Siemens | BI510CNR0B | Installation Instruction | Siemens iQ500 Built-in warming drawer 14 cm Installation Instruction

Siemens iQ500 Built-in warming drawer 14 cm Installation Instruction
*9001274032*
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ý
Þ
â
é
ê
ë
ì
î
ó
ô
0RQWiçQtQiYRG
0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ
0RQWDJHDQOHLWXQJ
̲͉͇͓͇͕͔͕͔͉͓͆́͌̓̾̓ͅͅ
,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
$VHQQXVRKMH
1RWLFHGHPRQWDJH
,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ
,QVWUXNFMDPRQWDŰX
,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
Ημπροςιυηώξνλνμρίες
0RQWHULQJVDQYLVQLQJ
0RQWDMN×ODYX]X
PLQ
cs
Ö 0RQWiçQtQiYRG
-HQXWQpGRGUçHWW\WRSRN\Q\
3ŒLSRMHQtN HOHNWULFNpVtWL
6SRWŒHELĀVHVPt]DSRMRYDWSRX]HGRSŒHGSLVRYěQDLQVWDORYDQp
HOHNWULFNp]iVXYN\V RFKUDQQìPNROtNHP,QVWDODFLVtŚRYp]iVXYN\
QHER YìPěQX SŒtYRGQtKR NDEHOX VPt SURYiGěW SRX]H NYDOLILNRYDQì
HOHNWULNiŒSŒLGRGUçHQtSŒtVOXåQìFKSŒHGSLVŤ
6SRWŒHELĀ VPt EìW SŒLSRMHQ SRX]H SRPRFt SŒtYRGQtKR NDEHOX NWHUì
MHVRXĀiVWtGRGiYN\=DSRMWHSŒtYRGQtNDEHOQD]DGQtVWUDQě
VSRWŒHELĀH
3ŒtYRGQtNDEHO\V UŤ]QìPLW\S\]iVWUĀHNO]HREGUçHWX ]iND]QLFNp
VOXçE\
1HSRXçtYHMWHYtFHQiVREQp]iVXYN\]iVXYNRYpOLåW\DQL
SURGOXçRYDFtNDEHO\9 SŒtSDGěSŒHWtçHQtKUR]tQHEH]SHĀtSRçiUX
3RNXGQHQt]iVWUĀNDSRSURYHGHQtYHVWDYE\SŒtVWXSQiPXVtVH
X SHYQpHOHNWULFNpLQVWDODFHSRXçtWRGSRMRYDĀIi]tSRGOHSŒHGSLVŤ
SURLQVWDODFL
7\SH(
7\SH.
+YLVVWLNNHWLNNHHUWLOJ QJHOLJWHIWHULQVWDOODWLRQHQVNDOGHULHQ
IDVWHOHNWULVNLQVWDOODWLRQY UHPRQWHUHWHQDIEU\GHUDQRUGQLQJSn
IDVHUQHLKHQKROGWLOLQVWDOODWLRQVEHVWHPPHOVHUQH
$SSDUDWHURYHU N: $ VHW\SHVNLOW
$SSDUDWHWPnLNNHWLOVOXWWHVPHGVWLNNHWWLO
VLNNHUKHGVVWLNNRQWDNWHQ'HUHUIDUHIRUHOHNWULVNVW¡G$SSDUDWHW
Pn NXQ WLOVOXWWHV PHG HQ IDVW WLOVOXWQLQJ VRP NXQ Pn XGI¡UHV DI HQ
DXWRULVHUHWIDJPDQG
9HVWDYQìQiE\WHN
9HVWDYQiVNŒtŃNDQHVPtPtW]DVSRWŒHELĀL]DGQtVWěQX0H]L
VWěQRX D GQHP VNŒtŃN\ UHVS ]DGQt VWěQRX VNŒtŃN\ XPtVWěQp YìåH
PXVtEìWGRGUçHQDPH]HUDPLQ PP
9ěWUDFtåWěUELQ\D VDFtRWYRU\QHVPtEìW]DNU\Wp
őLďWHVHWDNpQiYRGHPN PRQWiçLVSRWŒHELĀHNWHUìVHQDFKi]t
YìåH
1H]DEXGRYiYHMWHVSRWŒHELĀ]DGHNRUDĀQtNU\W+UR]tQHEH]SHĀt
SŒHKŒiWt
,QGE\JQLQJVVNDEH
'HUPnLNNHY UHHQEDJY JEDJDSSDUDWHUQHL
LQGE\JQLQJVVNDEHW 0HOOHP Y J RJ VNDEVEXQG HOOHU EDJY JJHQ L
VNDEHWRYHQRYHUVNDOGHUY UHHQDIVWDQGSnPLQGVW PP
9HQWLODWLRQVnEQLQJHUQHRJLQGVXJQLQJVnEQLQJHUQHPnLNNH
G NNHVWLO
)¡OJRJVnPRQWHULQJVYHMOHGQLQJHQIRUGHWDSSDUDWGHUHU
LQGE\JJHWRYHQRYHU
$SSDUDWHWPnLNNHLQGE\JJHVEDJHWGHNRUDWLRQVSDQHO)DUHVRP
I¡OJHDIRYHURSKHGQLQJ
9VD]HQtVSRWŒHELĀH
=DSRMWHVSRWŒHELĀ9\URYQHMWHVSRWŒHELĀYHVNŒtŃFHD SŒLåURXEXMWH
KR
8SR]RUQěQt 'EHMWHQDWRDE\SŒtYRGQtNDEHOQHE\OXVNŒtSQXWì
QHER]DORPHQì
3ŒtYRGQtNDEHOVHSRSURYHGHQtYHVWDYE\QHVPtGRWìNDW]DGQt
VWěQ\D GQDVSRWŒHELĀH
da
,QGV WQLQJDIDSSDUDWHW
× 0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ
7LOVOXWDSSDUDWHW-XVWpUDSSDUDWHWLIRUKROGWLOVLGHUQHL
VNDEVHOHPHQWHWRJVNUXGHWIDVW
%HP UN .RQWUROOpU DW WLOVOXWQLQJVNDEOHW LNNH VLGGHU L NOHPPH HOOHU
InUNQ N
7LOVOXWQLQJVNDEOHW Pn HIWHU LQVWDOODWLRQHQ LNNH EHU¡UHU EDJVLGHQ RJ
EXQGHQDIDSSDUDWHW
2YHUKROGI¡OJHQGHDQYLVQLQJHU
(OHNWULVNWLOVOXWQLQJ
$SSDUDWHWPnNXQWLOVOXWWHVWLOHQVLNNHUKHGVVWLNNRQWDNWVRPHU
WLOVOXWWHWHIWHUIRUVNULIWHUQH(QHYWIO\WQLQJDIVWLNGnVHQHOOHU
XGVNLIWQLQJ DI WLOVOXWQLQJVNDEOHW Pn NXQ XGI¡UHV DI HQ IDJXGGDQQHW
HOHNWULNHULKHQKROGWLOJ OGHQGHIRUVNULIWHU
$SSDUDWHWPnNXQWLOVOXWWHVPHGGHQOHYHUHGHWLOVOXWQLQJVOHGQLQJ
6WLNWLOVOXWQLQJVOHGQLQJHQLQGSnEDJVLGHQDIDSSDUDWHW
'HUInVWLOVOXWQLQJVOHGQLQJHUPHGIRUVNHOOLJHVWLNW\SHUKRV
NXQGHVHUYLFH
$QYHQG LNNH PXOWLVWLN HOOHU IRUO QJHUOHGQLQJHU 9HG RYHUEHODVWQLQJ
HUGHUIDUHIRUEUDQG
+YLVVWLNNHWLNNHHUWLOJ QJHOLJWHIWHULQVWDOODWLRQHQVNDOGHULHQ
IDVWHOHNWULVNLQVWDOODWLRQY UHPRQWHUHWHQDIEU\GHUDQRUGQLQJSn
IDVHUQHLKHQKROGWLOLQVWDOODWLRQVEHVWHPPHOVHUQH
: )DUHIRUHOHNWULVNVW¡G
.XQIRU'DQPDUN
$SSDUDWHURSWLOPDNV N: $ VHW\SHVNLOW
, 'DQPDUN HU DSSDUDWHW NXQ JRGNHQGW WLO EUXJ L IRUELQGHOVH PHG HQ
VWLNNRQWDNWW\SH(+YLVGHUNXQILQGHVHQVWLNNRQWDNWW\SH.Sn
WLOVOXWQLQJVVWHGHWVNDODSSDUDWHWWLOVOXWWHVPHGHQHJQHWDGDSWHU
.XQSnGHQQHPnGHNDQGHWVLNUHVDWDSSDUDWHWEOLYHUNRUUHNW
MRUGIRUEXQGHW'HQQHDGDSWHUNDQInVYLDNXQGHVHUYLFH
UHVHUYHGHOVQU HOOHUVRPHNVWUDWLOEHK¡U
de
Ø 0RQWDJHDQOHLWXQJ
'DVPVVHQ6LHEHDFKWHQ
(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV
'DV *HUlW GDUI QXU DQ HLQH YRUVFKULIWVPl‰LJ LQVWDOOLHUWH 6FKXW]NRQ
WDNW6WHFNGRVH DQJHVFKORVVHQ ZHUGHQ 'DV 9HUOHJHQ HLQHU 6WHFN
GRVHRGHU$XVWDXVFKGHU$QVFKOXVVOHLWXQJGDUIQXUYRP
(OHNWURIDFKPDQQXQWHU%HUFNVLFKWLJXQJGHUHLQVFKOlJLJHQ9RU
VFKULIWHQDXVJHIKUWZHUGHQ
'DV*HUlWGDUIQXUPLWGHUPLWJHOLHIHUWHQ$QVFKOXVVOHLWXQJDQJH
VFKORVVHQZHUGHQ6WHFNHQ6LHGLH$QVFKOXVVOHLWXQJDQGHU*HUl
WHUFNVHLWHDQ
$QVFKOXVVOHLWXQJHQPLWYHUVFKLHGHQHQ6WHFNHUW\SHQVLQGEHLP
.XQGHQGLHQVWHUKlOWOLFK
.HLQH0HKUIDFKVWHFNHU6WHFNHUOHLVWHQXQG9HUOlQJHUXQJHQ
EHQXW]HQ%HLhEHUODVWXQJEHVWHKW%UDQGJHIDKU
:HQQGHU6WHFNHUQDFKGHP(LQEDXQLFKWPHKUHUUHLFKEDULVW
PXVVLQGHUIHVWYHUOHJWHQHOHNWULVFKHQ,QVWDOODWLRQHLQH7UHQQYRU
ULFKWXQJLQGHQ3KDVHQQDFKGHQ(LQULFKWXQJVEHVWLPPXQJHQYRU
JHVHKHQZHUGHQ
(LQEDXP|EHO
'HU(LQEDXVFKUDQNGDUIKLQWHUGHQ*HUlWHQNHLQH5FNZDQG
KDEHQ=ZLVFKHQ:DQGXQG6FKUDQNERGHQE]Z5FNZDQGGHV
GDUEHUOLHJHQGHQ6FKUDQNHVPXVVHLQ$EVWDQGYRQPLQG PP
HLQJHKDOWHQZHUGHQ
'LH/IWXQJVVFKOLW]HXQG$QVDXJ|IIQXQJHQGUIHQQLFKWYHUGHFNW
ZHUGHQ
+LHU]XDXFKGLH0RQWDJHDQOHLWXQJGHVGDUEHUOLHJHQGHQ*HUlWHV
EHDFKWHQ
'DV*HUlWQLFKWKLQWHUHLQHU'HNRUEOHQGHHLQEDXHQ(VEHVWHKW
*HIDKUGXUFKhEHUKLW]XQJ
(LQVHW]HQGHV*HUlWHV
,QVWDOOLQJWKHDSSOLDQFH
6FKOLH‰HQ6LHGDV*HUlWDQ*HUlWEQGLJLP0|EHODXVULFKWHQ
XQGIHVWVFKUDXEHQ
+LQZHLV $FKWHQ6LHGDUDXIGDVVGLH$QVFKOXVVOHLWXQJQLFKWHLQ
JHNOHPPWRGHUJHNQLFNWZLUG
'LH $QVFKOXVVOHLWXQJ GDUI QDFK GHP (LQEDX GLH 5FNVHLWH XQG GHQ
%RGHQGHV*HUlWHVQLFKWEHUKUHQ
&RQQHFW WKH DSSOLDQFH WR WKH PDLQV 7KHQ DOLJQ WKH DSSOLDQFH IOXVK
ZLWKWKHXQLWVDQGVFUHZLWLQSODFH
1RWH (QVXUH WKDW WKH FRQQHFWRU OHDG GRHV QRW EHFRPH WUDSSHG RU
EHQW$IWHULQVWDOODWLRQWKHFRQQHFWRUOHDGPXVWQRWEHLQFRQWDFW
ZLWKWKHEDFNRUWKHEDVHRIWKHDSSOLDQFH
$IWHULQVWDOODWLRQWKHFRQQHFWRUOHDGPXVWQRWEHLQFRQWDFWZLWK
WKHEDFNRUWKHEDVHRIWKHDSSOLDQFH
el
es
Ù ̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
̥͖͕͝›͒̿›͇͋͏̓›͔͇͕͇͒͑̿͐
Û ,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
6HGHEHWHQHUHQFXHQWD
̪͍͇͕͔͌͒͋͌̀͞͏͇͔͉͆
̧͓͉͓͑͑̈́̽̈́›͈͒͏̼›͈͓͇͚͎͈̈́͒̀͌̀͑͌̓̈́̈́̾͋͌͑̈́͋̀›͏͎͉͎̾̀͑͛ͅ›͎͓
̧͈͉̼͔͎͓͉͎͈͎͚̈́̾͌̀̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌͆͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐̀͌͌͑͋͛͐͋̈́͒̀͒›͈͑͆
͈͋̀͐›͏͈͉̻͎͓͉͎͓̾̀͐̽͆̀͌͒̀͒͑͒̀͑͆͒̀͊͗̓̾͑͛͌̓̈́͑͆͐̈́ͅ›͈͒͏̼›͈̈́͒̀
͌̀›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͇͚͎͆̈́̾͋͌̀›͚̼͈͈͉͓̼͎͉͌̀͌̈́̓̈́͋͌͆͊̈́͒͏͎͚͎͊͂
̻͎͓͊̀͋́͌͌͒̀͐›͚͖͎͓͕͈͉͎͉͎͈͎͆͒͐͑̈́͒͛͐̀͌͌͑͋͛͐
̧͓͉͓͑͑̈́̽̈́›͈͒͏̼›͈͓͇͚͎͎͓̼͎͉͈͎̈́͒̀͌̀͑͌̓̈́̈́̾͋͌͋̈́͒͑͌͆͋͋͌̀͊̓͜
̲͓̼͎͉͈͎͑͛͌̓̈́͑͆͐͌̓͑͒̈́͒̀͊̓͑͛͌̓̈́͑͆͐͑͒͆͌͜›̾͑͗›͓͊̈́͏̻͒͆͐
͓͉͓͑͑̈́̽͐
̪͈̀͊̓̀͜ ͑͛͌̓̈́͑͆͐ ͋̈́ ͈͔͎̓̀͏͈͉͎̈́͒͛͐ ͒͛›͎͓͐ ͔͈͐ ͋›͎͏̈́̾͒̈́ ͌̀ ́͏̈́̾͒̈́
͓͑͒͆͌›͆͏͍͓̈́͑̾̀̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐›̈́͊̀͒͌͜
̬͕͆͏͈͎͆͑͋›͎͈̈́̾͒̈́›͎͊͛›͏͈̀ͅ›͕͈̽̈́͐›͏͈͉͈͌̀͋͜ͅ›̼̲̀͊̀͌͒̈́͐̈́ͅ
›̈́͏̾›͓͒͗͑͆›̈́͏͔͚͏͓͒͗͑͆͐›̻͏͕͈͉͓͎̈́̾͌̓͌͐›͓͏͉͈̻̀͂͐
̥̻͌ ͎͒ ͔͈͐ ̻͋̈́͒ ͒͆͌ ͎͒›͎͇̼͒͆͑͆ ̓̈́͌ ͈̈́̾͌̀ ›̼͎͊͌ ›͏͎͈͚͑͒ ›͏̼›͈̈́ ͑͒͆
͚͈͉͋͌͋͆͆͊̈́͒͏͈͉͉̻̽̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͌̀›͏͎̼́͊›͈͈͈̻͍̈́͒̀͋̀̓͒̀͆
͈͉͎̓̀›͈͔̻͈͔͎͓͉͎͈͎͉̻̽͐͑͒͐͑̈́͐͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐̀͌͌͑͋͛͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
&RQH[LyQHOpFWULFD
(ODSDUDWRVRORSRGUiFRQHFWDUVHDXQDWRPDGHFRUULHQWHGH
LQVWDODFLyQUHJODPHQWDULD\SURYLVWDGHWRPDDWLHUUD/D
LQVWDODFLyQGHXQHQFKXIHRHOFDPELRGHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ
GHEHUHDOL]DUORVVLHPSUHXQWpFQLFRHOHFWULFLVWDH[SHUWR
FXPSOLHQGRFRQODVQRUPDVSHUWLQHQWHV
(ODSDUDWRVRORSXHGHFRQHFWDUVHFRQHOFDEOHGHFRQH[LyQ
VXPLQLVWUDGR&RQHFWDUHOFDEOHGHFRQH[LyQHQODSDUWHSRVWHULRU
GHODSDUDWR
3XHGHQDGTXLULUVHFDEOHVGHFRQH[LyQFRQGLYHUVRVWLSRVGH
FRQHFWRUHVDWUDYpVGHOVHUYLFLRGH$WHQFLyQDO&OLHQWH
1RXWLOL]DUHQFKXIHVP~OWLSOHVUHJOHWDVQLDODUJDGRUHV([LVWH
ULHVJRGHLQFHQGLRHQFDVRGHVREUHFDUJD
6HJ~QODQRUPDWLYDVLHOHQFKXIH\DQRHVDFFHVLEOHWUDVHO
PRQWDMH OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD FRQ WRPD GH WLHUUD GHEHUi FRQVWDU
GHXQGLVSRVLWLYRGHVHSDUDFLyQHQODVIDVHV
̨͏͕͈͎͇͑͋͋͘͝͏̓͏͕͖͍͑̾›͋̓
̳͎͎͈͕͈͚͎͎͓̻̈́͌͒͋̈́͌͌͒͊ͅ›͈̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈̼͕͈̈́͒̀͌̀̈́›̾͑͗̀›͚͈͒͐
͓͉͓̼͉̼͑͑̈́͐̀͌͌̀›͎͕̬͍͎͓͎͕͎͓͉͈͎͓̾͑͗͒̾͗͋̀̈́͒̀͛͒͒̾̀͒›̻͎͓͒
͎͓͎͓͒͌͒͊̀›͈͎͎͓͛̽͒›͎͈͕͎͎͓͎͓̾͑͗͒͋̀͒͐͒͌͒͊̀͜›͈͎͛›͎͓
́͏͉͈̾͑̈́͒̀̀›͚›̻͌͗›͏̼›͈̈́͌̀͒͆͏͇͆̈́̾͋̾̀̀›͚͎͓̻͕͈͎͑͒̀͑͆͒͊͑͒͌
PP
¨̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͉͓͔͇͎͎͈͕͈̼̈́͒̀͌̀̀͊͛͌͑͑͋͐̀̈́͏͈͎͉͈͑͋͛̀͒̀
͎̀͌̾͂͋̀͒̀̀͌̀͏͏͚͔͆͑͆͐
̤͈·͓͚̀͒›͏͎̼͍͈͎͓͑͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐͑͌̀͏͎͚͓͉͓͋͊͂͆͑͆͐͒͆͐͑͑̈́̽͐›͎͓
́͏͉͈̾͑̈́͒̀̀›͚›̻͌͗
̬͎͆͌͒›͎͇͓͉͓̈́͒̽͑̈́͒̈́͒͆͑͑̈́̽›̾͑͗̀›͚͈͈͉͎͈͉͋̀̓̀͑͋͆͒̽
̈́›̴̼͓͌̓͑͆›̻͏͕͈͉͓͎͓̈́̾͌̓͌͐›̈́͏͇̼͏͋̀͌͑͆͐
0XHEOHVHPSRWUDGRV
(ODUPDULRHPSRWUDGRQRGHEHUiWHQHUQLQJ~QSDQHOSRVWHULRU
GHWUiV GHO DSDUDWR (QWUH OD SDUHG \ HO IRQGR GHO DUPDULR R HO SDQHO
SRVWHULRUGHODUPDULRVLWXDGRHQFLPDGHEHPDQWHQHUVHXQD
GLVWDQFLDPtQLPDGH PP
1RFXEULUODVUDQXUDVGHYHQWLODFLyQQLORVRULILFLRVGHDVSLUDFLyQ
5HVSHFWRDHVWRWHQHUHQFXHQWDWDPELpQODVLQVWUXFFLRQHVGH
PRQWDMHGHODSDUDWRVLWXDGRHQFLPD
1R LQVWDODU HO DSDUDWR GHWUiV GH XQ SDQHO GHFRUDWLYR ([LVWH ULHVJR
GHVREUHFDOHQWDPLHQWR
̶͑›͕͉͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͑͊̿͌̀
,QVWDODFLyQGHODSDUDWR
̲͓̼͓͉͓̥͓͇͓͌̓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽͂͏͓͉͓͎͎͓̻̀͋͋̾͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽͋̈́͒͌͒͊›͈
͉͈͈͉̻̀́̓͑͒̈́͒͆͌̀͊͜
̷›͇͉͆͋͐͝ ̰͏͎̼͍͉͇͉͈͎͉͈͎͑͒̈́͌̀͋͆͋̀͂͗̈́̾̽͌̀͋͆͌͒͑̀̾͑̈́͒̀͊̓͜
͑͛͌̓̈́͑͆͐
̳͎͉͈͎̻͎̀͊̓͑͛͌̓̈́͑͆͐͋̈́͒͒͆͌͒͜›͎͇̼͒͆͑͆̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈̈́͒̀͌̀
͉͎͓̀͋›̻͑͒͆͌›̾͑͗›͓͊̈́͏̻͉͈͎̀͑͒͌›̻͎͓͉͓͒͒͆͐͑͑̈́̽͐
&RQHFWDUHODSDUDWR&RORFDUHODSDUDWRHQHOPXHEOHDQLYHO\
DWRUQLOODUOR
1RWD 9LJLODUTXHODOtQHDGHFRQH[LyQQRVHGREOHRTXHGH
HQJDQFKDGD
8QD YH] HIHFWXDGR HO PRQWDMH OD OtQHD GH FRQH[LyQ QR GHEH WRFDU
ODSDUWHSRVWHULRUGHODSDUDWRQLVXEDVH
en
fi
Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
<RXPXVWQRWHWKHIROORZLQJ
Ý $VHQQXVRKMH
2WDVHXUDDYDWVHLNDWKXRPLRRQ
(OHFWULFDOFRQQHFWLRQ
7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHFRQQHFWHGWRDHDUWKLQJFRQWDFW
VRFNHWWKDWKDVEHHQFRUUHFWO\LQVWDOOHG$VRFNHWPXVWRQO\EH
LQVWDOOHGRUWKHSRZHUFDEOHUHSODFHGLIWKLVLVFDUULHGRXWE\D
TXDOLILHGHOHFWULFLDQDQGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHDSSURSULDWH
UHJXODWLRQV
7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHFRQQHFWHGXVLQJWKHSRZHUFDEOH
SURYLGHG&RQQHFWWKHSRZHUFDEOHWRWKHEDFNRIWKHDSSOLDQFH
&RQQHFWLQJ FDEOHV ZLWK YDULRXV SOXJ W\SHV DUH DYDLODEOH IURP DIWHU
VDOHVVHUYLFH
1RPXOWLSOXJVPXOWLSOHFRQQHFWRUVRUH[WHQVLRQOHDGVPD\EH
XVHG2YHUORDGLQJFDXVHVDULVNRIILUH
,IWKHSOXJFDQQRORQJHUEHUHDFKHGDIWHUWKHLQVWDOODWLRQD
SDUWLWLRQPXVWEHSURYLGHGLQWKHSKDVHVLQWKHSHUPDQHQW
HOHFWULFDOLQVWDOODWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWDOODWLRQ
UHJXODWLRQV
6lKN|OLLWlQWl
/DLWWHHQ VDD OLLWWll DLQRDVWDDQ PllUl\VWHQPXNDLVHVWL DVHQQHWWXXQ
PDDGRLWHWWXXQSLVWRUDVLDDQ3LVWRUDVLDQSDLNDQPXXWWDPLQHQWDL
OLLWlQWlMRKGRQYDLKWRRQVDOOLWWXDYDLQDPPDWWLPDLVHOOH
VlKN|DVHQWDMDOOHMRQNDRQQRXGDWHWWDYDDVLDQRPDLVLD
PllUl\NVLl
/DLWWHHQVDDOLLWWllYDLQPXNDQDWRLPLWHWXQOLLWlQWlMRKGRQNDQVVD
.\WNHOLLWlQWlMRKWRODLWWHHQWDNDVLYXOOH
+XROWRSDOYHOXVWDRQVDDWDYDQDOLLWlQWlMRKWRMDHULSLVWRNHW\\SHLOOH
bOlNl\WlPRQLQDSDSLVWRNHWWDSLVWRNHOLVWRMDWDLMDWNRMRKWRMD
<OLNXRUPLWXVDLKHXWWDDSDORYDDUDQ
-RVSLVWRNNHHVHHQHLSllVHDVHQQXNVHQMlONHHQHQllNlVLNVL
NLLQWHlVlKN|OLLWlQWlRQYDUXVWHWWDYDDVHQQXVPllUl\VWHQ
PXNDLVHOODYDLKHMRKWRMHQNDWNDLVLPHOOD
.HLWWL|NDOXVWH
)LWWHGXQLWV
.DDSLVVDMRKRQODLWHDVHQQHWDDQHLVDDROODWDNDVHLQllODLWWHHQ
WDNDQD6HLQlQMD\OlSXROHOODROHYDQNDDSLQNDDSLQSRKMDQWDLMD
WDNDVHLQlQYlOLOOlWXOHHROODWLODDYlKLQWllQ PP
,OPDQNLHUWRDXNRWHLYlWVDDSHLWW\l
2WDWlVVlKXRPLRRQP\|V\OlSXROHOODROHYDQODLWWHHQ
DVHQQXVRKMH
bOlDVHQQDODLWHWWDVRPLVWHOHY\QWDDNVH9DDUDQDRQ
\OLNXXPHQHPLQHQ
7KHILWWHGFDELQHWPXVWQRWKDYHDEDFNSDQHOEHKLQGWKH
DSSOLDQFHV 7KHUH VKRXOG EH D JDS RI DW OHDVW PP EHWZHHQ WKH
ZDOODQGWKHFDELQHWEDVHDVZHOODVWKHUHDUSDQHORIWKHFDELQHW
VLWXDWHGDERYH
9HQWLODWLRQVORWVDQGLQWDNHRSHQLQJVPXVWQRWEHFRYHUHG
5HDGWKHLQIRUPDWLRQLQWKHLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVIRUWKH
DSSOLDQFHLQVWDOOHGDERYH
'R QRW LQVWDOO WKH DSSOLDQFH EHKLQG D GHFRUDWLYH SDQHO DV WKLV SXWV
WKHDSSOLDQFHDWULVNRIRYHUKHDWLQJ
/DLWWHHQDVHQQXV
,QVHULPHQWRGHOO DSSDUHFFKLR
/LLWlODLWH.RKGLVWDODLWHVDPDVVDWDVRVVDNDOXVWHHQNDQVVDMD
UXXYDDVHNLLQQL
+XRPDXWXV 9DURHWWHLOLLWlQWlMRKWRMllSXULVWXNVLLQWDLWDLWX
/LLWlQWlMRKWRHLVDDDVHQXNVHQMlONHHQNRVNHWWDDODLWWHHQ
WDNDSXROWDMDSRKMDD
&ROOHJDUHO DSSDUHFFKLR$OOLQHDUHO DSSDUHFFKLRQHOPRELOH
GLVSRQHQGRORDILORTXLQGLILVVDUOR
$YYHUWHQ]D $FFHUWDUVLFKHLOFDYRGLDOODFFLDPHQWRQRQYHQJD
SLHJDWRQpULPDQJDLQFDVWUDWR
'RSRLOPRQWDJJLRLOFDYRGLDOODFFLDPHQWRQRQGHYHWRFFDUHQpLO
ODWRSRVWHULRUHQpODEDVHGHOO DSSDUHFFKLR
fr
nl
Þ 1RWLFHGHPRQWDJH
&RQVLJQHVjUHVSHFWHU
é ,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
+LHURSGLHQWXWHOHWWHQ
%UDQFKHPHQWpOHFWULTXH
/ DSSDUHLOGRLWrWUHUDFFRUGpLPSpUDWLYHPHQWjXQHSULVHGH
FRXUDQWGHVpFXULWpLQVWDOOpHGHPDQLqUHUpJOHPHQWDLUH6HXOXQ
pOHFWULFLHQ DJUpp HVW KDELOLWp j LQVWDOOHU RX j GpSODFHU XQH SULVH RX
jFKDQJHUOHFRUGRQGHEUDQFKHPHQWHQUHVSHFWDQWOHV
SUHVFULSWLRQVHQYLJXHXU
/ DSSDUHLOGRLWXQLTXHPHQWrWUHUDFFRUGpDXPR\HQGXFkEOHGH
UDFFRUGHPHQWIRXUQL&RQQHFWH]OHFkEOHGHUDFFRUGHPHQWVXUOH
SDQQHDXDUULqUHGHO DSSDUHLO
'HVFkEOHVGHUDFFRUGHPHQWDYHFGLIIpUHQWVW\SHVGHSULVHVRQW
GLVSRQLEOHVDXSUqVGXVHUYLFHDSUqVYHQWH
1HSDVXWLOLVHUGHPXOWLSULVHQLGHEDUUHWWHVGHFRQQH[LRQRXGH
UDOORQJHVpOHFWULTXHV(QFDVGHVXUFKDUJHLO\DULVTXHG LQFHQGLH
6LODSULVHQ HVWSOXVDFFHVVLEOHDSUqVO LQVWDOODWLRQXQV\VWqPH
FRXSHFLUFXLWGDQVOHVSKDVHVHVWjSUpYRLUGDQVO LQVWDOODWLRQj
FkEODJHIL[HFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVG LQVWDOODWLRQ
(OHNWULVFKHDDQVOXLWLQJ
+HWDSSDUDDWPDJDOOHHQRSHHQJHDDUGHFRQWDFWGRRVZRUGHQ
DDQJHVORWHQGLHYROJHQVGHYRRUVFKULIWHQLVJHwQVWDOOHHUG+HW
DDQEUHQJHQYDQKHWVWRSFRQWDFWRIKHWYHUYDQJHQYDQGH
DDQVOXLWNDEHOPDJXLWVOXLWHQGZRUGHQXLWJHYRHUGGRRUHHQ
HOHNWULFLHQPHWLQDFKWQHPLQJYDQGHJHOGHQGHYRRUVFKULIWHQ
+HWDSSDUDDWPDJDOOHHQPHWGHPHHJHOHYHUGHDDQVOXLWNDEHO
ZRUGHQDDQJHVORWHQ6WHHNGHVWHNNHUYDQGHDDQVOXLWNDEHOLQGH
DFKWHUNDQWYDQKHWDSSDUDDW
$DQVOXLWOHLGLQJHQPHWYHUVFKLOOHQGHVWHNNHUW\SHQ]LMQYHUNULMJEDDU
ELMGHVHUYLFHGLHQVW
*HHQ PXOWLVWHNNHUV VWRSFRQWDFWGR]HQ RI YHUOHQJNDEHOV JHEUXLNHQ
%LMRYHUEHODVWLQJEHVWDDWKHWULVLFRYDQEUDQG
:DQQHHUGHVWHNNHUQDGHLQERXZQLHWPHHUWRHJDQNHOLMNLVPRHW
GHJHwQVWDOOHHUGHHOHNWULVFKHLQVWDOODWLHLQGHIDVHQYROJHQVGH
LQVWHOOLQJVYRRUVFKULIWHQZRUGHQYRRU]LHQYDQHHQVHSDUDWRU
0HXEOHG HQFDVWUHPHQW
,QERXZPHXEHO
/HPHXEOHG HQFDVWUHPHQWGRLWrWUHVDQVSDURLGHUULqUHO DSSDUHLO
(QWUHOHPXUHWOHEDVRXOHGRVGXPHXEOHSODFpDXGHVVXV
UHVSHFWHUXQHGLVWDQFHG DXPRLQV PP
/HV IHQWHV GH YHQWLODWLRQ HW OHV RULILFHV G DVSLUDWLRQ QH GRLYHQW SDV
rWUHUHFRXYHUWV
3RXUFHIDLUHUHVSHFWHUOHVLQVWUXFWLRQVGHPRQWDJHGHO DSSDUHLO
SODFpDXGHVVXV
1 LQVWDOOH]SDVO DSSDUHLOGHUULqUHXQHSODTXHGpFRUDWLYH,OH[LVWH
XQULVTXHGHVXUFKDXIIH
'HLQERXZNDVWPDJDFKWHUGHDSSDUDWHQJHHQDFKWHUZDQG
KHEEHQ7XVVHQGHZDQGHQGHNDVWERGHPUHVSGHDFKWHUZDQG
YDQNDVWHUERYHQPRHWHHQDIVWDQGYDQPLQVWHQV PPZRUGHQ
DDQJHKRXGHQ
'HYHQWLODWLHVOHXYHQHQDDQ]XLJRSHQLQJHQPRJHQQLHWZRUGHQ
DIJHGHNW
+RXGXKLHUELMRRNDDQGHLQVWDOODWLHKDQGOHLGLQJYDQKHWDSSDUDDW
HUERYHQ
+HWDSSDUDDWQLHWLQERXZHQDFKWHUHHQGHFRUSODDW(UEHVWDDW
JHYDDUYDQRYHUYHUKLWWLQJ
(QFDVWUHPHQWGHO DSSDUHLO
5DFFRUGHUO DSSDUHLO$OLJQHUO DSSDUHLOjIOHXUGDQVOHIOHXUHWOH
YLVVHU
5HPDUTXH 9HLOOHUjQHSDVFRLQFHURXSOLHUOHFkEOHGH
UDFFRUGHPHQW
$SUqVO HQFDVWUHPHQWOHFkEOHGHUDFFRUGHPHQWQHGRLWSDV
WRXFKHUODIDFHDUULqUHHWOHIRQGGHO DSSDUHLO
+HWSODDWVHQYDQKHWDSSDUDDW
6OXLWKHWDSSDUDDWDDQ+HWDSSDUDDWYODNLQKHWPHXEHOXLWULFKWHQ
HQYDVWVFKURHYHQ
$DQZLM]LQJ =RUJHUYRRUGDWGHDDQVOXLWNDEHOQLHWZRUGW
LQJHNOHPGRIJHNQLNW
'HDDQVOXLWNDEHOPDJQDGHLQERXZGHDFKWHU]LMGHHQGHERGHP
YDQKHWDSSDUDDWQLHWUDNHQ
it
â ,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
no
3URFHGHUHQHOPRGRVHJXHQWH
ê 0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ
$OODFFLDPHQWRHOHWWULFR
/ DSSDUHFFKLRSXzHVVHUHFROOHJDWRVRODPHQWHDXQDSUHVDFRQ
PHVVDDWHUUDLQVWDOODWDVHFRQGROHLVWUX]LRQL/RVSRVWDPHQWRGL
XQDSUHVDRODVRVWLWX]LRQHGHOFDYRGLDOODFFLDPHQWRSRVVRQR
HVVHUHHIIHWWXDWLXQLFDPHQWHGDXQHOHWWULFLVWDTXDOLILFDWRWHQHQGR
FRQWRGHOOHUHODWLYHLVWUX]LRQL
$OODFFLDUH O DSSDUHFFKLR HVFOXVLYDPHQWH PHGLDQWH LO FDYR IRUQLWR LQ
GRWD]LRQH &ROOHJDUH LO FDYR GL DOLPHQWD]LRQH DOOD SDUHWH SRVWHULRUH
GHOO DSSDUHFFKLR
,FDYLGLDOLPHQWD]LRQHVRQRGLVSRQLELOLFRQGLYHUVLWLSLGLSUHVH
SUHVVRLOVHUYL]LRDVVLVWHQ]DFOLHQWL
1RQXWLOL]]DUHSUHVHPXOWLSOHSUHVHDFLDEDWWDHSUROXQJKH,Q
FRQGL]LRQLGLVRYUDFFDULFRVXVVLVWHLOSHULFRORGLLQFHQGLR
6HGRSRLOPRQWDJJLRODVSLQDQRQqSLUDJJLXQJLELOHGXUDQWHOD
SRVDILVVDGHOO LQVWDOOD]LRQHHOHWWULFDSUHYHGHUHXQGLVSRVLWLYRGL
VHSDUD]LRQHQHOOHIDVLVHJXHQWLDOODGHWHUPLQD]LRQH
GHOO DOOHVWLPHQWR
'HWWHPnGXY UHRSSPHUNVRPSn
(OHNWULVNWLONREOLQJ
$SSDUDWHWPnEDUHNREOHVWLOHQIRUVNULIWVPHVVLJPRQWHUWMRUGHW
VWLNNRQWDNW0RQWHULQJDYVWLNNRQWDNWHOOHUXWVNLIWLQJDY
WLONREOLQJVOHGQLQJPnEDUHIRUHWDVDYHOHNWULNHURJDOOHJMHOGHQGH
UHJOHURJIRUVNULIWHUPnI¡OJHV
$SSDUDWHWVNDOEDUHNREOHVWLOPHGGHQPHGI¡OJHQGH
WLONREOLQJVOHGQLQJHQ6HWWLWLONREOLQJVOHGQLQJHQSnEDNVLGHQDY
DSSDUDWHW
7LONREOLQJVOHGQLQJHUPHGIRUVNMHOOLJHSOXJJW\SHUInVKRV
NXQGHVHUYLFH
%UXNLNNHIRUJUHQLQJHUNRQWDNWOLVWHUHOOHUVNM¡WHOHGQLQJHU
2YHUEHODVWQLQJNDQI¡UHWLOEUDQQIDUH
'HUVRPVW¡SVHOHWLNNHHUWLOJMHQJHOLJHWWHUPRQWHULQJPnGHWL
KHQKROGWLOUHJHOYHUNHWY UHHQVNLOOHEU\WHULIDVHQHLGHQIDVWH
HOHNWULVNHLQVWDOODVMRQHQ
0RELOHGDLQFDVVR
,QQE\JJLQJVHOHPHQWHU
,OPRELOHGDLQFDVVRGLHWURJOLDSSDUHFFKLQRQGHYHDYHUHXQD
SDUHWHSRVWHULRUH)UDODSDUHWHHLOIRQGRGHOPRELOHRODSDUHWH
SRVWHULRUHGHOPRELOHVXSHULRUHGHYHHVVHUYLXQDGLVWDQ]DGLPLQ
PP
/HIHVVXUHGLYHQWLOD]LRQHHOHDSHUWXUHG·DVSLUD]LRQHQRQGHYRQR
HVVHUHFRSHUWH
$WDOSURSRVLWRRVVHUYDUHOHLVWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
GHOO DSSDUHFFKLRVRSUDVWDQWH
1RQPRQWDUHO DSSDUHFFKLRGLHWURDXQSDQQHOORGHFRUDWLYR
6XVVLVWHLOSHULFRORGLVXUULVFDOGDPHQWR
,QQE\JJLQJVVNDSHWVNDOLNNHKDEDNYHJJEDNDSSDUDWHQH0HOORP
YHJJHQRJVNDSEXQQHQHOOHUEDNYHJJHQWLOVNDSHWRYHUPnGHW
Y UHHQDYVWDQGSnPLQVW PP
9HQWLODVMRQVnSQLQJHQH RJ LQQVXJLQJVnSQLQJHQH Pn LNNH WLOGHNNHV
)¡OJPRQWHULQJVDQYLVQLQJHQWLODSSDUDWHWRYHU
$SSDUDWHWPnLNNHPRQWHUHVEDNHWS\QWHGHNVHO'HWHUIDUHIRU
RYHURSSKHWLQJ
,QQVHWWLQJDYDSSDUDWHW
8WLOL]DomRGRDSDUHOKR
6OnSnDSSDUDWHW5HWWLQQDSSDUDWHWHWWHUNM¡NNHQHOHPHQWHWRJ
VNUXGHWIDVW
0HUN 3nVHDWWLONREOLQJVOHGQLQJHQLNNHNOHPPHVHOOHUInUNQHNN
7LONREOLQJVOHGQLQJHQ Pn LNNH EHU¡UH DSSDUDWHWV EDNVLGH HOOHU EXQQ
HWWHUPRQWHULQJ
/LJXH R DSDUHOKR ,QVLUD H DSDUDIXVH R DSDUHOKR GH IRUPD FHQWUDGD
QRPyYHO
1RWD &HUWLILTXHVH GH TXH R FDER GH OLJDomR QmR p HQWDODGR QHP
GREUDGR
'HSRLVGHDPRQWDJHPWHUVLGRFRQFOXtGDRFDERGHOLJDomRQmR
SRGHWRFDUQDSDUWHGHWUiVQHPQRIXQGRGRDSDUHOKR
pl
ru
ë ,QVWUXNFMDPRQWDŰX
7RQDOHŰ\XZ]JOęGQLþ
î Ημπροςιυηώξνλνμρίες
Μίφρνπκδγςδρνΰοίρηρϋαμηλίμηδ
3RGãĉF]HQLHGRVLHFLHOHNWU\F]QHM
8U]ĉG]HQLHPRŰQDSRGãĉF]\þZ\ãĉF]QLHGRJQLD]GD]
X]LHPLHQLHP ]DLQVWDORZDQHJR ]JRGQLH ] SU]HSLVDPL 3U]HãRŰHQLD
JQLD]GDZLQQHPLHMVFHOXEZ\PLDQ\SU]HZRGXSU]\ãĉF]HQLRZHJR
PRŰHGRNRQDþZ\ãĉF]QLHHOHNWU\NXZ]JOęGQLDMĉFRGSRZLHGQLH
SU]HSLV\
8U]ĉG]HQLHPRŰQDSRGãĉF]\þGRVLHFLZ\ãĉF]QLH]DSRPRFĉ
GRVWDUF]RQHJRSU]HZRGXSU]\ãĉF]HQLRZHJR3RGãĉF]\þSU]HZyG
SU]\ãĉF]HQLRZ\]W\ãXXU]ĉG]HQLD
3U]HZRG\SU]\ãĉF]HQLRZH]UyŰQ\PLW\SDPLZW\F]HNGRVWęSQHVĉ
ZVHUZLVLH
1LHXŰ\ZDþUR]JDãę]LDF]\DQLSU]HGãXŰDF]\:UD]LHSU]HFLĉŰHĿ
Z\VWęSXMH]DJURŰHQLHSRŰDUHP
-HŰHOL SR ]DEXGRZDQLX XU]ĉG]HQLD QLH EęG]LH GRVWęSX GR ZW\F]NL
ZyZF]DVZVWDãHMLQVWDODFMLHOHNWU\F]QHMQDOHŰ\XZ]JOęGQLþ
UR]ãĉF]QLNL]RODF\MQ\ID]]JRGQLH]RERZLĉ]XMĉF\PLSU]HSLVDPL
GRW\F]ĉF\PLLQVWDODFML
Ξνγικύφδμηδιόκδιρονπδρη
ΙκβΫθκζθΰηθιθήδεψρΪμφδλίμβμθεφδθρίκίαικΪάβεφηθ
νλμΪηθάείηηνψκθαίμδνλαΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζΙίκίηθλ
κθαίμδββεβαΪζίηΪλίμίάθέθικθάθήΪήθεΰηυάυιθεηωμφλω
μθεφδθδάΪεβξβπβκθάΪηηυζχείδμκβδθζλνρϋμθζλνσίλμάνψσβο
ικίήιβλΪηβγ
ΙκβΫθκ ζθΰηθ ιθήδεψρΪμφ δ λίμβ μθεφδθ ιθλκίήλμάθζ άοθήωσίέθ
άδθζιείδμιθλμΪάδβλίμίάθέθικθάθήΪΙθήλθίήβηβμίλίμίάθγ
ικθάθήδαΪήηίγλμίηδίικβΫθκΪ
Λίμίάυί ικθάθήΪ λθ ςμίιλίεφηυζβ άβεδΪζβ κΪαηυο μβιθά ζθΰηθ
ικβθΫκίλμβρίκίαλίκάβληνψλενΰΫν
ΗίβλιθεφανγμίμκθγηβδβκΪαάίμάβμίεββνήεβηβμίεβΙκβ
ιίκίέκναδίλνσίλμάνίμθιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
ΏλεβιθλείνλμΪηθάδβικβΫθκΪήθςμίιλίεφηθγάβεδβ
ηίάθαζθΰηθΫνήίμήθΫκΪμφλωμθάνλμΪηθάείηηθζηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηββήθεΰίηΫυμφικίήνλζθμκίηλιίπβΪεφηυγ
άυδεψρΪμίεφήεωκΪαζυδΪηβωάξΪαΪολθέεΪληθνλεθάβωζ
ζθημΪΰΪ
0HEOHGR]DEXGRZ\
6]DINDGR]DEXGRZ\QLHPRŰHPLHþW\OQHMŔFLDQNL2GOHJãRŔþ
PLęG]\ŔFLDQĉDVSRGHPOXEW\OQĉŔFLDQNĉV]DINL]QDMGXMĉFHMVLę
QDGXU]ĉG]HQLHPPXVLZ\QRVLþPLQLPXP PP
2WZRUyZ ZHQW\ODF\MQ\FK L RWZRUyZ ]DV\VDQLD QLH ZROQR ]DVãDQLDþ
DQL]DVWDZLDþ
3U]HVWU]HJDþUyZQLHŰLQVWUXNFMLPRQWDŰXXU]ĉG]HQLDNWyUHEęG]LH
]DPRQWRZDQHSRZ\ŰHM
8U]ĉG]HQLDQLHPRQWRZDþ]DOLVWZĉGHNRUDF\MQĉ,VWQLHMHU\]\NR
SU]HJU]DQLD
Λδΰδκϋγκώαπροίηαίμηώ
0RQWDŰXU]ĉG]HQLD
΢πρίμναιίξοηΰνοί
ΝςδΪξΪήεωάλμκΪβάΪηβωηίήθεΰηθΫυμφαΪήηίγλμίηδβΖίΰήν
λμίηθγβηβΰηίγιθεδθγβεβαΪήηίγλμίηδθγςδΪξΪ
νλμΪηθάείηηθέθηΪήικβΫθκθζηίθΫοθήβζθθλμΪάβμφαΪαθκζβη
ζζ
ΌίημβεωπβθηηυίικθκίαβαΪδκυάΪμφαΪικίσΪίμλω
ΎεωχμθέθλθΫεψήΪγμίμΪδΰίβηλμκνδπβψιθζθημΪΰν
νλμΪηθάείηηθέθάυςίικβΫθκΪ
ΗίνλμΪηΪάεβάΪγμίικβΫθκαΪήίδθκΪμβάηθγηΪδεΪήδθγΌ
ικθμβάηθζλενρΪίάθαηβδηίμθιΪληθλμφιίκίέκίάΪ
3RGãĉF]\þXU]ĉG]HQLH8U]ĉG]HQLHGRNãDGQLHRVDG]LþZPHEOXL
SU]\NUęFLþ
:VND]yZND 8ZDŰDþDE\QLHSU]\FLĉþDQLQLH]DJLĉþSU]HZRGX
SU]\ãĉF]HQLRZHJR
3U]HZyGSU]\ãĉF]HQLRZ\QLHPRŰHSR]DEXGRZLHGRW\NDþW\OQHM
ŔFLDQNLDQLVSRGXXU]ĉG]HQLD
ΙθήδεψρβμίικβΫθκΌυκθάηωγμίικβΫθκαΪιθήεβπθλζίΫίεφψβ
αΪξβδλβκνγμί
΢ιίζίμηδ Λείήβμί αΪ μίζ ρμθΫυ λίμίάθγ ικθάθή ηί αΪΰβζΪελω β
ηίιίκίέβΫΪελω
ΙθλείνλμΪηθάδβλίμίάθγικθάθήηίήθεΰίηλθικβδΪλΪμφλωλ
αΪήηίγιθάίκοηθλμφψβήηθζικβΫθκΪ
pt
sv
ì ,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
ó 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ
,QGLFDo}HVDUHVSHLWDU
9LNWLJW
/LJDomRHOpWULFD
2 DSDUHOKR GHYH VHU OLJDGR DSHQDV D XPD WRPDGD GH FRQWDFWR GH
VHJXUDQoDLQVWDODGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDV$
LQVWDODomRGHXPDWRPDGDRXVXEVWLWXLomRGRFDERGHOLJDomRVy
SRGHVHUIHLWDSRUXPHOHWULFLVWDFUHGHQFLDGRUHVSHLWDQGRDV
QRUPDVDSOLFiYHLV
2DSDUHOKRVySRGHVHUOLJDGRFRPRFDERGHOLJDomRIRUQHFLGR
,QWURGX]DRFDERGHOLJDomRQDSDUWHGHWUiVGRDSDUHOKR
&DERVGHOLJDomRFRPGLIHUHQWHVWLSRVGHILFKDHVWmRGLVSRQtYHLV
QD$VVLVWrQFLD7pFQLFD
1mRXWLOL]HILFKDVRXDGDSWDGRUHVP~OWLSORVQHPH[WHQV}HV(P
FDVRGHVREUHFDUJDH[LVWHSHULJRGHLQFrQGLR
6HDILFKDGHL[DUGHHVWDUGLVSRQtYHODSyVDPRQWDJHPQD
LQVWDODomRHOpWULFDIL[DpQHFHVViULRTXHHVWHMDSUHYLVWRXP
GLVSRVLWLYRGHFRUWHQDVIDVHVGHDFRUGRFRPDVUHJUDVGH
LQVWDODomR
(ODQVOXWQLQJ
'XInUEDUDDQVOXWDHQKHWHQWLOOUlWWLQVWDOOHUDGHMRUGDGHHOXWWDJ
'HWlUEDUDEHK|ULJHOHNWULNHUVRPInULQVWDOOHUDXWWDJHOOHUE\WD
VODGGHQOLJWJlOODQGHI|UHVNULIWHU
$QVOXW EDUD HQKHWHQ PHG GHQ PHGI|OMDQGH VODGGHQ 6lWW L VODGGHQ
SnHQKHWHQVEDNVLGD
'HWILQQVVODGGDUPHGROLNDNRQWDNWW\SHUKRVVHUYLFH
'XInULQWHDQYlQGDQnJUDJUHQXWWDJVODGGRVRUHOOHU
I|UOlQJQLQJVVODGGDU%UDQGIDUDYLG|YHUEHODVWQLQJ
2PGHWLQWHJnUDWWQnNRQWDNWHQHIWHULQE\JJQDGVnPnVWHGHQ
IDVWDLQVWDOODWLRQHQKDHQIDVDYVNLOMDUHHQOLJWI|UHVNULIWHUQD
6NnSVWRPPH
6WRPPHQInULQWHKDQnJRQU\JJEDNRPHQKHWHUQD'HWVNDYDUD
PLQPPVSDOWPHOODQYlJJHQRFK|YHUVNnSHWVVNnSERWWHQ
UHVSU\JJ
9HQWLODWLRQVRFKLQWDJV|SSQLQJDUInULQWHEOL|YHUWlFNWD
)|OMlYHQPRQWHULQJVDQYLVQLQJHQWLOOGHQ|YHUOLJJDQGHHQKHWHQ
0RQWHUDLQWHHQKHWHQEDNRPGHNRUSDQHO5LVNI|U|YHUKHWWQLQJ
0yYHLVHPEXWLGRV
2DUPiULRSDUDPRQWDJHPSRUWUiVGRVDSDUHOKRVQmRSRGH
SRVVXLU XPD SDUHGH SRVWHULRU (QWUH D SDUHGH H D EDVH GR DUPiULR
RXDSDUHGHSRVWHULRUGRDUPiULRORFDOL]DGRSRUFLPDWHPTXH
H[LVWLUXPDGLVWkQFLDPtQLPDGHPP
$V UDQKXUDV GH YHQWLODomR H DV DEHUWXUDV GH DVSLUDomR QmR SRGHP
VHUWDSDGDV
5HVSHLWHWDPEpPDVLQVWUXo}HVGHPRQWDJHPGRDSDUHOKRTXH
ILFDSRUFLPDGHVWH
1mRPRQWHRDSDUHOKRDWUiVGHXPSDLQHOGHFRUDWLYR+iULVFRGH
DTXHFLPHQWRH[FHVVLYR
0RQWHUDXWUXVWQLQJHQ
$QVOXWXWUXVWQLQJHQ5LNWDXWUXVWQLQJHQLI|UKnOODQGHWLOO
LQE\JJQDGVVNnSHWRFKVNUXYDIDVWGHQ
$QYLVQLQJ .RQWUROOHUDDWWDQVOXWQLQJVOHGQLQJHQLQWHNOlPVIDVW
HOOHUNQlFNV
$QVOXWQLQJVOHGQLQJHQInULQWHKDNRQWDNWPHGXWUXVWQLQJHQV
EDNVLGDHOOHUJROY
tr
ô
0RQWDMN×ODYX]X
'LNNDWHGLOHFHNKXVXVODU
(OHNWULNEDùODQW×V×
&LKD]VDGHFHNXUDOODUDX\JXQRODUDNNXUXOPXüNRUXPDO×NRQWDN
SUL]HWDN×OPDO×G×U3UL]LQG|üHQPHVLYH\DEDùODQW×KDWW×Q×Q
GHùLüWLULOPHVL\DOQ×]FDX]PDQHOHNWULNWHNQLV\HQOHULWDUDI×QGDQ
\UUONWHNLNDQXQODUGLNNDWHDO×QDUDNJHUoHNOHüWLULOPHOLGLU
&LKD]\DOQ×]FDELUOLNWHWHVOLPHGLOHQEDùODQW×NDEORVXLOH
EDùODQPDO×G×U%DùODQW×NDEORVXQXFLKD]×QDUNDWDUDI×QDWDN×Q×]
)DUNO×ILüWLSOHULQHVDKLSEDùODQW×NDEORODU×PüWHULKL]PHWOHULQGHQ
WHPLQHGLOHELOLU
dRNOX SUL]OHU ILü EORNODU× YH X]DWPD NXOODQPD\×Q×] $ü×U× \NOHQPH
GXUXPXQGD\DQJ×QWHKOLNHVLV|]NRQXVXGXU
0RQWDMVRQUDV×QGDILüHDUW×NHULüLOHPH\HFHNVHVDELWG|üHQHQ
HOHNWULNWHVLVDW×QGDNXUXOXPüDUWODU×QDX\JXQRODUDNID]ODELU
NHVPHWHUWLEDW×WDN×OPDO×G×U
*|PPHPRELO\D
*|PPHGRODSWDFLKD]ODU×QDUNDWDUDI×QGDDUNDGXYDUROPDPDO×G×U
'XYDUODGRODS]HPLQLYH\DGRODE×QDUNDGXYDU×DUDV×QGDHQD]
PP OLNELUPHVDIHE×UDN×OPDO×G×U
+DYDODQG×UPDNDSDù×Q×QYHKDYDJLULüGHOLùLQLQ]HUL
|UWOPHPHOLGLU
/WIHQFLKD]×QVWQGHNLPRQWDMN×ODYX]XQDGLNNDWHGLQL]
&LKD]× ELU GHNRU NDSDù×Q×Q DUNDV×QD PRQWH HWPH\LQL] $ü×U× ×V×QPD
QHGHQL\OHWHKOLNHROXüWXUXU
&LKD]×Q\HUOHüWLULOPHVL
&LKD]× EDùOD\×Q×] &LKD]× PXWIDN PRELO\DV× LOH D\Q× KL]D\D JHWLULQL]
YHYLGDOD\×Q×]
%LOJL %DùODQW×KDWW×Q×QV×N×üPDG×ù×QGDQYH\DENOPHGLùLQGHQ
HPLQROXQX]
%DùODQW× KDWW× PRQWDM× JHUoHNOHüWLULOGLNWHQ VRQUD FLKD]×Q DUND WDUDI×
YHDOW×LOHWHPDVHWPHPHOLGLU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising