Siemens | EA125501 | Instruction manual | Siemens iQ100 60 cm, ovenhob massplate Instruction manual

Siemens iQ100 60 cm, ovenhob massplate Instruction manual
>GD@
>GH@
>HO@
>HQ@
>HV@
>IL@
>IU@
>LW@
>QO@
>QR@
>VY@
%UXJVDQYLVQLQJ *HEUDXFKVDQOHLWXQJ ƝƱƴưtƲƾǃƽƫƿƲDžƾ ,QVWUXFWLRQPDQXDO ,QVWUXFFLRQHVGHXVR .l\WW|RKMH 1RWLFHG·XWLOLVDWLRQ ,VWUX]LRQLSHUO·XVR *HEUXLNVDDQZLM]LQJ %UXNVYHLOHGQLQJ %UXNVDQYLVQLQJ .RJHVHNWLRQ
.RFKIHOG
ƑƩƿƴƲƿǀƶNJƺ
+RE
3ODFDGHFRFFLyQ
.HLWWRWDVR
7DEOHGHFXLVVRQ
3LDQRGLFRWWXUD
.RRNSODDW
.RNHVRQH
+lOO
($($&
‘
‘
:
:
‘
:
2
‘
:
Ø = cm
× Indholdsfortegnelse
[da]Brugsanvi g
Sikkerhedsforanstaltninger.......................................................3
Dit nye apparat ...........................................................................4
Mulige kombinationer.........................................................................4
Elektriske kogeplader ................................................................5
Før første anvendelse ........................................................................5
Funktionsmåde....................................................................................5
Råd om madlavning ...........................................................................5
Brugsvejledning .........................................................................5
Rengøring og vedligeholdelse ..................................................5
Overflader af rustfrit stål ....................................................................5
Emaljerede overflader ........................................................................5
Sådan undgås skader........................................................................6
Teknisk service........................................................................... 6
Garantibetingelser...............................................................................6
Emballage og brugte apparater ................................................6
Miljøvenlig bortskaffelse ....................................................................6
Produktinfo
Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør,
reservedele og services på internettet: www.siemenshome.bsh-group.com og Online-Shop: www.siemenshome.bsh-group.com/eshops
: Sikkerhedsforanstaltninger
Læs venligst disse instruktioner
omhyggeligt. Kun på denne måde kan du
håndtere dit apparat på en effektiv og
sikker måde. Opbevar instruktionerne for
brug og installation, og giv dem videre, hvis
apparatet skifter ejer.
Producenten er fritaget for ethvert ansvar,
hvis bestemmelserne i denne vejledning
ikke overholdes.
De viste billeder i disse instruktioner skal
opfattes som værende vejledende.
Tag ikke apparatet ud af den beskyttende
emballage, indtil det skal monteres. Hvis du
bemærker en skade på apparatet, skal du
ikke tilslutte det. Tag kontakt til vores
tekniske serviceafdeling.
Før installation af din nye kogesektion skal
du sikre dig, at installationen udføres ifølge
monteringsvejledningen.
Apparatet må ikke installeres i lystbåde eller
campingvogne.
Dette apparat er ikke beregnet til brug med
et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.
Alt arbejde med installation og tilslutning
skal udføres af en autoriseret tekniker, der
overholder normer og bestemmelser fra de
lokale forsyningsselskaber. I forbindelse
med udførelse af disse opgaver anbefaler
vi, at du ringer til vores tekniske
serviceafdeling.
Apparatet er kun udviklet til brug i hjemmet,
og det må ikke bruges kommercielt eller
erhvervsmæssigt. Brug kun apparatet til
madlavning, aldrig til opvarmning.
Garantien er kun gyldig, hvis man
overholder den anvendelse, som det er
beregnet til.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde
på op til maksimalt 2000 meter over havets
overflade.
Brug ikke låg eller børnesikringer, som ikke
anbefales af producenten af kogesektionen.
De kan forårsage ulykker, herunder f.eks.
på grund af overophedning, antænding eller
løsning af materialefragmenter.
Dette apparat kan benyttes af børn fra en
alder af 8 år og af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsigt af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og har forstået de farer og risici,
der kan være forbundet med brugen af
apparatet.
Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke
udføres af børn, med mindre de er over
15 år gamle og er under opsigt.
Børn, som er under 8 år, skal altid befinde
sig på sikker afstand af apparatet og dets
tilslutningsledning.
Fare for forbrændinger!
Kogezonerne og de tilgrænsende områder
bliver meget varme. Berør aldrig de varme
overflader. Hold børn under 8 år på behørig
afstand.
Brandfare!
■ Der skal holdes øje med tilberedningen.
Der skal uafbrudt holdes øje med en
kortvarig tilberedning.
■ Kogezonerne bliver meget varme. Anbring
aldrig antændelige genstande på
Risiko for brand!
3
kogesektionen. Opbevar aldrig genstande
på kogesektionen.
■ Opbevar, eller brug ikke korrosive,
kemiske produkter, damp, brændbare
materialer eller fødevarer under apparatet
eller i nærheden af det.
■ Fedtstoffer eller opvarmet madolie kan let
antændes. Forlad ikke komfuret, mens
fedtstoffet eller olien er varm. Hvis de
antændes, må du ikke slukke ilden med
vand. Dæk kogegrejet med et låg for at
kvæle ilden, og afbryd kogezonen.
Fare for kvæstelser!
■ I tilfælde af fejl skal du afbryde
elektricitetstilførslen til apparatet. Kontakt
vores tekniske serviceafdeling i
forbindelse med reparation.
■ Fagligt ukorrekte reparationer er farlige.
Reparationer må kun udføres af en
Risiko for brand!
Risiko for brand!
Fare for elektrisk stød!
Dit nye apparat
På side 2 vil du finde et generelt overblik over apparatet
foruden information om forholdsregler og styrke i pladerne.
Mulige kombinationer
Kogesektion og komfur: Skal være af samme mærke og have
samme kombinationspunkt.
Etiketterne for gyldige kombinationer til apparatet er:
Symbol
Farve
$
grøn, blå, violet
Ù
grøn
◊
grøn, gul, blå
4
kundeservicetekniker, der er uddannet af
os. Det samme gælder udskiftning af
tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af
kontakten, eller slå sikringen fra i
sikringsskabet, hvis apparatet er defekt.
Kontakt kundeservice.
Fare for elektrisk stød!
■ Hvis apparatet er udstyret med et Schukotilslutningsstik, er det nødvendigt at
anvende en passende adapter ved
tilslutning af apparatet for at sikre
beskyttelse med danske stikkontakters
jordforbindelse. En sådan adapter (tilladte
op til maks. 13 ampere) kan anskaffes
igennem Teknisk service (kode 616581).
■ Brug ikke damprensningsmaskiner til
rengøring af apparatet.
Fare for elektrisk stød!!
Elektriske kogeplader
Før første anvendelse
Råd om madlavning
For at fjerne lugten af ny, skal du tænde kogezonerne en efter
en og uden kogegrej, og lade dem være tændt med fuld styrke
i fem minutter. Tænd ikke mere end een kogezone ad gangen. I
dette tidsrum er det normalt, at der afgives røg og lugte, der
forsvinder lidt efter lidt.
De følgende forslag er vejledende. Styrken kan øges i tilfælde
af:
Pas på!
Brug ikke kogezonerne uden kogegrej undtagen ved første
opvarmning.
■
store mængder væske
■
tilberedelse af store retter
■
kogegrej uden låg.
Metode til madlavning
Styrke (6 trin) Styrke (9 trin)
Smeltning: chocolade, smør,
gelatine.
1-2
1-2
Kogning: ris, bechamel,
ragout.
1-2
2-3
Kogning: kartofler, pasta,
grøntsager.
2-3
4-5
Stuvning: stuvninger, rullesteg.
2-3
4-5
Dampning: fisk.
3
5
Opvarmning, holde varm: tilberedte retter.
3-4
2-3-4-5
Drej betjeningsknappen mod højre indtil den slukkede position.
Stegning: koteletter, steak,
tortilla.
4-5
6-7-8
Restvarme
Kogning og bruning
6
9
Funktionsmåde
Sådan tændes
Drej betjeningsknappen mod venstre til det ønskede trin.
Trin 1: mindste styrke
Trin 6 eller 9 (alt efter model): maksimal styrke.
Bemærk: Det anbefales at bruge den maksimale styrke ved
start på madlavningen og gå til de mellemste styrketrin efter
nogle minutter.
Sådan slukkes
Den elektriske plade kan slukkes lidt før, at madlavningen
afsluttes. Restvarmen giver mulighed for at fortsætte
madlavning nogle minutter, hvorved der spares energi.
Brugsvejledning
De følgende råd vil hjælpe dig med at spare energi og undgå
skader på kogegrejet:
■
■
■
■
■
Brug kogegrej, der passer til størrelsen på kogezonen.
Diameteren på bunden af kogegrejet skal svare til
kogezonens størrelse og bør aldrig være mindre.
Brug kogegrej med flad, tyk bund.
■
■
■
■
Brug ikke deformeret kogegrej, der står ustabilt på
kogezonen.
Anbring kogegrejet centralt på kogezonen. Ellers kan det
vælte.
Brug altid lågene til kogegrejet ved madlavning.
■
Slå ikke på kogesektionen, og anbring heller ikke noget tungt
på den.
Håndter kogegrejet med forsigtighed på kogesektionen.
Dæk ikke kogesektionen med aluminiumsfolie eller lignende
ved madlavning. Kogesektionen kan blive beskadiget.
Undgå, at der spildes væsker på kogesektionen og på
kogezonerne. Brug højt kogegrej, hvis du laver mad med
meget væske.
Sørg for at holde kogesektionen tør. Saltvand og vådt
kogegrej kan beskadige den. Udfør ikke madlavning med
vådt kogegrej.
Rengøring og vedligeholdelse
Fjern øjeblikkeligt mad, der er brændt på, med en klud.
Rengør kogezonerne med vand og sæbe, når de er kølet af.
Vi anbefaler jævnlig brug af rengøringsmidlet, som fås fra vores
tekniske serviceafdeling med koden 464524.
Aftør kogesektionen. Kogezonerne kan ruste med tiden på
grund af fugtighed. Opvarm kort kogezoner, der er fugtige.
Undgå brug af denne type produkter i områderne med
serigrafiske indikationer. Indikationerne kan blive slettet.
For at beskytte belægningen på kogezonerne skal du
imprægnere dem med olie eller et andet produkt til
vedligeholdelse, som findes på markedet.
Emaljerede overflader
Overflader af rustfrit stål
I takt med brug kan der opstå blålige og gullige pletter på
kogesektionen og på omridset af kogezonerne. Brug
rengøringsmidler til rustfrit stål.
Brug ikke slibende midler til rengøring.
Rengør kogesektionen med en fugtig klud.
Brug ikke slibende rengøringsprodukter eller grove svampe.
Kogesektionen kan miste sin glans.
5
Sådan undgås skader
Pas på!
■
■
■
■
■
Fjern ikke betjeningselementerne ved rengøring.
Indtrængende fugt kan beskadige apparatet.
Sørg for at holde kogesektionen tør. Saltvand og vådt
kogegrej kan beskadige den.
Undgå, at kogesektionens overflade kommer i kontakt med
salt.
Brug aldrig slibende produkter, ståluld, skarpe objekter, knive
osv. til at fjerne fastbrændte madrester på kogesektionen.
Brug ikke damprensemaskine. Kogesektionen kan blive
beskadiget.
Teknisk service
Hvis du henvender dig til vores tekniske serviceafdeling, skal
du oplyse produktnummeret (E-Nr.) og apparatets
fabrikationsnummer (FD). Disse oplysninger findes på
mærkepladen, der sidder på den indre del af kogesektionen og
på mærkaten for brugsvejledning.
Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservicefortegnelse.
Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl
DK
44 89 89 85
Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at
reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger
inde med de originale reservedele, der passer til det
pågældende apparat.
Emballage og brugte apparater
Hvis der på apparatets mærkeplade vises symbolet ), skal du
overholde følgende angivelser.
Miljøvenlig bortskaffelse
Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for
miljøbeskyttelse.
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele
EU.
Apparatets emballage er fremstillet af materialer, der
udelukkende er nødvendige for at garantere en effektiv
beskyttelse under transporten. Disse materialer kan genbruges
i fuldt omfang, så de ikke udgør en belastning af miljøet. Vi vil
også gerne opfordre dig til at bidrage til beskyttelse miljøet ved
at følge disse råd:
■
■
■
6
Anbring emballagen i en container på en genbrugsstation
Før du skiller dig af med et kasseret apparat, skal du gøre
det ubrugeligt. Find frem til din lokale genbrugsstation, og
aflever dit apparat dér,
Hæld ikke brugt olie i afløbet. Opbevar kogegrejet i en lukket
beholder, og aflevér det på et opsamlingssted og i mangel
heraf i en affaldsbeholder (hvor det vil ende i et kontrolleret
forløb, som sandsynligvis ikke er den bedste løsning, men
forurening af vand undgås)
Garantibetingelser
Hvis apparatet i modsætning til vores forventninger udviser
tegn på skader eller ikke opfylder de forudsete kvalitetskrav,
beder vi dig om at informere os herom snarest muligt. For at
garantien skal forblive i kraft må apparatet ikke have været
udsat for ændringer eller forkert brug.
De gældende garantibetingelser er de anført fra vores
virksomheds repræsentant i det land, hvor købet er foretaget.
Du kan få detaljerede oplysninger på salgsstederne. Det er
nødvendigt at fremvise købsbevis for at gøre brug af garantien.
Ret til ændringer forbeholdes.
Ø Inhaltsverzeichnis
[de]Gbrauchsnleitug
Sicherheitshinweise...................................................................7
Ihr neues Gerät ...........................................................................8
Mögliche Kombination .......................................................................8
Elektrische Kochplatten ............................................................9
Vor dem ersten Gebrauch ................................................................9
Betrieb...................................................................................................9
Empfehlungen zum Kochen..............................................................9
Hinweise bei der Benutzung .....................................................9
Reinigung und Pflege ................................................................9
Edelstahl-Oberflächen........................................................................9
Emaillierte Oberflächen .................................................................. 10
Schäden vermeiden ........................................................................ 10
Technischer Kundendienst .....................................................10
Garantiebedingungen ..................................................................... 10
Verpackung und Altgeräte.......................................................10
Umweltgerecht entsorgen .............................................................. 10
Produktinfo
Weitere Informationen zu Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und
Services finden Sie im Internet: www.siemens-home.bshgroup.com und Online-Shop: www.siemens-home.bshgroup.com/eshops
Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen berät Sie unsere Siemens Info Line unter Tel.: 089 21
751 751* (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) oder unter Siemens-info-line@bshg.com
*) Nur für Deutschland gültig.
: Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Nur so können Sie Ihr
Gerät effektiv und sicher benutzen. Bewahren Sie die Installations- und Gebrauchsanweisungen gut auf und geben Sie sie an
einen eventuellen Nachbesitzer des Geräts
weiter.
Der Hersteller ist jeglicher Verantwortung
enthoben, wenn die Bestimmungen dieses Handbuchs nicht eingehalten werden.
Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen sind orientativ.
Belassen Sie das Gerät bis zum Einbau in
der Schutzhülle. Falls Sie einen Schaden
am Gerät feststellen, schließen Sie es nicht
an. Rufen Sie unseren Kundendienst.
Vor dem Einbau Ihres neuen Kochfelds stellen Sie sicher, dass bei der Installation der
Einbauanleitung gefolgt wird.
Dieses Gerät darf nicht auf Yachten oder in
Wohnwagen eingebaut werden.
Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit
einer externen Zeitschaltuhr oder einer
Fernsteuerung bestimmt.
Alle Installations- und Anschlussarbeiten
müssen von einem autorisierten Fachmann
und unter Beachtung der geltenden Regelungen und Vorschriften der örtlichen
Stromversorgungsgesellschaften vorgenommen werden. Wir empfehlen Ihnen, für
diese Arbeiten unseren Kundendienst zu
rufen.
Dieses Gerät wurde ausschließlich für die
Verwendung in Privathaushalten entworfen;
eine kommerzielle oder gewerbliche Nut-
zung ist nicht gestattet. Benutzen Sie das
Gerät nur zum Kochen, niemals als Heizgerät. Die Garantie gilt nur dann, wenn das
Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck genutzt wird.
Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu
einer Höhe von maximal 2000 Metern über
dem Meeresspiegel bestimmt.
Verwenden Sie keine Abdeckungen oder
Kindersicherungen, die nicht vom Hersteller
des Kochfelds empfohlen werden. Es kann
zu Unfällen kommen, beispielsweise durch
Überhitzung, Entflammung oder Ablösung
von Materialteilen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung oder Wissen
benutzt werden, wenn sie von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist,
beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen
nicht durch Kinder durchgeführt werden, es
sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und
werden beaufsichtigt.
Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und
der Anschlussleitung fernhalten.
7
Verbrennungsgefahr!
Kochstellen und deren Umgebung werden
sehr heiß. Berühren Sie niemals heiße
Oberflächen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren fern.
Brandgefahr!
■ Der Kochvorgang muss beaufsichtigt werden. Ein kurzzeitiger Kochvorgang muss
ununterbrochen beaufsichtigt werden.
■ Die Kochstellen werden sehr heiß. Brennbare Gegenstände niemals auf das Kochfeld stellen. Keine Gegenstände auf dem
Kochfeld abstellen.
■ Lagern Sie keine ätzenden chemischen
Reinigungsmittel oder Produkte, Dampfreiniger, brennbare Materialien oder andere
Produkte, die keine Lebensmittel sind,
unter diesem Haushaltsgerät bzw. benutzen Sie diese nicht in unmittelbarer Nähe.
■ Überhitztes Fett oder Öl ist leicht entzündlich. Entfernen Sie sich nicht, wenn Sie
Fett oder Öl erhitzen. Falls sich Fett oder
Brandgefahr!
Brandgefahr!
Brandgefahr!
Ihr neues Gerät
Auf Seite 2 finden Sie eine Übersicht über Ihr Gerät sowie über
die Maße und Leistung der Kochfelder.
Mögliche Kombination
Kochfeld und Herd: nur von der gleichen Marke und mit gleichem Kombinationspunkt.
Die Aufkleber mit den für dieses Gerät gültigen Kombinationen
lauten:
Symbol
Farbe
$
Grün, Blau, Violett
Ù
Grün
◊
Grün, Gelb, Blau
8
Öl entzündet, löschen Sie das Feuer nicht
mit Wasser. Decken Sie das Kochgefäß
zum Ersticken der Flamme mit einem
Deckel ab und schalten Sie die Kochstelle
aus.
Verletzungsgefahr!
■ Im Fall einer Störung schalten Sie die
Stromzufuhr zum Gerät ab. Für Reparaturarbeiten rufen Sie bitte unseren Kundendienst.
■ Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen
durchführen und beschädigte Anschlussleitungen austauschen. Ist das Gerät
defekt, Netzstecker ziehen oder Sicherung
im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.
Stromschlaggefahr!
Benutzen Sie keine Dampfreiniger zur Reinigung des Geräts.
Stromschlaggefahr!
Elektrische Kochplatten
Vor dem ersten Gebrauch
Empfehlungen zum Kochen
Um den Neugeruch zu beseitigen, schalten Sie alle Kochstellen
nacheinander mit maximaler Temperatur und ohne Kochgefäß
für jeweils fünf Minuten an. Schalten Sie immer nur eine Kochstelle an. Während des ersten Betriebs können Rauch und
Gerüche frei werden, die mit der Zeit verschwinden.
Die folgenden Empfehlungen sind für Ihre Orientierung. Erhöhen Sie die Leistung bei:
Achtung!
Benutzen Sie die Kochstellen nicht ohne Kochgefäße, außer für
das erste Erwärmen.
■
größeren Flüssigkeitsmengen,
■
Zubereitung von größeren Gerichten,
■
Kochgefäßen ohne Deckel.
Kochmethode
Leistungsstufe
(6 Stufen)
Leistungsstufe
(9 Stufen)
Zerlassen: Schokolade, Butter, Gelatine.
1-2
1-2
Einschalten
Drehen Sie den Schalter nach links, bis die gewünschte Position erreicht ist.
Kochen: Reis, Béchamel,
Ragout.
1-2
2-3
Position 1: minimale Leistung
Kochen: Kartoffeln, Nudeln,
Gemüse.
2-3
4-5
Schmoren: Gulasch, Rollbraten.
2-3
4-5
Dampfgaren: Fisch.
3
5
Betrieb
Position 6 oder 9 (je nach Modell): maximale Leistung.
Hinweis: Wir empfehlen, am Beginn des Kochvorgangs die
maximale Leistung zu benutzen und nach einigen Minuten niedrigere Leistungsstufen zu wählen.
Ausschalten
Drehen Sie den Schalter nach rechts, bis die Position Ausschalten erreicht ist.
Restwärme
Erwärmen, warm halten: Fer- 3-4
tiggerichte.
2-3-4-5
Braten: Schnitzel, Beefsteak,
Omelett.
4-5
6-7-8
Kochen und Anbraten
6
9
Die elektrische Kochplatte kann bereits kurz vor Ende des
Kochvorgangs ausgeschaltet werden. Die Restwärme erlaubt
es, einige Minuten weiterzukochen und so Energie zu sparen.
Hinweise bei der Benutzung
Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, Energie zu sparen und
Schäden an Kochgefäßen zu vermeiden:
■
■
■
■
■
Benutzen Sie für die Kochstelle passende Kochgefäße. Der
Durchmesser des Kochgefäße sollte dem Durchmesser der
Kochstelle entsprechen und niemals kleiner sein.
■
■
■
Benutzen Sie Kochgefäße mit flachem und dickem Boden.
Benutzen Sie keine verformten Kochgefäße, die auf der Kochstelle nicht stabil stehen.
■
Stellen Sie das Kochgefäß mittig auf die Kochstelle. Andernfalls kann das Kochgefäß umkippen.
Kochen Sie stets, indem Sie die Kochgefäße mit ihrem
Deckel benutzen.
■
Schlagen Sie nicht auf das Kochfeld und stellen Sie keine
schweren Gewichte darauf.
Gehen Sie mit den Kochgefäßen, die auf dem Kochfeld stehen, sorgfältig um.
Bedecken Sie das Kochfeld nicht mit Alufolie oder ähnlichen
Materialien, wenn Sie kochen. Das Kochfeld kann dadurch
beschädigt werden.
Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten auf das Kochfeld und auf
die Kochstellen gelangen. Benutzen Sie hohe Kochgefäße,
wenn Sie mit viel Flüssigkeit kochen.
Halten Sie das Kochfeld trocken. Salzwasser und feuchte
Kochgefäße können das Kochfeld beschädigen. Kochen Sie
nicht mit feuchten Kochgefäßen.
Reinigung und Pflege
Wischen Sie verschüttetes Essen sofort mit einem Tuch weg.
Reinigen Sie die Kochstellen nach dem Abkühlen mit Wasser
und Seife.
Trocknen Sie das Kochfeld. Die Kochstellen können durch
Feuchtigkeit mit der Zeit rosten. Heizen Sie feuchte Kochstellen
kurz auf.
Um die Verkleidung der Kochstellen zu schützen, behandeln
Sie diese mit Öl oder einem anderen handelsüblichen Produkt.
Edelstahl-Oberflächen
Mit der Zeit können bläuliche und gelbliche Flecken auf dem
Kochfeld und an den Rändern der Kochstellen auftreten. Benutzen Sie Edelstahlreiniger.
Es wird empfohlen, regelmäßig das Reinigungsmittel mit der
Teilenummer 464524 zu verwenden, das über unseren Kundendienst erhältlich ist.
Verwenden Sie diese Art von Produkten nicht auf Zonen mit
Aufdrucken. Diese könnten mit der Zeit abgehen.
Benutzen Sie keine Scheuermittel.
9
Emaillierte Oberflächen
Schäden vermeiden
Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten Tuch.
Achtung!
Benutzen Sie keine Scheuermittel oder rauen Schwämme. Das
Kochfeld kann seinen Glanz verlieren.
■
■
■
■
■
Entfernen Sie zum Reinigen des Gerätes nicht die Bedienelemente. Eintretende Feuchtigkeit kann das Gerät schädigen.
Halten Sie das Kochfeld trocken. Salzwasser und feuchte
Kochgefäße können das Kochfeld beschädigen.
Vermeiden Sie, dass Salz auf die Oberfläche des Kochfelds
gelangt.
Keine Scheuermittel, Metallschwämme, scharfen Gegenstände, Messer oder ähnliches verwenden, um angetrocknete Essensreste vom Kochfeld zu entfernen.
Keine Dampfreiniger verwenden. Das Kochfeld kann dadurch
beschädigt werden.
Technischer Kundendienst
Wenn Sie unseren Kundendienst anrufen, halten Sie bitte die
Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des
Geräts bereit. Diese Information entnehmen Sie dem Typenschild, das unter dem Kochfeld angebracht ist, und dem Etikett
in der Bedienungsanweisung.
Die Kontaktdaten aller Länder für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden KundendienstVerzeichnis.
Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
A
0810 550 522
D
089 21 751 751
CH
0848 840 040
Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Sie stellen
somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechni-
kern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen für Ihr
Gerät ausgerüstet sind.
Garantiebedingungen
Falls das Gerät wider Erwarten Schäden aufweisen oder Ihre
Qualitätsanforderungen nicht erfüllen sollte, setzen Sie uns
davon so schnell wie möglich in Kenntnis. Zur gültigen Einlösung der Garantie darf das Gerät nicht unbefugt manipuliert
bzw. benutzt worden sein.
Die Garantiebedingungen werden von unserer Vertretung im
Land des Gerätekaufs festgelegt. Detaillierte Informationen
erhalten Sie in den Verkaufsstellen. Um die Garantie in
Anspruch nehmen zu können, müssen Sie den Kaufbeleg für
das Gerät vorweisen.
Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.
Verpackung und Altgeräte
Wenn sich auf dem Typenschild des Geräts das Symbol
)befindet, beachten Sie folgende Hinweise.
Umweltgerecht entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu
garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. So wie wir können auch Sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem
Sie folgende Ratschläge beachten:
■
■
■
Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.
Machen Sie ein nicht mehr benutztes Gerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen
Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und
liefern Sie Ihr Gerät dort ab.
Schütten Sie verwendetes Bratfett oder Öl nicht in das Spülbecken. Sammeln Sie das Öl in einem verschließbaren Gefäß
und geben Sie es bei einer Sammelstelle ab oder werfen Sie
es, wenn dies nicht möglich ist, in die Mülltonne (so gelangt
10
es auf eine kontrollierte Mülldeponie - vermutlich nicht die
beste Lösung, doch wird so kein Wasser verschmutzt).
Ù Πίνακας περιεχομένων
[el]Οδηγíεςχρήσως
Οδηγίες ασφαλείας....................................................................... 11
Η νέα σας συσκευή ....................................................................... 12
Πιθανοί συνδυασμοί............................................................................... 12
Ηλεκτρικές εστίες ......................................................................... 12
Πριν τη πρώτη χρήση ............................................................................. 12
Λειτουργία................................................................................................ 12
Συμβουλές μαγειρικής ........................................................................... 12
Υποδείξεις χρήσης ........................................................................ 13
Καθαρισμός και συντήρηση......................................................... 13
Επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα ................................................... 13
Σμαλτωμένες επιφάνειες ....................................................................... 13
Πώς να αποφύγετε τις βλάβες ............................................................. 13
Τεχνικό σέρβις ............................................................................... 13
Όροι εγγύησης.........................................................................................13
Συσκευασία και χρησιμοποιημένες συσκευές........................... 14
Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του
περιβάλλοντος..........................................................................................14
Produktinfo
Περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τα
ανταλλακτικά και το σέρβις θα βρείτε στο διαδίκτυο (Internet):
www.siemens-home.bsh-group.com και στο online-shop:
www.siemens-home.bsh-group.com/eshops
: Οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Μόνο τότε
θα μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σας
αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Κρατήστε
της οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης, και
παραδώστε τις οδηγίες αυτές μαζί με τη
συσκευή σε κάποιο μελλοντικό ιδιοκτήτη.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη
αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες του
παρόντος εγχειριδίου.
Οι εικόνες που υπάρχουν σ'αυτές τις οδηγίες
είναι μόνο ενδεικτικές.
Μην βγάζετε τη συσκευή από το
προστατευτικό περιτύλιγμα μέχρι τη στιγμή
της εντοίχισης. Εάν παρατηρήσετε κάποια
βλάβη στη συσκευή, μην τη συνδέετε.
Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας σέρβις.
Πριν εγκαταστήσετε τη νέα βάση εστιών σας,
βεβαιωθείτε ότι κάνετε την εγκατάσταση
ακολουθώντας της οδηγίες συναρμολόγησης.
Δεν μπορεί να γίνει εγκατάσταση αυτής της
συσκευής σε γιωτ ή τροχόσπιτα.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για τη
λειτουργία με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη
ή ένα τηλεχειριστήριο.
Ολες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης
πρέπει να γίνονται από εγκεκριμένο τεχνικό,
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ισχύουσες
νόμιμες προδιαγραφές των τοπικών
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας Για
οποιαδήποτε από αυτές τις εργασίες, σας
συστήνουμε να καλέσετε το Τεχνικό μας
Σέρβις.
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για
οικιακή χρήση, απαγορεύεται η εμπορική ή
επαγγελματική χρήση της. Χρησιμοποιήστε τη
συσκευή αποκλειστικά για μαγειρική, ποτέ ως
θέρμανση. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον η
συσκευή χρησιμοποιείται για τον λόγο που
έχει σχεδιαστεί.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι
ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας.
Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα ή
προστατευτικά εμπόδια για παιδιά που δεν
συνίστανται από τον κατασκευαστή της
βάσης εστιών. Μπορεί να προκαλέσουν
ατυχήματα, π.χ. λόγω υπερθέρμανσης,
ανάφλεξης ή αποκόλλησης θραυσμάτων
υλικών.
Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και
πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές,
αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με
ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, όταν
επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν
λάβει σχετικές οδηγίες απ’ αυτό για την
ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν
κατανοήσει τους κινδύνους που μπορεί να
προκύψουν.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη
συσκευή.Ο καθαρισμός και η συντήρηση από
το χρήστη δεν επιτρέπεται να
πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν
είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.
Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών
μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο
σύνδεσης.
Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Οι εστίες και τα κοντινά στοιχεία
θερμαίνονται πολύ. Ποτέ μην αγγίζετε τις
θερμές επιφάνειες. Μακριά από παιδιά κάτω
των 8 χρονών.
Κίνδυνος πυρκαγιάς!
■ Η διαδικασία παρασκευής πρέπει να
επιτηρείται. Μία σύντομη διαδικασία
11
παρασκευής πρέπει να επιβλέπεται χωρίς
διακοπή.
■ Οι εστίες θερμαίνονται πολύ. Μην
τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στη
βάση εστιών. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα
πάνω στη βάση εστιών.
■ Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε
διαβρωτικές χημικές ουσίες, ατμούς,
εύφλεκτα υλικά ή μη εδώδιμα προϊόντα,
κάτω από αυτή την οικιακή συσκευή ή κοντά
της.
■ Τα υπερθερμαινόμενα λίπη και λάδια
αναφλέγονται πολύ εύκολα. Μην
απουσιάζεται ενώ ζεσταίνεται λίπος ή λάδι.
Σε περίπτωση ανάφλεξης, μην σβήσετε τη
φωτιά με νερό. Καλύψτε το σκεύος με ένα
καπάκι για να συγκρατήσετε τη φωτιά και
σβήστε την εστία.
Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Κίνδυνος τραυματισμών!
■ Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε την
ηλεκτρική τροφοδοσία στη συσκευή. Για την
επισκευή, καλέστε το τεχνικό μας σέρβις.
■ Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
Μόνο ένας τεχνικός της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευμένος από
εμάς, επιτρέπεται να εκτελέσει τις επισκευές
και να αντικαταστήσει τα χαλασμένα
καλώδια σύνδεσης. Εάν η συσκευή έχει
βλάβη, τραβήξτε το φις από την πρίζα ή
κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των
ασφαλειών. Καλέστε την υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών.
Κίνδυνος βραχυκυκλώματος!
Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με
ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Η νέα σας συσκευή
Στη σελίδα 2 υπάρχει μια γενική απεικόνιση της συσκευής σας,
καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις και την ισχύ
της πλάκας.
Πιθανοί συνδυασμοί
Βάση εστιών και κουζίνα: Μόνο της ίδιας μάρκας και με ίδιο
σημείο συνδυασμού.
Οι ετικέτες με τους έγκυρους συνδυασμούς για αυτή τη συσκευή
είναι:
Σύμβολο
Χρώμα
$
πράσινο, μπλε, βιολετί
Ù
πράσινο
◊
πράσινο, κίτρινο, μπλε
Ηλεκτρικές εστίες
Πριν τη πρώτη χρήση
Για να εξαφανιστεί η μυρωδιά της καινούργιας συσκευής, συνδέστε
τις εστίες, τη μία μετά την άλλη και χωρίς σκεύος, στη μέγιστη ισχύ
για πέντε λεπτά. Μην συνδέετε περισσότερες από μία εστία τη
φορά. Σε αυτό το διάστημα είναι σύνηθες να βγαίνουν ατμοί και
μυρωδιές, με τον καιρό όμως θα χαθούν.
Προσοχή!
Μην χρησιμοποιείτε τις εστίες δίχως σκεύη, εκτός από την πρώτη
προθέρμανση.
Λειτουργία
το μαγείρεμα για μερικά λεπτά, κατά αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε
ενέργεια.
Συμβουλές μαγειρικής
Οι ακόλουθες προτάσεις είναι προσανατολιστικές. Η ισχύς θα
πρέπει να αυξάνεται για:
■
σημαντικές ποσότητες υγρών,
■
προετοιμασία για μεγάλα πιάτα.
■
σκεύη χωρίς καπάκι.
Τρόπος μαγειρέματος
Ισχύς
(6 θέσεις)
Ισχύς
(9 θέσεις)
Λιώσιμο: σοκολάτα. βούτυρο,
ζελατίνα.
1-2
1-2
Ψήσιμο: ρύζι, μπεσαμέλ,
ραγκού.
1-2
2-3
Ψήσιμο: πατάτες, μακαρόνια,
λαχανικά.
2-3
4-5
Ελαφρύ τσιγάρισμα: στιφάδο,
ψητά σε ρολό.
2-3
4-5
Πώς να τη σβήσετε
Μαγείρεμα στον ατμό: ψάρι.
3
5
Γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά μέχρι τη θέση σβησίματος
Θέρμανση, διατηρήστε ζεστά: 3-4
έτοιμα πιάτα.
2-3-4-5
Ψήσιμο: εσκαλόπ, μπριζόλες,
ομελέτες.
4-5
6-7-8
Μαγείρεμα και τσιγάρισμα
6
9
Πώς να την ανάψετε
Γυρίστε το διακόπτη προς τα αριστερά μέχρι την επιθυμούμενη
θέση.
Θέση 1: ελάχιστη ισχύς
Θέση 6 ή 9 (ανάλογα με το μοντέλο): μέγιστη ισχύς.
Υπόδειξη: Συστήνετε να χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ισχύ στην
έναρξη της μαγειρικής και να περάσετε σε επίπεδα μεσαίας ισχύς
με την πάροδο μερικών λεπτών
Παραμένουσα θερμότητα
Μπορείτε να σβήστε την ηλεκτρική εστία λίγο πριν τελειώσετε με το
μαγείρεμα. Η παραμένουσα θερμότητα σας επιτρέπει να συνεχίσετε
12
Υποδείξεις χρήσης
Οι ακόλουθες προτάσεις θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε
ενέργεια και να μην προκαλέσετε ζημιές στα σκεύη:
■
Χρησιμοποιήστε σκεύη με μεγέθος κατάλληλο για την εστία. Η
διάμετρος της βάσης του σκεύους πρέπει να είναι όμοια με την
εστία, ποτέ μικρότερη.
■
Χρησιμοποιήστε σκεύη με βάση επίπεδη και λεία.
■
Μην χρησιμοποιείτε παραμορφωμένα σκεύη, τα οποία είναι
ασταθή πάνω στην εστία
■
Τοποθετήστε το σκεύος σωστά στο κέντρο της εστίας. Σε
αντίθετη περίπτωση μπορεί να γείρει.
■
■
Μην χτυπάτε τη βάση εστιών, και μην τοποθετείτε πάνω της
υπέρβαρα αντικείμενα.
■
Χειριστείτε τα σκεύη με προσοχή πάνω στη βάση εστιών.
■
Μην καλύπτετε τη βάση εστιών με αλουμινόχαρτο ή παρόμιο
είδος χαρτιού ενώ μαγειρεύετε. Μπορεί να φθείρει τη βάση
εστιών.
■
Αποφύγετε την υπερχείλιση υγρών πάνω στη βάση εστιών και
πάνω στις εστίες. Χρησιμοποιήστε βαθιές κατσαρόλες εάν
μαγειρεύετε με πολύ υγρό.
■
Διατηρήστε στεγνή τη βάση εστιών. Το αλμυρό νερό και τα υγρά
σκεύη μπορεί να την φθείρουν. Μη μαγειρεύετε με υγρά σκεύη.
Πάντα να μαγειρεύετε με τα καπάκια των σκευών.
Καθαρισμός και συντήρηση
Καθαρίστε αμέσως με ένα πανί το φαγητό που έχει χυθεί.
Σμαλτωμένες επιφάνειες
Καθαρίστε τις εστίες μόλις κρυώσουν με νερό και σαπούνι.
Καθαρίστε τη βάση εστιών με ένα υγρό πανί.
Στεγνώστε τη βάση εστιών. Οι εστίες μπορεί να σκουριάσουν με το
καιρό λόγω της υγρασίας. Θερμαίνεται ελαφρά τις εστίες που είναι
υγρές.
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού ή σφουγγάρια
με τραχύ επιφάνεια. Η βάση εστιών μπορεί να χάσει τη λάμψη της.
Για να προστατέψετε την επικάλυψη των εστιών, ψεκάστε με λάδι ή
κάποιο άλλο προϊόν συντήρησης διαθέσιμο στην αγορά.
Πώς να αποφύγετε τις βλάβες
Επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Με την χρήση, μπορεί να εμφανιστούν μπλε ή κίτρινοι λεκέδες στην
βάση εστιών και στα περιγράμματα των εστιών. Χρησιμοποιήστε
καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα.
Προσοχή!
■ Για τον καθαρισμό της συσκευής μην αφαιρέσετε τα στοιχεία
χειρισμού. Εισερχόμενη υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη
συσκευή.
■
Συνιστάται η συχνή χρήση του προϊόντος καθαρισμού διαθέσιμο
από το τεχνικό μας σέρβις με τον κωδικό 464524.
Διατηρήστε στεγνή τη βάση εστιών. Το αλμυρό νερό και τα υγρά
σκεύη μπορεί να την φθείρουν.
■
Αποφύγετε τη χρήση αυτού του είδους προϊόντων σε εστίες με
ενδείξεις μεταξοτυπίας. Οι ενδείξεις μπορεί να σβήσουν.
Αποφύγετε να έρθει σε επαφή το αλάτι με την επιφάνεια της
βάσης εστιών.
■
Μην χρησιμοποιείτε κανένα προϊόν καθαρισμού, σφουγγαράκια
από σύρμα, αιχμηρά αντικείμενα, μαχαίρια κ.λπ. για να
απομακρύνεται τα σκληρυσμένα υπολείμματα φαγητού από τη
βάση εστιών.
■
Μην χρησιμοποιείτε συσκευές για καθαριότητα με ατμό. Μπορεί
να φθείρει τη βάση εστιών.
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα για καθάρισμα.
Τεχνικό σέρβις
Εάν επικοινωνήσετε με το Τεχνικό μας Σέρβις, θα πρέπει να
γνωρίζετε τον αριθμό του προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό
παραγωγής (FD) της συσκευής. Αυτή η πληροφορία υπάρχει στην
ετικέτα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης
εστιών, και στην ετικέτα του εγχειριδίου.
Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο κατάστημα
αγοράς. Είναι αναγκαίο να παρουσιάσετε την απόδειξη αγοράς για
να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση.
Διατήρηση του δικαιώματος για τροποποιήσεις.
Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον πίνακα
Υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών που παραδίδεται μαζί.
Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης
GR
18 182
χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα
Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Έτσι εξασφαλίζετε,
ότι η επισκευή γίνεται από εκπαιδευμένους τεχνικούς του σέρβις,
που είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας.
Όροι εγγύησης
Αν, αντίθετα από τις προσδοκίες μας, η συσκευή παρουσιάσει
κάποια βλάβη ή δεν πληροί τις αναμενόμενες απαιτήσεις ποιότητας,
σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν.
Για να είναι έγκυρη η εγγύηση σας, η συσκευή δεν πρέπει να έχει
υποστεί παρέμβαση ή να έχει υποβληθεί σε κακή χρήση.
Οι όροι εγγύησης που εφαρμόζονται είναι αυτοί που ορίζονται από
την εκπροσώπηση της εταιρίας μας στη χώρα όπου έγινε η αγορά.
13
Συσκευασία και χρησιμοποιημένες συσκευές
Εάν στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής εμφανίζεται το
σύμβολο ), λάβετε υπόψη τις παρακάτω ενδείξεις:
Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες
προστασίας του περιβάλλοντος
Αποσύρετε την συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας
του περιβάλλοντος.
Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σε όλη την
ΕΕ.
Το περιτύλιγμα της συσκευής σας κατασκευάστηκε από τα
απαιτούμενα υλικά για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής
προστασίας κατά τη μεταφορά. Αυτά τα υλικά είναι εξ ολοκλήρου
ανακυκλώσιμα, μειώνοντας έτσι την επίπτωση στο περιβάλλον. Σας
καλούμε να συνεισφέρετε και εσείς στη διατήρηση του
περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές:
■
πετάξτε τη συσκευασία στον κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης,
■
απενεργοποιήστε τη συσκευή, πριν την απόρριψη της.
Συμβουλευτείτε την τοπική σας αυτοδιοίκηση για την πιο κοντινή
τοποθεσία του κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και
παραδώστε εκεί τη συσκευή σας,
■
μην πετάτε το χρησιμοποιημένο λάδι στον νεροχύτη. Φυλάξτε το
σε ένα κλειστό δοχείο και παραδώστε το σε κάποιο σημείο
διαλογής ή, εάν δεν υπάρχει, σε έναν κάδο σκουπιδιών (πολύ
πιθανόν να καταλήξει σε κάποιο ελεγχόμενο σκουπιδότοπο, ίσως
δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά τουλάχιστον αποφεύγουμε τη
μόλυνση του νερού).
14
Ú Table of contents
[en]Istrucionmaul
Safety precautions ...................................................................15
Your new appliance..................................................................16
Possible combinations.................................................................... 16
Electric hobs.............................................................................16
Before using for the first time ........................................................ 16
Operation........................................................................................... 16
Cooking guidelines.......................................................................... 16
Precautions for use..................................................................17
Cleaning and maintenance ......................................................17
Stainless steel surfaces .................................................................. 17
Enamel surfaces .............................................................................. 17
Preventing damage ......................................................................... 17
Technical Assistance Service .................................................17
Warranty conditions......................................................................... 17
Used appliances and packaging.............................................18
Environmentally-friendly disposal.................................................. 18
Produktinfo
Additional information on products, accessories, replacement
parts and services can be found at www.siemens-home.bshgroup.com and in the online shop www.siemens-home.bshgroup.com/eshops
: Safety precautions
Read these instructions carefully. You will
only be able to use your appliance safely
and effectively when you have read them.
These operating and installation instructions
should be retained, and passed onto the
buyer if the appliance is sold.
The manufacturer is exempt from all
responsibility if the requirements of this
manual are not complied with.
The images shown in these instructions are
for guidance only.
Do not remove the appliance from its
protective packaging until it is installed in
the unit. Do not switch on the appliance if it
is damaged in any way. Contact our
Technical Assistance Service.
Before installing your new hob, ensure that
it is being installed according to the
installation instructions.
This appliance cannot be installed on
yachts or in caravans.
This appliance is not intended for operation
with an external clock timer or a remote
control.
All installation and connection work must be
performed by a certified technician, in
compliance with the regulations and
requirements of local electricity companies.
We recommend that you call our Technical
Assistance Service for any of these jobs.
This appliance has been designed for home
use only, not for commercial or professional
use. This appliance is only intended for
cooking purposes, not as a heating system.
The warranty will only be valid if the
appliance is used for the purpose for which
it was designed.
This appliance is intended for use up to a
maximum height of 2000 metres above sea
level.
Do not use lids or hob guards for children
which are not recommended by the hob
manufacturer. They may cause accidents
such as those due to the overheating,
ignition or detachment of fragments of
materials.
This appliance may be used by children
over the age of 8 years old and by persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or by persons with a lack of
experience or knowledge if they are
supervised or are instructed by a person
responsible for their safety how to use the
appliance safely and have understood the
associated hazards.
Children must not play with, on, or around
the appliance. Children must not clean the
appliance or carry out general maintenance
unless they are at least 15 years old and
are being supervised.
Keep children below the age of 8 years old
at a safe distance from the appliance and
power cable.
Risk of burns!
The hotplates and their immediate vicinity
get very hot. Never touch the hot surfaces.
Keep children under 8 years old well away
from this appliance.
15
Risk of fire!
■ The cooking process must be supervised.
A short cooking process must be
supervised without interruption.
■ The hotplates get very hot. Do not rest
inflammable objects on the hob. Do not
store objects on the hob.
■ Do not store or use corrosive chemicals,
products which produce fumes,
inflammable materials or non-food
products below or near this domestic
appliance.
■ Fat or oil which is overheated can catch
fire easily. Never leave fat or oil to heat up
unattended. If oil or fats do catch fire,
never use water to put the fire out. Put the
Risk of fire!
Risk of fire!
Risk of fire!
fire out by covering the pan with a lid and
switch off the hotplate.
Risk of injuries!
■ In the event of a malfunction, switch off the
appliance's electricity supply. For repairs,
call our Technical Assistance Service.
■ Incorrect repairs are dangerous. Repairs
may only be carried out and damaged
power cables replaced by one of our
trained after-sales technicians. If the
appliance is defective, unplug the
appliance from the mains or switch off the
circuit breaker in the fuse box. Contact the
after-sales service.
Risk of electric shock!
Do not clean the appliance using steam
cleaners.
Risk of electric shock!
Your new appliance
Page 2 shows an overall view of your new appliance as well as
information on the measurements and power of the hobs.
Possible combinations
Hob and cooker: Must only be from the same brand and have
the same combination feature.
The combination labels valid for this appliance are:
Symbol
Colour
$
green, blue, violet
Ù
green
◊
green, yellow, blue
Electric hobs
Before using for the first time
Cooking guidelines
To remove the new smell, switch the hotplates on to full power
for five minutes, one by one, without placing any pans on top.
Do not switch more than one hotplate on at a time. At this point
it is normal to notice smoke and odours, but these will
disappear over time.
The following suggestions are intended as a guide only.
Increase the power for:
Caution!
■
large quantities of liquid,
■
preparation of large dishes,
■
uncovered pans.
Do not operate the hotplates without placing pans on top,
except during this initial heating phase.
Cooking:
Operation
Melting: chocolate, butter, gel- 1-2
atine.
1-2
Switching on
Cooking: rice, white sauce
and ragout.
1-2
2-3
Cooking: potatoes, pasta,
vegetables.
2-3
4-5
Light frying: stews, roast
joints.
2-3
4-5
Steaming: fish.
3
5
Turn the control knob clockwise to the off setting.
Heating, keeping things
warm: ready meals.
3-4
2-3-4-5
Residual heat
Grilling: escalopes, steaks,
omelettes.
4-5
6-7-8
Cooking and browning
6
9
Turn the control knob anticlockwise to the required setting.
Setting 1: low power.
Setting 6 or 9 (depending on the model): full power.
Note: It is recommended to start cooking on full power and
then to use intermediate power levels after a few minutes.
Switching off
The electric hob can be switched off slightly before the end of
the cooking time. The residual heat will enable you to continue
cooking for several minutes, thus saving energy.
16
Power (6 set- Power (9 settings)
tings)
Precautions for use
The following advice is intended to help you save energy and
prevent pan damage:
■
■
■
■
Use pans which are suitably sized for the hotplate. The
diameter of the base of the pan should match that of the
hotplate, and should not be smaller.
Use a pan with thick flat base.
Do not use damaged pans that do not sit on the hotplate in a
stable manner.
Place the pan in the centre of the hotplate. Otherwise it could
tip over.
■
Always use the pan lids when cooking.
■
Do not strike the hob and do not place excessive weight on it.
■
Pans should be placed on the hob carefully.
■
■
■
Do not cover the hob with aluminium foil or similar products
when cooking. This could damage the hob.
Do not allow liquids to boil over onto the hob and hotplates.
Use deep pans when cooking with large quantities of liquid.
The hob must be kept dry. Salt water and wet pans can
damage the hob. Do not cook with wet pans.
Cleaning and maintenance
Any food which spills onto the hob must be cleaned off
immediately with a dishcloth.
The hotplates should be cleaned with soap and water when
they have cooled.
Dry the hob. Moisture may cause the hotplates to rust over
time. Wet hotplates should be dried quickly.
To protect the surface of the hotplates, treat them with oil or any
other protective product available on the market.
Stainless steel surfaces
Over time, bluish or yellowish stains may appear on the hob
and around the edges of the hotplates. Use stainless steel
cleaners.
It is recommended that the cleaning product available from our
Technical Assistance Service (code 464524) is used regularly.
Enamel surfaces
Clean the cooking hob using a damp cloth.
Do not use abrasive cleaning products or scouring sponges.
This could cause the hob to lose its shine.
Preventing damage
Caution!
■
■
■
■
Avoid using this type of product in areas with screen printed
indications. The indications could be erased.
Do not use abrasive cleaning products.
■
Do not remove the control elements when cleaning the
appliance. The appliance may be damaged if moisture finds
its way inside.
The hob must be kept dry. Salt water and wet pans can
damage the hob.
Try not to spill salt on the surface of the hob.
Never use abrasive products, steel scourers, sharp
implements, knives, etc. to remove bits of hardened food
from the hob.
Do not use steam cleaners. This could damage the hob.
Technical Assistance Service
When contacting our Technical Assistance Service, please
provide the product number (E-Nr.) and production number
(FD) of the appliance. This information is given on the
specifications plate located on the lower section of the hob and
on the label in the user manual.
Detailed information is available from retail outlets. Proof of
purchase must be presented to obtain the benefits of the
warranty.
We reserve the right to introduce changes.
Please find the contact data of all countries in the enclosed
customer service list.
To book an engineer visit and product advice
GB
0344 892 8999
Calls charged at local or mobile rate.
IE
01450 2655
0.03 € per minute at peak. Off peak 0.0088 € per
minute.
Rely on the professionalism of the manufacturer. You can
therefore be sure that the repair is carried out by trained service
technicians who carry original spare parts for your appliances.
Warranty conditions
In the unlikely event that the appliance is damaged or does not
meet your expectations in terms of quality, please inform us as
soon as possible. For the warranty to be valid, the appliance
must not have been tampered with, or used inappropriately.
The applicable warranty conditions are those set out by the
company's representative office in the country of purchase.
17
Used appliances and packaging
If the ) symbol is shown on the specifications plate, bear in
mind the following instructions:
Environmentally-friendly disposal
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.
This appliance is labelled in accordance with
European Directive 2012/19/EU concerning used
electrical and electronic appliances (waste electrical
and electronic equipment - WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling
of used appliances as applicable throughout the EU.
The packaging of your appliance has been manufactured using
only the materials which are strictly necessary to guarantee
efficient protection during transport. These materials are 100%
recyclable, thus reducing the environmental impact. You can
also contribute to caring for the environment by following the
advice below:
■
■
■
Dispose of the packaging in the appropriate recycling bin.
Before you get rid of an old appliance, make sure you disable
it. Contact your local authority to find out the address of your
nearest recycling centre to dispose of your appliance.
Do not pour used oil down the sink. Collect it in a sealed
container and take it to an appropriate collection point or,
failing that, place it in the rubbish bin (it will end up in a
controlled dump; this is probably not the best option, but it
will avoid contaminating ground water).
18
Û Índice
[es]Intrucionesduo
Indicaciones de seguridad ......................................................19
Su nuevo aparato .....................................................................20
Posibles combinaciones ................................................................ 20
Placas eléctricas ......................................................................21
Antes del primer uso....................................................................... 21
Funcionamiento................................................................................ 21
Consejos de cocinado.................................................................... 21
Advertencias de uso ................................................................21
Limpieza y mantenimiento ......................................................21
Superficies de acero inoxidable ................................................... 21
Superficies esmaltadas................................................................... 22
Cómo evitar daños .......................................................................... 22
Servicio de asistencia técnica ................................................22
Condiciones de garantía ................................................................ 22
Embalaje y aparatos usados ...................................................22
Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente. 22
Produktinfo
Encontrará más información sobre productos, accesorios,
piezas de repuesto y servicios en internet: www.siemenshome.bsh-group.com y también en la tienda online:
www.siemens-home.bsh-group.com/eshops
: Indicaciones de seguridad
Lea atentamente estas instrucciones. Solo
entonces podrá manejar su aparato de
manera efectiva y segura. Conserve las
instrucciones de uso e instalación y
entréguelas con el aparato si este cambia
de dueño.
El fabricante queda exento de toda
responsabilidad si no se cumplen las
disposiciones de este manual.
Las imágenes representadas en estas
instrucciones tienen carácter orientativo.
No saque el aparato del embalaje protector
hasta el momento del encastre. Si observa
algún daño en el aparato, no lo conecte.
Póngase en contacto con nuestro Servicio
Técnico.
Antes de instalar su nueva placa de
cocción asegúrese de que la instalación se
realiza siguiendo las instrucciones de
montaje.
Este aparato no puede ser instalado en
yates o caravanas.
Este aparato no está previsto para el
funcionamiento con un reloj temporizador
externo o un mando a distancia.
Todos los trabajos de instalación y
conexión deben ser realizados por un
técnico autorizado, respetando la normativa
y prescripciones de las compañías locales
abastecedoras de electricidad. Para
cualquiera de estos trabajos
recomendamos llamar a nuestro servicio
técnico.
Este aparato ha sido diseñado solo para
uso doméstico, no está permitido su uso
comercial o profesional. Utilice el aparato
únicamente para cocinar, nunca como
calefacción. La garantía únicamente tendrá
validez en caso de que se respete el uso
para el que fue diseñado.
Este aparato está previsto para ser utilizado
a una altura máxima de 2.000 metros
sobre el nivel del mar.
No use tapas o barreras de protección para
niños que no estén recomendadas por el
fabricante de la placa de cocción. Pueden
provocar accidentes, p. ej. debido al
sobrecalentamiento, ignición o
desprendimiento de fragmentos de
materiales.
Este aparato puede ser utilizado por niños
a partir de 8 años y por personas con
limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas,
o que carezcan de experiencia y
conocimientos, siempre y cuando sea bajo
la supervisión de una persona responsable
de su seguridad o que le haya instruido en
el uso correcto del aparato siendo
consciente de los daños que se pudieran
ocasionar.
No dejar que los niños jueguen con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento
rutinario no deben encomendarse a los
niños a menos que sean mayores de
15 años y lo hagan bajo supervisión.
Mantener a los niños menores de 8 años
alejados del aparato y del cable de
conexión.
¡Peligro de quemaduras!
Las zonas de cocción y adyacentes se
calientan mucho. No toque nunca las
superficies calientes. Mantenga alejados a
los niños menores de 8 años.
19
¡Peligro de incendio!
■ Debe vigilarse el proceso de cocción. Si
el proceso de cocción es breve, debe
vigilarse ininterrumpidamente.
■ Las zonas de cocción se calientan mucho.
No coloque objetos inflamables sobre la
placa de cocción. No almacene objetos
sobre la placa de cocción.
■ No almacene ni utilice productos químicos
corrosivos, vapores, materiales
inflamables ni productos no alimenticios
debajo de este electrodoméstico ni cerca
de él.
■ Las grasas o aceites sobrecalentados se
inflaman fácilmente. No se ausente
mientras caliente grasa o aceite. Si se
inflaman, no apague el fuego con agua.
Cubra el recipiente con una tapa para
¡Peligro de incendio!
¡Peligro de incendio!
¡Peligro de incendio!
Su nuevo aparato
En la página 2 encontrará una vista general de su aparato, así
como información sobre medidas y potencia de las placas.
Posibles combinaciones
Placa de cocción y cocina: deben ser de la misma marca y
tener el mismo punto de combinación.
Las etiquetas de combinaciones válidas para este aparato son:
Símbolo
Color
$
verde, azul, violeta
Ù
verde
◊
verde, amarillo, azul
20
sofocar el fuego y desconecte la zona de
cocción.
¡Peligro de lesiones!
■ En caso de avería, corte la alimentación
eléctrica del aparato. Para la reparación,
llame a nuestro servicio técnico.
■ Las reparaciones inadecuadas son
peligrosas. Las reparaciones y la
sustitución de cables de conexión
defectuosos solo pueden ser efectuadas
por personal del Servicio de Asistencia
Técnica debidamente instruido. Si el
aparato está averiado, desenchufarlo de
la red o desconectar el interruptor
automático del cuadro eléctrico. Avisar al
Servicio de Asistencia Técnica.
¡Peligro de descarga eléctrica!
No utilice máquinas de limpieza a vapor
para limpiar el aparato.
¡Peligro de descarga eléctrica!
Placas eléctricas
Antes del primer uso
Consejos de cocinado
Para eliminar el olor a nuevo, conecte las zonas de cocción, de
una en una y sin recipiente, a la máxima potencia durante
cinco minutos. No conecte más de una zona de cocción a la
vez. Durante este tiempo es normal que se desprendan humo y
olores, que con el tiempo irán desapareciendo.
Las siguientes sugerencias son orientativas. La potencia
deberá aumentarse en caso de:
¡Atención!
■
cantidades importantes de líquido,
■
preparación de platos grandes,
■
recipientes sin tapa.
No utilice las zonas de cocción sin recipientes, excepto en este
primer calentamiento.
Método de cocción
Potencia
Potencia
(6 posiciones) (9 posiciones)
Funcionamiento
Fundir: Chocolate, mantequilla, gelatina.
1-2
1-2
Cómo encender
Cocer: arroz, bechamel,
ragout.
1-2
2-3
Cocer: patatas, pasta, verdura.
2-3
4-5
Rehogar: estofados, asados
en rollo.
2-3
4-5
Gire el mando hacia la izquierda hasta la posición deseada.
Posición 1: mínima potencia
Posición 6 ó 9 (según modelo): máxima potencia.
Nota: Se recomienda utilizar la máxima potencia al inicio de la
cocción y pasar a niveles de potencia intermedios
transcurridos unos minutos.
Cómo apagar
Gire el mando hacia la derecha hasta la posición de apagado.
Calor residual
La placa eléctrica se puede apagar un poco antes de acabar la
cocción. El calor residual le permitirá continuar la cocción
durante unos minutos y, de este modo, ahorrar energía.
Cocer al vapor: pescado.
3
5
Calentar, mantener calientes: platos preparados.
3-4
2-3-4-5
Asar: escalopes, bistecs, torti- 4-5
llas.
Cocer y dorar
6
6-7-8
9
Advertencias de uso
Los siguientes consejos le ayudarán a ahorrar energía y a
evitar daños en los recipientes:
■
■
■
■
■
Utilice recipientes de tamaño apropiado a la zona de
cocción. El diámetro de la base del recipiente debe ser igual
al de la zona de cocción, nunca inferior.
■
■
■
Utilice recipientes de base plana y gruesa.
No utilice recipientes deformados que se muestren
inestables sobre la zona de cocción.
Coloque el recipiente bien centrado sobre la zona de
cocción. En caso contrario podría volcar.
Cocine siempre con las tapas de los recipientes.
■
■
No golpee la placa de cocción ni coloque sobre ella pesos
excesivos.
Maneje los recipientes con cuidado sobre la placa de
cocción.
No cubra la placa de cocción con papel de aluminio o
similares cuando cocine. Podría dañar la placa de cocción.
Evite el desbordamiento de líquidos sobre la placa de
cocción y sobre las zonas de cocción. Utilice recipientes
altos si cocina con mucho líquido.
Mantenga seca la placa de cocción. El agua salada y los
recipientes mojados la pueden dañar. No cocine con
recipientes mojados.
Limpieza y mantenimiento
Retire inmediatamente con un paño la comida que se haya
derramado.
Superficies de acero inoxidable
Limpie las zonas de cocción con agua y jabón una vez hayan
enfriado.
Con el uso, pueden aparecer manchas azuladas y amarillentas
en la placa de cocción y en los contornos de las zonas de
cocción. Utilice limpiadores para acero inoxidable.
Seque la placa de cocción. Las zonas de cocción pueden
oxidarse con el tiempo a causa de la humedad. Caliente
brevemente las zonas de cocción que estén húmedas.
Se recomienda utilizar regularmente el producto de limpieza
disponible en nuestro Servicio Técnico con código 464524.
Para proteger el revestimiento de las zonas de cocción,
imprégnelas con aceite o algún producto de conservación
disponible en el mercado.
Evite el uso de este tipo de productos en las zonas con
indicaciones serigrafiadas. Las indicaciones podrían borrarse.
No utilice productos de limpieza abrasivos.
21
Superficies esmaltadas
Cómo evitar daños
Limpie la placa de cocción con un paño húmedo.
¡Atención!
No utilice productos de limpieza abrasivos o esponjas ásperas.
La placa de cocción podría perder su brillo.
■
■
■
■
■
No extraiga los mandos para la limpieza del aparato. Si la
humedad penetra en el aparato puede dañarlo.
Mantenga seca la placa de cocción. El agua salada y los
recipientes mojados la pueden dañar.
Evite el contacto de la sal con la superficie de la placa de
cocción.
No utilice nunca productos abrasivos, estropajos de acero,
objetos cortantes, cuchillos, etc. para quitar restos de comida
endurecidos de la placa de cocción.
No utilice máquinas de limpieza a vapor. Podría dañar la
placa de cocción.
Servicio de asistencia técnica
Si se solicita nuestro Servicio Técnico, se debe facilitar el
número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del
aparato. Esta información figura en la placa de características,
situada en la parte inferior de la placa de cocción, y en la
etiqueta del manual de uso.
Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la
lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de
Asistencia Técnica Oficial.
Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías
E
902 11 88 21
Confíe en la profesionalidad de su distribuidor. De este modo
se garantiza que la reparación sea realizada por personal
técnico especializado y debidamente instruido que, además,
dispone de los repuestos originales del fabricante para su
aparato doméstico.
Condiciones de garantía
Si, contrariamente a nuestras expectativas, el aparato
presentara algún daño o no cumpliera con sus exigencias de
calidad previstas, le rogamos nos lo haga saber lo antes
posible. Para que la garantía tenga validez, el aparato no
deberá haber sido manipulado, ni sometido a un mal uso.
Las condiciones de garantía aplicables son las establecidas
por la representación de nuestra empresa en el país donde se
haya efectuado la compra. Puede solicitarse información
detallada en los puntos de venta. Es necesario presentar el
justificante de compra para hacer uso de la garantía.
Reservado el derecho de modificaciones.
Embalaje y aparatos usados
Si en la placa de características del aparato aparece el símbolo
), tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
Eliminación de residuos respetuosa con el
medio ambiente
Eliminar el embalaje de forma ecológica.
Este aparato está marcado con el símbolo de
cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE
relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos
usados (Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos
eléctricos y electrónicos.
El embalaje de su aparato se ha fabricado con los materiales
estrictamente necesarios para garantizar una protección eficaz
durante el transporte. Estos materiales son totalmente
reciclables, reduciendo así el impacto medioambiental. Le
invitamos a contribuir también en la conservación del medio
ambiente, siguiendo los siguientes consejos:
■
■
deposite el embalaje en el contenedor de reciclaje
adecuado,
antes de deshacerse de un aparato desechado, inutilícelo.
Consulte en su administración local la dirección del centro
22
recolector de materiales reciclables más próximo y entregue
allí su aparato,
■
no tire el aceite usado por el fregadero. Guárdelo en un
recipiente cerrado y entréguelo en un punto de recogida o,
en su defecto, en un contenedor de basura (acabará en un
vertedero controlado; probablemente no es la mejor
solución, pero evitamos la contaminación del agua).
Ý Sisällysluettelo
[fi]Käytöohje
Turvallisuusohjeet....................................................................23
Laitekuvaus...............................................................................24
Mahdolliset yhdistelmät .................................................................. 24
Sähkötoimiset keittotasot........................................................24
Ennen ensimmäistä käyttökertaa.................................................. 24
Toiminta ............................................................................................. 24
Käyttösuositukset ............................................................................. 24
Käyttöön liittyvät varoitukset ..................................................25
Puhdistus- ja huolto-ohjeet .....................................................25
Ruostumattomat teräspinnat.......................................................... 25
Emaloidut pinnat .............................................................................. 25
Vikojen välttäminen.......................................................................... 25
Tekninen huoltopalvelu ........................................................... 25
Takuuehdot ....................................................................................... 25
Pakkaus ja käytetyt laitteet......................................................26
Ympäristöystävällinen hävittäminen.............................................. 26
Produktinfo
Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät
Internetistä: www.siemens-home.bsh-group.com/fi ja OnlineShopista: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops
: Turvallisuusohjeet
Lue ohjeet huolellisesti. Vain tällöin voidaan
laitetta käyttää tehokkaasti ja
varmasti.Säilytä käyttö- ja asennusohjeet.
Mikäli laite vaihtaa omistajaa, ohjeet on
toimitettava laitteen mukana uudelle
käyttäjälle.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista,
mikäli tämän oppaan ohjeita ei noudateta.
Näiden ohjeiden sisältämät kuvat ovat
ainoastaan viitteelliset.
Älä poista laitetta suojaavasta
pakkauksesta ennen sen asennushetkeä.
Jos laitteessa havaitaan vaurioita, älä kytke
sitä virtalähteeseen. Ota yhteyttä tekniseen
palveluumme.
Ennen uuden keittotason asennusta on
varmistettava, että asennus suoritetaan
asennusohjeiden mukaan.
Tätä laitetta ei saa asentaa huvijahteihin tai
asuntoautoihin.
Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi
ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen
kanssa.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa suorittaa
kaikki asennus- ja kytkentätoimenpiteet
määräyksien ja paikallisten sähkölaitosten
ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme, että
otatte yhteyttä tekniseen palveluumme
kyseisten toimenpiteiden suorittamista
varten.
Tämä laite on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön, sitä ei saa käyttää
kaupallisiin tai ammatillisiin tarkoituksiin.
Käytä laitetta ainoastaan
ruoanvalmistukseen, älä koskaan käytä sitä
asuintilan lämmitykseen. Takuu edellyttää,
että laitetta käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
enintään 2000 metrin korkeudella
merenpinnasta.
Älä käytä kansia tai lapsia varten
tarkoitettuja suojia, joita keittotason
valmistaja ei suosittele. Ne voivat aiheuttaa
onnettomuuksia, esim. ylikuumennuksen
vuoksi, syttyä tai niistä voi irrota
materiaalipaloja.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit
tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai
joilta puuttuu tarvittava kokemus ja
osaaminen, jos heitä valvoo heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä
on opastettu laitteen turvallisessa käytössä
ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi
jos he ovat täyttäneet 15 vuotta ja heidän
toimiaan valvotaan.
Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja
liitäntäjohdon läheltä.
Palovammavaara!
Keittoalueet ja niiden ympärillä olevat alueet
kuumuvat huomattavasti. Älä koskaan
koske kuumiin pintoihin. Pidä alle 8-vuotiaat
lapset kaukana laitteesta.
Palovaara!
■ Keittämistä on valvottava. Lyhytaikaista
keittämistä on valvottava keskeytyksettä.
■ Keittoalueet kuumuvat huomattavasti. Älä
aseta syttyviä esineitä keittotason päälle.
Älä säilytä esineitä keittotason päällä.
■ Älä säilytä tai käytä syövyttäviä kemiaalisia
aineita, höryjä, syttyviä materiaaleja tai
Tulipalovaara!
Tulipalovaara!
23
muita kuin elintarvikkeita tämän laitteen
alapuolella tai sen lähellä.
■ Ylikuumentuneet rasvat ja öljyt syttyvät
helposti tuleen. Ole aina paikalla rasvojen
ja öljyjen kuumennuksen aikana. Jos ne
syttyvät, älä sammuta tulta vedellä. Peitä
keittoastia kannella, jotta liekki sammuu ja
kytke keittoalue pois päältä.
Henkilövahinkovaara!
■ Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä,
kytke laitteen sähkön syöttö pois. Jos
Tulipalovaara!
korjaus on tarpeen, ota yhteyttä tekniseen
palveluumme.
■ Epäasianmukaiset korjaukset ovat
vaarallisia. Vain koulutukseemme
osallistunut huoltopalvelun teknikko saa
tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita
liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois päältä. Soita
huoltopalveluun.
Sähköiskuvaara!
Älä käytä höyryllä toimivia puhdistuslaitteita
laitteen puhdistukseen.
Sähköiskun vaara!
Laitekuvaus
Sivulla 2 on yleinen kuva laitteesta, sekä tietoja keittotasojen
mitoista ja tehosta.
Mahdolliset yhdistelmät
Keittotaso ja liesi: vain samanmerkkinen ja samanlaisella
liitäntäpisteellä.
Tämän laitteen yhdistelmämerkinnät ovat:
Merkki
Väri
$
vihreä, sininen, violetti
Ù
vihreä
◊
vihreä, keltainen, sininen
Sähkötoimiset keittotasot
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Käyttösuositukset
Uuden laitteen hajun voi poistaa kytkemällä keittoalueet päälle
yksi kerrallaan ja ilman keittoastiaa maksimitehoa käyttäen
viiden minuutin ajaksi. Älä kytke useampaa keittoaluetta päälle
samanaikaisesti, vaan ainoastaan yksi kerrallaan.
Kuumennuksen aikana on normaalia, että keittoalueista tulee
savua ja hajuja, ja ne poistuvat ajan kanssa.
Seuraavat suositukset ovat viitteellisiä. Tehoa tulee lisätä
seuraavissa tapauksissa:
Huomio!
Älä käytä keittoalueita ilman keittoastioita, ensimmäistä
kuumennusta lukuun ottamatta.
Toiminta
Käynnistys
Käännä kytkintä vasemmalle haluttuun asentoon saakka.
Asento 1: vähimmäisteho.
Asento 6 tai 9 (mallista riippuen): maksimiteho.
Huomautus: Alussa on suositeltavaa käyttää maksimitehoa ja
keskisuuri tehotaso kannattaa säätää muutaman minuutin
kuluttua.
■
runsaat nestemäärät,
■
suuret ruokamäärät,
■
kannettomat keittoastiat.
Keittotapa
Teho
(6 asentoa)
Teho
(9 asentoa)
Sulatus: suklaa, voi, liivate.
1-2
1-2
Keittäminen: riisi, bechamelkastike, jauheliha.
1-2
2-3
Keittäminen: perunat, pasta,
vihannekset.
2-3
4-5
Kypsennys: pataruoat, paistot. 2-3
4-5
Höyrytys: kala.
5
3
Kuumennus, lämpimänä pito: 3-4
valmiit ruoat.
2-3-4-5
Paistaminen: leikkeleet, pihvit, 4-5
munakkaat.
6-7-8
Sammutus
Käännä kytkintä oikealle sammutusasentoon saakka.
Keittäminen ja ruskistaminen 6
9
Jälkilämpö
Sähkötoimiset levyt voidaan sammuttaa hieman ennen
ruoanvalmistuksen lopettamista. Jälkilämpö mahdollistaa
ruoanvalmistuksen jatkamisen joidenkin minuuttien ajan ja täten
säästetään energiaa.
24
Käyttöön liittyvät varoitukset
Seuraavat neuvot auttavat säästämään energiaa ja välttämään
keittoastioiden vaurioitumisen:
■
■
■
■
Käytä keittoalueiden kokoon sopivia keittoastioita.
Keittoastian pohjan halkaisijan on vastattava keittoalueen
halkaisijan kokoa, se ei saa koskaan olla sitä pienempi.
Käytä keittoastioita, joiden pohja on tasainen ja paksu.
■
■
■
■
Älä käytä epämuodostuneita keittoastioita, jotka ovat
epävakaita keittoalueen päällä.
■
Aseta keittoastia keittoalueen keskelle. Muutoin se voi
kaatua.
■
Käytä aina keittoastioiden kansia.
Älä kohdista iskuja keittotasoon, älä myöskään aseta sen
päälle liiallisia painoja.
Käsittele keittoastioita varoen keittotason päällä.
Älä peitä keittotasoa alumiinipaperilla tai muilla vastaavilla
tuotteilla sen käytön aikana. Se voi vaurioittaa keittotasoa.
Vältä nesteiden läikkymistä keittotasolle sekä keittoalueille.
Käytä korkeita keittoastioita suuria nestemääriä lämmittäessä.
Pidä keittotaso kuivana. Suolavesi ja märät keittoastiat voivat
aiheuttaa vaurioita keittotasoon. Älä kuumenna märkiä
keittoastioita.
Puhdistus- ja huolto-ohjeet
Poista mahdollinen keittotasolle ylivalunut ruoka välittömästi
pois rätillä.
Älä käytä kuluttavia puhdistusaineita.
Puhdista keittoalueet vedellä ja saippualla kun ne ovat
jäähtyneet.
Emaloidut pinnat
Kuivaa keittotasot. Keittoalueet voivat ajan myötä ruostua
kosteuden vuoksi. Kuumenna kosteita keittoalueita lyhyen
aikaa.
Älä käytä kuluttavia puhdistusaineita tai karheita sieniä.
Keittotaso voi tällöin menettää kiiltonsa.
Suojaa keittoalueiden päällys kyllästämällä ne öljyllä tai muulla
saatavilla olevalla ylläpitoa auttavalla suojausaineella.
Vikojen välttäminen
Puhdista keittotaso kostealla kankaalla.
Huomio!
Ruostumattomat teräspinnat
■
Käytön seurauksena keittotasoon ja keittoalueiden ympärille voi
tulla sinertäviä ja kellertäviä läikkiä. Käytä ruostumattomalle
teräkselle tarkoitettuja puhdistusaineita.
■
Suosittelemme teknisestä huoltopalvelustamme saatavilla
olevan puhdistusaineen (tuotenumero 464524) säännöllistä
käyttöä.
Vältä kyseisten tuotteiden käyttöä alueilla, joissa on
silkkipainatusnäyttö. Merkit voivat pyyhkiytyä pois.
■
■
■
Älä irrota valitsimia laitteen puhdistusta varten. Sisään
pääsevä kosteus voi vaurioittaa laitetta.
Pidä keittotaso kuivana. Suolavesi ja märät keittoastiat voivat
aiheuttaa vaurioita keittotasoon.
Varo, ettei keittotason pinnalle putoa suolaa.
Älä koskaan poista ruokajäämiä keittotasosta kuluttavia
tuotteita, teräsriepuja, leikkausvälineitä, veitsiä, jne. käyttäen.
Älä käytä höyrytoimisia puhdistuslaitteita. Se voi vaurioittaa
keittotasoa.
Tekninen huoltopalvelu
Muistathan mainita laitteen tuotenumeron (E-Nr.) ja
valmistusnumeron (FD) ottaessa yhteyttä tekniseen
palveluumme. Tiedot löytyvät laitteen tyyppikilvestä, joka
sijaitsee keittotason alaosassa, sekä käyttöoppaan merkissä.
takuuehdoista myyntipisteestä. Takuu edellyttää ostotositteen
esitystä.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta
huoltoliikeluettelosta.
Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa
FIN
020 751 0700
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv
24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/
min (alv 24%)
Luota valmistajan osaamiseen. Näin varmistat, että
kodinkoneesi korjaa koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää
koneeseen tarkoitettuja alkuperäisiä varaosia.
Takuuehdot
Jos laitteessa esiintyy vaurioita tai se ei täytä
laatuvaatimuksianne, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä meille
mahdollisimman pian. Jotta takuu olisi voimassa, laitetta ei saa
muokata tai väärinkäyttää.
Laitteeseen sovelletaan niitä takuuehtoja, jotka yhtiömme on
esittänyt maassa, jossa tuote on hankittu. Kysy lisätietoja
25
Pakkaus ja käytetyt laitteet
Jos laitteen tyyppikilvessä on merkki ), huomioi seuraavat
ohjeet.
Ympäristöystävällinen hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/
EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden
palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
Laitteen pakkausmateriaalit on valmistettu materiaaleista, jotka
ovat välttämättömiä laitteen suojaamiseksi tehokkaasti
kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää
täysin, jolloin niiden ympäristöhaittoja voidaan lieventää.
Pyydämme teitä vaikuttamaan ympäristönsuojeluun toimimalla
seuraavasti:
■
■
■
Vie pakkausmateriaalit kierrätykseen.
Ennen vanhan laitteen hävitystä on laite poistettava käytöstä.
Kysy paikalliselta viranomaiselta lähimmän
kierrätyskeskuksen osoite ja vie laite keskukseen.
Älä kaada käytettyä öljya viemäriin. Kaada käytetty öljy
suljettuun astiaan ja vie se kierrätyskeskukseen tai hävitä se
jätekeräyksen mukana (se tullaan tarkistamaan kaatopaikalla;
ratkaisu ei ole paras, mutta vesistöjen saastumiselta
vältytään).
26
Þ Table des matières
[fr]Noticed’utilsaon
Consignes de sécurité .............................................................27
Votre nouvel appareil...............................................................28
Possibles combinaisons ............................................................... 28
Plaques électriques..................................................................29
Avant la première utilisation .......................................................... 29
Fonctionnement................................................................................ 29
Conseils pour cuisiner .................................................................... 29
Conseils d'utilisation ...............................................................29
Nettoyage et entretien..............................................................29
Surfaces en acier inoxydable ........................................................ 29
Surfaces émaillées .......................................................................... 30
Comment éviter d'endommager l'appareil.................................. 30
Service Technique.................................................................... 30
Conditions de garantie ................................................................... 30
Emballage et appareils usagés ...............................................30
Elimination écologique.................................................................... 30
Produktinfo
Vous trouverez des informations supplementaires concernant
les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur
Internet sous : www.siemens-home.bsh-group.com et la
boutique en ligne : www.siemens-home.bsh-group.com/
eshops
: Consignes de sécurité
Lisez attentivement ces instructions. Ce
n'est qu'à cette condition que vous pourrez
utiliser votre appareil efficacement et en
toute sécurité.Conservez la notice
d'utilisation et d'installation, et remettez-la
avec l'appareil si celui-ci change de
propriétaire.
Le fabricant est exempt de toute
responsabilité si les instructions de cette
notice ne sont pas respectées.
Les images de cette notice sont proposées
à titre indicatif.
Ne retirez l'appareil de son emballage
protecteur qu'au moment de son
encastrement. Si vous constatez des
dommages sur l'appareil, ne le branchez
pas.Contactez notre Service Technique.
Assurez-vous que l'installation de votre
plaque de cuisson est réalisée dans le
respect de la notice de montage.
Cet appareil ne peut pas être installé dans
des yachts ou des caravanes.
Cet appareil n'est pas conçu pour un
fonctionnement avec une minuterie externe
ou une commande à distance.
Toutes les opérations d'installation et de
connexion doivent être réalisées par un
technicien agréé, conformément aux
normes et prescriptions des compagnies
électriques locales. Pour ce faire, nous vous
recommandons d'appeler notre service
technique.
Cet appareil a été conçu pour une
utilisation domestique ; son utilisation à titre
commercial ou professionnel est interdite.
N'utilisez l'appareil que pour cuisiner,
jamais comme chauffage.La garantie ne
sera valable que si l'utilisation pour laquelle
il a été conçu a été respectée.
Cet appareil est conçu pour une utilisation
jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m.
N'utilisez pas de couvercles ou de barrières
de protection pour enfants non
recommandés par le fabricant de la plaque
de cuisson.Ils peuvent provoquer des
accidents, notamment en raison de la
surchauffe, de la combustion ou du
décollement de fragments de matériaux.
Cet appareil peut être utilisé par des
enfants de 8 ans ou plus et par des
personnes dotées de capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou
disposant de connaissances ou
d’expérience insuffisantes, sous la
surveillance d'un tiers responsable de leur
sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des
instructions liées à l'utilisation de l'appareil
en toute sécurité et qu'ils ont intégré les
risques qui en résultent.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien
effectué par l'utilisateur ne doivent pas être
accomplis par des enfants, sauf s'ils sont
âgés de 15 ans et plus et qu'un adulte les
surveille.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être
tenus à distance de l'appareil et du cordon
d'alimentation.
Risque de brûlures !
Les zones de cuisson et les zones
adjacentes chauffent fortement.Ne touchez
pas les surfaces chaudes. Ne laissez pas
les enfants de moins de 8 ans s'approcher.
27
Risque d'incendie !
■ Le processus de cuisson doit être effectué
sous surveillance. Un processus de
cuisson court doit être surveillé sans
interruption.
■ Les zones de cuisson chauffent
fortement.Ne posez pas d'objets
inflammables sur la plaque de
cuisson.N'entreposez pas d'objets sur la
plaque de cuisson.
■ Ne stockez ni utilisez de produits
chimiques corrosifs, de vapeurs, de
matériels inflammables ni de produits non
alimentaires sous cet appareil, ni à
proximité.
■ Les graisses et les huiles surchauffées
s'enflamment facilement. Ne vous
absentez pas si vous avez mis de la
graisse ou de l'huile à chauffer. Si elles
s'enflamment, n'éteignez pas le feu avec
Risque d'incendie !
Risque d'incendie !
Risque d'incendie !
Votre nouvel appareil
Vous trouverez en page 2 une vue générale de votre appareil,
ainsi que des informations concernant les mesures et la
puissance des plaques.
Possibles combinaisons
Table de cuisson et cuisinière : uniquement de la même
marque et ayant le même point de combinaison.
Les étiquettes de combinaisons valables pour cet appareil
sont :
Symbole
Couleur
$
vert, bleu, violet
Ù
vert
◊
vert, jaune, bleu
28
de l'eau. Couvrez le récipient avec un
couvercle hermétique pour étouffer le feu
puis éteignez la zone de cuisson.
Risque de blessures !
■ En cas d'incident, coupez l'alimentation
électrique de l'appareil. Pour la réparation,
contactez notre service technique.
■ Tenter de réparer vous-même l'appareil
est dangereux. Seul un technicien du
service après-vente formé par nos soins
est habilité à effectuer des réparations et à
remplacer des câbles d'alimentation
défectueux. Si l'appareil est défectueux,
débrancher la fiche secteur ou enlever le
fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler
le service après-vente.
Risque de décharge électrique !
Ne pas utiliser de machines de nettoyage à
vapeur pour nettoyer l'appareil.
Risque de choc électrique !
Plaques électriques
Avant la première utilisation
Afin d'éliminer l'odeur de neuf, branchez les zones de cuisson
une par une et laissez-les fonctionner à pleine puissance
pendant cinq minutes sans récipient. Ne branchez qu'une seule
zone de cuisson à la fois. Au cours de ce processus, des
émanations de fumée et d'odeurs peuvent se dégager ; elles
disparaîtront peu à peu.
poursuivre la cuisson pendant quelques minutes et vous
économiserez ainsi de l'énergie.
Conseils pour cuisiner
Les suggestions qui suivent sont données à titre indicatif. La
puissance devra être augmentée dans les cas suivants :
■
grandes quantités de liquide,
Attention !
■
préparation de plats de grande taille,
N'utilisez pas les zones de cuisson sans récipient en dehors de
la première utilisation.
■
récipients sans couvercle.
Méthode de cuisson
Puissance
(6 positions)
Puissance
(9 positions)
Faire fondre : chocolat,
beurre, gélatine.
1-2
1-2
Faire cuire : riz, béchamel,
ragoût
1-2
2-3
Faire cuire : pommes de terre, 2-3
pâtes, légumes.
4-5
Faire mijoter : cuisson à
l'étouffée, rôtis.
2-3
4-5
Comment éteindre
Cuire à la vapeur : poisson.
3
5
Tournez le bouton vers la droite jusqu'à la position arrêt.
Réchauffer, maintenir au
chaud : plats préparés.
3-4
2-3-4-5
Rôtir : escalopes, biftecks,
omelettes.
4-5
6-7-8
Cuire et dorer
6
9
Fonctionnement
Comment allumer
Tournez le bouton vers la gauche jusqu'à la position désirée.
Position 1 : puissance minimum
Position 6 ou 9 (selon modèle) : puissance maximum.
Remarque : Il est recommandé de commencer la cuisson à la
puissance maximale, puis de passer à des niveaux
intermédiaires après quelques minutes.
Chaleur résiduelle
Il est conseillé d'éteindre la plaque électrique un peu avant la
fin de la cuisson. La chaleur résiduelle vous permettra de
Conseils d'utilisation
Les conseils suivants vous aideront à économiser de l'énergie
et à éviter d'endommager les récipients :
■
■
■
■
■
Utilisez des récipients dont la taille correspond à la zone de
cuisson. Le diamètre de la base du récipient doit être égal à
celui de la zone de cuisson, jamais inférieur.
■
■
■
Utilisez des récipients à fond plat et épais.
N'utilisez pas de récipients déformés, qui seraient instables
sur la zone de cuisson.
■
Placez le récipient de façon à ce qu'il soit bien centré sur la
zone de cuisson. Dans le cas contraire, il risquerait de se
renverser.
■
Lorsque vous cuisinez, placez toujours les couvercles sur les
récipients.
Évitez les coups sur la plaque de cuisson et n'y posez pas
d'objets excessivement lourds.
Manipulez soigneusement les récipients sur la plaque de
cuisson.
Ne recouvrez pas la plaque de cuisson de papier
d'aluminium ou similaire quand vous cuisinez. Cela pourrait
endommager la plaque de cuisson.
Evitez le débordement de liquides sur la plaque de cuisson et
sur les zones de cuisson. Utilisez des récipients à bords
hauts si vous cuisinez avec beaucoup de liquide.
Maintenez la plaque de cuisson sèche. L'eau salée et les
récipients mouillés risqueraient de l'endommager. Ne
cuisinez pas avec des récipients mouillés.
Nettoyage et entretien
Retirez immédiatement la nourriture déversée sur la plaque à
l'aide d'un chiffon.
Surfaces en acier inoxydable
Nettoyez les zones de cuisson à l'eau savonneuse lorsqu'elles
ont refroidi.
À la longue, des taches bleutées ou jaunâtres pourraient
apparaître sur la plaque de cuisson et autour des zones de
cuisson. Utilisez des produits de nettoyage pour acier inoxydable.
Essuyez la plaque de cuisson. Les zones de cuisson risquent
de s'oxyder à la longue à cause de l'humidité. Faites chauffer
légèrement les zones de cuisson lorsqu'elles sont humides.
Il est recommandé d'utiliser régulièrement le produit de
nettoyage disponible auprès de notre service technique sous le
code 464524.
Afin de protéger le revêtement des zones de cuisson, enduisezles d'une huile ou d'un produit de conservation disponible sur
le marché.
Évitez d'utiliser ce type de produit sur les zones comportant
des indications sérigraphiées. Ces indications pourraient
s'effacer.
N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
29
Surfaces émaillées
Comment éviter d'endommager l'appareil
Nettoyez la plaque de cuisson à l'aide d'un chiffon humide.
Attention !
N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d'éponges
rugueuses. La plaque de cuisson risquerait de perdre son
éclat.
■
■
■
■
■
Ne retirez pas les éléments de commande pour nettoyer
l'appareil. Si de l'humidité pénètre dans l'appareil, cela risque
de l'endommager.
Maintenez la plaque de cuisson sèche. L'eau salée et les
récipients mouillés risqueraient de l'endommager.
Évitez de déverser du sel sur la zone de cuisson.
N'utilisez jamais de produits abrasifs, lavettes en acier, objets
tranchants, couteaux, etc., pour retirer les restes d'aliments
ayant durci sur la plaque de cuisson.
N'utilisez pas de machines de nettoyage à vapeur. Cela
pourrait endommager la plaque de cuisson.
Service Technique
Si vous faites appel à notre Service Technique, vous devez
communiquer le numéro de produit (E-Nr.) ainsi que le numéro
de fabrication (FD) de l'appareil. Cette information figure sur la
plaque signalétique située sur la partie inférieure de la plaque
de cuisson, et sur l'étiquette de la notice d'utilisation.
Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans
l'annuaire ci-joint du service après-vente.
Commande de réparation et conseils en cas de
dérangements
B
070 222 142
FR
01 40 10 12 00
CH
0848 840 040
Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous
garantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des
techniciens de SAV formés qui disposent des pièces de
rechange d’origine adaptées à votre appareil.
Conditions de garantie
Si, contrairement à nos attentes, l'appareil présente un
dommage ou ne respecte pas les exigences de qualité
prévues, veuillez nous l'indiquer dans les plus brefs délais.
Pour que la garantie soit valide, l'appareil ne devra pas avoir
été manipulé, ni soumis à une mauvaise utilisation.
Les conditions de garantie applicables sont celles établies par
la représentation de notre entreprise dans le pays où l'achat a
été effectué. Il est possible d'obtenir des informations détaillées
dans les points de vente. Il est nécessaire de présenter le bon
d'achat pour bénéficier de la garantie.
Tout droit de modification réservé.
Emballage et appareils usagés
Si la plaque signalétique de l'appareil contient le symbole ),
tenez compte des instructions suivantes.
Elimination écologique
Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.
Cet appareil est marqué selon la directive
européenne 2012/19/UE relative aux appareils
électriques et électroniques usagés (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans
les pays de la CE.
L'emballage de votre appareil a été fabriqué avec les matériaux
indispensables pour garantir une protection efficace pendant le
transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables, ce qui
réduit l'impact sur l'environnement. Nous vous encourageons à
contribuer également à la préservation de l'environnement, en
suivant les conseils ci-dessous :
■
■
■
déposez l'emballage dans une benne de recyclage adaptée,
avant de vous défaire d'un appareil, mettez-le hors d'état.
Consultez votre administration locale pour connaître l'adresse
du centre de collecte de matériels recyclables le plus près de
chez vous, et apportez-le à ce site,
ne jetez pas l'huile usagée dans l'évier Conservez-la dans un
récipient fermé et remettez-le à un point de collecte ou, le cas
échéant, dans un bac approprié (qui sera remis à un
30
déversoir contrôlé ; ce n'est probablement pas la meilleur
solution, mais nous évitons ainsi de polluer l'eau).
â Indice
[it]Isruzionperl’uso
Indicazioni di sicurezza ...........................................................31
Il suo nuovo apparecchio ........................................................32
Possibili combinazioni..................................................................... 32
Piastre elettriche ......................................................................33
Prima di procedere al primo utilizzo ............................................ 33
Funzionamento ................................................................................. 33
Consigli per la cottura..................................................................... 33
Avvertenze per l'uso ................................................................33
Pulizia e manutenzione ............................................................33
Superfici in acciaio inossidabile.................................................... 33
Superfici smaltate ............................................................................ 34
Come evitare danni ......................................................................... 34
Servizio di assistenza tecnica.................................................34
Condizioni di garanzia .................................................................... 34
Imballaggio e apparecchi usati ...............................................34
Smaltimento ecocompatibile ......................................................... 34
Produktinfo
Per ulteriori informazioni su prodotti, accessori, pezzi di
ricambio e servizi è possibile consultare il sito Internet
www.siemens-home.bsh-group.com e l'eShop www.siemenshome.bsh-group.com/eshops
: Indicazioni di sicurezza
Leggere attentamente le presenti istruzioni.
Un'attenta lettura garantirà una
manipolazione sicura ed efficace
dell'apparecchio. Conservare le istruzioni
d'uso e installazione e lasciarle sempre a
corredo dell'apparecchio in caso di nuovo
proprietario.
Il costruttore declina ogni responsabilità
in caso di mancata osservanza delle
disposizioni del presente manuale.
Le immagini rappresentate in queste
istruzioni hanno carattere orientativo.
Non estrarre l'apparecchio dall'imballaggio
di protezione fino al momento
dell'installazione. Se l'apparecchio risulta
danneggiato, non collegarlo
all'alimentazione. Contattare il nostro
servizio tecnico.
Per l'installazione del nuovo piano di
cottura, attenersi strettamente alle istruzioni
di montaggio.
Questo apparecchio non può essere
installato in yacht o camper.
Questo apparecchio non è da utilizzare con
un timer esterno o un telecomando
separato.
Tutti i lavori d'installazione e collegamento
dovranno essere realizzati da personale
tecnico autorizzato, conformemente alla
normativa e alle prescrizioni delle locali
società di fornitura elettrica. Per eseguire
uno qualsiasi dei suddetti interventi, si
raccomanda di contattare il nostro servizio
tecnico.
Questo apparecchio è stato concepito
esclusivamente per uso domestico, non è
consentito l'uso a scopi commerciali o
professionali. Utilizzare l'apparecchio solo
per cucinare e non quale fonte di
riscaldamento. La garanzia ha validità solo
se viene rispettato l'utilizzo per il quale è
stato concepito.
Questo apparecchio è progettato solo per
l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 2000
metri sul livello del mare.
Non utilizzare coperchi o barriere di
sicurezza per bambini non consigliate dal
produttore del piano di cottura. Possono
provocare degli incidenti, ad es. dovuti al
surriscaldamento, all'accensione o al
distacco di frammenti di materiale.
Questo apparecchio può essere utilizzato
da bambini di età pari o superiore a 8 anni
e da persone con ridotte facoltà fisiche,
sensoriali o mentali nonché da persone
prive di sufficiente esperienza o
conoscenza dello stesso se sorvegliate da
una persona responsabile della loro
sicurezza o se istruite in merito all'utilizzo
sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli
eventuali rischi derivanti da un utilizzo
improprio.
I bambini non devono utilizzare
l'apparecchio come un giocattolo. I bambini
non devono né pulire né utilizzare
l'apparecchio da soli a meno che non
abbiano un'età superiore agli 15 anni e che
siano assistiti da parte di un adulto.
Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo
di alimentazione i bambini di età inferiore
agli 8 anni.
Pericolo di ustioni!
Le zone di cottura e le superfici vicine si
surriscaldano molto. Non toccare mai le
31
superfici ad alta temperatura. Tenere
lontano i bambini al di sotto degli 8 anni.
Pericolo di incendio!
■ Il processo di cottura deve essere
sorvegliato. Un processo di cottura breve
va sorvegliato continuamente.
■ Le zone di cottura si surriscaldano molto.
Non collocare oggetti infiammabili sul
piano di cottura. Non conservare alcun
oggetto sul piano di cottura.
■ Non conservare e non utilizzare, sotto
questo elettrodomestico e nelle sue
vicinanze, prodotti chimici corrosivi,
vapori, materiali infiammabili o prodotti
non alimentari.
■ Grassi o olio surriscaldati possono
infiammarsi facilmente. Non allontanarsi
dall'apparecchio durante il riscaldamento
di grassi od olio. In caso di incendio, non
tentare di spegnere le fiamme con l'acqua.
Pericolo di incendio!
Pericolo di incendio!
Pericolo di incendio!
Il suo nuovo apparecchio
A pagina 2 è riportata una vista generale dell'apparecchio e
informazioni sulle misure e sulla potenza delle piastre.
Possibili combinazioni
Piano di cottura e cucina: devono essere della stessa marca e
dotati di un contrassegno identico.
Le etichette di combinazioni valide per questo apparecchio
sono:
Simbolo
Colore
$
verde, blu, viola
Ù
verde
◊
verde, giallo, blu
32
Coprire il recipiente per soffocare il fuoco
e scollegare la zona di cottura.
Pericolo di lesioni!
■ In caso di guasto, scollegare
l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
Per procedere a eventuali riparazioni,
contattare il nostro servizio tecnico.
■ Gli interventi di riparazione effettuati in
modo non conforme rappresentano una
fonte di pericolo. Le riparazioni e le
sostituzioni di cavi danneggiati devono
essere effettuate esclusivamente da
personale tecnico adeguatamente istruito
dal servizio di assistenza tecnica. Se
l'apparecchio è difettoso, staccare la
spina o il fusibile nella scatola dei fusibili.
Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
Pericolo di scariche elettriche!
Non utilizzare dispositivi di pulizia a vapore
per pulire l'apparecchio.
Pericolo di scariche elettriche!
Piastre elettriche
Prima di procedere al primo utilizzo
Per eliminare l'odore di "nuovo", accendere le zone di cottura,
alla massima potenza per cinque minuti, una alla volta e senza
recipienti. Non accendere più zone di cottura
contemporaneamente. Nel corso di questo intervallo è normale
che l'apparecchio sprigioni fumo e odori che scompariranno
con il tempo.
la cottura per alcuni minuti, con un conseguente risparmio
energetico.
Consigli per la cottura
I seguenti suggerimenti sono indicativi. Si aumenterà la potenza
in caso di:
■
notevoli quantità di liquido,
Attenzione!
■
preparazione di grandi piatti,
Non utilizzare le zone di cottura senza recipienti, fatta
eccezione per il primo riscaldamento.
■
recipienti senza coperchio.
Funzionamento
Accensione
Ruotare la manopola verso sinistra fino alla posizione
desiderata.
Posizione 1: potenza minima
Posizione 6 o 9 (a seconda del modello): potenza massima.
Avvertenza: Si raccomanda di utilizzare la massima potenza
all'inizio della cottura per passare poi a livelli di potenza
intermedi trascorsi alcuni minuti.
Spegnimento
Ruotare la manopola verso destra fino alla posizione di
spegnimento.
Calore residuale
Metodo di cottura
Potenza
(6 posizioni)
Potenza
(9 posizioni)
Fondere: cioccolato, burro,
gelatina.
1-2
1-2
Cuocere: riso, besciamella,
ragù.
1-2
2-3
Cuocere: patate, pasta, verdura.
2-3
4-5
Rosolare: stufati, rollati.
2-3
4-5
Cuocere al vapore: pesce.
3
5
Riscaldare, mantenere caldi: 3-4
piatti pronti.
2-3-4-5
Arrostire: scaloppine, bistecche, frittate.
4-5
6-7-8
Cuocere e dorare
6
9
La piastra elettrica si può spegnere qualche tempo prima di
terminare la cottura. Il calore residuale consentirà di continuare
Avvertenze per l'uso
I seguenti consigli consentono di risparmiare energia e di non
danneggiare i recipienti:
■
■
■
■
■
Utilizzare recipienti di dimensioni idonee alla zona di cottura.
Il diametro della base del recipiente deve corrispondere a
quello della zona di cottura e in nessun caso deve risultare
inferiore.
Utilizzare recipienti con base piana e spessa.
■
■
■
■
Evitare recipienti deformati che non risultino perfettamente
stabili sul piano di cottura.
Posizionare il recipiente esattamente al centro della zona di
cottura. In caso contrario, potrebbe rovesciarsi.
Durante la cottura, utilizzare sempre recipienti provvisti di
coperchio.
■
Fare attenzione a non urtare il piano di cottura e non
appoggiarvi pesi eccessivi.
Maneggiare con cautela i recipienti sul piano di cottura.
Non rivestire il piano di cottura con carta di alluminio o
materiali simili durante la cottura dei cibi. Il piano di cottura
potrebbe danneggiarsi.
Evitare la fuoriuscita di liquidi sul piano di cottura e sulle zone
di cottura. In caso di cottura con molto liquido, utilizzare
recipienti con il bordo alto.
Mantenere ben asciutto il piano di cottura. L'acqua salata e i
recipienti bagnati possono danneggiarlo. Non cucinare con
recipienti bagnati.
Pulizia e manutenzione
Rimuovere immediatamente con un panno eventuali residui di
cibo rovesciati.
Superfici in acciaio inossidabile
Pulire le zone di cottura con acqua e sapone una volta
raffreddate.
Con l'uso, possono comparire macchie azzurrine e giallognole
sul piano di cottura e sui bordi delle zone di cottura. Utilizzare
detergenti per acciaio inossidabile.
Asciugare il piano di cottura. Le zone di cottura possono
ossidarsi con il tempo a causa dell'umidità. Riscaldare
brevemente le zone di cottura umide.
Si raccomanda di utilizzare regolarmente il prodotto di pulizia
disponibile presso il nostro servizio tecnico, con codice 464524.
Per proteggere il rivestimento delle zone di cottura, trattarle con
olio o qualsiasi prodotto di conservazione disponibile sul
mercato.
Evitare l'uso di questo tipo di prodotti nelle zone con indicazioni
serigrafate, che altrimenti potrebbero venire cancellate.
Non utilizzare detergenti abrasivi.
33
Superfici smaltate
Come evitare danni
Pulire il piano di cottura con un panno umido.
Attenzione!
Non utilizzare detergenti abrasivi o spugne dure. Il piano di
cottura potrebbe perdere la sua brillantezza.
■
■
■
■
■
Per la pulizia dell'apparecchio non rimuovere gli elementi di
comando. Il sopravvenire di umidità potrebbe danneggiare
l'apparecchio.
Mantenere ben asciutto il piano di cottura. L'acqua salata e i
recipienti bagnati possono danneggiarlo.
Evitare il contatto del sale con la superficie del piano di
cottura.
Non utilizzare mai prodotti abrasivi, pagliette di acciaio,
oggetti taglienti, coltelli, ecc. per staccare residui di cibo
induriti dal piano di cottura.
Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore. Il piano di
cottura potrebbe danneggiarsi.
Servizio di assistenza tecnica
In caso di richiesta di intervento del nostro Servizio Tecnico,
fornire il codice del prodotto (E-Nr.) e il codice di fabbricazione
(FD) dell'apparecchio. Queste informazioni sono riportate sulla
targa identificativa, situata nella parte inferiore del piano di
cottura, e sull'etichetta del manuale d'uso.
Trovate i dati di contatto di tutti i paesi nell'accluso elenco dei
centri di assistenza clienti.
Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti
I
800-018346
Linea verde
CH
0848 840 040
Fidatevi della competenza del Costruttore. In questo modo
avrete la garanzia di una riparazione effettuata da tecnici
qualificati del servizio assistenza e con pezzi di ricambio
originali per il vostro apparecchio.
Condizioni di garanzia
Se, contrariamente alle nostre aspettative, l'apparecchio
presentasse qualche difetto o non rispondesse alle esigenze di
qualità previste, le chiediamo di comunicarcelo al più presto.
Perché la garanzia sia valida, l'apparecchio non deve essere
manomesso o usato impropriamente.
Le condizioni di garanzia applicabili sono quelle stabilite dalla
rappresentanza della nostra azienda nel paese in cui è stato
effettuato l'acquisto. Informazioni dettagliate sono disponibili
presso i punti vendita. Per usufruire della garanzia, è
necessario presentare lo scontrino fiscale.
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche.
Imballaggio e apparecchi usati
Se sulla targa identificativa dell'apparecchio è presente il
simbolo ), tener conto delle seguenti indicazioni:
Smaltimento ecocompatibile
Si prega di smaltire le confezioni nel rispetto dell'ambiente.
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai
sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia
di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
L'imballaggio dell'apparecchio è costituito dagli elementi
strettamente necessari a garantire una efficace protezione
durante il trasporto. I materiali di imballaggio sono totalmente
riciclabili e ridotto, quindi, è il loro impatto ambientale. La
invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente tenendo
conto anche dei seguenti consigli:
■
■
■
smaltire gli elementi dell'imballaggio nei corrispondenti
contenitori di riciclaggio,
prima di consegnare il vecchio apparecchio alla piattaforma
di raccolta, renderlo inutilizzabile. Presso i competenti uffici
locali, informarsi sul più vicino centro di raccolta di materiali
riciclabili per conferire il proprio apparecchio,
non buttare l'olio usato nel lavandino. Conservarlo in un
recipiente chiuso e consegnarlo a un centro di raccolta o, se
34
questo non fosse possibile, gettarlo nella spazzatura (in tal
modo, verrà smaltito in una discarica controllata; pur non
trattandosi della migliore soluzione, si evita in questo modo la
contaminazione dell'acqua).
é Inhoudsopgave
[nl]Gebruiksanwijzng
Veiligheidsaanwijzingen ..........................................................35
Uw nieuwe apparaat.................................................................36
Mogelijke combinaties .................................................................... 36
Elektrische platen.....................................................................37
Voor het eerste gebruik.................................................................. 37
Werking.............................................................................................. 37
Tips bij het bereiden........................................................................ 37
Waarschuwingen voor het gebruik.........................................37
Reiniging en onderhoud ..........................................................37
Oppervlakken in roestvrij staal...................................................... 37
Geëmailleerde oppervlakken......................................................... 37
Hoe schade vermijden.................................................................... 38
Technische dienst .................................................................... 38
Garantievoorwaarden...................................................................... 38
Verpakking en gebruikte apparaten .......................................38
Milieuvriendelijk afvoeren ............................................................... 38
Produktinfo
Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en
diensten vindt u op het internet: www.siemens-home.bshgroup.com en in de online-shop: www.siemens-home.bshgroup.com/eshops
: Veiligheidsaanwijzingen
Lees deze instructies aandachtig. Alleen
dan kunt u uw apparaat op een juiste en
veilige manier gebruiken. Bewaar de
gebruiks- en installatie-instructies en
overhandig deze met het apparaat indien
het van eigenaar wisselt.
De fabrikant is vrij van elke
verantwoordelijkheid, indien de
beschikkingen van deze handleiding niet
nageleefd worden.
De afbeeldingen die bij deze aanwijzingen
staan afgedrukt zijn slechts ter oriëntatie.
Haal het apparaat niet uit de beschermende
verpakking, tot het moment van de inbouw.
Indien u schade waarneemt aan het
apparaat, sluit het dan niet aan. Neem
contact op met onze Technische Dienst.
Zorg, voordat uw nieuwe kookplaat
geïnstalleerd wordt, dat de installatie
uitgevoerd wordt volgens het
installatievoorschrift.
Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd
in jachten of caravans.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik
met een externe tijdschakelklok of een
afstandbediening.
Alle werkzaamheden betreffende installatie
en aansluiting moeten worden uitgevoerd
door een bevoegd installateur, waarbij de
regels en voorschriften van de lokale
elektriciteitsmaatschappijen moeten worden
nageleefd. Voor deze werkzaamheden
raden wij u aan om naar onze Technische
dienst te bellen.
Dit apparaat is enkel ontworpen voor
huishoudelijk gebruik. Commercieel of
professioneel gebruik hiervan is niet
toegestaan. Gebruik het apparaat enkel om
te koken, nooit als verwarming. De garantie
is alleen geldig als het apparaat gebruikt
wordt voor het doel waarvoor het
ontworpen is.
Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op
hoogten van maximaal 2.000 meter boven
zeeniveau.
Gebruik geen deksels of
beschermingsbarrières voor kinderen die
niet aanbevolen worden door de fabrikant
van de kookplaat. Ze kunnen ongevallen
veroorzaken, bv. wegens oververhitting,
ontsteking of loskomen van
materiaaldeeltjes.
Dit toestel kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
vermogens of personen die gebrek aan
kennis of ervaring hebben, wanneer zij
onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of
geleerd hebben het op een veilige manier
te gebruiken en zich bewust zijn van de
risico's die het gebruik van het toestel met
zich meebrengt.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud van het
toestel mogen niet worden uitgevoerd door
kinderen, tenzij zij 15 aar of ouder zijn en
onder toezicht staan.
Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan
8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of
de aansluitkabel.
Gevaar voor brandwonden!
De kookzones en nabijgelegen zones
worden zeer heet. Raak de hete
35
oppervlakken nooit aan. Houd kinderen
jonger dan 8 jaar uit de buurt.
Risico van brand!
■ Het kookproces moet regelmatig worden
gecontroleerd. Een kort kookproces moet
continu in de gaten worden gehouden.
■ De kookzones worden zeer heet. Leg
nooit ontvlambare voorwerpen op de
kookplaat. Bewaar geen voorwerpen op
de kookplaat.
■ Sla geen corrosieve chemische
producten, stoom, ontvlambare materialen
of niet-voedingsmiddelen op onder dit
huishoudelijk apparaat of in de buurt
daarvan.
■ Oververhit vet of olie vat gemakkelijk vlam.
Ga nooit weg terwijl u vet of olie verhit.
Indien dit vlam vat, doof het vuur dan niet
Brandgevaar!
Brandgevaar!
Brandgevaar!
Uw nieuwe apparaat
Op bladzijde 2 staat een algemeen overzicht van uw apparaat,
alsmede informatie over afmetingen en vermogens van de
platen.
Mogelijke combinaties
Kookplaat en fornuis: alleen van hetzelfde merk en met
hetzelfde combinatiepunt.
De etiketten met geldige combinaties voor dit apparaat zijn:
Symbool
Kleur
$
groen, blauw, violet
Ù
groen
◊
groen, geel, blauw
36
met water. Doe een deksel op de pan om
het vuur te doven en zet de kookzone uit.
Risico op verwonding!
■ Sluit in geval van storing de stroomtoevoer
van het apparaat af. Bel voor de reparatie
onze Technische Dienst.
■ Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
Reparaties en de vervanging van
beschadigde aansluitleidingen mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door
technici die zijn geïnstrueerd door de
klantenservice. Is het apparaat defect,
haal dan de stekker uit het stopcontact of
schakel de zekering in de meterkast uit.
Contact opnemen met de klantenservice.
Gevaar voor elektrische schokken!
Gebruik geen stoomreinigers om het
apparaat te reinigen.
Kans op een elektrische schok!
Elektrische platen
Voor het eerste gebruik
Om de geur naar nieuw te verwijderen, schakel de kookzones,
één voor één en zonder pan in, op de hoogste stand
gedurende vijf minuten. Schakel niet meer dan één kookzone
tegelijk in. Gedurende deze tijd is het normaal dat rook en
geuren vrijkomen, die mettertijd zullen verdwijnen.
gedurende enkele minuten voortgezet worden en op deze wijze
bespaart u energie.
Tips bij het bereiden
Onderstaande tips zijn ter oriëntatie. De stand moet verhoogd
worden in geval van:
Attentie!
■
grote hoeveelheden vloeistof,
Gebruik de kookzones niet zonder pan, met uitzondering van
deze eerste verhitting.
■
bereiding van grote gerechten,
■
pannen zonder deksel.
Werking
Hoe aanzetten
Draai de knop naar links tot de gewenste stand.
Stand 1: minimumvermogen.
Stand 6 of 9 (afhankelijk van het model): maximumvermogen.
Aanwijzing: Het wordt aanbevolen de hoogste stand te
gebruiken bij de aanvang van de bereiding, en naar
tussenliggende vermogensstanden over te schakelen na
verloop van enkele minuten.
Hoe uitzetten
Draai de bedieningsknop naar rechts tot aan de uit-stand.
Restwarmte
De elektrische plaat kan uitgezet worden even voordat de
bereiding voltooid wordt. Met de restwarmte kan de bereiding
Bereidingswijze
Vermogen (6
standen)
Vermogen (9
standen)
Smelten: chocolade, boter,
gelatine.
1-2
1-2
Koken: rijst, bechamel, ragout. 1-2
2-3
Koken: aardappelen, pasta,
groente.
2-3
4-5
Smoren: stoofschotels, opge- 2-3
rold gebraad.
4-5
Stomen: vis.
3
5
Verwarmen, warm houden:
kant-en-klaargerechten.
3-4
2-3-4-5
Braden: schnitzels, steaks,
omeletten.
4-5
6-7-8
Koken en goudbruin bakken
6
9
Waarschuwingen voor het gebruik
Onderstaande raadgevingen helpen u energie te besparen en
schade vermijden aan de pannen:
■
■
■
■
Gebruik pannen met een maat die geschikt is voor de
kookzone. De diameter van de bodem van de pan moet
dezelfde zijn als die van de kookzone, nooit kleiner.
Gebruik pannen met een vlakke en dikke bodem.
Gebruik geen vervormde pannen, deze staan niet stabiel op
de kookzone.
Plaats de pan in het midden van de kookzone. Zo niet, dan
kan deze omvallen.
■
■
■
■
■
■
Kook altijd met de deksels van de pannen.
Stoot niet tegen de kookplaat aan, noch plaats hierop te
hoge gewichten.
Hanteer de pannen voorzichtig op de kookplaat.
Dek de kookplaat niet af met aluminiumfolie of dergelijke
terwijl u kookt. Dit zou de kookplaat kunnen beschadigen.
Vermijd het overlopen van vloeistof op de kookplaat en op de
kookzones. Gebruik hoge pannen indien u met veel vloeistof
kookt.
Houd de kookplaat droog. Zout water en natte pannen
kunnen deze aantasten. Kook niet met natte pannen.
Reiniging en onderhoud
Verwijder onmiddellijk met een doek het voedsel dat gemorst
is.
Reinig de kookzones met water en zeep als ze zijn afgekoeld.
Droog de kookplaat. De kookzones kunnen mettertijd roesten
wegens het vocht. Verhit kort de vochtige kookzones.
Om de bekleding van de kookzones te beschermen kunt u
deze bestrijken met olie of met een op de markt verkrijgbaar
bewaarmiddel.
Oppervlakken in roestvrij staal
Met het gebruik kunnen zich blauwachtige en geelachtige
vlekken vertonen op de kookplaat en op de omtrekken van de
kookzones. Gebruik reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.
Er wordt aanbevolen regelmatig het reinigingsmiddel te
gebruiken dat beschikbaar is bij onze technische dienst met
code 464524.
Vermijd het gebruik van dergelijke producten op de zones met
serigrafische aanwijzingen. De aanwijzingen kunnen anders
worden uitgewist.
Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.
Geëmailleerde oppervlakken
Reinig de kookplaat met een vochtige doek.
Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of ruwe sponzen. De
kookplaat kan haar glans verliezen.
37
Hoe schade vermijden
Attentie!
■
■
■
■
■
Het is niet toegestaan de bedieningselementen te verwijderen
om het apparaat schoon te maken. Het apparaat kan dan
beschadigd raken door inkomend vocht.
Houd de kookplaat droog. Zout water en natte pannen
kunnen deze aantasten.
Vermijd dat er zout in aanraking komt met het oppervlak van
de kookplaat.
Gebruik nooit schuurmiddelen, staalsponzen, snijdende
voorwerpen, messen, enz. om aangekoekte voedselresten
van de kookplaat te verwijderen.
Gebruik geen stoomreinigers. Dit zou de kookplaat kunnen
beschadigen.
Technische dienst
Indien onze Technische Dienst aangevraagd wordt, dient het
productnummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het
apparaat te worden verstrekt. Deze informatie staat op het
gegevensplaatje, op de onderzijde van de kookplaat en op het
label van de gebruiksaanwijzing.
De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst
met Servicedienstadressen.
Verzoek om reparatie en advies bij storingen
NL
088 424 4020
B
070 222 142
Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent u ervan
verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd door ervaren
technici die gebruikmaken van de originele reserveonderdelen
voor uw apparaat.
Garantievoorwaarden
Indien het apparaat, tegen onze verwachting in, schade
vertoont of niet voldoet aan de voorziene kwaliteitseisen,
verzoeken we u om ons dit zo snel mogelijk te laten weten.
Opdat de garantie geldig zou zijn, mag het apparaat niet
gemanipuleerd noch onderworpen zijn aan een ongeschikt
gebruik.
De garantievoorwaarden die van toepassing zijn, worden
bepaald door de vertegenwoordiging van onze onderneming in
het land waarin de aankoop uitgevoerd is. U kunt
gedetailleerde informatie aanvragen op onze verkooppunten. U
moet het aankoopbewijs tonen om gebruik te maken van de
garantie.
Recht op wijzigingen voorbehouden.
Verpakking en gebruikte apparaten
Indien op het gegevensplaatje van het apparaat het symbool )
getoond wordt, houd rekening met onderstaande aanwijzingen:
Milieuvriendelijk afvoeren
Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU
geldige terugneming en verwerking van oude
apparaten.
De verpakking van uw apparaat is vervaardigd uit materialen
die strikt noodzakelijk zijn om een goede bescherming te
garanderen tijdens het vervoer. Deze materialen zijn volledig
recyclebaar, op deze wijze wordt het milieueffect verminderd.
We nodigen u uit om ook bij te dragen tot het behoud van het
milieu, door onderstaande raadgevingen op te volgen:
■
■
■
gooi de verpakking in de daarvoor bestemde container voor
recycling,
maak een afgedankt apparaat onbruikbaar alvorens het weg
te doen. Raadpleeg bij uw lokale overheid het adres van het
dichtstbijzijnde inzamelplaats voor recyclebaar materiaal en
lever daar uw apparaat in,
spoel gebruikte olie niet door de gootsteen. Bewaar deze in
een gesloten vat en geef deze af in een inzamelpunt of bij het
ontbreken hiervan, in een vuilnisbak, (deze komt terecht op
38
een gecontroleerde stortplaats; waarschijnlijk is dit niet de
beste oplossing, maar we vermijden waterverontreiniging).
ê Innholdsfortegnelse
[no]Bruksveildng
Sikkerhetsanvisninger .............................................................39
Ditt nye apparat ........................................................................40
Mulige kombinasjoner..................................................................... 40
Elektriske plater........................................................................40
Før første bruk.................................................................................. 40
Bruk .................................................................................................... 40
Råd om matlaging ........................................................................... 40
Bruksadvarsler .........................................................................41
Rengjøring og vedlikehold ......................................................41
Overflater med rustfritt stål............................................................. 41
Emaljeoverflater................................................................................ 41
Slik unngår du skader..................................................................... 41
Teknisk service......................................................................... 41
Garantivilkår ...................................................................................... 41
Emballasje og brukte apparater..............................................42
Miljøvennlig håndtering................................................................... 42
Produktinfo
Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og
tjenester finner du på Internett: www.siemens-home.bshgroup.com og nettbutikk: www.siemens-home.bsh-group.com/
eshops
: Sikkerhetsanvisninger
Les disse instruksjonene nøye. Det er
nødvendig for å kunne bruke apparatet på
en sikker og effektiv måte. Ta vare på
monterings- og bruksanvisningen slik at
disse kan gis videre til en eventuell ny eier.
Produsenten står ikke ansvarlig dersom
forholdsreglene som angis i denne
brukerveiledningen ikke overholdes.
Bildene i bruksanvisningen er bare til
orientering.
Ikke ta apparatet ut av
beskyttelsesemballasjen før du skal foreta
innbyggingen. Dersom produktet er skadet
på noen måte må det ikke tilkobles. Ta
kontakt med vår tekniske service.
Før du installerer din nye koketopp må du
forsikre deg om at installeringen gjøres i
henhold til monteringsanvisningene.
Dette apparatet må ikke installeres i yachter
eller campingvogner.
Dette apparatet er ikke ment for bruk med
et eksternt tidsur eller fjernstyring.
All installering og kobling må utføres av en
autorisert tekniker i henhold til gjeldende
lokale forskrifter og bestemmelser. Vi
anbefaler at du ringer til vår teknisk service
for å få hjelp til dette.
Dette apparatet er konstruert for kun privat
bruk. Kommersiell og profesjonell bruk er
ikke tillatt. Bruk koketoppen kun til
tilbereding av mat, aldri som varmekilde.
Garantien er kun gyldig hvis man
respekterer den tiltenkte bruken til
apparatet.
Dette apparatet er laget for bruk i en høyde
over havet på maks. 2000 meter.
Bruk ikke lokk eller barnesikringer som ikke
anbefales av koketoppens produsent. De
kan forårsake ulykker, f.eks. på grunn av
overoppheting, antennelse eller løsning av
materialfragmenter.
Dette apparatet skal kun brukes av barn
over åtte år og personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaringer eller kunnskap,
dersom de holdes under oppsyn av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet
eller de har fått opplæring i sikker bruk av
apparatet og har forstått farer som kan
oppstå ved bruk.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke
utføres av barn, med mindre de er over
femten år og er under oppsyn av voksne.
Barn under åtte år må holdes unna
apparatet og tilkoblingsledningen.
Fare for brannsår!
Kokesonene og tilgrensede områder blir
svært varme. Du må aldri ta på varme
overflater. Hold barn yngre enn 8 år unna.
Brannfare!
■ Kokeprosessen må finne sted under tilsyn.
En kortvarig kokeprosess må hele tiden
finne sted under tilsyn.
■ Kokesonene blir svært varme. Plasser ikke
brennbare gjenstander på koketoppen.
Oppbevar ikke brennbare gjenstander på
koketoppen.
■ Ikke oppbevar eller bruk korrosive
kjemiske produkter, damp, brennbare
materialer eller annet enn
næringsprodukter under dette
Brannfare!
Brannfare!
39
husholdningsapparatet eller i nærheten av
det.
■ Overopphetet fett og olje kan lett ta fyr. Du
må ikke gå fra når du varmer fett eller olje.
Dersom det tar fyr, må du ikke bruke vann
for å slukke ilden. Dekk til kokekaret med
et lokk for å kvele ilden, og slå av
kokesonen.
Fare for skader!
■ Dersom koketoppen slutter å fungere, må
strømtilførselen kobles fra. Dersom
Brannfare!
produktet må repareres, skal du kontakte
vår tekniske service.
■ Ukyndige reparasjoner er farlig.
Reparasjoner og skifte av skadde
tilkoblingsledninger må kun utføres av
servicetekniker som har fått opplæring av
oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut
kontakten eller slå av sikringen i
sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
Fare for elektrisk støt!
Bruk ikke damprengjøringsmaskin for å
rengjøre apparatet.
Fare for elektrisk støt!
Ditt nye apparat
På side 2 finner du en generell oversikt over apparatet og
informasjon om mål og effekter.
Mulige kombinasjoner
Kokesone og komfyr: må være av samme merke og ha
samme kombinasjonspunkt.
Etiketter med gjeldende kombinasjoner for dette apparatet:
Symbol
Farge
$
grønn, blå, lilla
Ù
grønn
◊
grønn, gul, blå
Elektriske plater
Før første bruk
Råd om matlaging
For å fjerne lukten av nytt apparat, kan du slå på kokesonene
uten å sette på beholder, én etter én, med maksimal effekt i
fem minutter. Ikke slå på mer enn én kokesone av gangen. Det
er normalt at det utvikler seg litt røyk og lukter under tiden, de
vil avta med tid.
Følgende forslag er veiledende. Du bør øke effekten ved:
Obs!
Ikke bruk kokesonene uten beholdere, bortsett fra ved første
oppvarming.
Bruk
Hvordan slå på
Vri bryteren mot venstre til ønsket posisjon.
Trinn 1: laveste effekt.
Trinn 6 eller 9 (avhengig av modellen): høyeste effekt.
Merk: Det anbefales å bruke maksimal effekt når du begynner
å tilberede maten, og å skru ned til lavere effekt etter noen
minutter.
Hvordan slå av
Vri bryteren mot høyre til den slås av.
Restvarme
Du kan slå av koketoppen litt før du er ferdig å tilberede maten.
Restvarmen kan brukes i noen minutter, og på den måten
sparer du energi.
40
■
store mengder væske,
■
tilberedelse av store retter,
■
beholdere uten lokk.
Tilberedningsmetode
Effekt (6 trinn) Effekt (9 trinn)
Smelte: smør, sjokolade, gela- 1-2
tin.
1-2
Lage: ris, hvit saus, ragu.
1-2
2-3
Lage: poteter, pasta, grønnsa- 2-3
ker.
4-5
Småkoke: :stuing, rundstek.
2-3
4-5
Dampkoke: fisk.
3
5
Oppvarming, varmholding:
ferdiglagde retter.
3-4
2-3-4-5
Steke: schnitzel, biff, omelett.
4-5
6-7-8
Koke og brune
6
9
Bruksadvarsler
Følgende råd vil hjelpe deg til å spare energi og å unngå
skader på kokekarene:
■
■
■
■
Bruk en beholder med riktig størrelse for kokesonen.
Diameteren til beholderen må være den samme som
kokesonens diameter, aldri mindre.
Bruk kokekar med tykk og plan bunn.
Bruk ikke deformerte kokekar som kan stå ustøtt på
kokesonen.
Plasser en beholder godt sentrert på kokesonen. Hvis ikke
kan den velte.
■
Bruk alltid kokekarenes lokk under matlaging.
■
Ikke utsett koketoppen for slag eller sett tunge ting på den.
■
Sett kokekarene forsiktig ned på koketoppen.
■
■
■
Ikke dekk koketoppen med aluminiumsfolie eller lignende når
du lager mat. Det kan skade koketoppen.
Unngå å søle væske på kokesonene til koketoppen. Bruk
dype beholdere hvis du bruker mye væske.
Koketoppen må alltid holdes tørr. Saltet vann og beholdere
med vann kan skade den. Ikke bruk våte kokekar.
Rengjøring og vedlikehold
Tørk bort sølt mat umiddelbart med en klut.
Rengjør kokesonene med vann og såpe når de har kjølt seg
ned.
Tørk koketoppen. Kokesonene kan med tiden ruste grunnet
fuktighet. Varm kort opp de kokesonene som er fuktige.
For å beholde beskyttelseslaget til kokesonene, må du
impregnere dem med olje eller et tilgjengelig bevaringsprodukt.
Emaljeoverflater
Rengjør koketoppen med en fuktig klut.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stive svamper.
Koketoppen kan da miste glansen.
Slik unngår du skader
Obs!
Overflater med rustfritt stål
■
Ved bruk kan det oppstå blå- og gulaktige merker på
koketoppen rundt kokesonene. Bruk rengjøringsmidler for
rustfritt stål.
■
Vi anbefaler jevnlig bruk av rengjøringsmidlet som kan fås fra
vår teknisk service med kode 464524.
■
Unngå å bruke slike produkter i områdene med trykte
instruksjoner. Instruksjonene kan slettes.
■
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
■
Ikke fjern betjeningselementene når apparatet skal rengjøres.
Apparatet kan skades dersom det kommer fuktighet inn i det.
Koketoppen må alltid holdes tørr. Saltet vann og beholdere
med vann kan skade den.
Unngå at overflaten på koketoppen kommer i kontakt med
salt.
Bruk aldri grove produkter, stålull, spisse gjenstander, kniver
eller lignende for å fjerne stivnede matrester fra koketoppen.
Ikke bruk damprengjøringsmaskin. Det kan skade
koketoppen.
Teknisk service
Ved alle henvendelser til vår tekniske service ber vi deg oppgi
apparatets produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer
(FD). Denne informasjonen står på typeskiltet som er plassert
på nedre del av koketoppen, samt på etiketten som du finner
på brukerveiledningen.
Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte
fortegnelsen over kundeservice.
Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil
N
22 66 06 00
Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at
reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som
har originale reservedeler til ditt apparat.
Garantivilkår
Hvis apparatet, mot formodning, skulle vise seg å være skadet,
eller på annen måte unnlate å oppfylle kvalitetskravene, ber vi
deg om å gi oss beskjed så snart som mulig. For at garantien
skal være gyldig må ikke apparatet ha blitt manipulert eller
misbrukt.
Garantivilkårene som gjelder er fastlagt av representanter for
firmaet i det landet hvor produktet ble kjøpt. Mer informasjon
kan fås på salgsstedene. Det er nødvendig å fremvise
kjøpsbevis for at garantien skal gjelde.
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer.
41
Emballasje og brukte apparater
Hvis du på apparatets typeskilt ser symbolet , )skal du ta
hensyn til følgende informasjon.
Miljøvennlig håndtering
Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det
europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av
elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og
gjenvinning av innbytteprodukter.
Apparatets emballasje består kun av de materialer som er
nødvendige for å garantere effektiv beskyttelse under transport.
Disse materialene er fullstendig gjenvinnbare og reduserer
derfor eventuelle skader på miljøet. Vi oppfordrer deg også til å
bevare miljøet ved å følge disse rådene:
■
■
■
kast emballasjen i riktig resirkuleringscontainer,
før du avhender et produkt, må du gjøre det ubrukelig. Spør
din lokale kommuneadministrasjon om hvor nærmeste
miljøstasjon befinner seg, og lever apparatet ditt der,
ikke kast brukt olje i vasken. Oppbevar oljen i en lukket
beholder og lever den som spesialavfall, eller, hvis dette ikke
er mulig, kast den i søppelcontainer (den havner da som
kildesortering; og selv om dette nok ikke er den beste
løsningen unngås i det minste at forurensingen når ut i vann
og vannveier).
42
ó Innehållsförteckning
[sv]Brukanvisg
Säkerhetsanvisningar ..............................................................43
Din nya apparat ........................................................................44
Möjliga kombinationer..................................................................... 44
Elektriska hällar........................................................................44
Före första användningen .............................................................. 44
Funktion ............................................................................................. 44
Tillagningsråd ................................................................................... 44
Varning ......................................................................................45
Rengöring och underhåll .........................................................45
Ytor av rostfritt stål........................................................................... 45
Glaserade ytor .................................................................................. 45
Undvika skador ................................................................................ 45
Kundtjänst................................................................................. 45
Garantivillkor ..................................................................................... 45
Förpackning och begagnade produkter.................................46
Återvinning ........................................................................................ 46
Produktinfo
Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och
service hittar du på Internet: www.siemens-home.bshgroup.com och onlineshop: www.siemens-home.bshgroup.com/eshops
: Säkerhetsanvisningar
Läs dessa anvisningar noggrant. Det är
nödvändigt för att du ska kunna använda
denna apparat på ett effektivt och säkert
sätt. Spara bruks- och
installationsanvisningarna och se till att
nästa ägare får dem vid eventuell
försäljning.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om
anvisningarna i handboken inte följs.
Bilderna i dessa anvisningar är endast
vägledande.
Packa inte upp apparaten ur det skyddande
emballaget förrän den skall monteras. Om
du upptäcker någon skada på apparaten
bör du inte koppla in den. Kontakta Teknisk
Service.
Tillse att installationen utförs i enlighet med
monteringsanvisningen.
Apparaten får inte installeras på båt eller i
husvagn.
Enheten är inte avsedd för användning med
extern timer eller fjärrkontroll.
All installation och anslutning ska utföras av
behörig tekniker enligt lokala regler och
föreskrifter gällande elektricitet. Vi
rekommenderar att du ringer till Teknisk
Service.
Denna apparat är endast avsedd för
hemmabruk och får inte användas
kommersiellt eller professionellt. Apparaten
bör endast användas till matlagning, och
aldrig för uppvärmning av lokalen. Garantin
gäller endast om apparaten används för de
ändamål som den är avsedd för.
Skåpet är avsett att användas på en nivå
upp till högst 2000 meter över havet.
Använd inte luckor eller avspärrningar
avsedda för barnskydd om dessa inte är
godkända av spishällens tillverkare. Annars
kan det leda till olyckor, t.ex. pga. att delar
överhettas, antänds eller lossnar.
Barn under 8 år och personer med
begränsade fysiska, sensoriska eller
mentala färdigheter, eller som saknar
erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får
endast använda enheten under
överinseende av en annan person som
ansvarar för säkerheten eller om de får lära
sig hur man använder enheten säkert och
vilka risker som finns.
Låt inte barn leka med enheten. Barn som
ska rengöra eller använda enheten bör vara
över 15 år, och då endast under uppsikt.
Barn under 8 år bör hållas på avstånd från
både enheten och anslutningskabeln.
Risk för brännskador!
Kokzonerna och kringliggande ytor blir
väldigt heta. Vidrör aldrig de heta ytorna.
Håll barn under 8 år på avstånd.
Brandrisk!
■ Håll ögonen på kokningen när den pågår.
Håll alltid ögonen på en kort kokning när
den pågår.
■ Kokzonerna blir väldigt heta. Placera inte
brandfarliga föremål på spishällen.
Förvara inte föremål på spishällen.
■ Du bör inte förvara eller använda frätande
kemikalier, ångor, brandfarliga material
eller andra varor än livsmedel under eller i
närheten av denna hushållsapparat.
■ Upphettat fett och olja börjar lätt brinna.
Gå aldrig ifrån spisen vid uppvärmning av
Brandfara!
Brandfara!
Brandfara!
43
fett eller olja. Om det börjar brinna bör du
inte försöka släcka elden med vatten.
Täck kärlet med ett lock för att kväva
elden och stäng av kokzonen.
Risk för personskador!
■ Vid fel bör du koppla från apparatens
elförsörjning. Om spisen behöver
repareras bör du kontakta Teknisk
Service.
■ Reparationer som inte är fackmässigt
gjorda är farliga. Det är bara
servicetekniker utbildade av tillverkaren
som får göra reparationer och byta
skadade anslutningar. Är enheten trasig,
dra ur sladden eller slå av säkringen i
proppskåpet. Kontakta service!
Risk för elstöt!
Använd inte ångrengöringsmaskiner för att
rengöra apparaten.
Risk för stötar!
Din nya apparat
På sidan 2 finns en allmän översikt över apparaten samt
information om plattornas mått och effekt.
Möjliga kombinationer
Häll och spis: använd samma märke och samma
inkopplingsställe.
Etiketter med giltiga kombinationer för den här apparaten är:
Symbol
Färg
$
grön, blå, violett
Ù
grön
◊
grön, gul, blå
Elektriska hällar
Före första användningen
Tillagningsråd
För att ta bort lukten när spisen är ny, sätt på kokzonerna en i
taget utan kokkärl på max. effekt i fem minuter. Sätt bara på en
kokzon i taget. Under den här tiden är det normalt att det
uppstår rök och lukt. Med tiden försvinner det.
Följande förslag är endast riktlinjer. Effekten bör ökas vid:
Obs!
■
stor mängd vätska
■
tillagning av stora portioner
■
kokkärl utan lock.
Använd inte kokzonerna utan kokkärl, utom vid första
uppvärmningen.
Tillagningsmetod
Effekt
(6 lägen)
Effekt
(9 lägen)
Funktion
Smälta: choklad, smör, gelatin.
1-2
1-2
Sätta på spisen
Koka: ris, bechamelsås, stuv- 1-2
ning.
2-3
Koka: potatis, pasta, grönsaker
2-3
4-5
Bryna: stuvningar, stekar
2-3
4-5
Ångkoka: fisk.
3
5
Värma och hålla varmt: färdig mat.
3-4
2-3-4-5
Steka: schnitzel, biff, omelett.
4-5
6-7-8
Koka och bryna
6
9
Vrid reglaget åt vänster till önskat läge.
Läge 1: lägsta effekt
Läge 6 eller 9 (beroende på modell): högsta effekt.
Anvisning: Använd maximal effekt i början av uppvärmningen
och övergå till mellannivåerna efter några minuter.
Slå av spisen
Vrid reglaget åt höger till avaktiveringsläget.
Eftervärme
Den elektriska hällen kan slås av strax innan matlagningen
avslutas. Restvärmen gör att uppvärmningen fortsätter några
minuter. På så sätt sparar du energi.
44
Varning
Följande råd bör följas för att spara energi och undvika skador
på kokkärlen:
■
■
■
■
Använd kokkärl av lämplig storlek för kokzonen. Diametern
på kokkärlets botten bör vara lika stor som kokzonen, aldrig
mindre.
Använd kärl med plan och tjock botten.
Använd aldrig deformerade kokkärl, eftersom de kan stå
ostadigt på kokzonen.
Placera kokkärlet mitt på kokzonen. I annat fall kan det välta.
■
■
■
■
■
■
Använd alltid kokkärlens lock.
Utsätt inte spishällen för slag. Placera inte heller tunga
föremål på den.
Handskas försiktigt med kokkärlen på spishällen.
Täck inte spishällen med aluminiumfolie eller liknande när du
lagar mat. Det kan skada spishällen.
Undvik att vätskor kokar över på spishällen och kokzonerna.
Använd höga kärl om du kokar mycket vätska.
Håll spishällen torr. Saltvatten och blöta kärl kan skada den.
Använd inte fuktiga kärl.
Rengöring och underhåll
Ta genast bort utspilld mat med en trasa.
Rengör kokzonerna med tvålvatten när de har svalnat.
Glaserade ytor
Rengör hällen med en fuktig trasa.
Rengör spishällen. Kokzonerna kan rosta med tiden på grund
av fukt. Värm upp fuktiga kokzoner en kort stund.
Använd inte frätande rengöringsprodukter eller svampar som
repar. Hällen kan tappa sin glans.
Skydda beläggningen på kokzonerna genom att smörja dem
med matolja eller medel för underhåll som finns att köpa.
Undvika skador
Ytor av rostfritt stål
Obs!
Ta inte av vreden vid rengöring av enheten. Inträngande fukt
kan skada enheten.
Efter en tids användning kan gul- eller blåaktiga fläckar uppstå
på spishällen och kokzonernas kanter. Använd
rengöringsmedel för rostfritt.
■
■
Håll spishällen torr. Saltvatten och blöta kärl kan skada den.
Vi rekommenderar att du regelbundet använder den
rengöringsprodukt som finns tillgänglig vid vår serviceavdelning
med koden 464524.
■
Undvik att salt kommer i kontakt med spishällens yta.
Använd inte den här typen av produkter på områden med
tryckta anvisningar. Anvisningarna kan försvinna.
■
■
Använd aldrig slipmedel, stålull, eggverktyg eller kniv för att
avlägsna fasta matrester från spishällen.
Använd inte ångrengöringsapparater. De kan skada
spishällen.
Använd inte frätande rengöringsmedel.
Kundtjänst
Om du kontaktar Teknisk Service, se till att du har
produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD) till hands.
Denna information finns på produktens märkplåt som sitter
under spishällen samt på en etikett i instruktionsboken.
Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning
över Serviceställen.
Reparationsuppdrag och råd vid fel
S
0771 11 22 77
local rate
Lita på tillverkarens kompetens. Då kan du vara säker på att
reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som
kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.
Garantivillkor
Om, trots våra förväntningar, apparaten skulle vara skadad eller
om den inte motsvarar dina kvalitetskrav ber vi dig att meddela
oss snarast möjligt. För att garantin skall gälla får apparaten
inte utsättas för ingrepp eller felaktig användning.
Garantivillkoren är de som gäller hos vår representant i det land
där köpet av produkten genomförts. Du kan få mer information
av din lokala återförsäljare. För att garantin ska gälla måste
kvitto uppvisas.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
45
Förpackning och begagnade produkter
Om symbolen ) visas på apparatens märkplåt, följ
nedanstående anvisningar:
Återvinning
Släng förpackningen i återvinningen.
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt
återtagande och korrekt återvinning av uttjänta
enheter.
Emballagen till din apparat är tillverkad av material som
säkerställer effektivt skydd under transporten. Dessa material är
helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Vi föreslår
att du hjälper till med att bevara miljön genom att följa följande
råd:
■
■
■
Kasta emballagen i rätt återvinningskärl.
Innan du gör dig av med apparaten ska du se till att den är
obrukbar. Fråga hos lokala myndigheter om närmaste
uppsamlingscenter för återvinningsmaterial och lämna
apparaten där.
Häll inte ut använd olja i avloppet. Spara den i slutet kärl och
lämna in den på miljöanläggning eller, avsaknad av sådan, i
sopkärl (för vidare transport till kontrollerad soptipp; detta är
förmodligen inte den bästa lösningen men på detta sätt
smutsas i varje fall inte vattnet ner).
46
3URGXFHUHWDI%6++DXVJHUlWH*PE+PHGYDUHP UNHOLFHQVIUD6LHPHQV$*
+HUJHVWHOOWYRQ%6++DXVJHUlWH*PE+XQWHU0DUNHQOL]HQ]GHU6LHPHQV$*
̪͉͓̻͈̀͒̀͑̈́̈́͒̀̀ͅ›͚͒͆͌%6++DXVJHUlWH*PE+̻͈͋̈́̓̈́̀̈́͋›͎͏͈͉͎͎͛͑̽͋̀͒͐͒͆͐6LHPHQV$*
0DQXIDFWXUHGE\%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU7UDGHPDUN/LFHQVHRI6LHPHQV$*
)DEULFDGRSRU%6++DXVJHUlWH*PE+EDMROLFHQFLDGHPDUFDGH6LHPHQV$*
9DOPLVWDQXW%6++DXVJHUlWH*PE+6LHPHQV$*QP\|QWlPlOOlWDYDUDPHUNLQNl\WW|OXYDOOD
)DEULTXpSDU%6++DXVJHUlWH*PE+WLWXODLUHGHVGURLWVG·XWLOLVDWLRQGHODĂPDUTXH6LHPHQV$*
3URGRWWRGD%6++DXVJHUlWH*PE+LQTXDQWROLFHQ]LDWDULRGHOPDUFKLRGL6LHPHQV$*
*HIDEULFHHUGGRRU%6++DXVJHUlWH*PE+RQGHUKDQGHOVPHUNOLFHQWLHYDQ6LHPHQV$*
3URGXVHUWDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU6LHPHQV$*VYDUHPHUNHOLVHQV
7LOOYHUNDVDY%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHUYDUXPlUNHVOLFHQVIUnQ6LHPHQV$*
BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
*9000672684*
9000672684
(G) 980219
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising