Siemens | LI93TCA10M | Instruction manual | Siemens iQ100 telescopic cooker hood 90 cm Silver metallic Instruction manual

Siemens iQ100 telescopic cooker hood 90 cm Silver metallic Instruction manual
([WUDFWRUKRRG
΍ΪαςυЄΪκΪμυηЌТΫυκ
Вытяжка
LI63TCA.0., LI93TCA10M
siemens-home.com/welcome
siemens-home.bsh-group.com/welcome
>HQ@ ,QVWUXFWLRQPDQXDO
>NN@ ΙΪγήΪεΪηνηТλЌΪνευЄυ
>UX@ ΙκΪάβεΪιθεφαθάΪηβω
Register
your
product
online
Ú7DEOHRIFRQWHQWV
e[nuoIrs]ctimanul
,PSRUWDQWVDIHW\LQIRUPDWLRQ
(QYLURQPHQWDOSURWHFWLRQ
6DYLQJHQHUJ\ (QYLURQPHQWDOO\IULHQGO\GLVSRVDO
2SHUDWLQJPRGHV
([KDXVWDLUPRGH &LUFXODWLQJDLUPRGH 2SHUDWLQJWKHDSSOLDQFH )LOWHUGUDZHU /LJKWLQJ
&OHDQLQJDQGPDLQWHQDQFH
7URXEOHVKRRWLQJ )DXOWWDEOH
$IWHUVDOHVVHUYLFH $FFHVVRULHVIRUFLUFXODWHGDLUPRGH Produktinfo
$GGLWLRQDOLQIRUPDWLRQRQSURGXFWVDFFHVVRULHVUHSODFHPHQW
SDUWVDQGVHUYLFHVFDQEHIRXQGDW ZZZVLHPHQVKRPHEVK
JURXSFRPDQGLQWKHRQOLQHVKRS ZZZVLHPHQVKRPHEVK
JURXSFRPHVKRSV
3
: ,PSRUWDQWVDIHW\LQIRUPDWLRQ
5HDGWKHVHLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\2QO\WKHQ
ZLOO\RXEHDEOHWRRSHUDWH\RXUDSSOLDQFH
VDIHO\DQGFRUUHFWO\5HWDLQWKHLQVWUXFWLRQ
PDQXDO DQG LQVWDOODWLRQ LQVWUXFWLRQV IRU IXWXUH
XVHRUIRUVXEVHTXHQWRZQHUV
7KHDSSOLDQFHFDQRQO\EHXVHGVDIHO\LILWLV
FRUUHFWO\LQVWDOOHGDFFRUGLQJWRWKHVDIHW\
LQVWUXFWLRQV7KHLQVWDOOHULVUHVSRQVLEOHIRU
HQVXULQJ WKDW WKH DSSOLDQFH ZRUNV SHUIHFWO\ DW
LWVLQVWDOODWLRQORFDWLRQ
7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUGRPHVWLFXVH
DQGWKHKRXVHKROGHQYLURQPHQWRQO\7KH
DSSOLDQFHLVQRWLQWHQGHGIRUXVHRXWVLGH'R
QRWOHDYHWKHDSSOLDQFHXQDWWHQGHGGXULQJ
RSHUDWLRQ7KHPDQXIDFWXUHULVQRWOLDEOHIRU
GDPDJHZKLFKLVFDXVHGE\LPSURSHUXVHRU
LQFRUUHFWRSHUDWLRQ
7KLVDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUXVHXSWRD
PD[LPXPKHLJKWRI PHWUHVDERYHVHD
OHYHO
7KLVDSSOLDQFHLVQRWLQWHQGHGIRUXVHE\
SHUVRQV LQFOXGLQJFKLOGUHQ ZLWKUHGXFHG
SK\VLFDOVHQVRU\RUPHQWDOFDSDELOLWLHVRU
ODFNRIH[SHULHQFHDQGNQRZOHGJHXQOHVV
WKH\KDYHEHHQJLYHQVXSHUYLVLRQRU
LQVWUXFWLRQFRQFHUQLQJXVHRIWKHDSSOLDQFH
E\DSHUVRQUHVSRQVLEOHIRUWKHLUVDIHW\
&KLOGUHQ PXVW QRW SOD\ ZLWK RQ RU DURXQG WKH
DSSOLDQFH&KLOGUHQPXVWQRWFOHDQWKH
DSSOLDQFHRUFDUU\RXWJHQHUDOPDLQWHQDQFH
XQOHVVWKH\DUHDWOHDVW\HDUVROGDQGDUH
EHLQJVXSHUYLVHG
.HHS FKLOGUHQ EHORZ WKH DJH RI \HDUV ROG DW
D VDIH GLVWDQFH IURP WKH DSSOLDQFH DQG SRZHU
FDEOH
&KHFNWKHDSSOLDQFHIRUGDPDJHDIWHU
XQSDFNLQJLW'RQRWFRQQHFWWKHDSSOLDQFHLI
LWKDVEHHQGDPDJHGLQWUDQVSRUW
7KLVDSSOLDQFHLVQRWLQWHQGHGIRURSHUDWLRQ
ZLWKDQH[WHUQDOFORFNWLPHURUDUHPRWH
FRQWURO
2QO\DOLFHQVHGSURIHVVLRQDOPD\FRQQHFW
DSSOLDQFHV ZLWKRXW SOXJV 'DPDJH FDXVHG E\
LQFRUUHFWFRQQHFWLRQLVQRWFRYHUHGXQGHU
ZDUUDQW\
'DQJHURIVXIIRFDWLRQ
3DFNDJLQJPDWHULDOLVGDQJHURXVWRFKLOGUHQ
1HYHUDOORZFKLOGUHQWRSOD\ZLWKSDFNDJLQJ
PDWHULDO
4
'DQJHURIGHDWK
5LVNRISRLVRQLQJIURPIOXHJDVHVWKDWDUH
GUDZQEDFNLQ
$OZD\V HQVXUH DGHTXDWH IUHVK DLU LQ WKH URRP
LIWKHDSSOLDQFHLVEHLQJRSHUDWHGLQH[KDXVW
DLUPRGHDWWKHVDPHWLPHDVURRPDLU
GHSHQGHQW KHDWSURGXFLQJ DSSOLDQFH LV EHLQJ
RSHUDWHG
5RRPDLUGHSHQGHQWKHDWSURGXFLQJ
DSSOLDQFHV HJJDVRLOZRRGRUFRDO
RSHUDWHG KHDWHUV FRQWLQXRXV IORZ KHDWHUV RU
ZDWHU KHDWHUV REWDLQ FRPEXVWLRQ DLU IURP WKH
URRPLQZKLFKWKH\DUHLQVWDOOHGDQG
GLVFKDUJH WKH H[KDXVW JDVHV LQWR WKH RSHQ DLU
WKURXJKDQH[KDXVWJDVV\VWHP HJD
FKLPQH\ ,QFRPELQDWLRQZLWKDQDFWLYDWHGYDSRXU
H[WUDFWRU KRRG URRP DLU LV H[WUDFWHG IURP WKH
NLWFKHQDQGQHLJKERXULQJURRPVDSDUWLDO
YDFXXP LV SURGXFHG LI QRW HQRXJK IUHVK DLU LV
VXSSOLHG7R[LFJDVHVIURPWKHFKLPQH\RU
WKHH[WUDFWLRQVKDIWDUHVXFNHGEDFNLQWRWKH
OLYLQJVSDFH
■ $GHTXDWHLQFRPLQJDLUPXVWWKHUHIRUH
DOZD\VEHHQVXUHG
■ $QLQFRPLQJH[KDXVWDLUZDOOER[DORQHZLOO
QRWHQVXUHFRPSOLDQFHZLWKWKHOLPLW
6DIHRSHUDWLRQLVSRVVLEOHRQO\ZKHQWKH
SDUWLDOYDFXXPLQWKHSODFHZKHUHWKHKHDW
SURGXFLQJDSSOLDQFHLVLQVWDOOHGGRHVQRW
H[FHHG3D PEDU 7KLVFDQEH
DFKLHYHG ZKHQ WKH DLU QHHGHG IRU FRPEXVWLRQ
LV DEOH WR HQWHU WKURXJK RSHQLQJV WKDW FDQQRW
EHVHDOHGIRUH[DPSOHLQGRRUVZLQGRZV
LQFRPLQJH[KDXVWDLUZDOOER[HVRUE\RWKHU
WHFKQLFDOPHDQV
,Q DQ\ FDVH FRQVXOW \RXU UHVSRQVLEOH 0DVWHU
&KLPQH\6ZHHS+HLVDEOHWRDVVHVVWKH
KRXVH VHQWLUHYHQWLODWLRQVHWXSDQGZLOO
VXJJHVWWKHVXLWDEOHYHQWLODWLRQPHDVXUHVWR
\RX
8QUHVWULFWHGRSHUDWLRQLVSRVVLEOHLIWKH
YDSRXU H[WUDFWRU KRRG LV RSHUDWHG H[FOXVLYHO\
LQWKHFLUFXODWLQJDLUPRGH
5LVNRIILUH
■ *UHDVHGHSRVLWVLQWKHJUHDVHILOWHUPD\
FDWFKILUH
5LVNRILQMXU\
&RPSRQHQWV LQVLGH WKH DSSOLDQFH PD\ KDYH
VKDUSHGJHV:HDUSURWHFWLYHJORYHV
■ ,WHPVSODFHGRQWKHDSSOLDQFHPD\IDOO
GRZQ'RQRWSODFHDQ\REMHFWVRQWKH
DSSOLDQFH
■ 7KHOLJKWHPLWWHGE\/('OLJKWVLVYHU\
GD]]OLQJDQGFDQGDPDJHWKHH\HV ULVN
JURXS 'RQRWORRNGLUHFWO\LQWRWKH
VZLWFKHGRQ/('OLJKWVIRUORQJHUWKDQ
VHFRQGV
5LVNRIHOHFWULFVKRFN
■ $GHIHFWLYHDSSOLDQFHPD\FDXVHHOHFWULF
VKRFN1HYHUVZLWFKRQDGHIHFWLYH
DSSOLDQFH8QSOXJWKHDSSOLDQFHIURPWKH
PDLQV RU VZLWFK RII WKH FLUFXLW EUHDNHU LQ WKH
IXVHER[&RQWDFWWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
■ ,QFRUUHFWUHSDLUVDUHGDQJHURXV5HSDLUV
PD\RQO\EHFDUULHGRXWDQGGDPDJHG
SRZHU FDEOHV UHSODFHG E\ RQH RI RXU WUDLQHG
DIWHUVDOHVWHFKQLFLDQV,IWKHDSSOLDQFHLV
GHIHFWLYHXQSOXJWKHDSSOLDQFHIURPWKH
PDLQV RU VZLWFK RII WKH FLUFXLW EUHDNHU LQ WKH
IXVHER[&RQWDFWWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
■ 'RQRWXVHDQ\KLJKSUHVVXUHFOHDQHUVRU
VWHDPFOHDQHUVZKLFKFDQUHVXOWLQDQ
HOHFWULFVKRFN
■
Risk of injury!
Risk of injury!
&OHDQWKHJUHDVHILOWHUDWOHDVWHYHU\ PRQWKV
1HYHURSHUDWHWKHDSSOLDQFHZLWKRXWWKH
JUHDVHILOWHU
■ *UHDVHGHSRVLWVLQWKHJUHDVHILOWHUPD\
FDWFKILUH1HYHUZRUNZLWKQDNHGIODPHV
FORVHWRWKHDSSOLDQFH HJIODPEpLQJ 'R
QRWLQVWDOOWKHDSSOLDQFHQHDUDKHDW
SURGXFLQJ DSSOLDQFH IRU VROLG IXHO HJ ZRRG
RUFRDO XQOHVVDFORVHGQRQUHPRYDEOH
FRYHULVDYDLODEOH7KHUHPXVWEHQRIO\LQJ
VSDUNV
■ +RW RLO DQG IDW FDQ LJQLWH YHU\ TXLFNO\ 1HYHU
OHDYHKRWIDWRURLOXQDWWHQGHG1HYHUXVH
ZDWHU WR SXW RXW EXUQLQJ RLO RU IDW 6ZLWFK RII
WKHKRWSODWH([WLQJXLVKIODPHVFDUHIXOO\
XVLQJ D OLG ILUH EODQNHW RU VRPHWKLQJ VLPLODU
■ :KHQJDVEXUQHUVDUHLQRSHUDWLRQZLWKRXW
DQ\FRRNZDUHSODFHGRQWKHPWKH\FDQ
EXLOG XS D ORW RI KHDW $ YHQWLODWLRQ DSSOLDQFH
LQVWDOOHGDERYHWKHFRRNHUPD\EHFRPH
GDPDJHG RU FDWFK ILUH 2QO\ RSHUDWH WKH JDV
EXUQHUVZLWKFRRNZDUHRQWKHP
■ 2SHUDWLQJVHYHUDOJDVEXUQHUVDWWKHVDPH
WLPHJLYHVULVHWRDJUHDWGHDORIKHDW$
YHQWLODWLRQDSSOLDQFHLQVWDOOHGDERYHWKH
FRRNHU PD\ EHFRPH GDPDJHG RU FDWFK ILUH
1HYHURSHUDWHWZRJDVEXUQHUV
VLPXOWDQHRXVO\RQWKHKLJKHVWIODPHIRU
ORQJHU WKDQ PLQXWHV 2QH ODUJH EXUQHU RI
PRUHWKDQN: ZRN LVHTXLYDOHQWWRWKH
SRZHURIWZRJDVEXUQHUV
Risk of fire!
Risk of fire!
Risk of fire!
Risk of fire!
5LVNRIEXUQV
7KHDFFHVVLEOHSDUWVEHFRPHYHU\KRWZKHQ
LQRSHUDWLRQ1HYHUWRXFKKRWSDUWV.HHS
FKLOGUHQDWDVDIHGLVWDQFH
Risk of electric shock!
Risk of electric shock!
&DXVHVRIGDPDJH
&DXWLRQ
5LVN RI GDPDJH GXH WR FRUURVLRQ $OZD\V VZLWFK RQ WKH DSSOLDQFH
ZKLOHFRRNLQJWRDYRLGFRQGHQVDWLRQ&RQGHQVDWHFDQSURGXFH
FRUURVLRQGDPDJH
$OZD\VUHSODFHIDXOW\EXOEVWRSUHYHQWWKHUHPDLQLQJEXOEVIURP
RYHUORDGLQJ
5LVNRIGDPDJHGXHWRLQJUHVVRIKXPLGLW\LQWRWKHHOHFWURQLF
FLUFXLWU\1HYHUFOHDQRSHUDWRUFRQWUROVZLWKDZHWFORWK
6XUIDFHGDPDJHGXHWRLQFRUUHFWFOHDQLQJ&OHDQVWDLQOHVVVWHHO
VXUIDFHVLQWKHGLUHFWLRQRIWKHJUDLQRQO\'RQRWXVHDQ\
VWDLQOHVVVWHHOFOHDQHUVIRURSHUDWRUFRQWUROV
6XUIDFH GDPDJH GXH WR VWURQJ RU DEUDVLYH FOHDQLQJ DJHQWV 1HYHU
XVHVWURQJDQGDEUDVLYHFOHDQLQJDJHQWV
5LVNRIGDPDJHIURPUHWXUQLQJFRQGHQVDWH,QVWDOOWKHH[KDXVW
GXFWLQVXFKDZD\WKDWLWIDOOVDZD\IURPWKHDSSOLDQFHVOLJKWO\
ƒVORSH 5
(QYLURQPHQWDOSURWHFWLRQ
<RXUQHZDSSOLDQFHLVSDUWLFXODUO\HQHUJ\HIILFLHQW+HUH\RXFDQ
ILQGWLSVRQKRZWRVDYHHYHQPRUHHQHUJ\ZKHQXVLQJWKH
DSSOLDQFHDQGKRZWRGLVSRVHRI\RXUDSSOLDQFHSURSHUO\
6DYLQJHQHUJ\
■
■
'XULQJFRRNLQJHQVXUHWKDWWKHUHLVDVXIILFLHQWVXSSO\RIDLUWR
HQDEOH WKH H[WUDFWRU KRRG WR ZRUN HIILFLHQWO\ DQG ZLWK D ORZ OHYHO
RIRSHUDWLQJQRLVH
$GMXVWWKHIDQVSHHGWRWKHDPRXQWRIVWHDPSURGXFHGGXULQJ
FRRNLQJ 2QO\ XVH LQWHQVLYH PRGH ZKHQ UHTXLUHG 7KH ORZHU WKH
IDQVSHHGWKHOHVVHQHUJ\LVFRQVXPHG
■
,I FRRNLQJ SURGXFHV ODUJH DPRXQWV RI VWHDP VHOHFW D KLJKHU IDQ
VSHHGLQJRRGWLPH,IWKHFRRNLQJVWHDPKDVDOUHDG\VSUHDG
DURXQGWKHNLWFKHQWKHH[WUDFWRUKRRGZLOOQHHGWREHRSHUDWHG
IRUORQJHU
■
6ZLWFKRIIWKHH[WUDFWRUKRRGLI\RXQRORQJHUUHTXLUHLW
■
6ZLWFKRIIWKHOLJKWLQJLI\RXQRORQJHUUHTXLUHLW
■
&OHDQDQG LIUHTXLUHG UHSODFHWKHILOWHUDWUHJXODULQWHUYDOVLQ
RUGHU WR LQFUHDVH WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKH YHQWLODWLRQ V\VWHP DQG
WRSUHYHQWWKHULVNRIILUH
■
3XWWKHOLGRQWRUHGXFHFRRNLQJVWHDPDQGFRQGHQVDWLRQ
(QYLURQPHQWDOO\IULHQGO\GLVSRVDO
'LVSRVHRISDFNDJLQJLQDQHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\PDQQHU
7KLVDSSOLDQFHLVODEHOOHGLQDFFRUGDQFHZLWK
(XURSHDQ'LUHFWLYH(8FRQFHUQLQJXVHG
HOHFWULFDODQGHOHFWURQLFDSSOLDQFHV ZDVWHHOHFWULFDO
DQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW:((( 7KHJXLGHOLQH
GHWHUPLQHV WKH IUDPHZRUN IRU WKH UHWXUQ DQG UHF\FOLQJ
RIXVHGDSSOLDQFHVDVDSSOLFDEOHWKURXJKRXWWKH(8
2SHUDWLQJPRGHV
7KLVDSSOLDQFHFDQEHXVHGLQH[KDXVWDLUPRGHRUFLUFXODWLQJDLU
PRGH
&LUFXODWLQJDLUPRGH
7KHDLUZKLFKLVGUDZQLQLVFOHDQHGE\WKHJUHDVH
ILOWHUVDQGDQDFWLYDWHGFDUERQILOWHUDQGFRQYH\HG
EDFNLQWRWKHNLWFKHQ
([KDXVWDLUPRGH
7KHDLUZKLFKLVGUDZQLQLVFOHDQHGE\WKH
JUHDVH ILOWHUV DQG FRQYH\HG WR WKH H[WHULRU E\
DSLSHV\VWHP
1RWH 7KHH[KDXVWDLUPXVWQRWEHFRQYH\HGLQWRDIXQFWLRQLQJ
VPRNHRUH[KDXVWJDVIOXHRULQWRDVKDIWZKLFKLVXVHGWR
YHQWLODWHLQVWDOODWLRQURRPVZKLFKFRQWDLQKHDWSURGXFLQJ
DSSOLDQFHV
■
■
1RWH 7RELQGRGRXUVLQFLUFXODWLQJDLUPRGH\RXPXVWLQVWDOODQ
DFWLYDWHGFDUERQILOWHU7KHGLIIHUHQWRSWLRQVIRURSHUDWLQJWKH
DSSOLDQFHLQFLUFXODWLQJDLUPRGHFDQEHIRXQGLQWKHEURFKXUH
$OWHUQDWLYHO\DVN\RXUGHDOHU7KHUHTXLUHGDFFHVVRULHVDUH
DYDLODEOHIURPVSHFLDOLVWRXWOHWVIURPFXVWRPHUVHUYLFHRUIURP
WKH 2QOLQH 6KRS 7KH DFFHVVRU\ QXPEHUV FDQ EH IRXQG DW WKH HQG
RIWKHLQVWUXFWLRQVIRUXVH
%HIRUHFRQYH\LQJWKHH[KDXVWDLULQWRDQRQIXQFWLRQLQJVPRNH
RUH[KDXVWJDVIOXHREWDLQWKHFRQVHQWRIWKHKHDWLQJHQJLQHHU
UHVSRQVLEOH
,IWKHH[KDXVWDLULVFRQYH\HGWKURXJKWKHRXWHUZDOOD
WHOHVFRSLFZDOOER[VKRXOGEHXVHG
2SHUDWLQJWKHDSSOLDQFH
7KHVHLQVWUXFWLRQVDSSO\WRVHYHUDODSSOLDQFHYDULDQWV,WLV
SRVVLEOH WKDW LQGLYLGXDO IHDWXUHV DUH GHVFULEHG ZKLFK GR QRW DSSO\
WR\RXUDSSOLDQFH
1RWH 6ZLWFKRQWKHH[WUDFWRUKRRGZKHQ\RXVWDUWFRRNLQJDQG
VZLWFK LW RII DJDLQ VHYHUDO PLQXWHV DIWHU \RX KDYH ILQLVKHG FRRNLQJ
7KLVLVWKHPRVWHIIHFWLYHZD\RIUHPRYLQJWKHNLWFKHQIXPHV
&RQWUROV
6
/LJKWLQJ
N
/LJKWRQRII
)DQ
)DQRII
)DQVSHHG
)DQVSHHG
)DQVSHHG
)LOWHUGUDZHU
6HWWLQJWKHIDQ
3XOOLQJRXWWKHILOWHUGUDZHU
6ZLWFKLQJRQ
+ROGWKHILOWHUGUDZHULQWKHPLGGOHDQGSXOOLWRXW
6HWWKHVOLGHFRQWUROWRSRVLWLRQRU
7KHFRQWUROSDQHOIRUWKHOLJKWLVDFFHVVLEOHDQGWKHDSSOLDQFHLV
UHDG\IRURSHUDWLRQ
6ZLWFKLQJRIIWKHDSSOLDQFH
1RWH 7KHDSSOLDQFHVWDUWVZLWKWKHIXQFWLRQVWKDWZHUHVHWZKHQ
WKHGUDZHUZDVFORVHG
3XVKLQJWKHILOWHUGUDZHULQ
+ROGWKHILOWHUGUDZHULQWKHPLGGOHDQGSXVKLWLQ
1RWH 7KHYHQWLODWLRQDQGOLJKWLQJDUHVZLWFKHGRIIZKHQWKH
GUDZHULVFORVHG
6HWWKHVOLGHFRQWUROWRSRVLWLRQ
/LJKWLQJ
7KHOLJKWLQJFDQEHVZLWFKHGRQDQGRIILQGHSHQGHQWO\RIWKH
YHQWLODWLRQ
6HWWKHVOLGHFRQWUROWRSRVLWLRQ
&OHDQLQJDQGPDLQWHQDQFH
: 5LVNRIEXUQV
7KHDSSOLDQFHZLOOEHFRPHKRWGXULQJRSHUDWLRQHVSHFLDOO\QHDU
WKHEXOEV$OORZWKHDSSOLDQFHWRFRROGRZQEHIRUHFOHDQLQJ
: 5LVNRIHOHFWULFVKRFN
)ROORZDOOLQVWUXFWLRQVDQGZDUQLQJVLQFOXGHGZLWKWKHFOHDQLQJ
DJHQWV
$UHD
&OHDQLQJDJHQW
6WDLQOHVVVWHHO
+RWVRDS\ZDWHU
&OHDQ ZLWK D GLVK FORWK DQG WKHQ GU\ ZLWK
DVRIWFORWK
3HQHWUDWLQJPRLVWXUHPD\UHVXOWLQDQHOHFWULFVKRFN&OHDQWKH
DSSOLDQFHXVLQJDGDPSFORWKRQO\%HIRUHFOHDQLQJSXOORXWWKH
PDLQVSOXJRUVZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKHIXVHER[
&OHDQVWDLQOHVVVWHHOVXUIDFHVLQWKH
JULQGGLUHFWLRQRQO\
: 5LVNRIHOHFWULFVKRFN
6SHFLDO VWDLQOHVV VWHHO FOHDQLQJ SURGXFWV
DUH DYDLODEOH IURP RXU DIWHUVDOHV VHUYLFH
RUIURPVSHFLDOLVWUHWDLOHUV$SSO\DYHU\
WKLQOD\HURIWKHFOHDQLQJSURGXFWZLWKD
VRIWFORWK
'RQRWXVHDQ\KLJKSUHVVXUHFOHDQHUVRUVWHDPFOHDQHUVZKLFK
FDQUHVXOWLQDQHOHFWULFVKRFN
: 5LVNRILQMXU\
&RPSRQHQWVLQVLGHWKHDSSOLDQFHPD\KDYHVKDUSHGJHV:HDU
SURWHFWLYHJORYHV
3DLQWHGVXUIDFHV
&OHDQLQJDJHQWV
7RHQVXUHWKDWWKHGLIIHUHQWVXUIDFHVDUHQRWGDPDJHGE\XVLQJ
WKH ZURQJ FOHDQLQJ DJHQW REVHUYH WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKH WDEOH 'R
QRWXVHDQ\RIWKHIROORZLQJ
■
+DUVKRUDEUDVLYHFOHDQLQJDJHQWV
&OHDQLQJDJHQWVZLWKDKLJKDOFRKROFRQWHQW
■
+DUGVFRXULQJSDGVRUFOHDQLQJVSRQJHV
■
+LJKSUHVVXUHFOHDQHUVRUVWHDPFOHDQHUV
■
:DVKQHZVSRQJHFORWKVWKRURXJKO\EHIRUHXVH
+RWVRDS\ZDWHU
&OHDQXVLQJDGDPSGLVKFORWKDQGGU\
ZLWKDVRIWFORWKWRZHO
'RQRWXVHDQ\VWDLQOHVVVWHHOFOHDQHUV
$OXPLQLXPDQGSODV *ODVVFOHDQHU
WLF
&OHDQZLWKDVRIWFORWK
*ODVV
*ODVVFOHDQHU
&OHDQZLWKDVRIWFORWK'RQRWXVHD
JODVVVFUDSHU
&RQWUROV
+RWVRDS\ZDWHU
&OHDQXVLQJDGDPSGLVKFORWKDQGGU\
ZLWKDVRIWFORWKWRZHO
5LVNRIHOHFWULFVKRFNFDXVHGE\SHQH
WUDWLQJPRLVWXUH
5LVNRIGDPDJHWRWKHHOHFWURQLFVIURP
SHQHWUDWLQJPRLVWXUH1HYHUFOHDQ
RSHUDWLQJFRQWUROVZLWKDZHWFORWK
'RQRWXVHDQ\VWDLQOHVVVWHHOFOHDQHUV
7
&OHDQLQJWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUV
,QVWDOOLQJWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHU
7KHVHLQVWUXFWLRQVDSSO\WRVHYHUDODSSOLDQFHYDULDQWV,WLV
SRVVLEOH WKDW LQGLYLGXDO IHDWXUHV DUH GHVFULEHG ZKLFK GR QRW DSSO\
WR\RXUDSSOLDQFH
,QVHUWWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHU
:KLOHGRLQJWKLVSODFHWKHRWKHUKDQGXQGHUWKHPHWDOPHVK
JUHDVHILOWHU
: 5LVNRIILUH
*UHDVHGHSRVLWVLQWKHJUHDVHILOWHUPD\FDWFKILUH
&OHDQWKHJUHDVHILOWHUDWOHDVWHYHU\ PRQWKV
1HYHURSHUDWHWKHDSSOLDQFHZLWKRXWWKHJUHDVHILOWHU
1RWHV
■ 'RQRWXVHDQ\DJJUHVVLYHDFLGLFRUDONDOLQHFOHDQLQJDJHQWV
■
■
:KHQFOHDQLQJWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUVDOVRFOHDQWKH
KROGHU IRU WKH PHWDO PHVK JUHDVH ILOWHUV LQ WKH DSSOLDQFH XVLQJ D
GDPSFORWK
7KH PHWDO PHVK JUHDVH ILOWHUV FDQ EH FOHDQHG LQ WKH GLVKZDVKHU
RUE\KDQG
)ROGWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUXSZDUGVORFNLQJLWLQSODFH
&KDQJLQJ WKH DFWLYDWHG FKDUFRDO ILOWHU RQO\ LQ
FLUFXODWLQJDLUPRGH
,QRUGHUWRJXDUDQWHHHIILFLHQWRGRXUILOWUDWLRQWKHILOWHUPXVWEH
VHUYLFHGUHJXODUO\
7KHDFWLYDWHGFKDUFRDOILOWHUVPXVWEHUHSODFHGDWOHDVWHYHU\
PRQWKV
1RWHV
■ 7KHDFWLYDWHGFKDUFRDOILOWHUVDUHQRWLQFOXGHGLQWKHGHOLYHU\
7KHDFWLYDWHGFKDUFRDOILOWHUVFDQEHREWDLQHGIURPVSHFLDOLVW
UHWDLOHUVIURPRXUDIWHUVDOHVVHUYLFHRUIURPWKH2QOLQH6KRS
%\KDQG
■
1RWH <RXFDQXVHDVSHFLDOJUHDVHVROYHQWIRUVWXEERUQGLUW,W
FDQEHRUGHUHGYLDWKH2QOLQH6KRS
5HPRYHWKHPHWDOJUHDVHILOWHUV
■
6RDNWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUVLQDKRWVRDS\VROXWLRQ
&OHDQWKHILOWHUVZLWKDEUXVKDQGWKHQULQVHWKHPWKRURXJKO\
■
/HDYHWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUVWRGUDLQ
■
,QWKHGLVKZDVKHU
1RWH ,IWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUVDUHFOHDQHGLQWKH
GLVKZDVKHU VOLJKW GLVFRORXUDWLRQ PD\ RFFXU 7KLV KDV QR HIIHFW RQ
WKHIXQFWLRQRIWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUV
■
■
7KHDFWLYDWHGFKDUFRDOILOWHUVFDQQRWEHFOHDQHGRUUHDFWLYDWHG
7XUQWKHROGDFWLYDWHGFKDUFRDOILOWHUDQGSXOODZD\IURPWKH
KROGHU ¨
3XVKWKHQHZDFWLYDWHGFKDUFRDOILOWHURQWRWKHKROGHUDQGWXUQ
©
$
'RQRWFOHDQKHDYLO\VRLOHGPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUVWRJHWKHU
ZLWKXWHQVLOV
3ODFHWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUVORRVHO\LQWKHGLVKZDVKHU
7KHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUVPXVWQRWEHZHGJHGLQ
)LWWKHPHWDOJUHDVHILOWHUV
5HPRYLQJPHWDOJUHDVHILOWHU
3XOOLQJRXWWKHILOWHUGUDZHU
3XVKWKHORFNDQGSXVKWKHPHWDOJUHDVHILOWHUEDFNZDUGVDQG
SXOOGRZQZDUGV
:KLOH GRLQJ WKLV SODFH \RXU RWKHU KDQG XQGHU WKH PHWDO JUHDVH
ILOWHU
1RWH 7R DYRLG FDXVLQJ GDPDJH GR QRW EHQG WKH PHWDO JUHDVH
ILOWHUV
7DNHWKHPHWDOJUHDVHILOWHURXWRIWKHKROGHU
1RWH *UHDVHPD\DFFXPXODWHLQWKHERWWRPRIWKHPHWDO
JUHDVH ILOWHU +ROG WKH PHWDO JUHDVH ILOWHU OHYHO WR SUHYHQW JUHDVH
IURPGULSSLQJRXW
$IWHUUHPRYLQJWKHPHWDOJUHDVHILOWHUVFOHDQWKHLQVLGHRIWKH
DSSOLDQFH
&OHDQWKHPHWDOJUHDVHILOWHUVDQGOHWWKHPGU\EHIRUHUHILWWLQJ
WKHP
8
%
7URXEOHVKRRWLQJ
0DOIXQFWLRQVRIWHQKDYHVLPSOHH[SODQDWLRQV3OHDVHUHDGWKH
IROORZLQJQRWHVEHIRUHFDOOLQJWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
: 5LVNRIHOHFWULFVKRFN
,QFRUUHFWUHSDLUVDUHGDQJHURXV5HSDLUVPD\RQO\EHFDUULHGRXW
DQGGDPDJHGSRZHUFDEOHVUHSODFHGE\RQHRIRXUWUDLQHGDIWHU
VDOHVWHFKQLFLDQV,IWKHDSSOLDQFHLVGHIHFWLYHXQSOXJWKH
DSSOLDQFHIURPWKHPDLQVRUVZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKH
IXVHER[&RQWDFWWKHDIWHUVDOHVVHUYLFH
)DXOWWDEOH
3UREOHP
3RVVLEOHFDXVH 6ROXWLRQ
7KHDSSOLDQFH
GRHVQRWZRUN
7KHSOXJLVQRW &RQQHFW WKH DSSOLDQFH WR WKH
SOXJJHGLQWRWKH SRZHUVXSSO\
PDLQV
7KHOLJKWLQJ
GRHVQRWZRUN
3RZHUFXW
&KHFN ZKHWKHU RWKHU NLWFKHQ
DSSOLDQFHVDUHZRUNLQJ
7KHIXVHLV
IDXOW\
&KHFNLQWKHIXVHER[WR
PDNHVXUHWKDWWKHIXVHIRU
WKHDSSOLDQFHLVLQZRUNLQJ
RUGHU
7KH/('OLJKWV
DUHGHIHFWLYH
<RXFDQUHDGDERXWWKLVLQ
WKHVHFWLRQHQWLWOHG5HSODF
LQJWKH/('OLJKWV
--------
5HSODFLQJWKH/('OLJKWV
: 5LVNRIHOHFWULFVKRFN
:KHQFKDQJLQJWKHEXOEVWKHEXOEVRFNHWFRQWDFWVDUHOLYH
%HIRUH FKDQJLQJ WKH EXOE XQSOXJ WKH DSSOLDQFH IURP WKH PDLQV RU
VZLWFKRIIWKHFLUFXLWEUHDNHULQWKHIXVHER[
: 5LVNRILQMXU\
7KHOLJKWHPLWWHGE\/('OLJKWVLVYHU\GD]]OLQJDQGFDQGDPDJH
WKHH\HV ULVNJURXS 'RQRWORRNGLUHFWO\LQWRWKHVZLWFKHGRQ
/('OLJKWVIRUORQJHUWKDQVHFRQGV
,PSRUWDQW 2QO\XVHEXOEVRIWKHVDPHW\SHDQGZDWWDJH
'5%%)(
/LIW WKH EXOE FRYHU VOLJKWO\ DQG PRYH LW WRZDUGV WKH RXWVLGH RI WKH
DSSOLDQFH
8QVFUHZWKHEXOEDQGUHSODFHLWZLWKDEXOERIWKHVDPHW\SH
)LWWKHEXOEFRYHU
3OXJLQWKHPDLQVSOXJDQGVZLWFKWKHIXVHEDFNRQ
$IWHUVDOHVVHUYLFH
2XUDIWHUVDOHVVHUYLFHLVWKHUHIRU\RXLI\RXUDSSOLDQFHQHHGVWR
EH UHSDLUHG :H ZLOO DOZD\V ILQG WKH ULJKW VROXWLRQ LQ RUGHU WR DYRLG
XQQHFHVVDU\YLVLWVIURPDVHUYLFHWHFKQLFLDQ
:KHQFDOOLQJXVSOHDVHJLYHWKHSURGXFWQXPEHU (QR DQGWKH
SURGXFWLRQQXPEHU )'QR VRWKDWZHFDQSURYLGH\RXZLWKWKH
FRUUHFW DGYLFH 7KH UDWLQJ SODWH ZLWK WKHVH QXPEHUV FDQ EH IRXQG
LQVLGHWKHDSSOLDQFH UHPRYHWKHPHWDOPHVKJUHDVHILOWHUWRJDLQ
DFFHVV <RXFDQPDNHDQRWHRIWKHQXPEHUVRI\RXUDSSOLDQFHDQGWKH
WHOHSKRQH QXPEHU RI WKH DIWHUVDOHV VHUYLFH LQ WKH VSDFH EHORZ WR
VDYHWLPHVKRXOGLWEHUHTXLUHG
(QR
7RERRNDQHQJLQHHUYLVLWDQGSURGXFWDGYLFH
*%
&DOOVFKDUJHGDWORFDORUPRELOHUDWH
,(
ਗ਼SHUPLQXWHDWSHDN2IISHDN ਗ਼SHU
PLQXWH
5HO\RQWKHSURIHVVLRQDOLVPRIWKHPDQXIDFWXUHU<RXFDQ
WKHUHIRUHEHVXUHWKDWWKHUHSDLULVFDUULHGRXWE\WUDLQHGVHUYLFH
WHFKQLFLDQVZKRFDUU\RULJLQDOVSDUHSDUWVIRU\RXUDSSOLDQFHV
)'QR
$IWHUVDOHVVHUYLFHO
3OHDVHEHDZDUHWKDWDYLVLWE\DQDIWHUVDOHVHQJLQHHUZLOOEH
FKDUJHGLIDSUREOHPWXUQVRXWWREHWKHUHVXOWRIRSHUDWRUHUURU
HYHQGXULQJWKHZDUUDQW\SHULRG
3OHDVHILQGWKHFRQWDFWGDWDRIDOOFRXQWULHVLQWKHHQFORVHG
FXVWRPHUVHUYLFHOLVW
9
$FFHVVRULHVIRUFLUFXODWHGDLUPRGH
QRWLQFOXGHGLQWKHGHOLYHU\
$FWLYDWHGFKDUFRDOILOWHU
/=
10
ùΛίζλЧμϊ
k[]Пайдлнусаы
АίςϕξπϕζγϕιρδτμηιίπϊρςοίκϊλίЙϊζγϊμЧπБίςκίο АνοχίЉίμνορίμϊБνοЉίς
ΧείδμκЌνΪμυηРηίζήίν
ЋθκςΪЄΪηθκμΪηυЌθκЄΪιδфήίέίΰΪκΪμν ΞίθγίκίμςρЧοκδοϕ ΐίεήίμνήυιΪγήΪεΪην
ΊνΪΪεζΪλνιΪγήΪεΪηνυ ΙϕοεςЉϊχλίχημίμϊϕπρδρς ΛναέϐλνυκζΪλυ ΐΪκυЌ
ΡίζίκίςεъμδιХρϕξЧπρίς
Аίρδκϕιρδομδϕπρδςιδοδι"
ΊЌΪνευЌμΪκδίλμίλϐ ΠδοαηπρϕιБϊζλδρ ΏςίίκλίπςείΰγϊБρίοϊ Өнім туралы ақпарат
ѓηϐζδίκίδΰΪκΪЌμΪκЌθλΪεЌυΫєεςίδμίκΰфηίЌυαζίμμίκ
μνκΪευ ЌθλυζςΪ ΪЌιΪκΪμμυ www.siemens-home.bsh-group.com
λΪγμυηήΪΰфηί www.siemens-home.bsh-group.com/eshops
βημίκηίμήРδίηϐηήίμΪΫνЄΪΫθεΪήυ
11
: АίςϕξπϕζγϕιρδτμηιίπϊρςοίκϊλίЙϊζγϊμЧπБίςκίο
ΘλυηТλЌΪνευЌμυζТЌβωμθЌυιςυЄυДυα
ΜίδλθήΪηδίγϐηЌТκυεЄυηυЌΪνϐιλϐαΰфηί
ήТκυλιΪγήΪεΪηΪΪεΪλυαΙΪγήΪεΪηνΰфηί
ζθημΪΰήΪν ηТλЌΪνευЌμΪκυη δίείλϐ βίλϐ Рςϐη
λΪЌμΪДυα
Μίδ θκηΪμν ηТλЌΪνευЄυ ΫθγυηςΪ ζΪζΪηήυЌ
θκηΪμνιΪγήΪεΪηνЌΪνιϐλϐαήϐέϐηЌΪζμΪζΪλυα
ίμίήϐΘκηΪμνςυθκηΪμυεЄΪηΰίκήί
δίήίκέϐλϐαΰТζυλϐλμίνϐРςϐηΰΪνΪιδίκ
΋ТεЌТκυεЄυμίδΰίδίРγήίιΪγήΪεΪηνЄΪ
ΪκηΪεЄΪηЋТκυεЄυΪςυЌΰίκήί
ιΪγήΪεΪηνЄΪΪκηΪεζΪЄΪηΙΪγήΪεΪην
δίαϐηήίЌТκυεЄυηυΫΪЌυεΪДυαѓηήϐκνςϐ
ήТκυλίζίλιΪγήΪεΪηνηίζίλίήТκυλίζίλ
ΫΪλЌΪκνηфμβΰίλϐηήίέϐαβωηήΪκРςϐη
ΰΪνΪιδίκίζίλ
΋ТεЌТκυεЄυμίДϐαήίДέίγϐηίηζΪδλβζΪεήυ
ζίμκέίήίγϐηΫθεЄΪηΫβϐδμϐδμί
ιΪγήΪεΪηνЄΪΪκηΪεЄΪη
΋ТεЌТκυεЄυηυήίηίεϐδλίαϐζήϐδηίζίλί
ΪЌυεЌΪΫϐείμμίκϐςίδμίεέίηηίζίλί
μфΰϐκβΫίλϐζίηΫϐεϐζϐΰίμίκεϐδΫθεζΪЄΪη
ΪήΪζήΪκ ΫΪεΪεΪκζίηΫϐκέί θεΪκ
ЌТκυεЄυηυιΪγήΪεΪηЄΪηήΪЌΪνϐιλϐαήϐέϐРςϐη
ΰΪνΪιδίκΪήΪζΪκЌυευΫΪЌυεΪηΫΪЄΪη
ηίζίλίηТλЌΪνΫίκζίέίηΰΪЄήΪγήΪ
ιΪγήΪεΪηνζРζδϐηίζίλ
΋ΪεΪεΪκЄΪθλυЌТκυεЄυζίηθγηΪνЄΪκТЌλΪμ
ίμιίДϐαΜΪαΪεΪνζίημίοηβδΪευЌЌυαζίμ
δєκλίμνέίΰΪλμΪηΪλЌΪηΫΪεΪεΪκЄΪ
ίκίλίδμίκήϐДЌΪήΪЄΪεΪνυζίηκТЌλΪμίμϐείήϐ
ΐΪλυήίηδίζΫΪεΪεΪκήυЌТκυεЄυΰфηί
μθЌλυζυηΪηΪευλТλμΪДυα
ΊλιΪιμυθκΪζΪήΪηΪςνήΪηλθДμίδλίκϐДϐα
ΜΪλυζΪεήΪνήΪЄυαΪЌυζΰΪЄήΪγυηήΪ
ЌθλιΪДυα
΋ТεΪλιΪιλυκμЌυμΪγζίκηίζίλίινεφμιίη
ιΪγήΪεΪηνЄΪΪκηΪεζΪЄΪη
ЋТκυεЄυηυ ΰίεϐεϐδ ΪςΪλυα μίδ Ϋϐεϐδμϐ ζΪζΪη
ЌθλΪΪεΪήυΎТκυλίζίλЌθλνμνήυκЄΪη
αΪЌυζήΪκδίιϐεήϐδδίδϐκζίγήϐ
ΡЧμχϊЉςБίςξϕ
ΘκΪζΪζΪμίκβΪευΫΪεΪεΪκРςϐηЌΪνϐιμϐ
΋ΪεΪεΪκЄΪθκΪζζΪμίκβΪεήΪκυζίηθγηΪνЄΪ
κТЌλΪμίμιίДϐα
љλϕοβδБίςϕξρϕ
ΊκμЌΪλθκυεЄΪηΰΪηΪμυηέΪαήΪκέΪαήΪη
νεΪηνЄΪΪευιδίενϐζРζδϐη
ΏέίκЌТκυεЄυΰίεήίμνδРγϐηήίΫθευιΫϐκ
νΪЌυμμΪΫєεζίΪνΪλυηΪΫΪγεΪηυλμυ
θςΪЌιίηιΪγήΪεΪηυελΪфκήΪγυζΰίμίκεϐδ
ΪνΪηυδϐκϐμϐДϐα
12
΋єεζίΪνΪλυηΪΫΪγεΪηυλμυΪεΪνθςΪЌμΪκ
ζυλΪευέΪαζΪγΪЄΪςηίζίλίδєζϐκήϐδ
υλυμνЌТκΪεήΪκυΪЄυζήυЌυλυμЌυς
υλμυЌλνήΪγυηήΪЄυςυ ΰΪηΪμυηΪνΪηυ
θκηΪμυεЄΪηΰίκΰήίηΪευιιΪγήΪεΪηυεЄΪη
έΪαήΪκήυέΪαςυЄΪκνΪλιΪΫυ ζυλΪευ
δΪζβη ΪκЌυευςυЄΪκΪήυ
ЋθλυεЄΪη ΪνΪ λθκν ЌТΫυκυζίη ΪλοΪηΪ ΰфηί
ςίμμίλΫєεζίείκήίΪνΪΪευηΪήυΪνΪ
ΪεζΪλνυλυαάΪδδνζιΪγήΪΫθεΪήυΑβωηήυ
έΪαήΪκδΪζβηΫίηΪνΪλθκνςΪομΪλυηΪη
ΫєεζίείκέίμΪκμυεΪήυ
■ ΛθεРςϐηфκήΪγυζΪνΪΪεζΪλνυη
ЌΪζμΪζΪλυαίμνδίκίδ
■ ΋ϐκЄΪηΪΪνΪΪεζΪλνΰίεήίμνΪλιΪΫυ
δίκίδμϐδєείζήϐЌΪζμΪζΪλυαίμιίγήϐ
ЋΪνϐιλϐαιΪγήΪεΪηνήυμίδθςΪЌμТκЄΪη
ΫєεζίήίάΪδννζΙΪΪκμιΪЄΪη ζΫΪκ
ΰΪЄήΪγήΪЌΪζμΪζΪλυαίμνζРζδϐηΘηυ
ΰΪΫυεζΪγμυηΰΪηνРςϐηΰίμίκεϐδΪνΪηυ
δίεμϐκίμϐημίλϐδμίκΪκЌυευζυλΪευ
ίλϐδμίκήί μίκίαίείκήί ΪνΪ ΪεζΪλνΰίεήίμν
ΪλιΪΫυζίηηίζίλίΫΪλЌΪμίοηβδΪευЌ
ςΪκΪεΪκζίηЌΪζμΪζΪλυαίμνζРζδϐη
ΖТκΰΪ μΪαΪεΪνςυηυД Тλυηυλυη ΪευДυα θε
РγήϐД ΰΪειυ ΪνΪ ΪεζΪλνυη ίλίιμίι ΰίεήίμν
РςϐημβϐλμϐςΪκΪηυТλυηνυζРζδϐη
ΏέίκΪνΪλθκνЌТΫυκυμίδΪνΪΪγηΪεήυκν
κίμϐηήίЌθεήΪηυελΪθηυςίδμίνλυα
ιΪγήΪεΪηνζРζδϐη
љορБίςϕξϕ
■ ΖΪγλРαέϐλϐηήίέϐζΪγЌΪήυЌμΪκυθμΪενυ
ζРζδϐη
Май сүзгісін кемінде әр 2 айда тазалаңыз.
ЋТκυεЄυηυζΪγλРαέϐλϐλϐαιΪγήΪεΪηΫΪДυα
■ ΖΪγλРαέϐλϐηήίέϐζΪγЌΪήυЌμΪκυθμΪενυ
ζРζδϐηΏςЌΪςΪηЌТκυεЄυΰΪЌυηυηήΪ
ΪςυЌΪεΪνζίηϐλμίζίДϐα ζυλΪευ
δРγήϐκνήί ЋТκυεЄυηυЌΪμμυθμυηήυЌ
θςΪЌ ζυλΪευΪЄΪςηίζίλίδєζϐκ
ЌΪλυηήΪμίδΰΪΫυЌςίςϐεζίγμϐηЌΪιμΪζΪ
Өрт қауіпі!
ΫΪκευЄυηήΪθκηΪμυДυαСςЌυηήΪκТςνυ
ζРζδϐηίζίλ
■ ΥλμυЌζΪγΰυεήΪζθμΪεΪήυΥλμυЌ
ζΪγήυίςЌΪςΪηΫΪЌυεΪνυλυα
ЌΪεήυκζΪДυαΊεΪνήυλνζίηίςЌΪςΪη
єςϐκζίДϐαΔθηξθκδΪηυєςϐκνΊεΪνεΪκήυ
ΪΫΪγεΪιЌΪЌιΪЌιίηєςϐκνμєλίζϐζίη
ηίζίλίТЌλΪλυζίєςϐκϐДϐα
■ ΍ΪαδθηξθκδΪεΪκυιϐλϐκνυήυλυ
λΪευηΫΪЄΪηΫθελΪιΪγήΪεΪηνήΪЌΪμμυ
ЌυαΪήυΐθЄΪκυλυηΪЌθγυεЄΪηΪνΪ
ΪεζΪλμυκνЌТκΪευαΪЌυζήΪηνυηίζίλί
ΰΪηυιδίμνϐζРζδϐη΍ΪαδθηξθκδΪεΪκυη
μίδιϐλϐκνυήυλυζίηιΪγήεΪηυДυα
■ ΋ϐκηίςίέΪαδθηξθκδΪεΪκυηΫϐκήίγ
ιΪγήΪεΪηνήΪЌΪμμυυλμυЌΰΪλΪεΪήυ
ΐθЄΪκυλυηΪЌθγυεЄΪηΪνΪΪεζΪλμυκν
ЌТκΪευαΪЌυζήΪηνυηίζίλίΰΪηυιδίμνϐ
ζРζδϐηΏδϐέΪαδθηξθκδΪεΪκυηΫϐκήίγίД
δРςμϐΪεΪνζίηζβηνμμΪηδєιίςЌΪςΪη
ιΪγήΪεΪηΫΪДυαПεδίηΰΪηΪκЄυδΌμμΪη
δєι :RN ΫθελΪίδϐέΪαΰΪηΪκЄυλυηυД
ЌνΪμυηΪμίДΫθεΪήυ
ΙХθϕξБίκςБίςξϕ
ЋθεΰίμϐζήϐΫєεςίδμίκΰТζυλϐλμίέίηήί
ЌυαυιδίμίήϐΥλμυЌΫєεςίδμίκέίίςЌΪςΪη
μβζίДϐα΋ΪεΪεΪκήυΰΪЌυηήΪλιΪλυη
ΙδλρίοΰνκϊξБίκςБίςϕξρϕκϕβϕ
■ ΋єεϐδμίκϐ ΪλιΪι ϐςϐηήί єμδϐκ Ϋθενυ ζРζδϐη
ΛΪЌμΪЄυςЌθεЄΪΫυηδβϐДϐα
■ ЋТκυεЄυήΪЌθγυεЄΪηαΪμμΪκμРλνϐζРζδϐη
ЋТκυεЄυРλμϐηίίςЌΪηήΪγαΪμЌθγζΪДυα
■ ΎβθήΰΪκυЄυєμίΰΪκЌυηΫθευιδєαήϐ
αΪЌυζήΪνυζРζδϐη ЌΪνϐιμθΫυ Ћθλνευ
ήβθήΰΪκυЄυηΪλίδνηήμΪηТαΪЌ
ЌΪκΪζΪДυα
Өрт қауіпі!
Өрт қауіпі!
Өрт қауіпі!
Кемтар болып қалу қауіптілігі!
Кемтар болып қалу қауіптілігі!
ΡνιπνЉςБίςξϕΰίο
■ ΊЌΪνευЌТκυεЄυμθδλθЄνυηΪфδίενϐ
ζРζδϐηΊЌΪνευЌТκυεЄυηυίςЌΪςΪη
ЌθλιΪДυαΊςΪηυκθαίμδΪήΪηλνυκυДυα
ηίζίλίλΪЌμΪηήυκЄυςμΪκΫεθέυηήΪЄυ
λΪЌμΪηήυκЄυςμυєςϐκϐДϐαΛίκάβλμϐδ
ЌυαζίμδίЌθДυκΪνςΪευДυα
■ ΋ϐεϐδμϐίζίλζΪζΪηηυДΰєηήίνϐЌΪνϐιμϐ
ΐєηήίνήϐΰфηίαΪЌυζήΪεЄΪηЌθλν
λυζήΪκυηΪνυλμυκνήυμίδΫϐαήϐД
δεβίημμίκέίЌυαζίμδєκλίμίμϐημфΰϐκβΫίεϐ
μίοηβδμίκήϐДΫϐκίνϐЄΪηΪθκυηήΪγΪεΪήυ
ЋТκυεЄυ ΪЌΪνευ ΫθελΪ ΪςΪηυ κθαίμδΪήΪη
λνυκυДυαηίζίλίλΪЌμΪηήυκЄυςμΪκ
ΫεθέυηήΪЄυλΪЌμΪηήυκЄυςμυєςϐκϐДϐα
ΛίκάβλμϐδЌυαζίμδίЌθДυκΪνςΪευДυα
■ ΀ςϐηίδϐκέίηυεЄΪεήυЌμθЌλθЄνυηΪΪευι
δίενϐζРζδϐηΐθЄΪκυЌυλυζήυЌ
μΪαΪκμЌυςμυηίζίλίΫνμΪαΪκμЌυςμυ
ιΪγήΪεΪηΫΪДυα
Ток соғу қаупі бар!
Электр қуатына түсу қаупі!
ΖίБϊλγίςμϊκίοπδΰδξρδοϕ
ΜίζίοίςγίοϊЙϊζ
ΜθμΫΪλνЌΪνϐιϐΪκЌυευαΪЌΪζήΪηνЌΪνϐιϐΙϐλϐκνήίЌТκυεЄυηυ
δθηήίλΪπβωλνυιΪγήΪΫθεΪζΪνυРςϐηфκήΪγυζЌθλυДυα
ΔθηήίηλΪπβωεΪηЄΪηλνμθμΫΪλναβωηήΪκυηΪΪευιδίενϐζРζδϐη
ΎТκυλίζίλςΪζήΪκήυυκήΪγυζΫϐκήίηΪεζΪλμυκυДυαЌΪεЄΪη
ςΪζήΪκήυДЌΪμμυΰРδμίενϐηίΰθεΫίκζίνРςϐη
ΧείδμκθηβδΪЄΪδϐκέίηυεЄΪελίΫίΫϐηίηαΪЌυζήΪηνЌΪνϐιϐΫΪκ
΋ΪλЌΪκνχείζίημμίκϐηυεЄΪεςРΫίκίδιίημΪαΪεΪДυα
ΎТκυλίζίλμΪαΪεΪνΪκЌυευΫίμαΪЌυζήΪηνυΜθμΫΪλιΪγμυη
ΫθεΪμμυЌΫίμμίκήϐμίδΪΰΪκεΪνΫΪЄυμυηήΪμΪαΪεΪДυα΋ΪλЌΪκν
χείζίημμίκϐηήίίςЌΪηήΪγμθμΫΪλιΪγμυηΫθεΪμιΪγήΪεΪηΫΪДυα
ѓμδϐκηίζίλίυλЌυεΪγμυημΪαΪεΪνЌТκΪεήΪκυΪκЌυευΫίμ
αΪЌυζήΪηνυΏςЌΪςΪηєμδϐκηίζίλίυλЌυεΪγμυημΪαΪεΪν
ЌТκΪεήΪκυηιΪγήΪεΪηΫΪДυα
ΔθηίηλΪμΪЄνυΪκЌυευαΪЌΪζήΪηνЌΪνϐιϐЋТκυεЄυηΪΰίεήίμν
δΪηΪευηΪαЌβλΪμυιθκηΪμυДυα ƒΫТκΪεν АνοχίЉίμνορίμϊБνοЉίς
ΛϐαήϐДΰΪДΪЌТκυεЄυДυαχηίκέβωηυΪκηΪγυРηίζήίγήϐΘλυ
ΰίκήίЌТκυεЄυДυαζίηίηΰТζυλϐλμίέίηήίЌθλυζςΪχηίκέβωηυ
Рηίζήίν ΰфηί ЌТκυεЄυηυ ήТκυλ δфήίέί ΰΪκΪμν μνκΪευ δίДίλμίκ
ΪεΪλυα
άκδιροБςίρϊμХμδλγδς
■
■
■
ΙϐλϐκνήίΰίμίκεϐδΪνΪδίενϐηЌΪζμΪζΪλυαίμϐДϐαθλυεΪγβϐλ
μΪκμνЌΪειΪЄυμβϐζήϐΰфηίδίζΰТζυλςνεΪκυζίηΰТζυλ
ϐλμίγήϐ
ΐίεήίμδϐςΫΪλЌυςυιϐλϐκνβϐλμίκϐηϐДδРςϐηίλфγδίλμίηήϐκϐДϐα
ΒημίηλβάμϐΫΪλЌυςμυμίδЌΪΰίμΫθεЄΪηήΪθκηΪμυДυα
ΜєζίηϐκίδΰίεήίμδϐςΫΪλЌυςυδίζϐκίδχηίκέβωμТμυηνυη
Ϋϐεήϐκίήϐ
ΒημίηλβάμϐιϐλϐκνβϐλμίκϐηήίΰθЄΪκυΰίεήίμδϐςΫΪλЌυςμΪκυη
μΪДήΪДυαΊλοΪηΪήΪμΪκΪεЄΪηιϐλϐκνβϐλμίκϐβϐλμΪκμν
ЌΪειΪЄυηυДТαΪЌΰТζυλϐλμίνϐημΪεΪιίμίήϐ
■
ΒϐλμΪκμνЌΪειΪЄυηδίκίδΫθεζΪЄΪηήΪєςϐκϐДϐα
■
ΔίκίδΫθεζΪЄΪηήΪςΪζήυєςϐκϐДϐα
■
ΛРαέϐηϐΫίκϐεέίηΪκΪευЌμΪκήΪμΪαΪεΪДυαηίζίλί
ΪεζΪλμυκυДυαθλυεΪγΰίεήίμνфλίκϐδРςίγϐιєκμЌΪνϐιϐ
μєζίηήίείήϐ
■
ΙϐλϐκνβϐλμίκϐζίηδθηήίηλΪμμυδίζίγμνРςϐηιϐλϐκνЌΪЌιΪЄυη
θκηΪμυДυα
АνοχίЉίμνορίμϊБνοЉίξιъγδβδείοίρς
ΘκΪζζΪμίκβΪεήΪκυηЌθЌυλЌΪμΪλμΪνήυДχδθεθέβωευЌ
ίκίΰίείκϐηλΪЌμΪДυα
΋ТεЌТκυεЄυΧείδμκΰфηίχείδμκθηβδΪευЌ
ЌТκΪεήΪκήυДЌΪεήυЌμΪκυηΪ ZDVWHHOHFWULFDODQG
HOHFWURQLFHTXLSPHQW:((( ЌΪμυλμυ(8
ΏνκθιΪαΪДηΪζΪλυηΪλфγδίλδίείμϐημΪДΫΪλυζίη
Ϋίεέϐείηέίη
΋ТεαΪДηΪζΪΏνκθιΪήΪЌТκΪεήΪκήυДЌΪεήυЌμΪκυη
ЌΪγμυιΪενυηΰфηίЌθκςΪЄΪηθκμΪηυЌθκЄΪιδфήίέί
ΰΪκΪμνυηκίμμίγήϐ
13
ΞίθγίκίμςρЧοκδοϕ
ЋТκυεЄυηΪΰίεήίμνηίζίλίΪνΪΪγηΪεήυκνδРγϐηίκίμμίνζРζδϐη
Εδκγδρςγϊξίθγίκίμς
ΛθκυεЄΪηΪνΪζΪγλРαέϐλϐΪκЌυευμΪαΪεΪηυι
ЌТΫυκΰРγίλϐΪκЌυευΪςυЌΪνΪЄΪ
ΰίμδϐαϐείήϐ
ΜЧπБίς ΛθκυεЄΪηΪνΪϐλμίιμТκЄΪημТμυηηίζίλίέΪαδΪζβηυηί
ηίζίλίθςΪЌμΪκθκηΪμυεЄΪηΫєεζίείκήίΪνΪΪεζΪλνυ
ςΪομΪλυηΪΰίμδϐαϐεζίνϐδίκίδ
■
ΏέίκλθκυεЄΪηΪνΪϐλμζίγμϐημТμυηηίζίλίέΪαδΪζβηυηί
ΰίμδϐαϐελίθεРςϐηζТκΰΪμΪαΪεΪνςυλυηυДκТЌλΪμυδίκίδ
ΫθεΪήυ
■
ΏέίκλθκυεЄΪηΪνΪλυκμЌυЌΪΫυκЄΪΪκЌυευΰϐΫίκϐελί
μίείλδθιμυЌЌΪΫυκЄΪΰфςϐέϐζίηιΪγήΪεΪηυεΪήυ
Ώςίίκλίπςξίθγίκίμςϊ
ΛθκυεЄΪηΪνΪζΪγλРαέϐλϐΰфηίΫίελίηήϐδєζϐκ
λРαέϐλϐΪκЌυευμΪαΪεΪηυιΪλοΪηΪЄΪЌΪγμΪκυεΪήυ
ΜЧπБίς ΊνΪ ΪεζΪλν ιΪγήγεΪηνυηήΪ βϐλμίκήϐ ТλμΪν Рςϐη Ϋίελίηήϐ
δєζϐκλРαέϐλϐηθηΪμνδίκίδЋТκυεЄυηυΪνΪΪεζΪλνκίμϐηήίέϐμРκεϐ
ζРζδϐηήϐδμίκϐμνκΪευζфεβζίμμίκήϐδϐμιΪςΪεΪκυζυαήΪθЌυЄυα
ηίζίλίζΪζΪηήΪηЄΪηλΪνήΪήΪλТκΪДυαΔίκίδμϐΰΪΫήυЌμΪκήυ
ΫϐαήϐДλίκάβλμϐδЌυαζίμϐζϐαήίζΪζΪηήΪηЄΪηλΪνήΪήΪηίζίλί
θηεΪγηήРδίηήίλΪμυιΪενζРζδϐηΐΪΫήυЌμΪκηєζϐκείκϐη
ιΪγήΪεΪηνηТλЌΪνευЄυηυДΪЌυκυηήΪμΪΫνζРζδϐη
ΙϕοεςЉϊχλίχημίμϊϕπρδρς
΋ТεηТλЌΪνευЌΫϐκηίςίЌТκυεЄυάΪκβΪημμΪκυРςϐηΛϐα
ЌТκυεЄυДυαήΪΰθЌΰΪΫήυЌμΪκλβιΪμΪενυζРζδϐη
Πςζβϕπςϊολίπϊ
Сузгі суырмасын шығару
ΜЧπБίς ΙϐλϐκνΫΪλυηήΪΪνΪλθκνЌТκυεЄυλυηЌθλυιιϐλϐκν
ΪωЌμΪεЄΪηυηΪηΫϐκηίςίζβηνμλθДЌΪγμΪєςϐκϐДϐαΊλοΪηΪβϐλμίκϐ
θλυεΪγμβϐζήϐκίμμίΰθγυεΪήυ
ΐίπБίοςξίμδκϋγδοϕ
ΛναέϐλνυκζΪλυηθκμΪλυηΪηΪευιςυЄΪκυДυα
ΐΪκυЌμΪηήυκνΫΪλЌΪκνιΪηίεϐЌθεΰίμϐζήϐΫθευιЌТκυεЄυ
ΰТζυλЌΪήΪγυη
ΜЧπБίς ЋТκυεЄυΰΪΫνήΪκίμμίεέίηξνηδπβωεΪκζίηΰТζυλυη
ΫΪλμΪγήυ
Сузгі суырмасын жылжытып қою
ΛναέϐλνυκζΪλυηθκμΪλυηΪηТλμΪιΰυεΰυμυιЌθγυДυα
ΜЧπБίς ΌίημβεωμθκιίηΰΪκυЌΰΪΫυευλμΪєςίήϐ
ΕίοϊБ
N
΢υκΪЌЌθλνєςϐκν
Αδμρηκώρνο
Όίημβεωμθκєςϐκν
ΌίημβεωμθκΫΪλЌυςυ
ΌίημβεωμθκΫΪλЌυςυ
ΌίημβεωμθκΫΪλЌυςυ
Αδμρηκώρνογϊοδρρδς
Өшіру
ΐυεΰυμνκίμμίέϐςϐηΰфηίδРγείκϐηίθκηΪμν
Өшіріңіз
ΐυεΰυμνκίμμίέϐςϐηδРγϐηίθκηΪμν
ΕίοϊБ
ΐΪκυЌμυЌμυΪνΪΪεζΪλνυηΪΫΪγεΪηυλλυαЌθλνηίζίλєςϐκν
ζРζδϐη
ΐυεΰυμνκίμμίέϐςϐηδРγϐηίθκηΪμν
14
ΡίζίκίςεъμδιХρϕξЧπρίς
: ΙХθϕξБίκςБίςξϕ
ΛδρίκλίθπХζβϕπϕμρίζίκίς
ЋТκυεЄυιΪγήΪεΪηνδίαϐηήίςΪζήΪκΪγζΪЄυηήΪυλμυЌΫθεΪήυ
ΜΪαΪεΪνήΪηΪεήυηЌТκυεЄυηυλТυμυДυα
΋ТεηТλЌΪνευЌΫϐκηίςίЌТκυεЄυάΪκβΪημμΪκυРςϐηΛϐα
ЌТκυεЄυДυαήΪΰθЌΰΪΫήυЌμΪκλβιΪμΪενυζРζδϐη
: άκδιροБςίρϊμίμζίБϊλЉίЧχϊοίςБίςϕξρϕκϕβϕ
: љορБίςϕξϕ
΀ςϐηί δϐκέίη υεЄΪεήυЌ μθЌ λθЄνυηΪ Ϊευι δίενϐ ζРζδϐη ЋТκυεЄυηυ
υεЄΪε ςРΫίκίδιίη μΪαΪεΪДυα ΜΪαΪεΪνήΪη Ϊεήυη ΰίεϐεϐδ Ϊγυκήυ
ςυЄΪκυДυαηίζίλίλΪЌμΪηήυκЄυςςδΪξυηήΪλΪЌμΪηήυκЄυςμυ
єςϐκν
ΖΪγλРαέϐλϐηήίέϐζΪγЌΪήυЌμΪκυθμΪενυζРζδϐη
Май сүзгісін кемінде әр 2 айда тазалаңыз.
ЋТκυεЄυηυζΪγλРαέϐλϐλϐαιΪγήΪεΪηΫΪДυα
: άκδιροБςίρϊμίρХπςБίςξϕ
΀ςϐηίδϐκέίηυεЄΪεήυЌμθЌλθЄνυηΪΪευιδίενϐζРζδϐηΐθЄΪκυ
ЌυλυζήυЌμΪαΪκμЌυςμυηίζίλίΫνμΪαΪκμЌυςμυιΪγήΪεΪηΫΪДυα
: ΙδλρίοΰνκϊξБίκςБίςϕξρϕκϕβϕ
ΜЧπБίςκίο
■ ΏςЌΪηήΪγΪέκίλλβάμϐЌυςЌυεΰфηίλϐεμϐЌΪζμβμυημΪαΪεΪν
ЌТκΪεήΪκυηιΪγήΪεΪηυДυα
■
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐημΪαΪεΪνδίαϐηήίθηυДТλμΪЄυςυηήΪυεЄΪε
λνζίημΪαΪεΪДυα
■
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐηυήυλΰνΪμυηζΪςβηΪήΪμΪαΪεΪνζРζδϐη
΋єεϐδμίκϐΪλιΪιϐςϐηήίєμδϐκΫθενυζРζδϐηΛΪЌμΪЄυςЌθεЄΪΫυη
δβϐДϐα
Аνκλδμ
ΡίζίκίςБЧοίκϊ
ΜЧπБίς ЋΪμμυεΪλμυΰνЄΪηήΪΪκηΪγυζΪγίκϐμδϐλϐηιΪγήΪεΪην
ζРζδϐηΘηυμίδθηεΪγηήРδίηήίλΪμυιΪενζРζδϐη
ΜРκεϐΫίμμίκμβϐλμϐίζίλμΪαΪεΪνЌТκΪευζίηαΪЌυζήΪηΫΪνυРςϐη
δίλμίήίέϐήίκίδμίκέίηΪαΪκΪνήΪκυДυαΜєζίηήίέϐЌТκΪεήΪκήυ
ιΪγήΪεΪηΫΪДυα
■
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐηυλμυЌλϐεμϐίκϐμϐηήϐλϐηήίΰТζλΪμυДυα
■
ΜΪαΪεΪνРςϐηЌυεςΪЌμυιΪγήΪεΪηυιλθλυηλРαέϐηϐΰΪЌλυ
ςΪγυДυα
■
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐηδίιμϐκϐДϐα
■
σίμδΪηίζίλίєμδϐκЌυκЄυς
■
ЌΪμμυΪεδθέθεφήϐδμΪαΪεΪνЌТκΪευ
■
ЌΪμμυένΫδΪζίημΪαΪεΪνένΫδΪεΪκυη
Ϊγϊπεςίρϊμλίχημίγί
■
ΰθЄΪκυЌυλυζμΪαΪεΪνυςμΪκυηίζίλίΫνμΪαΪεΪνυςμΪκυ
ΜЧπБίς ΥήυλΰνΪμυηζΪςβηΪήΪΰνЄΪηήΪΪακίДєαέίκνείκϐ
ιΪγήΪΫθενυζРζδϐηΘεζίμΪεζΪγλРαέϐλϐϐλμίνϐηίϐλίκίμιίγήϐ
ΐΪДΪ ένΫδΪευ ςРΫίκίδμίκήϐ ιΪγήΪεΪηνήΪη Ϊεήυη фΫήίη ΰνυДυα
ΜΪαΪεΪν ЌТκΪευηήΪЄυ ΫΪκευЌ ηТλЌΪνεΪκ ζίη ίλδίκμνείκέί ηΪαΪκ
ΪνήΪκυДυα
ΏθλίБ
ΡίζίκίςБЧοίκϊ
ΜθμΫΪλιΪγμυηΫθεΪμ ΥλμυЌλϐεμϐίκϐμϐηήϐλϐ
ΐνΪμυηςРΫίκίδιίημΪαΪεΪιΰТζλΪЌ
ςРΫίκίδιίηδίιμϐκϐДϐα
ΜθμΫΪλιΪγμυηΫθεΪμμυЌΫίμμίκήϐμίδ
ΪΰΪκεΪνΫΪЄυμυηήΪμΪαΪεΪДυα
ΛίκάβλμϐδЌυαζίμηίζίλίζΪζΪηήΪηЄΪη
λΪνήΪήΪΪκηΪγυμθμΫΪλιΪγμυηΫθεΪμ
δРμνЌТκΪεήΪκυΫΪκΔРμνЌТκΪευηΰТζ
λΪЌςРΫίκίδιίηΰТЌΪΰΪЄυДυα
ΕΪδμΪηЄΪηΫίμμίκ
■
■
ЋΪμμυεΪλμΪηЄΪηζίμΪεζΪγλРαέϐείκϐηυήυλμΪκζίηΫϐκέί
ΰνζΪДυα
ΖίμΪε ζΪγ λРαέϐλϐη υήυλ ΰνΪμυη ζΪςβηΪЄΪ λΪεΪ ΫίκϐДϐα ΖίμΪε
ζΪγλРαέϐείκϐηЌυλυιЌΪενζРζδϐηίζίλ
ΛδρίκπХζβϕπϕμχδχς
ΛναέϐλνυκζΪλυηςυЄΪκν
ΥλυκζΪЄΪΫΪλυιζίμΪεζΪγλРαέϐλϐηΪκμЌΪΫΪλυιμєζίηέί
μΪκμυДυα
΋ΪλЌΪδθεζίηζίμΪεζΪγλРαέϐλϐηϐДΪλμυηТλμΪДυα
ΜЧπБίς ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐηαΪЌυζήΪζΪνРςϐηθηυΫРδιίДϐα
ΥλμυЌλϐεμϐίκϐμϐηήϐλϐ
ΥεЄΪεΰνΪμυηςРΫίκίδιίημΪαΪεΪιΰТζ
λΪЌςРΫίκίδιίηδίιμϐκϐДϐα
ΏςЌΪηήΪγμθμΫΪλιΪγμυηΫθεΪμιΪγήΪ
εΪηΫΪДυα
Ίεψζβηβγζίη
ιεΪλμζΪλλΪ
уγηίδμΪαΪκμЌυςυ
уγηίδ
уγηίδμΪαΪκμЌυςυ
ΐТζλΪЌςРΫίκίδιίημΪαΪεΪДυα
ΐТζλΪЌςРΫίκίδιίημΪαΪεΪДυαуγηίδ
ЌυκЄυςυηιΪγήΪεΪηΫΪДυα
΋ΪλЌΪκνχείζίημμίκϐ ΥλμυЌλϐεμϐίκϐμϐηήϐλϐ
ΥεЄΪεΰνΪμυηςРΫίκίδιίημΪαΪεΪιΰТζ
λΪЌςРΫίκίδιίηδίιμϐκϐДϐα
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐηТλμΪЄυςμΪηςυЄΪκυДυα
ΜЧπБίς ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐΪλμυηήΪζΪγΰβηΪενυζРζδϐη
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐηδєεήίηίДТλμΪιζΪγμΪζςυεΪνυηΪΰθε
ΫίκζίДϐα
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐηςίςδίηηίηλθДЌТκυεЄυηυϐςϐηίη
μΪαΪεΪДυα
ΔϐκίμϐηυεЄΪεήυЌχείδμκЌνΪμυηΪμРλν
ЌΪνιϐ
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐημΪαΪεΪιθκηΪμνήΪηΪεήυηδίιμϐκϐДϐα
ΧείδμκθηβδΪЄΪδϐκέίηυεЄΪελίΫίΫϐηίη
αΪЌυζήΪηνЌΪνϐιϐΫΪκ΋ΪλЌΪκν
χείζίημμίκϐηυεЄΪεςРΫίκίδιίημΪαΪ
εΪДυα
ΛδρίκπХζβϕπϕμνομίρς
ΏςЌΪηήΪγμθμΫΪλιΪγμυηΫθεΪμιΪγήΪ
εΪηΫΪДυα
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐΰθЄΪκυЄΪδЌμίκϐιυλυκζΪηυΰΪΫυДυα
ΖίμΪεζΪγλРαέϐλϐηθκηΪμν
΋θλЌΪδθεζίηζίμΪεζΪγλРαέϐλϐηϐДΪλμυηТλμΪДυα
15
ΐδκπδμγϕιњλϕοπХζβϕπϕμίκλίπρϊος ρδιίςί
ίκλίπςϊμγί
ΖίμΪελРαέϐλϐηςίςν
Βϐλμϐ ΪΰυκΪμν ήίДέίγϐη ЌΪζμΪζΪλυα ίμϐ Рςϐη λРαέϐηϐ ΰРγίεϐδ μРκήί
δРμνδίκίδ
ΏλδϐΫίελίηήϐδєζϐκλРαέϐλϐηТλμΪЄυςЌΪΫΪλυιΫТκΪДυα ©
ΏλδϐΫίελίηήϐδєζϐκλРαέϐλϐηΫТκΪιТλμΪЄυςμΪηςίςϐДϐα ¨
΋ίελίηήϐδєζϐκλРαέϐλϐηδίζϐηήίΪγήΪΫϐκκίμΪεζΪλμυκνμβϐλ
$
%
ΜЧπБίςκίο
■ ΋ίελίηήϐδєζϐκλРαέϐείκϐΰβηΪЄυηΪδϐκζίγήϐ΋ίελίηήϐδєζϐκ
λРαέϐλϐηλίκάβλμϐδЌυαζίμμίζΪζΪηήΪηЄΪηλΪνήΪήΪηίζίλί
θηεΪγηήРδίηήίλΪμυιΪενζРζδϐη
■
΋ίελίηήϐδєζϐκλРαέϐλϐημΪαΪεΪνηίζίλίЌΪγμΪΫίελίηήίμν
ζРζδϐηίζίλ
ΖίμΪελРαέϐλϐηθκηΪμν
Аίρδκϕιρδομδϕπρδςιδοδι"
ΔєιΰΪЄήΪγεΪκήΪιΪγήΪΫθεЄΪηΪЌΪνεΪκήυΰΪγєαϐДϐαΰθψϐДϐα
ζРζδϐηΛίκάβλμϐδЌυαζίμδίЌθДυκΪνςΪενήΪηΪεήυημєζίηήίέϐ
ηТλЌΪνεΪκήυθκυηήΪДυα
ΕίοϊБγηνγρϊБχϊοίБρίογϊίκλίπρϊος
: ΡνιπνЉςБίςξϕΰίο
΢ΪζήΪκήυΪεζΪλμυκνήΪςΪζТωλυηυДδθημΪδμϐείκϐμθЌЌΪ
ЌθλνευΫθεΪήυΊεζΪλμυκνήΪηΪεήυηΰίεϐεϐδΪγυκήυ
ςυЄΪκυДυαηίζίλίλΪЌμΪηήυκЄυςςδΪξυηήΪλΪЌμΪηήυκЄυςμυ
єςϐκν
΋ϐεϐδμϐίζίλζΪζΪηηυДΰєηήίνϐЌΪνϐιμϐΐєηήίνήϐΰфηί
αΪЌυζήΪεЄΪηЌθλνλυζήΪκυηΪνυλμυκνήυμίδΫϐαήϐДδεβίημμίκέί
ЌυαζίμδєκλίμίμϐημфΰϐκβΫίεϐμίοηβδμίκήϐДΫϐκίνϐЄΪηΪθκυηήΪγ
ΪεΪήυЋТκυεЄυΪЌΪνευΫθελΪΪςΪηυκθαίμδΪήΪηλνυκυДυα
ηίζίλί λΪЌμΪηήυκЄυςμΪκ ΫεθέυηήΪЄυ λΪЌμΪηήυκЄυςμυ єςϐκϐДϐα
ΛίκάβλμϐδЌυαζίμδίЌθДυκΪνςΪευДυα
ΏБίςκϊБρίοιδπρδπϕ
Ақау
Мүмкін себеп
ЋТκυεЄυ ϐλμίζίγ ΊγυκλΪευηΫ
ΰΪμυκ
ΪЄΪη
ΐΪκυЌϐλμίζίγ
μТκ
--------
: άκδιροБςίρϊμίμζίБϊλЉίЧχϊοίςБίςϕξρϕκϕβϕ
: ΙδλρίοΰνκϊξБίκςБίςϕξρϕκϕβϕ
ΎβθήΰΪκυЄυєμίΰΪκЌυηΫθευιδєαήϐαΪЌυζήΪνυζРζδϐη ЌΪνϐι
μθΫυ ЋθλνευήβθήΰΪκυЄυηΪλίδνηήμΪηТαΪЌЌΪκΪζΪДυα
Маңызы! ΜίδΫϐκήίγμРκεϐδΰфηίЌνΪμμυЌΰΪκυЌμΪηήυκν
ЌТκΪεήΪκυηιΪγήΪεΪηυДυα
Шешім
ЋТκυεЄυηυμθЌΰίεϐλϐηί
Ќθλν
ΧείδμκЌνΪμυ
ΰθЌ
ΊλοΪηΪЌТκΪεήΪκυηΰТζυλ
ϐλμίνυημίδλίκϐДϐα
ΛΪЌμΪηήυκЄυς
αΪЌυζήΪεЄΪη
ΛΪЌμΪηήυκЄυςςδΪξυηήΪ
ЌТκυεЄυλΪЌμΪηήυκЄυςυ
ήТκυλΫθενυημίδλίκϐДϐα
ΐΪκυЌήβθήμυЌ ΘεРςϐηΐΪκυЌήβθήμυЌ
ςυκΪЌμΪκ
ςυκΪЌμΪκήυΪεζΪλμυκν
ΫТαυεЄΪη
μΪκΪνυηЌΪκΪДυα
'5%%)(
΢ΪζЌΪιμΪζΪλυηΪαδєμίκϐιΪλιΪιλυκμυηΪΰυεΰυμυДυα
΢ΪζήυΫТκΪιςυЄΪκυιΫϐκήίγςΪζμРκϐζίηΪεζΪλμυκυДυα
΢ΪζЌΪιμΪζΪλυηθκηΪμυДυα
ΐίεϐεϐδΪγυκήυλΪευДυαηίζίλίλΪЌμΪηήυκЄυςμυЌΪγμΪ
ЌθλυДυα
16
ΠδοαηπρϕιБϊζλδρ
Ώέίκ ЌТκυεЄυηυ ΰєηήίν δίκίδ ΫθελΪ ΫϐαήϐД λίκάβλμϐδ Ќυαζίμ λϐα
РςϐηΰΪλΪεЄΪη΋ϐαμίοηβδμίκήϐДЌΪΰίμίζίλδίενείκϐη
ΫθεήυκζΪνРςϐηфκЌΪςΪηΰΪκΪγμυηςίςϐζήϐμΪΫΪζυα
ЋТκυεЄυηυήТκυλίζίλιΪγήΪεΪηνΰΪЄήΪγυηήΪμϐιμϐδίιϐεήϐδ
ζίκαϐζϐηήίήίλίκάβλμϐδЌυαζίμμίοηβέϐηϐДδίενϐμίέϐηίζίλ
ίδίηϐηίηΪαΪκΪνήΪκυДυα
ЋθДυκΪνλθЄνήΪєηϐζηєζϐκϐη Ώηєϐζϐκϐη ΰфηίΰΪλΪνηєζϐκϐη
)'1U ΪγμυιζΪζΪηήυЌЌυαζίμΪεΪλυαΑΪνυμμυЌμΪЌμΪγςΪ
ηєζϐκείκϐζίηЌТκυεЄυϐςδϐΫєεζίλϐηήίμΪΫνζРζδϐη θεРςϐη
ζίμΪελРαέϐλϐηςίςϐДϐα ΋ΪκευЌίεήίκΫθγυηςΪδθημΪδμζфεϐζίμμίκϐλίκάβλμϐδЌυαζίμ
ЌθλυζςΪλυηήΪΫίκϐεέίη
ЋΪΰίμΫθεЄΪηήΪδєινΪЌυμϐαήίζίνРςϐηЌТκυεЄυДυαήυД
ήίκίδμίκϐζίηλίκάϐλμϐδЌυαζίμμίείξθηηєζϐκϐηθλυΰίκήίΰΪαν
ζРζδϐη
E нөмірі.
΋ТγυζήυєηήϐκνςϐέίλίηϐιλίκάβλδυαζίμδєκλίμνθκμΪευЄυηΪ
ЌΪγκυευДυαΛίκάβλδυαζίμδєκλίμνθκμΪευЄυЄΪηΪЌТκΪευДυα
РςϐηδίκίδμϐζΪζΪηήΪκήυΰфηίμРιηТλЌΪνευЌΫєεςϐδμίκήϐμΪΫΪ
ΪεΪήυ
FD нөмірі.
Сервистік қызмет O
ΏςίίκλίπςείΰγϊБρίοϊ
ΰβηΪЄυηΪδϐκζίγήϐ
΋ίελίηήϐδєζϐκλРαέϐ
/=
17
î Оглавление
urП[]равилпоьзвания
Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη Ντοίμίνιοςείύψδθποδγϊ Χδθηθζβωχείδμκθχηίκέββ ΙκΪάβεφηΪωνμβεβαΪπβωνιΪδθάδβ Οδεηλϊοίΰνρϊ ΚίΰβζθμάθήΪάθαήνοΪ ΚίΰβζπβκδνεωπββάθαήνοΪ ΢ξοίακδμηδξοηΰνονλ ΌυμωΰδΪ ΙθήλάίμδΪ Νφηπριίηςτνγ Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη" ΜΪΫεβπΪηίβλικΪάηθλμίγ Πδοαηπμίώπκςεΰί Ξοημίγκδεμνπρηγκώοδεηλίοδυηοιςκώυηηανζγςτί Produktinfo
΋θείίιθήκθΫηνψβηξθκζΪπβψθικθήνδπββικβηΪήείΰηθλμωο
αΪιΪληυο ρΪλμωο β λενΰΫί λίκάβλΪ ζθΰηθ ηΪγμβ ηΪ θξβπβΪεφηθζ
λΪγμί www.siemens-home.bsh-group.comβηΪλΪγμίβημίκηίμ
ζΪέΪαβηΪ www.siemens-home.bsh-group.com/eshops
18
: Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη
ΌηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίήΪηηθί
κνδθάθήλμάθΘηθιθζθΰίμάΪζηΪνρβμφλω
ικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθιθεφαθάΪμφλω
ικβΫθκθζΛθοκΪηωγμίκνδθάθήλμάθιθ
χδλιενΪμΪπββββηλμκνδπβψιθζθημΪΰνήεω
ήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβήεω
ιίκίήΪρβηθάθζνάεΪήίεφπν
΋ίαθιΪληθλμφχδλιενΪμΪπββέΪκΪημβκνίμλω
μθεφδθικβδάΪεβξβπβκθάΪηηθγλΫθκδίλ
λθΫεψήίηβίζβηλμκνδπββιθζθημΪΰνΑΪ
ΫίανικίρηθλμφξνηδπβθηβκθάΪηβω
θμάίμλμάίηηθλμφηίλϋμζθημϋκ
ΧμθμικβΫθκικίήηΪαηΪρίημθεφδθήεω
ήθζΪςηίέθβλιθεφαθάΪηβωΙκβΫθκηί
ικίήηΪαηΪρίηήεωχδλιενΪμΪπββάηίήθζΪ
ΛείήβμίαΪικβΫθκθζάθάκίζωίέθκΪΫθμυ
ΙκθβαάθήβμίεφηίηίλϋμθμάίμλμάίηηθλμβαΪ
ιθάκίΰήίηβωάθαηβδςβίάκίανεφμΪμί
βλιθεφαθάΪηβωηίιθηΪαηΪρίηβψβεβ
ηίικΪάβεφηθέθθΫλενΰβάΪηβω
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηήεω
βλιθεφαθάΪηβωηΪάυλθμίηίΫθείί ζ
ηΪήνκθάηίζζθκω
ΑΪικίσΪίμλωλΪζθλμθωμίεφηθιθεφαθάΪμφλω
ικβΫθκθζεψήωζλθέκΪηβρίηηυζβ
ξβαβρίλδβζββεβνζλμάίηηυζβ
λιθλθΫηθλμωζβΪμΪδΰίεψήωζηί
θαηΪδθζείηηυζλικΪάβεΪζβχδλιενΪμΪπββ
ικβΫθκΪ άμθζρβλείήίμωζ θηβζθένμ
βλιθεφαθάΪμφικβΫθκμθεφδθιθή
ικβλζθμκθζεβπθμάίμλμάίηηυοαΪβο
ΫίαθιΪληθλμφβεβιθλείιθήκθΫηθέθ
βηλμκνδμΪΰΪ
ΎίμωζηίεφαωβέκΪμφλικβΫθκθζΘρβλμδΪβ
θΫλενΰβάΪηβίικβΫθκΪηίήθεΰηυ
ικθβαάθήβμφλωήίμφζβχμθήθινλμβζθ
μθεφδθίλεβθηβλμΪκςίείμββο
δθημκθεβκνψμάακθλευί
ΗίήθινλδΪγμίήίμίγζεΪήςίείμδ
ικβΫθκνβίέθλίμίάθζνικθάθήν
ΚΪλιΪδνγμίβθλζθμκβμίικβΫθκΗί
ιθήδεψρΪγμίικβΫθκίλεβθηΫυε
ιθάκίΰήίηάθάκίζωμκΪηλιθκμβκθάδβ
ΧμθμικβΫθκηίικίήηΪαηΪρίηήεω
βλιθεφαθάΪηβωλάηίςηβζμΪγζίκθζβεβ
ινεφμθζνικΪάείηβω
ΙθήδεψρίηβίικβΫθκΪΫίαςμίιλίεφηθγ
άβεδβήθεΰίηικθβαάθήβμφμθεφδθ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυγλιίπβΪεβλμ
ΙθάκίΰήίηβωβααΪηίικΪάβεφηθέθ
ιθήδεψρίηβωικβάθήωμδληωμβψ
έΪκΪημβγηυοθΫωαΪμίεφλμά
Νξίπμνπρϋςγςχϋώ
ΝιΪδθάθρηυγζΪμίκβΪεικίήλμΪάεωίμ
θιΪληθλμφ ήεω ήίμίγ ΗβδθέήΪ ηί ιθαάθεωγμί
ήίμωζβέκΪμφλνιΪδθάθρηυζζΪμίκβΪεθζ
Νξίπμνγκώεηζμη
ΌμωηνμυίθΫκΪμηθθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυζθένμ
λμΪμφικβρβηθγθμκΪάείηβω
ΌλίέήΪθΫίλιίρβάΪγμίικβμθδήθλμΪμθρηθέθ
δθεβρίλμάΪ άθαήνοΪ ίλεβ ικβΫθκ β βλμθρηβδ
ιεΪζίηβ λ ιθήάθήθζ άθαήνοΪ βα ιθζίσίηβω
κΪΫθμΪψμθήηθάκίζίηηθάκίΰβζίθμάθήΪ
άθαήνοΪ
ΒλμθρηβδβιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβα
ιθζίσίηβω ηΪικβζίκκΪΫθμΪψσβίηΪ
έΪαίΰβήδθζμθιεβάίήκθάΪοβεβνέεί
ηΪέκίάΪμίεβικθμθρηυίάθήθηΪέκίάΪμίεβ
Ϋθγείκυ ιθενρΪψμάθαήνοήεωλΰβέΪηβω
μθιεβάΪβαιθζίσίηβωέήίθηβ
νλμΪηθάείηυΪθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυθμοθήωμ
ρίκίαάυμωΰηνψλβλμίζν ηΪικβζίκ
άυμωΰηνψμκνΫν βαιθζίσίηβωηΪνεβπν
ΌθάκίζωκΪΫθμυάυμωΰδββαδνοηββ
κΪλιθεΪέΪψσβολωκωήθζιθζίσίηβγ
νήΪεωίμλωάθαήνοβάλείήλμάβί
ηίήθλμΪμθρηθέθδθεβρίλμάΪάθαήνοΪ
άθαηβδΪίμιθηβΰίηβίήΪάείηβωΩήθάβμυί
έΪαυβαάυμωΰηθγμκνΫυβεβάυμωΰηθέθ
δθκθΫΪάμωέβάΪψμλωθΫκΪμηθάΰβευί
ιθζίσίηβω
■ ΙθχμθζνάλίέήΪλείήνίμαΪΫθμβμφλωθ
ήθλμΪμθρηθζικβμθδίάθαήνοΪ
■ ΛΪζλμίηηθγδθκθΫλβλμίζυικβμθδΪ
θμάθήΪάθαήνοΪηίθΫίλιίρβάΪίμέΪκΪημβψ
λθΫεψήίηβωικίήίεφηθγάίεβρβηυ
19
ΎεωΫίαθιΪληθγχδλιενΪμΪπββιθηβΰίηβί
ήΪάείηβωάιθζίσίηββέήίνλμΪηθάείη
βλμθρηβδιεΪζίηβηίήθεΰηθΫυμφάυςί
ΙΪ ζΫΪκ ΧμθζθΰίμΫυμφ
ήθλμβέηνμθίλεβμκίΫνίζυγήεωλΰβέΪηβω
άθαήνοΫνήίμιθλμνιΪμφρίκία
ηίαΪδκυάΪίζυίθμάίκλμβωηΪικβζίκά
ήάίκωοθδηΪολιθζθσφψλμίηηθέθδθκθΫΪ
λβλμίζυικβμθδΪθμάθήΪάθαήνοΪβεββηυο
μίοηβρίλδβοζίκθικβωμβγ
Ό εψΫθγ λβμνΪπββ θΫκΪσΪγμίλφ αΪ λθάίμθζ δ
δθζιίμίημηθζνεβπνθμάίμλμάίηηθζναΪ
χδλιενΪμΪπβψβθρβλμδνμκνΫλιθλθΫηθζν
θπίηβμφάίημβεωπβθηηνψλβλμίζνάλίέθ
ήθζΪβικίήεθΰβμφΌΪζκίςίηβίιθ
ικβηωμβψλθθμάίμλμάνψσβοζίκ
ΏλεβάυμωΰδΪκΪΫθμΪίμβλδεψρβμίεφηθά
κίΰβζίπβκδνεωπββάθαήνοΪμθ
χδλιενΪμΪπβωάθαζθΰηΪΫίαθέκΪηβρίηβγ
Νξίπμνπρϋανζβνοίμηώ
■ ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζ
ξβεφμκίζθένμάλιυοηνμφ
Очищайте жироулавливающий фильтр
как минимум каждые 2 месяца.
ΗβδθέήΪηίβλιθεφανγμίικβΫθκΫία
ΰβκθνεΪάεβάΪψσίέθξβεφμκΪ
■ ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζ
ξβεφμκίζθένμάλιυοηνμφΗβδθέήΪηί
κΪΫθμΪγμίλθμδκυμυζιεΪζίηίζκωήθζλ
ικβΫθκθζ ηΪικβζίκξεΪζΫβκθάΪηβί ΙκβΫθκζθΰηθνλμΪηΪάεβάΪμφάΫεβαβ
βλμθρηβδΪήεωλΰβέΪηβωμάϋκήθέθμθιεβάΪ
ηΪικβζίκήκθάΪβεβνέθεφ ίλεβ
ικίήνλζθμκίηΪπίεφηΪωηίλτϋζηΪω
αΪσβμηΪωιΪηίεφΗίήθεΰηθΫυμφ
κΪαείμΪψσβολωβλδκ
■ ΍θκωρίίκΪλμβμίεφηθίζΪλεθβεβΰβκ
είέδθάθλιεΪζίηωψμλωΗίθλμΪάεωγμίΫία
ικβλζθμκΪέθκωρίίζΪλεθβεβΰβκ
ΗβδθέήΪηίμνσβμίθέθηφάθήθγ
ΌυδεψρβμίδθηξθκδνΙεΪζωζθΰηθ
θλμθκθΰηθιθέΪλβμφδκυςδθγ
ιεΪζωέΪλωσβζιθδκυάΪεθζβεβ
ιθήθΫηυζβικίήζίμΪζβ
■ ΌδεψρϋηηΪωέΪαθάΪωδθηξθκδΪίλεβηΪ
ηίγηίνλμΪηθάείηΪιθλνήΪικθβαάθήβμ
θρίηφζηθέθμίιεΪΚΪλιθεθΰίηηΪωηΪή
ηίγ άίημβεωπβθηηΪω νλμΪηθάδΪ ζθΰίμ Ϋυμφ
ιθάκίΰήίηΪβεβάθλιεΪζίηβμφλω
ΌδεψρΪγμίέΪαθάνψδθηξθκδνμθεφδθικβ
νλμΪηθάείηηθγιθλνήί
Опасность возгорания!
Опасность возгорания!
Опасность возгорания!
Опасность возгорания!
20
■
ΙκβθήηθάκίζίηηθγχδλιενΪμΪπββ
ηίλδθεφδβοέΪαθάυοδθηξθκθδ
ικθβαάθήβμλωθρίηφζηθέθμίιεΪ
ΚΪλιθεθΰίηηΪωλάίκονάίημβεωπβθηηΪω
νλμΪηθάδΪζθΰίμΫυμφιθάκίΰήίηΪβεβ
άθλιεΪζίηβμφλω Ύάί έΪαθάυί δθηξθκδβ ηί
ήθεΰηυκΪΫθμΪμφθήηθάκίζίηηθλ
άυλθδβζιεΪζίηίζήθεφςί ζβηνμ
Ζθσηθλμφθήηθγέθκίεδβ:RN Ϋθείί
δΌμ λθθμάίμλμάνίμζθσηθλμβήάνο
έΪαθάυοέθκίεθδ
Νξίπμνπρϋνενβί
ΌικθπίλλίχδλιενΪμΪπββθμδκυμυίήεω
ήθλμνιΪήίμΪεβικβΫθκΪλβεφηθ
ηΪέκίάΪψμλωΗίικβδΪλΪγμίλφδ
κΪλδΪεϋηηυζήίμΪεωζΗίιθήινλδΪγμί
ήίμίγΫεβαδθ
Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
■ ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμ
θλμκυίδκθζδβΒλιθεφανγμίαΪσβμηυί
ιίκρΪμδβ
■ ΙθλμΪάείηηυίηΪικβΫθκικίήζίμυζθένμ
νιΪλμφΗίλμΪάφμίικίήζίμυηΪικβΫθκ
■ Λάίμθμλάίμθήβθήηυοχείζίημθάθρίηφ
ωκδβγ β ζθΰίμ μκΪάζβκθάΪμφ έεΪαΪ έκνιιΪ
κβλδΪ ΗίλζθμκβμίηΪάδεψρϋηηυί
λάίμθήβθήηυίχείζίημυήθεφςί
λίδνηή
Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
■ ΗίβλικΪάηυγικβΫθκζθΰίμΫυμφ
ικβρβηθγιθκΪΰίηβωμθδθζΗβδθέήΪηί
άδεψρΪγμί ηίβλικΪάηυγ ικβΫθκ Όυηφμί βα
κθαίμδβάβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβεβ
άυδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪ
λίκάβληθγλενΰΫυ
■ ΙκβηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζκίζθημί
ικβΫθκζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζ
θιΪληθλμβΕψΫυίκίζθημηυίκΪΫθμυβ
αΪζίηΪικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυ
άυιθεηωμφλωμθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβ
λίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθίθΫνρίηβίΏλεβικβΫθκ
ηίβλικΪάίηάυηφμίάβεδνλίμίάθέθ
ικθάθήΪβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφ ά Ϋεθδί ικίήθοκΪηβμίείγ
ΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
■ ΙκθηβδΪψσΪωάεΪέΪζθΰίμικβάίλμβδ
νήΪκνχείδμκβρίλδβζμθδθζΗί
βλιθεφανγμίθρβλμβμίεφάυλθδθέθ
ήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυίθρβλμβμίεβ
Опасность травмирования!
Опасность травмирования!
Опасность удара током!
Опасность удара током!
Ξοηφημϊξναοδεγδμηθ
Αμηλίμηδ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωάκίανεφμΪμίδθκκθαββΌθβαΫίΰΪηβί
θΫκΪαθάΪηβωδθηήίηλΪμΪάλίέήΪάδεψρΪγμίικβΫθκικβ
ικβέθμθάείηββικθήνδμΪΔθηήίηλΪμηΪωάθήΪζθΰίμλμΪμφ
ικβρβηθγιθάκίΰήίηβωάυαάΪηηθέθδθκκθαβίγ
ΡμθΫυ ικίήθμάκΪμβμφ ιίκίέκναδν θλμΪάςβολω εΪζι ηίβλικΪάηυί
εΪζιυλείήνίμηίζίήείηηθαΪζίηβμφ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωχείδμκθηβδβάλείήλμάβίικθηβδςίγ
άεΪέβΗβδθέήΪηίρβλμβμίχείζίημυνικΪάείηβωάεΪΰηθγ
μκωιδθγ
ΙθάκίΰήίηβίιθάίκοηθλμίγάλείήλμάβίηίικΪάβεφηθγθρβλμδβ
ΘρβσΪγμίιθάίκοηθλμββαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβμθεφδθά
ηΪικΪάείηββςεβξθάΪηβωΗίβλιθεφανγμίρβλμωσβίλκίήλμάΪ
ήεωλμΪεφηυοιθάίκοηθλμίγήεωχείζίημθάνικΪάείηβω
Ιθάκίΰήίηβίιθάίκοηθλμίγάλείήλμάβίικβζίηίηβωίήδβοβεβ
ΪΫκΪαβάηυορβλμωσβολκίήλμάΗίβλιθεφανγμίίήδβίβεβ
ΪΫκΪαβάηυίρβλμωσβίλκίήλμάΪ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωάλείήλμάβίάθαάκΪμΪδθηήίηλΪμΪ
ΝλμΪηθάβμίδΪηΪεήεωθμάθήΪάθαήνοΪρνμφηβΰίικβΫθκΪ
νδεθηƒ Ντοίμίνιοςείύψδθποδγϊ
ΌΪςηθάυγικβΫθκθμεβρΪίμλωθλθΫίηηθγχξξίδμβάηθλμφψ
χηίκέθιθμκίΫείηβωΌχμθζκΪαήίείάυηΪγήϋμίκωή
κίδθζίηήΪπβγδΪδικβχδλιενΪμΪπββικβΫθκΪλχδθηθζβμφίσϋ
ΫθεφςίχηίκέβββδΪδικΪάβεφηθνμβεβαβκθάΪμφικβΫθκ
■
ΌυδεψρβμίιθήλάίμδνίλεβηίικίήιθεΪέΪίμλωίϋήΪεφηίγςίί
βλιθεφαθάΪηβί
■
Λείήνίμ θρβσΪμφ β ζίηωμφ ξβεφμκ λ νδΪαΪηηθγ ιίκβθήβρηθλμφψ
άπίεωοιθάυςίηβωχξξίδμβάηθλμβκΪΫθμυλβλμίζυ
άίημβεωπβββικίήθμάκΪσίηβωθιΪληθλμβάθαηβδηθάίηβω
ιθΰΪκΪ
■
ΝλμΪηθάβμίδκυςδνρμθΫυνζίηφςβμφδθεβρίλμάθβλιΪκίηβγβ
δθηήίηλΪμΪ
άινμνληώόκδιρονόμδοβηη
■
■
ΌθάκίζωικβέθμθάείηβωιθαΪΫθμφμίλφθήθλμΪμθρηθζικβμθδί
άθαήνοΪρμθΫυθΫίλιίρβμφχξξίδμβάηνψβΫίλςνζηνψκΪΫθμν
άυμωΰδβ
ΗΪλμκθγμίκίΰβζκΪΫθμυάίημβεωμθκΪάαΪάβλβζθλμβθμ
βημίηλβάηθλμββλιΪκίηβγΌδεψρΪγμίβημίηλβάηυγκίΰβζ
μθεφδθικβηίθΫοθήβζθλμβΙθηβΰίηηυγκίΰβζκΪΫθμυ
άίημβεωμθκΪλιθλθΫλμάνίμληβΰίηβψκΪλοθήΪχείδμκθχηίκέββ
Ξοίαηκϋμίώςρηκηζίυηώςξίιναιη
ΝμβεβαβκνγμίνιΪδθάδνλλθΫεψήίηβίζικΪάβεχδθεθέβρίλδθγ
ΫίαθιΪληθλμβ
■
ΙκβάυλθδθγβημίηλβάηθλμββλιΪκίηβγαΪκΪηίίάυΫβκΪγμί
ιθάυςίηηυγκίΰβζκΪΫθμυάίημβεωμθκΪΙκβαηΪρβμίεφηθζ
λδθιείηβββλιΪκίηβγάδνοηίιθμκίΫνίμλωΫθείίήεβμίεφηθί
βλιθεφαθάΪηβίάυμωΰδβ
ΎΪηηυγικβΫθκβζίίμθμζίμδνθλθθμάίμλμάββ
ίάκθιίγλδβζηθκζΪζ(8νμβεβαΪπββ
χείδμκβρίλδβοβχείδμκθηηυοικβΫθκθά ZDVWH
HOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW:((( ■
ΌυδεψρβμίάυμωΰδνίλεβηίικίήιθεΪέΪίμλωίϋήΪεφηίγςίί
βλιθεφαθάΪηβί
ΎΪηηυίηθκζυθικίήίεωψμήίγλμάνψσβίηΪ
μίκκβμθκββΏάκθλθψαΪικΪάβεΪάθαάκΪμΪβ
νμβεβαΪπββλμΪκυοικβΫθκθά
Οδεηλϊοίΰνρϊ
ΧμθμικβΫθκζθΰίμβλιθεφαθάΪμφλωδΪδά κίΰβζίάυμωΰηθγ
άίημβεωπββμΪδβά κίΰβζίπβκδνεωπββάθαήνοΪ
Οδεηλνρανγίανζγςτί
Οδεηλυηοιςκώυηηανζγςτί
ΌυμωΰδΪάλΪλυάΪίμάθαήνοδθμθκυγθρβσΪίμλω
ικθοθήωρίκίαΰβκθνεΪάεβάΪψσβίβ νέθεφηυγ
ξβεφμκυΪ αΪμίζάθαάκΪσΪίμλωθΫκΪμηθά δνοηψ
ΌμωηνμυγάθαήνοθρβσΪίμλω
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβζξβεφμκθζβιθήΪϋμλω
ιθλβλμίζίμκνΫηΪκνΰν
΢ιίζίμηδ Όυμωΰηθγάθαήνοηίήθεΰίηάυοθήβμφηβρίκία
χδλιενΪμβκνίζνψήυζθάνψμκνΫνηβάςΪομνλενΰΪσνψήεω
άυμωΰηθγ άίημβεωπββ ιθζίσίηβγ ά δθμθκυο ηΪοθήβμλω βλμθρηβδ
ιεΪζίηβ
■
■
Ώλεβάυμωΰηθγάθαήνοάυοθήβμάηίβλιθεφανίζνψήυζθάνψ
μκνΫνλείήνίμιθενρβμφκΪακίςίηβίνδθζιίμίημηθέθεβπΪ
θμάίμλμάίηηθέθαΪχδλιενΪμΪπβψβθρβλμδνμκνΫ
ΏλεβάυμωΰηθγάθαήνοθμάθήβμλωρίκίαηΪκνΰηνψλμίην
λείήνίμβλιθεφαθάΪμφμίείλδθιβρίλδβγΫεθδάδεΪήδί
΢ιίζίμηδ Ύεω ιθέεθσίηβωαΪιΪοθάά κίΰβζίπβκδνεωπββ
άθαήνοΪηίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφνέθεφηυγξβεφμκΒηξθκζΪπβψ
θ κΪαεβρηυοάθαζθΰηθλμωοβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪά κίΰβζί
πβκδνεωπββάθαήνοΪΌυζθΰίμίηΪγμβά ικθλιίδμΪοβεβ ιθενρβμφ
ά λιίπβΪεβαβκθάΪηηθζζΪέΪαβηίΗίθΫοθήβζυίήεω χμθέθ
ικβηΪήείΰηθλμβζθΰηθικβθΫκίλμβά λιίπβΪεβαβκθάΪηηθζ
ζΪέΪαβηίλίκάβληθγλενΰΫίβεβ ά ζΪέΪαβηίά Βημίκηίμί
ΗθζίκΪικβηΪήείΰηθλμίγνδΪαΪηυά δθηπίβηλμκνδπββ
ιθ χδλιενΪμΪπββ
21
΢ξοίακδμηδξοηΰνονλ
ΧμΪβηλμκνδπβωήίγλμάβμίεφηΪήεωηίλδθεφδβοάΪκβΪημθά
ικβΫθκΪΙθχμθζνηί βλδεψρίηθρμθ θμήίεφηυίχείζίημυ
θληΪσίηβωθιβλΪηηυίά βηλμκνδπββά ΌΪςίζΫυμθάθζικβΫθκί
θμλνμλμάνψμ
Αϊρώειί
Выдвигание вытяжки
ΌθαφζβμίάυμωΰδνιθπίημκνβιθμωηβμίίίηΪλίΫω
΢ιίζίμηδ ΌδεψρΪγμίάυμωΰδνάηΪρΪείικβέθμθάείηβωιβσβ
β άυδεψρΪγμίεβςφλινλμωηίλδθεφδθζβηνμιθλείθδθηρΪηβω
ικβέθμθάείηβωΜΪδβζθΫκΪαθζδνοθηηυίβλιΪκίηβωηΪβΫθείί
χξξίδμβάηθνλμκΪηωψμλω
ΙΪηίεφνικΪάείηβωιθήλάίμδθγθμδκυμΪήεωήθλμνιΪβικβΫθκ
έθμθάδχδλιενΪμΪπββ
Ιμνξιηξίμδκηςξοίακδμηώ
Задвигание вытяжки
΢ιίζίμηδ ΑΪινλδ ικβΫθκΪ ηΪρβηΪίμλω λ ξνηδπβγ νλμΪηθάείηηυο
ικβαΪδκυάΪηββ
ΌθαφζβμίάυμωΰδνιθπίημκνβαΪήάβηφμίίίήάβΰίηβίζθμλίΫω
΢ιίζίμηδ ΛβλμίζΪάίημβεωπβββιθήλάίμδΪάυδεψρΪψμλωικβ
αΪδκυάΪηββ
Ξνγπαδριί
N
ΙθήλάίμδΪάδεάυδε
Μίπρονθιίαδμρηκώρνοί
Включение
Αδμρηκώρνο
ΝλμΪηθάβμίιθεανηδθάυγκίένεωμθκάιθεθΰίηβίβεβ
Όίημβεωμθκάυδεψρίη
Выключение
ΚίΰβζκΪΫθμυάίημβεωμθκΪ
ΝλμΪηθάβμίιθεανηδθάυγκίένεωμθκάιθεθΰίηβί
ΚίΰβζκΪΫθμυάίημβεωμθκΪ
ΚίΰβζκΪΫθμυάίημβεωμθκΪ
Ξνγπαδριί
Ιθήλάίμδν ζθΰηθ άδεψρΪμφ β άυδεψρΪμφ ηίαΪάβλβζθ θμ λβλμίζυ
άίημβεωπββ
ΝλμΪηθάβμίιθεανηδθάυγκίένεωμθκάιθεθΰίηβί
Νφηπριίηςτνγ
: Νξίπμνπρϋνενβί
Φηπρώψηδποδγπραί
ΌθάκίζωκΪΫθμυικβΫθκλβεφηθηΪέκίάΪίμλωθλθΫίηηθά
θΫεΪλμβεΪζιΙίκίήθρβλμδθγήΪγμίικβΫθκνθλμυμφ
ΌθβαΫίΰΪηβίιθάκίΰήίηβωκΪαεβρηυοιθάίκοηθλμίγά
κίανεφμΪμίικβζίηίηβωηίιθήοθήωσβορβλμωσβολκίήλμά
λείήνγμίνδΪαΪηβωζάμΪΫεβπίΗίβλιθεφανγμί
: Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
ΙκθηβδςΪωάικβΫθκάεΪέΪζθΰίμλμΪμφικβρβηθγνήΪκΪμθδθζ
ΘρβσΪγμίικβΫθκμθεφδθάεΪΰηθγλΪεξίμδθγΙίκίή
άυιθεηίηβίζθρβλμδβάυηφμίάβεδνλίμίάθέθδΪΫίεωβακθαίμδβ
βεβθμδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
: Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
ΙκθηβδΪψσΪωάεΪέΪζθΰίμικβάίλμβδνήΪκνχείδμκβρίλδβζ
μθδθζΗίβλιθεφανγμίθρβλμβμίεφάυλθδθέθήΪάείηβωβεβ
ιΪκθλμκνγηυίθρβλμβμίεβ
: Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμθλμκυίδκθζδβ
ΒλιθεφανγμίαΪσβμηυίιίκρΪμδβ
22
■
ίήδβίβεβΪΫκΪαβάηυίρβλμωσβίλκίήλμάΪ
■
ρβλμωσβίλκίήλμάΪλθήίκΰΪσβίΫθεφςθγικθπίημλιβκμΪ
■
ΰϋλμδβίζθρΪεδββεβένΫδβ
■
θρβλμβμίεβάυλθδθέθήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυίθρβλμβμίεβ
ΗθάυίένΫδβήεωζυμφωιθλνήυμσΪμίεφηθάυζθγμίιίκίή
βλιθεφαθάΪηβίζ
ΛθΫεψήΪγμίάλίνδΪαΪηβωβικίήνικίΰήίηβωδΪλΪψσβίλω
ρβλμωσβολκίήλμά
Ζνμίνφηπριη
Φηπρώψδδποδγπραν
ΗίκΰΪάίψσΪωλμΪεφ ΍θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβΪ
αΪμίζάυμκβμίήθλνοΪ
ΘρβσΪγμί ιθάίκοηθλμβ βα ηίκΰΪάίψσίγ
λμΪεβμθεφδθάηΪικΪάείηββςεβξθάΪ
ηβω
ΛιίπβΪεφηυίλκίήλμάΪήεωνοθήΪαΪ
ζίμΪεεβρίλδβζββαήίεβωζβζθΰηθικβ
θΫκίλμβάλίκάβληθγλενΰΫίβεβά
λιίπβΪεβαβκθάΪηηθζζΪέΪαβηίΛκίή
λμάθλείήνίμηΪηθλβμφμθηδβζλεθίζλ
ιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβ
ΕΪδβκθάΪηηυί
ιθάίκοηθλμβ
΍θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψάεΪΰηθγμκωιθρδβ
ΪαΪμίζάυμκβμίηΪλνοθ
ΗίβλιθεφανγμίρβλμωσβίλκίήλμάΪήεω
λμΪεφηυοιθάίκοηθλμίγ
ΊεψζβηβγβιεΪλμ
ζΪλλΪ
Λκίήλμάθήεωθρβλμδβλμϋδθε
Λμίδεθ
Λκίήλμάθήεωθρβλμδβλμϋδθε
θρβλμβμίλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβ
Α ξνπςγνλνδφμνθλίχημδ
΢ιίζίμηδ Ιθλείζυμφωά ιθλνήθζθίρηθγζΪςβηίηί βλδεψρίηθ
ηίαηΪρβμίεφηθίβαζίηίηβίπάίμΪξβεφμκθάΧμθηί άεβωίμ
ηΪ ξνηδπβθηβκθάΪηβίζίμΪεεβρίλδβοΰβκθνεΪάεβάΪψσβο
ξβεφμκθά
■
■
ΛβεφηθαΪέκωαηίηηυίΰβκθζζίμΪεεβρίλδβίξβεφμκυ
ηί λείήνίμζυμφάζίλμίλ ιθλνήθγ
ΞβεφμκυλείήνίμλάθΫθήηθκΪαζίλμβμφά ιθλνήθζθίρηθγ
ζΪςβηίΒο ηίεφαωαΪσίζεωμφιθλνήθγ
Πμώρηδλδρίκκηφδπινβν
εηονςκίακηαίύψδβνσηκϋροί
ΌυήάβέΪηβίάυμωΰδβ
ΗΪΰζβμίηΪξβδλΪμθκλήάβηφμίζίμΪεεβρίλδβγ
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκήάβΰίηβίζθμλίΫωβιθμωηβμίίέθ
άηβα
ικβήίκΰβάΪωίέθήκνέθγκνδθγ
΢ιίζίμηδ ΌθβαΫίΰΪηβίιθάκίΰήίηβγηίλέβΫΪγμί
ζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
θρβλμβμίλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβ
ΗίβλιθεφανγμίλδκίΫθδήεωλμίδεωηηυο
ιθάίκοηθλμίγ
ΧείζίημυνικΪάεί
ηβω
΍θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψάεΪΰηθγμκωιθρδβ
ΪαΪμίζάυμκβμίηΪλνοθ
ΘιΪληθλμφιθκΪΰίηβωχείδμκβρίλδβζ
μθδθζάλείήλμάβίικθηβδςίγάεΪέβ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωχείδμκθηβδβ
άλείήλμάβίικθηβδςίγάεΪέβΗβδθέήΪ
ηίρβλμβμίχείζίημυνικΪάείηβωάεΪΰ
ηθγλΪεξίμδθγ
ΗίβλιθεφανγμίρβλμωσβίλκίήλμάΪήεω
λμΪεφηυοιθάίκοηθλμίγ
ΌυηφμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκβα
δκίιείηβω
΢ιίζίμηδ ΐβκζθΰίμλθΫβκΪμφλωιθήξβεφμκθζΎίκΰβμί
ζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκέθκβαθημΪεφηθ
ρμθΫυβαΫίΰΪμφλμίδΪηβίΰβκΪ
ΙθλείληωμβωζίμΪεεβρίλδθέθΰβκθνεΪάεβάΪψσίέθξβεφμκΪ
θρβλμβμίικβΫθκβαηνμκβ
Φηπριίλδρίκκηφδπιητεηονςκίακηαίύψητ
σηκϋρονα
ΘρβλμβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκβήΪγμί
ίζνάυλθοηνμφιίκίήνλμΪηθάδθγ
ΧμΪβηλμκνδπβωήίγλμάβμίεφηΪήεωηίλδθεφδβοάΪκβΪημθά
ικβΫθκΪΙθχμθζνηί βλδεψρίηθρμθ θμήίεφηυίχείζίημυ
θληΪσίηβωθιβλΪηηυίά βηλμκνδπββά ΌΪςίζΫυμθάθζικβΫθκί
θμλνμλμάνψμ
΢πρίμναιίλδρίκκηφδπινβν
εηονςκίακηαίύψδβνσηκϋροί
: Νξίπμνπρϋανζβνοίμηώ
ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζξβεφμκίζθένμ
άλιυοηνμφ
Очищайте жироулавливающий фильтр как минимум каждые
2 месяца.
ΗβδθέήΪηίβλιθεφανγμίικβΫθκΫίαΰβκθνεΪάεβάΪψσίέθ
ξβεφμκΪ
ΝλμΪηθάβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
ΙκβχμθζάθαφζβμίλφκνδθγαΪηβΰηψψρΪλμφζίμΪεεβρίλδθέθ
ΰβκθνεΪάεβάΪψσίέθξβεφμκΪ
ΝλμΪηθάβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
θΫκΪμηθήάβΰίηβίζάάίκοβαΪδκθγμίαΪσϋεδν
΢ιίζίμηώ
Ηί βλιθεφανγμίήεωρβλμδβηβδΪδβολβεφηθήίγλμάνψσβο
δβλεθμθβεβ σίεθρίλθήίκΰΪσβορβλμωσβολκίήλμά
■
■
ΙκβρβλμδίζίμΪεεβρίλδβοΰβκθνεΪάεβάΪψσβοξβεφμκθά
ικθμκβμίμΪδΰίάεΪΰηθγμδΪηφψδκίιείηβωξβεφμκθά
ά ικβΫθκί
■
ΖίμΪεεβρίλδβίΰβκθνεΪάεβάΪψσβίξβεφμκυζθΰηθζυμφ
ά ιθλνήθζθίρηθγζΪςβηίβεβ άκνρηνψ
Αοςφμςύ
΢ιίζίμηδ ΎεωθλθΫίηηθλμθγδβοαΪέκωαηίηβγζθΰηθ
άθλιθεφαθάΪμφλωλιίπβΪεφηυζΰβκθκΪλμάθκωψσβζλκίήλμάθζ
ΧμθλκίήλμάθζθΰηθαΪδΪαΪμφά ζΪέΪαβηίά Βημίκηίμί
■
■
■
ΑΪζθρβμίζίμΪεεβρίλδβίΰβκθνεΪάεβάΪψσβίξβεφμκυ
ά έθκωρίζκΪλμάθκίζθψσίέθλκίήλμάΪήεωιθλνήυ
Ιθρβλμβμίξβεφμκυσίμδθγβ αΪμίζμσΪμίεφηθικθζθγμί
βο ά ρβλμθγάθήί
ΎΪγμίλμίρφάθήίλ ξβεφμκθά
23
Ζίλδμίσηκϋροίπίιρηαηοναίμμϊλςβκϐλ
ρνκϋιναοδεηλδυηοιςκώυηηανζγςτί
ΡμθΫυθΫίλιίρβμφηΪήείΰΪσβγνκθάίηφηίγμκΪεβαΪπββαΪιΪοθά
λείήνίμκίένεωκηθικθάθήβμφμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί
ξβεφμκθά
ΛηβζβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
ΙθάίκηβμίλμΪκυίξβεφμκυλΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζβάυηφμί
βοβαδκίιείηβγ ¨
ΌλμΪάφμί ηθάυί ξβεφμκυ λ ΪδμβάβκθάΪηηυζ νέεϋζ ά δκίιείηβω
ηΪΰζβμίβιθάίκηβμί ©
ΞβεφμκυλΪδμβάβκθάΪηηυζνέείζήθεΰηυαΪζίηωμφλωηίκίΰί
ρίζκΪαάρίμυκίζίλωπΪ
$
%
΢ιίζίμηώ
■ ΞβεφμκυλΪδμβάβκθάΪηηυζνέείζηίάοθήωμάδθζιείδμ
ιθλμΪάδβΞβεφμκυλΪδμβάβκθάΪηηυζνέείζζθΰηθ
ικβθΫκίλμβάλιίπβΪεβαβκθάΪηηθζζΪέΪαβηίλίκάβληθγ
λενΰΫίβεββημίκηίμζΪέΪαβηί
■
ΞβεφμκυλΪδμβάβκθάΪηηυζνέείζηίιθήείΰΪμθρβλμδίβ
ιθάμθκηθζνβλιθεφαθάΪηβψ
ΝλμΪηθάβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη"
ΘΫυρηθάθαηβδΪψσβίηίβλικΪάηθλμβζθένμνλμκΪηωμφλω
λθΫλμάίηηυζβλβεΪζβΙκίΰήίρίζθΫκΪσΪμφλωάλενΰΫν
λίκάβλΪάυιθεηβμίηβΰίλείήνψσβίνδΪαΪηβω
Ζίλδμίπαδρνγηνγμϊτκίλξ
: Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
ΙκβαΪζίηίεΪζινρβμυάΪγμίμθρμθδθημΪδμυάιΪμκθηί
ηΪοθήωμλωιθήηΪικωΰίηβίζΙίκίήλζίηθγεΪζιάυηφμίάβεδν
λίμίάθέθδΪΫίεωβακθαίμδββεβθμδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφά
ΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
ΙκβηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζκίζθημίικβΫθκζθΰίμλμΪμφ
βλμθρηβδθζθιΪληθλμβΕψΫυίκίζθημηυίκΪΫθμυβαΪζίηΪ
ικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυάυιθεηωμφλωμθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβ
λίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβλιίπβΪεφηθίθΫνρίηβίΏλεβ
ικβΫθκηίβλικΪάίηάυηφμίάβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβακθαίμδβ
βεβθμδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
ΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
Ρίΰκηυίμδηπξοίαμνπρδθ
Неисправность Возможная
причина
: Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
: Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
Λάίμθμλάίμθήβθήηυοχείζίημθάθρίηφωκδβγβζθΰίμ
μκΪάζβκθάΪμφέεΪαΪ έκνιιΪκβλδΪ ΗίλζθμκβμίηΪ
άδεψρϋηηυίλάίμθήβθήηυίχείζίημυήθεφςί λίδνηή
Важно!ΒλιθεφανγμίμθεφδθεΪζιθρδβθήηθέθμβιΪβθήηθγ
ζθσηθλμβ
Решение
ΙκβΫθκηίκΪΫθ ΌβεδΪηίάλμΪά ΙθήδεψρβμίικβΫθκδχείδ
μΪίμ
είηΪάκθαίμδν μκθλίμβ
'5%%)(
Θμδεψρίηβί
Ικθάίκφμίξνηδπβθηβκνψμ
χείδμκθχηίκέββ εβήκνέβίδνοθηηυίικβΫθκυ
ΗίβλικΪάίη
Ικθάίκφμίάιθκωήδίεβ
ικίήθοκΪηβμίεφ ικίήθοκΪηβμίεφικβΫθκΪά
ΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
Θλάίσίηβίηί
κΪΫθμΪίμ
--------
Λάίμθήβθήηθί
θλάίσίηβί
ηίβλικΪάηθ
ΙκθρμβμίκΪαήίε©ΑΪζίηΪ
λάίμθήβθήηυοεΪζιª
ΛείέδΪικβιθήηβζβμίιεΪξθηεΪζιθρδββλήάβηφμίδάηίςηίγ
λμθκθηίικβΫθκΪ
ΌυάίκηβμίεΪζιθρδνβαΪζίηβμίίϋεΪζιθρδθγμθέθΰίμβιΪ
ΝλμΪηθάβμίιεΪξθηεΪζιυ
ΌλμΪάφμίάβεδνάκθαίμδνβεβληθάΪάδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφ
24
Πδοαηπμίώπκςεΰί
ΏλεβάΪςικβΫθκηνΰήΪίμλωάκίζθημίηΪςΪλίκάβληΪωλενΰΫΪ
άλίέήΪδάΪςβζνλενέΪζΖυάλίέήΪλμΪκΪίζλωηΪγμβ
ιθήοθήωσίίκίςίηβίρμθΫυβαΫίΰΪμφάμθζρβλείηίηνΰηυο
άυαθάθάλιίπβΪεβλμθά
ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίρμθάβαβμλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
ήεωνλμκΪηίηβωιθάκίΰήίηβγλάωαΪηηυοληίικΪάβεφηυζ
νοθήθζαΪικβΫθκθζηίωάεωίμλωΫίλιεΪμηυζήΪΰίάθάκίζω
έΪκΪημβγηθέθλκθδΪ
ΎεωιθενρίηβωδάΪεβξβπβκθάΪηηθέθθΫλενΰβάΪηβωικβάυαθάί
λιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυθΫωαΪμίεφηθνδΪαυάΪγμίηθζίκ
βαήίεβω ηθζίκ( βαΪάθήλδθγηθζίκ ηθζίκ)' άΪςίέθ
ικβΫθκΪΜβιθάνψμΪΫεβρδνληθζίκΪζβζθΰηθηΪγμβάηνμκβ
ικβΫθκΪ ήεωχμθέθλείήνίμληωμφζίμΪεεβρίλδβγ
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ Заявка на ремонт и консультация при неполадках
ΡμθΫυηίμκΪμβμφάκίζωηΪιθβλδχμβοηθζίκθάάιβςβμίβοβ
μίείξθηηυγηθζίκλίκάβληθγλενΰΫυαήίλφ
Номер E
ΔθημΪδμηυίήΪηηυίάλίολμκΪηΌυηΪγήϋμίάικβεθΰίηηθζ
λιβλδίλίκάβληυοπίημκθά
ΙθεθΰβμίλφηΪδθζιίμίημηθλμφβαέθμθάβμίεωΜθέήΪΌυζθΰίμί
ΫυμφνάίκίηυρμθκίζθημΌΪςίέθικβΫθκΪΫνήίμικθβαάίήϋη
έκΪζθμηυζβλιίπβΪεβλμΪζββλβλιθεφαθάΪηβίζξβκζίηηυο
αΪιΪληυορΪλμίγ
Номер FD
Сервисная служба O
Ξοημίγκδεμνπρηγκώοδεηλίοδυηοιςκώυηηανζγςτί
ηίάοθήωμάδθζιείδμιθλμΪάδβ
ΞβεφμκλΪδμβάβκθάΪηηυζνέείζ
/=
25
%6++DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUD‰H0QFKHQ
*(50$1<
ZZZVLHPHQVKRPHEVKJURXSFRP
0DQXIDFWXUHGE\%6++DXVJHUlWH*PE+XQGHU7UDGHPDUN/LFHQVHRI6LHPHQV$*
΢υЄΪκνςυΐ΢ЋĂ΋ΛΟ΋υμθάυίΙκβΫθκυΛβζίηλΊ΍μΪνΪκΫίεέϐλϐζίη
ΒαέθμθάείηθΘΘΘ©΋ΛΟ΋υμθάυίΙκβΫθκυªιθήμθάΪκηυζαηΪδθζδθζιΪηββΛβζίηλΊ΍
*9001240146*
9001240146
01 980710
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising