Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Installeringsinstruksjoner

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Installeringsinstruksjoner
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett:
Nord-Amerikanske
modeller
Internasjonale
modeller
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
GHS 10
GHS 10i
Kontroller innholdet i denne pakken med innholdsoversikten på boksen. Hvis det mangler deler, kontakt din Garmin-®forhandler
umiddelbart. Før du begynner med installasjonen:
•
•
•
•
Les disse instruksjonene grundig.
Samle sammen nødvendige festemidler og verktøy.
Kontroller at alle kabler når frem til radioens monteringssted.
Bruk vernebriller og støvmaske når du borer, sager eller sliper.
Produktregistrering:
Hjelp oss med å forbedre vår support til deg ved å fylle ut vårt elektroniske registreringsskjema i dag. Gå til http://my.garmin.com. Ta vare
på den originale salgskvitteringen eller en fotokopi på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin Product Support hvis du har spørsmål i forbindelse med bruk av radio i VHF 100/200-serien. I USA, gå til
www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
I Storbritannia, kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
I Europa, gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support for støtteinformasjon i de enkelte land, eller kontakt Garmin
(Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241.
Advarsler og sikkerhetsmerknader
Antennemontering og EME-eksponering
Din VHF-radio genererer og stråler ut elektromagnetisk energi (EME) med radiofrekvens (RF). Manglende overholdelse av disse
retningslinjene kan utsette personer for opptak av RF-stråling som overskrider maksimalt tillatt eksponering (MPE).
Utstyret er kompatibelt med internasjonalt anerkjente standarder for eksponering av personer for elektromagnetiske felt fra radioenheter.
Antennen skal installeres slik at det er en avstand på 1,5 meter mellom antennen og alle personer.
FORSIKTIG: For å hindre mulige skader på radioen må antennen kobles til radioen før den sender. Dette sikrer at utgangseffekten på
antenneporten ledes ut ved sending.
ADVARSEL: Radiooperatører som bruker pacemaker, hjerte-lungemaskin eller elektrisk medisinsk utstyr, må ikke eksponeres for sterke
radiofrekvensfelter.
advarsel: Utstyret må kun brukes i overensstemmelse med de medfølgende instruksjonene.
advarsel: Ikke bruk antenner med gain-verdi høyere enn 0 dB.
Kompassikker avstand
Sørg for å installere VHF-radioen minst 500 mm fra alle kompasser. Test kompasset for å verifisere at det fungerer korrekt når radioen er i bruk.
Mål for VHF 100/200-serien
• Innmontert – (B × H × D) 7,16 × 3,86 × 6,42 in. (18,2 × 9,8 × 16,3 cm)
• Brakettmontert – (B × H × D) 7,56 × 4,65 × 6,42 in. (19,2 × 11,8 × 16,3 cm)
Installasjon av din radio i VHF 100/200-serien
1.
2.
3.
4.
5
Velge en plassering (side 2).
Montere radioen (side 2).
Koble radioen til en strømkilde (side 4).
Koble radioen til en antenne (side 5).
Montere mikrofonfestet (side 5).
Selv om den ikke er påkrevd ved bruk av radioen, dekker disse instruksjonene følgende tilleggsalternativer for installasjon.
•
•
•
•
Koble radioen til en kartplotter (side 5)
Koble radioen til en ropert (side 7)
Koble radioen til en ekstern høyttaler (side 8)
Koble til GHS™ 10 eller GHS 10i håndsett eller mikrofon for annen posisjon (side 8)
Trinn 1: Velg en plassering for radioen i VHF 100/200-serien
Ta hensyn til det følgende når du velger et monteringssted:
•
•
•
•
•
•
Sørg for optimal sikt.
Sørg for enkel tilgang til radiobetjening og håndsett.
Monteringsstedet må ha styrke til å holde vekten av radioen og beskytte den mot kraftige vibrasjoner og støt.
Gi rom for opplegg og tilkobling av kabler for strøm og data. Det skal være minst 127 mm klaring bak kabinettet.
Monteringsstedet skal være lokalisert 500 mm fra magnetisk kompass.
Radioen skal monteres i et område som minimaliserer eksponering for ekstreme værforhold.
MERK: Temperaturområdet for radioer i VHF 100/200-serien er fra -10°C til 50°C. Lengre tids eksponering for temperaturer utenfor området
(ved lagring eller bruk) kan forårsake svikt i LCD-skjermen eller andre komponenter. Denne typen svikt og relaterte konsekvenser dekkes ikke av
produsentens begrensede garanti.
Trinn 2: Montere radioen i VHF 100/200-serien
Du kan montere radioen på to forskjellige måter:
• Brakettmontering – monter radioen på braketten som festes på konsollen eller i taket.
• Innmontert – bruk innmonteringssettet til å montere radioen i et flatt panel.
Brakettmontering av radio i VHF 100/200-serien
I tillegg til den medfølgende monteringsbraketten, monteringsknottene og de tre linsehodeskruene - 4,2 x 25 mm, må du ha følgende
verktøy (følger ikke med) til brakettmontering av radio i VHF 100/200-serien:
•
•
•
•
Phillips-skrutrekker
Drill og 3,5 mm bor
Kjørner og hammer
Monteringsdeler som kunden anskaffer (valgfritt) - bolter, mutre og skiver
Montering av brakettenheten:
1. Bruk brakettens fot som mal, merk plasseringen av de tre hullene (to skruer ved fronten, én skrue bak).
2. Bruk en kjørner til å lage merker i midten av hvert av de tre monteringshullenes posisjoner.
3. Bor monteringshuller med et 3,5 mm bor
4. Fest foten med de tre inkluderte skruene - 4,2 × 25 mm, eller om ønskelig, fest den med passende bolter, mutre og skiver (ikke
inkludert).
Montere radioen i VHF 100/200-serien i braketten:
1. Sett monteringsknottene løst på plass i radioen i VHF 100/200-serien.
2. Skyv radioen inn i monteringsbraketten og stram til monteringsknottene.
2
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
Innmontering av radio i VHF 100/200-serien
I tillegg til de tre linsehodeskruene - 4,2 x 25 mm, må du ha følgende verktøy (følger ikke med) til innmontering av radio i VHF 100/200-serien:
•
•
•
•
•
•
•
•
Phillips-skrutrekker
Drill og 3,5 mm bor for monteringshuller
Størrelse 10 mm bor for et starthull
Pendelsag
Saks og teip
Kjørner og hammer
Fil og sandpapir
Anti-seize-fett (valgfritt)
MERK: Sørg for at flaten der du monterer radioen i VHF 100/200-serien har tilstrekkelig åpent rom på baksiden slik at det er plass til radio og
kabeltilkoblinger. Det skal være minst 127 mm klaring bak kabinettet.
Innmontering av radio i VHF 100/200-serien:
1. Klipp ut og juster innmonteringsmalen (side 9) og kontroller at den passer der du vil innmontere radioen i VHF 100/200-serien.
2. Teip fast innmonteringsmalen på monteringsstedet.
3. Bruk en kjørner til å lage merker i midten av hvert av de fire monteringshullenes posisjoner.
4. Bruk et 3,5 mm bor til å bore fire monteringshuller.
5. Bruk et 10 mm bor til å bore et starthull i et innvendig hjørne av malen for å begynne å sage ut monteringshullet.
6. Bruk en pendelsag til å sage ut monteringshullet langs den stiplede linjen på malen. Bruk
pakning
fil og sandpapir til å justere kantene på hullet.
7. Plasser radioen inn i utskjæringen for å bekrefte at de fire monteringshullene er riktig
plassert etter justering av hullet. Hvis ikke må du merke av korrekt plassering for
monteringshullene. Fjern radioen fra utskjæringen.
8. Plasser pakningen bak på radioen i VHF 100/200-serien.
9. Hvis øvre og nedre påkneppingsdeksler er festet på radioen i VHF 100/200-serien, må
dekslene kneppes av og fjernes fra sidene.
10.Plasser radioen i VHF 100/200-serien i utskjæringen.
11. Stram de fire monteringsskruene til radioen i VHF 100/200-serien slik at de festes godt i de fire borede
monteringshullene.
Kneppdeksel
MERK: Rustfrie skruer kan bli sittende fast når de skrus gjennom glassfiber og trekkes til for hardt. Garmin anbefaler et egnet syrefritt anti-seizefett som strykes på skruene før montering.
12.Plasser påkneppingsdekslene over monteringsskruene.
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
3
Trinn 3: Koble radioen i VHF 100/200-serien til strømforsyningen
Radioer i VHF 100/200-serien er utstyrt med en strømkabel for tilkobling til strømkilde og kabelen har også grensesnittfunksjoner for
tilkobling til eksterne enheter.
Merknader:
• Den utskiftbare sikringen på strømkabelen er på 10 A, treg sikring.
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømkabelen, bruk 18 AWG-kabel.
• Hvis båten din har et elektrisk system kan du kanskje koble til radioen på et ledig uttak på den eksisterende sikringsboksen. Hvis du
bruker en kurs i sikringsboksen, skal du fjerne ledningssikringsholderen som følger med radioen. Du kan også koble radioen direkte til
batteriet.
10 A sikring
-
Båtens jording
+
Til 10,8-15,6 Vdc
båtstrømkilde
Til radio i VHF 100eller 200-serien
+
Sikringsboks
FORSIKTIG: Maks. inngående spenning for radioen i VHF 100/200-serien er 15,6 Vdc. Denne spenningen må ikke overskrides fordi det kan
skade radioen og gjøre garantien ugyldig.
MERK: Ved en typisk installasjon skal du kun bruke de røde og svarte lederne. De andre lederne brukes til NMEA 0183 og andre tilkoblinger, og
de må ikke kobles til for normal drift av radioen. For informasjon om tilkobling til en NMEA 0183-kompatibel enhet, se side 5.
Installasjon av strømledningsnett:
1. Bruk en lampe eller et voltmeter for å bestemme polariteten til strømkilden.
2. Koble den røde lederen (+) i strømkabelen til den positive terminalen på batteriet. (Hvis du bruker båtens sikringsboks skal den positive
lederen kobles via sikringen, som vist på sikringsboksens diagram.)
3. Koble en jordingskabel (ikke inkludert) fra jordingsskruen til negativ terminal på batteriet ved hjelp av 18 AWG-kabel.
Jordingskontakt
skrue
4. Koble den svarte lederen (-) i strømkabelen til den positive terminalen på batteriet.
5. Installer eller kontroller den 10 A sikringen (i sikringsboksen eller i ledningssikringsholderen).
6. Koble de røde og svarte lederne i strømkabelen til de røde og svarte lederne bak på radioen (koble sammen de to røde lederne og de
to svarte lederne sammen).
FORSIKTIG: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.
4
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
Trinn 4: Koble radioen i VHF 100/200-serien til en antenne
Koble en marin VHF-antenne til radioen via antenneporten på radioens bakre panel. Monter antennen ifølge installasjonsinstruksjonene
som følger med antennen.
Antenneport
Trinn 5: Montere mikrofonfestet
Bor monteringshuller med et 3 mm bor. Bruk de medfølgende linsehodeskruene - 3,5 × 20 mm, til å montere mikrofonfestet
på et egnet sted nær radioen.
Koble radioen i VHF 100/200-serien til en kartplotter (valgfritt)
Radioen i VHF 100/200-serien kan kobles til en kartplotter slik at data som for eksempel DSC-informasjon kan vises på en kartplotter.
I tillegg kan posisjonsinformasjon fra kartplotterens GPS-funksjon vises på radioen.
En VHF 100/100i- eller 200/200i-radio kan kobles til en NMEA 0183-kompatibel kartplotter. En VHF 200 eller 200i kan kobles til en
NMEA 2000®-kompatibel kartplotter.
Koble en radio i VHF 100/200-serien til en NMEA 0183-kartplotter
Følgende diagram illustrerer NMEA 0183-ledningsnettet som brukes til å koble din radio i VHF 100/200-serien til en GPS-kartplotter. Hvis
ytterligere ledningsopplegg er påkrevd, gå til http://buy.garmin.com.
Kun VHF 200- eller 200i-radio – Fest den medfølgende 1,5 meter NMEA 0183 på radioen. Den andre enden av forlengerkabelen har
avisolerte ledere.
Koble til NMEA 0183 avisolerte ledere som angitt i følgende illustrasjon.
Radio i VHF 100/200-serien
+
-
Batteri
10,8 - 15,6 Vdc
Kartplotter
Rød – strøm (+)
Svart – strøm (-)
Strøm
kabel
NMEA
kabel
> Fiolett – Rx A (+)
Grå – Rx A (-)
>
Blå – Tx A (+)
>
> Brun – Tx B (-)
Strøm +
Strøm Tx A (+)
Tx A (-)
Rx A (+)
Rx B (-)
>
>
>
>
FORSIKTIG: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.
Radioen i VHF 100/200-serien kan motta og sende følgende NMEA 0183-setninger (versjon 3.01) fra en NMEA 0183-kompatibel enhet:
Setning
(Motta)
Definisjon
Setning
(Sende)
Definisjon
GGA
Fikseringsdata for globalt posisjoneringssystem
DSC
DSC-informasjon
GLL
Geografisk posisjon (breddegrad og lengdegrad)
DSE
Utvidet DSC
GNS
GNSS (Global Navigation Satellite System)-fikseringdata
RMA
Anbefalt minimum spesifikke Loran-C-data
RMB
Anbefalt minimum for navigasjonsinformasjon
RMC
Anbefalt minimum for spesifikke GNSS-data
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
5
Koble en radio i VHF 200-serien til et NMEA 2000-nettverk
Radioene VHF 200 og VHF 200i kan kobles til ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk, eller du kan bygge opp et grunnleggende NMEA
2000-nettverk for å koble til andre NMEA 2000-kompatible enheter, som f.eks. en kartplotter. For mer informasjon om NMEA 2000 og for
kjøp av nødvendige kontakter, gå til www.garmin.com.
Merk: Radioene VHF 100 og VHF 100i kan ikke kobles til NMEA 2000-nettverk. Se side 5 for å koble radioen til et NMEA 0183-nettverk.
For å koble til radioen i VHF 200-serien til ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk:
1. Avgjør om du ønsker å koble radioen til ditt eksisterende NMEA 2000 backbone.
2. Koble fra en side av en NMEA 2000 T-kontakt fra backbone på et passende sted.
Hvis du trenger å forlenge NMEA 2000 backbone skal du koble en egnet NMEA 2000 backbone-forlengerkabel til siden på T‑kontakten
som du koblet fra.
3. Legg til en T‑kontakt (ikke inkludert) for radioen i NMEA 2000 backbone ved å koble den til siden T‑kontakten du koblet fra.
4. Trekk en NMEA 2000 dropkabel (ikke inkludert) til bunnen av T‑kontakten som ble montert i trinn 3 på ditt NMEA 2000-nettverk. Bruk en
dropkabel med lengde opp til 6 meter.
5. Koble dropkabelen til T‑koblingen og NMEA 2000-porten på radioen
NMEA 2000-port
FORSIKTIG: Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk i båten, skal dette allerede være koblet til en strømkilde. Du må ikke
koble ytterligere en NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000-nettverk, fordi kun én strømkilde skal være koblet til et NMEA
2000-nettverk.
Radio i VHF
200-serien
Annen NMEA
2000-enhet
NMEA 2000
kartplotter
Dropkabel
T-kontakter
NMEA 2000
backbone
Koble radioen i VHF 200-serien til et eksisterende NMEA 2000-nettverk
For å lage et grunnleggende NMEA 2000-nettverk:
1. Koble to T-koblinger (ikke inkludert) sammen på siden.
2. Koble en NMEA 2000 strømkabel (ikke inkludert) til en av T-kontaktene.
FORSIKTIG: En NMEA 2000 strømkabel må kobles til en 12 Vdc strømkilde via en bryter. Raidoen i VHF 200-serien kan tappe batteriet ditt
hvis den kobles til direkte. Koble kabelen til tenningsbryteren på båten hvis mulig, eller via en egnet ekstra bryter.
3. Koble en NMEA 2000 dropkabel (ikke inkludert) til den andre T-kontakten og til NMEA 2000-porten på radioen.
6
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
4. Legg til ytterligere T-koblinger for hver enhet du ønsker å legge til i NMEA 2000-nettverket, og koble ekstra enheter til en T-kobling med
en dropkabel.
5. Koble til endekontakter (ikke inkludert) til hver ende av de sammensatte T-kontaktene.
Tenningsbryter eller
ledningsbryter
+
12 Vdc batteri
Sikring
NMEA 2000enhet
-
Dropkabel
Strømkabel
T-kontakter
Hannkontakt
Hunnkontakt
Lage et grunnleggende NMEA 2000-nettverk
NMEA 2000 PGN-informasjon
Bruk denne tabellen til å bestemme den godkjente NMEA 2000 PGN-informasjonen som kan mottas og sendes med en radio i serien VHF
200-serien ved kommunikasjon med en NMEA 2000-kompatibel enhet.
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
126208
NMEA - kommando/forespørsel/bekreft gruppefunksjon
NMEA forespørsel/kommando/
Bekreft gruppefunksjon
129026
COG (kurs over grunn) og SOG (fart over grunn) - Rask
oppdatering
126464
PGN-liste
126996
Produktinformasjon
GNSS (Global Navigation Satellite System)-posisjonsdata
129799
Radiofrekvens/modus/strøm
129808
DSC kallingsinformasjon
129029
Garmin-radioer i VHF 200-serien er NMEA 2000-sertifisert.
Koble radioen i VHF 200-serien til en ropert (valgfritt)
Radioen kan kobles til en ropert, og mikrofonen eller GHS 10 håndsett kan brukes til å rope ut meldinger gjennom PA-systemet.
Ved montering av roperten skal du følge installasjonsinstruksjonene som følger med enheten. Monter roperten minst 3 meter unna
mikrofonen og slik at den vender bort fra mikrofonen for å unngå tilbakekobling.
Koble radioen i VHF 200-serien til en ropert:
1. Fest den medfølgende 600 mm lange ropertkabelen til kabelen på radioens bakre panel ved å koble den røde RCA-pluggen inn i den
røde kontakten.
2. Koble den hvite lederen i den andre enden av ropertkabelen til den positive (+) kontakten på roperten.
3. Koble den svarte lederen til den negative (-) kontakten på roperten.
FORSIKTIG: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.
Se i brukerhåndboken for VHF 100/200-serien for bruk av roperten.
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
7
Koble radioen i VHF 100/200-serien til en ekstern høyttaler (valgfritt)
Radioen kan kobles til en ekstern høyttaler som gjør at du kan høre radioen på avstand. Når du monterer den eksterne høyttaleren skal du
følge installasjonsinstruksjonene som følger med høyttaleren.
For å koble til radioen i VHF 100-serien til en ekstern høyttaler:
1. Koble den gule lederen i ledningsnettet (finnes på radioens bakre panel) til den positive (+) kontakten på den eksterne høyttaleren.
2. Koble den grønne lederen til den nagative (-) kontakten på den eksterne høyttaleren.
For å koble til radioen i VHF 200-serien til en ekstern høyttaler:
1. Fest den medfølgende 600 mm lange høyttalerkabelen til kabelen på radioens bakre panel ved å koble den hvite RCA-pluggen inn i den
hvite kontakten.
2. Koble den gule lederen i den andre enden av høyttalerkabelen til den positive (+) kontakten på den eksterne høyttaleren.
3. Koble den grønne lederen til den nagative (-) kontakten på den eksterne høyttaleren.
FORSIKTIG: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.
Koble GHS 10- eller GHS 10i-håndsettet eller en flyttbar mikrofon til
radioen i VHF 200-serien (valgfritt)
Bruk porten for flyttbar mikrofon på det bakre panelet til radioen i VHF 200-serien til å koble til enten den flyttbare mikrofonen eller et
Garmin GHS 10 håndsett.
Koble til en flyttbar mikrofon for VHF 200i eller VHF 200i
For å flytte den avtakbare mikrofonen til radioen i VHF 200-serien kan du bestille et sett for mikrofonflytting på http://buy.garmin.com,
som består av en 10 meter forlengerkabel, en værbeskyttelseskappe for frontmikrofonkontakten og de nødvendige kabeldelene.
Koble til den flyttbare mikrofonen:
1. Koble til forlengerkabelen på porten for flyttbar mikrofon på radioens bakre panel.
Port for flyttbar
mikrofon
2. Koble den andre enden av forlengerkabelen til den flyttbare mikrofonen.
Koble til et GHS 10 eller GHS 10i håndsett
Du kan bruke et Garmin GHS 10 håndsett med VHF 200-radioen, eller et Garmin GHS 10i håndsett med VHF 200i-radioen. Håndsettet
leveres med en 10 meter forlengerkabel, en kabelmonteringsplate, en værbeskyttelseskappe og de nødvendige kabeldelene. Du kan bestille
et GHS 10 eller GHS 10i håndsett på http://buy.garmin.com.
Installer GHS 10 eller GHS 10i håndsett minst 500 mm fra alle kompasser.
Koble til GHS 10 eller GHS 10i håndsett:
1. Bruk de tre linsehodeskruene - 3,5 × 20 mm, til å montere skottplaten der håndsettet skal plasseres.
2. Koble forlengerkabelen til porten for den flyttbare mikrofonen bak på VHF 200- eller VHF 200i-radioen.
3. Bruk skottplaten til å montere den andre enden av forlengerkabelen og koble forlengerkabelen til håndsettet.
Koble til en ekstern høyttaler ved siden av GHS 10 eller GHS 10i håndsett:
Grønn og gul leder i forlengerkabelen kan brukes til å koble til en ekstern høyttaler. Koble den gule lederen til den positive (-) kontakten på
den eksterne høyttaleren. Koble den grønne lederen til den nagative (-) kontakten på den eksterne høyttaleren.
Se i Brukerhåndbok for VHF 100/200-serien for å bruke GHS 10 eller GHS 10i håndsett.
Nummeret for CE teknisk kontrollorgan (0168) er kun gyldig for VHF 100i og VHF 200i.
0168
8
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
Innbyggingsmal for VHF 100/200-serien
Anbefalt klaring for
DISTRESS-tastdekselet
Anbefalt klaring for soldeksel
Starthull
164 mm
3,5 mm bor
Anbefalt klaring for
soldekselhåndtak
9
Radioinstallasjonsinstrukser for VHF 100/200-serien
82,4 mm
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Mai 2011
190-01019-81 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising