Siemens | ET475MY11E | Installation instructions | Siemens iQ500 40 cm, Vario/Domino Teppan Yaki Installation instructions

Siemens iQ500 40 cm, Vario/Domino Teppan Yaki Installation instructions
9000411842 8906
de Montageanweisung
bitte aufbewahren
en Installation Instructions
please keep
fr Notice de montage
à garder soigneusement
nl Montagehandleiding
goed bewaren
it Istruzione per l’installazione
si prega di conservare
es Instrucciones de Montaje
por favor, guardar
sv Monteringsanvisning
spara anvisningen
da Monteringsanvisning
bedes opbevaret
no Monteringsanvisning
må oppvevares
fi Asennusohjeet
säilytä ohjeet
el Οδηγίες εγκατάστασης
παρακαλώ φυλάξτε
pt Instruções de montagem
por favor, guardar
tr Montaj Talimatları
Lütfen saklayınız
de
en
fr
Wichtige Hinweise
Important notes
Remarques importantes
Dieses Einbau-Gerät ist zum Einsetzen in
den Ausschnitt einer Arbeitsplatte
vorgesehen. Nur fachgerechter Einbau
entsprechend dieser Montageanleitung
garantiert die Sicherheit beim Gebrauch.
Für Schäden aufgrund von unsachgemäßem Einbau haftet der Monteur.
Nur ein autorisierter Fachmann darf das
Gerät anschließen. Es gelten die
Vorschriften des regionalen ElektrizitätsVersorgungsunternehmens sowie der
Bauverordnung.
Gerät vor dem Einbau auf Transportschäden überprüfen.
Bei allen Montagearbeiten muss das
Gerät spannungslos sein.
This built-in appliance is intended for
insertion into a cutout in the worktop.
The appliance is only guaranteed safe to
use if installed in accordance with these
installation instructions.
The installer is liable for any damage
resulting from incorrect installation.
The appliance may only be connected by
a licensed specialist. The local electricity
supplier’s regulations and construction
regulations apply.
Check the appliance for any transport
damage.
Disconnect the appliance during
installation.
Möbel vorbereiten
On the furniture into which the appliance
is to be installed, the plastic coating
and/or veneer must have been treated
with a heat-resistant adhesive. The rough
edges of the cutout must be sealed
using a watertight material, e.g. silicone.
The use of plastic filler strips on the
worktop surface behind the built-in hob
is not permitted.
Cet appareil encastrable est conçu pour
s'insérer dans la découpe d'un plan de
travail. Pour garantir la sécurité pendant
le fonctionnement de l'appareil, ce
dernier doit être installé de manière
correcte et en conformité avec cette
notice de pose.
L'installateur assume la responsabilité
des dommages résultant d'une pose
non-conforme.
Le branchement de l'appareil doit être
confié seulement à un technicien agréé.
Respecter les règles du fournisseur local
d'électricité ainsi que le code de la
construction et de l'habitation.
Avant l'installation, vérifier le bon état de
l'appareil.
Pendant tous les travaux de pose,
l'appareil doit être hors tension.
Bei Einbaumöbeln muss der Kunststoffbelag bzw. das Furnier mit hitzebeständigem Kleber verarbeitet sein. Die
rohen Kanten des Ausschnittes mit
wasserdichtem Material z. B. Silikon
versiegeln. Die Verwendung von
Kunststoff-Wandabschlussleisten auf
Arbeitsplatten, hinter dem Einbaugerät,
ist nicht zulässig.
Einbau
Das Gerät so in den Ausschnitt
einsetzen, dass die Bedienelemente
vorne liegen und mit den Spannelementen befestigen.
Unter dem Gerät muss ein nicht
abnehmbarer Zwischenboden
entsprechend der Einbauskizze
eingebaut werden.
Elektroanschluss
Das Gerät wird mit Netzanschlussleitung
ohne Stecker ausgeliefert. Beim Netzanschluss sind die gültigen nationalen
Anschlussbedingungen zu beachten.
Angaben auf dem Typenschild beachten.
Das Gerät muss geerdet werden.
Wenn der Stecker nach dem Einbau
nicht mehr erreichbar ist, muss
installationsseitig eine allpolige
Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm
Kontaktabstand vorhanden sein.
Die Netzanschlussleitung muss
mindestens vom Typ H05VV-F bzw.
H05VVH2-F sein.
Querschnitt: 3G1,5 mm2
Wenn die Anschlussleitung beschädigt
wurde, muss diese durch eine
besondere ersetzt werden. Dies darf nur
durch unseren Kundendienst erfolgen.
Bei Reparaturen in jedem Fall das Gerät
stromlos machen. Nie das Gerät öffnen,
im Bedarfsfall Kundendienst
benachrichtigen.
Montagesatz
Bei Einbau zweier oder mehrerer Geräte
direkt nebeneinander sind ein oder
mehrere Montagesätze erforderlich.
Preparing the cabinet
Installation
Insert the appliance into the cutout with
the controls facing the front and attach it
using the clamping elements.
Install a non-detachable intermediate
shelf according to the installation
diagram underneath the appliance.
Electrical connection
The appliance is fitted with a mains
connecting cable without plug. Observe
the current national regulations when
connecting the appliance.
Check the voltage and total output on
the rating plate. It is obligatory that this
appliance be earthed.
If the plug is no longer accessible after
installation, an all pin isolating switch
with a contact gap of at least 3 mm must
be installed.
The mains connecting cable must be of
the H05VV-F or H05VVH2-F type or
higher. Cross-section: 3G1,5 mm2
The connecting lead must be replaced if
it has been damaged. This can only be
carried out by one of our after-sales
service technicians.
The appliance must always be
disconnected from the mains before
repairs are carried out. If repairs are
needed, never open the appliance
yourself, but call our after-sales service.
Installation set
When installing two or more units next to
each other, one or more installation kits
will be required.
Préparation du meuble
S'il s'agit d'éléments intégrés, il faut que
le revêtement en plastique ou le placage
du meuble soient appliqués avec de la
colle résistant à la chaleur. Enduire les
chants bruts de la découpe de matériau
d'étanchéité, par exemple de silicone.
L'utilisation d'un profilé en plastique pour
faire le joint entre le plan de travail et le
mur, derrière l'appareil encastrable, n'est
pas autorisée.
Pose
Insérer l'appareil dans la découpe de
façon que les organes de commande se
trouvent devant, et fixer avec les
éléments de serrage.
Il faut poser sous l'appareil un fond
intermédiaire fixe, conformément au
schéma de montage.
Branchement électrique
L'appareil est fourni avec un cordon
d'alimentation, mais sans connecteur.
Pour le branchement au secteur,
appliquer les conditions en vigueur dans
le pays concerné.
Respectez les indications figurant sur la
plaque signalétique. L'appareil doit être
mis à la terre.
Si le connecteur n'est plus accessible
après la pose, il faut prévoir au niveau de
l'installation électrique un sectionneur
dont les contacts sont distants d'au
moins 3 mm.
Le cordon d'alimentation secteur doit
être au minimum du type H05VV-F ou
H05VVH2-F.
Section : 3G1,5 mm²
Si le cordon d'alimentation électrique est
endommagé, il faut le remplacer par un
cordon spécial. Seul notre service aprèsvente est habilité à effectuer cette
opération.
Lors de réparations, toujours débrancher
l'appareil. Ne jamais ouvrir l'appareil ; en
cas de besoin, avertir le service aprèsvente.
Kit de montage
Si deux appareils ou plus sont installés
les uns à côté des autres, il faut un ou
plusieurs kits de montage.
nl
it
es
Belangrijke aanwijzingen
Indicazioni importanti
Indicaciones importantes
Dit inbouwapparaat dient in de uitsparing
van een werkblad te worden geplaatst.
Alleen bij een vakkundig uitgevoerde
inbouw volgens de montagehandleiding
is de veiligheid tijdens het gebruik
gegarandeerd.
Voor schade tengevolge van een
ondeskundig uitgevoerde inbouw is de
monteur aansprakelijk.
Alleen een erkend vakman mag het
apparaat aansluiten. Er dient aan alle
voorschriften van het energiebedrijf en
bouwverordeningen te worden voldaan.
Controleer het apparaat vóór het
inbouwen op eventuele transportschade.
Tijdens alle montagewerkzaamheden
dient het apparaat spanningsvrij te zijn.
Questo apparecchio è destinato
all’incasso nell’intaglio di un piano di
lavoro. La sicurezza durante l'uso è
garantita solo con un'installazione
corretta conformemente alle presenti
istruzioni di montaggio.
Il montatore è responsabile dei danni
dovuti ad un montaggio improprio.
L’apparecchio deve essere collegato solo
ed esclusivamente da un tecnico
autorizzato. Trovano applicazione le
norme emesse dall’impresa regionale di
erogazione di energia elettrica nonché la
regolamentazione edilizia.
Controllare l’eventuale presenza di danni
da trasporto prima dell’installazione.
Staccare l’apparecchio dalla corrente
prima di procedere al montaggio.
Este aparato de empotrar está previsto
para insertarlo en el recorte de una
mesa de trabajo . Sólo un montaje
correcto por un especialista conforme a
estas instrucciones de montaje,
garantizan la seguridad de uso.
El instalador es responsable de los
daños derivados de una instalación
indebida.
Sólo puede conectar el aparato un
especialista autorizado. Se aplican las
normativas regionales relativas a las
empresas de abastecimiento de
electricidad así como los reglamentos de
construcción.
Antes del montaje comprobar que el
aparato no presenta daños de
transporte.
En todos los trabajos de montaje se ha
de dejar el aparato previamente sin
tensión.
Keukenmeubel voorbereiden
Bij het inbouwmeubel dient de kunststof
bovenlaag resp. de fineerlaag met een
hittebestendige lijm te zijn verwerkt.
Verzegel de ruwe randen van de
uitsparing met een waterdicht materiaal,
bijvoorbeeld silicone. Er mogen geen
kunststof wandafdichtstrips op het
werkblad, achter het inbouwapparaat
worden aangebracht.
Het inbouwen
Preparare il mobile
Sui mobili da incasso, il rivestimento di
pvc o l’impiallacciatura devono essere
trattati con una colla resistente al calore.
I bordi grezzi dell’intaglio vanno sigillati
con materiale impermeabile, ad es. il
silicone. Non è consentito l’uso di
alzatine in pvc sui piani di lavoro dietro
l’apparecchio.
Plaats het apparaat zodanig in de
uitsparing dat de bedieningselementen
aan de voorkant zitten en zet het
apparaat met de spanelementen vast.
Onder het apparaat dient een niet
uitneembare tussenbodem volgens de
aanwijzingen op de inbouwschets te
worden ingebouwd.
Montaggio
Elektrische aansluiting
L’apparecchio viene fornito con il cavo di
alimentazione dalla rete ma senza spina.
Per l’allacciamento alla rete elettrica
osservare le condizioni pertinenti valide a
livello nazionale.
Osservare quanto riportato sulla
targhetta. L’apparecchio deve essere
dotato di una messa a terra.
Se la spina non è più raggiungibile dopo
l’installazione, deve essere previsto un
dispositivo di separazione da tutti i poli
della rete con una distanza minima tra i
contatti di 3 mm.
Il cavo di allacciamento alla rete deve
corrispondere almeno al tipo H05VV-F o
H05VVH2-F.
Sezione: 3G1,5 mm2
Se il cavo di allacciamento è
danneggiato, esso deve essere sostituito
da un cavo speciale. Affidare questo
compito solo ed esclusivamente al nostro
servizio assistenza.
Nel caso di riparazioni staccare sempre
l’apparecchio dalla corrente. Non aprire
mai l’apparecchio, in caso di necessità
contattare il servizio assistenza.
Het apparaat wordt met een
aansluitkabel zonder stekker geleverd. Bij
het aansluiten op de netspanning dienen
alle landelijke voorschriften in acht te
worden genomen.
Let op de gegevens op het typeplaatje.
Het apparaat moet geaard zijn.
Indien de stekker na het inbouwen niet
meer toegankelijk is, dient er binnen de
installatie een scheidingsschakelaar voor
alle polen met een contactopening van
minimaal 3 mm aanwezig te zijn.
De netspanningskabel dient minstens van
het type H05VV-F resp. H05VVH2-F te
zijn.
Diameter: 3G1,5 mm2
Indien de aansluitkabel beschadigd is,
dient deze door een speciale
aansluitkabel te worden vervangen. Dit
mag alleen worden gedaan door onze
klantenservice.
Bij reparaties dient het apparaat altijd
spanningsvrij te worden gemaakt. Maak
het apparaat nooit open. Neem, indien
nodig, contact op met de klantenservice.
Montageset
Indien er twee of meer apparaten direct
naast elkaar worden ingebouwd, heeft u
één of meerdere montagesets nodig.
Inserire l’apparecchio nell’intaglio di
modo che i comandi si trovino davanti e
fissarlo con gli elementi di fissaggio.
Sotto l’apparecchio deve essere montato
un piano intermedio fisso secondo lo
schizzo.
Allacciamento elettrico
Kit di montaggio
In presenza di due o più apparecchi
l’uno accanto all’altro sono necessari
uno o più kit di montaggio.
Preparar los muebles
En los muebles de empotrar el
revestimiento de plástico o bien
contrachapado se ha de montar con
pegamento termorresistente. Los bordes
desprotegidos del recorte se ha de sellar
con material impermeable como p. ej.
silicona. Queda prohibido utilizar listones
de terminación de pared de plástico
sobre la mesa de trabajo situadas detrás
del aparato de empotrar.
Montaje
Insertar el aparato en el recorte de modo
que los elementos de mando queden
situados en la parte delantera y fijados
con los elementos de sujeción.
Debajo del aparato deberá estar
instalado un fondo intermedio extraible
conforme al croquis de montaje.
Conexión eléctrica
El aparato se suministra con cable de
conexión a la red sin clavija. Al
conectarlo a la red deben respetarse las
disposiciones de conexión nacionales
aplicables.
Se deberán observar las indicaciones
sobre la placa de características. El
aparato deberá disponer de una toma de
tierra.
Si la clavija después de la instalación no
queda accesible, se ha de prever de
lado instalación un dispositivo de corte
omnipolar con un mínimo de 3 mm
distancia entre contactos.
El cable de conexión a tierra deberá ser
de como mínimo del tipo H05VV-F o
bien H05VVH2-F.
Sección: 3G1,5 mm2
Si se ha dañado el cable de conexión,
deberá sustituirlo por un cable especial.
Esta sustitución sólo lo deberá realizar el
servicio de posventa.
En caso de reparaciones es obligatorio
separar el aparato de la corriente
eléctrica. No abra nunca el aparato, en
caso necesario contacte con el servicio
de posventa.
Juego de montaje
Cuando instale dos o más aparatos uno
junto al otro, será necesario uno o varios
juegos de montaje.
sv
da
no
Viktigt att observera
Vigtige henvisninger
Viktige henvisninger
Denna apparat för inbyggnad är avsedd
att sättas in i en öppning i en
arbetsbänk. Endast vid fackmässig
montering enligt denna monteringsanvisning är säkerheten garanterad vid
användningen.
För skador som uppstår på grund av icke
fackmässig montering ansvarar
installationsmontören.
Endast behörig fackman får ansluta
apparaten. Vid installationen måste man
följa gällande föreskrifter från det lokala
elförsörjningsföretaget samt gällande
byggnadsförordningar.
Kontrollera före inbyggnaden att
apparaten inte har transportskador.
Vid alla monteringsarbeten måste
apparaten vara spänningslös.
Dette apparat er beregnet til at blive
indsat i udskæringen af et arbejdsbord.
Kun en faglig korrekt montering i henhold
til denne monteringsanvisning garanterer
sikkerheden under brugen.
Skader som følge af uhensigtsmæssig
montering er montøren ansvarlig for.
Kun en autoriseret fagmand må tilslutte
apparatet. Forskrifterne fra det lokale
elektricitetsselskab samt de gældende
forordninger fra byggemyndighederne
skal overholdes.
Kontrollér apparatet før monteringen for
transportskader.
Ved alle monteringsarbejder skal
apparatet være spændingsløs.
Dette apparatet for innbygging skal
settes inn i utskjæringen i en benkeplate.
Kun fagmessig montering i samsvar med
denne monteringsanvisningen garanterer
sikker bruk.
Installatøren står ansvarlig for skader
som oppstår pga. ukyndig montering.
Apparatet må kun tilkobles av en
autorisert elektriker. Vedkommende må
følge bestemmelsene fra den lokale
elektrisitetsleverandøren og
byggeforskriftene.
Kontroller apparat før innbygging for
transportskader.
Ved alle monteringsarbeider må
apparatet være spenningsløst.
Forberede møblet
Forberede møbler
Ved indbygningsmøbler skal
kunststofbelægningen resp. fineren være
forarbejdet med varmebestandig lim.
Udskæringens ro kanter skal forsegles
med vandtæt materiale, f.eks. silicone.
Det er ikke tilladt at benytte
afslutningslister til væggen bag det
indbyggede apparat, som er af kunststof.
Ved kjøkkenmøbler må plastbelegget
hhv. finéret være bearbeidet med
varmebestandig lim. De ubehandlede
kantene til utskjæringen må forsegles
med vanntett materiale, f.eks. silikon. Det
er ikke tillatt å benytte vegglister av plast
på benkeplaten bak det installerte
apparatet.
Montering
Innbygging
Sæt apparatet ind i udskæringen,
således at betjeningselementerne ligger
forrest, og spænd det fast med
spændestykkerne.
Under apparatet skal der monteres en
aftagelig mellembund iht.
monteringsskitsen.
Sett apparatet slik inn i utskjæringen at
betjeningselementene ligger fremme og
fest med strammerne.
Under apparatet må en ikke avtagbar
mellombunn bygges inn ifølge
innbyggingsskisse.
Elektrisk tilslutning
Apparatet blir levert med nettledning uten
plugg. Ved nettilkoblingen må det tas
hensyn til de gyldige nasjonale
betingelser for tilkobling.
Vær oppmerksom på angivelser på
typeskiltet. Apparatet må jordes.
Hvis pluggen ikke lenger er tilgjengelig
etter innbyggingen, må en allpolet
skilleinnretning med minst 3 mm
kontaktavstand finnes på
installasjonssiden.
Nettledningen må være minst av type
H05VV-F eller H05VVH2-F.
Tverrsnitt: 3G1,5 mm2
Hvis tilkoblingsledningen er blitt skadet,
må den erstattes med en spesiell. Dette
må kun gjennomføres av vår
kundeservice.
Ved reparasjoner må apparatet i alle fall
gjøres strømløst. Åpne aldri apparatet,
informer kundeservice ved behov.
Förberedelse av
inbyggnadsmöbeln
När det gäller inbyggnadsmöbler måste
plastbeläggning eller fanér vara limmat
med värmetåligt lim. Försegla
öppningens råa kanter med vattentätt
material, t.ex. silikon. Det är inte tillåtet
att använda väggavslutningslister av plast
på arbetsbänkar, bakom den inbyggda
apparaten.
Inbyggnad
Placera apparaten i öppningen så att
reglagen befinner sig framtill, och fixera
den med spännanordningarna.
En mellanbotten som inte går att ta av
måste byggas in under apparaten enligt
inbyggnadsskissen.
Elanslutning
Apparaten levereras med nätsladd utan
stickpropp. Vid anslutningen till nätet
skall de gällande nationella anslutningsbestämmelserna beaktas.
Observera uppgifterna på typskylten.
Apparaten måste jordas.
Om stickproppen inte längre är åtkomlig
efter inbyggnaden, måste det finnas en
allpolig frånskiljare med ett kontaktgap
på minst 3 mm på installationssidan.
Nätanslutningssladden måste vara minst
av typ H05VV-F resp. H05VVH2-F.
Area: 3G1,5 mm2
Om anslutningssladden har blivit skadad,
måste den bytas ut mot en motsvarande
specialsladd, som endast får anslutas av
vår kundservice.
Reparationer får endast utföras när
apparaten är strömlös. Öppna aldrig
apparaten. Kontakta kundservicen, om
så behövs.
Monteringssats
Om två eller flera apparater ska
installeras direkt bredvid varandra behövs
det ytterligare en eller flera monteringssatser.
Apparetet leveres med
nettilslutingsledning uden stik. Ved
tilslutningen til nettet skal de gældende
nationale tilslutningsbetingelser
overholdes.
Vær opmærksom på oplysningerne på
typeskiltet. Apparatet skal jordes.
Når stikket efter monteringen ikke
længere er tilgængeligt, skal apparatet
kunne skilles fra elnettet med alle poler
vha. en fastmonteret afbryder med
mindst 3mm kontaktafstand.
Nettilslutningsledningen skal mindst være
af typen H05VV-F resp.
H05VVH2-F.
Tværsnit: 3G1,5 mm2
Når tilslutningsledningen er blevet
beskadiget, skal den erstattes med en
speciel ledning. Dette må kun
gennemføres af vores kundeservice.
Ved reparationer skal apparatet under
alle omstændigheder gøres strømløst.
Åbn aldrig apparatet, kontakt i givet fald
kundeservicen.
Monteringssæt
Når der monteres to eller flere apparater
direkte ved siden af hinanden, skal der
bruges et eller flere monteringssæt.
Elektrisk tilkobling
Monteringssett
Ved innbygging av to eller flere apparater
direkte ved siden av hverandre er det
nødvendig med ett eller flere
monteringssett.
fi
el
Tärkeitä vihjeitä
Σημαντικές υποδείξεις
Tämä kaapistoon sijoitettava laite on
tarkoitettu asennettavaksi työtasoon
tehtyyn aukkoon. Laitteen
käyttöturvallisuus on taattu vain, jos laite
on asennettu paikalleen asennusohjeiden
mukaisesti.
Asentaja on vastuussa siitä, että laite
toimii paikalleen asennettuna
virheettömästi.
Laitteen saa asentaa vain valtuutettu
sähköasentaja. Asennettaessa täytyy
noudattaa voimassa olevia
sähkömääräyksiä ja rakennussäädöksiä.
Ennen asentamista on tarkistettava, että
laite ei ole kuljetuksessa päässyt
vahingoittumaan.
Jokaisen asennustoimenpiteen
yhteydessä on laitteesta katkaistava virta.
Αυτή η εντοιχιζόμενη συσκευή
προορίζεται για τοποθέτηση στο
άνοιγμα ενός πάγκου εργασίας. Μόνο η
σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα με
αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης,
εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά τη
χρήση.
Για τις ζημιές, που οφείλονται σε μη
ενδεδειγμένη τοποθέτηση, ευθύνεται ο
εγκαταστάτης.
Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος,
ειδικευμένος εγκαταστάτης επιτρέπεται
να συνδέσει τη συσκευή. Ισχύουν οι
κανονισμοί της τοπικής επιχείρησης
διανομής ρεύματος καθώς και οι
κανονισμοί οικοδομικών εργασιών.
Πριν την τοποθέτηση ελέγξτε τη
συσκευή για τυχόν ζημιές μεταφοράς.
Σε όλες τις εργασίες συναρμολόγησης
πρέπει η συσκευή να βρίσκεται εκτός
τάσης.
Keittiökalusteiden valmistelu
Keittiökalusteiden muovi- tai viilupinta on
käsiteltävä kuumuutta kestävällä liimalla.
Työtasoon tehtyyn aukkoon jäävät
leikkuupinnat on täytettävä vettäpitävällä
materiaalilla kuten esim. silikonilla.
Työtasoon asennettavan laitteen taakse ei
saa asentaa muovisia liitoslistoja.
Kaapistoon asentaminen
Aseta laite työtasoon tehtyyn aukkoon
siten, että käyttöpaneeli on edessä ja
kiinnitä laite kiinnityselementeillä.
Laitteen alle kaapistoon on asennettava
vain työkalujen avulla irrotettavissa oleva
välihylly asennusluonnoksen mukaisesti.
Sähköliitos
Laitteen toimitukseen kuuluu
verkkoliitäntäjohto ilman pistoketta.
Verkkoliitäntää tehtäessä on huomioitava
paikalliset liitäntää koskevat määräykset.
Huomioi tyyppikilvessä olevat tiedot. Laite
on maadoitettava.
Jos laitteesta ei asennuksen jälkeen voi
katkaista virtaa pistorasiasta, on
asennettava erillinen, kaikkinapainen, väh.
3 mm:n kosketusvälin katkaisin.
Liitäntäjohtojen on vastattava vähintään
tyyppiä H05VV-F tai H05VVH2-F.
Poikkileikkaus: 3G1,5 mm2
Jos verkkoliitäntäjohtoja vahingoitetaan,
on ne korvattava erityisillä liitäntäjohdoilla.
Liitäntäjohdot saa asentaa vain
valtuuttamamme sähköasentaja.
Huoltotöiden yhteydessä on laitteesta
aina katkaistava virta. Laitetta ei saa
avata, tarvittaessa on otettava yhteys
huoltoliikkeeseen.
Asennussarja
Jos asennetaan kaksi tai useampia
laitteita vierekkäin, tarvitaan yksi tai
useampi asennussarja.
Προετοιμασία του ντουλαπιού
Στα εντοιχιζόμενα ντουλάπια πρέπει η
επίστρωση από συνθετικό υλικό ή ο
καπλαμάς να έχει τοποθετηθεί με
ανθεκτική στη θερμότητα κόλλα.
Σφραγίστε τις ακατέργαστες ακμές
του ανοίγματος με στεγανοποιητικό
υλικό π.χ. σιλικόνη. Δεν επιτρέπεται η
χρήση πλαστικών αρμοκάλυπτρων
τοίχου στους πάγκους εργασίας, πίσω
από την εντοιχιζόμενη συσκευή.
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε τη συσκευή στο άνοιγμα
έτσι, ώστε τα στοιχεία χειρισμού να
βρίσκονται μπροστά και στερεώστε την
με τους σφικτήρες.
Κάτω από τη συσκευή πρέπει να
τοποθετηθεί ένα μη αφαιρούμενος
ενδιάμεσος πάτος σύμφωνα με το
σχέδιο τοποθέτησης.
Ηλεκτρική σύνδεση
Η συσκευή παραδίδεται με καλώδιο
σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος
χωρίς ρευματολήπτη (φις). Κατά τη
σύνδεση στο δίκτυο προσέξτε τις
ισχύουσες εθνικές προϋποθέσεις
σύνδεσης.
Προσέξτε τα στοιχεία στην πινακίδα
τύπου. Η συσκευή πρέπει να γειωθεί.
Σε περίπτωση που μετά την
τοποθέτηση της συσκευής η πρίζα δεν
είναι πλέον προσιτή, πρέπει να υπάρχει
από την πλευρά της εγκατάστασης μια
διάταξη διακοπής όλων των πόλων μ’
ένα διάκενο επαφής το λιγότερο 3 mm.
Το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του
ρεύματος πρέπει να είναι το λιγότερο
του τύπου H05VV-F ή H05VVH2-F.
Διατομή: 3G1,5 mm2
Εάν το καλώδιο σύνδεσης υποστεί
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με
ένα ειδικό καλώδιο. Αυτό επιτρέπεται
να πραγματοποιηθεί μόνο από το δικό
μας σέρβις πελατών.
Σε περίπτωση επισκευής θέστε τη
συσκευή οπωσδήποτε εκτός ρεύματος.
Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή, σε
περίπτωση ανάγκης καλέστε την
υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης
πελατών.
Σετ συναρμολόγησης
Σε περίπτωση τοποθέτησης δύο ή
περισσοτέρων συσκευών τη μια
απευθείας δίπλα στην άλλη είναι
απαραίτητα ένα ή περισσότερα σετ
συναρμολόγησης.
pt
Instruções importantes
Este aparelho de encastrar destina-se à
montagem encastrada num tampo de
cozinha. Apenas o encastramento
correcto, em conformidade com estas
instruções de montagem, garante uma
utilização segura do aparelho.
Os danos resultantes de um
encastramento incorrecto são da
responsabilidade do técnico de
montagem.
O aparelho pode apenas ser ligado por
um técnico autorizado. Aplicam-se as
normas da empresa de distribuição de
energia eléctrica local, bem como os
regulamentos da construção civil.
Antes do encastramento, inspeccionar o
aparelho quanto a danos de transporte.
Todas as tarefas de montagem requerem
que o aparelho esteja desligado da
alimentação eléctrica.
Preparação dos móveis
O revestimento plástico ou o folheado
dos móveis de encastrar tem de ser
processado com cola resistente ao calor.
As arestas do recorte têm de ser
seladas com um material à prova de
água como, p. ex. silicone. Não é
permitido aplicar réguas de remate em
material plástico nos tampos de cozinha,
atrás do aparelho de encastrar.
Encastramento
Colocar o aparelho no recorte, para que
os elementos de comando fiquem
posicionados à frente e proceder à sua
fixação com os elementos tensores.
Observando o diagrama de montagem, é
necessário instalar um fundo falso não
removível por baixo do aparelho.
Ligação eléctrica
O aparelho é fornecido com o cabo da
rede de alimentação eléctrica sem ficha.
A ligação à rede eléctrica exige a
observância das normas de ligação em
vigor para cada país.
Observe os dados da placa de
características. O aparelho tem de estar
ligado à terra.
Se, após a instalação, a ficha não ficar
acessível, é necessário instalar um
disjuntor de corte omnipolar com uma
distância mínima de 3 mm entre os
contactos.
O cabo da rede de alimentação eléctrica
deve corresponder, no mínimo, ao tipo
H05VV-F ou H05VVH2-F.
Secção transversal: 3G1,5 mm2
Se o cabo de alimentação tiver sofrido
danos, é necessário proceder à
substituição do mesmo por um cabo
especial. Apenas o nosso Serviço de
Apoio ao Cliente tem autorização para
realizar essa tarefa.
tr
Em caso de reparações é obrigatório
que o aparelho seja desligado da
alimentação eléctrica. Nunca abrir o
aparelho e, se necessário, contactar o
Serviço de Apoio ao Cliente.
Conjunto de montagem
O encastramento de dois ou mais
aparelhos, posicionados directamente
uns ao lado dos outros, requer um ou
mais conjuntos de montagem.
Önemli açıklamalar
Bu ankastre cihaz, çalışma tezgâhına
açılan yuvaya yerleştirilmeye mahsustur.
Ancak bu montaj kılavuzu uyarınca
usulüne uygun monte edildiğinde cihazın
kullanım esnasında güvenliği garanti
edilir.
Usulüne aykırı montajdan kaynaklanan
hasarlardan montör sorumludur.
Cihazın bağlantısı ancak yetkili bir uzman
kişi tarafından yapılmalıdır. Bölgesel
elektrik tedarik şirketinin talimatları ve
yapı yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Montaj öncesi cihazda nakliyat hasarları
olup olmadığını kontrol edin.
Tüm montaj çalışmalarında cihazın voltajı
kesilmiş olmalıdır
Mobilyaların hazırlanması
Ankastre mobilyalarda plastik veya ahşap
kaplamalar için ısıya dayanıklı tutkal
kullanılmış olmalıdır. Kesilerek açılan
yuvanın işlenmemiş kenarlarına örneğin
silikon gibi su sızdırmayan malzeme
uygulayarak sızdırmazlığı sağlayın.
Ankastre cihazın arkasında olmak üzere
çalışma tezgâhlarının üzerinde plastik
duvar pervazlarının kullanılması yasaktır.
Montaj
Cihazı, kumanda elemanları öne gelecek
şekilde açılan yuvaya yerleştirin ve germe
elemanlarıyla sabitleyin.
Montaj şemasında görüldüğü gibi, cihazın
altına çıkarılması mümkün olmayan ara
taban monte edilmelidir.
Elektrik bağlantısı
Cihaz, fiş hariç olmak üzere elektrik
bağlantı kablosuyla birlikte teslim edilir.
Elektrik bağlantısını kurarken elektrik
bağlantısına dair yürürlükte olan ulusal
koşullar dikkate alınmalıdır.
Tip etiketi üzerindeki bilgileri dikkate alın.
Cihazın topraklaması yapılmalıdır.
Montajdan sonra fişe ulaşmanın mümkün
olmadığı hallerde, tesisatta tüm fazları
kapsayan ve en az 3 mm kontak mesafeli
bir ayırma tertibatı öngörülmelidir.
Elektrik bağlantı kablosu en az H05VV-F
veya H05VVH2-F tipinde olmalıdır.
Kablo kesiti: 3G1,5 mm2
Bağlantı kablosu hasar gördüğünde özel
kabloyla değiştirilmesi gerekir. Bu
çalışma ancak müşteri hizmetleri
elemanlarımızca yapılmalıdır.
Onarım çalışmalarında mutlaka cihazın
elektrik bağlantısını kesin. Cihazı
kesinlikle açmayın, gerekirse müşteri
hizmetlerine haber verin.
Montaj seti
İki veya daha çok sayıda cihazın
doğrudan yan yana montajı için bir veya
birden fazla montaj seti gereklidir.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising