Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | User manual | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Brukerveiledning

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Brukerveiledning
VHF 100/200-serien
brukerhåndbok
25W
LOCAL
DISTRESS
USA
16
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
WATCH
PA
SCAN
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (utenfor
Storbritannia)
0808 2380000 (innenfor Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Alle rettigheter forbeholdes. Dersom det ikke er uttrykkelig tillatt her, skal ingen del av denne håndboken
reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe lagringsmedium, for noe formål
uten uttrykkelig skriftlig samtykke på forhånd fra Garmin. Garmin gir hermed tillatelse til å laste ned én
enkelt kopi av denne håndboken til en harddisk eller annet elektronisk lagringsmedium, for visning og utskrift
av én kopi av denne håndboken eller av revisjon av denne, forutsatt at slik elektronisk eller utskrevet kopi av
denne håndboken må inneholde den komplette teksten med denne copyright-erklæringen, og forutsatt at all
uautorisert kommersiell distribusjon av denne håndboken eller noen revisjon av denne er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin reserverer seg retten til å endre eller
forbedre sine produkter og foreta endringer i innholdet uten forpliktelse til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins nettsted (www.garmin.com) for aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon angående bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dennes datterselskaper, registrert i USA og
andre land. GHS™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskaper. Varemerkene må ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
United States Power Squadrons® er et registrert varemerke for United States Power Squadrons. NMEA 2000®
og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Maritime Electronics Association.
CE-merking
CE teknisk kontrollorgan (0168) er kun gyldig for VHF 100i/VHF 200i.
0168
Introduksjon
Introduksjon
Radioene i VHF 100- og VHF 200-seriene gir deg muligheten til å kommunisere på alle
marine kanaler internasjonalt, i USA og i Canada samt på forhåndsinnstilte private kanaler.
Frekvensbåndene for USA og Canada er ikke tilgjengelig på VHF 100i. De gir også
mulighet til å overvåke ti WX (vær)-kanaler. VHF 100, VHF 200 og GHS™ 10 er beregnet
for bruk i Nord-Amerika, mens VHF 100i, VHF 200i og GHS 10i er for bruk i Europa og
resten av verden.
Radioene i VHF 100 og VHF 200-seriene har mange forbedrede funksjoner, inkludert de
som er listet opp i følgende tabell.
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
Auto-innkobling
●
●
●
●
Full klasse D digital selektiv kalling (DSC)
●
●
●
●
Posisjonssporing for å spore inntil tre andre
båter
●
●
●
●
Sender posisjonsforespørsler
●
●
●
●
Lokal mottakermodus for å forbedre
mottakerens ytelser i travle havnemiljøer
●
●
●
●
Opp til 25 watt sendeeffekt, valg mellom
1 watt og 25 watt
●
●
●
●
Egen tast for enkel ett-trykks tilgang til
kanalene 16/9
●
Kun kanal
16
●
Kun kanal
16
Funksjoner for NMEA 0183-grensesnitt
●
●
●
●
Funksjoner for NMEA 2000- grensesnitt
●
●
Tilleggsfunksjoner med NMEA
2000-kompatible Garmin kartplottere og
Garmin-autopilotsystem
●
●
Fritt plasserbar høyttaler og mikrofon
●
●
Støtter én GHS 10 eller én GHS 10i
fullfunksjons kablet mikrofon
●
●
●
●
●
●
●
●
®
Kablet høyttaler og mikrofon
●
Ropert og tåkehorn med effekt på
20 watt, med automatiske og manuelle
tåkehornsignaler og med justerbare
bassfrekvenser for tåkehornet
Toveis ropertfunksjon for lytting ved bruk av
kompatibel ropert.
Intercom-funksjon
Mottar NOAA-værvarsler
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
●
●
●
i
Introduksjon
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
ATIS-støtte
●
●
Tilpasset privatkanal (forhåndsinnstilt av din
Garmin-®forhandler)
●
●
Flerspråklig grensesnitt: Engelsk, Fransk,
Italiensk, Tysk og Spansk
●
●
Konvensjoner i denne håndboken
Når du i denne håndboken blir bedt om å velge et element ved hjelp av kanal-knappen, skal
du dreie kanalknappen for å utheve elementet, og så trykke på kanal-knappen for å velge
elementet.
Små piler (>) i teksten indikerer at du skal bruke kanal-knappen for å velge hvert enkelt
element i rekkfølge. Hvis teksten for eksempel indikerer “velg COMMUNICATIONS >
PROTOCOL,” skal du fullføre disse trinnene:
1. Drei kanal-knappen for å utheve COMMUNICATIONS, og trykk deretter på kanal
-knappen for å velge COMMUNICATIONS.
2. Drei kanal -knappen for å utheve PROTOCOL, og trykk deretter på kanal -knappen for å
velge PROTOCOL.
Instruksjoner for VHF 100/200-serien og GHS 10-serien
Denne håndboken gir instruksjoner for følgende enheter:
Nord-Amerikanske
modeller
Internasjonale
modeller
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
GHS 10
GHS 10i
Med mindre annet angis, er instruksjonene for radioer i VHF 100/200-serien og GHS
10-serien de samme.
ii
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Introduksjon
Innhold
Introduksjon...............................................................................................................i
Konvensjoner i denne håndboken........................................................................................ ii
Komme i gang...........................................................................................................1
Transceiverens frontpanel.................................................................................................... 1
Mikrofon og GHS 10-serie håndsett...................................................................................... 2
Display for transceiver og håndsett....................................................................................... 3
Tips....................................................................................................................................... 4
Grunnleggende betjening........................................................................................5
Slå radioen på og av............................................................................................................. 5
Justere radioens volum......................................................................................................... 5
Justere volumet på GHS 10 eller GHS 10i........................................................................... 5
Justere squelchen på radioen............................................................................................... 5
Justere squelchen på GHS 10 eller GHS 10i........................................................................ 5
Velge kanaler........................................................................................................................ 5
Skanne og lagre kanaler....................................................................................................... 6
Overvåke flere kanaler.......................................................................................................... 7
Omprogrammering av andreprioritetskanal.......................................................................... 8
Bruke 16/9-modus................................................................................................................. 8
Skifte mellom 1 W og 25 W sendemoduser.......................................................................... 8
Justere lokalt/fjernt-mottaksfølsomheten.............................................................................. 9
Bruke intercomen.................................................................................................................. 9
Bruke ropert........................................................................................................................ 10
Bruke tåkehorn.................................................................................................................... 10
Lytte til NOAA-værmeldinger og aktivere væralarmer........................................................ 12
Automatisk senderidentifikasjonssystem (ATIS)................................................................. 13
Digital selektiv kalling (DSC).................................................................................15
Angi ditt MMSI-nummer...................................................................................................... 15
Vise ditt MMSI-nummer...................................................................................................... 16
DSC-nødkallinger................................................................................................................ 16
Foreta kallinger................................................................................................................... 18
Motta kallinger..................................................................................................................... 21
Posisjonssporing................................................................................................................. 22
Arbeide med kallingsloggene.............................................................................................. 23
Bruke katalogen.................................................................................................................. 26
Legge til og endre gruppeoppføringer................................................................................. 26
Konfigurere DSC-innstillinger.............................................................................................. 27
Avansert bruk.........................................................................................................29
NMEA 0183 og NMEA 2000................................................................................................ 29
Endre driftsinnstillingene..................................................................................................... 30
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
iii
Introduksjon
Tillegg......................................................................................................................35
Alarmer og meldinger.......................................................................................................... 35
Kanalliste............................................................................................................................ 36
Spesifikasjoner.................................................................................................................... 46
Stell og vedlikehold av enheten.......................................................................................... 49
Register...................................................................................................................50
iv
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Komme i gang
Komme i gang
Transceiverens frontpanel
Squelch
25W
DISTRESS
USA
16
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
WATCH
PA
Volum
SCAN
PWR eller
16/9
Kanal
DISTRESS
HI/LO
DSC
MENU
CLEAR
DISTRESS – trykk for å starte en DSC-nødkalling hvis du har programmert radioen med et
MMSI-nummer.
Squelch – drei for å justere squelch-nivået.
Volum – drei for å justere volumet.
PWR eller 16/9 – trykk og hold denne tasten for å slå radioen på og av. Når radioen er på,
trykk og slipp denne tasten for å få radioen til å skifte mellom kanal 16, din andreprioriterte
kanal og din opprinnelige kanal.
Kanal – drei for å endre kanal på radioen, eller trykk for å velge et menyelement. Når du
står i startskjermen, trykk tasten for å gå til WX (værmelding)-kanaler (kun VHF 100 og
VHF 200).
HI/LO – trykk for å velge mellom mottaksinnstillinger for lokal og fjern, eller for å
overstyre 1 W sendeeffekt for visse kanaler.
DSC – trykk for å vise en meny med DSC-alternativer. Trykk igjen for å gå tilbake til
startskjermen.
MENU – trykk for å vise en meny med konfigurasjonsalternativer. Trykk igjen for å gå
tilbake til startskjermen.
CLEAR – trykk for å gå tilbake til forrige skjerm når du står i menyen alternativer. Denne
tasten vil også avbryte eller dempe innkommende DSC-kallinger.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
1
Komme i gang
Mikrofon og GHS 10-serie håndsett
Med unntak av justering av volumet og squelchen fungerer håndsettet på samme måte som radioen.
PTT
PTT
Pil opp
Pil ned
25W
DISTRESS
USA
16
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
WATCH
PA
DISTRESS
SCAN
16+ eller 16/9
HI/LO
MENU
Volum/
Squelch
Kanal
CLEAR
DSC
16+ eller 16/9
PTT (trykk for å snakke) – trykk for å gå ut av gjeldende meny og gå tilbake til startsiden
for å begynne å sende.
DISTRESS (GHS 10 og GHS 10i) – trykk for å starte en DSC-nødkalling hvis du har
programmert radioen med et MMSI-nummer.
Pil opp og ned (mikrofon) – trykk for å skifte kanal for radioen.
Kanal – drei for å endre kanal på radio, eller trykk for å velge et menyelement. Når du står i
startskjermen, trykk tasten for å gå til WX (værmelding)-kanaler (kun GHS 10).
CLEAR – trykk for å gå tilbake til forrige skjerm når du står i menyen alternativer. Denne
tasten vil også avbryte eller dempe innkommende DSC-kallinger.
DSC – trykk for å vise en meny med DSC-alternativer. Trykk igjen for å gå tilbake til
startskjermen.
16+ (VHF 100i/200i; GHS 10i) eller 16/9 (VHF 100/200; GHS 10) – trykk og slipp for å
få radioen til å skifte mellom kanal 16, din andreprioriterte kanal og din opprinnelige kanal.
HI/LO – trykk for å velge mellom mottaksinnstillinger for lokal og fjern, eller for å
overstyre 1 W sendeeffekt for visse kanaler.
MENU – trykk for å vise en meny med konfigurasjonsalternativer. Trykk igjen for å gå
tilbake til startskjermen.
Volum/Squelch – trykk for å skifte funksjon for kanalknappen for å justere nivåene for
volum og squelch.
2
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Komme i gang
Display for transceiver og håndsett
Startskjermen er den mest brukte skjermen i systemet. Den viser all din aktuelle
informasjon, som f.eks. gjeldende kanal, frekvensbånd og kanalnavn.
System­
statusikoner
Kanal
RX TX 25W 1W
DISTRESS
16
WATCH
LOCAL
ATIS
USA
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹Œ UTC
””MPH ˆ’”°T
–
PA
SCAN
Frekvensbånd
Breddegrad
Lengdegrad
Tid
Fart over grunn/Kurs
over grunn
Programmerbare taster
Kanal – gjeldende arbeideskanal.
Frekvensbånd – gjeldende frekvensbånd: Internasjonal, kanadisk eller USA.
Breddegrad, Lengdegrad og Tid – gjeldende breddegrad, lengdegrad og tid vises hvis
transceiveren er koblet til en GPS-enhet. Hvis transceiveren ikke er koblet til en GPS-enhet,
kan du manuelt legge inn posisjonen og tiden da du la inn posisjonsdata.
Fart over grunn (SOG)/Kurs over grunn (COG – gjeldende SOG eller COG vises hvis
transceiveren er koblet til en GPS-enhet.
Programmerbare taster – brukes til å velge elementer. Tastenes funksjon endres avhengig
av hva du holder på med.
Systemstatusikoner – se følgende tabell.
RX Squelch-nivået
brytes av mottak av
et innkommende
signal
Lagret kanal
Automatisk
kanalskifte deaktivert
TX Sending
LOCAL Mottakermodus
for områder med
radiofrekvensinterferens
(f.eks. havner)
Innkommende eller
tapt DSC-kalling
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
25W Sending med
25 watt
ATIS
ATIS aktivert
Værvarsling
1W Sending med
1 watt
Posisjonssporing
aktivert
Ekstern GPS
tilkoblet
3
Komme i gang
Tips
Merk deg følgende tips når du bruker radioen eller håndsettet:
• Trykk og slipp PTT-tasten når som helst under betjeningen for å gå tilbake til
startskjermen.
• Trykk på CLEAR-tasten for å vise forrige skjerm.
• Velg OK for å lagre endringene og gå tilbake til startskjermen.
• Velg ab under inntasting av data for å gå tilbake til forrige tegn.
4
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Grunnleggende betjening
Grunnleggende betjening
Slå radioen på og av
Viktig: For å bruke DSC-funksjonene i radioen, må du først angi et MMSI-nummer. Se side
15 for mer informasjon.
Slå på radioen, trykk og hold inne 16/9-tasten. Hvis du ikke har angitt et MMSI
(Mobile Maritime Safety Identity)-nummer, må du trykke på CLEAR-tasten for å åpne
startskjermen. Slå av radioen, trykk og hold inne 16/9-tasten.
TIPS: For informasjon om aktivering av auto-innkobling, se side 31.
Justere radioens volum
• For å justere opp volumet på radioen, drei Volum-knappen med urviseren.
• For å justere ned volumet på radioen, drei Volum-knappen mot urviseren.
TIPS: For å stille inn passende volum skal du først dreie squelch-nivået til av og så justere
volumet. Se nedenfor for informasjon om justering av squelch-nivå.
Justere volumet på GHS 10 eller GHS 10i
1. Trykk på VOL/SQL-tasten inntil skjermen viser “CURRENT VOLUME.”
2. Drei kanal-knappen på håndsettet for å justere nivået.
Justere squelchen på radioen
Squelch-kontrollen gjør det mulig å undertrykke uønsket statisk støy ved mottak.
1. Ved mottak, drei på Squelch-knappen mot urviseren inntil du hører lyd.
2. Drei Squelch-knappen med urviseren inntil du ikke lenger hører bakgrunnsstøy.
Justere squelchen på GHS 10 eller GHS 10i
1. Trykk på VOL/SQL -tasten inntil skjermen viser “CURRENT SQUELCH”.
2. Ved mottak, drei på Volum -knappen mot urviseren inntil du hører lyd.
3. Drei Volum -knappen med urviseren inntil du ikke lenger hører bakgrunnsstøy.
Velge kanaler
• Drei kanal-knappen med eller mot urviseren for å skifte kanal.
• For å skifte kanal ved hjelp av mikrofonen, trykk piltast opp eller ned. For å rulle raskt
gjennom kanalene, trykk og hold piltast opp eller ned.
Se side 36 for lister med kanaler internasjonalt, i Canada og i USA.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
5
Grunnleggende betjening
Sende med radioen eller håndsettet
1. Velg den riktige kanalen.
2. Sjekk om kanalen er ledig før du sender. Forskriftene fra Federal Communications
Commission (FCC) og internasjonale forskrifter krever at du ikke hindrer andres
kommunikasjon.
3. Trykk på PTT-tasten på mikrofonen eller håndsettet for å sende på gjeldende kanal.
TX -ikonet vises øverst i skjermen.
4. Si frem meldingen din og slipp PTT -tasten.
MERK: Fem minutter er maksimal tid for en sending. Når du har trykket PTT-tasten i fem
minutter, deaktiveres PTT inntil du slipper opp PTT-tasten.
Overstyre sendeeffektinnstillingen LO (1 W)
I frekvensbåndet i USA er det krav til at sendinger på kanalene 13 og 67 skal ha lav
effektinnstilling (1 watt) som standard. Du kan overstyre denne effektinnstillingen ved å
trykke på 25W programmerbar tast under sending.
1. Hvis du er på USA-kanalene 13 eller 67 når du trykker på PTT-tasten, viser skjermen en
melding om å trykke 25W for å overstyre kravet om sending med 1 W.
2. Trykk og hold inne 25W programmerbar tast for å sende på HI. Radioen overstyrer
kravet om sending med 1 W når du trykker på 25W programmerbar tast.
Skanne og lagre kanaler
Viktig: Hvis du slår på ATIS, er det ikke mulig for radioen å skanne eller lagre kanaler. Se
side 13.
Skanne alle kanaler
Når du skanner kanaler søker radioen etter kanaler hvor det finnes sendere. Hvis det finnes
sendinger på en kanal, stopper radioen på kanalen inntil sendingen stopper. Etter fire
sekunder med inaktivitet på kanalen, fortsetter radioen skanningen.
1. Velg SCAN > ALL.
2. Velg mellom følgende alternativer:
• SKIP – dette alternativet vises hvis aktive kanaler oppdages. Når du velger dette
alternativet vil systemet fortsette skanningen og inkluderer ikke denne kanalen ved
påfølgende passeringer.
• +CH16 – Kanal 16 skannes mellom hver annen kanal som skannes (for eksempel:
21, 16, 22, 16, og så videre). “ALL SCAN +CH16” vises på skjermen.
• -CH16 – Kanal 16 skannes i normal rekkefølge (for eksempel 14, 15, 16, 17, og så
videre). “ALL SCAN” vises på skjermen.
• EXIT – bringer deg tilbake til startskjermen. Systemet avslutter den pågående
skanningen og fortsetter mottak på kanalen hvor du avsluttet skanningen.
6
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Grunnleggende betjening
Lagre kanaler
Du kan lagre alle kanaler unntatt WX (vær)-kanaler i transceiverens minne. Du kan skanne
dine lagrede kanaler separat fra skanning av alle kanalen radioen mottar. Det er ingen
begrensning i antall kanaler du kan lagre.
Lagre en kanal:
1. Velg SCAN.
2. Drei kanal-knappen for å gå til andre kanaler.
3. For å lagre en kanal, velg SAV CH. En stjerne øverst i skjermen indikerer en lagret
kanal.
Fjerne lagret status fra en kanal:
1. Velg SCAN.
2. Drei kanal -knappen for å gå til andre kanaler.
3. Velg SAV CH.
Skanne lagrede kanaler
1. Velg SCAN.
2. Velg SAVED.
MERK: Denne skanningen inkluderer ikke kanal 16 med mindre du lagret kanal 16 i minnet.
Men du kan velge +16 å skanne kanal 16 mellom hver annen kanal som skannes (for eksempel:
21, 16, 32, 16). Når denne innstillingen er aktivert, viser den programmerbare tasten -16. Velg
-16 for å skanne dine lagrede kanaler i normal rekkefølge (for eksempel 08, 10, 11, 14).
Overvåke flere kanaler
Viktig: Radioen deaktiverer overvåking av flere kanaler (dobbelt og trippel vakt) hvis du
slår på ATIS. Se side 13.
Velg WATCH for å overvåke prioriterte kanaler og den aktuelle valgte kanalen for
kringkastingsaktivitet. Kanal 16 er førsteprioritetskanal på din radio. Kanal 9 er standard
andreprioritetskanal, men du kan velge en annen kanal som din andreprioritetskanal. For
mer informasjon om omprogrammering av andreprioritetskanal, se side 8.
Overvåke to kanaler (dobbel vakt)
Dobbel vakt gjør at du kan skifte mellom den gjeldende kanal du har valgt og kanal 16.
1. Velg WATCH.
2. Velg DUAL. “DUAL WATCH”, den gjeldende valgte kanalen og kanal Channel 16 vises
på skjermen – for eksempel, “DUAL WATCH CH: 75 + 16”.
3. For å avslutte dobbel vakt, velg EXIT.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
7
Grunnleggende betjening
Overvåke tre kanaler (trippel vakt)
Trippel vakt gjør at du kan skifte mellom overvåking av den gjeldende kanalen du har valgt,
kanal 16 og din andreprioritetskanal.
1. Velg WATCH.
2. Velg TRI. “TRI WATCH”, den gjeldende valgte kanalen, kanal 16 og din
andreprioritetskanal vises på skjermen – for eksempel, “TRI WATCH CH: 75 + 16 + 9”.
3. For å avslutte trippel vakt, velg EXIT.
Omprogrammering av andreprioritetskanal
Du kan omprogrammere radioen til å registrere en annen kanal enn kanal 9 som din
andreprioritetskanal.
1. Velg MENU.
2. Velg CHANNEL > 2ND PRIORITY.
3. Drei kanal-knappen, eller bruk piltast opp og ned på mikrofonen eller håndsettet til å
endre kanalvisningen på skjermen.
4. Når korrekt kanal vises, velg OK.
Bruke 16/9-modus
16/9 er en prioritert tjeneste som aktiveres ved å trykke på 16/9-tasten på transceiveren
eller mikrofonen. Et trykk på 16/9-tasten stopper den pågående operasjonen og endrer din
gjeldende arbeidskanal til kanal 16 ved første trykk, din andreprioritetskanal ved andre
trykk, og din opprinnelige kanal ved tredje trykk. Når du skifter til denne modusen endres
sendeeffekten til HI (25 W), og når du gå ut av modusen gjenopprettes tidligere innstillinger.
1. Trykk på 16/9-tasten for å skifte umiddelbart til kanal 16 og endre sendeeffekten til HI (25
W). For å sende med LO effekt i 16/9-modus, trykk på HI/LO-tasten og velg deretter 1W.
Radioen viser 1Wpå skjermen for å indikere sending med lav effekt.
2. Trykk på 16/9-tasten igjen for å skifte til din andreprioritetskanal.
3. Trykk på 16/9-tasten en tredje gang for å gå tilbake til tidligere innstilt arbeidskanal og
tidligere sendeeffektinnstilling.
Skifte mellom 1 W og 25 W sendemoduser
Du kan kontrollere radioens sendeeffekt. Det finnes to alternativer: LO (1 W) og HI (25 W).
LO brukes normalt til lokale sendinger, mens HI normalt brukes sending over større
avstander og nødmeldinger.
MERK: Når du trykker på 16/9-tasten, skifter radioen til HI effekt. Når du står i 16/9-modus
sender radioen automatisk med HI effekt på kanal 16 og andreprioritetskanalen (kanal 9 som
standard). Imidlertid kan du skifte til LO effekt i 16/9-modus.
8
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Grunnleggende betjening
Når to signaler sendes ut på samme frekvens, vil en VHF-radio kun motta det sterkeste
av de to signalene. Ved annet enn nødkallinger skal du sende med laveste effektinnstilling
som gjør det mulig å kommunisere. Det reduserer muligheten for at din sending forstyrrer
sendingen til uvedkommende tredjeparter.
I frekvensbåndet i USA er det krav til at sendinger på kanalene 13 og 67 skal ha lav
effektinnstilling (1 watt) som standard. Du kan overstyre denne effektinnstillingen ved å
trykke på 25W programmerbar tast under sending.
Skifte mellom LO og HI sendeeffekt:
1. Trykk på HI/LO-tasten.
2. Velg 1W eller 25W for å skifte mellom LO og HI sendeeffektmodus.
TIPS: Radioen går tilbake til startskjermen automatisk to sekunder etter endring eller
1 W/25 W-modus. Du kan også velge OK for å gå tilbake til startskjermen.
Justere lokalt/fjernt-mottaksfølsomheten
Du kan kontrollere radioens mottakssensitivitet. Hvis du opplever støy i områder med stor
trafikk eller områder med elektromagnetisk interferens (forårsaket av f.eks. basestasjoner
i mobilnettet), skal du stille mottakssensitiviteten til lokalt for å redusere sensitiviteten for
mottakeren. I fjerntliggende områder og i åpen vann skal mottakssensitiviteten settes på
fjernt for å sikre at du bruker maksimal rekkevidde for mottakeren.
LOCAL
-ikonet vises på skjermen når innstillingen er satt til lokal mottakssensitivitet.
1. Trykk på HI/LO-tasten.
2. Velg LOCAL/DIST for å skifte mellom lokal og fjern modus.
Bruke intercomen
Bruk av intercom gjelder bare for radioer i VHF 200-serien og håndsett i GHS 10-serien.
Intercom-funksjonen er en del av PA-systemet (Public Address) i radioen. Med valgfritt
GHS 10 eller GHS 10i håndsett kan du bruke radioen og håndsettet som et intercomsystem for toveis kommunikasjon. Du kan bruke radioen til å starte kommunikasjon med et
håndsett, og du kan bruke et håndsett til å starte kommunikasjon med radioen.
TIPS: Når radioen er i intercom-modus, mottar den ikke trafikk fra din gjeldende kanal.
Starte en intercom-kalling
1. Velg PA > INTRCM.
2. Velg en enhet fra listen. Valg av ALL vil sende til alle stasjoner. Den andre parten må
trykke på PTT-tasten på mottaksenheten for å akseptere kallingen.
3. Trykk og hold inne PTT-tasten og si frem meldingen din.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
9
Grunnleggende betjening
4. Slipp opp PTT-tasten og lytt etter svar.
5. Når du og den andre parten har fullført samtalen, velg EXIT for å gå tilbake til
startskjermen.
Motta en intercom-kalling
1. Skjermen indikerer hvilken stasjon som kaller. Trykk og slipp PTT-tasten for å akseptere
kallingen.
2. Når den andre parten er ferdig med å snakke, trykk og hold inne PTT-tasten og si frem
meldingen din.
3. Når du og den andre parten har fullført samtalen, velg EXIT for å gå tilbake til startskjermen.
Bruke ropert
Ropertfunksjon er kun tilgjengelig med VHF 200-serien. Du må anskaffe og
montere en valgfri ropert på dekk eller annet sted for å bruke denne funksjonen. Se i
installasjonsinstruksjoner for VHF 100/200-serie for informasjon om installasjon.
Roperten som er en del av PA-systemet i radioen, gjør det mulig å rope ut meldinger på
båten eller fra båten til land. Roperten gir mulighet for toveis kommunikasjon: Du kan
henvende deg til skipet ved hjelp av radio eller håndsett, og lyd som mottas gjennom hornet
kan høres gjennom radiohøyttaleren. For fartøy med innelukkede kabiner gjør dette det
mulig å høre hva som skjer på dekk.
MERK: Når radioen er i ropertmodus, mottar den ikke trafikk fra din gjeldende kanal.
Bruke ropertfunksjonen:
1. Velg PA > HAILER. Lyder som mottas via roperten kan høres gjennom radioens høyttaler.
2. Trykk og hold inne PTT-tasten og si frem meldingen din.
3. Drei kanal-knappen eller velg pil opp og pil ned for å justere ropertvolumet.
4. Slipp opp PTT-tasten for å lytte.
5. Velg EXIT for å gå tilbake til startskjermen.
Bruke tåkehorn
Tåkehornfunksjon er kun tilgjengelig med VHF 200-serien. Du må anskaffe og
montere en valgfri ropert på dekk eller annet sted for å bruke denne funksjonen. Se i
installasjonsinstruksjoner for VHF 100/200-serie for informasjon om installasjon.
Tåkehornfunksjonen er en del av PA-systemet i radioen. Du kan sende ut tåkehornlyden
gjennom en ropert eller en utvendig høyttaler. Radioen kan aktivere tåkehornet automatisk
ved hjelp av et standard forhåndsdefinert mønster, eller du kan aktivere det manuelt.
På samme måte som med roperten, kan du når du bruker tåkehornet manuelt, motta lyd
gjennom hornet som høres gjennom radiohøyttaleren mellom tåkehornsignalene.
10
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Grunnleggende betjening
Automatisk aktivering av tåkehorn
1. Velg PA > FOG.
2. Velg AUTO fra listen.
3. Velg et av følgende alternativer. Radioen veksler mellom å sende ut tonemønsteret eller
ringing, og mottak av radiotrafikk.
• UNDERWAY
• STOPPED
• SAILING/FISHING
• RESTRICT/TOW
• UNDER TOW
• PILOT
• AT ANCHOR
• AGROUND
4. Drei kanal-knappen for å justere volumet på hornet.
5. Velg EXIT for å slå av automatisk aktivering og gå tilbake til startskjermen.
Manuell aktivering av tåkehornet
MERK: Når du aktiverer hornet manuelt, vil radioen ikke veksle for å motta radiotrafikk
mellom aktivering av hornet.
For å aktivere tåkehornet:
1. Velg PA > FOG.
2. Velg MANUAL fra listen. Lyder som mottas via roperten kan høres gjennom radioens
høyttaler.
3. Trykk på PTT-tasten på mikrofonen eller håndsettet for å aktivere hornet. Hornet stopper
når du slipper PTT-tasten.
4. Drei kanal -knappen for å justere volumet på hornet.
5. Velg EXIT for å gå tilbake til startskjermen.
Justere lydfrekvensen på tåkehornet
Du kan øke eller redusere tåkehornets lydfrekvens. Toneleiet vil bli høyere med økt
frekvens og bli lavere med redusert frekvens. Minimumsinnstilling er 200 Hz og
maksimumsinnstilling er 850 Hz. Standardinnstillingen er 350 Hz. Tåkehornets frekvens er
fastsatt i offentlig forskrifter. Normalt fastsetter forskriftene den nødvendige frekvensen i
forhold til fartøyets størrelse.
1.
2.
3.
4.
Velg MENU-tasten.
Velg SYSTEM > FOG FREQUENCY.
Bruk kanal-knappen til å justere frekvensen i trinn på 50 Hz.
Velg ACCEPT for å lagre endringene og gå tilbake til startskjermen. Velg CANCEL for å
ignorere endringene og gå tilbake til forrige skjerm.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
11
Grunnleggende betjening
Lytte til NOAA-værmeldinger og aktivere væralarmer
Det er 10 WX (vær)-kanaler som er forhåndsprogrammert i radioen for å overvåke
værmeldinger fra National Oceanic and Atmospheric Organization (NOAA). WX-kanaler er
kun lyttekanaler.
Kringkastingene sendes i kontinuerlig sløyfe og oppdateres regelmessig. Fordi NOAAværsentrene som kringkaster informasjonen er regionale, vil værinformsjonen være relevant
for ditt kringkastingsområde.
MERK: Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig med VHF 100i eller VHF 200i. NOAAkringkastinger på WX-kanaler er kun tilgjengelig i USA og noen regioner i Canada.
Gå til WX (vær)-modus
1. Mens du står i startsiden, trykk kanal-knappen. “WX” vises for å indikere at du lytter på
WX-frekvensen.
2. Drei kanal-knappen for å skifte kanal.
3. Velg EXIT for å gå tilbake til startskjermen. Radioen går tilbake til kanalen du lyttet til før
du gikk til WX-modus.
Aktivere WX (vær)-varslinger
Du kan aktivere radioen slik at den kontinuerlig overvåker NOAA-værvarsler. Hvis radioen
registrerer en innkommende værvarsling, stiller den automatisk inn på WX-kanalen som
kringkaster værvarslet. Radioen mottar ikke WX-varslinger hvis senderen er aktiv.
MERK: Når du aktiverer værvarslinger, vil radioen kun overvåke den sist overvåkede
værkanalen.
1. Trykk på kanal-knappen for å gå til WX-modus.
2. Velg ALERT.
3. Velg EXIT eller trykk på kanal-tasten for å gå tilbake til startskjermen.
-ikonet indikerer at WX-varslinger er aktivert.
Deaktivere WX (vær)-varslinger
1. Trykk på kanal -knappen for å gå til WX-modus.
2. Velg ALERT.
3. Velg EXIT for å gå tilbake til startskjermen.
12
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Grunnleggende betjening
Automatisk senderidentifikasjonssystem (ATIS)
ATIS er et fartøysidentifikasjonssystem som kan brukes på visse innlandsvannveier i visse
land i Europa. Garmin-forhandleren din kan programmere VHF 100i, VHF 200i eller
GHS 10i til å bruke ATIS hvis du planlegger å bruke radioen på vannveier som befinner seg
innenfor grensene for Basel-avtalen (Regional Arrangement Concerning the Radiotelephone
Service on Inland Waterways). Bruk av ATIS er forbudt utenfor de europeiske
innlandsvannveien, ifølge Basel-avtalen.
Når du aktiverer ATIS sendes det ut et datasignal som identifiserer stasjonen ved slutten
av hver sending. Data som identifiserer posisjonen din, sendes ikke, men posisjonen din
beregnes ved hjelp av trianguleringsmetoden av kystradiostasjoner som mottar sendingene
dine.
For å aktivere ATIS skal du angi ditt ATIS-identifikasjonsnummer (se nedenfor), og
så slå på ATIS (se side 14). Kontakt din Garmin-forhandler for å fastsette ditt ATISidentifikasjonsnummer og finne ut om ATIS-kravene for din region.
Radioen din deaktiverer følgende funksjoner når du aktiverer ATIS:
• Digital selektiv kalling (DSC)
• Dobbel vakt og Trippel vakt
• Kanalskanning
Følgende internasjonale kanaler er begrenset til å sende med lav effekt (1 watt) når du
aktiverer ATIS: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 og 77.
Legge inn ditt ATIS-identifikasjonsnummer
VIKTIG: Vær nøye når du legger inn ditt ATIS-identifikasjonsnummer, fordi du kan bare
legge det inn én gang. Hvis du må endre ditt ATIS-identifikasjonsnummer etter at du har lagt
det inn, må du ta med radioen til din Garmin-forhandler for omprogrammering.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg ATIS > MY ATIS ID.
3. For hvert tall i sekvensen skal du drei kanal -knappen med urviseren for å øke tallet og
mot urviseren for å redusere tallet.
4. Trykk på kanal -knappen for å godta tallet og gå til neste tall i sekvensen.
5. Velg ACCEPT når du har lagt inn ditt ATIS-nummer. Radioen ber deg om å legge inn
nummeret på nytt.
6. Angi ditt ATIS ID-nummer igjen og velg ACCEPT. Hvis ATIS ID-nummerne du har
lagt inn ikke stemmer med hverandres, viser skjermen “ATIS ID NUMBERS DO NOT
MATCH”. Velg RETRY og angi nummerne igjen.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
13
Grunnleggende betjening
Vise ditt ATIS ID-nummer
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg ATIS > MY ATIS ID.
3. Velg OK for å gå tilbake til forrige skjerm, eller trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til
startskjermen.
Slå ATIS-funksjonalitet på og av
1.
2.
3.
4.
Trykk på MENU-tasten.
Velg ATIS > ATIS.
Velg ON eller OFF. Når ATIS er aktiver, vises ATIS -ikonet på skjermen.
Velg OK for å lagre endringene og gå tilbake til startskjermen. Trykk på MENU-tasten for
å gå til startskjermen uten å lagre endringene.
14
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Digital selektiv kalling
Digital selektiv kalling (DSC)
DSC er en nøkkelkomponent i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). DSC
tilfører VHF-radioer evnen til å sende eller motta digitale kallinger direkte til eller fra andre
fartøy og landstasjoner, inkludert kystvakten i USA og Canada. Radioen din har fullverdige
Class D DSC-funksjoner.
Hvis du har en GPS-enhet koblet til transceiveren, overføres din breddegrad og lengdegrad
samt gjeldende klokkeslett når du sender en nødkalling eller en annen type DSC-kalling.
Hvis du har lagt inn posisjonsinformasjon manuelt, overføres breddegrad, lengdegrad
tidspunkt med kallingen. Når du får overført posisjonen din automatisk, betyr det at du ikke
må identifisere posisjonen i en nødssituasjon.
Kanal 70 er reservert utelukkende for DSC-kallinger, og radioen din bruker en dedikert
mottaker til å opprettholde konstant vakt på kanal 70. Du trenger ikke skifte kanal for å
utføre DSC-kallinger fordi radioen automatisk skifter til kanal 70 for å sende en DSCkalling. Radioen sender DSC-data over kanal 70 på mindre enn ett sekund, og stiller seg
deretter inn på riktig kanal for talekommunikasjon.
Viktig: For å bruke DSC-funksjonene i radioen, må du først angi et MMSI (Mobile
Maritime Safety Identity)-nummer. Et MMSI-nummer identifiserer hver enkelt DSC-radio, på
tilsvarende måte som et telefonnummer.
Viktig: Radioen deaktiverer DSC hvis du slår på ATIS. Se side 13.
-ikonet vises når du har en innkommende eller en tapt DSC-kalling.
Angi ditt MMSI-nummer
MMSI (Mobile Maritime Safety Identity)-nummeret er en ni-sifret kode som fungerer som
DSC-selvidentifiseringsnummer, og det er påkrevd for å kunne bruke DSC-funksjonen i
radioen. Du kan få et MMSI-nummer fra telemyndighetene eller skipsregisteret i ditt land.
I USA kan du få et MMSI-nummer fra følgende kilder:
• Federal Communications Commission (FCC) – tildelingene er internasjonale anerkjent
• BoatU.S., Sea Tow eller United States Power Squadrons® – tildelingene er kun USAs
farvann
Når du har fått ditt MMSI-nummer må du legge inn nummeret i radioen for å aktivere DSC.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
15
Digital selektiv kalling
VIKTIG: Vær nøye når du legger inn ditt MMSI-nummer, fordi du kan bare legge det inn én
gang. Hvis du må endre ditt MMSI-nummer etter at du har lagt det inn, må du ta med radioen
til din Garmin-forhandler for omprogrammering.
Legge inn ditt MMSI-nummer:
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg DSC > MY MMSI.
3. For hvert tall i sekvensen skal du drei kanal-knappen med urviseren for å øke tallet
og mot urviseren for å redusere tallet. Trykk på kanal-knappen for å gå til neste tall i
sekvensen. Velg ab for å gå tilbake til forrige tegn.
4. Velg ACCEPT når du har lagt inn ditt MMSI-nummer. Radioen ber deg om å bekrefte
innleggingen.
5. Angi ditt MMSI-nummer igjen og velg ACCEPT. Hvis MMSI-nummerne du har lagt inn
ikke stemmer med hverandres, viser skjermen “MMSI NUMBERS DO NOT MATCH”.
Velg RETRY og gjenta prosessen Hvis du ikke ønsker å legge inn ditt MMSI-nummer nå,
velg CANCEL.
Vise ditt MMSI-nummer
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg DSC > MY MMSI.
3. Velg OK for å gå tilbake til forrige skjerm, eller trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til
startskjermen.
DSC-nødkallinger
Når du foretar en DSC-nødkalling, senes kallingen din til alle DSC-utstyrte radioer innenfor
mottaksrekkevidde. Din gjeldende GPS-posisjon (breddegrad og lengdegrad) og gjeldende
klokkeslett inkluderes i sendingen hvis du har en GPS-enhet koblet til din transceiver. Hvis
du har lagt inn posisjonsinformasjon og tidspunkt manuelt, overføres dataene med kallingen.
For informasjonen om manuell oppdatering av din posisjonsinformasjon, se side 27.
MERK: Gjør deg kjent med standard formatet og protokoll for nødkallinger for å sikre at
kallingen din er klar og effektiv.
Sende en utspesifisert nødkalling
Når du sender en uspesifisert nødkalling, angir du ikke type nødssituasjon til
mottakerstasjonene. Sending av en uspesifisert nødkalling er en kortere og raskere prosedyre
som kan spare tid ved en nødssituasjon.
1. Løft opp det fjærbelastede dekselet og trykk og hold inne DISTRESS-tasten i minst
tre sekunder. Transceiveren piper, og skjermen viser “DISTRESS CALL COUNTING
DOWN”. Kanalfeltet teller ned sekunder fra 3 til 1.
16
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Digital selektiv kalling
2. Radioen utløser automatisk en alarm, slår over på kanal 70, og sender kallingen din på
HI (25 W) effekt. Du kan trykke på hvilken som helst knapp for å slå av alarmen.
3. Når du har sendt nødkallingen din, stiller radioen seg automatisk inn på kanal 16 med HI
(25 W) effekt. Trykk på PTT-tasten på mikrofonen eller håndsettet, og si frem meldingen
din. Radioen venter på en bekreftelse (ACK) på kanal 70 fra en lyttende stasjon.
Sende en spesifisert nødkalling
Når du sender en spesifisert nødkalling, sendes type nødssituasjon til de mottakende
stasjonene.
1. Løft opp det fjærbelastede dekselet, og trykk DISTRESS-tasten.
2. Bruk kanal -knappen til å velge type nødkalling:
• UNDESIGNATED
• FIRE
• FLOODING
• COLLISION
• GROUNDING
• CAPSIZING
• SINKING
• ADRIFT
• ABANDONING
• PIRACY
• MAN OVERBOARD
MERK: For å gå ut av denne skjermen uten å sende en spesifisert nødkalling, trykk CLEARtasten for å gå tilbake til startsiden, eller trykk 16/9-tasten for å still inn på kanal 16.
3. Trykk og hold inne DISTRESS-tasten i minst tre sekunder.
4. Transceiveren piper, og skjermen viser “DISTRESS CALL COUNTING DOWN”.
Kanalfeltet teller ned sekunder fra 3 til 1.
5. Radioen utløser automatisk en alarm, slår over på kanal 70, og sender kallingen din på
HI (25 W) effekt. Du kan trykke på hvilken som helst knapp for å slå av alarmen.
6. Når du har sendt nødkallingen din, stiller radioen seg automatisk inn på kanal 16 med HI
(25 W) effekt. Trykk på PTT-tasten på mikrofonen eller GHS 10 og si frem meldingen din.
Radioen venter på en bekreftelse (ACK) fra en lyttende stasjon.
Venter på bekreftelse av nødkalling
Hvis radioen ikke mottar en bekreftelse for nødkalling, sender radioen nødkallingen igjen
på tilfeldige tidspunkter med intervall på 3,5 og 4,5 minutter. Denne prosessen gjentas
kontinuerlig inntil radioen mottar en bekreftelse.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
17
Digital selektiv kalling
Motta en bekreftelse på nødkallingen:
1. Når radioen mottar en nødkallingsbekreftelse, piper den og skjermen viser “DISTRESS
ACK”. Du kan trykke på hvilken som helst knapp for å slå av pipetonen.
2. Velg ] å vise tilleggsinformasjon. Hvis MMSI-nummeret til stasjonen som sender ACKsignalet er oppført i din katalog, vil navnet som er knyttet til MMSI-nummeret bli vist på
skjermen. Hvis ikke, viser skjermen MMSI-nummeret.
3. Velg ACCEPT.
Stoppe automatisk repetert sending av nødkallinger
For å stoppe radioens automatisk repeterte sending av nødkalling, velg CANCEL. Radioen vil
fortsatt være innstilt på kanal 16. Valg av CANCEL kommuniserer ikke til andre stasjoner at
du ikke lenger befinner det i en nødssituasjon. Valg av CANCEL stopper bare den automatiske
repetisjonen av kallingen. For informasjonen om å tilbakekalle en nødkalling, se nedenfor.
Tilbakekalle en nødkalling
En DSC-nødkalling sendes ikke før du trykker inn og holder på DISTRESS-tasten i minst
tre sekunder. Hvis du imidlertid utfører en uforvarende DSC-nødkalling eller ikke lenger
er i nød, er det viktig å avbryte kallingen umiddelbart ved å sende ut en talemelding til alle
stasjoner på kanal 16.
1. Velg CANCEL for å avbryte nødmeldingen.
2. Trykk på 16/9-tasten. Radioen går til kanal 16.
3. Trykk på PTT-tasten på mikrofonen eller håndsettet, og si frem din melding for
avbryte den falske nødmeldingen. Det etterfølgende er et eksempel på en korrekt
tilbakekallingsmelding:
“Alle stasjoner, alle stasjoner, alle stasjoner, dette er ________ (fartøyets navn), MMSInummer ________, posisjon ________ nord (eller syd), ________ vest (eller øst). Kanseller
min nødmelding av ________ (dato og tid). Dette er ________ (fartøyets navn), MMSInummer ________, slutt.”
Foreta kallinger
Foreta individuelle kallinger
1. Trykk på DSC-tasten.
2. Velg INDIVIDUAL.
3. Velg mellom følgende alternativer for å velge stedet for innhenting av MMSI-nummeret:
• MANUAL – det vises en skjerm hvor du kan angi MMSI-nummeret manuelt. Velg et tall og
gå videre til neste tegn. Når du har lagt inn det korrekte MMSI-nummeret, velg ACCEPT.
• DIRECTORY – katalogen vises. Velg en oppføring.
• RECENT CALLS – det vises en skjerm hvor du kan velge fra nylige kallinger. Velg en
oppføring.
18
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Digital selektiv kalling
4. Når du har valgt fartøyet eller lagt inn MMSI-nummeret manuelt, velg kanalen du ønsker
å kommunisere på. Radioen sender ut denne forespørselen sammen med kallingen. Se
nedenfor for informasjon om valg av kanal.
5. Velg CALL.
Radioen sender en kalling på kanal 70 og går tilbake til gjeldende arbeidskanal. Radioen
lytter etter bekreftelse på kanal 70 samtidig som den holder seg på arbeidskanalen. Når en
bekreftelse er mottatt, går radioen automatisk til den kanalen du valgte.
Foreta gruppekallinger
Du kan kontakte en gruppe med angitte fartøy, som f.eks. en seilforening eller en flåte, ved
å foreta en gruppekalling. Før du foretar en kalling til en gruppe må du sørge for at MMSInummeret til gruppen er angitt i minnet. For mer informasjon om innlegging av en gruppe,
se side 26.
Trykk på DSC-tasten.
Velg GROUP > CALL.
Velg en oppføring.
Når du har valgt gruppen, velg kanalen du ønsker å kommunisere på. Radioen vil sende
denne forespørselen sammen med kallingen. Se nedenfor for informasjon om valg av
kanal.
5. Velg CALL. Radioen sender en kalling på kanal 70 og går tilbake til den kanalen du
valgte.
1.
2.
3.
4.
Velge kanal for individuelle kallinger eller gruppekallinger
Når du foretar en individuell kalling eller gruppekalling, kan du velge mellom følgende
kanaler som du ønsker å kommunisere på. Radioen sender ut denne forespørselen sammen
med kallingen.
• USA: 6, 8 ,9 ,10 ,13 ,16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77
• Kanada og internasjonalt: Alle kanaler som er listet opp ovenfor, pluss kanal 15
I de fleste tilfeller vil valg av en DSC-kanal være begrenset til de kanalene som er
tilgjengelig i alle frekvensbånd. Når du velger kanalen, velg CUSTOM for å velge en annen
kanal enn de som er listet opp ovenfor. Hvis du velger en egendefinert kanal må du være
oppmerksom på at stasjonen du kaller opp kanskje ikke er i stand til å bruke den aktuelle
kanalen. Sørg for at du velgeren kanal som egner seg for kommunikasjon.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
19
Digital selektiv kalling
Foreta kalling til alle skip
Kallinger til alle skip sendes til alle stasjoner innenfor mottaksrekkevidde for radioen. Du
kan foreta to type kallinger til alle skip:
• Sikkerhetskallinger brukes til å kringkaste viktig navigasjons- og værinformasjon.
• Hastekallinger brukes til å kommunisere situasjoner i forhold til sikkerheten til fartøy
eller personer når faren ikke er overhengende. Det er kapteinens oppgave å avgjøre om
situasjonen tilsier en nødkalling eller en hastekalling.
Utfør en kalling til alle skip:
1. Trykk på DSC-tasten.
2. Velg ALL SHIPS.
3. Velg SAFETY eller URGENCY for å indikerer grunnen til kallingen.
4. Velg CALL. Radioen sender en kalling på kanal 70 og skifter deretter automatisk til
kanal 16.
Utføre posisjonsforespørselkallinger
Posisjonsdata som mottas fra stasjoner som svarer på posisjonsforespørselkallinger, sendes
over NMEA-nettverket, slik at du kan spore fartøyene på din Garmin kartplotter, for
eksempel. For mer informasjon om NMEA 0183 og NMEA 2000, se side 29.
1. Trykk på DSC-tasten.
2. Velg POS. REQUEST.
3. Velg mellom følgende alternativer for å velge stedet for innhenting av MMSI-nummeret:
• MANUAL – det vises en skjerm hvor du kan angi MMSI-nummeret manuelt. Velg et
tall og gå videre til neste tegn. Når du har lagt inn det korrekte MMSI-nummeret, velg
ACCEPT.
• DIRECTORY – katalogen vises. Velg en oppføring.
4. Velg ACCEPT når du har lagt inn ditt MMSI-nummer.
5. Velg CALL. Radioen sender en kalling på kanal 70 og går tilbake til gjeldende
arbeidskanal. Skjermen viser “POS REQUEST WAITING FOR ACKNOWLEDGE”.
20
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Digital selektiv kalling
Motta kallinger
Motta nødkallinger og nødkallingsreleer
Radioen sender data relatert til kallingen over NMEA-nettverket, basert på hvordan du har
konfigurert MMSI-filtreringen. Se side 30 for mer informasjon.
1. Når du mottar en nødkalling eller en nødkallingsrelé, viser skjermen “DISTRESS” eller
“DISTR RELAY” og informasjon om kallingen (for eksempel MMSI-nummeret og type
nødssituasjon). Velg ] å vise tilleggsinformasjon.
2. Om nødvendig, velg OK for å still inn på kanal 16. Se side 28 for mer informasjon
om konfigurering av innstilling for automatisk kanalskifte. Hvis du velger CANCEL, vil
radioen ikke skifte kanal, og fortsetter å motta på gjeldende kanal.
3. Velg OK for å gå tilbake til startskjermen på den nye kanalen.
Motta hastekallinger fra alle skip
1. Når du mottar en hastemelding fra alle skip, vises “ALL SHIPS” på skjermen.
“URGENCY” vises som kallingstype. Hvis man anmoder om en kanal som er ugyldig,
vises “INVALID CH REQUEST” på skjermen.
2. Om nødvendig, velg OK for å skifte til kanal 16. Se side 28 for mer informasjon om
konfigurering av innstilling for automatisk kanalskifte. Hvis du velger CANCEL, vil
radioen ikke skifte kanal, og fortsetter å motta på gjeldende kanal.
3. Velg OK for å gå tilbake til startskjermen på den nye kanalen.
Motta sikkerhetskallinger fra alle skip
1. Når du mottar en sikkerhetsmelding fra alle skip, vises “ALL SHIPS” på skjermen.
“SAFETY” vises som kallingstype. Velg OK for å skifte kanal. Hvis du velger CANCEL,
vil radioen ikke skifte kanal, og fortsetter å motta på gjeldende kanal.
2. Velg OK for å gå tilbake til startskjermen på den nye kanalen.
Motta individuelle rutinekallinger
1. Når du mottar en individuell rutinekalling, vises “INDIVIDUAL” på skjermen. “ROUTINE”
vises som kallingstype. Hvis man anmoder om en kanal som er ugyldig, vises “INVALID
CH REQUEST” på skjermen.
2. Hvis kanalanmodningen er for en gyldig kanal, velg OK for å skifte kanal. Hvis du velger
CANCEL, vil radioen ikke skifte kanal, og fortsetter å motta på gjeldende kanal.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
21
Digital selektiv kalling
Motta posisjonsforespørselkallinger
Du kan konfigurere radioen slik at den automatisk svarer på innkommende
posisjonsforespørsler, til å gi deg melding om å se på og godkjenne de innkommende
forespørslene før de besvares, eller til å ignorere forespørslene (se side 28 for mer
informasjon).
Hvis du aktiverer automatisk posisjonssvar, viser skjermen “SENDING POSITION
CALLING” og sender din posisjon når den mottar en posisjonsforespørsel. Når kallingen er
sendt på korrekt måte, viser skjermen “POSITION SENT”.
Når du mottar en posisjonsforespørsel, vises “POS. REQUEST FROM [VESSEL NAME
or MMSI NUMBER]” på skjermen. Hvis GPS-data er tilgjengelig, trykk OK for å sende
posisjonssvar. Hvis GPS-data ikke er tilgjengelig, viser skjermen “NO GPS DATA.
UNABLE TO COMPLY”.
Motta posisjonssendekallinger
Når du mottar en posisjonssendekalling (posisjonsrapport), vises “POS. SEND FROM
[VESSEL NAME or MMSI NUMBER]” på skjermen med posisjonsdataene. Velg OK for å
gå tilbake til startskjermen.
Foreta gruppekallinger
1. Når du mottar en gruppekalling, vises “GROUP ROUTINE” på skjermen. Radioen gir deg
beskjed om å endre til den nødvendige kanalen. Hvis man anmoder om en kanal som er
ugyldig, vises “INVALID CH REQUEST” på skjermen.
2. Velg OK for å skifte arbeidskanal.
3. Velg OK for å gå tilbake til startskjermen på den nye kanalen.
Posisjonssporing
Når du aktiverer posisjonssporing bruker radioen intervallkallinger for posisjonsforespørsler
for å spore inntil tre fartøy. Forskriftene tillater sending av inntil én posisjonsforespørsel
hvert femte minutt. Du kan kalle opp inntil tre fartøy som radioen din veksler på å
kalle opp med fem minutters intervall. Hvis et fartøy ikke svarer på fem påfølgende
posisjonsforespørselkallinger, fjernes fartøyet fra posisjonssporingslisten.
Følgende tidtabell viser spørringsfrekvensen når du har tre fartøy på posisjonssporingslisten.
Radioen fortsetter å sende posisjonsforespørselkallinger inntil du avslutter
posisjonssporingen ved å velge EXIT.
Tid
0 minutter
5 minutter
10 minutter
15 minutter
20 minutter
Fartøy forespurt
Skip 1
Skip 2
Skip 3
Skip 1
Skip 2
22
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Digital selektiv kalling
Posisjonsdata som mottas fra stasjoner som svarer på posisjonsforespørselkallinger, sendes
over NMEA-nettverket, slik at du kan spore fartøyene på din Garmin kartplotter, for
eksempel. For mer informasjon om NMEA 0183 og NMEA 2000, se side 29.
Velge fartøy og aktivere kalling
1. Trykk på DSC-tasten.
2. Velg POS. TRACKING > ADD ENTRY. Du kan ikke ha flere enn tre fartøy på
posisjonssporingslisten samtidig. Hvis du velger ADD ENTRY og radioen sender ut tre
pipetoner som feilindikasjon, må du slette en oppføring før du kan legge inn en ny.
3. Velg fartøyene fra katalogen.
4. Velg BEGIN TRACKING.
-ikonet vises for å indikere at posisjonssporingen er i gang.
5. Velg EXIT for å avslutte posisjonssporing.
Vise og deaktivere fartøy i posisjonssporingslisten
Trykk på DSC-tasten.
Velg POS. TRACKING.
For å vise fartøyene i listen, velg VESSELS.
For å konfigurere radioen til å beholde et farøy i listen, men ikke kalle opp fartøyet for
posisjonssporingsinformasjon, velger du fartøyet.
5. Velg OFF.
1.
2.
3.
4.
Slette et fartøy fra posisjonssporingslisten
1.
2.
3.
4.
Trykk på DSC-tasten.
Velg POS. TRACKING > DELETE.
Velg fartøyet.
Velg YES for å slette fartøyet fra listen. Velg NO for å gå tilbake til forrige skjerm uten å
slette.
Arbeide med kallingsloggene
For hver DSC-kalling radioen mottar, registreres kallingsstasjon, kallingstype og dato og tid
for kallingen i kallingsloggene. Breddegrad og lengdegrad for kallingsstasjonen blir også
registrert hvis disse sendes sammen med kallingen.
Tre kategorier med kallinger blir logget: nød, posisjon og andre. Følgende tabell indikerer
hvor hver type kalling er lokalisert i kallingsloggene
Kallingstype
Kallingslogg
Nødkalling
Nødkalling
Nødanropesrelé
Nødkalling
Nødkalling ACK
Nødkalling
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
23
Digital selektiv kalling
Kallingstype
Kallingslogg
Posisjonssending
Posisjon
Posisjonsforespørsel
Posisjon
Gruppe
Annet
Alle skip
Annet
Person
Annet
Hvis du har lagt inn en kallingsstasjon i loggen, vises navnet på stasjonen i listen med
kallinger. Hvis ikke, vil MMSI-nummeret bli vist. Et symbol som indikerer stasjonstypen
kan bli vist til venstre for stasjonsnavnet eller MMSI-nummeret. Følgende tabell indikerer
betydningen av disse symbolene og MMSI-nummerformatet for forskjellige stasjonstyper.
Symbol
Betydning
MMSI-nummerformat
$
Skipsstasjon
xxxxxxxxx
Gruppekalling
0xxxxxxxx
Kyststasjon
00xxxxxxx
&
Vise kallinger som er lagret i kallingslogger
1. Trykk på DSC-tasten.
2. Velg CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG, 16+ eller 16/9 OTHER LOG.
3. Velg kallingen. Informasjon om kallingen vises på skjermen. Velg ] for å rulle og vise all
informasjon.
24
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Digital selektiv kalling
Utføre en kalling fra en kallingslogg
Alle kallinger som utføres fra kallingsloggen, er individuelle rutinekallinger.
Trykk på DSC-tasten.
Velg CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG, 16+ eller 16/9 OTHER LOG.
Velg MMSI-nummeret eller stasjonsnavnet.
Velg CALL. Skjermen indikerer individuell rutine som kallingstype.
Velg kanalen du ønsker å kommunisere på. Radioen sender ut denne forespørselen
sammen med kallingen. Se side 19 for informasjon om valg av kanal.
6. Velg CALL.
1.
2.
3.
4.
5.
Lagre et fartøy til katalogen fra en kallingslogg
Trykk på DSC-tasten.
Velg CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG, 16+ eller 16/9 OTHER LOG.
Velg MMSI-nummeret. Velg stasjonsnavnet hvis du ønsker å redigere navnet i katalogen.
Velg SAVE.
For å redigere navnet, drei på kanal -knappen for å endre tegnet. Trykk på kanalknappen for å velge tegnet og gå til neste tegn i navnet. Velg ab for å gå tilbake til
forrige tegn. Du kan legge inn inntil 10 tegn.
6. Velg ACCEPT for å lagre endringene. Velg CANCEL for å gå ut av redigeringsskjermen
uten å lagre endringene.
1.
2.
3.
4.
5.
Slette en oppføring i kallingsloggen
1. Trykk på DSC-tasten.
2. Bruk kanal -knappen for å velge CALL LOG > POSITION LOG, DISTRESS LOG, 16+
eller 16/9 OTHER LOG.
3. Bruk kanal-knappen til å velge stasjonens MMSI-nummer.
4. Velg ].
5. Velg DELETE.
6. Velg YES for å slette kallingen. Velg NO for å avbryte denne handlingen og gå tilbake til
forrige skjerm.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
25
Digital selektiv kalling
Bruke katalogen
Vise katalogen
1.
2.
3.
4.
Trykk på DSC-tasten.
Velg DIRECTORY.
Velg et stasjonsnavn i din katalog.
Trykk på CLEAR-tasten for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk på MENU-tasten for å gå
tilbake til startskjermen.
Legg til en individuell oppføring i katalogen
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk på DSC-tasten.
Velg DIRECTORY > ADD ENTRY.
Legge inn MMSI-nummer.
Legg inn et navn. Du kan legge inn inntil 10 tegn.
Velg ACCEPT for å lagre endringene i katalogen. Velg BACK for å gå tilbake til forrige
skjerm uten å lagre endringene. Trykk på MENU-tasten når som helst for å gå tilbake til
startskjermen.
Redigere en individuell oppføring i katalogen
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk på DSC-tasten.
Velg DIRECTORY > EDIT ENTRY.
Velg en oppføring i katalogen.
Endre tegnene i MMSI-feltet eller navnefeltet.
Velg ACCEPT for å lagre endringene i katalogen. Velg BACK for å gå tilbake til forrige
skjerm uten å lagre endringene. Trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til startskjermen.
Slette en individuell oppføring fra katalogen
1.
2.
3.
4.
Trykk på DSC-tasten.
Velg DIRECTORY > DELETE.
Velg oppføringen som skal slettes.
Velg YES for å slette oppføringen. Velg NO for å avslutte handlingen og gå tilbake til
kataloglisten. Trykk på CLEAR-tasten når som helst for å gå tilbake til forrige skjerm uten
å lagre endringene. Trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til startskjermen.
Legge til og endre gruppeoppføringer
Legge til en gruppe
1. Trykk på DSC-tasten.
2. Velg GROUP > ADD ENTRY.
3. Legge inn MMSI-nummer.
26
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Digital selektiv kalling
4. Legg inn et navn.
5. Velg ACCEPT for å lagre endringene. Velg CANCEL for å gå tilbake til forrige skjerm
uten å lagre endringene. Trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til startskjermen.
Redigere en gruppe
1.
2.
3.
4.
Trykk på DSC-tasten.
Velg GROUP > EDIT ENTRY.
Endre tegnene i MMSI-feltet eller navnefeltet.
Velg ACCEPT for å lagre endringene. Velg CANCEL for å gå tilbake til forrige skjerm
uten å lagre endringene. Trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til startskjermen.
Slette en gruppe
1. Velg DSC-tasten.
2. Velg GROUP > DELETE.
3. Velg YES for å slette oppføringen. Velg NO for å avslutte handlingen og gå tilbake til
forrige skjerm.
Konfigurere DSC-innstillinger
Angi posisjonsinformasjon manuelt
Hvis du ikke har en GPS-enhet koblet til radioen, skal du manuelt legge inn posisjonen og
tidspunktet for innlegging slik at denne informasjonen sendes med DSC-kallingene. Når du
legger inn posisjon og tidspunkt manuelt, vises “MANUAL POS” på skjermen.
Radioen har to alarmer for å indikere at du må oppdatere posisjonsdataene dine:
• Når posisjonsdata som du har lagt inn manuelt er over fire timer gamle, utløses
alarmtonen og “DATA IS OVER 4 HOURS OLD” vises på skjermen.
• Etter 23,5 timer anses manuelt innlagte posisjonsdata som ugyldige. Radioen viser
“DATA IS INVALID” på skjermen. Radioen vil ikke sende posisjonsdata som er mer enn
23,5 timer gamle.
Se side 35 for mer informasjon om GPS-varsler.
Når du legger inn posisjonen med klokkeslett manuelt, blir klokkeslettet stående fast på verdien
du anga. Radioen oppdaterer klokkeslettet kun hvis du har koblet en GPS-enhet til radioen.
Legge inn posisjonsinformasjon:
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > MANUAL GPS.
3. For hvert tall i sekvensen skal du dreie kanalknappen med urviseren for å øke tallet
og mot urviseren for å redusere tallet. Når du legger inn et retningstegn skal du dreie
kanalknappen for å skifte mellom N eller S og E eller W.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
27
Digital selektiv kalling
Konfigurere innstilling av automatisk kanalskifte
Denne innstillingen bestemmer om radioen automatisk stiller seg inn på kanal 16 når den
mottar følgende typer kallinger:
• Nødkalling
• Nødanropesrelé
• Hastemelding til alle skip
Under visse forhold vil du kanskje ønske å deaktivere automatisk kanalskifte, som f.eks. når
du må overvåke en kanal kontinuerlig for å opprettholde uavbrutt kommunikasjon med et
annet fartøy. Når den er deaktiver, vises -ikonet på skjermen.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg DSC > AUTO CHANGE CH.
3. Velg fra følgende alternativer:
• ON – når en kvalifiserende oppkalling mottas, skifter radioen automatisk til kanal 16.
• OFF – når en kvalifiserende oppkalling mottas, vises en melding som ber deg om å
akseptere eller avvise skifte av kanal.
4. Trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til startskjermen.
Konfigurere innstilling av automatisk posisjonssvar
Du kan konfigurer måten radioen responderer på innkommende posisjonsforespørsler.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg DSC > POSITION REPLY.
3. Velg fra følgende alternativer:
• AUTO – radioen sender automatisk og umiddelbart posisjonsinformasjon for alle
posisjonsforespørsler.
• MANUAL – radioen sender posisjonsinformasjon kun etter at du har sett på og
godkjent forespørselen.
• OFF – radioen sender ikke posisjonsinformasjon og varsler deg ikke når en
posisjonsforespørsel mottas.
4. Trykk på MENU-tasten for å gå tilbake til startskjermen.
28
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Avansert bruk
Avansert bruk
NMEA 0183 og NMEA 2000
Når du kobler radioen til et NMEA 0183-nettverk eller et NMEA 2000-nettverk (kun VHF
200/200i), kan følgende data overføres:
• Radioen kan overføre mottatte DSC-informasjon om nødkalling og posisjon til alle
kompatible kartplottere.
• Radioen kan motta GPS-posisjon. GPS-posisjon kan vises på startskjermen og overføres
med DSC-kallinger. -ikonet vises når GPS-data er tilgjengelig, og blinker når GPSdata ikke er til stede. Når GPS-data ikke er til stede vil radioen gi deg signal om å legge
inn posisjonen din manuelt hver fjerde time.
For støttede NMEA 0183-setninger og NMEA 2000 PGN-er, se side 48. For mer
informasjon om tilkobling av radioen til et NMEA-nettverk, se Installasjonsinstruksjoner
for VHF 100/200-serie.
Tilleggsfunksjonalitet med andre Garmin-enheter
Din VHF 100/200-serie radio har tilleggsfunksjoner når den er koblet til andre Garminenheter.
MERK: Din Garmin kartplotter kan trenge en gratis programvareoppdatering for å kunne
bruke funksjonaliteten som er listet opp i denne seksjonen.
• Når du kobler radioen til en Garmin kartplotter ved hjelp av NMEA 0183 eller
NMEA 2000, kan kartplotteren ha oversikt over gjeldende og tidligere posisjoner for
kontaktene i radiokatalogen.
TIPS: Prøv å bruke posisjonssporing på opp til tre kontakter for å automatisere denne
prosessen.
• Når din VHF 200 eller VHF 200i er koblet til et NMEA 2000-nettverk med en annen
Garmin kartplotter, kan du bruke kartplottergrensesnittet til å sette opp en individuell
rutinekalling.
• Som et ekstra sikkerhetstiltak når din VHF 200 eller VHF 200i er koblet til et NMEA
2000-nettverk, og du aktiverer en mann overbord-nødkalling fra din radio, vil din
Garmin kartplotter vise mann overbord-skjermen og be deg navigere til mann overbordpunktet. Hvis du har et Garmin autopilotsystem koblet til nettverket, vil det be deg om å
starte en "Williamson’s turn" til mann overbord-punktet.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
29
Avansert bruk
Velge NMEA 0183 eller NMEA 2000
Fordi kun VHF 200, VHF 200i, GHS 10 og GHS 10i er kompatible med NMEA 2000, er
denne innstillingen kun tilgjengelig på disse enhetene. Denne innstillingen indikerer om du
er koblet til et NMEA 0183- eller et NMEA 2000-nettverk. Radioen kan bare kommunisere
over en nettverkstype av gangen.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
3. Velg NMEA2000 eller NMEA0183.
MMSI (fartøy)-filtrering over et NMEA-nettverk
Radioen din kan sende kallingsrelaterte data over NMEA 0183 eller NMEA 2000
når den mottar nødkallinger, bekreftelser på posisjonsforespørselskallinger og andre
posisjonssendingskallinger. Du kan filtrere MMSI-numre (fartøy) som radioen sender disse
dataene for, på tre måter: alle MMSI-numre (alle fartøy), ingen MMSI-numre (ingen fartøy),
eller utvalgte MMSI-numre (fartøy valgt ut fra din katalog).
Når du konfigurerer radioen til å sende data for utvalgte fartøy, og du mottar en bekreftelse
på en posisjonsforespørselkalling eller annen posisjonssendekalling fra et MMSI-nummer
som ikke finnes i din katalog, vil radioen din ikke sende NMEA-data for denne kallingen.
Nødkalleinformasjon vil fremdeles bli sendt. For mer informasjon om NMEA-signaler fra
din radio, se side 48.
Konfigurere MMSI-filtrering for valgte fartøy
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg COMMUNICATIONS > DSC OUTPUT > SELECT VESSELS. Du kan også velge
ALL VESSELS for å sende data når du mottar en kalling fra alle MMSI-nummer, eller
velge NO VESSELS for å sende data for alle MMSI-nummer.
3. Velg fartøyet i din katalog.
4. Velg fra følgende alternativer:
• ON – radioen vil sende kallingsrelaterte data over ditt NMEA-nettverk når du
mottar en nødkalling, en bekreftelse på en posisjonsforespørselkalling eller annen
posisjonssendekalling fra dette fartøyet.
• OFF – radioen vil ikke sende data for dette fartøyet. Nødkalleinformasjon vil
fremdeles bli sendt.
Endre driftsinnstillingene
Endre bakgrunnsbelysnings- og kontrastinnstillinger
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > DISPLAY > BACKLIGHT eller CONTRAST.
30
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Avansert bruk
3. Drei kanal-knappen for å justere bakgrunnsbelysning eller kontrast. “MAX” indikerer
maksimumsinnstillingen, og tallet 1 representerer minimumsinnstillingen.
4. Velg CANCEL for å ignorere endringene og gå tilbake til forrige skjerm. Velg OK for å
lagre endringene og gå tilbake til startskjermen.
Endre summerinnstillingene
Du kan endre volumet på summertonen som avgis når du trykker på en tast eller Kanal
knappen, eller du kan slå av summertonen.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > BEEPER.
3. Velg fra følgende alternativer:
• OFF – radioen piper ikke når du trykker på tastene, eller når du trykker på kanalknappen.
• QUIET eller LOUD – stiller summervolumet.
Slår på eller av auto-innkobling
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > AUTO POWER-ON.
3. Velg ON eller OFF.
Konfigurerer om breddegrad og lengdegrad vises i startskjermen
Du kan vise breddegrad og lengdegrad på startskjermen hvis du har en GPS-enhet tilkoblet
til radioen, eller hvis du angir posisjonsdata manuelt.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > NUMBERS > LAT/LONG.
3. Velg fra følgende alternativer:
• AUTO – breddegrad- og lengdegrad-informasjon vises på startskjermen.
• HIDE – breddegrad- og lengdegrad-informasjon vises ikke på startskjermen.
Konfigurere Kurs over grunn/Fart over grunn (COG/SOG)informasjon som vises på startskjermen
Du kan vise COG og SOG på startskjermen hvis du har en GPS-skjerm koblet til radioen.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > NUMBERS > COG/SOG.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
31
Avansert bruk
3. Velg fra følgende alternativer:
• AUTO – COG/SOG-informasjon vises på startskjermen.
• HIDE – COG/SOG-informasjon vises ikke på startskjermen.
Konfigurerer om klokkeslett vises i startskjermen
Du kan konfigurere om klokkeslettet vises på startskjermen. Radioen oppdaterer
klokkeslettet kun hvis du har koblet en GPS-enhet til radioen. Når du legger inn posisjonen
med klokkeslett manuelt, blir klokkeslettet stående fast på verdien du anga. Dette
innleggingstidspunktet vises alltid på startskjermen, selv om du skjuler klokkeslettet.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > NUMBERS > TIME.
3. Velg fra følgende alternativer:
• AUTO – klokkeslett-informasjon vises på startskjermen.
• HIDE – klokkeslett-informasjon vises ikke på startskjermen.
Konfigurere tidsformatet
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > UNITS > TIME > FORMAT.
3. Velg 12 timer, 24 timer, eller UTC.
Konfigurere tidssone
Hvis du foretrekker at enheten viser tiden i lokal tid istedenfor Universal Coordinated
Time (UTC), må du angi den lokale tidsforskyvningen i forhold til UTC-tid. Når du foretar
justeringen for lokal tid, vises “LOC” etter klokkeslettet istedenfor “UTC” på startskjermen.
MERK: Klokkeslettet som sendes når du foretar en DSC-kalling, sendes alltid i UTC-format.
Konfigurere UTC-forskyvingen:
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > UNITS > TIME > OFFSET.
3. Drei kanal-knappen for å angi et forskyvingstall i trinn på 0,5 timer. Du kan stille
forskyvingen til maksimum +/- 13 timer.
4. Velg fra følgende alternativer:
• OK – lagre endringene og gå tilbake til forrige skjerm.
• CANCEL – fjerne endringene.
32
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Avansert bruk
Endre hastighetsenheten
Du kan stille inn enheten for målinger som vises for hastighetsberegninger via radioen. Fart
over grunn (SOG) på startskjermen vil bli vist i måleenheten du velger her.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > UNITS > SPEED.
3. Velg fra følgende alternativer:
• KNOTS – endre måleenheten til knop.
• MPH – endre måleenheten til miles per hour.
• KPH – endre måleenheten til kilometer per time.
Endre kursvisningen
Du kan endre kursvisningen til enten sann eller magnetisk beregning Kursmålingen vises
gjennom radioen inkludert Kurs over grunn (COG) på startskjermen.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg SYSTEM > UNITS > HEADING.
3. Velg fra følgende alternativer:
• TRUE – endre beregningen for å gjengi sann nord.
• MAGNETIC – endre beregningen for å gjengi magnetisk nord.
MERK: Hvis radioen er konfigurert for NMEA 2000-kommunikasjon, kan du ikke
velge TRUE eller MAGNETIC. Din radio viser AUTO som innstilling, og viser
kursdata basert på informasjon som mottas over nettverket.
Velge frekvensbåndet
Du kan skifte mellom frekvensbåndene for USA, Internasjonalt og Canada. For en liste over
kanaler som er tilgjengelig i hvert frekvensbånd, se side 36–43.
MERK: Frekvensbåndene for USA og Canada er ikke tilgjengelig på VHF 100i.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
3. Bruk kanal-knappen for å velge USA, INTERNATIONAL, 16+ eller 16/9 CANADA.
Endre språk
For VHF 200, VHF 200i, GHS 10 og GHS 10i kan du konfigurere om teksten på skjermen
vises på engelsk, fransk, italiensk, tysk eller spansk.
1. Trykk på MENU-tasten.
2. Velg LANGUAGE.
3. Velg systemspråket.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
33
Avansert bruk
Endre kanalnavnene
Kanalnavn vises på startskjermen ved hjelp av ni tegn. Hvis navnet er lengre enn ni tegn,
ruller hele navnet over toppen av skjermen, og skifter deretter til forkortet navn. Du kan
endre kanalnavnet med ni tegn slik at det reflekterer en lokal betydning.
Trykk på MENU-tasten.
Velg CHANNEL > NAME.
Velg kanalen du ønsker å redigere.
For å redigere standardnavnet, drei kanal-knappen for å endre tegnet. Trykk på kanalknappen for å velge tegnet og gå til neste tegn i ordet. Du kan angi maksimalt ni tegn for
et kanalnavn.
5. Velg et av følgende alternativer for å utføre forskjellige funksjoner:
• Trykk ab for å gå tilbake til forrige tegn.
• CANCEL – gå tilbake til forrige skjerm uten å lagre endringene.
6. Når du er ferdig med å gi nytt navn til kanalen, velg ACCEPT.
1.
2.
3.
4.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette radioen slik at den bruker fabrikkinnstillingene. Når du utfører
denne handlingen vil eventuelle endringer du har gjort i radioinnstillingene, gå tapt, og
kallingsloggene blir slettet. Gruppeoppføringer, katalogen, MMSI-nummer og ATIS ID-en
bevares.
1.
2.
3.
4.
Trykk på MENU-tasten.
Velg SYSTEM > SYSTEM INFO.
Velg RESET.
Velg fra følgende alternativer:
• YES – start radioen på nytt og gjenopprett den til originale fabrikkinnstillinger.
• NO – gå tilbake til forrige skjerm.
Testing av systemets funksjoner
1.
2.
3.
4.
34
Trykk på MENU-tasten.
Velg SYSTEM > SYSTEM INFO.
Velg TEST. En liste med testelementer vises.
Ved behov kan du bruke piltastene til å rulle gjennom informasjonen.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Tillegg
Tillegg
Alarmer og meldinger
Radioen kan generere følgende alarmer eller systemmeldinger.
Batterialarm
Hvis radioen registrerer spenning høyere enn 15,8 Vdc eller lavere enn 10 Vdc, vises
“HIGH VOLTAGE” eller “LOW VOLTAGE” på skjermen. Kontroller ledningsnettet hvis
noen av disse forholdene inntreffer.
Hovedenhet i bruk
Når den primære VHF 200- eller VHF 200i-enheten er i bruk, vises “MAIN IN USE”
på displayet til alle GHS 10- eller GHS 10i-håndsett. Skjermen går tilbake til normal tre
sekunder etter siste betjening på primærstasjonen.
Håndsettstasjoner kan ikke avbryte den primære radioenheten. Men håndsettstasjoner kan
avbryte bruken av andre håndsettstasjoner.
WX (værvarsling)
Hvis du stiller inn WX-alarmen og en innkommende værvarsling registreres, stiller radioen
automatisk inn på WX-kanalen som sender et varsel. Se side 12for mer informasjon om
værvarsler.
GPS-dataalarm
Når GPS-data fra et NMEA-nettverk eller posisjonsdata som du har lagt inn manuelt, er
over fire timer gamle, utløses alarmtonen og “DATA IS OVER 4 HOURS OLD” vises på
skjermen.
• Velg IGNORE for å ignorere alarmen og slå av alarmtonen. Hvis du ikke har foretatt
deg noe etter tre minutter, velges IGNORE automatisk.
• Velg SET for å legg inn ny posisjon. Se side 27 for mer informasjon om manuell
innlegging av posisjonsdata.
Ugyldig GPS-dataalarm
Når GPS-data fra et NMEA-nettverk eller posisjonsdata som du har lagt inn manuelt, er
over 23,5 timer gamle, vises “DATA IS INVALID” på skjermen. Radioen vil ikke sende
posisjonsdata som er mer enn 23,5 timer gamle.
• Velg IGNORE for å ignorere de gamle posisjonsdataene. Skjermen viser “NO GPS
INFO” på startskjermen. Hvis du ikke har foretatt deg noe etter tre minutter, velges
IGNORE automatisk.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
35
Tillegg
• Velg SET for å legg inn ny posisjon. Se side 27 for mer informasjon om manuell
innlegging av posisjonsdata.
Posisjonssporing
Etter fem påfølgende mislykkede forsøk på forespørsel om posisjonsinformasjon fra et
fartøy, vises “NO POS FOR [VESSEL NAME]” på skjermen.
• Velg RETRY for å gjøre et nytt forsøk på posisjonsforespørsel.
• Velg REMOVE for å avbryte oppkalling av fartøyet. Hvis du ikke har foretatt deg noe
etter tre minutter, velges REMOVE automatisk.
Kanalliste
Kanallistene for USA, Canada og internasjonalt som er oppført i dette tillegget, er kun
oppgitt som en referanse. Det er radiooperatørens ansvar å sørge for at kanalene brukes
korrekt ifølge lokale forskrifter.
Kanaler for USA
For de nyeste informasjonen om kanaler i USA, gå til www.navcen.uscg.gov/marcomms/vhf.htm.
Se også sidene til Federal Communications Commission’s Marine VHF Radio Channels på
http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_bandplan&id=ship_stations. FCC-siden
inneholder ikke frekvensinformasjon, men har mer fullstendig informasjon om bruk av kanalene.
VIKTIG: Fritidsbåter skal primært bruk kanaler som er oppført som ikke-kommersielle. Bruk
kanal 16 for å kalle opp andre stasjoner eller til varsling om nødssituasjoner. Bruk kanal 13 for
å kontakte skip når det er fare for kollisjon. Alle skip som er 20 meter eller lengre, er pliktige
til å lytte på VHF kanal 13, i tillegg til VHF kanal 16, når de seiler i USAs territorielle farvann.
Brukere kan bli bøtelagt av FCC for feil bruk av disse kanalene.
Kanalnummer
Sending
MHz
Mottak
MHz
Bruker
01A
156.050
156.050
Havneoperasjoner og kommersiell bruk, VTS. Kun
tilgjengelig i områdene New Orleans og nedre
Mississippi.
03A
156.150
156.150
Kun statlig myndighet
05A
156.250
156.250
Havneoperasjoner eller VTS i områdene Houston, New
Orleans og Seattle.
6
156.300
156.300
Sikkerhet skip til skip
07A
156.350
156.350
Kommersielt
8
156.400
156.400
Kommersielt (kun skip til skip)
9
156.450
156.450
Kalling av fritidsfartøy. Kommersielt og ikke-kommersielt
10
156.500
156.500
Kommersielt
36
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Tillegg
Kanalnummer
Sending
MHz
Mottak
MHz
Bruker
11
156.550
156.550
Kommersielt. VTS i valgte områder.
12
156.600
156.600
Havneoperasjoner. VTS i valgte områder.
13
156.650
156.650
Navigasjonssikkerhet skip til skip (bro-til-bro).
Fartøy som er lengre enn 20 meters skal ha lyttevakt på
denne kanalen i USAs farvann.
14
156.700
156.700
Havneoperasjoner. VTS i valgte områder.
15
--
156.750
Miljø (kun mottak). Brukes av Class C Emergency
Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs).
16
156.800
156.800
Internasjonal nødkalling, sikkerhet og kalling. Skip er
forpliktet til å ha radio, USCG, og de fleste kyststasjoner
har lyttevakt på denne kanalen.
17
156.850
156.850
Statlig kontroll
18A
156.900
156.900
Kommersielt
19A
156.950
156.950
Kommersielt
20
157.000
161.600
Havneoperasjoner (dupleks)
20A
157.000
157.000
Havneoperasjoner
21A
157.050
157.050
Kun USA Coast Guard
22A
157.100
157.100
Coast Guard Liaison og kringkasting av maritim
sikkerhetsinformasjon. Kringkastinger kunngjøres på
kanal 16.
23A
157.150
157.150
Kun USA Coast Guard
24
157.200
161.800
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
25
157.250
161.850
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
26
157.300
161.900
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
27
157.350
161.950
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
28
157.400
162.000
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
61A
156.075
156.075
Kun statlig myndighet
63A
156.175
156.175
Havneoperasjoner og kommersiell bruk, VTS. Kun
tilgjengelig i områdene New Orleans og nedre
Mississippi.
64A
156.225
156.225
Kun Coast Guard
65A
156.275
156.275
Havneoperasjoner
66A
156.325
156.325
Havneoperasjoner
67
156.375
156.375
Kommersielt. Brukes til bro-til-bro kommunikasjon i nedre
Mississippi River. Kun skip til skip.
68
156.425
156.425
Ikke-kommersielt
69
156.475
156.475
Ikke-kommersielt
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
37
Tillegg
Kanalnummer
Sending
MHz
Mottak
MHz
Bruker
70
156.525
156.525
Digital selektiv kalling: (talekommunikasjon ikke tillatt)
71
156.575
156.575
Ikke-kommersielt
72
156.625
156.625
Ikke-kommersielt (kun skip til skip)
73
156.675
156.675
Havneoperasjoner
74
156.725
156.725
Havneoperasjoner
77
156.875
156.875
Havneoperasjoner (kun skip til skip)
78A
156.925
156.925
Ikke-kommersielt
79A
156.975
156.975
Kommersielt. Ikke kommersielt kun i Great Lakes.
80A
157.025
157.025
Kommersielt. Ikke kommersielt kun i Great Lakes.
81A
157.075
157.075
Kun statlig myndighet i USA. Miljøvernsoperasjoner.
82A
157.125
157.125
Kun statlig myndighet i USA
83A
157.175
157.175
Kun USA Coast Guard
84
157.225
161.825
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
85
157.275
161.875
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
86
157.325
161.925
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
87
157.375
161.975
Offentlig korrespondanse (skipsoperatør)
88
157.425
162.025
Offentlig korrespondanse kun nær den kanadiske
grensen.
88A
157.425
157.425
Kommersielt, kun skip til skip
Bokstaven “A” indikerer simpleks-bruk av skipsstasjonens sendeside for en internasjonal
dupleks-kanal, og at bruksmåten skiller seg fra internasjonal bruksmåte for denne kanalen.
“A”-kanaler brukes generelt kun i USA, og bruken er vanligvis ikke godtatt eller tillatt
utenfor USA.
Bokstaven “B” indikerer simpleks-bruk av kyststasjonens sendeside for en internasjonal
dupleks-kanal. USA bruker pr. i dag ikke “B”-kanaler for simpleks-kommunikasjon i dette
båndet.
WX (vær)-kanaler
Kanal
Frekvens (MHz)
WX1
162.55
WX2
162.4
WX3
162.475
WX4
162.425
WX5
162.45
38
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Tillegg
Kanal
Frekvens (MHz)
WX6
162.5
WX7
162.525
Kanadisk kanaler
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruksområde
Bruker
01
156.050
160.650
PC
Offentlig korrespondanse
02
156.100
160.700
PC
Offentlig korrespondanse
03
156.150
160.750
PC
Offentlig korrespondanse
04A
156.200
156.200
PC
Skip til skip, Skip/Land og Sikkerhet:
Canadian Coast Guard søk og
redningstjeneste
04A
156.200
156.200
EC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt:
Kun kommersielt fiske.
05A
156.250
156.250
06
156.300
156.300
Alle
områder
Skip til skip, Kommersielt, Ikkekommersielt og sikkerhet: Kan brukes i
søk- og redningskommunikasjon mellom
skip og fly.
07A
156.350
156.350
Alle
områder
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt
08
156.400
156.400
WC, EC
Skip til skip, Kommersielt og sikkerhet:
Også tilordnet for operasjoner i Lake
Winnipeg-området.
09
156.450
156.450
AC
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt,
Ikke-kommersielt og Skipsbevegelse:
Kan brukes til kommunikasjon med
fly og helikopter i overveiende marine
støtteoperasjoner.
10
156.500
156.500
AC, GL
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt, Ikkekommersielt, Sikkerhet og Skipsbevegelse:
Kan også brukes til kommunikasjon
med fly som er involvert i koordinerte
søk- og redningsoperasjoner og antiforurensningsoperasjoner.
11
156.550
156.550
PC, AC, GL
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt, Ikkekommersielt og Skipsbevegelse: Brukes
også til losfunksjoner.
12
156.600
156.600
WC, AC, GL Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt,
Ikke-kommersielt og Skipsbevegelse:
Havneoperasjoner, losinformasjon og
meldinger.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Skipsbevegelse
39
Tillegg
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruksområde
Bruker
13
156.650
156.650
Alle
områder
Skip til skip, Kommersielt, Ikkekommersielt og Skipsbevegelse: Eksklusivt
til bro-til-bro navigasjonstrafikk. Begrenset
til 1 watt maksimal effekt.
14
156.700
156.700
AC, GL
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt,
Ikke-kommersielt og Skipsbevegelse:
Havneoperasjoner, losinformasjon og
meldinger.
15
156.750
156.750
Alle
områder
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt,
Ikke-kommersielt og Skipsbevegelse: Alle
operasjoner begrenset til 1 watt maksimum
effekt. Kan også brukes til kommunikasjon
ombord.
16
156.800
156.800
Alle
områder
Internasjonal nødkalling, sikkerhet og
kalling
17
156.850
156.850
Alle
områder
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt,
Ikke-kommersielt og Skipsbevegelse: Alle
operasjoner begrenset til 1 watt maksimum
effekt. Kan også brukes til kommunikasjon
ombord.
18A
156.900
156.900
Alle
områder
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt:
Tauing på stillehavskysten.
19A
156.950
156.950
Alle
områder
unntatt PC
Skip til skip og Skip/Land Kun Canadian
Coast Guard.
19A
156.950
156.950
PC
Skip til skip og Skip/Land forskjellige
statlige myndigheter.
20
157.000
161.600
Alle
områder
Skip/Land, Sikkerhet og Skipsbevegelse:
Havneoperasjoner begrenset til 1 watt
maksimum effekt.
21A
157.050
157.050
Alle
områder
Skip til skip og Skip/Land Kun Canadian
Coast Guard.
21B
-
161.650
Alle
områder
Sikkerhet: Continuous Marine Broadcast
(CMB)-tjeneste.
22A
157.100
157.100
Alle
områder
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt og
Ikke-kommersielt: Kun for kommunikasjon
mellom Canadian Coast Guard-stasjoner
og andre stasjoner.
23
157.150
161.750
PC
Skip/Land og Offentlig korrespondanse:
Også i innsjøer i British Columbia og
Yukon.
24
157.200
161.800
Alle
områder
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
40
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Tillegg
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruksområde
Bruker
25
157.250
161.850
PC
Skip/Land og Offentlig korrespondanse:
Også tilordnet for operasjoner i Lake
Winnipeg-området.
25B
-
161.850
AC
Sikkerhet: Continuous Marine Broadcast
(CMB)-tjeneste.
26
157.300
161.900
Alle
områder
Skip/Land, Sikkerhet og Offentlig
korrespondanse
27
157.350
161.950
AC, GL, PC
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
28
157.400
162.000
PC
Skip/Land, Sikkerhet og Offentlig
korrespondanse
28B
-
162.000
AC
Sikkerhet: Continuous Marine Broadcast
(CMB)-tjeneste.
60
156.025
160.625
PC
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
61A
156.075
156.075
PC
Skip til skip og Skip/Land Kun Canadian
Coast Guard.
61A
156.075
156.075
EC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt:
Kun kommersielt fiske.
62A
156.125
156.125
PC
Skip til skip og Skip/Land Kun Canadian
Coast Guard.
62A
156.125
156.125
EC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt:
Kun kommersielt fiske.
64
156.225
160.825
PC
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
64A
156.225
156.225
EC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt:
Kun kommersielt fiske.
65A
156.275
156.275
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt,
Ikke-kommersielt og Sikkerhet:
Søk og rednings-, og antiforurensningsoperasjoner på Great
Lakes. Tauing på stillehavskysten.
Havneoperasjoner kun i St. Lawrence
River-områdene med 1 watt maksimum
effekt. Fritidsfartøy i innsjøene i Alberta,
Saskatchewan og Manitoba (unntatt Lake
Winnipeg og Red River).
66A
156.325
156.325
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt, Ikkekommersielt, Sikkerhet og Skipsbevegelse:
Havneoperasjoner kun i St. Lawrence
River/Great Lakes-områdene med 1 watt
maksimum effekt.
67
156.375
156.375
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
EC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt:
Kun kommersielt fiske.
41
Tillegg
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruksområde
Bruker
67
156.375
156.375
Alle
områder
unntatt EC
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt,
Ikke-kommersielt og Sikkerhet: Kan
også brukes til kommunikasjon med
fly som er involvert i koordinerte
søk- og redningsoperasjoner og antiforurensningsoperasjoner.
68
156.425
156.425
Alle
områder
Skip til skip, Skip/Land og Ikkekommersielt: For marinaer og båtklubber.
69
156.475
156.475
Alle
områder
unntatt EC
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt og
Ikke-kommersielt
69
156.475
156.475
EC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt:
Kun kommersielt fiske.
71
156.575
156.575
PC
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt, Ikkekommersielt, Sikkerhet og Skipsbevegelse
71
156.575
156.575
72
156.625
156.625
EC, PC
Skip til skip, Kommersielt og
Ikke- kommersielt: Kan brukes til
kommunikasjon med fly og helikopter i
overveiende marine støtteoperasjoner. For
marinaer og båtklubber på østkysten og
Lake Winnipeg.
73
156.675
156.675
EC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt:
Kun kommersielt fiske
73
156.675
156.675
Alle
områder
unntatt EC
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt,
Ikke-kommersielt og Sikkerhet: Kan
også brukes til kommunikasjon med
fly som er involvert i koordinerte
søk- og redningsoperasjoner og antiforurensningsoperasjoner.
74
156.725
156.725
EC, PC
Skip til skip, Skip/Land, Kommersielt, Ikkekommersielt og Skipsbevegelse.
77
156.875
156.875
78A
156.925
156.925
EC, PC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt
79A
156.975
156.975
EC, PC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt
80A
157.025
157.025
EC, PC
Skip til skip, Skip/Land og Kommersielt
42
Skip til skip, Skip/Land og Ikkekommersielt: For marinaer og båtklubber
på østkysten og Lake Winnipeg.
Skip til skip, Skip/Land, Sikkerhet
og Skipsbevegelse: Losing på
stillehavskysten. Havneoperasjoner kun i
St. Lawrence River/Great Lakes-områdene
med 1 watt maksimum effekt.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Tillegg
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruksområde
Bruker
81A
157.075
157.075
81A
157.075
157.075
PC
Skip til skip, Skip/Land og Sikkerhet:
Canadian Coast Guard anti-forurensning.
82A
157.125
157.125
PC
Skip til skip, Skip/Land og Sikkerhet: Kun
Canadian Coast Guard.
82A
157.125
157.125
83
157.175
161.775
PC
Skip/Land og Sikkerhet: Kun Canadian
Coast Guard.
83A
157.175
157.175
EC
Skip til skip og Skip/Land Canadian Coast
Guard og andre statlige organer.
83B
-
161.775
AC, GL
Sikkerhet: Continuous Marine Broadcast
(CMB)-tjeneste.
84
157.225
161.825
PC
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
85
157.275
161.875
AC, GL, NL
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
86
157.325
161.925
PC
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
87
157.375
161.975
AC, GL, NL
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
88
157.425
162.025
AC, GL, NL
Skip/Land og Offentlig korrespondanse
Skip til skip og Skip/Land Kun for
Canadian Coast Guard til bruk i St.
Lawrence River/Great Lakes-områdene.
Skip til skip og Skip/Land Kun for
Canadian Coast Guard til bruk i St.
Lawrence River/Great Lakes-områdene.
Tast
PC: Stillehavskysten
EC (østkysten): inkluderer NL, AC, GL Eastern
Arctic-områdene
WC (vestkysten): Pacific Coast, Western Arctic og
Athabasca-Mackenzie Watershed-områdene
NL: Newfoundland og Labrador
AC: Atlantic Coast, Gulf og St. Lawrence River opp til og
inkludert Montreal
GL: Great Lakes (inkludert St. Lawrence over Montreal)
Alle områder: inkludert øst- og vestkystområder
Internasjonale kanaler
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruker
01
156.050
160.650
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
02
156.100
160.700
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
03
156.150
160.750
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
04
156.200
160.800
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
43
Tillegg
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruker
05
156.250
160.850
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
06
156.300
156.300
Skip til skip
07
156.350
160.950
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
08
156.400
156.400
Skip til skip
09
156.450
156.450
Skip til skip, Havneoperasjoner og Skipsbevegelse
10
156.500
156.500
Skip til skip, Havneoperasjoner og Skipsbevegelse
11
156.550
156.550
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
12
156.600
156.600
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
13
156.650
156.650
Skip til skip, Sikkerhet, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
14
156.700
156.700
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
15
156.750
156.750
Skip til skip og ombordkommunikasjon kun med 1 watt
16
156.800
156.800
Nødkalling, Sikkerhet og Kalling
17
156.850
156.850
Skip til skip og ombordkommunikasjon kun med 1 watt
18
156.900
161.500
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
19
156.950
161.550
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
20
157.000
161.600
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
21
157.050
161.650
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
22
157.100
161.700
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
23
157.150
161.750
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
24
157.200
161.800
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
25
157.250
161.850
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
26
157.300
161.900
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
27
157.350
161.950
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
28
157.400
162.000
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
44
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Tillegg
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruker
60
156.025
160.625
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
61
156.075
160.675
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
62
156.125
160.725
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
63
156.175
160.775
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
64
156.225
160.825
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
65
156.275
160.875
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
66
156.325
160.925
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
67
156.375
156.375
Skip til skip, Havneoperasjoner og Skipsbevegelse
68
156.425
156.425
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
69
156.475
156.475
Skip til skip, Havneoperasjoner og Skipsbevegelse
70
-
-
Reservert for DSC
71
156.575
156.575
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
72
156.625
156.625
Skip til skip
73
156.675
156.675
Skip til skip
74
156.725
156.725
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
75
156.775
156.775
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
76
156.825
156.825
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
77
156.875
156.875
Skip til skip
78
156.925
161.525
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
79
156.975
161.575
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
80
157.025
161.625
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
81
157.075
161.675
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
82
157.125
161.725
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
83
157.175
161.775
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
45
Tillegg
KanalSending
nummer MHz
Mottak
MHz
Bruker
84
157.225
161.825
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
85
157.275
161.875
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
86
157.325
161.925
Offentlig korrespondanse, Havneoperasjoner og
Skipsbevegelse
87
157.375
157.375
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
88
157.425
157.425
Havneoperasjoner og skipsbevegelse
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner for VHF 100/100i og VHF 200/200i
Generelt
Mål:
Innmontert: (B × H × D) 7,16 × 3,86 × 6,42 in. (18,2 × 9,8 × 16,3 cm)
Brakettmontert: (B × H × D) 7,56 × 4,65 × 6,42 in. (19,2 × 11,8 × 16,3 cm)
Vekt:
VHF 100/100i transceiver og mikrofon: 45,86 oz. (1,30 kg)
VHF 200/200i transceiver: 38,45 oz. (1,09 kg)
VHF 200/200i mikrofon: 9,42 oz. (0,267 kg)
Temperaturområde: fra 14ºF til 122ºF (fra -10ºC til 50ºC)
Kompassikker avstand 20 in. (500 mm)
Vanntett: IEC 60529 IPX7 (nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30 minutter)
Antennekontakt: S0-239 (50 Ω)
Lydnivå for høyttaler/mikrofon: 94 dBA
Digital selektiv kalling: Class D
Frekvenstyper: Alle skipskanaler i USA, Canada og internasjonalt; 10 NOAA værkanaler
Kanalseparasjon: 25 kHz
Modulering:
FM: 16K0G3E
DSC: 16K0G2B
Frekvensstabilitet: ± 10 ppm
Oscillasjonsmodus: PLL
46
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Tillegg
Strøm
Driftsspenning: 12,0 Vdc
Spenningsuttak:
Standby: 350 mA
Motta: 600 mA
Sende: 6,0 A ved HI effekt (25 W); 2,0 A ved LO effekt (1 W)
Maksimum antenne-gain: 9 dBi
Antenneportimpedans: 50 Ω
Audioutgangseffekt:
Integrert høyttaler: 1 W (med 4 Ω ved 10% forvrengning)
Valgfri ekstern høyttaler (kun VHF 200/200i): 4 W (4 Ω/maks)
VHF 200/200i tilleggskomponenter:
Utgangseffekt for ropert: 20 W ved 4 Ω
NMEA-portimpedans: 330 Ω
Ekstern høyttalerimpedans: 4 Ω
Ropert-impedans: 4 Ω
Sender
Moduleringssystem: Variabel reaktans frekvensmodulasjon
Senderbeskyttelse: Åpen/kortsluttet krets for antenne
Frekvensfeil: 10 ppm
Maksimum frekvensavvik: ± 5 KHz
Moduleringsforvrengning ±3 KHz: mindre enn eller lik 10%
Nabokanaleffekt: mer enn 70 dB
Spurious/Harmonic-utstråling mindre enn -36 dBm
Sendereffekt (ved 13,6 Vdc): 25 W (HI); 1 W (LO)
FM sus- og støynivå: mindre enn 40 dB
Driftssyklus:5% Sende; 5% Motta; 90% Standby
Mikrofontype: Electret
Overholdelse av regler: Del 15 i FCC interferensgrenser for digitale enheter klasse B FOR
HJEMME- ELLER KONTORBRUK
Mottaker
Mottakertype: Double conversion superheterodyne
Frekvensområde: 156.050 MHz til 163.275 MHz (inkludert WX-kanaler)
12 dB SINAD følsomhet 0.28 µV typisk
FM sus- og støynivå: mindre enn 40 dB
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
47
Tillegg
Audioforvrengning: mindre enn 10%
Squelch-følsomhet @ 12dB SINAD:
Ved stram: mindre enn 1 µV
Ved terskel: under 0,28 µV
Spurious Response: mer enn 70 dB
Nabokanaleffektfølsomhet: mer enn 70 dB
Nabokanaleffektavvisning: mer enn 70 dB
Avvisningsgrad for intermodulasjon: mer enn 70 dB
Reststøynivå: mer enn 0 dB ikke squelchet
NMEA
NMEA 0183 IN-setninger støttes (NMEA 0183 versjon 3.01)
Setning
Definisjon
GGA
Fikseringsdata for globalt posisjoneringssystem
GLL
Geografisk posisjon - breddegrad/lengdegrad
GNS
GNSS fikseringsdata
RMA
Anbefalt minimum spesifikke Loran-C-data
RMB
Anbefalt minimum for navigasjonsinformasjon
RMC
Anbefalt minimum for spesifikke GNSS-data
NMEA 0183 OUT-setninger støttes (NMEA 0183 versjon 3.01)
Setning
Definisjon
DSC
DSC-informasjon
DSE
Utvidet DSC
NMEA 2000 PGN-informasjon (kun VHF 200/200i)
Motta
Sende
059392
ISO-kvittering
059392
ISO-kvittering
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA forespørsel/kommando/kvitt
126208
NMEA forespørsel/kommando/kvitt
126464
PGN-liste
129026
COG/SOG, rask oppdatering
126996
Produktinformasjon
129029
GNSS posisjonsdata
129799
Radiofrekvens/modus/strøm
129808
DSC kallingsinformasjon
48
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Tillegg
GHS 10 og GHS 10i Spesifikasjoner
Mål: 6,34 × 2,82 × 1,69 in. (16,1 × 7,16 × 4,28 cm)
Vekt: 12,98 oz. (368 g)
Temperaturområde: fra 14ºF til 122ºF (fra -10ºC til 50ºC)
Kompassikker avstand 20 in. (500 mm)
Vanntett: IEC 60529 IPX7 (nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30 minutter)
Vanninntrengning
Enheten er vannsikret ifølge IEC Standard 60529 IPX7. Den motstår nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30
minutter. Lengre tids nedsenkning kan skade enheten. Etter nedsenkning må du sørge for å tørke av og lufttørke
enheten før den tas i bruk igjen.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin Product Support hvis du har spørsmål i forbindelse med bruk av radio i VHF 100/200-serien.
I USA, gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397.8200 eller (800)
800.1020.
I Storbritannia, kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
I Europa, gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support for støtteinformasjon i de enkelte land,
eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241.
Stell og vedlikehold av enheten
Kabinettet er laget av materialer i høy kvalitet og krever ikke annet vedlikehold enn rengjøring fra brukerens side.
Rengjøre kabinettet
Rengjør enhetens ytre kabinett (unntatt skjermen) med en klut som er fuktet i mildt vaskevann å så tørket av.
Unngå kjemiske rensemidler og løsemidler som kan skade plastkomponenter.
Rengjøre skjermen
Glasset på enheten er teksturert for å redusere reflekser og er følsom mot hudoljer, voks og slipende
rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol, slipemidler eller avfetningsmidler,
vil skade anti-refleksbelegget. Det er viktig å rengjøre glasset med brillerens (som er spesifisert som sikker i bruk
for anti-refleksbelegg) og en ren, lofri klut.
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
49
Register
Register
1 W sendeeffekt 8
16/9-modus 7
25 W sendeeffekt 8
A
AIS-aktivering 28
AIS-deaktivering 28
Aktivere posisjonssporing 22
Alle skip haste 19
Alle skip sikkerhet 19
Alle skip sikkerhetskallinger 20
Angi ATIS-identifikasjonsnummer 13
Angi posisjonsinformasjon manuelt 26
ATIS 12
ATIS-aktivering 13
Auto-innkobling 31
Autopilot-funksjoner 29
B
Bakgrunnsbelysningsnivå 31
Batterialarm 35
Breddegrad og lengdegrad, vise 31
D
Deaktivering ATIS 13
Deaktivert ATIS-funksjoner 12
Digital selektiv kalling 14-28
Dobbel vakt 7
DSC 14-28
E
Effekt 4
Endre navn på kanal 34
Endre språk 33
Endre tidformat 32
F
Fabrikkinnstillinger, gjenopprette 34
Fart over grunn, vise 32
Fjerne fartøy fra listen 22
Fjerne lagret kanalstatus 6
Fjernt/lokalt mottak, følsomhetsjustering 8
Frekvens, justere 11
Frekvensbånd, velge 33
Funksjoner i–ii
50
G
GHS 10-serie 50
GHS, oversikt 1
GHS-display 2
Gjenta kommunikasjon 6
GPS-dataalarm 35
Gruppe 18, 21
H
HI sendeeffekt 8
I
Individuell 18
Individuell rutine 20
Intercom 9
Internasjonal 43
J
Justere sendeeffekt, 8–9
Justere volum med håndsett 4
Justere volum med radio 4
K
Kanadisk kalling 39
Kanalovervåking 7
Kanalskifte, automatisk 27
Kartplotterfunksjoner 29
Konfigurere MMSI 30
Konfigurere tidoffset 32
Kontaktinformasjon 50
Kontrast 31
Kontrastnivå 31
Kurs over grunn, vise 32
Kursdisplay, endre 33
L
Lagre fartøy til katalog 24
Lagre kalling 5
Lagre kanaler 5
Legge til grupp 26
Legge til oppføringer 25
LO sendeeffekt 8
Lokalt/fjernt mottak, følsomhetsjustering 8
M
MMSI-filtrering over NMEA-nettverk 30
MMSI-formater 23
MMSI-nummer 14–15
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
Register
Motta intercom-kalling 9
Motta kallinger fra grupp 21
Mottaksfølsomhet 8
Måleenhet for hastighet 33
N
NMEA 0183-setning 49
NMEA 2000 PGN-er 49
NOAA værmeldinger 11
Nødanropesrelé 20
Nødkallinger 15–17, 20
O
Omprogrammering andreprioritetskanal 7
Oversikt over egenskaper 29
Overstyre 1 W sendeeffekt 5
Overvåke flere kanaler 6
P
Posisjonsforespørsel 19
Posisjonsforespørsel 21
Posisjonssporing 21–22
Posisjonssvar, automatisk innstilling 27
R
Radio funksjoner i–ii
Redigere grupp 26
Redigere oppføringer 25
Rengjøring kabinett 50
Rengjøring skjerm 50
Ropert, bruk 9
Summervolum 31
Systemmeldinger 35-36
T
Testing av radioen 34
Testing radio 34
Trippel vakt 7
Typer av kallingslogger 23
Tåkehorn 10–12
U
Ugyldige GPS-datalarm 35
USA 36
UTC offset 32
Utføre kallinger fra logg 24
V
Velge fartøy 22
Velge kalling 4
Velge kanal 4, 19
Velge NMEA 0183 eller NMEA 2000 30
VHF 300/300i AIS 47
VHF 300-seren 46
Vise ATIS-identifikasjonsnummer 13
Vise kanal 25
Vise lagrede kallinger 23
Voicemail 28
Værvarsling 35
Vise tidformat 32
S
Samtaleavspilling 6
Sende kallingsrelaterte data over nettverk 30
Sende lydsignal, automatisk 10
Sende lydsignal, manuelt 10
Sending med håndsett 4
Sending med radio 4
Skanne alle kallinger 5
Skanning lagrede kanaler 6
Skanning lagret kallinger 6
Slette grupp 26
Slette oppføringer 24
Squelch justere med håndsett 4
Squelch justere med radio 4
Starte intercom-kalling 9
Stoppe automatisk nødkalling 17
Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien
51
Dette utstyret er beregnet for bruk i hele verden, inkludert følgende europeiske land:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Denne norskeversjonen av VHF 100/200-serie engelsk håndbok (Garmin delenummer
190-01019-00, revisjon B) er levert som et hjelpemiddel. Om nødvendig ber vi det
konsultere den nyeste reviderte utgaven av den engelske håndboken angående betjening
og bruk av VHF 100/200-serien.
GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN I DENNE NORSKE HÅNDBOKEN,
OG FRASKRIVER SEG ALLE KRAV SOM SPRINGER UT AV BRUK AV DENNE.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Mai 2011
190-01019-38 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising