Garmin | STRIKER™ 4cv | User manual | Garmin STRIKER™ 4cv Brugervejledning

Garmin STRIKER™ 4cv Brugervejledning
STRIKER™ serien
Brugervejledning
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og Ultrascroll er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin ClearVü™ og STRIKER™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Follow the leader.
®
®
Indholdsfortegnelse
Sletning af en gemt rute .............................................................. 7
Sletning af alle gemte ruter ......................................................... 7
Introduktion.....................................................................1
Spor................................................................................. 7
Enhedstaster ............................................................................... 1
Kontakt til Garmin® produktsupport ........................................... 1
Valg af transducertype ................................................................ 1
Zoom på STRIKER 4 .................................................................. 1
Panorering på STRIKER 4 .......................................................... 1
Justering af baggrundslys ........................................................... 1
Justering af farvevalg .................................................................. 1
Indstillingen af bipperen .............................................................. 1
Modtagelse af GPS-satellitsignaler ............................................. 1
Indstilling af farven på sporet ...................................................... 7
Rydning af sporet ........................................................................ 7
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering .............. 7
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval ..................... 7
Sletning af alle waypoints, ruter og spor ..................................... 7
Enhedskonfiguration......................................................7
Tilpasning af skærmen Hjem ...................................................... 1
Tilføjelse af en ny sideopsætning til startskærmen på
STRIKER 5 eller 7 .................................................................. 2
Tilføjelse af et nyt sidelayout til startskærmen ....................... 2
Tilføjelse af talskærmbilledet ...................................................... 2
Tal .......................................................................................... 2
Tilføjelse af skærmbilledet Datagrafer ........................................ 2
Datagrafer .............................................................................. 2
Systemindstillinger ...................................................................... 7
Systemoplysninger ................................................................. 8
Indstilinger for mit fartøj .............................................................. 8
Indstilling af køl offset ............................................................ 8
Indstilling af vandtemperatur offset ........................................ 8
Alarmindstillinger ........................................................................ 8
Navigationsalarmer ................................................................ 8
Systemalarmer ....................................................................... 8
Ekkolodsalarmer .................................................................... 8
Enhedsindstillinger ...................................................................... 9
Navigationsindstillinger ............................................................... 9
Gendannelse af fabriksindstillingerne ......................................... 9
Ekkolod........................................................................... 2
Appendiks....................................................................... 9
Fuld skærm, ekkolod .................................................................. 2
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning ............................................... 2
SideVü Ekkolodvisning ............................................................... 3
Split-skærm frekvens .................................................................. 3
Blinkfunktion ............................................................................... 3
Split zoom-visning ....................................................................... 3
Sæt ekkoloddet på pause ........................................................... 4
Oprettelse af et waypoint på ekkolodskærmen ved brug af din
nuværende position .................................................................... 4
Oprettelse af et waypoint på ekkolodskærmen ved brug af en
enden position ............................................................................ 4
Justering af zoom ....................................................................... 4
Låsning af skærmen til havbunden ........................................ 4
Ekkolodfrekvenser ...................................................................... 4
Valg af frekvenser .................................................................. 4
Sådan forudindstiller du en frekvens ..................................... 4
Ekkolods-gain ............................................................................. 4
Automatisk indstilling af gain .................................................. 4
Manuel indstilling af gain ........................................................ 4
Justering af området for dybdeskala .......................................... 4
Ekkolodsopsætning .................................................................... 5
Visning og justering af dybdelinjen ........................................ 5
Indstilling af rullehastigheden ................................................ 5
Indstilling af nedre grænse for søgeresultater ....................... 5
Indstillinger for ekkolods udseende ....................................... 5
Indstillinger for støjreduktion for ekkolod ............................... 5
Indstillinger for overlaynumre ................................................. 6
Registrering af din enhed ........................................................... 9
Specifikationer ............................................................................ 9
Fejlfinding ................................................................................... 9
Min enhed vil ikke tænde ....................................................... 9
Mit ekkolod virker ikke ............................................................ 9
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige position ...... 9
Startskærm ..................................................................... 1
Indeks............................................................................ 11
Waypoints....................................................................... 6
Markering af din nuværende position som et waypoint .............. 6
Oprettelse af et waypoint på en anden position ......................... 6
Redigering af et gemt waypoint .................................................. 6
Markering og navigering til en Mand over bord-position ............. 6
Navigering til et waypoint ............................................................ 6
Måling af afstand på waypoint-kortet .......................................... 6
Sletning af et waypoint eller MOB ............................................... 6
Sådan sletter du alle waypoints .................................................. 6
Deling af waypoints og ruter mellem enheder ............................ 6
Indstillinger for waypoint-kort ...................................................... 6
Ruter ................................................................................ 7
Oprettelse og navigering af en rute med waypoint-kort .............. 7
Redigering af en gemt rute ......................................................... 7
Visning af en liste over ruter ....................................................... 7
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den ......................... 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enhedstaster
Zoom på STRIKER 4
Du kan zoome ind og ud på Waypoint-kort.
• Vælg for at zoome ind.
• Vælg for at zoome ud.
Panorering på STRIKER 4
Du kan flytte Waypoint-kort for at få vist et andet område end din
aktuelle position.
1 Vælg eller for at starte panorering.
2 Brug piletasterne til at panorere.
TIP: Du kan vælg
for at zoome.
Justering af baggrundslys
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Baggrundslys.
2 Juster baggrundslys.
À
Á
Â
Ã
Vender tilbage til forrige skærm.
Vender tilbage til startskærmbilledet, når den holdes nede.
Ruller, fremhæver funktioner og flytter markøren.
Zoomer ind og ud på en visning. (Ikke tilgængeligt på alle
modeller.)
Lukker en menu, hvor det er relevant.
Åbner en menu med funktioner for siden, hvor det er
relevant.
Tænder og slukker enheden, når den holdes nede.
Udfører en eller flere af disse handlinger, når den trykkes
kortvarigt ned:
• Justerer baggrundslyset
• Justerer farvevalg
• Aktiverer og deaktiverer ekkolod
Ä
Anerkender meddelelser og vælger funktioner.
Å
Gemmer nuværende position som et waypoint.
Æ
Zoomer ud af en visning. (Ikke tilgængeligt på alle
modeller.)
Zoomer ind på en visning. (Ikke tilgængeligt på alle
modeller.)
BEMÆRK
Før du tænder enheden, skal du trykke stikkene igennem de
tilsvarende huller i enheden med et fast tryk. Hvis kablerne ikke
trykkes langt nok ind i enheden, mister enheden kraft eller
holder op med at virke.
Kontakt til Garmin produktsupport
®
• Gå til www.support.garmin.com for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Valg af transducertype
Hvis du vil tilslutte en transducer, som ikke fulgte med plotteren,
skal du muligvis indstille transducertypen, for at ekkoloddet kan
fungere korrekt. Hvis enheden automatisk registrerede din
transducer, vises denne mulighed ikke.
Denne plotter er kompatibel med Garmin ClearVü™
transduceren samt med en række ekstra transducere, herunder
Garmin GT-transducere, som findes på www.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Transducertype.
2 Vælg den type transducer, du anvender.
Introduktion
TIP: Fra et hvilket som helst skærmbillede
skal du trykke på gentagne gange for at
rulle gennem lysstyrkeniveauer. Dette kan
være nyttigt, når lysstyrken er så lav, at
man ikke kan se skærmen.
Justering af farvevalg
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Farvevalg.
TIP: Vælg > Farvevalg på et hvilken som helst
skærmbillede for at få adgang til farveindstillingerne.
2 Vælg en funktion.
Indstillingen af bipperen
Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde.
1 Vælg Indstillinger > System > Signaltone.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en
enhed, og når en alarm udløses, skal du vælge Til (Valg
og alarmer).
• Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer
udløses, skal du vælge Kun alarmer.
Modtagelse af GPS-satellitsignaler
Når du tænder for fishfinder-enheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Når
din fishfinder-enheden indsamler satellitsignaler, vises
øverst på skærmen Hjem. Når fishfinder-enheden mister
satellitsignaler, forsvinder
, og et blinkende spørgsmålstegn
vises over på kortet.
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Startskærm
Fishfinder-enhedens startskærm giver adgang til alle enhedens
funktioner. Funktionerne afhænger af det tilbehør, du har
tilsluttet til din fishfinder. Du har muligvis ikke alle de
valgmuligheder og funktioner, der omtales i denne vejledning.
Når du får vist en anden skærm, kan du vende tilbage til
startskærmen ved at holde nede på
. Du kan tilpasse
skærmbilledernes layout.
Tilpasning af skærmen Hjem
Du kan tilføje og omarrangere emner fra skærmen Hjem.
1 Vælg fra skærmen Hjem Tilpas Hjem.
1
2 Vælg en funktion:
• For at omarrangere et element skal du vælge
Omarranger, vælge det element, der skal flyttes, og
vælge den nye placering.
• For at tilføje et element til skærmen Hjem skal du vælge
Tilføj og vælge det nye element.
• For at fjerne et element, du har tilføjet på skærmen Hjem,
skal du vælge Fjern og vælge elementet.
Tilføjelse af en ny sideopsætning til startskærmen på
STRIKER 5 eller 7
Ud fra dine behov kan du oprette et brugerdefineret
skærmbillede, som tilføjes til din startskærm.
1 Vælg Tilpas Hjem > Tilføj > Tilføj ny sideopsætning.
2 Vælg et funktionslayout.
3 Vælg et vindue, der skal ændres.
4 Vælg et skærmbillede, der skal tilføjes.
5 Gentag trin 3 og 4 for yderligere vinduer.
6 Vælg Data (skjult (valgfrit).
7 Vælg en funktion:
• Du kan tilpasse de viste data ved at vælge Datafelter.
• Du kan aktivere og deaktivere datafeltet for kompastape
ved at vælge Kompastape.
8 Vælg Næste.
9 Indtast et navn til kombinationen.
TIP:
• Vælg for at gemme.
• Hold
nede for at slette data.
• Vælg eller for at skifte mellem store og små
bogstaver.
10 Brug piletasterne til at ændre vinduernes størrelse.
11 Brug piletasterne til at vælge et sted på startskærmen.
Tilføjelse af et nyt sidelayout til startskærmen
Ud fra dine behov kan du oprette et brugerdefineret
skærmbillede, som tilføjes til din startskærm.
1 Vælg Tilpas Hjem > Tilføj > Tilføj ny sideopsætning.
2 Vælg den første funktion.
3 Vælg den anden funktion.
4 Vælg Split for at vælge de opdelte skærmbilleders retning
(valgfrit).
Vælg
Næste.
5
6 Indtast et navn til kombinationen.
TIP:
• Vælg for at gemme.
• Vælg
for at skifte mellem store og små bogstaver.
• Hold
nede for at slette data.
7 Brug piletasterne til at ændre vinduernes størrelse.
8 Brug piletasterne til at vælge et sted på startskærmen.
Tilføjelse af talskærmbilledet
Før du kan tilpasse skærmbilledet Tal, skal du tilføje det til
startskærmen.
Du kan få vist numeriske data på startskærmen ved hjælp af
skærmbilledet Tal.
Vælg Tilpas Hjem > Tilføj > Tal.
Tal
For at tilpasse skærmbilledet Tal skal du vælge Tal >
Skift numre: Angiver, hvilken type taldata der vises.
Skift layout: Angiver det antal taldata, der vises.
2
.
Nulstil triptæller: Nulstiller tripdata og giver dig mulighed for at
optage nye tripdata.
Nulstil kilometertæller: Nulstiller distancetællerdata og giver
dig mulighed for at optage nye distancetællerdata.
Nulstil maksimumhastighed: Nulstiller maksimumhastigheden
for turen og giver dig mulighed for at angive en ny
maksimumhastighed.
Tilføjelse af skærmbilledet Datagrafer
Før du kan tilpasse skærmbilledet Datagrafer, skal du tilføje det
til startskærmen.
Du kan få vist grafiske ekkolodsdata på startskærmen ved hjælp
af skærmbilledet Datagrafer.
Fra startskærmen skal du vælge Tilpas Hjem > Tilføj >
Datagrafer.
Datagrafer
For at tilpasse skærmbilledet Datagrafer skal du vælge
Datagrafer > .
Skift graf: Angiver den type data, der vises på skærmen.
Indstillinger for dybdegraf: Angiver tiden og dybdeområdet,
der vises i dybdegraferne.
Indstillinger for temperaturgrafik: Angiver tiden og
dybdeområdet, der vises i temperaturgraferne.
Ekkolod
Siderne Fuld skærm, Splitfrekvens og Blinkfunktion er alle
visuelle visninger af forholdene under din båd. Du kan tilpasse
disse ekkolodsvisninger.
BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse funktioner.
Fuld skærm, ekkolod
Du kan se en fuld graf af ekkolodsudlæsninger fra en transducer
på fuld skærm.
Vælg Traditional eller ClearVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Bunddybde
Vandtemperatur
GPS-fart
Enhedsspænding
Tid
Transducertype og -frekvens
Ikke-bundfaste mål (fisk)
Dybdeindikator, når ekkolodsdataene på skærmen ruller fra højre
mod venstre.
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning
BEMÆRK: Du skal have en kompatibel transducer for at kunne
modtage Garmin ClearVü scanningsekkolod.
Garmin ClearVü ekkolod med høj frekvens leverer et detaljeret
billede af fiskeforholdene rundt om båden i en detaljeret visning
af de strukturer, som båden sejler hen over.
Ekkolod
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side af fartøjet
Højre side af fartøjet
Transduceren på fartøjet
Træer
Gamle dæk
Træstykker
Afstand fra fartøjets side
Vand mellem fartøjet og bunden
Split-skærm frekvens
Du kan få vist to frekvenser på skærmbilledet Splitfrekvens.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Bunddybde
Vandtemperatur
GPS-fart
Enhedsspænding
Tid
Ikke-bundfaste mål (fisk)
Dybdelinje
Transducertype og hyppighed samt zoom-type
Dybdeindikator, når ekkolodsdataene på skærmen ruller fra højre
mod venstre
Bund-echo
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.
Garmin ClearVü scanningsekkolodsteknologien udsender to
smalle stråler, der minder om formen på strålen i en
kopimaskine. Disse stråler giver et klarere, fotolignende billede
af, hvordan området omkring båden ser ud.
Blinkfunktion
Blinkfunktionen viser ekkolodsoplysninger på en cirkulær
dybdeskala, som angiver, hvad der befinder sig under båden.
Den er organiseret som en ring, der starter i toppen og
fortsætter med uret rundt. Dybden angives af skalaen inden i
ringen. Ekkolodsoplysninger blinker på ringen, når de registreres
på den angivne dybde. Farverne angiver de forskellige styrker af
ekkoloddets returdata.
Vælg Blinkfunktion.
À
Á
Dybde på nuværende position
Dybdeskala
Split zoom-visning
SideVü Ekkolodvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter SideVü ekkolod og
scanningstransducere.
BEMÆRK: For at modtage SideVü scanningekkolod, skal du
have en kompatibel transducer og fishfinder.
SideVü scanningsekkolodsteknologien viser et billede af, hvad
der ligger ved siden af båden. Du kan bruge det som et
søgeværktøj til at finde strukturer og fisk.
Ekkolod
På siden Split zoom kan du se den fulde visning af et
dybdeområde på højre side af skærmen og et forstørret udsnit
af visningen i venstre side af skærmen.
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge > Zoom > Split
zoom.
3
À
Á
Â
Indzoomet dybdeskala
Vinduet Zoom
Dybdeområde
Sæt ekkoloddet på pause
Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle modeller.
Vælg en funktion:
• På ekkolodsskærmbilledet Traditional eller ClearVü skal
du vælge eller .
• På ekkolodsskærmbilledet SideVü skal du vælge eller
.
Oprettelse af et waypoint på
ekkolodskærmen ved brug af din nuværende
position
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge .
2 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Oprettelse af et waypoint på
ekkolodskærmen ved brug af en enden
position
1
2
3
4
Sæt ekkoloddet på pause fra en ekkolodsvisning.
Vælg en position.
Vælg .
Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Justering af zoom
Du kan justere zoom manuelt ved at specificere spændvidden
og en fast startdybde. Hvis dybden f.eks. er 15 meter og
startdybden er 5 meter, viser enheden et forstørret område fra 5
til 20 meters dybde.
Du kan også få enheden til at justere zoom automatisk ved at
specificere en spændvidde. Enheden beregner zoomområdet fra
havbunden. Hvis du f.eks. vælger en spændvidde på 10 meter,
viser enheden et forstørret område fra havbunden til 10 meter
over bunden.
> Zoom.
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
2 Vælg en funktion:
• Vælg Bundlås for at låse skærmbilledet til havbunden.
• Vælg Manuel for at indstille zoom manuelt.
• Vælg Automatisk for at indstille zoom automatisk.
• Vælg Split zoom for at aktivere split zoom-visning.
Låsning af skærmen til havbunden
Du kan låse skærmen til havbunden. Hvis du f.eks. vælger en
spændvidde på 20 meter, viser enheden et område fra
havbunden til 20 meter over bunden. Spændvidden vises på
højre side.
> Zoom > Bundlås.
1 Fra en ekkolodvisning vælger du
2 Vælg en spændvidde.
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken
transducer der anvendes.
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.
Valg af frekvenser
BEMÆRK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkolodsvisninger og transducere.
Du kan angive, hvilke frekvenser der skal vises på
ekkolodsskærmen.
4
> Frekvens.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge
2 Vælg en frekvens, som passer til dine behov og vanddybden.
Du kan få flere oplysninger ved at se Ekkolodfrekvenser,
side 4.
Sådan forudindstiller du en frekvens
BEMÆRK: Ikke tilgængeligt på alle transducere.
Du kan oprette en forudindstilling for at gemme en specifik
ekkolodsfrekvens, hvilket gør det muligt at ændre frekvens
hurtigt.
> Frekvens.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge
2 Vælg Tilføj.
3 Angiv en frekvens.
Ekkolods-gain
Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at
kompensere for vandets dybde og klarhed. Ved at øge gain,
vises der flere detaljer og ved at reducere gain, reduceres
skærmclutter.
BEMÆRK: Hvis gain indstilles på én ekkolodsvisning, anvendes
indstillingen på alle visninger.
Automatisk indstilling af gain
BEMÆRK: For at indstille gain på splitfrekvens-skærmbilledet
skal du indstille hver frekvens separat.
> Gain.
1 Vælg
2 Vælg Aktiver auto gain, hvis det er relevant.
3 Vælg en funktion:
• For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater
med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj.
• For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med
moderat støj automatisk skal du vælge Auto mellem.
• For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med
mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav.
Manuel indstilling af gain
> Gain.
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
2 Vælg eller , indtil du kan se støj i vanddelen af skærmen.
3 Vælg eller for at mindske gain.
Justering af området for dybdeskala
Du kan justere området for dybdeskalaen, der vises til højre på
skærmen. Automatisk områdevalg holder bunden inden for den
nederste tredjedel af ekkolodskærmen og er nyttig til sporing af
bunden, hvor der er langsomme eller moderate
terrænændringer.
Når dybden ændrer sig dramatisk, f.eks. ved banker, huller eller
rev, gør manuel justering af dybdeområdet det muligt at få vist
en specificeret dybdeområde. Bunden vises på skærmen så
længe den befinder inden for det manuelt oprettede område.
> Område.
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
2 Vælg en funktion:
• For at gøre det muligt for enheden at justere rækkevidden
automatisk skal du vælge Automatisk.
• Vælg eller for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt. (Kun tilgængeligt på 5 og 7 tommers
modeller.)
• Vælg eller for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt. (Kun tilgængeligt på 4 tommers
modeller.)
BEMÆRK: Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge og
for hurtigt at justere området manuelt. (Kun tilgængeligt på
5 og 7 tommers modeller.)
Ekkolod
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge og for hurtigt
at genoptage automatisk justering af området. (Fås kun på 5
og 7 tommers modeller.)
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge eller for hurtigt
at justere området. (Kun tilgængeligt på 4 tommers modeller.)
Hvis rækkevidden indstilles på ét skærmbillede, anvendes
denne indstilling på alle skærmbilleder.
Ekkolodsopsætning
Aktivering af A-Scope
A-scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af
fuldskærmsvisningen af ekkolod. Visningen udvider de senest
modtagne ekkolodsdata, så de bliver tydeligere. Den kan også
være nyttig ved registrering af fisk tæt på havbunden.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
ekkolodsskærmbilleder.
Fra fuldskærmsvisningen skal du vælge
> Ekkolods
opsætning > Udseende > A-Scope.
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller og transducere.
Visning og justering af dybdelinjen
Du kan få vist og justere en vandret linje på en ekkolodsskærm.
Linjens dybde angives til højre på skærmen.
BEMÆRK: Hvis dybdelinjen vises på ét skærmbillede, vises
dybdelinjen på alle skærmbilleder.
> Ekkolods
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
opsætning > Dybde linje.
2 Vælg .
3 Hvis du vil justere Dybde linje, skal du vælge eller .
Indstilling af rullehastigheden
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkolodsbilledet bevæger
sig hen over skærmen. Brug en højere rullehastigheden til at se
flere detaljer, især ved bevægelse eller trolling. En lavere
rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere
tid. Indstilling af rullehastigheden på én ekkolodsvisning,
anvendes også på alle andre ekkolodsvisninger.
> Ekkolods
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge
opsætning > Rullehastighed.
2 Vælg en funktion:
• Du kan justere rullehastigheden automatisk ved hjælp af
hastighed over grunden ved at vælge Automatisk.
Indstillingen Auto vælger en rullehastighed, der passer til
bådens hastighed, så mål i vandet tegnes i det korrekte
formatforhold og ser mindre forvrængede ud. Når du får
vist Garmin ClearVü eller SideVü ekkolodsvisninger,
anbefales det at bruge indstillingen Auto.
• Hvis du ønsker en meget hurtig rullehastighed, skal du
vælge Ultrascroll .
Indstillingen Ultrascroll ruller hurtigt igennem nye
ekkolodsdata, men med reduceret billedkvalitet. I de fleste
situationer giver den hurtige indstilling en god balance
mellem en hurtig billedrulning og mål, der er mindre
forvrængede.
®
À
Á
A-scope
Ekkolodskeglens diameter ved nuværende dybde
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål
BEMÆRK: Ved konfigurering af udseendet af ikke-bundfaste
mål på ét skærmbillede, anvendes denne indstilling på alle
skærmbilleder.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
ekkolodsvisninger.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med oplysninger om
måldybde.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod og oplysninger om måldybde.
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
opsætning > Udseende > Fiskesymbol.
2 Vælg en funktion.
> Ekkolods
Indstillinger for støjreduktion for ekkolod
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge
> Ekkolods
opsætning > Støjreduktion.
Interferens: Justerer følsomheden med henblik på at reducere
effekterne fra interferens fra støjkilder i nærheden.
Indstilling af nedre grænse for søgeresultater
Du kan indstille en maksimumdybde for, hvor funktionen Auto
dybde område søger efter bunden. En lav grænse indsamler
data om bunden hurtigere end en høj grænse.
> Ekkolods
1 Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
opsætning > Nedre grænse for søgeresultater.
2 Vælg et område.
Indstillinger for ekkolods udseende
Vælg
> Ekkolods opsætning > Udseende fra en
ekkolodsvisning.
Farveskala: Indstiller farveskalaen.
Edge: Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at
få hjælp til at definere signalets hårdhed eller blødhed.
A-Scope: Viser et lodret blinklys langs højre side af skærmen,
der med det samme viser rækkevidden til mål langs en skala.
Fiskesymbol: Angiver, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikkebundfaste mål.
Ekkolod
Når du justerer indstillingen for interferens fra deaktiveret À
til lav Á, mellem  og høj Ã, fjernes støjen gradvis, men det
har kun lidt indvirkning på de stærke målreturneringer. Brug
den laveste interferensindstilling, som opnår den ønskede
forbedring, for at fjerne interferens fra skærmen. Den bedste
metode til at eliminere interferens er at løse de
installationsproblemer, som forårsager støj.
Overflade støj: Skjuler ekkolodsresultater tæt på vandets
overflade. Når overfladestøj skjules, reduceres skærmclutter.
5
• Skift symbol ved at vælge Symbol.
• Rediger dybde ved at vælge Dybde.
• Rediger vandtemperaturen ved at vælge
Vandtemperatur.
• Rediger kommentaren ved at vælge Kommentar.
• Flyt waypointets placering ved at vælge Position.
Markering og navigering til en Mand over
bord-position
Overfladestøj À skyldes interferens mellem transduceren og
vandet. Du kan skjule overfladestøj Á for at reducere clutter.
Bredere strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere mål,
men kan generere mere overfladestøj.
TVG: Reducerer overfladestøj.
Denne styring anvendes med størst fordel i situationer, hvor
du ønsker at regulere og undertrykke clutter eller støj nær
vandoverfladen. Den giver samtidig mulighed for at vise mål
nær overfladen, som ellers ville være skjult eller forvrænget
af overfladestøj.
Indstillinger for overlaynumre
Du kan tilpasse de data, der vises på ekkolodsskærmen.
Fra et ekkolodskærmbillede skal du vælge
> Datafelter.
Navigationsoversigtskort: Viser navigationsoversigtskortet,
når fartøjet navigerer til en destination.
Kompastape: Viser datafeltet for kompastape.
Enhedsspænding: Viser enhedens spænding.
Dybde: Viser transducerens aktuelle dybde.
Fart: Viser fartøjets aktuelle fart.
Vandtemperatur: Viser den aktuelle vandtemperatur.
Klokkeslæt: Viser klokkeslættet.
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.
Markering af din nuværende position som et
waypoint
Vælg
fra et hvilket som helst skærmbillede.
Oprettelse af et waypoint på en anden
position
1 Vælg Brugerdata > Waypoints > Nyt waypoint.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.
• Vælg Brug waypoint-kort, vælg positionen, og vælg
for at oprette waypointet ved hjælp af waypoint-kortet.
• Vælg Brug aktuel position, og indtast data for at oprette
waypointet ved hjælp af din nuværende position.
Waypointet gemmes automatisk.
Redigering af et gemt waypoint
1
2
3
4
6
Vælg Brugerdata > Waypoints.
Vælg et waypoint.
Vælg Rediger waypoint.
Vælg en funktion:
• Tilføj et navn ved at vælge Navn, og indtast et navn.
På et hvilket som helst skærmbillede kan du vælge
Mand over bord > Ja.
Fishfinder-enheden sætter en kurs direkte tilbage til
positionen.
>
Navigering til et waypoint
1 Panorer waypoint-kortet for at finde et waypoint.
2 Placer midten af markøren på midten af waypoint-symbolet.
Waypoint-navnet vises på skærmen.
3 Vælg et waypoint.
4 Vælg Naviger ruten > Gå til.
Måling af afstand på waypoint-kortet
Du kan måle afstanden mellem to positioner.
1 Begynd at panorere fra waypoint-kortet (Panorering på
STRIKER 4, side 1).
2 Vælg > Mål distance.
Distancen og andre data vises på skærmen.
Sletning af et waypoint eller MOB
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.
2 Vælg et waypoint eller MOB.
3 Vælg Slet > OK.
Sådan sletter du alle waypoints
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Waypoints > Alle.
Deling af waypoints og ruter mellem enheder
Før du kan dele waypoints og ruter, skal du tilslutte den blå og
den brune ledning på strømkablet.
Den blå ledning er til Tx (transmit/send) og brun er til Rx
(receive/modtag). Disse ledninger bruges kun til at dele data
mellem kompatible enheder fra STRIKER og echoMAP™ serien.
Du skal aktivere deling af brugerdata på begge enheder for at
dele data.
Vælg Brugerdata > Håndter data > Deling af brugerdata >
Til på begge enheder.
Indstillinger for waypoint-kort
Vælg Waypoint-kort > .
Waypoints: Viser listen over waypoints.
Waypoint-display: Angiver, hvordan waypoints vises på kortet.
Ruter: Viser listen over ruter.
Spor: Viser menuen med indstillinger for spor.
Søg: Giver dig mulighed for at søge efter gemte ruter og
waypoints.
Opsætning af kort: Indstiller perspektivet for waypoint-kortet og
viser kurslinjen, som er en line, der er tegnet på waypointkortet fra bådens bov i sejlretningen.
Datafelter: Giver dig mulighed for at tilpasse de data, der vises
på waypoint-kortet.
Waypoints
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse og navigering af en rute med
waypoint-kort
Startpunktet kan være din nuværende position eller en anden
position.
1 Vælg Brugerdata > Ruter > Ny > Brug waypoint-kort.
2 Panorer waypoint-kortet for at vælge startposition til ruten.
3 Følg vejledningen på skærmen for at tilføje et drej.
> Naviger til.
4 Vælg
Vælg
en
funktion.
5
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten
indeholder.
1 Vælg Brugerdata > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn og indtaste navnet.
• Vælg et waypoint på drejlisten ved at vælge Rediger drej
> Brug drejliste, og vælg et waypoint på listen.
• Du kan vælge et drej ved hjælp af kortet ved at vælge
Rediger drej > Brug waypoint-kort og vælge en position
på kortet.
Visning af en liste over ruter
Vælg Brugerdata > Ruter.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer
den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg Brugerdata > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der
blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
7 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sletning af en gemt rute
1 Vælg Brugerdata > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet.
Ruter
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Ruter.
Spor
Et spor er en registrering af bådens aktuelle rute. Du kan få vist
dit aktuelle spor i waypoint-kortvisning.
Indstilling af farven på sporet
1 Vælg Brugerdata > Spor > Indstillinger for spor > Spor
farve.
2 Vælg en sporfarve.
Rydning af sporet
Vælg Brugerdata > Spor > Slet spor > OK.
Håndtering af sporloghukommelsen under
registrering
1 Vælg Brugerdata > Spor > Indstillinger for spor.
2 Vælg Optage metode.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil
sporhukommelsen er fuld.
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du
overskriver de ældste spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver
registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater,
men det fylder hurtigere sporloggen op. Intervallet Opløsning
anbefales for mest effektiv udnyttelse af hukommelsen.
1 Vælg Brugerdata > Spor > Indstillinger for spor > Optage
interval > Interval.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Distance > Skift, og indtast afstanden for at
registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter.
• Vælg Tid > Skift, og indtast tidsintervallet for at registrere
sporet baseret på et tidsinterval.
• Vælg Opløsning > Skift, og den maksimale afvigelse, der
er tilladt fra den sande kurs, inden registrering af et
sporpunkt for at registrere sporloggen baseret på en
varians fra din kurs.
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data > Alle
> OK.
Enhedskonfiguration
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.
Skærm: Justerer lysstyrken for baggrundsbelysningen
(Justering af baggrundslys, side 1) og farveskalaen
(Justering af farvevalg, side 1).
Signaltone: Aktiverer og deaktiverer den tone, der lyder for
alarmer og valg (Indstillingen af bipperen, side 1).
GPS: Viser oplysninger om GPS-satellitindstillinger og forbindelse.
Auto tænding: Tænder enheden automatisk, når der tændes for
strømmen.
7
Tekst sprog: Indstiller sproget for skærmen.
Systemoplysninger: Leverer oplysninger om enheden og
softwareversionen.
Simulator: Tænder simulatoren og tillader indstilling af
hastighed og simuleret position.
Systemoplysninger
Vælg Indstillinger > Indstillinger > Systemoplysninger.
Hændelseslog: Giver dig mulighed for at se en log over
systemhændelser.
Softwareoplysninger: Leverer oplysninger om enheden og
softwareversionen.
Garmin-enheder: Giver oplysninger om tilsluttede Garmin
enheder.
Fabriks opsætning: Nulstiller enheden til fabriksindstillingerne.
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de
indstillingsoplysninger, du har indtastet.
Indstilinger for mit fartøj
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere hardware.
Vælg Indstillinger > Mit fartøj.
Transducertype: Viser den type transducer, som er tilsluttet til
enheden (Valg af transducertype, side 1).
Køl offset: Udligner overfladeaflæsningen for dybden af en køl,
så du kan måle dybden fra bunden af kølen i stedet for at
måle den fra transducerens placering (Indstilling af køl offset,
side 8).
Temperatur offset: Kompenserer for
vandtemperaturaflæsningen fra en transducer, der kan måle
temperatur (Indstilling af vandtemperatur offset, side 8).
Indstilling af køl offset
Du kan angive en køl offset for at kompensere
overfladeaflæsningen for køldybden, så det bliver muligt at måle
vanddybden eller dybden under kølen i stedet for dybden under
transduceren. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste
et negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan
trække flere meter vand.
1 Fuldfør en handling baseret på transducerens placering:
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen À, skal du
måle afstanden fra transducerens placering til bådens køl.
Angiv denne værdi i trin 3 og 4 som et positivt tal for at
vise dybden under kølen.
• Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen Á, skal
du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen. Angiv
denne værdi i trin 3 og 4 som et negativt tal for at vise
vanddybden. Indtast 0 i denne værdi for at vise dybden
under kølen og dybden under transduceren.
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.
3 Vælg eller , afhængigt af transducerens placering.
4 Angiv den afstand, der blev målt i trin 1.
Indstilling af vandtemperatur offset
Du kan indstille temperatur offset for at kompensere for
temperaturaflæsningen fra en temperatursensor.
1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en transducer, der kan
måle temperatur, og som er tilsluttet enheden.
2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af et andet termometer eller
en anden temperatursensor, som du ved er nøjagtig.
3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den
vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5
som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet enheden,
måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig
er. Angiv denne værdi i trin 5 som et negativt tal, hvis
sensoren, som er tilsluttet enheden, måler vandtemperaturen
til at være varmere, end den egentlig er.
4 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Temperatur offset.
5 Brug piletasterne til at indtaste det temperatur offset, der blev
målt i trin 3.
Alarmindstillinger
Navigationsalarmer
Vælg Indstillinger > Alarmer > Navigation.
Ankomst: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid til et drej eller en destination.
Anker vagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.
Afvigelse: Indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.
Systemalarmer
Alarm: Indstiller et alarmur.
Enhedsspænding: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
batteriet når en specificeret lav spænding.
GPS-nøjagtighed: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den
brugerdefinerede værdi.
Ekkolodsalarmer
Vælg Indstillinger > Alarmer > Ekkolod.
Lavt vand: Lyder, når vanddybden er lavere end den
specificerede dybde.
Dybvand: Lyder, når vanddybden er dybere end den
specificerede dybde.
8
Enhedskonfiguration
Vandtemperatur: Lyder, når vandtemperaturen varierer mere
end ± 1,1 °C (± 2 °F). Alarmindstillinger bliver gemt, når
enheden slukkes.
BEMÆRK: Du skal tilslutte enheden til en
temperaturtransducer for at anvende denne alarm.
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.
Enhedsindstillinger
Vælg Indstillinger > Enheder.
Systemenheder: Angiver enhedsformatet til enheden.
Varians: Indstiller den magnetiske deklination, vinklen mellem
magnetisk nord og geografisk nord, for din aktuelle position.
Nordreference: Angiver de retningsreferencer, der benyttes til
at beregne kursoplysninger. Sand vælger geografisk nord
som nordreference. Gitter vælger gitternord som
nordreference (000º). Magnetisk vælger magnetisk nord som
nordreference.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du bruger et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du anvender et kort, der angiver en anden
kortdatum.
Tidsformat: Angiver tidsformatet til 12 timer, 24 timer eller UTC.
Tidszone: Indstiller tidszonen.
Sommertid: Indstiller sommertid til Fra eller Til.
Navigationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere hardware.
Vælg Indstillinger > Navigation.
Ruteetiketter: Du kan vælge typen af etiketter, der vises med
rutedrej på kortet.
Aktivering af drejningsovergang: Indstiller den
drejningsovergang, der skal beregnes, ud fra tid eller afstand.
Tid til drej: Indstiller, hvor mange minutter før et drej, du skifter
til det næste ruteben, når Tid er valgt for indstillingen
Aktivering af drejningsovergang.
Distance til drej.: Angiver, hvor langt før et drej, du skifter til det
næste ruteben, når Distance er valgt for indstillingen
Aktivering af drejningsovergang.
Start på rute: Vælger et startsted for rutenavigering. Du kan
vælge Båd for at starte navigation fra den aktuelle
fartøjsposition eller Waypoints for at starte fra det første
waypoint på ruten.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de
indstillingsoplysninger, du har indtastet.
> System > Systemoplysninger > Fabriks
1 Vælg
opsætning.
2 Vælg en funktion.
Appendiks
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
Specifikationer
Mål
Temperaturområde
Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F)
Strømkildes spændingsområde
Fra 10 til 20 V
Nominel strømstyrke
1A
Fejlfinding
Min enhed vil ikke tænde
• Skub strømkablet helt ind på bagsiden af enheden.
Selv hvis kablet ser ud til at være tilsluttet, skal du trykke det
på helt på plads, så det sidder korrekt.
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.
Det kan du undersøge på flere måder. Du kan f.eks.
undersøge, om andre enheder, som får strøm fra samme
kilde, fungerer.
• Kontroller sikringen i strømkablet.
Sikringen bør være placeret i en holder, der er en del af den
røde ledning i strømkablet. Kontroller, at den rigtige størrelse
sikring er installeret. Se mærkaten på kablet eller
installationsvejledningen for oplysninger om, hvilken størrelse
sikring der er nødvendig. Kontroller sikringen for at sikre, at
der stadig er forbindelse inde i sikringen. Du kan teste
sikringen med et multimeter. Hvis sikringen fungerer, skal
multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller, at enheden modtager mindst 10 V DC, men den
anbefalede værdi er 12 V DC.
For at kontrollere spændingen skal du måle en DC spænding
på strømkablets hunstik. Hvis spændingen er under 10 V DC,
kan enheden ikke tændes.
Mit ekkolod virker ikke
• Skub transducerkablet helt ind på bagsiden af enheden.
Selv hvis kablet ser ud til at være tilsluttet, skal du trykke det
på helt på plads, så det sidder korrekt.
• Kontroller, at ekkolodsoverførsel er aktiveret.
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige
position
Du kan indtaste en waypointposition manuelt for at overføre og
dele data fra en enhed til en anden. Hvis du har indtastet et
waypoint manuelt vha. koordinater, og punktets position ikke
vises på det sted, hvor det burde være, er enhedens
kortdatums- og positionsformat muligvis ikke det samme som
det kortdatums- og positionsformat, der oprindeligt blev brugt til
at markere waypointet.
Positionsformatet er den måde, GPS-modtagerens position
vises på skærmen. Det vises normalt som længde-/
breddegrader i grader og minutter med mulighed for at få vist
grader, minutter og sekunder, kun grader eller en af flere
forskellige gitterformater.
Kortdatum er en matematisk model, som afbilder en del af
jordens overflade. Længde- og breddegradslinjer på et papirkort
refererer til et specifikt kortdatum.
1 Find ud af, hvilket kortdatums- og positionsformat der blev
brugt, da det oprindelige waypoint blev oprettet.
9
Hvis det oprindelige waypoint stammede fra et kort, burde
der være en forklaring på kortet, der angiver det kortdatumsog positionsformat, der blev brugt til at oprette det
pågældende kort. Denne forklaring er ofte placeret tæt på
kortnøglen.
2 Vælg Indstillinger > Enheder.
3 Vælg de rigtige indstillinger for kortdatums- og
positionsformat.
4 Opret waypointet igen.
10
Appendiks
Indeks
A
alarmer 8
ankervagt 8
ankomst 8
ekkolod 8
kursafvigelse 8
navigation 8
ankervagt alarm 8
ankomstalarm 8
B
baggrundslys 1
bipper 1
brugerdata, slette 7
D
datafelter 6
displayindstillinger 7
E
ekkolod 2, 3
a-scope 5
alarmer 8
blinkfunktion 3
bundlås 4
dybdelinje 5
dybdeskala 2, 4
farveskala 5
frekvenser 3, 4
gain 4
Garmin ClearVü 2
ikke-bundfaste mål 2, 5
interferens 5
log 2
overfladestøj 5
SideVü 3
tal 2
udseende 2, 5
visninger 2–4
waypoint 4
zoom 3, 4
enhed
registrering 9
taster 1
F
fabriksindstillinger 8, 9
farvevalg 1
fejlfinding 9
G
Garmin ClearVü 2
GPS
indstillinger 7
signaler 1
GPS-nøjagtighed 8
O
overlaynumre 6
P
panorere 1
produktregistrering 9
R
registrere enheden 9
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 7
deling 6
navigering 7
oprette 7
redigere 7
slette 7
vise liste over 7
waypoints 6
S
satellitsignaler, opfange 1
sider. Se ekkolod
SideVü 3
sikker dybde 9
sikker højde 9
skærm, lysstyrke 1
slette, alle brugerdata 7
SOS 6
spor 7
optage 7
registrere 7
sprog 7
spænding 8
startskærm, tilpasse 1, 2
T
taster 1
tænd/sluk 1
transducer 1, 2
U
ur 8
alarm 8
V
vand, temperatur offset 8
W
waypoints 6, 9
deling 6
ekkolod 4
mand over bord 6
oprette 6
redigere 6
slette 6
Z
zoom 1
ekkolod 4
H
hændelseslog 8
I
indstillinger 1, 2, 6–9
systeminformation 7
K
kursafvigelsesalarm 8
køl offset 8
M
mand over bord 6
marker position 6
måleenheder 9
måling af afstand 6
N
navigationsalarmer 8
navigationsoversigtskort 6
Indeks
11
support.garmin.com
Juli 2017
190-01950-36_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising