Siemens | MS70001 | Instruction manual | Siemens Metal universal slicer Silver-metalic Instruction manual

Siemens Metal universal slicer Silver-metalic Instruction manual
ÇÉ
Éå
Ñê
áí
åä
Ç~
åç
ëî
Ñá
Éë
éí
Éä
íê
éä
Üì
ìâ
êì
aÉìíëÅÜ
båÖäáëÜ
cê~å´~áë
fí~äá~åç
kÉÇÉêä~åÇë
a~åëâ
kçêëâ
pîÉåëâ~
pìçãá
bëé~¥çä
mçêíìÖìÆë
ÅëëçíéêÜ
Türkçe
Polski
Magyar
š®paï¸c¿®a
Pºcc®å¼
jpTMKKK
RMVMQUOPSS
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
ÇÉ
eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK
a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=
mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=
fåíÉêåÉíëÉáíÉK
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ
®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå=
ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå=
ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ
âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ=
kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå=
eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK
dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëJ
ãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK
a~ë=dÉê®í=áëí=ï~êíìåÖëÑêÉáK
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK=
_Éá tÉáíÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~å=aêáííÉ=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ãáíÖÉÄÉåK
^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ
_áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK
_áäÇ=^
N aêÉÜâåçéÑ=ìåÇ=^åëÅÜä~Öéä~ííÉ
pÅÜåáííÄêÉáíÉ=ÉáåëíÉääÉå=EM=Äáë=NR=ããFK
O báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ
sçê=ÇÉã=báåëÅÜ~äíÉå=ÇêΩÅâÉåK
páÅÜÉêìåÖ=ÖÉÖÉå=ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=
báåëÅÜ~äíÉåK
P báåëÅÜ~äíí~ëíÉ
jçãÉåíJ=ìåÇ=a~ìÉêëÅÜ~äíìåÖK
Q jÉëëÉê
R pÅÜäáííÉå
pÅÜåáííÖìí=ÖÉÖÉå=Ç~ë=jÉëëÉê=ÑΩÜêÉåK
S pÅÜáÉÄÉê
pÅÜäáííÉå=áå=båÇéçëáíáçå=ÑÉëíëíÉääÉåW=
pÅÜáÉÄÉê=äáåâëK
pÅÜäáííÉå=ÄÉïÉÖäáÅÜW=pÅÜáÉÄÉê=êÉÅÜíëK=
T qáëÅÜ
káããí=ÇÉå=pÅÜäáííÉå=~ìÑK
U oÉëíÉÜ~äíÉê
oÉëíëíΩÅâÉ=ëáÅÜÉê=ëÅÜåÉáÇÉåK
V h~ÄÉäí~ëÅÜÉ
h~ÄÉä=îÉêëí~ìÉåK
O
páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ=
~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK
kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=âÉáåÉ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK=
háåÇÉê ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=
Ç~ëë ëáÉ=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK
mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=â∏êéÉêJ
äáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê=ÖÉáëíáÖÉå=
c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=
táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=
ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=
báåïÉáëìåÖ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=dÉÄê~ìÅÜë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=
mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK
píÉÅâÉê=òáÉÜÉå=å~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=îçê=ÇÉã=
oÉáåáÖÉåI=îçê=ÇÉã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=ìåÇ=
áã=cÉÜäÉêÑ~ääK=
wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=h~åíÉå=çÇÉê=ÜÉá≈É=
cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK
tÉåå=ÇáÉ=^åëÅÜäìëëäÉáíìåÖ=ÇáÉëÉë=dÉê®íÉë=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïáêÇI=ãìëë=ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=
çÇÉê=ëÉáåÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=çÇÉê=ÉáåÉ=®ÜåäáÅÜ=
èì~äáÑáòáÉêíÉ=mÉêëçå=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ìã=
dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåK=oÉé~ê~íìêÉå=~ã=
dÉê®í=åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=
îçêåÉÜãÉå=ä~ëëÉåK
^ìëÖÉÇáÉåíÉ=dÉê®íÉ=ìåÄê~ìÅÜÄ~ê=ã~ÅÜÉåK=
jÉëëÉê=áëí=ëÉÜê=ëÅÜ~êÑK=k~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=
ä®ìÑí=ÇÉê=^åíêáÉÄ=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜK=k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí=
pÅÜåáííÄêÉáíÉ=~ìÑ=M=ëíÉääÉåK
^ääÉëëÅÜåÉáÇÉê=åáÉ=çÜåÉ=pÅÜäáííÉå=ìåÇ=
oÉëíÉÜ~äíÉê=ÄÉåìíòÉåK
a~ë=dÉê®í=åáÅÜí=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=çÇÉê=ìåíÉê=
ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=êÉáåáÖÉåK
_ÉÇáÉåÉå
dÉê®í=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=
êÉáåáÖÉåK
sçêÄÉêÉáíÉå
_áäÇ=^
 dÉê®í=~ìÑ=Öä~ííÉå=ìåÇ=ë~ìÄÉêÉå=råíÉêÖêìåÇ=
ëíÉääÉåK
 píÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK
 pÅÜäáííÉå ERF=ìåÇ=oÉëíÉÜ~äíÉê EUF=~ìÑëÉíòÉåK
 dÉïΩåëÅÜíÉ=pÅÜåáííÄêÉáíÉ=ENF=ÉáåëíÉääÉå=
EM Äáë=NR ããFK
fã=ìåíÉêÉå=báåëíÉääÄÉêÉáÅÜ=â~åå=ëÉÜê=ÑÉáå=
ÉáåÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉå=EòK _K ÑΩê=p~ä~ãáI=
pÅÜáåâÉåFK
ÇÉ
báåëÅÜ~äíÉåL^ìëëÅÜ~äíÉå
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê
jÉëëÉê=ä®ìÑí=å~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=âìêò=å~ÅÜK=
e®åÇÉ=åáÉ=áå=ÇáÉ=k®ÜÉ=ÇÉë=jÉëëÉêë=ÄêáåÖÉåK
_Éá=píêçã~ìëÑ~ää=ÄäÉáÄí=Ç~ë=dÉê®í=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=
ìåÇ=ä®ìÑí=Ç~å~åÅÜ=ïáÉÇÉê=~åK
^ÅÜíìåÖ>=jçíçê=â~åå=ΩÄÉêÜáíòÉåK=
dÉê®í=å~ÅÜ=ã~ñK=NM jáåìíÉå=ìåìåíÉêJ
ÄêçÅÜÉåÉã=_ÉíêáÉÄ=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK
_áäÇ=^
jçãÉåíëÅÜ~äíìåÖ
 báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=Ü~äíÉåI=
Ç~å~ÅÜ
 báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EPF=ëç=ïÉáí=ÇêΩÅâÉåI=Äáë=Ç~ë=
dÉê®í=~åä®ìÑíK=báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=â~åå=
àÉíòí=äçëÖÉä~ëëÉå=ïÉêÇÉåK
 wìã=píçééÉå=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EPF=fçëä~ëëÉåK
a~ìÉêëÅÜ~äíìåÖ
 báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=Ü~äíÉåI=
Ç~å~ÅÜ
 báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EPF=Äáë=báåê~ëíéçëáíáçå=
ÇêΩÅâÉåK=báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=EOF=â~åå=àÉíòí=
äçëÖÉä~ëëÉå=ïÉêÇÉåK
 wìã=píçééÉå=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EPF=ÉêåÉìí=
ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=äçëä~ëëÉåK
pÅÜåÉáÇÉå
_áäÇ=^
 pÅÜåÉáÇÖìí=äÉáÅÜí=ÖÉÖÉå=^åëÅÜä~Öéä~ííÉ=
ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=ä~åÖë~ã=ÖÉÖÉå=Ç~ë=ä~ìÑÉåÇÉ=
jÉëëÉê=ëÅÜáÉÄÉåK
k~ÅÜ=ÇÉã=pÅÜåÉáÇÉå
pÅÜåáííÄêÉáíÉ=~ìÑ=M=ëíÉääÉåK
pÅÜäáííÉå=áå=oáÅÜíìåÖ=jÉëëÉê=Äáë=òìê=
båÇéçëáíáçå=ëÅÜáÉÄÉå=ìåÇ=ãáí=pÅÜáÉÄÉê ESF=
ÑÉëíëíÉääÉåK
k~ÅÜ=ÇÉã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=ÑÉííÜ~äíáÖÉã=
pÅÜåÉáÇÖìí=EòK=_K=cäÉáëÅÜI=tìêëíI=h®ëÉFW
 dÉê®í=ìåÇ=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=jÉëëÉê=~ã=ÄÉëíÉå=
ëçÑçêí=êÉáåáÖÉåX=ëáÉÜÉ=h~éáíÉä=oÉáåáÖÉåK


oÉáåáÖÉå
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê
dÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=åáÉ=ìåíÉê=
ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉåK
^ÅÜíìåÖ>
lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK
hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=
îÉêïÉåÇÉåK
dÉê®í=êÉáåáÖÉå
 dÉê®íI=jÉëëÉê=ìåÇ=^åÄ~ìíÉáäÉ=ÑÉìÅÜí=
~ÄïáëÅÜÉå=ìåÇ=~ÄíêçÅâåÉåK=_Éá=_ÉÇ~êÑ=
Éíï~ë=péΩäãáííÉä=ÄÉåìíòÉåK
jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåLÉáåëÉíòÉå
_áäÇ=_
 pÅÜäáííÉå=òìêΩÅâëÅÜáÉÄÉåI=Äáë=jÉëëÉê=ÑêÉá=áëíK
 jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã=
^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉå=ìåÇ=jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåK
_áäÇ=`
 wìã=báåëÉíòÉå=jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=ëÉåâêÉÅÜí=
Ü~äíÉå=ìåÇ=ÖÉÖÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã=
^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉå=Eãìëë=Ü∏êÄ~ê=Éáåê~ëíÉåFK
pÅÜäáííÉå=~ÄåÉÜãÉåLÉáåëÉíòÉå
_áäÇ=a
 aêÉÜâåçéÑ=ENF=~ìÑ=ä=ëíÉääÉåK
 pÅÜäáííÉå=îçã=qáëÅÜ=~ÄåÉÜãÉåK
 wìã=báåëÉíòÉå=pÅÜäáííÉå=áå=ÇáÉ=cΩÜêìåÖ=~ã=
qáëÅÜ=ÉáåëÅÜáÉÄÉåK
^åëÅÜä~Öéä~ííÉ=~ÄåÉÜãÉåLÉáåëÉíòÉå=
_áäÇ=b
 aêÉÜâåçéÑ=ENF=~ìÑ=ä=ëíÉääÉåK
 jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåK
 ^åëÅÜä~Öéä~ííÉ=~ÄåÉÜãÉåK
 wìã=báåëÉíòÉå=EaêÉÜâåçéÑ=~ìÑ=äF=òìÉêëí=
cΩÜêìåÖëëí~åÖÉ=áå=ÇáÉ=_çÜêìåÖ=~ã=qáëÅÜ=
ÉáåëÅÜáÉÄÉåK
^ìÑÄÉï~ÜêÉå
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê=
dÉê®í=ÑΩê=háåÇÉê=ìåòìÖ®åÖäáÅÜ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK
_áäÇ=^
 aêÉÜâåçéÑ=ENF=~ìÑ=M=ëíÉääÉåK
 pÅÜäáííÉå=ãáí=pÅÜáÉÄÉê ESF=ÑÉëíëíÉääÉåK
 h~ÄÉä=EVF=îÉêëí~ìÉåK
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê=
sçê=ÇÉã=oÉáåáÖÉå=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉå=ìåÇ=
jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåK=jÉëëÉê=åáÅÜí=~å=ÇÉê=
pÅÜåáííÑä®ÅÜÉI=ëçåÇÉêå=åìê=~å=ÇÉê=
jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=~åÑ~ëëÉåK
P
ÇÉ
Éå
eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=
ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=
aáÉ=oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=
brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ=
sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK
§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ=
áåÑçêãáÉêÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã=
c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=fÜêÉê=
dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå
cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=
òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ
ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=
Ç~ë dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ=
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå=
c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=
Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëJ
îÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=aáÉ=d~ê~åíáÉJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ=
^ÇêÉëëÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=
~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå=
tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ
å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää=
ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK
ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK
Q
`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK
få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=
vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=
éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=
åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK=
kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=
áå ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ
Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=
~ë ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=
ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK
rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=
èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK=
qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ã~áåíÉå~åÅÉJÑêÉÉK
mäÉ~ëÉ=âÉÉé=íÜÉ=léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=áå=~=ë~ÑÉ=
éä~ÅÉK=fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=
é~êíóI=~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK
lîÉêîáÉï
mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK
cáÖK=^
N oçí~êó=âåçÄ=~åÇ=ëíçé=éä~íÉ
pÉí=ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=EM=íç=NR=ããFK
O pí~êí=äçÅâJçìí
_ÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éêÉëë íÜÉ=
ë~ÑÉíó=äçÅâK
qÜÉ=ë~ÑÉíó=äçÅâ=éêÉîÉåíë=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
Ñêçã ÄÉáåÖ=ìåáåíÉåíáçå~ääó=ëïáíÅÜÉÇ=çåK
P lk=Äìííçå
c~ëí=~åÇ=Åçåíáåìçìë=çéÉê~íáçåK
Q _ä~ÇÉ
R `~êêá~ÖÉ
dìáÇÉ=íÜÉ=ÑççÇ=ïÜáÅÜ=áë=íç=ÄÉ=ëäáÅÉÇ=~Ö~áåëí=
íÜÉ=Ää~ÇÉK
S päáÇÉ
içÅâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=áå=íÜÉ=ÉåÇ=éçëáíáçåW=
päáÇÉ çå=íÜÉ=äÉÑíK
`~êêá~ÖÉ=ãçî~ÄäÉW=päáÇÉ=çå=íÜÉ=êáÖÜíK=
T _~ëÉ
pìééçêíë=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉK
U “p~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉê
`ìíë=êÉëáÇì~ä=éáÉÅÉë=ë~ÑÉäóK
V `çêÇ=ëíçêÉ
cçê=ÅçêÇ=ëíçê~ÖÉK
Éå
p~ÑÉíó=fåÑçêã~íáçå
pïáíÅÜáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=lkLlcc
oáëâ=çÑ=áåàìêó
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=
ê~íáåÖ éä~íÉK
aç=åçí=ìëÉ=áÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=çê=~ééäá~åÅÉ=áë=Ç~ã~ÖÉÇK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=
pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=éä~óáåÖ=
ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=
êÉëíêáÅíÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=
ãÉåí~ä ~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=
âåçïäÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=íÜÉó=
~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=íÜÉ=
ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=áë=
êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK
^äï~óë=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=~ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=ÄÉÑçêÉ=
äÉ~îáåÖ=íÜÉ=êççã=çê=áÑ=~=Ñ~ìäí=çÅÅìêëK=aç=åçí=
éä~ÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë=çê=Üçí=
ëìêÑ~ÅÉëK
qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=éçïÉê=ÅçêÇ=
ãìëí ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=çê=Üáë=
ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê=~=ëáãáä~êäó=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåK=
låäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=êÉé~áê=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉK
j~âÉ=çìíJçÑJëÉêîáÅÉ=~ééäá~åÅÉë=ìåìë~ÄäÉK=
_ä~ÇÉ=áë=îÉêó=ëÜ~êéK=^ÑíÉê=ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=
ÅçåíáåìÉë=Ñçê=~=ëÜçêí=íáãÉK=^ÑíÉê=ïçêâI=ëÉí=ÅìííáåÖ=
ïáÇíÜ=íç=MK
aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜçìí=
íÜÉ Å~êêá~ÖÉ=~åÇ=“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉêK
aç=åçí=áããÉêëÉ=éçïÉê=íççä=áå=ï~íÉê=çê=ÅäÉ~å=
ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=lccI=
íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçåíáåìÉë=êçí~íáåÖ=ÄêáÉÑäóK=kÉîÉê=éä~ÅÉ=
Ü~åÇë=åÉ~ê=íÜÉ=Ää~ÇÉK
fÑ=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=áë=áåíÉêêìéíÉÇI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=lk=~åÇ=ïáää=ëí~êí=êìååáåÖ=~Ö~áå=
ïÜÉå=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäó=áë=êÉëíçêÉÇK
t~êåáåÖ>=jçíçê=ã~ó=çîÉêÜÉ~íK=
^ÑíÉê=~=ã~ñáãìã=NM ãáåìíÉë=çÑ=Åçåíáåìçìë=ìëÉI=
ëïáíÅÜ=lcc=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=~ääçï=íç=Åççä=ÇçïåK
cáÖK=^
nìáÅâJ~Åíáçå=çéÉê~íáçåW
 mêÉëë=ëïáíÅÜJçå=ë~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉ=EOF=~åÇ=ÜçäÇ=
ÇçïåI=íÜÉå
 éêÉëë=lk=Äìííçå=EPF=ìåíáä=íÜÉ=éçïÉê=íççä=
ëí~êíë=êìååáåÖK=pïáíÅÜJçå=ë~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉ=EOF=
Å~å=åçï=ÄÉ=êÉäÉ~ëÉÇK
 qç=ëíçé=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=lk=
Äìííçå=EPFK
`çåíáåìçìë=çéÉê~íáçå
 mêÉëë=ëïáíÅÜJçå=ë~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉ=EOF=~åÇ=ÜçäÇ=
ÇçïåI=íÜÉå
 éêÉëë=lk=Äìííçå=EPF=ìåíáä=áí=äçÅâë=áåíç=
éçëáíáçåK=pïáíÅÜJçå=ë~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉ=EOF=
Å~å åçï=ÄÉ=êÉäÉ~ëÉÇK
 qç=ëíçé=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éêÉëë=íÜÉ=lk=Äìííçå=
EPF=~Ö~áå=~åÇ=êÉäÉ~ëÉK
léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
_ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉI=
ÅäÉ~å=íÜçêçìÖÜäóK
mêÉé~ê~íáçå
cáÖK=^
 mä~ÅÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çå=~=ëãççíÜI=
ÅäÉ~å ëìêÑ~ÅÉK
 fåëÉêí=íÜÉ=éäìÖK
 ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ ERF=~åÇ=“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=
ÜçäÇÉê EUFK
 pÉí=êÉèìáêÉÇ=ÅìííáåÖ=ïáÇíÜ=ENF=EM=íç=NR=ããFK
få=íÜÉ=äçïÉê=~ÇàìëíãÉåí=ê~åÖÉ=~=îÉêó=å~êêçï=
ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=Å~å=ÄÉ=ëÉí=EÉKÖK=Ñçê=ë~ä~ãáI=Ü~ãFK
päáÅáåÖ
cáÖK=^
 dÉåíäó=éêÉëë=íÜÉ=ÑççÇ=ïÜáÅÜ=áë=íç=ÄÉ=ëäáÅÉÇ=
~Ö~áåëí=íÜÉ=ëíçé=éä~íÉ=~åÇ=ëäçïäó=ëäáÇÉ=
~Ö~áåëí=íÜÉ=ãçîáåÖ=Ää~ÇÉK
^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
pÉí=íÜÉ=ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=íç=MK
päáÇÉ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=íçï~êÇë=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áåíç=íÜÉ=
ÉåÇ=éçëáíáçå=~åÇ=äçÅâ=ïáíÜ=íÜÉ=ëäáÇÉ ESFK
^ÑíÉê=ëäáÅáåÖ=ÖêÉ~ëó=ÑççÇ=EÉKÖK=ãÉ~íI=ë~ìë~ÖÉI=
ÅÜÉÉëÉFW
 qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=ÉëéÉÅá~ääó=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áããÉÇá~íÉäóX=ëÉÉ=
“`äÉ~åáåÖÒ=ÅÜ~éíÉêK


R
Éå
`äÉ~åáåÖ
aáëéçë~ä
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
_ÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=
éäìÖ=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉK=aç=klq=Öêáé=íÜÉ=
Ää~ÇÉ=Äó=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ëìêÑ~ÅÉI=Äìí=Äó=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
~íí~ÅÜãÉåíK
bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ
kbsbo=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=ï~íÉê=çê=éä~ÅÉ=
ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK
t~êåáåÖ>=pìêÑ~ÅÉë=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK
aç=klq=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
 táéÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=Ää~ÇÉ=~åÇ=~íí~ÅÜÉÇ=
ÅçãéçåÉåíë=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ=ÇêóK=
fÑ êÉèìáêÉÇI=ìëÉ=~=äáííäÉ=ÇÉíÉêÖÉåíK
oÉãçîáåÖLáåëÉêíáåÖ=íÜÉ=Ää~ÇÉ
cáÖK=_
 päáÇÉ=Ä~Åâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=ìåíáä=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áë=
~ÅÅÉëëáÄäÉK
 oçí~íÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=~íí~ÅÜãÉåí=~ää=íÜÉ=ï~ó=áå=
~ ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉK
cáÖK=`
 qç=áåëÉêí=íÜÉ=Ää~ÇÉI=ÜçäÇ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
~íí~ÅÜãÉåí=îÉêíáÅ~ääó=~åÇ=êçí~íÉ=~ää=íÜÉ=ï~ó=áå=
~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=Eãìëí=“ÅäáÅâÒ=
áåíç=éçëáíáçåFK
oÉãçîáåÖLáåëÉêíáåÖ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ
cáÖK=a
 pÉí=íÜÉ=êçí~êó=âåçÄ=ENF=íç=äK
 oÉãçîÉ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=Ñêçã=íÜÉ=Ä~ëÉK
 fåëÉêí=Äó=ëäáÇáåÖ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=~äçåÖ=íÜÉ=ÖìáÇÉ=
áå=íÜÉ=Ä~ëÉK
oÉãçîáåÖLáåëÉêíáåÖ=íÜÉ=ëíçé=éä~íÉ
cáÖK=b
 pÉí=íÜÉ=êçí~êó=âåçÄ=ENF=íç=äK
 oÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉK
 oÉãçîÉ=íÜÉ=ëíçé=éä~íÉK
 qç=áåëÉêí=Eêçí~êó=âåçÄ=ëÉí=íç=äFI=Ñáêëí=ëäáÇÉ=íÜÉ=
ÖìáÇÉ=êçÇ=áåíç=íÜÉ=ÄçêÉ=áå=íÜÉ=Ä~ëÉK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=ÇáêÉÅíáîÉ=
OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ=bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó=tbbbK=
qÜÉ aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=Ñçê=ÉÑÑÉÅíáîÉ=
brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=ìíáäáò~íáçå=çÑ=
ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK
mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=
~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK
dì~ê~åíÉÉ
qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=
~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=
Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=
íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=
ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=
éìêÅÜ~ëÉÇK
qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=
ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=
Öì~ê~åíÉÉK
píçê~ÖÉ
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
hÉÉé=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çìí=çÑ=íÜÉ=êÉ~ÅÜ=çÑ=ÅÜáäÇêÉåK
cáÖK=^
 pÉí=íÜÉ=êçí~êó=âåçÄ=ENF=íç=MK
 içÅâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëäáÇÉ ESFK
 píçï=íÜÉ=ÅçêÇ=EVFK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
S
Ñê
sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=
pfbjbkp=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=
ÅçêÇá~äÉãÉåíK
sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=
¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=
èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=
ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK
`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=
èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë=
ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ
ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK=
iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê=
ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ
ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI=
ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë=
ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ=
äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë=
Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇÛÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK
ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë=
èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë=
Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK=
`Éí=~éé~êÉáä=åÉ=êÉèìáÉêí=é~ë=ÇÛÉåíêÉíáÉåK
o~åÖÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåëK=
pá îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò=
ë~ åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK
sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ
sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK
cáÖìêÉ=^
N _çìíçå=êçí~íáÑ=Éí=éä~èìÉ=ÇÛ~êêÆí
o¨ÖäÉò=äÛ¨é~áëëÉìê=ÇÉë=íê~åÅÜÉë=
EM=¶=NR=ããFK
O p¨Åìêáí¨=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
^ééìóÉò=~î~åí=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáäK
póëí≠ãÉ=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=éêçí¨ÖÉ~åí=ÇÉë=
ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåíë=áåîçäçåí~áêÉëK
P qçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
jáëÉ=Éå=ã~êÅÜÉ=éçìê=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
ãçãÉåí~å¨=Éí=ÅçåíáåìK
Q i~ãÉ
R `Ü~êáçí
aáêáÖÉò=äÛ~äáãÉåí=¶=íê~åÅÜÉê=ÅçåíêÉ=ä~=ä~ãÉK
S `çìäáëëÉ~ì
_äçèìÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Éå=Ñáå=ÇÉ=ÅçìêëÉW=
`çìäáëëÉ~ì=éçëáíáçåå¨=¶=Ö~ìÅÜÉ
`Ü~êáçí=ãçÄáäÉW=ÅçìäáëëÉ~ì=éçëáíáçåå¨=
¶ ÇêçáíÉK=
T q~ÄäáÉê
fä=ëìééçêíÉ=äÉ=ÅÜ~êáçíK
U mçêíÉJêÉëíÉë
mçìê=íê~åÅÜÉê=äÉë=êÉëíÉë=Éå=íçìíÉ=ë¨Åìêáí¨K
V o~åÖÉãÉåí=Çì=ÅçêÇçå
o~åÖÉò=äÉ=ÅçêÇçå=Ç~åë=ä~=éçÅÜÉK
`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=>
kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=
ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK
kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=
Éí äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK
°äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK=
pìêîÉáääÉò äÉë ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë=
åÉ àçìÉåí=~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK
iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå=
Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ=
ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=
çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=
ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=
¶ ëçå=ìíáäáë~íáçåK
a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=
~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=~î~åí=ÅÜ~èìÉ=åÉííçJ
ó~ÖÉI=äçêëèìÉ=îçìë=èìáííÉò=ä~=éá≠ÅÉ=Éí=Éå=Å~ë=
ÇÉ é~ååÉK=sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉ=
Äê~åÅÜÉãÉåí=åÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=~êÆíÉë=
îáîÉë çì=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK
^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=
çì ëçå=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉ=çì=ìåÉ=éÉêëçååÉ=
ǨíÉå~åí=ìåÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=¨èìáî~äÉåíÉ=Éëí=
Ü~Äáäáí¨=¶=êÉãéä~ÅÉê=ìå=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=
ÉåÇçãã~Ö¨K=iÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ëçåí=
ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK
råÉ=Ñçáë=èìÉ=äÉë=~éé~êÉáäë=çåí=Ñáåá=ÇÉ=ëÉêîáêI=
êÉåÇÉòJäÉë=áåìíáäáë~ÄäÉëK=i~=ä~ãÉ=Éëí=íê≠ë=
~áÖìáë¨ÉK=^éê≠ë=èìÉ=îçìë=~îÉò=¨íÉáåí=äÛ~éé~êÉáäI=
ëçå=ãçíÉìê=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ=íçìêåÉê=Äêá≠îÉãÉåíK=
^éê≠ë=äÉ=íê~î~áäI=ê~ãÉåÉò=ä~=ä~êÖÉìê=ÇÉ=ÅçìéÉ=
ëìê ä~=éçëáíáçå=MK
ríáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=ë~åë=ÅÜ~êáçí=åá=éçêíÉJêÉëíÉëK
kÉ=éäçåÖÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=Ç~åë=äÛÉ~ì=Éí=åÉ=äÉ=
ä~îÉò=é~ë=åçå=éäìë=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíK
ríáäáë~íáçå
^î~åí=ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåI=
åÉííçóÉò äÛ~éé~êÉáä=¶=ÑçåÇK
mê¨é~ê~íáÑë
cáÖìêÉ=^
 mçëÉò=äÛ~éé~êÉáä=ëìê=ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉ=äáëëÉ=
Éí éêçéêÉK
 _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=
ÇÉ Åçìê~åíK
 jÉííÉò=Éå=éä~ÅÉ=äÉ=ÅÜ~êáçí ERF=Éí=äÉ=éçêíÉJ
êÉëíÉë EUFK
T
Ñê

o¨ÖäÉò=ëìê=ä~=ä~êÖÉìê=ÇÉ=ÅçìéÉ=îçìäìÉ=ENF=
EM ¶=NR=ããFK
i~=éä~ÖÉ=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=áåѨêáÉìêÉ=éÉêãÉí=ÇÉ=
ê¨ÖäÉê=ÑáåÉãÉåí=äÛ¨é~áëëÉìê=ÇÉ=ä~=íê~åÅÜÉ=
Eé~ê ÉñK=éçìê=äÉ=ë~ä~ãá=Éí=äÉ=à~ãÄçåFK
j~êÅÜÉL^êêÆí
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
råÉ=Ñçáë=äÛ~éé~êÉáä=¨íÉáåíI=ä~=ä~ãÉ=íçìêåÉ=ÉåÅçêÉ=
éÉåÇ~åí=ìå=áåëí~åíK=kÛ~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=
ã~áåë=ÇÉ=ä~=ä~ãÉK=
pÛáä=ëÉ=éêçÇìáí=ìåÉ=ÅçìéìêÉ=ÇÉ=Åçìê~åíI=
äÛ~éé~êÉáä=êÉëíÉ=Éå=éçëáíáçå=ÉåÅäÉåÅܨÉ=
Éí ëÉ êÉãÉí=ÉåëìáíÉ=¶=ÑçåÅíáçååÉêK
^ííÉåíáçå=>=iÉ=ãçíÉìê=éÉìí=ëìêÅÜ~ìÑÑÉêK=
^ì=Äçìí=ÇÉ=NM ãáåìíÉë=ã~ñáK=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉJ
ãÉåí=ÅçåíáåìI=ä~áëëÉò=êÉÑêçáÇáê=äÛ~éé~êÉáäK
cáÖìêÉ=^
cçåÅíáçååÉãÉåí=ãçãÉåí~å¨
 ^ééìóÉò=ëìê=äÉ=Åê~å=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=~åíáJ
ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOF=Éí=ã~áåíÉåÉòJäÉ=ÉåÑçåŨI=
ÉåëìáíÉ
 ~ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EPF=
àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=Ǩã~êêÉK=
båëìáíÉI îçìë=éçìîÉò=êÉäßÅÜÉê=ä~=ë¨Åìêáí¨=
~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOFK
 mçìê=~êêÆíÉê=äÛ~éé~êÉáäI=êÉäßÅÜÉò=ä~=íçìÅÜÉ=
ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EPFK
cçåÅíáçååÉãÉåí=éÉêã~åÉåí
 ^ééìóÉò=ëìê=äÉ=Åê~å=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=~åíáJ
ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOF=Éí=ã~áåíÉåÉòJäÉ=ÉåÑçåŨI=
ÉåëìáíÉ
 ~ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EPF=
àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛÉääÉ=ÉåÅê~åíÉK=båëìáíÉI=îçìë=
éçìîÉò=êÉäßÅÜÉê=ä~=ë¨Åìêáí¨=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉJ
ãÉåí=EOFK
 mçìê=~êêÆíÉê=äÛ~éé~êÉáäI=~ééìóÉò=¶=åçìîÉ~ì=
ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=j~êÅÜÉ=EPF=éìáë=êÉäßÅÜÉòK
qê~åÅÜÉê
cáÖìêÉ=^
 ^ééìóÉò=ä¨Ö≠êÉãÉåí=äÛ~äáãÉåí=¶=íê~åÅÜÉê=
ÅçåíêÉ=ä~=éä~èìÉ=ÇÛ~êêÆí=éìáë=éçìëëÉòJäÉ=
äÉåíÉãÉåí=ÅçåíêÉ=ä~=ä~ãÉ=Éå=ãçìîÉãÉåíK
^éê≠ë=~îçáê=íê~åÅܨ


U
o¨ÖäÉò=äÛ¨é~áëëÉìê=ÇÉ=íê~åÅÜÉ=ëìê=MK
mçìëëÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Éå=ÇáêÉÅíáçå=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ=
àìëèìÛÉå=Ñáå=ÇÉ=ÅçìêëÉ=éìáë=ÄäçèìÉòJäÉ=
¶ äÛ~áÇÉ=Çì=ÅçìäáëëÉ~ì=ESFK
^éê≠ë=~îçáê=íê~åÅܨ=ÇÉë=~äáãÉåíë=ÅçåíÉå~åí=ÇÉ=
ä~=Öê~áëëÉ=Eé~ê=ÉñK=ÇÉ=ä~=îá~åÇÉI=ÇÉë=ë~ìÅáëëÉëI=
Çì=Ñêçã~ÖÉFW
 fä=Éëí=éê¨Ñ¨ê~ÄäÉ=ÇÉ=åÉííçóÉê=äÛ~éé~êÉáä=
áãã¨Çá~íÉãÉåí=~éê≠ë=ìíáäáë~íáçåI=
Éå é~êíáÅìäáÉê=ë~=ä~ãÉX=îçáê=äÉ=ÅÜ~éáíêÉ=áåíáíìä¨=
 kÉííçóÉê ÊK
kÉííçóÉê
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
^î~åí=ÇÉ=éêçŨÇÉê=~ì=åÉííçó~ÖÉI=ǨÄê~åÅÜÉò=
äÛ~éé~êÉáä=éìáë=êÉíáêÉò=ä~=ä~ãÉK=p~áëáëëÉò=ä~=ä~ãÉ=
ìåáèìÉãÉåí=é~ê=ëçå=ëìééçêíI=Éí=åçå=é~ë=é~ê=
ä~ ëìêÑ~ÅÉ=Åçìé~åíÉK
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=Ç~åë=äÛÉ~ìK=
kÉ äÉ íÉåÉò=à~ã~áë=ëçìë=äÛÉ~ì=Åçìê~åíÉK
^ííÉåíáçå=>
sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK
kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK
kÉííçóÉê=äÛ~éé~êÉáä
 bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáäI=ä~=ä~ãÉ=Éí=äÉë=éá≠ÅÉë=~îÉÅ=
ìå=ÅÜáÑÑçå=ÜìãáÇÉ=éìáë=ë¨ÅÜÉòJäÉëK=
pá å¨ÅÉëë~áêÉI=~àçìíÉò=ìå=éÉì=ÇÉ=éêçÇìáí=
¶ î~áëëÉääÉK
båäÉîÉêLáåëí~ääÉê=ä~=ä~ãÉ
cáÖìêÉ=_
 oÉÅìäÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=éçìê=éçìîçáê=äáĨêÉê=
ä~ ä~ãÉK
 c~áíÉë=íçìêåÉê=ä~=Ñáñ~íáçå=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ=Ç~åë=
äÉ ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=
ä~=Äìí¨É=éìáë=êÉíáêÉò=ä~=ä~ãÉK
cáÖìêÉ=`
 mçìê=áåëí~ääÉê=ä~=ä~ãÉI=íÉåÉò=ë~=Ñáñ~íáçå=
îÉêíáÅ~äÉãÉåí=éìáë=Ñ~áíÉëJä~=íçìêåÉê=Éå=ëÉåë=
áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìÛ¶=
ä~=Äìí¨É=EÉääÉ=ÉåÅê~åíÉ=~ìÇáÄäÉãÉåíFK
båäÉîÉêLáåëí~ääÉê=äÉ=ÅÜ~êáçí
cáÖìêÉ=a
 mçëáíáçååÉò=äÉ=Äçìíçå=êçí~íáÑ=ENF=ëìê=äK
 båäÉîÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Çì=í~ÄäáÉêK
 mçìê=äÛáåëí~ääÉêI=Ñ~áíÉëJäÉ=ÖäáëëÉê=Ç~åë=
ä~ ê~áåìêÉ=Çì=í~ÄäáÉêK
båäÉîÉêLáåëí~ääÉê=ä~=éä~èìÉ=ÇÛ~êêÆí
cáÖìêÉ=b
 mçëáíáçååÉò=äÉ=Äçìíçå=êçí~íáÑ=ENF=ëìê=äK
 båäÉîÉò=ä~=ä~ãÉK
 båäÉîÉò=ä~=éä~èìÉ=ÇÛ~êêÆíK
 mçìê=äÛáåëí~ääÉê=EÄçìíçå=êçí~íáÑ=ëìê=äFI=
ÅçããÉåÅÉò=é~ê=áåíêçÇìáêÉ=ä~=íáÖÉ=ÇÉ=
ÖìáÇ~ÖÉ=Ç~åë=äÛ~ä¨ë~ÖÉ=Çì=í~ÄäáÉêK
Ñê
áí
o~åÖÉãÉåí
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
o~åÖÉò=äD~éé~êÉáä=Üçêë=ÇÉ=éçêí¨É=ÇÉë=ÉåÑ~åíëK
cáÖìêÉ=^
 mçëáíáçååÉò=äÉ=Äçìíçå=êçí~íáÑ=ENF=ëìê=MK
 _äçèìÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=¶=äÛ~áÇÉ=Çì=ÅçìäáëëÉ~ì ESFK
 o~åÖÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=EVFK
jáëÉ=~ì=êÉÄìí
`Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨=
~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=
Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=
~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=
ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=
äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=
ÇÉ äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=
ÇÉë=~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK=
mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=
êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=
~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=
ãìåáÅáé~äáí¨K
d~ê~åíáÉ
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí=
ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë=
äÉ é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äÛ~ÅÜ~íK=
iÉ êÉîÉåÇÉìê ÅÜÉò=èìá=îçìë=îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨=
äÛ~éé~êÉáä=Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=
ëìê ëáãéäÉ=ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK=
bå=Å~ë=ÇÉ=êÉÅçìêë=Éå=Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=
íçìàçìêë=îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=éêÉìîÉ=ÇÛ~ÅÜ~íK
`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=
åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=pfbjbkpK
`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=
áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=
ëáíç=fåíÉêåÉíK
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J
òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê=
áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç=
ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ
íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê=
áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ=
É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äÛìëç=Ç~=
é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá=
ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK
ríáäáòò~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=èì~åíáí¶=
É íÉãéá=Çá=ä~îçêç=ìëì~äá=åÉääÛ~ííáîáí¶=ÇçãÉëíáÅ~K=
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=êáÅÜáÉÇÉ=ã~åìíÉåòáçåÉK
pá éêÉÖ~=Çá=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçK=
få Å~ëç=Çá=ÅÉëëáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=íÉêòáI=
ÅçåëÉÖå~êÉ=ìåáí~ãÉåíÉ=èìÉëíç=äáÄêÉííç=
ÇÛáëíêìòáçåáK
dìáÇ~=ê~éáÇ~
^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK
cáÖìê~=^
N j~åçéçä~=É=éá~ëíê~=Çá=~ééçÖÖáç
oÉÖçä~êÉ=äç=ëéÉëëçêÉ=Çá=í~Öäáç=
EÇ~=M=~=NR=ããFK
O páÅìêÉòò~=ÇD~ÅÅÉåëáçåÉ
mêÉãÉêÉ=éêáã~=Çá=~ÅÅÉåÇÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK
páÅìêÉòò~=Åçåíêç=äÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=~ÅÅáÇÉåí~äÉK
P mìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ
cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉêÊ=É=Ñìåòáçå~ãÉåíç=
ÅçåíáåìçK
Q i~ã~
R päáíí~
péáåÖÉêÉ=äÛ~äáãÉåíç=Ç~=~ÑÑÉíí~êÉ=Åçåíêç=
ä~ ä~ã~K
S `ìêëçêÉ
_äçÅÅ~êÉ=ä~=ëäáíí~=åÉää~=éçëáòáçåÉ=íÉêãáå~äÉW=
ÅìêëçêÉ=~=ëáåáëíê~K
päáíí~=ãçÄáäÉW=ÅìêëçêÉ=~=ÇÉëíê~K=
T q~îçä~
pÉÇÉ=ÇÉää~=ëäáíí~K
U pìééçêíç=éÉê=êÉëíá
mÉê=í~Öäá~êÉ=áå=ëáÅìêÉòò~=éáÅÅçäá=êÉëíá=
Çá ~äáãÉåíáK
V mçêí~Å~îç
mÉê=ÅçåëÉêî~êÉ=áä=Å~îçK
pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK
V
áí
fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~
cìåòáçå~ãÉåíç
mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ
`çääÉÖ~êÉ=É=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=êáëéÉíí~åJ
Çç=á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK
rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J
òáçåÉ=É=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëíÉëëç=åçå=éêÉëÉåí~åç=
Ç~ååáK
qÉåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá=
Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK
kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=
éÉêÅÉòáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá=
çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI=
~ ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç=
ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~=
éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K
açéç=çÖåá=ìëçI=éêáã~=ÇÉää~=éìäáòá~I=éêáã~=Çá=
~ääçåí~å~êëá=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=çééìêÉ=áå=Å~ëç=
Çá Öì~ëíçI=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK=
kçå=íáê~êÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=ëì=ëéáÖçäá=îáîá=
å¨=ãÉííÉêäç=~=Åçåí~ííç=Åçå=ëìéÉêÑáÅá=Å~äÇÉK
^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=~äáãÉåí~J
òáçåÉ=Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëìÄáëÅÉ=Ç~ååáI=
ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëçëíáíìáíç=Ç~ä=éêçÇìííçêÉI=Ç~ä=ëìç=
ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=ç=Ç~=éÉêëçå~=áå=
éçëëÉëëç=Çá=ëáãáäÉ=èì~äáÑáÅ~òáçåÉK=
c~êÉ ÉëÉÖìáêÉ äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=
Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK
oÉåÇÉêÉ=áåëÉêîáÄáäá=Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK=
i~ ä~ã~=≠=ãçäíç=í~ÖäáÉåíÉK=açéç=~îÉêÉ=ëéÉåíç=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=áä=ãçíçêÉ=Åçåíáåì~=ÄêÉîÉãÉåíÉ=
~ Öáê~êÉK=qÉêãáå~íç=áä=ä~îçêç=ÇáëéçêêÉ=ä~=ä~êÖÜÉòò~=
Çá=í~Öäáç=ëì=MK
kçå=ìë~êÉ=ã~á=äÛ~ÑÑÉíí~íêáÅÉ=ìåáîÉêë~äÉ=ëÉåò~=
ëäáíí~=É=ëìééçêíç=éÉê=á=êÉëíáK
kçå=áããÉêÖÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=áå=~Åèì~I=
å¨ ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
açéç=~îÉêÉ=ëéÉåíç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ä~=ä~ã~=
Åçåíáåì~=ÄêÉîÉãÉåíÉ=~=Öáê~êÉ=éÉê=áåÉêòá~K=
kçå ~îîáÅáå~êÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=~ää~=ä~ã~K
få=Å~ëç=ÇÛáåíÉêêìòáçåÉ=ÇÉääÛÉåÉêÖá~=ÉäÉííêáÅ~I=
äD~éé~êÉÅÅÜáç=êÉëí~=áåëÉêáíç=É=áå=ëÉÖìáíç=êáíçêå~=
áå=ÑìåòáçåÉK
^ííÉåòáçåÉ>=fä=ãçíçêÉ=éì∂=ëìêêáëÅ~äÇ~êëáK=
açéç=ã~ëëáãç=NM ãáåìíá=Çá=Ñìåòáçå~ãÉåíç=
Åçåíáåìç=Ñ~êÉ=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=áä=ãçíçêÉK
cáÖìê~=^
cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉêÊ
 mêÉãÉêÉ=ä~=ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=
É ã~åíÉåÉêä~=éêÉãìí~I=èìáåÇá
 éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EPF=ÑáåÅܨ=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=ëá=~îîá~K=lê~=ëá=éì∂=
êáä~ëÅá~êÉ=ä~=ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOFK
 mÉê=ÑÉêã~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=êáä~ëÅá~êÉ=
áä éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EPFK
^ÅÅÉåëáçåÉ=Åçåíáåì~
 mêÉãÉêÉ=ä~=ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=
É ã~åíÉåÉêä~=éêÉãìí~I=èìáåÇá
 éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EPF=Ñáåç=~ää~=
éçëáòáçåÉ=Çá=~êêÉëíçK=lê~=ëá=éì∂=êáä~ëÅá~êÉ=
ä~ ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOFK
 mÉê=ÑÉêã~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éêÉãÉêÉ=Çá=åìçîç=
áä=éìäë~åíÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EPFK
rëç
mìäáêÉ=Åçå=Åìê~=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éêáã~=Çá ìë~êäç=
ä~=éêáã~=îçäí~K
mêÉé~ê~òáçåÉ
cáÖìê~=^
 aáëéçêêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëì=ìå~=Ä~ëÉ=éá~å~=
É éìäáí~K
 fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK
 ^ééäáÅ~êÉ=ä~=ëäáíí~ ERF=ÉÇ=áä=ëìééçêíç=éÉê=
êÉëíá EUFK
 oÉÖçä~êÉ=ä~=ä~êÖÜÉòò~=Çá=í~Öäáç=ÇÉëáÇÉê~í~=ENF=
EÇ~=M=~=NR=ããFK
kÉä=Å~ãéç=Çá=êÉÖçä~òáçåÉ=áåÑÉêáçêÉ=ëçåç=
éçëëáÄáäá=ëéÉëëçêá=Çá=í~Öäáç=ãçäíç=ëçííáäá=
EéÉê ÉëK=éÉê=ë~ä~ãÉI=éêçëÅáìííçFK
NM
q~Öäá~êÉ
cáÖìê~=^
 mêÉãÉêÉ=äÉÖÖÉêãÉåíÉ=äÛ~äáãÉåíç=Ç~=í~Öäá~êÉ=
Åçåíêç=ä~=éá~ëíê~=Çá=~ééçÖÖáç=É=éçá=ëéáåÖÉêäç=
äÉåí~ãÉåíÉ=Åçåíêç=ä~=ä~ã~=áå=êçí~òáçåÉK
açéç=äDìëç
oáéçêí~êÉ=äç=ëéÉëëçêÉ=Çá=í~Öäáç=~=MK
péáåÖÉêÉ=ä~=ëäáíí~=îÉêëç=ä~=ä~ã~=Ñáåç=~ää~=
éçëáòáçåÉ=íÉêãáå~äÉ=É=ÄäçÅÅ~êä~=Åçå=
áä ÅìêëçêÉ ESFK
açéç=~îÉêÉ=~ÑÑÉíí~íç=~äáãÉåíá=Öê~ëëá=EéÉê=ÉëK=
Å~êåÉI=ë~äëáÅÅá~I=Ñçêã~ÖÖáçFW
 °=çééçêíìåç=éìäáêÉ=ëìÄáíç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
É ëéÉÅá~äãÉåíÉ=ä~=ä~ã~X=îÉÇá=Å~éáíçäç=éìäáòá~K


áí
mìäáòá~
pã~äíáãÉåíç
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
mêáã~=Çá=éìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=
É ëãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~K=^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ëçäç=ëìä=
ëìééçêíç=É=åçå=ëìää~=ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=í~ÖäáçK
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅÜÉ=ÉäÉííêáÅÜÉ
kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉääÛ~Åèì~I=
å¨=ãÉííÉêäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK
^ííÉåòáçåÉ>
mçëëáÄáäá=Ç~ååá=~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK
kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK
mìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç
 mìäáêÉ=~éé~êÉÅÅÜáçI=ä~=ä~ã~=É=äÉ=~äíêÉ=é~êíá=
ëíêçÑáå~åÇç=Åçå ìå=é~ååç=ìãáÇç=É=éçá=
~ëÅáìÖ~êäáK=pÉ åÉÅÉëë~êáç=ìíáäáòò~êÉ=ìå=éçÅç=
Çá=ÇÉíÉêëáîç=éÉê=ëíçîáÖäáÉK
pãçåí~êÉLãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~
cáÖìê~=_
 péáåÖÉêÉ=ä~=ëäáíí~=îÉêëç=ÇáÉíêç=Ñáåç=~=äáÄÉê~êÉ=
ä~ ä~ã~K
 pãçåí~êÉ=áä=ëìééçêíç=ÇÉää~=ä~ã~=áå=ëÉåëç=
çê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíç=É=íçÖäáÉêÉ=ä~=ä~ã~K
cáÖìê~=`
 mÉê=áä=ãçåí~ÖÖáçI=ã~åíÉåÉêÉ=áä=ëìééçêíç=
ÇÉää~=ä~ã~=îÉêíáÅ~äÉ=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=
~åíáçê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíç=Eëá=ÇÉîÉ=ëÉåíáêÉ=
ëÅ~ííç=Çá=~êêÉëíçFK
pãçåí~êÉLãçåí~êÉ=ä~=ëäáíí~
cáÖìê~=a
 oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ENF=ëì=äK
 qçÖäáÉêÉ=ä~=ëäáíí~=Ç~ää~=í~îçä~K
 mÉê=êáãçåí~êä~=áåëÉêáêÉ=ä~=ëäáíí~=åÉää~=ÖìáÇ~=
ëìää~=í~îçä~K
pãçåí~êÉLãçåí~êÉ=ä~=éá~ëíê~=Çá=~ééçÖÖáç
cáÖìê~=b
 oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ENF=ëì=äK
 pãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~K
 pãçåí~êÉ=ä~=éá~ëíê~=Çá=~ééçÖÖáçK
 mÉê=êáãçåí~êä~=Eã~åçéçä~=ëì=äF=áåíêçÇìêêÉ=
éêáã~=äÛ~ëí~=ÖìáÇ~=åÉä=Ñçêç=ÇÉää~=í~îçä~K
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠ Åçåíê~ëëÉÖå~íç=
ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~=
OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=
ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=Eï~ëíÉ=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=
tbbbFK=i~ ÇáêÉííáî~=éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç=
åçêã~íáîç=éÉê=ìå=êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç=
ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK
fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=
éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=
ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=
Åçãìå~äÉK
d~ê~åòá~
mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=ÅçåÇáJ
òáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç=
ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K=
fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~=ÑçêåáêÉ=
~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK=
mÉê äÛÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=
≠ ÅçãìåèìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=
áä ÇçÅìãÉåíç=Çá=~ÅèìáëíçK
`çåëÉêî~òáçåÉ
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
`çåëÉêî~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=
ÇÉá=Ä~ãÄáåáK
cáÖìê~=^
 oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ENF=ëì=MK
 _äçÅÅ~êÉ=ä~=ëäáíí~=Åçå=áä=ÅìêëçêÉ ESFK
 oáéáÉÖ~êÉ=áä=Å~îç=åÉä=éçêí~Å~îç=EVFK
`çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK
NN
åä
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI=
ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK=
jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=
ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=ÇáÉ=
ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê=
ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK=
eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK=
ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI=
â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ=
ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê=
Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ
ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê=
îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=ÇáÉ=
ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=áë=çåÇÉêÜçìÇëîêáàK
aÉ ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉï~êÉå=~KìKÄK=
lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=~äë=
ì ÜÉí ~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK
få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö
aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå=
~KìKÄK
^ÑÄK=^
N aê~~áâåçé=Éå=~~åëä~Öéä~~í
påáàÄêÉÉÇíÉ=áåëíÉääÉå=EíìëëÉå=M=Éå=NR=ããFK
O fåëÅÜ~âÉäÄÉîÉáäáÖáåÖ
sççê=ÜÉí=áåëÅÜ~âÉäÉå=áåÇêìââÉåK
_ÉîÉáäáÖáåÖ=íÉÖÉå=çåÄÉÇçÉäÇ=áåëÅÜ~âÉäÉåK
P fåëÅÜ~âÉäíçÉíë
jçãÉåíJ=Éå=ÅçåíáåìëÅÜ~âÉäáåÖK
Q jÉë
R päÉÇÉ
påáàÖçÉÇ=íÉÖÉå=ÜÉí=ãÉë=äÉÖÖÉåK
S pÅÜìáÑ
päÉÇÉ=î~ëíòÉííÉå=áå=ÇÉ=ÉáåÇéçëáíáÉW=
ëÅÜìáÑ å~~ê=äáåâëK
päÉÇÉ=ÄÉïÉÉÖÄ~~êW=ëÅÜìáÑ=å~~ê=êÉÅÜíëK=
T q~ÑÉä
kÉÉãí=ÇÉ=ëäÉÇÉ=çéK
U oÉëíÜçìÇÉê
oÉëíëíìââÉå=îÉáäáÖ=ëåáàÇÉåK
V påçÉêÜçìÇÉê
léÄÉêÖêìáãíÉ=îççê=ÜÉí=ëåçÉêK
NO
sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå=
îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåÇáÉå=
ÜÉí ~~åëäìáíëåçÉê=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÖÉÉå=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=îÉêíçåÉåK
eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK=
qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå=
Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå=
Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ=
ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=
éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI=
íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå=
ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=
Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK
qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=~äíáàÇ=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=
å~ ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=êÉáåáÖíI=ï~ååÉÉê=ì=ÜÉí=îÉêíêÉâ=îÉêä~~í=
çÑ áåÇáÉå=Éê=ëíçêáåÖ=çéíêÉÉÇíK=iÉáÇ=ÜÉí=~~åëäìáíJ
ëåçÉê=åáÉí=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ=
çééÉêîä~ââÉåK
t~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~~âíI=ãçÉí=çã=ÖÉî~êÉå=íÉ=
îÉêãáàÇÉå=ÜÉí=ëåçÉê=ïçêÇÉå=îÉêî~åÖÉå=Çççê=
ÇÉ Ñ~Äêáâ~åíI=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=
ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇÉ=éÉêëççåK=oÉé~ê~íáÉë=~~å=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ãçÖÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=
Çççê=çåòÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
lìÇÉ=~éé~ê~íÉå=çåÄêìáâÄ~~ê=ã~âÉåK=eÉí=ãÉë=áë=
òÉÉê=ëÅÜÉêéK=k~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=äççéí=ÇÉ=
~~åÇêáàîáåÖ=åçÖ=ÉîÉå=å~K=k~=ÜÉí=ïÉêâ=ÇÉ=
ëåáàÄêÉÉÇíÉ=çé=M=òÉííÉåK
aÉ=~ääÉëëåáàÇÉê=åáÉí=ÖÉÄêìáâÉå=òçåÇÉê=ëäÉÇÉ=
Éå êÉëíÜçìÇÉêK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=çÑ=çåÇÉê=
ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=êÉáåáÖÉåK
_ÉÇáÉåÉå
eÉí=~éé~ê~~í=ÖêçåÇáÖ=êÉáåáÖÉå=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=
îççê=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=âÉÉê=ÖÉÄêìáâíK
sççêÄÉêÉáÇÉå
^ÑÄK=^
 eÉí=~éé~ê~~í=çé=ÉÉå=îä~ââÉ=Éå=ëÅÜçåÉ=
çåÇÉêÖêçåÇ=òÉííÉåK
 aÉ=ëíÉââÉê=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉåK
 aÉ=ëäÉÇÉ=ERF=Éå=ÇÉ=êÉëíÜçìÇÉê=EUF=~~åÄêÉåÖÉåK
 aÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëåáàÄêÉÉÇíÉ=ENF=áåëíÉääÉå=EíìëëÉå=
M=Éå=NR=ããFK
få=ÜÉí=çåÇÉêëíÉ=áåëíÉäÄÉêÉáâ=â~å=Éê=òÉÉê=Ñáàå=
ïçêÇÉå=áåÖÉëíÉäÇ=EÄáàîK=îççê=ë~ä~ãá=çÑ=Ü~ãFK
åä
fåëÅÜ~âÉäÉåLìáíëÅÜ~âÉäÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
eÉí=ãÉë=ÄäáàÑí=å~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=åçÖ=ÉîÉå=
Çê~~áÉåK=kççáí=ãÉí=ÇÉ=Ü~åÇÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÜÉí=ãÉë=âçãÉåK
_áà=ëíêççãëíçêáåÖ=ÄäáàÑí=ÜÉí=~éé~ê~~í=
áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=Éå=Ö~~í=Ç~~êå~=ïÉÉê=äçéÉåK
^ííÉåíáÉ>=aÉ=ãçíçê=â~å=çîÉêîÉêÜáí=ê~âÉåK=
k~=ã~ñáã~~ä=NM ãáåìíÉå=çåçåÇÉêÄêçâÉå=
ÖÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ä~íÉå=~ÑâçÉäÉåK
^ÑÄK=^
jçãÉåíëÅÜ~âÉäáåÖ
 bÉêëí=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ=EOF=áåÇêìââÉå=
Éå=áåÖÉÇêìâí=ÜçìÇÉåI=Ç~~êå~
 ÇÉ=ÇêìâëÅÜ~âÉä~~ê=EPF=áåÇêìââÉå=íçí=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÄÉÖáåí=íÉ=äçéÉåK=r=âìåí=åì=ÇÉ=
áåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ=EOF=äçëä~íÉåK
 lã=íÉ=ëíçééÉå=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=EPF=
äçëä~íÉåK
`çåíáåìëÅÜ~âÉäáåÖ
 bÉêëí=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ=EOF=áåÇêìââÉå=
Éå=áåÖÉÇêìâí=ÜçìÇÉåI=Ç~~êå~
 ÇÉ=ÇêìâëÅÜ~âÉä~~ê=EPF=áåÇêìââÉå=íçí=ÇÉòÉ=
î~ëíâäáâíK=r=âìåí=åì=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ=
EOF=äçëä~íÉåK
 lã=íÉ=ëíçééÉå=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=EPF=
çéåáÉìï=áåÇêìââÉå=Éå=äçëä~íÉåK
påáàÇÉå
^ÑÄK=^
 eÉí=ëåáàÖçÉÇ=äáÅÜíàÉë=íÉÖÉå=ÇÉ=~~åëä~Öéä~~í=
ÇêìââÉå=Éå=ä~åÖò~~ã=íÉÖÉå=ÜÉí=Çê~~áÉåÇÉ=
ãÉë=ëÅÜìáîÉåK
k~=ÜÉí=ëåáàÇÉå
aÉ=ëåáàÄêÉÉÇíÉ=çé=M=òÉííÉåK
aÉ=ëäÉÇÉ=áå=ÇÉ=ãÉëêáÅÜíáåÖ=íçí=~~å=ÇÉ=
ÉáåÇéçëáíáÉ=ëÅÜìáîÉå=Éå=î~ëíòÉííÉå=ãÉí=
ÇÉ ëÅÜìáÑ ESFK
k~=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=îÉííÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=
EÄáàîK îäÉÉëI=ïçêëíI=â~~ëFW
 eÉí=~éé~ê~~í=Éå=îççê~ä=ÜÉí=ãÉë=Äáà=îççêâÉìê=
ÇáêÉÅí=êÉáåáÖÉåX=òáÉ=ÜÉí=ÜççÑÇëíìâ=oÉáåáÖÉåK


oÉáåáÖÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
sççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=
ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉå=Éå=ÜÉí=ãÉë=îÉêïáàÇÉêÉåK=
eÉí=ãÉë=åáÉí=î~ëíé~ââÉå=~~å=ÜÉí=ëåáàîä~âI=ã~~ê=
ìáíëäìáíÉåÇ=~~å=ÇÉ=ãÉëÜçìÇÉêK
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ
eÉí=~éé~ê~~í=åççáí=çåÇÉêÇçãéÉäÉå=áå=ï~íÉê=
Éå åççáí=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK
^ííÉåíáÉ>
aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=
ê~âÉåK
dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=
ÖÉÄêìáâÉåK
^éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå
 eÉí=~éé~ê~~íI=ÜÉí=ãÉë=Éå=ÇÉ=ÜìäéëíìââÉå=
~ÑîÉÖÉå=ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=Éå=~ÑÇêçÖÉåK=
fåÇáÉå=åçÇáÖ=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=~Ñï~ëãáÇÇÉä=
ÖÉÄêìáâÉåK
jÉë=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉå
^ÑÄK=_
 aÉ=ëäÉÇÉ=íÉêìÖëÅÜìáîÉå=íçíÇ~í=ÜÉí=ãÉë=
îêáàâçãíK
 aÉ=ãÉëÜçìÇÉê=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=
~~åëä~Ö=Çê~~áÉå=Éå=ÜÉí=ãÉë=îÉêïáàÇÉêÉåK
^ÑÄK=`
 ^~åÄêÉåÖÉåW=ÇÉ=ãÉëÜçìÇÉê=äççÇêÉÅÜí=
ÜçìÇÉå=Éå=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=íçí=~~å=ÇÉ=
~~åëä~Ö=Çê~~áÉå=EÇÉòÉ=ãçÉí=ÜççêÄ~~ê=
î~ëíâäáââÉåFK
päÉÇÉ=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉå
^ÑÄK=a
 aÉ=Çê~~áâåçé=ENF=çé=ä=òÉííÉåK
 aÉ=ëäÉÇÉ=îÉêïáàÇÉêÉå=î~å=ÇÉ=í~ÑÉäK
 ^~åÄêÉåÖÉåW=ÇÉ=ëäÉÇÉ=áå=ÇÉ=ÖÉäÉáÇáåÖ=î~å=
ÇÉ í~ÑÉä=ëÅÜìáîÉåK
^~åëä~Öéä~~í=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉå
^ÑÄK=b
 aÉ=Çê~~áâåçé=ENF=çé=ä=òÉííÉåK
 eÉí=ãÉë=îÉêïáàÇÉêÉåK
 aÉ=~~åëä~Öéä~~í=îÉêïáàÇÉêÉåK
 sççê=ÜÉí=~~åÄêÉåÖÉå=EÇê~~áâåçé=çé=äF=
ÉÉêëí=ÇÉ=ÖÉäÉáÇáåÖëëí~åÖ=áå=ÇÉ=ÄçêáåÖ=î~å=
ÇÉ í~ÑÉä=ëÅÜìáîÉåK
léÄÉêÖÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
eÉí=~éé~ê~~í=ÄìáíÉå=ÄÉêÉáâ=î~å=âáåÇÉêÉå=
çéÄÉêÖÉåK
^ÑÄK=^
 aÉ=Çê~~áâåçé=ENF=çé=M=òÉííÉåK
 aÉ=ëäÉÇÉ=î~ëíòÉííÉå=ãÉí=ÇÉ=ëÅÜìáÑ ESFK
 eÉí=ëåçÉê=EVF=çéÄÉêÖÉåK
NP
åä
Ç~
^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=
ÇÉ=bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=
çìÇÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=
~éé~ê~íììê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=
br ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ=Éå=
êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK=
sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=
çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä=
çÑ Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK
d~ê~åíáÉ
sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ
ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=
î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=
ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=çé=ÇÉ=
Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=åçÇáÖK
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=
éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ
åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK=
aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK=
sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë=
ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ
åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ=
~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™=
éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê=
ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ=
ëÉäîK
^éé~ê~íÉí=Éê=âìå=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ=ÄêìÖí=íáä=
ã‹åÖÇÉê=çÖ=íáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=á=Éå=
åçêã~ä=ÜìëÜçäÇåáåÖK=j~ëâáåÉå=Éê=îÉÇäáÖÉJ
ÜçäÇÉäëÉëÑêáK=léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ÄêìÖë~åîáëJ
åáåÖÉåK=dáî=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=îáÇÉêÉ íáä=Éå=
ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK
lîÉêÄäáâ
cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK
_áääÉÇÉ=^
N aêÉàÉâå~é=çÖ=~åëä~Öëéä~ÇÉ
qáä=áåÇëíáääáåÖ=~Ñ=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉ=EMÓNR=ããFK
O fåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖ
qêóââÉë=áåÇ=Ñ›ê=~éé~ê~íÉí=í~ÖÉë=á=ÄêìÖK
páâêÉê=~éé~ê~íÉí=ãçÇ=ìíáäëáÖíÉí=áåÇâçÄäáåÖK
P q‹åÇJí~ëí
jçãÉåíÇêáÑí=çÖ=î~êáÖ=ÇêáÑíK
Q håáî
R pä‹ÇÉ
qáä=~í=Ñ›êÉ=ÇÉ=ÑçêëâÉääáÖÉ=íáåÖI=ëçã=ëâ~ä=
ëâ‹êÉëI=ÜÉå=ãçÇ=âåáîÉåK
S pâóÇÉê
c~ëíÜçäÇÉäëÉ=~Ñ=ëä‹ÇÉå=á=ëäìíéçëáíáçåW=
pâóÇÉê íáä=îÉåëíêÉK
pä‹ÇÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=ÄÉî‹ÖÉäáÖW=
pâóÇÉê=íáä=Ü›àêÉK=
T mä~ÇÉ
qáä=~í=ÜçäÇÉ=ëä‹ÇÉåK
U oÉëíÜçäÇÉê
qáä=ëáââÉê=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=êÉëíÉêK
V h~ÄÉäêìã
qáä=çéÄÉî~êáåÖ=~Ñ=â~ÄäÉíK
táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK
NQ
Ç~
páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê
q‹åÇÉLëäìââÉ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
qáäëäìí=çÖ=ÄÉåóí=âìå=~éé~ê~íÉí=áÜíK=~åÖáîÉäëÉêåÉ=
é™=íóéÉëâáäíÉíK
_Éåóí=âìå=~éé~ê~íÉíI=å™ê=~éé~ê~í=çÖ=äÉÇåáåÖ=
Éê á çêÇÉåK
eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK=eçäÇ=Ä›êå=ìåÇÉê=
çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=~í=ÇÉ=äÉÖÉê=ãÉÇ=
ã~ëâáåÉåK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ=
êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ=
ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ=
ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=Éê=
ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå=
éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK
bÑíÉê=ÄêìÖÉåI=Ñ›ê=êÉåÖ›êáåÖI=Ñ›ê=êìããÉí=Ñçêä~ÇÉë=
ÉääÉê=îÉÇ=ÑÉàä=í~ÖÉë=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK=
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=
â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK
eîáë=íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=
ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ëâ~ä=ÇÉå=ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåI=
Ñ~Äêáâ~åíÉåë=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇ=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉI=
âî~äáÑáÅÉêÉí=éÉêëçå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK=
^éé~ê~íÉí ã™=âìå=êÉé~êÉêÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåë=
ëÉêîáÅÉéÉêëçå~äÉK
rÇíàÉåíÉ=~éé~ê~íÉê=Ä›ê=Ö›êÉë=ìÄêìÖÉäáÖÉK=håáîÉå=
Éê=ãÉÖÉí=ëâ~êéK=aêÉîÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=
ã~ëâáåÉå=Éê=ëäìââÉíK=píáä=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉå=é™=MI=
å™ê=~êÄÉàÇÉí=Éê=Ñ‹êÇáÖíK
^åîÉåÇ=~äÇêáÖ=Äê›Çã~ëâáåÉå=ìÇÉå=ëä‹ÇÉ=
çÖ êÉëíÉÜçäÇÉêK
aóé=~äÇêáÖ=ã~ëâáåÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=~äÇêáÖ=
áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
håáîÉå=ÇêÉàÉê=ëáÖ=ÉåÇåì=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=~éé~ê~íÉí=
Éê=ëäìââÉí=EÉÑíÉêä›ÄFK=eçäÇ=~äÇêáÖ=Ü‹åÇÉêåÉ=
á å‹êÜÉÇÉå=~Ñ=âåáîÉåK
sÉÇ=ëíê›ãëîáÖí=ÑçêÄäáîÉê=ã~ëâáåÉå=í‹åÇíK=
j~ëâáåÉå=ëí~êíÉê=~ìíçã~íáëâ=áÖÉåK=
_Éã‹êâ>=jçíçêÉå=â~å=ÄäáîÉ=Ñçê=î~êãK=
i~Ç=ã~ëâáåÉå=~Ñâ›äÉI=Üîáë=ã~ëâáåÉå=Ü~ê=î‹êÉí=
á ì~ÑÄêìÇí=ÄêìÖ=á=ã~âëK=NM=ãáåìííÉêK
_áääÉÇÉ=^
jçãÉåíÇêáÑí
 qêóâ=é™=ëáâêáåÖÉå=EOF=F=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=áåÇÉI=ÜÉêÉÑíÉê
 íêóâ=é™=í‹åÇÉí~ëíÉå=EPFI=áåÇíáä=ã~ëâáåÉå=Ö™ê á=
Ö~åÖK=kì=â~å=ëáâêáåÖÉå=EOF=ëäáééÉëK
 j~ëâáåÉå=ëíçééÉë=îÉÇ=~í=ëäáééÉ=í‹åÇ=EPFK
s~êáÖ=ÇêáÑí
 qêóâ=é™=ëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=áåÇÉI=ÜÉêÉÑíÉê
 íêóâ=é™=í‹åÇÉí~ëíÉå=EPFI=áåÇíáä=ÇÉå=Ö™ê=á=Ü~âK=
kì=â~å=ëáâêáåÖÉå=EOF=ëäáééÉëK
 j~ëâáåÉå=ëíçééÉë=îÉÇ=~í=íêóââÉ=é™=í‹åÇ=EPF=
Éå=Ö~åÖ=íáä=çÖ=ëäáééÉ=ÇÉåK=
_ÉíàÉåáåÖ
c›ê=áÄêìÖí~ÖåáåÖ=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖ=ëâ~ä=~éé~ê~íÉí=
î~ëâÉë=ÖêìåÇáÖí=~ÑK
cçêÄÉêÉÇÉäëÉ
_áääÉÇÉ=^
 píáä=~éé~ê~íÉí=é™=Éí=Öä~í=çÖ=êÉåí=ìåÇÉêä~ÖK=
 píáâ=ëíáââÉí=á=âçåí~âíÉåK
 ^åÄêáåÖ=ëä‹ÇÉ=ERF=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉê=EUF=
é™ ~éé~ê~íÉíK
 fåÇëíáä=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉ=ENF=
EMÓNR=ããFK
f=ÇÉí=åÉÇÉêëíÉ=áåÇëíáääáåÖëçãê™ÇÉ=Éê=ÇÉí=
ãìäáÖí=~í=ÑçêÉí~ÖÉ=Éå=ãÉÖÉí=Ñáå=áåÇëíáääáåÖ=
EÑK ÉâëK=ë~ä~ãáI=ëâáåâÉFK
pâ‹êáåÖ
_áääÉÇÉ=^
 qêóâ=ÇÉíI=ëçã=ëâ~ä=ëâ‹êÉëI=äÉí=ãçÇ=
~åëä~Öëéä~ÇÉå=çÖ=ëâìÄ=ÇÉí=ä~åÖëçãí=
ãçÇ ÇÉå=êçíÉêÉåÇÉ=âåáîK
bÑíÉê=ëâ‹êáåÖ
fåÇëíáä=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉå=é™=MK
pâìÄ=ëä‹ÇÉå=áåÇ=ãçÇ=âåáîÉå=áåÇíáä=
ëäìíéçëáíáçå=çÖ=Ñ~ëíä™ë=ÇÉå=ãÉÇ=
ëâóÇÉêÉå ESFK
k™ê=ã~ëâáåÉå=Ü~ê=î‹êÉí=ÄêìÖí=íáä=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=
ÑÉÇíÜçäÇáÖÉ=äÉîåÉÇëãáÇäÉê=EÑK ÉâëK=â›ÇI=é™ä‹ÖI=
çëíFW
 ëâ~ä=ã~ëâáåÉå=çÖ=áë‹ê=âåáîÉå=ÜÉäëí=î~ëâÉë=~Ñ=
ãÉÇ=ÇÉí=ë~ããÉX=ëÉ=â~éáíÉä=oÉåÖ›êáåÖK


oÉåÖ›êáåÖ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
fåÇÉå=êÉåÖ›êáåÖÉå=ëâ~ä=ëíáââÉí=í~ÖÉë=ìÇ=
~Ñ ëíáââçåí~âíÉåK=q~Ö=~äíáÇ=Ñ~í=á=âåáîÉå=îÉÇ=
âåáîÜçäÇÉêÉå=çÖ=áââÉ=é™=ëâ‹êÉÑä~ÇÉåK
oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç
aóé=~äÇêáÖ=ã~ëâáåÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=~äÇêáÖ=
ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
NR
Ç~
_Éã‹êâ>
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉë
_Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK
j~ëâáåÉå=êÉåÖ›êÉë
 q›ê=ã~ëâáåÉåI=âåáî=çÖ=ä›ëÉ=ÇÉäÉ=~Ñ=ãÉÇ=
Éå ÑìÖíáÖ=âäìÇ=çÖ=í›ê=ÉÑíÉê=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK=
hçã Éå=ëãìäÉ=çéî~ëâÉãáÇÇÉä=á=êÉåÖ›êáåÖëJ
î~åÇÉí=ÉÑíÉê=ÄÉÜçîK=
håáîÉå=í~ÖÉë=ìÇ=çÖ=áë‹ííÉë
_áääÉÇÉ=_
 pâìÄ=ëä‹ÇÉå=íáäÄ~ÖÉI=áåÇíáä=âåáîÉå=Éê=ÑêáK=
 aêÉà=âåáîÜçäÇÉêÉå=á=ìêÉíë=êÉíåáåÖ=EãçÇ=Ü›àêÉF=
áåÇíáä=ëíçé=çÖ=í~Ö=âåáîÉå=ìÇK=
_áääÉÇÉ=`=
 eçäÇ=âåáîÜçäÇÉêÉå=äçÇêÉí=çÖ=ÇêÉà=âåáîÉå=
áãçÇ=ìêÉí=EãçÇ=îÉåëíêÉF=áåÇíáä=ëíçé=
Eëâ~ä Ñ~äÇÉ=ã‹êâÄ~êí=á=Ü~âFK
pä‹ÇÉå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=áë‹ííÉë
_áääÉÇÉ=a
 píáä=ÇêÉàÉâå~ééÉå=ENF=é™=äK=
 q~Ö=ëä‹ÇÉå=~Ñ=éä~ÇÉåK
 pä‹ÇÉå=áë‹ííÉë=áÖÉå=îÉÇ=~í=ëâìÄÄÉ=ëä‹ÇÉå=
áåÇ=á=Ñ›êáåÖÉå=é™=éä~ÇÉåK
píçééä~ÇÉå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=áë‹ííÉë
_áääÉÇÉ=b
 píáä=ÇêÉàÉâå~ééÉå=ENF=é™=äK=
 q~Ö=âåáîÉå=~ÑK
 q~Ö=ëíçééä~ÇÉå=~ÑK
 píçééä~ÇÉå=áë‹ííÉë=áÖÉå=EÇêÉàÉâå~é=é™=äF=
îÉÇ=~í=ëâìÄÄÉ=ëíóêÉëí~åÖÉå=áåÇ=á=ÜìääÉí=é™=
éä~ÇÉåK
_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=ÄÉëíÉãJ
ãÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=ÇáêÉâíáî=
OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=ÉäÉâíêáëâ=
çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=
êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=
çÖ ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=
brJçãê™ÇÉíK
_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=
çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=
ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=
ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=âçããìåÉå=
âçåí~âíÉëK
d~ê~åíá
m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=pfbjbkp=N=™êë=Ö~ê~åíáK=
h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=áåÇëÉåÇÉäëÉ=
íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=ìÇÑ›êí=é™=
Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=
îáä êÉé~ê~íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=ÄÉêÉÖåáåÖK=
fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK=
pâìääÉ aÉêÉë pfbjbkp=~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=
â~å áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=
_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=
OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK
m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK=
aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=
ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK
léÄÉî~êáåÖ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
j~ëâáåÉå=ëâ~ä=çéÄÉî~êÉë=ìíáäÖ‹åÖÉäáÖí=Ñçê=Ä›êåK
_áääÉÇÉ=^
 píáä=ÇêÉàÉâå~ééÉå=ENF=é™=MK=
 c~ëíä™ë=ëä‹ÇÉå=ãÉÇ=ëâóÇÉêÉå ESFK
 pâìÄ=â~ÄäÉí=EVF=áåÇ=á=â~ÄÉäêìããÉíK=
ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
NS
åç
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=
sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=
ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=
~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=
Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ
éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ
ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI=
ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=
ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=
ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=çÖ=çÖë™=áååÉå=î~åäáÖÉ=
ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK=j~ëâáåÉå=Éê=îÉÇäáâÉÜçäÇëÑêáK=
_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK=
aÉêëçã Çì Öáê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=íáä ~åÇêÉI=Ä›ê=
Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK
bå=çîÉêëáâí
hä~ÑÑ=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáääÉÇíÉâëíÉêK
_áäÇÉ=^
N aêÉáÉâå~éé=çÖ=ëíçééÉéä~íÉ
fååëíáääáåÖ=~î=ëåáííÄêÉÇÇÉå=EM=íáä=NR=ããFK
O fååâçéäáåÖëëáâêáåÖ
qêóââÉë=áåå=Ñ›ê=ã~ëâáåÉå=Ääáê=ëä™íí=é™K
páâêáåÖ=ãçí=~í=ÇÉå=ëí~êíÉë=îÉÇ=Éå=ÑÉáäí~âÉäëÉK
P fååâçéäáåÖëí~ëí
ÕóÉÄäáââÉäáÖ=çÖ=âçåíáåìÉêäáÖ=áååâçéäáåÖK
Q håáî
R päÉÇÉå
qáåÖÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ëâà‹êÉë=Ñ›êÉë=ãçí=âåáîÉåK
S pâóîÉí~ëíÉå
päÉÇÉå=ëÉííÉë=Ñ~ëí=á=ëäìííéçëáëàçåW=
q~ëíÉå=íáä=îÉåëíêÉK
päÉÇÉå=Éê=ÄÉîÉÖÉäáÖW=q~ëíÉå=íáä=Ü›óêÉK=
T _çêÇ
qáä=™=Ñ›êÉ=ëäÉÇÉåK
U oÉëíÉÜçäÇÉê
páââÉê=ëâà‹êáåÖ=~î=êÉëíëíóââÉê
V h~ÄÉäÄÉÜçäÇÉê
lééÄÉî~êáåÖ=Ñçê=â~ÄÉäÉåK
páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
aÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çÖ=
ã~ëâáåÉå=ëÉäî=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=é™=óíêÉ=ëâ~ÇÉêK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK=eçäÇ=›óÉ=ãÉÇ=
Ä~êåI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ=
ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=
ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™ áââÉ=
Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ=
á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î=
éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK
qêÉââ=ëí›éëÉäÉí=ìí=~î=ëíáââçåí~âíÉå=ÉííÉê=ÜîÉê=
ÄêìâI=Ñ›ê=êÉåÖà›êáåÖI=Üîáë=Çì=Ñçêä~íÉê=êçããÉí=ÉääÉê=
Üîáë=ÇÉí=çééëí™ê=ÑÉáäK=fââÉ=íêÉââ=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=
çîÉê=ëâ~êéÉ=íáåÖ=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK
aÉêëçã=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=é™=ÇÉååÉ=ã~ëâáåÉå=
Éê ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå=ëâáÑíÉë=ìí=~î=éêçÇìëÉåíÉåI=
î™ê âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~î=Éå=~ååÉå=âî~äáÑáëÉêí=
éÉêëçå=Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK=
oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=ã~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=
~î î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK
d~ãäÉ=ã~ëâáåÉê=Ä›ê=ÇÉëíêìÉêÉëK=
håáîÉå Éê ãÉÖÉí=ëâ~êéK=bííÉê=~í=ÇÉå=Éê=ëä™íí=~îI=
Ö™ê=ÇêÉîÉí=ÉííÉê=á=âçêí=íáÇK=bííÉê=~êÄÉáÇÉí=ã™=
ëåáííÄêÉÇÇÉå=ëíáääÉë=é™=MK
aÉååÉ=ëâà‹êÉã~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=ìíÉå=
ëäÉÇÉ=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉêK
j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=ÉääÉê=
êÉåÖà›êÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK
_ÉíàÉåáåÖ
j~ëâáåÉå=ã™=êÉåÖà›êÉë=Ñ›ê=Ñ›êëíÉ=
Ö~åÖë Äêìâ
cçêÄÉêÉÇåáåÖ
_áäÇÉ=^
 pÉíí=ã~ëâáåÉå=åÉÇ=é™=Éí=Öä~íí=çÖ=êÉåí=
ìåÇÉêä~ÖK
 pÉíí=ëí›éëÉäÉí=á=ëíáââçåí~âíÉåK
 pÉíí=é™=ëäÉÇÉå=ERF=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉêÉå=EUFK
 píáää=áåå=›åëâÉí=ëåáííÄêÉÇÇÉ=ENF=EM=íáä=NR=ããFK
aÉí=ìåÇÉêëíÉ=áååëíáääáåÖëçãê™ÇÉí=â~å=
áååëíáääÉë=ãÉÖÉí=Ñáåí=EÑK=ÉâëK=Ñçê=ë~ä~ãáI=ëâáåâÉFK
fååâçéäáåÖLríâçéäáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉê
håáîÉå=Ö™ê=äáíí=ÉííÉê=~í=ã~ëâáåÉå=Éê=ëä™íí=~îK=
aÉêÑçê ã™=Çì=~äÇêá=ÜçäÇÉ=ÜÉåÇÉåÉ=á=å‹êÜÉíÉå=
~î âåáîÉåK
sÉÇ=ëíê›ãÄêìÇÇ=ÑçêÄäáê=ã~ëâáåÉå=é™ëä™íí=
çÖ ëí~êíÉë=ÇÉêÉííÉê=áÖàÉåK
lÄë>=jçíçêÉå=â~å=Ääá=çîÉêçééÜÉíÉíK=
j~ëâáåÉå=ã™=ÉííÉê=ã~âëáã~äí=NM ãáåìííÉêë=î~êáÖ=
Äêìâ=ëä™ë=~î=çÖ=~îâà›äÉëK
NT
åç
_áäÇÉ=^
ÕóÉÄäáââÉäáÖ=áååâçéäáåÖ=
 qêóââ=áååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
áååÉI=ÇÉêÉííÉê
 íêóââÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EPF=ë™=ä~åÖí=áååíáä=
ã~ëâáåÉå=Ö™êK=fååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=â~å=
ë™=ä›ëåÉëK
 cçê=™=ëíçééÉ=ëäáééÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EPFK
hçåíáåìÉêäáÖ=áååâçéäáåÖ
 qêóââ=áååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
áååÉI=ÇÉêÉííÉê
 fååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EPF=íêóââÉë=áååíáä=ÇÉå=
ëãÉââÉê=áåå=á=ä™ëÉéçëáëàçåÉåK=
fååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=EOF=â~å=ë™=ä›ëåÉëK
 cçê=™=ëíçééÉ=íêóââÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EPF=
áåå=çÖ=ëäáééÉë=ÇÉêÉííÉê=áÖàÉåK
pâà‹êáåÖ
_áäÇÉ=^
 qêóââ=ÇÉí=ëçã=ëâ~ä=ëâà‹êÉë=äÉíí=ãçí=ëíçééÉJ
éä~íÉå=çÖ=Ñ›ê=ÇÉí=ä~åÖëçãí=ãçí=ÇÉå=ä›éÉåÇÉ=
âåáîÉåK
bííÉê=ëâà‹êáåÖÉå
pÉíí=ëåáííÄêÉÇÇÉå=é™=MK
pâóî=ëäÉÇÉå=á=êÉíåáåÖ=~î=âåáîÉå=áååíáä=
ëäìííéçëáëàçåÉå=çÖ=ÑÉëí=ÇÉå=ãÉÇ=
ëâóîÉí~ëíÉå ESFK
bííÉê=~í=Çì=Ü~ê=ëâ™êÉí=ÑÉííÜçäÇáÖ=ã~í=EÑK=ÉâëK=âà›ííI=
é™äÉÖÖI=çëíFW
 oÉåÖà›ê=ëíê~âë=ã~ëâáåÉåI=á=ë‹êÇÉäÉëÜÉí=
âåáîÉåX=ëÉ=â~éáííÉä=êÉåÖà›êáåÖK


oÉåÖà›êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉê
c›ê=êÉåÖà›êáåÖÉå=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìí=çÖ=
í~ ~î=âåáîÉåK=fââÉ=í~=á=ëåáííÑä~íÉå=é™=âåáîÉå=ãÉÇ=
ÜÉåÇÉåÉI=ãÉå=âìå=á=âåáîÜçäÇÉêÉåK
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í
fââÉ=Çóéé=ã~ëâáåÉå=åÉÇ=á=î~åå=çÖ=áââÉ=ÜçäÇ=
ÇÉå ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK
lÄë>
lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK
fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉê
oÉåÖà›êáåÖ=~î=ã~ëâáåÉå
 j~ëâáåÉåI=âåáîÉåÉ=çÖ=ÇÉ=é™ë~ííÉ=ÇÉäÉåÉ=
í›êâÉë=~î=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìí=çÖ=í›êâÉë=
ÇÉêÉííÉê=~îK=lã=å›ÇîÉåÇáÖ=â~å=ÇÉí=ÄêìâÉë=
äáíí=çééî~ëâãáÇÇÉäK
NU
aÉãçåíÉêáåÖLãçåíÉêáåÖ=~î=âåáîÉå
_áäÇÉ=_
 pâóî=ëäÉÇÉå=íáäÄ~âÉ=áååíáä=âåáîÉå=Ääáê=ÑêáÖáííK
 aêÉá=âåáîÜçäÇÉêÉå=ãÉÇ=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=
áååíáä=ÇÉå=ëíçééÉê=çÖ=í~=~î=âåáîÉåK
_áäÇÉ=`
 cçê=ãçåíÉêáåÖ=~î=âåáîÉå=áÖàÉåI=ÜçäÇÉë=ÇÉå=
äçÇÇêÉíí=çÖ=ÇêÉáÉë=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=
ÇÉå=ëíçééÉê=Eã™=Ü›êÉë=~í=ÇÉå=ëãÉââÉê áFK
ríí~âáåÖLáååëÉííáåÖ=~î=ëäÉÇÉå
_áäÇÉ=a
 pÉíí=ÇêÉáÉâå~ééÉå=ENF=é™=äK
 q~=ëäÉÇÉå=~î=ÄçêÇÉíK
 cçê=áååëÉííáåÖ=~î=ëäÉÇÉå=áÖàÉå=ã™=ÇÉå ëâóîÉë=
áåå=á=Ñ›êáåÖÉå=é™=ÄçêÇÉíK
ríí~âáåÖLáååëÉííáåÖ=~î=ëíçééÉéä~íÉå
_áäÇÉ=b
 pÉíí=ÇêÉáÉâå~ééÉå=ENF=é™=äK
 q~=~î=âåáîÉåK
 q~=~î=ëíçééÉéä~íÉåK
 cçê=áååëÉííáåÖ=áÖàÉå=EÇêÉáÉâå~ééÉå=é™=äF=ã™=
Ñ›êëí=Ñ›êáåÖëëí~åÖÉå=ëâóîÉë=áåå=á ÄçêáåÖÉå=é™=
ÄçêÇÉíK
lééÄÉî~êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉê
lééÄÉî~ê=ã~ëâáåÉå=ìíáäÖàÉåÖÉäáÖ=Ñçê=Ä~êåK
_áäÇÉ=^
 pÉíí=ÇêÉáÉâå~ééÉå=ENF=é™=MK
 cÉëí=ëäÉÇÉå=ãÉÇ=ëâóîÉí~ëíÉå ESFK
 sáâäÉ=çéé=â~ÄÉäÉå=EVF=çÖ=éä~ëëÉê=ÇÉå=
á çééÄÉî~êáåÖëêçããÉíK
eÉåîáëåáåÖ=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=
ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã=âàÉååÉJ
íÉÖåÉê=Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=
~éé~ê~íÉê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aÉííÉ ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=Ñçê=
êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=
~éé~ê~íÉåÉ=ëçã=Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK=
qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=
é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=
Üçë=âçããìåÉåK
åç
ëî
d~ê~åíá
cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê=
ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=á=ÇÉ=
êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=ÇáëëÉ=Ö~ê~åíáJ
ÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=îÉÇ=™ ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=
ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=âà›éí=~éé~ê~íÉíK=
sÉÇ âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=
Éê ÇÉí á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=™ äÉÖÖÉ=Ñê~ã=
âîáííÉêáåÖ Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î=
Éå éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå=
ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää=
çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=
~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää=
~îëÉë=íKÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí=
âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~=
Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí=
ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê=
éêçÇìâíÉåK
^åî®åÇ=ëâ®êã~ëâáåÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK=
aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K=
pâ®êã~ëâáåÉå=®ê=ìåÇÉêÜ™ääëÑêáK=pé~ê~=ÄêìâëJ
~åîáëåáåÖÉåK=i™í Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñ∏äà~=ãÉÇ=
â∏âëã~ëâáåÉå=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK
£îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~
sáâ=Ñ∏êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK
_áäÇ=^
N sêÉÇ=çÅÜ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~
pâáîíàçÅâäÉâÉå=EMÓNR=ããF=ëí®ääë=áå=ãÉÇ=
îêÉÇÉíK
O p®âÉêÜÉíëëé®êê
pâ~=íêóÅâ~ë=é™=áåå~å=ëâ®êã~ëâáåÉå=
â~å ëí~êí~ëK
_äçÅâÉê~ê=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=ë™=~íí=
ëâ®êã~ëâáåÉå=áåíÉ=â~å=ëí~êí~=~î=ãáëëí~ÖK
P píê∏ãÄêóí~êÉ
jÉÇ=ãçãÉåíä®ÖÉ=çÅÜ=âçåíáåìÉêäáÖí=ä®ÖÉK
Q håáî
R j~í~êî~Öå
pâàìí=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ëâ®ê~ë=ãçí=âäáåÖ~åK
S i™ëêÉÖä~ÖÉ
oÉÖä~ÖÉí=™í=î®åëíÉêW=ã~í~êî~ÖåÉå=®ê=Ñ~ëíä™ëí=
á=Ä~âêÉ=ä®ÖÉK
oÉÖä~ÖÉí=™í=Ü∏ÖÉêW=ã~í~êî~ÖåÉå=Ö™ê=~íí=
ëâàìí~=Ñê~ã=çÅÜ=íáääÄ~â~K=
T _çêÇ
j~í~êî~ÖåÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=ÄçêÇÉíK
U m™ã~í~êÉLêÉëíÜ™ää~êÉ
jÉÇ=é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå=ëâ®ê=Çì=é™=
Éíí ë®âÉêí=ë®íí=®îÉå=â~åíÄáí~ê=çÅÜ=êÉëíÉêK
V pä~ÇÇÑáÅâ~
pä~ÇÇÉå=â~å=Ñ∏êî~ê~ë=á=ÑáÅâ~åK
båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
NV
ëî
p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê
pí~êíLpíçéé
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ ®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉåë=íóéëâóäíK
mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=
ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK
i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK=e™ää=
Ä~êå=ìåÇÉê=ìééëáâí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=ÇÉ äÉâÉê=
ãÉÇ=éêçÇìâíÉåK
i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=
êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=
ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí=
çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~=
ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê=
çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI=
ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=ëÉÇ~å=
Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=â∏âëã~ëâáåÉå=ë~ãí=îáÇ Éíí=
ÉîÉåíìÉääí=ÑÉäK=i™í=áåíÉ=ëä~ÇÇÉå=äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~=
â~åíÉê=ÉääÉê=âçãã~=á=âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=
âçâéä~ííçêLâçâòçåÉêK
lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=ÇÉå=ÉåÇ~ëí=Äóí~ë=
ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåI=ëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~åå~å=Ñ~ÅââìååáÖ=
éÉêëçåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~ÇçêK=
oÉé~ê~íáçåÉê=é™=â∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=
ìíÑ∏ê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=ã~ëâáåÉåë=íóéëâóäíK=
häáåÖ~å=®ê=ãóÅâÉí=î~ëëK=häáåÖ~å Ñçêíë®ííÉê=~íí=
êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å Çì=ëí®åÖí=~î=
ã~ëâáåÉåK=sêáÇ=íáääÄ~â~=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=
MJä®ÖÉ=ÉÑíÉê=~êÄÉíÉíë=ëäìíK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí=ã~í~êî~Öå=
çÅÜ=é™ã~í~êÉLêÉëíÜ™ää~êÉ=ëáííÉê=é™=éä~íëK
açéé~=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=ëâ∏äà=
ÇÉå=~äÇêáÖ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~
häáåÖ~å==Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å=
Çì ëí®åÖí=~î=ã~ëâáåÉå=píáÅâ=~äÇêáÖ=áå=Ü®åÇÉêå~=
á å®êÜÉíÉå=~î=âäáåÖ~åK
sáÇ=ëíê∏ã~îÄêçíí=®ê=ã~ëâáåÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
é™ëä~ÖÉå=î~êÑ∏ê=âäáåÖ~å=Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=å®ê=
ëíê∏ããÉå=™íÉê=ëä™ë=é™K
lÄë>=jçíçêå=â~å=Ääá=∏îÉêÜÉíí~ÇK=
i™í=ëâ®êã~ëâáåÉå=ëî~äå~=çã=ÇÉå=î~êáí=áÖ™åÖ=
ç~îÄêìíÉí=ã~ñK=NM ãáåìíÉêK
_áäÇ=^
jçãÉåíä®ÖÉ=
 qêóÅâ=é™=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=EOF=çÅÜ=Ü™ää=ÇÉå=
áåíêóÅâíI=íêóÅâ=Ç®êÉÑíÉê
 é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉåLëí~êíâå~ééÉå=EPF=íáääë=
ã~ëâáåÉå=ëí~êí~êK=pä®éé=ëÉÇ~å=ë®âÉêÜÉíëJ
ëé®êêÉå=EOFK
 pí~åå~=ã~ëâáåÉå=ÖÉåçã=~íí=ëä®éé~=
ëí~êíâå~ééÉå=EPFK
hçåíáåìÉêäáÖí=ä®ÖÉ
 qêóÅâ=é™=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=EOF=çÅÜ=Ü™ää=ÇÉå=
áåíêóÅâíI=íêóÅâ=Ç®êÉÑíÉê
 åÉÇ=ëíê∏ãÄêóí~êÉåLëí~êíâå~ééÉå=EPF=íáääë=Çì=
â®ååÉê=~íí=ÇÉå=Ñ~ëíå~êK=pä®éé=ëÉÇ~å=
ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=EOFK
 pí~åå~=ã~ëâáåÉå=ÖÉåçã=~íí=íêóÅâ~=Éå=Ö™åÖ=
íáää=é™=ëí~êíâå~ééÉå=EPF=çÅÜ=ëÉÇ~å=ëä®éé~=
ÇÉåK
cáåÑ∏êÇÉä~
oÉåÖ∏ê=ëâ®êã~ëâáåÉå=çêÇÉåíäáÖí=Ñ∏êÉ=
Ñ∏êëí~ ~åî®åÇåáåÖÉåK
_áäÇ=^
 aÉí=ëçã=ëâ~=ëâ®ê~ë=éä~ÅÉê~ë=é™=
ã~í~êî~ÖåÉåK=qêóÅâ=ÇÉí=ä®íí=ãçí=
áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=ENF=ãÉÇ=Üà®äé=~î=
é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå=EUF=çÅÜ=ëâàìí=ÇÉí=
ëÉÇ~å=ãçí=ÇÉå=êçíÉê~åÇÉ=âäáåÖ~åI=ëçã=äìÖåí=
Ñ™ê=~êÄÉí~=ëáÖ=áÖÉåçã=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ëâáî~ëK
c∏êÄÉêÉÇÉäëÉê
k®ê=Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=ëâ®êã~ëâáåÉå
_áäÇ=^
 mä~ÅÉê~=ëâ®êã~ëâáåÉå=é™=éä~åí=çÅÜ=êÉåí=
ìåÇÉêä~ÖK
 p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉíK
 p®íí=ã~í~êî~ÖåÉå ERF=é™=ÄçêÇÉí=çÅÜ=Ñ®ëí=
é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå EUFK
 pí®ää=áå=∏åëâ~Ç=ëâáîíàçÅâäÉâ=ENF=EMÓNR=ããFK
gì=ä®ÖêÉ=ëáÑÑê~=ÇÉëíç=íìåå~êÉ=ëâáîçêK

jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí
OM
sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=MJä®ÖÉ=ãÉÇ=
îêÉÇÉí ENFK
 pâàìí=ã~í~êî~ÖåÉå=ãçí=âäáåÖ~å=íáää=Ä~âêÉ=ä®ÖÉ=
çÅÜ=ä™ë=Ñ~ëí=ÇÉí=ãÉÇ=ä™ëêÉÖä~ÖÉí ESFK
lã=ëâáîÖçÇëÉí=áååÉÜ™ääáí=ãóÅâÉí=ÑÉííI=íKÉñK=â∏ííI=
âçêîI=çëíW
 oÉåÖ∏ê=ÖÉå~ëí=ëâ®êã~ëâáåÉå=çÅÜ=
á ëóååÉêÜÉí=âäáåÖ~åK=pÉ=~îëåáííÉí=çã=
oÉåÖ∏êáåÖK
ëî
oÉåÖ∏êáåÖ
c∏êî~êáåÖ
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=çÅÜ=äçëë~=âäáåÖ~å=Ñ∏êÉ=
êÉåÖ∏êáåÖK=q~=~äÇêáÖ=âäáåÖ~å=á=ÇÉëë=ëâ®êóíçê=ìí~å=
~ääíáÇ=á=áåÑ®ëíåáåÖÉåK
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
açéé~=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=ëâ∏äà=
ÇÉå=~äÇêáÖ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
lÄë>
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä
 qçêâ~=~î=ãçíçêëí~íáîI=âäáåÖ~=çÅÜ=∏îêáÖ~=ÇÉä~ê==
ãÉÇ=ÑìâíáÖ=Çìâ=çÅÜ=íçêâ~=Ç®êÉÑíÉê=íçêêíK=
^åî®åÇ=äáíÉ=Ü~åÇÇáëâãÉÇÉä=îáÇ=ÄÉÜçîK
håáî
_áäÇ=_
 aê~=ã~í~êî~ÖåÉå=ãçí=ÇáÖ=íáääë=âäáåÖ~å=äáÖÖÉê=
ÑêáííK
 sêáÇ=âäáåÖ~åë=áåÑ®ëíåáåÖ=ãÉÇìêë=íáää=ëíçééÉí=
çÅÜ=í~=ìí=ÇÉåK
_áäÇ=`
 p®íí=íáääÄ~â~=âäáåÖ~å=ÖÉåçã=~íí=Ü™ää~=ÇÉëë=
áåÑ®ëíåáåÖ=äçÇê®íí=çÅÜ=îêáÇ~=ãçíìêë=íáää=
ëíçééÉí=EÇÉí=ëâ~=Ü∏ê~ë=~íí=âäáåÖ~å=Ñ~ëíå~êFK
j~í~êî~Öå
_áäÇ=a
 sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=äJä®ÖÉ=ãÉÇ=
îêÉÇÉí=ENFK
 içëë~=ã~í~êî~ÖåÉå=Ñê™å=ÄçêÇÉíK
 p®íí=íáääÄ~â~=ã~í~êî~ÖåÉå=ÖÉåçã=~íí=ëâàìí~=
áå=ÇÉå=á=ëé™êÉåK
fåëí®ääåáåÖëéä~íí~å
_áäÇ=b
 sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=äJä®ÖÉ=ãÉÇ=
îêÉÇÉí=ENFK
 içëë~=âäáåÖ~åK
 içëë~=fåëí®ääåáåÖëéä~íí~åK
 p®íí=íáääÄ~â~=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=EîêáÇ=îêÉÇÉí=ENF=
íáää=ä®ÖÉ=äF=ÖÉåçã=~íí=íê®=áå=ãÉí~ääëí~îÉå=á=
ã~ëâáåÉå=çÅÜ=ëâàìí~=áå=éä~íí~åK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=
ÇáÖ é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~
c∏êî~ê~=éêçÇìâíÉå=ë™=~íí=Ä~êå=áåíÉ=â~å=âçãã~=
™í=ÇÉåK
_áäÇ=^
 sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=MJä®ÖÉ=ãÉÇ=
îêÉÇÉí ENFK
 i™ë=Ñ~ëí=ã~í~êî~ÖåÉå=á=Ä~âêÉ=ä®ÖÉ=
ãÉÇ ä™ëêÉÖä~ÖÉí ESFK
 oìää~=áÜçé=ëä~ÇÇÉå=çÅÜ=Ñ∏êî~ê~=ÇÉå=
á ëä~ÇÇÑáÅâ~å=EVFK
aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå
aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê=
ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=
çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=
ÜìëÜ™ääëéêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=
çÅÜ=™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê=
áåçã=brK
e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=â∏éí=
éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=ã~ëâáåÉåK
hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê
f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ
ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë=Üçë=
Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK
o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉëK
ON
Ñá
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=
âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=
áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK
q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í=
åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå=
êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=
pÉ Éá ëçîÉääì ~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK=
hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏=
â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI=
íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáäJ
äáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=âÉáííá∏íáäçáëë~I=
ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~=
é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K
kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=à~=
J~áâçà~K=p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=
jìáëí~ ~åí~~=â®óíí∏çÜàÉ=ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ=
ììÇÉääÉ=çãáëí~à~ääÉK
i~áííÉÉå=çë~í
h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìíK
hìî~=^
N s~äáíëáå=à~=íìâáäÉîó
p®®Ç®=î~äáíëáãÉää~=îááé~äçáåíáî~Üîììë=
EMÓNR=ããFK
O h®óååáëíóëëìçà~
m~áå~=é~áåáâÉíí~=ÉååÉå=äÉáââìêáå=
â®óååáëí®ãáëí®K
iìâçää~=ÉëíÉí®®å=äÉáââìêáå=í~Ü~íçå=
â®óååáëíóãáåÉåK
P h®óååáëíóëâóíâáå
g~âëçíí~áåÉå=à~=éáíÉãéá~áâ~áåÉå=â®óíí∏K
Q qÉê®
R hÉäââ~
^ëÉí~=îááé~äçáí~î~í=Éäáåí~êîáââÉÉí=íÉê®®=
î~ëíÉåK
S iìáëíá
iìâáíëÉ=âÉäââ~=é®®íó~ëÉåíççåW=
äìáëíá î~ëÉãã~ääÉK
hÉäââ~=äááââììW=äìáëíá=çáâÉ~ääÉK=
T q~ëç
hÉäâ~å=âááååáíí®ãáëÉÉåK
U g®®åå∏ëé~ä~å=éáÇáå
g®®åå∏ëé~äçàÉå=îááé~äçáåíááåK
V iááí®åí®àçÜÇçå=ë®áäóíóëíáä~
hÉä~~=äááí®åí®àçÜíç=ëáí®=î~êíÉå=çäÉî~~å=íáä~~åK
OO
qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉîáÉå=
çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ∏îÉêââççåK
h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=ä~áíÉ=à~=äááí®åí®àçÜíç=
çî~í ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K
bá=ä~ëíÉå=ìäçííìîáääÉK=ûä®=à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=óâëáåI=
àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K
eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=í~á=
ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá=
âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I=
é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=
í~á çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=
ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=
íìêî~ääáëììÇÉëí~~åK
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=â®óí∏å=
à®äâÉÉåI=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~I=âìå=
éçáëíìí=ÜìçåÉÉëí~=í~á=âìå=ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~K=
s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=Éáî®í=
î~ìêáçáí~=äááí®åí®àçÜíç~K
gçë=ä~áííÉÉå=äááí®åí®àçÜíç=îáçáííììI=ëÉå=ë~~=
íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áÜí~~=î~áå=î~äãáëí~à~I=
î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉ=í~á=î~ëí~~î~í=î~äíììÇÉí=
çã~~î~=ë®Üâ∏~ëÉåí~à~K=g®í®=ëÉå=îìçâëá=ä~áííÉÉå=
âçêà~ìâëÉí=î~áå=î~äíììíÉíìå=ÜìçäíçäááââÉÉå=
íÉÜí®î®âëáK
qÉÉ=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííì=ä~áíÉ=â®óíí∏âÉäîçííçã~âëáK=
qÉê®=çå=Üóîáå=íÉê®î®K=hçåÉ â®ó=îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~=
éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉåK=^ëÉí~=â®óí∏å=à®äâÉÉå=
îááé~äçáåíáî~ÜîììÇÉâëá=MK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí=ã~í~êî~Öå=
çÅÜ=é™ã~í~êÉLêÉëíÜ™ää~êÉ=ëáííÉê=é™=éä~íëK
ûä®=ìéçí~=ä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=àìçâëÉî~å=
îÉÇÉå=~ää~K
h®óíí∏
mÉëÉ=óäÉáëäÉáââìêá=ÜìçäÉääáëÉëíá=ä®ãéáã®ää®=
îÉÇÉää®=ÉååÉå=Éåëáãã®áëí®=â®óíí∏âÉêí~~K
^äâìî~äãáëíÉäìí
hìî~=^
 ^ëÉí~=äÉáââìêá=í~ë~áëÉääÉ=à~=éìÜí~~ääÉ=~äìëí~ääÉK
 i~áí~=éáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~~åK
 ^ëÉí~=âÉäââ~ ERF=à~=à®®åå∏ëé~ä~å=éáÇáå EUF=
é~áâçáääÉÉåK
 p®®Ç®=Ü~äì~ã~ëá=îááé~äçáåíáî~Üîììë=ENF=
EMÓNR=ããFK
^äÜ~áåÉå=ë®®í∏~äìÉ=ã~ÜÇçääáëí~~=Éêáíí®áå=
ÜáÉåçàÉå=ëááîìàÉå=îááé~äçáååáå=EÉëáãK=ë~ä~ãáJI=
âáåââìëááîìíFK
Ñá
h®óååáëíóëLéóë®óíóë
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
qÉê®=éó∏êáá=éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉå=îáÉä®=ÜÉíâÉå=
~áâ~~K=máÇ®=â®ÇÉí=éçáëë~=íÉê®å=ä®ÜÉáëóóÇÉëí®K
p®Üâ∏â~íâçå=ë~ííìÉëë~=äÉáââìêá=Éá=âóíâÉóÇó=éçáë=
é®®äí®K=pÉ=â®óååáëíóó=ÜÉíá=ë®Üâ∏àÉå=âóíâÉóÇóííó®=
í~~ë=é®®ääÉK
eìçãK>=jççííçêá=îçá=óäáâìçêãáííì~K=
hìå=äÉáââìêá=çå=âÉëâÉóíóâëÉíí®=íçáãáåå~ëë~=ã~ñK=
NM ãáåììííá~I=~åå~=ëÉå=à®®Üíó®K
hìî~=^
g~âëçíí~áåÉå=â®óíí∏
 m~áå~=Éåëáå=íìêî~äìââç~=EOF=à~=éáÇ®=
é~áåÉííìå~
 é~áå~=ëáííÉå=â®óååáëíóëé~áåáâÉ=EPFI=âìååÉë=
ä~áíÉ=â®óååáëíóóK=kóí=îçáí=é®®ëí®®=íìêî~äìâçå=
EOF=áêíáK
 móë®óí®=äÉáââìêá=é®®ëí®ã®ää®=áêíá=
â®óååáëíóëé~áåáâÉ=EPFK
máíÉãéá~áâ~áåÉå=â®óíí∏
 m~áå~=Éåëáå=íìêî~äìââç~=EOF=à~=éáÇ®=
é~áåÉííìå~
 é~áå~=ëáííÉå=â®óååáëíóëé~áåáâÉ=EPF=
äìâáíìë~ëÉåíççåK=kóí=îçáí=é®®ëí®®=íìêî~äìâçå=
EOF=áêíáK
 móë®óí®=äÉáââìêá=é~áå~ã~ää~=ììÇÉëí~~å=
â®óååáëíóëé~áåáâÉíí~=EPF=à~=é®®ëí®ã®ää®=
ëÉ áêíáK
sááé~äçáåíá
hìî~=^
 m~áå~=îááé~äçáí~î~í=Éäáåí~êîáââÉÉí=âÉîóÉëíá=
íìâáäÉîó®=î~ëíÉå=à~=íó∏åå®=Üáí~~ëíá=éó∏êáî®®=
íÉê®®=î~ëíÉåK
sááé~äçáååáå=à®äâÉÉå
^ëÉí~=îááé~äçáåíáî~ÜîììÇÉâëá=MK
qó∏åå®=âÉäââ~=íÉê®å=ëììåí~~å=
é®®íó~ëÉåíççå=~ëíá=à~=äìâáíëÉ=äìáëíáää~ ESFK
hìå=çäÉí=äÉáâ~ååìí=ê~ëî~áëá~=Éäáåí~êîáââÉáí~=
EÉëáãK äáÜ~~I=ã~ââ~ê~~I=àììëíç~FW
 éìÜÇáëí~=äÉáââìêá=à~=î~êëáåâáå=íÉê®=ÜÉíá=
â®óí∏å à®äâÉÉåX=â~íëç=âçÜí~=mìÜÇáëíìëK


mìÜÇáëíìë
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
ûä®=âçëâ~~å=ìéçí~=äÉáââìêá~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
eìçãK>
i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~K
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K
i~áííÉÉå=éìÜÇáëíìë
 móóÜá=ä~áíÉI=íÉê®=à~=äáë®çë~í=âçëíÉ~ää~=
éóóÜâÉÉää®=à~=âìáî~~K=h®óí®=í~êîáíí~Éëë~=
â®ëáåéÉëììå=í~êâçáíÉííì~=éÉëì~áåÉíí~K
qÉê®å=áêêçíìëLâááååáíóë
hìî~=_
 qó∏åå®=âÉäââ~~=í~~âëÉé®áåI=âìååÉë=íÉê®=
î~é~ìíììK
 h®®åå®=íÉê®åéáÇáåí®=ãó∏í®=é®áî®®å=
î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=à~=áêêçí~=íÉê®K
hìî~=`
 hìå=âááååáí®í=íÉê®å=é~áâçáääÉÉåI=~ëÉí~=
íÉê®åéáÇáå=éóëíó~ëÉåíççå=à~=â®®åå®=
î~ëí~ é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=
EëÉå=éáí®®=å~éë~Üí~~=âááååá=âììäìî~ëíáFK
hÉäâ~å=áêêçíìëLâááååáíóë
hìî~=a
 ^ëÉí~=î~äáíëáå=ENF=~ëÉåíççå=äK
 mçáëí~=âÉäââ~=í~ëçëí~K
 hááååáí®=âÉäââ~=íó∏åí®ã®ää®=ëÉ=é~áâçáääÉÉå=
í~ëçëë~=çäÉîááå=çÜà~áãááåK
qìâáäÉîóå=áêêçíìëLâááååáíóë
hìî~=b
 ^ëÉí~=î~äáíëáå=ENF=~ëÉåíççå=äK
 fêêçí~=íÉê®K
 fêêçí~=íìâáäÉîóK
 hìå=âááååáí®í=íìâáäÉîó®=EäFI=íó∏åå®=Éåëáå=
çÜà~áåí~ééá=í~ëçëë~=çäÉî~~å=êÉáâ®®åK
p®áäóíóë
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
p®áäóí®=óäÉáëäÉáââìêá~=éçáëë~=ä~ëíÉå=ìäçííìîáäí~K
hìî~=^
 ^ëÉí~=î~äáíëáå=ENF=~ëÉåíççå=MK
 iìâáíëÉ=âÉäââ~=é~áâçáääÉÉå=äìáëíáää~ ESFK
 hÉä~~=äááí®åí®àçÜíç=ëáí®=î~êíÉå=çäÉî~~å=
íáä~~å EVFK
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®=Ó=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
fêêçí~=îÉêââçéáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~=à~=íÉê®=
äÉáââìêáëí~=ÉååÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~K=ûä®=í~êíì=íÉê®®å=
ëÉå=äÉáââ~ìëéáåå~äí~I=î~~å=çí~=âááååá=~áåç~ëí~~å=
íÉê®åéáíáãÉëí®K
OP
Ñá
Éë
háÉêê®íóëçÜàÉáí~
q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=
ÉäÉâíêçåááââ~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=
brJÇáêÉâíááîáå=OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=
ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíááîá=~åí~~=
éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=
é~ä~ìíìëçáâÉìÇÉëí~=à~=Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®=
à~=ëÉ=âçëâÉÉ=â~áââá~=brJã~áí~K
q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=
ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=âìåå~å=
îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=î~ëí~~îáäí~=
ÜÉåâáä∏áäí®K
q~âìì
q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=
ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK=
q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=
àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK=
q~âììí~é~ìâëÉëë~ çå å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííáK
båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=
~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=pfbjbkpK
`çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ
Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK
j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=
éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=
é•Öáå~=ïÉÄK
bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J
Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë=
Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç=
áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë=
ÇÉ=ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë=
Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ
ÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç=
ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=
éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK
kç=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë=~=Éä~Äçê~ê=ó=äçë=
íáÉãéçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~=
ìëç Ççã¨ëíáÅçK=bä=~é~ê~íç=åç=êÉèìáÉêÉ=
ã~åíÉåáãáÉåíç=ÉëéÉÅ∞ÑáÅçK=iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=
ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ÇÉä=~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=
é~ê~=ìå=éçëáÄäÉ=éêçéáÉí~êáç=éçëíÉêáçêK=bå=Å~ëç=
ÇÉ=ÅÉÇÉê=ç=ÉåíêÉÖ~ê=Éä=~é~ê~íç=~=çíê~=éÉêëçå~I=
~Åçãé•¥Éäç=ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ä~ë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=
áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçK
sáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉä=~é~ê~íç
aÉëéäáÉÖìÉI=éçê=Ñ~îçêI=ä~ë=é•Öáå~ë=Åçå=ä~ë=
áäìëíê~ÅáçåÉëK
cáÖìê~=^
N j~åÇç=Öáê~íçêáç=Åçå=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ
^àìëí~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=EMÓNR=ããFK
O pÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå
léêáãáê=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=~åíÉë=
ÇÉ ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçK
^Åíáî~ê=Éä=ëÉÖìêç=Åçåíê~=ÅçåÉñáμå=Ñçêíìáí~K
P qÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå
m~ê~=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ãçãÉåí•åÉç=
ç ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçåíáåìç
Q `ìÅÜáää~
R `~êêç=ãμîáä
mêÉëáçå~ê=Éä=éêçÇìÅíç=~=Åçêí~ê=Åçåíê~=
ä~ ÅìÅÜáää~K
S m~ë~Ççê
cáà~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Éå=ëì=éçëáÅáμå=Ñáå~äW=
m~ë~Ççê=~=ä~=áòèìáÉêÇ~
`~êêç=ÇÉëéä~ò~ÄäÉW=m~ë~Ççê=~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~K=
T _~ëÉ=ÇÉ=~éçóç
pçÄêÉ=¨ëí~=ëÉ=ÅçäçÅ~=Éä=Å~êêç=ãμîáäK
láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK
OQ
Éë
U pçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=éÉèìÉ¥çë
mÉêãáíÉ=Åçêí~ê=ëáå=éÉäáÖêç=~äÖìåç=äçë=íêçòçë=
ÇÉ=~äáãÉåíç=éÉèìÉ¥çëK
V `çãé~êíáãÉåíç=é~ê~=êÉÅçÖÉê=Éä=Å~ÄäÉ
mÉêãáíÉ=Öì~êÇ~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=
ÇÉä ~é~ê~íçK
^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë=
ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
`çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç=
Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~=ÇÉ=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK
kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=Éå=Å~ëç=
ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ç=Éä=~é~ê~íç=
ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=
åá¥çëK=j~åíÉåÉê=îáÖáä~Ççë=ëáÉãéêÉ=~=äçë=åá¥çë=~ Ñáå=
ÇÉ=Éîáí~ê=èìÉ=ìëÉå=Éä=~é~ê~íç=Åçãç=ìå=àìÖìÉíÉK
kç=éÉêãáíáê=èìÉ=ä~ë=éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=
ëÉåëçêá~äÉë=ç=ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=ç=èìÉ=
Å~êÉòÅ~å=ÇÉ=ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçÅáãáÉåíçë=
ó ÉñéÉêáÉåÅá~I=ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå=Éä=~é~ê~íçI=
ÉñÅÉéíç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~=ÇÉ=
ìå~=éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê=êÉÅáÄáÇç=
áåëíêìÅÅáμå=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄäÉ=
ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK
aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=íê~ë=
Å~Ç~=ìëç=ç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=ÅçãéêçÄ~ê=ÇÉÑÉÅíçë=
Éå Éä=ãáëãçK=kç=~êê~ëíê~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=
ÇÉä ~é~ê~íç=éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ=ÄçêÇÉë=ç=Å~åíçë=
Åçêí~åíÉëK
mêÉëí~ê=~ëáãáëãç=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=Éä=Å~ÄäÉ=
ÇÉ ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ∫å=
ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=Åçå=çÄàÉíçë=ç=éáÉò~ë=
Å~äáÉåíÉëK=`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=éçëáÄäÉë=
ëáíì~ÅáçåÉë=ÇÉ=éÉäáÖêçI=ä~=ëìëíáíìÅáμå=ÇÉä=Å~ÄäÉ=
ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=ëμäç=éçÇê•=ëÉê=
êÉ~äáò~Ç~=éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=
ç ÇÉ=ëì=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅçK=i~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=
É áåíÉêîÉåÅáçåÉë=èìÉ=ÇÉÄáÉê~å=ÉÑÉÅíì~êëÉ=Éå=
Éä ~é~ê~íç=ëμäç=éçÇê•å=ëÉê=ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=
éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=Åì~äáÑáÅ~Çç=ÇÉä=pÉêîáÅáç=
q¨ÅåáÅç=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K
^åíÉë=ÇÉ=ÇÉëÜ~ÅÉêëÉ=ÇÉ=ëì=~é~ê~íç=ìë~Çç=
ÇÉÄÉê•=áåìíáäáò~êäçK=i~=ÅìÅÜáää~=Éëí•=ãìó=~Ñáä~Ç~K=
qê~ë=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=
ÇÉä=ãáëãç=Åçåíáå∫~=Öáê~åÇç=Çìê~åíÉ=ìåçë=
áåëí~åíÉëK=qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àçI=ÅçäçÅ~ê=
Éä ~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=ä~=éçëáÅáμå=MK
kç=ìë~ê=åìåÅ~=Éä=Åçêí~Ñá~ãÄêÉë=ëáå=Éä=Å~êêç=ãμîáä=
ó=Éä=ëçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=éÉèìÉ¥çëK
flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=Éä=~é~ê~íç=Éå=Éä=~Öì~=
åá äáãéá~êäç=Ä~àç=Éä=ÖêáÑç=ÇÉä=~Öì~>
j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç
iáãéá~ê=~=ÑçåÇç=Éä=~é~ê~íç=~åíÉë=ÇÉ=ìë~êäç=
éçê=îÉò=éêáãÉê~K
mêÉé~ê~íáîçë
cáÖìê~=^
 `çäçÅ~ê=Éä=~é~ê~íç=ëçÄêÉ=ìå~=Ä~ëÉ=
ÇÉ ~éçóç=äáë~=ó=äáãéá~K
 `çåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=Éå=ä~=íçã~=
ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
 `çäçÅ~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä ERF=ó=Éä=ëçéçêíÉ=é~ê~=
íêçòçë=éÉèìÉ¥çë EUF=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóçK
 ^àìëí~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=ENF=ÇÉëÉ~Çç=
EM=Ü~ëí~=NR=ããFK
bå=Éä=ã~êÖÉå=ÇÉ=~àìëíÉ=áåÑÉêáçêI=ëÉ=éìÉÇÉå=
ëÉäÉÅÅáçå~ê=ìåçë=~åÅÜçë=ÇÉ=ÅçêíÉ=ãìó=Ñáåçë=
Eéçê=ÉàÉãéäç=é~ê~=Åçêí~ê=ë~äÅÜáÅÜμå=ç=à~ãμåFK
`çåÉñáμåLaÉëÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå=
ÇÉä ãçíçê>
^ä=ÇÉà~ê=ÇÉ=~ÅÅáçå~ê=Éä=éìäë~ÇçêI=Éä=~é~ê~íç=ëÉ=
ÇÉëÅçåÉÅí~K=páå=ÉãÄ~êÖçI=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=
Öáê~=~∫å=ìåçë=áåëí~åíÉë>=flkç=~éêçñáã~ê=ä~ë=
ã~åçë=~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê>=
bå=Å~ëç=ÇÉ=~îÉê∞~=ç=ÅçêíÉ=ÇÉä=ëìãáåáëíêç=ÇÉ=
ÅçêêáÉåíÉI=Éä=~é~ê~íç=éÉêã~åÉÅÉ=ÅçåÉÅí~ÇçI=éçê=
äç=èìÉ=Åçåíáå∫~=ÑìåÅáçå~åÇç=í~å=éêçåíç=Åçãç=
ëÉ=êÉëí~ÄäÉÅÉ=ä~=~äáãÉåí~Åáμå=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
fl^íÉåÅáμå>=bä=ãçíçê=éìÉÇÉ=
ëçÄêÉÅ~äÉåí~êëÉK=
aÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=~é~ê~íç=íê~ë=ìå=éÉê∞çÇç=ã•ñáãç=
ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçåíáåìç=ÇÉ=NM=ãáåìíçëK
cáÖìê~=^
`çåÉñáμå=é~ê~=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
ãçãÉåí•åÉç
 léêáãáê=éêáãÉêç=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EOFK=
j~åíÉåÉêäç=çéêáãáÇç=ó
 ~ÅÅáçå~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EPF=Ü~ëí~=èìÉ=
Éä=~é~ê~íç=ëÉ=éçåÖ~=Éå=ã~êÅÜ~K=pçäí~ê=Éä=
ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EOFK
 m~ê~=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=ëçäí~ê=Éä=
ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EPFK
`çåÉñáμå=é~ê~=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçåíáåìç
 léêáãáê=éêáãÉêç=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EOFK=
j~åíÉåÉêäç=çéêáãáÇç=ó
 ~ÅÅáçå~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EPF=Ü~ëí~=
~äÅ~åò~ê=ä~=éçëáÅáμå=ÇÉ=ÉåÅä~î~ãáÉåíçK=
pçäí~ê=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=EOFK
 m~ê~=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=~ÅÅáçå~ê=
åìÉî~ãÉåíÉ=Éä=éìäë~Ççê=EPF=ó=ëçäí~êäçK
OR
Éë
`çêí~ê
cáÖìê~=^
 mêÉëáçå~ê=äáÖÉê~ãÉåíÉ=Éä=~äáãÉåíç=èìÉ=
ëÉ î~ó~=~=Åçêí~ê=Åçåíê~=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ=
ó Éãéìà~êäç=äÉåí~ãÉåíÉ=Ü~Åá~=ä~=ÅìÅÜáää~=
ÅáêÅìä~ê=Éå=ã~êÅÜ~K
qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~é~ê~íç
`çäçÅ~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=ä~=éçëáÅáμå=MK
aÉëéä~ò~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Éå=ÇáêÉÅÅáμå=~=ä~=
ÅìÅÜáää~I=Ü~ëí~=~äÅ~åò~ê=ä~=éçëáÅáμå=Ñáå~äX=
Ñáà~êäç=Éå=ÇáÅÜ~=éçëáÅáμå=Åçå=~óìÇ~=ÇÉä=
é~ë~Ççê ESFK
qê~ë=Åçêí~ê=~äáãÉåíçë=èìÉ=ÅçåíÉåÖ~å=Öê~ë~=
Eéçê ÉàÉãéäç=Å~êåÉI=ÉãÄìíáÇçI=èìÉëçFW
 iáãéá~ê=Éä=~é~ê~íçI=ó=Éå=é~êíáÅìä~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=
ÅáêÅìä~êI=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=
ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=ãáëãçK=
s¨~ëÉ ~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=Éä=Å~é∞íìäç=
ÂiáãéáÉò~ ÇÉä=~é~ê~íçÊK


iáãéáÉò~=ÇÉä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå=ÇÉä=
ãçíçê>
bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ=
ÅçêêáÉåíÉ=~åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉÇÉê=~=ä~=äáãéáÉò~=ÇÉä=
~é~ê~íçK=flkç=ëìàÉí~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=
éçê=ä~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉ=ÅçêíÉI=ëáåç=éçê=Éä=ëçéçêíÉ=
ÇÉ ä~=ãáëã~K
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë
flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=ä~=Å~êÅ~ë~=ÇÉä=~é~ê~íç=
EÅçå Éä=ãçíçêF=Éå=Éä=~Öì~=åá=äáãéá~êä~=Ä~àç=Éä=ÖêáÑç=
ÇÉä=~Öì~>
fl^íÉåÅáμå>
fli~ë=ëìéÉêÑáÅáÉë=ÇÉä=~é~ê~íç=éìÉÇÉå=
êÉëìäí~ê=Ç~¥~Ç~ë>
kç=ìë~ê=~ÖÉåíÉë=Ñêçí~ÇçêÉë=é~ê~=ëì=äáãéáÉò~K
iáãéá~ê=Éä=~é~ê~íç
 iáãéá~ê=ä~=Å~êÅ~ë~I=ä~=ÅìÅÜáää~=ó=ä~ë=éáÉò~ë=
~Åçéä~ÄäÉë=ëμäç=Åçå=ìå=é~¥ç=Ü∫ãÉÇçX=
ëÉÅ~êä~ëK=bå=Å~ëç=åÉÅÉë~êáç=ëÉ=éìÉÇÉ=
~ÖêÉÖ~ê=ìå=éçÅç=ÇÉ=~ÖÉåíÉ=ä~î~î~àáää~ë=
Eé~ê~ ä~î~Çç=~=ã~åçFK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~
cáÖìê~=_
 aÉëéä~ò~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Ü~Åá~=~íê•ëI=Ü~ëí~=
èìÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=èìÉÇÉ=äáÄêÉK
 dáê~ê=Éä=ëçéçêíÉ=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=ä~=
ÇÉêÉÅÜ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=
ÇÉä=êÉäçàFI=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK=oÉíáê~ê=ä~=ÅìÅÜáää~K
OS
cáÖìê~=`
 m~ê~=ãçåí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~I=ã~åíÉåÉê=Éä=ëçéçêíÉ=
ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=Éå=éçëáÅáμå=îÉêíáÅ~äK=dáê~êä~=Ü~Åá~=
ä~=áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=
ä~ë=~Öìà~ë=Éä=êÉäçàFI=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK=bä=ëçéçêíÉ=
íáÉåÉ=èìÉ=ÉåÅä~î~ê=ÇÉ=ãçÇç=~ìÇáÄäÉK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä
cáÖìê~=a
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=ENF=Éå=ä~=
éçëáÅáμå äK
 oÉíáê~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóçK
 m~ê~=ãçåí~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáäW=båÖ~åÅÜ~êäç=Éå=
ä~=ê~åìê~=ä~íÉê~ä=ÇÉ=ÇÉëäáò~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=
ÇÉ=~éçóç=ó=ÅçäçÅ~êäç=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=
~éçóçK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ
cáÖìê~=b
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=ENF=Éå=ä~=
éçëáÅáμå äK
 aÉëãçåí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=Öáê~íçêá~K
 aÉëãçåí~ê=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉK
 m~ê~=ãçåí~ê=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ=E`çäçÅ~ê=Éä=
ã~åÇç=Öáê~íçêáç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=äFI=áåíêçÇìÅáê=
ä~=î~êáää~=ÇÉ=Öì∞~=Éå=Éä=çêáÑáÅáç=ÇÉ ä~ Ä~ëÉ=
ÇÉ ~éçóçK
dì~êÇ~ê
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå=
ÇÉä ãçíçê>
dì~êÇ~ê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ìå=äìÖ~ê=áå~ÅÅÉëáÄäÉ=
é~ê~ äçë=åá¥çëK
cáÖìê~=^
 `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=ENF=Éå=ä~=éçëáÅáμå=MK
 cáà~ê=Éä=Å~êêç=ãμîáä=Åçå=~óìÇ~=ÇÉä=é~ë~Ççê ESFK
 dì~êÇ~ê=Éä=Å~ÄäÉ=EVF=Éå=Éä=Åçãé~êíáãÉåíç=
ÇÉ êÉÅçÖáÇ~K
`çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáμå=
ÇÉ ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ=
ÇÉ ~é~ê~íçë=ìë~Ççë
bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë=
ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~=
ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~=
êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=
Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=
EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=
ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~=
ó ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë=
Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáμå=bìêçéÉ~K=
pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáμå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=
~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=
ç ^Çãáåáëíê~Åáμå=äçÅ~äK
Éë
éí
d~ê~åí∞~
`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=pfbjbkpI=
ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~=
Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ ãÉëÉëI=~=é~êíáê=
ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë=
éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~ÅáμåI=~ë∞=Åçãç=
ä~ ã~åç=ÇÉ=çÄê~=åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáμåI=
ëáÉãéêÉ=ó=Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä=
ìëì~êáç=~ä=í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=
éçê=pfbjbkpK
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=ÇÉä=
q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~=
êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=
ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK
bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI=
éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=
ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë=
éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáμå=ç=éçê=ìëç=åç=
Ççã¨ëíáÅçK=fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=
Éëí~=Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~J
ãáÉåíç=éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=áãéìí~ÄäÉë=
~ä ~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI=
äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå=áåÅçêêÉÅí~F=
ç Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=
ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=
é~ê~ Å~Ç~=~é~ê~íç=ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=
ÇÉ áåëíêìÅÅáçåÉëK
m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë=
áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=
ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=pfbjbkpI=
ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáμå=ãÉÇá~åíÉ=ä~=ÅçêêÉëéçåJ
ÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^=ç=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=
~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç=~åíÉ=ä~=
ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç=íÉåÖ~=èìÉ=ääÉî~ê=
~ä q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK
i~=áåíÉêîÉåÅáμå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç=
~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=pfbjbkpI=
ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K
dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab=
`ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å=
éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç=
éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáμå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=c~ÄêáÅ~åíÉë=
ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=~ÅêÉÇáí~=Åçãç=
pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=pfbjbkpK=
bñáà~ ëì áÇÉåíáÑáÅ~ÅáμåK
jlabilW
caW
bJkêKW cK=`ljmo^W
jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=
ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=pfbjbkpK
léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK=
k~ åçëë~ é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=
ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
çë åçëëçë=éêçÇìíçëK
bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç=
éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë=
åìã~=Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç=
é~ê~=ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë=
~ ìã=ä~ê=~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=
Éã ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI=
ÉëÅêáíμêáçëI=ÉãéêÉë~ë=~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë=
ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=
éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=éÉèìÉåçë=Üçí¨áë=
É ÇÉ çìíê~ë=ÉãéêÉë~ë=Çç=Ö¨åÉêçK
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=å~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=
É ÑêÉèìÆåÅá~ë=åçêã~áë=åìã=ä~êK=bëíÉ=~é~êÉäÜç=
å©ç=åÉÅÉëëáí~=ÇÉ=ã~åìíÉå´©çK=c~îçêI=Öì~êÇ~ê=
~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=pÉêîá´çK=kç Å~ëç=Çç=~é~êÉäÜç=
ãìÇ~ê=ÇÉ=ÇçåçI=~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=
~Åçãé~åÜ•JäçK
m~åçêßãáÅ~=Çç=~é~êÉäÜç
mçê=Ñ~îçêI=ÇÉëÇçÄêÉ=~ë=é•Öáå~ë=Åçã=
~ë áäìëíê~´πÉëK
cáÖK=^
N _çí©ç=É=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíç
oÉÖìä~´©ç=Ç~=ÉëéÉëëìê~=Çç=ÅçêíÉ=
EM=~=NR=ããFK
O mêçíÉÅ´©ç=ÇÉ=äáÖ~´©ç
mêÉãáê=~åíÉë=Ç~=äáÖ~´©çK
pÉÖìê~å´~=Åçåíê~=äáÖ~´©ç=áåîçäìåí•êá~K
P qÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç
iáÖ~´©ç=ãçãÉåíßåÉ~=É=éÉêã~åÉåíÉK
Q aáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ
R m~íáã
`çåÇìòáê=ç=~äáãÉåíç=Åçåíê~=ç=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉK
S `ìêëçê
cáñ~´©ç=Çç=é~íáã=å~=éçëá´©ç=Ñáå~äW=
`ìêëçê é~ê~=~=ÉëèìÉêÇ~
m~íáã=ãμîÉäW=`ìêëçê=é~ê~=~=ÇáêÉáí~K=
T jÉë~
m~ê~=~éçáç=Çç=é~íáãK
U cáñ~Ççê=ÇÉ=êÉëíçë
mÉêãáíÉ=ç=ÅçêíÉ=ëÉÖìêç=Ç~=é~êíÉ=Ñáå~ä=
Ççë ~äáãÉåíçëK
V `çãé~êíáãÉåíç=é~ê~=ç=Å~Äç
m~ê~=~êêìã~´©ç=Çç=Å~ÄçK
kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç==
ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK
OT
éí
fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
iáÖ~êLaÉëäáÖ~ê
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~=ÇÉ=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK
ríáäáò~ê=ëμI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=É ç ~é~êÉäÜç=
å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=Ç~åçëK
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK=
sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë=
ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK
k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=
éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë=
ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã=
ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=
ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì=
èìÉ íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=
éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K
aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=~éμë=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI=
~åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=~åíÉë=ÇÉ=~Ä~åÇçå~ê=~=
ÅçòáåÜ~=É=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~åçã~äá~K=k©ç=ÇÉáñ~ê=èìÉ=
ç=Å~Äç=é~ëëÉ=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=~Öì´~Ç~ë=åÉã=
ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=èìÉåíÉëK
pÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=ÇÉëíÉ=~é~êÉäÜç=
~éêÉëÉåí~ê=Ç~åçëI=íÉê•=èìÉ=ëÉê=ëìÄëíáíì∞Çç=éÉäç=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=çì=éÉäçë=ëÉìë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçë=çì=
éçê=ìã=í¨ÅåáÅç=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=èì~äáÑáÅ~Çç=é~ê~=
ç ÉÑÉáíçI=é~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=ëáíì~´πÉë=ÇÉ=éÉêáÖçK=
^ë=êÉé~ê~´πÉë=åç=~é~êÉäÜç=ÇÉîÉã=ëÉê=ÉñÉÅìí~J
Ç~ë=ëçãÉåíÉ=éÉäçë=åçëëçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçëK
fåìíáäáò~ê=çë=~é~êÉäÜçë=Ñçê~=ÇÉ=ëÉêîá´çK=
l=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éëí•=ãìáíç=~Ñá~ÇçK=
aÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ÇçI=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=~áåÇ~=Öáê~=
éçê=ÄêÉîÉë=áåëí~åíÉëK=aÉéçáë=Çç=íê~Ä~äÜçI=
êÉÖìä~ê=~=ÉëéÉëëìê~=Çç=ÅçêíÉ=é~ê~=MK
kìåÅ~=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëÉã=ç=é~íáã=
É ç êÉÅáéáÉåíÉ=é~ê~=êÉëíçëK
k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=å~=•Öì~=åÉã=ç äáãé~ê=
ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
aÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçI=ç=ÇáëÅç=~áåÇ~=ÑáÅ~=
Éã=ãçîáãÉåíç=éçê=ÄêÉîÉë=áåëí~åíÉëK=
kìåÅ~ éçåÜ~=~ë=ã©çë=éêμñáãç=Çç=ÇáëÅç=
ÇÉ ÅçêíÉK
kç=Å~ëç=ÇÉ=Ñ~äí~=ÇÉ=ÅçêêÉåíÉI=ç=~é~êÉäÜç=ÑáÅ~=
äáÖ~Çç=É=~êê~åÅ~I=äçÖç=èìÉ=Ü~à~=ÅçêêÉåíÉK
^íÉå´©ç>=l=ãçíçê=éçÇÉ=ëçÑêÉê=
ìã ëçÄêÉ~èìÉÅáãÉåíçK=
l=~é~êÉäÜç=ëμ=ÇÉîÉ=ÑìåÅáçå~êI=åç=ã•ñáãç=
Çìê~åíÉ=NM=ãáåìíçëI=áåáåíÉêêìéí~ãÉåíÉI=
ÇÉîÉåÇçI=ÇÉéçáëI=~êêÉÑÉÅÉêK
cáÖK=^
iáÖ~´©ç=ãçãÉåíßåÉ~=
 bã=éêáãÉáêç=äìÖ~êI=ã~åíÉê=éêÉãáÇ~=
~ ëÉÖìê~å´~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOF=ÉI=ÇÉéçáë
 éêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EPFI=~í¨=ç=~é~êÉäÜç=
ÅçãÉ´~ê=~=íê~Ä~äÜ~êK=^=ëÉÖìê~å´~=ÇÉ=
äáÖ~´©ç=EOF=éçÇÉI=~Öçê~I=ëÉê=äáÄÉêí~Ç~K
 m~ê~=áåíÉêêçãéÉê=ç=ÑìåÅáçå~ãÉåíçI=
ëçäí~ê ~ íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EPFK
iáÖ~´©ç=éÉêã~åÉåíÉ=
 bã=éêáãÉáêç=äìÖ~êI=ã~åíÉê=éêÉãáÇ~=
~ ëÉÖìê~å´~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOF=ÉI=ÇÉéçáë
 mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EPF=~í¨=¶=éçëá´©ç=ÇÉ=
ÉåÅ~áñÉK=^=ëÉÖìê~å´~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOF=éçÇÉI=
~Öçê~I=ëÉê=äáÄÉêí~Ç~K
 m~ê~=é~ê~êI=éêÉãáêI=ÇÉ=åçîçI=~=íÉÅä~=ÇÉ=
äáÖ~´©ç=EPF=ÉI=ÇÉéçáëI=ëçäí•Jä~K
ríáäáò~´©ç
iáãé~ê=ÄÉã=ç=~é~êÉäÜçI=~åíÉë=Ç~=éêáãÉáê~=
ìíáäáò~´©çK
mêÉé~ê~´©ç
cáÖK=^
 `çäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçÄêÉ=ìã~=Ä~ëÉ=äáë~=
É äáãé~K
 iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~
 jçåí~ê=ç=é~íáã=ERF=É=ç=Ñáñ~Ççê=ÇÉ=êÉëíçë=EUFK
 oÉÖìä~ê=~=ÉëéÉëëìê~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ENF=éêÉíÉåÇáÇ~=
EM=~í¨=NR=ããFK
k~=òçå~=áåÑÉêáçê=ÇÉ=êÉÖìä~´©ç=¨=éçëë∞îÉä=
ëÉäÉÅÅáçå~ê=ìã~=ÉëéÉëëìê~=ãìáíç=Ñáå~=
EéK ÉñK é~ê~=ë~ä~ãÉI=Ñá~ãÄêÉ=çì=éêÉëìåíçFK
OU
`çêí~ê
cáÖK=^
 mêÉëëáçå~ê=äáÖÉáê~ãÉåíÉ=çë=~äáãÉåíçë=Åçåíê~=
~=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíç=ÉI=ÇÉéçáëI=ÇÉëäçÅ~ê=
äÉåí~ãÉåíÉ=ç=~äáãÉåíç=Åçåíê~=ç=ÇáëÅç=à•=Éã=
ãçîáãÉåíç
aÉéçáë=ÇÉ=Åçêí~ê=çë=~äáãÉåíçë
oÉÖìä~ê=~=ÉëéÉëëìê~=ÇÉ=ÅçêíÉ=é~ê~=MK
aÉëäçÅ~ê=ç=é~íáã=å~=ÇáêÉÅ´©ç=Çç=ÇáëÅç=
ÇÉ ÅçêíÉ=~í¨=¶=éçëá´©ç=Ñáå~ä=É=Ñáñ~ê=Åçã=
ç Åìêëçê ESFK
aÉéçáë=ÇÉ=Åçêí~ê=~äáãÉåíçë=ÖçêÇìêçëçë=
EéK=ÉñK=Å~êåÉI=ë~äëáÅÜ~ëI=èìÉáàçFW
 iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=ÉI=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉI=ç ÇáëÅç=
ÇÉ=ÅçêíÉI=áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=~éμë=~=ëì~=
ìíáäáò~´©çX=îÉê=`~é∞íìäç=iáãéÉò~K


éí
iáãéÉò~
^êêìã~´©ç
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
^åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=
É ÇÉëãçåí~ê=ç=ÇáëÅçK=mÉÖ~ê=åç=ÇáëÅç=å©ç=éÉä~=
•êÉ~=ÇÉ=ÅçêíÉI=ã~ë=ëáã=å~=òçå~=ÇÉ=Ñáñ~´©ç=
Çç ãÉëãçK
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~I=
åÉã ç ä~î~ê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK
^íÉå´©ç>
^ë=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=ÉñíÉêáçêÉë=éçÇÉã=ëçÑêÉê=
Ç~åçëK
k©ç=ìíáäáò~ê=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~Äê~ëáîçëK
iáãéÉò~=Ç~=ã•èìáå~
 iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜçI=ç=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ=É=çë=
çìíêçë=ÅçãéçåÉåíÉë=Åçã ìã=é~åç=Ü∫ãáÇç=
É=ÇÉéçáë=ëÉÅ~êK=pÉ åÉÅÉëë•êáçI=ìíáäáò~ê=ìã=
éçìÅç=ÇÉ=ÇÉíÉêÖÉåíÉ=Ç~=äçá´~K
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ç=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ
cáÖK=_
 ^Ñ~ëí~ê=ç=é~íáã=~í¨=ç=ÇáëÅç=ÑáÅ~ê=äáîêÉK
 oçÇ~ê=ç=ëìéçêíÉ=Çç=ÇáëÅç=åç=ëÉåíáÇç=
Ççë éçåíÉáêçë=Çç=êÉäμÖáç=~í¨=~ç=ÉåÅçëíç=ÉI=
ÇÉéçáëI=êÉíáê~ê=ç=ÇáëÅçK
cáÖK=`
 m~ê~=ãçåí~ê=ç=ÇáëÅçI=ã~åíÉê=ç=ëìéçêíÉ=
ÇÉëíÉ=Éã=éçëá´©ç=îÉêíáÅ~ä=É=êçÇ•Jäç=Éã=
ëÉåíáÇç=Åçåíê•êáç=~ç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=
êÉäμÖáç=~í¨=~ç=ÉåÅçëíç=EíÉã=èìÉ=ÉåÖ~í~ê=
Åçã=ìã=ëçã=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅçFK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ç=é~íáã
cáÖK=a
 oçÇ~ê=ç=Äçí©ç=ENF=é~ê~=~=éçëá´©ç=äK
 oÉíáê~ê=ç=é~íáã=Ç~=ãÉë~K
 m~ê~=îçäí~ê=~=ãçåí~ê=ç=é~íáãI=
ÇÉîÉê• áåíêçÇìò∞Jäç=å~=êÉëéÉÅíáî~=Öìá~K
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=~=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíç
cáÖK=b
 oçÇ~ê=ç=Äçí©ç=ENF=é~ê~=~=éçëá´©ç=äK
 aÉëãçåí~ê=ç=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉK
 aÉëãçåí~ê=~=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíçK
 m~ê~=îçäí~ê=~=ãçåí~ê=E`çäçÅ~ê=ç=Äçí©ç=
êçí~íáîç=å~=éçëá´©ç=äFI=áåíêçÇìòáê=~=Ä~êê~=
ÇÉ Öìá~=åç=Ñìêç=Ç~=ãÉë~K
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ë äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
^êêìã~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=äçÅ~ä=áå~ÅÉëë∞îÉä=
¶ë Åêá~å´~ëK
cáÖK=^
 oçÇ~ê=ç=Äçí©ç=ENF=é~ê~=~=éçëá´©ç=MK
 cáñ~ê=ç=é~íáã=Åçã=ç=Åìêëçê ESFK
 oÉÅçäÜÉê=ç=Å~Äç=EVF=ÇÉ=~äáãÉåí~´©çK
fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã
bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=
~ÅçêÇç=Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=OMMOL
VSLrb=ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=
É ÉäÉÅíêμåáÅçë=ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
^ kçêã~=éêÉîÆ=~ë=ÅçåÇá´πÉë=é~ê~=
êÉÅçäÜ~=É=î~äçêáò~´©ç=ÇÉ=~é~êÉäÜçë=
ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=~=rbK
mçÇÉê•=áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë=
ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë=
pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK
d~ê~åíá~
m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=
Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=
åç=é~∞ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK=
l ^ÖÉåíÉ=çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê•=
Ç~êJäÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK=
m~ê~=~=éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã=
Ö~ê~åíá~=¨I=åç=Éåí~åíçI=åÉÅÉëë•êá~=~ ~éêÉëÉåí~J
´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=Çç ~é~êÉäÜçK
aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK
OV
Éä
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò
óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï SIEMENS.
Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò
ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá
ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá
ìáò.
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá
ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò
åöáñìïãÝò, ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü.
ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò
ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí,
ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåëìáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç
áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí îåíïäï÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá
ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò,
óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü. Ç óõóêåõÞ äåí
÷ñåéÜæåôáé óõíôÞñçóç. Ðáñáêáëåßóèå íá
öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò. ÊáôÜ ôçí
ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò
äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
Ìå ìéá ìáôéÜ
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò
ìå ôéò åéêüíåò.
Åéêüíá Á
N Ðåñéóôñåöüìåíïò äéáêüðôçò
êáé ðëÜêá ïñéïèÝôçóçò
Ñõèìßæåôå ôï ðÜ÷ïò êïðÞò
(0 Ýùò 15 mm).
O ÁóöÜëåéá èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
ÐáôÞóôå ôçí ðñéí ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá.
ÁóöÜëåéá Ýíáíôé áèÝëçôçò èÝóçò
óå ëåéôïõñãßá.
P ÐëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
ÈÝóç óå óôéãìéáßá êáé äéáñêÞ ëåéôïõñãßá
Q Ìá÷áßñé
R ÐëÜêá ïëßóèçóçò
Ïäçãåßôå ôá ôñüöéìá ðïõ èÝëåôå
íá êüøåôå ðñïò ôï ìá÷áßñé.
S Óýñôçò
ÁóöÜëéóç ôçò ðëÜêáò ïëßóèçóçò
óôçí ôåëéêÞ èÝóç: ï óýñôçò âñßóêåôáé
áñéóôåñÜ.
Êéíïýìåíç ðëÜêá ïëßóèçóçò:
ï óýñôçò âñßóêåôáé äåîéÜ.
T ÅðéôñáðÝæéá âÜóç
ÖÝñåé ïäçãçôéêÝò õðïäï÷Ýò ãéá ôçí
ðëÜêá ïëßóèçóçò.
PM
U ÊñáôçôÞñáò ãéá ôçí êïðÞ ìéêñþí
êïììáôéþí ôñïößìùí
ÁóöáëÞò êïðÞ ìéêñþí êïììáôéþí
ôñïößìùí.
V ÈÞêç êáëùäßïõ
Ôï êáëþäéï ìáæåýåôáé óôïí ÷þñï áõôü.
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý
ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé
óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ áõôÞò.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí
áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí
âëÜâåò.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,
ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.
Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò êáé
ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
ÌåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç, ðñéí ôïí êáèáñéóìü,
üôáí åãêáôáëåßðåôå ôï äùìÜôéï Þ óå
ðåñßðôùóç âëÜâçò, ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí
ðñßæá. Ìç öÝñíåôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï
óå åðáöÞ ìå áé÷ìçñÝò Üêñåò Þ ìå êáõôÝò
åðéöÜíåéåò.
Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ,
üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç,
åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí
êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá
ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü
êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï, þóôå íá
áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé. Ïé åðéóêåõÝò óôç
óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé óôçí
õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí
ðåëáôþí ìáò.
Á÷ñçóôÝøôå ôéò ðáëéÝò óõóêåõÝò ðïõ äåí
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðëÝïí. Ôï ìá÷áßñé åßíáé
ðïëý êïöôåñü. ÌåôÜ ôç èÝóç åêôüò
ëåéôïõñãßáò åîáêïëïõèåß íá ëåéôïõñãåß
ç êßíçóç ãéá ëßãï ÷ñüíï áêüìç. ÌåôÜ ôçí
åñãáóßá ñõèìßæåôå ôï ðëÜôïò êïðÞò óôï 0.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí ðïëõêüöôç ðïôÝ
÷ùñßò ðÝäéëï êáé óõãêñÜôçóç õðïëïßðùí.
Ìç âõèßóåôå ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå íåñü ïýôå
íá ôçí êáèáñßæåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï
íåñü.
Éä
×åéñéóìüò
Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç êáèáñßóôå êáëÜ
ôç óõóêåõÞ.
Ðñïåôïéìáóßá
Åéêüíá Á
 ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ ðÜíù óå ëåßá
êáé êáèáñÞ åðéöÜíåéá.
 ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá.
 ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò (5)
êáé ôïí êñáôçôÞñá ãéá ôçí êïðÞ ìéêñþí
êïììáôéþí ôñïößìùí (8).
 Ñõèìßæåôå ôï åðéèõìçôü ðÜ÷ïò êïðÞò (1)
(0 Ýùò 15 mm).
Óôçí êÜôù ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò ìðïñåßôå
íá ñõèìßóåôå óå ðïëý ìéêñü ðÜ÷ïò
êïðÞò (ð. ÷. ãéá óáëÜìé, æáìðüí).
ÈÝóç óå êáé åêôüò ëåéôïõñãßáò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü
ôéò êïöôåñÝò ëÜìåò
Ôï ìá÷áßñé ðåñéóôñÝöåôáé áêüìá ãéá ìéá
óôéãìÞ. Ìç öÝñíåôå ðïôÝ ôá ÷Ýñéá óáò
êïíôÜ óôï ìá÷áßñé.
Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ôïõ ñåýìáôïò
ç óõóêåõÞ ðáñáìÝíåé óôçí êáôÜóôáóç
ëåéôïõñãßáò êáé ìåôÜ ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ
ñåýìáôïò áõôÞ îáíáñ÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß.
Ðñïóï÷Þ! Ï êéíçôÞñáò ìðïñåß
íá õðåñèåñìáíèåß.
Ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé íá ëåéôïõñãÞóåé
÷ùñßò äéáêïðÞ åðß 10 ëåðôÜ ôï ðïëý,
ìåôÜ ðñÝðåé íá ôçí áöÞóåôå íá êñõþóåé.
Åéêüíá Á
ÈÝóç óå óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá
 ÐáôÜôå ðñþôá ôçí áóöÜëåéá èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) êáé ôçí êñáôÜôå ðáôçìÝíç,
êáôüðéí
 ðáôÜôå ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
(3) ôüóï þóôå íá îåêéíÞóåé ç óõóêåõÞ.
Ç áóöÜëåéá áèÝëçôçò èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) ìðïñåß íá áöåèåß ôþñá
åëåýèåñç.
 ÐáôÜôå ôï ðÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
(3) ùò ôç èÝóç êïõìðþìáôïò.
ÈÝóç óå äéáñêÞ ëåéôïõñãßá
 ÐáôÜôå ðñþôá ôçí áóöÜëåéá èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) êáé ôçí êñáôÜôå ðáôçìÝíç,
êáôüðéí
 ðáôÜôå ôï ðÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
(3) ùò ôç èÝóç êïõìðþìáôïò.
Ç áóöÜëåéá áèÝëçôçò èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) ìðïñåß íá áöåèåß ôþñá
åëåýèåñç.
 Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ðáôÜôå åê
íÝïõ ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá (3)
êáé ôï áöÞíåôå åëåýèåñï.
Êüøéìï
Åéêüíá Á
 ÐéÝæåôå ôá ôñüöéìá, ðïõ èÝëåôå íá
êüøåôå, åëáöñÜ ðñïò ôçí ðëÜêá
ïñéïèÝôçóçò êáé ôá óðñþ÷íåôå áñãÜ
ðñïò ôï ðåñéóôñåöüìåíï ìá÷áßñé.
ÌåôÜ ôç ÷ñÞóç


Ñõèìßæåôå ôï ðÜ÷ïò êïðÞò óôï 0.
Óðñþ÷íåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ðñïò
ôçí êáôåýèõíóç ôïõ ìá÷áéñéïý ìÝ÷ñé ôçí
ôåëéêÞ èÝóç êáé ôçí áóöáëßæåôå ìå ôïí
óýñôç (6).
ÌåôÜ ôï êüøéìï ôñïößìùí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí
ëßðïò (ð. ÷. êñÝáò, áëëáíôéêÜ, ôõñß):
 Óáò óõíéóôïýìå íá êáèáñßæåôå áìÝóùò
ôç óõóêåõÞ êáé éäéáßôåñá ôï ìá÷áßñé,
âë. óôï êåöÜëáéï ”Êáèáñéóìüò”.
Êáèáñéóìüò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü
ôéò êïöôåñÝò ëÜìåò
Ðñéí ôïí êáèáñéóìü ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí
ðñßæá êáé áöáéñåßôå ôï ìá÷áßñé. Ìçí ðéÜíåôå
ôï ìá÷áßñé óôçí åðéöÜíåéá ôçò êüøçò ôïõ,
áëëÜ ìüíï óôç óõãêñÜôçóÞ ôïõ.
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå
íåñü êáé ìçí ôçí êñáôÞóåôå ðïôÝ êÜôù áðü
ôñå÷ïýìåíï íåñü.
Ðñïóï÷Þ!
Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí íá õðïóôïýí
öèïñÝò.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá êáèáñéóìïý ðïõ
÷áñÜæïõí.
Êáèáñéóìüò ôçò óõóêåõÞò
 Óêïõðßæåôå ôç óõóêåõÞ êáé ôï ìá÷áßñé
ìå âñåãìÝíï ðáíß êáé ìåôÜ ôá óêïõðßæåôå
íá óôåãíþóïõí. Áí ÷ñåéáóôåß,
÷ñçóéìïðïéåßôå ëßãï áðïññõðáíôéêü
ðëõóßìáôïò ðéÜôùí.
 Ç ðëÜêá ïëßóèçóçò êáé ï êñáôçôÞñáò
ìéêñþí êïììáôéþí ôñïößìùí ðëÝíïíôáé
óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
PN
Éä
Áöáßñåóç/ôïðïèÝôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý
Åéêüíá B
 Óðñþ÷íåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ðñïò
ôá ðßóù, ìÝ÷ñé íá åëåõèåñùèåß ôï
ìá÷áßñé.
 ÓôñÝöåôå ôç óõãêñÜôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý
óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý êáé
áöáéñåßôå ôï ìá÷áßñé.
Åéêüíá C
 Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý
êñáôÜôå ôç óõãêñÜôçóÞ ôïõ óå êÜèåôç
èÝóç êáé ôçí óôñÝöåôå áíôßèåôá ðñïò ôç
öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï
ôÝñìá (ðñÝðåé íá êïõìðþóåé êÜíïíôáò
ôïí ÷áñáêôçñéóôéêü Þ÷ï).
Áöáßñåóç/ôïðïèÝôçóç ôçò ðëÜêáò
ïëßóèçóçò
Åéêüíá D
 Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
(1) óôï l.
 Áöáéñåßôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò áðü ôçí
åðéôñáðÝæéá âÜóç.
 Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç óðñþ÷íåôå ôçí
ðëÜêá ïëßóèçóçò óôçí ïäçãçôéêÞ
áýëáêá óôçí åðéôñáðÝæéá âÜóç.
Áöáßñåóç/ôïðïèÝôçóç ôçò ðëÜêáò
ïñéïèÝôçóçò
Åéêüíá E
 Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
(1) óôï l.
 Áöáéñåßôå ôï ìá÷áßñé.
 Áöáéñåßôå ôçí ðëÜêá ïñéïèÝôçóçò.
 Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç (ðåñéóôñåöüìåíïò
äéáêüðôçò óôï l) ôïðïèåôåßôå ðñþôá
ôçí ïäçãçôéêÞ ñÜâäï ìÝóá óôçí ôñýðá
óôçí åðéôñáðÝæéá âÜóç.
Öýëáîç
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò
êïöôåñÝò ëÜìåò
Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá öõëÜóóåôáé óå ìÝñïò
áðñüóéôï ãéá ôá ðáéäéÜ.
Åéêüíá Á
 Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
(1) óôï 0.
 Áóöáëßæåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ìå ôïí
óýñôç (6).
 Ìáæåýåôå ôï êáëþäéï (9) óôïí ÷þñï
ðïõ Ý÷åé ðñïâëåöèåß ãé' áõôü.
PO
Áðüóõñóç
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé ôï ðëáßóéï
ãéá ôçí óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá ôçò
Å. Å. éó÷ýïõóá ðáñáëáâÞ êáé
áîéïðïßçóç ôùí ðáëéþí óõóêåõþí
áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò áðåõèõíèåßôå
óôï åéäéêü êáôÜóôçìá, áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç ÄçìïôéêÞ Þ
ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ êáôïéêßáò óáò.
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
NK Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí çìåñïìçíßá
áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ áíáãñÜöåôáé
óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò
(äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò Þ ôéìïëüãéï).
Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò áðáéôåßôáé
ç åðßäåéîç ôçò èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò
áãïñÜò.
OK Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò, áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç åðáíáöïñÜò óå
ïìáëÞ ëåéôïõñãßá êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí åëáôôùìáôéêïý
ìÝñïõò, (ðëçí ôùí áíáëþóéìùí êáé
ôùí åõðáèþí, üðùò ôá ãõÜëéíá, ïé
ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí áõôÞ
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ êáé
ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç, ôçí
ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí
Þ åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò
çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß
ãéá ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí
ðÜñïäï åîÜìçíïõ áðü ôçí áãïñÜ ôçò,
èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí
ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ
ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç
äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ
ôçò åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò
áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï.
Éä
PK
QK
RK
SK
TK
íê
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò
ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç
åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò
óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)
óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé.
Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï
óõíåñãåßï.
Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç
óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò
ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü
ôïí áãïñáóôÞ.
ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve
süreler için kullanýnýz. Cihazýn bakýma
ihtiyacý yoktur. Kullanma kýlavuzunu lütfen
ileride lazým olma ihtimalinden dolayý
saklayýnýz. Cihazý baþka birine verecek veya
satacak olursanýz, kullanma kýlavuzunu da
veriniz.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim A
N Döner düðme ve destek levhasý
Kesme kalýnlýðýný ayarlayýnýz (0—15 mm).
O Devreye sokma emniyeti
Cihazý çalýþtýrmadan önce basýnýz.
Bu düðme, cihazýn istenmeden
çalýþtýrýlmasýný önler.
P Çalýþtýrma (açma) tuþu
Kýsa süre ve devamlý çalýþtýrma
fonksiyonu.
Q Býçak
R Kýzak
Kesmek istediðiniz besini býçaða doðru
sürünüz.
S Sürgü
Kýzaðý son pozisyonda sabitlenmesi:
Sürgü solda.
Kýzaðýn hareket edebilmesinin
saðlanmasý: Sürgü saðda.
T Tepsi
Üzerine kýzak takýlýr.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
PP
íê
U Küçük parça tutucu
Kesilen besinden geri kalan küçük
parçalarýn emin bir þekilde kesilebilmesi
içindir.
V Kablo haznesi
Kablonun toplanmasý içindir.
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat
ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince
bilgi sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar
dahil), cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz;
bu kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Cihaz her kullandýðýnýzda iþiniz bittikten
sonra, cihazý temizlemeden önce, cihazýn
kurulu olduðu yerden ayrýldýðýnýzda veya
herhangi bir arýza durumunda elektrik fiþini
daima prizden çýkarýnýz. Elektrik kablosunu
keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir
hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Artýk kullanýlmayacak olan eski cihazlarý
tamamen kullanýlamaz hale getiriniz.
Býçak çok keskindir. Cihaz kapatýldýktan
sonra, tahrik sistemi (motor) kýsa bir süre
hareket etmeye devam eder. Ýþlem sona
erince, kesme geniþliðini 0 konumuna alýnýz.
Gýda dilimleme cihazýný kesinlikle kýzaksýz
ve besin tutucusuz kullanmayýnýz.
Cihazý suya sokmayýnýz veya musluktan akan
su altýnda temizlemeyiniz.
PQ
Kullanýlmasý
Cihazý ilk kez kullanmadan önce iyice
temizleyiniz.
Hazýrlanmasý
Resim A
 Cihazý düzgün ve temiz bir zemin üzerine
kurunuz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Kýzaðý (5) ve küçük parça tutucuyu (8)
yerlerine takýnýz.
 Ýstediðiniz kesme geniþliðini (1)
ayarlayýnýz (0—15 mm).
Alt ayar kademelerinde çok ince ve
hassas ayar yapmak mümkündür
(örneðin ince salam ve pastýrma
kesmek için).
Açma/Kapatma
Keskin býçakdan dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Cihaz kapatýldýktan sonra, dairesel býçak
kýsa bir süre dönmeye devam eder.
Ellerinizi kesinlikle býçaða yaklaþtýrmayýnýz.
Eðer cihaz çalýþmaktayken elektrik
kesilirse, cihaz açýk kalýr ve elektrik tekrar
gelince cihaz çalýþmaya devam eder.
Dikkat! Motor aþýrý derecede ýsýnabilir.
Cihazý aralýksýz azami 10 dakika
çalýþtýrdýktan sonra kapatýp, soðumasýný
bekleyiniz.
Resim A
Kýsa süre çalýþtýrma fonksiyonu
 Devreye sokma emniyetine (2) basýnýz ve
basýlý tutunuz, sonra.
 cihaz harekete geçinceye kadar devreye
sokma tuþuna (3) basýnýz. Þimdi devreye
sokma emniyeti (2) serbest býrakýlabilir.
 Cihazý durdurmak için, açma/kapatma
þalterini (3) serbest býrakýnýz.
Devamlý çalýþtýrma fonksiyonu
 Devreye sokma emniyetine (2) basýnýz ve
basýlý tutunuz, sonra
 devreye sokma tuþuna (3) yerine oturma
pozisyonuna kadar basýnýz. Þimdi
devreye sokma emniyeti (2) serbest
býrakýlabilir.
 Cihazý durdurmak için, açma/kapatma
þalterine (3) tekrar basýnýz ve serbest
býrakýnýz.
íê
Kesme
Resim A
 Kesmek istediðiniz besini hafifçe destek
levhasýna bastýrýnýz ve dönmekte olan
býçaða doðru iteleyiniz.
Kesme iþleminden sonra


Kesme kalýnlýðýný 0 olarak ayarlayýnýz.
Kýzaðý son pozisyona kadar býçaða
doðru iteleyiniz ve sürgü (6) ile
sabitleyiniz.
Yaðlý bir besin kestikten sonra
(örn. et, sucuk, peynir, vs.):
 Cihazý ve özellikle býçaðý derhal
temizlemeniz iyi olur; aþaðýdaki
temizleme iþlemi adlý bölüme de bakýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
Keskin býçakdan dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Temizleme iþlemine baþlamadan önce,
elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz ve
býçaðý yerinden çýkarýnýz. Býçaðý, keskin
metal yüzeyinden tutmayýnýz, orta
kýsmýndaki býçak tutma parçasýndan
tutunuz.
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve
musluktan akan su altýna tutmayýnýz.
Dikkat!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
 Cihazý ve býçaðý nemli bir bez ile siliniz
ve kurulayýnýz. Gerekirse biraz bulaþýk
deterjaný kullanýnýz.
 Kýzak ve artýk parça tutucusu bulaþýk
makinesinde yýkanabilir.
Býçaðýn çýkarýlmasý/takýlmasý
Resim B
 Býçak tamamen serbest ve açýk oluncaya
kadar, kýzaðý geriye iteleyiniz.
 Býçak tutma parçasýný sonuna kadar
saatin çalýþma istikametinde çeviriniz
ve býçaðý yerinden çýkarýnýz.
Resim C
Býçaðý tekrar yerine takmak için,
býçak tutma parçasýný dik konumda
tutunuz ve sonuna kadar saatin
çalýþma istikametinin tersine çeviriniz
(býçaðýn yerine iyice oturmasýna ve
duyulur bir þekilde kilitlenmesine dikkat
ediniz).
Kýzaðýn çýkarýlmasý/takýlmasý
Resim D
 Döner düðmeyi (1) l pozisyonuna
ayarlayýnýz.
 Kýzaðý tepsiden çýkarýnýz.
 Kýzaðý tekrar takmak için, tepside
öngörülmüþ olan kýlavuz yivleri kullanýnýz.
Destek levhasýnýn çýkarýlmasý/takýlmasý
Resim E
 Döner düðmeyi (1) l pozisyonuna
ayarlayýnýz.
 Býçaðý yerinden çýkarýnýz.
 Destek levhasýný yerinden çýkarýnýz.
 Destek levhasýný tekrar yerine takmak
için (döner düðme l pozisyonunda),
önce kýlavuz çubuðu tepside
öngörülmüþ olan deliðe takýnýz.

Muhafaza edilmesi
Keskin býçakdan dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Cihazý çocuklarýn eriþemiyeceði bir yerde
muhafaza ediniz.
Resim A
 Döner düðmeyi (1) 0 pozisyonuna
ayarlayýnýz.
 Kýzaðý sürgü (6) ile sabitleyiniz.
 Kabloyu (9) öngörülmüþ olan kablo
haznesine sokunuz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment Ó WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri
alýnmasý ve deðerlendirilmesi için, AB
dahilinde geçerli olan bir uygulama
kapsamýný belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
PR
íê
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki
temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti
þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý
bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu
garantiden yararlanabilmek için, cihazý satýn
aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Deðiþiklikler olabilir.
PS
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy SIEMENS.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym
do domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego. Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów
ani konserwacji. Instrukcjê obsługi proszê
starannie przechowywać. Instrukcjê obsługi
proszê przekazać wraz z urz¹dzeniem
ewentualnemu kolejnemu właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
Rysunek A
N Pokrêtło i płyta oporowa
Szerokoœć krojenia nastawić za pomoc¹
pokrêtła (0 do 15 mm).
O Blokada wł¹czenia
Nacisn¹ć przed wł¹czeniem.
Zabezpieczenie przed przypadkowym
wł¹czeniem urz¹dzenia.
P Przycisk wł¹cznika
Wł¹czanie chwilowe i ci¹głe.
Q Nó¿
R Sanie
Prowadzenie produktów do no¿a tn¹cego.
S Suwak
Blokada sañ w pozycji koñcowej:
suwak z lewej strony.
Sanie ruchome: suwak z prawej strony.
T Stolik
Słu¿y jako prowadnica sañ.
U Popychacz małych kawałków
Zapewnia bezpieczeñstwo przy ciêciu małych
kawałków.
V Schowek na przewód elektryczny
Do chowania elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi
na tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie
nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu urz¹dzenia
przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi urz¹dzenie,
lub w przypadku awarii nale¿y wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego. Nie wolno ocierać
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre
krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić jego
wymianê wył¹cznie producentowi albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Zu¿yte urz¹dzenie uczynić niezdatnym do u¿ycia.
Nó¿ jest bardzo ostry. Po wył¹czeniu urz¹dzenia
napêd pracuje jeszcze przez krótki czas.
Po zakoñczeniu pracy nastawić szerokoœć
krojenia na M.
Nie wolno nigdy u¿ywać krajalnicy bez sañ
i popychacza małych kawałków.
Urz¹dzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani myć
pod bie¿¹c¹ wod¹.
PV
éä
Obsługa
Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenie
dokładnie wyczyœcić.
Przygotowanie
Rysunek A
 Urz¹dzenie postawić na gładkiej i czystej
powierzchni.
 Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
 Sanie (5) i popychacz małych kawałków (8)
poło¿yć na urz¹dzeniu.
 Nastawić odpowiedni¹ szerokoœć krojenia (1)
(0 do 15 mm).
W dolnym zakresie nastawiania mo¿na ci¹ć
bardzo cienkie plasterki (np. salami, szynka).
Wł¹czanie/wył¹czanie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Po wył¹czeniu urz¹dzenia tarcza tn¹ca krêci
siê jeszcze przez krótk¹ chwilê. Nie zbli¿ać r¹k
do tarczy.
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du urz¹dzenie pozostaje wł¹czone i potem ponownie
siê wł¹cza.
Uwaga! Silnik mo¿e siê przegrzać.
Po maksymalnie 10 minutach nieprzerwanej
pracy wył¹czyć urz¹dzenie i pozostawić
do ochłodzenia.
Rysunek A
Wł¹czanie chwilowe
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
wł¹czenia (2) i przytrzymać, nastêpnie
 nacisn¹ć przycisk wł¹czenika (3) a¿ urz¹dzenie zacznie pracować.
Blokadê wł¹czenia (2) mo¿na teraz puœcić.
 W celu zatrzymania zwolnić przycisk
wł¹cznika (3).
Wł¹czanie ci¹głe
 Nacisn¹ć blokadê wł¹czenia (2) i przytrzymać,
nastêpnie
 nacisn¹ć przycisk wł¹cznika (3) a¿ do
zatrzasku. Blokadê wł¹czenia (2) mo¿na
teraz puœcić.
 W celu zatrzymania ponownie nacisn¹ć
i puœcić przycisk wł¹cznika (3).
Ciêcie na palsterki
Rysunek A
 Produkt przeznaczony do pokrojenia
przyciskać do płyty oporowej i posuwać
powoli na przeciw krêc¹cej siê tarczy.
QM
Po u¿yciu urz¹dzenia
Szerokoœć ciêcia ustawić na 0.
Sanie przesun¹ć w kierunku tarczy do pozycji
koñcowej i zablokować suwakiem (6).
Po krojeniu produktów zawieraj¹cych tłuszcz
(np. miêso, kiełbasa, ser):
 Urz¹dzenie i szczególnie nó¿ wymyć najlepiej
zaraz po u¿yciu, patrz rozdział „Czyszczenie“.


Czyszczenie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia
urz¹dzenia, wyj¹ć wtyczkê z gniazdka
sieciowego i zdj¹ć tarczê tn¹c¹. Tarczy tn¹cej
nie chwytać za ostrze, tylko za uchwyt.
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzyć w wodzie
ani trzymać pod bie¿¹c¹ wod¹.
Uwaga!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
uszkodzeniu.
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych.
Czyszczenie urz¹dzenia
 Urz¹dzenie, nó¿ i zamontowane elementy
wyczyœcić wilgotn¹ œcierk¹ i wytrzeć do sucha.
W razie potrzeby u¿yć trochê płynu do mycia
naczyñ.
Zdejmowanie/zakładanie tarczy tn¹cej
Rysunek B
 Sanie przesun¹ć do tyłu, a¿ do zwolnienia
tarczy tn¹cej.
 Uchwyt tarczy przekrêcić a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara i zdj¹ć tarczê.
Rysunek C
 W celu zamocowania, uchwyt tarczy trzymać
pionowo i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
(a¿ do zatrzasku).
Zdejmowanie/zakładanie sañ
Rysunek D
 Pokrêtło (1) nastawić na ä.
 Sanie zdj¹ć ze stolika.
 W celu zało¿enia wsun¹ć sanie w prowadnicê
stolika.
éä
Zdejmowanie/zakładanie płyty oporowej
Rysunek E
 Pokrêtło (1) nastawić na ä.
 Zdj¹ć tarczê tn¹c¹.
 Zdj¹ć płytê oporow¹.
 W celu zało¿enia płyty (pokrêtło na ä) wsun¹ć
najpierw prowadnicê do otworu stolika.
Przechowywanie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Urz¹dzenie przechowywać w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
Rysunek A
 Pokrêtło (1) nastawić na 0.
 Sanie zablokować suwakiem (6).
 Schować przewód elektryczny (9).
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
QN
Üì
Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke
megvásárlásához.
Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási
készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további
információkat az internetes oldalunkon
talál.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.
A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõsül például az üzletekben, irodákban, mezõgazdasági és más ipari létesítményekben található
munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos
mennyiségek feldolgozására és csak
a háztartásban szokásos ideig használja.
A készülék nem igényel karbantartást.
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.
Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik
személynek, kérjük, hogy a használati utasítást
is adja oda.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
A ábra
N Forgó gomb és ütközõlap
A vágási szélesség beállítása (0–15 mm).
O Bekapcsolásgátló
Nyomja meg, mielõtt a készüléket
bekapcsolja.
Biztosíték akaratlan bekapcsolás ellen.
P Bekapcsoló gomb
Pillanat- és tartós üzemmód.
Q Kés
R Csúszópofa
A felvágandó anyagnak a késhez vezetése.
S Tolóka
A csúszópofák végleges helyükre történõ
berögzítése: A tolókát jobbra toljuk.
A csúszópofa mozgatható: A tolókát jobbra
toljuk.
T Asztal
A csúszópofát veszi fel.
U Maradékfelfogó
A maradék darabok biztonságos vágásához.
V Kábeltáska
A kábel elhelyezésére.
QO
Biztonsági útmutató
Sérülésveszély
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok
szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
a készülékkel.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal és tudással
rendelkezõ személyek (gyerekek) kezeljék
a készüléket, hacsak nem valaki felügyel rájuk vagy
egy a biztonságért felelõs személy által eligazításban
részesültek a készülék használatát illetõen.
A munka befejezése után, a tisztítás megkezdése
elõtt, valamint mielõtt elhagyja a helyiséget és
a készülék meghibásodása esetén húzza ki
a dugós csatlakozót. A csatlakozóvezetéket ne
húzza végig éles széleken vagy forró felületen.
Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül,
akkor azt a gyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell
cseréltetni, a veszélyek elkerülése érdekében.
A készülék javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal
végeztesse.
Az elhasználódott készüléket azonnal tegye
használhatatlanná. A kés rendkívül éles.
Kikapcsolás után a meghajtómû még rövid ideig
tovább mûködik. Munka után állítsa a vágási
szélességet M-ra.
A szeletelõgépet soha ne használja csúszópofák
és maradékfelfogó nélkül.
A készüléket soha ne merítse vízbe és ne tisztítsa
folyó víz alatt.
A készülék kezelése
A készüléket az elsõ használat elõtt alaposan
tisztítsa meg.
Elõkészítés
A ábra
 A készüléket sima és tiszta felületen állítsa fel.
 Dugja be a hálózati csatlakozót.
 A csúszópofát (5) és a maradékfelfogót (8)
tegye fel.
 Állítsa be a kívánt vágási szélességet (1)
(0–15 mm).
Az alsó beállítási tartományban a vágási
szélesség nagyon vékonyra is beállítható
(pl. szalámi vagy sonka szeleteléséhez).
Üì
Bekapcsolás/Kikapcsolás
Sérülésveszély az éles kés miatt
Kikapcsolás után a kés rövid ideig még forog.
Mindig tartsa a kezét megfelelõ távolságra
a késtõl.
Áramkimaradás esetén a készülék bekapcsolva
marad, majd utána ismét beindul.
Figyelem! A motor túlhevítõdhet.
Max. 10 perc folyamatos mûködtetés után
hagyja lehûlni a készüléket.
A ábra
Pillanat üzemmód
 Elõször a bekapcsolásgátlót (2) nyomja meg
és tartsa nyomva, majd
a bekapcsoló gombot (3) annyi ideig, amíg
a berendezés el nem indul. Most már
elengedheti a bekapcsolásgátlót (2).
 Ha meg akarja állítani, a bekapcsoló gombot (3)
engedje el.
Tartós üzemmód
 Elõször a bekapcsolásgátlót (2) nyomja meg
és tartsa nyomva, majd
nyomja meg a bekapcsoló gombot (3)
a bekattanási pozícióig. Most már elengedheti
a bekapcsolásgátlót (2).
 Ha meg akarja állítani, a bekapcsoló gombot
(3) nyomja meg ismét, majd engedje el.
Szeletelés
A ábra
 A felvágni való anyagot finoman nyomja az
ütközõlaphoz és lassan tolja a forgó kés
irányába.
Szeletelés után
Állítsa a vágási szélességet 0-ra.
A csúszópofát tolja a kés irányában a végsõ
állásába és a tolókával (6) rögzítse.
Zsíros anyagok szeletelése után (pl. hús, kolbász,
sajt):
 Az a legjobb, ha a készüléket, különösen
pedig a kést, azonnal megtisztítja; lásd
„A készülék tisztítása” címû fejezetet.


Tisztítás
Sérülésveszély az éles kés miatt
Tisztítás elõtt húzza ki a hálózati dugaszolót és
vegye le a kést. A kést ne az élénél, hanem
csak a késfelfogónál fogja meg.
Áramütés veszélye
A készüléket soha ne tegye vízbe és ne tartsa
folyó víz alá.
Figyelem!
A készülék felülete megsérülhet.
Ne használjon súrolószert a készülék
tisztításához.
A készülék megtisztítása
 A készüléket, a kést, valamint a beépített
részeket nedvesen törölje át és szárítsa meg.
Szükség esetén használjon egy kevés
mosogatószert.
A kés kivétele/visszahelyezése
B ábra
 A csúszópofát tolja vissza addig, amíg a kés
nincs szabadon.
 A késtartót megegyezõen az óramutató
járásával fordítsa el ütközésig és vegye
le a kést.
C ábra
 Ha vissza akarja helyezni, a késfelfogót tartsa
merõlegesen és ellentétesen az óramutató
járásával fordítsa el ütközésig (jól hallhatóan
kattanjon be).
A csúszópofa levétele/visszahelyezése
D ábra
 A forgó gombot (1) a ä jelre állítsa.
 A csúszópofát vegye le az asztalról.
 Ha vissza akarja helyezni, tolja be
a csúszópofát az asztalon lévõ sínbe.
Az ütközõlap levétele/visszahelyezése
E ábra
 A forgó gombot (1) a ä jelre állítsa.
 Vegye le a kést.
 Vegye le az ütközõlapot.
 Ha vissza akarja helyezni (a forgó gombot
állítsa a ä jelre), elõször tolja be a vezetõrudat
az asztalon lévõ furatba.
Tárolás
Sérülésveszély az éles kés miatt
A készüléket úgy tárolja, hogy gyermekek
ne férjenek hozzá.
A ábra
 A forgó gombot (1) a 0-ra állítsa.
 A csúszópofát a tolókával (6) rögzítse.
 A kábelt (9) helyezze el.
QP
Üì
ìâ
Ártalmatlanítás
A készülék a 2002/96/EG,
az elektromos és elektronikus használt
készülékekrõl szóló (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) európai
irányelveknek megfelelõen van jelölve.
Ez az irányelv megszabja a használt
készülékek visszavételének és
értékesítésének kereteit az egész
EU-ban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
önkormányzatnál.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodás esetén a készüléket
a kereskedelem kicseréli.
Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt
15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról.
A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál
kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel
lehet igénybevenni, amely minden egyéb
garanciális feltételt is részletesen ismertet.
Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján,
mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék
a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
megfelel.
A módosítás jogát fenntartjukK
QQ
Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼
ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø
­å®opåc¹a¸¸ø ¸e ­ ÿpo¯åcæo­oc¹i,
a ­ ªo¯aò¸¿o¯º ¨ocÿoªapc¹­i.
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø
ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º μ­åña¼¸åx ªæø
ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a ®iæ¿®oc¹i
i ­iªpiμ®ax ñacº. ³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a,
i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø.
¥epeªa¼¹e i¸òå¯ ®opåc¹º­aña¯ paμo¯
μ ÿpåæaªo¯ i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø.
¥påæaª ¸e ÿo¹pe¢ºƒ ¹ex¸iñ¸o¨o ªo¨æøªº.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a ­iª®på¼¹e c¹opi¸®å
μ μo¢pa²e¸¸ø¯å ¸aÿpå®i¸ýi.
³o¢pa²e¸¸ø A
N O¢ep¹o­a pºñ®a ¹a ºÿop¸a
ÿæa¹íop¯a
šc¹a¸o­i¹¿ ¹o­ó帺 ¸apiμ®å
(­iª 0 ªo 15 ¯¯).
O ³aÿo¢i²¸å® ªæø ¢æo®º­a¸¸ø
­¯å®aña
Ha¹åc¸i¹¿ ÿepeª ­­i¯®¸e¸¸ø¯.
¥oÿepeª²aƒ ¸eº¯åc¸e ­­i¯®¸e¸¸ø.
P ¯å®añ
I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯.
¥oc¹i¼¸å¼ pe²å¯.
Q Hi²
R ¥oæoμ®å
¥poªº®¹ ªæø ¸apiμ®å pºxa¹å
º ¸aÿpø¯®º ÿpo¹å ¸o²a.
S ³acº­®a
¥oæoμ®å ºc¹a¸o­å¹å ­ ®i¸ýe­i¼ ÿoμåýiï:
μacº­®a æi­opºñ.
¥oæoμ®å pºxa÷¹¿cø: μacº­®a ÿpa­opºñ.
T C¹iæ
™på¯aƒ ÿoæoμ®å.
U Íi®ca¹op μaæåò®º ÿpoªº®¹º
©oμ­oæøƒ ¢eμÿeñ¸o ªopiμa¹å μaæåò®å
ÿpoªº®¹º.
V Ka¢eæ¿¸å¼ ­iªci®
©æø º®æaª®å ®a¢eæ÷.
ìâ
®aμi­®å μ ¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø!
¥påæaª ÿiª®æ÷ña¹å ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe
º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸å¯å ¸a íip¯o­i¼
¹a¢æåñýi.
Kopåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯ æåòe, ø®óo ÿpo­iª
¹a ÿpåæaª ¸e ¯a÷¹¿ ¸iø®åx ÿoò®oª²e¸¿.
¥påæaª ¹på¯a¹å ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He μaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eμ ¸a¨æøªº,
óo¢ μaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iμ ÿpåæaªo¯.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (¹a®o² ªi¹¿¯å) iμ o¢¯e²e¸å¯
íiμåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯,
iμ ¸epoμ­å¹å¯å poμº¯o­å¯å μªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a μ¸a¸¿, e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoμ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º
μ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ
μa ïx ¢eμÿe®º.
Ò¹eÿce濸º ­å殺 ­å¼¯a¹å iμ poμe¹®å
ÿicæø ®o²¸o¨o ®opåc¹º­a¸¸ø, ÿpå ­åxoªi
iμ ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a ÿiª ñac ÿepe¢o÷ ­ po¢o¹i.
He ªoÿºc®a¹å ªo¹op®a¸¸ø ÿpo­oªº ªo
¨oc¹påx ®paï­ ¹a ¨apøñåx ÿo­epxo¸¿.
³ ¯e¹o÷ μaÿo¢i¨a¸¸ø ¸e¢eμÿeýi ÿoò®oª²e¸å¼ ÿpo­iª ÿpåæaªº μa¯i¸øƒ¹¿cø æåòe
­åpo¢¸å®o¯ ñå ¼o¨o cep­ic¸o÷ c溲¢o÷
a¢o íaxi­ýe¯ μ ÿoªi¢¸o÷ ®­aæiíi®aýiƒ÷.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷
cep­ic¸o÷ c溲¢o÷.
¥påæaªå, ø®i ­å¼òæå iμ e®cÿæºa¹aýiï,
ÿpå­ec¹å º ¸epo¢oñå¼ c¹a¸. Hi² — ªº²e
¨oc¹på¼. ¥icæø ­å¯®¸e¸¸ø ÿpå­oª óe
ªeø®å¼ ñac ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø.
¥icæø μa®i¸ñe¸¸ø po¢o¹å ºc¹a¸o­å¹å
¹o­ó帺 ¸apiμ®å ¸a 0.
¥påæaª ¸e μa¸ºp÷­a¹å º ­oªº ¹a ¸e ¯å¹å
ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷.

šc¹a¸o­å¹å ¢a²a¸º ¹o­ó帺 ¸apiμ®å (1)
(­iª 0 ªo 15 ¯¯).
 ¸å²¸¿o¯º ªiaÿaμo¸i ¯o²¸a
ºc¹a¸o­å¹å ¸apiμa¸¸ø ªº²e ¹o¸®åx
c®å¢oño® (¸aÿp., caæø¯i, ò帮a).
®æ÷ñe¸¸ø/å®æ÷ñe¸¸ø
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
Hi² ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø ªeø®å¼ ñac ÿicæø
­å¯®¸e¸¸ø. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e ¹på¯a¹å pº®
ÿo¢æåμº ¸o²a.
š­a¨a! Mo¹op ¯o²e ÿepe¨pi¹åcø.
¥icæø ¯a®c. 10 x­åæå¸ ¸eÿepep­¸oï po¢o¹å
ªa¹å ÿpåæaªº oxoæoªå¹åcø.
¥iª ñac ÿepep­å ­ ÿoªañi c¹pº¯º ÿpåæaª
μaæåòaƒ¹¿cø ­­i¯®¸e¸å¯ ¹a ÿpoªo­²ºƒ
ÿpaý÷­a¹å, ø® ¹iæ¿®å μ¸o­º ÿoªa¸å¼ c¹pº¯.
³o¢pa²e¸¸ø A
I¯ÿºæ¿c¸å¼ pe²å¯
 Ha¹åc¸i¹¿ ¢æo®º­a¸¸ø ­¯å®aña (2)
¹a ¹på¯a¼¹e ¼o¨o ¸a¹åc¸º¹å¯, a ÿo¹i¯.
 ¸a¹åc¸i¹¿ ­¯å®añ (3) ¹a®, óo¢ ÿpåæaª
ÿoña­ ÿpaý÷­a¹å. ¡æo®º­a¸¸ø ­¯å®aña
(2) ¹eÿep ¯o²¸a ­iªÿºc¹å¹å.
 ©æø μºÿå¸®å ­iªÿºc¹i¹¿ ­¯å®añ (3).
¥oc¹i¼¸å¼ pe²å¯

Ha¹åc¸i¹¿ cÿoña¹®º ¢æo®º­a¸¸ø
­¯å®aña (2) ¹a ¹på¯a¼¹e ¼o¨o
¸a¹åc¸º¹å¯, a ÿo¹i¯
 ¸a¹åc¸i¹¿ ­¯å®añ (3) ªo μaíi®co­a¸o¨o
ÿoæo²e¸¸ø. ¡æo®º­a¸¸ø ­¯å®aña (2)
¹eÿep ¯o²¸a ­iªÿºc¹å¹å.
 ©æø μºÿå¸®å ­¯å®añ (3) ¸a¹åc¸i¹¿
μ¸o­º ¹a ­iªÿºc¹i¹¿.
Piμ®a
E®cÿæºa¹aýiø
³o¢pa²e¸¸ø A
 ¥poªº®¹ ªæø ¸apiμ®å ÿpå¹åc¸º¹å ªo
ºÿop¸oï ÿæa¹íop¯å ¹a ÿo­i濸o pºxa¹å
ÿpo¹å ¸o²a, ø®å¼ o¢ep¹aƒ¹¿cø.
¥epeª ÿepòå¯ ­å®opåc¹a¸¸ø¯ ÿpåæaª
ª¢a¼æå­o ÿoñåc¹å¹å.
¥icæø piμ®å
¥iª¨o¹o­®a
³o¢pa²e¸¸ø A
 ¥påæaª ºc¹a¸o­å¹å ¸a pi­¸i¼ i ñåc¹i¼
po¢oñi¼ ÿo­epx¸i.
 c¹a­å¹å ò¹eÿce濸º ­å殺 ­ poμe¹®º.
 ¥påæaª¸a¹å ÿoæoμ®å (5) ¹a íi®ca¹op
μaæåò®º ÿpoªº®¹º (8).


šc¹a¸o­å¹å ¹o­ó帺 ¸apiμ®å ¸a 0.
¥oæoμ®å ÿocº¸º¹å º ¸aÿpø¯®º ¸o²a
ªo ®i¸ýe­oï ÿoμåýiï ¹a ºc¹a¸o­å¹å
μa ªoÿo¯o¨o÷ μacº­®å (6).
¥icæø piμ®å ÿpoªº®¹i­, óo ¯ic¹ø¹¿ ²åpå
(¸aÿp., ¯’øco, ®o­¢aca, cåp):
 ¥påæaª ¹a ÿepeªºci¯ ¸i² ¸a¼®paóe
oªpaμº ² ÿoñåc¹å¹å; ªå­i¹¿cø poμªiæ
Ñåc¹®a.
QR
ìâ
Ñåc¹®a
³¢epi¨a¸¸ø
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
¥epeª ñåc¹®o÷ ­å¹ø¨¸º¹å ò¹eÿce濸º
­å殺 iμ poμe¹®å ¹a μ¸ø¹å ¸i². Hi² ¢pa¹å
æåòe μa ®piÿæe¸¸ø ¸o²a, a ¸e μa pi²ºñº
ÿo­epx¸÷.
He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
¥påæaª ¸i ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷­a¹å
º ­oªº ¹a ¸e ¹på¯a¹å ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
­oªo÷.
š­a¨a!
Ha ÿo­epx¸øx ¯o²º¹¿ ­å¸å®¸º¹å
ÿoò®oª²e¸¸ø.
He ®opåc¹º­a¹åcø ªæø ñåc¹®å a¢paμå­¸å¯å
¯å÷ñå¯å μaco¢a¯å.
Ñåc¹®a ÿpåæaªº
 ¥po¹pi¹¿ ÿpåæaª, ¸i² ¹a ¸a­ic¸i ªe¹aæi
­oæo¨o÷ ¨a¸ñip®o÷, a ÿo¹i¯ ­å¹pi¹¿
¸acºxo.
³a ÿo¹pe¢å ¯o²¸a c®opåc¹º­a¹åcø
¸e­eæå®o÷ ®iæ¿®ic¹÷ ¯å÷ño¨o μaco¢º.
Ø® μ¸i¯a¹å ¹a ­c¹a­æø¹å ¸i²
³o¢pa²e¸¸ø B
 iªcº¸º¹å ¸aμaª ÿoæoμ®å, óo¢ ªoc¹ºÿ
ªo ¸o²a ¢º­ ­i濸å¼.
 Kpiÿæe¸¸ø ¸o²a ÿo­ep¹a¹å μa
¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ªo ºÿopº i ÿo¹i¯
μ¸ø¹å ¸i².
³o¢pa²e¸¸ø C
 Óo¢ ­c¹a­å¹å ¸i², ®piÿæe¸¸ø ¸o²a cæiª
¹på¯a¹å ­ep¹å®a濸o ¼ ÿo­ep¹a¹å
ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo ºÿopº
(ÿo­å¸¸o ñº¹¸o μa¼¹å ­ ÿaμ).
Ø® μ¸i¯a¹å ¹a ­c¹a­æø¹å ÿoæoμ®å
³o¢pa²e¸¸ø D
 šc¹a¸o­i¹¿ o¢ep¹o­º pºñ®º (1) ¸a ä.
 ³¸ø¹å ÿoæoμ®å μ c¹oæa.
 Óo¢ ºc¹a¸o­å¹å ÿoæoμ®å, ïx cæiª
­c¹a­å¹å ­ ¸aÿpa­æø÷ñå¼ ÿoæoμ c¹oæº.
Ø® μ¸i¯a¹å / ­c¹a­æø¹å ºÿop¸º
ÿæa¹íop¯º
³o¢pa²e¸¸ø E
 šc¹a¸o­i¹¿ o¢ep¹o­º pºñ®º (1) ¸a ä.
 ³¸i¯i¹¿ ¸i².
 ³¸i¯i¹¿ ºÿop¸º ÿæa¹íop¯º.
 Óo¢ ­c¹a­å¹å ºÿop¸º ÿæa¹íop¯º
(o¢ep¹o­º pºñ®º ¸a ä), ¸aÿpa­æø÷ñi
ò¹åpi cæiª cÿoña¹®º ­­ec¹å ­ o¹­opå
c¹oæa.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
¥påæaª μ¢epi¨a¹å ­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯º
ªæø ªi¹e¼ ¯icýi.
³o¢pa²e¸¸ø A
 šc¹a¸o­å¹å ÿo­opo¹¸º pºñ®º (1) ¸a 0.
 ¥oæoμ®å ºc¹a¸o­å¹å μa ªoÿo¯o¨o÷
μacº­®å (6).
 Ka¢eæ¿ (9) poμ¯ic¹å¹å º ­iªci®º.
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ
ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo c­o¨o
cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o ªo
aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
QS
êì
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
SIEMENS.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷
o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e
¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o
­ ªo¯aò¸e¯ xoμø¼c¹­e.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å,
®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o
xoμø¼c¹­a. Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a,
å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯
¯ec¹e. ¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o
õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e
μa¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® A
N Pe¨ºæø¹op ¹oæó帾 ¸apeμ®å
å ºÿop¸aø ªoc®a
åcÿoæ¿μº÷¹cø ªæø pe¨ºæåpo­®å
òåp帾 ¸apeμ®å (o¹ 0 ªo 15 ¯¯).
O ¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø
ÿpeªoxpa¸øe¹ ÿpå¢op o¹ ¸eñaø¸¸o¨o
­®æ÷ñe¸åø å ¸a²å¯ae¹cø ®a²ª¾¼ paμ
ÿepeª ­®æ÷ñe¸åe¯ peμ®å.
¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø, ÿpeÿø¹c¹­º÷óaø cæºña¼¸o¯º ­®æ÷ñe¸å÷
õæe®¹poÿpå¢opa.
P K¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø
ªæø ¯¨¸o­e¸¸o¨o åæå ÿoc¹oø¸¸o¨o
­®æ÷ñe¸åø.
Q Ho²
R Caæaμ®å
ªæø ÿoªañå ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾x
ªæø ¸apeμ®å ÿpoªº®¹o­ ® ¸o²º.
S ¥epe®æ÷ña¹eæ¿
©æø íå®caýåå caæaμo® ­ ®o¸eñ¸o¯
ÿoæo²e¸åå ÿepe­eªå¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
­æe­o.
©æø ÿoª­å²¸oc¹å caæaμo® ÿepe­eªå¹e
ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ ­ÿpa­o.
T ¥oªc¹a­®a
¥o ®o¹opo¼ ÿepe¯eóa÷¹cø caæaμ®å.
U ©ep²a¹eæ¿
ªæø μa®peÿæe¸åø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­,
ñ¹o¢¾ åx ¯o²¸o ¢¾æo ¢eμ oÿac®å
¸apeμa¹¿ ªo ®o¸ýa.
V O¹ªeæe¸åe ªæø xpa¸e¸åø ò¸ºpa
Ò¸ºp º¢epå¹e ­ o¹ªeæe¸åe, ÿpeª¸aμ¸añe¸¸oe ªæø e¨o xpa¸e¸åø.
š®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯
ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼
¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹a­æø¼¹e ªe¹e¼
¢eμ ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μo­aæå ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹­e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e
o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯
å μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º åcÿoæ¿μo­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿.
¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, ÿepeª
ñåc¹®o¼, ÿpe²ªe ñe¯ ÿo®å¸º¹¿
ÿo¯eóe¸åe å ­ cæºñae ­oμ¸å®¸o­e¸åø
¸eåcÿpa­¸oc¹å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ­å殺
õæe®¹poÿpå¢opa åμ poμe¹®å. Cæeªå¹e μa
¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp
õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe
ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa
ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼
c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾ cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå e¨o
cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo, å¯e÷óee
¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷. Æ÷¢¾e pa¢o¹¾
ÿo pe¯o¸¹º õæe®¹poÿpå¢opa ªo沸¾
­¾ÿoæ¸ø¹¿cø cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼
cep­åc¸o¼ c溲¢¾.
QT
êì
O¹c溲å­òåe c­o¼ cpo® ¢¾¹o­¾e ÿpå¢op¾
cæeªºe¹ ÿpå­ec¹å ­ ¸e¨oª¸oc¹¿.
Ho² oñe¸¿ oc¹p¾¼. ¥ocæe ­¾®æ÷ñe¸åø
ÿpå­oª pa¢o¹ae¹ eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø
ÿo å¸epýåå. ¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾
ºc¹a¸o­å¹e pe¨ºæø¹op ¹oæó帾 ¸apeμ®å
­ ÿoæo²e¸åe 0.
š¸å­epca濸º÷ peμ®º ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø
åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¢eμ caæaμo® å ªep²a¹eæø
ªæø μa®peÿæe¸åø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­.
¡¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº åæå ÿpo­oªå¹¿ e¨o ñåc¹®º
­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe.
Õ®cÿæºa¹aýåø
¥epeª åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ o¢øμa¹e濸o
ÿpo¹på¹e peμ®º.
¥oª¨o¹o­®a
Påcº¸o® A
 šc¹a¸o­å¹e peμ®º ¸a po­¸º÷ å ñåc¹º÷
ÿo­epx¸oc¹¿.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
 šc¹a¸o­å¹e caæaμ®å (5) å ªep²a¹eæ¿ (8).
 šc¹a¸o­å¹e pe¨ºæø¹op ¹oæó帾
¸apeμ®å (1) ­ ¸eo¢xoªå¯oe a¯
ÿoæo²e¸åe (o¹ 0 ªo 15 ¯¯).
Peμ®y ¯o²¸o ¸ac¹po广 ¹a®, ñ¹o¢¾
ÿpoªº®¹¾ (¸aÿpå¯ep, caæø¯å, ­e¹ñå¸a)
¸apeμaæåc¿ oñe¸¿ ¹o¸®å¯å æo¯¹å®a¯å.
®æ÷ñe¸åe/¾®æ÷ñe¸åe
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å.
¥o¯¸å¹e, ñ¹o ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø peμ®å
¸o² eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø ­paóae¹cø.
Hå®o¨ªa ¸e ÿoª¸ocå¹e pº®å ¢æåμ®o
® ¸o²º.
¥på o¹®æ÷ñe¸åå õæe®¹poõ¸ep¨åå peμ®a
oc¹ae¹cø ­®æ÷ñe¸¸o¼ å ÿocæe ÿoªañå ¹o®a
cpaμy ¸añå¸ae¹ pa¢o¹a¹¿.
¸å¯a¸åe! ©­å¨a¹eæ¿ peμ®å ¯o²e¹
ÿepe¨pe¹¿cø.
¥oõ¹o¯º peμ®º cæeªºe¹ ­¾®æ÷ña¹¿
¯a®c寺¯ ñepeμ 10 ¯å¸º¹ ¸eÿpep¾­¸o¼
pa¢o¹¾, ñ¹o¢¾ ªa¹¿ e¼ oc¹¾¹¿.
Påcº¸o® A
M¨¸o­e¸¸oe ­®æ÷ñe¸åe
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º ¢æo®åpo­®å ­®æ÷ñe¸åø (2) å ªep²å¹e ee ¸a²a¹o¼, μa¹e¯
QU

¸a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø (3)
ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¢¾¹o­o¼
õæe®¹poÿpå¢op ¸e μapa¢o¹ae¹.
K¸oÿ®º ¢æo®åpo­®å ­®æ÷ñe¸åø (2)
¹eÿep¿ ¯o²¸o o¹ÿºc¹å¹¿.
 ©æø oc¹a¸o­®å peμ®å o¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º
­¾®æ÷ña¹eæø (3).
¥oc¹oø¸¸oe ­®æ÷ñe¸åe
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º ¢æo®åpo­®å ­®æ÷ñe¸åø (2) å ªep²å¹e ee ¸a²a¹o¼, μa¹e¯
 ¸a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø (3)
ªo ¹ex ÿop, ÿo®a o¸a ¸e μaíå®cåpºe¹cø
­ ÿoæo²e¸åå ­®æ÷ñe¸åø.
K¸oÿ®º ¢æo®åpo­®å ­®æ÷ñe¸åø (2)
¹eÿep¿ ¯o²¸o o¹ÿºc¹å¹¿.
 ©æø oc¹a¸o­®å peμ®å c¸o­a ¸a²¯å¹e
¸a ®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø (3) å μa¹e¯
o¹ÿºc¹å¹e ee.
Hapeμa¸åe
Påcº¸o® A
 Hapeμae¯¾e ÿpoªº®¹¾ cæe¨®a ÿpåªa­å¹e ® ºÿop¸o¼ ªoc®e å ¯eªæe¸¸o
ÿoªa­a¼¹e ¸a­c¹peñº ­paóa÷óe¯ºcø
¸o²º.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾


šc¹a¸o­å¹e òåp帺 ¸apeμ®å pa­¸º÷ 0.
¥epe­eªå¹e caæaμ®å ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷
® ¸o²º ­ åx ®o¸eñ¸oe ÿoæo²e¸åe
å μaíå®cåpº¼¹e caæaμ®å c ÿo¯oó¿÷
ÿepe®æ÷ña¹eæø (6).
Ecæå c ÿo¯oó¿÷ peμ®å ¸apeμaæåc¿
ÿpoªº®¹¾ c coªep²a¸åe¯ ²åpo­
(¸aÿpå¯ep, ¯øco, ®oæ¢aca, c¾p), ¹o
 ca¯º º¸å­epca濸º÷ peμ®º å oco¢e¸¸o
¸o² cæeªºe¹ cpaμº ²e ÿpo¯¾¹¿, ®a®
oÿåca¸o ­ paμªeæe «Ñåc¹®a».
Ñåc¹®a
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å.
¥epeª ñåc¹®o¼ peμ®å cæeªºe¹
¸eÿpe¯e¸¸o ­¾¹aó广 ­å殺 åμ poμe¹®å å
c¸ø¹¿ ¸o². Cæeªºe¹ ¢pa¹¿cø ¸e μa æeμ­åe
¸o²a, a μa e¨o ªep²a¹eæ¿.
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿
ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯.
Peμ®º ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿
­ ­oªº åæå ªep²a¹¿ ÿoª ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªo¼.
êì
¸å¯a¸åe!
¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹
¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a.
He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å
cpeªc¹­a¯å.
Ñåc¹®a
 ¥po¹på¹e ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op,
¸o² å oc¹a濸¾e å¯e÷óåecø
ÿpåc¹a­®å ­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å μa¹e¯
­¾¹på¹e åx ¸acºxo. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ªo¢a­¿¹e ­ ­oªº ªæø ÿpo¹åp®å
¸e¯¸o¨o cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾
­pºñ¸º÷.
™a® c¸å¯ae¹cø/­c¹a­æøe¹cø ¸o²
Påcº¸o® B
 O¹­eªå¹e caæaμ®å ¸aμaª ¸ac¹oæ¿®o,
ñ¹o¢¾ o¸å ¸e μa¨opa²å­aæå ¸o².
 ©ep²a¹eæ¿ ¸o²a ÿo­ep¸å¹e ÿo
ñaco­o¼ c¹peæ®e ªo ºÿopa å c¸å¯å¹e
¸o².
Påcº¸o® C
 ©æø ºc¹a¸o­®å ¸o²a ¸a ¯ec¹o e¨o
ªep²a¹eæ¿ cæeªºe¹ ­c¹a­å¹¿ ­ep¹å®a濸o å ÿo­ep¸º¹¿ ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å ªo ºÿopa (ÿpå íå®caýåå ¸o²a
¢ºªe¹ cæ¾òe¸ óeæño®).
™a® c¸å¯a÷¹cø/­c¹a­æø÷¹cø caæaμ®å
Påcº¸o® D
 Pe¨ºæø¹op (1) ºc¹a¸o­å¹e ¸a l.
 C¸å¯å¹e caæaμ®å c ÿoªc¹a­®å.
 ©æø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ºc¹a¸o­å¹¿ caæaμ®å
¸a ¯ec¹o, ­c¹a­¿¹e åx ­ ¸aÿpa­æø÷óåe, å¯e÷óåecø ¸a ÿoªc¹a­®e.
™a® c¸å¯ae¹cø/­c¹a­æøe¹cø ºÿop¸aø
ªoc®a
Påcº¸o® E
 Pe¨ºæø¹op (1) ºc¹a¸o­å¹e ¸a l.
 C¸å¯å¹e ¸o².
 C¸å¯å¹e ºÿop¸º÷ ªoc®º.
 ©æø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ºc¹a¸o­å¹¿ ªoc®º
¸a ¯ec¹o (pºñ®a ¸a ¯ap®åpo­®e l),
c¸añaæa ­c¹a­¿¹e ­ o¹­epc¹åe
­ ÿoªc¹a­®e ¸aÿpa­æø÷óå¼ c¹ep²e¸¿.
Xpa¸e¸åe
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å.
Xpa¸å¹e º¸å­epca濸º÷ peμ®º
­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯ ªæø ªe¹e¼ ¯ec¹e.
Påcº¸o® A
 Pe¨ºæø¹op (1) ºc¹a¸o­å¹e ¸a 0.
 ³aíå®cåpº¼¹e caæaμ®å c ÿo¯oó¿÷
ÿepe®æ÷ña¹eæø (6).
 Ò¸ºp º¢epå¹e ­ o¹ªeæe¸åe (9),
ÿpeª¸aμ¸añe¸¸oe ªæø e¨o xpa¸e¸åø.
š¹åæåμaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾
EC 2002/96/EG o¢ o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å
õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste
electrical and electronic equipment Ó
WEEE).  õ¹o¼ ªåpe®¹å­e
ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe
¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷
o¢ ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø
¾ ¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåμo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåμ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ¹ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.
QV
Штамп магазина
Гарантийный талон
Отметка о продаже
Малый бытовой прибор
с электродвигателем
Изделие_________________________________________
Данный гарантийный талон распространяется на следующие
виды продукции: кухонные комбайны, резки, блендеры, миксеры, измельчители, мясорубки, соковыжималки, кофемолки
и аналогичные им.
Модель__________________________________________
Заводской номер FD_ ____________________________
Дата покупки_____________________________________
Подпись продавца _______________________________
Претензий по внешнему виду
и комплектности не имею.
Подпись покупателя: _____________________________
(заполняется Службой Сервиса)
Сведения о ремонте
Счет/акт выполненных работ_ _____________________________________________
Счет/акт выполненных работ_ _____________________________________________
Счет/акт выполненных работ_ _____________________________________________
Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям
безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей». Информацию по сертификации наших прибо­ров, а также данные
о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовая техника».
Организацией, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовая техника»,
адрес: Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.19, стр.1; тел.: (495) 737-2793, факс: (495) 737-2798.
Будущее приходит в дом.
Прием заявок на ремонт в г. Москве:
Прием заявок на ремонт в г. Санкт-Петербурге:
% (495) 737-2962
% (812) 449-3161
Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обратной стороне
талона, а также в Интернет: http: // www.bsh-service.ru
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Гарантия изготовителя
Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор, к которому при покупке был
выдан настоящий Гарантийный талон, гарантию в соответствии с действующим законодательством
РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.
Внимание! Важная информация для потребителей
Информация о сервисе
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование
прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий тре­тьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной
катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов,
а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по
эксплуатации, в том числе нестабильности параметров элект­росети, установленных ГОСТ 13109-97.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремон­те или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек,
квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера прибора,
даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место
покупки). С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора обращайтесь
к мастерам сервиса с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ремонтных работах в
соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструк­ции по эксплуатации (правилах
пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми.
Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги*. Список адресов уполномоченных изготовителем
пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на обороте талона.
Срок службы приборов (кроме кухонных комбайнов) составляет 2 года. Срок службы кухонных
комбайнов составляет 10 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия.
В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГГММ, где ГГ – год
изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления.
* Аксессуары и средства по уходу за бытовыми приборами Вы можете заказать и приобрести в перечисленных на обороте данного гарантийного талона сервисных центрах.
S
Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется.
Абакан, Предприниматель Кобылянский Р.С,
655017, ул. Вяткина, 12, тел/факс: (39022) 2-65-64
Альметьевск, ООО «Элекам Сервис Плюс»,
423450, ул. К. Цеткин, 18а, тел/факс: (8553) 32-22-11
Ангарск, ПК «Телетон», 665831, ул. 8 микрорайон, д.8-8А,
тел: (3951) 51-61-06, 56-03-90
Армавир, ООО «Форет», 352900, ул. Халтурина, д.107,
тел: (8613) 74-50-00, факс: (8613) 73-36-96
Архангельск, ПБОЮЛ Сергушов А.И., 163045, ул. Гагарина, 1,
тел/факс: (8182) 27-60-66
Астрахань, ИП Кузнецов А.Ф., 414041, ул. Яблочкова, д.1Б,
тел: (8512) 36-84-10, 36-83-37, 37-06-91, факс: (8512) 36-84-10
Ачинск, ИП Кудрин С.Ю., 662150, мкр.7, д.9,
тел: (39151) 7-24-22, факс: (39151) 4-42-22
Барнаул, ЗАО «Региональный Сервисный Центр»,
656044, ул. Попова, 55-106, тел/факс: (3852) 48-50-67
Барнаул, ООО «Хелми-Сервис», 656049, ул. Пролетарская, 113,
тел: (3852) 63-59-88, факс: (3852) 63-94-02
Белгород, ООО «Выбор-Сервис», 308600, пр. Ленина, д.32,
тел: (4722) 32-65-92, 32-69-29, 36-92-90, 36-55-16, факс: (4722) 32-69-29
Березники, ООО «Рембытторгтехника», 618419, ул. Льва Толстого,
д.76-а, тел: (834242) 37223, 37303, факс: (834242) 37161
Бийск, ИП Будникова С.Н., 659300, ул. Революции, 90,
тел: (3854) 32-91-75, 8-983-172-7390, факс: (3854) 32-91-75
Благовещенск, ООО «Сервисный центр «Контур», 675000,
ул. Пионерская, 32, тел: (4162) 52-86-38, тел/факс: (4162) 52-73-98
Борисоглебск,ООО «Кондор-72», 397160, ул. 40-лет Октября, 29,
тел/факс: (47354) 9-12-81
Братск, ИП Шмаков Ю.В., 665710, ул. Снежная, д.37а,
тел/факс: (3953) 44-91-01
Брянск, ООО «Селена-Сервис», 241037, пр-т Станке Димитрова, д.28А,
тел: (4832) 41-82-54, факс: (4832) 72-17-42
Великий Новгород, ООО «ТКТ», 173025, ул. Кочетова, д. 23А,
тел: (8162) 61-12-00, 33-59-18, факс: (8162) 61-12-00
Великий Новгород, ООО «Пионер-РБТ», 173003, ул. Вели­кая, д.22,
тел: (8162) 60-75-30, 94-83-91, факс: (8162) 94-83-90
Владивосток, ПБОЮЛ Юзефович В.Г.,
690014, Народный проспект, д.11, тел: (4232) 96-62-27
Владикавказ, ООО «Арктика-Сервис», 362015, пр. Коста, д.15,
тел: (8672) 75-50-07, тел/факс: (8672) 75-77-77
Владимир, ООО «Владимир-Сервис», 600014, пр-т Строи­телей, 36,
тел: (4922) 36-45-18, тел/факс: (4922) 36-45-19
Волгоград, ООО «Планета-сервис», 400107, ул. Рионская, д.3,
тел: (8442) 36-64-20, 36-64-25, факс: (8442) 36-64-26
Волгоград, ООО «Толиман», 400007, ул. Кузнецова, д.49,
тел: (8442) 27-05-06, 27-05-07, факс: (8442) 27-05-07
Волгоград, ООО «Толиман», 400131, ул. 50 лет Октября, 17,
тел/факс: (8442) 62-93-74
Волгодонск, ИП Ибрагимов М.А., 347387, ул. К. Маркса, д.30,
тел/факс: (86392) 5-29-29
Волжский, ООО «Толиман», 404121, пл. Труда, д.10,
тел: (8443) 21-53-57, факс: (8443) 587572
Вологда, ИП Коновалов С.А., 160013, ул. Пошехонское шоссе, д.6а,
тел: (8172) 71-59-69, 71-81-29, факс: (8172) 71-59-69
Вологда, ООО «Пионер Сервис», 160024, ул. Северная, д.34,
тел: (8172) 21-38-94, 21-38-93, факс: (8172) 21-38-94
Воронеж, ПБОЮЛ Михайлов А.И., 394055, ул. Ворошилова, д.38А,
тел: (4732) 72-36-66, 25-71-72, 25-92-44, факс: (4732) 25-71-72
Воткинск, ООО «Рит-Сервис», ул. Кирова, д.19,
тел/факс: (34145) 42002
Глазов, ООО «Служба сервиса «Ваш Дом», 427628, ул. Калинина, 6,
тел/факс: (34141) 4-07-37
Дивногорск, ИП Митяев Д.Н., 663090, ул. Школьная, д.31А,
тел: (39144) 3-52-65
Димитровград, ИП Федотов С.А., 433505, ул. Октябрьская, д.63,
тел: (84235) 9-14-64, тел/факс: (84235) 2-86-59
Екатеринбург, ООО «Евротехника-Сервис», 620146, ул. Бардина, 28,
тел: (343) 240-98-26, 359-50-50, факс: (343) 243-26-11
Железногорск, ИП Гречанников А.В., 662978, пр. Ленин­градский,
21-24, тел: (908) 223-40-28, факс: (39197) 340-28
Заинск, ООО «Элекам Сервис Плюс», 423520, ул. Рафикова, 8б,
тел/факс: (85558) 2-04-89
Зеленоград, ООО «Пульсар», 124365, г. Зеленоград, корп. 1604,
тел: (499) 738-43-33, 717-80-74, факс: (499) 738-43-33
Златоуст, ООО «Рембыттехника-Сервис»,
455044, ул. Таганайская, д.204, тел: (3513) 55-59-40, 65-37-47
Иваново, ООО «Луч-Сервис», 153024, ул. Заводская, д.13,
тел: (4932) 47-29-84, факс: (4932) 47-29-85
Иваново, ООО «Центр ремонтных услуг», 153048,
ул. Генерала Хлебникова, 36, тел: (4932) 29-17-38, 29-15-10
Ижевск, ООО Служба сервиса «Ваш Дом», 426008, ул. Кирова, д.172,
тел: (3412) 94-86-80, 94-86-86, факс: (3412) 94-86-86
Ижевск, ООО «ДС», 426000, ул. Карла Маркса, 393,
тел/факс: (3412) 43-16-62
Инта, ИП Нестерович, 169830, ул. Кирова, 29,
тел/факс: (82145) 6-38-19
Иркутск, ПК «Телетон», 664056, ул. Академическая, д.74,
тел: (3952) 42-66-27, 53-41-66, факс: (3952) 42-70-15
Иркутск, ООО «Комту-Сервис Центр», 664007, ул. Парти­занская, д.22,
тел: (3952) 20-89-02, факс: (3952) 22-27-32
Йошкар-Ола, ПБОЮЛ Бешкарева С.В., 424000, ул. Советс­кая, 173,
тел: (8362) 66-00-65, тел/факс: (8362) 45-73-68
Казань, ООО «Парус», 420030, ул. Кожевенная, д.46,
тел/факс: (843) 520-61-28
Казань, ООО «Техно-Сервис», 420032, ул. Алафузова, д.10/12,
тел: (843) 5549015, 5541146, факс: (843) 5549015
Калининград, ООО «Монтаж-Сервис», 236029, ул. Азовская, д.3,
тел: (4012) 95-15-00, 96-62-33, факс: (4012) 95-15-00
Калининград, ООО «РемТехСервис», 236011, ул. Судострои­тельная,
д.75, тел: (4012) 30-38-00, факс: (4012) 30-38-30
Калуга, ООО «Мастер-Сервис», 248001, ул. Суворова, 117, стр. 3,
тел: (4842) 56-18-21, 56-18-22, факс: (4842) 54-75-61
Каменск-Уральский, ИП Шайдуров С.А., 623400, ул. Ленина, д.95,
тел: (3439) 37-02-03, 8-950-547-1015, факс: (3439) 37-02-03
Канаш, ИП Димитриев Ю.С., 429330, ул. Полевая, д.20,
тел: (8353) 34-14-63, факс: (8353) 34-16-19
Канск, ООО «Электроника плюс интернешнл», 663614, ул. Яко­венко,
д.74, тел: (39161) 2-33-52, 3-87-90, факс: (39161) 2-33-52
Каспийск, ПБОЮЛ Аблав ЗА, 367000, ул. Нурадилова, 52,
тел: (8722) 67-64-88, 78-04-14
Кемерово, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис»,
650060, пр-т Ленина, 137/3, тел/факс: (3842) 51-05-33
Кингисепп, ООО «Интерсервис», 188480, ул. Театральная, 9,
тел/факс: (81375) 2-62-77
Кинешма, ООО «Луч-Сервис»,
155800, ул. Релеевская, д.1 «Красные ряды», тел: (49331) 5-35-28
Киров, ООО «Квадрат Сервис», 610014, ул. Производст­венная, д.24а,
тел: (8332) 513-555, факс: (8332) 513-556
Киров, ООО «ТВКОМ», 610001, Октябрьский пр-т, д.116а,
тел: (8332) 54-20-64, 54-69-56, факс: (8332) 37-01-01
Коломна, ООО «Росинка-2», 140411, пр. Кирова, д.15,
тел/факс: (4966) 14-14-86
Комсомольск-на-Амуре, ИП Касаткин П.Р., 681035,
ул. Юбилейная, д.10/3, тел: (4217) 27-50-91, факс: (4217) 27-55-88
Кострома, ООО «Гепард-Сервис», 156000, ул. Молочная гора, 3,
Рыбные ряды, к.1, тел/факс: (4942) 31-25-01
Краснодар, ИП Кузнецов С.В., 350000, ул. Горького, д.104,
тел: (861) 272-43-75, (961) 580-82-49, факс: (861) 253-50-20
Краснодар, ИП Толченко А.Н., 350002, ул. Базовская, д.186,
тел: (861) 232-85-26, 275-18-63, факс: (861) 275-18-63
Краснодар, ООО «Кубаньрембытуслуги», 350049, ул. Северная,
д.237, тел: (861) 255-46-72, 279-60-15, факс: (861) 279-60-15
Красноярск, ИП Близницов И.Л., 660020, ул. Дудинская, д.12А,
тел: (3912) 65-34-41, 29-65-95, факс: (3912) 27-67-20
Курган, ООО «Товарищество предпринимателей», 640020, ул. Красина,
41, тел: (3522) 45-87-54, 45-83-46, 41-65-78, тел/факс: (3522) 45-76-83
Курск, ПБОЮЛ Сунцов, 305044, ул. Станционная, д.4А,
тел: (4712) 39-38-00, факс: (4712) 39-37-47
Лесосибирск, ИП Головинов Е.Г., 662544, ул. 60 лет ВЛКСМ, 11-33,
тел/факс: (39145) 2-37-61
Липецк, ЗАО СЦ «Фолиум», 398016, ул. Космонавтов, д.8,
тел: (4742) 34-07-13, 34-55-34, факс: (4742) 34-07-13
Лысьва, ООО «Импорт-Сервис», 618960, ул. Ленина, 48,
тел: (34249) 2-25-53
Магнитогорск, ООО «Норма», 455000, ул. Строителей, д.48,
тел: (3519) 22-09-33, факс: (3519) 32-62-90
Магнитогорск, ООО «Рембыттехника», 455023, ул. Ленинградс­кая,
д.17, тел: (3519) 20-72-72, 23-24-84, факс: (3519) 20-72-72
Майкоп, ООО «Электрон-Сервис», 358018, ул. Димитрова, 25,
тел/факс: (8772) 55-62-38
Махачкала, ПБОЮЛ Шамилов И.Д., 367026, пр. Имама Шамиля, д.20,
тел: (8722) 64-71-33, 64-28-95, факс: (8722) 64-71-33
Махачкала, ПБОЮЛ Аблав З.А., 367000, ул. Нурадилова, д.52,
тел: (8722) 67-64-88, 78-04-14
Махачкала, ИП Эмирбеков А.А., 367000, ул. Ленина, д.113а,
тел/факс: (8722) 67-95-87
Междуреченск, ИП Бахчаев А.А., 652870, ул. Пушкина, д.2,
тел: (38475) 5-35-00
Миасс, ООО «Рембыттехника-Сервис», 456228, пр. Автозаводцев, 8,
тел: (3513) 55-59-40
Минеральные Воды, ИП Чернявский Е.В., 357203, ул. Горького, 37,
тел: (87922) 6-90-41, факс: (8793) 33-93-69
Можга, ООО «Рит-Сервис», ул. Можгинская, д.51,
тел/факс: (34139) 32049
Москва, ООО РТЦ «Совинсервис», 103064, ул. Русаковская, д.7, стр.1,
тел: (499) 264-41-61, 264-96-02, факс: (499) 264-93-68
Москва, ООО СТИ «РемБытСервис», 123100, ул. Анатолия Живова, д.8,
тел: (499) 609-44-73, (495) 259-06-26, факс: (499) 609-44-73
Мурманск, ООО «Лидер-Сервис», 183038, ул.Книповича, д.46,
тел: (8152) 40-00-83, 44-47-49, факс: (8152) 40-00-83
Мурманск, ООО «Си Пи Эс Мурманск Тех. Центр»,
183038, ул. С. Перовской, д.37, тел: (8152) 45-09-49
Муром, ИП Серкова Д.Д., 602265, ул. Московская, 1,
тел/факс: (49234) 3-35-54
Набережные Челны, ООО «Служба сервиса «Ваш Дом»,
423810, пр-т Московский, 2/01А, тел/факс: (8552) 53-14-71
Набережные Челны, ПБОЮЛ Мамедова Т.А.,
423831, пр-т Мира, 46, кв.112, тел/факс: (8552) 38-24-96
Нальчик, ООО «Альфа-Сервис», 360000, пр. Ленина, 24,
тел: (8662) 42-04-30, тел/факс: (8662) 42-04-54
Находка, ИП Кураков С.Ф., 692922, ул. Пограничная, 40,
тел: (4236) 63-03-62, 63-65-56, факс: (4236) 63-65-56
Нефтеюганск, ИП Кожухин А.Ю., 628311, ул. 16А микрорайон, д.85,
тел/факс: (3463) 25-19-90
Нижневартовск, ИП Шахматов Н.Г., 628600, ул. Пионерская, д. 30,
кор. А, тел: (3466) 64-22-63, 56-68-13, 53-03-60, факс: (3466) 64-22-63
Нижнекамск, ООО «Элекам Сервис Плюс», 423550,
ул. Студенческая, 6, тел: (8555) 41-70-85, факс: (8555) 41-70-86
Нижний Новгород, ООО «Симона», 603074, Сормовское шоссе,
д.15А, тел: (831) 241-47-20, 241-38-85, факс: (831) 275-44-57
Нижний Тагил, ООО «Евротехника-сервис»,
622034, пр. Строителей, 16, тел: (3435) 41-00-09, 41-00-08
Новокузнецк, ООО «Кузбасс-Импорт-Сервис»,
654006, пр. Кузнецкстроевский, д. 44, тел: (83843) 46-94-00
Новокузнецк, ООО «Сибсервис», 654034, ул. Бугарева, 19,
тел: (3843) 33-07-35, 8-904-967-9292
Новомосковск, ООО «ЕСКО», 301650, ул. Московская, 10а,
тел: (48762) 6-46-46, 3-46-46, факс: (48762) 6-46-46
Новороссийск, ООО «Аргон-Сервис», 353905, ул. Серова, д.14,
тел: (8617) 63-11-15, 63-03-95, факс: (8617) 63-03-95
Новосибирск, ООО «Бирюса», 630030, ул. Первомайская, д.220,
тел: (383) 337-36-96, 337-16-16, факс: (383) 337-36-26
Новосибирск, ООО «ЭН-студио», 630132, ул. Железнодорожная, 14,
тел: (383) 221-42-16, 263-76-37, факс: (383) 220-51-73
Ногинск, ИП Запышный А.И., 142407, ул. 3-го Интернационала, д.175,
тел: (496) 519-32-02, 519-32-77, факс: (496) 519-32-02
Норильск, ИП Сергеенко О.В., 663300, ул. Комсомольская, 48-22,
тел/факс: (3919) 48-10-43
Обнинск, ООО «Радиотехника», 249030, ул. Курчатова, 46,
тел: (48439) 5-31-31, 5-63-50, факс: (48439) 6-44-14
Омск, ЗАО «Евротех-Сервис», 644024, ул. Маршала Жукова, д.91,
тел: (3812) 53-08-81, тел/факс: (3812) 58-06-87
Орел, И.П. Кожухов, 302030, пл. Мира, д.3, тел/факс: (4862) 43-67-65
Оренбург, ООО «Ликос-Сервис плюс», 460006, ул. Невельская, 8А,
тел: (3532) 57-24-91, 57-24-94, 57-26-68, тел/факс: (3532) 79-23-68
Орск, ООО «Аста-Сервис», 462420, ул. Краматорская, 50,
тел: (3537) 21-36-66, 25-98-03, факс: (3537) 28-28-78
Пенза, ООО «Арсенал-Сервис», 440600, ул. Кураева, 1а,
тел: (8412) 52-19-21, 95-99-99, факс: (8412) 52-19-21
Пенза, ООО «ТехноСервис», 440600, ул. Пушкина, д.10,
тел/факс: (8412) 54-43-01
Пермь, ООО «ЕВРОСЕРВИС», 614068, ул. Большевистская, 134,
тел/факс: (342) 238-33-80
Пермь, ООО «Импорт-Сервис», 614107, ул. Инженерная,10,
тел: (3422) 65-69-83, факс: (3422) 66-12-60
Пермь, ООО «Интер-Сервис», 614022, ул. Карпинского, 27,
тел: (342) 229-81-21, тел/факс: (342) 219-05-00
Петрозаводск, ООО «Фирма «Акант - Сервис», 185002, ул. Суоярвс­
кая, д.8, тел: (8142) 72-20-56, 72-20-34, факс: (8142) 72-20-56
Петропавловск-Камчатский, ЗАО «Элита-Сервис»,
683024, Проспект 50 лет Октября, 23/1, тел/факс: (4152) 26-32-00
Прокопьевск, ООО «Альфа», 653004, ул. Шишкина, д.39А,
тел/факс: (3846) 62-62-64
Псков, ООО «МиниМакс», 180019, Рижский пр., д.49,
тел/факс: (8112) 72-13-90
Пятигорск, ИП Соколова С.Т., 357500, пр-т Калинина, д.19,
тел/факс: (8793) 97-38-02
Россошь, ИП Федяинов С.С., 396650, ул. Северная, д.1,
тел: (4732) 39-27-50, тел/факс: (4732) 39-29-45
Ростов-на-Дону, ООО «Адис-Сервис», 344006, ул. Социалистичес­
кая, 141, тел: (863) 263-17-70, тел/факс: (863) 263-43-98
Ростов-на-Дону, ООО «Абрис-Плюс», 344018, пр. Буденновс­кий,
д.72а, тел: (863) 244-35-90, факс: (863) 299-36-00
Рыбинск, ООО «Транс-экспедиция», 152920, пр-т Серова, д.8,
тел/факс: (4855) 28-65-10
Рязань, ООО «Арктика-Сервис», 390046, ул. Яхонтова, 19,
м-н «Арктика», тел: (4912) 21-13-97, 21-57-20, 25-40-96,
факс: (4912) 21-05-70
Самара, ООО «Энон-Сервис», 443090, ул. Советской Армии, 148,
тел: (846) 224-07-40, тел/факс: (846) 224-53-39
Самара, ООО «Фирма «Сервис-Центр», 443090, ул. АнтоноваОвсеенко, 59А, тел: (846) 224-46-46, 263-75-75, факс: (846) 263-74-74
Санкт-Петербург, ООО «БСХ Бытовая Техника»,
195009, Свердловская наб., 4Б, тел: (812) 449-31-61,
факс: (812) 449-31-62, e-mail: spb-service@bshg.com
Санкт-Петербург, ООО «Интерсервис», 194223, пр. М. Тореза, д.64,
тел: (812) 293-95-05, 293-97-35, 293-63-62, факс: (812) 293-95-05
Санкт-Петербург, ООО «Точно в срок», 196128, ул. Благодатная, д.6,
тел: (812) 369-00-72, 368-22-05, 369-20-13, факс: (812) 369-00-72
Адреса сервисных центров на территории России по обслуживанию бытовой техники
http://www.bsh-service.ru
S19С045B0-1M75
Санкт-Петербург, ООО «Альбатрос-Сервис»,
192148, ул.Седова, д.37, лит. А, тел: (812) 336-40-13, 336-40-12,
560-24-66, 568-09-58, факс: (812) 336-40-13
Саранск, ООО «Верона», 430000, ул. Пролетарская, 36,
тел/факс: (8342) 48-31-11
Сарапул, ООО «Рит-Сервис», ул. Азина, д.92, тел/факс: (34147) 33079
Сасово, ИП Гусев В.А., 391430, ул. Малышева, 49,
тел: (49133) 2-03-11, тел/факс: (49133) 5-14-31
Смоленск, ООО «Техносат-Сервис», 214018, ул. Раевского, 2А,
тел: (4812) 55-27-56, факс: (4812) 65-94-53
Сочи, ООО «Союз-Сервис», 354000, ул. Московская, 5,
тел: (8622) 64-33-22, факс: (8622) 64-10-00
Сочи, ООО «Техинсервис», 354002, Курортный пр., д.76,
тел/факс: (8622) 62-02-95
Ставрополь, ООО «Техно-Сервис», 355044, ул.7-я Промышленная,
д.6, тел: (8652) 39-55-30, 39-30-30, факс: (8652) 39-55-30
Старый Оскол, ЗАО «Авантаж-Информ», 309509, м-н Лебединец, 1А,
тел: (4725) 24-62-27, факс: (4725) 24-73-49
Сургут, ПБОЮЛ Олейник, 628405, пр. Комсомольский, 44/2,
тел: (3462) 25-25-63, 25-95-40, тел/факс: (3462) 25-69-70
Сызрань, ООО «Сервис-электро», 446000, пер. Пролетарский, 7,
тел/факс: (8464) 91-06-92
Сыктывкар, ООО «Домосервис», 167009, ул. Савина, д.81,
тел: (8212) 22-84-90, 56-25-00, факс: (8212) 22-84-90
Сыктывкар, ООО «Служба сервиса «Ваш Дом»,
167023, ул. Морозова, д.115, тел: (8212) 31-68-48
Таганрог, ИП Казарян В.А., 347900, пер. Спартаковский, д.2,
маг. «Сименс», тел/факс: (8634) 38-38-65
Таганрог, ООО «БЕСТ Сервис», 347900, пер. Смирновский, д.45,
тел: (8634) 37-90-66, 37-99-66, факс: (8634) 37-99-85
Тамбов, ООО ТТЦ «Атлант-Сервис», 392000, ул. Московская, д.23А,
тел: (4752) 72-63-46, 72-66-56, факс: (4752) 71-91-19
Тверь, ООО «СТЭКО-СЕРВИС», 170002, пр-т Чайковского, д.100,
тел: (4822) 32-00-23, 35-40-81, факс (4822) 35-40-81
Тейково, ООО «Центр ремонтных услуг», 155040, ул. Першинская, 2а,
тел: (49343) 4-12-98, 4-12-32
Тольятти, ООО «Хелена-Сервис», 445039, ул. Дзержинского, 25а,
тел/факс: (8482) 51-17-77
Томск, ПБОЮЛ Бабин А.П., 634021, ул. Герцена, 72,
тел: (3822) 52-32-25, тел/факс: (3822) 52-33-42
Тула, ООО «Бытовая-Техника», 300004, ул. Кутузова, д.24 /
Р.Зорге, д.25, тел: (4872) 41-55-52, 41-90-30, факс: (4872) 41-90-30
Тула, ИП Кузьмичев С.Н., 300600, ул. Декабристов, д.6,
тел: (4872) 32-56-07, 42-73-71, факс: (4872) 32-56-07
Тюмень, ООО «Евросервис», 625035, пр-д Геологоразведчи­ков, д.33,
тел: (3452) 97-82-52, 43-92-70, факс: (3452) 26-06-06
Ульяновск, ООО «Мастер-Сервис», 432017, ул. Минаева, д.42,
тел: (8422) 32-49-56, тел/факс: (8422) 32-07-33
Ульяновск, ООО ТТЦ «ЛИДИНГ», 432072, пр. Ульяновский, д.10,
тел: (8422) 20-97-81, факс: (8422) 29-47-10
Урай, ООО «ПиП», 628284, ул. Аэропорт, штаб, д.29,
тел/факс: (346-76) 3-15-15
Уссурийск, ООО «Техносервис», 692525, ул. Советская, д.96,
тел: (4234) 33-53-05, 33-51-80, факс: (4234) 33-51-80
Уфа, ООО «Мегабытсервис», 450081, ул. Российская, 45/1,
тел: (347) 233-72-46, 235-27-55, 233-16-77, тел/факс: (347) 273-44-85
Хабаровск, ООО «Контур-Сервис», 680021, ул. Ким-ю-Чена, 43,
тел: (4212) 73-33-33, 75-21-37, факс: (4212) 75-21-36
Хабаровск, ООО «Сервисный центр «ЭНКА техника»,
680007, ул. Волочаевская, д.8, тел: (4212) 23-33-33, 21-60-39,
факс: (4212) 21-60-39
Чайковский, ООО «Рит-Сервис» ,617760, ул. Вокзальная, д.41,
тел: (3424) 13-59-63, факс: (3412) 43-61-88
Чебоксары, ООО «ВТИ-Сервис», 428000, пр. И. Яковлева, д.4/2,
тел: (8352) 20-65-94, 63-88-78, факс: (8352) 63-73-24
Челябинск, ООО ТТЦ «Рембыттехника», 454081, ул. Артиллерийская,
д.102, тел: (351) 771-17-12
Челябинск, ООО «Логос-Сервис», 454026, пр-т Победы, 292,
тел: (351) 741-34-03
Череповец, ИП Астапович С.Н., 162604, ул. Моченкова, 18,
тел/факс: (8202) 29-55-64
Череповец, ООО «Пионер Сервис», 162603, ул. Архангель­ская, 46,
тел: (8202) 28-69-94, 54-19-22, факс: (8202) 28-69-94
Чита, ООО «Славел-Сервис», 672039, ул. Шилова, д.100,
тел: (3022) 41-51-01, 41-51-05, 41-51-07, факс: (3022) 35-26-26
Чита, ООО «Архимед», 672010, ул. Анохина, д.10, тел: (3022) 36-47-01
Шуя, ООО «Центр ремонтных услуг», 115900, Ул. Малахия Белова, д.7,
тел: (49351) 2-70-73, 3-30-48
Южно-Сахалинск, ИП Савенко О.Н., 693008, ул. Пограничная, 60,
тел/факс: (4242) 74-34-39
Якутск, ООО СЦ «Физтех-Сервис», 677007, ул. Октябрьская, д.1/1,
тел/факс: (4112) 33-69-44
Ярославль, ЗАО «ТАУ», 150001, ул. Московский пр-т, д.1а, стр.5,
тел: (4852) 26-65-37, факс: (4852) 79-66-77
Ярославль, ООО «Сервис центр ВИРТ», 150003, ул. Республи­канская,
д.3, тел: (4852) 58-22-11, 58-12-87, факс: (4852) 58-12-86
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
Infos unter: www.siemens-home.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:spareparts@bshg.com
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
AE United Arab Emirates,
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻤﺘّﺤﺪة‬
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs
zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte
zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com
AU Australia
BSH Home Appliances Pty Ltd
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:bshau-as@bshg.com
03/10
BA Bosnia-Herzegovina,
Bosna i Hercegovina
"HIGH" d.o.o.
Odobašina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 10 09 05
Fax:
033 21 35 13
mailto:delicnanda@hotmail.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S. A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 142
Fax: 024 757 292
mailto:bru-repairs@bshg.com
BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:service@expo2000.bg
BH Bahrain, ‫ﺑﺤﺮﻳﻦ‬
Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:info@khalaifat.com
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 65 81 28
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Siemens Hvidevareservice
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
RAUA 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 11 88 21
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:Siemens-Service-Fl@
bshg.com
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 Saint-Ouen cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 12 00
Service Consommateurs:
0 892 698 110 (0,34 € TTC/mn)
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa.consommateurs@
bshg.com
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Customer Service
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit or to
order replacement spare parts or
accessories
Tel.: 0844 892 8999
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Greece – Athens
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
North Greece – Thessaloniki
Tel.: 2310 497 200
Fax: 2310 497 220
South Greece – Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Central-Greece – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com
HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3th Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hongkong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:service.siemens@
bshg.com
HR Hrvatska, Croatia
Gemma B&D d.o.o.
Prisavlje 2
10000 Zagreb
Tel.: 01 6195 582
Fax: 01 6195 582
mailto:servis@gemma.hr
03/10
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests, Spares and
Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
IL Israel, ‫ישראל‬
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 018346
mailto:mil-assistenza@bshg.com
KZ Kazakhstan, Қазақстан
Kombitechnocenter
Seyfulina No:422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:cts_pavel@bk.ru
LB Lebanon, ‫ﻟﺒﻨ ﺎن‬
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT Lietuva, Lithuania
Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 05 274 1788
Fax: 05 274 1765
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:
lux-service.electromenagers@
bshg.com
LV Latvija, Latvia
Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ulica Slobode 17
84000 Bijelo polje
Tel./Fax: 084 432 575
mailto:elektronikabsh@cg.yu
MK Macedonia, Makeдoния
RIMEKO
Partizanski odredi 62 / 13
1000 Skopje
Tel./Fax: 02 3077 744
mailto:rimeko@mt.net.mk
MT Malta
Aplan Limited
Aplan Centre
B – Kara By Pass
B – Kara BKR
Tel.: 021 480 590
Fax: 021 480 598
mailto:lapap@aplan.com.mt
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Burg. Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam Zuidhoost
Storingsmelding:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3978
mailto:contactcenter-nl@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3980
mailto:siemens-onderdelen@
bshg.com
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:Siemens-Service-NO@
bshg.com
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu:
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@
bshg.com
03/10
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr.17-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6688
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
RU Russia, Россия
OOO "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2962
факс: 495 737 2982
mailto:mok-kdhl@bshg.com
UA Ukraine, Україна
Київ
ТОВ "Дойчелектросервіс"
тел.: 044 248 71 54, 55
СП "Аматі-Сервіс"
тел.: 044 568 51 50
ТОВ «Техноофіс»
тел.: 044 274 96 72, 74, 76
ТОВ "Побуттехсервіс"
тел. 044 462 50 05
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Siemens-Service-SE@
bshg.com
SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5050
mailto:bshsgp.service@bshg.com
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:gama_mb@yahoo.com
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:spec.el@eunet.yu
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:service@bsh.co.za
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
Siemens Info Line
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten:
DE-Tel.: 01805 54 74 36* oder unter
siemens-info-line@bshg.com
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
RMVMQUOPSSLMTKOMNM
03/10
ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åäI=Ç~I=åçI=ëîI=ÑáI
=ÉëI=éíI=ÉäI=íêI=éäI=ÜìI=ìâI=êì
MS70_de-en.book Seite 1 Freitag, 5. September 2008 9:29 09
MS70_de-ar.book Seite 2 Montag, 29. September 2008 9:14 09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising