BALAY DLN53AA50/01, LB53NAA30B, DLN53AA50B/01, LB53NAA50/01, LB53NAA30/02, LB53NAA30B/01, LB53NAA30B/02, DLN53AA50B/02, 3BF263NX/01, DLN53AA70/01 Installation Instructions

BALAY DLN53AA50/01, LB53NAA30B, DLN53AA50B/01, LB53NAA50/01, LB53NAA30/02, LB53NAA30B/01, LB53NAA30B/02, DLN53AA50B/02, 3BF263NX/01, DLN53AA70/01 Installation Instructions
*9001366284*
Ø
Ù
Ú
Û
Þ
â
é
ë
ì
î
ô
'/1$$'/1$$'/1$$%'/1$$%'/1$$=/%1$$/%1$$%/%1$$'1$$&'1$$&%
%)1;
[
0RQWDJHDQOHLWXQJ
̲͉͇͓͇͕͔͕͔͉͓͆́͌̓̾̓ͅͅ
,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
1RWLFHGHPRQWDJH
,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
,QVWUXNFMDPRQWDŰX
,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
Ημπροςιυηώξνλνμρίες
0RQWDMN×ODYX]X
[
$
‘
%
•
•
D
PLQ
PLQ
PLQ
E
D
E
F
FOLFN
FOLFN
FOLFN
FOLFN
de
6WURPVFKODJJHIDKU
■ %DXWHLOHLQQHUKDOEGHV*HUlWHVN|QQHQVFKDUINDQWLJVHLQ'DV
$QVFKOXVVNDEHONDQQEHVFKlGLJWZHUGHQ$QVFKOXVVNDEHOZlK
UHQGGHU,QVWDOODWLRQQLFKWNQLFNHQRGHUHLQNOHPPHQ
■ 'LH7UHQQXQJGHV*HUlWHVYRP6WURPQHW]PXVVMHGHU]HLWP|J
OLFK VHLQ 'DV *HUlW GDUI QXU DQ HLQH YRUVFKULIWVPl‰LJ LQVWDOOLHUWH
6FKXW]NRQWDNW6WHFNGRVHDQJHVFKORVVHQZHUGHQ
'HU1HW]VWHFNHUGHU1HW]DQVFKOXVVOHLWXQJPXVVQDFKGHP(LQ
EDX GHV *HUlWV IUHL ]XJlQJOLFK VHLQ ,VW GLHV QLFKW P|JOLFK PXVV
LQ GHU IHVWYHUOHJWHQ HOHNWULVFKHQ ,QVWDOODWLRQ HLQH DOOSROLJH 7UHQQ
YRUULFKWXQJQDFKGHQ%HGLQJXQJHQGHUhEHUVSDQQXQJVNDWHJR
ULH,,,XQGQDFKGHQ(UULFKWXQJVEHVWLPPXQJHQHLQJHEDXW
ZHUGHQ
1XUHLQH(OHNWURIDFKNUDIWGDUIGLHIHVWYHUOHJWHHOHNWULVFKH,QVWDO
ODWLRQDXVIKUHQ:LUHPSIHKOHQHLQHQ)HKOHUVWURPVFKXW]VFKDO
WHU ),6FKDOWHU LP6WURPNUHLVGHU*HUlWHYHUVRUJXQJ]X
LQVWDOOLHUHQ
%UDQGJHIDKU
■ 'LH)HWWDEODJHUXQJHQLP)HWWILOWHUN|QQHQVLFKHQW]QGHQ'LH
YRUJHJHEHQHQ6LFKHUKHLWVDEVWlQGHPVVHQHLQJHKDOWHQZHU
GHQXPHLQHQ+LW]HVWDX]XYHUPHLGHQ%HDFKWHQ6LHGLH$QJD
EHQ]X,KUHP.RFKJHUlW:HUGHQ*DVXQG(OHNWUR.RFKVWHOOHQ
]XVDPPHQEHWULHEHQJLOWGHUJU|‰WHDQJHJHEHQH$EVWDQG
■ 'LH )HWWDEODJHUXQJHQ LP )HWWILOWHU N|QQHQ VLFK HQW]QGHQ ,Q GHU
1lKHGHV*HUlWHVQLHPLWRIIHQHU)ODPPHDUEHLWHQ ]%IODPEL
HUHQ *HUlWQXUGDQQLQGHU1lKHHLQHU)HXHUVWlWWHIUIHVWH
%UHQQVWRIIH ]%+RO]RGHU.RKOH LQVWDOOLHUHQZHQQHLQH
JHVFKORVVHQHQLFKWDEQHKPEDUH$EGHFNXQJYRUKDQGHQLVW(V
GDUINHLQHQ)XQNHQIOXJJHEHQ
9HUOHW]XQJVJHIDKU
■ %DXWHLOHLQQHUKDOEGHV*HUlWHVN|QQHQVFKDUINDQWLJVHLQ
6FKXW]KDQGVFKXKHWUDJHQ
■ ,VWGDV*HUlWQLFKWRUGQXQJVJHPl‰EHIHVWLJWNDQQHVKHUDEIDO
OHQ $OOH %HIHVWLJXQJVHOHPHQWH PVVHQ IHVW XQG VLFKHU PRQWLHUW
ZHUGHQ
■ 9HUlQGHUXQJHQDPHOHNWULVFKHQRGHUPHFKDQLVFKHQ$XIEDX
VLQG JHIlKUOLFK XQG N|QQHQ ]X )HKOIXQNWLRQHQ IKUHQ .HLQH 9HU
lQGHUXQJHQDPHOHNWULVFKHQRGHUPHFKDQLVFKHQ$XIEDXGXUFK
IKUHQ
Ø 0RQWDJHDQOHLWXQJ
: :LFKWLJH6LFKHUKHLWVKLQZHLVH
6WURPVFKODJJHIDKU
'LHVH$QOHLWXQJVRUJIlOWLJOHVHQ1XUGDQQN|QQHQ6LH,KU*HUlW
VLFKHUXQGULFKWLJEHGLHQHQ'LH*HEUDXFKVXQG0RQWDJHDQOHL
WXQJIUHLQHQVSlWHUHQ*HEUDXFKRGHUIU1DFKEHVLW]HUDXIEH
ZDKUHQ
'DV*HUlWQDFKGHP$XVSDFNHQSUIHQ%HLHLQHP7UDQVSRUW
VFKDGHQQLFKWDQVFKOLH‰HQ
1XUEHLIDFKJHUHFKWHP(LQEDXHQWVSUHFKHQGGHU0RQWDJHDQOHL
WXQJLVWGLH6LFKHUKHLWEHLP*HEUDXFKJHZlKUOHLVWHW'HU,QVWDOOD
WHXULVWIUGDVHLQZDQGIUHLH)XQNWLRQLHUHQDP$XIVWHOOXQJVRUW
YHUDQWZRUWOLFK
'LH %UHLWH GHU 'XQVWDE]XJVKDXEH PXVV PLQGHVWHQV GHU %UHLWH GHU
.RFKVWHOOHHQWVSUHFKHQ
)UGLH,QVWDOODWLRQPVVHQGLHDNWXHOOJOWLJHQ%DXYRUVFKULIWHQ
XQGGLH9RUVFKULIWHQGHU|UWOLFKHQ6WURPXQG*DVYHUVRUJHU
EHDFKWHWZHUGHQ
%HLGHU$EOHLWXQJYRQ$EOXIWVLQGGLHEHK|UGOLFKHQXQGJHVHW]OL
FKHQ9RUVFKULIWHQ ]%/DQGHVEDXRUGQXQJHQ ]XEHDFKWHQ
'LHVHV*HUlWLVWIUHLQH1XW]XQJELV]XHLQHU+|KHYRQPD[LPDO
0HWHUQEHUGHP0HHUHVVSLHJHOEHVWLPPW
/HEHQVJHIDKU
=XUFNJHVDXJWH9HUEUHQQXQJVJDVHN|QQHQ]X9HUJLIWXQJHQIK
UHQ
,PPHU IU DXVUHLFKHQG =XOXIW VRUJHQ ZHQQ GDV *HUlW LP $EOXIWEH
WULHEJOHLFK]HLWLJPLWHLQHUUDXPOXIWDEKlQJLJHQ)HXHUVWlWWHYHU
ZHQGHWZLUG
%UDQGJHIDKU
9HUOHW]XQJVJHIDKU
9HUOHW]XQJVJHIDKU
5DXPOXIWDEKlQJLJH)HXHUVWlWWHQ ]%JDV|OKRO]RGHUNRKOH
EHWULHEHQH+HL]JHUlWH'XUFKODXIHUKLW]HU:DUPZDVVHUEHUHLWHU
EH]LHKHQ9HUEUHQQXQJVOXIWDXVGHP$XIVWHOOUDXPXQGIKUHQGLH
$EJDVHGXUFKHLQH$EJDVDQODJH ]%.DPLQ LQV)UHLH
,Q9HUELQGXQJPLWHLQHUHLQJHVFKDOWHWHQ'XQVWDE]XJVKDXEHZLUG
GHU.FKHXQGGHQEHQDFKEDUWHQ5lXPHQ5DXPOXIWHQW]RJHQ
RKQHDXVUHLFKHQGH=XOXIWHQWVWHKWHLQ8QWHUGUXFN*LIWLJH*DVH
DXVGHP.DPLQRGHU$E]XJVVFKDFKWZHUGHQLQGLH:RKQUlXPH
]XUFNJHVDXJW
■ (VPXVVGDKHULPPHUIUDXVUHLFKHQGH=XOXIWJHVRUJWZHUGHQ
■ (LQ=XOXIW$EOXIWPDXHUNDVWHQDOOHLQVWHOOWGLH(LQKDOWXQJGHV
*UHQ]ZHUWHVQLFKWVLFKHU
(LQ JHIDKUORVHU %HWULHE LVW QXU GDQQ P|JOLFK ZHQQ GHU 8QWHUGUXFN
LP $XIVWHOOUDXP GHU )HXHUVWlWWH 3D PEDU QLFKW EHUVFKUHL
WHW'LHVNDQQHUUHLFKWZHUGHQZHQQGXUFKQLFKWYHUVFKOLH‰EDUH
gIIQXQJHQ]%LQ7UHQ)HQVWHUQLQ9HUELQGXQJPLWHLQHP
=XOXIW$EOXIWPDXHUNDVWHQRGHUGXUFKDQGHUHWHFKQLVFKH0D‰
QDKPHQGLH]XU9HUEUHQQXQJEHQ|WLJWH/XIWQDFKVWU|PHQNDQQ
$OOJHPHLQH+LQZHLVH
'LH 2EHUIOlFKHQ GHV *HUlWHV VLQG HPSILQGOLFK %HL GHU ,QVWDOODWLRQ
%HVFKlGLJXQJHQYHUPHLGHQ
$EOXIWEHWULHE
+LQZHLV 'LH /XIW GDUI QLFKW LQ HLQHQ .DPLQ DEJHOHLWHW ZHUGHQ GHU
IU$EJDVHYRQ*HUlWHQYHUZHQGHWZLUGGLH*DVRGHUDQGHUH
.UDIWVWRIIHYHUEUHQQHQ GLHVJLOWQLFKWIU8POXIWJHUlWH ■ 6ROOGLH$EOXIWLQHLQHQ5DXFKRGHU$EJDVNDPLQJHIKUWZHU
GHQ GHU QLFKW LQ %HWULHE LVW PXVV GLH =XVWLPPXQJ GHV ]XVWlQGL
JHQ6FKRUQVWHLQIHJHUPHLVWHUVHLQJHKROWZHUGHQ
■ :LUGGLH$EOXIWGXUFKGLH$X‰HQZDQGJHOHLWHWVROOWHHLQ7HOHV
NRS0DXHUNDVWHQYHUZHQGHWZHUGHQ
$EOXIWOHLWXQJ
+LQZHLV )U%HDQVWDQGXQJHQGLHDXIGLH5RKUVWUHFNH]XUFN]X
IKUHQVLQGEHUQLPPWGHU+HUVWHOOHUGHV*HUlWHVNHLQH*HZlKU
OHLVWXQJ
■ 'DV*HUlWHUUHLFKWVHLQHRSWLPDOH/HLVWXQJGXUFKHLQNXU]HV
JHUDGOLQLJHV$EOXIWURKUXQGHLQHQP|JOLFKVWJUR‰HQ5RKUGXUFK
PHVVHU
■ 'XUFKODQJHUDXH$EOXIWURKUHYLHOH5RKUE|JHQRGHU5RKUGXUFK
PHVVHUGLHNOHLQHUDOVPPVLQGZLUGGLHRSWLPDOH
$EVDXJOHLVWXQJQLFKWHUUHLFKWXQGGDV/IWHUJHUlXVFKZLUGODX
WHU
■ 'LH5RKUHRGHU6FKOlXFKH]XP9HUOHJHQGHU$EOXIWOHLWXQJPV
VHQDXVQLFKWEUHQQEDUHP0DWHULDOVHLQ
■ :LUGGLH$EOXIWGXUFKGLH$X‰HQZDQGJHOHLWHWVROOWHHLQ7HOHV
NRS0DXHUNDVWHQYHUZHQGHWZHUGHQ
%HVFKlGLJXQJVJHIDKU GXUFK .RQGHQVDW5FNODXI $EOXIWNDQDO YRP
*HUlWDXVOHLFKWDEIDOOHQGLQVWDOOLHUHQ ƒ*HIlOOH 5XQGURKUH
(VZLUGHLQ,QQHQGXUFKPHVVHUYRQ PPHPSIRKOHQ
=LHKHQ6LHLQMHGHP)DOOGHQ5DWGHV]XVWlQGLJHQ6FKRUQVWHLQIH
JHUPHLVWHUVKLQ]XGHUGHQJHVDPWHQ/IWXQJVYHUEXQGGHV+DX
VHVEHXUWHLOHQNDQQXQG,KQHQGLHSDVVHQGH0D‰QDKPH]XU
%HOIWXQJYRUVFKOlJW
:LUGGLH'XQVWDE]XJVKDXEHDXVVFKOLH‰OLFKLP8POXIWEHWULHEHLQ
JHVHW]WLVWGHU%HWULHERKQH(LQVFKUlQNXQJP|JOLFK
/HEHQVJHIDKU
=XUFNJHVDXJWH9HUEUHQQXQJVJDVHN|QQHQ]X9HUJLIWXQJHQIK
UHQ'LH$EOXIWGDUIZHGHULQHLQHQLQ%HWULHEEHILQGOLFKHQ5DXFK
RGHU$EJDVNDPLQQRFKLQHLQHQ6FKDFKWZHOFKHUGHU(QWOIWXQJ
YRQ$XIVWHOOXQJVUlXPHQYRQ)HXHUVWlWWHQGLHQWDEJHJHEHQZHU
GHQ)DOOVGLH$EOXIWLQHLQHQ5DXFKRGHU$EJDVNDPLQJHIKUW
ZHUGHQVROOGHUQLFKWLQ%HWULHELVWPXVVGLH=XVWLPPXQJGHV
]XVWlQGLJHQ6FKRUQVWHLQIHJHUPHLVWHUVHLQJHKROWZHUGHQ
(UVWLFNXQJVJHIDKU
9HUSDFNXQJVPDWHULDOLVWIU.LQGHUJHIlKUOLFK.LQGHUQLHPLW9HU
SDFNXQJVPDWHULDOVSLHOHQODVVHQ
)ODFKNDQlOH
'HU,QQHQTXHUVFKQLWWPXVVGHP'XUFKPHVVHUGHU5XQGURKUHHQW
VSUHFKHQ
‘PPFDFP
■ )ODFKNDQlOHVROOWHQNHLQHVFKDUIHQ8POHQNXQJHQKDEHQ
■ %HLDEZHLFKHQGHQ5RKUGXUFKPHVVHUQ'LFKWVWUHLIHQHLQVHW]HQ
8POXIWEHWULHE
+LQZHLV 'DV*HUlWGDUIQXULPIHVWLQVWDOOLHUWHQ=XVWDQGXQGPLW
DQJHVFKORVVHQHU9HUURKUXQJEHWULHEHQZHUGHQ
(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV
: 6WURPVFKODJJHIDKU
%DXWHLOHLQQHUKDOEGHV*HUlWHVN|QQHQVFKDUINDQWLJVHLQ'DV
$QVFKOXVVNDEHONDQQEHVFKlGLJWZHUGHQ$QVFKOXVVNDEHOZlK
UHQGGHU,QVWDOODWLRQQLFKWNQLFNHQRGHUHLQNOHPPHQ
'LH HUIRUGHUOLFKHQ $QVFKOXVVGDWHQ VWHKHQ DXI GHP 7\SHQVFKLOG LP
,QQHQUDXPGHV*HUlWHVGD]X0HWDOOIHWWILOWHUDXVEDXHQ
'LHVHV*HUlWHQWVSULFKWGHQ(*)XQNHQWVW|UEHVWLPPXQJHQ
'LHVHV*HUlWGDUIQXUDQHLQHYRUVFKULIWVPl‰LJLQVWDOOLHUWH6FKXW]
NRQWDNWVWHFNGRVHDQJHVFKORVVHQZHUGHQ
'LH6FKXW]NRQWDNWVWHFNGRVHP|JOLFKVWLQQHUKDOEGHU.DPLQYHU
EOHQGXQJDQEULQJHQ
■ 'LH6FKXW]NRQWDNWVWHFNGRVHVROOWHEHUHLQHQHLJHQHQ6WURP
NUHLVDQJHVFKORVVHQVHLQ
■ ,VWGLH6FKXW]NRQWDNWVWHFNGRVHQDFKGHU,QVWDOODWLRQGHV*HUl
WHV QLFKW PHKU ]XJlQJOLFK PXVV HLQH 7UHQQYRUULFKWXQJ ZLH EHLP
)HVWDQVFKOXVVYRUKDQGHQVHLQ
%HLHLQHPHUIRUGHUOLFKHQ)HVWDQVFKOXVVPXVVLQGHU,QVWDOODWLRQ
HLQDOOSROLJHU7UHQQVFKDOWHU /HLWXQJVVFKXW]VFKDOWHU6LFKHUXQJHQ
XQG 6FKW]H PLW PLQG PP .RQWDNW|IIQXQJ YRUKDQGHQ VHLQ 1XU
HLQH(OHNWURIDFKNUDIWGDUIGHQ)HVWDQVFKOXVVDXVIKUHQ
*HUlWPRQWLHUHQ
*HUlWLQ0|EHO|IIQXQJHLQVHW]HQ %LOG $FKWXQJ
:HQQ 6LH GDV *HUlW LQ HLQHQ $XVVFKQLWW HLQHV 9RUJlQJHUPRGHOOV
GHUVHOEHQ0DUNHHLQVHW]HQJUHLIWGHU(LQUDVWPHFKDQLVPXV
QLFKW +DOWHQ 6LH GDV *HUlW IHVW GDPLW HV QLFKW KHUDEIlOOW XQG EH
VFKlGLJWZLUG
)L[LHUXQJVVFKUDXEHQDQ]LHKHQ
+LQZHLV %HLHLQHP$XVVFKQLWWHLQHV9RUJlQJHUJHUlWVN|QQHQ
GLHVHLWOLFKHQ6FKUDXEHQHYWOQLFKWJHQXW]WZHUGHQ
%OHQGH EHIHVWLJHQ GD]X GLH %OHQGH QDFK REHQ GUFNHQ ELV GHU
(LQUDVWPHFKDQLVPXVHLQUDVWHW %LOG 0HWDOOIHWWILOWHUHLQVHW]HQ
1HW]VWHFNHULQGLH6FKXW]NRQWDNWVWHFNGRVHVWHFNHQ
*HUlWGHPRQWLHUHQ
*HUlWVWURPORVPDFKHQ
$EOXIWOHLWXQJHQO|VHQ
)HWWILOWHUHQWIHUQHQ
%OHQGHHQWIHUQHQ
)L[LHUXQJPLWGHP0|EHOO|VHQ
8PGLH)L[LHUXQJ]XO|VHQHLQHQ6FKUDXEHQGUHKHUDOV+HEHO
YHUZHQGHQ'D]XGHQ6FKUDXEHQGUHKHUGXUFKGHQVHLWOLFKHQ
6FKOLW]IKUHQ
0RQWDJHYRUEHUHLWHQ
0|EHOEHUSUIHQ
■ 'DV(LQEDXP|EHOPXVVZDDJHUHFKWDXVJHULFKWHWXQGDXVUHL
FKHQGWUDJIlKLJVHLQ
■ 'DVPD[*HZLFKWGHU'XQVWDE]XJVKDXEHEHWUlJW NJ
*HUlWHPD‰HXQG6LFKHUKHLWVDEVWlQGH
■ *HUlWHPD‰HEHDFKWHQ %LOG $
■ 6LFKHUKHLWVDEVWlQGHEHDFKWHQ %LOG %
)DOOVGLH,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQGHV*DVNRFKJHUlWVHLQHQ
DEZHLFKHQGHQ$EVWDQGYRUJHEHQLPPHUGHQJU|‰HUHQ$EVWDQG
EHUFNVLFKWLJHQ
0|EHOYRUEHUHLWHQ
'DV(LQEDXP|EHOPXVVELVƒ&WHPSHUDWXUEHVWlQGLJVHLQ'LH
6WDELOLWlWGHV(LQEDXP|EHOVPXVVDXFKQDFKGHQ$XVVFKQLWWDUEHL
WHQJHZlKUOHLVWHWVHLQ
1DFK$XVVFKQLWWDUEHLWHQ6SlQHHQWIHUQHQ
$XVVFKQLWWLQ(LQEDXP|EHOKHUVWHOOHQ %LOG D
+LQZHLV :HQQ6LHEHUHLWVGHQ$XVVFKQLWWHLQHV9RUJlQJHUPR
GHOOV GHU VHOEHQ 0DUNH KDEHQ N|QQHQ 6LH PLW GLHVHP IRUWIDKUHQ
$XVVFKQLWWIUGDV$EOXIWURKUKHUVWHOOHQ %LOG E
*HUlWYRUEHUHLWHQ
0HWDOOIHWWILOWHUHQWIHUQHQ %LOG D
+LQZHLV )LOWHUDEGHFNXQJDQGHQYRUGHUHQ(FNHQJUHLIHQXQG
UXFNDUWLJQDFKXQWHQ]LHKHQ
%OHQGHHQWIHUQHQGD]XGLH]ZHL(LQUDVWPHFKDQLVPHQJOHLFK]HL
WLJGUFNHQXQGGLH%OHQGHDEQHKPHQ %LOG E
5FNVWDXNODSSHQDP/XIWDXVODVVPRQWLHUHQXQGHLQUDVWHQ
%LOG F
+LQZHLV :HQQGLHPRQWLHUWH(LQKHLWQDFKGHU,QVWDOODWLRQGHV
*HUlWVQLFKWPHKU]XJlQJOLFKLVWVROOWHGLHVHLWOLFKH9HUULHJHOXQJ
HQWIHUQWZHUGHQ'D]XGLH%HIHVWLJXQJVVFKUDXEHQO|VHQXQGDP
*HKlXVHGHV*HUlWHVEHIHVWLJHQ
*HUlWDEQHKPHQ
el
̭́͏͖͆͏͓͔͖͓͑̓͗͐́̓
̳͓͈͉̻͓͉͓͈̀͊͒͆͐͑͑̈́̀͑̾̀͐̈́̾͌̀̈́›͈͉͓͈̾͌̓͌̀͂̀͒̀›͈͈̻̬̀̓͆͌
͔̀̽͌̈́͒̈́͒̀›͈͈̻̀̓͌̀›͎͓̀̾͌ͅ›͎̼͓͈͉̻͓͉͓͒͋̈́͒̀͊͑͑̈́̀͑̾̀͐
̭́͏͖͆͏͓͉͍͇͕͑͌͒͑›͍͉͓͐́̓
■ ̳͍̀̈́̀͏͎͒̽͋̀͒̀͑͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓͒͆͐͑͑̈́̽͐͋›͎͏͈̈́̾͌̀̈́̾͌̀
͉͎͔͒̈́͏̻ ̳͎ ͉͈͎̀͊̓͜ ͑͛͌̓̈́͑͆͐ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀ ͓›͎͑͒̈́̾ ͈̻͆͋ͅ ̪̻̀͒ ͒͆͌
͉̻͉͉͈͉͎͉͈͎̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͋͆͌͒͑̀̾̈́͒̈́̀͋͆͋̀͂͌̈́͒̈́͒̀͊̓͜͜ͅ
͑͛͌̓̈́͑͆͐
■ ̧̀›͎͓͉͓͑͛͌̓̈́͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐̀›͚͎͉͓͎͎͓͒̓̾͒͒͏͎̈́͛͋̀͒͐›͏̼›͈̈́
͌̀ ͈̈́̾͌̀ ͎›͎͒̈́̓̽›͎͒̈́ ͓̓͌̀͒̽ ̧ ͓͉͓͑͑̈́̽ ̈́›͈͒͏̼›͈̈́͒̀ ͌̀ ͓͇͑͌̓̈́̈́̾
͚͎͈͋͌͑̈́͋̀›͏͎͉͎̾̀͑͛ͅ›͎͓͈͉̼͔̈́̾͌̀̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌͆͑͛͋͗͌̀͋̈́
͎͓͉͎͈͎͒͐̀͌͌͑͋͛͐
̳͎ ͔͈͐ ͎͓͒ ͉͎͓̀͊͗̓̾ ͑͛͌̓̈́͑͆͐ ̻͋̈́͒ ͒͆͌ ͎͒›͎͇̼͒͆͑͆ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐
›͏̼›͈͈̈́͌̀̈́̾͌̀›͏͎͈͚̥̻͓͚͈͓͚͑͒͌̀͒̓̈́͌̈́̾͌̀̓͌̀͒›͏̼›͈̈́͑͒͆
͚͈͉͋͌͋͆͆͊̈́͒͏͈͉͉̻͎̽̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͌̀͒›͎͇͇͈͈̻͍̈́͒͆̈́̾͋̀̓͒̀͆
͈͉͎̓̀›͚̽͐͊͗͌͒͗͌›͚͔͈͊͗͌͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐›͏͎͙›͎͇̼͈͑̈́͐͒͆͐
͉͎̀͒͆͂͏͓̾̀͐›̼͏͒̀͑͆͐,,,͉͈͔͎͓͉͎͈͎̀͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐̀͌͌͑͋͛͐
͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
̬͚͎͌ ̼͌̀͐ ͍͈͈͉͓̼͎̈́̈́̓̈́͋͌͐ ͉͆͊̈́͒͏͎͚͎͊͂͐ ̈́›͈͒͏̼›͈̈́͒̀ ͌̀ ͉̼͈̈́͒̈́͊͑̈́
͇͒͆͑͒̀̈́͏͉̽͆͊̈́͒͏͈͉͉̻̥͓͈͎̽̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͋̈́̾͐͑͌͑͒͛͋̈́͌̀
͉̼͈͉̈́͂̀͒̀͑͒̽͑̈́͒̈́͌̀͋͏͎͓͚͎͈͉͚̀͒͋̀͒̓̀›͒͆›͏͎͑͒̀͑̾̀͐
͈͉͚̓̀›͒͆͐), ͎͉͉͎͓͑͒͛͊͗͋̀͒͏͎̈́͛͋̀͒͐͒͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐͒͆͐
͓͉͓͑͑̈́̽͐
̭́͏͖͆͏͓͑›͖͓͒͌̓͋̾ͅ
■ ̯͈̈́͌̀›͎͇̼͈͑̈́͐͊̾›͎͓͎͔͐͑͒̾͊͒͏͎͎͓͒͊̾›͎͓͐͋›͎͏͎͛͌͌̀
͔͎̰̀͌̀͊̈́͂͛͌͏̼›͈̈́͌̀͒͆͏͎͈͎͈͛͌͒̀›͏͎́͊̈́›͚͋̈́͌̈́͐̀›͎̻͈͑͒͑̈́͐
͔͈̀͑̀͊̈́̾̀͐͂̀͒͆͌̀›͎͔͓͈͓͂̽͋̀͐͑͑͑͜͏͓͇̈́͑͆͐͒͆͐̈́͏͚͋͒͆͒̀͐
̰͏͎̼͍͎͈͕͕͈͉̻͉͎͓̲͑͒̈́͒̀͑͒̈́̾̀͑̈́͒͋̈́͒͆͌̾͌̀͑̀͐̈́ͅ›̈́͏̾›͒͗͑͆
›͎͓ ͈͎͓͊̈́͒͏͎͂͛͌ ͋̀̾ͅ ͉͆͊̈́͒͏͈͉̼͐ ̈́͑͒̾̈́͐ ͉͈̀ ̈́͑͒̾̈́͐ ̀̈́͏͎͓̾ ͈͕͈͑͛̈́ ͆
͋̈́͂̀͊͛͒̈́͏͔͆̀͌̀̈́͏͚͋̈́͌͆̀›͚͑͒̀͑͆
■ ̯͈̈́͌̀›͎͇̼͈͑̈́͐͊̾›͎͓͎͔͐͑͒̾͊͒͏͎͎͓͒͊̾›͎͓͐͋›͎͏͎͛͌͌̀
͔͎̪͎̻͓͉͓͎͓̀͌̀͊̈́͂͛͌͌͒͑͒͆͑͑̈́̽͋͆̓͊̈́͛̈́͒̈́›͎̼͎͈͕͒͋̈́̀͌͒̽
͔͚͊͂̀ ›͕͔͊̀͋›̼ ̥͉͓͉͓͉͎̻͈͂̀͒̀͑͒̽͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽͌͒͑̈́͋̀
̈́͑͒̾̀ ͈͂̀ ͑͒̈́͏̻̈́ ͓͈͉̻͊ ͉̀͛͑͆͐ ›͕ ͍͛͊̀ ̽ ͉̻͏͎͓́͌̀ ͚͎͋͌ ͚͒͒̈́
͚͓͒̀͌›̻͏͕͈̼͉͈͚͔͈̈́͌̀͊̈́͑͒͋͆̀̀͏͎͎͉̻͓͛͋̈́͌͊͋͋̀¨̈́͌
̈́›͈͒͏̼›͈͈͎͓̈́͒̀͌̀̓͆͋͏͎͈͉͇͚͎͓͂͛͌͒̀̀͊͑›͈͇͌̽͏̈́͐
̭́͏͖͆͏͓͕͖͎͕͔͎͑͒̓̓͋͑͞
■ ̳͍̀̈́̀͏͎͒̽͋̀͒̀͑͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓͒͆͐͑͑̈́̽͐͋›͎͏͈̈́̾͌̀̈́̾͌̀
͉͎͔͒̈́͏̵̻͎͏̻͒̈́›͏͎͓͈͉̻̻͈͑͒̀͒̈́͒͂͌͒̀
■ ̥̻͌ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ̓̈́͌ ͈̈́̾͌̀ ̻͑͗͑͒ ͑͒̈́͏̼̈́͗͋͌͆ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀ ›̼͈͑̈́ ̞͊̀
͎͈͕͒̀͑͒̈́̾̀͑͒̈́͏̼͗͑͆͐›͏̼›͈͓̈́͌̀͑͌̀͏͎͎͇͎͉̻͉͈͋͊͂͆͛͌̀͊̀
͎͓͑̾͂͏̀
■ ̢̼͉͊͊̀͂͐͑͒͆͌͆͊̈́͒͏͈͉͕͈͉͎͈̽̽͋͆̀͌̽̓͋̽̈́̾͌̀̈́›͈͉͓͉͈̾͌̓͌̈́͐̀
͋›͎͏͎͎͓͔̼͈͎͓̈́̾͌̀̓͆͂̽͑͌͑̈́̈́͑̀͊͋͌̈́͐͊̈́͒͏̬͂̾̈́͐͆͌
›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈̽͑̈́͒̈́ ͉̀͋̾̀ ̀͊͊̀͂̽ ͑͒͆͌ ͉͆͊̈́͒͏͈͉̽ ̽ ͕͈͉͋͆̀͌̽ ͎̓͋̽
Ù ̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐
: ̵͉͎̓͏͕͓͖͋͌̿›͇͇͓͔͍͇͓͑͆́͐͋̓͗̓́̓
῭͈̻́͑͒̈́›͏͎͉͈͉̻͓̼͈͎̬͚͎͚͑̈́͒̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐͌͒͒̈́͋›͎͏̈́̾͒̈́͌̀
͕͈̈́͏͈͓͉͓͎͓͑͒̈́̾͒̈́͒͆͑͑̈́̽͑̾͂͏̵͉͈̻͓̻͍͈͎̀̀͑͗͑͒͊͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐
͕͏͉͈͓̽͑͆͐̀͑͌̀͏͎͚͈͈͋͊͂͆͑͆͐͂̀͋̀̀͏͚͂͒̈́͏͕͆͏͈͎̽͑͆̽͂̀͒͌
̈́›͚͎͈͈͎͉͋̈́͌̓͒̽͒͆
̬̻͔̈́͒͒͆͌̀̀̾͏̈́͑͆̀›͚͓͉͓̼͍͓͉͓̲͒͆͑͑̈́̀͑̾̀̈́͊͂͒̈́͒͆͑͑̈́̽̈́
›̈́͏̾›͈̻͉̻͔͎͒͗͑͆͆͋͐̀͒͒͆͋̈́͒̀ͅ͏̻͓̼͋͆͌͒͆͌͑͌̓͑̈́͒̈́
̬͚͎͉̻͔͈͎͌͋̈́͒͆͑͗͑͒̽̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐
͎͒›͎͇̼͍͔͈͔̻͈͉̻͕͒͆͑͆͐̈́̀͑̀͊̾̈́͒̀͆̀͑͊̈́̀̀͒͒͆ͅ͏̯̽͑͆
͉̻͈͓̈́͂̀͒̀͑͒͒͆͐̈́̾͌̀›͇͓͎͈̻͖͎͈͎͓̈́͛͌͐͂̀͒͆͌͂͆͊̈́͒͏͇̼͂̾̀͑͒͆͑͆
͎͒›͎͇̼͒͆͑͆͐
̳͎›̻͎͎͓͊͒͐͒̀›͎͏͏͎͔͆͒̽͒̀›͏̼›͈͈͎͈͕͎͓̻͕͈͎̈́͌̀̀͌͒͑͒̈́̾͒͊͑͒͌
͎͑͒›̻͎̻͈͊͒͐͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜
̤͈͉̻̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆›͏̼›͈̈́͌̀͒͆͏͎͈͎͈͛͌͒̀͒͏̼͕͎͓͈͕͎͓͑̈́͐͑͛͑̈́͐
͎͈͉͎͎͈͉̼̓͋͐›͏͎͈̓̀͂͏͔̼͉͈͎͈̀͐̀›͏͎͈̓̀͂͏͔̼͎̀͐͒͗͌͒›͈͉͌͜
̈́›͈͕͈̈́͏̽͑̈́͗͌›̀͏͎͕̽͐͏͎͉͈̈́͛͋̀͒͐̀̀̈́͏͎͓̾
̲͒͆͌̀›͎͓͍̀͂͗͂̽͒̈́̀̈́͏͈͎͑͋͛›͏̼›͈̈́͌̀›͏͎̼͍͎͓͈͕͎͑̈́͒̈́͒͐͑͛͌͒̈́͐
͉͎͈͎͉͈͈͎͈͉̼͈̻͍͈̀͌͌͑͋͛͐̀͒͐͌͋͐̓̀͒̈́͐ ›͕͈͉͚͎͈͉͎͎͈͉͚͂̈́͌͐̓͋͐
͉͎͈͚̀͌͌͑͋͐ ̢͓͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ›͏͎͎͏͈̾̈́͒̀ͅ ͈͂̀ ͕͏̽͑͆ ̼͕͋͏͈ ̼͌̀ ̼͈͎͋͂͑͒ ͖͎͛͐ ̼͋͒͏͗͌›̻͌͗̀›͚͒͆͌̈́›͈͔̻͈͇̻͌̈́̀͒͆͐͊̀͑͑̀͐
̫̓͏͕͉͓̓͗͒͑͌́͝͏͖͆͏͓͑
̳̀̈́›̀͌̀͏͏͎͔͎̼͛͋̈́͌̀̀͏͈͉̀̀͛͑͆͐͋›͎͏͎͛͌͌̀›͏͎͉̼͎͓̀͊͑͌
̓͆͊͆͒͆͏͈̻͈͑̈́͐
̵͏͎͌͒̾̈́͒̈́ͅ›̻͎͈͌͒͒̈́͂̀̈́›̀͏͉̽›̀͏͎͕̼̽̀͏͚͓͉͓̀͒̀͌͆͑͑̈́̽
͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͈̈́̾͒̀ ͑͒͆ ͈͎͓͊̈́͒͏͂̾̀ ͍̈́̀̈́͏͈͎͑͋͛ ͓͚͕͒̀͒͏͎͌̀ ͋̈́ ͈͋̀ ̈́͑͒̾̀
͍̈́̀͏̼͒͆͋͌͆̀›͚͎̼͒͌̀͏͎͓̀͒›̈́͏͈̻͎͎́͊͊͌͒͐
̪͓͎͉̾͌̓͌͐͆͊̈́͒͏͎›͍͊͆̾̀͐
̪͓͎̾͌̓͌͐›͓͏͉͈̻̀͂͐
̥͍͑͒̾̈́͐̈́̀͏̼͒͆͋͌̈́͐̀›͚͎̼͒͌̀͏͎͓̀͒›̈́͏͈̻͎͎́͊͊͌͒͐ ›͕
͓͉͓̼͇̼͑͑̈́͐͏͋̀͌͑͆͐›͎͓͈͎͓͊̈́͒͏͎̼͂͛͌͋̈́̀͏͈͎›̈́͒͏̼͈͎͍͎͊̀͛͊̽
̻͇͌͏͉͕͓͇̀̀͒̀̈́͏͎͔͇͋͑̾͗͌̈́͐̈́͏͋̀͌͒̽͏̈́͐͌̈́͏͎͛ ̻͎͓͎͊̀͋́͌͌͒͌
̼̀͏͈͉̀͂̀̀͛͑͆̀›͚͎͕͒͜͏͎͎͒›͎͇̼͉͈͎͎͒͆͑͆͐̀̓͆͂͛͌͒̀
͉͓̼̀͑̀͏͈̼̀͋͑̀̀›͚͈͉̻͋̀̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̀›͉͓̀͂͗͂̽͐͒͗͌̀͑̀̈́͏̾͗͌
›͕͉͈̻̀͋͌̓̀ ͎̼͍͕͑͒͌͗͜͏͎
̲͓͓͚̼̈́͑͌̓̀͑͋͋̈́͌̀͌̈́͌̈́͏͎͂›͎͈̼͎͆͋͌̀›͎͏͏͎͔͆͒̽͏͔͈̀̀̀͏͈̈́̾͒̀
̼̀͏̀͐̀›͚͉͎͓͉͈͎͓͈͎͈͉͎͕͒͆͌̾͌̀̀͒͐͂̈́͒͌͛͐͜ͅ͏͎͓͕͐͗͏̾͐̈́›̀͏͉̽
›̀͏͎͕̼̽̀͏͈͎͓̀̓͆͋͏͈͈͓͂̈́̾͒̀͋̀›͎›̳̾̈́͑͆̀̓͆͊͆͒͆͏͈̼̓͆̀͜͏͈̀
̀›͚͉͈̻͎͒͆͌̀͋͌̓̀̽͒͌̀›͎͏͏͎͔͆͒̽͏̀̈́›͈͑͒͏̼͔͎͓͌›̾͑͗͑͒̀
̻͈͎͓̓͗͋͒̀͒͑›͈͈͎͒͛
■ ̤͈·͓͚̀͒›͏̼›͈͔̈́͌̀͏͎͌͒̾̈́͒̈́ͅ›̻͎͈͌͒͒̈́͂̀̈́›̀͏͉̽›̀͏͎͕̼̽̀͏̀
■ ̛͎͈͕͈̼͎͉͈͈͎͌̀̈́͌͒͑͋͌́͒̀̈́͜͏͈͎͍͑͋͛̈́̀̈́͏͈͎͚͎͎͓͑͋͛͋͌͒̓̈́͌
͍͔͈̈́̀͑̀͊̾̈́͒͆͌͒̽ͅ͏͎͆͑͆͒͆͐͏͈͉͈̀̽͐͒͋̽͐
̬͈͉͓͈͎͓̀̀̾͌̓͌͆͊̈́͒͏͈͓͚͎͚͚͓͂̾̀̈́̾͌̀̓͌̀͒̽͋͌͒͒̈́͒̀͌͆›͎›̾̈́͑͆
͎͕͑͒͜͏͎͎͒›͎͇̼͓͒͆͑͆͐͒͆͐̈́͑͒̾̀͐̓̈́͌›̈́͏͈́̀̾͌̈́͒̀3D PEDU ̢͓͚͒̈́›͈͓͕̻͈͚̼͉͈͚͎͈̻͒͂͌̈́͒̀͒̀͌͋͑͗͋͆͊̈́͌͋̈́͌͗͌̀͌͂͋͒͗͌
›͕ ͈͑͒͐ ›͚͏͒̈́͐ ͑͒̀ ›̀͏̻͇͓͏̀ ͑̈́ ͓͓͚͑͌̓̀͑͋ ͋̈́ ̼͌̀ ͎͈͕͈͚͎̈́͌͒͋̈́͌ͅ
͉͈͈͎́͒̀̈́͜͏͈͎͍͑͋͛̈́̀̈́͏͈͎̻͕͈͉̻̼͑͋͛̽͋̈́͊͊̀͒̈́͌͋͒͏̀͋›͎͏̈́̾͌̀
̀͌̀›͊͆͏͇͎͗̈́̾̀›̀͏͎̼̀̾͒͆͒͐̀͏̀͐›͎͓͕͏͈̻͈͈͉̈́̈́͒̀͂̀͒͆͌̀͛͑͆ͅ
̪͓͎̾͌̓͌͐͒͏͓͈͎̀͋̀͒͑͋͛
̪͓͎̾͌̓͌͐͒͏͓͈͎̀͋̀͒͑͋͛
̧͇͏͓͖͋͌̿›͇͇͓͑͆́͐͋
̯͈ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ͈̈́̾͌̀ ͓͇̈́̀̾͑͆͒̈́͐ ̢›͎͔̈́͛͂̈́͒̈́ ͈͒͐ ͈̼͆͋͐ͅ
͉̻͉̻̀͒͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆
̮͇͕͖͇͇͔͎͋͑͒́̓͐̓͒͋͑͞ͅ
̷›͇͉͆͋͐͝ ̯̼̀͏̀͐̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͈͎͕͈͈̈́͒̀͌̀̓̈́͒̈́͛̈́͒̀͑̈́͋̀
͉͈̻͎̀͋͌̓̀͆›͎͕̾̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͈͈͉͓̼̈́̾͒̀͂̀͒̀̀͑̀͏͈͓͉͓̀͑͑̈́͌͜›͎͓
͈͎͓͊̈́͒͏͎͂͛͌ ͋̈́ ̼̀͏͈͎ ̽ ̻͊͊̀ ͉͈̀͛͑͋̀ ͓͚̀͒ ̓̈́͌ ͈͕͈͑͛̈́ ͈͂̀ ͓͉͓̼͑͑̈́͐
͉͓͉͎͔͎̀͌̀͊͏̼̾̀͐̀͏̀ ■ ̲̈́ ›̈́͏̾›͒͗͑͆ ›͎͓ ͎ ̼̀͏̀͐ ̀›̀͂͗͂̽͐ ›͏͚͉͈͈̈́͒̀ ͌̀ ͈͎͕͓͇̓̈́͒̈́̈́̾ ͑̈́
͉͈̻͉̀͋͌̓̀̀›͎͉͓͌͛̽̀͑̀̈́͏̾͗͌›͎͓̓̈́́͏͉͈͈͎͓̾͑̈́͒̀͑̈́͊̈́͒͏͂̾̀
͈̈́̾͌̀̀›̀͏̼͉̀̾͒͆͒͆͆͂͏͈͎͓͑͆͒̀͏͚͈͎͓͉͋̓̀›͎͎͕͎͉͇͌̓̀̀͏͈͑͒̽
■ ̢͎̼͌̀͏̀͐̀›͈͎͕͈̀͂͗͂̽͐̓̈́͒̈́͛̈́͒̀͑͒͆͌͛›͈͇̀͏͎̼͎͓͋͑͗͒
͍̈́͗͒̈́͏͈͉͎͛ ͎͕͎͓͒̾ ͇̀ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͇͆̈́̾ ̼͌̀ ͉͎͒͆͊̈́͑›͈͉͚
͎͈͕͈͚͎͉͈͈͎̈́͌͒͋̈́͌́͒͜ͅ
̥͚͓̓͝ͅͅ›͚͓͕͖̓̀͑̓̿͒̓ͅͅ
̷›͇͉͆͋͐͝ ̤͈͈͈̀͒͐̓̀͋̀͏͓͒͏̾̈́͐›͎͓͎͔͎͈͎̈́̾͊͌͒̀͑͒͒͋̽͋̀͒͗͌
͎͉͉͓͓͉͓̻͈͉͑͗͊̽͌͗͌̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͐͒͆͐͑͑̈́̽͐̓̈́͌̀͌̀͊̀͋́͌̈́̀͋̾̀
͓͇̈́͛͌͆
■ ̧͓͉͓͑͑̈́̽̈́›͈͓͕̻͈͈͈͉͈͕̼͚͉͎͎͒͂͌̈́͒͆͌̓̀͌̽͒͆͐͑͛͋͑͗̈́͌͐͌͒͛
͓͇̈́͛͂͏͎͓͍̀͋͋͑͗͊̽͌̀̈́̀̈́͏͈͎͉͈͈͉̻͎͓͚̻͑͋͛̀͋̀̀͒͒̓͌̀͒͋̈́͂͊͆
͈̻̓͋̈́͒͏͎͑͗͊̽͌̀
■ ̬͎͓͉̈́͒͐͋̀͏͈͎͛͐͒͏͕͈͎̀͛͐͑͗͊̽͌̈́͐̀›͎͓̼̀͂͗͂̽͐͒̀͏͈̀͒͐
›͎̼͉͊͊͐̀͋›͈͈̼͛͊̈́͐̽͒͐̓̀͋͒͏͎͓͐͑͗͊̽͌͗͌›͎͓͈͈͉̈́̾͌̀͋͏͚͒̈́͏̈́͐
̀›͚PP̓̈́͌̈́›͈͓͕̻͈͈͈͉͈͕͒͂͌̈́͒̀͆̓̀͌̽͑͛͐̀͌̀͏͏͚͔͉͈͆͑͆͐̀
͎͇͚͏͓͎͎͓͈́͐͒̀͌̈́͋͑͒̽͏͈͓͚̀͂̾͌̈́͒̀̓͌̀͒͒̈́͏͎͐
■ ̯͈͎͈͉͑͗͊̽͌̈́͐̽̈́͛̀͋›͎͈͒͑͗͊̽͌̈́͐›͎͓͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͎͈͈͛͌͒̀͂̀͒͆͌
̀›͎͓̼̀͂͗͂̽͒̀͏̀›͏̼›͈͈̈́͌̀̈́̾͌̀̀›͚͔͉͎͓͈͉͚͋͆̈́͛͊̈́͒͊
■ ̢͎̼͌̀͏̀͐̀›͈͎͕͈͎̀͂͗͂̽͐̓̈́͒̈́͛̈́͒̀͑͒͛›͈͇̀͏͎̼͎͓͋͑͗͒
͍̈́͗͒̈́͏͈͉͎͎͕͎͓͇͛͒̾̀›͏̼›͈͕̈́͌̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͇̼͆̈́̾͌̀͐
͉͎͒͆͊̈́͑›͈͉͚͎͈͕͈͚͎͉͈͈͎̈́͌͒͋̈́͌́͒͜ͅ
̪͓͎͈̻͚̾͌̓͌͐͆͋͐͊͂͗̈́ͅ›͈͑͒͏͎͔͓̽͐͑͋›͓͉͎̥͉͌͋̀͒͐͂̀͒̀͑͒̽͑͒̈́͜
͎͉̻͈͍͒̀͌͊̈́̀̈́͏͈͎͑͋͛̀͏͕͎̾͌͒̀͐̀ͅ›͚͓͉͓͈͔͒͆͑͑̈́̽͋̈́͋̀̈́͊̀͏͈̻
͉͊̾͑͆ ͉͊̾͑͆ƒ ̵͕͖͍͔͚͍͒͑͑́̀ͅͅ͏͇͓
̲͓͈͈͌̾͑͒̀͒̀͋̀̈́͑͗͒̈́͏͈͉͈̻̽̓͋̈́͒͏͎͐̀›͚PP
̦͉̻͇͆͒̽͑͒̈́͑̈́̈́›̈́͏̾›͓͎͓͎͓͒͗͑͆͒͆͑͋́͊̽͒̀͏͚͈͎͓͋̓
͉̀›͎͎͕͎͉͇͌̓̀̀͏͈͎͎͑͒̽›͎͎̾͐͋›͎͏͉͈͈͎͓͎͈͉͚̈́̾͌̀̈́͒͋̽͑̈́͒͑͌͊
͑͛͑͒͆͋̀̀̈́͏͈͎͎͓͑͋͛͒͑›͈͈͎͉͈͒͛̀͌̀͑̀͐›͏͎͈͎͉̻͎͒̈́̾͌̈́͒̀͒͊͊͆͊
̼͋͒͏͎̀̈́͏͈͎͑͋͛
̥̻͎͌̀›͎͏͏͎͔͆͒̽͏͈͎͓̀͐͊̈́͒͏͂̈́̾̀›͎͉͈͈͉̻͈͎͓͊̈́͑͒͑͒͆͌͊̈́͒͏͂̾̀
͉͓͉͎͔͎̀͌̀͊͏̼̾̀͐̀͏͚͈͎͓̀͒͒̈́͆͊̈́͒͏͈͓͕͂̾̀̈́̾͌̀̓͌̀͒̽͗͏̾͐
›̈́͏͈͎͏͈͚͑͋
̫̓͏͕͉͓̓͗͒͑͌́͝͏͖͆͏͓͑
̳̀̈́›̀͌̀͏͏͎͔͎̼͛͋̈́͌̀̀͏͈͉̀̀͛͑͆͐͋›͎͏͎͛͌͌̀›͏͎͉̼͎͓̀͊͑͌
̓͆͊͆͒͆͏͈̻͈̯̼͑̈́͐̀͏̀͐̀›̀͂͗͂̽͐̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͈͎͕͓͇̈́͒̀͌̀̓̈́͒̈́̈́̾
͑̈́ ͉͈̻̀͋͌̓̀ ͉̀›͎͌͛ ̽ ͉͓̀͑̀̈́͏̾͗͌ ›͎͓ ́͏͉͈̾͑̈́͒̀ ͑̈́ ͈͎͓͊̈́͒͏͂̾̀ ͎͛͒̈́
͚͎͎͑̈́̀͂͗͂›͎͎͕̾͐͏͈͈͎͍͆͑͋̈́͛̈́͑͒͌̈́̀̈́͏͈͚͕͑͋͜͏͗͌͋̈́̈́͑͒̾̈́͐
›͓͏̻̲͐̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓͎̼̀͏̀͐̀›̀͂͗͂̽͐›͏͚͉͈͈̈́͒̀͌̀
͈͎͕͓͇͉͈̻͉̓̈́͒̈́̈́̾͑̈́̀͋͌̓̀̀›͎͉͓͌͛̽̀͑̀̈́͏̾͗͌›͎͓̓̈́́͏͉͈̾͑̈́͒̀͑̈́
͈͎͓͊̈́͒͏͈͂̾̀̈́̾͌̀̀›̀͏̼͉̀̾͒͆͒͆͆͂͏͈͎͓͑͆͒̀͏͚͈͎͓͋̓
͉̀›͎͎͕͎͉͇͌̓̀̀͏͈͑͒̽
̨›́›͇͆̓͌̓͏͍̾͋̓
̧̈́͑͗͒̈́͏͈͉͈͎̽̓̀͒͋̽›͏̼›͈͈͎͈͕͈̻̈́͌̀̀͌͒͑͒̈́̾͑͒͆̓͋̈́͒͏͎͒͗͌
͑͒͏͎͓͂͂͊͌͑͗͊̽͌͗͌͜
‘PP›͇͒́›͖͑FP
■ ̳̀̈́›̾›͉̻͈̈́̓̀̀͌͊̀̓̈́͌›͏̼›͈̼͕͎͓̈́͌̀͌̀›͚͎̼͒͋̈́͐̀͊͊̀͂͐
͉͇͓̀͒̈́͛͌͑͆͐
■ ̲̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆›͎͓͈͔̼̓̀͏͎͓͎͈͈̻͌̓͋̈́͒͏͎͈͒͗͌͑͗͊̽͌͗͌
͎͒›͎͇̈́͒̽͑͒̈́͊͗͏͎̾̓̈́͐͑͒̈́͂̀͌›͎̾͆͑͆͐
̮͇͕͖͋͑͒́̓̓ͅ͏͍͚͔͉͓̓͌͌̓̿͒̓͞
̷›͇͉͆͋͐͝ ̧͓͉͓͑͑̈́̽̈́›͈͒͏̼›͈͈͎͓̈́͒̀͌̀͊̈́͒͏͚͎͔͚͎͈͂̈́̾͋͌̈́͑͌̈́̾͌̀
͇͑͒̀̈́͏̻͉̼͉͈͓̼̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌͆̀͋̈́͑͌̓̈́̓̈́͋͌͆͑͗͊̽͌͗͑͆
̪͍͇͕͔͌͒͋͌̀͞͏͇͔͉͆
: ̭́͏͖͆͏͓͉͍͇͕͑͌͒͑›͍͉͓͐́̓
̳͍̀̈́̀͏͎͒̽͋̀͒̀͑͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓͒͆͐͑͑̈́̽͐͋›͎͏͈̈́̾͌̀̈́̾͌̀
͉͎͔͒̈́͏̻̳͎͉͈͎̀͊̓͑͛͌̓̈́͑͆͐͋͜›͎͏͓̈́̾͌̀›͎͈̻̪̻͑͒̈́̾͆͋̀͒͒͆͌ͅ
͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆ ͋͆͌ ͉͒͑̀̾̈́͒̈́ͅ ͉͈̀ ͋͆ ͉͋̀͂͌̈́͒̈́͜ ͎͒ ͉͈͎̀͊̓͜ ͑͛͌̓̈́͑͆͐
̳̀̀›̀͏͎͈͕̀̾͒͆͒̀͑͒̈́̾̀͑͛͌̓̈́͑͆͐́͏͉͎͈̾͑͌͒̀͑͒͆͌›͈͉͌̀̾̓̀͒͛›͎͓
͎͑͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓͈͒͆͐͑͑̈́̽͐͂·͓͚͔͈̀͒̀̀͏̼͎͈͉͚͑͒̈́͒͋̈́͒̀͊͊
͔̾͊͒͏͎͊̾›͎͓͐
̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̀͌͒̀›͎͉͏͈͈͈̻͍͈̥̪̾͌̈́͒̀͑͒͐̓̀͒̈́͐͒͆͐›̈́͏̾
͈̀͌͒›̀͏͈͈͉͓̻̀͑͒͌͑͑͒͆͋͒͗͌͜
̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̈́›͈͒͏̼›͈͓͇͚͎̈́͒̀͌̀͑͌̓̈́̈́̾͋͌͑̈́›͏͎͉͎̾̀͑͛ͅ
͉̼͔͈̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌͆͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐›͏͎͈̓̀͂͏͔̼̀͐
̳͎›͎͇̈́͒̽͑͒̈́͒͆͌›͏͎͉͎͉̻͎͓͚͚̾̀͑͛̀͒͒̓͌̀͒͌̈́͌͒͐͒͆͐ͅ
̈́›̼͓͉͈̻͌̓͑͆͐͒͆͐̀͋͌̓̀͐
■ ̧›͏͎͉͎͇̾̀͑͛̀ͅ›͏̼›͈͈͓̼̼͍͕̈́͌̀̈́̾͌̀͑͌̓̈́͋͌͆͋͑͗̈́͗͏͈͎͑͒͛
͉͓͉͎͊͋̀͒͐͜
■ ̲̈́ ›̈́͏̾›͒͗͑͆ ›͎͓ ͆ ›͏̾̀ͅ ͎͉͎͑͛ ̓̈́͌ ͈̈́̾͌̀ ›̼͎͊͌ ›͏͎̻͈͑́͑͋͆ ̻͋̈́͒
͉̻͓͉͓͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐›͏̼›͈͓̈́͌̀›̻͏͕͈͈͈̻͍̈́͋̀̓͒̀͆
̀›͎͚͚͋͌͗͑͆͐›͚͈͗͐͑͒͆͋͌͋͆͑͛͌̓̈́͑͆
̲̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆̀›̀͏͚͈̀̾͒͆͒͆͐͋͌͋͆͐͑͛͌̓̈́͑͆͐›͏̼›͈͓̈́͌̀›̻͏͕͈̈́
͉̻̼͈͉͚͑͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͌̀͐̓̀›͒͆͐̀›͎͚͚͎͓͎͓͋͌͗͑͆͐͑̈́͊͐͒͐
›͚͎͓͊͐ ›͏͎͓͈͉͚͈͉͚͑͒̀͒̈́͒͐̓̀›͎͔̻͈͉͈͒͆͐̀͂͗͂͛̀͑͊̈́̈́͐̀
›͏͎͑͒̀͑̾̈́͐ ͈̻͉͎͋̈́̓̈́͌̈́›͔͎͈͚̀̽͐͒͊͂͒̈́͏͎PP̧͚͈͋͌͋͆
͑͛͌̓̈́͑͆ ̈́›͈͒͏̼›͈̈́͒̀ ͌̀ ͈͂̾͌̈́ ͚͎͋͌͌ ̀›͚ ͍͈͈͉͓̼͎̈́̈́̓̈́͋͌ ͉͆͊̈́͒͏͎͚͎͊͂
̶͑›͕͉͔͉͔͖͔͇͖͓͑͊̿͌̀
̳͎›͎͇͓͉͓͎̻͎͈͎͓͎͓̈́͒̽͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽͑͒͌͂͋̀͒͌͒͊̀›͈͎͛ ̨͋͌ ̳͔͒͑͑̀͘
̥̻͌ ͎͒›͎͇̈́͒̽͑̈́͒̈́ ͒͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͑· ̼͌̀ ̻͎͈͌͂͋̀ ͚̈́͌͐ ›͏͎͎͎͓͆͂͛͋̈́͌
͎̼͎͓͈̻͋͌͒͊͒͆͐̾̓̀͐͋͏͉͔͈͎͕͈͚̀͐̓̈́͌̀͑̀͊̾̈́͋͆̀͌͑͋͐ͅ
͔̻͈̀͑͊͑͆͐ ̪͏̀͒̽͑͒̈́ ͇͑͒̀̈́͏̻ ͒͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͈͂̀ ͌̀ ͋͆͌ ›̼͈͑̈́ ͉̻͒͗
͉͈͓̀›͎͈̻͑͒̈́̾͆͋ͅ
̲͔͍͈̾͒̈́͒͐́̾̓̈́͐͑͒̈́͏̼͗͑͆͐
̷›͇͉͆͋͐͝ ̲·̼̻͎͈͚͌̀͌͂͋̀̈́͌͐›͏͎͎͎͓͎̼͎͓͆͂͛͋̈́͌͋͌͒͊
͕͎̼̈́͌̓̈́͋͌͗͐͌̀͋͆͌͋›͎͏͎͕͛͌͌̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͇͎͎͈͆͛͌›͓͊̈́͏͈͉̼͐
́̾̓̈́͐
̲͒̈́͏̈́͑͒̈́͜ ͒͆ ͊͗͏̾̓̀ ͉̻͓͖͊͆͐ ›͈̼͑͒̈́ ͈͂· ͓͚̀͒ ͒͆ ͊͗͏̾̓̀ ͉̻͓͖͊͆͐
›͏͎͐͒̀̈́›̻̼͕͌͗͋͏͈͔͈͎͕͈͚͔̻͈͌̀̀͑̀͊̾͑̈́͋͆̀͌͑͋͐̀͑͊͑͆͐
̨͋͌ ̳͎›͎͇͎͈͉͚͔̈́͒̽͑͒̈́͒͋̈́͒̀͊͊̾͊͒͏͎͊̾›͎͓͐
̳͎›͎͇͎͔͈̈́͒̽͑͒̈́͒͐͑͒͆͌›͏͎͉͎̾̀͑͛ͅ
̥›͔͖͑͏͎͍͉͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓̓͒͑͌̀͝ͅ
̨̼͓͉͓͉͚͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽̈́͒͐͏͎̈́͛͋̀͒͐
̫͎͓͎͍͛͑͒̈́͒͐̀͂͗͂͛͐̈́̀̈́͏͈͎͑͋͛
̢͔͈̀͏̼͎͔͑͒̈́͒̾͊͒͏͎͎͓͒͊̾›͎͓͐
̢͔͈̀͏̼͑͒̈́͒͆͊͗͏͉̻͓͖̾̓̀͊͆͐
̫͛͑͒̈́͒͆͑͒̈́͏̼͎͎͓̻͗͑͆͋̈́͒͌͒͊›͈
̤͈̀͌̀͊͛͑̈́͒̈́͒͆͑͒̈́͏̼͕͗͑͆͏͈͎͆͑͋›͎͈̼͉͈̽͑͒̈́͌̀̀͒͑̀́̾̓͗͐
͎͕͚̰͋͊̈́͏̻͈͑͒̈́͂·͓͚͎͉͈̼̀͒͒̀͒͑̀́̾̓͋͑̀͑͒͆͌›͓͊̈́͏͈͉͕͈̽͑͑͋̽
̳͇͕͎͔͕͉͓͔͖͒͑͑͋̓́̓͏͎͍͉͔͉͓̓͒͑͝ͅ
̞͍͇͓͕͖͑͑͘ͅ͏͕͖͍͑̓›͋͑͞
■ ̳͎͎͈͕͈͚͎͎͓̻̈́͌͒͋̈́͌͌͒͊ͅ›͈›͏̼›͈͈͓͇͓̈́͌̀̈́̾͌̀̈́͂͏͈̼͎̀͋͋͑͋͌
͎͏͈͚͈͉͈̼͕͈͌͒̀̀͌̀̈́̈́ͅ›̀͏͉͔̼̽͏͎͓͈͉͚͑̀̀͌͒͆͒̀
■ ̳͎̼͈͎̻͋͂͑͒́͏͎͎͓͐͒̀›͎͏͏͎͔͆͒̽͏̼̀̀͌͏͕͈̈́͒̀͑̈́ NJ
¨͔͕͔͇͓͔͖͔͇͖͓͋̓̾͋͌̀͌̓͋̓›͔͕͔͇͓͔͍͇͓͑̾͋̓͗̓́̓
■ ̰͏͎̼͍͈͈̻͈͓͉͓͑͒̈́͒͐̓̀͑͒͑̈́͐͒͆͐͑͑̈́̽͐ ̨͋͌ $
■ ̰͏͎̼͍͈͑͒̈́͒͐̀›͎̻͈͔͑͒͑̈́͐̀͑̀͊̈́̾̀͐ ̨͋͌ %
̥̻͎͈͎͉̻͓͉͓͈͌̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐͒͆͐͑͑̈́̽͐͋̀͂̈́͏̼͎͋̀͒͐̀̈́͏͎͓̾
›͏͎̼́͊›͎͓͈͈͔͎͌͋̀̓̀͏͈͉̈́͒̽̀›͚̻͓͑͒̀͑͆͊́̈́͒̈́›͚͖͆›̻͎͌͒͒̈́͒͆͌
͋̈́͂̀͊͛͒̈́͏͆̀›͚͑͒̀͑͆
̳͇͕͎͔͕͖͒͑͑͋̓́̓͑͏͕͖͍͑̓›͋͑͞
̳͎͎͈͕͈͚͎͎͓̻̈́͌͒͋̈́͌͌͒͊ͅ›͈›͏̼›͈͈͇͉͈͉͚̈́͌̀̈́̾͌̀̀͌̈́͒͑͒͆
͇̈́͏͎͉͋͏̼͕̀͑̾̀͋͏͈͎͓͒͐ž&̧͇͑͒̀̈́͏͚͎͓͎͈͕͈͚͎͓͒͆͒̀͒̈́͌͒͋̈́͌ͅ
͎͓͌͒͊̀›͈͎͛›͏̼›͈͍͔͈̈́͌̀̈́̀͑̀͊̾̈́͒̀̈́ͅ›͉͈̻̾͑͆͐̀͋̈́͒̀›͚͈͒͐
̈́͏͉͎͂̀͑̾̈́͐›͎͈̻̽͐͒͗͌̀͌͂͋͒͗͌
̬̻͈̈́͒͒͐̈́͏͉͎͂̀͑̾̈́͐›͎͈̻̽͐͒͗͌̀͌͂͋͒͗͌̀›͎͉͋̀͏͛͌̈́͒̈́͒̀
̀›͚́͊͆͒̀ ›͏͈͎͈͌̾̓̀͂͏̼͈̀ͅ ̵͈̻͍͎̻͎͈͎͎͈͕͈͚͎͎͓̻͒͒̈́͒͌͂͋̀͑͒̈́͌͒͋̈́͌͌͒͊ͅ›͈ ̨͋͌ D
̷›͇͉͆͋͐͝ ̥̻͓͌›̻͏͕͈͎̻͎͈͚̈́̽̓͆͒͌͂͋̀̈́͌͐›͏͎͎͎͓͆͂͛͋̈́͌
͎̼͎͓͈̻͋͌͒͊͒͆͐̾̓̀͐͋͏͉̀͐͋›͎͏͓͕͓͚̈́̾͒̈́͌̀͑͌̈́̾͑̈́͒̈́͋̈́̀͒
̵͈̻͍͎̻͎͈͈͎͍͒͒̈́͒͌͂͋̀͂̀͒͌͑͗͊̽͌̀̈́̀̈́͏͈͎͑͋͛ ̨͋͌ E
̳͇͕͎͔͔͖͔͇͖͓͒͑͑͋̓́̓͌̀
̢͔͈̀͏̼͎͈͉͚͔͑͒̈́͒͋̈́͒̀͊͊̾͊͒͏͎͊̾›͎͓͐ ̨͋͌ D
̷›͇͉͆͋͐͝ ̰͈̻͎͉̻͓͎͓͔͑͒̈́͒͊͋͋̀͒̾͊͒͏͎͓̀›͚͈͒͐͋›͏͎͈̼͑͒͌͐
͉͈͂͗͌̾̈́͐̀͒͏͍͎̀́̽͒̈́͒̀›͚͎͒͋̀›͏͎͉̻͐͒̀͒͗
̢͔͈̀͏̼͑͒̈́͒͆͊͗͏͉̻͓͖̾̓̀͊͆͐›͈̼͈͑͒̈́͂·͓͚͓͚͕̀͒͒̀͒͏͎͎͓͌̀͒͐
͎͕͈͎͔̻͈͉͈͔͈̓͛͋͆̀͌͑͋͛͐̀͑͊͑͆͐̀̀̀͏̼͑͒̈́͒͆͊͗͏͉̻͓͖̾̓̀͊͆͐
̨͋͌ E
̲͓͌̀͏͎͎͋͊͂̽͑͒̈́ ͒̀ ͉͊̀›̼͒̀ ̀͌͒̈́›͈͑͒͏͎͔̽͐ ͑͒͆͌ ̼͍͎͎̓ ͎͓͒ ̼̀͏̀
͉͈͔̀̀͑̀͊̾͑͒̈́͒̀ ̨͋͌ F
̷›͇͉͆͋͐͝ ̥̻͌ ͆ ͓͑͌̀͏͎͎̼͋͊͂͆͋͌͆ ͎̻͋͌̓̀ ̻͋̈́͒ ͒͆͌ ͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆
͓͉͓͈͒͆͐͑͑̈́̽͐̓̈́͌̈́̾͌̀›̼͎͊͌›͏͎͈͑͒̽›͏̼›͈͔͈̈́͌̀̀̀͏̼͑̈́͒̈́͒͆͌
›͓͊̈́͏͈͉͔̻͈̫͈̽̀͑͊͑͆͛͑͒̈́͂·͓͚͈̀͒͒͐́̾̓̈́͐͑͒̈́͏̼͉͈͗͑͆͐̀
͑͒̈́͏͎̈́͑͒̈́͒͆͌͑͒͜›̈́͏͓͉͓̾́͊͆͋̀͒͆͐͑͑̈́̽͐
̢͔͈̀͏̼͓͉͓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽
en
5LVNRIHOHFWULFVKRFN
■ &RPSRQHQWV LQVLGH WKH DSSOLDQFH PD\ KDYH VKDUS HGJHV 7KHVH
PD\GDPDJHWKHFRQQHFWLQJFDEOH'RQRWNLQNRUSLQFKWKH
FRQQHFWLQJFDEOHGXULQJLQVWDOODWLRQ
■ ,WPXVWDOZD\VEHSRVVLEOHWRGLVFRQQHFWWKHDSSOLDQFHIURPWKH
HOHFWULFLW\VXSSO\7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHFRQQHFWHGWRD
SURWHFWLYHFRQWDFWVRFNHWWKDWKDVEHHQFRUUHFWO\LQVWDOOHG
7KHPDLQVSOXJRIWKHPDLQVSRZHUFDEOHPXVWEHHDVLO\
DFFHVVLEOHDIWHULQVWDOODWLRQRIWKHDSSOLDQFH,IWKLVLVQRW
SRVVLEOHDQDOOSROHLVRODWLQJVZLWFKPXVWEHLQWHJUDWHGLQWRWKH
SHUPDQHQWHOHFWULFDOLQVWDOODWLRQDFFRUGLQJWRWKHFRQGLWLRQVRI
RYHUYROWDJHFDWHJRU\,,,DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWDOODWLRQ
UHJXODWLRQV
7KHSHUPDQHQWHOHFWULFDOLQVWDOODWLRQPXVWRQO\EHZLUHGE\D
SURIHVVLRQDOHOHFWULFLDQ:HUHFRPPHQGLQVWDOOLQJDUHVLGXDO
FXUUHQWFLUFXLWEUHDNHU 5&&% LQWKHDSSOLDQFH VSRZHUVXSSO\
FLUFXLW
5LVNRIILUH
■ *UHDVH GHSRVLWV LQ WKH JUHDVH ILOWHU PD\ FDWFK ILUH 7KH VSHFLILHG
VDIHW\GLVWDQFHVPXVWEHREVHUYHGLQRUGHUWRSUHYHQWDQ
DFFXPXODWLRQRIKHDW2EVHUYHWKHVSHFLILFDWLRQVIRU\RXU
FRRNLQJDSSOLDQFH,IJDVEXUQHUVDQGHOHFWULFKRWSODWHVDUH
RSHUDWHGWRJHWKHUWKHODUJHVWVSHFLILHGGLVWDQFHDSSOLHV
■ *UHDVHGHSRVLWVLQWKHJUHDVHILOWHUPD\FDWFKILUH1HYHUZRUN
ZLWKQDNHGIODPHVFORVHWRWKHDSSOLDQFH HJIODPEpLQJ 'R
QRWLQVWDOOWKHDSSOLDQFHQHDUDKHDWSURGXFLQJDSSOLDQFHIRU
VROLGIXHO HJZRRGRUFRDO XQOHVVDFORVHGQRQUHPRYDEOH
FRYHULVDYDLODEOH7KHUHPXVWEHQRIO\LQJVSDUNV
5LVNRILQMXU\
■ &RPSRQHQWV LQVLGH WKH DSSOLDQFH PD\ KDYH VKDUS HGJHV :HDU
SURWHFWLYHJORYHV
■ 7KH DSSOLDQFH PD\ IDOO GRZQ LI LW KDV QRW EHHQ SURSHUO\ IDVWHQHG
LQSODFH$OOIDVWHQLQJFRPSRQHQWVPXVWEHIL[HGILUPO\DQG
VHFXUHO\
■ &KDQJHVWRWKHHOHFWULFDORUPHFKDQLFDODVVHPEO\DUH
GDQJHURXVDQGPD\OHDGWRPDOIXQFWLRQV'RQRWPDNHDQ\
FKDQJHVWRWKHHOHFWULFDORUPHFKDQLFDODVVHPEO\
Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
: ,PSRUWDQWVDIHW\LQIRUPDWLRQ
5LVNRIHOHFWULFVKRFN
5HDGWKHVHLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\2QO\WKHQZLOO\RXEHDEOHWR
RSHUDWH\RXUDSSOLDQFHVDIHO\DQGFRUUHFWO\5HWDLQWKHLQVWUXFWLRQ
PDQXDODQGLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVIRUIXWXUHXVHRUIRU
VXEVHTXHQWRZQHUV
&KHFN WKH DSSOLDQFH IRU GDPDJH DIWHU XQSDFNLQJ LW 'R QRW FRQQHFW
WKHDSSOLDQFHLILWKDVEHHQGDPDJHGLQWUDQVSRUW
7KHDSSOLDQFHFDQRQO\EHXVHGVDIHO\LILWLVFRUUHFWO\LQVWDOOHG
DFFRUGLQJ WR WKH VDIHW\ LQVWUXFWLRQV 7KH LQVWDOOHU LV UHVSRQVLEOH IRU
HQVXULQJWKDWWKHDSSOLDQFHZRUNVSHUIHFWO\DWLWVLQVWDOODWLRQ
ORFDWLRQ
7KHZLGWKRIWKHH[WUDFWRUKRRGPXVWFRUUHVSRQGDWOHDVWZLWKWKH
ZLGWKRIWKHKRE
)RU WKH LQVWDOODWLRQ REVHUYH WKH FXUUHQWO\ YDOLG EXLOGLQJ UHJXODWLRQV
DQGWKHUHJXODWLRQVRIWKHORFDOHOHFWULFLW\DQGJDVVXSSOLHUV
:KHQ FRQYH\LQJ WKH H[KDXVW DLU RIILFLDO DQG OHJDO UHJXODWLRQV HJ
VWDWHEXLOGLQJUHJXODWLRQV PXVWEHIROORZHG
7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUXVHXSWRDPD[LPXPKHLJKWRI
PHWUHVDERYHVHDOHYHO
'DQJHURIGHDWK
5LVNRISRLVRQLQJIURPIOXHJDVHVWKDWDUHGUDZQEDFNLQ
$OZD\VHQVXUHDGHTXDWHIUHVKDLULQWKHURRPLIWKHDSSOLDQFHLV
EHLQJRSHUDWHGLQH[KDXVWDLUPRGHDWWKHVDPHWLPHDVURRPDLU
GHSHQGHQWKHDWSURGXFLQJDSSOLDQFHLVEHLQJRSHUDWHG
5LVNRIILUH
5LVNRILQMXU\
5LVNRILQMXU\
5RRPDLUGHSHQGHQWKHDWSURGXFLQJDSSOLDQFHV HJJDVRLO
ZRRGRUFRDORSHUDWHGKHDWHUVFRQWLQXRXVIORZKHDWHUVRUZDWHU
KHDWHUV REWDLQFRPEXVWLRQDLUIURPWKHURRPLQZKLFKWKH\DUH
LQVWDOOHGDQGGLVFKDUJHWKHH[KDXVWJDVHVLQWRWKHRSHQDLU
WKURXJKDQH[KDXVWJDVV\VWHP HJDFKLPQH\ ,Q FRPELQDWLRQ ZLWK DQ DFWLYDWHG YDSRXU H[WUDFWRU KRRG URRP DLU LV
H[WUDFWHGIURPWKHNLWFKHQDQGQHLJKERXULQJURRPVDSDUWLDO
YDFXXPLVSURGXFHGLIQRWHQRXJKIUHVKDLULVVXSSOLHG7R[LF
JDVHVIURPWKHFKLPQH\RUWKHH[WUDFWLRQVKDIWDUHVXFNHGEDFN
LQWRWKHOLYLQJVSDFH
■ $GHTXDWHLQFRPLQJDLUPXVWWKHUHIRUHDOZD\VEHHQVXUHG
■ $QLQFRPLQJH[KDXVWDLUZDOOER[DORQHZLOOQRWHQVXUH
FRPSOLDQFHZLWKWKHOLPLW
6DIHRSHUDWLRQLVSRVVLEOHRQO\ZKHQWKHSDUWLDOYDFXXPLQWKH
SODFHZKHUHWKHKHDWSURGXFLQJDSSOLDQFHLVLQVWDOOHGGRHVQRW
H[FHHG3D PEDU 7KLVFDQEHDFKLHYHGZKHQWKHDLU
QHHGHGIRUFRPEXVWLRQLVDEOHWRHQWHUWKURXJKRSHQLQJVWKDW
FDQQRWEHVHDOHGIRUH[DPSOHLQGRRUVZLQGRZVLQFRPLQJ
H[KDXVWDLUZDOOER[HVRUE\RWKHUWHFKQLFDOPHDQV
*HQHUDOLQIRUPDWLRQ
7KHVXUIDFHVRIWKHDSSOLDQFHDUHHDVLO\GDPDJHG$YRLG
GDPDJLQJWKHPGXULQJLQVWDOODWLRQ
([KDXVWDLUPRGH
1RWH 7KHDLUPXVWQRWEHGLVFKDUJHGLQWRDIOXHWKDWLVXVHGIRU
H[KDXVWLQJIXPHVIURPDSSOLDQFHVEXUQLQJJDVRURWKHUIXHOV QRW
DSSOLFDEOHWRDSSOLDQFHVWKDWRQO\GLVFKDUJHWKHDLUEDFNLQWRWKH
URRP ■ %HIRUHFRQYH\LQJWKHH[KDXVWDLULQWRDQRQIXQFWLRQLQJVPRNH
RUH[KDXVWJDVIOXHREWDLQWKHFRQVHQWRIWKHKHDWLQJHQJLQHHU
UHVSRQVLEOH
■ ,I WKH H[KDXVW DLU LV FRQYH\HG WKURXJK WKH RXWHU ZDOO D WHOHVFRSLF
ZDOOER[VKRXOGEHXVHG
([KDXVWGXFW
1RWH 7KHDSSOLDQFHPDQXIDFWXUHUGRHVQRWSURYLGHDQ\ZDUUDQW\
IRUIDXOWVDWWULEXWDEOHWRWKHSLSHVHFWLRQ
■ 7KH DSSOLDQFH DFKLHYHV LWV RSWLPXP SHUIRUPDQFH E\ PHDQV RI D
VKRUWVWUDLJKWH[KDXVWDLUSLSHDQGDVODUJHDSLSHGLDPHWHUDV
SRVVLEOH
■ $V D UHVXOW RI ORQJ URXJK H[KDXVW DLU SLSHV PDQ\ SLSH EHQGV RU
SLSHGLDPHWHUVWKDWDUHVPDOOHUWKDQPPWKHRSWLPXP
H[WUDFWLRQSHUIRUPDQFHLVQRWDFKLHYHGDQGIDQQRLVHLV
LQFUHDVHG
■ 7KH SLSHV RU KRVHV IRU OD\LQJ WKH H[KDXVW DLU OLQH PXVW FRQVLVW RI
QRQFRPEXVWLEOHPDWHULDO
■ ,I WKH H[KDXVW DLU LV FRQYH\HG WKURXJK WKH RXWHU ZDOO D WHOHVFRSLF
ZDOOER[VKRXOGEHXVHG
5LVNRIGDPDJHIURPUHWXUQLQJFRQGHQVDWH,QVWDOOWKHH[KDXVW
GXFW LQ VXFK D ZD\ WKDW LW IDOOV DZD\ IURP WKH DSSOLDQFH VOLJKWO\ ƒ
VORSH 5RXQGSLSHV
$QLQQHUGLDPHWHURIPPLVUHFRPPHQGHG
,Q DQ\ FDVH FRQVXOW \RXU UHVSRQVLEOH 0DVWHU &KLPQH\ 6ZHHS +H
LVDEOHWRDVVHVVWKHKRXVH VHQWLUHYHQWLODWLRQVHWXSDQGZLOO
VXJJHVWWKHVXLWDEOHYHQWLODWLRQPHDVXUHVWR\RX
8QUHVWULFWHGRSHUDWLRQLVSRVVLEOHLIWKHYDSRXUH[WUDFWRUKRRGLV
RSHUDWHGH[FOXVLYHO\LQWKHFLUFXODWLQJDLUPRGH
5LVNRIGHDWK
5LVNRISRLVRQLQJIURPIOXHJDVHVWKDWDUHGUDZQEDFNLQ7KH
H[KDXVWDLUPXVWQRWEHFRQYH\HGLQWRDIXQFWLRQLQJVPRNHRU
H[KDXVWJDVIOXHRULQWRDVKDIWZKLFKLVXVHGWRYHQWLODWH
LQVWDOODWLRQURRPVWKDWFRQWDLQKHDWLQJDSSOLDQFHV,IWKHH[KDXVW
DLU LV WR EH FRQYH\HG LQWR D QRQIXQFWLRQLQJ VPRNH RU H[KDXVW JDV
IOXH\RXPXVWREWDLQWKHFRQVHQWRIWKHKHDWLQJHQJLQHHU
UHVSRQVLEOH
'DQJHURIVXIIRFDWLRQ
3DFNDJLQJPDWHULDOLVGDQJHURXVWRFKLOGUHQ1HYHUDOORZFKLOGUHQ
WRSOD\ZLWKSDFNDJLQJPDWHULDO
)ODWGXFWV
7KHLQQHUFURVVVHFWLRQPXVWFRUUHVSRQGWRWKHGLDPHWHURIWKH
URXQGSLSHV
GLDPPFDFP
■ )ODWGXFWVVKRXOGKDYHQRVKDUSGHIOHFWLRQV
■ 8VHVHDOLQJVWULSIRUGHYLDWLQJSLSHGLDPHWHUV
&LUFXODWLQJDLUPRGH
1RWH 7KHDSSOLDQFHPXVWRQO\EHRSHUDWHGZKHQLWLVVHFXUHO\
LQVWDOOHGDQGWKHSLSHZRUNLVFRQQHFWHG
(OHFWULFDOFRQQHFWLRQ
: 5LVNRIHOHFWULFVKRFN
&RPSRQHQWVLQVLGHWKHDSSOLDQFHPD\KDYHVKDUSHGJHV7KHVH
PD\GDPDJHWKHFRQQHFWLQJFDEOH'RQRWNLQNRUSLQFKWKH
FRQQHFWLQJFDEOHGXULQJLQVWDOODWLRQ
7KHUHTXLUHGFRQQHFWLRQGDWDFDQEHIRXQGRQWKHUDWLQJSODWH
LQVLGHWKHDSSOLDQFHWRGRWKLVUHPRYHWKHPHWDOPHVKJUHDVH
ILOWHU
7KLVDSSOLDQFHFRPSOLHVZLWKWKH(&LQWHUIHUHQFHVXSSUHVVLRQ
UHJXODWLRQV
7KLVDSSOLDQFHPD\EHFRQQHFWHGWRDFRUUHFWO\LQVWDOOHGHDUWKHG
VRFNHWRQO\
$WWDFKWKHHDUWKHGVRFNHWSUHIHUDEO\LQVLGHWKHIOXHGXFW
■ 7KHHDUWKHGVRFNHWVKRXOGEHFRQQHFWHGYLDLWVRZQFLUFXLW
■ ,I WKH HDUWKHG VRFNHW LV QR ORQJHU DFFHVVLEOH IROORZLQJ LQVWDOODWLRQ
RIWKHDSSOLDQFHDGLVFRQQHFWHUPXVWEHILWWHGDVIRUD
SHUPDQHQWFRQQHFWLRQ
,I D SHUPDQHQW FRQQHFWLRQ LV UHTXLUHG WKH LQVWDOODWLRQ PXVW IHDWXUH
DQDOOSROHGLVFRQQHFWHU FLUFXLWEUHDNHUVIXVHVDQGFRQWDFWRUV
ZLWK D PLQ PP FRQWDFW RSHQLQJ 7KH SHUPDQHQW FRQQHFWLRQ PD\
EHLQVWDOOHGE\DQHOHFWULFLDQRQO\
,QVWDOOLQJWKHDSSOLDQFH
3ODFHWKHDSSOLDQFHLQWKHRSHQLQJLQWKHXQLW )LJ &DXWLRQ
,I \RX DUH SODFLQJ WKH DSSOLDQFH LQ D FXWRXW IRU D SUHYLRXV PRGHO
RIWKHVDPHEUDQGWKHODWFKLQJPHFKDQLVPZLOOQRWHQJDJH
6HFXUHWKHDSSOLDQFHVRWKDWLWGRHVQRWIDOOGRZQDQGEHFRPH
GDPDJHG
7LJKWHQWKHIDVWHQLQJVFUHZV
1RWH ,I \RX DUH XVLQJ D FXWRXW IRU D SUHYLRXV DSSOLDQFH \RX PD\
QRWEHDEOHWRXVHWKHVLGHVFUHZV
6HFXUHWKHSDQHOE\SXVKLQJLWXSZDUGVXQWLOWKHODWFKLQJ
PHFKDQLVPHQJDJHV )LJ ,QVHUWWKHPHWDOJUHDVHILOWHU
3OXJWKHPDLQVSOXJLQWRWKHHDUWKHGVRFNHW
5HPRYLQJWKHDSSOLDQFH
'LVFRQQHFWWKHDSSOLDQFHIURPWKHSRZHUVXSSO\
/RRVHQWKHH[KDXVWDLUOLQHV
5HPRYHWKHJUHDVHILOWHU
5HPRYHWKHSDQHO
8QGRWKHIDVWHQLQJWRWKHILWWHGXQLW
,Q RUGHU WR ORRVHQ WKH IL[LQJ XVH D VFUHZGULYHU DV D OHYHU 7R GR
WKLVJXLGHWKHVFUHZGULYHUWKURXJKWKHODWHUDOVORW
,QVWDOODWLRQSUHSDUDWLRQ
&KHFNLQJWKHILWWHGXQLW
■ 7KHILWWHGXQLWPXVWEHOHYHODQGKDYHVXIILFLHQWORDGEHDULQJ
FDSDFLW\
■ 7KHPD[LPXPZHLJKWRIWKHH[WUDFWRUKRRGLV NJ
$SSOLDQFHGLPHQVLRQVDQGVDIHW\FOHDUDQFHV
■ 2EVHUYHWKHDSSOLDQFH VGLPHQVLRQV )LJ $
■ &RPSO\ZLWKWKHVDIHW\FOHDUDQFHV )LJ %
,I WKH LQVWDOODWLRQ LQVWUXFWLRQV IRU WKH JDV FRRNLQJ DSSOLDQFH VSHFLI\
D GLIIHUHQW GLVWDQFH WKH ODUJHU RI WKH WZR PXVW DOZD\V EH SURYLGHG
IRU
3UHSDULQJWKHXQLWV
7KHILWWHGXQLWPXVWEHKHDWUHVLVWDQWXSWRƒ&7KHILWWHGXQLW
PXVWVWLOOEHVWXUG\DIWHUWKHFXWRXWVKDYHEHHQPDGH
$IWHUPDNLQJWKHFXWRXWVUHPRYHDQ\VKDYLQJV
0DNHWKHFXWRXWLQWKHILWWHGXQLW )LJ D
1RWH ,I \RX DOUHDG\ KDYH WKH FXWRXW IRU D SUHYLRXV PRGHO RI WKH
VDPHEUDQG\RXFDQFRQWLQXHXVLQJWKLV
0DNHWKHFXWRXWIRUWKHH[KDXVWDLUSLSH )LJ E
3UHSDULQJWKHDSSOLDQFH
5HPRYHWKHPHWDOJUHDVHILOWHU )LJ D
1RWH *UDVSWKHIURQWFRUQHUVRIWKHILOWHUFRYHUDQGSXOOLWGRZQ
LQDVLQJOHVZLIWPRWLRQ
5HPRYHWKHSDQHOE\SUHVVLQJWKHWZRODWFKLQJPHFKDQLVPV
GRZQDWWKHVDPHWLPHDQGWKHQOLIWLQJWKHSDQHORII )LJ E
)LWWKHRQHZD\IODSRQWKHDLURXWOHWDQGFOLFNLWLQWRSODFH
)LJ F
1RWH ,I WKH ILWWHG XQLW LV QR ORQJHU DFFHVVLEOH DIWHU WKH DSSOLDQFH LV
LQVWDOOHGWKHVLGHORFNLQJPHFKDQLVPPXVWEHUHPRYHG7RGR
WKLVXQGRWKHIDVWHQLQJVFUHZVDQGVHFXUHWKHVHWRWKH
DSSOLDQFH VKRXVLQJ
5HPRYHWKHDSSOLDQFH
es
Û ,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
: ,QGLFDFLRQHVGHVHJXULGDGLPSRUWDQWHV
/HHUFRQDWHQFLyQODVVLJXLHQWHVLQVWUXFFLRQHV6RORDVtVHSXHGH
PDQHMDUHODSDUDWRGHIRUPDFRUUHFWD\VHJXUD&RQVHUYDUODV
LQVWUXFFLRQHVGHXVR\PRQWDMHSDUDXWLOL]DUODVPiVDGHODQWHR
SDUDSRVLEOHVIXWXURVFRPSUDGRUHV
&RPSUREDUHODSDUDWRDOVDFDUORGHVXHPEDODMH(ODSDUDWRQR
GHEHFRQHFWDUVHHQFDVRGHKDEHUVXIULGRGDxRVGXUDQWHHO
WUDQVSRUWH
6RODPHQWH XQ PRQWDMH SURIHVLRQDO FRQIRUPH D ODV LQVWUXFFLRQHV GH
PRQWDMH SXHGH JDUDQWL]DU XQ XVR VHJXUR GHO DSDUDWR (O LQVWDODGRU
HVUHVSRQVDEOHGHOIXQFLRQDPLHQWRSHUIHFWRHQHOOXJDUGH
LQVWDODFLyQ
/DDQFKXUDGHODFDPSDQDH[WUDFWRUDGHEHFRUUHVSRQGHUSRUOR
PHQRVDODDQFKXUDGHOD]RQDGHFRFFLyQ
3DUDODLQVWDODFLyQGHEHQREVHUYDUVHODVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
YiOLGDVHQFDGDPRPHQWR\ORVUHJODPHQWRVGHODVFRPSDxtDV
ORFDOHVVXPLQLVWUDGRUDVGHHOHFWULFLGDG\JDV
3DUDODGHVYLDFLyQGHODVDOLGDGHODLUHVHKDQGHVHJXLUODV
GLVSRVLFLRQHVRILFLDOHV HMQRUPDWLYDVGHHGLILFDFLyQGHOSDtV (VWHDSDUDWRHVWiSUHYLVWRSDUDVHUXWLOL]DGRDXQDDOWXUDPi[LPD
GH PHWURVVREUHHOQLYHOGHOPDU
£3HOLJURPRUWDO
/RVJDVHVGHFRPEXVWLyQTXHVHYXHOYHQDDVSLUDUSXHGHQ
RFDVLRQDULQWR[LFDFLRQHV
*DUDQWLFHXQDHQWUDGDGHDLUHVXILFLHQWHVLHODSDUDWRVHHPSOHD
HQPRGRGHIXQFLRQDPLHQWRHQVDOLGDGHDLUHDOH[WHULRUMXQWRFRQ
XQHTXLSRFDOHIDFWRUGHSHQGLHQWHGHODLUHGHOUHFLQWRGH
LQVWDODFLyQ
HTXLSRVFDOHIDFWRUHV6LODVDOLGDGHDLUHVHYDDHYDFXDUHQXQD
FKLPHQHDGHKXPRVRJDVHVGHHVFDSHTXHQRHVWiHQVHUYLFLR
VHUiQHFHVDULRFRQWDUSUHYLDPHQWHFRQODDSUREDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHGHOWpFQLFRFRPSHWHQWHGHOD]RQD
£3HOLJURGHDVIL[LD
(OPDWHULDOGHHPEDODMHHVSHOLJURVRSDUDORVQLxRV1RGHMDUTXH
ORVQLxRVMXHJXHQFRQHOPDWHULDOGHHPEDODMH
£3HOLJURGHGHVFDUJDHOpFWULFD
■ /DV SLH]DV LQWHUQDV GHO DSDUDWR SXHGHQ WHQHU ERUGHV DILODGRV (O
FDEOHGHFRQH[LyQSRGUtDUHVXOWDUGDxDGR1RGREODUQL
DSULVLRQDUHOFDEOHGHFRQH[LyQGXUDQWHODLQVWDODFLyQ
■ 'HEHVHUSRVLEOHGHVHQFKXIDUHODSDUDWRGHODUHGHOpFWULFDHQ
FXDOTXLHUPRPHQWR(ODSDUDWRVRORSRGUiFRQHFWDUVHDXQD
WRPDGHFRUULHQWHGHLQVWDODFLyQUHJODPHQWDULD\SURYLVWDGH
WRPDGHWLHUUD
'HVSXpVGHLQVWDODUHODSDUDWRVHGHEHSRGHUDFFHGHUDO
HQFKXIHGHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ(QHOFDVRGHTXHQRVHD
SRVLEOH VH GHEH LQVWDODU XQ GLVSRVLWLYR GH VHSDUDFLyQ RPQLSRODU
HQ OD LQVWDODFLyQ HOpFWULFD ILMDGD GH DFXHUGR FRQ ODV FRQGLFLRQHV
GHODFDWHJRUtDGHVREUHWHQVLyQ,,,\ODVQRUPDVGHLQVWDODFLyQ
6RORXQHOHFWULFLVWDFXDOLILFDGRSXHGHHIHFWXDUODLQVWDODFLyQ
HOpFWULFDILMD6HUHFRPLHQGDODLQVWDODFLyQGHXQLQWHUUXSWRUGH
FRUULHQWHGHGHIHFWR LQWHUUXSWRUGLIHUHQFLDO HQHOFLUFXLWRGH
DOLPHQWDFLyQGHODSDUDWR
£3HOLJURGHLQFHQGLR
■ /RVGHSyVLWRVGHJUDVDGHOILOWURDQWLJUDVDSXHGHQSUHQGHUVH
+D\TXHUHVSHWDUODVGLVWDQFLDVGHVHJXULGDGLQGLFDGDVSDUD
HYLWDU XQD FRQGHQVDFLyQ GHO FDORU 6H GHEHQ WHQHU HQ FXHQWD ODV
LQGLFDFLRQHV GHO DSDUDWR GH FRFLQD 6L VH XWLOL]DQ FRQMXQWDPHQWH
]RQDVGHFRFFLyQGHJDV\HOpFWULFDVULJHODGLVWDQFLDLQGLFDGD
PiVJUDQGH
■ /RVGHSyVLWRVGHJUDVDGHOILOWURGHJUDVDVSXHGHQSUHQGHUVH
1XQFDWUDEDMHFRQXQDOODPDGLUHFWDFHUFDGHODSDUDWR SHM
IODPEHDU ,QVWDODU HO DSDUDWR FHUFD GH XQ HTXLSR FDOHIDFWRU SDUD
FRPEXVWLEOHVVyOLGRV SHMPDGHUDRFDUEyQ VRORVLVH
GLVSRQHGHXQDFXELHUWDFHUUDGDQRGHVPRQWDEOH1RGHEHQ
VDOWDUFKLVSDV
£3HOLJURGHOHVLRQHV
■ /DVSLH]DVLQWHUQDVGHODSDUDWRSXHGHQWHQHUERUGHVDILODGRV
8VDUJXDQWHVSURWHFWRUHV
■ 6L HO DSDUDWR QR HVWi ILMDGR FRUUHFWDPHQWH SXHGH FDHUVH 7RGRV
ORVHOHPHQWRVGHILMDFLyQGHEHQPRQWDUVHGHELGDPHQWH
■ /DUHDOL]DFLyQGHPRGLILFDFLRQHVHQODHVWUXFWXUDHOpFWULFDR
PHFiQLFD UHVXOWD SHOLJURVD \ SXHGH SURYRFDU XQ IXQFLRQDPLHQWR
HUUyQHR1RUHDOL]DUPRGLILFDFLRQHVHQODHVWUXFWXUDHOpFWULFDQL
PHFiQLFD
£3HOLJURGHGHVFDUJDHOpFWULFD
£3HOLJURGHLQFHQGLR
/RVHTXLSRVFDOHIDFWRUHVTXHGHSHQGHQGHODLUHGHOUHFLQWRGH
LQVWDODFLyQ SHMFDOHIDFWRUHVGHJDVDFHLWHPDGHUDRFDUEyQ
FDOHQWDGRUHV GH VDOLGD OLEUH FDOHQWDGRUHV GH DJXD DGTXLHUHQ DLUH
GHFRPEXVWLyQGHOUHFLQWRGHLQVWDODFLyQ\HYDFXDQORVJDVHVGH
HVFDSHDOH[WHULRUDWUDYpVGHXQVLVWHPDH[WUDFWRU SHMXQD
FKLPHQHD (Q FRPELQDFLyQ FRQ XQD FDPSDQD H[WUDFWRUD FRQHFWDGD VH H[WUDH
DLUHGHODFRFLQD\GHODVKDELWDFLRQHVSUy[LPDVVLQXQDHQWUDGD
GH DLUH VXILFLHQWH VH JHQHUD XQD GHSUHVLyQ /RV JDVHV YHQHQRVRV
SURFHGHQWHV GH OD FKLPHQHD R GHO KXHFR GH YHQWLODFLyQ VH YXHOYHQ
DDVSLUDUHQODVKDELWDFLRQHV
■ 3RU WDQWR DVHJXUDUVH GH TXH VLHPSUH KD\D XQD HQWUDGD GH DLUH
VXILFLHQWH
■ 8QSDVDPXURVGHHQWUDGDVDOLGDGHDLUHQRHVJDUDQWtDSRUVt
VRORGHOFXPSOLPLHQWRGHOYDORUOtPLWH
$ILQGHJDUDQWL]DUXQIXQFLRQDPLHQWRVHJXURODGHSUHVLyQHQHO
UHFLQWR GH LQVWDODFLyQ GH ORV HTXLSRV FDOHIDFWRUHV QR GHEH VXSHUDU
3D PEDU (VWR VH FRQVLJXH VL PHGLDQWH DEHUWXUDV TXH QR
VHSXHGHQFHUUDUSHMHQSXHUWDVYHQWDQDVHQFRPELQDFLyQ
FRQXQSDVDPXURVGHHQWUDGDVDOLGDGHDLUHRPHGLDQWHRWUDV
PHGLGDV WpFQLFDV VH SXHGH KDFHU UHFLUFXODU HO DLUH QHFHVDULR SDUD
ODFRPEXVWLyQ
3HGLU VLHPSUH DVHVRUDPLHQWR DO WpFQLFR FRPSHWHQWH GH VX UHJLyQ
TXHHVWDUiHQFRQGLFLRQHVGHHYDOXDUWRGRHOVLVWHPDGH
YHQWLODFLyQGHVXKRJDU\UHFRPHQGDUOHODVPHGLGDVDGHFXDGDV
HQPDWHULDGHYHQWLODFLyQ
6LODFDPSDQDH[WUDFWRUDVHXWLOL]DH[FOXVLYDPHQWHHQ
IXQFLRQDPLHQWRHQUHFLUFXODFLyQQRKD\OLPLWDFLRQHVSDUDHO
IXQFLRQDPLHQWR
£3HOLJURGHPXHUWH
/RVJDVHVGHFRPEXVWLyQTXHVHYXHOYHQDDVSLUDUSXHGHQ
RFDVLRQDU LQWR[LFDFLRQHV /D VDOLGD GH DLUH QR GHEH WUDQVPLWLUVH QL
DXQDFKLPHQHDGHKXPRVRJDVHVGHHVFDSHHQVHUYLFLRQLDXQ
KXHFR TXH VLUYD FRPR YHQWLODFLyQ GH ORV UHFLQWRV GH LQVWDODFLyQ GH
£3HOLJURGHOHVLRQHV
£3HOLJURGHOHVLRQHV
&RQVHMRV\DGYHUWHQFLDVJHQHUDOHV
/DV VXSHUILFLHV GHO DSDUDWR VRQ VHQVLEOHV (YLWDU GDxRV GXUDQWH OD
LQVWDODFLyQ
)XQFLRQDPLHQWRHQVDOLGDGHDLUHDOH[WHULRU
1RWD (ODLUHQRVHSXHGHGHVYLDUDXQDFKLPHQHDTXHVHXVH
SDUDORVJDVHVUHVLGXDOHVGHODSDUDWRTXHTXHPHQJDVXRWURV
FRPEXVWLEOHV HVWR QR VH DSOLFD D ORV DSDUDWRV GH UHFLUFXODFLyQ GH
DLUH ■ 6LHODLUHGHH[WUDFFLyQVHHYDFXDKDFLDXQDFKLPHQHDGH
KXPRVRJDVHVGHHVFDSHTXHQRHVWiHQVHUYLFLRVHUi
QHFHVDULRFRQWDUSUHYLDPHQWHFRQODDSUREDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHGHOWpFQLFRGHVKROOLQDGRUFRPSHWHQWHGHOD
]RQD
■ 6LHODLUHGHH[WUDFFLyQVHHYDFXDDWUDYpVGHODSDUHGH[WHULRU
VHGHEHUiXWLOL]DUXQDFDMDVHSDUDGRUDWHOHVFySLFD
&RQGXFWRGHHYDFXDFLyQGHODLUH
1RWD /DJDUDQWtDGHOIDEULFDQWHGHODSDUDWRQRFXEUHODV
UHFODPDFLRQHVTXHVHDWULEX\DQDOVHJPHQWRGHFRQGXFWRV
■ (ODSDUDWRDOFDQ]DVXSRWHQFLDySWLPDFRQXQFRQGXFWRGH
VDOLGDGHDLUHUHFWLOtQHR\FRUWRTXHWHQJDXQGLiPHWURORPiV
JUDQGHSRVLEOH
■ 0HGLDQWHFRQGXFWRVGHVDOLGDGHDLUHODUJRV\UXJRVRVFRQ
PXFKRVFRGRVRFRQXQGLiPHWURLQIHULRUD PPQRVH
FRQVLJXH OD FDSDFLGDG GH DVSLUDFLyQ ySWLPD \ HO YHQWLODGRU KDUi
PiVUXLGR
■ /RVWXERVRODVPDQJXHUDVSDUDHOWHQGLGRGHOFRQGXFWRGH
VDOLGDGHODLUHGHEHQHVWDUIDEULFDGRVFRQPDWHULDOLJQtIXJR
■ 6LODVDOLGDGHDLUHVHHYDFXDDWUDYpVODSDUHGH[WHULRUVH
GHEHUiXWLOL]DUXQSDVDPXURVWHOHVFySLFR
3HOLJUR GH GDxRV SRU UHFLUFXODFLyQ GHO YDSRU FRQGHQVDGR ,QVWDODU
HOFDQDOGHVDOLGDGHDLUHGHODSDUDWROLJHUDPHQWHLQFOLQDGRKDFLD
DEDMR ƒGHGHVQLYHO &RQGXFWRVFLOtQGULFRV
6HUHFRPLHQGDXQGLiPHWURLQWHULRUGH PP
&RQGXFWRVSODQRV
/DVHFFLyQLQWHULRUGHEHFRUUHVSRQGHUDOGLiPHWURGHORV
FRQGXFWRVFLOtQGULFRV
PP ‘DSUR[ FP
■ /RVFRQGXFWRVSODQRVQRGHEHQSUHVHQWDUGHVYtRV
SURQXQFLDGRV
■ 6LORVGLiPHWURVGHOFRQGXFWRGLILHUHQGHORDQWHULRUPHQWH
PHQFLRQDGRXWLOL]DUFLQWDVGHHVWDQTXHLGDG
)XQFLRQDPLHQWRFRQUHFLUFXODFLyQGHDLUH
1RWD (OHOHFWURGRPpVWLFRVRORGHEHSRQHUVHHQPDUFKDFXDQGR
HVWpPRQWDGRILMR\FRQORVWXERVFRQHFWDGRV
&RQH[LyQHOpFWULFD
: £3HOLJURGHGHVFDUJDHOpFWULFD
/DVSLH]DVLQWHUQDVGHODSDUDWRSXHGHQWHQHUERUGHVDILODGRV(O
FDEOH GH FRQH[LyQ SRGUtD UHVXOWDU GDxDGR 1R GREODU QL DSULVLRQDU
HOFDEOHGHFRQH[LyQGXUDQWHODLQVWDODFLyQ
/RVGDWRVGHFRQH[LyQQHFHVDULRVILJXUDQHQODHWLTXHWDGH
FDUDFWHUtVWLFDVXELFDGDHQHOLQWHULRUGHODSDUDWR SDUDHOOR
GHVPRQWDUHOILOWURGHPHWDODQWLJUDVD (VWHDSDUDWRFXPSOHFRQODVGLVSRVLFLRQHVHQPDWHULDGH
VXSUHVLyQGHLQWHUIHUHQFLDVGHOD&(
(VWHDSDUDWRVRORSRGUiFRQHFWDUVHDXQDWRPDGHFRUULHQWHFRQ
WRPDDWLHUUDFRQLQVWDODFLyQUHJODPHQWDULD
&RORFDUODWRPDGHFRUULHQWHFRQWRPDDWLHUUDHQODPHGLGDGHOR
SRVLEOHGHQWURGHOUHYHVWLPLHQWRGHODFKLPHQHD
■ /DWRPDGHFRUULHQWHFRQWRPDDWLHUUDGHEHHVWDUFRQHFWDGD
PHGLDQWHXQFLUFXLWRGHGLFDGR
■ 6L OD WRPD GH FRUULHQWH FRQ WRPD D WLHUUD QR TXHGD DFFHVLEOH XQD
YH]ILQDOL]DGDODLQVWDODFLyQGHODSDUDWRGHEHGLVSRQHUVHXQ
GLVSRVLWLYRGHVHSDUDFLyQFRPRFRQH[LyQILMD
3DUDXQDFRQH[LyQILMDQHFHVDULDGHEHHVWDUGLVSRQLEOHHQOD
LQVWDODFLyQXQGLVSRVLWLYRGHVHSDUDFLyQRPQLSRODU GLV\XQWRU
IXVLEOHV \ FRQWDFWRU FRQ XQD DEHUWXUD GH FRQWDFWR GH SRU OR PHQRV
PP(QFRPHQGDUODHMHFXFLyQGHODFRQH[LyQILMD
H[FOXVLYDPHQWHDSHUVRQDOHOHFWURWpFQLFR
0RQWDMHGHODSDUDWR
&RORFDUHODSDUDWRHQODDEHUWXUDGHOPXHEOH )LJ £$WHQFLyQ
6LHODSDUDWRVHSRQHHQHOKXHFRGHXQPRGHORDQWHULRUGHOD
PLVPDPDUFDHOPHFDQLVPRGHHQFODYDPLHQWRQRVHUYLUiGH
VXMHFLyQ6XMHWDUHODSDUDWRILUPHPHQWHGHIRUPDTXHQRVH
FDLJD\VHGDxH
$SUHWDUWRUQLOORVGHILMDFLyQ
1RWD (QHOKXHFRGHXQPRGHORDQWHULRUSXHGHTXHQRVHD
QHFHVDULRXWLOL]DUORVWRUQLOORVODWHUDOHV
)LMDUHOFXDGURGHPDQGRV3DUDHOORSUHVLRQDUORKDFLDDUULED
KDVWDTXHHOPHFDQLVPRGHHQFODYDPLHQWRHQFDMH )LJ ,QVHUWDUHOILOWURGHPHWDODQWLJUDVD
,QVHUWDUHOHQFKXIHHQODWRPDGHFRUULHQWHFRQWRPDDWLHUUD
'HVPRQWDMHGHODSDUDWR
'HVFRQHFWDUHODSDUDWRGHODFRUULHQWH
$IORMDUORVFRQGXFWRVGHDLUHGHVDOLGD
5HWLUDUHOILOWURGHJUDVD
5HWLUDUHOSDQHO
6ROWDUODILMDFLyQGHOPXHEOH
3DUDVROWDUODILMDFLyQXWLOL]DUXQGHVWRUQLOODGRUFRPRSDODQFD
3RQHUHOGHVWRUQLOODGRUDWUDYpVGHODUDQXUDODWHUDO
3UHSDUDWLYRVSDUDHOPRQWDMH
&RPSUREDUHOPXHEOH
■ (OPXHEOHHPSRWUDGRGHEHRULHQWDUVHKRUL]RQWDOPHQWH\GHEH
VHUVXILFLHQWHPHQWHUHVLVWHQWH
■ (OSHVRPi[LPRGHODFDPSDQDH[WUDFWRUDHVGH NJ
0HGLGDVGHODSDUDWR\GLVWDQFLDVGHVHJXULGDG
■ 7HQHUHQFXHQWDODVPHGLGDVGHODSDUDWR )LJ $
■ 7HQHUHQFXHQWDODVGLVWDQFLDVGHVHJXULGDG )LJ %
6LODVLQVWUXFFLRQHVGHLQVWDODFLyQGHODHVWXIDGHJDVHVWDEOHFHQ
XQDGLVWDQFLDGLVWLQWDGHEHUiWHQHUVHHQFXHQWDODGLVWDQFLD
PD\RU
3UHSDUDFLyQGHOPXHEOH
(O PXHEOH HPSRWUDGR GHEH VHU UHVLVWHQWH D WHPSHUDWXUDV GH KDVWD
ƒ&/DHVWDELOLGDGGHOPXHEOHGHPRQWDMHGHEHTXHGDU
JDUDQWL]DGDLQFOXVRWUDVHOWUDEDMRGHFRUWH
5HWLUDUODVYLUXWDVGHVSXpVGHORVWUDEDMRVGHFRUWH
+DFHUHOFRUWHHQHOPXHEOHHPSRWUDGR )LJ D
1RWD 6L\DFXHQWDFRQHOKXHFRGHXQPRGHORDQWHULRUGHOD
PLVPDPDUFDSXHGHXWLOL]DUORSDUDFRQWLQXDU
+DFHUHOFRUWHSDUDHOWXERGHVDOLGDGHDLUH )LJ E
3UHSDUDUHODSDUDWR
6DFDUHODSDUDWR
5HWLUDUHOILOWURGHPHWDODQWLJUDVD )LJ D
1RWD $JDUUDU OD WDSD GHO ILOWUR SRU ORV H[WUHPRV GHODQWHURV \ WLUDU
EUXVFDPHQWHKDFLDDEDMR
5HWLUDUHOSDQHO3DUDHOORSXOVDUDOPLVPRWLHPSRORVGRV
PHFDQLVPRVGHHQFODYDPLHQWR\UHWLUDUOR )LJ E
0RQWDU ODV YiOYXODV GH UHWHQFLyQ HQ OD VDOLGD GH DLUH \ HQFDMDUODV
)LJ F
1RWD 6L OD XQLGDG PRQWDGD QR TXHGD DFFHVLEOH XQD YH] ILQDOL]DGD
ODLQVWDODFLyQGHODSDUDWRGHEHUHWLUDUVHHOEORTXHRODWHUDO3DUD
HOORDIORMDUORVWRUQLOORVGHVXMHFLyQ\ILMDUHQODFDUFDVDGHO
DSDUDWR
fr
Þ 1RWLFHGHPRQWDJH
: 3UpFDXWLRQVGHVpFXULWpLPSRUWDQWHV
/LUHDWWHQWLYHPHQWFHPDQXHO&HQ HVWTX DORUVTXHYRXVSRXUUH]
XWLOLVHU YRWUH DSSDUHLO FRUUHFWHPHQW HW HQ WRXWH VpFXULWp &RQVHUYHU
ODQRWLFHG XWLOLVDWLRQHWGHPRQWDJHSRXUXQXVDJHXOWpULHXURX
SRXUOHSURSULpWDLUHVXLYDQW
&RQWU{OHUO pWDWGHO DSSDUHLODSUqVO DYRLUGpEDOOp1HSDVOH
UDFFRUGHUV LOSUpVHQWHGHVDYDULHVGHWUDQVSRUW
/DVpFXULWpGHO·DSSDUHLOjO·XVDJHHVWJDUDQWLHV·LODpWpHQFDVWUp
FRQIRUPpPHQWjODQRWLFHGHPRQWDJH/HPRQWHXUHVW
UHVSRQVDEOH GX IRQFWLRQQHPHQW FRUUHFW VXU OH OLHX R O DSSDUHLO HVW
LQVWDOOp
/DODUJHXUGHODKRWWHDVSLUDQWHGRLWpTXLYDORLUjFHOOHGHODWDEOH
GHFXLVVRQ
/·LQVWDOODWLRQGRLWDYRLUOLHXHQUHVSHFWDQWOHVSUHVFULSWLRQV
DFWXHOOHPHQWHQYLJXHXUGDQVOHEkWLPHQWDLQVLTXHOHV
SUHVFULSWLRQVSXEOLpHVSDUOHVFRPSDJQLHVGLVWULEXWULFHV
G·pOHFWULFLWpHWGHJD]
/HPRGHG pYDFXDWLRQGHO DLUYLFLpGHYUDrWUHFRQIRUPHDX[
DUUrWpV PXQLFLSDX[ SUpIHFWRUDX[ HW DX[ SUHVFULSWLRQV OpJDOHV SDU
H[DX[RUGRQQDQFHVSXEOLTXHVDSSOLFDEOHVDXEkWLPHQW &HWDSSDUHLOHVWFRQoXSRXUXQHXWLOLVDWLRQMXVTX jXQHDOWLWXGH
PD[LPDOHGH P
'DQJHUGHPRUW ,O\DULVTXHG LQWR[LFDWLRQSDUUpDVSLUDWLRQGHVJD]GHFRPEXVWLRQ
(QFDVG XWLOLVDWLRQVLPXOWDQpHGHO DSSDUHLOHQPRGHpYDFXDWLRQ
GHO DLUHWG XQIR\HUjFRPEXVWLRQDOLPHQWpHQDLUDPELDQWYHLOOH]
LPSpUDWLYHPHQWjFHTXHO DSSRUWG DLUVRLWVXIILVDQW
5LVTXHG DVSK\[LH /HPDWpULHOG HPEDOODJHHVWGDQJHUHX[SRXUOHVHQIDQWV1H
SHUPHWWH]MDPDLVDX[HQIDQWVGHMRXHUDYHFOHVPDWpULDX[
G·HPEDOODJH
5LVTXHGHFKRFpOHFWULTXH ■ 'HVSLqFHVjO LQWpULHXUGHO DSSDUHLOSHXYHQWSUpVHQWHUGHV
DUrWHVYLYHV,O\DULVTXHG HQGRPPDJHPHQWGXFkEOH
G DOLPHQWDWLRQ3HQGDQWO·LQVWDOODWLRQYHLOOHUjQHSDVSOLHUQL
FRLQFHUOHFkEOHG·DOLPHQWDWLRQ
■ ­WRXWPRPHQWLOGRLWrWUHSRVVLEOHGHVpSDUHUO DSSDUHLOGX
UpVHDX pOHFWULTXH / DSSDUHLO GRLW rWUH UDFFRUGp LPSpUDWLYHPHQW j
XQHSULVHGHFRXUDQWGHVpFXULWpLQVWDOOpHGHPDQLqUH
UpJOHPHQWDLUH
/DSULVHGXFRUGRQG DOLPHQWDWLRQVHFWHXUGRLWrWUHOLEUHPHQW
DFFHVVLEOHDSUqVOHPRQWDJHGHO DSSDUHLO(QFDV
G LPSRVVLELOLWpGDQVO LQVWDOODWLRQjFkEODJHIL[HXQGLVSRVLWLIGH
FRXSXUHRPQLSRODLUHGRLWrWUHLQVWDOOpFRQIRUPpPHQWDX[
FRQGLWLRQVGHODFDWpJRULHGHVXUWHQVLRQ,,,HWDX[
UpJOHPHQWDWLRQVG LQVWDOODWLRQ
6HXO XQ pOHFWULFLHQ TXDOLILp HVW DXWRULVp j SURFpGHU j O LQVWDOODWLRQ
pOHFWULTXHIL[H1RXVYRXVUHFRPPDQGRQVG LQVWDOOHUXQ
GLVMRQFWHXUGLIIpUHQWLHO LQWHUUXSWHXU), GDQVOHFLUFXLW
G DOLPHQWDWLRQGHO DSSDUHLO
5LVTXHG·LQFHQGLH ■ /HVGpS{WVGHJUDLVVHGDQVOHILOWUHjJUDLVVHSHXYHQW
V HQIODPPHU/HVGLVWDQFHVGHVpFXULWpLQGLTXpHVGRLYHQWrWUH
UHVSHFWpHVDILQG pYLWHUXQHDFFXPXODWLRQGHFKDOHXU9HXLOOH]
UHVSHFWHU OHV LQGLFDWLRQV UHODWLYHV j YRWUH DSSDUHLO GH FXLVVRQ 6L
GHVIR\HUVJD]HWpOHFWULTXHVRQWFRPELQpVO·pFDUWPD[LPDO
V·DSSOLTXH
■ /HVGpS{WVGHJUDLVVHGDQVOHILOWUHjJUDLVVHSHXYHQW
V HQIODPPHU1HMDPDLVWUDYDLOOHUDYHFXQHIODPPHQXHj
SUR[LPLWpGHO DSSDUHLO SDUH[IODPEHU 1·LQVWDOOHUO·DSSDUHLOj
SUR[LPLWpG·XQIR\HUjFRPEXVWLEOHVVROLGHV SDUH[ERLVRX
FKDUERQ TX·HQ SUpVHQFH G·XQ FRXYHUFOH IHUPp HW QRQ DPRYLEOH
$XFXQHSURMHFWLRQG·pWLQFHOOHVQHGRLWDYRLUOLHX
5LVTXHGHEOHVVXUH ■ 'HVSLqFHVjO LQWpULHXUGHO DSSDUHLOSHXYHQWSUpVHQWHUGHV
DUrWHVYLYHV3RUWHUGHVJDQWVGHSURWHFWLRQ
■ 6L O DSSDUHLO Q HVW SDV FRUUHFWHPHQW IL[p LO SHXW WRPEHU 7RXV OHV
pOpPHQWV GH IL[DWLRQ GRLYHQW rWUH PRQWpV VROLGHPHQW HW GH IDoRQ
V€UH
■ 'HVPRGLILFDWLRQVVXUODFRQVWUXFWLRQpOHFWULTXHRXPpFDQLTXH
VRQWGDQJHUHXVHVHWSHXYHQWFRQGXLUHjGHV
G\VIRQFWLRQQHPHQWV1HSDVHIIHFWXHUGHVPRGLILFDWLRQVVXUOD
FRQVWUXFWLRQpOHFWULTXHRXPpFDQLTXH
5LVTXHG·pOHFWURFXWLRQ 5LVTXHG LQFHQGLH /HVIR\HUVjFRPEXVWLRQDOLPHQWpVHQDLUDPELDQW SDUH[HPSOH
DSSDUHLOVGHFKDXIIDJHDXJD]DXERLVDXILRXORXDXFKDUERQ
OHVFKDXIIHHDXFKDXIIHHDXDFFXPXODWHXUV SUpOqYHQWO DLUGH
FRPEXVWLRQGDQVODSLqFHRLOVVRQWLQVWDOOpVHWUHMHWWHQWOHVJD]
GHIXPpHjO H[WpULHXUSDUOHELDLVG XQV\VWqPHVSpFLILTXH
FKHPLQpHSDUH[HPSOH /RUVTXH OD KRWWH DVSLUDQWH HVW HQ PDUFKH HOOH SUpOqYH GH O DLU GDQV
OD FXLVLQH HW GDQV OHV SLqFHV YRLVLQHV VL O DSSRUW G DLU IUDLV HVW WURS
IDLEOH XQH GpSUHVVLRQ VH IRUPH 'HV JD] WR[LTXHV SURYHQDQW GH OD
FKHPLQpHRXGXFRQGXLWG pYDFXDWLRQVRQWUpDVSLUpVGDQVOHV
SLqFHVG KDELWDWLRQ
■ ,O IDXW GRQF WRXMRXUV V DVVXUHU TXH O DSSRUW G DLU IUDLV HVW VXIILVDQW
■ /DSUpVHQFHG XQHYHQWRXVHWpOHVFRSLTXHG DSSRUWHW
G pYDFXDWLRQG DLUQHVXIILWSDVjDVVXUHUOHUHVSHFWGHODYDOHXU
OLPLWH
/HIRQFWLRQQHPHQWV€UGHO DSSDUHLOQ HVWSRVVLEOHTXHVLOD
GpSUHVVLRQ GDQV OD SLqFH R HVW LQVWDOOp OH IR\HU QH GpSDVVH SDV 3D PEDU 2Q\SDUYLHQWHQSUpVHQFHG RXYHUWXUHVQRQ
REWXUDEOHVDPpQDJpHVSDUH[GDQVOHVSRUWHVIHQrWUHVHWHQ
DVVRFLDWLRQDYHFGHVYHQWRXVHVWpOHVFRSLTXHVG DGPLVVLRQ
pYDFXDWLRQGHO DLUjWUDYHUVODPDoRQQHULHRXSDUG DXWUHV
PHVXUHVWHFKQLTXHVSHUPHWWDQWjO DLUG DIIOXHUSRXUDVVXUHUOD
FRPEXVWLRQ
'HPDQGH]WRXMRXUVFRQVHLODXPDvWUHUDPRQHXUFRPSpWHQWTXL
SRXUUD pYDOXHU O HQVHPEOH GX UpVHDX GH YHQWLODWLRQ GH OD PDLVRQ HW
YRXVSURSRVHUOHPR\HQOHPLHX[DGDSWpSRXUO DpUDWLRQ
6L OD KRWWH DVSLUDQWH HVW XWLOLVpH H[FOXVLYHPHQW HQ PRGH UHF\FODJH
OHIRQFWLRQQHPHQWHVWSRVVLEOHVDQVUHVWULFWLRQV
'DQJHUGHPRUW ,O \ D ULVTXH G LQWR[LFDWLRQ SDU UpDVSLUDWLRQ GHV JD] GH FRPEXVWLRQ
/·DLUVRUWDQWQHGRLWSpQpWUHUQLGDQVXQHFKHPLQpHHQVHUYLFH
GHVWLQpH j pYDFXHU OD IXPpH RX GHV JD] EU€OpV QL GDQV XQH JDLQH
VHUYDQWjDpUHUOHVORFDX[RVRQWLQVWDOOpVGHVIR\HUVj
FRPEXVWLRQ6LO·DLUVRUWDQWFLUFXOHSDUXQHFKHPLQpHQRQHQ
VHUYLFHGHVWLQpHjpYDFXHUODIXPpHRXGHVJD]EU€OpVLOIDXGUD
YRXVSURFXUHUO·DFFRUGGXUDPRQHXUFRPSpWHQWGDQVYRWUH
TXDUWLHU
5LVTXHGHEOHVVXUH 5LVTXHGHEOHVVXUH &RQVLJQHVJpQpUDOHV
/HV VXUIDFHV GH O·DSSDUHLO VRQW IUDJLOHV /RUV GH O·LQVWDOODWLRQ pYLWH]
GHOHVHQGRPPDJHU
0RGHeYDFXDWLRQGHO·DLU
5HPDUTXH / DLUQHGRLWSDVrWUHDFKHPLQpGDQVXQHFKHPLQpH
VHUYDQWjO pYDFXDWLRQGHVJD]G DSSDUHLOVTXLVRQWXWLOLVpVSRXUOD
FRPEXVWLRQGHJD]RXG DXWUHVFRPEXVWLEOHV FHODQHYDXWSDV
SRXUOHVDSSDUHLOVGHUHF\FODJH ■ 6L O·DLU YLFLp FLUFXOH SDU XQH FKHPLQpH QRQ HQ VHUYLFH GHVWLQpH j
pYDFXHUODIXPpHRXGHVJD]EU€OpVYRXVGHYUH]G DERUG
REWHQLUO·DFFRUGGXUDPRQHXUFRPSpWHQWGDQVYRWUHTXDUWLHU
■ 6LO·DLUYLFLpWUDYHUVHODSDURLH[WpULHXUHLOIDXWXWLOLVHUXQH
YHQWRXVHWpOHVFRSLTXH
&RQGXLWG pYDFXDWLRQ
5HPDUTXH /HIDEULFDQWGHO DSSDUHLOQ DVVXPHDXFXQHJDUDQWLH
SRXUOHVSUREOqPHVGHIRQFWLRQQHPHQWOLpVjODWX\DXWHULH
■ / DSSDUHLODWWHLQWXQUHQGHPHQWG DXWDQWPHLOOHXUTXHOHWX\DX
G pYDFXDWLRQHVWFRXUWHWGURLWHWTXHVRQGLDPqWUHHVWJUDQG
■ 6LOHVWX\DX[G pYDFXDWLRQVRQWORQJVSUpVHQWHQWGHQRPEUHX[
FRXGHVRXRQWXQGLDPqWUHLQIpULHXUjPPODSXLVVDQFH
PD[LPDOHG DVSLUDWLRQQHVHUDSDVDWWHLQWHHWOHYHQWLODWHXUIHUD
SOXVGHEUXLW
■ /HVWX\DX[ULJLGHVRXVRXSOHVFRQVWLWXDQWOHFRQGXLW
G pYDFXDWLRQGRLYHQWrWUHIDEULTXpVGDQVXQPDWpULDXQRQ
LQIODPPDEOH
■ 6LO·DLUYLFLpWUDYHUVHODSDURLH[WpULHXUHLOIDXGUDLWXWLOLVHUXQH
YHQWRXVHWpOHVFRSLTXH
5LVTXHG HQGRPPDJHPHQWSDUOHUHIOX[GHFRQGHQVDW,QVWDOOHUOH
FRQGXLWG DLUYLFLpOpJqUHPHQWLQFOLQpYHUVOHEDVjSDUWLUGH
O DSSDUHLO ƒGHSHQWH
7X\DX[URQGV
1RXVUHFRPPDQGRQVXQGLDPqWUHLQWpULHXUGHPP
*DLQHVSODWHV
/DVHFWLRQLQWpULHXUHGRLWFRUUHVSRQGUHDXGLDPqWUHGHVWX\DX[
URQGV
‘PPHQYFP
■ /HV JDLQHV SODWHV QH GRLYHQW SDV SUpVHQWHU GH GpYRLHPHQWV WURS
LPSRUWDQWV
■ 6L GHV WX\DX[ GH SOXVLHXUV GLDPqWUHV VRQW XWLOLVpV LO IDXW SUpYRLU
GHVEDQGHVG pWDQFKpLWp
)RQFWLRQQHPHQWHQPRGHUHF\FODJH
5HPDUTXH / DSSDUHLOGRLWXQLTXHPHQWrWUHH[SORLWpjO pWDW
IHUPHPHQWIL[pHWDYHFODWX\DXWHULHUDFFRUGpH
%UDQFKHPHQWpOHFWULTXH
: 5LVTXHGHFKRFpOHFWULTXH 'HVSLqFHVjO LQWpULHXUGHO DSSDUHLOSHXYHQWSUpVHQWHUGHVDUrWHV
YLYHV,O\DULVTXHG HQGRPPDJHPHQWGXFkEOHG DOLPHQWDWLRQ
3HQGDQWO·LQVWDOODWLRQYHLOOHUjQHSDVSOLHUQLFRLQFHUOHFkEOH
G·DOLPHQWDWLRQ
/HVGRQQpHVGHUDFFRUGHPHQWQpFHVVDLUHVVHWURXYHQWVXUOD
SODTXHVLJQDOpWLTXHGDQVOHFRPSDUWLPHQWLQWpULHXUGHO·DSSDUHLO
SRXUFHIDLUHUHWLUH]OHILOWUHPpWDOOLTXHjJUDLVVH &HWDSSDUHLOHVWFRQIRUPHDX[GLVSRVLWLRQV&(UpJLVVDQW
O·DQWLSDUDVLWDJH
/·DSSDUHLOQHSRXUUDrWUHUDFFRUGpTX·jXQHSULVHIHPHOOH
UpJOHPHQWDLUHPHQWUDFFRUGpHjODWHUUH
,QVWDOOH]ODSULVHIHPHOOHjFRQWDFWVGHWHUUHGHSUpIpUHQFH
GLUHFWHPHQWjO·LQWpULHXUGXFDSRWGHODKRWWH
■ /DSULVHIHPHOOHjFRQWDFWVGHWHUUHGRLWrWUHUDFFRUGpHYLDXQ
FLUFXLWpOHFWULTXHGpGLp
■ 6LDSUqVOHPRQWDJHGHODKRWWHDVSLUDQWHODSULVHjFRQWDFWVGH
WHUUHQ·HVWSOXVDFFHVVLEOHLOIDXGUDSUpYRLUXQGLVSRVLWLIGH
FRXSXUHFRPPHV·LOV·DJLVVDLWG·XQUDFFRUGHPHQWIL[H
6L XQ UDFFRUGHPHQW IL[H V·LPSRVH LO IDXW LQWHUFDOHU GDQV OH FkEODJH
XQVHFWLRQQHXURPQLSRODLUH GLVMRQFWHXUSRXUSURWpJHUODOLJQH
IXVLEOHVHWFRQWDFWHXUV SUpVHQWDQWXQHRXYHUWXUHG·DXPRLQV
PPHQWUHOHVFRQWDFWV/HUDFFRUGHPHQWHVWH[FOXVLYHPHQW
UpVHUYpjXQpOHFWULFLHQTXDOLILp
0RQWHUO DSSDUHLO
,QVWDOOH]O DSSDUHLOGDQVO RXYHUWXUHGXPHXEOH ILJ $WWHQWLRQ
6LYRXVXWLOLVH]O DSSDUHLOGDQVXQHGpFRXSHG XQPRGqOH
SUpFpGHQWGHODPrPHPDUTXHOHPpFDQLVPHG LQVHUWLRQQH
IRQFWLRQQHSDV7HQH]IHUPHPHQWO DSSDUHLODILQTX LOQHWRPEH
SDVHWQHVRLWSDVHQGRPPDJp
6HUUH]OHVYLVGHIL[DWLRQ
5HPDUTXH $YHFXQHGpFRXSHG XQDSSDUHLOSUpFpGHQWLOVH
SHXWTXHOHVYLVODWpUDOHVQHSXLVVHQWSDVrWUHXWLOLVpHV
)L[H] OH EDQGHDX SRXU FH IDLUH SRXVVH] OH EDQGHDX YHUV OH KDXW
MXVTX jFHTXHOHPpFDQLVPHG LQVHUWLRQV HQFOLTXqWH ILJ 0HWWH]OHILOWUHjJUDLVVHPpWDOOLTXHHQSODFH
%UDQFKH]ODILFKHVHFWHXUVXUODSULVHDYHFPLVHjODWHUUH
'pPRQWHUO DSSDUHLO
0HWWH]O DSSDUHLOKRUVWHQVLRQ
'pWDFKH]OHVFRQGXLWVG pYDFXDWLRQ
(QOHYH]OHILOWUHjJUDLVVH
5HWLUH]OHEDQGHDX
5HWLUH]ODIL[DWLRQDXPHXEOH
3RXUGHVVHUUHUODIL[DWLRQXWLOLVH]XQWRXUQHYLVFRPPHOHYLHU
3RXUFHIDLUHLQWURGXLVH]OHWRXUQHYLVSDUODIHQWHODWpUDOH
3UpSDUHUOHPRQWDJH
9pULILHUO pWDWGXPHXEOH
■ /HPHXEOHG HQFDVWUHPHQWGRLWrWUHSRVpjO KRUL]RQWDOHHW
SRVVpGHUXQHFDSDFLWpGHFKDUJHVXIILVDQWH
■ /HSRLGVPD[GHODKRWWHDVSLUDQWHHVWGH NJ
'LPHQVLRQVGHO DSSDUHLOHWGLVWDQFHVGHVpFXULWp
■ 7HQLUFRPSWHGHVGLPHQVLRQVGHO DSSDUHLO ILJ $
■ 5HVSHFWHUOHVGLVWDQFHVGHVpFXULWp ILJ %
6LOHVLQVWUXFWLRQVG LQVWDOODWLRQGHO DSSDUHLOGHFXLVVRQDXJD]
VSpFLILHQW XQH GLVWDQFH GLIIpUHQWH WHQLU WRXMRXUV FRPSWH GH OD SOXV
JUDQGHGLVWDQFH
3UpSDUHUOHPHXEOH
/H PHXEOH G HQFDVWUHPHQW GRLW UpVLVWHU j GHV WHPSpUDWXUHV MXVTX j
ƒ&/DVWDELOLWpGXPHXEOHG HQFDVWUHPHQWGRLWDXVVLrWUH
JDUDQWLHDSUqVOHVWUDYDX[GHGpFRXSH
(QOHYHUOHVFRSHDX[DSUqVOHVWUDYDX[GHGpFRXSH
5pDOLVH]ODGpFRXSHGDQVOHPHXEOHG HQFDVWUHPHQW ILJ D
5HPDUTXH 6LYRXVGLVSRVH]GpMjGHODGpFRXSHG XQPRGqOH
SUpFpGHQWGHODPrPHPDUTXHYRXVSRXYH]O XWLOLVHUSRXU
FRQWLQXHU
5pDOLVH]ODGpFRXSHSRXUOHFRQGXLWG pYDFXDWLRQ ILJ E
3UpSDUDWLRQGHO DSSDUHLO
5HWLUH]OHILOWUHjJUDLVVHPpWDOOLTXH ILJ D
5HPDUTXH 6DLVLVVH]OHFDSRWGXILOWUHDXQLYHDXGHVFRLQV
DYDQWHWWLUH]OHYHUVOHEDVG XQPRXYHPHQWEUXVTXH
5HWLUH] OH EDQGHDX SRXU FH IDLUH DSSX\H] VLPXOWDQpPHQW VXU OHV
GHX[PpFDQLVPHVHWHQOHYH]OHEDQGHDX ILJ E
0RQWH]HWIL[H]OHVFODSHWVDQWLUHWRXUVXUODVRUWLHG DLU ILJ F
5HPDUTXH 6LO XQLWpPRQWpHQ HVWSOXVDFFHVVLEOHXQHIRLV
O DSSDUHLOLQVWDOOpOHYHUURXLOODJHODWpUDOGRLWrWUHUHWLUp3RXUFH
IDLUHGHVVHUUH]OHVYLVGHIL[DWLRQHWIL[H]OHVXUOHERvWLHUGH
O DSSDUHLO
(QOHYH]O DSSDUHLO
it
â ,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
: ,PSRUWDQWLDYYHUWHQ]HGLVLFXUH]]D
/HJJHUHDWWHQWDPHQWHOHSUHVHQWLLVWUX]LRQLSHUO XVR6RORFRVuq
SRVVLELOHXWLOL]]DUHO DSSDUHFFKLRLQPRGRVLFXURHFRUUHWWR
&XVWRGLUHFRQODPDVVLPDFXUDOHSUHVHQWLLVWUX]LRQLSHUO XVRHLO
PRQWDJJLRLQFDVRGLXQXWLOL]]RIXWXURRFHVVLRQHDWHU]L
&RQWUROODUHO DSSDUHFFKLRGRSRDYHUORGLVLPEDOODWR4XDORUDVL
IRVVHURYHULILFDWLGDQQLGDWUDVSRUWRQRQFROOHJDUHO DSSDUHFFKLR
/DVLFXUH]]DGLXWLOL]]RqJDUDQWLWDVRORLQFDVRGLLQVWDOOD]LRQH
VHFRQGROHUHJROHGLEXRQDWHFQLFDULSRUWDWHQHOOHLVWUX]LRQLGL
PRQWDJJLR/ LQVWDOODWRUHqUHVSRQVDELOHGHOFRUUHWWR
IXQ]LRQDPHQWRQHOOXRJRGLLQVWDOOD]LRQH
/DODUJKH]]DGHOODFDSSDGLDVSLUD]LRQHGHYHFRUULVSRQGHUH
DOPHQRDOODODUJKH]]DGHLSXQWLGLFRWWXUD
3HU O·LQVWDOOD]LRQH q QHFHVVDULR ULVSHWWDUH OH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD
GLHGLOL]LDDWWXDOPHQWHLQYLJRUHHOHQRUPHGHOIRUQLWRUHORFDOHGL
HOHWWULFLWjHJDV
3HU TXDQWR FRQFHUQH OD FRQGX]LRQH GHOO DULD HVDXVWD q QHFHVVDULR
ULVSHWWDUHOHQRUPDWLYHGLOHJJHXIILFLDOL DGHVQRUPDWLYH
XUEDQLVWLFKHSURYLQFLDOL 4XHVWRDSSDUHFFKLRqSURJHWWDWRVRORSHUO XWLOL]]RILQRDG
XQ DOWH]]DGLPDVVLPRPHWULVXOOLYHOORGHOPDUH
3HULFRORGLPRUWH
,JDVGLFRPEXVWLRQHULDVSLUDWLSRVVRQRFDXVDUHDYYHOHQDPHQWR
ËQHFHVVDULRDVVLFXUDUHVHPSUHXQ DOLPHQWD]LRQHGLDULD
VXIILFLHQWHTXDQGRO DSSDUHFFKLRLQPRGDOLWjDVSLUD]LRQHYLHQH
XWLOL]]DWRFRQWHPSRUDQHDPHQWHDXQIRFRODUHGLSHQGHQWHGDOO DULD
DPELHQWH
3HULFRORGLVFRVVDHOHWWULFD
■ $OFXQLFRPSRQHQWLDOO LQWHUQRGHOO DSSDUHFFKLRSRVVRQRHVVHUH
DIILODWL3RWUHEEHYHQLUHGDQQHJJLDWRLOFDYRGLFROOHJDPHQWR
'XUDQWH O·LQVWDOOD]LRQH IDUH DWWHQ]LRQH D QRQ SLHJDUH R VHUUDUH LO
FDYRGLFROOHJDPHQWR
■ 6L GHYH SRWHU VHPSUH VHSDUDUH O DSSDUHFFKLR GDOOD UHWH HOHWWULFD
/ DSSDUHFFKLRSXzHVVHUHFROOHJDWRVRODPHQWHDXQDSUHVDFRQ
PHVVDDWHUUDLQVWDOODWDVHFRQGROHLVWUX]LRQL
'RSRLOPRQWDJJLRGHOO DSSDUHFFKLRODVSLQDGLDOLPHQWD]LRQH
GHOFROOHJDPHQWRDOODUHWHGHYHHVVHUHOLEHUDPHQWHDFFHVVLELOH
6HFLzQRQIRVVHSRVVLELOHGXUDQWHODSRVDILVVD
GHOO LQVWDOOD]LRQHHOHWWULFDGHYHHVVHUHPRQWDWRXQGLVSRVLWLYRGL
VHSDUD]LRQHVXWXWWLLSROLFRQIRUPHDOOHFRQGL]LRQLGHOOD
FDWHJRULD GL VRYUDWHQVLRQH ,,, H DOOH GLVSRVL]LRQL GHOO DOOHVWLPHQWR
6ROWDQWRXQHOHWWULFLVWDDSSRVLWDPHQWHIRUPDWRSXzHVHJXLUHOD
SRVD ILVVD GHOO LQVWDOOD]LRQH HOHWWULFD 6L FRQVLJOLD GL LQVWDOODUH XQ
LQWHUUXWWRUHGLIIHUHQ]LDOH GLIIHUHQ]LDOH QHOFLUFXLWRHOHWWULFR
GHOO DOLPHQWD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLR
3HULFRORGLLQFHQGLR
■ ,GHSRVLWLGLJUDVVRSUHVHQWLQHOILOWURSHUJUDVVLSRVVRQR
LQFHQGLDUVL/HGLVWDQ]HGLVLFXUH]]DSUHVFULWWHGHYRQRHVVHUH
PDQWHQXWHSHUHYLWDUHXQDFFXPXORGLFDORUH$WWHQHUVLDOOH
LQGLFD]LRQLUHODWLYHDOSURSULRSLDQRGLFRWWXUD6HYHQJRQR
LQVWDOODWH]RQHGLFRWWXUDDJDVHGHOHWWULFKHLQVLHPHq
QHFHVVDULRULVSHWWDUHODGLVWDQ]DPDVVLPDLQGLFDWD
■ ,GHSRVLWLGLJUDVVRSUHVHQWLQHOILOWURSHUJUDVVLSRVVRQR
LQFHQGLDUVL1RQODYRUDUHPDLQHOOHYLFLQDQ]HGHOO DSSDUHFFKLR
FRQILDPPHOLEHUH DGHVILDPPHJJLDUH /·LQVWDOOD]LRQH
GHOO·DSSDUHFFKLRQHOOHYLFLQDQ]HGLXQIRFRODUHSHUFRPEXVWLELOL
VROLGL DGHVOHJQRRFDUERQH qFRQVHQWLWDVRORVHTXHVWRq
GRWDWRGLFRSHUWXUDFKLXVDHQRQHVWUDLELOH1RQGHYHHVVHUFL
SURGX]LRQHGLVFLQWLOOH
3HULFRORGLOHVLRQL
■ $OFXQLFRPSRQHQWLDOO LQWHUQRGHOO DSSDUHFFKLRSRVVRQRHVVHUH
DIILODWL,QGRVVDUHJXDQWLSURWHWWLYL
■ 6HO DSSDUHFFKLRQRQYLHQHILVVDWRFRUUHWWDPHQWHSXzFDGHUH
7XWWLJOLHOHPHQWLGLILVVDJJLRGHYRQRHVVHUHPRQWDWLLQPRGR
VDOGRHVLFXUR
■ 0RGLILFKHDOO LPSLDQWRHOHWWULFRRPHFFDQLFRVRQRSHULFRORVHH
SRVVRQRFDXVDUHDQRPDOLHQHOIXQ]LRQDPHQWR1RQDSSRUWDUH
PRGLILFKHDOO LPSLDQWRHOHWWULFRRPHFFDQLFR
3HULFRORGLVFRVVDHOHWWULFD
3HULFRORGLLQFHQGLR
3HULFRORGLOHVLRQL
,IRFRODULFKHGLSHQGRQRGDOO DULDDPELHQWH SHUHVDJDVROLR
OHJQDRFDUERQHVFDOGDEDJQRFDOGDLHHOHWWULFKH ULFDYDQRO DULD
SHUODFRPEXVWLRQHGDOODVWDQ]DHGHOLPLQDQRLJDVGLVFDULFR
DOO HVWHUQRDWWUDYHUVRXQLPSLDQWR SHUHVFDPLQR ,QFRQFRPLWDQ]DGHOODFDSSDDFFHVDGDOODFXFLQDHGDOOHVWDQ]H
DGLDFHQWLYLHQHVRWWUDWWDGHOO DULDVHQ]DXQ DOLPHQWD]LRQH
VXIILFLHQWH GL DULD VL FUHD GHSUHVVLRQH , JDV YHOHQRVL GDO FDPLQR R
GDOODFDSSDGLDVSLUD]LRQHYHQJRQRULDVSLUDWLQHOOHVWDQ]H
■ $VVLFXUDUHVHPSUHXQ DOLPHQWD]LRQHGLDULDVXIILFLHQWH
■ 8Q DSHUWXUDQHOPXURSHUDOLPHQWD]LRQHVFDULFRDULDQRQ
JDUDQWLVFHLOULVSHWWRGHOYDORUHOLPLWH
8Q HVHUFL]LR VLFXUR q SRVVLELOH VROR VH OD GHSUHVVLRQH QHOOD VWDQ]D
LQ FXL q LQVWDOODWR LO IRFRODUH QRQ VXSHUD L 3D PEDU 4XHVWR
qJDUDQWLWRVHO DULDQHFHVVDULDDOODFRPEXVWLRQHSXzDIIOXLUHQHOOD
VWDQ]DDWWUDYHUVRDSHUWXUHQRQILVVHSHUHVSRUWHILQHVWUHLQ
FRPELQD]LRQHFRQXQFDQDOHGLDGGX]LRQHVFDULFRDULDRDOWUH
PLVXUHWHFQLFKH
&RQVXOWDWHLQRJQLFDVRORVSD]]DFDPLQRUHVSRQVDELOHFKHqLQ
JUDGRGLJLXGLFDUHODYHQWLOD]LRQHFRPSOHVVLYDLQFDVDHSURSRUUH
PLVXUHDGHJXDWH
6HODFDSSDqXVDWDVRORQHOODPRGDOLWjDULFLUFRORG DULDLOVXR
HVHUFL]LRqSRVVLELOHVHQ]DOLPLWD]LRQL
3HULFRORGLPRUWH
,JDVGLFRPEXVWLRQHULDVSLUDWLSRVVRQRFDXVDUHDYYHOHQDPHQWR
/·DULD HVDXVWD QRQ GHYH HVVHUH LPPHVVD LQ XQ FDPLQR SHU LO IXPR
R SHU L JDV GL VFDULFR IXQ]LRQDQWH Qp LQ XQ SR]]R GL DHUD]LRQH GHL
ORFDOLGLLQVWDOOD]LRQHGLIRFRODUL1HOFDVRLQFXLO·DULDHVDXVWD
GHEEDHVVHUHLPPHVVDLQXQFDPLQRSHUIXPRRJDVGLVFDULFR
QRQLQIXQ]LRQHqQHFHVVDULRRWWHQHUHO·DXWRUL]]D]LRQHGLXQ
WHFQLFRVSHFLDOL]]DWR
3HULFRORGLVRIIRFDPHQWR
,OPDWHULDOHG LPEDOODJJLRqSHULFRORVRSHULEDPELQL1RQODVFLDUH
PDLFKHLEDPELQLJLRFKLQRFRQLOPDWHULDOHGLLPEDOODJJLR
3HULFRORGLOHVLRQL
,QGLFD]LRQLJHQHUDOL
/HVXSHUILFLGHOO·DSSDUHFFKLRVRQRGHOLFDWH(YLWDUHGDQQLGXUDQWH
O LQVWDOOD]LRQH
0RGDOLWjDVSLUD]LRQH
$YYHUWHQ]D / DULDQRQGHYHHVVHUHGHYLDWDLQXQFDPLQRFKH
YLHQHXWLOL]]DWRSHUORVFDULFRGLJDVGLDSSDUHFFKLFKHEUXFLDQR
JDVRDOWULFDUEXUDQWL TXHVWRQRQYDOHSHUDSSDUHFFKLDULFLUFROR
G DULD ■ 6H O·DULD HVDXVWD YLHQH LPPHVVD LQ XQ FDPLQR SHU IXPR R JDV GL
VFDULFRQRQLQIXQ]LRQHqQHFHVVDULRRWWHQHUHO·DXWRUL]]D]LRQH
GLXQWHFQLFRVSHFLDOL]]DWR
■ 6HO·DULDHVDXVWDYLHQHFRQGRWWDDWWUDYHUVRODSDUHWHHVWHUQDq
QHFHVVDULRXWLOL]]DUHXQDFDVVHWWDPXUDOHWHOHVFRSLFD
6FDULFRGHOO DULD
$YYHUWHQ]D ,OSURGXWWRUHGHOO DSSDUHFFKLRQRQVLDVVXPHDOFXQD
UHVSRQVDELOLWjSHUOHFRQWHVWD]LRQLUHODWLYHDOFRQGRWWR
■ / DSSDUHFFKLR UDJJLXQJH OD PDVVLPD SUHVWD]LRQH FRQ XQ WXER GL
VFDULFRFRUWRHGULWWRFKHKDXQGLDPHWURSRVVLELOPHQWHJUDQGH
■ &RQ WXEL G HVSXOVLRQH DULD OXQJKL FKH SUHVHQWDQR PROWH FXUYH R
FKHKDQQRXQGLDPHWURLQIHULRUHDPPQRQVLUDJJLXQJHOD
SUHVWD]LRQHRWWLPDOHGLDVSLUD]LRQHHLOUXPRUHGHOODYHQWROD
DXPHQWD
■ ,WXELRLWXELIOHVVLELOLSHULOFRQGRWWRGLVFDULFRGHOO DULDGHYRQR
HVVHUHLQPDWHULDOHLJQLIXJR
■ 6HO·DULDHVDXVWDYLHQHFRQGRWWDDWWUDYHUVRODSDUHWHHVWHUQDq
QHFHVVDULRXWLOL]]DUHXQDFDVVHWWDPXUDOHWHOHVFRSLFD
3HULFRORGLGDQQLGRYXWLDOULWRUQRGHOODFRQGHQVD,QVWDOODUHLO
FDQDOHGLHVSXOVLRQHLQSRVL]LRQHOHJJHUPHQWHVSLRYHQWHULVSHWWR
DOO DSSDUHFFKLR ƒGLGLVOLYHOOR 7XELURWRQGL
6LFRQVLJOLDXQGLDPHWURLQWHUQRGLPP
&DQDOLSLDWWL
/D VH]LRQH LQWHUQD GHYH FRUULVSRQGHUH DO GLDPHWUR GHL WXEL URWRQGL
‘PPFDFP
■ ,FDQDOLSLDWWLQRQGHYRQRSUHVHQWDUHULQYLLWDJOLHQWL
■ 1HOFDVRGLGLDPHWULGLYHUVLGHOWXERXWLOL]]DUHVWULVFHGLWHQXWD
)XQ]LRQDPHQWRDULFLUFRORG DULD
$YYHUWHQ]D / DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHPHVVRLQIXQ]LRQHVROR
VHO LQVWDOOD]LRQHqDYYHQXWDLQPDQLHUDILVVDHLOFRQGRWWRq
FROOHJDWR
&ROOHJDPHQWRHOHWWULFR
: 3HULFRORGLVFRVVDHOHWWULFD
$OFXQLFRPSRQHQWLDOO LQWHUQRGHOO DSSDUHFFKLRSRVVRQRHVVHUH
DIILODWL3RWUHEEHYHQLUHGDQQHJJLDWRLOFDYRGLFROOHJDPHQWR
'XUDQWHO·LQVWDOOD]LRQHIDUHDWWHQ]LRQHDQRQSLHJDUHRVHUUDUHLO
FDYRGLFROOHJDPHQWR
,GDWLGLFROOHJDPHQWRQHFHVVDULVRQRVXOODWDUJKHWWDLGHQWLILFDWLYD
QHOOD SDUWH LQWHUQD GHOO·DSSDUHFFKLR D WDOH VFRSR ULPXRYHUH LO ILOWUR
PHWDOOLFRDQWLJUDVVR
4XHVWRDSSDUHFFKLRqFRQIRUPHDLUHTXLVLWLGLSURWH]LRQH5),
GHOO·8QLRQH(XURSHD
4XHVWRDSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHFROOHJDWRXQLFDPHQWHDXQD
SUHVDFRQFRQWDWWRGLWHUUDFRQIRUPHDOOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJH
3RVVLELOPHQWHFROORFDUHODSUHVDFRQFRQWDWWRGLWHUUDDOO·LQWHUQR
GHOULYHVWLPHQWRGHOFDPLQR
■ /DSUHVDFRQFRQWDWWRGLWHUUDGRYUHEEHHVVHUHFROOHJDWD
DWWUDYHUVRXQFLUFXLWRHOHWWULFRDSDUWH
■ 6HODSUHVDFRQFRQWDWWRGLWHUUDQRQqSLDFFHVVLELOHGRSR
O LQVWDOOD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHSUHVHQWHXQ
VHSDUDWRUHGLUHWHFRPHSHUO DOODFFLDPHQWRILVVR
,QFDVRGLDOODFFLDPHQWRILVVRqQHFHVVDULRLQVWDOODUHXQ
LQWHUUXWWRUHRQQLSRODUH LQWHUUXWWRUHDXWRPDWLFRVDOYDYLWDH
SURWH]LRQL FRQDOPHQRPPGLDSHUWXUDGHLFRQWDWWL
/·DOODFFLDPHQWRILVVRGHYHHVVHUHHVHJXLWRHVFOXVLYDPHQWHGDXQ
WHFQLFRVSHFLDOL]]DWR
0RQWDJJLRGHOO·DSSDUHFFKLR
,QVHULUHO DSSDUHFFKLRQHOO DSHUWXUDGHOPRELOH ILJ $WWHQ]LRQH
6HVLLQVHULVFHO DSSDUHFFKLRLQXQ DSHUWXUDGLXQPRGHOOR
SUHFHGHQWH GHOOR VWHVVR PDUFKLR LO PHFFDQLVPR GL LQQHVWR QRQ VL
DJJDQFLDLQSRVL]LRQH7HQHUHIHUPRO DSSDUHFFKLRDIILQFKpQRQ
FDGDHQRQYHQJDGDQQHJJLDWR
6WULQJHUHOHYLWLGLILVVDJJLR
$YYHUWHQ]D ,QFDVRYLVLDO DSHUWXUDGLXQDSSDUHFFKLR
SUHFHGHQWHOHYLWLODWHUDOLSRWUHEEHURQRQYHQLUHXWLOL]]DWH
)LVVDUH LO SDQQHOOR SUHPHQGR YHUVR O DOWR ILQFKp LO PHFFDQLVPR GL
LQQHVWRQRQVLDJJDQFLDLQSRVL]LRQH ILJ ,QVHULUHLOILOWURJUDVVLPHWDOOLFR
,QVHULUHODVSLQDQHOODSUHVDFRQFRQWDWWRGLWHUUD
6PRQWDJJLRGHOO DSSDUHFFKLR
6FROOHJDUHO DSSDUHFFKLRGDOODUHWHHOHWWULFD
6WDFFDUHLFRQGRWWLGHOO DULDGLVFDULFR
5LPXRYHUHLOILOWURJUDVVL
5LPXRYHUHLOSDQQHOOR
6FROOHJDUHGDOPRELOH
3HU DOOHQWDUH LO ILVVDJJLR XWLOL]]DUH XQ FDFFLDYLWH FRPH OHYD $ WDO
SURSRVLWRLQVHULUHLOFDFFLDYLWHQHOODIHVVXUDODWHUDOH
3UHSDUD]LRQHGHOPRQWDJJLR
&RQWUROODUHLOPRELOH
■ ,OPRELOHGDLQFDVVRGHYHHVVHUHSRVWRLQSRVL]LRQHRUL]]RQWDOH
HGHVVHUHDEEDVWDQ]DUHVLVWHQWH
■ ,OSHVRPD[GHOODFDSSDGLDVSLUD]LRQHqSDULD NJ
'LPHQVLRQLGHOO DSSDUHFFKLRHGLVWDQ]HGLVLFXUH]]D
■ 2VVHUYDUHOHGLPHQVLRQLGHOO DSSDUHFFKLR ILJ $
■ 2VVHUYDUHOHGLVWDQ]HGLVLFXUH]]D ILJ %
4XDORUDQHOOHLVWUX]LRQLGLLQVWDOOD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLRGLFRWWXUD
DJDVVLDSUHYLVWDXQDGLVWDQ]DGLYHUVDRVVHUYDUHVHPSUHOD
GLVWDQ]DPDJJLRUH
3UHSDUD]LRQHGHOPRELOH
,OPRELOHGDLQFDVVRGHYHHVVHUHWHUPRVWDELOHILQRDXQD
WHPSHUDWXUDGLž&/DVWDELOLWjGHOPRELOHGDLQFDVVRGHYH
HVVHUHJDUDQWLWDDQFKHGRSRLODYRULGLWDJOLR
5LPXRYHUHLWUXFLROLGRSRLODYRULGLWDJOLR
5HDOL]]DUHXQ DSHUWXUDVXOPRELOHGDLQFDVVR ILJ D
$YYHUWHQ]D 6H VL GLVSRQH JLj GL XQ DSHUWXUD GL XQ PRGHOOR GHOOR
VWHVVRPDUFKLRqSRVVLELOHSURFHGHUHXWLOL]]DQGRTXHVW XOWLPR
5HDOL]]DUHXQ DSHUWXUDSHULOWXERGLVFDULFR ILJ E
3UHSDUD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLR
5LPXRYHUHLOILOWURJUDVVLPHWDOOLFR ILJ D
$YYHUWHQ]D $IIHUUDUHJOLDQJROLDQWHULRULGHOODFRSHUWXUDILOWURH
WLUDUHYHUVRLOEDVVRFRQXQPRYLPHQWRVHFFR
5LPXRYHUHLOSDQQHOORDWDOSURSRVLWRSUHPHUH
FRQWHPSRUDQHDPHQWH L GXH PHFFDQLVPL GL LQQHVWR H ULPXRYHUH LO
SDQQHOOR ILJ E
0RQWDUHHLQQHVWDUHLQSRVL]LRQHLUDFFRUGLDOHWWDWLVXOORVILDWR
GHOO DULD ILJ F
$YYHUWHQ]D 6HGRSRO LQVWDOOD]LRQHGHOO DSSDUHFFKLRO XQLWj
PRQWDWDQRQqSLDFFHVVLELOHLOVLVWHPDGLEORFFDJJLRODWHUDOH
GHYHHVVHUHULPRVVR$WDOSURSRVLWRVYLWDUHOHYLWLGLILVVDJJLRH
ILVVDUHO DOORJJLDPHQWRGHOO DSSDUHFFKLR
5LPXRYHUHO DSSDUHFFKLR
nl
é ,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
: %HODQJULMNHYHLOLJKHLGVYRRUVFKULIWHQ
/HHVGH]HJHEUXLNVDDQZLM]LQJ]RUJYXOGLJGRRU$OOHHQGDQNXQWX
XZDSSDUDDWJRHGHQYHLOLJEHGLHQHQ%HZDDUGH
JHEUXLNVDDQZLM]LQJ YRRU ODWHU JHEUXLN RI RP GRRU WH JHYHQ DDQ HHQ
YROJHQGHHLJHQDDU
&RQWUROHHU KHW DSSDUDDW QD KHW XLWSDNNHQ 1LHW DDQVOXLWHQ LQ JHYDO
YDQWUDQVSRUWVFKDGH
'HYHLOLJKHLGLVDOOHHQJHZDDUERUJGELMHHQGHVNXQGLJHPRQWDJH
YROJHQVGHPRQWDJHKDQGOHLGLQJ'HLQVWDOODWHXULV
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUHHQJRHGHZHUNLQJRSGHSODDWVYDQ
RSVWHOOLQJ
'HEUHHGWHYDQGHDI]XLJNDSPRHWPLQVWHQVRYHUHHQNRPHQPHW
GHEUHHGWHYDQKHWNRRNWRHVWHO
%LMGHLQVWDOODWLHPRHWHQGHDFWXHOHJHOGLJHERXZYRRUVFKULIWHQHQ
GHYRRUVFKULIWHQYDQGHSODDWVHOLMNHVWURRPHQJDVOHYHUDQFLHULQ
DFKWZRUGHQJHQRPHQ
7HQ DDQ]LHQ YDQ GH DIYRHUOXFKW GLHQHQ GH RYHUKHLGV HQ ZHWWHOLMNH
YRRUVFKULIWHQ ]RDOVORNDOHERXZYHURUGHQLQJHQ LQDFKWWHZRUGHQ
JHQRPHQ
'LW DSSDUDDW LV EHVWHPG YRRU JHEUXLN WRW RS KRRJWHQ YDQ PD[LPDDO
PHWHUERYHQ]HHQLYHDX
/HYHQVJHYDDU
7HUXJJH]RJHQYHUEUDQGLQJVJDVVHQNXQQHQOHLGHQWRWYHUJLIWLJLQJ
$OWLMG YRRU YROGRHQGH OXFKWWRHYRHU ]RUJHQ ZDQQHHU GH OXFKWDIYRHU
SODDWVYLQGWLQHHQUXLPWHPHWHHQYXXUEURQGLHJHEUXLNPDDNWYDQ
GHDDQZH]LJHOXFKW
9HUVWLNNLQJVJHYDDU
9HUSDNNLQJVPDWHULDDOLVJHYDDUOLMNYRRUNLQGHUHQ.LQGHUHQQRRLW
PHWYHUSDNNLQJVPDWHULDDOODWHQVSHOHQ
*HYDDUYDQHHQHOHNWULVFKHVFKRN
■ %HSDDOGHRQGHUGHOHQLQKHWWRHVWHONXQQHQVFKHUSHUDQGHQ
KHEEHQ+LHUGRRUNDQGHDDQVOXLWNDEHOEHVFKDGLJGUDNHQ
$DQVOXLWNDEHOQLHWNQLNNHQRIDINOHPPHQELMGHLQVWDOODWLH
■ +HWDSSDUDDWPRHWRSHONJHZHQVWPRPHQWYDQGHVWURRP
NXQQHQZRUGHQDIJHVORWHQ+HWDSSDUDDWPDJDOOHHQRSHHQ
JHDDUGHFRQWDFWGRRVZRUGHQDDQJHVORWHQGLHYROJHQVGH
YRRUVFKULIWHQLVJHwQVWDOOHHUG
'HQHWVWHNNHUYDQGHQHWDDQVOXLWNDEHOPRHWQDGHLQERXZYDQ
KHWDSSDUDDWYULMWRHJDQNHOLMN]LMQ,VGLWQLHWPRJHOLMNGDQPRHW
LQGHYDVWJHSODDWVWHHOHNWULVFKHLQVWDOODWLHHHQDOSROLJH
VFKHLGLQJVLQULFKWLQJYROJHQVGHYRRUZDDUGHQYDQGH
RYHUVSDQQLQJVFDWHJRULH,,,HQYROJHQVGHRSERXZYRRUVFKULIWHQ
ZRUGHQLQJHERXZG
'HYDVWHDDQVOXLWLQJPDJDOOHHQGRRUHHQHOHNWULFLHQZRUGHQ
DDQJHOHJG:LMDGYLVHUHQHHQDDUGOHNVFKDNHODDU ),
VFKDNHODDU LQGHVWURRPNULQJQDDUKHWDSSDUDDWWHLQVWDOOHUHQ
5LVLFRYDQEUDQG
■ 'HYHWDI]HWWLQJHQLQKHWYHWILOWHUNXQQHQRQWEUDQGHQ2P
ZDUPWHRSKRSLQJWHYRRUNRPHQGLHQHQGHYRRUJHVFKUHYHQ
YHLOLJKHLGVDIVWDQGHQWHZRUGHQDDQJHKRXGHQ+RXGXDDQGH
DDQZLM]LQJHQ YRRU XZ NRRNWRHVWHO :DQQHHU JDV HQ HOHNWULVFKH
NRRNWRHVWHOOHQVDPHQZRUGHQJHEUXLNWJHOGWGHJURRWVWH
DDQJHJHYHQDIVWDQG
■ 'H YHWDI]HWWLQJHQ LQ KHW YHWILOWHU NXQQHQ RQWEUDQGHQ ,Q GH EXXUW
YDQKHWDSSDUDDWQRRLWZHUNHQPHWHHQRSHQYODP ELMY
IODPEHUHQ +HWDSSDUDDWDOOHHQLQGHEXXUWYDQHHQYXXUEURQ
YRRU YDVWH EUDQGVWRIIHQ ELMY KRXW RI NROHQ LQVWDOOHUHQ ZDQQHHU
HUHHQDIJHVORWHQQLHWYHUZLMGHUEDUHDIVFKHUPLQJDDQZH]LJLV
(UPRJHQJHHQYRQNHQZHJVSULQJHQ
5LVLFRYDQOHWVHO
■ %HSDDOGHRQGHUGHOHQLQKHWWRHVWHONXQQHQVFKHUSHUDQGHQ
KHEEHQ9HLOLJKHLGVKDQGVFKRHQHQGUDJHQ
■ ,VKHWWRHVWHOQLHWQDDUEHKRUHQEHYHVWLJGGDQNDQKHWQDDU
EHQHGHQYDOOHQ$OOHEHYHVWLJLQJVVFKURHYHQPRHWHQYDVWHQ
YHLOLJZRUGHQJHPRQWHHUG
■ :LM]LJLQJHQDDQGHHOHNWULVFKHRIPHFKDQLVFKHRSERXZ]LMQ
JHYDDUOLMNHQNXQQHQOHLGHQWRWIXQFWLHVWRULQJHQ*HHQ
ZLM]LJLQJHQDDQGHHOHNWULVFKHRIPHFKDQLVFKHRSERXZ
DDQEUHQJHQ
*HYDDUYRRUHHQHOHNWULVFKHVFKRN
%UDQGJHYDDU
5LVLFRYDQOHWVHO
9XXUEURQQHQGLHGHOXFKWLQGHUXLPWHYHUEUXLNHQ ELMYDSSDUDWHQ
GLHRSJDVROLHKRXWRINROHQZRUGHQJHVWRRNWJHLVHUV
ZDUPZDWHUWRHVWHOOHQ WUHNNHQGHYHUEUDQGLQJVOXFKWXLWGH
RSVWHOOLQJVUXLPWHHQYRHUHQGHJDVVHQYLDHHQDIYRHU ELMY
VFKRRUVWHHQ DIQDDUEXLWHQ
,QFRPELQDWLHPHWHHQLQJHVFKDNHOGHDI]XLJNDSZRUGWDDQGH
NHXNHQHQDDQGHUXLPWHVHUQDDVWOXFKWRQWWURNNHQ]RQGHU
YROGRHQGH OXFKWWRHYRHU RQWVWDDW HU HHQ RQGHUGUXN *LIWLJH JDVVHQ
XLW GH VFKRRUVWHHQ RI KHW DIYRHUNDQDDO ZRUGHQ WHUXJJH]RJHQ LQ GH
ZRRQUXLPWH
■ =RUJGDDURPDOWLMGYRRUYROGRHQGHYHQWLODWLH
■ (HQ YHQWLODWLHNDVW LQ GH PXXU DOOHHQ LV QLHW YROGRHQGH RP DDQ GH
PLQLPDOHHLVHQWHYROGRHQ
8NXQWKHWDSSDUDDWDOOHHQGDQ]RQGHUULVLFRJHEUXLNHQZDQQHHU
GHRQGHUGUXNLQGHUXLPWHZDDULQGHYXXUEURQ]LFKEHYLQGWQLHW
JURWHU LV GDQ 3D PEDU 'LW NDQ ZRUGHQ EHUHLNW ZDQQHHU GH
YRRUGHYHUEUDQGLQJEHQRGLJGHOXFKWGRRUQLHWDIVOXLWEDUH
RSHQLQJHQELMYLQGHXUHQUDPHQLQFRPELQDWLHPHWHHQ
YHQWLODWLHNDVW LQ GH PXXU RI DQGHUH WHFKQLVFKH YRRU]LHQLQJHQ NDQ
ZRUGHQWRHJHYRHUG
5DDGSOHHJLQLHGHUJHYDOKHWEHGULMIGDWLQXZKXLV]RUJWYRRUGH
VFKRRUVWHHQUHLQLJLQJ'LWEHGULMILVLQVWDDWKHWWRWDOH
YHQWLODWLHV\VWHHPYDQXZKXLVWHEHRRUGHOHQHQNDQHHQYRRUVWHO
GRHQYRRUSDVVHQGHPDDWUHJHOHQRSKHWJHELHGYDQGH
OXFKWWRHYRHU
,QGLHQGHDI]XLJLQJDOOHHQPHWUHFLUFXODWLHZRUGWJHEUXLNWLVHHQ
RQEHSHUNWJHEUXLNPRJHOLMN
/HYHQVJHYDDU
7HUXJJH]RJHQ YHUEUDQGLQJVJDVVHQ NXQQHQ OHLGHQ WRW YHUJLIWLJLQJ
'HDIYRHUOXFKWPDJQLHWZRUGHQZHJJHOHLGYLDHHQURRNRI
DIYRHUJDVVFKRRUVWHHQGLHLQJHEUXLNLVQRFKYLDHHQVFKDFKWGLH
GLHQWYRRUGHRQWOXFKWLQJYDQUXLPWHVPHWVWRRNSODDWVHQ0RHWGH
DIYRHUOXFKW QDDU HHQ URRN RI DIYRHUJDVVFKRRUVWHHQ ZRUGHQ JHOHLG
GLHQLHWLQJHEUXLNLVGDQGLHQWKLHUYRRUWRHVWHPPLQJWHZRUGHQ
YHUNUHJHQYDQHHQYDNEHNZDPHVFKRRUVWHHQYHJHU
5LVLFRYDQOHWVHO
$OJHPHQHDDQZLM]LQJHQ
'HRSSHUYODNNHQYDQKHWDSSDUDDW]LMQJHYRHOLJ9RRUNRP
EHVFKDGLJLQJWLMGHQVGHLQVWDOODWLH
*HEUXLNPHWDIYRHUOXFKW
$DQZLM]LQJ 'HOXFKWPDJQLHWZRUGHQDIJHYRHUGLQHHQ
VFKRRUVWHHQGLHZRUGWJHEUXLNWYRRUDIYRHUJDVVHQYDQDSSDUDWHQ
EHVWHPGYRRUKHWYHUEUDQGHQYDQJDVRIDQGHUHEUDQGVWRIIHQ GLW
JHOGWQLHWYRRUYHQWLODWLHDSSDUDWXXU ■ .RPWGHDIYRHUOXFKWWHUHFKWLQHHQURRNRI
DIYRHUJDVVFKRRUVWHHQGLHQLHWLQJHEUXLNLVGDQGLHQWXHHQ
YDNEHNZDPHVFKRRUVWHHQYHJHUWHUDDGSOHJHQ
■ :RUGW GH DIYRHUOXFKW GRRU GH EXLWHQPXXU JHOHLG GDQ UDGHQ ZLM X
DDQHHQWHOHVFRRSPXXUNDVWWHJHEUXLNHQ
/XFKWDIYRHU
$DQZLM]LQJ 9RRUNODFKWHQGLHWHZLMWHQ]LMQDDQGHEHEXL]LQJ
VWDDWGHIDEULNDQWYDQKHWDSSDUDDWQLHWJDUDQW
■ +HWDSSDUDDWZHUNWKHWEHVWZDQQHHUKHWZRUGWDDQJHVORWHQRS
HHQNRUWHUHFKWHDIYRHUEXLVPHWHHQ]RJURRWPRJHOLMNH
GLDPHWHU
■ %LMJHEUXLNYDQODQJHDIYRHUEXL]HQPHWHHQUXZHELQQHQNDQW
YHHOERFKWHQRIEXLVGLDPHWHUVNOHLQHUGDQPPZRUGWGH
RSWLPDOHOXFKWDIYRHUFDSDFLWHLWQLHWEHKDDOGHQLVKHW
YHQWLODWLHJHOXLGKDUGHU
■ 'HEXL]HQRIGHVODQJHQGLHYRRUGHOXFKWDIYRHUZRUGHQ
JHEUXLNWGLHQHQYDQHHQQLHWEUDQGEDDUPDWHULDDOWH]LMQ
■ :RUGW GH DIYRHUOXFKW GRRU GH EXLWHQPXXU JHOHLG GDQ UDGHQ ZLM X
DDQHHQWHOHVFRRSPXXUNDVWWHJHEUXLNHQ
%HVFKDGLJLQJVJHYDDUGRRUFRQGHQVDDWWHUXJORRS
/XFKWDIYRHUNDQDDO YDQXLW KHW DSSDUDDW OLFKW KHOOHQG LQVWDOOHUHQ ƒ
YHUORRS 5RQGHEXL]HQ
:LMDGYLVHUHQHHQELQQHQGLDPHWHUYDQPP
9ODNNHEXL]HQ
'HELQQHQGLDPHWHUPRHWRYHUHHQNRPHQPHWGHGLDPHWHUYDQGH
URQGHEXL]HQ
‘PPFDFP
■ 9ODNNHEXL]HQGLHQHQJHHQVFKHUSHRPEXLJLQJHQWHKHEEHQ
■ *HEUXLNELMHHQDIZLMNHQGHEXLVGLDPHWHUHHQDIGLFKWVWULS
*HEUXLNPHWFLUFXODWLHOXFKW
$DQZLM]LQJ +HWDSSDUDDWPDJDOOHHQZRUGHQJHEUXLNWZDQQHHU
KHWJRHGLVJHwQVWDOOHHUGHQGHOHLGLQJHQ]LMQDDQJHVORWHQ
(OHNWULVFKHDDQVOXLWLQJ
: *HYDDUYDQHHQHOHNWULVFKHVFKRN
%HSDDOGHRQGHUGHOHQLQKHWWRHVWHONXQQHQVFKHUSHUDQGHQ
KHEEHQ+LHUGRRUNDQGHDDQVOXLWNDEHOEHVFKDGLJGUDNHQ
$DQVOXLWNDEHOQLHWNQLNNHQRIDINOHPPHQELMGHLQVWDOODWLH
'HEHQRGLJGHDDQVOXLWJHJHYHQVVWDDQRSKHWW\SHSODDWMHLQGH
ELQQHQUXLPWHYDQKHWDSSDUDDWGDDUWRHKHWPHWDOHQYHWILOWHU
GHPRQWHUHQ
'LWDSSDUDDWYROGRHWDDQGHRQWVWRULQJVYRRUVFKULIWHQYDQGH(*
'LWDSSDUDDWPDJDOOHHQZRUGHQDDQJHVORWHQRSHHQYROJHQVGH
YRRUVFKULIWHQJHwQVWDOOHHUGJHDDUGVWRSFRQWDFW
+HWJHDDUGHVWRSFRQWDFW]RPRJHOLMNLQKHW
VFKRRUVWHHQDIVFKHUPVWXNDDQEUHQJHQ
■ +HWJHDDUGHVWRSFRQWDFWPRHWZRUGHQDDQJHVORWHQRSHHQ
HLJHQVWURRPNULQJ
■ $OVKHWVWRSFRQWDFWQDLQVWDOODWLHYDQKHWDSSDUDDWQLHW
EHUHLNEDDULVPRHWHUHHQVWURRPRQGHUEUHNHUZRUGHQ
DDQJHEUDFKW]RDOVELMHHQYDVWHDDQVOXLWLQJ
$OVHHQYDVWHDDQVOXLWLQJQRRG]DNHOLMNLVPRHWGHLQVWDOODWLH
EHVFKLNNHQRYHUHHQVFKHLGLQJVVFKDNHODDUYRRUDOOHSROHQ
OHLGLQJYHLOLJKHLGVVFKDNHODDU]HNHULQJHQHQ
YHLOLJKHLGVVFKDNHODDUV PHWHHQFRQWDFWRSHQLQJYDQPLQPP
'HYDVWHDDQVOXLWLQJPDJDOOHHQGRRUHHQHOHNWULFLHQZRUGHQ
DDQJHOHJG
$SSDUDDWPRQWHUHQ
$SSDUDDWLQPHXEHORSHQLQJSODDWVHQ $IE $WWHQWLH
:DQQHHUXKHWDSSDUDDWLQHHQXLWVSDULQJYDQHHQYRULJPRGHO
YDQKHW]HOIGHPHUNSODDWVWGDQSDNWKHWERUJLQJVPHFKDQLVPH
QLHW +RXG KHW DSSDUDDW YDVW ]RGDW KHW QLHW QDDU EHQHGHQ YDOW HQ
ZRUGWEHVFKDGLJG
)L[DWLHVFKURHYHQDDQKDOHQ
$DQZLM]LQJ %LM HHQ XLWVSDULQJ YDQ HHQ YRRUJDDQG PRGHO NDQ KHW
]LMQGDWGH]LMVFKURHYHQHYHQWXHHOQLHWJHEUXLNWNXQQHQZRUGHQ
3DQHHO EHYHVWLJHQ GDDUYRRU KHW SDQHHO QDDU ERYHQ GUXNNHQ WRW
KHWERUJLQJVPHFKDQLVPHLQNOLNW $IE 0HWDOHQYHWILOWHUDDQEUHQJHQ
1HWVWHNNHULQKHWJHDDUGHVWRSFRQWDFWVWHNHQ
$SSDUDDWGHPRQWHUHQ
$SSDUDDWVWURRPORRVPDNHQ
$IYRHUOHLGLQJHQORVPDNHQ
9HWILOWHUYHUZLMGHUHQ
3DQHHOYHUZLMGHUHQ
)L[DWLHPHWKHWPHXEHOORVPDNHQ
2PGHIL[DWLHRSWHKHIIHQHHQVFKURHYHQGUDDLHUDOVKHIERRP
JHEUXLNHQ'DDUYRRUGHVFKURHYHQGUDDLHUGRRUGHVOHXIDDQGH
]LMNDQWYRHUHQ
9RRUEHUHLGHQYDQGHPRQWDJH
0HXEHOFRQWUROHUHQ
■ +HW LQERXZPHXEHO PRHW KRUL]RQWDDO XLWJHULFKW ]LMQ HQ YROGRHQGH
GUDDJYHUPRJHQEH]LWWHQ
■ 'DVPD[*HZLFKWGHU'XQVWDE]XJVKDXEHEHWUlJW NJ
$SSDUDDWDIPHWLQJHQHQYHLOLJKHLGVDIVWDQGHQ
■ $IPHWLQJHQYDQKHWDSSDUDDWLQDFKWQHPHQ $IE $
■ 9HLOLJKHLGVDIVWDQGHQLQDFKWQHPHQ $IE %
:DQQHHUHULQGHLQVWDOODWLHLQVWUXFWLHVYDQKHWJDVNRRNDSSDUDDW
HHQDIZLMNHQGHDIVWDQGVWDDWDOWLMGGHJURRWVWHDIVWDQGLQDFKW
QHPHQ
0HXEHOYRRUEHUHLGHQ
+HW LQERXZPHXEHO PRHW EHVWHQGLJ ]LMQ WHJHQ HHQ WHPSHUDWXXU YDQ
PD[LPDDO ƒ& 'H VWDELOLWHLW YDQ KHW LQERXZPHXEHO PRHW RRN QD
GHXLWVQLMZHUN]DDPKHGHQJHZDDUERUJG]LMQ
1DGHXLWVQLMZHUN]DDPKHGHQGHVSDDQGHUVYHUZLMGHUHQ
8LWVQLMGLQJPDNHQLQLQERXZPHXEHO $IE D
$DQZLM]LQJ :DQQHHUXDOHHQXLWVQLMGLQJYDQHHQYRULJPRGHO
YDQKHW]HOIGHPHUNKHHIWNXQWXGDDUPHHYHUGHUJDDQ
8LWVQLMGLQJYRRUGHOXFKWDIYRHUEXLVPDNHQ $IE E
$SSDUDDWYRRUEHUHLGHQ
0HWDOHQYHWILOWHUYHUZLMGHUHQ $IE D
$DQZLM]LQJ )LOWHUDIGHNNLQJ DDQ GH YRRUVWH KRHNHQ YDVWSDNNHQ
HQPHWHHQUXNRPODDJWUHNNHQ
3DQHHOYHUZLMGHUHQGDDUYRRUGHWZHHERUJPHFKDQLVPHQ
WHJHOLMNHUWLMGLQGUXNNHQHQKHWSDQHHOYHUZLMGHUHQ $IE E
7HUXJVODJNOHSRSOXFKWXLWODDWPRQWHUHQHQYDVWNOLNNHQ $IE F
$DQZLM]LQJ :DQQHHUGHJHPRQWHHUGHHHQKHLGQDGHLQVWDOODWLH
YDQKHWDSSDUDDWQLHWODQJHUWRHJDQNHOLMNLVGDQPRHWGH
YHUJUHQGHOLQJDDQGH]LMNDQWZRUGHQYHUZLMGHUG'DDUYRRUGH
EHYHVWLJLQJVVFKURHYHQORVGUDDLHQHQRSGHEHKXL]LQJYDQKHW
DSSDUDDWEHYHVWLJHQ
$SSDUDDWYHUZLMGHUHQ
pl
ë ,QVWUXNFMDPRQWDŰX
: :DŰQHZVND]yZNLGRW\F]ĉFHEH]SLHF]HĿVWZD
1DOHŰ\ GRNãDGQLH SU]HF]\WDþ QLQLHMV]ĉ LQVWUXNFMę =DSR]QDQLH VLę ]
QLĉSR]ZROLQDEH]SLHF]QHLZãDŔFLZHXŰ\WNRZDQLHXU]ĉG]HQLD
,QVWUXNFMęREVãXJLLPRQWDŰXQDOHŰ\]DFKRZDþGRSyŮQLHMV]HJR
ZJOĉGXOXEGODNROHMQHJRXŰ\WNRZQLND
3RUR]SDNRZDQLXQDOHŰ\VSUDZG]LþVWDQXU]ĉG]HQLD1LH
SRGãĉF]DþMHŔOLXU]ĉG]HQLH]RVWDãRXV]NRG]RQHSRGF]DV
WUDQVSRUWX
%H]SLHF]HĿVWZRSRGF]DVXŰ\WNRZDQLD]DSHZQLRQHMHVWW\ONRSR
SUDZLGãRZ\P ]DPRQWRZDQLX ]JRGQLH ] LQVWUXNFMĉ PRQWDŰX 0RQWHU
MHVWRGSRZLHG]LDOQ\]DSUDZLGãRZHG]LDãDQLHZPLHMVFXLQVWDODFML
XU]ĉG]HQLD
6]HURNRŔþRNDSXNXFKHQQHJRPXVLRGSRZLDGDþFRQDMPQLHM
V]HURNRŔFLSã\W\JU]HZF]HM
3U]\LQVWDORZDQLXQDOHŰ\SU]HVWU]HJDþDNWXDOQLHRERZLĉ]XMĉF\FK
SU]HSLVyZEXGRZODQ\FKRUD]SU]HSLVyZORNDOQHJR]DNãDGX
HQHUJHW\F]QHJR
3U]\RGSURZDG]DQLXSRZLHWU]DZ\ORWRZHJRQDOHŰ\SU]HVWU]HJDþ
XU]ęGRZ\FKLSUDZQ\FKSU]HSLVyZ QSXVWDZ\EXGRZODQHM 7R XU]ĉG]HQLH MHVW SU]H]QDF]RQH GR XŰ\WNX QD Z\VRNRŔFL GR PHWUyZQDGSR]LRPHPPRU]D
=DJURŰHQLHŰ\FLD
2GSURZDG]DQHJD]\SRFKRG]ĉFH]HVSDODQLDPRJĉE\þ
SU]\F]\Qĉ]DWUXFLD
1DOHŰ\]DGEDþRGRVWDWHF]QĉLORŔþGRSURZDG]DQHJRSRZLHWU]D
MHŰHOLXU]ĉG]HQLHSUDFXMĉFHZWU\ELHRELHJXRWZDUWHJRMHVW
XŰ\WNRZDQHMHGQRF]HŔQLH]]DOHŰQ\PRGGRSã\ZXSRZLHWU]D
XU]ĉG]HQLHPVSDODMĉF\P
1LHEH]SLHF]HĿVWZRXGXV]HQLD
2SDNRZDQLH MHVW QLHEH]SLHF]QH GOD G]LHFL 1LH SR]ZDODþ G]LHFLRP
QD]DEDZęRSDNRZDQLHP
1LHEH]SLHF]HĿVWZRSRUDŰHQLDSUĉGHPHOHNWU\F]Q\P
■ (OHPHQW\XU]ĉG]HQLDPRJĉPLHþRVWUHNUDZęG]LH0RŰHWR
GRSURZDG]LþGRXV]NRG]HQLDSU]HZRGXSU]\ãĉF]HQLRZHJR1LH
]DJLQDþDQLQLH]DFLVNDþNDEODSU]\ãĉF]HQLRZHJRSRGF]DV
LQVWDORZDQLD
■ 2GãĉF]HQLHXU]ĉG]HQLDRG]DVLODQLDPXVLE\þPRŰOLZHZNDŰGHM
FKZLOL8U]ĉG]HQLHPRŰQDSRGãĉF]\þZ\ãĉF]QLHGRJQLD]GD]
X]LHPLHQLHP]DLQVWDORZDQHJR]JRGQLH]SU]HSLVDPL
3R]DLQVWDORZDQLXXU]ĉG]HQLDQDOHŰ\]DSHZQLþVZRERGQ\
GRVWęSGRZW\F]NLSU]HZRGX]DVLODMĉFHJR-HŔOLQLHMHVWWR
PRŰOLZHZVWDãHMLQVWDODFMLHOHNWU\F]QHMQDOHŰ\]DPRQWRZDþ
UR]ãĉF]QLNZLHORELHJXQRZ\]JRGQLH]ZDUXQNDPLNDWHJRULL
SU]HSLęFLRZHM,,,LSU]HSLVDPLLQVWDODF\MQ\PL
-HG\QLHRVRED]XSUDZQLHQLDPLHOHNWU\NDPRŰHGRNRQDþVWDãHM
LQVWDODFMLHOHNWU\F]QHM=DOHFDP\]DLQVWDORZDQLHZ\ãĉF]QLND
UyŰQLFRZRSUĉGRZHJR Z\ãĉF]QLN 53 Z REZRG]LH HOHNWU\F]Q\P
]DVLODQLDXU]ĉG]HQLD
1LHEH]SLHF]HĿVWZRSRŰDUX
■ 2VDG]WãXV]F]XZILOWU]HSU]HFLZWãXV]F]RZ\PPRŰHVLę]DSDOLþ
1DOHŰ\SU]HVWU]HJDþSRGDQ\FKRGVWęSyZEH]SLHF]HĿVWZDDE\
]DSRELHFSU]HJU]DQLX3U]HVWU]HJDþZVND]yZHNGRW\F]ĉF\FK
XŰ\WNRZDQHJRXU]ĉG]HQLDNXFKHQQHJR:SU]\SDGNX
MHGQRF]HVQHJRXŰ\ZDQLDJD]RZ\FKLHOHNWU\F]Q\FKSyO
JU]HZF]\FKRERZLĉ]XMHQDMZLęNV]\SRGDQ\RGVWęS
■ 2VDG]WãXV]F]XZILOWU]HSU]HFLZWãXV]F]RZ\PPRŰHVLę]DSDOLþ
1LHXŰ\ZDþZSREOLŰXXU]ĉG]HQLDŮUyGHãRWZDUWHJRRJQLD QS
SU]\IODPELURZDQLX 8U]ĉG]HQLHPRŰQD]DLQVWDORZDþZSREOLŰX
SLHFDRSDODQHJRSDOLZHPVWDã\P QSGUHZQHPOXEZęJOHP
W\ONRZWHG\JG\Z\VWęSXMH]DPNQLęWD]DPRFRZDQDQDVWDãH
RVãRQDRFKURQQD1LHPRŰHGRFKRG]LþGRLVNU]HQLD
1LHEH]SLHF]HĿVWZRREUDŰHĿ
■ (OHPHQW\XU]ĉG]HQLDPRJĉPLHþRVWUHNUDZęG]LH=DOHFDVLę
]DNãDGDQLHUęNDZLFRFKURQQ\FK
■ -HŔOLXU]ĉG]HQLHQLHMHVWSUDZLGãRZRSU]\PRFRZDQHPRŰH
VSDŔþ :V]\VWNLH HOHPHQW\ PRFXMĉFH PXV]ĉ E\þ ]DPRQWRZDQH
VWDUDQQLHLGRNãDGQLH
■ :V]HONLH ]PLDQ\ L PRG\ILNDFMH Z ]DNUHVLH XNãDGX HOHNWU\F]QHJR
OXENRQVWUXNFMLPHFKDQLF]QHMVĉQLHEH]SLHF]QHLPRJĉE\þ
SU]\F]\QĉQLHSUDZLGãRZHJRG]LDãDQLDXU]ĉG]HQLD1LH
GRNRQ\ZDþ ŰDGQ\FK ]PLDQ Z ]DNUHVLH XNãDGX HOHNWU\F]QHJR OXE
NRQVWUXNFMLPHFKDQLF]QHM
1LHEH]SLHF]HĿVWZRSRUDŰHQLDSUĉGHP
1LHEH]SLHF]HĿVWZRSRŰDUX
1LHEH]SLHF]HĿVWZRREUDŰHĿ
=DOHŰQH RG SRZLHWU]D Z SRPLHV]F]HQLX XU]ĉG]HQLD VSDODMĉFH QS
JU]HMQLNLQDJD]ROHMGUHZQROXEZęJLHOSU]HSã\ZRZH
SRGJU]HZDF]HZRG\LLQQHSRGJU]HZDF]HZRG\ SRELHUDMĉ
SRZLHWU]HGRVSDODQLD]SRPLHV]F]HQLDZNWyU\PVLę]QDMGXMĉD
VSDOLQ\RGSURZDG]DMĉSU]H]XNãDGZ\ORWRZ\ QSNRPLQ QD
]HZQĉWU]
:ãĉF]HQLHRNDSXNXFKHQQHJRSRZRGXMH]DV\VDQLHSRZLHWU]DZ
NXFKQLLVĉVLDGXMĉF\FKSRPLHV]F]HQLDFK²EH]Z\VWDUF]DMĉFHM
ZHQW\ODFMLSRZVWDQLHSRGFLŔQLHQLH7UXMĉFHJD]\]NRPLQDOXE
FLĉJXZHQW\ODF\MQHJRXZDOQLDQHVĉGRSRPLHV]F]HĿ
PLHV]NDOQ\FK
■ =WHJRZ]JOęGXQDOHŰ\]DGEDþRGRVWDWHF]QĉLORŔþ
GRSURZDG]DQHJRSRZLHWU]D
■ 6DPZ\ZLHWU]QLNŔFLHQQ\QLH]DSHZQLDXWU]\PDQLDZDUWRŔFL
JUDQLF]QHM
3UDFDEH]]DJURŰHĿPRŰOLZDMHVWMHŔOLZPLHMVFXXVWDZLHQLD
XU]ĉG]HQLD VSDODMĉFHJR QLH ]RVWDQLH SU]HNURF]RQH SRGFLŔQLHQLH 3D PEDU 7DNĉZDUWRŔþPRŰQDRVLĉJQĉþMHŔOLSRZLHWU]H
SRWU]HEQHGRVSDODQLDEęG]LHGRVWDUF]DQHSU]H]RWZRU\
QLH]DP\NDQHQDVWDãH QSGU]ZLRNQDZ\ZLHWU]QLNLŔFLHQQH OXE
]DSRPRFĉLQQ\FKŔURGNyZWHFKQLF]Q\FK
1DOHŰ\ ]DVLęJQĉþ SRUDG\ NRPLQLDU]D NWyU\ PRŰH RFHQLþ LQVWDODFMę
ZHQW\ODF\MQĉEXG\QNXL]DSURSRQRZDþRGSRZLHGQLHVSRVRE\
ZHQW\ODFML
-HŰHOLRNDSVWRVRZDQ\MHVWZ\ãĉF]QLHZWU\ELHRELHJX
]DPNQLęWHJRPRŰOLZDMHVWMHJRSUDFDEH]RJUDQLF]HĿ
œPLHUWHOQHQLHEH]SLHF]HĿVWZR
2GSURZDG]DQHJD]\SRFKRG]ĉFH]HVSDODQLDPRJĉE\þ
SU]\F]\Qĉ]DWUXFLD3RZLHWU]DZ\ORWRZHJRQLHZROQRNLHURZDþGR
NRPLQDRGSURZDG]DMĉFHJRVSDOLQ\OXEG\P]XŰ\WNRZDQ\FK
MHV]F]HSDOHQLVNDQLGRNDQDãXZHQW\ODF\MQHJRSRPLHV]F]HĿZ
NWyU\FKVWRMĉSLHFH]SDOHQLVNDPL-HŰHOLSRZLHWU]HZ\ORWRZHPD
E\þNLHURZDQHGRQLHXŰ\WNRZDQHJRMXŰNRPLQD
RGSURZDG]DMĉFHJRVSDOLQ\OXEG\PWRQDOHŰ\X]\VNDþ]JRGę
RNUęJRZHJRNRPLQLDU]D
1LHEH]SLHF]HĿVWZR]UDQLHQLD
:VND]yZNLRJyOQH
3RZLHU]FKQLHXU]ĉG]HQLDVĉZUDŰOLZH3RGF]DVLQVWDORZDQLD
XQLNDþXV]NRG]HQLDXU]ĉG]HQLD
3UDFDZWU\ELHRELHJXRWZDUWHJR
:VND]yZND 3RZLHWU]DQLHZROQRRGSURZDG]DþGRNRPLQDNWyU\
MHVWXŰ\ZDQ\GRRGSURZDG]DQLDVSDOLQ]XU]ĉG]HĿVSDODMĉF\FK
JD]OXELQQHSDOLZD QLHGRW\F]\XU]ĉG]HĿ]RELHJLHP
]DPNQLęW\P ■ :SU]\SDGNXRGSURZDG]DQLDSRZLHWU]DZ\ORWRZHJRGR
QLHXŰ\ZDQHJRMXŰNRPLQDRGSURZDG]DMĉFHJRVSDOLQ\OXEG\P
NRQLHF]QHMHVWX]\VNDQLH]JRG\NRPLQLDU]D
■ :SU]\SDGNXRGSURZDG]DQLDRSDUyZNXFKHQQ\FKSU]H]
]HZQęWU]QĉŔFLDQęNRQLHF]QHMHVW]DPRQWRZDQLHWHOHVNRSRZHM
VNU]\QNLŔFLHQQHM
3U]HZyGRGSURZDG]DMĉF\SRZLHWU]H
:VND]yZND 3URGXFHQW XU]ĉG]HQLD QLH SRQRVL RGSRZLHG]LDOQRŔFL
]D]DNãyFHQLDG]LDãDQLDVSRZRGRZDQHQLHSUDZLGãRZ\P
IXQNFMRQRZDQLHPSU]HZRGXUXURZHJR
■ 8U]ĉG]HQLH RVLĉJD RSW\PDOQĉ PRF Z SU]\SDGNX NUyWNLHM SURVWHM
UXU\Z\ORWRZHMRPRŰOLZLHQDMZLęNV]HMŔUHGQLF\
■ 'ãXJLHSRURZDWHUXU\Z\ORWRZHROLF]Q\FK]DJLęFLDFKOXE
ŔUHGQLF\PQLHMV]HMQLŰPPXQLHPRŰOLZLDMĉRVLĉJQLęFLH
RSW\PDOQHMPRF\Z\FLĉJXDSUDFDZHQW\ODWRUDMHVWJãRŔQLHMV]D
■ 1DSU]HZRG\RGSURZDG]DMĉFHSRZLHWU]HQDOHŰ\VWRVRZDþUXU\
OXEZęŰH]PDWHULDãXQLHSDOQHJR
■ :SU]\SDGNXRGSURZDG]DQLDRSDUyZNXFKHQQ\FKSU]H]
]HZQęWU]QĉŔFLDQęNRQLHF]QHMHVW]DPRQWRZDQLHWHOHVNRSRZHM
VNU]\QNLŔFLHQQHM
1LHEH]SLHF]HĿVWZRXV]NRG]HQLD]HZ]JOęGXQDFRIDQLHVLę
NRQGHQVDWX .DQDã RGSURZDG]DMĉF\ SRZLHWU]H ] XU]ĉG]HQLD QDOHŰ\
]DLQVWDORZDþSRGOHNNLPNĉWHP VSDGHNƒ 5XU\RNUĉJãH
=DOHFDVLęUXU\RŔUHGQLF\ZHZQęWU]QHM PP
.DQDã\SãDVNLH
3U]HNUyMZHZQęWU]Q\PXVLRGSRZLDGDþŔUHGQLF\UXURNUĉJã\FK
‘PPRNFP
■ .DQDã\SãDVNLHQLHSRZLQQ\RVWUR]PLHQLDþNLHUXQNX
■ :SU]\SDGNXUXURLQQ\FKŔUHGQLFDFKQDOHŰ\]DVWRVRZDþWDŔP\
XV]F]HOQLDMĉFH
2ELHJ]DPNQLęW\
:VND]yZND 8U]ĉG]HQLHPRŰHE\þXŰ\WNRZDQHZ\ãĉF]QLHJG\
MHVW]DLQVWDORZDQHQDVWDãHRUD]SRSRGãĉF]HQLXSU]HZRGyZ
UXURZ\FK
3RGãĉF]HQLHGRVLHFLHOHNWU\F]QHM
: 1LHEH]SLHF]HĿVWZRSRUDŰHQLDSUĉGHPHOHNWU\F]Q\P
(OHPHQW\XU]ĉG]HQLDPRJĉPLHþRVWUHNUDZęG]LH0RŰHWR
GRSURZDG]LþGRXV]NRG]HQLDSU]HZRGXSU]\ãĉF]HQLRZHJR1LH
]DJLQDþDQLQLH]DFLVNDþNDEODSU]\ãĉF]HQLRZHJRSRGF]DV
LQVWDORZDQLD
:\PDJDQHSDUDPHWU\SU]\ãĉF]\]QDMGXMĉVLęQDWDEOLF]FH
]QDPLRQRZHMXPLHV]F]RQHMZHZQĉWU]XU]ĉG]HQLDZLGRF]QHMSR
Z\MęFLXPHWDORZHJRILOWUDSU]HFLZWãXV]F]RZHJR
8U]ĉG]HQLHVSHãQLDZ\PRJL:(ZVSUDZLHXNãDGyZ
SU]HFLZ]DNãyFHQLRZ\FK
8U]ĉG]HQLHPRŰQDSRGãĉF]\þZ\ãĉF]QLHGRJQLD]GD]
X]LHPLHQLHP]DLQVWDORZDQHJR]JRGQLH]SU]HSLVDPL
*QLD]GR]X]LHPLHQLHP]DLQVWDORZDþZPLDUęPRŰOLZRŔFL
ZHZQĉWU]REXGRZ\NRPLQRZHM
■ *QLD]GR]X]LHPLHQLHPQDOHŰ\SRGãĉF]\þSRSU]H]ZãDVQ\
REZyGHOHNWU\F]Q\
■ -HŔOLJQLD]GR]X]LHPLHQLHPEęG]LHSRPRQWDŰXXU]ĉG]HQLD
QLHGRVWęSQHQDOHŰ\]DLQVWDORZDþUR]ãĉF]QLNMDNSU]\
VWDFMRQDUQ\PSU]\ãĉF]XGRVLHFL
:SU]\SDGNXSRGãĉF]HQLDGRVLHFLNRQLHF]QHMHVW]DLQVWDORZDQLH
ZLHORELHJXQRZHJRUR]ãĉF]QLND UR]ãĉF]QLNRFKURQQ\PRF\
EH]SLHF]QLNLLVW\F]QLNL ]UR]ZDUFLHPVW\NyZZ\QRV]ĉF\PFR
QDMPQLHMPP3RGãĉF]\þGRVLHFLPRŰHZ\ãĉF]QLH
Z\NZDOLILNRZDQ\HOHNWU\N
0RQWDŰXU]ĉG]HQLD
2VDG]LþXU]ĉG]HQLHZRWZRU]HZPHEOX U\V 8ZDJD
:SU]\SDGNXRVDG]DQLDXU]ĉG]HQLDZZ\FLęFLXQDSRSU]HGQL
PRGHOWHMVDPHMPDUNLPHFKDQL]P]DWU]DVNRZ\QLHG]LDãD
3U]\WU]\PDþ XU]ĉG]HQLH DE\ QLH VSDGãR L QLH XOHJãR XV]NRG]HQLX
3U]\NUęFLþŔUXE\PRFXMĉFH
:VND]yZND :SU]\SDGNXZ\NRU]\VWDQLDZ\FLęFLDQD
SRSU]HGQLHXU]ĉG]HQLHQLHPRŰQDXŰ\ZDþŔUXEERF]Q\FK
=DPRFRZDþSU]HVãRQęZW\PFHOXQDFLVNDþSU]HVãRQęGRJyU\
DŰ]DG]LDãDPHFKDQL]P]DWU]DVNRZ\ U\V :ãRŰ\þPHWDORZ\ILOWUSU]HFLZWãXV]F]RZ\
3RGãĉF]\þZW\F]NęGRX]LHPLRQHJRJQLD]GDVLHFLRZHJR
'HPRQWDŰXU]ĉG]HQLD
:\ãĉF]\þ]DVLODQLHXU]ĉG]HQLD
=GHPRQWRZDþSU]HZRG\RGSURZDG]DMĉFHSRZLHWU]H
8VXQĉþILOWUSU]HFLZWãXV]F]RZ\
8VXQĉþSU]HVãRQę
3ROX]RZDþPRFRZDQLHXU]ĉG]HQLDGRPHEOD
'RSROX]RZDQLDPRFRZDQLDQDOHŰ\XŰ\þŔUXERNUęWDMDNR
GŮZLJQL:W\PFHOXZãRŰ\þŔUXERNUęWSU]H]RWZyU]ERNX
3U]\JRWRZDQLHPRQWDŰX
6SUDZG]HQLHPHEOD
■ 0HEHOGR]DEXGRZ\PXVLE\þZ\SR]LRPRZDQ\LRG]QDF]DþVLę
GRVWDWHF]QĉQRŔQRŔFLĉ
■ 0DNV\PDOQ\FLęŰDURNDSXZ\QRVL NJ
:\PLDU\XU]ĉG]HQLDLRGVWęS\EH]SLHF]HĿVWZD
■ 3U]HVWU]HJDþZ\PLDUyZXU]ĉG]HQLD U\V $
■ 3U]HVWU]HJDþRGVWęSyZEH]SLHF]HĿVWZD U\V %
-HŰHOLZ]DOHFHQLDFKGRW\F]ĉF\FKLQVWDODFMLNXFKHQNLJD]RZHM
SRGDQ\MHVWLQQ\RGVWęSQDOHŰ\]DZV]HXZ]JOęGQLþZLęNV]\
RGVWęS
3U]\JRWRZDQLHPHEOD
0HEHOGR]DEXGRZ\PXVLE\þRGSRUQ\QDG]LDãDQLHWHPSHUDWXU\
GRž&:\NRQDQLHZ\FLęþQLHPRŰHQDUXV]\þVWDELOQRŔFLPHEOD
GR]DEXGRZ\
3RZ\NRQDQLXZ\FLęþXVXQĉþZLyU\
:\NRQDþZ\FLęFLHZPHEOXGR]DEXGRZ\ U\V D
:VND]yZND -HŔOLZPHEOXZ\NRQDQHMHVWMXŰZ\FLęFLHSRG
SRSU]HGQLPRGHOWHMVDPHMPDUNLPRŰQDMHZ\NRU]\VWDþ
:\NRQDþZ\FLęFLHSRGUXUęZ\ORWRZĉ U\V E
3U]\JRWRZDQLHXU]ĉG]HQLDGRSUDF\
:\MĉþPHWDORZ\ILOWUSU]HFLZWãXV]F]RZ\ U\V D
:VND]yZND &KZ\FLþ]DSU]HGQLHQDURŰDSRNU\Z\ILOWUDL
V]DUSQLęFLHPSRFLĉJQĉþQDGyã
8VXQĉþSU]HVãRQęZW\PFHOXQDFLVQĉþMHGQRF]HŔQLHRED
PHFKDQL]P\]DWU]DVNRZHL]GMĉþSU]HVãRQę U\V E
1DRWZRU]HZ\ORWRZ\PSRZLHWU]D]DPRQWRZDþNODSę
VSLęWU]DMĉFĉL]DWU]DVQĉþ U\V F
:VND]yZND -HŔOLSR]DLQVWDORZDQLXXU]ĉG]HQLD]DPRQWRZDQD
MHGQRVWND QLH MHVW MXŰ GRVWęSQD QDOHŰ\ XVXQĉþ EORNDGę ERF]Qĉ :
W\PFHOXRGNUęFLþŔUXE\PRFXMĉFHL]DPRFRZDþMHQDREXGRZLH
XU]ĉG]HQLD
=GMĉþXU]ĉG]HQLH
pt
ì ,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
: ,QVWUXo}HVGHVHJXUDQoDLPSRUWDQWHV
/HLDDWHQWDPHQWHRSUHVHQWHPDQXDO6yDVVLPSRGHUiXWLOL]DUR
VHX DSDUHOKR GH IRUPD VHJXUD H FRUUHFWD *XDUGH DV LQVWUXo}HV GH
XWLOL]DomRHPRQWDJHPSDUDFRQVXOWDVIXWXUDVRXSDUDIXWXURV
XWLOL]DGRUHV
([DPLQHRDSDUHOKRGHSRLVGHRGHVHPEDODU6HIRUHP
GHWHFWDGRVGDQRVGHWUDQVSRUWHQmROLJXHRDSDUHOKR
6y FRP XPD PRQWDJHP HVSHFLDOL]DGD H HP FRQIRUPLGDGH FRP DV
LQVWUXo}HV GH PRQWDJHP SRGH VHU JDUDQWLGD D VHJXUDQoD GXUDQWH
DXWLOL]DomR2LQVWDODGRUpUHVSRQViYHOSHORIXQFLRQDPHQWR
FRUUHWRQRORFDOGHPRQWDJHP
$ODUJXUDGRH[DXVWRUWHPGHQRPtQLPRFRUUHVSRQGHUjODUJXUD
GDSODFDGHFR]LQKDU
1DVXDLQVWDODomRWrPGHVHUUHVSHLWDGDVDVQRUPDVGH
FRQVWUXomRHPYLJRUEHPFRPRDVQRUPDVGDVHQWLGDGHVORFDLV
GLVWULEXLGRUDVGHHOHFWULFLGDGHHGHJiV
'HYHPVHUUHVSHLWDGRVRVUHJXODPHQWRVORFDLVHOHJDLV
UHODWLYDPHQWH j H[WUDomR GR DU HYDFXDGR S H[ UHJXODPHQWRV GH
FRQVWUXomRPXQLFLSDLV 2DSDUHOKRIRLFRQFHELGRSDUDVHUXWLOL]DGRDWpDXPDDOWLWXGHGH
PHWURVDFLPDGRQtYHOGRPDUQRPi[LPR
3HULJRGHYLGD
2VJDVHVGHFRPEXVWmRDVSLUDGRVSRGHPOHYDUDLQWR[LFDomR
&HUWLILTXHVHGHTXHKiVHPSUHUHSRVLomRGHDUIUHVFRVXILFLHQWH
TXDQGRRDSDUHOKRpXWLOL]DGRQRPRGRGHH[DXVWmRHPFRQMXQWR
FRPHTXLSDPHQWRVGHDTXHFLPHQWRTXHFRQVRPHPRDU
DPELHQWH
3HULJRGHDVIL[LD
2PDWHULDOGHHPEDODJHPpSHULJRVRSDUDDVFULDQoDV1XQFD
GHL[HDVFULDQoDVEULQFDUHPFRPRPDWHULDOGHHPEDODJHP
3HULJRGHFKRTXHHOpWULFR
■ 2VFRPSRQHQWHVLQWHULRUHVGRDSDUHOKRSRGHPWHUDUHVWDV
YLYDV 2 FDER GH OLJDomR SRGH ILFDU GDQLILFDGR 1mR GREUDU QHP
HQWDODURFDERHOpWULFRGXUDQWHDLQVWDODomR
■ 'HYHH[LVWLUDSRVVLELOLGDGHGHGHVOLJDURDSDUHOKRGDUHGH
HOpWULFDHPTXDOTXHUDOWXUD2DSDUHOKRGHYHVHUOLJDGRDSHQDV
DXPDWRPDGDGHFRQWDFWRGHVHJXUDQoDLQVWDODGDHP
FRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDV
$SyVDPRQWDJHPGRDSDUHOKRRDFHVVRjILFKDGRFDERGH
OLJDomRjUHGHGHYHHVWDUGHVLPSHGLGR6HWDOQmRIRUSRVVtYHO
p QHFHVViULR PRQWDU QD LQVWDODomR HOpWULFD IL[D XP GLVSRVLWLYR GH
VHFFLRQDPHQWRRPQLSRODUHPFRQIRUPLGDGHFRPDVFRQGLo}HV
GDFDWHJRULDGHVREUHWHQVmR,,,HFRPDVUHJUDVGHLQVWDODomR
$SHQDVXPHOHWULFLVWDSRGHHIHWXDUDLQVWDODomRHOpWULFDIL[D
5HFRPHQGDPRVDLQVWDODomRGHXPGLVMXQWRUGLIHUHQFLDO
LQWHUUXSWRUGHFRUUHQWHGLIHUHQFLDOUHVLGXDO QRFLUFXLWRGH
FRUUHQWHGDDOLPHQWDomRGRDSDUHOKR
3HULJRGHLQFrQGLR
■ $JRUGXUDDFXPXODGDQRILOWURSRGHLQFHQGLDUVHeQHFHVViULR
PDQWHUDVGLVWkQFLDVGHVHJXUDQoDLQGLFDGDVSDUDHYLWDUXPD
DFXPXODomRGHFDORU2EVHUYHDVHVSHFLILFDo}HVVREUHDVXD
SODFDGHFR]LQKDU(PFDVRGHXWLOL]DomRFRQMXQWDGHGLVFRV
HOpWULFRVRXGHTXHLPDGRUHVDJiVpYiOLGDDPDLRUGLVWkQFLD
LQGLFDGD
■ $JRUGXUDDFXPXODGDQRILOWURSRGHLQFHQGLDUVH1XQFD
WUDEDOKHFRPXPDFKDPDDEHUWDSHUWRGRDSDUHOKR SH[
IODPEHDU ,QVWDODURDSDUHOKRSHUWRGHXPIRJmRSDUD
FRPEXVWtYHLVVyOLGRV SH[PDGHLUDRXFDUYmR VRPHQWHVH
H[LVWLU QR ORFDO XPD FREHUWXUD IHFKDGD H QmR UHWLUiYHO 1mR SRGH
KDYHUIDJXOKDVDYRDU
3HULJRGHIHULPHQWRV
■ 2VFRPSRQHQWHVLQWHULRUHVGRDSDUHOKRSRGHPWHUDUHVWDV
YLYDV8VHOXYDVGHSURWHomR
■ 2 DSDUHOKR SRGH FDLU VH QmR HVWLYHU FRUUHWDPHQWH IL[DGR 7RGRV
RVHOHPHQWRVGHIL[DomRWrPGHVHUPRQWDGRVGHIRUPDIL[DH
VHJXUD
■ 4XDLVTXHU PRGLILFDo}HV QD LQVWDODomR HOpWULFD RX PHFkQLFD VmR
SHULJRVDVHSRGHPSURYRFDUIDOKDVGHIXQFLRQDPHQWR1mR
HIHWXDUPRGLILFDo}HVQDLQVWDODomRHOpWULFDRXPHFkQLFD
3HULJRGHFKRTXHHOpWULFR
3HULJRGHLQFrQGLR
3HULJRGHIHULPHQWRV
2VHTXLSDPHQWRVGHDTXHFLPHQWRTXHFRQVRPHPRDUDPELHQWH
SH[VLVWHPDVGHDTXHFLPHQWRDJiVyOHROHQKDRXFDUYmR
HVTXHQWDGRUHVFLOLQGURV XWLOL]DPSDUDDFRPEXVWmRRDUGRORFDO
GHPRQWDJHPHWUDQVSRUWDPRVJDVHVGHFRPEXVWmRSDUDR
H[WHULRUDWUDYpVGHXPVLVWHPDGHH[DXVWmR SH[XPDFKDPLQp 4XDQGRRH[DXVWRUHVWiOLJDGRUHWLUDRDUDPELHQWHjFR]LQKDH
DRV HVSDoRV DGMDFHQWHV VHP DU VXILFLHQWH p FULDGD XPD SUHVVmR
QHJDWLYD 2V JDVHV Wy[LFRV GD FKDPLQp RX GD FRQGXWD GH H[WUDomR
YROWDPDVHUDVSLUDGRVSDUDRVHVSDoRVGHKDELWDomR
■ 3RULVVRWHPTXHH[LVWLUVHPSUHDUHSRVLomRGHDUIUHVFR
VXILFLHQWHQRORFDOGDLQVWDODomR
■ 8PDFDL[DGHHQWUDGDH[DXVWmRGHDUVySRUVLQmRJDUDQWHD
PDQXWHQomRGRYDORUOLPLWH
2 IXQFLRQDPHQWR VHP SHULJRV Vy p SRVVtYHO VH D SUHVVmR QHJDWLYD
QRORFDOGDLQVWDODomRGRIRJmRQmRXOWUDSDVVDURV3D PEDU ,VWRSRGHVHUFRQVHJXLGRVHRDUQHFHVViULRSDUDD
FRPEXVWmRSXGHUVHUUHSRVWRDWUDYpVGHDEHUWXUDVTXHQmR
IHFKHP SH[SRUWDVMDQHODV HPOLJDomRFRPXPDFDL[DGH
HQWUDGDH[DXVWmRGHDUTXHSHUPLWDPXPDFLUFXODomRGHDU
VXILFLHQWHSDUDDFRPEXVWmR
&RQVXOWHVHPSUHDHQWLGDGHUHVSRQViYHOSDUDDYDOLDUD
LQWHUOLJDomRGDYHQWLODomRGHWRGDDFDVDHVXJHULUDVPHGLGDV
DGHTXDGDVGHYHQWLODomR
6HRH[DXVWRUIXQFLRQDUH[FOXVLYDPHQWHHPFLUFXODomRGHDUQmR
H[LVWHTXDOTXHUOLPLWDomRQDVXDXWLOL]DomR
3HULJRGHPRUWH
2VJDVHVGHFRPEXVWmRDVSLUDGRVSRGHPOHYDUDLQWR[LFDomR2
DUHYDFXDGRQmRSRGHVHUHQFDPLQKDGRSRUXPDFKDPLQpGH
H[DXVWmRGHIXPRVRXGHJDVHVTXHLPDGRVHPIXQFLRQDPHQWR
QHPSRUXPDFDL[DGHDUTXHVLUYDGHYHQWLODomRGHORFDLVFRP
ODUHLUDVLQVWDODGDV&DVRRDUHYDFXDGRWHQKDGHVHU
HQFDPLQKDGRSRUXPDFKDPLQpGHH[DXVWmRGHIXPRVRXGH
JDVHV TXHLPDGRV TXH QmR HVWHMD HP IXQFLRQDPHQWR p QHFHVViULD
XPDDXWRUL]DomRGDHQWLGDGHVXSHUYLVRUDGDLQVWDODomRGRV
DSDUHOKRVGHTXHLPD
3HULJRGHIHULPHQWRV
,QGLFDo}HVJHUDLV
$VVXSHUItFLHVGRDSDUHOKRVmRVHQVtYHLV(YLWDUGDQRVGXUDQWHD
LQVWDODomR
)XQomRFRPH[DXVWmRGHDU
1RWD 2DUQmRGHYHVHUGHVYLDGRSDUDXPDFKDPLQpTXHVHMD
XVDGDSDUDJDVHVGHHVFDSHGHDSDUHOKRVTXHTXHLPHPJiVRX
RXWURVFRPEXVWtYHLV QmRVHDSOLFDDDSDUHOKRVGHFLUFXODomRGH
DU ■ &DVRRDUHYDFXDGRWHQKDGHVHUHQFDPLQKDGRSRUXPD
FKDPLQpGHH[DXVWmRGHIXPRVRXGHJDVHVTXHLPDGRVTXH
QmR HVWHMD HP IXQFLRQDPHQWR p QHFHVViULD XPD DXWRUL]DomR GD
HQWLGDGHVXSHUYLVRUDGDLQVWDODomRGRVDSDUHOKRVGHTXHLPD
■ 6HRDUHYDFXDGRIRUHQFDPLQKDGRDWUDYpVGDSDUHGHH[WHULRU
GHYHVHUXWLOL]DGDXPDFDL[DPXUDOWHOHVFySLFD
7XEDJHPGHH[WUDomR
1RWD 2IDEULFDQWHGRDSDUHOKRQmRVHUHVSRQVDELOL]DSRU
UHFODPDo}HVTXHUHVXOWHPGDGLVSRVLomRGRWXER
■ 2DSDUHOKRDWLQJHDVXDSRWrQFLDRWLPL]DGDTXDQGRRWXERGH
H[WUDomRpFXUWRHUHFWLOtQHRHFRPXPGLkPHWURGHJUDQGH
GLPHQVmR
■ $XWLOL]DomRGHWXERVGHH[DXVWmRORQJRVHUXJRVRVPXLWDV
FXUYDVHGLkPHWURGHWXERVLQIHULRUDPPSURYRFDXPD
GLPLQXLomR GD SRWrQFLD GH YHQWLODomR RWLPL]DGD H R DXPHQWR GH
UXtGRV
■ 2VWXERVRXDVPDQJXHLUDVSDUDFRORFDomRGDWXEDJHPGH
H[DXVWmRQmRSRGHPVHUGHPDWHULDOLQIODPiYHO
■ 6HRDUHYDFXDGRIRUHQFDPLQKDGRDWUDYpVGDSDUHGHH[WHULRU
GHYHVHUXWLOL]DGDXPDFDL[DPXUDOWHOHVFySLFD
3HULJR GH GDQLILFDomR GHYLGR DR UHWRUQR GH FRQGHQVDomR ,QVWDODU
DFRQGXWDGHDUFRPOLJHLUDTXHGDDSDUWLUGRHTXLSDPHQWR 
LQFOLQDomR 7XERVFLUFXODUHV
5HFRPHQGDPRVXPGLkPHWURLQWHULRUGHPP
&DQDLVSODQRV
2GLkPHWURLQWHUQRWHPGHFRUUHVSRQGHUDRGLkPHWURGRVWXERV
FLUFXODUHV
‘PPDSUR[FP
■ 2VFDQDLVSODQRVQmRGHYHPDSUHVHQWDUGHVYLRVDFHQWXDGRV
■ &DVRRVGLkPHWURVGHWXERVVHMDPGLIHUHQWHVGHYHPVHU
DSOLFDGDVWLUDVGHYHGDomR
)XQFLRQDPHQWRSRUFLUFXODomRGHDU
1RWD 2DSDUHOKRVySRGHVHUXWLOL]DGRVHHVWLYHULQVWDODGRGH
IRUPDIL[DHFRPDWXEDJHPOLJDGD
/LJDomRHOpFWULFD
: 3HULJRGHFKRTXHHOpWULFR
2VFRPSRQHQWHVLQWHULRUHVGRDSDUHOKRSRGHPWHUDUHVWDVYLYDV
2 FDER GH OLJDomR SRGH ILFDU GDQLILFDGR 1mR GREUDU QHP HQWDODU R
FDERHOpWULFRGXUDQWHDLQVWDODomR
2VGDGRVQHFHVViULRVVREUHDOLJDomRHQFRQWUDPVHQDSODFDGH
FDUDFWHUtVWLFDVQRLQWHULRUGRDSDUHOKRSDUDLVVRGHVPRQWDUR
ILOWURPHWiOLFRGHJRUGXUDV
(VWH DSDUHOKR FRUUHVSRQGH jV GHWHUPLQDo}HV 8( VREUH VXSUHVVmR
GHLQWHUIHUrQFLDV
(VWH DSDUHOKR WHP REULJDWRULDPHQWH GH VHU OLJDGR D XPD WRPDGD
FRPFRQWDFWRGHVHJXUDQoDLQVWDODGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDV
QRUPDVHPYLJRU
0RQWDUDWRPDGDFRPFRQWDFWRGHVHJXUDQoDVHSRVVtYHOQR
LQWHULRUGRSDLQHOGHFRUDWLYRGDFKDPLQp
■ $WRPDGDFRPFRQWDFWRGHVHJXUDQoDGHYHHVWDUOLJDGDDXP
FLUFXLWRGHFRUUHQWHSUySULR
■ 6HDWRPDGDFRPFRQWDFWRGHVHJXUDQoDGHSRLVGRDSDUHOKR
LQVWDODGRQmRILFDUDFHVVtYHOWHPGHVHUGLVSRQLELOL]DGRXP
GLVSRVLWLYRGHFRUWHGHOLJDomRHOpFWULFDFRPRDFRQWHFHQXPD
OLJDomRIL[D
1XPDOLJDomRIL[DHYHQWXDOPHQWHQHFHVViULDWHPGHHVWDU
GLVSRQtYHOQDLQVWDODomRXPLQWHUUXSWRUGHFRUWHGHOLJDomR
RPQLSRODU GLVSRVLWLYRFRUWDFLUFXLWRVDXWRPiWLFRGLVSRVLWLYRVGH
VHJXUDQoDHFRQWDFWRUHV FRPSHORPHQRVPPGHDEHUWXUDGH
FRQWDFWRV $ OLJDomR IL[D Vy SRGH VHU HIHFWXDGD SRU XP HOHFWULFLVWD
FUHGHQFLDGR
0RQWDURDSDUHOKR
,QVLUDRDSDUHOKRQDDEHUWXUDGRPyYHO )LJ $WHQomR
6H LQVHULU R DSDUHOKR QR QLFKR GH XP PRGHOR DQWHULRU GD PHVPD
PDUFDRPHFDQLVPRGHHQJDWHQmRHQFDL[D6HJXUHQR
DSDUHOKRSDUDTXHHVWHQmRFDLDQHPILTXHGDQLILFDGR
$SHUWHRVSDUDIXVRVGHIL[DomR
1RWD 1RFDVRGHXPQLFKRGHXPDSDUHOKRDQWHULRURV
SDUDIXVRVODWHUDLVSRGHUmRHYHQWXDOPHQWHQmRVHUXWLOL]DGRV
)L[HDDEDSUHVVLRQDQGRDSDUDFLPDDWpRPHFDQLVPRGH
HQJDWHHQFDL[DU )LJ ,QVLUDRVILOWURVPHWiOLFRVGHJRUGXUDV
/LJXHDILFKDjWRPDGDGHOLJDomRjWHUUDLVRODGD
'HVPRQWDURDSDUHOKR
'HVOLJXHRDSDUHOKRGDFRUUHQWH
6ROWHRVWXERVGHH[DXVWmR
5HPRYDRILOWURGHJRUGXUD
5HPRYDDDED
6ROWHDIL[DomRDRPyYHO
3DUDVROWDUDIL[DomRXWLOL]HXPDFKDYHGHIHQGDVFRPR
DODYDQFD3DUDRHIHLWRIDoDSDVVDUDFKDYHGHIHQGDVSHOD
IHQGDODWHUDO
3UHSDUDomRGDPRQWDJHP
9HULILFDURPyYHO
■ 2 PyYHO SDUD HQFDVWUDU WHP GH VHU DOLQKDGR QD KRUL]RQWDO H WHP
GHSRVVXLUXPDFDSDFLGDGHGHFDUJDVXILFLHQWH
■ 2SHVRPi[LPRGRH[DXVWRUpGH NJ
0HGLGDVGRDSDUHOKRHGLVWkQFLDVGHVHJXUDQoD
■ 5HVSHLWHDVPHGLGDVGRDSDUHOKR )LJ $
■ 5HVSHLWHDVGLVWkQFLDVGHVHJXUDQoD )LJ %
&DVRDVLQVWUXo}HVGHLQVWDODomRGRIRJmRDJiVLQGLTXHPXPD
GLVWkQFLDGLIHUHQWHFRQVLGHUHVHPSUHDGLVWkQFLDPDLRU
3UHSDUDURPyYHO
2PyYHOSDUDHQFDVWUDUWHPGHVHUUHVLVWHQWHDXPDWHPSHUDWXUD
GH DWp ž& $ HVWDELOLGDGH GR PyYHO SDUD HQFDVWUDU WHP GH HVWDU
JDUDQWLGDPHVPRDSyVRVWUDEDOKRVGHUHFRUWH
'HSRLVGHSURFHGHUDRVWUDEDOKRVGHUHFRUWHUHPRYHUDVDSDUDV
)DoDXPQLFKRQRPyYHOSDUDHQFDVWUDU )LJ D
1RWD 6HMiWLYHUXPQLFKRGHXPPRGHORDQWHULRUGDPHVPD
PDUFDSRGHSURVVHJXLUFRPHVWH
)DoDXPQLFKRSDUDRWXERGHH[DXVWmR )LJ E
3UHSDUDURDSDUHOKR
5HPRYDRILOWURPHWiOLFRGHJRUGXUDV )LJ D
1RWD 6HJXUH QD FREHUWXUD GR ILOWUR SHORV FDQWRV IURQWDLV H Gr XP
SX[mRSDUDEDL[R
5HPRYDDDEDSUHVVLRQDQGRVLPXOWDQHDPHQWHRVGRLV
PHFDQLVPRVGHHQJDWHHUHWLUHDDED )LJ E
0RQWHHHQJDWHDVWDPSDVDQWLUHWRUQRQDVDtGDGRDU )LJ F
1RWD 6H D XQLGDGH PRQWDGD DSyV D LQVWDODomR GR DSDUHOKR Mi QmR
HVWLYHUDFHVVtYHOpQHFHVViULRUHPRYHUREORTXHLRODWHUDO3DUDR
HIHLWRVROWHRVSDUDIXVRVGHIL[DomRHIL[HQDFDL[DGRDSDUHOKR
5HWLUHRDSDUHOKR
ru
î Ημπροςιυηώξνλνμρίες
: Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη
ΌηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίήΪηηθίκνδθάθήλμάθΘηθιθζθΰίμάΪζ
ηΪνρβμφλωικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθιθεφαθάΪμφλωικβΫθκθζ
ΛθοκΪηωγμίκνδθάθήλμάθιθχδλιενΪμΪπββββηλμκνδπβψιθ
ζθημΪΰνήεωήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβήεωιίκίήΪρβ
ηθάθζνάεΪήίεφπν
ΚΪλιΪδνγμί β θλζθμκβμί ικβΫθκ Ηί ιθήδεψρΪγμί ικβΫθκ ίλεβ θη
ΫυειθάκίΰήίηάθάκίζωμκΪηλιθκμβκθάδβ
΋ίαθιΪληθλμφχδλιενΪμΪπββέΪκΪημβκνίμλωμθεφδθικβ
δάΪεβξβπβκθάΪηηθγλΫθκδίλλθΫεψήίηβίζβηλμκνδπββιθ
ζθημΪΰνΑΪΫίανικίρηθλμφξνηδπβθηβκθάΪηβωθμάίμλμάίηηθλμφ
ηίλϋμζθημϋκ
΢βκβηΪάυμωΰδβήθεΰηΪλθθμάίμλμάθάΪμφδΪδζβηβζνζςβκβηί
δνοθηηθγιεβμυ
Ικβ νλμΪηθάδίθΫωαΪμίεφηθλθΫεψήΪγμίλθθμάίμλμάνψσβί
ήίγλμάβμίεφηυίλμκθβμίεφηυίηθκζυβ ικίήιβλΪηβωζίλμηυο
ικίήικβωμβγιθ χείδμκθβ έΪαθληΪΫΰίηβψ
ΙκβιθήδεψρίηββάθαήνοθάθήθζλείήνίμκνδθάθήλμάθάΪμφλω
λθθμάίμλμάνψσβζβηθκζΪζββαΪδθηΪζβ ηΪικβζίκ
λμκθβμίεφηυί ηθκζυ β ικΪάβεΪ ήίγλμάνψσβί ά λθθμάίμλμάνψσίγ
λμκΪηί ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηήεωβλιθεφαθάΪηβωηΪάυλθμίηί
Ϋθείί ζηΪήνκθάηίζζθκω
Νξίπμνγκώεηζμη
ΌμωηνμυίθΫκΪμηθθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυζθένμλμΪμφικβρβηθγ
θμκΪάείηβω
ΌλίέήΪθΫίλιίρβάΪγμίικβμθδήθλμΪμθρηθέθδθεβρίλμάΪάθαήνοΪ
ίλεβικβΫθκββλμθρηβδιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβα
ιθζίσίηβωκΪΫθμΪψμθήηθάκίζίηηθάκίΰβζίθμάθήΪάθαήνοΪ
Νξίπμνπρϋςγςχϋώ
ΝιΪδθάθρηυγζΪμίκβΪεικίήλμΪάεωίμθιΪληθλμφήεωήίμίγ
ΗβδθέήΪηίιθαάθεωγμίήίμωζβέκΪμφλνιΪδθάθρηυζζΪμίκβΪεθζ
Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
■ ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμθλμκυίδκθζδβρμθ
ζθΰίμιθάκίήβμφλθίήβηβμίεφηυγικθάθήΙκθλείήβμίρμθΫυ
λθίήβηβμίεφηυγικθάθήηίαΪΰβζΪελωβηίιίκίέβΫΪελω
■ ΘΫίλιίρφμί άθαζθΰηθλμφ θμδεψρίηβω ικβΫθκΪ θμ χείδμκθλίμβ ά
εψΫθγζθζίημΙκβΫθκζθΰηθιθήδεψρΪμφδλίμβμθεφδθρίκία
ικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηνψκθαίμδνλαΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζ
΢μίιλίεφηΪωάβεδΪλίμίάθέθδΪΫίεωήθεΰηΪΫυμφήθλμνιηθγ
ιθλείνλμΪηθάδβικβΫθκΪΏλεβιθλείνλμΪηθάδβήθηίϋ
ηίάθαζθΰηθΫνήίμήθΫκΪμφλωμθάνλμΪηθάείηηθζηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηββηίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφλιίπβΪεφηυγ
άυδεψρΪμίεφ ήεω κΪαζυδΪηβω άλίο ιθεψλθά λθέεΪληθ νλεθάβωζ
δΪμίέθκββιίκίηΪικωΰίηβω,,,βλθέεΪληθνλεθάβωζζθημΪΰΪ
ΙθήδεψρίηβίνλμΪηθάείηηθέθηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηβωήθεΰηθικθβαάθήβμφλωμθεφδθ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυζχείδμκβδθζΖυκίδθζίηήνίζνλμΪηθάβμφ
νλμκθγλμάθαΪσβμηθέθθμδεψρίηβω ΝΑΘ άχείδμκβρίλδθγπίιβ
ληΪΫΰίηβωικβΫθκθά
Νξίπμνπρϋανζβνοίμηώ
■ ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζξβεφμκίζθένμ
άλιυοηνμφΌθβαΫίΰΪηβίλδθιείηβωΰΪκΪλείήνίμλθΫεψήΪμφ
αΪήΪηηθίΫίαθιΪληθίκΪλλμθωηβίΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβω
ήΪηηυί ήεω άΪςίέθ ικβΫθκΪ Ικβ θήηθάκίζίηηθγ χδλιενΪμΪπββ
έΪαθάθγβχείδμκβρίλδθγέθκίεθδλείήνίμλθΫεψήΪμφλΪζθί
ΫθεφςθίαΪήΪηηθίκΪλλμθωηβί
■ ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζξβεφμκίζθένμ
άλιυοηνμφΗβδθέήΪηίκΪΫθμΪγμίλθμδκυμυζιεΪζίηίζκωήθζ
λικβΫθκθζ ηΪικβζίκξεΪζΫβκθάΪηβί ΙκβΫθκζθΰηθ
νλμΪηΪάεβάΪμφ άΫεβαβ βλμθρηβδΪ ήεω λΰβέΪηβω μάϋκήθέθ μθιεβάΪ
ηΪικβζίκήκθάΪβεβνέθεφ ίλεβικίήνλζθμκίηΪπίεφηΪω
ηίλτϋζηΪωαΪσβμηΪωιΪηίεφΗίήθεΰηθΫυμφκΪαείμΪψσβολω
βλδκ
Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
■ ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμθλμκυίδκθζδβ
ΒλιθεφανγμίαΪσβμηυίιίκρΪμδβ
■ Ώλεβ ικβΫθκ ηί αΪξβδλβκθάΪη ηΪήείΰΪσβζ θΫκΪαθζ θη ζθΰίμ
νιΪλμφΌλίχείζίημυδκίιείηβωήθεΰηυΫυμφηΪήϋΰηθ
νλμΪηθάείηυ
■ ΒαζίηίηβίζίοΪηβρίλδθγβεβχείδμκβρίλδθγδθηλμκνδπββ
ζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζθιΪληθλμββικβάίλμβδάυοθήν
ικβΫθκΪβαλμκθωΒαζίηίηβίζίοΪηβρίλδθγβεβχείδμκβρίλδθγ
δθηλμκνδπββαΪικίσίηθ
ΘιΪληθλμφιθκΪΰίηβωχείδμκβρίλδβζμθδθζ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
ΒλμθρηβδβιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβαιθζίσίηβω
ηΪικβζίκκΪΫθμΪψσβίηΪέΪαίΰβήδθζμθιεβάίήκθάΪοβεβ
νέείηΪέκίάΪμίεβικθμθρηυίάθήθηΪέκίάΪμίεβΫθγείκυ
ιθενρΪψμάθαήνοήεωλΰβέΪηβωμθιεβάΪβαιθζίσίηβωέήίθηβ
νλμΪηθάείηυΪθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυθμοθήωμρίκίαάυμωΰηνψ
λβλμίζν ηΪικβζίκάυμωΰηνψμκνΫν βαιθζίσίηβωηΪνεβπν
ΌθάκίζωκΪΫθμυάυμωΰδββαδνοηββκΪλιθεΪέΪψσβολωκωήθζ
ιθζίσίηβγνήΪεωίμλωάθαήνοβάλείήλμάβίηίήθλμΪμθρηθέθ
δθεβρίλμάΪάθαήνοΪάθαηβδΪίμιθηβΰίηβίήΪάείηβωΩήθάβμυί
έΪαυβαάυμωΰηθγμκνΫυβεβάυμωΰηθέθδθκθΫΪάμωέβάΪψμλω
θΫκΪμηθάΰβευίιθζίσίηβω
■ ΙθχμθζνάλίέήΪλείήνίμαΪΫθμβμφλωθήθλμΪμθρηθζικβμθδί
άθαήνοΪ
■ ΛΪζλμίηηθγδθκθΫλβλμίζυικβμθδΪθμάθήΪάθαήνοΪηί
θΫίλιίρβάΪίμέΪκΪημβψλθΫεψήίηβωικίήίεφηθγάίεβρβηυ
Ύεω ΫίαθιΪληθγ χδλιενΪμΪπββ ιθηβΰίηβί ήΪάείηβω ά ιθζίσίηββ
έήίνλμΪηθάείηβλμθρηβδιεΪζίηβηίήθεΰηθΫυμφάυςί ΙΪ
ζΫΪκ ΧμθζθΰίμΫυμφήθλμβέηνμθίλεβμκίΫνίζυγήεω
λΰβέΪηβωάθαήνοΫνήίμιθλμνιΪμφρίκίαηίαΪδκυάΪίζυί
θμάίκλμβωηΪικβζίκάήάίκωοθδηΪολιθζθσφψλμίηηθέθ
δθκθΫΪλβλμίζυικβμθδΪθμάθήΪάθαήνοΪβεββηυομίοηβρίλδβο
ζίκθικβωμβγ
Ό εψΫθγ λβμνΪπββ θΫκΪσΪγμίλφ αΪ λθάίμθζ δ δθζιίμίημηθζν εβπν
θμάίμλμάίηηθζναΪχδλιενΪμΪπβψβθρβλμδνμκνΫλιθλθΫηθζν
θπίηβμφάίημβεωπβθηηνψλβλμίζνάλίέθήθζΪβικίήεθΰβμφΌΪζ
κίςίηβίιθικβηωμβψλθθμάίμλμάνψσβοζίκ
ΏλεβάυμωΰδΪκΪΫθμΪίμβλδεψρβμίεφηθάκίΰβζίπβκδνεωπββ
άθαήνοΪμθχδλιενΪμΪπβωάθαζθΰηΪΫίαθέκΪηβρίηβγ
Νξίπμνγκώεηζμη
ΘμκΪΫθμΪηηυίέΪαυληθάΪιθιΪάςβίάδθζηΪμνζθένμλμΪμφ
ικβρβηθγθμκΪάείηβωΑΪικίσΪίμλωιθήδεψρΪμφάυμωΰδνδ
ήίγλμάνψσίγήυζθάθγμκνΫίβεβδδΪηΪενρίκίαδθμθκυγ
θλνσίλμάεωίμλωάίημβεωπβωιθζίσίηβγλνλμΪηθάείηηυζβ
ικβΫθκΪζββλιθεφανψσβζβθμδκυμυγθέθηφΙκβιθήδεψρίηββ
άυμωΰδβδηίβλιθεφανίζθγήυζθάθγμκνΫνηίθΫοθήβζθιθενρβμφ
κΪακίςίηβίνεβπθμάίμλμάίηηυοαΪίίχδλιενΪμΪπβψβθρβλμδν
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
Νΰψηδςιίζίμηώ
ΙθάίκοηθλμβικβΫθκΪζθΰηθείέδθιθάκίήβμφΙκβνλμΪηθάδί
βαΫίέΪγμίιθάκίΰήίηβγ
Οδεηλνρανγίανζγςτί
΢ιίζίμηδ ΗίεφαωάυάθήβμφάθαήνορίκίαάυμωΰηνψμκνΫν
βλιθεφανίζνψήεωάυάθήΪθμκΪΫθμΪάςβοέΪαθάικβΫθκθά
λΰβέΪψσβοέΪαυβήκνέθίμθιεβάθ χμθηίθμηθλβμλωδ
νλμκθγλμάΪζλπβκδνεωπβίγάθαήνοΪ ■ Ώλεβάυμωΰηθγάθαήνοάυοθήβμάηίβλιθεφανίζνψήυζθάνψ
μκνΫνλείήνίμιθενρβμφκΪακίςίηβίνδθζιίμίημηθέθεβπΪ
θμάίμλμάίηηθέθαΪχδλιενΪμΪπβψβθρβλμδνμκνΫ
■ ΏλεβάυμωΰηθγάθαήνοθμάθήβμλωρίκίαηΪκνΰηνψλμίηνά
δεΪήδίλείήνίμβλιθεφαθάΪμφμίείλδθιβρίλδβγΫεθδ
Ροςΰίγκώνρανγίανζγςτί
΢ιίζίμηδ ΙκθβαάθήβμίεφικβΫθκΪηίήΪϋμέΪκΪημββικβ
κίδεΪζΪπβωοδΪλΪψσβολωνρΪλμδθάμκνΫθικθάθήΪ
■ ΘιμβζΪεφηΪωζθσηθλμφικβΫθκΪήθλμβέΪίμλωικβζθημΪΰί
δθκθμδθγικωζθγάυμωΰηθγμκνΫυβζίψσίγιθάθαζθΰηθλμβ
ΫθεφςθγήβΪζίμκ
■ ΙκβζθημΪΰίήεβηηυοηίκθάηυοάυμωΰηυομκνΫμκνΫ
ήβΪζίμκθζζίηίί ζζβεβμκνΫλΫθεφςβζδθεβρίλμάθζ
δθείηθιμβζΪεφηΪωζθσηθλμφάυμωΰδβηίήθλμβέΪίμλωΪςνζ
θμκΪΫθμυάίημβεωμθκΪλμΪηθάβμλωέκθζρί
■ ΜκνΫυ βεβ ςεΪηέβ ήεω θμάθήΪ άθαήνοΪ ήθεΰηυ Ϋυμφ άυιθεηίηυ
βαηίάθλιεΪζίηωψσβολωζΪμίκβΪεθά
■ ΏλεβάυμωΰηθγάθαήνοθμάθήβμλωηΪκνΰνμθθμάίκλμβίάλμίηί
ήθεΰηθΫυμφθΫθκνήθάΪηθμίείλδθιβρίλδβζάίημβεωπβθηηυζ
δΪηΪεθζ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωάλείήλμάβίάθαάκΪμΪδθηήίηλΪμΪ
ΝλμΪηθάβμίδΪηΪεήεωθμάθήΪάθαήνοΪρνμφηβΰίικβΫθκΪ νδεθη
ƒ Ιοςβκϊδροςΰϊ
ΚίδθζίηήνίζυγάηνμκίηηβγήβΪζίμκμκνΫυηίζίηίί ζζ
Ξκνπιηδιίμίκϊ
ΌηνμκίηηίίλίρίηβίδΪηΪεΪήθεΰηθλθθμάίμλμάθάΪμφήβΪζίμκν
δκνέευομκνΫ
‘λλνιπλ
■ ΙεθλδβίδΪηΪευηίήθεΰηυβζίμφκίαδβοβαέβΫθά
■ ΙκβηίλθθμάίμλμάββήβΪζίμκθάμκνΫβλιθεφανγμί
έίκζίμβαβκνψσνψείημν
Οδεηλυηοιςκώυηηανζγςτί
΢ιίζίμηδ ΒλιθεφαθάΪηβίικβΫθκΪάθαζθΰηθμθεφδθά
αΪξβδλβκθάΪηηθζιθεθΰίηβββλιθήδεψρίηηθγλβλμίζθγμκνΫ
άκδιροηφδπινδξνγικύφδμηδ
: Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμθλμκυίδκθζδβρμθ
ζθΰίμιθάκίήβμφλθίήβηβμίεφηυγικθάθήΙκθλείήβμίρμθΫυ
λθίήβηβμίεφηυγικθάθήηίαΪΰβζΪελωβηίιίκίέβΫΪελω
ΗίθΫοθήβζυίήεωχείδμκθιθήδεψρίηβωοΪκΪδμίκβλμβδβΌυ
ηΪγήίμίηΪ μβιθάθγμΪΫεβρδίάηνμκβΫυμθάθέθικβΫθκΪληωά
ζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
ΧμθμΫυμθάθγικβΫθκθμάίρΪίμμκίΫθάΪηβωζΙκΪάβε ΏΛ
ιθ ιθήΪάείηβψκΪήβθιθζίο
ΧμθμικβΫθκκΪακίςΪίμλωιθήδεψρΪμφμθεφδθδ νλμΪηθάείηηθγ
λθέεΪληθικίήιβλΪηβωζκθαίμδίλ αΪσβμηυζδθημΪδμθζ
Κθαίμδνλ αΪσβμηυζδθημΪδμθζΰίεΪμίεφηθκΪλιθεθΰβμφ
ιθ άθαζθΰηθλμβιθαΪήβθΫςβάδβάυμωΰηθγμκνΫυ
■ ΚθαίμδΪλ αΪσβμηυζδθημΪδμθζήθεΰηΪιθήδεψρΪμφλω
δ χείδμκθλίμβρίκίαλθΫλμάίηηυγδθημνκμθδΪ
■ Ώλεβιθ αΪάίκςίηββζθημΪΰΪάυμωΰδβκθαίμδΪλ αΪσβμηυζ
δθημΪδμθζθδΪαΪεΪλφά ηίήθλμνιηθζζίλμίμθ ά χμθζ λενρΪί
ηίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφκΪατίήβηβμίεφηθίνλμκθγλμάθ
δΪδ ικβ λμΪπβθηΪκηθζιθήδεψρίηββ
Ό λενρΪίλμΪπβθηΪκηθέθιθήδεψρίηβωζθημΪΰμκίΫνίμηΪεβρβω
κΪατίήβηβμίεφηυονλμκθγλμάά άβήίιίκίδεψρΪμίείγλ αΪαθκΪζβ
ζίΰήνδθημΪδμΪζβΫθείί ζζβ θμδεψρίηβίζάλίοιθεψλθά
εβηίγηυίαΪσβμηυίΪάμθζΪμυικίήθοκΪηβμίεββ δθημΪδμθκυ ΛμΪπβθηΪκηθίιθήδεψρίηβίάυιθεηωίμλωμθεφδθ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυζλιίπβΪεβλμθζχείδμκβδθζ
΢πρίμναιίξοηΰνοί
ΝλμΪηθάβμίικβΫθκάθμάίκλμββάδνοθηηθγζίΫίεβ οηπ Αμηλίμηδ
ΏλεβικβΫθκνλμΪηΪάεβάΪίμλωάάυκίαθμικίήυήνσίγζθήίεβ
μθγΰίζΪκδββλιθεφαθάΪμφξβδλβκνψσβίζίοΪηβαζυηί
θΫωαΪμίεφηθ Ηί ήθινλδΪγμί ιΪήίηβω βεβ ιθάκίΰήίηβω ικβΫθκΪ
ΑΪμωηβμίξβδλβκνψσβίάβημυ
΢ιίζίμηδ ΌάυκίαίθμικίήυήνσίέθικβΫθκΪΫθδθάυίάβημυ
ζθένμηίβλιθεφαθάΪμφλω
ΡμθΫυαΪδκίιβμφιΪηίεφηΪΰζβμίηΪηίίάάίκορμθΫυ
αΪσίεδηνελωξβδλβκνψσβγζίοΪηβαζ οηπ ΌλμΪάφμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
ΌλμΪάφμίάβεδνλίμίάθέθςηνκΪάκθαίμδνλαΪαίζεωψσβζ
δθημΪδμθζ
Πμώρηδξοηΰνοί
ΘΫίλμθρφμίικβΫθκ
ΘμλθίήβηβμίάυμωΰηθγμκνΫθικθάθή
ΛηβζβμίΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
ΛηβζβμίιΪηίεφ
ΘμλθίήβηβμίδκίιείηβίδζίΫίεβ
Ύεω χμθέθ άθλιθεφανγμίλφ θμάίκμδθγ ά δΪρίλμάί κυρΪέΪ άλμΪάβά
ίϋάΫθδθάυίικθκίαβ
Ξνγβνρναιίιλνμρίες
Ξοναδοιίλδΰδκη
■ ΌλμκθίηηΪω ζίΫίεφ ήθεΰηΪ Ϋυμφ νλμΪηθάείηΪ ά έθκβαθημΪεφηθί
ιθεθΰίηβίβάυήίκΰβάΪμφήθλμΪμθρηνψηΪέκναδν
■ ΖΪδλβζΪεφηυγάίλάυμωΰδβλθλμΪάεωίμ NJ
Οίζλδοϊξοηΰνοίηΰδζνξίπμϊδοίππρνώμηώ
■ ΝρβμυάΪγμίκΪαζίκυικβΫθκΪ οηπ $
■ ΛθΫεψήΪγμίΫίαθιΪληθίκΪλλμθωηβί οηπ %
ΏλεβάβηλμκνδπββιθνλμΪηθάδίέΪαθάθγιεβμυνδΪαΪηθήκνέθί
κΪλλμθωηβίμθηίθΫοθήβζθάλίέήΪλθΫεψήΪμφΫθεφςίί
κΪλλμθωηβί
Ξνγβνρναιίλδΰδκη
ΌλμκθίηηΪωζίΫίεφήθεΰηΪάυήίκΰβάΪμφμίζιίκΪμνκνήθƒΛ
ΔκθζίχμθέθιθλείάυιθεηίηβωάυκίαΪηνΰηθικθάίκβμφ
νλμκθγρβάθλμφάλμκθίηηθγζίΫίεβ
ΙθλείάυιθεηίηβωάυκίαΪνήΪεβμίθιβεδβ
ΌυιθεηβμίάυκίαάζίΫίεβήεωάλμκΪβάΪηβω οηπ D
΢ιίζίμηδ ΙκβηΪεβρββάυκίαΪθμικίήυήνσίγζθήίεβμθγΰί
ζΪκδβάθαζθΰηθίέθιθάμθκηθίβλιθεφαθάΪηβί
ΌυιθεηβμίάυκίαήεωάυμωΰηθγμκνΫυ οηπ E
Ξνγβνρναιίξοηΰνοίιοίΰνρδ
ΝήΪεβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ οηπ D
΢ιίζίμηδ Όθαφζβμί δκυςδν ξβεφμκΪ αΪ ιίκίήηβί νέευ β κίαδθ
ιθμωηβμίάηβα
ΛηβζβμίιΪηίεφθήηθάκίζίηηθηΪΰΪάηΪήάΪξβδλβκνψσβο
ζίοΪηβαζΪ οηπ E
ΝλμΪηθάβμίβαΪξβδλβκνγμίαΪήάβΰδβάθμάίκλμββήεωάυοθήΪ
άθαήνοΪ οηπ F
΢ιίζίμηδ ΏλεβδλθΫκΪηηθζνΫεθδνιθλείνλμΪηθάδβικβΫθκΪ
θμλνμλμάνίμήθλμνιΫθδθάθγξβδλΪμθκηίθΫοθήβζθνήΪεβμφΎεω
χμθέθθλεΪΫφμίάβημυδκίιείηβωβαΪδκίιβμίηΪδθκινλίικβΫθκΪ
ΛηβζβμίικβΫθκ
tr
ô
0RQWDMN×ODYX]X
: gQHPOLJYHQOLNX\DU×ODU×
(OHNWULNoDUSPDWHKOLNHVL
■ &LKD]LoLQGHNLSDUoDODUNHVNLQNHQDUO×RODELOLU%DùODQW×NDEORVX
KDVDUJ|UHELOLU%DùODQW×NDEORVXQXNXUPDLüOHPLHVQDV×QGD
NDWODPD\×Q×]YH\DV×N×üW×UPD\×Q×]
■ &LKD]×QHOHNWULNüHEHNHVLQGHQD\U×OPDV×KHU]DPDQPPNQ
ROPDO×G×U&LKD]VDGHFHNXUDOODUDX\JXQRODUDNNXUXOPXü
NRUXPDO×NRQWDNSUL]HWDN×OPDO×G×U
ûHEHNHEDùODQW×KDWW×Q×QHOHNWULNILüLFLKD]×QPRQWDM×QGDQVRQUD
NROD\FDHULüLOHELOLUROPDO×G×U%XPPNQGHùLOVHVDELWG|üHQHQ
HOHNWULNWHVLVDW×QDDü×U×JHULOLPGHQNRUXPDNDWHJRULVL,,,
NRüXOODU×QDYHNXUXOXP\|QHWPHOLNOHULQHX\JXQRODUDNoRN
NXWXSOXELUNHVPHWHUWLEDW×WDN×OPDO×G×U
6DELWHOHNWULNWHVLVDW×Q×VDGHFHELUHOHNWURQLNX]PDQ×
JHUoHNOHüWLUPHOLGLU*oND\QDù×Q×QDN×PGHYUHVLQHNDoDNDN×P
NRUXPDüDOWHUL 5&' PRQWDM×\DSPDQ×]×|QHULUL]
<DQJ×QWHKOLNHVL
■ <DùILOWUHVLQGHNL\DùWRUWXODU×WXWXüDELOLU%LUV×FDNQRNWD
ROXüPDV×Q×|QOHPHNLoLQEHOLUWLOHQJYHQOLNPHVDIHOHULQH
X\XOPDO×G×U3LüLUPHDUDoODU×Q×]LOHLOJLOLELOJLOHUHGLNNDWHGLQL]
(ùHUJD]O×YHHOHNWURQLNRFDNODUELUOLNWHNXOODQ×O×\RUVDELOGLULOPLü
RODQHQE\NPHVDIHJHoHUOLGLU
■ <DùILOWUHVLQGHNL\DùWRUWXODU×WXWXüDELOLU&LKD]×Q\DN×Q×QGD
NHVLQOLNOHDo×NDWHüLOHoDO×ü×OPDPDO×G×U |UQIODPEH &LKD]×Q
NDW×\DN×W |UQRGXQYH\DN|PU NXOODQ×ODUDN×V×W×ODQELU×V×WPD
GRQDQ×P×Q×Q\DN×Q×QDNXUXOPDV×QDVDGHFHo×NDU×ODPD\DQ
NDSDO×ELUNDSDNPHYFXWROPDV×KDOLQGHL]LQYHULOLU.×Y×OF×P
VDo×OPDPDO×G×U
<DUDODQPDWHKOLNHVL
■ &LKD]LoLQGHNLSDUoDODUNHVNLQNHQDUO×RODELOLU.RUX\XFX
HOGLYHQOHUNXOODQ×Q×]
■ &LKD]JHUHNWLùLJLELVDELWOHQPHPLüVHGüHELOLU7PVDELWOHPH
HOHPDQODU×V×N×OP×üYHJYHQOLELUüHNLOGHPRQWHHGLOPLü
ROPDO×G×U
■ (OHNWULNVHO YH\D PHNDQLN \DS×GD GHùLüLNOLNOHU \DSPDN WHKOLNHOLGLU
YH IRQNVL\RQ DU×]DODU×QD QHGHQ RODELOLU (OHNWULNVHO YH\D PHNDQLN
\DS×GDGHùLüLNOLNOHU\DSPD\×Q×]
(OHNWULNoDUSPDWHKOLNHVL
%XN×ODYX]XGLNNDWOLFHRNX\XQX]$QFDNEXüHNLOGHFLKD]×JYHQOL
YHGRùUXELUELoLPGHNXOODQPDQ×]PPNQRODFDNW×U'DKDVRQUD
NXOODQ×OPDN]HUHYH\DEDüNDELULVLQLQNXOODQ×P×LoLQNXOODQ×PYH
PRQWDMN×ODYX]XQXPXKDID]DHGLQL]
$PEDODM×Do×OG×NWDQVRQUDFLKD]NRQWUROHGLOPHOLGLU%LUQDNOL\H
KDVDU×ROPDV×GXUXPXQGDFLKD]EDùODQW×V×\DS×OPDPDO×G×U
6DGHFHPRQWDMN×ODYX]XQDJ|UH\DS×OP×üX]PDQFDELUNXUPD
VD\HVLQGHNXOODQ×PJYHQOLùLJDUDQWLHGLOPLüROXU<HUOHüLP
\HULQGHVRUXQVX]oDO×üPDGDQWHVLVDWo×VRUXPOXGXU
$VSLUDW|UQJHQLüOLùLHQD]RFDù×QJHQLüOLùLQHHüLWROPDO×G×U
.XUPDLüOHPLLoLQJQFHOJHoHUOL\DS×\|QHWPHOLNOHULQHYH\HUHO
HOHNWULNYHJD]LüOHWPHOHULQLQ\|QHWPHOLNOHULQHGLNNDWHGLOPHOLGLU
$W×NKDYDQ×Qo×NDU×OPDV×QGDLGDULYH\DVDOG]HQOHPHOHUH |UQ
ONHQLQLQüDDW\|QHWPHOLNOHUL GLNNDWHGLOPHOLGLU
%XFLKD]GHQL]VHYL\HVLQGHQHQID]ODPHWUH\NVHNOLNWH
NXOODQ×OPDN]HUHWDVDUODQP×üW×U
gOPWHKOLNHVL
*HULHPLOHQ\DQPDJD]ODU×]HKLUOHQPHOHUHQHGHQRODELOLU
&LKD] GRODü×PO× KDYD PRGXQGD D\Q× ]DPDQGD RGD KDYDV×QD EDùO×
ELUDWHüOLNLOHELUOLNWHoDO×üW×U×OG×ù×QGDKDYDODQG×UPDQ×QKHU]DPDQ
\HWHUOLROPDV×Q×VDùOD\×Q×]
<DQJ×QWHKOLNHVL
<DUDODQPDWHKOLNHVL
+DYDGRODü×PO×DWHüOLNOHU |UQHùLQJD]\DùRGXQYH\DN|PUOH
oDO×üDQVREDODUüRIEHQOHUVX×V×W×F×ODU× \DQPDKDYDV×Q×NXUXOXP
\HULQGHQDO×UODUYHDW×NJD]×ELUDW×NJD]VLVWHPL |UQHùLQEDFD
NDQDO×\ODG×üDU×\DDNWDU×UODU
dDO×üPDNWDRODQGDYOXPED]ODELUOLNWHPXWIDNWDQYHNRPüX
RGDODUGDQKDYDoHNLOLU<HWHUOLKDYDJLULüLVDùODQPD]VDYDNXP
ROXüXU %X GXUXPGD EDFDGDQ YH DW×N JD] NDQDO×QGDQ ]HKLUOL JD]ODU
HPLOHUHNWHNUDUHYHJLUHU
■ %XQHGHQOHWHPL]KDYDJLULüLQLQGDLPD\HWHUOLROPDV×
VDùODQPDO×G×U
■ +DYDJLULüo×N×üPHQIH]LOLPLWGHùHUOHUHX\XOPDV×LoLQWHNEDü×QD
\HWHUOLROPD\DELOLU
$QFDNDWHüOLùLQNXUXOXEXOXQGXùXPHNkQGDYDNXPXQ3D PEDU GHùHULQLDüPDG×ù×VUHFHFLKD]WHKOLNHVL]ELUüHNLOGH
LüOHWLOHELOLU %X DQFDN |UQHùLQ KDYD JLULüo×N×ü PHQIH]OHUL\OH ELUOLNWH
NDS×YHSHQFHUHOHUGHNDSDW×OPDV×PPNQROPD\DQKDYDGHOLNOHUL
YH\DEDüNDWHNQLN|QOHPOHUOH\HWHUOLGHUHFHGH\DQPDKDYDV×
LNPDOLQLQVDùODQPDV×\ODPPNQGU
%LQDQ×QNRPSOHEDFDYHKDYDODQG×UPDVLVWHPLQL
GHùHUOHQGLUHELOHFHNYHKDYDODQG×UPDLoLQX\JXQ|QHULOHUGH
EXOXQDELOHFHN\HWNLOLNLüLOHUH |UQHùLQEDFDWHPL]OHPHXVWDV×
PXWODNDGDQ×ü×Q×]
'DYOXPED]VDGHFHKDYDGRODü×PO×LüOHWLPGHNXOODQ×O×UVDKHUKDQJL
ELUN×V×WODPDROPDGDQLüOHWLOPHVLPPNQGU
gOPWHKOLNHVL
*HULHPLOHQ\DQPDJD]ODU×]HKLUOHQPHOHUHQHGHQRODELOLU$W×N
KDYDQHGHYUHGHRODQELUGXPDQYH\DDW×NJD]EDFDV×QDQHGH
×V×WPDND\QDNODU×Q×QNXUXOXROGXùX\HUOHULQKDYDODQG×U×OPDV×LoLQ
NXOODQ×ODQ ELU EDFD\D DNWDU×OPDO×G×U $W×N KDYDQ×Q GHYUHGH ROPD\DQ
ELUGXPDQYH\DDW×NJD]EDFDV×QDDNWDU×OPDV×LVWHQL\RUVD\HWNLOL
EDFDWHPL]OHPHXVWDV×Q×QL]QLQLDOPDQ×]JHUHNLU
%RùXOPDWHKOLNHVL
$PEDODMPDO]HPHOHULoRFXNODULoLQWHKOLNHOLGLUdRFXNODU×QDPEDODM
PDO]HPHOHULLOHR\QDPDODU×QDNHVLQOLNOHL]LQYHUPH\LQL]
<DUDODQPDWHKOLNHVL
*HQHOELOJLYHX\DU×ODU
&LKD]×Q\]H\OHULKDVVDVW×U.XUPDLüOHPLQGHKDVDUODU×|QOH\LQL]
$W×NKDYDPRGX
%LOJL +DYDJD]YH\DGLùHU\DN×WODU×Q\DN×OG×ù×FLKD]ODU×QHJ]R]
JD]ODU×LoLQNXOODQ×ODQELUEDFD\DYHULOHPH] EXKDYDODQG×UPD
FLKD]ODU×LoLQJHoHUOLGHùLOGLU ■ $W×NKDYDQ×QGHYUHGHROPD\DQELUGXPDQYH\DDW×NJD]
EDFDV×QDDNWDU×OPDV×LVWHQL\RUVD\HWNLOLEDFDWHPL]OHPH
XVWDV×Q×QL]QLQLDOPDQ×]JHUHNLU
■ $W×NKDYDG×üGXYDU]HULQGHQG×üDU×DNWDU×O×UVDELUWHOHVNRSLN
GXYDUNDVDV×NXOODQ×OPDO×G×U
+DYDo×N×üKDWW×
%LOJL '|üHQHQERUXODUGDQND\QDNODQDQNXVXUODUGDFLKD]UHWLFLVL
KHUKDQJLELUVRUXPOXOXNNDEXOHWPH]
■ &LKD]N×VDYHG]ELUKDYDo×N×üERUXVXYHPPNQROGXNoD
E\NELUERUXoDS×NXOODQ×OG×ù×QGDHQ\NVHNSHUIRUPDQV×
VHUJLOHU
■ 8]XQ YH SU]O KDYD o×N×ü ERUXODU× LOH oRN VD\×GD ERUX GLUVHNOHUL
YH\DPP GHQNoNERUXoDSODU×NXOODQ×OG×ù×QGDRSWLPXP
KDYDODQG×UPDSHUIRUPDQV×QDXODü×ODPD]YHIDQ×QVHVVHYL\HVL
DUWDU
■ +DYDo×N×üKDWW×Q×QG|üHQPHVLQGHNXOODQ×ODQERUXYH\D
KRUWXPODU\DQPD\DQPDO]HPHGHQUHWLOPLüROPDO×G×U
■ $W×NKDYDG×üGXYDU]HULQGHQG×üDU×DNWDU×O×UVDELUWHOHVNRSLN
GXYDUNDVDV×NXOODQ×OPDO×G×U
<RùXüPDV×Y×V×JHULDN×ü×QHGHQL\OHKDVDUWHKOLNHVLYDUG×U+DYD
o×N×üNDQDO×Q×FLKD]GDQKDILIDüDù×GRùUX ƒHùLP PRQWHHGLQL]
<XYDUODNERUXODU
ĮooDS×Q PPROPDV×|QHULOLU
<DVV×NDQDOODU
ĮoNHVLW\XYDUODNERUXODU×QoDS×QDX\JXQROPDO×G×U
‘PP\DNOFP
■ <DVV×NDQDOODUNHVNLQGLUVHNOHUHVDKLSROPDPDO×G×U
■ )DUNO×ERUXoDSODU×QGDV×]G×UPD]üHULWOHUNXOODQ×Q×]
+DYDODQG×UPDoDO×üPDV×
%LOJL &LKD] VDGHFH VDELW ELoLPGH NXUXOPXüVD YH ERUX EDùODQW×ODU×
EDùODQP×üVDoDO×üW×U×ODELOLU
(OHNWULNEDùODQW×V×
: (OHNWULNoDUSPDWHKOLNHVL
&LKD]LoLQGHNLSDUoDODUNHVNLQNHQDUO×RODELOLU%DùODQW×NDEORVX
KDVDUJ|UHELOLU%DùODQW×NDEORVXQXNXUPDLüOHPLHVQDV×QGD
NDWODPD\×Q×]YH\DV×N×üW×UPD\×Q×]
*HUHNOLEDùODQW×YHULOHULFLKD]×QLoN×VP×QGDEXODELOHFHùLQL]WLS
HWLNHWLQLQ]HULQGHELOGLULOPLüWLUEXQXQLoLQPHWDO\DùILOWUHOHUL
V|NOPHOLGLU
%XFLKD]$%SDUD]LWOHQPHJLGHUPH\|QHWPHOLNOHULQHX\JXQGXU
%XFLKD]VDGHFH\|QHWPHOLNOHUHX\JXQüHNLOGHPRQWHHGLOPLü
WRSUDNKDWW×QDVDKLSELUHOHNWULNSUL]LQHEDùODQPDO×G×U
7RSUDNKDWW×QDVDKLSHOHNWULNSUL]LPPNQVHGRùUXGDQEDFD
NDSODPDV×E|OJHVLGDKLOLQHPRQWHHGLOPHOLGLU
■ 7RSUDNKDWW×QDVDKLSHOHNWULNSUL]LQLQNHQGLQHDLWELUHOHNWULN
GHYUHVLQHEDùODQPDV×JHUHNLU
■ (ùHUFLKD]NXUXOGXNWDQVRQUDWRSUDNKDWW×QDVDKLSHOHNWULN
SUL]LQHXODüPDNPPNQGHùLOVHVDELWEDùODQW×GDNLJLELELU
D\×UPDWHUWLEDW×PHYFXWROPDO×G×U
%LU VDELW EDùODQW× JHUHNPHVL KDOLQGH NXUXOXP GDKLOLQGH DVJ PP
NRQWDNDo×NO×ù×RODQoRNNXWXSOXELUD\×UPDüDOWHUL KDWNRUXPD
üDOWHULVLJRUWDODUYHNRQWDNW|UOHU PHYFXWROPDO×\DGD
|QJ|UOPHOLGLU6DELWEDùODQW×\×VDGHFHELUHOHNWURQLNX]PDQ×
JHUoHNOHüWLUPHOLGLU
&LKD]×QPRQWHHGLOPHVL
&LKD]×PRELO\DDo×NO×ù×QD\HUOHüWLULQL] 5HVLP 'LNNDW
&LKD]×D\Q×PDUNDQ×Q|QFHNLPRGHOOHULLoLQROXüWXUGXùXQX]ELU
NHVLGH\HUOHüWLULUVHQL]PDQGDOO×PHNDQL]PDGDWDPRWXUPD
VDùODQPD]&LKD]×QGüSKDVDUJ|UPHPHVLLoLQV×N×FDWXWXQX]
6DELWOHPHYLGDODU×Q×V×N×Q×]
%LOJL gQFHNLFLKD]LoLQROXüWXUXOPXüRODQNHVLWWH\DQYLGDODU
PXKWHPHOHQNXOODQ×ODPD]
.XPDQGDSDQHOLQLVDELWOHPHNLoLQSDQHOLPDQGDOO×PHNDQL]PD
\HULQHRWXUDQDNDGDU\XNDU×EDVW×U×Q×] 5HVLP 0HWDO\DùILOWUHVLQL\HUOHüWLULQL]
)LüLWRSUDNO×SUL]HWDN×Q×]
&LKD]×QV|NOPHVL
&LKD]×QHOHNWULNEDùODQW×V×Q×NHVLQL]
+DYDo×N×üKDWODU×Q×V|NQ]
<DùILOWUHVLQLo×NDU×Q×]
.XPDQGDSDQHOLQLo×NDU×Q×]
0RELO\D]HULQGHNLVDELWOHPHOHULV|NQ]
6DELWOHPHOHULV|NPHNLoLQELUWRUQDYLGD\×NRORODUDNNXOODQ×Q×]
%XQXQLoLQWRUQDYLGD\×\DQGDNLDUDO×NWDQ\|QHWLQL]
0RQWDMDKD]×UO×N
0RELO\DQ×QNRQWURO
■ 0RQWDM×Q\DS×ODFDù×PRELO\D\DWD\RODUDNKL]DODQP×üYH\N
WDü×PDNDSDVLWHVLQHVDKLSROPDO×G×U
■ 'DYOXPED]PDNVLPXP NJDù×UO×ù×QGDG×U
&LKD]×QER\XWODU×YHHPQL\HWPHVDIHOHUL
■ &LKD]ER\XWODU×QDGLNNDWHGLQL] 5HVLP $
■ (PQL\HWPHVDIHOHULQHX\XQX] 5HVLP %
*D]O×RFDù×QNXUXOXPWDOLPDWODU×QGDIDUNO×ELUPHVDIHLVWHQL\RUVD
KHU]DPDQE\NRODQPHVDIH\HX\XOPDO×G×U
0RELO\DODU×QKD]×UODQPDV×
0RQWDM×Q\DS×ODFDù×PRELO\DODUž& \HNDGDUV×FDNO×ùDGD\DQ×NO×
ROPDO×G×U0RQWDM×Q\DS×ODFDù×PRELO\DQ×QVWDELOLWHVLNHVPH
LüOHPOHULVRQUDV×QGDGDJDUDQWLHGLOPHOLGLU
.HVPHLüOHPLQGHQVRQUDWDODüODU×WHPL]OH\LQL]
0RQWDMPRELO\DV×QGDNHVLWROXüWXUXQX] 5HVLP D
%LOJL $\Q×PDUNDQ×Q|QFHNLPRGHOOHULQGHQELULLoLQ
ROXüWXUGXùXQX]ELUNHVLWYDUVDEXNHVLWOHGHYDPHGHELOLUVLQL]
+DYDERüDOWPDERUXVXLoLQNHVLWROXüWXUXQX] 5HVLP E
&LKD]×QKD]×UODQPDV×
0HWDO\DùILOWUHVLQLo×NDU×Q×] 5HVLP D
%LOJL )LOWUH NDSDù×Q× |Q NHQDU×QGDQ WXWXQX] YH VDOOD\DUDN DüDù×
oHNLQL]
.XPDQGDSDQHOLQLo×NDUPDNLoLQKHULNLPDQGDOO×PHNDQL]PD\D
D\Q×DQGDEDVW×U×Q×]YHSDQHOLo×NDU×Q×] 5HVLP E
+DYD o×N×ü×QGDNL WHN \|QO NDSDNODU× WDN×Q×] YH \HULQH RWXUWXQX]
5HVLP F
%LOJL 0RQWDM×WDPDPODQDQQLWH\HFLKD]×QNXUXOXPXQGDQVRQUD
HULüLOHPL\RUVD\DQGDNLNLOLWV|NOPHOLGLU%XQXQLoLQVDELWOHPH
F×YDWDODU×Q×V|NQYHFLKD]×QJ|YGHVLQHVDELWOH\LQ
&LKD]×o×NDU×Q×]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement