kompatibilna sonda.
Garmin ClearVü sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku
svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura
iznad kojih plovilo prolazi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Dubina dna
Temperatura vode
Brzina GPS-a
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Voda između plovila i dna
Zaslon s podijeljenom frekvencijom
Na zaslonu s podijeljenom frekvencijom možete vidjeti dvije
frekvencije.
Napon uređaja
Vrijeme
Podvodni ciljevi (riba)
Linija dubine
Vrsta i frekvencija sonde i vrsta zumiranja
Pokazatelj dubine kako se zaslon pomiče s desna u lijevo
Odjek dna
Standardne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem Garmin ClearVü emitira dva uska snopa oblikom
slična snopu u uređaju za kopiranje. Ti snopovi omogućuje
jasniju sliku, više nalik na fotografiju, svega što se nalazi oko
plovila.
Kružni prikaz sonara (flasher)
Kružni prikaz sonara (flasher) prikazuje podatke o sonaru na
kružnoj skali dubine i tako prikazuje ono što se nalazi ispod
plovila. Organizirana je u obliku prstena koji počinje na vrhu i
nastavlja se u smjeru kazaljke na satu. Dubinu označava mjerilo
u prstenu. Podaci o sonaru bljeskaju na prstenu nakon njihovog
prijema pri označenoj dubini. Boje označavaju signale sonara
različite snage.
Odaberite Bljeskalica.
SideVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli SideVü sonar i sonde
za skeniranje.
NAPOMENA: Za primanje SideVü sonara za skeniranje,
potrebni su vam kompatibilna sonda i fishfinder uređaj.
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
Sonar
À
Á
Dubina na trenutnoj lokaciji
Mjerilo dubine
Prikaz podijeljenog zumiranja
Na stranici s podijeljenim zumiranjem možete vidjeti grafikon
preko cijelog zaslon s očitanjima sonara na desnoj strani
zaslona i povećani dio tog grafikona na lijevoj strani zaslona.
Na zaslonu sonara odaberite
> Zumiranje > Podijeljeno
zumiranje.
3
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o sondi koja se koristi.
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Odabir frekvencija
À
Á
Â
Zumirano mjerilo dubine
Prozor za zumiranje
Raspon dubina
Zaustavljanje sonara
Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.
Odaberite opciju:
• Na zaslonu sonara Traditional ili ClearVü odaberite ili .
• Na zaslonu sonara SideVü odaberite ili .
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću
trenutne lokacije
1 Na prikazu sonara odaberite .
2 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću
druge lokacije
1
2
3
4
Na prikazu sonara zaustavite sonar.
Odaberite lokaciju.
Odaberite .
Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Podešavanje zumiranja
Zum možete podesiti ručno određivanjem raspona i fiksne
početne dubine. Na primjer, kad je dubina 15 m, a početna
dubina je 5 m, uređaj prikazuje povećano područje od 5 do 20 m
dubine.
Određivanjem raspona možete omogućiti da uređaj automatski
prilagođava zumiranje. Uređaj izračunava područje zumiranja od
dna. Na primjer, odaberete li raspon od 10 m, uređaj će prikazati
povećano područje od dna do 10 m iznad dna.
> Zumiranje.
1 Na zaslonu sonara odaberite
Odaberite
opciju:
2
• Odaberite Fiksirano dno za zaključavanje zaslona na
dno.
• Odaberite Ručno za ručno postavljanje zumiranja.
• Odaberite Automatski za automatsko postavljanje
zumiranja.
• Odaberite Podijeljeno zumiranje za uključivanje prikaza
podijeljenog zumiranja.
Blokiranje zaslona na dno
Možete zaključati zaslon na dno. Na primjer, odaberete li raspon
od 20 metara, uređaj prikazuje područje od dna do 20 metara
iznad dna. Raspon se prikazuje na desnoj strani.
> Zumiranje > Fiksirano
1 Na prikazu sonara odaberite
dno.
2 Odaberite raspon.
4
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odrediti koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
> Frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
Više informacija o frekvencijama: Frekvencije sonara,
stranica 4.
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.
> Frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite
2 Odaberite Dodaj.
3 Unesite frekvenciju.
Osjetljivost sonara
Ova postavka upravlja osjetljivošću prijemnika sonara za
nadoknadu dubine i bistrine vode. Povećavanjem osjetljivosti
prikazuje se više detalja, a smanjivanjem osjetljivosti smanjuje
se zagušenost zaslona.
NAPOMENA: Ako postavite osjetljivost na jednom sonarskom
prikazu, ta postavka će se primijeniti na sve prikaze.
Automatsko podešavanje osjetljivosti
NAPOMENA: Za postavljanje osjetljivosti na stranici s
podijeljenom frekvencijom morate svaku frekvenciju postaviti
zasebno.
> Osjetljivost.
1 Odaberite
2 Odaberite Omogući automatsku osjetljivost ako je
primjenjivo.
3 Odaberite opciju:
• Za automatski prikaz vrlo osjetljivih, slabijih povratnih
informacija sonara s više šuma odaberite Automatsko
visoko.
• Za automatski prikaz srednje osjetljivih povratnih
informacija sonara s umjerenim šumom odaberite
Automatsko srednje.
• Za automatski prikaz slabije osjetljivih povratnih
informacija sonara s manje šuma odaberite Automatsko
nisko.
Ručno podešavanje osjetljivosti
> Osjetljivost.
1 Na zaslonu sonara odaberite
2 Odaberite ili dok ne primijetite šum na dijelu zaslona s
vodom.
3 Odaberite
ili za smanjivanje osjetljivosti.
Podešavanje dometa mjerila dubine
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne
strane zaslona. Pomoću automatskog podešavanja dometa dno
ostaje u donjoj trećini zaslona sonara, što može biti korisno za
praćenje dna kad se teren umjereno ili sporo mijenja.
Kad se dubina značajno promijeni, kao kod litice ili provalije,
ručno podešavanje dometa omogućuje prikaz navedenog
dubinskog dometa. Dno se prikazuje na zaslonu dokle god se
nalazi unutar određenog ručnog dometa.
Sonar
1 Na zaslonu sonara odaberite
2 Odaberite opciju:
Postavke izgleda sonara
> Domet.
• Kako biste uređaju omogućili automatsko podešavanje
dometa na temelju dubine odaberite Automatski.
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
ili . (Dostupno samo na modelima od 5 i 7 inča.)
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
ili . (Dostupno samo na modelima od 4 inča.)
NAPOMENA: Na zaslonu sonara odaberite i za brzo
ručno podešavanje dometa. (Dostupno samo na modelima
od 5 i 7 inča.)
Na zaslonu sonara odaberite i za brzo nastavljanje
automatskog podešavanja dometa. (Dostupno samo na
modelima od 5 i 7 inča.)
Na zaslonu sonara odaberite ili za brzo podešavanje
dometa. (Dostupno samo na modelima od 4 inča.)
Ako domet postavite na jednom zaslonu, ta postavka će se
primijeniti na sve zaslone.
Postavke sonara
Na prikazu sonara odaberite
> Postavke sonara > Izgled.
Shema boja: Postavlja shemu boja.
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.
Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne
objekte.
Uključivanje značajke A-Scope
A-scope je okomita bljeskalica s desne strane prikaza sonara
preko cijelog zaslona. Ova značajka proširuje posljednje
primljene podatke sonara radi lakšeg pregleda. Pomaže i pri
otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim zaslonima
sonara.
Na stranici prikaza preko cijelog zaslona odaberite
>
Postavke sonara > Izgled > A-Scope.
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.
Prikaz i podešavanje linije dubine
Možete prikazati i podesiti vodoravnu liniju na zaslonu sonara.
Dubina linije prikazana je s desne strane zaslona.
NAPOMENA: Ako prikažete liniju dubine na jednom zaslonu,
ona će se prikazivati na svim zaslonima.
> Postavke sonara > Linija
1 Na zaslonu sonara odaberite
dubine.
2 Odaberite .
3 Za podešavanje opcije Linija dubine odaberite ili .
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja omogućuje više detalja,
posebno prilikom pomicanja ili kretanja. Manja brzina pomicanja
omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu. Brzina
pomicanja postavljena na jednom prikazu sonara primjenjuje se
na sve prikaze sonara.
> Postavke sonara > Brzina
1 Na prikazu sonara odaberite
pomicanja.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine odaberite Automatski.
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja Garmin ClearVü ili
SideVü prikaza sonara, preporučuje se odabir postavke
Automatski.
• Ako želite izrazito brzo pomicanje, odaberite Ultrascroll .
Opcija Ultrascroll omogućuje brzo kretanje kroz nove
podatke sonara, ali uz smanjenu kvalitetu slike. Postavka
Brzo u većini je slučajeva dobar omjer između brzine
pomicanja i izobličenosti ciljeva.
®
À
Á
A-Scope
Promjer sonarnog stošca na trenutnoj dubini
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata
NAPOMENA: Ako konfigurirate izgled podvodnih objekata na
jednom zaslonu, ta će se postavka primijeniti na sve zaslone.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim prikazima
sonara.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o dubini
objekta.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u
pozadini sonara.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u
pozadini sonara i informacije o dubini objekta.
1 Na zaslonu sonara odaberite
> Simboli riba.
2 Odaberite opciju.
> Postavke sonara > Izgled
Postavke sonara za odbijanje šuma
Na prikazu sonara odaberite
> Postavke sonara >
Odbijanje buke.
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora šuma.
Postavljanje granice traženja dna
Možete postaviti maksimalnu dubinu na kojoj funkcija
automatskog dometa traži dno. Niža granica prikuplja podatke o
dnu brže od više granice.
> Postavke sonara >
1 Na zaslonu sonara odaberite
Granica traženja dna.
2 Odaberite raspon.
Sonar
5
Kad mijenjate postavku smetnji iz isključeno À na nisko Á,
srednje  i visoko Ã, šum se postupno uklanja, no učinak na
snažne povratne informacije je slab. Za uklanjanje smetnji sa
zaslona treba upotrijebiti najnižu postavku smetnji kojom se
postiže željeno poboljšanje. Najbolji način uklanjanja smetnji
je otklanjanje instalacijskih problema koji uzrokuju smetnje.
Šum površine: Služi za skrivanje ili prikaz povratnih informacija
sonara u blizini površine vode. Skrivanjem šuma površine
smanjuje se zagušenost zaslona.
Uređivanje spremljene međutočke
1
2
3
4
Odaberite Korisnički podaci > Točke.
Odaberite točku.
Odaberite Uredi točku.
Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
• Za pomicanje položaja međutočke odaberite Položaj.
Označavanje i navigacija na lokaciju čovjeka
u moru
Na bilo kojem zaslonu odaberite > Čovjek u moru > Da.
Uređaj postavlja izravan kurs natrag do lokacije.
Šum površine À uzrokuju smetnje koje nastaju između sonde
i vode. Možete sakriti šum površine Á kako bi se smanjile
smetnje. Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati
više objekata, ali i generirati veći šum površine.
TVG: Smanjuje šum površine.
Ovu je kontrolu najbolje koristiti u situacijama u kojima želite
kontrolirati i ukloniti šum ili smetnje blizu površine vode.
Također omogućuje prikaz ciljeva blizu površine koje šum
površine inače prikriva ili maskira.
Postavke preklapanja brojeva
Podatke koji se prikazuju na zaslonu sonara možete prilagoditi.
Na zaslonu sonara odaberite
> Prikaz brojeva.
Navigacijski umetak: Prikazuje navigacijske umetke kada
plovilo navigira prema odredištu.
Vrpca kompasa: Prikazuje podatkovnu traku vrpce kompasa.
Napon uređaja: Prikazuje napon uređaja.
Dubina: Prikazuje dubinu na kojoj se sonda trenutno nalazi.
Brzina: Prikazuje trenutnu brzinu plovila.
Temperatura vode: Prikazuje trenutnu temperaturu vode.
Doba dana: Prikazuje trenutno doba dana.
Međutočke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.
Označavanje trenutne lokacije kao
međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite
.
Stvaranje točke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje točke na temelju koordinata odaberite Upiši
koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje točke pomoću slijepe karte odaberite Koristi
slijepu kartu, odaberite lokaciju i odaberite .
• Za stvaranje točke pomoću trenutne lokacije odaberite
Koristi trenutni položaj i unesite podatke.
Točka se automatski sprema.
6
Navigacija do točke
1 Pomičite slijepu kartu kako biste pronašli točku.
2 Postavite središte pokazivača na središte simbola točke.
Na zaslonu će se prikazati naziv točke.
3 Odaberite točku.
4 Odaberite Navigiraj rutom > Idi na.
Mjerenje udaljenosti na slijepoj karti
Možete izmjeriti udaljenost između dvije lokacije.
1 Započnite pomicanje na slijepoj karti (Pomicanje na uređaju
STRIKER 4, stranica 1).
2 Odaberite > Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati udaljenost i drugi podaci.
Brisanje točke ili točke MOB
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite točku ili MOB.
3 Odaberite Izbriši > OK.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve.
Dijeljenje točaka u ruta između više uređaja
Za dijeljenje točaka i ruta najprije morate priključiti plavu i smeđu
žicu kabela za napajanje.
Plava je žica za odašiljanje (Tx), a smeđa za primanje (Rx). Ove
se žice koriste isključivo za dijeljenje podataka između
kompatibilnih uređaja serije STRIKER i echoMAP™.
Za dijeljenje podataka potrebno je uključiti dijeljenje korisničkih
podataka na oba uređaja.
Na oba uređaja odaberite Korisnički podaci > Upravljanje
podacima > Dijeljenje korisničkih podataka > Uključi.
Postavke slijepe karte
Odaberite Slijepa karta > .
Točke: Prikazuje popis točaka.
Prikaz točke: Postavlja način prikaza točaka na karti.
Rute: Prikazuje popis ruta.
Trasa: Prikazuje izbornik s opcijama traga.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih ruta i točaka.
Međutočke
Postavljanje karte: Postavlja perspektivu slijepe karte i
prikazuje liniju smjera, liniju nacrtanu na slijepoj karti od
pramca plovila u smjeru kretanja.
Prikaz brojeva: Omogućuje vam prilagodbu podataka
prikazanih na slijepoj karti.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Navigiranje rutom i njeno stvaranje pomoću
slijepe karte
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute > Novo > Koristi
slijepu kartu.
2 Pomaknite slijepu kartu kako biste odabrali početnu točku
rute.
3 Za dodavanje skretanja pratite upute na zaslonu.
> Navigiraj do.
4 Odaberite
5 Odaberite opciju.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
• Za odabir međutočke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
međutočku s popisa.
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi slijepu kartu i odaberite lokaciju na
karti.
Prikaz popisa ruta
Odaberite Korisnički podaci > Rute.
Pretraživanje i navigacija spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Unaprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Rute
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Rute.
Trag
Trag je snimka trenutne putanje vašeg plovila. Možete prikazati
trenutni trag na prikazu slijepe karte.
Postavljanje boje traga
1 Odaberite Korisnički podaci > Trasa > Opcije traga > Boja
trase.
2 Odaberite boju traga.
Brisanje traga
Odaberite Korisnički podaci > Trasa > Očisti trag > OK.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa
tijekom snimanja
1 Odaberite Korisnički podaci > Trasa > Opcije traga.
2 Odaberite Način snimanja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika
trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
1 Odaberite Korisnički podaci > Trasa > Opcije traga >
Interval snimanja > Interval.
2 Odaberite opciju:
• Za bilježenje trase na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Udaljenost > Promijeni i unesite udaljenost.
• Za bilježenje trase na temelju vremenskog intervala
odaberite Vrijeme > Promijeni i unesite vremenski
interval.
• Za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od
kursa odaberite Rezolucija > Promijeni i unesite
maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke
trase.
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Sve > OK.
7
Konfiguracija uređaja
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zaslon: Prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja
(Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja, stranica 1) i shemu
boja (Podešavanje rada boja, stranica 1).
Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran
za alarme i odabire (Postavljanje generatora zvučnog
signala, stranica 1).
GPS: Daje informacije o položaju i postavkama GPS satelita
(GPS postavke).
Automatsko uključivanje: Automatski uključuje uređaj kad se
priključi napajanje.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Simulator: Uključuje simulator i omogućava postavljanje brzine i
simulirane lokacije.
Informacije o sustavu
Odaberite Postavke > Postavke > Informacije o sustavu.
Zapis događaja: Omogućuje vam pregled zapisa događaja
sustava.
Informacije o softveru: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Uređaji tvrtke Garmin: Pruža informacije o priključenim Garmin
uređajima.
Tvorničke postavke: Vraćanje uređaja na tvorničke postavke.
NAPOMENA: Ovo će izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Postavke za moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potreban je dodatni
hardver.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Vrsta sonde: Prikazuje vrstu sonde priključenu na uređaj
(Odabir vrste sonde, stranica 1).
Dubina kobilice: Prilagođava očitanja dubine kobilice, tako da
se dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije
sonde (Postavljanje dubine kobilice, stranica 8).
Pomak temperature: Kompenzira očitanja temperature vode iz
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature
(Postavljanje pomaka temperature vode, stranica 8).
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za površinsko
očitanje za dubinu kobilice pa na taj način omogućujete mjerenje
dubine vode ili dubine ispod kobilice umjesto dubine ispod
sonde. Unesite pozitivan broj za dubinu kobilice. Za velika
plovila koja mogu gaziti nekoliko metara možete unijeti i
negativan broj.
1 Dovršite postupak na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À, izmjerite
udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila. Unesite tu
vrijednost u koracima 3 i 4 kao pozitivan broj kako bi se
prikazala dubina ispod kobilice.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, izmjerite
udaljenost od sonde do razine vode. Unesite tu vrijednost
u koracima 3 i 4 kao negativan broj kako bi se prikazala
dubina vode. Unesite 0 za ovu vrijednost kako bi se
prikazala dubina ispod kobilice i dubina ispod sonde.
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ili na osnovi lokacije sonde.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Postavljanje pomaka temperature vode
Pomak temperature možete postaviti kao kompenzaciju za
očitanje temperature putem senzora s mogućnošću mjerenja
temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću sonde s mogućnošću
mjerenja temperature koja je povezana s uređajem.
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog termometra ili
senzora s mogućnošću mjerenja temperature koji je
pouzdano precizan.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem
temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest.
Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku negativnog broja
ako senzor povezan s uređajem temperaturu vode izmjeri
toplijom nego što ona zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temperature.
5 Putem strelica unesite pomak temperature vode izmjeren u
koraku 3.
Postavke alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Alarmi sonara
Odaberite Postavke > Alarmi > Sonar.
8
Konfiguracija uređaja
Plitka voda: Oglašava se kad je dubina vode manja od
navedene dubine.
Duboka voda: Oglašava se kad je dubina vode veća od
navedene dubine.
Temperatura vode: Oglašava se kad se temperatura vode
promijeni za više od ± 1,1 °C (± 2 °F). Postavke alarma
spremaju se prilikom isključivanja uređaja.
NAPOMENA: Za upotrebu ovog alarma morate priključiti
uređaj na sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature.
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Vraćanje zadanih tvorničkih postavki
NAPOMENA: Ovo će izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
> Sustav > Informacije o sustavu >
1 Odaberite
Tvorničke postavke.
2 Odaberite opciju.
Dodatak
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Specifikacije
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Stvarni postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako
koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum
karte.
Format vremena: Odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.
Vremenska zona: Postavlja vremensku zonu.
Ljetno vrijeme: Postavlja zimsko/ljetno vrijeme na Isključeno ili
Uključi.
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potreban je dodatni
hardver.
Odaberite Postavke > Navigacija.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Aktivacija skretanja – prijelaza: Postavlja temelj izračuna
prijelaza za skretanje na vrijeme ili udaljenost.
Vrijeme skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete vremena
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Vrijeme odabrana za postavku Aktivacija skretanja –
prijelaza.
Udaljenost skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete daleko
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Udaljenost odabrana za postavku Aktivacija skretanja –
prijelaza.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom. Možete
odabrati Plovilo za početak navigacije s trenutne lokacije
plovila ili Točke za početak s prve točke na ruti.
Dodatak
Mjere
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
Raspon napona napajanja
Od 10 do 20 V
Deklarirana struja
1A
Rješavanje problema
Uređaj se ne uključuje
• Gurnite kabel napajanja do kraja u stražnji dio uređaja.
Čak i ako izgleda kao da je kabel priključen, potrebno ga je
čvrsto gurnuti kako bi sjeo na mjesto.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 Vdc, iako se
preporučuje 12 Vdc.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 Vdc, uređaj se ne može
uključiti.
Moj sonar ne radi
• Gurnite kabel sonde do kraja u stražnji dio uređaja.
Čak i ako izgleda kao da je kabel priključen, potrebno ga je
čvrsto gurnuti kako bi sjeo na mjesto.
• Provjerite je li sonarno odašiljanje uključeno.
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
9
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.
2 Odaberite Postavke > Jedinice.
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
položaja.
4 Ponovno stvorite točku.
10
Dodatak
Indeks
A
alarm vučenja sidra 8
alarm za dolazak 8
alarm za skretanje s kursa 8
alarmi 8
dolazak 8
navigacija 8
sonar 8
van kursa 8
vučenje sidra 8
B
brisanje, svi korisnički podaci 7
Č
čovjek u moru 6
D
dubina kobilice 8
G
Garmin ClearVü 3
generator zvučnog signala 1
GPS
postavke 8
signali 1
sonar 2, 3
a-scope 5
alarmi 8
brojevi 2
fiksirano dno 4
frekvencije 3, 4
Garmin ClearVü 3
izgled 2, 5
kružni prikaz sonara (flasher) 3
linija dubine 5
mjerilo dubine 2, 4
osjetljivost 4
podvodni objekti 2, 5
prikazi 2–4
shema boja 5
SideVü 3
smetnje 5
šum površine 5
točka 4
zapisnik 2
zumiranje 3, 4
sonda 1, 2
SOS 6
stranice. Vidi sonar
T
međutočke 6
stvaranje 6
mjerenje udaljenosti 6
mjerne jedinice 9
tipke 1
napajanje 1
točke 6, 9
brisanje 6
čovjek u moru 6
dijeljenje 6
sonar 4
stvaranje 6
uređivanje 6
tragovi 7
snimanje 7
trase, snimanje 7
tvorničke postavke 8, 9
N
U
J
jezik 8
K
korisnički podaci, brisanje 7
M
napon 8
navigacijski alarmi 8
navigacijski umetak 6
uređaj
registracija 9
tipke 1
O
V
odabir boja 1
označavanje lokacije 6
Z
P
planer puta. Vidi rute
početni zaslon, prilagođavanje 1, 2
podatkovna polja 6
pomicanje 1
postavke 1, 2, 6, 8, 9
informacije o sustavu 8
postavke zaslona 8
pozadinsko osvjetljenje 1
preciznost GPS-a 8
prikaz brojeva 6
voda, pomak temperature 8
zapis događaja 8
zaslon, svjetlina 1
zumiranje 1
sonar 4
R
registracija proizvoda 9
registriranje uređaja 9
rješavanje problema 9
rute 7
brisanje 7
dijeljenje 6
navigacija 7
prikaz popisa 7
stvaranje 7
točke 6
uređivanje 7
S
sat 8
alarm 8
satelitski signali, primanje 1
SideVü 3
sigurna dubina 9
sigurna visina 9
Indeks
11
support.garmin.com
Kolovoz 2017
190-01950-46_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising