Garmin | STRIKER™ 4cv | User guide | Garmin STRIKER™ 4cv Användarhandbok

Garmin STRIKER™ 4cv Användarhandbok
STRIKER™ serien
Användarhandbok
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen och Ultrascroll är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin ClearVü™ och STRIKER™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Follow the leader.
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Enhetsknappar ............................................................................1
Kontakta Garmin® produktsupport ............................................. 1
Välja givartyp .............................................................................. 1
Zooma på STRIKER 4 ................................................................ 1
Panorera på STRIKER 4 ............................................................ 1
Justera belysningen .................................................................... 1
Justera färgläget ......................................................................... 1
Ställa in summern ....................................................................... 1
Hämta GPS-satellitsignaler ......................................................... 1
Hemskärm ....................................................................... 1
Anpassa hemskärmen ................................................................ 1
Lägga till en ny layout på hemskärmen för STRIKER 5 eller
7 ............................................................................................. 2
Lägga till en ny layout på hemskärmen ................................. 2
Lägga till sidan Siffror ................................................................. 2
Siffror ..................................................................................... 2
Lägga till sidan Datadiagram ...................................................... 2
Datadiagram .......................................................................... 2
Ekolod............................................................................. 2
Ekolodshelskärmsbild ................................................................. 2
Garmin ClearVü ekolodssida ...................................................... 2
SideVü Ekolodsbild ..................................................................... 3
Frekvens på delad skärm ........................................................... 3
Realtidsbild ................................................................................. 3
Delad zoombild ........................................................................... 3
Pausa ekolodet ........................................................................... 4
Skapa en waypoint på ekolodssidan med din nuvarande
plats ............................................................................................ 4
Skapa en waypoint på ekolodssidan med en annan plats .......... 4
Justera zoomen .......................................................................... 4
Låsa skärmen till vattnets botten ........................................... 4
Ekolodsfrekvenser ...................................................................... 4
Välja frekvens ........................................................................ 4
Skapa en förinställd frekvens ................................................. 4
Ekolodets känslighet ................................................................... 4
Ställa in känsligheten automatiskt ......................................... 4
Ställa in känsligheten manuellt .............................................. 4
Justera djupskalans mätområde ................................................. 4
Ekolodsinställningar .................................................................... 5
Visa och justera djuplinjen ..................................................... 5
Ställa in bildhastigheten ......................................................... 5
Ställa in sökgräns för botten .................................................. 5
Inställningar för ekolodets utseende ...................................... 5
Inställningar för brusavvisning för ekolod .............................. 5
Inställningar för nummervisning ............................................. 6
Ta bort alla sparade rutter .......................................................... 7
Spår................................................................................. 7
Ställa in färg för spåret ................................................................ 7
Rensa spåret .............................................................................. 7
Hantera spårminnet under inspelning ......................................... 7
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen .......................... 7
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår ......................... 7
Enhetskonfiguration.......................................................7
Systeminställningar ..................................................................... 7
Systeminformation ................................................................. 8
Mina farkostinställningar ............................................................. 8
Ställa in kölkompensation ...................................................... 8
Ställa in vattentemperaturkompensationen ........................... 8
Larminställningar ........................................................................ 8
Navigationslarm ..................................................................... 8
Systemlarm ............................................................................ 8
Ekolodslarm ........................................................................... 8
Enhetsinställningar ..................................................................... 8
Navigeringsinställningar .............................................................. 9
Återställa fabriksinställningarna .................................................. 9
Bilaga............................................................................... 9
Registrera enheten ..................................................................... 9
Specifikationer ............................................................................ 9
Felsökning .................................................................................. 9
Min enhet slås inte på ............................................................ 9
Mitt ekolod fungerar inte ........................................................ 9
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats .......................... 9
Index.............................................................................. 10
Waypoints....................................................................... 6
Markera din aktuella position som en waypoint .......................... 6
Skapa en waypoint vid en annan position .................................. 6
Redigera en sparad waypoint ..................................................... 6
Markera och navigera till en MOB-plats (man överbord) ............ 6
Navigera till en waypoint ............................................................. 6
Mäta avstånd på waypointkartan ................................................ 6
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats ..................................... 6
Ta bort alla waypoints ................................................................. 6
Dela waypoints och rutter mellan enheter .................................. 6
Inställningar för waypointkarta .................................................... 6
Rutter............................................................................... 7
Skapa och navigera längs en rutt med waypointkartan .............. 7
Redigera en sparad rutt .............................................................. 7
Visa en lista med rutter ............................................................... 7
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt ......................... 7
Ta bort en sparad rutt ................................................................. 7
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Enhetsknappar
• Välj
• Välj
för att zooma in.
för att zooma ut.
Panorera på STRIKER 4
Du kan flytta Waypointkarta så att ett annat område än din
aktuella plats visas.
1 Välj eller för att börja panorera.
2 Använd pilknapparna för att panorera.
TIPS: Du kan välja
för att zooma.
Justera belysningen
1 Välj Inställningar > System > Skärm >
Bakgrundsbelysning.
2 Justera belysningen.
À
Återgå till föregående skärm.
Återgår till hemskärmen när du håller ned den.
Á
Bläddra, framhäva alternativ och flytta pekaren.
Zoomar in och ut på en vy. (Finns inte på alla modeller.)
TIPS: Du kan trycka på flera gånger från
vilken skärm som helst för att bläddra
igenom ljusstyrkenivåerna. Detta kan vara
användbart när ljusstyrkan är så lågt att du
inte kan se skärmen.
Justera färgläget
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Färgläge.
Stänga en meny, i tillämpliga fall.
Öppna en meny med alternativ för sidan, i tillämpliga fall.
Â
Sätta på och stänga av enheten när du håller i den.
Utför en eller flera av de här åtgärderna när du trycker ned
snabbt:
• Justerar bakgrundsbelysningen
• Justerar färgläget
• Aktiverar och avaktiverar ekolod
Ã
Ä
Bekräfta meddelanden och välja alternativ.
Å
Markera aktuell plats som en waypoint.
Æ
Zoomar ut från en vy. (Finns inte på alla modeller.)
Zoomar in i en vy. (Finns inte på alla modeller.)
OBS!
Innan du slår på enheten måste du trycka in kontakterna rätt hål
på enheten. Om kablarna inte är nedtryckta tillräckligt långt i
enheten kan enheten förlora kraft eller sluta fungera.
Kontakta Garmin produktsupport
®
•
•
•
•
Gå till www.support.garmin.com för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Välja givartyp
Om du ansluter en givare som inte medföljde plottern kan det
hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera
på rätt sätt. Om enheten upptäckte givaren automatiskt visas
inte detta alternativ.
Den här plottern är kompatibel med givaren Garmin ClearVü™
och ett sortiment av andra givare, bland annat Garmin GTgivare som finns på www.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Givartyp.
2 Välj den typ av givare som du använder.
Zooma på STRIKER 4
TIPS: Välj > Färgläge från valfri skärm för att öppna
färginställningarna.
2 Välj ett alternativ.
Ställa in summern
Du kan ange när enheten ska avge ljud.
1 Välj Inställningar > System > Summer.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att enheten ska avge ett ljud när du väljer ett
alternativ och när larmet utlöses väljer du På (val och
larm).
• Välj Endast larm om du vill att enheten endast ska avge
ljud när larm utlöses.
Hämta GPS-satellitsignaler
När du slår på ekolodet måste GPS-mottagaren samla in
satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När ekolodet
hittar satellitsignaler visas
överst på hemskärmen. När
ekolodet förlorar satellitsignaler försvinner
och ett blinkande
frågetecken visas ovanför på skärmen.
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Hemskärm
Hemskärmen på ekolodet ger dig åtkomst till alla funktioner i
ekolodet. Funktionerna är beroende av de tillbehör du har
anslutit till ekolodet. Du kanske inte har alla alternativ och
funktioner som omnämns i den här handboken.
När du visar en annan sida kan du återgå till hemskärmen
genom att hålla ned
. Du kan anpassa sidornas layout.
Anpassa hemskärmen
Du kan lägga till och ändra ordning på objekt på hemskärmen.
1 På Hemskärmen väljer du Anpassa Hem.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra ordning på ett objekt väljer du Ändra
ordning, markerar objektet som ska flyttas och väljer en
ny plats.
Du kan även zooma in och ut på Waypointkarta.
Introduktion
1
• Om du vill lägga till ett objekt på hemskärmen väljer du
Lägg till och markerar det nya objektet.
• Om du vill ta bort ett objekt som du lagt till på
hemskärmen väljer du Ta bort och markerar objektet.
Lägga till en ny layout på hemskärmen för STRIKER 5
eller 7
Du kan skapa en anpassad sida som passar dina behov och
som läggs till på hemskärmen.
1 Välj Anpassa Hem > Lägg till > Lägg till ny layout.
2 Välj en funktionslayout.
3 Välj ett fönster som du vill ändra.
4 Välj en sida som du vill lägga till.
5 Upprepa steg 3 och 4 för ytterligare fönster.
6 Välj Data (dold) (valfritt).
7 Välj ett alternativ:
• Om du vill anpassa data som visas på sidan väljer du
Nummervisning.
• Om du vill aktivera eller avaktivera inforutan för
kompassremsan väljer du Kompasstejp.
8 Välj Nästa.
9 Ange ett namn för kombinationen.
TIPS:
• Välj för att spara.
• Håll ned
för att rensa data.
• Välj eller för att växla mellan gemener och versaler.
10 Använd pilknapparna för att ändra storlek på fönstren.
11 Använd pilknapparna för att välja en plats på hemskärmen.
Lägga till en ny layout på hemskärmen
Du kan skapa en anpassad sida som passar dina behov och
som läggs till på hemskärmen.
1 Välj Anpassa Hem > Lägg till > Lägg till ny layout.
2 Välj den första funktionen.
3 Välj den andra funktionen.
4 Välj Dela för att välja riktning på de delade skärmarna
(valfritt).
5 Nästa.
6 Ange ett namn för kombinationen.
TIPS:
• Välj för att spara.
• Välj
för att växla mellan gemener och versaler.
• Håll ned
för att rensa data.
7 Använd pilknapparna för att ändra storlek på fönstren.
8 Använd pilknapparna för att välja en plats på hemskärmen.
Lägga till sidan Siffror
Innan du kan anpassa sidan Siffror måste du lägga till den på
hemskärmen.
Du kan visa numeriska data på hemskärmen med hjälp av sidan
Siffror.
Välj Anpassa Hem > Lägg till > Siffror.
Siffror
Om du vill anpassa sidan Siffror väljer du Siffror > .
Ändra siffror: Anger vilken typ av sifferdata som visas.
Ändra layout: Anger hur mycket sifferdata som visas.
Nollställ tripp: Nollställer trippdata och gör att du kan spela in
nya trippdata.
Nollställ Tot. Distans: Nollställer data för total distans och gör
att du kan spela in nya data för total distans.
2
Nollställ maximal fart: Nollställer resans maximala hastighet
och gör att du kan spela in en ny maximal hastighet.
Lägga till sidan Datadiagram
Innan du kan anpassa sidan Datadiagram måste du lägga till
den på hemskärmen.
Du kan visa grafiska ekolodsdata på hemskärmen med hjälp av
sidan Datadiagram.
På hemskärmen väljer du Anpassa Hem > Lägg till >
Datadiagram.
Datadiagram
Om du vill anpassa sidan Datadiagram väljer du Datadiagram >
.
Ändra diagram: Anger vilken typ av data som visas på
skärmen.
Djupdiagramsinställningar: Anger tidslängd och djupräckvidd
som visas i djupdiagrammen.
Temperaturdiagramsinställningar: Anger tidslängd och
djupräckvidd som visas i temperaturdiagrammen.
Ekolod
Sidan för helskärmsbild, sidan för delad frekvens och sidan för
realtidsbild är visuella återgivningar av området under båten. Du
kan anpassa dessa ekolodsbilder.
Obs! Alla enheter har inte de här funktionerna.
Ekolodshelskärmsbild
Du kan se ett helskärmsdiagram med ekolodsavläsningar från
en givare på helskärmen.
Välj Traditional eller ClearVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Bottendjup
Vattentemperatur
GPS-fart
Enhetsspänning
Tid
Givartyp och -frekvens
Svävande mål (fisk)
Djupindikator när sidan med ekolodsdata rullar från höger till
vänster
Garmin ClearVü ekolodssida
Obs! För att ta emot Garmin ClearVü ekolod med
skanningsteknik behöver du en kompatibel givare.
Garmin ClearVü ekolod med hög frekvens ger en tydlig bild av
båtens omgivande fiskevatten med en detaljerad återgivning av
strukturer som båten passerar över.
Ekolod
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Vänster sida av båten
Höger sida av båten
Givaren på din farkost
Träd
Gamla däck
Stockar
Avstånd från sidan av båten
Vatten mellan båten och botten
Frekvens på delad skärm
På skärmen för delad frekvens kan du se två frekvenser.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Bottendjup
Vattentemperatur
GPS-fart
Enhetsspänning
Tid
Svävande mål (fisk)
Djuplinje
Givartyp och frekvens, samt zoomtyp
Djupindikator när sidan med ekolodsdata rullar från höger till
vänster
Botteneko
Traditionella givare avger en konisk stråle. Garmin ClearVü
ekolod med skanningteknik avger två smala strålar som liknar
formen på strålen i en kopieringsmaskin. Strålarna ger en
tydligare, bildlik vy av det som finns omkring båten.
Realtidsbild
På realtidsbilden visas ekolodsinformation i en cirkelformad
djupskala med information om vad som befinner sig under
båten. Den är utformad som en ring som börjar överst och
fortsätter medurs. Djupet anges av skalan inuti ringen.
Ekolodsinformation blinkar på ringen när den tas emot på det
angivna djupet. Färgerna anger olika styrkor hos ekolodets eko.
Välj Realtidsbild.
À
Á
Djupet på din aktuella plats
Djupskala
Delad zoombild
SideVü Ekolodsbild
Obs! SideVü ekolod och givare för skanningteknik kan inte
användas i alla modeller.
Obs! För att ta emot bilder från SideVü ekolod behöver du en
kompatibel givare och ett ekolod.
SideVü ekolod med skanningteknik visar en bild av vad som
finns vid sidorna av båten. Du kan använda detta som ett
sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.
Ekolod
På den högra delen av sidan för delad zoombild ser du ett
helskärmsdiagram över ekolodsavläsningar och på den vänstra
delen en förstorad del av diagrammet.
På en ekolodssida väljer du
> Zoom > Delad zoombild.
3
À
Á
Â
Skala för zoomat djup
Zoomfönster
Djupräckvidd
Pausa ekolodet
Alla alternativ finns inte på alla modeller.
Välj ett alternativ:
• På ekolodssidan Traditional eller ClearVü väljer du eller
.
• På ekolodssidan SideVü väljer du eller .
Skapa en waypoint på ekolodssidan med din
nuvarande plats
1 På en ekolodssida väljer du .
2 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Skapa en waypoint på ekolodssidan med en
annan plats
1
2
3
4
Pausa ekolodet från en ekolodssida.
Välj en plats.
Välj .
Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Justera zoomen
Du kan justera zoomen manuellt genom att ange intervallet och
ett fast startdjup. När djupet till exempel är 15 m, och startdjupet
är 5 m, visar enheten ett förstorat område med ett djup från 5 till
20 m.
Du kan också låta enheten justera zoomen automatiskt genom
att ange ett intervall. Enheten beräknar zoomområdet från
vattnets botten. Om du till exempel väljer ett intervall på 10 m
visar enheten ett förstorat område från vattnets botten till 10 m
ovanför bottnen.
> Zoom.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj ett alternativ:
• Välj Låst botten om du vill låsa skärmen till vattnets
botten.
• Välj Manuellt för att ställa in zoomen manuellt.
• Välj Auto för att ställa in zoomen automatiskt.
• Välj Delad zoombild för att slå på delad zoombild.
Låsa skärmen till vattnets botten
Du kan låsa skärmen på vattnets botten. Om du till exempel
väljer ett intervall på 20 meter visar enheten ett område från
vattnets botten till 20 meter ovanför bottnen. Intervallet visas på
höger sida.
> Zoom > Låst botten.
1 På en ekolodning väljer du
2 Välj ett intervall.
Ekolodsfrekvenser
Obs! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på den givare
som används.
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.
Välja frekvens
Obs! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder
och givare.
Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på
ekolodsskärmen.
> Frekvens.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.
4
Mer information om frekvenser finns på Ekolodsfrekvenser,
sidan 4.
Skapa en förinställd frekvens
Obs! Inte tillgängligt med alla givare.
Du kan skapa en förinställning för att spara en specifik
ekolodsfrekvens som gör att du kan ändra frekvenser snabbt.
> Frekvens.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj Lägg till.
3 Ange en frekvens.
Ekolodets känslighet
Känslighetsinställningen kontrollerar ekolodmottagarens
känslighet för att kompensera för vattnets djup och klarhet. Om
du ökar känsligheten visas fler detaljer, och om du minskar
känsligheten minskar skärmstörningarna.
Obs! När du ställer in känsligheten på en ekolodssida gäller
inställningen på alla sidor.
Ställa in känsligheten automatiskt
Obs! Om du vill ställa in känsligheten på skärmen för delad
frekvens måste du ställa in varje frekvens separat.
> Känslighet.
1 Välj
2 Välj Aktivera Automatisk känslighet, om tillämpligt.
3 Välj ett alternativ:
• Om du automatiskt vill visa svagare ekon med högre
känslighet och mer brus från ekolodet väljer du Auto hög.
• Om du automatiskt vill visa ekon med medelhög
känslighet och medelhögt brus från ekolodet väljer du
Auto medel.
• Om du automatiskt vill visa ekon med lägre känslighet och
mindre brus från ekolodet väljer du Auto låg.
Ställa in känsligheten manuellt
> Känslighet.
1 På en ekolodssida väljer du
2 Välj eller tills du börjar se brus på skärmens vattendel.
3 Minska känsligheten genom att välja eller .
Justera djupskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde som visas till höger på
skärmen. Automatiskt områdesval håller botten inom den nedre
tredjedelen av ekolodsskärmen och kan vara användbart för att
spåra botten där det finns långsamma eller måttliga ändringar i
terrängen.
När djupet ändras drastiskt, vid exempelvis en djup kant eller
klippa, kan du genom att justera mätområdet manuellt visa ett
angivet djupområde. Botten visas på skärmen så länge botten
finns någonstans inom det upprättade manuella området.
> Djupintervall.
1 På en ekolodssida väljer du
Välj
ett
alternativ:
2
• Om du vill att enheten ska justera mätområdet automatiskt
baserat på djupet väljer du Auto.
• Om du vill öka eller minska djupräckvidden manuellt väljer
du eller . (Endast tillgängligt på 5-tums- och 7tumsmodellerna.)
• Om du vill öka eller minska djupräckvidden manuellt väljer
du eller . (Endast tillgängligt på 4-tumsmodellerna.)
Obs! Välj och på en ekolodssida för att snabbt justera
djupräckvidden manuellt. (Endast tillgängligt på 5-tums- och
7-tumsmodellerna.)
Välj och på en ekolodssida för att snabbt återgå till
automatisk djupskala. (Endast tillgängligt på 5-tums- och 7tumsmodellerna.)
Ekolod
Välj eller på en ekolodssida för att snabbt justera
djupräckvidden. (Endast tillgängligt på 4-tumsmodellerna.)
När du ställer in djupräckvidden på en skärm gäller
inställningen på alla skärmar.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor.
På helskärmssidan väljer du
> Ekolodsinställningar >
Utseende > Realtid.
Ekolodsinställningar
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller
eller givare.
Visa och justera djuplinjen
Du kan visa och justera en vågrät linje på en ekolodsskärm.
Djupet vid linjen visas till höger på skärmen.
Obs! Om du visar en djuplinje på en skärm visas djuplinjen på
alla skärmar.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Djuplinje.
2 Välj .
3 Om du vill justera Djuplinje väljer du eller .
Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över
skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt när
du rör dig och vid trolling. En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre. När du ställer in
bildhastigheten på en ekolodssida används den för alla
ekolodssidor.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Bildhastighet.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med
hjälp av fart över grund väljer du Auto.
Inställningen Auto väljer en bildhastighet som motsvarar
båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt
bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du visar
Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidor bör du
använda inställningen Auto.
• Om du vill använda en mycket snabb bildhastighet väljer
du Ultrascroll .
Alternativet Ultrascroll visar snabbt nya ekolodsdata, men
med lägre bildkvalitet. I de flesta fall ger alternativet Snabb
bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är
mindre förvrängda.
À
Á
Realtid
Diameter på ekolodskonen på det aktuella djupet
Konfigurera utseendet för svävande mål
Obs! När du konfigurerar utseendet för svävande mål på en
skärm gäller inställningen på alla skärmar.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor.
Svävande mål visas som symboler.
Svävande mål visas som symboler med djupinformation.
Svävande mål visas som symboler med ekolodsinformation om
bakgrunden.
Svävande mål visas som symboler med ekolodsinformation om
bakgrunden och djupinformation.
1 På en ekolodssida väljer du
Utseende > Fisksymboler.
2 Välj ett alternativ.
> Ekolodsinställningar >
Inställningar för brusavvisning för ekolod
På en ekolodssida väljer du
> Ekolodsinställningar >
Brusavvisning.
Störningar: Justerar känsligheten för att minska effekten av
störningar från bruskällor i närheten.
®
Ställa in sökgräns för botten
Du kan ställa in ett maximalt djup där funktionen för automatisk
djupskala söker efter bottnen. En lägre gräns hämtar data om
bottnen snabbare än en högre gräns.
> Ekolodsinställningar >
1 På en ekolodssida väljer du
Sökgräns för botten.
2 Välj ett intervall.
Inställningar för ekolodets utseende
På en ekolodssida väljer du
> Ekolodsinställningar >
Utseende.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
Edge: Framhäver den starkaste signalen från botten för att
definiera signalens hårdhet eller mjukhet.
Realtid: Visar en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida
som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
Fisksymboler: Ställer in hur ekolodet tolkar svävande objekt.
När du justerar störningsinställningen från av À till låg Á,
medel  och hög à tas brus bort gradvis, men effekten på
starka ekon från mål är liten. Använd den lägsta
störningsinställningen som ger önskad förbättring för att ta
bort störningar från skärmen. Det bästa sättet att eliminera
störningar är att korrigera installationsproblemen som orsakar
störningar.
Ytstörningar: Döljer ekolodets ekon nära vattenytan. Om du
döljer ytstörningar minskar mängden skärmstörningar.
Slå på realtidsvyn
Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av
helskärmsbilden av ekolodningen. Den här funktionen utökar de
senast mottagna ekolodsdata så att de blir enklare att se. Den
kan även vara användbar för att upptäcka fisk som är nära
botten.
Ekolod
5
• Om du vill ändra symbolen väljer du Symbol.
• Om du vill ändra djupet väljer du Djup.
• Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du
Vattentemperatur.
• Om du vill ändra kommentaren väljer du Kommentar.
• Om du vill flytta positionen för waypointen väljer du
Position.
Markera och navigera till en MOB-plats (man
överbord)
Ytstörningar À orsakas av störningar mellan givaren och
vattnet. Du kan dölja ytstörningar Á för att minska mängden
klotter. Bredare strålbredd (lägre frekvenser) kan visa fler
mål, men generera mer ytstörningar.
TVG (Time-Varying Gain): Minskar ytstörningar.
Den här kontrollen passar bäst för situationer när du vill styra
och undertrycka klotter eller brus nära vattenytan. Den gör
det också möjligt att visa mål nära ytan, som annars döljs av
ytstörningar.
Inställningar för nummervisning
Du kan anpassa informationen som visas på ekolodssidan.
På en ekolodssida väljer du
> Nummervisning.
Infälld navigeringsruta: Visar den infällda navigationsrutan när
fartyget navigerar till en destination.
Kompasstejp: Visa inforutan för kompassremsan.
Enhetsspänning: Visar enhetens spänning.
Djup: Visar givarens aktuella djup.
Hastighet: Visar båtens aktuella hastighet.
Vattentemperatur: Visar den aktuella vattentemperaturen.
Klocka: Visar det aktuella klockslaget.
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.
Markera din aktuella position som en
waypoint
Välj
från valfri skärm.
Skapa en waypoint vid en annan position
1 Välj Egna data > Waypoints > Ny waypoint.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater
väljer du Ange koordinater och anger koordinaterna.
• Om du vill skapa en waypoint med hjälp av
waypointkartan väljer du Använd waypointkarta,
markerar platsen och väljer .
• Om du vill skapa en waypoint med din aktuella plats väljer
du Använd aktuell posit och anger data.
Waypointen sparas automatiskt.
Redigera en sparad waypoint
1
2
3
4
6
Välj Egna data > Waypoints.
Välj en waypoint.
Välj Ändra waypoint.
Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett namn väljer du Namn och anger
namnet.
På valfri skärm väljer du > Man överbord > Ja.
Ekolodet anger en direkt kurs tillbaka till platsen.
Navigera till en waypoint
1 Panorera waypointkartan för att lokalisera waypointen.
2 Placera markörens mitt i mitten av waypointsymbolen.
Waypointnamnet visas på skärmen.
3 Välj waypoint.
4 Välj Ruttnavigering > Gå till.
Mäta avstånd på waypointkartan
Du kan mäta avståndet mellan två platser.
1 Börja panorera på waypointkartan (Panorera på STRIKER 4,
sidan 1).
2 Välj > Mät distans.
Avståndet och andra data visas på skärmen.
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
1 Välj Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3 Välj Ta bort > OK.
Ta bort alla waypoints
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Waypoints > Alla.
Dela waypoints och rutter mellan enheter
Innan du kan dela waypoints och rutter måste du ansluta de blå
och bruna kablarna på strömkabeln.
Den blå kabeln är för Tx (sändning) och den bruna är för Rx
(mottagning). Kablarna används bara till att dela data mellan
kompatibla enheter i STRIKER och echoMAP™ serien.
Du måste aktivera delning av användardata på båda enheterna
för att kunna dela data.
Välj Egna data > Hantera data > Delning av användardata
> På på båda enheterna.
Inställningar för waypointkarta
Välj Waypointkarta > .
Waypoints: Visar listan med waypoints.
Waypoint-visning: Anger hur waypoints ska visas på sjökortet.
Rutter: Visar listan med rutter.
Spår: Visar menyn med alternativ för spår.
Sök: Här kan du söka efter sparade rutter och waypoints.
Kartinställning: Anger perspektiv för waypointkartan och visar
riktningslinjen, som är en linje som ritas på waypointkartan
från båtens för i färdriktningen.
Nummervisning: Här kan du anpassa informationen som visas
på waypointkartan.
Waypoints
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller positioner som leder
dig till slutmålet.
Skapa och navigera längs en rutt med
waypointkartan
Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en annan
position.
1 Välj Egna data > Rutter > Ny > Använd waypointkarta.
2 Panorera waypointkartan för att välja startplats för rutten.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till svängar.
> Navigera till..
4 Välj
Välj
ett
alternativ.
5
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt
innehåller.
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill välja en waypoint från girlistan väljer du Ändra
svängar > Använd girlista och väljer en waypoint från
listan.
• Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du
Ändra svängar > Använd waypointkarta och välj en
plats från sjökortet.
Visa en lista med rutter
Välj Egna data > Rutter.
Bläddra efter och navigera längs en sparad
rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs rutten från den startpunkt som
användes när rutten skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs rutten från den
destinationspunkt som användes när rutten skapades
väljer du Omvänd.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
När
du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
7
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Ta bort en sparad rutt
1 Välj Egna data > Rutter.
2 Välj en rutt.
Rutter
3 Välj Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Rutter.
Spår
Ett spår är en inspelning av den aktuella vägen som båten har
färdats. Du kan visa ditt aktuella spår i waypointkartvyn.
Ställa in färg för spåret
1 Välj Egna data > Spår > Alternativ för spår > Spårfärg.
2 Välj en spårfärg.
Rensa spåret
Välj Egna data > Spår > Rensa spår > OK.
Hantera spårminnet under inspelning
1 Välj Egna data > Spår > Alternativ för spår.
2 Välj Registreringsläge.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut
väljer du Fyll.
• Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och
ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du Börja om.
Konfigurera inspelningsintervall för
spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas
in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men
fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då
den utnyttjar minnet på bästa sätt.
1 Välj Egna data > Spår > Alternativ för spår >
Registreringsintervall > Intervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan
punkter väljer du Distans > Ändra och anger avståndet.
• Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer
du Tid > Ändra och anger tidsintervallet.
• Om du vill spela in spårplottningen baserat på en
missvisning från kursen väljer du Upplösning > Ändra
och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen
innan en spårpunkt spelas in.
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och
spår
Välj Egna data > Hantera data > Ta bort användardata >
Alla > OK.
Enhetskonfiguration
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.
Skärm: Justerar bakgrundsbelysning (Justera belysningen,
sidan 1) och färgschema (Justera färgläget, sidan 1).
Summer: Aktiverar och avaktiverar signalen som hörs för larm
och val (Ställa in summern, sidan 1).
GPS: Tillhandahåller information om GPS-satellitinställningar
och fast position.
Autostart: Startar enheten automatiskt när det finns ström.
Språk: Ställer in språk på skärmen.
7
Systeminformation: Tillhandahåller information om enheten
och programvaruversionen.
Simulator: Aktiverar simulatorn och gör det möjligt att ställa in
hastighet och simulerad plats.
Systeminformation
Välj Inställningar > Inställningar > Systeminformation.
Händelselogg: Gör att du kan visa en logg med
systemhändelser.
Programvaruinformation: Tillhandahåller information om
enheten och programvaruversionen.
Garmin-enheter: Tillhandahåller information om anslutna
Garmin enheter.
Fabriksinställning: Återställer enheten till
fabriksinställningarna.
Obs! Den här proceduren raderar inställningsinformation
som du har angett.
Mina farkostinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
maskinvara.
Välj Inställningar > Min farkost.
Givartyp: Visar vilken typ av givare som anslutits till enheten
(Välja givartyp, sidan 1).
Kölkompensation: Kompenserar ytavläsningen för kölens djup
så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för från
givarens plats (Ställa in kölkompensation, sidan 8).
Temperaturkompensation: Kompenserar avläsningen av
vattentemperatur från en givare med temperaturfunktion
(Ställa in vattentemperaturkompensationen, sidan 8).
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta vattendjupet
eller djupet under kölen istället för djupet under givaren. Ange
ett positivt värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt
värde för att kompensera för en stor båt som går djupt.
1 Så här slutför du en åtgärd baserat på givarens plats:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À mäter du
avståndet från givarens position till båtens köl. Ange
värdet i steg 3 och 4 som ett positivt tal för att visa djup
under kölen.
• Om givaren är installerad vid kölens nederdel Á mäter du
avståndet från givaren till vattenytan. Ange värdet i steg 3
och 4 som ett negativt tal för att visa vattendjup. Ange 0 i
värdet för att visa djup under kölen och djup under
givaren.
3 Välj eller baserat på givarens plats.
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Du kan ställa in temperaturkompensationen för att kompensera
för temperaturavläsningen från en temperaturkapabel givare.
1 Mät vattentemperaturen med den temperaturkapabla givare
som är ansluten till enheten.
2 Mät vattentemperaturen med en annan termometer eller
temperaturgivare som du vet mäter rätt.
3 Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från
vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5
som ett positivt tal om sensorn som är ansluten till enheten
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är.
Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om sensorn som är
ansluten till enheten mäter vattentemperaturen som varmare
än den faktiskt är.
4 Välj Inställningar > Min farkost >
Temperaturkompensation.
5 Använd pilknapparna för att ange temperaturkompensationen
som du mätte i steg 3.
Larminställningar
Navigationslarm
Välj Inställningar > Larm > Navigation.
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du
överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.
Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
Systemlarm
Alarm: Ställer in ett klocklarm.
Enhetsspänning: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når
ett inställt lågspänningsvärde.
GPS-noggrannhet: Ställer in ett larm som ljuder när GPSpositionens noggrannhet hamnar utanför det
användardefinierade värdet.
Ekolodslarm
Välj Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten: Ljuder när vattendjupet är mindre än det angivna
djupet.
Djupt vatten: Ljuder när vattendjupet är större än det angivna
djupet.
Vattentemperatur: Ljuder när vattentemperaturen varierar mer
än ± 1,1 °C (± 2 °F). Larminställningarna sparas när enheten
stängs av.
Obs! Du måste ansluta enheten till en temperaturkapabel
givare för att använda detta larm.
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Enhetsinställningar
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
8
Välj Inställningar > Enheter.
Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.
Enhetskonfiguration
Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan
magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.
Nordlig referens: Ställer in referens som används vid beräkning
av kursinformation. Faktisk anger geografisk norr som nordlig
referens. Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig referens
(000º). Magnetisk anger den magnetiska nordpolen som
nordlig referens.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i. Ändra inte den här inställningen om du
inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat
positionsformat.
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Ändra inte den här inställningen om du inte använder en
karta eller en plotter med ett annat kartdatum.
Tidsformat: Väljer 12-timmars-, 24-timmars- eller UTCtidsformat.
Tidszon: Ställer in tidszonen.
Sommartid: Ställer in sommartid på Av eller På.
Navigeringsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
maskinvara.
Välj Inställningar > Navigation.
Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas
med girar på kartan.
Girövergång aktiverad: Ställer in gir för övergång som ska
beräknas baserat på tid eller avstånd.
Gir för övergång, tid: Ställer in hur många minuter innan en gir
i en rutt som du övergår till nästa sträcka när Tid har valts för
inställningen Girövergång aktiverad.
Gir för övergång, dist: Ställer in på vilket avstånd innan en gir i
en rutt som du övergår till nästa sträcka när Distans har valts
för inställningen Girövergång aktiverad.
Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering. Du kan
välja Båt för att påbörja navigering från båtens aktuella plats,
eller Waypoints för att börja från den första waypointen på
rutten.
Återställa fabriksinställningarna
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som
du har angett.
> System > Systeminformation >
1 Välj
Fabriksinställning.
2 Välj ett alternativ.
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Felsökning
Min enhet slås inte på
• Tryck in strömkabeln hela vägen på enhetens baksida.
Även om kabeln verkar vara ansluten ska du trycka ordentligt
så att den sitter ordentligt på plats.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
• Kontrollera säkringen i strömkabeln.
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda
tråden i strömkabeln. Kontrollera att en säkring med rätt
storlek är installerad. Läs på etiketten på kabeln eller i
installationsinstruktionerna för att se exakt vilken
säkringsstorlek som krävs. Kontrollera säkringen att det
fortfarande finns en anslutning inuti säkringen. Du kan testa
säkringen med en multimeter. Om säkringen är hel visar
multimetern 0 ohm.
• Kontrollera att enheten tar emot minst 10 V DC, men
12 V DC rekommenderas.
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för
honkontakten och jord på strömkabeln. Om spänningen är
mindre än 10 V DC startar inte enheten.
Mitt ekolod fungerar inte
• Tryck in givarkabeln hela vägen på enhetens baksida.
Även om kabeln verkar vara ansluten ska du trycka ordentligt
så att den sitter ordentligt på plats.
• Kontrollera att ekolodssändningen är påslagen.
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats
Du kan ange en waypointplats manuellt för att överföra och dela
med dig av data från en enhet till en annan. Om du har angett
en waypoint manuellt med hjälp av koordinater och platsen för
punkten inte visas där punkten ska vara kanske enhetens
kartreferenssystem och positionsformat inte stämmer överens
med det kartreferenssystem och positionsformat som
ursprungligen användes för att markera waypointen.
Positionsformat är det sätt på vilket GPS-mottagarens position
visas på skärmen. Visas vanligtvis som latitud/longitud i grader
och minuter med alternativ för grader, minuter och sekunder,
endast grader eller ett av flera rutnät.
Ett kartreferenssystem är en matematisk modell som avbildar en
del av jordens yta. Latitud- och longitudlinjer på en papperskarta
refererar till ett specifikt kartreferenssystem.
1 Ta reda på vilket kartreferenssystem och positionsformat som
använts när den ursprungliga waypointen skapades.
Om den ursprungliga waypointen togs från en karta bör det
finnas text på kartan som visar vilket kartreferenssystem och
positionsformat som använts för att skapa kartan. Oftast finns
det i närheten av kartnyckeln.
2 Välj Inställningar > Enheter.
3 Välj rätt inställningar för kartreferenssystem och
positionsformat.
4 Skapa waypointen igen.
Specifikationer
Mått
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till
131 °F)
Spänningsintervall för strömförsörj- Från 10 till 20 V
ning
Nominell ström
Bilaga
1A
9
Index
A
N
navigationslarm 8
nummervisning 6
alarm, ekolod 8
ankomstlarm 8
ankringslarm 8
användardata, ta bort 7
P
B
registrera enheten 9
reseplanerare. Se rutter
rutter 7
dela 6
navigera 7
redigera 7
skapa 7
ta bort 7
waypoints 6
visa lista med 7
bakgrundsbelysning 1
D
datafält 6
E
ekolod 2, 3
alarm 8
bottenlås 4
djuplinje 5
djupskala 2, 4
frekvenser 3, 4
färgpalett 5
Garmin ClearVü 2
känslighet 4
logg 2
realtid 5
realtidsbild 3
SideVü 3
siffror 2
störningar 5
svävande mål 2, 5
utseende 2, 5
waypoint 4
vyer 2–4
ytstörningar 5
zoom 3, 4
enhet
knappar 1
registrering 9
F
fabriksinställningar 8, 9
felsökning 9
färgläge 1
G
Garmin ClearVü 2
givare 1, 2
GPS
inställningar 7
signaler 1
GPS-noggrannhet 8
H
hemskärm, anpassa 1, 2
händelselogg 8
panorera 1
produktregistrering 9
R
S
satellitsignaler, söka 1
sida, ljusstyrka 1
SideVü 3
sidor. Se ekolod
skärminställningar 7
SOS 6
språk 7
spår 7
inspelning 7
spänning 8
summer 1
säker höjd 9
säkert djup 9
T
ta bort, alla användardata 7
U
ur kurs-larm 8
V
vatten, temperaturkompensation 8
W
waypoints 6, 9
dela 6
ekolod 4
man överbord 6
redigera 6
skapa 6
ta bort 6
Z
zoom 1
ekolod 4
I
infälld navigationsruta 6
inställningar 1, 2, 6–9
systeminformation 7
K
klocka 8
larm 8
knappar 1
ström 1
kölkompensation 8
L
larm 8
ankomst 8
ankringslarm 8
navigering 8
ur kurs 8
M
man överbord 6
Markera plats 6
måttenheter 8
mäta avstånd 6
10
Index
support.garmin.com
Juli 2017
190-01950-39_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising