Siemens | HV230210 | Instruction manual | Siemens Electric built-in cooker Instruction manual

Siemens Electric built-in cooker Instruction manual
s
GB Instructions for Use
HU Használati útasítás
3
42
HB 230.10 E
fåÇÉñ
fãéçêí~åí áåÑçêã~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
R
_ÉÑçêÉ áåëí~ää~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
R
p~ÑÉíó áåÑçêã~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
S
oÉ~ëçåë Ñçê Ç~ã~ÖÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
S
vçìê åÉï ÅççâÉê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
T
qÜÉ Åçåíêçä é~åÉä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
U
cìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
U
qÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
V
`çåíêçä Äìííçåë ~åÇ Çáëéä~ó é~åÉä K K K K K K K K K K K K K K
V
qóéÉë çÑ ÜÉ~íáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NM
lîÉå ~åÇ ëÜÉäîáåÖ ~ÅÅÉëëçêáÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K
NN
`ççäáåÖ Ñ~å K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NO
_ÉÑçêÉ ìëáåÖ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉ K K K K K K K K K K K K K K K K
NO
eÉ~íáåÖ ìé íÜÉ çîÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NP
mêÉJÅäÉ~åáåÖ íÜÉ ~ÅÅÉëëçêáÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NP
pÉííáåÖ íÜÉ çîÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NP
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ çîÉå ã~åì~ääó K K K K K K K K K K K K K K K K
NQ
fÑ íÜÉ çîÉå áë íç ëïáíÅÜ çÑÑ ~ìíçã~íáÅ~ääó K K K K K K K K K K
NR
fÑ íÜÉ çîÉå áë íç ëïáíÅÜ çå ~åÇ çÑÑ ~ìíçã~íáÅ~ääó K K K K
NS
qáãÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NT
pÉííáåÖ éêçÅÉÇìêÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NT
qáãÉê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NU
pÉííáåÖ éêçÅÉÇìêÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NU
_~ëáÅ ëÉííáåÖë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
NV
`Ü~åÖáåÖ íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OM
`ÜáäÇéêççÑ äçÅâ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ON
P
fåÇÉñ
Q
`~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ON
lîÉå ÉñíÉêáçê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ON
lîÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OO
`äÉ~åáåÖ íÜÉ Öä~ëë é~åÉäë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OQ
`äÉ~åáåÖ íÜÉ ê~áäë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OR
pÉ~ä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OR
^ÅÅÉëëçêáÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OR
qêçìÄäÉëÜççíáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OS
oÉéä~ÅáåÖ íÜÉ çîÉå äáÖÜí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OS
^ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OT
m~Åâ~ÖáåÖ ~åÇ çäÇ ~ééäá~åÅÉë K K K K K K K K K K K K K K K
OU
q~ÄäÉë ~åÇ íáéë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OU
`~âÉë ~åÇ é~ëíêáÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
OU
_~âáåÖ íáéë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PN
jÉ~íI éçìäíêóI ÑáëÜ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PO
qáéë Ñçê êç~ëíáåÖ ~åÇ ÖêáääáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PR
_~âÉëI Öê~íáåëI íç~ëí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PS
cêçòÉå ÑççÇë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PT
aÉÑêçëíáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PT
aêóáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PU
mêÉëÉêîáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
PU
båÉêÖó ë~îáåÖ íáéë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QM
^Åêóä~ãáÇÉ áå ÑççÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QM
tÜ~í Å~å óçì Çç\ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
QN
fãéçêí~åí áåÑçêã~íáçå
oÉ~Ç íÜáë áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä Å~êÉÑìääóK låäó íÜÉå ïáää
óçì ÄÉ ~ÄäÉ íç çéÉê~íÉ óçìê ÅççâÉê ë~ÑÉäó ~åÇ
ÅçêêÉÅíäóK
mäÉ~ëÉ âÉÉé íÜÉ áåëíêìÅíáçå ~åÇ áåëí~ää~íáçå ã~åì~ä áå
~ ë~ÑÉ éä~ÅÉK mäÉ~ëÉ é~ëë çå íÜÉ áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä íç
íÜÉ åÉï çïåÉê áÑ óçì ëÉää íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
qÜáë áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä áë Ñçê ìëÉ ïáíÜ ÄçíÜ
áåÇÉéÉåÇÉåí ~åÇ ãìäíáéìêéçëÉ ÅççâÉêëK fÑ óçìê
ÅççâÉê áë íÜÉ ãìäíáéìêéçëÉ íóéÉI êÉ~Ç íÜÉ ëÉÅíáçå
áå íÜÉ áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä çå íÜÉ éä~íÉI ~åÇ Üçï
íç çéÉê~íÉ íÜÉ éä~íÉ ÅçåíêçäëK
_ÉÑçêÉ áåëí~ää~íáçå
qê~åëéçêí Ç~ã~ÖÉ
`ÜÉÅâ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ~ÑíÉê ìåé~ÅâáåÖ áíK aç åçí
ÅçååÉÅí íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áÑ áí Ü~ë ÄÉÉå Ç~ã~ÖÉÇ áå
íê~åëéçêíK
bäÉÅíêáÅ~ä ÅçååÉÅíáçå
qÜÉ ÅççâÉê ã~ó çåäó ÄÉ ÅçååÉÅíÉÇ Äó ~å ~ééêçîÉÇ
ëéÉÅá~äáëíK içëëÉë êÉëìäíáåÖ Ñêçã Ç~ã~ÖÉ Å~ìëÉÇ Äó
áåÅçêêÉÅí ÅçååÉÅíáçå ïáää áåî~äáÇ~íÉ ï~êê~åíó Åä~áãëK
_ÉÑçêÉ ìëáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉI óçì ãìëí
ÉåëìêÉ íÜ~í íÜÉ ÇçãÉëíáÅ ÉäÉÅíêáÅ~ä ëóëíÉã áë É~êíÜÉÇ
~åÇ ãÉÉíë ~ää íÜÉ ÅìêêÉåí ë~ÑÉíó êÉÖìä~íáçåëK ^å
~ìíÜçêáòÉÇ ÉäÉÅíêáÅá~å ëÜçìäÇ áåëí~ää ~åÇ ÅçååÉÅí óçìê
~ééäá~åÅÉK rëÉ çÑ íÜáë ~ééäá~åÅÉ ïáíÜçìí ~å É~êíÜ
ÅçååÉÅíáçå çê áåÅçêêÉÅíäó áåëí~ääÉÇ Å~å Å~ìëÉ ëÉêáçìë
áåàìêáÉë EáåàìêáÉë çê ÉäÉÅíêçÅìíáçåFI ~äíÜçìÖÜ íÜáë áë îÉêó
ê~êÉK qÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉê ÇçÉë åçí ~ÅÅÉéí ~åó
êÉëéçåëáÄáäáíó Ñçê ~åó áå~ééêçéêá~íÉ ìëÉ çê Ñçê ~åó áåàìêó
Å~ìëÉÇ Äó áåÅçêêÉÅí ÉäÉÅíêáÅ~ä áåëí~ää~íáçåK
R
p~ÑÉíó áåÑçêã~íáçå
eçí çîÉå
qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë áåíÉåÇÉÇ Ñçê ÇçãÉëíáÅ ìëÉ çåäóK
låäó ìëÉ íÜÉ ÅççâÉê Ñçê ÑççÇ éêÉé~ê~íáçåK
léÉå íÜÉ çîÉå Çççê Å~êÉÑìääóK eçí ëíÉ~ã ã~ó ÉëÅ~éÉK
kÉîÉê íçìÅÜ íÜÉ áåíÉêå~ä ëìêÑ~ÅÉë çÑ íÜÉ çîÉå çê íÜÉ
ÜÉ~íáåÖ ÉäÉãÉåíëK qÜÉêÉ áë ~ êáëâ çÑ ÄìêåáåÖK
`ÜáäÇêÉå ãìëí ÄÉ âÉéí ~í ~ ë~ÑÉ Çáëí~åÅÉ Ñêçã íÜÉ
~ééäá~åÅÉK
kÉîÉê ëíçêÉ ÅçãÄìëíáÄäÉ áíÉãë áå íÜÉ çîÉåK oáëâ çÑ ÑáêÉ
kÉîÉê Åä~ãé äÉ~Çë çÑ ÉäÉÅíêáÅ~ä ~ééäá~åÅÉë áå íÜÉ Üçí
çîÉå ÇççêK qÜÉ áåëìä~íáçå çå íÜÉ äÉ~Çë ÅçìäÇ ãÉäíK
qÜÉêÉ áë ~ êáëâ çÑ ëÜçêíJÅáêÅìáíáåÖK
oÉé~áêë
fåÅçêêÉÅíäó ÇçåÉ êÉé~áêë ~êÉ Ç~åÖÉêçìëK qÜÉêÉ áë ~ êáëâ
çÑ ÉäÉÅíêçÅìíáçåK
oÉé~áêë ã~ó çåäó ÄÉ Å~êêáÉÇ çìí Äó ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ
íÉÅÜåáÅá~åë ïÜç Ü~îÉ ÄÉÉå Ñìääó íê~áåÉÇ Äó _peK
fÑ íÜÉêÉ áë ~ Ñ~ìäíI ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ çîÉå ÑìëÉ ~í íÜÉ ÑìëÉ
ÄçñK
`~ää íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉK
oÉ~ëçåë Ñçê
Ç~ã~ÖÉ
_~âáåÖ ëÜÉÉí çê ~äìãáåáìã
Ñçáä çå íÜÉ çîÉå Ñäççê
aç åçí éä~ÅÉ Ä~âáåÖ ëÜÉÉíë çå íÜÉ çîÉå ÑäççêK aç åçí
äáåÉ íÜÉ çîÉå Ñäççê ïáíÜ ~äìãáåáìã ÑçáäK
qÜáë Å~ìëÉë ÜÉ~í íç ~ÅÅìãìä~íÉK _~âáåÖ ~åÇ êç~ëíáåÖ
íáãÉë ïáää åç äçåÖÉê ÄÉ ÅçêêÉÅí ~åÇ íÜÉ Éå~ãÉä ïáää ÄÉ
Ç~ã~ÖÉÇK
t~íÉê áå íÜÉ çîÉå
kÉîÉê éçìê ï~íÉê ÇáêÉÅíäó áåíç ~ Üçí çîÉåK qÜáë ÅçìäÇ
Ç~ã~ÖÉ íÜÉ Éå~ãÉäK
S
cêìáí àìáÅÉ
tÜÉå Ä~âáåÖ îÉêó ãçáëí Ñêìáí Å~âÉëI Çç åçí éìí íçç
ãìÅÜ çå íÜÉ Ä~âáåÖ ëÜÉÉíK cêìáí àìáÅÉ ÇêáééáåÖ Ñêçã
íÜÉ Ä~âáåÖ ëÜÉÉí äÉ~îÉë ëí~áåë íÜ~í Å~ååçí ÄÉ
êÉãçîÉÇK
fí áë êÉÅçããÉåÇÉÇ íÜ~í óçì ìëÉ íÜÉ ÇÉÉéÉê Éå~ãÉä
íê~óK
`ççäáåÖ ïáíÜ íÜÉ çîÉå Çççê
çéÉå
låäó äÉ~îÉ íÜÉ çîÉå íç Åççä ïáíÜ íÜÉ Çççê ÅäçëÉÇK aç
åçí ~ääçï ~åóíÜáåÖ íç ÄÉÅçãÉ íê~ééÉÇ áå íÜÉ çîÉå
ÇççêK bîÉå áÑ óçì çåäó äÉ~îÉ íÜÉ çîÉå Çççê çéÉå
ëäáÖÜíäóI íÜÉ Ñêçåíë çÑ ~Çà~ÅÉåí ìåáíë ã~ó ÄÉÅçãÉ
Ç~ã~ÖÉÇ çîÉê íáãÉK
sÉêó Çáêíó çîÉå ëÉ~ä
fÑ íÜÉ çîÉå ëÉ~ä áë îÉêó ÇáêíóI íÜÉ çîÉå Çççê ïáää åç
äçåÖÉê ÅäçëÉ éêçéÉêäó ïÜÉå íÜÉ çîÉå áë áå ìëÉK qÜÉ
Ñêçåíë çÑ ~Çà~ÅÉåí ìåáíë ÅçìäÇ ÄÉ Ç~ã~ÖÉÇK hÉÉé íÜÉ
çîÉå ëÉ~ä ÅäÉ~åK
rëáåÖ íÜÉ çîÉå Çççê ~ë ~
ëÉ~í
aç åçí ëí~åÇ çê ëáí çå íÜÉ çîÉå ÇççêK
vçìê åÉï ÅççâÉê
eÉêÉ óçì ïáää äÉ~êå ãçêÉ ~Äçìí óçìê åÉï çîÉåK qÜÉ
Åçåíêçä é~åÉä ~åÇ áíë ëïáíÅÜÉë ~åÇ áåÇáÅ~íçêë ~êÉ
Éñéä~áåÉÇ ÜÉêÉK qÜÉ ÜÉ~íáåÖ ãçÇÉë ~åÇ íÜÉ
~ÅÅÉëëçêáÉë áåÅäìÇÉÇ ïáíÜ óçìê çîÉå ïáää ÄÉ Éñéä~áåÉÇ
ÜÉêÉK
T
qÜÉ Åçåíêçä é~åÉä
aÉí~áäë î~êó ~ÅÅçêÇáåÖ íç íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ãçÇÉäK
cìåÅíáçå
ëÉäÉÅíçê
cìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê
aáëéä~ó é~åÉä ~åÇ
Åçåíêçä Äìííçåë
qÉãéÉê~íìêÉ
ëÉäÉÅíçê
pÉí íÜÉ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ Ñçê íÜÉ çîÉå ìëáåÖ íÜÉ ÑìåÅíáçå
ëÉäÉÅíçêK
Settings
/
Top/bottom heating
;
Hot air
.
Bottom heating
R
Hot air grilling
V
Radiant grill
x
Rapid heating
Y
Defrosting
qÜÉ çîÉå äáÖÜí ëïáíÅÜÉë çå ïÜÉå óçì ëÉäÉÅí ~
ÑìåÅíáçåK
U
qÉãéÉê~íìêÉ
ëÉäÉÅíçê
rëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê íç ëÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ
çê Öêáää ëÉííáåÖK
Temperature
50 - 270
Temperature range in ºC
Grill x
S
Low grill
SS
Medium grill
SSS
High grill
qÜÉ áåÇáÅ~íçê äáÖÜí Äó íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê ÅçãÉë
çå ïÜáäÉ íÜÉ çîÉå áë ÜÉ~íáåÖ ìéK fí ÖçÉë çìí ÇìêáåÖ
é~ìëÉë áå ÜÉ~íáåÖK qÜÉ äáÖÜí ÇçÉë åçí ÅçãÉ çå Ñçê
ÖêáääáåÖ ~åÇ ÇÉÑêçëíáåÖK
dêáää ëÉííáåÖë
cçê ê~Çá~åí ÖêáääáåÖ xI ëÉí ~ Öêáää ëÉííáåÖ ìëáåÖ íÜÉ
íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçêK
`çåíêçä Äìííçåë ~åÇ
Çáëéä~ó é~åÉä
Timer button a
Use this button to set the timer.
Clock button j
Use this button to set the time of
day, the cooking time ? and
the completion time !.
Use this button to reduce the
values set.
Minus button Plus button +
Key button p
Use this button to increase the
values set.
Use this button to switch the
childproof lock on and off.
qÜÉ î~äìÉë ëÉí Å~å ÄÉ ëÉÉå áå íÜÉ Çáëéä~ó é~åÉäK
V
qóéÉë çÑ ÜÉ~íáåÖ
aáÑÑÉêÉåí íóéÉë çÑ çîÉå ÜÉ~íáåÖ ~êÉ ~î~áä~ÄäÉK vçì Å~å
íÜÉêÉÑçêÉ ëÉäÉÅí íÜÉ ÄÉëí ãÉíÜçÇ Ñçê ÅççâáåÖ ~åó ÇáëÜK
qçéLÄçííçã ÜÉ~íáåÖ
qÜáë ÉåëìêÉë íÜÉ ÉîÉå ÇáëíêáÄìíáçå çÑ ÜÉ~í çåíç íÜÉ
Å~âÉ çê êç~ëí Ñêçã íÜÉ íçé ~åÇ Äçííçã çÑ íÜÉ çîÉåK
qÜáë íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ áë ÄÉëí Ñçê Å~âÉ ãáñíìêÉë áå íáåë çê
Ñçê Ä~âÉëK qçéLÄçííçã ÜÉ~íáåÖ áë ~äëç ëìáí~ÄäÉ Ñçê
ÅççâáåÖ äÉ~å êç~ëíë çÑ ÄÉÉÑI îÉ~ä ~åÇ Ö~ãÉK
eçí ~áê
^ ÅççäáåÖ Ñ~å áå íÜÉ çîÉåÛë Ä~Åâ ï~ää ÇáëíêáÄìíÉë íÜÉ
ÜÉ~í áå ~ ìåáÑçêã ã~ååÉê íÜêçìÖÜçìí íÜÉ çîÉåK
rëáåÖ Üçí ~áêI áí áë éçëëáÄäÉ íç Ä~âÉ Å~âÉë ~åÇ éáòò~ çå
íïç ëÜÉäîÉëK qÜÉ êÉèìáêÉÇ çîÉå íÉãéÉê~íìêÉë ~êÉ
äçïÉê íÜ~å íÜçëÉ Ñçê íçéLÄçííçã ÜÉ~íáåÖK
eçí ~áê áë áÇÉ~ä Ñçê ÇêóáåÖ ÑççÇK
_çííçã ÜÉ~íáåÖ
vçì Å~å êÉÜÉ~í çê Äêçïå ãÉ~äë ìëáåÖ Äçííçã ÜÉ~íáåÖK
fí áë ~äëç íÜÉ ãçëí ëìáí~ÄäÉ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ Ñçê ÇêóáåÖ
ÑççÇK
eçí ~áê ÖêáääáåÖ
qÜáë íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ áåîçäîÉë íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ~åÇ íÜÉ
Ñ~å ëïáíÅÜáåÖ çå ~åÇ çÑÑ ~äíÉêå~íÉäóK aìêáåÖ íÜÉ é~ìëÉ
áå ÜÉ~íáåÖI íÜÉ Ñ~å ÅáêÅìä~íÉë íÜÉ ÜÉ~í ÖÉåÉê~íÉÇ Äó
íÜÉ Öêáää ~êçìåÇ íÜÉ ÑççÇK qÜáë ÉåëìêÉë íÜ~í éáÉÅÉë çÑ
ãÉ~í ~êÉ ÅêáëéÉÇ ~åÇ Äêçïå çå ~ää ëáÇÉëK
NM
o~Çá~åí ÖêáääáåÖ J ëã~ää ëìêÑ~ÅÉ
qÜÉ ÉåíáêÉ ~êÉ~ ìåÇÉê íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ÄÉÅçãÉë ÜçíK
qÜáë áë áÇÉ~ä áÑ óçì ïáëÜ íç Åççâ ëÉîÉê~ä ëíÉ~âëI
ë~ìë~ÖÉëI ÑáëÜ çê ëäáÅÉë çÑ íç~ëíK
o~Çá~åí Öêáää J ä~êÖÉ ~êÉ~
qÜÉ ÉåíáêÉ ~êÉ~ ìåÇÉê íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ÄÉÅçãÉë ÜçíK
qÜáë áë áÇÉ~ä áÑ óçì ïáëÜ íç Åççâ ëÉîÉê~ä ëíÉ~âëI
ë~ìë~ÖÉëI ÑáëÜ çê ëäáÅÉë çÑ íç~ëíK
aÉÑêçëíáåÖ
^ Ñ~å áå íÜÉ êÉ~ê ï~ää çÑ íÜÉ çîÉå ÅáêÅìä~íÉë íÜÉ ~áê áå
íÜÉ çîÉå ~êçìåÇ íÜÉ ÑêçòÉå ÑççÇK cêçòÉå éáÉÅÉë çÑ
ãÉ~íI éçìäíêóI ÄêÉ~Ç ~åÇ Å~âÉë ÇÉÑêçëí ÉîÉåäóK
lîÉå ~åÇ ëÜÉäîáåÖ
~ÅÅÉëëçêáÉë
qÜÉ ëÜÉäÑ Å~å ÄÉ áåëÉêíÉÇ ~í R ÇáÑÑÉêÉåí ÜÉáÖÜíë áå íÜÉ
çîÉåK
vçì Å~å êÉãçîÉ íÜÉ ëÜÉäÑ íïç íÜáêÇë çÑ íÜÉ ï~ó
ïáíÜçìí áí íáééáåÖK qÜáë ã~âÉë áí É~ëáÉê íç í~âÉ ÑççÇ çìí
çÑ íÜÉ çîÉåK
NN
^ÅÅÉëëçêáÉë
^ÅÅÉëëçêáÉë ã~ó ÄÉ éìêÅÜ~ëÉÇ ~í ~ ä~íÉê Ç~íÉ Ñêçã
íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ çê Ñêçã ëéÉÅá~äáëí ëÜçéëK
táêÉ ÖêáääÉ
cçê çîÉåï~êÉI Å~âÉ íáåëI êç~ëíëI ÖêáääáåÖ ~åÇ ÑêçòÉå
ãÉ~äëK
bå~ãÉä íê~ó
Ñçê ãçáëí Å~âÉëI é~ëíêáÉëI ÑêçòÉå ÑççÇ ~åÇ ä~êÖÉ êç~ëíëK
fí Å~å ~äëç ÄÉ ìëÉÇ íç Å~íÅÜ ÇêáééáåÖ Ñ~í ïÜÉå óçì ~êÉ
ÖêáääáåÖ ÇáêÉÅíäó çå íÜÉ ïáêÉ ÖêáääK
mìëÜ íÜÉ Éå~ãÉä íê~ó é~å ~ë Ñ~ê ~ë éçëëáÄäÉ áåíç íÜÉ
çîÉåI ïáíÜ íÜÉ ëäçéáåÖ ÉÇÖÉ Ñ~ÅáåÖ íçï~êÇë íÜÉ çîÉå
ÇççêK
^äìãáåáìã íê~ó
Ñçê Å~âÉë ~åÇ ÄáëÅìáíëK
mìëÜ íÜÉ Ä~âáåÖ íê~ó ~ë Ñ~ê ~ë éçëëáÄäÉ áåíç íÜÉ çîÉåI
ïáíÜ íÜÉ ëäçéáåÖ ÉÇÖÉ Ñ~ÅáåÖ íçï~êÇë íÜÉ çîÉå ÇççêK
`ççäáåÖ Ñ~å
qÜÉ çîÉå áë ÑáííÉÇ ïáíÜ ~ ÅççäáåÖ Ñ~åK fí ëïáíÅÜÉë áíëÉäÑ
çå ~åÇ çÑÑ ~ë åÉÅÉëë~êóK qÜÉ ï~êã ~áê ÉëÅ~éÉë ~ÄçîÉ
íÜÉ ÇççêK
_ÉÑçêÉ ìëáåÖ Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉ
qÜáë ëÉÅíáçå ïáää íÉää óçì ÉîÉêóíÜáåÖ óçì åÉÉÇ íç Çç
ÄÉÑçêÉ ìëáåÖ íÜÉ ÅççâÉê Ñçê íÜÉ Ñáêëí íáãÉK
eÉ~í íÜÉ çîÉå ~åÇ ÅäÉ~å íÜÉ ~ÅÅÉëëçêáÉëK oÉ~Ç íÜÉ
ë~ÑÉíó áåëíêìÅíáçåë áå íÜÉ fãéçêí~åí áåÑçêã~íáçåÒ
ëÉÅíáçåK
cáêëíäóI ÅÜÉÅâ íç ëÉÉ áÑ íÜÉ j ëóãÄçä ~åÇ íÜêÉÉ òÉêçë
~êÉ Ñä~ëÜáåÖ áå íÜÉ Çáëéä~óK
NO
fÑ íÜÉ j ëóãÄçä ~åÇ íÜêÉÉ
òÉêçë ~êÉ Ñä~ëÜáåÖ áå íÜÉ
Çáëéä~ó
pÉí íÜÉ íáãÉK
NK mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK
NOWMM ~ééÉ~êë ~åÇ íÜÉ j ÅäçÅâ ëóãÄçä Ñä~ëÜÉëK
OK pÉí íÜÉ íáãÉ ìëáåÖ íÜÉ H çê JJ ÄìííçåK
qÜÉ íáãÉ ëÉäÉÅíÉÇ áë ~ÇçéíÉÇ ~ÑíÉê ~ ÑÉï ëÉÅçåÇëK qÜÉ
ÅççâÉê áë åçï êÉ~Çó Ñçê ìëÉK
eÉ~íáåÖ ìé íÜÉ çîÉå
jÉíÜçÇ
eÉ~í íÜÉ Éãéíó çîÉå ïáíÜ íÜÉ Çççê ÅäçëÉÇ íç êÉãçîÉ
íÜÉ åÉï çîÉå ëãÉääK
NK pÉí íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê íç tK
OK rëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê íç ëÉí íÜÉ
íÉãéÉê~íìêÉ íç OQM ⁄`K
pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê ~ÑíÉê SM ãáåìíÉëK
mêÉJÅäÉ~åáåÖ íÜÉ
~ÅÅÉëëçêáÉë
mäÉ~ëÉ ï~ëÜ íÜÉ ~ÅÅÉëëçêáÉë íÜçêçìÖÜäó ïáíÜ ëç~éó
ï~íÉê ~åÇ ~ ÅäÉ~åáåÖ ÅäçíÜ ÄÉÑçêÉ ìëáåÖ íÜÉãK
pÉííáåÖ íÜÉ çîÉå
vçì Ü~îÉ î~êáçìë çéíáçåë Ñçê ëÉííáåÖ íÜÉ çîÉåK
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ çîÉå
ã~åì~ääó
tÜÉå óçìê ãÉ~ä áë êÉ~ÇóI ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ çîÉå óçìêëÉäÑK
qÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë çÑÑ
~ìíçã~íáÅ~ääó
vçì Å~å äÉ~îÉ íÜÉ âáíÅÜÉå Ñçê ~ äçåÖ éÉêáçÇK
qÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë çå ~åÇ
çÑÑ ~ìíçã~íáÅ~ääó
vçì Å~å éìí óçìê ãÉ~ä áå íÜÉ çîÉå áå íÜÉ ãçêåáåÖI Ñçê
Éñ~ãéäÉI ~åÇ ëÉí íÜÉ çîÉå ëç íÜ~í óçìê ãÉ~ä áë êÉ~Çó
~í ãáÇÇ~óK
q~ÄäÉë ~åÇ íáéë
qÜÉ ÅçêêÉÅí ëÉííáåÖë Ñçê ã~åó ÇáëÜÉë Å~å ÄÉ ÑçìåÇ áå
íÜÉ q~ÄäÉë ~åÇ íáéëÒ ëÉÅíáçåK
NP
pïáíÅÜáåÖ çÑÑ íÜÉ
çîÉå ã~åì~ääó
bñ~ãéäÉW qçéLÄçííçã
ÜÉ~íáåÖ tI NVM ⁄`
NK pÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ ìëáåÖ íÜÉ
ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK
OK rëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê íç ëÉí íÜÉ
íÉãéÉê~íìêÉ çê Öêáää ëÉííáåÖK
tÜÉå íÜÉ ãÉ~ä áë êÉ~Çó
pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK
`Ü~åÖáåÖ íÜÉ ëÉííáåÖ
vçì ã~ó ÅÜ~åÖÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ çê Öêáää ëÉííáåÖ ~í ~åó
íáãÉK
NQ
fÑ íÜÉ çîÉå áë íç
ëïáíÅÜ çÑÑ
~ìíçã~íáÅ~ääó
bñ~ãéäÉW `ççâáåÖ íáãÉ çÑ
QR ãáåìíÉë
mÉêÑçêã íÜÉ ëÉííáåÖë ~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ áå áíÉãë N ~åÇ OK
pÉí íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ EÇìê~íáçåF Ñçê óçìê ãÉ~äK
PK mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK
qÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ ëóãÄçä ? ïáää Ñä~ëÜK
QK pÉí íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ ìëáåÖ íÜÉ H çê JJ ÄìííçåK
H Äìííçå ÇÉÑ~ìäí î~äìÉ Z PM ãáåìíÉëK
JJ Äìííçå ÇÉÑ~ìäí î~äìÉ Z NM ãáåìíÉëK
qÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë çå ~ÑíÉê ~ ÑÉï ëÉÅçåÇëK
qÜÉ ? ëóãÄçä äáÖÜíë ìé áå íÜÉ Çáëéä~óK
qÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ Ü~ë
Éä~éëÉÇ
^ ëáÖå~ä ëçìåÇëK qÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë çÑÑK
mêÉëë íÜÉ j Äìííçå íïáÅÉ ~åÇ ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå
ëÉäÉÅíçêK
`Ü~åÖáåÖ íÜÉ ëÉííáåÖ
mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK `Ü~åÖÉ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ
ìëáåÖ íÜÉ H çê JJ ÄìííçåK
`~åÅÉääáåÖ íÜÉ ëÉííáåÖ
mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK mêÉëë íÜÉ JJ Äìííçå ìåíáä íÜÉ
Çáëéä~ó áë ~í òÉêçK pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK
pÉííáåÖ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ
ïÜÉå íÜÉ ÅäçÅâ íáãÉ áë
ÜáÇÇÉå
mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ Äìííçå íïáÅÉ ~åÇ éÉêÑçêã íÜÉ
ëÉííáåÖ ~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ áå áíÉã QK
NR
fÑ íÜÉ çîÉå áë íç
ëïáíÅÜ çå ~åÇ çÑÑ
~ìíçã~íáÅ~ääó
mäÉ~ëÉ êÉãÉãÄÉê íÜ~í É~ëáäó ëéçáäÉÇ ÑççÇë ãìëí åçí
ÄÉ ~ääçïÉÇ íç êÉã~áå áå íÜÉ çîÉå Ñçê íçç äçåÖK
mÉêÑçêã íÜÉ ëÉííáåÖë ~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ áå áíÉãë N íç QK qÜÉ
çîÉå ëí~êíëK
bñ~ãéäÉW fã~ÖáåÉ JJ áíÛë
NMWQR ~KãK qÜÉ ãÉ~ä ïáää í~âÉ
QR ãáåìíÉë íç Åççâ ~åÇ ãìëí
ÄÉ êÉ~Çó ~í NOWQR éãK
RK mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ Äìííçå ìåíáä íÜÉ ! ÉåÇ ëóãÄçä
Ñä~ëÜÉëK
få íÜÉ Çáëéä~ó óçì ïáää ëÉÉ íÜÉ íáãÉ ïÜÉå íÜÉ ãÉ~ä
ïáää ÄÉ êÉ~ÇóK
SK rëÉ íÜÉ H Äìííçå íç ëÉí ~ ä~íÉê ÉåÇ íáãÉK
qÜÉ ëÉííáåÖ áë ~ÇçéíÉÇ ~ÑíÉê ~ ÑÉï ëÉÅçåÇëK qÜÉ
Çáëéä~ó ïáää ëÜçï íÜÉ ÉåÇ íáãÉ ìåíáä íÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë
çåK
qÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ Ü~ë
Éä~éëÉÇ
^ ëáÖå~ä ëçìåÇëK qÜÉ çîÉå ëïáíÅÜÉë çÑÑK
mêÉëë íÜÉ j Äìííçå íïáÅÉ ~åÇ ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ ÑìåÅíáçå
ëÉäÉÅíçêK
kçíÉ
vçì Å~å ÅÜ~åÖÉ íÜÉ ëÉííáåÖ ïÜáäÉ íÜÉ ëóãÄçä áë
Ñä~ëÜáåÖK qÜÉ ëÉííáåÖ Ü~ë ÄÉÉå ~ÇçéíÉÇ áÑ íÜÉ ëóãÄçä
äáÖÜíë ìé éÉêã~åÉåíäóK vçì ã~ó ÅÜ~åÖÉ íÜÉ ï~áíáåÖ
íáãÉ íÜ~í Éä~éëÉë ÄÉÑçêÉ íÜÉ ëÉííáåÖ áë ~ÇçéíÉÇK pÉÉ
íÜÉ _~ëáÅ ëÉííáåÖëÒ ëÉÅíáçå Ñçê ãçêÉ ÇÉí~áäëK
NS
qáãÉ
tÜÉå íÜÉ çîÉå áë Ñáêëí ÅçååÉÅíÉÇI çê ÑçääçïáåÖ ~ éçïÉê
ÅìíI íÜÉ j ëóãÄçä ~åÇ íÜêÉÉ òÉêçë Ñä~ëÜ áå íÜÉ Çáëéä~óK
pÉí íÜÉ íáãÉK
qÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê ãìëí ÄÉ ëïáíÅÜÉÇ çÑÑK
pÉííáåÖ éêçÅÉÇìêÉ
bñ~ãéäÉW NPWMM
NK mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK
NOKMM ~ééÉ~êë áå íÜÉ Çáëéä~ó ~åÇ íÜÉ j ëóãÄçä
Ñä~ëÜÉëK
OK pÉí íÜÉ íáãÉ ìëáåÖ íÜÉ H çê JJ ÄìííçåK
qÜÉ íáãÉ ëÉäÉÅíÉÇ áë ~ÇçéíÉÇ ~ÑíÉê ~ ÑÉï ëÉÅçåÇëK
`Ü~åÖáåÖ íÜÉ íáãÉ ÉKÖK
Ñêçã ëìããÉê íç ïáåíÉê
íáãÉ
mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ Äìííçå íïáÅÉ ~åÇ ÅÜ~åÖÉ íÜÉ íáãÉ
ïáíÜ íÜÉ H çê JJ ÄìííçåK
eáÇáåÖ íÜÉ íáãÉ
vçì Å~å ÜáÇÉ íÜÉ íáãÉK fí ïáää íÜÉå çåäó ÄÉ îáëáÄäÉ ïÜÉå
óçì ~êÉ éÉêÑçêãáåÖ ëÉííáåÖëK
qç Çç íÜáëI óçì ãìëí ÅÜ~åÖÉ íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖK pÉÉ
íÜÉ _~ëáÅ ëÉííáåÖëÒ ëÉÅíáçåK
NT
qáãÉê
vçì Å~å ìëÉ íÜÉ íáãÉê ~ë ~ âáíÅÜÉå íáãÉêK fí çéÉê~íÉë
áåÇÉéÉåÇÉåíäó çÑ íÜÉ çîÉåK
qÜÉ íáãÉê Ü~ë ~ ëéÉÅá~ä ëáÖå~äK qÜáë ãÉ~åë íÜ~í óçì
Å~å íÉää ïÜÉíÜÉê íÜÉ ëÉí íáãÉê éÉêáçÇ Ü~ë Éä~éëÉÇ çê
íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ áë ÅçãéäÉíÉK
vçì Å~å ~äëç ëÉí íÜÉ íáãÉê áÑ íÜÉ ÅÜáäÇéêççÑ äçÅâ áë
~ÅíáîÉK
pÉííáåÖ éêçÅÉÇìêÉ
bñ~ãéäÉW OM ãáåìíÉë
NK mêÉëë íÜÉ a íáãÉê ÄìííçåK
qÜÉ a ëóãÄçä ïáää Ñä~ëÜK
OK pÉí íÜÉ íáãÉê éÉêáçÇ ìëáåÖ íÜÉ H çê JJ ÄìííçåK
H Äìííçå ÇÉÑ~ìäí î~äìÉ Z NM ãáåìíÉëK
JJ Äìííçå ÇÉÑ~ìäí î~äìÉ Z R ãáåìíÉëK
qÜÉ íáãÉê ëí~êíë ~ÑíÉê ~ ÑÉï ëÉÅçåÇëK qÜÉ a ëóãÄçä
äáÖÜíë ìé áå íÜÉ Çáëéä~óK qÜÉ íáãÉ Åçìåíë Ççïå îáëáÄäóK
qÜÉ íáãÉ Ü~ë Éä~éëÉÇ
^ ëáÖå~ä ëçìåÇëK mêÉëë íÜÉ a íáãÉê ÄìííçåK qÜÉ íáãÉê
Çáëéä~ó a ïáää Öç çìíK
`Ü~åÖáåÖ íÜÉ íáãÉê éÉêáçÇ
mêÉëë íÜÉ a íáãÉê ÄìííçåK `Ü~åÖÉ íÜÉ íáãÉ ìëáåÖ íÜÉ H
çê JJ ÄìííçåK
`~åÅÉääáåÖ íÜÉ ëÉííáåÖ
mêÉëë íÜÉ a íáãÉê ÄìííçåK mêÉëë íÜÉ JJ Äìííçå ìåíáä íÜÉ
Çáëéä~ó áë ~í òÉêçK
NU
qÜÉ íáãÉê ~åÇ ÅççâáåÖ íáãÉ
Åçìåí Ççïå ëáãìäí~åÉçìëäó
qÜÉ ëóãÄçäë äáÖÜí ìéK qÜÉ íáãÉê éÉêáçÇ Åçìåíë Ççïå
îáëáÄäó áå íÜÉ Çáëéä~óK
qç Å~ää ìé íÜÉ êÉã~áåáåÖ ÅççâáåÖ íáãÉ ?I ÉåÇ íáãÉ !
çê íáãÉ jW mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ Äìííçå ìåíáä íÜÉ ëóãÄçä
áå èìÉëíáçå Ñä~ëÜÉëK
qÜÉ î~äìÉ Å~ääÉÇ ìé ïáää íÜÉå ~ééÉ~ê áå íÜÉ Çáëéä~ó Ñçê
~ ÑÉï ëÉÅçåÇëK
_~ëáÅ ëÉííáåÖë
vçìê çîÉå Ü~ë ëÉîÉê~ä Ä~ëáÅ ëÉííáåÖëK vçì ã~ó
ÅÜ~åÖÉ íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖë Ñçê íÜÉ íáãÉI íÜÉ ëáÖå~ä
Çìê~íáçå ~åÇ íÜÉ êÉëÉí íáãÉ Ñçê ~ ëÉííáåÖK
Basic setting
Function
Change to
Time j
1 = Time in the
foreground
Time display
Time
0 = Time hidden
Signal duration a
Signal after cooking
2 = approx. 2 mins. time or timer period
has elapsed.
Signal duration
1 = approx.
10 seconds
3 = approx.
5 mins.
Reset time ?
2 = medium
Reset time
1 = short
3 = long
Waiting time
between the
adjustment
increments before
the setting is
adopted.
NV
`Ü~åÖáåÖ íÜÉ Ä~ëáÅ
ëÉííáåÖë
qÜÉêÉ ãìëí ÄÉ åç éêçÖê~ã ëÉíK
bñ~ãéäÉW eáÇáåÖ íÜÉ íáãÉ
NK mêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ Äìííçå ~åÇ íÜÉ H Äìííçå ~í íÜÉ
ë~ãÉ íáãÉ ìåíáä ~ b ~ééÉ~êë áå íÜÉ Çáëéä~óK qÜáë áë
íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖ Ñçê íÜÉ íáãÉ áå íÜÉ ÑçêÉÖêçìåÇK
OK `Ü~åÖÉ íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖ ìëáåÖ íÜÉ H çê JJ ÄìííçåK
PK `çåÑáêã ïáíÜ íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK
^ 2 ïáää ~ééÉ~ê áå íÜÉ Çáëéä~ó Ñçê íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖ Ñçê
íÜÉ ëáÖå~ä Çìê~íáçåK
`Ü~åÖÉ íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖ ~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ áå ëíÉé O ~åÇ
ÅçåÑáêã ïáíÜ íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK vçì Å~å åçï ÅÜ~åÖÉ
íÜÉ êÉëÉí íáãÉK qç ÑáåáëÜ éêÉëë íÜÉ j ÅäçÅâ ÄìííçåK
vçì Çç åçí ïáëÜ íç ÅÜ~åÖÉ
~ää íÜÉ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖë
fÑ óçì Çç åçí ïáëÜ íç ÅÜ~åÖÉ ~ Ä~ëáÅ ëÉííáåÖI éêÉëë íÜÉ
j ÅäçÅâ ÄìííçåK qÜÉ åÉñí Ä~ëáÅ ëÉííáåÖ ïáää ~ééÉ~êK
`çêêÉÅíáåÖ ëÉííáåÖë
vçì ã~ó ÅÜ~åÖÉ óçìê ëÉííáåÖë ~Ö~áå ~í ~åó íáãÉK
OM
`ÜáäÇéêççÑ äçÅâ
qÜÉ çîÉå Ü~ë ~ ÅÜáäÇéêççÑ äçÅâ íç éêÉîÉåí ÅÜáäÇêÉå
Ñêçã ëïáíÅÜáåÖ áí çå ~ÅÅáÇÉåí~ääóK
içÅâáåÖ íÜÉ çîÉå
mêÉëë íÜÉ p âÉó Äìííçå ìåíáä íÜÉ p ëóãÄçä ~ééÉ~êë
áå íÜÉ Çáëéä~óK qÜáë ïáää í~âÉ ~ééêçñáã~íÉäó Q ëÉÅçåÇëK
råäçÅâáåÖ
mêÉëë íÜÉ p âÉó Äìííçå ìåíáä íÜÉ p ÖçÉë çìíK
kçíÉë
vçì Å~å ëÉí íÜÉ íáãÉê ~åÇ íÜÉ ÅäçÅâ ÉîÉå ïÜÉå íÜÉ
çîÉå áë äçÅâÉÇK
qÜÉ ÅÜáäÇéêççÑ äçÅâ ëÉííáåÖ ïáää ÄÉ äçëí áÑ íÜÉêÉ áë ~
éçïÉê ÅìíK
`~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ
aç åçí ìëÉ ÜáÖÜJéêÉëëìêÉ ÅäÉ~åÉêë çê ëíÉ~ã àÉíëK
lîÉå ÉñíÉêáçê
táéÉ íÜÉ çîÉå ïáíÜ ï~íÉê ~åÇ ~ äáííäÉ ï~ëÜáåÖJìé
äáèìáÇK aêó áí ïáíÜ ~ ëçÑí ÅäçíÜK
`~ìëíáÅ çê ~Äê~ëáîÉ ëìÄëí~åÅÉë ~êÉ åçí ëìáí~ÄäÉK fÑ ~åó
ëìÅÜ ëìÄëí~åÅÉë ÅçãÉ áåíç Åçåí~Åí ïáíÜ íÜÉ Ñêçåí~ÖÉI
ïáéÉ áí çÑÑ áããÉÇá~íÉäó ïáíÜ ï~íÉêK
päáÖÜí ÇáÑÑÉêÉåÅÉë áå íÜÉ Åçäçìêë çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ñêçåí
~êÉ Å~ìëÉÇ Äó íÜÉ ìëÉ çÑ ÇáÑÑÉêÉåí ã~íÉêá~äëI ëìÅÜ ~ë
Öä~ëëI éä~ëíáÅ ~åÇ ãÉí~äK
^ééäá~åÅÉë ïáíÜ ëí~áåäÉëë
ëíÉÉä Ñêçåíë
^äï~óë êÉãçîÉ ~åó ÑäÉÅâë çÑ äáãÉëÅ~äÉI ÖêÉ~ëÉI
ÅçêåÑäçìê ~åÇ ÉÖÖ ïÜáíÉ áããÉÇá~íÉäóK `çêêçëáçå Å~å
Ñçêã ìåÇÉê ëìÅÜ ÑäÉÅâëK
rëÉ ëí~áåäÉëë ëíÉÉä Å~êÉ éêçÇìÅíëK cçääçï íÜÉ
ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë áåëíêìÅíáçåëK qêó çìí íÜÉ éêçÇìÅí çå ~
ëã~ää ~êÉ~ ÑáêëíI ÄÉÑçêÉ ìëáåÖ çå íÜÉ ïÜçäÉ ëìêÑ~ÅÉK
ON
lîÉå
kÉîÉê ìëÉ Åç~êëÉ ëÅçìêáåÖ é~Çë çê ÅäÉ~åáåÖ ëéçåÖÉëK
lîÉå ÅäÉ~åÉê ã~ó çåäó ÄÉ ìëÉÇ çå Éå~ãÉääÉÇ çîÉå
ëìêÑ~ÅÉëK
cçê É~ëÉ çÑ ÅäÉ~åáåÖ
óçì Å~å ëïáíÅÜ çå íÜÉ çîÉå äáÖÜí
~åÇ ÇÉí~ÅÜ íÜÉ çîÉå ÇççêK
pïáíÅÜáåÖ çå íÜÉ çîÉå äáÖÜí
pÉí íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê íç tK
aÉí~ÅÜáåÖ íÜÉ çîÉå Çççê
qÜÉ çîÉå Çççê Å~å ÄÉ É~ëáäó ÇÉí~ÅÜÉÇK
NK léÉå íÜÉ çîÉå Çççê ÑìääóK
OK jçîÉ íÜÉ íïç äçÅâáåÖ äÉîÉêë çå íÜÉ äÉÑí ~åÇ
êáÖÜíJÜ~åÇ ëáÇÉëK
PK e~äÑJÅäçëÉ íÜÉ çîÉå ÇççêK
táíÜ ÄçíÜ Ü~åÇëI Öêáé íÜÉ Äçííçã çÑ íÜÉ Çççê çå
íÜÉ äÉÑí ~åÇ êáÖÜíJÜ~åÇ ëáÇÉëK
`äçëÉ íÜÉ Çççê ~ äáííäÉ ãçêÉ ~åÇ éìää áí çìíK
^ÑíÉê ÅäÉ~åáåÖI êÉJáåëí~ää íÜÉ çîÉå ÇççêI ÑçääçïáåÖ íÜÉ
áåëíêìÅíáçåë áå êÉîÉêëÉ çêÇÉêK
cçäÇáåÖ Ççïå íÜÉ
Öêáää ÉäÉãÉåí
cçäÇ Ççïå íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí íç Ñ~Åáäáí~íÉ ÅäÉ~åáåÖ çÑ íÜÉ
çîÉå ÅçîÉêK
t~êåáåÖW íÜÉ çîÉå ãìëí ÄÉ ÅçäÇK qÜÉêÉ áë ~ êáëâ çÑ
ÄìêåáåÖK
OO
mìää íÜÉ Ü~åÇäÉ çå íÜÉ ÑçäÇáåÖ Öêáää íçï~êÇë íÜÉ Ñêçåí
~åÇ éìëÜ áí ìéï~êÇë ìåíáä óçì ÜÉ~ê áí ÅäáÅâ áåíç éä~ÅÉK
^í íÜÉ ë~ãÉ íáãÉI ÜçäÇ íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ~åÇ ÑçäÇ áí
ÇçïåK
^ÑíÉê ÅäÉ~åáåÖW
cçäÇ íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí Ä~Åâ ìéK mìëÜ íÜÉ Ü~åÇäÉ Ççïå
ìåíáä íÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ÉåÖ~ÖÉëK
`äÉ~åáåÖ íÜÉ Å~í~äóíáÅ
ëìêÑ~ÅÉë çÑ íÜÉ çîÉå
qÜÉ êÉ~ê ï~ääI íçé ~åÇ ëáÇÉ ï~ääë çÑ íÜÉ çîÉå
EÇÉéÉåÇáåÖ çå ãçÇÉäF ~êÉ Åç~íÉÇ ïáíÜ ëÉäÑJÅäÉ~åáåÖ
Éå~ãÉäK qÜÉ ëìêÑ~ÅÉë ÅäÉ~å íÜÉãëÉäîÉë ïÜáäÉ íÜÉ
çîÉå áë áå çéÉê~íáçåK i~êÖÉ ëéä~ëÜÉë ëçãÉíáãÉë çåäó
Çáë~ééÉ~ê ~ÑíÉê íÜÉ çîÉå Ü~ë ÄÉÉå ìëÉÇ ëÉîÉê~ä íáãÉëK
kÉîÉê ìëÉ çîÉå ÅäÉ~åÉê çå íÜÉ Ä~Åâ ï~ää çÑ íÜÉ çîÉåK
pÜçìäÇ íÜÉ Éå~ãÉä ÄÉÅçãÉ ëäáÖÜíäó ëí~áåÉÇI íÜáë ïáää
åçí ~ÑÑÉÅí áíë ëÉäÑJÅäÉ~åáåÖ éêçéÉêíáÉëK
`äÉ~åáåÖ íÜÉ çîÉå Ñäççê
rëÉ Üçí ëç~éó ï~íÉê çê ~ îáåÉÖ~ê ëçäìíáçåK
fí áë ÄÉëí íç ìëÉ çîÉå ÅäÉ~åÉê áÑ íÜÉ çîÉå áë îÉêó ÇáêíóK
låäó ìëÉ çîÉå ÅäÉ~åÉê áå ~ ÅçäÇ çîÉåK
kÉîÉê ìëÉ çîÉå ÅäÉ~åÉê çå íÜÉ ëÉäÑJÅäÉ~åáåÖ ëìêÑ~ÅÉë
çÑ íÜÉ çîÉåK
kçíÉW
bå~ãÉä áë Ä~âÉÇ çå ~í îÉêó ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉëK qÜáë
Å~å Å~ìëÉ ëçãÉ ëäáÖÜí Åçäçìê î~êá~íáçåK qÜáë áë åçêã~ä
~åÇ ÇçÉë åçí ~ÑÑÉÅí íÜÉ ÑìåÅíáçåK aç åçí ìëÉ Åç~êëÉ
ëÅçìêáåÖ é~Çë çê ëíêçåÖ ÅäÉ~åáåÖ ~ÖÉåíë íç êÉãçîÉ
ëìÅÜ ÇáëÅçäçê~íáçåëK
OP
qÜÉ ÉÇÖÉë çÑ íÜáå íê~óë Å~ååçí ÄÉ ÅçãéäÉíÉäó
Éå~ãÉääÉÇK ^ë ~ êÉëìäíI íÜÉëÉ ÉÇÖÉë Å~å ÄÉ êçìÖÜK
^åíáJÅçêêçëáçå éêçíÉÅíáçå áë Öì~ê~åíÉÉÇK
`äÉ~åáåÖ íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê
Ñçê íÜÉ çîÉå äáÖÜí
`äÉ~åáåÖ íÜÉ Öä~ëë
é~åÉäë
fí áë ÄÉëí íç ÅäÉ~å íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê ïáíÜ ï~ëÜáåÖJìé
äáèìáÇK
qÜÉ Öä~ëë é~åÉä çå íÜÉ çîÉå Çççê Å~å ÄÉ êÉãçîÉÇ íç
~ëëáëí áå ÅäÉ~åáåÖK
NK oÉãçîÉ íÜÉ çîÉå Çççê ~åÇ ä~ó áí çå ~ ÅäçíÜ ïáíÜ
íÜÉ Ü~åÇäÉ ìåÇÉêåÉ~íÜK
OK råëÅêÉï íÜÉ ÅçîÉê çå íçé çÑ íÜÉ çîÉå ÇççêK qìêå
íÜÉ ëÅêÉïë ÅäçÅâïáëÉ çê ~åíáJÅäçÅâïáëÉ ïáíÜ ~ Åçáå
íç Çç íÜáëK EcáÖK ^F
PK päáÇÉ çìí íÜÉ é~åÉäK EcáÖK _F
`äÉ~å íÜÉ Öä~ëë é~åÉä ïáíÜ Öä~ëë ÅäÉ~åÉê ~åÇ ~ ëçÑí
ÅäçíÜK
QK mìëÜ íÜÉ é~åÉä Ä~Åâ áåK j~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ
ëãççíÜ ëìêÑ~ÅÉ áë Ñ~ÅáåÖ çìíï~êÇëK
RK oÉéä~ÅÉ íÜÉ ÅçîÉê ~åÇ ëÅêÉï áí Ä~Åâ çåK
SK oÉÑáí íÜÉ çîÉå ÇççêK
qÜÉ çîÉå ãìëí åçí ÄÉ ìëÉÇ ~Ö~áå ìåíáä íÜÉ é~åÉä
Ü~ë ÄÉÉå ÅçêêÉÅíäó áåëí~ääÉÇK
OQ
`äÉ~åáåÖ íÜÉ ê~áäë
qÜÉ ê~áäë Å~å ÄÉ êÉãçîÉÇ Ñçê ÅäÉ~åáåÖK
qç ìåÜççâ íÜÉ ê~áäëW
NK
OK
PK
QK
iáÑí íÜÉ ê~áäë ~í íÜÉ Ñêçåí áå ~å ìéï~êÇë ÇáêÉÅíáçå
~åÇ ìåÜççâ íÜÉãI
íÜÉå éìää íÜÉ ê~áäë Ñçêï~êÇ
~åÇ êÉãçîÉ
`äÉ~å íÜÉ ê~áäë ìëáåÖ ÉáíÜÉê ï~ëÜáåÖJìé äáèìáÇ ~åÇ ~
ëéçåÖÉ çê ~ ÄêìëÜK
qç Üççâ ê~áäë Ä~Åâ áåíç éçëáíáçåW
fåëÉêí íÜÉ ê~áäë ~í íÜÉ êÉ~êI éìëÜ íÜÉã Ä~Åâï~êÇë
ëäáÖÜíäó ~åÇ Üççâ íÜÉã áå ~í íÜÉ ÑêçåíK
qÜÉ ê~áäë Ñáí ÄçíÜ íÜÉ äÉÑí ~åÇ êáÖÜí ëáÇÉëK oÉÅÉëë E~F
ãìëí ~äï~óë ÄÉ ~í íÜÉ ÄçííçãK
pÉ~ä
^ÅÅÉëëçêáÉë
`äÉ~å íÜÉ ëÉ~ä çå íÜÉ çîÉå ïáíÜ ï~ëÜáåÖJìé äáèìáÇK
kÉîÉê ìëÉ Å~ìëíáÅ çê ~Äê~ëáîÉ ÇÉíÉêÖÉåíëK
fããÉÇá~íÉäó ~ÑíÉê ìëÉI ëç~â íÜÉ ~ÅÅÉëëçêáÉë áå
ï~ëÜáåÖJìé äáèìáÇK cççÇ êÉëáÇìÉë Å~å íÜÉå ÄÉ É~ëáäó
êÉãçîÉÇ ïáíÜ ~ ÄêìëÜ çê ëéçåÖÉK
OR
qêçìÄäÉëÜççíáåÖ
pÜçìäÇ ~ ã~äÑìåÅíáçå çÅÅìêI áí áë çÑíÉå çåäó ÇìÉ íç ~
ãáåçê Ñ~ìäíK mäÉ~ëÉ êÉ~Ç íÜÉ ÑçääçïáåÖ áåëíêìÅíáçåë
ÄÉÑçêÉ Å~ääáåÖ íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉW
Problem
Possible cause
Comments/remedy
The oven does not work.
Blown fuse.
Look in the fuse box and check that the
fuse is in working order.
The clock display flashes.
Power cut.
Reset the time.
oÉé~áêë ã~ó çåäó ÄÉ Å~êêáÉÇ çìí Äó Ñìääó íê~áåÉÇ
~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ íÉÅÜåáÅá~åëK
fãéêçéÉê êÉé~áêë ã~ó ÅçåëíáíìíÉ ëÉêáçìë Ü~ò~êÇë íç
íÜÉ ìëÉêK
oÉéä~ÅáåÖ íÜÉ çîÉå
äáÖÜí
jÉíÜçÇ
fÑ íÜÉ çîÉå äáÖÜí Ñ~áäëI áí ãìëí ÄÉ êÉéä~ÅÉÇK QM ï~íí
ÜÉ~íJêÉëáëí~åí ëé~êÉ ÄìäÄë Å~å ÄÉ çÄí~áåÉÇ Ñêçã íÜÉ
~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ çê ëéÉÅá~äáëí ëÜçéëK
låäó ìëÉ íÜÉëÉ ÄìäÄëK
NK pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ çîÉå ÑìëÉ áå íÜÉ ÑìëÉ ÄçñK
OK mä~ÅÉ ~ íÉ~ íçïÉä áå íÜÉ ÅçäÇ çîÉå íç éêÉîÉåí
Ç~ã~ÖÉK
PK råëÅêÉï íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê Äó íìêåáåÖ áí
~åíáJÅäçÅâïáëÉK
QK oÉéä~ÅÉ íÜÉ çîÉå äáÖÜí ïáíÜ çåÉ çÑ íÜÉ ë~ãÉ íóéÉK
RK pÅêÉï íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê Ä~Åâ çåK
SK oÉãçîÉ íÜÉ íÉ~ íçïÉä ~åÇ ëïáíÅÜ íÜÉ ÑìëÉ Ä~Åâ
çåK
OS
oÉéä~ÅáåÖ íÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê
qÜÉ Öä~ëë ÅçîÉê çå íÜÉ çîÉå äáÖÜí ãìëí ÄÉ êÉéä~ÅÉÇ áÑ áí
áë Ç~ã~ÖÉÇK oÉéä~ÅÉãÉåí Öä~ëë ÅçîÉêë ã~ó ÄÉ
çÄí~áåÉÇ Ñêçã íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉK qç íÜáë ÉåÇI
éäÉ~ëÉ ëéÉÅáÑó íÜÉ b åìãÄÉê ~åÇ ca åìãÄÉê çÑ óçìê
~ééäá~åÅÉK
^ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ
lìê ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ áë íÜÉêÉ Ñçê óçì áÑ óçìê çîÉå
åÉÉÇë êÉé~áêáåÖKvçì ïáää ÑáåÇ íÜÉ ~ÇÇêÉëë ~åÇ
íÉäÉéÜçåÉ åìãÄÉê çÑ óçìê åÉ~êÉëí ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ
ÅÉåíêÉ áå íÜÉ éÜçåÉ ÄççâK qÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉ
ÅÉåíêÉë äáëíÉÇ ïáää ~äëç ÄÉ Ü~ééó íç ~ÇîáëÉ óçì çÑ ~
ëÉêîáÅÉ éçáåí áå óçìê äçÅ~ä ~êÉ~K
b åìãÄÉê ~åÇ ca åìãÄÉê
mäÉ~ëÉ èìçíÉ íÜÉ b åìãÄÉê EéêçÇìÅí åìãÄÉêF ~åÇ íÜÉ
ca åìãÄÉê EéêçÇìÅíáçå åìãÄÉêF çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉ
ïÜÉå Åçåí~ÅíáåÖ íÜÉ ~ÑíÉêJë~äÉë ëÉêîáÅÉK qÜÉ ê~íáåÖ
éä~íÉ Åçåí~áåáåÖ íÜÉëÉ åìãÄÉêë áë ÑçìåÇ çå íÜÉ êáÖÜíI
çå íÜÉ ëáÇÉ çÑ íÜÉ çîÉå ÇççêK vçì Å~å ã~âÉ ~ åçíÉ çÑ
íÜÉëÉ åìãÄÉêë áå íÜÉ ëé~ÅÉ ÄÉäçï íç ë~îÉ íáãÉ áå íÜÉ
ÉîÉåí çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉ ã~äÑìåÅíáçåáåÖK
E no.
FD no.
After-sales service OT
m~Åâ~ÖáåÖ ~åÇ çäÇ ~ééäá~åÅÉë
vçìê åÉï ~ééäá~åÅÉ ï~ë éêçíÉÅíÉÇ Äó ëìáí~ÄäÉ
é~Åâ~ÖáåÖ ïÜáäÉ áí ï~ë çå áíë ï~ó íç óçìK ^ää ã~íÉêá~äë
ìëÉÇ Ñçê íÜáë éìêéçëÉ ~êÉ ÉåîáêçåãÉåí~ääó ÑêáÉåÇäó ~åÇ
Å~å ÄÉ êÉÅóÅäÉÇK mäÉ~ëÉ ã~âÉ ~ ÅçåíêáÄìíáçå íç
éêçíÉÅíáåÖ íÜÉ ÉåîáêçåãÉåí Äó ÇáëéçëáåÖ çÑ íÜÉ
é~Åâ~ÖáåÖ ~ééêçéêá~íÉäóK
läÇ ~ééäá~åÅÉë ~êÉ åçí ïçêíÜäÉëë êìÄÄáëÜK
båîáêçåãÉåí~ääóJÅçåëÅáçìë êÉÅóÅäáåÖ Å~å êÉÅä~áã
î~äì~ÄäÉ ê~ï ã~íÉêá~äëK
_ÉÑçêÉ ÇáëéçëáåÖ çÑ óçìê çäÇ ~ééäá~åÅÉI éäÉ~ëÉ ã~âÉ
ëìêÉ íÜ~í áí áë ìåìë~ÄäÉI çê ä~ÄÉä áí ïáíÜ ~ ëíáÅâÉê ëí~íáåÖ
`~ìíáçåI ëÅê~éÒK
réJíçJÇ~íÉ áåÑçêã~íáçå çå Üçï íç ÇáëéçëÉ çÑ óçìê çäÇ
~ééäá~åÅÉ ~åÇ íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖ Ñêçã íÜÉ åÉï çåÉ Å~å
ÄÉ çÄí~áåÉÇ Ñêçã óçìê êÉí~áäÉê çê äçÅ~ä ~ìíÜçêáíóK
q~ÄäÉë ~åÇ íáéë
qÜáë í~ÄäÉ Åçåí~áåë ~ ëÉäÉÅíáçå çÑ ÇáëÜÉë ~åÇ íÜÉ
çéíáãìã ëÉííáåÖë ~í ïÜáÅÜ íç Åççâ íÜÉãK vçì Å~å ÑáåÇ
çìí ïÜáÅÜ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ ~åÇ íÉãéÉê~íìêÉ áë ÄÉëí Ñçê
óçìê ÇáëÜI ïÜáÅÜ ~ÅÅÉëëçêáÉë íç ìëÉI ~åÇ ~í ïÜáÅÜ
çîÉå äÉîÉä íÜÉ ÇáëÜ ëÜçìäÇ ÄÉ áåëÉêíÉÇK vçì ïáää ÑáåÇ ~
î~êáÉíó çÑ íáéë ~Äçìí çîÉåï~êÉ ~åÇ éêÉé~ê~íáçåI ~åÇ ~
ëã~ää íêçìÄäÉëÜççíáåÖ ëÉÅíáçå áå Å~ëÉ ~åóíÜáåÖ ëÜçìäÇ
Öç ïêçåÖK
`~âÉë ~åÇ é~ëíêáÉë
_~âáåÖ íáåë
fí áë ÄÉëí íç ìëÉ Ç~êâ Ä~âáåÖ íáåëK vçì ëÜçìäÇ ìëÉ Üçí
~áê ïÜÉå ìëáåÖ ëÜáåÖ Ä~âáåÖ íáåëI çê Öä~ëë Åçåí~áåÉêëK
qÜáë ãÉ~åëI ÜçïÉîÉêI íÜ~í íÜÉ Ä~âáåÖ íáãÉ áë
áåÅêÉ~ëÉÇ ~åÇ íÜÉ Å~âÉ ÇçÉë åçí Äêçïå ëç ÉîÉåäóK
mä~ÅÉ íÜÉ Å~âÉ íáå çå íÜÉ ïáêÉ ê~ÅâK
OU
q~ÄäÉë
qÜÉ î~äìÉë áå íÜÉ í~ÄäÉ ~ééäó íç ÇáëÜÉë éä~ÅÉÇ áå ~
ÅçäÇ çîÉåK qÜáë ë~îÉë ÉåÉêÖóK pÜçêíÉå íÜÉ Ä~âáåÖ
íáãÉë áåÇáÅ~íÉÇ Äó R íç NM ãáåìíÉë áÑ óçì Ü~îÉ
éêÉÜÉ~íÉÇ íÜÉ çîÉåK
qÜÉ í~ÄäÉë ëÜçï ïÜáÅÜ íóéÉ çÑ ÜÉ~íáåÖ áë ÄÉëí Ñçê
ÇáÑÑÉêÉåí Å~âÉë ~åÇ Ä~âÉëK
qÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ~åÇ ÅççâáåÖ íáãÉ óçì ëÉäÉÅí ÇÉéÉåÇë
çå íÜÉ èì~åíáíó ~åÇ íóéÉ çÑ é~ëíêóK qÜáë áë ïÜó ê~åÖÉëÒ
~êÉ ÖáîÉå áå íÜÉ í~ÄäÉëK vçì ëÜçìäÇ íêó íç ìëÉ ~ äçïÉê
íÉãéÉê~íìêÉ ëÉííáåÖ íç ëí~êí ïáíÜI ëáåÅÉ íÜáë ~ääçïë ãçêÉ
ÉîÉå ÄêçïåáåÖK fÑ åÉÅÉëë~êóI ìëÉ ~ ÜáÖÜÉê íÉãéÉê~íìêÉ
ëÉííáåÖ íÜÉ åÉñí íáãÉK
jçêÉ áåÑçêã~íáçå Å~å ÄÉ ÑçìåÇ áå íÜÉ _~âáåÖ íáéëÒ
ëÉÅíáçå ïÜáÅÜ Ñçääçïë íÜÉ í~ÄäÉëK
Cakes in tins
Tin on the wire grill
Level
Type of Tempera- Baking time
heating ture in ºC in minutes
Sponge cake, simple
Round/Vienna ring/
rectangular tin
3 cake tins*
2
t
170-190
50-60
2+4
;
150-170
70-100
Round/Vienna ring/
rectangular tin
3 cake tins*
2
t
150-170
60-70
2+4
;
140-160
70-100
Short pastry base with edge
Springform cake tin
1
t
170-190
25-35
Cake base made from sponge
mixture
Fruit cake base
2
t
150-170
20-30
Sponge cake
Springform cake tin
2
t
160-180
30-40
Fruit cake or cheesecake, short Non-stick springform
crust pastry**
cake tin
1
t
170-190
70-90
Fruit cake, fine sponge mixture Springform cake tin/
bowl mould
2
t
160-180
50-60
Savoury bakes**
(e.g. quiche/onion tart)
1
t
180-200
50-60
Sponge cake, delicate
(e.g. pound cake)
*
Springform cake tin
Please position the tins correctly. Additional wire grills may be obtained as optional accessories
from specialist shops.
** Allow cakes to cool in the oven for approximately 20 minutes.
OV
Cakes on the tray
Level
Type of
heating
Temperature
in ºC
Baking time
in minutes
Sponge or yeast pastry with Enamel tray
dry topping
2 baking trays**
2
2+4
t
;
170-190
150-170
20-30
35-45
Sponge or yeast pastry with Enamel tray
fruit topping*
2 baking trays**
3
2+4
t
;
170-190
150-170
40-50
50-60
Swiss roll (preheat)
Enamel tray
3
t
170-190
15-20
Plaited loaf made with
500 g flour
Enamel tray
2
t
170-190
30-40
Stollen made with 500 g
flour
Enamel tray
3
t
160-180
60-70
Stollen made with 1 kg
flour
Enamel tray
3
t
150-170
90-100
Strudel, sweet
Enamel tray
2
t
180-200
55-65
Pizza
Enamel tray
2 baking trays**
2
2+4
t
;
220-240
180-200
25-35
40-50
*
If you are using both levels of the oven, place the enamelled tray in the higher position.
** You can obtain an additional baking tray from a specialist shop or from the after-sales service.
Bread and rolls
Level
Type of
heating
Tempera- Cooking time in
ture in
minutes
ºC
Bread made from 1.2 kg flour*
(preheat)
Enamel tray
2
t
270
200
8
35-45
Sour dough bread made from
1.2 kg flour* (preheat)
Enamel tray
2
t
270
200
8
35-45
Bread rolls (e.g. rye rolls)
Enamel tray
3
t
200-220
20-30
*
PM
Never pour water directly into a hot oven.
Small
baked
products
Level
Type of
heating
Temperature
in ºC
Baking
time in
minutes
Biscuits
Baking tray
2 baking trays*
3
2+4
t
;
150-170
140-160
10-20
30-40
Meringue
Tray
3
;
80-100
125-155
Cream
puffs
Tray
2
t
190-210
30-40
Macaroons
Baking tray
2 baking trays*
3
2+4
t
;
100-120
100-120
30-40
40-45
Puff pastry
Baking tray
2 baking trays*
3
2+4
;
;
170-190
170-190
25-35
35-45
*
If you are using both levels of the oven, place the enamelled tray in the higher position.
You can obtain an additional baking tray from a specialist shop or from the after-sales service.
_~âáåÖ íáéë
You wish to cook to your own
recipe.
Refer to the instructions in the tables for similar types of food.
How to check that a sponge cake
is cooked properly.
Approximately 10 minutes before the end of the baking time
given in the recipe, pierce the tallest point of the cake with a
cocktail stick. The cake is done if the cocktail stick comes out
clean.
The cake collapses.
Next time, use less liquid or decrease the oven temperature by
10 degrees. Observe the cooking times in the recipe.
The cake has risen in the centre
but is lower at the edges.
Do not grease the sides of the springform cake tin. As soon as
the cake is done, carefully loosen the cake around the edges
using a knife.
The cake is too dark at the top.
Insert it at a lower level in the oven, select a lower temperature
and cook the cake a little while longer.
The cake is too dry.
Use a toothpick to make small holes in the finished cake. Then
drizzle fruit juice or alcohol over the top. Next time you should
decrease the temperature by around 10 degrees and reduce the
baking times.
PN
The bread or cake
(e.g. cheesecake) looks fine, but
is soggy on the inside (soft, with
watery areas).
Next time you should add a little less liquid and cook for a little
longer at a lower temperature. Cakes with fruit topping: Precook
the base first of all. Sprinkle with almonds or breadcrumbs and
then place the topping over this. Please observe the recipe and
the baking times.
The pastry is unevenly browned.
Select a slightly lower temperature to ensure that the pastry is
baked more evenly. Delicate pastry should be baked on one level
using top/bottom heating t. Baking paper that protrudes over
the food can affect the air circulation. For this reason, always cut
the baking paper to fit the baking tray.
The fruit cake is too light at the
bottom. The fruit juice flows over.
Use the deeper enamel tray next time.
You were baking on several
levels. The food on the top baking
tray is darker than that on the
bottom baking tray.
Always use hot air ; when baking on several levels. Baking
trays that are placed in the oven at the same time will not
necessarily be ready at the same time.
Condensation is formed when
baking cakes containing fresh
fruit.
Baking may result in the formation of water vapour. It escapes
above the door handle. The steam may settle and form water
droplets on the control panel or on the fronts of adjacent units.
This is a normal physical process.
jÉ~íI éçìäíêóI ÑáëÜ
lîÉåï~êÉ
vçì ã~ó ìëÉ ~åó ÜÉ~íJêÉëáëí~åí ÇáëÜÉëK qÜÉ Éå~ãÉä
íê~ó áë ~äëç ëìáí~ÄäÉ Ñçê ä~êÖÉê êç~ëíëK
^äï~óë éä~ÅÉ íÜÉ ÇáëÜÉë áå íÜÉ ÅÉåíêÉ çÑ íÜÉ ïáêÉ ÖêáääK
eçí Öä~ëë ÇáëÜÉë ëÜçìäÇ ÄÉ éä~ÅÉÇ çå ~ Çêó âáíÅÜÉå
íçïÉä ~ÑíÉê ÄÉáåÖ êÉãçîÉÇ Ñêçã íÜÉ çîÉåK qÜÉ Öä~ëë
ÅçìäÇ Åê~Åâ áÑ éä~ÅÉÇ çå ~ ÅçäÇ çê ïÉí ëìêÑ~ÅÉK
^ÇîáÅÉ çå êç~ëíáåÖ
qÜÉ êç~ëíáåÖ êÉëìäí ÇÉéÉåÇë çå íÜÉ íóéÉ ~åÇ èì~äáíó çÑ
ãÉ~íK
^ÇÇ O íç P ëçìé ëéççåë çÑ äáèìáÇ íç äÉ~å ãÉ~íI ~åÇ
U íç NM ëçìé ëéççåë çÑ äáèìáÇ íç éçí êç~ëíëI ÇÉéÉåÇáåÖ
çå íÜÉ ëáòÉK
jÉ~í ëÜçìäÇ ÄÉ íìêåÉÇ Ü~äÑ ï~ó íÜêçìÖÜ íÜÉ ÅççâáåÖ
íáãÉK
PO
tÜÉå íÜÉ êç~ëí áë êÉ~ÇóI ëïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ çîÉå ~åÇ äÉ~îÉ
íÜÉ êç~ëí íç ëí~åÇ Ñçê NM ãáåìíÉë ïáíÜ íÜÉ çîÉå Çççê
ÅäçëÉÇK qÜáë ~ääçïë íÜÉ ãÉ~í àìáÅÉë íç ÇáëíêáÄìíÉ ãçêÉ
Ñ~îçìê~ÄäóK
^ÇîáÅÉ çå ÖêáääáåÖ
^äï~óë ÅäçëÉ íÜÉ çîÉå Çççê ïÜÉå ÖêáääáåÖK
fÑ éçëëáÄäÉI ìëÉ éáÉÅÉë çÑ ãÉ~í ïÜáÅÜ ~êÉ çÑ íÜÉ ë~ãÉ
íÜáÅâåÉëëK qÜÉó ëÜçìäÇ ÄÉ ~í äÉ~ëí O íç P Åã íÜáÅâK
pìÅÜ éáÉÅÉë ïáää ÄÉ ÄêçïåÉÇ ÉîÉåäó ~åÇ ëí~ó àìáÅó ~åÇ
ëçÑí áå íÜÉ ãáÇÇäÉK låäó ë~äí íÜÉ ëíÉ~âë ~ÑíÉê íÜÉó Ü~îÉ
ÄÉÉå ÖêáääÉÇK
mä~ÅÉ íÜÉ éáÉÅÉë çÑ ãÉ~í ÇáêÉÅíäó çåíç íÜÉ ïáêÉ ÖêáääK fÑ
óçì ~êÉ ÖêáääáåÖ àìëí çåÉ éáÉÅÉ çÑ ãÉ~íI áí ïáää íìêå çìí
ÄÉëí áÑ óçì éä~ÅÉ áí áå íÜÉ ÅÉåíêÉ çÑ íÜÉ ïáêÉ ÖêáääK
^ÇÇáíáçå~ääóI ëäáÇÉ íÜÉ Éå~ãÉääÉÇ íê~ó áå ~í
ÜÉáÖÜí éçëáíáçå NK qÜÉ ãÉ~í àìáÅÉë ~êÉ ÅçääÉÅíÉÇ ÜÉêÉ
~åÇ íÜÉ çîÉå áë âÉéí ÅäÉ~åK
qìêå íÜÉ éáÉÅÉë çÑ ãÉ~í ~ÑíÉê íïç íÜáêÇë çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ
íáãÉ áåÇáÅ~íÉÇK
qÜÉ Öêáää ÉäÉãÉåí ~ìíçã~íáÅ~ääó ëïáíÅÜÉë áíëÉäÑ çÑÑ ~åÇ
Ä~Åâ çå ~Ö~áåK qÜáë áë åçêã~äK qÜÉ åìãÄÉê çÑ íáãÉë
íÜáë Ü~ééÉåë ÇÉéÉåÇë çå íÜÉ Öêáää ëÉííáåÖ óçì Ü~îÉ
ëÉäÉÅíÉÇK
jÉ~í
qÜÉ í~ÄäÉ ~ééäáÉë íç áåëÉêíáçå áåíç ~ ÅçäÇ çîÉåK qÜÉ
íáãÉ ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë ~êÉ éêçîáÇÉÇ ~ë ÖìáÇÉäáåÉë çåäó
~åÇ ÇÉéÉåÇ çå íÜÉ íóéÉ ~åÇ èì~äáíó çÑ íÜÉ ãÉ~íK
Meat
Weight
Ovenware
Beef pot roast
(e.g. ribs)
1 kg
1.5 kg
2 kg
Covered
2
2
2
t
t
t
220-240
210-230
200-220
90
110
130
Sirloin of beef
1 kg
1.5 kg
2 kg
Uncovered
2
2
2
t
t
t
200-220
190-210
180-200
70
80
90
1 kg
Uncovered
1
R
220-240
40
Wire rack***
Wire rack***
5
5
x
x
3
3
20
15
Sirloin, medium-rare*
Steaks, well done
Steaks, medium rare
Level Type of Temperaheating ture in ºC,
grill
Cooking
time in
minutes
PP
Meat
Weight
Ovenware
Pork without rind (e.g. neck)
1 kg
1.5 kg
2 kg
Uncovered
1
1
1
R
R
R
200-220
190-210
180-200
100
140
160
Pork with rind**
(e. g. shoulder, leg)
1 kg
1.5 kg
2 kg
Uncovered
1
1
1
R
R
R
190-210
180-200
170-190
120
150
180
Smoked pork on the bone
1 kg
Covered
2
t
220-240
70
Meat loaf
750 g
Uncovered
1
R
180-200
70
Sausage
approx.
750 g
Wire rack***
4
x
3
15
Roast veal
1 kg
2 kg
Uncovered
2
2
t
t
190-210
170-190
100
120
Leg of lamb without bone
1.5 kg
Uncovered
1
R
150-170
110
*
Level Type of Temperaheating ture in ºC,
grill
Cooking
time in
minutes
Turn roast beef after half the cooking time. After cooking, wrap the sirloin in aluminium foil and
leave in the oven to stand for 10 minutes.
** Make cuts in the pork rind and place the pork in the dish if the pork is to be turned, first place the
pork with the rind side down.
*** Insert the enamel tray at level 1.
mçìäíêó
qÜÉ í~ÄäÉ ~ééäáÉë íç ÇáëÜÉë éä~ÅÉÇ áå ~ ÅçäÇ çîÉåK
qÜÉ ïÉáÖÜíë áåÇáÅ~íÉÇ áå íÜÉ í~ÄäÉ êÉÑÉê íç çîÉåJêÉ~Çó
éçìäíêó EïáíÜçìí ëíìÑÑáåÖFK
fÑ óçì ~êÉ ÖêáääáåÖ ÇáêÉÅíäó çå íÜÉ ïáêÉ ê~ÅâI óçì ëÜçìäÇ
~äëç áåëÉêí íÜÉ Éå~ãÉä íê~ó ~í äÉîÉä NK
máÉêÅÉ íÜÉ ëâáå çÑ ÇìÅâ çê ÖççëÉ ìåÇÉê íÜÉ ïáåÖë íç
Éå~ÄäÉ íÜÉ Ñ~í íç êìå çÑÑK
qìêå ïÜçäÉ éçìäíêó ~ÑíÉê íïç íÜáêÇë çÑ íÜÉ ÖêáääáåÖ íáãÉK
mçìäíêó ïáää íìêå çìí é~êíáÅìä~êäó Åêáëéó ~åÇ Äêçïå áÑ óçì
Ä~ëíÉ áí íçï~êÇë íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ êç~ëíáåÖ íáãÉ ïáíÜ
ÄìííÉêI ë~äíÉÇ ï~íÉê çê çê~åÖÉ àìáÅÉK
PQ
Poultry
Weight
Ovenware Level Type of Temperature Cooking
heating in ºC
time in
minutes
Chicken halves, 1 to 4
400 g each
Wire rack
2
R
200-220
40-50
Chicken pieces
250 g each
Wire rack
2
R
200-220
30-40
Whole chickens, 1 to 4
1 kg each
Wire rack
2
R
190-210
50-80
Duck
1.7 kg
Wire rack
2
R
180-200
90-100
Goose
3 kg
Wire rack
2
R
170-190
110-130
Young turkey
3 kg
Wire rack
2
R
180-200
80-100
2 turkey drumsticks
800 g each
Wire rack
2
R
190-210
90-110
qÜÉ í~ÄäÉ ~ééäáÉë íç ÇáëÜÉë éä~ÅÉÇ áå ~ ÅçäÇ çîÉåK
cáëÜ
Fish
Weight
Ovenware
Level Type of Temperature
heating in ºC, grill
Grilled fish
300 g each
1 kg
1.5 kg
Wire rack*
3
2
2
x
R
R
2
180-200
170-190
20-25
45-50
50-60
Sliced fish (e.g. steaks)
300 g each
Wire rack*
4
x
2
20-25
*
Cooking
time in
minutes
Insert the enamel tray at level 1.
qáéë Ñçê êç~ëíáåÖ
~åÇ ÖêáääáåÖ
The table does not contain
information for the weight of the
roast.
Select the next lowest weight from the instructions and extend
the time.
How can you tell when the roast
is ready?
Use a meat thermometer (available from specialist shops) or
carry out a “spoon test”. Press down on the roast with a spoon.
If it feels firm, it is ready. If the spoon can be pressed in, it needs
to be cooked for a little longer.
The roast is too dark and the
crackling is partly burnt.
Check the shelf position and temperature.
PR
The roast looks good, but the
juices are burnt.
Next time, use a smaller roasting dish or add more liquid.
The roast looks good, but the
juices are too clear and watery.
Next time, use a larger roasting dish or add less liquid.
Steam rises from the roast when
the juice is basted.
Use hot air grilling instead of top/bottom heating. This prevents
the bottom of the roast from becoming too hot, thereby
producing less steam.
_~âÉëI Öê~íáåëI
íç~ëí
qÜÉ í~ÄäÉ ~ééäáÉë íç ÇáëÜÉë éä~ÅÉÇ áå ~ ÅçäÇ çîÉåK
Meal
Ovenware
Level Type of Temperature
heating in ⁄C, grill
Sweet bakes
(e.g. quark and fruit bake)
Casserole dish
2
t
180-200
40-50
Savoury bakes made from cooked
ingredients (e.g. pasta bake)
Casserole dish,
enamel tray
3
3
t
t
210-230
210-230
30-40
20-30
Savoury bakes made from raw
ingredients*
(e.g. potato gratin)
Casserole dish or
enamel tray
2
2
R
R
150-170
150-170
50-60
50-60
Toast
Wire rack
5
x
3
4-5
Toast with topping
Wire rack**
4
x
3
5-8
*
The bake must be no higher than 2 cm.
** Always insert the enamel tray at level 1.
PS
Cooking
time in
minutes
cêçòÉå ÑççÇë
mäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ íÜÉ áåëíêìÅíáçåë çå íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖK
qÜÉ î~äìÉë áå íÜÉ í~ÄäÉ ~ééäó íç ÇáëÜÉë éä~ÅÉÇ áå ~
ÅçäÇ çîÉåK
Meal
Level Type of Temperature
heating in ºC
Cooking time in
minutes
French fries*
Wire grill or
Enamel tray
3
t
210-230
25-30
Pizza*
Wire grill
2
t
200-220
15-20
Pizza baguette*
Wire grill
2
R
200-220
15-20
*
Line the accessories with greaseproof paper. Please ensure that the greaseproof paper is suitable
for use at these temperatures.
kçíÉ
aÉÑêçëíáåÖ
qÜÉ Éå~ãÉä íê~ó ã~ó ÄÉÅçãÉ ï~êéÉÇ ïÜÉå Ä~âáåÖ
ÑêçòÉå ÑççÇëK qÜáë áë Å~ìëÉÇ Äó íÜÉ ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ
íÉãéÉê~íìêÉ ÑäìÅíì~íáçåë ïÜáÅÜ ~ÑÑÉÅí íÜÉ ~ÅÅÉëëçêáÉëK
qÜáë ï~êéáåÖ áë Éäáãáå~íÉÇ ÇìêáåÖ íÜÉ Ä~âáåÖ éêçÅÉëëK
oÉãçîÉ íÜÉ ÑççÇ Ñêçã áíë é~Åâ~ÖáåÖ ~åÇ éä~ÅÉ áí áå ~
ëìáí~ÄäÉ ÇáëÜ çå íÜÉ ïáêÉ ÖêáääK
mäÉ~ëÉ çÄëÉêîÉ íÜÉ áåëíêìÅíáçåë çå íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖK
qÜÉ ÇÉÑêçëíáåÖ íáãÉë ÇÉéÉåÇ çå íÜÉ íóéÉ ~åÇ ~ãçìåí
çÑ ÑççÇK
Meal
Accessories
Level Type of Temperature in
heating ºC
Frozen foods*
e.g. cream gateaux, cream cakes, cakes with
chocolate or icing, fruit,
chicken, sausages and meat, bread, rolls,
pastries and other baked goods
Wire rack
2
*
Y
40--50 ºC
Cover frozen food with microwave foil. Place poultry onto the plate with the breast side down.
PT
aêóáåÖ
låäó ìëÉ éÉêÑÉÅíäó ÑêÉëÜ Ñêìáí ~åÇ îÉÖÉí~ÄäÉëI ~åÇ
ï~ëÜ íÜÉã íÜçêçìÖÜäóK
^ääçï íÜÉ ÑççÇ íç Çê~áå ïÉää ~åÇ Çêó áí óçìêëÉäÑK
iáåÉ íÜÉ Éå~ãÉä íê~ó ~åÇ ïáêÉ ê~Åâ ïáíÜ Ä~âáåÖ é~éÉê
çê ÖêÉ~ëÉéêççÑ é~éÉêK
Meal
Level
Type of
heating
Temperature in
ºC
Cooking time in
hours
600 g apple rings
2+4
;
80
Approx. 5
800 g sliced pears
2+4
;
80
Approx. 8
1.5 kg prunes or plums
2+4
;
80
Approx. 8 - 10
200 g fresh herbs, washed
2+4
;
80
Approx. 1½
kçíÉ
sÉêó ãçáëí Ñêìáí çê îÉÖÉí~ÄäÉë ëÜçìäÇ ÄÉ íìêåÉÇ ëÉîÉê~ä
íáãÉëK låÅÉ ÇêáÉÇI êÉãçîÉ íÜÉ ÑççÇ Ñêçã íÜÉ é~éÉê
áããÉÇá~íÉäóK
mêÉëÉêîáåÖ
mêÉé~ê~íáçå
qÜÉ à~êë ~åÇ êìÄÄÉê ëÉ~äáåÖ êáåÖë ãìëí ÄÉ ÅäÉ~å ~åÇ
áåí~ÅíK rëÉ à~êë çÑ íÜÉ ë~ãÉ ëáòÉ áÑ éçëëáÄäÉK qÜÉ
áåëíêìÅíáçåë áå íÜÉ í~ÄäÉ êÉÑÉê íç êçìåÇ NJäáíêÉ à~êëK
`~ìíáçå aç åçí ìëÉ ä~êÖÉê çê í~ääÉê à~êëK qÜÉ äáÇ ÅçìäÇ
Åê~ÅâK
låäó ìëÉ éÉêÑÉÅíäó ÑêÉëÜ Ñêìáí ~åÇ îÉÖÉí~ÄäÉëK t~ëÜ
íÜÉã íÜçêçìÖÜäóK
mçìê íÜÉ Ñêìáí çê îÉÖÉí~ÄäÉë áåíç íÜÉ à~êëK táéÉ ÅäÉ~å
íÜÉ íçéë çÑ íÜÉ à~êë ~Ö~áå áÑ åÉÅÉëë~êóK qÜÉó ãìëí ÄÉ
ÅäÉ~åK mä~ÅÉ ~ ïÉí êìÄÄÉê ëÉ~äáåÖ êáåÖ ~åÇ äáÇ çå É~ÅÜ
à~ê ~åÇ äçÅâ íÜÉ à~êë ìëáåÖ Åä~ãéëK
aç åçí éä~ÅÉ ãçêÉ íÜ~å ëáñ à~êë áå íÜÉ çîÉåK
qÜÉ íáãÉë ëéÉÅáÑáÉÇ áå íÜÉ í~ÄäÉë ~êÉ ÖìáÇÉäáåÉë çåäóK
qÜÉó Å~å ÄÉ áåÑäìÉåÅÉÇ Äó íÜÉ êççã íÉãéÉê~íìêÉI íÜÉ
åìãÄÉê çÑ à~êë ~åÇ íÜÉ ~ãçìåí ~åÇ íÉãéÉê~íìêÉ çÑ
íÜÉ à~ê ÅçåíÉåíëK _ÉÑçêÉ óçì ÅÜ~åÖÉ ëÉííáåÖë çê ëïáíÅÜ
çÑÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉI ã~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ ÅçåíÉåíë çÑ íÜÉ
à~êë ~êÉ ~Åíì~ääó ÄìÄÄäáåÖK
PU
pÉííáåÖ éêçÅÉÇìêÉ
NK mä~ÅÉ íÜÉ Éå~ãÉä íê~ó çå äÉîÉä OK mä~ÅÉ íÜÉ à~êë
áåëáÇÉ íÜÉ é~å ëç íÜ~í íÜÉó Çç åçí ÅçãÉ áåíç
Åçåí~Åí ïáíÜ É~ÅÜ çíÜÉêK
OK mçìê ½ äáíêÉ çÑ Üçí ï~íÉê E~ééêçñK UM Ş`F áåíç íÜÉ
Éå~ãÉä íê~óK
PK `äçëÉ íÜÉ çîÉå ÇççêK
QK pïáíÅÜ íÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê íç sK
RK pÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê íç NTM íç NUM Ş`K
mêÉëÉêîáåÖ Ñêìáí
^ë ëççå ~ë íÜÉ ÅçåíÉåíë çÑ íÜÉ à~êë ÄÉÖáåë íç ëáããÉêI
íÜ~í áë ïÜÉå ëã~ää ÄìÄÄäÉë ~ééÉ~ê ~í ëÜçêí áåíÉêî~äë J
~ÑíÉê ~Äçìí QM íç RM ãáåìíÉë J íìêå çÑÑ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ
ëÉäÉÅíçêK qÜÉ ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê êÉã~áåë ëïáíÅÜÉÇ çåK
qÜÉ à~êë ëÜçìäÇ ÄÉ êÉãçîÉÇ Ñêçã íÜÉ çîÉå ~ÑíÉê ÄÉáåÖ
êÉÜÉ~íÉÇ Ñçê OR íç PR ãáåìíÉëK fÑ íÜÉ ÑççÇ áë äÉÑí íç Åççä
áå íÜÉ çîÉå Ñçê äçåÖÉêI Ä~ÅíÉêá~ ãáÖÜí ÑçêãI Å~ìëáåÖ
íÜÉ éêÉëÉêîÉÇ Ñêìáí íç ëéçáä éêÉã~íìêÉäóK pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ
ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçêK
Fruit in 1-litre jars
After bubbling
Reheating
Apples, red/blackcurrants, strawberries
turn off
approx. 25 minutes
Cherries, apricots, peaches, gooseberries
turn off
approx. 30 minutes
Apple purée, pears, plums
turn off
approx. 35 minutes
mêÉëÉêîáåÖ îÉÖÉí~ÄäÉë
^ë ëççå ~ë íÜÉ ÅçåíÉåíë çÑ íÜÉ à~êë ÄÉÖáåë íç ëáããÉêI
ëÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê Ä~Åâ íç ~ééêçñáã~íÉäó
NOM íç NQM ⁄`K qÜÉ í~ÄäÉ ëÜçïë ïÜÉå óçì Å~å ëïáíÅÜ
çÑÑ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ ëÉäÉÅíçê ^ääçï íÜÉ îÉÖÉí~ÄäÉë íç
ëí~åÇ áå íÜÉ çîÉå Ñçê ~ ÑìêíÜÉê PM íç PR ãáåìíÉëK qÜÉ
ÑìåÅíáçå ëÉäÉÅíçê êÉã~áåë ëïáíÅÜÉÇ çå ÇìêáåÖ íÜáë
íáãÉK
Vegetables with cold stock in 1-litre jars
After bubbling
120 - 140 ºC
Reheating
Cucumbers
--
approx. 35 minutes
Beetroot
approx. 35 minutes
approx. 30 minutes
Brussel sprouts
approx. 45 minutes
approx. 30 minutes
Beans, kohlrabi, red cabbage
approx. 60 minutes
approx. 30 minutes
Peas
approx. 70 minutes
approx. 30 minutes
PV
oÉãçîÉ íÜÉ à~êë
båÉêÖó ë~îáåÖ íáéë
kÉîÉê éä~ÅÉ íÜÉ Üçí à~êë çå ~ ÅçäÇ çê ïÉí ëìêÑ~ÅÉ ~ë
íÜáë ÅçìäÇ Å~ìëÉ íÜÉ Öä~ëë íç Åê~ÅâK
låäó éêÉÜÉ~í íÜÉ çîÉå áÑ áí ëéÉÅáÑáÉë áå íÜÉ êÉÅáéÉ çê áå
íÜÉ í~ÄäÉ áå íÜÉ áåëíêìÅíáçå ã~åì~ä íÜ~í óçì ëÜçìäÇ Çç
ëçK
rëÉ åçåJëíáÅâI Ää~Åâ é~áåíÉÇ çê Éå~ãÉääÉÇ íáåëK qÜÉó
~ÄëçêÄ íÜÉ ÜÉ~í ÉëéÉÅá~ääó ïÉääK
fÑ óçì Ü~îÉ ëÉîÉê~ä Å~âÉë íç Ä~âÉ áí áë ÄÉëí íç Ä~âÉ
íÜÉã çåÉ ~ÑíÉê íÜÉ çíÜÉêK qÜÉ çîÉå áë ëíáää ï~êãK qÜáë
ëÜçêíÉåë íÜÉ Ä~âáåÖ íáãÉ Ñçê íÜÉ ëÉÅçåÇ Å~âÉK vçì
Å~å ~äëç éìí íïç Ä~âáåÖ íáåë áå çåÉ ~ÑíÉê íÜÉ çíÜÉêK
cçê äçåÖ ÅççâáåÖ íáãÉëI íÜÉ çîÉå Å~å ÄÉ ëïáíÅÜÉÇ çÑÑ
NM ãáåìíÉë ÄÉÑçêÉ íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ íáãÉ ~åÇ íÜÉ
êÉã~áåáåÖ ÜÉ~í Å~å ÄÉ ìëÉÇ íç ÑáåáëÜ íÜÉ ÅççâáåÖK
^Åêóä~ãáÇÉ áå ÑççÇ
bñéÉêíë ~êÉ ÅìêêÉåíäó ÇáëÅìëëáåÖ Üçï Ç~åÖÉêçìë
~Åêóä~ãáÇÉ áå ÑççÇ Å~å ÄÉK tÉ Ü~îÉ ÅçãéáäÉÇ íÜáë
áåÑçêã~íáçå ëÜÉÉí Ñçê óçì çå íÜÉ Ä~ëáë çÑ ÅìêêÉåí
êÉëÉ~êÅÜK
tÜÉêÉ ÇçÉë ~Åêóä~ãáÇÉ
ÅçãÉ Ñêçã\
^Åêóä~ãáÇÉ áå ÑççÇ ÇçÉë åçí ÅçãÉ Ñêçã ÉñíÉêå~ä
Åçåí~ãáå~íáçåK fí áë ÑçêãÉÇ áå íÜÉ ÑççÇ áíëÉäÑ ÇìêáåÖ
éêÉé~ê~íáçå J éêçîáÇÉÇ íÜ~í íÜÉ ÑççÇ Åçåí~áåë
Å~êÄçÜóÇê~íÉ ~åÇ éêçíÉáåK bñ~Åíäó Üçï íÜáë Ü~ééÉåë
Ü~ë åçí óÉí ÄÉÉå ÅçãéäÉíÉäó Éñéä~áåÉÇK eçïÉîÉêI áí
~ééÉ~êë íÜ~í íÜÉ ~Åêóä~ãáÇÉ ÅçåíÉåí áë ëíêçåÖäó
áåÑäìÉåÅÉÇ ÄóW
ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉë
~ äçï ï~íÉê ÅçåíÉåí áå ÑççÇ
áåíÉåëáîÉ ÄêçïåáåÖ çÑ íÜÉ ÑççÇK
QM
tÜ~í ëçêí çÑ ÑççÇë ~êÉ
~ÑÑÉÅíÉÇ\
^Åêóä~ãáÇÉ Ñçêãë ãçëíäó áå Öê~áå ~åÇ éçí~íç éêçÇìÅíë
íÜ~í ~êÉ éêÉé~êÉÇ ~í ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉëI ÉKÖKW
ÅêáëéëI ÅÜáéëI
íç~ëíI êçääëI ÄêÉ~ÇI
Ä~âÉÇ ÖççÇë ã~ÇÉ Ñêçã ëÜçêíÅêìëí é~ëíêó EëéÉÅá~äáíó
ÄáëÅìáíë ~åÇ Å~âÉëFK
tÜ~í Å~å óçì Çç\
få ÖÉåÉê~ä
vçì Å~å ~îçáÇ ÜáÖÜ äÉîÉäë çÑ ~Åêóä~ãáÇÉ ïÜÉå Ä~âáåÖI
ÑêóáåÖ ~åÇ ÖêáääáåÖK
qÜÉ ÑçääçïáåÖ êÉÅçããÉåÇ~íáçåë ïÉêÉ éìÄäáëÜÉÇ Äó
_jsbiN íç ÜÉäé óçì ãáåáãáëÉ ~Åêóä~ãáÇÉ äÉîÉäëW
hÉÉé ÅççâáåÖ íáãÉë ~ë ëÜçêí ~ë éçëëáÄäÉK
_êçïå ê~íÜÉê íÜ~å ÄìêåÒ J Åççâ ÑççÇ çåäó ìåíáä áí áë
ÖçäÇÉå ÄêçïåK
qÜÉ ä~êÖÉê ~åÇ íÜáÅâÉê íÜÉ ÑççÇ áëI íÜÉ äÉëë ~Åêóä~ãáÇÉ
áí Åçåí~áåëK
_~âáåÖ
pÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ íç ~ ã~ñáãìã çÑ OMM ⁄` ïÜÉå
ìëáåÖ íÜÉ íçéLÄçííçã ÜÉ~íáåÖ ëÉííáåÖI ~åÇ íç ~
ã~ñáãìã çÑ NUM ⁄` Ñçê íÜÉ Üçí ~áê ëÉííáåÖK
`ççâáÉëW pÉí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ íç ~ ã~ñáãìã çÑ NVM ⁄`
ïÜÉå ìëáåÖ íÜÉ íçéLÄçííçã ÜÉ~íáåÖ ëÉííáåÖI ~åÇ íç ~
ã~ñáãìã çÑ NTM ⁄` Ñçê íÜÉ Üçí ~áê ëÉííáåÖK qÜÉ
éêÉëÉåÅÉ çÑ ÉÖÖ çê ÉÖÖ óçäâ áå ~ êÉÅáéÉ êÉÇìÅÉë íÜÉ
Ñçêã~íáçå çÑ ~Åêóä~ãáÇÉK
péêÉ~Ç çîÉå ÅÜáéë ÉîÉåäó çîÉê íÜÉ Ä~âáåÖ ëÜÉÉí áå
çåÉ ä~óÉê ïÜÉêÉ éçëëáÄäÉK qç éêÉîÉåí íÜÉ ÑççÇ Ñêçã
ÇêóáåÖ çìí èìáÅâäóI éä~ÅÉ ~í äÉ~ëí QMM Ö çå É~ÅÜ
Ä~âáåÖ ëÜÉÉíK
N _jsbi éêÉëë êÉäÉ~ëÉ PSRI ~ë ~í QKNOKOMMOI
fåíÉêåÉíW ÜííéWLLïïïKîÉêÄê~ìÅÜÉêãáåáëíÉêáìãKÇÉ
QN
Tárgymutató
QO
Mire ügyeljen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
A beépítés előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Biztonsági útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
A sérülések okai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Az Ön új tűzhelye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Kezelőfelület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Funkcióválasztó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Hőfokszabályozó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Kezelőgombok és kijelző-mező . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Fűtési módok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Sütő és tartozékai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Hűtőventillátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Az első használat előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Sütő felfűtése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
A tartozékok elő-tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
A sütő beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Így állítsa be: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Ha a sütőnek automatikusan ki kell kapcsolnia . . . . . .
54
Ha a sütőnek automatikusan
kell be és kikapcsolnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
A pontos idő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Így állítsa be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
A jelzőóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Így állítsa be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Alapbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Az alapbeállítások megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . .
59
Tárgymutató
Gyerekbiztosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Ápolás és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Külső tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Sütő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Az üvegtáblák tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Az állványok tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Ajtószigetelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Mi a teendő zavar esetén? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
A sütőlámpa cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Vevőszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Csomagolás és a régi készülék . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Táblázatok és hasznos tanácsok . . . . . . . . . . . . . .
67
Torták és sütemények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Tippek a sütéshez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Hús, baromfi, hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Tippek sütéshez és grillezéshez . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Felfújtak, csőbensült, pirítós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Mélyhűtött késztermékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Felolvasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Aszalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Befőzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Hasznos tanácsok az energia- megtakarításhoz . . . . .
78
Akrilamidok az élelmiszerekben . . . . . . . . . . . . . . .
79
Hogyan kerülhető el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
QP
Mire ügyeljen
Kérjük, olvassa át figyelmesen ezt a használati utasítást.
Csak így tudja tűzhelyét helyesen és biztonságosan
kezelni.
Őrizze meg a használati utasítást és a szerelési
útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja vele oda az
útmutatókat is.
Jelen használati utasítás vonatkozik mind az önálló
sütőkre, azaz azokra, amelyeken csak
a sütőnek vannak gombjai, mind azokra, amelyeken
a sütőnek is és a főzőlapnak is vannak gombjai. Ha
Ön olyan sütővel rendelkezik, amelyen a sütőnek és
a főzőlapnak is vannak gombjai, a főzőlap
gombjainak helyes kezelése érdekében olvassa el a
rájuk vonatkozó használati utasítást.
A beépítés előtt
Szállítási sérülések
Ellenőrizze a készüléket a kicsomagolás után. Szállítási
sérülés esetén nem szabad a készüléket a hálózatra
csatlakoztatni.
Villamos csatlakozás
Csak felhatalmazott szakember csatlakoztathatja a
tűzhelyet. A hibás csatlakoztatás miatti sérülések esetén
a garancia-jog megszűnik.
A készülék első használata előtt bizonyosodjon meg
arról, hogy az Ön lakásában lévő elektromos hálózat
földelve van, valamint megfelel az összes hatályos
biztonsági előírásnak. A készülék üzembe helyezését
csak vizsgázott szakember végezheti.
A szerelés során mind a regionális áramszolgáltató által
meghatározott, mind pedig az országos előírásokat
követni kell.
QQ
Ha a készüléket földelés nélkül vagy helytelenül
összeszerelve használja - bár nagyon valószínűtlen igen komoly károkat is okozhat (személyi sérülést vagy
áramütés általi halált). A nem előírásszerű elektromos
csatlakoztatásból eredő nem megfelelő működésért és
esetleges károkért a gyártó semmilyen felelősséget
nem vállal.
Biztonsági útmutató
Ezen készülék csak a háztartásban történő alkalmazásra
készült.
A tűzhelyet csak az ételek elkészítéséhez használja.
Forró sütő
A sütőajtót óvatosan nyissa ki. Az ajtón át forró gőz
léphet ki.
Soha ne érintse meg a forró sütő belső felületét és a
fűtőelemeket. Égésveszély!
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe!
Soha ne tároljon semmilyen éghető tárgyat a sütőben.
Tűzveszély!
Soha ne csíptesse oda az elektromos készülékek
csatlakozókábeleit a forró sütőajtóval. A csatlakozókábel
szigetelése megolvadhat. Rövidzárlat-veszély!
Javítások
A szakszerűtlen javítások veszélyesek lehetnek.
Áramütésveszély!
A javításokat csak az általunk kiképzett vevőszolgálati
technikus végezheti el.
Ha a készülék elromlott, kapcsolja ki a tűzhely
biztosítékait a biztosítékos szekrényben.
Hívja a vevőszolgálatot.
QR
A sérülések okai
Sütőlap vagy alufólia
a sütő fenéklapján
Ne toljon be a sütő fenéklapjára sütőlapot. Ne helyezzen
be alufóliát sem.
Hőtorlódás léphet fel. A sütési időtartam megváltozik és
a zománc megsérül.
Víz a sütőben
Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőbe.
Így a zománc megsérülhetne.
Gyümölcslé
Nagyon lédús gyümölcsből süt süteményt, ne rakja meg
túlzottan a sütőlapot. A sütőlapról lecsepegő gyümölcslé
foltot hagy maga után, amelyet többé nem lehet
eltávolítani.
Kihűlés nyitott sütőajtónál
A sütőt csak zárt állapotban hagyja kihűlni. Soha ne
csíptesse oda semmit a sütőajtóval. Ha csak résnyire is
nyitva hagyja a sütőajtót, az szomszédos éghető
bútor-előlapok idővel megsérülnek.
Erősen szennyezett
sütőtömítés
Ha a sütőtömítés erősen szennyezett, üzem közben a
sütőajtó nem zár rendesen. A határoló bútor-előlapok
megsérülhetnek. A sütő tömítését tartsa tisztán.
Sütőajtó, mint ülőfelület
Ne álljon vagy üljön a nyitott sütőajtóra.
Az Ön új tűzhelye
Itt megismerheti új készülékét. Bemutatjuk a
kezelőfelület a kapcsolókkal és a kijelzőkkel.
Információkat kap a fűtési módokról és a mellékelt
tartozékokról.
QS
Kezelőfelület
A készülékek típusonkénti eltérései.
Kijelző-mező
és kezelő
nyomógombok
Funkcióválasztó
Hőfokszabályozó
Funkcióválasztó
Állítsa be a sütőhöz a fűtési módot a funkcióválasztóval.
Állásai
/
Felső és alsó fűtés
;
Forró levegő
.
Alsó fűtés
R
Légkeverős grillezés
V
Felületi grill, kis felület
x
Felületi grill, nagy felület
Y
Felolvasztás
Ha a funkcióválasztót beállítja, akkor bekapcsol a
sütőben lévő lámpa.
QT
Hőfokszabályozó
A hőfokszabályozóval állíthatja be a hőmérsékletet vagy
a grillfokozatot.
Hőmérséklet
50-270
Hőmérséklet tartomány ºC-ban
Grill x
S
Gyenge grill
SS
Közepes grill
SSS
Erős grill
A kijelzőn a hőmérséklet-szimbólum világít, amikor
a sütő fűt. A sütés szünetelésekor a lámpa kialszik.
Olvasztáskor a szimbólum nem világít.
Grillfokozatok
Felületi grill x esetén állítson be a hőfokszabályozóval
egy grillfokozatot.
Kezelőgombok és
kijelző-mező
Jelzőóra nyomógomb a
Ezzel állíthatja be a jelzőórát.
Óra nyomógomb j
Ezzel állíthatja be a pontos időt, a
sütési időtartamot ? és a
kikapcsolási időt !.
Ezzel csökkentheti a beállítási
értéket.
Ezzel növelheti a beállítási értéket.
Mínusz nyomógomb Plusz nyomógomb +
Kulcs nyomógomb p
Ezzel kapcsolhatja be a
gyerekzárat.
A kijelző-mezőn leolvashatja a beállított értékeket.
QU
Fűtési módok
A sütő használatánál különböző fűtési módok állnak
rendelkezésre. Így minden ételhez az optimális
elkészítési módot választhatja.
Felső és alsó fűtés
Így a meleg felülről és alulról egyenletesen éri a
süteményt vagy a sültet.
A sütőformában készülő kevert tészták és a felfújtak így
sikerülnek a legjobban. Sovány marha-, borjú- és
vadsültekhez is nagyon jól használható a felső és alsó
sütés.
Forró levegő
A hátsó falon található ventilátor egyenletesen sugározza
a hőt a sütőben.
A forró levegővel a süteményeket és a pizzákat két
szinten lehet sütni. A szükséges sütő-hőmérséklet
alacsonyabb, mint a felső és alsó sütés esetén.
Aszaláshoz is kiválóan alkalmas a forró levegő.
Alsó fűtés
Az alsó fűtéssel tudja az ételek alsó oldalát utánsütni
vagy megpirítani. A befőzés is ez a leginkább alkalmas.
QV
Légkeverős grillezés
Grill-fűtőtest és a ventilátor felváltva kapcsolják egymást
ki és be. A sütés szünetelésekor a ventilátor a grillsütő
által leadott meleget keveri az étel körül. Így a húsok
minden oldalról egyenletesen ropogósra pirulnak.
Felületi grill, kis felület
Ennél a fűtőtest középső része van bekapcsolva. A
fűtési mód kis mennyiségekhez alkalmas. Ezzel energiát
takarít meg. Helyezze a grillszeleteket a rostély középső
részére.
Felületi grill, nagy felület
A grill-fűtőtest alatt lévő teljes felület felforrósodik. Így
több szelet frissensültet, virslit, halat vagy pirítóst
készíthet.
Felolvasztás
A sütő hátsó falán lévő ventillátor megkeveri a levegőt a
sütőben a fagyasztott étel körül. A mélyhűtött
húsdarabok, a szárnyasok, a kenyér és a sütemények
így egyenletesen olvadnak fel.
RM
Sütő és tartozékai
A tartozék 5 különböző magasságban tolható be a
sütőbe.
A tartozékokat akár kétharmad részig kihúzhatja anélkül,
hogy kibillennének. Így könnyen kiveheti az ételeket.
Tartozékok
A tartozékokat az ügyfélszolgálatnál vagy a
szakkereskedőknél szerezheti be pótlólag.
Rostély
az edényekhez, süteményformákhoz, sütéshez,
grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez.
Zománcozott tálca
nedvdús süteményekhez, süteményekhez, mélyhűtött
ételekhez és nagy méretű sültekhez. Zsírfelfogó
edényként is használhatja akkor, amikor közvetlenül a
rostélyon grillez.
Az zománcozott tálca a letompított élével a sütőajtó felé
fordítva tolja be ütközésig a sütőbe.
Alumínium tálca
süteményekhez és aprósüteményekhez.
A sütőtepsit a letompított élével a sütőajtó felé fordítva
tolja be ütközésig a sütőbe.
Hűtőventillátor
A sütőt egy hűtőventillátorral láttuk el. Ez szükség szerint
kapcsol be és ki. A meleg levegő az ajtó fölött távozik.
RN
Az első használat előtt
Ebben a fejezetben találja meg azokat a tennivalókat,
amelyet az első főzés előtt el kell végeznie.
Melegítse fel a sütőt, és tisztítsa meg a tartozékokat.
Olvassa el a biztonsági útmutatót a ”Mire ügyeljen”
fejezetben.
Elsőként azt nézze meg, hogy a tűzhely kijelzőjén
villog-e a j szimbólum és a három nulla.
Ha a kijelzőn villog a j
szimbólum és a három nulla
Állítsa be az időt.
1. Nyomja meg az óra j nyomógombot.
A kijelzőn megjelenik a 12:00, és villog a j
szimbólum.
2. A + vagy a - nyomógombbal állítsa be a pontos időt.
Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a pontos
időt. A tűzhely most üzemkész.
Sütő felfűtése
Az új szag megszüntetéséhez fűtse fel az üres, zárt
sütőteret.
Így járjon el
1. Állítsa a funkcióválasztót a t jelre.
2. A hőfokszabályozóval állítson be 240 ⁄C-ot.
60 perc után kapcsolja ki a funkcióválasztót.
A tartozékok
elő-tisztítása
RO
Mielőtt egy tartozékot használna, tisztítsa meg alaposan
mosogatószeres vízzel és egy törlőruhával.
A sütő beállítása
A sütő beállítására különböző lehetőségei vannak.
A sütő manuális
kikapcsolása
Ha az étel készen van, Ön kapcsolja ki a sütőt.
A sütő automatikus
kikapcsolása
Így a konyhát hosszabb időre is elhagyhatja.
A sütő automatikusan
kapcsol be- és ki
Ilyenkor az étel pl. reggel beteheti a sütőbe, és úgy
beállíthatja, hogy az ebédre kész is legyen.
Táblázatok és hasznos
tanácsok
A ”táblázatok és hasznos tanácsok” fejezetben sok
ételhez megtalálja a hozzávaló beállítást.
Így állítsa be:
Példa: Felső és alsó fűtés,
t 190 ⁄C
1. A funkcióválasztóval állítsa be a kívánt fűtési módot.
2. A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet,
vagy a grillfokozatot.
RP
Ha kész az étel
Kapcsolja ki a funkcióválasztót.
A beállítások
megváltoztatása
A hőmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor
megváltoztathatja.
Ha a sütőnek
automatikusan ki
kell kapcsolnia
Végezze el a beállítást az 1. és 2. pontban leírtak
szerint. Állítsa be most még a főzési időt az ételhez
(időtartamot).
Példa: Legyen az időtartam
45 perc
3. Nyomja meg az óra j nyomógombot.
Az időtartam szimbólum ? villog.
4. A H vagy a JJ nyomógombbal állítsa be az
időtartamot.
A H nyomógombot megnyomva a javasolt
érték = 30 perc.
A JJ nyomógombot megnyomva a javasolt
érték = 10 perc.
Néhány másodperc múlva elindul a sütés. A kijelzőn
világít a szimbólum ?.
Ha a beállított időtartam
lefutott
Egy hangjelzés hallható. A sütő kikapcsol.
Nyomja meg kétszer a j nyomógombot, és kapcsolja ki
a funkcióválasztót.
A beállítások
megváltoztatása
Nyomja meg az óra j nyomógombot. A H vagy
a JJ nyomógombbal változtassa meg az időtartamot.
A beállítás megszakítása
Nyomja meg az óra j nyomógombot. Nyomja
a JJ nyomógombot, míg a kijelzőn a nulla nem áll.
Kapcsolja ki a funkcióválasztót.
RQ
Az időtartam beállítása,
amikor az idő láthatatlan
Nyomja meg kétszer az óra j nyomógombot, majd
állítsa be a 4. pontban leírtak szerint.
Ha a sütőnek
automatikusan kell
be és kikapcsolnia
Kérjük ügyeljen arra, hogy könnyen romló élelmiszert
nem szabad túl sokáig a sütőben hagyni.
Állítsa be az 1.-4. pontban leírtaknak megfelelően. A
sütő elindul.
Példa: A pontos idő 10:45. Az
étel elkészítése 45 percig tart,
és 12:45-re készen kell lennie.
5. Nyomja meg többször is az óra j
nyomógombot, míg a szimbólum ! nem villog.
Így a kijelzőn látja, mikor lesz kész az étel.
6. A H nyomógombbal a kikapcsolási időt későbbre
halaszthatja.
Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a
beállításokat. A kijelzőn a sütő kikapcsolási ideje látható,
amíg a sütő el nem indul.
Ha a beállított időtartam
lefutott
Egy hangjelzés hallható. A sütő kikapcsol.
Nyomja meg kétszer a j nyomógombot, és kapcsolja ki
a funkcióválasztót.
Megjegyzés
A beállításokon addig tud változtatni, amíg a szimbólum
villog. Amikor a szimbólum világít, a beállítás már
átvételre került. A várakozási időt, amíg a készülék a
beállításokat átveszi, meg lehet változtatni. Nézzen
utána az ”Alapbeállítások” fejezetben.
RR
A pontos idő
A készülék első csatlakoztatása vagy egy áramkimaradás
után a szimbólum j és három nulla villog a kijelzőn.
Állítsa be az időt.
A funkcióválasztónak kikapcsolva kell lennie.
Így állítsa be
Példa: A pontos idő 13:00
1. Nyomja meg az óra j nyomógombot.
A kijelző megjelenik a 12.00, és villog a szimbólum
j.
2. A + vagy a - nyomógombbal állítsa be a pontos időt.
Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a pontos
időt.
Az idő átállítása pl. a nyári
időszámításról a télire
Nyomja meg kétszer az óra j nyomógombot, és
változtassa meg a + vagy a - nyomógombbal.
Az időkijelzés eltüntetése
Az időkijelzést láthatatlanná teheti. Ezután csak akkor
lesz látható, ha azt újra beállítja.
Ehhez meg kell változtatnia az alapbeállítást. Nézzen
utána az ”Alapbeállítások” fejezetben.
RS
A jelzőóra
A jelzőórát mint egy normál konyhai ébresztőórát
használhatja. Az óra a sütőtől függetlenül működik.
A jelzőóra egy különleges hangjelzéssel rendelkezik. Így
hallja, hogy a jelzőóra vagy egy sütő-időtartam járt-e le.
A jelzőórát akkor is be tudja állítani, amikor a
gyerekbiztosítás aktív.
Így állítsa be
Példa: legyen a sütési idő
20 perc
1. Nyomja meg a a jelzőóra nyomógombot.
A szimbólum a villog.
2. A + vagy a - nyomógombbal állítsa be az időt.
A + nyomógombot megnyomva a javasolt
érték = 10 perc.
A - nyomógombot megnyomva a javasolt
érték = 5 perc.
Néhány másodperc múlva elindul a jelzőóra. A kijelzőn
világít a szimbólum a. A beállított idő láthatóan fut le a
kijelzőn.
Ha az idő letelt
Egy hangjelzés hallható. Nyomja meg a jelzőóra
a nyomógombot. A jelzőóra-kijelző a kialszik.
A jelzőóra idejének
megváltoztatása
Nyomja meg a jelzőóra a nyomógombot. A + vagy a nyomógombbal változtassa meg az időt.
RT
A beállítás törlése
Nyomja meg a jelzőóra a nyomógombot. Nyomja a
- nyomógombot, míg a kijelzőn a nulla nem áll.
A jelzőóra és az időtartam
ideje egyidejűleg fut le
A szimbólumok világítanak. A jelzőórán beállított idő
múlását folyamatosan mutatja a kijelző.
A hátralévő idő ?, a kikapcsolási idő ! vagy a pontos
idő j lekérdezése: Nyomja meg többször is az óra j
nyomógombot, míg a megfelelő szimbólum meg nem
jelenik.
A kiolvasott érték néhány másodpercre megjelenik a
kijelzőn.
Alapbeállítások
Az Ön sütője különböző alapbeállításokkal rendelkezik.
A pontos idő alapbeállítását, a hangjelzés hosszát és a
beállítások átvételi idejét megváltoztathatja.
RU
Alapbeállítás
Funkció
Változtatás
Idő j
1 = a pontos idő
látható
A pontos idő
kijelzése
Idő
0 = a pontos idő
láthatatlan
Hangjelzés a
2 = kb. 2 perc
Hangjelzés egy
időtartam vagy a
jelzőóra idejének
lejártakor
Hangjelzés
1 = kb. 10 másodperc
3 = kb. 5 perc
Átvételi idő ?
2 = közepes
Várakozási idő az
egyes beállítási
lépések között,
amíg a
beállításokat a
készülék átveszi
Átvételi idő
1 = rövid
3 = hosszú
Az alapbeállítások
megváltoztatása
Semmilyen fűtési mód nem lehet beállítva.
Példa: Az időkijelzés
eltüntetése
1. Nyomja meg egyidejűleg az óra j nyomógombot és
a H nyomógombot, amíg a kijelzőn egy 1 megjelenik.
Ez az alapbeállítás a pontos idő láthatóságára.
2. A H vagy a JJ nyomógombbal változtassa meg az
alapbeállítást.
3. Nyugtázza az óra j nyomógombbal.
A kijelzőn megjelenik egy 2 a hangjelzés hosszának
alapbeállításaként.
Változtassa meg az alapbeállítást a 2.
pontban leírtak szerint, majd nyugtázza az óra j
nyomógombbal. Most még meg tudja változtatni
az átvételi időt. Nyomja meg a befejezéshez az óra j
nyomógombot.
Ha nem akarja az összes
alapbeállítást megváltoztatni
Ha egy alapbeállítást nem akar megváltoztatni, nyomja
meg az óra j nyomógombot. Megjelenik a következő
alapbeállítás.
Korrekció
A beállításokat bármikor újra megváltoztathatja.
RV
Gyerekbiztosítás
Hogy a gyerekek a sütőt tévedésből nehogy
bekapcsolják, a sütő gyerekzárral van ellátva.
A sütő lezárása
Nyomja meg a p kulcs nyomógombot, míg a
p szimbólum a kijelzőn kialszik. Ez körülbelül
4 másodpercig tart.
A zár feloldása
Nyomja meg a p kulcs nyomógombot, míg a
p szimbólum a kijelzőn kialszik.
Megjegyzés
A jelzőórát és az időt lezárt sütőnél is beállíthatja.
Egy áramkimaradás után a beállított gyerekbiztosítás
törlődik.
Ápolás és tisztítás
Soha ne használjon semmilyen magasnyomású vagy
gőzsugaras tisztítógépet!
Külső tisztítás
Törölje le a készülék egy kis mosogatószeres vízzel.
Törölje szárazra egy lágy ruhával.
Ne használjon erős vagy súrlódó tisztítószert. Ha ilyen
anyag kerülne az elülső frontra, azonnal mossa le vízzel.
A készülék elején fellépő enyhe színeltéréseket olyan
különböző anyagok, mint pl. üveg, műanyag vagy fém
felhasználása eredményezi.
Nemesacél előlapú
készülékek
A vízkő-, zsír-, keményítő, és tojásfehérje foltokat mindig
azonnal távolítsa el. Az ilyen foltok alatt korrózió
alakulhat ki.
Használjon nemesacél-ápolószert. Tartsa be a
tisztítószer-gyártó utasításait. Mindig próbálja ki egy kis
helyen a tisztítószert, mielőtt az egész felületre
felhordaná.
SM
Sütő
Ne használjon semmilyen kemény súrolópárnát vagy
tisztítószivacsot. A sütőtisztítószert csak a sütő
zománcozott felületén használja.
A tisztítás megkönnyítése érdekében
a sütőlámpát bekapcsolhatja,
és a sütőajtót leveheti.
A sütőlámpa bekapcsolása
Állítsa a funkcióválasztót a t jelre.
A sütőajtó kiakasztása
A sütőajtót egész egyszerűen akaszthatja ki.
1. Nyissa ki teljesen a sütőajtót.
2. Mindkét reteszelő kart fektesse le.
3. Állítsa a sütőajtót ferde helyzetbe.
Két oldalt mindkét kezével alul fogja meg.
Még egy kicsit tovább zárva húzza ki.
A sütőajtót megtisztítása után fordított sorrendben tegye
vissza a helyére.
A grillfűtőtest lehajtása
Hogy a sütő tetejét könnyebben meg tudja tisztítani,
hajtsa le a grillfűtőtestet.
Figyelem, a sütő legyen hideg! Égésveszély!
SN
A lehajtható grill tartókengyelét húzza előre, majd
nyomja meg felfelé, míg az hallhatóan be nem kattan.
Tartsa meg ekkor a grillfűtőtestet, majd hajtsa le.
A tisztítás után:
Hajtsa vissza a grillfűtőtestet. Nyomja le a tartókengyelt
és akassza be a grillfűtőtestet.
A sütő katalitikus
felületeinek megtisztítása
A hátfal, a sütő teteje és az oldalfalak öntisztító
zománccal vannak bevonva (típustól függően). Ezek
megtisztítják magukat, amíg a sütő üzemel. Néha a
nagyobb fröccsenések csak a sütő többszöri
üzemeltetése után tűnnek el.
Soha ne tisztítsa a hátsó falat sütőtisztítószerrel.
A zománc enyhe elszíneződése nem befolyásolja az
öntisztítást.
A sütő fenéklapjának
megtisztítása
SO
Használjon ehhez mosogatóvizet vagy ecetes vizet.
Erős szennyeződésnél legjobb, ha sütőtisztítószert
használ. A sütőtisztítószert csak hideg sütőnél használja.
Soha ne kezelje az öntisztító felületeket
sütőtisztítószerrel.
Egyebek:
A zománcot nagyon magas hőmérsékleten égetik ki.
Ezért enyhe színeltérések keletkezhetnek. Ez normális
és nem befolyásolja a készülék működését. Ne kezelje
ezeket az elszíneződéseket sem kemény
súrolópárnával, sem erős tisztítószerekkel.
A vékony sütőlapok éleit nem lehet tökéletesen
zománcozni. Ezért ezek érdesek lehetnek. A rozsda
elleni védelem így is biztosított.
A sütőlámpa üvegburájának
megtisztítása
Az üvegtáblák
tisztítása
A sütő üvegburáját a legjobban mosogatószeres vízzel
lehet megtisztítani.
A sütőajtó üveglapját az alaposabb tisztítás érdekében
leveheti.
1. Szerelje ki a sütőajtót, és a fogantyúval lefelé
fektesse egy konyharuhára.
2. A sütőajtó felső borítását csavarozza le. Csavarozza
ki ehhez a csavarokat egy pénzérmével a jobb és a
baloldalon is. (A ábra)
3. Az üveglapot húzza ki. (B ábra)
Ablaktisztítószerrel és egy puha ruhával tisztítsa meg az
üveglapokat.
4. Tolja be az üveglapot újra a helyére.
5. Helyezze vissza a borítást és csavarozza be.
6. Tegye vissza a sütőajtót.
A sütőt csak akkor használhatja ismét, ha az
üveglapokat szabályszerűen visszahelyezte.
SP
Az állványok
tisztítása
A tartóállványokat a tisztításhoz kiveheti.
Az állványok kiakasztása:
1.
2.
3.
4.
Emelje meg az állvány első részét,
akassza ki,
ezután húzza előre az állványt,
és vegye ki
Tisztítsa meg a tartóállványt mosogatószerrel és
mosogatószivaccsal, vagy egy kefével.
Az állványok beakasztása:
Dugja be az állványt hátul, tolja kicsit hátra,
és elöl akassza be.
Vigyázat, van jobb és baloldali állvány. A kiöblösödő
résznek (a) kell alul lennie.
Ajtószigetelés
A sütő ajtószigetelését mosogatószerrel tisztítsa meg.
Soha ne használjon erős vagy súrlódó tisztítószert.
Tartozékok
Áztassa be a tartozékokat rögtön a használat után a
szokásos tisztítószerekkel. Így az ételmaradékokat
egyszerűen el tudja távolítani egy kefével vagy egy
mosogatószivaccsal.
SQ
Mi a teendő zavar esetén?
Gyakran csak egy apróság az oka annak, hogy zavar lép
fel. Mielőtt kihívná a vevőszolgálatot, kérjük vegye
figyelembe az alábbiakat:
Zavar
Lehetséges ok
Útmutatás/elhárítás
A készülék nem működik.
A biztosíték hibás.
Nézzen utána a biztosítékos szekrényben,
hogy a biztosíték rendben van-e.
Az óra-kijelző villog.
Áramkimaradás.
Állítsa be újra az időt.
Javításokat csak képzett vevőszolgálati
technikusokkal végeztethet el.
A készülék szakszerűtlen javítása Önre nézve jelentős
veszély forrása lehet.
A sütőlámpa cseréje
Ha a sütőben nem ég az égő, cserélje ki. A
magas hőmérsékletnek ellenálló csereégőt a
vevőszolgálatnál vagy szaküzletben szerezheti be.
Kizárólag ezeket az égőket használja.
Így járjon el
1. A tűzhely biztosítékait kapcsolja ki a biztosítékos
szekrényben.
2. Tegyen egy konyharuhát a hideg sütőbe, hogy a
sérüléseket megelőzze.
3.
4.
5.
6.
Az üvegbúra cseréje
Csavarva ki balra az üvegbúrát.
A sütőlámpát azonos típusú lámpával pótolja.
Az üvegburát ismét csavarja be.
Vegye ki a konyharuhát és kapcsolja újra be a
biztosítékot.
Ha a sütőlámpa búrája megsérült, ki kell cserélni. Csere
üvegbúrát a vevőszolgálatnál kap. Kérjük, adja meg
készülékének termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát
(FD-Nr.).
SR
Vevőszolgálat
Amennyiben a készüléke javításra szorul,
szervizhálózatunk a rendelkezésére áll. A legközelebbi
szerviz címét és telefonszámát a garanciajegy hátoldalán
vagy a telefonkönyvben találja meg. A központi
Vevőszolgálat is szívesen felvilágosítást ad és megnevezi
az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső javítószolgálatot.
E-Nr. (termékszám) és
FD-Nr. (gyártási szám)
Ha kihívja a vevőszolgálatunkat, akkor kérjük, adja meg
a készülék termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát
(FD-Nr.). A számokat tartalmazó típustábla jobbra, oldalt
a sütő-ajtón található. Hogy egy meghibásodás esetén
ne kelljen sokáig keresgélnie, rögtön felírhatja ide
készülékének adatait.
E-Nr.
FD
Vevőszolgálat Csomagolás és a régi készülék
Új készülékét a szállítás alatt a csomagolás védi. Minden
felhasznált anyag környezetkímélő és újrahasznosítható.
Kérjük, segítsen Ön is a csomagolás környezetkímélő
módon történő ártalmatlanításában.
A régi készülékek nem értéktelen hulladékok.
Környezetbarát újrahasznosítással értékes
nyersanyagokat lehet belőlük visszanyerni.
Mielőtt a régi készüléket újrahasznosítás céljára leadja,
tegye használhatatlanná vagy jelölje meg egy ”Figyelem:
roncs !” feliratú címkével.
Az aktuális újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön
a szakkereskedőnél vagy a helyi önkormányzatnál.
SS
Táblázatok és hasznos tanácsok
Itt az ételek a hozzájuk szükséges optimális beállítások
választékát találhatja. Utána nézhet, hogy az Ön
ételének melyik fűtési mód és hőmérséklet felel meg a
legjobban, melyik tartozékot kell használnia, milyen
magasságba tegye be. Az edény kiválasztásához és az
elkészítéshez sok ötletet kap, és egy kis segítséget arra
az esetre is, ha valami rosszul sikerülne.
Torták és
sütemények
Sütőformák:
A sötét, fémből készült sütőformák a legalkalmasabbak.
Vékonyfalú, világos sütőformák, valamint üvegformák
használatakor a forró levegőt kell használnia. Ennek
ellenére ilyenkor a sütési idő hosszabb, és a sütemény
nem sül meg olyan egyenletesen.
Állítsa a sütőformát mindig a rostélyra.
Táblázatok
A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik. Így
energiát takarít meg. Ha a sütőt előmelegíti, akkor a
megadott sütési idők 5-10 perccel lerövidülnek.
A táblázatban megtalálja a különféle süteményekhez és
tortákhoz az optimális fűtési módot.
Hőmérséklet és sütési idő a tészta minőségétől és
mennyiségétől függ. Ezért tartományokat adtunk meg
a táblázatokban. Először az alacsonyabb értékekkel
próbálja meg. Az alacsonyabb hőmérséklet
egyenletesebb barnulást biztosít. Ha szükséges, állítsa
legközelebb magasabbra a hőmérsékletet.
További információkat a táblázatokhoz csatlakozó,
”Tippek a sütéshez” részben talál.
ST
Formában sült sütemények
Sütőforma a rostélyon
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet,
°C-ban
A sütési idő,
percben
Kevert tésztából készült
egyszerű sütemény
Kuglóf-/perec/
Négyszögletes sütőforma
3 sütőforma*
2
t
170-190
50-60
2+4
;
150-170
70-100
Kevert tésztából készült
finom sütemény
(pl. omlós sütemény)
Kuglóf-/perec/
Négyszögletes sütőforma
3 sütőforma*
2
t
150-170
60-70
2+4
;
140-160
70-100
Tortalap omlós tészta
széllel
Kerek sütőforma
1
t
170-190
25-35
Tortalap kevert tésztából
Gyümölcsös sütőforma
2
t
150-170
20-30
Piskóta-torta
Kerek sütőforma
2
t
160-180
30-40
Gyümölcs- vagy
túrótorta, omlós tészta**
Sötét kerek sütőforma
1
t
170-190
70-90
Gyümölcsös finom
sütemény, kevert
tésztából
Kerek sütőforma/
kuglófforma
2
t
160-180
50-60
Pikáns sütemények**
(pl. omlós/hagymatorta)
Kerek sütőforma
1
t
180-200
50-60
*
Kérjük, ügyeljen a sütőforma elhelyezésére. A kiegészítő rostélyt külön tartozékként a
szakkereskedőknél szerezheti be.
** A süteményt kb. 20 percig hagyja a készülékben kihűlni.
Sütőtepsiben sült sütemény
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet,
°C-ban
A sütési idő,
percben
Kevert- vagy kelttészta
száraz töltelékkel
Zománcozott tálca
2 sütőtálca**
2
2+4
t
;
170-190
150-170
20-30
35-45
Kevert- vagy kelttészta
lédús töltelékkel*
(gyümölcsös)
Zománcozott tálca
2 sütőtálca**
3
2+4
t
;
170-190
150-170
40-50
50-60
Piskótatekercs
(előmelegítés)
Zománcozott tálca
3
t
170-190
15-20
Kelesztett fonott kalács
500 gr lisztből
Zománcozott tálca
2
t
170-190
30-40
Karácsonyi püspökkenyér
500 gr lisztből
Zománcozott tálca
3
t
160-180
60-70
SU
Sütőtepsiben sült sütemény
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet,
°C-ban
A sütési idő,
percben
Karácsonyi püspökkenyér
1 kg lisztből
Zománcozott tálca
3
t
150-170
90-100
Rétes, édes
Zománcozott tálca
2
t
180-200
55-65
Pizza
Zománcozott tálca
2 sütőtálca**
2
2+4
t
;
220-240
180-200
25-35
40-50
*
Nagyon lédús gyümölcsös süteményekhez használja a mélyebb zománcozott tálca.
** Ha egyszerre két szinten süt, a zománcozott tálcát a felső szintre tegye.
Kenyér és zsemle
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet,
°C-ban
Időtartam,
percben
Kelesztett kenyér 1,2 kg
lisztből*, (előmelegítés)
Zománcozott tálca
2
t
270
200
8
35-45
Kovászolt tésztából sütött
kenyér 1,2 kg lisztből*,
(előmelegítés)
Zománcozott tálca
2
t
270
200
8
35-45
Zsemle (pl. rozs-zsemle)
Zománcozott tálca
3
t
200-220
20-30
*
Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőbe.
Aprósütemény
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet,
°C-ban
A sütési idő,
percben
Az aprósütemények
Sütőtálca
2 sütőtálca*
3
2+4
t
;
150-170
140-160
10-20
30-40
Habcsók
sütőlap
3
;
80-100
125-155
Képviselőfánk
sütőlap
2
t
190-210
30-40
Mandulás habcsók
Sütőtálca
2 sütőtálca*
3
2+4
t
;
100-120
100-120
30-40
40-45
Rakott tészta
Sütőtálca
2 sütőtálca*
3
2+4
;
;
170-190
170-190
25-35
35-45
*
Ha egyszerre két szinten süt, a zománcozott tálcát a felső szintre tegye.
A kiegészítő sütőlapot külön tartozékként a szakkereskedőknél szerezheti be.
SV
Tippek a sütéshez
Saját receptje szerint szeretne sütni.
Keressen ki egy hasonló süteményt a táblázatban.
Hogyan állapíthatja meg, hogy a kevert
tésztából készült sütemény átsült-e?
Kb. 10 perccel a receptben megadott sütési idő lejárta előtt szúrjon
egy fapálcikát a süteménybe ott, ahol a legmagasabb.
A sütemény akkor van készen, ha már nem ragad a tészta a
pálcikára.
A sütemény összeesett.
A következő alkalommal használjon kevesebb folyadékot vagy
állítsa a sütő-hőmérsékletet 10 fokkal alacsonyabbra. Tartsa be a
receptben megadott keverési időt.
A sütemény közepe magasra feljött, de a
szélei laposak maradtak.
Kerek tortaformák peremét ne zsírozza be. Ha a sütemény megsült,
egy késsel óvatosan válassza le a formáról.
A sütemény teteje túl sötét lesz.
Tegye alacsonyabbra, válasszon egy alacsonyabb hőmérsékletet,
és süsse a süteményt valamivel hosszabb ideig.
A sütemény túl száraz lett.
Egy fogpiszkálóval szúrjon kis lyukakat a kész süteménybe. Eztán
kenje be gyümölcslével vagy alkoholos itallal. Válasszon a
következő alkalommal 10 fokkal magasabb hőmérsékletet, és
rövidítse le a sütési időt.
A kenyér vagy a sütemény (pl. túrótorta) jól
néz ki, de belülről nyúlós, ragacsos (kenődik,
vizes).
Adjon a következő alkalommal kevesebb folyadékot hozzá, és
süsse alacsonyabb hőmérsékleten kicsit tovább. Lédús töltelékkel
készülő sütemény: Süsse meg először az aljat. Szórja meg
mandulával vagy zsemlemorzsával és ezután tegye rá a tölteléket.
Kérjük, tartsa be a receptben előírtakat és a sütési időt.
A sütemény egyenetlenül pirult meg.
Válasszon valamivel alacsonyabb hőmérsékletet, így a sütemény
egyenletesebb lesz. Kényes süteményeket a felső és alsó fűtéssel
t, egy szinten süssön. A tepsiből kiálló sütőpapír befolyásolhatja
a levegő-cirkulációt. A sütőpapírt mindig a sütőlap méretének
megfelelően vágja le.
A gyümölcsös sütemény alja túl világos. A
gyümölcslé kifolyik.
A következő alkalommal használja a mélyebb zománcozott tálca.
Több szinten sütött. A felső sütőtepsiben
sötétebb a sütemény, mint az alsóban.
Több szinten történő sütés esetén mindig a forró levegőt ;
alkalmazza. A sütemények nem lesznek feltétlenül egyszerre
készen, még akkor sem, ha a sütőtepsiket egyszerre helyezte a
sütőbe.
Lédús sütemények sütésekor kondenzvíz
keletkezik.
Sütés közben vízgőz keletkezhet. Ez az ajtófogantyú fölött távozik.
A vízgőz lecsapódhat a kezelőfelületen vagy a szomszédos bútorok
elülső részén, és kondenzvízként lecsepeghet. Ennek fizikai oka
van.
TM
Hús, baromfi, hal
Edény
Minden hőálló edényt használhat. Nagyméretű
sültekhez az zománcozott tálca is megfelelő.
Állítsa az edényt mindig a rostély közepére.
A forró üvegedényeket legjobb, ha egy száraz
konyharuhára állítja. Ha az alátét nedves vagy hideg, az
üveg megrepedhet.
Tudnivalók sütéshez
A sütés eredménye a hús fajtájától és minőségétől függ.
Sovány húshoz adjon 2 - 3 evőkanálnyi folyadékot,
párolt húshoz 8 - 10 evőkanálnyit, a nagyságtól
függően.
Nagyobb húsdarabokat az idő felének lejárta után
fordítsa meg.
Miután a sült készen van, hagyja további 10 percig a
kikapcsolt, csukott sütőben pihenni. Így jobban eloszlik
a hús leve.
Tudnivalók a grillezéshez
Mindig csukott sütőben grillezzen.
Lehetőleg egyforma vastag húsdarabokat vegyen. A
húsdaraboknak legalább 2 - 3 cm vastagak legyenek.
Így a hús egyenletesen pirul és nem lesz száraz. A
frissensültet csak grillezés után sózza meg.
A grillezni való darabokat helyezze közvetlenül a
rostélyra. Ha csak egy darabot akar grillezni,
tegye ezt a rostély középső részére, így lesz a
legízletesebb.
Kiegészítésképpen helyezze a zománcozott tálcát
az első szintre. Így felfogja a hús levét, és a sütő is
tisztább marad.
A grillezni való darabokat a megadott idő kétharmadának
lejárta után fordítsa meg.
A grillfűtőtest automatikusan ki–, majd ismét bekapcsol.
Ez normális. Gyakorisága attól függ, hogy melyik
grillfokozatot állította be.
Hús
A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik.
A táblázatban megadott időértékek irányértékek. Ezek a
hús minőségétől és mennyiségétől függően
változhatnak.
TN
Húsok
Súly
Edény
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet
Időtartam,
°C-ban, grillsütő percben
Marhasült
(pl. oldalas)
1 kg
1,5 kg
2 kg
zárt
2
2
2
t
t
t
220-240
210-230
200-220
90
110
130
Marhabélszín
1 kg
1,5 kg
2 kg
nyitott
2
2
2
t
t
t
200-220
190-210
180-200
70
80
90
1 kg
nyitott
1
R
220-240
40
Rostély***
Rostély***
5
5
x
x
3
3
20
15
Sült hátszín, rózsaszínre
sütve*
Frissensültek, átsütött
frissensültek, rózsaszínű
Disznóhús bőr nélkül
(pl. nyak)
1 kg
1,5 kg
2 kg
nyitott
1
1
1
R
R
R
200-220
190-210
180-200
100
140
160
Bőrös disznóhús**
(pl. lapocka, csülök)
1 kg
1,5 kg
2 kg
nyitott
1
1
1
R
R
R
190-210
180-200
170-190
120
150
180
Pácolt füstölt karaj,
csonttal
1 kg
zárt
2
t
220-240
70
Vagdalt hús
750 gr
nyitott
1
R
180-200
70
Virsli
kb. 750 gr
Rostély***
4
x
3
15
Borjúsült
1 kg
2 kg
nyitott
2
2
t
t
190-210
170-190
100
120
Báránycomb csont nélkül
1,5 kg
nyitott
1
R
150-170
110
*
A sült hátszínt az idő felének lejárta után fordítsa meg. A párolás után csavarja be alufóliába és hagyja
a sütőben 10 percig pihenni.
** Sertéshús esetén vagdossa be a bőrt, és amennyiben meg kell fordítani, tegye először a bőrös felével
lefelé az edénybe.
*** Az zománcozott tálcát az 1. szintre tolja be.
TO
Szárnyasok
A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik.
A táblázatban a súly megadása töltelék nélküli, sütésre
előkészített szárnyasra vonatkozik.
A közvetlenül a rostélyon grillez, akkor tolja be az
zománcozott tálca az 1. szintre.
Kacsa vagy liba estén szúrja át a bőrt a szárnyak alatt,
ezáltal a zsír ki tud folyni.
Az egész szárnyast a megadott grillezési idő
kétharmadának lejárta után fordítsa meg.
A szárnyas különösen ropogós barna lesz, ha a sütés
vége felé vajjal, sós vízzel vagy narancslével megkeni.
Szárnyasok
Súly
Edény
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet,
°C-ban
Időtartam,
percben
Fél csirke, 1-4 darab
egyenként
400 gr
Rostély
2
R
200-220
40-50
Darabolt csirke
egyenként
250 gr
Rostély
2
R
200-220
30-40
Egész csirke, 1-4 darab
egyenként
1 kg
Rostély
2
R
190-210
50-80
Kacsa
1,7 kg
Rostély
2
R
180-200
90-100
Liba
3 kg
Rostély
2
R
170-190
110-130
Bébipulyka
3 kg
Rostély
2
R
180-200
80-100
2 pulykacomb
egyenként
800 gr
Rostély
2
R
190-210
90-110
Hal
A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik.
Hal
Súly
Edény
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet °C-ban,
grillsütő
Időtartam,
percben
Grillezett
hal
darabja 300 gr
1 kg
1,5 kg
Rostély*
3
2
2
x
R
R
2
180-200
170-190
20-25
45-50
50-60
Szeletelt
hal
egyenként 300 gr
Rostély*
4
x
2
20-25
*
Az zománcozott tálca az 1. szintre tolja be.
TP
Tippek sütéshez és
grillezéshez
Ha a táblázatban nincs megadva semmilyen, a
sült súlyára vonatkozó adat.
Válassza ki a következő legalacsonyabb súlynak megfelelő adatot,
és hosszabbítsa meg az időt.
Hogyan tudja megállapítani, hogy készen van-e
a sült?
Használjon hús-hőmérőt (a szakkereskedésben kapható) vagy
végezze el a ”kanál-próbát”. Nyomja meg a kanállal a sültet. Ha a
húst feszesnek érzi, készen van. Ha enged a nyomásnak, még
süsse egy darabig.
Ha a sült túlságosan sötét és a bőr helyenként
elégett.
Ellenőrizze a betolási magasságot és a hőmérsékletet.
Ha a sült jól néz ki, de a mártás megégett.
Válasszon a következő alkalommal kisebb sütőedényt, vagy adjon
hozzá több folyadékot.
Ha a sült jól néz ki, de a mártás túl világos és
vízízű.
Válasszon a következő alkalommal egy nagyobb sütőedényt vagy
adjon hozzá kevesebb folyadékot.
A sült felöntésekor vízgőz keletkezik.
Használja a légkeverős grillezést a felső és alsó fűtés helyett. Így a
pecsenyelé nem melegszik fel olyan nagyon, és kevesebb vízgőz
keletkezik.
Felfújtak,
csőbensült, pirítós
A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik.
Étel
Edény
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet
Legyen az
°C-ban, grillsütő időtartam
perc
Édes felfújtak
(pl. túrós felfújt gyümölccsel)
Felfújt forma
2
t
180-200
40-50
Pikáns felfújt előfőzött
hozzávalókból
(pl. tésztafelfújt)
Felfújt forma,
zománcozott tálca
3
3
t
t
210-230
210-230
30-40
20-30
Pikáns felfújt nyers
hozzávalókból*
(pl. burgonyafelfújt)
Felfújt forma vagy
zománcozott tálca
2
2
R
R
150-170
150-170
50-60
50-60
TQ
Étel
Edény
Magasság
Fűtési
mód
Legyen az
Hőmérséklet
°C-ban, grillsütő időtartam
perc
Kenyérpirítás
Rostély
5
x
3
4-5
Pirítós átsütése
Rostély**
4
x
3
5-8
*
A felfújt magassága nem haladhatja meg a 2 cm-t.
** Az zománcozott tálca mindig az 1. szintre tolja be.
Mélyhűtött
késztermékek
Kérjük, vegye figyelembe a gyártónak a csomagoláson
található adatait.
A táblázat nem előmelegített sütőre vonatkozik.
Étel
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet,
°C-ban
Időtartam,
percben
Hasábburgonya*
Rostély vagy
zománcozott tálca
3
t
210-230
25-30
Pizza*
Rostély
2
t
200-220
15-20
Pizza-baguette*
Rostély
2
R
200-220
15-20
*
Tegyen sütőpapírt a tartozékra. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy a sütőpapír alkalmas legyen ilyen
hőmérsékleten történő használatra.
Megjegyzés
A tálca mélyhűtött termékek sütésekor deformálódhat.
Ennek oka a tartozékon fellépő
nagy hőmérsékletkülönbség. A deformálódás már sütés
közben megszűnik.
Felolvasztás
Vegye ki az élelmiszert a csomagolásból, és állítsa egy
megfelelő edényben a rostélyra.
Kérjük, vegye figyelembe a gyártónak a csomagoláson
található adatait.
A felolvadási idő az élelmiszer fajtájától és
mennyiségétől függ.
TR
Étel
Tartozékok
Mélyhűtött áruk*
Rostély
pl. tejszínes torták, vajas krémtorták,
csokoládé- vagy cukorbevonatú
torták, gyümölcsök,
csirke, kolbász és hús, kenyér,
zsemle és péksütemények
*
Magasság
Fűtési
mód
Hőmérséklet, °C-ban
2
Y
40-50 °C
A fagyasztott ételt takarja le hőálló fóliával. A szárnyast mellére fektetve tegye a tányérra.
Aszalás
Csak hibátlan gyümölcsöt és zöldséget vegyen, és
mossa meg alaposan.
Hagyja jól lecsepegni és megszáradni.
Bélelje ki az zománcozott tálca és a rostélyt sütő- vagy
pergamenpapírral.
Étel
Magasság
Fűtési mód
Hőmérséklet, °C-ban Időtartam, óra
600 gr almakarika
2+4
;
80
kb. 5
800 gr körtehasáb
2+4
;
80
kb. 8
1,5 kg szilva
2+4
;
80
kb. 8-10
200 gr megtisztított zöldség
2+4
;
80
kb. 1½
Megjegyzés:
A nagyon lédús gyümölcsöt vagy zöldséget többször
fordítsa meg. Az aszalt gyümölcsöt szárítás után
haladéktalanul vegye le a papírról.
Befőzés
Előkészítés
TS
Az üvegeket és a gumigyűrűket tartsa tisztán és
rendben. Használjon lehetőleg egyforma nagyságú
üvegeket. A táblázatban megadott értékek egyliteres,
gömbölyű üvegekre vonatkoznak.
Figyelem! Ne használjon nagyobb vagy magasabb
üvegeket. A fedő megrepedhet.
Csak hibátlan gyümölcsöt és zöldséget vegyen. Mossa
meg alaposan.
Töltse a gyümölcsöt vagy a zöldséget az üvegekbe. Az
üvegek szélét szükség esetén még egyszer törölje át.
Ezek tiszták kell, hogy legyenek. Tegyen minden üvegre
egy nedves gumigyűrűt és a fedelet. Zárja le csattal az
üvegeket.
Ne állítson hatnál több üveget a sütőbe.
A táblázatokban megadott értékek irányértékek. Ezeket
befolyásolhatja a szobahőmérséklet, az üvegek száma,
az üvegek tartalmának a mennyisége és hőmérséklete.
Mielőtt át- vagy kikapcsolja a készüléket, győződjön
meg róla, hogy az üvegek tartalma valóban
gyöngyözik-e.
Így állítsa be:
1. Az zománcozott tálca tolja be a 2. szintre. Az
üvegeket úgy tegye a serpenyőbe, hogy ne érjenek
egymáshoz.
2. Öntsön ½ liter forró vizet (kb. 80 ⁄C) az zománcozott
tálca.
3. Csukja be a sütőajtót.
4. Állítsa a funkcióválasztót a s jelre.
5. Állítsa a hőfokszabályozót 170 - 180 °C-ra.
Gyümölcs befőzése
Amint az üvegek tartalma gyöngyözni kezd, vagyis
rövid időközönként buborékok emelkednek fel - kb.
40 - 50 perc múlva - kapcsolja ki a hőfokszabályozót.
A funkcióválasztó bekapcsolva marad.
25 - 35 perces utómelegítés után vegye ki az üvegeket
a sütőből. Ha a sütőben hagyja hosszabb ideig az
üvegeket, amíg ezek lehűlnek, előfordulhat, hogy csírák
képződnek, amelyek a befőzött gyümölcs
megsavanyodását okozzák. Kapcsolja ki a
funkcióválasztót.
Gyümölcs egyliteres üvegekben
a gyöngyözéstől kezdődően
Melegen történő pihentetés
Alma, ribizli, eper
Kikapcsolás
kb. 25 perc
Cseresznye, kajszibarack, őszibarack, egres
Kikapcsolás
kb. 30 perc
Almapép, körte, szilva
Kikapcsolás
kb. 35 perc
TT
Zöldség befőzése
Amint az üvegekben buborékok keletkeznek, állítsa
vissza a hőfokszabályozót kb. 120 - 140 ⁄C-ra. Hogy a
hőfokszabályozót mikor kapcsolhatja ki, a táblázatból
keresheti ki. Hagyja a zöldséget még 30J35 percig a
sütőben állni. A funkcióválasztó addig bekapcsolva
marad.
Zöldség hideg lében, egyliteres üvegekben
a gyöngyözéstől kezdődően
120-140 °C
Melegen történő
pihentetés
Uborka
-
kb. 35 perc
Cékla
kb. 35 perc
kb. 30 perc
Kelbimbó
kb. 45 perc
kb. 30 perc
Bab, karalábé, vörös káposzta
kb. 60 perc
kb. 30 perc
Borsó
kb. 70 perc
kb. 30 perc
Vegye ki az üvegeket
Hasznos tanácsok
az energiamegtakarításhoz
Ne állítsa az üvegeket hideg vagy nedves alátétre. Ezek
így megrepedhetnek.
Csak akkor melegítse elő a sütőt, ha a recept vagy a
használati utasítás táblázata így adja meg.
Sötét, feketére festett vagy zománcozott sütőformákat
használjon. Ezek különösen jól hasznosítják a hőt.
Ha több süteményt süt, akkor legjobb, ha közvetlenül
egymás után süti őket. Ilyenkor a sütő még meleg.
Ezáltal lerövidül a második sütemény sütési ideje. Két
négyszögletes sütőformát is betehet egymás mellé.
Hosszabb sütési idő esetén 10 perccel a sütési idő
befejezte előtt kikapcsolhatja a sütőt, a maradék hő
felhasználásával is befejezheti a sütést.
TU
Akrilamidok az élelmiszerekben
Hogy az akrilamid mennyire is veszélyes az
élelmiszerekben, arról ez idő tájt még a szakemberek is
vitatkoznak. A kutatási eredmények jelenlegi
helyzetében leszűrhető tapasztalatokat kísérli meg
tájékoztatónk összefoglalni.
Hogyan keletkezik az
akrilamid?
Az élelmiszerekben az akrilamid nem külső
szennyeződésként jelenik meg. Önmagától jön létre az
ételek elkészítésekor - amennyiben az étel
szénhidrátokat és fehérjéket tartalmaz. Hogy ez
pontosan hogyan megy végbe, az még maradéktalanul
nincs tisztázva. Az azért már tisztázódott, hogy az
alábbiak befolyásolják a keletkezését:
a magas hőmérséklet
az élelmiszer alacsony víztartalma
az erős megpirítás, sütés.
Mely ételekről lehet szó?
Az akrilamid mindenekelőtt a magas hőmérsékletre
hevítéssel készített gabonafélékben és
burgonyatermékekben keletkezik, mint pl.:
burgonya chipsek, hasábburgonya,
pirítós, zsemle, kenyér,
omlós tésztájú finom péksütemények (mint a keksz,
mézeskalács, mézesbáb).
Hogyan kerülhető el
sütésnél, grillezésnél a nagy mennyiségű akrilamid
keletkezése?
A következő javaslatok az BMVEL1 ajánlásaiból
származnak:
Általában:
A sütési idő legyen a lehető legrövidebb.
Kerülje el az étel megégetését, elszenesítését, csak
aranybarnára pirítsa.
Minél nagyobb és vastagabb a sütnivaló, annál
kevesebb akrilamid keletkezik.
TV
Sütés
Állítsa felső és alsó fűtésnél a hőmérsékletet max.
200 ⁄C-ra és a forró levegőnél max. 180 ⁄C-ra.
Aprósütemények: Állítsa felső és alsó fűtésnél a
hőmérsékletet max. 190 ⁄C-ra, a forró levegőnél max.
170 ⁄C-ra. A tésztában a tojás vagy a tojássárgája
csökkenti az akrilamid képződését.
Sütőben sütött burgonya esetén egyenletesen és
lehetőleg egy rétegben terítse el sütőlapon a burgonyát.
Használjon egy sütésre legalább 400 gr burgonyát,
ezzel csökkenti az étel kiszáradását.
1 365-ös BMVEL sajtóközlemény, 2002. december 4.
Internet: http://www.verbraucherministerium.de.
UM
www.siemens-international.com
9000023955 (1W01TD) 01-8410
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising