Garmin | STRIKER™ 4cv | User manual | Garmin STRIKER™ 4cv Brukerveiledning

Garmin STRIKER™ 4cv Brukerveiledning
STRIKER™ serien
Brukerveiledning
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen og Ultrascroll er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin ClearVü™ og STRIKER™ er varemerker for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Follow the leader.
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Taster på enheten .......................................................................1
Kontakte Garmin® produktsupport ............................................. 1
Velge svingertype ....................................................................... 1
Zooming på STRIKER 4 ............................................................. 1
Panorering på STRIKER 4 .......................................................... 1
Justere bakgrunnslyset ............................................................... 1
Justere fargemodusen ................................................................ 1
Innstilling av toner ....................................................................... 1
Innhenting av GPS-satellittsignal ................................................ 1
Startskjerm ...................................................................... 1
Tilpasse skjermbildet Hjem ......................................................... 1
Tillegging av nytt oppsett i skjermbildet Hjem på STRIKER 5
eller 7 ..................................................................................... 2
Legge til ny layout på startskjermen ...................................... 2
Tillegging av Tall-skjermbilde ..................................................... 2
Tall ......................................................................................... 2
Tillegging av skjermen Datadiagrammer .................................... 2
Datadiagrammer .................................................................... 2
Ekkolodd......................................................................... 2
Ekkolodd i full skjerm .................................................................. 2
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning ............................................... 2
SideVü Ekkoloddvisning ............................................................. 3
Delt skjerm-frekvens ................................................................... 3
Flasher ........................................................................................ 3
Split-zoomvisning ........................................................................ 3
Midlertidig stansing av ekkolodd ................................................. 4
Oppretting av veipunkt på ekkoloddskjermbildet ved hjelp av
gjeldende posisjon ...................................................................... 4
Oppretting av veipunkt på ekkoloddskjermbildet ved hjelp av en
annen posisjon ............................................................................4
Justering av zoom ....................................................................... 4
Låse skjermen til bunnen av sjøen ........................................ 4
Ekkoloddfrekvenser .................................................................... 4
Valg av frekvenser ................................................................. 4
Oppretting av frekvensforhåndsinnstilling .............................. 4
Ekkoloddforsterkning .................................................................. 4
Angi forsterkningen automatisk .............................................. 4
Manuell innstilling av forsterkning .......................................... 4
Justering av dybdeskala ............................................................. 4
Ekkoloddoppsett ......................................................................... 5
Visning og justering av dybdelinje ......................................... 5
Angi rullehastighet ................................................................. 5
Justering av bunnsøkgrense .................................................. 5
Innstillinger for ekkoloddutseende ......................................... 5
Innstillinger for støyavvisning for ekkolodd ............................ 5
Innstillinger for overleggstall .................................................. 6
Vise en liste over ruter ................................................................ 7
Finne og navigere etter en lagret rute ........................................ 7
Slette en lagret rute .................................................................... 7
Slette alle lagrede ruter ............................................................... 7
Spor................................................................................. 7
Innstilling av farge på spor .......................................................... 7
Sletting av spor ........................................................................... 7
Behandle sporloggminnet under registrering .............................. 7
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen ..................... 7
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor ............................... 7
Konfigurasjon av enheten............................................. 7
Systeminnstillinger ...................................................................... 7
Systeminformasjon ................................................................ 8
Innstillinger for mitt fartøy ........................................................... 8
Innstilling av kjølkalibrering .................................................... 8
Innstilling av vanntemperaturavvik ......................................... 8
Alarminnstillinger ........................................................................ 8
Navigasjonsalarmer ............................................................... 8
Systemalarmer ....................................................................... 8
Ekkoloddalarmer .................................................................... 8
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 9
Navigasjonsinnstillinger .............................................................. 9
Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger .......................................... 9
Tillegg.............................................................................. 9
Registrere enheten ..................................................................... 9
Spesifikasjoner ........................................................................... 9
Feilsøking ................................................................................... 9
Enheten kan ikke slås på ....................................................... 9
Ekkoloddet fungerer ikke ....................................................... 9
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted .................... 9
Indeks............................................................................ 11
Veipunkter....................................................................... 6
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt ............................. 6
Oppretting av veipunkt et annet sted .......................................... 6
Redigere et lagret veipunkt ......................................................... 6
Markering og navigering til en MOB-posisjon (mann over
bord) ........................................................................................... 6
Navigere til et veipunkt ............................................................... 6
Måling av avstand på kartet med veipunkter .............................. 6
Sletting av veipunkt eller en MOB ............................................... 6
Slette alle veipunkter .................................................................. 6
Dele veipunkter og ruter på tvers av enheter ............................. 6
Innstillinger for kart med veipunkter ............................................ 6
Ruter ................................................................................ 7
Opprette og navigere etter en rute ved hjelp av kartet med
veipunkter ................................................................................... 7
Redigere en lagret rute ............................................................... 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Taster på enheten
Zooming på STRIKER 4
Du kan zoome inn og ut av Kart med veipunkter.
• Velg for å zoome inn.
• Velg for å zoome ut.
Panorering på STRIKER 4
Du kan flytte på Kart med veipunkter, slik at det viser et annet
område en den gjeldende posisjonen.
1 Velg eller for å starte panoreringen.
2 Bruk piltastene for å panorere.
TIPS: Du kan velge
for å zoome.
Justere bakgrunnslyset
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Bakgrunnslys.
2 Juster bakgrunnslyset.
À
Á
Â
Ã
Går tilbake til det forrige skjermbildet.
Går tilbake til startskjermen hvis du holder inne.
Blar, uthever alternativer og beveger markøren.
Zoomer inn og ut av visninger. (Ikke tilgjengelig på alle
modeller.)
Lukker en meny, der det er aktuelt.
Åpner en meny med alternativer for siden, der det er
aktuelt.
Slår enheten av og på når den holdes inne.
Utfører en eller flere av følgende handlinger når du trykket
kort på den:
• Justerer bakgrunnsbelysningen
• Justerer klokkemodusen
• Aktiverer og deaktiverer ekkoloddet
Ä
Bekrefter meldinger og velger alternativer.
Å
Lagrer gjeldende posisjon som et veipunkt.
Æ
Zoomer ut av visninger. (Ikke tilgjengelig på alle modeller.)
Zoomer inn på visninger. (Ikke tilgjengelig på alle modeller.)
LES DETTE
Før du slår på enheten må du trykke kontaktene godt på plass i
de rette hullene i enheten. Hvis du ikke trykker kablene langt
nok inn i enheten, kan den gå tom for strøm eller slutte å
fungere.
Kontakte Garmin produktsupport
®
• Gå til www.support.garmin.com for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Velge svingertype
Hvis du kobler til en svinger som ikke fulgte med kartplotteren,
må du kanskje angi svingertypen for å være sikker på at
ekkoloddet fungerer som det skal. Hvis enheten registrerer
svingeren automatisk, vises ikke dette alternativet.
Denne kartplotteren er kompatibel med svingeren Garmin
ClearVü™, samt en rekke tilbehør til svingere, inkludert Garmin
GT-svingere, som er tilgjengelige på www.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Svingertype.
2 Velg svingertypen du bruker.
Innledning
TIPS: Fra et hvilket som helst skjermbilde
trykker du på gjentatte ganger for å bla
gjennom lysstyrkenivåene. Dette kan være
nyttig når lysstyrken er så lav at du ikke
kan lese av skjermen.
Justere fargemodusen
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Fargemodus.
TIPS: Trykk på > Fargemodus fra et hvilket som helst
skjermbilde for å åpne innstillingene for farge.
2 Velg et alternativ.
Innstilling av toner
Du kan angi når enheten skal avgi lydsignaler.
1 Velg Innstillinger > System > Toner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal pipe både når du velger et
element, og når en alarm utløses, velger du På (valg og
alarmer).
• Hvis du vil at enheten skal pipe bare når alarmer utløses,
velger du Bare alarmer.
Innhenting av GPS-satellittsignal
Når du slår på fiskeekkoloddet, må GPS-mottakeren innhente
satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Når
fiskeekkoloddet innhenter satellittsignaler, vises
øverst i
startskjermbildet. Når fiskeekkoloddet mister satellittsignaler,
forsvinner
, og det vises et blinkende spørsmålstegn over
på skjermen.
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
Startskjerm
Startskjermen for fiskeekkoloddet gir tilgang til alle funksjonene
på fiskeekkoloddet. Funksjonene varierer ettersom hvilke
tilbehør du har koblet til fiskeekkoloddet. Det er ikke sikkert du
har alle alternativene og funksjonene som nevnes i denne
veiledningen.
Når du er på et annet skjermbilde, kan du gå til startskjermen
ved å holde nede
. Du kan tilpasse skjermoppsettet.
Tilpasse skjermbildet Hjem
Du kan legge til elementer på og fjerne elementer fra
skjermbildet Hjem.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Tilpass Hjem.
1
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre rekkefølge på et element, velger du
Omorganiser, velger elementet du vil flytte og velger en
ny plassering.
• Hvis du vil legge til et element på skjermbildet Hjem,
velger du Legg til, og velger det nye elementet du vil
legge til.
• Hvis du vil fjerne et element du har lagt til på skjermbildet
Hjem, velger du Fjern, og velger elementet du vil fjerne.
Tillegging av nytt oppsett i skjermbildet Hjem på
STRIKER 5 eller 7
Du kan opprette et skjermbilde som passer dine behov, og som
legges til på startskjermen.
1 Velg Tilpass Hjem > Legg til > Legg til ny layout.
2 Velg et funksjonsoppsett.
3 Velg vinduet du vil endre.
4 Velg skjermen du vil legge til.
5 Gjenta trinn 3 og 4 for flere vinduer.
6 Velg Data (skjult) (valgfritt).
7 Velg et alternativ:
• Hvis du vil tilpasse dataene som vises på skjermen, velger
du Overleggstall.
• For å slå av og på datalinjen for kompassbånd velger du
Kompassbånd.
8 Velg Neste.
9 Angi et navn for kombinasjonen.
TIPS:
• Velg for å lagre.
• Hold nede
for å slette data.
• Velg eller for å få store eller små bokstaver.
10 Bruk piltastene for å endre størrelsen på vinduene.
11 Bruk piltastene for å velge en posisjon for startskjermen.
Legge til ny layout på startskjermen
Du kan opprette et egendefinert skjermbilde som passer til
behovene dine, og som legges til på startskjermen din.
1 Velg Tilpass Hjem > Legg til > Legg til ny layout.
2 Velg den første funksjonen.
3 Velg den andre funksjonen.
4 Velg Splitt for å velge hvilken retning skjermen skal deles i
(valgfritt).
5 Velg Neste.
6 Angi et navn for kombinasjonen.
TIPS:
• Velg for å lagre.
• Velg
for å endre skriftstørrelse.
• Hold
inne for å fjerne data.
7 Bruk piltastene for å endre størrelsen på vinduet.
8 Bruk piltastene for å velge en plassering på startskjermen.
Tillegging av Tall-skjermbilde
Du må legge til skjermbildet Tall på startskjermen før du kan
tilpasse det.
Du kan vise numeriske data på startskjermen via skjermbildet
Tall.
Velg Tilpass Hjem > Legg til > Tall.
Tall
For å tilpasse skjermbildet Tall må du velge Tall >
Endre tall: Angir hvilken type talldata som vises.
2
.
Endre oppsett: Angir mengden talldata som vises.
Nullstill tur: Nullstiller trippdataene og lar deg registrere nye
trippdata.
Nullstill kilometerteller: Nullstiller kilometertellerdataene og lar
deg registrere nye kilometertellerdata.
Nullstill maksimal hastighet: Nullstiller den maksimale
hastigheten for turen og lar deg registrere en ny maksimal
hastighet.
Tillegging av skjermen Datadiagrammer
Du må legge til skjermbildet Datadiagrammer på startskjermen
før du kan tilpasse det.
Du kan vise grafiske ekkoloddata på startskjermen via skjermen
Datadiagrammer.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Tilpass Hjem > Legg til >
Datadiagrammer.
Datadiagrammer
For å tilpasse Datadiagrammer-skjermen velger du
Datadiagrammer > .
Endre diagram: Angi hvilke typer data som skal vises på
skjermen.
Innstillinger for dybdediagram: Angir tidsrommet og
dybdeskalaen som vises i dybdediagrammene.
Innstillinger for temperaturdiagram: Angir tidsrommet og
dybdeskalaen som vises i temperaturdiagrammene.
Ekkolodd
Siden Full skjerm, Splitt-frekvens og Flasher gir en visuell
fremstilling av sjøbunnen under båten. Du kan tilpasse disse
ekkoloddvisningene.
MERK: Disse funksjonene er ikke tilgjengelige på alle enheter.
Ekkolodd i full skjerm
Du kan se en fullskjermsvisning av en graf med
ekkoloddavlesninger fra en svinger på fullskjermen.
Velg Traditional eller ClearVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Bunndybde
Vanntemperatur
GPS-hastighet
Enhetsspenning
Tid
Svingertype og -frekvens
Objekter (fisk)
Dybdeindikator mens ekkoloddataene rulles fra høyre mot venstre
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning
MERK: Hvis du vil motta Garmin ClearVü søkeekkolodd, trenger
du en kompatibel svinger.
Garmin ClearVü ekkolodd med høy frekvens gir et detaljert bilde
av fiskemiljøet rundt båten med en utførlig representasjon av
strukturene som båten passerer over.
Ekkolodd
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side av fartøyet
Høyre side av fartøyet
Svingeren på fartøyet
Trær
Gamle dekk
Tømmerstokker
Avstand fra siden av fartøyet
Vann mellom fartøyet og bunnen
Delt skjerm-frekvens
Du kan vise to frekvenser fra skjermen Splitt-frekvens.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Bunndybde
Vanntemperatur
GPS-hastighet
Enhetsspenning
Tid
Objekter (fisk)
Dybdelinje
Svingertype og -frekvens samt zoomtype
Viser dybden mens skjermbildet med ekkoloddata ruller fra høyre
mot venstre
Bunnekko
Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle. Garmin
ClearVü søkeekkoloddteknologien sender ut to smale stråler
med lignende form som strålen i en kopimaskin. Disse strålene
gir et tydeligere, fotografisk bilde av det som befinner seg under
båten.
Flasher
Flasher viser ekkoloddinformasjon på en sirkelformet
dybdeskala, slik at du får vite mer om hva som er under båten.
Den er ordnet som en ring som starter øverst og går med
klokka. Dybden vises på skalaen inne i ringen.
Ekkoloddinformasjon blinker på ringen når det mottas ved
dybden som er angitt. Fargene viser ulike styrker for
retursignaler.
Velg Flasher.
À
Á
Dybde på gjeldende posisjon
Dybdeskala
Split-zoomvisning
SideVü Ekkoloddvisning
MERK: Ikke alle modeller støtter SideVü ekkolodd og svingere.
MERK: Hvis du vil motta SideVü søkeekkolodd, trenger du en
kompatibel svinger og et kompatibelt fiskeekkolodd.
SideVü søkeekkoloddteknologi viser deg et bilde av hva som
befinner seg på siden av båten. Du kan bruke dette som et
søkeverktøy for å finne strukturer og fisk.
Ekkolodd
På Splitt-zoomsiden får du en fullskjermvisning av en graf med
ekkoloddavlesninger på høyre side av skjermen og en forstørret
del av denne grafen på venstre side av skjermen.
Fra et ekkoloddskjermbilde velger du
> Zoom > Splitt zoom.
3
À
Á
Â
Zoomet dybdeskala
Zoomvindu
Dybdeskala
Midlertidig stansing av ekkolodd
Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle modeller.
Velg et alternativ:
• Gå til ekkoloddskjermbildet for Traditional eller ClearVü,
og velg eller .
• Gå til SideVü-ekkoloddskjermbildet, og velg eller .
Oppretting av veipunkt på ekkoloddskjermbildet ved hjelp av gjeldende posisjon
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg .
2 Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.
Oppretting av veipunkt på ekkoloddskjermbildet ved hjelp av en annen posisjon
1
2
3
4
Gå til en ekkoloddvisning, og stans ekkoloddet midlertidig.
Velg en posisjon.
Velg .
Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.
Justering av zoom
Du kan justere zoomen manuelt ved å angi rekkevidden og en
fast startdybde. Hvis dybden for eksempel er 15 meter, og
startdybden er 5 meter, viser enheten et forstørret område fra 5–
20 meters dybde.
Du kan også la enheten justere zoomen automatisk ved å angi
en rekkevidde. Enheten beregner zoomområdet fra sjøbunnen.
Hvis du for eksempel velger et spenn på 10 meter, viser
enheten et forstørret område fra sjøbunnen til 10 meter over
bunnen.
> Zoom.
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
2 Velg et alternativ:
• Velg Bunnlås for å låse skjermen til sjøbunnen.
• Velg Manuelt for manuell zoom.
• Velg Automatisk for automatisk zoom.
• Velg Splitt zoom for å slå på splittet zoom-visning.
Låse skjermen til bunnen av sjøen
Du kan låse skjermen til bunnen av sjøen. Hvis du for eksempel
velger et spenn på 20 meter, viser enheten et område fra
bunnen av sjøen til 20 meter over bunnen. Spennet vises på
høyre side.
> Zoom > Bunnlås.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg
2 Velg et spenn.
Ekkoloddfrekvenser
MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av svingeren som
brukes.
Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til
spesifikke mål og gjeldende vanndybde.
Valg av frekvenser
MERK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkoloddvisninger og svingere.
Du kan indikere hvilke frekvenser som vises på
ekkoloddskjermbildet.
> Frekvens.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg
2 Velg en frekvens som passer gjeldende behov og
vanndybde.
4
Hvis du vil ha mer informasjon om frekvenser, kan du se
Ekkoloddfrekvenser, side 4.
Oppretting av frekvensforhåndsinnstilling
MERK: Ikke tilgjengelig med alle svingere.
Du kan opprette en forhåndsinnstilling for å lagre en bestemt
ekkoloddfrekvens. Dette gir deg muligheten til å endre
frekvenser raskt.
> Frekvens.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg
2 Velg Legg til.
3 Angi en frekvens.
Ekkoloddforsterkning
Forsterkningsinnstillingen kontrollerer følsomheten på
ekkoloddmottakeren for å kompensere for dybden og klarheten
på vannet. Hvis du øker forsterkningen, vises flere detaljer. Hvis
du reduserer forsterkningen, reduseres skjermstøy.
MERK: Når du angir forsterkning på én ekkoloddvisning, brukes
innstillingen på alle visningene.
Angi forsterkningen automatisk
MERK: Hvis du vil angi forsterkning på skjermen for splittet
frekvens, må du angi hver frekvens separat.
> Forsterkning.
1 Velg
Velg
Aktiver
automatisk forsterkning, hvis aktuelt.
2
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise høysensitive, svakere retursignaler med
mer støy automatisk, velger du Automatisk høy.
• Hvis du vil vise mellomsensitive retursignaler med
moderat støy automatisk, velger du Automatisk middels.
• Hvis du vil vise lavsensitive retursignaler med mindre støy
automatisk, velger du Automatisk lav.
Manuell innstilling av forsterkning
> Forsterkning.
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
2 Velg eller til du begynner å se støy i vanndelen av
skjermbildet.
eller for å senke forsterkningen.
3 Velg
Justering av dybdeskala
Du kan justere dybdeskalaen som vises på høyre side i
skjermbildet. Automatisk skalering holder bunnen innenfor den
nedre tredjedelen av ekkoloddskjermbildet. Dette kan være
nyttig for å spore bunnen der det er trege eller moderate
endringer i terrenget.
Når dybden endres betraktelig, for eksempel en stigning eller en
skrent, kan du vise et bestemt dybdeområde ved å justere
skalaen. Bunnen vises på skjermbildet så lenge bunnen er
innenfor skalaen som er opprettet manuelt.
> Rekkevidde.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal justere dybdeskalaen
automatisk etter dybden, velger du Automatisk.
• Hvis du vil øke eller redusere skalaen manuelt, velger du
eller . (Bare tilgjengelig for modeller på 5 og
7 tommer.)
• Hvis du vil øke eller redusere skalaen manuelt, velger du
eller . (Bare tilgjengelig for modeller på 4 tommer.)
MERK: Fra et ekkoloddskjermbilde velger du og for å
raskt justere skalaen manuelt. (Bare tilgjengelig for modeller
på 5 og 7 tommer.)
Fra et ekkoloddskjermbilde velger du og for å raskt gå
tilbake til auto-skala. (Bare tilgjengelig for modeller på 5 og
7 tommer.)
Ekkolodd
Fra et ekkoloddskjermbilde velger du eller for å justere
skalaen raskt. (Bare tilgjengelig for modeller på 4 tommer.)
Skalainnstillingen du angir på et skjermbilde, gjelder for alle
skjermbildene.
Ekkoloddoppsett
de sist mottatte ekkoloddataene slik at de er mer oversiktlige.
Den kan også være til hjelp for å oppdage fisk nær bunnen.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
ekkoloddskjermbilder.
Fra siden Full skjerm velger du
> Ekkoloddoppsett >
Utseende > A-skop.
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller og svingere.
Visning og justering av dybdelinje
Du kan vise og justere en horisontal linje i et
ekkoloddskjermbilde. Dybden for linjen vises til høyre på
skjermen.
MERK: Når du viser en dybdelinje på ett skjermbilde, vises det
en dybdelinje på alle skjermbildene.
> Ekkoloddoppsett
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
> Dybdelinje.
2 Velg .
3 Velg eller for å justere Dybdelinje.
Angi rullehastighet
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet ruller med fra høyre
mot venstre. Bruk en høyere rullehastighet for å se flere detaljer,
spesielt mens båten er i bevegelse eller mens du dorger. Bruk
en lavere rullehastighet for å la ekkoloddinformasjonen bli
værende på skjermen over en lengre periode. Når du angir
rullehastigheten for én ekkoloddvisning, gjelder denne
hastigheten for alle ekkoloddvisningene.
> Ekkoloddoppsett >
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg
Scroll-hastighet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere rullehastigheten automatisk ved hjelp av
data for hastighet i luftlinje, velger du Automatisk.
Innstillingen Automatisk velger en rullehastighet som
passer til båtens hastighet slik at objekter i vannet tegnes
med riktig format og vises mindre forvridd. Når du viser
Garmin ClearVü eller SideVü ekkoloddvisninger, anbefaler
vi at du bruker innstillingen Automatisk.
• Hvis du vil bruke en veldig rask rullehastighet, velger du
Ultrascroll .
Alternativet Ultrascroll ruller nye ekkoloddata raskt, men
med redusert bildekvalitet. I de fleste situasjoner vil
alternativet Hurtig gi en god balanse mellom et bilde som
ruller raskt, og objekter som er mindre forvridd.
®
À
Á
A-skop
Diameteren til ekkoloddkjeglen på gjeldende dybde
Konfigurering av objektvisning
MERK: Når du konfigurerer visningen av objekter på ett
skjermbilde, brukes denne visningen på alle skjermbildene.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
ekkoloddvisninger.
Viser objekter som symboler.
Viser objekter som symboler med informasjon om objektdybde.
Viser objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i
bakgrunnen.
Viser objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i
bakgrunnen samt informasjon om objektdybde.
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
> Utseende > Fiskesymboler.
2 Velg et alternativ.
> Ekkoloddoppsett
Innstillinger for støyavvisning for ekkolodd
Gå til en ekkoloddvisning, og velg
> Ekkoloddoppsett >
Støyavvisning.
Interferens: Justerer følsomheten for å redusere effekten av
interferens fra støykilder i nærheten.
Justering av bunnsøkgrense
Du kan angi den maksimale dybden som auto-skala-funksjonen
skal søke etter bunnen på. En lavere grense gjør at dataene om
bunnen innhentes raskere enn ved en høyere grense.
> Ekkoloddoppsett
1 Gå til et ekkoloddskjermbilde, og velg
> Bunnsøksgrense.
2 Velg et område.
Innstillinger for ekkoloddutseende
Gå til en ekkoloddvisning, og velg
> Ekkoloddoppsett >
Utseende.
Fargevalg: Angir fargevalget.
Kant: Markerer det sterkeste signalet fra bunnen for å definere
hvor sterkt eller svakt signalet er.
A-skop: Viser et vertikalt skop langs høyre side av skjermbildet
som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.
Fiskesymboler: Angir hvordan ekkoloddet tolker objekter.
Når du justerer interferensinnstillingen fra À til lav Á, middels
 og høy Ã, fjernes støyen gradvis, men det har liten
påvirkning på sterke retursignaler. Du må bruke den laveste
interferensinnstillingen som gir ønsket forbedring, for å fjerne
interferensen fra skjermbildet. Oppretting av
installeringsproblemer som forårsaker støy, er den beste
måten å fjerne interferens på.
Overflatestøy: Skjuler ekkoloddavlesninger nær vannoverflaten.
Du reduserer støy ved å skjule overflatestøy.
Slå på A-skopet
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side av
fullskjermsvisningen av ekkoloddet. Denne funksjonen utvider
Ekkolodd
5
• Hvis du vil legge til et navn, velger du Navn og legger til et
navn.
• Hvis du vil endre symbolet, velger du Symbol.
• Hvis du vil endre dybden, velger du Dybde.
• Hvis du vil endre vanntemperaturen, velger du
Vanntemperatur.
• Hvis du vil endre kommentaren, velger du Kommentar.
• Hvis du vil flytte posisjonen til veipunktet, velger du
Posisjon.
Overflatestøy À er forårsaket av interferens mellom
svingeren og vannet. Du kan skjule overflatestøy Á for å
redusere forstyrrelser. Bredere strålebredder (lavere
frekvenser) kan vise flere objekter, men kan skape mer
overflatestøy.
Tidsvariabel forsterkning: Reduserer overflatestøy.
Denne funksjonen passer best i situasjoner der du vil
kontrollere og undertrykke støy nær vannoverflaten. Det gir
også mulighet for visning av objekter nær overflaten som
ellers er skjult eller maskert av overflatestøy.
Innstillinger for overleggstall
Du kan tilpasse dataene som vises på ekkoloddskjermbildet.
Fra et ekkoloddskjermbilde velger du
> Overleggstall.
Innfelt navigasjon: Viser innfelt navigasjon når fartøyet
navigerer til et bestemmelsessted.
Kompassbånd: Viser datalinjen for kompassbånd.
Enhetsspenning: Viser spenningen til enheten.
Dybde: Viser svingerens gjeldende dybde.
Hastighet: Viser fartøyets gjeldende hastighet.
Vanntemperatur: Viser den gjeldende temperaturen i vannet.
Klokkeslett: Viser hvor mye klokken er.
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg
fra et hvilket som helst skjermbilde.
Oppretting av veipunkt et annet sted
1 Velg Brukerdata > Veipunkter > Nytt veipunkt.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi
posisjonskoordinater, velger du Angi koordinater og
angir koordinatene.
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart med
veipunkter, velger du Bruk kart med veipunkter, velger
posisjonen og velger deretter .
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av gjeldende
posisjon, velger du Bruk gjeldende posisjon og angir
dataene.
Veipunktet lagres automatisk.
Redigere et lagret veipunkt
1
2
3
4
6
Velg Brukerdata > Veipunkter.
Velg et veipunkt.
Velg Rediger veipunkt.
Velg et alternativ:
Markering og navigering til en MOB-posisjon
(mann over bord)
Velg > Mann over bord > Ja fra et hvilket som helst
skjermbilde.
Fiskeekkoloddet oppretter en direkte kurs tilbake til
posisjonen.
Navigere til et veipunkt
1 Panorer kartet med veipunkter for å finne veipunktet.
2 Plasser midten av markøren på midten av veipunktsymbolet.
Veipunktnavnet vises på skjermen.
3 Velg veipunktet.
4 Velg Naviger rute > Gå til.
Måling av avstand på kartet med veipunkter
Du kan måle avstanden mellom to punkter.
1 Panorer i kartet med veipunkter (Panorering på STRIKER 4,
side 1).
2 Velg
> Mål avstand.
Avstanden og andre data vises på skjermen.
Sletting av veipunkt eller en MOB
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt eller en MOB.
3 Velg Slett > OK.
Slette alle veipunkter
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Veipunkter > Alle.
Dele veipunkter og ruter på tvers av enheter
Før du kan dele veipunkter og ruter, må du koble til den blå og
brune ledningen på strømkabelen.
Den blå ledningen er for Tx (utgående) og den brune ledningen
er for Rx (inngående). Disse ledningene brukes bare til å dele
data mellom kompatible enheter i seriene STRIKER og
echoMAP™.
Du må slå på deling av brukerdata på begge enhetene for å dele
data.
Velg Brukerdata > Administrer data > Deling av
brukerdata > På på begge enhetene.
Innstillinger for kart med veipunkter
Velg Kart med veipunkter > .
Veipunkter: Viser listen over veipunkter.
Veipunktvisning: Angir hvordan veipunkter skal vises på kartet.
Ruter: Viser listen over ruter.
Spor: Viser menyen for alternativer for spor.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede ruter og veipunkter.
Veipunkter
Kartoppsett: Angir perspektivet for kartet med veipunkter og
viser styrekurspilen, som er en tegnet linje i kursretningen på
kartet med veipunkter fra baugen av båten.
Overleggstall: Lar deg tilpasse dataene som vises på kartet
med veipunkter.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til det endelige bestemmelsesstedet.
Opprette og navigere etter en rute ved hjelp
av kartet med veipunkter
Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en annen
posisjon.
1 Velg Brukerdata > Ruter > Ny > Bruk kart med veipunkter.
2 Panorer kartet med veipunkter for å velge startposisjonen for
ruten.
Følg
instruksjonene på skjermen for å legge til veipunkter.
3
> Naviger til.
4 Velg
5 Velg et alternativ.
Redigere en lagret rute
Du kan endre navnet på en rute eller endre svingene som ruten
inneholder.
1 Velg Brukerdata > Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navn, velger du Navn og angir et navn.
• Hvis du vil velge et veipunkt fra manøverlisten, velger du
Rediger svinger > Bruk manøverliste og velger et
veipunkt fra listen.
• Hvis du vil velge en sving med kartet, velger du Rediger
svinger > Bruk kart med veipunkter og velger en
posisjon på kartet.
Vise en liste over ruter
Velg Brukerdata > Ruter.
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Brukerdata > Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
6 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
7 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Ruter
Slette en lagret rute
1 Velg Brukerdata > Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett.
Slette alle lagrede ruter
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Ruter.
Spor
Et spor er en registrering av båtens tilbakelagte farlei. Du kan
vise gjeldende spor i kartet med veipunkter.
Innstilling av farge på spor
1 Velg Brukerdata > Spor > Sporalternativer > Sporfarge.
2 Velg en sporfarge.
Sletting av spor
Velg Brukerdata > Spor > Fjern spor > OK.
Behandle sporloggminnet under registrering
1 Velg Brukerdata > Spor > Sporalternativer.
2 Velg Opptaksmodus.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere en sporlogg til sporminnet er fullt,
velger du Fyll.
• Hvis du vil registrere en sporlogg kontinuerlig, og
overskriver de eldste spordataene med nye data, velger
du Overskriv.
Konfigurere registreringsintervallet for
sporloggen
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En
hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller
sporloggen raskere. Oppløsningsintervall anbefales for å bruke
minnet mest mulig effektivt.
1 Velg Brukerdata > Spor > Sporalternativer >
Opptaksintervall > Intervall.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporet basert på en avstand mellom
punkter, velger du Distanse > Endre og angir avstanden.
• Hvis du vil registrere sporet basert på et tidsintervall,
velger du Tid > Endre og angir tidsintervallet.
• Hvis du vil registrere sporplottet ut fra avvik fra kursen,
velger du Oppløsning > Endre og angir maksimalt avvik
som tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres.
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Alle > OK.
Konfigurasjon av enheten
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger > System.
Skjerm: Justerer bakgrunnslysstyrken (Justere bakgrunnslyset,
side 1) og fargetemaet (Justere fargemodusen, side 1).
Toner: Slår toner for alarmer og valg av og på (Innstilling av
toner, side 1).
GPS: Gir informasjon om innstillingene og innlåsing av GPSsatellitter.
7
Automatisk på: Slår enheten automatisk på når du tilfører
strøm.
Språk: Angir skjermspråket.
Systeminformasjon: Gir informasjon om enheten og
programvareversjonen.
Simulator: Slår på simulatoren og gjør det mulig å angi
hastighet og simulert posisjon.
Systeminformasjon
Velg Innstillinger > Innstillinger > Systeminformasjon.
Hendelseslogg: Viser en logg over systemhendelser.
Programvareinformasjon: Gir informasjon om enheten og
programvareversjonen.
Garmin-enheter: Gir informasjon om tilkoblede Garmin enheter.
Fabrikkinnstillinger: Nullstiller enheten til fabrikkinnstillingene.
MERK: Dette sletter all informasjon om innstillinger du har
lagt inn.
Innstillinger for mitt fartøy
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever ekstra
maskinvare.
Velg Innstillinger > Mitt fartøy.
Svingertype: Viser svingertypen som er koblet til enheten
(Velge svingertype, side 1).
Forskyvning kjøl: Kalibrerer overflateavlesningen for dybden
på kjølen, slik at du kan måle dybden fra bunnen av kjølen i
stedet for fra svingerplasseringen (Innstilling av
kjølkalibrering, side 8).
Temperaturforskyvning: Kompenserer for
vanntemperaturavlesningen fra en svinger som kan måle
temperatur (Innstilling av vanntemperaturavvik, side 8).
Innstilling av kjølkalibrering
Du kalibrerer kjølen for å kompensere overflateavlesningen for
dybden på kjølen. Dermed kan du måle vanndybden eller
dybden under kjølen i stedet for dybden under svingeren. Angi
et positivt tall til å kompensere for kjølen. Du kan angi et negativt
tall for å kompensere for et stort fartøy som ligger dypt i vannet.
1 Gjør følgende basert på plasseringen av svingeren:
• Hvis svingeren er montert i vannlinjen À, måler du
avstanden fra svingeren til båtens kjøl. Angi denne
verdien som et positivt tall i trinn 3 og 4 for å vise dybden
under kjølen.
• Hvis svingeren er montert ved bunnen av kjølen Á, måler
du avstanden fra svingeren til vannlinjen. Angi denne
verdien som et negativt tall i trinn 3 og 4 for å vise
vanndybden. Angi denne verdien som 0 for å vise dybden
under kjøle og dybden under svingeren.
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Forskyvning kjøl.
3 Velg eller avhengig av hvor svingeren er plassert.
4 Angi avstanden du regnet ut i trinn 1.
Innstilling av vanntemperaturavvik
Du kan angi temperaturavviket for å kompensere for
temperaturavlseningen fra en temperaturføler.
1 Mål vanntemperaturen med svingeren med
temperaturfunksjon som er koblet til enheten.
2 Mål vanntemperaturen med et annet termometer eller en
annen temperaturføler som du vet viser riktig temperatur.
3 Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen
målt i trinn 2.
Dette er temperaturavviket. Angi denne verdien som et
positivt tall i trinn 5 hvis føleren som er koblet til enheten,
måler at vanntemperaturen er lavere enn den faktisk er. Angi
denne verdien som et negativt tall i trinn 5 hvis føleren som
er koblet til enheten, måler at vanntemperaturen er høyere
enn den faktisk er.
4 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Temperaturforskyvning.
5 Bruk piltastene for å angi vanntemperaturavviket målt i trinn
3.
Alarminnstillinger
Navigasjonsalarmer
Velg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon.
Ankomst: Stiller inn en alarm som utløses når du er innenfor en
bestemt avstand eller tid fra en sving eller et
bestemmelsessted.
Ankeret driver: Stiller inn en alarm som utløses når du
overskrider en angitt avdriftsavstands under forankring.
Avviker fra løypen: Stiller inn en alarm som utløses når du er
ute av kurs med en angitt avstand.
Systemalarmer
Alarmklokke: Angir en alarmklokke.
Enhetsspenning: Angir at det skal utløses en alarm når
batteriet når et bestemt lavt spenningsnivå.
GPS-nøyaktighet: Angir at det skal utløses en alarm når GPSsystemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor den
brukerangitte verdien.
Ekkoloddalarmer
Velg Innstillinger > Alarmer > Ekkolodd.
Grunt vann: Utløses når vanndybden er grunnere enn angitt
dybde.
8
Konfigurasjon av enheten
Dypt vann: Utløses når vanndybden er dypere enn angitt
dybde.
Vanntemperatur: Utløses når vanntemperaturen varierer med
mer enn ± 1,1 °C (± 2 °F). Alarminnstillinger lagres når
enheten slås av.
MERK: Du må koble enheten til en svinger som kan måle
temperatur for å kunne bruke denne alarmen.
Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager
objekter.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
av alle størrelser.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.
Enhetsinnstillinger
Velg Innstillinger > Enheter.
Systemenheter: Angir enhetsformat for enheten.
Varians: Angir magnetisk misvisning, vinkelen mellom
magnetisk og geografisk nord, for gjeldende posisjon.
Nordreferanse: Angir retningsreferansene som brukes under
beregning av retningsinformasjon. Faktisk angir geografisk
nord som nordreferansen. Rutenett angir nord for rutenett
som nordreferanse (000º). Magnetisk angir magnetisk nord
som nordreferansen.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i. Du må ikke endre denne
innstillingen med mindre du bruker et kart som angir et annet
posisjonsformat.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter. Du må bare endre denne innstillingen hvis kartet du
bruker, angir et annet kartdatum.
Tidsformat: Du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat
eller UTC-tidsformat.
Tidssone: Angir tidssonen.
Sommertid: Slår sommertid Av eller På.
Navigasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever ekstra
maskinvare.
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Rutemerker: Angir typen merker som skal vises ved rutesvinger
på kartet.
Aktivering av svingovergang: Angir at svingovergangen skal
beregnes basert på tid eller avstand.
Tid for svingovergang: Angir antall minutter før svingen før du
går over i neste etappe når du har valgt Tid for Aktivering av
svingovergang.
Avstand for svingovergang: Angir avstanden før svingen før
du går over i neste etappe når du har valgt Distanse for
Aktivering av svingovergang.
Rutestart: Velger et utgangspunkt for rutenavigasjon. Du kan
velge Båt for å begynne å navigere fra gjeldende posisjon
eller Veipunkter for å starte fra det første veipunktet på ruten.
Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger
MERK: Dette sletter all informasjon om innstillinger du har lagt
inn.
> System > Systeminformasjon >
1 Velg
Fabrikkinnstillinger.
2 Velg et alternativ.
Tillegg
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Spesifikasjoner
Mål
Temperaturområde
Fra –15 til 55 °C (fra 5 til 131 °F)
Spenningsområde for strømkilde
Fra 10 til 20 V
Merkestrøm
1A
Feilsøking
Enheten kan ikke slås på
• Skyv strømkabelen helt inn på baksiden av enheten.
Du må trykke kabelen godt på plass, selv om den ser ut til å
være koblet til, slik at den sitter helt fast.
• Kontroller at strømkilden genererer strøm.
Det er flere måter du kan undersøke dette på. Du kan for
eksempel se om andre enheter fungerer med samme
strømkilde.
• Kontroller sikringen i strømkabelen.
Sikringen skal være i en holder som er en del av den røde
ledningen i strømkabelen. Kontroller at det er brukt sikring av
rett størrelse. Se på etiketten på kabelen eller i
installeringsinstruksjonene for å finne informasjon om
nødvendig størrelse på sikringen. Kontroller sikringen for å se
om det fortsatt er en tilkobling inne i sikringen. Du kan teste
sikringen ved hjelp av et multimeter. Hvis sikringen er i orden,
skal multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller at enheten mottar minst 10 V likestrøm. 12 V
likestrøm anbefales.
Du kontrollerer spenningen ved å måle likestrømspenningen i
hunnkontaktene og jordingskontaktene til strømkabelen. Hvis
spenningen er på mindre enn 10 V likestrøm, starter ikke
enheten.
Ekkoloddet fungerer ikke
• Skyv svingerkabelen helt inn på baksiden av enheten.
Du må trykke kabelen godt på plass, selv om den ser ut til å
være koblet til, slik at den sitter helt fast.
• Kontroller at ekkoloddoverføringen er slått på.
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted
Du kan angi en veipunktposisjon manuelt for å overføre og dele
data mellom to enheter. Hvis du har angitt et veipunkt manuelt
ved hjelp av koordinater, og posisjonen ikke vises der punktet
skal være, kan det hende at kartdatum og posisjonsformat for
enheten ikke samsvarer med kartdatum og posisjonsformat som
opprinnelig ble brukt til å merke veipunktet.
Posisjonsformat er måten GPS-mottakerens posisjon vises på
skjermen på. Dette vises vanligvis som breddegrad/lengdegrad i
grader og minutter, med alternativer for grader, minutter og
sekunder, bare grader eller ett av flere rutenettformater.
Kartdatum er en matematisk modell som viser en del av jordas
overflate. Breddegrad- og lengdegradslinjer på et papirkart
refereres mot et bestemt kartdatum.
1 Finn ut hvilket kartdatum og posisjonsformat som ble brukt da
det opprinnelige veipunktet ble opprettet.
Hvis det opprinnelige veipunktet ble tatt fra et kart, skal det
være en forklaring på kartet som viser hvilket kartdatum og
posisjonsformat som ble brukt til å opprette det opprinnelige
9
veipunktet. Vanligvis finner du det ved siden av
symbolforklaringen på kartet.
2 Velg Innstillinger > Enheter.
3 Velg riktig innstillinger for kartdatum og posisjonsformat.
4 Opprett veipunktet på nytt.
10
Tillegg
Indeks
A
alarm, ankeret driver 8
alarmer 8
ankeret driver 8
ankomst 8
ekkolodd 8
navigasjon 8
ute av kurs 8
ankomstalarm 8
B
bakgrunnslys 1
brukerdata, slette 7
D
datafelter 6
E
ekkolodd 2, 3
a-skop 5
alarmer 8
bunnlås 4
dybdelinje 5
dybdeskala 2, 4
fargevalg 5
flasher 3
forsterkning 4
frekvenser 3, 4
Garmin ClearVü 2
interferens 5
logg 2
objekter 2, 5
overflatestøy 5
SideVü 3
tall 2
utseende 2, 5
veipunkt 4
visninger 2–4
zoom 3, 4
enhet
registrering 9
taster 1
F
fabrikkinnstillinger 8, 9
fargemodus 1
feilsøking 9
G
Garmin ClearVü 2
GPS
innstillinger 7
signaler 1
GPS-nøyaktighet 8
P
panorere 1
produktregistrering 9
R
registrere enheten 9
ruter 7
dele 6
navigere 7
opprette 7
redigere 7
slette 7
veipunkter 6
vise liste over 7
S
satellittsignaler, innhente 1
sider. Du finner mer informasjon under
ekkolodd
SideVü 3
sikker dybde 9
sikker høyde 9
skjermbilde, lysstyrke 1
skjermbildet hjem, tilpasse 1
skjerminnstillinger 7
slette, alle brukerdata 7
SOS 6
spenning 8
spor 7
opptak 7
språk 7
startskjerm, tilpassing 2
svinger 1, 2
T
taster 1
kraft 1
toner 1
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
ute av kurs-alarm 8
V
vann, temperaturavvik 8
veipunkter 6, 9
dele 6
ekkolodd 4
mann over bord (MOB) 6
opprette 6
redigere 6
slette 6
Z
zoom, ekkolodd 4
zoome 1
H
hendelseslogg 8
I
innfelt navigasjon 6
innstillinger 1, 2, 6–9
systeminformasjon 7
K
kjølkalibrering 8
klokke 8
alarm 8
M
mann over bord (MOB) 6
markere posisjon 6
måle avstand 6
måleenheter 9
N
navigasjonsalarmer 8
O
overleggstall 6
Indeks
11
support.garmin.com
Juli 2017
190-01950-38_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising