Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | User guide | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Podręcznik użytkownika

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Podręcznik użytkownika
VHF 100/200
Podręcznik użytkownika
25W
16
LOCAL
DISTRESS
WATCH
USA
82°34.5677N
123°45.6787W
12:45PM UTC
PA
SCAN
© 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 lub
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (spoza UK)
0808 2380000 (na terenie UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszystkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem przypadków podanych poniżej, żadna część tej instrukcji nie
może być reprodukowana, kopiowana, przesyłana, rozpowszechniana, pobierana i przechowywana na
jakimkolwiek nośniku, dla jakichkolwiek celów bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Garmin. Jednocześnie
Garmin zezwala na pobranie pojedynczej kopii niniejszej instrukcji na dysk twardy lub inny elektroniczny
nośnik pamięci, w celu jej przeglądania lub wydrukowania pojedynczej kopii tej instrukcji lub jej części, przy
czym ta elektroniczna lub drukowana kopia musi zawierać pełne brzmienie niniejszej informacji o prawach
autorskich, a jakakolwiek nieautoryzowana, komercyjna dystrybucja tej instrukcji lub jej części jest ściśle
zabroniona.
Informacja zawarta w tym dokumencie może ulec zmianie bez powiadomienia. Garmin rezerwuje sobie
prawo do wprowadzenia zmian lub ulepszeń w swoich produktach, a także wprowadzenia zmian w zawartości
tego dokumentu bez konieczności powiadomienia jakichkolwiek osób lub organizacji o wprowadzonych
zmianach. Odwiedź serwis internetowy Garmin (www.garmin.com) aby skorzystać ze zaktualizowanej
instrukcji oraz dodatkowych informacji dotyczących używania tego i innych produktów Garmin.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami handlowymi firmy Garmin Ltd. lub podmiotów zależnych,
zarejestrowanymi w USA i innych państwach. GHS™ jest znakiem handlowym Garmin Ltd. lub podmiotów
zależnych. Znaki te nie mogą być używane bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Garmin.
United States Power Squadrons® jest zarejestrowanym znakiem handlowym United States Power Squadrons.
NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do National
Maritime Electronics Association.
Znak CE
CE Notified Body number (0168) obowiązuje tylko dla VHF 100i oraz VHF 200i.
0168
Wstęp
Wstęp
Radiotelefony VHF 100 i VHF 200 udostępniają możliwość komunikacja na wszystkich
morskich kanałach międzynarodowych, USA oraz kanadyjskich, jak również kanałach
prywatnych. Umożliwiają również monitoring dziesięciu kanałów WX (pogodowych). VHF
100, VHF 200 i GHS™ 10 przeznaczone są dla Ameryki Północnej, podczas gdy VHF 100i,
VHF 200i oraz GHS 10i przeznaczone są dla Europy i pozostałej części świata.
Radiotelefony VHF 100 i VHF 200 posiadają wiele zaawansowanych funkcji, z których
niektóre zebrane zostałe w poniższej tabeli.
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
Automatyczne włączanie urządzenia
●
●
●
●
Digital Selective Calling (DSC) klasy D
●
●
●
●
Śledzenie pozycji trzech łodzi
●
●
●
●
Wysyłanie żądań raportu pozycji
●
●
●
●
Tryb pracy lokalnej polepszający odbiór w
portach o dużym natężeniu rozmów
●
●
●
●
Moc wyjściowa nadawania do 25 W, wybór
pomiędzy mocą 1 W i 25 W
●
●
●
●
Dedykowany dla łatwego, szybkiego
dostępu do kanałów 16/9
●
Tylko
kanał 16
●
Tylko
kanał 16
Połączenie z urządzeniami NMEA 0183
●
●
●
●
●
●
●
●
Relokacja mikrofonu i głośnika
●
●
Obsługa mikrofonu wielofunkcyjnego GHS
10 lub GHS 10i
●
●
Wyjście dla tuby o mocy 20 W z
automatycznym lub ręcznym sygnałem
mgłowym oraz regulacją jego częstotliwości
●
●
Funkcja dwukierunkowej tuby do
odsłuchu wstecznego przy połączeniu z
kompatybilną tubą
●
●
Funkcja interkomu
●
●
Połączenie z siecią NMEA 2000
®
Dodatkowe możliwości przy użyciu
kompatybilnego z NMEA 2000 plotera
Garmin oraz autopliota Garmin
Mikrofon i głośnik połączone na stałe
Odbiór alertów pogodowych NOAA
Obsługa ATIS
●
●
●
●
●
●
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Wstęp
VHF 100
VHF 100i
Konfiguracja kanałów prywatnych
(dokonywana przez dealera Garmin®)
VHF 200
VHF 200i
●
Menu ekranowe w jęz: angielskim, włoskim,
francuskim, niemieckim i hiszpańskim
●
●
●
Zasady wykorzystywane w instrukcji
W niniejszej instrukcji, jeśli zostaniesz poproszony o wybór opcji za pomocą pokrętła
Channel, obróć pokrętło wyboru kanałów tak, aby podświetlić wskazaną opcję, a następnie
naciśnij pokrętło Channel aby tą opcję wybrać.
Małe strzałki (>) w tekście wskazują, iż powieneś wybrać za pomocą pokrętła Channel
wskazane opcje w podanej sekwencji. Dla przykładu, jeśli w tekście znajdziesz zapis
“wybierz COMMUNICATIONS > PROTOCOL,” powinieneś wykonać następujące
czynności:
1. Obrócić pokrętło Channel aby podświetlić opcję COMMUNICATIONS, a następnie
nacisnąć pokrętło Channel aby wybrać opcję COMMUNICATIONS.
2. Obrócić pokrętło Channel aby podświetlić opcję PROTOCOL, a następnie nacisnąć
pokrętło Channel aby wybrać opcję PROTOCOL.
Instrukcja dla radiotelefonów serii VHF 100/200 oraz GHS 10
Ten podręcznik zawiera instrukcie do następujących produktów.
Modele dla
Ameryki Północnej
Modele
międzynarodowe
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
GHS 10
GHS 10i
Jeśli nie zostanie to wyraźnie oznaczone w tekście instrukcji, informacje zawarte w
tym dokumencie są takie same dla radiotelefonów serii VHF 100/200 oraz mikrofonów
wielofunkcyjnych GHS 10.
ii
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Wstęp
Spis treści
Wstęp..........................................................................................................................i
Zasady wykorzystywane w instrukcji.................................................................................... ii
Rozpoczynamy.........................................................................................................1
Panel przedni radiotelefonu.................................................................................................. 1
Mikrofon oraz mikrofon wielofunkcyjny GHS 10................................................................... 2
Wyświetlacz radiotelefonu i mikrofonu wielofunkcyjnego..................................................... 3
Wskazówki............................................................................................................................ 4
Podstawowe operacje..............................................................................................5
Włączanie i wyłączanie radiotelefonu................................................................................... 5
Regulacja głośności.............................................................................................................. 5
Regulacja głośności w GHS 10 lub GHS 10i........................................................................ 5
Regulacja Squelch w radiotelefonie...................................................................................... 5
Regulacja Squelch w GHS 10 lub GHS 10i.......................................................................... 5
Wybór kanału........................................................................................................................ 5
Skanowanie i zapamiętywanie kanałów................................................................................ 6
Monitorowanie kilku kanałów................................................................................................ 7
Zmiana drugiego kanału priorytetowego............................................................................... 8
Korzystanie z trybu 16/9....................................................................................................... 8
Przełączanie mocy nadawania pomiędzy 1 W a 25 W......................................................... 8
Zmiana czułości odbioru stacji lokalnych/odległych.............................................................. 9
Korzystanie z interkomu........................................................................................................ 9
Korzystanie z tuby............................................................................................................... 10
Korzystanie z rogu mgłowego............................................................................................. 10
Nasłuch informacji pogodowych NOAA i włączanie alertów pogodowych.......................... 12
System automatycznej identyfikacji nadawcy (ATIS).......................................................... 13
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC).................................................................15
Sprawdzenie Twojego numeru MMSI................................................................................. 16
Wywołanie alarmowe DSC................................................................................................. 16
Nawiązywanie łączności..................................................................................................... 18
Odbiór wywołań.................................................................................................................. 21
Śledzenie pozycji jednostek................................................................................................ 22
Praca z historią wywołań.................................................................................................... 24
Korzystanie z katalogu........................................................................................................ 26
Dodawanie i modyfikacja grup............................................................................................ 26
Konfiguracja ustawień DSC................................................................................................ 27
Zaawansowane funkcje.........................................................................................29
NMEA 0183 i NMEA 2000................................................................................................... 29
Modyfikacja ustawień operacyjnych.................................................................................... 31
Dodatek...................................................................................................................35
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
iii
Wstęp
Alarmy i komunikaty............................................................................................................ 35
Lista kanałów...................................................................................................................... 36
Dane techniczne................................................................................................................. 46
Kontakt z Garmin................................................................................................................ 49
Konserwacja urządzenia..................................................................................................... 49
iv
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
Panel przedni radiotelefonu
Squelch
25W
16
USA
DISTRESS
WATCH
Volume
82°34.5677N
123°45.6787W
12:45PM UTC
PA
SCAN
PWR or
16/9
Channel
DISTRESS
HI/LO
DSC
MENU
CLEAR
DISTRESS—DISTRESS—naciśnij aby wysłać raport alarmowy DSC, jeśli posiadasz
radiotelefon z zaprogramowanym numerem MMSI.
Squelch—obróć aby wyregulować poziom wyciszenia szumów.
Volume—obróć aby wyregulować głośność.
PWR or 16/9—naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby włączyć lub wyłączyć radio. Jeśli
radio jest włączone, naciśnij i zwolnij ten przycisk aby przełączyć radio na kanał 16, Twój
drugi priorytetowy kanał, i ostatnio używany kanał (przełączanie sekwencyjne).
Channel—obróć aby zmienić kanał, lub naciśnij aby wybrać opcję w menu. Jeśli znajdujesz
się na ekranie Home, naciśnij aby przejść do kanałów pogodowych WX (tylko w VHF 100 i
VHF 200).
HI/LO—naciśnij aby przełączyć na tryb odbioru lokalnego albo stacji odległych, lub aby
przełączyć moc nadawania na 1 W dla niektórych kanałów.
DSC—naciśnij aby wyświetlić menu opcji DSC. Naciśnij ponownie aby wrócić do ekranu
Home.
MENU—naciśnij aby wyświetlić menu opcji konfiguracji. Naciśnij ponownie aby wrócić
do ekranu Home.
CLEAR—naciśnij aby wrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu, jeśli wyświetlane jest
menu opcji. Przycisk ten również anuluje lub wycisza przychodzące wywołanie DSC.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Rozpoczynamy
Mikrofon oraz mikrofon wielofunkcyjny GHS 10
Z wyłączeniem regulacji głośności i wyciszenia szumów, mikrofon wielofunkcyjny pracuje
dokładnie tak samo jak radiotelefon.
PTT
25W
DISTRESS
PTT
Góra
Dół
Channel
CLEAR
DSC
16+ lub 16/9
16
WATCH
USA
82°34.5677N
123°45.6787W
12:45PM UTC
PA
DISTRESS
SCAN
16+ lub 16/9
HI/LO
MENU
Volume/
Squelch
PTT (Push-to-talk)—naciśnij aby wyjść z menu, powrócić do ekranu Home i rozpocząć
nadawanie.
DISTRESS (GHS 10 and GHS 10i)—naciśnij aby rozpocząć wywołanie DSC, jeśli Twoje
radio posiada zaprogramowany numer MMSI.
Up and Down Arrows (mikrofon)—naciśnij aby zmienić kanał w radiotelefonie.
Channel—obróć aby zmienić kanał w radiotelefonie, lub naciśnij aby wybrać opcję w
menu. Jeśli wyświetlany jest ekran Home, naciśnij aby przejść do kanałów pogodowych
WX (tylko w GHS 10).
CLEAR—jeśli wyświetlane jest menu opcji, naciśnij aby powrócić do poprzedniego
ekranu. Ten przycisk również anuluje lub wycisza przychodzące wywołanie DSC.
DSC—naciśnij aby wyświetlić menu opcji DSC. Ponowne naciśnięcie powoduje powrót do
ekranu Home.
16+ (VHF 100i/200i; GHS 10i) or 16/9 (VHF 100/200; GHS 10)—naciśnij i zwolnij aby
przełączać kanały pomiędzy: kanałem 16, Twoim drugim priorytetowym kanałem oraz
ostatnio używanym kanałem.
HI/LO—naciśnij aby przełączyć na odbiór stacji lokalnych albo stacji odległych, lub aby
zmienić moc nadawania na 1 W dla niektórych kanałów.
MENU—naciśnij aby przejść do menu konfiguracji. Naciśnij ponownie aby wrócić do
ekranu Home.
Volume/Squelch—naciśnij aby przełączyć działanie pokrętła Channel do regulacji
głośności lub poziomu wyciszenia szumów.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Rozpoczynamy
Wyświetlacz radiotelefonu i mikrofonu wielofunkcyjnego
Ekran Home jest najczęściej oglądanym ekranem systemowym. Wyświetla on wszystkie
aktualne informacje, jak numer kanału, zakres częstotliwości, itp.
Ikony statusu
RX TX 25W 1W
16
LOCAL
DISTRESS
Kanał
WATCH
ATIS
USA
“82°34.5677N
123°45.6787W
12:45 UTC
99MPH 179°T
A
PA
SCAN
Zakres częstotliwości
Dł geograficzna
Szer geograficzna
Czas
Prędkość względem
ziemi / Kurs
względem ziemi
Przyciski funkcyjne
Kanał—aktualnie wybrany kanał.
Zakres częstotliwości—aktualnie wybrany zakres: międzynarodowy (INT), kanadyjski
(CAN), lub USA.
Współrzędne geograficzne i czas—aktualna długość i szerokość geograficzna oraz czas
są wyświetlane jeśli do radiotelefonu podłączone jest urządzenie GPS. Jeśli GPS nie jest
podłączony, możesz ręcznie wprowadzić pozycję i czas.
Prędkość względem ziemi (SOG)/Kurs względem ziemii (COG)—aktualne wartości
SOG oraz COG wyświetlane są jeśli do radiotelefonu podłączone jest urządzenie GPS.
Przyciski funkcyjne—nazwy funkcji wybieranych za pomocą przycisków poniżej ekranu.
Funkcje tych przycisków zmieniają się w zależności od wykonywanych czynności.
Ikony statusu—zapoznaj się z poniższą tabelą.
RX Odbiór sygnału
TX Nadawanie
Zapamiętany
kanal
LOCAL Włączony tryb
pracy lokalnej (np. w
portach)
Wyłączona
automatyczna
zmiana kanałów
Przychodzące lub
nieodebrane wywołanie
DSC
mocniejszego
od ustawionego
poziomu squelch
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
25W Nadawanie z
mocą 25 W
1W Nadawanie z mocą
ATIS
Włączony
Włączone
śledzenie pozycji
Alert pogodowy
Podłączony
zewnętrzny GPS
ATIS
1W
Rozpoczynamy
Wskazówki
Pamiętaj o poniższych wskazówkach gdy korzystasz z radiotelefonu lub mikrofonu
wielofunkcyjnego:
• Jeśli wykonujesz jakieś czynności w menu, naciśnij i zwolnij przycisk PTT w dowolnym
momencie aby powrócić do ekranu Home.
• Naciśnij przycisk CLEAR aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu..
• Wybierz OK aby zapisać wprowadzone zmiany i powrócić do ekranu Home.
• Wybierz ← w czasie wprowadzania danych aby powrócić do ostatnio wprowadzonego
znaku.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Podstawowe operacje
Podstawowe operacje
Włączanie i wyłączanie radiotelefonu
WAŻNE: Aby korzystać z możliwości DSC w Twoim radiotelefonie, musisz najpierw
wprowadzić numer MMSI. Więcej informacji na stronie 15.
Aby włączyć radio, naciśnij i przytrzymaj przycisk 16/9. Jeśli nie wprowadziłeś jeszcze
numeru Mobile Maritime Safety Identity (MMSI) , musisz nacisnąć przycisk CLEAR aby
przejść do ekranu Home. Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj przycisk 16/9.
WSKAZÓWKA: Informacje na temat automatycznego włączania, znajdziesz na stronie 31.
Regulacja głośności
• Aby zwiększyć głośność, obróć pokrętło Volume zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
• Aby zmniejszyć głośność, obróć pokrętło Volume w przeciwnym kierunku.
WSKAZÓWKA: Aby ustawić odpowiedni poziom głośności, najpier obróć pokrętło squelch
na poziom minimalny, a następnie wyreguluj głośność. Poniżej znajdziesz więcej informacji na
temat regulacji poziomu squelch.
Regulacja głośności w GHS 10 lub GHS 10i
1. Naciśnij przycisk VOL/SQL aby na ekranie zostało wyświetlone “CURRENT VOLUME.”
2. Obróć pokrętło Channel w mikrofonie wielofunkcyjnym aby regulować głośność.
Regulacja Squelch w radiotelefonie
Squelch pozwala tłumić niepożądane szumy w czasie odbioru.
1. W czasie odbioru, obróć pokrętło Squelch przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek
zegara, dopóki nie usłyszysz dźwięku.
2. Obróć pokrętło Squelch zgodnie z ruchem wskazówek zegara do czasu aż wyciszone
zostaną szumy tła.
Regulacja Squelch w GHS 10 lub GHS 10i
1. Naciśnij przycisk VOL/SQL aby na ekranie zostało wyświetlone “CURRENT SQUELCH”.
2. W czasie odbioru, obróć pokrętło Channel przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek
zegara, dopóki nie usłyszysz dźwięku.
3. Obróć pokrętło Channel zgodnie z ruchem wskazówek zegara do czasu aż wyciszone
zostaną szumy tła.
Wybór kanału
• Obróć pokrętło Channel aby zmienić kanał
• Aby zmienić kanał za pomocą mikrofonu, naciśnij przycisk ze strzałką w górę lub dół.
Aby szybko przeskakiwać kanały, naciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk ze strzałką.
Na stronie 36 znajdziesz listę kanałów międzynarodowych, kanadyjskich i dla USA.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Podstawowe operacje
Nadawanie z użyciem radiotelefonu lub GHS 10/GHS 10i
1. Wybierz żądany kanał.
2. Przed rozpoczęciem nadawania upewnij się że kanał ten jest wolny. Organizacja FCC i
reuglacje międzynarodowe zabraniają zakłócania komunikacji innych użytkowników.
3. Naciśnij przycisk PTTw mikrofonie lub mikrofonie wielofunkcyjnym aby nadawać na
wybranym kanale. W górnej części ekranu pojawi się ikona TX .
4. Wypowiedz Twój komunikat i zwolnij przycisk PTT.
UWAGA: Maksymalny czas nadawania to 5 minut. Jeśli naciśniesz przycisk PTT na dłuższy
okres, nadawanie zostanie zablokowane do chwili gdy zwolnisz przycisk PTT.
Ominięcie ograniczenia mocy nadawania
W zakresie częstotliwości USA, nadawanie na kanałach 13 i 67 odbywa się domyślnie z
niską mocą (1 W) . Możesz zmienić tą moc na wysoką, naciskając w czasie nadawania
przycisk funkcyjny 25W.
1. Jeśli wybrałeś kanał 13 lub 67 zakresu USA, kiedy naciśniesz przycisk PTT, na
ekranie pojawi się komunikat aby nacisnąć przycisk funkcyjny 25W w celu ominięcia
wymaganego ograniczenia mocy nadawania do 1 W.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny 25W aby nadawać z wysoką mocą. Radio omija
ograniczenie mocy nadawania do 1 W gdy trzymasz naciśnięty przycisk funkcyjny 25W.
Skanowanie i zapamiętywanie kanałów
Important: If you turn on ATIS, the radio cannot scan or save channels. See page 13.
Skanowanie wszystkich kanałów
W czasie skanowania kanałów, radio poszukuje kanałów na których nadają w danej chwili
inne stacje. Jeśli na danym kanale trwa nadawanie, radio wstrzymuje skanowanie aż do
przerwy w tym nadawaniu. Po kilku sekundach braku aktywności na kanale skanowanie jest
wznawiane.
1. Wybierz przyciski funkcyjne SCAN > ALL.
2. Wybierz jedną z opcji:
• SKIP—ta opcja jest wyświetlana jest znaleziono aktywny kanał. Kiedy ją wybierzesz,
radio wznowi skanowanie i nie będzie sprawdzać tego kanału w kolejnych
sekwencjach skanowania.
• +CH16—po jej wybraniu kanał 16 jest skanowany pomiędzy każdym innym (np.: 21,
16, 22, 16, itd.). Na ekranie pojawi się informacja “ALL SCAN +CH16”.
• -CH16—po jej wybraniu kanał 16 jest skanowany w normalnej kolejności (np. 14, 15,
16, 17, itd.). Na ekranie pojawi się informacja “ALL SCAN” .
• EXIT—powraca do ekranu Home. Radio wyłącza skanowanie i kontynuuje nasłuch
na kanale, na którym zakończone zostało skanowanie.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Podstawowe operacje
Zapamiętywanie kanałów
Możesz zapamiętać każdy kanał za wyjątkiem kanałów pogodowych WX w pamięci
radiotelefonu. Możesz również skanować tylko zapamiętane kanały niezależnie od
skanowania wszystkich kanałów. Ilość zapamiętanych kanałów nie jest limitowana.
Aby zapamiętać kanał:
1. Wybierz przycisk funkcyjny SCAN.
2. Obróć pokrętło Channel aby wybrać kanał.
3. Aby zapamiętać kanał, wybierz SAV CH. W górnej części ekranu pojawi się symbol
informujący iż jest to kanał zapamiętany.
Aby usunąć status kanału zapamiętanego:
1. Wybierz przycisk funkcyjny SCAN.
2. Obróć pokrętło Channel aby wybrać zapamiętany kanał.
3. Wybierz przycisk funkcyjny SAV CH.
Skanowanie zapamiętanych kanałów
1. Wybierz SCAN.
2. Wybierz SAVED.
WSKAZÓWKA: Ten typ skanowania nie obejmuje kanału 16 chyba że oznaczysz kanał 16
jako zapamiętany. Możesz również w czasie skanowania kanałów zapamiętanych wybrać
przycisk funkcyjny +16 aby skanować kanał 16 pomiędzy każdym innym kanałem (np.: 21, 16,
32, 16). Jeśli wybrałeś tą opcję, przycisk funkcyjny zostanie opisany jako -16. Wybierz -16 aby
skanować Twoje kanały zapamiętane w normalnej kolejności, z pominięciem kanału 16 (np.:
08, 10, 11, 14).
Monitorowanie kilku kanałów
Important: The radio disables multiple-channel monitoring (Dual watch and Tri watch) if
you turn on ATIS. See page 13.
Wybierz WATCH aby monitorować kanały priorytetowe oraz wybrany w danej chwili
kanał. Kanał 16 jest pierwszym kanałem priorytetowym. Kanał 9 jest domyślnie drugim
kanałem priorytetowym, jednak możesz wybrać inn kanał jako drugi kanał priorytetowy.
Więcej informacji na temat zmiany drugiego kanału priorytetowego, znajdziesz na stronie 8.
Monitorowanie dwóch kanałów (Dual Watch)
Dual watch pozwala monitorować aktualnie wybrany kanał oraz kanał 16.
1. Wybierz WATCH.
2. Wybierz DUAL. Na ekranie pojawi się “DUAL WATCH”, z numerem aktualnie wybranego
kanału i kanałem 16—np.: “DUAL WATCH CH: 75 + 16”.
3. Aby wyłączyć tryb Dual watch, wybierz EXIT.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Podstawowe operacje
Monitorowanie trzech kanałów (Tri Watch)
Tri watch pozwala monitorować aktualnie wybrany kanał, kanał 16 oraz Twój drugi kanał
priorytetowy.
1. Wybierz WATCH.
2. Wybierz TRI. Na ekranie pojawi się informacja “TRI WATCH” z numerem aktualnie
wybranego kanału, kanałem 16, oraz numerem Twojego drugiego kanału
priorytetowego—np.: “TRI WATCH CH: 75 + 16 + 9”.
3. Aby wyłączyć tryb Tri watch, wybierz EXIT.
Zmiana drugiego kanału priorytetowego
Możesz zmienić ustawienia Twojego radiotelefonu, aby jako drugi kanał priorytetowy
używany był inny kanał niż kanał 9.
1. Wybierz MENU.
2. Wybierz CHANNEL > 2ND PRIORITY.
3. Obróć pokrętło Channel lub użyj przycisków ze strzałkami w mikrofonie lub GHS 10/
GHS 10i aby zmienić kanał wyświetlany na ekranie.
4. Po wybraniu żądanego kanału, wybierz OK.
Korzystanie z trybu 16/9
16/9 jest operacją priorytetową, której aktywacja następuje przez naciśnięcie przycisku
16/9 w radiotelefonie lub mikrofonie. Naciśnięcie przycisku 16/9 przerywa aktualnie
wykonywane opracje i powoduje zmianę wybranego kanału na kanał 16 po pierwszym
jego naciśnięciu, na Twój drugi kanał priorytetowy po drugim naciśnięciu i na wcześniej
wybrany kanał po trzecim naciśnięciu. Przejście w ten tryb przełącza moc wyjściową
nadwania na 25 W, a wyjście z tego trybu przywraca wcześniejsze ustawienie mocy.
1. Naciśnij przycisk 16/9 aby niezwłocznie przełączyć radio na kanał 16 i zmienić moc
wyjściową na wysoką (25 W). Aby w trybie 16/9 nadawać z niską mocą, naciśnij przycisk
HI/LO i wybierz 1W. Na wyświetlaczu pojawi się ikona 1W informująca o nadawaniu z
niską mocą 1W.
2. Naciśnij przycisk 16/9 ponownie aby przełączyć radio na Twój drugi priorytetowy kanał.
3. Naciśnij przycisk 16/9 po raz trzeci, aby powrócić wcześniej wybranego kanału i
ustawionej mocy nadawania.
Przełączanie mocy nadawania pomiędzy 1 W a 25 W
Masz możliwość zmiany mocy nadawania. Dostępne są dwie opcje: LO (1 W) oraz HI
(25 W). Tryb LO jest używany z reguły do komunikacji lokalnej, natomiast tryb HI do
komunikacji na duże odległości lub wywołań alarmowych.
UWAGA: Jeśli naciśniesz przycisk 16/9, radio przełączy się w tryb wysokiej mocy nadawania
HI. W trybie16/9, nadawanie na kanale 16 i drugim priorytetowym kanale (domyślnie kanał 9)
odbywa się automatycznie z wysoką mocą. Mimo to, w trybie 16/9, możesz zmienić moc na
niską LO.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Podstawowe operacje
Jeśli na tej samej częstotwliości nadawane są jednocześnie dwa sygnały, radio VHF
odbierać będzie tylko silniejszy z tych sygnałów. Przy komunikacji innej niż wywołanie
alarmowe, o ile to możliwe korzystaj z niskiej mocy nadawania. Zapobiegnie to możliwości
zakłócenia rozmów prowadzonych przez inne stacje.
W zakresie częstotliwości USA, nadawanie na kanałach 13 oraz 67 jest domyślnie
ograniczone do niskiej mocy (1 watt) . W czasie nadawania możesz ominąć to ograniczenie,
naciskając przycisk funkcyjny 25W.
Aby przełączać moc nadawania pomiędzy LO i HI:
1. Naciśnij przycisk HI/LO.
2. Wybierz 1W lub 25W aby włączyć nadawanie z niską LO lub wysoką HI mocą.
WSKAZÓWKA: Radio automatycznie powraca do ekranu Home po 2 sekundach od zmiany
mocy 1 W/25 W. Możesz także wybrać OK aby natychmiast powrócić do ekranu Home.
Zmiana czułości odbioru stacji lokalnych/odległych
Możesz zmienić czułość toru odbiorczego Twojego radiotelefonu. Jeśli zauważysz
szumy w miejscach dużej ilości nadających stacji lub szumy wynikające z zakłóceń
elektromagnetycznych (powodowane np. przez nadajniki GSM), zmień czułość odbioru
na Local aby zmniejszyć czułość toru odbiorczego. W innych obszarach, na otwartej
wodzie,zmień czułość na tryb Distant, aby mieć pewność że radio odbierze wszystkie
możliwe sygnały.
Przy pracy w trybie lokalnym, na ekranie urządzenia wyświetlana jest ikona LOCAL .
1. Naciśnij przycisk HI/LO.
2. Wybierz LOCAL/DIST aby zmienić czułość odbioru na stacje lokalne lub odległe.
Korzystanie z interkomu
Tryb interkomu dostępny jest tylko w radiotelefonach serii VHF 200 oraz GHS 10.
Tryb interkomu jest częścią tzw. systemu Public Address (PA) Twojego radiotelefonu.
Korzystając z opcjonalnego mikrofonu wielofunkcyjnego GHS 10 lub GHS 10i, możesz
używać radiotelefonu i tego mikrofonu jak interkomu, do komunikacji w obu kierunkach.
Do nawiązania komunikacji w trybie interkomu możesz użyć radiotelefonu, lub mikrofonu
wielofunkcyjnego.
WSKAZÓWKA: Gdy radio pracuje w trybie interkomu, nie są odbierane żadne sygnały z
aktualnie wybranego kanału widocznego na ekranie.
Nawiązanie łączności w trybie interkomu
1. Wybierz PA > INTRCM.
2. Wybierz urządzenie z listy. Wybierając ALL nadawać będziesz do wszystkich stacji.
Odbiorca komunikatu musi nacisnąć przycisk PTT w urządzeniu odbiorczym aby
zaakceptować połączenie.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT i wypowiedz komunikat.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Podstawowe operacje
4. Zwolnij przycisk PTT aby wysłuchać odpowiedzi.
5. Kiedy Ty i Twój rozmówca zakończycie rozmowę, wybierz EXIT aby powrócić do ekranu
Home.
Odebranie połączenia w trybie interkomu
1. Na ekranie widoczna jest informacja od kogo pochodzi wywołanie w trybie interkomu.
Naciśnij i zwolnij przycisk PTT aby zaakceptować połączenie.
2. Kiedy Twój rozmówca skończy mówić, naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT aby
wypowiedzieć Twój komunikat.
3. Kiedy Ty i Twój rozmówca zakończycie rozmowę, wybierz EXIT aby powrócić do ekranu
Home.
Korzystanie z tuby
Obsługa tuby dostępna jest tylko w radiotelefonach serii VHF 200. Musisz posiadać i
zainstalować opcjonalną tubę na pokładzie, aby móc korzystać z tej formy komunikacji.
Zajrzyj do Instrukcji instalacji VHF 100/200 aby zapoznać się ze sposobem montażu.
Tuba, która również jest częścią systemu PA Twojego radiotelefonu, umożliwi wygłaszanie
komunikatów słyszalnych przez wszystkich na pokładzie, lub w komunikacji łódź nabrzeże. Tuba może umożliwiać komunikację dwukierunkową: możesz wypowiedzieć
swój komunikat do określonej łodzi poprzez radio lub mikrofon wielofunkcyjny, a dźwięk
odebrany następnie poprzez tubę, będzie słyszalny w głośniku radiotelefonu. W łodziach o
zamkniętych kabinach pozwala to słyszeć co dzieje się na pokładzie.
UWAGA: Gdy radio pracuje w trybie tuby, nie są odbierane żadne sygnały na wybranym
kanale widocznym na ekranie.
Aby korzystać z tuby:
1. Wybierz PA > HAILER. Dźwięk odbierany przez tubę będzie słyszalny w głośniku
radiotelefonu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT oraz wypowiedz Twój komunikat.
3. Obróć pokrętło Channel lub użyj przycisków ze strzałkami aby zmienić głośność tuby.
4. Zwolnij przycisk PTT aby przełączyć się na nasłuch.
5. Naciśnij EXIT aby powrócić do ekranu Home.
Korzystanie z rogu mgłowego
Tryb rogu mgłowego jest dostępny tylko w radiotelefonach serii VHF 200. Musisz posiadać
i zainstalować na pokładzie opcjonalną tubę aby korzystać z tej funkcji. Informacje o
sposobie instalacji znajdziesz w Instrukcji instalacji VHF 100/200.
Tryb rogu mgłowego to kolejna część systemu PA Twojego radiotelefonu. Sygnały mgłowe
możesz nadawać poprzez tubę lub zewnętrzny głośnik. Twoje radio może generować
sygnały mgłowe automatycznie, używając standardowych, predefiniowanych dźwięków, lub
też możesz ręcznie regulować ten dźwięk.
10
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Podstawowe operacje
Podobnie do pracy w trybie tuby, kiedy używasz ręcznego trybu rogu mgłowego, dźwięki
odbierane przez tubę są słyszalne w głośniku radiotelefonu (w czasie pomiędzy kolejnymi
sygnałami).
Włączenie automatycznego dźwięku rogu mgłowego
1. Wybierz PA > FOG..
2. Select AUTO from the list.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji. Radio będzie się przełączć automatycznie pomiędzy
nadawaniem wybranego typu sygnału i normalnym odbiorem wybranego kanału.
• UNDERWAY
• STOPPED
• SAILING/FISHING
• RESTRICT/TOW
• UNDER TOW
• PILOT
• AT ANCHOR
• AGROUND
4. Obróć pokrętło Channel aby regulować głośność sygnału mgłowego.
5. Wybierz EXIT aby wyłączyć sygnał mgłowy i powrócić do ekranu Home.
Ręczne włączenie sygnału mgłowego
UWAGA: Kiedy korzystasz z ręcznego sygnału mgłowego, radio nie będzie się przełączać
automatycznie pomiędzy nadawaniem tego sygnału i odbiorem wybranego kanału.
Aby ręcznie uruchomić sygnał mgłowy:
1. Wybierz PA > FOG..
2. Wybierz z listy opcję MANUAL. Dźwięk odbierany przez tubę będzie słyszalny w
głośniku radiotelefonu.
3. Naciśnij przycisk PTT w mikrofonie lub mikrofonie wielofunkcyjnym aby uruchomić
transmisję dźwięku. Zwolnij przycisk PTT aby przerwać transmisję.
4. Obróć pokrętło Channel aby wyregulować głośność tuby.
5. Wybierz EXIT aby powrócić do ekranu Home.
Regulacja częstotliwości sygnału mgłowego
Możesz zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość sygnału mgłowego. Wysokość dźwięku
będzie rosnąć wraz ze wzrostem częstotliwości i spadać wraz z jej zmniejszaniem.
Wartością minimalną jest 200 Hz a maksymalną 850 Hz. Ustawieniem domyślnym jest 350
Hz. Przepisy regulują właściwą częstotwliość sygnałów mgłowych. Z reguły przepisy te
określają wymaganą częstotliwość dźwięku w zależności od wielkości łodzi.
1.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk MENU.
Wybierz FOG FREQUENCY.
Użyj pokrętła Channel aby zmienić częstotliwość ze skokiem 50 Hz.
Wybierz ACCEPT aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu Home. Wybierz CANCEL
aby anulować zmiany i powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
11
Podstawowe operacje
Nasłuch informacji pogodowych NOAA i włączanie
alertów pogodowych
W Twoim radiotelefonie dostępne jest 10 preprogramowanych kanałów pogodych WX
umożliwiających monitorowanie informacji pogodowych nadawanych przez National
Oceanic and Atmospheric Organization (NOAA). Kanały WX są kanałami tylko do
nasłuchu.
Informacje nadawane są w ciągłej pętli i na bieżąco aktualizowane. Ponieważ centra
pogodowe NOAA nadają informacje regionalizowane, informacje pogodowe odnoszą się do
obszaru w którym są one odbierane.
UWAGA: Funkcjonalność ta nie jest dostępna w radiotelefonach VHF 100i lub VHF 200i.
Komunikaty NOAA nadawane na kanałach WX dostępne są jedynie w USA i wybranych
regionach Kanady.
Przejście do trybu WX (pogodowego)
1. Kiedy wyświetlany jest ekran Home, naciśnij pokrętło Channel. Wyświetlony zostanie
symbol “WX” informujący o przejściu do nasłuchu częstotliwości WX.
2. Przekręć pokrętło Channel aby zmienić odbierany kanał.
3. Wybierz EXIT aby powrócić do ekranu Home. Radiotelefon powróci do kanału, który był
wyberany przed przjeściem w tryb WX.
Włączanie alertów WX (pogodowych)
Możesz włączyć w radiotelefonie ciągłe monitorowanie alertów pogodowych NOAA. Jeśli
radio wykryje przychodzący alert pogodowy, automatycznie dostroi się do kanału WX na
którym nadawany jest alert. Radio nie będzie odbierać alertów WX jeśli aktualnie trwa
nadawanie.
UWAGA: Kiedy włączysz alerty pogodowe, radio monitoruje jedynie ostatnio wybrany kanał
pogodowy.
1. Naciśnij pokrętło Channel aby przejść do trybu WX.
2. Wybierz ALERT.
3. Wybierz EXIT lub naciśnij pokrętło Channel aby powrócić do ekranu Home.
Ikona
na wyświetlaczu informuje, iż alerty WX są aktualnie włączone.
Wyłączanie alertów WX (pogodowych)
1. Naciśnij pokrętło Channel aby przejść w tryb WX..
2. Wybierz ALERT.
3. Wybierz EXIT aby powrócić do ekranu Home.
12
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Podstawowe operacje
System automatycznej identyfikacji nadawcy (ATIS)
ATIS jest systemem identyfikacji łodzi, który może być używany na niektórych
śródlądowych drogach wodnych w wybranych państwach Europy. Twój dealer Garmin
może zaprogramować VHF 100i, VHF 200i, lub GHS 10i do pracy z ATIS jeśli planujesz
używać radiotelefonu na szlakach wodnych które podlegają uregulowaniom Regional
Arrangement Concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways (porozymienie z
Bazylei). Korzystanie z ATIS jest zabronione wszędzie, poza wodami śródlądowymi Europy
objętymi tym porozumieniem.
Jeśli włączysz ATIS, dane identyfikujące Twoją stację są wysyłane po zakończeniu każdego
nadawania. Nie są wysyłane dane dotyczące Twojego położenia; mimo to, Twoje położenie
może zostać obliczone metodą triangulacji przez stacje brzegowe odbierające Twój sygnał.
Aby korzystać z ATIS, podaj Twój numer identyfikacyjny ATIS (zobacz niżej), a następnie
włącz ATIS (zajrzyj na stronę 14). Skontaktuj się z Twoim dealerem Garmin, aby określić
Twój numer identyfikacyjny ATIS oraz poznać wymagania ATIS dla Twojego regionu.
Kiedy włączysz ATIS, Twoje radio wyłączy poniższe funkcje:
• Digital Selective Calling (DSC)
• Tryby Dual watch i Tri watch
• Skanowanie kanałów
Dla następujących kanałów międzynarodowych, po włączeniu ATIS, obowiązuje
ograniczenie mocy nadawania do 1 W: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 oraz 77.
Wprowadzanie Twojego numeru identyfikacyjnego ATIS
IMPORTANT: Use caution when entering your ATIS identification number because you can
only enter it once. If you need to change your ATIS identification number after entering it, you
must take the radio to your Garmin dealer for reprogramming.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz ATIS > MY ATIS ID.
3. Dla każdej cyfry w sekwencji, obróć pokrętło Channel zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aby zwiększyć tą cyfrę, lub przeciwnie aby ją zmniejszyć.
4. Naciśnij pokrętło Channel aby zaakceptować cyfrę i przejść do kolejnej cyfry w
sekwencji.
5. Wybierz ACCEPT kiedy wprowadzisz cały numer ATIS. Radio poprosi o ponowne
wprowadzenie tego numeru (celem weryfikacji poprawności).
6. Wprowadź Twój numer ATIS ponownie i naciśnij ACCEPT. Jeśli wprowadzisz numer
ATIS inny niż poprzednio, na ekranie pojawi się komunikat “ATIS ID NUMBERS DO NOT
MATCH” (niezgodne numbery identyfikacyjne ATIS). Wybierz RETRY i wprowadź te
numery jeszcze raz.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
13
Podstawowe operacje
Sprawdzenie Twojego numeru identyfikacyjnego ATIS
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz ATIS > MY ATIS ID.
3. Wybierz OK aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu, lub naciśnij przycisk
MENU aby powrócić do ekranu Home.
Włączanie i wyłączanie funkcji ATIS
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz ATIS > ATIS.
3. Wybierz ON lub OFF. Kiedy ATIS jest włączony, na ekranie wyświetlana będzie ikona
ATIS .
4. Wybierz OK aby zachować zmiany i powrócić do ekranu Home. Naciśnij przycisk MENU
aby powrócić do ekranu Home bez zapisywania zmian.
14
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
DSC (Digital Selective Calling) jest kluczową częścią Global Maritime Distress and Safety
System (GMDSS). DSC udostępnia radiotelefonom VHF możliwość nawiązywania i
odbierania bezpośrednich transmisji cyfrowych z innymi łodziami lub stacjami brzegowymi,
włączając w to straż przybrzeżną USA i Kanady. Twoje radio wyposażone jest w pełną
funkcjonalność DSC klasy D.
Jeśli posiadasz podłączone do radiotelefonu urządzenie GPS, Twoj aktualna pozycja
oraz aktualny czas są automatycznie wysyłane przy wywołaniu alarmowym i innych
typach wywołania DSC. Jeśli pozycję wprowadzasz ręcznie, informacja o wprowadzonej
pozycji oraz czasie jej wprowadzenia również będzie wysyłana z każdym wywołaniem.
Automatyczne wysyłanie pozycji pozwala uniknąć konieczności określania Twojego
położenia w sytuacji niebezpiecznej.
Kanał 70 jest zarezerwowany wyłącznie dla wywołań DSC, a radio wykorzystuje osobny
tor odbiorczy aby utrzymać ciągły monitoring kanału 70. Aby wykonać wywołanie DSC
nie musisz zmieniać kanału, ponieważ radio automatycznie przełączy się na kanał 70 aby
nadać wywołanie DSC. Twoje radio wysyła dane DSC na kanale 70 w czasie krótszym niż 1
sekunda, a następnie przełącza się na właściwy kanał do komunikacji głosowej.
WAŻNE: Aby korzystać z możliwości DSC Twojego radiotelefonu, musisz najpierw
wprowadzić numer Mobile Maritime Safety Identity (MMSI) . Numer MMSI identyfikuje
każde radio DSC, podobnie jak numer telefonu.
Important: The radio disables DSC if you turn on ATIS. See page 13.
Na ekranie wyświetlona zostanie ikona
wywołanie DSC.
jeśli masz przychodzące lub nieodebrane
Wprowadzanie Twojego MMSI
Numer Mobile Maritime Safety Identity (MMSI) jest dziewięcio cyfrowym kodem który
działa jako numer identyfikacyjny DSC i jest wymagany do korzystania z funkcjonalność
DSC Twojego radiotelefonu. Numer MMSI możesz uzyckać od służb telekomunikacyjnych
lub rejestru statków w Twoim kraju. W USA, numer MMSI możesz otrzymać od:
• Federal Communications Commission (FCC)—nadane numery są ważne w komunikacji
międzynarodowej
• BoatU.S., Sea Tow, or United States Power Squadrons®—nadane numery obowiązują
wyłącznie dla wód USA
Kiedy otrzymasz numer MMSI, musisz go wprowadzić w radiotelefonie, aby włączyć DSC.
WAŻNE: Wprowadzaj numer MMSI uważnie, ponieważ możesz go wprowadzić tylko raz.
Jeśli będzie potrzebna zmiana numeru MMSI po jego wprowadzeniu, należy oddać radio
Twojemu dealerowi Garmin celem jego ponownego zaprogramowania.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
15
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Aby wprowadzić numer MMSI:
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz DSC > MY MMSI.
3. Dla każdej cyfry w sekwencji, obróć pokrętło Channel zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aby zwiększyć cyfrę, lub przeciwnie aby ją zmniejszyć. Naciśnij pokrętło Channel
aby przejść do kolejnej cyfry w sekwencji. Wybierz ← aby wrócić do poprzedniego
znaku.
4. Wybierz ACCEPT gdy wprowadzisz numer MMSI. Radio poprosi o ponowne
wprowadzenie numeru w celu potwierdzenia.
5. Wprowadź Twój numer MMSI ponownie i wybierz ACCEPT. Jeśli wprowadzony numer
MMSI jest inny od wcześniej wprowadzonego, na ekranie pojawi się komunikat “MMSI
NUMBERS DO NOT MATCH” (niezgodne numery MMSI). Wybierz RETRY i powtórz
cały proces. Jeśli nie chcesz wprowadzać numeru MMSI w tej chwili, wybierz CANCEL.
Sprawdzenie Twojego numeru MMSI
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz DSC > MY MMSI.
3. Wybierz OK aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu, lub naciśnij przycisk
MENU aby wrócić do ekranu Home.
Wywołanie alarmowe DSC
Kiedy wykonujesz wywołanie alarmowe DSC, Twoje wywołanie jest kierowane do
wszystkich stacji DSC w zasięgu odbioru. Jeśli posiadasz podłączony do radiotelefonu
odbiornik GPS, wraz z wywołaniem wysyłana jest Twoja pozycja i czas. Jeśli pozycję
wprowadzasz ręcznie, wysyłana jest ta pozycja i czas jej wprowadzenia. Informacje o
ręcznym aktualizowaniu pozycji znajdziesz na stronie 27.
UWAGA: Zapoznaj się ze standardowymi formatami wywołań alarmowych i protokołem, aby
mieć pewność że Twoje wywołania będą jasne i efektywne.
Wysyłanie nieoznaczonego wywołania alarmowego
Jeśli wysyłasz nieoznaczone wywołanie alarmowe, rodzaj niebezpieczeństwa nie jest
wysyłany do stacji odbierających Twój sygnał. Wysyłanie wywołania nieoznaczonego jest
procedurą szybszą i może oszczędzić Twój czas w sytuacji niebezpiecznej.
1. Unieś osłonę przycisku, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk DISTRESS przez
conajmniej 3 sekundy. Radio potwierdzi naciśnięcie dźwiękiem, a na ekranie pojawi
się “DISTRESS CALL COUNTING DOWN” (odliczanie do wywołania alarmowego). W
miejscu numeru kanału widoczne będzie odliczanie sekund od 3 do 1.
2. Radio automatycznie uruchomi alarm dźwiękowy, przełączy się na kanał 70, i nada
Twoje wywołanie z wysoką mocą (25 W). Możesz nacisnąć dowolny przycisk aby
wyłączyć alarm dźwiękowy.
16
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
3. Po nadaniu wywołania, radio automatycznie przejdzie na kanał 16 z wysoką mocą (25
W). Naciśnij przycisk PTT w mikrofonie lub GHS 10 i wypowiedz komunikat. Radio
oczekuje na potwierdzenie odbioru (ACK) na kanale 70 od stacji odbiorczych.
Wysyłanie oznaczonego wywołania alarmowego
Jeśli wysyłasz oznaczone wywołanie alarmowe, do stacji odbiorczych przesyłana jest
informacja o rodzaju grożącego nibezpieczeństwa.
1. Unieś osłonę przycisku i naciśnij przycisk DISTRESS.
2. Użyj pokrętła Channel aby wybrać rodzaj wywołania:
• UNDESIGNATED - nieoznaczone
• FIRE - pożar
• FLOODING - zalanie
• COLLISION - kolizja
• GROUNDING - utknięcie na mieliźnie
• CAPSIZING - wywrócenie
• SINKING - zatonięcie
• ADRIFT - dryf
• ABANDONING - opuszczenie statku
• PIRACY - piraci
• MAN OVERBOARD - człowiek za burtą
UWAGA: Aby wyjść z tego ekranu bez wysyłania oznaczonego wywołania alarmowego,
naciśnij przycisk CLEAR by powrócić do ekranu Home, lub naciśnij przycisk 16/9 aby przejść
na kanał 16.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISTRESS przez conajmniej 3 sekundy.
4. Radio potwierdzi naciśnięcie przycisku sygnałem dźwiękowym, a na ekranie pojawi
się komunikat “DISTRESS CALL COUNTING DOWN” (odliczanie do wywołania
alarmowego). W miejscu numeru kanału widoczne będzie odliczanie sekund od 3 do 1.
5. Radio automatycznie uruchomi alarm dźwiękowy, przełączy się na kanał 70 i nada Twoje
wywołanie z wysoką mocą (25 W). Możesz nacisnąć dowolny przycisk aby wyłączyć
alarm dźwiękowy.
6. Po nadaniu wywołania alarmowego, radio automatycznie przejdzie na kanał 16 z wysoką
mocą (25 W). Naciśnij przycisk PTT w mikrofonie lub w GHS 10 i wypowiedz komunikat.
Radio oczekuje na potwierdzenie odbioru (ACK) od stacji odbiorczych.
Oczekiwanie na potwierdzenie odbioru wywołania alarmowego
Jeśli radio nie odbierze żadnego potwierdzenia odbioru wywołania alarmowego,
retransmituje to wywołanie w losowo wybranym czasie pomiędzy 3.5 a 4.5 minuty. Proces
ten jest powtarzany aż do czasu, gdy radio odbierze potwierdzenie.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
17
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Odbiór potwierdzenia odbioru wywołania alarmowego:
1. Kiedy radio odbierze potwierdzenie odbioru wywołania alarmowego, włączy sygnał
dźwiękowy i wyświetli na ekranie “DISTRESS ACK”. Naciśnij dowolny przycisk aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
2. Wybierz ▼ aby przejrzeć informacje dodatkowe. Jeśli MMSI stacji która nadała
sygnał ACK znajduje się w Twoim katalogu, na ekranie widoczna będzie nazwa stacji
powiązanej z tym numerem MMSI. W przeciwnym wypadku widoczny będzie numer
MMSI.
3. Wybierz ACCEPT.
Przerwanie automatycznej retransmisji wywołania alarmowego
Aby przerwać automatyczną retransmisję wywołania alarmowego wybierz CANCEL.
Radio pozostanie przełączone na kanał 16. Wybranie CANCEL nie powoduje wysłania
informacji do innych stacji, iż nie znajdujesz się już w niebezpieczeństwie. Wybranie
CANCEL przerywa jedynie automatyczne powtarzanie wywołania. Informacje o sposobie
odwołania wywołania alarmowego znajdziesz poniżej.
Odwołanie wywołania alarmowego
Wywołanie alarmowe DSC nie jest wysyłane dopóki nie naciśniesz i przytrzymasz
przycisku DISTRESS przez conajmniej 3 sekundy. Mimo to, jeśli nie potrzebnie
uruchomiłeś wywołanie alarmowe DSC lub nie znajdujesz się już w sytuacji zagrożenia,
ważnym jest aby niezwłocznie odwołać to wywołanie nadając komunikat głosowy do
wszystkich stacji na kanale 16.
1. Wybierz CANCEL aby anulować alarm.
2. Naciśnij przycisk 16/9. Radio przełączy się na kanał 16.
3. Naciśnij przycisk PTT w mikrofonie lub GHS 10 i wypowiedz komunikat głosowy aby
odwołać fałszywe wywołanie alarmowe. Poniżej znajdziesz przykład właściwego
komunikatu odwoławczego:
“All Stations, All Stations, All Stations, this is ________ (nazwa łodzi), MMSI number
________, Position ________ North (lub South), ________ West (lub East). Cancel my
distress alert of ________ (data i czas). This is ________ (nazwa łodzi), MMSI number
________, Out.”
Nawiązywanie łączności
Nawiązywanie łączności z pojedynczą stacją
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz INDIVIDUAL.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji aby określić sposób wyboru numeru MMSI stacji z
którą chcesz nawiązać łączność:
18
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
• MANUAL—wyświetlony zostanie ekran pozwalający ręcznie wprowadzić numer
MMSI. Wybierz cyfrę i przesuń się do następnego znaku. Kiedy poprawnie
wprowadzisz cały numer MMSI, wybierz ACCEPT.
• DIRECTORY—wyświetlony zostanie katalog numerów MMSI. Wybierz jeden z nich.
• RECENT CALLS—wyświetlony zostanie ekran umożliwiający wybór jednego z
ostatnio używanych numerów MMSI. Wybierz jeden z nich.
4. Kiedy wybrałeś stację z którą chcesz nawiązać łączność lub ręcznie wprowadziłeś
numer MMSI, wybierz kanal na którym chcesz prowadzić rozmowę. Radio wyśle to
żądanie razem z wywołaniem. Zobacz poniżej informacje o wyborze kanału.
5. Wybierz CALL.
Radio nada wywołanie na kanale 70 i powróci do wcześniej wybranego kanału. Radio
oczekiwać będzie teraz na potwierdzenie na kanale 70 pozostając na wybranym wcześniej
kanale. Kiedy potwierdzenie zostanie odebrane, radio automatycznie przełączy się na
wybrany przez Ciebie kanał.
Nawiązywanie łączności grupowej
Możesz nawiązać łączność z określoną grupą łodzi, jak np. z klubem żeglarskim lub flotylli,
korzystając z wywołania grupowego. Przed wykonaniem wywołania grupowego, upewnij
się że numer MMSI grupy jest wprowadzony do pamięci urządzenia. Więcej informacji o
wprowadzaniu grup, znajdziesz na stronie 27.
Naciśnij przycisk DSC.
Wybierz GROUP > CALL.
Wybierz grupę.
Kiedy wybierzesz grupę, wybierz kanał na którym chcesz prowadzić rozmowę. Radio
prześle to żądanie razem z wywołaniem. Zobacz poniżej informacje o wyborze kanału.
5. Wybierz CALL. Radio nada wywołanie na kanale 70 i przełączy się do kanału
wybranego przez Ciebie.
1.
2.
3.
4.
Wybieranie kanałów dla łączności pojedynczych i grupowych
Nadając wywołanie pojedyncze lub grupowe, możesz wybrać jeden z poniższych kanałów
do prowadzenia rozmowy. Radio nada to żądanie razem z wywołaniem.
• USA: 6, 8 ,9 ,10 ,13 ,16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73, lub 77
• Kanada i międzynarodowe: Wszystkie kanały jak wyżej, oraz kanał 15
W większości wypadków, wybór kanału DSC jest limitowany do tych kanałów na
wszystkich zakresach częstotliwości. W czasie wyboru kanału, wybierz CUSTOM aby użyć
kanału innego niż wymienione powyżej. Jeśli wybierzesz własny kanał, pamiętaj że stacja
którą wywołujesz może nie mieć możliwości przejścia na taki, specyficzny kanał. Upewnij
się że wybierasz kanał właściwy do tego typu komunikacji.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
19
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Wywołania ogólne
Wywołania ogólne skierowane są do wszystkich stacji znajdujących się w zasięgu odbioru
Twojego radiotelefonu. Możesz użyć jednego z dwóch typów wywołania ogólnego:
• Wywołania bezpieczeństwa (SAFETY) są wykorzystywane do nadawania ważnych
informacji nawigacyjnych lub pogodowych.
• Pilne wywołania (URGENCY) są używane do nadawania informacji związanych z
bezpieczeństwem łodzi lub osób kiedy istniejące zagrożenie nie jest bezpośrednie.
Określenie kiedy sytuacja wymaga wywołania alarmowego, a kiedy wywołania pilnego
należy do zadań kapitana łodzi.
Aby nadać wywołanie ogólne:
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz ALL SHIPS.
3. Wybierz SAFETY lub URGENCY aby określić powód wywołania.
4. Wybierz CALL. Radio nada wywołanie na kanale 70 a następnie automatycznie
przełączy się na kanał 16.
Wysyłanie żądań raportu pozycji
Dane o pozycji od stacji, które odpowiedzą na żądanie raportu pozycji są przesyłane
poprzez sieć NMEA, tak abyś mógł śledzić te jednostki na ekranie plotera Garmin. Więcej
informacji o NMEA 0183 oraz NMEA 2000, znajdziesz na stronie 29.
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz POS. REQUEST.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji aby określić skąd ma być pobrany numer MMSI
potrzebny do wywołania:
• MANUAL—wyświetlony zostanie ekran umożliwiający ręczne wprowadzenie numeru
MMSI. Wybierz cyfrę i przesuń się do następnego znaku. Kiedy wprowadzisz
właściwy numer MMSI wybierz ACCEPT.
• DIRECTORY—wyświetlony zostanie katalog. Wybierz odpowiedni wpis.
4. Wybierz ACCEPT kiedy wprowadzisz numer MMSI.
5. Wybierz CALL. Radio nada wywołanie na kanale 70, a następnie przełączy się do
wcześniej wybranego kanału. Na ekranie pojawi się komunikat “POS REQUEST
WAITING FOR ACKNOWLEDGE” (żądanie pozycji oczekuje na potwierdzenie).
20
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Odbiór wywołań
Odbiór wywołań alarmowych i odwołania wywołania alarmowego
Radio przesyła dane powiązane z wywołaniem poprzez sieć NMEA bazując na wybranej
konfiguracji filtrowania numerów MMSI. Więcej informacji na stronie 30.
1. Kiedy odbierzesz wywołanie alarmowe lub odwołanie wywołania alarmowego, na ekranie
pojawi się napis “DISTRESS” lub “DISTR RELAY” oraz informacje o tym wywołaniu (np.
numer MMSI i typ wywołania). Wybierz ▼ aby zobaczyć więcej informacji.
2. Jeśli potrzeba, wybierz OK aby przejść na kanał 16. Zajrzyj na stronę 28 po więcej
informacji na temat konfiguracji automatycznego przełączania kanałów. Jeśli wybierzesz
CANCEL, radio nie zmieni kanału i będzie kontynuować nasłuch na bieżącym kanale.
3. Wybierz OK aby powrócić do ekranu Home na nowym kanale.
Odbiór pilnych wywołań ogólnych
1. Kiedy odbierzesz pilne wywołanie ogólne, na ekranie pojawi się napis “ALL SHIPS”. Jako
typ wywołania pojawi się “URGENCY”. Jeśli wraz z wywołaniem nadane było żądanie
zmiany kanału na kanał niewłaściwy, na ekranie pojawi się napis “INVALID REQUEST”.
2. Jeśli potrzeba, wybierz OK aby przejść na kanał 16. Zajrzyj na stronę 28 po więcej
informacji na temat konfiguracji automatycznego przełączania kanałów. Jeśli wybierzesz
CANCEL, radio nie zmieni kanału i będzie kontynuować nasłuch na bieżącym kanale..
3. Wybierz OK aby powrócić do ekranu Home na nowym kanale.
Odbiór ogólnych wywołań bezpieczeństwa
1. Kiedy odbierzesz ogólne wywołanie bezpieczeństwa, na ekranie pojawi się napis “ALL
SHIPS”. Jako typ wywołania pojawi się “SAFETY”. Wybierz OK aby zmienić kanał.
Jeśli wybierzesz CANCEL, radio nie zmieni kanału i będzie kontynuować nasłuch na
bieżącym kanale.
2. Wybierz OK aby powrócić do ekranu Home na nowym kanale.
Odbiór wywołań indywidualnych
1. Kiedy odbierzesz wywołanie indywidualne, na ekranie pojawi się napis “INDIVIDUAL”.
Jako typ wywołania pojawi się “ROUTINE”. Jeśli wraz z wywołaniem nadane było
żądanie zmiany kanału na kanał niewłaściwy, na ekranie pojawi się napis “INVALID
REQUEST.
2. Jeśli żądanie zmiany kanału nadane zostało dla prawidłowego kanału, naciśnij OK aby
zmienić kanał. Jeśli wybierzesz CANCEL, radio nie zmieni kanału i będzie kontynuować
nasłuch na bieżącym kanalel.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
21
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Odbiór żądań pozycji
Możesz skonfigurować Twoje radio tak, aby: automatycznie odpowiadało na przychodzące
żądania pozyji, informowało o odebranym żądaniu z umożliwieniem przejrzenia i
zatwierdzenia żądania raportu przed jego wysłaniem, lub ignorowało przychodzące żądania
pozycji (więcej informacji na stronie 28).
Jeśli włączysz automatyczne odpowiedzi na żądania pozycji, na ekranie pojawi się
“SENDING POSITION CALLING” i raport zostanie wysłany po odebraniu żądania. Jeśli
raport zostanie wysłany poprawnie na ekranie pojawi się napis “POSITION SENT”.
Kiedy odbierzesz żądanie pozycji, na ekranie pojawi się napis “POS. REQUEST FROM
[NAZWA ŁODZI lub NUMER MMSI]”. Jeśli dostępne są dane z GPS, naciśnij OK aby
wysłać raport pozycji. Jeśli dane z GPS nie są dostępne, na ekranie pojawi się napis “NO
GPS DATA. UNABLE TO COMPLY” (brak danych GPS, nie można wykonać).
Odbiór raportów pozycji
Kiedy odbierzesz raport pozycji, na ekranie pojawi się napis “POS. SEND FROM [NAZWA
ŁODZI lub NUMER MMSI]” oraz współrzędne. Wybierz OK aby wrócić do ekranu Home.
Odbiór wywołań grupowych
1. Kiedy odbierzesz wywołanie grupowe, na ekranie pojawi się napis “GROUP ROUTINE”.
Radio zaproponuje zmianę kanału na kanał przesłany z wywołaniem. Jeśli z wywołaniem
przesłane zostało żądanie zmiany kanału na niewłaściwy, na ekranie pojawi się napis
“INVALID REQUEST”.
2. Wybierz OK aby zmienić kanał na żądany.
3. Wybierz OK aby powrócić do ekranu Home na nowym kanale.
Śledzenie pozycji jednostek
Kiedy włączysz śledzenie pozycji, Twoje radio wysyłać będzie okresowo żądania pozycji
do maksymalnie trzech jednostek. Regulacje prawne umożliwiają nadawanie jednego
żądania pozycji na pięć minut. Możesz odpytywać do trzech łodzi a Twoje radio będzie
sekwencyjnie wysyłać żądania co pięć minut. Jeśli określona łódź nie odpowie na pięć
kolejnych wysłanych żądań pozycji, zostanie usunięta z listy śledzonych łodzi.
Poniższa tabela obrazuje sekwencję odpytywania kiedy na liście śledzonych łodzi znajdują
się trzy jednostki. Radio wysyła żądania raportu pozycji tak długo, dopóki nie przerwiesz
śledzenia pozycji wybierając EXIT.
Czas
0 minut
5 minut
10 minut
15 minut
20 minut
Odpytywana
łódź
Łodź 1
Łódź 2
Łódź 3
Łódź 1
Łódź 2
22
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Dane pozycji odebrane od stacji, które odpowiedzą na żądanie pozycji są przesyłane
poprzez sieć NMEA, a więc możesz śledzić położenie tych łodzi korzystając z plotera
Garmin. Więcej informacji o NMEA 0183 oraz NMEA 2000 znajdziesz na stronie 29.
Wybór łodzi i aktywacja śledzenia
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz POS. TRACKING > ADD ENTRY. Jednorazowo na liście śledzonych jednostek
nie możesz mieć wprowadzonych więcej niż 3 łodzie. Jeśli wybierzesz ADD ENTRY a z
radiotelefonu usłyszysz trzykrotny dźwięk błędu, musisz usunąć jeden z wpisów zanim
dodasz kolejną jednostkę.
3. Wybierz łodzie z katalogu.
4. Wybierz BEGIN TRACKING. Na ekranie pojawi się ikona
informująca o rozpoczęciu
procesu śledzenia.
5. Wybierz EXIT aby zatrzymać śledzenie pozycji jednostek.
Przeglądanie i deaktywacja łodzi na liście śledzonych jednostek
Naciśnij przycisk DSC.
Wybierz POS. TRACKING.
Aby przejrzeć listę śledzonych jednostek, wybierz VESSELS.
Aby pozostawić wybraną jednostkę na liście śledzonych łodzi, ale zatrzymać wysyłanie
żądań pozycji do tej jednostki, wybierz tą łódź.
5. Wybierz OFF.
1.
2.
3.
4.
Edycja informacji o łodzi na liście śledzonych jednostek
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz POS. TRACKING > EDIT ENTRY.
3. Wybierz łódź.
4. Obróć pokrętło Channel aby zmienić znak w polu numeru MMSI lub polu nazwy. Naciśnij
pokrętło Channel aby wybrać znak i przesunąć się do następnego znaku w tym polu..
5. Wybierz ACCEPT aby zachować zmiany. Wybierz CANCEL aby powrócić do poprzednio
wyświetlanego ekranu.
Usuwanie łodzi z listy śledzonych jednostek
1.
2.
3.
4.
Naciśnij przycisk DSC.
Wybierz POS. TRACKING > DELETE.
Wybierz łódź.
Wybierz YES aby usunąć łódź z tej listy. Wybierz NO aby powrócić do poprzednio
wyświetlanego ekranu bez usuwania łodzi z listy.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
23
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Praca z historią wywołań
Dla każdego wywołania DSC które odbiera Twoje radio, w historii wywołań zapisywana
jest stacja, typ wywołania oraz jego data i czas. Jeśli razem z wywołaniem przesyłane są
współrzędne jednostki, są one również zapisywane w historii wywołań.
Istnieją trzy kategorie wywołań, które zapisywane są w historii: wywołania alarmowe
(Distress), żądania pozycji (Position) i inne (Other). Poniższa tabela obrazuje gdzie
poszczególne wywołania zapisywane są w historii .
Typ wywołania
Historia wywołań
Wywołanie alarmowe
Distress
Odwołanie wywołania alarmoweg)
Distress
Potwierdzenie odbioru wywołania alarmowego
Distress
Wysłanie raportu pozycji
Position
Wysłanie żądania raportu pozycji
Position
Wywołanie grupowe
Other
Wywołanie ogólne
Other
Wywołanie indywidualne
Other
Jeśli stacja wywołująca została wpisana do Twojego katalogu stacji, jej nazwa jest
wyświetlana w historii wywołań. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest numer
MMSI. Po lewej stronie nazwy stacji lub jej numeru MMSI może być wyświetlany
symbol określający jej typ. Poniższa tabel przedstawia znaczenie tych symboli oraz format
numerów MMSI dla różnych typów stacji.
Symbol
Znaczenie
Format numeru MMSI
$
Jednostka pływająca
xxxxxxxxx
Wywołanie grupowe
0xxxxxxxx
Stacja brzegowa
00xxxxxxx
&
Przeglądanie wywołań zapisanych w historii
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG, lub OTHER LOG.
3. Wybierz wywołanie. Informacja o tym wywołaniu zostanie wyświetlona na ekranie.
Wybierz ] aby przewinąć zawartość ekranu i przejrzeć całą informację
24
Instrukcja obsługi VHF 100/200
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Wywołanie z użyciem historii wywołań
Wszystkie wywołania dokonywane z użyciem historii są wywołaniami indywidualnymi.
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG, lub OTHER LOG.
3. Wybierz numer MMSI lub nazwę stacji.
4. Wybierz CALL. Na ekranie jako typ wywołania pojawi się wywołanie indywidualne.
5. Wybierz kanał na którym chcesz prowadzić rozmowę. Radio nada to żądanie zmiany
kanału wraz z wywołaniem. Zajrzyj na stronę 19 aby sprawdzić informacje na temat
wyboru kanału.
6. Wybierz CALL.
Zapisywanie jednostki do katalogu z historii wywołań
Naciśnij przycisk DSC.
Wybierz CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG, lub OTHER LOG.
Wybierz numer MMSI. Wybierz nazwę stacji jeśli chcesz edytować jej nazwę w katalogu.
Wybierz SAVE.
Aby edytować nazwę, obróć pokrętło Channel aby zmienić znak. Naciśnij pokrętło
Channel aby wybrać znak i przesunąć się do następnego znaku w nazwie. Wybierz ←
aby powrócić do poprzedniego znaku. Możesz wprowadzić max. 10 znaków.
6. Wybierz ACCEPT aby zapisać zmiany. Wybierz CANCEL aby wyjść z ekranu edycji bez
zapisywania zmian.
1.
2.
3.
4.
5.
Usuwanie wpisu z historii wywołań
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Użyj pokrętła Channel aby wybrać CALL LOG > POSITION LOG, DISTRESS LOG, lub
OTHER LOG.
3. Użyj pokrętła Channel aby wybrać numer MMSI lub nazwę stacji.
4. Wybierz▼.
5. Wybierz DELETE.
6. Wybierz YES aby usunąć wywołanie. Wybierz NO aby przerwać tą czynność i powrócić
do poprzednio wyświetlanego ekranu.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
25
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
Korzystanie z katalogu
Przeglądanie katalogu
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz DIRECTORY.
3. Wybierz nazwę stacji z katalogu.
4. Naciśnij przycisk CLEAR aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu. Naciśnij
przycisk MENU aby powrócić do ekranu Home.
Dodawanie wpisu do katalogu
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz DIRECTORY > ADD ENTRY.
3. Wprowadź numer MMSI.
4. Wprowadź nazwę. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków.
5. Wybierz ACCEPT aby zapisać zmiany w katalogu. Wybierz BACK aby powrócić do
poprzednio wyświetlanego ekranu bez zapisywania zmian. Naciśnij przycisk MENU w
dowolnym momencie aby powrócić do ekranu Home.
Edycja wpisu w katalogu
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz DIRECTORY > EDIT ENTRY.
3. Wybierz wpis z katalogu.
4. Zmień wybrane znaki w polu numeru MMSI lub w polu nazwy.
5. Wybierz ACCEPT aby zachować zmiany w katalogu. Wybierz BACK aby powrócić do
poprzednio wyświetlanego ekranu bez zapisywania zmian. Naciśnij przycisk MENU aby
powrócić do ekranu Home.
Usuwanie wpisu z katalogu
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz DIRECTORY > DELETE.
3. Wybierz wpis który chcesz usunać.
4. Wybierz YES aby usunąć wpis. Wybierz NO aby przerwać tą czynność i powrócić do
katalogu. Naciśnij przycisk CLEAR w dowolnym momencie aby powrócić do poprzednio
wyświetlanego ekranu bez zapisywania zmian. Naciśnij przycisk MENU aby powrócić do
ekranu Home.
Dodawanie i modyfikacja grup
Dodawanie grupy
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz GROUP > ADD ENTRY.
26
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
3. Wprowadź numer MMSI.
4. Wprowadź nazwę.
5. Wybierz ACCEPT aby zachować zminy. Wybierz CANCEL aby powrócić do poprzednio
wyświetlanego ekranu bez zapisywania zmian. Naciśnij przycisk MENU aby powrócić do
ekranu Home.
Edycja grup
1. Naciśnij przycisk DSC.
2. Wybierz GROUP > EDIT ENTRY.
3. Zmień wybrane znaki w polu MMSI lub w polu nazwy.
4. Wybierz ACCEPT aby zachować zmiany. Wybierz CANCEL aby powrócić do poprzednio
wyświetlanego ekranu bez zapisywania zmian. Naciśnij przycisk MENU aby powrócić do
ekranu Home.
Usuwanie grup
1. Wybierz przycisk DSC.
2. Wybierz GROUP > DELETE.
3. Wybierz YES aby usunąć wpis. Wybierz NO aby przerwać tą czynność i powrócić do
porzednio wyświetlanego ekranu.
Konfiguracja ustawień DSC
Ręczne wprowadzanie pozycji
Jeśli nie posiadasz urządzenia GPS dołączonego do radiotelefonu, ręcznie wprowadź Twoją
pozycję i czas jej wprowadzenia, aby informacje te były przesyłane z wywołaniami DSC.
Kiedy wprowadzisz pozycję i czas ręcznie, na ekranie widoczny będzie napis “MANUAL
POS”.
Twoje radio posiada dwa alarmy informujące o konieczności aktualizacji tych danych:
• Jeśli pozycja wprowadzona ręcznie jest starsza niż cztery godziny, radio uruchomi
sygnał dźwiękowy i wyświetli komunikat “DATA IS OVER 4 HOURS OLD”.
• Po 23.5 godz. ręcznie wprowadzona pozycja jest uznawana za nieprawidłową. Radio
• wyświetli na ekranie komunikat “DATA IS INVALID”. Radio nie będzie również
przesyłać w wyołaniach pozycji starszej niż 23.5 godziny.
Zajrzyj na stronę 35 gdzie znajdziesz więcej informacji o alarmach GPS.
Kiedy ręcznie wprowadzasz pozycję wraz z czasem, czas pozostaje niezmienny, tak jak
został wprowadzony. Radio uaktualnia czas wyłącznie gdy podłączony jest GPS.
Aby ręcznie wprowadzić pozycję:
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > MANUAL GPS.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
27
Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)
3. Dla każdej cyfry w sekwencji, obróć pokrętło Channel zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aby zwiększyć tą cyfrę, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją
zmniejszyć. Kiedy wprowadzasz literę kierunku geograficznego, obróć pokrętło channel
aby zmienić N na S lub E na W.
Konfiguracja automatycznej zmiany kanałów
To ustawienie decyduje o automatycznym przełączeniu na kanał 16, gdy odebrany zostanie
jeden z niżej wymienionych typów wywołań:
• Wywołanie alarmowe
• Odwołanie wywołania alarmowego
• Pilne wywołanie ogólne
W pewnych warunkach, może być potrzebne wyłączenie automatycznej zmiany
kanałów, np. kiedy musisz w sposób ciągły monitorować określony kanał, aby utrzymać
nieprzerwaną komunikację z inną łodzią. Jeśli wyłączysz tą funkcję, na ekranie pojawi się
ikona .
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz DSC > AUTO CHANGE CH.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• ON—kiedy odebrane zostanie jedno z w/w wywołań, radio automatycznie przełączy
się na kanał 16.
• OFF—kiedy odebrane zostanie jedno z w/w wywołań, na ekranie pojawi się
komunikat z prośbą o zaakceptowanie lub odrzucenie żądania zmiany kanału.
4. Naciśnij przycisk MENU aby powrócić do ekranu Home.
Konfiguracja automatycznej odpowiedzi na żądanie pozycji
Możesz określić sposób w jaki radio będzie odpowiadać na odebrane żądania pozycji.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz DSC > POSITION REPLY.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• AUTO——radio automatycznie i niezwłocznie wysyła raporty pozycji w odpowiedzi na
wszystkie żądania pozycji.
• MANUAL—radio wysyła raporty pozycji jedynie po zatwierdzeniu żądania pozycji.
• OFF—radio nie wysyła raportów pozycji lub informuje o odebraniu żądania raportu
pozycji.
4. Naciśnij przycisk MENU aby powrócić do ekranu Home.
28
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Zaawansowane funkcje
Zaawansowane funkcje
NMEA 0183 i NMEA 2000
Kiedy podłączysz radio do sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000 (tylko dla VHF 200/200i),
możliwe będzie przesyłanie następujących danych:
• radio może przesyłać odebrane wywołania alarmowe DSC oraz informacje o pozycji do
kompatybilnego plotera.
• radio może pobierać pozycję z GPS. Pozycja GPS może być wyświetlana na ekranie
Home i przesyłana wraz z wywołaniami DSC. Jeśli dane GPS są dostępne, na ekranie
pojawi się ikona , która będzie mrugać gdy GPS jest niedostępny. Gdy dane GPS nie
są dostępne, radio sygnalizuje konieczność ręcznego wprowadzenia pozycji co cztery
godziny.
Informacje o obsługiwanych sentencjach NMEA 0183 oraz NMEA 2000 PGN, znajdziejsz
na stronie 48. Więcej informacji o połączeniu radiotelefonu z siecią NMEA, znajdziesz w
Instrukcji instalacji VHF 100/200.
Dodatkowa funkcjonalność po połączeniu z innymi urządzeniami
Garmin
Twoje radio VHF 100/200 udostępni dodatkowe możliwości gdy zostanie połączone z
innymi urządzeniami Garmin.
UWAGA: Twój ploter Garmin może wymagać darmowej aktualizacji oprogramowania
wewnętrznego aby korzystanie z wymienionych w tej sekcji funkcji było mozliwe.
• Kiedy połączysz radio z ploterem Garmin korzystając z NMEA 0183 lub NMEA 2000,
Twój ploter może śledzić bieżącą i wcześniejsze pozycje kontaktów zapisanych w
katalogu radiotelefonu.
WSKAZÓWA: Staraj się korzystać ze śledzenia pozycji dla maksymalnie trzech kontaktów,
aby zautomatyzować ten proces.
• Kiedy połączysz VHF 200 lub VHF 200i z ploterem Garmin za pomocą sieci NMEA
2000, możesz użyć menu plotera aby skorzystać z wywołania indywidualnego.
• Jako dodatkowa funkcja bezpieczeństwa, kiedy Twój VHF 200 lub VHF 200i jest
podłączony do sieci NMEA 2000 i wykonasz wywołanie alarmowe człowiek za burtą
w radiotelefonie, Twój ploter Garmin wyświetli ekran człowiek za burtą i poprowadzi
nawigację do punktu MOB. Jeśli w tej samej sieci posiadasz również autopilota Garmin,
uruchomiony zostanie w nim zwrot Williamsona do punktu MOB.
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
29
Zaawansowane funkcje
Wybór NMEA 0183 lub NMEA 2000
Ponieważ tylko urządzenia VHF 200, VHF 200i, GHS 10 oraz GHS 10i są kompatybilne z
NMEA 2000, poniższ ustawienia są dostępne tylko dla tych urządzeń. To ustawienie określa
czy radiotelefon dołączony jest do sieci NMEA 0183 czy NMEA 2000. Radio może się
komunikować wyłącznie poprzez jedną sieć w tym samym czasie.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
3. Wybierz NMEA2000 lub NMEA0183.
Filtrowanie MMSI (łodzi) w sieci NMEA
Twoje radio może przesyłać dane związane z wywołaniem poprzez sieć NMEA 0183 lub
NMEA 2000 kiedy odebrane zostanie wywołanie alarmowe, potwierdzenie żądania raportu
pozycji i inne wywołania zawierającje pozycję jednostki. Możesz filtrować numery MMSI
(łodzie) dla których radio przesyła te dane po sieci na trzy sposoby: wszystkie numery
MMSI (wszystkie łodzie), żadne numery MMSI (żadne łodzie), lub wybrane numery MMSI
(łodzie wybrane z Twojego katalogu MMSI).
Gdy skonfigurujesz radio, aby wysyłane były dane dla wybranych łodzi, a odbierzesz
wywołanie alarmowe, potwierdzenie raportu pozycji, lub inne wywołanie zawierające dane
pozycji od stacji z numerem MMSI nie znajdującycm się w katalogu, radio nie prześle
danych tego wywołania poprzez sieć NMEA. Więcej informacji na temat wyjścia NMEA
Twojego radiotelefonu, znajdziesz na stronie 48.
Konfiguracja filtrowania MMSI dla wybranych łodzi
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz COMMUNICATIONS > DSC OUTPUT > SELECT VESSELS. Możesz również
wybrać ALL VESSELS aby przesyłać dane do sieci NMEA dla wywołań od dowolnego
numeru MMSI, lub wybrać NO VESSELS aby nie przesyłać żadnych danych od
jakichkolwiek numerów MMSI.
3. Wybierz łódź z Twojego katalogu.
4. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
• ON—radio będzie przesyłać dane powiązane z wywołaniem do sieci NMEA gdy
odbierzesz wywołanie alarmowe, potwierdzenie żądania pozycji lub inne wywołanie
zawierające pozycję, od łodzi którą właśnie edytujesz.
• OFF—radio nie będzie przesyłać informacji NMEA dla tej łodzi.
30
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Zaawansowane funkcje
Modyfikacja ustawień operacyjnych
Modyfikacja ustawień podświetlenia i kontrastu
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > DISPLAY > BACKLIGHT lub CONTRAST.
3. Obróć pokrętło Channel aby zmienić podświetlenie lub kontrast. “MAX” reprezentuje
maksymalną wartość ustawienia, a cyfra 1 wartość minimalną.
4. Wybierz CANCEL aby odrzucić zmiany i powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu.
Wybierz OK aby zachować zmiany i powrócić do ekranu Home.
Modyfikacja ustawień sygnału dźwiękowego
Możesz zmienić głośność sygnału dźwiękowego, pojawiającego się przy naciśnięciu
przycisku i obróceniu pokrętła Channel, lub wyłączyć ten sygnał.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > BEEPER.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• OFF—sygnał dźwiękowy nie pojawi się po naciśnięciu przycisku lub obróceniu
pokrętła Channel.
• QUIET lub LOUD—wybierz sygnał cichy lub głośny.
Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego uruchamiania
urządzenia
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > AUTO POWER-ON.
3. Wybierz ON lub OFF.
Konfiguracja wyświetlania współrzędnych pozycji na ekranie Home
Jeśli posiadasz podłączony GPS, lub wprowadzasz pozycję ręcznie, na ekranie Home może
być wyświetlana aktualna długość i szerokość geograficzna.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > NUMBERS > LAT/LONG.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• AUTO—współrzędne będą wyświetlane na ekranie Home.
• HIDE—współrzędne nie będą wyświetlane na ekranie Home.
Podręcznik użytkownika VHF 100/20031
Zaawansowane funkcje
Konfiguracja wyświetlania kursu względem ziemi (COG) oraz
prędkości względem ziemi (SOG) na ekranie Home
Jeśli posiada podłączony do radiotelefonu GPS, możesz wyświetlać na ekranie Home
wartości COG oraz SOG.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > NUMBERS > COG/SOG.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• AUTO—wartości COG/SOG (jeśli dostępne) będą wyświetlane na ekranie Home.
• HIDE—wartości COG/SOG nie będą wyświetlane na ekranie Home.
Konfiguracja wyświetlania czasu na ekranie Home
Możesz włączyć wyświetlanie aktualnego czasu na ekranie Home. Radio uaktualnia
czas wyłącznie w przypadku gdy posiadasz podłączony do niego GPS. Jeśli ręcznie
wprowadzasz pozycję i czas, czas pozostaje stały, tak jak został wprowadzony i pozostaje
zawsze widoczny na ekranie Home, nawet jeśli wyłączysz jego wyświetlanie.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > NUMBERS > TIME.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• AUTO—czas (jeśli dostępny) będzie wyświetlany na ekranie Home.
• HIDE—czas nie będzie wyświetlany na ekranie Home.
Konfiguracja formatu czasu
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > UNITS > TIME > FORMAT.
3. Wybierz 12 Hour, 24 Hour, lub UTC.
Konfiguracja przesunięcia czasowego
Jeśli wolisz wyświetlać na ekranie czas lokalny zamiast czasu Universal Coordinated
Time (UTC), musisz wprowadzić przesunięcie czasu lokalnego do czasu UTC. Kiedy
wprowadzisz tą zmianę, dla czasu lokalnego na ekranie Home wyświetlany będzie symbol
“LOC” zamiast “UTC”.
UWAGA: Czas wysyłany z wywołaniem DSC jest zawsze wysyłany w formacie UTC.
Konfiguracja przesunięcia czasu lokalnego do czasu UTC:
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > UNITS > TIME > OFFSET.
3. Obróć pokrętło Channel aby wprowadzić wartość przesunięcia ze skokiem 0.5 godziny.
Maksymalne wartości tego przesunięcia to +/- 13 godzin.
32
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Zaawansowane funkcje
4. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• OK—zapisuje zmiany i powraca do poprzednio wyświetlanego ekranu.
• CANCEL—powoduje odrzucenie wprowadzonych zmian.
Zmiana jednostek miary prędkości
Możesz zmienić jednostkę miary prędkości której wartości są wykorzystywane przez
radiotelefon. Prędkość względem ziemi (SOG) na ekranie Home będzie wyświetlana w
wybranej przez Ciebie jednostce.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > UNITS > SPEED.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• KNOTS—zmiana jednostki prędkości na węzły.
• MPH—zmiana jednostki prędkości na mile na godzinę.
• KPH—zmiana jednostki prędkości na kilometry na godzinę.
Zmiana wyświetlania kierunku
Możesz zmienić wyświetlanie kierunku z użyciem północy rzeczywistej lub magnetycznej.
Wybrany sposób obliczania kierunku będzie używany do wyświetlanie jego wartości,
włączając w to kurs względem ziemi (COG) na ekranie Home.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > UNITS > HEADING.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• TRUE—obliczanie kursów z uwzględnieniem północy rzeczywistej.
• MAGNETIC—obliczanie kursów z uwzględnieniem północy magnetycznej.
NOTE: If your radio is configured for NMEA 2000 communication, you cannot
select TRUE or MAGNETIC. Your radio displays AUTO as the setting and displays
heading data based on the information provided over the network.
Wybór zakresu częstotliwości
Możesz wybrać zakres częstotliwości USA, międzynarodowy, lub kanadyjski. Listę
dostępnych kanałów dla każdego z zakresów znajdziesz na stronach 36–44.
NOTE: The USA and Canadian frequency bands are not available on the VHF 100i.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
3. Użyj pokrętła Channel aby wybrać USA, INTERNATIONAL, lub CANADA.
Podręcznik użytkownika VHF 100/20033
Zaawansowane funkcje
Zmiana języka menu ekranowego
Dla VHF 200, VHF 200i, GHS 10 oraz GHS 10i, możesz wybrać język w jakim
wyświetlane będzie menu (Angielski, Francuski, Włoski, Niemiecki i Hiszpański).
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz LANGUAGE.
3. Wybierz język dla menu ekranowego.
Zmiana nazw kanałów
Nazwy kanałów są wyświetlane na ekranie Home z użyciem dziewięciu znaków. Jeśli
nazwa jest dłuższa niż dziewięć znaków, jest ona przewijana w poprzek ekranu (w górnej
jego części) a następnie włączane jest wyświetlanie nazwy skróconej. Możesz zmienić tą
nazwę zgodnie z własnym upodobaniem.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz CHANNEL > NAME.
3. Wybierz kanał który chcesz edytować.
4. Aby edytować domyślną nazwę, obróć pokrętło Channel aby zmienić znak. Naciśnij
pokrętło Channel aby wybrać znak i przesunąć się do następnego znaku w słowie.
Możesz wprowadzić maksymalnie dziewięć znaków w nazwie.
5. Wybierz jedną z poniższych opcji, aby skorzystać z dodatkowych operacji:
• Naciśnij ← aby wrócić do poprzedniego znaku.
• CANCEL—wraca do poprzednio wyświetlanego ekranu bez zapisywania zmian.
6. Kiedy skończysz zmianę nazwy kanału, wybierz ACCEPT.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Możesz przywrócić wszystkie ustawienia radiotelefonu do domyślnych wartości
fabrycznych. Jeśli tego dokonasz, wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach
radiotelefonu zostaną utracone, a historia wywołań usunięta. Katalos i wpisy grup pozostaną
w pamięci urządzenia.
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > SYSTEM INFO.
3. Wybierz RESET.
4. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• YES—uruchamia radio ponownie i przywraca oryginalne ustawienia fabryczne.
• NO—powraca do poprzednio wyświetlanego ekranu..
Testowanie działania urządzenia
1. Naciśnij przycisk MENU.
2. Wybierz SYSTEM > SYSTEM INFO.
3. Wybierz TEST. Wyświetlona zostanie lista czynności testowych.
4. Jeśli potrzeba, użyj przycisków ze strzałkami aby przewinąć wyświetlaną informację.
34
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Dodatek
Dodatek
Alarmy i komunikaty
Radio może generować niżej wymienione alarmy i komunikaty systemowe.
Alarm zasilania
Jeśli radio rozpozna napięcie zasilania wyższe niż 15.8 V DC lub niższe niż 10 V DC,
wyświetlony zostanie na ekranie odpowiednio komunikat “HIGH VOLTAGE” lub “LOW
VOLTAGE”. Sprawdź podłączone źródło zasilania jeśli wystąpi taki komunikat.
Główne urządzenie w użyciu
Jeśli główne urządzenie VHF 200 lub VHF 200i jest w trakcie pracy, na mikrofonie
wielofunkcyjnym GHS 10 lub GHS 10i wyświetlony zostanie komunikat “MAIN IN
USE”. Ekran powróci do normalnego stanu po trzech sekundach bezczynności od ostatnio
wykonanej operacji w radiotelefonie.
Mikrofon wielofunkcyjny nie może przerywać pracy urządzenia podstawowego. Mimo to,
jeden mikrofon wielofunkcyjny może przerwać pracę innego mikrofonu.
WX (alert pogodowy)
Jeśli włączony został alarm WX i rozpoznany zostanie przychodzący alert pogodowy, radio
automatycznie przełączy się na kanał WX na którym nadawany jest alert. Więcej informacji
o alertach pogodowych znajdziesz na stronie 12.
Alarm danych GPS
Jeśli dane GPS z sieci NMEA lub pozycja wprowadzona ręcznie są starsze niż 4 godziny,
wywołany zostanie alarm dźwiękowy, a na ekranie pojawi się napis “DATA IS OVER 4
HOURS OLD”.
• Wybierz IGNORE aby odrzucić alarm i wyłączyć sygnał dźwiękowy. Jeśli nie zrobisz
niczego przez trzy minuty, opcja IGNORE zostanie wybrana automatycznie.
• Wybierz SET aby wprowadzić nową pozycję. Na stronie 27 znajdziesz więcej informacji
na temat ręcznego wprowadzania danych pozycji.
Alarm nieprawidłowych danych GPS
Jeśli dane GPS z sieci NMEA lub pozycja wprowadzona ręcznie są starsze niż 23.5 godz.,
na ekranie pojawi się napis “DATA IS INVALID”. Radio przestanie wysyłać dane pozycji
jeśli są one starsze niż 23.5 godz.
• Wybierz IGNORE aby odrzucić ten alarm. Na ekranie pojawi się napis “NO GPS
INFO”. Jeśli nie zrobisz niczego przez trzy minuty, opcja IGNORE zostanie wybrana
automatycznie.
Podręcznik użytkownika VHF 100/20035
Dodatek
• Wybierz SET aby wprowadzić nową pozycję. Na stronie 27 znajdziesz informacje na
temat ręcznego wprowadzania danych pozycji
Śledzenie pozycji
Po pięciu kolejnych nieudanych próbach sprawdzenia pozycji łodzi, na ekranie pojawi się
napis “NO POS FOR [VESSEL NAME]”
• Wybierz RETRY aby ponowić żądanie pozycji.
• Wybierz REMOVE aby zakończyń odpytywanie tej łodzi o pozycję. Jeśli w ciągu
trzech minut nie podejmiesz żadnych działań, opcja REMOVE zostanie wybrana
automatycznie.
Lista kanałów
Lista kanałów USA, kanadyjskich i międzynarodowych zawarta w tym dodatku
przeznaczona jest jedynie do celów orientacyjnych. Operator radiotelefonu jest
odpowiedzialny za korzystanie z określonych kanałów w zgodzie z lokalnym prawem.
Kanały USA
Najnowsze informacje o liście kanałów USA znajdziesz na www.navcen.uscg.gov
/marcomms/vhf.htm. Odwiedź również stronę Federal Communications Commission’s
Marine VHF Radio Channels dostępna na http://wireless.fcc.gov/services/index.
htm?job=service_bandplan&id=ship_stations. Na stronie FCC nie są zawarte informacje
o częstotliwościach, ale znaleźć można więcej informacji o sposobie wykorzystania
określonych kanałów.
WAŻNE:Należy w pierwszej linii korzystać z kanałów oznaczonych jako niekomercyjne.
Użyj kanału16 do wywołań innych stacji lub wywołań alarmowych. Użyj kanału 13 do
kontaktu ze statkiem w przypadku ryzyka kolizji. Wszystkie statki o długości 20 m i
większej są zobowiązane do nasłuchu kanłu 13, przy jednoczesnym nasłuchu kanału16, jeśli
znajdują się na wodach terytorialnych USA. Uzytkownik może zostać ukarany przez FCC za
nieprawidłowe wykorzystanie tych kanałów.
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Przeznaczenie
01A
156.050
156.050
Służby portowe i komercyjne, VTS. Dostęne tylko dla
obszarów New Orlean i dolne Mississippi.
05A
156.250
156.250
Służby portowe lub VTS w obszarach Houston, New
Orlean i Seattle.
6
156.300
156.300
Bezpieczeństwo międzystatkowe
07A
156.350
156.350
Łączność komercyjna
8
156.400
156.400
Komercyjna (tylko międzystatkowa)
9
156.450
156.450
Wywołania. Komercyjne i niekomercyjne.
36
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Przeznaczenie
10
156.500
156.500
Łączność komercyjna
11
156.550
156.550
Komercyjna. VTS w wybranych obszarach.
12
156.600
156.600
Służby portowe. VTS w wybranych obszarach.
13
156.650
156.650
Międzystatkowa, bezpieczeństwo nawigacji (mostek
- mostek). Łodzie o długości ponad 20 metrów utrzymują
nasłuch tego kanału na wodach terytrorialnych USA.
14
156.700
156.700
Służby portowe. VTS w wybranych obszarach.
15
--
156.750
Środku ochronne (tylko odbiór). Użwany przez
radionadajniki wskazujące pozycję awaryjną/alarmową
klasy C (EPIRB).
16
156.800
156.800
Międzynarodowe wywołania i wywołania alarmowe.
Statki z wymogiem posiadania radio, USCG, i większość
stacji brzegowych utrzymują monitorowanie tego kanału.
17
156.850
156.850
Kontrola stanowa
18A
156.900
156.900
Łączność komercyjna
19A
156.950
156.950
Łączność komercyjna
20
157.000
161.600
Służby portowe (duplex)
20A
157.000
157.000
Służby portowe
21A
157.050
157.050
Tylko dla straży przybrzeżnej USA
22A
157.100
157.100
Łączność straży przybrzeżnej i informacji o
bezpieczeństwie moskim. Informacje są zapowiadane na
kanale 16.
23A
157.150
157.150
Tylko straż przybrzeżna USA
24
157.200
161.800
Korespondencja publiczna (operator morski)
25
157.250
161.850
Korespondencja publiczna (operator morski)
26
157.300
161.900
Korespondencja publiczna (operator morski)
27
157.350
161.950
Korespondencja publiczna (operator morski)
28
157.400
162.000
Korespondencja publiczna (operator morski)
63A
156.175
156.175
Służby portowe i komercyjna, VTS. Dostępny tylko dla
obszarów New Orlean i dolnego biegu Mississippi.
65A
156.275
156.275
Służby portowe
66A
156.325
156.325
Służby portowe
67
156.375
156.375
Komercyjna. Używany do komunikacji mostek-mostek w
dolnym biegu rzeki Mississippi. Tylko międzystatkowa.
68
156.425
156.425
Łączność niekomercyjna
69
156.475
156.475
Łączność niekomercyjna
Podręcznik użytkownika VHF 100/20037
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Przeznaczenie
70
156.525
156.525
Wywołania selektywne - Digital Selective Calling
(komunikacja głosowa nie dozwolona)
71
156.575
156.575
Łączność niekomercyjna
72
156.625
156.625
Łączność niekomercyjna (tylko międzystatkowa)
73
156.675
156.675
Służby portowe
74
156.725
156.725
Służby portowe
77
156.875
156.875
Służby portowe (tylko międzystatkowa)
78A
156.925
156.925
Łączność międzystatkowa
79A
156.975
156.975
Komercyjna. Niekomercjna tylko na obszarze Wielkich
Jezior.
80A
157.025
157.025
Komercyjna. Niekomercjna tylko na obszarze Wielkich
Jezior.
81A
157.075
157.075
Tylko instytucje rządowe USA. Operacje ochrony
środowiska.
82A
157.125
157.125
Tylko instytucje rządowe USA
83A
157.175
157.175
Tylko straż przybrzeżna USA
84
157.225
161.825
Korespondencja publiczna (operator morski))
85
157.275
161.875
Korespondencja publiczna (operator morski)
86
157.325
161.925
Korespondencja publiczna (operator morski)
87
157.375
161.975
Korespondencja publiczna (operator morski)
88
157.425
162.025
Korespondencja publiczna tylko w pobliżu Kanady
88A
157.425
157.425
Łączność komercyjna, tylko międzystatkowa
Litera “A” oznacza simpleksowe wykorzystanie przez stację nadawczą międzynarodowego
kanału dupleksowego i operacje na tym kanale są inne niż wyznaczone dla kanału
międzynarodowego. Kanały “A” są generalnie używane tylko w USA, a ich użycie poza
obszarem USA nie jest dozwolone
Litera “B” oznacza simpleksowe przez brzegową stację nadawczą międzynarodowego
kanału dupleksowego. W USA aktualnie nie są wykorzystywane kanały“B” dla
simpleksowej komunikacji w tym zakresie częstotliwości.
WX - kanały pogodowe
Kanał
Częstotliwość (MHz)
WX1
162.55
WX2
162.4
WX3
162.475
38
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Dodatek
Kanał
Częstotliwość (MHz)
WX4
162.425
WX5
162.45
WX6
162.5
WX7
162.525
Kanały kanadyjskie
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Obszar
Przeznaczenie
01
156.050
160.650
PC
Korespondencja publiczna
02
156.100
160.700
PC
Korespondencja publiczna
03
156.150
160.750
PC
Korespondencja publiczna
04A
156.200
156.200
PC
Łączność międzystatkowa, Statek/
brzeg, i bezpieczeństwo: poszukiwania
i ratownictwo kanadyskiej straży
przybrzeżnej
04A
156.200
156.200
EC
Łączność międzystatkowa, Statek/brzeg, i
komercyjna: tylko połowy komercyjne.
05A
156.250
156.250
06
156.300
156.300
Wszystkie
obszary
Łączność międzystatkowa, komercyjna,
niekomercyjna i bezpieczeństwo: Może
być użwayny do komunikacji w trakcie
poszukiwań i ratownictwa pomiędzy
statkami i statkami powietrznymi.
07A
156.350
156.350
Wszystkie
obszary
Łączność międzystatkowa, Statek/brzeg i
komercyjna
08
156.400
156.400
WC, EC
Łączność międzystatkowa, komercyjna i
bezpieczeństwo: przypisany również do
pracy na obszarze jeziora Winnipeg.
09
156.450
156.450
AC
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i ruch statków:
Może być używany do komunikacji z
samolotami i helikopterami głównie we
wsparciu akcji morskich
10
156.500
156.500
AC, GL
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna,
bezpieczeństwo i ruch statków: Może
być użwany do komunikacji ze statkami
powietrznymi biorącymi udział w
koordynacji akcji poszukiwawczych
i ratowniczych oraz walki z
zanieczyszczeniem.
ruch statków
Podręcznik użytkownika VHF 100/20039
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Obszar
Przeznaczenie
11
156.550
156.550
PC, AC, GL
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i ruch statkó:
Używany również do pilotowania.
12
156.600
156.600
WC, AC, GL Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i ruch
statków: służby portowe oraz informacje i
komunikaty pilota.
13
156.650
156.650
Wszystkie
obszary
Międzystatkowa, komercyjna,
niekomercyjna i ruch statków: Wyłącznie
do ruchu nawigacyjnego mostek-mostek.
Ograniczenie mocy do 1 W.
14
156.700
156.700
AC, GL
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i ruch
statków: służby portowe oraz informacje i
komunikaty pilota.
15
156.750
156.750
Wszystkie
obszary
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i ruch statków:
Ograniczenie mocy do 1 W. Może być
używany do komunikacji pokładowej.
16
156.800
156.800
Wszystkie
obszary
Wywołania i wywołania alarmowe
17
156.850
156.850
Wszystkie
obszary
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i ruch statków:
Ograniczenie mocy do 1 W. Może być
używany do komunikacji pokładowej.
18A
156.900
156.900
Wszystkie
obszary
Międzystatkowa, Statek/brzeg i
komercyjna: holowanie na wybrzeżu
Pacyfiku.
19A
156.950
156.950
Wszystkie
obszary,
bez EC
Międzystatkowa i Statek/brzeg: tylko dla
kanadyjskiej straży przybrzeżnej
19A
156.950
156.950
PC
Międzystatkowa i Statek/brzeg: instytucje
rządowe.
20
157.000
161.600
Wszystkie
obszary
Statek/brzeg, bezpieczeństwo i ruch
statków: służby portowe, ograniczenie
mocy do 1 W.
21A
157.050
157.050
Wszystkie
obszary
Międzystatkowa i Statek/brzeg: tylko
kanadyjska straż przybrzeżna
21B
-
161.650
Wszystkie
obszary
Bezpieczeństwo: serwis Continuous
Marine Broadcast (CMB).
40
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Obszar
Przeznaczenie
22A
157.100
157.100
Wszystkie
obszary
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, i niekomercyjna: tylko
do komunikacji pomiędzy kanadyjską
strażą przybrzeżną i innymi strażami
przybrzeżnymi
23
157.150
161.750
PC
Statek/brzek i korespondencja publiczna:
również dla wód śródlądowych: British
Columbia oraz Yukon.
24
157.200
161.800
Wszystkie
obszary
Statek/brzeg i korespondencja publiczna
25
157.250
161.850
PC
Statek/brzeg i korespondencja publiczna:
przypisany również do pracy w obszarze
jeziora Winnipeg.
25B
-
161.850
AC
Bezpieczeństwo: serwis Continuous
Marine Broadcast (CMB).
26
157.300
161.900
Wszystkie
obszary
Statek/brzeg, bezpieczeństwo i
korespondencja publiczna
27
157.350
161.950
AC, GL, PC
Statek/brzeg i korespondencja publiczna
28
157.400
162.000
PC
Statek/brzeg, bezpieczeństwo i
korespondencja publiczna
28B
-
162.000
AC
Bezpieczeństwo: serwis Continuous
Marine Broadcast (CMB).
60
156.025
160.625
PC
Statek/brzeg, korespondencja publiczna
61A
156.075
156.075
PC
Międzystatkowa i Statek/brzeg: tylko
kanadyjska straż przybrzeżna
61A
156.075
156.075
EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg i
komercyjna: tylko połowy komercyjne.
62A
156.125
156.125
PC
Międzystatkowa i Statek/brzeg: tylko
kanadyjska straż przybrzeżna
62A
156.125
156.125
EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg i
komercyjna: tylko połowy komercyjne.
64
156.225
160.825
PC
Statek/brzeg, korespondencja publiczna
64A
156.225
156.225
EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg i
komercyjna: tylko połowy komercyjne.
Podręcznik użytkownika VHF 100/20041
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
65A
156.275
156.275
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i
bezpieczeństwo: akcje poszukiwawcze i
ratownicze oraz usuwania zanieczyszczeń
na Wielkich Jeziorach. Holowanie na
wybrzeżu Pacyfiku. Służby portowe
na obszarze rzeki St. Lawrence z
ograniczeniem mocy do 1 W. Jednostki
rekreacyjne na wodach śródlądowych
Alberta, Saskatchewan i Manitoba (z
wyłączeniem Winnipeg i Red River)
66A
156.325
156.325
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna,
bezpieczeństwo i ruch statków:
służby portowe tylko na obszarze
rzeki St. Lawrence i WIelkich Jezior z
ograniczeniem mocy do 1W
67
156.375
156.375
EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg, i
komercyjna: tylko połowy komercyjne.
67
156.375
156.375
Wszystkie
obszary,
bez EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i
bezpieczeństwo: Możeby być używany
do komunikacji ze statkami powietrznymi
biorącymi udział w koordynowanych
akcjach poszukiwawczych, ratowniczyh i
usuwania zanieczyszczeń.
68
156.425
156.425
Wszystkie
obszary
Międzystatkowa, Statek/brzeg i
niekomercyjna: Dla marin i klubów
jachtowych.
69
156.475
156.475
Wszystkie
obszary,
bez EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg, komercyjna
i niekomercyjna
69
156.475
156.475
EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna: tylko połowy komercyjne.
71
156.575
156.575
PC
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna,
bezpieczeństwo i ruch statków
71
156.575
156.575
42
Obszar
Przeznaczenie
Międzystatkowa, Statek/brzeg, i
niekomercyjna: dla marin i klubów
jachtowych na wschodnim wybrzeżu i
jeziorze Winnipeg..
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Obszar
Przeznaczenie
72
156.625
156.625
EC, PC
Międzystatkowa, komercyjna i
niekomercyjna: Może być używany do
komunikacji z samolotami i helikopterami
głównie we wsparciu operacji morskich.
Dla marin i klubów jachtowych na
wschodnim wybrzeżu i jeziorze Winnipeg.
73
156.675
156.675
EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg i
komercyjna: tylko połowy komercyjne
73
156.675
156.675
Wszystkie
obszary,
bez EC
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna i
bezpieczeństwo: Może być używany do
komunikacji ze statkami powietrznymi
biorącymi udział w akcjach
poszukiwawczych, ratowniczych i
usuwania zanieczyszczeń.
74
156.725
156.725
EC, PC
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
komercyjna, niekomercyjna, ruch statków.
77
156.875
156.875
78A
156.925
156.925
EC, PC
Międzystatkowa, Statek/brzeg, komercyjna
79A
156.975
156.975
EC, PC
Międzystatkowa, Statek/brzeg, komercyjna
80A
157.025
157.025
EC, PC
Międzystatkowa, Statek/brzeg, komercyjna
81A
157.075
157.075
81A
157.075
157.075
PC
Międzystatkowa, Statek/brzeg, i
bezpieczeństwo: kanadyjska straż
przybrzeżna.
82A
157.125
157.125
PC
Międzystatkowa, Statek/brzeg, i
bezpieczeństwo: tylko kanadyjska straż
przybrzeżna.
82A
157.125
157.125
83
157.175
161.775
PC
Statek/brzeg i bezpieczeństwo: tylko
kanadyjska straż przybrzżn
83A
157.175
157.175
EC
Międzystatkowa i Statek/brzeg: kanadyjska
straż przybrzeżna i inne agencje rządowe
Międzystatkowa, Statek/brzeg,
bezpieczeństwo i ruch statków: pilotowanie
na wybrzeżu Pacyfiku. Służby portowe
tylko na obszarze rzeki St. Lawrence River
i WIelkich Jezior z ograniczeniem mocy
do 1W
Międzystatkowa i Statek/brzeg: tylko
dla kanadyjskiej straży przybrzeżnej na
obszarze rzeki St. Lawrence i Wielkich
Jezior
Międzystatkowa i Statek/brzeg: tylko
kanadyjska straż przybrzeżna na obszarze
rzeki St. Lawrence i Wielkich Jezior.
Podręcznik użytkownika VHF 100/20043
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Obszar
Przeznaczenie
83B
-
161.775
AC, GL
Bezpieczeństwo: serwis Continuous
Marine Broadcast (CMB) .
84
157.225
161.825
PC
Statek/brzeg i korespondencja publiczna
85
157.275
161.875
AC, GL, NL
Statek/brzeg i korespondencja publiczna
86
157.325
161.925
PC
Statek/brzeg i korespondencja publiczna
87
157.375
161.975
AC, GL, NL
Statek/brzeg i korespondencja publiczna
88
157.425
162.025
AC, GL, NL
Statek/brzeg i korespondencja publiczna
Oznaczenia
PC: Wybrzeże Pacyfiku
EC (East Coast): wybrzeże wschodnie, w tym: NL,
AC, GL i wschodnie obszary arktyczne
WC (West Coast): wybrzeże zachodnie - wybrzeże
Pacyfiku, zachodnia część arktyczna i obszar
Athabasca-Mackenzie Watershed
NL: Newfoundland i Labrador
AC: wybrzeże Atlantyku, Gulf i rzeka St. Lawrence
włącznie z Montrealem
GL: Wielkie Jeziora (łącznie z rzeką St. Lawrence
powyżej Montrealu)
Wszystkie obszary: wybrzeża wschodnie i zachodnie
Kanały międzynarodowe
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Przeznaczenie
01
156.050
160.650
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
02
156.100
160.700
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
03
156.150
160.750
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
04
156.200
160.800
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
05
156.250
160.850
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
06
156.300
156.300
Kanał międzystatkowy
07
156.350
160.950
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
08
156.400
156.400
Kanał międzystatkowy
09
156.450
156.450
Kanał międzystatkowy, służba portowa, ruch statków
10
156.500
156.500
Kanał międzystatkowy, służba portowa, ruch statków
11
156.550
156.550
Służba portowa, ruch statków
12
156.600
156.600
Służba portowa, ruch statków
13
156.650
156.650
Bezpieczeństwo międzystatkowe, służba portowa, ruch
statków
44
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Przeznaczenie
14
156.700
156.700
Służba portowa, ruch statków
15
156.750
156.750
Międzystatkowy, pokładowy, tylko przy 1W
16
156.800
156.800
Wywołania DSC
17
156.850
156.850
Międzystatkowy, pokładowy, tylko przy 1W
18
156.900
161.500
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
19
156.950
161.550
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
20
157.000
161.600
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
21
157.050
161.650
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
22
157.100
161.700
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
23
157.150
161.750
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
24
157.200
161.800
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
25
157.250
161.850
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
26
157.300
161.900
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
27
157.350
161.950
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
28
157.400
162.000
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
60
156.025
160.625
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
61
156.075
160.675
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
62
156.125
160.725
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
63
156.175
160.775
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
64
156.225
160.825
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
65
156.275
160.875
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
66
156.325
160.925
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
67
156.375
156.375
Międzystatkowa, służba portowa, ruch statków
68
156.425
156.425
Służba portowa, ruch statków
69
156.475
156.475
Międzystatkowa, służba portowa, ruch statków
70
-
-
Zarezerwowane dla DSC
71
156.575
156.575
Służba portowa, ruch statków
72
156.625
156.625
Kanał międzystatkowy
73
156.675
156.675
Kanał międzystatkowy
74
156.725
156.725
Służba portowa, ruch statków
75
156.775
156.775
Służba portowa, ruch statków
76
156.825
156.825
Służba portowa, ruch statków
77
156.875
156.875
Kanał międzystatkowy
78
156.925
161.525
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
Podręcznik użytkownika VHF 100/20045
Dodatek
Numer
kanału
Nadawanie
MHz
Odbiór
MHz
Przeznaczenie
79
156.975
161.575
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
80
157.025
161.625
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
81
157.075
161.675
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
82
157.125
161.725
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
83
157.175
161.775
Public correspondence, Port Operations, and Ship
Movement
84
157.225
161.825
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
85
157.275
161.875
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
86
157.325
161.925
Korespondencja publiczna, służba portowa, ruch statków
87
157.375
157.375
Służba portowa, ruch statków
88
157.425
157.425
Służba portowa, ruch statków
Dane techniczne
VHF 100/100i oraz VHF 200/200i
Ogólne
Wymiary:
Montaż na panelu: (szer × wys × głęb) 18.2 × 9.8 × 16.3 cm
Montaż na stojaki: (szer × wys × głęb) 19.2 × 11.8 × 16.3 cm
Waga:
VHF 100/100i radio i mikrofon: 1.30 kg
VHF 200/200i radio: 1.09 kg
VHF 200/200i mikrofon: 0.267 kg
Zakres temperatur pracy: -10ºC do 50ºC
Bezpieczna odległość od kompasu: 500 mm
Wodoszczelność: IEC 60529 IPX7 (zanurzenie na max. 1 metr i czas max. 30 minut)
Złącze antenowe: S0-239 (50 Ω)
Względne natężenie dźwięku: 94 dBA
DSC: klasy D
Zakres częstotliwości: Wszystkie kanały morskie USA, kanadyjskie i międzynarodowe; 10
kanałów pogodowych NOAA
Odstęp międzykanałowy: 25 kHz
Modulacja:
FM: 16K0G3E
DSC: 16K0G2B
46
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Dodatek
Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm
Typ oscylatora: PLL
Zasilanie
Napięcie znamionowe: 12.0 V DC
Pobór prądu:
Czuwanie: 350 mA
Odbiór: 600 mA
Nadawanie: 6.0 A przy wysokiej mocy (25 W); 2.0 A przy niskiej mocy (1 W)
Maksymalne wzmocnienie anteny: 0 dB
Impedancja wyjścia antenowego: 50 Ω
Moc wyjściowa audio:
Głośnik wbudowany: 1 W (przy impedancji 4 Ω i 10% zniekształceń)
Opcjonalny głośnik zewnętrzny (tylko VHF 200/200i): max. 4 W (4 Ω)
VHF 200/200i komponenty zewnętrzne:
Moc wyjściowa tuby: 20 W przy 4 Ω
Impedancja portu NMEA: 330 Ω
Impedancja głośnika zewnętrznego: 4 Ω
Impedancja tuby: 4 Ω
Tor nadawczy
Modulacja: Modulacja częstotliwości ze zmienną reaktancją
Zabezpieczenie nadajnika: Otwarty/zwarty obwód antenowy
Stabilność częstotliwości: 10 ppm
Maksymalna dewiacja częstotliwości: ± 5 KHz
Zniekształcenia modulacyjne ±3 KHz: nie więcej niż 10%
Moc w kanałach przyległych: ponad 70 dB
Spurious/Harmonic Emissions: less than -36 dBm
Moc wyjściowa (przy 13.6 V DC): 25 W (HI); 1 W (LO)
Poziom szumów FM: mniej niż 40 dB
Cykl pracy: 5% nadawanie; 5% odbiór; 90% czuwanie
Typ mikrofonu: elektretowy
Zgodność: Część 15 postanowień FCC w sprawie limitów zakłóceń dla urządzeń
cyfrowych klasy B DLA UŻYTKU DOMOWEGO LUB BIUROWEGO
Podręcznik użytkownika VHF 100/20047
Dodatek
Tor odbiorczy
Typ odbiornika: superheterodynowy z podwójną przemianą
Zakres częstotliwości: 156.050 MHz do 163.275 MHz (w tym kanały WX)
Czułość 12 dB SINAD: 0.28 μV
Poziom szumów FM: mniej niż 40 dB
Zniekształcenia dźwięku: mniej niż 10%
Czułość Squelch @ 12dB SINAD:
przy zamkniętymt: mniej niż 1 μV
przy progu: mniej niż 0.28 μV
Tłumienie sygnałów niepożądanych: ponad 70 dB
Selektwyność kanałów sąsiadujących: ponad 70 dB
Ratio intermodulacji: ponad 70 dB
Szumy własne: ponad 0 dB bez squelch
NMEA
NMEA 0183 - obsługiwane sentencje wejściowe (NMEA 0183 wersja 3.01)
Sentencja
Definicja
GGA
Dane pozycjonowania GPS
GLL
Pozycja geograficzna (długość/szerokość)
GNS
Dane pozycjonowania GNSS
RMA
Dane nawigacyjne Loran
RMB
Dane nawigacyjne GPS
RMC
Dane nawigacyjne GNSS
NMEA 0183 - obsługiwane sentencje wyjściowe (NMEA 0183 wersja 3.01)
Sentencja
Definicja
DSC
Dane DSC
DSE
Rozszerzone DSC
NMEA 2000 - informacje PGN (tylko VHF 200/200i)
Odbiór
Nadawanie
059392
ISO - potwierdzenie
059392
ISO - potwierdzenie
059904
ISO - żądanie
060928
ISO - żądanie adresu
060928
ISO - żądanie adresu
126208
NMEA żądanie/komenda/potw
126208
NMEA żądanie/komenda/potw.
126464
Lista PGN
48
Podręcznik użytkownika VHF 100/200
Dodatek
Odbiór
Nadawanie
129026
COG/SOG, szybka aktualizacja
126996
Informacja o produkcie
129029
GNSS dane pozycji
129799
Częstotliwość/Tryb/Zasilanie
129808
DSC - informacja o wywołaniu
Dane techniczne GHS 10 i GHS 10i
Wymiary: 16.1 × 7.16 × 4.28 cm
Waga: 350 g
Zakres temperatur: od -10ºC do 50ºC
Bezpieczna odległość od kompasu: 500 mm
Wodoszczelność: IEC 60529 IPX7 (zanurzenie w wodzie na 1 metr i czas 30 minut)
Zanurzenie w wodzie
Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC 60529 IPX7. Oznacza to wytrzymałość na zanurzenie
w wodzie na głębokości 1 metra i czas 30 minut. Przedłużone zanurzenie może spowodować uszkodzenie
urządzenia. Po zanurzeniu, dokładnie wytrzyj i przedmuchaj urządzenie przed ponownym jego użyciem.
Kontakt z Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia Forerunner 205/305 prosimy o kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin. Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin.com/support lub skontaktuj
się telefonicznie z firmą Garmin USA, dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc
pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję Contact Support, aby
uzyskać informacje o pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach lub skontaktuj się telefonicznie z
firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.
Konserwacja urządzenia
Obudowa jest skonstruowana z wysokiej jakości materiałów i nie wymaga od użytkownika innej konserwacji jak
okresowe czyszczenie.
Czyszczenie obudowy
Wyczyść obudowę urządzenia (z wyjątkiem ekranu) za pomocą ściereczki zwilżonej delikatnym detergentem a
następnie wytrzyj ją do sucha. Unikaj środków chemicznych które mogą uszkodzić plastikowe elementy.
Czyszczenie ekranu
Szyba wyświetlacza jest pokryta powłoką redukującą odbicia światła, i jest wrażliwa na tłuszcz ze skóry, wosk i
agresywne środki czyszczące. Środki zawierające amoniak, alkohol, czynniki ścierne, lub antytłuszczowe mogą
uszkodzić tą powłokę. Szybę wyświetlacza należy czyścić z użyciem środków do czyszczenia szkieł optycznych
(takich które przeznaczone są do czyszczenia szkieł z powłoką antyrefleksyjną) oraz czystej, nie pozostawiającej
włókien ściereczki.
Podręcznik użytkownika VHF 100/20049
Urządzenie przeznaczone do użytku na całym świecie, w tym w niżej wymienionych państwach
europejskich:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
BE
EE
GR
LV
CY
FI
HU
LT
NL
SI
IS
BG
PL
ES
LI
RO
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Polska wersja instrukcji dla urządzeń VHF jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr katalogowy Garmin 190-01019-00,
revision B) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź istotne
rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń VHF 100/200.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I
WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu Garmin,
znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Czerwiec 2010
Numer katalogowy 190-01019-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising