Garmin | VHF 300 AIS Marine Radio | User guide | Garmin VHF 300 AIS Marine Radio Användarhandbok

Garmin VHF 300 AIS Marine Radio Användarhandbok
VHF 300
Svensk handbok
Upphovsrätten tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag (© 20)
GDUPLQ International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 82 00 eller
(800) 800 10 20
Fax (913) 397 82 82
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House+RXQVGRZQ%XVLQHVV3DUN
6RXWKDPSWRQ+DPSVKLUH62/5
6WRUEULWDQQLHQ
Tel. +44 (0) 870 850 12 41 (från utanför
Storbritannien)
0808 238 00 00 (från Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 12 51
Garmin Corporation
No. 68, =DQJVKX 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 886 226 429 199
Fax 886 226 429 099
Alla rättigheter förbehålls. Denna handbok får inte kopieras, skrivas av, överföras, laddas ner eller sparas på
något som helst sätt eller i något som helst syfte, varken i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt
medgivande från Garmin, utöver vad som uttryckligen anges häri GARMIN ger härmed tillstånd att ladda ner en
enda kopia av den här handboken till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium, för att läsas där eller
skrivas ut i ett exemplar, förutsatt att sådan elektronisk eller utskriven kopia av den här handboken innehåller
detta upphovsrättsliga förbehåll i sin helhet och ytterligare förutsatt att obehörig kommersiell distribution av den
här handboken eller någon version därav uttryckligen är förbjudet.
Informationen i den här handboken kan komma att ändras utan föregående meddelande. Garmin förbehåller sig
rätten att ändra och förbättra sina produkter och att ändra i innehållet i handboken utan skyldighet att meddela
någon person eller organisation därom. På Garmins webbsida (www.garmin.com) finns aktuella uppdateringar
och kompletterande information rörande användning av den här och andra Garmin-produkter.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken tillhöriga Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i
USA och andra länder. GHS™ är ett varumärke tillhörigt Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken
får inte användas utan uttryckligt medgivande från Garmin.
United States Power Squadrons® är ett registrerat varumärken tillhörigt United States Power Squadrons.
NMEA 2000® och logotypen NMEA 2000 är registrerade varumärken tillhöriga National Maritime Electronics
Association.
CE-märkning
CE-märkningen med nummer 0168 gäller för modellerna VHF 100i/VHF 200i/VHF 300i/VHF 300i AIS.
0168
Inledning
Inledning
Radioapparaterna i serie VHF 300 ger dig möjlighet att kommunicera på alla marina kanaler
internationellt och i USA och Kanada, samt på förinställda privata kanaler. Du kan också
lyssna på tio olika väderkanaler.
ANM: Modellerna VHF 300i och VHF 300i AIS kan emellertid endast arbeta på det
internationella frekvensbandet, om du inte låter din återförsäljare aktivera de andra banden.
Apparaterna i serie VHF 300 har många avancerade funktioner, inklusive de som anges i
nedanstående tabell.
VHF 300
Användning i Nordamerika
VHF 300i
●
Användning internationellt
●
Kan ta emot NOAAs vädervarningar
●
ATIS – system för automatisk sändning av
fartygsidentitet
●
Privata kanaler
(förinställda av Garmins återförsäljare)
Spårning av upp till tre andra fartyg
●
●
●
AIS – Automatskt identifieringssystem
Automatisk start
●
●
●
VHF 300i
AIS
●
●
Flerspråkiga menyer Engelska, franska,
italienska, tyska och spanska
Full DSC klass D
VHF 300
AIS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Sänder positionsbegäran
●
●
●
●
Lokal mottagning för att förbättra
prestandan i omgivning med mycket
radiotrafik
●
●
●
●
Upp till 25 watt sändeffekt, kan väljas
mellan 1 och 25 watt
●
●
●
●
Särskild knapp för enkel åtkomst av
kanalerna 16 och 9
●
Endast
kanal 16
●
Endast
kanal 16
NMEA0183-anslutning
●
●
●
●
NMEA2000-®anslutning
●
●
●
●
Ytterligare funktioner med NMEA2000kompatibel plotter från Garmin och Garmins
autopiloter
●
●
●
●
Flyttbar högtalare och mikrofon
●
●
●
●
VHF 300 – handbok
i
Inledning
VHF 300
VHF 300i
VHF 300
AIS
VHF 300i
AIS
Kompatibel med Garmins handenheter i
GHS-serien™
●
●
●
●
Utgång till anropshögtalare och mistlur på
30 watt, med automatiska och manuella
mistsignaler och justerbara frekvenser
●
●
●
●
Tvåvägshögtalarfunktion vid inkoppling av
kompatibel högtalare (anropshögtalare)
●
●
●
●
Intercom-funktion
●
●
●
●
Handboken
När du instrueras att välja en post gör du det med kanalväljaren. Vrid väljaren för att
markera posten och tryck på den för att välja posten.
Vinklar (>) i texten indikerar att du skall använda kanalväljaren för att välja varje post i tur
och ordning. Om det t ex står COMMUNICATIONS > PROTOCOL, gör du på följande
sätt:
1. Vrid kanalväljaren för att markera COMMUNICATIONS och tryck sedan på den för att
välja det alternativet.
2. Vrid kanalväljaren för att markera PROTOCOL och tryck sedan på den för att välja det
alternativet.
ii
VHF 300 – handbok
Inledning
Innehåll
Inledning.....................................................................................................................i
Handboken............................................................................................................................ ii
Komma igång............................................................................................................1
Garmins handenheter i GHS-serien...................................................................................... 1
Displayen i Garmins handenhet GHS................................................................................... 2
Tips!...................................................................................................................................... 3
Grundläggande användning....................................................................................4
Till/från.................................................................................................................................. 4
Volymjustering....................................................................................................................... 4
Inställning av brusspärren..................................................................................................... 4
Välja kanal............................................................................................................................ 4
Sända.................................................................................................................................... 4
Spärra sändning med låg effekt (1 W).................................................................................. 5
Passa och spara kanaler...................................................................................................... 5
Repetera senaste kommunikation........................................................................................ 6
Passa flera kanaler............................................................................................................... 6
Inläggning av ny näst högst prioriterad kanal....................................................................... 7
Använda 16/9 eller 16+......................................................................................................... 7
Växla mellan hög och låg sändeffekt, dvs mellan 1 och 25 watt........................................... 8
Ställa in mottagningskänslighet för lokala anrop/distansanrop............................................. 8
Använda intercomfunktionen................................................................................................ 9
Använda anropshögtalare..................................................................................................... 9
Mistlur................................................................................................................................. 10
Lyssna på NOAAs vädersändningar och aktivera vädervarningar..................................... 11
ATIS – system för automatisk sändning av fartygsidentitet................................................ 12
Digitalt selektivt anrop...........................................................................................14
Ange MMSI-nummer........................................................................................................... 14
Titta på MMSI-numret......................................................................................................... 15
DSC-nödanrop.................................................................................................................... 15
Anrop.................................................................................................................................. 18
Ta emot anrop..................................................................................................................... 20
Spårning.............................................................................................................................. 21
Arbeta med anropsloggar................................................................................................... 23
Använda registret................................................................................................................ 25
Lägga in och ändra grupposter........................................................................................... 26
DSC-inställningar................................................................................................................ 26
Röstmeddelanden............................................................................................................... 28
Automatskt identifieringssystem......................................................................................... 28
VHF 300 – handbok
iii
Inledning
Avancerat................................................................................................................29
NMEA 0183 och NMEA 2000.............................................................................................. 29
Driftinställnignar.................................................................................................................. 31
Bilaga.......................................................................................................................35
Larm och meddelanden...................................................................................................... 35
Kanallista............................................................................................................................ 36
Tekniska specifikationer...................................................................................................... 46
Skötsel................................................................................................................................ 50
Index........................................................................................................................51
iv
VHF 300 – handbok
Komma igång
Komma igång
Garmins handenheter i GHS-serien
Samtliga modeller av VHF 300 kan hanteras via handenheten GHS.
PTT (talknapp) – tryck på den här knappen
för att stänga aktuell meny och återgå till
startbilden för att börja sända.
DISTRESS – lyft den fjäderbelastade luckan
och tryck på knappen DISTRESS för att
initiera ett DSC-nödanrop, under förutsättning
att du lagt in ett MMSI-nummer i radion.
Kanalväljaren – vrid väljaren för att
byta kanal, tryck på den för att välja en
menypost. Tryck på väljaren från startbilden
för att öppna en väderkanal (endast i
nordamerikanska modeller).
Talknapp
Kanal
CLEAR
DSC
25W
DISTRESS
USA
16
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
REPEAT
PA
DISTRESS
SCAN
16/9
eller 16+
HI/LO
MENU
Volym/
brusspärr
CLEAR – tryck för att återgå till föregående
bild från ett menyalternativ. Den här knappen används också för att avbryta eller tysta ett
inkommande DSC-anrop.
DSC – tryck på den här knappen för att öppna DSC-menyn. Tryck igen för att gå tillbaka till
startbilden. Den här knappen är bara aktiv om du lagt in ett MMSI-nummer i radion (sidan 14).
16/9 – (nordamerikanska modeller) eller 16+ (internationella modeller) – tryck helt kort
för att växla mellan kanal 16, den näst högst prioriterade kanalen och din ursprungliga
arbetskanalen.
HI/LO – tryck här för att välja mellan mottagning av lokala anrop eller distansanrop eller
för att förbikoppla sändning med 1 watt på vissa kanaler.
MENU – tryck på den här knappen för att öppna en meny. Tryck igen för att gå tillbaka till
startbilden.
Volym/brusspärr – tryck här för att växla funktion på kanalväljaren för att justera volymen
respektive brusspärren.
VHF 300 – handbok
1
Komma igång
Displayen i Garmins handenhet GHS
Startbilden är den bild som oftast används i det här systemet. Här visas all aktuell
information, t ex aktuell kanal, frekvensband och kanalens namn.
Systemstatuts­
symboler
Kanal
RX TX 25W 1W
DISTRESS
16
REPEAT
LOC ATIS
USA
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹Œ UTC
””MPH ˆ’”°T
–
PA
SCAN
Frekvensband
Latitud
Longitud
Tid
Fart över grund/kurs
över grund
Funktionsknappar
Kanal – aktuell arbetskanal
Frekvensband – aktuellt frekvensband: internationellt, kanadensiskt eller USA-bandet.
Latitud, longitud och tid – aktuell latitud, longitud och tiden visas om radion är
sammankopplad med en GPS-enhet. Om radion inte är sammankopplad med en GPS-enhet
kan du skriva in positionen manuellt och ange den tidpunkt positionen gäller.
Fart över grund (fög)/kurs över grund (kög) – aktuell fög eller kög visas om radion är
sammankopplad med en GPS-enhet.
Funktionsknappar – används för val av olika menyposter Funtkionen på dessa knappar
beror på vilken åtgärd du håller på med.
Systemstatutssymboler – se nedanstående tabell
Batteristatus
1W Sända med
1 watt
Spårning
aktiverad
Vädervarning
2
TX Sändning
RX Brusspärrnivåm
bryts vid inkommande
signal
Sparad kanal
eller DSCANROP
25W Sända med
25 watt
LOC Mottagningsläge för
områden med störningar på
radiofrekvenserna
(t ex i hamnar)
ATIS ATIS
aktiverad
Utgående
röstmeddelande
Automatiskt
kanalbyte
avaktiverat
Extern GPS
inkopplad
VHF 300 – handbok
Komma igång
Tips!
Här följer några tips att tänka på vid användning av radion och handenheter:
•
•
•
•
Du kan när som helst trycka helt kort på talknappen för att återgå till startbilden.
Tryck på CLEAR för att titta på föregående bild.
Välj OK för att spara din inställning och återgå till föregående bild.
Välj ab för att backa till föregående tecken vid inskrivning.
VHF 300 – handbok
3
Grundläggande användning
Grundläggande användning
Till/från
VIKTIGT! Du måste lägga in ditt MMSI-nummer för att kunna använda DSC-funktionen.
På sidan 14 kan du läsa mer om detta.
Tryck på 16/9 och håll den intryckt för att sätta på radion (nordamerikanska modeller) eller
på 16+ om du har en internationell modell. Om du inte skriver in något MMSI-numer måste
du trycka på CLEAR för att få tillgång till startbilden. Tryck på 16/9 respektive 16+ och
håll den intryckt för att stänga av radion.
Tips! På sidan 31 kan du läsa mer om automatisk start.
Volymjustering
Tips! Stäng av brusspärren innan du ställer in önskad volym. Här nedan kan du läsa mer om
inställning av brusspärren.
1. Tryck på VOL/SQL och håll den intryckt tills texten CURRENT VOLUME visas i bilden.
2. Justera volymen med hjälp av kanalväljaren.
Inställning av brusspärren
1. Tryck på VOL/SQL och håll den intryckt tills texten CURRENT SQUELCH visas i bilden.
2. Vrid volymjusteringsvredet moturs, vid pågående mottagning, tills du hör ljud.
3. Vrid volymjusteringsvredet medurs tills du inte hör något bakgrundsbrus.
Välja kanal
Välj kanal genom att vrida kanalväljaren med- eller moturs. På sidan 36 finns listor över
internationella, kanadensiska och USAs kanaler.
Sända
1. Välj lämplig kanal.
2. Kontrollera att kanalen är ledig innan du sänder. I tillämpliga internationella regelverk
föreskrivs att inte får störa andras kommunikation.
3. Tryck på PTT på handenheten för att sända på vald kanal. Symbolen TX visas längst
upp i bilden.
4. Tala och släpp sedan talknappen.
ANM: Du kan inte sända mer än fem minuter åt gången. Talknappen avaktiveras när den
varit intryckt under fem minuter och aktiveras igen när du släpper den.
4
VHF 300 – handbok
Grundläggande användning
Spärra sändning med låg effekt (1 W)
På USAs frekvensband skall radion vara inställd för sändning med låg effekt, 1 W, på
kanalerna 13 och 67. Du kan förbigå detta genom att hålla funktionsknappen 25W intryckt
vid sändning.
1. Om du trycker på PTT när du arbetar på kanal 13 eller 67 på USAs frekvensband visas
ett meddelande om att du kan trycka på 25W för att spärra sändning med 1 W.
2. Tryck på 25W för att sända med hög effekt. Envattssändning förbikopplas då tills du
släpper talknappen.
Passa och spara kanaler
VIKTIGT! Funktionerna för kanalpassning och spara kanal avaktiveras när du aktiverar
ATIS-funktionen. På sidan 12 kan du läsa mer om detta.
Passa alla kanaler
Kanalpassning innebär att radion söker av tillgängliga kanaler efter pågående trafik. Om det
pågår trafik på en kanal stannar radion på den kanalen tills sändningen upphör. Passningen
återupptas efter fyra sekunder utan trafik på den kanalen.
1. Välj SCAN > ALL.
2. Du kan välja bland följande alternativ:
• SKIP – detta alternativ är tillgängligt vid aktiva kanaler. Om du väljer detta alternativ
återupptas passningen och den aktuella kanalen hoppas över vid efterföljande cykler.
• +CH16 – kanal 16 kontrolleras avseende trafik efter varje annan kanal (exempel: 21,
16, 22, 16 och så vidare). Texten ALL SCAN +CH16 visas i bilden.
• -CH16 – kanal 16 kontrolleras avseende trafik i normal nummerordning, dvs. 14, 15,
16, 17, 18 och så vidare). Texten ALL SCAN visas i bilden.
• EXIT – avslutar passningen och återgår till startbilden. Pågående passning avbryts
på den kanal som passades när passningen avbryts.
Spara kanaler
Samtliga kanaler utom väderkanalerna kan läggas in i ett passningsminne. Du kan då välja
att enbart passa de kanaler du lagt in detta minne Det finns ingen begränsning på hur många
kanaler du kan lägga in i passningsminnet.
Lägga in en kanal i passningsminnet:
1. Välj SCAN.
2. Välj kanal genom att vrida kanalväljaren.
3. Välj SAV CH för att lägga in vald kanal i minnet. En stjärna längst upp i fönstret
indikerar att aktuell kanal är inlagd i passningsminnet.
VHF 300 – handbok
5
Grundläggande användning
Ta bort kanal ur passningsminnet:
1. Välj SCAN.
2. Välj kanal genom att vrida kanalväljaren.
3. Välj SAV CH.
Passa minneskanaler
1. Välj SCAN.
2. Välj SAVED.
ANM: Kanal 16 passas inte vid passning av minneskanaler, om du inte lagt in den i
passningsminnet. Du kan emellertid välja +CH16 för att kontrollera kanal 16 avseende
trafik efter varje annan kanal (exempel:...21, 16, 32, 16, 33...). Funktionsknappen
får funktionen -CH16 när du valt funktionen +CH16. Välj -CH16 för att passa dina
minneskanaler i normal ordning, dvs...08, 10, 11, 14...).
Repetera senaste kommunikation
Om du aktiverar repeterfunktionen aktiveras repeterar radion de sista 90 sekunderna av
den senast mottagna sändningen. Inspelningsfunktionen avaktivera när repeterfunktionen
aktiveras. Radion spelar upp den senast sparade överföringen från det att repeterfunktionen
var aktiv. Radion tar inte emot några anrop på aktuell kanal under pågående uppspelning av
sparad överföring.
Den inledande sekvensen (mindre än en sekund) av varje mottaget anrop sparas inte. Detta för
att undvika att intermittenta störningar omöjliggör avlyssning av sparade anropssekvenser
Repeterfunktion till/från:
1. Välj REPEAT. De sista 90 sekunderna av den senast mottagna överföringen spelas upp.
2. Välj ON eller OFF.
Repetera senast mottagna överföring:
1. Välj REPEAT. De sista 90 sekunderna av den senast mottagna överföringen spelas upp.
2. Välj REPEAT igen för att spela upp överföringen från början.
Passa flera kanaler
VIKTIGT! Flerkanalspassningen (två- och trekanalspassning) avaktiveras när ATISfunktionen aktiveras. På sidan 12 kan du läsa mer om detta.
Det finns även passningsfunktioner för passning av de prioriterade kanalerna och aktuell
arbetskanal. Den högst prioriterade kanalen i den här radion är kanal 16. Kanal 9 är
fördefinierad som den näst högst prioriterade kanalen. Du kan emellertid ändra detta och
välja en annan kanal som den näst högst prioriterade. På sidan 7 kan du läsa mer om val av
näst högst prioriterad kanal.
6
VHF 300 – handbok
Grundläggande användning
Tvåkanalspassning
Vid tvåkanalspassningen växlar radion mellan passning av aktuell arbetskanal och kanal 16.
1. Välj MENU > CHANNEL > WATCH.
2. Välj DUAL. DUAL WATCH, tvåkanalspassning, aktuell arbetskanal och kanal 16 visas i
bilden – exempel: DUAL WATCH CH: 75 + 16.
3. Välj EXIT om du vill avsluta tvåkanalspassningen.
Trekanalspassning
Vid trekanalspassning passar radion växelvis aktuell arbetskanal, kanal 16 och den näst
högst prioriterade kanalen.
1. Välj MENU > CHANNEL > WATCH.
2. Välj TRI. TRI WATCH, trekanalspassning, aktuell arbetskanal, kanal 16 och den näst
högst prioriterade kanalen visas I fönster – exempel: TRI WATCH CH: 75 + 16 + 9.
3. Välj EXIT om du vill avsluta trekanalspassningen.
Inläggning av ny näst högst prioriterad kanal
Du kan välja en annan kanal än kanal 9 som näst högst prioriterade kanal.
1.
2.
3.
4.
Välj MENU.
Välj CHANNEL > 2ND PRIORITY.
Använd kanalväljaren för att byta den kanal som visas i fönstret.
Välj OK när önskad kanal visas.
Använda 16/9 eller 16+
16/9 (nordamerikanska modeller) och 16+ (internationella modeller) är en prioritetspassning
som aktiveras med knappen 16/9 eller 16+ på handenheten. Tryck på 16/9 eller 16+ för att
avbryta aktuell åtgärd och byta från aktuell arbetskanal till kanal 16 (en tryckning), den
näst högst prioriterade kanalen (två tryckningar) och tillbaka till aktuell arbetskanal (tre
tryckningar). När du aktiverar detta läge byter radion till hög sändeffekt,
25 W. Låg effekt återställs när läget avaktiveras.
1. Tryck på 16/9 eller 16+ för att gå direkt till kanal 16 och byta till hög sändeffekt (25 W).
Tryck på HI/LO och välj 1W för att sända med låg effekt i 16/9-läge. I fönstret visas 1W
som en indikering på att radion är inställd för låg sändeffekt.
2. Tryck på 16/9 eller 16+igen för att byta till den näst högst prioriterade kanalen.
3. Tryck på 16/9 eller 16+ en tredje gång för att återgå till den tidigare aktuella
arbetskanalen och föregående sändeffekt.
VHF 300 – handbok
7
Grundläggande användning
Växla mellan hög och låg sändeffekt, dvs mellan 1 och 25 watt
Du kan välja mellan två olika sändeffekter: låg (1 W) och hög (25 W). Låg effekt används
för lokala anrop, medan hög normalt används för nödanrop och annan nödkommunikation.
ANM: Radion byter till hög effekt när du trycker på 16/9 (nordamerikanska modeller) eller
16+ (internationella modeller). I 16/9-läge, dvs kanal 16 och den näst högst prioriterade
kanalen (kanal 9 som förval) väljer radion automatiskt hög effekt. Du kan emellertid byta
till låg effekt även i detta läge.
När två signaler sänds samtidigt på en och samma frekvens kommer en VHF-radio endast
att ta emot den starkare av de två signalerna. Använd alltid lägsta möjliga sändeffekt, utom
vid nödanrop. På detta sätt undviker du störningar som påverkar annan kommunikation.
På USAs frekvensband skall radion vara inställd för sändning med låg effekt, 1 W, på
kanalerna 13 och 67. Du kan förbigå detta genom att hålla funktionsknappen 25W intryckt
vid sändning.
Växla mellan hög och låg sändeffekt:
1. Tryck på HI/LO.
2. Välj 1W eller 25W för att växla mellan hög och låg sändeffekt.
Tips! Radion byter automatiskt till startbilden två sekunder efter växling mellan 1 och 25
watt. Du kan också välja OK för att gå tillbaka till startbilden.
Ställa in mottagningskänslighet för lokala anrop/
distansanrop
Du kan själv ställa in mottagningskänsligheten. Om du har mycket störningar i områden
med mycket trafik eller elektromagnetiska störningar, från t ex mobiltelefonmaster, kan du
välja mottagningskänslighet för lokal radiotrafik för att minska känsligheten. På farvatten
som ligger längre bort och ute på öppet vatten, kan du välja mottagningskänsligheten
Distant för att få maximal mottagningsområde.
Symbolen
LOC
visas i bilden när du väljer mottagningskänsligheten Lokal.
1. Tryck på HI/LO.
2. Välj LOCAL/DIST för att växla mellan låg respektive hög mottagningskänslighet.
8
VHF 300 – handbok
Grundläggande användning
Använda intercomfunktionen
Den här radion kan även användas för internkommunikation ombord. Du kan ha
flera bärbara stationer i ett intercom-system för tvåvägskommunikation. Initiera
kommunikationen med en fjärrenhet från handenheten och tvärt om.
Tips! Radion tar inte emot anrop på arbetskanalen när den används som intercom-station.
Initiering av intercom-samtal
1. Välj PA > INTRCM.
2. Välj en enhet i listan. När du väljer ALL sänder du till alla stationer. Den mottagande
parten måste bekräfta anropet genom att trycka på talknappen.
3. Tryck på talknappen och håll den intryckt medan du framför ditt budskap.
4. Släpp talknappen och vänta på svar.
5. Välj EXIT ni för att gå tillbaka till startbilden när ni har pratat klart.
Ta emot ett intercom-anrop
1. I fönstret visas vilken station som ropar på dig. Tryck helt kort på talknappen för att ta
emot anropet.
2. Låt den andra parten tala färdigt och tryck sedan på talknappen och håll den intryckt för
att framföra ditt eget budskap.
3. Välj EXIT för att avsluta och gå tillbaka till startbilden när ni är klara med
kommunikationen.
Använda anropshögtalare
Den här funktionen förutsätter att du skaffar och installerar en däckshögtalare med mikrofon
(anropshögtalare) på däck. Installationen beskrivs i radions installationsinstruktioner.
Med en anropshögtalare ombord kan du kommunicera med däcksbesättningen på ett enkelt
sätt. En anropshögtalare används för tvåvägskommunikation. Du kan t ex tala genom
handenheten och låta ljudet gå ut genom externa högtalare. Detta innebär att du även kan ha
koll på vad som händer på däck när du själv befinner dig i hyttten.
ANM: Radion tar inte emot anrop på arbetskanalen när den används för
internkommunikation ombord på detta sätt.
VHF 300 – handbok
9
Grundläggande användning
Använda anropshögtalaren:
1. Välj PA > HAILER. Ljud som tas emot via anropshögtalaren kan lyssnas av i radions
högtalare.
2. Tryck på talknappen och håll den intryckt för att framföra ditt eget budskap.
3. Justera ljudet i anropshögtalaren med kanalväljaren.
4. Släpp talknappen för att lyssna.
5. Välj EXIT för att avsluta och gå tillbaka till startbilden.
Mistlur
Den här funktionen förutsätter att du skaffar och installerar en däckshögtalare med mikrofon
(anropshögtalare) på däck. Installationen beskrivs i radions installationsinstruktioner.
Mistluren ingår även i systemet för internkommunikation ombord. Mistlursignalerna kan
sändas ut via anropshögtalaren eller en vanlig extern högtalare. Du kan ställa in radion så
att den automatiskt avger de vanliga fördefinierade mistlursignalerna eller avge signalerna
manuellt.
När du använder mistlurfunktionen manuellt kan ljud som tas upp av anropshögtalaren
avlyssnas via den externa högtalaren mellan de faktiska signalerna.
Automatiska mistsignaler
1. Välj PA > FOG.
2. Välj AUTO i listan.
3. Välj något av följande alternativ. Radion växlar mellan mistsignalerna och passning av
radiotrafik.
• UNDERWAY (under gång)
• UNDER TOW (bogseras)
• STOPPED (ligger still)
• RESTRICT/TOW (begränsad
manöverförmåga/bogserar)
• PILOT (lots ombord)
• AT ANCHOR (för ankar)
• AGROUND (på grund)
• SAILING/FISHING (seglar/fiskar)
4. Justera ljudet i mistluren med kanalväljaren.
5. Välj EXIT för att stänga av den automatisk signalen och återgå till startbilden.
Manuella mistsignaler
ANM: När du valt manuell mistsignal kommer radion inte att passa radiotrafiken.
Mistsignal:
1. Välj PA > FOG.
2. Välj MANUAL i listan. Ljud som tas emot via anropshögtalaren kan lyssnas av i radions
högtalare.
10
VHF 300 – handbok
Grundläggande användning
3. Tryck på talknappen på handenheten för att aktivera signalen. Signalen avbryts när du
släpper talknappen.
4. Justera ljudet i mistluren med kanalväljaren.
5. Välj EXIT för att avsluta och gå tillbaka till startbilden.
Justera mistsignalens frekvens
Signalfrekvens kan höjas och sänkas. Tonen blir ljusare vid högre frekvens och mörkare
med lägre frekvens. Signalen kan vara på lägst 200 Hz och högst 850 Hz. Förvald
inställning är 350 Hz. Rätt signalfrekvens anges i tillämpliga regelverk. Regelverken brukar
normalt föreskriva olika frekvenser för olika fartygsstorlek.
1.
2.
3.
4.
Välj MENU.
Välj SYSTEM > FOG FREQUENCY.
Ställ in en frekvens med hjälp av kanalväljaren i steg om 50 Hz.
Välj ACCEPT för att spara din inställning och återgå till föregående bild. Välj CANCEL
för att avbryta utan att göra några ändringar och återgå till föregående bild.
Lyssna på NOAAs vädersändningar och aktivera
vädervarningar
ANM: Den här funktionen finns inte i modellerna VHF 300i och VHF 300i AIS. NOAA
vädersändningar på WX-kanalerna är endast tillgängliga i USA och vissa områden i Kanada.
Det finns 10 väderkanaler i radion som är förprogrammerade för mottagning av NOAAs
vädersändningar. Du kan bara lyssna på väderkanalerna.
Vädersändingarna ligger i en kontinuerlig sändslinga och uppdateras regelbundet. Eftersom
de NOAA-enheter som sänder väderprognoserna är regionala är också prognoserna
regionala.
Öppan väderkanal
1. Tryck på kanalväljaren från startbilden. Tecknen WX visas som en indikering på att du
lyssnar på väderfrekvenserna.
2. Välj kanal med kanalväljaren.
3. Välj EXIT för att avsluta och gå tillbaka till startbilden. Radion byter tillbaka till den kanal
du lyssnade på när du bytte till väderkanalen.
VHF 300 – handbok
11
Grundläggande användning
Aktivera vädervarningar
Radion kan ställas in för kontinuerlig passning av NOAAs vädervarningar. Om radion då
identifierar en vädervarning byter den automatiskt till den väderkanal varningen sänds på.
Radion tar däremot inte emot någon vädervarning vid pågående sändning.
ANM: När du aktiverar passningen av vädervarningar passar radion bara den senast
använda väderkanalen.
1. Tryck på kanalväljaren för att öppna väderläget.
2. Välj ALERT.
3. Välj EXIT eller tryck på kanalväljaren för att gå tillbaka till startbilden.
Symbolen
indikerar att passningen av vädervarningar är aktiverad.
Avaktivera passning av vädervarningar
1. Tryck på kanalväljaren för att öppna väderläget.
2. Välj ALERT.
3. Välj EXIT för att avsluta och gå tillbaka till startbilden.
ATIS – system för automatisk sändning av fartygsidentitet
ATIS är ett system för identifiering av fartyg och används på vissa kanaler i vissa länder
i Europa. Din återförsäljare kan programmera din VHF 300i eller VHF 300i AIS för
användning av ATIS för den händelse du har för avsikt att använda radion på de europeiska
kanaler som omfattas av det s k Basel-avtalet. ATIS får inte användas på andra farvatten än
de europeiska kanaler som omfattas av Basel-avtalet.
När ATIS-funktionen aktiveras sänds en signal som identifierar din station efter varje
sändning. Det sänds inga uppgifter om din position. Din position beräknas däremot genom
s k triangulering från kustradiostationer som tar emot dina anrop.
Skriv in ditt ATIS-nummer (se här nedan), och aktivera sedan funktionen (se sidan 13).
Kontakta din Garmin-återförsäljare för att få reda på ditt ATIS-nummer och lära dig mer om
ATIS i din region.
Följande funktioner avaktiveras när du aktiverar ATIS:
• DSC (digitalt selektivt anrop)
• Två- och trekanalspassning
• Kanalpassning
Följande internationella kanaler är reserverade för sändning med låg effekt (1 watt) när
ATIS aktiveras: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 och 77.
12
VHF 300 – handbok
Grundläggande användning
Skriva in ATIS-numret
VIKTIGT! Var noggrann när du lägger in ATIS-numret i radion. Du har bara ett försök
på dig! Om du måste ändra ATIS-numret när det väl är inlagt, måste du ta radio till din
återförsäljare och låta denne programmera om radion.
1. Tryck på MENU.
2. Välj ATIS > MY ATIS ID.
3. Välj ett nummer i taget genom att vrida kanalväljaren medurs för att öka siffervärdet och
moturs för att minska det.
4. Tryck på kanalväljaren för att godkänna en siffra och flytta markören till nästa
teckenplats.
5. Välj ACCEPT när du skrivit in ATIS-numret. Du uppmanas då repetera numret.
6. Skriv då in ATIS-numret igen och tryck på ACCEPT. Om du då inte skrivit in samma
nummer bägge gångerna visas texten ATIS ID NUMBERS DO NOT MATCH i fönstret.
Välj RETRY och skriv in numret igen.
Titta på ditt ATIS-nummer
1. Tryck på MENU.
2. Välj ATIS > MY ATIS ID.
3. Välj OK för att gå tillbaka till föregående bild eller tryck på MENU för att gå tillbaka till
startbilden.
Aktivera och avaktivera ATIS
1.
2.
3.
4.
Tryck på MENU.
Välj ATIS > ATIS.
Välj ON eller OFF. Symbolen ATIS visas i fönstret när ATIS-funktionen är aktiverad.
Välj OK för att spara din inställning och återgå till föregående bild. Tryck på MENU för att
återgå till startbilden utan att spara dina ändringar.
VHF 300 – handbok
13
Digitalt selektivt anrop
Digitalt selektivt anrop
Det digitala, selektiva anropet (DSC) är en mycket viktig komponent i det globala, marina
nöd- och säkerhetssystemet GMDSS. Tack vare DSC-funktionen kan du både sända och
ta emot digitala anrop direkt till respektive från andra fartygs- och kustradiostationer, även
stationer hos USAs och Kanadas kustbevakning. Den här radion har full DSC-funktion av
klass D.
Om du har en GPS ansluten till basstationen överförs även din latitud och longitud samt
klockslaget när du gör ett DSC-nödanrop eller något annat DSC-anrop. Om du skrivit in
dina positionsuppgifter manuellt överförs latitud, longitud och klockslag tillsammans med
anropet. Om du låter systemet hantera positionsuppgifterna automatiskt behöver du inte
själv tänka på att ta reda på din position i en nödsituation.
Kanal 70 är reserverad för DSC-anrop, och radion är konstruerad så att den alltid passar den
kanalen. Du behöver inte byta kanal för att göra ett DSC-anrop, eftersom den automatiskt
väljer kanal 70 när den skall sända ett DSC-anrop. Radio sänder ut DSC-uppgifterna på
kanal 70 på mindre än en sekund och byter sedan till lämplig kanal för röstkommunikation.
Symbolen
visas när du har ett inkommande eller missat DSC-anrop.
Viktigt! Ett krav för att du skall kunna använda DSC-funktionerna är att du har ett
s k MMSI-nummer och lagt in det i radion. MMSI-numret jämställas med ett vanligt
telefonnummer, men för just din VHF-station med DSC.
VIKTIGT! DSC-funktionen avaktiveras om ATIS-funktionen aktiveras. På sidan 12 kan du
läsa mer om detta.
Ange MMSI-nummer
MMSI-numret är en niosiffrig kod som fungerar som ett DSC-identitetsnummer och måste
finns i radion för att DSC-funktionen skall kunna användas. MMSI-numret tilldelas i
Sverige av Post- och telestyrelsen (PTS). I USA kan du få ditt MMSI-nummer från följande
organ:
• Federal Communications Commission (FCC) — MMSI-nummer härifrån är
internationellt erkända
• BoatU.S., Sea Tow eller United States Power Squadrons®— MMSI-nummer härifrån
gäller enbart på USAs farvatten
När du fått ditt MMSI-nummer skall det lägga sin i radion.
14
VHF 300 – handbok
Digitalt selektivt anrop
VIKTIGT! Var noggrann när du lägger in MMSI-numret i radion. Du har bara ett försök
på dig! Om du måste ändra MMSI-numret när det väl är inlagt, måste du ta radio till din
återförsäljare och låta denne programmera om radion.
Skriva in MMSI-numret:
1. Tryck på MENU.
2. Välj DSC > MY MMSI.
3. Välj ett nummer i taget genom att vrida kanalväljaren medurs för att öka siffervärdet och
moturs för att minska det. Tryck på kanalväljaren för att byta till nästa teckenplats. Välj
ab för att gå tillbaka till föregående tecken.
4. Välj ACCEPT när du skrivit in MMSI-numret. Radion uppmanar dig att bekräfta åtgärden.
5. Skriv in MMSI-numret igen och välj ACCEPT. Om du då inte skrivit in samma MMSInummer bägge gångerna visas texten MMSI NUMBERS DO NOT MATCH i fönstret. Välj
RETRY och gör om inskrivningen. Om du vill avbryta och inte spara ditt MMSI-nummer
väljer du CANCEL.
Titta på MMSI-numret
1. Tryck på MENU.
2. Välj DSC > MY MMSI.
3. Välj OK för att gå tillbaka till föregående bild eller tryck på MENU för att gå tillbaka till
startbilden.
DSC-nödanrop
Ett DSC-nödanrop sänds till alla radiostationer inom räckhåll och med DSC-funktion.
Din aktuella position (latitud och longitud) och aktuell tid bifogas sändningen om du har
en GPS ansluten till radion. Även om du angivit din position och tiden manuellt bifogas
DSC-anropet dessa uppgifter. På sidan 26 kan du läsa mer om manuell uppdatering av
positionsuppgifterna.
ANM: Tänk på att det är bra att lära sig hur man gör ett vanligt nödanrop, så att du inte
behöver fundera på hur det skall göras när det väl är skarpt läge.
Sända odefinierat nödanrop
När du gör ett odefinierat nödanrop bifogas inte några uppgifter om vilken typ av
nödsituation det handlar om. Ett odefinierat nödanrop kan vara ett kortare och snabbare
procedur, som kan spara tid i en akut nödsituation.
1. Lyft den fjäderbelastade luckan och tryck på nödanropsknappen DISTRESS och håll
den intryckt under tre sekunder. Basstationen avger en ljudsignal och texten DISTRESS
CALL COUNTING DOWN (nedräkning nödanrop) visas i fönstret. I kanalfältet visas en
nedräkning från 3 till 1.
VHF 300 – handbok
15
Digitalt selektivt anrop
2. Ett ljudlarm avges och radion byter till kanal 70 och sänder ditt anrop med hög effekt
(25 W). Kvittera och tysta larmet genom att trycka på valfri knapp.
3. Radion byter automatiskt till kanal 16 och hög effekt så snart nödanropet har gått iväg.
Tryck på PTT på handenheten och uttala ditt budskap. Radion passar samtidigt kanal 70
och väntar på bekräftelse från lyssnande station.
Sända ett definierat nödanrop
När du gör ett definierat nödanrop bifogas uppgifter om vilken typ av nödsituation det
handlar om.
1. Lyft den fjäderbelastade luckan och tryck på knappen DISTRESS.
2. Välj typ av nödsituation med hjälp av kanalväljaren:
• UNDESIGNATED (odefinierad)
• FIRE (brand ombord)
• FLOODING (tar in vatten)
• COLLISION (kollision)
• GROUNDING (grundstötning)
• CAPSIZING (kapsejsat)
• SINKING (sjunker)
• ADRIFT (manöveroduglig)
• ABANDONING (överger skeppet)
• PIRACY (piratatack)
• MAN OVERBOARD (man överbord)
ANM: Om du vill avbryta åtgärden utan att sända något definierat nödanrop trycker du på
CLEAR för att gå tillbaka till startbilden, eller på 16/9 (nordamerikanska modeller) eller
16+ (internationella modeller) för att byta till kanal 16.
3. Tryck på DISTRESS och håll den intryckt under minst tre sekunder.
4. Basstationen avger en ljudsignal och texten DISTRESS CALL COUNTING DOWN
(nedräkning nödanrop) visas i fönstret. I kanalfältet visas en nedräkning från 3 till 1.
5. Ett ljudlarm avges och radion byter till kanal 70 och sänder ditt anrop med hög effekt
(25 W). Kvittera och tysta larmet genom att trycka på valfri knapp.
6. Radion byter automatiskt till kanal 16 och hög effekt så snart nödanropet har gått iväg.
Tryck på PTT på handenheten och uttala ditt budskap. Radion väntar på bekräftelse från
lyssnande station.
16
VHF 300 – handbok
Digitalt selektivt anrop
Vänta på bekräftelse på nödanropet
Om det inte kommer någon bekräftelse på nödanropet kommer nödanropet att repeteras
efter mellan 3,5 och 4,5 minuter. Detta upprepas kontinuerligt tills en bekräftelse erhålls.
Ta emot bekräftelse på nödanrop:
1. När radion tar emot en bekräftelse på nödanropet avges en ljudsignal och texten
DISTRESS ACK (nödanropsbekräftelse) visas i fönstret. Tryck på valfri knapp för att
kvittera ljudsignalen.
2. Välj ] för att visa ytterligare information. Om MMSI-numret för den station som sände
bekräftelsen finns i ditt register visas den stationens namn i fönstret. Om du inte har den
stationen i ditt register visas MMSI-numret.
3. Välj ACCEPT.
Avbryta automatisk sändning av nödanrop
Välj CANCEL om du vill avbryta den automatiska repetitionen av nödanropet. Radio ligger
kvar på kanal 16. Att avbryta genom att välja CANCEL innebär inte att andra stationer får
besked om att du inte längre befinner dig i nöd. När du väljer CANCEL avbryter du bara
den automatiska repetitionen av anropet. Här nedan finns mer information om hur man
anullerar ett nödanrop.
Anullera ett nödanrop
DSC-nödanropet sänds inte förrän du trycker på DISTRESS och håller den intryckt under
minst tre sekunder. Om du skulle göra ett nödanrop oavsiktligt eller faran är över är det
viktigt att du omedelbart anullerar nödanropet genom att sända ett röstmeddelande till alla
stationer över kanal 16.
1. Välj CANCEL för att anullera nödanropet.
2. Tryck på 16/9 eller 16+. Radion byter till kanal 16.
3. Tryck på PTT på handenheten och säg ditt meddelande för att anullera det ogiltiga
nödanropet. Följande är ett exempel på ett korrekt anulleringsmeddelande:
“All Stations, All Stations, All Stations, this is ________ (fartygets namn), MMSI number
________, position ________ north (eller south), ________ west (eller East). Cancel my
distress alert of ________ (datum och tid). This is ________ (fartygets namn), MMSI
number ________, Out.”
VHF 300 – handbok
17
Digitalt selektivt anrop
Anrop
Göra enskilt anrop
1. Tryck på DSC.
2. Välj INDIVIDUAL.
3. Välj något av följande alternativ för att välja vilken plats MMSI-numret skall hämtas från:
• MANUAL – här öppnas ett fönster där du kan skriva in MMSI-numret manuellt. Välj
ett nummer och flytta markören till nästa teckenplats. Välj ACCEPT när du är klar.
• DIRECTORY – registret öppnas. Välj en registerpost.
• RECENT CALLS – här öppnas en lista där du kan välja bland inkomna anrop. Välj en
listpost.
4. När du valt fartyg eller skrivit in MMSI-numret manuellt väljer du en kanal du vill använda
för att kommunicera. Uppgiften om kanalen bifogas anropet. Här nedan kan du läsa om
hur man väljer en arbetskanal.
5. Välj CALL.
Radion sänder anropet på kanal 70 och återgår till aktuell arbetskanal. Radion passar kanal
70 i bakgrunden för att ta emot bekräftelsen på anropet. Din ordinarie arbetskanal är öppen
under denna väntan. När bekräftelsen kommit byter radion automatiskt till den kanal du
angivit att du vill föra kommunikationen på.
Gruppanrop
Om du vill kan du även lägga upp en grupp med flera fartyg, t ex båtar som är med på en
eskadersegling, och göra ett gruppanrop som går ut till alla dessa båtar. För att kunna göra
detta måste du lägga in gruppens MMSI-nummer i minnet. På sidan 26 kan du läsa om hur
du lägger upp en grupp.
Tryck på DSC.
Välj GROUP > CALL.
Välj en listpost.
När du valt gruppen väljer du kanal att kommunicera på. Uppgiften om arbetskanal
bifogas anropet. Här nedan kan du läsa om hur man väljer en arbetskanal.
5. Välj CALL. Radin sänder anropet på kanal 70 och byter till den kanal du valt som
arbetskanal.
1.
2.
3.
4.
18
VHF 300 – handbok
Digitalt selektivt anrop
Välj arbetskanal för enskilt anrop och gruppanrop
När du gör ett enskilt anrop eller ett gruppanrop med DSC, kan du välja arbetskanal bland
följande kanaler. Uppgiften om kanalen bifogas anropet.
• USA: 6, 8 ,9 ,10 ,13 ,16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 och 77
• Kanada och internationellt: Alla ovan nämnda kanaler plus kanal 15
Valet av arbetskanal efter DSC-anrop är normalt begränsat till de kanaler som är
gemensamma på alla frekvensband. Välj CUSTOM om du vill välja en annan kanal än
någon av de som anges här ovan. Tänk då på att försäkra dig om att den station du ropar på
verkligen har tillgång till den kanal du väljer. Du måste också vara noga med att välja en
kanal som är avsedd för röstkommunikation.
Allmänt anrop
Ett allmänt anrop sänds till alla stationer inom räckhåll för din station. Det finns två olika
slags allmänna anrop:
• Säkerhetsanrop används för viktig navigations- och väderinformation.
• Prioriterat anrop används för att informera om situationer där säkerheten för ett fartyg
eller en person kan påverkas, men inte är akut. Det åligger befälhavaren ombord att
avgöra huruvida situationen ombord kräver ett nödanrop eller ett prioriterat anrop till alla
fartyg.
Göra allmänt anrop:
1. Tryck på DSC.
2. Välj ALL SHIPS.
3. Välj SAFETY eller URGENCY för att välja säkerhetsanrop respektive prioriterat anrop.
4. Välj CALL. Radion sänder anropet på kanal 70 och byter sedan till kanal 16.
Anrop med begäran om positionsuppgift
Positionsuppgifter från andra stationer som svarar på positionsbegäran från dig läggs ut på
NMEA-nätverket, så att du kan följa fartygen på din plotter. På sidan 29 kan du läsa mer om
NMEA 0183 och NMEA 2000.
1. Tryck på DSC.
2. Välj POS. REQUEST.
3. Välj något av följande alternativ för att välja vilken plats MMSI-numret skall hämtas från:
• MANUAL – här öppnas ett fönster där du kan skriva in MMSI-numret manuellt. Välj
ett nummer och flytta markören till nästa teckenplats. Välj ACCEPT när du är klar.
• DIRECTORY – registret öppnas. Välj en listpost.
4. Välj ACCEPT när du skrivit in MMSI-numret.
VHF 300 – handbok
19
Digitalt selektivt anrop
5. Välj CALL. Radion sänder anropet på kanal 70 och byter sedan till din aktuella
arbetskanal. Texten POS REQUEST WAITING FOR ACKNOWLEDGE (väntar på
bekräftelse på positionsbegäran) visas i fönstret.
Ta emot anrop
Ta emot nödanrop och reläade nödanrop
Radion lägger ut uppgifter kopplade till anropet på NMEA-nätverket, beroende på hur
MMSI-filtreringen är inställd. På sidan 30 kan du läsa mer om detta.
1. När du tar emot ett nödanrop eller ett reläat nödanrop visas texten DISTRESS eller
DISTR RELAY i fönstret, tillsammans med information kopplad till anropet, t ex MMSInummer och typen av nödsituation. Välj ] för att visa ytterligare information.
2. Tryck vid behov på OK för att byta till kanal 16. På sidan 27 kan du läsa mer om
inställning av automatiskt kanalbyte. Om du väljer CANCEL byter radion inte kanal, utan
fortsätter ta emot på aktuell kanal.
3. Välj OK för att återgå till startbilden på den nya kanalen.
Ta emot prioriterat anrop till alla fartyg
1. När det kommer in ett prioriterat anrop till alla fartyg visas texten ALL SHIPS i fönstret.
Texten URGENCY indikerar att det är ett prioriterat anrop.
2. Tryck vid behov på OK och byt till kanal 16. På sidan 27 kan du läsa mer om inställning
av automatiskt kanalbyte. Om du väljer CANCEL byter radion inte kanal, utan fortsätter
ta emot på aktuell kanal.
3. Välj OK för att återgå till startbilden på den nya kanalen.
Ta emot säkerhetsanrop till alla fartyg
1. När det kommer in ett säkerhetsanrop till alla fartyg visas texten ALL SHIPS i fönstret.
Texten SAFETY indikerar att det är ett säkerhetsanrop. Välj OK för att byta kanal. Om du
väljer CANCEL byter radion inte kanal, utan fortsätter ta emot på aktuell kanal.
2. Välj OK för att återgå till startbilden på den nya kanalen.
Ta emot enskilt rutinanrop
1. När det kommer in ett enskilt rutinanrop visas texten INDIVIDUAL i fönstret. Texten
ROUTINE indikerar att det är just ett rutinanrop. Om du valt en ogiltig kanal som
arbetskanal visas texten INVALID CH REQUEST i fönstret.
2. Om kanalbegäran är för en ogiltig kanal väljer du OK för att byta kanal. Om du väljer
CANCEL byter radion inte kanal, utan fortsätter ta emot på aktuell kanal.
20
VHF 300 – handbok
Digitalt selektivt anrop
Ta emot anrop med begäran om positionsuppgift
Du kan ställa in radion så att den svarar automatiskt på inkommande positionsbegäran,
att den uppmanar dig titta på och godkänna begäran innan svaret skickas eller så att den
ignorerar inkommande positionsbegäran (på sidan 27 kan du läsa mer om detta).
Om du valt automatiskt svar visas texten SENDING POSITION CALLING i fönstret och
din position skickas vid inkommande positionsbegäran. När svaret gått iväg visas texten
POSITION SENT i fönstret.
När det kommer in ett anrop med begäran om positionsuppgift visas texten POS. REQUEST
FROM [fartygets namn eller MMSI-nummer] i fönstret. Om radio har tillgång till GPS-data
trycker du på OK för att sända positionsuppgifter. Om radio inte har tillgång till GPS-data
visas texten NO GPS DATA. UNABLE TILL COMPLY.
Ta emot anrop med positionsuppgift
När det kommer in ett anrop med positionsuppgift visas texten POS. SEND FROM
[fartygets namn eller MMSI-nummer] i fönstret tillsammans med positionsuppgiften. Välj
OK för att gå tillbaka till startbilden.
Ta emot gruppanrop
1. När det kommer in ett grupprutinanrop visas texten GROUP ROUTINE i fönstret.
Du uppmanas då att byta till begärd arbetskanal. Om du valt en ogiltig kanal som
arbetskanal visas texten INVALID CH REQUEST i fönstret.
2. Välj OK för att byta arbetskanal.
3. Välj OK för att återgå till startbilden på den nya kanalen.
Spårning
När spårningen aktiveras hämtar radion positionsuppgifter regelbundet från upp till tre
fartyg. Enligt gällande regelverk får radion skicka högst en positionsbegäran var femte
minut. Du kan definiera upp till tre fartyg att växelvis skicka positionsbegäran till var femte
minut. Om ett fartyg inte svarar på fem på varandra följande anrop med positionsbegäran tas
det fartyget bort från spårlistan.
I nedanstående tidtabell visas anropssekvensen när du har tre fartyg i spårningslistan.
Radion fortsätter sända positionsbegäran till du avslutar spårningsfunktionen genom att
välja EXIT.
Tid
0 minuter
5 minuter
10 minuter
15 minuter
20 minuter
Spårade fartyg
Fartyg 1
Fartyg 2
Fartyg 3
Fartyg 1
Fartyg 2
VHF 300 – handbok
21
Digitalt selektivt anrop
Positionsuppgifter från andra stationer som svarar på positionsbegäran från dig läggs ut på
NMEA-nätverket, så att du kan följa fartygen på din plotter. På sidan 29 kan du läsa mer om
NMEA 0183 och NMEA 2000.
Välja fartyg och aktivera anropet
1. Tryck på DSC.
2. Välj POS. TRACKING > ADD ENTRY. Du kan inte spåra fler än tre fartyg samtidigt. Om
radion avger en trippelsignal när du väljer ADD ENTRY har du redan tre fartyg i listan
och måste därför ta bort en innan du kan lägga in något nytt.
3. Välj fartyg i registret.
4. Välj BEGIN TRACKING. Symbolen
visas när spårningen är aktiv.
5. Välj EXIT för att avbryta pågående spårning.
Titta på och avaktivera fartyg från spårningslistan
Tryck på DSC.
Välj POS. TRACKING.
Välj VESSELS om du vill titta på fartygen i listan.
Välj ett fartyg för att lägga in det i listan utan att ropa på det för att begära
positionsinformation.
5. Välj OFF.
1.
2.
3.
4.
Ta bort ett fartyg ur spårningslistan
1.
2.
3.
4.
22
Tryck på DSC.
Välj POS. TRACKING > DELETE.
Välj fartyget.
Välj YES för att ta bort fartyget i listan. Välj NO för att återgå till föregående bild utan att
ta bort fartyget ur listan.
VHF 300 – handbok
Digitalt selektivt anrop
Arbeta med anropsloggar
Alla DSC-anrop radion tar emot registreras i anropsloggarna, med uppgift om anropande
station, typ av anrop och datum och klockslag. Den anropande stationens latitud och
longitud registreras också, om dessa uppgifter är bifogade anropet.
Radio registrerar tre olika typer av anrop: nödanrop, positionsanrop och andra anrop. I
nedanstående kan du se var i anropsloggarna de olika anropstyperna finns.
Typ av anrop
Anropslogg
Nödanrop
Nödanrop
Reläat nödanrop
Nödanrop
Nödanropsbekräftelse
Nödanrop
Sända position
Position
Positionsbegäran
Position
Grupp
Annan
Alla fartyg
Annan
Enskilt
Annan
Om du lagt in den anropande stationen i ditt register visas stationens namn i anropsloggarna.
Om du inte har det visas i stället den anropande stationens MMSI-nummer. En symbol för
stationstypen kan visas till vänster om stationens namn eller MMSI-nummer. I nedanstående
tabell visas vad de olika symbolerna står för och MMSI-nummerformatet för de olika
stationstyperna.
Symbol
Betydelse
MMSI-nummerformat
$
Fartygsstation
xxxxxxxxx
Gruppanrop
0xxxxxxxx
Kuststation
00xxxxxxx
&
Titta på anrop i anropsloggarna
1. Tryck på DSC.
2. Välj CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG eller OTHER LOG.
3. Välj önskat anrop. Information om anropet visas i fönstret. Välj ] för att bläddra och visa
all information.
VHF 300 – handbok
23
Digitalt selektivt anrop
Initiera ett anrop från en anropslogg
Anrop som görs från anropsloggen är enskilda rutinanrop.
1. Tryck på DSC.
2. Välj CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG eller OTHER LOG.
3. Välj MMSI-nummer eller stationens namn.
4. Välj CALL. I fönstret ser du att du gör ett enskilt rutinanrop.
5. Välj en önskad arbetskanal. Denna uppgift bifogas anropet. På sidan 19 finns mer
information om hur du väljer kanal.
6. Välj CALL.
Lägga in ett fartyg i registret från en anropslogg
Tryck på DSC.
Välj CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG eller OTHER LOG.
Välj MMSI-numret Välj ett stationsnamn om du vill ändra namnet i registret.
Välj SAVE.
Skriv in tecknen med hjälp av kanalväljaren. Tryck på kanalväljaren för att godkänna
tecknet och flytta markören till nästa teckenplats. Välj ab för att gå tillbaka till
föregående tecken. Namnet kan innehålla högst tio tecken.
6. Välj ACCEPT för att spara dina ändringar. Välj CANCEL för att avbryta åtgärden utan att
spara dina ändringar.
1.
2.
3.
4.
5.
Ta bort en post i en anropslogg
1. Tryck på DSC.
2. Välj Kanal för att välja CALL LOG > POSITION LOG, DISTRESS LOG eller OTHER
LOG med hjälp av kanalväljaren.
3. Välj Kanal MMSI-nummer eller station med hjälp av kanalväljaren.
4. Välj ].
5. Välj DELETE.
6. Välj YES för att ta bort anropet. Välj NO för att avbryta åtgärden och återgå till
föregående bild.
24
VHF 300 – handbok
Digitalt selektivt anrop
Använda registret
Titta i registret
1.
2.
3.
4.
Tryck på DSC.
Välj DIRECTORY.
Välj ett stationsnamn i registret.
Tryck på CLEAR för att gå tillbaka till föregående bild. Tryck på MENU för att gå tillbaka
till startbilden.
Lägga in en enskild post i registret
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på DSC.
Välj DIRECTORY > ADD ENTRY.
Skriv in MMSI-numret.
Skriv in ett namn. Namnet kan innehålla högst tio tecken.
Välj ACCEPT för att spara dina ändringar i registret. Välj BACK för att återgå till
föregående bild utan att spara dina ändringar. Du kan när som helst trycka på MENU för
att återgå till startbilden.
Ändra i en enskild registerpost
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på DSC.
Välj DIRECTORY > EDIT ENTRY.
Välj en registerpost.
Ändra tecknen i MMSI-fältet eller namnfältet.
Välj ACCEPT för att spara dina ändringar i registret. Välj BACK för att återgå till
föregående bild utan att spara dina ändringar. Tryck på MENU för att gå tillbaka till
startbilden.
Ta bort en enskild registerpost
1.
2.
3.
4.
Tryck på DSC.
Välj DIRECTORY > DELETE.
Välj den post som skall raderas.
Välj YES för att ta bort vald post. Välj NO för att avbryta åtgärden och återgå till registret.
Tryck på CLEAR för att återgå till föregående bild utan att spara ändringarna. Tryck på
MENU för att gå tillbaka till startbilden.
VHF 300 – handbok
25
Digitalt selektivt anrop
Lägga in och ändra grupposter
Lägga upp en grupp
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på DSC.
Välj GROUP > ADD ENTRY.
Skriv in MMSI-numret.
Skriv in ett namn.
Välj ACCEPT för att spara dina ändringar. Välj CANCEL för att återgå till föregående bild
utan att spara dina ändringar. Tryck på MENU för att gå tillbaka till startbilden.
Ändra i en grupp
1.
2.
3.
4.
Tryck på DSC.
Välj GROUP > EDIT ENTRY.
Ändra tecknen i MMSI-fältet eller namnfältet.
Välj ACCEPT för att spara dina ändringar. Välj CANCEL för att återgå till föregående bild
utan att spara dina ändringar. Tryck på MENU för att gå tillbaka till startbilden.
Ta bort en grupp
1. Välj DSC.
2. Välj GROUP > DELETE.
3. Välj YES för att ta bort vald post. Välj NO för att avbryta åtgärden och återgå till
föregående bild.
DSC-inställningar
Ange positionsinformation manuellt
Om radion inte är ansluten till en GPS kan du skriva in din position och tidpunkten för den
positionen, för att få med dessa uppgifter vid DSC-anrop. När du skriver in positionen och
tiden manuellt visas texten MANUELL POS i fönstret.
Det finns två larm som aktiveras när det är dags att uppdatera positionsuppgifterna:
• När den position du angivit blir äldre än fyra timmar avges en ljudsignal och texten
DATA IS OVER 4 HOURS OLD visas i fönstret.
• Manuellt inskriven positionsdata blir ogiltig efter 23,5 timmar. Texten DATA IS
INVALID visas då i bilden. Radion sänder inte positionsuppgift baserad på data som är
äldre än 23,5 5 timmar.
På sidan 35 kan du läsa mer om GPS-larm.
Om du skriver in din position manuellt uppdateras inte tiden. Tiden uppdateras enbart om du
har en GPS ansluten till radion.
26
VHF 300 – handbok
Digitalt selektivt anrop
Skriva in positionsinformation:
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > MANUAL GPS.
3. Välj tecken genom att vrida på kanalväljaren, medurs för att öka värdet och moturs för att
minska det. Även kardinaltecknen väljs med hjälp av kanalväljaren, N eller S och E eller W.
Inställning av automatiskt kanalbyte
Den här inställningen styr huruvida radion automatiskt skall välja kanal 16 vid följande
inkommande anropstyper:
• Nödanrop
• Reläat nödanrop
• Prioritert anrop, alla fartyg
Under vissa förhållanden kanske man vill avaktivera det automatiska kanalvalet, t ex när du
vill passa en viss kanal utan avbrott, för att kunna upprätthålla avbrottsfri kommunikation
med andra fartyg. Om du väljer att avaktivera det automatiska kanalvalet visas symbolen .
1. Tryck på MENU.
2. Välj DSC > AUTO CHANGE CH.
3. Välj bland följande alternativ:
• ON – radion byter automatiskt till kanal 16 vid vissa inkommande anrop.
• OFF – när ett godkänt anrop kommer in uppmanas du godkänna eller avstå från
kanalbyte.
4. Tryck på MENU för att gå tillbaka till startbilden.
Inställning av automatiskt positionssvar
Du kan ställa in vad radion skall göra vid inkommande positionsbegäran.
1. Tryck på MENU.
2. Välj DSC > POSITION REPLY.
3. Välj bland följande alternativ:
• AUTO – radio svarar omedelbart inkommande positionsbegäran genom att sända
positionsuppgifter.
• MANUAL – positionsuppgifterna sänds först efter ditt godkännande.
• OFF – radio sänder inga positionsuppgifter som svar på positionsbegäran.
4. Tryck på MENU för att gå tillbaka till startbilden.
VHF 300 – handbok
27
Digitalt selektivt anrop
Röstmeddelanden
Du kan spela in ett 15 sekunder långt röstmeddelande och skicka det till andra fartyg. När
du skickar ett sådant meddelande ropar radion själv upp den mottagande stationen och
sänder ditt meddelande om den mottagande stationen godkänner överföringen. Symbolen
visas när du har ett utgående röstmeddelande.
Om radion inte lyckas sända ditt meddelande inom en timma, uppmanas du försöka
igen eller avbryta åtgärden. Om du inte väljer något av dessa alternativ inom tre minuter
anulleras anropet automatiskt.
Spela in ett röstmeddelande:
1. Välj DSC > VOICEMAIL > MESSAGE.
2. Tryck på PTT för att spela in ditt meddelande. Meddelandet kan vara högst 15 sekunder
långt.
ANM: Tryck på PTT igen om du vill spela in ett meddelande.
Lyssna på ett inspelat meddelande:
1. Välj DSC > VOICEMAIL > MESSAGE.
2. Välj LISTEN.
Ta bort ett röstmeddelande:
1. Välj DSC > VOICEMAIL > MESSAGE.
2. Välj DELETE.
Sända ett röstmeddelande:
1. Välj DSC > VOICEMAIL > SEND VOICEMAIL.
2. Välj en mottagande station i registret.
3. Välj en kanal med hjälp av kanalväljaren.
4. Välj CALL. Radio ropar upp det andra fartyget och sänder röstmeddelandet om den
mottagande stationen godkänner överföringen.
Automatskt identifieringssystem
Modellerna VHF 300 AIS och VHF 300i AIS är försedda med den s k AIS-funktionen
(automatiskt identifieringssystem). AIS-information kan då föras över till ett
NMEA2000-nätverk eller ett NMEA0183-nätverk med hög hastighet, beroende på vilket
kommunikationsprotokoll som valts (se sidan 30).
Aktivera/avaktivera AIS-funktionen
Välj MENU > AIS > ON (eller OFF).
28
VHF 300 – handbok
Avancerat
Avancerat
NMEA 0183 och NMEA 2000
Koppla in radion i ett NMEA0183 eller ett NMEA2000-nätverk för att få tillgång till
följande funktioner:
• Överföring av mottaget DSC-nödanrop och positionsinformation till kompatibel plotter
• Mottagning av GPS-position GPS-position kan visas i startbilden och föras över med
DSC-anrop. Symbolen visas när GPS-data finns tillgänglig och blinkar när det inte
finns någon sådan data. När det inte finns någon GPS-data kommer radion att uppmana
dig skriva in din position manuellt var fjärde timma.
• Överföring av AIS-information från andra fartyg. Radion kan föra över denna typ av data
via ett NMEA2000-nätverk eller ett NMEA0183-nätverk av höghastighetstyp. På sidan
28 kan du läsa om aktivering av AIS.
På sidan 49 kan du läsa om vilka NMEA0183- och NMEA2000-meningar som stöds. I
installationsinstruktionerna för VHF 300 kan du läsa mer om hur radion kopplas in till ett
NMEA-nätverk.
Fler funktioner tillsammans med andra Garmin-enheter
Din VHF 300 får även andra funktioner när den kopplas ihop med andra Garmin-enheter.
ANM: Det kan hända att programmet i din Garmin-plotter behöver uppgraderas för att du
skall använda de funktioner som beskrivs i det här avsnittet. Aktuella uppgraderingar av
programmet till din plotter hittar du på www.garmin.com.
• Om du kopplar ihop den här radion med en Garmin-plotter via NMEA 0183 eller
NMEA2000, kan plottern hålla reda på både aktuella och historiska positioner på alla de
kontakter som finns i registret i radion.
Tips! Prova att använda positionsspårning på upp till tre kontakter för att automatisera den
här processen.
• Om du har radion i ett NMEA2000-nätverk med en Garmin-plotter, kan du göra enskilda
rutinanrop från plottern.
• Om radion ingår i ett NMEA2000-nätverk och du initierar ett nödanrop för man överbord
från radion, kommer manöverbordbilden att öppnas i plottern och du får navinfo för att ta
dig tillbaka till manöverbordpositionen, vilket ger extra säkerhet. Om du har en autopilot
från Garmin i nätverket ombord kommer du även att uppmanas göra en s k williamsongir
för att gå tillbaka till manöverbordpositionen.
VHF 300 – handbok
29
Avancerat
NMEA 0183 eller NMEA 2000
Här väljer du huruvida radion ingår i ett NMEA0183 eller NMEA2000-nätverk. Radion kan
bara kommunicera över ett nätverk i taget.
Konfgurering av en VHF 300 och VHF 300i:
1. Tryck på MENU.
2. Välj COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
3. Välj NMEA2000 eller NMEA0183.
Konfigurering av VHF 300 AIS och VHF 300i AIS:
1. Tryck på MENU.
2. Välj COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
3. Välj NMEA2000 eller NMEA0183.
4. Om du väljer NMEA0183, skall du även välja något av följande alternativ:
• Om AIS är avaktiverat väljer du NMEA STANDARD eller NMEA HIGH SPD.
• Om AIS är aktiverat kan du bara välja NMEA HIGH SPD.
Filtrering av MMSI i NMEA-nätverk
Den här radion kan sända anropsrelaterad data via NMEA 0183 eller NMEA 2000 vid
mottagning av nödanrop, bekräftelse av positionsbegäran och andra anrop med begäran
om positionsdata. MMSI-numren till de fartyg radion skall sända dessa uppgifter till kan
filtreras på tre sätt: alla MMSI-nummer (alla fartyg), inget MMSI-nummer (inget fartyg) och
valda MMSI-nummer (fartyg valt i registret).
När radion ställs in för att sända uppgifter för ett visst fartyg och du får en bekräftelse på en
positionsbegäran eller ett annat anrop med begäran om position från ett MMSI-nummer som
inte finns i registret skickas inte uppgifterna till det fartyget. Nödanropsinformation skickas.
På sidan 49 kan du läsa mer om utgående NMEA-meningar från radion.
Inställning av MMSI-filtrering för visst fartyg
1. Tryck på MENU.
2. Välj COMMUNICATIONS > DSC OUTPUT > SELECT VESSELS. Du kan också välja
ALL VESSELS för att sända information vid inkommande anrop från ett MMSI-nummer
vilket som helst eller välja NO VESSELS för att inte sända någon information till något
MMSI-nummer över huvud taget.
3. Välj fartyg i ditt register.
4. Välj bland följande alternativ:
• ON – radion sänder anropsrelaterad information via NMEA-nätverket när du tar emot
ett nödanrop, bekräftelse på positionsbegäran eller annat anrop med begäran om
positionsuppgifter från det här fartyget.
30
VHF 300 – handbok
Avancerat
• OFF – radion sänder ingen information om det här fartyget. Nödanropsinformation
skickas.
Driftinställnignar
Ändra belysnings- och kontrastinställningarna
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > DISPLAY > BACKLIGHT eller CONTRAST.
3. Justera bakgrundsbelysning eller kontrasten med hjälp av kanalväljaren. MAX
motsvarar maximalt värde och steg 1 lägsta värdet.
4. Välj CANCEL stänga funktionen utan att göra några ändringar och återgå till föregående
bild. Välj OK om du spara dina ändringar och återgå till föregående bild.
Ställa in summerljudet
Du kan också ställa in ljudnivån på det ljud som avges när du trycker på någon knapp eller
kanalväljaren. Du kan också avaktivera detta ljud helt och hållet.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > BEEPER.
3. Välj bland följande alternativ:
• OFF – radion avger ingen ljudsignal när trycker på någon knapp eller på
kanalväljaren.
• QUIET eller LOUD – inställning av ljudvolymen.
Aktivera/avaktivera autostart
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > AUTO POWER-ON.
3. Välj ON eller OFF.
Välja huruvida latitud och longitud skall visas i startbilden
Om du har en GPS inkopplad till radion kan välja att få latitud och longitud i startbilden. Du
kan också välja att lägga in dessa uppgifter manuellt.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > NUMBERS > LAT/LONG.
3. Välj bland följande alternativ:
• AUTO – latitud och longitud visas i startbilden.
• HIDE – latitud och longitud visas inte i startbilden.
VHF 300 – handbok
31
Avancerat
Välja att visa kurs och fart över grund (kög och fög) i startbilden
Om du har en GPS ansluten till radion kan du välja att visa kög och fög i startbilden.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > NUMBERS > COG/SOG.
3. Välj bland följande alternativ:
• AUTO – kög/fög visas i startbilden.
• HIDE – kög/fög visas inte i startbilden.
Välj huruvida tiden skall visas i startbilden
Du kan själv välja huruvida tiden skall visas i startbilden. Tiden uppdateras enbart om du
har en GPS ansluten till radion. Om du skriver in din position manuellt uppdateras inte
tiden. Denna inskrivningstid visas i startbilden, även om du väljer att inte visa klockan i
bild.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > NUMBERS > TIME.
3. Välj bland följande alternativ:
• AUTO – tiden visas i startbilden.
• HIDE – tiden visas inte i startbilden.
Konfigurera tidsformatet
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > UNITS > TIME > FORMAT.
3. Välj 12 timmar, 24 timmar, eller UTC.
Ställa in tidsskillnaden
Om du vill att klockan skall visa lokal tid i stället för UTC måste du ange tidsskillnaden för
din lokala tid. När du ställer in din lokala tid visas texten LOC i startbilden i stället för UTC.
ANM: Den tidsuppgift som bifogas ett DSC-anrop anges alltid som UTC.
Ställa in tidsskillnaden:
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > UNITS > TIME > OFFSET.
3. Ställ in tidsskillnaden i steg om 0,5 timmar med hjälp av kanalväljaren. Du kan högst
ange värdet ±13 timmar som tidsskillnad.
4. Välj bland följande alternativ:
• OK – för att spara dina ändringar och återgå till föregående bild.
• CANCEL – för att avbryta åtgärden utan att spara.
32
VHF 300 – handbok
Avancerat
Byta fartenhet
Du kan också välja enhet för all den fartinformation som visas i radion. Fart över grund
(fög) visas i startbilden, i den enhet du väljer i den här funktionen.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > UNITS > SPEED.
3. Välj bland följande alternativ:
• KNOTS – byt till knop som fartenhet.
• MPH – Byt till mile per timma som fartenhet.
• KM/H – Byt till kilometer per timma som fartenhet.
Välj sann eller magnetisk kurs
Du kan välja att få kursvärden angivna som sanna eller magnetiska. Den typ av kursvärde
du väljer kommer sedan att användas för alla kursvärden som hanteras i radion, inklusive
värde för kurs över grund.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > UNITS > HEADING.
3. Välj bland följande alternativ:
• TRUE – visa kurser relativt sann nord.
• MAGNETIC – visa kurser relativt magnetisk nord.
Anm: Om radion är inställd för NMEA2000-kommunikation, kan du inte välja TRUE
eller MAGNETIC. I fönstret visas texten AUTO och kursdata baserad på information från
nätverket (PGN 129026 – kög/fög, snabb uppdatering).
Välja frekvensband
Du kan växla mellan USAs, internationella och kanadensiska frekvensband. På
sidorna 36–43 finns en lista över vilka kanaler som finns på respektive frekvensband.
ANM: Modellerna VHF 300i och VHF 300i AIS kan endast arbeta på det internationella
frekvensbandet, om du inte låter din återförsäljare aktivera de andra banden.
1. Tryck på MENU.
2. Välj MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
3. Välj något av nedanstående alternativ med hjälp av kanalväljaren: USA,
INTERNATIONAL, eller CANADA.
Byta språk
1. Tryck på MENU.
2. Välj LANGUAGE.
3. Välj systemspråk.
VHF 300 – handbok
33
Avancerat
Ändra kanalnamn
Kanalnamnet visas i startbilden och kan innehålla nio tecken. Om namnet innehåller fler än
nio tecken rullar hela namnet över bildens övre del, varefter kortnamnet visas. Du kan ändra
namnet så att det får t ex en lokal betydelse.
Tryck på MENU.
Välj CHANNEL > NAME.
Välj den kanal vi byta namn på.
Byt tecken med hjälp av kanalväljaren. Tryck på kanalväljaren för att välja tecken och
flytta markören till nästa teckenplats. Kanalnamnet kan högst innehålla nio tecken.
5. Välj något av följande alternativ för olika funktioner:
• Tryck på ab för att gå tillbaka till föregående tecken.
• CANCEL – gå tillbaka till föregående bild utan att spara dina ändringar.
6. Välj ACCEPT för att godkänna det namn du skrivit in.
1.
2.
3.
4.
Återsetälla fabriksinställningar
Di kan vid behov återställa radion till fabriksinställningar. När du gör detta försvinner alla
inställningar du gjort tidigare och alla anropsloggar. Registret och alla grupposter raderas
emellertid inte.
1.
2.
3.
4.
Tryck på MENU.
Välj SYSTEM > SYSTEM INFO.
Välj RESET.
Välj bland följande alternativ:
• YES – radion startas om och fabriksinställningarna återställs.
• NO – åtgärden avbryts och inga ändringar görs.
Funktionsprovning
1.
2.
3.
4.
34
Tryck på MENU.
Välj SYSTEM > SYSTEM INFO.
Välj TEST. En lista med olika alternativ öppnas.
Bläddra vid behov med pilknapparna.
VHF 300 – handbok
Bilaga
Bilaga
Larm och meddelanden
Nedanstående larm och systemmeddelanden finns i den här radion.
Batterilarm
Om spänningen blir högre än 15,8 eller lägre än 10 V dc visas meddelandet HÖG
SPÄNNING respektive LÅG SPÄNNING. Kontrollera kablarna om något av dessa
meddelanden visas.
Huvudenhet används
När huvudenheten används visas texten HUVUDENEHT VISAS i displayen på alla
anslutna handenheter (GHS). Bilden återgår till normalbild tre sekunder efter senaste åtgärd
på huvudenheten.
Externa handenheter kan inte bryta huvudenheten. Däremot kan en extern handenhet bryta
en annan handenhet.
WX (vädervarning)
Om du aktiverat värderlarmet och radio känner av en vädervarning växlar radion
automatiskt till den kanal vädersändningen sänds på. På sidan 11 finns mer information om
vädervarningar.
GPS-larm
När GPS-data från ett NMEA-nätverk eller positionsdata du skrivit in manuellt blir över
fyra timmar gammal avger detta larm en ljudsignal, samtidigt som meddelandet DATA
ÖVER 4 TIMMAR GAMMAL visas i fönstret.
• Välj IGNORE för att kvittera larmet och tysta signalen. Om du inte vidtar någon åtgärd
inom tre minuter väljs IGNORE automatiskt.
• Välj SET för att skriva in en ny position. På sidan 26 finns mer information om manuell
inskrivning av positionsdata.
Larm för ogiltig GPS-data
När GPS-data från ett NMEA-nätverk eller positionsdata du skrivit in manuellt blir över
23,5 timmar gammal visas meddelandet DATA IS INVALID i fönstret. Radion sänder inte
positionsuppgift baserad på data som är äldre än 23,5 5 timmar.
• Välj IGNORE för att radera den gamla positionsdatan. Texten NO GPS INFO visas i
fönstret. Om du inte vidtar någon åtgärd inom tre minuter väljs IGNORE automatiskt.
VHF 300 – handbok
35
Bilaga
• Välj SET för att skriva in en ny position. På sidan 26 finns mer information om manuell
inskrivning av positionsdata.
Spårning
Efter fem misslyckade försök att hämta positionsuppgifter från ett fartyg visas meddelandet
INGEN POS FÖR [FARTYGETS NAMN] i fönstret.
• Välj RETRY för att göra ett nytt försök att hämta positionsuppgifterna.
• Välj REMOVE för att inte ropa upp det aktuella fartyget igen. Om du inte vidtar någon
åtgärd inom tre minuter väljs REMOVE automatiskt.
Kanallista
De listor över USA-kanaler, kanadensiska kanaler och internationella kanaler som finns i
den här bilagan är endast avsedd som referensinformation. Det åligger alltid radiooperatören
att se till att de olika kanalerna används på det sätt som de lokala myndigheterna föreskriver.
USA-kanaler
På följande webbsida hittar du aktuell information om kanalernas användning i USA:
www.navcen.uscg.gov/marcomms/vhf.htm.
På Federal Communications Commission’s sida finns även en lista över de marina VHF-kanalerna:
http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_bandplan&id=ship_stations.
Denna lista innehåller ingen frekvensinformation, men väl fullständig information om
trafiken på de olika kanalerna.
VIKTIGT! På fritidsbåtar bör man i första hand använda kanaler som är avsedda för ickekommersiell trafik. Använd alltid kanal 16 för att ropa upp en annan station. Kanal 16 skall
också alltid användas för all nödtrafik. Kanal 13 är reserverad för kontakt med annat fartyg
med kollisionskurs. Alla fartyg med en löa på 20 m eller mer är skyldiga att även passa
kanal 13, förutom kanal 16, vid gång på USAs territorialvatten. FCC äger rätt att, i USA,
bötfälla användaren för felaktig användning av dessa kanaler.
Kanal- Sändning Mottagning Användare
nummer MHz
MHz
01A
156,050
156,050
Hamntrafik och kommersiell trafik, VTS (trafikövervakning)
Endast i New Orleans och nedre Mississippi
03A
156,150
156,150
Reserverad för statlig trafik
05A
156,250
156,250
Hamntrafik och trafikövervakning i Houston, New Orleans och
Seattle
6
156,300
156,300
Säkerhetstrafik mellan fartyg
07A
156,350
156,350
Kommersiell trafik
8
156,400
156,400
Kommersiell trafik (endast mellan fartyg)
36
VHF 300 – handbok
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Användare
nummer MHz
MHz
9
156,450
156,450
Anrop från fritidsbåtar, kommersiell och icke-kommersiell trafik
10
156,500
156,500
Kommersiell trafik
11
156,550
156,550
Kommersiell trafik, trafikövervakning inom vissa områden
12
156,600
156,600
Hamntrafik, trafikövervakning inom vissa områden
13
156,650
156,650
Säkerhetstrafik mellan fartyg. Fartyg med en löa på mer än 20
meter skall passa denna kanal när de befinner sig på USAs
territorialvatten.
14
156,700
156,700
Hamntrafik, trafikövervakning inom vissa områden
15
--
156,750
EPIRB (mottagning) Används av nödsändare som sänder
positionsdata, s k EPIRB.
16
156,800
156,800
Internationell nödtrafik, säkerhetstrafik och anrop. Fartyg som
enligt reglementet skall föra radio ombord, sjöräddningen och
de flesta kustradiostationer lyssnar alltid på denna kanal.
17
156,850
156,850
Statlig kontroll
18A
156,900
156,900
Kommersiell trafik
19A
156,950
156,950
Kommersiell trafik
20
157,000
161,600
Hamntrafik, duplex
20A
157,000
157,000
Hamntrafik
21A
157,050
157,050
Kustbevakningen i USA, endast
22A
157,100
157,100
Kustbevakningens samband och sjösäkerhetsmeddelanden
Meddelande aviseras på kanal 16.
23A
157,150
157,150
Kustbevakningen i USA, endast
24
157,200
161,800
Allmän trafik marina stationer
25
157,250
161,850
Allmän trafik marina stationer
26
157,300
161,900
Allmän trafik marina stationer
27
157,350
161,950
Allmän trafik marina stationer
28
157,400
162,000
Allmän trafik marina stationer
61A
156,075
156,075
Reserverad för statlig trafik
63A
156,175
156,175
Hamntrafik och kommersiell trafik, VTS (trafikövervakning)
Endast i New Orleans och nedre Mississippi
64A
156,225
156,225
Kustbevakningen, endast
65A
156,275
156,275
Hamntrafik
66A
156,325
156,325
Hamntrafik
67
156,375
156,375
Kommersiell trafik, trafik mellan fartyg på nedre Mississippi.
Endast trafik mellan fartyg
68
156,425
156,425
Icke-kommersiell trafik
VHF 300 – handbok
37
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Användare
nummer MHz
MHz
69
156,475
156,475
Icke-kommersiell trafik
70
156,525
156,525
Digitalt selektivt anrop
(röstkommunikation ej tillåten)
71
156,575
156,575
Icke-kommersiell trafik
72
156,625
156,625
Icke-kommersiell trafik mellan fartyg
73
156,675
156,675
Hamntrafik
74
156,725
156,725
Hamntrafik
77
156,875
156,875
Hamntrafik mellan fartyg
78A
156,925
156,925
Icke-kommersiell trafik
79A
156,975
156,975
Kommersiell trafik, icke-kommersiell på Stora sjöarna.
80A
157,025
157,025
Kommersiell trafik, icke-kommersiell på Stora sjöarna.
81A
157,075
157,075
Reserverad för statlig trafik i USA miljöskyddsoperationer
82A
157,125
157,125
Reserverad för statlig trafik i USA
83A
157,175
157,175
Kustbevakningen i USA, endast
84
157,225
161,825
Allmän trafik mellan marina stationer
85
157,275
161,875
Allmän trafik mellan marina stationer
86
157,325
161,925
Allmän trafik mellan marina stationer
87
157,375
161,975
Allmän trafik mellan marina stationer
88
157,425
162,025
Allmän trafik i närheten av kanadensiska gränsen
88A
157,425
157,425
Kommersiell trafik mellan fartyg
Bokstaven A indikerar att en internationell duplexkanal används som simplexkanal av
sändande fartygsstationer och att den kanalen därför inte används på samma sätt i USA som
vid internationell trafik. Kanaler märkta med ett A används generellt sett endast i USA och
är normalt inte tillåtna utanför USA.
Bokstaven B indikerar att en internationell duplexkanal används som simplexkanal av
sändande kustradiostationer. I USA används B-kanalerna på detta band för närvarande inte
för simplextrafik.
WX (väderkanaler)
Kanal
Frekvens (MHz)
WX1
162,55
WX2
162,4
WX3
162,475
WX4
162,425
38
VHF 300 – handbok
Bilaga
Kanal
Frekvens (MHz)
WX5
162,45
WX6
162,5
WX7
162,525
Kanadensiska kanaler
Kanal- Sändning Mottagning Typ av trafik
nummer MHz
MHz
Användare
01
156,050
160,650
PC
Allmän trafik
02
156,100
160,700
PC
Allmän trafik
03
156,150
160,750
PC
Allmän trafik
04A
156,200
156,200
PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land
och säkerhetstrafik: Kanadensiska
kustbevakningen, eftersök och räddning
04A
156,200
156,200
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik: Endast yrkesfiske.
05A
156,250
156,250
06
156,300
156,300
Alla områden Trafik mellan fartyg, icke-kommersiell trafik
och säkerhetstrafik: Får användas för trafik
mellan fartyg och flygplan i samband med
eftersök och räddning.
07A
156,350
156,350
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik
08
156,400
156,400
WC, EC
Trafik mellan fartyg, kommersiell trafik och
säkerhetstrafik: Även avsedd för trafik på
Winnipegsjön.
09
156,450
156,450
AC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och förhalning:
Får även användas för kommunikation med
flygplan och helikoptrar vid i huvudsak marina
insatser.
10
156,500
156,500
AC, GL
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik, säkerhetstrafik
och förhalning: Får också användas för
kommunikation med flygplan engagerade
i samordnade sök- och räddningsinsatser
och insatser i samband med bekämpning av
utsläpp.
11
156,550
156,550
PC, AC, GL
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och förhalning:
Används även vid lotsning
VHF 300 – handbok
Förhalning
39
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Typ av trafik
nummer MHz
MHz
Användare
12
156,600
156,600
WC, AC, GL
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och förhalning:
Hamntrafik, lotsinformation och meddelanden.
13
156,650
156,650
Alla områden Trafik mellan fartyg, kommersiell trafik, ickekommersiell trafik och förhalning: Reserverad
för navigationstrafik mellan fartyg, Max 1 watt
sändeffekt.
14
156,700
156,700
AC, GL
15
156,750
156,750
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och förhalning:
Alla trafik med max 1 watt sändeffekt. Får
även användas för intercom-trafik ombord.
16
156,800
156,800
Alla områden Internationell nödkanal, säkerhet och anrop
17
156,850
156,850
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och förhalning:
Alla trafik med max 1 watt sändeffekt. Får
även användas för intercom-trafik ombord.
18A
156,900
156,900
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik: Bogsering på
stillahavskusten
19A
156,950
156,950
Alla områden Trafik mellan fartyg och fartyg/land:
utom stillaReserverad för kanadensiska kustbevakningen
havskusten
19A
156,950
156,950
PC
20
157,000
161,600
Alla områden Fartyg/land, säkerhet och förhalning:
Hamntrafik, max 1 watt sändeffekt
21A
157,050
157,050
Alla områden Trafik mellan fartyg och fartyg/land:
Reserverad för kanadensiska kustbevakningen
21B
-
161,650
Alla områden Säkerhet: Meddelanden till sjöfaranden
22A
157,100
157,100
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik och
Icke-kommersiell trafik: Reserverad för
kommunikation mellan kanadensiska
kustbevakningen och icke-kanadensiska
kustbevakningsstationer.
23
157,150
161,750
PC
24
157,200
161,800
Alla områden Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
40
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och förhalning:
Hamntrafik, lotsinformation och meddelanden.
Trafik mellan fartyg och fartyg/land:
Reserverad för olika statliga organ
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik:
Även för trafik på farleder i inlandet i Brittiska
Columbia och på Yukon.
VHF 300 – handbok
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Typ av trafik
nummer MHz
MHz
Användare
25
157,250
161,850
PC
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik:
Även avsedd för trafik på Winnipegsjön.
25B
-
161,850
AC
Säkerhet: Meddelanden till sjöfaranden
26
157,300
161,900
Alla områden Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
27
157,350
161,950
AC, GL, PC
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
28
157,400
162,000
PC
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
28B
-
162,000
AC
Säkerhet: Meddelanden till sjöfaranden
60
156,025
160,625
PC
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
61A
156,075
156,075
PC
Trafik mellan fartyg och fartyg/land:
Reserverad för kanadensiska kustbevakningen
61A
156,075
156,075
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik: Endast yrkesfiske.
62A
156,125
156,125
PC
Trafik mellan fartyg och fartyg/land:
Reserverad för kanadensiska kustbevakningen
62A
156,125
156,125
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik: Endast yrkesfiske.
64
156,225
160,825
PC
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
64A
156,225
156,225
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik: Endast yrkesfiske.
65A
156,275
156,275
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och säkerhet:
Trafik i samband med eftersöks- och
sökinsatser och bekämpning av utsläpp på
Stora sjöarna. Bogsering på stillahavskusten
Hamntrafik på St. Lawrence-floden och
med max 1 watt sändeffekt. Fritidsfartyg på
inlandsvatten i Alberta, Saskatchewan och
Manitoba (dock inte Winnipegsjön och Red
River).
66A
156,325
156,325
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, ickekommersiell trafik och förhalning: Hamntrafik
på St. Lawrence-floden och Stora sjöarna och
med max 1 watt sändeffekt.
67
156,375
156,375
EC
67
156,375
156,375
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och säkerhet:
utom
Får också användas för kommunikation med
ostkusten
flygplan engagerade i samordnade sök- och
räddningsinsatser och insatser i samband med
bekämpning av utsläpp.
VHF 300 – handbok
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik: Endast yrkesfiske.
41
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Typ av trafik
nummer MHz
MHz
Användare
68
156,425
156,425
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land och ickekommersiell trafik: För småbåtshamnar och
båtklubbar
69
156,475
156,475
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik och icke-kommersiell trafik
utom
ostkusten
69
156,475
156,475
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik: Endast yrkesfiske.
71
156,575
156,575
PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, ickekommersiell trafik och förhalning
71
156,575
156,575
72
156,625
156,625
EC, PC
Trafik mellan fartyg, kommersiell och ickekommersiell trafik: Får även användas för
kommunikation med flygplan och helikoptrar
vid i huvudsak marina insatser. För
småbåtshamnar och båtklubbar på ostkusten
och Winnipegsjön
73
156,675
156,675
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik: Endast yrkesfiske
73
156,675
156,675
Alla områden Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och säkerhet:
utom
Får också användas för kommunikation med
ostkusten
flygplan engagerade i samordnade sök- och
räddningsinsatser och insatser i samband med
bekämpning av utsläpp.
74
156,725
156,725
EC, PC
77
156,875
156,875
78A
156,925
156,925
EC, PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik
79A
156,975
156,975
EC, PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik
80A
157,025
157,025
EC, PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik
81A
157,075
157,075
42
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och ickekommersiell trafik: För småbåtshamnar och
båtklubbar på ostkusten och Winnipegsjön
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
trafik, icke-kommersiell trafik och förhalning.
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, säkerhet
och förhalning Lotsning på stillahavskusten.
Hamntrafik på St. Lawrence-floden och Stora
sjöarna och med max 1 watt sändeffekt.
Trafik mellan fartyg och fartyg/land:
Kanadensiska kustbevakningen på
St. Lawrence-floden och Stora sjöarna.
VHF 300 – handbok
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Typ av trafik
nummer MHz
MHz
Användare
81A
157,075
157,075
PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
säkerhetstrafik: Reserverad för kanadensiska
kustbevakningen vid bekämpning av utsläpp
82A
157,125
157,125
PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
säkerhetstrafik: Reserverad för kanadensiska
kustbevakningen
82A
157,125
157,125
83
157,175
161,775
PC
Fartyg/land och säkerhet: Reserverad för
kanadensiska kustbevakningen
83A
157,175
157,175
EC
Trafik mellan fartyg och fartyg/land:
Kanadensiska kustbevakningen och andra
statliga organ
83B
-
161,775
AC, GL
Säkerhet: Meddelanden till sjöfaranden
84
157,225
161,825
PC
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
85
157,275
161,875
AC, GL, NL
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
86
157,325
161,925
PC
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
87
157,375
161,975
AC, GL, NL
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
88
157,425
162,025
AC, GL, NL
Trafik mellan fartyg och land och allmän trafik
Trafik mellan fartyg och fartyg/land:
Kanadensiska kustbevakningen på St.
Lawrence-floden och Stora sjöarna.
Förklaring
PC: stillahavskusten
EC (ostkusten): inklusive NL, AC och östra Arktis
WC (västkusten): Stillahavskusten, västra Arktis och
Athabasca-Mackenzie
NL: Newfoundland och Labrador
AC: Atlantkusten, Mexikanska golfen och St. Lawrencefloden upp till och inklusive Montreal
GL: Stora sjöarna (inklusive St. Lawrence uppströms
Montreal)
Alla områden: Inklusive ost- och västkusten
Internationella kanaler
Kanalnummer
Sändning Mottagning Användare
MHz
MHz
01
156,050
160,650
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
02
156,100
160,700
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
03
156,150
160,750
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
04
156,200
160,800
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
05
156,250
160,850
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
06
156,300
156,300
Trafik mellan fartyg
07
156,350
160,950
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
08
156,400
156,400
Trafik mellan fartyg
VHF 300 – handbok
43
Bilaga
Kanalnummer
Sändning Mottagning Användare
MHz
MHz
09
156,450
156,450
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
10
156,500
156,500
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
11
156,550
156,550
Hamntrafik och förhalning
12
156,600
156,600
Hamntrafik och förhalning
13
156,650
156,650
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
14
156,700
156,700
Hamntrafik och förhalning
15
156,750
156,750
Trafik mellan fartyg och intercom-trafik ombord med 1 watt
sändeffekt
16
156,800
156,800
Nöd- och säkerhetstrafik och anrop
17
156,850
156,850
Trafik mellan fartyg och intercom-trafik ombord med 1 watt
sändeffekt
18
156,900
161,500
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
19
156,950
161,550
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
20
157,000
161,600
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
21
157,050
161,650
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
22
157,100
161,700
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
23
157,150
161,750
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
24
157,200
161,800
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
25
157,250
161,850
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
26
157,300
161,900
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
27
157,350
161,950
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
28
157,400
162,000
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
60
156,025
160,625
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
61
156,075
160,675
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
62
156,125
160,725
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
63
156,175
160,775
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
64
156,225
160,825
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
65
156,275
160,875
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
66
156,325
160,925
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
67
156,375
156,375
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
68
156,425
156,425
Hamntrafik och förhalning
69
156,475
156,475
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
70
-
-
Reserverad för DSC
71
156,575
156,575
Hamntrafik och förhalning
44
VHF 300 – handbok
Bilaga
Kanalnummer
Sändning Mottagning Användare
MHz
MHz
72
156,625
156,625
Trafik mellan fartyg
73
156,675
156,675
Trafik mellan fartyg
74
156,725
156,725
Hamntrafik och förhalning
75
156,775
156,775
Hamntrafik och förhalning
76
156,825
156,825
Hamntrafik och förhalning
77
156,875
156,875
Trafik mellan fartyg
78
156,925
161,525
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
79
156,975
161,575
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
80
157,025
161,625
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
81
157,075
161,675
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
82
157,125
161,725
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
83
157,175
161,775
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
84
157,225
161,825
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
85
157,275
161,875
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
86
157,325
161,925
Allmänna meddelanden, hamntrafik och förhalning
87
157,375
157,375
Hamntrafik och förhalning
88
157,425
157,425
Hamntrafik och förhalning
VHF 300 – handbok
45
Bilaga
Tekniska specifikationer
VHF 300/300i – tekniska specifikationer
Mått: b × h × d: 248 × 180 × 64 mm
Vikt: 1,90 kg
Temperaturområde: från -10 till 50 ºC
Avstånd till kompass: 500 mm
Vattentäthet: IEC 60529 IPX7 (nedsänkning till en meter under vattnet under 30 minuter)
Antennanslutning: S0-239 (50 Ω)
Digitalt selektivt anrop: Klass D
Frekvensband: Alla USA-kanaler, kanadensiska och internationella marina kanaler,
10 NOAA-kanaler (NOAA-väder)
Max antennkänslighet: 9 dBi
Antennanslutningens impedans: 50 Ω
Strömförsörjning
Driftspänning: Från 10,8 till 15,6 V dc (båtbatteri på 12 V dc)
Ström:
Sändning (hög sändeffekt): 6 A max
Sändning (låg effekt): 2 A max
Sändare
Frekvensfel: ±500 Hz
Sändeffekt (vid 13,6 V dc):
Hög effekt: 25 W (23–25 W)
Låg effekt: 1 W (0,7-1 W)
Maxavvikelse: 5 kHz
Brum och brus: -40 dB eller mindre
Driftcykel: 5% sändning, 5% mottagning, 90% standby
Modulationsdistortion: 10% eller mindre
Närliggande kanaleffekt: -70 dBc eller mindre
Utstrålning genom ledning -36 dBm eller mindre
Mottagare
Ljuddistortion:mindre än 10%
Brum och brus: Mindre än -40 dB
Brusspärr: Mindre än 107 dBm vid noggrann inställning
46
VHF 300 – handbok
Bilaga
Kanalseparation: 70 dB eller mer
Reaktion på mottagna störsignaler: 70 dB eller mer
Intermodulationsreaktion: 70 dB eller mer
Ljud
Fullfunktionshandenhet:
Impedans: 4 Ω
Ineffekt: 4 W
Extern högtalare:
Uteffekt: 4 W (4 Ω max)
VHF 300/300i AIS – tekniska specifikationer
Mått: b × h × d: 248 × 180 × 64 mm
Vikt: 1,90 kg
Temperaturområde: från -10 till 50 ºC
Avstånd till kompass: 500 mm
Vattentäthet: IEC 60529 IPX7 (nedsänkning till en meter under vattnet under 30 minuter)
Antennanslutning: S0-239 (50 Ω)
Digitalt selektivt anrop: Klass D
Frekvensband: Alla USA-kanaler, kanadensiska och internationella marina kanaler,
10 NOAA-kanaler (NOAA-väder)
Max antennkänslighet: 9 dBi
Antennanslutningens impedans: 50 Ω
Strömförsörjning
Driftspänning: Från 10,8 till 15,6 V dc (båtbatteri på 12 V dc)
Ström:
Sändning (hög sändeffekt): 6 A max
Sändning (låg effekt): 2 A max
Sändare
Frekvensfel: ±500 Hz
Sändeffekt (vid 13,6 V dc):
Hög effekt: 25 W (23–25 W)
Låg effekt: 1 W (0,7–1 W)
Maxavvikelse: 5 kHz
Brum och brus: -40 dB eller mindre
VHF 300 – handbok
47
Bilaga
Driftcykel: 5% sändning, 5% mottagning, 90% standby
Modulationsdistortion: 10% eller mindre
Närliggande kanaleffekt: -70 dBc eller mindre
Utstrålning genom ledning -36 dBm eller mindre
Mottagare
Ljuddistortion:mindre än 10%
Brum och brus: Mindre än -40 dB
Brusnivå: Mindre än 107 dBm vid noggrann inställning av brusspärr
Kanalseparation: 70 dB eller mer
Reaktion på mottagna störsignaler: 70 dB eller mer
Intermodulationsreaktion: 70 dB eller mer
AIS-mottagare
Kanalseparation: 70 dB eller mer
Reaktion på mottagna störsignaler: 70 dB eller mer
Intermodulationsreaktion: 70 dB eller mer
Ljud
Fullfunktionshandenhet:
Impedans: 4 Ω
Ineffekt: 4 W
Extern högtalare:
Uteffekt: 4 W (4 Ω max)
VHF 300 och VHF 300 AIS – specifikationer för kringutrustning
Uteffekt anropshögtalare: 30 W max
Impedans anropshögtalare: 4 Ω
48
VHF 300 – handbok
Bilaga
NMEA (VHF 300 och VHF 300 AIS)
Inkommande NMEA0183-meningar stöds (NMEA 0183 version 3.01)
Mening
Definition
GGA
Fixdata från det globala positioneringssystemet
GLL
Geografisk position – latitud och longitud
GNS
Fixdata från GNSS
RMA
Rekommenderad minsta specifika Loran-C-data
RMB
Rekommenderad minsta navigationsinformation
RMC
Rekommenderad minsta specifika GNSS-data
Utgående NMEA0183-meningar stöds (NMEA 0183 version 3.01)
Mening
Definition
DSC
DSC-info
DSE
Utökad DSC
VDM*
AIS-information
Stöder NMEA2000-meningar
Mottagning
Sändning
059392
ISO-kvittering
059392
ISO-kvittering
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresshämtning
060928
ISO-adresshämtning
126208
Begäran, kommando,
bekräftelse via NMEA
126208
Begäran, kommando,
bekräftelse via NMEA
126464
PGN-lista
129026
kög/fög, snabb uppdatering
126996
Produktinfo
129029
GNSS-positiondata
129799
Radions frekvens/läge/effekt
129029
GNSS-positiondata
129799
Radions frekvens/läge/effekt
129808
DSC-anropsinfo
129038*
AIS klass A, positionsrapport
129039*
AIS klass B, positionsrapport
129040*
AIS-klass B, utökad
positionsrapport
129794*
AIS-klass A, statisk och
reserelaterad info
129798*
AIS SAR, positionsrapport från
flygplan
*endast modell VHF 300 AIS
VHF 300 – handbok
49
Bilaga
GHS 10 och GHS 10i Tekniska specifikationer
Mått: 161 × 71,6 × 42,8 mm
Vikt: 368 g
Temperaturområde: från -10 till 50 ºC
Avstånd till kompass: 500 mm
Vattentäthet: IEC 60529 IPX7 (nedsänkning till en meter under vattnet under 30 minuter)
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om det uppstår några frågor när du använder vår VHF-radio ur 300-serien.
Om du befinner dig i USA kan du gå till www.garmin.com/support eller kontakta Garmin på telefon (913) 397
82 00 eller (800) 800 10 20.
Om du befinner dig i Storbritannien kan du kontakta Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 00 00.
Om du befinner dig någon annanstans i Europa kan du gå in på www.garmin.com/support och klicka på
Kontaktsupport, där du hittar supportinformation, eller kontakta Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 870 850
12 41.
Skötsel
Höljet är tillverkat av högkvalitativt material och kräver inget annat underhåll än rengöring.
Rengöring
Gör ren apparatens utsida, utom fönstret, med en trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel och torka det torrt.
Undvik kemiska rengörings- och lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.
Rengöring av fönstret
Fönstrets ytbeläggning är antireflexbehandlad och känslig för hudfetter, vax och slipande rengöringsmedel.
Rengöringsmedel med amoniak, slipande ämnen eller fettlösande ämnen kan skada antireflexbeläggningen. Det
är mycket viktigt att fönstret rengöres med sådant medel som används till glasögon och som är särskilt avsett för
reflexhämmande beläggningar och en ren och noppfri rengöringsduk.
Vattentäthet
Den här radion är vattentätt enligt IEC-standarden 60529 IPX7. Detta innebär att det klarar nedsänkning till en
meters djup under 30 minuter. Längre tid under vatten kan leda till skador på radion. Om radion legat under
vatten skall det torkas ur och lufttorka innan den åter tas i bruk.
50
VHF 300 – handbok
Index
Index
1 W sändeffekt 8
16/9-läge 7
25 W sändeffekt 8
A
AIS 28
Aktivera spårning 22
Aktivera väderlarm 12
Ange ATIS-nummer 13
Ange MMSI-nummer 14-15
Anrop från logg 24
Anropshögtalare 9
Anropsloggar 23
ATIS 12
Automatisk mistsignal 10
Automatiskt kanalbyte 27
Automatiskt positionssvar 27
Autopilotfunktioner 29
Autostart 31
Avaktivera väderlarm 12
Avbryta automatiskt nödanrop 17
Avvisa nödanrop 17
B
Bakgrundsbelysning 31
Batterilarm 35
Brusspärr 4
Byta namn på kanal 34
Byta till väderkanal 11
D
Digitalt selektivt anrop 14-28
Display 2
Distans-/lokalmottagning 8
DSC 14-28
E
Enskilt anrop 18
Enskilt rutinanrop 20
F
Fabriksinställningar 34
Fart över grund 32
Fartenhet 33
Funktioner i-ii
Förbikoppla sändeffekten 1 watt 5
VHF 300 – handbok
G
GHS10 50
GPS-larm 35
Gruppanrop 18, 21
H
Hög sändeffekt 8
I
Intercom 9
Internationella kanaler 43
Justera brusspärren från handenhet 4
Justera brusspärren från basstation 4
Justera volymen från handenhet 4
Kanadensiska kanaler 39
Kanallista 38
Kontakt med Garmin 50
Kontrast 31
Kursbild 33
Känslighet 8
L
Larm för ogiltig GPS-data 35
Latitud och longitud 31
Låg sändeffekt 8
Lägga in fartyg i registret 24
Lägga till grupp 26
Lägga till registerpost 25
M
Manuell mistsignal 10
Manuell positionsinformation 26
Mistlur 10-12
Mistlursfrekvens 11
MMSI-filtrering över NMEA-nätverk 30
MMSI-format 23
MMSI-konfigurering 30
Mottagningskänslighet 8
N
NMEA 0183 eller NMEA 2000 30
NMEA0183-meningar 49
NMEA2000-meningar 49
NMEA-funktioner 29
NOAAs vädersändningar 11
Nödanrop 15-17
Nödanrop 20
51
Index
P
Passa alla kanaler 5
Passa flera kanaler 6
Passa minneskanaler 6
Passa sparade kanaler 6
Plotterfunktioner 29
Positionsbegäran 19, 21
Prioriterat anrop, alla fartyg 19, 20
Prova radio 34
R
Radiofunktioner i–ii
Reläat nödanrop 20
Rengöring av display 50
Rengöring av hölje 50
Repetera meddelande 6
Röstmeddelanden 28
S
Sammanfattning om handenhet 1
Sekundärt prioriterad kanal 7
Skaffa MMSI-format 14
Spara kanal 5
Spela upp kommmunikation 6
Språk 34
Spårning 21-22
Spårning 36
Strömförsörjning 4
Summervolym 31
Systemmeddelanden 35
Säkerhetsanrop, alla fartyg 19
Sända anropsuppgifter via NMEA 30
Sända från basstation 4
Sända från handenhet 4
Sända nödanrop med uppgift om mottagare 16
Sända nödanrop utan uppgift om mottagare 15
Sända position 21
Sändeffekt 8-9
Tidsformat 32
Tidsskillnad 32
Trekanalspassning 7
Tvåkanalspassning 7
U
USA-kanaler 36
UTC 32
V
Vattentäthet 50
VHF 300 46
VHF 300/300i AIS 47
Visa ATIS-nummer 13
Visa kurs över grund 32
Visa MMSI-format 15
Visa registerpost 25
Visa tiden 32
Väderkanlaer 38
Väderlarm 35
Vädervarning 11, 35
Välja anropskanal 19
Välja fartyg att spåra 22
Välja frekvensband 33
Välja kanal 4
Vänta på bekräftelse 17
Ä
Ändra i grupp 26
Ändra i registerpost 25
Ö
Öppna väderkanaler 11
T
Ta bort fartyg ur spårlistan 22
Ta bort grupp 26
Ta bort loggpost 24
Ta bort registerpost 25
Ta bort sparad kanalstatus 6
Ta emot bekräftelse 17
Ta emot distans-/lokalanrop 8
Ta emot gruppanrop 21
Test 34
52
VHF 300 – handbok
Den här apparaten är avsedd för användning i hela världen, inklusive följande europeiska länder:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
BE
EE
GR
LV
CY
FI
HU
LT
NL
SI
IS
BG
PL
ES
LI
RO
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Det här dokumentet är en svensk översättning av den engelska handboken till VHF 300
(Garmins beställningsnummer: 190-01098-00, utg B). Vid tveksamheter kan du alltid
använda den senaste engelska versionen som referenshandbok.
GARMIN PÅTAR SIG INGET SOM HELST ANSVAR FÖR NOGGRANNHETEN I DEN HÄR
SVENSKA HANDBOKEN OCH AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR HÄNDELSER SOM
FÖLJER AV BRISTER I HANDBOKEN.
Upphovsrätten tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag (© 2012)
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Juli 2012
Best.nr. 190-01098-39, utgåva A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising