Garmin | VHF 300 AIS Marine Radio | Garmin VHF 300 AIS Marine Radio Installeringsinstruksjoner

Garmin VHF 300 AIS Marine Radio Installeringsinstruksjoner
Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien
Denne installasjonsinstruksen gjelder for følgende VHF-radioer og håndsett:
Nord-Amerikanske
modeller
Internasjonale
modeller
VHF 300
VHF 300i
VHF 300 AIS
VHF 300i AIS
GHS™ 10
GHS 10i
I disse instruksjonene vil både VHF 300 og VHF 300i bli omtalt som radioen i VHF 300-serien eller “radioen”. GHS 10 og GHS 10i vil bli
omtalt som GHS 10.
Kontroller innholdet i denne pakken med innholdsoversikten på boksen. Hvis det mangler deler, kontakt din Garmin-® forhandler umiddelbart.
Produktregistrering:
Hjelp oss med å forbedre vår support til deg ved å fylle ut vårt elektroniske registreringsskjema i dag. Gå til http://my.garmin.com. Ta vare på
den originale salgskvitteringen eller en fotokopi på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin Product Support hvis du har spørsmål i forbindelse med bruk av radio i VHF 300-serien. I USA, gå til
www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
I Storbritannia, kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
I Europa, gå til www.garmin.com/support og klikk på Kontaktstøtte for støtteinformasjon i de enkelte land, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd.
på telefon +44 (0) 870.8501241.
Advarsler og sikkerhetsmerknader
Antennemontering og EME-eksponering
Radioen i VHF 300-serien genererer og stråler ut elektromagnetisk energi (EME) med radiofrekvens (RF). Manglende overholdelse av disse
retningslinjene kan utsette personer for opptak av RF-stråling som overskrider maksimalt tillatt eksponering (MPE).
Garmin deklarerer en MPE-radius på 1,5 meter for dette systemet, og dette ble bestemt ved bruk av 25 watt utgangseffekt til en rundtstrålende
antenne med 9 dBi gain. Antennen skal installeres slik at det er en avstand på 1,5 meter opprettholdes mellom antennen og alle personer.
ADVARSEL: Radiooperatører som bruker pacemaker, hjerte-lungemaskin eller elektrisk medisinsk utstyr, må ikke eksponeres for sterke
radiofrekvensfelter.
advarsel: Enheten må kun brukes i overensstemmelse med de medfølgende instruksjonene.
Forsiktig: Bruk vernebriller og støvmaske når du borer, sager eller sliper.
Merknad: Enheten er kompatibelt med internasjonalt anerkjente standarder for eksponering av personer for elektromagnetiske felt fra radioenheter.
Merknad: Kontakt lokale myndigheter for å finne ut om det finnes gyldige restriksjoner for antenner eller bruk.
Merknad: For å hindre mulige skader på radioen må antennen kobles til radioen før den sender. Dette sikrer at utgangseffekten på antenneporten
ledes ut ved sending.
Nødvendig verktøy
•
•
•
•
Drill og bor
#2 Phillips-skrutrekker
90 mm hullsag (for installasjon av aktiv høyttaler)
Vanntett teip (som f.eks. vulkaniseringsteip)
Installasjon av din radio i VHF 300-serien
1.
2.
3.
4.
Velg plasseringer for radioens komponenter.
Installer transceiverkabinett (side 3).
Installer den aktive høyttaleren (side 4).
Installer GHS 10 (side 5).
Selv om disse alternativene ikke er påkrevd ved bruk av radioen, dekker
disse instruksjonene følgende tilleggsalternativer for installasjon.
• Koble GHS 10 til en passiv høyttaler (side 5)
• Koble radioen til en kartplotter eller en annen GPS-enhet (side 5)
• Koble radioen til en ropert (side 7).
Velg en plasseringer for komponentene til radioen i VHF 300-serien
Bruk diagrammet til å avgjøre hvordan du best kan organisere komponentene til radioen i VHF 300-serien i båten. Kontroller at kablene når
frem til alle komponenter før noen komponent monteres permanent.
Antennekontakt
GHS 10 stasjon 1
Denne GHS
10-enheten må
plasseres ved
styreplassen eller
i et tilstøtende
rom ifølge FCCforskriftene.
NMEA 2000 nettverk
(valgfri)
VHF 300
transceiverkabinett
GHS 10
forlengerkabel
(valgfri)
NMEA 2000
dropkabel (valgfri)
NMEA 0183enhet
(valgfri)
Ropert
(valgfri)
VHF 300 strøm/data-kabel
Klips og teip
avisolerte ledere
Passiv
høyttaler
GHS
10-kabel
Bryter
12 Vdc
Kabel
til aktiv
høyttaler
(ikke inkludert)
10A
sikring
GHS 10 aktiv
høyttaler
Skottgjennomgangsplate
GHS 10
GHS 10
GHS 10 med en aktiv høyttaler
GHS 10 med en passiv høyttaler
Layout-tegning for VHF 300-serien
Merknader:
• Installer transceiverkabinettet på et tørt og beskyttet sted.
2
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
• Koble transceiverkabinettet til et 12 Vdc batteri via en lett tilgjengelig bryter.
• Monter den GHS 10 som er koblet til stasjon 1 på transceiverkabinettet, ved styreplassen eller et tilstøtende rom som angitt i forskriftene fra
Federal Communications Commission (FCC).
• Sørg for å installere alle komponenter for VHF-radioen minst 0,5 meter fra alle kompasser. Test kompasset for å verifisere at det fungerer
korrekt når radioen er i bruk.
• Det kan leveres forlengerkabler til GHS 10-kabelen.
Installere transceiverens kabinett
Installer transceiverens kabinett under dekk, på et skott på et sted som er tørt og beskyttet mot sprut. Sørg for at stedet er godt ventilert og i
tilstrekkelig avstand fra gjenstander som avgir varme. Sørg for at transceiverens kabinett er minst 0,5 meter unna alle kompasser for å unngå
interferens.
Installere transceiverens kabinett
1.
2.
3.
4.
Sørg for at det valgte stedet er tørt, beskyttet og godt ventilert.
Bruk malen på side 11 til å plassere monteringshullene.
Bor fire 3 mm styrehull.*
Monter transceiverens kabinett med de inkluderte M4,2×25 skruene. Du kan også bruke bolter, skiver og mutre (ikke inkludert) til å montere
transceiverens kabinett hvis monteringsstedet tillater det.
Koble til strøm på transceiverens kabinett
Bruk VHF 300 strøm/data-kabel til å koble transceiverens kabinett til et 12 Vdc batteri via en ekstern bryter.
Merknader:
•
•
•
•
Bruk strømledningsdiagrammet for VHF 300 til å identifisere positive og negative ledere.
Den utskiftbare sikringen på strøm/data-kabelen er på 10 A, treg sikring.
Enhet
Ledningsfarge Funksjon
Hvis det er nødvendig å forlenge strømkabelen, bruk minst 16 AWG-kabel.
VHF 300 strøm/
Rød
Strøm — positiv (+)
Hvis båten din har et elektrisk system kan du kanskje koble til radioen på et
data-kabel
Svart
Jord — negativ (-)
ledig uttak på sikringsboksen. Hvis du bruker sikringsboksen, skal du fjerne
VHF 300 strømledningsdiagram
ledningssikringsholderen som følger med strøm/data-kabelen.
Merknad: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.
+
➍
+
–
➋
-
➊
➌
➊
➋
➌
➍
Båtens jording
10 A sikring
Til 10,8-15,6 Vdc båtstrømkilde
Til VHF 300 strøm/data-kabel
Koble til VHF 300 gjennom en sikringsboks
Koble en antenne til transceiverens kabinett:
1. Monter antennen på båten ifølge installasjonsinstruksjonene som følger med antennen.
2. Koble antennen til antenneporten på transceiverens kabinett.
MERK: Antenneporten sitter på motsatt side av transceiverens kabinett i forhold til den primære rekken med kontakter som er avbildet på side 4.
* 3 mm styrehull er veiledende for kryssfiner. Dashbord i andre materialer kan kreve annen størrelse på styrehullet.
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
3
Identifikasjon av kontaktene på VHF 300 transceiverkabinett
Bruk illustrasjonen til å identifisere kontaktene på VHF 300 transceiverkabinettet.
➊ GHS 10 utvidelseskontakt
➋HS-1—primær GHS 10-kontakt
➊
➊
➋
➌
GHS 10-enheten ved styreplassen må
kobles til denne porten
➍
➌
➍
Kontakt for VHF 300 strøm/data-kabel
NMEA 2000-kontakt (valgfri)
Antenneport (på baksiden - ikke avbildet)
Kontakter på VHF 300-transceiverens kabinett
Installasjon av GHS 10 og høyttalere
GHS 10 kobles til transceiverens kabinett og til enten Garmin GHS 10 aktiv høyttaler (inkludert) eller en passiv høyttaler (ikke inkludert). Ved
planlegging av installasjonen av GHS 10 må du ta hensyn til følgende:
•
•
•
•
Ifølge FCC-forskriftene må du installere GHS 10 ved styreplassen eller i et tilstøtende rom.
Installer GHS 10 og den aktive høyttaleren minst 0,5 meter fra alle kompasser.
Installer den aktive høyttaleren innenfor 1,2 meter fra stedet der du monterer skottgjennomgangsplaten.
Se på layout-tegningen for VHF 300-serien på side 2 for å avgjøre hvordan du skal koble til GHS 10 gjennom et skott og frem til en
høyttaler og til transceiverkabinettet.
• Hvis kabelen ikke er lang nok til å rekke frem til moteringsstedet for GHS 10 fra transceiverkabinettet, finnes det forlengerkabler tilgjengelig
i lengder på 5 meter og 10 meter. Monter alle forlengelser mellom GHS 10-kabelen og transceiverens kabinett ifølge layout-tegningen på
side 2.
• Når du installerer GHS 10 aktiv høyttaler, og hvis du bruker GHS 10-kabelen til å koble til den aktive høyttaleren til transceiverens kabinett,
må du ikke koble en passiv høyttaler til GHS 10-kabelen. Klips fast og teip fast lederne til den passive høyttaleren.
Installasjon av GHS 10 aktiv høyttaler
1.
2.
3.
4.
5.
Bruk malen for innebygd montering av GHS 10 aktiv høyttaler til å montere den aktive høyttaleren. Malen er selvklebende.
Fjern papiret fra baksiden av malen og fest den på skottet på et egnet sted.
Bruk en 90 mm hullsag til å skjære ut åpningen som indikert på malen.
Plasser høyttaleren i åpningen.
Sørg for at monteringsskruenes plassering er
innrettet i forhold til hullene som er markert på
malen. Hvis ikke, må du merke av plasseringene for
nye styrehull.
➊ Dekselplater (×2)
6. Bor fire 3 mm styrehull* på riktig sted.
7. Bruk de inkluderte M4,2×25 skruene til å montere
➋ M4,2×25 skruer (×4)
den aktive høyttaleren.
➌Aktiv høyttaler
8. Knepp dekkplaten på den aktive høyttaleren.
➍ Skott
9. For å montere ledningsnettet til den aktive
høyttaleren til transceiverens kabinett skal du bruke
GHC 10-kabelen som angitt på layout-tegningen på
Montere aktiv høyttaler
side 2.
• Du må ikke koble en passiv høyttaler til GHC 10-kabelen som du bruker til den aktive høyttaleren. Klips fast og teip fast de to lederne til
den passive høyttaleren.
• Hvis GHC 10-kabelen ikke er lang nok til å rekke frem til transceiverens kabinett skal du montere en forlenger (ikke inkludert) mellom
GHC 10-kabelen og transceiverens kabinett, som vist i layout-tegningen på side 2.
10.For å montere ledningsnettet til den aktive høyttaleren gjennom skottet, følg prosedyren på side 5.
➊
➋
➌
* 3 mm styrehull er veiledende for kryssfiner. Dashbord i andre materialer kan kreve annen størrelse på styrehullet.
4
➍
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
Installere en passiv høyttaler (valgfritt)
1. Følg monteringsinstruksjonene fra produsenten av den passive høyttaleren hvis den ikke allerede er montert.
2. Søk råd hos produsenten av den passive høyttaleren for å identifisere de positive og negative lederne eller kontaktene.
3. Bruk strømledningsdiagrammet for GHS 10 til å identifisere positive og negative
Enhet
Ledningsfarge Funksjon
ledere.
GHS 10-kabel
Gul
Høyttaler positiv (+)
4. Koble til de riktige positive og negative lederne fra GHS 10-kabelen på den
Grønn
Høyttaler negativ (-)
passive høyttaleren.
GHS 10 strømledningsdiagram
5. Bruk minst 22 AWG-ledning til ekstra ledningslengder ved behov.
Merknad: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.
Montere skottgjennomgangsplaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trekk kabelen til GHS 10 aktiv høyttaler (eller GHS 10-kabelen) til stedet hvor du skal montere skottgjennomgangsplaten.
Bor et 25 mm hull på stedet hvor du vil gå gjennom skottet.
Plasser skottgjennomgangsplaten over hullet og merk av posisjonene for de tre styrehullene.
Bor de tre 3 mm styrehullene.*
Fest skottgjennomgangsplaten til skottet med de inkluderte M3,5 × 20 mm linsehodeskruene.
Fjern mutteren og kontaktdekselet fra GHS 10-kabelen (eller kabelen til den aktive høyttaleren) og stikk kontakten gjennom
skottgjennomgangsplaten.
7. Plasser GHS 10-kontaktdekselet over kontakten.
8. Bruk mutteren til å feste kontakten til skottgjennomgangsplaten.
➊Til VHF 300-seriens transceiverkabinett, eller til den
aktive høyttaleren (kabelavhengig)
➌
➊
➍
➋
➎
➏
➐
➋Til en passiv høyttaler (kun GHS 10-kabel)
➌Skott
➍ Skottgjennomgangsplate
➎ GHS 10 kontaktdeksel
➏ Mutter
➐ M3,5 × 20 mm skruer
Montere skottgjennomgangsplaten
Montere GHS 10-mikrofonfestet
Bruk GHS 10-festet som en mal, merk av og bor 3 mm styrehull.* Bruk de medfølgende linsehodeskruene - 3,5 × 20 mm, til å
montere mikrofonfestet på et egnet sted nær skottgjennomgangsplaten.
Koble til GHS 10
Når du har montert skottgjennomgangsplaten og GHS 10-mikrofonfestet skal du koble GHS 10 til kontakten på skottgjennomgangsplaten. Heng
GHS 10 på GHS 10-mikrofonfestet.
Koble radioen i VHF 300-serien til en kartplotter (valgfritt)
Du kan koble radioen i VHF 300-serien til en kartplotter slik at data som for eksempel DSC-informasjon kan vises på en kartplotter. I tillegg
kan radioen bruke posisjonsinformasjon fra kartplotterens GPS-funksjon til posisjonsrapporter med mer.
Du kan koble radioen i VHF 300-serien til et NMEA 2000-nettverk for å få tilgang til en NMEA 2000-kompatibel GPS-antenne eller kartplotter,
eller du kan koble radioen direkte til en NMEA 0183-kompatibel kartplotter.
* 3 mm styrehull er veiledende for kryssfiner. Dashbord i andre materialer kan kreve annen størrelse på styrehullet.
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
5
Koble radioen i VHF 300-serien til et NMEA 2000-nettverk
Du kan koble radioen i VHF 300-serien til ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk, eller du kan bygge opp et grunnleggende NMEA
2000-nettverk for å koble til andre NMEA 2000-kompatible enheter, som f.eks. en kartplotter. For mer informasjon om NMEA 2000 og for kjøp
av nødvendige kontakter, gå til www.garmin.com.
For å koble til radioen i VHF 300-serien til ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk:
1. Avgjør om du ønsker å koble radioen til ditt eksisterende NMEA 2000 backbone.
2. Koble fra en side av en NMEA 2000 T-kontakt fra backbone på et passende sted.
Hvis du trenger å forlenge NMEA 2000 backbone skal du koble en egnet NMEA 2000 backbone-forlengerkabel til siden på T‑kontakten som
du koblet fra.
3. Legg til en T‑kontakt (ikke inkludert) for radioen i NMEA 2000 backbone ved å koble den til siden T‑kontakten du koblet fra.
4. Trekk en NMEA 2000 dropkabel (ikke inkludert) til bunnen av T‑kontakten som ble montert i trinn 3 på ditt NMEA 2000-nettverk. Bruk en
dropkabel med lengde opp til 6 meter.
5. Koble dropkabelen til T‑koblingen og NMEA 2000-porten på transceiverkabinettet til radioen i VHF 300-serien.
Merknad: Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk i båten, skal dette allerede være koblet til en strømkilde. Du må ikke koble ytterligere
en NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000-nettverk, fordi kun én strømkilde skal være koblet til et NMEA 2000-nettverk.
➊
➊
➋
➋
➏ ➐
+
➑
➌
➋
➒
➌
➍
➓
➎
Koble radioen i VHF 300-serien til et
eksisterende NMEA 2000-nettverk
➊
➋
➌
➍
6
VHF 300-seriens transceiverkabinett
NMEA 2000-enhet (ikke inkludert)
Dropkabel (ikke inkludert)
T-kontakt (ikke inkludert)
➎
➏
➐
➑
Eksisterende NMEA 2000-nettverk
Tenningsbryter eller ledningsbryter
➍
➓
Lage et grunnleggende NMEA
2000-nettverk
➒
➓
NMEA 2000 strømkabel (ikke inkludert)
Endekontakt (ikke inkludert)
Sikring
12 Vdc batteri
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
For å lage et grunnleggende NMEA 2000-nettverk:
1. Koble to T-koblinger (ikke inkludert) sammen på siden.
2. Koble en NMEA 2000 strømkabel (ikke inkludert) til en av T-kontaktene.
Merknad: En NMEA 2000 strømkabel må kobles til en 12 Vdc strømkilde via en bryter. NMEA 2000-nettverket kan tappe batteriet ditt hvis den
kobles til direkte. Koble kabelen til tenningsbryteren på båten hvis mulig, eller via en egnet ekstra bryter.
3. Koble en NMEA 2000 dropkabel (ikke inkludert) til den andre T-kontakten og til NMEA 2000-porten på transceiverkabinettet til radioen i VHF
300-serien.
4. Legg til ytterligere T-koblinger for hver enhet du legger til i NMEA 2000-nettverket, og koble ekstra enheter til en T-kobling med en dropkabel.
5. Koble til endekontakter (ikke inkludert) til hver ende av de sammensatte T-kontaktene.
Koble VHF 300-serien til en NMEA 0183-enhet
Følgende diagram illustrerer NMEA 0183-ledningsnettet som brukes til å koble din radio i VHF 300-serien til en GPS-kartplotter.
Koble til NMEA 0183 avisolerte ledere som angitt i følgende illustrasjon. Bruk 22 AWG-ledning til ekstra ledningslengder ved behov.
+
VHF 300
transceiverkabinett
Ledningsfarge
og funksjon
Batteri
12 Vdc
-
Sikring 10A Rød – strøm (+)
Svart – jord (-)
Lednings­
funksjon
Strøm +
Jord -
> Hvit – Rx A (+)
Tx A (+)
>
>
Grå – Tx A (+)
>
> Rosa – Tx B (-)
Tx B (-)
>
>
>
Oransje/Hvit – Rx B (-)
Rx A (+)
Rx B (-)
NMEA
0183-kompatibel
kartplotter
Koble en radio i VHF 300-serien til et NMEA 0183-enhet
Merknad: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.
Koble radioen i VHF 300-serien til en ropert (valgfritt)
1. Følg monteringsinstruksjonene fra produsenten av roperten hvis den ikke allerede er montert.
2. Søk råd hos produsenten av roperten for å identifisere de positive og
Kabel
Ledningsfarge Funksjon
negative lederne eller kontaktene.
VHF 300 strøm/
Gul
Ropert positiv (+)
3. Bruk VHF 300-serie strømledningsdiagram for roperten til å identifisere
data-kabel
Grønn
Ropert negativ (-)
positive og negative ledere.
4. Koble til de riktige positive og negative lederne fra GHS 300 strøm/dataVHF 300-serie ledningsdiagram for ropert
kabelen på den passive høyttaleren.
5. Bruk 22 AWG-ledning til ekstra ledningslengder ved behov.
Merknad: Isoler tilkoblingene med vanntett teip, f.eks. vulkaniseringsteip, for å hindre at vann trenger inn i radioen.
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
7
Tillegg
Spesifikasjoner
Transceiverens kabinett
Mål: B × H × D: 248 × 180 × 64 mm
Vekt: 1,895 kg
Temperaturområde: fra -10ºC til 50ºC
Kompassikker avstand: 0,5 meter
Klassifisering for vanntett: IEC 60529 IPX7 (nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30 minutter)
Driftsspenning: 10,8–15,6 Vdc (12 Vdc båtbatteri)
Spenningsuttak: 2 A maks. – 6 A maks. (sending med lav effekt–høy effekt)
Antennekontakt: S0-239 (50 Ω)
Maks. antenne-gain: 9 dBi
Antenneportimpedans: 50 Ω
GHS 10
Mål: B × H × D: 161 × 71,6 × 42,8 mm
Vekt: 368 g
Temperaturområde: fra -10ºC til 50ºC
Kompassikker avstand: 0,5 meter
Klassifisering for vanntett: IEC 60529 IPX7 (nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30 minutter)
Aktiv høyttaler
Mål: B × H × D: 109,7 × 111,4 × 63,5 mm
Vekt: 464 g
Temperaturområde:fra -10ºC til 50ºC
Kompassikker avstand: 0,5 meter
Klassifisering for vanntett: IEC 60529 IPX7 (nedsenking i vann på 1 meters dyp i 30 minutter)
Tilleggskomponenter
Utgangseffekt for ropert: 30 W maks.
Ropert-impedans: 4 Ω
Utgangseffekt for passiv høyttaler: 4 W (4 Ω maks.)
Impedans for passiv høyttaler: 4 Ω
Kabler
Strøm/data-kabel: 2 meter
GHS 10-kabel: 10 meter
Kabel til aktiv høyttaler (festet til aktiv høyttaler): 1,5 meter
8
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
Kommunikasjon
Funksjoner for NMEA 2000-
Bruk denne tabellen til å bestemme den godkjente NMEA 2000 PGN-informasjonen som kan mottas og sendes med en radio i serien VHF
300-serien ved kommunikasjon med en NMEA 0183-kompatibel enhet.
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - forespørsel/kommando/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA - kommando/forespørsel/bekreft gruppefunksjon
126464
PGN-liste
129026
COG (kurs over grunn) og SOG (fart over grunn) - Rask oppdatering
126996
Produktinformasjon
129029
GNSS (Global Navigation Satellite System)-posisjonsdata
129038*
AIS klasse A posisjonsrapport
129039*
AIS klasse B posisjonsrapport
129040*
AIS klasse B utvidet posisjonsrapport
129794*
AIS klasse A statiske og seilingsrelaterte data
129798*
AIS SAR flyposisjonsrapport
129808
DSC kallingsinformasjon
129799
Radiofrekvens/modus/strøm
129799
Radiofrekvens/modus/strøm
129808
DSC kallingsinformasjon
Garmin-radioer i VHF 300-serien er NMEA 2000-sertifisert.
NMEA 0183
Radioen i VHF 300-serien kan motta og sende følgende NMEA 0183-setninger (versjon 3.01) fra en NMEA 0183-kompatibel enhet:
Setning (Motta)
Definisjon
Setning (Sende)
Definisjon
GGA
Fikseringsdata for globalt posisjoneringssystem
DSC
DSC-informasjon
GLL
Geografisk posisjon (breddegrad og lengdegrad)
DSE
Utvidet DSC
GNS
GNSS (Global Navigation Satellite System)-fikseringdata
VDM*
AIS-informasjon
RMA
Anbefalt minimum spesifikke Loran-C-data
RMB
Anbefalt minimum for navigasjonsinformasjon
RMC
Anbefalt minimum for spesifikke GNSS-data
Se i Brukerhåndboken for VHF 300-serien for å bruke GHS 10 eller GHS 10i håndsett.
Nummeret for CE teknisk kontrollorgan (0168) er kun gyldig for VHF 300i og VHF 300i AIS.
0168
* Kun VHF 300 AIS-modeller
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
9
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (utenfor Storbritannia)
0808 2380000 (innenfor Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Alle rettigheter forbeholdes. Dersom det ikke er uttrykkelig tillatt her, skal ingen del av denne håndboken reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller
lagres på noe lagringsmedium, for noe formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke på forhånd fra Garmin. Garmin gir hermed tillatelse til å laste ned én enkelt kopi av denne
håndboken til en harddisk eller annet elektronisk lagringsmedium, for visning og utskrift av én kopi av denne håndboken eller av revisjon av denne, forutsatt at slik elektronisk
eller utskrevet kopi av denne håndboken må inneholde den komplette teksten med denne copyright-erklæringen, og forutsatt at all uautorisert kommersiell distribusjon av denne
håndboken eller noen revisjon av denne er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin reserverer seg retten til å endre eller forbedre sine produkter og foreta endringer i innholdet uten forpliktelse
til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins nettsted (www.garmin.com) for aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon
angående bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dennes datterselskaper, registrert i USA og andre land. GHS™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
datterselskaper. Varemerkene må ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Funksjoner for NMEA 2000-® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Maritime Electronics Association.
10
Installasjonsinstruksjoner for VHF 300-serie
230 mm
130 mm
Denne norske versjonen av Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien engelsk håndbok (Garmin delenummer 190-01098-02,
revisjon C) er levert som et hjelpemiddel. Om nødvendig ber vi deg konsultere den nyeste reviderte utgaven av den engelske håndboken
angående betjening og bruk av Installasjonsinstruksjoner for radio i VHF 300-serien.
GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN I DENNE norske HÅNDBOKEN, OG FRASKRIVER SEG ALLE KRAV SOM
SPRINGER UT AV BRUK AV DENNE.
For tilgang til de nyeste gratis programvareoppdateringene (unntatt kartdata) i hele levetiden til dine
Garmin-produkter, gå til Garmins nettsted på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Mai 2011
190-01098-78 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising