Siemens | HC422210 | Instruction manual | Siemens iQ300 Electric free-standing cooker Instruction manual

Siemens iQ300 Electric free-standing cooker Instruction manual
<SV> ̶͇͉͗͏͇͖͕͎͕͉͇͔͒͒ͣ͏ͦ <LL> ̶͇͇͇͔͚͔͐͋͒ν͘Χ͇͚͒͢Ο͢ <FO> *OTUSVDUJPONBOVBM )$
̵͙͔͕͙͕͇͖͋͌͒ͣͦͦ͒͘͠͏͙͇)$
̶͒͏͙͇)$
'SFFTUBOEJOHDPPLFS)$
î̵͇͉͔͊͒͒͌͏͌
urП[]равилпоьзвания
̩͇͍͔͖͇͉͌͗͢͏͇͙͔͒͌͜͏͑͏͈͎͕͖͇͔͕͙͌͘͘͏ ̶͗͏͞͏͔͖͕͉͍͔͗͌͋͌͢͏͐ ̵͈͎͕͗ ̶͕͉͍͔͗͌͋͌͏͚͕͉͕͕͇͇ͦ͋͊͑͛͜͟ ̶͕͉͍͔͗͌͋͌͏͉͉ͦ͋͢͏͍͔͕͕͕͕͔͕͕͊͑͒ͣ͊ͦ͝͠͏͇͑ ̺͙͇͔͕͉͇͑͘͏͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͌ ̫͙͕͓͕͔͙͇͒ͦͤ͒͌͑͗ͧ͗ ̺͙͇͔͕͉͇͖͑͒͘͏͙͉͕͊͗͢͏͎͕͔͙͇͔͕͓͖͕͕͍͔͒ͣ͒͌͏͏ ̩͇͇͔͕͉͇͖ͦ͒͟͏͙͇ ̵͈͌͌͠ ̩͇͕͔͇͖͕͉͔͕͙͗ͦ͌͗ͣ͘͜͞ ̫͚͕͉͕͇͐͑͛͜͟ ̷͇͈͕͇͇͓͇ͦ͑͌͗͞ ̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏ ̺͙͇͔͕͉͇͖͑͗͘͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͌͐͘ ̸͖͌͝͏͇͔͖͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏ ̴͕͓͇͇͙͌͗͗͏͚͕͉͎͇͇͎͇͎͉͑͒͋͒ͦ͑͌͗͌͌͗͘͞͏͔͚͚͍͈͚ͥ͒͘͘ ̶͖͉͓͌͗͌͋͌͗͢͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌ ̴͇͉͇͔͊͗͌͏͚͕͉͕͕͇͇͌͋͊͑͛͜͟ ̵͞͏͙͇͖͑͗͘͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͌͐͘ ̴͇͙͕͇͉͇͕͔͕͖͇͔͗͐͑͗͐͌͒͘͞͏ ̺͙͇͔͕͉͇͑͘ ̹͇͈͒͏͇͖͗͝͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ̴͇͙͕͇͚͕͉͕͕͇͇͗͐͑͋͊͑͛͘͜͟ ̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌͢͏͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ ̺͕͋͜͏͕͞͏͙͇͑͘ ̾͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘ ̸͔͙ͦ͏͌͏͚͙͇͔͕͉͇͔͇͉͔͓͔͙͕͉͑͌ͤ͒͌͌͘͘͢͜ ̸͔͙ͦ͏͌͏͚͙͇͔͕͉͇͉͚͕͉͕͕͇͇͑͋͌͗͋͊͑͛͘͢͜͟͝ ̸͔͙ͦ͏͌͏͚͙͇͔͕͉͇͙͕͉͑ͧ͑͒͋͌͗͘͘͢͝ ͙͕͇͙͖̾͋͌͒ͣ͗͏͔͌͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏ ̹͇͈͒͏͇͔͌͝͏͖͇͉͔͕͙͗͌͐͘͘ ̮͇͓͔͇͇͓͖͕͌͒͑͞͏͉͔͖͕͉͙͋͒ͦ͌͗͌͐͋͌͑͘͜͏͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͜͟ ̸͙͔͔͖͇͕͔͌͑͒ͦ͐͒͛͢ ̸͉͌͗͏͔͇͚͍͈͇ͦ͒͘͘ ̴͕͓͌͗&͏͔͕͓͌͗'% ̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏͖͕͕͔͕͓ͤ͑͏͏͙͕͔ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏͏͕͇͔͗͌͜
͕͚͍͇͑͗ͥ͌͐͗͌͋͘͢͠ ͕͔͕͓̈́͑͏͙͕͔ͦͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏͉͕͉͓͇͈͕͙͚͕͉͕͕͇͇͗͌ͦ͗͋͊͑͛͢͜͟ ͕͔͕͓̈́͑͏͙͕͔ͦͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏͉͕͉͓͇͈͕͙͉͇͕͔͕͖͇͔͗͌ͦ͗͗͐͌͒͢͞͏ ̶͇͉͗͏͔͇͚͙͒ͣͦ͏͒͏͎͇͝͏͚͖͇͕͉ͦ͑͑͏ ̶͕͙͙͗͌͘͏͕͉͇͔͕̩͇͉͔͇͚͔͙͚͗͋͒ͦ͌͐͑͌͋͘͘͟͜͏͏ ̶͏͕͗͊͏͏͉͖͇͌͑͢͞ ̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏͖͕͉͖͇͔͌͑͢͏ͥ ̳͕ͦ͘ ͖͙͏͇͝ ͈͇͗͢ ̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏͖͕͍͇͔͗͌͏͉ͥ͊͗͏͒͌ ̮͇͖͇͔͌͑͑͏ ͇͔͚͎͛͗͑͘͝͏͎͇͖͇͔͌͌͑͑͏ ͙͕͙͘͢ ̪͕͙͕͉͖͕͚͙͌͗͋͑͢͢ ̸͖͌͝͏͇͔͈͇͒ͣ͌͒ͥ͋͢ ̱͕͔͉͌͗͘͏͕͉͇͔͗͏͌ ̧͑͗͏͇͓͒͏͉͖͕͚͙͇͖͋͗͋͑͜͏͙͇͔͏ͦ ̱͕͔͙͕͔͈͇͗͒ͣ͌͒ͥ͋͢ ̩͖͇͔͌͑͢͏͌ ̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͔͇͌͊͗͏͒͌ ̨͕͖͕͕͈͔͚͒͌͌͋͗ͥ͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͖͕͚ͥ͗͋͑͝͏͏ ͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌ͦ͘͜
͎͇͖͇͔͘͢͜ ͇͙ͦ͘͜͞ ͏ ͚͍͈͒͌͘ ͉͌͗͘͏͇͘ ͓͕͍͔͕ ͔͇͙͐͏ ͔͇ ͕͛͏͝͏͇͔͕͓͒ͣ
͇͙͐͌͘ www.siemens-home.com͏͔͇͇͙͐͌͘͏͔͙͔͙͓͇͇͎͌͗͌͊͏͔͇
www.siemens-eshop.com
Produktinfo
3
: ̩͇͍͔͖͇͉͌͗͢͏͇͙͔͒͌͜͏͑͏͈͎͕͖͇͔͕͙͌͘͘͏
̩͔͏͓͇͙͔͕͖͕͌͒ͣ͗͞͏͙͇͙͇͔͔͕͐͌͋͌
̵͚͕͉͕͙͉͕͔͕͖͕͓͕͍͙͉͇͓͔͇͚͗͑͋͌͘͞͏͙ͣͦ͘
͖͇͉͗͏͔͕͒ͣ͏͈͎͕͖͇͔͕͖͕͎͕͉͇͙͌͒ͣͣͦ͘͘
͖͗͏̸͈͕͕͓͕͇͔͙͚͕͉͕͙͉͕͖͕͗͗ͦ͐͌͗͑͋͘͜
͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏͇͔͕͋͒ͦ͋͒ͣ͌͐͌͊͟
͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ͏͒͏͖͇͋͒ͦ͌͗͌͋͞͏͔͕͉͕͓͚
͉͇͚͒͋͌͒ͣ͝
̷͇͖͇͚͙͑͐͌͘͏͕͓͕͙͗͘͏͙͖͌͗͏̴͈͕͗͌
͖͕͇͙͖͋͑͒ͥ͐͌͗͞͏͈͕͗ ͌͒͘͏͕͔͈͒͢
͖͕͉͍͔͉͕͉͓͙͇͔͖͕͙͗͌͋͌͗͌ͦ͗͗͘͏͕͉͗͑͏
̶͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͖͌͗͏͈͕͇͈͎͙͖͔͕͗͌͌͌͒ͣ͐͘͟
͉͏͒͑͏͕͍͔͖͕͋͒͌͗͏͎͉͕͋͏͙͙͕͕ͣ͒ͣ͑
͉͇͑͒͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͖͗͐͌͘͢͝͏͇͒͏͙͘
̶͕͉͍͔͗͌͋͌͏ͦ͏͎͎͇͔͖͇͉͌͗͏͔͕͕͒ͣ͊
͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͖ͦ͗͏͉͕͙͔͙͋ͦ͑ͦ͘͏ͥ
͇͇͔͙͊͗͏͔͕͈͎͇͙͙͉͐ͦ͌͒ͣ͘͢͜
͙͕͙͖̈́͗͏͈͕͖͔͇͎͔͇͔͙͕͕͗͗͌͋͌͒ͣ͑͋͒ͦ͞
͕͓͇͔͕͋͌͊͟͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏̯͖͕͎͚͙ͦ͒ͣ͐͌͘
͖͗͏͈͕͙͕͕͖͗͒ͣ͑͋͒ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͈ͦ͒ͥ͋͏
͔͇͖͏̸͙͕͉͑͒͌͋͏͙͎͇͖͌͗͏͈͕͕͓͉͕͉͓͗͗͌ͦ
͕͇͈͕͙̯͖͕͎͚͙͖͌͊͗͒ͣ͐͌͗͘͢͏͈͕͙͕͕͉͗͒ͣ͑
͎͇͙͕͓͖͕͓͔͑͗͌͌͢͠͏͏
͙͕͙͖̈́͗͏͈͕͔͖͔͇͎͔͇͔͗͌͗͌͋͌͋͒ͦ͞
͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏͉͔͔͌͘͟͏͓͙͇͓͕͓͐͌͗͏͒͏
͋͏͙͇͔͘͝͏͕͔͔͓͚͖͇͉͔͗͒͌͢͏͓͌
̫͙͌͏͕͋ ͙͒͌ ͒͏͇͕͇͔͊͗͘͝͏͔͔͓͌͢͞͏
͛͏͎͏͌͑͘͞͏͓͏ ͚͓͙͉͔͔͓͌͘͢͏ ͏ ͖͘͏͜͏͌͑͘͞͏͓͏
͉͕͎͓͕͍͔͕͙͓ͦ͘͏ ͇͙͇͍͑͌͒͏͇͝ ͔͌
͕͈͇͇͒͋ͥ͠͏͕͙͇͙͕͔͓͌͋͘͢͞͏͎͔͇͔͏͓ͦ͏͕
͖͗͏͈͕͗͌ ͓͕͚͙͊͏͖͕͎͕͉͇͙͖͒ͣͣ͗͘͏͈͕͙͕͕͗͒ͣ͑
͖͕͖͋͗͏͓͕͙͕͓͗͒͘͏͝ ͕͙͉͙͉͔͔͎͇͌͌͘͢͜͏͜
͈͎͕͖͇͔͕͙͌ͣ͘͘ ͏͒͏͖͕͖͕͕͈͔͕͕͒͌͋͗͊͘
͏͔͙͚͙͇͍͇͗͑͘͏͕͕͎͔͇͔͘͏͉͕͖͇͔͕͙ͦ͌͌͐͘͘͘͜
͉͎͇͔͔͖͚͇͙͇ͦͤ͑͒͘͘͘͢͜͝͏͖͌͐͗͏͈͕͇͗
̫͙͓͔͇͎͇͙͌ͦ͌͗͗͌͌ͦ͘͟͏͇͙͖͊͗ͣ͗͘͏͈͕͕͓͗
̵͞͏͙͇͑͘͏͕͈͚͍͒͘͏͉͇͔͏͖͌͗͏͈͕͇͔͗͌
͕͍͔͖͕͋͒͗͢͏͎͉͕͋͏͙͙͓ͣͦ͋͌ͣ͘͏ ͙͕ͤ
͕͖͚͙͋͘͏͓͕ ͙͕͕͒ͣ͑͌͒͘͏͕͔͏͙͇͗͌͘͟ ͙͒͌͏
͏͕͔͙͕͑͗͒͜͏͚͙͉͎͕͗ͥ͗͒͌͘͢
̴͕͖͚͇͙͙͓͇͌͋͑͐͌͋͌͌͐͒͋͌͘͟ ͙͒͌͑
͖͗͏͈͕͚͗͏͕͙͉͕͓͚͖͕͉͕͚͌͊͌͌͗͋͘
̩͇͌͊͋͘ ͒͌͋͘͏͙͌ ͎͇ ͖͇͉͗͏͔͕͙͒ͣͣͥ͘ ͚͙͇͔͕͉͑͘͏
͖͗͏͔͇͍͔͕͙͉͇͈͕͚͇͓͚͋͒͌͌͐͗ͥ͑͌͗͘͞ ̸͓
͕͖͏͇͔͘͏͖͌͗͏͔͇͍͔͕͙͉͚͕͉͕͙͉͋͒͌͌͐͗͑͋͌͘͘
͖͕͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏
̵͖͇͔͕͙͉͕͎͕͇͔ͣ͊͗͘͘͏ͦ
■ ̸͕͍͔͔͉͇͈͕͇͓͒͌͌͗͌͐͑͌͗͌͢͞
͕͉͕͖͇͓͔͒͌͊͑͒͌ͦͥ͘͠͏͖͓͙͓͕͚͙͌ͦ͗͌͋͌͊͘͢
̴͎͇͕͙͇͔͊͗͌ͣͦ͌͗͘͜͏͙͉͇͈͕͇͓͌͗͌͐͑͌͗͌͞
͕͉͕͖͇͓͔͒͌͊͑͒͌ͦͥ͘͠͏̴͖͓͙͌ͦ͗͌͋͌͌͘͢
͕͙͉͇͙͉͚͖͑͗͐͌͋͌͗͗͢͝͏͈͕͇͗ ͌͒͘͏͉͔͚͙͗͏
͖͗͏͈͕͇͕͈͇͎͕͉͇͓̩͗͗͒ͦ͋͑͒ͥ͘͢͢͞͏͙͌
͖͗͏͈͕͗ ͉͔͙ͣ͌͢ ͉͏͚͒͑ ͙͉͕͕͌͌͊͘ ͖͕͉͕͇͗͋ ͏͎
4
͕͎͙͗͌͑͏͏͒͏͕͙͑͒ͥ͞͏͙͖͕͇͔͌͗͌͋͗͜͏͙͉͌͒ͣ
͈͕͖͕͇͔͒͑͌͗͌͋͗͜͏͙͌͒͌͐
■ ̯͎͎͇͙͚͗͘͏͉͕͎͚͇͋͜ ͖͕͔͗͏͇͉͑ͥ͌͐͠
͖͗͏͈͕͖͗͗͏͕͙͉͇͔͑͗͢͏͏͉͋͌͗͢͝ ͈͚͓͇͇͊
͉͖͋͒ͦ͌͑͢͞͏͓͕͍͙͖͕͔͙͌͋ͦͣͦ͘ ͕͔͚͙͑ͣͦ͘͘
͔͇͉͇͙͔͕͕͓͔͙͇͊͗͌͌͒ͣ͊ͤ͒͌͌͏͉͖͔͚͙ͣ͘͢͜
̶͗͏͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͓͇͎͕͉͌͒ͣ͗͊͗͌͌
͕͈͎͇͙͔͕͎͇͖͙͈͚͓͇͚ͦ͌͒ͣ͑͗͌͒ͦ͐͌͊͋͒ͦ
͉͖͌͑͢͞͏͉͖͗͏̴͔͇͍͔͕͙͇͖͋͒͌ͦ͗͘͜͏͓͌͗
͖͕͙͇͉͙ͣ͌͘ ͔͇ ͔͌ͧ ͇͙͑͗ͥ͒ͥ͘ ͏͒͏ ͕͓͚͛͗ ͋͒ͦ
͉͖͇͔͌͑͢͏̯͖͕͎͚͙͈͚͓͇͚ͦ͒ͣ͐͌͊͋͒ͦ͘
͉͖͌͑͢͞͏͔͚͍͔͕͕͇͎͓͇͊͗͌͗ ͕͔͇͔͕͍͔͇͌͋͒
͉͙͚͖͇͙͎͇͇͖ͣ͑͗ͦ͗͘͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͌͐͘
■ ̪͕͇͙͗ͦ͌͌͗͘͞͏͙͔͕͓͇͕͌͒ͣ͌͒͘͏͒͏͍͏͗
̴͕͉͕͖͇͓͔͙͕͙͇͉͙͈͎͒͌͊͑͒͌ͦͥͦ͌͒ͦ͐͌͌͘͘͘
͖͗͏͓͕͙͇͕͓͇͕͗͊͗ͦ͌͌͒͘͘͞͏͒͏͍͏͗
̴͏͕͇͔͙͚͑͊͋͌͠͏͙͕͕͔͉͕͕͌͊ͣ͋͐
̩͑͒ͥ͢͞͏̶͙͕͔͕͚͇͓͓͕͍͔͕͌͑͛͗͑͒ͦ
͕͙͕͕͍͔͕͖͕͇͗͊͘͘͏͙͕ͣ͑͗͑͐͢͟
͖͇͓͇͒ͦ͊ͦ͘͠͏͓͖͕͉͇͕͓͑͗͒͢͏͒͏
͖͕͕͈͔͓͋͢͏͖͓͙͇͓͗͌͋͌͏
■ ̱͕͔͕͛͗͑͏͕͔͌ͣ͘͞͏͔͕͔͇͉͇͙͒ͣ͊͗͌ͥͦ͘
̴͏͕͇͔͇͑͊͋͌͑͒͋͏͙͕͌͒͌͊͑
͉͕͖͇͓͔͒͌ͦͥ͘͠͏͖͓͙͔͇͌ͦ͗͌͋͌͘͢
̴͉͇͕͔͚͖͇͔͇͉͇͙͗ͥ͌͒ͣ͌͑͒͋͐͌͘͢͞
͖͓͙͔͇͉͇͕͔͚͖͇͔͗͌͋͌͗ͥ͌͒ͣ͢͞
■ ̶͗͏͈͕͗͘͏͔͕͔͇͉͇͙͒ͣ͊͗͌͌ͦ͘͏͓͕͍͙͙͇͙͌ͣ͘
͖͗͏͞͏͔͕͉͕͎͕͇͔͐͊͗͏ͦ
͕͉͕͖͇͓͔͒͌͊͑͒͌ͦͥ͘͠͏͓͇͙ͦ͌͗͘͜͏̴͇͕͉͒͌
͇͔͗͜͏͙͌͏͔͖͕͎͚͙͉͈͌͒ͣ͐͌ͣ͒͘͏͎͏͖͗͏͈͕͇͗
͏͒͏͖͕͔͋͏͓͕͉͕͖͇͓͔͒͌͊͑͒͌ͦͥ͘͠͏͓͏ͦ͘
͖͓͙͇͓͗͌͋͌͏ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͇͕͎͕͔͓ͤ͗͒ͣ͢͏
͇͖͗͒͘͢͏͙͓͌͒ͦ͏ ͞͏͙ͦ͘͠͏͓͏͙͉͇͓͗͌͋͘͘͏ ̴͇͔͌͗͜͏͙͉͌͏͒͏͔͇͚͕͉͕͓͇͚͋͑͛͜͟
͕͉͕͖͇͓͔͒͌͊͑͒͌ͦͥ͘͠͏͖͓͙͌ͦ͗͌͋͌͘͢
■ ̶͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏͕͕͔͕͕͉͉͑͒ͣ͊͋͢͝͏͍͔͕͕͊
ͦ͠͏͇͓͕͚͙͑͊͘͏͔͕͔͇͙̩͒ͣ͊͗͌ͣͦ͘
͉͉͋͢͏͍͔͕͓ͦ͠͏͓͕͍͔͕͇͔͑͌͗͜͏͙͙͕͕ͣ͒ͣ͑
͖͌͘͝͏͇͔͖͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͋͒ͦ
͚͕͉͕͕͇͇̮͇͖͇͙͇͔͋͊͑͛͗͌͌ͦ͗͘͜͟͜͠͏͙͉ͣ
͉͉͋͢͏͍͔͕͓ͦ͠͏͑͌
͕͉͕͖͇͓͔͒͌͊͑͒͌ͦͥ͘͠͏͖͓͙͌ͦ͗͌͋͌͘͢͏
͕͊͗ͥ͞͏͉͙͉͇͌͌͌͘͠
̵͖͇͔͕͙͕͍͕͇ͣ͊͘͘
■ ̶͗͏͈͕͙͇͔͕͉͗͘͏͙͕͔͕ͦ͌ͣ͊͗ͦ͘͞͞͏̴͓͌
͖͗͏͇͇͙͕͑͐͌ͣ͑͊͗ͦ͘͘͞͏͓͉͔͚͙͔͔͗͌͏͓
͖͕͉͔͕͙͓͖͌͗ͦ͗͘͜͏͈͕͇͗͏͒͏
͔͇͉͇͙͔͓͓͔͙͇͓̩͇͊͗͌͌͒ͣͤ͒͌͌͌͊͋͘͢
͇͉͇͙͖͋͐͌͗͏̴͈͕͚͕͙͙͖͕͎͉͕͙͗ͣ͌͒ͦ͐͌͘͢
͙͓͖͕͕͋͌ͦ͋͋͜͏͙͈ͣ͒͏͎͕͕͓͚͑͑͊͗ͦ͌͞
͖͗͏͈͕͚͗
Опасность возгорания!
Опасность возгорания!
Опасность возгорания!
Опасность возгорания!!
Опасность возгорания!
Опасность ожога!
■
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͒͏͖͕͚͇͕͔͋͌ͣ͘͞
͕͊͗ͦ͞͏͙͕͈͌̾͢͏͎͉͕͚͖͕͚͚͒͌ͣ͊͗ͦͥ͋͘͞͞
͏͒͏͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͎͇͈͕͇͓͗͌͐͑͌͗͢͞
͉͇͌͊͋͘͏͖͕͎͚͙͖͒ͣ͐͌͗͘͏͉͇͙͑͜͏
■ ̶͇͖͗͘͢͏͙͇͉͕͇͈͕͇͓͗͊͗ͦ͌͐͗͌͐͑͌͗͌͞͞
͓͕͚͙͉͖͔͚͙̮͇͖͇͙͕͙͕͉͊ͣ͗͌͌ͦ͊͘͘͢͜͠͏͙ͣ
͈͇͒ͥ͋ ͉͕͙͕͑͗͢͜͏͖͕͎͚͙͔͇͖͒ͣͥͦ͘͘͏͙͑͏͘
͉͕͑͘͢͏͓͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͖͌͘͏͙͇͗
̫͕͈͇͉͙͉͈͇͙͕͕͔͈͕͕͒ͦ͐͌͒ͥ͋͒ͣ͑͌͒ͣ͌͟
͕͑͒͏͙͉͕͔͇͖͌͘͞͏͙͕͉͉͕͑͑͘͘͢͏͓
͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͌ ͖͘͏͙͇͗ ̵͙͕͕͍͔͕͗͘ ͕͙͕͙͑͗͐͌
͉͚͖͋͌͗͗͝͏͈͕͇͗
■ ̱͕͔͕͛͗͑͏͏͕͔͌͋͘͘͏͇͙͌͘͞͏͉͇͕͔͕͗͐͞
͖͇͔͌͒͏ ͉͕͕͈͔͔͕͙͌͘͘͏͇͓͇͗͑ ͘͏͔͕͒ͣ
̴͔͇͉͇͙͖͊͗͌ͥͦ͌͗͘͏͇͇͙͑͐͌ͣ͑͘͘
̴͇͇͔͔͓͖͕͉͔͕͙͓͗͑͒͌͌͗ͦ͌͘͘͢͜
͖͕͖͚͇͙͙͈͋͑͐͌͋͌͌͐͒͘͏͎͕͑
■ ̩͖͕͖͚͇͙͇͗͌͌ͤ͑͒͘͘͘͝͝͏͏͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏
͖͗͏̴͈͕͇͔͇͉͇͙͇͇͙͗͊͗͌ͥͦ͌͑͐͌ͣ͘͘͘
͕͊͗ͦ͞͏̸͖͕͉͔͕͙͌͗͌͐͒͌͋͘͜͜͏͙͌ ͙͕͈͢͞
͙͋͌͏͔͖͕͕͌͋͋͜͏͒͏͈͒͏͎͕͖͑͑͒͏͙͌
■ ̱͕͔͕͇͔͇͉͇͙͛͗͑͊͗͌͌ͦ͘ ͕͔͇͕͋͑͏͔͋͏͇͙͕͑͗
̵͔͇͈͕͙͇͙͙͌͗͌͑͒ͥ͞͏͙͖͕͇͔͌͗͌͋͗͜͏͙͉͌͒ͣ
͈͕͖͕͇͔͒͑͌͗͌͋͗͜͏͙̩͎͕͉͌͒͌͐͢͏͙͌
͖͌͘͝͏͇͒͏͙͇͉͌͗͘͘͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢
■ ̩͕͉͓͇͈͕͙͖͗͌ͦ͗͗͢͏͈͕͗͘͏͔͕͒ͣ
̶͔͇͉͇͙͕͊͗͌͌ͦ͌͗͌͋͘͞͏͙͕͇͙͑͐͋͐͌͘
͖͗͏͈͕͚͕͙͙͗ͣ͘͢
̵͖͇͔͕͙͕͖͇ͣ͗͘͘͟͏͉͇͔͏ͦ
■ ̩͖͕͖͚͇͙͇͗͌͌ͤ͑͒͘͘͘͝͝͏͏͕͙͙͑͗͌͋͒ͦ͢͢
͕͙͚͖͇͙͇͋͋͌͒͘͏͖͗͏͈͕͇͗͘͏͔͕͒ͣ
̴͔͇͉͇͙͖͊͗͌ͥͦ͌͗͘͏͇͇͙͑͐͌ͣ͑͘͘
̴͇͇͔͔͓͙͇͓͖͕͖͚͇͙͗͑͒͌͋͌͒ͦ͌͋͑͐͌͘͘͢
͙͈͋͌͌͐͒͏͎͕͖͑͑͗͏͈͕͚͗
■ ̯͎͕͙͙͕͉͖͑͗͐͋͌͗͗͢͢͝͏͈͕͇͓͕͍͙͗͌
͉͉͇͙͕͗ͣͦ͊͗ͦ͘͢͞͏̵͖͇͙͕͕͍͔͕͐͗͗͘
͕͙͕͙͉͚͖͑͗͐͌͋͌͗͗͝͏̴͈͕͇͖͕͎͉͕͙͗͌͒ͦ͐͌
͙͓͖͕͕͋͌ͦ͋͋͜͏͙͈ͣ͒͏͎͕͕͓͚͑͑͊͗ͦ͌͞
͖͗͏͈͕͚͗
■ ̶͗͏͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏͉͕͉͇͈͕͋͗͌͐͢͞
͇͓͓͕͍͙͕͈͇͎͕͉͇͙͕͑͌͗͌͌͗ͣͦ͊͗ͦ͘͞͏͐
͉͕͔͕͖͇̮͇͖͇͙͔͇͋ͦ͐͗͗͌͌ͦ͒͘͠͏͉͇͙͉͕͚ͣ͋
͉͕͚͇͈͕͚͇͓͚͊͗ͦͥ͗ͥ͑͌͗͞͞
̵͖͇͔͕͙͙͇͉͓ͣ͗͘͘͏͕͉͇͔͗͏ͦ
■ ̶͕͇͇͖͇͔͔͕͙͕͉͖͗͌͌͑͒͋͌͗͗͘͢͝͝͏͈͕͇͗
̴͓͕͍͙͙͔͚͙͌͗͌ͣ͌͘͏͖͕͎͚͙͈͒ͣ͐͌͑͗͌͑͘͘͏
͙͇͋͒ͦ͌͑͒͘ ͇͙͇͍͑͌͌͋͑͏͌͏͇͈͇͎͗͏͉͔͌͢
͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
■ ̯͎͎͇͍͏͕͙͋͑͘͏͓͍͚͔͕͓͇͙͌͋͋͑͗ͥ͒͘͏͏
͕͔͕͕͇͙͓͕͍͙͔͕͍͑͛͗͑͐͑ͥ͒ͦ͌͌͘͏͇͔͔͕͋
͖͕͖͋͗͊͢͏̶͉͇͙͉͉͕͙͕͓͚͔͕͖͕͚ͣ͌͗ͤ͋͋͘͜͢
͏͕͔͕͑͛͗͑͏͉͇͕͍͔͈͙͚͌͊͋͋͒ͣ͘͘͢͢͜͏͓͏
■ ̬͒͘͏͖͗͏͈͕͔͎͇͖͔͔͇͕͕͗͌͑͗͌͒ͧ͑͒͌͝ ͕͔
̶͓͕͍͙͕͕͎͔͚͙͔͕͌͑͒ͣͣ͌͊͗͘͘͘͏͈͕͗
͕͍͔͈͙͔͇͍͔͕͎͇͖͔͔͇͋͒͌ͣ͋ͧ͑͗͌͒ͧ͢
͕͕͑͒͌͝
Опасность опрокидывания!
Опасность ожога!
Опасность ожога!
Опасность ожога!
Опасность ожога!
Опасность ожога!
Опасность ошпаривания!
Опасность ошпаривания!
Опасность травмирования!
Предупреждение: ͙͕͈͖̾͗͢͏͈͕͔͗͌
͕͖͕͗͑͏͔͚͒ͦ͘ ͔͚͍͔͕͚͙͇͔͕͉͘͏͙ͣ
͖͌͘͝͏͇͔͚͎͇͒ͣͥ͠͏̸͙͚͓͏͔͙͚͗͑͘͝͏͏͖͕
͓͕͔͙͇͍͚
̵͖͇͔͕͙͚͇͇͙͕͕͓ͣ͋͗͑͘͘
■ ̶͗͏͔͉͇͌͑͒͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͕͓͓͕͔͙͗͗͌͌
͖͗͏͈͕͓͕͍͙͙͇͙͗͌ͣ͘͏͙͕͔͘͞͏͕͓͑
͕͖͇͔͕͙͘͘͏̶͕͙͕͓͚͓͕͔͙͕͍͔ͤ͗͌͋͒͌
͖͕͗͏͎͉͕͋͏͙͙͕͕͖ͣͦ͒ͣ͑͌͘͘͝͏͇͒͏͙͕͓͘
͉͌͗͘͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢ ͖͕͗͌͋͟͟͏͓
͖͌͘͝͏͇͔͕͕͈͚͔͒ͣ͌͌͞͏̬͌͒͘͏͖͗͏͈͕͗
͔͌͏͖͇͉͔͗͌͘ ͉͔͙͉ͣ͌͢͏͚͒͑͏͎͕͎͙͗͌͑͏͏͒͏
͕͙͑͒ͥ͞͏͙͖͕͇͔͌͗͌͋͗͜͏͙͉͈͕͌͒ͣ͒͑͌
͖͕͇͔͗͌͋͗͜͏͙̩͎͕͉͌͒͌͐͢͏͙͖͌͌͘͝͏͇͒͏͙͇͘
͉͌͗͘͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢
■ ̶͗͏͘͏͔͕͓͔͇͉͖͒ͣ͊͗͌͌͗͏͈͕͇͗͏͎͕͒ͦ͝͏ͦ
͇͈͓͕͍͙͇͖͇͉͑͌͒ͦ͌͗͒͘͏̸͙ͣͦ͒͌͋͘͏͙͎͇͌
͙͓͌ ͙͕͈͇͈͔͕͖͑͌͒ͣ͌͗͘͢͞͏͇͇͑͒ͦ͘͘͘
͕͊͗ͦ͞͏͓͏͇͙͓ͦ͘͞͏͙͕͖ͤ͒͌͑͗͗͏͈͕͕͉͗
■ ̶͕͔͗͏͇͇͉͇͇͓͕͍͙͖͑ͥͦ͒͊͌͗͠͏͉͙͌͘͏͑
͚͇͚͙͋͗ͤ͒͌͑͗͏͌͑͘͞͏̴͓͙͕͕͓͑͌
͏͖͕͎͚͙͕͒ͣ͐͌͘͞͏͙͘͏͙͉͕͕͕͌͒ͣ͑͊͘͢
͇͉͔͋͒͌͏ͦ͏͒͏͖͇͕͙͚͔͕͗͗͐͌͘͢͞͏͙͘͏͙͌͒͏
■ ̶͗͏͎͇͓͔͇͓͖͕͌͌͒͑͞͏͉͇͈͕͇͓͗͌͐͑͌͗͌͞
͚͞͏͙͉͇͙͙͕͐͌͢ ͙͕͕͔͙͇͙͉͖͇͙͕͔͑͑͗͌͢͞
͔͇͕͙͖͕͔͇͖͍͔͋ͦͦ͋͗ͦ͌͘͜͏̶͓͌͌͗͌͋
͓͔͕͇͓͖͕͌͐͒͑͘͞͏͉͔͙͉ͣ͌͢͏͚͙͉͕͕͒͑͌͌͊͘
͇͈͑͌͒ͦ͏͎͕͎͙͗͌͑͏͏͒͏͕͙͑͒ͥ͞͏͙͌
͖͕͇͔͗͌͋͗͜͏͙͉͈͕͖͕͇͔͌͒ͣ͒͑͌͗͌͋͗͜͏͙͌͒͌͐
■ ̴͌͏͖͇͉͔͖͗͐͗͘͢͏͈͕͓͕͍͙͈͙͗͌ͣ͢
͖͗͏͞͏͔͕͖͕͇͍͔͐͗͌͏̴͙͕͕͓ͦ͑͏͕͇͔͑͊͋͌
͉͇͙͑͒ͥ͐͌͞ ͔͌͏͖͇͉͔͗͐͘͢ ͖͗͏͈͕͗ ̩͔͙ͣ͌͢ ͏͎
͕͎͙͗͌͑͏͉͏͚͙͉͕͕͖͕͉͕͇͒͑͌͌͊͗͋͘͏͒͏
͉͑͒ͥ͢͞͏͙͖͕͇͔͌͗͌͋͗͜͏͙͉͈͕͌͒ͣ͒͑͌
͖͕͇͔͗͌͋͗͜͏͙̩͎͕͉͌͒͌͐͢͏͙͖͌͌͘͝͏͇͒͏͙͇͘
͉͌͗͘͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢
■ ̹͗͌͠͏͔͢͏͒͏͕͔͇͙͕͇͓͑͒͌͑͒͑͌͗͘͘͢͏͑͌
͓͕͚͙͖͊͗͏͉͙͌͘͏͚͇͚͙͑͋͗ͤ͒͌͑͗͏͌͑͘͞͏͓
͙͕͕͓͑ ̵͙͑͒ͥ͞͏͙͌ ͖͕͇͔͗͌͋͗͜͏͙͌͒ͣ ͉ ͈͕͒͑͌
͖͕͇͔͗͌͋͗͜͏͙̩͎͕͉͌͒͌͐͢͏͙͖͌͌͘͝͏͇͒͏͙͇͘
͉͌͗͘͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢
Опасность удара током!
Опасность удара током!
Опасность удара током!
Опасность удара током!
Опасность удара током!
Опасность травмирования!
5
̶͗͏͞͏͔͖͕͉͍͔͗͌͋͌͢͏͐
Варочная панель
̵͈͎͕͗
̩͔͏͓͇͔͏͌
■ ͕͕͉͇͙͕͔͕͇͙̿͌͗͌͋͑͗ͥ͒͘͜͏͏͒͏͕͉͕͕͓͕͍͙͙͇͙͑͗͋͌ͣ͘͘͢
͖͗͏͞͏͔͕͖͕͉͔͐ͦ͒͌͏͇͇͖ͦ͗͝͏͔͔͇͙͕͇͓͌͑͒͑͌͗͘͏͑͌
̩͚͙͇͈͒͌͋ͥ͌͐͒͘͠͏͖͌͗͝͏͉͔͇͓͇͙͖͌͋͌͌͌͗͘͘͢͢͢͞͏͞͏͔͢
͖͕͉͍͔͗͌͋͌͏͐
■
̴͔͇͉͇͙͖͚͙͚͖͕͚͚͙͕͓͕͍͙͙͇͙͖͌͊͗͌͐͌ͥ͋̈́͌ͣ͗͘͘͘͏͞͏͔͕͐
͖͕͉͍͔͗͌͋͌͏͐
■
̴͏͕͇͔͙͇͉͙͕͑͊͋͌ͣ͌͊͗ͦ͘͞͏͇͙͌͑͗ͥ͒͘͏͏͕͉͕͕͔͇͖͇͔͑͗͋͌͒ͣ͘͢
͚͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ ͎͕͔͚͏͔͋͏͇͙͕͕͉͑͗͏͇͓͚͙͕͓͕͍͙͙͇͙͗̈́͌ͣ͘
͖͗͏͞͏͔͕͖͕͉͍͔͐͗͌͋͌͏͐
■
̶͇͔͋͌͏͙͉͌ͧ͗͋͢͜͏͒͏͕͙͖͓͙͕͉͔͇͉͇͕͔͚͖͇͔͗͗͌͋͌͗ͥ͌͒ͣ͘͢͜͞
͓͕͍͙͉͎͉͇͙͖͕͉͍͔͌ͣ͌ͧ͗͌͋͌͢͏͌
■
̶͗͏͕͖͗͘͏͕͔͕͉͔͑͌͘͏͏͕͊͗ͦ͘͞͏͓͏͕͔͕͇͓͑͛͗͑͏͇͓͒ͥ͏͔͏͉͇͌ͦ
͕͇͛͒ͣ͊ ͏ ͖͇͙͓͇͕͉͇͒ͦ͘͘͘ ͖͕͚͇͋͘ ͓͕͚͙͊ ͇͖͇͉͗͒͘͏͙ͣͦ͘ ̮͇͠͏͙͔͇ͦ
͖͔͇͔͖͔͇͎͔͇͔͇͉͇͉͇͕͔͕͖͇͔͒ͧ͑͌͗͌͋͌͋͒ͦ͌͐͗͐͌͒͟͞͞͏
̶͕͉͍͔͗͌͋͌͏ͦ
̶͗͏͞͏͔͢
̸͖͕͕͈͚͙͇͔͔͗͌͘͘͏ͦ
̶͙͔͇ͦ
̵͙͇͙͑͘͏͖͏͠͏
̺͇͙͕͙͇͙͋͒ͦ͐͌͑͘͏͖͏͠͏͖͌͘͝͏͇͔͓͈͕͓͙͔͔͖͕͉͔͕͒ͣ͑͗͌͑͋͒ͦ͌͑͒ͦ͌͗͘͘͢͢͜͜
͙͌͐͘
̴͖͕͕͌͋͋ͦ͜͠͏͌͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
̯͖͕͎͚͙͙͕͕͒ͣ͐͌͒ͣ͑͘͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘ ͖͔͇͎͔͇͔͔͕͗͌͋͌͌͋͒ͦ͢͞͞͏͙͑͘͏
͙͕͇͓͌͑͒͑͌͗͘͏͑͏
̸͕͒ͣ ͇͇͗͘͜͏͖͕͌͑͘
̴͌͏͖͕͎͚͙͉͇͕͔͚͖͇͔͉͇͙͉͖͕͒ͣ͐͌͗ͥ͌͒ͣ͑͌͌͒͑͘͘͞͞͏͏͒͏͇͈͕͕͙͕͇͗͌͊͒͘͞
͇͇͖̽͗͏͔͢
͕͕͉͇͙͕͔͕͇͙̿͌͗͌͋͑͗ͥ͒͘͜͏͏͒͏͕͉͕͑͘ ̶͕͉͙͗͌͗ͣ͌͏͖͕͎͚͓͚͖͕͚͚͒ͣ͌ͥ͋͘͘
͕͗͋͢ ͓͕͍͙͌ ͙͇͙ͣ͘ ͖͗͏͞͏͔͕͐ ͖͕͉͔ͦ͒͌͏ͦ
͇͇͖͗͝͏͔͔͇͙͕͇͓͌͑͒͑͌͗͘͏͑͌
̯͎͓͔͔͌͌͏͉͙͇ͦ͌͝ ̴͖͕͕͌͋͋ͦ͜͠͏͌͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
̸͙͔͒͌͋͗͌͢͏͖͕͚ͦ͋͘͢ ͔͇͖͗͏͓͌͗
͇͓͒ͥ͏͔͏͉͕͌͐
̴͕͉͔͕͙͌͗͘͏
̯͖͕͎͚͙͙͕͕͒ͣ͐͌͒ͣ͑͘͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘ ͖͔͇͎͔͇͔͔͕͗͌͋͌͌͋͒ͦ͢͞͞͏͙͑͘͏
͙͕͇͓͌͑͒͑͌͗͘͏͑͏
̶͉͌͗͌͋͏͇͙͇͙͊͐͌͑͗ͥ͒͘͏͏͕͉͕͕͑͗͋͑͘͏ ͖͗͏͖͕͔͋͏͓͇ͦ͏͔͇͋͜
͙͕͇͓͌͑͒͑͌͗͘͏͕͖͕͉͔͕͙͌͑͐͌͗ͣͥ͘͘͜͞
̸͇͇͗͜͏͖͕͚͙͉͕͗͋͑͑͘͘͢͢͏͓͕͍͇͋͌͗͘ ̺͇͙͕͙͇͙͋͒ͦ͐͌͑͘͏͖͏͠͏͖͌͘͝͏͇͔͓͈͕͓͙͔͔͖͕͉͔͕͒ͣ͑͗͌͑͋͒ͦ͌͑͒ͦ͌͗͘͘͢͢͜͜
͔͏͓͇͇͇͌͗͘͜
͙͌͐͘
͖͗͏͇͖͒͌͊ͥ͌͐͑͗͠͏͈͕͚͓͈͗͌͌͒͏̸͒͌͋͏͙͎͇͌͞͏͙͕͙͕͐͘
͚͖͕͙͔͒͏͙͉͌͒ͦ͋͌͗͢͝
̶͕͉͍͔͗͌͋͌͏͚͕͉͕͕͇͇ͦ͋͊͑͛͜͟
̩͔͏͓͇͔͏͌
■ ̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏ ͕͇͛͒ͣ͊ ͖͇͓͔͙͔͇͈͚͓͇͇͌͗͊͌ͦ͊͏͒͏͖͕͚͇͔͇͋͘
͔͇͈͕͇͓͔͙͇͉͙͖͋͌͗͌͐͑͌͗͌ͣ͌͗͘͢͞͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͔͇͔͕͋
͇͈͕͗͌͐͞ ͇͓͑͌͗͢ ̴͌ ͔͇͉͇͙͑͗͐͌͢ ͔͕͋ ͇͈͕͗͌͐͞ ͇͓͑͌͗͢ ͕͕͛͒ͣ͊͐
͈͕͕͉͒ͥ͊͏͇͋͏͒͏̴͖͇͓͔͙͔͕͈͚͓͇͕͙͇͉͙͖͕͚͚͔͇͌͗͊͌͐͊͐͌ͣ͌͋͘͘
͔͕͇͈͕͇͓͋͗͌͐͑͌͗͢͞ ͌͒͘͏͚͙͇͔͕͉͔͇͙͓͖͇͙͚͇͉͒͌͌͌͗͗͌͘͢͟
z$͙͕͖̈́͗͏͉͙͌͋ͧ͑͏͎͒͏͔͇͚͓͚͌͐͑͑͒ͦ͟͝͏͏͙͖͇̩͓͌͒͗͌ͦ
͉͖͇͔͌͑͢͏ͦ͏͒͏͍͇͔͗͌͏͈͚͙͔͇͚͔͕ͦ͋͌͗͌͟ ͙͕͖͗͞͏͉͙͌͋ͧ͑
͖͕͉͍͔͗͌͋͌͏͓͇ͥͤ͒͏
■
̩͕͇͋ ͉ ͕͊͗ͦ͌͐͞ ͇͓͑͌͗͌ ͎͇͖͇͙͗͌͌ͦ͘͠ ͔͇͒͏͉͇͙ͣ ͉͕͚͋ ͉ ͕͚͊͗ͦͥ͞
͇͈͕͚͇͓͚͙͕͓͕͍͙͖͗ͥ͑͌͗̈́͌͗͞͏͉͙͌͘͏͕͈͇͎͕͉͇͔͑͗͏͖͇͇̩ͥ͗
͎͚͙͇͙͗͌͒ͣ͌͏͎͓͔͔͌͌͏͙͓͖͇͙͚͉͕͎͓͕͍͔͕͖͕͉͍͔ͦ͌͌͗͗͗͌͋͌͢͏͌
͓͇ͤ͒͏
■
̩͇͍͔͒͌͢ ͖͕͚͙͗͋͑͢ ͔͌ ͍͋͌͗͏͙͌ ͉͇͍͔͒͌͢ ͖͕͚͙͗͋͑͢ ͉ ͎͇͙͕͑͗͐͢
͇͈͕͇͓͉͙͔͗͌͐͑͌͗͌͌͌͞͞͏͌͋͒͏͙͔͕͕͉͓͔͌͒ͣ͊͗͌͌͏͙͕͓͕͍͙̈́͌
͖͗͏͉͙͌͘͏͖͕͉͍͔͑͗͌͋͌͏͓͇ͥͤ͒͏
■
̸͕͕͙͚͙͕͉͖͑͛͗͑͗͏͉͖͇͔͌͑͢͏͏͕͔͚͙͕͉͖͛͗͑͘͢͜͢͜͞͏͕͕͉͔͗͊͌
͎͇͖͕͔͙͒ͦ͐͌ ͖͕͙͗͏͉͔͌ͣ ͌͒͝͏͕͓͑ ̸͕͑ ͕͙ ͚͙͕͉͛͗͑ ͈͚͙͋͌ ͙͇͙͌͑ͣ͘ ͘
͖͕͙͗͏͉͔ͦ͏͕͙͇͉͙͖͙͔͇͒ͦͣͦ͘ ͕͙͕͈͚͙͖͇͙͑͗͌͋͌͗͑͢͏͌͑͘͞͏
͔͉͕͎͓͕͍͔͕͚͇͌͋͒͏͙̯͖͕͎͚͙͖͕͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͒ͣ͐͌͘͘͏͈͕͒͌͌
͚͈͕͊͒͑͏͚͔͐͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͌ͣ
■
̵͇͍͔͒͋͌͜͏͖͌͗͏͈͕͇͕͙͙͕͉͔͕͙͇͉͙͗͑͗͐͋͌͗͌͐͌͒ͦ͐͌͘͘͢͝
͖͗͏͈͕͕͙͉͇͙͕͙͙͕͉̫͇͍͗ͣ͑͗͐͋͌͗͌͐͌͌͒͘͘͘͢͢͝͏͉͇͋͌͗͝
͖͗͏͈͕͇͈͚͙͖͕͙͕͖͗͋͌͗͗͘͏͕͙͙͇͑͗͢ ͕͉͓͔͓͙͕͓͕͍͙͗͌͌͌ͤ͌͘
͖͗͏͉͙͌͘͏͖͕͉͍͔͑͗͌͋͌͏͇͇͕͉͕͔͓͈ͥ͛͋͌͋͌͐͌͌͒͘͘͘͏
■
̸͏͔͕͎͇͎͔͔͚͖͕͙͔͒ͣ͊͗ͦͧ͒͏͙͉͖͌͒ͣ͋͌͗͗͢͝͏͘͏͔͕͓͒ͣ
͎͇͎͔͔͊͗ͦ͌͏͏ ͚͖͕͙͔͒͏͙͌͒ͦ ͉͇͋͌͗͝ ͖͗͏͈͕͇͗ ͖͙͇͙͌͗͌ͧ͘ ͔͕͓͇͔͕͗͒ͣ
͎͇͉͇͙͑͗ͣͦ͘͢ ͙͕̈́ ͓͕͍͙͌ ͖͗͏͉͙͌͘͏ ͑ ͖͕͉͍͔͗͌͋͌͏ͥ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏
6
■
̯͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͌ ͉͋͌͗͢͝ ͖͗͏͈͕͇͗ ͉ ͇͙͉͑͌͌͘͞ ͘͏͔͋͌ͣͦ ͏͒͏ ͖͕͒͑͏
͔͌ ͇͋͘͏͙͌ͣ͘ ͏ ͔͏͕͌͊͞ ͔͌ ͙͇͉͙ͣ͌͘ ͔͇ ͉͚͋͌͗͝ ͖͗͏͈͕͇͗ ̴͌ ͙͇͉͙ͣ͌͘
͖͕͚͚͋͘͏͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͔͇͉͚͋͌͗͝
■
̺͙͇͔͕͉͇͖͑͗͘͏͔͇͍͔͕͙͉͎͇͉͋͒͌͌͐͘͏͘͏͓͕͙͘͏͕͙͙͏͖͇͖͗͏͈͕͇͗
͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏ ͓͕͚͙͊ ͖͕͇͇͖͇͙͗ͣ͝ ͙͕͌͑͒͘ ͉͋͌͗͢͝ ͖͗͏͈͕͇͗ ͖͗͏
͎͇͉͇͔͌ͧ͑͗͢͏͏̩͇͚͙͇͔͇͉͌͊͋͒͘͘͏͉͇͙͖͐͌͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͉
͇͈͕͚͇͓͚͕͚͖͕͇͗ͥ͑͌͗͋͗͞
■
̶͓͔͌͗͌͌͌͠͏͖͌͗͏͈͕͇͔͖͉͗͌͌͗͌͋͏͇͙͖͊͐͌͗͏͈͕͎͇͚͚͗͗͑͞
̷͉͚͇͉͔͇͋͌͗͑͋͌͗͌͗͘͘͢͢͝͞͝͞͏͙͇͔͇͔͇͉͖͌͗͘͏͈͕͇͗͏͓͕͍͙͌
͕͓͇͙͒ͣͦ͘͘
̶͕͉͍͔͗͌͋͌͏͉͉ͦ͋͢͏͍͔͕͕͕͕͔͕͕͊͑͒ͣ͊ͦ͝͠͏͇͑
̩͔͏͓͇͔͏͌
̴͌ ͇͑͒͋͏͙͌ ͕͊͗ͦ͞͏͌ ͖͓͙͗͌͋͌͢ ͉ ͉͉͋͢͏͍͔͕͐ ͕͕͔͑͒ͣ͐͢͝ ͦ͠͏͑ ͙͕̈́
͓͕͍͙͕͖͕͉͌͌͊͗͌͋͏͙ͣ
̺͙͇͔͕͉͇͑͘͏͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͌
Подключение к электросети
̺͙͇͔͕͉͇͖͑͒͘͏͙͉͕͊͗͢͏͎͕͔͙͇͔͕͓͖͕͕͍͔͒ͣ͒͌͏͏
̶͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͙͕͙͌͑ͤ͒͌͑͗͌͘͏͕͍͔͕͉͖͕͔͙͙͕͕͋͒͒ͦͣͦ͒ͣ͑͘͢
͚͖͕͔͕͓͕͔͔͓͒͌͢͞͏͖͌͘͝͏͇͒͏͙͇͓͘͏͙ͤ͒͌͑͗͏͇͓͑͏̴͕͈͕͌͋͜͏͓͕
͕͈͇͙͖͖͒ͥ͋ͣ͗͌͋͘͏͇͔͘͏͙͕͔͙ͦͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͌͏͕͕͓͖͇͔͌͑͐͑͘͞͏͏
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͖͌͒͏͙͚͖͓͕͔͇͖͕͗ͦ͒
̴͇ ͔͌͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏ ͉͕͎͔͏͑͟͏͌ ͏͎͎͇ ͔͖͇͉͌͗͏͔͕͕͒ͣ͊ ͖͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏ͦ
͖͒͏͙͢ ͇͇͔͙͊͗͏͔͇͖͕͙͇͔͙ͦ͌͗͗͗ͦ͌ͦ͘͘͘
̩͔͏͓͇͔͏͌
̫͎͇͓͔͖͕͉͍͔͔͕͕͙͉͕͕͇͈͕͈͇͙͒ͦ͌͗͌͋͌͊͌͌͊͑͌͒ͦ͗͘͢͏͙͌ͣ͑͘
͏͎͕͙͕͉͊͏͙͌͒ͥ ͉͕͉͌͊͌͗͘͏͔͚͚͍͈͚ͥ͒͘͘͏͒͏͑
͉͇͑͒͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͕͓͚͙͗ͤ͒͌͑͗͏͚͑
■
■
̸͖͕͓͕͙ͣͥ͌͘͟͠͏͇͔͔͕͕͇͓͕͍͔͕͖͕͚͊͗͊͑͒ͥ͋͑͗͞͞͏͉͇͙ͣ
͚͙͇͔͕͉͕͔͔͕͍͌͑͘͢͞͏͉͈͕͉͕͕͒͌͌͑͌͘͢͏͒͏͔͏͎͕͖͕͕͍͔͑͌͒͌͏͌
͖͕͇͖͑͒͏͙͇͔͚͙͇͔͕͉͌͘͏͙͕ͦ͊͗͘͏͎͕͔͙͇͔͕͒ͣ ͗͏͘ " ̮͇͉͋͏͔͙͕͈͇͙͔͕͉͉ͣ͌͗͋͢͏͍͔͕͕͕͔͐͑͒ͣ͐ͦ͢͝͠͏͑ ͗͏͘ # $
̫͙͕͓͕͔͙͇͒ͦͤ͒͌͑͗ͧ͗
■
̩͉͋͢͏͔͙͉͉ͣ͌͋͢͏͍͔͕͕͕͔͐͑͒ͣ͐ͦ͢͝͠͏͑͏͉͔͙͕ͣ͌͌͊͢
͉͋͏͍͔͌͏͓͉͉͌͌͗͜
̩͔͚͙͗͏ ͕͔͕͉͇͔͘͏ͦ ͖͌͗͌͋͘͏ ͏ ͎͇͋͘͏ ͇͖͕͕͍͔͗͒͌͘͢ ͚͙͇͔͕͉͕͔͌͘͢͞
͔͕͍͑͏
%
̶͗͏ ͚͙͇͔͕͉͑͌͘ ͚͙͒͌͋͌͘ ͇͙͋͌͒ͣ͘ ͖͌͘͝͏͇͔͒ͣ͐͢ ͉͇͙͑͒ͥ͌͒ͣ͢͞ ͋͒ͦ
͇͎͓͇͔͗͑͢͏͉͖͕͕͉͇͙͕͔ͦ͌͒ͥ͗ͦ͘͘͘͘͘͜͏͓͓͍͚͌͌͋
͇͎͕͓͔͚͙͓͗͑͢͏͕͔͙͇͙͇͓͑͑͏͔͓͔͌͌͌͌ ̸͓͓͕͈͔͒ͥ͋͌͏͙͕͕͌ͤ͊
͚͕͉͒͘͏͔͕͈͎͇͙͔͕ͦ͌ͦ͌͒ͣ ͌͒͘͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣ͌͒ͣ͏͓͙͉͕͈͕͔͌͌͋͐͘͢
͕͙͚͖͕͎͙͋͑͗͌͑͌͘
͙̈́͒͌͑͗͏͇͌͑ͦ͘͞ ͈͎͕͖͇͔͕͙͌ͣ͘͘ ͇͔͔͇͋ͦ ͖͒͏͙͇ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͖͗͏͈͕͕͓͗
͇͇͎͇͑͒͘͘͠͏͙͢ *͏͓͕͍͙͖͕͇͙͙͕͕͕͎͙͌͋͑͒ͥͣͦ͒ͣ͑͑͗͌͑͌͘͘͞
͎͇͎͓͔͌͒͌͏͓͌
̫͖͕͔͒ͦ͋͑͒ͥ͌͞͏͖ͦ͗͏͈͕͇͗͏͖͕͎͚͙͖͕͉͕͙͒ͣ͐͌͗͋͘͏͖͇ ) 77'
͏͒͏͇͔͇͕͒͊͏͔͐͢͞
̱͖͔͗͌͒͌͏͙͔͌͑͌͌͘
͙͕͈͖̾͒͢͏͙͇͔͕͖͕͌͗͑͏͔͚͇͒ͣ͘ ͔͚͍͔͕͖͗͏͖͑͗͌͏͙͙͔ͣ͌ͧ͑͌͌͘͘
͖͕͓͕͖ͣͥ͗͠͏̴͇͇͓͕͕͚͕͉͕͕͕͔͙͔͇͕͈͕͒͊͌͊͊͒͊͑͗͌͐͌͋͟͜͏͓͕
͕͈͇͙͒ͥ͋ͣ͘͏͔͙͚͗͑͘͝͏͏͖͕͖͔͑͗͌͒͌͏͙͔ͥ͑͌͌͘
̩͇͇͔͕͉͇͖ͦ͒͟͏͙͇
̶͗͏͉͔͔͇͎͌͋ͧͦ͋͌ͣ͘͏͔͕͓͇͛͗͝͏͖͕͓͕͍͙͉͇͓ͦ͌͏͎͚͞͏͙͉͇͚ͣ͟
͔͕͉͚͖ͥ͒͏͙͚̩͕͎͔͇͕͓͑͢͏͙͖͇͔͌ͣ͌͒ͣͥ͘͘͏͕͙͔͓͋͌͒ͣ͢͏
͓͔͙͇͓ͤ͒͌͌͏͚͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ ͉͇͕͔͕͖͇͔͗͐͌͒ͣͥ͘͞͏͖͕͚͒͞͏͙͌
͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͇͈͕͇͓ͥ͗͌͐͑͌͗͌͞͏͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌ͦ͘͜
̵͈͌͌͠
̱͕͓͖͙͇͒͌͑͝͏͎͇͉ͦ͏͘͏͙͕͙͕͔͙͔͕͓͕͑͑͗͌͐͋͌͒͏͖͗͏͈͕͇͗
̶͕͔͔ͦ͌͘͏ͦ
̩͇͕͔͇͖͇͔͗ͦ͌͒ͣ͞
̶͇͙͕͔͕͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͣ͑͛͗͑͞͏
̶͇͙͉͈͕͇͚͔͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͣ͗͛͑͢͞͝͏͐͏͚͙͕͙͓͖͗͌͊͒ͦ͗͌͌
͇͙͚͗͗͢
̵͇͍͔͒͋͌͜͏͖͌͗͏͈͕͇͗
̫͉͇͚͕͉͕͕͇͇͌͗͋͊͑͛͜͟͝
̩͉͋͢͏͍͔͕͕͕͔͐͑͒ͣ͐ͦ͢͝͠͏͑
7
̩͇͕͔͇͖͕͉͔͕͙͗ͦ͌͗ͣ͘͜͞
̶͇͙͉͈͕͇͚͔͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͣ͗͛͑͢͞͝͏͐
̴͇͙͕ͦ͘͠͏͕͚͓͔͙͕͍͐͋͑͌͋͌͗͘͏͙͕͈͕͖͌͌͠͏͇͔͘͏͖͇͔͌͌͒͏
͚͖͇͉͔͗͒͌͏̱͕͓͖͙͇ͦ͒͌͑͝͏͎͇͉ͦ͏͘͏͙͕͙͕͔͙͔͕͓͕͑͑͗͌͐͋͌͒͏
͖͗͏͈͕͇͗
̶͗͏͖͕͓͕͠͏͖͇͙͉͈͕͇͚͔͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͦ͗͛͑͢͞͝͏͉͈͐͢͏͇͙͉͗͌ͦ͘͏͋
̶͔͇͉͇͚͕͉͕͕͇͇͇͙͉͈͕͇͚͔͊͗͌͋͊͑͛͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͣ͗͛͑͜͟͢͞͝͏͐
͓͕͍͔͕͖͕͉͕͇͗͞͏͉͇͙͉͖͇͉͕ͣ͗͏͉͉͕͒͌
̶͗͏͉͔͑͒ͥ͌͞͏͏͖͇͙͉͈͕͇͚͔͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͦ͗͛͑͢͞͝͏͎͇͕͇͙͐͊͗͌ͦ͘
͇͓͖͕͇͉͚͕͉͕͓͇͚͒͑͋͑͛͜͟͞
̶͕͕͍͔͒͌͏ͦ
̻͚͔͑͝͏ͦ
ý
̩͔͑͒ͥ͌͢͞
̫͚͕͉͕͇͉͔͐͑͛͑͒ͥ͌͜͟͢͞
%
̩͔͌͗͜͏͔͐͏͍͔͏͐
͍͇͗
̫͒ͦ ͉͖͌͑͢͞͏ ͏ ͍͇͕͕͗͑͊ ͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘
͙͕͕͕͒ͣ͑͋͏͔͚͕͉͔͚͙͇͔͕͉͗͌ͣ͑͘͏͙͇̈́
͔͇͙͕͇͕͕͕͖͕͕͗͐͑͗͋͋͘͜͟͜͏͙͋͒ͦ
͖͏͕͕͉͗͊͏͖͏͉͕͓͛͗͌͢͝͝͏͒͏͔͇
͖͕͙͗͏͉͔͌ ͇ ͙͇͍͑͌ ͖͕͙͔͕͕͊͘ ͍͇͕͕͗͑͊
͏͎͙͙͌͒ͦ͏͔͢ ͕͉͊ͦ͋͏͔͢͏͋͏͞͏̭͇͗
͇͖͕͙͇͔͙͇͉͔͕͓͔͕͗͗͗ͦ͌ͦ͗͌͗͘͘͘
͉͚͌͗͘͜͏͔͘͏͎͚
$
̴͏͍͔͏͍͇͐͗
̸͖͕͓͕͍ͣͥ͗͌͠͏͓͇k̴͏͍͔͏͍͇͐͗{
͓͕͍͔͕͕͖͈͕͔͋͌ͣ͒ͥ͋͘͞͏͎͚͏͒͏
͖͕͚͓͔͋͗ͦ͏͙͕̭͇͖͕͙͚͖͇͙ͣ͌͊͗͌͘
͔͘͏͎͚
*
̶͕͒͑͘͏͐͊͗͏͒ͣ
͔͈͕͇͖͕͌͒ͣͦ͒͟
͇͔͇͉͇͋ͣ͊͗͌͠
̩͏͔͇͉͇͖͕͕͋͊͗͌͋͋͜͏͙͖͋͒ͦ͗͏͕͙͕͉͊
͔͒͌͏͔͇ͦ͊͗͏͔͈͕͕͕͕͒͌͌͒ͣ͊͑͒͟͏͌͞
͙͉͇͙͕͉͌͐͑͘͘ ͕͈͇͕͑͒͑͘ ͈͗͢͢͏
̴͙͕͙͕͉͇͉͇͙͔͇͙͊͗͌͌ͦ͗͌͋ͦͦͣ͘͘͘͘͞
͔͇͉͇͙͔͕͕͓͔͙͇͊͗͌͌͒ͣ͊ͤ͒͌͌͊͗͏͒ͦ
(
̶͕͒͑͘͏͐͊͗͏͒ͣ
͈͕͇͖͕͇͒ͣͦ͒͋ͣ͟͠
͔͇͉͇͊͗͌
̳͕͍͔͕͕͔͕͉͓͔͔͕͖͋͗͌͌͗͏͕͙͕͉͊͏͙ͣ
͔͇͊͗͏͔͕͕͙͕͉͒͌͌͑͒ͣ͑͌͐͑͘͘
͕͈͇͕͑͒͑͘ ͈͗͢͏͙͕͙͕͉̩ͦ͘͘
͖͕͉͔͕͙͖͕͔͇͉͇͙͔͓͌͗ͣ͋͊͗͌͌͒ͣ͘͜͢
͓͔͙͕͓ͤ͒͌͌͊͗͏͔͇͉͇͙͒ͦ͊͗͌͌ͦ͘
̶͕͔͔ͦ͌͘͏ͦ
̱͕͔͕͇͓͛͗͑͘
̱͕͔͕͇͛͗͑ ͓͘
̱͕͔͕͇͛͗͑ ͓͘
̱͕͔͕͇͓͛͗͑͘
̯͔͋͏͇͑͝͏͕͙͇͙͕͔͕͕͙͖͇ͦ͊͌͒͘͞
̩͏͔͇͉͇͕͇͔͕͇͚͙͋͊͗͌͊͒͑͒ͤ͛͛͌͑͘͘͘͘͏͉͔͕͙͘͏͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏ͦ
͔ͤ͌͗͊͏͏&/
̩͇͙͑͒ͥ͌͒͢͞͏͕͔͕͕͑͛͗͑
̸͖͕͓͕͙͉͇͙͕͔͕͕͚ͣͥ͌͗ͧ͑͒ͥ͌͒͌͐͑͛͗͑͗͌͊͒͢͜͢͠͞͞͏͚͙͗͌ͦ͘
͓͕͔͕͙͔͇͉͇͕͙͔͕͔͕͕ͣ͊͗͌͋͌͒ͣ͑͛͗͑͘͢͜͠
̷͚͙͕͙͓͖͇͙͚͌͊͒ͦ͗͌͌͗͗͢
̶͕͕͍͔͒͌͏͌
̮͔͇͔͌͞͏͌
̷͚͙͕͕͓͙͓͖͇͙͚͓͕͍͔͕͚͙͇͔͕͉͌͊͒ͦ͗͌͌͗͗͘͢͏͙͙͓͖͇͙͚͚ͣ͌͌͗͗͏
͍͗͌͏͓͊͗͏͒ͦ
ý
̴͚͉͕͖͕͕͍͔͒͌͌͒͌͏͌
̩͔͑͒ͥ͌͢͞͏͕͔͕͌͑͛͗͑͏
̸͙͚͖͔͔͇͉͇͕͔͌ͣ͊͗͌͑
͕͛͗͑͏
͓͏͔͏͓͇͔͇͓͕͔͕͙͒ͣͦͣ͘͠
͓͇͑͘͏͓͇͔͇͓͕͔͕͙͒ͣͦͣ͘͠
̶͕͉͈͕͇͕͔͕͒͌͗͑͛͗͑͘͢͏͎͇͕͇͙͊͗͌ͦ͘͏͔͋͏͇͙͕͔͇͇͓͖͕͇͑͗ͦ͒͑͞
̶͕͕͍͔͒͌͏ͦ
̻͚͔͑͝͏ͦ
Ú
̴͚͉͕͖͕͕͍͒͌͌͒͌ ̫͚͕͉͕͇͔͔͇͉͇͙͐͑͛͌͊͗͌͌ͦ͘͜͟
͔͏͌
̫͏͇͖͇͎͕͔͙͓͖͌͌
͇͙͚͗͗
̮͔͇͔͌͞͏͙͓͖͇͙͚͕͙͕͈͇͌͌͌͗͗͗͢
͍͇͙͌ͦ͘ ͉ ͇͚͇͊͗͋͘͜ ͖͕ ̽͌͒ͣ͘͏ͥ
z$ ࣙ ࣙࣙ ࣙࣙࣙ
̷͍͌͏͓͊͗͏͒ͦ
̷͍͌͏͓͊͗͢͏͒ͦ ͔͈͕͇͌͒ͣͦ͟ *
͏͈͕͇͒ͣͦ͟ (͖͕͇͒͋ͣ͠
̯͔͋͏͇͑͝͏͕͙͇͙͕͔͕͕͙͖͇ͦ͊͌͒͘͞
̫͇͍͕͕͔͕͒ͦ͑͋͐͑͛͗͑͏͉͇͕͔͇͖͇͔͗ͦ͌͒ͣ͞͏͓͙͌͌͏͔͋͏͇͙͕͑͗
̵͕͙͇͙͕͔͕͕͙͖͇͔͖͕͇͎͉͇͙͊͌͒͑͌͘͢͞ ͇͑͑͏͕͔͕͌͑͛͗͑͏͕͌ͧ͊͗ͦ͠͞͏͌
̫͇͍͌͌͒͘͏͉͇͕͔͇͖͇͔͚͍͉͔͇͗ͦ͌͒ͣ͌͑͒ͥ͌͢͞͞ ͏͔͋͏͇͙͕͑͗
͖͕͕͍͇͙͕͙͕͙͖͕͗͋͒͌͊͗͌ͣ͋͌͗͜ ͖͕͇͕͔͕͇͖͕͔͕͙͔͑͑͛͗͑͒ͣͥ͌͘
͕͙͔͙͌͘͢
̸͖͕͓͕͕͙͇͙͕͔͕͕͙͖͇͉͓͕͍͙͕͔͕͓ͣͥ͊͌͒͌͌ͤ͑͘͘͢͠͞͏͙ͣ
͙͕͔ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏ͥ ͖͕͍͋͋͌͗͏͉͇ͦ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͔͇͔͕͙͉͌͌͐͘͢͟
͕͔͕͉͙͖͕͓͕͙͕͔͑͛͗͑͌ͧ͒ͦ͘͘͏͏͔͈͕͕͈͕͌͒ͣ͌͒ͥ͋͟
͍ࣙ͗͌͏͓ ͇͈͒͐͘͢
͍ࣙࣙ͗͌͏͓ ͔͗͌͋͘͏͐
͍ࣙࣙࣙ͗͌͏͓ ͘͏͔͒ͣ͐͢
̫͚͕͉͕͇͐͑͛͜͟
̫͚͕͉͕͇͔͔͇͉͇͙͐͑͛͌͊͗͌͌ͦ͘͜͟ ͕͊͗͏͙͕͔͙͕͔͇͇͓͖͕͇͔͇͑͗͒ͣͦ͒͑͞
͖͇͔͌͒͏͚͖͇͉͔͗͒͌͏̬ͦ͒͘͏͔͇͉͖͇͇͙͊͗͌͗͌͑͗͌ͦ͘͠ ̶͕͔͇͇͔͙͊͌͗͘͏
͔͕͙͕͚͙͇͔͕͉͇͇͓͖͕͇͔͕͌͑͗͑͒͑͌͊͗͘͢͜͜͞͏͙
̴͇͙͕͗͐͑͘͏͚͕͉͕͕͇͇͉͖͕͔͙͖͕͓͕͋͊͑͛͒ͦͥͦͣͥ͘͘͜͟͢͠
͖͇͙͉͈͕͇͚͔͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͦ͗͛͑͢͞͝͏͐͏͚͙͕͇͙͓͖͇͙͚͗͌͊͒ͦ͗͌͌͗͗͢
̷͇͈͕͇͇͓͇ͦ͑͌͗͞
̵̩͚͕͉͕͓͇͚͙͇͓͖͕͇͇͍͇͋͑͛͌ͣ͒͑͒͋ͥ͘͜͟͜͞͠͏͉͔͙͐͌͏͙͕͒ͦ͗
͕͙͕͖͕͇͔͙͚͕͉͕͇͕͙͖͉͇͑͗͐͗͌͋͗ͦ͌͋͐͑͛͌͗͌͊͗͌͢͜͜͟
̲͇͓͖͕͇͉͚͕͉͕͓͇͚͑͋͑͛͜͟͞
̩͕͉͓͇͈͕͙͉͚͕͉͕͓͇͚͎͇͕͇͙͇͓͖͕͇͗͌ͦ͗͋͑͛͊͗͌ͦ͒͑͘͢͜͟͞
̵͇͍͇͒͋ͥ͜͠͏͉͔͙͐͌͏͙͕͒ͦ͗
̩͔͙͌͏͙͕͉͇͙͒ͦ͗͑͒ͥ͌ͦ͘͞͏͉͇͙͖͕͓͔͕͈͕͑͒ͥ͌ͦ͌͗͌͌͋͘͢͜͞͏͓͕͙͘͏
̹͖͉͕͎͚͉͕ͧ͒͐͋͋͢͜͢͜͏͙͏͎͉͋͌͗͢͝
̫͈͕͈͙͕͕͕͇͍͔͒ͦ͒͌͌͗͊͒͋͌͘͢͜͏͇͈͕͇͓͉͔͙ͦ͗͌͐͑͌͗͌͢͞͏͙͕͒ͦ͗
͖͕͕͍͇͙͇͈͕͙͇͙͕͖͔͔͕͉͓͖͕͗͋͒͌͗ͣ͗͌͋͌͒ͧ͌͗͌ͦ͒͌͌ͧ͘
͉͔͑͒ͥ͌͢͞͏ͦ
̩͔͏͓͇͔͏͌
̴͎͇͉͇͙͉͔͙͌͑͗͐͌͌͢͏͒ͦ͝͏͕͔͔͖͕͎͌͗͗͌͢͏ ̯͔͇͚͕͉͕͇͌͋͐͑͛͜͟͞
͖͙͌͗͌͊͗͌͌ͦ͘
8
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̶͗͏͕͈͙͔͔͖͗͌ͧ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͖͕͕͙͖͋͋ͦ͋͒ͦ͗͜͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͓͔͕͊͏̸͈͒ͥ͋͒͌͋͜͏͙͎͇͖͇͉͌͗͏͔͕͚͙͇͔͕͉͕͒ͣ͐͑͐͘
͖͗͏͔͇͍͔͕͙͉͇͈͕͇͓͋͒͌͌͐͗͌͐͑͌͗͌͘͞
̫͚͕͖͒ͦ͒͌͊͗͟͞͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͈ͦ͒ͥ͋ ͇͙͇͍͚͕͈͙͉͇͖͑͌͋͒ͦ͋͗͘͏
͕͈͇͔͗͌͠͏͏͚͕͉͓͇͕͓͙͉͈͕͖͋͑͛͌ͣ͗͌͘͘͘͜͢͟͢͝͏͇͔͒ͣ͢͜
͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͌͐͘
̺͙͇͔͕͉͇͖͑͗͘͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͌͐͘
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͓͕͍͔͕͇͎͓͇͙͉͚͕͉͕͓͇͚͔͇͗͌ͣ͋͑͛͜͟͠
͇͎͗͒͏͔͚͕͉͔̩͇͎͇͉͗ͦ͌͊͋͋͘͢͜͜͞͏͇͙͖͊͐͌͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͕͋
͚͖͕͇͗ ͙͕͈͕͔͢͞͏͔͇͇͌͑͒͘͏͙͔͔͕͉͚͕͉͕͕ͣ͌͑͒ͦ͐͋͌͗͋͊͘͘͢͜͝
͇͇͑͛͟
̺͇͎͇͔͑͏͌ ̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏ ͓͕͚͙͊ ͕͓͋͌͛͗͏͕͉͇͙͗ͣͦ͘ ͕͙ ͍͇͇͗ ̱͇͑
͙͕͕͖͒ͣ͑͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͕͙͔͚͙͘͢ ͕͔͏͔͕͉͇͖͗͘͏͕͈͙͚͙͉͕͗͌ͥ͘
͖͉͕͔͇͇͔͚͕͓͚͙͕͔͕͇͎͉͇͙͕͙͌͗͒ͣͥ͛͗̈́͌͑͌͗͢͞͏͇͙͔͕͕͌͒ͣ͊͝
͉͒͏͔ͦ͏͔͇ͦ͏͚͔͛͑͜͝͏͕͔͏͕͉͇͔͗͏͌
̩͕͎͓ͣ͏͙͖͕͙͌͗͏͉͔͕͈͌ͣ͌͏͓͏͚͇͓͗͑͏͈͕͕͉͑͘͏͚͙͇͔͕͉͘͏͙͕͉͌͌͊
͇͈͕͚͇͓͚͔͕͖͚͇͖͕͕͉̯͔͇͖͕͙͗ͥ͑͌͗͌͋͑ͦ͌͗͌͑͌͗͘͘͞͞͏͉͔͈͚͙͌ͣ͋͌
͎͇͉͋͏͇͙͙͚͕͓͊ͣͦ͗͋͘͘ ͕͓͙͕͕͑͗͌͊ ͉͙͕͓͚͇͉͕͎͓͕͍͔͕ͤ͒͌͘͞
͖͕͉͍͔͗͌͋͌͏͓͇͌ͤ͒͏͕͉͇͔͔͕͖͕͉͔͕͙͗͐͌͗͘͜͏
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͉͓͕͍͙͖͌͌͗͢͏͕͈͙͗͌͘͏͎͉͌͗͌͌͗͘͞͏͔͚ͥ͘
͚͍͈͚͒͘͏͒͏͎̯͔͙͔͙͓͇͇͎͌͗͌͌͗͌͊͞͏͔̺͇͍͑͏͙͔͕͓͌͌͗);
Решётка
̫͚͙͇͔͕͉͒ͦ͑͘͏͖͕͚͋͘͢ ͕͓͛͗͋͒ͦ
͖͏͕͕͉͗͊ ͇͙͇͍͖͑͌͋͒ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͍͇͕͕͗͑͊ ͈͒ͥ͋ ͚͈͕͕͊͒͑͐ ͎͇͓͕͕͎͗͑͏ ͏
͍͇͔͗͌͏͔͇ͦ͊͗͏͒͌
̺͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͙͚͕͙͙͕͐͌͗͌ͧ͑͑͗͐͟͢
͙͕͕͔͕͉͚͕͉͕͕͇͇͗͐͑͋͌͗͌͋͊͑͛͘͜͟͝
͏͎͊͏͈͕͓͉͔͏͎ ¾
Эмалированный противень
̫͖͒ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͖ͦ͏͕͕͉͗͊͏
͓͕͕͖͔͌͒͑͊͌͌ͣͦ͞
̺͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͖͕͙͐͌͗͏͉͔͕͕͓͌ͣ͑͑͘͘
͉͋͌͗͌͝
̩͉͋͢͏͔͚͙͔͇͖͕͕͉͌͒͢͏͔͚͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͔͕͖͕͌͗͑͏͉͇͙͋ͥͦ͘͢
̨͇͕͇͙͕͓͚͕͙͕͉͈͇͓͕͍͔͕͕͉͔͚͙͒͊͋͗ͦͤ͊͌͒ͥ͋͒͌͊͑ͣ͢͢
̶͗͏͎͇͉͋͏͇͔͊͏͏͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͉͚͕͉͕͇͋͐͑͛͒͌͋͘͜͟͏͙͎͇͌
̵͉͓͕͔͇͎͇͔͙͔͔͇͚͍͌͑͐͌ͧ͋͌͐͌͑͌͒͘͘͢͏͙͋͒ͦ͛͏͇͑͘͝͏͏
͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̸͖͌͝͏͇͔͖͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̸͖͌͝͏͇͔͖͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͓͕͍͔͕͖͗͏͕͈͙͗͌͘͏͉͉͌͗͘͏͔͕͐͘
͚͍͈͒͌͘͏͒͏͉͖͌͘͝͏͇͒͏͎͏͕͉͇͔͔͕͓͓͇͇͎͗͊͏̶͔͔͌͌͗͌͌ͣ͞
͖͕͚͙͕͉͗͋͑ ͕͙͕͓͕͍͔͕͕͙͕͉͑͗͌͊͢͏͙͉͚͕͉͕͓͇͚ͣ͋͑͛͜͟ ̩͢
͔͇͙͉͔͇͐͋ͧ͌͟͏͇͓͔͖͕͖͙͇͗͌͑͒͗͌͑͘͜͢͜͜͏͒͏͉͙͌͘͏͏͔͙͔͙͌͗͌
̴͇͒͏͞͏͌ ͖͌͘͝͏͇͔͒ͣ͢͜ ͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͌͐͘ ͏͒͏ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͣ͘ ͎͇͇͎͇͑
͎͌͗͌͞͏͔͙͔͙͓͇͇͎͌͗͌͊͏͔͇͎͗͒͏͇͙͉͎͇͉ͥͦ͘͞͏͘͏͓͕͙͘͏͕͙͙͇͔͗͘͢
̸͓͕͕͙͉͙͙͉͚͚͕͚͓͔͙͇͌ͥͥ͋͑͌͘͘͠͝͏͖͕͖͕͇͍͇͓ͥ͗͋
̴͉͖͌͌͌͘͘͝͏͇͔͖͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͖͕͕͙͉͇͓͚͋͋ͦ͑͌͜͟
͖͗͏͈͕͚͗ ͖͕͙͕͓͚͖ͤ͗͏͖͕͚͖͉͇͚͇͎͉͇͙͖͕͔͕͑͑͌͌͊͋͑͐͌͒͌͘͢
͔͇͎͉͇͔͏͖͌͗͏͈͕͇͗ ͔͕͓͌͗& ̸͖͌͝͏͇͔͖͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̴͕͓͌͗);
̻͚͔͑͝͏ͦ
̶͕͙͗͏͉͔͖͌ͣ͋͒ͦ͏͢͝͝
);
̶͇͔͕͖͕͕͗͌͑͗͋͋͘͜͏͙͖͋͒ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͖ͦ͏͢͝͝ ͖͕͚͙͕͉͗͋͑
͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎͊͒͑͐͗͑͏͏͚͙͕͙͕͉̳͕͍͔͕͑͗͊͒͗͢͜͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘
͖͕͙͗͏͉͔͖͌ͣ͋͒ͦ͏͉͓͙͕͚͔͌͘͢͝͝͏͉͇͔͕͕͖͕͙͌͗͒ͣ͊͗͘͏͉͔ͦ
̺͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͖͕͙͐͌͗͏͉͔͔͇͙͚͌ͣ͗͌ͧ͑͟͏͚͙͚͇͎͇͔͒͌͋͐͌͑͘͏͓͉ͦ
͙͇͈͒͏͇͜͝
̸͓͔͇͙͇ͧͦ͗͌ͧ͑͟͡
);
̫͍͇͔͒ͦ͗͌͏̩͇͚͙͇͔͇͉ͦ͌͊͋͒͘͘͏͉͇͙͙͚͐͌͗͌ͧ͑͋͒ͦ͊͗͟͏͉͒ͦ
͚͔͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔̱͇͖͌ͣ͒͏͍͏͇͗͏͓͔͕͕͈͚͚͙ͦ͐͑͋͘͘
͙͇͙͉͔͕͌͑ͣ͌͊͘
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ͊͗͏͒ͣ
);
̯͖͕͎͚͙͖͒ͣ͌ͦ͗͘͘͏͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏͔͇͊͗͏͉͓͙͕͙͒͌͌͗͌ͧ͑͘͟͏͋͒ͦ
͊͗͏͒ͦ͏͒͏͉͇͙͉͎͇͑͌͌͘͞͠͏͙͕͙͈͎͉͕͗͊͢͢͏͎͈͍͇͔͌͏͌͘͏͔͕͕͒ͣ͊
͎͇͎͔͔͊͗ͦ͌͏͚͕͉͕͕͇͇̩͇͚͙͇͔͇͉ͦ͋͊͑͛͌͊͋͒͘͘͜͟͏͉͇͙͖͕͙͐͌͗͏͉͔͌ͣ
͊͗͏͉͚͔͒ͣ͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͌ͣ
̶͕͗͝͏͕͔͔͚͌͑͑͘͢͏͔͇͖͕͙͗͏͉͔͌͊͗͏͒͌͏͖͕͎͚͙͙͕͕͒ͣ͐͌͒ͣ͑͘
͚͕͉͔͗͏ ͏
̶͗͏͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏͖͕͙͗͏͉͔ͦ͊͗͏͉͇͙͉͎͇͒ͦ͑͌͌͘͞͠͏͙͕͙͈͎͗͊͢͢
͚͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͚͔͐͌͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͌ͣ͊͗͘͏͓͖͕͒͌͋
͙͚͗͌ͧ͑͟
̱͇͓͔͉͖͇͔͌ͣ͋͒ͦ͌͑͢͏͈͇ͦ͒͌͜
);
̱͇͓͔͌ͣ ͚͋͏͉͏͙͔͕͌͒ͣ ͖͕͕͋͋͜͏͙ ͋͒ͦ ͉͖͇͔͌͑͢͏ͦ ͕͓͇͔͕͋͌͊͟ ͈͇͒͌͜
͈͚͕͒͌͑͞͏͖͏͚͙͕͕͕̱͇͓͔͉͖͗ͦ͌͐͑͗͑͐͌ͣ͋͒ͦ͌͑͘͘͢͜͢͝͝͠͞͞͏
͈͇͕͍͔͈͙͖͉͇͒͌͋͒͌ͣ͗͌͋͗͜͢͏͙͔͕͔͇͙͕͕͓͔͚͓͕͌͒ͣ͊͗͌͋͗͌͑͌͋͌͐
͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢
͓͇̈́͒͏͕͉͇͔͔͖͕͙͗͐͗͢͏͉͔͌ͣ
);
̫͖͒ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͖ͦ͏͕͕͉͗͊͏͓͕͕͖͔͌͒͑͊͌͌ͣͦ͞
̺͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͖͕͙͐͌͗͏͉͔͉͚͕͉͕͇͕͕͓͉͌ͣ͋͐͑͛͑͑͋͌͗͌͘͘͜͟͝
9
̸͖͌͝͏͇͔͖͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̴͕͓͌͗);
̻͚͔͑͝͏ͦ
͓͇̈́͒͏͕͉͇͔͔͖͕͙͗͐͗͢͏͉͔͇͔͙͌ͣ͘͏͖͗͏͇͔͓͊͗͢
͖͕͙͑͗͢͏͓͌
);
̩͖͚͌͑͢͞͏͓͕͖͔͓͕͍͔͕͕͇͖͌͒͑͌͌͌ͣ͌͒͌͊͑͗͗͌͋͌͒͘͞͏͙͔͇͖͕ͣ͗
͙͏͉͔̺͙͇͔͇͉͌͒͘͏͉͇͙͖͕͙͐͌͗͏͉͔͉͚͕͉͕͇͕͕͓͌ͣ͋͐͑͛͑͑͘͘͜͟
͉͋͌͗͌͝
̺͔͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͌ͣ
);
̫͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͕͔͘͢͜͞ ͖͏͕͕͉͗͊ ͉͖͌͑͢͞͏ ͈͕͕͕͒ͣ͊͟ ͍͇͕͕͗͑͊
͏͖͕͚͙͕͉͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎͗͋͑͊͒͑͐͗͑͏̳͕͍͙͙͇͍͌͑͌͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣͦ͘͘
͈͕͇͙͇͕͍͋͒ͦ͗͌͑ͥ͌͊͘͘͠͏͇͗͏͒͏͓͔͕͕͕͇͖͕͙͕ͦ͊͑͋͗͌ͧ͑͐͘͘͟
̺͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͚͔͐͌͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͉͚͕͉͕͇͕͌ͣ͋͐͑͛͑͘͜͟
͕͓͉͑͋͌͗͌͘͝
̺͔͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͇͔͙͌ͣ͘͏͖͗͏͇͔͓͊͗͢
͖͕͙͑͗͢͏͓͌
);
̴͇͚͔͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͚͕͈͔͕͉͇͉͇͙͕͔͌ͣ͋͑͒͋ͣ͌͘͢͢͢͞
͖͏͕͗͊͏ ͉͖͚͌͑͢͞ ͖͕͚͙͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎͗͋͑͊͒͑͐͗͑͢͏͏͒͏͈͕͕͒ͣ͌͟
͍͇͕̺͙͇͔͇͉͗͑͌͒͘͏͉͇͙͚͔͐͌͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͉͚͕͉͕͌ͣ͋͐͜
͇͕͕͓͉͑͛͑͑͋͌͗͌͘͘͟͝
̱͇͖͕͗͑͋͒ͦ͗͛͢͟͏͖͕͙͗͏͉͔ͦ
);
̲͕͖͉͇͇͙͖͕͌͊͑͗͌͗͌͗͛͠͏͖͕͙͗͏͉͔͉͍͇͕͉͔͌ͣ͗ͥ
̶͕͗͛͏͖͕͙͗͏͉͔͕͓͔͕͙͕͌ͣͧ͐͗͌ͧ͑͐͘͘͟͡
);
̶͇͔͕͗͌͑͗͘ ͖͕͕͋͋͜͏͙ ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͈͕͒ͣ͟͏͜ ͕͈͓͕͉ͧ͡ ͖͏͠͏
̷͙͇͌ͧ͑͟
);
̯͖͕͎͚͙͇͖͕͙͇͉͇͖͕͚͒ͣ͌ͦ͑͑͋͑͋͒ͦ͋͘͘͘͘͢ ͕͓͖͛͗͋͒ͦ͏͕͕͉͗͊ ͇
͙͇͍͖͑͌͋͒ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͍͇͕͕ͦ͗͑͊ ͈͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎͒ͥ͋͊͒͑͐͗͑͏͏
͊͗͏͒ͦ
̹͕͖͌͒͌͑͘͏͌͑͘͞͏͔͇͖͇͉͌͗͒ͦͥ͠͏͖͕͔͓͉͉͌͒͋͘͢͢͏͍͔͌͏͓͌
̫͉͚͚͕͉͔͉͔͇͖͇͉͗͌͌͗͒ͦͥ͜͢͠͏͖͕͔͓͌͒͘͢
͉͉͋͢͏͍͔͌͏͓͌
);
̨͇͕͇͉͉͒͊͋͗ͦ͋͢͏͍͔͓͔͇͖͇͉͗͒ͦͥ͢͠͏͓͔͇͚͕͉͔͗ͦ͜͏͓͕͍͔͕
͉͔͢͏͓͇͙͖ͣ͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏ ͔͕͖͇͇͌ͦͣ͘͘ ͙͕͕͔͞͏͕͖͕͗͑͏͔͚͙ͦ͘
̸͙͔͔͇͖͕͚͇͌͑͒ͦͦ͋͘
);
̸͙͔͔͇͌͑͒ͦͦ ͖͕͚͇͋͘ ͖͕͕͋͋͜͏͙ ͋͒ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͙͚͔ͧ͟͢͜ ͈͒ͥ͋ ͏
̶͎͇͖͇͔͕͇͔͕͖͕͕͌͑͑͗͌͑͗͋͋͘͜͏͙͖͕͇͓͓͋͒ͦ͗͊͗͏
͇͉͙͕͓͇͙͏͕͕͖͌͑͊͗͘͞͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͈ͦ͒ͥ͋
̴͕͓͇͇͙͌͗͗͏͚͕͉͎͇͇͎͇͎͉͑͒͋͒ͦ͑͌͗͌͌͗͘͞͏͔͚ͥ͘
͚͍͈͚͒͘
̸͖͌͝͏͇͒͏͎͏͕͉͇͔͔͙͉͇͚͕͇͎͇͉͇͗͌͗͌͋͋͒ͦ͋͘͘͢͜͟͏͓͈͙͕͉͓͢͢
͖͗͏͈͕͕͓͗͏͖͗͏͔͇͍͔͕͙͓͋͒͌ͦ͘͏͏͋͒ͦ͏͕͜͞͏͙͑͘͏͓͕͍͔͕
̸͇͙͒͛͌͑͏͉͔͔͋͒ͦ͌͟͏͖͕͉͔͕͙͌͗͌͐͘͜͜͏͎
͔͍͇͉͙͇͌͗͌ͥ͌͐͒͘͠͏
२͇͙͗͏͚͇͑͒
͖͗͏͕͈͙͗͌͘͏͉͖͌͘͝͏͇͒͏͎͏͕͉͇͔͔͕͓͓͇͇͎͗͊͏͔͌ ͎͉͌͗͌͌͗͘͞͏͔͚ͥ͘
͚͍͈͚͒͘ ͇͉͔͕͙͕͙͇͔͇͎͌͑͗͗͌͗͌͘͢͜͜͞͏͔͙͔͙͓͇͇͎͌͗͌͊͏͔̫͒ͦ
͙͕͕͔͕͈͕ͤ͊͌͋͜͏͓͕͚͇͎͇͙͔͕͓͇͙͑ͣ͌͗͗͏͚͇͑͒
̴͕͖͚͇͙͕͙͕͍͔͌͋͑͐͌͒͌͘͏͎͇͎͔͔ͦ͊͗ͦ͌͏̸͖͐͌͝͏͇͔͒ͣ͐͢
͖͕͖͗͏͙͉͇ͥ͢͠͏͕͙͇͉͔͇͓͇͔͕͕͔͕͉͎͇͈͕͙͐͒ͦ͐͌͘͘͘͘͏͙͕ͦ͘
͉͔͔͌͟͏͖͕͉͔͕͙͖͌͗ͦ͗͘͜͜͜͏͈͕͕͉͗͏͎͔͍͇͉͙͇͌͗͌ͥ͌͐͒͘͠͏
̪͕͌͒ͣ͋͒ͦ͞͏͙͑͘͏͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͊͗͜͟͏͒ͦ
२͇͙͗͏͚͇͑͒
̫͕͒ͦ͞͏͙͑͘͏̨͇͈͕͇͓͎͎͇͖͇͇͗͌͐͑͌͗͌͢͜͞
̳͏͕͉͕͕͔͑͗͒͑͏͙͇͇͙͇ͦ͒͛͌͑ͦ͌͘͘͘͞͏͙͕͐͘
͙͚͙͚͕͗͑͗͐͘
२͇͙͗͏͚͇͑͒
̸͖͌͝͏͇͔͕͇͎͇͈͕͙͇͔͇͕͒ͣ͗͗͋͒ͦ͞͏͙͑͘͏͚͉͙͉͘͞͏͙͔͉͔͔͌͒ͣ͌͢͜͟͏͜
͖͕͉͔͕͙͌͗͌͐͘͜ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͙͇͌͑͒͘ ͙͕͇͓͌͑͒͑͌͗͘͏͑͏
͔͍͇͉͙͇͌͗͌ͥ͌͐͒͘͠͏͏͒͏͇͓͒ͥ͏͔͏̵͔͕͕͕͚͇͙ͦ͌ͣ͗͋͒ͦ͌͜͟͞
͍͏͕͙͋͑͘͏͏͓͇͇͒͘
̨͕͒͑͏͇͙͕͉͗͗͋͌͗͢͝
२͇͙͗͏͚͇͑͒
̶͔͇͎͔͇͔͙͕͕͗͌͋͌͋͒ͦ͊͞ ͙͕͈͙͋͌͢͞͏͔͓͕͌͊͒͏͕͙͙͚͕͉͕͑͗ͣ͋͐͢͜
͇̺͙͇͔͇͉͑͛͒͘͟͏͉͇͙͔͇͇͎͔͙͌ͦ͗͌͘͢͏̸͖͉͕͈͇͙͋͌͗͌͒ͥ͋͐͌͢͝
͚͇͎͇͔͑͏ͦ ͖͗͏͕͍͔͔͈͕͒͌͌͑͒͑͢͏͇͙͕͚͉͗͗͋͌͗͢͝
̶͖͉͓͌͗͌͋͌͗͢͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌
̯͎͙͕͇͉͉͚͎͔͇͙ͤ͐͊͒͌͌͢͢ ͙͕͔͕͈͕͌͋͜͞͏͓͕͇͙͚͕͉͓͋͌͒ͣ͋͘͘͜͢
͇͕͓͖͖͉͓͖͑͛͌͗͌͋͌͗͗͟͢͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏̸͓͈͔͇͇͇͌͒ͥ͋͒͞
͖͕͗͞͏͙͇͙͇͉͚͐͌͊͒ k̶͇͉͗͏͇͙͔͒͌͜͏͑͏͈͎͕͖͇͔͕͙͌͘͘͏{
̴͇͉͇͔͊͗͌͏͚͕͉͕͕͇͇͌͋͊͑͛͜͟
͙͕͈͚͙͇͔̾͗͘͢͏͙͎͇͖͇͔͕͉͕͕͖ͣ͊͗͜͏͈͕͇͗ ͔͇͙͖͚͙͕͊͗͌͐͌͐͘
͎͇͙͑͗͐͢͢ ͚͕͉͕͋͐͜ ͇͑͛͟ ̵͖͙͏͓͇͔͓͒ͣ͢ ͉͇͗͏͇͔͙͕͓ ͉ ͙͕͓ͤ ͚͇͒͌͘͞
͈͚͙͔͇͉͇͇͉͍͋͌͊͗͌͑͛͗͌͟͏͓͌k̩͔͌͗͜͏͔͐͏͍͔͏͍͇͐͗{ %͖͗͏
͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͌ p$̺͈͌͋͏͙͌ͣ͘ ͙͕͉͔͚͙͗͞͏͇͈͕͇͓͔͗͌͐͑͌͗͌͢͞
͕͙͇͒͘͏͚͖͇͕͉͕͔͓͇͙ͣ͑͌͌͗͘͢͞͏͇͒͢
̸ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͖͇͙͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͦ͞ ͉͈͕͇͗͢ ͚͔͛͑͝͏͐ ͚͙͇͔͕͉͘͏͙͌ ͍͗͌͏͓
k̩͔͌͗͜͏͔͐͏͍͔͏͍͇͐͗{ %
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͌ p$͚͙͕͕͓͙͓͖͇͙͚͗͌͊͒ͦ͗͌͌͗͗͢
͎͇͉̾͌͗͌͑͒ͥ͘͢͞͞͏͙͚͕͉͕͇̫͙͕͕͚͙͇͔͕͉͌͋͐͑͛͒ͦͤ͊͘͜͟͏͙͌
͖͇͙͉͈͕͇͚͔͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͣ͗͛͑͢͞͝͏͉͔͚͉͕͖͕͕͍͔͐͒͌͌͒͌͏͌
10
̵͞͏͙͇͖͑͗͘͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͌͐͘
̶͖͉͓͌͗͌͋͌͗͢͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͙͇͙͔͕͕͌͌͒ͣ͠͞͏͙͘͏͙͌
͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͕͊͗ͦ͞͏͓͓͔͓͇͙͉͕͕͓͒ͣ͗͗͘͢͢͏͓͕ͦ͊͑͐
͙͖͕͕͗ͦ͑͐͞
̴͇͙͕͇͉͇͕͔͕͖͇͔͗͐͑͗͐͌͒͘͞͏
̶͕͉͈͕͇͕͔͕͒͌͗͑͛͗͑͘͢͏͎͇͕͇͙͊͗͌ͦ͘͏͔͋͏͇͙͕͔͇͇͓͖͕͇͑͗ͦ͒͑͞
̩͇͔͔͕͇͉͕͖͋͐͊͒͌͏͉͇͙͖͕͚͌ͦ͗͌͗͌͊͒͘͘͘͘͢͝͏͕͉͗͑͏͕͔͕͕͑͛͗͑
̸͙͚͖͔͌͏ ͔͇͉͇͊͗͌ ͕͔͕͕͑͛͗͑ ͏ ͉͓͗͌ͦ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͋͒ͦ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞
͈͚͇͎͇͔͉͙͇͈͒ͥ͋͑͒͢͏͌͝
̹͇͈͒͏͇͖͗͝͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
̺͙͇͔͕͉͇͑͘
̶͗͏͉͔͔͇͔͌͋ͧͦ͏͍͙͇͈͌͒͏͇͕͍͋͌͗͘͝͏͙͔͕͕͖͌͑͒ͣ͑͗͘͏͓͕͉͌͗
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
̸͖͕͓͕͖͇͙͕͔͕͕͚ͣͥ͌͗͌͑͒ͥ͌͒͌͐͑͛͗͑͗͌͊͒͠͞͏͚͙͓͕͔͕͙͗͌ͦͣ͘͘͠
͔͇͉͇͕͙͔͕͔͕͕͊͗͌͋͌͒ͣ͑͛͗͑͢͜
̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ͏͙͚͖͔͔͇͉͇͕͔͕͌ͣ͊͗͌͑͛͗͑͘͏͎͇͉͏͘͏͙͕͙
͉͏͇͋ ͉͇͌͘͏̶͇͙͉͇͖͕͚͙͕͉͕͙͕͓͚͉͕͎͓͕͍͔͔͕͙͕͑͌͗͋͑ͤ͌͑͗͌͘͢͢͞
͕͙͕͔͔͑͒͌͏͕͙͚͇͎͇͔͔͎͔͇͔ͦ͑͌͢͜͞͏͐
̶͕͕͍͔͒͌͏͉͔͇͌͑͒ͥ͌͢͞
̶͕͕͍͔͒͌͏͓͌͏͔͏͓͇͔͇͓͕͔͕͙͒ͣͦͣ͘͠
̶͕͕͍͔͒͌͏͓͇͌͑͘͏͓͇͔͇͓͕͔͕͙͒ͣͦͣ͘͠
̶͗͏ ͇͎͕͉͇͔͗͊͗͌͏͏ ͚͙͊͘͢͜ ͈͒ͥ͋ ͖͌͗͏͕͋͏͌͑͘͞͏ ͖͓͌͗͌͌͟͏͉͇͙͐͌ ͏͜
̯͖͕͎͚͙͉͇͒ͣ͐͌͋͒ͦ͗͑͘͏͙͚͖͔͔͇͉͇͌ͣ͊͗͌͘
̸͙͚͖͔͇͈͕͕͌ͣ͒͊͘
͔͇͉͇͊͗͌
̶͕͕͍͗͋͒͏͙͔͕͙͌͒ͣͣ͘
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͔͇͙͚ͦ͘
͖͔͌͏ ͇͈͕͕͒͊͘ ͔͇͉͇͊͗͌
͓͏͔
͕͕͇̿͑͒͋ ͕͕͇͔͇͇͎͚͑͒͋ͦ͊͒͗ͣ͟ ͍͇͙͌͒͏͔
̸͒͏͉͕͔͕͓͇͕͌͒͘͞
̷͇͚͊ ͚͙͕͚͖͊͐͘͘ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͉͌͌͞͞͏͔͐͢͞
̳͕͕͕͒͑
̱͒ͧ͑͝͏ ͛͗͏͇͑͋͌͒ͣ͑͏
͓͏͔
̷͈͇͢
͓͏͔
̨͕͚͌͒͌͘͘͢͢ ͔͇͖͗͏͓͌͗ k͈͇͓͌͌͒ͣ͟{
͓͏͔
̷͏͘ ͉͉͕͔͕͓͕͈͓͉͕͋͐ͧ͌͋͢͡
͓͏͔
̱͇͙͕͉͓͚͔͗͛͌͒ͣ͋͏͗͌
͓͏͔
̵͙͉͇͔͕͇͙͕͗͐͑͗͛͌͒ͣ
͓͏͔
̯͎͋͌͒͏ͦ͏͎͙͙͇͌͘ ͓͇͇͕͔͑͗͢
͓͏͔
̷͇͚͊ ͚͖͘͢
͓͏͔
̵͉͕͠͏
͓͏͔
̵͉͕͠͏͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎͊͒͑͐͗͑͏
͓͏͔
̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͉͕͕͉͇͌͑͗͗͑͌͘
̷͚͙͒͌͢
͓͏͔
̹͚͔͕͓͕ͧ͌ͦ͘͟
͓͏͔
̪͚͒ͦ͟
m ͓͏͔
͔̿͏͉͖͇͔͌͒ͣ͝͏͕͉͗͑͌͏͒͏͈͎͔͌͌ͧ
͓͏͔
͔̿͏͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎͌͒ͣ͊͒͑͐͗͑͝͏
͓͏͔
̸͙͌͐͑ ͓͙͕͒͘͠͏͔͕͐
͓͏͔
̷͈͇͢͏͈͔͕͗͌͛͢͏͈͎͖͇͔͒͌͌͏͕͉͗͑͏
͓͏͔
̷͈͇͢͏͈͔͕͗͌͛͢͏͉͖͇͔͒͌͏͕͉͗͑͌
͓͏͔
̷͈͇͢͏͈͔͕͗͌͛͢͏͉͖͇͔͒͌͏͕͉͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎͗͑͌͊͒͑͐͗͑͏ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͈͔͖͇͕͗͌͒͑͢͢͞͏
͓͏͔
̨͇͍͇͔͒ͥ͋͋͒ͦ͗͌͏͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎ͦ͊͒͑͐͗͑͏
m ͓͏͔
̨͒͏͔͢
͔͖͉͔͕͌͗͌͗͢
Растапливание
Разогревание и поддержание в горячем состоянии
Доведение до готовности, варка без кипения
Варка, варка на пару, тушение
Тушение
Жарение**
̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͔͇͓͔͔͕͓͕͔͈͎͌͌͋͒͌͊͌͌͑͗͑͢͟͏
̨͎͌͑͗͑͢͟͏
11
̴͇͙͕͇͚͕͉͕͕͇͇͗͐͑͋͊͑͛͘͜͟
̺ ͉͇͘ ͙͌ͣ͘ ͇͎͗͒͏͔͌͢͞ ͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏ ͚͙͇͔͕͉͑͘͏ ͍͗͌͏͓͕͉ ͚͕͉͕͕͋͊͜
͇͇̮͖͕͖͚͇͙͇͑͛͋͌ͣͤ͑͒͘͘͟͝͏͏͓͖͕͕͈͔͕͕͈͔͋͗ͦ͘͢͡͏͓̩͇͓ ͇͑͑
͚͙͉͖͕͔͙͚͙͇͔͕͉͒͌͋͌͒ͦͣ͑͘͘͢͏͉͏͇͔͇͉͇͋͊͗͌ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͢͏͒͏
͍͗͌͏͓͇͊͗͏͒ͦ
̷͚͙͕͕͓͙͓͖͇͙͚͓͕͍͔͕͚͙͇͔͕͉͌͊͒ͦ͗͌͌͗͗͘͢͏͙͙͓͖͇͙͚͚ͣ͌͌͗͗͏͒͏
͍͗͌͏͓͊͗͏͒ͦ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌͢͏͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̶͗͏͓͔͇͌͗͗͏͚͔͑͌͘ p$ ͉͔͌͗͜͏͔͐͏͍͔͏͍͇͐͗ %
̶͇͙͓͉͈͕͇͚͔͌͗͌͑͒ͥ͌͒͌͗͛͑͢͞͝͏͚͙͇͔͕͉͐͘͏͙͔͚͍͔͉͌͐͢͏͋
͔͇͉͇͊͗͌
Духовой шкаф нагревается.
̩͔͑͒ͥ͌͢͞͏͚͕͉͕͕͇͇͌͋͊͑͛͜͟
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͖͇͙͉͈͕͇͚͔͌͌͗͌͑͒ͥ͌͒ͣ͗͛͑͢͞͝͏͉͔͚͉͕͐͒͌͌
͖͕͕͍͔͒͌͏͌
̯͎͓͔͔͌͌͏͚͙͇͔͕͉͕͌͑͘
̳͕͍͔͕ ͕͕͙͉͙͙͉͚͌ͥ͘͘͠͏͓ ͚͙͕͕͓͗͌͊͒ͦ͗ ͉ ͈͕͒ͥ͐ ͓͕͓͔͙͌ ͏͎͓͔͌͏͙ͣ
͉͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ͙͓͖͇͙͚͚͌͌͗͗͏͒͏͍͗͌͏͓͊͗͏͒ͦ
̺͕͋͜͏͕͞͏͙͇͑͘
̶͗͏ ͙͇͙͔͕͓͌͒ͣ͠ ͚͕͋͌͜ ͏ ͞͏͙͑͌͘ ͉͇͇͟ ͉͇͕͔͇͗ͦ͞ ͖͇͔͌͒ͣ ͏ ͚͕͉͕͋͐͜
͇͔͇͕͕͕͇͔͙͉͕͖͑͛͋͒͊͗ͦͥ͗͘͘͟͜͏͉͇͙͔͕͙͒͌͑͌͒ͣͣ͘͏
͚͔͛͑͝͏͕͔͇͔͕͙̩͇͔͔͕͓͚͕͉͕͙͉͖͕͖͚͇͙͇͒ͣͣ͋͗͑͋͌ͤ͑͒͘͘͘͝͏͏
͖͗͏͉͕͋͏͙͕͖ͦ͘͏͇͔͘͏͖͇͉͌͗͏͔͕͕͚͕͇͒ͣ͊͋͜͏͕͞͏͙͑͘͏
̺͇͎͇͔͑͏ͦ
■ ̯͎͎͇͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͇͎ͦ͗͒͏͔͓͇͙͌͗͢͜͞͏͇͕͉͒ ͙͇͑͏͇͙͕͑͑͌͑͒͘͜
͖͇͙͒͘͏͑͏͓͙͇͌͒͒ ͉͕͎͓͕͍͔͔͈͕͌͒ͣ͢͟͏͇͕͍͔͌͗͋͌͘͜͏͉ͦ
͉͙͕͉͕͓͕͕͓͔͌͛͗͒͌͝͏͏͖͔͖͇͔͌͗͌͋͌͐͌͒͏͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͜͟
■
̹͔͌͏͔͇͙͉͌͑͒͌͋͌͗͘͢͝ ͉͊͒ͦ͋ͦ͢͠͏͇͇͎͉͕͌͑͑͗͋͢ ͔͇͇͓͕͓͘
͉͙͉͙͕͓͋͌͒͌ͦ͒ͦͥͦ͌͘͘ ͕͙͇͍͔͔͓͕͙͇͓͖͕͗͌͒͑͢͞͏͉͚͕͉͕͓͋͜
͇͚͑͛͟
■
̶͗͏͕͔͉͕͌ͣ͑͘͢͞͏͙͓͖͇͙͚͇͓͇͓͕͍͙͉͕͇͙͌͌͗͗ͤ͒ͣ͌͊͗ͣ͜͜͢
̩͙͉͒͌͋͘͘͏͙͕͕͉͕͎͓͕͍͔͔͎͔͇͌ͤ͊͌͢͞͏͙͔͇͎͌͒ͣ͌͗͒͢͏͞͏͉͉͙ͦ͌͌͝
͓͇ͤ͒͏͙͕͔͕͓͇͔͕̈́͗͒ͣ͏͔͕͇͎͉͇͙͉͌͑͌͒͢͏͔ͦ͏͔͇ͦ
͚͔͛͑͝͏͕͔͏͕͉͇͔͗͏̱͇͙͕͔͕͕͖͕͙͌͗ͦ͑͊͗͏͉͔͔͖͕͔͕͙ͦ͌͒ͣͥ͘
͖͕͙͓͇͑͗ͤ͒ͣͥ͢͢͏͓͕͚͙͈͙͇͇͉͓͊ͣ͒͌͊͑͌͗͘͢͟͟͢͏͙͕͔̈́͌
͕͇͎͉͇͙͕͙͑͌͗͢͏͇͙͔͕͕͉͌͒ͣ͊͒͝͏͔ͦ͏͚͔ͦ͛͑͝͏͎͇ͥ͠͏͙͕͙͢
͕͕͎͑͗͗͏͏
■
̮͇͖͇͙͓͙͙͇͗͌͌ͦͣ͋͌͒͘͢͠͏͉͖͕͚͕͓͕͔͕͓͇͋͌͐͘͟͞͏͔͌
̴͕͉͚͈͌͊͑͢͏͖͖͉͓͌͗͌͋͌͗͢͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͔͕͈͕͌͌͋͜͏͓͕
͙͇͙͔͕͉͓͙͌͒ͣͣ͢͢͠
̮͕͔͇͕͞͏͙͑͘͏
̾͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
̶͗͏͈͕͔͇͚͍͗͗͘͏
̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢
̵͞͏͙͘͏͙͖͕͓͕͓͕͙͖͕͌ͣͥͦ͊͑͐͗ͦ͑͘͠͞͏ ͇
͎͇͙͓͉͙͌͗͢͏̴͙͕͚͇͌͋͌͘͜͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘
͙͕͕͌͑͒͘͞͏͙͘͏͙͌͒ͣ͏͒͏͈͕͙͑͗͌͑͋͒ͦ͌͘͘
͔͔͖͕͉͔͕͙͑͒ͦ͌͗͌͐͘͢͜͜
̴͍͇͉͇͌͗͌ͥͦ͠ ͙͇͒ͣ͘ ̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢
̵͞͏͙͘͏͙͖͕͓͕͓͕͙͖͕͌ͣͥͦ͊͑͐͗ͦ͑͘͠͞͏ ͇
͎͇͙͓͉͙͌͗͢͏̴͙͕͚͇͓͔͔͕͌͋͌͌͋͒͌͘͜
͚͇͙͋͒ͦ͐͌ ͖͙͔͇ͦ ͏͎͉͙͌͘͏ ͍͏͇͗ ͇͓͇͇͑͗͒͜ ͏
ͦ͏͔͕͕͊͞ ͈͇͌͒͑ ̶͕͋ ͙͇͑͏͓͏ ͖͙͔͇͓ͦ͏ ͓͕͍͙͌
͉͕͎͔͏͇͙͕͕͎͑ͣ͑͗͗͏ͦ
̸͖͌͝͏͇͔͙͉͇͚͕͇͎͇͒ͣ͌͗͌͋͋͒ͦ͋͘͘͢͜
͓͙͇͌͒͒͏͌͑͘͞͏͓͏͏͎͋͌͒͏͓ͦ͏
͏͖͕͎͚͓͔͇͉͇͒ͣ͌͌͋͒ͦ͊͗͌ͥ͘͢͠͏ͦ͘͜
͖͕͉͔͕͙͌͗͌͐͘͜ ͓͕͍͔͕͖͗͏͕͈͙͗͌͘͏͉
͉͌͗͘͏͔͕͚͍͈͐͒͌͘͘͏͒͏͉
͖͌͘͝͏͇͒͏͎͏͕͉͇͔͔͕͓͓͇͇͎͗͊͏̸͔͙͉͕͌͗͌͋͘
͚͙͒͌͋͌͘ ͔͇͔͙͌͘͏ ͙͕͔͑͏͓ ͕͓͒͌͘ ͘ ͖͕͓͕ͣͥ͠
͓͕͙͖͕ͦ͊͑͐͗ͦ͑͞͏
̾͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
͙͕͈͔͕͖͚͙̾͌͋͘͢͏͙͖͕͉͍͔ͣ͗͌͋͌͏͇͎ͦ͗͒͏͔͖͕͉͔͕͙͉͌͗͌͐͘͢͜͜͞
͎͚͙͇͙͖͗͌͒ͣ͌͗͏͓͔͔͌͌͏͔͖͕͕ͦ͌͋͋ͦ͜͠͏͜͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͗͌͋͘͘͜
͕͈͇͙͚͒ͥ͋͐͌͒͌͋ͥ͘͘͠͏͚͇͎͇͔͌͑͏ͦ
̶͗͏͕͞͏͙͉͇͕͔͕͖͇͔͑͌͗͐͌͒͘͞͏
■
͔͌͏͖͕͎͚͙͔͇͎͈͇͉͔͔͙͉͇͓͙͖͕͚͒ͣ͐͌͌͗͒͌͌͗͌͋͋͒ͦͣͦ͋͘͘͘͘͢͢͢
͏͒͏͖͕͚͕͓͕͔͓͇͋͒ͦ͋͌͘͢͜͟͞͏͔
■
͓͙͇͌͒͒͏͌͑͘͞͏͚͈͌͊͑͏
■
͌͋͑͏͌͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͕͋͒ͦ͞͏͙͑͘͏͚͕͉͕͋͑͜͏͒͏
͖͙͔͕͉͉͕ͦ͋͢͏͙͌͒͏
■
͔͕͌͞͏͇͙͖͐͌͗͠͏͈͕͖͕͇͉͔͗͋͋͒͌͏͓͌͏͒͏͕͊͗ͦ͞͏͓͖͇͕͓͗
■
̮͇͖͇͙͓͙͙͇͗͌͌ͦͣ͋͌͒͘͢͠͏͉͖͕͚͕͓͕͔͕͓͇͋͌͐͘͟͞͏͔͌
̶͗͏͕͞͏͙͚͕͉͕͕͇͇͑͌͋͊͑͛͘͜͟
■
͔͌͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͌͋͑͘͏͌͏͒͏͇͈͇͎͗͏͉͔͌͢͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
■
͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͉͕͌͗͌͋͑͘͘͘͘͢͏͓͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͇͕͕͌͒͑͊͒ͦ
■
͓͙͇͌͒͒͏͌͑͘͞͏͚͈͌͊͑͏
■
͔͕͌͞͏͇͙͖͐͌͗͠͏͈͕͖͕͇͉͔͗͋͋͒͌͏͓͌͏͒͏͕͊͗ͦ͞͏͓͖͇͕͓͗
12
̩͇͕͔͇͖͇͔͗ͦ͌͒ͣ͞
̺͕͋͜ ͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘ ͖͌͘͝͏͇͔͕͒ͣ͌ ͙͉͕͗͌͋͘͘ ͋͒ͦ
͕͞͏͙͑͘͏͏͎͇͠͏͙͙͕͇͓͌͑͒͑͌͗͘͢͏͑͏
̵͞͏͙͇͑͘͞͏͙ͦ͘͠͏͓͏͙͉͇͓͗͌͋͘͘͏
͖͔͇͎͔͇͔͔͓͗͌͋͌͢͞͏͙͕͇͓͋͒ͦ͌͑͒͑͌͗͘͏͑͏
̸͕͈͇͙͚͇͎͇͔͒ͥ͋͐͌͑͏͖͕͕ͦ͞͏͙͑͌͘
͖͗͏͉͔͔͔͇͚͖͇͕͉͌͋ͧ͌͑͑͌͢
:̸͈͕͙͔͔͖͕͉͔͕͙͑͗͌͑͋͒ͦ͌͑͒ͦ͌͗͌͐͘͘͢͜͜
͖͗͏͘͏͔͕͓͎͇͎͔͔͒ͣ͊͗ͦ͌͏͏
͕͙͕͙͎͉͑͗͐͌͒͌͏͌͏͚͇͋͒͏͙͎͇͎͔͔͌͊͗ͦ͌͏ͦ͘
͕͖͕͓͕̩͔͌͊ͣͥ͠͏͓͇͔͏͌ ͎͉͒͌͏͕͔͌͌ͣ͞
̵͕͙͕͖͇͔͕͙͙͇͉͓͗͌ͣ͗͘͘͘͏͕͉͇͔͗͏ͦ
̶͕͕͒͌͘͞͏͙͑͘͏͔͕͉͇͎͇͕͙͎͉͑͗͐͌͒͌͘͏͌
̶͕͉͍͔͔͕͎͉͗͌͋͌͌͒͌͏͔͓͔͔͕͌͌͌͋͒͌
͎͇͓͔͌͏͙͌
̺͙͇͔͕͉͇͔͇͉͔͓͔͙͕͉͑͌ͤ͒͌͌͘͘͢͜
̮͕͔͇͕͞͏͙͑͘͏
̾͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
̷͇͓͇͉͇͕͔͕͗͐͞
͖͇͔͌͒͏
̹͖͓͔͇͙͉͕ͧ͒͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢͢
̴͎͌͒ͣͦ͏͖͕͎͕͉͇͙͈͕͒ͣͣ͑͗͌͑͋͒ͦ͘͘
͙͔͔͖͕͉͔͕͙͌͑͒ͦ͌͗͌͐͘͘͢͜͜ ͒͏͓͕͔͔͚ͥ
͑͏͕͙͚͒͘͏͒͏͚͚͑͘͘
̸͙͇͉ͧ͑͒͋͌͗͢͝
̸͙͉͕͕͗͌͋͋͒ͦ͘͞͏͙͑͘͏͙͕ͧ͑͒͘
̸͔͇͇͇͉͙͇͉͙͔͇͉͔͕͓͔͙͉͎͇͔͔͎͕͒ͣ͌͌͐ͤ͒͌͌͋͌͌͊͌͋͘͘͞͏
͕͙͕͍͓͏͙͔͓͔͕͕͔͇͎͇͌͌͊͋ ͗͏͘ "
͇͎͇͙͓͉͙͇͉͙͉͖͔͔͎͕͌ͣ͌͌͗͌͋͌͌͊͌͋͘ ͗͏͘ # $
%
̶͕͙͗͗͏͙͓͕͙͖͕͕͌ͦ͊͑͐͗ͦ͑͐͞
̴͌͏͖͕͎͚͙͈͕͙͕͒ͣ͐͌͑͗͌͑͋͒ͦ͌͑͒͘͘͘
̷͇͈͕͇͇͓͇ͦ͑͌͗͞
̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢͏͒͏͇͙͉͕͗͗͘
͚͚͇͑͘͘
̵͞͏͙͘͏͙͖͕͓͕͓͕͙͖͕͌ͣͥͦ͊͑͐͗ͦ͑͘͠͞͏
̴͇͉͔͓͔͙͌͌ͤ͒͌͌͘͢͢ ̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢
̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͎͇͓͕͌͒ͣ͞͏͙͌ ͇͎͇͙͓͌
͕͞͏͙͘͏͙͖͕͓͕͓͕͙͖͕͌ͣͥͦ͊͑͐͗ͦ͑͘͠͞͏͏͒͏
͙ͧ͑͠͏
̹͓͕͓͙͍͇͌͗͌͗͋͒ͦ͗
͕͕͑͊
͉͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏͕͙
͙͏͖͇͖͗͏͈͕͇͗
̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢
̵͞͏͙͘͏͙͌ ͘ ͖͕͓͕ͣͥ͠ ͓͕ͦ͊͑͐ ͙͖͕͗ͦ͑͞͏ ͏͒͏
͙ͧ͑͠͏ ̮͇͖͔͕͗͌͌͠ ͓͙ͣ͢ ͉ ͖͕͚͕͓͕͔͕͋͌͐͘͞
͓͇͟͏͔͌
̸͙͔͔͖͇͕͔͌͑͒ͦ͐͒͛͢ ̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢
͇͓͖͕͒͑͞͏ ͉ ͚͕͉͕͓͋͜ ̵͞͏͙͘͏͙͖͕͓͕͓͕͙͖͕͌ͣͥͦ͊͑͐͗ͦ͑͘͠͞͏
͇͚͑͛͟
̺͖͕͙͔͒͏͙͌͒ͣ
̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢
̴͔͌͘͏͓͇͙ͣ
̵͞͏͙͘͏͙͖͕͓͕͓͕͙͖͕͌ͣͥͦ͊͑͐͗ͦ͑͘͠͞͏
̴͎͙͙͌͒ͣͦ͌͗͌ͣ
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢
̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͎͇͓͕͌͒ͣ͞͏͙͌ ͇͎͇͙͓͌
͕͞͏͙͘͏͙͖͕͓͕͓͕͙͖͕͌ͣͥͦ͊͑͐͗ͦ͑͘͠͞͏͏͒͏
͙ͧ͑͠͏
̩͉͋͢͏͍͔͕͕͕͐͑͒ͣ͝
͔͐ͦ͢͠͏͑
̪͕͗ͦ͞͏͓͔͇͙͉͕͐͒ͣ͐͗͗͘͢͢
̵͞͏͙͘͏͙͖͕͓͕͓͕͙͖͕͌ͣͥͦ͊͑͐͗ͦ͑͘͠͞͏
̴͇͉͔͓͔͙͉͎͇͌͌ͤ͒͌͌͘͢͢͏̸͓͕͎͇͓͔͓͌ͦ͌͒͌͋͢͏͙͎͇͙͓͌͌ ͙͕͈͢͞
͚͕͉͔͗͏ ͏͔͇͕͋͜͏͒͏͔ͣ͘͘͏͎͚ ͇͚͕͉͔͗͏ ͏͉͚͌͗͘͜ ͇͑͑
͖͕͇͎͇͔͕͔͇͑͗͏͚͔͑͌͘ #
̸͔͙ͦ͏͌͏͚͙͇͔͕͉͇͉͚͕͉͕͕͇͇͑͋͌͗͋͊͑͛͘͢͜͟͝
̫͕͒ͦ͞͏͔͌͠͏ͦ͏͓͕͔͙͇͍͇͓͕͍͔͕͔͙͉͚͚͕͉͕͕͋͌ͦͣ͋͌͗͋͊͘͜͝
͇͇͑͛͟
̱͇͍͇͋ͦ ͖͙͌͒ͦ ͉͋͌͗͢͝ ͕͔͇͔͇͌͘͠ ͈͕͒͑͏͕͉͕͔͓͗͢͞ ͇͕͓͗͊͢͞ ̱͕͇͊͋
͈͕͒͑͏͕͉͕͔͇͗͌͗͊͢͢͞͞͏͚͙͇͔͕͉͔͒͌͘͢ ͗͏͘ " ͉͇͚͕͉͕͕͋͌͗͋͊͜͝
͇͇͈͕͑͛͒͑͟͏͕͉͇͔͇͗͏̩͔͓͕͍͙͔͙̬͌͌͌͌ͧͦͣ͒͘͘͢͏̩͕͙͑͢͏͔͙͌͌
͈͕͒͑͏͕͉͕͔͇͗͌͗͊͢͢͞͞͏ ͗͏͘# ͔͙͋͒ͦͦ͘͏͉ͦ͋͌͗͢͝
͈͕͒͑͏͕͉͇͔͔͓͗͢͏͈͚͚͙͖͙͋͌͒͏̮͇͙͉͚͈͚͙͑͗ͣ͋͌͗͋͌͢͝
͔͉͕͎͓͕͍͔͕͌
$
%
̸͔͙ͦ͏͌͏͚͙͇͔͕͉͇͔͇͉͔͓͔͙͕͉͑͌ͤ͒͌͌͘͘͢͜
̩͢ ͓͕͍͙͌͌ ͔͙ͦͣ͘ ͔͇͉͔͌͌͘͢ ͓͔͙ͤ͒͌͌͢ ͋͒ͦ ͕͞͏͙͑͘͏ ̫͚͕͉͕͐͜ ͇͑͛͟
͕͍͔͈͙͕͕͔͓͋͒͌ͣ͒͋͢͜͢
̸͔͙ͦ͏͔͇͉͔͓͔͙͕͉͌͌ͤ͒͌͌͘͢͜
̶͗͏͖͕͔͋͏͓͏͙͔͇͉͔͕͓͔͙͖͌͌͐ͤ͒͌͌͌͗͌͋͘͘͏͏
͏͉͔͙͖͔ͣ͌͑͗͌͒͌͢͏͌͏͎͕͙͉͙͌͗͘͏ͦ ͗͏͘ " ̮͇͙͓͕͙͙͔͌ͦ͏͙͉͕͓͖͙͔͇͉͔͓͔͙͕͉͉͖͌͌ͣ͑͒͌͑͌ͤ͒͌͌͌͗ͧ͋͘͘͢͜
͏͉͔͙ͣ͌͢ ͗͏͘ # ̬͒͘͏ ͖͙͌͒͏ ͔͌ ͈͕͒͑͏͕͉͇͔͗͢ ͉͇͋͌͗͝ ͓͕͍͙͌ ͘ ͘͏͕͒͐ ͎͇͕͖͔͚͙͒ͣͦ͘͜
̸͒͌͋͏͙͌ ͙͕͈͈͕͒͑͢͞͏͕͉͕͔͇͗͌͗͊͢͢͞͞͏͈͒͢͏͖͕͔͕͙͒ͣͥ͘
͚͙͇͔͕͉͔͒͌͘͢ ͇͖͗͏͔͙ͦ͘͏͏͉͚͕͉͕͕͇͇͖͕͔͕͙͋͌͗͋͊͑͛͒ͣͥ͘͢͜͟͝
͕͙͑͏͔͚͙͢
%
$
: ̵͖͇͔͕͙͙͇͉͓ͣ͗͘͘͏͕͉͇͔͗͏ͦ
̸͔͙ͦ͏͉͌͋͌͗͢͝
̶͕͔͕͙͕͙͕͙͉͚͚͕͉͕͕͇͇͒ͣͥ͑͗͐͌͋͌͗͋͊͑͛͘͜͟͝
̵͙͑͏͔͙͈͕ͣ͌͒͑͏͕͉͕͔͇͗͌͗͊͢͢͞͞͏͖͇͉͇͗͘͏͉͇͒͌͘ ͗͏͘ " ̮͇͕͙͑͗͐͌ ͉͚͋͌͗͝ ͚͕͉͕͕͋͊͜ ͇͇͑͛͟ ͕͋ ͚͖͕͇͗ ̩͕͎͓ͣ͏͙͌ͣ͘ ͎͇ ͔͌ͧ
͕͈͌͏͓͏͚͇͓͗͑͏͉͇͒͌͘͏͖͇͉͇̬͔͓͔͕͕͖͗ͧ͌͊͗͘͠͏͕͙͑͗͐͌͏
͉͙͇͢͠͏͙͉͚͌͋͌͗͝ ͗͏͘ # ̵͞͏͙͘͏͙͔͇͉͔͓͔͙͖͕͓͕͓͕͕͙͉͇͌͌͌ͤ͒͌͌ͣͥͥ͌͊͗͌͋͘͘͘͘͢͢͠͠͏
͓͕͚͈ͦ͊͑͐͊͑͏̶͗͏͔͇͒͏͞͏͏͙͕͐͑͘͏͎͇͎͔͔͊͗ͦ͌͜͏͓͕͍͔͕͐
͏͖͕͎͕͉͇͙͙͚͒ͣͣͧ͑͘͠
$
%
13
̶͗͏͖͕͔͋͏͓͏͙͌͏͉͙͔ͦ͢͏͙͙͕͌͌͑͒͘ ͗͏͘ $ ̺͙͇͔͕͉͇͉͑͋͌͗͘͢͝
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͉͚͉͖͕͌͋͌͗͗ͦ͋͑͌͝ ͕͈͇͙͔͕͓͔͙͗ͦ͘͏ͥ
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͉͚͚͕͉͕͕͇͇͙͇͌͋͌͗͋͊͑͛͑͜͟͝ ͙͕͈͕͈͖͙͌͌͒͢͞͏
͕͇͎͇͑͒͏͖͓͕͔͇͖͕͙ͣ͗ͦ͗͘͏͉͕͙͉͙͌͗͘͏͐ ͗͏͘ " &
̶͕͎͔͇͖͙͕͍͔͇͎͇͗͗͌ͣ͌͒͌͋͒͛͏͑͘͏͕͉͇͙͕͈͗ͣͦ͌͘͘͏͙͕͕͔͗͘͜
͗͏͘ # $
%
̶͕͙͗͗͏͙͙͇͓͕͙͖͕͕͌ͧ͑͒ͦ͊͑͐͗ͦ͑͐͘͞ ͓͕͔͔͕͙͉͕͓͌͐͗͌͋͋͒ͦ͘͘͘͞
͕͞͏͙͑͘͏͙͕ͧ͑͒͘
: ̵͖͇͔͕͙͙͇͉͓ͣ͗͘͘͏͕͉͇͔͗͏ͦ
̸͔͕͉͇͚͙͇͔͕͉͘͏͙͈͕͌͒͑͏͕͉͕͔͇͗͌͗͊͢͢͞͞͏ ͗͏͘ $ ̮͇͕͙͑͗͐͌
͉͚͚͕͉͕͕͇͇͋͌͗͋͊͑͛͜͟͝
̶͕͇͇͖͇͔͔͕͙͕͉͖͗͌͌͑͒͋͌͗͗͘͢͝͝͏̴͈͕͇͓͕͍͙͙͔͚͙͗͌͗͌ͣ͌͘
͏͖͕͎͚͙͈͒ͣ͐͌͑͗͌͑͘͘͏͙͇͋͒ͦ͌͑͒͘ ͇͙͇͍͑͌͌͋͑͏͌͏͇͈͇͎͗͏͉͔͌͢
͞͏͙ͦ͘͠͏͙͉͇͌͗͌͋͘͘
̺͙͇͔͕͉͇͑͘
&
̶͗͏͚͙͇͔͕͉͑͌͒͌͋͘͘͏͙͌ ͙͕͈͕͕͈͔͌͘͢͞͠͏͌k3JHIUBCPWF{
͕͇͎͇͕͉͉͕͓͔͑͒ͣ͒͌͘͏͍͔͓͚͚͉͉͔͕͇͓͌͊͒͌͗͊͜͏
̴͇͕͔͑͒͏͙͙͕͌͌͑͒͘͏͉͙͇͉͙͕͉ͣ͌͌͊͋͘͏͍͔͌͏͓͕͙͈͌͌ͦ͘ ͗͏͘ " ̩͙͇͉͙͉͔͙͕͉ͣ͌͌͗͌͌͌͑͒͋͘͘͜͏͍͔͌͏͓͕͙͈͉͕͈͇͖͔͌͌ͦ͑͗͌͒͌͘͏ͦ
̪͇͇͖͕͉͔͕͙͕͍͔͇͈͙͔͇͚͍͒͋͑ͦ͌͗ͣ͋͒ͣ͗͘͘͜͢͏ ͗͏͘ # $
%
: ̵͖͇͔͕͙͙͇͉͓ͣ͗͘͘͏͕͉͇͔͗͏ͦ
̩͚͇͉͖͇͔͒͌͋͌͘͢͞͏͉͚͕͉͕͕͇͇ͦ͋͌͗͋͊͑͛͢͜͟͝͏͒͏͎͇͑͒͏͔͏͉͇͔͏ͦ
͖͙͌͒͏ ͔͖͙͇͙͚͙͇͔͌͐͌ͣ͗͘͘͢͏͙͔ͣ͌͏͖͇͉͔͕͙͇͓͕͙͕͙͔͕͗ͣͦ͌͒ͣ͘͘͘͘
̩͎͕͉͢͏͙͖͌͌͘͝͏͇͒͏͙͇͉͌͗͘͘͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢
̸͔͙ͦ͏͌͏͚͙͇͔͕͉͇͙͕͉͑ͧ͑͒͋͌͗͘͘͢͝
̫͚͒ͦ͒͟͞͏͎͚͙͇͙͕͉͕͗͌͒ͣ͜͞͏͙͑͘͏͓͕͍͔͕͔͙͙͇͉ͦͣͧ͑͒͋͌͗͘͘͢͝
͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͜͟
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͎͇͌͠͏͙͔͚͖͇͔͔͇͓͙͕ͥ͌͒ͣ͌͘͏͖͗͏͍͓͏͙͌
̸͔͙ͦ͏͌
Духовым шкафом можно снова пользоваться только после
правильной установки стёкол.
̸͔͏͓͏͙͉͚͚͕͉͕͕͇͇͌͋͌͗͋͊͑͛͜͟͝͏͖͕͕͍͒͏͙͔͇͖͕͕͙͔͌͒͌͌͝
͚͕͙͕͉͔͗͑ͦ͑͐͏͎
̵͙͕͌͋͘͏͔͏͙͎͇͌͠͏͙͔͚͖͇͔͉͚͕͉͕͕͇͇̫ͥ͌͒ͣ͋͌͗͋͊͑͛͒ͦ͢͜͟͝
͙͕͕͇͔͇͇͉ͤ͊͒͌͊͑͋͘͏͙͖͇͓͔͇͎͕͉͇͌͒ͣ͌ͦ͑͒͌͘͢͝͞͏͖͇͉͇͗͘
͗͏͘ " ̶͗͏͖͕͔͋͏͓͏͙͌͏͉͙͔ͦ͢͏͙͉͔͙͕͌͌͗͌͌͌͑͒͘͜ ͗͏͘ # $
14
%
̴͇͉͙͉͚͚͕͉͕͕͇͇͌ͣ͌͋͌͗͋͊͑͛͘͜͟͝
͙͕͇͙͖̾͋͌͒ͣ͗͏͔͌͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏
͇͙͕͚͇͙̾͒͌ͦ͘͘͘͞ ͙͕͖͗͞͏͞͏͔͕͔͐͌͏͖͇͉͔͕͙͗͘͘͏͙͇͇͇͇͙͕͒͑͑ͦ͘
̶͓͕͍͓͕͈͇͇͙͉͉͌͒ͣ͗͌͋͌͌͗ͣͦ͌͗͘͘͞͞͠͏͔͚͚͍͈͚ͥ͒͘͘
͖͕͓͕͙͗͘͏͙͙͇͈͌͒͏͚̩͕͎͓͕͍͔͕͝ ͉͇͓͕͙͕͙͔͕͓͕͍͙ͦ͌͒ͣ͌͌͘͘͢
͚͙͇͔͗͘͏͙͔ͣ͌͏͖͇͉͔͕͙͗ͣ͘͘
̹͇͈͒͏͇͔͌͝͏͖͇͉͔͕͙͗͌͐͘͘
̬͒͘͏͉͇͓͔͉͖͕͔͚͇͕͈͕͌͒͌͋͒ͣ͒ͥ͋͘ ͕͈͇͙͗͏͙͇͉͌ͣ͑͊͒͌͘
k̶͕͙͙͗͌͘͏͕͉͇͔͕͉͇͉͔͇͚͔͙͚͗͋͒ͦ͌͐͑͌͋͘͘͟͜͏͏{̩͔͉͌͐͢
͔͇͙͓͔͕͍͙͉͕͕͓͔͇͐͋ͧ͌͌͗͌͑͌͋͘͝͏͖͕͖͐͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͈ͥ͒ͥ͋
̮͇͓͔͇͇͓͖͕͌͒͑͞͏͉͔͖͕͉͙͋͒ͦ͌͗͌͐͋͌͑͘͜͏
͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͜͟
̬͒͘͏͇͓͖͕͇͉͚͕͉͕͓͇͚͖͕͒͑͋͑͛͌͗͌͊͗͜͟͞͏͙ ͔͚͍͔͕͎͇͓͔͌ͧ͌͏͙ͣ
̺͙͕͐͘͞͏͉͉͕͌͑͑͘͢͢͏͓͙͓͖͇͙͚͇͓͎͇͖͇͔͇͓͖͕͌͌͗͗͌͒͑͘͢͞͏
͓͕͔͕͙ͣͥ͘͠ ̩͙͓͕͍͔͕͖͗͏͕͈͙͗͌͘͏͉͉͌͗͘͏͔͕͚͍͈͐͒͌͘͘͏͒͏͉
͖͌͘͝͏͇͒͏͎͏͕͉͇͔͔͓͇͇͎͗͊͢͜͏͔͇̯͖͕͎͚͙͙͕͕͚͇͎͇͔͔͒ͣ͐͌͒ͣ͑͑͌͘͜͢
͇͓͖͕͒͑͞͏
: ̵͖͇͔͕͙͚͇͇͙͕͕͓ͣ͋͗͑͘͘
̵͙͑͒ͥ͞͏͙͖͕͇͔͌͗͌͋͗͜͏͙͉͈͕͖͕͇͔͌͒ͣ͒͑͌͗͌͋͗͜͏͙͌͒͌͐
̴͌͏͖͇͉͔͕͙͗ͣ͘͘
̩͕͎͓͕͍͔͇͖ͦ͗͏
͞͏͔͇
̫͚͕͉͕͐͜ ͇͑͛͟ ͔͌ ̴͌͏͖͇͉͔͖͗͌͗͌͘
͇͈͕͙͇͙͗͌
͕͇͔͋͗͜͏͙͌͒ͣ
̺͙͇͔͔͗͌͘͏͚͇͎͇͔͌͑͏ͦ
̶͕͉͙͗͌͗ͣ͌ ͉͖͕͗ͦ͋͑͌͒͏
͖͕͇͔͗͌͋͗͜͏͙͌͒ͣ ͖͗͏͈͕͇͗ ͉
͈͕͖͕͇͔͒͑͌͗͌͋͗͜͏͙͌͒͌͐
̩͕͏͎͈͍͇͔͌͏͖͕͉͍͔͌͗͌͋͌͏͖͕͕͍͐͒͏͙͉͕͕͔͚͕͉͕͌͒͋͐͋͐͜͢͜
͇͚͕͔͔͕͖͕͕͙͔͑͛͑͌͒͌͌͟͜͝
̸͔͏͓͏͙͖͇͕͔͌͒͛ ͖͕͉͕͇͗͞͏͉͇͕͖͕͙ͦ͌͊͗͏͉͇͕͉͕͙͐͗͌͒͑͘͘͞͏
̵͙͔͑͒ͥ͌͞͏͌ͤ͒͌͑ ̶͕͉͙͗͌͗ͣ͌ ͉͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͞ ͒͏
͙͕͔͗ͤ͌͗͊͏͏
͔͇͚͔͉͙͑͌͌͘͜͏͇͈͕͙͇͙͗ͥ
͒͏͕͙͇͔͈͙͕͉͒ͣ͌͌͘͢͢͢
͖͗͏͈͕͗͢
̫͚͕͉͕͐͜ ͇͑͛͟ ͔͌ ̵͇͔͌͋͘͏͖͌͒͢͏
͔͇͉͇͙͊͗͌͌ͦ͘
͔͇͕͔͙͇͙͇͑͑͜
̶͕͉͔͌͗͏͙͚͌͗͑͞͏
͖͇͙͌͗͌͑͒ͥ͌͒͞͏͔͕͕͌͑͒ͣ͑͘
͇͎͙͚͇͗͋͏͕͈͇͙͔͕͗
: ̵͖͇͔͕͙͚͇͇͙͕͕͓ͣ͋͗͑͘͘
̶͗͏͔͉͇͌͑͒͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͕͓͓͕͔͙͖͗͗͌͌͗͏͈͕͓͕͍͙͙͇͙͗͌ͣ͘
͏͙͕͔͘͞͏͕͓͕͖͇͔͕͙͑͘͘͏̶͕͙͕͓͚͓͕͔͙͕͍͔͖͕ͤ͗͌͋͒͌͗͏͎͉͕͋͏͙ͣͦ͘
͙͕͕͖͒ͣ͑͌͘͝͏͇͒͏͙͕͓͉͌͗͘͘͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢ ͖͕͗͌͋͟͟͏͓
͖͌͘͝͏͇͔͕͕͈͚͔͒ͣ͌͌͞͏͌
̩͙͇͉͙͔͕͉͚͇͓͖͕͚͇͔͇͕ͣ͌ͥ͒͑͒͊͘͞͏͔͕͕͙͊͞͏͖͇
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͖͇͕͔͔͇͓͙͕͌͒͛͌͘
̩͔͙͚͕͔͔͕͖͕͕͙͔ͣ͌͑͌͒͌͌͢͜͝͏͎͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͜͟͏͉͑͒ͥ͞͏͙͌
͖͕͇͔͗͌͋͗͜͏͙͌͒ͣ
̸͙͔͔͖͇͕͔͌͑͒ͦ͐͒͛͢
̶͕͉͍͔͔͖͇͕͔͖͕͍͗͌͋ͧ͐͒͛͋͒͌͢͏̵͙͎͇͓͔͌͌͗͏͊͏͔͇͔͒ͣ͌͢
͖͇͕͔͓͕͍͔͕͖͒͛͗͢͏͕͈͙͗͌͘͏͎͉͌͗͌͌͗͘͞͏̶͔͚͚͍͈͚ͥ͒͗͘͘͏͙͕͓ͤ
͔͚͍͔͕͚͇͎͇͙͔͕͓͑ͣ͌͗͏͎͋͌͒͏ͦ ͔͕͓͌͗& ͏͎͇͉͕͕͔͕͓͋͑͐͌͗͘
͔͕͓͌͗'% ̩͇͕͖͌͊͗͟͏͈͕͇͗
̸͉͌͗͏͔͇͚͍͈͇ͦ͒͘͘
̬͒͘͏͉͇͖͗͟͏͈͕͔͚͍͇͙͉͓͕͔͙͗͋͌ͦ͗͌͌͘ ͔͇͇͉͌͗͘͟͏͔͇͚͍͈͇ͦ͒͘͘
͉͇͉͇͌͊͋͑͘͟͏͓͚͚͇͓̳͉͇͙͇͇͓͔͇͙͒͊͌͊͋͗͌ͦ͐͘͘͘͘͢͏
͖͕͕͔͋͋ͦ͌͌͗͌͌͜͟͠͏͌ ͙͕͈͢͞͏͎͈͍͇͙͉͙͕͓͌ͣ͞͏͔͔͚͍͔͒͌͌͘͢͜
͉͎͕͉͕͉͖͌͘͢͝͏͇͒͏͙͕͉͘
Заявка на ремонт и консультация при неполадках
̱͕͔͙͇͙͔͇͔͔͉͙͇͔̩͔͇͙͉͖͑͌͋͌͌͗͐͋ͧ͌͗͘͘͢͢͜͢͏͕͍͔͔͕͓͒͌
͖͘͏͉͑͌͌͗͘͘͏͔͔͙͕͉͌͗͘͢͜͝
̶͕͕͍͒͏͙͔͇͕͓͖͙͔͙͔͕͙͌ͣ͑͌͌ͣ͘͘͏͎͕͙͕͉͊͏͙̹͕͇͉͓͕͍͙͌͒ͦ͊͋͌͌͢
͈͙͚͉͔ͣ͌͗͌͢͢ ͙͕͓͕͔͙͈͚͙͖͕͗͌͋͌͗͞͏͎͉͌͋«͔͇͓͕͙͔͓͊͗͢͏
͖͌͘͝͏͇͒͏͙͇͓͘͏͏͘͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͌͛͏͓͔͔͗͌͢Y͎͇͖͇͔͘͢Y͇͙͌͐͘͞
̴͕͓͌͗&͏͔͕͓͌͗'%
̫͖͕͚͔͒ͦ͒͌͞͏͉͇ͦ͑͒͏͛͏͝͏͕͉͇͔͔͕͕͕͈͚͍͗͊͒͘͏͉͇͔͏͖ͦ͗͏͉͎͕͉͌͢
͖͌͘͝͏͇͒͏͙͇͉͌͗͘͘͏͔͕͚͍͈͕͈͎͇͙͔͕͚͇͎͉͇͙͔͕͓͐͒ͦ͌͒ͣ͑͐͌͌͗͘͘͢͢
͏͎͋͌͒͏ͦ ͔͕͓͌͗& ͏͎͇͉͕͕͔͕͓͋͑͐͌͗͘ ͔͕͓͌͗'% ͉͇͕͌͊͟
͖͗͏͈͕͇̹͗͏͖͕͉͇͙͇͈ͦ͒͏͇͔͕͓͇͓͑͌͗͘͞͏͔͇͕͋͜͏͙͖͇͉͇͔͇ͦ͗͘͘
͉͚͕͉͕͕͇͇͙͕͈͔͙͇͙͋͌͗͌͋͊͑͛̾͌͗͜͟͢͝͏͙͉͓͔͇͖͕ͣ͗͌ͦ͏͙͑ͤ͘͏͜
͔͕͓͕͉͌͗ ͉͖͏͟͏͙͌͏͜͏͙͕͔͔͔͕͓͉͌͒͌͛͐͌͗͌͗͘͢͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢
͎͋͌ͣ͘
Номер E
Номер FD
Сервисная служба O
̵͈͇͙͗͏͙͉͔͌͏͓͇͔͏͌ ͙͕͉͞͏͎͏͙͖͌͘͝͏͇͒͏͙͇͉͌͗͘͘͏͔͕͚͍͈͐͒͘͘͢
͚͙͇͔͔͋͒ͦ͗͌͘͏͖͕͉͍͔ͦ͗͌͋͌͏͐ ͉͎͇͔͔͔͖͇͉ͦ͌͗͘͘͢͜͏͔͓͒ͣ͢
͚͕͕͓͎͇͖͋͗͜͏͈͕͕͓͗ ͇͍͉͕͉͓͙͉͋͌͗͌ͦ͋͌͐͘͏͇͇͔͙ͦ͊͗͏͏͔͌
͉͙͈͖͇͙͔͓ͦ͒ͦ͌ͦ͌͒͘͘͢
15
̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏ ͖͕ ͕͔͕͓ͤ͑͏͏ ͙͕͔ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏ ͏ ͕͇͔͗͌͜ ͕͚͍͇͑͗ͥ͌͐͠
͗͌͋͘͢
̩͙͕͓͇͎͉͖͕͚ͤ͗͋͌͒͌͒͢͞͏͙͕͓͔͇͌͗͌͑͌͋͝͏͏ ͇͕͔͕͓͑͑ͤ͑͘͏͙ͣ
͙͕͔ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͉͕͉͓͉͖͇͔ͥ͗͌ͦ͌͑͢͏ͦ͏͍͇͔͗͌͏͉͚͕͉͕͓ͦ͋͜
͇͚͑͛͟͏͉͕͉͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͖ͦ͏͠͏͔͇͉͇͕͔͕͖͇͔͗͐͌͒͞͏ ͇
͙͇͍͇͖͇͉͑͌͑͑͗͏͔͕͚͙͒ͣ͏͒͏͎͏͕͉͇͙͖͗ͣ͗͏͈͕͗
͔͇͓͔͋͌ͣ͌͋͟͏͇͓͙͇͕͔͕͌͗͑͛͗͑͏͉͙͖͕͙͌͋ͧ͑͌͗͌
͙͕͔ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏̶͕͓͔͏͙͌͏͎͕͙͕͉͊͏͙͌͒͏͖͕͚͇͙͕͋͘͘͢͞
͚͇͎͉͇͙͉͔͑ͥ͌͗͢͜͏͐͋͏͇͓͙͌͗ ͕͙͕͑͗͐͢ ͇͖͇͉͑͑͗͏͕͒ ͈͕͒ͣ͌͟
͓͌͋͞͏͇͓͙͔͇͌͗͋
■
̫͖͒ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͔͈͕ͦ͌͒ͣ͟͏͕͈͓͕͉͖͌͜͡͏͠͏͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘
͓͇͔͚͒͌ͣ͑ͥ ͇͙͑͗ͥ͒ͥ͘ ̶͗͏ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏ ͉ ͈͕͕͒ͣ͐͟ ͇͙͑͗ͥ͒͌͘
͇͕͚͙͓͔͕͕͙͕͔͗͋͌ͦ͊ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͘͘͜͏͏
̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͔͇͉͇͙͚͕͉͕͇͙͕͕͉͙͕͓͌͒ͣ͊͗͌͐͌͋͐͑͛͒ͣ͑͜͟
͚͇͒͌͘͞ ͌͒͘͏ ͙͕ͤ ͚͇͎͇͔͕͑ ͉ ͖͙͗͌͌͌͝ ͏͒͏ ͉ ͙͇͈͒͏͇͜͝ ͚͕͉͕͙͉͇͗͑͋͘
͖͕͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏
̯͖͕͎͚͙͙͓͔͒ͣ͐͌ͧ͌͘͢ ͖͕͙͔͓͇͕͓͑͗͌ͧ͗͒͑͢͢͢͞͏͒͏
͓͇ͤ͒͏͕͉͇͔͔͕͓͉͖͇͔͗͌͛͗͋͒ͦ͌͑͢͢͢͏̵͔ͦ͏͕͕͈͔͔͕͕͕͕͌͗͘͜͟
͖͕͕͇͙͙͖͕͊͒ͥ͌͒͠
■
̩͇͎͇͉͇͙͇͙͌͊͋͑͗͐͌͑͗ͥ͒͘͘͢͏͖͕͕͕̩͋͋ͦ͌͐͑͗͑͐͜͢͟͠
͖͕͙͗͏͉͔͕͓͚͇͎͔͇͒͌͘͞͞͏͙͔͕͉͕͎͇͙͙͇͕͌͒ͣ͗͌͗͋͘͘͜
͙͕͔ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏
■
̶͗͏͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏͖͏͠͏͔͇͒͏͉͇͙͔͓͔͕͕͉͕͙͕͐͌͌͊͋̈́͢
͕͔͕͓ͤ͑͏͙͙͕͔ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏ͥ ͇͕͉͕͠͏͕͇͔͙͉͗ͦͥ͌͘͘͜
͕͍͇͋͌͗͘͠͏͉͔͌ͦ͘͏͉͜͏͙͇͓͏͔͢͏͓͏͔͇͔͉͙͉͇͌͗͒ͣ͌͌͌͘͢͠
■
̱͇͑ ͓͕͍͔͕ ͍͗͌͌ ͕͙͉͇͙͑͗͐͌͢ ͉͚͋͌͗͝ ͚͕͉͕͕͋͊͜ ͇͇͑͛͟ ͉͕ ͉͓͗͌ͦ
͙͚͔͌͟͏ͦ ͉͖͇͔͌͑͢͏ͦ͏͒͏͍͇͔͗͌͏͖͕͚͙͕͉ͦ͗͋͑
■
̸͉͕͉͓͔͔͕͖͇͙͕͔͕͚͔͇͈͕͔͌͗͌͌͌͗͌͑͒ͥ͐͌͑͛͗͑͒͌͌͞͏͎͚͑ͥ
͙͚͖͔͔͇͉͇͌ͣ͊͗͌͘
■
̴͕͕͖͌͑͒ͣ͑͘͏͕͕͉͚͉͕͖͕͗͊͒͌͌͊͌ͣ͋͘͟͞͞͏͔͎͇͚͋͗͊͏͓̫͚͕͉͕͐͜
͇͙͖͑͛͌ͧͧ͒͐͟͢͠ ͎͇͙͕͉͓͉͖͇͔ͧ͌͊͗͌ͦ͌͑͘͢͞͞͏͉͙͕͕͕ͦ͗͊
͖͏͕͇͚͓͔͇͙͖͗͊͌ͣ͌ͦ͘͟͏͕͇͖͓͕͚͕͔͕͕͓͓͕͍͔͕͗͊͗ͦ͊͒ͣ͐͛͗͢
͖͕͙͇͉͘͏͙͕͓ͣ͗ͦ͋
■
̯͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘ ͕͙͇͙͕͔͕͌͘͞ ͙͖͕͌͒ ̶͗͏ ͋͒͏͙͔͕͓͌͒ͣ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏
͓͕͍͔͕͉͇͙͕͔͕͚͚͍͎͇͑͒ͥͣ͑͛͗͑͌͢͞ ͓͏͔͚͙͕͋͏͙͔͌͌͘͞͏ͦ
͉͓͔͗͌͌͏͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
■
̶͗͏ ͋͒͏͙͔͕͓͌͒ͣ ͉͓͔͗͌͌͏ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͚͕͉͕͋͐͜ ͇͑͛͟ ͓͕͍͔͕
͉͑͒ͥ͢͞͏͙͎͇ͣ ͓͏͔͚͙͕͕͕͔͇͔͋͑͞͏͖ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ͏
͏͖͕͎͕͉͇͙͕͙͇͙͕͔͕͙͖͕͕͉͔͒ͣͣ͌͌͒͋͒ͦ͋͌͋͌͘͘͞͏͈͇͕ͦ͒ͥ͋͋
͕͙͕͉͔͕͙͊͘͏
̶͇͉͗͏͔͇͚͙͒ͣͦ͏͒͏͎͇͝͏͚͖͇͕͉ͦ͑͑͏
͕͔͕͓̈́͑͏͙͕͔ͦͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏͉͕͉͓͇͈͕͙͗͌ͦ͗͢
͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͜͟
■
■
͕͔͕͓̈́͑͏͙͕͔ͦͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͏͏͉͕͉͓͇͈͕͙͗͌ͦ͗͢
͉͇͕͔͕͖͇͔͗͐͌͒͞͏
■
■
̯͖͕͎͚͙͇͙͒ͣ͐͌͑͗ͥ͒͘͘͏͏͕͉͕͕͙͕͙͓͖͕͑͗͋͒͒͑͘͘͘͘͢͢͏͓͔͕͓͋
̯͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͖͕͚͔͕͉͔͓͔͕͓͓͕͍͙͙͇͙͌͋͌͗͋͌ͣ͘͘͘͢͢
͖͗͏͞͏͔͕͖͕͉͔͔͕͕͇͕͇͙͕͔͐͌͊͗͋ͤ͒͌͑͗ͤ͌͗͊͘͢͟͜͏͏
̫͏͇͓͙͔͇͇͙͌͗͋͑͗ͥ͒͘͏͏͒͏͕͉͕͕͕͍͔͕͉͖͇͇͙͑͗͋͋͒͌͋ͣ͘͘͘͢
͇͎͓͕͓͕͔͕͗͌͗͑͛͗͑͏̯͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͇͙͌͑͗ͥ͒ͣ͋͘͘͏͇͓͙͕͓͌͗
̺͙͏͒͏͎͏͚͙͚͖͇͕͉͚͕͈͔͗͐͌͑͑͒ͥ͋͌͘͘͏͓͖͇͉͌͗͏͕͕͒ͤ͑͒͊͏͕͌͑͐͘͞
͈͎͕͖͇͔͕͙͌͘͘͏
̫͇͔͔͖͐͗͢͏͈͕͗͏͓͙͕͙͓͙͚͕͕͕͙͉͙͙͉͌͌͌͑͌͘͘͏͏
͉͕͖͌͗͌͐͑͘͏͓͔͕͓͇͓͗&6͚͙͏͒͏͎͇͝͏͏
͙ͤ͒͌͑͗͏͌͑͘͞͏͜͏͙͕͔͔͖ͤ͒͌͑͗͗͢͜͏͈͕͕͉͗ XBTUFFMFDUSJDBM
BOEFMFDUSPOJDFRVJQNFOU8&&& ̫͇͔͔͌͢ ͔͕͓͗͢ ͕͖͙͗͌͋͌͒ͦͥ ͙͉͚͋͌͐ͥ͘͠͏͌ ͔͇ ͙͌͗͗͏͙͕͗͏͏
̬͉͕͕͎͇͖͇͉͗ͥ͗͘͏͇͉͕͎͉͇͙͇͒͗͏͚͙͏͒͏͎͇͝͏͏͙͇͗͘͢͜
͖͗͏͈͕͕͉͗
̶͕͙͙͗͌͘͏͕͉͇͔͕̩͇͉͔͇͚͔͙͚͗͋͒ͦ͌͐͑͌͋͘͘͟͜͏͏
̩͖͗͏͕͍͔͔͙͇͈͒͌͒͢͜͏͇͉͔͇͙͈͕͕͉͈͕͈͐͋ͧ͌͒ͣ͐͗͒ͥ͋͜͢͟͢͝͏
͕͖͙͏͓͇͔͚͙͇͔͕͉͒ͣ͌͑͘͢͏͋͒ͦ͏͖͗͜͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏̳͇͇͍͓ͦ͗͑͌͘͘͢
͉͇͓ ͇͕͉͑͑͐͏͔͇͉͇͋͊͗͌͏͇͇͙͓͖͇͙͚͇͚͉͕͑͑ͦ͌͌͗͗͒͌͌͊͘͟͞
͖͕͕͙͉͈͇͔͔͕͕͈͇̩͔͇͙͇͈͋͋ͦ͋͒ͦ͗͊͒ͥ͋͌͐͒͜͢͟͏͉͔͇͙͌͐͋ͧ͌͢͝
͚͇͎͇͔͑͏ͦ ͇͑͑͏͖͌͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͚͙͒͌͋͌͘͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘͏͔͇
͇͕͑͑͐ ͚͕͉͔͗͌ͣ ͏͜ ͚͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙ͣ ̱͕͓͗͌ ͙͕͕͊ ͉͢ ͖͕͚͒͞͏͙͌ ͕͉͙͌͘͢
͖͕͉͈͕͚͖͕͚͗͋͘͢͢͏͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͖ͥ͏͠͏
̺͇͎͇͔͑͏ͦ
■ ̮͔͇͔͌͞͏ͦ ͖͗͏͉͔͔͉͙͇͈͌͋ͧ͌͒͢͏͌͝ ͙͉͋͌͐͘͏͙͔͌͒ͣ͢ ͌͒͘͏͉͢
͚͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͈͕͉͕͕͔͚͌͌͒ͥ͋͒͋ͥ͜͏͖͚͙͚͇͈͕͚͇͓͚ͥ͗ͥ͑͌͗͘͞
̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͎͕͉͌͒ͣ͐͗͊͗͌͢͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘ ͌͒͘͏͙͕͕͙͕͒ͣ͑ͤ
͚͇͎͇͔͕͉͙͇͈͑͒͏͇̩͙͘͜͢͝͏͇͙͖͒͐͌͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͈͚͓͇͕͊͐͋͒ͦ
͉͖͌͑͢͞͏͙͕͕͖͕͒ͣ͑͒͌͘͏͖͉͇͗͌͋͗͜͏͙͔͕͕͇͎͕͉͇͌͒ͣ͊͗͊͗͌
■
̮͔͇͔͌͞͏͉͓͔ͦ͗͌͌͏ ͚͇͎͇͔͔͉͙͇͈͑͌͒͢͏͇͜͝ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘
͕͗͏͔͙͌͏͕͉͕͔͓͗͢͞͏̵͔͏͎͇͉͏͙͕͙͇͙͉͇ͦ͑͌͘͘͞͏͉͕͙͉͐͘͘
͖͕͚͙͕͉͗͋͑
■
̯͖͕͎͚͙͉͕͒ͣ͐͌͋ͦ͘͜͠͏͉͕͓͖͙͖͕͙͇͉͌͑͒͌͑͑͘͏͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͖͌͒ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͓͕͍͔͕͖͗͏͕͈͙͗͌͘͏͉
͉͌͗͘͏͔͕͚͍͈͐͒͌͘͘͏͒͏͉͖͌͘͝͏͇͒͏͎͏͕͉͇͔͔͕͓͓͇͇͎͗͊͏͔͌
̶͌͗͌͋ ͔͇͇͕͓͒͞ ͇͈͕͙͗͢ ͚͈͌͗͏͙͌ ͏͎ ͇͈͕͗͌͐͞ ͇͓͑͌͗͢ ͉͌͘ ͒͏͔͟͏͌
͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͖͕͚͚͋͘
■
̩͇͌͊͋͘͏͖͕͎͚͙͖͒ͣ͐͌͗͘͏͉͇͙͑͜͏ ͕͇͕͙͇͙͕͑͊͋͋ͧ͌͊͗ͦ͘͞͏͌
͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͒͏͖͕͚͚͋͘͏͎͇͈͕͇͓͗͌͐͑͌͗͢͞
̶͏͕͗͊͏͏͉͖͇͌͑͢͞
̻͕͓͉͖͇͔͗͋͒ͦ͌͑͢͢͏ͦ
̲͚͉͕͖͕͕͙͙͓͔͓͙͇͌͌͊͋͋ͦͧ͌͌͒͒͘͟͜͢͞͏͌͑͘͞͏͕͓͌͛͗͋͒ͦ͢
͉͖͇͔͌͑͢͏ͦ
̶͗͏͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏͉͙͕͓͌͒͛͗͘͢͜͏͎͙͕͔͕͕͓͙͇͇͉͓͑͊͌͒͒͗͌ͦ
͉͖͇͔͌͑͢͏͚͉ͦ͌͒͏͞͏͉͇͙͌ͦ͘ ͇͖͏͕͖͕͚͓͔͗͊͋͗ͦ͏͉͇͙͌ͦ͘
͔͇͉͔͕͓͔͕͌͗͌͗
̬͒͘͏͉͢͏͖͕͎͚͙͒ͣ͌͌͘͘͏͒͏͕͔͕͉͕͓͑͌͛͗͢͢ ͕͗͏͔͙͌͏͚͙͔͇͗͐͌ͣ͘
͇͇͙͗͑͌͗͜͏͙͘͏͑͏͏͖͙͗͌͌͢͝͏͜͏͎͕͙͕͉͊͏̸͙͌͒ͦ͏͒͏͕͔͕͉͕͓͑͌͛͗͢͢
͇͙͕͓͔͖͕͇͎͓͚͌ͣ͌͗͌͗͘͟͞ ͓͕͈͔͕͓͌͌͛͗͢͢͢͞͞ ͖͕͙͕͓͚ͤ
͕͑͒͏͙͉͕͙͙͇͌͌͘͘͞͏͖͙͚͇͔͗͌͌͗͋͒ͦ͝͏͓͕͚͙͈͙͔͕͕͊ͣ͌͑͒ͣ͑͘͜͢
͏͔͓͢͏
̹͇͈͒͏͢͝
̩ ͙͇͈͒͏͇͜͝ ͉͢ ͔͇͙͐͋ͧ͌ ͕͖͙͏͓͇͔͒ͣ͌͢ ͉͏͋͢ ͔͇͉͇͊͗͌ ͋͒ͦ ͇͎͗͒͏͔͢͜͞
͖͏͕͕͉͗͊͏͉͖͌͑͢͞͏̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗͏͉͓͉͖͇͔͗͌ͦ͌͑͢͏͎͇͉ͦ͏͙͕͙ͦ͘
͕͑͒͏͙͉͇͙͙͇͌͌͘͘͞͏̶͕͉͕͙͉͕͙͕͓͚͉͙͇͈͌͊͐ͤ͒͘͘͏͚͇͎͉͇͙͌͑͌ͦ͘͢͝
͋͏͇͖͇͎͕͔͎͔͇͔͌͞͏̸͔͇͇͇͚͙͇͔͇͉͐͒͒͘͞͏͉͇͙͓͐͌͏͔͏͓͇͔͕͒ͣ͌
͎͔͇͔͌͞͏̶͌͗͏͈͕͔͒͌͌͏͎͕͙͓͖͇͙͚͖͕͚͓͔͑͐͌͌͗͗͌͋͗ͦ͏͉͇͔͏͌
͖͕͚͇͙͒͌ͦ͘͞ ͈͕͒͌͌ ͇͉͔͕͓͔͓͗͌͗͢ ̬͒͘͏ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͉ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͐
͇͎͚͙͇͔͕͉͗͘͏͙͙͓͖͇͙͚͚͖͕͉͌͌͌͗͗͌͢͟
̬͒͘͏͚͕͉͕͇͖͉͇͋͐͑͛͗͌͋͗͜͟͏͙͔͕͇͎͕͙͌͒ͣ͗͊͗͌ ͉͓͉͖͗͌ͦ͌͑͢͞͏
͕͇͇͙͔͇͑͗͌ͦ͘͘͠ ͓͏͔͚͙
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͚͌͒ͣͥ͏͔͕͓͇͛͗͝͏͉͔͇͙͉͇͎ͥ͐͋ͧ͌͗͋͌͒͌͢
̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏͖͕͉͖͇͔͌͑͢͏͖͕͙͇͈ͥ͒͌͒͘͏͝
16
̶͏͕͉͕͓͗͊͛͗͌
̻͕͓͇͗
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̮͔͇͔͌͞͏͙͓͖͌͌͌ ̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͊
͇͙͚͉͗͗͢p$
͔͒͌͏ͦ ͓͏͔
̶͕͙͕͚͕͖͗͐͐͘͘͜͏͕͗͊
̷͇͎͓͔͇͕͓͇ͧͦ͛͗͘͡
͙͇͙͓͔͕͓͕͓͇͗͌ͧ͋͛͗͟͢͞
͇͋͒ͦ͑͌͑͘
%
̶͕͙͕͚͕͔͍͔͖͗͐͐͌͐͘͘͜͢͏͕͗͊
̷͇͎͓͔͇͕͓͇ͧͦ͛͗͘͡
͙͇͙͓͔͕͓͕͓͇͗͌ͧ͋͛͗͟͢͞
͇͋͒ͦ͑͌͑͘
%
̱͕͍͗͏͎͙͙͇͇͌͋͒ͦ͑͌͑͘͘
̻͕͓͇͚͙͕͉͕͕͗͋͒ͦ͛͗͑͊
͖͏͕͇͗͊
%
̻͚͙͕͉͙͕͙͗͑͐͗͢͏͎͖͕͙͕͕͙͙͇͗͊͌͘͘
̩͕͇͑ͦ͘͢ ͇͎͓͔͇͗ͧͦ͡ ͕͓͇͛͗ ͙͇͙͓͔͕͓͗͌ͧ͋͘͟͢͞
%
̨͏͉͑͘͏͙
̷͇͎͓͔͇͕͓͇ͧͦ͛͗͡
%
̱͕͍͗͏͎͙͙͇͇͌͋͒ͦ͑͌͑͘͘
̷͇͎͓͔͇͕͓͇ͧͦ͛͗͡
%
̻͚͙͕͉͗͑͐͢ ͏͒͏ ͙͉͕͕͍͔͗͐͢ ͙͕͙͗ ͖͕͔͕͌͌͘͞ ̷͇͎͓͔͇͕͓͇ͧͦ͛͗͡
͙͙͕͌͘
%
̶͏͇͔͙͔͖͑͐͢͏͕͗͊
%
̷͇͎͓͔͇͕͓͇ͧͦ͛͗͡
̵͙͇͉͘͏͙͕͙͉͇͙͖ͣͣ͘͢͏͕͉͚͕͉͕͓͇͚͖͗͊͋͑͛͗͜͟͏͓͔͇ ͓͏͔͚͙
̶͏͕͔͇͖͕͙͗͊͗͏͉͔͌
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ p ̩͓͗͌ͦ
$
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͓͏͔
̸͕͈͔͕͋͌͏͒͏͕͍͍͉͕͙͙͕͚͕͋͗͌͌͌͐͘͘͘͜
͔͇͞͏͔͕͑͐
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̸͕͈͔͕͋͌͏͒͏͕͍͍͉͕͙͙͕͕͔͕͋͗͌͌͌͐͘͘͘͞
͔͇͞͏͔͕͑͐ ͚͙͛͗͑͢
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̨͏͉͑͘͏͙͔͚͙͐͗͒͌͢ ͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͌͒ͣ͐͢
͇͎͕͉͗͊͗͌
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̶͙͔͇͒͌ͧ͑͏͎͕͍͍͉͕͕͙͙͇͋͗͌͊͌͘͏͎ ͊
͓͚͑͏
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̷͕͍͙͉͔͋͌͌͑͘͘͏͐͑͌͑͘͏͎ ͓͚͊͑͏
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̷͕͍͙͉͔͋͌͌͑͘͘͏͐͑͌͑͘͏͎ ͓͚͑͊͑͏
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
͙͚̿͗͋͌͒ͣ ͇͒͋͑͘͏͐
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̨ͧ͗͌͑
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̶͏͇͝͝
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̳͇͉͖͇͌͒͑ͦ͌͑͢͞
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̮͔͇͔͌͞͏͙͓͖͌͌͌ ̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͊
͇͙͚͉͗͗͢p$
͔͒͌͏ͦ ͓͏͔
̳͕͖͔͌͒͑͌͌͌ͣ͌͞
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̻͏͚͔͕͖͔͊͗͌͌͌ͣ͌͞
͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͇͎͕͉͌͒ͣ͐͗͊͗͌͢
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̳͏͔͇͔͕͖͔͋͒ͣ͌͌͌ͣ͌͞
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̨͎͌͌
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̩͖͇͌͑͢͞͏͎͎͇͉͇͔͕͕͙͙͇͗͊͌͘
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̸͕͔͕͙͙͕͒ͧ͌͌͘
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
Хлеб и булочки
̴͏͕͇͔͔͇͑͊͋͌͒͏͉͇͙͉͕͚͉͕͐͌͋͊͗ͦ͞͏͚͕͉͕͇͐͋͐͑͛͜͟
̶͗͏͕͙͚͙͙͉͘͘͏͏͚͋͗͊͏͚͇͎͇͔͑͜͏͖͉͖͇͔͐͌͗͌͋͌͑͢͏͓͈͇͌͒͌͜
͕͈͎͇͙͔͕͇͎͕͙͚͕͉͕͇ͦ͌͒ͣ͗͊͗͌͐͌͋͐͑͛͜͟
̼͈͒͌͏͈͚͕͒͑͞͏
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ p ̩͓͗͌ͦ
$
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͓͏͔
̫͕͍͍͉͕͈͗͌͐͒͌͜͏͎ ͓͚͑͊͑͏
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̼͈͒͌͏͎͑͏͕͕͙͙͇͒͊͌͘͘͏͎ ͑͊
͓͚͑͏
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̨͚͕͒͑͞͏ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͍͇͔͗͌͢ ͈͎͌
͖͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͕͇͎͕͉͇͌͒ͣ͊͗͊͗͌
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
17
̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏͖͕͉͖͇͔͌͑͢͏ͥ
̩͕͙͢͜͏͙͖͖͕͕͈͙͉͔͔͕͓͚͖͙͚͌͌ͣ͌͗͌͌͘͘͞͝ ̵͗͏͔͙͌͏͚͙͔͇͖͕͕͍͚͉͖͚͉͙͇͈͗͐͌ͣͥ͌͑͒͘͜͢͞͏͉͖͌͌͑͢͝͞͏
̶͕͉͇͙͖͔͗͌͗͑͌͌͘͏͖͕͖͇͔͗͌͑͏͕͈͔͕͕ͦ͋͊͘
͖͏͕͇͗͊
̮͇ ͓͏͔͕͋͏͙͔͌͌͘͞͏͚͙͇͔͕͉͔͔͕͕͖͕͖͙͚͉͓͔ͦ͒͌͊͗͌͌͗͌͌͘͝͏͉͖͇͔͌͑͢͏͖͕͙͔ͦ͗͑͏͙͖͌͏͕͉͗͊
͇͓͕͓͉͕͕͓͓͙͉͔͔͕͖͇͕͕̬͑͌͌͋͌͗͌ͦ͐͒͑͐͒͘͘͘͘͢͞͏͙͙͕͔͖͌͌͗͘͏͒͏͖͇͙͖͇͕͌͑͒͑͌͞ ͖͏͕͗͊
͕͙͕͉͊
̶͏͕͕͖͇͇͙͗͊͋͌
̩ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͐ ͇͎͗ ͕͈͇͉͙͋ͣ͌ ͓͔͌ͣ͌͟ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͏͒͏ ͚͙͇͔͕͉͘͏͙͌ ͙͓͖͇͙͚͚͌͌͗͗ ͚͕͉͕͕͋͊͜ ͇͇͑͛͟
͔͇ ͇͚͕͉͔͊͗͋͘͏̸͍͕͈͇͙͚͇͎͇͔͔͕͉͖͙͉͓͎͇͓͇͙͙͇͌͒ͥ͋͐͌͑͌͗͌͌͌͗͌ͦ͌͌͘͘͝
̶͏͕͖͕͔͙͕͕͉͗͊͋ͦ͒ͦ͒ͣ͑͌͗͌͋͘͘͏͔͌ ͇͖͕
͇͓͔͑͗ͦ͏͎͑͏͐
̴͓͇͎͉͇͙͍͌͐͌͘͢͏͕͓͈͕͙͗͗͏͑͏̶͇͎͓͔͕͕͓͕͉͖͇͔͗ͧ͐͛͗͒͌͌͑͘͢͢͡͏͕͙͕͕͍͔͕͕͙ͦ͗͋͌͒͘͏͙͌
͖͏͕͔͕͍͕͓͕͙͙͔͕͕͓͗͊͌͑͛͗͘͢
̶͏͕͉͚͗͊͌͗͒͘͘͜͏͕͓͙͓͔͑ͧ͐͟͢
̶͕͙͇͉͙͖ͣ͌͘͏͕͔͗͊͏͍͌ ͚͙͇͔͕͉͘͏͙͓͔͚͙͓͖͇͙͚͚͌͌ͣͥ͌͌͗͗͟͏͉͖͇͙͖͌͑͐͌͢͏͕͔͓͔͕͕͗͊͌͊
͕͋͒ͣ͌͟
̶͏͕͗͊͒͘͏͕͓͚͕͑͐͘͟͜
̶͕͙͔͗͑͏͙͎͚͈͕͌͞͏͙͕͉͕͙͕͉͕͓͖͑͐͊͘͏͕͓͇͔͗͊͌͒͌ͣ͑͏͕͌͋͗͑͢͞͏͏͉͙͉͔͒͌͐͌͏͖͕͇͖͚͑͒͌͛͗͑͜
͙͕͉͐͢ ͕͑͘ ͏͒͏ ͇͕͔͑͑͐͏͈͚͋ͣ ͇͕͕͔͒͑͊͒ͣ͐͢ ͔͇͖͏͙͕͑ ̩ ͚͒͌͋ͥ͘͠͏͐ ͇͎͗ ͉͈͌͗͢͏͙͌ ͙͓͖͇͙͚͚͌͌͗͗
͔͇ ͇͚͕͉͈͕͊͗͋͒ͣ͌͘͟͏͚͓͔͌ͣ͟͏͙͉͓͉͖͇͔͌͗͌ͦ͌͑͢͏ͦ
̼͈͒͌͏͒͏͉͖͇͌͑͢͞ ͔͇͖͗͏͓͉͇͙͚͇͌͗͗͑͟
͉͙͕͙͕͉͓͊͒ͦ͋ͦ͊͢͢͏ ͔͕͉͔͚͙͗͏͔͌
͖͕͖͗͌͑͒͏ͣ͘ ͗͌͘͢͢ ͎͇͇͕͓͑͒͘ ̩͚͒͌͋ͥ͘͠͏͇͎͕͈͇͉͙͓͔͍͐͗͋ͣ͌͌ͣ͌͟͏͕͙͋͑͘͏͏͉͖͇͙͖͌͑͐͌͗͢͏͈͕͔͒͌͌͏͎͕͙͓͖͇͙͚͑͐͌͌͗͗͌
͔͓͔͕͕͕̫͖͌͊͋͒ͣ͌͒ͦ͟͏͕͕͉͕͔͕͔͇͗͊͐͘͘͞͞͏͔͕͔͇͇͇͕͙͔͕͉͖͑͐͒͋͌͒ͣ͌͑͘͢͞͏͙͕͍͌͑͗
̶͕͖͙͕͓ͣ͌͌͊͘͢͏͔͇͓͋͒͌͏͒͏͙͕͔͓͒͌͢͞͏͚͇͓͗ͦ͘͜͏͏͙͕͕͔͇͔͒ͣ͑͏͇͑͒͋͜͏͙͔͇͌͞͏͔͚͑
̸͕͈͇͙͖͙͚͚͒ͥ͋͐͌͗͌͌͗͝͏͉͓͉͖͇͔͗͌ͦ͌͑͢͏ͦ
̩͖͇͖͕͚͓͔͌͑͋͗ͦ͢͞͏͉͇͙͔͇͉͔͕͌ͦ͌͗͘
͓͔͕͌͗
̺͙͇͔͇͉͒͘͏͉͇͙͙͓͖͇͙͚͚͔͓͔͕͕͔͐͌͌͌͗͗͌͊͏͍͌ ͙͕͇͉͖͇͈͚͙͖͕͚͓͔͊͋͌͑͋͌͋͗ͦ͢͞͏͉͇͙ͣͦ͘
̴͇͉͔͕͓͔͍͔͚͉͖͚͉͖͇͙͉͍͗͌͗͌͌͌ͥ͌͑͌͑͐͌͗͌͢͢͞͏͓͌k̩͔͌͗͜͏͔͐͏͍͔͏͍͇͐͗{ %͔͇͕͔͕͓͋
̴͚͕͉͔͇͗͌͝͏͚͗͑͒ͦ͝͏͉͕͎͚͇͙͇͍͓͕͚͙͖͕͉ͥ͋͑͌͊͒͜͏͙͉͙͚͖͇ͦͣͥ͘͢͠͏͇͖͇͓͔͙͔͕͌͑͗ͦ͌͗͊͌͐
͈͚͓͇͊͏̩͇͉͎͇͙͖͇͓͔͙͔͚͈͚͓͇͚͙͕͔͕͖͕͇͎͓͚͖͕͙͌͊͋͗͌͐͌͌͗͊͌ͥ͊͗͌͗͗͘͢͞͏͉͔ͦ
̻͚͙͕͉͖͗͑͐͢͏͕͉͔͗͊͏͎͚͕͔͉͙͌ͣ͌͒͐͘͢͞
̩͚͒͌͋ͥ͘͠͏͇͎͙͇͉͙͉͖͇͙͖͐͗ͣ͌͌͑ͣ͘͢͏͕͔͇͕͗͊͋͏͔͚͕͉͔͔͗͌ͣ͏͍͌
̻͚͙͕͉͕͉͙͇͙͗͑͐͑͌͑͌͘͢͢
̩͚͒͌͋ͥ͘͠͏͇͎͐͗͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘ ͌͒͘͏͏͓͙͌͌ͦ͘ ͈͕͚͈͕͒͌͌͊͒͑͏͚͔͐͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͌ͣ
̳͌͒͑͏͌͏͎͋͌͒͏ͦ͏͎͕͍͍͉͕͕͙͙͇͋͗͌͊͌͘
͒͘͏͖͇͙͉͕͉͓͉͖ͥͦ͗͌ͦ͌͑͘͢͞͏
̷͇͙͕͔ͦ͘͘͏͓͍͚͔͌͌͋͏͓͏͕͍͔͕͈͙͖͋͒ͣ͗͢͏͓ ͓̹͕͇͈͚͙͕͙͇͙͕͔͕͓͙͇͊͋͋͌͋͌͘͘͘͞ ͙͕͈͢͞
͉͖͇͓͌͑͌͌͢͢͏͎͋͌͒͏͓͕ͦ͊͒͏͕͕͕͖͕͔͙͗͋ͦͣͦ͘͜͟͏͎͇͚͓͔͗ͦ͏͙͕͉͙͕͕͔ͣͦ͌͗͘͘͘͘͜
̩͕͉͓͉͖͇͔͗͌ͦ͌͑͢͏͕͔͖ͦ͘͢͜͞͏͕͕͉͗͊
͕͈͇͎͚͙͕͔͔͇͙͗͌ͦ͑͋͌͘͘
̶͗͏ ͉͖͇͔͌͑͢͏͏ ͓͕͍͙͌ ͕͈͇͎͕͉͇͙͗ͣͦ͘ ͉͕͔͕͋ͦ͐ ͖͇͗ ̵͈͔͕͢͞ ͕͔ ͉͕͋͢͜͏͙ ͔͇͋ ͉͋͌͗͌͐͝ ͏ ͓͕͍͙͌
͕͔͔͑͋͌͘͏͕͉͇͙͔͇͖͇͔͗ͣͦ͌͒͘͏͚͖͇͉͔͗͒͌͏ͦ͏͒͏͔͇͈͒͏͎͍͇͓͈͒͌͌͐͌͌͒͠͏͏͙͇͙͖͕͔͌͑ͣ͌͐͘
͇͖͓͑͒ͦ͏͙͕͕͈͚͕͉͔͕̈́͒͒͌͛͘͏͎͏͕͖͕͇͑͐͗͌͘͘͝
̳͕ͦ͘ ͖͙͏͇͝ ͈͇͗͢
̶͕͚͇͋͘
̶͕͉͕͎͓͕͍͔͕͙͘͏͖͕͗͝͏͕͔͔͚͌͑͑͘͢͏͕͍͔͈͙͕͋͒ͣ͋͢͢͏͔͇͕͉͕͑͐
͙͕͒͠͏͔͢ ͉͙͕͓͚͇͕͔ͤ͒͌͘͞͏͇͉͔͕͓͔͕͖͕͚͓͔͗͌͗͋͗ͦ͏͉͇͙ͥͦ͘͏
͕͙͇͙͕͔͓ͥͦ͘͘͘͢͞͏
̳͕͍͔͕ ͏͖͕͎͕͉͇͙͒ͣͣ͘ ͈͚͒ͥͥ ͍͇͕͖͕͔͚͗͗ͥ͞ ͖͕͚͚͋͘ ̫͒ͦ ͈͕͕͕͒ͣ͊͟
͍͇͕͕͖͕͕͙͙͇͍͗͑͊͋͐͋͌͑͌͏͖͕͙͗͏͉͔͌ͣ
̶͉͔͌͗͌͌͗͏͙͚͌͑͑͘͏͖͕͏͙͔͌͌͘͞͏͏ Z͉͓͔͗͌͌͏
̲͚͉͕͌͌͊͘͟͞͏͖͕͎͕͉͇͙͙͔͔͚͖͕͚͚̱͇͕͍͔͇͒ͣͣ͌͑͒ͦͥ͋͗͑͋͒͘͘͘͢͟
͖͕͕͋͋͜͏͙͖͕͚ͣ͑͋͌͘͏͖͕͙͔͕͎͇͉͇͙͒͑͗ͣͦ͘͢
̱͇͒͋͏͙͖͕͌͗͝͏͕͔͔͚͌͑͑͘͢͏͔͖͕͙͉͔͔͕͔͇͙͚͌͗͌͋͌͗͌ͧ͑͘͘͟
̵͋͏͔͕͔͖͕͌͗͢͞͝͏͕͔͔͚͌͑͑͘͢͏͖͕͚͇͙͚͒ͥͦ͒͌͘͟͞͞ ͌͒͘͏͏͜
͖͕͕͍͒͏͙͔͇ͣ͌͗͌͋͘͏͔͚͙͗͌ͧ͑͟͏
̶͗͏͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͏͓͇ͤ͒͏͕͉͇͔͔͕͖͕͚͍͇͔͗͐͋͋͒ͦ͗͌͘͢͏ͦ
͕͈͎͇͙͔͕͔͇ͦ͌͒ͣ͒͏͉͇͙͔͓͔͕͕͍͐͌͌͊͏͕͙͋͑͘͏
̩͖͕͚͍͇͔͋͌͋͒ͦ͗͌͘͏ͦ͏͎͙͇͒͘͏͖͏͇͖͕͚͓͔͋͗ͦ͠͏͉͇͙͔͙͇͌ͦ͌͑͘
͘͏͔͕͒ͣ ͏͓͕͓͕͍͙͔͕͙ͦ͌͌͋͐͘͏͕͖͕͔͕͕͙͕͉͔͕͙͋͒͐͊͘͏̺͉͌͒͏͙ͣ͌͞
͉͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
̯͔͕͓͇͛͗͝͏͉͙͇͈ͦ͒͏͇͜͝
̶͕͚͇͈͎͋͌͑͗͑͘͢͟͏͕͙͙͇͑͗ͦ͢
̶͕͚͇͕͎͇͙͇͋͑͗͑͐͑͗ͦ͘͘͢͟͢
̩͇͙͇͉͙͖͕͚͚͖͕͔͙͚͙͌͊͋ͣ͌͋͌͗͗͌ͧ͑͘͘͘͟͝͏
̸͙͇͉͙͕͚͙͔͔͚͖͕͚͚͔͇͚͚͖͕͙͇͉͚̬ͣ͌͊͗ͦͥ͌͑͒ͦͥ͋ͥ͋͑͒͘͘͘͘͘͜͞͏
͖͕͙͇͉͇͈͚͙͓͕͕͋͑͋͌͑͗͐͘͏͒͏͕͕͔͕͒͋͐͜ ͙͕͓͕͍͙͙͔͚͙͌͑͒͌͗͌ͣ͘͘
̸͕͒͏͙͙͌͌͐͑͘͏͙͕͕͖͕͖͒ͣ͑͒͌͗͘͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͔͇ͦ͊͗͏͒͌
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͕͖͕͙͇͉͙͖͕͙͌͒ͣͣ͌͗͘͏͉͔͚͕͉͔͌ͣ͗͌ͣ ̸͕͕͙͍͇͔͑͗͌͏ͦ
͈͚͙͙͇͙͉͔͕͋͌͌͑ͣ͌͊͘ ͏͚͕͉͕͇͕͙͇͔͙͖͕͙͋͐͑͛͌ͦ͘͘͜͟͞͏͞͏͙͓͘͢
̶͗͏͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏͔͇͊͗͏͚͙͇͔͇͉͒͌͒͘͏͉͇͙͖͕͙͐͌͗͏͉͔͌ͣ͏͒͏
͚͔͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͔͉͌ͣ͌͌͢͟ ͓͔͇͚͕͉͔͌͗͌ͣ͞͏͒͏̯͎
͎͇͘͏͔͕͍͇͕͔͓͕͍͙͕͓͒ͣ͐͗͌͋͌͛͗͢͏͕͉͇͙͗ͣͦ͘͏͖͗͏͉͔͢͏͓͇͔͏͏
͏͎͇͈͕͇͓͖͕͉͗͌͐͑͌͗͗͌͋͢͞͏͙ͣ͌ͧ
̴͇͉͇͙͔͓͔͙͊͗͌͌͒ͣ͐ͤ͒͌͌͊͗͢͏͇͉͙͕͓͇͙͒ͦ͏͌͑͘͞͏͉͇͙͑͒ͥ͌ͦ͘͢͞͏
͔͕͉͇͉͇͙͙͕͔͕͓͇͔͕̱͇͇͙͕͙͕͖͕͑͒ͥ͌ͦ̈́͗͒ͣ͑ͤ͗͘͘͘͞͞͏͕͋͘͜͏͙
͎͇͉͏͘͏͙͕͙͚͙͇͔͕͉͔͔͕͕͍͒͌͊͗͌͘͏͓͇͊͗͏͒ͦ
̳͕ͦ͘
̭͇͔͗͌͏͌
̶͕͏͙͔͌͌͘͞͏͏͖͕͕͉͒͏͔͉͓͔͗͌͌͢͏͖͉͔͌͗͌͌͗͏͙͚͌͑͑͘͏͓͇ͦ͘
̫͕͈͇͉͙͖͕͙͔͕͓͚͓͚͔͓͔͕͕͍͒ͦ͐͌͑ͦ͌͊͘͘͏͕͙͋͑͘͏̫͔͕͖͕͚͋͘͢
͕͍͔͕͈͙͖͕͙͕͕͓͉͕͙͕͋͒ͣ͑͗͒͌͋͒͘͢͢͢͠͏͔͕͖͐͗͏͓ } ͓͘
̱͕͇͍͇͕͈͚͙͕͙͕͉͕͊͋͗͑͌͋͌͊ ͕͚͙͕͙͇͉͌͊͒͌͋͌͘͘͏͙͔͇ͣ͌ͧ͠
͓͏͔͚͙͉͉͔͔͕͓͎͇͙͕͓͚͕͉͕͓͇͚͑͒ͥ͌͑͗͋͑͛͢͢͜͟͞ ͙͕͈͓͕ͦ͘͢͞
͚͖͕͖͒͌͗͟͞͏͙͇͕͕͕͓͕͙͍͇͔͒ͣ͑͗͌͘͘͏ͦ
̶͗͏ ͍͇͔͗͌͏͏ ͕͈͇͉͙͋͒ͦ͐͌ ͕͙͇͙͕͔͕͋͌͘͞ ͕͑͒͏͙͉͕͌͘͞ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ̫͔͕
͖͕͚͕͍͔͕͈͙͖͕͙͕͕͓͉͕͙͕͋͋͒ͣ͑͗͒͌͋͒͘͘͢͢͢͢͠͏͔͕͐ ͓͘
̱͕͒͏͙͉͕͍͌͘͞͏͕͙͋͑͘͏͎͇͉͏͘͏͙͕͙͕͙͇͓͇͗ͦ͘͘͏͕͙͓͇͙͌͗͏͇͇͒
͖͕͚̬͋͒͘͘͢͏͉͕͙͕͉͊͢͏͙͓͕͉͓͇͌ͦͤ͒͘͏͕͉͇͔͔͕͖͕͚͗͐͋͌͘
͕͈͇͉͙͋͒ͦ͐͌ ͔͓͔͕͕͌͊ ͈͕͒ͣ͌͟ ͍͏͕͙͋͑͘͏ ͓͌͞ ͉ ͙͔͔͚͌͑͒ͦͥ͘ ͖͕͚͚͋͘
̶͕͚͇͋͘͏͎͔͍͇͉͙͇͌͗͌ͥ͌͐͒͘͠͏͔͕͔͖͕͕͌͌ͣ͋͋͜͞͏͙͍͇͔͋͒ͦ͗͌͏ͦ
̳͕͈͚͙͓͔͖͕͚͓͔ͦ͋͌͌ͣ͌͋͗ͦ͘͟͏͉͇͙ͣͦ͘͏͓͔͔͕͙͕͉͌͋͒͌͌͌͊͏͙ͣͦ͘
̪͕͙͕͉͙͕͖ͣ͌͌͊͗͏͈͕͉͕͕͙͓͖͇͙͚͒͌͌͑͐͌͌͗͗͌͘͢͏͏͒͏͈͕͒͌͌
͋͒͏͙͔͕͉͓͌͒ͣ͌͗͌ͦ
̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏͖͕͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͔͇ͥ͊͗͏͒͌
̶͖͌͗͌͋͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͓͔͇͌͊͗͏͇͎͕͙͇͈͕͚͇͓͚͉͒͌͗͊͗͌͐͌͗ͥ͑͌͗͞
͙͔͌͌͞͏͖͌͗͏͓ ͓͏͔͚͙
̪͕͙͕͉͏͙͔͇ͣ͊͗͏͓͕͍͔͕͙͕͕͖͒͌͒ͣ͑͗͏͎͇͙͕͉͚͕͉͕͕͑͗͐͋͌͗͌͋͊͢͜͝
͇͇͑͛͟
18
̶͕ ͕͕͔͇͔͑͞͏͏ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ͎͇͉͔͌͗͏͙͌ ͓͕ͦ͘ ͉ ͕͚͛͒ͣ͊ ͏ ͕͙͇͉͙ͣ͌͘
͉͚͕͉͕͓͇͚͔͇͋͑͛͜͟ ͓͏͔͚͙
̶͗͏ ͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏ ͍͇͕͕͗͑͊ ͏͎ ͉͘͏͔͏͔͢ ͘ ͕͍͑͌͐ ͔͇͍͙͋͗͌ͣ͌ ͕͍͚͑
͙͔͇͙͑͗͌͑͗͌͘͘͏͖͕͕͍͒͏͙͓͕͉͖͕͚͚͔͇͇͇͕͍͉͔͌ͦ͋͒͑͌͐͘͘͘͞͏͎
̳͕ͦ͘
̩͌͘
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏
͖͕͚͇͋͘
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌
̮͔͇͔͌͞͏͙͓͌͌
͖͇͙͚͉͌͗͗͢p$
͍͗͌͏͓͊͗͏͒ͦ
̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͊
͔͒͌͏ͦ ͓͏͔
͑͊
̮͇͙͇͑͗ͦ͢
%
͑͊
%
͑͊
%
%
%
̪͕͉ͦ͋͏͔͇
̪͕͉ͦ͋͏͔͇͍͇͋͒ͦ͗͑͏
̻͏͕͉͒͌͊ͦ͋͏͔͢
͑͊
̵͙͙͇͑͗ͦ͢
͑͊
%
̵͙͙͇͑͗ͦ͢
%
̸͙͌͐͑͏ ͕͕͕͖͕͍͇͔͔͗͗͗͌͌͜͟͢
̷͙͇͌ͧ͑͟
(
̸͙͌͐͑ ͇͈͕͖͕͍͇͔͔͒͗͗͌͐͘͢
͙͕͒͠͏͔͕͐ ͓͘
̷͙͇͌ͧ͑͟
(
̵͙͙͇͑͗ͦ͢
%
%
%
͑͊
%
͑͊
%
%
͑͊
%
͑͊
%
͑͊
̷͕͙͈͘͏͛ ͇͈͕͖͕͍͇͔͔͒͗͗͌͐͘͢
͑͊
̹͙͌͒ͦ͏͔͇
̹͙͌͒ͦ͏͔͇͍͇͋͒ͦ͗͑͏
͑͊
͑͊
̸͉͏͔͏͔͇
̨͎͕͍͌͑͏ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͎͇͌͌͑͟
̸͕͍͑͌͐ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͕͖͇͙͇͒͑
̱͕͖͔͇͚ͧͦ͊͗͋͞͏͔͇͔͇͕͙͑͑͘͏
͑͊
͑͊
̵͙͙͇͑͗ͦ͢
̵͙͙͇͑͗ͦ͢
͑͊
̮͇͙͇͑͗ͦ͢
%
͑͊
̵͙͙͇͑͗ͦ͢
%
͕͑ ͊
̵͙͙͇͑͗ͦ͢
%
͕͑ ͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
(
̨͇͇͔͗͏͔͇
̨͇͇͔͔͕͇͗ͣͦ͊ ͈͎͕͙͌͑͘͏
͔͖͕͍͇͔͔͇͗͌͋͌͗͗͌ͦ͘
̳͔͕͇ͦ͐͛͗͘͟
̳͔͕͚͙ͦ͐͗͒͌͘
̱͕͈͇͒͑͘͏
̱͕͈͇͒͑͘͏
̶͙͏͇͝
̮͔͇͔͌͞͏͉͇ͦ͌͘ ͖͗͏͉͔͔͉͙͇͈͌͋ͧ͌͒͢͏͌͝ ͙͉͋͌͐͘͏͙͔͌͒ͣ͋͒ͦ͢
͔͇͌͛͗͟͏͕͉͇͔͔͕͖͙͗͐͏͍͇͔͋͒ͦ͗͌͢͝͏ͦ
̶͕͕͍͒͏͙͖͙͌͏͚͌͒͝͝͏͕͓͔͇͙͚͔͇͇͇͚͕͉͔͑͗͌ͧ͑͒͊͗͋͑͐͘͟͞͏͎
̶͉͔͌͗͌͌͗͏͙͖͕͌͏͙͔͌͌͘͞͏͏ Z͎͇͇͔͔͕͕͉͓͔͋͊͗͌͌͏
̷͚͙͒͌͏͑͏͏͎͏͔͋͌͐͑͏͏͒͏͚͚͊͗͋͑͏͔͋͌͐͑͏͖͉͔͌͗͌͌͗͏͙͖͕͌
͏͙͔͌͌͘͞͏͏͖͕͕͉͒͏͔͎͇͇͔͔͕͕͉͓͔͋͊͗͌͌͢͏̱͚͕͑͘͞͏͖͙͏͢͝
͖͉͔͌͗͌͌͗͏͙͖͕͌͏͙͔͌͌͘͞͏͏ Z͎͇͇͔͔͕͕͉͓͔͋͊͗͌͌͏
̺͚͙͑͏͏͒͏͚͖͕͙͔͊ͦ͗͑͘͏͙͕͍͚͖͕͓͌͑͋͑͗͒ͣͦ͢͏ ͙͕͈͍͢͞͏͓͕͗͊
͙͇͙͌͑ͣ͘
̶͙͏͇͈͚͙͕͕͈͔͔͕͖͕͍͇͋͌͌͋͗͘͝͏͙͕͐͘ ͌͒͘͏͎͇͔͕͙͕͕͉͓͌͑͗͌͗͌ͦ
͖͕͕͔͇͔͌͗͌͋͑͞͏͓͖͌͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͓͇͎͇͙͓͇͕͓ͦͣ͌ͧ͒͘͘͏͒͏
͓͕͘͞͏͙͖͕͕͔͔͕͉͕͕ͣ͋͒͌͐͋͐͒͘͏͈͕͇͖͌͒ͣ͘͏͔͕͉͓͕͕͓͑͘͢
̬͒͘͏͉͍͇͗͢͏͙͔͇͌͊͗͏͔͖͕͙͉͔͔͕͔͇͙͒͌͌͗͌͋͌͗͌ͧ͑͌͘͘͟
͖͕͙͇͉͙ͣ͌͘ ͔͇ ͚͕͉͔͗͌ͣ ͖͕͙͗͏͉͔͌ͣ ̸͕͑ ͕͙ ͍͇͔͗͌͏ͦ ͈͚͙͋͌ ͙͇͙͌͑ͣ͘
͉͔͕͌͊ ͏͚͕͉͕͇͕͙͇͔͙͖͕͙͋͐͑͛͌ͦ͘͘͜͟͞͏͞͏͙͓͘͢
̶͙͏͇͝
̩͌͘
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏
͖͕͚͇͋͘
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̮͔͇͔͌͞͏͙͓͖͌͌͌ ̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͊
͇͙͚͉͗͗͢ p$
͔͒͌͏ͦ ͓͏͔
͖͔͕̽͒ͧ͑͢ ͖͕͕͉͒͏͔͇
͖͕ ͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
͖͔͕̽͒ͧ͑͢ ͚͕͇͓͑͑͘͞͏
͖͕ ͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
͖͔͕̽͒ͧ͑͌͒͢͝͏͕͓͑
͑͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
̺͙͇͑͌͒͝͏͕͓͑
͑͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
̪͚ͣ͌͒͘͝͏͕͓͑
͑͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
̳͕͕͇͒͋ͦ͏͔͇͋͌͐͑͌͒͝͏͕͓͑
͑͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
͕͕͕͇͑͗͑͞͏͔͋͌͐͑͏
͖͕ ͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
19
̷͈͇͢
̶͕͏͙͔͌͌͘͞͏͏ Z͎͇͇͔͔͕͕͉͓͔͋͊͗͌͌͏͖͉͔͌͗͌͌͗͏͙͚͌͑͑͘͏͈͗͢͢
͚͈͚͔͔͚͍͔͕͖͉͕͇̽͌͒ͥ͗͌͌͗͌͗͢͞͏͉͇͙̺͕͍ͣ͒͏͙͈͚͉͖͕͚͚͌͗͋͘͢
͈͕͓͗ͥ͑͟ ͉͔͏͎ ͇ ͖͘͏͔͔͓͢ ͖͇͉͔͒͏͕͓͑ ͉͉͌͗͜ ͏ ͚͙͇͔͕͉͘͏͙͌ ͖͕͚͚͋͘
͉͚͕͉͕͇͙͕͈͈͇͔͕͖͕͋͐͑͛̾͗͌͗͑͜͟͢͢͏͔͚͇͒ͣ͘ ͓͕͍͔͕͖͕͕͍͒͏͙ͣ
͉͔͚͙͈͇͇͙͕͗ͣ͗ͥ͑͑͗͛͌͒͟͏͔͚͏͒͏͔͈͕͚͍͇͕͖͕͔͚͌͒ͣͥ͗͗ͥ͟͞
͓͕͙ͧ͑ͣ͘
̬͒͘͏͉͍͇͗͢͏͙͔͇͌͊͗͏͔͖͕͙͉͔͔͕͔͇͙͒͌͌͗͌͋͌͗͌ͧ͑͌͘͘͟
͖͕͙͇͉͙͔͇͚͕͉͔ͣ͌͗͌ͣ͘ ͖͕͙͗͏͉͔̭͌ͣ͏͕͙͈͚͙͙͇͙͉͋͑ͣ͋͌͌͑ͣ͘͘
͔͕͌͊ ͏͚͕͉͕͇͕͙͇͔͙͋͐͑͛͌ͦ͘͘͜͟͞͏͙͓͘͢
̷͈͇͢
̩͌͘
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏
͖͕͚͇͋͘
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌
̮͔͇͔͌͞͏͙͓͌͌
͖͇͙͚͉͌͗͗͢p$
͍͗͌͏͓͊͗͏͒ͦ
̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͊
͔͒͌͏ͦ ͓͏͔
̷͈͇͌͒͢͝͏͕͓͑
̶͕ ͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
(
͑͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
͑͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
̶͕ ͊
̷͙͇͌ͧ͑͟
(
̷͈͔͕͌͛͢͏͙͕͒͌͒͠͏͔͕͐ ͓͘
̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏͖͕͍͇͔͗͌͏͉ͥ͊͗͏͒͌
̫͙͇͕͕͉͇͍͇͕͕͉͙͇͈͒ͦ͑͊͌͗͑͊͒͘͏͔͙͌͌͝
͎͔͇͔͌͞͏͐
̩͈͌͗͢͏͙͖͇͇͓͙͈͌͗͌͗͋͒ͦ͒͢͏͍͇͕͈͕͕͕͉͇͐͌͊͒͌͌͒ͧ͊͑͊͌͘͟͏͚͉͌͒͏͙͚͇͎͇͔͔͕͉͓ͣ͌͑͌͗͌ͦ͞
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
̩͕͙͢͜͏͙͖͕͉͌͗͌͗͏͙ͣ ͕͙͕͉͕͊͒͏͍͇͕͗͑͌
̯͖͕͎͚͙͙͓͕͓͙͓͇͒ͣ͐͌͌͗͌͗͋͒ͦͦ͘͘ ͉͓͕͍͙͖͌͌͗͢͏͕͈͙͗͌͘͏͕͉͖͌͊͌͘͝͏͇͒͏͎͏͕͉͇͔͔͕͓͗
͓͇͇͎͊͏͔͌ ͏͒͏͔͘͏͓͏͙͌k͖͕͈͚͕͍͕͗͒͑͐{̫͙͕͕͕͍͕͔͇͇͉͒ͦͤ͊͒͑͐͋͏͙͔͇͍͇͕̬͌͗͑͌͒͘͏͕͔͕
͙͉͕ͧ͗͋͌ ͎͔͇͞͏͙͕͔͕͕͙͕͉͕̬͊͒͘͏͕͔͕͖͕͇͉͗͋͒͏͉͇͙͕͍͕͌ͦ͒͑͐͘ ͙͕͕͔͇͕͍͇͌͊͋͗͏͙ͣ͌ͧ͠
̭͇͕͗͑͌͒͘͏͕͓͙͓͔͕͑ͧ͌͟ ͇͕͕͇͑͗͑͞
͓͙͇͓͌͘͏͖͕͕͇͋͊͗͌͒
̶͕͉͙͚͕͉͔͚͙͇͔͕͉͗͌͗ͣ͌͗͌ͣ͑͘͏͏͙͓͖͇͙͚͚͌͌͗͗
̭͇͕͖͕͚͗͑͌͒͞͏͕͕͕͕͒ͣ͗͘͜͟ ͇͕͚͘͘
͖͕͕͋͊͗͌͒
̩͚͒͌͋ͥ͘͠͏͇͎͉͕͎͓͐͗ͣ͏͙͖͕͚͚͓͔͕͇͎͓͇͌͋͌ͣ͌͊͗͌͗͘͟͏͒͏͕͈͇͉͙͈͕͍͋ͣ͌͒ͣ͌͟͏͕͙͋͑͘͏
̭͇͕͖͕͚͗͑͌͒͞͏͕͕͕͕͒ͣ͗͘͜͟ ͔͕͕͚͘͘
͒͘͏͕͓͉͙͑͌͒͐͘͟͢͏͍͏͋͑͏͐
̩͚͒͌͋ͥ͘͠͏͇͎͉͕͎͓͐͗ͣ͏͙͖͕͚͚͈͕͕͇͎͓͇͌͋͒ͣ͌͊͗͌͗͘͟͏͒͏͕͈͇͉͙͓͔͍͋ͣ͌͌ͣ͌͟͏͕͙͋͑͘͏
̩͕͉͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͍͇͕͕͕͈͇͎͚ͦ͗͑͊͗ ͙͕͔͕͓͇͔͕̈́͗͒ͣ͏͕͈͚͕͉͔͕͎͇͕͔͇͓͒͒͌͑͘͏͛͏͎͏͑͏̨͕͇͇͙͉͕͔͕͕͖͇͇͕͙͉͕͒ͣͦͣ͋ͦ͊͗͋͘͟͞͏͙ͦ͘
͙͉͕͔͕͖͇͌ͦ͋ͦ͐͗͘
͎͌͗͌͞ ͉͕͋͢͜͢ ͖͇͇͗ ̵͔ ͓͕͍͙͌ ͕͔͔͑͋͌͘͏͕͉͇͙͗ͣͦ͘ ͔͇ ͕͕͔͕͒͋͐͜ ͖͇͔͌͒͏ ͉͇͙͑͒ͥ͌͒͌͐͢͞ ͏͒͏ ͔͇
͈͒͏͎͍͇͖͕͉͔͕͙͒͌͌͐͌͗͘͜͠͏͓͈͌͌͒͏͏͙͇͙͇͖͓͌͑ͣ͑͒ͦ͘͏͖͕͔͌͐
̮͇͖͇͔͌͑͑͏ ͇͔͚͎͛͗͑͘͝͏͎͇͖͇͔͌͌͑͑͏ ͙͕͙͘͢
̩͇͙͇͉͙͖͕͚͚͔͇͙͚͌͊͋ͣ͌͋͗͌ͧ͑͘͘͘͟
̬͒͘͏͉͍͇͗͢͏͙͔͇͌͊͗͏͔͖͕͙͉͔͔͕͔͇͙͒͌͌͗͌͋͌͗͌ͧ͑͌͘͘͟
͖͕͙͇͉͙͔͇͚͕͉͔ͣ͌͗͌ͣ͘ ͖͕͙͗͏͉͔̫͚͕͉͕͇͕͙͇͔͙͌ͣ͐͑͛͌ͦ͘͘͜͟
͖͕͙͞͏͞͏͙͓͘͢
̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͎͇͖͇͔ͦ͌͑͑͏͎͇͉͏͘͏͙͕͙͇͎͓͕͉͖͕͚͗͌͗͋͘͢͏
͉͕͙͎͇͖͇͔͌͑͑͘͢͢͏̮͔͇͔͌͞͏ͦ ͚͇͎͇͔͔͉͙͇͈͑͌͒͢͏͌͝ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘
͕͗͏͔͙͌͏͕͉͕͔͓͗͢͞͏
̨͕͒ͥ͋
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͖͕͚͇͋͘
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ p ̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͊
$ ͍͗͌͏͓͊͗͏͒ͦ ͔͒͌͏ͦ ͓͏͔
̮͇͖͇͔͇͌͑͑ ͇͇͒͋͑ͦ͘
̻͕͓͇͎͇͖͇͔͗͋͒ͦ͌͑͑͏
%
̮͇͖͇͔͇͌͑͑͏͎͓͇͇͕͔͑͗
̻͕͓͇͎͇͖͇͔͗͋͒ͦ͌͑͑͏
%
̱͇͙͕͔͇͎͇͖͇͔͇͗͛͌͒ͣͦ͌͑͑͏͎͗͘͢͢͜͏͔͊͗͌ ̻͕͓͇͎͇͖͇͔͗͋͒ͦ͌͑͑͏
͋͏͔͙͕͉͌
̳͇͑͘ ͓͉͕͙͕͐͘͘͢
%
(
̮͇͖͇͔͌͑͑͏
̪͇͙͔͗͌
̹͕͙͘
̶͕͍͇͔͔͉͚͙͕͙͋͗͌͌͌͗͘͘͢͜͢
͙͟
̷͙͇͌ͧ͑͟
̪͕͙͕͉͖͕͚͙͌͗͋͑͢͢
̸͕͈͇͙͚͇͎͇͔͒ͥ͋͐͌͑͏͖͕ͦ͗͏͎͉͕͋͏͙͔͇͚͖͇͕͉͌͒ͦ͑͑͌
̬͒͘͏͉͈͚͙͉͇͉͇͙͖͋͌͌͑͒͋ͣ͗͢͢͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͈͚͓͇͕͊͐͋͒ͦ
͉͖͌͑͢͞͏ ͒͌͋͘͏͙͎͇͙͓͌͌ ͙͕͈͈͚͓͇͇͖͕͕͊͋͋͢͜͞͏͇͇͔͔͕͒͋͒ͦ͋͐
̷͙͓͖͇͙͚͇͎͓͈͚͓͇͌͌͗͗͌͗͊͢͏͕͍͔͕͕͙͉͙͙͉͕͉͇͙͋͒͌͌ͣ͘͘
͖͗͏͕͙͕͉͓͕͓͚͈͚͊͒ͦ͌͒ͥ͋
̷͎͚͙͇͙͖͌͒ͣ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͕͔͎͇͉ͦ͌ͣ͞͏͘͏͙͕͙͇͙͉͇͖͕͚͙͕͉͑͌͗͋͑͘͞
̹͓͔͖͙͔͇ͧ͌ͦ͢͏͔͕͔͕͕͔͕͙͌͋͗͋͘͏͎͇͓͙͔͚͍͔͇͕͓͌͌͗͘͢͢
͖͕͚͙͗͋͑͌
̨͕͒ͥ͋
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̮͔͇͔͌͞͏͙͓͖͌͌͌ ̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͊
͇͙͚͉͗͗͢ p$
͔͒͌͏ͦ ͓͏͔
͙͚̿͗͋͌͒ͣ ͚͈͕͕͎͇͓͕͕͎͊͒͑͐͗͑͏
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̱͇͙͕͗͛͌͒ͣ͛͗͏
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̶͏͇͝͝
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
̶͏͇͈͇͙͊͌͝͝
̷͙͇͌ͧ͑͟
%
20
̸͖͌͝͏͇͔͈͇͒ͣ͌͒ͥ͋͢
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͙͇͇͔͔͇͙͚͔͇͚͕͉͔͌͑͗͌ͧ͑͗͌ͣ͘͢͟
̫͕͍͍͉͕͙͙͕͗͌͌͌͘͏͕͓͇͔͋͟͏͕͚͙͓͕͍͔͕͕͖͐͐͊͗͒͌͊͑͗͏͕͙͕͉͊͏͙ͣ
͖͗͏͔͏͎͕͙͓͖͇͙͚͑͐͌͌͗͗͌
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͙͓͖͇͙͚͚͔͇͌͌͌͗͗ p$͏͙͉͚͙͉͕͕͙͉͙͙͉͋͌͐͐͌͌͘͘͘͏͏
͚͇͎͇͔͑͘͏͓ͦ͏
̩͔͙͖ͣ͌͗͢͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͎͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͜͟
Подъём дрожжевого теста
Приготовление йогурта
̩͑͘͏͖͙ͦ͏͙͌ ͒͏͙͓͕͕͇͗͒͑ ͍͏͔͕͙͗͘͏ ͏͕͇͒͋͜͏͙͕͕͌͌͊͋
p$
̫͕͈͇͉͙͉͓͕͕͕ͣ͌͒͑ ͕͚͙͇͊͐͊͗ ͏͎͕͕͒͋͜͏͔͒ͣ͏͇͑ ͏͕͕͕͗͜͟
͇͎͓͇͙͗͌͐͌͟
̷͇͎͙͖͕͙͔͔͓͈͇͔͇͓͕͚͙͇͒͌͐͌͌͑͒ͦ͑͋͒ͦ͐͊͗͘͘͢
͎͇͉͏͔͞͏͉͇ͥ͠͏͓͏͇͓ͦ͑͗͑͘͢͟͏͏͔͇͕͙͖͑͗͐͌͏͉͕͖͔͕͌͐͒ͧ͑͐͠
̶͗͏͕͙͕͉͙͕͍͍͉͕͙͙͕͖͕͕͈͔͕͓͚͖͙͚͊ͣ͌͋͗͌͌͌͗͌͌͘͢͞͝
͖͕͍͌͗͌͒͏͙͉͙͓͕͙͕͚͇͓͌͌͗͐͑ͥ͑͌͗͘͏͚͖͕͚͚͌͑ͥ͋͘͘͞͏͔͇͕͙͑͗͐͌
̶͉͇͗͌͋͗͏͙͔͕͇͎͕͙͚͕͉͕͇͉͕͕͙͉͙͙͉͌͒ͣ͗͊͗͌͐͌͋͐͑͛͌͘͘͜͟͏͏͘
͚͇͎͇͔͑͏͓ͦ͏
̮͇͕͙͉͚͚͕͉͕͕͇͇͑͗͐͌͋͌͗͋͊͑͛͜͟͝͏͕͙͇͉͙͕͍͍͉͕͙͙͕ͣ͌͋͗͌͌͌͘͘
͖͕͕͋͋͜͏͙ͣ
̨͕͒ͥ͋
̶͕͚͇͋͘
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͊
͔͒͌͏ͦ
̰͕͚͙͊͗
̸͙͔͔͈͇͔͌͑͒ͦ͌͑͢͏ ͕͚͙͇͎͇͉͋͒ͦ͐͊͗͘͏͔
͞͏͉͇ͥ͠͏͓͏ͦ͘
͇͓͑͗͑͢͟͏
%
p$
͇͕͉͘͞
%
̷͇͎͕͙͕͊͗͌ͣ͋ p$
͓͏͔͚͙
̶͕͓͕͍͍͉͕͕͙͙͇͋ͧ͋͗͌͊͌͘͡ ̹͓͕͙͕͇͌͗͐͑ͦ͘
͖͕͚͇͋͘
̶͕͙͇͉͘͏͙͔͇͔͕ͣ͋
͚͕͉͕͕͇͇͋͊͑͛͜͟
̩͑͒ͥ͢͞͏͙ͣ ͖͗͏͈͕͗ ͏ ͖͕͙͇͉͘͏͙ͣ ͓͏͔͚͙
͕͍͍͉͕͙͙͕͉͇͈͕͚͋͗͌͌͌͗ͥ͘͞
͇͓͚͑͌͗
̱͕͔͉͌͗͘͏͕͉͇͔͗͏͌
̮͇͕͙͈͇͔͑͗͐͌͑͏͖͕͓͕͕͈ͣͥ͑͘͘͠
̶͗͏͕͔͉͑͌͗͘͏͕͉͇͔͗͏͏͈͇͔͑͏͏͎͗͌͏͔͕͉͕͇͕͍͔͈͙͌͑͒ͣ͋͒ͣ͢͢͢͝
͞͏͙͓͘͢͏͏̨͈͎͙͕͉͇͔͌͋͌͛͌͑͑͏͕͍͔͈͙͖͕͉͕͎͓͕͍͔͕͙͋͒ͣ͘͢͢͏
͕͋͏͔͇͕͉͕͕͕͈͓͇̮͔͇͔͑͊ͧ͌͡͞͏ͦ ͖͗͏͉͔͔͉͙͇͈͌͋ͧ͌͒͢͏͇͜͝
͙͉͋͌͐͘͏͙͔͚͌͒ͣ͋͒ͦ͑͗͊͒͒͢͢͜͏͙͕͉͈͇͔͕͗͑͢͜
̴͙͇͉͙͈͕͙͌ͣ͌͒ͣ͌͌͘͘͟͟͏͈͇͔͕͉͇͈͕͚͇͓͚͑͗ͥ͑͌͗͞
̩͔͏͓͇͔͏͌
̴͌͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͒͘͘͏͕͓͈͕͑͒ͣ͟͟͏͌͏͒͏͉͕͑͘͢͏͈͇͔͌͑͏̯͔͇͌͞
͑͗͑͢͟͏͓͕͚͙͕͖͔͚͙͊͒ͣ
̴͇͙͕͗͐͑͘͏
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͚͔͌͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͔͇͚͕͉͔͌ͣ͗͌ͣ ̨͇͔͑͏
͚͙͇͔͕͉͘͏͙͙͇͌͑ ͙͕͈͕͔͢͞͏͔͇͇͌͑͒͘͏͚͚͇ͣ͋͗͊͋͗͊͘
̩͙͉͚͔͒͌͐͌͏͉͇͔͖͕͙͌͗͒ͣ͐͗͘͢͏͉͔͌ͣ} ͒͏͙͇͕͗͊͗ͦ͌͐͞ ͖͗͏͓
p̸ ͉͕͋͢
̯͖͕͎͚͙͙͕͕͔͒ͣ͐͌͒ͣ͑͌͘͏͖͕͔͔͚͙͗͌͌͛͗͑͘͢͢͞͏͕͉͕͠͏̹͇͙͔͕͌͒ͣ͠
͏͉͓͕͙͐͌͜͢
̮͇͕͙͉͚͚͕͉͕͕͇͇͑͗͐͌͋͌͗͋͊͑͛͜͟͝
̮͔͇͔͌͞͏͉͓͔ͦ͗͌͌͏ ͚͇͎͇͔͔͉͙͇͈͑͌͒͢͏͌͝ ͉͙ͦ͒ͦͥͦ͘
͕͗͏͔͙͌͏͕͉͕͔͓͗͢͞͏̴͇͔͏͓͕͍͙͉͌͒͜͏͙͙͓͖͇͙͚͇͉ͦͣ͌͌͗͗
͖͕͓͔͌͌͠͏͏ ͕͑͒͏͙͉͕͈͇͔͕͌͑͘͞ ͓͇͇͘͘͏͙͖͕͌͒͏͕͍͋͌͗͘͜͏͓͕͕͊
̶͍͓͚͓͔͗͌͋͌͌͌ͣ͟͞͏͙͙͓͖͇͙͚͚ͣ͌͌͗͗͏͒͏͉͑͒ͥ͢͞͏͙͖ͣ͗͏͈͕͗
͚͈͌͋͏͙͉͙͕͓͌ͣ͘ ͙͕͉͈͇͔͇͕͈͇͎͚͙͖͚͎͑͗ͥͦ͗ͣ͑͘͜͢͞͏
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͙͓͖͇͙͚͚͕͙͕͌͌͌͗͗͋ p$
̶͕͕͙͕͉͇͋͊͑
̺͙͇͔͕͉͘͏͙͍͌͗͌͏͓k̴͏͍͔͏͍͇͐͗{ $
̱͕͔͉͌͗͘͏͕͉͇͔͗͏͌
Фрукты
̶͗͏͓͎͓͌͗͌࣊͞͏͔͚͙͎͕͕͙͌͗͌͑͗͑͞͏͖͕͓͍͚͙͌͗͌͑͏͉͓͔͗͌͌͏
͔͇͞͏͔͇͙͖͕͔ͥ͋͏͓͇͙͖͚͎ͣͦ͗ͣ͑͘͢͏̩͑͒ͥ͢͞͏͙͚͕͉͕͇͌͋͐͑͛͜͟
̶͕͕͍͒͏͙͔͇͇͍͚͈͇͔͚͉͇͍͔͕͎͌͑͋ͥ͑͒͌͗͌͏͔͕͉͕͕͕͌͑͒ͣ͝͏
͚͑͗͑͢͟
͎͓̾͌͗͌࣊͏͔͚͙͖͕͉͔͒͌͑͒ͥ͌͘͢͞͏͚͕͉͕͕͇͇ͦ͋͊͑͛͜͟
͕͈͎͇͙͔͕͉͔͙ͦ͌͒ͣͣ͌͢͏͎͔͕͈͇͔͌͊͑͏̶͗͏͈͕͒͌͌͋͒͏͙͔͕͓͌͒ͣ
͕͇͍͔͒͋͌͜͏͏͈͇͔͕͉͚͕͉͕͓͇͚͉͔͑͋͑͛͜͟͏͓͕͚͙͖͕͖͇͙͊ͣ͘͜
͓͏͕͈͑͗͢ ͙͕͖͗͞͏͉͙͎͇͌͋ͧ͑͑͏͔͒͌͘͏͎͇͕͔͉ͥ͑͌͗͘͏͕͉͇͔͔͗͢͜
͚͙͕͉͛͗͑
̻͚͙͉͗͑͒͢͏͙͕͉͈͇͔͇͗͑͢͜͜
̶͕͖͕͉͔͒͌ͦ͒͌͘͏͖͚͎͕͉ͦ͗ͣ͑͢
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͕͖͕͉͇͔͌͒ͣ͌͗͊͗͌͏͌
͈͕͆͒͑͏ ͓͕͕͗͋͘͏͔͇ ͚͈͔͑͒͏͇͑
̩͑͒ͥ͢͞͏͙ͣ
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̴͇͖͕͔͒͏͙͙͔͔͈͇͔͌͌͑͒ͦ͌͑͘͢͏ ͔͕͔͕͇͉͌͋͑͗ͧ
̵͈͕͙͗͏͙͇͈͇͔͕͕͔͌͑͗ͦ͑࣋͏͕͍͔͈͙͋͒ͣ͢͢͞͏͙͓͘͢͏
̩͏͔͟͏ ͇͈͗͏͕͑͘͢ ͖͌͗͘͏͑͏ ͍͕͉͔͑͗͢͏͑
̩͑͒ͥ͢͞͏͙ͣ
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
͈͕͔͕͖͆͒͌ͥ͗͌͞ ͚͊͗͟͏ ͒͘͏͉͢
̩͑͒ͥ͢͞͏͙ͣ
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
Овощи
̱͇͙͕͕͉͈͇͔͇͔͇͔͚͙͖͕͔͑͒ͣ͑͑͋͜͞͏͓͇͙͖͚͎ͣͦ͗ͣ͑͘͢͏ ͚͙͇͔͕͉͘͏͙͌
͙͓͖͇͙͚͚͌͌͗͗ ͕͘ ͕͈͇͙͔͕͗ ͔͇ p$ ͙͕͙̈́ ͖͕͗͌͘͘͝ ͎͇͔͏͓͇͙͌ ͕͙
͕͋ ͓͏͔͚͙͉͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏͕͙͉͏̶͇͕͉͕͕͋͌͐͠͏͙͔͌͌͘͞͏͏
͙͕͕͉͓͔ͤ͊͗͌͌͏͉͑͒ͥ͢͞͏͙͚͕͉͕͇͌͋͐͑͛͜͟͏͏͖͕͎͚͙͒ͣ͐͌͘
͕͙͇͙͕͔͕͙͖͕͌͌͒͘͞
̵͉͕͠͏͉͕͕͔͕͎͇͒͋͐͒͜͏͉͉͑͌͒͏͙͕͉͈͇͔͇͗͑͢͜͜
̶͕͖͕͉͔͒͌ͦ͒͌͘͏͖͚͎͕͉ͦ͗ͣ͑͢
̫͕͖͕͔͒͏͙͔͕͖͕͉͇͔͌͒ͣ͌͗͊͗͌͏͌
̵͚͊͗͢͝
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̱͇͔͇͉͇͗ͦͧ͑͒͘͘
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̨͇͇͖͚͙͇͗ͥ͌͒ͣ͑ͦ͑͘͘͘͘
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̻͇͕͒ͣ͘ ͕͇͈͑͒ͣ͗͏ ͇͔͕͕͇͔͔͇͇͖͚͙͇͑͗͑ͦ͑͘͘͞
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̪͕͕͗͌͑͟
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̶͗͏͓͓͏͔͚͙
̩͔͢͏͓͇͔͏͈͇͔͕͌͑
̩͔͏͓͇͔͏͌
̴͙͇͉͙͕͌ͣ͌͊͗ͦ͘͞͏͈͇͔͌͑͏͔͇͕͕͔͚͒͋ͥ͜͏͒͏͉͇͍͔͚͖͕͙͇͉͚͒ͥ͋͑͘
͕͔͏͓͕͚͙͕͖͔͚͙͊͒ͣ
̶͕͕͕͔͇͔͑͞͏͏͕͔͉͑͌͗͘͏͕͉͇͔͗͏͉͔͙͈͇͔ͦͣ͌͑͢͏͏͎͇͈͕͗͌͐͞
͇͓͑͌͗͢
21
̧͑͗͏͇͓͒͏͉͖͕͚͙͇͖͋͗͋͑͜͏͙͇͔͏ͦ
̧͑͗͏͇͓͒͏͕͈͇͎͚͙͉͖͉͚͕͉͖͕͚͙͇͋͗͌ͦ͌͗ͥ͌͗͌͋ͣ͗͋͑͘͜͞͏͎
͎͔͕͉͌͗͢͜͏͇͙͕͑͗͛͌͒ͦ ͔͇͖͗͏͓͌͗ ͉͇͙͕͔͑͗͛͌͒ͣ͢͜͞͏͖͇͘͜
͇͙͕͑͗͛͌͒͌͛͗͏ ͙͕͙͇͘͜ ͈͚͕͇͒͑͜͞ ͈͒͌͌͜ ͉͖͌͑͌͢͞ ͑͌͑͘͢
͖͔͌͌ͣ͌͞ ̷͕͓͔͇͌͑͌͋͝͏͏͖͕͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͖ͥ͏͠͏͔͘͏͎͑͏͓͕͍͇͔͋͌͗͘͏͓͇͌͑͗͏͇͓͒͏͇͋
Общие сведения
■
■
■
Выпекание
̩͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͕͍͔͕͈͙͖͕͉͕͎͓͕͍͔͕͙ͦ͋͒ͣ͘͢͏͕͕͙͑͗͑͏͓
̨͇͕͍͔͒ͥ͋͋͒͢͏͓͙͎͕͕͙͌ͣ͒͏͙͉͙͐͌͘͢͝ ͇͔͙͓͔͌ͧ͐͢
͓͈͕͇͎͓͖̾͌͒ͣ͌͗͌͗͗͟͏͕͙͇͉͊͒͏͉͇͓͕͕͈͇͌͊͒ͥ͋ ͙͓͓͔͇͌͌ͣ͌͑͗͟͏͇͓͒͏͇͕͈͇͎͚͙͉͋͗͌ͦ͘
͖͕͕͖͗͌͌͌͊͗͘͘͝͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
̩͍͗͌͏͓͌k̩͔͌͗͜͏͔͐͏͍͔͏͍͇͐͗{͖͗͏͓͇͑͘ p$
̩͍͗͌͏͓͌k%̪͕͗ͦ͞͏͉͕͎͚͐͋͜{͏͒͏k̪͕͗ͦ͞͏͉͕͎͚͐͋͜{͖͗͏͓͇͑͘ p$
̳͕͖͔͌͒͑͌͌͌ͣ͌͞
̩͍͗͌͏͓͌k̩͔͌͗͜͏͔͐͏͍͔͏͍͇͐͗{͖͗͏͓͇͑͘ p$
̩͍͗͌͏͓͌k%̪͕͗ͦ͞͏͉͕͎͚͐͋͜{͏͒͏k̪͕͗ͦ͞͏͉͕͎͚͐͋͜{͖͗͏͓͇͑͘ p$
͕͆͐͝͏͒͏ͦ͏͔͍͙͕͚͓͔͇͙͕͈͇͎͕͉͇͔͐͌͒͑͌ͣͥ͗͢͟͞͏͇͌͑͗͏͇͓͒͏͇͋
̱͇͙͕͗͛͌͒ͣ͛͗͏͉͚͕͉͕͓͇͚͋͑͛͜͟
̩͖͇͙͔͇͖͕͙͌͑͐͌͗͢͏͉͔͖͕͓͔͓͌͌ͣ͌͐͌͗͌͟ ͊ ͙͕͈͇͙͕͔͉͕͑͗͛͌͒ͣ͌͘͢͢͜͞
̱͕͔͙͕͔͈͇͗͒ͣ͌͒ͥ͋͢
͙̈́͏͙͇͈͒͏͈͒͢͢͝͏͕͙͇͉͔͇͎͒͌͋͒ͦ͗͒͘͘͢͏͔͕͔͙͕͑͗͒͢͜͞͏͚͗ͥ͠͏͜
͕͇͔͕͉͗͊ ͙͕͈͕͈͒͌͊͢͞͞͏͙͖͕͚͚͖͕͉ͣ͗͌͋͗͗͌͗͑͝͏͏͙͙͌͘͏͕͉͇͔͗͏ͦ
͇͎͔͚͕͉͇͕͉͗͋͑͛͢͜͜͢͜͟
̩͕͕͙͉͙͙͉͌͘͘͏͏͘&/&/ ͏͒͏*&$
̩͖͇͔͌͑͢͏͌
̶͗͏͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͏͎͇͙͕͕͈͕͔͕͕͖͑͗͊ͦ͒͊͢͞͏͕͇͙͇͉͙͙͓͔͗͊ͣ͌ͧ͌͘͢
͇͎͓͔͕͓͉͇͓͇͙͔͕͓͖͕͗ͧ͌͛͗͗ͦ͋͑͌͢͢͟͜͡
̶͏͕͗͊͏͉͇͎͓͔͕͓͇͗ͧ͛͗͢͜͜͡͏͎͈͕͍͙͌͒͐͌͘͏
̶͗͏͉͖͇͔͌͑͢͏͏͔͇͚͕͉͔͗͌͏͖͕͎͚͙͍͒ͣ͐͌͗͌͘͏͓k̩͔͌͗͜͏͐
͔͏͍͔͏͍͇͐͗{ %͔͇͖͕͙͗͏͉͔͉͓͙͕͙͌͌͗͌ͧ͑͘͟͏
̨͕͒ͥ͋
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͖͕͚͇͋͘
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ p ̩͓͗͌ͦ
$
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͓͏͔
̻͏͚͔͕͖͔͊͗͌͌͌ͣ͌͞
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̳͇͔͒͌ͣ͑͏͌͑͌͑͘͢ ͙͚͑͟
̶͕͙͗͏͉͔͌ͣ
%
̨͏͉͑͘͏͙͔͇͉͕͋͌
̷͇͎͓͔͇͕͓͇͔͇ͧͦ͛͗͡
͙͗͌ͧ͑͌͟
%
̮͇͙͈͕͔͖͑͗͐ͦ͒͐͢͢͢͞͏͕͗͊
̷͙͇͌ͧ͑͟ ͇͎͓͔͗ͧ͌͢͡
͕͓͛͗͢˜ ͓͘
%
̶͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͔͇͌͊͗͏͒͌
̶͗͏͚͙͇͔͕͉͈͇͔͖͕͙͉͔͔͕͔͇͙͚͑͌͒ͥ͋͌͗͌͋͌͗͌ͧ͑͘͘͘͟
͕͖͕͔͋͒͏͙͔͕͖͕͙͇͉͙͖͕͙͌͒ͣͣ͌͗͘͏͉͔͔͇͚͕͉͔͌ͣ͗͌ͣ ̭͏͕͙͋͑ͣ͘
͈͚͙͙͇͙͉͔͕͋͌͌͑ͣ͌͊͘ ͏͚͕͉͕͇͕͙͇͔͙͋͐͑͛͌ͦ͘͘͜͟͞͏͙͓͘͢
̨͕͒ͥ͋
̶͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͖͕͚͇͋͘
̺͕͉͔͗͌ͣ
̩͏͔͇͉͇͋͊͗͌ ̷͍͌͏͓͊͗͏͒ͦ
̩͓͗͌ͦ
͖͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ
͓͏͔
̷͚͓͔͙͕͙ͦ͌͘͢͢
̷͇͎͕͉͇͙͉͙͔͊͗͌ͣ͌͌͞͏͌ ͓͏͔͚͙
̷͙͇͌ͧ͑͟
(
̨͏͈͚͛͗͊͌͗ ͙͟
͈͎͖͉͇͌͗͌͋͗͏͙͔͕͕͇͎͕͉͇͌͒ͣ͊͗͊͗͌
̷͙͇͌ͧ͑͟ ͖͕͙͗͏͉͔͌ͣ
(
̶͕͏͙͔͌͌͘͞͏͏ Z͉͓͔͗͌͌͏͖͉͔͚͙͌͗͌͌͗ͣ
22
ù̳͇͎͓ν͔͢
k[П]айдлнусаы
Φ͇͚͖͎͙͔ͬͬ͋ͬ͑͌͘͜͏͇͙͚͇͓͇͑͗͒͘͢͢ί͎͔͋͢͢ν͘Χ͇͚͇͒͗ ̮͇Χ͓͇͋͗͋͢͢ί͈͖͙͌͌͌͗ͬ͘
̹͎͓ͬͬ
̫͚͕͉͇͔͑͜͢ί͎͇Χ͓͇͚͋͒͢͢ ̧͓͇͇͙͒͒͘͟͢͢͢ίΟ͍͢Ϟ͙ͬ͑ͬ͟ί͎͇Χ͓͇͚͋͒͢͢
̵͔͇͙͚͍͗Ϟ͔͌Χ͕͚͘ ̵͔͇͙͚͗͟͢λ͔ͬ͟
̶͙͌ͬ͑͟Ϯ͔͒͋͌͌ί͕͔͇͙͚͗ ̭͇ί͇͖͒͏͙͇ί͎͢ ̭͇͖͒͢ ϝ͎͚͈͙ͬ͗͒͌͌ͬ
̫͚͕͉͇͑͜
̭ν͓͇͓͇͑͌͗͘͘͢͢ Φν͇͇͗͒͋͗͢ί͎͢
Φν͇͕͔͇͇͙͚͗͒͋͗͒͗͘͢͢ ̧͔͇͍͇͈͗͐͋͢͢Χ͙͇͗ ̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͇͙͌͗͢͏͚͑͒ ̨͔͙͖͇͇͇͔͚͇͔͇ͬ͗ͬͬ͗͌͐͋͒͒͋͋͟͢ ̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢Χ͎͚͋͗͢͢ Φν͇͇͙͇͎͇͇͚͗͒͋͗͋͒͢ ϝ͎͚͈͙͔͕͔͇͙͚ͬ͗͒͌͌ͬ͗ ̵͇͙͙͚͓͒͐͗͌͌͘͢λ͓͔͑ͬ ̶͚͙ͬͬ͗͑͌͌ͬ͘͘͘ ̫͚͕͉͇͇͔͙͙͚͑͑͛͗͌͌͜͟͢ Φ͎͙͚͙͢͢λ͓͔͙͓͖͇͙͚͇͗͒͌͗ͬ͌͌͌͗͗ ̱λ͙͚͍Ϟ͔͙͇͎͇͇͚͌͒ ̭͚Ο͎͇͙͙͇͗͢͟ ̧͖͇͓͔͙͙͇͚͍͒ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ͒͘͢Ϟ͔͙͇͎͇͇͚͌͒
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͔͇͚͍͌ͬ͊ͬ͒͘Ϟ͔͕͔͇͙͚͌͗
̬͔͔͇͚͍ͬ͑͒͘͘͟͢͢͢Ϟ͔͌Χ͕ͥ ̧Χ͇͚͒͢Χ͈͇͈͕͇͔͙͚͗͒͌ͬ͌͑͌͗͌͑͘͘ ̧Χ͇͚͒͢Χ͙͇͙͗͑͌͌ͬ͘͘ ̫͚͕͉͇͇͔͇͑͑͛͋͜͟͢Ο͇͓͇͚͙͚͋͗͘͢͟͢͢͢
͔͖͇͕͔̿͒͛͢͢
̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͢ ϭ͔͓͔ͬϮ͓͍ͬ͗ͬϞ͔͎͇͚͙͙͌͢͢Χ͔Ϯ͓ͬ͗
Φ͚͇͙͙͢ λ͔͓͚͌͋͌ ͍Ϟ͔͌ Χ͕͇͗͟Ο͇͔ ͕͙͇͔͗͢ Χ͕͗Ο͇͚ ͙͚͇͗͒͢ ν͔͙͇͗͘͘͢͢
̫͚͕͉͇͇͑͋͜Χ͚͇͙͙͢λ͔͓͚͌͋͌ ϝ͎͚͈͙͔ͬ͗͒͌͌ͬ͋͌Χ͚͇͙͙͢λ͔͓͚͌͋͌ ͕͕̈́͑͒͊͏ͦ͒͢Χ͙ν͗Ο͇͔͋͢Χ͇͚͖͎͍͕͓͔͚͙ͬͬ͒͌͘͏͒͏͎͇͝͏͇͚ͦ͒ ̨͎͎ͬͬ͘λ͔͇͇͔͇͇͔͇ͬ͋͘͘͟͜͢Χ͙͇͗Ϯ͙͎͑ͬ͋ͬ͑ ̶͏͕͙͇͍͗͊͗Ϟ͔͖͔͔͇͔͌ͬͬ͗ͬ͒͊͌͘ ̶͚͙͚͇ͬͬ͗͗͒͑͌͘͢ί͙͌͌͗͘ ̬͙ Χν͘ ͈͇͒͢Χ Φ͚͚͍͗͢Ϟ͔͌͊͗͏͒ͣ͋͌Ϟ͎͚͙͚͇ͬ͗͒͌͗͒͑͌͢ί͙͌͌͗͘ ̱Ϯ͓͙͌͌͗͟ ͇͙͔͊͗͌͋͌͗ ͙͕͙͙͇͗͘ ̫͇͔͐͢Ϯ͔͓ͬ͋͌͗ ̧͔͇͙͇͓͇͗͐͢Χ͙͇͗ ̱͕͔͉͚͌͗ͬ͒͌͘ ̧͎͢Χ͙λ͙͇͒ͬ͑͌͊ͬ͑͗͏͇͓͒͏͋ ̹͇͓͇Χ͙͙͚͌͑͌͗͘͢ ̶͚ͬͬ͗͘ ̪͗͏͒ͣ͋͌Ϟ͎͚ͬ͗͒͌
ϭ͔͓ͬ ͍͇͇͑͌͗͌͑͗Χ͙͇͗ Χ͕͇͒͘Χ͈͢Ϯ͙͍͒͌͑͌͗͟Ϟ͔͌Χ͎͓͙͙͌͌͗͢
͙͚͇͗͒͢Χ͕͓͇͇͘͢͟Χ͖͇͇͙͙͗͢ www.siemens-home.com͇͙͔͇͐͋͘͢
͍Ϟ͔͌ www.siemens-eshop.com͏͔͙͔͙͌͗͌͋λ͔͔͙͇͈͚͑͌ͬ͋͌Ο͇
͈͕͇͒͋͢
Өнім туралы ақпарат
23
: Φ͇͚͖͎͙͔ͬͬ͋ͬ͑͌͘͜͏͇͙͚͇͓͇͑͗͒͘͢͢ί͎͔͋͢͢ν͘Χ͇͚͇͒͗
̵͔͘͢ν͘Χ͇͚͒͢Χ͙͓͢νΧ͏͙͕ͦΧ͖͢͟͢Ο͢ί͎͢
̹͕͇͔͔͌͑͋͑͌͐ͬ͘Χν͗͒͢Ο͔͢͢Χ͇͚͖͎͍ͬͬ͘Ϟ͔͌
͋ν̶͖͇͇͇͔͇͇͇͎͇͇͇͔͚͗͐͋͒͒͐͋͒͘͘͢͢
͔ν͘Χ͇͚͒͢Ο͔͔͖͇͇͇͔͚͔͓͍͇͑͌͐ͬ͐͋͒͌͌͌͘͢ί͇
͏͌ͬ͘λ͔͇ͬ͘͟Χ͙͇ί͎͢
̵͇͓͇͇͔͗͋͟͢Ο͇͗Ο͇͔͔͇͔͔͑͌͐ͬΧν͗͒͢Ο͔͢͢
͙͌͑͌͗ͬ͘ί͎̹͇͓͇͇͚͎͔͇͔ͬ͒͋͑͌ͬ͋͌͒͘͢͢Ο͇͔
͎͇Χ͓͇͈͇͈͕͇͋͗͗͒͘͢ Χν͗͒͢Ο͔͢͢Χ͕͖͇͘ί͎͢
Φν͗͒͢Ο͔͢͢ ͍͌͒ͬ͒ͬ͑ ͇͇͎͘͟͢ ͙͌͑ ͈͙ͬ͒ͬ͑ͬ ͓͇͓͇͔
Χ͕͇͇͇̫͒͋͘͢ν͓͗͌͌͘͘͢Χ͕͚͙͚͋͗͘͢Ο͇͔
͎͇Χ͓͇͖͓͋͗͑͌ͬ͒͋ͬ͑͑͌͑ͬ͗͌͐͋ͬ͢
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͢λ͍͐͋͌Ϟ͔͌λ͍͇͐Ο͇͇͔͇͋͐͒͗͋͢
͖͇͇͇͔͚͐͋͒Ο͇͇͔͇͗͒Ο͇͔Φν͗͒͢Ο͔͙͌͑͢͢
͙͇͓͇Χ͙͍͢Ϟ͔͚͔͇͌͋͗͋͘͘͢͢Ϟ͎͚ͬ͗͒͌λ͔ͬ͟
͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί̶͎͇͇͇͔͚͎͔͐͋͒͑͌ͬ͋͌͢
Χν͗͒͢Ο͔͈͇͢͢Χ͇͖͙͒͢ν͚͗͑͌͗͌͑Φν͗͒͢Ο͔͢͢
͙͍͇͈͌͑͢Χ͈Ϯ͓͖͇͇͇͔͒͌͒͌͗͋͌͐͋͒͢ί͎͢
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͙͗͘͢͢Χ͙͇͓͓͔͔͓͐͌͗͌͌͌͌͘͢
Χ͇͟͢Χ͙͇͔͈͇͘Χ͇͚͖͚͙͓͔͈͗͒ͣͬ͌ͬ͗͊͌
͖͇͇͇͔͚͐͋͒Ο͇͇͔͇͓͇͗͒Ο͇͔
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͔͢͢ ͍͇͙͇͘Ο͈͇͇͇͍͒͒͗͢Ϟ͔͌
͔͋͌͌ ͎͓͔͓͇͌ͬ͌͌͌͘͘Χ͕͒͐͢Χ͇͈͙͙ͬ͒͌͌͗ͬ
͙͚͇͇͓͇͈͕͓͇͇͙͌͑͌͒ͬ͋͋͗ͦ͒͘͟Ϟ͍ͬ͗͏͈͌ͬ͘
͔͓͈͓͍͕͌͌͌ͬ͒ͬͬ͘Χ͇͇͓͇͋͋͗Χν͗͒͢Ο͔͢͢
͖͇͇͇͔͚͎͔͕͇͐͋͒͑͌ͬ͋͌͒͗͋͢ίΧ͇͚͖͎͔ͬͬ͋ͬ͊ͬ͌͘
͍͇͚͇͖͙͇͇͓͔͋͢͢ί͈͇Χ͇͚͔͇͈͕͇͒͋͒͘͢͢
͔͓͈͌͌͌͘ν͇͇͓͇͕͒͋͋͗Χ͙͒͢͢Ο͇͔͍Ϟ͔͌
͓ν͔͢ίΧ͇͚͖͙͔͔͙ͬͬ͌͑͌ͬλ͔͖͇͇͇͔͇ͬ͌͐͋͒͘͘
͇͇͒͋͢
̨͇͇͇͒͒͗Χν͗͒͢Ο͓͔͕͔͇͓͇͚͌͐͑͌͗͌͑͢͢
̹͇͎͇͇͚͍͒͋͢Ϟ͔͙͔͌͌͜͏͇͑͒͢ΧΧ͎͓͙͌͢
͑Ϯ͙͚͈͇͇͇͕͔͇͓͇͚͗͌͋ͬ͒͒͗͗͋͑͌͗͌͑͘͢͢ ͊͌
͙͕͇͍͒͘Ϟ͔͕͇͔͌͋λ͔͈͕͇͒͑͌͒͘
͈͇͇͇͒͒͗ ͈͇Χ͇͚͇͙͔͇͈͕͚͒͋͒͑͌͗͌͑͘͢͢͢
͍͇͙͇͔͈͇͇͇͑ͬͬ͒͒͗͘͟ Χν͗͒͢Ο͇͔͍͋͢Ϟ͔͌
͇͈͔͑͌͒ͣ͋͌Χ͇͚͖͎ͬͬ͋ͬ͑͘Χ͇͟͢Χ͙͢Χ͙͇͈͕͚͒͢
͑͌͗͌͑
ϝ͗Χ͇͇͔͟Χν͇͇͍͗͒͋͗͋͢ν͓͇͓͇͔͇͑͌͗͘͘͢͢
͋ν͕͔͇͙͗͗͘͢͢ί̶͎͇͇͇͔͚͐͋͒͢
͔ν͘Χ͇͚͒͢Ο͔͇͋͢ Χν͇͇͗͒͋͗͋͢ί͘͏͖͇͙͙͇͓͇͔͘͢
Χ͇͇͗ί͎͢
ϭ͙͗Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
■ ̭ν͓͇͓͇͔͇͕͔͇͇͙͑͌͗͗͒͗͒͘͘͘͢͢͢͢Ο͇͔
͙ν͙͇͔Ο͢͟ ͎͇͙͙͇͗ ͙ν͙͇͔͚͢ ͓λ͓͔͑ͬ ̬͟Χ͇͇͔͟
͍ν͓͇͓͇͔͇͙͑͌͗͋͘͘͢͢ν͙͇͔Ο͎͇͙͙͇͗͋͢͟͢
͇͘Χ͙͇͓͇ί͎̞͔͙ͬ͋͌͢͟λ͙͔͖͇͇͈͕͇ͬ͐͋͒͘
͌͟Χ͇͇͔͙͇͖͇͌ͬ͑ͬ͘͟͟ί͎͢Φν͗͒͢Ο͔͢͢
Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ ͇͇͔͕͎͙͇͇͔͚͗͌͑͋͗͘͟͢͢͢ί͎͢
͔͓͇͌͌͌͘͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͇͈͕͔͇͗͒͊͋͢͟͢Ο͢
͇͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͢͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ
■ Φν͗͒͢Ο͔͇͌ͬ͊ͬ͘͢͟Χ͇͔͇͇͚͇͇͋Ο͔͖͇͇͐͋͢͢
̶͈͕͇͇͓͔͙͒͋͌͗͊͌͢Χ͇Ο͇͎͢Χ͎͚͋͗͢͢
͓͔͙͔͙ͤ͒͌͌ͬ͌͏͖ͬ ͍͇͔͚͓͢λ͓͔̬͑ͬ͟Χ͇͇͔͟
Χ͎͚͎͔͋͗͑͌ͬ͋͌͢͢Χν͇͇͇͈͙͓͔͗͒͋͗͋͌͑ͬͬ͒͌͊͌
Өрт қаупі бар!
24
Χ͇Ο͇͎͋͢Χ͇͓͇͒͋͗͢ί͎͢ϝ͗Χ͇͇͔͟Χ͇Ο͇͎
λ͙͔͙͔͓͖͚ͬ͌͋͌͌͌ͬͬ͗͘͘͘͘͢͢͢Χ͇͈͔͒͢͢
Χ͕͐͢ί͎̹͌͑͢Χ͇͍͙͌Ϯ͓͒͌͋͌͊ͬ͟Χ͇Ο͇͎͋͢
͙Ϯ͌͘ί͎ͬΦ͇Ο͇͎Χν͇͇͗͒͋͗͋͢ί͍͏͙͔͔͌͑͌͗ͬ͌
͟͢Χ͖͇͚͑͌͗͌͑͢
■ ͙͂͘͢Χ͓͇͍͐Ϟ͔͍͇͔͚͇͓͇͙͎͌͗͐͌͢
͙ν͙͇͔͇͙͋͂͘͢͢Χ͓͇͍͐͋͢Ϟ͔͍͇͔͚͇͌͗
͓͇͔͐͢Χ͇͇͚͎͗͘͢Χ͇͓͇͒͋͗͢ί͎̬͢͟Χ͇͇͔͟
͕͙͙͚͓͔͌͘͘͢Ϯ͔͓͋ͬ͗͌ί͎̱͕͔͕͇͔ͬ͛͗͑͢
Ϯͬ͗ͬ͟ί̵͎͙͙ͬ͢Χ͇Χ͖͇Χ͖͔͌ ͇͔͇͗͐͢
͍͇͔͈͇͇͙͔͒͋͑͘͢͢͢Ϯ͖͓͔͔͓͕͗͌͌͌͌͌͒͘͘
͘͏ͦΧ͙͈ͬ͗͋͌͢ί͓͔͌͌͘Ϯ͔͋ͬ͗ͬί͎ͬ
■ ̱͕͔͕͇͇͛͗͑͒͗Χ͇͙͙͢Χ͎͇̬͋͢͢͟Χ͇͇͔͟
Ϟ͎͚͈͙͔͕͔͕͇͇ͬ͗͒͌͌ͬ͌͑͛͗͑͒͗͋͢Χ͕͓͇͐ί͎͢
ϝ͎͚͈͙͔͎͇͙͙͇ͬ͗͒͌͌ͬ͌͗͋͢Χ͕͓͇͐ί͎͢
■ Φν͗͒͢Ο͢Ϯ͙͙͌͘͢͢Χ͈͕͇͒͋͢ ͙ν͙͇͔Ο͢͟
͎͇͙͙͇͕͗ί͇͍͇͔͇͈͇͙͇͚͓͐͘͢λ͓͔͑ͬ
̹ν͙͇͔Ο͎͇͙͙͇͗͋͢͟͢ ͓͇͒͘͢͢ ͇͕͎͕ͤ͗͒ͣ
͈͇͕͔͇͔͍͒͒͋͗͢Ϟ͔͙͇͎͇͇͌͒Ο͎͇͙͙͇͗͢͟
͚͕͉͇͋͑͜ ͇͙͔͇͋͘͢ ͔͓͌͌͌͘ ͚͕͉͇͋͑͜ ͍͇͔͔͇͋͢
͇͘Χ͙͇͓͇ί͎͍͢Ϟ͔͖͇͇͇͔͈͇͌͐͋͒ί͎͢
̹ν͙͇͔Ο͎͇͙͙͇͚͕͉͇͇͔͓͗͋͋͑͋͌͌͌͘͢͟͢͜
͚͕͉͇͋͑͜λ͙͔͇ͬ͋͌͘͘Χ͙͇͓͇ί͎͢
■ ̧͙͘͢ίΟ͍͢Ϟ͙ͬ͑ͬ͟ί͍͕Ο͇͗Ο͈͙͙͌͌͗ͬ͢Ϯ͙͌
͙͘͢͢Χ͈͕͚͓͒͢λ͓͔̭͑ͬϞ͙͙ͬ͑͌͌͑͟
͚͕͉͇͋͑͜Ο͇ ͇͔͇͗͒Ο͇͔ Χν͇͇͗͒͋͗͋͢ ͇͘Χ͙͇ί͎͢
̵ί͇͙͐ν͙͇͔͇͙͔͎͇͙͙͇͍͗͋͢͢Ϟ͔͍͇͔͇͙͔͌͢
͎͇͙͙͇͇͙͗͋͘͢͢ίΟ͍͢Ϟ͙͇ͬ͑͌͘͟Χ͙͇͚Ο͇
͈͕͓͇͒͐͋͢
̱λ͇͚͐ͬ͑͒Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
■ Φν͗͒͢Ο͢Χ͇͙͙͢Χ͎͇̬͋͢͢͟Χ͇͇͔͍͟ν͓͘͢
͇͓͇͔͑͌͗͘͢͢ί͖͇͔͔͔͓ͬ͑ͬ͌͒ͣ͋͌͗ͬ͌͌͌͌͘͟
Χ͎͚͓͔͙͙͔͙͋͗ͤ͒͌͌͌͗ͬ͌͢͢͏͓͌ί͎ͬϝ͗Χ͇͇͔͟
Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί͇͒͘Χ͔͇͚͔͇͓͋͢͢λ͓͔͑ͬ͋ͬ͑
͈͌͗ͬί̨͎͇͇͇͇͚͇ͬ͒͒͗͋͒͢Χν͙͇͘ί͎͢
■ Φν͇͇͓͔͙͇͗͒͋͗͌͋͗͘͢͢Χ͎͇̭͋͢͢ν͓͘͢
͇͓͇͔͇͔͙͍͑͌͗͋͘͘͢͢͢͢Ϟ͔͌Χν͇͇͗͒͋͗͋͢
Ϟ͗Χ͇͇͔͟ν͙͇͘Ο͑͢͟Ϯ͓͓͔͌͊ͬ͌͟͢Ο͇͗͢ί͎͢
■ ̸͖͏͙͈͚͇͙͗͒͗͘͢͢͢Χ͚͕͉͇͇͙͋͑͋͜ν͙͇͔͚͢
͓λ͓͔͑ͬΦν͇͓͔͇͖͗͋͘͢͏͙͍͕͗Ο͇͗͢
͚͔͇͈͇͙͇͓͇͋͗͗͘͘͢Χ͙͇͗͋͌͢͟Χ͇͇͔͟
Ϟ͎͓ͬ͗͒͌͌ί͎ͬΦν͇͓͔͇͖͗͋͘͢͏͙͍͕͗Ο͇͗͢
͚͔͇͋͗͋͘͘͢͢ί͙͇͎͌͑Ο͇͔͙͇͓͐Ϯ͔͒͌͗ͬ͟
͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί͎͢Φν͗͒͢Ο͔͍͇͇͖͌ͬ͊ͬ͐͒͘͢
͇͟͢ί͎͢
■ ̱͕͔͕͇͇͓͔͕͇͛͗͑͒͗͌͒͗͋͢ί͇͓͇͐Χ͙͇͗͢
Ϟͬ͗͌͌͘͘ Ϟ͎͚͈͙͔ͬ͗͒͌͌ͬͬί͍͇Χ͙͇͚͢Ϯ͙͌Χ͇͙͙͢
Χ͎͇͋͢͢ ̬͟Χ͇͇͔͟ ͙͘͢͢Χ ͈͙͙͌͌͗͊͌ ͙͏͓͌ί͎ͬ
̨͇͇͇͇͚͇͒͒͗͋͒͢Χν͙͇͘ί͎͢
Өрт қаупі бар!
Өрт қаупі бар!
Өрт қаупі бар!
Өрт қаупі бар!
Күйік алу қаупі бар!
Күйік алу қаупі бар!
Күйік алу қаупі бар!
Күйік алу қаупі бар!
■
̶͇͇͇͔͚͎͔͐͋͒͑͌ͬ͋͌Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί͍͕Ο͇͗Ο͢
͈͙͙͙͌͌͗ͬ͘͢͢Χ͈͕͇̭͕͒͋͢Ο͇͗Ο͈͙͙͌͌͗͊͌͢
͙͏͓͌ί̨͎͇͇͇ͬ͒͒͗͋͢Χν͗͒͢Ο͇͔͇͋͗͢͢
ν͙͇͘ί͎͢
■ ̱͕͔͕͇͙͛͗͑͘͢͢Χ ͈͇ͬ͗Χ͏͔͋͏͇͙͕͍͑͗ν͓͘͢
̸͙͓͇ͬ͌͌͐͋ͬ͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͇͈͕͔͇͗͒͊͋͢͟͢Ο͢
͇͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͢͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί̸͎͉ͬ͌͗͏͙ͬ͑͘
Χ͎͓͙͌͑͌͢Χ͕ί͇͚͇͗͒͢͟͢ί͎͢
■ ̭ν͓͎͔͑͌ͬ͋͌͘͢Χν͗͒͢Ο͢Χ͇͙͙͢Χ͎͇͋͢͢
̹͇͎͇͇͚͇͔͇͒͒͋͋͢Χν͗͒͢Ο͔͚͙͘͢͢͢͢ί͎͢
̱λ͇͚͐ͬ͑͒Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
■ Φν͗͒͢Ο͔͢͢ίΧ͕͍͙͓͓͔͙͙͒͌ͬ͋ͬͤ͒͌͌͌͗ͬ
͈Ϯ͙͒͌͑͌͗ͬ͟ ͍ν͓͘͢ ͎͔͑͌ͬ͋͌ Χ͎͚͢͢ ͓λ͓͔͑ͬ
Φν͗͒͢Ο͓͔͙͙͔ͤ͒͌͌͌͗ͬ͌͢ ͈Ϯ͙͔͒͌͑͌͗ͬ͌͟
͙͏͓͌ί̨͎͇͇͇͇͚͇ͬ͒͒͗͋͒͢Χν͙͇͘ί͎͢
■ Φν͗͒͢Ο͔͇͌ͬ͊ͬ͘͢͟Χ͇͔͇͙͋͘͢͢Χ͈͚͟͢Ο͚͢
͓λ͓͔͑ͬΦν͗͒͢Ο͔͍͇͇͖͇͌ͬ͊ͬ͐͒͘͢͟͢ί͎͢
̨͇͇͇͇͚͇͒͒͗͋͒͢Χν͙͇͘ί͎͢
■ ͙͂͘͢Χ͍ν͓͇͓͇͔͇͚͇͔͈͚͑͌͗͋͋͘͘͘͢͢
͖͇͇͈͕͚͓͐͋͒͢λ͓͔͙͑ͬ͂͘͢Χ͍ν͓͘͢
͇͓͇͔͇͚͑͌͗͘͘͢Χν͓͇͐ί͎͢
̭͇͇͗Χ͇͙͇͚͒Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
■ Φν͗͒͢Ο͔͌ͬ͊ͬͬ͘͢ί͎͇͙͙͘͢λ͔͔͑͌͘͘͟͢͢͢
͔͚͓͘͢͢λ͓͔͔͑ͬ̿͢͢Ο͇͇͔͇͗͒Ο͇͔
Χ͗͢Ο͙͢͟͢ ͑λ͙͔͓͇͈͇͎ͬ͌͌͌͗͘͟͏͉͙͍͚ͬΟ͢͟
͎͇͙͙͇͖͇͇͇͔͈͇͗͋͐͋͒͢ί͎͢
■ ̱Ϟ͙͗͘Ϯ͒͋͌͗͑Ϟ͙͗͘Ϯ͒͋ͬί͙λ͈͓͔͕͔͕͇ͬ͌͑͛͗͑
͇͇͔͇͗͋͘͢Ο͚͘͢Ο͇͈͕͇͍͕͒Ο͇͚͗͌͑ͬ͗ͬ͘͢
͓λ͓͔̱͕͔͕͇͓͔͑ͬ͛͗͑͌͑Ϟ͙͗͘Ϯ͙͒λ͈ͬΧν͗Ο͇Χ
͈͕͚͔͒͢Χ͇͇͋Ο͇͇͒ί͎͢
■ Φν͗͒͢Ο͙͕͔͇͙ͬ͗͌͑͑͌͗͒͢͢Ο͇͔͍Ϟ͔͌
͈͙͓͔͈͕͇͌͑ͬͬ͒͌͊͌͒͘ ͙͙͔ͬ͗͌͑͌͗͘͢Ο͖͙͢λ͚ͬ͘
͓λ͓͔͑ͬΦν͗͒͢Ο͔͙͈͈͙͚ͬ͗͌͑͑͌͌͗ͬ͑͌͑ͬ͢͢
͑͌͗͌͑
Аударылу қаупі бар!
Күйік алу қаупі бар!
Күйік алу қаупі бар!
Күйік алу қаупі бар!
Күйік алу қаупі бар!
Жарақат алу қаупі бар!
̹͕͕͑͘Ο͚Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
■ ̨͙͓͓͇͓͇͔͔ͬ͒ͬ͑ͬ͌͌͘͢ί͍Ϯ͔͚͋͌ͬΧ͇͚͖͙ͬͬ
̭Ϯ͔͚͙͈͎͋͌͋ͬ͌͑ͬ͋ͬί͑͒͏͔͙͙͌͌͗͊͌Χ͎͓͙͌͢
͑Ϯ͙͙͔͙͗͌͌ͬ͘Ϟ͍ͬ͗͏͈͙͔͌͒ͬ͌͜͏͙͑͌͗͋ͬί͈͚ͬ͗͌ͬ
Ο͇͔͇͕͔͇͇͇͗͋͐͒͋͢͢Φν͗͒͢Ο͇͢Χ͇͚͒͢
͈͕͇͒͘ ͇͇͔͕͎͙͇͇͔͚͗͌͑͋͗͘͟͢͢͢ί͎͢
͔͓͇͌͌͌͘͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͇͈͕͔͇͗͒͊͋͢͟͢Ο͢
͇͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͢͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί̸͎͉ͬ͌͗͏͙ͬ͑͘
Χ͎͓͙͌͑͌͢Χ͕ί͇͚͇͗͒͢͟͢ί͎͢
■ Φν͗͒͢Ο͔͢͢ί͙͘͢͢Χ͈͙͙͔͇͈͌͌͗ͬ͋͌͑͌͒ͣ
͏͎͕͒ͦ͝͏͖͙͚͓ͦ͌͗ͬ͑͌ͬ͘͢λ͓͔̬͑ͬ͟Χ͇͇͔͟
Χ͕͘Χ͢͟ ͇͈͑͌͒ͣ͋ͬί ͙͘͢͢Χ Χν͗͒͢Ο͢Ο͇ ͙͏͔ͥͬ͌
͍͕͈͓͒͌͗͌ί͎ͬ
■ ̬͔͙͔͌ͬ͒͢Ο͇͙͕͕͒͑͘Ο͚͔͇͢Ϟ͚͓͑͌͒ͬλ͓͔͑ͬ
Φ͓͍͕͘͢͢͢Ο͇͙͇͎͇͇͗͒͢Ο͙͇͗͋͢͟͢
͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒ί͎͢
■ ̭ν͓͇͓͇͔͇͑͌͗͋͘͘͢͢Ο͇͓͋͢͟͢
͇͚͙͗͘͢͢Ο͇͔͇͇͓͖͇͙͕͔͔͇͔͚͋͗͋͑͌͗͌͟͢
̧͈͕͇͚͙͚͇͔͇͒͋͗͒͋͋͘͢͢͢͢
͇͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͇͈͕͔͗͒͊͢͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ
■ ̧Χ͇͚͒͢Χν͗͒͢Ο͙͕͕͑͘͢Ο͚͔͇͢Ϟ͚͑͌͒ͬ
͓λ̧͓͔͑ͬΧ͇͚͒͢Χν͗͒͢Ο͔͌͢͢͟Χ͇͇͔͟
Χ͕͖͇͘ί̧͎͇͔͕͎͙͇͇͔͚͗͌͑͋͗͘͢͟͢͢͢ί͎͢
͔͓͇͌͌͌͘͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͇͈͕͔͇͗͒͊͋͢͟͢Ο͢
͇͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͢͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί̸͎͉ͬ͌͗͏͙ͬ͑͘
Χ͎͓͙͌͑͌͢Χ͕ί͇͚͇͗͒͢͟͢ί͎͢
■ ͔͇͓̿͑͌͗͢͢͏͇͇͑͋Ο͍͇͗͢͢Χ͙͇͙͕͗͑
͕͘Ο͚͔͇͢Ϟ͚͓͑͌͒ͬλ̸͓͔͇͑ͬΧ͙͇͔͋͗͢Ο͙͇͗͢͟
͈͕͔͇͒͊͋͢Ο͇͘͢Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͢͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ
̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͑͌͢Χ͕ί͇͚͇͗͒͢͟͢ί͎͢
Ток соғу қаупі бар!
Ток соғу қаупі бар!
Ток соғу қаупі бар!
Ток соғу қаупі бар!
Ток соғу қаупі бар!
Жарақат алу қаупі бар!
Ескерту: Φν͗͒͢Ο͔͢͢ί͇͚͇͚͔͋͗͒͢͢
͈͕͓͇͚͓͇͒͋͗͢Χ͇͙͔͇͇͚͇͚͇͔͋͋͗͒͋͘͢͢
Χ͕͗Ο͇͔͙͕͔͇͙͚͗͢͟͢Ο͇͈͕͇̳͕͔͙͇͍͇͚͒͋͋͢
͙͚͇͔͗͒͢ν͘Χ͇͚͇͕͒͗͋͢Χ͖͢͟͢Ο͢ί͎͢
25
̮͇Χ͓͇͋͗͋͢͢ί͈͖͙͌͌͌͗ͬ͘
Әзірлеу беті
̹͎͓ͬͬ
̴͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢ί͎͢
■ ̹͓͌͊ͬ͌͌͑͘͘Ϟ͙͗͘Ϯ͔͓͙͇͈͇͙͒͌͌͌͘λ͈͔͇͓ͬ͑͌͗͟͢͢͏͇͑Ο͇͎͇͙͘͢
͙λͬ͗͌͋ͬ͘
̹Ϯ͓͔͈͔͙͌͋͌͌͗ͬ͒͊͌͑͌͌͋͌͌͘ί͍͏͇ͬΧ͇͚͒͢Χ͙͇͙͇͈͇͎͗͋͘͢͢
■
̹͇͓͇Χ͙͢Ϟ͎͚ͬ͗͒͌λ͔͈͕ͬ͑͘͟Ϟ͙͗͘Ϯ͒͋͌͗͋ͬΧ͕͓͇͐ί̨͎͢ν͒
͎͇Χ͓͢Ο͇Ϟ͚͓͑͌͒ͬλ͓͔͑ͬ
■
̬͟Χ͇͇͔͙͘͟͢͢Χ͑Ϟ͙͗͘Ϯ͍͒͋͌͗͋ͬϞ͔͙͇͈͇͇͈͇͌͒͗͋͘͢Χ͇͚͗
͙͇Χ͙͇͔͇͘͢ ͋͏͖͒͌͐͊͌͘ ͔͓͌͌͌͘ ͍͇Χ͙͇͚Ο͇ Χ͕͓͇͐ί͎͢ ̨ν͒ ͎͇Χ͓͢Ο͇
Ϟ͚͓͑͌͒ͬλ͓͔͑ͬ
■
̬͖͊͌͗͒͏͙͇Ο͇Χ͇͙͙͔͓͌͌͌͘͢λ͎͇͙͙͇͑ͬ͗͗͟Χν͇͇͒͘ ͔͖͘͢͢Χ͇͚͒͢
͓λ͓͔͑ͬ
■
̧͓͒ͥ͏͔͏͕͇͔͓͖͇͙͐͛͒ͣ͊͌͌͌͒͘͘͏͙͇͙͑͋͗͘͘͢͢͢͢Χ
͕͔͕͇͇͇͑͛͗͑͒͗͋͌͗͏͋ͬϝ͎͚͈͙͔͖ͬ͗͒͌͌ͬ͋͌͒͏͙͇λ͔ͬ͟Χ͕͗Ο͇Ο͢͟
͕͇͛͒ͣ͊Χ͇͇͙͓͇͗͗͒͘͢͢Ο͇͔
̧Χ͇͚͒͢Χ
͂Χ͙͏͓͇͈͖͒͌͌͘
ϝ͙͗͌͑͌
̫͇Χ͙͇͗
̹Ϯ͔͙͇͓͇͊ͬ͒͊͌Χ͙͇͗
̹Ϯ͔͙͇͓͇͊ͬ͒͊͌Χ͙͇͗͋͢ί͇͋Χ͙͇͔͈͔͔͗ͬ͗͋͌͢͟͢͢Ο͇͇͔͇͗͒Ο͇͔Χ͗͢Ο͢͟
͑Ϯ͓͓͔͙͌͊ͬ͌͑͌ͬ͗ͬί͎ͬ
̹͇͎͇͇͚͒Ο͇͇͔͇͓͇͗͒Ο͇͔͍͚͚͎͇͙͢
̹͔͇͓͌͑͑͌͗͟͢͢͏͇͔͇͇͔͇͑͗͒͘͢Ο͇͔͙͇͎͇͇͚͎͇͙͙͇͔͖͇͇͇͔͒͗͐͋͒͢͢ί͎͢
̹ν͎ Χ͇͔͙͍Ϟ͔͌Χν͓͌͑͌͗͟
ϝ͎͚͈͙͔͍ͬ͗͒͌͌ͬν͓͈͙͔͓͇͌ͬ͌͌͌͘͘͘͢Χ͙͇͚Ο͇͇͔͇͗͒Ο͇͔͈͙͙͔͖͇͇͌͗͌ͬ͋͌͐͋
͇͔͈͇͒ί͎͢
̹͓͌͊ͬ͌͌͑͘͘Ϟ͙͗͘Ϯ͔͓͙͇͈͇͙͒͌͌͌͘λ͈ͬ
͔͇͓͑͌͗͟͢͢͏͇͑Ο͇͎͇͙͙͘͢λͬ͗͌͋ͬ͘
͙͙͂͋͌͑͌͗ͬ͘͘͢͢ί͎ͬ
̸͎͇͙͙͇͗͢
ϭί͎͔͚ͬ͋͌͘
Φ͙͙͇͔͚͗͘͢͢
̹͇͎͇͇͚͒Ο͇͇͔͇͓͇͗͒Ο͇͔͍͚͚͎͇͙͢
̹͔͇͓͌͑͑͌͗͟͢͢͏͇͔͇͇͔͇͑͗͒͘͢Ο͇͔͙͇͎͇͇͚͎͇͙͙͇͔͖͇͇͇͔͒͗͐͋͒͢͢ί͎͢
̱Ϟ͙͗͘Ϯ͒͋͌͗͋ͬί͙͕͎͚͢ ͓͇͒͘͢͢
͇͓͒ͥ͏͔͏͐
̭͍͙͒͢͢Χ͇͔͇͋͑Ϟ͙͗͘Ϯ͍͒͋͌͗͋ͬϞ͔͙͇͈͇͇͌͒͗͋͑͢Ϯ͙͌͗ͬί͎ͬ
Φ͇͔͙ Χν͇͓͔͇͗͋͢Χ͇͔͙͑Ϯ͖͙͇͓͇Χ͙͇͗
̹Ϯ͔͙͇͓͇͊ͬ͒͊͌Χ͙͇͗͋͢ί͇͋Χ͙͇͔͈͔͔͗ͬ͗͋͌͢͟͢͢Ο͇͇͔͇͗͒Ο͇͔Χ͗͢Ο͢͟
͑Ϯ͓͓͔͙͌͊ͬ͌͑͌ͬ͗ͬί͎ͬ
̫͚͕͉͇͔͑͜͢ί͎͇Χ͓͇͚͋͒͢͢
̴͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢ί͎͢
■ ̭ν͓͇͓͇͔͑͌͗͘͘͢͢͢ί͙λ͈͔ͬ͋͌͊ͬΧν͇͇͗͒͋͗ ͕͇͛͒ͣ͊ ͖͇͓͔͙͌͗͊͌
Χ͇Ο͇͎͢Χν͇͇͍͗͒͋͗͋͢ν͓͇͓͇͔͑͌͗͘͘͢͢͢ί͙λ͈͔ͬ͌Χ͕͓͇͐ί͎͢
̭ν͓͇͓͇͔͑͌͗͘͘͢͢͢ί͙λ͈͔͎͔͙ͬ͌͑͌͑͌͒͊͌λ͍͇͙͇͙͔͗͊͌͢
͕͇͔͔͓͖͇͓͔͙͛͒ͣ͊͌͌͌͌͗͊͌͘͢Χ͇Ο͇͎͔͙͢Ϯ͓͌͌͘ί͎ͬ p$͇͇͙͔͘͢
͙͓͖͇͙͚͇͕͔͇͙͌͌͗͗͗͒͢Ο͇͔͈͕͇͒͘ ͍ν͓͇͓͇͔͑͌͗͘͘͢͢͢ί͙λ͈͔ͬ͌
͋͘͢͢Χ͕͓͇͐ί̨͎͢ν͍͚͒͒͋͢͢ί͙͓͑͢Ϯ͖͍͏͔͇͚͔͇͒͢Ϟ͑͌͒͌͋ͬ
̶͚͔͓ͬͬ͗͌͌͌͘͘Χ͚͚͚͇͗͢Χ͙͈͢͢ν͎͖͒͢͢ ͓͇ͤ͒ͣ͋͢ί
͎͇Χ͓͇͔͚͔͇͋͢͢Ϟ͑͌͒͌͋ͬ
■
͙͂͘͢Χ͍ν͓͇͓͇͔͇͑͌͗͋͘͘͢͢Ο͚͙͘͘͢͢͢Χ͍ν͓͇͓͇͔͇͑͌͗͘͘͢͢
͌͟Χ͇͇͔͚͘͟Χν͓͇͐ί̨͎͚͖͇͇͈͕͇̹͓͖͇͙͚͇͇͐͋͒͋͌͌͗͗͒͗͋͢͢͢ί
Ϯ͎͚͓͇͊͌͗ͬͤ͒ͣ͋͢ί͎͇Χ͓͇͚͔͇͋͒͢͢Ϟ͚͓͑͌͒ͬλ͓͔͑ͬ
■
͂͒Ο͇͇͎͒͋͢͢Χ͙λ͒ͬ͑͒͢Ο͇͒͋͢Ϯ͔͓͍͇͈ͬ͋͌͗͋ͬ͢Χ͍ν͓͘͢
͇͓͇͔͇͑͌͗͋͘͢ν͎͇Χ͚͇Χ͙͈͕͐͢͢ν͙͇͓͇͘ί͎͓͇̈́͒ͣ͢
͎͇Χ͓͇͇͋͒͋͢͢
■
̭͓͔͍͓͖͌ͬ͗͌ͬ͘͘͟͢͢͢͏͕͗͊͢Ϯ͙͔͈͕͇͌͗͋͒͘͟͢͢͢ ͙͇͈͇Ο͇
͕͔͇͑͟Ϯ͖͇͔͇͓͇͒͋͒͘͘͢͢ί͎̭͓͔͙͇͈͇͌ͬ͗͘͢͟͢͢͢Ο͇͇Ο͖͢
͙͚͓͑͌ͬ͗λ͓͔͓͇͑ͬ͌͌͋͘Χ͙͇͗͋͢Χ͇͇̳͒͋͗͋͢͢λ͓͔͔͑ͬ͋ͬ͊ͬ͌͟
͙͌͗͌ίͬ͗͌͑Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͖͇͇͇͔͌͐͋͒͢͢ί͎͢
■
̫͚͕͉͇͑͜ ͇͔͑͛͟͢ ͇͟͢Χ ͖͔͌ͬ͑͌͘ ͇͒͘Χ͔͇͙͚͋͢ ͍ν͓͘͢ ͇͓͇͔͑͌͗͘͢
͙͍͇͈͌͑͌ͬ͑͘͢Χ͎͇͑͌͋͌͒͘Χ͔͇͙͚̹͖͙͋͑͌͗͌͑ͬͬ͢Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί͌ͬ͊ͬ͘
͇͎͇͖͋ ͇͟͢Χ ͈͕͇͒͘ ͇͋ ͚͇Χ͙͢ Ϯ͙͌ ͑͌͒͌ ͓͇ί͇͇͐͋Ο͢ ͍͏χ͇͎ ͈͙͙͌͌͗ͬ
͎͇Χ͓͇͚͓͋͒͢͢λ͓͔͑ͬ
■
̬͙ͬ͑͘͢Ο͎͇͋͢Ο͢͟͢Χ͇͙͙͇͙͇͒͒͘͢Ο͇͔͙͌ͬ͑͘͢Ο͎͇͋͢Ο͢͟͢Χ͇͙͙͢
͇͙͇͒͒͘Ο͇͔͈͕͇͒͘ Χν͗͒͢Ο͌ͬ͊ͬ͋͘͢ν͍͇͈͓͇̞͗͒͐͋͗͊͌͒͌͘͘͢͢͢
͍͏χ͇͎͈͙͙͎͇͌͌͗ͬΧ͓͇͚͓͋͒͢͢λ͓͔̬͙͑ͬͬ͑͘͢Ο͎͇͋͢Ο͔͢͟͢
Ϟ͗Χ͇͇͔͙͇͎͇͟ν͙͇͘ί͎͢
26
■
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͔͕͔͌ͬ͊ͬ͗͋͘͢͢Χ͔͓͌͌͌͘͘Ϯ͙͔͗͌͗͌ͬ͋͌
͖͇͇͇͔͚͕͙͓͇͐͋͒͌ͬ͑͑͌͗͘͢ί͎͢ ͙͌͌͟ί͌Χ͕͓͇͐ί͎͍͢Ϟ͔͓͌ͬ͒͌ί͎ͬ
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͔͙͔͓͌ͬ͊ͬ͌͋͌͌͌͘͘͘͢͢͢Χν͇͇͗͒͋͗͋͢
Χ͕͓͇͐ί͎͢
■
Φν͇͇͕͔͇͙͚͗͒͋͗͋͗͢Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί͙λ͔͈͇͇͔͙͗ͬ͌͐͒͘͢͢Χν͇͇͗͒͋͗
͙͍͇͖͌ͬ͑ͬ͘Χ͇͔͇͙͋͌ͬ͑ͬ͘ί͖͇͔͔͎͇͙͙͌͒ͬ͌͘͢λ͚͓ͬ͗͘λ͓͔͑ͬϝ͗Χ͇͇͔͟
Χν͇͇͍͗͒͋͗͋͢ν͓͇͓͇͔͇͕͑͌͗͘͘͘͢͢ί͔͇͔͕͔͇͙͋͌͐ͬ͗͢͢ί͎͢
■
Φν͗͒͢Ο͔͙͇͓͇͇͚͒͋͘͢͢͢Χν͗͒͢Ο͔͔͌ͬ͊ͬͬ͘͢͢ί͙ν͙Χ͇͔͇͔͇͖͒͘͢͢
͍λ͚͔͓͗͊͌͌͌͌͘ν͙͇͚͘Ο͇͈͕͓͇̬͙͒͐͋ͬ͑͘͢ν͙Χ͇͘͢Χν͗͒͢Ο͢
͇͓͇͒͘Ο͔͢ν͙͇͓͇͍͐͋͘͢Ϟ͔͔͚͓͌͘͢͢λ͓͔͑ͬ
̧͓͇͇͙͒͒͘͟͢͢͢ίΟ͍͢Ϟ͙ͬ͑ͬ͟ί͎͇Χ͓͇͚͋͒͢͢
̴͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢ί͎͢
̧͓͇͇͙͒͒͘͟͢͢͢ίΟ͍͢Ϟ͙ͬ͑͑͌͘͟͢͢Χ͎͇͙͙͇͇͓͇͗͋͒͘͢ί̵͎͒͢
͎͇Χ͓͇͚͓͋͒͢͢λ͓͔͑ͬ
̵͔͇͙͚͍͗Ϟ͔͌Χ͕͚͘
Электр қосылым
̶͙͌ͬ͑͟Ϯ͔͒͋͌͌ί͕͔͇͙͚͗
͙̈́͒͌͑͗͊͌Χ͕͚͋͒͘͢͏͔͎͌͝͏͈͇͓͇͓͇͔͕͔͇͚ͦ͗͗͋͑͌͗͌͑͘͢͢͢
͙͓͔͍͇͈̈́͒͌͑͗͌͋͢Χ͙͇͚͔͟͢͢ί͈͇͗͒͢Χ͔͕͓͇͇͔͇͗͒͗͘͢Χ͙͇͚͑͌͗͌͑
̶͙͙͔͕͔͇͙͌ͬͬ͑͌͒͌͐͌͋͌͊͌͗͟͢ί͎͢
Φν͗͒͢Ο͋͢ν͓͗͌͌͘͘͢Χ͕͒͘͢Ο͇͔͈͕͇͒͘ ͕͔͇͔͋νΧ͇͔͖͙͑͌ͬ͒͋ͬ͑ͬ͘ί
͑λ͔͍͕ͬͦ͋͟͢
̴͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢ί͎͢
Φ͚͇͙͓͎͇͘͢͢Χ͓͇͇͋͒͘͢ ͕͔͢Ϯ͔͚͔͋ͬ͗ͬͬ͟ί͉͌͗͘͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌ͬ͢
͔͓͈͙͓͇͓͇͔͇͚͙͚͌͌͌ͬ͒ͬ͑ͬ͗͑͌͗͌͑͘͘͢͢͢
■
■
Φ͇͍͙͈͕͇͙͇͈͇͔͇͌͒͋͗͋͘͢ί͈͏͙͔͔͓͙ͬ͑ͬ͊ͬ͌͌͌͌͗͌͘ί͔͖͋ͬ͊ͬ͒͏͙͇
͑Ϯ͔͒͋͌͌ί͙ν͗Ο͇͔͇͟ " ͚͙͗͌ͬ͘ ͇͙͒͢Χ͙͖͔͙͙͗͒͑ͬ͒͌͗͌͌͢͢ί͎ͬ
̧͓͇͇͙͒͒͘͟͢͢͢ίΟ͍͢Ϟ͙ͬ͑ͬ͟Χ͇͙͇͇͐͒͘͢ί͎͢ # ͚͙͗͌ͬ͘ $
̵͔͇͙͚͗͟͢λ͔ͬ͟
■
̧͓͇͇͙͒͒͘͟͢͢͢ίΟ͍͢Ϟ͙͇ͬ͑ͬ͒͟͢ί͎͍͢Ϟ͔͍͕͌Ο͇͗͑͢Ϯ͙͌͗ͬί͎ͬ
͕͕͇͇̽͑͒ͣ͋͒͋͢ίΟ͍͢Ϟ͔͇͙͌͗Χ͙͙͙͔͙͇͈͇͔͇͈͇͗͌͌͒͌ͬ͋͗͗͢
%
̵͇͒͘ί͇͚͓͔͒͑͌ͬ͋͌͢͢ ͓͓͈͕͚͒͑͌͗͌͑͑͢Ϯ͖͖͕͙͒ͥͬ͑͘
͇͍͇͙͗͢Χ̶͙͕͔͇͙͚͇͇͇͔͚͗͑͌͗͌͑͐͋͒͢͟͢͢͟͢Ο͇͕͎͙͇͗͌͑Χ͕͒
͍͙͓͈͕͇͌ͬ͋ͬ͒͘ ͕͎͙͇͇͗͌͑͗Χ͒͢͢Χ͕͘Χ͇͔͇͈͋ν͓͔͙͙͓͒ͬ͋͌ͬ͌͌͘
͙̈́͒͌͑͗Χ̶͇͚͖͎ͬͬ͋ͬ͑͌͘͟ *Χ͕͗Ο͇͚͔͈͈͇͗͘͢͢͢Χν͗͒͢Ο͈͕͖͒͢͢
͙͇͈͇͍͒͋͢͢Ϟ͔͕͔͍͌͌͗͊͌͢Χ͕͚͓͔͈͖͇͇͇͔͚͌ͬ͗͊͌͐͋͒͘Ο͇͈͕͇͒͋͢
Φν͗͒͢Ο͔͢͢Χ͕͚͘λ͔͇͈ͬ͑͌͒ͣ͋ͬ͟ί ) 77'͙λ͔͔͓͈͇͗ͬ͌͌͌͘͘Χ͇
͇͈͖͇͇͇͔͚͑͌͒ͣ͋ͬ͐͋͒͑͌͗͌͑
Φ͇͈͗͢Ο͇Ο͇͈͙͚͌͑ͬ
̶͒͏͙͇͇͚͇͖͙͖͚͋͗͒͑͌͌ͬ͢͢λ͔ͬ͟Χ͇͓͙͇͓͇͎͙͔͕͔͙͔͌ͬ͒͊͌͑͗͌͐͘͢͟
͑Ϯ͓͓͔͌͊ͬ͌ Χ͇͈͗͢Ο͇Ο͇ ͈͙͚͌͑ͬ ͑͌͗͌͑ Φ͇͈͗͢Ο͇Ο͇ ͈͙͚͌͑ͬ ͔ν͘Χ͇͚͇͔͒͗͢
͕͔͇͗͋͢ί͎͢
̭͇ί͇͖͒͏͙͇ί͎͢
̳ν͔͇͍͇͋ί͇͖͒͏͙͇ί͎͈͔͙͇͔͇͎̳͌͘͘͢͢͢ν͔͇͈͎͎͈͇͋ͬͬ͊͌͘͘Χ͇͚͗
͙͇Χ͙͇͘͢ Ϟ͎͚͈͙͍ͬ͗͒͌͌ͬϞ͔͈͈͇͌͑͌͐ͬ͗͘Χ͇͚͓͔͙͙͙͚͇͗ͤ͒͌͌͌͗ͬ͗͒͢
̸͇͙͖͈͓͎͎͍͐͌͗͌ͬͬ͢ν͓͇͓͇͍͑͌͗͘͘͢͢Ϟ͔͌Χν͇͇͙͚͇͗͒͋͗͗͒͢
͇Χ͖͇͇͙͇͇͎͗͒͘͢
̭͇͖͒͢
̱͕͔͛͏͚͇͊͗͝͏ͦ͘Ϟ͐͑͌͘Χν͗͒͢Ο͙͢λ͔͈͇͇͔͙͗ͬ͌͐͒͘͢͢
ϝ͎͚͈͙ͬ͗͒͌͌ͬ
̳ν͔͇͈͇͋͘Χ͇͚͙͇͗Χ͙͇͔͇͕͚͇͇͎̱͕͔͒͋͒͛͘͘͢͟͢͢͏͚͇͊͗͝͏ͦ͘Ϟ͐͑͌͘
Χν͗͒͢Ο͙͢λ͔͈͇͇͔͙͗ͬ͌͐͒͘͢͢
̹λ͔͓ͬ͋ͬ͗͌͘
̹λ͔͙͓ͬͬ͑͌͌͒͌͗͘
̱͕͔͕͇͓͛͗͑͘
ϝ͎͚͈͙ͬ͗͒͌͌ͬ
̱͕͔͕͇͛͗͑ ͓͘
̱͕͔͕͇͛͗͑͘Ϯ͔͙͋ͬ͗͊ͬ͌͗ͬ͟
̱͕͔͕͇͛͗͑ ͓͘
̻͚͔͑͝͏͇͙͙͍ͦ͒͗͗͌͌͊ͬͬ͟Ϟ͔͙͓͖͇͙͚͇͙͙͌͌͌͗͗͗͌͌͊ͬͬ͟
̱͕͔͕͇͓͛͗͑͘
Φν͗͒͢Ο͔͇͒͘͢͢Χ͔͇͙͚͋͢
Φ͇͒Ο͇͔Χ͎͚͢͏͔͋͏͇͙͕͑͗͢
̫͚͕͉͇͑͌ͬ͊ͬ͘͜
̧͓͇͇͙͒͒͘͟͢͢͢ίΟ͍͢Ϟͬ͑͟
27
̱͕͔͕͇͇͇͚͙͖͛͗͑͒͗͗͘͢͢͢Χ͕͘Χ͢͟͢
̹͓͖͇͙͚͇͙͙͚͌͌͗͗͗͌͌ͬͬ͘͟
̹Ϯ͙͕͔͕͇͇͚͙͖͗͑͛͗͑͗͘͢͢͢Χ͕͘Χ͓͔͌͢͟͢Ϟ͈͕͔͕͇͗ͬ͗͑͛͗͑Χ͚͇͙͔͢
͙͙͎͗͌͌͐ͬ͘
̹͓͖͇͙͚͇͙͙͚͇͌͌͗͗͗͌͌ͬͬ͗͘͟Χ͙͓͖͇͙͚͇͓͔͒͌͌͗͗͌͊͗͢͢͏͖͚͒ͣ͋͌ͬͬ͗͘
͈͇͘Χ͔͙͙͚͓͗͌͌͢͟͢λ͓͔͑ͬ
̱λ͐ͬ
̱λ͐͒͌͗
̳͇Ο͇͔͇͘͢
̻͚͔͑͝͏ͦ
ý
̴Ϯ͒͑λ͐ͬ
̱͕͔͕͇͛͗͑Ϯ͚ͬ͗͒ͬ͟
Ú
̴Ϯ͒͑λ͐ͬ
̶͙͌͘͟͢͢Χ͓͌͌͘
̶͚͈͇ͬͬ͗͘͘Χ͙͇͗͢͟͢
͌ί͍͇͐Χ͚͇͙
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͇͓͇͐Ο͢
̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗z$͙͌
͕͔͇͙͇͗͒͋͢͢
ࣙ ࣙࣙ ࣙࣙࣙ
̪͗͏͖͚͒ͣ͋͌ͬͬ͗͘
͈͇͘Χ͙͇͗͢͟͢
̪͗͏͖͚͈͇͒ͣ͋͌ͬͬ͗͘͘Χ͙͇͗͢͟͢
͑ͬͬ͟ *͍Ϟ͔͌λ͔͒͑͌ (͇͓͇͐Χ
͌ί͑λ͙ͬ͟Χ͚͇͙
̨͕͔͕͇͔ͬ͗͑͛͗͑͢Χ͕͘Ο͇͔͎͑͌͋͌͏͔͋͏͇͙͕͇͓͍͇͔͇͑͗͋͟͢͢
Φ͇͒Ο͇͔Χ͎͚͢͏͔͋͏͇͙͕͑͗͢
͈͇ࣙ͘Χ͢͟ ͍͇͐
̶͚͖͇͔͔ͬͬ͗͌͒ͬ͋͌͘Ϟ͈͕͔͕͇͗ͬ͗͑͛͗͑λ͔ͬ͟Χ͇͒Ο͇͔͙͘͢͢Χ͙͢Χ
͏͔͋͏̵͇͙͕͈͇͑͗͗͒͢Ϯ͇͕͔͕͇͙͐͑͛͗͑͘͘͢͢͢Χ͙͢Ο͔͑͢Ϯ͙͗͌͌͋ͬ͘
̶͚ͬͬ͗͘ ͖͇͔͌͒ͬ Ϯ͚ͬ͗͒ͬ͟ ͈͕͇͒͘ ͇͋ ͏͔͋͏͇͙͕͑͗ ͕͔͕͇͑͛͗͑ ͘ν͓͇͢Ο͇͔͇͢͟
͍͇͔͇͋͢
͈͇ࣙࣙ͘Χ͢͟ ͕͙͇͇͗͟
͈͇ࣙࣙࣙ͘Χ͢͟ Χ͇͙͙͢
Φ͇͒Ο͇͔͙͘͢͢Χ͙͖͇͇͇͔͖͔͐͋͒ͤ͌͗͊͢͢͏͔͇ͦ͘͢Χ͙͇͖͓͇͒͑ͬͬ͘͢͢͟
͙͇͓͇Χ͙͙͘͢͢͢Χν͙͇͚͓͘λ͓͔͑ͬ
̶͌͟Χ͎͢͢Ο͇͔͇͈͇͋Χ͇͚͇͓͈͇͒͘͢͟͢Χ͇͚͖͇͔͔͍͇͔͇͗͌͒ͬ͋͌͋͢
Φ͎͙͚͙͕͢͢Χ͙͇Ο͇͔͇͈͍͕͇̱͈͕͔͇͙͚͇͇͕͋͌͒͊ͬ͐͒͋͌͐ͬ͗͗͒͗͋͒͢͢
͍͇͔͈͇͐͋͢
̫͚͕͉͇͑͜
̭ν͓͇͓͇͑͌͗͘͘͢͢
̫͚͕͉͇͔͙͓͖͇͙͚͇͙͙͍͑͌͌͗͗͗͌͌͊ͬͬ͜͢͟Ϟ͔͚͔͌͛͑͝͏͇͙͙ͦ͒͗͗͌͌͊ͬͬ͟
͑Ϯ͓͓͔͙͙͌͊ͬ͌͗͌͌ί͎ͬ
̭ν͓͇͓͇͔͇͚͕͉͇͇͔͑͌͗͋͋͑͑͛͘͘͢͢͜͟͢͢ί͇͓͕͔͇͇͗͒͘͟͢Χ͇͔
̸͇͒Χ͔͇͙͚͍͙͚͕͉͇͇͔͋͌͒͋͌͑ͬͬ͋͑͑͛͢͟͜͟͢Χ͎͖͙͚͔͑͌͋͌͢͢
Χ͕͗Ο͇͐͋͢
̻͚͔͑͝͏͙͇ͦί͇͚͋͘͟͢͢
̻͚͔͑͝͏͙͇ͦί͇͚͇͋͗͘͟͢͢Χ͖͙͒͌ͬ͢͢͟ίΧ͎͙͚͙͢͢λ͔͙͇͗ͬί͇͎͋͐͘͢
̻͚͔͑͝͏͙͇ͦί͇͚͔͕͋͘͟͢͢ίΟ͇͔͓͕͌͌͌͒͘͘Ο͇͈ν͇͚͓͗λ͓͔͑ͬ
̫͚͕͉͇͇͔͇͑͑͛͋͜͟͢Ο͇͓͢͟
̭ν͓͙͖͙ͬ͌͘͘͢ν͗Ο͇͔͇͍͋ν͓͇͓͇͔͇͇͓͍͇͔͇͑͌͗͋͋͘͘͢͢͟͢
̻͚͔͑͝͏͙͇ͦί͇͚͔͋͘͟͢͢Χ͕͇͘͘ί͎͢ ͖͇͓͍͇͔͇͌͋͟͟͢͢
̸͇͒Χ͔͇͙͚͍͙͋͌͒͋͌͑ͬͬ͢͟
̱λ͐͒͌͗
̻͚͔͑͝͏ͦ
̸͇͒Χ͔͇͙͚͍͙͋͌͒͋͌͑ͬͬ͢͟Χ͇͍͙͎͌͑͌͋͌Χ͕͇͍͒͋͘͢͢Ϟ͔͌Ϯ͌͋ͬ͟
̭͇͚͇͇͒͌ͬ͑͗͘͢͢Χ͒͢͢͟͢Ο͇͋͢
ý
ϭͬ͑͟
̶͌͟Ϯ͚ͬ͗͒ͬ͟
%
̭͕Ο͇͗Ο͙͢Ϯ͓͔͌͊ͬ
Χ͎͙͚͢͢
̶͚͓͔ͬͬ͗͌͘Χν͚͈͗ͬ͗͢Ο͇͔͇͋͌ί͊͌͐͋͌
͓λ͓͔͑ͬ ̨ν͒ ͕͔͇͙͚͗ ͖͔ͬͬ͋͌͊ͬ͟ ͔͓͌͌͌͘
͙͇͈͇͇͋Ο͢ ͈Ϟ͒ͬ͟ ͖͔͌ ͖͏͇͝͝ λ͔ͬ͟ ͍Ϟ͔͌
͓͇͒ ͈ν͎͇͚͙͔͔͍͌ͬ͌Ϟ͔͍͇͈͇͌͐͢
Χν͙͇͗͘ ͙͔͔͌ͬ͌ ͓͇͎͐͘͢ Χν͇͗͋͢Χ ͈Ϯ͒͌͑
͙͌͗ͬλ͔͇͔͇ͬ͗͒͟Ο͇͔Φ͎͙͚͈ͬ͗͢͢
Χ͇͖͙͇͍͕͒͢Ο͇͓͔͙͗͌͢Ϯ͓͔͔͔͌͌
͈͕͇͒͋͢
$
̹Ϯ͓͔͌͊ͬΧ͎͙͚͢͢
̹Ϯ͓͔͌͋͌͊ͬΧ͎͙͚͇͗͢͢Χ͙͇͓͇͒͢͢Χ
͙͇͙͗͋͢Ϯ͓͔͔͔͌͌Χ͕͓͇͖͚ͬͬ͗͘͘͢͟
͍Ϟ͔͌Χ͎͇͙͚͓͗͢λ͓͔̹͓͖͇͙͚͇͑ͬ͌͌͗͗
͙Ϯ͓͔͔͔͌͌͑͌͒͌͋ͬ
*
̭͇͖͇͒Χ͊͗͏͒ͣ͋͌
͖͚ͬͬ͗͘ ͇͓͇͑ͬͬ͐͟Χ
̨ν͖͚͙͒ͬͬ͗͘λ͗ͬ͑ͬͬ͑͟Ϯ͓͒͌͋͌͗͋͌͊ͬ
͙͌͐͑͘ ͕͘͘͏͇͑͘ ͈͇͒͢Χ͍Ϟ͔͙͕͙͙͇͌͗͘
λ͔ͬ͘͟Ϟ̪͐͑͌͗͘͏͒ͣΧ͎͋͗͢͢Ο͢͟
͓͔͙͔͌͒͌͌ͬͬί͕͙͇͈͗Ϯ͒ͬ͊ͬΧ͎͢͏͋͢
(
̭͇͖͇͒Χ͊͗͏͒ͣ͋͌
̨͔ͬ͗͌͌͟ ͙͌͐͑͘ ͕͘͘͏͇͑͘ ͈͇͒͢Χ ͍Ϟ͔͌
͖͚ͬͬ͗͘ λ͔͒͑͌ ͇͓͇͐Χ ͙͕͙͙͇͗͋͊͗͘͢͏͖͚͓͒ͣ͋͌ͬͬ͗͘λ͓͔͑ͬ
̹͕͒͢Χ ͇͓͇Χ ͊͗͏͒ͣ Χ͎͚͋͗͢͢ ͓͔͙ͤ͒͌͌ͬ
͇͙͔͇͋͘͢Χ͎͢͏͋͢
Φ͎͙͚͙͢͢ν͔͗ͬͤ͌͗͊͏͙ͦ͏͓͔͖ͬ͋ͬ͒ͬ͊ͬ͘͢͢͢&/
28
̭ν͓͙͇͔͔͑͌͐ͬ͘͢Χ͎͚͇͓͇͙͎͇͋͗͑͌͗͌ͬ͗͌͑͒͘͘͢͢͢Χ͔͇͚͋͢͢λ͔ͬ͟
͍͙͈͈͚͇͌͒͋͌͑ͬ͌͒͊ͬ͒ͬͬ͗͟Χ͙͈͕͍͐͢͢ν͓͙ͬ͌͐͋ͬ͘͘͢
̴͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢ί͎͢
̭͙͚͙͙͔͍͇͖͖͇͌͒͋͌͌ͬ͑͌͗ͬ͘ί͎͢ϝ͙͖͚͕͉͇͇͐͌͌͋͑͑͛͘͜͟͢Χ͎͖͢͢
͙͑͌͌͋ͬ
Φν͇͇͗͒͋͗͢ί͎͢
̭͙͎͚͍͌͑ͬ͏͔͇Ο͔͇͙͔͑ͬ͗͌ͬ͢Χν͇͇͙͇͓͇͗͒͋͗Χ͙͇͗͋͢ί͑Ϯ͖ͬ͒ͬ͊ͬ͟λ͔ͬ͟
͍͇͇͗͐͋͢Φν͇͇͍͗͒͋͗ν͓͇͓͇͔͇͑͌͗͘͘͢͢Ϟ͗Χ͇͇͔͋͟ν͗͘͢
Χ͕͚͔͇͐͒͑͢͢Ϯί͈ͬ͒Ϯ͒ͬί͎ͬ
̴ν͘Χ͇͚ Φν͇͗͒Χ͎͚͇͔͖͔͔͋ͬͬͬ͢͟Ϯ͎͙͚͓͊͌͗ͬλ͓͔͑ͬΦν͇͚͗͒͘͢Ο͇͔͔͇͔
͔͈͔͈͇͙͇͖͑͌͐ͬͬ͗͋͌͘Χ̵͖͔͔͔ͬͬͬ͌͑͌͒͌͋ͬ͢͟͢ί͚͔͛͑͝͏ͦ͘͢
͈ν͎͓͇͒͐͋͢͢
̱͈͙͇͓͇͌͐ͬ͗Χ͙͇͈͗ν͔͗͢Ο͇͔͇͍͇͋͋͢Χ͇͗͘͢Χ͈͕͚͔͓͒͌͌͌͘͢
͚͕͉͇͇͓͔͍͋͑͑͛͌͜͟͢ν͓͈͘͢ν͔͗͢Ο͇͔͇͋͋͢͢ίΟ͇͇͐͒͗͢Χ͈͕͚͒͢
λ͔ͬ͑͟Ϯ͖͙͔͇͔͇͌͊͌͗͐͢Χν͇͇͈͇͗͒͋͗͗
̹͇͈͇͔͢ ͌͑ͬ ͍͇Ο͔͇͔͢ ͌͑ͬ Χ͕͓͔͒͌ ͍Ϟ͔͌ ͘Ϯ͗͌͊͌ ͖͇͇͗͒͒͌͒ͣ ͎͑ͬ͗͊ͬͬί͎ͬ
̹͇͈͇͔͕͔͇͙͚͎͔͙͇͈͇͔͗͑͌ͬ͋͌͢͢ί͕ίΟ͇͔͓͕͌͌͌͒͘͘Ο͇͍͍͚͔͒͢͢
͈͕͓͇͒͋͗͢ί͎͢ϝ͙͖͙͇͈͇͔͎͚͐͌͌͑ͬ͗͊ͬ͘͢Χ͏͔͈͕͇͒͋͢͢
͓͇͇̈́͒ͣ͋͒Ο͇͔͈͙͙͎͇͌͌͗Χ͓͇͚͓͋͒͢͢λ͓͔͑ͬ
Φν͇͕͔͇͇͙͚͗͒͋͗͒͗͘͢͢
̱͍͇͇͌͗͌͑͗Χ͙͇͉͗͋͌͗͘͢͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͙͌͌͢ ͓͇͓͇͔͇͔͋Ο͇͔͇͚͇͇͋͋͘
͔͓͌͌͌͘͏͔͙͔͙͙͔͇͙͖͇͚͓͌͗͌͌͒͘͢λ͓͔͑ͬ);͔Ϯ͓͔͇͙ͬ͗͋͌͗ͬ͐͢ί͎͢
Φν͇͚͕͉͇͇͙͗͒͋͋͑͋͢͜λ͈͗͒ͬ͏͙͕͔͇͙͚ͬ͑ͬ͑͑͌͗Ο͇͈͕͇͒͋͢Φν͇͗͒͋͢
Ϟ͗Χ͇͇͔͕͘͟ί͔͇͔͋͌͐ͬ͢ ͚͕͉͇͔͋͑͌ͬ͊ͬͬ͘͜ίϞ͔͔͙͐͌͊ͬ͌͏͓͙͔͌͐ͬ͋͌͐
͇͒͘͢ί͎͢
Тор
͂͋͘͢ ͖͏͕͙͇͗͊͗͋͢ίΧ͇͖͙͇͒͗͢͢
Χ͚͇͗͋͢ΧϞ͎͚ͬ͗͒͌ ͊͗͏͒ͣ͋͌Χ͚͚͗͢
͍Ϟ͔͙͌͌͗͌ίΧ͇͙͗͒͢͢Ο͇͔͙͇͓͇Χ͙͇͗
λ͔ͬ͟
̹͕͇͗͋͢͟͢Χ͍͇Ο͓͔͚͕͉͇͌͋͑͢͜
͔͌ͬ͊ͬ͌͘ ͍Ϟ͔͌ ͈λ͔͊ͬ͒͊͌ ͍͇Ο͓͔͌͢ ͙Ϯ͓͔͌
Χ͇͇͙͖͗͢ ¾͇͒͘͢ί͎͢
Эмальдалған таба
̶͏͕͙͇͍͗͊͗Ϟ͔͖͔͌͌͌ͣ͌͞λ͔ͬ͟
Φ͏Ο͇͈͟Ϯ͈͇͙͇͈͇͔͚͕͉͇͒ͬ͊ͬ͗͋͑͢͜Ο͇
Χ͏Ο͇͈͟Ϯ͔͒ͬ͊ͬ͌ͬ͑͑͌͘Χ͇͇͙͖͇͚͗͒͘͢
͑͌͗͌͑
Φν͇͇͓͇͓͔͍͇͙͔͇͔͇͚͗͒͋͌͗͋͌͐ͬ͒͘͢͟͢͢Ο͇͈͕͇͒͋͢ ͕͒
̵͇͚͇͓͇͇͇͙͇͓͇͋͗͒͐͋͒͐͘͢͢͢͟Χ͙͇͕͗͋͢ί͇͐͟͢Ο͇͚͗Ο͇͈͕͇͒͋͢
Φν͇͚͕͉͇͗͒͋͋͑͢͜Ο͇͕͔͇͙͚͎͔͗͑͌ͬ͋͌Χν͇͗͒͋͢ί͇͙͗Χ͢
Χ͇͈͗͢Ο͇͔͇͋͘͢Ο͋͢Ϯί͔͇͎͇͇͚͇͌͑͌͗͋͗͘͢ί͎̹͕͇͌͑͒͐͘͢͢Χν͇͗͒
͋ν͈͙͗͌͑ͬͬ͒͌͋ͬ͘͢
̧͔͇͍͇͈͗͐͋͢͢Χ͙͇͗
̧͔͇͍͇͈͗͐͋͢͢Χ͙͇͉͗͋͌͗͘͢͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͔͓͓͇͓͇͔͇͔͌͌͌͌͋͘͢Ο͇͔
͋λ͔͇͙͖͇͚͓͑͌͋͌͒͘͢λ̨͓͔͎͑ͬͬ͋ͬί͙͇͖͇͇͓͎͇͔͓͑ͬ͒͗͋͌͌͌͘͟͢͢
͏͔͙͔͙͙͙͌͗͌͌λ͖͗͒ͬ͌͊ͬί͎ͬ͊͌͘Ϟ͐͑͌͘Ϯ͔͓͙͇͈͚͓ͬ͋͌͗͋ͬλ̧͓͔͔͇͑ͬ͗͐͢
͍͇͈͋͢Χ͙͇͗͋͢ίΧ͕͍͙͓͔͓͙͇͖͈͚͓͒͌ͬ͋ͬ͒ͬ͊ͬ͌͌͌͗͌͗͘͘͘͢͢λ͓͔͑ͬ͋ͬ͊ͬ
̵͈͇͇͔͙͙͚͇͇͌͒͊͌͒͒͗͒͘͢͢͢Χ͖͇͇͙͙͇͙͚͗͘͢Χν͍͇͙͙͇͔͇͙͇͈͚͗͋͢
͓λ͓͔͑ͬ
̧͔͇͍͇͈͗͐͋͢͢Χ͙͇͗Ϟ͈͗ͬ͗Χν͗͒͢Ο͢λ͔ͬ͘͟Ϟ̸͓͇͙͖͐͑͌͌͌͘͘͢
͇͚͇͒͋Χν͗͒͢Ο͢ί͎͋͢͢ί͙͕͒͢Χ͔Ϯ͓͔ͬ͗ͬ &͔Ϯ͓ͬ͗ͬ ͈͌͗ͬί͎ͬ
̧͔͇͍͇͈͗͐͋͢͢Χ͙͇͗
);͔Ϯ͓ͬ͗ͬ
̻͚͔͑͝͏ͦ
̶͏͇͙͇͈͇͘͢͝͝
);
̵͖͒͏͇͝͝ ͙͕ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔͙͇͓͇Χ͙͇͍͗Ϟ͔͌͋Ϯί͙͕͙͙͇͊͌͒͌͑͗͗Ο͇
͇͔͇͗͒Ο̶͇͔͏͇͙͇͈͇͔͘͢͝͝Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͕͔͔͇͖͇͇͇͔͚͌͗͐͋͒͢
͓λ͓͔̹͇͈͇͔͙͕͑ͬ͗͢λ͙͔͔͍͍͙͖͙͙ͬ͌͒͑͌͌͋͌͊ͬ͋͌͗͌͑͌͗͋ͬ͘͘͢͢͢
͕͔͇͗͋͢ί͎͢
̸͇͔͇͙͔͙͕͒͗͢͢
);
Φν͚͗͢λ͔̪ͬ͗͟͏͙͕͔͒ͣ͗͢Ϟ͇͓͗͋͐͢Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͌Ο͇͇͒͘ί͎͢
̹͇͓͇͙͔͓͇͔͓͙͚͐͌͌͌͌͘͘͢͢ν͇͖͇͔͇͒͋͘͢͢
̪͗͏͙͇͈͇͒ͣ͘͢
);
̪͗͏͖͚͒ͣ͋͌ͬͬ͗͑͌ͬ͘Ϟ͔͋͌͊͗͏͙͕͕͔͔͇͔͓͈͒ͣ͗͗͌͌͌͘͢͢λ͔͗͑ͬ͋ͬ
Χ͇͗Ο͇͚͢ ͙͔͗͌ͬ͋͌ ͖͇͇͇͔͇͐͋͒͒͋͢͢ ͖͙͌ͬ͟ Χ͇͙͙͢ ͇͙͇͔͚͇͔͒͋͘ ͇͘Χ͙͇͚
λ͔̪ͬ͗͟͏͙͇͈͇͒ͣ͘͢Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͓͔͖͇͇͇͔͇͌͌͐͋͒͒͋͢͢
̪͗͏͈͒ͣϮ͙͒͌͑͌͗ͬ͊͗͏͙͇͈͇͔͇͙͒ͣ͋͌͑͘͢ ͍Ϟ͔͇͚͈͌͒͘͏͙͔ͬ͑͌͗ͬ
͖͇͇͇͔͚͐͋͒Χ͇͍͙͌
̪͗͏͙͇͈͇͈͒ͣ͘͢λ͔͗͑ͬ͋ͬΧ͕͗Ο͇͚͙͔͗͌ͬ͋͌͢Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͌͊͗͏͒ͣ
͙͇͈͇͓͔͈͙͕͇͙͔͇͇͔͇͌ͬ͗͊͌͗͒͋͘͘͘͢͢͢͢
̶͚͙͇ͬͬ͗͘͘͢
);
͓͇͇̈́͒ͣ͋͒Ο͇͔͖͚͙͇͈͇ͬͬ͗͘͘͢
);
̶͚͙͇ͬͬ͗͘͘͢Ϯ͎Χ͕͓͔͇͙͒͌͘͢Χ͙͇͗͒͢͢Χ͈͕͇͙͔͔͇͔͒͢ ͙͕Χ͇͖͔͌͟
͖͏͇͝͝Ϯ͎Χ͕͓͔͖͚͇͔͇͒͌ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο̶͇͔͚͙͇͔ͬͬ͗͘͘͢Ϟ͇͓͗͋͐͢
ν͔͒͘͢͢Ο͇͔͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗Ο͇Χ͎͙͚͑͌͗͌͑͢͢
̨Ϟ͖͔͖͔͒ͬ͌͌͌ͣ͌͟͞
̶͚͙͇͈͔͖͔ͬͬ͗͌͌ͬ͊ͬ͌͑͘͘͘͢͟͏͇͙͖͖͍͍͙͐͌͑͌͒͘͢͟͢͢͢ί͎͢
̱λ͖͙͚͔͐ͬ͑͌͋͌Χ͕͗Ο͇͙͔͍͇͓͐͒͢͢Ο͈͇͓͇͗ͤ͒ͣ͘͢͢ );
͇͋͒Ο͇͔͖͚͙͇͈͇ͬͬ͗͘͘͢
̨Ϟ͙͓͔͖͔͔͖͚͙͇͈͇͔͇͕͒ͬ͌͗͌͌͌ͣ͌ͬͬͬ͗͋͘͘͟͢͞ί͇͙͇͇͙͚͓͐͗λ͓͔͑ͬ
̶͚͙͇͈͔͖͔ͬͬ͗͌͌ͬ͊ͬ͌͑͘͘͘͢͟͏͇͙͖͖͍͍͙͐͌͑͌͒͘͢͟͢͢͢ί͎͢
ϝ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͌
͔͈̿͗͋͢͢͢Ϟ͒ͬ͟ ͙͕Χ͇͟ ͙͕ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔͙͇͓͇Χ͍Ϟ͔͌λ͔͒͑͌
Χν͇͗͋͢Χ͙͇͗ λ͔ͬ͟ ̸͕͔͇͇͋͐Χ ͙͕͗ ͇͙͔͇͋͘͢ ͓͇͐ ͓͔͌ ͙͌ ͚͔͘͢ ν͙͇͚͘
λ͔͖͇͇͇͔͚͇͓ͬ͐͋͒͋͟λ͓͔͑ͬ
);
ϝ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͖͔͌͌͌ͬ͊ͬ͌͑͘͢͟͏͇͙͖͖͍͍͙͐͌͑͌͒͘͢͟͢͢͢ί͎͢
29
̧͔͇͍͇͈͗͐͋͢͢Χ͙͇͗
);͔Ϯ͓ͬ͗ͬ
̻͚͔͑͝͏ͦ
̱λ͖͙͚͔͐ͬ͑͌͋͌Χ͕͗Ο͇͙͔͍͇͓͐͒͢͢Ο͈͇͗͘͢͢Ϟ͓͈͌
͈͇͖͙͇͈͇
);
͔͈̿͗͋͢͢͢Ϟ͒ͬ͟ ͙͕Χ͇͟ ͙͕ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔͙͇͓͇Χ͍Ϟ͔͌λ͔͒͑͌
Χν͇͗͋͢Χ͙͇͗Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͇͌͋͋ν͙͇͇͙͇͗͗͒͋͘͢͢͢ϝ͓͈͈͇͖͌
͙͇͈͇͔͖͔͌͌ͬ͊ͬ͌͑͘͢͟͏͇͙͖͖͍͍͙͐͌͑͌͒͘͢͟͢͢͢ί͎͢
̱Ϟ͖ͬ͘Χ͕͙͇͈͇͐Χ͇Χ͖͇Ο͢
);
Φ͇Χ͖͇Χ͑Ϟ͖ͬ͘Χ͕͙͇͈͇͔͐͑͢Ϟ͖ͬ͘Χ͕͐Χ͚͚͙͇͈͇͔͇͇͔͇͇͗͐͒͋͗͋͘͢͢͢͢
̱Ϟ͖ͬ͘Χ͕͙͇͈͇͇͔͇͙͔͙͕͓͔͐͒͗͌͘͘͢͢͢
);
κ͔͒͑͌͑Ϯ͓͖͚͇͔͇͒͌͋͌͗͋͌ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔
̹͕͗
);
͂͋͘͢ ͈Ϟ͖͔͒ͬͬͬ͋͌͗ͬ͟͟ Χν͇͗͋͢Χ ͙͍͌͐͑͘Ϟ͔͙͕͌ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔
͙͇͓͇Χ͙͇͗λ͔ͬ͟
͙͕͒ͬ͑͒͢Χ͟͢Ο͇͙͔͢
);
͍Ϟ͔͈͌͏͙͙͔͈͇ͬ͑ͬ͑͌͗ͬ͋͌͊ͬΟ͙͙͇͚͙͇͇͗͗͢͢͟Χ͍͇͈͒͋͢͢͢Χ͙͢
͙λ͓͙͕ͬ͗͌͐͒͘͢Χ͟͢Ο͇͚͓͗λ͓͔͑ͬ
ϝ͔͙͙͇͈͇͐͌͑ͬ
);
ϝ͔͙͙͇͈͇͓͙͔͙͇͓͇͐͌͑ͬ͋͌͋͌͒͌ͬΧ͙͇͍͗Ϟ͔͌͑Ϯ͓͙͇͔͇͌͌͗͊͌͗͒͟Ο͇͔
̧͔͇͈͇͗͐͢Ο͇͇͓͇͇͍͋͗͒͒͗Ϟ͔͌Χν͚͇͉͙͕͓͇͙͗͢͏͇͔͇͑͘͘͢Ϟ͐͑͌͘
̹͕͖͙͌͒͌͑͘͢Χ͙͕͒͢Χ͟͢Ο͇͙͔͢
̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͇͙͌͗͢͏͚͑͒
̭͇͇͓͗͋͑͢λ͙͚͍Ϟ͔͙͇͎͇͇͚͎͇͙͙͇͔͔͓͈͇͌͒͗͌͌͌͘͘͢Χ͇͑͌͗͌͑
͍͇͇͗Χ͙͇͉͗͋͌͗͘͢͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͙͔͌͌͢ ͇͔͇͗͐͋͢λ͔͔͔͔͓͑͌͌͌͌͌͘
͈͑͌͐ͬ͗͌͒͋͌͗͋͌͏͔͙͔͙͇͌͗͌͗Χ͒͢͢͏͔͙͔͙͌͗͌͋λ͔͔͔͇͙͖͇͚͑͌͌͒͘͢Ο͇
̨͈͕͇͒͋͢ν͒λ͔ͬ͘͟Ϟ͇͙͐͑͌͗͘͏͚͔͑͒Ϯ͓͔ͬ͗ͬ͑Ϯ͙͗͌ͬ͘ί͎ͬ
̹͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͙͇͔͍͇͇͐͒͒͘͘͢Ο͇͔͈͙͙͌͌͗͊͌ ̧͙͗͏͚͔͑͒Ϯ͓ͬ͗ͬ
͇͔͇͗͒Ο͇͔͓͇͐͒͢Χ͙͇͗
̱ͬ͗͋ͬί͍͏͔͇͚͔͇͍͕͈͓͒͒͌͗͌͢ί͎̳͇͔͎͔͇͔͇ͬ͐͌͊ͬͬ͋͌͊ͬ͗͐͢
ͬ͘ί͙͔ͬ͗ͬ͒͌ͬΧν͇͓͙͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͙͇͔͍͇͇͗͐͒͒͘͘͢Ο͇͔Χν͗͒͢Ο͇͒͗͢
͋͢ί͙͗͘͢Χ͈͙͙͔͌͌͗ͬ͑͢λ͙͌͋ͬ
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢ ͊͗͏͙͇͎͇͇͚͒ͣ͋ͬ͒Ο͇
͇͔͇͗͒Ο͇͔͊͌͒ͣ
̧͙͗͏͚͔͑͒Ϯ͓ͬ͗ͬ
̭ν͓͇͓͇͔͙͇͎͇͇͚͑͌͗͒͘͘͢͢Ο͇͇͔͇͗͒Ο͇͔̪͌͒ͣ͋ͬί͏͍͕ͬͬ͘Χ
μͦ͟͢Χ͙͢Χν͓͈͇͓͗͒͗͢͢͢͏͕͙͇͑͗͒͟͢Χ͙͢
͓͇͐͒͢Χ
̧͙͗͏͚͔͑͒Ϯ͓ͬ͗ͬ
̸͎͓͙͇͙͌ͬ͒͗͘͢Χ͈͙͙͙͇͎͇͇͚͌͌͗͋ͬ͒͢λ͔͇͔͇͍͇͇ͬ͗͐͒͘͟͢Ο͇͔
͓͇͒͘͢͢ ͔͔͟͢͢͢ ͔͇͓͑͌͗͟͢͢͏͇͔͑͘͢ ͙͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͙͐͒͘͢͢
͔͓͌͌͌͘ ͇͓͒ͥ͏͔͏͐͋ͬ ̳͏͕͑͗ ͙͇͒͟͢Χ͙͢ ͓͇͐͒͢Χ ͘ν͐͢Χ͙͢Χ͙͇͗ ͓͔͌
͓͇͇͐͒͗͋͢Ϯ͙͍͇͌Χ͙͑͌ͬ͗͌͋ͬ͘͢
̬͈ͬ͑͘νΟ͇͙͙͇Ο͢͟͢
̧͙͗͏͚͔͑͒Ϯ͓ͬ͗ͬ
̵͈͇͇͇͚͕͉͇͇͔͒͒͒͗͋͑͑͛͜͟͢͢ί͔͇͇͇͓͇͚͔͇͇͔͇͌ͬ͊ͬ͒͗͒͘͟͢Ο͇͔
Φν͗͒͢Ο͔͢͢ί͔͈͇͇͔͙͈͌ͬ͊ͬ͌͐͒͘͘͢͢νΟ͇͙͙͇Ο͢͟Ϟ͙͗λ͗͒ͬ
͕͔͇͙͇̬͈͗͒͋ͬ͑͘͢͢νΟ͇͙͙͇Ο͓͔͈͔͌ͬ͗͊͌͑͌͒͊͌͢͟͢ν͔͙͇͗͋͘͘͢͢͢
͕͔͇͗͋͢ί͎͢
̨͔͙͖͇͇͇͔͚͇͔͇ͬ͗ͬͬ͗͌͐͋͒͒͋͋͟͢
̳ν͔͇͈͔͙͙͇͓͇͋ͬ͗ͬͬ͗͌͟Χ͙͇͗͋͢Ϟ͎͚͇͔͇͚͕͉͇ͬ͗͒͌͒͋͋͋͑͢͜
̧͇͓͔͔͙͚͔͔͈͎͓͔͑͛͌͌ͬ͌͑͌͗͌͑͌͑͌ͬͬ͒͌ͬ͒͋͌͘͘͟͢͢ Φ͇͚͖͎ͬͬ͋ͬ͑͘
͙͔͌͜͏͇͙͚͇͔͑͗͒͘͢͢ν͘Χ͇͚͇͙͇͇͚͔͕͒͗͗͢Χ͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢Χ͎͚͋͗͢͢
̭͇ί͇Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί͏͔͙͚ͬͬ͑͌ͬ͗͘λ͔͈͕͚͕͉͇͇͔ͬ͋͑͑͛͘͟͜͟͢
Χ͎͋͗͢͢͢ί̨͎͢ν͍͇͒Ο͇͇͇͙̭͕͋͐͋͑͛͟͢Ο͇͗Ο͙͢Ϯ͓͔͙͌͊ͬ͘͢͢Χ %
͍͗͌͏͓͔ͬ͋͌ p$͙͓͖͇͙͚͇͔͇͌͌͗͗͋͘͢Χ͎͚͙͇͓͇͇͓͋͗͌ͬ͢͢͟͟͟
͈͕͖͙͇͈͇̭͒͒͋͢͢͢ν͓͇͓͇͔͇͕͇͓͇͑͌͗͋͗͘͘͢͢Χ͇͒͋͢Χ͙͇͗͢
͈͕͓͇͚͔͒͢Χ͇͇͋Ο͇͇͒ί͎͢
̻͚͔͑͝͏͇͇͚͙͖ͦ͒͗͗͘͢͢͢Χ͕͘Χ͔͢͟͢͢ί͑Ϯ͓͓͔̭͕͌͊ͬ͌Ο͇͗Ο͢
͙Ϯ͓͔͙͌͊ͬ͘͢͢Χ %͍͗͌͏͓͔͕͔͇͙ͬ͌͗͢ί͎͢
̹͓͖͇͙͚͇͙͙͔͌͌͗͗͗͌͌͊ͬͬͬ͟ί͑Ϯ͓͓͔͌͊ͬ͌ p$͓Ϟ͔͔͕͔͇͙ͬ͗͢ί͎͢
̨ͬ͗ ͇͘Ο͇͙͙͇͔ ͔͑͌͐ͬ ͚͕͉͇͋͑͜ ͇͔͑͛͟͢ Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ ̨ν͒ λ͔ͬ͟ ͚͔͛͑͝͏͇ͦ͒͗
͇͚͙͖͗͘͢͢͢Χ͕͘Χ͔͔͢͟͢Ϯ͕͔͇͙͒͊͌͗͢ί͎͢
Φν͇͇͙͇͎͇͇͚͗͒͋͗͋͒͢
Φν͇͈͔͙͖͇͇͇͔͈͇͙͗͒͋ͬ͗ͬͬ͗͌͐͋͒͐͢͟ν͖͙͗͘͢͢͢Χ͇͈͔͚͓͔͋͌͘͘͢͢
͍Ϟ͔͍͌ν͓͇͘Χ͟λ͈͖͔͓͌͗͌͑͌νΧ͏͙͙͇͎͇͇ͦ͒ί͎͢
30
ϝ͎͚͈͙͔͕͔͇͙͚ͬ͗͒͌͌ͬ͗
̨ν͙͇͇͚͇͕͔͕͇͇͕͔͇͙͚͍͕͔͈͎̱͙͒͗͋͑͛͗͑͒͗͋͗͒ͬ͒͌ͬ͌͌͋͌͘͘͢͢
͕͔͕͇͇͑͛͗͑͒͗͋͢Χ͎͚͋͗͋͌͢͢ί͔͍͊͌͐͒͌͗ͬϞ͔͌Ϟ͙͗λ͙͇͓͇͗͒ͬΧ͙͇͗͋͢
Ϟ͎͚͚͇ͬ͗͒͌Χ͙͔͙͇͈͇͎͘͢͢͢
̵͇͙͙͚͓͒͐͗͌͌͘͢λ͓͔͑ͬ
̱͕͔͕͇͇͇͚͙͖͛͗͑͒͗͗͘͢͢͢Χ͕͘Χ͙͇͇͗͗͢͟͢Χ͒͢͢Ϟ͈͕͔͕͇͗ͬ͗͑͛͗͑
Χ͚͇͙͔͙͙͚͓͗͌͌͢λ͓͔͑ͬ
͑λ͐ͬϭͬ͑͟
͑λ͐ͬ͌ί͑ͬͬ͟Χ͚͇͙
͑λ͐ͬ͌ί͍͕Ο͇͗͢Χ͚͇͙
̨͕͔͕͇͔ͬ͗͑͛͗͑͢Χ͕͘Ο͇͔͎͑͌͋͌͏͔͋͏͇͙͕͇͓͍͇͔͇͑͗͋͟͢͢
̶͚͙ͬͬ͗͑͌͌ͬ͘͘͘
̹Ϯ͓͔͙͈͔͓͇͇͙͇͈͚͓͌͋͌͊ͬ͑͌͌͋͌ͬ͗͌͌͒͋͗͋͘͘͟͢͢λ͓͔͑ͬ
̶͚͚͇ͬͬ͗͘Χ͙͙͇͓͔͖͚͈͇͗͌ͬͬ͗͘͘͢͢Χ͙͇͙͇͓͇͗͢͟͢Χ͙λ͔͗ͬ͌
͇͓͇͒͘Ο͔͇͍͢Ϟ̸͔͇͖͇͔͇͈͇͇͔͙͕͌͐͒͒͘͘͘͢͢͢λ͔͇͚͙ͬ͟͢Χ͚͇͒͗
͈͕͚͓͒͢λ͓͔͑ͬ
Φ͕͙͇͓͇ͥΧ͙͇͙͚͇͍͗͋͋͘͢͢͢λ͙͐͌͒ͬλ͇͇͇͙͗͋͌͗͒͗͘͢͢ί͎͢
Φ͇͔͇͙͚͐Ο͇͙͚͑͌ͬ͗λ͔͖͚͈͇ͬͬͬ͗͘͘͟Χ͔͖͇͇͇͔͐͋͒͢͟͢͢ί͎͢
Φ͇͔͇͙͚͈͇͐͘Χ͢͟͢
Φ͇͔͇͙͚͐ν͎͇Χ͙͢Ο͢
͓͏͔͚͙͙͇
͕͕͇̿͑͒͋ ͚͉͙͑͌͗ͥ͗ ͍͇͙͌͒͏͔
̸͇͓͇͗͐͢
̱Ϯ͍͌ ͓͇͒͘͢͢ ͍͇͓͘͢͢Χ͑Ϯ͍͌
̸λ͙
̻͗͏͇͇͑͋͌͒ͣ͑ ͔͑͌͋͒͏͑
͓͏͔
̨͇͒͢Χ
͓͏͔
̧Χ͙ν͎͋͢Χ͙͇͗ ̨͓͇͇͓͙͒͌͌͒ͣ͘͢͢͟ν͎͋͢Ο͢
͓͏͔
̱λ͗ͬ͟ Χ͕͚͑͘͘Ϯ͓͒͌ͬ
͓͏͔
̱͇͙͕͖͗Χ͇͈͢Ο͓͔͌͢
͓͏͔
̶͔͇͙͕͖ͬͬ͗ͬ͒͊͌͑͗͘
͓͏͔
Φ͇͓͍͓͙͗͌ͬ͌͗ͬ͘͢ ͓͇͇͕͔͇͑͗͋͗
͓͏͔
̱Ϯ͍͌ ͕͖͇͇͗͒͗͘
͓͏͔
̱Ϯ͑Ϯ͔͙ͬ͌͗͘
͓͏͔
̱Ϯ͑Ϯ͔͙ͬ͌͗͘ ͙͕ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔
͓͏͔
̭͇͓͒͋͢Χ͇͔͇͙͇͙͔͇͙͐͑͗͘͢Ϯ͖͚͒͋͌ͬͬ͗͘
̷͚͙͙͒͌͌͗
͓͏͔
̨νΧ͙͗͒͢͢Ο͇͔Χν͇͗͋͢Χ
͓͏͔
̪͚͒ͦ͟
͓͏͔
͔̿͏͌͒ͣ͝ Ϯί͓͔͔͓͇͚͔͇͙͋͌͒͌͊͌͌͌͌͒͘͢Ο͇͔
͓͏͔
͔̿͏͌͒ͣ͝ ͙͕ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔
͓͏͔
̱͕͙͙͒͌ Ϯί͓͔͔͓͇͚͔͇͙͋͌͒͌͊͌͌͌͌͒͘͢Ο͇͔
͓͏͔
̸͙͌͐͑ Χ͇͔͒͋͢͢Ο͓͘͢
͓͏͔
̨͇͒͢Χ͖͔͈͇͌͒͢Χ͙͌ͬϮί͓͔͋͌͒͌͊͌
͓͏͔
̨͇͒͢Χ͖͔͈͇͌͒͢Χ͙͇͚͔͇͙͌ͬ͒͢Ο͇͔
͓͏͔
̨͇͒͢Χ͖͔͈͇͌͒͢Χ͙͌ͬ ͇͚͔͇͙͒͢Ο͇͔͍Ϟ͔͙͕͌ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔͓͇͈͇͒͒͘͢͢͢Χ͙͇ͦΧ͇͇͒͗͟͢
͓͏͔
̹͇͈͇͇͖͔͙͇͓͇͋ͬͬ͗ͬ͒͊͌͘Χ͙͕ί͇͎͙͒͢͢Ο͇͔
͓͏͔
Φν͓͇͐Χ
λ͎͎͋ͬ͑ͬ͘
Еріту
Жылыту және жылы ұстау
Қайнатпай пісіру, аз қайнатып пісіру
Пісіру, ұайнату, бұқтыру
Бұқтыру
Құыру**
Φ͇Χ͖͇Χ͎͘͢Χ͇͔͇͙͚͐
Φ͇Χ͖͇Χ͎͘͢
31
̫͚͕͉͇͇͔͙͙͚͑͑͛͗͌͌͜͟͢
̫͚͕͉͇͇͔͙͙͚͑͑͛͗͌͌͋ͬ͜͟͢ίϞ͙͗λ͓͗͒ͬλ̵͓͔͙͈͇͔͇͑ͬ͋ͬ͑͌͗ͬ͗͋͘͢
Χ͇͍͙͌Χ͎͚͙͋͗͢͢λ͔͗ͬ ͙͓͖͇͙͚͇͔͔͓͌͌͗͗͌͌͌͊͗͘͢͏͍͒ͣ͗͌͏͓͔ͬ
͕͔͇͙͚͍͕͙͗͒͢λ͔ͬ͋ͬ͗ͬ͒͌͋ͬ͘
̹͓͖͇͙͚͇͙͙͚͇͌͌͗͗͗͌͌ͬͬ͗͘͟Χ͙͓͖͇͙͚͇͔͔͓͒͌͌͗͗͌͌͌͘͢͢͢
͊͗͏͖͚͈͇͒ͣ͋͌ͬͬ͗͘͘Χ͔͙͙͚͓͗͌͌͢͟͢λ͓͔͑ͬ
Φ͎͙͚͙͢͢λ͓͔͙͓͖͇͙͚͇͗͒͌͗ͬ͌͌͌͗͗
̸͚͙͙͓͇͗͌͌͊ͬ͒͘͢p$ ͍͕Ο͇͗Ο͙͢Ϯ͓͔͌͊ͬΧ͎͙͚͢͢ %
̻͚͔͑͝͏͙͇ͦί͇͚͇͋͗͘͟͢͢Χ͒͢͢Χ͇͍͙͙͌ͬΧ͎͙͚͙͢͢λ͔͕͔͇͙͚͗ͬ͗
͓λ͓͔͑ͬ
Пеш ызиды.
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢Ϯ͚ͬ͗͟
̻͚͔͑͝͏͇͇͚͙͖ͦ͒͗͗͘͢͢͢Χ͕͘Χ͔͔͢͟͢Ϯ͕͔͇͙͒͊͌͗͢ί͎͢
̷͙͙͚͌͌͒͌͗͋ͬϮ͎͙͚͊͌͗
̸Ϟ͙͙͐͑͌͗͌͌͊ͬ͑͘͟Ϯ͓͓͔͎͔͚͇͌͊ͬ͌͑͌͑͌͒͊͌Χ͙͙͇͢Χ͎͚͙͋͗͢͢λ͔͗ͬ
͙͓͖͇͙͚͇͔͔͓͌͌͗͗͌͌͌͊͗͘͢͏͍͒ͣ͗͌͏͓͔ͬϮ͎͙͚͈͕͇͊͌͗͊͌͒͋͢
̱λ͙͚͍Ϟ͔͙͇͎͇͇͚͌͒
̫ν͙͇͖͗͑͘͢λ͙͌͘ί͎ͬ Ϟ͎͚͈͙͍ͬ͗͒͌͌ͬϞ͔͖͌͒͏͙͇Ϟ͓͔͍͋͌ͬ͒ͬ͊ͬϞ͔͌
͚͔͛͑͝͏͕͔͇͒͋͒͢͢Ο͔͇͘͢Χ̵͙͇͔͇͎͕͇͐͋͋ͬ͊͌͒͗͋͑͘͘͢͢͢λ͙͚͍Ϟ͔͌
͙͇͎͇͇͚͍͕͙͒͒͢λ͔ͬ͋ͬ͗ͬ͒͌͋ͬ͘
̴ν͘Χ͇͚͇͒͗
■ ͔̿͢͢ ͖͇͙͒͘͏͍͑Ϟ͔͓͙͇͌͌͒͒͘͏ͦΧ͙͢Ϟ͙͗λ͓͇͙͗͒ͬ͌͗͏͇͇͒͋͗
͖͇͇͇͔͐͋͒͒͢Ο͇͔͋͢Χ͙͇͔ ͚͕͉͇͇͔͋͑͑͛͜͟͢͢ί͇͒͋͢ίΟ͖͇͔͔͌͒ͬͬ͢ί
͙λ͔͇͎ͬ͋͌͘Ο͇͔͙͇͇͓͇͐͐͗͒͢͟͢͢Χ͙͇͈͕͚͓͗͒͢λ͓͔͑ͬ
■
̬͔͔͇ͬ͑͋͘͘͟͢͢͢Ο͚͎ͬ͋͌͗ͬ͘͘͢͏ͦΧ͙͈͕͖͒͑͢͢Ϯ͔͙͔͗ͬ͌ͬ
͑Ϯ͒͌ί͚͕͉͇͇͔͇͑͌͒͌͗͋͑͑͛͋͜͟͢Ο͇͓͔͇͔͇͢͟͟Ο͒͘͢͢Χ͇͔
͍͇͗͢Χ͙͇͔͈͕͇͒͋͢
■
ϭ͙͍͕͌Ο͇͙͓͖͇͙͚͇͇͇͓͇͍͇͔͖͙͚͓͗͌͌͗͗͒͗͋ͤ͒ͣ͑͌ͬ͢͢λ͓͔͑ͬ
̵͔͘͢͢ί ͇͇͔͇͔͒͋͗͘͢ ͓͇ͤ͒ͣ ͙λ͔ͬ͋͌͘ ͇͎Ο͇͔͙͇͐ ͇͓͇͐͗͒͢͟͢͢Χ͙͇͗
͈͕͚͓͒͢λ̨͓͔͑ͬν͒Χ͇͖͙͍͒͢͢Ϟ͔͌Χ͎͓͙͙͚͌͌͊͌͢Ϟ͙͖͌͗͌͌͐͋ͬ͘
̭νΧ͇͙͇͈͇͔͢ί͍͏͙͓͇͓͔͙͕͌͑͌͗ͬͤ͒ͣ͌͒͢Ο͓͔͍͇͈͓͇͌͒͢͢Ο͇͔
̸͕͔͋͢Χ͙͇͔͕͇͒͗Χ̨͇͙͖͇͈͕͇͗͒͒͋͢͢ν͕͕͎͒͑͗͗͏͇͔ͦ͋
Χ͕͗Ο͇͔͢͟Χ͇Ϟ͙͖͌͗͌͌͐͋ͬ͘
■
̭͔͓͔͙͙͍͚͚͓͇͌͑͌͒͌͊͌ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ͋͘͢͢͟͏͔͇͔͇͋͘͢
͙͇͎͇͇͓͇͒ί͎͢
̨͔ͬ͗ͬͬ͟ ͙͗͌ ͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒͐ ͙ν͖͗͢ ͍͇ί͇ ͚͈͇͇͊͑͒͗͋͢ ͓νΧ͏͙ͦ ͍͚͢ί͎͢
̧͓͇͐Χ
̹͇͎͇͇͚͒Χν͇͗͒͢
Φν͗͒͢Ο͙͗͘͢͢͢
͙͂͘͢Χ͙͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘
̭͚͇͙͔͢͟λ͈͖͔͙͇͎͇͇͖͍͌͗͌͑͌͒ν͓͇͘Χ
͟λ͈͖͔͖͙͌͗͌͑͌͑͌ͬ͗ͬί͎ͬϝ͔͐͌͑
͙͇͎͇͙͗Χ͔͔͓͌͌͌͘͢͟͢Ϟ͔͐͌͑Χ͗͢Ο͔͢͟͢
͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒ί͎͢
̹͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͐͒͘͢ ͙͂͘͢Χ͙͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘
̭͚͇͙͔͢͟λ͈͖͔͙͇͎͇͇͖͍͌͗͌͑͌͒ν͓͇͘Χ
͟λ͈͖͔͖͙͌͗͌͑͌͑͌ͬ͗ͬί͎ͬϝ͙͇͑͘ ͓͇͐
͇͓͇͍͑͗͒͜Ϟ͔͇͌Χ͙͢ί͇͋Χ͙͇͔͚͍͕͗͋͌͗͌͐͢
͢ί̵͎͔͇͇͋͐͋͘͢͢Χ͙͇͇͙͔͇͙͕͙͖͇͇͗͋͐͋͘͢
͈͕͚͓͒͢λ͓͔͑ͬ
̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͔͓͓͇͓͇͔͇͔͌͌͌͌͋͘͢Ο͇͔
͇͚͇͇͙͋͋͘͘͢͢Χ͈͙͙͇͇͔͇͙͕͙͌͌͗͊͌͐͗͐͘͢
͈͇͖͇͙͔͐͘͢ ͈͕͇͙͒ ͑λ͙͚ Χν͇͇͗͒͋͗͢ ͈͇͗ ̱λ͙͚
Χν͇͔͍͗͒͢ν͓͇͘Χ͟λ͈͖͔͍͌͗͌͑͌νΧ͇
͍͇Ο͢ί͎͢
̭͚Ο͎͇͙͙͇͗͢͟
̨͙͙͌͌͗ ͋ν͗͘͢ ͓͌͌͘ ͙͇͎͇͇͚͒ ͎͇͙͙͇͓͔͗͌ ͎͇Χ͓͇͓͇͚͋͒͢͢ λ͔ͬ͟ ͑͌͒͌ͬ͘
͇Χ͖͇͇͙͗Χ͇͔͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢ί͎͢
ϝ͎͚͈͙͔͙͇͎͇͇ͬ͗͒͌͌ͬ͒Ο͇͔͇͋
■
͇͇͇͙͓͇͗͒͗͒͘͢͢Ο͇͔͍͚Ο͎͇͙͙͔͓͍͚͚͌͌͌͋͘͘͢͟͢͢͢
͓͇͟͏͔͇͔͇͇͔͇͗͒͘͢Ο͇͔͍͚Ο͎͇͙͙͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒͢͟͢ί͎͢
■
͈͌ͬ͗͟Χ͗͢Ο͙͇͗͋͢͟͢
■
͚͕͉͇͇͇͋͑͒͗͋͜Ο͙͇͎͇͇͒͢Ο͙͇͔͓͇͗͌͌͌͋͘͢͟Χ͙͙͑͌ͬ͗͊ͬ͌͗͘͟͏ͦΧ͙͢
͇͊͗͌͘͘͏͉͙͙͇͎͇͇ͬ͒Ο͎͇͙͙͇͖͇͇͇͔͈͇͗͋͐͋͒͢͟͢ί͎͢
■
͈͌ͬ͗͟Χ͓͍͕͘͢͢͢Ο͇͙͇͎͇͇͗͒͢Ο͙͇͔͓͈͚͗͋͌͌͌͘͢͟͢
͙͇͎͇͇͒Ο͙͇͔͖͇͇͇͔͚͗͐͋͒͢͟͢Ο͇͈͕͓͇͒͐͋͢
■
̭͔͓͔͙͙͍͚͚͓͇͌͑͌͒͌͊͌ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ͋͘͢͢͟͏͔͇͔͇͋͘͢
͙͇͎͇͇͓͇͒ί͎͢
̶͚͖͇͔ͬͬ͗͌͒ͬ͘
̹͇͎͇͇͚͒Ϟ͔͙͇͓͐͌͑ͬ͑͌͗͏͇͑λ͔ͬ͘͟Ϟ͐͑͌͘
͙͇͎͇͇͚͒Χν͇͗͒͢
̵͇͓͇͇͗͋Ο͙͇͎͇͇͚͔͒͢ν͘Χ͇͚͇͔͒͗͢
͕͔͇͗͋͢ί͎͢
:Φ͇͙͙͇͙͇͔͚͇͒͒͗͘͢λ͔ͬ͟Ϟ͔͐͌͑Χ͗͢Ο͢͟͢
̿͢Ο͇͖͙͍͗͌͑͢λ͎͓͔͙͇͎͇͇ͬ͌͒ί͎͢
̧͈͇͇͐͒ί͎͢ ͍λ͎ͬϮ͙͌Ϯ͙̱͓͙͇͈͕͖͑ͬ͗͌͗͒͢
Χ͇͚͒Χ͇͚͖͙͈͇ͬͬ͒ͬ͊ͬ͗
̹͇͎͇͇͚͇͔͕͒͋͘ίΧ͇͙͇͈͙͐͌͑ͬͬί͎ͬ
̮͇Χ͓͇͋͒͢Ο͇͔͍λ͎͚͋͌͗͋ͬ͋͌͗͌
͇͓͇͙͒͗͘͢͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͔͙͇͎͇͇͑͒͜͢Ο͇͔͇͋
■
͇͊͗͌͘͘͏͉͙͔͓͇͈͇͎ͬ͌͌͌͗͘͏͉͙͙͇͎͇͇ͬ͒Ο͎͇͙͙͇͗͢͟
■
Χν͇͓͔͇͖͗͋͘͢͏͙͗͑Ϯ͖͈͍͚͌ͬ͗͟Ο͎͇͙͙͇͗͋͢͟͢
■
͈͌ͬ͗͟Χ͗͢Ο͙͇͗͋͢͟͢
■
͈͌ͬ͗͟Χ͓͍͕͘͢͢͢Ο͇͙͇͎͇͇͗͒͢Ο͙͇͔͓͈͚͗͋͌͌͌͘͢͟͢
͙͇͎͇͇͒Ο͙͇͔͖͇͇͇͔͚͗͐͋͒͢͟͢Ο͇͈͕͓͇͒͐͋͢
32
̱λ͙͚Ϟ͔͙͇͓͐͌͑ͬ͑͌͗͏͇͑λ͔ͬ͟Χ͕͗Ο͇͚͍Ϟ͔͌
͑λ͙͚Χν͇͇͗͒͋͗͢
̶͚͖͇͔͔ͬͬ͗͌͒ͬͬ͘ί
͇͓͇͗͘͢
̭͙͙͔͒ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘͢͢
̬ͬ͑͘Ϟ͔͙͐͌͑͌͗ͬ
ϝ͔͙͇͎͇͙͐͌͑͗Χ͢͟͢
̬͟Χ͇͇͔͟Ϟ͔͐͌͑Χ͗͢Ο͢͟͢ ͒͏͓͕͔͔͓͌͌͌͘
͓͔͙͇͎͇͇͓͇ͬ͗͑͌͌͒͘ί͎͢
̭ν͓͇͘Χ͟λ͈͖͔͙͇͎͇͇͌͗͌͑͌͒ί͎͢
ϝ͔͐͌͑Χ͗͢Ο͔͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒͢͟͢ί͎͢
̧͓͇͐Χ
̹͇͎͇͇͚͒Χν͇͗͒͢
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͔͇͚͍͌ͬ͊ͬ͒͘Ϟ͔͕͔͇͙͚͌͗
̶͚͇͓͇ͬͬ͗͑͌͗͘͘͢
͙͂͘͢Χ͙͙͔͔͓͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͌͌͌ͬ͗͑͌͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘͘͘͘
̹͇͎͇͇͚͒ ͍Ϟ͔͌ ͓͕͔͙͇͍͇͚͋͌͋ λ͔ͬ͟ ͚͕͉͇͋͑͜ ͇͔͑͛͟͢͢ί ͔͌ͬ͊ͬ͘ ͇͚͒Ο͇
͈͕͇͒͋͢
̭͚͇͙͔͢͟λ͈͖͔͙͇͎͇͇͌͗͌͑͌͒ί͎͢
̷͇͓͇͇͒͗
͙͂͘͢Χ͙͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘
̸͚͇͖͍͚͇͙͔͒͢͟λ͈͖͔͔͓͙͇͌͗͌͑͌͌͌͌͌͑͘͠
͓͔͙͇͎͇͇͌͒ί͎͢
Φν͚͙͓͕͓͙͗͌͗͌͗ͬ͢
Χν͗͒͢Ο͙͢λ͔͗ͬ͌
͈͇͇͔͙͐͒͘͢͢
͙͂͘͢Χ͙͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘
̸͚͇͖͍͚͇͙͔͒͢͟λ͈͖͔͔͓͙͇͌͗͌͑͌͌͌͌͌͑͘͠
͓͔͙͇͎͇͇͌͒ί͎͍͚͇͙͔͓͇͂͋͘͢͢͢͟͏͔͇͇͋
͙͇͎͇͇͓͇͒ί͎͢
̬͙ͬ͑ͬ͘ίϞ͙͕͖͇͈͗͘͘͢νΟ͇͙͙͇͚͏͔͙͓͔͍͇͈ͬͬ͗͌͊ͬ͌͋͢Χ͙͇͒Ο̨͇͔νΟ͇͙͙͇͚
͏͔͙͙͕͔͇͙͚͎ͬͬ͗͌͑͌͗ͬ͗͒͑͌͋͌͢ "͚͙͗͌ͬ͘ ͚͕͉͇͇͔͋͑͑͛͜͟͢͢ί͌ͬ͊ͬ͘
͈νΟ̵͇͙͙͇͚͈͕͇͔͇͚͓͒͒͋͒͢͢͢λ̨͓͔͓͑ͬ͌͌͘νΟ͇͙͙͇͚͏͔͙͙͔ͬͬ͗͌͑͌͗ͬ
Χ͇͇͐͗͘͢ #͚͙͗͌ͬ͘ ͙͕͖͇͇͈͒͗͘νΟ͇͙͙͇͇̬͙͍͇͈͚͓͒͋ͬ͑ͬ͘͢λ͓͔͑ͬ
͓͈͕͇͌͌͒͋͘͢
$
%
̶͇͓͔͌͟͟͢͢ίϞ͔͐͌ ͙͂͘͢Χ͙͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘
͙͇͖͙͇͓͇͑ͬ͑͘͢
̭͚͇͙͔͢͟λ͈͖͔͙͇͎͇͇͌͗͌͑͌͒ί͎͢
̹͢Ο͎͇͚͙͋͢͢͟͢
͙͂͘͢Χ͙͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘
͖̿͌͌͟ί͎ͬ
̭͚͇͙͔͢͟λ͈͖͔͙͇͎͇͇͌͗͌͑͌͒ί͎͢
͂͘Χ͇͇͓͇͒ί͎͢
̭͇͈͋͢Χ͙͇͗
͙͂͘͢Χ͙͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘
̸͚͇͖͍͚͇͙͔͒͢͟λ͈͖͔͔͓͙͇͌͗͌͑͌͌͌͌͌͑͘͠
͓͔͙͇͎͇͇͌͒ί͎͢
̧͙͔͘͢Ο͍͍͒͢͢͢
͓͇͍͒͢Ϟͬ͑͟
͙͂͘͢Χ͙͙͔ͬ͒ͬ͌͗ͬͬ͋ͬͬ͘͘
: ̭͇͇͗Χ͇͙͇͚͒Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
̭͚͇͙͔͢͟λ͈͖͔͙͇͎͇͇͌͗͌͑͌͒ί͎͢
̧͖͇͓͔͙͙͇͚͍͒ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ͒͘͢Ϟ͔͙͇͎͇͇͚͌͒
̧͖͇͒͘͢ ͓͔͙͙ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ ͙͇͎͇͇͚͒ λ͔ͬ͟ ͇͚͒Ο͇ ͈͕͇͒͋͢ ̫͚͕͉͇͑͜ ͇͑͛͟͢
͇͒͘Χ͔͈͕͚͒͑͌͗͌͑͢͢
̹͕͖͇͇͈͒͗͘νΟ͇͙͙͇͓͇͇͒͘ ͙͎͍͇͈͚͓͌ͬ͑͌͒͘͢͢λ̵͓͔͔͇͙͚͑ͬ͗
͏͔͙͙͙͕ͬͬ͗͌͑͌͗ͬ͒͢Ο͓͔͕͔͇͙͌͗͒͢͢Ο͇͔͈͕͚͔͒͢ ͇͙͇͒͌ͬ͑ͬ͒͘Ο͇͔͇͋
͙͕͒͢Ο͓͔͌͢Χ͇͐͗͒͢͢Ο͇͔͈͕͚͔͒͢Χ͇͇͋Ο͇͇͒ί͎͢
̬͙͇͚ͬ͑ͬ͒͘
̧͖͇͓͔͙͙͇͚͒ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ͒͘͢
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͔͙͕͌ͬ͊ͬ͒͘͢Ο͓͔͇͌͒͢͢ί͎͢
̧͖͇͓͔͙͙͇͒ͤ͒͌͌ͬ͒͋͘͢͢ίΟ͍͇͢Ο͔͇͔͇͎͇͖͋͑͢Ϯ͙͌͗ͬί͎ͬ
̵ί͍͇Χ͙͇Ο͍͢Ϟ͔͕͍͇͌͒͘Χ͙͇Ο͈͢νΟ͇͙͙͇͚͏͔͙͙͔ͬͬ͗͌͑͌͗ͬͬί͚͔͌͑͌ͬ
͋͌Χ͇͐͗͢͢ί͎͢ ̧͚͙͗͌ͬ͘ ͍Ϟ͔͇͌͒͢ί͎͢ "͚͙͗͌ͬ͘ ̸͕͇͔͔͇͖͇͓͔͙͙͋͑͌͐ͬ͒ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ͘͢ί͈λ͍͑ͬ͒͏͔͇Ο͔͇͒͢Ο͇
͙͇͙͗͢ί͎͢
͍Ϟ͔͌͟͢Ο͇͗͢ί͎͢ #͚͙͗͌ͬ͘ $
%
$
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͔͕͌ͬ͊ͬ͘͘ί͔͇͔͍͇͈͋͌͐ͬ͢͢ί̵͎͔͌͑ͬ͢͢
Χ͕͓͔͒͌ ͕͒͘ ͍͇Χ͙͇͔ ͍Ϟ͔͌ ͕ί ͍͇Χ͙͇͔ ν͙͇͘ί͎͢ ̹͇Ο͢ ͈͇͎ͬ͗ ͍͇͚͖͢
͙͌ͬ͑ͬ͘͟͢Ο͇͗͢ί͎͢ ̩͚͙͗͌ͬ͘ %
̧͖͇͒͘͢ ͓͔͙͙ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ ͙͇͎͇͇͚͒ ͎͇͙͔͢͢ί ͍Ϟ͔͌ ͚͈͇͔͊͑͢ί ͑Ϯ͓͓͔͌͊ͬ͌
͙͇͎͇͇͒ί͎͢Φ͇͙͙͇͋͢Χ͙͇͈͇͈͕͇͗͗͒͘ ͙͇͔͖͇͇͇͔͚͌͑͐͋͒͢͠Ο͇
͈͕͇͒͋͢
̧͖͇͓͔͙͙͕͔͇͙͚͒ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ͗͘͢
̧͓͔͒͋͌͢ ͇͖͇͒͘͢ ͓͔͙͙ͤ͒͌͌ͬ ͇͙͗Χ͢ νͦ͟͢ΧΧ͇ ͇͖͒͘͢ ͇͎͇͖͋ ͇͙͗Χ͇
͈͇͘͢ί͎͢ ̧͚͙͗͌ͬ͘
̬͙͕͔͇͙͚ͬ͑ͬ͗͘
̬͙͇͚ͬ͑ͬ͒͘Ο͇͙͖͔͕͔͇͙͑͌͗ͬ͗͌͌͗͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͑͜ ͇͔͑͛͟͢͢ί ͔͌ͬ͊ͬ͘ ͙͕͖͇͇͒͗͋͘͢ί ͚͌͑͌ͬ ͋͌ ͙͙͌ͬ͑͌͗͊͌͘ ͙͚͇͗
Χ͇͇͓͇͗Χ͇͕͔͇͇͇͙͔͇͕͔͇͙͗͗͒͋͐͗͘͘͢͢͢ί͎͢ ̧͚͙͗͌ͬ͘ ̹͕͖͇͇͋͘Ο͇͘͢ί͇͚͍͇͒͋͌͑ͬ͢͢Ο͔͇͔͈͙͚͌͑ͬ͑͌͗͌͑͢ ̩͚͙͗͌ͬ͘ $
%
̸͕͇͔͔͇͋͑͌͐ͬ͒͋͢ίΟ͢νͦ͟͢ΧΧ͇͇͒͘͢ί͎͢ ̩͚͙͗͌ͬ͘ $
%
̧͖͇͓͔͙͙͒ͤ͒͌͌͌͗͋ͬ͘͢Ϯ͎͇͇͇͚͙͚͗͗͘͢͢Ο͇͈͕͇̩͚͙͔͒͋͗͌ͬ͋͌͘͢
͍Ϟ͔͌͋͌ί͙͊͌͐͒͌͗ͬϮ͓͔͌͋͌ ͇͒ ͍Ϟ͔͌͋͌ί͍͕͊͌͐͒͌͗ͬΟ͇͇͗͋͢
͕͔͇͇͗͒͘Χ͇͔͔͇͔͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢͢ί͎͢
33
̨νΟ͇͙͙͇͚͏͔͙͙͔ͬͬ͗͌͑͌͗ͬͬί͚͔͍͇͈͌͑͌ͬ͋͌͢ί͎͢ ̸͚͙͗͌ͬ͘ ̫͚͕͉͇͑͜
͇͔͑͛͟͢͢ί͔͍͇͈͌ͬ͊ͬ͘͢ί͎͢
&
&
͔͇͔͙͇͎͇͇͚̿͒͗͋͒͢͢͢͟͢͢Ο͇͇͔͇͗͒Ο͇͔͍ν͓͇͘Χ͟λ͈͖͔͌͗͌͑͌
͙͇͎͇͇͒ί͎͢
: ̭͇͇͗Χ͇͙͇͚͒Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
: ̭͇͇͗Χ͇͙͇͚͒Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͙͌ͬ͊ͬ͘λ͖ͬ͘Χ͇͇͔͓͙͕͖͇͔͇͇͔͖͒͌͌͌͒͘͘͘͘͢͢
Χ͇͇͒͘ ͙͕͖͇͘Ο͇͙͏͓͌ί̸͎͉ͬ͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͇͈͇͇͌͑͌͗͒͘͢͜͢ί͎͢
Φν͗͒͢Ο͔͌ͬ͊ͬͬ͘͢ί͎͇͙͙͘͢λ͔͔͔͚͓͑͌͘͘͘͟͢͢͢͢͢λ͓͔͔͑ͬ̿͢͢Ο͇
͇͔͇͗͒Ο͇͔Χ͗͢Ο͙͢͟͢ ͑λ͙͔͓͇͈͇͎ͬ͌͌͌͗͘͟͏͉͙͍͚ͬΟ͎͇͙͙͇͗͋͢͟͢
͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒ί͎͢
̬͔͔͇͚͍ͬ͑͒͘͘͟͢͢͢Ϟ͔͌Χ͕ͥ
̬ί͍͇Χ͙͇͎͇͇͚͒͘͢λ͔͚͕͉͇͇͔ͬ͋͑͑͛͌ͬ͊ͬͬ͘͟͜͟͢ί͔͔͇͚͒͘͟͢͢͢Ο͇
͈͕͇͒͋͢
̬͙͇͚ͬ͑ͬ͒͘
͔͇͕͔͇͙͚̿͒͗͋͗͢͢͢
̵͔͇͙͚͎͔͙͗͑͌ͬ͋͌Ϯ͓͔͕͍͇͌͋͌͒͘Χ͙͇Χν͗͒͢Ο͔͢͢ί͛͏͓͇͈͗͌͒͊ͬͬ͘
͕͔͇͇͚͔͗͒͘͢Χ͇͇͋Ο͇͇͒ί͎͢
͔͔͇͙̿͗͢͢͢Χ͇͑Ϯ͈͚͒͌͑λ͕͔͇͙͐͋͌͗͢ί͎͢ ̧͚͙͗͌ͬ͘ ̫͚͕͉͇͑͜ ͇͔͑͛͟͢͢ί ͔͌ͬ͊ͬ͘ ͇͒͢ί͎͢ ͍Ϟ͔͌ ͘λ͔͒͊ͬͬ ͙ν͙Χ͙͢͟͢ ͙Ϯ͓͔͌
Χ͇͇͙͖͗͢Χ͕͐͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͌ͬ͊ͬͬ͘͜͟͢ίΧ͕͗Ο͇Ο͖͇͔͔͇͍͇͙͌͒ͬ͗͢͟͢͢ί̨͎͢ν͒
λ͔͕͍ͬ͒͘͟Ϟ͔͕͌ί͍͇Χ͙͇Ο͉͢͏͔͙͙͈͌͗͋ͬν͇͖͇͗͒͢ί͎͢ ̧͚͙͗͌ͬ͘ ̭͕Ο͇͗Ο͈͢Ϯ͔͒ͬ͊ͬ͑Ϯ͈͚͒͌͑λ͇͐͋͌͒͘͢ί͎͍͢Ϟ͔͍͇͌͌͑ͬΟ͔͇͔͢
͈͙͌͑ͬͬί͎̹͈͙͙͔͇͈͕͚ͬ͌͊ͬ͌͗͋͒͑͌͗͌͑͘͘͢͢͢ ̩͚͙͗͌ͬ͘ $
%
̭͕Ο͇͗Ο͈͢Ϯ͙͇͎͇͖͒ͬ͑ͬ͋͑Ϯ͙͖͌͗ͬ ͔͔͙͇͙͖͗͟͢͢͢͢͟͢Ο͇͗͢ί͎͢ ̩
͚͙͗͌ͬ͘ $
%
Φ͕͗Ο͇Ο͖͇͔͕͔͇͙͌͒ͣ͋ͬ͗͢͟͢ί͎͍͢Ϟ͔͈͙͌͌͑ͬͬί͎ͬ
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͔͕͔͇͙͌ͬ͊ͬ͗͘͢ί͎͢
̧͎͇͖͋͑Ϯ͙͖͌͗ͬ ͔͔͙͇͙͖͗͟͢͢͢͢͟͢Ο͇͗͢ί͎͢ ̸͚͙͗͌ͬ͘ Духовка шкафын шыныларды дұрыс орнатқаннан кейін ғана
қайта пайдалана аласыз.
̧Χ͇͚͒͢Χ͈͇͈͕͇͔͙͚͗͒͌ͬ͌͑͌͗͌͑͘͘
̭͏͇ͬΧ͇͚͒͢Χ͙͢ί͈͈͈͕͓͇͔͌͌ͬ͒͘͟͢Ϟ̸͈͕͇͉͗͌͒͋͌͗͘͢͏͙ͬ͑͘
Χ͎͓͙͌͑͌͢Χ͕ί͇͚͕͗͘͢Χ͖͇͙͐ν͖͙͗͑͌͌͊͌͘͢Χ͇͇͗ί͎̳͢λ͓͔͑ͬ
͇Χ͇͚͒͢Χ͙͢Ϯ͎͈͙͌ͬί͎͍͕͇͇͙͔ͬ͌ͦ͒͟͢͟͢Ο͇͎͗͘͢
̧Χ͇͚͒͢Χ͙͇͙͗͑͌͌ͬ͘͘
̹͇͓͇Χ͕͔͇͍͇͟Χ͈͕͓͇͒͐͘͢͟͢Χ͇͘ ̨͎͎ͬͬ͘λ͔͇͇͔͇͇ͬ͋͘͟͜
͔͇͘͢Χ͙͇͗Ϯ͙͎͙͇͇͚͔͑ͬ͋ͬ͑͗͢Χ͇͇͗ί̵͎͔͇͙͇͓͇͋͢Χ͙͢Ϟ͎͚ͬ͗͒͌
͙͚͇͗͒͑͢Ϯ͖͑͌ί͙͓͔͔͌͌͗͌͘ν͘Χ͇͚͇͙͇͈͇͎͒͗͘͢
̧Χ͇͚͒͢Χ
͂Χ͙͏͓͇͈͖͒͌͌͘
̭͕͔ͥν͘Χ͇͚͇͒͗
̫͚͕͉͇͇͑͑͛͜͟͢ ̸͇Χ͙͇͔͋͗͢Ο͢͟
͍ν͓͙ͬ͌͘͘͢
͇Χ͇͚͒͢
͓͌͐͋ͬ
̸͇Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͇͗͢͟ ͈͕͔͇͒͊͋͢
͇͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͇͢͟Χ͇͚͓͒͌͌͘͢
͔͔͙͌͑͌ͬ͌͑͌͗ͬ͘ί͎ͬ
̭͔͚͌͒ͬ͋͌͑͌͗͌
͍͕Χ
̧͇͔͇͇͍͇͋͗͘͜͢ΧΧ͕͇͒͋͘͢͢
͓͇͍Ϟ͔͈͇͌͘Χ͇͙ν͓͙͗͘͢͢Χ
Χν͗͒͢Ο͇͒͗͢ ͍ν͓͘͢ ͙͖ͬ͌͘ ͙ν͗
͓͇ ͕͇͙͒͗͋͌͑͌͗ͬ͘͘͢͢ί͎ͬ
̫͚͕͉͇͇͑͑͛͜͟͢ ̹λ͖͐ͬ͌͒͌͗͊͌͘
Χ͎͓͇͋͗͐͋͢͢͢ ͇͟ί͔͢ί͍͏͔͇
͚͒͢
34
̧͚͙͖͗͘͢͢͢Χ͕͘Χ͢͟
͙ν͙Χ͇͇͈͔͙͒͗͋ͬ͗͌͌͗͌͢͟
͇͒Ο͇͇͙͗Χ͇͈ν͇͗ί͎͢
: ̹͕͕͑͘Ο͚Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
̨͙͓͓͇͓͇͔͔ͬ͒ͬ͑ͬ͌͌͘͢ί͍Ϯ͔͚͋͌ͬΧ͇͚͖͙̭ͬͬϮ͔͚͙͈͎͋͌͋ͬ͌͑ͬ͋ͬί
͑͒͏͔͙͙͌͌͗͊͌Χ͎͓͙͌͑͢Ϯ͙͙͔͙͗͌͌ͬ͘Ϟ͍ͬ͗͏͈͙͔͌͒ͬ͌͜͏͙͑͌͗͋ͬί͈͚ͬ͗͌ͬ
Ο͇͔͇͕͔͇͇͇͗͋͐͒͋͢͢
̫͚͕͉͇͇͔͇͑͑͛͋͜͟͢Ο͇͓͇͚͙͚͋͗͘͢͟͢͢͢
̫͚͕͉͇͇͑͋͜Ο͇͓͑͢͟λ͖͙͇͚͙͚̭͕͐ͬ͑͌͌͗͑͌͗͌͑͘͘͢͢Ο͇͗͢
͙͓͖͇͙͚͇͇͌͌͗͗͒͗Ο͇͙Ϯ͎͓ͬ͋ͬ ̩͙͇͓͇͉͋͗͋͌͗͘͟͢͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͙͔͌͌͢
͔͓͇͔͇͌͌͌͗͐͋͘͢λ͔͔͔͇͙͖͇͚͑͌͌͒͘͢Ο͇͈͕͇̹͕͒͋͌͑͘͢͢
͇͓͇͖͇͇͇͔͋͗͋͐͋͒͟͢͢ί͎͢
: ̹͕͕͑͘Ο͚Χ͇͚͖͈͇ͬ͗
̸͇Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͇͈͕͔͇͗͒͊͋͢͟͢Ο͇͘͢Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͢͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ
̮͇Χ͓͇͈͕͓͇͚͋͗͋͒͋͗͢͢͢λ͔͇ͬ͒͘͟Χ͔͚͕͉͇͇͔͇͋͑͑͛͢͜͟͢
͇͇͔͇͘͘͜λ͔͇͒͊ͬͬ͒͘͘͢ί͎͢
͔͖͇͕͔͇̿͒͛͋͘͢͢͢Ο͇͙͙͔͈ͬ͒ͬ͌͑͌͗ͬν͇͖͇͗͒͢ί͎͢
͇͓͙̿͋͢λ͈͇͓͗ͬͬ͗͋͌͐͟Ο͇͇͚͙͗͘͢͢͢ί͎͢
͔͖͇͕͔͈̿͒͛͋͢͢͢ν͇͖͈͙͗͌͑ͬͬί͎ͬ
̸λ͔͒͊ͬͬ͟͢Ο͇͖͗͢ ͇͘Χ͙͇͔͋͗͢Ο͙͢͟͢Χ͕͘͢ί͎͢
͔͖͇͕͔̿͒͛͢͢
̮͇Χ͓͇͋͒͢Ο͇͔͔͖͇͕͔͇͚͙͚̭͇͇͓͔͒͛͋͗͑͌͗͌͑͗͋͘͟͢͢͢͢͢͢͟͢͢
͖͇͕͔͇͉͒͛͋͗͋͌͗͘͢͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͙͔͇͙͖͇͚͌͌͒͘͢͢Ο͇͈͕͇͒͋͢
Φν͗͒͢Ο͔͢͢ίΧν͗͒͢Ο͔͢Ϯ͓͔ͬ͗ͬ &͔Ϯ͓ͬ͗ ͍Ϟ͔͎͇͚͙͙͌͢͢Χ͔Ϯ͓͔ͬ͗ͬ
'%͔Ϯ͓ͬ͗ ͇͙͐͢ί͎͢
̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͢
̬͊͌͗ Χν͗͒͢Ο͔͢͢ ͍Ϯ͔͚͋͌ ͑͌͗͌͑ ͈͕͇͒͘ ͈͎ͬ͋ͬί ͉͌͗͘͏͙ͬ͑͘ Χ͎͓͙͌͢ ͎ͬ͘
λ͔͍͇͇ͬ͒͘͟Ο̨͇͔͎͙͔ͬ͌͜͏͙͑͌͗͋ͬίΧ͇͍͙͓͚͔͌͌͌͑͌͒͒͌͗ͬ͘
͈͕͓͇͚͒͋͗͢λ͔ͬ͟Ϟ͗Χ͇͇͔͍͇͇͙͔͓͙͇͈͇͓͎͗͐͌ͬ͋ͬ͟͢͟͟͢
Сервистік қызмет O
ϭ͔͓͔ͬϮ͓͍ͬ͗ͬϞ͔͎͇͚͙͙͌͢͢Χ͔Ϯ͓ͬ͗
Φν͗͒͢Ο͔͋͢͢ν͓͖͇͇͇͔͚͍͇͗͌͌͐͋͒͘͘͢Ο͇͔͇͙͖͙͖͋͐͋ͬͬ͑͌ͬ͒͋ͬ͑͢
͓͎͓͔͉͌͗ͬͬ͋͌͋͌͌͗͘͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͙͔͌͌͢͜͏͔͊ͬͬί͚͙͔͓͑͌͒ͬ͌͊ͬ͌͌͘
͔͔͔͇͎͇͇͚͇͌͑͌ͬ͌͗͋͗͢ί͎͢
̸͉͌͗͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͑͌͢Χ͕ί͇͚͇͗͒͢͟Ο͇͔͇͋ ͈͎͎͇͖͇ͬͬ͊͌͒͘͘͢Χ͎͓͙͌͢
͑Ϯ͙͗͌͌͘ ͇͚͓͎͒͢͢ λ͔ͬ͟ Ϯ͔͓ͬ ͔Ϯ͓͔ͬ͗ͬ &/S ͍Ϟ͔͌ ͎͇͚͙͙͢͢Χ ͔Ϯ͓ͬ͗͋ͬ
'%/S ͇͈͇͇͗͒͜ί̴͎͢Ϯ͓͈͇ͬ͗͒͌͗͗λ͙͇͒͊ͬ͒ͬ͑Χ͙͇͇͚͕͉͇͐͋͑͟͜
͇͔͑͛͌ͬ͊ͬͬ͘͟͢ί͈λ͔͕͔͇͇͐ͬ͗ͬ͋͌͗͒͘Χ͇͔Φ͇͍͙͈͕͌͒Ο͇͔͇͋͑Ϯ͖͚͇Χ͙͢
͎͓͚ͬ͋͌͌λ͔ͬ͟Χν͗͒͢Ο͢ί͎͋͢͢ί͙͓͔͉͙͋͌͗͌͑͌͗ͬ͌͌͗ͬͬ͑͘͘Χ͎͓͙͌͢
͙͕͔͔͌͒͌͛Ϯ͓͔͕͍͍͇͎͚͓ͬ͗ͬ͌͗͋͌͘͢λ͓͔͑ͬ
E нөмірі.
̨͇͗͒͢Χ͈͕͔͇͕͔͙͇͙͓͌͒͋͌͗͐͑͑͢͟Ϟ͓͙͙͉͒ͬ͌͌͗ͬ͌͗͘͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͌͢
Χ͕͓͇͔͇͈͔͋͌͗ͬ͒͊͌͘͘͢͟͢
ϭ͔͚͔͋ͬ͗ͬͬ͟ί͙Ϟ͍ͬ͗͏͈͔͔͌ͬ͌͌ͬ͘͘ί̸͎͕͔ͬ͋͢Χ͙͇͔͍Ϯ͔͚͋͌͋ͬ
Χν͗͒͢Ο͢ί͎͢λ͔͙ͬ͟λ͖͔ν͘Χ͇Χ͕͇͒͘Χ͈͢Ϯ͙͈͇͙͒͌͑͌͗ͬ͗͟Ϟ͍ͬ͗͏͈͌͒ͬ
͓͇͓͇͔͇͕͔͇͙͔͔͇͋͗͗͋͐͑͢͢͢Ϯ͎͍͙͎͌͑ͬͬί͎ͬ
Зауыттық
нөмір
Φ͚͇͙͙͢λ͔͓͚͍͌͋͌Ϟ͔͌Χ͕͇͗͟Ο͇͔͕͙͇͔͗͢Χ͕͗Ο͇͚͙͚͇͗͒͢ν͔͙͇͗͘͘͢͢
̳ν͔͇͚͕͉͇͇͖͚͋͋͑͋ͬͬ͗͘͜ Χ͚͚͎͔͍͗͑͌ͬ͋͌͢Ϟ͔͌Ϟ͎͚͈͙͔ͬ͗͒͌͌ͬ͋͌
͙͇͓͇Χ Ϟ͎͔ͬ͗͒͌͊͌͋͌ Χ͚͇͙͙͢ λ͔͓͚͌͋͌ ͍͕͒͢ ͍Ϟ͔͌ Χν͗͒͢Ο͔͢͢ ͋ν͗͘͢
͇͒Χ͙͚͍͕͙͚͇͗͒͗͒͑͌͢͢͢ί͙͇͇͎͌͌͗͒͘͘͢
̫͚͕͉͇͇͑͋͜Χ͚͇͙͙͢λ͔͓͚͌͋͌
■
■
ϝ͎͚͈͙͔ͬ͗͒͌͌ͬ͋͌Χ͚͇͙͙͢λ͔͓͚͌͋͌
■
■
̫͚͕͉͇͇͔͖͙͙͔͓͖͇͇͇͔͚͔͑͑͛͗͌͌͌͌͌͌͐͋͒͘͜͟͢͝ν͘Χ͇͚͒͢Ο͔͢͢ί
͙͔͑͌͌͒͌͗ͬ͋͌͑͘Ϯ͙͔͈͕͇͗͌ͬ͒͊͌͒͘͘Ο͇͔͇͇͔͇͇͒͋͒͢Χ͎͋͗͢͢͢ί͎͢
̶͚ͬͬ͗͘λ͔ͬ͑͟λί͙͊ͬ͗ Χ͇͇͗ ͇͍͇͒͑Ο͒͢Ο͇͔͔͓͓͇͇͌͌͌ͤ͒ͣ͋͒͘Ο͇͔
Χ͇͖͙͇͖͇͇͇͔͒͗͋͐͋͒͢͢͢ί̵͎͇͍͚͒͗͒͋͢͢͢Ϟ͍͇ͬ͗͌͌͘͘Χ͘͢
ͬ͘ίͬ͗͌͋ͬ
̹λ͈͙ͬ͌͊ͬ͑͘Ϟ͙͗͘Ϯ͓͔͙͇͈͇͇͖͇͇͇͔͒͋͌͗͌͒͗͋͐͋͒͢͢ί͎͢
̱Ϟ͙͗͘Ϯ͓͔͙͇͈͇͇͒͋͌͗͌͒͗͋͢ί͙͓͙͌͊ͬ͌͌͘͘λ͈ͬΧ͚͇͙͙͙͢ν͙͔͚͋͢͢
͇͙͙͇͗͗͋͢͢
̱Ϟ͙͗͘Ϯ͒͋ͬί͔͓͙͇͈͇͔͌͌͌͘͢ί͙λ͈͔ͬͬί͋͏͇͓͙͕͔͕͇͌͗ͬ͑͛͗͑
͋͏͇͓͙͓͔͈͈͕͚͌͗ͬ͌ͬ͗͋͌͐͒͑͌͗͌͑͢ϝ͙͓͔͙͇ͬ͗͌͌͑ͬ͑͌͐͘͘͢͟
͑Ϟ͙͗͘Ϯ͖͇͇͇͔͚͒͋͌͗͋ͬ͐͋͒Χ͚͇͙͙͍͕͢Ο͇͙͚͒Ο͇Ϟ̹͎͑͌͒͌͋ͬ͌
͈λ͔͙͔͒ͬ͌ͬϮ͔͓͍ͬ͋͌͗ν͓͇͓͇͔͇͙͓͑͌͗͋͘͘͢͢͢ν͎͇ΧΧ͇͓͇͚͔͒͢
Χ͇͇͋Ο͇͇͒ί͎͂͋͘͢͢Ϯ͔͚͋ͬ͗ͬͬ͑͘͟Ϟ͙͗͘Ϯ͒͋ͬί͙͗͘͢Χ͋͢͏͇͓͙͔͌͗ͬ
͑Ϯ̵͙͔͎͔͔͗͌͌͋ͬ͒͌͊ͬͬ͌͑͘Ϟ͙͗͘Ϯ͙͒λ͈͔ͬͬί͋͏͇͓͙͔͔͌͗ͬ͌λ͔͒͑͌
͈͕͇͒͋͢
■
̨νΧ͙͚͗͢ ͖͚͍ͬͬ͗͘Ϟ͔͌Χ͚͚͎͔͙͓͗͑͌ͬ͋͌͌ͬ͑ͬ͘͢λ͓͔͔͑ͬ͋ͬ͊ͬ͌͘͟͏͗͌͑
͇͟͢ί͎͢
■
■
̨͔ͬ͗͌͌͟ ͖͏͕͙͗͊͢ ͈͔͔ͬ͗ͬ͌ ͕͘ί ͈͔ͬ͗ͬ ͖͔ͬͬ͗͊͌͘ ͍Ϯ͔ ̫͚͕͉͇͑͜ ͇͑͛͟͢
Ϟ̵͍͔͒ͬ͒͘͢͢͢͢ί͈͔͔͔͖͌͌ͬ͌͌͑ͬͬ͘͟͏͕͙͖͚͚͇͗͊ͬͬ͗͘͢Χ͙͢͢
Χ͘͢Χ͇͇̹͈͗͋ͬ͑͢ν͙͖͔͈͇͖͗ͬͬͬ͗͌͑ͬ͢͟͢͟͏͕͙͗͊͢Χ͇͙͇͗Χ͕ͥΟ͇
͈͕͇͒͋͢
̹͇͓͇Χ͙͢ί͇͎͓Ϯ͔͒͌͗ͬ͟Ϟ͎͚ͬ͗͒͌λ͔͇ͬ͟͟Ο͔͑͢Ϟ͙͗͘Ϯ͒͋ͬ
͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί͎͢κ͔͒͑͌ ͇͎͇͖͙͕͙͋͒͗͒͢͢Ο͇͔͑Ϟ͙͗͘Ϯ͒Χ͚͇͙͙͢ί͑Ϯ͖
͓Ϯ͔͒͌͗ͬ͟Χ͇͍͙͙͌͌͌͋ͬ
■
ϝ͗Χ͇͇͔͑͟Ϟ͙͗͘Ϯ͒͋͌͗͋ͬΧ͕͇͒͐͒͢Χ͇Χ͖͇Χ͙͇͓͔͍͇͈͗͌͢ί͎͢
̹͇͓͇Χ͙͢Χ͇Χ͖͇Χ͎͘͢Ϟ͎͚͎͔͙ͬ͗͒͌͑͌ͬ͋͌Ϯ͙͗͌͌͑͘Ϯ͈ͬ͗͌͑Χ͚͇͙
Χ͇͍͙͈͕͇͌͒͋͢
■
̸͚͋͢ί͇͎͓Ϯ͓͔͒͌͗ͬ͌͟Ϟ͎ͬ͗͒͌ί̨͎ͬν͒Χ͚͇͙͙͢λ͔͓͌͋͌͐͋ͬ
̱Ϯ͑Ϯ͔͙ͬ͌͗͋͌͋͘Ϟ͚͓͔͓͔͓͗͌͋͌͗͌͏͔͇͌͗͒͋͢Χ͎͇͙͙͇͇͗͘Χ͙͇͇͒͋͢
■
̹Ϯ͓͔͌ͬ͗͌͑Χ͎͚͋͗͋͌͢͢ί͔͊͌͐ͬ͌͋ν͇͚͗͘͘͢͢͢ί͎͢
■
Φ͇͒͋͢Χ͍͚͖͇͇͇͔͒͋͐͋͒͢͢͢ί͎͢μ͎͇ΧϞ͎͔͕͔͕͇͔ͬ͗͒͌͊͌͋͌͑͛͗͑͢
͙͇͓͇Χ͙͢Ϟ͎͚͇ͬ͗͒͌ͦΧ͙͇͚͔͇͒͢ ͓͏͔͚͙Χ͇͒Ο͇͔͇͋Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ
■
μ͎͇Χ͚͇Χ͙͈͕͐͢͢Ϟ͎͔͚͕͉͇͇͔ͬ͗͒͌͊͌͋͌͋͑͑͛͜͟͢Ϯ͚͔ͬ͗͋͌͟
͓͏͔͚͙͈ν͔͗͢Ϯ͚͍ͬ͗͊͌͟Ϟ͔͙͇͓͇͌Χ͙͇͔͋͐͑͢͢λ͍͙͎͚͐͊͌͌͑ͬ
λ͔ͬ͟Χ͇͒͋͢Χ͍͚͖͇͇͇͔͚͒͋͐͋͒͢͢Ο͇͈͕͇͒͋͢
35
͕͕̈́͑͒͊͏ͦ͒͢Χ͙ν͗Ο͇͔͋͢Χ͇͚͖͎͍͕͓͔ͬͬ͒͌͘
͚͙͏͒͏͎͇͝͏͇͚ͦ͒
̨ν͒Χν͗͒͢Ο͇͋͢&̵͙͍ͤ͒͌͑͗Ϟ͔͙͕͔͌ͤ͒͌͑͗͋͢Χ
͍͇͈͋͢Χ͙͢ Χ͕Χ͙͍ͤ͒͌͑͗͘͢Ϟ͔͙͕͔͌ͤ͒͌͑͗͋͢Χ͍͇͈͋͢Χ
8&&& ͚͙͏͒͏͎͇͝͏͇͚͙͚͇͚͕͖͇ͦ͒͗͒͌͗͒͢͢Χ͋͏͙͗͌͑͏͉͇Ο͇
͇͈͈͇͐͌͒͊ͬͬ͗͘͘
̵͇͓͇͔͕͕͗ͤ͑͒͊͢͏ͦ͒͢Χ͙ν͗Ο͇͔͋͢Χ͇͚͖͎͍͕͓͔ͬͬ͒͌͘
͚͙͏͒͏͎͇͝͏͇ͦ͒ί͎͢
̨ν͒͋͏͙͗͌͑͏͉͇̬͚͕͖͇͗͒͢Χ̵͇͋Χ͌͟ί͈͔͌͗ͬ͋͌͌͑ͬ͘
Χν͗͒͢Ο͇͒͗͋͢͢Χ͇͙͇͚͍͐͗Ϟ͔͚͙͌͏͒͏͎͇͝͏͇͚͙ͦ͒Ϟ͙͈͔͗ͬͬ
Χ͇͓͙͇͓͇͎͙͌͌͋ͬ͘͢
̨͎͎ͬͬ͘λ͔͇͇͔͇͇͔͇ͬ͋͘͘͟͜͢Χ͙͇͗Ϯ͙͎͑ͬ͋ͬ͑
̳ν͔͇͙͇͓͇͋Χ͙͇͗͋͢ί͑Ϯ͖͙λ͔͍͗ͬϞ͔͕͇͌͒͗λ͔͕ͬ͟ί͙͇͐͒͢
̨͙͙͚͙͇͈͇͎͎͙͇͗͌͌͒͌͗͋ͬͬ͘͢ί͇͋͒Ο͇͔͙͇͓͇Χλ͔ͬ͟Χ͇͔͇͋͐Χ͎͚͋͗͢͢
͙λ͍͗ͬϞ͔͌Χ͇͔͇͙͓͖͇͙͚͇͋͐͌͌͗͗͌ίΧ͕͇͔͔͒͐͒͌͑͌ͬ͑͢Ϯ͙͓͎͗͌͌ͬ͘
Φ͇͔͇͋͐Χν͇͇͖͇͇͇͔͚͍͗͒͋͗͋͐͋͒͢Ϟ͔͕͇͌͒͗͋͢Χ͇͔͇͋͐͋͌ί͊͌͐͊͌
͕͔͇͙͚͙͙͚͇͇͗͑͌͗͌͑ͬ͊ͬ͗͒͢Χ̸͖͇͇͙͇͇͎͎͍͗͒ͬ͋͘͘͢͢͢Ϟ͔͙͇͓͇͌Χ͙͢
Ϟ͎͚͙͚͇ͬ͗͒͌͗͒͑͌͢ί͙͇͇͎͌͌͗͒͘͘͢
̴ν͘Χ͇͚͇͒͗
■ ̱͙͌͌͒͌͗͋͌͘ ͑Ϯ͙͔͗͌ͬ͒͊͌͘ ͓Ϟ͔͋͌͗ ͙͇͓͇Χ͙͇ ͚͘͢Χ ͍Ϟ͔͌ ͈͕͘ ͍ν͓͘͢
͇͓͇͔͇͕͔͇͙͇͑͌͗͗͘͘͢ί͎͋͢ν͗͘͢
̧͔͇͇͒͋͒͢Χ͎͚͙͋͗͋͑͌͌͒͌͗͋͌͑͘͢͢͢Ϯ͙͔͈͕͇͗͌ͬ͒͊͌͒͘͘Ο͇͔͇
͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί͎͢Φν͇͇͗͒͋͗Ο͇͇͔͇͇͒͋͒͢Χ͎͚͇͔͔͋͗͋͑͌͐ͬ͢͢Ο͇͔͇
͖͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔Χ͇Ο͇͎͙͋͢Ϯ͌͘ί͎ͬ
■
̱͙͌͌͒͌͗͋͌͑͘Ϯ͙͔͚͇͗͌ͬ͒͊͌͘Χ͙͙͚͇͙͙͇͔͇͙͙͗͒͋͌͗͌͑͌͗͋͗͘͢͢͢
͓Ϟ̵͔͈͕͖͙͇͈͇͇͋͌͗͒͒͋͒͗͢͢͢Ϯ͔͓ͬ͋͌͗͋ͬί͇͖͇͓͔͌͘͘͢
Χ͇͘͏͙͙͔͈͇͇͔͙͌͌͗ͬ͌͐͒͘͢͢
■
̭͙͎͚͍͌͑ͬ͏͔͇Ο͔͇͙͔͑ͬ͗͌ͬ͢Χν͇͇͖͇͇͇͔͗͒͋͗͋͐͋͒͢͢ί͎͢
Φ͕͓͇͘͢͟Χν͇͇͉͗͒͋͗͋͌͗͘͢͏͙ͬ͑͘Χ͎͓͙͙͔͔͓͇͔͇͌͌͌͌͌͗͐͘͢͢
͋λ͔͔͔͇͙͖͇͚͑͌͌͒͘͢Ο͇͈͕͇͒͋͢
̭ν͓͙͈͇͙͇͓͇͙͐͘͘͢͢ν͖͈͇͗͗͒͢͢Χ͇͙͗͢ΧΧν͇͇͍͗͒͋͗͋͢Ϟ͔͌
͙͍͋͘͢͢͢ν͓͇͓͇͔͇͔͇͑͌͗͒͘͘͢͢͢ί͎͢
■
͙͂͘͢ΧΧν͇͇͔͓͙͍͗͒͋͗͋͌͌͌͋͘͘͢͢͢͢ν͓͇͓͇͔͇͔͑͌͗͘͘͢͢
͇͒Ο͇͔͇͋Ϟ͗Χ͇͇͔͙͟ν͙Χ͙͇͖͇͇͇͔͗͋͐͋͒͢͟͢͢ί͎͢
̶͏͕͙͇͍͗͊͗Ϟ͔͖͔͔͇͔͌ͬͬ͗ͬ͒͊͌͘
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔Χ͇͖͒͢
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͑λί͙͓͙͇͊ͬ͗͌͒͒Χ͇͖͙͇͒͗͌͢ί͍͇Χ͍͇͇͗͐͋͘͢͢
̭νΧ͇͓͇͙͌͗͏͇͇͔͍͇͇͒͋͒͘Ο͇͔͇͟͢Χ͙λ͙ͬ͘Χ͇͖͙͇͒͗͋͢͢
͖͇͇͇͔͐͋͒Ο͇͔͇͖͚͚͇͋ͬͬ͗͘Χ͙͇͙͇͗͋͢͢͢ ͇͖͒͏͕͈͗͊ͬ͗͑͌͒͑ͬ
Χ͎͇͓͇͗͐͋͢͢
̬͊͌͗͘͏͒͏͕͔͑Χ͇͖͙͇͖͇͇͇͔͇͒͗͋͐͋͒͘͢͢ί͎͢ Ϯ͔͚͔͋ͬ͗ͬͬ͟ί
͘͏͖͇͙͙͇͓͇͇͔͍͒͗͢Ϟ͔͖͙͙͔͈͇͌͗͌͌͌͗ͬ͒͘͟͢͢͝ΧΧ͇͇͒͢ί͎̭͢͏ͬ
͘͏͒͏͕͔͑Χ͇͖͙͇͒͗͋͢͢ίϮ͓͒͌ͬ͑͟Ϟ͓͋ͬ͊ͬΧ͇͖͙͇͇͔͒͗͋͑ͬͬ͗͌͑͢͟
͈͕͇͒͋͢ ̸͕͔͋͢Χ͙͇͔ ͕͇͒͗ λ͔ͬ͟ Χ͇͓͗͋͢͢ί ͓Ϯ͒͌͗ͬ͟ ͓͔͌ ͖͙͚͇͗͌͌͗͝
͇͎͇͖͈͇͋͘Χ͇͇͈͕͚͓͒͟͢λ͓͔͑ͬ
̱͙͌͌͒͌͗͘
̱͙͖͌͌͒͌͗͋͌͘͏͕͙͇͓͔͖͔͔͇͔͇͗͊͗͌ͬͬ͗ͬ͒͊͌͋͗͘λ͔͕ͬ͟ί͙͇͐͒͢
Χ͎͚͋͗͋͌͢͢ί͔͙͇͈͇͎̹͓͖͇͙͚͇͍͊͌͐͒͌͗ͬ͌͌͗͗͘͢Ϟ͔͖͚͚͇͌ͬͬ͗͘Χ͙͢͢
Χ͇͓͗͋͢͢ί͓Ϯ͔͍͒͌͗ͬ͌͟Ϟ͔͕͔͌͢ίΧ͇͘͏͙͙͔͈͇͇͔͙͌͌͗ͬ͌͐͒͘͢͢
̸͕͔͋͢Χ͙͇͔ ͙͑͌͌͒͌͗͋͌͘ ͓Ϟ͔͋͌͗ ͇͚Χ͓͢͢ ͑Ϯ͙͗͌ͬ͒͌͋ͬ͘ ̧͓͔͒͋͌͢ ͌ί
͇͎͓Ϟ͔͕͔͇͙͋ͬ͗͢ί͎̹͢Ϯ͓͔͙͓͖͇͙͚͇͇͌ͬ͗͌͑͌͌͗͗͋Χ͎͇͙͚͗͋͢͢ί
͈ͬ͗͑͌͒͑ͬ͒ͬ͊ͬ ͑Ϯ͈ͬ͗͌͑ ͈͕͇͒͋͢ Φ͇͍͙͌ ͈͕͇͒͘ ͑͌͒͌ͬ͘ ͙͙͗͌͌ ͍͕Ο͇͇͗͗͢Χ
͙͓͖͇͙͚͇͔͕͔͇͙͌͌͗͗͗͢͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͇͔͇͔͇͇͑͑͛͒͋͒͜͟͢͢Χ͎͇͋͗͘͢͢ί͎͢ ͖͚͚͇ͬͬ͗͘Χ͙͢͢
͓͏͔͚͙Χ͇Χ͘͢Χ͇͇͗͋͢
Φ͕͓͇͇͘͢͟Χ͖͇͇͙͙͙͔͔͗͑͌͌͒͌͗͋͌͑͌͐ͬ͘͢ ̶͚͙͚͇ͬͬ͗͗͒͑͌͘͢ί͙͌͌͗͘
͙͇͇͚͔͇͙͇͈͚͗͋͢Ο͇͈͕͇͒͋͢
Φ͇͖͙͇͒͢Ο͖͢͏͕͗͊
Φ͇͖͒͢
̱Ϟ͓͋ͬ͊ͬ Χν͗Ο͇Χ͖͏͕͗͊
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͙͋͌͗͌͑͌͗ͬ p$
̺͇Χ͙͢ ͓͏͔͚͙
̴͎͔͌͊ͬͬ͋͌Χν͈͈͇͇͔͈͗͗͒͢͢ ͇͒͢Χ͇͖͕͕͒͑͗͒ͣ͋ͬ͑͢
͖͏͕͗͊Χ͇͇͔͇͗͒Ο͇͔Χ͇͖͒͢
%
̱Ϟ͓͋ͬ͊ͬ Χν͗Ο͇Χ͖͏͕͗͊ ͔Ϟ͎ͬ͑
̴͎͔͌͊ͬͬ͋͌Χν͈͈͇͇͔͈͗͗͒͢͢ ͇͒͢Χ͇͖͕͕͒͑͗͒ͣ͋ͬ͑͢
͖͏͕͗͊Χ͇͇͔͇͗͒Ο͇͔Χ͇͖͒͢
%
̳͇͓͔͐͌͘λ͙͑͌͏͔͔͖͙͒͌͊͌͌͒͌͑͌͗͟
̭͓͖͌ͬ͘͏͕͔͇͇͔͇͗͊͗͒͢Ο͇͔
Χ͇͖͒͢
%
̭͓͙͕͙͙͇͌ͬ͗͗͘͢ ͑Ϟ͓͋ͬ͊ͬΧ͇͓͗͢
̴͎͔͌͊ͬͬ͋͌Χν͈͈͇͈͗͗͢͏ͬ͑
͇͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͒͢
%
̨͏͉͑͘͏͙͙͙͕͙͙͇ͬ͑͗͗
̧͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͒͢
%
̳͇͓͔͐͌͘λ͙͑͌͏͔͔͖͙͒͌͊͌͌͒͌͑͌͗͟
̧͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͒͢
%
̭͓͔͓͌ͬ͌͌͌͘͘͘λ͎͈͙͕͙͌͗͢ ͓͇͓͔͐͌
͘λ͙͑͌͏͔͔͒͌͊͌λ͓͊ͬ͒͌͒ͬΧ͇͓͗͢
̧͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͒͢
%
̶͔͗ͦ͏͑
̧͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͒͢
%
̶͏͕͙͇͗͊͗͋͢Χν͗͒͢Ο͇͇͓͇͓͔͓͋͌͢͟͏͔͚͙͈͕͇͐͒͘͢Χ͔͇͙͋͢͢ί͎͢
̹͇͈͇͇͋Ο͖͢͏͕͙͇͗͊͗
Φν͇͇͗͒͋͗
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ p ̳͏͔͚͙͙͇͗ ͙λ͔͗ͬ͋
$
͚͇͌͊ͬΧ͙͢
κ͙ͬ͘Χν͗Ο͇Χ͓͇͓͔͐͌͘λ͙͑͌͏͔͔͒͌͊͌
͔͓͇͙͌͌͌͒͘͟͢͢Ο͇͔Χ͇͓͗͢
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̳͇͓͔͐͌͘λ͙͑͌͏͔͔͔͓͇͙͒͌͊͌͌͌͌͘͟͢Χ͇͔
Χ͇͓͗͢ ͔͇͔͈͇͗͋͒͋͗͘͘͟͢͢͢͢͢͢
͍͓͙͌ͬ͌͗͘
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̨͏͉͑͘͏͙͙͚͙ͬ͗͒͌ ͇͔͇͇͒͋͒͢Χ͎͚͋͗͢͢
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
͊ν͔͔͇͔ ͇͙͟͢Χ͇͔Χ͇͓͇͔͗͋͢
͍͇͇͒͘Ο͇͔͈ν͇͓͇͔͇͔͗
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
36
̹͇͈͇͇͋Ο͖͢͏͕͙͇͗͊͗
Φν͇͇͗͒͋͗
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ p ̳͏͔͚͙͙͇͗ ͙λ͔͗ͬ͋
$
͚͇͌͊ͬΧ͙͢
͊ ν͔͔͇͔ ͍͇͇͒͘Ο͇͔ ͕͍͙͉͕͗͋͌͒͘͢Χ ͑͌͑͘ ̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
͑͊ν͔͔͇͔͍͇͇͒͘Ο͇͔͕͍͙͉͕͗͋͌͒͘͢Χ͑͌͑͘
%
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
͙͚̿͗͋͌͒ͣ ͙Ϟ͙͙ͬ
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̨ͧ͗͌͑
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̶͏͇͝͝
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
͇̿Ο͔͖͔͌͌ͣ͌͢͞
Φν͇͇͗͒͋͗
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͙͋͌͗͌͑͌͗ͬ p$
̺͇Χ͙͢ ͓͏͔͚͙
̶͔͌͌ͣ͌͞
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
κ͓͖͔͊ͬ͒͌͒ͬ͌͌ͣ͌͞ ͇͔͇͇͒͋͒͢
Χ͎͚͋͗͢͢
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̨͇͇͓͖͔͋͌͌ͣ͌ͬ͘͞
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̨͎͌͌
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
Φ͇͔͇͙͐͒͢Ο͇͔Χ͇͓͇͔͖͗͋ͬͬ͗ͬ͒͘͢ ̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
͔͔͇͔͊͌
%
Φ͇͈͇͙Χ͇͈͇͙Χ͇͓͗͢
%
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
Нан және шағын бөлкелер
͙͂͘͢Χ͚͕͉͇͇͔͇͋͑͑͛͌͜͟͢͟Χ͇͇͔͚͘͟Χν͓͇͐ί͎͢
̨͇͘Χ͇͔ν͘Χ͇͚͇͈͕͓͇͇͒͗͒͘ ͔͇͔͖͚͋ͬͬ͗͘͢λ͔͚͕͉͇͇͔ͬ͋͑͑͛͟͜͟͢
͓͔͙͙͙ͬ͋͌ͬλ͗͋͌Χ͎͋͗͢͢͢ί͎͢
̴͇͔͍Ϟ͔͇͌͟Ο͔͈͢Ϯ͒͑͌͒͌͗
Φν͇͇͗͒͋͗
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ p ̳͏͔͚͙͙͇͗ ͙λ͔͗ͬ͋
$
͚͇͌͊ͬΧ͙͢
͑͊ν͔͔͇͔͍͇͇͒͘Ο͇͔͇͙͟͢Χ͇͔
͔͇͔
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
͑͊ν͔͔͇͔͍͇͇͒͘Ο͇͔͇͟͢Ο͇͔
Χ͇͓͇͔͍͇͇͗͋͒͘͢Ο͇͔͔͇͔
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̨Ϯ͒͑͌͒͌͗ ͓͇͒͘͢͢ Χ͇͇͗
͈͏͇͇͔͍͇͇͋͐͋͒͘Ο͇͔͈Ϯ͒͑͌͒͌͗
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̶͚͙͚͇ͬͬ͗͗͒͑͌͘͢ί͙͌͌͗͘
ϭ͎͖͙͗͌͌ͬ͝ί͎͈͕͔͇͖ͬ͐ͬͬ͗͊ͬ͘͢͟ί͎ͬ͑͌͒͌͋ͬ
̶͔͔͇͔͙͔ͬͬ͗ͬ͒͊͌͑͌͌ͬ͋͌͊ͬ͘͘͘νΧ͇͖͔͔͇͔͈͇ͬͬ͗ͬ͒͊͌͋͒͘͘͘͘͢͟͢͢ΧΧ͇͇͒͢ί͎͢
̳͇͓͔͐͌͘λ͙͑͌͏͔͔͖͒͌͊͌͏͕͙͗͊͢ί͖͚ͬ͘
͋Ϟ͍͔͙͚͗͌͌ͬ͌͑͌͗͘͘
̷͖͙͈͕͔͇͈͔͔͚͇͌͌͐͌͒͊ͬ͒͌͊͌͢͟͝Χ͙͙͢͢ίϮ͙͚͔͔ͬ͌ ͓͏͔͚͙͈ν͔͖͗͢͏͕͙͗͊͌͢ί͈͏͍͔ͬ͑͌͗ͬ͋͌
͇Ο͇͙͇ͦ͟Χ͇͓͔͙͌͌ͬ͘͟ί͎ͬΦ͇͓͙͇͗ͦ͢Χ͇͟Ο͇͍͇͈͖͇͇͘͘͢ ͖͏͕͇͔͗͊͋͐͢
̶͏͕͙͗͊λ͖ͬ͘Χ͇͇͒͋͢
̱͙͇͎͇͌͒͌ͬ͗͌͗͘͢Χ͘ν͐͢Χ͙͢ΧΧ͕͘͢ί͎͔͓͚͕͉͇͇͔͌͌͌͋͑͑͛͘͢͜͟͢͢ί͙͓͖͇͙͚͇͔͌͌͗͗͘͢
͇͚͙͊͗͋͘Ϯ͓͔͕͔͇͙͌͗͢ί̷͎͖͙͙͌͌͌͑͢͝Ϯ͙͔͗͌ͬ͒͊͌͘Χ͇͓͗͋͢͢͏͚͚͇͒͌Χ͙͔͇͘͢͢Χ͙͇ί͎͢
̶͏͕͙͗͊͢ί͕͙͇͗͘͢Ο͇͔͇͑Ϯ͙͌͗ͬ͒͋ͬ
͈λ͙͐ͬ͗͒͌͗ͬϮ͓͔͌
̧͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͙͒͢͢ί͈λ͔͓͇͍͇͐ͬ͗͒͌͗ͬ͌͐Χ͖͇ί̶͎͔͔͔͔͖ͬͬ͗͊͌͌͑͌͐ͬ͘͢͏͕͙͗͊͢Χ͇͖͙͒͢͢ί
Χ͇͈͗͢Ο͇͇͔͇͔͍͇͇͖͈͒͗͐͒͢Ϯ͒ͬί͎ͬ
̶͏͕͙͗͊͢ίλ͙͙͓ͬ͑͘͢λί͙͊ͬ͗
̶͏͕͙͙͗͊͢Ϯ͓͔͌ͬ͗͌͑Χ͕͐͢ί͎͢ ͇͎͇͗͢Χ͙͓͖͇͙͚͇͔͕͔͇͙͌͌͗͗͗͢͢ί͎͍͢Ϟ͔͖͌͏͕͙͇͎͇͖͗͊͋͢
ν͎͇Ο͇͗͢Χ͖ͬͬ͗ͬ͘ί͎ͬ
̶͏͕͙͓͗͊͢Χν͗Ο͇Χ
̹͙͇͎͇͇ͬ͒͘Ο͖͔͇͔͖͌͋͐͢͟͢͏͕͙͇͇͗͊͟Ο͔͙͙͍͇͇͌ͬ͑͌͗͘͘͢ί̵͎͇͒͗͋͢͢ίϞ͗Χ͇͔͇͈͐ͬ͗͘͘͢͢
͙͇͓͍͓͔͔͔͓͈͇͕͕͌ͬ͗͌͌͌ͬ͗͒͑͊͒ͣ͋͘͘͟͢͟͢͢͢͢Χ͚͔͔͘͘͢͢Χν͐͢ί͎̱͙͌͒͌ͬ͗͌͘͢ ͇͚͊͗͋͘
͑Ϯ͈͙͓͖͇͙͚͇͔͙͇ͬ͗͌͑͌͌͗͗͢ί͇͋ί͎͍͢Ϟ͔͖͚͚͇͌ͬͬ͗͘Χ͙͔͇͎͇͙͐͢͢͢ί͎͢
̴͇͔͔͓͖͔͔͇͔͌͌͌ͬͬ͗ͬ͒͊͌͘͘
͓͇͒͘͢͢ ͉͇͙͚͇͗͑͟ ͇͔͈͕͖͋͐͒͢͢
͑Ϯ͔͗ͬ͌͋ͬ ͈͇ͬ͗Χ͖͖͔ͬͬͬ͌͊͌͘͟ ͓͇͐͒͢ ͟͏͑ͬ
Χ͇͓͈͇͗͗͢ ̱͙͇͎͇͌͒͌ͬ͗͌͗͘͢Χ͘ν͐͢Χ͙͢ΧΧ͕͘͢ί͎͍͢Ϟ͔͙͌Ϯ͓͔͙͓͖͇͙͚͇͇͇͎͇͖͌ͬ͗͌͑͌͌͗͗͋͋ν͎͇Ο͇͗͢Χ
͖ͬͬ͗ͬ͘ί͎͔͇͔͈͇͖ͬ̿͗͋͒͋͗͘͘͢͢͢͢͢͢͏͕͙͇͗͊͗λ͔͇͓͔͖͔͇͔͖ͬ͒͋͌͌͒͌͑͋ͬͬ͗ͬ͘͟͢͟͢ί̵͎ͬΟ͇͔
͈͇͇͓͔͓͙͇͋͌͌͌͒͘Χ͇͔͇͋͒Ο͇͔͖͙͔͔͇͔͈͑͌ͬ͗ͬ͒͊͌͌ͬ͘ί͎ͬ ͙͕͇͔͔͇͔͔͇͌͑͋͑͌͐ͬ͒͋͒͘͘͘͢͢͢͢ί͎͢
̷͖͙͙͍͌͌ͬ͝Ϟ͔͖͚͚͇͌ͬͬ͗͘Χ͙͔͇͘͢͢Χ͙͇ί͎͢
̶͔͔͇͔͈ͬͬ͗ͬ͒͊͌ͬ͗͑͌͒͑ͬ͘Χ͎͇͓͇͗͐͋͢͢
̧͎͇͖͙͋Ϯ͓͔͙͓͖͇͙͚͇͔͕͔͇͙͌ͬ͗͌͑͌͌͗͗͗͢͢ί͎͢ ͕͔͇͖͔͔͇͔͈͋ͬͬ͗ͬ͒͊͌ͬ͗͑͌͒͑ͬ͘͘Χ̴͎͇͇͗͋͢͢Ϟ͎ͬ͑
͖͔͔͇͔͈͔ͬͬ͗ͬ͒͊͌͋ͬ͗ͬͬ͋͌͘͢͟ί̭͕͊͌͐͋͌Ο͇͗Ο͙͢Ϯ͓͔͌͊ͬΧ͎͚͋͗͢͢ %͍͗͌͏͓͔͖ͬ͋͌ͬͬ͗ͬ͘ί͎ͬ
̸͕͔͇͇͋͐Χ ͇͚͇ ͇͔͇͓͔͇͐͒͢͢ ͖͇͓͔͙͌͗͊͌ Χ͇Ο͇͎͔͢͢ί ͟͢Ο͖͢ ͙ν͗Ο͇͔ ͍͏͙͌͑͌͗ͬ Ϟ͌͗͘ ͙͚͌ͬ ͓λ͓͔͑ͬ
ϝ͗Χ͇͇͔͖͇͓͔͙͌͗͊͌͟Χ͇Ο͇͎͔͙͇͈͇͔͢͢ίϮ͓͔͇͒͌͋͌͗ͬ͌͐͑͌ͬ͘͘͟ί͎ͬ
̭͓͖͌ͬ͘͏͕͔͗͊͢͢ί͙Ϯ͓͔͍͇͌͊ͬΟ͇͢͟͢Χ
͙λ͙ͬ͘
̱͙͖͌͒͌ͬ͗͌͘͏͕͙͈͗͊ͬ͗͋͌͢ί͙͊͌͐Ϯ͓͔͖͚͇͌ͬͬ͗͊͌͒͘͘͢ί͎͢
̭͓͔͇͌ͬ͗͘͟͢͢͢Ο͇͋͢
̱͙͌͒͌ͬ͗͌͘ ͈͇͈͕͇͗͒͘ ͙͌͗͌ίͬ͗͌͑Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͖͇͇͇͔͌͐͋͒͢͢ί͎͢
̧͙͟͢Χ͇͔Χ͇͓͇͔͍͇͇͗͋͒͘͢Ο͇͔͇͟Ο͔͈͢ν͐ ̵͇͒͗͋͢ί͇͇͔͇͗͋͘͢Ο͢Χ͇͟͢Χ͙͢Χ͇͓͇͓͔͌͟ ̸͓͈͕͚͕͔͇͖͖͍͇͙͒͑͌͗͌͑͋ͬͬ͗ͬ͒ͬ͘͘͢Χ͇͔
͓͇͖͔͎͍͇͈͖͋͗ͬͬ͗͊͌͑͌͋͌͘͘͢͢͢Χ͇͇͒͋͢ ͈ν͓͇͍͇͐͋͗͢Χ͘͢ ͈͇͗͒͢Χ͍͇Ο͔͇͔͢Χ͎͇͚͗͢͢λ͔͍͙͙͕͔͈͕͇ͬ͌͑ͬ͒ͬ͑ͬ͗͒͋͟͢͢
͔͖̿͗͋͢͢͢͏͕͙͇͖͚͎͔͕͔͗͊͗͋ͬͬ͗͑͌ͬ͋͌͑͘͢ ̶͚͎͔͈͚͖͇͇͈͕͚͓ͬͬ͗͑͌ͬ͋͌͐͋͒͘͢λ͓͔͑ͬϝ͙͙͕͇͋͌͌͒͌ͬ͑͗͘Χ͒͢͢͟͢Ο̨͇͚͈͇͋͘͢Χ͇͚͗
͔͇͙͖͇͇͈͕͇͋͌͐͋͒͋͘͢
͙͇Χ͙͇͔͇͔͓͓͇͋͌͌͌͘͘͢ί͇͇͐͋Ο͍͢͏χ͇͎͇͕͔͔͇͋͑͋͌͘͝͏͇͔͖ͦ͒͢ ͙͇͓͇͖͇͒͟͢Ο͚͓͢λ̨͓͔͑ͬν͒
Χ͇͖͙͒͛͢͢͏͎͏͇͑͒͢ΧΧν͈͒͘͢͢
37
̬͙ Χν͘ ͈͇͒͢Χ
̪͗͏͒ͣ͋͌Ϟ͎͚͔ͬ͗͒͌ν͘Χ͇͚͒͢Ο͢
͂͋͘͢
̪͗͏͒ͣ͋͌Ϟ͎͓͙ͬ͗͒͌͌͐ν͖͍͗͢ν͓͇͓͇͔͇͓͇͓͔͑͌͗͌͘͘͢͢͟ ͓͏͔͚͙
͈͕͐͢Χ͎͋͗͢͢͢ί͎͢
̱͎͔͙͌͑͌͒͊͌͘͢͢ΧΧ͇͙Ϯ͎͓͙͖͇͇͇͔͚ͬ͋ͬ͋͐͋͒͘͢͢͢Ο͇͈͕͇̱͒͋͢Ϯ͖
Χ͚͇͗͋͢Χλ͔͖͚͙͇͈͇͇͍͇͇ͬͬͬ͗͋͗͐͋͘͘͟͢͢
̪͗͏͙͚͕͉͇͇͔͒ͣ͋͌͌͑͋͑͑͛͜͟͢͢ί͍͇͈͌ͬ͊ͬ͘͢Χ͎͑͌͋͌Ϟ͎ͬ͗͒͌ί͎ͬ
̬ί͋ν͔͇͔͍͇͇͗͋͒͘͘͢͢͟͢͢Ο͇͔͋͘͢͢Φ͇Χ͖͇Χ͙͇͈͇Ο͇͍͇͇͚͗͢
͍Ϟ͔͕͔͍͇͌͢Χ͍͇͈͚͑͌͗͌͑͘͢͢
Φ͚͚͗͢λ͔͓͇͇ͬͤ͒ͣ͋͒͟Ο͇͔͙͖͇͇͇͔͋͐͋͒͘͢͢͢Ο͇͔͇͋ ͓͔͙͙͙ͬ͋͌ͬλ͗͋͌
͇͎Ο͇͔͙͇͐͘ν͐͢Χ͙͢ΧΧ͕͘͢ί͎͢
̹͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͙͇͔͍͇͇͐͒͒͘͘͢Ο͇͔͙͇͋͘͢͢Χ͚͗͢Ο͇͔͇͙͕͔͇͋͌͟
Χ͎͇͓͇͗͐͋͢͢ ͍Ϟ͔͌ ͇͔͋͐͢ ͑λ͐͊͌ ͍͙͖͚͌͌ͬ ͓λ͓͔͑ͬ ϝ͎͚ͬ͗͒͌ ͚͇Χ͙͔͢͢
͇͙͙͗͗͢͢ί͎͢
̱͙͇͌͌͒͌͗͋͌͊ͬ͘Χ͖͇͇͙͗
Φ͇Χ͖͇Ο͍͕͢Χ͇͋͘͢͢͟͢Χ
Φ͇Χ͖͇Ο͈͇͍͇͈͗͋͘͢͢͢͢Χ
ϝ͎͚͚͇ͬ͗͒͌Χ͙͢͢ ZϮ͙͔͈͑͌͋͌Ϯ͙͇͚͇͒ͬ͑͌͗͋ͬ͋͗͢ί͎͢
̸͙͙͌͐͑͌͗͋ͬ͊͗͏͒ͣ͋͌Ϟ͎͔͔͔͔ͬ͗͒͌͊͌͌͑͌͐ͬΟ͇͔͇͙ν͎͇͋ί͎͢
̪͗͏͇͔͇͒ͣ͊͌͗͒Ο͇͔͈Ϯ͙͙͙͕͒ͬ͑͌͗͋ͬͬ͑͌͒͌͐͗Ο͇Χ͕͐͢ί͎̭͌͑͌͢
͈Ϯ͙͙͕͒ͬ͑͌͗͗͋͢ί͕͙͇͔͇͗͘͢Χ͕͇͐͌͘ί͍͇Χ͈͕͖͒͘͢͢͟͢Ο͇͋͢
̨νΟ͇͔Χ͕͓͇͘͢͟ Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͌͢ ͋͌ί͊͌͐͊͌Χ͕͐͢ί͎̬͙͘͢Ϯ͒ͬ
͕͘Ο͇͔͇Ο͇͍͋͢Ϟ͔͚͕͉͇͇͙͇͎͇͇͌͋͑͑͛͗͜͟͢Χ͈͕͇͒͋͢
̪͗͏͒ͣ͋͌Ϟ͎͔͙͇͈͇͔͔͓ͬ͗͒͌͊͌͋͌͌͌͌͘͢Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͔͓͌͌͌͌͘͢
͋͌ί͔͊͌͐ͬ͌ ͕͔͇͙͖͇͗ί͎͢ Φ͇͙͙͢ Χ͎͢Ο͇͔͋͢Χ͙͇͔ ͕͒ ͕͓͇͋͌͛͗͝͏͇͔͚ͦ͒͢
͍Ϟ͔͌͟͢Ο͇͗Ο͇͔͇͍͋ν͓͇͓͇͔͎͇͑͌͗͘͘͢͢Χ͓͇͚͓͋͢͢λ͓͔͑ͬ
͙͂͋͘͢͢Ϟ͗Χ͇͇͔͙͕͗͋͟͢ί͕͙͇͔͇͗͘͢Χ͕͐͢ί͎͢
͙͂͘͢Χ͔͙͋͘͟͢͢͢͢͢Χν͗Ο͇ΧΧ͕͐Ο͢͟Χ͇Χ͕͐͢ί͎͢Φ͕͐Ο͢͟
͒͢Ο͇͔͓͚͒͋͌͌͌͘͘͢͢Χ͈͕͇͒͘ ͔͔͚͓͘͟͢͢͢͢λ͓͔͑ͬ
Φ͚͚͗͢
̳͇͎͙͇͎͐͌͑͌͘͢Ο͇͔͙͇͐͘ν͐͢Χ͙͢ΧΧ͕͘͢ί͎͙͂͋͘͢͢͢ί͙λ͈͔ͬ
Χ͇͒͢ί͋͢Ο͇͓͇͓͔͌͢͟ } ͓͚͘͘Χ͇͈͇͙͓͔͍͇͈͚͌͑͌͗͌͑͢
Φ͚͗͢Ο͇͔͎͍͙͙͑͌͋͌͌͑ͬ͒ͬ͑ͬ͘ν͐͢Χ͙͢Χ͓Ϯ͔͒͌͗ͬ͟Χ͕͘͢ί͎͂͋͘͢͢
͙λ͈͔ͬΧ͇͒͢ί͋͢Ο͢ ͓͚͘͘Χ͇͈͇͙͓͔͍͇͈͚͌͑͌͗͌͑͢
̸͚͋͢ί͓Ϯ͙͕͙͔͇͍͒͌͗ͬ͌͗͘͟͢Ϟ͔͓͇͙͌͋͌͗͘͢͢͏͇͔͇͒͢
͈͇͇͔͙̬͙͙͓͇͇͐͒ͬͤ͒ͣ͋͒͘͢͢Ο͇͔͙͇͋͘͢͢Ϟ͎ͬ͗͒͌͌͘ί͎ͬ ͔͟͢͢
͙͇͔͇͎͋͘͢͢Ο͇͔͙͇͐͑Ϯ͈ͬ͗͌͑͘ν͐͢Χ͙͢ΧΧ͕͘͢ί͎͢
̹͕͙͈͇͖͇͙͔͈͕͇͙͙͇͔͍͇͇͐͒͒͘͘͢Ο͇͔͋͘͢͢Χ͚͚͗͢λ͔͕͔͇ͬ͟͟
Χ͕͇͓̬͙͇͎͇͒͐͒͌͌͗͘͢͢ΧΧ͎͇͇͍͗͋͢͢Ϟ͔͈͇͚͇͌ͦ͗͢ΧϞ͎͔ͬ͗͒͌͌͋ͬ
̵͔͍͕͢Ο͇͇͗͗͢Χ͙͓͖͇͙͚͇͇͍͌͌͗͗͋Ϟ͔͔͓͌͌͌͌͘ν͎͇Ο͇͗͢Χ͚͇Χ͙͢
Ϟ͎ͬ͗͒͌ί͎ͬ
̬͙
̳λ͓͔͔͑ͬ͋ͬ͊ͬ͌͟Χ͇͒͢ί͋͢Ο͈͈ͬ͗͋͌͐͢Ϯ͙͇͒ͬ͑͌͗͋ͬ͒͢ί̵͎͘͢͢
͍͇Ο͇͇͕͇͋͐͋͒͗Χ͎͇͇͍͗͋͢͢Ϟ͔͌͘Ϯ͒ͬΧ͇͇͒͋͢
̸͇͓͇͒Χ
Φν͇͇͍͗͒͋͗Ϟ͔͌
͋͘͢͢
͑͊
͍͇͈͢Χ
̪͗͏͒ͣ͋ͬίΧ͎͚͓͔͙͎͋͗ͤ͒͌͌ͬ͑͌͌͢͢ί͙͋ͬλ͗͋͌Χ͕͇͍͒͋͘͢͢Ϟ͔͌Ϯ͌͋ͬ͟
̨ν͒Χ͇͖͙͍͇͒͢͢Ο͇̳͋͐ν͔͢ί͕͔͇͚͍͗͒͢͏͕͔͇͙ͬ͒ͬ͊ͬ͗͒͢Ο͇͔͊͗͏͒ͣ
͍͗͌͏͓͔͈͇͇͔͙ͬ͌͐͒͘͢͢
̬͙
̺͇Χ͙͙͢͢ί͍͇͙͗͘͢͢Ϯ͙͔͙͈͑͌͋͌͌Ϯ͙͔͇͚͇͒ͬ͑͌͗ͬ͋͗͢ί͎͢
Φ͚͇͗͋͢Χ ͇͔͋͐͢ ͈͕͒Ο͇͔͇͋ ͕͔͢ ͙͇Ο͢ ͓͏͔͚͙Χ͇ Ϯ͔ͬ͗ͬ͒͊͌͟ ͍͇͈͢Χ
͚͕͉͇͇͔͇͋͑͑͛͋͜͟͢Χ̸͇͚͕͔͇͒͋͗͑͌͗͌͑͋͘͢Ϯ͙͍͇͒͌͑͌Χ͇͗͘͢Χ
ͬ͘ί͌͋ͬ
ϝ͎͚͇ͬ͗͒͌͋ͬͦΧ͙͇Ο͇͔͇͙͙͕͇͋͌ͬ͛͒ͣ͊Ο͇͕͇͖͗ ͓͏͔͚͙Χ͇͚͕͉͇͋͑͜
͇͔͇͑͛͋͟͢Χ͇͒͋͗͢͢ί͎͢
̹͈͇͕͌͗ͬͬ͗͘͟͟Χ͇͙͔͔͌ͬ͌Χ͚͇͗͋͢ΧϞ͎͔ͬ͗͒͌͊͌͋͌ ͙͇͌͗ͬ͋͌͐Χ͇͙ͬ͒ͬ͑͘
͍͇͇͖͘ ͋͘͢͢Χ͇͇͓͔͙͔͙͒͋͌͌͗ͬͬ͘͢Ϯ͓͔͌Χ͇͇͙͖͇͗͒͘͢͢ί͎͢
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͙͋͌͗͌͑͌͗ͬ p$
͊͗͏͒ͣ͋͌ί͊͌͐ͬ
̺͇Χ͙͢ ͓͏͔͚͙
̸͏͙͗͌ͬ͢
%
͑͊
%
͑͊
%
%
͑͊
%
͑͊
%
͇͟͢Χ
%
Φ͚͗͒͢͢Ο͇͔͙͙͌͐͑͌͗͘
̹͕͗
(
̸͙͙͌͐͑͌͗ ͇͇͒͟Χ͚͗͒͢͢Ο͇͔ ͓͘
̹͕͗
(
͇͟͢Χ
%
%
%
͑͊
%
͑͊
%
%
͑͊
%
͑͊
%
̸͏͙͔͔͍͇͇͗͌ͬ͌͒͘͢Ο͇͔Χ͚͇͗͋͢Χ
̸͏͙͔͗͌ͬͬ͢ί͘λ͈͌ͬ͘
̷͕͙͈͘͏͛ Χ͎͢Ο͙͒͢
͑͊
͑͊
͇͟͢Χ
̨ν͎͇͚͙͌ͬ
̨ν͎͇͚͙͔͔͍͇͇͌ͬ͌͒͘Ο͇͔Χ͚͇͗͋͢Χ
͑͊
͑͊
͕̿͟Χ͇͙͌ͬ
͙͍͕͌͗ͬͬ͘Χ ͓͇͓͕͔͒͐͘͢͢͢
͙͈͇͌͗ͬͬ͗͘ ͓͇͒͘͢͢ ͍͇͚͔͗͢͢
̸λ͙͐͌͑͌͊ͬ͘λ͔͔͙͗͒͌͊͌Ϯ͘
͑͊
͑͊
͇͟͢Χ
͇͟͢Χ
͑͊
͍͇͈͢Χ
%
͑͊
͇͟͢Χ
%
Φ͕͙͐͌ͬ
̸λ͍͕͐͌͊ͬΧΧ͕͇͐ͦΟ͢ ͕͙͇͇͗͟
Χ͚͗͒͢͢Ο͇͔
38
̬͙
̸͇͓͇͒Χ
Φν͇͇͍͗͒͋͗Ϟ͔͌
͋͘͢͢
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͙͋͌͗͌͑͌͗ͬ p$
͊͗͏͒ͣ͋͌ί͊͌͐ͬ
̺͇Χ͙͢ ͓͏͔͚͙
͇͓͇͓͔͌͟
͊
͇͟͢Χ
%
͇͓͇͓͔͌͟
͊
̹͕͗
(
̻͇͗͟
̬͙͚͙͗͒͌ͬ
͇̿Ο͔͢͟ν͍͢Χ͙͇͗
͇̿Ο͔͢͟ν͍͢Χ͙͇͗
Φν͘
̱͙͇͓͇͌͌͋͌͊ͬ͒͘͘Χ͙͋͌͗͌͑͌͗ͬΧ͚͇͙͔͗͢͢ ͔͇͇͔͈͇ͬͬ͌͛͗͒͘͟͟͢Ο͇͔
Χν͘λ͔ͬ͋͟ν͗͘͢
̧͓͔͙͕͒͋͌͗͢Ο͇͈λ͙͔ͬΧν͙͙͘͢Ϯ͔͙ͬ͘Ϯ͓͔͌Χ͇͇͙͖͇͗͒͘͢͢ί͎͢
̨͔͔͚͇͌͒͊ͬ͒͌͊͌Χ͙͢ ZϮ͙͔͔͔͔͇͚͇͑͌͌͑͌͐ͬ͋͗͢ί͎͢
̺͇Χ͙͙͢͢ί͍͇͙͗͘͢͢Ϯ͙͔͑͌͋͌Χ͚͗͒͢͢Ο͇͔͈Ϯ͙͒ͬ͑͌͗͋ͬ ͑λ͙͇͚͗͑͌͢Χ
͇͟Ο͔͚͙͙͔͔͓͗͒͌͌͗ͬ͌͌͌͑͘͢λ͙͇͚͗͑͌͢Χ͙Ϯ͔͇͚͇͚̺͇ͬ͋͗͑͌͗͌͑͘Χ͙͢
ZϮ͙͔͑͌͋͌Χν͈͘Ϯ͙͔͇͚͇͒ͬ͑͌͗ͬ͋͗͢ί͎͢
κ͙͐͗͌͑ͬί͍Ϟ͔͌Χ͇͎͋͢ίΧ͇͔͇͙͙͇͔͗͢͢ί͇͙͔͇͋͘͢Ο͙͔͙͌͗ͬͬ͌ͬ͘͢ί͎ͬ
̸͕͔͇͓͇͇͋͐Ο͇͇͇͒͋͢
̧ͦΧ͙͇͚͇͔͈͔͓͒͋ͬ͗͌͌͟͏͔͚͙͈ν͔͓͇͍͇͗͐͢Χ͇͔͓͇͎͇͖͙͌͌͌͋͘͘ν͎
Χ͕͒͘͢Ο͇͔͚͔͓͇͖͌͌͌͌͒ͣ͘͘͘͏͔͔͇͔͖͗͌͌͘͘͟͢͢ Χν͍͇͘Χ͘͢
Χ͎͇͖͖͗ͬ͌͋ͬ͘͢͢
̹͙͕͇ͬ͑͌͒͌͐͗͋Χ͚͇͗͘͢ί͎͢ Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͌͋͌͢ί͊͌͐͊͌ Χ͕͐͢ί͎͢
̬͙͘Ϯ͕͒ͬ͘Ο͇͔͇Ο͇͍͋͢Ϟ͔͚͕͉͇͇͙͇͎͇͇͌͋͑͑͛͗͜͟͢Χ͈͕͇͒͋͢
Φν͘
̸͇͓͇͒Χ
Φν͇͇͍͗͒͋͗Ϟ͔͌
͋͘͢͢
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͙͋͌͗͌͑͌͗ͬ p$
̺͇Χ͙͢ ͓͏͔͚͙
̹͇͚͢Χ ͍͇͙͗͘͢͢
͇͓͇͓͔͌͟
͊
̹͕͗
%
̹͇͚͢Χ͈Ϯ͙͒ͬ͑͌͗ͬ
͇͓͇͓͔͌͟
͊
̹͕͗
%
̹͇͚͢Χ ͙ν͙͇͘
͑͊
̹͕͗
%
κ͐͗͌͑ ͙ν͙͇͘
͑͊
̹͕͗
%
Φ͇͎ ͙ν͙͇͘
͑͊
̹͕͗
%
̭͇͑͘λ͙͇͚͗͑͌͢Χ ͙ν͙͇͘
͑͊
̹͕͗
%
͑λ͙͇͚͗͑͌͢Χ͇ͦΟ͢
͇͓͇͓͔͌͟
͊
̹͕͗
%
̨͇͒͢Χ
̺͇Χ͙͢Ϯ͙͔͔͔͔͈͇͑͌͌͑͌͐ͬ͒͢Χ͈Ϯ͙͔͒ͬ͑͌͗ͬ Z͇͚͇͋͗͢ί͎͢
̨λ͙͔͈͇ͬ͒͢Χ͙͇͚͇͚͋͗͢Χ̨͇͍͙͓͇͌͌͌͒͘͢Χ͙͋͘͢͢͢Χ͇Χ͇͔͔͗͢
͙Ϯ͓͔͌Χ͇͇͙͖͗͢ ͇͗Χ͇͇͋Ο͍͢λ͎͈͌Χ͇͔͇͙͔͍͕͢Ο͇͗͢Χ͇͇͙͖͇͖͗͒͘͢͢
͚͕͉͇͇͔͇͋͑͑͛͜͟͢Χ͕͐͢ί̨͎͇͒͢͢Χ͇͚͇͖͙͖͚͋͗͒͑͌͌ͬ͢͢λ͔ͬ͟
Χ͇͔͗͢Ο͇͇͙͕͖͙͔͓͙͑͗͌͌͌͘͘͢͢͢ΧΧ͇͙Ϯ͎͓͙ͬ͋ͬ͋͘͢͢͢Χ͕͐͢ί͎͢
̹͙͕͇ͬ͑͌͒͌͐͗͋Χ͚͇͗͘͢ί͎͢ Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͌͋͌͢ί͊͌͐͊͌ Χ͕͐͢ί͎͢
̸ν͐͢Χ͙͢Χ͕͘Ο͇͔͇Ο͇͍͋͢Ϟ͔͚͕͉͇͇͙͇͇͎͇͈͕͇͌͋͑͑͛͗͒͋͜͟͢͢
̨͇͒͢Χ
̸͇͓͇͒Χ
Φν͇͇͍͗͒͋͗Ϟ͔͌
͋͘͢͢
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͙͋͌͗͌͑͌͗ͬ p$
͊͗͏͒ͣ͋͌ί͊͌͐ͬ
̺͇Χ͙͢ ͓͏͔͚͙
̨͇͒͢Χ ͙ν͙͇͘
͊
̹͕͗
(
͑͊
̹͕͗
%
͑͊
̹͕͗
%
͊
̹͕͗
(
̨͇͒͢Χ͘λ͈͌ͬ͘ ͓͘
Φ͚͚͍͗͢Ϟ͔͌͊͗͏͒ͣ͋͌Ϟ͎͚͙͚͇ͬ͗͒͌͗͒͑͌͢ί͙͌͌͗͘
̱͙͌͌͋͌͘Χ͚͇͗͋͢Χ͇͓͇͒͘Ο͔͢͢ί͓Ϟ͔͋͌͗ͬ
͍͕Χ
̬ί͍͇Χ͔͍͌͢ί͇͓͇ͬ͒ͬ͗͌͑͒͘Χ͖͇͇͓͙͔͙͇͗͌͗͒͌͗ͬί͇͋ί͎͍͢Ϟ͔͌͑Ϯ͙͔͗͌ͬ͒͊͌͘Ϟ͎͚͚͇ͬ͗͒͌Χ͙͔͢͢
͇͙͙͗͗͢͢ί͎͢
Φ͚͇͗͋͢Χ͇͔͈͇͋͐͢ ͕͔͙͌͑͌͗͊ͬ͘͘͢ί͎ͬ
͑͌͒͌͋ͬ
̬͙ ͙͓͕͓͙͔͌͗͌͗ͬ ͕͔͢ ͇͔͇͗͐͢ ͋λ͔͑͌͋͌ ͇͙͖͘͢ ͇͚͒Ο͇ ͈͕͇͒͋͢ ͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί͎͢ ͔͓͌͌͌͘ Χ͇͘͢Χ͖͔͌
͋Ϟ͓͔ͬ͑Ϯ͗ͬί͎ͬΦ͇͘͢Χ͖͔͌Χ͚͇͗͋͢Χ͙͈͇͘͢͢ί͎̬͊͌͗͢Χ͇͙͙͈͕͇͒͘͢ ͕͔͇͕͇͔̬͋͒͋͐͊͌͗͢
Χ͇͘͢Χ͖͔͈͇͇͌͒͘͘͢ ͕͔͇͕͔͙͇͋͢Ο͢Χ͚͚͗͑͌͗͌͑͢
Φ͚͇͗͋͢Χ͙͓͑͢λί͙͊ͬ͗ ͇͒Χ͇͈͢Χ͇͔͟͢ί
͈͍͑͌͐ͬ͗͌͗͒͌͗ͬ͑λ͖͐ͬΧ͇͒Ο͇͔
̷͙͙͚͌͌͋͌ί͔͍͊͌͐ͬϞ͔͙͓͖͇͙͚͇͔͙͌͌͌͗͗͌͑͌͗ͬ͘͢ί͎ͬ
Φ͚͇͗͋͢Χ͙͢ί͙͗͘͢Χ͙͢λ͍͇͗ͬΧ͘͢ ͇͕͚͒͘͘
͑λ͖͙͔͐ͬ͑͌͑͌
̱͙͌͒͌ͬ͗͌͘Ϯ͓͙͙͇͒͌ͬ͑ͬͬ͗͌͑͋͘͟͟͢͢͢ί͇͋ί͎͔͓͌͌͌͑͘͢Ϯ͈ͬ͗͌͑͘ν͐͢Χ͙͢ΧΧ͕͘͢ί͎͢
Φ͚͇͗͋͢Χ͙͢ί͙͗͘͢Χ͙͢λ͍͇͗ͬΧ͘͢ ͈͇ͬ͗Χ
͕͚͙͓͇͘͘͢͟͢Χ͙λ͙͍ͬ͘Ϟ͔͚͌͑͘͢Ϯ͖
̱͙͌͒͌ͬ͗͌͘Ϯ͓͒͌ͬ͟λ͔͙͙͇͒͑͌ͬ͗͌͑͋͘͢͢͢ί͇͋ί͎͔͓͇͎͇͌͌͌͗͘͢͢Χ͘ν͐͢Χ͙͢ΧΧ͕͘͢ί͎͢
Φ͚͇͗͋͢Χ͙͢Ϟ͎͚͎͔͈͚͖͇͇ͬ͗͒͌͑͌ͬ͋͌͐͋
͈͕͇͒͋͢
̨ν͒Χ͇͖͙͍͒͢͢Ϟ͔͌͛͏͎͏͇͎͇͑ί͇͔͇͋͗͘͢Ϟ̸͚͈͚͔͐͑͌͘͢͢ί͑Ϯ͖͈Ϯ͈͚͙͙͇͒ͬ͊ͬ͌ͬ͑͌͗ͬ͗͘Χ͒͢͢
͟͢Ο̵͇͇͇͗͒͋͒͒͘͢͢Χ͔͢Χ͕͘Χ͙͇͙͇͗͢͟Χ͙͇͔͇͔͓͓͇͋͌͌͌͘͘͢ί͇͇͐͋Ο͍͢͏χ͇͎͈͙͔͌ͬ͋͌
͍͏͔͇͖͒͢ ͙͇͓͇͖͇͒͟͢Ο͚͓͢λ͓͔͑ͬ
39
̱Ϯ͓͙͌͌͗͟ ͇͙͔͊͗͌͋͌͗ ͙͕͙͙͇͗͘
͙͂͋͘͢͢Ϟ͗Χ͇͇͔͙͕͗͟Ο͇Χ͕͐͢ί͎͢
̹͙͕͇ͬ͑͌͒͌͐͗͋Χ͚͇͗͘͢ί͎͢ Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͌͋͌͢ί͊͌͐͊͌ Χ͕͐͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͇͙͇͎͇͇͑͑͛͗͜͟͢Χ͈͕͖͒͢Χ͇͇͒͋͢
̱Ϯ͓͙͌ͬ͟Ϟ͎͚͚͇ͬ͗͒͌Χ͙͙͋͘͢͢͢͢͢ίϮ͓͔͍͒͌ͬ͌͟Ϟ͔͌͑Ϯ͓͙͌ͬ͟ί
͈͏͙͔͈͇͇͔͙̱͙͓ͬ͑ͬ͊ͬ͌͐͒͌͌͒͌͗͋͌͊ͬ͘͘͢͢Ϟ͔͈͕͍͇͈͕͖͋͌͗͒͒͋͒͢͢
͙͇͈͇͒͋͢͢
̹͇͓͇Χ
Φν͇͇͍͗͒͋͗Ϟ͔͌͋͘͢͢
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
p$ ͊͗͏͒ͣ
͋͌ί͊͌͐ͬ
̺͇Χ͙͢ ͓͏͔͚͙
̹Ϟ͙͙ͬ͑Ϯ͓͌͟
̱Ϯ͓͌͟Χ͇͈͒͢͢
%
̳͇͇͕͔͑͗͑Ϯ͓͌ͬ͟
̱Ϯ͓͌͟Χ͇͈͒͢͢
%
̿͏͑ͬ͏͔͊͗͌͋͏͔͙͙͔͍͇͇͌͌͗͋͌͒͘Ο͇͔͇͙͕͖͑͗ ̱Ϯ͓͌͟Χ͇͈͒͢͢
͇͙͔͊͗͌ͬ
̬ίλ͔͈͒͑͌͏͙͓ͬ͑ͬ͊ͬ͘
%
(
̱Ϯ͓͙͌͌͗͟
̪͇͙͔͗͌
̹͕͙͘
κ͙ͬ͘Χ͎͇͗͢Ο͇͔͙͕͙͙͇͗͘
͇͔͇͋
̹͕͗
̬͊͌͗Χν͇͇͗͒͋͗Ο͇͖͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔Χ͇Ο͇͎͙͋͢Ϯ͙͔͈͕͇͌͐ͬ͒͘͘ί͎͢
Χ͇Ο͇͎͋͢ί͕͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗͘͢Ο͇͍͇͇͙͔͔͗͐͢͢Χ͇͇͋Ο͇͇͒ί͎͢Φ͇Ο͇͎
Ϯ͓͙͇͓͇͒͌ͬ͟ΧϮ͓͔͇͈͕͚͒͌ͬ͌͐͒͑͌͗͌͑͘͟͢
̫͇͔͐͢Ϯ͔͓ͬ͋͌͗
ϭ͔͚͔͋ͬ͗ͬͬ͟ί͕͇͓͇͇͗͋Ο͔͢ν͘Χ͇͚͇͔͕͔͇͒͗͗͋͢͢ί͎͢
ϝ͎͚ͬ͗͒͌ ͔Ϟ͙͏͍͌ͬ͘ Ϯ͔͓ͬ͋͌͗͋ͬί ͇͖͇͔͇͘͘͢ ͈͇͇͔͙͐͒͘͢͢ ̿͏͑ͬ Ϯ͔͓ͬ͋͌
Χ͇͇͇͗͋Χ͙͇͍͗Ϟ͔͈͓͙͌ͬ͗͑͌͒͑ͬ͌͌͘ν͙͇͈͇͗͐͘Χ͇͚͓͒͢λ͓͔͑ͬ
̹͇͓͇Χ
Φν͇͇͗͒͋͗
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
͙͋͌͗͌͑͌͗ͬ p$
̺͇Χ͙͢ ͓͏͔͚͙
͙͚̿͗͋͌͒ͣ ͙͌͗͌ίΧ͇͙͗͒͢͢Ο͇͔
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̻͗͏͇͙͕͈͑͗͢
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̶͏͇͝͝
̹͕͗
%
̶͏͇͈͇͙͊͌͝͝
̹͕͗
%
̧͔͇͙͇͓͇͗͐͢Χ͙͇͗
̨͇͔͇͇͙͕͑͒͗͋͗͢Ο͇Χ͕͐͢ί͎͍͢Ϟ͔͌͋͌ί͕͔͇͙͊͌͐͊͌͗͢ί͎͢
̧͙͟͢Χ͇͔Χ͇͓͍͗͋͢͢Ϟ͔͌λ͐͋͌Ϟ͎͔͙͔͕͚͙͙͙ͬ͗͒͌͌ͬ͐͊͗͢Ϯ͓͔͌
͙͓͖͇͙͚͇͇͇͌͌͗͗͒͗͋Ϟ͎͚͈͕͇ͬ͗͒͌͊͌͒͋͢
p$͙͓͖͇͙͚͇͔͕͔͇͙͌͌͗͗͗͘͢͢ί͎͍͢Ϟ͔͔͌ν͘Χ͇͚͇͒͗͋͢
͕͔͇͗͋͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͇͔͑͋͜Χν͇͇͗͒͋͗͋͢͟͢Ο͇͗͢ί͎͢
Ашытқан қамырдың көтерілуі
Йогуртты әзірлеу
͒͏͙͗͘λ͙͙ͬ ͓͇͐͒͒͢͢Ο͢ Χ͇͔͇͙͐͢ί͎͢ p$͔͋͌͐ͬ
͇͒͘Χ͔͇͚͋͢Ο͇Χ͇͒͋͗͢͢ί͎͢
͊ ͕͚͙͙͐͊͗͢ ͙͕ί͇͎͙͢Χ͙͇͔͢͟ ͘λ͙͑͌ Χ͕͘͢ί͎͢ ͍Ϟ͔͌ ͍͇Χ͇͖͒͘͢
͇͇͇͙͗͒͗͘͢͢ί͎͢
Φ͇͓͗͋͢͢Ϟ͙͙͇͔͇͋͌͌͊ͬ͋͌͐͋͐͋͢ί͎͢ ͕͔͕͙͢Χ͇͙Ϯ͎͓ͬ͋ͬ
͇͓͑͌͗͏͇͑͒͢Χ͋͘͢͢Χ͇Χ͕͐͢ί͎͍͢Ϟ͔͍͇͈͌͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͔͑͑͜͢Ϯ͙͔͗͌ͬ͒͊͌͋͌͐͘Χ͎͋͗͢͢͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͔͍͇͈͑͌ͬ͊ͬ͘͜͢ί͎͍͢Ϟ͔͇͙͌͟͢Χ͇͔Χ͇͓͗͋͢͢ί͑Ϯ͙͚͔͌͗ͬ͒ͬ͌
͓λ͓͔͈͑ͬ͋ͬ͑͌͗ͬί͎ͬ
̭͇͈͇͙͔͕͚͙͈͇͔͇͇͔͙͕͙͒͐͊͗͑͒͗͒͗͢͢͢͢͢ί͎͍͢Ϟ͔͙͇͌Ο͇͓͋͢Χ
͖͔͇͓͔͍͇͈͒͌͑͌͢ί͎͢
̹͇͓͇Χ
͂͋͘͢
̰͕͚͙͊͗
̰͕͚͙͊͗Χ͇͇͔͇͗͒Ο͇͔
͍͇͈͇͙͔͈͇͔͇͒͑͢͢
͇͒͗
̧͙͟͢Χ͇͔Χ͇͓͗͋͢͢ί
͑Ϯ͙͚͌͗ͬ͒ͬ
̵͙Χ͇͙Ϯ͎͓ͬ͋ͬ
͙͋͘͢͢͢
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗
̺͇Χ͙͢
%
p$
͇͘Ο͇͙
͚͕͉͇͔͋͑͜͢ί͙λ͈͔ͬ͌
Χ͕͐͢ί͎͢
%
p$͔͇͔͇͇͋͌͐ͬ͒͋͒͢
Χ͎͋͗͢͢͢ί͎͢
͓͏͔͚͙
Φν͗͒͢Ο͔͢͢Ϯͬ͗ͬ͟ί͎͍ͬϞ͔͌
͚͕͉͇͋͑͜Ο͇͇͙͟͢Χ͇͔Χ͇͓͗͋͢͢
Χ͕͐͢ί͎͢
40
͓͏͔͚͙
̱͕͔͉͚͌͗ͬ͒͌͘
̨͇͔͇͇͕͈͇͇͑͒͗͋͑͒͗͑͘͢Ϯ͓͓͔͍͇͈͌͊ͬ͌͢ί͎͢
̱͕͔͉͚͌͗ͬ͒͌͘ ͎͔͑͌ͬ͋͌ ͈͇͔͇͇͑͒͗ ͓͔͌ ͎͗͌͌ί͑͌ ͇͘Χ͏͔͇͇͒͗ ͙͇͎͇ ͍Ϟ͔͌
͇Χ͇͚͎͘͢ ͈͕͚͒͢ ͑͌͗͌͑ ̨͇͔͇͇͑͒͗͋͢ί ͑Ϯ͓͒͌ͬ ͓λ͓͔͔͑ͬ͋ͬ͊ͬ͌͟ ͈ͬ͗͋͌͐
͈͕͚͒͢ ͑͌͗͌͑ ̱͙͌͌͒͌͗͋͌͘ ͙͔͑͌͒ͬ͗ͬ͒͊͌ ͓Ϟ͔͋͌͗ ͋Ϯί͊͌͒͌͑ ͈ͬ͗ ͒͏͙͗͒ͬ͑
͈͇͔͇͇͑͒͗λ͔ͬ͋͟ν͗͘͢
̭ν͓͇͓͇͔͇͇͙͇͔͑͌͗͒͋͑͘͘͢͢͢Ϯ͖͈͇͔͇͑Χ͕͓͇͐ί͎͢
̴͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢ί͎͢
̹͓͢λ͔͍͒͑͌Ϟ͔͈͌͏͈͇͔͇͇͖͇͇͇͔͈͇ͬ͑͑͒͗͋͐͋͒͢ί͎͢ϝ͙͖͐͌͌͘
Χ͇Χ͖͇Χ͙͇͍͇͚͓͗͗͒͢͢λ͓͔͑ͬ
̹͈͌͑λ͔͈͔͍͓͙͓͔͒ͬ͌͊͌͌ͬ͌͗͌͘Ϯ͔͓͖͇͇͇͔ͬ͋͌͗͋ͬ͐͋͒͢ί̵͎͇͒͗͋͢͢
͓νΧ͏͙͍͚ͦ͢ί͎͢
̱͙͚͇͌͌͒͌͗͋͌͊ͬ͘Χ͙͓͢Ϟ̵͔͇͓͇͓͔͈͔͇͋͌͗ͬ͌͌͗ͬ͒͊͌͒͗͟Ο͇͈Ϯ͓͒͌
͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗͘͢ ͈͇͔͇͇͑͒͗͋͢ί͓Ϯ͒͌͗ͬ͟ ͕͇͒͗͋͢ίΧν͇͓͔͗͢͢ί
͓͇͇͘͘͘͢ ͓͔͌ ͍͚͒͢͢ Ϟ͌͗͘ ͙͚͌ͬ ͓λ͓͔͑ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͔͌͌͗͗͢ ͇͚͙͚͗͘͢͢
͔͓͌͌͌͘Χν͗͒͢Ο͔͢͢Ϯ͚͇͔͇͈͇͔͇͇͇ͬ͗͒͋͋͑͒͗͋͟͢Ο͑͢Ϯ͖͙ͬ͗ͬ͑͌͗͟
͖͇͇͈͕͖͍͇͙͐͋͒͢Χ͇͔͔͇͑͢Ϯ͎͍͙͎͌͑ͬͬί͎ͬ
̫͇͔͇͚͐͋͢
̨͇͔͇͇͙͕͙͑͒͗͋͒͗͢͢͢ί͎͢ ͈͇ͬ͗Χ͔͚͔͔͓͌͗͌͒͌͗ͬ͌͋͌͐ͬ͌͌͘
̨͇͔͇͇͑͒͗͋͢ί͔͚͔͌͗͌͒͌͗ͬ͘λ͙͗ͬί͎ͬ ͕͇͙͇͎͇͈͕͚͒͗͒͑͌͗͌͑͢
̷͙͙͚͌͌
ϝ͓͈͈͇͖͌ ͙͇͈͇͔͢ ͋͌ί͊͌͐͊͌ ͕͔͇͙͗͢ί͎͢ ̨͇͔͇͇͑͒͗͋͢ ͈͈͔ͬ͗ͬ͗ͬ͌
͙͏͓͙͔͕͔͇͙͌͐ͬ͋͌͐͗͢ί͎͢
ϝ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͌Ο͇}͒͏͙͙͗͘͢͢Χ͚͘ ͇͓͇͓͔͌͟ p$ Χν͐͢ί͎͢
̫͚͕͉͇͇͔͑͑͛͜͟͢͢ί͔͍͇͈͌ͬ͊ͬ͘͢ί͎͢
̹Ϯ͓͔͙͌͊ͬ͘͢͢Χ $͍͗͌͏͓͔͕͔͇͙ͬ͗͢ί͎͢
p$͙͓͖͇͙͚͇͔͕͔͇͙͌͌͗͗͗͘͢͢ί͎͢
̱͕͔͉͚͌͗ͬ͒͌͘
Жемістер
͇͓͇͓͔͓̿͌͏͔͚͙͙͇͔͔͑͌͐ͬΧ͘͢Χ͇͚͇Χ͙͇͇͗͒͢͢Χ͙͇͔͇͔͗͢
͔͑͌͐ͬ͑Ϯ͖͙ͬ͗ͬ͑͌͗͑͟Ϯ͙͈͇͙͇̫͚͕͉͇͇͔͌͗ͬ͒͌͐͋͑͑͛͘͢͜͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί͎ͬ
͓͏͔͚͙Χ͕͓͇͘͢͟Χ͎͚͇͔͔͈͇͔͇͇͍͋͗͋͑͌͐ͬ͑͒͗͋͢͢͢ν͓͘͢
͇͓͇͔͇͔͓͔͙͙͙͑͌͗ͬ͋͌ͬ͘͢λ͗͋͌͟͢Ο͇͗͢ί̨͎͇͔͇͇͚͕͉͇͑͒͗͋͋͑͢͢͜
͇͔͇͑͛͋͟͢ν͎͇Ο͇͗͢Χ͇͒͘Χ͔͇͙͋͢Χ͇͔͇͋ ͕͇͒͗Ο͇͓͏͕͈͙͇͙͑͗͗λ͖ͬ͘
͕͔͉͔͔͍͓͙͇͖͙͚͓͑͌͗ͬ͒͌͊͌͌ͬ͌͗͑͌ͬ͘͘͟͢λ͓͔͑ͬ
ϝ͈͇͔͇͗͑Ο͇͎͗͌͌ί͇͑͌͘Χ͏͔͇͔͍͢Ϟ͔͌Χ͇Χ͖͇Χ͙͢Χ͕͐͢ί͎͢
̨ͬ͗͒͏͙͈͇͔͇͇͇͗͒ͬ͑͑͒͗͋Ο͍͓͙͌ͬ͌͗͘͢
̱Ϯ͖͙͖͇͇͈͕ͬ͗ͬ͑͌͗͐͋͒͟Ο͇͔͔͇͔
͔͑͌͐ͬ
Φ͕͓͇͘͢͟Χ͎͚͋͗͢͢
̧͓͇͒ Χ͇͇͗Χ͇͙ Χν͖͔͇͒͐͢
Ϯ͚ͬ͗͟
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
̿͏͌ Ϯ͗ͬ͑ ͇͈͇͋͒͟͢ Χ͇͖͗͢Ο͇͔
Ϯ͚ͬ͗͟
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
̧͓͇͎͈͒͌͌ͬ͘ ͇͓͒ν͙͗ ͇͒Χ͕͗͢
Ϯ͚ͬ͗͟
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
Көкөністер
͇͓͇͓͔͌͟ ͓͏͔͚͙ ͇͇͒͋͢ ̵͘͢ ͚͇Χ͙͢ Ϯ͙͔͔͔͑͌͌ ͔͑͌͐ͬ ͚͕͉͇͋͑͜
͇͔͑͛͟͢Ϯͬ͗ͬ͟ί͎͍ͬϞ͔͌Χ͕͓͇͘͢͟Χ͎͚͖͇͇͇͔͋͗͋͐͋͒͢͢͢͢ί͎͢
̨͇͔͇͇͇͑͒͗͋͑Ϯ͖͙͖͇͇͈͕͇͈͇͙͇͇͇͙͓͖͇͙͚͇͔ͬ͗ͬ͑͌͗͐͋͒͐͒͌͌͗͗͘͘͟͢
Χ͇͙͇͇͔͐͋p$͋͌ί͔͔͊͌͐ͬ͌ p$͋͌ί͔͕͔͇͙͊͌͐ͬ͌͗͢ί̨͎͢ν͒
̸͇͒Χ͔͚͇͋͘͢Ο͢ ͈ͬ͗͒͏͙͈͇͔͇͇͇͗͒ͬ͑͑͒͗͋Ο͑͢Ϯ͑Ϯ͔͙ͬ͌͗͘
̱Ϯ͖͙͖͇͇͈͕ͬ͗ͬ͑͌͗͐͋͒͟Ο͇͔͔͇͔
͔͑͌͐ͬ
Φ͕͓͇͘͢͟Χ͎͚͋͗͢͢
Φ͏ͦ͗
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
Φ͎͇͒͢͢͟
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
̨͕͇͓͍͇͖͇͗ͥ͌͒ͣ͗͗͘͘͢Ο͢
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
̲͕͈͏ͦ ͕͇͈͑͒ͣ͗͏ Χ͎͒͢͢Χ͇͚͇͔͕͇͓͍͇͖͇͋͋͗͗͢͢Χ
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
̨ν͇͗͟Χ
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
͇͓͇͓͔͓͌͟͏͔͚͙
̨͇͔͇͇͑͒͗͋͢͟͢Ο͇͚͗
̴͇͎͇͇͚͇͗͋͗͢ί͎͢
͙͂͘͢Χ͈͇͔͇͇͇͑͒͗͋͒͘͢Χ͔͔͓͌͌͌͒͘͢͢Ο͇͈͙͒͋͌͑͌͢Χ͕͓͇͐ί͎͢
̵͇͍͇͚͓͒͗͗͒͢͢λ͓͔͑ͬ
Φ͇͔͇͙͚͇͐ͦΧ͙͇͒Ο͇͔͔͇͔͔͈͇͔͇͇͍͑͌͐ͬ͑͒͗͋͢ν͓͇͓͇͔͇͔͑͌͗͘͘͢͢
͟͢Ο͇͗͢ί͎͢
̧͎͢Χ͙λ͙͇͒ͬ͑͌͊ͬ͑͗͏͇͓͒͏͋
̧͑͗͏͇͓͒͏͋͑Ϯ͈͔ͬ͌͌͋͘Ϟ͔͇͋ͬ͋Χ͇͇͔͍͒͋͗͋͢Ϟ͔͇͙͕͖͙͇͔͌͑͗
͍͇͇͒͘Ο͇͔ Ϯ͔͓ͬ͋͌͗͋͌ ͖͇͇͐͋ ͈͕͇͒͋͢ ͓͇͒͘͢͢ ͇͙͕͖͑͗ ͞͏͖͙͔͌͗ͬ͋͌͘
͛͗͏͇͙͕͈͔͇͑͗͋͢ ͙͕͙͙͇͇͗͋͘ ͇͟Ο͔͈͢Ϯ͒͑͌͒͌͗͋͌ ͔͇͔͇͋ ͑Ϯ͓͙͌͌͟
͙͑͌͑͌͗͋͌͘ ͖͔͌͌ͣ͌͋͌͞ Φν͇͓͔͇͇͗͋͑͗͢͏͇͓͒͏͈͇͙͇͓͇͋͗Χ͙͢Ϟ͎͚͙͚͇ͬ͗͒͌͗͒͑͌͢ί͙͌͌͗͘
Жалпы мәліметтер
■
■
■
Пісіру
ϝ͎͚͚͇ͬ͗͒͌Χ͙͓͢͢λ͓͔͔͑ͬ͋ͬ͊ͬ͌͟Χ͘͢Χ͇͈͕͚͒͑͌͗͌͑͢
̹͇͓͇Χ͙͇͗͋͢ί͙λͬ͑͘λί͙͓͊ͬ͗͌͌͘ ͇͙͔͙͒͢λ͙͈͕͚ͬ͒͑͌͗͌͑͘͢
̶͖͍͇͙ͬͬ͗ͬ͘Χ͇͔͙͇͓͇Χ͙͢ίϮ͓͔͒͌ͬ͌͟Ον͓͗͒͢λ͔͈͕͇͒͑͌͒͘ ͕͔͢Ϟ͎͚͈͇͔͇ͬ͗͒͌͗͋͘͢͢
͕͘Ον͓͗͒͑͢Ϯ͈͇ͬ͗͌͑͑͗͏͇͓͒͏͖͇͇͈͕͇͋͐͋͒͋͢
̭͕Ο͇͗Ο͙͢Ϯ͓͔͙͌͊ͬ͘͢͢Χ ͓͇͑͘ p$
%͙͘͢͢Χ͇͚͇͔͓͙͌͌͌͘͘͢͢Χ͇͚͇͍͗͌͏͓͔͓͇ͬ͋͌͑͘ p$
̶͔͌͌ͣ͌͞
̭͕Ο͇͗Ο͙͢Ϯ͓͔͙͌͊ͬ͘͢͢Χ ͓͇͑͘ p$
%͙͘͢͢Χ͇͚͇͔͓͙͌͌͌͘͘͢͢Χ͇͚͇͍͗͌͏͓͔͓͇ͬ͋͌͑͘ p$
̭ν͓͙͗͢Χ͇͔͓͍͌͌͌͘ν͓͙͗͢Χ͇͔͢ί͇͚͎͇͗͑͗͘͢͢͢͏͇͓͒͏͙͋ͬί͖͇͇͈͕͚͔͇͎͇͙͇͐͋͒͐͋͢͢
̫͚͕͉͇͇͔͇͑͑͛͋͜͟͢Ο͛͗͢͏͇͙͕͈͑͗͢
̹͇͈͇͇͈͍͋ͬ͗͑͌͒͑ͬϞ͔͈͌ͬ͗Χ͇͈͇͙͙͖͕͔͇͇͙͌ͬ͗͒͗͘͢͢ί͎̻͗͢͏͇͙͕͈͑͗͢Χν͗Ο͇͖͙͖͚͑͌͌ͬλ͔ͬ͟
͙͇͈͇͇͓͔͋͑͌ͬ͋͌ ͖͊ͬͬ͗ͬ͘ί͎ͬ
41
̹͇͓͇Χ͙͙͚͌͑͌͗͘͢
̨ν͒ ͙͑͌͌͒͌͗͘ Ϟ͗ ͙λ͗͒ͬ ͚͕͉͇͋͑͜ ͇͙͇͔͑͛͗͟͢ ͔͇͚͘͢ ͍Ϟ͔͌ ͙͚͌͑͌͗͘ ͬ͘
͗Ϟ͓͔͍ͬ͋͌͗ͬ͌͘ί͙͚ͬ͒͋͌λ͔ͬ͟Ϟ͙͗λ͈͇͗͒ͬΧ͇͚͒͢ν͓͇͐͋͗͢͢λ͔ͬ͟
͍͇͇͒͘Ο͇͔
&/&/ ͍Ϟ͔͌*&$͙͇͔͇͙͙͇͔͇͇͋͗͗͐͘͘͢
͑͌͒͌͋ͬ
̶͚ͬͬ͗͘
̭͇͈͢Χ ͇͓͇͒ ͖͏͕͔͗͊͢ ͖͔ͬͬ͗͊͌͋͌͘ ͑λί͙͊ͬ͗ ͇͔͈͇͒͒͢͢ Χ͇͖͙͇͈͒͗͋ͬ͗͢͢
͈͔ͬ͗ͬͬί͍͇͔͔͇͢Χ͕͐͢ί͎͢
̧ΧΧ͇ί͙͇͔͍͇͇͒͗͋͒͘͢͢Ο͇͔͇͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͙͇͇͒͗͋͢Ο͖͢͏͕͙͇͗͊͗
͋͌ί͊͌͐͋͌ ͖͔̭͕ͬͬ͗͊͌͋͌͘Ο͇͗Ο͙͢Ϯ͓͔͙͌͊ͬ͘͢͢Χ %͍͗͌͏͓͔ͬ
͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί͎̹͕͗͋͢͢ί͕͔͔͇͖͚͙͇͈͇͔͖͇͇͇͔͗ͬͬ͗͐͋͒͘͘͢͢͢ί͎͢
͍Ϟ͔͕͌Ο͇͔͇͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͙͇͒͗͋͢͢Χ͕͐͢ί͎͢
̹͇͓͇Χ
Φν͇͇͍͗͒͋͗Ϟ͔͌͋͘͢͢
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̹͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗ p ̳͏͔͚͙͙͇͗ ͙λ͔͗ͬ͋
$
͚͇͌͊ͬΧ͙͢
̳Ϟ͔͖͔͌͗͒ͬ͌͌ͣ͌͞
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
͇̿Ο͔͙͑͌͑͌͗͘͢ ͇͔͇͋
̶͚͇͔͇ͬͬ͗͊͌͗͒͘Ο͇͔͙͇͈͇
%
̨͏͉͑͘͏͙
̹͕͇͗͋Ο͇͔͈͇͒͒͢͢͢Χ͇͖͒͢
%
̭͇͈͢Χ͇͓͇͖͒͏͕͗͊͢
̹͕͗ ͇͔͈͇͒͒͢͢Χ͇͖͒͢
˜ ͓͘
%
̪͗͏͒ͣ͋͌Ϟ͎͚ͬ͗͒͌
̹͙͕͇ͬ͑͌͒͌͐͗͋Χ͚͇͗͘͢ί͎͢ Ϟ͓͈͈͇͖͙͇͈͇͔͌͋͌͢ί͊͌͐͊͌ ͋͌ί͊͌͐͊͌
Χ͕͐͢ί̸͎͢ν͐͢Χ͙͢Χ͕͘Ο͇͔͇Ο͇͍͋͢Ϟ͔͚͕͉͇͇͙͇͇͎͇͌͋͑͑͛͗͜͟͢
͈͕͇͒͋͢
̹͇͓͇Χ
Φν͇͇͍͗͒͋͗Ϟ͔͌͋͘͢͢
̫͌ί͊͌͐
Φ͎͚͙͋͗͢͢λ͗ͬ ̪͗͏͍͒ͣ͗͌͏͓ͬ
̳͏͔͚͙͙͇͗ ͙λ͔͗ͬ͋
͚͇͌͊ͬΧ͙͢
̹͕͙͙͇͗͋͘͢Χ͎͇͙͚͗͢
̧͔͇͇͓͒͋͒͢͏͔͚͙Χ͎͋͗͢͢͢ί͎͢
̹͕͗
(
̨͏͈͚͛͗͊͌͗ ͇͔͇͋
͇͔͇͇͒͋͒͢Χ͎͚͎͋͗͘͢͢͢
̹͕͗ ͖͚͙͇͈͇ͬͬ͗͘͘͢
(
̺͇Χ͙͢Ϯ͙͔͑͌͋͌ Z͇͚͇͋͗͢ί͎͢
42
Ú Table of contents
e[nuoIrs]ctimanul
*NQPSUBOUTBGFUZJOGPSNBUJPO
$BVTFTPGEBNBHF 0WFSWJFX %BNBHFUPUIFPWFO %BNBHFUPUIFQMJOUIESBXFS *OTUBMMBUJPOBOEDPOOFDUJPO
'PSUIFJOTUBMMFS
-FWFMMJOHUIFDPPLFS :PVSOFXDPPLFS (FOFSBMJOGPSNBUJPO
$PPLJOHBSFB 5IFPWFO 5IFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
:PVSBDDFTTPSJFT
*OTFSUJOHUIFBDDFTTPSJFT
0QUJPOBMBDDFTTPSJFT "GUFSTBMFTTFSWJDFQSPEVDUT #FGPSFVTJOHUIFPWFOGPSUIFGJSTUUJNF
)FBUJOHVQUIFPWFO $MFBOJOHUIFBDDFTTPSJFT 4FUUJOHUIFIPC 4FUUJOHQSPDFEVSF 5BCMFPGDPPLJOHUJNFT 4FUUJOHUIFPWFO 5ZQFTPGIFBUJOHBOEUFNQFSBUVSF $BSFBOEDMFBOJOH $MFBOJOHBHFOUT %FUBDIJOHBOESFGJUUJOHUIFSBJMT
%FUBDIJOHBOEBUUBDIJOHUIFPWFOEPPS
3FNPWJOHBOEJOTUBMMJOHUIFEPPSQBOFMT 5SPVCMFTIPPUJOH
.BMGVODUJPOUBCMF 3FQMBDJOHUIFCVMCJOUIFPWFODFJMJOHMJHIU (MBTTDPWFS "GUFSTBMFTTFSWJDF
&OVNCFSBOE'%OVNCFS
&OFSHZBOEFOWJSPONFOUUJQT
4BWJOHFOFSHZXJUIZPVSPWFO 4BWJOHFOFSHZXJUIUIFIPC &OWJSPONFOUBMMZGSJFOEMZEJTQPTBM
5FTUFEGPSZPVJOPVSDPPLJOHTUVEJP $BLFTBOEQBTUSJFT
#BLJOHUJQT
.FBU QPVMUSZ GJTI 5JQTGPSSPBTUJOHBOEHSJMMJOH #BLFT HSBUJOT UPBTUXJUIUPQQJOHT
1SFQSFQBSFEQSPEVDUT
4QFDJBMEJTIFT 1SFTFSWJOH "DSZMBNJEFJOGPPETUVGGT 5FTUEJTIFT #BLJOH (SJMMJOH "EEJUJPOBMJOGPSNBUJPOPOQSPEVDUT BDDFTTPSJFT SFQMBDFNFOU
QBSUTBOETFSWJDFTDBOCFGPVOEBU XXXTJFNFOTIPNFDPNBOE
JOUIFPOMJOFTIPQ XXXTJFNFOTFTIPQDPN
Produktinfo
43
: *NQPSUBOUTBGFUZJOGPSNBUJPO
3FBEUIFTFJOTUSVDUJPOTDBSFGVMMZ0OMZUIFO
XJMMZPVCFBCMFUPPQFSBUFZPVSBQQMJBODF
TBGFMZBOEDPSSFDUMZ3FUBJOUIFJOTUSVDUJPO
NBOVBMGPSGVUVSFVTFPSGPSTVCTFRVFOU
PXOFST
$IFDLUIFBQQMJBODFGPSEBNBHFBGUFS
VOQBDLJOHJU%POPUDPOOFDUUIFBQQMJBODFJG
JUIBTCFFOEBNBHFEJOUSBOTQPSU
0OMZBMJDFOTFEQSPGFTTJPOBMNBZDPOOFDU
BQQMJBODFT XJUIPVU QMVHT %BNBHF DBVTFE CZ
JODPSSFDUDPOOFDUJPOJTOPUDPWFSFEVOEFS
XBSSBOUZ
5IJTBQQMJBODFJTJOUFOEFEGPSEPNFTUJDVTF
POMZ 5IF BQQMJBODF NVTU POMZ CF VTFE GPS UIF
QSFQBSBUJPOPGGPPEBOEESJOL5IFBQQMJBODF
NVTUCFTVQFSWJTFEEVSJOHPQFSBUJPO0OMZ
VTFUIJTBQQMJBODFJOEPPST
5IJTBQQMJBODFJTOPUEFTJHOFEGPSPQFSBUJPO
XJUIBOFYUFSOBMUJNFSPSCZSFNPUFDPOUSPM
5IJT BQQMJBODF NBZ CF VTFE CZ DIJMESFO PWFS
UIFBHFPG ZFBSTPMEBOECZQFSTPOTXJUI
SFEVDFEQIZTJDBM TFOTPSZPSNFOUBM
DBQBCJMJUJFTPSCZQFSTPOTXJUIBMBDLPG
FYQFSJFODFPSLOPXMFEHFJGUIFZBSF
TVQFSWJTFEPSBSFJOTUSVDUFECZBQFSTPO
SFTQPOTJCMFGPSUIFJSTBGFUZIPXUPVTFUIF
BQQMJBODFTBGFMZBOEIBWFVOEFSTUPPEUIF
BTTPDJBUFEIB[BSET
$IJMESFONVTUOPUQMBZXJUIUIFBQQMJBODF
$IJMESFONVTUOPUDMFBOUIFBQQMJBODFPS
DBSSZPVUHFOFSBMNBJOUFOBODFVOMFTTUIFZ
BSFBUMFBTU ZFBSTPMEBOEBSFCFJOH
TVQFSWJTFE
,FFQ DIJMESFO CFMPX UIF BHF PG ZFBST PME BU
B TBGF EJTUBODF GSPN UIF BQQMJBODF BOE QPXFS
DBCMF
"MXBZTTMJEFBDDFTTPSJFTJOUPUIFDPPLJOH
DPNQBSUNFOUDPSSFDUMZ 4FF%FTDSJQUJPOPG
BDDFTTPSJFTJOUIFJOTUSVDUJPONBOVBM
3JTLPGGJSF
■ $PNCVTUJCMFJUFNTTUPSFEJOUIFDPPLJOH
DPNQBSUNFOUNBZDBUDIGJSF/FWFSTUPSF
DPNCVTUJCMFJUFNTJOUIFDPPLJOH
DPNQBSUNFOU/FWFSPQFOUIFBQQMJBODF
EPPSJGUIFSFJTTNPLFJOTJEF4XJUDIPGGUIF
BQQMJBODFBOEVOQMVHJUGSPNUIFNBJOTPS
TXJUDI PGG UIF DJSDVJU CSFBLFS JO UIF GVTF CPY
Risk of fire!
■
"ESBVHIUJTDSFBUFEXIFOUIFBQQMJBODF
EPPSJTPQFOFE(SFBTFQSPPGQBQFSNBZ
DPNFJOUPDPOUBDUXJUIUIFIFBUJOHFMFNFOU
BOEDBUDIGJSF%POPUQMBDFHSFBTFQSPPG
QBQFSMPPTFMZPWFSBDDFTTPSJFTEVSJOH
QSFIFBUJOH"MXBZTXFJHIUEPXOUIF
HSFBTFQSPPGQBQFSXJUIBEJTIPSBCBLJOH
UJO0OMZDPWFSUIFTVSGBDFSFRVJSFEXJUI
HSFBTFQSPPGQBQFS(SFBTFQSPPGQBQFS
NVTUOPUQSPUSVEFPWFSUIFBDDFTTPSJFT
■ )PU PJM BOE GBU DBO JHOJUF WFSZ RVJDLMZ /FWFS
MFBWFIPUGBUPSPJMVOBUUFOEFE/FWFSVTF
XBUFS UP QVU PVU CVSOJOH PJM PS GBU 4XJUDI PGG
UIFIPUQMBUF&YUJOHVJTIGMBNFTDBSFGVMMZ
VTJOH B MJE GJSF CMBOLFU PS TPNFUIJOH TJNJMBS
■ 5IFIPUQMBUFTCFDPNFWFSZIPU/FWFS
QMBDFDPNCVTUJCMFJUFNTPOUIFIPC/FWFS
QMBDFPCKFDUTPOUIFIPC
■ 5IFBQQMJBODFCFDPNFTWFSZIPU BOE
GMBNNBCMFNBUFSJBMTDBOFBTJMZDBUDIGJSF
%P OPU TUPSF PS VTF BOZ GMBNNBCMF PCKFDUT
FHBFSPTPMDBOT DMFBOJOHBHFOUT VOEFS
PSJOUIFWJDJOJUZPGUIFPWFO%POPUTUPSF
BOZGMBNNBCMFPCKFDUTJOTJEFPSPOUPQPG
UIFPWFO
■ 5IFTVSGBDFTPGUIFQMJOUIESBXFSNBZ
CFDPNFWFSZIPU0OMZTUPSFPWFO
BDDFTTPSJFTJOUIFESBXFS'MBNNBCMFBOE
DPNCVTUJCMFPCKFDUTNVTUOPUCFTUPSFEJO
UIFQMJOUIESBXFS
3JTLPGCVSOT
■ 5IFBQQMJBODFCFDPNFTWFSZIPU/FWFS
UPVDIUIFJOUFSJPSTVSGBDFTPGUIFDPPLJOH
DPNQBSUNFOUPSUIFIFBUJOHFMFNFOUT
"MXBZTBMMPXUIFBQQMJBODFUPDPPMEPXO
,FFQDIJMESFOBUBTBGFEJTUBODF
■ "DDFTTPSJFTBOEPWFOXBSFCFDPNFWFSZ
IPU"MXBZTVTFPWFOHMPWFTUPSFNPWF
BDDFTTPSJFTPSPWFOXBSFGSPNUIFDPPLJOH
DPNQBSUNFOU
■ "MDPIPMJDWBQPVSTNBZDBUDIGJSFJOUIFIPU
DPPLJOHDPNQBSUNFOU/FWFSQSFQBSFGPPE
DPOUBJOJOHMBSHFRVBOUJUJFTPGESJOLTXJUIB
IJHIBMDPIPMDPOUFOU0OMZVTFTNBMM
RVBOUJUJFTPGESJOLTXJUIBIJHIBMDPIPM
DPOUFOU0QFOUIFBQQMJBODFEPPSXJUIDBSF
■ 5IFIPUQMBUFTBOETVSSPVOEJOHBSFB
QBSUJDVMBSMZUIFIPCTVSSPVOE JGGJUUFE
CFDPNFWFSZIPU/FWFSUPVDIUIFIPU
TVSGBDFT,FFQDIJMESFOBUBTBGFEJTUBODF
Risk of fire!
Risk of fire!
Risk of fire!
Risk of fire!
Risk of burns!
Risk of burns!
Risk of burns!
Risk of burns!
44
■
%VSJOHPQFSBUJPO UIFTVSGBDFTPGUIF
BQQMJBODFCFDPNFIPU%POPUUPVDIUIF
TVSGBDFTXIFOUIFZBSFIPU,FFQDIJMESFO
BXBZGSPNUIFBQQMJBODF
■ 5IFIPUQMBUFIFBUTVQCVUUIFEJTQMBZEPFT
OPU XPSL 4XJUDI PGG UIF DJSDVJU CSFBLFS JO UIF
GVTFCPY$POUBDUUIFBGUFSTBMFTTFSWJDF
■ 5IFBQQMJBODFCFDPNFTIPUEVSJOH
PQFSBUJPO "MMPX UIF BQQMJBODF UP DPPM EPXO
CFGPSFDMFBOJOH
3JTLPGTDBMEJOH
■ 5IFBDDFTTJCMFQBSUTCFDPNFIPUEVSJOH
PQFSBUJPO/FWFSUPVDIUIFIPUQBSUT,FFQ
DIJMESFOBUBTBGFEJTUBODF
■ 8IFOZPVPQFOUIFBQQMJBODFEPPS IPU
TUFBNNBZFTDBQF0QFOUIFBQQMJBODF
EPPSXJUIDBSF,FFQDIJMESFOBUBTBGF
EJTUBODF
■ 8BUFSJOBIPUDPPLJOHDPNQBSUNFOUNBZ
DSFBUF IPU TUFBN /FWFS QPVS XBUFS JOUP UIF
IPUDPPLJOHDPNQBSUNFOU
3JTLPGJOKVSZ
■ 4DSBUDIFEHMBTTJOUIFBQQMJBODFEPPSNBZ
EFWFMPQJOUPBDSBDL%POPUVTFBHMBTT
TDSBQFS TIBSQPSBCSBTJWFDMFBOJOHBJETPS
EFUFSHFOUT
■ 4BVDFQBOT NBZ TVEEFOMZ KVNQ EVF UP MJRVJE
CFUXFFOUIFQBOCBTFBOEUIFIPUQMBUF
"MXBZTLFFQUIFIPUQMBUFBOETBVDFQBO
CBTFTESZ
■ *GUIFBQQMJBODFJTQMBDFEPOBCBTFBOEJT
OPUTFDVSFE JUNBZTMJEFPGGUIFCBTF5IF
BQQMJBODFNVTUCFGJYFEUPUIFCBTF
Risk of tipping!
Risk of burns!
Risk of burns!
Risk of scalding!
Risk of scalding!
Risk of injury!
3JTLPGFMFDUSJDTIPDL
*ODPSSFDUSFQBJSTBSFEBOHFSPVT3FQBJST
NBZPOMZCFDBSSJFEPVUCZPOFPGPVS
USBJOFEBGUFSTBMFTFOHJOFFST*GUIF
BQQMJBODF JT GBVMUZ VOQMVH UIF NBJOT QMVH PS
TXJUDIPGGUIFGVTFJOUIFGVTFCPY$POUBDU
UIFBGUFSTBMFTTFSWJDF
■ 5IF DBCMF JOTVMBUJPO PO FMFDUSJDBM BQQMJBODFT
NBZNFMUXIFOUPVDIJOHIPUQBSUTPGUIF
BQQMJBODF/FWFSCSJOHFMFDUSJDBMBQQMJBODF
DBCMFTJOUPDPOUBDUXJUIIPUQBSUTPGUIF
BQQMJBODF
■ 1FOFUSBUJOH NPJTUVSF NBZ DBVTF BO FMFDUSJD
TIPDL%POPUVTFBOZIJHIQSFTTVSF
DMFBOFSTPSTUFBNDMFBOFST
■ 8IFOSFQMBDJOHUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
CVMC UIFCVMCTPDLFUDPOUBDUTBSFMJWF
#FGPSFSFQMBDJOHUIFCVMC VOQMVHUIF
BQQMJBODFGSPNUIFNBJOTPSTXJUDIPGGUIF
DJSDVJUCSFBLFSJOUIFGVTFCPY
■ "EFGFDUJWFBQQMJBODFNBZDBVTFFMFDUSJD
TIPDL/FWFSTXJUDIPOBEFGFDUJWF
BQQMJBODF6OQMVHUIFBQQMJBODFGSPNUIF
NBJOT PS TXJUDI PGG UIF DJSDVJU CSFBLFS JO UIF
GVTFCPY$POUBDUUIFBGUFSTBMFTTFSWJDF
■ $SBDLTPSGSBDUVSFTJOUIFHMBTTDFSBNJD
NBZDBVTFFMFDUSJDTIPDLT4XJUDIPGGUIF
DJSDVJUCSFBLFSJOUIFGVTFCPY$POUBDUUIF
BGUFSTBMFTTFSWJDF
■
Risk of electric shock!
Risk of electric shock!
Risk of electric shock!
Risk of electric shock!
Risk of electric shock!
Risk of injury!
8BSOJOH *OPSEFSUPQSFWFOUUJQQJOHPGUIF
BQQMJBODF UIJTTUBCJMJ[JOHNFBOTNVTUCF
JOTUBMMFE3FGFSUPUIFJOTUSVDUJPOTGPS
JOTUBMMBUJPO
45
$BVTFTPGEBNBHF
)PC
0WFSWJFX
$BVUJPO
■ 3PVHIQPUBOEQBOCBTFTTDSBUDIUIFDFSBNJD
5IFGPMMPXJOHUBCMFQSPWJEFTBOPWFSWJFXPGUIFNPTUGSFRVFOU
LJOETPGEBNBHF
■
"WPJECPJMJOHQPUTESZ5IJTNBZDBVTFEBNBHF
■
/FWFSQMBDFIPUQPUTPSQBOTPOUIFDPOUSPMQBOFM UIFEJTQMBZ
BSFBPSUIFTVSSPVOE5IJTNBZDBVTFEBNBHF
■
%BNBHFDBOPDDVSJGIBSEPSQPJOUFEPCKFDUTGBMMPOUIFIPC
■
"MVNJOJVNGPJMBOEQMBTUJDDPOUBJOFSTNFMUPOIPUIPUQMBUFT
0WFOQSPUFDUJWFGPJMJTOPUTVJUBCMFGPSZPVSIPC
%BNBHF
4UBJOT
4DSBUDIFT
%JTDPMPVSBUJPO
#MJTUFST
$BVTF
"DUJPO
'PPETQJMMT
3FNPWFTQJMMTJNNFEJBUFMZXJUIBHMBTTTDSBQFS
6OTVJUBCMFDMFBOJOHBHFOUT
0OMZVTFDMFBOJOHBHFOUTXIJDIBSFTVJUBCMFGPSDFSBNJD
4BMU TVHBSBOETBOE
%POPUVTFUIFIPCBTBXPSLTVSGBDFPSTUPSBHFTQBDF
3PVHIQPUBOEQBOCBTFTTDSBUDIUIF
DFSBNJD
$IFDLZPVSDPPLXBSF
6OTVJUBCMFDMFBOJOHBHFOUT
0OMZVTFDMFBOJOHBHFOUTXIJDIBSFTVJUBCMFGPSDFSBNJD
1BOBCSBTJPO FHBMVNJOJVN
-JGUUIFQPUTBOEQBOTXIFONPWJOHUIFN
4VHBS GPPEXJUIBIJHITVHBSDPOUFOU
3FNPWFTQJMMTJNNFEJBUFMZXJUIBHMBTTTDSBQFS
EPPS JT POMZ PQFO B MJUUMF GSPOU QBOFMT PG BEKBDFOU VOJUT DPVME CF
EBNBHFEPWFSUJNF
%BNBHFUPUIFPWFO
$BVUJPO
■ "DDFTTPSJFT GPJM HSFBTFQSPPGQBQFSPSPWFOXBSFPOUIF
DPPLJOHDPNQBSUNFOUGMPPSEPOPUQMBDFBDDFTTPSJFTPOUIF
DPPLJOHDPNQBSUNFOUGMPPS%POPUDPWFSUIFDPPLJOH
DPNQBSUNFOU GMPPS XJUI BOZ TPSU PG GPJM PS HSFBTFQSPPG QBQFS %P
OPUQMBDFPWFOXBSFPOUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOUGMPPSJGB
UFNQFSBUVSF PG PWFS z$ IBT CFFO TFU 5IJT XJMM DBVTF IFBU UP
BDDVNVMBUF5IFCBLJOHBOESPBTUJOHUJNFTXJMMOPMPOHFSCF
DPSSFDUBOEUIFFOBNFMXJMMCFEBNBHFE
■
8BUFS JO B IPU DPPLJOH DPNQBSUNFOU EP OPU QPVS XBUFS JOUP UIF
DPPLJOH DPNQBSUNFOU XIFO JU JT IPU 5IJT XJMM DBVTF TUFBN 5IF
UFNQFSBUVSFDIBOHFDBODBVTFEBNBHFUPUIFFOBNFM
■
.PJTU GPPE EP OPU TUPSF NPJTU GPPE JO UIF DPPLJOH DPNQBSUNFOU
XIFOJUJTDMPTFEGPSQSPMPOHFEQFSJPET5IJTXJMMEBNBHFUIF
FOBNFM
■
'SVJUKVJDFXIFOCBLJOHQBSUJDVMBSMZKVJDZGSVJUQJFT EPOPUQBDL
UIFCBLJOHUSBZUPPHFOFSPVTMZ'SVJUKVJDFESJQQJOHGSPNUIF
CBLJOHUSBZMFBWFTTUBJOTUIBUDBOOPUCFSFNPWFE*GQPTTJCMF
VTFUIFEFFQFSVOJWFSTBMQBO
■
■
7FSZEJSUZEPPSTFBM*GUIFEPPSTFBMJTWFSZEJSUZ UIFBQQMJBODF
EPPSXJMMOPMPOHFSDMPTFQSPQFSMZXIFOUIFBQQMJBODFJTJOVTF
5IF GSPOUT PG BEKBDFOU VOJUT DPVME CF EBNBHFE"MXBZT LFFQ UIF
EPPSTFBMDMFBO
■
"QQMJBODFEPPSBTBTFBU TIFMGPSXPSLUPQ%POPUTJUPOUIF
BQQMJBODFEPPS PSQMBDFPSIBOHBOZUIJOHPOJU%POPUQMBDF
BOZDPPLXBSFPSBDDFTTPSJFTPOUIFBQQMJBODFEPPS
■
*OTFSUJOHBDDFTTPSJFTEFQFOEJOHPOUIFBQQMJBODFNPEFM
BDDFTTPSJFTDBOTDSBUDIUIFEPPSQBOFMXIFODMPTJOHUIF
BQQMJBODFEPPS"MXBZTJOTFSUUIFBDDFTTPSJFTJOUPUIFDPPLJOH
DPNQBSUNFOUBTGBSBTUIFZXJMMHP
■
$BSSZJOHUIFBQQMJBODFEPOPUDBSSZPSIPMEUIFBQQMJBODFCZ
UIFEPPSIBOEMF5IFEPPSIBOEMFDBOOPUTVQQPSUUIFXFJHIUPG
UIFBQQMJBODFBOEDPVMECSFBL
%BNBHFUPUIFQMJOUIESBXFS
$BVUJPO
%P OPU QMBDF IPU PCKFDUT JO UIF QMJOUI ESBXFS *U DPVME CF EBNBHFE
$PPMJOHXJUIUIFBQQMJBODFEPPSPQFOPOMZBMMPXUIFDPPLJOH
DPNQBSUNFOUUPDPPMXIFOJUJTDMPTFE&WFOJGUIFBQQMJBODF
*OTUBMMBUJPOBOEDPOOFDUJPO
&MFDUSJDBMDPOOFDUJPO
5IFBQQMJBODFNVTUCFDPOOFDUFEUPUIFNBJOTCZBMJDFOTFE
FYQFSU5IFSFHVMBUJPOTPGZPVSFMFDUSJDJUZTVQQMJFSNVTUCF
PCTFSWFE
"OZEBNBHFBSJTJOHGSPNUIFBQQMJBODFCFJOHDPOOFDUFE
JODPSSFDUMZXJMMJOWBMJEBUFUIFHVBSBOUFF
$BVUJPO
*GUIFTVQQMZDPSEJTEBNBHFE JUNVTUCFSFQMBDFECZUIF
NBOVGBDUVSFS JUTTFSWJDFBHFOUPSTJNJMBSMZRVBMJGJFEQFSTPOTJO
PSEFSUPBWPJEBIB[BSE
46
'PSUIFJOTUBMMFS
■
■
■
"OBMMQPMFJTPMBUJOHTXJUDIXJUIBDPOUBDUHBQPGBUMFBTU NN
NVTUCFQSFTFOUJOUIFJOTUBMMBUJPODJSDVJU5IJTJTOPUOFDFTTBSZ
JGUIFBQQMJBODFJTDPOOFDUFECZBQMVHUIBUJTBDDFTTJCMFUPUIF
VTFS
&MFDUSJDBMTBGFUZ5IFDPPLFSDPSSFTQPOETUPTBGFUZDMBTT *BOE
NBZPOMZCFVTFEJODPOKVODUJPOXJUIBTBGFUZFBSUIUFSNJOBM
" UZQF ) 77' PS FRVBMMZ SBUFE MFBE NVTU CF VTFE UP DPOOFDU
UIFBQQMJBODF
-FWFMMJOHUIFDPPLFS
$
"MXBZTQMBDFUIFDPPLFSEJSFDUMZPOUIFGMPPS
%
1VMMPVUUIFQMJOUIESBXFSBOEMJGUJUVQBOEPVU
5IFSFBSFBEKVTUBCMFGFFUBUUIFGSPOUBOESFBSPOUIFJOTJEFPG
UIFQMJOUI
6TFBO"MMFOLFZUPSBJTFPSMPXFSUIFBEKVTUBCMFGFFUBT
OFDFTTBSZVOUJMUIFDPPLFSJTMFWFM QJDUVSF " 1VTIUIFQMJOUIESBXFSCBDLJO QJDUVSF # 8BMMGJYJOH
5P QSFWFOU UIF DPPLFS GSPN UJQQJOH PWFS ZPV NVTU GJY JU UP UIF XBMM
VTJOHUIFFODMPTFECSBDLFU1MFBTFPCTFSWFUIFJOTUBMMBUJPO
JOTUSVDUJPOTGPSGJYJOHUIFPWFOUPUIFXBMM
:PVSOFXDPPLFS
)FSFZPVXJMMMFBSOBCPVUZPVSOFXDPPLFS8FXJMMFYQMBJOUIF
DPOUSPMQBOFM UIFIPCBOEUIFJOEJWJEVBMPQFSBUJOHDPOUSPMT:PV
XJMMGJOEJOGPSNBUJPOPOUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOUBOEUIF
BDDFTTPSJFT
(FOFSBMJOGPSNBUJPO
5IFEFTJHOEFQFOETPOUIFSFTQFDUJWFBQQMJBODFNPEFM
$PPLJOHBSFB
)FSFJTBOPWFSWJFXPGUIFDPOUSPMQBOFM5IFEFTJHOEFQFOETPO
UIFSFTQFDUJWFBQQMJBODFNPEFM
&YQMBOBUJPOT
)PC
)PUQMBUFLOPC
'VODUJPOBOEUFNQFSBUVSFTFMFDUPS
"QQMJBODFDPPMJOH
0WFOEPPS
1MJOUIESBXFS
&YQMBOBUJPOT
)PUQMBUFDN
)PUQMBUFDN
)PUQMBUFDN
)PUQMBUFDN
3FTJEVBMIFBUJOEJDBUPS
)PUQMBUFDPOUSPMT
:PVDBOVTFUIFGPVSIPUQMBUFDPOUSPMTUPDPOUSPMUIFIFBUPVUQVU
QSPWJEFECZFBDIIPUQMBUF
4FUUJOH
.FBOJOH
ý
0GGQPTJUJPO
5IFIPUQMBUFJTTXJUDIFEPGG
)FBUTFUUJOHT
MPXFTUPVUQVU
IJHIFTUPVUQVU
8IFOZPVTXJUDIPOBIPUQMBUF UIFJOEJDBUPSMBNQMJHIUTVQ
47
3FTJEVBMIFBUJOEJDBUPS
5FNQFSBUVSFTFMFDUPS
5IFIPCIBTBSFTJEVBMIFBUJOEJDBUPSGPSFBDIIPUQMBUF*UTIPXT
XIJDIIPUQMBUFTBSFTUJMMIPU&WFOJGUIFIPCJTTXJUDIFEPGG UIF
EJTQMBZSFNBJOTMJUVOUJMUIFIPUQMBUFIBTDPPMFEEPXOTVGGJDJFOUMZ
6TFUIFUFNQFSBUVSFTFMFDUPSUPTFUUIFUFNQFSBUVSFBOEUIFHSJMM
TFUUJOH
:PVDBOTBWFFOFSHZCZVTJOHUIFSFTJEVBMIFBUUPLFFQBTNBMM
EJTIXBSN GPSFYBNQMF
1PTJUJPOT
Ú
;FSPQPTJUJPO
0WFOOPUIPU
5IFPWFO
6TFUIFGVODUJPOTFMFDUPSBOEUIFUFNQFSBUVSFTFMFDUPSUPTFUUIF
PWFO
5FNQFSBUVSF
SBOHF
5IF UFNQFSBUVSF JT TQFDJGJFE JO
z$
ࣙ ࣙࣙ ࣙࣙࣙ
(SJMMTFUUJOHT
'VODUJPO
'VODUJPOTFMFDUPS
(SJMMTFUUJOHTGPSUIFHSJMM TNBMM
*BOEMBSHF (TVSGBDF
ࣙTFUUJOH MPX
8JUIUIFGVODUJPOTFMFDUPSLOPCZPVDBOTFUUIFIFBUJOHNPEFGPS
UIF PWFO 5IF GVODUJPO TFMFDUPS LOPC DBO CF SPUBUFE UP UIF SJHIU PS
UPUIFMFGU
8IFO ZPV TXJUDI PO UIF GVODUJPO TFMFDUPS UIF PWFO MJHIU TXJUDIFT
PO
ࣙࣙTFUUJOH NFEJVN
ࣙࣙࣙTFUUJOH IJHI
8IFOUIFPWFOJTIFBUJOHVQ UIFDPOUSPMMBNQPOUIFDPOUSPM
QBOFMJTMJU*GIFBUJOHJTJOUFSSVQUFE UIFTZNCPMHPFTPVU'PS
TPNFTFUUJOHT JUEPFTOPUMJHIUVQ
1PTJUJPOT
'VODUJPO
ý
0GG
5IFPWFOJTTXJUDIFEPGG
5IFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
%
5PQCPUUPNIFBU
JOH
#BLJOH SPBTUJOHPSHSJMMJOHJTQPTTJ
CMFPOBTJOHMFMFWFMPOMZ5IJTTFU
UJOHJTXFMMTVJUFEGPSDBLFTBOE
QJ[[BJOUJOTPSPOUIFCBLJOHUSBZ
BOEGPSMFBOKPJOUTPGCFFG WFBMBOE
HBNF)FBUJTFNJUUFEFWFOMZGSPN
UIFUPQBOECPUUPN
5IFPWFOMJHIUJTMPDBUFEJOUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU"DPPMJOH
GBOQSPUFDUTUIFPWFOGSPNPWFSIFBUJOH
:PVDBOVTFCPUUPNIFBUJOHGPSUIF
GJOBMCBLJOHTUBHFBOEGPSCSPXOJOH
NFBMTGSPNUIFCPUUPN5IFUFNQFS
BUVSFDPNFTGSPNCFMPX
5IFDPPMJOHGBOTXJUDIFTPOBOEPGGBTSFRVJSFE5IFIPUBJS
FTDBQFTBCPWFUIFEPPS
$
*
(
#PUUPNIFBUJOH
3BEJBOUHSJMM TNBMM $BOCFVTFEGPSHSJMMJOHTNBMMFS
BSFB
RVBOUJUJFTPGTUFBL TBVTBHFT GJTI
BOE UPBTU 5IF DFOUSF QBSU PG UIF HSJMM
FMFNFOUJTIFBUFE
3BEJBOUHSJMMJOH
MBSHFBSFB
$BOCFVTFEUPHSJMMBMBSHFOVNCFS
PG CFFG TUFBLT TBVTBHFT BOE GJTI PS
UP UPBTU CSFBE 5IF XIPMF BSFB CFMPX
UIFHSJMMIFBUJOHFMFNFOUCFDPNFT
IPU
0WFOMJHIU
%VSJOH PQFSBUJPO UIF PWFO MJHIU JO UIF DPPLJOH DPNQBSUNFOU JT PO
$PPMJOHGBO
4PUIBUUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOUDPPMTEPXONPSFRVJDLMZBGUFS
PQFSBUJPO UIFDPPMJOHGBODPOUJOVFTUPSVOGPSBDFSUBJOQFSJPE
BGUFSXBSET
$BVUJPO
EPOPUDPWFSUIFWFOUJMBUJPOTMPUT0UIFSXJTFUIFPWFOXJMM
PWFSIFBU
5ZQFPGIFBUJOHJOBDDPSEBODFXJUIFOFSHZFGGJDJFODZDMBTT
&/
:PVSBDDFTTPSJFT
5IFBDDFTTPSJFTTVQQMJFEXJUIZPVSBQQMJBODFBSFTVJUBCMFGPS
NBLJOHNBOZNFBMT&OTVSFUIBUZPVBMXBZTJOTFSUUIF
BDDFTTPSJFTJOUPUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOUUIFSJHIUXBZSPVOE
5IFSFJTBMTPBTFMFDUJPOPGPQUJPOBMBDDFTTPSJFT XJUIXIJDIZPV
DBOJNQSPWFPOTPNFPGZPVSGBWPVSJUFEJTIFT PSTJNQMZUPNBLF
XPSLJOHXJUIZPVSPWFONPSFDPOWFOJFOU
*OTFSUJOHUIFBDDFTTPSJFT
5IFBDDFTTPSJFTDBOCFJOTFSUFEJOUIFPWFOBUEJGGFSFOUMFWFMT
"MXBZTTMJEFUIFBDDFTTPSJFTGVMMZJOUPBWPJEUIFNDPNJOHJOUP
DPOUBDUXJUIUIFPWFOTHMBTTEPPS
5IF BDDFTTPSJFT DBO CF QVMMFE PVU BQQSPYJNBUFMZ IBMGXBZ XJUIPVU
UJQQJOH5IJTBMMPXTNFBMTUPCFUBLFOPVUFBTJMZ
8IFOQMBDJOHUIFBDDFTTPSJFTJOUPUIFPWFO DIFDLUIBUUIF
JOEFOUBUJPO JT BU UIF CBDL 5IFZ DBO POMZ MPDL DPSSFDUMZ JO QMBDF JO
UIJTQPTJUJPO
48
8JSFSBDL
'PSPWFOXBSF DBLFUJOT SPBTUT HSJMM
JOHBOEGSP[FONFBMT
4MJEFUIFXJSFSBDLJOUPUIFPWFOXJUI
UIFPQFOTJEFGBDJOHUIFPWFOEPPS
BOEUIFDVSWBUVSFQPJOUJOHEPXO
XBSET ¾
&OBNFMCBLJOHUSBZ
'PSDBLFTBOECJTDVJUT
/PUF )FBU NBZ DBVTF UIF BDDFTTPSJFT UP EFGPSN "T TPPO BT UIF
BDDFTTPSJFTDPPMEPXO UIFZSFHBJOUIFJSPSJHJOBMTIBQF5IFJS
GVODUJPOJTOPUBEWFSTFMZBGGFDUFE
)PMEUIFCBLJOHUSBZTFDVSFMZPOUIFTJEFTXJUICPUIIBOETBOE
QVTI JU QBSBMMFM JOUP UIF GSBNF "WPJE NPWFNFOUT UP UIF SJHIU PS MFGU
XIFOQVTIJOHUIFCBLJOHUSBZJO0UIFSXJTF JUXJMMCFEJGGJDVMUUP
QVTIUIFUSBZJOBOEUIFFOBNFMMFETVSGBDFTDPVMECFEBNBHFE
:PVDBOCVZBDDFTTPSJFTGSPNUIFBGUFSTBMFTTFSWJDF GSPN
TQFDJBMJTUSFUBJMFSTPSPOMJOF1MFBTFTQFDJGZUIF);OVNCFS
1VTIUIFCBLJOHUSBZJOUPUIFPWFO
XJUIUIFTMPQJOHFEHFGBDJOHUPXBSET
UIFPWFOEPPS
0QUJPOBMBDDFTTPSJFT
:PV DBO CVZ PQUJPOBM BDDFTTPSJFT GSPN ZPVS BGUFSTBMFT TFSWJDF PS
GSPN TQFDJBMJTU SFUBJMFST :PV XJMM GJOE B WBSJFUZ PG TVJUBCMF QSPEVDUT
GPS ZPVS PWFO JO PVS CSPDIVSFT BOE PO UIF *OUFSOFU 5IF BWBJMBCJMJUZ
PGPQUJPOBMBDDFTTPSJFTBOEUIFPQUJPOTGPSPSEFSJOHUIFNPOUIF
JOUFSOFUWBSZEFQFOEJOHPOUIFDPVOUSZ:PVDBOGJOEJOGPSNBUJPO
BCPVUUIJTJOUIFTBMFTCSPDIVSFT
/PUFWFSZPQUJPOBMBDDFTTPSZJTTVJUBCMFGPSFWFSZBQQMJBODF
8IFONBLJOHBQVSDIBTF BMXBZTRVPUFUIFGVMMOBNF &OP PG
ZPVSBQQMJBODF
0QUJPOBMBDDFTTPSJFT
);OVNCFS
'VODUJPO
1J[[BUSBZ
);
1BSUJDVMBSMZHPPEGPSQJ[[B GSP[FONFBMTBOESPVOEUBSUT:PV
DBO VTF UIF QJ[[B USBZ JOTUFBE PG UIF VOJWFSTBM QBO 4MJEF UIF USBZ
JOBCPWFUIFXJSFSBDLBOEQSPDFFEBDDPSEJOHUPUIFJOTUSVDUJPOT
JOUIFUBCMFT
8JSFJOTFSU
);
'PSSPBTUJOH"MXBZTQMBDFUIFHSJMMXJSFSBDLPOUIFVOJWFSTBM
QBO5IJTFOTVSFTUIBUESJQQJOHGBUBOENFBUKVJDFTBSFDPMMFDUFE
(SJMMUSBZ
);
6TFE GPS HSJMMJOH JOTUFBE PG UIF HSJMM XJSF SBDL PS VTFE BT B TQMBUUFS
HVBSE UP QSPUFDU UIF PWFO GSPN CFDPNJOH IFBWJMZ TPJMFE 0OMZ VTF
UIFHSJMMUSBZXJUIUIFVOJWFSTBMQBO
(SJMMJOHPOUIFHSJMMUSBZPOMZTIFMGQPTJUJPOT BOEDBOCF
VTFE
5IFHSJMMUSBZBTBTQMBTIHVBSEUIFVOJWFSTBMQBOJTJOTFSUFE
UPHFUIFSXJUIUIFHSJMMUSBZVOEFSUIFXJSFSBDL
#BLJOHTUPOF
);
&OBNFMCBLJOHUSBZ
);
5IFCBLJOHTUPOFJTQFSGFDUGPSQSFQBSJOHIPNFNBEFCSFBE
CSFBESPMMTBOEQJ[[BTXIJDISFRVJSFBDSJTQZCBTF5IFCBLJOH
TUPOFNVTUBMXBZTCFQSFIFBUFEUPUIFSFDPNNFOEFEUFNQFSB
UVSF
'PSDBLFTBOECJTDVJUT
4MJEFUIFCBLJOHUSBZJOUPUIFPWFOXJUIUIFTMPQJOHFEHFGBDJOH
UPXBSETUIFPWFOEPPS
&OBNFMCBLJOHUSBZXJUIOPOTUJDLDPBUJOH
);
5IFCBLJOHUSBZJTJEFBMGPSMBZJOHPVUDBLFTBOECJTDVJUT4MJEF
UIFCBLJOHUSBZJOUPUIFPWFOXJUIUIFTMPQJOHFEHFGBDJOH
UPXBSETUIFPWFOEPPS
6OJWFSTBMQBO
);
'PSNPJTUDBLFT QBTUSJFT GSP[FONFBMTBOEMBSHFSPBTUT$BO
BMTPCFVTFEVOEFSUIFXJSFSBDLUPDBUDIGBUPSNFBUKVJDFT
4MJEF UIF VOJWFSTBM QBO JOUP UIF PWFO XJUI UIF TMPQJOH FEHF GBDJOH
UPXBSETUIFPWFOEPPS
6OJWFSTBMQBOXJUIOPOTUJDLDPBUJOH
);
5IJT VOJWFSTBM QBO JT JEFBM GPS NPJTU DBLFT QBTUSJFT GSP[FO NFBMT
BOEMBSHFSPBTUT4MJEFUIFVOJWFSTBMQBOJOUPUIFPWFOXJUIUIF
TMPQJOHFEHFGBDJOHUPXBSETUIFPWFOEPPS
-JEGPSUIF1SPGJFYUSBEFFQQBO
);
5IFMJEDPOWFSUTUIF1SPGJFYUSBEFFQQBOJOUPUIF1SPGJSPBTUJOH
EJTI
1SPGJFYUSBEFFQQBOXJUIJOTFSUXJSFSBDL
);
1BSUJDVMBSMZTVJUBCMFGPSQSFQBSJOHMBSHFRVBOUJUJFTPGGPPE
8JSFSBDL
);
'PSPWFOXBSF DBLFUJOT SPBTUT HSJMMJOHBOEGSP[FONFBMT
MFWFMTIFMGSBJM
);
8JUIUIFQVMMPVUSBJMTBUMFWFMBOE UIFBDDFTTPSJFTDBOCF
GVMMZQVMMFEPVUXJUIPVUUJQQJOH
(MBTTSPBTUJOHEJTI
);
5IF HMBTT SPBTUJOH EJTI JT TVJUBCMF GPS QPU SPBTUT BOE CBLFT *EFBM
GPSQSPHSBNNFTBOEBVUPNBUJDSPBTUJOH
5FMFTDPQJDTIFMGSBJM
49
"GUFSTBMFTTFSWJDFQSPEVDUT
:PVDBOPCUBJOTVJUBCMFDBSFBOEDMFBOJOHBHFOUTBOEPUIFS
BDDFTTPSJFTGPSZPVSEPNFTUJDBQQMJBODFTGSPNUIFBGUFSTBMFT
TFSWJDF TQFDJBMJTUSFUBJMFSTPS JOTPNFDPVOUSJFT POMJOFWJBUIF
Fm4IPQ1MFBTFTQFDJGZUIFSFMFWBOUQSPEVDUOVNCFS
$MFBOJOHDMPUITGPSTUBJOMFTTTUFFMTVSGBDFT 1SPEVDUOP
3FEVDFTUIFCVJMEVQPGEJSU*NQSFHOBUFEXJUIBTQFDJBMPJMGPS
QFSGFDU NBJOUFOBODF PG ZPVS BQQMJBODFT TUBJOMFTTTUFFM TVSGBDFT
0WFOBOEHSJMMDMFBOJOHHFM
1SPEVDUOP
'PSDMFBOJOHUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU5IFHFMJTPEPVSMFTT
.JDSPGJCSFDMPUIXJUIIPOFZDPNCTUSVDUVSF
1SPEVDUOP
&TQFDJBMMZ TVJUBCMF GPS DMFBOJOH EFMJDBUF TVSGBDFT TVDI BT HMBTT
HMBTT DFSBNJD TUBJOMFTT TUFFM PS BMVNJOJVN 5IF NJDSPGJCSF DMPUI
SFNPWFTMJRVJEBOEHSFBTFEFQPTJUTJOPOFHP
%PPSMPDL
1SPEVDUOP
5PQSFWFOUDIJMESFOGSPNPQFOJOHUIFPWFOEPPS5IFMPDLTPO
EJGGFSFOUUZQFTPGBQQMJBODFEPPSBSFTDSFXFEJOEJGGFSFOUMZ4FF
UIFJOGPSNBUJPOTIFFUTVQQMJFEXJUIUIFEPPSMPDL
#FGPSFVTJOHUIFPWFOGPSUIFGJSTUUJNF
6TFUIFGVODUJPOTFMFDUPSUPTFU5PQCPUUPNIFBUJOH %
*OUIJTTFDUJPO ZPVDBOGJOEPVUXIBUZPVNVTUEPCFGPSFVTJOH
ZPVSPWFOUPQSFQBSFGPPEGPSUIFGJSTUUJNF'JSTUSFBEUIFTFDUJPO
PO 4BGFUZJOGPSNBUJPO
4FUUIFUFNQFSBUVSFTFMFDUPSUP p$
)FBUJOHVQUIFPWFO
"GUFSBOIPVS TXJUDIPGGUIFPWFO5PEPTP UVSOUIFGVODUJPO
TFMFDUPSUPUIFPGGQPTJUJPO
5PSFNPWFUIFOFXDPPLFSTNFMM IFBUVQUIFPWFOXIFOJUJT
FNQUZ BOE DMPTFE "O IPVS PG 5PQCPUUPN IFBUJOH % BU p$ JT
JEFBMGPSUIJTQVSQPTF&OTVSFUIBUOPQBDLBHJOHSFNOBOUTIBWF
CFFOMFGUJOUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
$MFBOJOHUIFBDDFTTPSJFT
#FGPSFZPVVTFUIFBDDFTTPSJFTGPSUIFGJSTUUJNF DMFBOUIFN
UIPSPVHIMZXJUIIPUTPBQZXBUFSBOEBTPGUEJTIDMPUI
4FUUJOHUIFIPC
5IJTTFDUJPOJOGPSNTZPVIPXUPTFUUIFIPUQMBUFT5IFUBCMF
TIPXTIFBUTFUUJOHTBOEDPPLJOHUJNFTGPSWBSJPVTNFBMT
4FUUJOHQSPDFEVSF
8IFOZPVTXJUDIPOBIPUQMBUF UIFJOEJDBUPSMBNQMJHIUTVQ
5BCMFPGDPPLJOHUJNFT
5IFGPMMPXJOHUBCMFQSPWJEFTTPNFFYBNQMFT
"EKVTUUIFIFBUTFUUJOHPGUIFJOEJWJEVBMIPUQMBUFTVTJOHUIF
IPUQMBUFDPOUSPMT
$PPLJOH UJNFT BOE IFBU TFUUJOHT NBZ WBSZ EFQFOEJOH PO UIF UZQF
PGGPPE JUTXFJHIUBOERVBMJUZ%FWJBUJPOTBSFUIFSFGPSFQPTTJCMF
1PTJUJPOPGG
1PTJUJPOMPXFTUIFBUTFUUJOH
1PTJUJPOIJHIFTUIFBUTFUUJOH
8IFOIFBUJOHUIJDLMJRVJET TUJSSFHVMBSMZ
'PSCSJOHJOHMJRVJETUPUIFCPJM VTFIFBUTFUUJOH
0OHPJOHDPPLJOHTFU 0OHPJOH DPPLJOH UJNF
UJOH
JONJOVUFT
.FMUJOH
$IPDPMBUF DPPLJOHDIPDPMBUF HFMBUJOF
#VUUFS
4UFX FHMFOUJMTUFX
.JML
%VNQMJOHT
NJOT
'JTI
NJOT
8IJUFTBVDFT FHC©DIBNFMTBVDF
NJOT
)FBUJOHBOELFFQJOHXBSN
1PBDIJOH TJNNFSJOH
$POUJOVFDPPLJOHXJUIPVUBMJE
8JUIPVUMJE
50
0OHPJOHDPPLJOHTFU 0OHPJOH DPPLJOH UJNF
UJOH
JONJOVUFT
#PJMJOH TUFBNJOH TUFXJOH
3JDF XJUIEPVCMFUIFRVBOUJUZPGXBUFS
NJOT
6OQFFMFECPJMFEQPUBUPFT
NJOT
#PJMFEQPUBUPFT
NJOT
1BTUB OPPEMFT
NJOT
4UFX TPVQT
NJOT
7FHFUBCMFT
NJOT
7FHFUBCMFT GSP[FO
NJOT
$PPLJOHJOBQSFTTVSFDPPLFS
3PVMBEFT
NJOT
1PUSPBTUT
NJOT
(PVMBTI
NJOT
&TDBMPQF QMBJOPSCSFBEFE
NJOT
&TDBMPQF GSP[FO
NJOT
4UFBL DNUIJDL
NJOT
'JTIBOEGJTIGJMMFU QMBJO
NJOT
'JTIBOEGJTIGJMMFU CSFBEFE
NJOT
'JTIBOEGJTIGJMMFU CSFBEFEBOEGSP[FO FHGJTIGJOHFST
NJOT
4UJSGSZ GSP[FO
NJOT
1BODBLFT
DPOUJOVPVT
#SBJTJOH
'SZJOH
$POUJOVFDPPLJOHXJUIPVUBMJE
8JUIPVUMJE
4FUUJOHUIFPWFO
5IFSFBSFWBSJPVTXBZTJOXIJDIZPVDBOTFUZPVSPWFO)FSFXF
XJMMFYQMBJOIPXZPVDBOTFMFDUUIFEFTJSFEUZQFPGIFBUJOHBOE
UFNQFSBUVSFPSHSJMMTFUUJOH
6TFUIFUFNQFSBUVSFTFMFDUPSUPTFUUIFUFNQFSBUVSFPSUIFHSJMM
TFUUJOH
5ZQFTPGIFBUJOHBOEUFNQFSBUVSF
&YBNQMFJOUIFQJDUVSF p$ %5PQCPUUPNIFBUJOH
6TFUIFGVODUJPOTFMFDUPSUPTFMFDUUIFSFRVJSFEUZQFPGIFBUJOH
The oven heats up.
4XJUDIJOHPGGUIFPWFO
5VSOUIFGVODUJPOTFMFDUPSUPUIFPGGQPTJUJPO
$IBOHJOHUIFTFUUJOHT
5IFUZQFPGIFBUJOHBOEUFNQFSBUVSFPSHSJMMTFUUJOHDBOCF
DIBOHFEBUBOZUJNFVTJOHUIFJSSFTQFDUJWFTFMFDUPST
51
$BSFBOEDMFBOJOH
8JUI BUUFOUJWF DBSF BOE DMFBOJOH ZPVS IPC BOE PWFO XJMM SFUBJO JUT
MPPLTBOESFNBJOJOHPPEXPSLJOHPSEFSGPSBMPOHUJNF8FXJMM
FYQMBJOIFSFIPXZPVTIPVMEDBSFGPSBOEDMFBOUIFNDPSSFDUMZ
/PUFT
■ 4MJHIUEJGGFSFODFTJOUIFDPMPVSTPOUIFGSPOUPGUIFPWFOBSF
DBVTFECZUIFVTFPGEJGGFSFOUNBUFSJBMT TVDIBTHMBTT QMBTUJD
BOENFUBM
■
4IBEPXT PO UIF EPPS QBOFM XIJDI MPPL MJLF TUSFBLT BSF DBVTFE
CZSFGMFDUJPOTNBEFCZUIFPWFOMJHIU
■
&OBNFMJTCBLFEPOBUWFSZIJHIUFNQFSBUVSFT5IJTDBODBVTF
TPNF TMJHIU DPMPVS WBSJBUJPOT 5IJT JT OPSNBM BOE EPFT OPU BGGFDU
PQFSBUJPO5IFFEHFTPGUIJOUSBZTDBOOPUCFDPNQMFUFMZ
FOBNFMMFE "T B SFTVMU UIFTF FEHFT DBO CF SPVHI 5IJT XJMM OPU
JNQBJSUIFBOUJDPSSPTJPOQSPUFDUJPO
$MFBOJOHBHFOUT
%BNBHFUPUIFWBSJPVTEJGGFSFOUTVSGBDFTDBVTFECZVTJOHUIF
XSPOHDMFBOJOHBHFOUDBOCFBWPJEFECZPCTFSWJOHUIFGPMMPXJOH
JOTUSVDUJPOT
8IFODMFBOJOHUIFIPCEPOPUVTF
■
VOEJMVUFEXBTIJOHVQMJRVJEPSEJTIXBTIFSEFUFSHFOU
■
TDPVSJOHQBET
■
BCSBTJWFDMFBOJOHBHFOUTTVDIBTPWFODMFBOFSPSTUBJO
SFNPWFS
■
IJHIQSFTTVSFDMFBOFSTPSTUFBNKFUT
■
%POPUDMFBOJOEJWJEVBMQBSUTJOUIFEJTIXBTIFS
8IFODMFBOJOHUIFPWFOEPOPUVTF
■
TIBSQPSBCSBTJWFDMFBOJOHBHFOUT
■
DMFBOJOHBHFOUXJUIBIJHIBMDPIPMDPOUFOU
■
TDPVSJOHQBET
■
IJHIQSFTTVSFDMFBOFSTPSTUFBNKFUT
■
%POPUDMFBOJOEJWJEVBMQBSUTJOUIFEJTIXBTIFS
8BTIOFXTQPOHFTUIPSPVHIMZCFGPSFGJSTUVTF
"SFB
$MFBOJOHBHFOUT
"QQMJBODFFYUFSJPS
)PUTPBQZXBUFS
$MFBOXJUIBEJTIDMPUIBOEESZXJUIBTPGU
DMPUI%POPUVTFHMBTTDMFBOFSTPSHMBTT
TDSBQFST
4UBJOMFTTTUFFM
)PUTPBQZXBUFS
$MFBOXJUIBEJTIDMPUIBOEESZXJUIBTPGU
DMPUI 3FNPWF GMFDLT PG MJNFTDBMF HSFBTF
TUBSDIBOEBMCVNJO FHFHHXIJUF JNNF
EJBUFMZ$PSSPTJPODBOGPSNVOEFSTVDI
SFTJEVFT
4QFDJBMTUBJOMFTTTUFFMDMFBOJOHQSPEVDUT
TVJUBCMF GPS IPU TVSGBDFT BSF BWBJMBCMF GSPN
PVSBGUFSTBMFTTFSWJDFPSGSPNTQFDJBMJTU
SFUBJMFST"QQMZBWFSZUIJOMBZFSPGUIF
DMFBOJOHQSPEVDUXJUIBTPGUDMPUI
)PC
$BSFQSPUFDUJWFDBSFQSPEVDUGPSHMBTT
DFSBNJD
$MFBOJOH DMFBOJOH BHFOUT UIBU BSF TVJUBCMF
GPSHMBTTDFSBNJD
'PMMPXUIFDMFBOJOHJOTUSVDUJPOTPOUIF
QBDLBHJOH
:(MBTTTDSBQFSGPSIFBWZTPJMJOH
3FNPWFUIFQSPUFDUJWFDPWFSBOEPOMZ
DMFBOVTJOHUIFCMBEF$BVUJPO UIFCMBEF
JTWFSZTIBSQ3JTLPGJOKVSZ
$PWFSUIFCMBEFBHBJOBGUFSDMFBOJOH
3FQMBDFEBNBHFECMBEFTJNNFEJBUFMZ
52
"SFB
$MFBOJOHBHFOUT
)PCTVSSPVOE
8BSNTPBQZXBUFS
/FWFSDMFBOXJUIBHMBTTTDSBQFS MFNPO
KVJDFPSWJOFHBS
%PPSQBOFMT
(MBTTDMFBOFS
$MFBOXJUIBTPGUDMPUI
%POPUVTFBHMBTTTDSBQFS
$PPLJOHDPNQBSU
NFOU
)PUTPBQZXBUFSPSBWJOFHBSTPMVUJPO
$MFBOXJUIBEJTIDMPUI
4IFMWFT
)PUTPBQZXBUFS
4PBLBOEDMFBOXJUIBEJTIDMPUIPSCSVTI
.FBUUIFSNPNFUFS
)PUTPBQZXBUFS
EFQFOEJOHPOBQQMJ $MFBOXJUIBEJTIDMPUIPSBCSVTI%POPU
BODFNPEFM
DMFBOJOUIFEJTIXBTIFS
(MBTTDPWFSGPSUIF
PWFOMJHIU
)PUTPBQZXBUFS
$MFBOXJUIBEJTIDMPUI
4FBM
%POPUSFNPWF
)PUTPBQZXBUFS
$MFBOXJUIBEJTIDMPUI%POPUTDPVS
"DDFTTPSJFT
)PUTPBQZXBUFS
4PBLBOEDMFBOXJUIBEJTIDMPUIPSCSVTI
1MJOUIESBXFS
)PUTPBQZXBUFS
$MFBOXJUIBEJTIDMPUI
%FUBDIJOHBOESFGJUUJOHUIFSBJMT
5IFSBJMTDBOCFSFNPWFEGPSDMFBOJOH5IFPWFONVTUIBWF
DPPMFEEPXO
%FUBDIJOHUIFSBJMT
-JGUVQUIFGSPOUPGUIFSBJM
BOEVOIPPLJU GJHVSF " 5IFOQVMMUIFXIPMFSBJMGPSXBSE
BOESFNPWFJU 'JH # %
$
$MFBOUIFSBJMTXJUIDMFBOJOHBHFOUBOEBTQPOHF'PSTUVCCPSO
EFQPTJUTPGEJSU VTFBCSVTI
3FGJUUJOHUIFSBJMT
"UUBDIJOHUIFEPPS
'JSTUJOTFSUUIFSBJMJOUPUIFSFBSTPDLFU QSFTTJUUPUIFCBDL
TMJHIUMZ GJHVSF "
3FBUUBDIUIFPWFOEPPSJOUIFSFWFSTFTFRVFODFUPSFNPWBM
BOEUIFOIPPLJUJOUPUIFGSPOUTPDLFU GJHVSF # $
%
8IFOBUUBDIJOHUIFPWFOEPPS FOTVSFUIBUCPUIIJOHFTBSF
JOTFSUFETUSBJHIUJOUPUIFPQFOJOH GJHVSF " 5IFOPUDIPOUIFIJOHFNVTUFOHBHFPOCPUITJEFT GJHVSF # $
5IFSBJMTGJUCPUIUIFMFGUBOESJHIUTJEFT&OTVSFUIBU BTTIPXOJO
GJHVSF # MFWFMT BOE BSF CFMPX BOE MFWFMT BOE BSF BCPWF
%FUBDIJOHBOEBUUBDIJOHUIFPWFOEPPS
%
'PMECBDLCPUIMPDLJOHMFWFST GJHVSF $ $MPTFUIFPWFOEPPS
&
'PSDMFBOJOHQVSQPTFTBOEUPSFNPWFUIFEPPSQBOFMT ZPVDBO
EFUBDIUIFPWFOEPPS
5IFPWFOEPPSIJOHFTFBDIIBWFBMPDLJOHMFWFS8IFOUIF
MPDLJOHMFWFSTBSFDMPTFE GJHVSF " UIFPWFOEPPSJTTFDVSFEJO
QMBDF *U DBOOPU CF EFUBDIFE 8IFO UIF MPDLJOH MFWFST BSF PQFO JO
PSEFSUPEFUBDIUIFPWFOEPPS 'JH# UIFIJOHFTBSFMPDLFE
5IFZDBOOPUTOBQTIVU
$
%
: 3JTLPGJOKVSZ
*G UIF PWFO EPPS GBMMT PVU BDDJEFOUBMMZ PS B IJOHF TOBQT TIVU EP OPU
SFBDIJOUPUIFIJOHF$BMMUIFBGUFSmTBMFTTFSWJDF
3FNPWJOHBOEJOTUBMMJOHUIFEPPSQBOFMT
5PGBDJMJUBUFDMFBOJOH ZPVDBOSFNPWFUIFHMBTTQBOFMTGSPNUIF
PWFOEPPS
3FNPWBM
: 3JTLPGJOKVSZ
8IFOFWFSUIFIJOHFTBSFOPUMPDLFE UIFZTOBQTIVUXJUIHSFBU
GPSDF&OTVSFUIBUUIFMPDLJOHMFWFSTBSFBMXBZTGVMMZDMPTFEPS
XIFOEFUBDIJOHUIFPWFOEPPS GVMMZPQFO
%FUBDIJOHUIFEPPS
%FUBDI UIF PWFO EPPS BOE MBZ JU PO B DMPUI XJUI UIF IBOEMF GBDJOH
EPXO
1VMMPGGUIFDPWFSBUUIFUPQPGUIFPWFOEPPS1SFTTJOUIFUBCT
POUIFMFGUBOESJHIUVTJOHZPVSGJOHFST GJH " -JGUUIFUPQQBOFMVQBOEQVMMJUPVU GJH # 0QFOUIFPWFOEPPSGVMMZ
'PMEVQUIFUXPMPDLJOHMFWFSTPOUIFMFGUBOESJHIU GJHVSF " $
%
$MPTFUIFPWFOEPPSBTGBSBTUIFMJNJUTUPQ8JUICPUIIBOET
HSJQUIFEPPSPOUIFMFGUBOESJHIUIBOETJEFT$MPTFUIFEPPSB
MJUUMFGVSUIFSBOEQVMMJUPVU GJHVSF # $
%
-JGUUIFQBOFMVQBOEQVMMJUPVU GJH $ &
$MFBOUIFQBOFMTXJUIHMBTTDMFBOFSBOEBTPGUDMPUI
53
: 3JTLPGJOKVSZ
$
%
4DSBUDIFEHMBTTJOUIFBQQMJBODFEPPSNBZEFWFMPQJOUPBDSBDL
%POPUVTFBHMBTTTDSBQFS TIBSQPSBCSBTJWFDMFBOJOHBJETPS
EFUFSHFOUT
*OTUBMMBUJPO
%VSJOHJOTUBMMBUJPO NBLFTVSFUIBUUIFMFUUFSJOHUPQSJHIUJT
VQTJEFEPXOBUUIFCPUUPNMFGU
*OTFSUUIFQBOFMBUBOBOHMFUPXBSETUIFCBDL GJH " *OTFSUUIFUPQQBOFMBUBOBOHMFUPXBSETUIFCBDLJOUPUIF
CSBDLFUT5IFTNPPUITVSGBDFNVTUGBDFPVUXBSET GJH # 1VUUIFDPWFSCBDLJOQMBDFBOEQSFTTPOJU
"UUBDIUIFPWFOEPPS
%POPUVTFUIFPWFOBHBJOVOUJMUIFQBOFMTIBWFCFFODPSSFDUMZ
JOTUBMMFE
5SPVCMFTIPPUJOH
.BMGVODUJPOTPGUFOIBWFTJNQMFFYQMBOBUJPOT3FGFSUPUIFUBCMF
CFGPSFDBMMJOHUIFBGUFSTBMFTTFSWJDFBTZPVNBZCFBCMFUP
SFNFEZUIFGBVMUZPVSTFMG
.BMGVODUJPOUBCMF
*GBEJTIEPFTOUUVSOPVUBTXFMMBTZPVIBEIPQFE SFGFSUPUIF
TFDUJPO 5FTUFEGPSZPVJOPVSDPPLJOHTUVEJP XIFSFZPVXJMMGJOE
QMFOUZPGDPPLJOHUJQTBOEUSJDLT
1SPCMFN
1PTTJCMFDBVTF
5IFPWFOEPFT
OPUXPSL
5IFDJSDVJU
-PPLJOUIFGVTFCPYBOE
CSFBLFS JT EFGFD DIFDL UIBU UIF DJSDVJU CSFBLFS
UJWF
JTJOXPSLJOHPSEFS
1PXFSDVU
5IFPWFOEPFT
OPUIFBUVQ
3FNFEZJOGPSNBUJPO
3FQMBDJOHUIFCVMCJOUIFPWFODFJMJOHMJHIU
*GUIFCVMCJOUIFPWFOMJHIUGBJMT JUNVTUCFSFQMBDFE)FBU
SFTJTUBOU XBUUTQBSFCVMCTDBOCFPCUBJOFEGSPNPVSBGUFS
TBMFTTFSWJDFPSBTQFDJBMJTUSFUBJMFS0OMZVTFUIFTFCVMCT
: 3JTLPGFMFDUSJDTIPDL
4XJUDIPGGUIFDJSDVJUCSFBLFSJOUIFGVTFCPY
1MBDF B UFB UPXFM JO UIF PWFO XIFO JU JT DPME UP QSFWFOU EBNBHF
6OTDSFXUIFHMBTTDPWFSCZUVSOJOHJUBOUJDMPDLXJTF
$IFDLXIFUIFSUIFLJUDIFO
MJHIUPSPUIFSLJUDIFOBQQMJ
BODFTBSFXPSLJOH
5IFSF JT EVTU PO 5VSOUIFDPOUSPMLOPCTCBDL
UIFDPOUBDUT
BOEGPSUITFWFSBMUJNFT
: 3JTLPGFMFDUSJDTIPDL
*ODPSSFDUSFQBJSTBSFEBOHFSPVT3FQBJSTNBZPOMZCFDBSSJFEPVU
CZPOFPGPVSUSBJOFEBGUFSTBMFTFOHJOFFST
3FQMBDFUIFCVMCXJUIPOFPGUIFTBNFUZQF
4DSFXUIFHMBTTDPWFSCBDLJO
3FNPWFUIFUFBUPXFMBOETXJUDIPOUIFDJSDVJUCSFBLFS
(MBTTDPWFS
:PVNVTUSFQMBDFBEBNBHFEHMBTTDPWFS4VJUBCMFHMBTTDPWFST
NBZCFPCUBJOFEGSPNUIFBGUFSTBMFTTFSWJDF1MFBTFTQFDJGZUIF
&OVNCFSBOE'%OVNCFSPGZPVSBQQMJBODF
54
"GUFSTBMFTTFSWJDF
0VSBGUFSTBMFTTFSWJDFJTUIFSFGPSZPVJGZPVSBQQMJBODFOFFETUP
CF SFQBJSFE 8F XJMM BMXBZT GJOE UIF SJHIU TPMVUJPO JO PSEFS UP BWPJE
VOOFDFTTBSZWJTJUTGSPNBTFSWJDFUFDIOJDJBO
1MFBTFOPUFUIBUUIFSFXJMMCFBGFFGPSBWJTJUCZBTFSWJDF
UFDIOJDJBO JO UIF FWFOU PG B NBMGVODUJPO FWFO EVSJOH UIF XBSSBOUZ
QFSJPE
&OVNCFSBOE'%OVNCFS
1MFBTFGJOEUIFDPOUBDUEBUBPGBMMDPVOUSJFTJOUIFFODMPTFE
DVTUPNFSTFSWJDFMJTU
8IFODBMMJOHVT QMFBTFHJWFUIFQSPEVDUOVNCFS &OP BOEUIF
QSPEVDUJPOOVNCFS '%OP TPUIBUXFDBOQSPWJEFZPVXJUIUIF
DPSSFDU BEWJDF 5IF SBUJOH QMBUF DPOUBJOJOH UIFTF OVNCFST JT GPVOE
POUIFTJEFPGUIFPWFOEPPS5PTBWFUJNF ZPVDBONBLFBOPUF
PG UIF OVNCFS PG ZPVS BQQMJBODF BOE UIF UFMFQIPOF OVNCFS PG UIF
BGUFSTBMFTTFSWJDFJOUIFTQBDFCFMPX TIPVMEJUCFSFRVJSFE
5PCPPLBOFOHJOFFSWJTJUBOEQSPEVDUBEWJDF
(#
$BMMTGSPNB#5MBOEMJOFXJMMCFDIBSHFEBUVQUP QFODF
QFSNJOVUF"DBMMTFUVQGFFPGVQUP QFODFNBZBQQMZ
*&
ळQFSNJOVUFBUQFBL0GGQFBLळQFSNJOVUF
&OP
5SVTU UIF FYQFSUJTF PG UIF NBOVGBDUVSFS BOE SFTU BTTVSFE UIBU UIF
SFQBJSXJMMCFDBSSJFEPVUCZUSBJOFETFSWJDFUFDIOJDJBOTVTJOH
PSJHJOBMTQBSFQBSUTGPSZPVSEPNFTUJDBQQMJBODF
'%OP
"GUFSTBMFTTFSWJDF O
&OFSHZBOEFOWJSPONFOUUJQT
)FSFZPVDBOGJOEUJQTPOIPXUPTBWFFOFSHZXIFOCBLJOHBOE
SPBTUJOHJOUIFPWFOBOEXIFODPPLJOHPOUIFIPC BOEIPXUP
EJTQPTFPGZPVSBQQMJBODFQSPQFSMZ
4BWJOHFOFSHZXJUIZPVSPWFO
■
■
0OMZQSFIFBUUIFPWFOJGUIJTJTTQFDJGJFEJOUIFSFDJQFPSJOUIF
PQFSBUJOHJOTUSVDUJPOUBCMFT
6TFEBSL CMBDLMBDRVFSFEPSFOBNFMMFECBLJOHUJOT5IFZ
BCTPSCUIFIFBUQBSUJDVMBSMZXFMM
■
0QFOUIFPWFOEPPSBTJOGSFRVFOUMZBTQPTTJCMFXIJMFDPPLJOH
CBLJOHPSSPBTUJOH
■
*UJTCFTUUPCBLFNPSFUIBOPOFDBLF POFBGUFSUIFPUIFS5IF
PWFOJTTUJMMXBSN5IJTSFEVDFTUIFCBLJOHUJNFGPSUIFTFDPOE
DBLF:PVDBOBMTPQMBDFUXPMPBGUJOTOFYUUPFBDIPUIFS
■
'PSMPOHFSDPPLJOHUJNFT ZPVDBOTXJUDIUIFPWFOPGG
NJOVUFTCFGPSFUIFFOEPGUIFDPPLJOHUJNFBOEVTFUIF
SFTJEVBMIFBUUPGJOJTIDPPLJOH
&OWJSPONFOUBMMZGSJFOEMZEJTQPTBM
%JTQPTFPGQBDLBHJOHJOBOFOWJSPONFOUBMMZGSJFOEMZNBOOFS
5IJTBQQMJBODFJTMBCFMMFEJOBDDPSEBODFXJUI&VSPQFBO
%JSFDUJWF&6DPODFSOJOHVTFEFMFDUSJDBMBOE
FMFDUSPOJDBQQMJBODFT XBTUFFMFDUSJDBMBOEFMFDUSPOJD
FRVJQNFOU8&&& 5IFHVJEFMJOFEFUFSNJOFTUIF
GSBNFXPSLGPSUIFSFUVSOBOESFDZDMJOHPGVTFE
BQQMJBODFTBTBQQMJDBCMFUISPVHIPVUUIF&6
4BWJOHFOFSHZXJUIUIFIPC
■
■
6TFQPUTBOEQBOTXJUIUIJDL FWFOCBTFT6OFWFOCBTFT
JODSFBTFFOFSHZDPOTVNQUJPO
5IFEJBNFUFSPGQBOCBTFTTIPVMECFUIFTBNFTJ[FBTUIF
IPUQMBUF*OQBSUJDVMBS TNBMMTBVDFQBOTPOUIFIPUQMBUFDBVTF
FOFSHZ MPTTFT /PUF UIBU DPPLXBSF NBOVGBDUVSFST PGUFO JOEJDBUF
UIF VQQFS EJBNFUFS PG UIF TBVDFQBO 5IJT JT VTVBMMZ CJHHFS UIBO
UIFEJBNFUFSPGUIFCBTFPGUIFQBO
■
6TFBTNBMMTBVDFQBOGPSTNBMMRVBOUJUJFT"MBSHFS MFTTGVMM
TBVDFQBOSFRVJSFTBMPUPGFOFSHZ
■
"MXBZT QMBDF TVJUBCMF MJET PO TBVDFQBOT 8IFO DPPLJOH XJUIPVU
BMJE GPVSUJNFTUIFFOFSHZJTSFRVJSFE
■
$PPL XJUI POMZ B MJUUMF XBUFS 5IJT XJMM TBWF FOFSHZ 7JUBNJOT BOE
NJOFSBMTJOWFHFUBCMFTBSFQSFTFSWFE
■
4XJUDIUPBMPXFSIFBUTFUUJOHJOHPPEUJNF
■
6TF UIF SFTJEVBM IFBU 'PS MPOHFS DPPLJOH UJNFT ZPV DBO TXJUDI
UIFIPUQMBUFPGG NJOVUFTCFGPSFUIFFOEPGUIFDPPLJOH
UJNF
55
5FTUFEGPSZPVJOPVSDPPLJOHTUVEJP
)FSFZPVXJMMGJOEBTFMFDUJPOPGEJTIFTBOEUIFJEFBMTFUUJOHTGPS
UIFN8FXJMMTIPXZPVXIJDIUZQFPGIFBUJOHBOEXIJDI
UFNQFSBUVSFBSFCFTUTVJUFEGPSZPVSEJTI:PVDBOGJOE
JOGPSNBUJPOBCPVUTVJUBCMFBDDFTTPSJFTBOEUIFIFJHIUBUXIJDI
UIFZTIPVMECFJOTFSUFE5IFSFBSFBMTPUJQTBCPVUDPPLXBSFBOE
QSFQBSBUJPONFUIPET
/PUFT
■ 5IFWBMVFTJOUIFUBCMFBMXBZTBQQMZUPEJTIFTQMBDFEJOUPUIF
DPPLJOHDPNQBSUNFOUXIFOJUJTDPMEBOEFNQUZ
0OMZ QSFIFBU UIF BQQMJBODF JG UIF UBCMF TQFDJGJFT UIBU ZPV TIPVME
EPTP%POPUMJOFUIFBDDFTTPSJFTXJUIHSFBTFQSPPGQBQFSVOUJM
BGUFSUIFZIBWFCFFOQSFIFBUFE
■
5IFUJNFTTQFDJGJFEJOUIFUBCMFTBSFHVJEFMJOFTPOMZ5IFZXJMM
EFQFOEPOUIFRVBMJUZBOEDPNQPTJUJPOPGUIFGPPE
■
6TFUIFBDDFTTPSJFTTVQQMJFE"EEJUJPOBMBDDFTTPSJFTNBZCF
PCUBJOFE BT TQFDJBM BDDFTTPSJFT GSPN TQFDJBMJTU SFUBJMFST PS GSPN
UIFBGUFSTBMFTTFSWJDF
#FGPSFVTJOHUIFPWFO SFNPWFBOZVOOFDFTTBSZBDDFTTPSJFT
BOEPWFOXBSFGSPNUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
■
"MXBZTVTFPWFOHMPWFTXIFOUBLJOHIPUBDDFTTPSJFTPS
PWFOXBSFPVUPGUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
$BLFTBOEQBTUSJFT
#BLJOHUJOT
*UJTCFTUUPVTFEBSLDPMPVSFENFUBMCBLJOHUJOT
#BLJOH UJNFT BSF JODSFBTFE XIFO MJHIUDPMPVSFE CBLJOH UJOT NBEF
PG UIJO NFUBM PS HMBTT EJTIFT BSF VTFE BOE DBLFT EP OPU CSPXO TP
FWFOMZ
*GZPVXJTIUPVTFTJMJDPOFCBLJOHUJOT VTFUIFJOGPSNBUJPOBOE
SFDJQFTQSPWJEFECZUIFNBOVGBDUVSFSBTBHVJEF4JMJDPOFCBLJOH
UJOT BSF PGUFO TNBMMFS UIBO OPSNBM UJOT 5IF BNPVOU PG NJYUVSF BOE
SFDJQFJOTUSVDUJPOTNBZEJGGFS
5BCMFT
5IFUBCMFTTIPXUIFJEFBMUZQFPGIFBUJOHGPSUIFWBSJPVTDBLFT
BOEQBTUSJFT5IFUFNQFSBUVSFBOECBLJOHUJNFEFQFOEPOUIF
BNPVOUBOEDPNQPTJUJPOPGUIFNJYUVSF5IJTJTXIZUFNQFSBUVSF
SBOHFTBSFHJWFOJOUIFUBCMFT:PVTIPVMEUSZUIFMPXFS
UFNQFSBUVSFGJSTU TJODFBMPXFSUFNQFSBUVSFSFTVMUTJONPSFFWFO
CSPXOJOH:PVDBOJODSFBTFUIFUFNQFSBUVSFOFYUUJNFJG
OFDFTTBSZ
*GZPVQSFIFBUUIFPWFO UIFCBLJOHUJNFJTTIPSUFOFECZUP
NJOVUFT
"EEJUJPOBMJOGPSNBUJPODBOCFGPVOEJOUIF #BLJOHUJQTTFDUJPO
GPMMPXJOHUIFUBCMFT
$BLFJOBNPVME
5JO
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSFJO
JOH
p$
$PPLJOHUJNFJO
NJOVUFT
4JNQMF ESZDBLF
4QSJOHGPSNDBLFUJOXJUI
UVCFTIFFUGSVJUMPBGUJO
%
4JNQMF ESZDBLF EFMJDBUF
4QSJOHGPSNDBLFUJOXJUI
UVCFTIFFUGSVJUMPBGUJO
%
4QPOHFGMBOCBTF
'MBOCBTFDBLFUJO
%
'SVJUGMBO TJNQMFEPVHI
)JHITQSJOHGPSNDBLFUJO
XJUIUVCFTIFFU
%
4QPOHFDBLF
4QSJOHGPSNDBLFUJO
%
4QPOHFGMBOCBTF
4QSJOHGPSNDBLFUJO
%
'SVJUUBSUPSDIFFTFDBLF TIPSUDSVTUQBT
USZ
4QSJOHGPSNDBLFUJO
%
4QJDFDBLF
4QSJOHGPSNDBLFUJO
%
"MMPXDBLFTUPDPPMJOUIFBQQMJBODFGPSBQQSPYNJOVUFT
$BLFTPOUSBZT
"DDFTTPSJFT
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSF
JOH
JO p$
$PPLJOHUJNF
JO NJOVUFT
4QPOHFNJYUVSFPSZFBTUEPVHIXJUIESZ
UPQQJOH
#BLJOHUSBZ
%
4QPOHF NJYUVSF PS ZFBTU EPVHI XJUI NPJTU #BLJOHUSBZ
UPQQJOH GSVJU
%
4XJTTSPMM QSFIFBU
#BLJOHUSBZ
%
1MBJUFEMPBGXJUI HGMPVS
#BLJOHUSBZ
%
4UPMMFOXJUI HGMPVS
#BLJOHUSBZ
%
4UPMMFOXJUI LHGMPVS
#BLJOHUSBZ
%
4USVEFM TXFFU
#BLJOHUSBZ
%
#¶SFL
#BLJOHUSBZ
%
1J[[B
#BLJOHUSBZ
%
56
4NBMMCBLFEQSPEVDUT
"DDFTTPSJFT
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSFJO
JOH
p$
$PPLJOHUJNFJO
NJOVUFT
#JTDVJUT
#BLJOHTIFFU
%
7JFOOFTFXIJSMT QSFIFBU
#BLJOHTIFFU
%
"MNPOECJTDVJUT
#BLJOHTIFFU
%
.FSJOHVF
#BLJOHTIFFU
%
$IPVYQBTUSZ
#BLJOHTIFFU
%
1VGGQBTUSZ
#BLJOHTIFFU
%
#SFBEBOESPMMT
8IFOCBLJOHCSFBE QSFIFBUUIFPWFO VOMFTTJOTUSVDUJPOTTUBUF
PUIFSXJTF
/FWFSQPVSXBUFSJOUPUIFIPUPWFO
#SFBEBOESPMMT
"DDFTTPSJFT
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSF
JOH
JO p$
$PPLJOHUJNF
JO NJOVUFT
:FBTUCSFBEXJUI LHGMPVS
#BLJOHUSBZ
%
4PVSEPVHICSFBEXJUI LHGMPVS #BLJOHUSBZ
#SFBE SPMMT FH SZF CSFBE SPMMT EP #BLJOHUSBZ
OPUQSFIFBU
%
%
#BLJOHUJQT
:PVXBOUUPCBLFBDDPSEJOHUPZPVSPXO
SFDJQF
6TFTJNJMBSJUFNTJOUIFCBLJOHUBCMFTBTBHVJEF
)PX UP UFMM XIFUIFS TQPOHF DBLF JT CBLFE "QQSPYJNBUFMZ NJOVUFTCFGPSFUIFFOEPGUIFCBLJOHUJNFTQFDJGJFEJOUIFSFDJQF TUJDLB
UISPVHI
DPDLUBJM TUJDL JOUP UIF DBLF BU UIF IJHIFTU QPJOU *G UIF DPDLUBJM TUJDL DPNFT PVU DMFBO UIF DBLF
JTSFBEZ
5IFDBLFDPMMBQTFT
6TFMFTTGMVJEOFYUUJNFPSTFUUIFPWFOUFNQFSBUVSF EFHSFFTMPXFS0CTFSWFUIFTQFDJ
GJFENJYJOHUJNFTJOUIFSFDJQF
5IFDBLFIBTSJTFOJOUIFNJEEMFCVUJT
MPXFSBSPVOEUIFFEHF
%POPUHSFBTFUIFTJEFTPGUIFTQSJOHGPSNDBLFUJO"GUFSCBLJOH MPPTFOUIFDBLFDBSFGVMMZ
XJUIBLOJGF
5IFDBLFHPFTUPPEBSLPOUPQ
1MBDFJUMPXFSJOUIFPWFO TFMFDUBMPXFSUFNQFSBUVSFBOECBLFUIFDBLFGPSBMJUUMFMPOHFS
5IFDBLFJTUPPESZ
8IFOJUJTEPOF NBLFTNBMMIPMFTJOUIFDBLFVTJOHBDPDLUBJMTUJDL5IFOESJ[[MFGSVJUKVJDF
PSBOBMDPIPMJDCFWFSBHFPWFSJU/FYUUJNF TFMFDUBUFNQFSBUVSF EFHSFFTIJHIFSBOE
SFEVDFUIFCBLJOHUJNF
5IFCSFBEPSDBLF FH DIFFTFDBLF
MPPLTHPPE CVUJTTPHHZPOUIFJOTJEF
TUJDLZ TUSFBLFEXJUIXBUFS 6TFTMJHIUMZMFTTGMVJEOFYUUJNFBOECBLFGPSTMJHIUMZMPOHFSBUBMPXFSUFNQFSBUVSF'PS
DBLFTXJUIBNPJTUUPQQJOH CBLFUIFCBTFGJSTU4QSJOLMFJUXJUIBMNPOETPSCSFBEDSVNCT
BOEUIFOQMBDFUIFUPQQJOHPOUPQ'PMMPXUIFSFDJQFBOECBLJOHUJNFT
5IFDBLFJTVOFWFOMZCSPXOFE
4FMFDUBTMJHIUMZMPXFSUFNQFSBUVSFUPFOTVSFUIBUUIFDBLFJTCBLFENPSFFWFOMZ#BLFEFMJ
DBUFQBTUSJFTPOPOFMFWFMVTJOH %5PQCPUUPNIFBUJOH1SPUSVEJOHHSFBTFQSPPGQBQFSDBO
BGGFDUUIFBJSDJSDVMBUJPO'PSUIJTSFBTPO BMXBZTDVUHSFBTFQSPPGQBQFSUPGJUUIFCBLJOHUSBZ
5IFCPUUPNPGBGSVJUDBLFJTUPPMJHIU
1MBDFUIFDBLFPOFMFWFMMPXFSUIFOFYUUJNF
5IFGSVJUKVJDFPWFSGMPXT
/FYUUJNF VTFUIFEFFQFSVOJWFSTBMQBO JGZPVIBWFPOF
4NBMMCBLFEQSPEVDUTNBEFPVUPGZFBTU 5IFSFTIPVMECFBHBQPGBQQSPY DNBSPVOEFBDIJUFN5IJTHJWFTFOPVHITQBDFGPSUIF
EPVHITUJDLUPPOFBOPUIFSXIFOCBLJOH CBLFEJUFNTUPFYQBOEXFMMBOECSPXOPOBMMTJEFT
$POEFOTBUJPOGPSNTXIFOZPVCBLF
NPJTUDBLFT
#BLJOHNBZSFTVMUJOUIFGPSNBUJPOPGXBUFSWBQPVS XIJDIFTDBQFTBCPWFUIFEPPS5IF
TUFBNNBZTFUUMFBOEGPSNXBUFSESPQMFUTPOUIFDPOUSPMQBOFMPSPOUIFGSPOUTPGBEKBDFOU
VOJUT5IJTJTBOBUVSBMQSPDFTT
57
.FBU QPVMUSZ GJTI
5JQTGPSHSJMMJOH
0WFOXBSF
8IFOHSJMMJOH QSFIFBUUIFPWFOGPSBQQSPY NJOVUFT CFGPSF
QMBDJOHUIFGPPEJOUPUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
:PV NBZ VTF BOZ IFBUmSFTJTUBOU PWFOXBSF 5IF CBLJOH USBZ JT BMTP
TVJUBCMFGPSMBSHFSPBTUT
"MXBZTHSJMMXJUIUIFPWFOEPPSDMPTFE
(MBTTPWFOXBSFJTUIFNPTUTVJUBCMF5IFMJEPGUIFSPBTUJOHEJTI
TIPVMEGJUXFMMBOEDMPTFQSPQFSMZ
"T GBS BT QPTTJCMF UIF QJFDFT PG GPPE ZPV BSF HSJMMJOH TIPVME CF PG
FRVBMUIJDLOFTT5IJTXJMMBMMPXUIFNUPCSPXOFWFOMZBOESFNBJO
TVDDVMFOUBOEKVJDZ
"EEBMJUUMFNPSFMJRVJEXIFOVTJOHFOBNFMMFESPBTUJOHEJTIFT
5VSOUIFGPPEZPVBSFHSJMMJOHBGUFS ZPGUIFUJNF
8JUISPBTUJOHEJTIFTNBEFPGTUBJOMFTTTUFFM CSPXOJOHJTOPUTP
JOUFOTFBOEUIFNFBUNBZCFTPNFXIBUMFTTXFMMEPOF*ODSFBTF
UIFDPPLJOHUJNFT
*OGPSNBUJPOJOUIFUBCMFT
0WFOXBSFXJUIPVUBMJEVODPWFSFE
0WFOXBSFXJUIBMJEDPWFSFE
"MXBZTQMBDFUIFPWFOXBSFJOUIFDFOUSFPGUIFXJSFSBDL
1MBDFIPUHMBTTPWFOXBSFPOBESZNBUBGUFSDPPLJOH5IFHMBTT
DPVMEDSBDLJGQMBDFEPOBDPMEPSXFUTVSGBDF
3PBTUJOH
"EEJOBMJUUMFMJRVJEJGUIFNFBUJTMFBO$PWFSUIFCBTFPGUIF
PWFOXBSFXJUIBQQSPY } DNPGMJRVJE
"EEMJRVJEHFOFSPVTMZGPSQPUSPBTUT$PWFSUIFCBTFPGUIF
PWFOXBSFXJUIBQQSPY DNPGMJRVJE
5IFBNPVOUPGMJRVJEEFQFOETPOUIFUZQFPGNFBUBOEUIF
NBUFSJBMUIFPWFOXBSFJTNBEFPG*GQSFQBSJOHNFBUJOBO
FOBNFMMFESPBTUJOHEJTI JUXJMMOFFEBMJUUMFNPSFMJRVJEUIBOJG
DPPLFEJOHMBTTPWFOXBSF
3PBTUJOH EJTIFT NBEF GSPN TUBJOMFTT TUFFM BSF OPU JEFBM 5IF NFBU
DPPLTNPSFTMPXMZBOECSPXOTMFTTGVMMZ6TFBIJHIFS
UFNQFSBUVSFBOEPSBMPOHFSDPPLJOHUJNF
.FBU
%POPUBEETBMUUPTUFBLTVOUJMUIFZIBWFCFFOHSJMMFE
1MBDFUIFGPPEUPCFHSJMMFEEJSFDUMZPOUIFXJSFSBDL*GZPVBSF
HSJMMJOH B TJOHMF QJFDF UIF CFTU SFTVMUT BSF BDIJFWFE CZ QMBDJOH JU JO
UIFDFOUSFPGUIFXJSFSBDL
"MTPJOTFSUUIFCBLJOHUSBZBUMFWFM 5IFNFBUKVJDFTBSF
DPMMFDUFEJOUIFQBOBOEUIFPWFOJTLFQUDMFBOFS
8IFOHSJMMJOH EPOPUJOTFSUUIFCBLJOHUSBZPSVOJWFSTBMQBOBU
MFWFM PS 5IF IJHI IFBU EJTUPSUT JU BOE UIF DPPLJOH DPNQBSUNFOU
DBOCFEBNBHFEXIFOSFNPWJOHJU
5IFHSJMMFMFNFOUTXJUDIFTPOBOEPGGDPOUJOVBMMZ5IJTJTOPSNBM
5IFHSJMMTFUUJOHEFUFSNJOFTIPXGSFRVFOUMZUIJTXJMMIBQQFO
.FBU
5VSOQJFDFTPGNFBUIBMGXBZUISPVHIUIFDPPLJOHUJNF
8IFOUIFSPBTUJTSFBEZ UVSOPGGUIFPWFOBOEBMMPXJUUPSFTUGPS
BOBEEJUJPOBM NJOVUFT5IJTBMMPXTCFUUFSEJTUSJCVUJPOPGUIF
NFBUKVJDFT
"GUFS DPPLJOH XSBQ TJSMPJO JO BMVNJOJVN GPJM BOE MFBWF JU UP SFTU GPS
NJOVUFTJOUIFPWFO
'PSSPBTUQPSLXJUIBSJOE TDPSFUIFSJOEJOBDSPTTXBZTQBUUFSO
UIFOMBZUIFSPBTUJOUIFEJTIXJUIUIFSJOEBUUIFCPUUPN
8FJHIU
"DDFTTPSJFTBOE
PWFOXBSF
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSFJO $PPLJOHUJNFJO
JOH
p$ HSJMMTFUUJOH NJOVUFT
LH
$PWFSFE
%
LH
%
LH
%
%
LH
%
LH
%
6ODPWFSFE
%
4UFBLT XFMMEPOF
8JSFSBDL
(
4UFBLT NFEJVNSBSF DN
8JSFSBDL
(
6ODPWFSFE
%
%
%
LH
%
LH
%
%
LH
%
LH
%
#FFG
+PJOUPGCFFG
#FFGUFOEFSMPJO
4JSMPJO NFEJVNSBSF
LH
LH
6ODPWFSFE
7FBM
+PJOUPGWFBM
LH
LH
1PSL
XJUIPVUSJOE FHOFDL
XJUISJOE FHTIPVMEFS
4NPLFEQPSLPOUIFCPOF
LH
LH
6ODPWFSFE
6ODPWFSFE
LH
$PWFSFE
%
LH
6ODPWFSFE
%
-BNC
-FHPGMBNC CPOFE NFEJVN
58
.FBU
8FJHIU
"DDFTTPSJFTBOE
PWFOXBSF
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSFJO $PPLJOHUJNFJO
JOH
p$ HSJMMTFUUJOH NJOVUFT
BQQSPY
H
6ODPWFSFE
%
BQQSPY
H
8JSFSBDL
(
.JODFENFBU
.FBUMPBG
4BVTBHF
4BVTBHF
1PVMUSZ
5IFXFJHIUTJOEJDBUFEJOUIFUBCMFSFGFSUPPWFOSFBEZQPVMUSZ
XJUIPVUTUVGGJOH 1MBDF XIPMF QPVMUSZ PO UIF MPXFS XJSF SBDL CSFBTUTJEF EPXO 5VSO
BGUFS ZPGUIFTQFDJGJFEUJNF
5VSOSPBTUT TVDIBTSPMMFEUVSLFZKPJOUPSUVSLFZCSFBTU IBMGXBZ
UISPVHIUIFDPPLJOHUJNF5VSOQPVMUSZQPSUJPOTBGUFS ZPGUIF
UJNF
'PSEVDLPSHPPTF QJFSDFUIFTLJOPOUIFVOEFSTJEFPGUIFXJOHT
5IJTBMMPXTUIFGBUUPSVOPVU
1PVMUSZXJMMUVSOPVUQBSUJDVMBSMZDSJTQZBOECSPXOJGZPVCBTUFJU
UPXBSETUIFFOEPGUIFSPBTUJOHUJNFXJUICVUUFS TBMUFEXBUFSPS
PSBOHFKVJDF
*GZPVBSFHSJMMJOHEJSFDUMZPOUIFXJSFSBDL ZPVTIPVMEJOTFSUUIF
CBLJOH USBZ BU MFWFM 5IF NFBU KVJDFT BSF DPMMFDUFE JO UIF QBO BOE
UIFPWFOJTLFQUDMFBOFS
1PVMUSZ
8FJHIU
"DDFTTPSJFTBOE
PWFOXBSF
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSFJO
JOH
p$
$PPLJOHUJNFJO
NJOVUFT
$IJDLFO IBMG
HFBDI
8JSFSBDL
%
$IJDLFOQJFDFT
HFBDI
8JSFSBDL
%
$IJDLFO XIPMF
LH
8JSFSBDL
%
%VDL XIPMF
LH
8JSFSBDL
%
(PPTF XIPMF
LH
8JSFSBDL
%
4NBMMUVSLFZ XIPMF
LH
8JSFSBDL
%
UVSLFZESVNTUJDLT
HFBDI
8JSFSBDL
%
'JTI
5VSOUIFQJFDFTPGGJTIBGUFS ZPGUIFHSJMMJOHUJNF
1MBDJOH IBMG B QPUBUP PS B TNBMM PWFOQSPPG DPOUBJOFS JO UIF CFMMZ PG
UIFGJTIXJMMNBLFJUNPSFTUBCMF
8IPMF GJTI EPFT OPU IBWF UP CF UVSOFE 1MBDF UIF XIPMF GJTI JO UIF
PWFOJOJUTTXJNNJOHQPTJUJPOXJUIJUTEPSTBMGJOGBDJOHVQXBSET
*GZPVBSFHSJMMJOHEJSFDUMZPOUIFXJSFSBDL ZPVTIPVMEBMTPJOTFSU
UIF CBLJOH USBZ BU MFWFM 5IF MJRVJE JT UIFO DPMMFDUFE LFFQJOH UIF
PWFODMFBOFS
'JTI
8FJHIU
"DDFTTPSJFTBOE
PWFOXBSF
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSFJO $PPLJOHUJNFJO
JOH
p$ HSJMMTFUUJOH NJOVUFT
'JTI XIPMF
HFBDI
8JSFSBDL
(
LH
8JSFSBDL
%
LH
8JSFSBDL
%
HFBDI
8JSFSBDL
(
'JTIGJMMFU DN
5JQTGPSSPBTUJOHBOEHSJMMJOH
5IF UBCMF EPFT OPU DPOUBJO JOGPSNBUJPO GPS 4FMFDUUIFOFYUMPXFTUXFJHIUGSPNUIFJOTUSVDUJPOTBOEFYUFOEUIFUJNF
UIFXFJHIUPGUIFKPJOU
)PXUPUFMMXIFOUIFSPBTUJTSFBEZ
6TF B NFBU UIFSNPNFUFS BWBJMBCMF GSPN TQFDJBMJTU TIPQT PS DBSSZ PVU B ࣓TQPPO UFTUࣔ 1SFTT
EPXOPOUIFSPBTUXJUIBTQPPO*GJUGFFMTGJSN JUJTSFBEZ*GUIFTQPPODBOCFQSFTTFEJO JU
OFFETUPCFDPPLFEGPSBMJUUMFMPOHFS
5IFSPBTUJTUPPEBSLBOEUIFDSBDLMJOHJT $IFDLUIFTIFMGIFJHIUBOEUFNQFSBUVSF
QBSUMZCVSOU
5IFSPBTUMPPLTHPPECVUUIFKVJDFTBSF
CVSOU
/FYUUJNF VTFBTNBMMFSSPBTUJOHEJTIPSBEENPSFMJRVJE
5IFSPBTUMPPLTHPPECVUUIFKVJDFTBSF
UPPDMFBSBOEXBUFSZ
/FYUUJNF VTFBMBSHFSSPBTUJOHEJTIBOEVTFMFTTMJRVJE
4UFBNSJTFTGSPNUIFSPBTUXIFOCBTUFE 5IJTJTOPSNBMBOEEVFUPUIFMBXTPGQIZTJDT5IFNBKPSJUZPGUIFTUFBNFTDBQFTUISPVHI
UIFTUFBNPVUMFU*UNBZTFUUMFBOEGPSNDPOEFOTBUJPOPOUIFDPPMFSTXJUDIQBOFMPSPOUIF
GSPOUTPGBEKBDFOUVOJUT
59
#BLFT HSBUJOT UPBTUXJUIUPQQJOHT
"MXBZTQMBDFUIFPWFOXBSFPOUIFXJSFSBDL
*GZPVBSFHSJMMJOHEJSFDUMZPOUIFXJSFSBDL ZPVTIPVMEBMTPJOTFSU
UIFCBLJOHUSBZBUMFWFM 5IJTLFFQTUIFPWFODMFBOFS
)PXXFMMDPPLFEUIFCBLFJTXJMMEFQFOEPOUIFTJ[FPGUIFEJTI
BOEUIFIFJHIUPGUIFCBLF5IFGJHVSFTJOUIFUBCMFBSFPOMZ
BWFSBHFWBMVFT
%JTI
"DDFTTPSJFTBOEPWFOXBSF -FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSF
JOH
p$ HSJMMTFUUJOH
$PPLJOHUJNFJO
NJOVUFT
#BLF TXFFU
0WFOQSPPGEJTI
%
1BTUBCBLF
0WFOQSPPGEJTI
%
1PUBUP HSBUJO NBEF VTJOH SBX JOHSFEJFOUT 0WFOQSPPGEJTI
.BYDNEFFQ
%
(
#BLFT
(SBUJO
5PBTU
5PBTUTCSPXOFEGSPNBCPWF
QJFDFT
8JSFSBDL
5IF DPPLJOH SFTVMU HSFBUMZ EFQFOET PO UIF RVBMJUZ PG UIF GPPE 1SF
CSPXOJOHBOEJSSFHVMBSJUJFTDBOTPNFUJNFTFWFOCFGPVOEPOUIF
SBXQSPEVDU
1SFQSFQBSFEQSPEVDUT
0CTFSWFUIFJOTUSVDUJPOTPOUIFQBDLBHJOH
*G ZPV MJOF UIF BDDFTTPSJFT XJUI HSFBTFQSPPG QBQFS NBLF TVSF UIBU
UIF QBQFS JT TVJUBCMF GPS UIFTF UFNQFSBUVSFT .BLF TVSF UIF QBQFS
JTBTVJUBCMFTJ[FGPSUIFEJTIUPCFDPPLFE
%JTI
"DDFTTPSJFT
-FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSFJO
JOH
p$
$PPLJOHUJNFJO
NJOVUFT
4USVEFM GSP[FO
#BLJOHTIFFU
%
$IJQT
#BLJOHTIFFU
%
1J[[B
8JSFSBDL
%
1J[[BCBHVFUUF
8JSFSBDL
%
4QFDJBMEJTIFT
1MBDFUIFKBSTPOBXJSFSBDLBOETMJEFJOBUMFWFM
-PX UFNQFSBUVSFT BSF QBSUJDVMBSMZ HPPE GPS QSFQBSJOH ZFBTU EPVHI
BOEIPNFNBEFZPHIVSU
4FU UIF CBLJOH UFNQFSBUVSF UP p$ BOE DPOUJOVF BT JOEJDBUFE
3FNPWFUIFBDDFTTPSJFTGSPNUIFPWFO
1SPWJOHZFBTUEPVHI
1SFQBSJOHZPHIVSU
1SFQBSFUIFZFBTUEPVHIBTVTVBM QMBDFJUJOBIFBUSFTJTUBOU
DFSBNJDEJTIBOEDPWFSXJUIBMJE
#SJOHMJUSFPGNJML GBU UPUIFCPJM MFUJUDPPMUP p$
1SFIFBUUIFPWFOBTJOEJDBUFE
"EE HZPHIVSU GSPNUIFSFGSJHFSBUPS UPUIFNJMLBOETUJS
XFMM
$MPTFUIFPWFOEPPSBOEBMMPXUIFZFBTUEPVHIUPQSPWFJOUIF
PWFO
1PVSJOUPTNBMMTFBMBCMFKBSTBOEDPWFSXJUIDMJOHGJMN
%JTI
0WFOXBSF
:PHIVSU
4FBMBCMFZPHIVSU
KBST
1SPWJOHZFBTUEPVHI
1MBDFUIFIFBU
SFTJTUBOUEJTI
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSF
JOH
$PPLJOHUJNF
%
p$
IPVST
POUIFPWFOGMPPS
%
QSFIFBUUP p$
NJOVUFT
4XJUDIPGGUIFBQQMJBODFBOE
QMBDFUIFZFBTUEPVHIJOUIF
PWFO
NJOVUFT
1SFTFSWJOH
'PSQSFTFSWJOH UIFKBSTBOESVCCFSTFBMTNVTUCFDMFBOBOE
JOUBDU *G QPTTJCMF VTF KBST PG UIF TBNF TJ[F 5IF JOGPSNBUJPO JO UIF
UBCMFJTGPSSPVOE POFMJUSFKBST
$BVUJPO
%POPUVTFKBSTUIBUBSFMBSHFSPSUBMMFSUIBOUIJT5IFMJETDPVME
DSBDL
0OMZVTFGSVJUBOEWFHFUBCMFTJOHPPEDPOEJUJPO8BTIUIFN
UIPSPVHIMZ
5IFUJNFTHJWFOJOUIFUBCMFTBSFBHVJEFPOMZ5IFUJNFXJMM
EFQFOE PO UIF SPPN UFNQFSBUVSF OVNCFS PG KBST BOE UIF RVBOUJUZ
BOEUFNQFSBUVSFPGUIFDPOUFOUT#FGPSFZPVTXJUDIPGGUIF
60
BQQMJBODFPSDIBOHFUIFDPPLJOHNPEF DIFDLXIFUIFSUIF
DPOUFOUTPGUIFKBSTBSFCVCCMJOHBTUIFZTIPVME
1SFQBSBUJPO
'JMMUIFKBST CVUOPUUPUIFUPQ
8JQFUIFSJNTPGUIFKBST BTUIFZNVTUCFDMFBO
1MBDFBEBNQSVCCFSTFBMBOEBMJEPOFBDIKBS
4FBMUIFKBSTXJUIUIFDMJQT
1MBDFOPNPSFUIBOTJYKBSTJOUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
.BLJOHTFUUJOHT
1SFTFSWJOH
*OTFSU UIF VOJWFSTBM QBO BU MFWFM "SSBOHF UIF KBST PO JU TP UIBU
UIFZEPOPUUPVDIFBDIPUIFS
'SVJU
"GUFSBQQSPYUPNJOVUFT TNBMMCVCCMFTCFHJOUPGPSNBU
TIPSUJOUFSWBMT4XJUDIPGGUIFPWFO
1PVS}MJUSFPGIPUXBUFS BQQSPY p$ JOUPUIFVOJWFSTBMQBO
$MPTFUIFPWFOEPPS
4FU $#PUUPNIFBUJOH
4FUUIFUFNQFSBUVSFUPCFUXFFOBOE p$
"GUFS UP NJOVUFT PG SFTJEVBM IFBU SFNPWF UIF QSFTFSWJOH KBST
GSPNUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU*GUIFZBSFBMMPXFEUPDPPMGPS
MPOHFSJOUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU HFSNTDPVMENVMUJQMZ
QSPNPUJOHBDJEJGJDBUJPOPGUIFQSFTFSWFEGSVJU
'SVJUJOPOFMJUSFKBST
8IFOJUTUBSUTUPCVCCMF
3FTJEVBMIFBU
"QQMFT SFEDVSSBOUT TUSBXCFSSJFT
4XJUDIPGG
BQQSPYNJOVUFT
$IFSSJFT BQSJDPUT QFBDIFT HPPTFCFSSJFT
4XJUDIPGG
BQQSPYNJOVUFT
"QQMFQVS©F QFBST QMVNT
4XJUDIPGG
BQQSPYNJOVUFT
7FHFUBCMFT
"TTPPOBTCVCCMFTCFHJOUPGPSNJOUIFKBST TFUUIFUFNQFSBUVSF
CBDLUPCFUXFFOBOE p$%FQFOEJOHPOUIFUZQFPG
WFHFUBCMF IFBUGPSBQQSPYUP NJOVUFT4XJUDIPGGUIFPWFO
BGUFSUIJTUJNFBOEVTFUIFSFTJEVBMIFBU
7FHFUBCMFTXJUIDPMEDPPLJOHXBUFSJOPOFMJUSFKBST
8IFOJUTUBSUTUPCVCCMF
3FTJEVBMIFBU
(IFSLJOT
BQQSPYNJOVUFT
#FFUSPPU
BQQSPYNJOVUFT
BQQSPYNJOVUFT
#SVTTFMTTQSPVUT
BQQSPYNJOVUFT
BQQSPYNJOVUFT
#FBOT LPIMSBCJ SFEDBCCBHF
BQQSPYNJOVUFT
BQQSPYNJOVUFT
1FBT
BQQSPYNJOVUFT
BQQSPYNJOVUFT
5BLJOHPVUUIFKBST
$BVUJPO
%POPUQMBDFUIFIPUKBSTPOBDPMEPSXFUTVSGBDF5IFZDPVME
TVEEFOMZCVSTU
"GUFSQSFTFSWJOH SFNPWFUIFKBSTGSPNUIFDPPLJOHDPNQBSUNFOU
"DSZMBNJEFJOGPPETUVGGT
"DSZMBNJEFJTNBJOMZQSPEVDFEJOHSBJOBOEQPUBUPQSPEVDUT
QSFQBSFEBUIJHIUFNQFSBUVSFT TVDI BTQPUBUPDSJTQT DIJQT
UPBTU CSFBESPMMT CSFBEPSGJOFCBLFEHPPET CJTDVJUT
HJOHFSCSFBE DPPLJFT 5JQTGPSLFFQJOHBDSZMBNJEFUPBNJOJNVNXIFOQSFQBSJOHGPPE
(FOFSBM
■
■
■
#BLJOH
,FFQDPPLJOHUJNFTUPBNJOJNVN
$PPLNFBMTVOUJMUIFZBSFHPMEFOCSPXO CVUOPUUPPEBSL
-BSHF UIJDLQJFDFTPGGPPEDPOUBJOMFTTBDSZMBNJEF
8JUIUPQCPUUPNIFBUJOHNBY p$
8JUI%IPUBJSPSIPUBJSNBY p$
#JTDVJUT
8JUIUPQCPUUPNIFBUJOHNBY p$
8JUI%IPUBJSPSIPUBJSNBY p$
&HHPSFHHZPMLSFEVDFTUIFQSPEVDUJPOPGBDSZMBNJEF
0WFODIJQT
4QSFBE FWFOMZ PWFS UIF CBLJOH USBZ JO B TJOHMF MBZFS #BLF BU MFBTU H QFS CBLJOH USBZ TP
UIBUUIFDIJQTEPOPUESZPVU
61
5FTUEJTIFT
5IFTFUBCMFTIBWFCFFOQSPEVDFEGPSUFTUJOTUJUVUFTUPGBDJMJUBUF
UIFJOTQFDUJPOBOEUFTUJOHPGUIFWBSJPVTBQQMJBODFT
*OBDDPSEBODFXJUI&/&/ BOE*&$
#BLJOH
'PS BQQMF QJF QMBDF UIF EBSL TQSJOHGPSN DBLF UJOT EJBHPOBMMZ OFYU
UPFBDIPUIFS
$BLFTJOUJOQMBUFTQSJOHGPSNDBLFUJOT
#BLFPOMFWFMXJUI %5PQCPUUPNIFBUJOH1MBDFUIFTQSJOHGPSN
DBLFUJOTPOUIFCBLJOHUSBZJOTUFBEPGEJSFDUMZPOUIFXJSFSBDL
%JTI
"DDFTTPSJFTBOEPWFOXBSF -FWFM
5ZQF PG IFBU 5FNQFSBUVSF
JOH
JO p$
$PPLJOHUJNF
JO NJOVUFT
7JFOOFTFXIJSMT
#BLJOHUSBZ
%
4NBMMDBLFT DBLFT
#BLJOHUSBZ
%
)PUXBUFSTQPOHFDBLF
4QSJOHGPSNDBLFUJOPOUIF XJSFSBDL
%
"QQMFQJF
8JSFSBDL TQSJOHGPSN
DBLFUJOT EJB DN
%
(SJMMJOH
*GZPVBSFHSJMMJOHGPPEEJSFDUMZPOUIFXJSFSBDL UIFCBLJOHUSBZ
TIPVMEBMTPCFJOTFSUFEBUMFWFM 5IFMJRVJEJTUIFODPMMFDUFE
LFFQJOHUIFPWFODMFBOFS
%JTI
"DDFTTPSJFTBOEPWFOXBSF -FWFM
5ZQF PG IFBU (SJMMTFUUJOH
JOH
$PPLJOHUJNF
JO NJOVUFT
5PBTU
1SFIFBUGPSNJOVUFT
8JSFSBDL
(
#FFGCVSHFST Y
EPOPUQSFIFBU
8JSFSBDL CBLJOHUSBZ
(
UVSOPWFSBGUFS ZPGUIFDPPLJOHUJNF
62
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
*9000932456*
9000932456
01 270893
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising