Siemens | EG6B2HO90R | Instruction manual | Siemens iQ300 "Gas cooktop, autarkic" Instruction manual

Siemens iQ300 "Gas cooktop, autarkic" Instruction manual
*DVKRE
΍ΪαιεβμΪλυηυДфαϐκείνΫίμϐ
΍ΪαθάΪωάΪκθρηΪωιΪηίεφ
΍ΪαθάΪάΪκβεφηΪιθάίκοηω
(*%+2(*%32
>HQ@,QVWUXFWLRQPDQXDO >NN@ ΙΪγήΪεΪηνηТλЌΪνευЄυ >UX@ ΙκΪάβεΪιθεφαθάΪηβω >XN@΀ηλμκνδπϐωαάβδθκβλμΪηηω (*%+2
(*%32
1
1
2
2
!3DQVXSSRUWV
"&RQWURONQREV
#(FRQRP\EXUQHUZLWKDQRXWSXWRIXSWR N:
$ 6WDQGDUGRXWSXW EXUQHU ZLWK DQ RXWSXW RI XS WR N:
%+LJKRXWSXWEXUQHUZLWKDQRXWSXWRIXSWR N:
&0LQLZRNEXUQHUXSWR N:
!7RS
"Κίμμίνμίμϐέϐ
#ΜβϐζήϐΰΪηΪκЄυδΌμήίγϐη
$ΛμΪηήΪκμμυΰΪηΪκЄυδΌμήίγϐη
%ЋΪμμυΰΪηΪμυηΰΪηΪκЄυδΌμήίγϐη
&ΖβηβΌθδΰΪηΪκЄυλυ δΌμήίγϐη
!Κίςίμδβ
"ΚνρδβνικΪάείηβω
#ΧδθηθζβρηΪωδθηξθκδΪήθ δΌμ
$ΛμΪηήΪκμηΪωδθηξθκδΪήθ δΌμ
%ΔθηξθκδΪιθάυςίηηθγζθσηθλμβήθ δΌμ
&ΔθηξθκδΪ0LQL:RNήθ δΌμ
!Κίςϐμδβ
"ΚνρδβνικΪάεϐηηω
#ΏδθηθζϐρηΪδθηξθκδΪήθ δΌμ
$ΑάβρΪγηΪδθηξθκδΪήθ δΌμ
%ΙθμνΰηΪδθηξθκδΪήθ δΌμ
&ΖϐηϐδθηξθκδΪ:RNήθ δΌμ
en
7DEOHRIFRQWHQWV
ODXQDPQRL WFXU WVQ, @QH>
8 ,QWHQGHGXVH ( ,PSRUWDQWVDIHW\LQIRUPDWLRQ * *HWWLQJWRNQRZ\RXUDSSOLDQFH &RQWUROVDQGEXUQHUV $FFHVVRULHV Ä *DVEXUQHUV 6ZLWFKLQJRQPDQXDOO\ $XWRPDWLFLJQLWLRQ 6DIHW\V\VWHP 6ZLWFKLQJRIIDEXUQHU :DUQLQJV &RRNLQJJXLGHOLQHV Å &RRNLQJSDQV 6XLWDEOHSDQV ,QVWUXFWLRQVIRUXVH 2 &OHDQLQJDQGPDLQWHQDQFH &OHDQLQJ 0DLQWHQDQFH 3 7URXEOHVKRRWLQJ 4 &XVWRPHUVHUYLFH :DUUDQW\FRQGLWLRQV 7 (QYLURQPHQWDOSURWHFWLRQ (QYLURQPHQWDOO\IULHQGO\GLVSRVDO 3URGXNWLQIR
$GGLWLRQDOLQIRUPDWLRQRQSURGXFWVDFFHVVRULHV
UHSODFHPHQWSDUWVDQGVHUYLFHVFDQEHIRXQGDW
ZZZVLHPHQVKRPHEVKJURXSFRPDQGLQWKHRQOLQH
VKRS ZZZVLHPHQVKRPHEVKJURXSFRPHVKRSV
8,QWHQGHGXVH
5HDGWKHVHLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\<RXZLOORQO\
EHDEOHWRXVH\RXUDSSOLDQFHVDIHO\DQG
HIIHFWLYHO\ZKHQ\RXKDYHUHDGWKHP7KHVH
RSHUDWLQJ DQG LQVWDOODWLRQ LQVWUXFWLRQV VKRXOG EH
UHWDLQHGDQGSDVVHGRQWRWKHEX\HULIWKH
DSSOLDQFHLVVROG
7KHPDQXIDFWXUHULVH[HPSWIURPDOO
UHVSRQVLELOLW\LIWKHUHTXLUHPHQWVRIWKLV
PDQXDODUHQRWFRPSOLHGZLWK
7KHLPDJHVVKRZQLQWKHVHLQVWUXFWLRQVDUHIRU
JXLGDQFHRQO\
'RQRWUHPRYHWKHDSSOLDQFHIURPLWVSURWHFWLYH
SDFNDJLQJXQWLOLWLVLQVWDOOHGLQWKHXQLW'RQRW
VZLWFKRQWKHDSSOLDQFHLILWLVGDPDJHGLQDQ\
ZD\&RQWDFWRXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFH
7KLVDSSOLDQFHLVFODVVW\SHDFFRUGLQJWRWKH
(1 UHJXODWLRQ IRU JDV DSSOLDQFHV EXLOWLQ
DSSOLDQFH
%HIRUHLQVWDOOLQJ\RXUQHZKREHQVXUHWKDWLWLV
EHLQJLQVWDOOHGDFFRUGLQJWRWKHLQVWDOODWLRQ
LQVWUXFWLRQV
7KLVDSSOLDQFHFDQQRWEHLQVWDOOHGRQ\DFKWVRU
LQFDUDYDQV
7KLVDSSOLDQFHPXVWRQO\EHXVHGLQZHOO
YHQWLODWHGSODFHV
7KLV DSSOLDQFH LV QRW LQWHQGHG IRU RSHUDWLRQ ZLWK
DQH[WHUQDOFORFNWLPHURUDUHPRWHFRQWURO
$OORSHUDWLRQVUHODWLQJWRLQVWDOODWLRQ
FRQQHFWLRQUHJXODWLRQDQGFRQYHUVLRQWR
RWKHUJDVW\SHVPXVWEHSHUIRUPHGE\DQ
DXWKRULVHGWHFKQLFLDQUHVSHFWLQJDOO
DSSOLFDEOHUHJXODWLRQVVWDQGDUGVDQGWKH
VSHFLILFDWLRQV RI WKH ORFDO JDV DQG HOHFWULFLW\
VXSSOLHUV6SHFLDODWWHQWLRQVKDOOEHSDLGWR
YHQWLODWLRQUHJXODWLRQV
7KLVDSSOLDQFHOHDYHVWKHIDFWRU\VHWWRWKHJDV
W\SH WKDW LV LQGLFDWHG RQ WKH VSHFLILFDWLRQV SODWH
,IWKLVQHHGVWREHFKDQJHGSOHDVHFRQVXOWWKH
DVVHPEO\LQVWUXFWLRQV,WLVUHFRPPHQGHG\RX
FRQWDFWWKH7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFHWR
FKDQJHWRDQRWKHUJDVW\SH
7KLV DSSOLDQFH KDV EHHQ GHVLJQHG IRU KRPH XVH
RQO\QRWIRUFRPPHUFLDORUSURIHVVLRQDOXVH
7KLVDSSOLDQFHLVRQO\LQWHQGHGIRUFRRNLQJ
SXUSRVHVQRWDVDKHDWLQJV\VWHP7KH
ZDUUDQW\ZLOORQO\EHYDOLGLIWKHDSSOLDQFHLV
XVHGIRUWKHSXUSRVHIRUZKLFKLWZDVGHVLJQHG
,Q WH Q GH G X VH
en
,PSRUWDQWVDIHW\LQIRUPDWLRQ
7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUXVHXSWRD
PD[LPXPKHLJKWRI PHWUHVDERYHVHD
OHYHO
'R QRW XVH OLGV RU KRE JXDUGV IRU FKLOGUHQ ZKLFK
DUH QRW UHFRPPHQGHG E\ WKH KRE PDQXIDFWXUHU
7KH\ PD\ FDXVH DFFLGHQWV VXFK DV WKRVH GXH WR
WKHRYHUKHDWLQJLJQLWLRQRUGHWDFKPHQWRI
IUDJPHQWVRIPDWHULDOV
7KLV DSSOLDQFH PD\ EH XVHG E\ FKLOGUHQ RYHU WKH
DJH RI \HDUV ROG DQG E\ SHUVRQV ZLWK UHGXFHG
SK\VLFDOVHQVRU\RUPHQWDOFDSDELOLWLHVRUE\
SHUVRQV ZLWK D ODFN RI H[SHULHQFH RU NQRZOHGJH
LIWKH\DUHVXSHUYLVHGRUDUHLQVWUXFWHGE\D
SHUVRQUHVSRQVLEOHIRUWKHLUVDIHW\KRZWRXVH
WKHDSSOLDQFHVDIHO\DQGKDYHXQGHUVWRRGWKH
DVVRFLDWHGKD]DUGV
&KLOGUHQPXVWQRWSOD\ZLWKRQRUDURXQGWKH
DSSOLDQFH&KLOGUHQPXVWQRWFOHDQWKH
DSSOLDQFHRUFDUU\RXWJHQHUDOPDLQWHQDQFH
XQOHVVWKH\DUHDWOHDVW \HDUVROGDQGDUH
EHLQJVXSHUYLVHG
.HHSFKLOGUHQEHORZWKHDJHRI \HDUVROGDWD
VDIHGLVWDQFHIURPWKHDSSOLDQFHDQGSRZHU
FDEOH
(,PSRUWDQWVDIHW\
LQIRUPDWLRQ
::DUQLQJ² 5LVNRIGHIODJUDWLRQ
$FFXPXODWLRQRIXQEXUQHGJDVLQDQHQFORVHG
DUHDFDUULHVDULVNRIGHIODJUDWLRQ'RQRW
VXEMHFWWKHDSSOLDQFHWRGUDXJKWV7KHVHPLJKW
EORZRXWWKHEXUQHUV&DUHIXOO\UHDGWKH
LQVWUXFWLRQVDQGZDUQLQJVRQWKHRSHUDWLRQRI
JDVEXUQHUV
, P SRU WD QW VD IH W\ L QIR U PD WL RQ
: :DUQLQJ² 5LVNRISRLVRQLQJ
7KHNLWFKHQZLOOEHFRPHKRWDQGKXPLGDQG
FRPEXVWLRQSURGXFWVSURGXFHGZKHQWKLVJDV
DSSOLDQFH LV XVHG 0DNH VXUH WKH NLWFKHQ LV ZHOO
YHQWLODWHGSDUWLFXODUO\ZKHQWKHKRELVLQ
RSHUDWLRQHLWKHUNHHSWKHQDWXUDOYHQWLODWLRQ
DSHUWXUHVRSHQRULQVWDOODYHQWLODWLRQV\VWHP
H[WUDFWRUKRRG ,QWHQVHSURORQJHGXVHRIWKH
DSSOLDQFHPD\UHTXLUHDGGLWLRQDORUPRUH
HIIHFWLYHYHQWLODWLRQRSHQDZLQGRZRULQFUHDVH
WKHSRZHURIWKHYHQWLODWLRQV\VWHP
: :DUQLQJ² 5LVNRIEXUQV
7KH KRWSODWHV DQG WKHLU LPPHGLDWH YLFLQLW\ JHW
YHU\KRW1HYHUWRXFKWKHKRWVXUIDFHV.HHS
FKLOGUHQ XQGHU \HDUV ROG ZHOO DZD\ IURP WKLV
DSSOLDQFH
■
,IWKHOLTXHILHGJDVERWWOHLVQRWXSULJKW
5LVNRIEXUQV
OLTXHILHGSURSDQHEXWDQHFDQHQWHUWKH
DSSOLDQFH,QWHQVHGDUWLQJIODPHVPD\
WKHUHIRUHHVFDSHIURPWKHEXUQHUV
&RPSRQHQWVPD\EHFRPHGDPDJHGDQG
VWDUWWROHDNRYHUWLPHVRWKDWJDVHVFDSHV
XQFRQWUROODEO\ %RWK FDQ FDXVH EXUQV $OZD\V
XVHOLTXHILHGJDVERWWOHVLQDQXSULJKW
SRVLWLRQ
■
: :DUQLQJ² 5LVNRIILUH
7KHFRRNLQJSURFHVVPXVWEHVXSHUYLVHG$
VKRUWFRRNLQJSURFHVVPXVWEHVXSHUYLVHG
ZLWKRXWLQWHUUXSWLRQ
■
7KHKRWSODWHVJHWYHU\KRW'RQRWUHVW
5LVNRIILUH
LQIODPPDEOH REMHFWV RQ WKH KRE 'R QRW VWRUH
REMHFWVRQWKHKRE
■
'RQRWVWRUHRUXVHFRUURVLYHFKHPLFDOV
5LVNRIILUH
SURGXFWVZKLFKSURGXFHIXPHVLQIODPPDEOH
PDWHULDOV RU QRQIRRG SURGXFWV EHORZ RU QHDU
WKLVGRPHVWLFDSSOLDQFH
■
)DWRURLOZKLFKLVRYHUKHDWHGFDQFDWFKILUH
5LVNRIILUH
HDVLO\1HYHUOHDYHIDWRURLOWRKHDWXS
XQDWWHQGHG,IRLORUIDWVGRFDWFKILUHQHYHU
XVHZDWHUWRSXWWKHILUHRXW3XWWKHILUHRXW
E\FRYHULQJWKHSDQZLWKDOLGDQGVZLWFKRII
WKHKRWSODWH
■
*HWWLQJWRNQRZ\RXUDSSOLDQFH HQ
: :DUQLQJ² 5LVNRILQMXULHV
3DQVZKLFKDUHGDPDJHGDUHQRWWKHULJKW
VL]H KDQJ RYHU WKH HGJH RI WKH KRE RU DUH QRW
SRVLWLRQHGFRUUHFWO\FDQFDXVHVHULRXV
LQMXULHV)ROORZWKHDGYLFHDQGZDUQLQJV
SURYLGHGUHODWLQJWRWKHFRRNLQJSDQV
■
,QFRUUHFW UHSDLUV DUH GDQJHURXV 5HSDLUV PD\
5LVNRILQMXU\
RQO\ EH FDUULHG RXW DQG GDPDJHG SRZHU DQG
JDV OLQHV UHSODFHG E\ DQ DIWHUVDOHV HQJLQHHU
WUDLQHG E\ XV ,I WKH DSSOLDQFH LV IDXOW\ XQSOXJ
WKHPDLQVSOXJRUVZLWFKRIIWKHIXVHLQWKH
IXVH ER[ 6KXW RII WKH JDV VXSSO\ &RQWDFW WKH
DIWHUVDOHVVHUYLFH
■
,IDFRQWURONQRELVWRRVWLIIWRWXUQRULWLV
5LVNRILQMXU\
ORRVHLWPXVWQRWEHXVHG&RQWDFWRXUDIWHU
VDOHV VHUYLFH LPPHGLDWHO\ WR KDYH WKH FRQWURO
NQREUHSDLUHGRUUHSODFHG
■
**HWWLQJWRNQRZ\RXU
DSSOLDQFH
<RX FDQ ILQG \RXU DSSOLDQFH DQG WKH EXUQHU SRZHUV LQ WKH
PRGHORYHUYLHZ ~ 3DJH * H W L QJ WR N QR Z \R XU D S O L D QFH
&RQWUROVDQGEXUQHUV
(DFKFRQWURONQRELVPDUNHGZLWKWKHEXUQHULWFRQWUROV
<RXFDQXVHWKHFRQWURONQREVWRVHWWKHRXWSXWUHTXLUHG
LQHDFKFDVHWRYDULRXVSRVLWLRQVEHWZHHQWKHPD[LPXP
DQGWKHPLQLPXPVHWWLQJV
: :DUQLQJ² 5LVNRIHOHFWULFVKRFN
'RQRWFOHDQWKHDSSOLDQFHXVLQJVWHDP
FOHDQHUV
,QGLFDWRUV
¼
%XUQHUFRQWUROOHGE\FRQWURONQRE
Ú 6ZLWFKHGRIIEXUQHU
˜
+LJKHVWSRZHUVHWWLQJDQGHOHFWULFLJQLWLRQ
™
/RZHVWSRZHUVHWWLQJ
,WLVHVVHQWLDOWRHQVXUHWKDWDOOWKHEXUQHUSDUWVDQGSDQ
VXSSRUWVDUHFRUUHFWO\LQVWDOOHGIRUWKHDSSOLDQFHWRZRUN
FRUUHFWO\'RQRWVZDSWKHEXUQHUFDSVDURXQG
(OHPHQWV
,JQLWLRQSOXJ
7KHUPRFRXSOH
%XUQHUFXS
%XUQHUFDS
en
*DVEXUQHUV
$FFHVVRULHV
7KHIROORZLQJDFFHVVRULHVFDQEHSXUFKDVHGIURPWKH
7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFH
Ä*DVEXUQHUV
6ZLWFKLQJRQPDQXDOO\
*DV EXUQHUV
$GGLWLRQDOZRNJULG
2QO\VXLWDEOHIRUXVHRQZRN
EXUQHUV 8VH FRRNZDUH ZLWK D
URXQGHGEDVH
3UHVV WKH FRQWURO NQRE IRU WKH VHOHFWHG EXUQHU DQG WXUQ
LWDQWLFORFNZLVHWRWKHKLJKHVWSRZHUVHWWLQJ
+ROG DQ LJQLWHU RU D QDNHG IODPH VXFK DV D OLJKWHU RU D
PDWFK DJDLQVWWKHEXUQHU
$XWRPDWLFLJQLWLRQ
,I\RXUDSSOLDQFHKDVDXWRPDWLFLJQLWLRQ LJQLWLRQSOXJV 3UHVV WKH FRQWURO NQRE IRU WKH VHOHFWHG EXUQHU DQG WXUQ
$GGLWLRQDOHVSUHVVRPDNHU
JULG
2QO\VXLWDEOHIRUXVHRQWKH
VPDOOHVWEXUQHU8VHFRRN
ZDUHZLWKDGLDPHWHURIOHVV
WKDQ FP
LWDQWLFORFNZLVHWRWKHKLJKHVWSRZHUVHWWLQJ
6SDUNVDUHSURGXFHGRQDOOEXUQHUVZKLOH\RXDUH
SUHVVLQJDQGKROGLQJWKHFRQWURONQRE7KHEXUQHU
LJQLWHV
5HOHDVHWKHFRQWURONQRE
7XUQWKHFRQWURONQREWRWKHUHTXLUHGSRVLWLRQ
,IWKHEXUQHUGRHVQRWLJQLWHVZLWFKLWRIIDQGUHSHDWWKH
VWHSVGHVFULEHGDERYH7KLVWLPHKROGWKHFRQWURONQRE
GRZQIRUORQJHU XSWRVHFRQGV : :DUQLQJ² 5LVNRIGHIODJUDWLRQ
6LPPHUSODWH
7KLVDFFHVVRU\SDUWLVRQO\
VXLWDEOHIRUVLPPHULQJ,WFDQ
EHXVHGZLWKWKHHFRQRP\
EXUQHURUWKHVWDQGDUGRXWSXW
EXUQHU,I\RXUKREKDVVHY
HUDOVWDQGDUGRXWSXWEXUQHUV
ZHUHFRPPHQGSODFLQJWKH
VLPPHUSODWHRQWKHUHDURU
IURQWULJKWVWDQGDUGRXWSXW
EXUQHU
3ODFHWKHDFFHVVRU\FRPSR
QHQWZLWKWKHSURMHFWLRQVIDF
LQJXSZDUGVRQWKHKROGHU
QHYHUSODFHLWGLUHFWO\RQWKH
EXUQHU
6LPPHUFDS
%XUQHU WKDW LV XVHG RQO\ ZKHQ
FRRNLQJDWPLQLPXPRXWSXW
7R XVH LW WKH HFRQRP\ EXUQHU
PXVWEHUHPRYHGDQG
UHSODFHGZLWKWKHVLPPHUFDS
$GGLWLRQDOZRNJULGFDVWLURQ N:
$GGLWLRQDOZRNJULG(QDPHOOHGVWHHO
$GGLWLRQDOHVSUHVVRPDNHUJULG
6LPPHU3ODWH
6LPPHUFDS
7KH PDQXIDFWXUHU DFFHSWV QR OLDELOLW\ LI WKHVH DFFHVVRULHV
DUHQRWXVHGRUDUHXVHGLQFRUUHFWO\
1RWH ,WLVLPSRUWDQWWRNHHSWKHDSSOLDQFHFOHDQ,IWKH
LJQLWLRQSOXJVDUHGLUW\WKLVPD\FDXVHLJQLWLRQIDXOWV
&OHDQ WKH LJQLWLRQ SOXJV UHJXODUO\ ZLWK D VPDOO QRQPHWDOOLF
EUXVK7DNHFDUHWRSUHYHQWWKHLJQLWLRQSOXJVIURP
VXIIHULQJDQ\KHDY\NQRFNV
6DIHW\V\VWHP
<RXU KRE LV HTXLSSHG ZLWK D VDIHW\ V\VWHP WKHUPRFRXSOH
WKDWFXWVRIIWKHJDVZKHQWKHEXUQHUVDUHDFFLGHQWDOO\
VZLWFKHGRII
7RHQVXUHWKDWWKLVGHYLFHLVDFWLYH
6ZLWFKRQWKHEXUQHUDVXVXDO
:LWKRXWUHOHDVLQJWKHFRQWURONQRESUHVVDQGKROGLW
GRZQILUPO\IRUVHFRQGVDIWHUOLJKWLQJWKHIODPH
6ZLWFKLQJRIIDEXUQHU
7XUQWKHFRUUHVSRQGLQJFRQWURONQREFORFNZLVHWRWKH
VHWWLQJ
$IHZVHFRQGVDIWHUWKHEXUQHULVVZLWFKHGRIIDVRXQG
WKXG ZLOOEHSURGXFHG7KLVLVQRWDIDXOWWKLVPHDQV
WKDWWKHVDIHW\GHYLFHLVQRORQJHURSHUDWLQJ
&RGH
+=
+=
+=
+=
+=
,IWKHEXUQHUGRHVQRWVZLWFKRQDIWHUVHFRQGVVZLWFK
RIIWKHFRQWURONQREDQGRSHQWKHGRRURUZLQGRZLQWKH
URRP:DLWDWOHDVWDPLQXWHEHIRUHLJQLWLQJWKHEXUQHU
DJDLQ
:DUQLQJV
,WLVQRUPDOWRKHDUDVRIWZKLVWOLQJQRLVHZKLOHWKHEXUQHU
LVRSHUDWLQJ
:KHQILUVWXVHGLWLVQRUPDOIRUWKHEXUQHUWRJLYHRII
RGRXUV 7KLV GRHV QRW SRVH DQ\ ULVN DQG GRHV QRW LQGLFDWH
DPDOIXQFWLRQ7KH\ZLOOGLVDSSHDULQWLPH
&RRNLQJSDQV HQ
$QRUDQJHFRORXUHGIODPHLVQRUPDO7KLVLVFDXVHGE\
WKHSUHVHQFHRIGXVWLQWKHDWPRVSKHUHVSLOWOLTXLGVHWF
,IWKHEXUQHUIODPHVDUHDFFLGHQWDOO\EORZQRXWVZLWFKRII
WKH EXUQHU RSHUDWLQJ FRQWURO NQRE DQG GR QRW WU\ WR UHOLJKW
LWIRUDWOHDVWPLQXWH
,QVWUXFWLRQVIRUXVH
&RRNLQJJXLGHOLQHV
7KHIROORZLQJUHFRPPHQGDWLRQVFDQKHOS\RXVDYH
HQHUJ\DQGDYRLGGDPDJLQJ\RXUFRRNZDUH
8VH SDQV ZKLFK DUH WKH ULJKW
VL]HIRUHDFKEXUQHU
'RQRWXVHVPDOOSDQVRQ
ODUJHEXUQHUV7KHIODPH
PXVWQRWWRXFKWKHVLGHVRI
WKHSDQ
'RQRWXVHGDPDJHGSDQV
ZKLFKGRQRWVLWHYHQO\RQ
WKHKRE3DQVPD\WLSRYHU
2QO\XVHSDQVZLWKDWKLFN
IODWEDVH
%XUQHU
:RNEXUQHU
9HU\KLJK+LJK
%RLOLQJVWHDPLQJ
JULGGOLQJ WRDVWLQJ
SDHOODV$VLDQ
IRRG ZRN +LJKRXWSXW (VFDORSHV
EXUQHU
VWHDNVRPH
OHWWHVIU\LQJ
6WDQGDUG
6WHDPHGSRWD
RXWSXWEXUQHU WRHVIUHVKYHJH
WDEOHVYHJHWDEOH
VWHZVSDVWD
0HGLXP
/RZ
5HKHDWLQJ DQG NHHSLQJ WKLQJV
KRWFRRNHGDQGSUHFRRNHG
GLVKHV
(FRQRP\
EXUQHU
'HIURVWLQJ
0HOWLQJEXW
DQGVORZ
WHUFKRFR
FRRNLQJYHJ ODWHMHOO\
HWDEOHVIUXLW
DQGIUR]HQ
SURGXFWV
&RRNLQJFDVVH
UROHVULFHSXG
GLQJFDUDPHO
5LFHZKLWH
6WHDPLQJ
VDXFHUDJRXW ILVKYHJHWD
EOHV
5HKHDWLQJ NHHSLQJ WKLQJV KRW
DQGPDNLQJWDVW\FDVVHUROHV
Å&RRNLQJSDQV
6XLWDEOHSDQV
& R NL QJ SD QV
%XUQHU
:RNEXUQHU
+LJKRXWSXWEXUQHU
6WDQGDUGRXWSXWEXUQHU
(FRQRP\EXUQHU
0LQLPXPGLDPH
WHURIWKHFRRN
ZDUHEDVH
FP
FP
FP
FP
0D[LPXPGLDPH
WHURIWKHFRRN
ZDUHEDVH
FP
FP
FP
FP
1RWH :KHQXVLQJFHUWDLQSRWVRUSDQVDVOLJKWDQG
WHPSRUDU\GHIRUPDWLRQRIWKHVWHHOFRRNLQJVXUIDFHPD\
RFFXU 7KLV LV QRUPDO DQG GRHV QRW DIIHFW WKH IXQFWLRQDOLW\
RIWKHDSSOLDQFH
'RQRWFRRNZLWKRXWXVLQJD
OLGDQGPDNHVXUHWKHOLGLV
SURSHUO\ILWWHG7KLVZDVWHV
HQHUJ\
$OZD\VFHQWUHWKHSDQRYHU
WKHEXUQHUQRWWRRQHVLGH
2WKHUZLVHLWFRXOGWLSRYHU
'RQRWSODFHODUJHSDQVRQ
WKHEXUQHUVQHDUWKHFRQWURO
NQREV7KHVHPD\EH
GDPDJHGE\WKHYHU\KLJK
WHPSHUDWXUHV
3ODFHWKHSDQVRQWKHSDQ
VXSSRUWVQHYHUGLUHFWO\RQ
WKHEXUQHU
0DNHVXUHWKDWWKHSDQ
VXSSRUWVDQGEXUQHUFDSV
DUHFRUUHFWO\SRVLWLRQHG
EHIRUHXVLQJWKHDSSOLDQFH
3DQVVKRXOGEHSODFHGRQ
WKHKREFDUHIXOO\
'R QRW VWULNH WKH KRE DQG GR
QRWSODFHH[FHVVLYHZHLJKW
RQLW
7KHFRRNZDUHPXVWQRWRYHUKDQJWKHHGJHRIWKHKRE
en
&OHDQLQJDQGPDLQWHQDQFH
2&OHDQLQJDQGPDLQWHQDQFH
&OHDQLQJ
& O H D Q L J D Q G PD L Q W H Q D Q F H
2QFHWKHDSSOLDQFHLVFRROXVHDVSRQJHWRFOHDQLWZLWK
VRDSDQGZDWHU
$IWHU HDFK XVH FOHDQ WKH VXUIDFH RI WKH UHVSHFWLYH EXUQHU
SDUWVRQFHWKH\KDYHFRROHGGRZQ,IDQ\UHVLGXHLVOHIW
EDNHGRQ IRRG GURSV RI JUHDVH HWF KRZHYHU OLWWOH LW ZLOO
EHFRPHVWXFNWRWKHVXUIDFHDQGPRUHGLIILFXOWWRUHPRYH
ODWHU7KHKROHVDQGJURRYHVPXVWEHFOHDQIRUWKHIODPH
WRLJQLWHSURSHUO\
7KH PRYHPHQW RI VRPH SDQV PD\ OHDYH PHWDO UHVLGXH RQ
WKHSDQVXSSRUWV
&OHDQWKHEXUQHUVDQGSDQVXSSRUWVXVLQJVRDS\ZDWHU
DQGVFUXEZLWKDQRQZLUHEUXVK
,I WKH SDQ VXSSRUWV DUH ILWWHG ZLWK UXEEHU UHVWV HQVXUH WKDW
WKHVHDUHDOVRFOHDQHG7KHUHVWVPD\FRPHORRVHDQG
WKHSDQVXSSRUWPD\VFUDWFKWKHKRE
$OZD\VGU\WKHEXUQHUVDQGSDQVXSSRUWVFRPSOHWHO\
:DWHU GURSOHWV RU GDPS SDWFKHV RQ WKH KRE DW WKH VWDUW RI
FRRNLQJPD\GDPDJHWKHHQDPHO
$IWHUFOHDQLQJDQGGU\LQJWKHEXUQHUVPDNHVXUHWKH
EXUQHUFDSVDUHFRUUHFWO\SRVLWLRQHGRQWKHGLIIXVHU
&DXWLRQ
■
'R QRW UHPRYH WKH FRQWURO HOHPHQWV ZKHQ FOHDQLQJ WKH
DSSOLDQFH 7KH DSSOLDQFH PD\ EH GDPDJHG LI PRLVWXUH
ILQGVLWVZD\LQVLGH
■
'RQRWXVHVWHDPFOHDQHUV7KLVFRXOGGDPDJHWKH
KRE
0DLQWHQDQFH
$OZD\VFOHDQRIIDQ\OLTXLGDVVRRQDVLWLVVSLOW7KLVZLOO
SUHYHQW IRRG UHPDLQV IURP VWLFNLQJ WR WKH KRE VXUIDFH DQG
\RXZLOOVDYH\RXUVHOIDQ\XQQHFHVVDU\HIIRUW
'XHWRWKHKLJKWHPSHUDWXUHVHQGXUHGWKHZRNEXUQHU
DQGWKHVWDLQOHVVVWHHO]RQHV JUHDVHGULSWUD\EXUQHU
RXWOLQHHWF FDQFKDQJHFRORXU7KLVLVQRUPDO$IWHU
HDFK XVH FOHDQ WKHVH DUHDV ZLWK D SURGXFW WKDW LV VXLWDEOH
IRUVWDLQOHVVVWHHO
,WLVUHFRPPHQGHGWKDWWKHFOHDQLQJSURGXFWDYDLODEOH
IURPRXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFH FRGH LV
XVHGUHJXODUO\
&DXWLRQ
7KHVWDLQOHVVVWHHOFOHDQHUPXVWQRWEHXVHGLQWKHDUHD
DURXQGWKHFRQWUROV7KH SULQWHG V\PEROVPD\EHZLSHG
RII
'R QRW OHDYH DFLGLF OLTXLGV HJ OHPRQ MXLFH YLQHJDU HWF
RQWKHKRE
37URXEOHVKRRWLQJ
6RPHWLPHV FHUWDLQ IDXOWV GHWHFWHG FDQ EH HDVLO\ UHVROYHG
%HIRUHFDOOLQJWKH7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFHEHDULQ
PLQGWKHIROORZLQJDGYLFH
7URXEOH VKR WLQJ
)DXOW
7KHJHQHUDOHOHFWULFDOV\V
WHPLVPDOIXQFWLRQLQJ
3RVVLEOHFDXVH
'HIHFWLYHIXVH
7KHDXWRPDWLFVDIHW\VZLWFKRUFLUFXLWEUHDNHUKDV
WULSSHG
7KHDXWRPDWLFVZLWFKLQJRQ 7KHUHPD\EHIRRGRUFOHDQLQJSURGXFWVVWXFN
IXQFWLRQGRHVQRWZRUN
EHWZHHQWKHLJQLWLRQVSDUNHUVDQGWKHEXUQHUV
7KHEXUQHUVDUHZHW
7KHEXUQHUFDSVDUHQRWFRUUHFWO\SRVLWLRQHG
7KHDSSOLDQFHLVQRWHDUWKHGLVSRRUO\FRQQHFWHGRU
WKHHDUWKLQJLVIDXOW\
7KHEXUQHUIODPHLVQRWXQL 7KHEXUQHUFRPSRQHQWVDUHQRWFRUUHFWO\SRVLWLRQHG
IRUP
7KHJURRYHVRQWKHEXUQHUDUHGLUW\
7KHJDVIORZLVQRWQRUPDO 7KHJDVVXSSO\LVEORFNHGE\JDVWDSV
RUWKHUHLVQRJDV
,IWKHJDVLVVXSSOLHGIURPDJDVF\OLQGHUFKHFNWKDW
LWLVQRWHPSW\
6ROXWLRQ
&KHFN WKH IXVH LQ WKH PDLQ IXVH ER[ DQG FKDQJH LW LI LW
LVGDPDJHG
&KHFNWKHPDLQFRQWUROSDQHOWRVHHLIWKHDXWRPDWLF
VDIHW\VZLWFKRUFLUFXLWEUHDNHUKDVWULSSHG
7KH VSDFH EHWZHHQ WKH LJQLWLRQ VSDUNHU DQG WKH EXUQHU
PXVWEHFOHDQ
'U\WKHEXUQHUFDSVFDUHIXOO\
&KHFNWKDWWKHEXUQHUFDSVDUHFRUUHFWO\SRVLWLRQHG
&RQWDFWWKHLQVWDOODWLRQWHFKQLFLDQ
&RUUHFWO\SODFHWKHSDUWVRQWKHDSSURSULDWHEXUQHU
&OHDQWKHJURRYHVRQWKHEXUQHU
2SHQDOOJDVWDSV
&KDQJHWKHJDVF\OLQGHU
&XVWRPHUVHUYLFH HQ
)DXOW
7KHNLWFKHQVPHOOVRIJDV
7KHEXUQHULPPHGLDWHO\
VZLWFKHVRIIDIWHUUHOHDVLQJ
WKHFRQWURONQRE
3RVVLEOHFDXVH
$JDVWDSKDVEHHQOHIWRQ
,QFRUUHFWFRXSOLQJRIJDVF\OLQGHU
3RVVLEOHJDVOHDN
6ROXWLRQ
7XUQRIIWKHWDSV
&KHFNWKDWWKHFRXSOLQJLVVRXQG
6KXWRIIWKHJDVVXSSO\YHQWLODWHWKHSUHPLVHVDQG
LPPHGLDWHO\QRWLI\DQDXWKRULVHGLQVWDOODWLRQWHFKQL
FLDQWRFKHFNDQGFHUWLI\WKHLQVWDOODWLRQ'RQRWXVH
WKH DSSOLDQFH XQWLO HQVXULQJ WKDW WKHUH LV QR JDV OHDN LQ
WKHLQVWDOODWLRQRUDSSOLDQFHLWVHOI
7KH FRQWURO NQRE ZDV QRW KHOG GRZQ IRU ORQJ HQRXJK 2QFHWKHEXUQHULVRQKROGWKHFRQWURONQREGRZQD
IHZVHFRQGVORQJHU
7KHJURRYHVRQWKHEXUQHUDUHGLUW\
&OHDQWKHJURRYHVRQWKHEXUQHU
4&XVWRPHUVHUYLFH
7(QYLURQPHQWDOSURWHFWLRQ
:KHQFRQWDFWLQJRXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFH
SOHDVH SURYLGH WKH SURGXFW QXPEHU (1U DQG SURGXFWLRQ
QXPEHU )' RI WKH DSSOLDQFH 7KLV LQIRUPDWLRQ LV JLYHQ RQ
WKH VSHFLILFDWLRQV SODWH ORFDWHG RQ WKH ORZHU VHFWLRQ RI WKH
KREDQGRQWKHODEHOLQWKHXVHUPDQXDO
3OHDVHILQGWKHFRQWDFWGDWDRIDOOFRXQWULHVLQWKH
HQFORVHGFXVWRPHUVHUYLFHOLVW
,I WKH ) V\PERO LV VKRZQ RQ WKH VSHFLILFDWLRQV SODWH EHDU
LQPLQGWKHIROORZLQJLQVWUXFWLRQV
&X V W R PH U V H U Y LF H
( Q YL UR QP HQ WD O SUR WH FWL R Q
(QYLURQPHQWDOO\IULHQGO\GLVSRVDO
'LVSRVHRISDFNDJLQJLQDQHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\
PDQQHU
7KLVDSSOLDQFHLVODEHOOHGLQDFFRUGDQFHZLWK
(XURSHDQ 'LUHFWLYH (8 FRQFHUQLQJ XVHG
HOHFWULFDODQGHOHFWURQLFDSSOLDQFHV ZDVWH
HOHFWULFDO DQG HOHFWURQLF HTXLSPHQW :((( 7KH
JXLGHOLQH GHWHUPLQHV WKH IUDPHZRUN IRU WKH UHWXUQ
DQGUHF\FOLQJRIXVHGDSSOLDQFHVDVDSSOLFDEOH
WKURXJKRXWWKH(8
7RERRNDQHQJLQHHUYLVLWDQGSURGXFWDGYLFH
*%
&DOOVFKDUJHGDWORFDORUPRELOHUDWH
,(
ਗ਼SHUPLQXWHDWSHDN2IISHDN ਗ਼
SHUPLQXWH
5HO\ RQ WKH SURIHVVLRQDOLVP RI WKH PDQXIDFWXUHU <RX FDQ
WKHUHIRUHEHVXUHWKDWWKHUHSDLULVFDUULHGRXWE\WUDLQHG
VHUYLFH WHFKQLFLDQV ZKR FDUU\ RULJLQDO VSDUH SDUWV IRU \RXU
DSSOLDQFHV
:DUUDQW\FRQGLWLRQV
,QWKHXQOLNHO\HYHQWWKDWWKHDSSOLDQFHLVGDPDJHGRU
GRHVQRWPHHW\RXUH[SHFWDWLRQVLQWHUPVRITXDOLW\
SOHDVH LQIRUP XV DV VRRQ DV SRVVLEOH )RU WKH ZDUUDQW\ WR
EHYDOLGWKHDSSOLDQFHPXVWQRWKDYHEHHQWDPSHUHG
ZLWKRUXVHGLQDSSURSULDWHO\
7KHDSSOLFDEOHZDUUDQW\FRQGLWLRQVDUHWKRVHVHWRXWE\
WKHFRPSDQ\ VUHSUHVHQWDWLYHRIILFHLQWKHFRXQWU\RI
SXUFKDVH'HWDLOHGLQIRUPDWLRQLVDYDLODEOHIURPUHWDLO
RXWOHWV 3URRI RI SXUFKDVH PXVW EH SUHVHQWHG WR REWDLQ WKH
EHQHILWVRIWKHZDUUDQW\
:HUHVHUYHWKHULJKWWRLQWURGXFHFKDQJHV
7KH SDFNDJLQJ RI \RXU DSSOLDQFH KDV EHHQ PDQXIDFWXUHG
XVLQJRQO\WKHPDWHULDOVZKLFKDUHVWULFWO\QHFHVVDU\WR
JXDUDQWHHHIILFLHQWSURWHFWLRQGXULQJWUDQVSRUW7KHVH
PDWHULDOVDUHUHF\FODEOHWKXVUHGXFLQJWKH
HQYLURQPHQWDOLPSDFW<RXFDQDOVRFRQWULEXWHWRFDULQJ
IRUWKHHQYLURQPHQWE\IROORZLQJWKHDGYLFHEHORZ
■
■
■
'LVSRVHRIWKHSDFNDJLQJLQWKHDSSURSULDWHUHF\FOLQJ
ELQ
%HIRUH\RXJHWULGRIDQROGDSSOLDQFHPDNHVXUH\RX
GLVDEOHLW&RQWDFW\RXUORFDODXWKRULW\WRILQGRXWWKH
DGGUHVVRI\RXUQHDUHVWUHF\FOLQJFHQWUHWRGLVSRVHRI
\RXUDSSOLDQFH
'RQRWSRXUXVHGRLOGRZQWKHVLQN&ROOHFWLWLQD
VHDOHGFRQWDLQHUDQGWDNHLWWRDQDSSURSULDWH
FROOHFWLRQSRLQWRUIDLOLQJWKDWSODFHLWLQWKHUXEELVK
ELQ LW ZLOO HQG XS LQ D FRQWUROOHG GXPS WKLV LV SUREDEO\
QRWWKHEHVWRSWLRQEXWLWZLOODYRLGFRQWDPLQDWLQJ
JURXQGZDWHU NN
̳͇͎͓ν͔͢
υЄ ενΪЌλТηνηΪε ήγΪΙ@N >
8 ΐδκβϕκδμβδμρХογδБνκγίμς ( АίςϕξπϕζγϕιρδτμηιίπϊρςοίκϊμЧπБίςκίο * АЧοϊκЉϊλδμρίμϊπς ΋ΪλЌΪκνχείζίημμίκϐζίηΰΪηΪκЄυ ΔίκίδΰΪκΪЌμΪκ Ä ΒίζείμίοЉϊπϊ ЋθεζίηЌθλν ΊάμθζΪμμυθμΪεήυκν ЋΪνϐιλϐαήϐδΰРγίλϐ ΐΪηΪκЄυηυєςϐκν Ώλδίκμνείκ ΙϐλϐκνηТλЌΪνεΪκυ Å Ξϕπϕοςϊγϊπρίοϊ ЋθεΪγευυήυλ ΙΪγήΪεΪηνηТλЌΪνεΪκυ 2 ΡίζίκίςλδμιХρς ΜΪαΪεΪν ΔРμϐζ 3 Аίρδκϕιρδομδϕπρδςιδοδι" 4 ΠδοαηπρϕιБϊζλδριњοπδρХ ΔίιϐεήϐδςΪκμμΪκυ 7 АνοχίЉίμνορίμϊБνοЉίς ΧδθεθέβωευЌμТκЄυήΪηЌΪνϐιλϐαΰθεζίηνμβεβαΪπβωεΪν
ϭ͔͓͙͚͇͇ͬ͗͒͢Χ͖͇͇͙͗
ϭ͔͓͍͇͇ͬ͑͌͗͌͑͗Χ͙͇͗Χ͕͇͒͘Χ͈͢Ϯ͙͍͒͌͑͌͗͟Ϟ͔͌
Χ͎͓͙͙͙͚͇͌͌͗͗͒͢͢Χ͕͓͇͇͘͢͟Χ͖͇͇͙͙͗͢ ZZZVLHPHQV
KRPHEVKJURXSFRP͇͙͔͇͍͐͋͘͢Ϟ͔͌ ZZZVLHPHQV
KRPHEVKJURXSFRPHVKRSV͏͔͙͔͙͌͗͌͋λ͔͔͙͇͈͚͑͌ͬ͋͌Ο͇
͈͕͇͒͋͢
8 ̨͔͔͙͌͒͊ͬ͒͌͊͌λ͗͋͌
Χ͕͇͔͚͒͋
̶͇͇͇͔͚͐͋͒ ͔λ͘Χ͇͚͒͢Ο͔͢ ͢Χ͇͖͔͒͌͘͢ ͕Χ͢ί͎͢
̹͌͑Χ͇͒͐͘͢Χν͗͒͢Ο͔͙͢͢͏͓͍ͬ͋ͬϞ͔͔͓͌͌ͬ͋ͬ͘
͖͇͇͇͔͚͓͐͋͒λ̵͓͔͔͇͙͚͍͑ͬ͗Ϟ͔͖͇͇͇͔͚͌͐͋͒
͔λ͘Χ͇͚͒͢Χ͙͇͔͍͇͗͢Χ͇͘͘͢Χ͙͇͖Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί
͓λ͓͔͑ͬ͑͌͒͌ͬ͘͏͔͈͌ͬ͌͌͗ͬ͘ί͎ͬ
̵͔͘͢ν͘Χ͇͚͒͢Χ͇͙͙͇͇͗͗͘͟͢Χ͙͇͓͇͇͒͘
Ϯ͔͚͍͇͚͇͖͙͓͕͔͇͓͇͋ͬ͗ͬ͑͌͗͒ͬ͑ͬ͐͋͐͋͟͢͢
̵͔͘͢ν͘Χ͇͚͒͢Χ͙͇Ο͚͙͙͙͇͓͇͗͌͌͗͌͑͒͘͢͟͢Χ
Φν͗͒͢Ο͔͕͔͇͙͚͇͔͇͔͖͔͇͔͇͗͋͒͋͒͌͑͋͘͢͢͢͢
͇͘Χ͙͇ί͎͢Φν͗͒͢Ο͇͎͇͋͢Χ͓͇͙͇͖͇͋͗͋͘͢͢ί͎͢
͕͔͢Χ͕͖͇͘ί̨͎͎ͬ͋ͬ͢ί͉͌͗͘͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͢
͕͙͇͗͒͢Ο͓͎͢͢Ο͇Χ͕ί͇͚͇͗͒͢͟͢ί͎͢
̵͘͢Χν͗͒͢Ο͢',1(1͈͕͔͇͇͎͐͊͢͟
Χν͗͒͢Ο͇͔͇͔͇͙͔͒͗ͬͬ͌͒͘͢͢͟͢͢Χν͗͒͢Ο͇͒͗͢
͔͖͔͇͇͐͘͘͢͢͢
̭͇ί͇͖͚͇͓͇ͬͬ͗͐͘Ο͔͕͔͇͙͚͇͔͇͔͗͋͒͋͢͢
͕͔͇͙͚͕͔͇͙͚͔͗͗ν͘Χ͇͚͒͢Ο͈͕͔͇͐͢͢͟
͕͔͇͚͔͇͗͋͒͑͢͢Ϯ͎͍͙͎͌͑ͬͬί͎ͬ
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͔͙͇͔͓͚͕͔͇ͦ͌͌͌͛͗͊͋͘͢͢͜
͖͇͇͇͔͚͓͐͋͒λ͓͔͓͑ͬ͌͌͘
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͔͙͍͙͍͙͙͔͌͑͌͌͗͒ͬ͑͌͒͋͌ͬ͒͌ͬ͢͢
͍͖͇͇͇͔͚͌͗͋͌͐͋͒͑͌͗͌͑
̨ν͇͖͇͖͙͒͗͘͘͢Χ͙͇͓͔͓͖͚͙͖͔͐͌͗͌͌͌͒ͣ͌͘͢
͖͇͇͇͔͚͐͋͒Ο͇͇͔͇͓͇͗͒Ο͇͔
̨͇͗͒͢Χ͕͔͇͙͚͗Χ͕͚͙͙͚͍͗͌͌͘Ϟ͔͈͇͌͘Χ͇
͇͎͙͊λ͔͗ͬ͌Ϯ͎͙͚͍͊͌͗ν͓͙͇͔͗͘͢͢Ϯ͙͙͑ͬ͒͌ͬ
͓͇͓͇͔͓͔͍͍͌͌͗͌͌͒͌͗͊͌Ϟ͔͎͇͌ί͇͋͗Ο͇
͍Ϟ͔͍͙͙͕͌͌͗͊ͬ͒ͬ͑ͬΧ͍Ϟ͔͇͎͙͇͇͙͚͔͌͊͗͟͢͢ί
͍͔͇͙͙͕͔͇͚͌͗͌͌͒͌͗ͬ͌͐͗͌͌͗͋͒͑͌͗͌͑͘͢͢
̭͙͇͔͇͌͒͋͌ͬ͊͌͗͒Ο͇͔͍λ͙͔͍͓͔͗͌ͬ͌͗͌͌͒͌͗͌
͍͇͗͒͢Χ͙͇͗Ο͇͇͔͇͔͇͎͇͇͚͇͗͐͗͋͗͢͢ί͎͢
Φν͗͒͢Ο͎͇͚͙͙͇͎͇͚͙͙͢͢͢͢Χ͙͇Χ͙͇͇͇͐͋͟
͍͇͎͒͢Ο͇͔͇͎͙͊λ̨͔͙͙͔͇͗ͬ͌͗͌͌͒͊͌͘Χ͇͇͎͊
͙λ͔͙͙͚͙͚͇͇͗ͬ͌͗͌͌͗͒͢Χ͖͇͇͙͙͗͢Χν͚͗
͔ν͘Χ͇͚͒͢Ο̨͔͇͙͇͈͇͎͇͋͘͘͢͢Χ͇͇͎͙͊λ͔͗ͬ͌
Ϯ͎͙͚͊͌͗λ͔͉ͬ͌͗͘͟͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͑͌͢
͇͈͇͇͚͗͒͋͘͜͢ν͔͇͓͎͘͢͢
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͙͌͑͢λ͖͇͇͇͔͚͐͋͌͐͋͒λ͔ͬ͟
͍͇͇͒͘Ο͇͔͕͓͓͑͌͗͝͏ͦ͒͢Χ͔͓͌͌͌͘Ϯ͔͙͋ͬ͗ͬͬ͑͘
͖͇͇͇͔͚͐͋͒Ο͇͗νΧ͇͙͍͕͘ΧΦν͗͒͢Ο͔͙͌͑͢͢
͖͚ͬͬ͗͘λ͔͖͇͇͇͔ͬ͐͋͒͟͢ί͎͌͢͟Χ͇͇͔͈͟Ϯ͔͒͌ͬ͘
͍͙͚͒͢͢λ͔͓̱͖͙ͬ͌͌͌ͬ͒͋ͬ͑͌͑͘͟Χν͗͒͢Ο͢Ϯ͎
͓͇Χ͇͙͔͇͖͇͇͇͔͋͐͋͒͒͘͢͢Ο͇͔͍͇Ο͇͇͋͐͋Ϟ͌͗͘
͙͌͌͋ͬ
΋ίεέϐείηέίη μРκήί ЌθεήΪην
x
ЋΪνϐιλϐαήϐδμίοηβδΪλυμνκΪευηТλЌΪνεΪκ NN
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͙͌͢ί͎ͬ͋͌ί͔͔͓͇͊͌͐ͬ͌͑͘͏͓͇͒͋͢
͓͙͔͈͕͌͗͊͌͋͌͐ͬ͒Ο͇͔͈͏͙͙ͬ͑ͬ͑͌
͖͇͇͇͔͚͐͋͒Ο͇͇͔͇͗͒Ο͇͔
̶͚͇͓͇ͬͬ͗͐͘Ο͔͢͢ίϮ͔͚͋ͬ͗ͬͬ͘͟ν͔͈͇͘͢Ο͇͔
Χ͇͖͙͇͓͇͓͔͈͇͇͇͌͒͒͗͋͢Χ͕͗Ο͇͚͍λ͔͐͌͒͌͗ͬ
͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒ί̸͎͢Ϟ͙͎͕ͬ͘Χ͏Ο͇͇͈͕͚͒͗͒͢
͓λ͓͔͓͇͓͇͙͑ͬ͒͌͗͘͢͢͏͇͇͈͒͋͗Ϯ͙͔͒͌͑͌͗ͬͬί
Χ͎͖͙͚͕͙͇͚͔͓͖͙͚͑͌ͬ͒͌͌͌͌͗ͬ͑͌ͬ͘͢͢͢
͇͗Χ͒͢͢
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͔͍͇͍͋͌͊ͬ͘͢͢͢Ϟ͔͕͇͔͌͋λ͔͒͑͌
͈͇͇͇͒͒͗͋͢ί͕͔͓͔͌͘͢Χ͇͙͇͗Χ͕͎Ο͇͚͎͚͒͌͘
͍Ϟ͔͕͇͔͚͓͌͐͒λ͓͔͙͙͔͍͑ͬ͋ͬ͑͌͗ͬ͌͑͌͒͊͌͟Ϟ͔͌
͔͓͍͙͙͈͓͍͕͌͌͌͌͑ͬ͒ͬ͑ͬͬ͒ͬͬ͘Χ͙ν͒Ο͇͇͒͗͋͢ί
͖͇͇͇͔͚͔͇͙͕͇͐͋͒͌͑͒͗͋͢͢Χ͇͚͖͎͙ͬͬ͋ͬ͑͌͗ͬ͘
λ͔͍͇͚͇͖͇͇͓ͬ͑͌͗͋͟Χ͇͇͋Ο͇͇͒Ο͇͔͍͇Ο͇͇͋͐͋
͔͓͕͌͌͌͘͘͢Χν͗͒͢Ο͔͢͢Χ͇͚͖͎͖͇͇͇͔͚ͬͬ͐͋͒͘
͔ν͘Χ͇͚͇͓͔͙͇͔͈͕͇͍͒͗͌͒͘͘͢͢Ϟ͔͌͋ν͗͘͢
͖͇͇͇͔͈͇͚͐͋͒ ͇͇͔͇͔͒͋͗͘͢ Χ͇͔͇͋͐ Χ͇͚͖͙ͬ͌͗͋ͬί
͕͔͇͇͙͔͔͙͗͒͢͢͢λ͔͙͔͈͕͇ͬ͌ͬ͒͘͘Ο͇͔͇
͖͇͇͇͔͚͇͔͇͈͕͇͐͋͒͒͗͒͋͢͢
̨͇͇͇͒͒͗Ο͇͕͘͢Χν͗͒͢Ο͓͔͕͔͇͚͌͐͢Ο͇͗νΧ͇͙͘
͙͖͌͌ί͎̹͇͎͇͇͚͓͔͙͔ͬ͒͌͌͜͏͇͑͒͢ΧΧ͎͓͙͌͢
͑Ϯ͙͚͗͌͊͌͘ ͍͇͙͇͔͇͘͘Χ͇͔͈͇͇͇͒͒͗Ο͇
͙͌͗͌͌͑͌͗͋ͬ͘ίΧ͇͇͋Ο͇͇͚͓͔͒͌͗͢νΧ͇͙͙͌ͬ͒͌͋ͬ͘
̭͇͔͓͈͇͇͇͋͌͑͌͒͒͗͋͘͢͢Χν͗͒͢Ο͍͢Ϟ͔͌
͙͕Χ͓͔͇͔͇͒͘͘͢͢͢ν͙͇͘ί͎͢
( Φ͇͚͖͎͙͔ͬͬ͋ͬ͑͌͘͜͏͇͑͘͢
͙͚͇͔͗͒͢ν͘Χ͇͚͇͒͗
:Δπιδορςεъμδδπιδορςκδο² ̹ν͙͇͔͚
Χ͇͚͖ͬͬ
̭͇͔͈͇Ο͇͔͇͎͍͇͈͊͢Χ͈Ϯ͓͍͒͌͒͌͗͋͌͏͖͒͢͢
͙ν͙͇͔͚Χ͇͚͖͖͇͇͈͕͇ͬͬ͐͋͒͋͢Φν͗͒͢Ο͔͢͢
͍͙͙͖͌͒͌͌ί͎ͬ ̭͇͔͇͗Ο͇͒͗͢ Ϯ͖ͬ͟ Χ͇͚͒͢ ͓λ͓͔͑ͬ
̪͇͎͍͇͔͇͗Ο͔͘͢͢͢ί͙͚͙͚͇͙͚ͬ͌ͬ͗͒͌͑͌͗͘͘͢
͔ν͘Χ͇͚͇͔͕͒͗͢Χ͢ί͎͢
Ћ Ϊ ν ϐ ι λ ϐ α ή ϐ δ μ ί ο η β δ Ϊ λ υ μ ν κ Ϊ ε υ η Т λ ЌΪ ν ε Ϊ κ
: Δπιδορςεъμδδπιδορςκδο² ̺͇͔͖͒͢
Χ͇͚͒Χ͇͚͖͙ͬͬ͒ͬ͊ͬ
̪͇͎͋͢Χ͖͚ͬͬ͗͘Χν͗͒͢Ο͔͖͇͇͇͔͚͐͋͒͘͢͢
͈Ϯ͓͔͍͒͌ͬ͋͌͒͒͘͢͢͢Ο͇͒͋͢Χ͍Ϟ͔͍͇͔͚͌
Ϯ̧͔͓͖͇͇͈͕͇͇͔͇ͬ͋͌͗ͬ͐͋͒͋͋͘͢͜ν͗͘͢
͍͙͚͔͈͌͒͋͌ͬ͒ͬϞ͔͔͈͗ͬ͌ν͔͖͚͇͓͇͗ͬͬ͗͐͘͢Ο͢
͍ν͓͙͔ͬ͌͊͌͋͌͘͘͢Χ͇͓͙͇͓͇͎͙͌ͬ͘͢ί͎͙͇͈ͬ͏Ο͏
͍͙͚͙͙͔͈͇͌͒͋͌͌ͬ͑͌͗ͬ͘͘ν͙͇͘ί͎͔͓͌͌͌͘͢
͓͇͔͌͜͏͇͑͒͢Χ ͍͙͙͌͒͋͌͑ͬͬ͟ ͇͚͇ ͕͚͗͘ Χν͈͔͗͢͢
͕͔͇͙͗͢ί͎͢Φν͗͒͢Ο͔͢͢ν͎͇Χ͚͇Χ͙͢
͖͇͇͇͔͚͐͋͒λ͔ͬ͟Χ͕͓͇͙͘͢͟͏͓ͬ͋ͬ͗͌͑
͍͙͙͙͇͇͖͙͙͎͔͇͖͇͚͇͌͒͋͌͑ͬͬ͒͌͌͋ͬ͌͗͌͌ͬ͟͟͢
͕͚͗͘Χν͈͔͗͢͢͢ίΧ͚͇͙͔͍͕͢Ο͇͇͙͗͒͢͢ί͎͢
: Δπιδορςεъμδδπιδορςκδο² ̱λ͖͐ͬΧ͇͚͒
Χ͇͚͖ͬ
■
̱͕͔͕͇͇͓͔͛͗͑͒͗͌Χ͕͇͚͗͟͢Ϯ͙͙͌͘͢͢Χ
͈͕͇͒͋͢ ̬͟Χ͇͇͔͟ ͙͘͢͢Χ ͈͙͙͌͌͗͊͌ ͙͏͓͌ί͎ͬ
̭͇͔͈͕͌͐ͬ͒͘͢͟Ο͇͔͈͇͇͇͒͒͗͋͢
͇͙͇͙͒͘͢͢ί͎͢
■
̬͊͌͗ ͘ν͐͢Χ ͇͎͊ ͈͇͕͔͒͒͢ ͙ͬ͑ ͙ν͓͇͇͗͘ ͘ν͐͢Χ
̱λ͖͐ͬΧ͇͚͒Χ͇͚͖ͬ
͖͕͖͇͔͈͚͙͇͔͗ Χν͗͒͢Ο͢Ο͇ ͚͑ͬ͗ͬ ͓λ͓͔͑ͬ ̵͔͇͋
͍͇͔͇͗Ο͇͇͒͗͋͢Χ͇͙͙͇͇͚͇͒͒͗͢͟͢Ο͚͢
͓λ͓͔͑ͬΦν͇͓͇͈͗͋͘Ϯ͙͎͇͒͌͑͌͗͟Χ͓͇͚͋͒͢͢
͍Ϟ͔͚͇͌Χ͙͖͔͈͙͚͈͕͓͇͚͓͌ͬ͌͒ͬ͒͢͢λ͓͔͑ͬ
͕͔͇͋ ͇͎͊ ͈͇Χ͇͚͎͒͘͢͢͢ ͟͢Ο͚͢ ͓λ͓͔͑ͬ ̬͚͑͌ͬ
͍͇͔͚͋͌Ο͇͇͖͚͓͒͑͌͒ͬ͢λ̸͓͔͑ͬν͐͢Χ͇͎͊
͈͇͕͔͇͔͒͒͋͗͢Ϟ͇͓͙͗͋͐ͬ͑͑͢λ͐͋͌
͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί͎͢
: Δπιδορςεъμδδπιδορςκδο² ϭ͙͗Χ͇͚͖ͬͬ
̶͚ͬͬ͗͘Ϟ͔͈͇͋ͬͬ͘Χ͇͚͒͑͌͗͌͑͢Φ͘͢Χ͇
͚͇Χ͙͙͖͚ͬͬ͗͘͢͢Ϟ͔͋ͬͬ͘λ͎͎͈͇͋ͬ͑ͬ͘Χ͇͚͒͢
͑͌͗͌͑
■
̱͕͔͕͇͇͛͗͑͒͗ Ϯ͙͌ ͙͘͢͢Χ ͈͕͇͒͋͢ ̭͇͔͇͙͔͢
ϭ͙͗Χ͇͚͖ͬͬ
͎͇͙͙͇͗͋͢ ͖͚ͬͬ͗͘ ͇͓͇͐Ο͔͇͢ Χ͕͓͇͐ί͎͢ ̶͚ͬͬ͗͘
͇͓͇͐Ο͔͇͌͢͟Χ͇͔͇͎͇͙͋͐Χ͕͓͇͐ί͎͢
■
̱λ͐͋ͬ͗͊ͬ͟͜͏͓͏ͦ͒͢Χ͙͇͎͇͇͚͎͇͙͙͇͔͒͗͢
ϭ͙͗Χ͇͚͖ͬͬ
͔͓͌͌͌͘Ϯ͔͓͔͈͚͙͇͎͇͇͚͔ͬ͋͌͗ͬ͒͢͟͢
͍͇͔͇͙͔͓͇͙͌͗͢͏͇͇͔͓͇͎͒͋͗͋͌͌͌͘͢͢Χ
͙λ͈͕͓͇͙͔͈͇͒ͬ͑͒͐͘͢Χ͇Ϯ͔͓͕ͬ͋͌͗͋ͬ͘͢
͙ν͓͙͗͘͢͢ΧΧν͗͒͢Ο͇͙͔͇͘͢͢Χ͕͓͇͐ί͎͢
͔͓͕͔͌͌͌͘͢ΧΧ͇͔͇͖͇͇͇͔͈͇͋͐͋͒͘͢ί͎͢
ϭ͙͗Χ͇͚͖ͬͬ
■
kk
■
ЋТκυεЄυζίημΪηυλν
Φ͎͖͙͔͓͇͕͑͌͑͌͐͢͢ί͇͍͇͔͖͙͐͑͌͌͋ͬ͢
̳͇͐͋͢Χ͎͋͗͢͢Ο͇͔͇͕͔͇͖͋͒͢͢
͙͇͙͇͓͇͘ί͎͢ ̬͊͌͗ ͓͇͐ ͍͇͔͖͢ ͙͑͌͌͘ ͇͇͚͒͋͢
͚͓͔͌͘͘Ϯ͔͓͋ͬ͗͌ί̶͎͚͔͇͇͚ͬͬͬ͗͋͒͋͘͘͢͢͢͢
͘Ϯ͔͚͋ͬ͗ λ͔ͬ͟ Χ͇Χ͖͇Χ͖͔͌ ͍͇͈͖͢ ͕͔͕͇͔͑͛͗͑͢
Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ
* Φν͗͒͢Ο͓͔͙͇͔͚͌͘͢͢
̭͏χ͇͎͕͚͔͇͒͋͟͢Χν͗͒͢Ο͍͇͔͇͗͢Ο͔͢͢Χ͚͇͙͙͇͓͔͗͌͢
͙͇͈͇͎͘͢ ~ ͈͙ͬ͌͟
ЋТκυεЄυζίημΪηυλν
: Δπιδορςεъμδδπιδορςκδο² ̭͇͇͗Χ͇͙
̨͇͘Χ͇͚͓͔͙͙͓͔͍͇͔͇͗ͤ͒͌͌͌͗ͬ͌͗Ο͢
͇͚͒Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
■
̮͇Χ͓͇͋͒͢Ο͇͔Ϯ͓͒͌ͬ͘͟Ϟ͓͐͑͌͌͌͘͘
Χ͇͖͚͇͓͇͗͒͗ͬͬ͗͐͘͢͢Ο͔͇͔͢͟͢Ο͖͙͢ν͗Ο͇͔
͔͓͌͌͌͋͘ν͙͗͘͢ν͓͇͗Ο͇͔͖͚͙͇ͬͬ͗͋͗͘͘͢͢͢
͇͚͎͗͢͏͔͇ͦ͋͗Ο͇͇͖͚͓͒͑͌͒ͬ͢λ̶͓͔͚͑ͬͬͬ͗͘
͙͇͚͔͋͗ͬ͘͢͢͢͟ν͔͙͇͓͔͗͌͘͘͢͢
͔ν͘Χ͇͚͇͒͗͋͌͑͌͗ͬ͘͢ί͎ͬ
■
̹͏͙͈͕͓͇ͬͬ͒͘Ο͇͔͍Ϯ͔͚͋͌͒͌͗Χ͇͚͖͙͈͕͖ͬͬ͒͢
̭͇͇͗Χ͇͙͇͚͒Χ͇͚͖ͬ
͙͇͈͇̹͈͎͇͒͋͌͑ͬ͗͢͢Χ͕͒͢͢Χ͙͒͢͢Ο͇͔
͉͌͗͘͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͙͔͌͌͢͜͏͍͊ͬϮ͔͚͋͌͒͌͗͋ͬ
͕͔͇͚͗͋͢͢ ͍Ϟ͔͌ ͎͇Χ͓͇͋͒͢Ο͇͔ ͙͕Χ ͓͇͋͗͘͢͢
͓͔͇͎͌͊Χν͈͇͔͇͓͙͚͓͗͒͗͒͗͘͢͢͢͢λ͓͔͑ͬ
̬͊͌͗Χν͗͒͢Ο͈͢ν͎͇͍͇͔͒͌͒ͬ͐͗͘͢͢͢
͙͇͙͗͢ί͎͔͓͇͌͌͌͘͘͢Χ͙͇͔͋͗͢Ο͇͙͇͑͛͢͟͟
͇͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͢͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί͎͇͎͇ͬ͊Ο͔͔͢͢
͍͇͈͢ί͎͢Φ͎͓͙͌͑͢Ϯ͙͚͕͙͇͗͌͗͒͘͢Ο͔͇͢
͇͈͇͇͗͒͜ί͎͢
■
̬͙͙͚͙͊͌͗͗͌͌λ͓͈͐͌ͬ͊ͬ͟ν͇͓͇͇͔͓͗͒͌͌͌͘͘
̭͇͇͗Χ͇͙͇͚͒Χ͇͚͖ͬ
͈͕͙͘ν͇͕͔͈͇͗͘͘͢Χ͇͖͇͇͇͔͚͐͋͒Ο͇
͈͕͓͇̫͚͉͒͐͋͌͗͌͌͗͘͢͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͑͌͢
͇͈͇͇͖͙͙͚͙͗͒͗͌͌͘͜͢λ͓͔͍͐͌ͬ͊ͬ͟Ϯ͔͙͋͌ͬί͎ͬ
͔͓͇͓͇͙͌͌͌͒͗͘͘͢͢ί͎͢
ϝ͙͙͚͙͙͔͙͗͗͌͌͌ͬ͊ͬ͋͌͏͙͍͇͔͇ͬͬ͗͘Ο̷͈͔͔͙͙͚͌͒͊ͬ͒͌͊͌͌͌͢
͙͙͓͔͙͌ͬ͊ͬ͌͑͌͗͌͑ͬΧ͚͇͙͙͓͇͑͘͢͏͓͇͒͋͢Χ͖͔͓͌͏͔͏͓͇͒͋͢Χ
͓Ϟ͔͇͇͋͌͗͗͒͢Ο͔͇͙͙͚͓͋͗͌͌͢λ͓͔͑ͬ
: Δπιδορςεъμδδπιδορςκδο² ͙̈́͒͌͑͗
Χ͚͇͙͔͇͔͎͇͢Χ͓͢Ο͇ν͇͚͗͟͢Χ͇͚͖͙ͬͬ͒ͬ͊ͬ
Φν͗͒͢Ο͔͙͇͎͇͇͚͋͢͢λ͔͈͚͙͇͎͇͇͚͔ͬ͒͟͢͟͢
͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒ί͎͢
̱Ϯ͙͙͗͌͑ͬ͌͗͘͟
¼
̷͙͙͚͙͙͓͔͙͙͙͔͍͇͔͇͌͌͌ͬ͊ͬ͌͗͌͌͒͌ͬ͗Ο͢
Ú ϭ͔͍͇͔͇ͬ͗ͬ͒͊͌͗͟Ο͢
˜
̬ί͍͕Ο͇͗Ο͢Χ͚͇͙͈͇͘Χ͓͙͕͙͇͚͌ͤ͒͌͑͗͒͢͟͢
™
̬ί͙Ϯ͓͔͌͊ͬΧ͚͇͙͈͇͘Χ͢͟͢
Φν͗͒͢Ο͔͋͢͢ν͖͇͇͇͔͚͗͐͋͒͘͢λ͔͙͕͇͓͔͈͇ͬ͗͒͗͌͗͒͟͢Χ
͍͇͔͇͗Ο͈͢Ϯ͙͒ͬ͑͌͗ͬ͋ν͙͗͘͢ν͚̭͇͔͇͗͑͌͗͌͑͗͢Ο͢
Χ͇Χ͖͇Χ͙͇͔͇͙͇͙͓͇͗͗͘͢͟͢ί͎͢
͓͔͙͙̈́͒͌͌͌͗
̵͙͇͚͈͙͒͋͗ͬ͒͌ͬ͘͢
̹͓͕͓͔͙͌͗ͤ͒͌͌
̭͇͔͇͗Ο͇ͦ͢͟͢Ο͢
̭͇͔͇͗Ο͢Χ͇Χ͖͇Ο͢
΍ΪαΰΪηΪκЄυλυ NN
̱͍͇͇͌͗͌͑͗Χ͙͇͗
̹Ϯ͓͔͍͇͇͌͋͌͊ͬ͑͌͗͌͑͗Χ͙͇͉͗͋͌͗͘͢͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͢
͕͙͇͗͒͢Ο͔͇͔͇͙͖͇͚͓͒͘͢͢λ͓͔͑ͬ
Ä ̪͇͎͍͇͔͇͗Ο͘͢͢
Φ͕͓͔͒͌Χ͕͚͘
΍ΪαΰΪηΪκЄυλυ
̩͕͑Χ͕͓͇͙͕͇͗͘͘͢͟͟͢
̹͈͌͑͑͌͋ͬ͗ν͙͋͗͢λ͖͙͖͚ͬ͑ͬͬ͗͘
͙͇͔̩͕͋͗͑͘͢͢͢
͍͇͔͇͗Ο͇͔͇͖͇͇͇͔͚͒͗͋͐͋͒͢͢
λ͔ͬ͟
̹͇ί͇͋͒Ο͇͔͍͇͔͇͗Ο͔͢͢ί͙͙͚͙͙͔͈͇͖͕͔͗͌͌͌ͬ͊ͬ͘͢͢
͕͒͘Ο͇͌ί͍͕Ο͇͗Ο͢Χ͚͇͙͈͇͘Χ͔͇͔͈͋͌͐ͬ͢͟͢ν͇͗ί͎͢
ϭ͙͙͔͓͇͇͚ͬ͑͌͌͌͒͋͘͢ ͇͟Χ͖͇Χͬ͗ͬ͘ί͙͈͑͌ ͍͇͔͇͗Ο͢Ο͇
͍͇Χ͔͢ν͙͇͘ί͎͢
̧͉͙͕͓͇͙͙͕͙͇͚͒͋͗͢͢
̬͖͚͇͓͇͊͌͗ͬͬ͗͐͘Ο͔͇͇͉͙͕͓͇͙͙͕͙͇͚͋͒͋͗͢͢͢ ͕͙͇͚͒
͈͙ͬ͌ͬ͘ ͈͇͈͕͇͗͒͘
̬͖͕͗͌͘͘͘Χ͇͔͇͙͐Χ͢͟͢λ͔ͬ͟
Χ͕͓͇͘͢͟ν͙͇͘Ο͢͟
̹ͬ͑ ͙λ͈͔ͬͬί ͋͏͇͓͙͌͗ͬ F͓͔͋͌
͈͕͑ͬͬ͒͟Ο͇͔͖͚͙͇͔ͬͬ͗͋͗͘͘͢͢͢
͌ί͍͇͔͇͑ͬͬ͗͟Ο͇͖͇͇͇͔͚͋͐͋͒͢
λ͔ͬ͟
̹͇ί͇͋͒Ο͇͔͍͇͔͇͗Ο͔͢͢ί͙͙͚͙͙͔͈͇͖͕͔͗͌͌͌ͬ͊ͬ͘͢͢
͕͒͘Ο͇͌ί͍͕Ο͇͗Ο͢Χ͚͇͙͈͇͘Χ͔͇͔͈͋͌͐ͬ͢͟͢ν͇͗ί͎͢
̷͙͙͚͙͙͈͇͖͙͌͌͌ͬ͊ͬ͒͘͢͢ν͗Ο͇͔͇͈͇͋͗͒͢Χ
͍͇͔͇͗Ο͇͒͗͋͢͢ν͟Χ͔͢͟͢Ο͇̭͇͔͇͋͗͢Ο͕͙͇͖͒͢͢
͍͇͙͗͢
̷͙͙͚͙͙͔͍͈͌͌͌ͬ͊ͬͬ͌͗ͬί͎ͬ
̷͙͙͚͙͙͔͙͌͌͌ͬ͊ͬ͑͌͗͌͑ͬ͑λ͈͐͊͌ν͇͗ί͎͢
̬͕͙͇͚͕͔͇͓͇͇͍͇͔͇͊͌͗͒͗͋͒͗͘͢Ο͢͢Ϯ͖͍͕ͬ͗ͬ͟Ο͇͇͗͋͢
͘͏͖͇͙͙͇͒Ο͇͔͈͇͘Χ͙͇͗͋͢͟͢Χ͇͙͇͇͐͒ί͎̬͔͙͙͚͋ͬ͗͌͌͢
͙͙͔͌ͬ͊ͬν͎͇Ο͇͗͢Χ͈͇͘͢ί͎͢ ͚͔͔͌͑͋͑͌͋͌͐ͬ͘ ̭͇͐Χ͇͔͇͙͚͙͇͐Χ͙͇͘͢
̵͍͇͇͑͌͗͌͑͗͘͢Χ͙͌͑Χ͇͔͇
͙Ϯ͓͔͌ ͙͓͖͇͙͚͇͇͌͌͗͗͋ ͖͚ͬͬ͗͊͌͘
͇͔͇͗͒Ο͇͔ ̵͔͢ ͙͏͓ͬ͋ͬ ͍͇͔͇͗Ο͢
͔͓͌͌͌͘Χ͇͖͙͍͇͔͇͒͗͢͢Ο͓͔͌͢
͖͇͇͇͔͚͐͋͒Ο͇͈͕͇̬͒͋͊͌͗͢
͕͔͕͇͑͛͗͑ί͎͇͈͔͋ͬ͗͌͌͢͟
Χ͇͖͙͍͇͔͇͒͗͢͢Ο͈͇͈͕͇͗͒͘͢
͍͇͐Χ͇͔͇͙͚͙͇͐Χ͙͇͔͇͗͘͢Χ͇
͔͓͇͌͌͌͒͘Ο͕͢ίΧ͇͖͙͒͢͢
͍͇͔͇͗Ο͔͖͇͇͇͔͚͐͋͒͢͢
ν͔͇͒͋͘͢͢͢
̱͍͇͇͌͗͌͑͗Χ͙͋͢Ϯί͙͔͌͌͗ͬ͘
͍͕Ο͇͗͢Ο͇Χ͇͇͙͖͙͇͚͗͘͢͟͢Ο͇
Χ͕͐͢ί͎͌͢͟Χ͇͇͔͙ͬ͑͌͒͌͐͟
͍͇͔͇͗Ο͢Ο͇Χ͕͓͇͐ί͎͢
6LPPHU&DS
̹͓͌͑͏͔͏͓͇͒͋͢Χ͚͇͙͖͔͌
͖͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͍͇͔͇͗Ο͢
̶͇͇͇͔͚͐͋͒λ͔͙ͬ͟͏͓ͬ͋ͬ
͍͇͔͇͗Ο͔͢͢͟͢Ο͇͖͗͢6LPPHU
&DS͍͇͔͇͗Ο͓͔͌͘͢͢
͇͓͇͙͚͒͗͘͢Χ͇͍͙͌
: Δπιδορςεъμδδπιδορςκδο² ̭͇͚͗͒͢Χ͇͚͖ͬͬ
̬͚͔͙͔͕͊͌͗͌͑͋͌͘͘ί͇͇͚͒͟͢Χ͖͇͇͙͙͚͙͙͔͗͌͌͌ͬ͊ͬ͘
Ϯ͖͈ͬ͗ͬ͟Ϯ͓͔͔͓͙͎͔͇͒͌͌ͬ͊ͬ͌͌͌͌͗͌͌ͬ͘͘͘͟͢ί͎͢
̭͇͔͇͗Ο͔͢͢Χ͇͙͇͍͇͔͚͇͔͇͔͓͈͓͐͋͗͋͒͋͑͌ͬ͋͌ͬ͗͢͢͏͔͚͙
͑λ͙ͬί͎ͬ
Δπιδορς Φν͗͒͢Ο͔͙͇͎͇͢͢ν͙͇͘ί͎̬͕͙͇͚͊͌͗͒͋͗͢͢
͈͙͇͈͕͇͕͙͇͚ͬ͒͌ͬ͒͒͒͋͘͘͘ν͈͕͓͇͚͓͗͒͘͢͢λ͓͔͑ͬ
̵͙͇͚͈͙͔͍͒͋͗ͬ͒͌͒͌͗ͬ͢λ͙͐͌͒ͬ͑λ͓͙͇͓͗͋͌͑ͬͬ͌͒͌͌͘͟
Χ͇͒͢͟Χ͖͔͙͇͎͇͇͌͒ί̵͎͙͇͚͈͙͔͒ͬ͒͌ͬ͌͌͘͢͟Χ͇͔͇͋͐Χ͇͙͙͢
͕͘ΧΧ͇͍͇͇͚͓͒͗͋͘͢͢λ͓͔͓͑ͬ͌͌͘
Φ͇͚͖͎͍ͬͬ͋ͬ͑͘λ͐͌ͬ͘
̶͚͖͇͔ͬͬ͗͌͒ͬ͘ί͎ͬ͋͌Χ͇͚͖͎͍ͬͬ͋ͬ͑͘λ͐͌ͬ͘ ͙͓͕͓͔͙͌͗ͤ͒͌͌ ͈͇͗
͕͍͇͔͇͒͗Ο͇͎͕͒͗͑͌͋͌͐͘͢ΧϮ͇͎͌͊͘͟͟͢Ο͚͔͙͕͢Χ͙͇͙͇͋͢
̵͇͖͇͖͈͔͈͕͚͔͇͌͒͌͋ͬ͒͑͘͘͘͢͢Ϯ͎͍͙͎͚͌͑ͬλ͔ͬ͟
̭͇͔͇͗Ο͇͒͗͋͑͢͢Ϟ͓͍͇͔͋ͬ͊ͬ͋͌͐͋͗͢͢ί͎͢
̷͙͙͚͙͙͔͕͙͇͚͇͔͕͌͌͌ͬ͊ͬ͒͋͘ί͚͔͈͇͖͙͌͑͋͘͘͢ν͗͢ί͎͢
̭͇͔͇͗Ο͔͢͢Ϯ͚ͬ͗͟
̹͏͙͙͙͚͙͙͔͕ͬͬ͗͌͌͌ͬ͊ͬ͘ίΟ͇͑λ͔͔͈͐ͬ͌͌͐ͬ͟ν͇͗ί͎͢
̭͇͔͇͗Ο͢Ϯ͔͔͔͈͔͚͔͕͑͌͌ͬ͗͌͌͌͑͋͘͘͟͟ίΧ͇͙͇ί͈͋͘͢͢
̨͙͌ͬ͒͌͋ͬ͘ν͒Χ͇͖͙͍͇͒͢͢Ο͇͈͕͖͋͐͒͢Χ͇͚͖͎͍ͬͬ͋ͬ͑͘λ͐͌ͬ͘
Ϯ͔͔͈͑͌ͬͬ͒͋ͬ͗͌͋ͬ͟
̱͕͋͢
+=
+=
+=
+=
+=
̬͙͚͑͌͗͒͌͗͘
̩͕͑Χ͕͓͇͙͕͔ͬ͒͌͗ͬ͐͘͢͟͟͟͢ ̩͙͑
̩͕͑Χ͕͓͇͙͓͇͇ͬ͒͌͗ͬͤ͒ͣ͋͒͘͢͟͟Ο͇͔͈͕͇͙͒
̬͖͕͗͌͘͘͘Χ͇͔͇͙͐Χ͢͟͢λ͔ͬ͟Χ͕͓͇͘͢͟
ν͙͇͘Ο͢͟
̭͇͐Χ͇͔͇͙͚͙͇͐Χ͙͇͘͢
6LPPHU&DS
ϭ͔͚͕͍͇͇͋ͬ͗ͬ͑͌͗͌͑͗͘͟͢Χ͙͇͖͇͇͇͔͈͇͚͔͓͗͋͐͋͒͌͌͌͘͢
Χ͇͙͖͇͇͇͔͚͌͐͋͒λ͔ͬ͌͟͟Χ͇͔͇͍͇͚͇͖͙͋͐͑͌͗ͬ͒ͬ͑ͬ͟
͓͕͔͇͓͇͐͋͐͋͢͢
̭͇͔͇͗Ο͙͚͎͔͍͇͈ͬ͌ͬ͑͌ͬ͋͌͐͋͘͘͢͢͢Χ͇͖͙͈͕͖͒͒͢͢͢
͙͇͈͇͒͋͢͢
̨͔͖͇͇͇͔͚͇ͬ͗ͬͬ͐͋͒͋͟͏ͬ͘͟͢ΧΧ͇͔͢Χ̨͇͖͙͒͢͢ν͒Χ͇͚͖͙ͬͬͬ
͈͕͓͇͇͒͐Χ͇͚͈͕͓͇̯͙͚͇͒͐͋ͬ͌͗͘͢Χ͙͖͔͍͕͌͢Ο͇͇͒͋͢
̸͇͗Ο͙͇͇͚͒͒͢Χ̵͇͖͙͈͕͖͙͇͈͇͇͚͇͇͒͒͒͋͒͋͢͢͢͢͢Ο͢
͇͟ί͍Ϟ͔͙͇͖͙͔͌͑͌͑͌͘͘͢ν͐͢Χ͙͢Χ͙͇͈͈͔͔͖͇͇͗͌͌ͬ͌͐͋͘
͈͕͇͒͋͢
̬͍͇͔͇͊͌͗͗Ο͇͇͚͎͕͒͑͌͋͌͐͘͢͢ΧϮ͍͇͔͇͌͗͘͟Ο͔͢͢ί
͈͇͘Χ͇͚͍͗ν͋͗͢͢Χ͇͔͘͟͢ϭͬ͑͑͌͟Χ͕͖͍͇͔͇͐͗͢Ο͓͔͑͌ͬ͋͌͢
͈͓ͬ͗͏͔͚͙͍͇͔͓͇͋͗͢ί͎͢
kk
ΙϐλϐκνυήυλμΪκυ
̶͚͔ͬͬ͗͘ν͘Χ͇͚͇͒͗͢
̶͇͇͇͔͚͔͐͋͒ν͘Χ͇͚͇͒͗͢
̭͇͔͇͗Ο͢
ϭ͙͌Χ͇͙͙͢
Φ͇͙͙͢
̵͙͇͇͗͟
̩͕͑
͍͇͔͇͗Ο͘͢͢
̶͚͓͚ͬͬ͗͋͌͋͌͘
Χν͚͗͢Χ͎͇͙͚͗͢
͖͇͇ͤ͐ͦ͒͗
͇͎͏ͦ͒͢Χ
͙͇͓͇Χ͙͇͗ ͉͕͑ ͙͚͍͂͘͢Ϟ͔͙͌͘͢͢Χν͙͇͚͘
͇͔͇͇͙͔͙͇͓͇͋͐͋͒͢͢Χ͙͇͇͔͗͋͐͢
͙͇͓͇Χ͙͇͗
͔̿͏͙͌͒ͣ͝
͙͕͓͙͌͐͑͒͌͘
Χν͓͇͇͗͒͗͢
̱λ͗ͬ͟
͈͇͓͇͚͌͌͒ͣ͗͊͟
Φ͇͙͙͢
͍͇͔͇͙͔͢
͍͇͔͇͗Ο͢
̹Ϯ͓͔͌
̨͚͓͔͌
Ϟ͎͚ͬ͗͒͌
͈͇͒͢Χ
͑Ϯ͑Ϯ͔͙ͬ͌͗͘
̸͙͇͔͇͙͙͋͗͢ ̨͚͇͖͔͋ͬͬ͗ͬ͒͊͌͘
͍͇͔͇͗Ο͢
͇͙͕͖͍͇͑͗ί͇
͑Ϯ͑Ϯ͔͙ͬ͌͗͘
͕͖͇͖͗͑͌͌͘͘
̫͇͔͙͇͓͇͐͢Χ͙͇͗͋͢Χ͇͙͇͙͚͐͘͢͢
͓͔͙͌͘͢͢Χν͙͇͚͍͘Ϟ͔͌͋Ϟ͓͋ͬ
͙͇͓͇Χ͙͇͗͋͢Ϟ͎͚ͬ͗͒͌
̹͏͓ͬ͋ͬ
͍͇͔͇͗Ο͢
̬͙͖͗ͬͬ ͍͇͐ ͖͚ͬͬ͗͘
͈ν͇͗͟Χ
͙νΧ͓͇͙͇͋͗͘͢
͍͓͌ͬ͘
͙͕ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔
͙͇͓͇Χ͙͇͗
̶͚ͬͬ͗͘
͓͙͔͋͌͋͌͒͌ͬ
͙͇͓͇Χ͙͇͗͘λ͙͙ͬ͑
͑λ͇͇͓͗ͬ͑͗͌͒ͣ͟
̬͙͚͗ͬ
͇͓͇͗͐͘͢
͕͕͇͑͒͋͟
͍͇͙͌͒͏͔
Å ̶͚͙͇ͬͬ͗͋͗͘͘͢͢͢
Φ͕͇͒͐͒͋͘͢͢͢
Ι ϐ λ κ ν υή υλ μ Ϊ κ υ
̭͇͔͇͗Ο͢
̶͚ͬͬ͗͋͘͘͢͢͢
͙λ͈͔ͬͬί
͓͏͔͏͓͇͒͋͢Χ
͋͏͇͓͙͌͗ͬ
̶͚ͬͬ͗͋͘͘͢͢͢
͙λ͈͔ͬͬί
͓͇͑͘͏͓͇͒͋͢Χ
͋͏͇͓͙͌͗ͬ
̩͕͍͇͔͇͑͗Ο͘͢͢
͓͘
͓͘
Φ͇͙͙͍͇͔͇͙͔͍͇͔͇͗͢͢Ο͢ ͓͘
͓͘
̸͙͇͔͇͙͙͍͇͔͇͋͗͗͢Ο͢
͓͘
͓͘
̹͏͓͍͇͔͇ͬ͋ͬ͗Ο͢
͓͘
͓͘
͕͔͕͇͙͔͔͂͋͑͛͗͑͌ͬ͌͘͢͟͟͢Χ͖͇͚͙͢͏ͬ͘
Δπιδορς ̨͙͇͈͇͇͔͓͌͒͊ͬ͒ͬ͒͗͋͌͌͌͘͢Χ͇͎͇͔͇͋͗͋͢
͖͇͇͇͔͚͇͈͕͇͙͙͐͋͒͋͒͢Χ͖͚͇͓͇ͬͬ͗͐͘Ο͔ͬ͢ί͖͔͇͎ͬͬͬ͟Ϯ͎͚͊͌͗ͬ
͓λ̨͓͔͑ͬν͒Χ͇͖͙͈͕͖͒͒͢͢͢Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί͍ν͓͙͚ͬ͌͘͘͢
Χ͇͈͙͔ͬ͒͌ͬ͌Ϟ͙͌͗͌͌͋ͬ͘
̹Ϯ͓͔͌͋͌͊ͬν͔͙͇͔͗ͤ͌͗͊͘͘͢͢͏͔ͦ͢λ͔͓͚͍͌͋͌͊͌Ϟ͔͖͚͌ͬͬ͗͘
͙͇͔͎͇͋͗͘͢͢͢Χ͓͇͓͇͖͇͇͇͔͚͋͐͐͋͒͢Ο͇͑Ϯ͓͙͌͑͌͌͋ͬ͘
ϝ͍͇͔͇͗͗Ο͢λ͔ͬ͟Ϯ͓͒͌ͬ͟
Χ͕͇͙͒͐͒͋͘͢͢͢͢
͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί͎͢
κ͔͍͇͔͇͒͑͌͗Ο͇͒͗͢λ͔ͬ͟
Ϯ͓͇͒͌ͬ͟͟Ο͔͙͋͘͢͢͢͢
͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒ί͎̭͇͔͒͢͢
͙͋͘͢͢͢ί ͈λ͔͐ͬ͗͒͌͗ͬ͌ ͙͏͓͚͌ͬ
͑͌͗͌͑
ϝ͎͚͈͙͔͙ͬ͗͒͌͌ͬ͋͌ν͇͗Χ͙͢
͙ν͓͇͙͔͖͔͗͐ͬͬͬ͢͟Ϯ͎͔͊͌͗͊͌
͙͖͇͇͇͔͈͇͋͐͋͒͘͢͢͢ί͎͢
͇͚͇͚͓͂͋͋͗͒͘͢͢͢λ͓͔͑ͬ
̹͙͌͑λ͈͙͔͓ͬ͌͊ͬ͌͌͌͘͘Χ͇͒͢ί
͙͖͇͇͇͔͋͐͋͒͘͢͢͢͢ί͎͢
Φ͇Χ͖͇Χ͎͔͓͍͍͖͌͌͌͒͘͘͢͢͢
͙͔͑͌͑͌Χ͇Χ͖͇Χ͖͔͌
Ϟ͎͓ͬ͗͒͌͌ί͎ͬΦ͚͇͙͙͢ί͑Ϯ͖
͓Ϯ͙͒͌͗ͬ͟ν͙͔͇͒͋͢͢͢
̶͚͔͍͇͔͇ͬͬ͗͋͗͘͘͢͢͢Ο͢
͕͙͇͔͇͗͘͢Χ͕͐͢ί͎͢Ϟ͙͖͐͌͌͘
͙͋͘͢͢λ͖͙͚͓ͬ͑͌ͬ͘λ͓͔͑ͬ
κ͔͇͙͒͑͌͑͗͘Ϯ͒ͣ͋͌͗͋ͬ
͍͇͔͇͗Ο͢λ͙͔͇͓͇͙͚͇ͬ͌͗͗͘Ο͇
͍͇Χ͔͢Χ͕͓͇͐ί̵͎͇͒͗͢
Χ͎͖͎͇͢͢Χ͓͇͔͚͓͋͢͢λ͓͔͑ͬ
̱Ϟ͙͗͘Ϯ͙͕͇͒͋͌͗͋ͬ͗͒͗Ο͇
Χ͕͐͢ί͎͈͇ͬ͗͢Χ͌͟Χ͇͇͔͟
͙͍͇͔͇ͬ͑͌͒͌͐͗Ο͇͒͗͢Ο͇
Χ͕͓͇͐ί͎͢
̶͇͇͇͔͈͇͐͋͒͐ ͙ν͖͗͢ ͋͘͢͢Χ͇
͇͔͇͗͒Ο͇͔͙͕͇͍͗͒͗Ϟ͔͌
͍͇͔͇͗Ο͇͇͒͗͋͢Ο͢Χ͇Χ͖͇Χ͙͇͗
͋ν͕͔͇͙͗͗͒͘͢͢Ο͇͔͔͇͑͢Ϯ͎
͍͙͎͌͑ͬͬί͎ͬ
ϝ͎͚ͬ͗͒͌ ͈͙͔͌ͬ͋͌ ͙ν͗Ο͇͔ ͋͘͢͢
͑Ϯ͓͓͔͇͈͇͇͖͌͊ͬ͌͐͒
Ϟ͎ͬ͗͒͌ί͎ͬ
ϝ͎͚ͬ͗͒͌ ͈͙͔͌ͬ ͕͘Χ͖͇ί͎͢ ͍Ϟ͔͌
͕͔͢ίλ͙͔͇͓͇ͬ͌͒͘͘Ο͇͚͗͢͢
͎͇͙͙͇͗͋͢Χ͕͓͇͐ί͎͢
ΜΪαΪεΪνζίηδРμν NN
2 ̹͇͎͇͇͚͓͔͒͌͑λ͙͚
̹͇͎͇͇͚͒
Μ Ϊ α Ϊ εΪ ν ζ ί η δ Р μ ν
Φν͗͒͢Ο͚͘͢͢Ο͇͔͈͕͇͕͔͚͈͇͚͍͒͊͑͘͘͢Ϟ͔͇͈͔͈͔͌͌͘͢
͙͇͎͇͇͒ί͎͢
&ίБρίμγϊοςεъμδπίБρίμγϊοςκίο
Φν͗͒͢Ο͔͙͇͎͇͇͚͒͢͢λ͔͙͙͚͓͔͙͙͔͇͖ͬ͗͌͌ͤ͒͌͌͌͗ͬ͒͟͢
Χ͕͓͇͐ί͎̱ͬ͗͊͌͒͢͢Ο͇͒͋͢ΧΧν͗͒͢Ο͔͎͇͢͢Χ͓͇͚͋͢͢
͓λ͓͔͑ͬ
■
̨͚͙͇͎͇͇͚͔͖͇͇͇͔͈͇͒͐͋͒͢͟͢ί̶͎͚͇͓͇ͬͬ͗͐͘͢Ο͔͢
͎͇Χ͓͇͚͓͋͢λ͓͔͑ͬ
■
̭͇͔͇͗Ο͢ ͈Ϯ͙͔͒ͬ͑͌͗ͬͬί ͈͙͙͔͌͌͗ͬ Ϟ͗ ͖͇͇͇͔͚͇͔͐͋͒͋ ͕͘ί ͘ν͢Χ
͍͇Ο͇͇͙͇͎͇͇͋͐͋͒ί͎̱͙͇͓͇ͬͬ͢͟ΧΧ͇͒͋͢Χ͙͇͇͗͋͢ ͙͇͓Ο͇͔
͙͇͓͇Χ͙͇͇͇͗͗͟͟͢Ο͇͔͓͇͙͈͐ ͈͙͌͑͌͑λ͖͍͇͈͇͐ͬ͘͘͢
͔͕͇͍͕͑͌͐ͬͬ͗͌͑͒͗͋ͥ͢Χ͏͔͈͕͇̫͒͋͢͢ν͇͇͚͗͒͘͢͟͢Ο͚͢
λ͔͍͇͔͇ͬ͗͟Ο͕͐͢͢Χ͙͇͓͔͙͙͙͇͎͇͈͕͚͗͌͌ͬ͑͌͗ͬ͒͑͌͗͌͑͘͢͢
̱λ͙͓ͬ
̱͈͖͚͙͇͔͍͍͙͚͙͕͇͇͓͙͇͌͐ͬ͗ͬͬ͗͋͗͒͗͒͗͋͌͒͘͘͢͢͢͢͢
͎͔ͬ͋͌͗ͬΧ͇͚͓͒͋͗͢λ͓͔͑ͬ
̭͕Ο͇͙͓͖͇͙͚͇͇͗͌͌͗͗͒͗Ο͇͚͇͈͕͚͈͈͔͔͉͕͋͗͒͌͌ͬ͌͑͘͟
͍͇͔͇͗Ο͓͔͙͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͙͇͔͍͇͇͌͐͒͒͘͘͘͢͢͢Ο͇͔
͇͓͇͐Χ͙͇͗ ͓͇͐ ν͙͇͐͘ ͋͘͢͢͢ ͍͇͔͇͗Ο͢ Χ͕͇͚͗͟͢ ͙͈ ͗͌ί͔ͬ
Ϯ͎͙͚͊͌͗ͬ ͓λ͓͔͑ͬ ̨ν͒ Χ͇͖͙͒͢͢ ͍͇Ο͇͋͐ ̨ν͒ ͇͓͇͐Χ͙͇͗͋͢ Ϟ͗
͖͇͇͇͔͚͇͔͕͐͋͒͋͘ί͙͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͐͒͘͢Χ͇͇͔͇͗͒Ο͇͔
Ϯ͔͓͈͔͙͇͎͇͇ͬ͌͒ί͎͢
̭͇͔͇͗Ο͓͔͙͕͇͇͈͔͚͓͔͍͌͗͒͗͋͌͘͘͢͢͢Ϟ͔͓͙͇͓͌͌͒͌͌͘
Χ͇͒͢͟Χ͖͔͙͇͎͇͇͌͒ί͎͢
̬͙͕͇͎͊͌͗͗͋͗͌͌ί͑͌Χ͇͖͙͇͓͇͇͈͕͇͙͇͎͇͇͚͇͇͈͇͒͗͒͒͋͐͘͢
͈͕͒͢ί͎͢Φ͇͖͙͇͓͇͖͙͕͖͚͇͓͇͌ͬ͒ͬ͗ͬͬ͗͐͘͟͟Ο͔͢Χ͚͗͢
͓ν͓͔͑ͬ
ϝ͇͓͈͇͗͋͐͗͒͢͢Χ͍͇͔͇͗Ο͓͔͙͕͇͙͇͎͇͇͌͗͒͗͋͒͢͢ί͎͢
̶͚ͬͬ͗͘Ϟ͔͋ͬͬͬ͘ί͈͇͔͇͚͙͇͓͇͓͔͋͒͗͌͒͘͘͢͟͢͢͢Ο͇͒
͇͓͇͐Χ͙͇͓͇͎͇͗ͤ͒ͣ͋͢Χ͓͇͚͓͋͢͢λ͓͔͑ͬ
̭͇͔͇͗Ο͇͙͇͎͇͇͔͖͒͗͒͢͢Χ͖͙͔͔͔͕͌ͬ͗ͬ͒͊͌͌͘ίΧ͇Χ͖͇Χ͙͇͗
λ͙͚͒͌ͬ͗ͬ͋͌͋͘͟ν͍͇͙͗͘͢Χ͇͔͔͇͑͢Ϯ͎͍͙͎͌͑ͬͬί͎ͬ
͇͇̿͗͟͢Ο͇͔͘ν͐͢Χ͙͢Χ͙͇͗͋͢Ϟ͇͓͚͍͕͗͋͐͋͌͗͌͐͢͢ί͎͢
̵͇͇͒͐͘͘͢Χ͇͒͋͢Χ͙͇͍͇͈͖͇͎͗͐ͬ͑͘͘͢͢λ͖͔͌͟
͚͇Χ͙͢͢ί͎͇͋͘͢͢Χ͙͇͎͐͘͢
̨͎ͬ͋ͬί͉͌͗͘͏͙͕͙͇ͬ͑͗͒͘͢Ο͓͎͇͔͇͔͇͙͔͈͋͒͢͢͢͢Ϯ͙͒͌͑ͬ͑͟
͔Ϯ͓͈͕ͬ͗ͬ͒Ο͇͔͙͇͎͇͇͚͎͇͙͔͍͒͢λ͙͐͌͒ͬ͑λ͗͋͌
͖͇͇͇͔͚͐͋͒͋͢ν͔͇͓͎͘͢͢
&ίБρίμγϊοςεъμδπίБρίμγϊοςκίο
̹͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͙͇͎͇͙͐͒͗͘͢Χ͙͇͔͈͇͗͘͢͟͢Χ͇͚͈͗Ϯ͙͒ͬ͑͌͗ͬ
͇͓͇͐Ο͔͇͖͇͇͇͔͚͓͋͐͋͒͢λ̨͓͔͓͑ͬ͌͌͌͒͊ͬ͒͌͗͘ ͈͇͒͘͢Ο͇͔
͍͕͚͓͐͒͢͢λ͓͔͑ͬ
Φ͢͟Χ͇͓͙͒͑͢͏͙͔͘͢ν͐͢Χ͙͢Χ͙͇͗͋͢ ͒͏͓͕͔Χ͢͟Χ͒͢͢
͙͈ͬ͗͑͌͘ ͖͚͇͓͇ͬͬ͗͐͘Ο͔͇͙͇͓͎͈͇͢͢ί͎͢
3 Φ͇͙͙͔͙͚͌͒ͬ͑͌͗͌ͬ͌͑͌͗͌͑͘"
̱͈͍͇͌͐ͬ͗Ο͇͇͇͖͇͇͈͕͋͐͒͗͋͐͋͒Ο͇͔͇Χ͇͚͒͢Χ͙͇͕͗͋͢ί͇͐
͍͕ͥ ͓λ͓͔͑ͬ ̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘ Χ͎͓͙͌͑͌͢ Χ͕ί͇͚͗͢ ͇͚͇͔͒͋͟ ͇͔͒͋͢
͙Ϯ͓͔͔͌͋͌͊ͬν͘Χ͇͚͇͕͔͇͒͗͋͗͋͢͢ί͎͢
ЋΪ μ ί εϐ δ μ ί κ η ί ϐ λμ ί ν δ ί κί δ "
̧Χ͇͚
̳λ͓͔͈͖͑ͬ͌͌͘
͓̿͌ͬ͟
̭͇͖͙͇͒ͤ͒͌͑͗͢Χ͇͚͢
̸͇Χ͙͇͔͋͗͢Ο͎͇͢͟Χ͓͇͋͒͢Ο͇͔
̨͇͇͘͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͇͔͇͇͑͛͋͘͢͟͟͢Χ͙͇͔͋͗͢Ο͢͟
͎͇Χ͓͇͔͈͇͋͢Ο͇͔͔͙͌͑͌͗ͬ͘͢ί͎͈͕͇ͬ͑͌͗͌͑͒͘
͇͓͇͙͒͗͘͢͢ί͎͢
̧͉͙͕͓͇͙͙͇͘͢Χ͙͇͔͋͗͢Ο͔͓͇͉͇͌͌͌͗͘͢͟͏ͦ͒͢Χ͙͕Χ͙͇͔
͇͘Χ͙͇͔͚͋͗͢Χ͕͘Χͬ͑͌͘͢͟͢Χ͕͒͋͘͢͢
̨͇͈͇͘͘Χ͇͚͖͇͔͔͇͉͙͕͓͇͙͙͇͗͌͒ͬ͋͌͘͢Χ͙͇͔͋͗͢Ο͢͟
͔͓͇͉͇͌͌͌͗͘͏ͦ͒͢Χ͙͕Χ͙͇͔͇͘Χ͙͇͔͚͋͗͢Χ͕͘Χ͢͟͢
͑λ͔͔͙͐͊͌ͬ͌͑͌͗ͬ͘ί͎ͬ
̵͙͇͚͈͙͓͔͍͇͔͇͒͋͗ͬ͒͌͒͌͗ͬ͌͗͢Ο͇͇͇͔͇͒͗͗͋͘͢͢
͇͎͢Χ͙λ͔͓͙͇͎͇͇͒ͬ͑͌͌͌͒͘Ο͢͟Χ͇͒͋͢Χ͙͇͈͕͚͗͒͛͢
͓λ͓͔͑ͬ
̵͙͇͚͈͙͓͔͍͇͔͇͒͋͗ͬ͌ͬ͌͗͘͢Ο͇͇͙͇͎͇͈͕͚͗͒͘͢͢͢
͑͌͗͌͑
̭͇͔͇͗Ο͇͒͗͒͢͢Ο͇͒͋͢
̭͇͔͇͗Ο͢Χ͇Χ͖͇Χ͙͇͔͗͢Ϟ͈͔͖͙͋͌͑͌ͬ͗ͬί͎ͬ
̭͇͔͇͗Ο͢Χ͇Χ͖͇Χ͙͇͗͋͢ν͗͘͢Χ͕͓͇͐͒͋͢͢
Φ͇Χ͖͇Χ͙͇͗͋ν͍͇͙͚͔͙͗͌͑͌͗ͬ͘͘͢͢ί͎ͬ
Φν͗͒͢Ο͍͌͗͊͌͢Χ͕͓͇͒͘͢Ο͇͔͔͓͌͌͌͘Χ͇͙͌Χ͕͒͘͢Ο͇͔
͔͓͌͌͌͘Χ͕͖͇͎͇͘Χ͓͇͋͒͢Ο͇͔
͙͕͔͇͙͚͔͇͇͈͇͇̈́͒͌͑͗͗͗͒͘͟͢͜͢ί͎͢
̭͇͔͇͗Ο͈͢Ϯ͙͒ͬ͑͌͗ͬ͋ν͗͘͢Χ͕͓͇͐͒͋͢͢
̭͇͔͇͗Ο͈͢Ϯ͙͔͙͒ͬ͑͌͗ͬ͏͙͍͇͔͇ͬͬ͗͘Ο͔͇͋͘͢͢ν͗͘͢
Χ͕͐͢ί͎͢
̭͇͔͇͗Ο͕͐͢͢Χ͙͇͇͙͇͔͗͒͘͢Ο͇͔
̭͇͔͇͗Ο͕͐͢͢Χ͙͇͔͙͇͎͇͇͗͒͢ί͎͢
̧͇͗͒͢Χ͇͖͇͔͇͍͇͈͑͒͋͗͢Χ
̳λ͓͔͇͇͑ͬ͗͒͢Χ͇͖͇͔͇͔͇͑͒͋͗͢͟͢ί͎͢
̪͇͎͈͇͕͔͔͖͇͇͇͔͇͒͒͐͋͒͘͢ί͎͕͈͕͈͕͓͇͚͔͒͒͘͢͢
͙͌͑͌͗ͬ͘ί͎ͬ
̪͇͎͈͇͕͔͔͇͓͇͙͒͒͒͗͘͢͢͢ί͎͢
̧͉͙͕͓͇͙͙͕͙͇͚͙͓͒ͬ͌͌͐͘͢
͍͇͙͗͢
̨ͬ͗Χ͇͖͙͈͕͓͇͒͒͢͢Ο͇͔
͍͇͔͇͗Ο͇͇͚͒͢͢
̪͇͎͇Ο͓͢͢Χ͇͖͙͓͒͌͌͘͢͢
͔͓͇͎͌͌͌͊͘͟͢Χ͖͇͍͇͙͐͗͢
kk
ΛίκάβλμϐδЌυαζίμδєκλίμР
̧Χ͇͚
̳λ͓͔͈͖͑ͬ͌͌͘
͓̿͌ͬ͟
̧͇͔͇͇͇͎͋͊͘͜͏ͬͬ͘͟͢Ο͖͢
͍͇͙͗͢
̪͇͎͟λ͓͇͌͊ͬ͟͢Χ
̪͇͎͟λ͓͙͔͍͇͈͌͑͌͗ͬ͢ί͎͢
̪͇͎͈͇͕͔͒͒͋͢ν͈͙͓͔͗ͬ͗ͬ͑ͬ͗ͬ͒͌͊͌͘͢
̪͇͎͈͇͕͔͈͙͚͔͙͒͒ͬ͌͒ͬ͊ͬ͌͑͌͗ͬ͘ί͎ͬ
̳λ͓͔͇͎͑ͬ͊͋͢ί͓͚͑͌ͬ
̪͇͎͟λ͓͔͍͇͈͖͇͓͇͌͊ͬ͐͢Χ͙͍͙͌͒͋͌ͬ͢ί͎͇͕͔͇͙͚ͬ͋͗͋͢
͙͖͙͌͑͌͗ͬ͌͗͘͘͏͛͏͇͙͙͇͚͑λ͔͇͉͙͕ͬ͗͟͏͎͇͝͏͇͔ͦ͒Ο͇͔
͓͇͓͇͔Ο͇͇͈͇͇͗͒͘͜͢ί͎͢Φν͗͒͢Ο͔͓͌͌͌͘͢
͕͔͇͙͓͇͗͒͋͌͢͢͟Χ͇͔͇͚͇͎͓͚͍͕͋͊͑͌ͬΧ͙͢Ο͢
Χ͇͓͙͇͓͇͎͙͓͔͌ͬ͒͌͊͌͌͘͢͟Χν͗͒͢Ο͔͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒͢͢ί͎͢
̭͇͔͇͗Ο͈͇͘͢Χ͇͚͗
̨͇͘Χ͇͚͍͗ν͋͗͢͢Χ͇͔͘͟͢ν͎͇Χ͈͇͖͇͋͘͢ί͎͢
͍ν͋͗͢͢Χ͇͔͘͟͢ ͍͈͔͔͔ͬ͌͗͊͌͌
͕͘ί͈͔ͬ͗͋͌Ϯ͌͋ͬ͟
̭͇͔͇͗Ο͕͐͢͢Χ͙͇͇͙͇͔͗͒͘͢Ο͇͔
4 ̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͑͢Ϯ͙͗͌͘λ
̸͉͌͗͏͎͓͙͑͌͑͘͢Ϯ͙͚͕͙͇͗͌͗͒͘͢Ο͔͇͢Χ͕ί͇͚͕͗͘͢ΧΧ͇͔͔
͎͑͌͋͌Χν͗͒͢Ο͔͢͢ίϮ͔͓͔ͬϮ͓͔ͬ͗ͬ (1U ͍Ϟ͔͈͌ν͓͔͐͢͢ί
Ϯ͔͚͔͋ͬ͗Ϯ͓͔ͬ͗ͬ )' ͈͖͙ͬ͒ͬν͗͢ί̨͎͢ν͇͒Χ͖͇͇͙͙͖͚͗ͬͬ͗͘͢
͇͓͇͐Ο͔͢͢ί͇͙͔͇͙͋͘͢ν͗Ο͇͔͎͇͚͙͙͢͢Χ͙͇Χ͙͇͇͇͔͍͐͋͟Ϟ͔͌
͖͇͇͇͔͚͔͐͋͒ν͘Χ͇͚͒͢Ο͔͇͋͢Ο͍͇͖͓͇͇͔͇͇͎͗͋͒͘͘͢͢͢
Λίκάβλμϐδ Ќυαζίμ δєκλίμР
̨͇͗͒͢Χ͈͕͔͇͕͔͙͇͙͓͌͒͋͌͗͐͑͑͢͟Ϟ͓͙͙͉͒ͬ͌͌͗ͬ͌͗͘͏͙ͬ͑͘
Χ͎͓͙͌͢Χ͕͓͇͔͇͈͔͋͌͗ͬ͒͊͌͘͘͢͟͢
̨ν͓͐͋͢͢Ϯ͔͚͔͖͉͋ͬ͗ͬ͊͌͌ͬ͌͗͘͘͟͏͎͓͙͑͌͑͘͢Ϯ͙͚͗͌͘
͕͙͇͗͒͢Ο͔͇͢Χ͇͐͗͒͢͢ί̸͎͉͌͗͢͏͎͓͙͑͌͑͘͢Ϯ͙͚͗͌͘
͕͙͇͗͒͢Ο͢ Ο͇͔͇ Χν͇͗͒͢ί͎͢ λ͔ͬ͟ ͙͑͌͗͌͑ͬ ͓͇͓͇͔͇͋͗͋͢ ͍Ϟ͔͌
͙λ͖͔ν͘Χ͇͚͒͢Χ͈Ϯ͙͙͇͈͇͇͇͒ͬ͑͌͗͋ͬ͒͋͟͢
̭͇͔͇͗Ο͕͙͇͇͢Ο͇͔͔͇͔͕͘ί͈͇͘Χ͇͚͍͗ν͋͗͢͢Χ͇͔͘͟͢
͈͔͚͔͈͇͙ͬ͗͌͌͌͑͋͗͘͘͟͢ν͗͢ί͎͢
̭͇͔͇͗Ο͕͐͢͢Χ͙͇͔͙͇͎͇͇͗͒͢ί͎͢
7 Φ͕͇͗͟Ο͇͔͕͙͇͔͗͢Χ͕͗Ο͇͚
̬͊͌͗ Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί Ϯ͇͚͙͙͢Χ ͙͇Χ͙͇͇͔͇͐͋͘͟͢ ) ͈͌͒͊ͬͬ͘ ͈͇͗
͈͕͇͕͔͇͙͒͋͘Ϯ͓͔͔͌͋͌͊ͬν͘Χ͇͚͇͕͔͇͒͗͋͗͋͢͢ί͎͢
ЋθκςΪЄ ηθκμΪηυЌθκЄΪν
͕͕̈́͑͒͊͏ͦ͒͢Χ͙ν͗Ο͇͔͋͢Χ͇͚͖͎͍͕͓͔ͬͬ͒͌͘
͚͙͏͒͏͎͇͝͏͇͚ͦ͒
̵͇͓͇͔͕͕͗ͤ͑͒͊͢͏ͦ͒͢Χ͙ν͗Ο͇͔͋͢Χ͇͚͖͎͍͕͓͔ͬͬ͒͌͘
͚͙͏͒͏͎͇͝͏͇ͦ͒ί͎͢
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͇͋͢(̵͙͍ͤ͒͌͑͗Ϟ͔͌
͙͕͔ͤ͒͌͑͗͋͢Χ͍͇͈͋͢Χ͙͢ Χ͕Χ͙͍ͤ͒͌͑͗͘͢Ϟ͔͌
͙͕͔ͤ͒͌͑͗͋͢Χ͍͇͈͋͢Χ:((( ͚͙͏͒͏͎͇͝͏͇͚ͦ͒
͙͚͇͚͕͖͇͗͒͌͗͒͢͢Χ͋͏͙͗͌͑͏͉͇Ο͇͇͈͈͇͐͌͒͊ͬͬ͗͘͘
̨ν͒͋͏͙͗͌͑͏͉͇̬͚͕͖͇͗͒͢Χ̵͇͋Χ͌͟ί͈͔͌͗ͬ͋͌͌͑ͬ͘
Χν͗͒͢Ο͇͒͗͋͢͢Χ͇͙͇͚͍͐͗Ϟ͔͚͙͌͏͒͏͎͇͝͏͇͚ͦ͒
͙Ϟ͙͈͔͗ͬͬΧ͇͓͙͇͓͇͎͙͌͌͋ͬ͘͢
̱͖͇͙͙͇͌ͬ͒͋ͬ͑͗͗͟͢
̬͊͌͗Χν͗͒͢Ο͇͎͇͋͢Χ͓͇͔͚͇͈͕͇͔͓͇͖͇͋͒͗͒͌͌͌͘͘͘͘͢͢
͙͇͇͖͙͇͒͗͢ί͎͢Ο͇͘Ϟ͈͕͓͇͇͈͎͇͈͇͇͐͒ͬ͊͌͗͒͘͘͜͢ί͎͢
̱͖͙͖͇͇͇͔͚͌ͬ͒͋ͬ͑ͬ͐͋͒λ͔ͬ͟Χν͗͒͢Ο͔͗͢͢νΧ͇͙͎͘͘͢Ϯ͎͙͚͊͌͗
͔͓͖͇͇͇͔͚͓͌͌͌͐͋͒͘λ͓͔͓͑ͬ͌͌͘
̱͖͇͙͙͇͔͌ͬ͒͋ͬ͑͗͗͟͢Χν͗͒͢Ο͇͙͒͘͢͢Ο͇͔͌͒͋͌͊ͬϮ͓͎͑ͬ͒ͬͬ
͈͌͒͊ͬ͒͌͐͋ͬΦ͕͓͇͓͘͢͟Ϟ͓͙͙͇͙͚͍͇͇͔͇͒ͬ͌͌͗͋ͬ͐͒͗͋͘͢
͇͇͎̱͖͙͖͇͇͇͔͚͒͌ͬ͒͋ͬ͑ͬ͐͋͒͘͢λ͔ͬ͟Χν͗͒͢Ο͔͇͙͖͇͚͒͘͢͢͢
Χ͏͈͔͑͢͢Ϯ͙͚͗͌͑͌͗͌͑͘
̨͎ͬϮ͎͙͚͔͎͚͊͌͗͒͌͗͋ͬ͌͊ͬΧνΧ͢Χ͔͇͘͢Χ͙͇͖Χ͇͇͓͎͒͢
Φν͗͒͢Ο͢ί͎͕͇͓͇͙͇͓͇͇͚͇͙͗͒͋͋͘͘͢͢͢͏͓ͬ͋ͬΧ͕͗Ο͇͚͋͢
Χ͇͓͙͇͓͇͎͙͚͌͘͢λ͔͙͓͇͙ͬ͑͌͗͌͑ͬ͌͗͟͏͇͇͇͔͍͇͇͒͋͗͋͒͘Ο͇͔
̵͓͇͙͌͗͘͢͏͇͇͙͕͒͋͗͋͒͢͢Χ͑Ϟ͍͇͇͙͚͓͋͌͊͌͗λ͓͔͈͕͖͑ͬ͒͢
Χ͕͇͗͟Ο͇͔͕͙͇͔͗͢Χ͕͗Ο͇͚Ο͇͑Ϯ͓͙̹͌͑͌͌͋ͬ͘Ϯ͓͔͌͋͌͊ͬ
͔ν͘Χ͇͚͇͕͔͇͖͒͗͋͗͋͢͢Χ͕͇͗͟Ο͇͔͕͙͇͔͗͢Χ͕͗Ο͇͚Ο͇
͑Ϯ͓͙͎͌͑͌͌ͬ͘͘
■
■
■
̵͇͓͇͔͗͑͢Ϟ͍͇͇͙͇͙͔͓͇͙͋͌͊͌͗͒͌͗͢͢͏͇͇͒͋͗
͕͔͙͔͔͇͙͇͙͇͑͌͐͌͗͘͢ί͎͢
̹͇͙͇͚͇͔͇͔͖͇͇͇͔͓͇͋͒͋͐͋͒͒͘͢͢Ο͇͔Χν͗͒͢Ο͔͢͢
͖͇͇͎͐͋͘͢Χ͒͢͢ί͎̭͙͌͗͊ͬ͒ͬ͑ͬ͢Ϟ͓͙͔͍͇͑ͬͬ͒ͬ͑͌͟Χ͔͢
Χ͇͙͇͇͓͇͐͒͟͏͎͇͙͍͑ͬ͏͔͇͚͍͔͌͗ͬͬί͓͔͍͇͔͈͖͌͑͌͐ͬ͒ͬ͢
Χν͗͒͢Ο͔͕͍͍͈͒͌͗͊͌ͬ͌͗ͬ͘͢͢ί͎ͬ
̶͇͇͇͔͐͋͒͒͢Ο͇͔͓͇͇͇͕͉͒͗͋͗͑͢͏͔͇Ο͇͙͇͙͇͓͇͘ί͎͢
̳͇͍͇͈͇͙͔͙͇͍͐͋͒͋͘͢͢͢͢͢͏͔͇͖͍͏͔͇͙͔͍͐͌͗͋͌͢
͈͌͗ͬί͎͔͓͓ͬ͌͌͌͘λ͓͔͈͕͓͇͇͕͔͑ͬ͒͘͢Χ͕Χ͘͢
͕͔͙͔͔͙͇͙͇͑͌͐͌͗ͬ͌͘ί͎͢ ͕͇͈͇͒͐͘͘͢Χ͇͇͙͔͗͒͢͢Χ͕Χ͘͢
͇͍͇͙͚͓͗͢͢λ͓͔͈͕͇͑ͬ͒͋͌͢ί͋ν͓͈͕͓͇͇͗͌ͬ͒͘͘͢͟͟
͇͚͇͙͇͔͈͇͋͒͐͋͘͘͢ ru
Νβκίακδμηδ
ωβηΪάθαφεθιΪεβάΪκΙ@XU >
8 Ξοηλδμδμηδξνμίζμίφδμηύ
( Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη * Ζμίινλπρανπξοηΰνονλ ΧείζίημυνικΪάείηβωβέθκίεδβ ΎθιθεηβμίεφηθίθΫθκνήθάΪηβί Ä Βίζναϊδινμσνοιη Κνρηθίάδεψρίηβί
ΊάμθζΪμβρίλδβγιθήΰβέ ΛβλμίζΪέΪαδθημκθεφ Όυδεψρίηβίδθηξθκδβ
ΙκβζίρΪηβω ΛθάίμυιθικβέθμθάείηβψΫεψή Å Ξνπςγί ΙθήοθήωσΪωιθλνήΪ
ΝδΪαΪηβωιθβλιθεφαθάΪηβψ
2 Φηπριίηρδτμηφδπινδνΰπκςεηαίμηδ ΘρβλμδΪ Νοθή
3 Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη"
4 &κ\εΰDFHSαηFD
ΝλεθάβωέΪκΪημβγηθέθθΫλενΰβάΪηβω
7 Ντοίμίνιοςείύψδθποδγϊ ΙκΪάβεφηΪωνμβεβαΪπβωνιΪδθάδβ 3URGXNWLQIR
΋θείίιθήκθΫηνψβηξθκζΪπβψθικθήνδπββ
ικβηΪήείΰηθλμωοαΪιΪληυορΪλμωοβλενΰΫίλίκάβλΪ
ζθΰηθηΪγμβηΪθξβπβΪεφηθζλΪγμί ZZZVLHPHQV
KRPHEVKJURXSFRPβηΪλΪγμίβημίκηίμζΪέΪαβηΪ
ZZZVLHPHQVKRPHEVKJURXSFRPHVKRSV
8 Ξοηλδμδμηδξν
μίζμίφδμηύ
ΌηβζΪμίεφηθθαηΪδθζφμίλφλήΪηηυζβ
βηλμκνδπβωζβΜθεφδθιθλείχμθέθάυ
λζθΰίμίικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθ
ιθεφαθάΪμφλωλάθβζικβΫθκθζΛθοκΪηβμί
κνδθάθήλμάθιθχδλιενΪμΪπβββζθημΪΰνβ
ίλεβικβΫθκιίκίοθήβμδήκνέθζν
ιθεφαθάΪμίεψιίκίήΪγμίίζνχμθ
κνδθάθήλμάθ
Ξοημδαϊξνκμδμηηημπροςιυηθ
πνγδοείψητπώαγίμμνλοςινανγπραδ
ξονηζανγηρδκϋνπανΰνεγίδρπώνραπώινθ
νραδρπραδμμνπρη
Ικβάίήίηηυί ά ήΪηηθζ κνδθάθήλμάί κβλνηδβ
ωάεωψμλωθκβίημβκθάθρηυζβ
ΗίληβζΪγμίαΪσβμηνψνιΪδθάδνλ
χείδμκθικβΫθκΪήθζθζίημΪικθάίήίηβω
ζθημΪΰΪΏλεβάυαΪζίμβεβηΪικβΫθκί
λείήυδΪδβοεβΫθιθάκίΰήίηβγηί
ιθήδεψρΪγμίίέθδλίμβΛάωΰβμίλφληΪςβζ
λίκάβληυζπίημκθζ
ΎΪηηυγικβΫθκθμηθλβμλωδμκίμφίζνδεΪλλν
αΪσβμυιθλμΪηήΪκμν(1ήεωέΪαθάυο
ικβΫθκθάάλμκθίηηθίθΫθκνήθάΪηβί
ΙίκίήμίζδΪδνλμΪηθάβμφηθάνψάΪκθρηνψ
ιΪηίεφ ιθαΪΫθμφμίλφ θ μθζ ρμθΫυ νλμΪηθάδΪ
ικθάθήβεΪλφάλθθμάίμλμάββλκνδθάθήλμάθζ
ιθζθημΪΰν
ΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪ
ωομΪοβάΪάμθδίζιίκΪο
ΎΪηηυγ ικβΫθκ ζθΰηθ νλμΪηΪάεβάΪμφ μθεφδθ
άοθκθςθικθάίμκβάΪίζυοιθζίσίηβωο
ΧμθμικβΫθκηίικίήηΪαηΪρίηήεω
βλιθεφαθάΪηβωλάηίςηβζμΪγζίκθζβεβ
ινεφμθζνικΪάείηβω
Απδνξδοίυηηξνςπρίμναιδ
ξνγικύφδμηύιόκδιρονπδρημίκίγιδη
ίγίξρίυηηιγοςβνλςαηγςβίζίγνκεμϊ
ξονανγηρϋπώπδορησηυηοναίμμϊλ
πξδυηίκηπρνλαπννραδρπραηηπναπδλη
γδθπραςύψηλημνολίληη
ζίινμνγίρδκϋπρανλίρίιεδπ
ξοδγξηπίμηώληλδπρμϊτβίζνη
όκδιρονπμίΰείύψητινλξίμηθΝπνΰνδ
αμηλίμηδ πκδγςδρ ςγδκηρϋ ροδΰναίμηώλ ι
αδμρηκώυηη
ΙκβζίηίηβίιθηΪαηΪρίηβψ
ru
ΌΪΰηυίικΪάβεΪμίοηβδβΫίαθιΪληθλμβ
ΎΪηηυγικβΫθκηΪλμκθίηήεωβλιθεφαθάΪηβω
λέΪαθζνδΪαΪηηυζάμΪΫεβρδίλ
οΪκΪδμίκβλμβδΪζβΙκβηίθΫοθήβζθλμβ
ιίκίηΪλμκθβμφίέθήεωβλιθεφαθάΪηβωλ
ήκνέβζμβιθζέΪαΪθαηΪδθζφμίλφλ
κνδθάθήλμάθζιθζθημΪΰνΎεωΪήΪιμΪπββ
ικβΫθκΪδήκνέθζνμβινέΪαΪκίδθζίηήνίζ
λάωαΪμφλωληΪςβζλίκάβληυζπίημκθζ
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίη
βλδεψρβμίεφηθήεωΫυμθάθέθβλιθεφαθάΪηβω
βηίζθΰίμικβζίηωμφλωάικθζυςείηηυο
βεβδθζζίκρίλδβοπίεωοΒλιθεφανγμί
ικβΫθκμθεφδθήεωικβέθμθάείηβωιβσβΪηί
ήεωθΫθέκίάΪιθζίσίηβω΍ΪκΪημβω
ικθβαάθήβμίεωήίγλμάβμίεφηΪμθεφδθά
λενρΪίβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪιθ
ηΪαηΪρίηβψ
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηήεω
βλιθεφαθάΪηβωηΪάυλθμίηίΫθείί ζ
ηΪήνκθάηίζζθκω
ΗίβλιθεφανγμίαΪσβμηυίδκυςδβήεω
άΪκθρηθγιΪηίεββαΪσβμηυίθέκΪΰήίηβω
ήεωήίμίγαΪβλδεψρίηβίζ
κίδθζίηήθάΪηηυο ικθβαάθήβμίείζ άΪκθρηθγ
ιΪηίεβΧμθζθΰίμικβάίλμβδηίλρΪλμηθζν
λενρΪψηΪικβζίκάλείήλμάβίιίκίέκίάΪ
άθαέθκΪηβωβεβθμλεθίηβωξκΪέζίημθά
ζΪμίκβΪεθά
Ύίμβήθ είμεβπΪλθέκΪηβρίηηυζβ
ξβαβρίλδβζβνζλμάίηηυζββιλβοβρίλδβζβ
άθαζθΰηθλμωζβΪμΪδΰίεβπΪηί
θΫεΪήΪψσβίήθλμΪμθρηυζβαηΪηβωζβθ
ικβΫθκίζθένμβλιθεφαθάΪμφικβΫθκμθεφδθ
ιθήικβλζθμκθζεβπθμάίλμάίηηυοαΪβο
ΫίαθιΪληθλμφβεβιθλείιθήκθΫηθέθ
βηλμκνδμΪΰΪβθλθαηΪηβωάλίοθιΪληθλμίγ
λάωαΪηηυολχδλιενΪμΪπβίγικβΫθκΪ
ΎίμωζηίκΪακίςΪίμλωβέκΪμφλικβΫθκθζ
ΘρβλμδΪ β θΫλενΰβάΪηβί ικβΫθκΪ ηί ήθεΰηυ
ικθβαάθήβμφλωήίμφζβχμθήθινλμβζθ
μθεφδθίλεβθηβλμΪκςί είμββο
δθημκθεβκνψμάακθλευί
Ηί ήθινλδΪγμί ήίμίγ ζεΪήςί είμ δ ικβΫθκν
βίέθλίμίάθζνικθάθήν
( Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιη
ΰδζνξίπμνπρη
:Ξοδγςξοδεγδμηδ² Πςψδπραςδρ
νξίπμνπρϋανζβνοίμηώ
ΛδθιείηβίέΪαΪάαΪδκυμθζιθζίσίηββ
ζθΰίμικβάίλμβδάθαέθκΪηβψΛείήβμί
ρμθΫυάθάκίζωκΪΫθμυάΪκθρηθγιΪηίεβηί
ΫυεθλδάθαηωδθάΛμκνωάθαήνοΪζθΰίμ
αΪήνμφιεΪζωηΪδθηξθκδΪοΌηβζΪμίεφηθ
θαηΪδθζφμίλφλβηλμκνδπβωζββικΪάβεΪζβ
μίοηβδβχδλιενΪμΪπββέΪαθάυοδθηξθκθδ
ΌΪΰηυίικΪάβεΪμίοηβδ ΫίαθιΪληθλμβ
: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Πςψδπραςδρ
νξίπμνπρϋνροίακδμηώ
ΒλιθεφαθάΪηβίέΪαθάθέθικβΫθκΪιθάυςΪίμ
μίζιίκΪμνκνάεΪΰηθλμφβδθηπίημκΪπβψ
ικθήνδμθάλέθκΪηβωάιθζίσίηββέήίθη
νλμΪηθάείηΗίθΫοθήβζθθΫίλιίρβμφ
οθκθςνψάίημβεωπβψδνοηβάθλθΫίηηθλμβ
άθάκίζωκΪΫθμυάΪκθρηθγιΪηίεβηί
αΪέκθζθΰήΪγμίθμάίκλμβωίλμίλμάίηηθγ
άίημβεωπβββεβνλμΪηθάβμίνλμκθγλμάθήεω
ζίοΪηβρίλδθγάίημβεωπββ άυμωΰδν Ικβ
ικθήθεΰβμίεφηθζβεββημίηλβάηθζ
βλιθεφαθάΪηββ ικβΫθκΪ ζθΰίμ ιθηΪήθΫβμφλω
ήθιθεηβμίεφηθίβεβΫθείίβημίηλβάηθί
ικθάίμκβάΪηβίθμδκθγμίθδηθβεβνάίεβρφμί
ζθσηθλμφζίοΪηβρίλδθγάυμωΰδβ
: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Πςψδπραςδρ
νξίπμνπρϋνενβί
■
Δθηξθκδββιθάίκοηθλμφάθδκνέηβο
λβεφηθηΪέκίάΪψμλωΗίικβδΪλΪγμίλφδ
κΪλδΪείηηθγιθάίκοηθλμβΗίήθινλδΪγμί
διεβμίήίμίγζεΪήςίείμ
■
ΏλεβΫΪεεθηλθλΰβΰίηηυζέΪαθζ
ΘιΪληθλμφθΰθέΪ
ηΪοθήβμλωηίάάίκμβδΪεφηθζιθεθΰίηββ
μθλΰβΰίηηυγικθιΪηΫνμΪηζθΰίμ
ιθιΪλμφάικβΫθκΙκβχμθζβαέθκίεθδ
ζθΰίμάυκάΪμφλωλβεφηθίιεΪζω
ΗίδθμθκυίρΪλμβικβΫθκΪζθένμ
ιθάκίήβμφλωβλθάκίζίηίζλμΪμφ
ηίέίκζίμβρηυζβ βααΪ ηίδθημκθεβκνίζθέθ
άυοθήΪέΪαΪρμθζθΰίμικβάίλμβδ
θΰθέΪζ Ύίκΰβμί ΫΪεεθηυ λθ λΰβΰίηηυζ
έΪαθζάλίέήΪάάίκμβδΪεφηθζιθεθΰίηββ
: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ανζβνοίμηώ
■
ΗίθΫοθήβζθηΪΫεψήΪμφαΪικθπίλλθζ
άΪκδβΗίθΫοθήβζθηίικίκυάηθ
ηΪΫεψήΪμφαΪδκΪμδθάκίζίηηυζ
ικθπίλλθζάΪκδβ
ΛνσίλμάνίμθιΪληθλμφιθΰΪκΪ
ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ UX
ΔθηξθκδβθρίηφλβεφηθηΪέκίάΪψμλω
ΗβδθέήΪηίδεΪήβμί
είέδθάθλιεΪζίηωψσβίλωικίήζίμυηΪ
άΪκθρηνψιΪηίεφΗίβλιθεφανγμί
άΪκθρηνψιΪηίεφάδΪρίλμάίζίλμΪ
λδεΪήβκθάΪηβωικίήζίμθά
■
ΗίεφαωοκΪηβμφββλιθεφαθάΪμφάΫεβαβ
ΛνσίλμάνίμθιΪληθλμφιθΰΪκΪ
ήΪηηθέθχείδμκθικβΫθκΪβεβιθήηβζ
ίήδβί οβζβρίλδβί λκίήλμάΪ έΪαθθΫκΪαηυί
άίσίλμάΪείέδθάθλιεΪζίηωψσβίλω
ζΪμίκβΪευβηίιβσίάυίικθήνδμυ
■
ΙίκίέκίμυγΰβκβζΪλεθείέδθ
ΛνσίλμάνίμθιΪληθλμφιθΰΪκΪ
άθαέθκΪψμλωΗίθλμΪάεωγμί
ηΪέκίάΪψσβγλωΰβκβεβζΪλεθΫία
ικβλζθμκΪΏλεβάθαέθκΪηβίικθβαθςεθ
ηίαΪεβάΪγμίθέθηφάθήθγΗΪδκθγμί
λδθάθκθήνβεβδΪλμκψεψδκυςδθγρμθΫυ
ιθέΪλβμφθέθηφβάυδεψρβμίδθηξθκδν
■
* Ζμίινλπρανπξοηΰνονλ
ΌθΫαθκίζθήίείγΌυηΪγήϋμίάΪςικβΫθκλ
βηξθκζΪπβίγθζθσηθλμωοέθκίεδβ ~ &μκΪηβπΪ ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ
άκδλδμρϊςξοίακδμηώηβνοδκιη
ΗΪδΪΰήθζκίένεωμθκίνδΪαΪηΪλθθμάίμλμάνψσΪω
έθκίεδΪΛιθζθσφψκίένεωμθκθάζθΰηθνλμΪηθάβμφ
μκίΫνίζνψζθσηθλμφθμζΪδλβζΪεφηθέθήθ
ζβηβζΪεφηθέθαηΪρίηβω
: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Πςψδπραςδρ
νξίπμνπρϋξνκςφδμηώροίαλ
ΒλιθεφαθάΪηβίιθάκίΰήίηηθγιθλνήυ
ιθλνήυηίιθήοθήωσίέθκΪαζίκΪ
δΪλμκψεφβλδθάθκθήδκΪωδθμθκυο
άυλμνιΪψμαΪέκΪηβπυάΪκθρηθγιΪηίεβΪ
μΪδΰίηίικΪάβεφηΪωνλμΪηθάδΪιθλνήυηΪ
δθηξθκδν ζθένμ λμΪμφ ικβρβηθγ λίκφίαηυο
μκΪάζΛείήνγμίλθάίμΪζβ
κίδθζίηήΪπβωζιθβλιθεφαθάΪηβψ
ιθλνήυ
■
ΙκβηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζκίζθημί
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
ικβΫθκζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζ
θιΪληθλμβΕψΫυίκίζθημηυίκΪΫθμυβ
αΪζίηΪέΪαθιθήάθήωσβομκνΫβεβ
χείδμκθικθάθήδβήθεΰηυάυιθεηωμφλω
μθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβλίκάβληθγλενΰΫυ
ικθςίήςβζβ λιίπβΪεφηθί θΫνρίηβί Ώλεβ
ικβΫθκηίβλικΪάίηθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
βεβάυηφμίάβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβα
κθαίμδββιίκίδκθγμίιθήΪρνέΪαΪ
ΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
■
ΏλεβδηθιδΪνικΪάείηβωηί
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
ιθάθκΪρβάΪίμλωβεβήίκΰβμλωλεβςδθζ
λεΪΫθίϋηίεφαωβλιθεφαθάΪμφ
ΘΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψλενΰΫνήεω
κίζθημΪβεβαΪζίηυδηθιδβνικΪάείηβω
■
: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Πςψδπραςδρ
νξίπμνπρϋξνοίεδμηώόκδιρονρνινλ
ΗίεφαωιθεφαθάΪμφλωήεωθρβλμδβάΪκθρηθγ
ιΪηίεβιΪκθθρβλμβμίείζ
Ημγηιίρνοϊ
¼
ΝικΪάεωίζΪωκίένεωμθκθζέθκίεδΪ
Ú ΌυδεψρίηηΪωέθκίεδΪ
˜
ΖΪδλβζΪεφηυγνκθάίηφζθσηθλμββχείδμκβρίλδβγιθή
ΰβέ
™
ΖβηβζΪεφηυγνκθάίηφζθσηθλμβ
ΡμθΫυάΪκθρηΪωιΪηίεφοθκθςθκΪΫθμΪεΪλείήβμίαΪ
μίζρμθΫυκίςίμδββάλίήίμΪεβέθκίεθδΫυεβ
ικΪάβεφηθνλμΪηθάείηυΗίζίηωγμίζίλμΪζβδκυςδβ
έθκίεθδ
άκδλδμρϊ
ΛάίρΪιθήΰβέΪ
Μίκζθχείζίημ
Δθκινλέθκίεδβ
ΔκυςδΪέθκίεδβ
ru
΍Ϊαθάυίδθηξθκδβ
Γνξνκμηρδκϋμνδνΰνοςγναίμηδ
ΌλίκάβληθζπίημκίζθΰηθικβθΫκίλμβλείήνψσίί
ήθιθεηβμίεφηθίθΫθκνήθάΪηβί
Ä Βίζναϊδινμσνοιη
Οςφμνδαικύφδμηδ
΍Ϊαθάυίδθηξθκδβ
Γνξνκμηρδκϋμίώοδχϐριί
:RN
Ιθήοθήβμμθεφδθήεωβλιθεφ
αθάΪηβωηΪδθηξθκδΪο:RN
Βλιθεφανγμίιθλνήνλάυιν
δευζήηθζ
ΗΪΰζβμίκίένεωμθκάυΫκΪηηθγέθκίεδββιθάίκηβμί
ίέθάείάθήθζΪδλβζΪεφηθέθνκθάηωζθσηθλμβ
Ιθήηίλβμί αΪιΪεφηβδ βεβ ιεΪζω αΪΰβέΪεδΪ λιβρδΪ β
ήκ δέθκίεδί
Ώαρνλίρηφδπιηθξνγεηβ
ΏλεβήεωάΪκθρηθγιΪηίεβικίήνλζθμκίηΪξνηδπβω
ΪάμθζΪμβρίλδθέθιθήΰβέΪ λάίρβιθήΰβέΪ Γνξνκμηρδκϋμίώοδχϐριί
γκώινσδαίοιη
Ιθήοθήβμμθεφδθήεωβλιθεφ
αθάΪηβωηΪλΪζθγζΪείηφδθγ
δθηξθκδίΒλιθεφανγμί
ιθλνήνλήβΪζίμκθζήηΪ
ζίηίί λζ
Ξίμδκϋγκώλδγκδμμνβνιηξδ
μηώ
ΧμΪικβηΪήείΰηθλμφιθήοθήβμ
μθεφδθήεωηβαδθμίζιίκΪμνκ
ηθέθικβέθμθάείηβωΘηΪζθΰίμ
βλιθεφαθάΪμφλωηΪχδθηθζβρ
ηθγβεβλμΪηήΪκμηθγδθηξθκ
δΪοΏλεβηΪάΪςίγάΪκθρηθγ
ιΪηίεβικίήνλζθμκίηθηΪεβρβί
ηίλδθεφδβολμΪηήΪκμηυοδθηξθ
κθδκίδθζίηήνίμλωνλμΪηθάβμφ
ιΪηίεφ ήεω ζίήείηηθέθ δβιίηβω
ηΪαΪήηίγβεβιίκίήηίγικΪάθγ
λμΪηήΪκμηθγδθηξθκδί
ΔεΪήβμίικβηΪήείΰηθλμφάυίζ
δΪζβάάίκοηΪήίκΰΪμίεφ
ηβδθέήΪ ηί δεΪήβμί ίϋ ικωζθ ηΪ
δθηξθκδν
Ιοϊχιίινμσνοιη6LPPHU
&DS
ΔθηξθκδΪικίήηΪαηΪρίηΪ
βλδεψρβμίεφηθήεωικβέθμθά
είηβωιβσβηΪζίήείηηθζ
θέηίΎεωίϋβλιθεφαθάΪηβω
ηίθΫοθήβζθληωμφχδθηθζβρ
ηνψδθηξθκδνβαΪζίηβμφίϋ
ηΪδθηξθκδν6LPPHU&DS
Ώορηιςκ
+=
+=
+=
+=
+=
ΎθιθεηβμίεφηΪωκίςίμδΪήεωλδθάθκθήυ
άθδΡνένηηΪωκίςίμδΪ N:
ΎθιθεηβμίεφηΪωκίςϋμδΪ:RN
χζΪεβκθάΪηηΪωλμΪεφ
ΎθιθεηβμίεφηΪωκίςϋμδΪήεωδθξίάΪκδβ
ΙΪηίεφήεωζίήείηηθέθδβιίηβω
ΔκυςδΪδθηξθκδβ6LPPHU&DS
Ικθβαάθήβμίεφ ηί ηίλίμ θμάίμλμάίηηθλμβ αΪ ιθλείήλμάβω
ηίβλιθεφαθάΪηβωβεβηίικΪάβεφηθέθβλιθεφαθάΪηβω
χμθέθήθιθεηβμίεφηθέθθΫθκνήθάΪηβω
ΗΪΰζβμίκίένεωμθκάυΫκΪηηθγέθκίεδββιθάίκηβμί
ίέθάείάθήθζΪδλβζΪεφηθέθνκθάηωζθσηθλμβ
ΙκβηΪΰΪμθζκίένεωμθκίβλδκθάυίκΪακωήυηΪάλίο
έθκίεδΪοαΪΰβέΪψμλω΍θκίεδΪαΪέθκΪίμλω
Θμινλμβμίκίένεωμθκ
Ιθάίκηβμίκίένεωμθκάηνΰηθίιθεθΰίηβί
Ώλεβιθήΰβέηίθλνσίλμάεωίμλωάυδεψρβμίέθκίεδνβ
ιθάμθκβμίθιβλΪηηυίάυςίςΪέβΌχμθμκΪα
νήίκΰβάΪγμίκίένεωμθκηΪΰΪμυζάμίρίηβίΫθείί
ήεβμίεφηθέθάκίζίηβ ήθλίδνηή : Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋαζοϊαί
Ώλεβιθβλμίρίηββ λίδνηήέθκίεδΪηίαΪΰέεΪλφ
άυδεψρβμίκίένεωμθκβθμδκθγμίήάίκφβεβθδηθά
ιθζίσίηββΙθήθΰήβμίζβηβζνζθήηνζβηνμνικίΰήί
ρίζαΪηθάθαΪΰίρφέθκίεδν
΢ιίζίμηδ ΛθΫεψήΪγμίζΪδλβζΪεφηνψρβλμθμνΏλεβ
λάίρβιθήΰβέΪαΪέκωαηίηυχμθζθΰίμικβάίλμβδ
ηίικΪάβεφηθζνιθήΰβένΘρβσΪγμίλάίρβιθήΰβέΪ
κίένεωκηθ ηίΫθεφςθγ ηίζίμΪεεβρίλδθγ σϋμδθγ Λείήβμί
αΪμίζρμθΫυλάίρβιθήΰβέΪηίιθήάίκέΪεβλφλβεφηυζ
νήΪκΪζ
Πηπρδλίβίζινμρονκϋ
ΌΪςΪάΪκθρηΪωιΪηίεφθΫθκνήθάΪηΪλβλμίζθγέΪα
δθημκθεφ μίκζθιΪκθγ δθμθκΪω ικίιωμλμάνίμ νμίρδί έΪαΪ
ικβλενρΪγηθζνέΪλΪηββιεΪζίηβηΪέθκίεδΪο
ΎεωμθέθρμθΫυθΫίλιίρβμφάδεψρίηβίχμθγλβλμίζυ
ΑΪΰέβμίδθηξθκδνδΪδθΫυρηθ
ΗίθμινλδΪγμίκνρδνΪνήίκΰβμίίίάηΪΰΪμθζ
λθλμθωηββάμίρίηβίλίδνηήιθλείμθέθδΪδ
αΪΰΰίμλωιεΪζω
Αϊικύφδμηδινμσνοιη
ΙθάίκηβμίλθθμάίμλμάνψσνψκνρδνάικΪάθήθθμζίμδβ
Ρίκίαηίλδθεφδθλίδνηήιθλείάυδεψρίηβωδθηξθκδβ
κΪαήΪίμλωλνοθγσίερθδΘηηίωάεωίμλωικβαηΪδθζ
ηίβλικΪάηθλμβ Ϊ θαηΪρΪίμ ρμθ θμδεψρβεΪλφ λβλμίζΪ έΪα
δθημκθεω
Ξοηλδφίμηώ
ΌθάκίζωκΪΫθμυδθηξθκθδζθΰίμλευςΪμφλωείέδβγ
λάβλμχμθηθκζΪεφηθ
ΌιίκάθίάκίζωκΪΫθμυηθάθέθικβΫθκΪζθένμ
άυήίεωμφλω λιίπβξβρίλδβί αΪιΪοβ Θηβ ηί ικίήλμΪάεωψμ
θιΪληθλμβήεωαήθκθάφωβηίωάεωψμλωικβαηΪδθζ
ΙθλνήΪ UX
ηίβλικΪάηθλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΛθάκίζίηίζαΪιΪοβ
βλρίαηνμ
΢ιίζίμηώξνηπξνκϋζναίμηύ
ΙεΪζωθκΪηΰίάθέθπάίμΪωάεωίμλωηθκζΪεφηυζΜΪδθγ
πάίμιεΪζίηβζθΰίμΫυμφθΫνλεθάείηβζίψσίγλωά
άθαήνοίιυεφψικθεβάςίγλωΰβήδθλμφψβμ ή
΢ιίζίμηδ ΒλιθεφαθάΪηβίηίδθμθκυολδθάθκθήθδβεβ
δΪλμκψεφ ζθΰίμ θΫνλεθάβμφ ηίαηΪρβμίεφηνψ άκίζίηηνψ
ήίξθκζΪπβψάΪκθρηθγιΪηίεββαάυλθδθδΪρίλμάίηηθγ
λμΪεβΧμθηθκζΪεφηθίωάείηβίηίθδΪαυάΪψσίί
θμκβπΪμίεφηθέθάθαήίγλμάβωηΪξνηδπβθηβκθάΪηβί
ικβΫθκΪ
Ώλεβ ιεΪζω δθηξθκδβ λενρΪγηθ ιθέΪλεθ ιθάίκηβμί κνρδν
χμθγδθηξθκδβάηνείάθίιθεθΰίηβίβιθήθΰήβμίηί
ζίηίίζβηνμυιίκίήιθάμθκηυζάδεψρίηβίζ
Πναδρϊξνξοηβνρνακδμηύΰκύγ
Ινμσνοιί
Νφδμϋ ΰνκϋχνθ Ποδγμηθνβνμϋ Λίκδμϋιηθ
νβνμϋΐνκϋ
νβνμϋ
χνθνβνμϋ
ΔθηξθκδΪ
:RN
ΘμάΪκβάΪηβί
ΚΪαθέκίάΪηβίβιθήήίκΰΪηβί
μνςίηβίΰΪκί μίζιίκΪμνκυέθμθάυίΫεψήΪ
ηβίιθήκνζωηβ ιθενξΪΫκβδΪμυ
άΪηβίιΪχεφω
ΫεψήΪΪαβΪμ
λδθγδνοηβ άθδ
ΔθηξθκδΪ
ιθάυςίη
ηθγζθσηθ
λμβ
ΧλδΪεθι
Κβλ λθνλ ΫίςΪ ΘμάΪκβάΪηβί ηΪ
Ϋβξςμίδλ
ζίεφκΪέν
ιΪκνκυΫΪ
θζείμικθ
θάθσβ
ήνδμυ ΰΪκίηυί
άθξκβμψκί
ΛμΪηήΪκμ
ηΪωδθη
ξθκδΪ
ΔΪκμθξίεφηΪ
ιΪκνλάίΰβί
θάθσβένλμυί
λνιυζΪδΪκθη
ηυίβαήίεβω
ΚΪαθέκίάΪηβίβιθήήίκΰΪηβί
μίζιίκΪμνκυέθμθάυοΫεψήβ
ικβέθμθάείηβίηίΰηυοΫεψή
Χδθηθζβρ
ηΪωδθη
ξθκδΪ
Ικβέθμθάείηβί
ΰΪκδθίζθεθρ
ηΪωδΪςΪδΪκΪ
ζίεφ
ΚΪαζθκΪΰβάΪ
ηβίβζίήείη
ηθί
ικβέθμθάείηβί
ΫθΫθάυί
ξκνδμυαΪζθ
κθΰίηηυίικθ
ήνδμυ
Ικβέθμθάείηβί
κΪλμΪιεβάΪ
ηβίλεβάθρηθί
ζΪλεθςθδθ
εΪήΰίεΪμβη
Å Ξνπςγί
Ξνγτνγώψίώξνπςγί
ΙθλνήΪ
Ινμσνοιί
Λημηλίκϋμϊθ
γηίλδρογμίξν
πςγϊ
Λίιπηλίκϋμϊθ
γηίλδρο γμί ξνπς
γϊ
ΔθηξθκδΪ:RN
λζ
λζ
ΔθηξθκδΪιθάυςίηηθγ
ζθσηθλμβ
λζ
λζ
ΛμΪηήΪκμηΪωδθηξθκδΪ
λζ
λζ
ΧδθηθζβρηΪωδθηξθκδΪ
λζ
λζ
ΛείήνψσβίκίδθζίηήΪπββιθζθένμάΪζλχδθηθζβμφ
χείδμκθχηίκέβψββαΫίΰΪμφιθάκίΰήίηβωιθλνήυ
Βλιθεφανγμίιθλνήν
λθθμάίμλμάνψσνψ
κΪαζίκΪζδΪΰήθγ
δθηξθκδβ
Ηίιθεφανγμίλφιθλνήθγ
ζΪείηφδθέθήβΪζίμκΪηΪ
ΫθεφςβοδθηξθκδΪοΙεΪζω
ηίήθεΰηθδΪλΪμφλωλμίηθδ
ιθλνήυ
Ηίβλιθεφανγμίιθλνήνλ
ιθάκίΰήίηηυζ β ηίκθάηυζ
ήηθζδθμθκΪωηίνλμθγρβάθ
λμθβμ ηΪ ιεβμί ΜΪδΪω ιθλνήΪ
ζθΰίμιίκίάίκηνμφλω
Ιθεφανγμίλφ μθεφδθ ιθλνήθγ
λκθάηυζμθελμυζήηθζ
Ηί έθμθάφμί Ϋία δκυςδβ βεβ
λικβθμδκυμθγδκυςδθγ
ΡΪλμφχηίκέββικβχμθζ
κΪλοθήνίμλωακω
ΛμΪάφμίιθλνήνμθρηθιθ
πίημκνδθηξθκδβΌ
ικθμβάηθζλενρΪίθηΪ
ζθΰίμιίκίάίκηνμφλω
Ηί νλμΪηΪάεβάΪγμί Ϋθεφςβί
δΪλμκψεββλδθάθκθήυηΪ
δθηξθκδβκΪλιθεθΰίηηυί
θδθεθκνρίδνικΪάείηβω
Βαεβςηβγιίκίέκίάζθΰίμ
ιθάκίήβμφκνρδβ
ΝλμΪηΪάεβάΪγμίιθλνήνηΪ
κίςίμδβ ηβδθέήΪ ηί λμΪάφμί
ίίικωζθηΪέθκίεδν
δθηξθκδβ
ΙίκίήβλιθεφαθάΪηβίζ
δθηξθκθδνΫίήβμίλφρμθ
κίςίμδββδκυςδβέθκίεθδ
ικΪάβεφηθνλμΪηθάείηυ
΋νήφμίθλμθκθΰηυά
θΫκΪσίηββλιθλνήθγηΪ
άΪκθρηθγιΪηίεβ
ΗίνήΪκωγμίιθάΪκθρηθγ
ιΪηίεββηίδεΪήβμίηΪηίί
λεβςδθζμωΰίευίάίσβ
ΙθλνήΪηίήθεΰηΪάυλμνιΪμφαΪικίήίευάΪκθρηθγ
ιΪηίεβ
ru
ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί
2 Φηπριίηρδτμηφδπινδ
νΰπκςεηαίμηδ
Νφηπριί
ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί
ΔθέήΪ άΪκθρηΪω ιΪηίεφ θλμυηίμ ικθμκβμί ίί λ ιθζθσφψ
ένΫδβάθήυβζυεΪ
ΔΪΰήυγκΪαιθλείβλιθεφαθάΪηβωικθμκβμίιθάίκοηθλμφ
ήίμΪείγέθκίεδβιθλείμθέθδΪδθηΪθλμυηίμΎΪΰί
ηίΫθεφςβίαΪέκωαηίηβω ικβέθκίάςβίικθήνδμυδΪιεβ
ΰβκΪβμι ικβιθάμθκηθζηΪέκίάΪηββαΪιίδνμλωηΪ
ιθάίκοηθλμββιθμθζβοΫνήίμμκνήηθνήΪεβμφΡμθΫυ
ιεΪζωέθκίεθκθάηθηίθΫοθήβζθλθήίκΰΪμφάρβλμθμί
άλίθμάίκλμβωβικθκίαβέθκίεδβ
Αμηλίμηδ
ΎεωθρβλμδβικβΫθκΪηίληβζΪγμίχείζίημυ
νικΪάείηβωΙκθηβδςΪωάικβΫθκάεΪέΪζθΰίμ
ιθάκίήβμφικβΫθκ
■
Ηί βλιθεφανγμί ιΪκθθρβλμβμίεβ Χμθ ζθΰίμ ιθάκίήβμφ
άΪκθρηνψιΪηίεφ
■
΢τνγ
ΏλεβηΪάΪκθρηνψιΪηίεφικθεβεΪλφδΪδΪωμθΰβήδθλμφ
λκΪανάυμκβμίίίΜΪδβζθΫκΪαθζζθΰηθβαΫίΰΪμφ
ικβεβιΪηβωθλμΪμδθάιβσββάιθλείήλμάββλχδθηθζβμφ
νλβεβωιθθρβλμδίιΪηίεβ
΍θκίεδββκίςίμδβλείήνίμζυμφάθήθγλζυεθζλ
ιθζθσφψηίζίμΪεεβρίλδθγσίμδβ
ΒααΪάυλθδβομίζιίκΪμνκδθμθκυζιθήάίκέΪίμλω
έθκίεδΪδθηξθκδβήεωλδθάθκθήυάθδβήίμΪεββα
ηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ κΪΫθρΪωιθάίκοηθλμφάΪκθρηθγ
ιΪηίεβαθηΪάθδκνέέΪαθάυοδθηξθκθδβμή βοπάίμ
ζθΰίμβαζίηωμφλωΧμθηθκζΪεφηθΙθλείδΪΰήθέθ
βλιθεφαθάΪηβωικθμκβμίχμβζίλμΪζθψσβζλκίήλμάθζ
ήεωθρβλμδβηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
΋νήφμί θλμθκθΰηυ ικβ ικθζυάΪηββ κίςίμθδ ηΪ δθμθκυο
νλμΪηθάείηυκίαβηθάυίικθδεΪήδβΙκθδεΪήδβζθένμ
λείμίμφβμθέήΪκίςίμδΪιθπΪκΪιΪίμάΪκθρηνψιΪηίεφ
ΚίδθζίηήνίμλωκίένεωκηθβλιθεφαθάΪμφζθψσίί
λκίήλμάθδθμθκθίζθΰηθικβθΫκίλμβάηΪςίζ
λίκάβληθζπίημκί Ϊκμβδνε ΌλίέήΪήθλνοΪικθμβκΪγμίήίμΪεβέθκίεθδβκίςίμδβ
ΗΪεβρβίηΪηβοδΪιίεφάθήυβεβάεΪΰηυονρΪλμδθάά
ηΪρΪείικθπίλλΪηΪέκίάΪηβωζθΰίμιθάκίήβμφχζΪεφ
Αμηλίμηδ
ΖθψσίίλκίήλμάθήεωθρβλμδβηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
ηίεφαω βλιθεφαθάΪμφ ήεω ζυμφω νρΪλμδΪ άΪκθρηθγ ιΪηίεβ
άθδκνέκνρίδνικΪάείηβωΧμθζθΰίμικβάίλμβδ
λμβκΪηβψλβζάθεθάηΪηίλίηηυολιθζθσφψ
μκΪξΪκίμηθγιίρΪμβ
ΘμιίκίήάβΰίηβωηίδθμθκυοάβήθάιθλνήυηΪκίςίμδΪο
ζθένμθλμΪάΪμφλωζίμΪεεβρίλδβίλείήυ
Ιθλεί ικθζυάδβ β άυμβκΪηβω ήίμΪείγ έθκίεθδ νΫίήβμίλφ
άμθζρμθδκυςδβικΪάβεφηθνλμΪηθάείηυηΪ
κΪλλίδΪμίεωο
ΛκΪαννήΪεωγμίλιθάίκοηθλμβάΪκθρηθγιΪηίεβ
ιθιΪάςβί ηΪ ηίί δβλευί ΰβήδθλμβ εβζθηηυγ λθδ νδλνλ
βμι 3 Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη"
ΌηίδθμθκυολενρΪωοάθαηβδςβίηίβλικΪάηθλμβζθΰηθ
είέδθνλμκΪηβμφΙκίΰήίρίζθΫκΪσΪμφλωάλίκάβληνψ
λενΰΫνάηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίλείήνψσβίνδΪαΪηβω
Ρμθ ήίεΪμφ ά λενρΪί ηίβλικΪάηθλμβ"
Μδξνκίγιί
Ανζλνεμίώξοηφημί
Οδχδμηδ
ΘΫσβγλΫθγχείδμκθλβ
λμίζυ
ΗίβλικΪάηυγικίήθοκΪηβμίεφ
ΙκθάίκφμίικίήθοκΪηβμίεφηΪσβμδίικίήθοκΪηβμί
είγβαΪζίηβμίίέθάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ
ΛκΪΫθμΪεΪάμθζΪμβρίλδβγικίήθοκΪηβμίεφβεβήβξ
ξίκίηπβΪεφηυγάυδεψρΪμίεφ
ΙκθάίκφμίηίλκΪΫθμΪεεβΪάμθζΪμβρίλδβγικίήθοκΪ
ηβμίεφβεβήβξξίκίηπβΪεφηυγάυδεψρΪμίεφηΪχείδ
μκθσβμί
Ηί κΪΫθμΪίμ ΪάμθζΪμβρίλδβγ ΌθαζθΰηθζίΰήνλάίρΪζββέθκίεδΪζβηΪδθιβεβλφ
ιθήΰβέ
θλμΪμδβικθήνδμθάβεβζθψσβολκίήλμά
ΙεΪζωηίκΪάηθζίκηθί
΍Ϊαηίάυοθήβμβεβάυοθήβμ
ηίκΪάηθζίκηθ
ΙκθλμκΪηλμάθζίΰήνλάίρθγβέθκίεδθγήθεΰηθ
λθήίκΰΪμφλωάρβλμθμί
΍θκίεδβζθδκυί
ΗΪλνοθάυμκβμίδκυςδβέθκίεθδ
ΙεθοθνλμΪηθάείηυδκυςδβέθκίεθδ
ΝΫίήβμίλφρμθδκυςδβικΪάβεφηθνλμΪηθάείηυ
ΙκβΫθκηίαΪαίζείηηίικΪάβεφηθαΪαίζείηβεβ
αΪαίζεωψσβγικθάθήηίβλικΪάίη
ΛάωΰβμίλφλδάΪεβξβπβκθάΪηηυζχείδμκβδθζ
ΙεθοθνλμΪηθάείηυήίμΪεβέθκίεθδ
ΙκΪάβεφηθνλμΪηθάβμίδκυςδβηΪλθθμάίμλμάνψσβί
έθκίεδβ
ΘμάίκλμβωέθκίεδβαΪέκωαηίηυ
Θρβλμβμίθμάίκλμβωέθκίεδβ
ΙθήΪρΪέΪαΪιίκίδκυμΪικθζίΰνμθρηυζβάίημβεωζβ Θμδκθγμίικθζίΰνμθρηυίάίημβεβίλεβθηββζίψμλω
ΏλεβέΪαιθήΪίμλωβαΫΪεεθηΪικθάίκφμίηίινλμεβ ΛζίηβμίέΪαθάυγΫΪεεθη
θη
&ε\ΰΫDFHSάβFD UX
Μδξνκίγιί
Ανζλνεμίώξοηφημί
Οδχδμηδ
ΌδνοηίιΪοηίμέΪαθζ
ΘμδκυμδκΪηδΪδθγμθδθηξθκδβ
ΑΪδκθγμίδκΪηυδθηξθκθδ
ΙεθοθιθήλθίήβηίηέΪαθάυγΫΪεεθη
ΙκθάίκφμίέίκζίμβρηθεβιθήλθίήβηίηΫΪεεθη
ΌθαζθΰηθικθβλοθήβμνμίρδΪέΪαΪ
ΙίκίδκθγμίέεΪάηυγέΪαθάυγάίημβεφικθάίμκβμί
ιθζίσίηβίβλκθρηθλάωΰβμίλφλδάΪεβξβπβκθάΪη
ηυζλιίπβΪεβλμθζβζίψσβζικΪάθηΪικθάίήίηβί
ικθάίκδββλίκμβξβδΪπβψλβλμίζέΪαθληΪΫΰίηβωΗί
βλιθεφανγμίικβΫθκιθδΪηίΫνήίμικθάίήίηΪικθ
άίκδΪ ηΪεβρβω νμίρδβ έΪαΪ βα λβλμίζυ έΪαθληΪΫΰίηβω
βεβλΪζθέθικβΫθκΪ
ΚνρδΪηίΫυεΪνήίκΰΪηΪάηΪΰΪμθζλθλμθωηββά
μίρίηβίηνΰηθέθάκίζίηβ
ΙθλείαΪΰβέΪηβωιεΪζίηβνήίκΰβμίκνρδνάηΪΰΪμθζ
λθλμθωηββάμίρίηβίίσίηίλδθεφδβολίδνηή
ΘμάίκλμβωέθκίεδβαΪέκωαηίηυ
Θρβλμβμίθμάίκλμβωέθκίεδβ
ΛκΪανιθλείθμινλδΪηβω
κνρδβιεΪζωηΪδθηξθκδί
έΪληίμ
4 &κ\εΰDFHSαηFD
ΙκβθΫκΪσίηββάλίκάβληυγπίημκηίθΫοθήβζθ
λθθΫσβμφδθήικβΫθκΪ (1U βίέθαΪάθήλδθγηθζίκ
)' ΧμΪβηξθκζΪπβωηΪοθήβμλωάμΪΫεβρδίλ
οΪκΪδμίκβλμβδΪζβκΪλιθεθΰίηηθγάηβΰηίγρΪλμβ
άΪκθρηθγιΪηίεββηΪχμβδίμδίάκνδθάθήλμάίιθ
χδλιενΪμΪπββ
&ε\ΰΫDFHSάβFD
7 Ντοίμίνιοςείύψδθ
ποδγϊ
ΏλεβηΪμβιθάθγμΪΫεβρδίικβΫθκΪβζίίμλωλβζάθε )
λθΫεψήΪγμίλείήνψσβίνδΪαΪηβω
ΘοκΪη θδκνΰΪψσίγλκίήυ
Ζίώαιίμίοδλνμρηινμπςκϋρίυηώξοημδξνκίγιίτ
Ξοίαηκϋμίώςρηκηζίυηώςξίιναιη
ΔθημΪδμηυίήΪηηυίάλίολμκΪηΌυηΪγήϋμίά
ικβεθΰίηηθζλιβλδίλίκάβληυοπίημκθά
ΝμβεβαβκνγμίνιΪδθάδνλλθΫεψήίηβίζικΪάβε
χδθεθέβρίλδθγΫίαθιΪληθλμβ
ΎΪηηυγικβΫθκβζίίμθμζίμδνθλθθμάίμλμάββ
ίάκθιίγλδβζηθκζΪζ(8νμβεβαΪπββ
χείδμκβρίλδβοβχείδμκθηηυοικβΫθκθά ZDVWH
HOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW:((( ΎΪηηυίηθκζυθικίήίεωψμήίγλμάνψσβίηΪ
μίκκβμθκββΏάκθλθψαΪικΪάβεΪάθαάκΪμΪβ
νμβεβαΪπββλμΪκυοικβΫθκθά
ΙθεθΰβμίλφηΪδθζιίμίημηθλμφβαέθμθάβμίεωΜθέήΪΌυ
ζθΰίμί Ϋυμφ νάίκίηυ ρμθ κίζθημ ΌΪςίέθ ικβΫθκΪ Ϋνήίμ
ικθβαάίήϋηέκΪζθμηυζβλιίπβΪεβλμΪζββλ
βλιθεφαθάΪηβίζξβκζίηηυοαΪιΪληυορΪλμίγ
΢πκναηώβίοίμρηθμνβννΰπκςεηαίμηώ
ΏλεβάθικίδβηΪςβζθΰβήΪηβωζήΪηηυγ
χείδμκθικβΫθκιθάκίΰήίηβεβηίθμάίρΪίμ
ικίήτωάεωίζυζδηίζνμκίΫθάΪηβωζδΪρίλμάΪικθλβζ
λθθΫσβμφηΪζθΫχμθζδΪδζθΰηθλδθκίί΍ΪκΪημβωηΪ
ήΪηηυγικβΫθκήίγλμάβμίεφηΪμθεφδθάλενρΪίίλεβά
ικβΫθκίηίικθβαάθήβεθλφηβδΪδβοβαζίηίηβγβθηηί
βλιθεφαθάΪελωηίηΪήείΰΪσβζθΫκΪαθζ
ΝλεθάβωέΪκΪημβγηθέθθΫλενΰβάΪηβωήΪηηθέθικβΫθκΪ
θικίήίεωψμλωικίήλμΪάβμίεφλμάθζηΪςίγδθζιΪηββά
λμκΪηίέήίΫυεΪικθβαάίήίηΪιθδνιδΪ΋θείί
ιθήκθΫηνψβηξθκζΪπβψάυζθΰίμίιθενρβμφά
ζΪέΪαβηΪοΡμθΫυάθλιθεφαθάΪμφλωέΪκΪημβίγ
ηίθΫοθήβζθικίήτωάβμφμθκέθάυγρίδ
ΝιΪδθάδΪήΪηηθέθικβΫθκΪικθβαάίήίηΪβα
ζβηβζΪεφηθέθδθεβρίλμάΪζΪμίκβΪεθάηίθΫοθήβζθέθ
ήεωθΫίλιίρίηβωηΪήίΰηθγαΪσβμυάθάκίζω
μκΪηλιθκμβκθάδβΌλίχμβζΪμίκβΪευζθένμΫυμφ
ιθάμθκηθιίκίκΪΫθμΪηυρμθλθδκΪσΪίμβοηίέΪμβάηθί
άεβωηβίηΪθδκνΰΪψσνψλκίήνΌυζθΰίμίάηίλμβλάθγ
άδεΪήάθοκΪηνικβκθήυίλεβιθλείήνίμίλείήνψσβζ
λθάίμΪζ
■
■
ΙκθβαάθήβμίεφθλμΪάεωίμαΪλθΫθγικΪάθηΪάηίλίηβί
βαζίηίηβγ
■
άυΫκθλβμίνιΪδθάδνάλθθμάίμλμάνψσβγδθημίγηίκ
ήεωζΪμίκβΪεθάιθήείΰΪσβονμβεβαΪπββ
ικίΰήίρίζάυΫκθλβμφηίηνΰηυγικβΫθκλήίεΪγμί
ίέθωάηθηίικβέθήηυζήεωβλιθεφαθάΪηβωναηΪγμίά
ζίλμηθγΪήζβηβλμκΪπββέήίηΪοθήβμλωικβίζηυγ
ινηδμιθλΫθκνάμθκβρηθέθλυκφωβθμάίαβμίμνήΪ
λάθγικβΫθκ
ηίάυεβάΪγμίβλιθεφαθάΪηηθίκΪλμβμίεφηθίζΪλεθά
κΪδθάβηνάυείγμίίέθάαΪδκυάΪψσνψλωίζδθλμφβ
θμηίλβμίάικβίζηυγινηδμΪίλεβκωήθζλάΪςβζ
ήθζθζ μΪδθέθ ινηδμΪ ηίμ ιθεθΰβμί ίζδθλμφ λ ζΪλεθζ
άζνλθκηυγδθημίγηίκ θμμνήΪθηθιθιΪήίμηΪ
δθημκθεβκνίζνψλάΪεδνάθαζθΰηθχμθηίενρςβγ
άΪκβΪημηθμΪδβζθΫκΪαθζζθΰηθβαΫίΰΪμφ
αΪέκωαηίηβωάθήυ XN
Ζλϕπρ
ωη Ϊμλβκθδβάαωϐπδνκμλη΀ @NX>
8 Αηινοηπρίμμώζίξοηζμίφδμμώλ ( Αίεκηαϕμίπρίμναηζΰδζξδιη * Ζμίθνλπρανζξοηκίγνλ ΏείζίημβνικΪάεϐηηωμΪδθηξθκδβ ΙκβεΪήήω Ä Βίζναϕινμσνοιη Νάϐζδηίηηωάκνρην ΊάμθζΪμβρηίαΪιΪεψάΪηηω ΑΪοβλμάϐήάβμϐδΪηηωέΪαν Όβζδηίηηωδθηξθκδβ ΑΪλμίκίΰίηηω ΙθκΪήβαικβέθμνάΪηηωλμκΪά Å Ξνπςγγκώξοηβνρςαίμμώπροία ΙθλνήικβήΪμηβγήθάβδθκβλμΪηηω ΌδΪαϐάδβσθήθάβδθκβλμΪηηω 2 Φηπριίϕρδτμϕφμδνΰπκςβναςαίμμώ Θρβσίηηω Ύθέεωή 3 Ψνονΰηρηςαηξίγιςμδπξοίαμνπρϕ" 4 &κ\εΰDFHSαLF\ ΝζθάβέΪκΪημϐϑ 7 Ζίτηπρμίαινκηχμϋνβνπδοδγναηψί ΝμβεϐαΪπϐωάϐήιθάϐήηθήθικΪάβείδθεθέϐρηθϑΫίαιίδβ 3URGXNWLQIR
΋θείίιθήκθΫηνψβηξθκζΪπβψθικθήνδπββ
ικβηΪήείΰηθλμωοαΪιΪληυορΪλμωοβλενΰΫίλίκάβλΪ
ζθΰηθηΪγμβηΪθξβπβΪεφηθζλΪγμί ZZZVLHPHQV
KRPHEVKJURXSFRPβηΪλΪγμίβημίκηίμζΪέΪαβηΪ
ZZZVLHPHQVKRPHEVKJURXSFRPHVKRSV
8 Αηινοηπρίμμώζί
ξοηζμίφδμμώλ
ΝάΪΰηθικθρβμΪγμίπψϐηλμκνδπϐψΜϐεφδβ
ιϐλεωπφθέθζθΰηΪίξίδμβάηθμΪΫίαιίρηθ
δθκβλμνάΪμβλωικβεΪήθζΑΫίκϐέΪγμί
ϐηλμκνδπϐϑαίδλιενΪμΪπϐϑμΪζθημΪΰνϐ
ιίκίήΪάΪγμίϑοκΪαθζαικβεΪήθζνκΪαϐ
ικθήΪΰν
Αηονΰμηιμδμδπδαϕγξναϕγίκϋμνπρϕαοίζϕ
μδαηινμίμμώξνκνεδμϋψνλϕπρώρϋπώα
υητϕμπροςιυϕώτ
ΗΪάίήίηϐάϐηλμκνδπϐϑζΪεψηδβώ
θκϐώημθάηβζβ
ΗίάβγζΪγμίικβεΪήϐααΪοβληθϑνιΪδθάδβήθ
ζθζίημνγθέθζθημΪΰνΝκΪαϐάβωάείηηω
ΫνήφωδθέθιθςδθήΰίηηωικβεΪήνηί
ιϐήδεψρΪγμίγθέθήθίείδμκθζίκίΰϐ
ΑάίκηϐμφλωήθηΪςθέθλίκάϐληθέθπίημκν
ΎΪηβγικβεΪήάϐήηθλβμφλωήθδεΪλν αέϐήηθ
αηθκζθψ(1ήεωέΪαθάβοικβεΪήϐά
©ΌΫνήθάΪηΪμίοηϐδΪª
ΙίκίήιθρΪμδθζζθημΪΰνηθάθϑάΪκβεφηθϑ
ιΪηίεϐιίκίδθηΪγμίλωσθάϐηΫνήί
άβδθηνάΪμβλωαήθμκβζΪηηωζϐηλμκνδπϐγα
ζθημΪΰν
ΎΪηβγικβεΪήηίζθΰηΪάλμΪηθάεψάΪμβηΪ
ωομΪομΪάΪάμθδίζιίκΪο
ΎΪηβγ ικβεΪή ζθΰηΪ άλμΪηθάεψάΪμβ μϐεφδβ ά
ήθΫκίικθάϐμκψάΪηβοικβζϐσίηηωο
Πίγ ικβεΪή ηί ικβαηΪρίηβγ ήεω ιϐήδεψρίηηω
ήθηφθέθαθάηϐςηφθέθέθήβηηβδΪΪΫθ
θδκίζθέθήβλμΪηπϐγηθέθδίκνάΪηηω
΢πϕονΰνρηξνα ώζίμϕζλνμρίεδλ
ξϕγικύφδμμώλγνβίζνανϖρί
δκδιρονλδοδεϕξνφίριναηλ
μίκίχρςαίμμώλρίξδοδμίκίχρςαίμμώλ
γκώαηινοηπρίμμώζϕμχηληρηξίληβίζς
ξναημμϕαηινμςαίρηπώπδορησϕιναίμηλ
πξδυϕίκϕπρνλζγνροηλίμμώλαπϕτμνολρί
ζίινμνγίαπραίαγίμϕθβίκςζϕρίαηλνβ
λϕπυδαητβίζνρίδκδιρονξνπρίφίκϋμητ
ινλξίμϕθ Νπνΰκηας ςαίβς ροδΰί ξοηγϕκηρη
αηλνβίλψνγναδμρηκώυϕϖ
ΗΪαΪάθήϐήΪηβγικβεΪήηΪεΪςμθάΪηθηΪμβι
έΪανάδΪαΪηβγνμΪΫεβρπϐα
οΪκΪδμίκβλμβδΪζβΝκΪαϐηίθΫοϐήηθλμϐ
ιίκίηΪεΪςμνάΪηηωαάίκηϐμφλωήθϐηλμκνδπϐϑα
ζθημΪΰνΎεωιίκίηΪεΪςμνάΪηηωάΪκβεφηθϑ
ΌβδθκβλμΪη ωαΪικβαηΪρίη ωζ
ΌΪΰεβάϐηΪλμΪηθάβαΫίαιίδβ XN
ιΪηίεϐήεωάβδθκβλμΪηηωαϐηςβζβμβιΪζβ
έΪανκίδθζίηήνώμφλωαάίκηνμβλωήθηΪςθέθ
λίκάϐληθέθπίημκν
ΎΪηβγίείδμκθικβεΪήκθακΪοθάΪηβγμϐεφδβ
ηΪιθΫνμθάίάβδθκβλμΪηηωΔθζίκπϐγηίϐ
ικθζβλεθάίάβδθκβλμΪηηωικβεΪήνηί
ήθινλδΪψμφλωΔθκβλμνγμίλωήΪηβζ
ικβεΪήθζ μϐεφδβ ήεω ικβέθμνάΪηηω ϑΰϐ ϐ ηϐδθεβ
ηίάβδθκβλμθάνγμίγθέθήεωθιΪεψάΪηηω
΍ΪκΪημϐω ήϐγληΪ μϐεφδβ αΪ νζθάβ άβδθκβλμΪηηω
ικβεΪήναΪικβαηΪρίηηωζ
ΠίγικβεΪήικβαηΪρίηβγήεωάβδθκβλμΪηηω
ηΪάβλθμϐσθηΪγΫϐεφςί ζηΪήκϐάηίζ
ζθκω
ΗίάβδθκβλμθάνγμίαΪοβληϐδκβςδβμΪ
αΪέθκθΰϐήεωήϐμίγθδκϐζμβοσθ
κίδθζίηήθάΪηϐάβκθΫηβδθζάΪκβεφηθϑ
ιΪηίεϐΠίζθΰίικβαάίλμβήθηίσΪληβο
άβιΪήδϐάρίκίαιίκίηΪέκϐάΪηηωαΪγζΪηηω
ΪΫθάϐήιΪήΪηηωξκΪέζίημϐάζΪμίκϐΪεϐά
Ύϐμβήθ κθδϐάμΪθλθΫβϐαιλβοϐρηβζβ
λίηλθκηβζβρβζίημΪεφηβζβάΪήΪζβΪΫθ
ωδσθϑζΫκΪδνώαηΪηφμΪήθλάϐήνζθΰνμφ
δθκβλμνάΪμβλωικβεΪήθζεβςίιϐήηΪέεωήθζ
εψήβηβσθηίλίάϐήιθάϐήΪεφηϐλμφαΪϑοηψ
Ϋίαιίδν ΪΫθ ωδσθ άθηβ ικθγςεβ ιϐήέθμθάδν α
δθκβλμνάΪηηωικβεΪήθζμΪκθανζϐψμφ
ζθΰεβάνηίΫίαιίδν
ΗίήθαάθεωγμίήϐμωζέκΪμβλωαικβεΪήθζ
Θρβσίηηω μΪ ίδλιενΪμΪπϐγηί θΫλενέθάνάΪηηω
ζθΰνμφάβδθηνάΪμβήϐμβεβςίωδσθϑζ
κθδϐάΪΫθΫϐεφςίμΪωδσθάθηβιϐή
ηΪέεωήθζ
ΜκβζΪγμίήϐμίγζθεθήςβοαΪ κθδϐάιθήΪεϐ
άϐήικβεΪήνμΪδΪΫίεψιϐήδεψρίηηω
( Αίεκηαϕμίπρίμναηζ
ΰδζξδιη
:Ξνξδοδγεδμμώ² ΅πμςϓμδΰδζξδιί
οίξρνανβνζίθλίμμώ
ΗΪδθιβρίηηωέΪανναΪδκβμθζνικβζϐσίηηϐ
ζθΰίικβαάίλμβήθκΪιμθάθέθαΪγζΪηηω
ΛεϐήδνγμίσθΫιθΫεβανικβεΪήνηίΫνεθ
ικθμωέϐάΔθηξθκδβζθΰνμφαέΪληνμβΙίκίή
άβδθκβλμΪηηωζέΪαθάβοδθηξθκθδνάΪΰηθ
άβάρϐμφϐηλμκνδπϐϑμΪικΪάβεΪμίοηϐδβΫίαιίδβ
ΌΪΰεβάϐ ηΪλμΪηθάβ α Ϋίαιίδβ
: Ξνξδοδγεδμμώ² ΅πμςϓμδΰδζξδιί
νροςϓμμώ
ΌβδθκβλμΪηηωέΪαθάθϑάΪκβεφηθϑιΪηίεϐ
ιϐήάβσνώμίζιίκΪμνκνάθεθέϐλμφϐάζϐλμ
ικθήνδμϐάέθκϐηηωνικβζϐσίηηϐήίϑϑ
άλμΪηθάείηθΜκίΫΪαΪΫίαιίρβμβωδϐλην
άίημβεωπϐψδνοηϐθλθΫεβάθιϐήρΪλ
άβδθκβλμΪηηωάΪκβεφηθϑιΪηίεϐμκβζΪμβ
άϐήδκβμβζβθμάθκβήεωικβκθήηθϑάίημβεωπϐϑ
ΪΫθάλμΪηθάβμβικβλμκϐγήεωζίοΪηϐρηθϑ
άίημβεωπϐϑ άβμωΰδν ΙϐήρΪλϐημίηλβάηθέθμΪ
μκβάΪεθέθάβδθκβλμΪηηωικβεΪήνζθΰί
αηΪήθΫβμβλω ήθήΪμδθάΪ άίημβεωπϐω ΪΫθ Ϋϐεφς
ίξίδμβάηΪάίημβεωπϐωάϐήδκβγμίάϐδηθΪΫθ
ιϐήάβσϐμφιθμνΰηϐλμφζίοΪηϐρηθϑάβμωΰδβ
: Ξνξδοδγεδμμώ² ΅πμςϓμδΰδζξδιί
νροηλίμμώνξϕιϕα
■
ΙϐήρΪλκθΫθμβδθηξθκδβμΪικβείέεϐήθ
ηβοαθηβήνΰίκθαϐέκϐάΪψμφλωΗϐδθεβηί
μθκδΪγμίλωέΪκωρβοιθάίκοθηφΗί
ήθαάθεωγμίήϐμωζζθεθήςίκθδϐά
ηΪΫεβΰΪμβλωήθάΪκβεφηθϑιΪηίεϐ
■
ΔθεβΫΪεθηαϐλδκΪιείηβζέΪαθζηί
ΗίΫίαιίδΪθιϐδϐά
άλμΪηθάείηβγλνάθκθάίκμβδΪεφηθκϐήδβγ
ικθιΪηΫνμΪη ζθΰί ιθμκΪιβμβ ήθ ικβεΪήν
ΝηΪλεϐήθδπφθέθαθμάθκϐάδθηξθκδβζθΰί
άβοθήβμβάίεβδίςιβρΪλμίιθενζ ωάθηθ
ζθΰίιθςδθήβμβήίμΪεϐϐαρΪλθζακθΫβμβ
ϑοηίσϐεφηβζβΙϐαηϐςίαιϐήηβοζθΰί
άβοθήβμβιθενζ ωΌθΫθοάβιΪήδΪοιθλμΪώ
ηίΫίαιίδΪθιϐδϐάμθζνάλμΪηθάεψάΪμβ
ΫΪεθηαϐλδκΪιείηβζέΪαθζλεϐήεβςί
λνάθκθάίκμβδΪεφηθ
: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίξνεδεϕ
ΗίθΫοϐήηθλεϐήδνάΪμβαΪικθπίλθζ
άΪκϐηηωΑΪδθκθμδθρΪληβζικθπίλθζ
άΪκϐηηωηίθΫοϐήηθλεϐήδνάΪμβ
Ϋίαιίκίκάηθ
■
ΙϐήρΪλκθΫθμβδθηξθκδβήνΰί
΀ληνώηίΫίαιίδΪιθΰίΰϐ
κθαϐέκϐάΪψμφλωΗίδεΪήϐμφηΪάΪκβεφην
ιΪηίεφαΪγζβλμϐικίήζίμβΗί
άβδθκβλμθάνγμίάΪκβεφηνιΪηίεφωδζϐλπί
αΫίκίΰίηηωικίήζίμϐά
■
uk
ΑηΪγθζλμάθαικβεΪήθζ
■
ΗίαΫίκϐέΪγμίΫϐεωήΪηθέθίείδμκθικβεΪήν
΀ληνώηίΫίαιίδΪιθΰίΰϐ
ΪΫθιϐήηβζοϐζϐρηϐδθκθαϐγηϐαΪλθΫβ
είέδθαΪγζβλμϐζΪμίκϐΪεβΪΫθηίοΪκρθάϐ
ικθήνδμβμΪηίδθκβλμνγμίλωηβζβμΪ
ιΪκθψιθΫεβανάϐήηφθέθ
■
ΙίκίέκϐμϐΰβκμΪθεϐωςάβήδθαΪγζΪψμφλω
΀ληνώηίΫίαιίδΪιθΰίΰϐ
ΗίαΪεβςΪγμίιΪμίεφηϐαΰβκθζρβθεϐώψ
ηΪάΪκβεφηϐγιΪηίεϐΫίαηΪέεωήνΩδσθ
ΰβκρβθεϐωαΪγζνμφλωηίαΪεβάΪγμί
άθέθηφάθήθψΑΪδκβγμίιθλνήδκβςδθψ
σθΫιίκίδκβμβήθλμνιδβληψήθάθέηψμΪ
άβζδηϐμφδθηξθκδν
* Ζμίθνλπρανζξοηκίγνλ
ΌθέεωήϐζθήίείγΌβζθΰίμίαηΪγμβλάϐγικβλμκϐγα
άϐήιθάϐήηβζβιθμνΰηθλμωζβδθηξθκθδ ~ ΛμθκϐηδΪ ΑηΪγθζλμάθαικβεΪήθζ
Δκδλδμρηςξοίακϕμμώρίινμσνοιη
ΗΪδθΰηθζνιθάθκθμηθζνιίκίζβδΪρίάϐιθαηΪρίηΪ
άϐήιθάϐήηΪδθηξθκδΪΑΪήθιθζθέθψιθάθκθμηβο
ιίκίζβδΪρϐάζθΰηΪάϐήιθάϐήηθάλμΪηθάεψάΪμβιθμκϐΫην
ιθμνΰηϐλμφνήϐΪιΪαθηϐζϐΰζΪδλβζΪεφηβζμΪ
ζϐηϐζΪεφηβζαηΪρίηηωζβ
: Ξνξδοδγεδμμώ² ΅πμςϓμδΰδζξδιί
νροηλίμμώροίαλ
■
ΙθλνήσθιθςδθήΰίηβγηίάϐήιθάϐήΪώ
κθαζϐκΪζδθηξθκδβάβοθήβμφιθαΪδκΪγ
άΪκβεφηθϑιΪηίεϐΪΫθιθέΪηθιθλμΪάείηβγ
ηΪδθηξθκδνζθΰίλμΪμβικβρβηθψ
λίκγθαηβομκΪάζΎθμκβζνγμίλωιθκΪήμΪ
κίδθζίηήΪπϐγσθήθάβδθκβλμΪηηωιθλνήν
■
ΙκβηίδάΪεϐξϐδθάΪηθζνκίζθημϐικβεΪή
ΗίΫίαιίδΪμκΪάζνάΪηηω
ζθΰίλμΪμβήΰίκίεθζηίΫίαιίδβ
ΚίζθημηϐκθΫθμβμΪαΪζϐηνιθςδθήΰίηβο
δΪΫίεϐάίείδμκθΰβάείηηωΪΫθ
έΪαθικθάϐήηβοςεΪηέϐάζθΰίάβδθηνάΪμβ
μϐεφδβδάΪεϐξϐδθάΪηβγξΪοϐάίπφλίκάϐληθϑ
λενΰΫβΩδσθικβεΪήηίλικΪάηβγ
άβμωέηϐμφζίκίΰίάβγςμίδίκΪΫθάβζδηϐμφ
αΪιθΫϐΰηβδνκθαιθήϐεφηθζνΫεθπϐ
ιίκίδκβγμίιθήΪρνέΪανΑάίκηϐμφλωήθ
λίκάϐληθϑλενΰΫβ
■
ΩδσθδηθιδννικΪάεϐηηωηίζθΰηΪ
ΗίΫίαιίδΪμκΪάζνάΪηηω
ιθάίκηνμβ ΪΫθ άθηΪ κθαοβμΪηΪ ϑϑ Ϋϐεφςί ηί
ζθΰηΪάβδθκβλμθάνάΪμβΗίέΪγηθ
αάίκηϐμφλωήθλίκάϐληθϑλενΰΫβσθΫ
άϐήκίζθημνάΪμβΪΫθαΪζϐηβμβδηθιδν
νικΪάεϐηηω
΅μγηιίυϕώ
¼
ΔθηξθκδΪσθκίένεψώμφλωιθάθκθμηβζιίκίζβδΪρίζ
Ú ΌβζδηίηΪδθηξθκδΪ
˜
ΗΪγάβσβγκϐάίηφιθμνΰηθλμϐμΪίείδμκβρηίαΪιΪεψάΪηηω
™
ΗΪγηβΰρβγκϐάίηφιθμνΰηθλμϐ
ΎεωικΪάβεφηθέθάβδθκβλμΪηηωικβεΪήνηίθΫοϐήηθ
ιίκίδθηΪμβλωσθΫκίςϐμδβμΪάλϐήίμΪεϐιΪεφηβδϐάΫνεβ
ικΪάβεφηθάλμΪηθάείηϐΗίζϐηωγμίζϐλπωζβδκβςδβ
δθηξθκθδ
: Ξνξδοδγεδμμώ² ΅πμςϓμδΰδζξδιί
ςοίεδμμώδκδιροηφμηλπροςλνλ
ΗίάβδθκβλμθάνγμίήεωθρβσίηηωάΪκβεφηθϑ
ιΪηίεϐιΪκθθρβσνάΪρϐ
Δκδλδμρη
ΏείζίημαΪιΪεψάΪηηω
Μίκζθίείζίημ
Δθκινλδθηξθκδβ
ΔκβςδΪιΪεφηβδΪ
΍Ϊαθάϐδθηξθκδβ XN
Ξοηκίγγώ
ΝλίκάϐληθζνπίημκϐζθΰηΪικβήΫΪμβηΪλμνιηίικβεΪήήω
Γνγίριναί οδχϕριί γκώ :RN
ΙϐήοθήβμφήεωάβδθκβλμΪηηω
εβςίηΪδθηξθκδΪο:RN
Όβδθκβλμθάνγμίιθλνήα
θινδεβζήηθζ
Ä Βίζναϕινμσνοιη
΢αϕλιμδμμώαοςφμς
΍ Ϊαθάϐ δθηξ θκ δβ
ΗΪμβληϐμφ ηΪ ιθάθκθμηβγ ιίκίζβδΪρ θΫκΪηθϑ δθηξθκδβ
μΪιθάίκηϐμφγθέθεϐάθκνρήθηΪγάβσθέθκϐάηω
ιθμνΰηθλμϐ
ΙϐήηίλϐμφαΪιΪεφηβρδνΪΫθήΰίκίεθιθενζ·ω λϐκηβδ
δκίλΪεθμθσθ ήθιΪεφηβδΪ
Ώαρνλίρηφμδζίξίκύαίμμώ
Γνγίριναίοδχϕριίγκώ
βνρςαίμμώδπξοδπν
ΙϐήοθήβμφήεωάβδθκβλμΪηηω
εβςίηΪζίηςβοδθηξθκδΪο
Όβδθκβλμθάνγμίιθλνήα
ήϐΪζίμκθζζίηςίλζ
Ξϕγπρίαιίμίινμσνοις
Πω ήίμΪεφ ικβεΪήήω ιϐήοθήβμφ
εβςίήεωικβέθμνάΪηηωαΪ
ηβαφδθϑ μίζιίκΪμνκβ ΁ϑ ζθΰηΪ
άβδθκβλμθάνάΪμβεβςίηΪ
ίδθηθζϐρηϐγΪΫθαάβρΪγηϐγ
δθηξθκπϐΩδσθηΪάΪκβεφηϐγ
ιθάίκοηϐικΪπψψμφήίδϐεφδΪ
αάβρΪγηβοδθηξθκθδ
κίδθζίηήνώμφλωάλμΪηθάβμβ
ιϐήλμΪάδνηΪδθηξθκδνηΪ
ιίκίήηψΪΫθαΪήηψαάβρΪγην
δθηξθκδν
ΌλμΪηθάϐμφήίμΪεφικβεΪήήω
άβέβηΪζβάέθκνηΪμκβζΪρηϐ
άωδθζνκΪαϐηίικωζθηΪ
δθηξθκδν
6LPPHU&DS
ΔθηξθκδΪικβαηΪρίηΪ
άβδεψρηθήεωέθμνάΪηηωα
ζϐηϐζΪεφηθψιθμνΰηϐλμψΎεω
άβδθκβλμΪηηωαηϐζϐμφ
ίδθηθζϐρηνδθηξθκδνμΪ
αΪζϐηϐμφηΪ6LPPHU&DS
ΩδσθάΪςΪάΪκβεφηΪιθάίκοηωνλμΪμδθάΪηΪ
ΪάμθζΪμβρηβζαΪιΪεψάΪηηωζ λάϐρδΪζβαΪιΪεψάΪηηω ΗΪμβληϐμφ ηΪ ιθάθκθμηβγ ιίκίζβδΪρ θΫκΪηθϑ δθηξθκδβ
μΪιθάίκηϐμφγθέθεϐάθκνρήθηΪγάβσθέθκϐάηω
ιθμνΰηθλμϐ
Ιθδβ ιθάθκθμηβγ ιίκίζβδΪρ νμκβζνώμφλω ηΪμβληνμβζ
ηΪάλϐοιΪεφηβδΪονμάθκψψμφλωϐλδκβΔθηξθκδΪ
αΪιΪεψώμφλω
ΌϐήινλμϐμφιθάθκθμηβγιίκίζβδΪρ
ΙθάίκηϐμφιίκίζβδΪρνιθμκϐΫηίιθεθΰίηηω
ΩδσθαΪιΪεψάΪηηωηίάϐήΫνεθλωάβζδηϐμφδθηξθκδνμΪ
ιθάμθκϐμφαΪαηΪρίηϐήϐϑσίκΪαΠφθέθκΪαννμκβζνγμί
ιίκίζβδΪρηΪμβληνμβζήίσθήθάςί ήθλίδνηή : Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίαηΰςτς
ΩδσθδθηξθκδΪηίαΪιΪεβεΪλωικθμωέθζ λίδνηή
άβζδηϐμφιθάθκθμηβγιίκίζβδΪρμΪάϐήδκβγμίήάίκϐΪΫθ
άϐδηθικβζϐσίηηωΑΪρίδΪγμίσθηΪγζίηςίοάβεβην
ιίκςηϐΰηΪζΪέΪμβλωαηθάναΪιΪεβμβδθηξθκδν
Αιίζϕαιί ΛεϐήδνγμίαΪθλθΫεβάθψρβλμθμθψ
ΑΪΫκνήηίηηωλάϐρθδαΪιΪεψάΪηηωζθΰίικβαάίλμβήθ
ηίηΪείΰηθέθαΪιΪεψάΪηηωΚίένεωκηθθρβσνγμίλάϐρδβ
αΪιΪεψάΪηηωαΪήθιθζθέθψηίάίεβδθϑηίζίμΪεϐρηθϑ
σϐμδβΗΪζΪέΪγμίλωηίαΪλμθλθάνάΪμβηΪήζϐκηνλβενήθ
λάϐρθδ
Ζίτηπραϕγαηρϕιίμμώβίζς
ΎΪηνάΪκβεφηνιΪηίεφθληΪσίηθαΪοβλμθζάϐήάβμϐδΪηηω
έΪαν μίκζθιΪκθψ ωδβγαΪιθΫϐέΪώάβοθήνέΪανάκΪαϐ
δθεβδθηξθκδβάβιΪήδθάθαέΪλΪψμφ
ΣθΫαΪΫίαιίρβμβάζβδΪηηωπϐώϑλβλμίζβ
ΑΪιΪεϐμφδθηξθκδνωδάβκθΫβμίπίαάβρΪγηθ
ΗίάϐήινλδΪψρβκνρδννικΪάεϐηηωνμκβζΪγμίϑϑ
ηΪμβληνμθψικθμωέθζλίδνηήιϐλεωαΪιΪεψάΪηηω
ιθενζ ω
Αηλιμδμμώινμσνοιη
Ώορηιςκ
+=
+=
+=
+=
+=
ΎθήΪμδθάΪκίςϐμδΪήεωιΪμίεφηϐάθδ
ΚίςϐμδΪρΪάνηηΪ N:
ΎθήΪμδθάΪκίςϐμδΪήεω:RNίζΪεφθάΪηΪ
λμΪεφ
ΎθήΪμδθάΪκίςϐμδΪήεωέθμνάΪηηωίλικίλθ
ΙϐήλμΪάδΪηΪδθηξθκδν
6LPPHU&DS
ΌβκθΫηβδηίηίλίάϐήιθάϐήΪεφηθλμϐωδσθπϐικβεΪήήωηί
άβδθκβλμθάνψμφλωΪΫθάβδθκβλμθάνψμφλωηίικΪάβεφηθ
ΙθάίκηϐμφάϐήιθάϐήηνκνρδννικΪάεϐηηωικΪάθκνρήθ
ιθεθΰίηηω ΡίκίαδϐεφδΪλίδνηήιϐλεωάβζδηίηηωδθηξθκδβενηΪώ
αάνδθάβγλβέηΪε λνοίδεΪπΪηηω ΠίηίώθαηΪδθψ
ηίλικΪάηθλμϐΪλάϐήρβμφικθάβζδηίηηωλβλμίζβαΪοβλμν
άϐήάβμϐδΪηηωέΪαν
Ζίπρδοδεδμμώ
ΙϐήρΪλάβδθκβλμΪηηωδθηξθκδβζθΰίάϐήρνάΪμβλω
λεΪΫδβγλάβλμσθώπϐεδθζηθκζΪεφηβζ
uk
ΙθλνήήεωικβέθμνάΪηηωλμκΪά
ΗΪιθρΪμδνάβδθκβλμΪηηωάΪκβεφηθϑιΪηίεϐζθΰεβάί
άβήϐείηηωαΪιΪοϐάΠίηίώθαηΪδθψηίΫίαιίδβΪΫθ
ηίικΪάβεφηθϑκθΫθμβίείδμκθικβεΪήνΑρΪλθζαΪιΪοβ
αηβδηνμφ
Ιθενζ ωιθζΪκΪηρίάθέθδθεφθκνώηθκζΪεφηβζΜΪδί
αΪΫΪκάείηηωάβηβδΪώάκίανεφμΪμϐικβλνμηθλμϐιβενά
ιθάϐμκϐκθαεβμμωκϐήβη μθσθ
Ν κΪαϐ άβιΪήδθάθέθ αΪέΪλΪηηω ιθενζ ω δθηξθκδβ άβζδηϐμφ
δθηξθκδνϐηίηΪζΪέΪγμίλφαΪιΪεβμβϑϑαηθάνικθμωέθζ
ικβηΪγζηϐοάβεβηβ
Ξνοίγηζξοηβνρςαίμμώπροία
Ινμσνοιί
Γςεδαδκηιδ
Πδοδγμϓ
ξνκςλ ώ Αδκηιδ ξνκςλ ώ
ξνκςλ ώ
ΔθηξθκδΪ
:RN
ΌϐήάΪκψάΪηηω
ΚθαϐέκϐάΪηηωϐιϐήμκβζΪηηω
λζΪΰίηηω
μίζιίκΪμνκβέθμθάϐλμκΪάβ
θΫλζΪΰίηηω
ικβέθμθάΪηϐλμκΪάβ
έθμνάΪηηωιΪίεφϑ
ΪαϐγλφδβολμκΪά
ηΪάθπϐ
ΙθμνΰηΪ
δθηξθκδΪ
ΏλδΪεθι
Ϋϐξςμίδλθζείμ
λζΪΰίηϐλμκΪάβ
ΑάβρΪγηΪ
δθηξθκδΪ
ΔΪκμθιεω ηΪ ιΪκϐ ΚθαϐέκϐάΪηηωϐιϐήμκβζΪηηω
λάϐΰϐθάθρϐένλμϐ μίζιίκΪμνκβικβέθμθάΪηβο
λνιβαΫθΫθάβζβ λμκΪά μΪ έθμνάΪηηω ηϐΰηβο λμκΪά
ζΪδΪκθηηϐάβκθΫβ
ΏδθηθζϐρηΪ ΍θμνάΪηηω
δθηξθκδΪ
μνςδθάΪηϐ λμκΪάβ
ζθεθρηΪκβλθάΪ
δΪςΪδΪκΪζίεφ
Λίκδξνκςλ ώ
Κβλλθνλ
ΫίςΪζίεφ
κΪέν
ΌϐήάΪκψάΪηηω
ηΪιΪκϐκβΫΪ
θάθρϐ
ΚθαζθκθΰνάΪη
ηωϐιθάϐεφηί
έθμνάΪηηω
ΫθΫθάϐ ξκνδμβ
αΪζθκθΰίηϐ
ικθήνδμβ
΍θμνάΪηηω
κθαμθιεψάΪηηω
άίκςδθάί
ζΪλεθ
ςθδθεΪή
ΰίεΪμβη
Å Ξνπςγγκώξοηβνρςαίμμώ
προία
Ξνπςγξοηγίρμηθγναηινοηπρίμμώ
Ιθλνή εω ικβέθμνάΪη ω λμκΪά
Ινμσνοιί
Λϕμϕλίκϋμηθ
γϕίλδρογμί
ξνπςγςγκώ
βνρςαίμμώ
Λίιπηλίκϋμηθ
γϕίλδρογμί
ξνπςγςγκώ
βνρςαίμμώ
ΔθηξθκδΪ:RN
λζ
λζ
ΙθμνΰηΪδθηξθκδΪ
λζ
λζ
ΑάβρΪγηΪδθηξθκδΪ
λζ
λζ
ΏδθηθζϐρηΪδθηξθκδΪ
λζ
λζ
ΙθλνήηίιθάβηίηάβλμνιΪμβαΪδκΪγάΪκβεφηθϑιθάίκοηϐ
Αιίζϕαιηψνγναηινοηπρίμμώ
Αιίζϕαιί ΔθκβλμνάΪηηω ιίάηβο λδθάθκϐήθδ ΪΫθ δΪλμκνεφ
ζθΰίικβαάίλμβήθηίαηΪρηθέθμβζρΪλθάθέθ
ήίξθκζνάΪηηωάΪκβεφηθϑιθάίκοηϐαηίκΰΪάϐψρθϑλμΪεϐ
ΠίηθκζΪεφηθϐηίάιεβάΪώηΪξνηδπϐθηΪεφηϐλμφικβεΪήν
ΗΪλμνιηϐκίδθζίηήΪπϐϑήθιθζθΰνμφΌΪζαΪθσΪήβμβ
ίείδμκθίηίκέϐψμΪνηβδηνμβιθςδθήΰίηφιθλνήνήεω
έθμνάΪηηω
Όβδθκβλμθάνγμίιθλνή
κθαζϐκωδθέθάϐήιθάϐήΪώ
ήϐΪζίμκνδθΰηθϑδθηξθκδβ
ΗίάβδθκβλμθάνγμίζΪεβγ
ιθλνήηΪάίεβδβο
δθηξθκδΪοΌθέθηφηί
ιθάβηίημθκδΪμβλωΫθδθάβη
ιθλνήν
Ηίάβδθκβλμθάνγμί
ήίξθκζθάΪηβγιθλνήωδβγ
ηίλμϐγδθλμθϑμφηΪάΪκβεφηθϑ
ιθάίκοηϐ ΜΪδβγ ιθλνή ζθΰί
ιίκίδβηνμβλω
Όβδθκβλμθάνγμί μϐεφδβ ιθλνή
αιεΪλδβζμθάλμβζήηθζ
ΗίέθμνγμίϑΰνΫίαδκβςδβ
ΪΫθαϐαλνηνμθψδκβςδθψ
΀ηΪδςίρΪλμβηΪίηίκέϐϑ
άμκΪρΪώμφλω
Κθαζϐσνγμί ιθλνή ιθ πίημκν
δθηξθκδβ΀ηΪδςίιθλνή
ζθΰίιίκίδβηνμβλω
Ηίκθαζϐσνγμίιθλνή
άίεβδθέθκθαζϐκνηΪ
δθηξθκδΪοσθαηΪοθήωμφλω
Ϋϐεω κνρθδ νικΪάεϐηηω Κνρδβ
ζθΰνμφιθςδθήβμβλω
άηΪλεϐήθδιίκίέκϐάΪηηω
ΌλμΪηθάεψγμίιθλνήμϐεφδβ
ηΪ κίςϐμδβ ϐ ηϐδθεβ ηί λμΪάμί
γθέθΫίαιθλίκίήηφθηΪ
δθηξθκδν
ΙίκίήάβδθκβλμΪηηωζ
δθηξθκθδάΪκβεφηθϑιΪηίεϐ
ιίκίάϐκμίσθΫκίςϐμδβϐ
δκβςδβδθηξθκθδΫνεβ
ικΪάβεφηθάλμΪηθάείηϐ
΋νήφμίθΫίκίΰηϐιϐήρΪλ
ιίκίλνάΪηηωιθλνήνηΪ
άΪκβεφηϐγιΪηίεϐ
ΗίλμνδΪγμίιθάΪκβεφηϐγ
ιΪηίεϐϐηίλμΪάμίηΪηίϑ
αΪηΪήμθάΪΰδϐικίήζίμβ
ΡβλμδΪϐμίοηϐρηίθΫλενέθάνάΪηηω XN
2 Φηπριίϕρδτμϕφμδ
νΰπκςβναςαίμμώ
Νφηψδμμώ
Ρ β λ μ δ Ϊ ϐ μ ί ο η ϐ ρ η ί θ Ϋ λ εν έ θ ά ν ά Ϊ η ω
Ιϐλεω μθέθ ωδ ικβεΪή θοθεθηί θρβλμϐμφ γθέθ αΪ ήθιθζθέθψ
ένΫδβάθήβμΪζβψρθέθαΪλθΫν
ΣθκΪαν ιϐλεω άβδθκβλμΪηηω θρβσΪγμί ιθάίκοηψ ήίμΪείγ
δθηξθκδβιϐλεωμθέθωδάθηΪθοθεθηίΩδσθηΪάϐμφ
ηίάίεβδίαΪΫκνήηίηηω κίςμδβικθήνδμϐάδκΪιεϐΰβκν
μθσθσθαΪιίδεβλωηΪδθηξθκπϐ αΪεβςβμβάθηθ
ικβλμΪηίήθιθάίκοηϐϐιθμϐζγθέθΫνήίάΪΰρίάβήΪεβμβ
ΎεωικΪάβεφηθέθάβοθήνιθενζ ωηίθΫοϐήηθσθΫθμάθκβ
μΪσϐεβηβδθηξθκδβΫνεβρβλμβζβ
ΌϐήιίκίλνάΪηηωήίωδθέθιθλνήνηΪκίςϐμδΪοζθΰνμφ
εβςΪμβλωζίμΪείάϐλεϐήβ
ΘρβλμϐμφδθηξθκδβϐκίςϐμδβαΪήθιθζθέθψάθήβμΪ
ζβψρθέθαΪλθΫνμΪικθμκϐμφϑοηίζίμΪείάθψσϐμδθψ
ΩδσθκίςϐμδβθαήθΫείηϐένζθάβζβιϐήδεΪήδΪζβ
θρβσΪγμίϑοαθΫίκίΰηϐλμψΙϐήδεΪήδβζθΰνμφαείμϐμβϐ
μθήϐκίςϐμδΪζθΰίιθήκωιΪμβάΪκβεφηνιΪηίεφ
ΑΪάΰήβηΪλνοθάβμβκΪγμίδθηξθκδβϐκίςϐμδβ
ΙκβλνμηϐλμφδκΪιίεφάθήβΪΫθάθεθέβηΪιθρΪμδν
ικβέθμνάΪηηωζθΰίιθςδθήβμβίζΪεφ
ΙϐλεωθρβσίηηωμΪικθλνςνάΪηηωδθηξθκθδιίκίάϐκμί
σθΫδκβςδβΫνεβικΪάβεφηθάλμΪηθάείηϐηΪκθαλϐδΪρΪο
΢αίβί
ΙϐήρΪλρβσίηηωικβεΪήνηίαηϐζΪγμίίείζίημβ
νικΪάεϐηηωΙθμκΪιεωηηωκϐήβηβηΪικβεΪήζθΰί
λικβρβηβμβγθέθιθςδθήΰίηηω
■
ΗίάβδθκβλμθάνγμίιΪκθθρβσνάΪρϐΌθηβζθΰνμφ
ιθςδθήβμβάΪκβεφηνιθάίκοηψ
■
Γνβκώγ
ΘήκΪανάβμβκΪγμίκϐήβηβσθικθεβάΪψμφλωηΪάΪκβεφην
ιΪηίεφΜΪδάβνηβδηίμίικβεβιΪηηωκίςμδϐάϑΰϐμΪ
αΪθσΪήβμίζΪγΫνμηϐανλβεεω
ΌηΪλεϐήθδήϐϑάβλθδβομίζιίκΪμνκδθεϐκδθηξθκδβήεω
ιΪμίεφηϐάθδμΪήϐεωηθδαηίκΰΪάϐψρθϑλμΪεϐ ιθάίκοηω
άΪκβεφηθϑ ιΪηίεϐ ήϐεωηδβ ηΪάδθεθ δθηξθκθδ μθσθ ζθΰί
αζϐηψάΪμβλωΠίώηθκζΪεφηβζΣθκΪανιϐλεω
άβδθκβλμΪηηωθρβσΪγμίάδΪαΪηϐήϐεωηδβαΪήθιθζθέθψ
αΪλθΫνήεωθρβσίηηωηίκΰΪάϐψρθϑλμΪεϐ
ΚίδθζίηήνώμφλωκίένεωκηθδθκβλμνάΪμβλωζβψρβζ
αΪλθΫθζ ωδβγ ικθιθηνώμφλω ά ηΪςθζν λίκάϐληθζν πίημκϐ
αΪκμβδνεθζ
΢αίβί
ΑΪλϐΫήεωθρβσίηηωηίκΰΪάϐψρθϑλμΪεϐηίζθΰηΪ
άβδθκβλμθάνάΪμβναθηϐηΪάδθεθκνρθδΠίζθΰί
ικβαάίλμβ ήθ λμβκΪηηω λβζάθεϐά ηΪηίλίηβο μκΪξΪκίμηβζ
ήκνδθζ
ΗίαΪεβςΪγμίδβλεϐκϐήβηβ λϐδεβζθηνθπίμμθσθ ηΪ
ιθάίκοηϐάΪκβεφηθϑιΪηίεϐ
3 Ψνονΰηρηςαηξίγιςμδπξοίαμνπρϕ"
ΝήίωδβοάβιΪήδΪοιίάηϐηίλικΪάηθλμϐζθΰηΪαείέδϐλμψ
νλνηνμβλΪζθλμϐγηθΙίκίήμβζωδάβδεβδΪμβλίκάϐλην
λενΰΫνθαηΪγθζμίλωαηΪλμνιηβζβάδΪαϐάδΪζβ
Σθ κθΫβμ νάβιΪήδνηίλικΪάηθλμϐ"
Μδπξοίαμϕπρϋ
Λνεκηαίξοηφημί
Αηοϕχδμμώ
ΑΪέΪεφηΪηίλικΪάηϐλμφ
ίείδμκβρηθϑλβλμίζβ
ΙθςδθήΰίηβγμθιδβγαΪιθΫϐΰηβδ
ΙίκίάϐκμίηΪσβμδναΪιθΫϐΰηβδϐάρβαΪιθΫϐΰηβδ
ιθςδθήΰίηθμΪαΪζϐηϐμφγθέθ
ΛικΪπψάΪάΪάμθζΪμβρηβγκθα ώήηνάΪρΪΫθ
ήβξίκίηπϐγηβγάβζβδΪρ
ΙίκίάϐκμίηΪέθεθάηθζνίείδμκθσβμϐρβηί
λικΪπψάΪάΪάμθζΪμβρηβγκθα ώήηνάΪρΪΫθ
ήβξίκίηπϐγηβγάβζβδΪρ
ΖθΰεβάθζϐΰλάϐρδΪζβαΪιΪεψάΪηηωϐιΪεφηβδΪζβ
ιθμκΪιβεβκίςμδβικθήνδμϐάΪΫθζβψρβοαΪλθΫϐά
ΙκθλμϐκζϐΰλάϐρδΪζβαΪιΪεψάΪηηωϐδθηξθκδΪζβ
ιθάβηίηΫνμβρβλμβζ
ΙΪεφηβδβζθδκϐ
ΚίμίεφηθάβμκϐμφδκβςδβιΪεφηβδϐά
ΔκβςδβιΪεφηβδϐάηίικΪάβεφηθάλμΪηθάείηϐ
ΙίκίάϐκμίσθΫδκβςδβΫνεθάλμΪηθάείηθικΪάβεφηθ
ΙκβεΪήηίιϐήδεψρίηβγΪΫθηίικΪάβεφηθ
ιϐήδεψρίηβγήθαΪαίζείηηωΪΫθαΪαίζείηηωώ
ιθςδθήΰίηβζ
Αά·ωΰϐμφλωαϐλιίπϐΪεϐλμθζίείδμκβδθζ
Ιθενζ·ωδθηξθκδβηίώ
κϐάηθζϐκηβζ
ΎίμΪεϐιΪεφηβδΪηίικΪάβεφηθάλμΪηθάείηϐ
ΙκΪάβεφηθνλμΪηθάϐμφήίμΪεϐηΪάϐήιθάϐήηβγιΪεφηβδ
ΣϐεβηβιΪεφηβδΪαΪΫκνήηίηϐ
ΘρβλμϐμφσϐεβηβιΪεφηβδΪ
΍ΪαάβοθήβμφιθέΪηθΪΫθηί
άβοθήβμφαθάλϐζ
ΙθήΪρΪέΪανιίκίδκβμΪικθζϐΰηβζβάίημβεωζβ
Όϐήδκβγμίικθζϐΰηϐάίημβεϐωδσθάθηβώ
ΊάμθζΪμβρηί
ίείδμκθαΪιΪεψάΪηηωηί
ικΪπψώ
Ωδσθ έΪα ιθήΪώμφλω α ΫΪεθην ιίκίάϐκμί ρβ ΫΪεθη ηί ΑΪζϐηϐμφΫΪεθη
λιθκθΰηϐά
uk
&ε\ΰΫDFHSάLF\
Μδπξοίαμϕπρϋ
Λνεκηαίξοηφημί
Αηοϕχδμμώ
ΗΪδνοηϐάϐήρνάΪώμφλωαΪιΪο
έΪαν
ΌϐήδκβμβγδκΪηθήηϐώϑαδθηξθκθδ
ΑΪδκβγμίάλϐδκΪηβ
ΙκθΫείζΪα ώήηΪηηωαΫΪεθηθζ
ΙίκίάϐκμίρβικΪάβεφηθάβδθηΪηία ώήηΪηηω
ΖθΰεβάβγάβμϐδέΪαν
ΙίκίδκβγμίέθεθάηβγέΪαθάβγάίημβεφικθάϐμκϐμφ
ικβζϐσίηηωμΪμίκζϐηθάθάβδεβρμίδάΪεϐξϐδθάΪηθέθ
λιίπϐΪεϐλμΪήεωιίκίάϐκδβμΪλίκμβξϐδΪπϐϑα ώήηΪηηω
ΎθιίκίάϐκδβηΪωάηθλμϐάβμθδνέΪαναϐα ώήηΪηφρβ
λΪζθέθ ικβεΪήν δθκβλμνάΪμβλω άΪκβεφηθψ ιΪηίεεψ ηί
ζθΰηΪ
ΚνρδννικΪάεϐηηωηίΫνεθηΪμβληνμθικθμωέθζ
ήθλμΪμηφθέθρΪλν
ΙϐλεωαΪιΪεψάΪηηωδθηξθκδβνμκβζΪγμίκνρδν
ηΪμβληνμθψσίήίδϐεφδΪλίδνηή
ΣϐεβηβιΪεφηβδΪαΪΫκνήηίηϐ
ΘρβλμϐμφσϐεβηβιΪεφηβδΪ
ΌϐήκΪανιϐλεωαάϐεφηίηηω
κνρδβιθενζ ωηΪδθηξθκπϐ
έΪληί
4 &κ\εΰDFHSαLF\
ΙϐήρΪλαάίκηίηηωήθηΪςθέθλίκάϐληθέθπίημκνάΪζ
μκίΫΪηΪήΪμβηθζίκίείδμκθικβεΪήν (1U μΪ
αΪάθήλφδβγηθζίκ )' ΠωϐηξθκζΪπϐωικβλνμηωηΪ
μΪΫεβρπϐαοΪκΪδμίκβλμβδΪζβσθκθαμΪςθάΪηΪάηβΰηϐγ
ρΪλμβηϐ άΪκβεφηθϑ ιΪηίεϐ Ϊ μΪδθΰ ηΪ ίμβδίμπϐ ϐηλμκνδπϐγ α
ίδλιενΪμΪπϐϑ
&ε\ΰΫD FHSάLF\
Ζίώαιίμίοδλνμρρίινμπςκϋρίυϕώξοημδξνκίγιίτ
ΔθημΪδμηϐήΪηϐάλϐοδκΪϑηΌβαηΪγήίμίάήθήΪηθζνλιβλδν
λίκάϐληβοπίημκϐά
ΎθάϐκμίλωδθζιίμίημηθλμϐάβκθΫηβδΪΜΪδβζρβηθζΌβ
ΫνήίμίιίάηϐσθκίζθημΌΪςθέθικβεΪήνάβδθηνώμφλω
ηΪείΰηθιϐήέθμθάείηβζμίοηϐδθζλίκάϐληθϑλενΰΫβϐα
άβδθκβλμΪηηωζθκβέϐηΪεφηβοαΪιΪληβοήίμΪείγ
7 Ζίτηπρμίαινκηχμϋνβν
πδοδγναηψί
ΩδσθηΪξϐκζθάϐγμΪΫεβρπϐαθΫκΪΰίηβγλβζάθε )ήϐγμί
αέϐήηθαηΪλμνιηβζβάδΪαϐάδΪζβ
ΑΪοβλμηΪάδθεβςηφθέ λίκίήθάβσΪ
΢ρηκϕζίυϕώ αϕγξναϕγμν γν ξοίαηκ δινκνβϕφμνϖ
ΰδζξδιη
ΘΫθά ωαδθάθνμβεϐανγμίνιΪδθάδνάϐήιθάϐήηθήθικΪάβε
ίδθεθέϐρηθϑΫίαιίδβ
ΠίγικβεΪήζΪκδϐκθάΪηθαέϐήηθιθεθΰίηφ
ώάκθιίγλφδθϑΎβκίδμβάβ(8λμθλθάηθ
ίείδμκθηηβομΪίείδμκθικβεΪήϐάσθΫνεβν
άβδθκβλμΪηηϐ ZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF
HTXLSPHQW:((( ΎβκίδμβάθψάβαηΪρΪψμφλωζθΰεβάθλμϐωδϐώ
ήϐγληβζβνζίΰΪο;άκθιίγλφδθέθλθψανσθήθ
ικβγηωμμωηΪαΪήμΪνμβεϐαΪπϐϑΫνάςβον
άβδθκβλμΪηηϐικβεΪήϐά
΢λναηβίοίμρϕϖ
ΩδσθάλνιίκίρηΪςϐζλιθήϐάΪηηωζικβεΪήώ
ιθςδθήΰίηβζ ΪΫθ ηί άϐήιθάϐήΪώ ιίκίήΫΪρίηβζ άβζθέΪζ
ωδθλμϐικθλβζθάΪλωδηΪγςάβήςίιθάϐήθζβμβηΪζικθ
πίΣθΫέΪκΪημϐωαΪεβςΪεΪλφήϐγληθψηίμκίΫΪ
άβδθηνάΪμβαικβεΪήθζΰθήηβοήϐγμΪάβδθκβλμθάνάΪμβ
γθέθηίάϐήιθάϐήηβζρβηθζ
ΝζθάβέΪκΪημϐϑάβαηΪρΪψμφλωικίήλμΪάηβπμάθζηΪςθϑ
δθζιΪηϐϑάδκΪϑηϐήίΫνεθαήϐγληίηθιθδνιδνΎθδεΪήην
ϐηξθκζΪπϐψάβζθΰίμίθμκβζΪμβάινηδμΪοικθήΪΰν
ΣθΫλδθκβλμΪμβλωέΪκΪημϐώψηίθΫοϐήηθηΪήΪμβ
ήθδνζίημσθιϐήμάίκήΰνώιθδνιδν
ΌβκθΫηβδαΪεβςΪώαΪλθΫθψικΪάθηΪάηίλίηηωαζϐη
ΝιΪδθάδνάΪςθέθικβεΪήνΫνεθάβέθμθάείηθμϐεφδβαμβο
ζΪμίκϐΪεϐάωδϐηίθΫοϐήηϐήεωαΪΫίαιίρίηηωίξίδμβάηθέθ
αΪοβλμνικβεΪήνιϐήρΪλμκΪηλιθκμνάΪηηωΠϐζΪμίκϐΪεβ
ιϐήεωέΪψμφάμθκβηηϐγιίκίκθΫπϐαΪάήωδβρθζν
αζίηςνώμφλωϑοηίέΪμβάηβγάιεβάηΪήθάδϐεεω
ΑΪικθςνώζθάΪλμΪδθΰιθλικβωμβαΪοβλμνήθάδϐεεω
ήθμκβζνψρβλφηΪλμνιηβοιθκΪή
■
■
■
ιθζϐλμϐμφνιΪδθάδννάϐήιθάϐήηβγδθημίγηίκήεωαΫθκν
άϐήοθήϐά
ιίκίή νμβεϐαΪπϐώψ ικβεΪήν σθ άϐήλενΰβά λάϐγ μίκζϐη
ακθΫϐμφγθέθηίικβήΪμηβζήεωάβδθκβλμΪηηω
ΑΪιβμΪγμίάζϐλπίάβοθκέΪηΪοάεΪήβΪήκίλν
ηΪγΫεβΰρθέθινηδμνικβγθζνάμθκβηηθϑλβκθάβηβμΪ
αήΪγμίμνήβλάϐγικβεΪή
ηίαεβάΪγμίάβδθκβλμΪηνθεϐψνζβγδνΌβεβγμίϑϑά
αΪδκβμνιθλνήβηνμΪάϐήηίλϐμφήθινηδμνικβγθζνΪΫθ
ωδσθμΪδθέθηίζΪώιθζϐλμϐμφπψιθλνήβηνν
δθημίγηίκήεωλζϐμμω άθηΪιθιΪήίηΪθΫεΪήηΪηί
αάΪεβσίπίζΪΫνμφηίώθιμβζΪεφηβζάΪκϐΪημθζ
ΪείμΪδζθΰηΪαΪιθΫϐέμβαΪΫκνήηίηηψάθήβ %6++DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WU0QFKHQ
*(50$1<
VLHPHQVKRPHEVKJURXSFRP
0DQXIDFWXUHGE\%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU7UDGHPDUN/LFHQVHRI6LHPHQV$*
΢υЄΪκνςυΐ΢ЋĂ΋ΛΟ΋υμθάυίΙκβΫθκυΛβζίηλΊ΍μΪνΪκΫίεέϐλϐζίη
ΒαέθμθάείηθΘΘΘ©΋ΛΟ΋υμθάυίΙκβΫθκυªιθήμθάΪκηυζαηΪδθζδθζιΪηββΛβζίηλΊ΍
Όβέθμθάείηθ%6++DXVJHUlWH*PE+αΪεϐπίηαϐώψηΪμθάΪκηβγαηΪδ6LHPHQV$*
*9001329440*
%
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising