Siemens | BIC830NC0 | Installation instructions | Siemens iQ700 Warming drawer studioLine Installation Instruction

Siemens iQ700 Warming drawer studioLine Installation Instruction
*9000955109*
Ø
Ú
Þ
é
â
Û
ì
Ù
í
×
Ý
ê
ó
î
ô
ù
÷
0RQWDJHDQOHLWXQJ
,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
1RWLFHGHPRQWDJH
,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
̲͉͇͓͇͕͔͕͔͉͓͆́͌̓̾̓ͅͅ
,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM
0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ
$VHQQXVRKMH
0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ
0RQWHULQJVDQYLVQLQJ
Ημπροςιυηώξνλνμρίες
0RQWDMN×ODYX]X
ΝομίρςρςοίκϊμЧπБίςκίο
㶛櫗渆䠠
PLQ
PP
"
de
)LWWHGXQLWV
7KHILWWHGFDELQHWPXVWQRWKDYHDEDFNSDQHOEHKLQGWKH
DSSOLDQFHV 7KHUH VKRXOG EH D JDS RI DW OHDVW PP EHWZHHQ WKH
ZDOODQGWKHFDELQHWEDVHDVZHOODVWKHUHDUSDQHORIWKHFDELQHW
VLWXDWHGDERYH
9HQWLODWLRQVORWVDQGLQWDNHRSHQLQJVPXVWQRWEHFRYHUHG
5HDGWKHLQIRUPDWLRQLQWKHLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVIRUWKH
DSSOLDQFHLQVWDOOHGDERYH
'R QRW LQVWDOO WKH DSSOLDQFH EHKLQG D GHFRUDWLYH SDQHO DV WKLV SXWV
WKHDSSOLDQFHDWULVNRIRYHUKHDWLQJ
Ø 0RQWDJHDQOHLWXQJ
'DVPVVHQ6LHEHDFKWHQ
(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV
'DV *HUlW GDUI QXU DQ HLQH YRUVFKULIWVPl‰LJ LQVWDOOLHUWH 6FKXW]NRQ
WDNW6WHFNGRVH DQJHVFKORVVHQ ZHUGHQ 'DV 9HUOHJHQ HLQHU 6WHFN
GRVHRGHU$XVWDXVFKGHU$QVFKOXVVOHLWXQJGDUIQXUYRP
(OHNWURIDFKPDQQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUHLQVFKOlJLJHQ9RU
VFKULIWHQDXVJHIKUWZHUGHQ
'DV*HUlWGDUIQXUPLWGHUPLWJHOLHIHUWHQ$QVFKOXVVOHLWXQJDQJH
VFKORVVHQZHUGHQ6WHFNHQ6LHGLH$QVFKOXVVOHLWXQJDQGHU*HUl
WHUFNVHLWHDQ
$QVFKOXVVOHLWXQJHQPLWYHUVFKLHGHQHQ6WHFNHUW\SHQVLQGEHLP
.XQGHQGLHQVWHUKlOWOLFK
.HLQH0HKUIDFKVWHFNHU6WHFNHUOHLVWHQXQG9HUOlQJHUXQJHQ
EHQXW]HQ%HLhEHUODVWXQJEHVWHKW%UDQGJHIDKU
:HQQGHU6WHFNHUQDFKGHP(LQEDXQLFKWPHKUHUUHLFKEDULVW
PXVVLQGHUIHVWYHUOHJWHQHOHNWULVFKHQ,QVWDOODWLRQHLQH7UHQQYRU
ULFKWXQJLQGHQ3KDVHQQDFKGHQ(LQULFKWXQJVEHVWLPPXQJHQYRU
JHVHKHQZHUGHQ
,QVHUWLQJWKHDSSOLDQFH )LJ
&RQQHFWWKHDSSOLDQFH$OLJQWKHDSSOLDQFHIOXVKLQWKHXQLWDQG
VFUHZLWILUPO\LQSODFH
1RWH 0DNHVXUHWKDWWKHFRQQHFWLQJFDEOHLVQRWWUDSSHGRU
NLQNHG
7KH FRQQHFWLQJ FDEOH PXVW QRW FRPH LQWR FRQWDFW ZLWK WKH UHDU DQG
EDVHRIWKHDSSOLDQFHDIWHULQVWDOODWLRQ
$OLJQLQJWKHDSSOLDQFH )LJ
,IWKHIURQWRIWKHDSSOLDQFHLVQRWIOXVKZLWKWKHDSSOLDQFHWKDWLV
LQVWDOOHGDERYHLWRQFHLWLVLQVWDOOHG\RXFDQDOLJQWKHIURQWRIWKH
GUDZHU
5HPRYHWKHDSSOLDQFHWKDWLVLQVWDOOHGDERYHWKHGUDZHU
8QGR WKH IDVWHQLQJ VFUHZV DW WKH VLGHV RI WKH GUDZHU DQG SXOO WKH
GUDZHURXWDWKLUGRIWKHZD\
8VHDQ$OOHQNH\WRWXUQWKHVHWVFUHZRQWKHXQGHUVLGHRIWKH
GUDZHU VL]H XQWLOWKHIURQWRIWKHDSSOLDQFHLVDOLJQHG
(LQEDXP|EHO
'HU(LQEDXVFKUDQNGDUIKLQWHUGHQ*HUlWHQNHLQH5FNZDQG
KDEHQ=ZLVFKHQ:DQGXQG6FKUDQNERGHQE]Z5FNZDQGGHV
GDUEHUOLHJHQGHQ6FKUDQNHVPXVVHLQ$EVWDQGYRQPLQG PP
HLQJHKDOWHQZHUGHQ
'LH/IWXQJVVFKOLW]HXQG$QVDXJ|IIQXQJHQGUIHQQLFKWYHUGHFNW
ZHUGHQ
+LHU]XDXFKGLH0RQWDJHDQOHLWXQJGHVGDUEHUOLHJHQGHQ*HUlWHV
EHDFKWHQ
'DV*HUlWQLFKWKLQWHUHLQHU'HNRUEOHQGHHLQEDXHQ(VEHVWHKW
*HIDKUGXUFKhEHUKLW]XQJ
fr
Þ 1RWLFHGHPRQWDJH
&RQVLJQHVjUHVSHFWHU
%UDQFKHPHQWpOHFWULTXH
/ DSSDUHLOGRLWrWUHUDFFRUGpLPSpUDWLYHPHQWjXQHSULVHGH
FRXUDQWGHVpFXULWpLQVWDOOpHGHPDQLqUHUpJOHPHQWDLUH6HXOXQ
pOHFWULFLHQ DJUpp HVW KDELOLWp j LQVWDOOHU RX j GpSODFHU XQH SULVH RX
jFKDQJHUOHFRUGRQGHEUDQFKHPHQWHQUHVSHFWDQWOHV
SUHVFULSWLRQVHQYLJXHXU
/ DSSDUHLOGRLWXQLTXHPHQWrWUHUDFFRUGpDXPR\HQGXFkEOHGH
UDFFRUGHPHQWIRXUQL&RQQHFWH]OHFkEOHGHUDFFRUGHPHQWVXUOH
SDQQHDXDUULqUHGHO DSSDUHLO
'HVFkEOHVGHUDFFRUGHPHQWDYHFGLIIpUHQWVW\SHVGHSULVHVRQW
GLVSRQLEOHVDXSUqVGXVHUYLFHDSUqVYHQWH
1HSDVXWLOLVHUGHPXOWLSULVHQLGHEDUUHWWHVGHFRQQH[LRQRXGH
UDOORQJHVpOHFWULTXHV(QFDVGHVXUFKDUJHLO\DULVTXHG LQFHQGLH
6LODSULVHQ HVWSOXVDFFHVVLEOHDSUqVO LQVWDOODWLRQXQV\VWqPH
FRXSHFLUFXLWGDQVOHVSKDVHVHVWjSUpYRLUGDQVO LQVWDOODWLRQj
FkEODJHIL[HFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVG LQVWDOODWLRQ
(LQVHW]HQGHV*HUlWHV %LOG
6FKOLH‰HQ6LHGDV*HUlWDQ*HUlWEQGLJLP0|EHODXVULFKWHQ
XQGIHVWVFKUDXEHQ
+LQZHLV $FKWHQ6LHGDUDXIGDVVGLH$QVFKOXVVOHLWXQJQLFKWHLQ
JHNOHPPWRGHUJHNQLFNWZLUG
'LH $QVFKOXVVOHLWXQJ GDUI QDFK GHP (LQEDX GLH 5FNVHLWH XQG GHQ
%RGHQGHV*HUlWHVQLFKWEHUKUHQ
$XVULFKWHQGHV*HUlWHV %LOG
:HQQGLH*HUlWHIURQWQDFKGHP(LQEDXQLFKWIOlFKHQEQGLJ]X
HLQHP GDUEHU HLQJHEDXWHQ *HUlW LVW N|QQHQ 6LH GLH 6FKXEODGHQ
IURQWDXVULFKWHQ
'DVEHUGHU6FKXEODGHHLQJHEDXWH*HUlWGHPRQWLHUHQ
'LHVHLWOLFKHQ%HIHVWLJXQJVVFKUDXEHQGHU6FKXEODGHO|VHQXQG
GLH6FKXEODGH]XHLQHP'ULWWHOKHUDXV]LHKHQ
'LH 6WHOOVFKUDXEH DQ GHU 8QWHUVHLWH GHU 6FKXEODGH PLW HLQHP ,Q
QHQVHFKVNDQWVFKOVVHO *U|‰H GUHKHQELVGLH*HUlWHIURQW
DXVJHULFKWHWLVW
0HXEOHG HQFDVWUHPHQW
/HPHXEOHG HQFDVWUHPHQWGRLWrWUHVDQVSDURLGHUULqUHO DSSDUHLO
(QWUHOHPXUHWOHEDVRXOHGRVGXPHXEOHSODFpDXGHVVXV
UHVSHFWHUXQHGLVWDQFHG DXPRLQV PP
/HV IHQWHV GH YHQWLODWLRQ HW OHV RULILFHV G DVSLUDWLRQ QH GRLYHQW SDV
rWUHUHFRXYHUWV
3RXUFHIDLUHUHVSHFWHUOHVLQVWUXFWLRQVGHPRQWDJHGHO DSSDUHLO
SODFpDXGHVVXV
1 LQVWDOOH]SDVO DSSDUHLOGHUULqUHXQHSODTXHGpFRUDWLYH,OH[LVWH
XQULVTXHGHVXUFKDXIIH
en
Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
<RXPXVWQRWHWKHIROORZLQJ
(OHFWULFDOFRQQHFWLRQ
7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHFRQQHFWHGWRDHDUWKLQJFRQWDFW
VRFNHWWKDWKDVEHHQFRUUHFWO\LQVWDOOHG$VRFNHWPXVWRQO\EH
LQVWDOOHGRUWKHSRZHUFDEOHUHSODFHGLIWKLVLVFDUULHGRXWE\D
TXDOLILHGHOHFWULFLDQDQGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHDSSURSULDWH
UHJXODWLRQV
7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHFRQQHFWHGXVLQJWKHSRZHUFDEOH
SURYLGHG&RQQHFWWKHSRZHUFDEOHWRWKHEDFNRIWKHDSSOLDQFH
&RQQHFWLQJ FDEOHV ZLWK YDULRXV SOXJ W\SHV DUH DYDLODEOH IURP DIWHU
VDOHVVHUYLFH
1RPXOWLSOXJVPXOWLSOHFRQQHFWRUVRUH[WHQVLRQOHDGVPD\EH
XVHG2YHUORDGLQJFDXVHVDULVNRIILUH
,IWKHSOXJFDQQRORQJHUEHUHDFKHGDIWHUWKHLQVWDOODWLRQD
SDUWLWLRQPXVWEHSURYLGHGLQWKHSKDVHVLQWKHSHUPDQHQW
HOHFWULFDOLQVWDOODWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWDOODWLRQ
UHJXODWLRQV
0LVHHQSODFHGHO DSSDUHLO ILJ
)HUPH]O·DSSDUHLO$OLJQH]O DSSDUHLOjIOHXUGDQVOHPHXEOHHW
YLVVH]
5HPDUTXH 9HLOOH]jFHTXHOHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQVHFWHXUQH
VRLWSDVSLQFpQLSOLp
/HFRUGRQG DOLPHQWDWLRQVHFWHXUQHGRLWSDVWRXFKHUOHIRQGQL
O DUULqUHGHO DSSDUHLODSUqVOHPRQWDJH
$OLJQHPHQWGHO DSSDUHLO ILJ
$SUqVOHPRQWDJHVLODIDoDGHGHO DSSDUHLOQ HVWSDVPRQWpHGH
PDQLqUHDIIOHXUDQWHDYHFXQDSSDUHLOHQFDVWUpDXGHVVXVYRXV
SRXYH]DMXVWHUODIDoDGHGXWLURLU
'pPRQWH]O DSSDUHLOPRQWpDXGHVVXVGXWLURLU
'HVVHUUH] OHV YLV GH IL[DWLRQ ODWpUDOHV GX WLURLU HW H[WUD\H] OH WLURLU
MXVTX jXQWLHUV
7RXUQH]ODYLVGHVHUUDJHFRQWUHODIDFHLQIpULHXUHGXWLURLUDYHF
XQHFOp$OOHQ WDLOOH MXVTX jFHTXHODIDoDGHGHO DSSDUHLOVRLW
DOLJQpH
nl
0RELOHGDLQFDVVR
,OPRELOHGDLQFDVVRGLHWURJOLDSSDUHFFKLQRQGHYHDYHUHXQD
SDUHWHSRVWHULRUH)UDODSDUHWHHLOIRQGRGHOPRELOHRODSDUHWH
SRVWHULRUHGHOPRELOHVXSHULRUHGHYHHVVHUYLXQDGLVWDQ]DGLPLQ
PP
/HIHVVXUHGLYHQWLOD]LRQHHOHDSHUWXUHG·DVSLUD]LRQHQRQGHYRQR
HVVHUHFRSHUWH
$WDOSURSRVLWRRVVHUYDUHOHLVWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
GHOO DSSDUHFFKLRVRSUDVWDQWH
1RQPRQWDUHO DSSDUHFFKLRGLHWURDXQSDQQHOORGHFRUDWLYR
6XVVLVWHLOSHULFRORGLVXUULVFDOGDPHQWR
é ,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
+LHURSGLHQWXWHOHWWHQ
(OHNWULVFKHDDQVOXLWLQJ
+HWDSSDUDDWPDJDOOHHQRSHHQJHDDUGHFRQWDFWGRRVZRUGHQ
DDQJHVORWHQGLHYROJHQVGHYRRUVFKULIWHQLVJHwQVWDOOHHUG+HW
DDQEUHQJHQYDQKHWVWRSFRQWDFWRIKHWYHUYDQJHQYDQGH
DDQVOXLWNDEHOPDJXLWVOXLWHQGZRUGHQXLWJHYRHUGGRRUHHQ
HOHNWULFLHQPHWLQDFKWQHPLQJYDQGHJHOGHQGHYRRUVFKULIWHQ
+HWDSSDUDDWPDJDOOHHQPHWGHPHHJHOHYHUGHDDQVOXLWNDEHO
ZRUGHQDDQJHVORWHQ6WHHNGHVWHNNHUYDQGHDDQVOXLWNDEHOLQGH
DFKWHUNDQWYDQKHWDSSDUDDW
$DQVOXLWOHLGLQJHQPHWYHUVFKLOOHQGHVWHNNHUW\SHQ]LMQYHUNULMJEDDU
ELMGHVHUYLFHGLHQVW
*HHQ PXOWLVWHNNHUV VWRSFRQWDFWGR]HQ RI YHUOHQJNDEHOV JHEUXLNHQ
%LMRYHUEHODVWLQJEHVWDDWKHWULVLFRYDQEUDQG
:DQQHHUGHVWHNNHUQDGHLQERXZQLHWPHHUWRHJDQNHOLMNLVPRHW
GHJHwQVWDOOHHUGHHOHNWULVFKHLQVWDOODWLHLQGHIDVHQYROJHQVGH
LQVWHOOLQJVYRRUVFKULIWHQZRUGHQYRRU]LHQYDQHHQVHSDUDWRU
,QVHULPHQWRGHOO DSSDUHFFKLR ILJ
&ROOHJDUH O DSSDUHFFKLR $OOLQHDUH H ILVVDUH O DSSDUHFFKLR D SDUL GHO
PRELOH
$YYHUWHQ]D $FFHUWDUVLFKHLOFDYRGLDOLPHQWD]LRQHQRQVLD
LPSLJOLDWRRSLHJDWR
'RSRLOPRQWDJJLRLOFDYRGLDOLPHQWD]LRQHQRQGHYHWRFFDUHOD
SDUWHSRVWHULRUHHLOIRQGRGHOO DSSDUHFFKLR
,QERXZPHXEHO
$OOLQHDPHQWRGHOO·DSSDUHFFKLR ILJ
'HLQERXZNDVWPDJDFKWHUGHDSSDUDWHQJHHQDFKWHUZDQG
KHEEHQ7XVVHQGHZDQGHQGHNDVWERGHPUHVSGHDFKWHUZDQG
YDQNDVWHUERYHQPRHWHHQDIVWDQGYDQPLQVWHQV PPZRUGHQ
DDQJHKRXGHQ
'HYHQWLODWLHVOHXYHQHQDDQ]XLJRSHQLQJHQPRJHQQLHWZRUGHQ
DIJHGHNW
+RXGXKLHUELMRRNDDQGHLQVWDOODWLHKDQGOHLGLQJYDQKHWDSSDUDDW
HUERYHQ
+HWDSSDUDDWQLHWLQERXZHQDFKWHUHHQGHFRUSODDW(UEHVWDDW
JHYDDUYDQRYHUYHUKLWWLQJ
6HODSDUWHIURQWDOHGHOO DSSDUHFFKLRGRSRLOPRQWDJJLRQRQq
DOOLQHDWDDXQDSSDUHFFKLRLQVWDOODWRDOGLVRSUDqSRVVLELOH
DOOLQHDUHODSDUWHIURQWDOHGHOFDVVHWWR
6PRQWDUHO DSSDUHFFKLRLQVWDOODWRVXOFDVVHWWR
6YLWDUHOHYLWLGLILVVDJJLRODWHUDOLGHOFDVVHWWRHGHVWUDUUH
TXHVW XOWLPRGLXQWHU]R
5XRWDUH OH YLWL GL UHJROD]LRQH VXOOD SDUWH LQIHULRUH GHO FDVVHWWR FRQ
XQDFKLDYHHVDJRQDOH GLPHQVLRQH ILQFKpODSDUWHIURQWDOH
GHOO DSSDUHFFKLRqDOOLQHDWD
es
$DQEUHQJHQYDQKHWDSSDUDDW $IE
Û ,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
6HGHEHWHQHUHQFXHQWD
6OXLW KHW DSSDUDDW $SSDUDDW JHOLMNOLJJHQG LQ KHW PHXEHO XLWOLMQHQ HQ
YDVWVFKURHYHQ
$DQZLM]LQJ /HW HURS GDW GH DDQVOXLWOHLGLQJ QLHW NQLNW RI LQJHNOHPG
UDDNW
'HDDQVOXLWOHLGLQJPDJQDGHLQERXZGHDFKWHUNDQWHQGHERGHP
YDQKHWDSSDUDDWQLHWUDNHQ
&RQH[LyQHOpFWULFD
(ODSDUDWRVRORSRGUiFRQHFWDUVHDXQDWRPDGHFRUULHQWHGH
LQVWDODFLyQUHJODPHQWDULD\SURYLVWDGHWRPDDWLHUUD/D
LQVWDODFLyQGHXQHQFKXIHRHOFDPELRGHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ
GHEHUHDOL]DUORVVLHPSUHXQWpFQLFRHOHFWULFLVWDH[SHUWR
FXPSOLHQGRFRQODVQRUPDVSHUWLQHQWHV
(ODSDUDWRVRORSXHGHFRQHFWDUVHFRQHOFDEOHGHFRQH[LyQ
VXPLQLVWUDGR&RQHFWDUHOFDEOHGHFRQH[LyQHQODSDUWHSRVWHULRU
GHODSDUDWR
3XHGHQDGTXLULUVHFDEOHVGHFRQH[LyQFRQGLYHUVRVWLSRVGH
FRQHFWRUHVDWUDYpVGHOVHUYLFLRGH$WHQFLyQDO&OLHQWH
1RXWLOL]DUHQFKXIHVP~OWLSOHVUHJOHWDVQLDODUJDGRUHV([LVWH
ULHVJRGHLQFHQGLRHQFDVRGHVREUHFDUJD
6HJ~QODQRUPDWLYDVLHOHQFKXIH\DQRHVDFFHVLEOHWUDVHO
PRQWDMH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD FRQ WRPD GH WLHUUD GHEHUi FRQVWDU
GHXQGLVSRVLWLYRGHVHSDUDFLyQHQODVIDVHV
8LWOLMQHQYDQKHWDSSDUDDW $IE
$OVKHWDSSDUDDWIURQWQDGHLQERXZQLHWJHOLMNOLJWPHWKHW
GDDUERYHQLQJHERXZGHDSSDUDDWGDQNXQWXKHWODGHQIURQW
XLWOLMQHQ
+HWERYHQGHODGHLQJHERXZGHDSSDUDDWGHPRQWHUHQ
'H ]LMGHOLQJVH EHYHVWLJLQJVVFKURHYHQ YDQ GH ODGH ORVGUDDLHQ HQ
GHODGHYRRUHHQGHUGHXLWWUHNNHQ
'HVWHOVFKURHIDDQGHRQGHUNDQWYDQGHODGHPHWHHQ
LQEXVVOHXWHO JURRWWH YDVWGUDDLHQWRWKHWDSSDUDDWIURQWLV
XLWJHOLMQG
it
0XHEOHVHPSRWUDGRV
(ODUPDULRHPSRWUDGRQRGHEHUiWHQHUQLQJ~QSDQHOSRVWHULRU
GHWUiV GHO DSDUDWR (QWUH OD SDUHG \ HO IRQGR GHO DUPDULR R HO SDQHO
SRVWHULRUGHODUPDULRVLWXDGRHQFLPDGHEHPDQWHQHUVHXQD
GLVWDQFLDPtQLPDGH PP
1RFXEULUODVUDQXUDVGHYHQWLODFLyQQLORVRULILFLRVGHDVSLUDFLyQ
5HVSHFWRDHVWRWHQHUHQFXHQWDWDPELpQODVLQVWUXFFLRQHVGH
PRQWDMHGHODSDUDWRVLWXDGRHQFLPD
1R LQVWDODU HO DSDUDWR GHWUiV GH XQ SDQHO GHFRUDWLYR ([LVWH ULHVJR
GHVREUHFDOHQWDPLHQWR
â ,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
3URFHGHUHQHOPRGRVHJXHQWH
$OODFFLDPHQWRHOHWWULFR
/ DSSDUHFFKLRSXzHVVHUHFROOHJDWRVRODPHQWHDXQDSUHVDFRQ
PHVVDDWHUUDLQVWDOODWDVHFRQGROHLVWUX]LRQL/RVSRVWDPHQWRGL
XQDSUHVDRODVRVWLWX]LRQHGHOFDYRGLDOODFFLDPHQWRSRVVRQR
HVVHUHHIIHWWXDWLXQLFDPHQWHGDXQHOHWWULFLVWDTXDOLILFDWRWHQHQGR
FRQWRGHOOHUHODWLYHLVWUX]LRQL
$OODFFLDUH O DSSDUHFFKLR HVFOXVLYDPHQWH PHGLDQWH LO FDYR IRUQLWR LQ
GRWD]LRQH &ROOHJDUH LO FDYR GL DOLPHQWD]LRQH DOOD SDUHWH SRVWHULRUH
GHOO DSSDUHFFKLR
,FDYLGLDOLPHQWD]LRQHVRQRGLVSRQLELOLFRQGLYHUVLWLSLGLSUHVH
SUHVVRLOVHUYL]LRDVVLVWHQ]DFOLHQWL
1RQXWLOL]]DUHSUHVHPXOWLSOHSUHVHDFLDEDWWDHSUROXQJKH,Q
FRQGL]LRQLGLVRYUDFFDULFRVXVVLVWHLOSHULFRORGLLQFHQGLR
6HGRSRLOPRQWDJJLRODVSLQDQRQqSLUDJJLXQJLELOHGXUDQWHOD
SRVDILVVDGHOO LQVWDOOD]LRQHHOHWWULFDSUHYHGHUHXQGLVSRVLWLYRGL
VHSDUD]LRQHQHOOHIDVLVHJXHQWLDOODGHWHUPLQD]LRQH
GHOO DOOHVWLPHQWR
,QWURGXFFLyQGHODSDUDWR )LJ
&RQHFWDU HO DSDUDWR $OLQHDU \ DWRUQLOODU HO DSDUDWR GH PDQHUD TXH
TXHGHDOLQHDGRFRQHOPXHEOH
1RWD 7HQHUFXLGDGRSDUDTXHHOFDEOHGHFRQH[LyQQRTXHGH
DSULVLRQDGRQLGREODGR
(OFDEOHGHFRQH[LyQQRGHEHHQWUDUHQFRQWDFWRFRQODSDUWH
SRVWHULRUQLHOIRQGRGHODSDUDWRXQDYH]ILQDOL]DGRHOPRQWDMH
1LYHODFLyQGHODSDUDWR )LJ
6L WUDV HO PRQWDMH OD SDUWH GHODQWHUD GHO DSDUDWR QR HVWi HQUDVDGD
FRQXQDSDUDWR\DLQVWDODGRVHSXHGHDMXVWDUHOFDMyQIURQWDO
'HVPRQWDUHODSDUDWRLQVWDODGRVREUHHOFDMyQ
$IORMDU ORV WRUQLOORV GH ILMDFLyQ ODWHUDOHV GHO FDMyQ \ H[WUDHU HO FDMyQ
KDVWDXQDWHUFHUDSDUWH
$SUHWDUHOWRUQLOORGHDMXVWHDODSDUWHLQIHULRUGHOFDMyQFRQXQD
OODYH $OOHQ WDPDxR KDVWD TXH OD SDUWH IURQWDO GHO DSDUDWR HVWp
DOLQHDGD
pt
̶͑›͕͉͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͑͊̿͌̀ ̨͋͌
̲͓̼͓͉͓̥͓͇͓͌̓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽͂͏͓͉͓͈͚̀͋͋̾͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽͑›͎̈́̓̀͑͒
͎͓̻͌͒͊›͈͉͈͈͇̀́̓͑͒̈́͒͆͌͑͒̀̈́͜͏̻
̷›͇͉͆͋͐͝ ̰͏͎̼͍͑͒̈́ ͌̀ ͋͆ ͉͇͋̀͂͗̈́̾ ̽ ͌̀ ͋͆͌ ͉͈͒͑̀͑͒̈́̾ ͎͒ ͉͈͎̀͊̓͜
͑͛͌̓̈́͑͆͐
̳͎͉͈͎̻͎̀͊̓͑͛͌̓̈́͑͆͐͋̈́͒͒͆͌͒͜›͎͇̼͒͆͑͆̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈̈́͒̀͌̀
͉͎͓̀͋›̻͑͒͆͌›̾͑͗›͓͊̈́͏̻͉͈͎̀͑͒͌›̻͎͓͉͓͒͒͆͐͑͑̈́̽͐
ì ,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
,QGLFDo}HVDUHVSHLWDU
/LJDomRHOpWULFD
2 DSDUHOKR GHYH VHU OLJDGR DSHQDV D XPD WRPDGD GH FRQWDFWR GH
VHJXUDQoDLQVWDODGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDV$
LQVWDODomRGHXPDWRPDGDRXVXEVWLWXLomRGRFDERGHOLJDomRVy
SRGHVHUIHLWDSRUXPHOHWULFLVWDFUHGHQFLDGRUHVSHLWDQGRDV
QRUPDVDSOLFiYHLV
2DSDUHOKRVySRGHVHUOLJDGRFRPRFDERGHOLJDomRIRUQHFLGR
,QWURGX]DRFDERGHOLJDomRQDSDUWHGHWUiVGRDSDUHOKR
&DERVGHOLJDomRFRPGLIHUHQWHVWLSRVGHILFKDHVWmRGLVSRQtYHLV
QD$VVLVWrQFLD7pFQLFD
1mRXWLOL]HILFKDVRXDGDSWDGRUHVP~OWLSORVQHPH[WHQV}HV(P
FDVRGHVREUHFDUJDH[LVWHSHULJRGHLQFrQGLR
6HDILFKDGHL[DUGHHVWDUGLVSRQtYHODSyVDPRQWDJHPQD
LQVWDODomRHOpWULFDIL[DpQHFHVViULRTXHHVWHMDSUHYLVWRXP
GLVSRVLWLYRGHFRUWHQDVIDVHVGHDFRUGRFRPDVUHJUDVGH
LQVWDODomR
̨͖͖͎͎͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͊͒̾͋͌̀ͅ ̨͋͌
̞͒̀͌͆͋›͏͎͈͑͒͌̽›͓͊̈́͏̻͓͉͓̻͎͒͆͐͑͑̈́̽͐͋̈́͒͒͆͌͒›͎͇̼͒͆͑͆̓̈́͌
͈͈͚̈́̾͌̀͑›͈̈́̓͆͋̈́͋̀̀›͚›̻͎͌͗͒›͎͇̼͓͉͓̈́͒͆͋͌͆͑͑̈́̽͋›͎͏̈́̾͒̈́͌̀
͓͇͓̈́͂͏̀͋͋̾͑̈́͒̈́͒͆͌͋›͏͎͈͑͒͌̽›͓͊̈́͏̻͎͓͓͒͑͏͒̀͏͈͎͛
̢›͎͓͑͌̀͏͎͎͎͋͊͂̽͑͒̈́͒͆͌͒›͎͇̼̈́͒͆͋͌͆›̻͌͗̀›͚͎͓͒͑͏̻͒͏͈
͓͉͓͑͑̈́̽
̫͛͑͒̈́ ͈͒͐ ›͓͊̈́͏͈͉̼͐ ́̾̓̈́͐ ͑͒̈́͏̼͗͑͆͐ ͎͓͒ ͓͑͏͒̀͏͈͎͛ ͉͈̀ ͒͏͍̀́̽͒̈́
̼͍͎͓͗͒͑͏̻͒͏͈͉̻͎̼̀͒͒͌̀͒͏͎̾͒
̤͓͏̾͑͒̈́͒͆́̾̓̀͏͇͈͉̻͛͋͑͆͐͑͒͆͌͒͗͋̈́͏͈̻͎͓͓͒͑͏͒̀͏͈͎̼͛͋̈́͌̀
͉͈͊̈́̓̾̈́͑͗͒̈́͏͈͉͎͍͎͓͛̈́̀͂͌͜ ̙͊͊̈́͌ ̼͇͎͋͂̈́͐ ̼͕͋͏͈͌̀
͓͇͓̈́͂͏͈̀͋͋͑͒̈́̾͆͋›͏͎͈͑͒͌̽›͓͊̈́͏̻͓͉͓͒͆͐͑͑̈́̽͐
ro
0yYHLVHPEXWLGRV
í ,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM
7UHEXLHVćUHVSHFWDŘLXUPćWRDUHOH
2DUPiULRSDUDPRQWDJHPSRUWUiVGRVDSDUHOKRVQmRSRGH
SRVVXLU XPD SDUHGH SRVWHULRU (QWUH D SDUHGH H D EDVH GR DUPiULR
RXDSDUHGHSRVWHULRUGRDUPiULRORFDOL]DGRSRUFLPDWHPTXH
H[LVWLUXPDGLVWkQFLDPtQLPDGHPP
$V UDQKXUDV GH YHQWLODomR H DV DEHUWXUDV GH DVSLUDomR QmR SRGHP
VHUWDSDGDV
5HVSHLWHWDPEpPDVLQVWUXo}HVGHPRQWDJHPGRDSDUHOKRTXH
ILFDSRUFLPDGHVWH
1mRPRQWHRDSDUHOKRDWUiVGHXPSDLQHOGHFRUDWLYR+iULVFRGH
DTXHFLPHQWRH[FHVVLYR
/LJXHRDSDUHOKR$OLQKHRDSDUHOKRUHQWHDRPyYHOHDSDUDIXVH
1RWD 3UHVWHDWHQomRSDUDTXHRFDERGHOLJDomRQmRILTXH
HQWDODGRQHPGREUDGR
$SyVDPRQWDJHPRFDERGHOLJDomRQmRSRGHWRFDUQDSDUWHGH
WUiVQHPQRIXQGRDSDUHOKR
5DFRUGXOHOHFWULF
$SDUDWXOSRDWHILFRQHFWDWGRDUODRSUL]ćFXFRQWDFWGHSURWHFŘLH
LQVWDODWćUHJXODPHQWDU,QVWDODUHDXQHLSUL]HVDXPRGLILFDUHD
FDEOXOXLGHFRQHFWDUHSRDWHILHIHFWXDWćGRDUGHFćWUHXQ
HOHFWULFLDQVSHFLDOL]DWFXUHVSHFWDUHDLQVWUXFŘLXQLORU
FRUHVSXQ]ćWRDUH
$SDUDWXOSRDWHILFRQHFWDWGRDUFXFDEOXOGHFRQHFWDUHOLYUDW
vPSUHXQćFXDFHVWD,QWURGXFHŘLFDEOXOGHFRQHFWDUHvQSDUWHD
SRVWHULRDUćDDSDUDWXOXL
&DEOXUL GH FRQHFWDUH FX GLYHUVH WLSXUL GH ILüH VH JćVHVF OD XQLWćŘLOH
VHUYLFHDELOLWDWH
1XXWLOL]DŘLüWHFKHUHPXOWLSOHUHJOHWHüLSUHOXQJLWRDUHÍQFD]GH
VXSUDVROLFLWDUHH[LVWćSHULFROGHLQFHQGLX
'DFćüWHFKHUXOQXPDLHVWHDFFHVLELOGXSćPRQWDMvQLQVWDODŘLD
HOHFWULFćSHUPDQHQWćWUHEXLHSUHYć]XWXQVHSDUDWRUGHID]H
FRQIRUPGLVSR]LŘLLORUFXSULYLUHODLQVWDODUH
$OLQKDPHQWRGRDSDUHOKR )LJ
0RELOćvQFRUSRUDWć
&RORFDomRGRDSDUHOKR )LJ
'XODSXOvQFRUSRUDWQXWUHEXLHVćDLEćQLFLXQSHUHWHSRVWHULRUvQ
VSDWHOHDSDUDWHORUÍQWUHSHUHWHüLED]DGXODSXOXLUHVSHFWLY
SHUHWHOH SRVWHULRU DO GXODSXOXL GH GHDVXSUD WUHEXLH Vć VH UHVSHFWH
RGLVWDQŘćGHFHOSXŘLQ PP
1XPRQWDŘLDSDUDWXOvQVSDWHOHXQHLXüLGHPRELOLHU
2ULILFLLOH GH DHULVLUH üL FHOH GH DVSLUDUH D DHUXOXL WUHEXLH Vć UćPkQć
QHDFRSHULWH
3HQWUXDFHDVWDUHVSHFWDŘLüLLQVWUXFŘLXQLOHGHPRQWDUHDOH
DSDUDWXOXLVLWXDWGHDVXSUD
1X PRQWDŘL DSDUDWXO vQ VSDWHOH XQXL SDQRX GHFRUDWLY ([LVWć ULVF GH
VXSUDvQFćO]LUH
6HDSyVDPRQWDJHPDSDUWHGDIUHQWHGRDSDUHOKRQmRILFDU
QLYHODGDUHODWLYDPHQWHDXPDSDUHOKRHPEXWLGRSRUFLPDSRGH
DOLQKDUDSDUWHGDIUHQWHGDJDYHWD
'HVPRQWHRDSDUHOKRHPEXWLGRSRUFLPDGDJDYHWD
6ROWH RV SDUDIXVRV GH IL[DomR ODWHUDLV GD JDYHWD H SX[H XP WHUoR
GDJDYHWDSDUDIRUD
*LUH R DSDUHOKR GH DMXVWH QD SDUWH GH EDL[R GD JDYHWD FRP XPD
FKDYH$OOHQ WDPDQKR DWpDSDUWHGDIUHQWHILFDUDOLQKDGD
el
Ù ̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
̥͖͕͝›͒̿›͇͋͏̓›͔͇͕͇͒͑̿͐
ÍQFDVWUDUHDDSDUDWXOXL ILJXUD
̪͍͇͕͔͌͒͋͌̀͞͏͇͔͉͆
̧͓͉͓͑͑̈́̽̈́›͈͒͏̼›͈͓͇͚͎͈̈́͒̀͌̀͑͌̓̈́̈́̾͋͌͑̈́͋̀›͏͎͉͎̾̀͑͛ͅ›͎͓
̧͈͉̼͔͎͓͉͎͈͎͚̈́̾͌̀̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌͆͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐̀͌͌͑͋͛͐͋̈́͒̀͒›͈͑͆
͈͋̀͐›͏͈͉̻͎͓͉͎͓̾̀͐̽͆̀͌͒̀͒͑͒̀͑͆͒̀͊͗̓̾͑͛͌̓̈́͑͆͐̈́ͅ›͈͒͏̼›͈̈́͒̀
͌̀›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͇͚͎͆̈́̾͋͌̀›͚̼͈͈͉͓̼͎͉͌̀͌̈́̓̈́͋͌͆͊̈́͒͏͎͚͎͊͂
̻͎͓͊̀͋́͌͌͒̀͐›͚͖͎͓͕͈͉͎͉͎͈͎͆͒͐͑̈́͒͛͐̀͌͌͑͋͛͐
̧͓͉͓͑͑̈́̽̈́›͈͒͏̼›͈͓͇͚͎͎͓̼͎͉͈͎̈́͒̀͌̀͑͌̓̈́̈́̾͋͌͋̈́͒͑͌͆͋͋͌̀͊̓͜
̲͓̼͎͉͈͎͑͛͌̓̈́͑͆͐͌̓͑͒̈́͒̀͊̓͑͛͌̓̈́͑͆͐͑͒͆͌͜›̾͑͗›͓͊̈́͏̻͒͆͐
͓͉͓͑͑̈́̽͐
̪͈̀͊̓̀͜ ͑͛͌̓̈́͑͆͐ ͋̈́ ͈͔͎̓̀͏͈͉͎̈́͒͛͐ ͒͛›͎͓͐ ͔͈͐ ͋›͎͏̈́̾͒̈́ ͌̀ ́͏̈́̾͒̈́
͓͑͒͆͌›͆͏͍͓̈́͑̾̀̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐›̈́͊̀͒͌͜
̬͕͆͏͈͎͆͑͋›͎͈̈́̾͒̈́›͎͊͛›͏͈̀ͅ›͕͈̽̈́͐›͏͈͉͈͌̀͋͜ͅ›̼̲̀͊̀͌͒̈́͐̈́ͅ
›̈́͏̾›͓͒͗͑͆›̈́͏͔͚͏͓͒͗͑͆͐›̻͏͕͈͉͓͎̈́̾͌̓͌͐›͓͏͉͈̻̀͂͐
̥̻͌ ͎͒ ͔͈͐ ̻͋̈́͒ ͒͆͌ ͎͒›͎͇̼͒͆͑͆ ̓̈́͌ ͈̈́̾͌̀ ›̼͎͊͌ ›͏͎͈͚͑͒ ›͏̼›͈̈́ ͑͒͆
͚͈͉͋͌͋͆͆͊̈́͒͏͈͉͉̻̽̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͌̀›͏͎̼́͊›͈͈͈̻͍̈́͒̀͋̀̓͒̀͆
͈͉͎̓̀›͈͔̻͈͔͎͓͉͎͈͎͉̻̽͐͑͒͐͑̈́͐͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐̀͌͌͑͋͛͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
&RQHFWDŘLDSDUDWXO$OLQLDŘLFRSODQDUDSDUDWXOvQPRELOćüLIL[DŘLO
IHUPvQüXUXEXUL
,QGLFDŘLH $YHŘLJULMćVćQXSULQGHŘLVDXVćvQGRLŘLFDEOXOGH
FRQHFWDUH
'XSćPRQWDMFDEOXOGHFRQHFWDUHQXWUHEXLHVćDWLQJćSDUWHDGLQ
VSDWHüLED]DDSDUDWXOXL
ÍQGUHSWDUHDDSDUDWXOXL ILJXUD
'DFćGXSćPRQWDUHSDUWHDIURQWDOćDDSDUDWXOXLQXVHDIOćOD
DFHODüLQLYHOFXDSDUDWXOPRQWDWGHDVXSUDSXWHŘLvQGUHSWDSDUWHD
IURQWDOćDVHUWDUHORU
'HPRQWDŘLDSDUDWXOPRQWDWGHDVXSUDVHUWDUXOXL
'HVILOHWDŘL üXUXEXULOH GH IL[DUH GLQ SćUŘLOH ODWHUDOH DOH VHUWDUXOXL üL
VFRDWHŘLVHUWDUXOvQSURSRUŘLHGHRWUHLPH
6WUkQJHŘLüXUXEXOGHUHJODUHGLQSDUWHDLQIHULRDUćDVHUWDUXOXLFX
DMXWRUXOXQHLFKHLKH[DJRQDOH GHGLPHQVLXQHD SkQćFkQG
SDUWHDIURQWDOćDDSDUDWXOXLHVWHvQGUHSWDWć
̨͏͕͈͎͇͑͋͋͘͝͏̓͏͕͖͍͑̾›͋̓
̳͎͎͈͕͈͚͎͎͓̻̈́͌͒͋̈́͌͌͒͊ͅ›͈̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈̼͕͈̈́͒̀͌̀̈́›̾͑͗̀›͚͈͒͐
͓͉͓̼͉̼͑͑̈́͐̀͌͌̀›͎͕̬͍͎͓͎͕͎͓͉͈͎͓̾͑͗͒̾͗͋̀̈́͒̀͛͒͒̾̀͒›̻͎͓͒
͎͓͎͓͒͌͒͊̀›͈͎͎͓͛̽͒›͎͈͕͎͎͓͎͓̾͑͗͒͋̀͒͐͒͌͒͊̀͜›͈͎͛›͎͓
́͏͉͈̾͑̈́͒̀̀›͚›̻͌͗›͏̼›͈̈́͌̀͒͆͏͇͆̈́̾͋̾̀̀›͚͎͓̻͕͈͎͑͒̀͑͆͒͊͑͒͌
PP
¨̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͉͓͔͇͎͎͈͕͈̼̈́͒̀͌̀̀͊͛͌͑͑͋͐̀̈́͏͈͎͉͈͑͋͛̀͒̀
͎̀͌̾͂͋̀͒̀̀͌̀͏͏͚͔͆͑͆͐
̤͈·͓͚̀͒›͏͎̼͍͈͎͓͑͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐͑͌̀͏͎͚͓͉͓͋͊͂͆͑͆͐͒͆͐͑͑̈́̽͐›͎͓
́͏͉͈̾͑̈́͒̀̀›͚›̻͌͗
̬͎͆͌͒›͎͇͓͉͓̈́͒̽͑̈́͒̈́͒͆͑͑̈́̽›̾͑͗̀›͚͈͈͉͎͈͉͋̀̓̀͑͋͆͒̽
̈́›̴̼͓͌̓͑͆›̻͏͕͈͉͓͎͓̈́̾͌̓͌͐›̈́͏͇̼͏͋̀͌͑͆͐
da
fi
× 0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ
Ý $VHQQXVRKMH
2YHUKROGI¡OJHQGHDQYLVQLQJHU
2WDVHXUDDYDWVHLNDWKXRPLRRQ
(OHNWULVNWLOVOXWQLQJ
$SSDUDWHWPnNXQWLOVOXWWHVWLOHQVLNNHUKHGVVWLNNRQWDNWVRPHU
WLOVOXWWHWHIWHUIRUVNULIWHUQH(QHYWIO\WQLQJDIVWLNGnVHQHOOHU
XGVNLIWQLQJ DI WLOVOXWQLQJVNDEOHW Pn NXQ XGI¡UHV DI HQ IDJXGGDQQHW
HOHNWULNHULKHQKROGWLOJ OGHQGHIRUVNULIWHU
$SSDUDWHWPnNXQWLOVOXWWHVPHGGHQOHYHUHGHWLOVOXWQLQJVOHGQLQJ
6WLNWLOVOXWQLQJVOHGQLQJHQLQGSnEDJVLGHQDIDSSDUDWHW
'HUInVWLOVOXWQLQJVOHGQLQJHUPHGIRUVNHOOLJHVWLNW\SHUKRV
NXQGHVHUYLFH
$QYHQG LNNH PXOWLVWLN HOOHU IRUO QJHUOHGQLQJHU 9HG RYHUEHODVWQLQJ
HUGHUIDUHIRUEUDQG
+YLVVWLNNHWLNNHHUWLOJ QJHOLJWHIWHULQVWDOODWLRQHQVNDOGHULHQ
IDVWHOHNWULVNLQVWDOODWLRQY UHPRQWHUHWHQDIEU\GHUDQRUGQLQJSn
IDVHUQHLKHQKROGWLOLQVWDOODWLRQVEHVWHPPHOVHUQH
: )DUHIRUHOHNWULVNVW¡G
.XQIRU'DQPDUN
$SSDUDWHURSWLOPDNV N: $ VHW\SHVNLOW
, 'DQPDUN HU DSSDUDWHW NXQ JRGNHQGW WLO EUXJ L IRUELQGHOVH PHG HQ
VWLNNRQWDNWW\SH(+YLVGHUNXQILQGHVHQVWLNNRQWDNWW\SH.Sn
WLOVOXWQLQJVVWHGHWVNDODSSDUDWHWWLOVOXWWHVPHGHQHJQHWDGDSWHU
.XQSnGHQQHPnGHNDQGHWVLNUHVDWDSSDUDWHWEOLYHUNRUUHNW
MRUGIRUEXQGHW'HQQHDGDSWHUNDQInVYLDNXQGHVHUYLFH
UHVHUYHGHOVQU HOOHUVRPHNVWUDWLOEHK¡U
6lKN|OLLWlQWl
/DLWWHHQ VDD OLLWWll DLQRDVWDDQ PllUl\VWHQPXNDLVHVWL DVHQQHWWXXQ
PDDGRLWHWWXXQSLVWRUDVLDDQ3LVWRUDVLDQSDLNDQPXXWWDPLQHQWDL
OLLWlQWlMRKGRQYDLKWRRQVDOOLWWXDYDLQDPPDWWLPDLVHOOH
VlKN|DVHQWDMDOOHMRQNDRQQRXGDWHWWDYDDVLDQRPDLVLD
PllUl\NVLl
/DLWWHHQVDDOLLWWllYDLQPXNDQDWRLPLWHWXQOLLWlQWlMRKGRQNDQVVD
.\WNHOLLWlQWlMRKWRODLWWHHQWDNDVLYXOOH
+XROWRSDOYHOXVWDRQVDDWDYDQDOLLWlQWlMRKWRMDHULSLVWRNHW\\SHLOOH
bOlNl\WlPRQLQDSDSLVWRNHWWDSLVWRNHOLVWRMDWDLMDWNRMRKWRMD
<OLNXRUPLWXVDLKHXWWDDSDORYDDUDQ
-RVSLVWRNNHHVHHQHLSllVHDVHQQXNVHQMlONHHQHQllNlVLNVL
NLLQWHlVlKN|OLLWlQWlRQYDUXVWHWWDYDDVHQQXVPllUl\VWHQ
PXNDLVHOODYDLKHMRKWRMHQNDWNDLVLPHOOD
.HLWWL|NDOXVWH
.DDSLVVDMRKRQODLWHDVHQQHWDDQHLVDDROODWDNDVHLQllODLWWHHQ
WDNDQD6HLQlQMD\OlSXROHOODROHYDQNDDSLQNDDSLQSRKMDQWDLMD
WDNDVHLQlQYlOLOOlWXOHHROODWLODDYlKLQWllQ PP
,OPDQNLHUWRDXNRWHLYlWVDDSHLWW\l
2WDWlVVlKXRPLRRQP\|V\OlSXROHOODROHYDQODLWWHHQ
DVHQQXVRKMH
bOlDVHQQDODLWHWWDVRPLVWHOHY\QWDDNVH9DDUDQDRQ
\OLNXXPHQHPLQHQ
/DLWWHHQDVHWWDPLQHQSDLNDOOHHQ NXYD
/LLWl ODLWH .RKGLVWD ODLWH VDPDDQ WDVRRQ NDOXVWHHQ NDQVVD MD NLHUUl
NLLQQL
+XRPDXWXV 9DUPLVWD HWWl OLLWlQWlMRKWR HL Mll SXULVWXNVLLQ WDL WDLWX
/LLWlQWlMRKWRHLVDDDVHQQXNVHQMlONHHQNRVNHWWDDODLWWHHQ
WDNDVLYXDHLNlSRKMDD
7\SH(
/DLWWHHQNRKGLVWDPLQHQ NXYD
7\SH.
-RVODLWWHHQHWXVLYXHLROHDVHQQXNVHQMlONHHQVDPDOODWDVROOD
\OlSXROHOOHDVHQQHWXQODLWWHHQNDQVVDYRLWVllWllODDWLNRQ
HWXOHY\l
,UURWDODDWLNRQ\OlSXROHOOHDVHQQHWWXODLWH
/|\VW\WlODDWLNRQVLYXLOODROHYDWNLLQQLW\VUXXYLWMDYHGlODDWLNNRD
NROPDQQHNVHQYHUUDQXORV
.LHUUl ODDWLNRQ DODVLYXOOD ROHYDD VllW|UXXYLD NXXVLRNRORDYDLPHOOD
NRNR NXQQHVODLWWHHQHWXOHY\RQNRKGLVWHWWXRLNHLQ
no
+YLVVWLNNHWLNNHHUWLOJ QJHOLJWHIWHULQVWDOODWLRQHQVNDOGHULHQ
IDVWHOHNWULVNLQVWDOODWLRQY UHPRQWHUHWHQDIEU\GHUDQRUGQLQJSn
IDVHUQHLKHQKROGWLOLQVWDOODWLRQVEHVWHPPHOVHUQH
$SSDUDWHURYHU N: $ VHW\SHVNLOW
$SSDUDWHWPnLNNHWLOVOXWWHVPHGVWLNNHWWLO
VLNNHUKHGVVWLNNRQWDNWHQ'HUHUIDUHIRUHOHNWULVNVW¡G$SSDUDWHW
Pn NXQ WLOVOXWWHV PHG HQ IDVW WLOVOXWQLQJ VRP NXQ Pn XGI¡UHV DI HQ
DXWRULVHUHWIDJPDQG
ê 0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ
'HWWHPnGXY UHRSSPHUNVRPSn
(OHNWULVNWLONREOLQJ
$SSDUDWHWPnEDUHNREOHVWLOHQIRUVNULIWVPHVVLJPRQWHUWMRUGHW
VWLNNRQWDNW0RQWHULQJDYVWLNNRQWDNWHOOHUXWVNLIWLQJDY
WLONREOLQJVOHGQLQJPnEDUHIRUHWDVDYHOHNWULNHURJDOOHJMHOGHQGH
UHJOHURJIRUVNULIWHUPnI¡OJHV
$SSDUDWHWVNDOEDUHNREOHVWLOPHGGHQPHGI¡OJHQGH
WLONREOLQJVOHGQLQJHQ6HWWLWLONREOLQJVOHGQLQJHQSnEDNVLGHQDY
DSSDUDWHW
7LONREOLQJVOHGQLQJHUPHGIRUVNMHOOLJHSOXJJW\SHUInVKRV
NXQGHVHUYLFH
%UXNLNNHIRUJUHQLQJHUNRQWDNWOLVWHUHOOHUVNM¡WHOHGQLQJHU
2YHUEHODVWQLQJNDQI¡UHWLOEUDQQIDUH
'HUVRPVW¡SVHOHWLNNHHUWLOJMHQJHOLJHWWHUPRQWHULQJPnGHWL
KHQKROGWLOUHJHOYHUNHWY UHHQVNLOOHEU\WHULIDVHQHLGHQIDVWH
HOHNWULVNHLQVWDOODVMRQHQ
,QGE\JQLQJVVNDEH
'HUPnLNNHY UHHQEDJY JEDJDSSDUDWHUQHL
LQGE\JQLQJVVNDEHW 0HOOHP Y J RJ VNDEVEXQG HOOHU EDJY JJHQ L
VNDEHWRYHQRYHUVNDOGHUY UHHQDIVWDQGSnPLQGVW PP
9HQWLODWLRQVnEQLQJHUQHRJLQGVXJQLQJVnEQLQJHUQHPnLNNH
G NNHVWLO
)¡OJRJVnPRQWHULQJVYHMOHGQLQJHQIRUGHWDSSDUDWGHUHU
LQGE\JJHWRYHQRYHU
$SSDUDWHWPnLNNHLQGE\JJHVEDJHWGHNRUDWLRQVSDQHO)DUHVRP
I¡OJHDIRYHURSKHGQLQJ
,QQE\JJLQJVHOHPHQWHU
,V WQLQJDIDSSDUDW ILJ
,QQE\JJLQJVVNDSHWVNDOLNNHKDEDNYHJJEDNDSSDUDWHQH0HOORP
YHJJHQRJVNDSEXQQHQHOOHUEDNYHJJHQWLOVNDSHWRYHUPnGHW
Y UHHQDYVWDQGSnPLQVW PP
9HQWLODVMRQVnSQLQJHQH RJ LQQVXJLQJVnSQLQJHQH Pn LNNH WLOGHNNHV
)¡OJPRQWHULQJVDQYLVQLQJHQWLODSSDUDWHWRYHU
$SSDUDWHWPnLNNHPRQWHUHVEDNHWS\QWHGHNVHO'HWHUIDUHIRU
RYHURSSKHWLQJ
7LOVOXWDSSDUDWHW,QGMXVWHUDSSDUDWHWVnGHWIOXJWHUPHG
LQGE\JQLQJVP¡EOHWRJVNUXGHWIDVW
%HP UN 3DVSnDWWLOVOXWQLQJVOHGQLQJHQLNNHNRPPHULNOHPPH
HOOHUInUNQ N
(IWHULQGE\JQLQJHQPnWLOVOXWQLQJVOHGQLQJHQLNNHEHU¡UHEDJVLGHQ
HOOHUEXQGHQDIDSSDUDWHW
,QGMXVWHULQJDIDSSDUDWHW ILJ
6HWWLQQDSSDUDWHW ELOGH +YLVDSSDUDWHWVIURQWLNNHIOXJWHUPHGDSSDUDWHWRYHQRYHUHIWHU
LQGE\JQLQJHQNDQVNXIIHQVIURQWLQGMXVWHUHV
$IPRQWHUGHWDSSDUDWGHUHULQGE\JJHWRYHUVNXIIHQ
6NUXEHI VWLJHOVHVVNUXHUQHLVLGHQXGRJWU NVNXIIHQHQ
WUHGMHGHOXG
'UHM VWLOOHVNUXHQ Sn XQGHUVLGHQ DI VNXIIHQ PHG HQ XQEUDNRQ¡JOH
VW¡UUHOVH LQGWLODSSDUDWHWVIURQWHULQGMXVWHUHW
.REOHWLODSSDUDWHW-XVWHUDSSDUDWHWVOLNDWGHWHULSODQPHG
NM¡NNHQHOHPHQWHWRJVNUXGHWIDVW
0HUN 3DVVSnDWWLONREOLQJVOHGQLQJHQLNNHNOHPPHVHOOHUInU
NQHNN
7LONREOLQJVOHGQLQJHQPnLNNHEHU¡UHEDNVLGHQRJEXQQHQDY
DSSDUDWHWHWWHUPRQWHULQJ
-XVWHULQJDYDSSDUDWHW ELOGH ΢πρίμναιίξοηΰνοί οηπ
'HUVRP DSSDUDWIURQWHQ HWWHU PRQWHULQJ LNNH HU L SODQ PHG HW DQQHW
DSSDUDWHWRYHUVHJNDQGXMXVWHUHVNXIIIURQWHQ
'HPRQWHUGHWDSSDUDWHWVRPHUPRQWHUWRYHUVNXIIHQ
/¡VQH IHVWHVNUXHQH Sn VLGHQH DY VNXIIHQ RJ WUHNN VNXIIHQ XW PHG
HQWUHGMHGHO
9ULSnVWLOOVNUXHQSnXQGHUVLGHQDYVNXIIHQYHGKMHOSDYHQ
XQEUDNRQ¡NNHO VW¡UUHOVH KHOWWLODSSDUDWIURQWHQHUMXVWHUW
ΙθήδεψρβμίικβΫθκΌυκθάηωγμίικβΫθκαΪιθήεβπθλζίΫίεφψβ
αΪξβδλβκνγμί
΢ιίζίμηδ ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυλίμίάθγικθάθήηίΫυεαΪΰΪμ
βεβλθέηνμ
ΙθλείνλμΪηθάδβλίμίάθγικθάθήηίήθεΰίηλθικβδΪλΪμφλωλ
αΪήηίγιθάίκοηθλμφψβήηθζικβΫθκΪ
Αϊοίαμηαίμηδξοηΰνοί οηπ
sv
ΏλεβιθλείάλμκΪβάΪηβωιίκίήηωωιΪηίεφωσβδΪήεωιθήθέκίάΪ
ιθλνήυβιθάίκοηθλμφνλμΪηθάείηηθέθάυςίικβΫθκΪηΪοθήωμλω
ηΪκΪαηυονκθάηωοζθΰηθθμκίένεβκθάΪμφιίκίήηψψιΪηίεφ
ωσβδΪ
ΎίζθημβκνγμίικβΫθκνλμΪηθάείηηυγηΪήωσβδθζήεω
ιθήθέκίάΪιθλνήυ
ΌυάίκηβμίΫθδθάυίάβημυδκίιείηβωωσβδΪήεωιθήθέκίάΪβ
άυήάβηφμίίέθηΪθήηνμκίμφ
ΙθάθκΪρβάΪγμίμθκπθάυζςίλμβέκΪηηυζδεψρθζ κΪαζίκ
κίένεβκθάθρηυγάβημηΪηβΰηίγλμθκθηίωσβδΪήεωιθήθέκίάΪ
ήθ μίο ιθκ ιθδΪ ιίκίήηωω ιΪηίεφ ικβΫθκΪ ηί Ϋνήίμ νλμΪηθάείηΪ
κθάηθ
ó 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ
9LNWLJW
(ODQVOXWQLQJ
'XInUEDUDDQVOXWDHQKHWHQWLOOUlWWLQVWDOOHUDGHMRUGDGHHOXWWDJ
'HWlUEDUDEHK|ULJHOHNWULNHUVRPInULQVWDOOHUDXWWDJHOOHUE\WD
VODGGHQOLJWJlOODQGHI|UHVNULIWHU
$QVOXW EDUD HQKHWHQ PHG GHQ PHGI|OMDQGH VODGGHQ 6lWW L VODGGHQ
SnHQKHWHQVEDNVLGD
'HWILQQVVODGGDUPHGROLNDNRQWDNWW\SHUKRVVHUYLFH
'XInULQWHDQYlQGDQnJUDJUHQXWWDJVODGGRVRUHOOHU
I|UOlQJQLQJVVODGGDU%UDQGIDUDYLG|YHUEHODVWQLQJ
2PGHWLQWHJnUDWWQnNRQWDNWHQHIWHULQE\JJQDGVnPnVWHGHQ
IDVWDLQVWDOODWLRQHQKDHQIDVDYVNLOMDUHHQOLJWI|UHVNULIWHUQD
tr
ô
0RQWDMN×ODYX]X
'LNNDWHGLOHFHNKXVXVODU
$QVOXWHQKHWHQ5LNWDHQKHWHQSODQLVWRPPHQRFKVNUXYDIDVW
$QYLVQLQJ 6HWLOOVnDWWVODGGHQLQWHEOLUNOlPGHOOHUYHFNDG
6ODGGHQ InU LQWH KD NRQWDNW PHG HQKHWHQV EDNVLGD RFK ERWWHQ HIWHU
LQE\JJQDGHQ
(OHNWULNEDùODQW×V×
&LKD]VDGHFHNXUDOODUDX\JXQRODUDNNXUXOPXüNRUXPDO×NRQWDN
SUL]HWDN×OPDO×G×U3UL]LQG|üHQPHVLYH\DEDùODQW×KDWW×Q×Q
GHùLüWLULOPHVL\DOQ×]FDX]PDQHOHNWULNWHNQLV\HQOHULWDUDI×QGDQ
\UUONWHNLNDQXQODUGLNNDWHDO×QDUDNJHUoHNOHüWLULOPHOLGLU
&LKD]\DOQ×]FDELUOLNWHWHVOLPHGLOHQEDùODQW×NDEORVXLOH
EDùODQPDO×G×U%DùODQW×NDEORVXQXFLKD]×QDUNDWDUDI×QDWDN×Q×]
)DUNO×ILüWLSOHULQHVDKLSEDùODQW×NDEORODU×PüWHULKL]PHWOHULQGHQ
WHPLQHGLOHELOLU
dRNOX SUL]OHU ILü EORNODU× YH X]DWPD NXOODQPD\×Q×] $ü×U× \NOHQPH
GXUXPXQGD\DQJ×QWHKOLNHVLV|]NRQXVXGXU
0RQWDMVRQUDV×QGDILüHDUW×NHULüLOHPH\HFHNVHVDELWG|üHQHQ
HOHNWULNWHVLVDW×QGDNXUXOXPüDUWODU×QDX\JXQRODUDNID]ODELU
NHVPHWHUWLEDW×WDN×OPDO×G×U
5LNWDHQKHWHQ ELOG
*|PPHPRELO\D
bUHQKHWHQVIURQWLQWHLSODQPHGRYDQOLJJDQGHLQE\JJQDGVHQKHW
HIWHULQE\JJQDGHQVnNDQGXULNWDOnGIURQWHQ
'HPRQWHUDLQE\JJQDGVHQKHWHQ|YHUOnGDQ
/RVVDOnGDQVVLGRIlVWVNUXYDURFKGUDXWOnGDQHQWUHGMHGHO
6NUXYD Sn VWlOOVNUXYHQ Sn OnGXQGHUVLGDQ PHG LQVH[Q\FNHO QU WLOOVOnGIURQWHQlUULNWDG
*|PPHGRODSWDFLKD]ODU×QDUNDWDUDI×QGDDUNDGXYDUROPDPDO×G×U
'XYDUODGRODS]HPLQLYH\DGRODE×QDUNDGXYDU×DUDV×QGDHQD]
PP OLNELUPHVDIHE×UDN×OPDO×G×U
+DYDODQG×UPDNDSDù×Q×QYHKDYDJLULüGHOLùLQLQ]HUL
|UWOPHPHOLGLU
/WIHQFLKD]×QVWQGHNLPRQWDMN×ODYX]XQDGLNNDWHGLQL]
&LKD]× ELU GHNRU NDSDù×Q×Q DUNDV×QD PRQWH HWPH\LQL] $ü×U× ×V×QPD
QHGHQL\OHWHKOLNHROXüWXUXU
6NnSVWRPPH
6WRPPHQInULQWHKDQnJRQU\JJEDNRPHQKHWHUQD'HWVNDYDUD
PLQPPVSDOWPHOODQYlJJHQRFK|YHUVNnSHWVVNnSERWWHQ
UHVSU\JJ
9HQWLODWLRQVRFKLQWDJV|SSQLQJDUInULQWHEOL|YHUWlFNWD
)|OMlYHQPRQWHULQJVDQYLVQLQJHQWLOOGHQ|YHUOLJJDQGHHQKHWHQ
0RQWHUDLQWHHQKHWHQEDNRPGHNRUSDQHO5LVNI|U|YHUKHWWQLQJ
6lWWDLHQKHWHQ ELOG
ru
î Ημπροςιυηώξνλνμρίες
&LKD]×Q\HUOHüWLULOPHVL 5HVLP
Μίφρνπκδγςδρνΰοίρηρϋαμηλίμηδ
&LKD]×EDùOD\×Q×]&LKD]×PRELO\DLOHD\Q×KL]D\DJHWLULQL]YH
YLGDODUODVDELWOH\LQL]
%LOJL %DùODQW×KDWW×Q×QV×N×üPDPDV×QDYH\DNDWODQPDPDV×QD
GLNNDWHGLQL]
%DùODQW×KDWW×PRQWDMVRQUDV×QGDDUDWDUDIDYHFLKD]×QWDEDQ×QD
WHPDVHWPHPHOLGLU
Ξνγικύφδμηδιόκδιρονπδρη
ΙκβΫθκζθΰηθιθήδεψρΪμφδλίμβμθεφδθρίκίαικΪάβεφηθ
νλμΪηθάείηηνψκθαίμδνλαΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζΙίκίηθλ
κθαίμδββεβαΪζίηΪλίμίάθέθικθάθήΪήθεΰηυάυιθεηωμφλω
μθεφδθδάΪεβξβπβκθάΪηηυζχείδμκβδθζλνρϋμθζλνσίλμάνψσβο
ικίήιβλΪηβγ
ΙκβΫθκ ζθΰηθ ιθήδεψρΪμφ δ λίμβ μθεφδθ ιθλκίήλμάθζ άοθήωσίέθ
άδθζιείδμιθλμΪάδβλίμίάθέθικθάθήΪΙθήλθίήβηβμίλίμίάθγ
ικθάθήδαΪήηίγλμίηδίικβΫθκΪ
Λίμίάυί ικθάθήΪ λθ ςμίιλίεφηυζβ άβεδΪζβ κΪαηυο μβιθά ζθΰηθ
ικβθΫκίλμβρίκίαλίκάβληνψλενΰΫν
ΗίβλιθεφανγμίμκθγηβδβκΪαάίμάβμίεββνήεβηβμίεβΙκβ
ιίκίέκναδίλνσίλμάνίμθιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
ΏλεβιθλείνλμΪηθάδβικβΫθκΪήθςμίιλίεφηθγάβεδβ
ηίάθαζθΰηθΫνήίμήθΫκΪμφλωμθάνλμΪηθάείηηθζηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηββήθεΰίηΫυμφικίήνλζθμκίηλιίπβΪεφηυγ
άυδεψρΪμίεφήεωκΪαζυδΪηβωάξΪαΪολθέεΪληθνλεθάβωζ
ζθημΪΰΪ
&LKD]×QKL]DODQPDV× 5HVLP
0RQWDMVRQUDV×QGDFLKD]×Q|QWDUDIׁVWHPRQWHHGLOHQFLKD]LOH
D\Q×KL]DGDGHùLOVHoHNPHFHQLQ|QWDUDI×Q×KL]DOD\DELOLUVLQL]
dHNPHFH]HULQHWDN×ODQFLKD]×V|NQ]
dHNPHFHQLQ\DQVDELWOHPHYLGDODU×Q×JHYüHWLQL]YHoHNPHFH\L
oWHELULNDGDUG×üDU×oHNLQL]
dHNPHFHQLQDOWWDUDI×QGDQD\DUYLGDV×ELULoDOW×JHQDQDKWDUOD
ER\XW oHYLUHUHN FLKD]×Q |Q WDUDI×Q×Q KL]DODQPDV×Q× VDùOD\×Q×]
Λδΰδκϋγκώαπροίηαίμηώ
ΝςδΪξΪήεωάλμκΪβάΪηβωηίήθεΰηθΫυμφαΪήηίγλμίηδβΖίΰήν
λμίηθγβηβΰηίγιθεδθγβεβαΪήηίγλμίηδθγςδΪξΪ
νλμΪηθάείηηθέθηΪήικβΫθκθζηίθΫοθήβζθθλμΪάβμφαΪαθκζβη
ζζ
ΌίημβεωπβθηηυίικθκίαβαΪδκυάΪμφαΪικίσΪίμλω
ΎεωχμθέθλθΫεψήΪγμίμΪδΰίβηλμκνδπβψιθζθημΪΰν
νλμΪηθάείηηθέθάυςίικβΫθκΪ
ΗίνλμΪηΪάεβάΪγμίικβΫθκαΪήίδθκΪμβάηθγηΪδεΪήδθγΌ
ικθμβάηθζλενρΪίάθαηβδηίμθιΪληθλμφιίκίέκίάΪ
kk
uk
zh
ù ΝομίρςρςοίκϊμЧπБίςκίο
÷ 㶡櫝渌䠦
ΝπϊμϊδπιδοςБίεδρ
䊺䇗窍仺䌡〝㐩ゝ窋넬
άκδιροεδκϕπϕμδБνπς
΋ТεЌТκυεЄυμίδίκίΰίείκΫθγυηςΪθκηΪμυεЄΪηЌθκЄΪεЄΪη
δθημΪδμϐκθαίμδΪλυηΪЌθλυενυζРζδϐηΚθαίμδΪηυδєςϐκνηίζίλί
μθЌ δΪΫίεϐη ΪεζΪλμυκνήυ μίδ ЌΪηΪ χείδμκ ζΪζΪηυ μβϐλμϐ αΪДήΪκήυ
ίλδίκϐιθκυηήΪνδίκίδ
ЋТκυεЄυηυμίδΰίμδϐαϐεέίηЌθλνλυζυηΪЌθλνζРζδϐηЋθλυεΪμυη
λυζυЌТκυεЄυΪκμυηΪλΪευДυα
ЋθλνλυζήΪκυημРκεϐΪγυκμРκείκϐζίηΫϐκέίλίκάβλμϐδЌυαζίμ
δєκλίμνЌυαζίμϐηήίΪενζРζδϐη
ΏςЌΪηήΪγδєιδθημΪδμμϐδΪγυκΪγυκЌΪευΫυζίηТαΪγμЌυςμΪκ
ιΪγήΪεΪηΫΪДυα ΢ΪζΪήΪη μυλ ΰРδμίν ΫΪκυλυηήΪ єκμ ςυЄν ЌΪνιϐ
ΫΪκ
ΏέίκΪγυκЄΪθκηΪμνήΪηλθДΰίμϐιΫθεζΪλΪμТκΪЌμυθκηΪμυεЄΪη
χείδμκΰΪΫήυЄυηήΪξΪαΪεΪκήΪЄυΪΰυκΪμνЌТκΪευηθκηΪμν
ίκίΰίείκϐΫθγυηςΪθκυηήΪνЌΪΰίμ
均並燰䖷
坍㢀㘂挕燶䖽搋㶡櫝䵻媆墜䖽㥈毾勑䗪䂿Ꭾ㶡櫝䗪䂿䐮䤌䕺燶䖽坍
愞㘂挕坉㗮䆯潜潀墜坍㿽䔡卿爚䅫墜仭毜䥽燳橤㶡櫝Ꭾ
䇝窓㘂㆗址䑘䗨ㆳ墜坍愞燶䖽坍㢀Ꭾ㸞坍储惗燶䖽搋坍㢀墜拤祺Ꭾ
㝆㘦䤥㒹猀砀げ䋀䗨ㆳ䀾䤡㘜寥䗪㭌库㦣墜坍储惗Ꭾ
渏㔗㆗址㬲䗪㭌熄䖽㭌Ꭽ坍储䦗䐮䓮惗䦗Ꭾ營熕ㄲ㸔搌奘劃㖉碁Ꭾ
㮚䦴㶡櫝㘦䟸仭䖽毾㑈䗪㭌넬䇝窓㥀乐そ䈿坍丬㶡櫝ぅ넬䩑䖆㶡櫝
毜攛넬㥀坍储夐ㅥぅ䗨ㆳ㐞㕒Ꭾ
㶛櫗䲃䧮
㷎址坍㢀䑘㥀墜䲉䧴䂬亹䤡㘦㫙䦗Ꭾ㪱㫙〦䲉䧴䂭䂿ヽ㗢〦〢䟑䲉
䧴㘦祺䦗っ砌䇝窓ㇵ䔙搋㸩PP墜濵寓Ꭾ
〥䆯犆壮爲竦䰕㚤燳竦㗻Ꭾ
㶡櫝㷎址坍㢀㑥渏砝渓㶡櫝渌䠦ぅ墜ㇹ䊇䂎㗚卿渌䠦燳橤㶡櫝Ꭾ
㐟㔗㸞坍㢀㶡櫝㥀櫝箈祺䦗㘦祺넬㣸げ燱ㄲ爸䐨坍㢀營包墜竦碁Ꭾ
Ιϕοϕιρϕολδεηбίζ
ΔϐκϐδμϐκζίςδΪξμΪЌТκυεЄυεΪκΪκμυηήΪЌΪΫυκЄΪΫθεζΪνυμβϐλ
ЋΪΫυκЄΪζίηРλμϐηήίϐέϐςδΪξμРΫϐηίζίλίΪκμЌυЌΪΫυκЄΪλυηυД
ΪκΪλυηήΪδίζζζΪκΪευЌλΪЌμΪενυδίκίδ
ΐίεήίμνθγυЄυζίηλθκνμίλϐδμίκϐΰΪΫυενυζРζδϐηίζίλ
ΘεРςϐηРλμϐηήίμТκЄΪηЌТκυεЄυηυДθκηΪμνηТλЌΪνευЄυηίλδίκν
δίκίδ
ЋТκυεЄυηυήίδθκΪπβωευЌμΪЌμΪΪκЌΪλυηήΪθκηΪμιΪДυαЋυαυι
δίμνЌΪνϐιϐΫΪκ
䗤㍷均㡺 㤐
燶䖽坍㢀Ꭾ㸞坍㢀〦䲉䧴㸑腨넬址槒〵䓿㑈ㅥᎮ
䗢孌 渏媆ㇵ燶䖽坍愞亹䤡㭑ㅧ䐮䅇䒰Ꭾ
㶡櫝㘦넬燶䖽坍愞〥䆯〦坍㢀墜拤祺㚤䂭䂿䖽毾Ꭾ
渕䂅均㡺 㤐
㶡櫝㘦㮚䦴坍㢀㑥猀䥂〦㶡櫝㥀〢祺墜坍㢀腨䂋넬㐱㘇㸑腨䓕㹡㑥
猀Ꭾ
䓞〣㶡櫝㥀䓕㹡〢䟑墜坍㢀Ꭾ
䦖䄘䓕㹡〼ㆿ墜弿㤒槒皡넬华㘦㸞䓕㹡䓡㐒〡㐞っ〘Ꭾ
㆗址㎝㎅毪䒋䑣㸞䓕㹡 毜䩔 〣䟑墜㤒㶲槒〵䓿弿넬夌搋〦坍
㢀㑥猀㸑腨Ꭾ
АЧοϊκЉϊμϊνομίρς πςοδρ
ЋТκυεЄυηυ ΰΪΫυДυα ЋТκυεЄυηυ ΰβЬΪαЄΪ ςίμϐηί ήТκυλμΪι ΫТκΪι
ΫίδϐμϐДϐα
ΜЧπБίς ΐίεϐέίЌθλνλυζυЌυλυεζΪνυηΪΰфηίΫРδμίεζίνϐηίδєα
ΰίμδϐαϐДϐα
ЋθλνλυζΪκμЌυΰΪЄυηθκηΪμνήΪηλθДЌТκυεЄυηυДμРΫϐηίμβψϐ
ζРζδϐηίζίλ
АЧοϊκЉϊμϊοδρρδς πςοδρ
ΏέίκЌТκυεЄυηυДΪεήυДЄυιΪηίεϐδβέϐαϐεέίηλθДθκηΪμυεЄΪη
ЌТκυεЄυΫίμϐζίηΫϐκήίДέίγήίΫθεζΪλΪΰυεΰυζΪευίλϐδμϐД
ΪεήυДЄυιΪηίεϐηκίμμίγΪεΪλυα
ΐυεΰυζΪευίλϐδРλμϐηίθκηΪμυεЄΪηЌТκυεЄυηυςίςϐιΪευДυα
ΐυεΰυζΪευ ίλϐδμϐД ΫРγϐκ ΫТκΪηήΪεΪκυη ΫθλΪμυι ΰυεΰυζΪευ
ίλϐδμϐРςμίηΫϐκΫєεϐέϐηίήίγϐηλνυκυιςυЄΪκυДυα
ΐυεΰυζΪευίλϐδμϐДΪλμυДЄυΰΪЄυηήΪЄυΫίδϐμνΫТκΪηήΪλυη
Ϊεμυ Ќυκευ δϐεμιίη єεςίζϐ ЌТκυεЄυηυД ΪεήυДЄυ ιΪηίεϐ μνκΪ
θκηΪμυεЄΪηςΪΫТκΪДυα
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising