Siemens | EG6B5HB60 | Installation instructions | Siemens iQ300 Gas hob 60 cm Stainless steel Installation instructions

Siemens iQ300 Gas hob 60 cm Stainless steel Installation instructions
*9001179628*
Ø
Ù
Ú
Û
Þ
á
â
é
ë
ì
í
î
ô
0RQWDJHDQOHLWXQJ
̲͉͇͓͇͕͔͕͔͉͓͆́͌̓̾̓ͅͅ
,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
1RWLFHGHPRQWDJH
6]HUHOpVL~WPXWDWy
,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
,QVWUXNFMDPRQWDŰX
,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM
Ημπροςιυηώξνλνμρίες
0RQWDMN×ODYX]X
PLQ
“ PLQ
“ PLQ
PLQ
¸“ ¸“ PLQ
PLQ
PLQ
a
a¸
a
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PD[
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
[
PLQ
PD[
D
‘PD[
99 a
/
1
9
9
4Q N:
PK
JK
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
JDV
PEDU
*
*
*
*
*
*
*
*
* * *
*
*
*
*
'
'
'
'
'
$
$
&
$
*
'
'
'
'
'
$
$
&
$
*
'
'
'
'
'
$
$
&
$
*
'
'
'
'
'
$
$
&
$
* '
'
'
'
'
$
$
&
$
* '
'
'
'
'
$
$
&
$
*
%
%
%
%
%
%
'
&
'
*
%
%
%
%
%
%
'
&
'
*
&
&
&
&
&
&
&
&
&
*
%
%
%
%
%
%
'
'
&
***
(UGJDV $DUGJDV *D] QDWXUHO (UGJDV + (UJDV ( 1DWXUJDV *DV QDWXUDO 0DDNDDVX *D] QDWXUHO /DFT 1DWXUDO
JDV̵͓͈͉͚̼͑̀͏͈͎*DVQDWXUDOH*DVPHWDQR*iV1DWXUDO=HPQìSO\Q=HPHOMVNLSOLQ
*
$DUGJDV*D]QDWXUHO(UGJDV//*D]QDWXUHO*URQLQJXH
****
)OVVLJJDV%XWDDQ3URSDDQ%XWDQR3URSDQR%XWDQ3URSDQ)OVVLJJDV%3)*DV%XWDDQL3URSDDQL
%XWDQH3URSDQH̴͂͏̼̀͏͈͎̰͋̈́̾͂͋̀͏͎›̻͈͎͌*3/%XWiQ3URSiQ
*
%\JDV*DVPDQXIDFWXUDGR
de
'LHVHV*HUlWGDUIQLFKWEHU.KOVFKUlQNHQ:DVFKPDVFKLQHQ
6SOPDVFKLQHQRGHUlKQOLFKHQ*HUlWHQHLQJHEDXWZHUGHQ
'DV.RFKIHOGGDUIQXUEHUHLQHPEHOIWHWHQ%DFNRIHQHLQJHEDXW
ZHUGHQ
:LUGXQWHUGHP.RFKIHOGHLQ%DFNRIHQHLQJHEDXWNDQQGLH'LFNH
GHU$UEHLWVSODWWHGLHPLQLPDOJHIRUGHUWH'LFNHLQGLHVHU$QOHLWXQJ
EHUVFKUHLWHQ %HDFKWHQ 6LH GLH +LQZHLVH LQ GHU 0RQWDJHDQOHLWXQJ
GHV%DFNRIHQV
:HQQ HLQH 'XQVWDE]XJVKDXEH DQJHEUDFKW ZLUG PXVV GLHV JHPl‰
GHU 0RQWDJHDQOHLWXQJ XQG LPPHU XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHV YHUWL
NDOHQ0LQGHVWDEVWDQGV]XP.RFKIHOG $EE JHVFKHKHQ
Ø 0RQWDJHDQOHLWXQJ
6LFKHUKHLWVKLQZHLVH
/HVHQ6LHGLH*HEUDXFKVDQZHLVXQJIUGDV*HUlWEHYRU6LHHV
LQVWDOOLHUHQXQGEHQXW]HQ
'LHLQGLHVHU$QOHLWXQJHQWKDOWHQHQ$EELOGXQJHQVLQGRULHQWDWLY
'HU +HUVWHOOHU LVW MHJOLFKHU 9HUDQWZRUWXQJ HQWKREHQ ZHQQ GLH
%HVWLPPXQJHQGLHVHV+DQGEXFKVQLFKWHLQJHKDOWHQZHUGHQ
'LHVHV *HUlW GDUI QXU DQ HLQHP DXVUHLFKHQG EHOIWHWHQ 2UW JHQXW]W
ZHUGHQ'DV*HUlWGDUIQLFKWDQHLQHQ6FKRUQVWHLQRGHUHLQH
$EJDVDQODJHDQJHVFKORVVHQZHUGHQ
$OOH,QVWDOODWLRQV$QVFKOXVV5HJHOXQJVXQG8PVWHOOXQJV
DUEHLWHQ DXI HLQH DQGHUH *DVDUW PVVHQ YRQ HLQHP DXWRULVLHU
WHQ )DFKPDQQ XQG XQWHU %HDFKWXQJ GHU MHZHLOV DQZHQGEDUHQ
5HJHOXQJHQXQGJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQVRZLHGHU9RUVFKULI
WHQGHU|UWOLFKHQ6WURPXQG*DVYHUVRUJHUYRUJHQRPPHQ
ZHUGHQ %HVRQGHUH $XIPHUNVDPNHLW LVW GHQ IU GLH %HOIWXQJ
JHOWHQGHQ%HVWLPPXQJHQXQG5LFKWOLQLHQ]X]XZHQGHQ
)U8PVWHOOXQJVDUEHLWHQDXIHLQHDQGHUH*DVDUWHPSIHKOHQ
ZLUGHQ.XQGHQGLHQVW]XUXIHQ
'LHVHV*HUlWZXUGHDXVVFKOLH‰OLFKIUGLH9HUZHQGXQJLQ3ULYDW
KDXVKDOWHQHQWZRUIHQHLQHNRPPHU]LHOOHRGHUJHZHUEOLFKH1XW
]XQJ LVW QLFKW JHVWDWWHW 'LHVHV *HUlW GDUI QLFKW DXI -DFKWHQ RGHU LQ
:RKQZDJHQHLQJHEDXWZHUGHQ'LH*DUDQWLHJLOWQXUGDQQZHQQ
GDV*HUlWDXVVFKOLH‰OLFKIUVHLQHQYRUJHVHKHQHQ=ZHFNJHQXW]W
ZLUG
hEHUSUIHQ6LHYRUGHU,QVWDOODWLRQGHV*HUlWVGDVVGLH|UWOLFKHQ
9RUDXVVHW]XQJHQXQGGLHDXIGHP7\SHQVFKLOGDQJHJHEHQHQ
*HUlWHHLQVWHOOXQJHQ *DVDUW XQG GUXFN 1HQQOHLVWXQJ 6SDQQXQJ
PLWHLQDQGHUNRPSDWLEHOVLQG
6WHOOHQ6LHYRUGHU'XUFKIKUXQJMHJOLFKHU$UEHLWHQGLH
6WURPXQG*DV]XIXKUDE
'DV 1HW]NDEHO PXVV DP (LQEDXP|EHO JXW EHIHVWLJW ZHUGHQ GDPLW
HVQLFKWPLWKHL‰HQ7HLOHQGHV%DFNRIHQVRGHUGHV.RFKIHOGHVLQ
%HUKUXQJNRPPHQNDQQ
(OHNWULVFKH*HUlWHPVVHQLPPHUJHHUGHWZHUGHQ
1HKPHQ6LHNHLQH$UEHLWHQLP*HUlWHLQQHUHQYRU5XIHQ6LH
JHJHEHQHQIDOOVXQVHUHQ.XQGHQGLHQVWDQ
9RUEHUHLWXQJGHV.FKHQP|EHOV $EE 1HKPHQ 6LH LQ GHU $UEHLWVIOlFKH HLQHQ $XVVFKQLWW PLW GHQ EHQ|WLJ
WHQ$EPHVVXQJHQYRU
%HL$UEHLWVIOlFKHQDXV+RO]ILUQLVVHQ6LHGLH6FKQLWWIOlFKHQPLW
6SH]LDOOHLPXPVLHYRU)HXFKWLJNHLW]XVFKW]HQ
%HILQGHW VLFK NHLQ %DFNRIHQ XQWHU GHP .RFKIHOG EULQJHQ 6LH HLQHQ
=ZLVFKHQERGHQDXVQLFKWEUHQQEDUHP0DWHULDO ]%0HWDOORGHU
6SHUUKRO] PPXQWHUGHP%RGHQGHV.RFKIHOGHVDQ6RZLUG
HLQ=XJDQJ]XPXQWHUHQ7HLOGHV.RFKIHOGHVYHUKLQGHUW
'HU$EVWDQGGHV=ZLVFKHQERGHQV]XP1HW]DQVFKOXVVGHV*HUl
WHVPXVVPLQGHVWHQVPPEHWUDJHQ
(LQEDXGHV*HUlWV $EE +LQZHLV =XP(LQEDXHQGHV.RFKIHOGHV6FKXW]KDQGVFKXKHYHU
ZHQGHQ
-HQDFK0RGHOONDQQGLH.OHEHGLFKWXQJEHUHLWVLP:HUNDQJH
EUDFKW ZRUGHQ VHLQ 'LH .OHEHGLFKWXQJ GDQQ NHLQHVIDOOV HQWIHUQHQ
VLHYHUKLQGHUW'XUFKVLFNHUQ:HQQGLH'LFKWXQJQLFKWZHUNVHLWLJ
DQJHEUDFKWZXUGHNOHEHQ6LHVLHDQGHQXQWHUHQ5DQGGHV.RFK
IHOGV
=XU%HIHVWLJXQJGHV*HUlWVDP(LQEDXP|EHO
(QWQHKPHQ6LHGLH.ODPPHUQGHP=XEHK|UEHXWHOXQGVFKUDX
EHQ 6LH VLH LQ GHU DQJHJHEHQHQ 3RVWLWLRQ DQ VR GDVV VLH VLFK IUHL
GUHKHQ
)JHQ6LHGDV.RFKIHOGPLWWLJHLQ
'UFNHQ6LHGLH5lQGHUVRODQJHQDFKXQWHQELVGHUJHVDPWH
5DQGDXIOLHJW
'UHKHQ6LHGLH.ODPPHUQXQG]LHKHQ6LHGLHVHIHVWDQ
'LH 3RVLWLRQ GHU .ODPPHUQ KlQJW YRQ GHU 'LFNH GHU $UEHLWVREHU
IOlFKHDE
'DV*HUlWGDUIQLFKWPLW6LOLNRQDXIGLH$UEHLWVSODWWHJHNOHEWZHU
GHQ
9RUGHP(LQEDX
'LHVHV*HUlWHQWVSULFKW.ODVVHJHPl‰',1(1IU*DV
JHUlWH(LQEDXJHUlWH
'DV0|EHOLQZHOFKHVGDV*HUlWHLQJHEDXWZLUGPXVVDXVUHL
FKHQGIL[LHUWXQGVWDELOVHLQ
'LH QHEHQ GHP *HUlW EHILQGOLFKHQ 0|EHO GHUHQ 6FKLFKWZHUNVWRIIH
VRZLHGHUVLH]XVDPPHQKDOWHQGH/HLPGUIHQQLFKWDXVEUHQQED
UHQ0DWHULDOLHQEHVWHKHQXQGPVVHQKLW]HEHVWlQGLJVHLQ
-H QDFK *DVDUW DXI GLH 6LH XPVWHOOHQ VLHKH 7DEHOOH PVVHQ
HQWVSUHFKHQGH6FKULWWHGXUFKJHIKUWZHUGHQ
$GLH%\SDVV6FKUDXEHQJDQ]DQ]LHKHQ
%GLH%\SDVV6FKUDXEHQELV]XPNRUUHNWHQ*DVDXVWULWWDQGHQ
%UHQQHUQORFNHUQ
& GLH %\SDVV6FKUDXEHQ PVVHQ YRQ HLQHP DXWRULVLHUWHQ )DFK
PDQQDXVJHWDXVFKWZHUGHQ
' QHKPHQ 6LH NHLQH 9HUlQGHUXQJHQ DQ GHQ %\SDVV6FKUDXEHQ
YRU
6WHOOHQ6LHVLFKHUGDVVEHLP'UHKHQGHV%HGLHQNQHEHOV]ZL
VFKHQ GHU K|FKVWHQ XQG GHU QLHGULJVWHQ 6WXIH GHU %UHQQHU QLFKW
DXVJHKWXQGHVQLFKW]XHLQHP)ODPPHQUFNVFKODJNRPPW
:HQQ6LHQLFKWDQGLH%\SDVV6FKUDXEHJHODQJHQVROOWHQEDXHQ
6LHGLH)HWWDXIIDQJVFKDOHGLHPLWGHPUHVWOLFKHQ.RFKIHOGYHU
VFKUDXEWLVWDXV=XP$EQHKPHQJHKHQ6LHZLHIROJWYRU
1HKPHQ 6LH DOOH 5RVWH %UHQQHUGHFNHO 9HUWHLOHU XQG %HGLHQNQH
EHODE
/RFNHUQ6LHGLH%UHQQHU6FKUDXEHQ
)U GHQ :LHGHUHLQEDX GHV *HUlWV IROJHQ 6LH GHQ $XVEDXDQZHL
VXQJHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH
1LHPDOVGLH*DVKDKQDFKVHGHPRQWLHUHQ $EE ,P)DOOHHLQHU
%HVFKlGLJXQJPXVVGHU*DVKDKQNRPSOHWWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ
$XVEDXGHV.RFKIHOGHV
7UHQQHQ6LHGDV*HUlWYRQGHU6WURPXQG*DVYHUVRUJXQJ
6FKUDXEHQ 6LH GLH .ODPPHUQ DXI XQG IROJHQ 6LH GHQ (LQEDXVFKULW
WHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH
*DVDQVFKOXVV $EE 'HU*DVDQVFKOXVVPXVVVRDQJHRUGQHWVHLQGDVVGHU$EVSHUU
KDKQ]XJlQJOLFKLVW
$P(QGHGHV(LQJDQJVURKUV]XP*DVNRFKIHOGEHILQGHWVLFKHLQ
µ*HZLQGH PP 'LHVHV*HZLQGHHUP|JOLFKW
■ (LQHQ)HVWDQVFKOXVV
■ (LQHQ$QVFKOXVVPLWHLQHP0HWDOOVFKODXFK / PLQ P
PD[ P %ULQJHQ6LHGLHPLWJHOLHIHUWH'LFKWXQJ ]ZLVFKHQGHP
$XVODVVGHU6DPPHOOHLWXQJXQGGHP*DVDQVFKOXVVDQ
'HU 6FKODXFK VROOWH QLFKW LQ .RQWDNW ]X GHQ EHZHJOLFKHQ 7HLOHQ GHU
(LQEDXHLQKHLWJHODQJHQ ]%HLQHU6FKXEODGH RGHUGXUFKgII
QXQJHQYHUOHJWZHUGHQGLHYHUVFKORVVHQZHUGHQN|QQWHQ
%HLP$QVFKOXVVHJDOZHOFKHU$UWGDUIGHU.UPPHUQLFKW
EHZHJWRGHUYHUGUHKW XQGVRDXVVHLQHUZHUNVHLWLJHQ3RVLWLRQ
JHEUDFKWZHUGHQ
:HQQ HLQ ]\OLQGULVFKHU $QVFKOXVV KHUJHVWHOOW ZHUGHQ VROO HUVHW]HQ
6LHGHQZHUNVHLWLJLQVWDOOLHUWHQ.UPPHUPLWGHP.UPPHUDXV
GHP=XEHK|UEHXWHO $EE D 9HUJHVVHQ6LHQLFKWGD]ZLVFKHQGLH'LFKWXQJDQ]XEULQJHQ
: *DVDXVWULWWVJHIDKU
1DFK$UEHLWHQDQHLQHU$QVFKOXVVVWHOOHGLHVHLPPHUDXI'LFKWKHLW
SUIHQ
'HU+HUVWHOOHUEHUQLPPWIUGHQ*DVDXVWULWWDQHLQHU$QVFKOXVV
VWHOOHDQGHU]XYRUKDQWLHUWZXUGHNHLQH9HUDQWZRUWXQJ
el
Ù ̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
̨͏͇͇͓͔͍͇͓͆́͐͋̓͗̾͋̓
῭͈̻͈͎͕́͑͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐͏̽͑͆͐›͏͈͌›͏͎͕͗͏͉̻̽͑̈́͒̈́͑͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆
͉͈͕̀͏͓͉͓̽͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐
̯͈͈͉͚̈́͌̈́͐›͎͓͓›̻͏͕͎͓͌͑ ͓̼͈͎͈͚͎͈͉͈͉̼̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐̈́̾͌̀͋͌̈́͌̓̈́͒͐
̲͕͔͇͖͔͕͓͇͌̓̓͌̓̀͆͏͇͎͇͖͗̿͒͋͌̓́̓͊͞͏͉̓͏͇͆͏
͍͖͉̓͌͑͑͊͊͑͞͏͉͇͓͕͖͑͋͑͆́͑ͅ›̓͒͝͏͕͓͇͇͖͑͋͒͋͆́͑͘ͅ
̧͓͉͓͓͑͑̈́̽̀͒̽›͏̼›͈͕̈́͌̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͈͚͎̈́̾͒̀͋͌͑̈́̀̈́͏͈͚͎͓͋̈́͌͐ͅ
͕͜͏͎͓͐¨̈́͌›͏̼›͈͓͇̼̈́͌̀͑͌̓̈́̈́̾͑̈́͌̀͑͛͑͒͆͋̀̀›͎͕̼͓͒̈́͑͆͐
͉͓̀͑̾͋͗͌
̡͍͇͓͇͔͇͓͇͕͔͕͔͉͓͔͑͋͒̓́͌̓̾̓͞ͅͅ͏͇͔͉͓͎͔͉͓͆͒͊͋͌̓͋͞
›͔͎͓͒͑̓͒͑̀ͅ ͔͇ ͍͍͖̾͑ ͕͞›͖͑ ͇͖̓͒́͑ ͊̓ ›͒̿›͇͋ ͏̓ ́ͅ͏͖͑͏ ̓›͝
͇͖͔͕͉͎͐͑͋͑͆͑̿͏͕͇͑͘͏͔͎͚͋͌͗͝͞͏͎͇͕͉̓͏͔͖͔͎͔͉͋͑̓͒͊͋͘͞͞
͌̓͋͏͎͇͔͕͖͓͑͑͊́̓͌̓͋͑͌̓͏͑͏͔͎͓͕͚͋͑͞͏͕͑›͋͌͟͏͇͕̓͋͒͋͟͏
͆͋̓͏͎͓͉͍͇͕͇͖̬͕͇͉͎͔͉͑̀͌͒͋͌͑͌̓͋̓͒́͑͆͋̓́͒̿͗̓͞›͒̿›͇͋͏̓
͇͆͑͊́ ͔͕͓͋ ͕͇͓͆͋̓̾͐͋ ›͖͑ ͇͎͈͗̓͒͑͝͏͕̓͋ ͔͇͕͋͌̾͘ ͎͇ ͕͑͏ ͇͔͎̓͒͋͝
̵͖͏͔͕͕́̓̓͋͏͇̓›͋͌͑͋͏͚͏̶͔͇͕͇͎͇͕͇̀͑͘͏̵͓͕͉͋͌̿͒̈́͋͋̓͝ͅ͏
›͔͎͔͇͍͍͖͕͒͑̓͒͑̀̾͑͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑
̢͓͓͉͓̼͕͈͕͈͚͎͈͎͈͉͈͉͕͒̽͆͑͑̈́̽̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾͋͌͂̀̀̽͏̽͑͆
̀›͎̀͂͏͈̈́͛̈́͒̀͆̈́͋›͎͏͈͉̽̽̈́›͈͉͕̀͂͂̈́͊͋̀͒̽͏̽͑͆͒͆͐¨̈́͌͋›͎͏̈́̾
͈͉̻͓͓͉͓͈͌̀͂̾͌̈́̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̀͒̽͐͒͆͐͑͑̈́̽͐͑̈́͂͗͒̽͒͏͎͕͚͑›̧͈͒̀
̈́͂͂͛͆͑͆ ͈͕͈͑͛̈́ ͚͎͋͌ ͔͚͎̈́͑͌ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͈̈́̾͒̀ ͈͂̀ ͎͒͌ ͚͎͊͂
›͎͓̼͕͈͕͈̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾
̰͏͈͉̻̼͍͈͓̼͎͈͌͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͊͂͒̈́̀͌̈́̾͌̀͑͋́̀͒͐͏͓͇͈͋̾͑̈́͐
͎͒›͈͉͈͎̽͐̓̀͌͋̽͐͋̈́͒͆͏͇͈͓͉͓͛͋͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐›͎͓̀͌̀͂͏̻͔͈̈́͒̀
͈͉̼͕͑͒͆͌̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜ ͎͈͉͎̼͈͂͌̈́̀̀̈́͏͎͓͉͈̾̀›͈͕̾̈́͑͆͐͑͛͐
̻͒͑͆ ̳͒͋͏̓›͑͝›͑͋̓͆̀›͕͇͇͑͏͇͙͕͇͕͉̿͒͋̓͆͋̓͌͝ͅ͏͉͍͇͕͌͒͋͌̀
͕͔͕͕͉͓͔͖͔͇͖͓͒͑͗͑͆͑́̓͌̓͋͑̓̿͒͋͑͌̀
̳͎͉͈͎̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐›͏̼›͈͈̈́͌̀̈́̾͌̀͑͒̈́͏̼͎͎̼̈́͗͋͌͑͒›͈›͎͊
͑͒̈́͌̀̀͜›͎͔͈̈́͛͂̈́͒̀͆̈́›͔͇̀̽͋̈́͒̀̈́͏̻͎͓͔͎͋͑͆͋̈́̾̀͒͛͏͎͓͌̽
̻͈͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜
̯͈͓͉͓̼͉͑͑̈́͐͋̈́͆͊̈́͒͏͈͉̽͒͏͎͔͎͎̓͑̾̀›͏̼›͈͈͎͈̈́͌̀͂̈́͌͌͒̀͜
͓›͎͕͏͈͉̻̈́͗͒
̬͆͌͒͏͎›͎›͎͈͎̈́̾͒̈́͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓̲͒͆͐͑͑̈́̽͐̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆
̻͉͉̼͎͕͈͉͚̼̀͌͂͆͐̀͊͑͒̈́͒͒̈́͌͋̀͐͑͏͈́͐
(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV $EE 'DV *HUlW JHK|UW ]XP 7\S < 'DV =XOHLWXQJVNDEHO GDUI QLFKW YRP
%HQXW]HUVRQGHUQQXUYRP.XQGHQGLHQVWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ
6RZRKO.DEHOW\SDOVDXFKPLQLPDOHU4XHUVFKQLWWPVVHQEHUFN
VLFKWLJWZHUGHQ
'LH.RFKIHOGHUZHUGHQPLW1HW]NDEHOPLWRGHURKQH6WHFNHUJHOLH
IHUW
0LW6WHFNHUDXVJHVWDWWHWH*HUlWHGUIHQQXULQYRUVFKULIWVPl‰LJ
DQJHEUDFKWHJHHUGHWH6WHFNGRVHQJHVWHFNWZHUGHQ
(VPXVVHLQDOOSROLJHU7UHQQVFKDOWHUPLWPLQGHVWHQV PP.RQ
WDNWDEVWDQGDQJHEUDFKWZHUGHQ DX‰HUEHL$QVFKOXVVDQHLQHIUHL
]XJlQJOLFKH6WHFNGRVH 8PVWHOOXQJDXIHLQHDQGHUH*DVDUW
:HQQGLHHLQVFKOlJLJHQ%HVWLPPXQJHQGHVMHZHLOLJHQ/DQGHV
GLHVHUODXEHQNDQQGLHVHV*HUlWDXIDQGHUH*DVDUWHQXPJHVWHOOW
ZHUGHQ VLHKH7\SHQVFKLOG 'LHKLHUIUQRWZHQGLJHQ7HLOHEHILQ
GHQ VLFK LP PLWJHOLHIHUWHQ 8PEDXNLW MH QDFK 0RGHOO RGHU N|QQHQ
EHUGHQ.XQGHQGLHQVWEH]RJHQZHUGHQ
:,&+7,*%ULQJHQ6LHGHQ$XINOHEHUPLWGHUXPJHVWHOOWHQ*DVDUW
LQGHU1lKHGHV7\SHQVFKLOGHVDQ
(VPVVHQIROJHQGH6FKULWWHEHIROJWZHUGHQ
$ $XVWDXVFKGHU'VHQ $EE 1HKPHQ6LHGLH5RVWH%UHQQHUGHFNHOXQG9HUWHLOHUDE
7DXVFKHQ6LHGLH'VHQPLWGHPEHUXQVHUHQ.XQGHQGLHQVW
HUKlOWOLFKHQ6FKOVVHOPLWGHU$UWLNHOQXPPHUDXV IU
'RSSHOEUHQQHUXQG'UHLIODPPHQEUHQQHU$UWLNHOQXPPHU
VLHKH$EE $FKWHQ6LHGDEHLEHVRQGHUVGDUDXI
GDVV GLH 'VH EHLP +HUDXVGUHKHQ RGHU %HIHVWLJHQ DP %UHQQHU
QLFKWDEEULFKW
6WHOOHQ 6LH VLFKHU VLH ELV ]XP $QVFKODJ HLQJHGUHKW ]X KDEHQ XP
HLQHJXWH$EGLFKWXQJ]XHUUHLFKHQ
%HLGLHVHQ%UHQQHUQPXVVNHLQH(LQVWHOOXQJGHU3ULPlUOXIWYRU
JHQRPPHQZHUGHQ
%ULQJHQ6LHGLH9HUWHLOHUXQG%UHQQHUGHFNHODXIGHQHQWVSUH
FKHQGHQ .RFKVWHOOHQ DQ 6HW]HQ 6LH DX‰HUGHP GLH 5RVWH NRUUHNW
HLQ
% (LQVWHOOXQJGHU*DVKlKQH $EE %HGLHQNQHEHODXINOHLQVWH6WXIHVWHOOHQ
%HGLHQNQHEHOYRQGHQ*DVKlKQHQDEQHKPHQ(VHUVFKHLQWHLQ
IOH[LEOHU*XPPLGLFKWULQJ0LWGHU6SLW]HGHV6FKUDXEHQGUHKHUV
DXIGLH(LQVWHOOVFKUDXEHGHV*DVKDKQVGUFNHQ
1LHPDOVGHQ'LFKWULQJDEQHKPHQ'LH'LFKWULQJHYHUKLQGHUQ
GHQ(LQWULWWYRQ)OVVLJNHLWHQXQG6FKPXW]LQV,QQHUHGHV*H
UlWVZDVGHVVHQ)XQNWLRQVWFKWLJNHLWEHHLQWUlFKWLJHQN|QQWH
6WHOOHQ6LHGLHPLQLPDOH*DV]XIXKUHLQLQGHP6LHGLH
%\SDVV6FKUDXEHPLWHLQHP6FKOLW]VFKUDXEHQ]LHKHUGUHKHQ
̳͒͋͏̓›͕͉͝͏͇͕͔͕͔͉͌̓̾̓ͅ
̢͓͓͉͓͈͎͈͕͉͎͒̽͆͑͑̈́̽̀͌͒͑͒̈́̾͑͒͆͌̀͒͆͂͏͔͎̾̀͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͌
͉͎͈͚̀͌͌͑͋ (1 ͈͂̀ ͓͉͓̼͑͑̈́͐ ̀̈́͏͎͓̾ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͎͈͕͈̼̈́͌͒͑͋͌͆ ͑̈́
̼›͈›͎͊
̳͎ ̼›͈›͎͊ ͎͑͒ ͎›͎͎̾ ͈͂̾͌̈́͒̀ ͆ ͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀
͈͉̻̈́̾͌̀̀͒͊͊͆͊̀͑͒̈́͏̼͎͉͈͇̈́͗͋͌̀͑͒̀̈́͏͚
̳̀ ̼›͈›͊̀ ͉͎̻͌͒ ͑͒͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͒̀ ›͎͓͊͑͒͏͈͉̻͗͋̀͒ ͓͈͉̻͊ ̈́›̼͓͌̓͑͆͐
͉͈̀ ͆ ͉͚͊͊̀ ›͎͓ ͒̀ ͓͉͑͂͏̀͒̈́̾ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈̈́̾͌̀ ̀›͚ ͋͆ ͔͉̈́͛͊̈́͒̀ ͓͈͉̻͊
͉͈̀›͓͏͇͉͈͉̻̀͌̈́͒
̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̓̈́͌›͏̼›͈͉͇͈̈́͌̀̈́͂̀̾͑͒̀͒̀›̻͖͓͌͗͑̈́͂̈́̾̀
›͓͊͌͒̽͏͈̀›͓͊͌͒̽͏͈̀›͈̻͒͗͌̽›̀͏͚͎͈͓͉͓̼͋̈́͐͑͑̈́͐
̧̻͈́͑͆̈́͑͒͌̈́͜›͈͒͏̼›͈͎̈́͒̀͌̀͒›͎͇͇͚͎̈́͒͆̈́̾͋͌›̻͌͗̀›͚̼͌̀
̀̈́͏͈͚͎͔͎͋̈́͌͛ͅ͏͎͎͓͈͎͓͉͉͓͌͒̾̓̀͒̀͑̈́̀͑͒̽
̥̻͉̻͌͒͗̀›͚͈̻͈͎͋̀́͑͆̈́͑͒͌͒͜›͎͇͇̼͔͎̈́͒͆̈́̾͌̀͐͛͏͎͌͐͋›͎͏̈́̾
͎͒›̻͕͎͎͓͐͒›̻͉͎͓͂̈́͏͓͂̀͑̾̀͐͌̀›̈́͏͈͎̻͕͈͎́̀̾͌̈́͒̈́͊͑͒
̀›͈͎͎̀͒͛͋̈́͌›̻͕͎͓̼͈͎̰͐͑̈́̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐͏͎̼͍͈͓͑͒̈́͒͐›͎͍͈̓̈́̾̈́͐
͈͎͓͑͒͐̓͆͂̾̈́͐͑͌̀͏͎͚͎͓͔͎͋͊͂͆͑͆͐͒͛͏͎͓͌
̤͈͉̻͚͍̼̻͓̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͌͐̈́̀͂͗͂̀͊́̈́͒̈́›͚͖͎͕͈͆͒̈́͂̈́͏͈͎̾̓
͉̻͈̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐̓̀͒͆͏͌͒̀͐͜›̻̻͕͈͉̻͇͌͒̀͒͆͌̈́͊͑͒͆̈́͒͆̀›͚͑͒̀͑͆
̀›͚̻͈͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜ ̥͈͉ ̳͔͒͑͑̀͘ ̲͎̼͎͎͒͒͊͐͒›͎͇͓͎͉͚͈͉̼̈́͒̽͑͒̈́͒͆͌̀͒͊͊͆͒͆̈́͒͒̀›͎͓
͓›͎͈͉͈͎̼͎̓̈́͌͛̈́͒͌͒͛›͎̀̈́͏͎͓͉͎̻͈͉̼̾͌͒͑͒͆͌̈́͒͒̀
͕̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜
̰͏̼›͈͉͎͎͓͇̈́͌̀̀͊̽͑̈́͒̈́͒̀›̀͏͉̻̀͒͗́̽͋̀͒̀
$ ̥͍͍͇͖͕͚̓̀̀͒͘ͅͅ͏ ͔͘ ̢͔͈̀͏̼͕̻͑͒̈́͑͏͉͉͓̈́͐̀͊͛͋͋̀͒̀̀͑͒̽͏͉͈͈͕͓͗͌̀̓̀͒̽͏̈́͐
̢̻͍͊͊͒̈́ ͎͓͒͐ ͕͓̈́͂͒̽͏̈́͐ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͌͒̀͐͜ ͎͒ ͉͈͊̈́̓̾ ̀›͚ ͎͒ ͕͈͉͚͒̈́͌
̼͋̀͐͑͏͈͉͈͉͚́͐͋̈́͗̓ ͈͉͓͂̀̀͑͒̽͏͈̈́͐̓›͊̽͐̽͒͏͈›͊̽͐
͔͚͉͈͉͚͊͂̀͐͋̈́͗̓ ̼́͊›̥͈͉̈́ ͕͎͈͈̓̈́̾͌͌͒̀͐̓̀̾͒̈́͏͆
›͏͎͎͕͓͑̽͑͒̈́͌̀͋͆͌͜›̻͏͍͈͈̈́̓̀͏͏͎͎͓͕͓̽͒̈́͂͒̽͏͉̻̀̀͒͒͆͌
͔̀̀̾͏̈́͑͆̽͒͆͑͒̈́͏̼͎͓͎͉͓͗͑̽͒͑͒͌̀͑͒̽͏̀
̣͈͇̈́́̀͗̈́̾͒̈́ ͚͈͒ ͎͓͒͐ ̼͕̈́͒̈́ ͔͍͈͑̾̈́ ̈́›̀͏͉͐͜ ͑͒̈́͜ ͌̀ ͍͔̈́̀͑̀͊̾͑̈́͒̈́
͚̻͎͓͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒͒͐
̲͓͎͎͓͉͓̈́̀͒͛͐͒͐̀͑͒̽͏͕̈́͐̓̈́͌͏͈̻͈͈̈́̈́͒̀͌̀͂̾͌̈́ͅ͏͇͈͛͋͑͆
›͏͎͎̼͗͒̈́͛͌͒͐̀͏̀
̳͎›͎͇͎͓͈͕͓̈́͒̽͑͒̈́͒͐̓̀͒̽͏͉͈͉͉͓̈́͐̀͒̀̀͊͛͋͋̀͒̀͒͗͌̀͑͒̽͏͗͌
͈͑͒͐ ͎͈͕̀͌͒̾͑͒̈́͐ ̈́͑͒̾̈́͐ ̥›̾͑͆͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͎͒›͎͇̈́͒̽͑̈́͒̈́ ̻͑͗͑͒ ͈͒͐
͕̻͑͏̈́͐
% ̴͎͔͉͕͚͊͋͞͏̈́̓͏͟͏͇͖̓͒́͑ ̨͋͌ ̨̼͎͓͈͉͚͑͒̈́͒͐̓̀›͕͈͒̈́͐̈́͏͈͎͈͉͑͋͛͑͒͆͋͏͚͒̈́͏͇͆́̀͋̾̓̀
̢͔͈̀͏̼͎͓͈͉͚͑͒̈́͒͐̓̀›͕͈͒̈́͐̈́͏͈͎͑͋͛̀›͚͈̻͒͐́͌̈́͐̀̈́͏͎͓̾
̥͔͈̼͉͋̀͌̾̈́͒̀͌̀͐̈́͛̀͋ͅ›͎͈͕̼͈͎͉͈͎͒͐͊̀͑͒͌͐̓̀͒͛͊͐
͎͑͒̈́͂̀͌›͎̰͈̼͎͓͉͈͈͎͈̼͕̾͆͑͆͑͒̈́͋̈́͒͆͋͛͒͆͒̀͒͑̀́̓͛͂̀͌̀̈́͒̈́
›͏͚͑́̀͑͆͑͒͆́̾̓̀͏͇͈̻͛͋͑͆͐͒͆͐́͌̀͐̀̈́͏͎͓̾
̯͉͏͔͇͕͇̓͗̓͋͒̿›͕͕͕͍͔͕͇͑̿͑͆̓͌͋͑̓͞ͅ͏͑›͉͔͉͓̯͈͑́
͉͈͎͈͎̓̀͒͛͊͑͒̈́͂̀͌›͎̾͆͑͆͐̈́͋›͎͎͓͈̓̾͌͒͆͌̈́͑ͅ͏͎͓̽͂͏͉͈͌̀͜
͏͛›̀͌͑͆͐ ͎͑͒ ̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ͉̻͈͒ ›͎͓ ͇̀ ͋›͎͏͎͛͑̈́ ͌̀
̈́›͆͏̻͈̈́͑̈́̀͏͈͉̻͈͉͚͈͎͓͌͆͒͒͆͌̀͌͒͆͒̀͊̈́͒͏͂̾̀͐͒͆͐
̱͓͇͔͚͎̻͕͈͎͋̾͑͒̈́͒͆͊͂̀͑͒̈́͊͑͒›̈́͏͈͑͒͏̼͔͎͌͒̀͐͒͆́̾̓̀E\SDVV
̼͉͈͋̈́͌̀̀͒͑̀́̾̓͋̈́̈́›̾›̈́̓͆͋͛͒͆
̢̻͎͎̼͌͊͂̀͋̈́͒̀͏͈͎›͎͓͇̀›͏͎͑̀͏͚͓͉͓͋͑̈́͒̈́͑͒͆͑͑̈́̽͑̀͐
͎̓̈́̾͒̈́͒͌›͉̾͌̀̀ ›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͎͈͕̼̽͑͒̈́͒͆͌̀͌͒̾͑͒͆̈́͌͏͈͂̈́̀
$͔͍͉̻͈͑̾͒̈́̀͊͒͐́̾̓̈́͐E\SDVV
%͉̻͊̀͑͏͈̈́͒̈́͒͐́̾̓̈́͐E\SDVV̼͕͋͏͈̼͍͎͎͈͎̼͒͆͑͗͑͒̽̓͂̀͒̀͏͈͎
͉͓͒͗͌̀͑͒̽͏͗͌
& ͆ ̀͊͊̀͂̽ ͒͗͌ ͈́̓͌͜ E\SDVV ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈͂̾͌̈́ ̀›͚ ͍͎͓͈͎͎̼͎̈́͑̓͒͆͋͌
͕͈͉͚͒̈́͌
'͕͈͋͆͌̈́͏͈̾̈́͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐ͅE\SDVV
̬͆͌̀›͎͓͑͌̀͏͎͎͋͊͂̽͑̈́͒̈́›͎̼͎̻͍͎̻͒͒͌͌̀͒͆͐́͌̀͐̀̈́͏͎͓̲̾̈́
›̈́͏̾›͈͈̻͒͗͑͆͋̀͐͆͋͐ͅ›͏̼›͈͈͉͇̈́͌̀̀͌͒̀͒̀͑͒̀̈́̾›͊̽͏̻͗͐͆́͌̀
̀̈́͏͎͓̾
̥̻͌̓̈́͌́͏͉̾͑̈́͒̈́͒͆›͏͚͈͑́̀͑͆͂̀͒͆́̾̓̀E\SDVV̻́͂͊͒̈́͒͆
͉̻͖͎͊̈́͌͆͆͑̾͋̀͒͐›͎͓͈̈́̾͌̀͑͒̈́͏̼̻͈̼̈́͗͋͌͆͑͒͆́͑͆̈́͑͒͌͋̈́͌̀͜
͑͛͑͒͆͋̀̀›͚̤͈́̾̓̈́͐̀͌̀͒͆͌̀›͎͉͋̀͏͉͎͎͓͇͛͌̈́͒̈́̀͊̽͑͒̈́͒̀
›̀͏͉̻̀͒͗́̽͋̀͒̀
̣̻͚͈͕̻͂͊͒̈́͊̈́͐͒͐͑͏͉̈́͐̀͊͛͋͋̀͒̀̀›͚͎͓͉͓͒͐̀͑͒̽͏͈̈́͐͒͐
͕̻͑͏͉͈͎͓͈͉͚̈́͐̀͒͐̓̀›͒̈́͐
̶̀͊̀͏͈͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐̀͜›͚͎͓͉͓͒͐̀͑͒̽͏̈́͐
̤͈͍͎̀͌̀̀͌̀͒›͎͇͓͉͓͓͕͉͎͎͓͇̈́͒̽͑̈́͒̈́͒͆͑͑̈́̽͑͌̈́̾͑͒̈́̀͊͌͒̀͐͜
̀͌͒̾͑͒͏͎͔͈͎̀͒͐̓͆͂̾̈́͐̀›͎͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐
̬͆͌ ̀›͎͓͑͌̀͏͎͎͋͊͂̽͑̈́͒̈́ ›͎̼͒ ͎͒͌ ̻͍͎͌̀ ͒͆͐ ̻́͌̀͐ ̀̈́͏͎͓̾ ̲͕ ̲̈́ ›̈́͏̾›͒͗͑͆ ͈͋̀͐ ͈̻͆͋͐ͅ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈͉͇̀͌͒̀͒̀͑͒̀̈́̾ ›͊̽͏͗͐ ͆ ̻́͌̀
̀̈́͏͎͓̾
̳͇͕͎͔͕͖͇͒͑͑͋̓́̓͑›́›͍͖͑ ̨͋͌ ̪̻͈͉͎͌̈́͒̈́͋̀›̽͑͒͆͌̈́›͈͔̻͈͌̈́̀̈́͏͔͈͂̀͑̾̀͐͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐
͈͉͓͚͈̻͈̈́͌̓̈́͌͋̈́͌̈́͐̓̀͑͒͑̈́͐
̲̈́ ͍͈͛͊͌̈́͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ̈́͏͂̀͑̾̀͐ ́̈́͏͈͉͌͑͒̈́͜ ͈͒͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ͉͎›̽͐ ͋̈́
͈͈͈͉͉͚͈͈͔͚͎͓͋̀̈́̓̽͊͊̀͂̀͌̀̓̀͑̀͊̾͑̈́͒̈́͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒̀͒͐
̥̻͓͌̓̈́͌›̻͏͕͈͔͎̈́͛͏͎͉̻͌͐͒͗̀›͚̻͈͎͒͆́͑͆̈́͑͒͌͒͜›͎͇̈́͒̽͑͒̈́
̼͌̀ ͈͕̓̀͗͏͈͑͒̽ ̀›͚ ͋͆ ͔͉͎̈́͛͊̈́͒ ͓͈͉͚͊ ›͕͉̻›͎͈͎ ̼͎͋͒̀͊͊ ̽ ͉͚͌͒͏̀
›͉̼͊̀ ͑͒̀ ͕͈͊̀›͚̻͈̬͓͚͎͒͆́͑͆̈́͑͒͌̈́̀͒͒͒͜͏͚›͎
̈́͋›͎͈̓̾̈́͒̀͆ͅ›͏͚͎͉̻͑́̀͑͆͑͒͒͗͒͋̽͋̀͒͆͐
̧̀›͚͎͓͈̻͎͓͑͒̀͑͆͒̈́͌̓͋̈́͑›̻͎͓͒̀›͚͎͉͓͎͒͆͑͛͌̓̈́͑͆͑͒̓̾͒͒͆͐
͓͉͓͑͑̈́̽͐›͏̼›͈͈͎͈͚̈́͌̀̈́̾͌̀͒͊͂͒̈́͏͎PP
̨͕͔͕͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͌̓̾̓͌̀ͅ ̨͋͌ ̷›͇͉͆͋͐͝ ̤͈͎̀͒͆͌͒›͎͇̼̻͈͕͒͆͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜͏͈͎͆͑͋›͎͈̽͑͒̈́
›͏͎͓͈͉̻̻͈͑͒̀͒̈́͒͂͌͒̀
̢̻͎͎͎̼͎͎͈͉͚͌͊͂̀͋̈́͒͋͌͒͊͒͑͒̈́͂̀͌͗͒›̀͏̼͓͈͋́͑͋̀͌̀̈́̾͌̀
͎͒›͎͇̼͎̈́͒͆͋͌ ̽̓͆ ͉̻̀͒ ͒͆͌ ̼͍͎͎̓ ̀›͚ ͎͒ ̈́͏͎̻͈͎͂͑͒͑ ̲̈́ ͓̀͒̽͌ ͒͆͌
›̈́͏̾›͎͔͈͒͗͑͆͋͆͌͒̀̀͏͓̈́̾͒̈́›͚͎›͎͈̀̓̽›͎͓͇͉͎͒̈́͑͌̽͆͒
͈͉͚͑͒̈́͂̀͌͗͒›̀͏̼͓͋́͑͋̀̈́͋›͎͈͈͈̓̾̈́͒͐̓̀ͅ͏͏͎̼̥̻͎͐͌͒
›̀͏̼͓̼͕͈͋́͑͋̀̓̈́͌̈́›͏͎͑̀͏͎͎͋͑͒̈́̾͑͒̈́͏͎̻͈͎͉͎͎͂͑͒͑͊͊̽͑͒̈́͒
͎͉̻͕͎̻͈͑͒͒͗̈́̾͊͐͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜
̤͈̀͒͆͑͒̈́͏̼͓͉͓͎̼͗͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐͑͒›͈›͎͎͕͈͊̈́͌͒̾͑͆͐
̣̻͂͊͒̈́ ͎͓͒͐ ́͏͕͎̀̾͌̈́͐ ̀›͚ ͒͆ ͉͎͑̀͛͊̀ ͍̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ͉͈̀ ͈́̓͑͒̈́͜
͎͓͇̼͒͐͑͒͆͑͆›͎͓͓›͎͈͉͈̓̈́͌͛̈́͒̀̈́›͈͒͏̼›͎͎͓͌͒̀͐͒͐͌̀
›̈́͏͈͑͒͏̼͔͎͈͇͌͒̀̈́͊̈́͛̈́͏̀
̥͎͈͕͉͈͉͌͒̾͑͒̈́̀̈́͌͒͏̀͏̻͈̾͑͒̈́͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜
̰͈̼͑͒̈́›̻̻͉͌͗͑͒̀͏̼͈̀͒͆͐͒͑͑͒̈́͌̀͑͒͆͜͏͈͕͒̈́̾›̈́͏͈͋̈́͒͏͈͉̻
̤͓͏͎͓̾͑͒̈́͒͐́͏͕͎͉͈͔͍̼͕̀̾͌̈́͐̀͑̾͒̈́͋͏͈͎̼͒͒͏͋̀
̧͇̼͑͆͒͗͌́͏͕͈͚͍̀͌͗͌̈́̀͏̻͈͒͒̀̀›͚͎͒›̻͕͎͎͓͐͒›̻͉͎͓͂
̈́͏͂̀͑̾̀͐
̧͓͉͓͑͑̈́̽̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͉͎͇͈͈͉͚̈́͒̀͌̀͊͊͆̈́̾͋̈́͑͊͌͆›̻͎͌͗͑͒͌
›̻͉͎͂̈́͏͂̀͑̾̀͐
̱͇͎͑͏͕͔͎͕͉͓͔͉͓͇͔͕̾͒͋̓̈́̾͋͟͏
̢›͎͓̼͓͉͓͑͌̓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽̀›͚͒͆›̀͏͎͕͉̽͆͊̈́͒͏͈͉͎͛͏͎͉͈̈́͛͋̀͒͐̀
̀̈́͏͎͓̾
̮͈͎͓̈́́̓͑͒̈́͒͐́͜͏͕͎͉͈͓͕̀̾͌̈́͐̀͑͌̈́̾͑͒̈́̀͌͒̾͑͒͏͎͔͈͎̀͒͐̓͆͂̾̈́͐
͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐
̵͞͏͇͔͉͎͇͆̓̿͒͋͑ ̨͋͌ ̧͎͓͑͛͌̓̈́͑͆͒̀̈́͏͎͓̾›͏̼›͈͎̈́͌̀͒›͎͇͇̼͈̻̈́͒͆̈́̾͒͑͑͒̈́͆́͌̀͜
͔͏͈̀͂̽͐͌̀̈́̾͌̀›͏͎͈͑͒̽
̳͎ ̻͉͏͎ ͎͓͒ ͓̼͉͑͊͊͒͆ ͈͚͎͓̈́͑̓ ͒͆͐ ̻́͑͆͐ ͈̈́͑͒͌͜ ̀̈́͏͎͓̾ ͈͇̼͈̓̀͒̈́ ̼͌̀
͑›̈́̾͏͗͋̀·· ͕͈͊ ›͎͓̈́›͈͒͏̼›͈̈́
■ ̳̻͉͆͌̀͋›͒͆͑͛͌̓̈́͑͆
■ ̳̼͉͆͑͛͌̓̈́͑͆͋̈́͌̀͌̈́͛̀͋›͎͈͉͚͒͋̈́͒̀͊͊͑͗͊̽͌̀ / ͕̈́͊̀ P
͋̈́͂ P ̥͈̻͎͈͉͎͑͂̈́͒̈́͒͑͒̈́͂̀͌͒͜›̀͏̼͓͋́͑͋̀ ›͎͓͑̀͐›̀͏̼͕͈̈́͒̀
͍͍͚͎͓͎͓͎͉͈͋̈́͒̀͛͒͆͐̈́̓͒̀͂͗͂͛̀͒͆͐͑͛͌̓̈́͑͆͐̀̈́͏͎͓̾
̢›͎͔͛͂̈́͒̈́͒͆͌̈́›͔͎͓͉͈̻̀̽͒͑͗͊̽͌̀͋̈́͒̀͌͆͒͒͋̽͋̀͒̀͒͆͐
͎̻͎͕͈͋͌̓̀͐̈́͌͒̾͑͆͐ ›͕͉̻›͎͈͎͓͑͏̻͒͏͈ ͉͈͎̀͒›̼͏̀͑͋̀̀›͚
͕͜͏͎͓͐›͎͓͋›͎͏̈́̾͌̀›̀͏̈́͋›͎͈̓̾̈́ͅ
̤͈͎̀›͎͈̀̓̽›͎͒̈́͑͛͌̓̈́͑͆ ͎͉͏͎͇͕̓͌͋͏͇͕͇͎͉́͌̓͋͏›͇͔͕͇͕͇͒͋͒̿͗
͕͑͏͍͖͔͎͋̿ͅ͏͔͚͍͑̀͏̓ ̀›͚͇̼͒͆͑͆̈́͏͎͎͓͂͑͒̀͑̾
̢͌›͏̼›͈̈́͌̀›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͈͉͓͈̽͑̈́͒̈́͋̀͊͌̓͏͈͉̽͑͛͌̓̈́͑͆
͈͉͎̀͌͒̀͒̀͑͒̽͑͒̈́͒͑›̈́̾͏͗͋̀›͎͓̼͕͈͎̈́͒›͎͇͇̈́͒͆̈́̾̀›͚͎͒͌
͉͉͓͓͚̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͋̈́̀͒̀›͚͉͎͍͒͆͑̀͛͊̀̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ̥͈͉ D ̬͍͕̻̻͎͆͌̈́͑̈́͒̈́͌̀́͊̈́͒̈́͒›̀͏̼͓͋́͑͋̀
: ̭́͏͖͆͏͓͓͑͆͋̓͒͒͑̀
̪̻͎͕͈̀͒͒̈́͏͈͚͎͑͋›͎͈̀͑̓̽›͎̼͍͚͒̈́͑͛͌̓̈́͑͆͐̈́͊͂͒̈́͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒̀
̯ ͉͉͓̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͐ ̓̈́͌ ͔̼͏͈̈́ ͓͇̈́͛͌͆ ̻̈́͌ ͓›̻͏͕͈̈́ ͈̓̀͏͏͎̽ ͑̈́ ͉̻›͎͈̀
͔͎̼͕͕͈͑͛͌̓̈́͑͆̀͛͒͆͌̈́͒̈́̈́͏͈͑͒̈́̾
en
Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
6DIHW\SUHFDXWLRQV
5HDGWKHDSSOLDQFH VLQVWUXFWLRQVEHIRUHLQVWDOOLQJDQGXVLQJ
7KHLPDJHVVKRZQLQWKHVHLQVWUXFWLRQVDUHIRUJXLGDQFHRQO\
7KHPDQXIDFWXUHULVH[HPSWIURPDOOUHVSRQVLELOLW\LIWKH
UHTXLUHPHQWVRIWKLVPDQXDODUHQRWFRPSOLHGZLWK
7KLV DSSOLDQFH PXVW RQO\ EH XVHG LQ ZHOO YHQWLODWHG SODFHV ,W PXVW
QRWEHFRQQHFWHGWRDFRPEXVWLRQSURGXFWUHPRYDOGHYLFH
$OORSHUDWLRQVUHODWLQJWRLQVWDOODWLRQFRQQHFWLRQUHJXODWLRQ
DQGFRQYHUVLRQWRRWKHUJDVW\SHVPXVWEHFDUULHGRXWE\DQ
DXWKRULVHGLQVWDOODWLRQHQJLQHHUUHVSHFWLQJDOODSSOLFDEOH
UHJXODWLRQV VWDQGDUGV DQG WKH VSHFLILFDWLRQV RI WKH ORFDO JDV
DQGHOHFWULFLW\VXSSOLHUV6SHFLDODWWHQWLRQVKDOOEHSDLGWR
YHQWLODWLRQUHJXODWLRQV
,WLVUHFRPPHQGHG\RXFRQWDFWWKH7HFKQLFDO$VVLVWDQFH
6HUYLFHWRFKDQJHWRDQRWKHUJDVW\SH
7KLVDSSOLDQFHKDVEHHQGHVLJQHGIRUKRPHXVHRQO\QRWIRU
FRPPHUFLDO RU SURIHVVLRQDO XVH 7KLV DSSOLDQFH FDQQRW EH LQVWDOOHG
RQ\DFKWVRULQFDUDYDQV7KHZDUUDQW\ZLOORQO\EHYDOLGLIWKH
DSSOLDQFHLVXVHGIRUWKHSXUSRVHIRUZKLFKLWZDVGHVLJQHG
%HIRUHLQVWDOOLQJ\RXQHHGWRFKHFNWKDWORFDOGLVWULEXWLRQ
FRQGLWLRQVDUHFRPSDWLEOHZLWKWKHDSSOLDQFH VDGMXVWPHQW
LQGLFDWHGRQWKHVSHFLILFDWLRQVSODWH JDVW\SHDQGSUHVVXUH
SRZHUYROWDJH %HIRUH\RXEHJLQWXUQRIIWKHDSSOLDQFH VHOHFWULFLW\DQGJDV
VXSSO\
̪͍͇͕͔͌͒͋͌̀͞͏͇͔͉͆ ̨͋͌ ̢͓͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͈̈́̾͌̀ ͒͛›͎͓ ´<µ ͎ ͕͏̽͑͒͆͐ ̓̈́͌ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀ ̻͍͈̀͊͊̈́ ͎͒
͉͈͎͈͚͎͓̀͊̓̈́͑̓͜›̀͏̻͚͎͎̳͕͈͉͚̲̼͋͌͒̈́͌͏̨͈́͐̀›͏̼›͈̈́͌̀
͒͆͏͈͎̈́̾͒̀͒͛›͎͉͎͓͉͈̻͕͈͈͎͐̀͊͗̓̾̀͆̈́͊͑͒͆̓̀͒͋̽
̬͈̻͈͈̀̾͋̈́͒͐́͑̈́͐̈́͑͒͌͑̀͐͜ͅ›̀͏̼͕͈̼͉͈͎̈́͒̀͌̀̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐
͕͋̈́̽͗͏̾͐́͛͑͋̀›͏̾̀͐ͅ
̯͈͓͉͓̼͑͑̈́͐›͎͓͈͇̼͎͓͉̓̀͒͌̀͏͎̼͉̓͒͆›͏̼›͈͓̼͎͈̈́͌̀͑͌̓͌͒̀
̀›͎͉͈͈͉̻͊̈́͑͒͋̈́›͏͉̻͉̼̾̈́͐͋̈́͂̈́̾͗͑͆̀͒͊͊͆͊̀̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌̈́͐ͅ
̰͏̼›͈͈̈́͌̀͂̾͌̈́›͏͚͖͚͈͉͚́͊̈́͆̈́͌͐̓̀›͈͔̻̻͎͈͒͆̾̓̀͐͑͆͐͋̈́͌͂͋̀
̈́›͔͎͓̻͕͈͎̀̽͐͒͊͑͒͌ ͕͈͊ ͉͚̈́͒͐̀›͚͓̼͈͔͈̻͓͚͑͌̓͑̈́͐͋̈́͐̈́͌̀͒
͈̈́̾͌̀›͏͎̻͈͎͎͕͑́͑͋͑͒͏̽͑͒͆ ̥͍͍͕̓̀͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑
̥̻͌ ͎͒ ̈́›͈͒͏̼›͈̈́ ͆ ͎͎͇͌͋̈́͑̾̀ ͒͆͐ ͕͜͏̀͐ ͓̀͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀
›͏͎͑̀͏͎̻̼͋͑͒̈́̾͑̈́͊͊̀̀͏͈̀ ̼́͊›͈͉̼͕̈́̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜ ̳̀
̀›̀͏͉͎̻͈͈͓͚͎͉͎̀̾͒͆͒̀͋͋͒̀͂̀̀͒͒͑›͚͈͉͎̈́̾͌̀͑͒͆͑̀͛͊̀
͍̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ͈͂̀ ̀͊͊̀͂̽ ͒͛›͎͓ ̀̈́͏͎͓̾ ›͎͓ ͑̀͐ ›̀͏̼͕͈̈́͒̀ ̻͎̀͌͊͂̀
͎͎̼͎͋̈́͒͋͌͒͊ ͈͈͇̼͈̽̈́̾͌̀̓̀͑͋͆̀›͚͎̳͕͈͉͚̲̼͒̈́͌͋̀͐͏͈́͐
7KHVXSSO\FDEOHPXVWEHDWWDFKHGWRWKHXQLWWRSUHYHQWLWIURP
WRXFKLQJKRWSDUWVRIWKHRYHQRUKRE
$SSOLDQFHVZLWKHOHFWULFDOVXSSO\PXVWEHHDUWKHG
'RQRWWDPSHUZLWKWKHDSSOLDQFH VLQWHULRU,IQHFHVVDU\FDOORXU
7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFH
(OHFWULFFRQQHFWLRQ ILJ 7KLVDSSOLDQFHLVW\SH´<µWKHVXSSO\FDEOHFDQRQO\EHFKDQJHG
E\WKH7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFHDQGQRWWKHXVHU7KHFDEOH
W\SHDQGPLQLPXPFURVVVHFWLRQPXVWEHUHVSHFWHG
7KHKREVDUHVXSSOLHGZLWKDSRZHUFDEOHZLWKRUZLWKRXWDZDOO
VRFNHWSOXJ
$SSOLDQFHVZLWKSOXJVPXVWRQO\EHFRQQHFWHGWRVRFNHWVWKDW
KDYHHDUWKZLUHVFRUUHFWO\LQVWDOOHG
3URYLGHDQRPQLSRODUFXWRIIVZLWFKZLWKDPLQLPXPFRQWDFW
RSHQLQJRI PP H[FHSWIRUSOXJFRQQHFWLRQVLIWKHXVHUKDV
DFFHVVWRLW %HIRUHLQVWDOOLQJ
7KLVDSSOLDQFHLVFODVVW\SHDFFRUGLQJWRWKH(1
UHJXODWLRQIRUJDVDSSOLDQFHVEXLOWLQDSSOLDQFH
7KHNLWFKHQXQLWLQZKLFKWKHDSSOLDQFHLVLQVWDOOHGPXVWEH
SURSHUO\VHFXUHGDQGVWDEOH
7KHNLWFKHQXQLWVQH[WWRWKHDSSOLDQFHWKHODPLQDWHGFRYHULQJ
DQGJOXHIRUDGKHULQJLWPXVWEHPDGHRIQRQIODPPDEOHDQG
KHDWUHVLVWDQWPDWHULDOV
7KLVDSSOLDQFHFDQQRWEHLQVWDOOHGDERYHIULGJHVZDVKLQJ
PDFKLQHVGLVKZDVKHUVRUVLPLODU
7KHKREPD\RQO\EHILWWHGDERYHDYHQWLODWHGRYHQ
,IDQRYHQLVLQVWDOOHGXQGHUQHDWKWKHKREWKHWKLFNQHVVVSHFLILHG
IRUWKHZRUNVXUIDFHPD\H[FHHGWKHPLQLPXPWKLFNQHVVVWDWHGLQ
WKHVH LQVWUXFWLRQV 2EVHUYH WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKH RYHQ LQVWDOODWLRQ
LQVWUXFWLRQV
,IDQH[WUDFWRUIDQLVLQVWDOOHG\RXPXVWIROORZWKHLQVWUXFWLRQVLQ
WKHLQVWDOODWLRQPDQXDODOZD\VUHVSHFWLQJWKHPLQLPXPYHUWLFDO
GLVWDQFHIURPWKHKRE ILJ &KDQJLQJWKHJDVW\SH
,I WKH FRXQWU\ V UHJXODWLRQV DOORZ WKLV DSSOLDQFH FDQ EH DGDSWHG WR
RWKHUW\SHVRIJDV VHHVSHFLILFDWLRQVSODWH 7KHFRPSRQHQWV
UHTXLUHGIRUWKLVDUHLQWKHWUDQVIRUPDWLRQNLWVXSSOLHG GHSHQGLQJ
RQWKHPRGHO RUDUHDYDLODEOHIURPRXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH
6HUYLFH
,PSRUWDQW $IWHU ILQLVKLQJ VWLFN WKH VWLFNHU LQGLFDWLQJ WKH QHZ JDV
W\SHFORVHWRWKHVSHFLILFDWLRQVSODWH
7KHIROORZLQJVWHSVVKRXOGEHWDNHQ
$ &KDQJLQJWKHQR]]OHV ILJ 5HPRYHWKHSDQVXSSRUWVEXUQHUFDSVDQGGLIIXVHUV
&KDQJHWKHQR]]OHVXVLQJWKHVSDQQHUFRGH FRGH
IRUGRXEOHIODPHEXUQHUVRUWULSOHIODPHEXUQHUV
SURYLGHGE\RXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFHVHHILJ WDNLQJ
VSHFLDOFDUHWRHQVXUHWKDWWKHQR]]OHGRHVQRWIDOOZKHQLWLV
UHPRYHGIURPRUILWWHGWRWKHEXUQHU
(QVXUHWKDWLWLVFRPSOHWHO\WLJKWHQHGLQRUGHUWRJXDUDQWHHWKH
VHDO
3ULPDU\DLUDGMXVWPHQWLVQRWQHFHVVDU\ZLWKWKHVHEXUQHUV
3RVLWLRQWKHGLIIXVHUVDQGEXUQHUFDSVRQWKHFRUUHVSRQGLQJ
ULQJV7KHSDQVXSSRUWVPXVWDOVREHSRVLWLRQHGFRUUHFWO\
% $GMXVWLQJWKHJDVYDOYHV ILJ 7XUQWKHFRQWURONQREVWRWKHORZHVWVHWWLQJ
5HPRYH WKH FRQWURO NQREV IURP WKH JDV YDOYHV $ IOH[LEOH UXEEHU
VHDOLQJULQJZLOOEHYLVLEOH3XVKGRZQZLWKWKHWLSRID
VFUHZGULYHURQWKHJDVYDOYH VVHWWLQJVFUHZ
1HYHUUHPRYHWKHVHDOLQJULQJ6HDOLQJULQJVSUHYHQWOLTXLGV
DQG GLUW IURP ILQGLQJ WKHLU ZD\ LQWR WKH DSSOLDQFH DQG LPSDLULQJ LWV
DELOLW\WRIXQFWLRQSURSHUO\
$GMXVWWKHPLQLPXPULQJVHWWLQJE\WXUQLQJWKHE\SDVVVFUHZ
XVLQJDIODWKHDGVFUHZGULYHU
'HSHQGLQJRQWKHJDVWRZKLFK\RXUDSSOLDQFHLVJRLQJWREH
DGDSWHGVHHWDEOH LQILJ FDUU\RXWWKHFRUUHVSRQGLQJDFWLRQ
$ILUPO\WLJKWHQWKHE\SDVVVFUHZV
% ORRVHQ WKH E\SDVV VFUHZV XQWLO WKH JDV IORZ IURP WKH EXUQHUV
LVFRUUHFW
&WKHE\SDVVVFUHZVQHHGWREHFKDQJHGE\DQDXWKRULVHG
HQJLQHHU
'GRQRWWRXFKWKHE\SDVVVFUHZV
0DNHVXUHWKDWWKHIODPHGRHVQRWJRRXWDQGWKDWWKHUHDUHQR
IODVKEDFNVZKHQ\RXWXUQWKHFRQWURONQREEHWZHHQWKHKLJKHVW
DQGORZHVWVHWWLQJ
,I WKH E\SDVV VFUHZ FDQQRW EH DFFHVVHG GLVDVVHPEOH WKH JUHDVH
GULSWUD\ZKLFKLVILWWHGWRWKHKREZLWKDVHULHVRIVFUHZV7KH
IROORZLQJVWHSVPXVWEHWDNHQWRUHPRYHLW
5HPRYHDOOSDQVXSSRUWVEXUQHUFDSVGLIIXVHUVDQGFRQWURO
NQREV
5HPRYHWKHVFUHZVIURPWKHEXUQHUV
7RUHLQVWDOOWKHDSSOLDQFHSURFHHGLQWKHUHYHUVHRUGHUWR
GLVDVVHPEO\
1HYHU UHPRYH WKH JDV YDOYH VKDIW ILJ ,Q WKH HYHQW RI GDPDJH
WKHJDVYDOYHPXVWEHFRPSOHWHO\UHSODFHG
3UHSDUDWLRQRIWKHNLWFKHQXQLW ILJ 0DNHDQDSSURSULDWHVL]HFXWLQWKHZRUNVXUIDFH
6HDODOOZRUNVXUIDFHVPDGHRIZRRGZLWKVSHFLDOVHDOHUJOXHWR
SURWHFWLWDJDLQVWPRLVWXUHGDPDJH
,I WKHUH LV QR RYHQ EHQHDWK WKH KRE SXW D QRQIODPPDEOH VHSDUDWRU
HJPHWDORUSO\ZRRG PPIURPWKHEDVHRIWKHKRE7KLVZLOO
SUHYHQWDFFHVVWRWKHEDVHRIWKHKRE
7KHGLVWDQFHIURPWKHLQWHUPHGLDWHIORRUWRWKHPDLQVFRQQHFWLRQ
IRUWKHDSSOLDQFHPXVWEHDWOHDVWPP
,QVWDOODWLRQRIDSSOLDQFH ILJ 1RWH :HDUSURWHFWLYHJORYHVWRILWWKHKRE
'HSHQGLQJRQWKHPRGHOWKHDGKHVLYHVHDOPD\EHIDFWRU\ILWWHG
,IWKLVLVWKHFDVHLWVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQGHUDQ\
FLUFXPVWDQFHVVLQFHWKHDGKHVLYHVHDOSUHYHQWVOHDNV,IWKHVHDO
KDVQRWEHHQIDFWRU\ILWWHGDSSO\LWWRWKHXQGHUVLGHRIWKHKRE
)LWWLQJWKHDSSOLDQFHRQWRWKHNLWFKHQXQLW
5HPRYHWKHFOLSVIURPWKHDFFHVVRU\EDJDQGVFUHZWKHPLQWR
WKHSRVLWLRQLQGLFDWHGVRWKDWWKH\FDQWXUQIUHHO\
,QVHUWDQGFHQWUHWKHKRE
3UHVVWKHVLGHVRIWKHKREXQWLOLWLVVXSSRUWHGDURXQGLWVHQWLUH
SHULPHWHU
7XUQWKHFOLSVDQGWLJKWHQWKHPIXOO\
7KH SRVLWLRQ RI WKH FOLSV GHSHQGV RQ KRZ WKLFN WKH ZRUN VXUIDFH
LV
'RQRWVWLFNWKHKRERQWRWKHZRUNWRSZLWKVLOLFRQH
5HPRYDORIKRE
7XUQRIIWKHDSSOLDQFH VHOHFWULFLW\DQGJDVVXSSO\
8QVFUHZWKHFOLSVDQGSURFHHGLQWKHUHYHUVHRUGHUWRLQVWDOODWLRQ
*DVFRQQHFWLRQ ILJ 7KHJDVFRQQHFWLRQPXVWEHORFDWHGLQDSRVLWLRQZKHUHWKHVWRS
WDSLVDFFHVVLEOH
7KHHQGRIWKHLQOHWFRQQHFWLRQSRLQWRIWKHJDVKREKDVDµ
WKUHDG PP WKDWDOORZVIRU
■ $IL[HGFRQQHFWLRQ
■ &RQQHFWLRQXVLQJDIOH[LEOHSLSH / PLQ PPD[ P 7KHZDWHUWLJKWVHDO VXSSOLHGPXVWEHLQVHUWHGEHWZHHQ
WKHPDQLIROGRXWOHWDQGWKHJDVVXSSO\
<RXPXVWSUHYHQWWKHSLSHIURPFRPLQJLQWRFRQWDFWZLWKPRYLQJ
SDUWVRIWKHNLWFKHQXQLW IRUH[DPSOHDGUDZHU DQGSUHYHQW
DFFHVVWRDQ\VSDFHVZKLFKPLJKWEHFRPHREVWUXFWHG
'RQRWPRYHWKH/WXEHIURPWKHIDFWRU\ILWWHGSRVLWLRQ
UHJDUGOHVVRIWKHFRQQHFWLRQW\SH
,I\RXQHHGWRPDNHDF\OLQGULFDOFRQQHFWLRQUHSODFHWKH
IDFWRU\ILWWHG/WXEHZLWKWKHRQHLQWKHDFFHVVRU\EDJ ILJ D 3OHDVHUHPHPEHUWRLQVHUWWKHVHDO
: 'DQJHURIOHDNV
,IDQ\FRQQHFWLRQLVKDQGOHGFKHFNWKHVHDO
7KHPDQXIDFWXUHULVQRWOLDEOHIRUDQ\FRQQHFWLRQOHDNLQJDIWHU
EHLQJKDQGOHG
es
Û ,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
,QGLFDFLRQHVGHVHJXULGDG
/HDODVLQVWUXFFLRQHVGHODSDUDWRDQWHVGHSURFHGHUDVX
LQVWDODFLyQ\XVR
/DVLPiJHQHVUHSUHVHQWDGDVHQHVWDVLQVWUXFFLRQHVWLHQHQ
FDUiFWHURULHQWDWLYR
(OIDEULFDQWHTXHGDH[HQWRGHWRGDUHVSRQVDELOLGDGVLQRVH
FXPSOHQODVGLVSRVLFLRQHVGHHVWHPDQXDO
(VWHDSDUDWRVHGHEHXWLOL]DU~QLFDPHQWHHQOXJDUHV
VXILFLHQWHPHQWHYHQWLODGRV1RVHGHEHFRQHFWDUDXQGLVSRVLWLYR
GHHYDFXDFLyQGHORVSURGXFWRVGHFRPEXVWLyQ
7RGRVORVWUDEDMRVGHLQVWDODFLyQFRQH[LyQUHJXODFLyQ\
DGDSWDFLyQ D RWURV WLSRV GH JDV GHEHQ VHU HIHFWXDGRV SRU XQ
WpFQLFRGHLQVWDODFLyQDXWRUL]DGRUHVSHWDQGRWRGDOD
QRUPDWLYD \ OHJLVODFLyQ DSOLFDEOHV \ ODV SUHVFULSFLRQHV GH ODV
FRPSDxtDVORFDOHVSURYHHGRUDVGHJDV\HOHFWULFLGDG6H
SRQGUiHVSHFLDODWHQFLyQDODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHVHQ
FXDQWRDODYHQWLODFLyQ
6HUHFRPLHQGDOODPDUDQXHVWUR6HUYLFLR7pFQLFRSDUDOD
DGDSWDFLyQDRWURVWLSRVGHJDV
(VWHDSDUDWRKDVLGRGLVHxDGRVRORSDUDXVRGRPpVWLFRQR
HVWDQGR SHUPLWLGR VX XVR FRPHUFLDO R SURIHVLRQDO (VWH DSDUDWR QR
SXHGH VHU LQVWDODGR HQ \DWHV R FDUDYDQDV /D JDUDQWtD ~QLFDPHQWH
WHQGUiYDOLGH]HQFDVRGHTXHVHUHVSHWHHOXVRSDUDHOTXHIXH
GLVHxDGR
$QWHVGHODLQVWDODFLyQFRPSUXHEHTXHODVFRQGLFLRQHVGH
GLVWULEXFLyQORFDOVRQFRPSDWLEOHVFRQHOUHJODMHGHODSDUDWRTXH
ILJXUD HQ OD SODFD GH FDUDFWHUtVWLFDV QDWXUDOH]D \ SUHVLyQ GHO JDV
SRWHQFLDYROWDMH $QWHV GH FXDOTXLHU DFWXDFLyQ FRUWH OD DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD \
GHJDVGHODSDUDWR
(OFDEOHGHDOLPHQWDFLyQGHEHILMDUVHDOPXHEOHSDUDHYLWDUTXH
WRTXHSDUWHVFDOLHQWHVGHOKRUQRRSODFDGHFRFFLyQ
/RV DSDUDWRV FRQ DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GHEHQ FRQHFWDUVH D WLHUUD
REOLJDWRULDPHQWH
1RPDQLSXOHHOLQWHULRUGHODSDUDWR6LHVSUHFLVROODPHDQXHVWUR
6HUYLFLR7pFQLFR
&RQH[LyQGHJDV ILJ /DWRPDGHJDVGHEHHVWDUFRORFDGDGHPRGRTXHHOJULIRGH
FLHUUHTXHGHDFFHVLEOH
(OH[WUHPRGHODFRQH[LyQGHHQWUDGDGHODSODFDGHFRFFLyQGH
JDVHVWiSURYLVWRGHXQDURVFDGH·· PP TXHSHUPLWH
■ /DFRQH[LyQUtJLGD
■ /DFRQH[LyQFRQXQWXERIOH[LEOHPHWiOLFR / PtQ P
Pi[ P ,QWHUFDOHODMXQWDGHHVWDQTXLGDGVXPLQLVWUDGD HQWUHOD
VDOLGDGHOFROHFWRU\ODDFRPHWLGDGHJDV
(YLWHHOFRQWDFWRGHOWXERFRQSDUWHVPyYLOHVGHODXQLGDGGH
HQFDVWUDPLHQWR SRUHMHPSORXQFDMyQ \HOSDVRDWUDYpVGH
HVSDFLRVTXHVHDQVXVFHSWLEOHVGHREVWUXLUVH
(QFXDOTXLHUDGHODVFRQH[LRQHVQRPXHYDQLJLUHHOFRGRGHOD
SRVLFLyQTXHVDOHGHIiEULFD
6LQHFHVLWDUHDOL]DUXQDFRQH[LyQFLOtQGULFDVXVWLWX\DHOFRGR
LQVWDODGRGHIiEULFDSRUHOGHODEROVDGHDFFHVRULRV ILJ D 1RROYLGHLQWHUFDODUODMXQWD
: £3HOLJURGHIXJD
6LPDQLSXODFXDOTXLHUFRQH[LyQFRPSUXHEHODHVWDQTXLGDG
(OIDEULFDQWHQRVHUHVSRQVDELOL]DVLDOJXQDFRQH[LyQSUHVHQWD
IXJDVWUDVKDEHUVLGRPDQLSXODGD
&RQH[LyQHOpFWULFD ILJ (VWHDSDUDWRHVGHOWLSR´<৽HOFDEOHGHHQWUDGDQRSXHGHVHU
FDPELDGRSRUHOXVXDULRVLQRSRUHO6HUYLFLR7pFQLFR6HGHEHQ
UHVSHWDUHOWLSRGHFDEOH\ODVHFFLyQPtQLPD
/DVSODFDVGHFRFFLyQVHVXPLQLVWUDQFRQXQFDEOHGH
DOLPHQWDFLyQFRQRVLQFODYLMD
/RVDSDUDWRVSURYLVWRVGHFODYLMDVRORVHGHEHQFRQHFWDUDFDMDV
GHHQFKXIHFRQWRPDGHWLHUUDGHELGDPHQWHLQVWDODGD
'HEHSUHYHUVHXQLQWHUUXSWRUGHFRUWHRPQLSRODUFRQDEHUWXUDGH
FRQWDFWR PtQ GH PP H[FHSWR HQ FRQH[LRQHV FRQ FODYLMD VL HVWD
HVDFFHVLEOHSDUDHOXVXDULR $QWHVGHODLQVWDODFLyQ
(VWH DSDUDWR FRUUHVSRQGH D OD FODVH VHJ~Q OD QRUPD (1 SDUDDSDUDWRVDJDVDSDUDWRHQFDVWUDGRHQXQPXHEOH
(OPXHEOHHQHOTXHVHLQVWDOHHODSDUDWRGHEHHVWDU
FRQYHQLHQWHPHQWHILMDGR\VHUHVWDEOH
/RV PXHEOHV SUy[LPRV DO DSDUDWR ORV UHYHVWLPLHQWRV HVWUDWLILFDGRV
\ODFRODTXHORVILMDGHEHQVHUGHPDWHULDOHVQRLQIODPDEOHV\
UHVLVWHQWHVDOFDORU
(VWHDSDUDWRQRVHSXHGHLQVWDODUVREUHQHYHUDVODYDGRUDV
ODYDYDMLOODVRVLPLODUHV
3DUDLQVWDODUODSODFDGHFRFFLyQVREUHXQKRUQRHVWHGHEHWHQHU
YHQWLODFLyQIRU]DGD
6LVHLQVWDODXQKRUQRGHEDMRGHODSODFDGHFRFFLyQHOJURVRU
PtQLPRLQGLFDGRSDUDODVXSHUILFLHGHWUDEDMRSXHGHVHUPD\RU
TXHHOLQGLFDGRHQHVWDVLQVWUXFFLRQHV2EVHUYHODVLQGLFDFLRQHV
GHODVLQVWUXFFLRQHVGHPRQWDMHGHOKRUQR
6LLQVWDODXQH[WUDFWRUWHQJDHQFXHQWDVXPDQXDOGHLQVWDODFLyQ
UHVSHWDQGRVLHPSUHODGLVWDQFLDYHUWLFDOPtQLPDDODSODFDGH
FRFFLyQ ILJ &DPELRGHOWLSRGHJDV
6L OD QRUPDWLYD GHO SDtV OR SHUPLWH HVWH DSDUDWR VH SXHGH DGDSWDU
D RWURV JDVHV YHU SODFD GH FDUDFWHUtVWLFDV /DV SLH]DV QHFHVDULDV
SDUD HOOR HVWiQ HQ OD EROVD GH WUDQVIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD VHJ~Q
PRGHOR RGLVSRQLEOHHQQXHVWUR6HUYLFLR7pFQLFR
,PSRUWDQWH $O ILQDOL]DU FRORTXH OD HWLTXHWD DGKHVLYD LQGLFDQGR HO
QXHYRWLSRGHJDVFHUFDGHODSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV
/RVSDVRVDVHJXLUVRQORVVLJXLHQWHV
$ &DPELRGHLQ\HFWRUHV ILJ 5HWLUHODVSDUULOODVWDSDVGHTXHPDGRU\GLIXVRUHV
&DPELHORVLQ\HFWRUHVXVDQGRODOODYHGLVSRQLEOHDWUDYpVGH
QXHVWURVHUYLFLRWpFQLFRFRQFyGLJR SDUDTXHPDGRUHV
GHGREOHRWULSOHOODPDFyGLJR YHUILJ WHQLHQGR
HVSHFLDO FXLGDGR HQ TXH QR VH GHVSUHQGD HO LQ\HFWRU DO UHWLUDUOR
RILMDUORHQHOTXHPDGRU
$VHJ~UHVH GH DSUHWDUORV D IRQGR SDUD JDUDQWL]DU OD HVWDQTXLGDG
(QHVWRVTXHPDGRUHVQRKD\TXHUHDOL]DUUHJODMHGHODLUH
SULPDULR
&RORTXHORVGLIXVRUHV\ODVWDSDVGHORVTXHPDGRUHVHQVXV
FRUUHVSRQGLHQWHVIXHJRV$GHPiVGHEHUiFRORFDU
DGHFXDGDPHQWHODVSDUULOODV
% 5HJODMHGHORVJULIRV ILJ &RORTXHORVPDQGRVHQODSRVLFLyQGHPtQLPR
5HWLUHORVPDQGRVGHORVJULIRV6HHQFRQWUDUiFRQXQUHWpQGH
JRPDIOH[LEOH3UHVLRQHFRQODSXQWDGHOGHVWRUQLOODGRUSDUD
DFFHGHUDOWRUQLOORGHUHJXODFLyQGHOJULIR
-DPiVGHVPRQWHHOUHWpQ/RVUHWHQHVJDUDQWL]DQOD
HVWDQTXLGDG GHO LQWHULRU GHO DSDUDWR IUHQWH D OtTXLGRV \ VXFLHGDG
TXHSXHGHQLPSHGLUVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
5HJXOHHOIXHJRPtQLPRJLUDQGRHOWRUQLOORE\SDVVPHGLDQWHXQ
GHVWRUQLOODGRUGHSXQWDSODQD
'HSHQGLHQGRGHOJDVDOTXHYD\DDDGDSWDUVXDSDUDWR YHU
WDEOD UHDOLFHODDFFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
$DSUHWDUORVWRUQLOORVE\SDVVDIRQGR
%DIORMDUORVWRUQLOORVE\SDVVKDVWDODFRUUHFWDVDOLGDGHJDVGH
ORVTXHPDGRUHV
&ORVWRUQLOORVE\SDVVGHEHQVHUFDPELDGRVSRUXQWpFQLFR
DXWRUL]DGR
'QRPDQLSXODUORVWRUQLOORVE\SDVV
&RPSUXHEHTXHDOJLUDUHOPDQGRHQWUHHOPi[LPR\HOPtQLPR
HOTXHPDGRUQRVHDSDJDQLVHFUHDUHWURFHVRGHOODPD
3UHSDUDFLyQGHOPXHEOH ILJ
+DJDXQFRUWHGHODVGLPHQVLRQHVQHFHVDULDVHQODVXSHUILFLHGH
WUDEDMR
(QVXSHUILFLHVGHWUDEDMRGHPDGHUDEDUQLFHODVVXSHUILFLHVGH
FRUWHFRQXQDFRODHVSHFLDOSDUDSURWHJHUODVGHODKXPHGDG
6LQRKD\XQKRUQRGHEDMRGHODSODFDGHFRFFLyQFRORTXHXQ
VHSDUDGRUGHPDWHULDOQRLQIODPDEOH SHMPHWDORPDGHUD
FRQWUDFKDSDGD D PPGHODEDVHGHODSODFDGHFRFFLyQ$Vt
LPSLGHHODFFHVRDODSDUWHLQIHULRUGHHVWD
/D GLVWDQFLD PtQLPD HQWUH HO VHSDUDGRU \ HO FDEOH GH DOLPHQWDFLyQ
GHEHVHUGH PP
,QVWDODFLyQGHODSDUDWR ILJ 1RWD 8VDUJXDQWHVGHSURWHFFLyQDOLQVWDODUODSODFD
6HJ~Q PRGHOR OD MXQWD DGKHVLYD SXHGH VDOLU SXHVWD GH IiEULFD 6L
HVDVtQRODTXLWHEDMRQLQJ~QFRQFHSWRODMXQWDDGKHVLYDHYLWD
ILOWUDFLRQHV6LODMXQWDQRHVWiSXHVWDGHIiEULFDSpJXHODHQHO
ERUGHLQIHULRUGHODSODFDGHFRFFLyQ
3DUDODILMDFLyQGHODSDUDWRDOPXHEOHGHHQFDVWUDPLHQWR
6DTXHODVJUDSDVGHODEROVDGHDFFHVRULRV\DWRUQtOOHODVHQOD
SRVLFLyQLQGLFDGDGHMDQGRTXHJLUHQOLEUHPHQWH
(QFDVWUH\FHQWUHODSODFDGHFRFFLyQ
3UHVLRQHVREUHVXVH[WUHPRVKDVWDTXHVHDSR\HHQWRGRVX
SHUtPHWUR
*LUHODVJUDSDV\DSULpWHODVDIRQGR
/DSRVLFLyQGHODVJUDSDVGHSHQGHGHOHVSHVRUGHODVXSHUILFLH
GHWUDEDMR
(ODSDUDWRQRGHEHSHJDUVHFRQVLOLFRQDVREUHODVXSHUILFLHGH
WUDEDMR
'HVPRQWDMHGHODSODFDGHFRFFLyQ
'HVFRQHFWHHODSDUDWRGHODVWRPDVHOpFWULFD\GHJDV
'HVDWRUQLOOHODVJUDSDV\SURFHGDGHPRGRLQYHUVRDOPRQWDMH
6LQRHQFXHQWUDDFFHVRDOWRUQLOORE\SDVVGHVPRQWHODJUDVHUD
TXHHVWiILMDGDDOUHVWRGHODSODFDGHFRFFLyQSRUXQVLVWHPDGH
WRUQLOORV3DUDUHWLUDUODSURFHGDGHOVLJXLHQWHPRGR
4XLWHWRGDVODVSDUULOODVWDSDVGHORVTXHPDGRUHVGLIXVRUHV\
PDQGRV
6XHOWHORVWRUQLOORVGHORVTXHPDGRUHV
3DUDYROYHUDPRQWDUHODSDUDWRSURFHGDGHPRGRLQYHUVRDO
GHVPRQWDMH
1XQFD GHVPRQWH HO HMH GHO JULIR ILJ (Q FDVR GH DYHUtD FDPELH
HOJULIRFRPSOHWR
fr
Þ 1RWLFHGHPRQWDJH
,QGLFDWLRQVGHVpFXULWp
/LVH]OHVLQVWUXFWLRQVGHO DSSDUHLODYDQWGHSURFpGHUjVRQ
LQVWDOODWLRQHWjVRQXWLOLVDWLRQ
/HVLPDJHVGHFHWWHQRWLFHVRQWSURSRVpHVjWLWUHLQGLFDWLI
/HIDEULFDQWHVWH[HPSWGHWRXWHUHVSRQVDELOLWpVLOHV
LQVWUXFWLRQVGHFHWWHQRWLFHQHVRQWSDVUHVSHFWpHV
&HWDSSDUHLOGRLWrWUHXWLOLVpXQLTXHPHQWGDQVGHVHQGURLWV
VXIILVDPPHQWYHQWLOpV/ DSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHFRQQHFWpjXQ
GLVSRVLWLIG pYDFXDWLRQGHVSURGXLWVGHFRPEXVWLRQ
7RXVOHVWUDYDX[G LQVWDOODWLRQGHFRQQH[LRQGHUpJODJHHW
G DGDSWDWLRQjXQDXWUHW\SHGHJD]GRLYHQWrWUHUpDOLVpVSDU
XQWHFKQLFLHQDJUppTXLGRLWUHVSHFWHUOHVQRUPHVHWOD
OpJLVODWLRQDSSOLFDEOHVDLQVLTXHOHVSUHVFULSWLRQVGHV
VRFLpWpVORFDOHVIRXUQLVVHXVHVG pOHFWULFLWpHWGHJD]/HV
GLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVTXDQWjODYHQWLODWLRQVHURQW
DWWHQWLYHPHQWUHVSHFWpHV
,OHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHDSSHODX6HUYLFH7HFKQLTXHSRXU
O DGDSWDWLRQjXQDXWUHW\SHGHJD]
&HWDSSDUHLOQ DpWpFRQoXTXHSRXUXQXVDJHGRPHVWLTXHVRQ
XVDJHFRPPHUFLDORXSURIHVVLRQQHOQ HVWHQDXFXQFDVSHUPLV
&HWDSSDUHLOQHSHXWSDVrWUHLQVWDOOpGDQVGHV\DFKWVRXGHV
FDUDYDQHV /D JDUDQWLH QH VHUD YDODEOH TXH VL O XVDJH SRXU OHTXHO LO
DpWpFRQoXDpWpUHVSHFWp
$YDQW O LQVWDOODWLRQ YpULILH] TXH OHV FRQGLWLRQV GH GLVWULEXWLRQ ORFDOH
VRQWFRPSDWLEOHVDYHFOHUpJODJHGHO DSSDUHLOTXLILJXUHVXUOD
SODTXHVLJQDOpWLTXH QDWXUHHWSUHVVLRQGXJD]SXLVVDQFH
WHQVLRQ $YDQWWRXWHLQWHUYHQWLRQFRXSH]O DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHW
GHJD]GHO DSSDUHLO
/HFkEOHG DOLPHQWDWLRQGRLWrWUHIL[pDXPHXEOHSRXUTX LOQH
WRXFKHSDVGHVSDUWLHVFKDXGHVGXIRXURXGHODSODTXHGH
FXLVVRQ
/HVDSSDUHLOVDOLPHQWpVpOHFWULTXHPHQWGRLYHQWrWUH
REOLJDWRLUHPHQWFRQQHFWpVjODWHUUH
1H PDQLSXOH] SDV O LQWpULHXU GH O DSSDUHLO /H FDV pFKpDQW DSSHOH]
QRWUH6HUYLFH7HFKQLTXH
/D GLVWDQFH HQWUH OH IDX[SODQFKHU HW OH UDFFRUGHPHQW GH O DSSDUHLO
DXVHFWHXUGRLWrWUHG DXPRLQVPP
,QVWDOODWLRQGHO DSSDUHLO ILJ 5HPDUTXH 3RXUO HQFDVWUHPHQWGHO DSSDUHLOXWLOLVHUGHVJDQWV
GHSURWHFWLRQ
6HORQ OH PRGqOH OH MRLQW DGKpVLI SHXW rWUH SODFp G XVLQH 6L F HVW OH
FDVQHOHUHWLUH]VRXVDXFXQSUpWH[WHOHMRLQWDGKpVLIpYLWHOHV
ILOWUDWLRQV6LOHMRLQWQ HVWSDVSODFpG XVLQHFROOH]OHVXUOHERUG
LQIpULHXUGHODSODTXHGHFXLVVRQ
3RXUODIL[DWLRQGHO DSSDUHLODXPHXEOHG HQFDVWUHPHQW
6RUWH]OHVDJUDIHVGHODSRFKHGHVDFFHVVRLUHVHWYLVVH]OHV
GDQVODSRVLWLRQLQGLTXpHHQOHVODLVVDQWWRXUQHUOLEUHPHQW
(QFDVWUH]HWFHQWUH]ODSODTXHGHFXLVVRQ
$SSX\H]VXUVHVH[WUpPLWpVMXVTX jFHTX HOOHV DSSXLHVXUWRXW
VRQSpULPqWUH
7RXUQH]OHVDJUDIHVHWVHUUH]OHVjIRQG
/DSRVLWLRQGHVDJUDIHVGpSHQGGHO pSDLVVHXUGHODVXUIDFHGH
WUDYDLO
,O QH IDXW SDV FROOHU O DSSDUHLO VXU OH SODQ GH WUDYDLO DYHF GX VLOLFRQH
'pPRQWDJHGHODSODTXHGHFXLVVRQ
'pEUDQFKH]O DSSDUHLOGHVSULVHVGHFRXUDQWpOHFWULTXHHWGXJD]
'pYLVVH]OHVDJUDIHVHWVXLYH]ODSURFpGXUHLQYHUVHDXPRQWDJH
%UDQFKHPHQWGHJD] ILJ /HUDFFRUGGHJD]GRLWrWUHGLVSRVpGHWHOOHVRUWHTXHOHURELQHW
G DUUrWVRLWDFFHVVLEOH
/ H[WUpPLWpGXEUDQFKHPHQWG HQWUpHGHODSODTXHGHFXLVVRQj
JD] HVW PXQLH G XQ ILOHW G XQ GHPLSRXFH PP TXL SHUPHW ■ 8QHFRQQH[LRQULJLGH
■ 8QH FRQQH[LRQ j O DLGH G XQ WX\DX IOH[LEOH PpWDOOLTXH / PLQ P
PD[ P ,O IDXW LQWHUFDOHU OH MRLQW G pWDQFKpLWp IRXUQL HQWUH OD VRUWLH
GXFROOHFWHXUHWOHUDFFRUGHPHQWGHJD]
,OIDXWpYLWHUTXHFHWX\DXWRXFKHGHVSDUWLHVPRELOHVGHO XQLWp
G HQFDVWUHPHQW SDUH[HPSOHXQWLURLU HWTX LOSDVVHjWUDYHUVGHV
HVSDFHVSRXYDQWrWUHREVWUXpV
3RXUQ LPSRUWHTXHOEUDQFKHPHQWQHERXJH]QLWRXUQH]OH
FRXGHGHODSRVLWLRQUpDOLVpHG XVLQH
6LYRXVGHYH]FUpHUXQUDFFRUGF\OLQGULTXHUHPSODFH]OHFRXGH
LQVWDOOpHQXVLQHSDUFHOXLGHODSRFKHGHVDFFHVVRLUHV ILJ D 1 RXEOLH]SDVG LQWHUFDOHUOHMRLQW
: 5LVTXHGHIXLWHV 6LYRXVPDQLSXOH]XQEUDQFKHPHQWYpULILH]VRQpWDQFKpLWp
/HIDEULFDQWQHSRXUUDrWUHWHQXUHVSRQVDEOHVLXQEUDQFKHPHQW
TXHOFRQTXHSUpVHQWHGHVIXLWHVDSUqVDYRLUpWpPDQLSXOp
$YDQWO LQVWDOODWLRQ
%UDQFKHPHQWpOHFWULTXH ILJ &HWDSSDUHLOFRUUHVSRQGjODFODVVHVHORQODQRUPH(1
SRXUOHVDSSDUHLOVjJD]DSSDUHLOHQFDVWUpGDQVXQPHXEOH
/HPHXEOHRO DSSDUHLOVHUDLQVWDOOpGRLWrWUHIL[pFRUUHFWHPHQWHW
rWUHVWDEOH
/HVPHXEOHVSURFKHVGHO DSSDUHLOOHVUHYrWHPHQWVVWUDWLILpVHWOD
FROOHTXLOHVIL[HGRLYHQWrWUHQRQLQIODPPDEOHVHWUpVLVWDQWVjOD
FKDOHXU
&HWDSSDUHLOQHSHXWSDVrWUHLQVWDOOpVXUGHVUpIULJpUDWHXUVGHV
PDFKLQHVjODYHUOHOLQJHGHVODYHYDLVVHOOHRXG DXWUHVDSSDUHLOV
VHPEODEOHV
/DWDEOHGHFXLVVRQGRLWrWUHHQFDVWUpHXQLTXHPHQWDXGHVVXV
G XQIRXUYHQWLOp
6LXQIRXUHVWHQFDVWUpVRXVODWDEOHGHFXLVVRQO pSDLVVHXUGX
SODQGHWUDYDLOSHXWrWUHVXSpULHXUHjO pSDLVVHXUPLQLPDOH
VSpFLILpHGDQVFHWWHQRWLFH5HVSHFWH]OHVFRQVLJQHVGHODQRWLFH
GHPRQWDJHGXIRXU
6LXQHKRWWHDVSLUDQWHHVWLQVWDOOpHLOIDXWSUHQGUHHQFRPSWHOHV
REVHUYDWLRQVGHVRQPDQXHOG LQVWDOODWLRQHWUHVSHFWHUWRXMRXUV
XQH GLVWDQFH YHUWLFDOH PLQLPXP SDU UDSSRUW j OD SODTXH GH FXLVVRQ
ILJ &HWDSSDUHLOHVWGXW\SH´<µOHFkEOHG HQWUpHQHSHXWSDVrWUH
UHPSODFpSDUO XWLOLVDWHXUPDLVSDUOH6HUYLFH7HFKQLTXH/HW\SH
GHFkEOHHWODVHFWLRQPLQLPXPGRLYHQWrWUHUHVSHFWpV
/HV SODTXHV GH FXLVVRQ VRQW IRXUQLHV DYHF XQ FkEOH G DOLPHQWDWLRQ
DYHFRXVDQVEURFKHGHILFKHPkOH
/HVDSSDUHLOVPXQLVG XQHEURFKHQHSHXYHQWrWUHUDFFRUGpVTX j
GHVERvWLHUVGHILFKHPkOHDYHFXQHSULVHGHWHUUHG€PHQW
LQVWDOOpH
,OIDXWLQVWDOOHUXQLQWHUUXSWHXUGHFRXSXUHRPQLSRODLUHDYHF
RXYHUWXUHGHFRQWDFWG DXPRLQV PP VDXISRXUGHV
EUDQFKHPHQWVjILFKHPkOHVLFHWWHGHUQLqUHHVWDFFHVVLEOHSDU
O XWLOLVDWHXU 3UpSDUDWLRQGXPHXEOH ILJ
(IIHFWXH]XQHGpFRXSHVXUODVXUIDFHGHWUDYDLOVHORQOHV
GLPHQVLRQVQpFHVVDLUHV
3RXUGHVVXUIDFHVGHWUDYDLOHQERLVYHUQLVVH]OHVVXUIDFHVGH
GpFRXSHDYHFXQHFROOHVSpFLDOHSRXUOHVSURWpJHUGHO KXPLGLWp
6 LOQ \DSDVGHIRXUVRXVODSODTXHGHFXLVVRQLQVWDOOH]XQ
VpSDUDWHXU GH PDWpULDX QRQ LQIODPPDEOH PpWDO RX FRQWUHSODTXp j PPGHODEDVHGHODSODTXHGHFXLVVRQ&HODpYLWHDLQVLTXH
ODFKDOHXUQHVHUpSDQGHYHUVODSDUWLHLQIpULHXUH
&KDQJHPHQWGXW\SHGHJD]
6LODUpJOHPHQWDWLRQGXSD\VOHSHUPHWFHWDSSDUHLOSHXWrWUH
DGDSWpjG DXWUHVJD] YRLUSODTXHVLJQDOpWLTXH /HVSLqFHV
QpFHVVDLUHVSRXUFHODVHWURXYHQWGDQVODSRFKHWWHGH
WUDQVIRUPDWLRQIRXUQLH VHORQOHPRGqOH RXGLVSRQLEOHDXSUqVGH
QRWUH6HUYLFH7HFKQLTXH
,PSRUWDQW ­ODILQSODFH]O pWLTXHWWHDXWRFROODQWHHQLQGLTXDQWOH
QRXYHDXW\SHGHJD]SUqVGHODSODTXHVLJQDOpWLTXH
/HVSDVjVXLYUHVRQWOHVVXLYDQWV
$ &KDQJHPHQWGHVLQMHFWHXUV ILJ 5HWLUH]OHVJULOOHVOHVFRXYHUFOHVGHEU€OHXUHWOHVGLIIXVHXUV
&KDQJH] OHV LQMHFWHXUV HQ XWLOLVDQW OD FOp GLVSRQLEOH UpI DXSUqVGHQRWUH6HUYLFHWHFKQLTXH SRXUEU€OHXUVGRXEOHRX
WULSOH IODPPH UpI YRLU ILJ HQ IDLVDQW SDUWLFXOLqUHPHQW
DWWHQWLRQ j QH SDV GpORJHU O LQMHFWHXU HQ OH UHWLUDQW RX HQ OH IL[DQW
DXEU€OHXU
3UHQH]VRLQGHOHVIL[HUjIRQGSRXUJDUDQWLUO·pWDQFKpLWp
&HVEU€OHXUVQHUHTXLqUHQWDXFXQUpJODJHGHO DLUSULPDLUH
3ODFH] OHV GLIIXVHXUV HW OHV FRXYHUFOHV GHV EU€OHXUV VXU OHXUV IHX[
FRUUHVSRQGDQWV,OIDXGUDpJDOHPHQWSODFHUDGpTXDWHPHQWOHV
JULOOHV
% 5pJODJHGXURELQHWGHJD] ILJ 5pJOH]ODPDQHWWHGHFRPPDQGHVXUODSRVLWLRQODSOXVSHWLWH
5HWLUH]ODPDQHWWHGHFRPPDQGHGHVURELQHWVGHJD]8QH
EDJXHG pWDQFKpLWpHQFDRXWFKRXFDSSDUDvW$SSX\H]DYHFOD
SRLQWHGXWRXUQHYLVSRXUDFFpGHUjODYLVGHUpJODJHGXURELQHW
GHJD]
1H UHWLUH] MDPDLV O DQQHDX G pWDQFKpLWp / DQQHDX G pWDQFKpLWp
HPSrFKH OHV OLTXLGHV HW OHV SRXVVLqUHV GH SpQpWUHU j O LQWpULHXU GH
O DSSDUHLOFHTXLHQWUDYHUDLWVRQERQIRQFWLRQQHPHQW
5pJOH]OHIHXPLQLPXPHQWRXUQDQWODYLVE\SDVVjO DLGHG XQ
WRXUQHYLVjSRLQWHSODWH
(Q IRQFWLRQ GX W\SH GH JD] DXTXHO YRXV DGDSWHUH] YRWUH DSSDUHLO
FIWDEOHDX UpDOLVH]O DFWLRQFRUUHVSRQGDQWH
$VHUUH]OHVYLVE\SDVVjIRQG
% GHVVHUUH] OHV YLV E\SDVV MXVTX j REWHQLU OD VRUWLH FRUUHFWH GH
JD]GHVEU€OHXUV
&OHVYLVE\SDVVGRLYHQWrWUHFKDQJpHVSDUXQWHFKQLFLHQ
DJUpp
'QHPDQLSXOH]SDVOHVYLVE\SDVV
$VVXUH]YRXV TXH OH EU€OHXU QH V pWHLQW SDV ORUVTXH YRXV WRXUQH]
ODPDQHWWHGHFRPPDQGHHQWUHODSRVLWLRQODSOXVpOHYpHHWOD
SOXVEDVVHHWTX DXFXQUHWRXUGHIODPPHQHVHSURGXLW
6LYRXVQHWURXYH]SDVO DFFqVjODYLVE\SDVVGpPRQWH]OD
OqFKHIULWHTXLHVWIL[pHDXUHVWHGHODSODTXHGHFXLVVRQSDUXQ
V\VWqPHGHYLV3RXUODUHWLUHUSURFpGH]GHODPDQLqUHVXLYDQWH
ÑWH]WRXVOHVJULOOHVFRXYHUFOHVGHVEU€OHXUVGLIIXVHXUVHW
ERXWRQVGHFRPPDQGH
'HVVHUUH]OHVYLVGHVEU€OHXUV
3RXUUHPRQWHUO DSSDUHLOVXLYH]ODSURFpGXUHLQYHUVHDX
GpPRQWDJH
1HGpPRQWH]MDPDLVO D[HGXURELQHWGHJD] ILJ (QFDV
G HQGRPPDJHPHQWLOIDXWUHPSODFHUOHURELQHWGHJD]FRPSOHW
hu
á6]HUHOpVL~WPXWDWy
%L]WRQViJLHOŌtUiVRN
%HV]HUHOpVpVKDV]QiODWHOŌWWROYDVVDHOD]XWDVtWiVRNDW
$KDV]QiODWLXWDVtWiVEDQV]HUHSOŌNpSHNWiMpNR]WDWyMHOOHJŦHN
$Np]LN|Q\YXWDVtWiVDLQDNILJ\HOPHQNtYOKDJ\iVDHVHWpQD
J\iUWyWVHPPLO\HQIHOHOŌVVpJQHPWHUKHOL
(]DNpV]OpNNL]iUyODJPHJIHOHOŌHQV]HOOŌ]ŌKHO\LVpJHNEHQ
KDV]QiOKDWy1HNDSFVROMDDNpV]OpNHWpJpVWHUPpNHN
HOWiYROtWiViUDV]ROJiOyEHUHQGH]pVKH]
$ EHV]HUHOpVVHO EHN|WpVVHO EHiOOtWiVVDO pV PiV WtSXV~ Ji]UD
YDOy iWiOOtWiVVDO NDSFVRODWRV V]HUHOpVW PHJIHOHOŌHQ NpS]HWW pV
DV]HUHOpVEHQMiUWDVV]DNHPEHUQHNNHOOYpJH]QLHD]
pUYpQ\EHQ OpYŌ V]DEiO\RN pV D KHO\L Ji] pV iUDPV]ROJiOWDWyN
HOŌtUiVDLQDNEHWDUWiViYDO$V]HOOŌ]pVUHYRQDWNR]y
HOŌtUiVRNUDNLHPHOWILJ\HOPHWNHOOIRUGtWDQL
0iVWtSXV~Ji]UDYDOyiWiOOtWiVHVHWpQNpUMNKRJ\IRUGXOMRQ
YHYŌV]ROJiODWXQNKR]
(]WDNpV]OpNHWNL]iUyODJKi]WDUWiVEDQW|UWpQŌKDV]QiODWUD
WHUYH]WpN.HUHVNHGHOPLpVQDJ\]HPLKDV]QiODWDQHP
PHJHQJHGHWW$NpV]OpNHWWLORVMDFKWRQYDJ\ODNyNRFVLEDQ
]HPEHKHO\H]QL$MyWiOOiVNL]iUyODJUHQGHOWHWpVV]HUŦKDV]QiODW
HVHWpQpUYpQ\HV
h]HPEHKHO\H]pVHOŌWWHOOHQŌUL]QLNHOOKRJ\DKHO\L
Ji]V]ROJiOWDWiVPHJIHOHOHDNpV]OpNPŦV]DNLDGDWODSRQ
IHOWQWHWHWWEHiOOtWiVDLQDN Ji]IDMWiMDpVQ\RPiVDWHOMHVtWPpQ\
IHV]OWVpJ 0LHOŌWWEiUPLO\HQV]HUHOpVLPXQNiEDNH]GHQHYiODVV]DOHD
NpV]OpNHWDJi]pVHOHNWURPRVKiOy]DWUyO
$] iUDPHOOiWiVW EL]WRVtWy NiEHOW D E~WRUUD NHOO HUŌVtWHQL KRJ\ D] QH
pUKHVVHQDVWŌYDJ\DIŌ]ŌODSIRUUyUpV]HLKH]
$]HOHNWURPRVKiOy]DWKR]FVDWODNR]WDWRWWNpV]OpNHNI|OGHOpVpW
N|WHOH]ŌHQHONHOOYpJH]QL
1HQ\~OMRQDNpV]OpNEHOVHMpEH+DV]NVpJHVKtYMD
YHYŌV]ROJiODWXQNDW
h]HPEHKHO\H]pVHOŌWW
(]DNpV]OpNDJi]NpV]OpNHNUHYRQDWNR]y(1HV
V]DEYiQ\V]HULQWLRV]WiO\EDVRURODQGyE~WRUEDEHpStWHWW
NpV]OpN
$E~WRUDPHO\EHDNpV]OpNHWV]HUHOLOHJ\HQVWDELOpV
UHQGHONH]]HQDPHJIHOHOŌU|J]tWpVHNNHO
$NpV]OpNN|UQ\H]HWpEHQOpYŌE~WRURNDUpWHJHOWPXQNDODSpVD
UpWHJHNHWU|J]tWŌUDJDV]WyOHJ\HQKŌiOOypVQHPJ\~OpNRQ\
DQ\DJEyO
$NpV]OpNQHPV]HUHOKHWŌKŦWŌUHPRVyJpSUHPRVRJDWyJpSUH
YDJ\KDVRQOyEHUHQGH]pVUH
$IŌ]ŌODSRWFVDNV]HOOŌ]ŌYHOUHQGHONH]ŌVWŌI|OpV]DEDG
EHpStWHQL
+D D IŌ]ŌIHOOHW DOi VWŌ NHUO EHpStWpVUH D PXQNDODS YDVWDJViJD
W~OOpSKHWL D] ~WPXWDWyEDQ PHJDGRWW PLQLPiOLV YDVWDJViJRW 9HJ\H
ILJ\HOHPEHDVWŌV]HUHOpVL~WPXWDWyMiQDNXWDVtWiVDLW
3iUDHOV]tYyIHOV]HUHOpVHNRUN|YHVVHDQQDNV]HUHOpVL~WPXWDWyMiW
pVWDUWVDEHDPLQLPiOLVWiYROViJRWDEHUHQGH]pVpVDIŌ]ŌODS
N|]|WW iEUD $E~WRUHOŌNpV]tWpVH iEUD
9iJMRQHJ\PHJIHOHOŌPpUHWŦQ\tOiVWDPXQNDDV]WDOIHOOHWpEH
)iEyONpV]OWPXQNDIHOOHWHVHWpQNHQMHEHDYiJiVLIHOOHWHW
VSHFLiOLVODNNDODPHO\YpGDQHGYHVVpJWŌO
+DDIŌ]ŌODSDODWWQHPWDOiOKDWyVWŌKHO\H]]HQHOHJ\QHP
J\~OpNRQ\HOYiODV]WyHOHPHW SOIpPYDJ\IXUQpUOHPH]W
PPUH D IŌ]ŌODS DODSMiWyO ÌJ\ PHJDNDGiO\R]]D D KR]]iIpUpVW D
IŌ]ŌODSDOVyUpV]pKH]
$]HOYiODV]WyODSpVDNpV]OpNKiOy]DWLFVDWODNR]yMDN|]|WWL
WiYROViJOHJDOiEEPPOHJ\HQ
$NpV]OpN]HPEHKHO\H]pV iEUD
8WDVtWiV $IŌ]ŌIHOOHWEHpStWpVHNRUYLVHOMHQYpGŌNHV]W\ŦW
$NpV]OpNWtSXViWyOIJJŌHQD]|QWDSDGyW|PtWpVOHKHWJ\iULODJ
IHOV]HUHOW(]HVHWEHQVHPPLNpSSHQQHWiYROtWVDHOPLYHOD]
|QWDSDGyW|PtWpVPHJDNDGiO\R]]DDEHV]LYiUJiVW+DDW|PtWpV
QHPJ\iULODJIHOV]HUHOWHUŌVtWVHIHODIŌ]ŌODSDOVySHUHPpUH
$NpV]OpNE~WRUEDW|UWpQŌU|J]tWpVpKH]
9HJ\H NL D SiQWRNDW D WDUWR]pNRN ]DFVNyMiEyO PDMG iOOtWVD D]RNDW
DMHO]HWWSR]tFLyED~J\KRJ\OD]iQIRURJMDQDN
+HO\H]]HHOpVLJD]tWVDEHDIŌ]ŌODSRW
1\RPMDOHIHOpDIŌ]ŌODSV]pOHLW~J\KRJ\D]DWHOMHVIHOOHWpUH
WiPDV]NRGMRQ
+~]]DPHJDSiQWRNDWpVMyOV]RUtWVDEHŌNHW
$SiQWRNKHO\]HWHIJJDPXQNDDV]WDOYDVWDJViJiWyO
$NpV]OpNHWQHUDJDVV]DV]LOLNRQQDODPXQNDODSUD
$IŌ]ŌODSNLV]HUHOpVH
9iODVV]DOHDNpV]OpNHWDJi]pVHOHNWURPRVKiOy]DWUyO
2OGMDPHJDSiQWRNFVDYDUMDLWPDMGYpJH]]HHODEHV]HUHOpV
PŦYHOHWHLWIRUGtWRWWVRUUHQGEHQ
*i]FVDWODNR]WDWiV iEUD
$Ji]FVDWODNR]iVW~J\NHOOHOKHO\H]QLKRJ\D]iUyFVDS
KR]]iIpUKHWŌOHJ\HQ
$Ji]FVŌDJi]IŌ]ŌODSKR]HJ\µ PP PHQHWHOW
N|Q\|NNHOFVDWODNR]LN$N|Q\|NOHKHWŌYpWHV]L
■ $PHUHYFVDWODNR]WDWiVW
■ $KDMOpNRQ\IpPFVŌYHOW|UWpQŌFVDWODNR]WDWiVW KRVV] PLQ P
PD[ P 6]HUHOMHDPHOOpNHOWYt]iOOyW|PtWpVW DJi]FVŌNLPHQHWH
pVDJi]FVDWODNR]iVN|]p
hJ\HOMHQ KRJ\ D FVŌ pV D NRQ\KDE~WRU PR]Jy UpV]HL SpOGiXO ILyN
QHpULQWNH]KHVVHQHNHJ\PiVVDOpVDFVŌQHKDODGMRQNHUHV]WO
RO\DQUpV]HNHQDPHO\HNPR]JiViWDNDGiO\R]KDWMD
(J\LN FVDWODNR]iVWtSXV HVHWpQ VH PR]GtWVD HO pV QH LV KDMOtWVD HO
DN|Q\|NFV|YHW DEEyODKHO\]HWEŌODKRJ\DQD]DJ\iUEyO
NLNHUOW
+DKHQJHUHVFVDWODNR]iVUDYDQV]NVpJFVHUpOMHNLDJ\iULODJ
EHV]HUHOWN|Q\|NFV|YHWDWDUWR]pNRN]DFVNyMiEDQWDOiOKDWyYDO
D iEUD 1HIHOHGNH]]HQPHJDW|PtWpVEHKHO\H]pVpUŌO
: ÉUDPWpVYHV]pO\H
0LXWiQPyGRVtWRWWDYDODPHO\LNFVDWODNR]iVWHOOHQŌUL]]HD
V]LJHWHOpVW
$J\iUWyQHPYiOODOIHOHOŌVVpJHWKDYDODPHO\LNFVDWODNR]iVQiO
V]LYiUJiVOpSIHOPLXWiQPyGRVtWRWWiNDFVDWODNR]iVW
(OHNWURPRVFVDWODNR]WDWiV iEUD
$NpV]OpN<WtSXV~DKiOy]DWLNiEHOWWLORVDIHOKDV]QiOyQDN
NLFVHUpOQLH]WFVDNDYHYŌV]ROJiODWYpJH]KHWLHO9HJ\H
ILJ\HOHPEHDNiEHOWtSXViWpVDV]NVpJHVPLQLPiOLV
NHUHV]WPHWV]HWHW
$IŌ]ŌODSRNKR]MiUyiUDPHOOiWiVWEL]WRVtWyNiEHONpWIpOHOHKHW
RO\DQDPHO\UHQGHONH]LNFVDWODNR]yGXJyYDOLOORO\DQDPHO\QHP
$FVDWODNR]yGXJyYDOHOOiWRWWNpV]OpNHNHWNL]iUyODJPHJIHOHOŌ
I|OGHOpVVHOUHQGHONH]ŌFVDWODNR]yDOM]DWKR]V]DEDGFVDWODNR]WDWQL
*RQGRVNRGQLNHOOHJ\PLQGHQIi]LVWPHJV]DNtWyIŌNDSFVROy
IHOV]HUHOpVpUŌO DPHO\ PLQ PPHV UpVW KDJ\ D] pULQWNH]ŌN N|]|WW
NLYpYHKDDIHOKDV]QiOyUHQGHONH]pVpUHiOOHJ\NRQQHNWRUpVD
FVDWODNR]iVH]HQNHUHV]WOW|UWpQLN $Ji]WtSXViQDNPHJYiOWR]WDWiVD
+DD]DGRWWRUV]iJEDQpUYpQ\EHQOpYŌV]DEiO\RNHQJHGLND
NpV]OpNPiVWtSXV~Ji]RNNDOLV]HPHOWHWKHWŌ OiVGDPŦV]DNL
DGDWODSRW $]iWDODNtWiVKR]V]NVpJHVHOHPHNDPHOOpNHOW
FVRPDJEDQ WDOiOKDWyN D NpV]OpN WtSXViWyO IJJŌHQ $ FVRPDJ D
YHYŌV]ROJiODWQiOLVEHV]HUH]KHWŌ
)RQWRV 9pJO KHO\H]]H HO D] ~M Ji]WtSXVW MHO|OŌ |QWDSDGyV FtPNpW
DPŦV]DNLDGDWODSN|]HOpEHQ
$N|YHWNH]ŌOpSpVHNHWNHOOYpJUHKDMWDQL
$ )~YyNiNFVHUpMH iEUD (PHOMHOHDURVWpO\RNDWD]pJŌNIHGHOpWYDODPLQWD]pJŌIHMHNHW
&VHUpOMHNLDI~YyNiNDWDYHYŌV]ROJiODWXQNRQEHV]HUH]KHWŌ
NXOFV NyGV]iPNpWpVKiURPVRURVpJŌNHVHWpQ
VHJtWVpJpYHO OiVGD iEUiW NO|QILJ\HOPHWIRUGtWYD
DUUDKRJ\D]pJŌIHMUŌOYDOyHOWiYROtWiVDNRUYDJ\RGDW|UWpQŌ
U|J]tWpVHNRUDI~YyNDQHYiOMRQV]pW
$V]LYiUJiVPHJDNDGiO\R]iVDpUGHNpEHQEL]RQ\RVRGMRQPHJ
DUUyOKRJ\WHOMHVHQEHFVDYDUWDDI~YyNiNDW
(]HQpJŌNHVHWpQQHPV]NVpJHVDSULPHUOHYHJŌEHiOOtWiVD
+HO\H]]HDI~YyNiNDWpVD]pJŌNIHGHOpWDPHJIHOHOŌKHO\UH$
URVWpO\RNDWLVKHO\H]]HHOPHJIHOHOŌHQ
% $Ji]FVDSRNEHiOOtWiVD iEUD $NH]HOŌJRPERNDWiOOtWVDDOHJDODFVRQ\DEEIRNR]DWUD
9HJ\HOHDNH]HOŌJRPERNDWDJi]FVDSRNUyO0HJMHOHQLNHJ\
UXJDOPDV JXPLW|PtWpV (J\ FVDYDUK~]y KHJ\pYHO Q\RPMD PHJ D
Ji]FVDSEHiOOtWyFVDYDUMiW
6RKDQHYHJ\HNLDW|PtWŌJ\ŦUŦW$W|PtWŌJ\ŦUŦN
PHJDNDGiO\R]]iN KRJ\ IRO\DGpN YDJ\ V]HQQ\H]ŌGpV NHUOM|Q D
NpV]OpNEHOVHMpEHDPLEHIRO\iVROKDWQiDQQDN
PŦN|GŌNpSHVVpJpW
ÉOOtWVD EH D OHJNLVHEE IRNR]DWRW ~J\ KRJ\ HJ\ ODSRV FVDYDUK~]y
VHJtWVpJpYHOHOIRUJDWMDDE\SDVVFVDYDUW
$WWyOIJJŌHQKRJ\PLO\HQWtSXV~Ji]]DOIRJMD]HPHOWHWQLD
NpV]OpNHW OiVG WiEOi]DW YpJH]]H HO D N|YHWNH]Ō PŦYHOHWHN
HJ\LNpW
$+~]]DPHJWHOMHVHQDE\SDVVFVDYDURNDW
%+~]]DPHJDE\SDVVFVDYDURNDW~J\KRJ\D]pJŌNEH
PHJIHOHOŌPHQQ\LVpJŦJi]MXVVRQ
& $ E\SDVV FVDYDURNDW PHJIHOHOŌHQ NpS]HWW V]DNHPEHUUHO NHOO
NLFVHUpOWHWQL
'1HQ\~OMRQDE\SDVVFVDYDURNKR]
(OOHQŌUL]]HKRJ\D]pJŌQHPDOV]LNHNLLOOHWYHDOiQJQHP
FVDSHYLVV]DPLN|]EHQDNH]HOŌJRPERWDOHJDODFVRQ\DEEpV
OHJPDJDVDEEIRNR]DWN|]|WWHOIRUJDWMD
+DQHPIpUKR]]iDE\SDVVFVDYDUKR]V]HUHOMHOHD]VtUIRJy
WiOFiWDPHO\HWFVDYDURNVHJtWVpJpYHOU|J]tWHWWHNDIŌ]ŌODSKR]$
OHV]HUHOpVWDN|YHWNH]ŌPyGRQYpJH]]H
9HJ\HOHD]pJŌNIHGHOHLWDURVWpO\RNDWpVDNDSFVROyNDW
2OGMDPHJD]pJŌNFVDYDUMDLW
$]VtUIRJyWiOFDYLVV]DV]HUHOpVpKH]YpJH]]HHODOHV]HUHOpV
PŦYHOHWHLWIRUGtWRWWVRUUHQGEHQ
6RKDQHV]HUHOMHOHDJi]FVDSWHQJHO\pW iEUD 6pUOpVHVHWpQ
DWHOMHVJi]FVDSRWNLNHOOFVHUpOQL
it
â ,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
,QGLFD]LRQLGLVLFXUH]]D
/HJJHUHDWWHQWDPHQWHOHLVWUX]LRQLGHOO DSSDUHFFKLRSULPDGL
SURFHGHUHDOO LQVWDOOD]LRQHHDOO XVR
/HLPPDJLQLUDSSUHVHQWDWHLQTXHVWHLVWUX]LRQLKDQQRFDUDWWHUH
RULHQWDWLYR
,OFRVWUXWWRUHGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLPDQFDWD
RVVHUYDQ]DGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHPDQXDOH
/ DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHXWLOL]]DWRVRORLQOXRJKL
VXIILFLHQWHPHQWHYHQWLODWL1RQGHYHHVVHUHFROOHJDWRDXQ
GLVSRVLWLYRGLHVSXOVLRQHGHLSURGRWWLGLFRPEXVWLRQH
7XWWH OH RSHUD]LRQL GL LQVWDOOD]LRQH FRQQHVVLRQH UHJROD]LRQH
HDGDWWDPHQWRDGDOWULWLSLGLJDVGHYRQRHVVHUHHIIHWWXDWHGD
XQWHFQLFRGLLQVWDOOD]LRQHDXWRUL]]DWRQHOULVSHWWRGHOOD
QRUPDWLYDHGHOODOHJLVOD]LRQHDSSOLFDELOLQRQFKpGHOOH
SUHVFUL]LRQLGHOOHVRFLHWjORFDOLGLIRUQLWXUDGLJDVHG
HOHWWULFLWj)DUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHGLVSRVL]LRQL
DSSOLFDELOLLQPDWHULDGLYHQWLOD]LRQH
3HUO DGDWWDPHQWRDGDOWULWLSLGLJDVVLFRQVLJOLDGLULYROJHUVL
DOQRVWURVHUYL]LRWHFQLFR
4XHVWRDSSDUHFFKLRqVWDWRFRQFHSLWRHVFOXVLYDPHQWHSHUXVR
GRPHVWLFRQRQqFRQVHQWLWRO XVRDVFRSLFRPPHUFLDOLR
SURIHVVLRQDOL4XHVWRDSSDUHFFKLRQRQSXzHVVHUHLQVWDOODWRLQ
\DFKWRFDPSHU/DJDUDQ]LDKDYDOLGLWjVRORLQFDVRYHQJD
ULVSHWWDWRO XWLOL]]RSHUFXLqVWDWRFRQFHSLWR
3ULPD GHOO LQVWDOOD]LRQH YHULILFDUH FKH OH FRQGL]LRQL GL GLVWULEX]LRQH
ORFDOHVLDQRFRPSDWLELOLFRQODUHJROD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLR
LQGLFDWDWDUJDLGHQWLILFDWLYD WLSRHSUHVVLRQHGHOJDVSRWHQ]D
WHQVLRQH 3ULPDGLHIIHWWXDUHTXDOVLDVLRSHUD]LRQHVFROOHJDUH
O DOLPHQWD]LRQHHOHWWULFDHO DOLPHQWD]LRQHGHOJDV
GHOO DSSDUHFFKLR
,OFDYRGLDOLPHQWD]LRQHGHYHHVVHUHILVVDWRDOPRELOHSHUHYLWDUH
FKHWRFFKLSDUWLFDOGHGHOIRUQRRGHOSLDQRGLFRWWXUD
*OL DSSDUHFFKL FRQ DOLPHQWD]LRQH HOHWWULFD GHYRQR HVVHUH FROOHJDWL
REEOLJDWRULDPHQWHDWHUUD
1RQPDQLSRODUHO LQWHUQRGHOO DSSDUHFFKLR2YHQHFHVVDULR
FRQWDWWDUHLOQRVWUR6HUYL]LR7HFQLFR
3ULPDGHOO LQVWDOOD]LRQH
4XHVWRDSSDUHFFKLRULHQWUDQHOODFODVVHGHOODQRUPD(1
SHUJOLDSSDUHFFKLDJDVDSSDUHFFKLRLQFDVVDWRLQXQPRELOH
,OPRELOHLQFXLVLLQVWDOODO DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUH
RSSRUWXQDPHQWHILVVDWRHGHYHHVVHUHVWDELOH
, PRELOL YLFLQL DOO DSSDUHFFKLR L ULYHVWLPHQWL VWUDWLILFDWL H OD FROOD FRQ
FXLVRQRILVVDWLGHYRQRHVVHUHFRVWLWXLWLGDPDWHULDOHQRQ
LQILDPPDELOHHUHVLVWHQWHDOFDORUH
4XHVWRDSSDUHFFKLRQRQSXzHVVHUHLQVWDOODWRVXIULJRULIHUL
ODYDWULFLODYDVWRYLJOLHRHOHWWURGRPHVWLFLVLPLOL
,OSLDQRGLFRWWXUDSXzHVVHUHLQVWDOODWRHVFOXVLYDPHQWHVRSUDXQ
IRUQRYHQWLODWR
6HVLLQVWDOODXQIRUQRVRWWRLOSLDQRGLFRWWXUDORVSHVVRUHGHO
SLDQR GL ODYRUR SXz VXSHUDUH OR VSHVVRUH PLQLPR ULFKLHVWR LQGLFDWR
LQTXHVWRPDQXDOH3UHVWDUHDWWHQ]LRQHDOOHDYYHUWHQ]HSUHVHQWL
QHOOHLVWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLRGHOIRUQR
6HVLLQVWDOODXQHVWUDWWRUHIDUHULIHULPHQWRDOUHODWLYRPDQXDOHGL
LQVWDOOD]LRQHPDQWHQHQGRVHPSUHXQDGLVWDQ]DYHUWLFDOHPLQLPD
GDOSLDQRGLFRWWXUD ILJ 3UHSDUD]LRQHGHOPRELOH ILJ (IIHWWXDUHXQWDJOLRGHOOHGLPHQVLRQLQHFHVVDULHVXOSLDQRGL
ODYRUR
6XLSLDQLGLODYRURLQOHJQRULILQLUHOHVXSHUILFLGLWDJOLRFRQXQD
FROODVSHFLDOHSHUSURWHJJHUOHGDOO XPLGLWj
6H VRWWR LO SLDQR GL FRWWXUD QRQ F q IRUQR FROORFDUH XQ VHSDUDWRUH GL
PDWHULDOHQRQLQILDPPDELOH DGHVPHWDOORRFRPSHQVDWR D
PPGDOODEDVHGHOSLDQRGLFRWWXUD,QWDOPRGRVHQH
LPSHGLVFHO DFFHVVRDOODSDUWHLQIHULRUH
/DGLVWDQ]DGHOGRSSLRIRQGRGDOFROOHJDPHQWRHOHWWULFR
GHOO DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHGLDOPHQRPP
,QVWDOOD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLR ILJ $YYHUWHQ]D 3HULOPRQWDJJLRGHOSLDQRGLFRWWXUDXVDUHJXDQWL
SURWHWWLYL
$VHFRQGDGHOPRGHOORODJXDUQL]LRQHDGHVLYDSXzHVVHUH
DSSOLFDWDLQIDEEULFD,QWDOFDVRQRQULPXRYHUODSHUQHVVXQ
PRWLYRODJXDUQL]LRQHDGHVLYDHYLWDOHLQILOWUD]LRQL6HOD
JXDUQL]LRQHQRQqDSSOLFDWDLQIDEEULFDLQFROODUODVXOERUGR
LQIHULRUHGHOSLDQRGLFRWWXUD
3HULOILVVDJJLRGHOO DSSDUHFFKLRDOPRELOHGLLQFDVVR
(VWUDUUHOHJUDIIHGDOVDFFKHWWRGHJOLDFFHVVRULHDYYLWDUOHQHOOD
SRVL]LRQHLQGLFDWDODVFLDQGRFKHJLULQROLEHUDPHQWH
,QFDVVDUHHFHQWUDUHLOSLDQRGLFRWWXUD
3UHPHUHVXLERUGLILQRDGDSSRJJLDUHSHUIHWWDPHQWHWXWWRLO
SHULPHWUR
*LUDUHOHJUDIIHHVWULQJHUOHDIRQGR
/DSRVL]LRQHGHOOHJUDIIHGLSHQGHGDOORVSHVVRUHGHOSLDQRGL
ODYRUR
/ DSSDUHFFKLRQRQGHYHHVVHUHLQFROODWRFRQLOVLOLFRQHDOSLDQRGL
ODYRUR
6PRQWDJJLRGHOSLDQRGLFRWWXUD
6FROOHJDUH O DSSDUHFFKLR GDOOH SUHVH HOHWWULFKH H GDOO DWWDFFR GHO JDV
6YLWDUHOHJUDIIHHVHJXLUHLQPRGRLQYHUVRODSURFHGXUDGL
PRQWDJJLR
$FFHUWDUVLFKHUXRWDQGRODPDQRSRODGLFRPDQGRWUDLOOLYHOOR
PDVVLPR H TXHOOR PLQLPR LO EUXFLDWRUH QRQ VL VSHQJD H QRQ YL VLD
ULWRUQRGLILDPPD
6H QRQ VL ULHVFH DG DFFHGHUH DOOD YLWH GL E\SDVV VPRQWDUH OD SDUWH
VXSHULRUHGHOSLDQRGLFRWWXUDILVVDWDDOUHVWRGHOSLDQRGLFRWWXUD
GDXQVLVWHPDGLYLWL3HUULPXRYHUODSURFHGHUHFRPHVHJXH
7RJOLHUHWXWWHOHJULJOLHLFRSHUFKLGHLEUXFLDWRULLGLIIXVRULHOH
PDQRSROH
5LPXRYHUHOHYLWLGHLEUXFLDWRUL
3HUULPRQWDUHO DSSDUHFFKLRLQYHUWLUHODSURFHGXUDGL
VPRQWDJJLR
1RQVPRQWDUHPDLO DVVHGHOOHYDOYROHGHOJDV )LJ ,QFDVRGL
GDQQHJJLDPHQWR q QHFHVVDULR VRVWLWXLUH FRPSOHWDPHQWH OD YDOYROD
GHOJDV
$WWDFFRGHOJDV ILJ ,OUDFFRUGRGHOJDVGHYHHVVHUHGLVSRVWRLQPRGRFKHLOUXELQHWWR
VLDDFFHVVLELOH
/ HVWUHPLWjGHOODFRQQHVVLRQHGLLQJUHVVRGHOSLDQRGLFRWWXUDD
JDVqGRWDWDGLILOHWWDWXUDGD·· PP FKHFRQVHQWH
■ ,OFROOHJDPHQWRULJLGR
■ ,OFROOHJDPHQWRFRQWXERIOHVVLELOHPHWDOOLFR / PLQ P
PD[ P ,QVHULUHODJXDUQL]LRQHGLWHQXWD LQGRWD]LRQHIUDO XVFLWD
GHOFROOHWWRUHHLOUDFFRUGRGHOJDV
(YLWDUHLOFRQWDWWRGHOWXERFRQSDUWLPRELOLGHOO XQLWjG LQFDVVR DG
HVHPSLR XQ FDVVHWWR H QRQ HIIHWWXDUH LO SDVVDJJLR GHOOR VWHVVR LQ
VSD]LVRJJHWWLDSRVVLELOLRVWUX]LRQL
,QTXDOVLDVLFRQQHVVLRQH QRQPXRYHUHQpJLUDUHLOJRPLWRGDOOD
SRVL]LRQHVWDELOLWDLQIDEEULFD
1HOFDVRLQFXLRFFRUUDUHDOL]]DUHXQDFRQQHVVLRQHFLOLQGULFD
VRVWLWXLUHLOJRPLWRPRQWDWRLQIDEEULFDFRQTXHOORIRUQLWRQHO
VDFFKHWWRGHJOLDFFHVVRUL ILJ D 1RQVFRUGDUVLGLLQWHUFDODUHODJXDUQL]LRQH
: 3HULFRORGLIXJKH
6HVLPDQLSRODTXDOXQTXHWLSRGLUDFFRUGRYHULILFDUQHODWHQXWD
,OIDEEULFDQWHGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLFRQQHVVLRQL
FKHSUHVHQWLQRIXJKHGRSRODPDQLSROD]LRQHGHOOHVWHVVH
nl
é ,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
9HLOLJKHLGVDDQZLM]LQJHQ
&RQQHVVLRQHHOHWWULFD ILJ 4XHVWRDSSDUHFFKLRqGHOWLSR´<µ,OFDYRGLLQJUHVVRQRQSXz
HVVHUH FDPELDWR GDOO XWHQWH PD VROR GDO 6HUYL]LR 7HFQLFR 2FFRUUH
LQIDWWLULVSHWWDUHLOWLSRGLFDYRHODVH]LRQHPLQLPD
, SLDQL GL FRWWXUD YHQJRQR IRUQLWL GRWDWL GL FDYR GL DOLPHQWD]LRQH FRQ
RVHQ]DVSLQDHOHWWULFD
*OLDSSDUHFFKLPXQLWLGLVSLQDGHYRQRHVVHUHFROOHJDWLVROWDQWRD
SUHVHHOHWWULFKHFRQSUHVDGLWHUUDGHELWDPHQWHLQVWDOODWH
3UHYHGHUHXQVH]LRQDWRUHRQQLSRODUHFRQDSHUWXUDGLFRQWDWWRGL
DOPHQR PP WUDQQHFKHSHULFROOHJDPHQWLDVSLQDVHO XWHQWH
SXzDFFHGHUYL &DPELRGHOWLSRGLJDV
6HODQRUPDWLYDGHOSDHVHORFRQVHQWHTXHVWRDSSDUHFFKLRSXz
HVVHUHDGDWWDWRDGDOWULWLSLGLJDV YWDUJDLGHQWLILFDWLYD ,
FRPSRQHQWLQHFHVVDULDTXHVWDRSHUD]LRQHVLWURYDQRQHOODERUVD
NLWGLFRQYHUVLRQHLQGRWD]LRQH DVHFRQGDGHOPRGHOOR R
GLVSRQLELOHSUHVVRLOQRVWUR6HUYL]LR7HFQLFR
,PSRUWDQWH$OWHUPLQHDSSOLFDUHO HWLFKHWWDDGHVLYDLQGLFDQGRLO
QXRYRWLSRGLJDVDFFDQWRDOODWDUJDLGHQWLILFDWLYD
3URFHGHUHFRPHLQGLFDWRGLVHJXLWR
$ 6RVWLWX]LRQHGHJOLLQLHWWRUL ILJ 5LPXRYHUHOHJULJOLHLFRSHUFKLGHOEUXFLDWRUHHLGLIIXVRUL
6RVWLWXLUHJOLLQLHWWRULXVDQGRODFKLDYHGLVSRQLELOHSUHVVRLO
QRVWUR6HUYL]LR7HFQLFRFRGLFH SHULEUXFLDWRUL
DGRSSLDRWULSODILDPPD YHGHUHILJXUD IDFHQGRSDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQHFKHO LQLHWWRUHQRQVLGLVWDFFKLTXDQGRWROWRRILVVDWR
DOEUXFLDWRUH
$VVLFXUDUVLGLVHUUDUOLDIRQGRSHUJDUDQWLUQHODWHQXWD
,QTXHVWLEUXFLDWRULQRQqQHFHVVDULRHIIHWWXDUHODUHJROD]LRQH
GHOO DULDSULPDULD
&ROORFDUHLGLIIXVRULHLFRSHUFKLGHLEUXFLDWRULVXLFRUULVSRQGHQWL
IXRFKL6LVWHPDUHFRUUHWWDPHQWHOHJULJOLH
% ,PSRVWD]LRQHGHOOHYDOYROHGHOJDV ILJ 3RUWDUHODPDQRSRODGLFRPDQGRVXOOLYHOORSLEDVVR
5LPXRYHUHOHPDQRSROHGLFRPDQGRGDOOHYDOYROHGHOJDV
&RPSDUHXQDWHQXWDGLJRPPDIOHVVLELOH3UHPHUHFRQODSXQWD
GHOFDFFLDYLWHSHUDFFHGHUHDOODYLWHGLUHJROD]LRQHGHOODYDOYROD
GHOJDV
1RQULPXRYHUHPDLO DQHOORGLWHQXWD*OLDQHOOLGLWHQXWD
HYLWDQRFKHSHQHWULQRLOLTXLGLHORVSRUFRDOO LQWHUQR
GHOO DSSDUHFFKLRHYHQWXDOLWjFKHSRWUHEEHFRPSURPHWWHUQHLO
IXQ]LRQDPHQWR
5HJRODUHLOIXRFRPLQLPRJLUDQGRODYLWHGLE\SDVVFRQXQ
FDFFLDYLWHDSXQWDSLDWWD
$ VHFRQGD GHO JDV XWLOL]]DWR GDOO DSSDUHFFKLR Y WDEHOOD DJLUH
GLFRQVHJXHQ]D
$VWULQJHUHDIRQGROHYLWLGLE\SDVV
% DOOHQWDUH OH YLWL GL E\SDVV ILQR DOOD FRUUHWWD UHJROD]LRQH GHO JDV
LQXVFLWDGDLEUXFLDWRUL
&OHYLWLGLE\SDVVGHYRQRHVVHUHVRVWLWXLWHGDXQWHFQLFR
DXWRUL]]DWR
'QRQPDQLSRODUHOHYLWLGLE\SDVV
/HHVGHLQVWUXFWLHVYDQKHWDSSDUDDWDOYRUHQVRYHUWHJDDQWRWGH
LQVWDOODWLHHQKHWJHEUXLNHUYDQ
'HDIEHHOGLQJHQGLHELMGH]HDDQZLM]LQJHQVWDDQDIJHGUXNW]LMQ
VOHFKWVWHURULsQWDWLH
'HIDEULNDQWLVYULMYDQHONHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGLQGLHQGH
EHVFKLNNLQJHQYDQGH]HKDQGOHLGLQJQLHWQDJHOHHIGZRUGHQ
'LWDSSDUDDWPDJDOOHHQJHEUXLNWZRUGHQLQYROGRHQGH
JHYHQWLOHHUGHUXLPWHV+HWPDJQLHWZRUGHQDDQJHVORWHQRSHHQ
LQULFKWLQJYRRUGHDIYRHUYDQYHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ
$OOHZHUN]DDPKHGHQEHWUHIIHQGHLQVWDOODWLHDIVWHOOLQJHQ
DDQSDVVLQJDDQHHQDQGHUJDVW\SHPRHWHQZRUGHQ
XLWJHYRHUGGRRUHHQEHNZDDPLQVWDOODWHXUZDDUELMDOOH
WRHSDVEDUH QRUPHQ HQ ZHWJHYLQJ HQ GH YRRUVFKULIWHQ YDQ GH
ORNDOHJDVHQHOHNWULFLWHLWVPDDWVFKDSSLMHQPRHWHQZRUGHQ
QDJHOHHIG(UZRUGWPHWQDPHJHOHWRSGHYRRUVFKULIWHQPHW
EHWUHNNLQJWRWYHQWLODWLH
9RRU GH DDQSDVVLQJ DDQ HHQ DQGHU JDVW\SH UDGHQ ZLM DDQ RP
RQ]H7HFKQLVFKH'LHQVWWHEHOOHQ
'LW DSSDUDDW LV XLWVOXLWHQG EHVWHPG YRRU KXLVKRXGHOLMN JHEUXLN +HW
LVQLHWWRHJHVWDDQKHWWHJHEUXLNHQYRRUSURIHVVLRQHOHRI
FRPPHUFwHOHGRHOHLQGHQ+HWDSSDUDDWPDJQLHWLQMDFKWHQRI
FDUDYDQVZRUGHQJHwQVWDOOHHUG'HJDUDQWLHJHOGWDOOHHQZDQQHHU
KHWDSSDUDDWRSGHMXLVWHZLM]HZRUGWJHEUXLNW
&RQWUROHHUYyyUGHLQVWDOODWLHRIGHYRRUZDDUGHQYDQORNDOH
GLVWULEXWLH FRPSDWLEHO ]LMQ PHW GH DIVWHOOLQJ YDQ KHW DSSDUDDW GLH LV
DDQJHJHYHQRSKHWJHJHYHQVSODDWMH DDUGHQGUXNYDQKHWJDV
YHUPRJHQYROWDJH 6OXLWYyyUHONHKDQGHOLQJGHVWURRPHQJDVWRHYRHUYDQKHW
DSSDUDDWDI
'HYRHGLQJVNDEHOPRHWZRUGHQYDVWJHPDDNWLQKHWPHXEHOVWXN
RP WH YRRUNRPHQ GDW GH]H FRQWDFW PDDNW PHW GH JHGHHOWHV YDQ GH
RYHQRIYDQGHNRRNSODDWGLHZDUPZRUGHQ
$SSDUDWHQPHWVWURRPWRHYRHUPRHWHQYHUSOLFKWJHDDUGZRUGHQ
0DQLSXOHHUGHELQQHQ]LMGHYDQKHWDSSDUDDWQLHW7HOHIRQHHU
LQGLHQQRGLJRQ]H7HFKQLVFKH'LHQVW
9yyUGHLQVWDOODWLH
'LW DSSDUDDW EHKRRUW WRW NODVVH YROJHQV GH QRUP (1 YRRU
JDVDSSDUDWHQDSSDUDDWLQJHERXZGLQHHQPHXEHO
+HWPHXEHOVWXNZDDULQKHWDSSDUDDWJHwQVWDOOHHUGZRUGWPRHWRS
GHMXLVWHZLM]HEHYHVWLJG]LMQHQVWDELHOVWDDQ
0HXEHOVGLHLQGHEXXUWYDQKHWDSSDUDDWVWDDQGHJHODDJGH
EHNOHGLQJHQHQGHOLMPZDDUPHHGH]HJHSODNW]LMQPRHWHQ
QLHWRQWYODPEDDUHQKLWWHEHVWHQGLJ]LMQ
'LWDSSDUDDWNDQQLHWJHwQVWDOOHHUGZRUGHQRSNRHONDVWHQ
ZDVPDFKLQHVYDDWZDVVHUVRIGHUJHOLMNH
'HNRRNSODDWPDJDOOHHQERYHQHHQJHYHQWLOHHUGHRYHQZRUGHQ
LQJHERXZG
:RUGWRQGHUGHNRRNSODDWHHQRYHQLQJHERXZGGDQNDQGHGLNWH
YDQKHWZHUNEODGGHPLQLPDDOYHUHLVWHGLNWHLQGH]H
JHEUXLNVDDQZLM]LQJRYHUVFKULMGHQ1HHPGHDDQZLM]LQJHQLQGH
LQVWDOODWLHKDQGOHLGLQJELMGHRYHQLQDFKW
$OVXHHQDI]XLJNDSLQVWDOOHHUWGRHGDWGDQYROJHQVGH
LQVWDOODWLHKDQGOHLGLQJHQKRXGDOWLMGGHPLQLPDOHYHUWLFDOHDIVWDQG
WRWGHNRRNSODDWDDQ ILJ 9RRUEHUHLGLQJYDQKHWPHXEHO DIE %UHQJHHQLQVQLMGLQJDDQYDQGHQRGLJHDIPHWLQJHQRSKHW
ZHUNYODN
9HUQLVYRRUKRXWHQZHUNYODNNHQGHVQLMYODNNHQPHWHHQVSHFLDOH
OLMPRPGH]HWHEHVFKHUPHQWHJHQYRFKW
3ODDWVLQGLHQHU]LFKJHHQRYHQEHYLQGWRQGHUGHNRRNSODDWHHQ
VFKHLGLQJVVWXNYDQQLHWRQWYODPEDDUPDWHULDDO EYPHWDDORI
JHODDJG KRXW RS PP YDQ GH EDVLV YDQ GH NRRNSODDW =R ZRUGW
WRHJDQJYHUPHGHQWRWGHRQGHU]LMGHKLHUYDQ
'HDIVWDQGYDQKHWWXVVHQVFKRWWRWGHHOHNWULVFKHDDQVOXLWLQJYDQ
KHWDSSDUDDWGLHQWPLQVWHQVPPWHEHGUDJHQ
%HODQJULMN3ODDWVWHQVORWWHGHVWLFNHUGLHKHWQLHXZHJDVW\SH
DDQGXLGWGLFKWELMKHWJHJHYHQVSODDWMH
9ROJRQGHUVWDDQGHVWDSSHQRS
$ 9HUYDQJHQYDQGHLQVSXLWHUV DIE 9HUZLMGHUGHURRVWHUVKRHGMHVHQYHUVSUHLGHUV
9HUYDQJ GH LQVSXLWHUV PHW GH VOHXWHO GLH EHVFKLNEDDU LV YLD RQ]H
WHFKQLVFKH GLHQVW PHW FRGH YRRU EUDQGHUV PHW GXEEHOH
RIGULHGXEEHOHYODPFRGH ]LH$IE =RUJGDWGH
LQVSXLWHUQLHWORVUDDNWELMKHWYHUZLMGHUHQRIEHYHVWLJHQKLHUYDQ
RSGHEUDQGHU
'UDDLGH]HJRHGDDQRPGHOHNGLFKWKHLGWHJDUDQGHUHQ
9RRU GH]H EUDQGHUV GLHQW GH DIVWHOOLQJ YDQ GH SULPDLUH OXFKW QLHW
WHZRUGHQXLWJHYRHUG
3ODDWV GH YHUVSUHLGHUV HQ GH KRHGMHV RS GH RYHUHHQVWHPPHQGH
SLWWHQ'HURRVWHUVPRHWHQERYHQGLHQQDDUEHKRUHQJHSODDWVW
ZRUGHQ
% ,QVWHOOLQJYDQGHJDVNUDQHQ $IE %HGLHQLQJVNQRSLQGHNOHLQVWHVWDQG]HWWHQ
%HGLHQLQJVNQRSYDQGHJDVNUDQHQDIQHPHQ(UYHUVFKLMQWHHQ
IOH[LEHOHUXEEHUHQDIGLFKWLQJVULQJ0HWGHSXQWYDQGH
VFKURHYHQGUDDLHURSGHLQVWHOVFKURHIYDQGHJDVNUDDQGUXNNHQ
'HDIGLFKWLQJVULQJQRRLWDIQHPHQ'HDIGLFKWLQJVULQJHQ
YRRUNRPHQGDWHUYORHLVWRIRIYXLOLQKHWELQQHQVWHYDQKHW
DSSDUDDWNRPWZDWHHQQDGHOLJHLQYORHGRSGHZHUNLQJNDQ
KHEEHQ
6WHOGHPLQLPXPVWDQGDIGRRUGHE\SDVVERXWWHGUDDLHQPHW
HHQVFKURHYHQGUDDLHUPHWHHQYODNNHSXQW
9RHUDIKDQNHOLMNYDQKHWJDVZDDUDDQXZDSSDUDDWDDQJHSDVW
]DOZRUGHQ]LHWDEHO RQGHUVWDDQGHKDQGHOLQJXLW
$GUDDLGHE\SDVVERXWHQKHOHPDDODDQ
%PDDNGHE\SDVVERXWHQORVWRWGHFRUUHFWHJDVXLWODDWYDQGH
EUDQGHUV
&GHE\SDVVERXWHQPRHWHQZRUGHQYHUYDQJHQGRRUHHQ
EHYRHJGH7HFKQLVFKH'LHQVW
'PDQLSXOHHUGHE\SDVVERXWHQQLHW
'UDDLW X DDQ GH EHGLHQLQJVNQRS WXVVHQ GH KRRJVWH HQ GH ODDJVWH
VWDQG]RUJHUGDQYRRUGDWGHEUDQGHUQLHWXLWJDDWHQHUJHHQ
WHUXJVODJYDQYODPPHQSODDWVYLQGW
9LQGW X GH WRHJDQJ WRW GH E\SDVV ERXW QLHW ERXZ GH YHWSRW XLW GLH
EHYHVWLJGLVDDQGHUHVWYDQGHNRRNSODDWPHWHHQV\VWHHPYDQ
VFKURHYHQ *D RP GH]H WH YHUZLMGHUHQ RS RQGHUVWDDQGH ZLM]H WH
ZHUN
9HUZLMGHUDOOHURRVWHUVKRHGMHVYHUVSUHLGHUVHQNQRSSHQ
0DDNGHERXWHQYDQGHEUDQGHUVORV
*D RP KHW DSSDUDDW WHUXJ LQ WH ERXZHQ RS RPJHNHHUGH ZLM]H WH
ZHUNGDQELMGHGHPRQWDJH
1RRLW GH DV YDQ GH JDVNUDDQ GHPRQWHUHQ $IE ,V GH JDVNUDDQ
EHVFKDGLJGGDQPRHWKLMYROOHGLJZRUGHQYHUYDQJHQ
,QVWDOODWLHYDQKHWDSSDUDDW DIE $DQZLM]LQJ %LMKHWLQERXZHQYDQGHNRRNSODDWGLHQWX
YHLOLJKHLGVKDQGVFKRHQHQWHGUDJHQ
$IKDQNHOLMNYDQKHWPRGHONDQGH]HOINOHYHQGHSDNNLQJDOLQGH
IDEULHN]LMQJHSODDWVW$OVGDW]RLVYHUZLMGHUGH]HGDQLQJHHQ
JHYDOGH]HOINOHYHQGHSDNNLQJYRRUNRPWILOWUDWLHV$OVGHSDNNLQJ
QLHW LQ IDEULHN LV JHSODDWVW SODN GH]H GDQ DDQ GH RQGHUUDQG YDQ GH
NRRNSODDW
9RRUGHEHYHVWLJLQJYDQKHWDSSDUDDWDDQKHWLQERXZPHXEHO
+DDOGHNOHPPHQXLWGH]DNPHWDFFHVVRLUHVHQVFKURHIGH]H
YDVWLQGHDDQJHGXLGHVWDQG]RUJGDWGH]HYULMGUDDLHQ
%RXZGHNRRNSODDWLQHQFHQWUHHUGH]H
'UXNRSGHXLWHLQGHQWRWGDWGHSODDWRSGHKHOHRPWUHNVWHXQW
'UDDLGHNOHPPHQKHOHPDDODDQ
'HVWDQGYDQGHNOHPPHQLVDIKDQNHOLMNYDQGHGLNWHYDQKHW
ZHUNYODN
+HWDSSDUDDWPDJQLHWPHWVLOLFRQHQNLWRSKHWZHUNEODGZRUGHQ
YDVWJHOLMPG
8LWERXZYDQGHNRRNSODDW
6OXLWKHWDSSDUDDWDIYDQGHHOHNWULFLWHLWVHQJDVDDQVOXLWLQJ
'UDDL GH NOHPPHQ ORV HQ JD RS RPJHNHHUGH ZHUNZLM]H WH ZHUN DOV
ELMGHPRQWDJH
*DVDDQVOXLWLQJ ILJ 'HJDVDDQVOXLWLQJPRHW]RDDQJHOHJG]LMQGDWGHDIVOXLWNUDDQ
WRHJDQNHOLMNLV
+HW XLWHLQGH YDQ GH LQODDWFROOHFWRU YDQ GH JDVNRRNSODDW LV YRRU]LHQ
YDQHHQVFKURHIGUDDGYDQ·· PP 0HWGH]H
VFKURHIGUDDGLVPRJHOLMN
■ (HQVWDUUHYHUELQGLQJ
■ $DQVOXLWLQJPHWHHQPHWDOHQIOH[LEHOHVODQJ / PLQ P
PD[ P 9RHJGHELMJHOHYHUGHDIGLFKWSDNNLQJ LQWXVVHQGHXLWODDW
YDQKHWVSUXLWVWXNHQGHJDVDDQVOXLWLQJ
9HUPLMGGDWGH]HVODQJFRQWDFWPDDNWPHWGHEHZHHJEDUH
RQGHUGHOHQYDQGHHHQKHLGZDDULQGHNRRNSODDWLVLQJHERXZG
HHQODGHELMYRRUEHHOG RIGDWKLMGRRUUXLPWHVORRSWGLHYHUVWRSW
NXQQHQUDNHQ
%LMEHLGHYHUELQGLQJHQGLHQWXHUYRRUWH]RUJHQ KHWNQLHVWXNQLHW
WHEHZHJHQRIWHGUDDLHQ WHQRS]LFKWHYDQGHVWDQGZDDULQKLM
YDQXLWGHIDEULHNNRPW
,QGLHQ X HHQ FLOLQGULVFKH DDQVOXLWLQJ PRHW PDNHQ YHUYDQJ GDQ KHW
GRRUGHIDEULHNJHwQVWDOOHHUGHNQLHVWXNGRRUGDWXLWGH]DNPHW
DFFHVVRLUHV DIE D 9HUJHHWQLHWRPGHSDNNLQJLQWHYRHJHQ
: /HNJHYDDU
,QGLHQHHQDDQVOXLWLQJJHPDQLSXOHHUGZRUGWFRQWUROHHUGH
OHNGLFKWKHLG
'HIDEULNDQWLVQLHWDDQVSUDNHOLMNDOVHHQDDQVOXLWLQJOHNNHQ
YHUWRRQWQDGDWGH]HJHPDQLSXOHHUGLV
pl
ë ,QVWUXNFMDPRQWDŰX
:VND]yZNLGRW\F]ĉFHEH]SLHF]HĿVWZD
(OHNWULVFKHDDQVOXLWLQJ ILJ 'LWDSSDUDDWLVYDQKHWW\SH´<µGHLQYRHUNDEHOPDJQLHW
YHUYDQJHQZRUGHQGRRUGHJHEUXLNHUPDDUGRRUGH7HFKQLVFKH
'LHQVW +HW W\SH NDEHO HQ GH PLQLPXPGRRUVQHGH GLHQHQ WH ZRUGHQ
JHUHVSHFWHHUG
'HNRRNSODWHQZRUGHQJHOHYHUGPHWHHQYRHGLQJVNDEHOPHWRI
]RQGHUVWHNNHU
$SSDUDWHQ GLH YRRU]LHQ ]LMQ YDQ HHQ VWHNNHU PRJHQ DOOHHQ RS HHQ
JRHGJHDDUGVWRSFRQWDFWZRUGHQDDQJHVORWHQ
(UPRHWHHQRPQLSRODLUHRQGHUEUHNLQJVVFKDNHODDUYRRU]LHQ
ZRUGHQPHWHHQPLQLPDOHFRQWDFWRSHQLQJYDQ PP EHKDOYHELM
HHQ VWHNNHUDDQVOXLWLQJ LQGLHQ GH]H JHPDNNHOLMN EHUHLNEDDU LV YRRU
GHJHEUXLNHU 9HUDQGHULQJYDQJDVW\SH
,QGLHQGHQRUPYDQKHWODQGKHWWRHODDWPDJGLWDSSDUDDW
DDQJHSDVWZRUGHQDDQDQGHUHJDVVHQ ]LHJHJHYHQVSODDWMH 'H
KLHUYRRUEHQRGLJGHRQGHUGHOHQEHYLQGHQ]LFKLQKHWJHOHYHUGH
RPYRUPLQJVSDNNHW DIKDQNHOLMNYDQKHWPRGHO +HWSDNNHWLV
EHVFKLNEDDUELMRQ]HWHFKQLVFKHGLHQVW
3U]HGSU]\VWĉSLHQLHPGRLQVWDODFMLLXŰ\WNRZDQLDXU]ĉG]HQLD
QDOHŰ\]DSR]QDþVLę]LQVWUXNFMĉ
,OXVWUDFMHSU]HGVWDZLRQHZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLPDMĉFKDUDNWHU
RULHQWDF\MQ\
3URGXFHQWQLHSRQRVLMDNLHMNROZLHNRGSRZLHG]LDOQRŔFLZ
SU]\SDGNXJG\]DOHFHQLD]DZDUWHZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLQLH
EęGĉSU]HVWU]HJDQH
7RXU]ĉG]HQLHSRZLQQRE\þXŰ\WNRZDQHZ\ãĉF]QLHZPLHMVFDFK
SRVLDGDMĉF\FKRGSRZLHGQLĉZHQW\ODFMę1LHQDOHŰ\SRGãĉF]Dþ
XU]ĉG]HQLDGRVSU]ęWXVãXŰĉFHJRGRXVXZDQLDSURGXNWyZ
VSDODQLD
:V]\VWNLHF]\QQRŔFL]ZLĉ]DQH]LQVWDODFMĉSRGãĉF]HQLHP
UHJXODFMĉLGRVWRVRZDQLHPXU]ĉG]HQLDGRLQQ\FKURG]DMyZ
JD]XSRZLQQ\E\þZ\NRQ\ZDQHSU]H]XSUDZQLRQHJR
LQVWDODWRUDVHUZLVXWHFKQLF]QHJR]JRGQLH]RERZLĉ]XMĉF\PL
QRUPDPLLSU]HSLVDPLRUD]]DU]ĉG]HQLDPLORNDOQ\FK
GRVWDZFyZHQHUJLLHOHNWU\F]QHMLJD]X1DOHŰ\]ZUyFLþ
V]F]HJyOQĉXZDJęQDRERZLĉ]XMĉFHSU]HSLV\Z]DNUHVLH
ZHQW\ODFML
:FHOXGRVWRVRZDQLDXU]ĉG]HQLDGR]DVLODQLDLQQ\PL
URG]DMDPLJD]X]DOHFDVLęNRQWDNW]QDV]\P6HUZLVHP
7HFKQLF]Q\P
8U]ĉG]HQLH]RVWDãR]DSURMHNWRZDQHZ\ãĉF]QLHGRXŰ\WNX
GRPRZHJRQLHGR]ZRORQHMHVWMHJRXŰ\WNRZDQLHZ
]DVWRVRZDQLDFKKDQGORZ\FKOXESURIHVMRQDOQ\FK1LHQDOHŰ\
LQVWDORZDþXU]ĉG]HQLDQDMDFKWDFKDQLZSU]\F]HSDFK
NHPSLQJRZ\FK*ZDUDQFMDEęG]LHZDŰQDZ\ãĉF]QLHZSU]\SDGNX
SU]HVWU]HJDQLDSU]HZLG]LDQHJRVSRVREXXŰ\WNRZDQLDXU]ĉG]HQLD
3U]HGLQVWDODFMĉXU]ĉG]HQLDQDOHŰ\XSHZQLþVLęŰHSDUDPHWU\
JD]X L SUĉGX NWyUH Vĉ GRVWDUF]DQH SU]H] ORNDOQ\FK GRVWDZFyZ Vĉ
]JRGQH]SDUDPHWUDPLUHJXODFMLXU]ĉG]HQLD]QDMGXMĉF\PLVLęQD
WDEOLF]FH]QDPLRQRZHM URG]DMLFLŔQLHQLHJD]XPRFQDSLęFLH 3U]HGZ\NRQDQLHPMDNLHMNROZLHNF]\QQRŔFLQDOHŰ\RGFLĉþ
]DVLODQLHHOHNWU\F]QHLGRSã\ZJD]XGRXU]ĉG]HQLD
3U]HZyG ]DVLODMĉF\ SRZLQLHQ ]RVWDþ SU]\PRFRZDQ\ GR XU]ĉG]HQLD
ZWHQVSRVyEDE\]DSRELHFMHJR]HWNQLęFLX]JRUĉF\PLF]ęŔFLDPL
SLHNDUQLNDOXESã\W\NXFKHQNL
8U]ĉG]HQLDNRU]\VWDMĉFH]]DVLODQLDHOHNWU\F]QHJRSRZLQQ\
RERZLĉ]NRZRSRVLDGDþX]LHPLHQLH
1LH QDOHŰ\ Z\NRQ\ZDþ ŰDGQ\FK F]\QQRŔFL ZH ZQęWU]X XU]ĉG]HQLD
:UD]LHSRWU]HE\QDOHŰ\VNRQWDNWRZDþVLę]QDV]\P6HUZLVHP
7HFKQLF]Q\P
3U]HG]DLQVWDORZDQLHP
8U]ĉG]HQLHVSHãQLDZ\PRJLNODV\]JRGQLH]QRUPĉ(1
GRW\F]ĉFĉXU]ĉG]HĿJD]RZ\FKXU]ĉG]HQLHGR]DEXGRZ\
0HEHO Z NWyU\P ]RVWDQLH ]DLQVWDORZDQH XU]ĉG]HQLH SRZLQLHQ E\þ
RGSRZLHGQLR]DPRFRZDQ\LVWDELOQ\
0HEOH]QDMGXMĉFHVLęZSREOLŰXXU]ĉG]HQLDSRNU\FLD]ODPLQDWX
RUD]NOHMXŰ\ZDQ\GRLFK]DPRFRZDQLDSRZLQQ\E\þZ\NRQDQH]
PDWHULDãyZQLHSDOQ\FKLRGSRUQ\FKQDZ\VRNĉWHPSHUDWXUę
8U]ĉG]HQLHQLHPRŰHE\þLQVWDORZDQHQDORGyZNDFKSUDONDFK
]P\ZDUNDFKOXESRGREQ\PVSU]ęFLH
3ã\Wę JU]HZF]ĉ PRŰQD ]DPRQWRZDþ Z\ãĉF]QLH QDG SLHNDUQLNLHP ]
ZHQW\ODFMĉ
-HŰHOL SRG Sã\Wĉ JU]HZF]ĉ ]DPRQWRZDQ\ EęG]LH SLHNDUQLN JUXERŔþ
EODWXURERF]HJRPRŰHE\þZLęNV]DQLŰZ\PDJDQDJUXERŔþ
PLQLPDOQDZQLQLHMV]HMLQVWUXNFML3U]HVWU]HJDþZVND]yZHN
]DZDUW\FKZLQVWUXNFMLPRQWDŰXSLHNDUQLND
:SU]\SDGNXLQVWDODFMLZ\FLĉJXNXFKHQQHJRQDOHŰ\SU]HVWU]HJDþ
]DOHFHĿ]DZDUW\FKZMHJRLQVWUXNFMLPRQWDŰXL]DFKRZDþ]DZV]H
PLQLPDOQĉRGOHJãRŔþZSLRQLHRGSã\W\NXFKHQNL U\V 3U]\JRWRZDQLHPHEOD U\V ,QVWDODFMDXU]ĉG]HQLD U\V :VND]yZND 3RGF]DVPRQWDŰXSã\W\JU]HZF]HMXŰ\ZDþUęNDZLF
RFKURQQ\FK
:]DOHŰQRŔFLRGPRGHOXXU]ĉG]HQLDXV]F]HONDVDPRSU]\OHSQD
PRŰH ]RVWDþ SU]\PRFRZDQD IDEU\F]QLH 1LH QDOHŰ\ MHM ZyZF]DV Z
ŰDGQ\PZ\SDGNX]GHMPRZDþSRQLHZDŰXV]F]HOND
VDPRSU]\OHSQD]DSRELHJDVĉF]HQLX-HŰHOLXV]F]HONDQLH]RVWDãD
]DãRŰRQDIDEU\F]QLHQDOHŰ\MĉQDNOHLþQDGROQ\PEU]HJXSã\W\
NXFKHQNL
:FHOX]DPRFRZDQLDXU]ĉG]HQLDZPHEOX
:\MĉþXFKZ\W\]WRUHENL]DNFHVRULDPLLSU]\NUęFLþZH
ZVND]DQ\PSRãRŰHQLXWDNE\PRJã\VZRERGQLHVLęREUDFDþ
:VXQĉþSã\WęNXFKHQNLLXVWDZLþFHQWUDOQLHZZ\FLęFLXPHEOD
3U]\FLVQĉþ EU]HJL Sã\W\ NXFKHQNL Z WHQ VSRVyE DE\ FDã\P VZRLP
REZRGHPVSRF]\ZDãDQDSRGVWDZLH
2EUyFLþXFKZ\W\LGRFLVQĉþMHGRNRĿFD
3RãRŰHQLHXFKZ\WyZ]DOHŰ\RGJUXERŔFLEODWX
8U]ĉG]HQLDQLHZROQRPRFRZDþQDEODFLHURERF]\P]DSRPRFĉ
VLOLNRQX
2GãĉF]\þXU]ĉG]HQLHRGSUĉGXLRGFLĉþGRSã\ZJD]X
2GNUęFLþXFKZ\W\LZ\NRQDþF]\QQRŔFLPRQWDŰXZRGZURWQHM
NROHMQRŔFL
3RGãĉF]DQLHJD]X U\V 8U]ĉG]HQLHQDOHŰ\ZWDNLVSRVyESRGãĉF]\þGRJD]XDE\
]DSHZQLRQ\E\ãGRVWęSGRNXUNDRGFLQDMĉFHJRGRSã\ZJD]X
=DNRĿF]HQLHNROHNWRUDZHMŔFLRZHJRSã\W\NXFKHQNLJD]RZHMMHVW
Z\SRVDŰRQHZ]ãĉF]HNRODQNRZH]JZLQWHPRZ\PLDU]H··
PP NWyUHXPRŰOLZLD
■ 6]W\ZQHSRãĉF]HQLH
3RGãĉF]DQLHSUĉGX U\V -HVWWRXU]ĉG]HQLHW\SX´<µSU]HZyGZHMŔFLRZ\QLHPRŰHE\þ
Z\PLHQLDQ\SU]H]XŰ\WNRZQLNDOHF]Z\ãĉF]QLHSU]H]6HUZLV
7HFKQLF]Q\1DOHŰ\]DFKRZDþRGSRZLHGQLURG]DMSU]HZRGXRUD]
PLQLPDOQ\SU]HNUyM
3ã\W\NXFKHQNLVĉGRVWDUF]DQHZUD]]SU]HZRGHP]DVLODQLD
]DRSDWU]RQ\PZHZW\F]NęOXEEH]QLHM
8U]ĉG]HQLDZ\SRVDŰRQHZHZW\F]NęPRŰQDSRGãĉF]DþZ\ãĉF]QLH
GR SXV]HN ] JQLD]GNLHP SRVLDGDMĉF\FK SUDZLGãRZR ]DLQVWDORZDQH
X]LHPLHQLH
1DOHŰ\SDPLęWDþRZLHORELHJXQRZ\PZ\ãĉF]QLNXRGFLQDMĉF\P
]DVLODQLH ] SU]\QDMPQLHM PLOLPHWURZ\P RGVWęSHP VW\NRZ\P QLH
GRW\F]\SRGãĉF]HQLD]DSRPRFĉZW\F]NLJG\MHVWRQDGRVWęSQD
GODXŰ\WNRZQLND =PLDQDURG]DMXJD]X
:\NRQDþZEODFLHZ\FLęFLHRSRGDQ\FKZ\PLDUDFK
:EODWDFKZ\NRQDQ\FK]GUHZQDQDOHŰ\SRZOHFSRZLHU]FKQLH
FLęFLDVSHFMDOQ\PNOHMHPZFHOXRFKURQ\SU]HGZLOJRFLĉ
-HŔOLSRGSã\WĉNXFKHQNLQLH]QDMGXMHVLęSLHNDUQLNQDOHŰ\
XPLHŔFLþHOHPHQWRGG]LHODMĉF\]QLHSDOQHJRPDWHULDãX QS]
PHWDOXOXE]HVNOHMNL ZRGOHJãRŔFL PPRGSRGVWDZ\Sã\W\
NXFKHQNL:WHQVSRVyEXQLHPRŰOLZLDVLęGRVWęSGRGROQHMF]ęŔFL
Sã\W\
2GVWęSSã\W\SU]HJUDG]DMĉFHMGRSU]\ãĉF]DHOHNWU\F]QHJR
XU]ĉG]HQLDPXVLZ\QRVLþPLQLPXPPP
'HPRQWDŰSã\W\NXFKHQNL
3RãĉF]HQLH]DSRPRFĉHODVW\F]QHJRSU]HZRGX]PHWDOX
/ PLQ PPDNV P =DãRŰ\þ GRVWDUF]RQĉ XV]F]HONę PLęG]\ Z\MŔFLH NROHNWRUD
DSU]HZyGGRSURZDG]DMĉF\JD]
1DOHŰ\]DSRELHFVW\NDQLXVLęSU]HZRGX]UXFKRP\PLF]ęŔFLDPL
]DEXGRZ\ QDSU]\NãDGV]XIODGĉ LSU]HFKRG]HQLXSU]H]PLHMVFD
NWyUHPRJĉ]RVWDþ]DMęWHSU]H]EORNXMĉFHSU]HVWU]HĿSU]HGPLRW\
%H]Z]JOęGXQDURG]DMSRãĉF]HQLD QLHQDOHŰ\QLJG\SRUXV]Dþ
DQLREUDFDþ]ãĉF]HPNRODQNRZ\P ]PLHQLDMĉFMHJRSRãRŰHQLH
IDEU\F]QH
-HŔOLZ\PDJDQHMHVWZ\NRQDQLH]ãĉF]DF\OLQGU\F]QHJRQDOHŰ\
Z\PLHQLþ]ãĉF]HNRODQNRZH]DPRQWRZDQHIDEU\F]QLHQD]ãĉF]H
]QDMGXMĉFHVLęZWRUHEFH]DNFHVRULDPL U\V D 3URV]ęSDPLęWDþR]DãRŰHQLXXV]F]HONL
: 1LHEH]SLHF]HĿVWZRXODWQLDQLDVLęJD]X
3RSU]HSURZDG]HQLXMDNLFKNROZLHNF]\QQRŔFLSU]\HOHPHQWDFK
SRGãĉF]HQLDJD]XQDOHŰ\VSUDZG]LþV]F]HOQRŔþSRãĉF]HĿ
3URGXFHQWQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRŔFLZSU]\SDGNXJG\
SRãĉF]HQLHXWUDFLV]F]HOQRŔþQDVNXWHNZ\NRQDQ\FKRSHUDFML
■
-HŔOL]H]ZDODMĉQDWRSU]HSLV\RERZLĉ]XMĉFHZGDQ\PNUDMX
XU]ĉG]HQLH PRŰQD GRVWRVRZDþ GR ]DVLODQLD LQQ\PL URG]DMDPL JD]X
SDWU]WDEOLF]ND]QDPLRQRZDXU]ĉG]HQLD 1LH]EęGQHF]ęŔFL
]QDMGXMĉVLęZWRUHEFH]]HVWDZHPXPRŰOLZLDMĉF\P]PLDQę
]DVLODQLDJD]RZHJRNWyUD]RVWDãD]DãĉF]RQD Z]DOHŰQRŔFLRG
PRGHOX OXENWyUĉPRŰQDQDE\þZQDV]\P6HUZLVLH7HFKQLF]Q\P
:DŰQH 3R]DNRĿF]HQLXSUDF\ZSREOLŰXWDEOLF]NL]QDPLRQRZHM
QDOHŰ\SU]\NOHLþQDNOHMNęLQIRUPXMĉFĉMDNLPURG]DMHPJD]X
XU]ĉG]HQLHMHVW]DVLODQH
1DOHŰ\Z\NRQDþQDVWęSXMĉFHF]\QQRŔFL
$ :\PLDQDG\V]\ 5\V =GMĉþUXV]W\QDNãDGNLSDOQLNDLG\IX]RU\
:\PLHQLþG\V]H]DSRPRFĉNOXF]DGRVWęSQHJRZQDV]\P
6HUZLVLH7HFKQLF]Q\P NRGSURGXNWXQDWRPLDVWZ
SU]\SDGNXSDOQLNyZRSRGZyMQ\POXESRWUyMQ\PZLHĿFX
SãRPLHQLNRGSURGXNWX SDWU]U\V ]ZUDFDMĉF
V]F]HJyOQĉXZDJęQDWRDE\QLHRGHUZDþG\V]\SU]\
Z\FLĉJDQLXOXEPRFRZDQLXMHMZSDOQLNX
1DOHŰ\PRFQRGRNUęFLþG\V]HZFHOX]DSHZQLHQLDV]F]HOQRŔFL
XNãDGX
:W\FKSDOQLNDFKQLHMHVWNRQLHF]QHZ\UHJXORZDQLHGRSã\ZX
SRZLHWU]DSRGVWDZRZHJR
=DãRŰ\þ G\IX]RU\ L QDNãDGNL SDOQLNyZ QD RGSRZLHGQLFK SDOQLNDFK
3RQDGWRQDOHŰ\SUDZLGãRZR]DãRŰ\þUXV]W\
% 8VWDZLDQLHNXUNyZJD]RZ\FK U\V 8VWDZLþSRNUęWãDREVãXJLQDQDMPQLHMV]\VWRSLHĿ
=GMĉþSRNUęWãDREVãXJL]NXUNyZJD]RZ\FK3RMDZLVLę
HODVW\F]Q\JXPRZ\SLHUŔFLHĿXV]F]HOQLDMĉF\&]XENLHP
ŔUXERNUęWDQDFLVQĉþŔUXEęUHJXODF\MQĉNXUNDJD]RZHJR
:ŰDGQ\PZ\SDGNXQLH]GHMPRZDþSLHUŔFLHQLD
XV]F]HOQLDMĉFHJR3LHUŔFLHQLHXV]F]HOQLDMĉFH]DSRELHJDMĉ
SU]HGRVWDZDQLXVLęSã\QyZL]DQLHF]\V]F]HĿGRZQęWU]D
XU]ĉG]HQLDFRPRJãRE\PLHþQHJDW\ZQ\ZSã\ZQDMHJR
G]LDãDQLH
:\UHJXORZDþSãRPLHĿPLQLPDOQ\REUDFDMĉFŔUXEę]ãĉF]NL
SU]HMŔFLRZHM]DSRPRFĉŔUXERNUęWX]SãDVNĉNRĿFyZNĉ
:]DOHŰQRŔFLRGURG]DMXJD]XGRNWyUHJRGRVWRVRZ\ZDQH
EęG]LH XU]ĉG]HQLH SDWU] WDEHOD QDOHŰ\ Z\NRQDþ QDVWęSXMĉFH
F]\QQRŔFL
$QDFLVQĉþGRNRĿFDŔUXE\]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FK
% SROX]RZDþ ŔUXE\ ]ãĉF]HN SU]HMŔFLRZ\FK GR PRPHQWX JG\ JD]
]DF]QLHSUDZLGãRZRZ\GRE\ZDþVLę]SDOQLNyZ
&ŔUXE\]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FKSRZLQQ\E\þZ\PLHQLDQHSU]H]
XSUDZQLRQHJRSUDFRZQLND6HUZLVX7HFKQLF]QHJR
'QLHPDQLSXORZDþŔUXEDPL]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FK
8SHZQLþ VLę ŰH SDOQLN QLH JDŔQLH SU]\ REUDFDQLX SRNUęWãD REVãXJL
PLęG]\ QDMZ\ŰV]\P D QDMQLŰV]\P VWRSQLHP PRF\ L QLH GRFKRG]L
GRFRIDQLDVLęSãRPLHQLD
-HŰHOLQLHPRŰQDGRVWDþVLęGRŔUXE\]ãĉF]NLSU]HMŔFLRZHM
Z\PRQWRZDþIRUPęQDWãXV]F]SU]\PRFRZDQĉGRSã\W\NXFKHQNL
]DSRPRFĉV\VWHPXŔUXE:FHOXMHMZ\MęFLDQDOHŰ\SRVWęSRZDþ
ZVSRVyEQDVWęSXMĉF\
=GMĉþ ZV]\VWNLH UXV]W\ QDNãDGNL ] SDOQLNyZ G\IX]RU\ RUD] Z\Mĉþ
SRNUęWãD
:\NUęFLþŔUXE\]SDOQLNyZ
:FHOXSRQRZQHJR]DPRQWRZDQLDIRUP\QDWãXV]F]QDOHŰ\
Z\NRQDþF]\QQRŔFLGHPRQWDŰXZRGZURWQHMNROHMQRŔFL
1LJG\QLHGHPRQWRZDþRVLNXUNDJD]RZHJR U\V :SU]\SDGNX
XV]NRG]HQLDQDOHŰ\Z\PLHQLþFDã\NXUHNJD]RZ\
pt
ì ,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
,QGLFDo}HVGHVHJXUDQoD
/HLDDVLQVWUXo}HVGRDSDUHOKRDQWHVGHSURFHGHUjLQVWDODomRH
XWLOL]DomR
$V LPDJHQV DSUHVHQWDGDV DR ORQJR GDV LQVWUXo}HV VHUYHP DSHQDV
SDUDRULHQWDomR
2 IDEULFDQWH ILFD LVHQWR GH TXDOTXHU WLSR GH UHVSRQVDELOLGDGH
FDVRQmRVHFXPSUDPDVGLVSRVLo}HVGHVWHPDQXDO
(VWHDSDUHOKRGHYHVHUDSHQDVXWLOL]DGRHPORFDLVFRPXPD
YHQWLODomRDGHTXDGD1mRGHYHVHUOLJDGRDXPGLVSRVLWLYRGH
HYDFXDomRGRVSURGXWRVGHFRPEXVWmR
7RGRVRVWUDEDOKRVGHLQVWDODomROLJDomRUHJXODomRH
DGDSWDomRDRXWURVWLSRVGHJiVGHYHPVHUHIHFWXDGRVSRU
XPWpFQLFRGHLQVWDODomRDXWRUL]DGRUHVSHLWDQGRWRGDVDV
UHJXODPHQWDo}HVHOHJLVODomRDSOLFiYHLVEHPFRPRR
HVWLSXODGRSHODVHPSUHVDVORFDLVIRUQHFHGRUDVGHJiVH
HOHFWULFLGDGH 'HYH SUHVWDU SDUWLFXODU DWHQomR jV GLVSRVLo}HV
DSOLFiYHLVUHODWLYDPHQWHjYHQWLODomR
5HFRPHQGDVHFKDPDURQRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD
7pFQLFDSDUDDDGDSWDomRDRXWURVWLSRVGHJiV
(VWHDSDUHOKRIRLXQLFDPHQWHFRQFHELGRSDUDXWLOL]DomR
GRPpVWLFDQmRSRGHQGRSRULVVRVHUXWLOL]DGRSDUDILQV
FRPHUFLDLV RX SURILVVLRQDLV (VWH DSDUHOKR QmR SRGH VHU LQVWDODGR
HPLDWHVRXFDUDYDQDV$JDUDQWLDDSHQDVVHUiYiOLGDFDVRR
DSDUHOKRVHMDXWLOL]DGRFRUUHFWDPHQWHHSDUDRVILQVDTXHVH
GHVWLQD
$QWHV GD LQVWDODomR YHULILTXH VH DV FRQGLo}HV GH GLVWULEXLomR ORFDO
VmR FRPSDWtYHLV FRP D UHJXODomR GR DSDUHOKR TXH p DSUHVHQWDGD
QDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV QDWXUH]DHSUHVVmRGRJiVSRWrQFLD
YROWDJHP $QWHVGHTXDOTXHUSURFHGLPHQWRFRUWHDDOLPHQWDomR
HOpFWULFDHGHJiVGRDSDUHOKR
2FDERGHDOLPHQWDomRGHYHVHUIL[RDRPyYHOSDUDHYLWDUTXH
HQWUH HP FRQWDFWR FRP DV SDUWHV TXHQWHV GR IRUQR RX GD SODFD GH
FR]HGXUD
2VDSDUHOKRVFRPDOLPHQWDomRHOpFWULFDGHYHPVHU
REULJDWRULDPHQWHOLJDGRVjWHUUD
1mRPDQLSXOHRLQWHULRUGRDSDUHOKR6HQHFHVViULRFRQWDFWHR
QRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD7pFQLFD
$QWHVGDLQVWDODomR
(VWHDSDUHOKRFRUUHVSRQGHjFODVVHVHJXQGRDQRUPD(1
SDUDDSDUHOKRVDJiVDSDUHOKRHQFDVWUDGRQXPPyYHO
2 PyYHO RQGH VH LQVWDOD R DSDUHOKR GHYH HVWDU FRQYHQLHQWHPHQWH
IL[DGRHGHYHVHUHVWiYHO
2VPyYHLVSUy[LPRVGRDSDUHOKRRVUHYHVWLPHQWRVHVWUDWLILFDGRV
H D FROD TXH RV IL[D GHYHP WUDWDUVH GH PDWHULDLV QmR LQIODPiYHLV
HUHVLVWHQWHVDRFDORU
(VWH DSDUHOKR QmR SRGH VHU LQVWDODGR VREUH IULJRUtILFRV PiTXLQDV
GHODYDUURXSDPiTXLQDVGHODYDUORLoDRXDSDUHOKRVVLPLODUHV
$SODFDGHFR]LQKDUVySRGHVHUPRQWDGDVREUHXPIRUQR
YHQWLODGR
6HIRUPRQWDGRXPIRUQRSRUEDL[RGDSODFDGHFR]LQKDUD
HVSHVVXUDGDEDQFDGDSRGHXOWUDSDVVDUDHVSHVVXUDPtQLPD
H[LJLGDSRUHVWHPDQXDO5HVSHLWHDVLQGLFDo}HVFRQVWDQWHVGDV
LQVWUXo}HVGHPRQWDJHPGRIRUQR
6HLQVWDODUXPH[WUDFWRUGHYHWHUHPFRQWDRUHVSHFWLYRPDQXDO
GHLQVWDODomRUHVSHLWDQGRVHPSUHDGLVWkQFLDYHUWLFDOPtQLPDHP
UHODomRjSODFDGHFR]HGXUD ILJ 3UHSDUDomRGRPyYHO ILJ 5HDOL]HXPFRUWHGDVGLPHQV}HVQHFHVViULDVQDVXSHUItFLHGH
WUDEDOKR
(PVXSHUItFLHVGHWUDEDOKRGHPDGHLUDHQYHUQL]HDVVXSHUItFLHV
GHFRUWHFRPXPDFRODHVSHFLDOSDUDDVSURWHJHUGDKXPLGDGH
6H QmR KRXYHU XP IRUQR SRU EDL[R GD SODFD GH FR]HGXUD FRORTXH
XPVHSDUDGRUGHPDWHULDOQmRLQIODPiYHO SRUH[GHPHWDORX
PDGHLUDFRQWUDSODFDGD D PPGDEDVHGDSODFDGHFR]HGXUD
$VVLPLPSHGHRDFHVVRjSDUWHLQIHULRUGHVWD
$GLVWkQFLDGRIXQGRIDOVRjOLJDomRHOpWULFDGRDSDUHOKRWHPGH
VHUGHSHORPHQRVPP
,QVWDODomRGRDSDUHOKR ILJ
1RWD 8WLOL]HOXYDVGHSURWHomRSDUDPRQWDUDSODFDGHFR]LQKDU
6HJXQGRRPRGHORDMXQWDDGHVLYDSRGHYLUFRORFDGDGHIiEULFD
6HIRUHVVHRFDVRQmRDUHPRYDGHIRUPDDOJXPDDMXQWD
DGHVLYDLPSHGHDVLQILOWUDo}HV6HDMXQWDQmRYLHUFRORFDGDGH
IiEULFDFROHDQDPDUJHPLQIHULRUGDSODFDGHFR]HGXUD
3DUDDIL[DomRGRDSDUHOKRQRPyYHOGHHQFDVWUDPHQWR
5HWLUH RV JUDPSRV GR FRQMXQWR GH DFHVVyULRV H DSDUDIXVHRV QD
SRVLomRLQGLFDGDGHL[DQGRTXHHVWHVURGHPOLYUHPHQWH
(QFDVWUHHFHQWUHDSODFDGHFR]HGXUD
3UHVVLRQHVREUHRVVHXVH[WUHPRVDWpTXHVHDSRLHHPWRGRR
VHXSHUtPHWUR
*LUHRVJUDPSRVHDSHUWHRVEHP
$ SRVLomR GRV JUDPSRV GHSHQGH GD HVSHVVXUD GD VXSHUItFLH GH
WUDEDOKR
2DSDUHOKRQmRGHYHVHUIL[DGRFRPVLOLFRQHjEDQFDGDGH
WUDEDOKR
'HVPRQWDJHPGDSODFDGHFR]HGXUD
'HVOLJXHRDSDUHOKRGDVWRPDGDVHOpFWULFDHGHJiV
'HVDSDUDIXVHRVJUDPSRVHSURFHGDGHPRGRLQYHUVRDRGD
PRQWDJHP
/LJDomRDJiV ILJ $ OLJDomR GR DSDUHOKR j UHGH GH JiV WHP GH VHU UHDOL]DGD GH IRUPD
DTXHDWRUQHLUDGHIHFKRILTXHDFHVVtYHO
$ H[WUHPLGDGH GR FRQHFWRU GH HQWUDGD GD SODFD GH FR]HGXUD D JiV
HVWiHTXLSDGDFRPXPDURVFDGH·· PP TXHSHUPLWH
■ 5HDOL]DUXPDOLJDomRUtJLGD
■ (IHFWXDUDOLJDomRFRPXPWXERIOH[tYHOPHWiOLFR / PtQ P
Pi[ P ,QWHUFDOHDMXQWDGHHVWDQTXHLGDGH IRUQHFLGDHQWUHD
VDtGDGRFROHFWRUHDHQWUDGDGHJiV
(YLWH R FRQWDFWR GR WXER FRP TXDOTXHU SDUWH PyYHO GD XQLGDGH GH
HQFDVWUDPHQWR SRUH[HPSORXPDJDYHWD EHPFRPRDVXD
SDVVDJHPSRUHVSDoRVTXHSRVVDPILFDUREVWUXtGRV
(PTXDOTXHUXPDGDVOLJDo}HVQmRPRYDQHPURGHRFRWRYHOR
GDSRVLomRTXHYHPGHIiEULFD
3DUDUHDOL]DUXPDOLJDomRFRPWXEDJHPFLOtQGULFDVXEVWLWXDR
FRWRYHOR LQVWDODGR GH IiEULFD SHOR FRWRYHOR LQFOXtGR QR FRQMXQWR GH
DFHVVyULRV ILJ D 1mRVHHVTXHoDGHLQWHUFDODUDMXQWD
: 3HULJRGHIXJD
6HPDQLSXODUTXDOTXHUOLJDomRYHULILTXHDHVWDQTXHLGDGH
2IDEULFDQWHQmRVHUHVSRQVDELOL]DVHDOJXPDOLJDomRDSUHVHQWDU
IXJDVGHSRLVGHWHUVLGRPDQLSXODGD
/LJDomRHOpFWULFD ILJ (VWHDSDUHOKRpGRWLSR´<µRFDERGHHQWUDGDQmRSRGHVHU
PXGDGR SHOR XWLOL]DGRU Vy R 6HUYLoR GH $VVLVWrQFLD 7pFQLFD GHYH
ID]rOR'HYHVHPSUHUHVSHLWDUVHDVHFomRPtQLPDHRWLSRGH
FDER
$VSODFDVGHFR]HGXUDVmRIRUQHFLGDVFRPXPFDERGH
DOLPHQWDomRFRPRXVHPILFKD
2VDSDUHOKRVIRUQHFLGRVFRPILFKDVyGHYHPVHUOLJDGRVD
WRPDGDVGHWHUUDGHYLGDPHQWHLQVWDODGDV
'HYHSUHYHUVHXPLQWHUUXSWRURPQLSRODUFRPXPDDEHUWXUDGH
FRQWDFWR PtQLPD GH PP H[FHSWR HP OLJDo}HV FRP ILFKD VH HVWD
HVWLYHUDFHVVtYHODRXWLOL]DGRU 0XGDQoDGRWLSRGHJiV
6H DV UHJXODPHQWDo}HV GR SDtV R SHUPLWLUHP HVWH DSDUHOKR SRGH
VHUDGDSWDGRDRXWURVWLSRVGHJiV YHUSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV $VSHoDVQHFHVViULDVSDUDWDOHVWmRLQFOXtGDVQRVDFRGH
WUDQVIRUPDomRIRUQHFLGR FRQVRDQWHRPRGHOR RXGLVSRQtYHLVQR
QRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD7pFQLFD
,PSRUWDQWH$RWHUPLQDUFRORTXHDHWLTXHWDDGHVLYDLQGLFDQGRR
QRYRWLSRGHJiVSUy[LPRGDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV
2VSDVVRVDVHJXLUVmRRVVHJXLQWHV
$ 6XEVWLWXLomRGRVLQMHFWRUHV ILJ 5HWLUHDVJUHOKDVDVWDPSDVGHTXHLPDGRUHRVGLIXVRUHV
6XEVWLWXDRVLQMHFWRUHVXVDQGRDFKDYHGLVSRQLELOL]DGDSHOR
QRVVRVHUYLoRGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDFRPRFyGLJR
SDUDTXHLPDGRUHVGHFKDPDGXSODRXWULSODFyGLJR
YHUILJ WHQGRHVSHFLDODWHQomRSDUDTXHRLQMHFWRUQmRVH
VROWHDRUHWLUiORRXIL[iORDRTXHLPDGRU
$SHUWHEHPRVLQMHFWRUHVSDUDJDUDQWLUDHVWDQTXHLGDGH
1HVWHV TXHLPDGRUHV QmR p QHFHVViULR UHDOL]DU D UHJXODomR GR DU
SULPiULR
&RORTXHRVGLIXVRUHVHDVWDPSDVGRVTXHLPDGRUHVQRV
UHVSHFWLYRVOXJDUHV$OpPGLVVRGHYHFRORFDUDGHTXDGDPHQWH
DVJUHOKDV
% 5HJXODomRGDVWRUQHLUDVGHJiV ILJ &RORTXHRVFRPDQGRVQRQtYHOPDLVEDL[R
5HWLUHRVFRPDQGRVGDVWRUQHLUDVGHJiV6XUJHXPDQHOGH
YHGDomRHPERUUDFKDIOH[tYHO&RPDSRQWDGDFKDYHGH
SDUDIXVRVSUHVVLRQHRSDUDIXVRGHDMXVWHGDWRUQHLUDGHJiV
1XQFDUHWLUHRDQHOGHYHGDomR2VDQpLVGHYHGDomR
LPSHGHPDHQWUDGDGHOtTXLGRVHGHVXMLGDGHQRLQWHULRUGR
DSDUHOKRRTXHSUHMXGLFDDVXDIXQFLRQDOLGDGH
5HJXOH D FKDPD PtQLPD URGDQGR R SDUDIXVR E\SDVV DWUDYpV GH
XPDFKDYHGHIHQGDVGHSRQWDSODQD
&RQVRDQWH R JiV DR TXDO YDL DGDSWDU R DSDUHOKR YHU WDEHOD HIHFWXHDDFomRFRUUHVSRQGHQWH
$DSHUWDUEHPRVSDUDIXVRVE\SDVV
%DIURX[DURVSDUDIXVRVE\SDVVDWpFRQVHJXLUDVDtGDGHJiV
FRUUHFWDGRVTXHLPDGRUHV
&RVSDUDIXVRVE\SDVVGHYHPVHUVXEVWLWXtGRVSRUXPWpFQLFR
DXWRUL]DGR
'QmRPDQLSXODURVSDUDIXVRVE\SDVV
&HUWLILTXHVH GH TXH DR URGDU RV FRPDQGRV R TXHLPDGRU QmR VH
GHVOLJDHQWUHRQtYHOPDLVDOWRHRPDLVEDL[RHQmRKiXP
UHWRUQRGDFKDPD
6HQmRHQFRQWUDURDFHVVRDRSDUDIXVRE\SDVVGHVPRQWHD
SLQJDGHLUDTXHHVWiIL[DQDSDUWHUHVWDQWHGDSODFDGHFR]HGXUD
SRUXPVLVWHPDGHSDUDIXVRV3DUDUHPRYrODSURFHGDGR
VHJXLQWHPRGR
5HPRYD WRGDV DV JUHOKDV WDPSDV GRV TXHLPDGRUHV GLIXVRUHV H
FRPDQGRV
'HVDSHUWHRVSDUDIXVRVGRVTXHLPDGRUHV
3DUD YROWDU D PRQWDU R DSDUHOKR SURFHGD GH PRGR LQYHUVR DR GD
GHVPRQWDJHP
1XQFDGHVPRQWHRUHELWHGDWRUQHLUDGHJiV ILJ (PFDVRGH
GDQRVDWRUQHLUDGHJiVWHPGHVHUWURFDGDSRUFRPSOHWR
ro
í ,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM
,QGLFDŘLLUHIHULWRDUHODVLJXUDQŘć
&LWLŘLLQVWUXFŘLXQLOHDSDUDWXOXLvQDLQWHVćWUHFHŘLODLQVWDODUHDüL
XWLOL]DUHDDFHVWXLD
,PDJLQLOHSUH]HQWDWHvQDFHVWHLQVWUXFŘLXQLVXQWFXVFRSRULHQWDWLY
3URGXFćWRUXO HVWH H[RQHUDW GH RULFH UćVSXQGHUH GDFć QX VXQW
vQGHSOLQLWHGLVSR]LŘLLOHGLQDFHVWPDQXDO
$FHVWDSDUDWWUHEXLHVćILHXWLOL]DWH[FOXVLYvQORFXULFXYHQWLODŘLH
VXILFLHQWć (VWH LQWHU]LVć FRQHFWDUHD OD XQ GLVSR]LWLY GH HYDFXDUH D
SURGXüLORUGHDUGHUH
7RDWHOXFUćULOHGHLQVWDODUHFRQHFWDUHUHJODUHüLDGDSWDUHOD
DOWH WLSXUL GH JD] WUHEXLH Vć ILH UHDOL]DWH GH FćWUH XQ WHKQLFLDQ
DXWRUL]DWUHVSHFWkQGWRDWHQRUPHOHüLOHJLVODŘLDDSOLFDELOHüL
GLVSR]LŘLLOHFRPSDQLLORUORFDOHIXUQL]RDUHGHJD]üLHQHUJLH
HOHFWULFć6HYDDFRUGDRDWHQŘLHGHRVHELWćGLVSR]LŘLLORU
DSOLFDELOHvQFHHDFHSULYHüWHYHQWLODŘLD
(VWHUHFRPDQGDWVćDSHODŘLOD6HUYLFLXOQRVWUXWHKQLFSHQWUX
DGDSWDUHDODDOWHWLSXULGHJD]
$FHVWDSDUDWDIRVWFRQFHSXWGRDUSHQWUXX]FDVQLFQHILLQG
SHUPLVćXWLOL]DUHDVDvQVFRSXULFRPHUFLDOHVDXSURIHVLRQDOH
$FHVW DSDUDW QX SRDWH IL LQVWDODW SH LDKWXUL VDX UXORWH *DUDQŘLD YD IL
YDODELOćQXPDLGDFćVHUHVSHFWćXWLOL]DUHDSHQWUXFDUHDIRVW
GHVWLQDW
ÍQDLQWHGHLQVWDODUHYHULILFDŘLFRPSDWLELOLWDWHDGLQWUHFRQGLŘLLOHGH
GLVWULEXLUH ORFDOć FX UHJODMXO DSDUDWXOXL FDUH ILJXUHD]ć SH SOćFXŘD FX
FDUDFWHULVWLFL WLSXOüLSUHVLXQHDJD]XOXLSXWHUHDWHQVLXQHD ÍQDLQWHGHRULFHDFŘLXQHvQWUHUXSHŘLDOLPHQWDUHDHOHFWULFćüL
FHDFXJD]DDSDUDWXOXL
&DEOXOGHDOLPHQWDUHWUHEXLHIL[DWGHPRELOćSHQWUXDQXDWLQJH
SćUŘLILHUELQŘLDOHFXSWRUXOXLVDXDOHSOLWHLGHJćWLW
$SDUDWHOHFXDOLPHQWDUHHOHFWULFćWUHEXLHFRQHFWDWHREOLJDWRULXOD
vPSćPkQWDUH
1X LQWHUYHQLŘL vQ LQWHULRUXO DSDUDWXOXL 'DFć HVWH QHFHVDU DSHODŘL OD
6HUYLFLXOQRVWUXWHKQLF
ÍQDLQWHGHLQVWDODUH
$FHVWDSDUDWFRUHVSXQGHFXFODVDFRQIRUPQRUPHL(1
SHQWUXDSDUDWHSHED]ćGHJD]DSDUDWvQFDVWUDWvQWURPRELOć
0RELODvQFDUHVHLQVWDOHD]ćDSDUDWXOWUHEXLHVćILHIL[DWćvQWUXQ
PRGFRQYHQDELOüLVćILHVWDELOć
0RELOHOHDSURSLDWHGHDSDUDWvQYHOLüXULOHVWUDWLILFDWHüLDGH]LYXO
FDUHOHIL[HD]ćWUHEXLHVćILHGLQPDWHULDOHQHLQIODPDELOHüL
UH]LVWHQWHODFćOGXUć
$FHVWDSDUDWQXVHSRDWHLQVWDODGHDVXSUDIULJLGHUHORUPDüLQLORU
GHVSćODWUXIHPDüLQLORUGHVSćODWYDVHVDXVLPLODUH
3OLWDWUHEXLHVćILHvQFRUSRUDWćQXPDLGHDVXSUDXQXLFXSWRUFX
YHQWLODUH
'DFćHVWHvQFRUSRUDWXQFXSWRUVXESOLWćJURVLPHDSOćFLLGHOXFUX
SRDWHILGLIHULWćGHPćVXUćWRULOHGLQDFHVWPDQXDO5HVSHFWDŘL
LQGLFDŘLLOHGLQPDQXDOXOGHPRQWDMDOFXSWRUXOXL
'DFćLQVWDODŘLRKRWćDYHŘLvQYHGHUHPDQXDOXOVćXGHLQVWDODUH
UHVSHFWkQGvQWRWGHDXQDGLVWDQŘDYHUWLFDOćPLQLPćIDŘćGHSOLWDGH
JćWLW ILJ 3UHJćWLUHDPRELOHL ILJ
5HDOL]DŘL R WćLHWXUć vQ VXSUDIDŘD GH OXFUX GH GLPHQVLXQLOH QHFHVDUH
3HVXSUDIHŘHGHOXFUXGLQOHPQDSOLFDŘLXQDGH]LYVSHFLDOSH
VXSUDIHŘHOHGHWćLHUHSHQWUXDOHSURWHMDGHXPLGLWDWH
'DFć QX H[LVWć XQ FXSWRU VXE SOLWD GH JćWLW DPSODVDŘL XQ VHSDUDWRU
GLQPDWHULDOQHLQIODPDELO GHH[PHWDOVDXSODFDM OD PPGH
ED]D SOLWHL GH JćWLW $VWIHO VH vPSLHGLFć DFFHVXO OD SDUWHD LQIHULRDUć
DDFHVWHLD
'LVWDQŘD GH OD SDOLHUXO LQWHUPHGLDU OD UDFRUGXO OD UHŘHD DO DSDUDWXOXL
WUHEXLHVćILHGHFHOSXŘLQPP
,QVWDODUHDDSDUDWXOXL ILJ
,QGLFDŘLH /DPRQWDUHDSOLWHLIRORVLŘLPćQXüLGHSURWHFŘLH
ÍQ IXQFŘLH GH PRGHO JDUQLWXUD DGH]LYć SRDWH IL PRQWDWć GLQ IDEULFć
ÍQDFHVWFD]QXRGHPRQWDŘLVXEQLFLRIRUPćJDUQLWXUDDGH]LYć
HYLWćVFXUJHULOH'DFćJDUQLWXUDQXHVWHPRQWDWćGLQIDEULFć
PRQWDŘLRODPDUJLQHDLQIHULRDUćDSOLWHLGHJćWLW
3HQWUXIL[DUHDDSDUDWXOXLvQPRELODGHvQFDVWUDUH
6FRDWHŘL FOHPHOH GLQ SXQJD FX DFFHVRULL üL vQüXUXEDŘLOH vQ SR]LŘLD
LQGLFDWćOćVkQGVćVHURWHDVFćOLEHUH
ÍQFDVWUDŘLüLFHQWUDŘLSOLWDGHJćWLW
$SćVDŘLSHH[WUHPLWćŘLOHDFHVWHLDSkQćFkQGVHVSULMLQćSHWRW
SHULPHWUXOVćX
5RWLŘLFOHPHOHüLVWUkQJHŘLOHSkQćODFDSćW
3R]LŘLDFOHPHORUGHSLQGHGHJURVLPHDVXSUDIHŘHLGHOXFUX
$SDUDWXOQXWUHEXLHOLSLWFXVLOLFRQSHSODFDGHOXFUX
'HPRQWDUHDSOLWHLGHJćWLW
'HFRQHFWDŘLDSDUDWXOGHODDOLPHQWDUHDHOHFWULFćüLFHDGHJD]
'HüXUXEDŘLFOHPHOHüLSURFHGDŘLvQPRGLQYHUVPRQWćULL
&RQHFWDUHODJD] ILJ 5DFRUGXO OD JD] WUHEXLH UHDOL]DW DVWIHO vQFkW URELQHWXO GH vQWUHUXSHUH
VćILHDFFHVLELO
&DSćWXOUDFRUGXOXLGHLQWUDUHDSOLWHLGHJćWLWSHJD]HVWHSUHYć]XW
FXXQILOHWGH·· PP FDUHSHUPLWH
■ &RQHFWDUHDULJLGć
■ &RQHFWDUHDFXXQWXEIOH[LELOPHWDOLF / PLQ PPD[ P ,QWHUFDODŘL JDUQLWXUD GH HWDQüHLWDWH IXUQL]DWć vQWUH LHüLUHD
GLQFROHFWRUüLUDFRUGXOGHJD]
(YLWDŘLFRQWDFWXOWXEXOXLFXSćUŘLOHPRELOHDOHXQLWćŘLLGHvQFDVWUDUH
GHH[HPSOXXQVHUWDU üLWUHFHUHDSULQVSDŘLLOHFDUHVXQW
VXVFHSWLELOHGHEORFDUH
ÍQRULFDUHGLQWUHFRQH[LXQLQXPLüFDŘLQLFLQXURWLŘLFRWXOGLQ
SR]LŘLDvQFDUHLHVHGLQIDEULFć
'DFćWUHEXLHVćUHDOL]DŘLRFRQHFWDUHFLOLQGULFćvQORFXLŘLFRWXO
LQVWDODWGLQIDEULFćFXFHOGLQSXQJDFXDFFHVRULL ILJ D 1XXLWDŘLVćLQWHUFDODŘLJDUQLWXUD
: 3HULFROGHVFXUJHUH
'DFćPDQHYUDŘLYUHXQUDFRUGYHULILFDŘLHWDQüHLWDWHD
3URGXFćWRUXOQXSRDWHILWUDVODUćVSXQGHUHGDFćYUHXQUDFRUG
SUH]LQWćVFXUJHULGXSćFHDIRVWPDQHYUDW
&RQH[LXQHHOHFWULFć ILJ $FHVW DSDUDW HVWH GH WLSXO ´<µ FDEOXO GH DOLPHQWDUH QX SRDWH Vć ILH
VFKLPEDWGHFćWUHXWLOL]DWRUFLGHFćWUH6HUYLFLXOWHKQLF7UHEXLH
UHVSHFWDWWLSXOGHFDEOXüLVHFŘLXQHDPLQLPć
3OLWHOH GH JćWLW VXQW IXUQL]DWH FX XQ FDEOX GH DOLPHQWDUH FX VDX IćUć
üWHFKHU
$SDUDWHOHSUHYć]XWHFXüWHFKHUWUHEXLHGRDUVćILHFRQHFWDWHOD
SUL]ćFDUHVćGLVSXQćGHvPSćPkQWDUHLQVWDODWćFRUHFW
7UHEXLHSUHYć]XWXQvQWUHUXSćWRUGHFLUFXLWRPQLSRODUFX
GHVFKLGHUHDFRQWDFWXOXLGHPLQLP PP FXH[FHSŘLDFRQH[LXQLORU
ODSUL]ćGDFćDFHDVWDHVWHDFFHVLELOćSHQWUXXWLOL]DWRU 6FKLPEDUHDWLSXOXLGHJD]
'DFćOHJLVODŘLDŘćULLSHUPLWHDFHVWDSDUDWSRDWHILDGDSWDWODDOWH
WLSXUL GH JD] FRQVXOWDŘL SOćFXŘD FX FDUDFWHULVWLFL 3LHVHOH QHFHVDUH
SHQWUX DFHDVWD VXQW vQ JHDQWD GH WUDQVIRUPDUH IXUQL]DWć vQ IXQFŘLH
GHPRGHO GLVSRQLELOćOD6HUYLFLXOQRVWUXWHKQLF
,PSRUWDQW /DILQDOSR]LŘLRQDŘLHWLFKHWDDGH]LYćFDUHLQGLFćQRXO
WLSGHJD]vQDSURSLHUHDSOćFXŘHLFXFDUDFWHULVWLFL
3DüLLFDUHWUHEXLHXUPDŘLVXQWXUPćWRULL
$ 6FKLPEDUHDLQMHFWRDUHORU ILJ 6FRDWHŘLJUćWDUHOHFDSDFHOHDU]ćWRUXOXLüLGLIX]RDUHOH
6FKLPEDŘL LQMHFWRDUHOH XWLOL]kQG FKHLD GLVSRQLELOć SULQ LQWHUPHGLXO
VHUYLFLXOXL QRVWUX WHKQLF FX FRGXO SHQWUX DU]ćWRDUHOH FX
IODFćUć GXEOć VDX WULSOć FRG YH]L ILJ DYkQG GHRVHELWć
JULMć Vć QX VH GHSULQGć LQMHFWRUXO OD VFRDWHUHD VDX IL[DUHD VD GLQ
DU]ćWRU
$YHŘLJULMćVćOHVWUkQJHŘLSkQćODFDSćWSHQWUXDJDUDQWD
HWDQüHLWDWHD
ÍQDFHVWHDU]ćWRDUHQXWUHEXLHVćILHUHDOL]DWćUHJODUHDDHUXOXL
SULPDU
3R]LŘLRQDŘLGLIX]RDUHOHüLFDSDFHOHDU]ćWRDUHORUvQORFDüXULOH
FRUHVSXQ]ćWRDUH ÍQ SOXV YD WUHEXL Vć SR]LŘLRQDŘL vQ PRG FRUHFW üL
JUćWDUHOH
% 5HJODUHDURELQHWHORUGHJD] ILJ 3R]LŘLRQDŘLEXWRQXOGHFRQWUROSHWUHDSWDFHDPDLUHGXVć
6FRDWHŘL EXWRDQHOH GH FRQWURO GH SH URELQHWHOH GH JD] $SDUH XQ
LQHOGHHWDQüDUHIOH[LELOGLQFDXFLXF$SćVDŘLFXYkUIXO
üXUXEHOQLŘHLSHüXUXEXOGHUHJODUHDURELQHWXOXLGHJD]
1XVFRDWHŘLQLFLRGDWćLQHOXOGHHWDQüDUH,QHOHOHGHHWDQüDUH
vPSLHGLFćSćWUXQGHUHDOLFKLGHORUüLDPXUGćULHLvQLQWHULRUXO
DSDUDWXOXL OXFUX FDUH DU SXWHD DIHFWD FDSDFLWDWHD GH IXQFŘLRQDUH
5HJODŘLIRFXOODPLQLPURWLQGüXUXEXOE\SDVVFXDMXWRUXOXQHL
üXUXEHOQLŘHFXYkUISODW
ÍQIXQFŘLHGHWLSXOGHJD]ODFDUHYDILDGDSWDWDSDUDWXOGYV
FRQVXOWDŘLWDEHOXO UHDOL]DŘLDFŘLXQHDFRUHVSXQ]ćWRDUH
$VWUkQJHŘLüXUXEXULOHE\SDVVSkQćODFDSćW
% VOćELŘL üXUXEXULOH E\SDVV SkQć OD LHüLUHD FRUHFWć D JD]XOXL GLQ
DU]ćWRDUH
&üXUXEXULOHE\SDVVWUHEXLHVćILHVFKLPEDWHGHFćWUHXQ
WHKQLFLDQDXWRUL]DW
'QXPDQHYUDŘLüXUXEXULOHE\SDVV
$VLJXUDŘLYćFćODURWLUHDEXWRQXOXLGHFRQWUROvQWUHWUHDSWDFHD
PDLPDUHüLFHDPDLPLFćDU]ćWRUXOQXVHVWLQJHüLFćQXVH
SURGXFHRvQWRDUFHUHDIOćFćULL
'DFćQXJćVLŘLDFFHVXOODüXUXEXOE\SDVVGHPRQWDŘLUHFLSLHQWXO
SHQWUXJUćVLPH FDUHHVWHIL[DWGHUHVWXOSOLWHLGHJćWLWSULQWUXQ
VLVWHPGHüXUXEXUL3HQWUXDOVFRDWHSURFHGDŘLvQPRGXOXUPćWRU
6FRDWHŘLWRDWHJUćWDUHOHFDSDFHOHDU]ćWRDUHORUGLIX]RDUHOHüL
FRPHQ]LOH
(OLEHUDŘLüXUXEXULOHDU]ćWRDUHORU
3HQWUXDUHPRQWDDSDUDWXOSURFHGDŘLvQVHQVLQYHUVGHPRQWćULL
1XGHPRQWDŘLQLFLRGDWćD[XOURELQHWXOXLGHJD] ILJ ÍQFD]XO
XQHLGHWHULRUćULURELQHWXOGHJD]WUHEXLHVFKLPEDWFRPSOHW
ru
î Ημπροςιυηώξνλνμρίες
Ξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη
ΙίκίήηΪρΪεθζζθημΪΰΪβχδλιενΪμΪπββάηβζΪμίεφηθβανρβμί
κνδθάθήλμάθδχείδμκθικβΫθκν
ΙκβάίήίηηυίάήΪηηθζκνδθάθήλμάίκβλνηδβωάεωψμλω
θκβίημβκθάθρηυζβ
Ξοημδαϊξνκμδμηηημπροςιυηθπνγδοείψητπώαγίμμνλ
οςινανγπραδξονηζανγηρδκϋνπανΰνεγίδρπώνραπώινθ
νραδρπραδμμνπρη
ΎΪηηυγικβΫθκζθΰηθνλμΪηΪάεβάΪμφμθεφδθάοθκθςθ
ικθάίμκβάΪίζυοιθζίσίηβωοΌΪκθρηνψιΪηίεφηίεφαω
ιθήλθίήβηωμφδήυζθοθήνήεωθμάθήΪήυζθάυοέΪαθά
Απδνξδοίυηηξνςπρίμναιδξνγικύφδμηύιόκδιρονπδρη
μίκίγιδηίγίξρίυηηιγοςβνλςαηγςβίζίγνκεμϊ
ξονανγηρϋπώπδορησηυηοναίμμϊλπξδυηίκηπρνλα
πννραδρπραηηπναπδληγδθπραςύψηλημνολίληη
ζίινμνγίρδκϋπρανλίρίιεδπξοδγξηπίμηώληλδπρμϊτβίζν
ηόκδιρονπμίΰείύψητινλξίμηθΝπνΰνδαμηλίμηδπκδγςδρ
ςγδκηρϋροδΰναίμηώλιαδμρηκώυηη
Γκώίγίξρίυηηξοηΰνοίιγοςβνλςαηγςβίζίοδινλδμγςδλ
παώζίρϋπώπμίχηλπδοαηπμϊλυδμρονλ
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηβλδεψρβμίεφηθήεωΫυμθάθέθ
βλιθεφαθάΪηβωβηίζθΰίμικβζίηωμφλωάικθζυςείηηυοβεβ
δθζζίκρίλδβοπίεωοΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪ
ωομΪο βεβ ά ΪάμθδίζιίκΪο ΍ΪκΪημβω ικθβαάθήβμίεω ήίγλμάβμίεφηΪ
μθεφδθάλενρΪίβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪιθηΪαηΪρίηβψ
ΙίκίήνλμΪηθάδθγηίθΫοθήβζθικθάίκβμφλθθμάίμλμάνψμεβ
οΪκΪδμίκβλμβδβζίλμηυοκΪλικίήίεβμίεφηυολίμίγ άβήβ
ήΪάείηβί έΪαΪ ζθσηθλμφ β ηΪικωΰίηβί χείδμκθλίμβ ηΪλμκθγδΪζ
ικβΫθκΪ
Ξδοδγ ξοναδγδμηδλ κύΰϊτ γδθπραηθ μδνΰτνγηλν ξδοδιοϊρϋ
ξνγίφςβίζίηόκδιρονόμδοβηηιγίμμνλςόκδιρονξοηΰνος
ΔΪΫίεφιβμΪηβωηίθΫοθήβζθαΪδκίιβμφηΪμνζΫίρμθΫυηί
ήθινλδΪμφίέθλθικβδθληθάίηβωληΪέκίάΪψσβζβλωήίμΪεωζβ
ήνοθάθέθςδΪξΪβεβάΪκθρηθγιΪηίεβ
ΙκβΫθκυκΪΫθμΪψσβίθμχείδμκθλίμβθΫωαΪμίεφηθήθεΰηυΫυμφ
αΪαίζείηυ
ΗίεφαωάηθλβμφβαζίηίηβωάθάηνμκίηηβίχείζίημυικβΫθκΪ
ΏλεβηίθΫοθήβζθικθβαάίλμβκίζθημθΫκΪμβμίλφάηΪς
λίκάβληυγπίημκ
Ξδοδγμίφίκνλςπρίμναιη
ΎΪηηυγ ικβΫθκ θμηθλβμλω δ μκίμφίζν δεΪλλν αΪσβμυ ιθ λμΪηήΪκμν
(1ήεωέΪαθάυοικβΫθκθάάλμκθίηηθίθΫθκνήθάΪηβί
ΔνοθηηΪωμνζΫΪάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ
ήθεΰηΪΫυμφαΪδκίιείηΪβνλμθγρβάΪ
ΛθικβδΪλΪψσΪωλωλάΪκθρηθγιΪηίεφψζίΫίεφλεθβλμυί
θΫεβπθάθρηυίιθδκυμβωβαΪδκίιεωψσβγβοδείγήθεΰηυΫυμφ
ηίάθλιεΪζίηωψσβζβλωβμίκζθλμθγδβζβ
ΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪήοθεθήβεφηβδΪζβ
λμβκΪεφηυζβζΪςβηΪζβιθλνήθζθίρηυζβζΪςβηΪζββήκνέθγ
ιθήθΫηθγμίοηβδθγ
ΌΪκθρηνψ ιΪηίεφ ζθΰηθ άλμκΪβάΪμφ μΪδΰί ηΪή ήνοθάυζ ςδΪξθζ
ηθμθεφδθίλεβθηωάεωίμλωάίημβεβκνίζυζ
ΙκβνλμΪηθάδίιθήάΪκθρηθγιΪηίεφψήνοθάθέθςδΪξΪμθεσβηΪ
λμθείςηβπυζθΰίμικίάυςΪμφηίθΫοθήβζυγζβηβζνζ
νδΪαΪηηυγάχμθζκνδθάθήλμάίΌχμθζλενρΪίλείήνγμί
νδΪαΪηβωζκνδθάθήλμάΪιθζθημΪΰνήνοθάθέθςδΪξΪ
ΙκβνλμΪηθάδίάυμωΰηθέθνλμκθγλμάΪηίθΫοθήβζθλείήθάΪμφ
βηλμκνδπβωζλθθμάίμλμάνψσίέθκνδθάθήλμάΪιθζθημΪΰν
λθΫεψήΪωζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίιθάίκμβδΪεβζίΰήν
άΪκθρηθγιΪηίεφψβάυμωΰδθγ κβλ Ξνγβνρναιίρςλΰϊ οηπ ΙκθήίεΪγμίάλμθείςηβπίθμάίκλμβίηνΰηυοκΪαζίκθά
ΏλεβλμθείςηβπΪάυιθεηίηΪβαήίκίάΪιθδκθγμίιθάίκοηθλμφ
λκίαΪλιίπβΪεφηυζέίκζίμβδθζρμθΫυαΪσβμβμφίίθμήίγλμάβω
άεΪέβ
ΏλεβιθήάΪκθρηθγιΪηίεφψηίζθημβκνίμλωήνοθάθγςδΪξ
λείήνίμνλμΪηθάβμφιίκίέθκθήδνβαηίάθλιεΪζίηωψσίέθλω
ζΪμίκβΪεΪ ηΪικβζίκβαζίμΪεεΪβεβξΪηίκυ ηΪκΪλλμθωηββ
ζζθμηβΰηίγιθάίκοηθλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΜΪδβζθΫκΪαθζ
ήθλμνιδηβΰηίγρΪλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΫνήίμιίκίδκυμ
ΚΪλλμθωηβί ζίΰήν ικθζίΰνμθρηθγ ιθεδθγ β ζίλμθζ ιθήδεψρίηβω
ικβΫθκΪδχείδμκθλίμβήθεΰηθΫυμφηίζίηίίζζ
Λνμρίεξοηΰνοί οηπ
΢ιίζίμηδ Ικβ νλμΪηθάδί άΪκθρηθγ ιΪηίεβ βλιθεφανγμί αΪσβμηυί
ιίκρΪμδβ
ΗίδθμθκυίζθήίεβιθλμΪάεωψμλωλνλμΪηθάείηηθγηΪξΪΫκβδί
δείωσίγλωικθδεΪήδθγΏλεβικθδεΪήδΪνλμΪηθάείηΪηβάδθίζ
λενρΪίηίληβζΪγμίίίδείωσΪωλωικθδεΪήδΪικίήθμάκΪσΪίμ
ιθήμίδΪηβίΏλεβικθδεΪήδΪηίνλμΪηθάείηΪηΪξΪΫκβδί
ικβδείγμίίίδηβΰηίζνδκΪψάΪκθρηθγιΪηίεβ
ΡμθΫυαΪδκίιβμφάΪκθρηνψιΪηίεφάμνζΫί
ΌθαφζβμίβαιΪδίμΪλικβηΪήείΰηθλμωζβαΪΰβζυβικβάβημβμί
βοάιθδΪαΪηηθζηΪκβλνηδίιθεθΰίηββμΪδρμθΫυθηβζθέεβ
λάθΫθήηθάκΪσΪμφλω
ΌλμΪάφμίάΪκθρηνψιΪηίεφάιθήέθμθάείηηθίθμάίκλμβίβ
άυκθάηωγμίίί
ΗΪΰζβμίηΪδκΪωιΪηίεβμΪδρμθΫυάΪκθρηΪωιΪηίεφθιίκεΪλφ
ηΪδκΪγλμθείςηβπυιθάλίζνιίκβζίμκν
ΚΪαάίκηβμίαΪΰβζυβμνέθαΪμωηβμίβο
ΙθεθΰίηβίαΪΰβζθάαΪάβλβμθμμθεσβηυλμθείςηβπυ
ΑΪικίσΪίμλωικβδείβάΪμφικβΫθκδλμθείςηβπίλιθζθσφψ
λβεβδθηΪ
ΘμκίένεβκνγμίζβηβζΪεφηνψάίεβρβηνιεΪζίηβιθάίκηνά
ΫΪγιΪληυγάβημλιθζθσφψιεθλδθγθμάίκμδβ
ΌαΪάβλβζθλμβθμάβήΪέΪαΪδδθμθκθζνάυΪήΪιμβκνίμίλάθγ
ικβΫθκ λζμΪΫεβπν άυιθεηβμίλείήνψσβίήίγλμάβω
$αΪδκνμβμίΫΪγιΪληυίάβημυήθθμδΪαΪ
%θλεΪΫφμίΫΪγιΪληυίάβημυιθδΪέΪαηίΫνήίμικΪάβεφηθ
άυοθήβμφβαέθκίεθδ
&αΪζίηνΫΪγιΪληυοάβημθάζθΰίμικθβαάθήβμφμθεφδθ
λιίπβΪεβλμβζίψσβγλθθμάίμλμάνψσνψδάΪεβξβδΪπβψ
'ηβδΪδβοήίγλμάβγλΫΪγιΪληυζβάβημΪζβικθβαάθήβμφηί
ηνΰηθ
ΝΫίήβμίλφρμθικβιθάθκθμίκίένεωμθκΪθμλΪζθγάυλθδθγήθ
λΪζθγ ηβαδθγ λμνιίηβ έθκίεδΪ ηί άυδεψρΪίμλω β ηί ικθβλοθήβμ
θμήΪρβιεΪζίηβ
ΏλεβάυηίζθΰίμίηΪγμβήθλμνιδΫΪγιΪληθζνάβημν
ήίζθημβκνγμί κΪΫθρνψ ιΪηίεφ χείδμκθικβΫθκΪ δθμθκΪω δκίιβμλω
δ θλμΪεφηυζ χείζίημΪζ λ ιθζθσφψ λβλμίζυ άβημθά ΡμθΫυ ληωμφ
χμνιΪηίεφάυιθεηβμίλείήνψσβίήίγλμάβω
ΛηβζβμίάλίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδκΪλλίδΪμίεββκνρδβ
νικΪάείηβω
ΘλεΪΫφμίάβημυδκίιείηβωέθκίεθδ
ΡμθΫυνλμΪηθάβμφκΪΫθρνψιΪηίεφηΪζίλμθιθάμθκβμίχμβ
ήίγλμάβωάθΫκΪμηθζιθκωήδί
ΗβδθέήΪηίληβζΪγμίθλφέΪαθάθέθδκΪηΪ κβλ ΌλενρΪί
ιθάκίΰήίηβωλείήνίμιθεηθλμφψαΪζίηβμφέΪαθάυγδκΪη
Γδλνμρίεαίονφμνθξίμδκη
ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμββθμέΪαθικθάθήΪ
ΘμδκνμβμίάβημυαΪΰβζθάβιθάμθκβμίήίγλμάβωάυιθεηίηηυίάθ
άκίζωζθημΪΰΪάθΫκΪμηθζιθκωήδί
Ξνγικύφδμηδβίζί οηπ ΙθήδεψρίηβίδέΪανήθεΰηθΫυμφθλνσίλμάείηθμΪδβζθΫκΪαθζ
ρμθΫυΫυελάθΫθήηυγήθλμνιδαΪιθκηθζνδκΪην
ΗΪδθηπίάινλδηθέθιΪμκνΫδΪάΪκθρηθγιΪηίεββζίίμλωκίαφΫΪ
ήβΪζίμκθζµ ζζ ιθαάθεωψσΪωθΫίλιίρβμφ
■ ΰίλμδθίλθίήβηίηβί
■ λθίήβηίηβίλέβΫδβζζίμΪεεβρίλδβζςεΪηέθζ
ζβη ήεβηΪ ζζΪδλ ήεβηΪ ζ ΖίΰήνθμάίκλμβίζάοθήηθέθιΪμκνΫδΪβέΪαθάθγμκνΫθγ
ηίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν ιθλμΪάεωίζνψάζίλμίλάΪκθρηθγιΪηίεφψ
ΗίθΫοθήβζθβλδεψρβμφλθικβδθληθάίηβίςεΪηέΪλιθήάβΰηυζβ
ρΪλμωζβζίΫίεβάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ
ηΪικβζίκλάυήάβΰηυζβωσβδΪζβ ΪμΪδΰίικθοθΰήίηβί
ςεΪηέΪάζίλμΪοδθμθκυίζθένμθδΪαΪμφλωαΪέκθζθΰήίηηυζβ
ΔΪδβζΫυηβΫυεθλθίήβηίηβίμδκϋζώπγαηβίρϋηκη
ξνανοίφηαίρϋινκδμνβαιθεθΰίηβωάδθμθκθίθηθΫυεθ
νλμΪηθάείηθηΪαΪάθήί
ΏλεβηίθΫοθήβζθάυιθεηβμφπβεβηήκβρίλδθίλθίήβηίηβί
αΪζίηβμί δθείηθ νλμΪηθάείηηθί ηΪ αΪάθήί ηΪ δθείηθ βα ιΪδίμΪ λ
ικβηΪήείΰηθλμωζβ κβλ D ΗίαΪΫνήφμίνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν
: Πςψδπραςδρνξίπμνπρϋςρδφιηβίζί
Ιθλείάηίλίηβωβαζίηίηβγάλθίήβηβμίεφηνψδθηλμκνδπβψ
ικθάίκφμίίίέίκζίμβρηθλμφ
ΙκθβαάθήβμίεφηίηίλίμθμάίμλμάίηηθλμβαΪνμίρδνέΪαΪά
λθίήβηίηβωοάυιθεηίηηυοιθεφαθάΪμίείζβεββλιθεηβμίείζ
ζθημΪΰηυοκΪΫθμ
tr
ô
0RQWDMN×ODYX]X
*YHQOLN|QHULOHUL
Ξνγικύφδμηδιόκδιρονπδρη οηπ ΎΪηηυγικβΫθκθμηθλβμλωδδεΪλλν´<µηίήθινλδΪίμλωαΪζίηΪ
δΪΫίεωιβμΪηβωιθεφαθάΪμίείζχμθζθΰίμήίεΪμφμθεφδθ
λίκάβληυγπίημκΗίθΫοθήβζθνρβμυάΪμφμβιδΪΫίεωβίέθ
ζβηβζΪεφηθίλίρίηβί
ΌΪκθρηυίιΪηίεβιθλμΪάεωψμλωλδΪΫίείζιβμΪηβωδθμθκυγ
ζθΰίμηίβζίμφςμίιλίεφηθγάβεδβ
ΙκβΫθκυληΪΫΰίηηυίςμίιλίεφηθγάβεδθγζθΰηθιθήδεψρΪμφ
μθεφδθδκθαίμδΪζλικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηυζαΪαίζείηβίζ
ΗίθΫοθήβζθικίήνλζθμκίμφκΪαζυδΪψσίίνλμκθγλμάθήεωάλίο
ιθεψλθάικβΫθκΪλάθαήνςηυζαΪαθκθζζίΰήνδθημΪδμΪζβηί
ζίηίί ζζ αΪβλδεψρίηβίζλενρΪίάιθήλθίήβηίηβωλ
βλιθεφαθάΪηβίζκθαίμδβίλεβιθεφαθάΪμίεφβζίίμδηίγήθλμνι Ώγίξρίυηώιγοςβνλςαηγςβίζί
ΏλεβχμθκΪακίςίηθηθκζΪζβλμκΪηυήΪηηυγικβΫθκζθΰηθ
ηΪλμκθβμφήεωβλιθεφαθάΪηβωλήκνέβζβάβήΪζβέΪαΪ λζ
μΪΫεβρδνλοΪκΪδμίκβλμβδΪζβ ΗίθΫοθήβζυίήεωχμθέθήίμΪεβ
ηΪοθήωμλωάιθλμΪάεωίζθζληίδθμθκυζβζθήίεωζβηΪΫθκίήεω
ΪήΪιμΪπββ δθμθκυγ μΪδΰί ζθΰηθ ικβθΫκίλμβ ά ηΪςίζ λίκάβληθζ
πίημκί
Αμηλίμηδ ΙθλείθδθηρΪηβωκΪΫθμυηΪδείγμίκωήθζλμΪΫεβρδθγ
λοΪκΪδμίκβλμβδΪζβάΪκθρηθγιΪηίεβχμβδίμδνλνδΪαΪηβίζ
ηθάθέθάβήΪέΪαΪ
ΗίθΫοθήβζθάυιθεηβμφλείήνψσβίήίγλμάβω
$ Ζίλδμίεηικδονα οηπ ΛηβζβμίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδβκΪλλίδΪμίεβ
ΑΪζίηβμίΰβδείκυλιθζθσφψδεψρΪβζίψσίέθλωάικθήΪΰί
άηΪςίζλίκάβληθζπίημκίΪκμβδνε ΔθηξθκδΪ
ήάθγηθέθβεβμκθγηθέθιεΪζίηβΪκμβδνε λζκβλ μσΪμίεφηθλείήωαΪμίζρμθΫυάικθπίλλίληωμβωΰβδείκΪβεβ
ίέθαΪδκίιείηβωηΪέθκίεδίθηηίλθλδθρβε
ΝΫίήβμίλφάμθζρμθΰβδείκυμσΪμίεφηθικβΰΪμυρμθΫυ
θΫίλιίρβμφέίκζίμβρηθλμφέθκίεθδ
ΌήΪηηυοέθκίεδΪοηίηνΰηθικθβαάθήβμφκίένεβκθάδνιθήΪρβ
ιίκάβρηθέθάθαήνοΪ
ΝλμΪηθάβμί κΪλλίδΪμίεβ β δκυςδβ έθκίεθδ ηΪ λθθμάίμλμάνψσβί
δθηξθκδβΜΪδΰίλείήνίμήθεΰηυζθΫκΪαθζνλμΪηθάβμφ
κίςίμδβ
% Μίπρονθιίβίζναϊτιοίμνα οηπ ΝλμΪηθάβμίκίένεωμθκυηΪλΪζνψηβαδνψλμνιίηφ
ΛηβζβμίκίένεωμθκυλέΪαθάυοδκΪηθάΜίιίκφζθΰηθνάβήίμφ
έβΫδθίκίαβηθάθίνιεθμηβμίεφηθίδθεφπθΗΪΰζβμίδθηπθζ
θμάϋκμδβηΪκίένεβκθάθρηυγάβημέΪαθάθέθδκΪηΪ
Μηινβγίμδπμηλίθρδςξκνρμηρδκϋμνδινκϋυν
ΝιεθμηβμίεφηυίδθεφπΪικίήθμάκΪσΪψμικθηβδηθάίηβί
ΰβήδθλμίγβαΪέκωαηίηβγάηνμκφικβΫθκΪδθμθκυίζθένμ
ιθάεβωμφηΪίέθξνηδπβθηβκθάΪηβί
&LKD]×NXUPDGDQYH\DNXOODQPDGDQ|QFHWDOLPDWODU×RNX\XQX]
%XWDOLPDWODUGD\HUDODQUHVLPOHUELOJLOHQGLUPHDPDoO×G×U
%X N×ODYX]GDNL NXUDOODUD X\XOPDG×ù× WDNGLUGH UHWLFL KHUKDQJL
ELUVRUXPOXOXNWDQPXDIRODFDNW×U
%X FLKD] \DOQ×]FD \HWHULQFH KDYDODQG×U×ODQ \HUOHUGH NXOODQ×OPDO×G×U
+HUKDQJLELU\DQPDUQOHULWDKOL\HFLKD]×QDEDùODQPDPDO×G×U
%WQNXUXOXPEDùODQW×D\DUODPDYHJD]WLSLQHJ|UH
X\DUODPDLüOHPOHUL\HWNLOLELUWHNQLV\HQWDUDI×QGDQONHGHNL
VWDQGDUWODUD YH \UUONWHNL NDQXQL \|QHUJHOHU LOH \HUHO JD] YH
HOHNWULNWHGDULNoLVLüLUNHWLQWDOLPDWODU×QDX\JXQRODUDN
JHUoHNOHüWLULOPHOLGLU+DYDODQG×UPDLOHLOJLOLJHoHUOL
G]HQOHPHOHUH|]HOELUGLNNDWJ|VWHULOHFHNWLU
'LùHUJD]WLSOHULQHX\DUODPDJHUHNWLùLQGH7HNQLN6HUYLVLPL]L
oDù×UPDQ×]|QHULOLU
%XFLKD]HYGHNXOODQ×PLoLQWDVDUODQP×üW×UWLFDULYH\DSURIHV\RQHO
DPDoODUOD NXOODQ×ODPD] %X FLKD] \DW YH\D NDUDYDQODUD NXUXODPD]
*DUDQWLVDGHFHWDVDU×PDPDF×QDX\JXQNXOODQ×OPDV×GXUXPXQGD
JHoHUOLGLU
.XUXOXPGDQ|QFH\HUHOJD]WHGDULNüDUWODU×Q×Q|]HOOLNSODNDV×QGD
\HUDODQFLKD]G]HQOHPHVL\OH JD]×Q|]HOOLùLYHEDV×QF×Jo
YROWDM X\XPOXROXSROPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQL]
+HUKDQJLELULüOHPGHQ|QFHFLKD]×QJD]YHHOHNWULN
EHVOHPHVLQLNHVLQL]
(OHNWULNNDEORVXI×U×QYH\DSLüLUPHWH]JDK×Q×QV×FDNN×V×PODU×QD
WHPDVHWPHPHVLLoLQPXWIDNPRELO\DV×QDVDELWOHQPHOLGLU
(OHNWULNEHVOHPHVLLOHoDO×üDQFLKD]ODU×QWPEDùODQW×ODU×PXWODND
WRSUDNODQPDO×G×U
&LKD]×QLoN×VP×Q×NXUFDODPD\×Q×]*HUHNLUVH7HNQLN6HUYLVLPL]L
oDù×U×Q×]
.XUXOXPGDQ|QFH
%X(1JD]O×FLKD]ODUQRUPXQDJ|UHV×Q×IELUFLKD]G×U
PRELO\D\DJ|PPHFLKD]
&LKD]×QPRQWHHGLOGLùLPRELO\DG]JQüHNLOGHVDELWOHQPLüYH
KDUHNHWVL]ROPDO×G×U
&LKD]\DN×Q×QGDNLPRELO\DODU\]H\NDSODPDODU×YHEXQODU×
ELUELULQH\DS×üW×UDQWXWNDO\DQ×F×ROPDPDO×YH×V×\DGD\DQ×NO×
ROPDO×G×U
%XFLKD]EX]GRODE×oDPDü×UPDNLQHVLEXODü×NPDNLQHVLYH
EHQ]HULHü\DODU×Q]HULQHNXUXODPD]
2FDNVDGHFHKDYDODQG×UPDO×ELUI×U×Q×Q]HULQHPRQWHHGLOHELOLU
2FDù×QDOW×QDELUI×U×QPRQWHHGLOLUVHoDO×üPDWH]JDK×NDO×QO×ù×EX
N×ODYX]GDWDOHSHGLOHQPLQLPXPNDO×QO×ù×DüDELOLU)×U×Q×QPRQWDM
N×ODYX]XQGDNLX\DU×ODUDGLNNDWHGLQL]
+DYDODQG×UPD NXUDUNHQ NXUXOXP N×ODYX]XQX GLNNDWH DO×Q×] SLüLUPH
WH]JDK×QDPLQLPXPGLNH\X]DNO×ùDX\XQX] ûHNLO 0RELO\DQ×QKD]×UODQPDV× ûHNLO dDO×üPD\]H\LQLQ]HULQHEHOLUWLOHQ|OoOHUGHELUNHVLNDo×Q×]
$KüDSoDO×üPDWH]JkKODU×QGDNHVLP\]H\LQLQHPGHQNRUXPDN
DPDF×\OD|]HOELUFLODLOHYHUQLNOH\LQL]
(ùHUDOWWDELUI×U×Q\RNVDSLüLUPHWH]JDK×Q×QDOWN×VP×Q×Q PP
DOW×QD\DQPD]PDO]HPHGHQ |UQHùLQPHWDOYH\DDWHüHGD\DQ×NO×
NRQWUSODN \DS×OP×üD\UDF×\HUOHüWLULQL]%|\OHFHDOWN×VPDJLULü
HQJHOOHQPLüROXU
$UDUDI×QFLKD]×QüHEHNHEDùODQW×V×QDPHVDIHVLHQD]PP
ROPDO×G×U
&LKD]×QNXUXOXPX ûHNLO %LOJL 2FDù×QPRQWDM×LoLQNRUX\XFXHOGLYHQNXOODQ×Q×]
0RGHOHEDùO×RODUDN\DS×üNDQFRQWDIDEULNDGDQPRQWHHGLOPLü
RODUDNJHOHELOLU(ùHUEXüHNLOGHJHOLUVHKLoELUVXUHWOH
o×NDUWPD\×Q×]\DS×üNDQFRQWDV×]×QW×ODUDHQJHOROXU(ùHUFRQWD
IDEULNDGDQPRQWHHGLOPLüRODUDNJHOPH]VHSLüLUPHWH]JDK×Q×QDOW
N×VP×QD\DS×üW×U×Q×]
&LKD]×PRELO\D\DEDùODPDNLoLQ
.OLSVOHULDNVHVXDUVHWLQGHQo×NDU×Q×]YHUDKDWoDG|QHELOPHOHULQL
VDùOD\DUDNEHOLUWLOHQSR]LV\RQGDYLGDOD\×Q×]
3LüLUPHWH]JDK×Q×RUWDOD\×Q×]YHFLKD]×\HUOHüWLULQL]
<]H\LQWPoHYUHVLQLGHVWHNOH\HQHNDGDUNHQDUODU×QGDQ
EDVW×U×Q×]
.OLSVOHULG|QGUQ]YHV×N×FDYLGDOD\×Q×]
.OLSVOHULQSR]LV\RQXoDO×üPD\]H\LQLQNDO×QO×ù×QDEDùO×G×U
&LKD]VLOLNRQODoDO×üPDWH]JDK×QD\DS×üW×U×ODPD]
&LKD]×QV|NOPHVL
&LKD]×QHOHNWULNYHJD]EDùODQW×V×Q×NDSDW×Q×]
.OLSVOHULo×NDU×Q×]YHPRQWDM×QWHUVLELUV×UD\ODGHYDPHGLQL]
*D]O×EDùODQW× ûHNLO *D]EDùODQW×V×NDSDWPDPXVOXùXQDHULüLOHELOLQHFHNüHNLOGH
\DS×OP×üROPDO×G×U
*D]O×SLüLUPHWH]JDK×JLULüEDùODQW×V×Q×QXFX··OLN PP
ELU\LYLOHGRQDW×OP×üW×UEXDüDù×GDNLOHULVDùODU
■ 'D\DQ×NO×ELUEDùODQW×
■ (VQHNPHWDOERUXOXEDùODQW× / PLQ PPDNV P .ROHNW|Uo×N×ü×LOHJD]JLULüLDUDV×QDYHULOHQV×]G×UPD]O×NFRQWDV×Q×
WDN×Q×]
%RUXQXQDQNDVWUHQLWHVLQLQKDUHNHWOLN×V×PODU×LOH |UQHùLQELU
oHNPHFH WHPDVHWPHVLQLYHHQJHOOHQHELOHFHN\HUOHUGHQJHoLüLQL
|QOH\LQL]
%DùODQW×ODU×QKLoELULVLQGH GLUVHùLQIDEULNDo×N×üSR]LV\RQXQX
GHùLüWLUPH\LQL]
6LOLQGLULNEDùODQW×\DS×OPDV×JHUHNLUVHIDEULNDGDPRQWHHGLOHQ
GLUVHùLDNVHVXDUoDQWDV×QGDNL\OHGHùLüWLULQL] ûHNLO D &RQWD\×WDNPD\×XQXWPD\×Q×]
: 6×]×QW×WHKOLNHVL
+HUKDQJLELUEDùODQW×GHùLüLNOLùLJHUHNOLROGXùXQGDV×]G×UPD\DS×S
\DSPDG×ù×Q×NRQWUROHGLQL]
+HUKDQJLELUJD]EDùODQW×V×NXUFDODQPDVRQXFXV×]×QW×\DSW×ù×
WDNGLUGHUHWLFLILUPDVRUXPOXOXNNDEXOHWPH]
EUO|UHWDNDUNHQYH\Do×NDU×UNHQEUO|UXFXQXQGüPHPHVLQH
GLNNDWHGLQL]
6×]G×UPD]O×ù×JDUDQWLHWPHNLoLQL\LFHV×N×OG×ù×QGDQHPLQROXQX]
%XEUO|UOHUGHSULPHUKDYDG]HQOHPHVLQLJHUoHNOHüWLUPH\H
JHUHN\RNWXU
$OHYGDù×W×F×ODU×YHEUO|UNDSDNODU×Q×LOJLOLN×V×PODU×QDWDN×Q×]
$\U×FD×]JDUDODU×QX\JXQRODUDNWDN×OPDV×JHUHNOLGLU
% *D]YDQDODU×Q×QD\DU× ûHNLO .XPDQGDGùPHVLQLHQGüNNDGHPH\HD\DUOD\×Q×]
.XPDQGDGùPHVLQLJD]YDQDV×QGDQV|NQ](VQHNELUODVWLN
KDONDFRQWDJ|UQU7RUQDYLGDQ×QVLYULXFXQXJD]YDQDV×Q×Q
D\DUYLGDV×QDEDVW×U×Q×]
+DONDFRQWD\×DVODo×NDUPD\×Q×]+DONDFRQWDODUV×Y×ODU×QYH
SLVOLNOHULQFLKD]LoLQHJLUPHVLQLYHFLKD]×QIRQNVL\RQODU×Q×N|W
HWNLOHPHVLQLHQJHOOHU
']XoOXWRUQDYLGDLOHE\SDVVYLGDV×Q×oHYLUHUHNHQGüNDOHYL
D\DUOD\×Q×]
&LKD]×Q×]×QEDùODQDFDù×JD]WLSLQHJ|UHEN]WDEOR LOJLOL
D\DUODU×JHUoHNOHüWLULQL]
$E\SDVVYLGDODU×Q×L\LFHV×N×üW×U×Q×]
%E\SDVVYLGDODU×Q×EUO|UOHULQGRùUXJD]o×N×üODU×QDNDGDU
V×N×üW×U×Q×]
&E\SDVVYLGDODU×\HWNLOLELUVHUYLVWDUDI×QGDQGHùLüWLULOPHOLGLU
'E\SDVVYLGDODU×QDPGDKDOHHWPH\LQL]
.XPDQGDGùPHVLQLoHYLUHUHNEUO|UQHQ\NVHN
NDGHPHVLQGHQHQGüNNDGHPHVLQHJHoHUNHQDOHYLQ
V|QPHGLùLQGHQYHELUDOHYWHSPHVLROPDG×ù×QGDQHPLQROXQX]
%\SDVVYLGD\DHULüLPEXOXQPD]VDSLüLUPHWH]JDK×Q×QJHULNDODQ
N×VP×QDELUYLGDVLVWHPLLOHEDùO×RODQ\DùV×oUDPDDSDUDW×Q×
V|NQ]d×NDUPDNLoLQDüDù×GDNL\ROXL]OH\LQL]
7PEUO|UNDSDNODU×Q××]JDUDODU×YHNXPDQGDGùPHOHULQL
V|NQ]
%UO|UOHULQYLGDODU×Q×o×NDU×Q×]
<Dù V×oUDWPD DSDUDW×Q× WHNUDU WDNPDN LoLQ V|NPH LüOHPOHULQLQ WHUVL
ELUV×UD\ODGHYDPHGLQL]
$VODJD]YDQDV×DNV×Q×V|NPH\LQL] üHNLO %LUKDVDUGXUXPXQGD
JD]YDQDV×Q×QNRPSOHGHùLüWLULOPHVLJHUHNLU
(OHNWULNOLEDùODQW× ûHNLO %X FLKD] ´<µ WLSLQGHQGLU *LULü NDEORVX NXOODQ×F× WDUDI×QGDQ 7HNQLN
6HUYLVROPDGDQGHùLüWLULOHPH].DEORWLSLQHYHPLQLPXPNDO×QO×ùD
GLNNDWHWPHNJHUHNPHNWHGLU
3LüLUPHWH]JDKODU×ILüOLYH\DILüVL]ELUEHVOHPHNDEORVXLOHELUOLNWH
WHGDULNHGLOLU
)LüOHULRODQFLKD]ODUVDGHFHX\JXQüHNLOGH\HUOHüWLULOPLü
WRSUDNODPDJLULüOLSUL]NXWXODU×QDEDùODQPDO×G×U
0LQLPXPNRQWDNDo×NO×ù× PPRODQELURPQLSRODUDN×PNHVLFL
WHPLQHGLOPHOLGLU SUL]OLEDùODQW×ODUKDULoHùHUNXOODQ×F×WDUDI×QGDQ
HULüLOHELOL\RUVD *D]WLSLQLQGHùLüWLULOPHVL
hONHVWDQGDUWODU×L]LQYHUGLùLWDNGLUGHFLKD]IDUNO×JD]WLSOHULQH
X\DUODQDELOLU |]HOOLNOHUWDEORVXQDEDN×Q×] %XQXQLoLQJHUHNOLRODQ
SDUoDODU PRGHOHJ|UH WHPLQHGLOHQYH\D7HNQLN6HUYLVLPL]GH
PHYFXWEXOXQDQWUDQVIRUPDV\RQGRQDQ×PoDQWDV×QGD
EXOXQPDNWDG×U
gQHPOL6RQRODUDN\HQLJD]WLSLQLJ|VWHUHQHWLNHWL|]HOOLNOHU
WDEORVXQXQ\DQ×QD\DS×üW×U×Q×]
Į]OHQHFHNDG×PODUüXüHNLOGHGLU
$ %UO|UXFXQXQGHùLüWLULOPHVL üHN ,]JDUDODU×EUO|UNDSDNODU×Q×YHDOHYGDù×W×F×ODU×o×NDU×Q×]
7HNQLN6HUYLVLPL]GHQNRGQXPDUDV×LOHWHPLQ
HGLOHELOHFHNRODQDQDKWDU×NXOODQDUDNEUO|UXoODU×Q×GHùLüWLULQL]
oLIWDOHYOLEUO|UOHULoLQNRGQXPDUDV× EN]ûHNLO 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising