Siemens | ET475FYB1E | Installation instructions | Siemens iQ500 Modular Teppan Yaki Installation instructions

Siemens iQ500 Modular Teppan Yaki Installation instructions
*9001044890*
Ø0RQWDJHDQOHLWXQJ
Ú,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
ÒΟωινανγπρανζίλνμρίε
Ö0RQWiçQtQiYRG
×0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ
Ù̲͉͇͓͇͕͔͕͔͉͓͆́͌̓̾̓ͅͅ
Û,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
Ü3DLJDOGXVMXKHQG
Ý$VHQQXVRKMH
Þ1RWLFHGHPRQWDJH
à8SXWH]DPRQWDçX
á6]HUHOpVL~WPXWDWy
â,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
ùΝομίρςρςοίκϊμЧπБίςκίο
ä0RQWDYLPRLQVWUXNFLMD
å0RQWąçDVLQVWUXNFLMD
æ΢ξίρπρανζίλνμρίεί
é,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
ê0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ
ë,QVWUXNFMDPRQWDŰX
ì,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
í,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM
îΗμπροςιυηώξνλνμρίες
ï0RQWiçQ\QiYRG
ð1DYRGLOD]DPRQWDçR
ñ8GKs]LPSsUPRQWLP
ò8SXWVWYRRSRVWDYOMDQMX
ó0RQWHULQJVDQYLVQLQJ
ú‫ڈۆڲږڕڵږڤڳڂښۀڴښڱښھڴڅ‬
ô0RQWDMN×ODYX]X
õ΅μπροςιυϕώζλνμρίες
÷㶛櫗渆䠠
þ㶛櫯沼䠠
ÿ㶛櫯沼䠠
de
$FKWXQJ
*HUlWHVFKDGHQ*HUlWQLFKWYRQREHQKHUDXVKHEHOQ
Ø0RQWDJHDQOHLWXQJ
: :LFKWLJH6LFKHUKHLWVKLQZHLVH
en
Ú,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
'LHVH$QOHLWXQJVRUJIlOWLJOHVHQ1XUGDQQN|QQHQ6LH,KU*HUlW
VLFKHUXQGULFKWLJEHGLHQHQ'LH*HEUDXFKVXQG0RQWDJHDQOHL
WXQJIUHLQHQVSlWHUHQ*HEUDXFKRGHUIU1DFKEHVLW]HUDXIEH
ZDKUHQ
'DV*HUlWQDFKGHP$XVSDFNHQSUIHQ%HLHLQHP7UDQVSRUW
VFKDGHQQLFKWDQVFKOLH‰HQ
1XUEHLIDFKJHUHFKWHP(LQEDXHQWVSUHFKHQGGHU0RQWDJHDQOHL
WXQJLVWGLH6LFKHUKHLWEHLP*HEUDXFKJHZlKUOHLVWHW'HU,QVWDOOD
WHXULVWIUGDVHLQZDQGIUHLH)XQNWLRQLHUHQDP$XIVWHOOXQJVRUW
YHUDQWZRUWOLFK
1XUHLQHNRQ]HVVLRQLHUWH)DFKNUDIWGDUIGDV*HUlWDQVFKOLH‰HQ
9RU GHU 'XUFKIKUXQJ MHJOLFKHU $UEHLWHQ GLH 6WURP]XIXKU DEVWHOOHQ
=XU9HUPHLGXQJYRQ6FKQLWWYHUOHW]XQJHQ6FKXW]KDQGVFKXKHWUD
JHQ7HLOHGLHZlKUHQGGHU0RQWDJH]XJlQJOLFKVLQGN|QQHQ
VFKDUINDQWLJVHLQ
)UGLH,QVWDOODWLRQPVVHQGLHDNWXHOOJOWLJHQ%DXYRUVFKULIWHQ
XQGGLH9RUVFKULIWHQGHVUHJLRQDOHQ(OHNWUL]LWlWVYHUVRUJHUVEHDFK
WHWZHUGHQ
'LHVHV*HUlWHQWVSULFKWGHU*HUlWHNODVVH ]XP(LQEDXLQHLQ
.FKHQP|EHO (VPXVVJHPl‰GHU(LQEDXVNL]]HHLQJHEDXWZHU
GHQ0LQGHVWDEVWDQG]XVHLWOLFKHQ:lQGHQRGHU0|EHOWHLOHQXQG
QDFKKLQWHQEHDFKWHQ
'LHVHV*HUlWLVWQLFKWYRUJHVHKHQIUGHQ%HWULHEPLWHLQHUH[WHU
QHQ=HLWVFKDOWXKURGHUHLQHUH[WHUQHQ)HUQVWHXHUXQJ
: ,PSRUWDQWVDIHW\LQIRUPDWLRQ
5HDGWKHVHLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\2QO\WKHQZLOO\RXEHDEOHWR
RSHUDWH\RXUDSSOLDQFHVDIHO\DQGFRUUHFWO\5HWDLQWKHLQVWUXFWLRQ
PDQXDODQGLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVIRUIXWXUHXVHRUIRU
VXEVHTXHQWRZQHUV
&KHFN WKH DSSOLDQFH IRU GDPDJH DIWHU XQSDFNLQJ LW 'R QRW FRQQHFW
WKHDSSOLDQFHLILWKDVEHHQGDPDJHGLQWUDQVSRUW
7KHDSSOLDQFHFDQRQO\EHXVHGVDIHO\LILWLVFRUUHFWO\LQVWDOOHG
DFFRUGLQJ WR WKH VDIHW\ LQVWUXFWLRQV 7KH LQVWDOOHU LV UHVSRQVLEOH IRU
HQVXULQJWKDWWKHDSSOLDQFHZRUNVSHUIHFWO\DWLWVLQVWDOODWLRQ
ORFDWLRQ
7KHDSSOLDQFHPXVWEHFRQQHFWHGWRWKHPDLQVRQO\E\DOLFHQVHG
DQGWUDLQHGWHFKQLFLDQ
%HIRUHFDUU\LQJRXWDQ\W\SHRIZRUNWXUQRIIWKHHOHFWULFLW\
:HDUSURWHFWLYHJORYHVWRSUHYHQWLQMXU\IURPFXWV3DUWVWKDWDUH
DFFHVVLEOHGXULQJLQVWDOODWLRQPD\KDYHVKDUSHGJHV
)RULQVWDOODWLRQFXUUHQWO\DSSOLFDEOHEXLOGLQJUHJXODWLRQVDQGWKH
UHJXODWLRQVRIWKHORFDOHOHFWULFLW\VXSSOLHUPXVWEHREVHUYHG
7KLV DSSOLDQFH FRUUHVSRQGV WR DSSOLDQFH FODVV IRU LQVWDOODWLRQ LQ
DNLWFKHQXQLW ,WPXVWEHILWWHGDFFRUGLQJWRWKHLQVWDOODWLRQ
GUDZLQJ2EVHUYHWKHPLQLPXPGLVWDQFHWRVLGHZDOOVRUIXUQLWXUH
SDUWVDQGWRWKHUHDUZDOO
7KLVDSSOLDQFHLVQRWLQWHQGHGIRURSHUDWLRQZLWKDQH[WHUQDOWLPHU
RUDQH[WHUQDOUHPRWHFRQWURO
0|EHOYRUEHUHLWHQ %LOG 'DV(LQEDXP|EHOPXVVELVƒ&WHPSHUDWXUEHVWlQGLJVHLQ'LH
6WDELOLWlWGHV(LQEDXP|EHOVPXVVDXFKQDFKGHQ$XVVFKQLWWDUEHL
WHQJHZlKUOHLVWHWVHLQ
'LH 9HUZHQGXQJ YRQ .XQVWVWRII:DQGDEVFKOXVVOHLVWHQ DXI$UEHLWV
SODWWHQKLQWHUGHP(LQEDXJHUlWLVWQLFKW]XOlVVLJ
'HQ$XVVFKQLWWLQGHU$UEHLWVSODWWHJHPl‰GHU(LQEDXVNL]]HKHU
VWHOOHQ'HU:LQNHOGHU6FKQLWWIOlFKH]XU$UEHLWVSODWWHPXVVƒ
EHWUDJHQ
1DFK$XVVFKQLWWDUEHLWHQ6SlQHHQWIHUQHQ6FKQLWWIOlFKHQKLW]HEH
VWlQGLJXQGZDVVHUGLFKWYHUVLHJHOQ
0LQGHVWDEVWDQGGHU*HUlWHXQWHUVHLWH]X0|EHOWHLOHQYRQ PP
EHDFKWHQ
+LQZHLV 8QWHUGHP*HUlWPXVVHLQQLFKWDEQHKPEDUHU=ZL
VFKHQERGHQHQWVSUHFKHQGGHU(LQEDXVNL]]HHLQJHEDXWZHUGHQ
3UHSDULQJWKHXQLWV )LJ
7KHILWWHGXQLWPXVWEHKHDWUHVLVWDQWXSWRƒ&7KHILWWHGXQLW
PXVWVWLOOEHVWXUG\DIWHUWKHFXWRXWVKDYHEHHQPDGH
7KHXVHRISODVWLFEDFNVSODVKVWULSVRQZRUNVXUIDFHVEHKLQGWKH
EXLOWLQDSSOLDQFHLVQRWSHUPLWWHG
0DNHWKHFXWRXWLQWKHZRUNVXUIDFHLQDFFRUGDQFHZLWKWKH
LQVWDOODWLRQGUDZLQJ7KHDQJOHRIWKHLQWHUVHFWLRQWRWKHZRUN
VXUIDFHPXVWEHƒ
$IWHUPDNLQJWKHFXWRXWVUHPRYHDQ\VKDYLQJV&XWVXUIDFHV
6HDOZLWKKHDWUHVLVWDQWDQGZDWHUSURRIPDWHULDO
2EVHUYHWKHPLQLPXPFOHDUDQFHRI PPEHWZHHQWKHERWWRPRI
WKHDSSOLDQFHDQGXQLWSDUWV
1RWH $ QRQUHPRYDEOH LQWHUPHGLDWH IORRU PXVW EH LQVWDOOHG EHORZ
WKHDSSOLDQFHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWDOODWLRQGUDZLQJ
(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV
(OHFWULFDOFRQQHFWLRQ
*HUlWPLW1HW]DQVFKOXVVOHLWXQJRKQH6WHFNHU%HLP1HW]DQ
VFKOXVVGLHJOWLJHQQDWLRQDOHQ$QVFKOXVVEHGLQJXQJHQEHDFKWHQ
$XIJHHLJQHWH$EVLFKHUXQJGHU+DXVLQVWDOODWLRQDFKWHQ$QJDEHQ
DXIGHP7\SHQVFKLOGEHDFKWHQ
'DV *HUlW HQWVSULFKW GHU 6FKXW]NODVVH , XQG GDUI QXU PLW 6FKXW]OHL
WHU$QVFKOXVVEHWULHEHQZHUGHQ
:HQQGHU6WHFNHUQDFKGHP(LQEDXQLFKWPHKUHUUHLFKEDULVW
PXVVLQVWDOODWLRQVVHLWLJHLQHDOOSROLJH7UHQQYRUULFKWXQJPLWPLQ
GHVWHQV PP.RQWDNWDEVWDQGYRUKDQGHQVHLQ
:HQQGLH1HW]DQVFKOXVVOHLWXQJEHVFKlGLJWZXUGHPXVVGLHVH
GXUFK HLQH EHVRQGHUH HUVHW]W ZHUGHQ 'LHV GDUI QXU GXUFK XQVHUHQ
.XQGHQGLHQVWHUIROJHQ
1HW]DQVFKOXVVOHLWXQJ7\S + 99)E]Z+ 99+)
* PPò $QVFKOXVVNDEHOQLFKWNQLFNHQRGHUHLQNOHPPHQ
+LQZHLVIU*HUlWHPLW'LVSOD\(UVFKHLQWLP'LVSOD\GHV*HUl
WHV —…‹‹LVWHVIDOVFKDQJHVFKORVVHQ*HUlWYRP1HW]WUHQQHQ
$QVFKOXVVEHUSUIHQ
%HL5HSDUDWXUHQLQMHGHP)DOOGDV*HUlWVWURPORVPDFKHQ1LH
GDV*HUlW|IIQHQLP%HGDUIVIDOO.XQGHQGLHQVWEHQDFKULFKWLJHQ
$SSOLDQFHZLWKSRZHUFDEOHEXWQRSOXJ:KHQFRQQHFWLQJWR
WKHPDLQVFRPSO\ZLWKWKHDSSOLFDEOHQDWLRQDOFRQQHFWLRQ
UHJXODWLRQV
(QVXUHWKDWWKHUHLVVXIILFLHQWIXVHSURWHFWLRQIRUWKHKRXVHKROG
ZLULQJ&RPSO\ZLWKWKHVSHFLILFDWLRQVRQWKHUDWLQJSODWH
7KHDSSOLDQFHFRUUHVSRQGVWRSURWHFWLRQFODVV,DQGPXVWRQO\EH
RSHUDWHGZLWKDSURWHFWLYHHDUWKFRQQHFWLRQ
,I WKH SOXJ LV QR ORQJHU DFFHVVLEOH IROORZLQJ LQVWDOODWLRQ DQ DOOSROH
LVRODWLQJVZLWFKZLWKDFRQWDFWJDSRIDWOHDVWPPPXVWEH
SUHVHQWRQWKHZLULQJVLGH
,IWKHSRZHUFDEOHKDVEHHQGDPDJHGLWPXVWEHUHSODFHGZLWKD
VSHFLDOFDEOH7KLVPXVWQRWEHFDUULHGRXWE\SHUVRQVRWKHUWKDQ
RXUDIWHUVDOHVVHUYLFH
3RZHUFDEOH7\SH + 99)RU+ 99+) * PPò 'RQRWNLQNRUWUDSWKHFRQQHFWLQJFDEOH
3OHDVH QRWH IRU DSSOLDQFHV ZLWK D GLVSOD\ ,I —…‹‹ DSSHDUV RQ
WKHGLVSOD\WKHDSSOLDQFHKDVQRWEHHQFRQQHFWHGFRUUHFWO\
'LVFRQQHFWWKHDSSOLDQFHIURPWKHPDLQVDQGFKHFNWKH
FRQQHFWLRQ
$OZD\VGLVFRQQHFWWKHDSSOLDQFHIURPWKHSRZHUVXSSO\ZKHQ
FDUU\LQJRXWUHSDLUZRUN1HYHURSHQWKHDSSOLDQFHLI\RXQHHGLW
WREHRSHQHGLQIRUPWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
*HUlWHLQEDXHQ
'DV*HUlWVRLQGHQ$XVVFKQLWWHLQVHW]HQGDVVGLH%HGLHQHOH
PHQWHYRUQHOLHJHQXQGPLWGHQ6SDQQHOHPHQWHQEHIHVWLJHQ
+LQZHLV .HLQHHOHNWULVFKHQ6FKUDXEHQGUHKHUYHUZHQGHQ
0RQWDJHVDW]
%HL(LQEDX]ZHLHURGHUPHKUHUHU*HUlWHGLUHNWQHEHQHLQDQGHU
VLQGHLQRGHUPHKUHUH0RQWDJHVlW]HHUIRUGHUOLFK
)LWWLQJWKHDSSOLDQFH
,QVHUWWKHDSSOLDQFHLQWRWKHFXWRXWLQVXFKDZD\WKDWWKH
RSHUDWLQJ FRQWUROV DUH DW WKH IURQW DQG VHFXUH LW LQ SODFH XVLQJ WKH
FODPSLQJHOHPHQWV
1RWH 'RQRWXVHDQHOHFWULFVFUHZGULYHU
$VVHPEO\NLW
:KHQ LQVWDOOLQJ WZR RU PRUH DSSOLDQFHV GLUHFWO\ EHVLGH HDFK RWKHU
RQHRUPRUHDVVHPEO\NLWVDUHUHTXLUHG
*HUlWDXVEDXHQ
*HUlWVWURPORVPDFKHQ*HUlWYRQXQWHQKHUDXVGUFNHQ
Λνμρίεδμινλξκδιρ
ΙκβζθημΪΰΪηΪήάΪβεβιθάίρίνκίήΪήβκίδμηθίήβηήθήκνέλΪ
ηίθΫοθήβζβίήβηβεβιθάίρίζθημΪΰηβδθζιείδμβ
5HPRYLQJWKHDSSOLDQFH
'LVFRQQHFWWKHDSSOLDQFHIURPWKHSRZHUVXSSO\3XVKRXWWKH
DSSOLDQFHIURPEHORZ
&DXWLRQ
'DPDJHWRWKHDSSOLDQFH'RQRWOLIWXSWKHDSSOLDQFHIURPDERYH
Γδλνμρίεμίςοδγί
ΒαδεψρίμίνκίήΪθμίείδμκθαΪοκΪηάΪηίμθΒαΫνμΪγμίνκίήΪ
θμήθεν
Αμηλίμηδ
ΣίμβιθνκίήΪΗίιθάήβέΪγμίνκίήΪθμθμέθκί
bg
ÒΚτδθάθήλμάθαΪζθημΪΰ
: Αίεμηςιίζίμηώζίΰδζνξίπμνπρ
cs
ΌηβζΪμίεηθ ικθρίμίμί μθάΪ κτδθάθήλμάθ ΛΪζθ μθέΪάΪ ζθΰίμί ήΪ
βαιθεαάΪμίνκίήΪλβΫίαθιΪληθβικΪάβεηθΚτδθάθήλμάθμθαΪ
νιθμκίΫΪβζθημΪΰήΪλίλτοκΪηωάΪαΪιθδτληΪνιθμκίΫΪβεβαΪ
λείήάΪσβωλθΫλμάίηβδ
Ικθάίκίμί νκίήΪ λείή κΪαθιΪδθάΪηίμθ Ικβ μκΪηλιθκμηΪ σίμΪ ηί
λάτκαάΪγμίδτζζκίΰΪμΪ
ΛΪζθικβδΪρίλμάίηθάέκΪΰήΪηίλτέεΪληθβηλμκνδπβωμΪαΪ
ζθημΪΰλίέΪκΪημβκΪλβένκηθλμμΪικβκΪΫθμΪΒηλμΪεβκΪσβωμί
θμέθάθκίηαΪΫίανικίρηθμθξνηδπβθηβκΪηίηΪζωλμθμθηΪ
ιθλμΪάωηί
ΛΪζθλίκμβξβπβκΪηλιίπβΪεβλμβζΪικΪάθήΪλάτκαάΪνκίήΪ
ΙκίήββαιτεηίηβίμθηΪδΪδάβμθβήΪίκΪΫθμβλικίμί
ίείδμκβρίλδθμθαΪοκΪηάΪηί
ΑΪβαΫωέάΪηίηΪιθκωαάΪηβωηθλίμίαΪσβμηβκτδΪάβπβΡΪλμβμί
δθβμθιθάκίζίηΪζθημΪΰΪλΪήθλμτιηβζθέΪμήΪλΪλθλμκβ
κτΫθάί
ΑΪβηλμΪεΪπβωμΪμκωΫάΪήΪλίβαιθεαάΪμΪδμνΪεηβμίάΪεβήηβ
λμκθβμίεηβικίήιβλΪηβωβικίήιβλΪηβωμΪηΪκίέβθηΪεηθμθ
ίείδμκβρίλδθήκνΰίλμάθ
Μθαβ νκίή θμέθάΪκω ηΪ δεΪλ ηΪ νκίήΪ αΪ άέκΪΰήΪηί ά δνοηίηλδΪ
ζίΫίε ΜθγμκωΫάΪήΪλίζθημβκΪλτέεΪληθλδβπΪμΪαΪζθημΪΰ
ΛιΪαάΪγμίζβηβζΪεηθμθκΪαλμθωηβίήθλμκΪηβρηβμίλμίηββεβ
ρΪλμβμίηΪζίΫίεβμίλτσθβηΪαΪή
ΜθαβνκίήηίίιθήοθήωσαΪκΪΫθμΪλάτηςίημΪγζίκβεβλ
άτηςηθήβλμΪηπβθηηθνικΪάείηβί
Ö0RQWiçQtQiYRG
: 'ŤOHçLWiEH]SHĀQRVWQtXSR]RUQěQt
3HĀOLYěVLSŒHĀWěWHWHQWRQiYRG-HGLQěWDNPŤçHWHVYŤMVSRWŒHELĀ
VSUiYQěD EH]SHĀQěSRXçtYDW1iYRGN SRXçLWtD QiYRGN PRQWiçL
XVFKRYHMWHSURSR]GěMåtSRXçLWtQHERSURGDOåtKRPDMLWHOH
3RY\EDOHQtVSRWŒHELĀ]NRQWUROXMWH9 SŒtSDGěSRåNR]HQtEěKHP
SŒHSUDY\VSRWŒHELĀQH]DSRMXMWH
%H]SHĀQpSRXçtYiQtMH]DUXĀHQRSRX]HSŒLRGERUQpYHVWDYEě
SRGOH QiYRGX N PRQWiçL 7HFKQLN SURYiGěMtFt LQVWDODFL RGSRYtGi ]D
EH]YDGQpIXQJRYiQtQDPtVWěLQVWDODFH
6SRWŒHELĀVPt]DSRMRYDWSRX]HNRQFHVRYDQìRGERUQtN
3ŒHGSURYiGěQtPMDNìFKNROLSUDFtRGSRMWHSŒtVWURMRGUR]YRGQp
VtWě
1RVWHRFKUDQQpUXNDYLFHMDNRSUHYHQFLŒH]QìFK]UDQěQt'tO\
NWHUpMVRXEěKHPPRQWiçHSŒtVWXSQpPRKRXPtWRVWUpKUDQ\
3ŒLLQVWDODFLVHPXVtGRGUçHWDNWXiOQěSODWQpSŒHGSLV\Y\SOìYDMtFt
]HVWDYHEQtKR]iNRQDDSŒHGSLV\UHJLRQiOQtKRGRGDYDWHOH
HOHNWŒLQ\
7HQWRSŒtVWURMRGSRYtGiWŒtGěSŒtVWURMH NPRQWiçLGR
NXFK\ŃVNpKRQiE\WNX 0XVtVHLQVWDORYDWSRGOHQiĀUWNXY
PRQWiçQtPQiYRGX'RGUçXMWHPLQLPiOQtY]GiOHQRVWNERĀQtP
VWěQiPQHERNĀiVWHPQiE\WNXDPLQLPiOQtY]GiOHQRVWGR]DGX
7HQWRVSRWŒHELĀQHQtXUĀHQìSURSURYR]V H[WHUQtPĀDVRYìP
VStQDĀHPQHERH[WHUQtPGiONRYìPRYOiGiQtP
Ξνγβνρναιίμίιςτμδμπιίρίλδΰδκ σηβ ΌέκΪήίηΪμΪζίΫίεμκωΫάΪήΪίμθιεθνλμθγρβάΪήθƒ&
ΛμΪΫβεηθλμμΪηΪάέκΪήίηΪμΪζίΫίεμκωΫάΪήΪίθλβένκίηΪβλείή
ήίγηθλμβμίιθβακωαάΪηίμθ
ΒαιθεαάΪηίμθηΪιεΪλμζΪλθάβεΪγλμηβαΪλμίηΪάτκονκΪΫθμηβ
ιεθμθάίαΪήνκίήΪαΪάέκΪΰήΪηίηίίήθινλμβζθ
ΗΪικΪάίμίβακίαΪάκΪΫθμηβωιεθμλτέεΪληθλδβπΪμΪαΪζθημΪΰ
ΤέτετμηΪβακωαΪηΪμΪιθάτκοηθλμλικωζθκΪΫθμηβωιεθμμκωΫάΪ
ήΪίƒ
ΛείήήίγηθλμβμίιθβακωαάΪηίθμλμκΪηίμίλμκνΰδβμίΑΪείιίμί
θμκωαΪηβμίιεθλδθλμβλνλμθγρβάθηΪμθιεβηΪβάθήΪείιβεθ
ΛιΪαάΪγμίζβηβζΪεηθμθκΪαλμθωηβίθμήθεηΪμΪλμκΪηΪηΪνκίήΪ
ήθρΪλμβμίηΪζίΫίεβμίθμζζ
΢ιίζίμηδ ΙθήνκίήΪμκωΫάΪήΪλίζθημβκΪλάΪεωσθλί
ζίΰήβηηθήτηθλτέεΪληθζθημΪΰηΪμΪλδβπΪ
3ŒtSUDYDQiE\WNX REUi]HN
9HVWDYQìQiE\WHNPXVtEìWRGROQìYŤĀLWHSORWiPGR ƒ&
6WDELOLWDYHVWDYQpKRQiE\WNXPXVtEìW]DMLåWěQiL SRSURYHGHQt
YìŒH]X
=DYHVWDYQìPVSRWŒHELĀHPQDSUDFRYQtGHVFHVHQHVPtSRXçtYDW
SODVWRYp]DNRQĀRYDFtOLåW\
9\Œt]QěWHGRSUDFRYQtGHVN\RWYRUSRGOHREUi]NXYHVWDYE\ÔKHO
ŒH]QpSORFK\YŤĀLSUDFRYQtGHVFHPXVtĀLQLWƒ
3RY\ŒH]iYiQtRGVWUDŃWHSLOLQ\őH]QpSORFK\RSDWŒHWH
çiUXY]GRUQRXD YRGRWěVQRXYUVWYRX
0LQLPiOQtY]GiOHQRVWVSRGQtVWUDQ\VSRWŒHELĀHRGQiE\WNXPXVt
ĀLQLW PP
8SR]RUQěQt 3RGVSRWŒHELĀHPPXVtEìW]DEXGRYDQp
QHRGQtPDWHOQpPH]LGQRSRGOHREUi]NXYHVWDYE\
(κHιρSηφHFιηηζαRγη
(OHNWULFNpSŒLSRMHQt
΢οδγπιίΰδκζίπαωοζαίμδιωλλοδείρίΰδζψδξπδκΙκβ
λάτκαάΪηίμθδτζζκίΰΪμΪλιΪαάΪγμίάΪεβήηβμίηΪπβθηΪεηβ
νλεθάβωαΪλάτκαάΪηί
ΌηβζΪάΪγμίαΪιθήοθήωσθιθήλβένκωάΪηίηΪήθζΪςηΪμΪ
βηλμΪεΪπβωΛιΪαάΪγμίήΪηηβμίάτκονμβιθάΪμΪμΪΫίεδΪ
ΝκίήτμθμέθάΪκωηΪδεΪληΪαΪσβμΪ,βζθΰίήΪλίβαιθεαάΪλΪζθ
λτλλάτκαάΪηίλικίήιΪαίηικθάθήηβδ
ΌλενρΪγρίλείήζθημΪΰΪηωζΪήθλμτιήθσίιλίεΪθμλμκΪηΪμΪ
ηΪζθημΪΰΪμκωΫάΪήΪίηΪεβρίηλίιΪκΪμθκαΪάλβρδβιθεψλβλ
δθημΪδμίηθμάθκθμζβηβζνζζζ
Ίδθ δΪΫίετμ αΪ λάτκαάΪηί δτζ ζκίΰΪμΪ ί ιθάκίήίη μθ μθγ μκωΫάΪ
ήΪλίλζίηβλτλλιίπβΪείημΪδτάΜθάΪμκωΫάΪήΪλίβαάτκςβθμ
ηΪςΪμΪλενΰΫΪθΫλενΰάΪηίηΪδεβίημβ
ΔΪΫίεαΪλάτκαάΪηίδτζζκίΰΪμΪμβι + 99)βεβ+ 99+)
* PPò ΗίικίέτάΪγμίβηίαΪσβιάΪγμίαΪοκΪηάΪσβωδΪΫίε
΢ιίζίμηδ ζί ςοδγη π γηπξκδθ Ίδθ ηΪ ήβλιείω ηΪ νκίήΪ λί ιθωάβ
—…‹‹μθμθγίλάτκαάΪηιθέκίςηθΚΪαδΪρίμίνκίήΪθμζκίΰΪμΪ
ικθάίκίμίλάτκαάΪηίμθ
ΙκβκίζθημβάτάάλίδβλενρΪγβαδεψρίμίνκίήΪθμ
ίείδμκθαΪοκΪηάΪηίμθΗβδθέΪηίθμάΪκωγμίνκίήΪάλενρΪγηΪ
ηνΰήΪνάίήθζίμίλενΰΫΪμΪθΫλενΰάΪηίηΪδεβίημβ
6SRWŒHELĀVHVtŚRYRXSŒtSRMNRXEH]]iVWUĀN\3ŒLSŒLSRMRYiQt
GRGUçXMWHSODWQpQiURGQtSRGPtQN\SURSŒLSRMHQt
'EHMWHQD]DEH]SHĀHQtVSUiYQpKRMLåWěQtHOHNWULFNpLQVWDODFH
Y GRPiFQRVWLőLďWHVH~GDMLQDW\SRYpPåWtWNX
6SRWŒHELĀRGSRYtGiVWXSQLRFKUDQ\ D VPtEìWSŒLSRMHQMHQ
NDEHOHPV RFKUDQQìPYRGLĀHP
-HVWOLçH]iVXYNDQHQtSRYHVWDYEěVSRWŒHELĀHSŒtVWXSQiPXVtVH
QD VWUDQě LQVWDODFH SRXçtW MLVWLĀ YåHFK SyOŤ VH Y]GiOHQRVWt NRQWDNWŤ
PLQ PP
3RNXGGRMGHN SRåNR]HQtVtŚRYpKRNDEHOXPXVtVHY\PěQLW]D
VSHFLiOQtNDEHO9ìPěQXVPtSURYiGěWSRX]HQiå]iND]QLFNì
VHUYLV
6tŚRYìNDEHOW\S + 99)UHVS+ 99+) * PPò 3ŒtYRGQtNDEHOQHVPtEìW]DORPHQìQHERSŒLVNŒtSQXWì
8SR]RUQěQtSURVSRWŒHELĀHV GLVSOHMHP3RNXGVHQDGLVSOHML
VSRWŒHELĀH]REUD]t —…‹‹MHVSRWŒHELĀSŒLSRMHQìQHVSUiYQě
2GSRMWHVSRWŒHELĀ]HVtWě]NRQWUROXMWHSŒtSRMNX
3ŒLRSUDYiFKY NDçGpPSŒtSDGěRGSRMWHVSRWŒHELĀ]HVtWě1LNG\
VSRWŒHELĀQHRWHYtUHMWHY SŒtSDGěSRWŒHE\NRQWDNWXMWH]iND]QLFNì
VHUYLV
Αβοίεγίμδμίςοδγί
0RQWiçSŒtVWURMH
ΝκίήτμμκωΫάΪήΪλίιθλμΪάβάβακίαΪμΪδΪρίθΫλενΰάΪσβμί
ίείζίημβήΪλίηΪζβκΪμθμικίήβήΪλίξβδλβκΪμλξβδλβκΪσβμί
ίείζίημβ
΢ιίζίμηδ ΗίβαιθεαάΪγμίίείδμκβρίλδβθμάίκμδβ
6SRWŒHELĀ]DVDďWHGRYìŒH]XWDNDE\E\O\RYOiGDFtSUYN\QDKRŒH
D XSHYQěWHKRXStQDFtPLSUYN\
8SR]RUQěQt 1HSRXçtYHMWHHOHNWULFNìåURXERYiN
%HP UN 'HUPnLNNHDQYHQGHVHOHNWULVNVNUXHWU NNHU
0RQWDJHV W
9HGLQGE\JQLQJDIWRHOOHUIOHUHDSSDUDWHUYHGVLGHQDIKLQDQGHQ
VNDOGHUDQYHQGHVHWHOOHUIOHUHPRQWDJHV W
0RQWiçQtVDGD
3ŒLYHVWDYEěGYRXQHERYtFHVSRWŒHELĀŤSŒtPRYHGOHVHEHMH
]DSRWŒHEtMHGQDQHERYtFHPRQWiçQtFKVDG
'HPRQWiçVSRWŒHELĀH
$IPRQWHUHDSSDUDW
2GSRMWHVSRWŒHELĀ]HVtWě6SRWŒHELĀ]HVSRGXY\WODĀWH
3R]RU
1HEH]SHĀtSRåNR]HQtVSRWŒHELĀH1HVQDçWHVHVSRWŒHELĀY\SiĀLW
VKRUD
$IEU\GVWU¡PIRUV\QLQJHQWLODSSDUDWHW3UHVDSSDUDWHWXGQHGHIUD
3DVSn
6NDGHUSnDSSDUDWHW$SSDUDWHWPnLNNHO¡IWHVXGYHGKM OSDI
Y UNW¡MRSSHIUD
da
el
×0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ
: 9LJWLJHVLNNHUKHGVDQYLVQLQJHU
Ù̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
: ̵͉͎̓͏͕͓͖͋͌̿›͇͇͓͔͍͇͓͑͆́͐͋̓͗̓́̓
/ VGHQQHYHMOHGQLQJRPK\JJHOLJWLJHQQHP'HWHUHQ
IRUXGV WQLQJIRUDWDSSDUDWHWNDQEHWMHQHVVLNNHUWRJNRUUHNW
2SEHYDUEUXJVRJPRQWDJHYHMOHGQLQJHQWLOVHQHUHEUXJHOOHUWLO
NRPPHQGHHMHUHDIDSSDUDWHW
.RQWUROOHUDSSDUDWHWQnUGHWHUSDNNHWXG$SSDUDWHWPnLNNH
WLOVOXWWHVKYLVGHWKDUWUDQVSRUWVNDGHU
6LNNHUKHGHQXQGHUEUXJHUNXQVLNUHWKYLVHPK WWHQHUEOHYHW
PRQWHUHWNRUUHNWLKWPRQWHULQJVYHMOHGQLQJHQ,QVWDOODW¡UHQKDU
DQVYDUHWIRUDWDSSDUDWHWIXQJHUHUIHMOIULWSnRSVWLOOLQJVVWHGHW
$SSDUDWHWPnXGHOXNNHQGHWLOVOXWWHVDIHQDXWRULVHUHWIDJPDQG
,QGHQGHUJHQQHPI¡UHVQRJHWDUEHMGHVNDOVWU¡PIRUV\QLQJHQ
DIEU\GHV
)RUDWXQGJnVQLWVnUVNDOPDQKDYHEHVN\WWHOVHVKDQGVNHUSn
'HOHVRPHUWLOJ QJHOLJHXQGHUPRQWHULQJHQNDQKDYHVNDUSH
NDQWHU
,QVWDOODWLRQHQVNDORYHUKROGHJ OGHQGHE\JJHUHJOHPHQWHURJ
EHVWHPPHOVHUQHIUDGHWUHJLRQDOHHOHNWULFLWHWVY UN
'HWWHDSSDUDWVYDUHUWLODSSDUDWNODVVH WLOPRQWHULQJLHW
N¡NNHQHOHPHQW 'HWVNDOPRQWHUHVLKWPRQWHULQJVVNLWVHQ9 U
RSP UNVRPSnPLQLPXPVDIVWDQGHQLQGWLOY JJHQLVLGHUQHHOOHU
WLOP¡EHOGHOHRJEDJXG
'HWWHDSSDUDWHULNNHEHUHJQHWWLOEUXJPHGHWHNVWHUQWWLGVXUHOOHU
HQHNVWHUQIMHUQEHWMHQLQJ
῭͈̻́͑͒̈́›͏͎͉͈͉̻͓̼͈͎̬͚͎͚͑̈́͒̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐͌͒͒̈́͋›͎͏̈́̾͒̈́͌̀
͕͈̈́͏͈͓͉͓͎͓͑͒̈́̾͒̈́͒͆͑͑̈́̽͑̾͂͏̵͉͈̻͓̻͍͈͎̀̀͑͗͑͒͊͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐
͕͏͉͈͓̽͑͆͐̀͑͌̀͏͎͚͈͈͋͊͂͆͑͆͐͂̀͋̀̀͏͚͂͒̈́͏͕͆͏͈͎̽͑͆̽͂̀͒͌
̈́›͚͎͈͈͎͉͋̈́͌̓͒̽͒͆
̬̻͔̈́͒͒͆͌̀̀̾͏̈́͑͆̀›͚͓͉͓̼͍͓͉͓̲͒͆͑͑̈́̀͑̾̀̈́͊͂͒̈́͒͆͑͑̈́̽̈́
›̈́͏̾›͈̻͉̻͔͎͒͗͑͆͆͋͐̀͒͒͆͋̈́͒̀ͅ͏̻͓̼͋͆͌͒͆͌͑͌̓͑̈́͒̈́
̬͚͎͉̻͔͈͎͌͋̈́͒͆͑͗͑͒̽̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐
͎͒›͎͇̼͍͔͈͔̻͈͉̻͕͒͆͑͆͐̈́̀͑̀͊̾̈́͒̀͆̀͑͊̈́̀̀͒͒͆ͅ͏̯̽͑͆
͉̻͈͓̈́͂̀͒̀͑͒͒͆͐̈́̾͌̀›͇͓͎͈̻͖͎͈͎͓̈́͛͌͐͂̀͒͆͌͂͆͊̈́͒͏͇̼͂̾̀͑͒͆͑͆
͎͒›͎͇̼͒͆͑͆͐
̬͚͎̼͈͎͕͎͕͈͉͚͌͌̀͐̀̓̈́͛͐͒̈́͌͐̈́›͈͒͏̼›͈͓̼͈͓͉͓̈́͒̀͌̀͑͌̓͑̈́͒͆͑͑̈́̽
̰͏͈͉̼͎͌͒͆͌̈́͒͊̈́͑͆›͎͈̀͑̓̽›͎͒̈́̈́͏͉͂̀͑̾̀͐͊̈́̾͌̈́͒̈́͒͆͌›̀͏͎͕̽
͏͎̈́͛͋̀͒͐
̤͈̀͒͆͌̀›͎͔͓͂̽͒͏͓͈͎̀͋̀͒͑͋͛ ͉͚͖͈͎͇͈͖͋͑͛͌͊͆ ͔͎͏̻͒̈́
›͏͎͓͈͉̻̻͈̳͑͒̀͒̈́͒͂͌͒̀̀›͏͎͈̻͉̻͓͑͒̀͒͒͆͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆
͍̈́̀͏͒̽͋̀͒̀͋›͎͏͈͉͎͔̈́̾͌̀̈́̾͌̀͒̈́͏̻
̤͈͉̻̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆›͏̼›͈̈́͌̀›͏͎̼͍͎͓͑̈́͒̈́͒͐͒͏̼͕͎͌͒̈́͐
͎͈͉͎͎͈͉͎͉͎͈͎͉͈͈͈͕͎͓̓͋͛͐̀͌͌͑͋͛͐̀͒͐͑͛͑̈́͐›͏͎͈̓̀͂͏͔̼̀͐͒͆͐
͎͒›͈͉̽͐̈́›͈͕̈́̾͏͈͎͆͑͆͐̓̀͌͋̽͐͏͎̈́͛͋̀͒͐
̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̀͌͒̀›͎͉͏͈͉͎̾͌̈́͒̀͑͒͆͌̀͒͆͂͏͓͉͓̾̀͑͑̈́͌͜ ͈͂̀
͎͒›͎͇̼̼͎͓̻͒͆͑͆͑̈́͌̀͌͒͊›͈͉͎͓̾͌̀͐ͅ ̧͓͉͓͑͑̈́̽›͏̼›͈̈́͌̀
͎͒›͎͇͇͔͎͕̼͈͎͎̈́͒͆̈́̾͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͑̓͒›͎͇̼̰͒͆͑͆͐͏͎̼͍͑͒̈́͒͆͌
̻͕͈̈́͊͑͒͆̀›͚͑͒̀͑͆̀›͚͒̀›̻͎͈͕̼͊̀͌͒͋̀͒̀̽͒̀͋͘͜͏͎͓͆͒
͎͓͌͒͊̀›͈͎͉͈͛̀›͏͎͐͒̀›̾͑͗
̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̓̈́͌›͏͎̼́͊›͈͈͈͎͓̈́͒̀͂̀͒͆͊̈́͒͏̼͂̾̀͋̈́͌̀͌
͍̈́͗͒̈́͏͈͉͚͕͏͎͎͈͉͚͌̓̀›̼͍͒͆̽͌̀̈́͗͒̈́͏͈͉͚͕͈͒͆͊̈́̈́͏͈͑͒̽͏͈͎
)RUEHUHGHOVHDILQGE\JQLQJVP¡EHO ILJ
,QGE\JQLQJVP¡EOHWVNDOY UHWHPSHUDWXUEHVWDQGLJWRSWLOƒ&
'HWVNDOVLNUHVDWLQGE\JQLQJVP¡EOHWHUVWDELOWRJVnHIWHUDW
XGVN ULQJHQHUXGI¡UW
'HUPnLNNHDQYHQGHVY JNDQWOLVWHUDINXQVWVWRISnERUGSODGHQ
EDJGHWLQGE\JJHGHDSSDUDW
/DYHQXGVN ULQJLERUGSODGHQLKWPRQWDJHWHJQLQJHQ
6QLWIODGHUQHVNDOY UHYLQNHOUHWWH ƒ LIRUKROGWLOERUGSODGHQ
)MHUQDOOHVSnQHUQnUXGVN ULQJHQHUI UGLJ6QLWIODGHUQHVNDO
IRUVHJOHVYDUPHEHVWDQGLJWRJYDQGW W
2YHUKROGHQPLQLPXPDIVWDQGSnPPWLOP¡EHOGHOHQH
%HP UN 'HUVNDOY UHLQGE\JJHWHQIDVWK\OGHXQGHUDSSDUDWHW
VYDUHQGHWLOGHQYLVWHPRQWDJHWHJQLQJ
̳͇͕͎͔͕͖͒͑͑͋̓́̓͑͏͕͖͍͑̓›͋͑͞ ̨͋͌
̳͎͎͈͕͈͚͎͎͓̻̈́͌͒͋̈́͌͌͒͊ͅ›͈›͏̼›͈͈͇͉͈͉͚̈́͌̀̈́̾͌̀̀͌̈́͒͑͒͆
͇̈́͏͎͉͋͏̼͕̀͑̾̀͋͏͈͎͓͒͐ž&̧͇͑͒̀̈́͏͚͎͓͎͈͕͈͚͎͓͒͆͒̀͒̈́͌͒͋̈́͌ͅ
͎͓͌͒͊̀›͈͎͛›͏̼›͈͍͔͈̈́͌̀̈́̀͑̀͊̾̈́͒̀̈́ͅ›͉͈̻̾͑͆͐̀͋̈́͒̀›͚͈͒͐
̈́͏͉͎͂̀͑̾̈́͐›͎͈̻̽͐͒͗͌̀͌͂͋͒͗͌
̧͕͏̽͑͆̀͏͎͉̻͓͋͊›͒͏͗͌̀›͚͓͇͈͉͚͓͈͉͚͑͌̈́͒͊›̻͎͓͌͗͑͒͐›̻͉͎͓͂͐
̈́͏͂̀͑̾̀͐›̾͑͗̀›͚͎͈͕͈͚͓͉͓͒͆͌̈́͌͒͋̈́͌͆͑͑̈́̽̓̈́͌̈́ͅ›͈͒͏̼›͈̈́͒̀
̪͉͓̻͎̻͎͈͎̀͒̀͑̈́͑͒̈́͒͌͂͋̀͑͒͌›̻͉͎͂̈́͏͔͎͂̀͑̾̀͐͑͛͋͗͌̀͋̈́͒
̧͕̼͈͎͉̻͑̓̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐͂͗͌̾̀͒͆͐̈́›͈͔̻͈͎͎͌̈́̀͐͒͋̽͐͑͒͌›̻͉͎͂
̈́͏͂̀͑̾̀͐›͏̼›͈̼̈́͌̀̀͌͏͕͈͈̈́͒̀͑͒͐ƒ
̬̻͈̈́͒͒͐̈́͏͉͎͂̀͑̾̈́͐›͎͈̻̽͐͒͗͌̀͌͂͋͒͗͌̀›͎͉͋̀͏͛͌̈́͒̈́͒̀
̀›͚́͊͆͒̀ ›͏͈͎͈͌̾̓̀͂͏̼͈̀ͅ ̲͔͏͈̀͂̾͑͒̈́͒͐̈́›͈͔̻͈͎͌̈́̈́͐͒͋̽͐͋·̼͌̀
͎͑͒̈́͂̀͌›͎͈͈͉͚͓͈͉͚͇͉͈͉͚͇͆͒͊̀͌̈́͒͑͒͆̈́͏͚͋͒͆͒̀
̰͏͎̼͍̻͕͈͑͒̈́͒͆͌̈́͊͑͒͆̀›͚͑͒̀͑͆͒͗͌PP͉̻͒͆͐͒͗›͓͊̈́͏̻͒͆͐
͓͉͓͑͑̈́̽͐̀›͚̼͒̀͋͏͎͓͎͓͆͒͌͒͊̀›͈͎͛
̷›͇͉͆͋͐͝ ̪̻͒͗̀›͚͓͉͓͒͆͑͑̈́̽›͏̼›͈͎̈́͌̀͒›͎͇͇̼̈́͒͆̈́̾͌̀͐͋͆
̀›͎͑›͎͈̻͎͋̈́͌͐̈́͌̓͋̈́͑͐͜›̻͎͔͎͕̼͈͎͒͐͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͑̓
͎͒›͎͇̼͒͆͑͆͐
(OHNWULVNWLOVOXWQLQJ
$SSDUDWPHGQHWWLOVOXWQLQJVOHGQLQJXGHQVWLN2YHUKROGGH
J OGHQGHQDWLRQDOHIRUVNULIWHUIRUWLOVOXWQLQJ
6¡UJIRUDWGHUILQGHVHQHJQHWDIVLNULQJLKXVHWVLQVWDOODWLRQ
2YHUKROGDQJLYHOVHUQHSnW\SHVNLOWHW
$SSDUDWHWHUNODVVLILFHUHWLEHVN\WWHOVHVNODVVH,RJPnNXQ
DQYHQGHVPHGHQVLNNHUKHGVMRUGIRUELQGHOVH
+YLVGHULNNHHUDGJDQJWLOVWLNNHWHIWHULQGE\JQLQJHQVNDOGHU
LQVWDOOHUHVHQIOHUSROHWDIEU\GHUPHGHQNRQWDNWDIVWDQGSn
PLQPPSnLQVWDOODWLRQVVLGHQ
+YLVQHWWLOVOXWQLQJVOHGQLQJHQEOLYHUEHVNDGLJHWVNDOGHQXGVNLIWHV
PHGHQVSHFLDOOHGQLQJ'HWWHPnNXQXGI¡UHVDIYRUHV
NXQGHVHUYLFH
1HWWLOVOXWQLQJVOHGQLQJ7\SH+ 99)KKY+ 99+)
* PPò 7LOVOXWQLQJVOHGQLQJHQPnLNNHNQ NNHVHOOHUNRPPHLNOHPPH
2SO\VQLQJYHGUDSSDUDWHUPHGGLVSOD\+YLV —…‹‹YLVHVL
DSSDUDWHWVGLVSOD\HUGHWWLOVOXWWHWIRUNHUW$IEU\GIRUELQGHOVHQWLO
VWU¡PIRUV\QLQJHQRJNRQWUROOHUWLOVOXWQLQJHQ
6WU¡PIRUV\QLQJHQWLODSSDUDWHWVNDODOWLGDIEU\GHVLQGHQ
UHSDUDWLRQHU6NLODOGULJDSSDUDWHWDGNRQWDNWRPQ¡GYHQGLJW
NXQGHVHUYLFH
̪͍͇͕͔͌͒͋͌̀͞͏͇͔͉͆
̵͖͔͇͖͎͇͍͔͌̀͌̓͆͋͑͟͞͏͇͔͉͓͔͕͕͖͕͖͇͎͕͓͚͓͆͑͆́͌͑͑͒̓͑͒́͘͞
͓̲͗͋̈́›̈́͏̾›͎͉͓͎͒͗͑͆͑͛͌̓̈́͑͆͐͑͒̓̾͒›͏͎̼͍͈͈͕͎͓͑͒̈́͒͐͑͛͑̈́͐
͇͈͉̼̈́͌͐›͏͎͙›͎͇̼͈͑̈́͐͑͛͌̓̈́͑͆͐
̰͏͎̼͍͈͉̻͔̻͈͎͈͉͈͉͉̻͑͒̈́͂̀̀͒͊͊͆͊͆̀͑͊̈́̀͑͒͆͌̀̽̈́͂̀͒͑͒̀͑͆
̰͏͎̼͍͎͈͕͑͒̈́͒̀͑͒̈́̾̀›̻͌͗͑͒͆͌›͈͉͌̀̾̓̀͒͛›͎͓
̧͓͉͓͑͑̈́̽̀͌͒̀›͎͉͏͈͉͎̾͌̈́͒̀͑͒͆͌̀͒͆͂͏̾̀›͏͎͑͒̀͑̾̀͐,͉͈̀
̈́›͈͒͏̼›͈͈͎͓̈́͒̀͌̀͊̈́͒͏͚͎͎͂̈́̾͋͌͋̈́͑͛͌̓̈́͑͆̀͂͗͂͛›͏͎͑͒̀͑̾̀͐
͂̈́̾͗͑͆ ̲̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓̻͎͋̈́͒͒͆͌͒›͎͇̼͓͉͓͒͆͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐͆›͏̾̀̓̈́͌ͅ
͈̈́̾͌̀›̼͎͊͌›͏͎͈͑͒̽›͏̼›͈͓̈́͌̀›̻͏͕͈̈́̀›͚͒͆͌›͓͊̈́͏̻͒͆͐
͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐ ͈͋̀ ͈̻͍̓͒̀͆ ͈͉͎̓̀›̽͐ ͚͊͗͌ ͒͗͌ ›͚͊͗͌ ͋· ̼͌̀ ͈̻͉͎̓̈́͌
̈́›͔͎͈͚̀̽͐͒͊͂͒̈́͏͎PP
̞͕̻͈͎͉͈͎͎͉͓͎͎͓͒̀͌̀͊͑̈́͒̀͊̓͑͛͌̓̈́͑͆͐͑͒̓̾͒͒͜͏͎̈́͛͋̀͒͐
›͏̼›͈͈͉͇̼͈͈̈́͌̀̀͌͒̀͒̀͑͒̀̈́̾͋̈́͌̀̓̀̾͒̈́͏̢͎͉͈͎͓͚̀͊̓͑͛͌̓̈́͑͆͐͒͜
̈́›͈͒͏̼›͈̻͈͕̈́͒̀͌̀͊́̈́͜͏͚͎̀͋͌̀›͚͓͒͆͌›͆͏͕͈͉̈́͑̾̀͒̈́͌̽͐
͍͓̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐›͈̈́͊̀͒͌͒͆͐̈́͒̀͜͏̈́̾̀͐͋̀͐
̪͈͎̀͊̓͜ ͑͛͌̓̈́͑͆͐ ͎͑͒ ͉͓͎̓̾͒ ͎͓͒ ͏͎̈́͛͋̀͒͐ ̳͛›͎͐ + 99) ̽ +
99+) *PPò ̬͉͉͎͉͈͎͆͌͒͑̀̾̈́͒̈́̽͋͆͋̀͂͌̈́͒̈́͒̀͊̓͑͛͌̓̈́͑͆͐͜͜ͅ
̷›͇͉͔͖͔͇͖͓͎͇͆͋͐͋̓͌̿͑͊͝͝ͅ͏͉͇͏͇͇͚͆́͐͏̥̻͎͇͚͌͑͒͆͌͌͆
͍͓͉͓͔͈̈́͌̓̈́̾̈́͗͌͒͆͐͑͑̈́̽͐̈́͋̀͌̾̈́͒̀ͅ —…‹‹͚͈͒͒̈́͆͑͛͌̓̈́͑͆̈́̾͌̀
,QGE\JJHDSSDUDWHW
3ODFHUDSSDUDWHWLXGVN ULQJHQVnEHWMHQLQJVHOHPHQWHUQH
EHILQGHUVLJIRUUHVWRJIDVWJ¡UGHWPHGEHI VWLJHOVHV
HOHPHQWHUQH
̢̻͇͎͊͐›͎͓̼͓͉͓͑͌̓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽̀›͚͎͉͒͆͊̈́͒͏͈͉͚͉͓͎̼͍̓̾͒̈́͊͂͒̈́
͒͆͑͛͌̓̈́͑͆
̲͈͒͐̈́›͈͉͓̼͉̻͇͑̈́͐͑̈́̈́›̈́͏̾›͇̼͓͉͓͉͚͒͗͑͆͒̈́͒̈́͒͆͑͑̈́̽̈́͒͐
͏͎̬͎̈́͛͋̀͒͐͆͌̀͌̾͂̈́͒̈́›͎̼͓͉͓͒͒͆͑͑̈́̽͑̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓
͕͏͈̻͈͈͎̈́̈́͒̀̈́̓ͅ›͎͈͓̽͑͒̈́͒͆͌›͆͏͕͈͉͍͓̈́͑̾̀͒̈́͌̽͐̈́›͆͏̼͒͆͑͆͐
›̈́͊̀͒͌͜
(QFDVRGHQRSRGHUDOFDQ]DUVHHOHQFKXIHWUDVHOPRQWDMHGHO
DSDUDWRODLQVWDODFLyQ UHG HOpFWULFDGHEHUiHVWDUHTXLSDGDFRQ
XQ GLVSRVLWLYR GH VHSDUDFLyQ GH WRGDV ODV IDVHV FRQ XQD DSHUWXUD
GHFRQWDFWRPtQLPDGHPP
6LVHKDGDxDGRHOFDEOHGHFRQH[LyQDODUHGHOpFWULFDKD\TXH
VXVWLWXLUORSRUXQRHVSHFLDO(VWRVRORGHEHKDFHUORQXHVWUR
6HUYLFLRGH$WHQFLyQDO&OLHQWH
&DEOHGHFRQH[LyQHOpFWULFDWLSR + 99)R+ 99+)
* PPò 1RGREODUQLDSULVLRQDUHOFDEOHGHFRQH[LyQ
$YLVR SDUD HOHFWURGRPpVWLFRV FRQ SDQWDOOD GLVSOD\ VL DSDUHFH
HOGLVSOD\ —…‹‹HODSDUDWRHVWiPDOFRQHFWDGR'HVFRQHFWDUHO
DSDUDWRGHODUHG\FRPSUREDUODFRQH[LyQ
3DUD HIHFWXDU UHSDUDFLRQHV VLHPSUH GHVFRQHFWDU HO DSDUDWR GH OD
FRUULHQWH1RDEULUQXQFDHODSDUDWR(QFDVRQHFHVDULRLQIRUPDU
DO6HUYLFLRGH$WHQFLyQDO&OLHQWH
̶͑›͕͉͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͑͊̿͌̀
̳͎›͎͇͓͉͓͎̻͎͈̼͈͎͈͕̈́͒̽͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽͑͒͌͂͋̀͒͑͑͒̈́͒̀͑͒̈́̾̀͜
͕͈̈́͏͈͎͑͋͛͌̀́͏͉͎͈̾͑͌͒̀͋›͏͎̻͉͈͑͒̀͑͒̈́͏͎̈́͑͒̈́͒̀͋̈́͒̀͜›͎̾̀͒̀
͎͈͕͔͈͍͑͒̈́̾̀͑͛͑͂͆͐
̷›͇͉͆͋͐͝ ̬͕͆͏͈͎͆͑͋›͎͈͉̼͉̽͑̈́͒̈́̀͌͌̀͆͊̈́͒͏͈͉͚͉͈̀͒͑̀́̾̓
̵͇͕͔͖͏͎͍͉͔͉͓̓͒͑͝ͅ
̲̈́›̈́͏̾›͎͒͗͑͆͒›͎͇̼͎͒͆͑͆͐̓͛̽›̈́͏͈͎̼͑͑͒͏͓͉͓͗͌͑͑̈́͌͜
̀›͓͇͈̈́̈́̾̀͐͆͋̀›͎̻͈͊͆͑̾͌͒͆͐͊͊͆͐̈́̾͌̀̀›̀͏̼̀̾͒͆͒̀͌̀̽
›̈́͏͈͚͑͑͒̈́͏͓̀͑̈́͒͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐
̥͇͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͗̓́͒͌̀
,QVWDODUHODSDUDWR
̨̼͓͉͓͉͚͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽̈́͒͐͏͎̲̈́͛͋̀͒͐›͏͍͒̈́̀͜›͚͉̻͓͉͓͒͗͒͆͑͑̈́̽
›͏͎̼͍͐͒̀͗
̳͔͒͑͑̀͘
̦͈̼͓͉͓̬͉͓͉͓͆͋͐͑͒͆͑͑̈́̽͆͑͆͑̈́͒̈́͒͆͑͑̈́̽̀͜›͚̈́›̻͌͗
&RORFDUHODSDUDWRHQHOKXHFRGHIRUPDTXHORVPDQGRVTXHGHQ
HQ OD SDUWH GHODQWHUD \ D FRQWLQXDFLyQ ILMDUOR FRQ ORV HOHPHQWR GH
VXMHFLyQ
1RWD 1RXWLOL]DUGHVWRUQLOODGRUHVHOpFWULFRV
-XHJRGHPRQWDMH
3DUDHOPRQWDMHGHGRVRPiVDSDUDWRVDG\DFHQWHVVHUHTXLHUHQ
XQRRPiVMXHJRVGHPRQWDMH
es
Û,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
: ,QGLFDFLRQHVGHVHJXULGDGLPSRUWDQWHV
'HVPRQWDMHGHODSDUDWR
/HHUFRQDWHQFLyQODVVLJXLHQWHVLQVWUXFFLRQHV6RORDVtVHSXHGH
PDQHMDUHODSDUDWRGHIRUPDFRUUHFWD\VHJXUD&RQVHUYDUODV
LQVWUXFFLRQHVGHXVR\PRQWDMHSDUDXWLOL]DUODVPiVDGHODQWHR
SDUDSRVLEOHVIXWXURVFRPSUDGRUHV
&RPSUREDUHODSDUDWRDOVDFDUORGHVXHPEDODMH(ODSDUDWRQR
GHEHFRQHFWDUVHHQFDVRGHKDEHUVXIULGRGDxRVGXUDQWHHO
WUDQVSRUWH
6RODPHQWH XQ PRQWDMH SURIHVLRQDO FRQIRUPH D ODV LQVWUXFFLRQHV GH
PRQWDMH SXHGH JDUDQWL]DU XQ XVR VHJXUR GHO DSDUDWR (O LQVWDODGRU
HVUHVSRQVDEOHGHOIXQFLRQDPLHQWRSHUIHFWRHQHOOXJDUGH
LQVWDODFLyQ
(ODSDUDWRVRORKDGHVHUFRQHFWDGRSRUXQWpFQLFRDXWRUL]DGR
$QWHVGHUHDOL]DUFXDOTXLHUWUDEDMRVHKDGHFRUWDUHOVXPLQLVWUR
HOpFWULFR
8WLOLFHJXDQWHVGHSURWHFFLyQSDUDHYLWDUFRUWDUVH/DVSLH]DVTXH
TXHGDQGHVFXELHUWDVGXUDQWHHOPRQWDMHSRGUtDQWHQHUERUGHV
DILODGRV
3DUDODLQVWDODFLyQVHKDQGHWHQHUHQFXHQWDODVQRUPDWLYDVGH
FRQVWUXFFLyQHQYLJRUDVtFRPRODVQRUPDWLYDVGHODFRPSDxtD
HOpFWULFDGHVXPLQLVWURUHJLRQDO
(VWHDSDUDWRFRUUHVSRQGHDODFODVHGHDSDUDWR SDUDHOPRQWDMH
HQPXHEOHVGHFRFLQD 6HKDGHLQVWDODUFRQIRUPHDOFURTXLVGH
PRQWDMH7HQHUHQFXHQWDODGLVWDQFLDPtQLPDUHVSHFWRDODV
SDUHGHVODWHUDOHVRELHQUHVSHFWRDSDUWHVGHORVPXHEOHV\
UHVSHFWRODGRSRVWHULRU
(VWHDSDUDWRQRHVWiSUHYLVWRSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRFRQXQUHORM
WHPSRUL]DGRUH[WHUQRRXQPDQGRDGLVWDQFLDH[WHUQR
'HVFRQHFWDUHODSDUDWRGHODFRUULHQWH([WUDHUHODSDUDWRGHVGH
DEDMR
£$WHQFLyQ
£'DxRVHQHODSDUDWR1RKDFHUSDODQFDFRQHODSDUDWRGHVGH
DUULEDKDFLDIXHUD
et
Ü3DLJDOGXVMXKHQG
: 2OXOLVHGRKXWXVQ}XGHG
/XJHJHNDVXWXVMXKHQGKRROLNDOWOlEL6HOOHVWOHLDWHYDMDOLNXWHDEH
VHDGPHRKXWXNVMD}LJHNVNlVLWVHPLVHNV+RLGNHNDVXWXVMD
SDLJDOGXVMXKHQGDOOHVKLOLVHPDNVNDVXWDPLVHNVY}LVHDGPH
MlUJPLVWHRPDQLNHWDUYLV
.RQWUROOLJHVHDGHSlUDVWSDNHQGLHHPDOGDPLVWOH7UDQVSRUGLO
WHNNLQXGYLJDVWXVWHWXYDVWDPLVHOlUJHKHQGDJHVHDGHW
YRROXY}UNX
7XUYDOLQHNDVXWDPLQHRQWDJDWXGDLQXOWVLLVNXLSDLJDOGDPLQH
WRLPXEYDVWDYDOWSDLJDOGXVMXKHQGLOH3DLJDOGDWXGVHDGPHYHDWX
W||HHVWYDVWXWDESDLJDOGDMD
6HDGHWY}LEJDDVLYDUXVWXVHJDKHQGDGDDLQXOWDVMDRPDVH
NYDOLILNDWVLRRQLJDWHKQLN
(QQHPLVWDKHVW||GHWHRVWDPLVWOOLWDJHYRROYlOMD
/}LNHYLJDVWXVWHYlOWLPLVHNVNDQGNHNDLWVHNLQGDLG3DLJDOGDPLVH
DMDOOLJLSllVHWDYDGGHWDLOLGY}LYDGROODWHUDYDWHVHUYDGHJD
3DLJDOGDPLVHOWXOHEMlUJLGDNHKWLYDLGHKLWXVHHVNLUMXMDNRKDOLNX
HOHNWULYDUXVWXVHWWHY}WMDQ}XGHLG
6HDGHNXXOXENODVVL HWWHQlKWXGSDLJDOGDPLVHNV
N||JLP||EOLVVH 6HDGHWXOHESDLJDOGDGDYDVWDYDOW
SDLJDOGXVMRRQLVHOH7DJDGDWXOHEPLQLPDDOQHYDKHNDXJXV
NOJVHLQWHVWY}LP||EOLVWMDWDJDVHLQDVW
6HDGHHLROHHWWHQlKWXGNDVXWDPLVHNVYlOLVHWDLPHULY}LYlOLVH
NDXJMXKWLPLVSXOGLJD
3UHSDUDFLyQGHORVPXHEOHV )LJ
(O PXHEOH HPSRWUDGR GHEH VHU UHVLVWHQWH D WHPSHUDWXUDV GH KDVWD
ƒ&/DHVWDELOLGDGGHOPXHEOHGHPRQWDMHGHEHTXHGDU
JDUDQWL]DGDLQFOXVRWUDVHOWUDEDMRGHFRUWH
1R HVWi SHUPLWLGR XWLOL]DU FRSHWHV GH SOiVWLFR VREUH ODV HQFLPHUDV
GHWUiVGHODSDUDWRTXHVHYDDLQWHJUDU
5HDOL]DU HO FRUWH HQ OD HQFLPHUD VHJ~Q HO HVTXHPD GH PRQWDMH (O
iQJXORGHODVXSHUILFLHGHFRUWHUHVSHFWRDODHQFLPHUDGHEHVHU
GHƒ
5HWLUDUODVYLUXWDVGHVSXpVGHORVWUDEDMRVGHFRUWH6HOODUODV
VXSHUILFLHVGHFRUWHFRQPDWHULDOUHVLVWHQWHDOFDORU\DODJXD
7HQHUHQFXHQWDODGLVWDQFLDPtQLPDGH PPHQWUHODSDUWH
LQIHULRUGHODSDUDWR\ODVSDUWHVGHOPXHEOH
1RWD 'HEDMRGHODSDUDWRVHGHEHPRQWDUXQSDQHOLQWHUPHGLRQR
H[WUDtEOHVHJ~QHOHVTXHPDGHPRQWDMH
0||EOLHWWHYDOPLVWDPLQH MRRQLV
,QWHJUHHULWDYP||EHOSHDEWDOXPDNXQLž&WHPSHUDWXXUL
6HDGPH VLVVHHKLWDPLVHNV HWWHQlKWXG N||JLP||EOL VWDELLOVXV SHDE
ROHPDWDJDWXGNDSlUDVWYlOMDO}LJHWHWHJHPLVW
7||WDVDSLQQDOVHDGPHWDJDHLWRKLNDVXWDGDSODVWLVWRWVDOLLVWH
7HKNHW||WDVDSLQGDYDVWDYDOWSDLJDOGXVMRRQLVHOHYlOMDO}LJH
/}LNHSLQQDMDW||WDVDSLQQDYDKHOLQHQXUNSHDEROHPDƒ
3lUDVWYlOMDO}LJHWHWHJHPLVWHHPDOGDJHODDVWXGMD
VDHSXUX/}LNHSLQQDGW||GHOJHNXXPXVMDYHHNLQGODNV
6HDGPHS}KMDQ}XWDYPLLQLPXPNDXJXVP||EOLVWRQPP
0lUNXV 6HDGPHDOODWXOHEYDVWDYDOWSDLJDOGXVMRRQLVHOH
SDLJDOGDGDYDKHS}KLPLGDHLVDDHHPDOGDGD
&RQH[LyQHOpFWULFD
$SDUDWRFRQFDEOHGHFRQH[LyQHOpFWULFDVLQHQFKXIHSDUDOD
FRQH[LyQDODUHGHOpFWULFDREVHUYDUODQRUPDWLYDQDFLRQDODO
UHVSHFWR
&RPSUREDUTXHODLQVWDODFLyQGRPpVWLFDWHQJDODSURWHFFLyQSRU
IXVLEOHDGHFXDGD2EVHUYDUODVLQGLFDFLRQHVHQODHWLTXHWDGH
FDUDFWHUtVWLFDV
(ODSDUDWRSHUWHQHFHDODFODVHGHSURWHFFLyQ,\VRORSXHGH
XWLOL]DUVHFRQHFWDGRDXQDFRQH[LyQFRQFRQGXFWRUGHWRPDD
WLHUUD
hKHQGDPLQHYRROXY}UJXJD
9}UJXMXKWPHJDVHDGHLOPDSLVWLNXWD9RROXY}UNXKHQGDPLVHO
MlUJLJHNHKWLYDLGQ}XGHLG
9HHQGXJHHWHOHNWULNLOELNDLWVHRQVRELY-lUJLJHDQGPHSODDGLO
WRRGXGDQGPHLG
-RVSLVWRNNHHVHHQHLSllVHDVHQQXNVHQMlONHHQHQllNlVLNVL
DVHQQXNVHHQ WDUYLWDDQ MRNDQDSDLQHQ NDWNDLVLQ MRQND NRVNHWWLPLHQ
DYDXWXPLVYlOLRQYlKLQWllQ PP
-RVYHUNNROLLWlQWlMRKWRRQYDXULRLWXQXWVHQWLODOOHRQYDLKGHWWDYD
HULNRLVMRKWR6HQVDDWHKGlYDLQKXROWRSDOYHOXPPHHGXVWDMD
9HUNNROLLWlQWlMRKWRW\\SSL + 99)WDL+ 99+)
* PPò bOlWDLWDOLLWlQWlMRKWRDWDLMlWlVLWlSXULVWXNVLLQ
1l\W|OOlYDUXVWHWWXMDODLWWHLWDNRVNHYDKXRPDXWXVMRVODLWWHHQ
Ql\WW||QLOPHVW\\ —…‹‹ODLWHRQOLLWHWW\YllULQ,UURWDODLWH
VlKN|YHUNRVWDWDUNDVWDOLLWlQWl
.DWNDLVHODLWWHHVWDNRUMDXVWHQ\KWH\GHVVlDLQDYLUWDbOlDYDD
ODLWHWWDRWDWDUYLWWDHVVD\KWH\VKXROWRSDOYHOXXQ
6HDGHNXXOXENDLWVHNODVVL,MDVHDGPHKHQGDPLVHOWXOHE
NDVXWDGDNDLWVHMXKHW
.XLSLVWLNHLROHSlUDVWSDLJDOGDPLVWHQDPOLJLSllVHWDYSHDE
ROHPDVROHPDN}LNLGHVWSRROXVWHVWNDWNHVWDYRPQLSRODDUQH
OOLWXVVHDGHPLOOHNRQWDNWLYDKHPLNRQYlKHPDOWPP
.XLY}UJXMXKHRQNDKMXVWDGDVDDQXGWXOHEVHHDVHQGDGD
VSHWVLDDOMXKWPHJD6HGDWRKLEWHKDYDLGYROLWDWXGWHKQLN
9}UJXMXKHWS + 99)Y}L+ 99+) * PPò 9HHQGXJH HW KHQGXVMXKH HL ROH NHHUGXV HJD PLOOHJL YDKHOH NLQQL
NLLOXQXG
0lUNXV HNUDDQLJD VHDGPHWH NRKWD NXL VHDGPH HNUDDQLOH LOPXE
—…‹‹VLLVRQVHDGHYRROXY}UJXJDYDOHVWLKHQGDWXG/DKXWDJH
VHDGHYRROXY}UJXVWNRQWUROOLJHKHQGXVW
3DUDQGXVW||GHWHJHPLVHOWXOHEVHDGHDODWLYRROXY}UJXVWODKWL
KHQGDGDbUJHNXQDJLY}WNHVHDGHWLVHODKWLYDMDGXVHNRUUDO
S||UGXJHKRROGHNHVNXVVH
.DDSLVWRRQDVHQWDPLQHQ
$VHWDODLWHDVHQQXVDXNNRRQVLWHQHWWlYDOLWVLPHWRYDWHWHHQSlLQ
MDNLLQQLWlVHNLLQQLW\VHOHPHQWHLOOl
+XRPDXWXV bOlNl\WlVlKN|WRLPLVWDUXXYLQYllQQLQWl
$VHQQXVOLVWD
.XQDVHQQHWDDQNDNVLWDLXVHDPSLDODLWWHLWDVXRUDDQYLHUHNNlLQ
WDUYLWDDQ\NVLWDLXVHDPSLDVHQQXVOLVWD
6HDGPHSDLJDOGDPLQH
$VHWDJHVHDGHYlOMDO}LNHVVHQLLHWMXKWHOHPHQGLGRQHHVMDRQ
NLQQLWXVHOHPHQWLGHJDNLQQLWDWXG
0lUNXV bUJHNDVXWDJHHOHNWULOLVLNUXYLNHHUDMDLG
3DLJDOGXVNRPSOHNW
.DKHY}LPLWPHVHDGPHSDLJDOGDPLVHOYDKHWXOWNVWHLVHN}UYDOH
RQYDMDKWHY}LPLWXWSDLJDOGXVNRPSOHNWL
/DLWWHHQLUURWXV
.DWNDLVHYLUWDODLWWHHVWD3DLQDODLWHDOKDDOWDSlLQSRLVSDLNDOWDDQ
+XRPLR
/DLWHYDXULRbOlQRVWDODLWHWWD\OKllOWlSlLQ
6HDGPHPDKDY}WPLQH
/DKXWDJHVHDGHYRROXY}UJXVW6XUXJHVHDGHDOWYlOMD
7lKHOHSDQX
6HDGHY}LENDKMXVWDGDVDDGDbUJHW}VWNHVHDGHWYlOMDODOW
fr
Þ1RWLFHGHPRQWDJH
: 3UpFDXWLRQVGHVpFXULWpLPSRUWDQWHV
fi
/XH WlPl Nl\WW|RKMH KXROHOOLVHVWL 9DVWD VLWWHQ YRLW Nl\WWll ODLWHWWDVL
WXUYDOOLVHVWLMDRLNHLQ6lLO\WlNl\WW|MDDVHQQXVRKMHP\|KHPSll
Nl\WW|lWDLVHXUDDYDDNl\WWlMllYDUWHQ
7DUNDVWD ODLWH NXQ ROHW SXUNDQXW VHQ SDNNDXNVHVWD -RV ODLWWHHVVD
RQNXOMHWXVYDXULRLWDlOlN\WNHODLWHWWDNl\WW||Q
7XUYDOOLQHQNl\WW|RQWDDWWXYDLQNXQDVHQQXVWHKGllQ
DPPDWWLWDLWRLVHVWLDVHQQXVRKMHLWDQRXGDWWDHQ$VHQWDMDYDVWDD
PRLWWHHWWRPDVWDWRLPLQQDVWDODLWWHHQDVHQQXVSDLNDVVD
/DLWWHHQVDDOLLWWllYDLQYDOWXXWHWWXDPPDWWLDVHQWDMD
-RNDLVHQKXROWRWRLPHQSLWHHQ\KWH\GHVVlRQODLWWHHVWDNDWNDLVWDYD
YLUWD
.l\WlVXRMDKDQVLNNDLWDOHLNNXXYDPPRMHQHVWlPLVHNVL
$VHQQXNVHQ\KWH\GHVVlHVLOOlROHYDWRVDWYRLYDWROODWHUlYLl
$VHQQHWWDHVVDWl\W\\QRXGDWWDDYRLPDVVDROHYLD
UDNHQQXVVllG|NVLlMDSDLNDOOLVHQVlKN|QWXRWWDMDQPllUl\NVLl
7lPlODLWHYDVWDDODLWHOXRNLVWXVWD VRSLLDVHQQHWWDYDNVL
NHLWWL|NDOXVWHLVLLQ 6HRQDVHQQHWWDYDNDDSLVWRRQ
DVHQQXVSLLUXVWXVWHQPXNDLVHVWL+XRPLRLYlKLPPlLVHWlLV\\V
VLYXVHLQLLQNHLWWL|NDOXVWHLGHQRVLLQMDWDDNVH
7lWl ODLWHWWD HL ROH VXXQQLWHOWX Nl\WHWWlYlNVL XONRSXROLVHQ DMDVWLPHQ
WDLXONRSXROLVHQNDXNRRKMDLPHQNDQVVD
/LUHDWWHQWLYHPHQWFHPDQXHO&HQ HVWTX DORUVTXHYRXVSRXUUH]
XWLOLVHU YRWUH DSSDUHLO FRUUHFWHPHQW HW HQ WRXWH VpFXULWp &RQVHUYHU
ODQRWLFHG XWLOLVDWLRQHWGHPRQWDJHSRXUXQXVDJHXOWpULHXURX
SRXUOHSURSULpWDLUHVXLYDQW
&RQWU{OHUO pWDWGHO DSSDUHLODSUqVO DYRLUGpEDOOp1HSDVOH
UDFFRUGHUV LOSUpVHQWHGHVDYDULHVGHWUDQVSRUW
/DVpFXULWpGHO·DSSDUHLOjO·XVDJHHVWJDUDQWLHV·LODpWpHQFDVWUp
FRQIRUPpPHQWjODQRWLFHGHPRQWDJH/HPRQWHXUHVW
UHVSRQVDEOH GX IRQFWLRQQHPHQW FRUUHFW VXU OH OLHX R O DSSDUHLO HVW
LQVWDOOp
6HXOXQVSpFLDOLVWHDJUppHVWKDELOLWpjUDFFRUGHUO DSSDUHLO
$YDQWWRXWWUDYDLOFRXSHUO DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH
3RXUpYLWHUOHVEOHVVXUHVSDUFRXSXUHSRUWHUGHVJDQWVGH
SURWHFWLRQ/HVSLqFHVDFFHVVLEOHVSHQGDQWOHPRQWDJHSHXYHQW
DYRLUGHVDUrWHVYLYHV
3RXUO LQVWDOODWLRQUHVSHFWHUOHVUqJOHVHWQRUPHVHQYLJXHXUGDQV
OHGRPDLQHGHODFRQVWUXFWLRQDLQVLTXHOHVLQVWUXFWLRQVGX
IRXUQLVVHXUORFDOG pOHFWULFLWp
&HWDSSDUHLOIDLWSDUWLHGHODFODVVH jLQVWDOOHUGDQVXQPHXEOH
GHFXLVLQH ,OIDXWOHSRVHUFRQIRUPpPHQWDXVFKpPD5HVSHFWHU
ODGLVWDQFHPLQLPDOHHQWUHO DSSDUHLOHWOHVPXUVRXOHVpOpPHQWV
GHPHXEOHVXUOHVF{WpVDLQVLTXHYHUVO DUULqUH
&HWDSSDUHLOQ HVWSDVSUpYXSRXUOHIRQFWLRQQHPHQWDYHFXQH
PLQXWHULHH[WHUQHRXXQHFRPPDQGHjGLVWDQFHH[WHUQH
.DOXVWHHQYDOPLVWHOX NXYD
3UpSDUDWLRQGXPHXEOH ILJ
.HLWWL|NDOXVWHLGHQSLWllNHVWllOlPS|lDLQDž&HHQDVWL
.DOXVWHHQYDNDXGHQSLWllROODWDDWWXP\|VDVHQQXVDXNRQ
YDOPLVWDPLVHQMlONHHQ
0XRYLVWHQ VHLQlQYlOLOLVWRMHQ Nl\WW| W\|WDVROOD ODLWWHHQ WDNDQD HL ROH
VDOOLWWX
9DOPLVWDDVHQQXVDXNNRW\|WDVRRQDVHQQXVSLLUURNVHQPXNDDQ
/HLNNXXSLQQDQNXOPDQW\|WDVRRQQlKGHQSLWllROODƒ
3RLVWDODVWXWDXNRQWHNHPLVHQMlONHHQ.lVLWWHOHOHLNNXXSLQQDW
NXXPXXWWDNHVWlYLNVLMDYHGHQSLWlYLNVL
/DLWWHHQ DODSLQQDQ MD NDOXVWHHQ RVLHQ YlOLVHQ HWlLV\\GHQ SLWll ROOD
YlKLQWllQ PP
+XRPDXWXV /DLWWHHQDOOHRQDVHQQHWWDYDDVHQQXVSLLUURNVHQ
PXNDDQYlOLSRKMDMRNDHLROHLUURWHWWDYLVVD
/H PHXEOH G HQFDVWUHPHQW GRLW UpVLVWHU j GHV WHPSpUDWXUHV MXVTX j
ƒ&/DVWDELOLWpGXPHXEOHG HQFDVWUHPHQWGRLWDXVVLrWUH
JDUDQWLHDSUqVOHVWUDYDX[GHGpFRXSH
/ XWLOLVDWLRQGHEDJXHWWHVGHWHUPLQDLVRQPXUDOHVHQSODVWLTXHVXU
OHV SODQV GH WUDYDLO GHUULqUH O DSSDUHLO HQFDVWUp Q HVW SDV DXWRULVpH
5pDOLVHUODGpFRXSHGDQVOHSODQGHWUDYDLOFRQIRUPpPHQWDX
FURTXLVG LQVWDOODWLRQ/ DQJOHGXFKDQWGHODGpFRXSHSDUUDSSRUW
DXSODQGHWUDYDLOGRLWrWUHGHƒ
(QOHYHUOHVFRSHDX[DSUqVOHVWUDYDX[GHGpFRXSH6FHOOHUOHV
FKDQWVGHGpFRXSHGHIDoRQWKHUPRVWDEOHHWpWDQFKH
2EVHUYHU XQH GLVWDQFH PLQLPDOH GH PP HQWUH OD IDFH LQIpULHXUH
GHO DSSDUHLOHWOHVPRGXOHVGHPHXEOH
5HPDUTXH 6RXV OH PRQWDJH LO IDXW PRQWHU XQ IRQG LQWHUPpGLDLUH
QRQDPRYLEOHFRQIRUPpPHQWDXFURTXLVG LQVWDOODWLRQ
Ý$VHQQXVRKMH
: 7lUNHLWlWXUYDRKMHLWD
6lKN|YHUNNRRQOLLWWlPLQHQ
5DFFRUGHPHQWpOHFWULTXH
/DLWHMRVVDYHUNNROLLWlQWlMRKWRLOPDQSLVWRNHWWDQRXGDWD
YHUNNROLLWlQQlVVlSDLNDOOLVLDYRLPDVVDROHYLDOLLWlQWlHKWRMD
9DUPLVWDHWWlWDORQVlKN|YHUNRQVXODNHNRNRRQRLNHD2WD
ODLWWHHQW\\SSLNLOYHVVlROHYDWWLHGRWKXRPLRRQ
/DLWWHHQVXRMDOXRNNDRQ,MDVHQNl\WW|RQVDOOLWWXYDLQ
PDDGRLWXVOLLWlQQlQNDQVVD
$SSDUHLODYHFFRUGRQG DOLPHQWDWLRQVHFWHXUVDQVILFKH REVHUYHUOHVFRQGLWLRQVGHUDFFRUGHPHQWQDWLRQDOHVHQYLJXHXU
ORUVGXUDFFRUGHPHQWDXVHFWHXU
9HLOOHUjXQHSURWHFWLRQSDUIXVLEOHVXIILVDQWHGHO LQVWDOODWLRQ
GRPHVWLTXH5HVSHFWHUOHVLQGLFDWLRQVVXUODSODTXHVLJQDOpWLTXH
/ DSSDUHLOHVWFRQIRUPHjODFODVVHGHSURWHFWLRQ,HWGRLW
XQLTXHPHQWrWUHXWLOLVpDYHFXQHSULVHjFRQGXFWHXUGHSURWHFWLRQ
6L OD SULVH Q HVW SOXV DFFHVVLEOH DSUqV O HQFDVWUHPHQW GH O DSSDUHLO
F{Wp VHFWHXU LO IDXGUD LQVWDOOHU XQ GLVSRVLWLI GH FRXSXUH RPQLSRODLUH
DYHFXQpFDUWHPHQWGHVFRQWDFWVG DXPRLQV PP
6LOHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQVHFWHXUDpWpHQGRPPDJpLOIDXWOH
UHPSODFHUSDUXQFRUGRQVSpFLDO6HXOQRWUHVHUYLFHDSUqVYHQWH
HVWKDELOLWpjOHIDLUH
&RUGRQG DOLPHQWDWLRQVHFWHXU W\SH + 99)RX+ 99+)
* PPò 1HSDVSLQFHUQLFRLQFHUOHFkEOHGHUDFFRUGHPHQW
5HPDUTXHFRQFHUQDQWOHVDSSDUHLOVDYHFGLVSOD\ VL —…‹‹
DSSDUDvWVXUOHGLVSOD\GHO DSSDUHLOF HVWTX LOHVWPDOUDFFRUGp
'pEUDQFKHUO DSSDUHLOGXVHFWHXUYpULILHUOHEUDQFKHPHQW
3RXUOHVUpSDUDWLRQVPHWWUHGDQVWRXVOHVFDVO DSSDUHLOKRUV
WHQVLRQ1HMDPDLVRXYULUO DSSDUHLOHQFDVGHEHVRLQLQIRUPHUOH
VHUYLFHDSUqVYHQWH
(OHNWULĀQLSULNOMXĀDN
8UHđDMVPUHçQLPSULNOMXĀQLPYRGRPEH]XWLNDĀD.RG
PUHçQRJSULNOMXĀNDSULGUçDYDMWHVHYDçHþLKORNDOQLKXYMHWD
SULNOMXĀHQMD
3D]LWHQDSULPMHUHQX]DåWLWXNXþQHLQVWDODFLMH3ULGUçDYDMWHVH
SRGDWDNDQDR]QDĀQRMSORĀLFL
8UHđDMRGJRYDUDNODVL]DåWLWH,LVPLMHVHNRULVWLWLVDPRXNROLNRMH
SULNOMXĀHQQDSULNOMXĀDNVD]DåWLWQLPYRGLĀHP
$NR XWLNDĀ QDNRQ XJUDGQMH YLåH QLMH GRVWXSDQ QD VWUDQL LQVWDODFLMH
PRUDSRVWRMDWLVYHSROQLRGYDMDĀVUD]PDNRPPHđXNRQWDNWLPDRG
QDMPDQMH PP
$NRMHRåWHþHQPUHçQLSULNOMXĀQLYRG]DPLMHQLWHJDGUXJLP
=DPMHQXVPLMHL]YUåLWLVDPRQDåDVHUYLVQDVOXçED
0UHçQLSULNOMXĀQLYRGWLS + 99)RGQ+ 99+)
* PPò 1HVDYLMDMWHLQHVWLåþLWHSULNOMXĀQLNDEHO
1DSRPHQD]DXUHđDMHVD]DVORQRPDNRVHQD]DVORQXXUHđDMD
SRMDYL —…‹‹ ]QDĀL GD MH QHLVSUDYQR SULNOMXĀHQ 8UHđDM RGVSRMLWH V
PUHçHSURYMHULWHSULNOMXĀDN
3ULOLNRPSRSUDYNDXYLMHNLVNOMXĀLWHXUHđDML]VWUXMH1LNDGDQH
RWYDUDMWHXUHđDMXVOXĀDMXSRWUHEHREDYLMHVWLWHVHUYLVQXVOXçEX
3RVHGHO DSSDUHLO
,QVpUHUO DSSDUHLOGDQVODGpFRXSHGHVRUWHTXHOHVpOpPHQWVGH
FRPPDQGHVHWURXYHQWGHYDQWHWOHVIL[HUDYHFOHVpOpPHQWVGH
VHUUDJH
5HPDUTXH 1HSDVXWLOLVHUGHWRXUQHYLVpOHFWULTXH
-HXGHSLqFHVGHPRQWDJH
(Q FDV GH PRQWDJH GH GHX[ RX GH SOXVLHXUV DSSDUHLOV GLUHFWHPHQW
F{WHjF{WHXQRXSOXVLHXUVMHX[GHSLqFHVGHPRQWDJHVHUD
VHURQWUHTXLV
8JUDGQMDXUHđDMD
8UHđDMXPHWQLWHXL]UH]QDQDĀLQGDVXXSUDYOMDĀNLHOHPHQWL
RNUHQXWLSUHPDJRUHWHSULĀYUVLWHVWH]QLPHOHPHQWLPD
1DSRPHQD 1HPRMWHNRULVWLWLHOHNWULĀQLRGYLMDĀ
.RPSOHW]DPRQWDçX
.RGXJUDGQMHGYDLOLYLåHXUHđDMDMHGDQSRUHGGUXJRJSRWUHEDQMH
MHGDQLOLYLåHNRPSOHWD]DPRQWDçX
'pPRQWDJHGHO DSSDUHLO
0HWWUH O DSSDUHLO KRUV WHQVLRQ )DLUH VRUWLU O DSSDUHLO HQ OH SRXVVDQW
SDUOHEDV
$WWHQWLRQ
5LVTXH GH GpWpULRUDWLRQ GH O DSSDUHLO 1H SDV H[WUDLUH O DSSDUHLO SDU
OHKDXWHQIDLVDQWOHYLHU
9DđHQMHXUHđDMD
,VNOMXĀLWHXUHđDML]VWUXMH8UHđDMLVWLVQLWHRGR]GR
2SUH]
.YDUXUHđDMD8UHđDMQHYDGLWHVJRUQMHVWUDQH
hr
hu
à8SXWH]DPRQWDçX
: 9DçQHVLJXUQRVQHQDSRPHQH
á6]HUHOpVL~WPXWDWy
: )RQWRVEL]WRQViJLHOŌtUiVRN
3URĀLWDMWHSDçOMLYRRYXXSXWX6DPRWDGDþHWHPRþLVLJXUQRL
SUDYLOQRUXNRYDWL9DåLPXUHđDMHPÿXYDMWHXSXWH]DXSRWUHEXL
XJUDGQMX]DNDVQLMXXSRUDEXLOL]DVOMHGHþHJYODVQLNDXUHđDMD
3URYMHULWHXUHđDMNDGDVWHJDUDVSDNLUDOL1HSULNOMXĀXMWHJDDNRMH
GRåORGRRåWHþHQMDSULOLNRPWUDQVSRUWD
6LJXUQRVWSULXSRUDEL]DMDPĀHQDMHVDPRNRGVWUXĀQHXJUDGQMH
VXNODGQRXSXWDPD]DXSRUDEX,QVWDODWHUMHRGJRYRUDQ]D
EHVSULMHNRUQRIXQNFLRQLUDQMHQDPMHVWXSRVWDYOMDQMD
6DPRRYODåWHQRVWUXĀQRRVREOMHVPLMHSULNOMXĀLWLXUHđDM
3ULMHL]YUåHQMDVYLKUDGRYDLVNOMXĀLWHGRYRGVWUXMH
.DNRELVWHVSULMHĀLOLSRVMHNRWLQHQRVLWH]DåWLWQHUXNDYLFH'LMHORYL
NRMLVXGRVWXSQLNRGXJUDGQMHPRJXLPDWLRåWUHUXERYH
3ULOLNRPSRVWDYOMDQMDYDOMDVHSULGUçDYDWLDNWXDOQRYDçHþLK
JUDđHYLQVNLKSURSLVDLSURSLVDUHJLRQDOQRJGLVWULEXWHUDHOHNWULĀQH
HQHUJLMH
2YDMXUHđDMRGJRYDUDUD]UHGXXUHđDMD ]DXJUDGQMXXNXKLQMVNL
HOHPHQW 0RUDVHXJUDGLWLSUHPDVNLFL]DXJUDGQMX3ULGUçDYDMWH
VHQDMPDQMHJUD]PDNDRGERĀQLKVWLMHQNLLOLGLMHORYDHOHPHQDWDL
SUHPDVWUDçQMRMVWUDQL
2YDMXUHđDMQLMHQDPLMHQMHQ]DNRULåWHQMHVDVDWRP]DYUHPHQVNR
XNOMXĀLYDQMHLOLGDOMLQVNLPXSUDYOMDĀHP
*RQGRVDQROYDVVDHOH]WD]~WPXWDWyW&VDNtJ\WXGMDNpV]OpNpW
KHO\HVHQpVEL]WRQViJRVDQNH]HOQL$KDV]QiODWLpVV]HUHOpVL
XWDVtWiVWŌUL]]HPHJDNpVŌEELKDV]QiODWKR]YDJ\DNpVŌEEL
WXODMGRQRVV]iPiUD
.LFVRPDJROiVXWiQHOOHQŌUL]]HDNpV]OpNHW6]iOOtWiVLVpUOpV
HVHWpQQHFVDWODNR]WDVVD
&VDNDV]HUHOpVL~WPXWDWyQDNPHJIHOHOŌV]DNV]HUŦEHV]HUHOpV
HVHWpQJDUDQWiOWD]]HPEL]WRQViJ$V]HUHOŌIHOHOŌVDIHOiOOtWiVL
KHO\HQYDOyNLIRJiVWDODQPŦN|GpVpUW
$NpV]OpNHWFVDNKLYDWDORVHQJHGpOO\HOUHQGHONH]ŌV]DNHPEHU
FVDWODNR]WDWKDWMD
%iUPLO\HQPXQNDHOYpJ]pVHHOŌWWV]QWHVVHPHJD]iUDPHOOiWiVW
$ YiJiVL VpUOpVHN PHJHOŌ]pVH pUGHNpEHQ YLVHOMHQ YpGŌNHV]W\ŦW
$V]HUHOpVQpOKR]]iIpUKHWŌUpV]HNV]pOHpOHVOHKHW
6]HUHOpVNRUYHJ\HILJ\HOHPEHDMHOHQOHJpUYpQ\EHQOpYŌpStWpVL
HOŌtUiVRNDWpVDUHJLRQiOLViUDPV]ROJiOWDWyHOŌtUiVDLW
$NpV]OpNDDVNpV]OpNRV]WiO\QDNIHOHOPHJ NRQ\KDE~WRUED
YDOyEHpStWpVKH] $EHpStWpVQHNDEHpStWpVLYi]ODWDODSMiQNHOO
W|UWpQQLH9HJ\HILJ\HOHPEHD]ROGDOVyIDODNWyOYDJ\
E~WRUUpV]HNWŌOYDOyLOOHWYHDKiWUDIHOpV]NVpJHVOHJNLVHEE
WiYROViJRW
$NpV]OpNQHPDONDOPDVNOVŌEHiOOtWKDWyyUiYDOpV
WiYLUiQ\tWiVVDOYDOy]HPHOWHWpVUH
3ULSUHPDHOHPHQWD VOLND
8JUDGEHQLHOHPHQWPRUDELWLRWSRUDQQDWHPSHUDWXUXGRƒ&
6WDELOQRVWXJUDGEHQRJHOHPHQWDPRUDELWLRVLJXUDQDLQDNRQ
L]UH]LYDQMD
1LMHGRSXåWHQRNRULåWHQMHSODVWLĀQLK]LGQLKOHWYLFDQDUDGQLP
SORĀDPDL]DXJUDGEHQRJXUHđDMD
8 UDGQRM SORĀL QDSUDYLWH L]UH] SUHPD VNLFL ]D XJUDGQMX .XW UH]DQH
SORKHGRUDGQHSORĀHPRUDL]QRVLWLƒ
1DNRQL]UH]LYDQMDXNORQLWHVWUXJRWLQH5H]DQHSORKH]DEUWYLWHQD
QDĀLQGDVXSRVWRMDQHQDWRSOLQXLGDVXYRGRRWSRUQH
3ULGUçDYDMWHVHQDMPDQMHJUD]PDNDGRQMHVWUDQHXUHđDMDRG
GLMHORYDHOHPHQDWDRG PP
1DSRPHQD ,VSRGXUHđDMDYDOMDXJUDGLWLPHđXGQRNRMHVHQH
PRçHVNLQXWLSUHPDVNLFL]DXJUDGQMX
$E~WRUHOŌNpV]tWpVH iEUD
$EHpStWHWWE~WRUQDNƒ&LJKŌiOOyQDNNHOOOHQQLH$EHpStWHWW
E~WRUQDNVWDELODQNHOOiOOQLDDNLYiJiVLPXQNiNHOYpJ]pVHXWiQLV
0ŦDQ\DJIDOLOH]iUyHOHPHNKDV]QiODWDDPXQNDODSRNRQD
EHpStWKHWŌNpV]OpNP|J|WWQHPPHJHQJHGHWW
$ PXQNDODS NLYiJiVD D EHpStWpVL Yi]ODWQDN PHJIHOHOŌHQ W|UWpQMHQ
$YiJiVLIHOOHWDPXQNDODSUDPHUŌOHJHVOHJ\HQ
$NLYiJiVLPXQNiNXWiQWiYROtWVDHODIRUJiFVRW$YiJiVL
IHOOHWHNHWKŌiOOyPyGRQpVYt]PHQWHVHQ]iUMDOH
9HJ\HILJ\HOHPEHDNpV]OpNDOMDpVDE~WRUUpV]HNN|]|WWL
OHJDOiEEPPHVWiYROViJRW
8WDVtWiV $NpV]OpNDOiHJ\QHPOHYHKHWŌHOYiODV]WyODSRWNHOO
EHV]HUHOQLDEHpStWpVLYi]ODWQDNPHJIHOHOŌHQ
5LVSHWWDUHODGLVWDQ]DPLQLPDGL PPGHOODWRLQIHULRUH
GHOO DSSDUHFFKLRULVSHWWRDOOHFRPSRQHQWLGHOPRELOH
$YYHUWHQ]D 6RWWRO DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHPRQWDWRXQULSLDQR
LQWHUPHGLRQRQULPRYLELOHLQFRQIRUPLWjDOORVFKHPDGLPRQWDJJLR
(OHNWURPRVFVDWODNR]WDWiV
.pV]OpNKiOy]DWLFVDWODNR]yYH]HWpNNHOFVDWODNR]yGXJy
QpONO$KiOy]DWKR]YDOyFVDWODNR]WDWiVNRUYHJ\HILJ\HOHPEHD]
DGRWWRUV]iJEDQpUYpQ\HVFVDWODNR]WDWiVLIHOWpWHOHNHW
hJ\HOMHQD]HOHNWURPRVV]HUHOYpQ\HNPHJIHOHOŌV]LJHWHOpVpUH
9HJ\HILJ\HOHPEHD]DGDWRNDWDWtSXVWiEOiQ
$NpV]OpND],pULQWpVYpGHOPLRV]WiO\QDNIHOHOPHJpVFVDN
YpGŌYH]HWŌYHO]HPHOWHWKHWŌ
+DDFVDWODNR]yGXJyDEHV]HUHOpVWN|YHWŌHQQHPpUKHWŌHO
V]HUHOpVL ROGDOUyO W|EESyOXV~ HOYiODV]Wy EHUHQGH]pVW NHOO EHpStWHQL
OHJDOiEEPPHVpULQWNH]ŌN|]]HO
+DDKiOy]DWLFVDWODNR]yYH]HWpNPHJVpUOWVSHFLiOLVYH]HWpNUH
NHOOFVHUpOQL(]WFVDNYHYŌV]ROJiODWXQNYpJH]KHWLHO
+iOy]DWLFVDWODNR]yYH]HWpN+99)LOO+ 99+)WtSXV
* PPò $FVDWODNR]yNiEHOWQHW|UMHPHJYDJ\FVtSMHEH
0HJMHJ\]pVDNpV]OpNHNKH]KDPHJMHOHQLNDNpV]OpN
NLMHO]ŌMpQD —…‹‹MHO]pVDNpV]OpNFVDWODNR]WDWiVDKLEiV
9iODVV]D OH D NpV]OpNHW D KiOy]DWUyO pV HOOHQŌUL]]H D FVDWODNR]yW
$NpV]OpNHWMDYtWiVQiOPLGHQHVHWEHQiUDPWDODQtWDQLNHOO6RKD
QHQ\LVVDNLDNpV]OpNHWV]NVpJHVHWpQIRUGXOMRQD
YHYŌV]ROJiODWKR]
$OODFFLDPHQWRHOHWWULFR
$SSDUHFFKLR FRQ FDYR GL DOODFFLDPHQWR DOOD UHWH VHQ]D VSLQD
QHOO DOODFFLDPHQWR DOOD UHWH ULVSHWWDUH OH FRQGL]LRQL GL DOODFFLDPHQWR
YDOLGHDOLYHOORQD]LRQDOH
9HULILFDUHODFRUUHWWDSURWH]LRQHGHOO LPSLDQWRGRPHVWLFR
5LVSHWWDUHLGDWLVXOODWDUJKHWWD
/ DSSDUHFFKLRDSSDUWLHQHDOODFODVVHGLSURWH]LRQH,HGqLQJUDGR
GLIXQ]LRQDUHVRORVHGRWDWRGLXQFRQGXWWRUHGLWHUUD
6HLQVHJXLWRDOPRQWDJJLRODVSLQDQRQULVXOWDSLDFFHVVLELOH
RFFRUUHSUHGLVSRUUHDOPRPHQWRGHOO LQVWDOOD]LRQHXQGLVJLXQWRUH
VXWXWWLLSROLFRQXQDGLVWDQ]DGLFRQWDWWRGLDOPHQR PP
6HLOFDYRGLDOODFFLDPHQWRDOODUHWHqVWDWRGDQQHJJLDWRGHYH
HVVHUHVRVWLWXLWRFRQXQRDSSURSULDWR7DOHVRVWLWX]LRQHSXz
HVVHUHHVHJXLWDVRORGDOQRVWURVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DFOLHQWL
&DYRGLDOODFFLDPHQWRDOODUHWHWLSR + 99)R+ 99+)
* PPò 1RQSLHJDUHRVFKLDFFLDUHLOFDYRGLDOODFFLDPHQWR
$YYHUWHQ]D SHU DSSDUHFFKL FRQ GLVSOD\ VH VXO GLVSOD\ FRPSDUH
—…‹‹O DSSDUHFFKLRQRQqFRUUHWWDPHQWHFROOHJDWR6WDFFDUH
O DSSDUHFFKLRGDOODUHWHGLDOLPHQWD]LRQHHFRQWUROODUH
O DOODFFLDPHQWR
'XUDQWHOHULSDUD]LRQLVFROOHJDUHLQRJQLFDVRO DSSDUHFFKLRGDOOD
UHWHHOHWWULFD1RQDSULUHPDLO DSSDUHFFKLRLQFDVRGLQHFHVVLWj
FRQWDWWDUHLOVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DFOLHQWL
$NpV]OpNEHV]HUHOpVH
$NpV]OpNHWDNH]HOŌHOHPHNNHOHOŌUHIHOpKHO\H]]HDNLYiJiVED
pVU|J]tWVHDU|J]tWŌHOHPHNNHO
8WDVtWiV 1HKDV]QiOMRQHOHNWURPRVFVDYDUK~]yW
6]HUHOpVLNpV]OHW
.pWYDJ\W|EENpV]OpNN|]YHWOHQHJ\PiVPHOOpW|UWpQŌ
EHpStWpVHNRUHJ\YDJ\W|EEV]HUHOpVLNpV]OHWV]NVpJHV
,QVWDOODUHO DSSDUHFFKLR
,QVHULUHO DSSDUHFFKLRQHOO DSHUWXUDLQPRGRFKHJOLHOHPHQWLGL
FRPDQGRVLWURYLQRVXOGDYDQWLHILVVDUORFRQJOLHOHPHQWLGL
VHUUDJJLR
$YYHUWHQ]D 1RQXWLOL]]DUHDYYLWDWRULHOHWWULFL
.LWGLPRQWDJJLR
3HULOPRQWDJJLRGLGXHRSLDSSDUHFFKLGLUHWWDPHQWHXQRYLFLQR
DOO DOWURVRQRQHFHVVDULXQRRSLNLWGLPRQWDJJLR
$NpV]OpNNLV]HUHOpVH
ÉUDPWDODQtWVDDNpV]OpNHW$NpV]OpNHWDOXOUyOQ\RPMDNLIHOp
)LJ\HOHP
.pV]OpNNiURN1HIHOOUŌOHPHOMHNLDNpV]OpNHW
it
â,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
: ,PSRUWDQWLDYYHUWHQ]HGLVLFXUH]]D
6PRQWDJJLRGHOO DSSDUHFFKLR
6FROOHJDUH O DSSDUHFFKLR GDOOD UHWH HOHWWULFD (VWUDUUH O DSSDUHFFKLR
VSLQJHQGRORGDOEDVVR
$WWHQ]LRQH
'DQQLDOO DSSDUHFFKLR1RQVROOHYDUHO DSSDUHFFKLRWLUDQGROR
GDOO DOWR
/HJJHUHDWWHQWDPHQWHOHSUHVHQWLLVWUX]LRQLSHUO XVR6RORFRVuq
SRVVLELOHXWLOL]]DUHO DSSDUHFFKLRLQPRGRVLFXURHFRUUHWWR
&XVWRGLUHFRQODPDVVLPDFXUDOHSUHVHQWLLVWUX]LRQLSHUO XVRHLO
PRQWDJJLRLQFDVRGLXQXWLOL]]RIXWXURRFHVVLRQHDWHU]L
&RQWUROODUHO DSSDUHFFKLRGRSRDYHUORGLVLPEDOODWR4XDORUDVL
IRVVHURYHULILFDWLGDQQLGDWUDVSRUWRQRQFROOHJDUHO DSSDUHFFKLR
/DVLFXUH]]DGLXWLOL]]RqJDUDQWLWDVRORLQFDVRGLLQVWDOOD]LRQH
VHFRQGROHUHJROHGLEXRQDWHFQLFDULSRUWDWHQHOOHLVWUX]LRQLGL
PRQWDJJLR/ LQVWDOODWRUHqUHVSRQVDELOHGHOFRUUHWWR
IXQ]LRQDPHQWRQHOOXRJRGLLQVWDOOD]LRQH
/ DOODFFLDPHQWRGHOO DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHHIIHWWXDWR
HVFOXVLYDPHQWHGDXQWHFQLFRTXDOLILFDWRHDXWRUL]]DWR
6WDFFDUHO DOLPHQWD]LRQHGLFRUUHQWHSULPDGLSURFHGHUHDGRJQL
WLSRGLLQWHUYHQWR
3HU HYLWDUH OHVLRQL GD WDJOLR LQGRVVDUH JXDQWL GL SURWH]LRQH , SH]]L
DFFHVVLELOLGXUDQWHLOPRQWDJJLRSRVVRQRHVVHUHWDJOLHQWL
3HUO LQVWDOOD]LRQHRVVHUYDUHOHQRUPHHGLOLDWWXDOPHQWHLQYLJRUH
QRQFKpOHGLVSRVL]LRQLGHOO D]LHQGDUHJLRQDOHHURJDWULFHGL
HOHWWULFLWj
4XHVWRDSSDUHFFKLRFRUULVSRQGHDOOD&ODVVH SHUO LQVWDOOD]LRQH
LQPRELOLGDFXFLQD (VVRGHYHHVVHUHLQVWDOODWRVHFRQGR
O DSSRVLWRVFKL]]R5LVSHWWDUHODGLVWDQ]DPLQLPDGDOOHSDUHWLR
PRELOLODWHUDOLHGDOUHWUR
/ XWLOL]]RGLTXHVWRDSSDUHFFKLRQRQqSUHYLVWRFRQXQRURORJLR
SURJUDPPDELOHRXQWHOHFRPDQGRHVWHUQR
kk
uk
ùΝομίρςρςοίκϊμЧπБίςκίο
: АίςϕξπϕζγϕιρδτμηιίπϊρςοίκϊλίЙϊζγϊ
μЧπБίςκίο
ΘλυηТλЌΪνευЌμυζТЌβωμθЌυιςυЄυДυαΜίδλθήΪηδίγϐη
ЌТκυεЄυηυЌΪνϐιλϐαΰфηίήТκυλιΪγήΪεΪηΪΪεΪλυαΙΪγήΪεΪην
ΰфηίζθημΪΰήΪνηТλЌΪνευЌμΪκυηδίείλϐβίλϐРςϐηλΪЌμΪДυα
ΊλιΪιμυθκΪζΪήΪηΪςνήΪηλθДμίδλίκϐДϐαΜΪλυζΪεήΪνήΪЄυ
αΪЌυζΰΪЄήΪγυηήΪЌθλιΪДυα
ΜίδθκηΪμνηТλЌΪνευЄυΫθγυηςΪζΪζΪηήυЌθκηΪμνιΪγήΪεΪην
ЌΪνιϐλϐαήϐέϐηЌΪζμΪζΪλυαίμίήϐΘκηΪμνςυθκηΪμυεЄΪηΰίκήί
δίήίκέϐλϐαΰТζυλϐλμίνϐРςϐηΰΪνΪιδίκ
ΜίδδθηπίλλβωεΪηЄΪηζΪζΪηЄΪηΪЌТκυεЄυηυЌθλνδίκίδ
΋ΪκευЌΰТζυλμΪκήυθκυηήΪνήΪηΪεήυημθЌμυєςϐκϐДϐα
ΔίλϐενЌΪνϐιϐηϐДΪεήυηΪενРςϐηЌθκЄΪνЌθεЄΪΫυηδβγϐДϐαΘκηΪμν
δίαϐηήίέϐЌθεΰίμϐζήϐΫєεϐδμίκєμδϐκΫθενυζРζδϐη
ΘκηΪμνРςϐηΪЄυζήυЌΰРκίμϐηЌТκυευλίκίΰίείκϐζίηΪγζΪЌμυЌ
χείδμκΰΪΫήυЌμΪνςυλυηυДЌΪЄβήΪεΪκυηίλδίκνδίκίδ
΋ТεЌТκυεЄυЌТκυεЄυεΪκλυηυΫυηΪλΪγ ΪλРγΰβЬΪαήΪκυη
δϐκϐλμϐκνРςϐη ΘηυθκηΪμνλοίζΪλυΫθγυηςΪθκηΪμνμβϐλΐΪη
ЌΪΫυκЄΪεΪκηίζίλίΰβЬΪαΫєεςίδμίκϐηίΰфηίΪκЌΪЄΪ
ζβηβζΪεήυЌΪκΪευЌμυίλδίκϐДϐα
΋ТεΪλιΪιλυκμЌυμΪγζίκηίζίλίλυκμЌυινεφμιίηιΪγήΪεΪηνЄΪ
ΪκηΪεζΪЄΪη
3UHSDUD]LRQHGHOPRELOH ILJ
,OPRELOHGDLQFDVVRGHYHHVVHUHWHUPRVWDELOHILQRDXQD
WHPSHUDWXUDGLƒ&/DVWDELOLWjGHOPRELOHGDLQFDVVRGHYH
HVVHUHJDUDQWLWDDQFKHGRSRLODYRULGLWDJOLR
6XLSLDQLGLODYRURGLHWURDOO DSSDUHFFKLRGDLQFDVVRQRQq
FRQVHQWLWRXWLOL]]DUHOLVWHOOLGLFKLXVXUDGHOODSDUHWHLQPDWHULDOH
SODVWLFR
5HDOL]]DUHO DSHUWXUDQHOSLDQRGLODYRURVHFRQGRORVFKHPDGL
PRQWDJJLR/ DQJRORGHOODVXSHUILFLHGLWDJOLRULVSHWWRDOSLDQRGL
ODYRURGHYHHVVHUHGLƒ
5LPXRYHUHLWUXFLROLGRSRLODYRULGLWDJOLR6LJLOODUHOHVXSHUILFLGL
WDJOLRLQPRGRUHIUDWWDULRHDWHQXWDVWDJQD
Εηбίζγίθϊμγίς πςοδρ
ΔϐκϐλμϐκϐείμϐηΰβЬΪαƒ&ήίγϐημίζιίκΪμνκΪЄΪςυήΪζήυΫθενυ
δίκίδ Δϐκϐδμϐκζί ΰβЬΪα μТκΪЌμυευЄυη Δίλν ΰТζυλμΪκυηΪη λθД ήΪ
ЌΪζμΪζΪλυαίμνδίκίδ
ΔϐκϐλμϐκϐείμϐηЌТκυεЄυΪκЌΪλυηήΪΰТζυλμΪЌμΪγεΪκυηήΪЌΪΫυκЄΪ
ΫРγϐκϐηήίέϐιεΪλμζΪλλΪιεΪηδΪεΪκυηιΪγήΪεΪην
ΐТζυλμΪЌμΪλυηήΪδίλϐδμϐδϐκϐλμϐκνλοίζΪλυΫθγυηςΪΪκΪεΪДυα
ΔίλϐδΪγζΪЄυηυДΰТζυλμΪЌμΪλυηΪΫТκυςυƒΫθενυδίκίδ
ΔίλνΰТζυλμΪκυηΪηλθДΰθДЌΪεΪκήυΰθγυДυαΔίλϐδ
ΪγζΪЌμΪκυη υλμυЌЌΪ ςυήΪγμυη ΰфηί λν єμιίγμϐη ίμϐι μυЄυαήΪДυα
ЋТκυεЄυΪλμυДЄυΰΪЄυηΪηΰβЬΪαήΪκЄΪήίγϐηЌΪςυЌμυЌζζ
ΫθενυηίλδίκϐДϐα
ΜЧπБίς ЋТκυεЄυΪλμυηήΪςίςϐεζίγμϐηΪκΪευЌμΪЌμΪδϐκϐλμϐκν
λοίζΪλυΫθγυηςΪθκηΪμυενυμβϐλ
1XRSULHWDLVRDSDWLQėVSXVėVLNLEDOGRGDOLŨWXULOLNWL PP
DWVWXPDV
3DVWDED 3RSULHWDLVXEŠWLQDĭUHQJWLQHQXLPDPĉWDUSLQĭGXJQĉ
YDGRYDXMDQWLVSDWHLNWDLVPRQWDYLPREUėçLQLDLV
άκδιροεδκϕπϕμδБνπς
3ULHWDLVDVVXSULMXQJLPRSULHWLQNORODLGXEHNLåWXNR
SULMXQJGDPL SULH WLQNOR SDLV\NLWH JDOLRMDQĀLŨ QDFLRQDOLQLŨ SULMXQJLPR
VĉO\JŨ
3DVLUŠSLQNLWHWLQNDPDQDPŨLQVWDOLDFLMRVDSVDXJD$WNUHLSNLWH
GėPHVĭĭVSHFLILNDFLMŨOHQWHOėMHSDWHLNWXVGXRPHQLV
3ULHWDLVDVDWLWLQND,DSVDXJRVNODVęLUJDOLEŠWLQDXGRMDPDVWLNVX
DSVDXJLQLRODLGRMXQJWLPL
-HLĭPRQWDYXVNLåWXNDVQHEHSDVLHNLDPDVWXULEŠWLYLVŨSROLŨ
VN\ULNOLVVXPDçLDXVLDL PPDWVWXPXWDUSNRQWDNWŨ
-HLSULMXQJLPRSULHWLQNORODLGDVEXYRSDçHLVWDVMĭUHLNLDSDNHLVWL
VSHFLDOLXODLGX.HLVWLJDOLWLNNOLHQWŨDSWDUQDYLPRWDUQ\ED
3ULMXQJLPR SULH WLQNOR OLQLMD + 99) WLSDV DUED + 99+) WLSDV
* PPò 1HSHUOHQNLWHLUQHSULVSDXVNLWHHOHNWURVODLGR
1XURG\PDLGėOSULHWDLVŨVXHNUDQXMHLSULHWDLVRHNUDQH
URGRPDV —…‹‹YDGLQDVLMLVSULMXQJWDVQHWLQNDPDL$WMXQNLWH
SULHWDLVĉQXRWLQNORSDWLNULQNLWHMXQJWĭ
5HPRQWXRGDPLEHWNRNLXDWYHMXDWMXQNLWHSULHWDLVĉQXRVURYėV
WLHNLPRWLQNOR1LHNDGDQHDWLGDU\NLWHSULHWDLVRRSULUHLNXV
SUDQHåNLWHNOLHQWŨDSWDUQDYLPRWDUQ\EDL
АЧοϊκЉϊεδκϕβδБνπςιίΰδκϕλδμίχίπϊζΰίεϐέίЌθλνήΪ
ΰΪκΪζήυТεμμυЌЌθλνςΪκμμΪκυηίλδίκϐДϐα
ПγχείδμκλυζήΪκυηυДλфγδίλЌθκЄΪενυηΪδєαΰίμδϐαϐДϐα
ΖфεϐζίμμίκμίοηβδΪευЌΪЌιΪκΪμμΪЌμΪςΪλυηήΪδєκλίμϐεέίη
ЋТκυεЄυ,ЌθκЄΪνλυηυιυηΪλфγδίλΫθευιΫϐκЄΪηΪΰίκέί
ЌθλυεЄΪηЌθκίδιίηЌθεήΪηνυζРζδϐη
Ώέίκ Ϊγυκ λΪευηЄΪηηΪη λθД Ќθε ΰίμϐζήϐ ΫθεζΪλΪ θκηΪνμ ΰΪγυηήΪ
δθημΪδμϐείκϐΪκΪευЄυδίζϐηήίζζΫθεΪμυηΫΪκευЌιθεψλμϐδ
ΪΰυκΪμνЌТκΪευΫθενυδίκίδ
Ώέίκ ΰίεϐέί Ќθλν δΪΫίεϐ αΪЌυζήΪεЄΪη ΫθελΪ θηυ ΪκηΪγυ δΪΫίεφέί
ΪεζΪλμυκνδίκίδΘηυμίδΫϐαήϐДδεβίημμίκЌυαζίμϐζϐαθκυηήΪνυ
μβϐλ
ΐίεϐέίЌθλνδΪΫίεϐμРκϐ + 99)ηίζίλί+ 99+)
* ζζò ЋθλνδΪΫίεϐηΫРδιίДϐαηίζίλίЌυλιΪДυα
ΓηπξκδθγδβϕБЧοϊκЉϊκίοХχϕμμЧπБίςΏέίκЌТκυεЄυηυД
ήβλιείγϐηήί —…‹‹ ιΪγήΪ ΫθελΪ θε ήТκυλ ίζίλ ЌθλυεЄΪη ΫθεΪήυ
ΊλιΪιμυΰίεϐήίηΪΰυκΪμυДυαЌθλιΪηυμίδλίκϐДϐα
΋ТεΰΪЄήΪγήΪΰєηήίνδίαϐηήίЌТκυεЄυηυμθЌμΪηΪΰυκΪμυДυα
ЋТκυεЄυηυ ίςЌΪςΪη ΪςιΪДυα δίκίδ ΫθελΪ δεβίημμίκ Ќυαζίμϐηί
οΪΫΪκεΪλυДυα
3ULHWDLVRĭPRQWDYLPDV
3ULHWDLVĉĭLåSMRYĉĭVWDW\NLWHWDLSNDGYDOG\PRHOHPHQWDLEŠWŨ
SULHN\MHLUSULWYLUWLQNLWHVSDXGçLDPDLVLDLVHOHPHQWDLV
3DVWDED 1HQDXGRNLWHHOHNWULQLŨVXNWXYŨ
0RQWDYLPRNRPSOHNWDV
-HLYLHQĉDUNHOLVSULHWDLVXVPRQWXRMDWHYLHQĉåDOLDNLWRUHLNLD
QDXGRWLYLHQĉDUEDNHOLVPRQWDYLPRNRPSOHNWXV
АЧοϊκЉϊμϊνομίρς
ЋТκυεЄυηυθγυЌЌΪΫΪλЌΪκνχείζίημμίκϐΪεήυηήΪΰΪμΪμυηίμϐι
θκηΪμυДυαήΪδίκηίνεϐЌυλЌυςχείζίημμίκήϐΫίδϐμϐДϐα
ΜЧπБίς ΧείδμκΫТκΪνυςμυιΪγήΪεΪηΫΪДυα
ΛνμρίεγίςεημίЉϊ
ΏδϐηίζίλίΫϐκηίςίЌТκυεЄυηυΫϐκΫϐκϐηϐДЌΪλυηήΪθκηΪμνήΪΫϐκ
ηίζίλίΫϐκηίςίζθημΪΰήΪνΰβηΪЌμΪκυδίκίδΫθεΪήυ
3ULHWDLVRLåPRQWDYLPDV
АЧοϊκЉϊμϊχδχϕЙϕζ
3ULHWDLVĉDWMXQNLWHQXRVURYėVWLHNLPRWLQNOR3ULHWDLVĉLåLPNLWH
VSDXVGDPLLåDSDĀLRV
'ėPHVLR
*DOLWHSDçHLVWLSULHWDLVĉ1HEDQG\NLWHSULHWDLVRLåWUDXNWLLåYLUåDXV
ЋТκυεЄυηυμθЌμΪηΫθλΪμυДυαЋТκυεЄυηυΪλμυηΪηΫΪλυι
ςυЄΪκυДυα
ΜίζίοίςγίοϊЙϊζ
ΊλιΪιЌΪαβωηήΪκЋТκυεЄυηυΰθЄΪκυλυηΪηςυЄΪκζΪДυα
lv
lt
å0RQWąçDVLQVWUXNFLMD
: 6YDUĩJDVGURåĩEDVQRUąGHV
ä0RQWDYLPRLQVWUXNFLMD
: 6YDUEŠVVDXJRVQXURG\PDL
$WLGçLDLSHUVNDLW\NLWHåLĉLQVWUXNFLMĉ7LNWDGDJDOėVLWHVDXJLDLLU
WLQNDPDLQDXGRWLVSULHWDLVX,åVDXJRNLWHQDXGRMLPRLUPRQWDYLPR
LQVWUXNFLMĉNDGJDOėWXPėWHYėOLDXSDVLQDXGRWLDUEDSHUGXRWL
QDXMDPVDYLQLQNXL
,åSDNXRNLWH SULHWDLVĉ LU Mĭ SDWLNULQNLWH -HL WUDQVSRUWXRMDQW SULHWDLVDV
EXYRSDçHLVWDVMRQHSULMXQNLWH
3ULHWDLVDVVDXJLDLQDXGRMLPDVWLNWXRPHWMHLMLVWLQNDPDL
VXPRQWXRWDVODLNDQWLVPRQWDYLPRLQVWUXNFLMRVĬUHQJLPRGDUEXV
DWOLHNDQWLVDVPXRDWVDNLQJDVXçQHSULHNDLåWLQJĉYHLNLPĉVWDW\PR
YLHWRMH
3ULHWDLVĉ SULMXQJWL JDOL WLN OLFHQFLMĉ WXULQWLV NYDOLILNXRWDV GDUEXRWRMDV
3ULHåDWOLHNDQWEHWNRNLXVGDUEXVUHLNLDDWMXQJWLVURYėVWLHNLPĉ
0ŠYėNLWHDSVDXJLQHVSLUåWLQHVNDGQHĭVLSMDXWXPėWH0RQWXRMDQW
SULHLQDPŨGDOLŨEULDXQRVJDOLEŠWLDåWULRV
ĬUHQJGDPLWXULWHDWVLçYHOJWLĭQDXMDXVLDVJDOLRMDQĀLDVVWDW\ERV
WDLV\NOHVLUUHJLRQRHOHNWURVHQHUJLMRVWLHNėMRSRWYDUNLXV
äLVSULHWDLVDVSULVNLULDPDVSULHWDLVŨNODVHL WLQNDPRQWXRWLĭ
YLUWXYėVEDOGXV 5HLNLDPRQWXRWLSDJDOPRQWDYLPREUėçLQĭ
$WNUHLSNLWH GėPHVĭ ĭ PDçLDXVLĉ DWVWXPĉ LNL åRQLQLŨ VLHQHOLŨ DU EDOGŨ
GDOLŨLULNLJDOLQėVVLHQRV
äLVSULHWDLVDVQėUDSULWDLN\WDVHNVSORDWXRWLVXLåRULQLXODLNPDĀLXDU
LåRULQLXQXRWROLQLXYDOGLNOLX
%DOGŨSDUXRåLPDV SDY
%DOGDLĭNXULXRVPRQWXRMDPDVSULHWDLVDVWXULEŠWLDWVSDUŠVž&
WHPSHUDWŠUDL%DOGDVĭNXUĭPRQWXRMDPDVSULHWDLVDVWXULOLNWL
VWDELOXVLUEDLJXVMĭSMDXVW\WL
8çĭPRQWXRMDPRMRSULHWDLVRDQWVWDOYLUåLRQHJDOLPDWYLUWLQWL
SODVWLNLQėVDSYDGRMXRVWRV
,åSMDXNLWHVWDOYLUåĭSDJDOPRQWDYLPREUėçLQĭ3MŠYLRSDYLUåLDXV
NDPSDVVWDOYLUåLRDWçYLOJLXWXULEŠWLƒ
%DLJęSMDXVW\WLSDåDOLQNLWHSMXYHQDV3MŠYLRSDYLUåLXVSDGHQNLWH
NDUåĀLXLLUYDQGHQLXLDWVSDULDGDQJD
(OHNWURVMXQJWLV
8]PDQĩJLL]ODVLHWåRSDPąFĩEX7LNDLWDG-ŠVYDUēVLHWGURåLXQ
SDUHL]LOLHWRWVDYXLHUĩFL/LHWRåDQDVLQVWUXNFLMXVDJODEąMLHWODL
YDUēWXWRL]PDQWRWYēOąNYDLDUĩYDMDG]ĩEDVJDGĩMXPąQRGRW
QąNDPDMDPĩSDåQLHNDP
3ēFL]VDLŁRåDQDVSąUEDXGLHWLHUĩFL1HSLHYLHQRMLHWLHUĩFLMD
NRQVWDWēMDWWUDQVSRUWēåDQDVODLNąL]UDLVĩWXVERMąMXPXV
/LHWRåDQDLUGURåDWLNDLWDGMDX]VWąGĩåDQDLUWHKQLVNLSDUHL]DXQ
DWELOVWĩJDSDPąFĩEDL3DUSDUHL]XLHNąUWDVGDUEĩEXX]VWąGĩåDQDV
YLHWąDWELOGX]VWąGĩWąMV
,HUĩFLSLHYLHQRWGUĩNVWWLNDLVHUWLILFēWVVSHFLąOLVWV
3LUPVYHLFDWMHENąGXVGDUEXVYLHQPēUDWYLHQRMLHWHOHNWURSDGHYL
/DLQHVDJULH]WRVOLHWRMLHWDL]VDUJFLPGXV0RQWąçDVODLNą
SLHHMDPDMąPGDĹąPYDUEŠWDVDVPDODV
8]VWąGRWMąLHYēURSDåUHL]ēMLHEŠYQLHFĩEDVQRWHLNXPLXQYLHWēMLH
HOHNWURDSJąGHVQRWHLNXPL
äĩLHUĩFHDWELOVW LHUĩĀXNODVHL LHEŠYHLYLUWXYHVPēEHOēV 7ą
MąLHEŠYē DWELOVWĩJL LHEŠYHV VKēPDL ,HYēURMLHW PLQLPąOR DWWąOXPX QR
VąQXVLHQąPYDLPēEHĹXGDĹąPNąDUĩQRDSDNåDV
äĩ LHUĩFH QDY SDUHG]ēWD L]PDQWRåDQDL DU ąUēMR WDLPHUL YDL WąOYDGĩEX
0ēEHOHVVDJDWDYRåDQD DWWēOV
,HEŠYHVPēEHOēPMąL]WXUSDW ž&WHPSHUDWŠUD3ēFL]JULH]XPD
L]YHLGHVMąSąUEDXGDLHEŠYHVPēEHOHVVWDELOLWąWH
1HGUĩNVWL]PDQWRWSODVWPDVDVVLHQDVOĩVWHVODLDSPDORWXGDUED
YLUVPXDL]LHEŠYēWąVLHUĩFHV
,]JULH]XPVMąYHLFDWELOVWĩJLQRUąGēPLHEŠYHVVKēPą,]JULH]XPD
YLUVPąPMąEŠWƒOHŁĴĩSUHWGDUEDYLUVPX
3ēFL]JULHåDQDVQRWĩULHWVNDLGDV3ąUNOąMLHWL]JULH]XPDYLUVPDVDU
NDUVWXPL]WXUĩJXXQŠGHQVL]WXUĩJXPDWHULąOX
,HUĩFHVDSDNåGDĹDLMąEŠWYLVPD] PPDWWąOXPąQRPēEHOēP
1RUąGĩMXPV =HPLHUĩFHVMąLHEŠYēQHQRŁHPDPDVWDUSSDPDWQH
VDVNDŁąDULHEŠYHV]ĩPēMXPX
(OHNWURSLHVOēJXPV
Δκδιροηφδμξοηικςφνι
-D LHUĩFHL LU SLHVOēJNDEHOLV EH] NRQWDNWVSUDXGŁD SLHVOēG]RW SLH
HOHNWURWĩNODLHYēURMLHWYDOVWVSLHVOēJåDQDVQRWHLNXPXV
5DXJLHWLHVODLēNDVHOHNWURLQVWDOąFLMąEŠWXDWELOVWĩJLGURåLQąWąML
,HYēURMLHWGDWXSOąNVQĩWHVLQIRUPąFLMX
,HUĩFHDWELOVW, DL]VDUG]ĩEDVNODVHLXQWRDWĹDXWVHNVSOXDWēWWLNDLDU
X]VWąGĩWXDL]VDUJYDGX
-DNRQWDNWVSUDXGQLVSēFLHEŠYHVYDLUVQDYSLHHMDPVMąX]VWąGD
YLVXSROXDWGDOĩWąMVDUYLVPD] PPDWWąOXPXVWDUSNRQWDNWLHP
-D SLHVOēJNDEHOLV LU ERMąWV WDV MąQRPDLQD DU ĩSDåX NDEHOL 1RPDLQĩW
GUĩNVWWLNDLPŠVXNOLHQWXDSNDOSRåDQDVGLHQHVWV
3LHVOēJNDEHOLV+ 99)YDL+ 99+) WLSV * PPò 1HORNLHWXQQHLHVSĩOēMLHWSLHVOēJNDEHOL
1RUąGHLHUĩFēPDUGLVSOHMXMDLHUĩFHVGLVSOHMąUHG]DPVUąGĩMXPV
—…‹‹WąLUQHSDUHL]LSLHVOēJWD$WYLHQRMLHWLHUĩFLQRHOHNWURWĩNOD
SąUEDXGLHWSLHVOēJXPX
3LUPVUHPRQWDLHUĩFHMąDWYLHQRQRHOHNWURWĩNOD1HL]MDXFLHWLHUĩFL
LQIRUPēMLHWNOLHQWXDSNDOSRåDQDVGLHQHVWXMDYDMDG]ĩJV
΢οδγπνιίΰδκζίμίξνϗςαίϙδΰδζξοηικςφνιΙκβ
ικβδενρνάΪϔίηΪζκίΰΪλείήίμίέβάΪΰίρδβμίηΪπβθηΪεηβ
νλεθάβαΪικβδενρνάΪϔί
ΌηβζΪάΪϒμίηΪλθθήάίμηθθλβένκνάΪϔίηΪδνϖηΪμΪβηλμΪεΪπβϒΪ
ΛείήίμίέβιθήΪμθπβμίηΪλιίπβξβδΪπβθηΪμΪιεθρδΪ
ΝκίήθμθήέθάΪκΪηΪδεΪλΪμΪηΪαΪςμβμΪ,βλζίίήΪλίδθκβλμβ
λΪζθλθικβδενρθδλθαΪςμβμίηλικθάθήηβδ
Ίδθ ικβδενρθδθμ ηί ζθΰί ήΪ λί ήθλμβέηί ιθ ζθημΪΰΪμΪ ζθκΪ ήΪ ί
λθήκΰΪηλίιθείηκΪαήίεηβδλθηΪϒζΪεδν PPδθημΪδμηθ
κΪλμθϒΪηβί
ΊδθδΪΫίεθμαΪηΪιθϒνάΪϔίίθςμίμίημθϒζθκΪήΪλίαΪζίηβλθ
ήκνέΘάΪλζίίήΪλίηΪικΪάβλΪζθθήλμκΪηΪηΪηΪςΪμΪ
λίκάβληΪλενΰΫΪ
ΔΪΫίεαΪηΪιθϒνάΪϔίμβι + 99)θήη+ 99+) * PPò ΗίέθικίάβμδνάΪϒμίβεβικβδείςμνάΪϒμίικβδενρηβθμδΪΫίε
ΜίξνλδμίζίςοδγηπνδιοίμΊδθηΪίδκΪηθμηΪνκίήθμλί
ιθϒΪάνάΪ —…‹‹μθέΪςίιθέκίςηθικβδενρίηΘήάθϒμίέθνκίήθμ
θήλμκνϒΪικθάίκίμίέθικβδενρθδθμ
ΙκβιθικΪάδβλίδθέΪςβλδενρνάΪϒμίέθνκίήθμθήλμκνϒΪΗβδθέΪς
ηίέθθμάθκΪϒμίνκίήθμήθδθεδνίιθμκίΫηθβαάίλμίμίϒΪ
λίκάβληΪμΪλενΰΫΪ
,HUĩFHVPRQWąçD
,HYLHWRMLHWLHUĩFLL]JULH]XPąWąNDYDGĩEDVHOHPHQWLLUSULHNåSXVē
XQQRVWLSULQLHWWRDUVSULHJRWąMLHP
1RUąGĩMXPV 1HL]PDQWRMLHWHOHNWULVNRVNUŠYJULH]L
0RQWąçDVNRPSOHNWV
-DLHEŠYēGLYDVYDLYDLUąNDVLHUĩFHVYLHQXRWUDLYDLFLWXFLWDLWLHåL
EODNXVMąL]PDQWRYLHQVPRQWąçDVNRPSOHNWVYDLYDLUąNLNRPSOHNWL
,HUĩFHVGHPRQWąçD
$WYLHQRMLHWLHUĩFLQRHOHNWURWĩNOD,]VSLHGLHWLHUĩFLQRDSDNåDV
8]PDQĩEX
,HVSēMDPLLHUĩFHVERMąMXPL1HPēġLQLHWL]FHOWLHUĩFLQRDXJåDV
mk
æΝιΪμλμάθαΪζθημΪΰΪ
: Αίεμηπηβςομνπμημίξνλδμη
ΌηβζΪμίεηθικθρβμΪϒμίέθθάΪνιΪμλμάθΛΪζθμθέΪςϖίζθΰί
ΫίαΫίήηθβικΪάβεηθήΪέθνιθμκίΫνάΪμίΌΪςβθμνκίήΑΪρνάΪϒμί
έθ νιΪμλμάθμθ αΪ νιθμκίΫΪ β ζθημΪΰΪ αΪ ιθήθπηίΰηΪ νιθμκίΫΪ βεβ
αΪλείήηβθμδθκβληβδ
ΘμδΪδθϖίέθθμιΪδνάΪμίνκίήθμικθάίκίμίϒΪηίέθάΪμΪλθλμθϒΫΪ
ΎθδθεδνβζΪςμίμβηΪλμΪηΪμβικβμκΪηλιθκμθμηίέθ
ικβδενρνάΪϒμί
ΛΪζθλθλμκνρηΪζθημΪΰΪλθέεΪληθνιΪμλμάθμθαΪζθημΪΰΪί
αΪέΪκΪημβκΪηΪ ΫίαΫίήηθλμΪ ικβ νιθμκίΫΪ ηΪ νκίήθμ ΒηλμΪεΪμίκθμ
ίθήέθάθκίηαΪΫίλικίδθκηθξνηδπβθηβκΪϔίηΪζίλμθμθηΪ
ιθλμΪάνάΪϔί
ΛΪζθεβπίηπβκΪηλιίπβϒΪεβλμλζίίήΪέθικβδενρβνκίήθμ
ΙκίήκΪΫθμίϔίΫβεθδΪδάΪκΪΫθμΪβλδενρίμίέθηΪιθϒνάΪϔίμθ
ΑΪήΪβαΫίέηίμίιθάκίήβββλίρίηβπβηθλίμίαΪςμβμηβκΪδΪάβπβ
ΎίεθάβμίήθδθββζΪμίικβλμΪιαΪάκίζίηΪζθημΪΰΪμΪζθΰίήΪ
βζΪΪμθλμκβκΪΫθάβ
ΑΪβηλμΪεΪπβϒΪζθκΪήΪλίλείήΪμηΪΪδμνίεηβμίέκΪήίΰηβ
ικθιβλβ β ηΪ ικθιβλβμί ηΪ κίέβθηΪεηβθμ ληΪΫήνάΪρ αΪ ίείδμκβρηΪ
ίηίκέβϒΪ
ΘάθϒνκίήθήέθάΪκΪηΪδεΪλΪμΪηΪνκίήβ αΪάέκΪήνάΪϔίάθ
δνϒηλδβζίΫίε ΖθκΪήΪλίάέκΪήβλιθκίήζθημΪΰηΪμΪλδβπΪ
ΌηβζΪάΪϒμίηΪζβηβζΪεηθμθκΪλμθϒΪηβίηΪλμκΪηβρηβμίϏβήθάβ
βεβήίεθάβμίηΪζίΫίεθμβιθαΪήβηΪμΪ
Θάθϒ νκίή ηί ί δθηλμκνβκΪη αΪ κΪΫθμΪ λθ ηΪήάθκίςίη ΪάμθζΪμλδβ
μΪϒζίκβεβλθηΪήάθκίςηθήΪείρβηλδθνικΪάνάΪϔί
Ξνγβνρναιίμίλδΰδκνρ Πκηιί
ΌέκΪήίηβθμζίΫίεζθκΪήΪΫβήίθμιθκίηηΪμίζιίκΪμνκΪήθ
ƒ&ΖθκΪήΪλίθΫίαΫίήβλμΪΫβεηθλμηΪάέκΪήίηβθμζίΫίειθ
λίρίϔίμθ
ΗίίήθαάθείηθδθκβλμίϔίηΪιεΪλμβρηβϏβήηβεΪϒληβηΪ
κΪΫθμηΪμΪιεθρΪαΪήνκίήθμαΪάέκΪήνάΪϔί
ΎΪλίηΪικΪάβαΪλίδάθκΪΫθμηΪμΪιεθρΪλιθκίήζθημΪΰηΪμΪ
λδβπΪΊέθεθμηΪιθάκςβηΪμΪαΪλίρίϔίάθθήηθληΪκΪΫθμηΪμΪ
ιεθρΪζθκΪήΪΫβήίƒ
ΙθλίρίϔίμθθμλμκΪηίμίέβλμκνέθμβηβμίΑΪιίρΪμίμίέβ
ιθάκςβηβμίαΪλίρίϔίαΪήΪλίθμιθκηβηΪμθιεβηΪβηΪάθήΪ
ΌηβζΪάΪϒμί ηΪ ζβηβζΪεηθμθ κΪλμθϒΪηβί ηΪ ήθεηβθμ ήίε ηΪ νκίήθμ
λθήίεθάβμίηΪζίΫίεθμθή PP
Μίξνλδμί ΙθήνκίήθμζθκΪήΪίάέκΪήίηζίύνιθήδθϒςμθηίλί
άΪήβλιθκίήζθημΪΰηΪμΪλδβπΪ
Λνμρίείμίςοδγνρ
ΙθλμΪάίμίέθνκίήθμάθαΪλίδθμηΪμθϒηΪρβηςμθδθημκθεηβμί
ίείζίημβϖίΫβήΪμηΪικίήβικβπάκλμίμίέθλθαΪμίέηνάΪρδβμί
ίείζίημβ
Μίξνλδμί ΗίδθκβλμίμίίείδμκβρηβθήάκμνάΪρβ
Πδρζίλνμρηοίϙδ
ΙκβάέκΪήνάΪϔίηΪήάΪβεβιθάίϖίνκίήβίήίηήθήκνέιθμκίΫηβ
λίίήίηβεβιθάίϖίλίμθάβαΪζθημβκΪϔί
Γδλνμρίείμίςοδγνρ
ΒλδενρνάΪϔίηΪνκίήθμθήηΪιθϒνάΪϔίμθλθλμκνϒΪΒαάείρίμίέθ
νκίήθμθήήθεν
ΑμηλDμηH
ΘςμίμνάΪϔΪηΪνκίήθμΝκίήθμήΪηίλίιθάείρίθήέθκί
nl
é,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
: %HODQJULMNHYHLOLJKHLGVYRRUVFKULIWHQ
/HHVGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ]RUJYXOGLJGRRU$OOHHQGDQNXQWX
XZDSSDUDDWJRHGHQYHLOLJEHGLHQHQ%HZDDUGH
JHEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU ODWHU JHEUXLN RI RP GRRU WH JHYHQ DDQ HHQ
YROJHQGHHLJHQDDU
&RQWUROHHU KHW DSSDUDDW QD KHW XLWSDNNHQ 1LHW DDQVOXLWHQ LQ JHYDO
YDQWUDQVSRUWVFKDGH
'HYHLOLJKHLGLVDOOHHQJHZDDUERUJGELMHHQGHVNXQGLJHPRQWDJH
YROJHQVGHPRQWDJHKDQGOHLGLQJ'HLQVWDOODWHXULV
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUHHQJRHGHZHUNLQJRSGHSODDWVYDQ
RSVWHOOLQJ
$OOHHQ HHQ GDDUWRH EHYRHJG YDNPDQ PDJ KHW DSSDUDDW DDQVOXLWHQ
9yyUDOOHZHUN]DDPKHGHQDDQKHWDSSDUDDWGLHQWKHWDSSDUDDW
VSDQQLQJVYULMWHZRUGHQJHPDDNW
'UDDJEHVFKHUPKDQGVFKRHQHQRPWHYRRUNRPHQGDWX
VQLMZRQGHQRSORRSW2QGHUGHOHQGLHWLMGHQVGHPRQWDJH
WRHJDQNHOLMN]LMQNXQQHQVFKHUSHUDQGHQKHEEHQ
9RRUGHLQVWDOODWLHGLHQWDDQGHJHOGHQGHERXZYHURUGHQLQJHQHQ
DDQGHYRRUVFKULIWHQYDQKHWHQHUJLHEHGULMIWHZRUGHQYROGDDQ
'LWDSSDUDDWYDOWRQGHUGHDSSDUDWHQNODVVH EHVWHPGYRRUKHW
LQERXZHQLQHHQNHXNHQPHXEHO +HWDSSDUDDWGLHQWYROJHQVGH
DDQZLM]LQJHQ RS GH LQERXZVFKHWV WH ZRUGHQ LQJHERXZG /HW RS GH
PLQLPDOHDIVWDQGWXVVHQKHWDSSDUDDWHQGHNHXNHQPXUHQRI
PHXEHOHQDDQGH]LMHQDFKWHUNDQW
'LWDSSDUDDWLVQLHWEHVWHPGYRRUJHEUXLNPHWHHQH[WHUQH
WLMGVFKDNHONORNRIHHQH[WHUQHDIVWDQGEHGLHQLQJ
0HXEHOYRRUEHUHLGHQ $IE
+HW LQERXZPHXEHO PRHW EHVWHQGLJ ]LMQ WHJHQ HHQ WHPSHUDWXXU YDQ
PD[LPDDO ƒ& 'H VWDELOLWHLW YDQ KHW LQERXZPHXEHO PRHW RRN QD
GHXLWVQLMZHUN]DDPKHGHQJHZDDUERUJG]LMQ
+HWJHEUXLNYDQNXQVWVWRIZDQGDIVOXLWOLMVWHQRSZHUNEODGHQDFKWHU
KHWLQERXZDSSDUDDWLVQLHWWRHJHVWDDQ
0DDNGHXLWVQLMGLQJLQKHWZHUNEODGDDQGHKDQGYDQGH
LQERXZWHNHQLQJ'HKRHNYDQKHWVQLMYODNWRWKHWZHUNEODGPRHW
ƒEHGUDJHQ
1DXLWVQLMZHUN]DDPKHGHQGHVSDDQGHUVYHUZLMGHUHQ6QLMYODNNHQ
KLWWHEHVWHQGLJHQZDWHUGLFKWDIGLFKWHQ
9DQDIGHRQGHUNDQWYDQKHWDSSDUDDWWRWGHPHXEHOGHOHQHHQ
PLQLPDOHDIVWDQGYDQ PPLQDFKWQHPHQ
$DQZLM]LQJ 2QGHUKHWDSSDUDDWPRHWHHQQLHWDIQHHPEDDU
WXVVHQVFKRWYROJHQVGHLQERXZVFKHWVZRUGHQLQJHERXZG
(OHNWULVFKHDDQVOXLWLQJ
$SSDUDDWPHWQHWDDQVOXLWLQJ]RQGHUVWHNNHU%LMGH
QHWDDQVOXLWLQJ GH JHOGHQGH QDWLRQDOH DDQVOXLWYRRUZDDUGHQ LQ DFKW
QHPHQ
/HWHURSGDWGHKXLVLQVWDOODWLHJRHGEHYHLOLJGLV,QIRUPDWLHRSKHW
W\SHSODDWMHLQDFKWQHPHQ
+HWDSSDUDDWYROGRHWDDQEHYHLOLJLQJVNODVVH,HQPDJDOOHHQPHW
HHQJHDDUGHDDQVOXLWLQJZRUGHQJHEUXLNW
:DQQHHUGHVWHNNHUQDKHWLQERXZHQQLHWPHHUWRHJDQNHOLMNLV
PRHWHHQVFKDNHODDUPHWHHQFRQWDFWDIVWDQGYDQPLQVWHQV PP
ZRUGHQJHwQVWDOOHHUG
:DQQHHU GH QHWDDQVOXLWOHLGLQJ EHVFKDGLJG LV PRHW GH]H GRRU HHQ
ELM]RQGHUHZRUGHQYHUYDQJHQ'LWPDJDOOHHQGRRURQ]H
VHUYLFHGLHQVWZRUGHQJHGDDQ
1HWDDQVOXLWOHLGLQJW\SH + 99)RI+ 99+) * PPò $DQVOXLWNDEHOQLHWNQLNNHQRILQNOHPPHQ
$DQZLM]LQJYRRUDSSDUDWHQPHWGLVSOD\YHUVFKLMQW —…‹‹RS
KHW GLVSOD\ YDQ KHW DSSDUDDW GDQ LV KHW YHUNHHUG DDQJHVORWHQ 'H
VWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFWKDOHQDDQVOXLWLQJFRQWUROHUHQ
%LMUHSDUDWLHVKHWDSSDUDDWLQHONJHYDOVWURRPORRVPDNHQ+HW
DSSDUDDWQRRLWRSHQHQ]RQRGLJFRQWDFWRSQHPHQPHWGH
VHUYLFHGLHQVW
+HWDSSDUDDWLQERXZHQ
+HWDSSDUDDW]RLQGHXLWVQLMGLQJSODDWVHQGDWGH
EHGLHQLQJVHOHPHQWHQDDQGHYRRUNDQWOLJJHQHQPHWGH
VSDQHOHPHQWHQEHYHVWLJHQ
$DQZLM]LQJ *HHQHOHNWULVFKHVFKURHYHQGUDDLHUVJHEUXLNHQ
0RQWDJHVHW
%LMLQERXZYDQWZHHRIPHHUDSSDUDWHQYODNQDDVWHONDDU]LMQHHQ
RIPHHUGHUHPRQWDJHVHWVYHUHLVW
$SSDUDDWGHPRQWHUHQ
$SSDUDDWVWURRPORRVPDNHQ$SSDUDDWYDQRQGHUXLWQDDUEXLWHQ
GUXNNHQ
$WWHQWLH
6FKDGHDDQKHWDSSDUDDW$SSDUDDWHUQLHWYDQERYHQDIXLWWLOOHQ
no
ê0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ
: 9LNWLJHVLNNHUKHWVDQYLVQLQJHU
/HV GHQQH EUXNVDQYLVQLQJHQ Q¡\H 'HW HU HQ IRUXWVHWQLQJ IRU DW GX
VNDO NXQQH EUXNH DSSDUDWHW Sn HQ VLNNHU RJ ULNWLJ PnWH 7D YDUH Sn
EUXNVRJPRQWHULQJVDQYLVQLQJHQVOLNDWGXNDQEUXNHGHQLJMHQ
VHQHUHHOOHUJLGHQYLGHUHWLOHYHQWXHOOHNRPPHQGHHLHUHDY
DSSDUDWHW
.RQWUROOHUDSSDUDWHWHWWHUDWGXKDUSDNNHWGHWXW,NNHNREOHWLO
DSSDUDWHWKYLVGHWHUVNDGHWXQGHUWUDQVSRUW
6LNNHUKHWHQXQGHUEUXNHQHUNXQJDUDQWHUWGHUVRPPRQWHULQJHQ
IRUHWDVIRUVNULIWVPHVVLJLKHQKROGWLOPRQWHULQJVYHLOHGQLQJHQ
,QVWDOODW¡UHQ HU DQVYDUOLJ IRU DW DSSDUDWHW IXQJHUHU VRP GHW VNDO Sn
RSSVWLOOLQJVVWHGHW
$SSDUDWHWPnEDUHNREOHVWLODYJRGNMHQWHIDJIRON
)¡UDOOHDUEHLGHUPnVWU¡PWLOI¡UVHOHQEU\WHV
%UXNYHUQHKDQVNHUIRUnXQQJnNXWW'HOHUVRPHUWLOJMHQJHOLJH
XQGHUPRQWHULQJHQNDQKDVNDUSHNDQWHU
9 U IRU LQVWDOODVMRQ RSSPHUNVRP Sn GH DNWXHOOH E\JJHIRUVNULIWHQH
RJIRUVNULIWHQHWLOGHQORNDOHVWU¡PIRUV\QLQJHQ
'HWWHDSSDUDWHWWLOVYDUHUDSSDUDWNODVVHQ IRULQQE\JJLQJL
NM¡NNHQP¡EOHU 'HWPnPRQWHUHVLKHQKROGWLO
LQQE\JJLQJVVNLVVHQ 2YHUKROG PLQVWHDYVWDQGHQ WLO VLGHYHJJHU HOOHU
P¡EHOGHOHURJEDNRYHU
'HWWHDSSDUDWHWHULNNHODJHWIRUEUXNPHGHNVWHUQWWLGVXUHOOHU
HNVWHUQIMHUQNRQWUROO
.ODUJM¡UHLQQE\JJLQJVPRGXOHU ELOGH ,QQE\JJLQJVPRGXOHQPnWnOHWHPSHUDWXUHUSnLQQWLOž&
,QQE\JJLQJVPRGXOHQPnY UHVWDELORJVnHWWHUXWVNM ULQJHQH
'HWHULNNHWLOODWWnEUXNHYHJJOLVWHUDYSODVWSnEHQNHSODWHUEDN
LQQE\JJLQJVPRGXOHQ
/DJ HW VQLWW L EHQNHSODWHQ L KHQKROG WLO LQQE\JJLQJVVNLVVHQ 'HW Pn
Y UHƒYLQNHOSnVQLWWIODWHQLIRUKROGWLODUEHLGVIODWHQ
)MHUQVSRQHWWHUXWVNM ULQJHU6QLWWIODWHQHPnJM¡UHV
YDUPHEHVWDQGLJHRJYDQQWHWWH
$YVWDQGHQ PHOORP DSSDUDWHWV XQGHUVLGH RJ GHOHU DY LQQUHGQLQJHQ
VNDOPLQVWY UH PP
0HUN 8QGHUDSSDUDWHWPnGHWPRQWHUHVHQLNNHDYWDNEDU
PHOORPSODWHLKHQKROGWLOLQQE\JJLQJVVNLVVHQ
(OHNWULVNWLONREOLQJ
$SSDUDWPHGVWU¡POHGQLQJXWHQVW¡SVHO9HGVWU¡PWLONREOLQJ
VNDOJMHOGHQGHQDVMRQDOHWLONREOLQJVIRUVNULIWHUI¡OJHV
6¡UJ IRU DW GHW HU HQ HJQHW VLNULQJ L KXVLQVWDOODVMRQHQ 7D KHQV\Q WLO
RSSO\VQLQJHQHSnW\SHVNLOWHW
$SSDUDWHWHULVDPVYDUPHGEHVN\WWHOVHVNODVVH,RJPnEDUH
NREOHVWLOHQMRUGHWVWLNNRQWDNW
'HUVRPVW¡SVHOHWLNNHHUWLOJMHQJHOLJHWWHUPRQWHULQJPnGHW
LQVWDOOHUHV HQ IOHUSROHW VNLOOHEU\WHU PHG HQ NRQWDNWDYVWDQG Sn PLQVW
PP
'HUVRPVWU¡PNDEHOHQSnDSSDUDWHWHUVNDGHWPnGHQE\WWHVXW
PHGHQQ\6OLNWDUEHLGVNDONXQXWI¡UHVDYYnUNXQGHVHUYLFH
1HWWOHGQLQJW\SH + 99)HOOHU+ 99+) * PPò 6WU¡PNDEHOHQPnLNNHNQHNNHVHOOHUNRPPHLNOHP
*MHOGHUDSSDUDWHUPHGGLVSOD\+YLV —…‹‹YLVHVLDSSDUDWHWV
GLVSOD\HUGHWLNNHULNWLJWLONREOHW.REOHDSSDUDWHWIUDVWU¡PQHWWHW
RJNRQWUROOHUWLONREOLQJHQ
.REOHDOOWLGDSSDUDWHWIUDVWU¡PPHQI¡UUHSDUDVMRQHUcSQHDOGUL
DSSDUDWHW²YDUVOHNXQGHVHUYLFHRPQ¡GYHQGLJ
0RQWHUHDSSDUDWHW
$SSDUDWHWVNDOVHWWHVLQQVOLNLXWVNM ULQJHQDW
EHWMHQLQJVHOHPHQWHQHYHQGHUIUHPRJIHVWHVPHG
VWUDPPHHOHPHQWHQH
0HUN ,NNHEUXNHOHNWULVNVNUXWUHNNHU
0RQWHULQJVVHWW
1nU WR HOOHU IOHUH DSSDUDWHU VNDO LQVWDOOHUHV YHG VLGHQ DY KYHUDQGUH
WUHQJVGHWHWWHOOHUIOHUHPRQWHULQJVVHWW
7DXWDSSDUDWHW
.REOHDSSDUDWHWIUDVWU¡PPHQ6N\YXWDSSDUDWHWQHGHQIUD
2EV
)DUHIRUVNDGHUSnDSSDUDWHW$SSDUDWHWPnLNNHOLUNHVXWRYHQIUD
pl
ë,QVWUXNFMDPRQWDŰX
: :DŰQHZVND]yZNLGRW\F]ĉFHEH]SLHF]HĿVWZD
1DOHŰ\ GRNãDGQLH SU]HF]\WDþ QLQLHMV]ĉ LQVWUXNFMę =DSR]QDQLH VLę ]
QLĉSR]ZROLQDEH]SLHF]QHLZãDŔFLZHXŰ\WNRZDQLHXU]ĉG]HQLD
,QVWUXNFMęREVãXJLLPRQWDŰXQDOHŰ\]DFKRZDþGRSyŮQLHMV]HJR
ZJOĉGXOXEGODNROHMQHJRXŰ\WNRZQLND
3RUR]SDNRZDQLXQDOHŰ\VSUDZG]LþVWDQXU]ĉG]HQLD1LH
SRGãĉF]DþMHŔOLXU]ĉG]HQLH]RVWDãRXV]NRG]RQHSRGF]DV
WUDQVSRUWX
%H]SLHF]HĿVWZRSRGF]DVXŰ\WNRZDQLD]DSHZQLRQHMHVWW\ONRSR
SUDZLGãRZ\P ]DPRQWRZDQLX ]JRGQLH ] LQVWUXNFMĉ PRQWDŰX 0RQWHU
MHVWRGSRZLHG]LDOQ\]DSUDZLGãRZHG]LDãDQLHZPLHMVFXLQVWDODFML
XU]ĉG]HQLD
8U]ĉG]HQLH PRŰH SRGãĉF]\þ Z\ãĉF]QLH VSHFMDOLVWD ] RGSRZLHGQLPL
XSUDZQLHQLDPL
3U]HGSUHSURZDG]HQLHPSUDFZ\ãĉF]\þGRSã\ZSUĉGX
:FHOXRFKURQ\SU]HGVNDOHF]HQLDPLVWRVRZDþUęNDZLFH
RFKURQQH&]ęŔFLVãXŰĉFHGRPRQWDŰXPRJĉPLHþRVWUH
NUDZęG]LH
3RGF]DV LQVWDODFML QDOHŰ\ ]ZUyFLþ XZDJę QD REHFQLH RERZLĉ]XMĉFH
SU]HSLV\EXGRZODQHRUD]SU]HSLV\UHJLRQDOQHJRGRVWDZF\HQHUJLL
HOHNWU\F]QHM
1LQLHMV]HXU]ĉG]HQLHRGSRZLDGDNODVLHXU]ĉG]HQLD MHVW
SU]H]QDF]RQHGR]DEXGRZ\ZPHEODFKNXFKHQQ\FK 0XVLE\þ
]DEXGRZDQH]JRGQLH]Z\NUHVHP]DEXGRZ\=DFKRZDþ
PLQLPDOQĉRGOHJãRŔþGRERF]Q\FKŔFLDQHNOXEF]ęŔFLPHEODRUD]
W\OQHMŔFLDQ\
8U]ĉG]HQLHQLHMHVWSU]H]QDF]RQHGRSUDF\]]HZQęWU]Q\P
]HJDUHPVWHUXMĉF\POXE]HZQęWU]Q\PXU]ĉG]HQLHP]GDOQHJR
VWHURZDQLD
3U]\JRWRZDQLHPHEOL U\V 0HEOH GR ]DEXGRZ\ PXV]ĉ E\þ RGSRUQH QD G]LDãDQLH WHPSHUDWXU\
GRž&:\NRQDQLHZ\FLęþQLHPRŰHQDUXV]\þVWDELOQRŔFLPHEOL
GR]DEXGRZ\
1LHZROQRVWRVRZDþŔFLHQQ\FKOLVWHZZ\NRĿF]HQLRZ\FK]
WZRU]\ZDV]WXF]QHJRQDEODWDFKURERF]\FK]DXU]ĉG]HQLHPGR
]DEXGRZ\
:\FLęFLHZEODFLHURERF]\PZ\NRQDþ]JRGQLH]HV]NLFHP
PRQWDŰRZ\P.ĉWPLęG]\NUDZęG]LĉFLęFLDDEODWHPURERF]\P
PXVLZ\QRVLþƒ
3RZ\NRQDQLXZ\FLęþXVXQĉþZLyU\.UDZęG]LHFLęFLD
]DEH]SLHF]\þŔURGNLHPŰDURRGSRUQ\PLRGSRZLHGQLRXV]F]HOQLþ
2GVWęSPLęG]\VSRGHPXU]ĉG]HQLDDHOHPHQWDPLPHEOLQLHPRŰH
E\þPQLHMV]\QLŰ PP
:VND]yZND 3RG XU]ĉG]HQLHP QDOHŰ\ ]DPRQWRZDþ QD VWDãH Sã\Wę
SU]HJUDG]DMĉFĉ]JRGQLH]HV]NLFHPPRQWDŰRZ\P
3RGãĉF]HQLHGRSUĉGX
8U]ĉG]HQLH]SU]HZRGHPSU]\ãĉF]HQLRZ\PEH]ZW\F]NL
3RGF]DVSRGãĉF]DQLDGRVLHFLSU]HVWU]HJDþRERZLĉ]XMĉF\FKZ
GDQ\PNUDMXZDUXQNyZSU]\ãĉF]HQLD
=ZUyFLþ XZDJę QD RGSRZLHGQLH EH]SLHF]QLNL Z GRPRZHM LQVWDODFML
HOHNWU\F]QHM3U]HVWU]HJDþGDQ\FKQDWDEOLF]FH]QDPLRQRZHM
8U]ĉG]HQLHRGSRZLDGDNODVLHRFKURQ\,LPRŰHE\þXŰ\WNRZDQH
Z\ãĉF]QLHMHŔOLMHVWSRGãĉF]RQHGRSU]HZRGXX]LHPLDMĉFHJR
-HŔOLSR]DEXGRZDQLXQLHEęG]LHGRVWęSXGRZW\F]NLZyZF]DVZ
LQVWDODFMLHOHNWU\F]QHMPXVL]QDMGRZDþZLHORELHJXQRZ\UR]ãĉF]QLN
RGVLHFLHOHNWU\F]QHM]UR]ZDUFLHPVW\NyZZ\QRV]ĉF\PPLQLPXP
PP
:SU]\SDGNXXV]NRG]HQLDSU]HZRGXSU]\ãĉF]HQLRZHJRGRVLHFL
HOHNWU\F]QHMQDOHŰ\JRZ\PLHQLþQDQRZ\VSHFMDOQ\SU]HZyG
:\PLDQ\SU]HZRGXSRZLQLHQGRNRQDþSUDFRZQLNQDV]HJR
VHUZLVX
3U]HZyGSU]\ãĉF]HQLRZ\GRVLHFLHOHNWU\F]QHMW\S + 99)OXE
+ 99+) * PPò 1LH]DJLQDþDQLQLH]DFLVNDþNDEODSU]\ãĉF]HQLRZHJR
:VND]yZNDGRW\F]ĉFDXU]ĉG]HĿ]Z\ŔZLHWODF]HP-HŰHOLQD
Z\ŔZLHWODF]XXU]ĉG]HQLDSRMDZLVLę —…‹‹XU]ĉG]HQLH]RVWDãR
QLHSUDZLGãRZRSRGãĉF]RQH2GãĉF]\þXU]ĉG]HQLHRGVLHFL
VSUDZG]LþSU]\ãĉF]H
:SU]\SDGNXMDNLFKNROZLHNSUDF]ZLĉ]DQ\FK]QDSUDZĉZ\ãĉF]\þ
]DVLODQLHXU]ĉG]HQLD3RGŰDGQ\PSR]RUHPQLHRWZLHUDþ
XU]ĉG]HQLDZUD]LHSRWU]HE\VNRQWDNWRZDþVLę]VHUZLVHP
0RQWDŰXU]ĉG]HQLD
8U]ĉG]HQLHRVDG]LþZZ\FLęFLXZWDNLVSRVyEDE\HOHPHQW\
REVãXJL]QDMGRZDã\VLę]SU]RGXL]DPRFRZDþ]DSRPRFĉ
HOHPHQWyZ]DFLVNRZ\FK
:VND]yZND 1LHXŰ\ZDþZNUęWDNyZHOHNWU\F]Q\FK
=HVWDZPRQWDŰRZ\
: SU]\SDGNX ]DEXGRZ\ GZyFK OXE ZLęFHM XU]ĉG]HĿ EH]SRŔUHGQLR
RERNVLHELHNRQLHF]QHMHVW]DVWRVRZDQLHMHGQHJROXENLONX
]HVWDZyZPRQWDŰRZ\FK
'HPRQWDŰXU]ĉG]HQLD
:\ãĉF]\þ]DVLODQLHXU]ĉG]HQLD:\SFKQĉþXU]ĉG]HQLHRGGRãX
8ZDJD
8V]NRG]HQLHXU]ĉG]HQLD1LHZ\FLĉJDþXU]ĉG]HQLDRGJyU\
pt
ì,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
: ,QVWUXo}HVGHVHJXUDQoDLPSRUWDQWHV
/HLDDWHQWDPHQWHRSUHVHQWHPDQXDO6yDVVLPSRGHUiXWLOL]DUR
VHX DSDUHOKR GH IRUPD VHJXUD H FRUUHFWD *XDUGH DV LQVWUXo}HV GH
XWLOL]DomRHPRQWDJHPSDUDFRQVXOWDVIXWXUDVRXSDUDIXWXURV
XWLOL]DGRUHV
([DPLQHRDSDUHOKRGHSRLVGHRGHVHPEDODU6HIRUHP
GHWHFWDGRVGDQRVGHWUDQVSRUWHQmROLJXHRDSDUHOKR
6y FRP XPD PRQWDJHP HVSHFLDOL]DGD H HP FRQIRUPLGDGH FRP DV
LQVWUXo}HV GH PRQWDJHP SRGH VHU JDUDQWLGD D VHJXUDQoD GXUDQWH
DXWLOL]DomR2LQVWDODGRUpUHVSRQViYHOSHORIXQFLRQDPHQWR
FRUUHWRQRORFDOGHPRQWDJHP
2DSDUHOKRVySRGHVHUOLJDGRSRUXPWpFQLFRDXWRUL]DGR
'HVOLJDUDDOLPHQWDomRHOpFWULFDDQWHVGHUHDOL]DUTXDLVTXHU
WUDEDOKRV
8VDUOXYDVGHSURWHFomRSDUDHYLWDUFRUWHV$VSHoDVTXH
GXUDQWHDPRQWDJHPILFDPH[SRVWRVSRGHPVHUSRQWLDJXGDV
3DUD D LQVWDODomR p REULJDWyULR REVHUYDU DV QRUPDV GH FRQVWUXomR
YLJHQWHVHDVQRUPDVGRIRUQHFHGRUGHHOHFWULFLGDGHORFDO
(VWHDSDUHOKRFRUUHVSRQGHDRVDSDUHOKRVGDFODVVH GH
HQFDVWUDUQXPPyYHOGHFR]LQKD 7HPGHVHUHQFDVWUDGRGH
DFRUGRFRPRGLDJUDPDGHPRQWDJHP2EVHUYDUDGLVWkQFLD
PtQLPDDWpjVSDUHGHVODWHUDLVSDUHGHSRVWHULRURXSHoDVGR
PyYHO
(VWHDSDUHOKRQmRIRLSUHYLVWRSDUDVHUXWLOL]DGRFRPXP
WHPSRUL]DGRUH[WHUQRRXXPWHOHFRPDQGRH[WHUQR
3UHSDUDURPyYHO )LJ
2PyYHOSDUDHQFDVWUDUWHPGHVHUUHVLVWHQWHDXPDWHPSHUDWXUD
GH DWp ž& $ HVWDELOLGDGH GR PyYHO SDUD HQFDVWUDU WHP GH HVWDU
JDUDQWLGDPHVPRDSyVRVWUDEDOKRVGHUHFRUWH
1mRpSHUPLWLGDDXWLOL]DomRGHIULVRVGHXQLmRGHSDUHGHHP
SOiVWLFRQDVEDQFDGDVDWUiVGRDSDUHOKRSDUDPRQWDJHP
HPEXWLGD
&ULHRQLFKRQDEDQFDGDGHDFRUGRFRPRHVERoRGH
HQFDVWUDPHQWR2kQJXORGDVXSHUItFLHGHFRUWHSDUDDEDQFDGD
WHPGHVHUGHƒ
'HSRLVGHSURFHGHUDRVWUDEDOKRVGHUHFRUWHUHPRYHUDV
DSDUDV6HODUDVVXSHUItFLHVFRUWDGDVGHPRGRDTXHUHVLVWDPD
WHPSHUDWXUDVHOHYDGDVHVHMDPLPSHUPHiYHLV
5HVSHLWDUDGLVWkQFLDPtQLPDGHPPGDSDUWHGHEDL[RGR
DSDUHOKRDWpjVSDUWHVGHPyYHLV
1RWD 3RUEDL[RGRDSDUHOKRWHPGHVHUPRQWDGRXPIXQGRIDOVR
GHDFRUGRFRPRHVERoRGHHQFDVWUDPHQWR
/LJDomRHOpFWULFD
$SDUHOKRFRPILRGHOLJDomRHOpWULFDVHPILFKD$RID]HUD
OLJDomRHOpWULFDUHVSHLWDUDVFRQGLo}HVGHOLJDomRQDFLRQDLVHP
YLJRU
*DUDQWDXPDSURWHomRHOpWULFDDGHTXDGDGDLQVWDODomRGDFDVD
5HVSHLWHRVGDGRVQDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV
2DSDUHOKRFRUUHVSRQGHjFODVVHGHSURWHomR,HVySRGHVHU
FRORFDGR HP IXQFLRQDPHQWR DWUDYpV GH XPD OLJDomR FRP FRQGXWRU
GHSURWHomR
6HGHSRLVGDLQVWDODomRDILFKDGHL[DUGHHVWDUDFHVVtYHOGHYH
H[LVWLUGRODGRGDLQVWDODomRXPLQWHUUXSWRURPQLSRODUFRPXPD
GLVWkQFLDPtQLPDHQWUHRVFRQWDFWRVGHPP
6HRILRGHOLJDomRHOpWULFDHVWLYHUGDQLILFDGRWHPGHVHU
VXEVWLWXtGR SRU XP HVSHFtILFR (VVD VXEVWLWXLomR DSHQDV SRGH VHU
HIHWXDGDSHODQRVVDDVVLVWrQFLDWpFQLFD
&DERHOpWULFRWLSR+99)RX+ 99+) * PPò 1mRGREUHQHPHQWDOHRFDERGHOLJDomR
1RWDSDUDDSDUHOKRVFRPYLVRU6HDSDUHFHUQRYLVRUGR
DSDUHOKR —…‹‹LVVRVLJQLILFDTXHDOLJDomRIRLHIHWXDGD
LQFRUUHWDPHQWH'HVOLJXHRDSDUHOKRGDFRUUHQWHHYHULILTXHD
OLJDomR
'HVOLJXHVHPSUHRDSDUHOKRGDFRUUHQWHTXDQGRHIHWXDU
UHSDUDo}HV1XQFDDEUDRDSDUHOKRVHQHFHVViULRFRQWDFWHD
DVVLVWrQFLDWpFQLFD
0RQWDURDSDUHOKR
&RORFDURDSDUHOKRQRQLFKRGHIRUPDTXHRVHOHPHQWRVGH
FRPDQGR ILTXHP YLUDGRV SDUD D IUHQWH H IL[DU FRP RV HOHPHQWRV GH
IL[DomR
1RWD 1mRXWLOL]DUDSDUDIXVDGRUDVHOpFWULFDV
FRQMXQWRGHLQVWDODomR
3DUDDPRQWDJHPGHGRLVRXPDLVDSDUHOKRVDRODGRXQVGRV
RXWURVVmRQHFHVViULRVXPRXPDLVFRQMXQWRVGHPRQWDJHP
'HVPRQWDURDSDUHOKR
'HVOLJDU R DSDUHOKR GD FRUUHQWH 3UHVVLRQH SRU EDL[R SDUD UHWLUDU R
DSDUHOKR
$WHQomR
'DQRVGRDSDUHOKR1mRUHWLUHRDSDUHOKRSRUFLPD
ro
í,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM
: ,QVWUXFŘLXQLGHVLJXUDQŘćLPSRUWDQWH
&LWLŘLFXDWHQŘLHDFHVWHLQVWUXFŘLXQL1XPDLDVWIHOSXWHŘLXWLOL]D
DSDUDWXOFRUHFWüLvQVLJXUDQŘć3ćVWUDŘLLQVWUXFŘLXQLOHGHXWLOL]DUHüL
GH PRQWDM SHQWUX R FRQVXOWDUH XOWHULRDUć VDX SHQWUX HYHQWXDOL YLLWRUL
SURSULHWDUL
9HULILFDŘLDSDUDWXOGXSćGHVSDFKHWDUHÍQFD]XOXQRUGHWHULRUćULvQ
WLPSXOWUDQVSRUWXOXLQXFRQHFWDŘLDSDUDWXO
1XPDLODPRQWDMXOUHJXODPHQWDUFRUHVSXQ]ćWRULQVWUXFŘLXQLLGH
PRQWDMHVWHJDUDQWDWćVLJXUDQŘDODXWLOL]DUH,QVWDODWRUXOHVWH
UHVSRQVDELOSHQWUXIXQFŘLRQDUHDLUHSURüDELOćODORFXOGHLQVWDODUH
5DFRUGXO DSDUDWXOXL VH YD UHDOL]D QXPDL GH FćWUH SHUVRQDO FDOLILFDW
üLDXWRUL]DW
ÍQDLQWHGHDH[HFXWDRULFHOXFUDUHvQWUHUXSHŘLDOLPHQWDUHDFX
FXUHQWHOHFWULF
3HQWUXDHYLWDUćQLUHDSULQWćLHUHSXUWDŘLPćQXüLGHSURWHFŘLH
3LHVHOHFDUHVXQWDFFHVLELOHvQWLPSXOPRQWDMXOXLSRWDYHDPXFKLL
DVFXŘLWH
3HQWUXLQVWDODUHWUHEXLHUHVSHFWDWHQRUPHOHGHFRQVWUXFŘLHvQ
YLJRDUH üL SUHVFULSŘLLOH FRPSDQLHL UHJLRQDOH GH IXUQL]DUH D HQHUJLHL
HOHFWULFH
$FHVW DSDUDW FRUHVSXQGH FODVHL GH DSDUDWH GHVWLQDW vQFRUSRUćULL
vQWUR PRELOć GH EXFćWćULH ÍQFRUSRUDUHD VH YD IDFH FRQIRUP VFKLŘHL
GHPRQWDM5HVSHFWDŘLGLVWDQŘDPLQLPćSkQćODSHUHŘLLODWHUDOLVDX
SLHVHOHGHPRELOLHUüLVSUHSDUWHDGLQVSDWH
$FHVWDSDUDWQXHVWHGHVWLQDWH[SORDWćULLFXXQFRPXWDWRU
WHPSRUL]DWH[WHUQVDXFXRWHOHFRPDQGćH[WHUQć
3UHJćWLUHDPRELOLHUXOXL ILJXUD
0RELOLHUXO GH vQFRUSRUDUH WUHEXLH Vć UH]LVWH OD WHPSHUDWXUL GH SkQć
ODƒ&6WDELOLWDWHDPRELOLHUXOXLGHvQFRUSRUDUHWUHEXLHVćILH
DVLJXUDWćüLGXSćOXFUćULOHGHGHFXSDUH
)RORVLUHD SOLQWHORU GLQ PDWHULDO SODVWLF SH EODWXO GH OXFUX vQ VSDWHOH
DSDUDWXOXLvQFRUSRUDWQXHVWHSHUPLVć
([HFXWDŘLGHFXSDMXOvQEODWXOGHOXFUXFRQIRUPVFKLŘHLGHPRQWDM
8QJKLXOGLQWUHVXSUDIDŘDGHWćLHUHüLEODWXOGHOXFUXWUHEXLHVćILH
GHƒ
ÍQGHSćUWDŘLüSDQXOGXSćOXFUćULOHGHGHFXSDUH6LJLODŘLVXSUDIHŘHOH
GHWćLHUHDVWIHOvQFkWVćILHWHUPRUH]LVWHQWHüLHWDQüHODDSć
5HVSHFWDŘLGLVWDQŘDPLQLPćGH PPvQWUHSDUWHDLQIHULRDUćD
DSDUDWXOXLüLSLHVHOHGHPRELOLHU
,QGLFDŘLH 6XEDSDUDWWUHEXLHPRQWDWćRSODFćLQWHUPHGLDUć
QHGHWDüDELOćFRQIRUPVFKHPHLGHPRQWDM
5DFRUGXOHOHFWULF
$SDUDWFXFDEOXGHFRQHFWDUHODUHŘHDIćUćüWHFKHUOD
FRQHFWDUHD OD UHŘHD UHVSHFWDŘL FRQGLŘLLOH GH FRQHFWDUH QDŘLRQDOH vQ
YLJRDUH
$YHŘLJULMćVćH[LVWHRVLJXUDQŘćDGHFYDWćSHQWUXLQVWDODŘLDFDVHL
5HVSHFWDŘLVSHFLILFDŘLLOHGHSHSOćFXŘDGHWLS
$SDUDWXO FRUHVSXQGH FODVHL GH SURWHFŘLH , üL SRDWH IL H[SORDWDW GRDU
FXXQUDFRUGHOHFWULFFXFRQGXFWRUGHSURWHFŘLH
ÍQFD]XOvQFDUHüWHFKHUXOQXPDLHVWHDFFHVLELOGXSćPRQWDUH
WUHEXLHLQVWDODWXQGLVSR]LWLYGHGHFRQHFWDUHSHWRŘLSROLLFXR
GLVWDQŘćvQWUHFRQWDFWHGHFHOSXŘLQ PP
ÍQFD]XOvQFDUHFDEOXOGHDOLPHQWDUHDIRVWGHWHULRUDWDFHVWD
WUHEXLHvQORFXLWSULQWUXQFDEOXGHDOLPHQWDUHVSHFLDO$FHVWD
WUHEXLHDFKL]LŘLRQDWQXPDLGHODXQLWćŘLOHQRDVWUHVHUYLFH
&DEOXGHFRQHFWDUHODUHŘHD7LS + 99)UHVS+ 99+)
* PPò 1XvQGRLŘLVDXEORFDŘLFDEOXOGHFRQHFWDUH
,QGLFDŘLHSHQWUXDSDUDWHOHFXGLVSOD\GDFćSHGLVSOD\XO
DSDUDWXOXLDSDUH —…‹‹DFHVWDHVWHFRQHFWDWLQFRUHFW'HWDüDŘL
DSDUDWXOGHODUHŘHDYHULILFDŘLUDFRUGXO
3HQWUXUHSDUDŘLLGHFRQHFWDŘLvQWRWGHDXQDDSDUDWXOGHODUHŘHDXD
HOHFWULFć1XGHVFKLGHŘLQLFLRGDWćDSDUDWXOODQHYRLHLQIRUPDŘL
VHUYLFLXOSHQWUXFOLHQŘL
0RQWDUHDDSDUDWXOXL
,QWURGXFHŘL DSDUDWXO DVWIHO vQ GHFXSDM vQFkW HOHPHQWHOH GH RSHUDUH
VćILHvQSDUWHDGLQIDŘćüLIL[DŘLFXHOHPHQWHOHGHSULQGHUH
,QGLFDŘLH 1XIRORVLŘLüXUXEHOQLŘHHOHFWULFH
6HWGHPRQWDM
/DPRQWDMXODGRXćVDXPDLPXOWHDSDUDWHGLUHFWXQXOOkQJć
FHOćODOWVXQWQHFHVDUHXQXOVDXPDLPXOWHVHWXULGHPRQWDM
'HPRQWDUHDDSDUDWXOXL
'HFRQHFWDŘLDSDUDWXOGHODUHŘHDXDHOHFWULFć6FRDWHŘLDSDUDWXO
vPSLQJkQGXOGHMRV
$WHQŘLH
'HWHULRUćULDOHDSDUDWXOXL1XVFRDWHŘLDSDUDWXOIćFkQGSkUJKLHvQ
SDUWHDGHVXVDDFHVWXLD
ru
îΗμπροςιυηώξνλνμρίες
: Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη
ΌηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίήΪηηθίκνδθάθήλμάθΘηθιθζθΰίμάΪζ
ηΪνρβμφλωικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθιθεφαθάΪμφλωικβΫθκθζ
ΛθοκΪηωγμίκνδθάθήλμάθιθχδλιενΪμΪπββββηλμκνδπβψιθ
ζθημΪΰνήεωήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβήεωιίκίήΪρβ
ηθάθζνάεΪήίεφπν
ΚΪλιΪδνγμί β θλζθμκβμί ικβΫθκ Ηί ιθήδεψρΪγμί ικβΫθκ ίλεβ θη
ΫυειθάκίΰήίηάθάκίζωμκΪηλιθκμβκθάδβ
΋ίαθιΪληθλμφχδλιενΪμΪπββέΪκΪημβκνίμλωμθεφδθικβ
δάΪεβξβπβκθάΪηηθγλΫθκδίλλθΫεψήίηβίζβηλμκνδπββιθ
ζθημΪΰνΑΪΫίανικίρηθλμφξνηδπβθηβκθάΪηβωθμάίμλμάίηηθλμφ
ηίλϋμζθημϋκ
ΙθήδεψρίηβίικβΫθκΪήθεΰίηικθβαάθήβμφμθεφδθ
νιθεηθζθρίηηυγλιίπβΪεβλμ
ΙίκίήικθάίήίηβίζεψΫυοκΪΫθμυάυδεψρΪμφιθήΪρν
χείδμκβρίλδθέθμθδΪ
Όθ βαΫίΰΪηβί κίαΪηυο κΪη λείήνίμ ηΪήίάΪμφ αΪσβμηυί ιίκρΪμδβ
ΘμήίεφηυίρΪλμβλδθμθκυζβικβοθήβμλωβζίμφήίεθάθάκίζω
ζθημΪΰΪζθένμβζίμφθλμκυίδκΪω
Ικβ βηλμΪεεωπββ ήθεΰηυ λθΫεψήΪμφλω ήίγλμάνψσβί ά ηΪλμθωσίί
άκίζωλμκθβμίεφηυίικΪάβεΪβικίήιβλΪηβωκίέβθηΪεφηθέθ
ιθλμΪάσβδΪχείδμκθχηίκέββ
ΧμθμικβΫθκλθθμάίμλμάνίμδεΪλλν δεΪλλικβΫθκθάήεω
άλμκΪβάΪηβωάδνοθηηνψζίΫίεφ ΘηήθεΰίηάλμκΪάβάΪμφλωά
λθθμάίμλμάββλρίκμίΰθζνλμΪηθάδβΗίθΫοθήβζθλθΫεψήΪμφ
ζβηβζΪεφηυίκΪλλμθωηβωήθΫθδθάυολμίηβεβήθρΪλμίγζίΫίεβ
ΪμΪδΰίάηβΰηίζηΪικΪάείηββ
ΎΪηηυγικβΫθκηίικίήηΪαηΪρίηήεωκΪΫθμυλάηίςηβζ
άυδεψρΪμίείζλρΪλθάυζζίοΪηβαζθζβεβλάηίςηίγλβλμίζθγ
ήβλμΪηπβθηηθέθνικΪάείηβω
Ξνγβνρναιίλδΰδκη οηπ
ΖίΫίεφήεωάλμκΪβάΪηβωήθεΰηΪάυήίκΰβάΪμφμίζιίκΪμνκνήθ
ƒΛ Ιθλεί άυιθεηίηβω άυκίαΪ λείήνίμ ικθάίκβμφ νλμθγρβάθλμφ
άλμκθίηηθγζίΫίεβ
ΒλιθεφαθάΪηβίιεΪλμβδθάυοικβλμίηηυοιεΪηθδηΪλμθείςηβπΪο
αΪάλμκΪβάΪίζυζικβΫθκθζαΪικίσίηθ
ΛήίεΪγμίάλμθείςηβπίάυκίαάλθθμάίμλμάββλνλμΪηθάθρηυζ
ρίκμίΰθζΝέθεζίΰήνιθάίκοηθλμφψλκίαΪβλμθείςηβπίγ
ήθεΰίηλθλμΪάεωμφƒ
ΙθλείάυιθεηίηβωάυκίαΪνήΪεβμίθιβεδβΑΪέίκζίμβαβκνγμί
λμυδβμίκζθλμθγδβζβάθήθηίικθηβπΪίζυζέίκζίμβδθζ
ΖβηβζΪεφηθί κΪλλμθωηβί θμ ηβΰηίγ ρΪλμβ ικβΫθκΪ ήθ χείζίημθά
ζίΫίεβήθεΰηθλθλμΪάεωμφ ζζ
΢ιίζίμηδ ΙθήικβΫθκθζλείήνίμνλμΪηθάβμφηίληβζΪίζνψ
ικθζίΰνμθρηνψιθεδνάλθθμάίμλμάββλνλμΪηθάθρηυζρίκμίΰθζ
άκδιρονξνγικύφδμηδ
Ξοηΰνοππδρδαϊλξονανγνλΰδζχρδξπδκϋμνθαηκιηικβ
ιθήδεψρίηββικβΫθκΪδχείδμκθλίμβλθΫεψήΪγμίήίγλμάνψσβί
μκίΫθάΪηβω
ΝΫίήβμίλφρμθλβλμίζΪαΪσβμυάάΪςίζήθζίκΪλλρβμΪηΪηΪ
λθθμάίμλμάνψσβί μθδβ ΘΫκΪμβμί άηβζΪηβί ηΪ ήΪηηυί ηΪ μβιθάθγ
μΪΫεβρδί
ΙκβΫθκλθθμάίμλμάνίμδεΪλλναΪσβμυ,ιθχμθζνθηήθεΰίη
χδλιενΪμβκθάΪμφλωμθεφδθλιθήδεψρϋηηυζαΪαίζεωψσβζ
ικθάθήθζ
ΏλεβιθλείνλμΪηθάδβικβΫθκΪήθςμίιλίεφηθγάβεδβ
ηίάθαζθΰηθΫνήίμήθΫκΪμφλωμθικβνλμΪηθάδίλείήνίμ
ικίήνλζθμκίμφλιίπβΪεφηυγάυδεψρΪμίεφήεωκΪαζυδΪηβωάλίο
ιθεψλθάλκΪλλμθωηβίζζίΰήνκΪαθζδηνμυζβδθημΪδμΪζβηί
ζίηίί ζζ
ΙκβιθάκίΰήίηββλίμίάθέθικθάθήΪίέθλείήνίμαΪζίηβμφηΪ
λιίπβΪεφηυγλθίήβηβμίεφηυγικθάθήΎΪηηυγικθάθήλείήνίμ
ικβθΫκίμΪμφμθεφδθάηΪςίγλίκάβληθγλενΰΫί
Λίμίάθγικθάθήμβι+ 99)βεβ+ 99+) * ζζò ΙκθλείήβμίρμθΫυλθίήβηβμίεφηυγικθάθήηίαΪΰβζΪελωβηί
ιίκίέβΫΪελω
΢ιίζίμηδγκώξοηΰνοναπγηπξκδδλίλεβηΪήβλιείίικβΫθκΪ
θμθΫκΪΰΪίμλω —…‹‹χμθθαηΪρΪίμρμθικβΫθκιθήδεψρίη
ηίικΪάβεφηθΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμλίμββικθάίκφμί
ιθήδεψρίηβί
ΙκβικθάίήίηββκίζθημΪάλίέήΪθμδεψρΪγμίικβΫθκθμ
χείδμκθλίμβΗβδθέήΪηίάλδκυάΪγμίικβΫθκικβηίθΫοθήβζθλμβ
θΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψλενΰΫν
Απροίηαίμηδξοηΰνοί
ΌλμΪάφμίικβΫθκάάυκίαμΪδβζθΫκΪαθζρμθΫυχείζίημυ
νικΪάείηβωκΪλιθεΪέΪεβλφλιίκίήβΑΪξβδλβκνγμίικβΫθκλ
ιθζθσφψαΪΰβζηυοχείζίημθά
΢ιίζίμηδ Ηίβλιθεφανγμίχείδμκθθμάϋκμδν
Λνμρίεμϊθινλξκδιρ
ΙκβνλμΪηθάδίήάνοβεβΫθείίικβΫθκθάκωήθζήκνέλήκνέθζ
μκίΫνίμλωβλιθεφαθάΪηβίθήηθέθβεβηίλδθεφδβοζθημΪΰηυο
δθζιείδμθά
Γδλνμρίεξοηΰνοί
ΘΫίλμθρφμίικβΫθκΒαάείδβμίικβΫθκάυμθεδηνάίέθληβαν
Αμηλίμηδ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωικβΫθκΪΗίάυηβζΪγμίικβΫθκαΪ
άίκοηψψρΪλμφ
sk
ï0RQWiçQ\QiYRG
3R]RU
3RåNRGHQLHVSRWUHELĀD6SRWUHELĀQHSiĀWH]KRUD
: '{OHçLWpEH]SHĀQRVWQpSRN\Q\
7HQWRQiYRGVLVWDURVWOLYRSUHĀtWDMWH/HQSRWRPP{çHWHVSRWUHELĀ
REVOXKRYDŚEH]SHĀQHD VSUiYQH1iYRGQDSRXçtYDQLH
D PRQWiçQ\QiYRGVLRGORçWHQDQHVNRUåLHSRXçLWLHDOHERSUH
QDVOHGXM~FHKRYODVWQtNDVSRWUHELĀD
3RY\EDOHQtVSRWUHELĀSUHVN~åDMWH$NVDVSRWUHELĀSULSUHSUDYH
SRåNRGLOQHSULSiMDMWHKR
/HQSULRGERUQHMPRQWiçL]RGSRYHGDM~FHMWRPXWRPRQWiçQHPX
QiYRGXMH]DUXĀHQiEH]SHĀQRVŚSULSRXçtYDQt,QåWDODWpUMH
]RGSRYHGQì]DEH]FK\EQpIXQJRYDQLHQDPLHVWHLQåWDOiFLH
6SRWUHELĀP{çH]DSRMLŚYìOXĀQHRSUiYQHQì NRQFHVRYDQì
RGERUQtN
3UHGY\NRQiYDQtPDNìFKNRĻYHNSUiFY\SQLWHSUtYRGSU~GX
$E\VWHSUHGLåOLUH]QìPSRUDQHQLDPSRXçtYDMWHRFKUDQQp
UXNDYLFHÿDVWLNWRUpV~SRĀDVPRQWiçHSUtVWXSQpP{çXPDŚ
RVWUpKUDQ\
3ULLQåWDOiFLLGRGUçLDYDMWHDNWXiOQHSODWQpVWDYHEQpSUHGSLV\
D SUHGSLV\UHJLRQiOQHKRGRGiYDWHĻDHOHNWULFNHMHQHUJLH
7HQWRVSRWUHELĀ]RGSRYHGiWULHGH QD]DEXGRYDQLHGR
NXFK\QVNHMOLQN\ 3UL]DEXGRYDQtGRGUçLDYDMWHPRQWiçQ\QiNUHV
'RGUçLDYDMWHPLQLPiOQXY]GLDOHQRVŚRGERĀQìFKVWLHQDOHER
]DGQìFKĀDVWtNXFK\QVNHMOLQN\
7HQWRVSRWUHELĀQLHMHXUĀHQìQDSUHYiG]NXV H[WHUQìPĀDVRYìP
VStQDQtPDOHERH[WHUQìPGLDĻNRYìPULDGHQtP
3UtSUDYDQiE\WNX REUi]RN
.XFK\QVNiOLQNDPXVtE\ŚRGROQiYRĀLWHSORWHGR ƒ&0XVtE\Ś
]DEH]SHĀHQiVWDELOLWDNXFK\QVNHMOLQN\DMSRYìUH]RYìFKSUiFDFK
3RXçtYDQLHSODVWRYìFKVWHQRYìFK]DNRQĀRYDFtFKOtåWQD
SUDFRYQìFKGRVNiFK]D]DEXGRYDQìPVSRWUHELĀRPQLHMH
GRYROHQp
9ìUH]GRSUDFRYQHMGRVN\Y\WYRUWHSRGĻDPRQWiçQHKRQiNUHVX
8KROPHG]LSORFKRXUH]XD SUDFRYQRXGRVNRXPXVtE\Ś ƒ
3R Y\UH]iYDFtFK SUiFDFK RGVWUiŃWH SLOLQ\ 3ORFK\ UH]X RåHWULWH WDN
DE\EROLRGROQpYRĀLWHSOXD YRGH
'RGUçLDYDMWHPLQLPiOQXY]GLDOHQRVŚPHG]LVSRGQRXVWUDQRX
VSRWUHELĀDD QiE\WNRP PP
8SR]RUQHQLH 3RGVSRWUHELĀVDPXVt]DEXGRYDŚRGREHUDWHĻQp
PHG]LGQRSRGĻDPRQWiçQHKRQiNUHVX
(OHNWULFNpSULSRMHQLH
6SRWUHELĀVRVLHŚRYìPSUtYRGQìPNiEORPEH]]iVWUĀN\3UL
VLHŚRYRPSULSRMHQtGRGUçLDYDMWHSODWQpSRGPLHQN\SULSRMHQLD
SUtVOXåQHMNUDMLQ\
'EDMWHQD]DEH]SHĀHQLHYKRGQpKRLVWHQLDHOHNWULFNHMLQåWDOiFLH
Y GRPiFQRVWL'RGUçLDYDMWH~GDMHXYHGHQpQDYìUREQRPåWtWNX
6SRWUHELĀ ]RGSRYHGi WULHGH RFKUDQ\ , D VPLH VD SULSRMLŚ OHQ NiEORP
V RFKUDQQìPYRGLĀRP
$NSRPRQWiçLQLHMHPRçQpGRVLDKQXŚ]iVWUĀNXPXVtE\ŚSUL
LQåWDOiFLLQDPRQWRYDQìLVWLĀYåHWNìFKSyORYVRY]GLDOHQRVŚRX
PHG]LNRQWDNWPLPLQLPiOQH PP
.HďVDSRåNRGtVLHŚRYìSUtYRGQìNiEHOPXVtVDY\PHQLŚ]D
åSHFLiOQ\NiEHO9ìPHQXP{çHXVNXWRĀQLŚOHQQiå]iND]QtFN\
VHUYLV
6LHŚRYìSUtYRGQìNiEHOW\S + 99)SUtS+ 99+)
* PPò 3UtYRGQìNiEHOQH]ORPWHDOHERQH]DFYLNQLWH
8SR]RUQHQLHSUHVSRWUHELĀHV GLVSOHMRP$NVDQDGLVSOHML
VSRWUHELĀD]REUD]t —…‹‹VSRWUHELĀMHQHVSUiYQHSULSRMHQì
6SRWUHELĀRGSRMWHRGHOHNWULFNHMVLHWHD VNRQWUROXMWHSULSRMHQLH
3UHGRSUDYDPLVSRWUHELĀY NDçGRPSUtSDGHRGSRMWHRGQDSlWLD
6SRWUHELĀQLNG\QHRWYiUDMWHY SUtSDGHSRWUHE\LQIRUPXMWH
]iND]QtFN\VHUYLV
0RQWiçVSRWUHELĀD
6SRWUHELĀYORçWHGRYìUH]XWDNDE\EROLRYOiGDFLHSUYN\YSUHGX
D XSHYQLWHKRXStQDFtPLSUYNDPL
8SR]RUQHQLH 1HSRXçtYDMWHHOHNWULFNpVNUXWNRYDĀH
0RQWiçQDV~SUDYD
3UL]DEXGRYDQtGYRFKDOHERYLDFHUìFKVSRWUHELĀRYSULDPRYHGĻD
VHEDV~SRWUHEQpYLDFHUpPRQWiçHV~SUDY\
'HPRQWiçVSRWUHELĀD
6SRWUHELĀRGSRMWHRGQDSlWLD6SRWUHELĀY\WODĀWH]GRODYRQ
sl
ð1DYRGLOD]DPRQWDçR
: 3RPHPEQDYDUQRVWQDQDYRGLOD
3D]OMLYRSUHEHULWHWDXYRGäHOHSRWHPODKNRDSDUDWXSRUDEOMDWH
YDUQRLQSUDYLOQR1DYRGLOD]DXSRUDERLQYJUDGQMRVKUDQLWH]D
NDVQHMåRXSRUDERDOL]DQDVOHGQMHJDODVWQLND
3RRGVWUDQLWYLHPEDODçHSUHYHULWHDSDUDW9SULPHUXYLGQLK
SRåNRGEPHGWUDQVSRUWRPJDQHSULNODSOMDMWH
9DUQRVWPHGXSRUDERMH]DJRWRYOMHQDOHYSULPHUXVWURNRYQH
PRQWDçHYVNODGX]QDYRGLOL]DPRQWDçR=DEUH]KLEQRGHORYDQMH
QDPHVWXSRVWDYLWYHMHRGJRYRUHQLQåWDODWHU
$SDUDWODKNRSULNOMXĀLOHVWURNRYQRRVHEMH]GRYROMHQMHP
3UHGNDNUåQLPLNROLGHOLQDDSDUDWXL]NOMXĀLWHHOHNWULĀQRQDSDMDQMH
1RVLWH]DåĀLWQHURNDYLFHGDSUHSUHĀLWHXUH]QLQH'HOLNLVRPHG
PRQWDçRGRVWRSQLLPDMRODKNRRVWUHURERYH
3ULQDPHVWLWYLMHWUHEDXSRåWHYDWLWUHQXWQRYHOMDYQHJUDGEHQH
SUHGSLVHLQSUHGSLVHUHJLRQDOQHJDRVNUERYDOFD]HOHNWULĀQR
HQHUJLMR
$SDUDWXVWUH]DUD]UHGXDSDUDWRY ]DYJUDGQMRYNXKLQMVNR
SRKLåWYR 9JUDGLWHJDNDNRUMHSULND]DQRQDVOLNL]DYJUDGQMR
8SRåWHYDMWHQDMPDQMåRUD]GDOMR]DDSDUDWRPWHUPHGDSDUDWRPLQ
VWUDQVNLPLVWHQDPLWHUGHOLSRKLåWYD
$SDUDWQLSUHGYLGHQ]DGHORYDQMH]]XQDQMRSURJUDPVNRXURDOL]
]XQDQMLPGDOMLQVNLPXSUDYOMDQMHP
3ULSUDYDSRKLåWYD VOLND
9JUDGQLSRKLåWYHQLHOHPHQWPRUDELWLRGSRUHQQDWHPSHUDWXURGR
ƒ&7XGLSRL]UH]RYDQMXPRUDELWL]DJRWRYOMHQDVWDELOQRVW
YJUDGQHJDHOHPHQWD
8SRUDED]DNOMXĀQLKVWHQVNLKOHWHYL]XPHWQHJDPDWHULDODQL
GRYROMHQDQDGHORYQLKSORåĀDKYNDWHULKMHYJUDMHQDSDUDW
,]UH]YGHORYQLSRYUåLQLQDMXVWUH]DVOLNL]DYJUDGQMR.RWPHG
SORVNYLMRL]UH]DLQGHORYQRSRYUåLQRPRUD]QDåDWLƒ
3RL]UH]RYDQMXRGVWUDQLWHRGUH]NH3ORVNYHL]UH]RY]DåĀLWLWHSURWL
YURĀLQLLQYRGL
8SRåWHYDMWHQDMPDQMåRUD]GDOMRVSRGQMHJDGHODDSDUDWDGRGHORY
SRKLåWYDNLQDM]QDåD PP
2SRPED 3RG DSDUDW MH WUHED Y VNODGX V VOLNR ]D YJUDGQMR YJUDGLWL
YPHVQRGQRNLJDQLPRJRĀHVQHWL
(OHNWULĀQLSULNOMXĀHN
$SDUDWVSULNOMXĀQLPNDEORPEUH]YWLĀDSULSULNOMXĀLWYLQD
HOHNWULĀQRRPUHçMHXSRåWHYDMWHYHOMDYQHQDFLRQDOQHSRJRMH
SULNOMXĀLWYH
3UHSULĀDMWHVHGDMHKLåQDQDSHOMDYDXVWUH]QR]DYDURYDQD
8SRåWHYDMWHQDYHGNHQDWLSVNLSORåĀLFL
$SDUDWVRGLY]DåĀLWQLUD]UHG,LQJDODKNRXSRUDEOMDWHOH]
R]HPOMLWYHQLPSULNOMXĀNRP
ÿHYWLĀDSRYJUDGQMLQLYHĀPRJRĀHGRVHĀLPRUDELWLQDVWUDQL
QDSHOMDYHQDPHåĀHQYVHSROQLORĀLOQLN]UD]PLNRPNRQWDNWRYYVDM
PP
ÿHVHSULNOMXĀQLNDEHOSRåNRGXMHJDMHWUHEDQDGRPHVWLWLV
SRVHEQLPNDEORP7RODKNRVWRULOHQDåDVHUYLVQDVOXçED
3ULNOMXĀQLNDEHOWLS + 99)R]+ 99+) * PPò 3ULNOMXĀQHJDNDEODQHSUHSRJQLWHDOLXNOHåĀLWH
2SRPED ]D DSDUDWH V SULND]RYDOQLNRP ĀH VH QD SULND]RYDOQLNX
DSDUDWDSULNDçH —…‹‹MHDSDUDWQDSDĀQRSULNOMXĀHQ$SDUDW
RGNORSLWH]HOHNWULĀQHJDRPUHçMDLQSUHYHULWHSULNOMXĀLWHY
3ULSRSUDYLOLKYHGQRL]NOMXĀLWHDSDUDWL]HOHNWULĀQHJDRPUHçMD
1LNGDUQHRGSLUDMWHVWURMDSRSRWUHELSRNOLĀLWHVHUYLVQRVOXçER
1DPHVWLWHYDSDUDWD
$SDUDWYL]UH]YVWDYLWHWDNRGDVRXSUDYOMDOQLHOHPHQWLVSUHGDMWHU
DSDUDWSULWUGLWH]YSHQMDOQLPLHOHPHQWL
2SRPED 1HXSRUDEOMDMWHHOHNWULĀQHJDYLMDĀQLND
.RPSOHW]DPRQWDçR
3ULYJUDGQMLGYHKDOLYHĀDSDUDWRYQHSRVUHGQRHGHQ]UDYHQ
GUXJHJDSRWUHEXMHWHHQDOLYHĀNRPSOHWRY]DPRQWDçR
'HPRQWDçDDSDUDWD
,]NOMXĀLWHHOHNWULĀQRQDSHOMDYR3RWLVQLWHDSDUDWVVSRGQMHVWUDQL
QDY]JRU
3R]RU
2NYDUHQDVWURMX$SDUDWDQHGYLJXMWHRG]JRUDM
sq
sr
ñ8GKs]LPSsUPRQWLP
ò8SXWVWYRRSRVWDYOMDQMX
: 8GKs]LPHWsUsQGsVLVKPHVLJXULH
: 9DçQHQDSRPHQH]DVLJXUQRVW
/H[RMHQLPHNXMGHVNsWsXGKs]LP9HWsPNsVKWXPXQGTsPH
DSDUDWLQWXDMWsVKsUEHKHQLQsPsQ\UsWsVLJXUWGKHWsGUHMW
8GKs]LPLQSsUSsUGRULPGKHPRQWLPHUXDQLSsUSsUGRULPWs
PsYRQVKsPRVHSsUSURQDULQHDUGKVKsP
3DVVKSDNHWLPLWDSDUDWLQHNRQWUROORQL1sUDVWVHNDQGRQMs
GsPWLPQJDWUDQVSRUWLPRVHOLGKQL
9HWsPSsUPHVQMsPRQWLPLWsVSHFLDOL]XDUGKHQsSsUSXWKMHPH
XGKs]XHVLQHPRQWLPLWPXQGWsVLJXURKHWQMsSsUGRULPLVLJXUW
,QVWDOXHVLPEDQSsUJMHJMsVLSsUIXQNVLRQLPLQHSDWsPHWsWs
SDMLVMHVQsYHQGLQHLQVWDOLPLW
9HWsPQMsWHNQLNLOLFHQVXDUGXKHWWsEsMsOLGKMHQHSDMLVMHV
3DUDVHWsILOORQLSXQsQVKNsSXVQLHQHUJMLQs
3sUWsVKPDQJXUQGRQMsOsQGLPWsPXQGVKsPSsUGRUQLGRUH]D
PEURMWsVH$WRSMHVsTsMXSUHNQLJMDWsPRQWLPLWPXQGWsMHQsWs
PSUHKWD
3sULQVWDOLPGXKHWWsNHQLSDUDV\VKGLUHNWLYDWHYOHIVKPHWs
PRQWLPLWVLGKHXGKs]LPHWHIXUQLWRULWUDMRQDOWsHQHUJMLVs
.MRSDMLVMHLSsUNHWNODVsV SsUPRQWLPLQNDVR $MRGXKHWWs
PRQWRKHWVLSDVVNLFsVVsPRQWLPLW5HVSHNWRQLGLVWDQFsQ
PLQLPDOHPHPXUHWDQsVRUHDSRPHSMHVsQHPRELOHVHGKHSsU
SMHVsQHSDVPH
.MRSDMLVMHQXNsVKWsSDUDVKLNXDUSsUWXSsUGRUXUPHQMs
NRKsPDWsVWsMDVKWsPDSRPHQMsSXOWWsMDVKWsP
3DçOMLYRSURĀLWDMWHRYRXSXWVWYR-HGLQRWDNRPRçHWHVLJXUQRL
SUDYLOQRGDUXNXMHWH9DåLPXUHđDMHP6DĀXYDMWHXSXWVWYR]D
XSRWUHEXLPRQWDçX]DQHNXNDVQLMXXSRWUHEXLOL]DVOHGHþHJ
YODVQLND
3RåWR VWH JD UDVSDNRYDOL SURYHULWH XUHđDM 8NROLNR RåWHWLR SULOLNRP
WUDQVSRUWDQHPRMWHJDSULNOMXĀLYDWL
6DPRXVOXĀDMXVWUXĀQHXJUDGQMHXVNODGXVDXSXWVWYRP]D
PRQWDçX]DJDUDQWRYDQDMHVLJXUQRVWSULOLNRPXSRWUHEH,QVWDODWHU
MHRGJRYRUDQ]DSUDYLOQRIXQNFLRQLVDQMHQDPHVWXSRVWDYNH
6DPRREXĀHQDNYDOLILNRYDQDRVREDPRçHSRYH]DWLXUHđDM
3UHQHJRåWRELORåWDXUDGLWHLVNOMXĀLWHGRYRGVWUXMH
'DELVWHL]EHJOLSRYUHGHVHĀHQMHPQRVLWH]DåWLWQHUXNDYLFH
'HORYLNRMLVXWRNRPPRQWDçHSULVWXSDĀQLPRJXGDLPDMXRåWUH
LYLFH
=DLQVWDODFLMXPRUDWHSRåWRYDWLYDçHþDSUDYLODXJUDGQMHNDRL
SURSLVLUHJLRQDOQRJVQDEGHYDĀDHOHNWULĀQRPHQHUJLMRP
2YDMXUHđDMRGJRYDUDNODVLXUHđDMD ]DXJUDGQMXXNXKLQMVNH
HOHPHQWH 8JUDGQMDPRUDGDVHL]YUåLSUHPDVNLFLXJUDGQMH
0RUDWH X]HWL X RE]LU QDMPDQML UD]PDN SUHPD VWUDQLĀQLP ]LGRYLPD LOL
QDPHåWDMXNDRLSUHPDSROHđLQL
2YDMXUHđDMQLMHQDPHQMHQ]DXSRWUHEXVDHNVWHUQLPWDMPHURPLOL
HNVWHUQLPGDOMLQVNLPXSUDYOMDĀHP
3sUJDWLVQLPRELOLHQ )LJXUD
8JUDGQL QDPHåWDM PRUD GD EXGH RWSRUDQ QD WHPSHUDWXUH GR ƒ&
6WDELOQRVW XJUDGQRJ QDPHåWDMD PRUD GD EXGH REH]EHđHQD L SRVOH
LVHFDQMD
8SRWUHED]LGQLKVWUDQLFDRGVLQWHWLĀNRJPDWHULMDODQDUDGQRM
SRYUåLQLL]DXJUDGQLKXUHđDMDQLMHGR]YROMHQD
,VHĀDNQDUDGQRMSRYUåLQLL]UDGLWLSUHPDVNLFLXJUDGQMH8JDR
VHĀHQHSRYUåLQHSUHPDUDGQRMSRYUåLQLPRUDGDL]QRVLƒ
3RVOHLVHFDQMDXNORQLWHRSLOMNH6HĀHQHSRYUåLQH]DSHĀDWLWH
PDWHULMDORPNRMLMHRWSRUDQQDWRSORWXLYRGX
1DMPDQMLUD]PDNGRQMHSRYUåLQHXUHđDMDXRGQRVXQDQDPHåWDM
PRUDGDEXGHPP
1DSRPHQD ,VSRGXUHđDMDPRUDELWLPRQWLUDQSUHQRVLYLL]GLJQXW
SRGSUHPDVNLFLXJUDGQMH
0RELOMDNXGRWsPRQWRKHWSDMLVMDGXKHWWsMHWsUH]LVWHQWHQGDM
WHPSHUDWXUsVGHULƒ&6WDELOLWHWLLPRELOLHVGXKHWWsMHWsL
JDUDQWXDUHGKHSDVSXQLPHYHPHNDUDNWHUSUHUsV
3sUGRULPLLVKLULWDYHSODVWLNsSsUYHVKMHQHPXULWPELSOODNsQH
SXQsVSDVSDMLVMHVQXNOHMRKHW
3UHUMHW WHN SOODND H SXQsV Ws EsKHQ VLSDV VNLFsV Vs PRQWLPLW .sQGL
LVLSsUIDTHVVsSUHUsSsUSOODNsQHSXQsVGXKHWWsMHWsƒ
3DVSUHUMHYHODUJRQLDVKNODW,]RORQLVLSsUIDTHQHSUHUsTsWsMHWs
UH]LVWHQWHQGDMQ[HKWsVLVsGKHXMLW
'LVWDQFDPLQLPDOHHSMHVsVVsSRVKWPHWsSDMLVMHVQJDPRELOLHW
GXKHWWsMHWsPP
8GKs]LP 3RVKWsSDMLVMHVGXKHWWsPRQWRKHWQMsED]DPHQWL
SDOsYL]VKsPDVKWXVLNsUNRKHWQsVNLFsQHPRQWLPLW
/LGKMDHOHNWULNH
3DMLVMDPHOLGKMHQsUUMHWSDVSLQs.XUWsEsQLOLGKMHQQsUUMHW
UHVSHNWRQLNXVKWHWNRPEsWDUHWsYOHIVKPHWsOLGKMHV
9LQLUHVLJXUHVsQHGXKXUWsLQVWDOLPLQQsVKWsSL9LQLUHWsGKsQDW
WHNWDEHODHWLSLW
3DMLVMDLSsUNHWNDWHJRULVsVsPEURMWMHV,GKHGXKHWWsSXQRMs
YHWsPPHQMsSUL]sWsWRNs]XDU
1sVH VSLQD SDV LQVWDOLPLW QXN sVKWs Ps H DUULWVKPH DWsKHUs GXKHW
WsLQVWDORKHWQMsoHOsVVKXPsSRODUPHWsSDNWsQPPGLVWDQFs
1sVH NDEXOOL OLGKsV GsPWRKHW DL GXKHW Ws YHQGRVHW PH QMs NDEXOO Ws
YHoDQWs.MRGXKHWWsNU\KHWQJDVKsUELPL\QsLNOLHQWLW
.DEXOOLOLGKsV7LSL + 99)RVH+ 99+) * PPò 0RVHSsUGULGKQLDSRQJHFQLNDEXOOLQOLGKsV
8GKs]LPHWSsUSDMLVMHQPH'LVSOD\7HNGLVSOD\LSDMLVMHV
VKIDTHW —…‹‹sVKWsOLGKXUJDELP6KNsSXVQLSDMLVMHQQJDUUMHWL
NRQWUROORQLOLGKMHW
6KNsSXVQL HQHUJMLQs QJD SDMLVMD JMLWKPRQs NXU EsQL ULSDULPH .XUUs
PRVKDSQLSDMLVMHQQsUDVWQHYRMHQMRIWRQLVKsUELPLQHNOLHQWLW
0RQWLPLLSDMLVMHV
9HQGRVHQLSDMLVMHQQsDWsPsQ\UsTsHOHPHQWsWHNRPDQGLPLWWs
MHQsSDUDGKHILNVRMHQLDWsPHHOHPHQWsWILNVXHV
8GKs]LP 0RVSsUGRUQLNDoDYLGDHOHNWULNH
6HWLLPRQWLPLW
3sU PRQWLPLQ H G\ RVH Ps VKXPs SDMLVMHYH GLUHNW QMsUD SDV WMHWUsV
MXQHYRMLWHQQMsRVHPsVKXPsVHWHPRQWLPL
dPRQWLPLLSDMLVMHV
6KNsSXVQLHQHUJMLQsQJDSDMLVMD6KW\MHQLSDMLVMHQQJDSRVKWs
.XMGHV
'sPWLPHQsSDMLVMH0RVHQ[LUUQLSDMLVMHQQJDVLSsU
3ULSUHPDQMHQDPHåWDMD VOLND
(OHNWULĀQRSULNOMXĀLYDQMH
8UHđDM VD SULNOMXĀNRP QD PUHçX EH] XWLĀQLFH SUL SULNOMXĀHQMX QD
PUHçXSRåWRYDWLYDçHþDQDFLRQDOQHSURSLVH]DSULNOMXĀDN
2EUDWLWHSDçQMXQDSULNODGQX]DåWLWXNXþQHLQVWDODFLMH2EUDWLWH
SDçQMXQDSRGDWNHGDWHQDWLSVNRMSORĀLFL
8UHđDMRGJRYDUDNODVL]DåWLWH,LVPHGDVHSXVWLXUDGVDPRVD
]DåWLWQLPSULNOMXĀNRP]DX]HPOMHQMH
$NRXWLĀQLFDQDNRQXJUDGQMHQLMHGRVWXSQDSUHPDSUDYLOLPD
LQVWDODFLMHPRUDGDSRVWRMLYLåHSROQLXUHđDM]DUD]GYDMDQMHVD
NRQWDNWRPRGQDMPDQMH PP
$NR MH LQVWDODFLMD ]D SULNOMXĀDN QD PUHçX RåWHþHQD LVWD PRUD GD VH
]DPHQLGUXJRP7RVDPRVPHGDXUDGLQDåVHUYLV]DNXSFH
,QVWDODFLMD ]D SULNOMXĀDN QD PUHçX WLS + 99) RGQ + 99+)
* PPò 3ULNOMXĀQLNDEOQHVPHVHVDYLMDWLLOLSULNOMHåWLWL
1DSRPHQD]DXUHđDMVDGLVSOHMRP$NRVHQDGLVSOHMXXUHđDMD
SRMDYL —…‹‹SRJUHåQRMHSULNOMXĀHQ8UHđDMLVNOMXĀLWHL]PUHçH
SURYHULWHSULNOMXĀDN
3ULOLNRP SRSUDYNL X VYDNRP VOXĀDMX XUHđDM LVNOMXĀLWL L] VWUXMH 8UHđDM
QLNDGDQHUDVNODSDWLSRSRWUHELREDYHVWLWLVHUYLV]DNXSFH
8JUDGQMDXUHđDMD
8UHđDMWDNRSRVWDYLWHXL]UH]GDHOHPHQWL]DNRULåþHQMHEXGX
QDSUHGLXĀYUVWLWLLKVDHOHPHQWLPD]D]DWH]DQMH
1DSRPHQD 1HPRMWHGDXSRWUHEOMDYDWHHOHNWULĀQHRGYLMDĀH]D
]DYUWQMH
*DUQLWXUD]DPRQWDçX
3ULOLNRP XJUDGQMH MHGQRJ LOL GYD XUHđDMD NRML VX MHGDQ SRUHG GUXJRJ
SRWUHEQDMHMHGQDLOLYLåHJDUQLWXUD]DPRQWDçX
'HPRQWDçDXUHđDMD
8UHđDMLVNOMXĀLWHL]VWUXMH8UHđDMSULWLVQLWHNUR]MHGLQLFXRGR]GR
2SUH]
2åWHþHQMHXUHđDMD8UHđDMQHSRGL]DWLRGR]JRSROXJRP
‫‪sv‬‬
‫‪th‬‬
‫ڈۆڲږڕڵږڤڳڂښۀڴښڱښھڴڅ‪ú‬‬
‫‪ó0RQWHULQJVDQYLVQLQJ‬‬
‫ڣڲڡڕڮڦڜڢڳڨڅښڳۆڕڎڲڅڴګڦںڢڮۆڃ ‪:‬‬
‫‪: 9LNWLJDVlNHUKHWVDQYLVQLQJDU‬‬
‫ہڧڻڞڣۀچڬڄڃۀڲڇڐڞڱکڸڬڡڃڮۀڞکہڱڕڗڼکۀڑگڕڬڕڹگڀڕڮۀکڮڏڴڟٽ‬
‫ڞڭڜڐکڡڗڬڡڹڃکہڑٽڵڒڃڮۀڞکہڐڼہڱڕۄڏڟٽڗڴکہچڻڒڟڮڝڮڦڏڴڀ‬
‫ہڣڼڮکڸڃہڭڑڐڰڑڟڮٽڕڻگڕڬڕڹگڀڬڡڹڕڮڃہچڻڟڮٽکڳڝۀڵڀڮڥٽڭڟږڿٽڸڟڣڀ‬
‫ڗڼکۀڑڕڀۄڏڟٽڗڴکڃکپڮہڄڸہڧڻږکڝڃۀڦکۀڳښڸکڳڟڧڃڭڡڧڞڮڜڕڻہچڻڃکہڑڕڿڗڸگڄۀڱړڱڏڟٽڕڻ‬
‫ۄڏڟٽڗڴکږکڦڄڣڟڑہڧڻڣہڡڹۄڍڏڭڜڴڄڟڟږٽڮڄٽککۄڏڟٽڗڴکگڕٽڮڄڃڭڡڧ‬
‫ږڭڟڮہڑڸږڭٽڮہپڸۄڏڟٽڗڴکڃکپڛڼٽۂڭڡڗږڞڱڦڸڝڮہڧڞڮڧڞڱڦڸڐڴڟگچڟڮٽڮڧکۀڳښڸ‬
‫ڃۀڦڕپڟڮٽٽڮڄڃکۀڳڕڸڞڮڧڞڱڦڸڐڴڟگچڟڮٽږښڄڣڟڑۀڱړڱڏڟٽڕڻ‬
‫ڕڹگڀڝڮڑڃکہڑٽڵڒڃڮۀڞکڃہڭڑڐڰڑڟڮٽڱڝٽڮڧڞڭڜڐکڡڗڃڮۀڞکہڐڼڕڮڃہچڻڒڟڮڝڮڦڃکۀڳڟڀڸ‬
‫ڃہڭڑڐڰڑڞڭڜڐکڡڗڝڮڣڀڕڮہڐگڕڬ‬
‫ڦڬڄۄڏڟٽڗڴکڮۀڣڄڻۀڕڹہڧڻږکڦڄڣڟڑڟڮٽڕڻږکچڐڰژږڭڟہڵژڕڿڗڸڃکہڑڬڄڃہڭڑڐڰڑڟڮٽگړۀڱړہڵژ‬
‫ڃہڭڑڐڰڑڃۀڕڧڹگڑڕڻۄڏڟڵږڝڦڃڮۀڞکہڐڼڕڮڃگړڒڟڮڝڮ‬
‫ڮٽږڭڟہڐڼڬڡڹڑڮډڴڕکږڻڱڝۀڱړڀڰڕڀړڸڃڮۀچڞڐںڛڼڞڮۀڄڃۀڡڧڹږڭٽکۀڑڝکۀڳچڸڃکہڑڃکۀڳڟڀڸڣڭڑ‬
‫ڕہڭڕڮۀړڸڣہڡڹڮڝږڟږکٽڲڙڟ‬
‫ڕکۀٽڮہڛڛڼڐڰڗھڐڻړڜڸڬڟڗڕڮڃگړڕکۀٽ‬
‫ڃڲڒڮہپڸڒڟڮڝڮڦۀڱړڕڣۀڦڕہڰچڐڮږٽڵڒڟڮٽڕڭٽڃکہڗکۀڳښڸڕڭٽڃکہڗکڳڝڃڴڒڝڣڦ‬
‫ڝڀږکپڱڝڄڮکڃہڭڑڐڰڑڟڮٽڃڮۀڣڧڬڟڕڻہڐڼ‬
‫ڃکپڐڕڧگٽکہپڬڡڹڃکہپڣڞۀڱٽڸۀڱړڟڮڀڮکږڭڀڃڭږکہپڝڮڑڰڑڭږڰڋڗڃکہڑڃہڭڑڐڰڑڟڮٽڕڻ‬
‫ڏڴڀڃکپڤړڸڬڟڗڕڻڮہڛڛڼڞڮۀڕڧگڄڐڭڄہڵژ‬
‫ڣڭڟڀڐڴچڕڻڃہڭڑڐڰڑڟڮٽږڭڟڧگڦ ‪&ODVV‬ۄڍڏڭڜڑڰڡژڕڿڗڸہڱڕۄڏڟٽڗڴک‬
‫ڃہڭڑڐڰڑڟڮٽږڭڟڧگڦږکٽڬڟڗښڮڜڝڮڑڃڟڑڃہڭڑڐڰڑڃکہڑ‬
‫ڬڡڹۄڟکڄڸڰڕۄڟکڛڸڕڣۀڦڕہڰچکڳڟڧڃښڹگٽڃڮۀڣڧڬڟگۀڑڕہڭپڃڮۀڧڬڞڬڟڑٽڸڃڭڦ‬
‫ڃڭڡڧڕڮہڐڃښڹگٽ‬
‫ڴڀږڣڀړڝںڱڟږڭٽکڳڟڧٽکڕڞڮڜڮڡڣڸڃہڭڑڣڭڑږڭٽڕڮڃہچڻڟڮٽږڭڟڧگڦہڣڼڱڝہڐڼۀڝڼڃکۀڳڟڀڸڣڭڑ‬
‫ٽکڕڞڮڜڝ‬
‫‪/lV EUXNVDQYLVQLQJHQ QRJJUDQW 'HW lU YLNWLJW I|U DWW GX VND NXQQD‬‬
‫‪DQYlQGDHQKHWHQVlNHUWRFKSnUlWWVlWW6SDUDEUXNVRFK‬‬
‫‪PRQWHULQJVDQYLVQLQJHQI|UIUDPWLGDEUXNRFKHYHQWXHOOD‬‬
‫‪NRPPDQGHlJDUH‬‬
‫‪.RQWUROOHUD HQKHWHQ HIWHU XSSDFNQLQJ $QVOXW LQWH HQKHWHQ RP GHQ‬‬
‫‪KDUWUDQVSRUWVNDGRU‬‬
‫‪(QVlNHUDQYlQGQLQJNDQEDUDJDUDQWHUDVRPVSLVIOlNWHQ‬‬
‫‪PRQWHUDVSnIDFNPlVVLJWVlWWRFKLHQOLJKHWPHG‬‬
‫‪PRQWHULQJVDQYLVQLQJHQ ,QVWDOODW|UHQ DQVYDUDU I|U HQ IHOIUL IXQNWLRQ‬‬
‫‪SnSODWVHQ‬‬
‫‪'HWlUEDUDEHK|ULJIDFNPDQVRPInUDQVOXWDHQKHWHQ‬‬
‫‪%U\WDOOWLGVWU|PWLOOI|UVHOQLQQDQGXJHQRPI|UDUEHWHQDYDOODVODJ‬‬
‫‪$QYlQGVN\GGVKDQGVNDUI|UDWWXQGYLNDVNlUVNDGRU'HODUVRPlU‬‬
‫‪WLOOJlQJOLJDYLGPRQWHULQJHQNDQKDVNDUSDNDQWHU‬‬
‫‪9LGLQVWDOODWLRQHQPnVWHJlOODQGHE\JJQDGVI|URUGQLQJDURFKGHW‬‬
‫‪ORNDODHOI|UV|UMQLQJVI|UHWDJHWVI|UHVNULIWHUI|OMDV‬‬
‫‪'HQQDDSSDUDWPRWVYDUDUDSSDUDWNODVV I|ULQE\JJQDGLHQ‬‬
‫‪N|NVP|EHO 'HQPnVWHE\JJDVLQHQOLJWLQE\JJQDGVVNLVVHQ‬‬
‫‪2EVHUYHUDPLQVWDWLOOnWQDDYVWnQGWLOOVLGRYlJJDUHOOHUP|EHOGHODU‬‬
‫‪RFKEDNnW‬‬
‫‪(QKHWHQlULQWHDYVHGGI|UDQYlQGQLQJPHGH[WHUQWLPHUHOOHU‬‬
‫‪IMlUUNRQWUROO‬‬
‫ ڜںڤ ۅڶژڕڲډڈڮۅڸڤڅڽڢڮۆڤڟڢڳڨڅڢڣڶڤږڽڤڳڂ‬
‫&ƒڃڲڒہڐڼڕکہڟڝڮڣڀڕړڃکہڑڬڄڃہڭڑڐڰڑڞڣۀڕڧ‬
‫ڣہڡڹڕہڭٽٽڮڅڃڮہڟڦٽڮڄڃڭڡڧڃڀڕۀڭڝڃڭڞڃکہڑڬڄۀڱړڮہپڸۀڱړڃکۀڳڟڀڸڣڭڑ‬
‫ڰږۄڏڟٽڗڴکڃڭڡڧڕڮڃہچڻږڭڟڧگڦڣڰژڕہڳښٽڰڑڦڮڡښڕڿڗڸۀڱړڕږڕڿڐڸڬڟٽڕڭڝگہڕڕڭٽڃڭڕژہچڻڟڮٽ‬
‫ڑڮډڴڕکۀڝڼڕہڭڕڕڰکۄړڡ‬
‫ڃہڭڑڐڰڑڟڮٽږڭڟڧگڦږکٽڬڟڗښڮڜڝڮڑڕڮڃہچڻږڭڟڧگڦگړڣڰژڕہڳښڕڻڕہڭٽٽڮڅگړ‬
‫ڮڤڃکږڭٽڮۀړڸڃکہڑڕڮڃہچڻږڭڟڧگڦڣڰژڕہڳښڃڭڞڗڼڐڭڑڐڴڄڃکپڝڴڝ‬
‫ ڕۀڭڧږڭڟڧگڦڣڰژڕہڳښٽککږٽہڱپڐڭڄپڣہڡڹڕہڭٽٽڮڅگړڃڭڡڧ‬
‫ڕکہڟڝڮڣڀڕړڬڡڹگہڕڕڭٽڴڐڦڭڣڞڣہڐږکڳڡڀڸ‬
‫ڞکہڕڃڮۀڞکڃڮۀڣڃکۀچڱڝہڧڻڑٽڸڃڭڦ‬
‫ڃہڭڑڐڰڑڞڣۀڕڧڣڭڑڕڣۀڦڕہڰچږڭٽڃکۀڳڟڀڸڣڭڑڃکپڃڮۀڡڕڮہڐڃڮۀڣڧڬڟ ڝڝ‬
‫ ڈډھۆڶڋڴڅ‬
‫ڭڟڧگڦږکٽڬڟڗښڮڜڝڮڑڕکۀٽۄڏڟٽڗڴکہڑڻڃڡہڐڼڐکڒڟڮڝڮڦۀڝڼۀڱړڃڮڡٽڕہڭچڃہڭڑڐڰڑڃکہڑ‬
‫ڃہڭڑڐڰڑڟڮٽږ‬
‫ڳۆڠڠہڛڛڱڤڮۅږڤڳڂ‬
‫ڛڼڞڮۀڄڃۀڡڧڹږڭٽکۀڑڝکۀڳچڸکۀڳڝڸ ڂۇڲڦڜڶڢۅڢہۅږھڠہڣڳګڶڢۅڶژڈڮۅڸڤڅڽڨڲږ‬
‫ڕڮڃہچڻۀڱړڤړڸڬڟڗڃکپکۀڑڝکۀڳچڸڟڮٽږڭڀڃڭږکہپڝڮڑ‬
‫ڕڮہږڕڻڞڮڜڛڼڞڮڦږڭڟڧگڦکښڃڞڱښڸۀڱړۄڦڣڰڛڃکہڗٽڗڟڮٽڱڝڮۀڣڄڻۀڕڹۀڧڻگړ‬
‫ڞڮہڗڕۀژڹڕږڀڰڕڀړڸڃڮړڡڵڝکہپڝڮڑڗڼڕڿڗڸ‬
‫‪&ODVV,‬ڕڭٽڃکہڗڟڮٽږڭڐڬڟڱڝۀڱړۄڍڏڭڜڑڰڡژڕڿڗڸہڱڕۄڏڟٽڗڴک‬
‫ڕہڭڕڮۀړڸڕڭٽڃکہڗڕڰڐڞڮڦکۀڑڐڴڄڱڝڞڐںڕڮڃہچڻڃکہڑڬڡڹ‬
‫ڃہڭڑڐڰڑڟڮٽٽڮڄڃڭڡڧہڐڼڮہڛڛڼٽۂڭڡڗڃڲڒڮہپڸڒڟڮڝڮڦۀڝڼۀڱړڱڏڟٽڕڻ‬
‫ڣہڭپٽڴړڟڄڃڣڐڭڑۄڏڟٽڗڴکڃہڭڑڐڰڑڟڮٽڱڝڃکہڑڬڄ‬
‫ ڝڝڞکہڕڃڮۀڞکڦڭژڝڭڦڮہڕڧڃڮۀڧڬڞڬڟڱڝڞڐںۄڏڟٽڗڴکڃکپڃڮہپڕڮہڐۀڱړ‬
‫ڛڼڞڮڦڣڕڹڃڮڣۀڱړڕڮہڐڕڻ‬
‫ڥڤڸڰښڞڮڦڞڣہڐڕڞۀڱڡڗڸڃکہڑڞڮڧڞڱڦڸڝڮڣڀڐڰٽڸڛڼڞڮڦٽڮڧ‬
‫ڮڟڸڃکپڞڮپڟڮٽڃڭڡڧڟڮٽڰڟږڝڱړٽڮڄکڳڕڧڸٽکڕھڐڻڡڀڀڴږڞڐںڟڮٽڕڰڕڸگڐڝڮہڧ‬
‫‪ ò‬ڝڝ * )‪+ 99+‬کڳڟڧ)‪ + 99‬ړڜڸڬڟڗ ڛڼڞڮڦ‬
‫کۀڑڝکۀڳچڸڞڮڦڐڲڞکڳڟڧڕڣہڝڮۀڞک‬
‫‹‹…— ٽڮڧ ڦڝڈڕګھښڨۅګڶڢۅڶژڈڮۅڸڤڅڽڨڲږڛڲڤڬڴګۆڨہڛڳڤژڕڤڜڿ‬
‫ڃکہڑٽڵڒڃڮۀڞککۀڑڝکۀڳچڸہڐڼۀڝڼڃکۀڳڟڀڸڣڭڑڮۀڣڃڐڦڹڡژڃڐڦڹڕڣۀڦڕږڋٽڮڟڗ‬
‫کۀڑڝکۀڳچڸڟڮٽږکڦڄڣڟڑڣہڡڹڛڼڞڮۀڄڃۀڡڧڹٽڮڄٽککۄڏڟٽڗڴکٽۂڭڡڗڐکڒ‬
‫ڃکۀڳڟڀڸڣڭڑڐڰڗڸڮۀڞکڝکۀڇڟڮٽگړکۀڳڝڸکڝڦڸڛڼڞڮۀڄڃۀڡڧڹٽڮڄٽککۄڏڟٽڗڴکٽۂڭڡڗڐکڒ‬
‫ڞڮپڟڮٽڃڭڡڧڟڮٽڰڟږڞڮۀڙڃہڄڹڮڏڴڟٽڃکۀڳڟڀڸڣڭڑڐڰڗڸڃکہڑڕڿڗڸگڄڏڴڀٽڮڧ‬
‫ۉڔڤڂڜڹڮڈۆڲږڕڵږڤڳڂ‬
‫ڮہڕڧڕڮہڐۀڵڞکڕڮڃہچڻڟڮٽڝڴڀږڣڀڕڣۀڦہڧڻڞڐںڕہڭٽٽڮڅږڭٽڮہپڸڃکۀڳڟڀڸڣڭڑۀڦڻ‬
‫ۄڗڝڡڀڹہچڻڞڐںڕۀڕڹہڧہڻڐڲڞڣہڡڹ‬
‫ڮہڛڛڼڃڣڀپڼہچڻڮۀڞک ڈډھۆڶڋڴڅ‬
‫ڛڮڂڱڤڜڕڹڋ‬
‫ڗڼڕہڲپڃکۀڳڟڀڸڃکڦۀڑڹڃہڭڑڕڭٽڃڮہپہڣڼڃکۀڳڟڀڸڣڭڑڃہڭڑڐڰڑکۀڳڝڸ‬
‫ڮۀڣٽٽڮڝکڳڟڧڐڴچڃۀڲڕڧږکٽڬڟڗڐڴچہچڻڃکہڑڕڿڗڸگڄ‬
‫ڈڮۅڸڤڅڽڕڮڗڤڳڂ‬
‫ڃڮۀڡڕڮہڐٽڮڄڃکۀڳڟڀڸڣڭڑٽڭڡژڛڼڞڮۀڄڃۀڡڧڹٽڮڄٽککڃکۀڳڟڀڸڣڭڑڐکڒ‬
‫ ڈڲڨڱڤ‬
‫ڕږڕڮہڐٽڮڄڃکۀڳڟڀڸڣڭڑٽڞڮۀڞکڃکۀڳڟڀڸڣڭڑکۀڑڞڮڧڞڱڦڸڝڮڣڀ‬
‫‬
‫‪)|UEHUHGDVWRPPDUQD ELOG‬‬
‫&ƒ‪,QE\JJQDGVVWRPPHQPnVWHWnODWHPSHUDWXUHUSnXSSWLOO‬‬
‫‪6WRPPHQVNDYDUDVWDELOlYHQHIWHUDWWGXJMRUWXUWDJHQ‬‬
‫‪'XInULQWHDQYlQGDSODVWOLVWHUPHOODQElQNVNLYDRFKYlJJEDNRP‬‬
‫‪LQE\JJGHQKHW‬‬
‫‪*|UXUWDJHQLElQNVNLYDQHQOLJWPRQWHULQJVVNLVVHQ.DQWYLQNHOQ‬‬
‫ƒ‪PRWElQNVNLYDQVNDYDUD‬‬
‫‪7DERUWVSnQHQHIWHUXUWDJQLQJHQ)|UVHJODNDQWHUQD‬‬
‫‪YlUPHEHVWlQGLJWRFKYDWWHQWlWW‬‬
‫‪+nOOPLQLPLDYVWnQGRP PPIUnQHQKHWHQVXQGHUVLGDWLOO‬‬
‫‪VWRPGHODUQD‬‬
‫‪$QYLVQLQJ 'HWPnVWHVLWWDHWWIDVWK\OOSODQXQGHUHQKHWHQVRP‬‬
‫‪PRQWHULQJVULWQLQJHQYLVDU‬‬
‫‪(OHNWULVNDQVOXWQLQJ‬‬
‫‪(QKHWPHGVODGGXWDQNRQWDNWI|OMJlOODQGHQDWLRQHOOD‬‬
‫‪DQVOXWQLQJVI|UHVNULIWHUI|UIDVWLQVWDOODWLRQ‬‬
‫‪.RQWUROOHUDDWWDYVlNULQJHQUlFNHUWLOOI|ULQVWDOODWLRQHQ)|OM‬‬
‫‪XSSJLIWHUQDSnW\SVN\OWHQ‬‬
‫‪(QKHWHQKDUVN\GGVNODVVRFKVNDKDMRUGDGHODQVOXWQLQJ‬‬
‫‪2PGHWLQWHJnUDWWQnNRQWDNWHQHIWHULQE\JJQDGVnPnVWH‬‬
‫‪LQVWDOODWLRQHQKDHQnWNRPOLJDOOSROLJEU\WDUHPHGPLQPP‬‬
‫‪EU\WDYVWnQG‬‬
‫‪%OLUVODGGHQVNDGDGVnPnVWHGXE\WDPRWOLNYlUGLJ'HWlUEDUD‬‬
‫‪YnUVHUYLFHVRPInUJ|UDGHW‬‬
‫ ‪6ODGGW\S + 99)UHVS+ 99+) * PPò‬‬
‫‪6HWLOOVnDWWVODGGHQLQWHEOLUYLNWHOOHUNOlPG‬‬
‫‪7LSVI|UHQKHWHUPHGGLVSOD\InUGXXSS —…‹‹SnHQKHWHQV‬‬
‫‪GLVSOD\VnlUGHQIHODQVOXWHQ'UDXUNRQWDNWHQRFKNRQWUROOHUD‬‬
‫‪DQVOXWQLQJHQ‬‬
‫‪*|UDOOWLGHQKHWHQVWU|PO|VYLGUHSDUDWLRQgSSQDLQWHHQKHWHQ‬‬
‫‪NRQWDNWDVHUYLFHRPGHWEHK|YV‬‬
‫‪%\JJDLQDSSDUDWHQ‬‬
‫‪6lWWLHQKHWHQPHGNRQWUROOHUQDIUDPWLOOLXUWDJHWRFKIlVWPHG‬‬
‫‪VSlQQHOHPHQWHQ‬‬
‫‪$QYLVQLQJ $QYlQGLQWHVNUXYGUDJDUH‬‬
‫‪0RQWHULQJVVDWV‬‬
‫‪,QE\JJQDGDYHOOHUIOHUDHQKHWHUGLUHNWEUHGYLGYDUDQGUDNUlYHU‬‬
‫‪HQHOOHUIOHUDPRQWHULQJVVDWVHU‬‬
‫‪7DXUHQKHWHQ‬‬
‫‪*|UHQKHWHQVWU|PO|V7U\FNXWHQKHWHQXQGHULIUnQ‬‬
‫‪2EV‬‬
‫‪5LVNI|UVDNVNDGRU/\IWLQWHXUHQKHWHQRYDQLIUnQ‬‬
tr
uk
ô0RQWDMN×ODYX]X
õ΅μπροςιυϕώζλνμρίες
: gQHPOLJYHQOLNX\DU×ODU×
: Αίεκηαϕμίπρίμναηζΰδζξδιη
%XN×ODYX]XGLNNDWOLFHRNX\XQX]$QFDNEXüHNLOGHFLKD]×JYHQOL
YHGRùUXELUELoLPGHNXOODQPDQ×]PPNQRODFDNW×U'DKDVRQUD
NXOODQ×OPDN]HUHYH\DEDüNDELULVLQLQNXOODQ×P×LoLQNXOODQ×PYH
PRQWDMN×ODYX]XQXPXKDID]DHGLQL]
$PEDODM×Do×OG×NWDQVRQUDFLKD]NRQWUROHGLOPHOLGLU%LUQDNOL\H
KDVDU×ROPDV×GXUXPXQGDFLKD]EDùODQW×V×\DS×OPDPDO×G×U
6DGHFHPRQWDMN×ODYX]XQDJ|UH\DS×OP×üX]PDQFDELUNXUPD
VD\HVLQGHNXOODQ×PJYHQOLùLJDUDQWLHGLOPLüROXU<HUOHüLP
\HULQGHVRUXQVX]oDO×üPDGDQWHVLVDWo×VRUXPOXGXU
&LKD]×QEDùODQW×V×Q×VDGHFHHùLWLPOLELUX]PDQ\DSDELOLU
+HUWUOoDO×üPDODUDEDüODPDGDQ|QFHHOHNWULNEDùODQW×V×Q×NHVLQ
.HVLN\DUDODU×Q×|QOHPHNLoLQNRUX\XFXHOGLYHQNXOODQ×Q0RQWDM
HVQDV×QGDHULüLOHELOLURODQSDUoDODUNHVNLQNHQDUODUDVDKLSRODELOLU
.XUXOXPLoLQ\UUONWHRODQ\DS×\|QHWPHOLNOHULLOHE|OJHVHO
HOHNWULNWHGDULNüLUNHWLQLQ\|QHWPHOLNOHULGLNNDWHDO×QPDO×G×U
%XFLKD]FLKD]V×Q×I× HWDELGLU PXWIDNPRELO\DODU×QDPRQWDMLoLQ
|QJ|UOPüWU &LKD]PRQWDMüHPDV×QDJ|UHPRQWHHGLOPHOLGLU
<DQGXYDUODUDYH\DPRELO\DSDUoDODU×QDYHDUND\DPLQLPXP
PHVDIHE×UDNPD\DGLNNDWHGLQ
%XFLKD]KDULFLELU]DPDQD\DUO×üDOWHUOHYH\DKDULFLELUX]DNWDQ
NXPDQGDLOHoDO×üW×U×OPDN]HUH\DS×OPDP×üW×U
ΚίμίεφηθικθρβμΪγμίπψϐηλμκνδπϐψΜϐεφδβμθήϐΌβαζθΰίμί
ίδλιενΪμνάΪμβ ικβεΪή Ϋίαιίρηθ μΪ ικΪάβεφηθ ΑΫίκίΰϐμφ ϐηλμκνδπϐϑ
αζθημΪΰνμΪίδλιενΪμΪπϐϑήεωιθήΪεφςθέθδθκβλμνάΪηηωΪΫθ
ιίκίήΪρϐϑοϐηςθζνδθκβλμνάΪρίάϐ
ΙίκίάϐκμίικβεΪήιϐλεωκθαιΪδνάΪηηωΙκβάβωάείηηϐ
ιθςδθήΰίηηωωδίάβηβδεθιϐήρΪλμκΪηλιθκμνάΪηηωηί
άλμΪηθάεψγμίικβεΪή
ΕβςίδάΪεϐξϐδθάΪηΪνλμΪηθάδΪνάϐήιθάϐήηθλμϐαϐηλμκνδπϐώψα
ζθημΪΰνέΪκΪημνώΫίαιίδνίδλιενΪμΪπϐϑΖθημΪΰηβδηίλί
άϐήιθάϐήΪεφηϐλμφαΪΫίαήθέΪηηνκθΫθμνικβεΪήνηΪζϐλπϐ
άλμΪηθάείηηω
ΕβςίδάΪεϐξϐδθάΪηϐλιίπϐΪεϐλμβζθΰνμφικβώήηνάΪμβικβεΪή
ΙίκίήάβδθηΪηηωζΫνήφωδβοκθΫϐμάϐήδεψρϐμφιθήΪρνλμκνζν
ΎεωνηβδηίηηωιθκϐαϐάάβδθκβλμθάνγμίαΪοβληϐκνδΪάβπϐΎίμΪεϐ
σθάβδθκβλμθάνψμφλωιϐήρΪλζθημΪΰνζθΰνμφζΪμβέθλμκϐδκΪϑ
ΙκβάλμΪηθάείηηϐήθμκβζνγμίλφρβηηβοΫνήϐάίεφηβοηθκζμΪ
ικβιβλϐάκίέϐθηΪεφηθέθιθλμΪρΪεφηβδΪίείδμκθίηίκέϐϑ
ΠίγικβεΪήάϐήιθάϐήΪώδεΪλν ήεωάΫνήθάνάΪηηωνδνοθηηϐ
ζίΫεϐ ΓθέθλεϐήάΫνήθάνάΪμβάϐήιθάϐήηθήθδκίλείηφ
άΫνήθάνάΪηηωΎθμκβζνγμίλωζϐηϐζΪεφηθϑάϐήλμΪηϐήθΫθδθάβο
λμϐηθδΪΫθίείζίημϐάζίΫεϐάΪμΪδθΰάϐήλμΪηϐήθλμϐηβ
ΠίγικβεΪήηίικβαηΪρίηβγήεωιϐήδεψρίηηωήθηφθέθ
αθάηϐςηφθέθέθήβηηβδΪΪΫθινεφμνήβλμΪηπϐγηθέθδίκνάΪηηω
0RELO\DQ×QKD]×UODQPDV× 5HVLP
Ξϕγβνρναιίλδΰκϕα λίκ
0RQWDM×Q\DS×ODFDù×PRELO\DODUž& \HNDGDUV×FDNO×ùDGD\DQ×NO×
ROPDO×G×U0RQWDM×Q\DS×ODFDù×PRELO\DQ×QVWDELOLWHVLNHVPH
LüOHPOHULVRQUDV×QGDGDJDUDQWLHGLOPHOLGLU
$QNDVWUHFLKD]×QDUNDV×QGDoDO×üPDWH]JDKׁ]HULQGHSODVWLN
GXYDUNHQDUo×WDODU×NXOODQPD\DL]LQYHULOPH]
dDO×üPDWH]JDK×NHVLWLQLPRQWDMHVNL]LQHJ|UHUHWLQL]dDO×üPD
WH]JDK×NHVLWDODQ×Q×QDo×V׃ROPDO×G×U
.HVPHLüOHPLQGHQVRQUDWDODüODU×WHPL]OH\LQL].HVLW\]H\OHUL
×V×\DGD\DQ×NO×YHVXJHoLUPH]ELoLPGH\DO×W×OPDO×G×U
&LKD]×QDOWWDUDI×LOHPRELO\DSDUoDODU×DUDV×QGDNLDVJDULPHVDIH
PPROPDO×G×U
%LOJL &LKD]×QDOW×QDPRQWDMHVNL]LQHX\JXQELoLPGHV|NOHPH]
ELUDUD]HPLQPRQWHHGLOPHOLGLU
ΖίΫεϐήεωάΫνήθάνάΪηηωιθάβηηϐάβμκβζνάΪμβμίζιίκΪμνκνήθ
ƒ&ΛμΪΫϐεφηϐλμφζίΫεϐάήεωάΫνήθάνάΪηηωιθάβηηΪ
αΪΫίαιίρνάΪμβλφμΪδθΰιϐλεωάβδθηΪηηωικβκϐαηβοκθΫϐμ
ΌβδθκβλμΪηηωιεΪλμβδθάβοικβλμϐηηβοιεΪηθδηΪκθΫθρβο
ιθάίκοηωοαΪάΫνήθάΪηθψμίοηϐδθψαΪΫθκθηίηί
ΑκθΫϐμφάβκϐανκθΫθρϐγιθάίκοηϐαέϐήηθαδκίλείηηωζήεω
άΫνήθάνάΪηηω Ιθάίκοηω ακϐαν ιθάβηηΪ αηΪοθήβμβλω ιϐή δνμθζ ƒ
άϐήηθληθλμϐεφηβπϐ
ΙκβΫίκϐμφμβκλνιϐλεωάβδθηΪηηωικβκϐαηβοκθΫϐμΑΪϐαθεψγμί
ιθάίκοηϐκϐανμίκζθϐάθήθλμϐγδθ
ΎθμκβζνγμίλωζϐηϐζΪεφηθϑάϐήλμΪηϐικβΫεζζάϐήηβΰηφθέθ
δκΪψικβεΪήνήθζίΫεϐά
Αιίζϕαιί ΌΫνήθάνγμίλμΪπϐθηΪκηνικθζϐΰηνιθάίκοηψιϐή
ικβεΪήθζάϐήιθάϐήηθήθλοίζβ
(OHNWULNEDùODQW×V×
Ξϕγ ϓγμίμμώγνδκδιρονλδοδεϕ
)LüVL]HOHNWULNEDùODQW×V×RODQFLKD](OHNWULNEDùODQW×V×QGD
JHoHUOLXOXVDOG]HQOHPHOHUHX\XOPDO×G×U
(YWHVLVDW×QGDX\JXQELUVLJRUWDPHYFXWROPDV×QDGLNNDWHGLQL]
7LSSODNDV×QGDNLELOJLOHUHX\XQX]
&LKD]NRUXPDV×Q×I×, HDLWWLUYHVDGHFHWRSUDNODPDNDEORVX
EDùODQW×V×LOHoDO×üW×U×ODELOLU
0RQWDMGDQVRQUDILüHXODü×ODP×\RUVDNXUXOXPWDUDI×QGDHQD]
PPNRQWDNPHVDIHOLYHoRNOXNXWXSD\×UPDG]HQHùLPHYFXW
ROPDO×G×U
(ùHU HOHNWULN üHEHNHVL NDEORVX ]DUDU J|UUVH EX NDEORQXQ |]HO ELU
NDEOR\ODGHùLüWLULOPHVLJHUHNLU%XVDGHFHPüWHULKL]PHWOHULPL]
WDUDI×QGDQ\DS×ODELOLU
ûHEHNHEDùODQW×NDEORVX7LS + 99)YH\D+ 99+)
* PPò %DùODQW×NDEORVXQXNDWODPD\×Q×]YH\DV×N×üW×UPD\×Q×]
(NUDQO×FLKD]ODULoLQX\DU×(ùHUFLKD]HNUDQ×QGD —…‹‹
J|UQ\RUVDEDùODQW×\DQO×ü\DS×OP×üW×U&LKD]×üHEHNHGHQ
D\×U×Q×]EDùODQW×\×NRQWUROHGLQL]
2QDU×P GXUXPODU×QGD PXWODND FLKD]×Q HOHNWULN EDùODQW×V×Q× NHVLQL]
$VODFLKD]×DoPD\×Q×]JHUHNL\RUVDPüWHULKL]PHWOHULQL
ELOJLOHQGLULQL]
ΞοηπροϕθζλδοδεδαηλιίΰδκδλΰδζχρδιδοίΙκβιϐήδεψρίηηϐ
ήθζίκίΰϐήθμκβζνγμίλωζϐλπίάβονζθάσθήθιϐήδεψρίηηω
ΑάίκηϐμφνάΪένηΪάϐήιθάϐήηϐαΪοθήβΫίαιίδβικβιθΫνμθάϐγ
νλμΪηθάπϐΎθμκβζνγμίλωήΪηβοααΪάθήλφδθϑμΪΫεβρδβ
ΙκβεΪήάϐήιθάϐήΪώδεΪλναΪοβλμν,μΪζθΰίιϐήδεψρΪμβλφεβςί
ρίκίααΪιθΫϐΰηβδ
ΩδσθιϐλεωζθημΪΰνηίαΪΫίαιίρίηθήθλμνιήθςμίδίκΪ
ηίθΫοϐήηθάλμΪηθάβμβΫΪέΪμθιθεψληβγκθαιθήϐεφηβδαάϐήλμΪηηψ
ζϐΰδθημΪδμΪζβηίζίηςί ζζ
Ωδσθ ζίκίΰίάβγ δΪΫίεφ ιθςδθήΰίηθ αΪζϐηϐμφ γθέθ λιίπϐΪεφηβζ
ΠίάιθάηθάΪΰίηΪκθΫβμβεβςίηΪςΪλίκάϐληΪλενΰΫΪ
ΖίκίΰίάβγδΪΫίεφμβι + 99)ΪΫθ+ 99+) * ζζò ΑΪΫθκθηωώμφλωαΪμβλδΪμβΪΫθιίκίέβηΪμβδΪΫίεφ
ΑιίζϕαιηγνξοηκίγϕαζγηπξκδϓλΩδσθηΪήβλιείϑικβεΪήν
άϐήθΫκΪΰΪώμφλω —…‹‹ άϐη ηίικΪάβεφηθ ιϐήδεψρίηβγ Όϐή ώήηΪγμί
ικβεΪήάϐήίείδμκθζίκίΰϐιίκίάϐκμίμθρδβικβώήηΪηηω
ΝάβιΪήδνκίζθημναΪάΰήβαηίλμκνζεψγμίικβεΪήΗϐδθεβηί
άϐήδκβάΪγμί ικβεΪή ιθάϐήθζεωγμί ν κΪαϐ ιθμκίΫβ λίκάϐλην λενΰΫν
Αΰςγναςαίμμώξοηκίγς
ΙκβεΪήάλμΪηθάεψγμίνάβκϐαμΪδσθΫίείζίημβδίκνάΪηηωΫνεβ
κθαμΪςθάΪηϐλιίκίήνϐαΪδκϐιϐμφαΪμωΰηβζβίείζίημΪζβ
Αιίζϕαιί Ηίάβδθκβλμθάνγμίίείδμκβρηϐάβδκνμδβ
Λνμρίεμηθινλξκδιρ
ΙκβάΫνήθάνάΪηηϐήάθοΪΫθδϐεφδθοικβεΪήϐάιθμκϐΫίηθήβηΪΫθ
δϐεφδΪζθημΪΰηβοδθζιείδμϐά
&LKD]×QPRQWDM×
&LKD]× NHVLWH \HUOHüWLULUNHQ NXPDQGD HOHPDQODU×Q×Q |QGH ROPDV×QD
YHVDELWOHPHHOHPDQODU×LOHVDELWOHQPHVLQHGLNNDWHGLQL]
%LOJL (OHNWULNOLYLGDODPDPDNLQHVLNXOODQPD\×Q×]
0RQWDMNLWL
ĮNLYH\DGDKDID]ODFLKD]×QGRùUXGDQ\DQ\DQDPRQWHHGLOPHVL
GXUXPXQGDELUYH\DGDKDID]ODPRQWDMNLWLJHUHNOLGLU
Γδλνμρίεξοηκίγς
&LKD]×QV|NOPHVL
&LKD]×Q HOHNWULN EDùODQW×V×Q× NHVLQL] &LKD]× DOWWDQ EDVW×UDUDN G×üDU×
LWLQL]
'LNNDW
&LKD] KDVDU× &LKD]× \XNDU×GDQ NDQ×UWDUDN o×NDUPD\D oDO×üPD\×Q×]
ΑηίλμκνζϐμφικβεΪήΌβμωέηϐμφικβεΪήάβςμθάοηνάςβγθέθαηβαν
΢αίβί
ΚβαβδιθςδθήΰίηηωικβεΪήνΑΪΫθκθηωώμφλωμωέμβικβεΪήαΪ
άίκο
zh
zh-hk
þ
÷㶡櫝渌䠦
: 珟殓㶛㍺ㇳ䊁
: 珟殓㶛㍺滙氜
渏涼夷砝渓䥄䑣㎤Ꭾ㘂䤡燱䩏䑥挕㶡㎀䵻媆㥈㆗址坍㢀Ꭾ渏ㇵ嶹
㮕渌䠦䑣㎤㚤㶡櫝渌䠦넬ヽ㬟䟽㘦㆗址䐮ㆳ〣〘ㄓ䑘䤡戝㆗址Ꭾ
䓞㔝㘦渏䫘䧽坍㢀䡇㘾䤡䕷㥧Ꭾ㮚䦴坍㢀㥀燨熫營尣ぅ䕷㥧 渏㔗
燶䖽坍㢀Ꭾ
㘂䤡䩑䖆㶡㎀渌䠦䵻媆㶡櫝넬䑥挕㶡㎀㆗址䥄坍㢀Ꭾ㶡櫝㿽漷漻媆
ㇵ坍㢀㥀㶡櫝ㅥ憆〢䵻䁐㿽ㅴᎮ
㘂䤡惧營㨑淅䂎䔙䤡〢㺯淙ま墜〫〲ヒ㙰䑥挕㸞坍㢀燶䖽㑈坍储Ꭾ
㥀燳橤ㄓㅭ库㦣墜ㅴ〲㑥넬㐟䟅坍储Ꭾ
䑌〢硊䒼䑣㭯ヽ硊㒊ㄼᎮ㥀㶡櫝營尣ぅ嫈䆯㑈墜猀ㄎ㘇挕㎏䤡眣
㑁墜燑愰Ꭾ
㶡櫝䠎넬䇝窓犍㶠嗈橤墜䄒嵩毜㶲㚤䅫㥈ㆳ坍猀砀墜毜㶲Ꭾ
䥄坍㢀㹶ウ〡库坍㢀 爚㘠㶡櫝㥀䲉䧴ぅ Ꭾ䇝窓䔡卿㶡櫝㤖惐燳
橤㶡櫝Ꭾ犍㶠濵ㆿ㫙䐮䲉䧴猀ㄎ㗢搋㘦㫙墜䤘㸧砌濵毜㶲Ꭾ
䥄坍㢀〥爚㘠址㬮猀㶲䠎㢀䐮㬮猀牽䖿㢀䛥ㅴᎮ
泣レ彈矉涘䥄泂䠦䤐ぅ墜䔟孒넬䑥㘇ヽ㶡㎀〾䵻嫒㥈㆗址䥄场㛙Ꭾ
泣㮽㞜ㇵ嶹泂䠦䑣㎢㗢㶡櫵泂䠦넬ヽ㇗䋀㥀䟽䆤䐮ㆳ〣〘ㅥ㆗址戝
䧽矉Ꭾ
䑫瞣㔝櫵䆤넬泣䲺䧽䇆仺勼吨䤡㘾䘥㫶Ꭾ㮚䇆仺勼吨㥀牣爙牦尣ぅ
㗯䘥넬泣㐟㔗㶡櫵Ꭾ
殙㶡㎀㥈㆗址礓㢀넬泣䩑䛲㶡㎀泂䠦㆞ヽ䵻嫒墜䟑䄧㶡櫵Ꭾ㶡櫵戝
䤡滄ㄓ嫒ㇵ礓㢀㥀㶡櫵墜ㅥ憆ぅ㶤㞜㥈牣煡Ꭾ
䥄礓㢀㓱䇝坉䔙䤡㨏卿〬㗯牦氫怌墜䒘橫ヒ㛹㆞爻䖽搋こ礓储Ꭾ
㥀牊橤ㄓㅭ㿽ㅴっ㑥泣㍠矴瞡礓储Ꭾ
泣岗䑌硊涏䑣㭯ヽ硊㒊㋏Ꭾ㶡櫵䡚䑘䖽氐墜礎ㄎ㘇挕䤡㸮瓋犢忻Ꭾ
㶡櫵䡚넬泣犍㶠犁址っ䄒巡䪵ㆣヽ㗢垎㥈礓㒳㎄㘐墜夐矴殧㶲Ꭾ
䥄礓㢀崾㘠礓㢀嵡弲 犁㘠㶡櫵㥀䃲䑗 Ꭾ㓱䇝䩑䛲㶡櫵㤮孒牊橤
㶡櫵Ꭾ犍㶠搟㊌㫙䐮㊺㎏汅㊱㚤䆤㫙墜䤘㸧濵磺Ꭾ
䥄礓㢀〥犁㘠搟㬮猀氠䡚㢀䐮牱䖿䛥ㅴ䙅獥㆗址Ꭾ
㏘㬙䲃䧮 㤐 储㊫㿷ㅮ 㤨 㤒㶲䲉䧴䇝窓挕㬷䒗㗯䤘糰燖ƒ&墜偁䂾Ꭾ㥀䄘㵬っ㘦넬㤒㶲䲉
䧴〲䇝窓㥲㤒Ꭾ
〥㍙淐㥀㽤㍽䄧坍㢀㘦祺墜㿽ㅴ㘈〢㆗址㩩䞱㘦䔹䦗䥹Ꭾ
䔡卿㶡櫝㤖㸑㿽ㅴ㘈䄘㵬Ꭾ〦㿽ㅴ㘈っ砌墜㭑毪䇝窓嵡ウƒᎮ
䄘㵬㶤䐨㘦넬倝硼㐟㹩Ꭾ㐟㒊檀祺넺址戨包戨乌䥨䞱㷞㸙Ꭾ
伀䌧坍㢀䂭猀㚤䲉䧴猀ㄎっ砌䇝窓ㇵ䔙䤘㸧PP墜砌濵Ꭾ
䗢孌 䇝窓䔡卿㶡櫝㤖㥀坍㢀〣㶡櫝〥㘇䓞㖐墜ぅ砌䘙䧎Ꭾ
㶡櫵猀ㄎ䇝稠㘇䓍宾糰牬ƒ&墜僃䂾Ꭾ㼙㍽岒瞫櫙㐟㶤䐨䆤넬㶡
櫵ㅥ憆䇝稠岁㤒ㆵ搢Ꭾ
泣㔗㥀㽤㍽䄧礓㢀䆤䟑墜㿽ㅴ䳇祺㆗址㩩掸硊㢌划滔䪵Ꭾ
泣ㆵ卿㶡櫵㤮孒㆞㨏橤㿽ㅴ䳇祺墜㐟㒊ㅴ䮅Ꭾ搟㿽ㅴ䳇祺っ瞫墜㭖
毪䇝稠勒ƒᎮ
㐟㒊㶤䐨䆤넬泣倝嘞䑘䤡媦㹩Ꭾ櫙㐟檀祺넺㆗址戨叉㚤硊乌䥨漂㸟
㎎㷞㸙Ꭾ
礓㢀䂭猀濵磺㶡櫵ㅥ憆䤘㸩䏡勒PPᎮ
䗢孌 泣ㆵ卿㶡櫵㤮孒㸞匹仭䓞㖐墜ぅ瞫碬䦗㶡櫵搋礓㢀〣䟑Ꭾ
均並燰䖷
皚㸋亳䤛䗤㭆㗼䤛均傢惑墖均㡺넬燶䖽㑈坍储䠎넬䇝窓犍㶠㘜あ㤕
㷎爚址墜燶䖽䥹ㄎᎮ
渏媆ㇵ㷎䃅坍惗䤡濋㬷墜厬䟅ㇵ䒼Ꭾ渏犍㶠眅呤ぅ墜毜攛Ꭾ
䥄坍㢀㹶ウ,库硊䒼넬㆗址䠎䇝窓獥㬟ㇵ䒼䈿䖽㥈燶䖽Ꭾ
㶡櫝㘦넬㮚䦴䗪㭌㆗址〥㇗넬㐱䇝窓㥀䖽惗ㆿ㶡櫝〘あ㎀坍䦙碬寓
䄘㎋넬毾勑砌碱搋㸩げPPᎮ
㮚䦴坍储惗䕷㥧넬犻だ䇝窓㆗址〫址坍储惗燳橤䤗䕺Ꭾ㘂挕坉䐩㄄
墜㝆㘦䤥㒹燳橤䤗䕺Ꭾ
坍储惗넺㦣㘏+ 99)RU+ 99+) * PPò Ꭾ
〥殙䒅惫䐮㕹ㅧ燶䖽惗Ꭾ
渉仺䌡㎉䤛䡐孌㹡墖均㡺넬㮚 —…‹‹㐒嗈ウ䡖孒㹧〢넬檀孒坍㢀
㸲䥂䵻媆燶䖽Ꭾ䟅䄘坍㢀こ坍储넬䫘䧽燶䖽Ꭾ
燳橤㈆嘞㿽ㅴ䠎넬䇝窓㸞坍㢀墜坍储䟅䄘Ꭾ㐟㔗䑫䄘坍㢀넻㮚䦴礘
殙䑫䄘넬渏㙢姽䐩㄄墜㝆㘦䤥㒹猀砀Ꭾ
㶛櫗均㡺
ヽ燱寥䟑䄧㸞坍㢀䗪㍽㑈㶡櫝㵬ぅ넺䛥ㅴ䖿ㄎㅥウ㑥崇넬㆗址㭑弿
ㄎ㸞㎎㤒㶲㑈ㅥᎮ
䗢孌 渏㔗㆗址坍㓀槒〵㐘Ꭾ
櫗獟ㄈ
夌䖽䂎䖪㶡櫝〼あ䐮䤌㬲坍㢀䠎넬礘殙㆗址〘あ䐮㬲あ櫝獥ㄎᎮ
䓘硶均㡺
䟅䄘坍㢀坍储Ꭾユ〣䟑䗀㐒坍㢀Ꭾ
仺䌡 坍㢀䕷㥧Ꭾ〥殙ユ〢祺ざ澏坍㢀Ꭾ
礍傢爵䖷
㊫䤛礍傢忬ㅘ匳䗤稿墖礍㡺넬爻䖽こ礓储䡚넬䏡犍㶠犁址っ㤣㷎䖽
礓殧㶲Ꭾ
泣嫒ㇵ㹝㷎忲瀇㎏㊱㍝㐞墜ㇵ磂徊ㇵ涏櫵憆Ꭾ泣犍㶠穥㶲環呤〢墜
殧巜Ꭾ
䵼礓㢀崾㘠ㇵ涏嵡弲,넬䇝稠㥀䤡ㇵ涏䄧㥈忲爻䖽〣䛥ㅴᎮ
㶡櫵䆤擽匹仭㗮䆯䗪穅넬䇝稠㆗址㎀䮍碬磺瞣矴넬〾濵磺䖽忲崇搋
㸩㎄㖰Ꭾ
擽礓储忲䘥㫶넬㑟稠ヽ㸠址礓忲㒸ヽ䤌䟈Ꭾ㋝挕坉䐩㈩墜㝆䆤䤥㓱
ヒ㛹牊橤䤌䗳ㅴ䮅Ꭾ
礓储忲넺+ 99)䐮+ 99+) * PPò 究㦣Ꭾ
泣㔗䅦䤊䐮㕹ㅧ礓储爻䖽忲Ꭾ
㎉㊫突孌㹡墖礍㡺泝仺䌡넬擽 —…‹‹㐒嘖䟔窇孒㹧〢넬檀孒礓㢀
㸲䥂䵻嫒爻䖽Ꭾ䓬䖡礓㢀こ礓储〾䲺䧽爻䖽哘仙Ꭾ
牊橤必㈆䡚泣㓱䇝䓬䖡礓㢀礓储Ꭾ泣㔗瞣㝷礓㢀넬㮚礘瞣㝷泣爲姽
㝆䆤䤥㓱ぅ䇛Ꭾ
㶛櫯䓏介卫䱱
ヽ䛥ㅴ䖿㑎㍛ㄎ㥀㑥墜䟑䄧㸟礓㢀㶡櫵搋㶡櫵㵬ぅ넬〾㆗址㶲ㅥ㍛
ㄎ㸟㎎㤒㶲㑈ㅥᎮ
䗢孌 泣㔗㆗址礓㓭槒徊澏㵨Ꭾ
彖櫯獟ㄈ
夌䖽〾䖪㶡櫵㎁㈣ヽ〢墜礓㢀䡚넬礘殙〘㈣ヽ〢墜彜櫵獥ㄎᎮ
䓘硶礍㡺
㐟䟏礓㢀墜礓储ㆳ䏡Ꭾ䆶〣祺䒢礓㢀㘩〢䗀Ꭾ
仺䌡 㘇挕爸䐨礓㢀䘥㫶Ꭾ泣㔗䆶〢䟑䒢汅㊱搡澏Ꭾ
zh-tw
ÿ
: 珟殓㶛㍺滙氜
泣沋彈矉涘泂䠦Ꭾヽ嫒ㇵ挕㶡㎀〬䵻嫒墜㆗址䥄场㛙Ꭾ泣㮽㞜ㇵ嶹
㆗址泂䠦䤐㗢㶡櫵䑣㎢넬ヽ㇗䋀䟽䆤넬䐮ㆳ〣〘ㅥ㆗址戝㆗址䡚䧽
矉Ꭾ
㥀瞣巉䆤泣䲺䧽礓㢀䡇㘾䤡䘥㫶Ꭾ擽㥀牣爙牦尣ぅ䀊墔圷䘥㫶넬泣
㔗爻䖽䥄礓㢀Ꭾ
泣䔡卿㶡㎀䔟孒䵻嫒㶡櫵礓㢀넬ヽ嫒ㇵ挕㶡㎀㆗址Ꭾ㶡櫵戝稠溸滄
嫒ㇵ礓㢀㥀㶡櫵ㅥ憆牣ㅴ䵻䁐Ꭾ
䥄礓㢀㓱䇝坉䔙䤡㨏卿墜ヒ㬃㚤㗯牦氫怌墜䒘橫ヒ㛹㆞爻䖽搋こ礓
储Ꭾ
㥀牊橤ㄓㅭ㿽ㅴっ㑥泣㍠矴瞡礓储Ꭾ
泣岗䑌硊涏䑣㭯ヽ硊㒊㋏Ꭾ㶡櫵䡚䑘䖽氐墜礎ㄎ㘇挕䤡㸮瓋犢忻Ꭾ
㶡櫵䡚넬泣犍㶠犁址っ䄒巡䪵ㆣヽ㗢垎㥈礓㒳㎄㘐墜夐矴殧㶲Ꭾ
䥄礓㢀崾㘠礓㢀嵡弲넨犁㘠㶡櫵㥀䃲䑗넩Ꭾ泣䩑䛲㶡櫵㤮孒㶡
櫵Ꭾ犍㶠搟㊌㫙䐮㊺㎏㚤䆤㫙墜䤘㸧濵磺Ꭾ
䥄礓㢀〥犁㘠搟㬮猀氠䡚㢀䐮㬮猀牱䖿䛥ㅴ䙅獥㆗址Ꭾ
储㊫㬨䩘 㤨 㶡櫵䥄礓㢀墜櫵憆戨叉䂾䇝稠牬㑈ƒ&Ꭾ㽤㍽岒瞫櫙㐟㶤䐨䆤넬
㶡櫵ㅥ憆䇝稠ㆵ搢岁㤒Ꭾ
泣㔗㥀㽤㍽䄧礓㢀䆤䟑墜㿽ㅴ䳇祺㆗址㩩掸硊㢌划滔䪵Ꭾ
泣ㆵ卿㶡櫵㤮孒㆞㨏橤㿽ㅴ䳇祺墜㐟㒊ㅴ䮅Ꭾ搟㿽ㅴ䳇祺っ瞫墜㭖
毪䇝稠勒ƒᎮ
櫙㐟ㅴ䮅㶤䐨䆤넬泣㸟媦㹩㗓硼Ꭾ櫙㐟檀祺넺㆗址戨叉㚤硊乌䥨漂
㸟㎎㷞㸙Ꭾ
泣伀䌧礓㢀䂭猀㚤汅㊱っ瞫䇝稠ㇵ䔙䤘㸩PP墜濵磺Ꭾ
䗢孌 泣ㆵ卿㶡櫵㤮孒㸟匹仭䓞㖐墜ぅ瞫碬䦗㶡櫵搋礓㢀〣䟑Ꭾ
礍傢爵䖷
〟㘽䗤稿そ礍傢忬礍㡺넬垎爻䖽搋こ礓储䡚泣犍㶠犁址っ㤣㷎爻䖽
殧㶲Ꭾ
泣嫒ㇵ㹝㷎忲瀇㎏㊱㍝㐞墜ㇵ磂徊ㇵ涏櫵憆Ꭾ泣犍㶠環呤〢墜殧
巜Ꭾ
䥄礓㢀崾㘠ㇵ涏嵡弲,넬礘㥀䤡ㇵ涏䈿䖽㥈爻䖽〣䛥ㅴᎮ
㶡櫵䆤擽匹仭㗮䆯䗪穅넬䇝稠㆗址㎀䮍碬磺瞣矴넬〾濵磺䖽忲崇搋
㸩㎄㖰Ꭾ
擽礓储忲䘥㫶넬㑟稠䤌䗳勒㸠址礓忲Ꭾ㋝挕坉䐩㈩墜㝆䆤䤥㓱ヒ㛹
㆞牊橤䤌䗳Ꭾ
礓储忲넺+ 99)䐮+ 99+) * PPò 究㦣Ꭾ
泣㔗䅦䤊䐮㕹ㅧ礓储爻䖽忲Ꭾ
珯㸟䤛突孌榴䁧墖礍㡺넞泝仺䌡넬擽 —…‹‹㐒嘖䟔窇孒榺䁭〢넬
檀孒礓㢀㸲䥂䵻嫒爻䖽Ꭾ䓬䖡礓㢀こ礓储〾䲺䧽爻䖽哘仙Ꭾ
牊橤必㈆䡚泣㓱䇝䓬䖡礓㢀礓储Ꭾ泣㔗瞣㝷礓㢀넬㮚礘瞣㝷泣爲姽
㝆䆤䤥㓱ヒ㛹Ꭾ
㶛櫯礍㡺
ヽ䛥ㅴ䖿㑎㍛ㄎ㥀㑥墜䟑䄧㸟礓㢀㶡櫵搋㶡櫵㵬ぅ넬〾㆗址㶲ㅥ㍛
ㄎ㸟㎎㤒㶲㑈ㅥᎮ
䗢孌 泣㔗㆗址礓㓭槒徊澏㵨Ꭾ
ㆇ䪯
夌䖽〾䖪㶡櫵㎁㈣ヽ〢墜礓㢀䡚礘殙搋㸩〘㈣ヽ〢墜ㆍ䪵Ꭾ
䓘硶礍㡺
䓬䖡礓㢀礓储Ꭾ䆶〣祺㸟礓㢀㘩〢䗀Ꭾ
仺䌡 礓㢀䘥㫶泣㔗䆶〢䟑㸟礓㢀搡澏Ꭾ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising