Siemens | MS65000N | Instruction manual | Siemens All-purpose slicer Instruction manual

Siemens All-purpose slicer Instruction manual
ÇÉ
Éå
Ñê
áí
åä
Ç~
åç
ëî
Ñá
Éë
éí
Éä
íê
éä
Üì
ìâ
êì
~ê
aÉìíëÅÜ
båÖäáëÜ
cê~å´~áë
fí~äá~åç
kÉÇÉêä~åÇë
a~åëâ
kçêëâ
pîÉåëâ~
pìçãá
bëé~¥çä
mçêíìÖìÆë
ÅëëçíéêÜ
Türkçe
Polski
Magyar
š®paï¸c¿®a
Pºcc®å¼
jpSRKKK
RMVMQUNSOU
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óíí∏çÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø µ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
MS65_de-ar.book Seite 2 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
ÇÉ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ
®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå=
ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå=
ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ
âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ=
kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå=
eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK
dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=
sÉê~êÄÉáíìåÖëãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK=
_Éá tÉáíÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~å=aêáííÉ=
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ãáíÖÉÄÉåK
a~ë=dÉê®í=áëí=ï~êíìåÖëÑêÉáK
^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ
_áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK
_áäÇ=^
N aêÉÜâåçéÑ=ìåÇ=^åëÅÜä~Öéä~ííÉ
pÅÜåáííÄêÉáíÉ=ÉáåëíÉääÉå=EM=Äáë=NR=ããFK
O báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ
sçê=ÇÉã=báåëÅÜ~äíÉå=ÇêΩÅâÉåK
páÅÜÉêìåÖ=ÖÉÖÉå=ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=
báåëÅÜ~äíÉåK
P báåëÅÜ~äíí~ëíÉ
jçãÉåíëÅÜ~äíìåÖK
Q jÉëëÉê
R pÅÜäáííÉå
pÅÜåáííÖìí=ÖÉÖÉå=Ç~ë=jÉëëÉê=ÑΩÜêÉåK
S pÅÜáÉÄÉê
pÅÜäáííÉå=áå=båÇéçëáíáçå=ÑÉëíëíÉääÉåW=
pÅÜáÉÄÉê=êÉÅÜíë=EmçëK=NFK
pÅÜäáííÉå=ÄÉïÉÖäáÅÜW=pÅÜáÉÄÉê=ãáííáÖ=EmçëK OFK=
pÅÜäáííÉå=~ÄåÉÜãÉåW=pÅÜáÉÄÉê=äáåâë=EmçëK=PFK
T qáëÅÜ
káããí=ÇÉå=pÅÜäáííÉå=~ìÑK
U oÉëíÉÜ~äíÉê
oÉëíëíΩÅâÉ=ëáÅÜÉê=ëÅÜåÉáÇÉåK
V h~ÄÉäÑ~ÅÜ
páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
dÉê®í=åìê=ÖÉã®≈=^åÖ~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ=
~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ=ÄÉíêÉáÄÉåK
kìê=ÄÉåìíòÉåI=ïÉåå=wìäÉáíìåÖ=ìåÇ=dÉê®í=âÉáåÉ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=~ìÑïÉáëÉåK
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK==
háåÇÉê ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖÉåI=ìã=òì=îÉêÜáåÇÉêåI=Ç~ëë=
ëáÉ=ãáí=ÇÉã=dÉê®í=ëéáÉäÉåK
mÉêëçåÉå=E~ìÅÜ=háåÇÉêF=ãáí=îÉêãáåÇÉêíÉê=
â∏êéÉêäáÅÜÉê=páååÉëï~ÜêåÉÜãìåÖ=çÇÉê
O
ÖÉáëíáÖÉå=c®ÜáÖâÉáíÉå=çÇÉê=ãáí=ã~åÖÉäåÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=táëëÉåI=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=
ÄÉÇáÉåÉå=ä~ëëÉåI=~ì≈Éê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉ~ìÑëáÅÜíáÖí=
çÇÉê=Ü~ííÉå=ÉáåÉ=báåïÉáëìåÖ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=ÇÉë=
dÉÄê~ìÅÜë=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=mÉêëçåI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉ=
páÅÜÉêÜÉáí=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=áëíK
píÉÅâÉê=òáÉÜÉå=å~ÅÜ=àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜI=îçê=ÇÉã=
oÉáåáÖÉåI=îçê=ÇÉã=sÉêä~ëëÉå=ÇÉë=o~ìãÉë=ìåÇ=
áã=cÉÜäÉêÑ~ääK=wìäÉáíìåÖ=åáÅÜí=ΩÄÉê=ëÅÜ~êÑÉ=
h~åíÉå=çÇÉê=ÜÉá≈É=cä®ÅÜÉå=òáÉÜÉåK
tÉåå=ÇáÉ=^åëÅÜäìëëäÉáíìåÖ=ÇáÉëÉë=dÉê®íÉë=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïáêÇI=ãìëë=ëáÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=
çÇÉê=ëÉáåÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=çÇÉê=ÉáåÉ=®ÜåäáÅÜ=
èì~äáÑáòáÉêíÉ=mÉêëçå=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ìã=
dÉÑ®ÜêÇìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåK=oÉé~ê~íìêÉå=~ã=
dÉê®í=åìê=ÇìêÅÜ=ìåëÉêÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=
îçêåÉÜãÉå=ä~ëëÉåK
^ìëÖÉÇáÉåíÉ=dÉê®íÉ=ìåÄê~ìÅÜÄ~ê=ã~ÅÜÉåK=
jÉëëÉê=áëí=ëÉÜê=ëÅÜ~êÑK=k~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=
ä®ìÑí=ÇÉê=^åíêáÉÄ=âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜK=k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí=
pÅÜåáííÄêÉáíÉ=~ìÑ=M=ëíÉääÉåK
^ääÉëëÅÜåÉáÇÉê=åáÉ=çÜåÉ=pÅÜäáííÉå=ìåÇ=
oÉëíÉÜ~äíÉê=ÄÉåìíòÉåK
a~ë=dÉê®í=åáÅÜí=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=çÇÉê=ìåíÉê=
ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=êÉáåáÖÉåK
_ÉÇáÉåÉå
dÉê®í=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=
êÉáåáÖÉåK
sçêÄÉêÉáíÉå
_áäÇ=^
z dÉê®í=~ìÑ=Öä~ííÉå=ìåÇ=ë~ìÄÉêÉå=råíÉêÖêìåÇ=
ëíÉääÉåK
z h~ÄÉä=áã=h~ÄÉäÑ~ÅÜ=EVF=îÉêëí~ìÉåK
Ó h~ÄÉä=~ìë=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=häÉããëÅÜäáíòÉå=
ä∏ëÉå=ENKFK
Ó h~ÄÉä=~å=ÇÉê=^ÄÇÉÅâìåÖ=îçêÄÉá=~ìÑ=
ÖÉïΩåëÅÜíÉ=i®åÖÉ=ÜÉê~ìëòáÉÜÉåL=
ÜáåÉáåëÅÜáÉÄÉå=EOKFK
Ó h~ÄÉäÉåÇÉ=ïáÉÇÉê=ÑÉëíâäÉããÉå=EPKFK
z píÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK
z pÅÜäáííÉå ERF=ìåÇ=oÉëíÉÜ~äíÉê EUF=~ìÑëÉíòÉåK
z dÉïΩåëÅÜíÉ=pÅÜåáííÄêÉáíÉ=ENF=ÉáåëíÉääÉåK
báåëÅÜ~äíÉåL^ìëëÅÜ~äíÉå
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê
jÉëëÉê=ä®ìÑí=å~ÅÜ=ÇÉã=^ìëëÅÜ~äíÉå=âìêò=å~ÅÜK=
e®åÇÉ=åáÉ=áå=ÇáÉ=k®ÜÉ=ÇÉë=jÉëëÉêë=ÄêáåÖÉåK
^ÅÜíìåÖ>=jçíçê=â~åå=ΩÄÉêÜáíòÉåK=
dÉê®í=å~ÅÜ=ã~ñK=NM jáåìíÉå=
ìåìåíÉêÄêçÅÜÉåÉã=_ÉíêáÉÄ=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK
MS65_de-ar.book Seite 3 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
ÇÉ
_áäÇ=_
z báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=ÇêΩÅâÉå=ENKFI=Ç~å~ÅÜ
z báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=ÇêΩÅâÉåI=Äáë=Ç~ë=dÉê®í=
~åä®ìÑí=EOKFK=báåëÅÜ~äíëáÅÜÉêìåÖ=â~åå=àÉíòí=
äçëÖÉä~ëëÉå=ïÉêÇÉå=EPKFK
z wìã=píçééÉå=báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=fçëä~ëëÉåK
pÅÜäáííÉå=~ÄåÉÜãÉåLÉáåëÉíòÉå
_áäÇ=b
z pÅÜáÉÄÉê=áå=mçëK=P=ëíÉääÉåK
z pÅÜäáííÉå=îçã=qáëÅÜ=~ÄåÉÜãÉåK
z wìã=báåëÉíòÉå=pÅÜäáííÉå=áå=ÇáÉ=cΩÜêìåÖ=~ã=
qáëÅÜ=ÉáåëÅÜáÉÄÉåK
pÅÜåÉáÇÉå
^ìÑÄÉï~ÜêÉå
_áäÇ=^
z pÅÜåÉáÇÖìí=äÉáÅÜí=ÖÉÖÉå=^åëÅÜä~Öéä~ííÉ=
ÇêΩÅâÉå=ìåÇ=ä~åÖë~ã=ÖÉÖÉå=Ç~ë=ä~ìÑÉåÇÉ=
jÉëëÉê=ëÅÜáÉÄÉåK
k~ÅÜ=ÇÉã=pÅÜåÉáÇÉå
pÅÜåáííÄêÉáíÉ=~ìÑ=M=ëíÉääÉåK
pÅÜäáííÉå=áå=oáÅÜíìåÖ=jÉëëÉê=Äáë=òìê=
båÇéçëáíáçå=ëÅÜáÉÄÉå=ìåÇ=ãáí=pÅÜáÉÄÉê ESF=
áå=mçëK=N=ÑÉëíëíÉääÉåK
k~ÅÜ=ÇÉã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=ÑÉííÜ~äíáÖÉã=
pÅÜåÉáÇÖìí=EòK=_K=cäÉáëÅÜI=tìêëíI=h®ëÉFW
z dÉê®í=ìåÇ=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=jÉëëÉê=~ã=ÄÉëíÉå=
ëçÑçêí=êÉáåáÖÉåX=ëáÉÜÉ=h~éáíÉä=oÉáåáÖÉåK
z
z
oÉáåáÖÉå
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê=
sçê=ÇÉã=oÉáåáÖÉå=kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉå=ìåÇ=
jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåK=jÉëëÉê=åáÅÜí=~å=ÇÉê=
pÅÜåáííÑä®ÅÜÉI=ëçåÇÉã=åìê=~å=ÇÉê=
jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=~åÑ~ëëÉåK
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê
dÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=åáÉ=ìåíÉê=
ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉåK
^ÅÜíìåÖ>
lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉå=hÉáåÉ=
ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=îÉêïÉåÇÉåK
dÉê®í=êÉáåáÖÉå
z dÉê®í=ìåÇ=jÉëëÉê=ÑÉìÅÜí=~ÄïáëÅÜÉå=ìåÇ=
~ÄíêçÅâåÉåK=_Éá=_ÉÇ~êÑ=Éíï~ë=péΩäãáííÉä=
ÄÉåìíòÉåK
z pÅÜäáííÉå=ìåÇ=oÉëíÉÜ~äíÉê=ëáåÇ=
ëéΩäã~ëÅÜáåÉåÑÉëíK
jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåLÉáåëÉíòÉå
_áäÇ=`
z pÅÜäáííÉå=òìêΩÅâëÅÜáÉÄÉåI=Äáë=jÉëëÉê=ÑêÉá=áëíK
z jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã=
^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉå=ìåÇ=jÉëëÉê=~ÄåÉÜãÉåK
_áäÇ=a
z wìã=báåëÉíòÉå=jÉëëÉêÜ~äíÉêìåÖ=ëÉåâêÉÅÜí=
Ü~äíÉå=ìåÇ=ÖÉÖÉå=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë=òìã=
^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉå=Eãìëë=Ü∏êÄ~ê=Éáåê~ëíÉåFK
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉë=
jÉëëÉê=
dÉê®í=ÑΩê=háåÇÉê=ìåòìÖ®åÖäáÅÜ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK
_áäÇ=^
z aêÉÜâåçéÑ=ENF=~ìÑ=M=ëíÉääÉåK
z pÅÜäáííÉå=ãáí=pÅÜáÉÄÉê ESF=áå=mçëK=N=
ÑÉëíëíÉääÉåK
z h~ÄÉä=EVF=îÉêëí~ìÉåK
eáåïÉáëÉ=òìê=båíëçêÖìåÖ
aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=
Éìêçé®áëÅÜÉå=oáÅÜíäáåáÉ=OMMOLVSLbd=
ΩÄÉê=bäÉâíêçJ=ìåÇ=bäÉâíêçåáâJ^äíÖÉê®íÉ=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbF=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=
aáÉ oáÅÜíäáåáÉ=ÖáÄí=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=
brJïÉáí=ÖΩäíáÖÉ=oΩÅâå~ÜãÉ=ìåÇ=
sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=^äíÖÉê®íÉ=îçêK=
§ÄÉê=~âíìÉääÉ=båíëçêÖìåÖëÜáåïÉáëÉ=áåÑçêãáÉêÉå=
páÉ=ëáÅÜ=ÄáííÉ=ÄÉá=fÜêÉã=c~ÅÜÜ®åÇäÉê=çÇÉê=ÄÉá=
fÜêÉê=dÉãÉáåÇÉîÉêï~äíìåÖK
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå
cΩê=ÇáÉëÉë=dÉê®í=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉê=àÉïÉáäë=
òìëí®åÇáÖÉå=i~åÇÉëîÉêíêÉíìåÖ=ÜÉê~ìëÖÉJ
ÖÉÄÉåÉå=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI=áå=ÇÉã=Ç~ë=
dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=ïìêÇÉK=páÉ=â∏ååÉå=ÇáÉ=
d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=fÜêÉå=
c~ÅÜÜ®åÇäÉêI=ÄÉá=ÇÉã=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÖÉâ~ìÑí=
Ü~ÄÉåI=çÇÉê=ÇáêÉâí=ÄÉá=ìåëÉêÉê=i~åÇÉëJ
îÉêíêÉíìåÖ=~åÑçêÇÉêåK=aáÉ=d~ê~åíáÉJ
ÄÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ=^ÇêÉëëÉå=
ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ÇÉê=eÉÑíêΩÅâëÉáíÉK
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëáåÇ=ÇáÉ=d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå=
~ìÅÜ=áã=fåíÉêåÉí=ìåíÉê=ÇÉê=ÄÉå~ååíÉå=
tÉÄ~ÇêÉëëÉ=ÜáåíÉêäÉÖíK=cΩê=ÇáÉ=få~åëéêìÅÜJ
å~ÜãÉ=îçå=d~ê~åíáÉäÉáëíìåÖÉå=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ää=
ÇáÉ=sçêä~ÖÉ=ÇÉë=h~ìÑÄÉäÉÖÉë=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK
ûåÇÉêìåÖÉå îçêÄÉÜ~äíÉåK
P
MS65_de-ar.book Seite 4 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éå
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=
åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK=
kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=áå=
ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ
Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=~ë=
ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=ëã~ää=
ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK
rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=
èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK=mäÉ~ëÉ=âÉÉé=
íÜÉ=fåëíêìÅíáçåë=Ñçê=rëÉ=áå=~=ë~ÑÉ=éä~ÅÉK=
fÑ é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=é~êíóI=
~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK
qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ã~áåíÉå~åÅÉJÑêÉÉK
lîÉêîáÉï
mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK
cáÖK=^
N oçí~êó=âåçÄ=~åÇ=ëíçé=éä~íÉ
pÉí=ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=EM=íç=NR=ããFK
O pí~êí=äçÅâJçìí
_ÉÑçêÉ=ëïáíÅÜáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éêÉëë íÜÉ=
ë~ÑÉíó=äçÅâK
qÜÉ=ë~ÑÉíó=äçÅâ=éêÉîÉåíë=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñêçã=
ÄÉáåÖ=ìåáåíÉåíáçå~ääó=ëïáíÅÜÉÇ=çåK
P lk=Äìííçå
nìáÅâJ~Åíáçå=çéÉê~íáçåK
Q _ä~ÇÉ
R `~êêá~ÖÉ
dìáÇÉ=íÜÉ=ÑççÇ=ïÜáÅÜ=áë=íç=ÄÉ=ëäáÅÉÇ=~Ö~áåëí=
íÜÉ=Ää~ÇÉK
S päáÇÉ
içÅâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=áå=íÜÉ=ÉåÇ=éçëáíáçåW
päáÇÉ=çå=êáÖÜí=EmçëK=NFK
`~êêá~ÖÉ=ãçî~ÄäÉW=päáÇÉ=áå=ÅÉåíêÉ=EmçëK=OFK=
oÉãçîÉ=Å~êêá~ÖÉW=päáÇÉ=çå=äÉÑí=EmçëK=PFK
T _~ëÉ
pìééçêíë=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉK
U Úp~ìë~ÖÉ=ÉåÇÛ=ÜçäÇÉê
`ìíë=êÉëáÇì~ä=éáÉÅÉë=ë~ÑÉäóK
V `çêÇ=ëíçêÉ
p~ÑÉíó=fåÑçêã~íáçå
oáëâ=çÑ=áåàìêó
`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=
éä~íÉK
aç=åçí=ìëÉ=áÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=çê=~ééäá~åÅÉ=áë=Ç~ã~ÖÉÇK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=
pìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉå=íç=éêÉîÉåí=íÜÉã=Ñêçã=éä~óáåÖ=
ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
Q
aç=åçí=~ääçï=éÉêëçåë=E~äëç=ÅÜáäÇêÉåF=ïáíÜ=
êÉëíêáÅíÉÇ=éÜóëáÅ~ä=ëÉåëçêó=éÉêÅÉéíáçå=çê=ãÉåí~ä=
~ÄáäáíáÉë=çê=ïáíÜ=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=
âåçïäÉÇÖÉ=íç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìåäÉëë=íÜÉó=
~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇ=çê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=áåëíêìÅíÉÇ=áå=íÜÉ=
ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=ëçãÉÄçÇó=ïÜç=áë=
êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=íÜÉáê=ë~ÑÉíóK
^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=áÑ=äÉ~îáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
ìå~ííÉåÇÉÇ=çê=áÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ã~äÑìåÅíáçåëI=
^it^vp=éìää=çìí=íÜÉ=éäìÖK=aç åçí éä~ÅÉ=íÜÉ=
éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK
qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=éçïÉê=ÅçêÇ=ãìëí=
ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=çê=Üáë=
ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê=~=ëáãáä~êäó=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåK=
låäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=êÉé~áê=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ
j~âÉ=çìíJçÑJëÉêîáÅÉ=~ééäá~åÅÉë=ìåìë~ÄäÉK=
_ä~ÇÉ=áë=îÉêó=ëÜ~êéK=^ÑíÉê=ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=
ÅçåíáåìÉë=Ñçê=~=ëÜçêí=íáãÉK=^ÑíÉê=ïçêâI=ëÉí=ÅìííáåÖ=
ïáÇíÜ=íç=MK
aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜçìí=íÜÉ=
Å~êêá~ÖÉ=~åÇ=“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉêK
aç=åçí=áããÉêëÉ=éçïÉê=íççä=áå=ï~íÉê=çê=ÅäÉ~å=
ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK
léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
_ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉI=
ÅäÉ~å=íÜçêçìÖÜäóK
mêÉé~ê~íáçå
cáÖK=^
z mä~ÅÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çå=~=ëãççíÜI=
ÅäÉ~å ëìêÑ~ÅÉK
z píçï=íÜÉ=ÅçêÇ=áå=íÜÉ=ÅçêÇ=ëíçêÉ=EVFK
Ó oÉãçîÉ=Å~ÄäÉ=Ñêçã=íÜÉ=íïç=Åä~ãéáåÖ=
ëäçíë=ENKFK
Ó mìää=çìíLéìëÜ=áå=Å~ÄäÉ=é~ëí=íÜÉ=ÅçîÉê=íç=
íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=äÉåÖíÜ=EOKFK
Ó oÉJ~íí~ÅÜ=Å~ÄäÉ=ÉåÇ=EPKFK
z fåëÉêí=íÜÉ=éäìÖK
z ^íí~ÅÜ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ ERF=~åÇ=“ë~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=
ÜçäÇÉê EUFK
z pÉí=êÉèìáêÉÇ=ÅìííáåÖ=ïáÇíÜ=ENFK
pïáíÅÜáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=lkLlcc
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=lccI=
íÜÉ=Ää~ÇÉ=ÅçåíáåìÉë=êçí~íáåÖ=ÄêáÉÑäóK=kÉîÉê=
éä~ÅÉ=Ü~åÇë=åÉ~ê=íÜÉ=Ää~ÇÉK
t~êåáåÖ>=jçíçê=ã~ó=çîÉêÜÉ~íK=
^ÑíÉê=~=ã~ñáãìã=NM ãáåìíÉë=çÑ=Åçåíáåìçìë=
ìëÉI=ëïáíÅÜ=lcc=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=~ääçï=íç=
Åççä=ÇçïåK
MS65_de-ar.book Seite 5 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éå
cáÖK=_
z mêÉëë=ëïáíÅÜJçå=ë~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉ=ENKFI=íÜÉå
z éêÉëë=lk=Äìííçå=ìåíáä=íÜÉ=éçïÉê=íççä=ëí~êíë=
êìååáåÖ=EOKFK=pïáíÅÜJçå=ë~ÑÉíó=ÇÉîáÅÉ=Å~å=
åçï=ÄÉ=êÉäÉ~ëÉÇ=EPKFK
z qç=ëíçé=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=
lk ëïáíÅÜK
päáÅáåÖ
cáÖK=^
z dÉåíäó=éêÉëë=íÜÉ=ÑççÇ=ïÜáÅÜ=áë=íç=ÄÉ=ëäáÅÉÇ=
~Ö~áåëí=íÜÉ=ëíçé=éä~íÉ=~åÇ=ëäçïäó=ëäáÇÉ=
~Ö~áåëí=íÜÉ=ãçîáåÖ=Ää~ÇÉK
^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
pÉí=íÜÉ=ëäáÅáåÖ=ïáÇíÜ=íç=MK
päáÇÉ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=íçï~êÇë=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áåíç=
íÜÉ ÉåÇ=éçëáíáçå=~åÇ=äçÅâ=ïáíÜ=íÜÉ=ëäáÇÉ=ESF=
áå mçëK=NK
^ÑíÉê=ëäáÅáåÖ=ÖêÉ~ëó=ÑççÇ=EÉKÖK=ãÉ~íI=ë~ìë~ÖÉI=
ÅÜÉÉëÉFW
z qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=ÉëéÉÅá~ääó=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áããÉÇá~íÉäóX=
ëÉÉ “`äÉ~åáåÖÒ=ÅÜ~éíÉêK
z
z
`äÉ~åáåÖ
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
_ÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=éìää=çìí=íÜÉ=
ã~áåë=éäìÖ=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉK=aç=klq=
Öêáé=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Äó=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ëìêÑ~ÅÉI=Äìí=Äó=
íÜÉ=Ää~ÇÉ=~íí~ÅÜãÉåíK
bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ
kbsbo=áããÉêëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áå=ï~íÉê=çê=
éä~ÅÉ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK
t~êåáåÖ>
pìêÑ~ÅÉë=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=aç=klq=ìëÉ=
~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
z táéÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=Ää~ÇÉ=~åÇ=~íí~ÅÜÉÇ=
ÅçãéçåÉåíë=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ=ÇêóK=
fÑ êÉèìáêÉÇI=ìëÉ=~=äáííäÉ=ÇÉíÉêÖÉåíK
z `~êêá~ÖÉ=~åÇ=“p~ìë~ÖÉ=ÉåÇÒ=ÜçäÇÉê=~êÉ=
ÇáëÜï~ëÜÉêJéêççÑK
oÉãçîáåÖLáåëÉêíáåÖ=íÜÉ=Ää~ÇÉ
cáÖK=`
z päáÇÉ=Ä~Åâ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=ìåíáä=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áë=
~ÅÅÉëëáÄäÉK
z oçí~íÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=~íí~ÅÜãÉåí=~ää=íÜÉ=ï~ó=áå=
~ ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉK
cáÖK=a
z qç=áåëÉêí=íÜÉ=Ää~ÇÉI=ÜçäÇ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=
~íí~ÅÜãÉåí=îÉêíáÅ~ääó=~åÇ=êçí~íÉ=~ää=íÜÉ=ï~ó=áå=
~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=Eãìëí=“ÅäáÅâ=áåíç=
éçëáíáçåÒFK
oÉãçîáåÖLáåëÉêíáåÖ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ
cáÖK=b
z jçîÉ=ëäáÇÉ=íç=mçëK=PK
z oÉãçîÉ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=Ñêçã=íÜÉ=Ä~ëÉK
z fåëÉêí=Äó=ëäáÇáåÖ=íÜÉ=Å~êêá~ÖÉ=~äçåÖ=íÜÉ=ÖìáÇÉ=
áå=íÜÉ=Ä~ëÉK
píçê~ÖÉ
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉ
hÉÉé=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çìí=çÑ=íÜÉ=êÉ~ÅÜ=çÑ=
ÅÜáäÇêÉåK
cáÖK=^
z pÉí=íÜÉ=êçí~êó=âåçÄ=ENF=íç=MK
z `ä~ãé=Å~êêá~ÖÉ=ïáíÜ=ëäáÇÉ ESF=áå=mçëK=NK
z píçï=íÜÉ=ÅçêÇ=EVFK
aáëéçë~ä
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=áå=
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=
ÇáêÉÅíáîÉ=OMMOLVSLbd=çå=t~ëíÉ=
bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó=
tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=Ñçê=
ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=
ìíáäáò~íáçå=çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK
mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=
~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK
dì~ê~åíÉÉ
qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=
~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=
Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK=aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=
íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=ÄÉ=çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=
ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ï~ë=
éìêÅÜ~ëÉÇK
qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=
ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=
Öì~ê~åíÉÉK
pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK
R
MS65_de-ar.book Seite 6 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Ñê
`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=
èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë=
ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ
ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇDìå=ÑçóÉêK=
iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇDìå=ÑçóÉê=
ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äDìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ
ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI=
ÇDÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë=
ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ=
äDìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë=
Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇDÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK
ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë=
èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë=
Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK=
o~åÖÉò ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇDáåëíêìÅíáçåëK=
pá îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò=ë~=
åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK
iÛ~éé~êÉáä=åÉ=ÇÉã~åÇÉ=é~ë=ÇÛÉåíêÉíáÉåK
sìÉ=ÇDÉåëÉãÄäÉ
sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK
cáÖìêÉ=^
N _çìíçå=êçí~íáÑ=Éí=éä~èìÉ=ÇD~êêÆí
o¨ÖäÉò=äD¨é~áëëÉìê=ÇÉë=íê~åÅÜÉë=EM=¶=NR=ããFK
O p¨Åìêáí¨=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
^ééìóÉò=~î~åí=ÇDÉåÅäÉåÅÜÉê=äD~éé~êÉáäK
póëí≠ãÉ=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=éêçí¨ÖÉ~åí=ÇÉë=
ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåíë=áåîçäçåí~áêÉëK
P qçìÅÜÉ=ÇDÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí
jáëÉ=Éå=ã~êÅÜÉ=éçìê=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
ãçãÉåí~å¨=Éí=ÅçåíáåìK
Q i~ãÉ
R `Ü~êáçí
aáêáÖÉò=äD~äáãÉåí=¶=íê~åÅÜÉê=ÅçåíêÉ=ä~=ä~ãÉK
S `çìäáëëÉ~ì
_äçèìÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Éå=Ñáå=ÇÉ=ÅçìêëÉW
`ìêëÉìê=¶=ÇêçáíÉ=EéçëK=NFK
`Ü~êáçí=ãçÄáäÉ=W=ÅìêëÉìê=~ì=ÅÉåíêÉ=EéçëK=OFK=
mçìê=êÉíáêÉê=äÉ=ÅÜ~êáçí=W=ÅìêëÉìê=¶=Ö~ìÅÜÉ=
EéçëK=PFK
T q~ÄäáÉê
fä=ëìééçêíÉ=äÉ=ÅÜ~êáçíK
U mçêíÉJêÉëíÉë
mçìê=íê~åÅÜÉê=äÉë=êÉëíÉë=Éå=íçìíÉ=ë¨Åìêáí¨K
V o~åÖÉãÉåí=Çì=ÅçêÇçå
`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=>
kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê=ä~=
éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK
kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇD~äáãÉåí~íáçå=Éí=
äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK
S
°äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäK=pìêîÉáääÉò=äÉë=
ÉåÑ~åíë=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÛáäë=åÉ=àçìÉåí=~îÉÅ=
äÛ~éé~êÉáäK
iÉë=éÉêëçååÉë=EÉåÑ~åíë=ÅçãéêáëF=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå=
Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~äI=çì=åÉ=
ǨíÉå~åí=é~ë=äDÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉëI=åÉ=ÇçáîÉåí=é~ë=ìíáäáëÉê=äÛ~éé~êÉáäI=
ë~ìÑ=ëá=èìÉäèìÛìå=äÉë=ëìêîÉáääÉ=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=
çé¨ê~íáçå=çì=ëá=ä~=éÉêëçååÉ=êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=äÉìê=
ë¨Åìêáí¨=äÉìê=~=Ñçìêåá=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=êÉä~íáîÉë=
¶ ëçå=ìíáäáë~íáçåK
a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=
~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=äçêëèìÉ=îçìë=èìáííÉò=ä~=
éá≠ÅÉ=çì=Éå=Å~ë=ÇÉ=é~ååÉK=sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=
ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=åÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=
~êÆíÉë=îáîÉë=çì=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK
^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=çì=
ëçå=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉ=çì=ìåÉ=éÉêëçååÉ=
ǨíÉå~åí=ìåÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=¨èìáî~äÉåíÉ=Éëí=
Ü~Äáäáí¨=¶=êÉãéä~ÅÉê=ìå=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=
ÉåÇçãã~Ö¨K=iÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ëçåí=
ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê≠ëJîÉåíÉK
råÉ=Ñçáë=èìÉ=äÉë=~éé~êÉáäë=çåí=Ñáåá=ÇÉ=ëÉêîáêI=
êÉåÇÉòJäÉë=áåìíáäáë~ÄäÉëK=i~=ä~ãÉ=Éëí=íê≠ë=
~áÖìáë¨ÉK=^éê≠ë=èìÉ=îçìë=~îÉò=¨íÉáåí=äÛ~éé~êÉáäI=
ëçå=ãçíÉìê=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ=íçìêåÉê=Äêá≠îÉãÉåíK=
^éê≠ë=äÉ=íê~î~áäI=ê~ãÉåÉò=ä~=ä~êÖÉìê=ÇÉ=ÅçìéÉ=ëìê=
ä~=éçëáíáçå=MK
ríáäáëÉò=äD~éé~êÉáä=ë~åë=ÅÜ~êáçí=åá=éçêíÉJêÉëíÉëK
kÉ=éäçåÖÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=Ç~åë=äÛÉ~ì=Éí=åÉ=äÉ=
ä~îÉò=é~ë=åçå=éäìë=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíK
ríáäáë~íáçå
^î~åí=ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåI=åÉííçóÉò=
äD~éé~êÉáä=¶=ÑçåÇK
mê¨é~ê~íáÑë
cáÖìêÉ=^
z mçëÉò=äD~éé~êÉáä=ëìê=ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉ=äáëëÉ=Éí=
éêçéêÉK
z mä~ÅÉò=äÉ=ÅçêÇçå=ÇD~äáãÉåí~íáçå=Ç~åë=ëçå=
ê~åÖÉãÉåí=EVFK
Ó pçêíÉò=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉë=ÇÉìñ=ÑÉåíÉë=ÇÉ=
êÉíÉåìÉ=ENKFK
Ó pçêíÉòLêÉåíêÉò=ä~=äçåÖìÉìê=îçìäìÉ=Çì=
ÅçêÇçå=EOF=Éå=äìá=Ñ~áë~åí=äçåÖÉê=äÉ=
ÅçìîÉêÅäÉK
Ó oÉÄêáÇÉò=äÛÉñíê¨ãáí¨=Çì=ÅßÄäÉ=EPKFK
z _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=
Åçìê~åíK
z jÉííÉò=Éå=éä~ÅÉ=äÉ=ÅÜ~êáçí ERF=Éí=äÉ=éçêíÉJ
êÉëíÉë EUFK
z o¨ÖäÉò=ëìê=ä~=ä~êÖÉìê=ÇÉ=ÅçìéÉ=îçìäìÉ=ENFK
MS65_de-ar.book Seite 7 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Ñê
j~êÅÜÉL^êêÆí
kÉííçóÉê
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
råÉ=Ñçáë=äD~éé~êÉáä=¨íÉáåíI=ä~=ä~ãÉ=íçìêåÉ=ÉåÅçêÉ=
éÉåÇ~åí=ìå=áåëí~åíK=kD~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=
ã~áåë=ÇÉ=ä~=ä~ãÉK
^ííÉåíáçå=>=iÉ=ãçíÉìê=éÉìí=ëìêÅÜ~ìÑÑÉêK=
^ì=Äçìí=ÇÉ=NM ãáåìíÉë=ã~ñáK=ÇÉ=
ÑçåÅíáçååÉãÉåí=ÅçåíáåìI=ä~áëëÉò=êÉÑêçáÇáê=
äD~éé~êÉáäK
cçåÅíáçååÉãÉåí=ãçãÉåí~å¨
cáÖìêÉ=_
z ^ééìóÉò=ëìê=ä~=ë¨Åìêáí¨=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=
EOFI=ÉåëìáíÉ
z ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EPF=
àìëèìD¶=ÅÉ=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=Ǩã~êêÉK=
båëìáíÉI îçìë=éçìîÉò=êÉäßÅÜÉê=ä~=ë¨Åìêáí¨=
~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOFK
z mçìê=~êêÆíÉê=äD~éé~êÉáäI=êÉäßÅÜÉò=ä~=íçìÅÜÉ=
ÇDÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EPFK
cçåÅíáçååÉãÉåí=éÉêã~åÉåí
cáÖìêÉ=`
z ^ééìóÉò=ëìê=ä~=ë¨Åìêáí¨=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=
EOFI=ÉåëìáíÉ
z ^ééìóÉò=ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EPF=
àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛÉääÉ=ÉåÅê~åíÉK=båëìáíÉI=îçìë=
éçìîÉò=êÉäßÅÜÉê=ä~=ë¨Åìêáí¨=~åíáJ
ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí=EOFK
z mçìê=~êêÆíÉê=äD~éé~êÉáäI=~ééìóÉò=¶=åçìîÉ~ì=
ëìê=ä~=íçìÅÜÉ=j~êÅÜÉ=EPF=éìáë=êÉäßÅÜÉòK
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
^î~åí=ÇÉ=éêçŨÇÉê=~ì=åÉííçó~ÖÉI=ǨÄê~åÅÜÉò=
äD~éé~êÉáä=éìáë=êÉíáêÉò=ä~=ä~ãÉK=p~áëáëëÉò=ä~=ä~ãÉ=
ìåáèìÉãÉåí=é~ê=ëçå=ëìééçêíI=Éí=åçå=é~ë=é~ê=ä~=
ëìêÑ~ÅÉ=Åçìé~åíÉK
oáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçå
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äD~éé~êÉáä=Ç~åë=äDÉ~ìK=
kÉ äÉ íÉåÉò=à~ã~áë=ëçìë=äDÉ~ì=Åçìê~åíÉK
^ííÉåíáçå=>
iÉë=ëìêÑ~ÅÉë=éÉìîÉåí=ëDÉåÇçãã~ÖÉê=
kDìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK
kÉííçóÉê=äD~éé~êÉáä
z bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=ä~=ä~ãÉ=~îÉÅ=ìå=ÉëëìáÉJ
íçìí=ÜìãáÇÉ=éìáë=ë¨ÅÜÉòJäÉëK=pá=å¨ÅÉëë~áêÉI=
~àçìíÉò=ìå=éÉì=ÇÉ=éêçÇìáí=¶=î~áëëÉääÉK
z iÉ=ÅÜ~êáçí=Éí=äÉ=éçêíÉJêÉëíÉë=îçåí=~ì=ä~îÉJ
î~áëëÉääÉK
båäÉîÉêLáåëí~ääÉê=ä~=ä~ãÉ
cáÖìêÉ=`
z oÉÅìäÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=éçìê=éçìîçáê=äáĨêÉê=ä~=
ä~ãÉK
z c~áíÉë=íçìêåÉê=ä~=Ñáñ~íáçå=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ=Ç~åë=äÉ=
ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇDìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìD¶=ä~=
Äìí¨É=éìáë=êÉíáêÉò=ä~=ä~ãÉK
cáÖìêÉ=a
z mçìê=áåëí~ääÉê=ä~=ä~ãÉI=íÉåÉò=ë~=Ñáñ~íáçå=
îÉêíáÅ~äÉãÉåí=éìáë=Ñ~áíÉëJä~=íçìêåÉê=Éå=ëÉåë=
áåîÉêëÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇDìåÉ=ãçåíêÉ=àìëèìD¶=ä~=
Äìí¨É=EÉääÉ=ÉåÅê~åíÉ=~ìÇáÄäÉãÉåíFK
båäÉîÉêLáåëí~ääÉê=äÉ=ÅÜ~êáçí
cáÖìêÉ=b
z ^ãÉåÉò=äÉ=ÅìêëÉìê=ëìê=ä~=éçëK=PK
z båäÉîÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Çì=í~ÄäáÉêK
z mçìê=äDáåëí~ääÉêI=Ñ~áíÉëJäÉ=ÖäáëëÉê=Ç~åë=ä~=
ê~áåìêÉ=Çì=í~ÄäáÉêK
qê~åÅÜÉê
cáÖìêÉ=^
z ^ééìóÉò=ä¨Ö≠êÉãÉåí=äD~äáãÉåí=¶=íê~åÅÜÉê=
ÅçåíêÉ=ä~=éä~èìÉ=ÇD~êêÆí=éìáë=éçìëëÉòJäÉ=
äÉåíÉãÉåí=ÅçåíêÉ=ä~=ä~ãÉ=Éå=ãçìîÉãÉåíK
^éê≠ë=~îçáê=íê~åÅܨ
o¨ÖäÉò=äD¨é~áëëÉìê=ÇÉ=íê~åÅÜÉ=ëìê=MK
mçìëëÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=Éå=ÇáêÉÅíáçå=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ=
àìëèìDÉå=éçëáíáçå=Ñáå~äÉI=éìáë=áããçÄáäáëÉòJäÉ=
~îÉÅ=äÉ=ÅìêëÉìê=ESF=Éå=éçëK=NK
^éê≠ë=~îçáê=íê~åÅܨ=ÇÉë=~äáãÉåíë=ÅçåíÉå~åí=ÇÉ=
ä~=Öê~áëëÉ=Eé~ê=ÉñK=ÇÉ=ä~=îá~åÇÉI=ÇÉë=ë~ìÅáëëÉëI=
Çì=Ñêçã~ÖÉF=W
z fä=Éëí=éê¨Ñ¨ê~ÄäÉ=ÇÉ=åÉííçóÉê=äD~éé~êÉáä=
áãã¨Çá~íÉãÉåí=~éê≠ë=ìíáäáë~íáçåI=
Éå é~êíáÅìäáÉê=ë~=ä~ãÉX=îçáê=äÉ=ÅÜ~éáíêÉ=
áåíáíìä¨ ÂkÉííçóÉêÊK
z
z
o~åÖÉãÉåí
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=
íê~åÅÜ~åíÉ
o~åÖÉò=äD~éé~êÉáä=Üçêë=ÇÉ=éçêí¨É=ÇÉë=ÉåÑ~åíëK
cáÖìêÉ=^
z mçëáíáçååÉò=äÉ=Äçìíçå=êçí~íáÑ=ENF=ëìê=MK
z fããçÄáäáëÉò=äÉ=ÅÜ~êáçí=~îÉÅ=äÉ=ÅìêëÉìê=ESF=Éå=
éçëK=NK
z o~åÖÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=EVFK
T
MS65_de-ar.book Seite 8 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
áí
Ñê
jáëÉ=~ì=êÉÄìí
`Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨=
~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=
Éìêçé¨ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=
~éé~êÉáäë=¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=
ìë~Ö¨ë=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=
äÉ Å~ÇêÉI=Éå=îáÖìÉìê=ëìê=íçìí=äÉ=íÉêêáíçáêÉ=ÇÉ=
äÛrbI=ÇÛìåÉ=êÉéêáëÉ=Éí=ÇÛìå=êÉÅóÅä~ÖÉ=ÇÉë=
~éé~êÉáäë=ìë~Ö¨ëK=
mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=~ÅíìÉääÉë=
êÉä~íáîÉë=¶=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìíI=êÉåëÉáÖåÉòJîçìë=
~ìéê≠ë=ÇÉ=îçíêÉ=êÉîÉåÇÉìê=çì=ÇÉ=îçíêÉ=
ãìåáÅáé~äáí¨K
d~ê~åíáÉ
iÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=~ééäáÅ~ÄäÉë=ëçåí=
ÅÉääÉë=éìÄäá¨Éë=é~ê=åçíêÉ=ÇáëíêáÄìíÉìê=Ç~åë=äÉ=
é~óë=çª=~=¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=äD~ÅÜ~íK=iÉ=êÉîÉåÇÉìê=
ÅÜÉò=èìá=îçìë=îçìë=ÆíÉë=éêçÅìê¨=äD~éé~êÉáä=
Ñçìêåáê~=äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=ëìê=ëáãéäÉ=
ÇÉã~åÇÉ=ÇÉ=îçíêÉ=é~êíK=bå=Å~ë=ÇÉ=êÉÅçìêë=Éå=
Ö~ê~åíáÉI=îÉìáääÉò=íçìàçìêë=îçìë=ãìåáê=ÇÉ=ä~=
éêÉìîÉ=ÇD~ÅÜ~íK
pçìë=ê¨ëÉêîÉ=ÇÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåëK
U
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J
òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê=
áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç=
ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ
íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äDáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê=
áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ=
É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äDìëç=Ç~=
é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá=
ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK
ríáäáòò~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=èì~åíáí¶=
É íÉãéá=Çá=ä~îçêç=ìëì~äá=åÉääD~ííáîáí¶=ÇçãÉëíáÅ~K=
pá éêÉÖ~=Çá=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äDìëçK=
få Å~ëç=Çá=ÅÉëëáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=íÉêòáI=
ÅçåëÉÖå~êÉ=ìåáí~ãÉåíÉ=èìÉëíç=äáÄêÉííç=
ÇÛáëíêìòáçåáK
iD~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=êáÅÜáÉÇÉ=ã~åìíÉåòáçåÉK
dìáÇ~=ê~éáÇ~
^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK
cáÖìê~=^
N j~åçéçä~=É=éá~ëíê~=Çá=~ééçÖÖáç
oÉÖçä~êÉ=äç=ëéÉëëçêÉ=Çá=í~Öäáç=
EÇ~=M=~=NR ããFK
O páÅìêÉòò~=ÇD~ÅÅÉåëáçåÉ
mêÉãÉêÉ=éêáã~=Çá=~ÅÅÉåÇÉêÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáçK
páÅìêÉòò~=Åçåíêç=äD~ÅÅÉåëáçåÉ=~ÅÅáÇÉåí~äÉK
P mìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ
cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉêÊ=É=Ñìåòáçå~ãÉåíç=
ÅçåíáåìçK
Q i~ã~
R päáíí~
péáåÖÉêÉ=äD~äáãÉåíç=Ç~=~ÑÑÉíí~êÉ=Åçåíêç=ä~=
ä~ã~K
S `ìêëçêÉ
_äçÅÅ~êÉ=ä~=ëäáíí~=åÉää~=éçëáòáçåÉ=íÉêãáå~äÉW
`ìêëçêÉ=~=ÇÉëíê~=EéçëK=NFK
päáíí~=ãçÄáäÉW=ÅìêëçêÉ=~ä=ÅÉåíêç=EéçëK=OFK=
oáãìçîÉêÉ=ä~=ëäáíí~W=ÅìêëçêÉ=~=ëáåáëíê~=
EéçëK PFK
T q~îçä~
pÉÇÉ=ÇÉää~=ëäáíí~K
U pìééçêíç=éÉê=êÉëíá
mÉê=í~Öäá~êÉ=áå=ëáÅìêÉòò~=éáÅÅçäá=êÉëíá=Çá=
~äáãÉåíáK
V s~åç=éçêí~Å~îç
MS65_de-ar.book Seite 9 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
áí
fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~
mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ
`çääÉÖ~êÉ=É=ìë~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=êáëéÉíí~åÇç=
á=Ç~íá=ÇÉää~=í~êÖÜÉíí~=ÇDáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK
rë~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=
~äáãÉåí~òáçåÉ=É=äD~éé~êÉÅÅÜáç=ëíÉëëç=åçå=
éêÉëÉåí~åç=Ç~ååáK
qÉåÉêÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá=
Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=
äD~éé~êÉÅÅÜáçK
kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äDìëç=ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=
~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~=
éÉêÅÉòáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá=
çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI=
~ ãÉåç=ÅÜÉ=åçå=ëá~åç=ëçêîÉÖäá~íÉ=ç=åçå=ëá~åç=
ëí~íÉ=áëíêìáíÉ=~ääDìëç=ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìå~=
éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄáäÉ=ÇÉää~=äçêç=ëáÅìêÉòò~K
bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=Ççéç=çÖåá=ìëçI=
éÉê=~ääçåí~å~êëá=Ç~ääD~éé~êÉÅÅÜáçI=çééìêÉ=áå=
Å~ëç=Çá=Öì~ëíçK=kçå=íáê~êÉ=áä=Å~îç=Çá=
~äáãÉåí~òáçåÉ=ëì=ëéáÖçäá=îáîá=å¨=ãÉííÉêäç=
~ Åçåí~ííç=Åçå=ëìéÉêÑáÅá=Å~äÇÉK
^ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=ëÉ=áä=Å~îç=Çá=
~äáãÉåí~òáçåÉ=Çá=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëìÄáëÅÉ=
Ç~ååáI=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëçëíáíìáíç=Ç~ä=éêçÇìííçêÉI=Ç~ä=
ëìç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá=ç=Ç~=éÉêëçå~=áå=
éçëëÉëëç=Çá=ëáãáäÉ=èì~äáÑáÅ~òáçåÉK=c~êÉ=ÉëÉÖìáêÉ=
äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=
ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíáK
oÉåÇÉêÉ=áåëÉêîáÄáäá=Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=ÇáëãÉëëáK=
i~ ä~ã~=≠=ãçäíç=í~ÖäáÉåíÉK=açéç=~îÉêÉ=ëéÉåíç=
äD~éé~êÉÅÅÜáçI=áä=ãçíçêÉ=Åçåíáåì~=ÄêÉîÉãÉåíÉ=
~ Öáê~êÉK=qÉêãáå~íç=áä=ä~îçêç=ÇáëéçêêÉ=ä~=ä~êÖÜÉòò~=
Çá=í~Öäáç=ëì=MK
kçå=ìë~êÉ=ã~á=äD~ÑÑÉíí~íêáÅÉ=ìåáîÉêë~äÉ=ëÉåò~=
ëäáíí~=É=ëìééçêíç=éÉê=á=êÉëíáK
kçå=áããÉêÖÉêÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=áå=~Åèì~I=
å¨ ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK
rëç
mìäáêÉ=Åçå=Åìê~=äD~éé~êÉÅÅÜáç=éêáã~=Çá=ìë~êäç=
ä~=éêáã~=îçäí~K
mêÉé~ê~òáçåÉ
cáÖìê~=^
z aáëéçêêÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=ëì=ìå~=Ä~ëÉ=éá~å~=
É éìäáí~K
z oáéçêêÉ=áä=Å~îç=åÉä=î~åç=éçêí~Å~îç=EVFK
Ó iáÄÉê~êÉ=áä=Å~îç=Ç~ääÉ=ÇìÉ=ÑÉëëìêÉ=Çá=
~êêÉëíç=ENKFK
Ó bëíê~êêÉLêá~îîçäÖÉêÉ=áä=Å~îç=é~ëë~åÇç=
ëçéê~=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Ñáåç=~ää~=äìåÖÜÉòò~=
ÇÉëáÇÉê~í~=EOKFK
Ó
cáëë~êÉ=Çá=åìçîç=äDÉëíêÉãáí¶=ÇÉä=
Å~îç EPKFK
z fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK
z ^ééäáÅ~êÉ=ä~=ëäáíí~ ERF=ÉÇ=áä=ëìééçêíç=éÉê=
êÉëíá EUFK
z oÉÖçä~êÉ=ä~=ä~êÖÜÉòò~=Çá=í~Öäáç=ÇÉëáÇÉê~í~=ENFK
cìåòáçå~ãÉåíç
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
açéç=~îÉêÉ=ëéÉåíç=äD~éé~êÉÅÅÜáç=ä~=ä~ã~=
Åçåíáåì~=ÄêÉîÉãÉåíÉ=~=Öáê~êÉ=éÉê=áåÉêòá~K=
kçå ~îîáÅáå~êÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=~ää~=ä~ã~K
^ííÉåòáçåÉ>=fä=ãçíçêÉ=éì∂=ëìêêáëÅ~äÇ~êëáK=
açéç=ã~ëëáãç=NM ãáåìíá=Çá=Ñìåòáçå~ãÉåíç=
Åçåíáåìç=Ñ~êÉ=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=áä=ãçíçêÉK
cìåòáçå~ãÉåíç=ÂéìäëÉêÊ
cáÖìê~=_
z mêÉãÉêÉ=ä~=ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOFI=èìáåÇá
z éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EPF=ÑáåÅܨ=
äD~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=ëá=~îîá~K=lê~=ëá=éì∂=
êáä~ëÅá~êÉ=ä~=ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOFK
z mÉê=ÑÉêã~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=êáä~ëÅá~êÉ=áä=
éìäë~åíÉ=ÇD~ÅÅÉåëáçåÉ=EPFK
^ÅÅÉåëáçåÉ=Åçåíáåì~
cáÖìê~=`
z mêÉãÉêÉ=ä~=ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOFI=èìáåÇá
z mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EPF=Ñáåç=~ää~=
éçëáòáçåÉ=Çá=~êêÉëíçK=lê~=ëá=éì∂=êáä~ëÅá~êÉ=ä~=
ëáÅìêÉòò~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=EOFK
z mÉê=ÑÉêã~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=éêÉãÉêÉ=Çá=åìçîç=
áä=éìäë~åíÉ=ÇD~ÅÅÉåëáçåÉ=EPFK
q~Öäá~êÉ
cáÖìê~=^
z mêÉãÉêÉ=äÉÖÖÉêãÉåíÉ=äD~äáãÉåíç=Ç~=í~Öäá~êÉ=
Åçåíêç=ä~=éá~ëíê~=Çá=~ééçÖÖáç=É=éçá=ëéáåÖÉêäç=
äÉåí~ãÉåíÉ=Åçåíêç=ä~=ä~ã~=áå=êçí~òáçåÉK
açéç=äDìëç
oáéçêí~êÉ=äç=ëéÉëëçêÉ=Çá=í~Öäáç=~=MK
péáåÖÉêÉ=ä~=ëäáíí~=áå=ÇáêÉòáçåÉ=ÇÉää~=ä~ã~=Ñáåç=
~ää~=éçëáòáçåÉ=Ñáå~äÉ=É=ÄäçÅÅ~êä~=Åçå=áä=
ÅìêëçêÉ ESF=åÉää~=éçëK=NK
açéç=~îÉêÉ=~ÑÑÉíí~íç=~äáãÉåíá=Öê~ëëá=
EéÉê ÉëK Å~êåÉI=ë~äëáÅÅá~I=Ñçêã~ÖÖáçFW
z °=çééçêíìåç=éìäáêÉ=ëìÄáíç=äD~éé~êÉÅÅÜáçI=
É ëéÉÅá~äãÉåíÉ=ä~=ä~ã~X=îÉÇá=Å~éáíçäç=éìäáòá~K
z
z
V
MS65_de-ar.book Seite 10 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
áí
mìäáòá~
pã~äíáãÉåíç
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
mêáã~=Çá=éìäáêÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=
É ëãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~K=^ÑÑÉêê~êÉ=ä~=ä~ã~=ëçäç=ëìä=
ëìééçêíç=É=åçå=ëìää~=ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=í~ÖäáçK
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅÜÉ=ÉäÉííêáÅÜÉ
kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äD~éé~êÉÅÅÜáç=åÉääD~Åèì~I=
å¨=ãÉííÉêäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK
^ííÉåòáçåÉ>
iÉ=ëìéÉêÑáÅá=éçëëçåç=ëìÄáêÉ=Ç~ååá=åçå=
ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK
mìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç
z mìäáêÉ=~éé~êÉÅÅÜáç=É=ä~ã~=ëíêçÑáå~åÇç=
Åçå ìå=é~ååç=ìãáÇç=É=éçá=~ëÅáìÖ~êäáK=
pÉ åÉÅÉëë~êáç=ìíáäáòò~êÉ=ìå=éçÅç=Çá=ÇÉíÉêëáîç=
éÉê=ëíçîáÖäáÉK
z päáíí~=É=ëìééçêíç=éÉê=á=êÉëíá=ëçåç=ä~î~Äáäá=áå=
ä~î~ëíçîáÖäáÉK
pãçåí~êÉLãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~
cáÖìê~=`
z péáåÖÉêÉ=ä~=ëäáíí~=îÉêëç=ÇáÉíêç=Ñáåç=~=äáÄÉê~êÉ=ä~=
ä~ã~K
z pãçåí~êÉ=áä=ëìééçêíç=ÇÉää~=ä~ã~=áå=ëÉåëç=
çê~êáç=Ñáåç=~ääD~êêÉëíç=É=íçÖäáÉêÉ=ä~=ä~ã~K
cáÖìê~=a
z mÉê=áä=ãçåí~ÖÖáçI=ã~åíÉåÉêÉ=áä=ëìééçêíç=
ÇÉää~=ä~ã~=îÉêíáÅ~äÉ=É=êìçí~êäç=áå=ëÉåëç=
~åíáçê~êáç=Ñáåç=~ääD~êêÉëíç=Eëá=ÇÉîÉ=ëÉåíáêÉ=
ëÅ~ííç=Çá=~êêÉëíçFK
pãçåí~êÉLãçåí~êÉ=ä~=ëäáíí~
cáÖìê~=b
z aáëéçêêÉ=áä=ÅìêëçêÉ=~=ëáåáëíê~=åÉää~=éçëK=PK
z qçÖäáÉêÉ=ä~=ëäáíí~=Ç~ää~=í~îçä~K
z mÉê=êáãçåí~êä~=áåëÉêáêÉ=ä~=ëäáíí~=åÉää~=ÖìáÇ~=
ëìää~=í~îçä~K
nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠ Åçåíê~ëëÉÖå~íç=
ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=~ää~=aáêÉííáî~ ÉìêçéÉ~=
OMMOLVSL`b=oáÑáìíá=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=
ÉäÉííêáÅÜÉ=ÉÇ=ÉäÉííêçåáÅÜÉ=
Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéÉãÉåí=Ó=tbbbFK=i~ ÇáêÉííáî~=
éêÉëÅêáîÉ=áä=èì~Çêç=åçêã~íáîç=éÉê=ìå=
êÉÅìéÉêç=É êáÅáÅä~ÖÖáç=ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=
ÇáëãÉëëáK
fåÑçêã~êëá=ëìääÉ=~ííì~äá=îáÉ=éÉê=ä~=êçíí~ã~òáçåÉ=
éêÉëëç=áä=éêçéêáç=êáîÉåÇáíçêÉ=ëéÉÅá~äáòò~íç=
ç éêÉëëç=ä~=éêçéêá~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=
Åçãìå~äÉK
d~ê~åòá~
mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ=äÉ=
ÅçåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä=åçëíêç=
ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K=
fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç=
äD~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~=ÑçêåáêÉ=
~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK=
mÉê äDÉëÉêÅáòáç=ÇÉä=Çáêáííç=Çá=Ö~ê~åòá~=
≠ ÅçãìåèìÉ=åÉÅÉëë~êáç=éêÉëÉåí~êÉ=áä=
ÇçÅìãÉåíç=Çá=~Åèìáëíç
`çåëÉêî~òáçåÉ
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ã~=í~ÖäáÉåíÉ
`çåëÉêî~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=
ÇÉá=Ä~ãÄáåáK
cáÖìê~=^
z oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ENF=ëì=MK
z _äçÅÅ~êÉ=ëäáíí~=É=ÅìêëçêÉ ESF=åÉää~=éçëK=NK
z oáéáÉÖ~êÉ=áä=Å~îç=åÉä=éçêí~Å~îç=EVFK
`çå=êáëÉêî~=Çá=ãçÇáÑáÅÜÉK
NM
MS65_de-ar.book Seite 11 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
åä
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=ÇáÉ=
ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê=
ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK=
eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK=
ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI=
â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ=
ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê=
Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ
ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê=îÉêïÉêJ
âáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=ÇáÉ=ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=
áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK=aÉ ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉï~J
êÉå=~KìKÄK=lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàJ
òáåÖ=~äë=ì ÜÉí ~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=áë=çåÇÉêÜçìÇëîêáàK
få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö
aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå=
~KìKÄK
^ÑÄK=^
N aê~~áâåçé=Éå=~~åëä~Öéä~~í
påáàÄêÉÉÇíÉ=áåëíÉääÉå=EíìëëÉå=M=Éå=NR=ããFK
O fåëÅÜ~âÉäÄÉîÉáäáÖáåÖ
sççê=ÜÉí=áåëÅÜ~âÉäÉå=áåÇêìââÉåK
_ÉîÉáäáÖáåÖ=íÉÖÉå=çåÄÉÇçÉäÇ=áåëÅÜ~âÉäÉåK
P fåëÅÜ~âÉäíçÉíë
jçãÉåíëÅÜ~âÉäáåÖK
Q jÉë
R päÉÇÉ
påáàÖçÉÇ=íÉÖÉå=ÜÉí=ãÉë=äÉÖÖÉåK
S pÅÜìáÑ
päÉÇÉ=î~ëíòÉííÉå=áå=ÇÉ=ÉáåÇéçëáíáÉK
pÅÜìáÑ=êÉÅÜíë=EéçëK=NFK
päÉÇÉ=ÄÉïÉÉÖÄ~~êW=ëÅÜìáÑ=ãáÇÇÉå=EéçëK=OFK=
päÉÇÉ=îÉêïáàÇÉêÉåW=ëÅÜìáÑ=äáåâë=EéçëK=PFK
T q~ÑÉä
kÉÉãí=ÇÉ=ëäÉÇÉ=çéK
U oÉëíÜçìÇÉê
oÉëíëíìââÉå=îÉáäáÖ=ëåáàÇÉåK
V påçÉêçéÄÉêÖî~â
sÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
eÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=~~åëäìáíÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå=
îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉK
dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=áåÇáÉå=ÜÉí=
~~åëäìáíëåçÉê=Éå=ÜÉí=~éé~ê~~í=ÖÉÉå=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖÉå=îÉêíçåÉåK
eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK=
qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå=
Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå=
Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ=
ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=
éÉêëçåÉå=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=Éêî~êáåÖ=Éå=âÉååáëI=
íÉåòáà=ÇÉòÉ=çåÇÉê=íçÉòáÅÜí=ëí~~å=î~å=çÑ=òáàå=
ÖÉ≥åëíêìÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
Çççê=ÉÉå=éÉêëççå=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=
Üìå=îÉáäáÖÜÉáÇK
qêÉâ=ÇÉ=ëíÉââÉê=~äíáàÇ=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=å~=
ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=ï~ååÉÉê=ì=ÇÉ=êìáãíÉ=
îÉêä~~í=çÑ=áåÇáÉå=Éê=ëíçêáåÖ=çéíêÉÉÇíK=iÉáÇ=ÜÉí=
~~åëäìáíëåçÉê=åáÉí=ä~åÖë=ëÅÜÉêéÉ=ê~åÇÉå=çÑ=ÜÉíÉ=
çééÉêîä~ââÉåK
t~ååÉÉê=ÜÉí=~~åëäìáíëåçÉê=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~~âíI=ãçÉí=çã=ÖÉî~êÉå=íÉ=
îÉêãáàÇÉå=ÜÉí=ëåçÉê=ïçêÇÉå=îÉêî~åÖÉå=Çççê=
ÇÉ Ñ~Äêáâ~åíI=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=
ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇÉ=éÉêëççåK=oÉé~ê~íáÉë=~~å=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ãçÖÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=
Çççê=çåòÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK
lìÇÉ=~éé~ê~íÉå=çåÄêìáâÄ~~ê=ã~âÉåK=eÉí=ãÉë=áë=
òÉÉê=ëÅÜÉêéK=k~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=äççéí=ÇÉ=
~~åÇêáàîáåÖ=åçÖ=ÉîÉå=å~K=k~=ÜÉí=ïÉêâ=ÇÉ=
ëåáàÄêÉÉÇíÉ=çé=M=òÉííÉåK
aÉ=~ääÉëëåáàÇÉê=åáÉí=ÖÉÄêìáâÉå=òçåÇÉê=ëäÉÇÉ=
Éå êÉëíÜçìÇÉêK
eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=çÑ=çåÇÉê=
ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=êÉáåáÖÉåK
_ÉÇáÉåÉå
eÉí=~éé~ê~~í=ÖêçåÇáÖ=êÉáåáÖÉå=îççêÇ~í=ì=ÜÉí=
îççê=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=âÉÉê=ÖÉÄêìáâíK
sççêÄÉêÉáÇÉå
^ÑÄK=^
z eÉí=~éé~ê~~í=çé=ÉÉå=îä~ââÉ=Éå=ëÅÜçåÉ=
çåÇÉêÖêçåÇ=òÉííÉåK
z eÉí=ëåçÉê=çéÄÉêÖÉå=áå=ÜÉí=
ëåçÉêçéÄÉêÖî~â EVFK
Ó eÉí=ëåçÉê=äçëã~âÉå=ìáí=ÇÉ=ÄÉáÇÉ=
âäÉãëäÉìîÉå=ENFK
Ó eÉí=ëåçÉê=ä~åÖë=ÇÉ=~ÑëÅÜÉêãáåÖ=
ìáííêÉââÉåLáåëÅÜìáîÉå=íçí=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=
äÉåÖíÉ=EOFK
Ó eÉí=ìáíÉáåÇÉ=î~å=ÜÉí=ëåçÉê=ïÉÉê=
î~ëíâäÉããÉå=EPF
z aÉ=ëíÉââÉê=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉåK
z aÉ=ëäÉÇÉ=ERF=Éå=ÇÉ=êÉëíÜçìÇÉê=EUF=
~~åÄêÉåÖÉåK
z aÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëåáàÄêÉÉÇíÉ=ENF=áåëíÉääÉåK
NN
MS65_de-ar.book Seite 12 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
åä
fåëÅÜ~âÉäÉåLìáíëÅÜ~âÉäÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
eÉí=ãÉë=ÄäáàÑí=å~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=åçÖ=ÉîÉå=
Çê~~áÉåK=kççáí=ãÉí=ÇÉ=Ü~åÇÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÜÉí=ãÉë=âçãÉåK
^ííÉåíáÉ>=aÉ=ãçíçê=â~å=çîÉêîÉêÜáí=ê~âÉåK=
k~=ã~ñáã~~ä=NM ãáåìíÉå=çåçåÇÉêÄêçâÉå=
ÖÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ä~íÉå=~ÑâçÉäÉåK
^ÑÄK=_
z aÉ=áåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ=áåÇêìââÉå=ENKFI=
Ç~~êå~
z ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=áåÇêìââÉå=íçí=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÄÉÖáåí=íÉ=äçéÉå=EOKFK=
r=âìåí=åì=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäÄäçââÉêáåÖ=äçëä~íÉå=EPKFK
z lã=íÉ=ëíçééÉå=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=äçëä~íÉåK
påáàÇÉå
^ÑÄK=^
z eÉí=ëåáàÖçÉÇ=äáÅÜíàÉë=íÉÖÉå=ÇÉ=~~åëä~Öéä~~í=
ÇêìââÉå=Éå=ä~åÖò~~ã=íÉÖÉå=ÜÉí=Çê~~áÉåÇÉ=
ãÉë=ëÅÜìáîÉåK
k~=ÜÉí=ëåáàÇÉå
aÉ=ëåáàÄêÉÉÇíÉ=çé=M=òÉííÉåK
aÉ=ëäÉÇÉ=áå=ÇÉ=êáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=ãÉë=íçí=~~å=
ÇÉ=ÉáåÇéçëáíáÉ=ëÅÜìáîÉå=Éå=ãÉí=ÇÉ=ëÅÜìáÑ=ESF=
î~ëíòÉííÉå=çé=éçëK=NK
k~=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=îÉííÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=
EÄáàîK îäÉÉëI=ïçêëíI=â~~ëFW
z eÉí=~éé~ê~~í=Éå=îççê~ä=ÜÉí=ãÉë=Äáà=îççêâÉìê=
ÇáêÉÅí=êÉáåáÖÉåX=òáÉ=ÜÉí=ÜççÑÇëíìâ=oÉáåáÖÉåK
z
z
oÉáåáÖÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
sççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=ÇÉ=ëíÉââÉê=ìáí=ÜÉí=
ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉå=Éå=ÜÉí=ãÉë=îÉêïáàÇÉêÉåK=
eÉí=ãÉë=åáÉí=î~ëíé~ââÉå=~~å=ÜÉí=ëåáàîä~âI=ã~~ê=
ìáíëäìáíÉåÇ=~~å=ÇÉ=ãÉëÜçìÇÉêK
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ
eÉí=~éé~ê~~í=åççáí=çåÇÉêÇçãéÉäÉå=áå=ï~íÉê=Éå=
åççáí=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK
^ííÉåíáÉ>
aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK=
dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=
ÖÉÄêìáâÉåK
^éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå
z eÉí=~éé~ê~~í=Éå=ÜÉí=ãÉë=ëÅÜççåîÉÖÉå=ãÉí=
ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=Éå=~ÑÇêçÖÉåK=fåÇáÉå=åçÇáÖ=
ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=~Ñï~ëãáÇÇÉä=ÖÉÄêìáâÉåK
z aÉ=ëäÉÇÉ=Éå=ÇÉ=êÉëíÜçìÇÉê=òáàå=ÖÉëÅÜáâí=îççê=
êÉáåáÖáåÖ=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK
jÉë=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉå
^ÑÄK=`
z aÉ=ëäÉÇÉ=íÉêìÖëÅÜìáîÉå=íçíÇ~í=ÜÉí=ãÉë=
îêáàâçãíK
z aÉ=ãÉëÜçìÇÉê=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=
~~åëä~Ö=Çê~~áÉå=Éå=ÜÉí=ãÉë=îÉêïáàÇÉêÉåK
^ÑÄK=a
z ^~åÄêÉåÖÉåW=ÇÉ=ãÉëÜçìÇÉê=äççÇêÉÅÜí=
ÜçìÇÉå=Éå=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=íçí=~~å=ÇÉ=
~~åëä~Ö=Çê~~áÉå=EÇÉòÉ=ãçÉí=ÜççêÄ~~ê=
î~ëíâäáââÉåFK
päÉÇÉ=îÉêïáàÇÉêÉåL~~åÄêÉåÖÉå
^ÑÄK=b
z pÅÜìáÑ=çé=éçëK=P=òÉííÉåK
z aÉ=ëäÉÇÉ=îÉêïáàÇÉêÉå=î~å=ÇÉ=í~ÑÉäK
z ^~åÄêÉåÖÉåW=ÇÉ=ëäÉÇÉ=áå=ÇÉ=ÖÉäÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=
í~ÑÉä=ëÅÜìáîÉåK
léÄÉêÖÉå
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêé=ãÉë
eÉí=~éé~ê~~í=ÄìáíÉå=ÄÉêÉáâ=î~å=âáåÇÉêÉå=
çéÄÉêÖÉåK
^ÑÄK=^
z aÉ=Çê~~áâåçé=ENF=çé=M=òÉííÉåK
z päÉÇÉ=ãÉí=ëÅÜìáÑ=ESF=çé=éçëK=N=î~ëíòÉííÉåK
z eÉí=ëåçÉê=EVF=çéÄÉêÖÉåK
^ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=çìÇÉ=~éé~ê~~í
aáí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉÅä~ëëáÑáÅÉÉêÇ=îçäÖÉåë=ÇÉ=
bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàå=OMMOLVSLbd=çîÉê=çìÇÉ=
ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=~éé~ê~íììê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉòÉ=êáÅÜíäáàå=îçêãí=îççê=ÇÉ=
ÖÉÜÉäÉ=br=ÉÉå=â~ÇÉê=îççê=ÇÉ=íÉêìÖå~ãÉ=
Éå=êÉÅóÅäáåÖ=î~å=çìÇÉ=~éé~ê~íÉåK=
sççê=~ÅíìÉäÉ=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=ÇÉ=~ÑîçÉê=î~å=ÜÉí=
çìÇÉ=~éé~ê~~í=âìåí=ì=íÉêÉÅÜí=Äáà=ÇÉ=î~âÜ~åÇÉä=
çÑ=Äáà=ìï=ÖÉãÉÉåíÉK
d~ê~åíáÉ
sççê=Çáí=~éé~ê~~í=ÖÉäÇÉå=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉîççêJ
ï~~êÇÉå=ÇáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=çåë=ÄÉÇêáàÑ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=
î~å=~~åâççéK=aÉ=äÉîÉê~åÅáÉê=Äáà=ïáÉ=ì=ÜÉí=
~éé~ê~~í=ÜÉÄí=ÖÉâçÅÜí=ÖÉÉÑí=ì=ÜáÉêçîÉê=Öê~~Ö=
ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉK=lã=~~åëéê~~â=íÉ=ã~âÉå=çé=ÇÉ=
Ö~ê~åíáÉ=ÜÉÄí=ì=~äíáàÇ=ìï=~~åâççéÄÉïáàë=åçÇáÖK
táàòáÖáåÖÉå=îççêÄÉÜçìÇÉåK
NO
MS65_de-ar.book Seite 13 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Ç~
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ
åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK=
aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK=
sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë=
ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ
åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ=
~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™=
éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê=
ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ=
ëÉäîK
^éé~ê~íÉí=Éê=âìå=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ=ÄêìÖí=íáä=
ã‹åÖÇÉê=çÖ=íáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=á=Éå=
åçêã~ä=ÜìëÜçäÇåáåÖK=léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ÄêìÖëJ
~åîáëåáåÖÉåK=dáî=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=îáÇÉêÉ=
íáä Éå ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK
^éé~ê~íÉí=Éê=îÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉëÑêáíK
lîÉêÄäáâ
cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK
_áääÉÇÉ=^
N aêÉàÉâå~é=çÖ=~åëä~Öëéä~ÇÉ
qáä=áåÇëíáääáåÖ=~Ñ=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉ=EMÓNR=ããFK
O fåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖ
qêóââÉë=áåÇ=Ñ›ê=~éé~ê~íÉí=í~ÖÉë=á=ÄêìÖK
páâêÉê=~éé~ê~íÉí=ãçÇ=ìíáäëáÖíÉí=áåÇâçÄäáåÖK
P q‹åÇJí~ëí
jçãÉåíÇêáÑíK
Q håáî
R pä‹ÇÉ
qáä=~í=Ñ›êÉ=ÇÉ=ÑçêëâÉääáÖÉ=íáåÖI=ëçã=ëâ~ä=
ëâ‹êÉëI=ÜÉå=ãçÇ=âåáîÉåK
S pâóÇÉê
c~ëíÜçäÇÉäëÉ=~Ñ=ëä‹ÇÉå=á=ëäìíéçëáíáçåW
pâìÄÄÉê=Ü›àêÉ=EéçëK=NFK
pä‹ÇÉ=ÄÉî‹ÖÉäáÖW=pâìÄÄÉê=á=ãáÇíÉå=EéçëK=OFK=
pä‹ÇÉ=í~ÖÉë=~ÑW=pâìÄÄÉê=îÉåëíêÉ=EéçëK=PFK
T mä~ÇÉ
qáä=~í=ÜçäÇÉ=ëä‹ÇÉåK
U oÉëíÜçäÇÉê
qáä=ëáââÉê=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=êÉëíÉêK
V h~ÄÉäêìã
páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
qáäëäìí=çÖ=ÄÉåóí=âìå=~éé~ê~íÉí=áÜíK=~åÖáîÉäëÉêåÉ=
é™=íóéÉëâáäíÉíK
_Éåóí=âìå=~éé~ê~íÉíI=å™ê=~éé~ê~í=çÖ=äÉÇåáåÖ=
Éê á çêÇÉåK
eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK=
eçäÇ=Ä›êå=ìåÇÉê=çéëóå=Ñçê=~í=ÑçêÜáåÇêÉI=~í=ÇÉ=äÉÖÉê=
ãÉÇ=ã~ëâáåÉåK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä›êåF=ãÉÇ=êÉÇìÅÉêÉí=Ñóëáëâ=
êÉÖáëíêÉêáåÖëÉîåÉ=ÉääÉê=éëóâáëâ=ÉîåÉ=ÉääÉê=ãÉÇ=
ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉå=ã™=áââÉ=ÄÉíàÉåÉ=
ã~ëâáåÉåI=ãÉÇãáåÇêÉ=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çéëóå=ÉääÉê=
Éê ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=ÄêìÖÉå=~Ñ=ã~ëâáåÉå=~Ñ=Éå=
éÉêëçåI=ÇÉê=Éê=~åëî~êäáÖ=Ñçê=Çáå=ëáââÉêÜÉÇK
qê‹â=~äíáÇ=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáâÇ™ëÉå=ÉÑíÉê=ÄêìÖI=
å™ê êìããÉí=Ñçêä~ÇÉë=ÉääÉê=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàäK=
qê‹â áââÉ=â~ÄäÉí=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉêK=
iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=
â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~ÇÉêK
eîáë=íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=
ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ëâ~ä=ÇÉå=ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåI=
Ñ~Äêáâ~åíÉåë=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇ=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉI=
âî~äáÑáÅÉêÉí=éÉêëçå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK=
^éé~ê~íÉí ã™=âìå=êÉé~êÉêÉë=~Ñ=Ñ~Äêáâ~åíÉåë=
ëÉêîáÅÉéÉêëçå~äÉK
rÇíàÉåíÉ=~éé~ê~íÉê=Ä›ê=Ö›êÉë=ìÄêìÖÉäáÖÉK=håáîÉå=
Éê=ãÉÖÉí=ëâ~êéK=aêÉîÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=
ã~ëâáåÉå=Éê=ëäìââÉíK=píáä=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉå=é™=MI=
å™ê=~êÄÉàÇÉí=Éê=Ñ‹êÇáÖíK
^åîÉåÇ=~äÇêáÖ=Äê›Çã~ëâáåÉå=ìÇÉå=ëä‹ÇÉ=
çÖ êÉëíÉÜçäÇÉêK
aóé=~äÇêáÖ=ã~ëâáåÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=~äÇêáÖ=
áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
_ÉíàÉåáåÖ
c›ê=áÄêìÖí~ÖåáåÖ=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖ=ëâ~ä=~éé~ê~íÉí=
î~ëâÉë=ÖêìåÇáÖí=~ÑK
cçêÄÉêÉÇÉäëÉ
_áääÉÇÉ=^
z píáä=~éé~ê~íÉí=é™=Éí=Öä~í=çÖ=êÉåí=ìåÇÉêä~ÖK=
z léÄÉî~ê=äÉÇåáåÖÉå=á=äÉÇåáåÖëêìããÉí=EVFK
Ó i›ëåÉ=äÉÇåáåÖÉå=Ñê~=ÇÉ=íç=
âäÉããÉëäáÇëÉê=ENKFK
Ó qê‹â=äÉÇåáåÖÉå=é™=~ÑÇ‹âåáåÖÉå=ìÇ=
á ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ä‹åÖÇÉLáåÇ=EOKFK
Ó häÉã=äÉÇåáåÖëÉåÇÉå=Ñ~ëí=áÖÉå=EPKFK
z píáâ=ëíáââÉí=á=âçåí~âíÉåK
z ^åÄêáåÖ=ëä‹ÇÉ=ERF=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉê=EUF=é™=
~éé~ê~íÉíK
z fåÇëíáä=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉ=ENFK
q‹åÇÉLëäìââÉ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
håáîÉå=ÇêÉàÉê=ëáÖ=ÉåÇåì=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=~éé~ê~íÉí=
Éê=ëäìââÉí=EÉÑíÉêä›ÄFK=eçäÇ=~äÇêáÖ=Ü‹åÇÉêåÉ=
á å‹êÜÉÇÉå=~Ñ=âåáîÉåK
_Éã‹êâ>=jçíçêÉå=â~å=ÄäáîÉ=Ñçê=î~êãK=
i~Ç=ã~ëâáåÉå=~Ñâ›äÉI=Üîáë=ã~ëâáåÉå=Ü~ê=î‹êÉí=
á ì~ÑÄêìÇí=ÄêìÖ=á=ã~âëK=NM=ãáåìííÉêK
NP
MS65_de-ar.book Seite 14 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Ç~
_áääÉÇÉ=_
z qêóâ=é™=ëáâêáåÖÉå=ENKFI=ÜÉêÉÑíÉê
z qêóâ=é™=í‹åÇÉí~ëíÉåI=áåÇíáä=ã~ëâáåÉå=
Ö™ê á Ö~åÖ=EOKFK=kì=â~å=ëáâêáåÖÉå=ëäáééÉë=EPKFK
z j~ëâáåÉå=ëíçééÉë=îÉÇ=~í=ëäáééÉ=í‹åÇK
pâ‹êáåÖ
_áääÉÇÉ=^
z qêóâ=ÇÉíI=ëçã=ëâ~ä=ëâ‹êÉëI=äÉí=ãçÇ=
~åëä~Öëéä~ÇÉå=çÖ=ëâìÄ=ÇÉí=ä~åÖëçãí=ãçÇ=
ÇÉå=êçíÉêÉåÇÉ=âåáîK
bÑíÉê=ëâ‹êáåÖ
fåÇëíáä=ëâ‹êÉÄêÉÇÇÉå=é™=MK
pâìÄ=ëä‹ÇÉå=á=êÉíåáåÖ=âåáî=áåÇíáä=
ÉåÇÉéçëáíáçå=çÖ=ëíáä=ÇÉå=á=éçëK=N=ãÉÇ=
ëâìÄÄÉêÉå=ESFK
k™ê=ã~ëâáåÉå=Ü~ê=î‹êÉí=ÄêìÖí=íáä=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=
ÑÉÇíÜçäÇáÖÉ=äÉîåÉÇëãáÇäÉê=EÑKÉâëK=â›ÇI=é™ä‹ÖI=
çëíFW
z ëâ~ä=ã~ëâáåÉå=çÖ=áë‹ê=âåáîÉå=ÜÉäëí=î~ëâÉë=~Ñ=
ãÉÇ=ÇÉí=ë~ããÉX=ëÉ=â~éáíÉä=oÉåÖ›êáåÖK
z
z
oÉåÖ›êáåÖ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
fåÇÉå=êÉåÖ›êáåÖÉå=ëâ~ä=ëíáââÉí=í~ÖÉë=ìÇ=~Ñ=
ëíáââçåí~âíÉåK=q~Ö=~äíáÇ=Ñ~í=á=âåáîÉå=îÉÇ=
âåáîÜçäÇÉêÉå=çÖ=áââÉ=é™=ëâ‹êÉÑä~ÇÉåK
oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç
aóé=~äÇêáÖ=ã~ëâáåÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=~äÇêáÖ=
ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK
_Éã‹êâ>
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄäáîÉ=ÄÉëâ~ÇáÖÉí=_Éåóí=áåÖÉå=
ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK
j~ëâáåÉå=êÉåÖ›êÉë
z q›ê=ã~ëâáåÉåI=çÖ=âåáî=ÇÉäÉ=~Ñ=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=
âäìÇ=çÖ=í›ê=ÉÑíÉê=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK=hçã=Éå=
ëãìäÉ=çéî~ëâÉãáÇÇÉä=á=êÉåÖ›êáåÖëî~åÇÉí=
ÉÑíÉê=ÄÉÜçîK=
z pä‹ÇÉ=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉê=â~å=ëíáääÉë=
á çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
håáîÉå=í~ÖÉë=ìÇ=çÖ=áë‹ííÉë
_áääÉÇÉ=`
z pâìÄ=ëä‹ÇÉå=íáäÄ~ÖÉI=áåÇíáä=âåáîÉå=Éê=ÑêáK=
z aêÉà=âåáîÜçäÇÉêÉå=á=ìêÉíë=êÉíåáåÖ=EãçÇ=Ü›àêÉF=
áåÇíáä=ëíçé=çÖ=í~Ö=âåáîÉå=ìÇK=
_áääÉÇÉ=a=
z eçäÇ=âåáîÜçäÇÉêÉå=äçÇêÉí=çÖ=ÇêÉà=âåáîÉå=áãçÇ=
ìêÉí=EãçÇ=îÉåëíêÉF=áåÇíáä=ëíçé=Eëâ~ä Ñ~äÇÉ=
ã‹êâÄ~êí=á=Ü~âFK
pä‹ÇÉå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=áë‹ííÉë
_áääÉÇÉ=b
z píáä=ëâìÄÄÉêÉå=á=éçëK=PK
z q~Ö=ëä‹ÇÉå=~Ñ=éä~ÇÉåK
z pä‹ÇÉå=áë‹ííÉë=áÖÉå=îÉÇ=~í=ëâìÄÄÉ=ëä‹ÇÉå=
áåÇ=á=Ñ›êáåÖÉå=é™=éä~ÇÉåK
léÄÉî~êáåÖ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ
j~ëâáåÉå=ëâ~ä=çéÄÉî~êÉë=ìíáäÖ‹åÖÉäáÖí=Ñçê=
Ä›êåK
_áääÉÇÉ=^
z píáä=ÇêÉàÉâå~ééÉå=ENF=é™=MK=
z píáä=ëä‹ÇÉå=á=éçëK=N=ãÉÇ=ëâìÄÄÉêÉå=ESFK
z pâìÄ=â~ÄäÉí=EVF=áåÇ=á=â~ÄÉäêìããÉíK=
_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ
aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=
ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=
ÇáêÉâíáî=OMMOLVSLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=
ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=
tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=
ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=êÉíìê=çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=
Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=
ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=brJçãê™ÇÉíK
_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=
çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=
ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=
ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=
âçããìåÉå=âçåí~âíÉëK
d~ê~åíá
m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=pfbjbkp=N=™êë=Ö~ê~åíáK=
h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=
áåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=
ìÇÑ›êí=é™=Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=
îáä êÉé~ê~íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=
ÄÉêÉÖåáåÖK=fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK=
pâìääÉ aÉêÉë=pfbjbkp=~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=
â~å==áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=
_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=
OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK
m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK=
aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=
ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK
ÃåÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
NQ
MS65_de-ar.book Seite 15 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
åç
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=
~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ=
Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ
éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ
ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI=
ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=
ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=
ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ=
ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=çÖ=çÖë™=áååÉå=î~åäáÖÉ=
ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK=_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=
çééÄÉî~êÉëK=aÉêëçã=Çì=Öáê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=
íáä ~åÇêÉI=Ä›ê=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK
j~ëâáåÉå=Éê=îÉÇäáâÉÜçäÇëÑêáK
bå=çîÉêëáâí
hä~ÑÑ=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáääÉÇíÉâëíÉêK
_áäÇÉ=^
N aêÉáÉâå~éé=çÖ=ëíçééÉéä~íÉ
fååëíáääáåÖ=~î=ëåáííÄêÉÇÇÉå=EM=íáä=NR=ããFK
O fååâçéäáåÖëëáâêáåÖ
qêóââÉë=áåå=Ñ›ê=ã~ëâáåÉå=Ääáê=ëä™íí=é™K
páâêáåÖ=ãçí=~í=ÇÉå=ëí~êíÉë=îÉÇ=Éå=ÑÉáäí~âÉäëÉK
P fååâçéäáåÖëí~ëí
ÕóÉÄäáââÉäáÖ=áååâçéäáåÖK
Q håáî
R päÉÇÉå
qáåÖÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ëâà‹êÉë=Ñ›êÉë=ãçí=âåáîÉåK
S pâóîÉí~ëíÉå
päÉÇÉå=ëÉííÉë=Ñ~ëí=á=ëäìííéçëáëàçåW=
pâóîÉêÉå=íáä=Ü›óêÉ=EmçëK=NFK
päÉÇÉå=â~å=ÄÉîÉÖÉëW=pâóîÉêÉå=ëí™ê=é™=
ãáÇíÉå=EéçëK=OFK=
k™ê=ëäÉÇÉå=ëâ~ä=í~ë=~îW=pâóîÉêÉå=íáä=îÉåëíêÉ=
EéçëK=PFK
T _çêÇ
qáä=™=Ñ›êÉ=ëäÉÇÉåK
U oÉëíÉÜçäÇÉê
páââÉê=ëâà‹êáåÖ=~î=êÉëíëíóââÉê
V h~ÄÉäêçã
páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ
j~ëâáåÉå=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK
aÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çÖ=
ã~ëâáåÉå=ëÉäî=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=é™=óíêÉ=ëâ~ÇÉêK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=~éé~ê~íÉíK=eçäÇ=›óÉ=ãÉÇ=
Ä~êåI=ëäáâ=~í=ÇÉ=áââÉ=äÉâÉê=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK
mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ=
ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=
ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™ áââÉ=
Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ=
á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î=
éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK
pí›éëÉäÉí=ã™=íêÉââÉë=ìí=ÉííÉê=ÜîÉê=Äêìâ=ÉääÉê=
ÇÉêëçã=ÇÉí=çééëí™ê=Éå=ÑÉáäK=fââÉ=íêÉââ=
ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=íáåÖ=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK
aÉêëçã=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=é™=ÇÉååÉ=ã~ëâáåÉå=Éê=
ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå=ëâáÑíÉë=ìí=~î=éêçÇìëÉåíÉåI=î™ê=
âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~î=Éå=~ååÉå=âî~äáÑáëÉêí=éÉêëçå=
Ñçê=™=ìååÖ™=~í=ÇÉí=çééëí™ê=Ñ~êÉK=oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=
ã~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=~î=î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK
d~ãäÉ=ã~ëâáåÉê=Ä›ê=ÇÉëíêìÉêÉëK=håáîÉå=Éê=
ãÉÖÉí=ëâ~êéK=bííÉê=~í=ÇÉå=Éê=ëä™íí=~îI=Ö™ê=ÇêÉîÉí=
ÉííÉê=á=âçêí=íáÇK=bííÉê=~êÄÉáÇÉí=ã™=ëåáííÄêÉÇÇÉå=
ëíáääÉë=é™=MK
aÉååÉ=ëâà‹êÉã~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=ìíÉå=
ëäÉÇÉ=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉêK
j~ëâáåÉå=ã™=áââÉ=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=ÉääÉê=
êÉåÖà›êÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK
_ÉíàÉåáåÖ
j~ëâáåÉå=ã™=êÉåÖà›êÉë=Ñ›ê=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖë=Äêìâ
cçêÄÉêÉÇåáåÖ
_áäÇÉ=^
z pÉíí=ã~ëâáåÉå=åÉÇ=é™=Éí=Öä~íí=çÖ=êÉåí=
ìåÇÉêä~ÖK
z sáâäÉ=çéé=â~ÄÉäÉå=á=â~ÄÉäêçããÉí=EVFK
Ó h~ÄÉäÉå=ä›ëåÉë=Ñê~=ÄÉÖÖÉ=
âäÉããÉëéêÉââÉåÉ=ENKFK
Ó qêÉââ=â~ÄÉäÉå=ìíLëâóî=ÇÉå=áåå=ÑçêÄá=
~îÇÉâåáåÖÉå=ëäáâ=~í=ÇÉå=Ñ™ê=›åëâÉí=
äÉåÖÇÉ=EOKFK
Ó häÉã=ÉåÇÉå=é™=â~ÄÉäÉå=Ñ~ëí=áÖàÉå=EPKFK
z pÉíí=ëí›éëÉäÉí=á=ëíáââçåí~âíÉåK
z pÉíí=é™=ëäÉÇÉå=ERF=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉêÉå=EUFK
z píáää=áåå=›åëâÉí=ëåáííÄêÉÇÇÉ=ENFK
fååâçéäáåÖLríâçéäáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉê
håáîÉå=Ö™ê=äáíí=ÉííÉê=~í=ã~ëâáåÉå=Éê=ëä™íí=~îK=
aÉêÑçê=ã™=Çì=~äÇêá=ÜçäÇÉ=ÜÉåÇÉåÉ=á=å‹êÜÉíÉå=
~î âåáîÉåK
lÄë>=jçíçêÉå=â~å=Ääá=çîÉêçééÜÉíÉíK=
j~ëâáåÉå=ã™=ÉííÉê=ã~âëáã~äí=NM=ãáåìííÉêë=
î~êáÖ=Äêìâ=ëä™ë=~î=çÖ=~îâà›äÉëK
_áäÇÉ=_=
z qêóââ=áååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=ENKFI=ÇÉêÉííÉê
z íêóââÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=ë™=ä~åÖí=áååíáä=
ã~ëâáåÉå=Ö™ê=EOKFK=
fååâçéäáåÖëëáâêáåÖÉå=â~å=ë™=ä›ëåÉë=EPKFK
z cçê=™=ëíçééÉ=ëäáééÉë=áååâçéäáåÖëí~ëíÉåK
NR
MS65_de-ar.book Seite 16 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
åç
pâà‹êáåÖ
_áäÇÉ=^
z qêóââ=ÇÉí=ëçã=ëâ~ä=ëâà‹êÉë=äÉíí=ãçí=
ëíçééÉéä~íÉå=çÖ=Ñ›ê=ÇÉí=ä~åÖëçãí=ãçí=ÇÉå=
ä›éÉåÇÉ=âåáîÉåK
bííÉê=ëâà‹êáåÖÉå
pÉíí=ëåáííÄêÉÇÇÉå=é™=MK
pâóî=ëäÉÇÉå=á=êÉíåáåÖ=~î=âåáîÉå=áååíáä=
ëäìííéçëáëàçå=çÖ=ä™ë=Ñ~ëí=ãÉÇ=ëâóîÉêÉå ESF=
á éçëK=NK
bííÉê=~í=Çì=Ü~ê=ëâ™êÉí=ÑÉííÜçäÇáÖ=ã~í=EÑK=ÉâëK=âà›ííI=
é™äÉÖÖI=çëíFW
z oÉåÖà›ê=ëíê~âë=ã~ëâáåÉåI=á=ë‹êÇÉäÉëÜÉí=
âåáîÉåX=ëÉ=â~éáííÉä=êÉåÖà›êáåÖK
z
z
oÉåÖà›êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉê
c›ê=êÉåÖà›êáåÖÉå=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìí=çÖ=í~=
~î=âåáîÉå=fââÉ=í~=á=ëåáííÑä~íÉå=é™=âåáîÉå=ãÉÇ=
ÜÉåÇÉåÉI=ãÉå=âìå=á=âåáîÜçäÇÉêÉåK
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í
fââÉ=Çóéé=ã~ëâáåÉå=åÉÇ=á=î~åå=çÖ=áââÉ=ÜçäÇ=
ÇÉå=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK
lÄë>
lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=
êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉê
oÉåÖà›êáåÖ=~î=ã~ëâáåÉå
z j~ëâáåÉå=çÖ=âåáîÉå=í›êâÉë=~î=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=
âäìí=çÖ=í›êâÉë=ÇÉêÉííÉê=~îK=lã=å›ÇîÉåÇáÖ=
â~å=ÇÉí=ÄêìâÉë=äáíí=çééî~ëâãáÇÇÉäK
z päÉÇÉå=çÖ=êÉëíÉÜçäÇÉêÉå=â~å=î~ëâÉë=
á çééî~ëâã~ëâáåK
aÉãçåíÉêáåÖLãçåíÉêáåÖ=~î=âåáîÉå
_áäÇÉ=`
z pâóî=ëäÉÇÉå=íáäÄ~âÉ=áååíáä=âåáîÉå=Ääáê=ÑêáÖáííK
z aêÉá=âåáîÜçäÇÉêÉå=ãÉÇ=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=
ÇÉå=ëíçééÉê=çÖ=í~=~î=âåáîÉåK
_áäÇÉ=a
z cçê=ãçåíÉêáåÖ=~î=âåáîÉå=áÖàÉåI=ÜçäÇÉë=ÇÉå=
äçÇÇêÉíí=çÖ=ÇêÉáÉë=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=
ÇÉå=ëíçééÉê=Eã™=Ü›êÉë=~í=ÇÉå=ëãÉââÉê=áFK
ríí~âáåÖLáååëÉííáåÖ=~î=ëäÉÇÉå
_áäÇÉ=b
z pÉíí=ëâóîÉêÉå=á=éçëK=PK
z q~=ëäÉÇÉå=~î=ÄçêÇÉíK
z cçê=áååëÉííáåÖ=~î=ëäÉÇÉå=áÖàÉå=ã™=ÇÉå=ëâóîÉë=
áåå=á=Ñ›êáåÖÉå=é™=ÄçêÇÉíK
lééÄÉî~êáåÖ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉê
lééÄÉî~ê=ã~ëâáåÉå=ìíáäÖàÉåÖÉäáÖ=Ñçê=Ä~êåK
_áäÇÉ=^
z pÉíí=ÇêÉáÉâå~ééÉå=ENF=é™=MK
z päÉÇÉå=ëÉííÉë=Ñ~ëí=ãÉÇ=ëâóîÉêÉå ESF=á=éçëK=NK
z sáâäÉ=çéé=â~ÄÉäÉå=EVF=çÖ=éä~ëëÉê=ÇÉå=
á çééÄÉî~êáåÖëêçããÉíK
eÉåîáëåáåÖ=çã=~îëâ~ÑÑáåÖ
aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=
ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=ëçã=âàÉååÉíÉÖåÉê=
Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=
Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=
Ó=tbbbFK=aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=
Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=
~éé~ê~íÉåÉ=ëçã Éê=ÖóäÇáÖ=Ñçê=ÜÉäÉ=brK=
qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=
é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=
Üçë=âçããìåÉåK
d~ê~åíá
cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=
Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê=ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=
êÉéêÉëÉåí~åí=á=ÇÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK=aÉí~äàÉê=çã=
ÇáëëÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=îÉÇ=
™ ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=
âà›éí=~éé~ê~íÉíK=sÉÇ=âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=
Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=Éê=ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=
™ äÉÖÖÉ=Ñê~ã=âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK
båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK
NS
MS65_de-ar.book Seite 17 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
ëî
aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää=
çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=
~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää=
~îëÉë=íK=ÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí=
âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~=
Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí=
ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê=
éêçÇìâíÉåK
^åî®åÇ=ëâ®êã~ëâáåÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK=
aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K=pé~ê~=
Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=i™í Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñ∏äà~=
ãÉÇ=â∏âëã~ëâáåÉå=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK
h∏âëã~ëâáåÉå=®ê=ìåÇÉêÜ™ääëÑêáK
£îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~
sáâ=Ñ∏êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK
_áäÇ=^
N sêÉÇ=çÅÜ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~
pâáîíàçÅâäÉâÉå=EMÓNR=ããF=ëí®ääë=áå=ãÉÇ=
îêÉÇÉíK
O p®âÉêÜÉíëëé®êê
pâ~=íêóÅâ~ë=é™=áåå~å=ëâ®êã~ëâáåÉå=â~å=
ëí~êí~ëK
_äçÅâÉê~ê=ëíê∏ãÄêóí~êÉå=ë™=~íí=
ëâ®êã~ëâáåÉå=áåíÉ=â~å=ëí~êí~=~î=ãáëëí~ÖK
P píê∏ãÄêóí~êÉ
jÉÇ=ãçãÉåíä®ÖÉ=ä®ÖÉK
Q håáî
R j~í~êî~Öå
pâàìí=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ëâ®ê~ë=ãçí=âäáåÖ~åK
S i™ëêÉÖä~ÖÉ
j~í~êî~ÖåÉå=®ê=Ñ~ëíä™ëí=á=Ä~âêÉ=ä®ÖÉW
ä™ëêÉÖä~ÖÉí=™í=Ü∏ÖÉê=Eä®ÖÉ=NFK
j~í~êî~ÖåÉå=ëâ~=Ö™=~íí=ëâàìí~W=
ä™ëêÉÖä~ÖÉí á ãáííä®ÖÉ=Eä®ÖÉ=OFK=
j~í~êî~ÖåÉå=ëâ~=äçëë~ëW=
ä™ëêÉÖä~ÖÉí ™í î®åëíÉê=Eä®ÖÉ=PFK
T _çêÇ
j~í~êî~ÖåÉå=éä~ÅÉê~ë=é™=ÄçêÇÉíK
U m™ã~í~êÉLêÉëíÜ™ää~êÉ
jÉÇ=é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå=ëâ®ê=Çì=é™=Éíí=
ë®âÉêí=ë®íí=®îÉå=â~åíÄáí~ê=çÅÜ=êÉëíÉêK
V pä~ÇÇÑ~Åâ
p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=éêçÇìâíÉåë=íóéëâóäíK
mêçÇìâíÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=
ëä~ÇÇÉå=®ê=ëâ~Ç~ÇK
i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK=e™ää=
Ä~êå=ìåÇÉê=ìééëáâí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÜáåÇê~=~íí=ÇÉ=äÉâÉê=
ãÉÇ=éêçÇìâíÉåK
i™í=áåíÉ=éÉêëçåÉê=EÖ®ääÉê=®îÉå=Ä~êåF=ãÉÇ=
êÉÇìÅÉê~Ç=âêçééëäáÖ=ëáååÉëÑ∏êåáããÉäëÉ=ÉääÉê=
ãÉåí~ä=Ñ∏êã™Ö~=ÉääÉê=ãÉÇ=çíáääê®ÅâäáÖí=ÉêÑ~êÉåÜÉí=
çÅÜ=âìåëâ~é=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉå=ìí~å=~íí=Ü~=
ìééëáâí=∏îÉê=ÇÉã=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ñ™íí=áåëíêìâíáçåÉê=
çã=Üìê=éêçÇìâíÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë=~î=Éå=éÉêëçåI=
ëçã=~åëî~ê~ê=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ë®âÉêÜÉíK
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=
Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=éêçÇìâíÉåI=çã=Çì=ä®ãå~ê=
êìããÉí=ë~ãí=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=ÑÉäK=i™í=áåíÉ=
ëä~ÇÇÉå=äáÖÖ~=∏îÉê=î~ëë~=â~åíÉê=ÉääÉê=âçãã~=
á âçåí~âí=ãÉÇ=ÜÉí~=âçâéä~ííçêLâçâòçåÉêK
lã=ëä~ÇÇÉå=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=ÇÉå=ÉåÇ~ëí=Äóí~ë=
ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåI=ëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=~åå~å=Ñ~ÅââìååáÖ=
éÉêëçåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~ÇçêK=
oÉé~ê~íáçåÉê=é™=â∏âëã~ëâáåÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=
ìíÑ∏ê~ë=~î=ëÉêîáÅÉK
hçåíêçääÉê~=~íí=å®íëé®ååáåÖÉå=ÜÉãã~=Üçë=ÇáÖ=®ê=
ÇÉåë~ãã~=ëçã=~åÖÉë=é™=ã~ëâáåÉåë=íóéëâóäíK=
häáåÖ~å=®ê=ãóÅâÉí=î~ëëK=häáåÖ~å Ñçêíë®ííÉê=~íí=
êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å=Çì=ëí®åÖí=~î=
ã~ëâáåÉåK=sêáÇ=íáääÄ~â~=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=
MJä®ÖÉ=ÉÑíÉê=~êÄÉíÉíë=ëäìíK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=ìí~å=~íí=ã~í~êî~Öå=
çÅÜ=é™ã~í~êÉLêÉëíÜ™ää~êÉ=ëáííÉê=é™=éä~íëK
açéé~=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=ëâ∏äà=
ÇÉå=~äÇêáÖ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí
oÉåÖ∏ê=ëâ®êã~ëâáåÉå=çêÇÉåíäáÖí=Ñ∏êÉ=Ñ∏êëí~=
~åî®åÇåáåÖÉåK
c∏êÄÉêÉÇÉäëÉê
_áäÇ=^
z mä~ÅÉê~=ëâ®êã~ëâáåÉå=é™=éä~åí=çÅÜ=êÉåí=
ìåÇÉêä~ÖK
z c∏êî~ê~=ëä~ÇÇÉå=á=ëä~ÇÇÑ~ÅâÉí=EVFK
Ó içëë~=ëä~ÇÇÉå=ENKFK
Ó aê~=ìíLëâàìí=áå=ëä~ÇÇÉå=íáää=∏åëâ~Ç=
ä®åÖÇ EOKFK
Ó hä®ã=Ñ~ëí=ëä~ÇÇÉå=EPKFK
z p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉíK
z p®íí=ã~í~êî~ÖåÉå ERF=é™=ÄçêÇÉí=çÅÜ=Ñ®ëí=
é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå EUFK
z pí®ää=áå=∏åëâ~Ç=ëâáîíàçÅâäÉâ=ENFK
NT
MS65_de-ar.book Seite 18 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
ëî
pí~êíLpíçéé
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~
häáåÖ~å=Ñçêíë®ííÉê=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=ëÉÇ~å=
Çì ëí®åÖí=~î=ã~ëâáåÉåK=píáÅâ=~äÇêáÖ=áå=
Ü®åÇÉêå~=á å®êÜÉíÉå=~î=âäáåÖ~åK
lÄë>=jçíçêå=â~å=Ääá=∏îÉêÜÉíí~ÇK=
i™í=ëâ®êã~ëâáåÉå=ëî~äå~=çã=ÇÉå=î~êáí=áÖ™åÖ=
ç~îÄêìíÉí=ã~ñKNM=ãáåìíÉêK
_áäÇ=_=
z qêóÅâ=é™=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=çÅÜ=Ü™ää=ÇÉå=
áåíêóÅâí=ENKFI=íêóÅâ=Ç®êÉÑíÉê
z é™=ëíê∏ãÄêóí~êÉåLëí~êíâå~ééÉå=íáääë=
ã~ëâáåÉå=ëí~êí~ê=EOKFK=
pä®éé=ëÉÇ~å=ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=EPKFK
z pí~åå~=ã~ëâáåÉå=ÖÉåçã=~íí=ëä®éé~=
ëí~êíâå~ééÉåK
cáåÑ∏êÇÉä~
_áäÇ=^
z aÉí=ëçã=ëâ~=ëâ®ê~ë=éä~ÅÉê~ë=é™=
ã~í~êî~ÖåÉåK=qêóÅâ=ÇÉí=ä®íí=ãçí=
áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=ENF=ãÉÇ=Üà®äé=~î=
é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå=EUF=çÅÜ=ëâàìí=ÇÉí=
ëÉÇ~å=ãçí=ÇÉå=êçíÉê~åÇÉ=âäáåÖ~åI=ëçã=äìÖåí=
Ñ™ê=~êÄÉí~=ëáÖ=áÖÉåçã=ÇÉí=ëçã=ëâ~=ëâáî~ëK
oÉåÖ∏êáåÖ=çÅÜ=ëâ∏íëÉä
z qçêâ~=~î=ãçíçêëí~íáî=çÅÜ=âäáåÖ~=ãÉÇ=ÑìâíáÖ=
Çìâ=çÅÜ=íçêâ~=Ç®êÉÑíÉê=íçêêíK=^åî®åÇ=äáíÉ=
Ü~åÇÇáëâãÉÇÉä=îáÇ=ÄÉÜçîK
z j~í~êî~ÖåÉå=çÅÜ=é™ã~í~êÉåLêÉëíÜ™ää~êÉå=
â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK
håáî
_áäÇ=`
z aê~=ã~í~êî~ÖåÉå=ãçí=ÇáÖ=íáääë=âäáåÖ~å=äáÖÖÉê=
ÑêáííK
z sêáÇ=âäáåÖ~åë=áåÑ®ëíåáåÖ=ãÉÇìêë=íáää=ëíçééÉí=
çÅÜ=í~=ìí=ÇÉåK
_áäÇ=a
z p®íí=íáääÄ~â~=âäáåÖ~å=ÖÉåçã=~íí=Ü™ää~=ÇÉëë=
áåÑ®ëíåáåÖ=äçÇê®íí=çÅÜ=îêáÇ~=ãçíìêë=íáää=
ëíçééÉí=EÇÉí=ëâ~=Ü∏ê~ë=~íí=âäáåÖ~å=Ñ~ëíå~êFK
j~í~êî~Öå
_áäÇ=b
z pâàìí=ä™ëêÉÖä~ÖÉí=íáää=ä®ÖÉ=PK
z içëë~=ã~í~êî~ÖåÉå=Ñê™å=ÄçêÇÉíK
z p®íí=íáääÄ~â~=ã~í~êî~ÖåÉå=ÖÉåçã=~íí=ëâàìí~=
áå=ÇÉå=á=ëé™êÉåK
c∏êî~êáåÖ
sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=MJä®ÖÉ=ãÉÇ=îêÉÇÉí=ENFK
pâàìí=ã~í~êî~ÖåÉå=ãçí=âäáåÖ~å=íáää=Ä~âêÉ=ä®ÖÉ=
çÅÜ=ä™ë=Ñ~ëí=ÇÉí=ãÉÇ=ä™ëêÉÖä~ÖÉí=ESF=á ä®ÖÉ=NK
lã=ëâáîÖçÇëÉí=áååÉÜ™ääáí=ãóÅâÉí=ÑÉííI=íKÉñK=â∏ííI=
âçêîI=çëíW
z oÉåÖ∏ê=ÖÉå~ëí=ëâ®êã~ëâáåÉå=çÅÜ=
á ëóååÉêÜÉí=âäáåÖ~åK=pÉ=~îëåáííÉí=çã=
oÉåÖ∏êáåÖK
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~
c∏êî~ê~=éêçÇìâíÉå=ë™=~íí=Ä~êå=áåíÉ=â~å=âçãã~=
™í=ÇÉåK
_áäÇ=^
z sêáÇ=áåëí®ääåáåÖëéä~íí~å=íáää=MJä®ÖÉ=ãÉÇ=
îêÉÇÉí ENFK
z i™ë=Ñ~ëí=ã~í~êî~ÖåÉå=á=ä®ÖÉ=N=ãÉÇ=
ä™ëêÉÖä~ÖÉí=ESFK
z oìää~=áÜçé=ëä~ÇÇÉå=çÅÜ=Ñ∏êî~ê~=ÇÉå=
á ëä~ÇÇÑáÅâ~å=EVFK
oÉåÖ∏êáåÖ
aÉå=Ö~ãä~=ã~ëâáåÉå
k®ê=Çì=~åî®åí=Ñ®êÇáÖí=ëâ®êã~ëâáåÉå
z
z
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~
aê~=~ääíáÇ=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=çÅÜ=äçëë~=âäáåÖ~å=
Ñ∏êÉ=êÉåÖ∏êáåÖK=q~=~äÇêáÖ=âäáåÖ~å=á=ÇÉëë=ëâ®êóíçê=
ìí~å=~ääíáÇ=á=áåÑ®ëíåáåÖÉåK
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
açéé~=~äÇêáÖ=ëâ®êã~ëâáåÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=ëâ∏äà=
ÇÉå=~äÇêáÖ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK
lÄë>
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ë=^åî®åÇ=áåÖ~=
ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK
aÉåå~=éêçÇìâí=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ∏ê=
ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMMOLVSLbd=
çã=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=
ÜìëÜ™ääëéêçÇìâíÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=
ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíáîÉí=
~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ∏ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=çÅÜ=
™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=éêçÇìâíÉê=áåçã=brK
e∏ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=
â∏éí=éêçÇìâíÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=
ã~ëâáåÉåK
hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê
f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=
âçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=
íÉñíÉå=Ñáååë=Üçë=Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK
o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉëK
NU
MS65_de-ar.book Seite 19 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Ñá
q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í=
åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå=
êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=
pÉ Éá ëçîÉääì ~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK=
hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏=
â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI=
íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáäJ
äáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=âÉáííá∏íáäçáëë~I=
ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~=
é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K
kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®=
à~=J~áâçà~K=p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=
jìáëí~ ~åí~~=â®óíí∏çÜàÉ=ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ=
ììÇÉääÉ=çãáëí~à~ääÉK
i~áíÉ=çå=Üìçäíçî~é~~K
i~áííÉÉå=çë~í
h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìíK
hìî~=^
N s~äáíëáå=à~=íìâáäÉîó
p®®Ç®=î~äáíëáãÉää~=îááé~äçáåíáî~Üîììë=
EMÓNR ããFK
O h®óååáëíóëëìçà~
m~áå~=é~áåáâÉíí~=ÉååÉå=äÉáââìêáå=
â®óååáëí®ãáëí®K
iìâçää~=ÉëíÉí®®å=äÉáââìêáå=í~Ü~íçå=
â®óååáëíóãáåÉåK
P h®óååáëíóëâóíâáå
g~âëçíí~áåÉå=â®óíí∏K
Q qÉê®
R hÉäââ~
^ëÉí~=îááé~äçáí~î~í=Éäáåí~êîáââÉÉí=íÉê®®=î~ëíÉåK
S iìáëíá
iìâáíëÉ=âÉäââ~=é®®íó~ëÉåíççåW=
äìáëíá=çáâÉ~ää~=E~ëÉåíç=NFK
hÉäââ~=äááââììW=äìáëíá=âÉëâÉää®=E~ëÉåíç=OFK=
fêêçí~=âÉäââ~W=äìáëíá=î~ëÉãã~ääÉ=E~ëÉåíç=PFK
T q~ëç
hÉäâ~å=âááååáíí®ãáëÉÉåK
U g®®åå∏ëé~ä~å=éáÇáå
g®®åå∏ëé~äçàÉå=îááé~äçáåíááåK
V iááí®åí®àçÜÇçå=ë®áäóíóëíáä~
qìêî~ääáëììëçÜàÉáí~
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
iááí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉîáÉå=
çÜàÉáÇÉå=ãìâ~áëÉÉå=ë®Üâ∏îÉêââççåK
h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=ä~áíÉ=à~=äááí®åí®àçÜíç=
çî~í ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K
bá=ä~ëíÉå=ìäçííìîáääÉK=ûä®=à®í®=ä~éëá~=âçëâ~~å=óâëáåI=
àçíí~=ÜÉ=Éáî®í=é®®ëÉ=äÉáââáã®®å=ä~áííÉÉää~K
eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=í~á=
ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá=
âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I=
é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=í~á=
çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=
ÜÉåâáä∏äí®I=àçâ~=çå=î~ëíììëë~=ÜÉáÇ®å=
íìêî~ääáëììÇÉëí~~åK
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=~áå~=â®óí∏å=
à®äâÉÉåI=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~I=âìå=
éçáëíìí=ÜìçåÉÉëí~=í~á=âìå=ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~K=
s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=Éáî®í=
î~ìêáçáí~=äááí®åí®àçÜíç~K
gçë=ä~áííÉÉå=äááí®åí®àçÜíç=îáçáííììI=ëÉå=ë~~=
íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áÜí~~=î~áå=î~äãáëí~à~I=
î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉ=í~á=î~ëí~~î~í=î~äíììÇÉí=
çã~~î~=ë®Üâ∏~ëÉåí~à~K=g®í®=ëÉå=îìçâëá=ä~áííÉÉå=
âçêà~ìâëÉí=î~áå=î~äíììíÉíìå=ÜìçäíçäááââÉÉå=
íÉÜí®î®âëáK
qÉÉ=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííì=ä~áíÉ=â®óíí∏âÉäîçííçã~âëáK=
qÉê®=çå=Üóîáå=íÉê®î®K=hçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~=
éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉåK=^ëÉí~=â®óí∏å=à®äâÉÉå=
îááé~äçáåíáî~ÜîììÇÉâëá=MK
ûä®=â®óí®=óäÉáëäÉáââìêá~=áäã~å=âÉäââ~~=
à~ à®®åå∏ëé~ä~å=éáÇáåí®K
ûä®=ìéçí~=ä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=àìçâëÉî~å=
îÉÇÉå=~ää~K
h®óíí∏
mÉëÉ=óäÉáëäÉáââìêá=ÜìçäÉääáëÉëíá=ä®ãéáã®ää®=
îÉÇÉää®=ÉååÉå=Éåëáãã®áëí®=â®óíí∏âÉêí~~K
^äâìî~äãáëíÉäìí
hìî~=^
z ^ëÉí~=äÉáââìêá=í~ë~áëÉääÉ=à~=éìÜí~~ääÉ=~äìëí~ääÉK
z hÉä~~=äááí®åí®àçÜíç=ëáí®=î~êíÉå=çäÉî~~å=
íáä~~å EVFK
Ó fêêçí~=àçÜíç=âìãã~ëí~âáå=
âááååáíóë~ìâçëí~=ENKFK
Ó sÉÇ®=àçÜíç~=ìäçëé®áå=ëìçàìâëÉå=çÜá=
í~á íó∏åå®=ëáë®®åé®áåI=âìååÉë=ëÉ=çå=
ëçéáî~å=éáíìáåÉå=EOKFK
Ó háêáëí®=àçÜÇçåé®®=âááååá=EPKFK
z i~áí~=éáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~~åK
z ^ëÉí~=âÉäââ~ ERF=à~=à®®åå∏ëé~ä~å=éáÇáå EUF=
é~áâçáääÉÉåK
z p®®Ç®=Ü~äì~ã~ëá=îááé~äçáåíáî~Üîììë=ENFK
h®óååáëíóëLéóë®óíóë
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®=J=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
qÉê®=éó∏êáá=éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉå=îáÉä®=ÜÉíâÉå=
~áâ~~K=máÇ®=â®ÇÉí=éçáëë~=íÉê®å=ä®ÜÉáëóóÇÉëí®K
eìçãK>=jççííçêá=îçá=óäáâìçêãáííì~K=
hìå=äÉáââìêá=çå=âÉëâÉóíóâëÉíí®=íçáãáåå~ëë~=
ã~ñK NM=ãáåììííá~I=~åå~=ëÉå=à®®Üíó®K
NV
MS65_de-ar.book Seite 20 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Ñá
hìî~=_
z m~áå~=Éåëáå=íìêî~äìââç~=ENKF=à~
z é~áå~=ëáííÉå=â®óååáëíóëé~áåáâÉI=
âìååÉë ä~áíÉ=â®óååáëíóó=EOKFK=
kóí=îçáí=é®®ëí®®=íìêî~äìâçå=áêíá=EPKFK
z móë®óí®=äÉáââìêá=é®®ëí®ã®ää®=áêíá=
â®óååáëíóëé~áåáâÉK
sááé~äçáåíá
hìî~=^
z m~áå~=îááé~äçáí~î~í=Éäáåí~êîáââÉÉí=âÉîóÉëíá=
íìâáäÉîó®=î~ëíÉå=à~=íó∏åå®=Üáí~~ëíá=éó∏êáî®®=
íÉê®®=î~ëíÉåK
sááé~äçáååáå=à®äâÉÉå
hìî~=a
hìå=âááååáí®í=íÉê®å=é~áâçáääÉÉåI=~ëÉí~=
íÉê®åéáÇáå=éóëíó~ëÉåíççå=à~=â®®åå®=
î~ëí~é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=EëÉå=éáí®®=
å~éë~Üí~~=âááååá=âììäìî~ëíáFK
hÉäâ~å=áêêçíìëLâááååáíóë
hìî~=b
z ^ëÉí~=äìáëíá=~ëÉåíççå=PK
z mçáëí~=âÉäââ~=í~ëçëí~K
z hááååáí®=âÉäââ~=íó∏åí®ã®ää®=ëÉ=é~áâçáääÉÉå=
í~ëçëë~=çäÉîááå=çÜà~áãááåK
z
p®áäóíóë
^ëÉí~=îááé~äçáåíáî~ÜîììÇÉâëá=MK
qó∏åå®=âÉäââ~=íÉê®å=ëììåí~~å=
é®®íó~ëÉåíççå=~ëíá=à~=äìâáíëÉ=äìáëíáää~ ESF=
~ëÉåíççå=NK
hìå=çäÉí=äÉáâ~ååìí=ê~ëî~áëá~=Éäáåí~êîáââÉáí~=
EÉëáãK äáÜ~~I=ã~ââ~ê~~I=àììëíç~FW
z éìÜÇáëí~=äÉáââìêá=à~=î~êëáåâáå=íÉê®=ÜÉíá=â®óí∏å=
à®äâÉÉåX=â~íëç=âçÜí~=mìÜÇáëíìëK
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®=J=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
p®áäóí®=óäÉáëäÉáââìêá~=éçáëë~=ä~ëíÉå=ìäçííìîáäí~K
hìî~=^
z ^ëÉí~=î~äáíëáå=ENF=~ëÉåíççå=MK
z iìâáíëÉ=âÉäââ~=äìáëíáää~ ESF=~ëÉåíççå=NK
z i~áí~=äááí®åí®àçÜíç=EVF=ëáí®=î~êíÉå=çäÉî~~å=
íáä~~åK
mìÜÇáëíìë
háÉêê®íóëçÜàÉáí~
z
z
s~êç=íÉê®îá®=íÉêá®=J=
äçìââ~~åíìãáëî~~ê~
fêêçí~=îÉêââçéáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~=à~=íÉê®=
äÉáââìêáëí~=ÉååÉå=éìÜÇáëí~ãáëí~K=ûä®=í~êíì=
íÉê®®å=ëÉå=äÉáââ~ìëéáåå~äí~I=î~~å=çí~=âááååá=
~áåç~ëí~~å=íÉê®åéáíáãÉëí®K
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
ûä®=âçëâ~~å=ìéçí~=äÉáââìêá~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K
eìçãK>
i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~=ûä®=â®óí®=
Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K
i~áííÉÉå=éìÜÇáëíìë
z móóÜá=ä~áíÉ=à~=íÉê®=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=
éóóÜâÉÉää®=à~=âìáî~~K=h®óí®=í~êîáíí~Éëë~=
â®ëáåéÉëììå=í~êâçáíÉííì~=éÉëì~áåÉíí~K
z hÉäâ~å=à~=à®®åå∏ëé~ä~å=éáíáãÉå=îçáí=éÉëí®=
~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
qÉê®å=áêêçíìëLâááååáíóë
hìî~=`
z qó∏åå®=âÉäââ~~=í~~âëÉé®áåI=âìååÉë=íÉê®=
î~é~ìíììK
z h®®åå®=íÉê®åéáÇáåí®=ãó∏í®é®áî®®å=
î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=à~=áêêçí~=íÉê®K
q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ∏J=à~=ÉäÉâíêçåááâJ
â~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå=brJÇáêÉâíááîáå=
OMMOLVSLbv=ãìâ~áåÉå=ãÉêâáåí®=
Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=
ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=aáêÉâíááîá=~åí~~=
éìáííÉÉí=â®óí∏ëí®=éçáëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=
é~ä~ìíìëçáâÉìÇÉëí~=
à~ Üó∏Çóåí®ãáëÉëí®=à~=ëÉ=âçëâÉÉ=
â~áââá~=brJã~áí~K
q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=
ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=
âìåå~å=îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=
î~ëí~~îáäí~=ÜÉåâáä∏áäí®K
q~âìì
q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=
ãó∏åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK=
q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí=ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=
àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåKq~âììí~é~ìâëÉëë~=
çå=å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííá
láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK
OM
MS65_de-ar.book Seite 21 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éë
bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J
Åáµå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë=
Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç=
áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë=
ÇÉ=ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë=
Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ
ÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç=
ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=
éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK
kç=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë=~=Éä~Äçê~ê=ó=äçë=
íáÉãéçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~=ìëç=
Ççã¨ëíáÅçK=iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅJ
ÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ÇÉä=~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=é~ê~=
ìå éçëáÄäÉ=éêçéáÉí~êáç=éçëíÉêáçêK=
bå Å~ëç ÇÉ ÅÉÇÉê=ç=ÉåíêÉÖ~ê=Éä=~é~ê~íç=~=çíê~=
éÉêëçå~I=~Åçãé•¥Éäç=ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ä~ë=ÅçêêÉëJ
éçåÇáÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçK
bä=~é~ê~íç=åç=êÉèìáÉêÉ=ìå=ã~åíÉåáãáÉåíç=
ÉëéÉÅáÑáÅçK
sáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉä=~é~ê~íç
aÉëéäáÉÖìÉI=éçê=Ñ~îçêI=ä~ë=é•Öáå~ë=Åçå=ä~ë=
áäìëíê~ÅáçåÉëK
cáÖìê~=^
N j~åÇç=Öáê~íçêáç=Åçå=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ
^àìëí~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=EMÓNR=ããFK
O pÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáµå
léêáãáê=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=~åíÉë=ÇÉ=
ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçK
^Åíáî~ê=Éä=ëÉÖìêç=Åçåíê~=ÅçåÉñáµå=Ñçêíìáí~K
P qÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáµå
m~ê~=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ãçãÉåí•åÉçK
Q `ìÅÜáää~
R `~êêç=ãµîáä
mêÉëáçå~ê=Éä=éêçÇìÅíç=~=Åçêí~ê=Åçåíê~=ä~=
ÅìÅÜáää~K
S m~ë~Ççê
cáà~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáä=Éå=ëì=éçëáÅáµå=Ñáå~äW=
ÇÉëéä~ò~ê=Éä=é~ë~Ççê=Ü~Åá~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~=
EéçëáÅáµå=NFK
`~êêç=ãµîáäW=ÇÉëéä~ò~=Éä=é~ë~Ççê=Ü~Åá~=ä~=
éçëáÅáµå=ÅÉåíê~ä=EéçëáÅáµå=OFK=
oÉíáê~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáäW=ÇÉëéä~ò~ê=Éä=é~ë~Ççê=
Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=EéçëáÅáµå=PFK
T _~ëÉ=ÇÉ=~éçóç
pçÄêÉ=¨ëí~=ëÉ=ÅçäçÅ~=Éä=Å~êêç=ãµîáä
U pçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=éÉèìÉ¥çë
mÉêãáíÉ=Åçêí~ê=ëáå=éÉäáÖêç=~äÖìåç=äçë=íêçòçë=
ÇÉ=~äáãÉåíç=éÉèìÉ¥çëK
V `çãé~êíáãÉåíç=êÉÅçÖÉÅ~ÄäÉë
^ÇîÉêíÉåÅá~ë=ÖÉåÉê~äÉë=ÇÉ=
ëÉÖìêáÇ~Ç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
`çåÉÅí~ê=ó=ìë~ê=Éä=~é~ê~íç=ëµäç=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç=
Åçå=äçë=Ç~íçë=èìÉ=ÑáÖìê~å=Éå=ä~=éä~Å~=ÇÉ=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ãáëãçK
kç=ÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=~=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=Éå=Å~ëç=
ÇÉ=éêÉëÉåí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ç=Éä=~é~ê~íç=
ãáëãç=ÜìÉää~ë=îáëáÄäÉë=ÇÉ=ÇÉëéÉêÑÉÅíçëK
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=
åá¥çëK=j~åíÉåÉê=îáÖáä~Ççë=ëáÉãéêÉ=~=äçë=åá¥çë=
~ Ñáå=ÇÉ=Éîáí~ê=èìÉ=ìëÉå=Éä=~é~ê~íç=Åçãç=ìå=
àìÖìÉíÉK
kç=éÉêãáíáê=èìÉ=ä~ë=éÉêëçå~ë=Åìó~ë=Ñ~Åìäí~ÇÉë=
ëÉåëçêá~äÉë=ç=ãÉåí~äÉë=Éëí¨å=ãÉêã~Ç~ë=ç=èìÉ=
Å~êÉòÅ~å=ÇÉ=ëìÑáÅáÉåíÉë=ÅçåçÅáãáÉåíçë=
ó ÉñéÉêáÉåÅá~I=ã~åÉàÉå=ó=ã~åáéìäÉå=Éä=~é~ê~íçI=
ÉñÅÉéíç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~=ÇÉ=
ìå~=éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê=êÉÅáÄáÇç=
áåëíêìÅÅáµå=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~=êÉëéçåë~ÄäÉ=
ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK
aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=íê~ë=
Å~Ç~=ìëçI=Éå=Å~ëç=ÇÉ=~Ä~åÇçå~ê=
ãçãÉåí•åÉ~ãÉåíÉ=Éä=êÉÅáåíç=Éå=ÇçåÇÉ=ëÉ=Éëí¨=
ìíáäáò~åÇç=ç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=ÅçãéêçÄ~ê=ÇÉÑÉÅíçë=Éå=
Éä=ãáëãçI=Éñíê~óÉåÇç=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ÇÉ=ä~=
íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK=kç=~êê~ëíê~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=
ÅçåÉñáµå=ÇÉä=~é~ê~íç=éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ=ÄçêÇÉë=
ç Å~åíçë=Åçêí~åíÉëK
mêÉëí~ê=~ëáãáëãç=~íÉåÅáµå=~=èìÉ=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=
ÅçåÉñáµå=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ∫å=
ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=Åçå=çÄàÉíçë=ç=éáÉò~ë=
Å~äáÉåíÉëK=`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=éçëáÄäÉë=
ëáíì~ÅáçåÉë=ÇÉ=éÉäáÖêçI=ä~=ëìëíáíìÅáµå=ÇÉä=Å~ÄäÉ=
ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ÇÉä=~é~ê~íç=ëµäç=éçÇê•=ëÉê=
êÉ~äáò~Ç~=éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=
ç ÇÉ=ëì=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅçK=i~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=
É áåíÉêîÉåÅáçåÉë=èìÉ=ÇÉÄáÉê~å=ÉÑÉÅíì~êëÉ=Éå=
Éä ~é~ê~íç=ëµäç=éçÇê•å=ëÉê=ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=
éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=Åì~äáÑáÅ~Çç=ÇÉä=pÉêîáÅáç=
q¨ÅåáÅç=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K
^åíÉë=ÇÉ=ÇÉëÜ~ÅÉêëÉ=ÇÉ=ëì=~é~ê~íç=ìë~Çç=
ÇÉÄÉê•=áåìíáäáò~êäçK=i~=ÅìÅÜáää~=Éëí•=ãìó=~Ñáä~Ç~K=
qê~ë=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=
ÇÉä=ãáëãç=Åçåíáå∫~=Öáê~åÇç=Çìê~åíÉ=ìåçë=
áåëí~åíÉëK=qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àçI=ÅçäçÅ~ê=Éä=
~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=ä~=éçëáÅáµå=ÂMÊK
kç=ìë~ê=åìåÅ~=Éä=Åçêí~Ñá~ãÄêÉë=ëáå=Éä=Å~êêç=ãµîáä=
ó=Éä=ëçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=éÉèìÉ¥çëK
flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=Éä=~é~ê~íç=Éå=Éä=~Öì~=åá=
äáãéá~êäç=Ä~àç=Éä=ÖêáÑç=ÇÉä=~Öì~>
ON
MS65_de-ar.book Seite 22 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éë
j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç
qê~ë=ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=~é~ê~íç
iáãéá~ê=~=ÑçåÇç=Éä=~é~ê~íç=~åíÉë=ÇÉ=ìë~êäç=
éçê=îÉò=éêáãÉê~K
z
z
mêÉé~ê~íáîçë
cáÖìê~=^
z `çäçÅ~ê=Éä=~é~ê~íç=ëçÄêÉ=ìå~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóç=
äáë~=ó=äáãéá~K
z dì~êÇ~ê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=Éå=Éä=
Åçãé~êíáãÉåíç=ÇÉä=Å~ÄäÉ=EVFK
Ó bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ä~ë=Ççë=ê~åìê~ë=
~éêáëáçå~Ççê~ë=ENKFK
Ó bñíê~Éê=ç=áåíêçÇìÅáê=Éä=Å~ÄäÉ=Ü~ëí~=èìÉ=
íÉåÖ~=ä~=äçåÖáíìÇ=ÇÉëÉ~Ç~=EOKFK
Ó ^éêáëáçå~ê=Éä=ÉñíêÉãç=ÇÉä=Å~ÄäÉ=EPKFK
z `çåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=Éå=ä~=íçã~=
ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
z `çäçÅ~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáä ERF=ó=Éä=ëçéçêíÉ=é~ê~=
íêçòçë=éÉèìÉ¥çë EUF=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=
~éçóçK
z ^àìëí~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=ENF=ÇÉëÉ~ÇçK
`çåÉñáµåLaÉëÅçåÉñáµå=ÇÉä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáµå=
ÇÉä ãçíçê>
^ä=ÇÉà~ê=ÇÉ=~ÅÅáçå~ê=Éä=éìäë~ÇçêI=Éä=~é~ê~íç=ëÉ=
ÇÉëÅçåÉÅí~K=páå=ÉãÄ~êÖçI=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=
Öáê~=~∫å=ìåçë=áåëí~åíÉë>=flkç=~éêçñáã~ê=ä~ë=
ã~åçë=~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê>=
fl^íÉåÅáµå>=bä=ãçíçê=éìÉÇÉ=
ëçÄêÉÅ~äÉåí~êëÉK=
aÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=~é~ê~íç=íê~ë=ìå=éÉê∞çÇç=ã•ñáãç=
ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçåíáåìç=ÇÉ=ÅáåÅç=ãáåìíçëK
cáÖìê~=_
z léêáãáê=éêáãÉêç=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ENKF=ó
z ~ÅÅáçå~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=Ü~ëí~=èìÉ=ëÉ=
ÅçåÉÅíÉ=Éä=~é~ê~íç=EOKFK=
pçäí~ê=Éä=ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=EPKFK
z m~ê~=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íçI=ëçäí~ê=Éä=
ëÉÖìêç=ÇÉ=ÅçåÉñáµåK
`çêí~ê
cáÖìê~=^
z mêÉëáçå~ê=äáÖÉê~ãÉåíÉ=Éä=~äáãÉåíç=èìÉ=
ëÉ î~ó~=~=Åçêí~ê=Åçåíê~=ä~=éä~Å~=ÇÉ=íçéÉ=
ó Éãéìà~êäç=äÉåí~ãÉåíÉ=Ü~Åá~=ä~=ÅìÅÜáää~=
ÅáêÅìä~ê=Éå=ã~êÅÜ~K
OO
`çäçÅ~ê=Éä=~åÅÜç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=ä~=éçëáÅáµå=MK
aÉëéä~ò~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáä=Éå=ÇáêÉÅÅáµå=ÇÉ=ä~=
ÅìÅÜáää~I=Ü~ëí~=ä~=éçëáÅáµå=Ñáå~äX=Ñáà~êäç=Éå=ä~=
éçëáÅáµå=N=Åçå=~óìÇ~=ÇÉä=é~ë~Ççê ESFK
qê~ë=Åçêí~ê=~äáãÉåíçë=èìÉ=ÅçåíÉåÖ~å=Öê~ë~=
Eéçê ÉàÉãéäç=Å~êåÉI=ÉãÄìíáÇçI=èìÉëçFW
z iáãéá~ê=Éä=~é~ê~íçI=ó=Éå=é~êíáÅìä~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=
ÅáêÅìä~êI=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=
ÅçåÅäìáê=Éä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=ãáëãçK=s¨~ëÉ=
~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=Éä=Å~é∞íìäç=ÂiáãéáÉò~=ÇÉä=
~é~ê~íçÊK
iáãéáÉò~=ÇÉä=~é~ê~íç
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáµå=
ÇÉä ãçíçê>
bñíê~Éê=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=ÅçåÉñáµå=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ=
ÅçêêáÉåíÉ=~åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉÇÉê=~=ä~=äáãéáÉò~=ÇÉä=
~é~ê~íçK=flkç=ëìàÉí~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=
éçê=ä~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉ=ÅçêíÉI=ëáåç=éçê=Éä=ëçéçêíÉ=
ÇÉ ä~=ãáëã~K
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë
flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=ä~=Å~êÅ~ë~=ÇÉä=~é~ê~íç=
EÅçå Éä=ãçíçêF=Éå=Éä=~Öì~=åá=äáãéá~êä~=Ä~àç=Éä=
ÖêáÑç ÇÉä=~Öì~>
fl^íÉåÅáµå>
fli~ë=ëìéÉêÑáÅáÉë=ÇÉä=~é~ê~íç=éìÉÇÉå=êÉëìäí~ê=
Ç~¥~Ç~ë>=kç=ìë~ê=~ÖÉåíÉë=Ñêçí~ÇçêÉë=é~ê~=
ëì äáãéáÉò~K
iáãéá~ê=Éä=~é~ê~íç
z iáãéá~ê=ä~=Å~êÅ~ë~=ó=ä~=ÅìÅÜáää~=Åçå=ìå=é~¥ç=
Ü∫ãÉÇçX=ëÉÅ~êä~ëK=bå=Å~ëç=åÉÅÉë~êáç=ëÉ=
éìÉÇÉ=~ÖêÉÖ~ê=ìå=éçÅç=ÇÉ=~ÖÉåíÉ=
ä~î~î~àáää~ë=Eé~ê~=ä~î~Çç=~=ã~åçFK
z bä=Å~êêç=ãµîáä=ó=Éä=ëçéçêíÉ=é~ê~=íêçòçë=
éÉèìÉ¥çë=ëÉ=éìÉÇÉå=ä~î~ê=Éå=Éä=ä~î~î~àáää~ëK
MS65_de-ar.book Seite 23 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éë
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~
cáÖìê~=`
z aÉëéä~ò~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáä=Ü~Åá~=~íê•ëI=Ü~ëí~=
èìÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=ÅáêÅìä~ê=èìÉÇÉ=äáÄêÉK
z dáê~ê=Éä=ëçéçêíÉ=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=ä~=
ÇÉêÉÅÜ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=
ÇÉä=êÉäçàFI=Ü~ëí~=Éä=íçéÉK=oÉíáê~ê=ä~=ÅìÅÜáää~K
cáÖìê~=a
z m~ê~=ãçåí~ê=ä~=ÅìÅÜáää~I=ã~åíÉåÉê=Éä=ëçéçêíÉ=
ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~=Éå=éçëáÅáµå=îÉêíáÅ~äK=dáê~êä~=
Ü~Åá~=ä~=áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=
Åçåíê~êáç=~ä=ÇÉ=ä~ë=~Öìà~ë=Éä=êÉäçàFI=Ü~ëí~=Éä=
íçéÉK=bä=ëçéçêíÉ=íáÉåÉ=èìÉ=ÉåÅä~î~ê=ÇÉ=ãçÇç=
~ìÇáÄäÉK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáä
cáÖìê~=b
z `çäçÅ~ê=Éä=é~ë~Ççê=Éå=ä~=éçëáÅáµå=PK
z oÉíáê~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáä=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóçK
z m~ê~=ãçåí~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáäW=båÖ~åÅÜ~êäç=Éå=
ä~=ê~åìê~=ä~íÉê~ä=ÇÉ=ÇÉëäáò~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=
ÇÉ=~éçóç=ó=ÅçäçÅ~êäç=ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=~éçóçK
dì~êÇ~ê
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáµå=
ÇÉä ãçíçê>
dì~êÇ~ê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ìå=äìÖ~ê=áå~ÅÅÉëáÄäÉ=
é~ê~=äçë=åá¥çëK
cáÖìê~=^
z `çäçÅ~ê=Éä=ã~åÇç=Öáê~íçêáç=ENF=Éå=ä~=
éçëáÅáµå MK
z cáà~ê=Éä=Å~êêç=ãµîáä=Åçå=~óìÇ~=ÇÉä=é~ë~Ççê=ESF=
Éå=ä~=éçëáÅáµå=NK
z dì~êÇ~ê=Éä=Å~ÄäÉ=EVF=Éå=Éä=Åçãé~êíáãÉåíç=ÇÉ=
êÉÅçÖáÇ~K
`çåëÉàçë=é~ê~=ä~=Éäáãáå~Åáµå=ÇÉ=
ÉãÄ~ä~àÉë=ó=Éä=ÇÉëÖì~ÅÉ=ÇÉ=
~é~ê~íçë=ìë~Ççë
bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=áåÅçêéçê~=ä~ë=
ã~êÅ~ë=éêÉëÅêáí~ë=éçê=ä~=ÇáêÉÅíáî~=
ÉìêçéÉ~=`bLOMMOLVS=êÉä~íáî~=~=ä~=
êÉíáê~Ç~=ó=Éä=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=
Éä¨ÅíêáÅçë=ó=ÉäÉÅíêµåáÅçë=ìë~Ççë=
EtbbbFK=bëí~=ÇáêÉÅíáî~=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=
ã~êÅç=êÉÖä~ãÉåí~êáç=é~ê~=ìå~=êÉíáê~Ç~=
ó ìå=êÉÅáÅä~àÉ=ÇÉ=äçë=~é~ê~íçë=ìë~Ççë=
Åçå=î~äáÇÉò=é~ê~=íçÇ~=ä~=råáµå=bìêçéÉ~K=
pçäáÅáíÉ=ìå~=áåÑçêã~Åáµå=ÇÉí~ää~Ç~=ó=~Åíì~ä=
~ ÉëíÉ=êÉëéÉÅíç=~=ëì=ÇáëíêáÄìáÇçê=
ç ^Çãáåáëíê~Åáµå=äçÅ~äK
d~ê~åí∞~
`lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=
pfbjbkpI=ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=
ÇÉ=Ñçêã~=Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=
OQ ãÉëÉëI=~=é~êíáê=ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=
ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë=éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=
Ñ~ÄêáÅ~ÅáµåI=~ë∞=Åçãç=ä~=ã~åç=ÇÉ=çÄê~=
åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáµåI=ëáÉãéêÉ=ó Åì~åÇç=
Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä=ìëì~êáç=~ä=í~ääÉê=ÇÉä=
pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=pfbjbkpK
bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=ÇÉä=
q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~=
êÉé~ê~Åáµå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=
ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK
bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI=
éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=
ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë=
éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáµå=ç=éçê=ìëç=åç=
Ççã¨ëíáÅçK=fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=
Éëí~=Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç=
áãéìí~ÄäÉë=~ä=~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=
ÇÉä ãáëãçI=äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáµå=
áåÅçêêÉÅí~F=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=
áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~=Å~Ç~=~é~ê~íç=ëÉ=
áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=ÇÉ=áåëíêìÅÅáçåÉëK
m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë=
áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç=
ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=pfbjbkpI=
ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáµå=ãÉÇá~åíÉ=ä~=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^=ç èìÉ=
Éä=ìëì~êáç=~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç=
~åíÉ=ä~=ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç=íÉåÖ~=èìÉ=
ääÉî~ê=~ä=q~ääÉê=^ìíçêáò~ÇçK
i~=áåíÉêîÉåÅáµå=Éå=Éä=~é~ê~íç=éçê=éÉêëçå~ä=~àÉåç=
~ä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=éçê=pfbjbkpI=
ëáÖåáÑáÅ~=ä~=é¨êÇáÇ~=ÇÉ=Ö~ê~åí∞~K
dr^oab=mlo=q^kql=i^=c^`qro^=ab=
`ljmo^K=qçÇçë=åìÉëíêçë=í¨ÅåáÅçë=î~å=
éêçîáëíçë=ÇÉä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Å~êåÉí=~î~ä~Çç=
éçê=^kcbi=E^ëçÅá~Åáµå=k~Åáçå~ä=ÇÉ=c~ÄêáÅ~åíÉë=
ÇÉ=bäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅçëF=èìÉ=äÉ=~ÅêÉÇáí~=Åçãç=
pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=pfbjbkpK=bñáà~=ëì=
áÇÉåíáÑáÅ~ÅáµåK
jlabilWI
caWI
bJkêKW cK=`ljmo^W
kçë=êÉëÉêî~ãçë=Éä=ÇÉêÉÅÜç==
ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK
OP
MS65_de-ar.book Seite 24 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
éí
bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~=ëÉê=ìíáäáò~Çç=åç=
éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èì~åíáÇ~ÇÉë=Ü~Äáíì~áë=
åìã~=Ñ~ã∞äá~=çì=Éã=~éäáÅ~´πÉë=ëáãáä~êÉë=É=å©ç=
é~ê~=ìëç=áåÇìëíêá~äK=ríáäáò~´πÉë=ëÉãÉäÜ~åíÉë=
~ ìã=ä~ê=~Äê~åÖÉãI=éK=ÉñKI=~=ìíáäáò~´©ç=
Éã ÅçòáåÜ~ë=é~ê~=Åçä~Äçê~ÇçêÉë=ÇÉ=äçà~ëI=
ÉëÅêáíµêáçëI=ÉãéêÉë~ë=~Öê∞Åçä~ë=É=ÇÉ=çìíêçë=
ê~ãçë=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉI=ÄÉã=Åçãç=~=ìíáäáò~´©ç=
éçê=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=éÉèìÉåçë=Üçí¨áë=
É ÇÉ çìíê~ë=ÉãéêÉë~ë=Çç=Ö¨åÉêçK
ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=~éÉå~ë=å~ë=èì~åíáÇ~ÇÉë=
É ÑêÉèìÆåÅá~ë=åçêã~áë=åìã=ä~êK=c~îçêI=Öì~êÇ~ê=
~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=pÉêîá´çK=kç Å~ëç=Çç=~é~êÉäÜç=
ãìÇ~ê=ÇÉ=ÇçåçI=~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=ÇÉîÉã=
~Åçãé~åÜ•JäçK
l=~é~êÉäÜç=å©ç=Å~êÉÅÉ=ÇÉ=ã~åìíÉå´©çK
m~åçêßãáÅ~=Çç=~é~êÉäÜç
mçê=Ñ~îçêI=ÇÉëÇçÄêÉ=~ë=é•Öáå~ë=Åçã=~ë=
áäìëíê~´πÉëK
cáÖK=^
N _çí©ç=É=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíç
oÉÖìä~´©ç=Ç~=ÉëéÉëëìê~=Çç=ÅçêíÉ=
EM ~ NR ããF
O mêçíÉÅ´©ç=ÇÉ=äáÖ~´©ç
mêÉãáê=~åíÉë=Ç~=äáÖ~´©çK
pÉÖìê~å´~=Åçåíê~=äáÖ~´©ç=áåîçäìåí•êá~K
P qÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç
iáÖ~´©ç=ãçãÉåíßåÉ~=É=éÉêã~åÉåíÉ
Q aáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ
R m~íáã
`çåÇìòáê=ç=~äáãÉåíç=Åçåíê~=ç=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ
S `ìêëçê
cáñ~´©ç=Çç=é~íáã=å~=éçëá´©ç=Ñáå~äW=
`ìêëçê=¶=ÇáêÉáí~=EmçëK=NFK
m~íáã=ãµîÉäW=`ìêëçê=~ç=ÅÉåíêç=EmçëK=OFK=
aÉëãçåí~ê=ç=é~íáãW=`ìêëçê=¶=ÉëèìÉêÇ~=
EmçëK=PFK
T jÉë~
m~ê~=~éçáç=Çç=é~íáãK
U cáñ~Ççê=ÇÉ=êÉëíçë
mÉêãáíÉ=ç=ÅçêíÉ=ëÉÖìêç=Ç~=é~êíÉ=Ñáå~ä=Ççë=
~äáãÉåíçë
V `çãé~êíáãÉåíç=Çç=Å~Äç
fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç=
Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~=ÇÉ=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK
ríáäáò~ê=ëµI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=É=ç=
~é~êÉäÜç=å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=Ç~åçëK
OQ
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK==
sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë=
ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK
k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê=
éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë=
ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã=
ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ=
ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì=
èìÉ íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~=
éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K
aÉëäáÖ~ê=ëÉãéêÉ=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~I=ÇÉéçáë=ÇÉ=
ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜçI=~ç=~Ä~åÇçå~ê=ç=äçÅ~äI=çåÇÉ=
ç ãÉëãç=ëÉ=ÉåÅçåíê~I=çì=Éã=Å~ëç=ÇÉ=~î~êá~K=
k©ç=ÇÉáñ~ê=èìÉ=ç=Å~Äç=é~ëëÉ=ëçÄêÉ=~êÉëí~ë=
~Öì´~Ç~ë=åÉã=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=èìÉåíÉëK
pÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=ÇÉëíÉ=~é~êÉäÜç=
~éêÉëÉåí~ê=Ç~åçëI=íÉê•=èìÉ=ëÉê=ëìÄëíáíì∞Çç=éÉäç=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=çì=éÉäçë=ëÉìë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçë=çì=
éçê=ìã=í¨ÅåáÅç=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=èì~äáÑáÅ~Çç=é~ê~=
ç ÉÑÉáíçI=é~ê~=ëÉ=Éîáí~êÉã=ëáíì~´πÉë=ÇÉ=éÉêáÖçK=
^ë=êÉé~ê~´πÉë=åç=~é~êÉäÜç=ÇÉîÉã=ëÉê=
ÉñÉÅìí~Ç~ë=ëçãÉåíÉ=éÉäçë=åçëëçë=
pÉêîá´çë q¨ÅåáÅçëK
fåìíáäáò~ê=çë=~é~êÉäÜçë=Ñçê~=ÇÉ=ëÉêîá´çK=l=ÇáëÅç=ÇÉ=
ÅçêíÉ=Éëí•=ãìáíç=~Ñá~ÇçK=aÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ÇçI=
ç ~ÅÅáçå~ãÉåíç=~áåÇ~=Öáê~=éçê=ÄêÉîÉë=áåëí~åíÉëK=
aÉéçáë=Çç=íê~Ä~äÜçI=êÉÖìä~ê=~=ÉëéÉëëìê~=Çç=ÅçêíÉ=
é~ê~=MK
kìåÅ~=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëÉã=ç=é~íáã=
É ç êÉÅáéáÉåíÉ=é~ê~=êÉëíçëK
k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=å~=•Öì~=åÉã=ç=äáãé~ê=
ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK
ríáäáò~´©ç
iáãé~ê=ÄÉã=ç=~é~êÉäÜçI=~åíÉë=Ç~=
éêáãÉáê~ ìíáäáò~´©çK
mêÉé~ê~´©ç
cáÖK=^
z `çäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçÄêÉ=ìã~=Ä~ëÉ=äáë~=
É äáãé~
z dì~êÇ~ê=ç=Å~Äç=åç=ëÉì=Åçãé~êíáãÉåíç=EVFK
Ó iáÄÉêí~ê=ç=Å~Äç=ÇÉ=~ãÄçë=çë=é~íáåë=ÇÉ=
~éÉêíç=ENKFK
Ó mìñ~ê=é~ê~=Ñçê~LêÉÅçäÜÉê=ç=Å~Äç=å~=
ÅçÄÉêíìê~=é~ê~=ç=ÅçãéêáãÉåíç=
éêÉíÉåÇáÇç=EOKFK
Ó sçäí~ê=~=~éÉêí~ê=ç=íÉêãáå~ä=Çç=Å~Äç=EPKFK
z iáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~K
z jçåí~ê=ç=é~íáã=ERF=É=ç=Ñáñ~Ççê=ÇÉ=êÉëíçë=EUFK
z oÉÖìä~ê=~=ÉëéÉëëìê~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ENF=éêÉíÉåÇáÇ~K
MS65_de-ar.book Seite 25 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
éí
iáÖ~êLaÉëäáÖ~ê
iáãéÉò~
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=¶ë=
äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
aÉéçáë=ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜçI=ç=ÇáëÅç=~áåÇ~=
ÑáÅ~=Éã=ãçîáãÉåíç=éçê=ÄêÉîÉë=áåëí~åíÉëK=
kìåÅ~=éçåÜ~=~ë=ã©çë=éêµñáãç=Çç=ÇáëÅç=ÇÉ=
ÅçêíÉK
^íÉå´©ç>=l=ãçíçê=éçÇÉ=ëçÑêÉê=ìã=
ëçÄêÉ~èìÉÅáãÉåíçK=
l=~é~êÉäÜç=ëµ=ÇÉîÉ=ÑìåÅáçå~êI=åç=ã•ñáãç=
Çìê~åíÉ=NM=ãáåìíçëI=áåáåíÉêêìéí~ãÉåíÉI=
ÇÉîÉåÇçI=ÇÉéçáëI=~êêÉÑÉÅÉêK
iáÖ~´©ç=ãçãÉåíßåÉ~
cáÖK=_=
z mêÉãáê=~=ëÉÖìê~å´~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOFI=ÇÉéçáë
z éêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EPFI=~í¨=ç=~é~êÉäÜç=
ÅçãÉ´~ê=~=íê~Ä~äÜ~êK=^=ëÉÖìê~å´~=ÇÉ=
äáÖ~´©ç=EOF=éçÇÉI=~Öçê~I=ëÉê=äáÄÉêí~Ç~K
z m~ê~=áåíÉêêçãéÉê=ç=ÑìåÅáçå~ãÉåíçI=ëçäí~ê=
~ íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EPFK
iáÖ~´©ç=éÉêã~åÉåíÉ
cáÖK=`=
z mêÉãáê=~=ëÉÖìê~å´~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOFI=ÇÉéçáë
z mêÉãáê=~=íÉÅä~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EPF=~í¨=¶=éçëá´©ç=ÇÉ=
ÉåÅ~áñÉK=^=ëÉÖìê~å´~=ÇÉ=äáÖ~´©ç=EOF=éçÇÉI=
~Öçê~I=ëÉê=äáÄÉêí~Ç~K
z m~ê~=é~ê~êI=éêÉãáêI=ÇÉ=åçîçI=~=íÉÅä~=ÇÉ=
äáÖ~´©ç=EPF=ÉI=ÇÉéçáëI=ëçäí•Jä~K
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=¶ë=
äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
^åíÉë=Ç~=äáãéÉò~I=ÇÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=
É ÇÉëãçåí~ê=ç=ÇáëÅçK=mÉÖ~ê=åç=ÇáëÅç=å©ç=éÉä~=
•êÉ~=ÇÉ=ÅçêíÉI=ã~ë=ëáã=å~=òçå~=ÇÉ=Ñáñ~´©ç=
Çç ãÉëãçK
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
k©ç=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=•Öì~I=åÉã=
ç ä~î~ê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK
^íÉå´©ç>
^ë=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=ÉñíÉêáçêÉë=éçÇÉã=ëçÑêÉê=Ç~åçëK
iáãéÉò~=Ç~=ã•èìáå~
z iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=É=ç=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ=Åçã=
ìã=é~åç=Ü∫ãáÇç=É=ÇÉéçáë=ëÉÅ~êK=
pÉ åÉÅÉëë•êáçI=ìíáäáò~ê=ìã=éçìÅç=ÇÉ=
ÇÉíÉêÖÉåíÉ=Ç~=äçá´~K
z l=é~íáã=É=ç=êÉÅáéáÉåíÉ=é~ê~=êÉëíçë=éçÇÉã=
ëÉê=ä~î~Ççë=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=äçá´~K
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ç=ÇáëÅç=ÇÉ=ÅçêíÉ
cáÖK=`
z ^Ñ~ëí~ê=ç=é~íáã=~í¨=ç=ÇáëÅç=ÑáÅ~ê=äáîêÉK
z oçÇ~ê=ç=ëìéçêíÉ=Çç=ÇáëÅç=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=
éçåíÉáêçë=Çç=êÉäµÖáç=~í¨=~ç=ÉåÅçëíç=ÉI=
ÇÉéçáëI=êÉíáê~ê=ç=ÇáëÅçK
cáÖK=a
z m~ê~=ãçåí~ê=ç=ÇáëÅçI=ã~åíÉê=ç=ëìéçêíÉ=
ÇÉëíÉ=Éã=éçëá´©ç=îÉêíáÅ~ä=É=êçÇ•Jäç=Éã=
ëÉåíáÇç=Åçåíê•êáç=~ç=Ççë=éçåíÉáêçë=Çç=
êÉäµÖáç=~í¨=~ç=ÉåÅçëíç=EíÉã=èìÉ=ÉåÖ~í~ê=
Åçã=ìã=ëçã=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅçFK
aÉëãçåí~êLjçåí~ê=ç=é~íáã
cáÖK=b
z `çäçÅ~ê=ç=Åìêëçê=å~=éçëá´©ç=PK
z oÉíáê~ê=ç=é~íáã=Ç~=ãÉë~K
z m~ê~=îçäí~ê=~=ãçåí~ê=ç=é~íáãI=ÇÉîÉê•=
áåíêçÇìò∞Jäç=å~=êÉëéÉÅíáî~=Öìá~K
`çêí~ê
cáÖK=^
z mêÉëëáçå~ê=äáÖÉáê~ãÉåíÉ=çë=~äáãÉåíçë=Åçåíê~=
~=éä~Å~=ÇÉ=ÉåÅçëíç=ÉI=ÇÉéçáëI=ÇÉëäçÅ~ê=
äÉåí~ãÉåíÉ=ç=~äáãÉåíç=Åçåíê~=ç=ÇáëÅç=à•=Éã=
ãçîáãÉåíç
aÉéçáë=ÇÉ=Åçêí~ê=çë=~äáãÉåíçë
oÉÖìä~ê=~=ÉëéÉëëìê~=ÇÉ=ÅçêíÉ=é~ê~=M
aÉëäçÅ~ê=ç=é~íáã=å~=ÇáêÉÅ´©ç=Çç=ÇáëÅç=ÇÉ=
ÅçêíÉ=~í¨=¶=éçëá´©ç=Ñáå~ä=ÉI=Åçã=ç=Åìêëçê=ESFI=
Ñáñ~ê=å~=éçëK=NK
aÉéçáë=ÇÉ=Åçêí~ê=~äáãÉåíçë=ÖçêÇìêçëçë=
EéK ÉñK Å~êåÉI=ë~äëáÅÜ~ëI=èìÉáàçFW
z iáãé~ê=ç=~é~êÉäÜç=ÉI=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉI=ç ÇáëÅç=
ÇÉ=ÅçêíÉI=áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=~éµë=
~ ëì~ ìíáäáò~´©çX=îÉê=`~é∞íìäç=iáãéÉò~K
z
z
^êêìã~´©ç
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=¶ë=
äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë
^êêìã~ê=ç=~é~êÉäÜç=Éã=äçÅ~ä=áå~ÅÉëë∞îÉä=¶ë=
Åêá~å´~ëK
cáÖK=^
z oçÇ~ê=ç=Äçí©ç=ENF=é~ê~=~=éçëá´©ç=MK
z `çã=ç=Åìêëçê=ESF=å~=éçëK=NI=Ñáñ~ê=ç=é~íáãK
z oÉÅçäÜÉê=ç=Å~Äç=EVF=ÇÉ=~äáãÉåí~´©çK
OR
MS65_de-ar.book Seite 26 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éä
éí
fåÇáÅ~´πÉë=ëçÄêÉ=êÉÅáÅä~ÖÉã
bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí•=áÇÉåíáÑáÅ~Çç=ÇÉ=
~ÅçêÇç=Åçã=~=kçêã~=bìêçéÉá~=
OMMOLVSLrb=ëçÄêÉ=~é~êÉäÜçë=Éä¨ÅíêáÅçë=
É ÉäÉÅíêµåáÅçë=ìë~Ççë=Et~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=
~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK=
^ kçêã~=éêÉîÆ=~ë=ÅçåÇá´πÉë=é~ê~=
êÉÅçäÜ~=É î~äçêáò~´©ç=ÇÉ=~é~êÉäÜçë=
ìë~ÇçëI=~=îáÖçê~ê=Éã=íçÇ~=~ rbKK
mçÇÉê•=áåÑçêã~êJëÉ=ëçÄêÉ=çë=ãÉáçë=~Åíì~áë=
ÇÉ êÉÅáÅä~ÖÉã=gìåíç=Çç=ëÉì=^ÖÉåíÉ=çì=Ççë=
pÉêîá´çë=jìåáÅáé~äáò~ÇçëK
d~ê~åíá~
m~ê~=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=îáÖçê~ã=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=
Ö~ê~åíá~=éìÄäáÅ~Ç~ë=éÉäç=åçëëç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=
åç=é~∞ëI=Éã=èìÉ=ç=ãÉëãç=Ñçê=~ÇèìáêáÇçK=
l ^ÖÉåíÉ=çåÇÉ=Åçãéêçì=ç=~é~êÉäÜç=éçÇÉê•=
Ç~êJäÜÉ=ã~áë=éçêãÉåçêÉë=ëçÄêÉ=ÉëíÉ=~ëëìåíçK=
m~ê~=~=éêÉëí~´©ç=ÇÉ=èì~äèìÉê=ëÉêîá´ç=Éã=
Ö~ê~åíá~=¨I=åç=Éåí~åíçI=åÉÅÉëë•êá~=
~ ~éêÉëÉåí~´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~=
Çç ~é~êÉäÜçK
aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK
OS
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá
ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò
åöáñìïãÝò, ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü.
ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò
ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò êáôáóôçìÜôùí,
ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåëìáôéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç
áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí îåíïäï÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá
ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò,
óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü. Ðáñáêáëåßóèå
íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò. ÊáôÜ ôçí
ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò
äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
Ç óõóêåõÞ äåí ÷ñåéÜæåôáé óõíôÞñçóç.
Ìå ìéá ìáôéÜ
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò
ìå ôéò åéêüíåò.
Åéêüíá Á
N Ðåñéóôñåöüìåíïò äéáêüðôçò êáé
ðëÜêá ïñéïèÝôçóçò
Ñõèìßæåôå ôï ðÜ÷ïò êïðÞò
(0 Ýùò 15 mm).
O ÁóöÜëåéá èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
ÐáôÞóôå ôçí ðñéí ôç èÝóç óå ëåéôïõñãßá.
ÁóöÜëåéá Ýíáíôé áèÝëçôçò èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá
P ÐëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
ÈÝóç óå óôéãìéáßá êáé äéáñêÞ ëåéôïõñãßá
Q Ìá÷áßñé
R ÐëÜêá ïëßóèçóçò
Ïäçãåßôå ôá ôñüöéìá ðïõ èÝëåôå íá
êüøåôå ðñïò ôï ìá÷áßñé.
S Óýñôçò
ÁóöÜëéóç ôçò ðëÜêáò ïëßóèçóçò óôçí
ôåëéêÞ èÝóç:
Óýñôçò äåîéÜ (èÝóç 1).
Êéíïýìåíç ðëÜêá ïëßóèçóçò:
óýñôçò êåíôñéêÜ (èÝóç 2).
Áöáßñåóç ðëÜêáò ïëßóèçóçò:
óýñôçò áñéóôåñÜ (èÝóç 3).
T ÅðéôñáðÝæéá âÜóç
ÖÝñåé ïäçãçôéêÝò õðïäï÷Ýò ãéá ôçí
ðëÜêá ïëßóèçóçò.
U ÊñáôçôÞñáò ãéá ôçí êïðÞ ìéêñþí
êïììáôéþí ôñïößìùí
ÁóöáëÞò êïðÞ ìéêñþí êïììáôéþí
ôñïößìùí.
V ×þñïò êáëùäßïõ
MS65_de-ar.book Seite 27 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éä
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý
ÓõíäÝåôå êáé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ
ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ äßíïíôáé
óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ áõôÞò.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí
áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí
âëÜâåò.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
ÅðéâëÝðåôå ôá ðáéäéÜ, ãéá íá åìðïäéóôåß,
ôï ðáéãíßäé ìå ôç óõóêåõÞ.
Ðñüóùðá (åðßóçò ðáéäéÜ) ìå óùìáôéêÝò
äéáôáñá÷Ýò óôéò áéóèÞóåéò Þ ìåéùìÝíç
íïçôéêÞ éêáíüôçôá Þ ìå Ýëëåéøç ðåßñáò
êáé ãíþóåùí äåí ðñÝðåé íá ÷åéñßæïíôáé ôç
óõóêåõÞ, åêôüò áí åðéâëÝðïíôáé Þ åß÷áí
êáôáôïðéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôç óõóêåõÞ áðü
ðñüóùðï, õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò.
ÌåôÜ áðü êÜèå ÷ñÞóç, üôáí åãêáôáëåßðåôå
ôï äùìÜôéï Þ óå ðåñßðôùóç âëÜâçò, ôñáâÜôå
ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. Ìç öÝñíåôå ôï
ôñïöïäïôéêü êáëþäéï óå åðáöÞ ìå áé÷ìçñÝò
Üêñåò Þ ìå êáõôÝò åðéöÜíåéåò.
Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ,
üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç,
åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí áðü ôïí
êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá
ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü
êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï, þóôå íá
áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé. Ïé åðéóêåõÝò óôç
óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé óôçí
õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí
ðåëáôþí ìáò.
Á÷ñçóôÝøôå ôéò ðáëéÝò óõóêåõÝò ðïõ äåí
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ðëÝïí. Ôï ìá÷áßñé åßíáé
ðïëý êïöôåñü. ÌåôÜ ôç èÝóç åêôüò
ëåéôïõñãßáò åîáêïëïõèåß íá ëåéôïõñãåß
ç êßíçóç ãéá ëßãï ÷ñüíï áêüìç. ÌåôÜ ôçí
åñãáóßá ñõèìßæåôå ôï ðëÜôïò êïðÞò óôï 0.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí ðïëõêüöôç ðïôÝ
÷ùñßò ðÝäéëï êáé óõãêñÜôçóç õðïëïßðùí.
Ìç âõèßóåôå ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå íåñü ïýôå
íá ôçí êáèáñßæåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï
íåñü.
×åéñéóìüò
Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç êáèáñßóôå êáëÜ
ôç óõóêåõÞ.
Ðñïåôïéìáóßá
z
ÂÜæåôå ôï êáëþäéï óôïí ÷þñï
êáëùäßïõ (9).
– ÂãÜæåôå ôï êáëþäéï áðü ôéò äýï
ó÷éóìÝò óôåñÝùóçò (1.).
– ÔñáâÜôå ôï êáëþäéï äßðëá áðü
ôï êÜëõììá óôï åðéèõìçôü ìÞêïò
ðñïò ôá Ýîù/ ôï óðñþ÷íåôå ðñïò
ôá ìÝóá (2.).
– Îáíáóôåñåþíåôå ôï ôÝëïò ôïõ
êáëùäßïõ (3.).
z ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá.
z ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò (5)
êáé ôïí êñáôçôÞñá ãéá ôçí êïðÞ ìéêñþí
êïììáôéþí ôñïößìùí (8).
z Ñõèìßæåôå ôï åðéèõìçôü ðÜ÷ïò êïðÞò (1).
ÈÝóç óå êáé åêôüò ëåéôïõñãßáò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò
êïöôåñÝò ëÜìåò
Ôï ìá÷áßñé ðåñéóôñÝöåôáé áêüìá ãéá ìéá
óôéãìÞ. Ìç öÝñíåôå ðïôÝ ôá ÷Ýñéá óáò
êïíôÜ óôï ìá÷áßñé.
Ðñïóï÷Þ! Ï êéíçôÞñáò ìðïñåß íá
õðåñèåñìáíèåß.
Ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé íá ëåéôïõñãÞóåé
÷ùñßò äéáêïðÞ åðß 10 ëåðôÜ ôï ðïëý, ìåôÜ
ðñÝðåé íá ôçí áöÞóåôå íá êñõþóåé.
ÈÝóç óå óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá
Åéêüíá Â
z ÐáôÜôå ôçí áóöÜëåéá áèÝëçôçò èÝóçò
óå ëåéôïõñãßá (2), êáôüðéí
z ðáôÜôå ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
(3) ôüóï þóôå íá îåêéíÞóåé ç óõóêåõÞ.
Ç áóöÜëåéá áèÝëçôçò èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) ìðïñåß íá áöåèåß ôþñá
åëåýèåñç.
z ÐáôÜôå ôï ðÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
(3) ùò ôç èÝóç êïõìðþìáôïò.
ÈÝóç óå äéáñêÞ ëåéôïõñãßá
Åéêüíá C
z ÐáôÜôå ôçí áóöÜëåéá áèÝëçôçò èÝóçò
óå ëåéôïõñãßá (2), êáôüðéí
z ðáôÜôå ôï ðÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá
(3) ùò ôç èÝóç êïõìðþìáôïò.
Ç áóöÜëåéá áèÝëçôçò èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá (2) ìðïñåß íá áöåèåß ôþñá
åëåýèåñç.
z Ãéá ôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ðáôÜôå åê
íÝïõ ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå ëåéôïõñãßá (3)
êáé ôï áöÞíåôå åëåýèåñï.
Åéêüíá Á
z ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ ðÜíù óå
ëåßá êáé êáèáñÞ åðéöÜíåéá.
OT
MS65_de-ar.book Seite 28 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éä
Êüøéìï
Åéêüíá Á
z ÐéÝæåôå ôá ôñüöéìá, ðïõ èÝëåôå íá
êüøåôå, åëáöñÜ ðñïò ôçí ðëÜêá
ïñéïèÝôçóçò êáé ôá óðñþ÷íåôå áñãÜ
ðñïò ôï ðåñéóôñåöüìåíï ìá÷áßñé.
ÌåôÜ ôç ÷ñÞóç
z
z
Ñõèìßæåôå ôï ðÜ÷ïò êïðÞò óôï 0.
Óðñþ÷íåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ðñïò
ôçí êáôåýèõíóç ôïõ ìá÷áéñéïý ùò ôçí
ôåëéêÞ èÝóç êáé ôçí áóöáëßæåôå ìå ôïí
óýñôç (6) óôç èÝóç 1.
ÌåôÜ ôï êüøéìï ôñïößìùí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí
ëßðïò (ð. ÷. êñÝáò, áëëáíôéêÜ, ôõñß):
z Óáò óõíéóôïýìå íá êáèáñßæåôå áìÝóùò
ôç óõóêåõÞ êáé éäéáßôåñá ôï ìá÷áßñé,
âë. óôï êåöÜëáéï ”Êáèáñéóìüò”.
Êáèáñéóìüò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò
êïöôåñÝò ëÜìåò
Ðñéí ôïí êáèáñéóìü ôñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí
ðñßæá êáé áöáéñåßôå ôï ìá÷áßñé. Ìçí ðéÜíåôå
ôï ìá÷áßñé óôçí åðéöÜíåéá ôçò êüøçò ôïõ,
áëëÜ ìüíï óôç óõãêñÜôçóÞ ôïõ.
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç óõóêåõÞ ìÝóá óå
íåñü êáé ìçí ôçí êñáôÞóåôå ðïôÝ êÜôù áðü
ôñå÷ïýìåíï íåñü.
Ðñïóï÷Þ!
Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí íá õðïóôïýí
öèïñÝò ç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá êáèáñéóìïý
ðïõ ÷áñÜæïõí.
Êáèáñéóìüò ôçò óõóêåõÞò
z Óêïõðßæåôå ôç óõóêåõÞ êáé ôï ìá÷áßñé
ìå âñåãìÝíï ðáíß êáé ìåôÜ ôá óêïõðßæåôå
íá óôåãíþóïõí.
Áí ÷ñåéáóôåß, ÷ñçóéìïðïéåßôå ëßãï
áðïññõðáíôéêü ðëõóßìáôïò ðéÜôùí.
z Ç ðëÜêá ïëßóèçóçò êáé ï êñáôçôÞñáò
ìéêñþí êïììáôéþí ôñïößìùí ðëÝíïíôáé
óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
Áöáßñåóç/ôïðïèÝôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý
Åéêüíá C
z Óðñþ÷íåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ðñïò ôá
ðßóù, ìÝ÷ñé íá åëåõèåñùèåß ôï ìá÷áßñé.
z ÓôñÝöåôå ôç óõãêñÜôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý
óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý êáé
áöáéñåßôå ôï ìá÷áßñé.
OU
Åéêüíá D
Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ ìá÷áéñéïý
êñáôÜôå ôç óõãêñÜôçóÞ ôïõ óå êÜèåôç
èÝóç êáé ôçí óôñÝöåôå áíôßèåôá ðñïò
ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý
ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá (ðñÝðåé íá êïõìðþóåé
êÜíïíôáò ôïí ÷áñáêôçñéóôéêü Þ÷ï).
Áöáßñåóç/ôïðïèÝôçóç ôçò ðëÜêáò
ïëßóèçóçò
Åéêüíá E
z ÖÝñíåôå ôïí óýñôç óôç èÝóç 3.
z Áöáéñåßôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò áðü ôçí
åðéôñáðÝæéá âÜóç.
z Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç óðñþ÷íåôå ôçí
ðëÜêá ïëßóèçóçò óôçí ïäçãçôéêÞ
áýëáêá óôçí åðéôñáðÝæéá âÜóç.
z
Öýëáîç
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôéò
êïöôåñÝò ëÜìåò
Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá öõëÜóóåôáé óå ìÝñïò
áðñüóéôï ãéá ôá ðáéäéÜ.
Åéêüíá Á
z Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
(1) óôï 0.
z Áóöáëßæåôå ôçí ðëÜêá ïëßóèçóçò ìå ôïí
óýñôç (6) óôç èÝóç 1.
z Ìáæåýåôå ôï êáëþäéï (9) óôïí ÷þñï ðïõ
Ý÷åé ðñïâëåöèåß ãé' áõôü.
Áðüóõñóç
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá
ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96
Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé
çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Ç ïäçãßá äßíåé
ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç ôçí
åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí
ðáëéþí óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
êáôïéêßáò óáò.
MS65_de-ar.book Seite 29 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Éä
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
NK Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá åéêïóéôÝóóåñéò
(24) ìÞíåò, áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜ
ôçò óõóêåõÞò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôç
èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò (äåëôßï
ëéáíéêÞò ðþëçóçò Þ ôéìïëüãéï).
Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò áðáéôåßôáé
ç åðßäåéîç ôçò èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò
áãïñÜò.
OK Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá ðéï ðÜíù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò, áíáëáìâÜíåé
ôçí õðï÷ñÝùóç åðáíáöïñÜò óå ïìáëÞ
ëåéôïõñãßá êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå
ôõ÷üí åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò, (ðëçí ôùí
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá
ãõÜëéíá, ïé ëáìðôÞñåò ê.ëð.) åöüóïí
áõôÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí êáôáóêåõÞ êáé
ü÷é áðü ôçí êáêÞ ÷ñçóéìïðïßçóç, ôçí
ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ôçí ìç
ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò, ôçí
áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç, ôçí åðÝìâáóç
ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí ðñïóþðùí
Þ åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò
çëåêôñéêÝò áíôéäñÜóåéò ê.ëð. Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ç åôáéñßá åéäïðïéçèåß
ãéá ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá ìåôÜ ôçí
ðÜñïäï åîÜìçíïõ áðü ôçí áãïñÜ ôçò,
èåùñåßôáé üôé ç óõóêåõÞ êáôÜ ôçí
ðáñÜäïóÞ ôçò óôïí ôåëéêü êáôáíáëùôÞ
ëåéôïõñãïýóå êáíïíéêÜ êáé üôé ç âëÜâç
äåí ïöåßëåôáé óå åëáôôùìáôéêüôçôÜ
ôçò åêôüò áí ï ôåëéêüò êáôáíáëùôÞò
áðïäåßîåé ôï áíôßèåôï.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò
ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ,
ç åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò
óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï)
óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò.
ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé.
PK Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç
ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí
áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç
óõóêåõÞ.
QK Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò.
RK ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ
áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.
SK Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç óôéãìÞ
ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü ôïí
áãïñáóôÞ.
TK ÁëëáãÞ ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé ìüíï
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí åßíáé äõíáôÞ
ç åðéäéüñèùóÞ ôçò.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
OV
MS65_de-ar.book Seite 30 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
íê
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil,
evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda
kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr. Ev ortamýna benzer mekanlardaki
kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik
veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý
mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken
tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný
kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve
süreler için kullanýnýz. Kullanma kýlavuzunu
lütfen ileride lazým olma ihtimalinden dolayý
saklayýnýz. Cihazý baþka birine verecek veya
satacak olursanýz, kullanma kýlavuzunu da
veriniz.
Bu cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim A
1 Döner düðme ve destek levhasý
Kesme kalýnlýðýný ayarlayýnýz (0—15 mm).
2 Devreye sokma emniyeti
Cihazý çalýþtýrmadan önce basýnýz.
Bu düðme, cihazýn Ýstenmeden
çalýþtýrýlmasýný önler.
3 Çalýþtýrma (açma) tuþu
Kýsa süre çalýþtýrma fonksiyonu.
4 Býçak
5 Kýzak
Kesmek istediðiniz besini býçaða doðru
sürünüz.
6 Sürgü
Kýzaðý son pozisyonda sabitlenmesi:
Sürgü saðda (poz. 1).
Kýzaðýn hareket edebilmesi: Sürgü
ortada (poz. 2).
Kýzaðýn çýkarýlabilmesi: Sürgü solda
(poz. 3).
7 Tepsi
Üzerine kýzak takýlýr.
8 Küçük parça tutucu
Kesilen besinden geri kalan küçük
parçalarýn emin bir þekilde kesilebilmesi
içindir.
9 Kablo gözü
PM
EEE yönetmeliðine uygundur
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý
üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve
çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya
kendisinde herhangi bir arýza yoksa
kullanmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Çocuklarýn cihaz ile oynamamasýna dikkat
ediniz.
Vücutsal hassaslýðý azalmýþ veya akli
dengesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi
sahibi olmayan kiþilerin (çocuklar dahil),
cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz; bu
kiþilere ancak sorumluluðu üstlenecek
bir kiþinin denetimi altýnda veya cihazýn
kullanýmý hususunda yeterli eðitim
gördülerse, kullanma izni veriniz.
Her kullanýmdan sonra, cihazýn yanýndan
ayrýldýðýnýz zaman veya arýza durumda
cihazýn fiþini prizden çýkarýnýz.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak
yüzeyler üzerinden geçecek þekilde
çekmeyiniz.
Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek
için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir
hasar olduðu zaman, sadece üretici
tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir
uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Artýk kullanýlmayacak olan eski cihazlarý
tamamen kullanýlamaz hale getiriniz.
Býçak çok keskindir. Cihaz kapatýldýktan
sonra, tahrik sistemi (motor) kýsa bir süre
hareket etmeye devam eder. Ýþlem sona
erince, kesme geniþliðini 0 konumuna alýnýz.
Gýda dilimleme cihazýný kesinlikle kýzaksýz
ve besin tutucusuz kullanmayýnýz.
Cihazý suya sokmayýnýz veya musluktan akan
su altýnda temizlemeyiniz.
Kullanýlmasý
Cihazý ilk kez kullanmadan önce iyice
temizleyiniz.
Hazýrlanmasý
Resim A
z Cihazý düzgün ve temiz bir zemin üzerine
kurunuz.
z Elektrik kablosunu kablo gözü (9) içine
yerleþtiriniz.
— Kabloyu ilgili iki sýkýþtýrma
yuvasýndan çözünüz (1.).
MS65_de-ar.book Seite 31 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
íê
— Kabloyu kapaðýn yanýndan geçirip,
istediðiniz uzunluða kadar dýþarý
çekiniz/içeri itiniz (2.).
— Kablo sonunu yine sýkýþtýrýnýz (3.).
z Elektrik fiþini prize takýnýz.
z Kýzaðý (5) ve küçük parça tutucuyu (8)
yerlerine takýnýz.
z Ýstediðiniz kesme geniþliðini (1)
ayarlayýnýz.
Açma/Kapatma
Keskin býçakdan dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Cihaz kapatýldýktan sonra, dairesel býçak
kýsa bir süre dönmeye devam eder.
Ellerinizi kesinlikle býçaða yaklaþtýrmayýnýz.
Dikkat! Motor aþýrý derecede ýsýnabilir.
Cihazý aralýksýz azami 10 dakika
çalýþtýrdýktan sonra kapatýp, soðumasýný
bekleyiniz.
Resim B
z Devreye sokma emniyetine basýnýz (1.),
sonra.
z Cihaz harekete geçinceye kadar devreye
sokma tuþuna basýnýz (2.).
Þimdi devreye sokma emniyeti serbest
býrakýlabilir (3.).
z Cihazý durdurmak için, açma/kapatma
þalterini serbest býrakýnýz.
Kesme
Resim A
z Kesmek istediðiniz besini hafifçe destek
levhasýna bastýrýnýz ve dönmekte olan
býçaða doðru iteleyiniz.
Kesme iþleminden sonra
z
z
Kesme kalýnlýðýný 0 olarak ayarlayýnýz.
Kýzaðý býçaða doðru son pozisyona
kadar itiniz ve sürgü (6) ile 1
pozisyonunda sabitleyiniz.
Yaðlý bir besin kestikten sonra (örn. et,
sucuk, peynir, vs.):
z Cihazý ve özellikle býçaðý derhal
temizlemeniz iyi olur; aþaðýdaki
temizleme iþlemi adlý bölüme de bakýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
Keskin býçakdan dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Temizleme iþlemine baþlamadan önce,
elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz ve
býçaðý yerinden çýkarýnýz. Býçaðý, keskin
metal yüzeyinden tutmayýnýz, orta
kýsmýndaki býçak tutma parçasýndan
tutunuz.
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve
musluktan akan su altýna tutmayýnýz.
Dikkat!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir. Ovalama
gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
z Cihazý ve býçaðý nemli bir bez ile siliniz ve
kurulayýnýz. Gerekirse biraz bulaþýk
deterjaný kullanýnýz.
z Kýzak ve artýk parça tutucusu bulaþýk
makinesinde yýkanabilir.
Býçaðýn çýkarýlmasý/takýlmasý
Resim C
z Býçak tamamen serbest ve açýk oluncaya
kadar, kýzaðý geriye iteleyiniz.
z Býçak tutma parçasýný sonuna kadar
saatin çalýþma istikametinde çeviriniz ve
býçaðý yerinden çýkarýnýz.
Resim D
z Býçaðý tekrar yerine takmak için, býçak
tutma parçasýný dik konumda tutunuz ve
sonuna kadar saatin çalýþma
istikametinin tersine çeviriniz (býçaðýn
yerine iyice oturmasýna ve duyulur bir
þekilde kilitlenmesine dikkat ediniz).
Kýzaðýn çýkarýlmasý/takýlmasý
Resim E
z Sürgüyü 3 pozisyonuna alýnýz.
z Kýzaðý tepsiden çýkarýnýz.
z Kýzaðý tekrar takmak için, tepside
öngörülmüþ olan kýlavuz yivleri kullanýnýz.
PN
MS65_de-ar.book Seite 32 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
íê
Muhafaza edilmesi
Garanti
Keskin býçakdan dolayý yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Cihazý çocuklarýn eriþemiyeceði bir yerde
muhafaza ediniz.
Resim A
z Döner düðmeyi (1) 0 pozisyonuna
ayarlayýnýz.
z Kýzaðý sürgü (6) ile 1 pozisyonunda
sabitleyiniz.
z Kabloyu (9) öngörülmüþ olan kablo
haznesine sokunuz.
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki
temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti
þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý
bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz
satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi
içerisinde bu garantiden yararlanabilmek
için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya
faturayý göstermeniz þarttýr.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE) ile
ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa
direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn
geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi
için, AB dahilinde geçerli olan bir
uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Deðiþiklikler olabilir.
PO
MS65_de-ar.book Seite 35 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
éä
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do
domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego. Instrukcjê u¿ytkowania i obsługi
proszê przechowywać starannie. Instrukcjê
u¿ytkowania i obsługi proszê przekazać wraz
z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani
konserwacji.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
Rysunek A
1 Pokrêtło i płyta oporowa
Szerokoœć krojenia nastawić za pomoc¹
pokrêtła (0 do 15 mm)
2 Zabezpieczenie wł¹czania
Przed wł¹czeniem nacisn¹ć.
Zabezpieczenie przed przypadkowym
wł¹czeniem urz¹dzenia.
3 Przycisk wył¹cznika
Wł¹czanie chwilowe.
4 Nó¿
5 Sanie
Prowadzenie produktów do no¿a tn¹cego.
6 Suwak
Blokada sañ w pozycji koñcowej:
suwak na praw¹ stronê (poz. 1).
Sanie ruchome: suwak do pozycji œrodkowej
(poz. 2).
Zdejmowanie sañ: suwak na lew¹ stronê
(poz. 3).
7 Stolik
Słu¿y jako prowadnica sañ.
8 Popychacz małych kawałków
Zapewnia bezpieczeñstwa przy ciêciu małych
kawałków.
9 Zwijanie przewodu elektrycznego
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na
tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie
nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych, albo nie posiadaj¹cych
odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e
bêd¹ one obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem
lub zostały pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu
urz¹dzenia przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed
opuszczeniem pomieszczenia lub w przypadku
awarii wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce
powierzchnie.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego nale¿y zlecić jego wymianê
wył¹cznie producentowi, albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Stare, niesprawne urz¹dzenie uczynić niezdatnym
do u¿ycia. Nó¿ jest bardzo ostry. Po wył¹czeniu
urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze krótki czas.
Po zakoñczeniu pracy nastawić szerokoœć
krojenia na 0.
Nie wolno nigdy u¿ywać krajalnicy bez sañ
i popychacza małych kawałków.
Urz¹dzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani myć
pod bie¿¹c¹ wod¹.
PR
MS65_de-ar.book Seite 36 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
éä
Obsługa
Czyszczenie
Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenie
dokładnie wyczyœcić.
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia
urz¹dzenia wyj¹ć wtyczkê z gniazdka
sieciowego i zdj¹ć tarczê tn¹c¹. Tarczy tn¹cej
nie chwytać za ostrze, tylko za uchwyt.
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzyć w wodzie,
ani trzymać pod bie¿¹c¹ wod¹.
Uwaga!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
uszkodzeniu Nie stosować ¿adnych ostrych ani
szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych.
Czyszczenie urz¹dzenia
z Urz¹dzenie i nó¿ wyczyœcić wilgotn¹ œcierk¹
i wytrzeć do sucha. W razie potrzeby u¿yć
trochê płynu do mycia naczyñ.
z Sanie i popychacz małych kawałków mo¿na
myć w zmywarce do naczyñ.
Zdejmowanie/zakładanie tarczy tn¹cej
Rysunek C
z Sanie przesun¹ć do tyłu, a¿ do zwolnienia
tarczy tn¹cej.
z Uchwyt tarczy przekrêcić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, a¿ do oporu
i zdj¹ć tarczê.
Rysunek D
z W celu zamocowania uchwyt tarczy trzymać
pionowo i przekrêcić w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, a¿ do oporu
(do słyszalnego zatrzasku).
Zdejmowanie/zakładanie sañ
Rysunek E
z Suwak ustawić w poz. 3.
z Sanie zdj¹ć ze stolika.
z W celu zało¿enia wsun¹ć sanie w prowadnicê
stolika.
Przygotowanie
Rysunek A
z Urz¹dzenie postawić na gładkiej i czystej
powierzchni.
z Przewód elektryczny zwin¹ć w schowku (9).
– Elektryczny przewód zasilaj¹cy wyci¹g¹ć
z obu szczelin zaciskowych (1.).
– Elektryczny przewód zasilaj¹cy
poprowadzić wzdłu¿ obudowy
i wyci¹gn¹ć/wsun¹ć (2.) do odpowiedniej
długoœci.
– Koniec elektrycznego przewodu zasilaj¹cego ponownie wcisn¹ć do szczeliny (3.).
z Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
z Sanie (5) i popychacz małych kawałków (8)
poło¿yć na urz¹dzeniu.
z Nastawić odpowiedni¹ szerokoœć krojenia (1).
Wł¹czanie/wył¹czanie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Po wył¹czeniu urz¹dzenia tarcza tn¹ca krêci siê
jeszcze krótk¹ chwilê. Nie zbli¿ać r¹k do tarczy.
Uwaga! Silnik mo¿e siê przegrzać.
Po maksymalnie 10 minutach nieprzerwanej
pracy wył¹czyć urz¹dzenie i pozostawić do
wychłodzenia.
Rysunek B
z Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy zabezpieczenie
wł¹czania (1.), nastêpnie
z nacisn¹ć przycisk wł¹czaj¹cy (2.) tak daleko,
a¿ urz¹dzenie zacznie pracować.
Zabezpieczenie wł¹czania (3.) mo¿na teraz
puœcić.
z W celu zatrzymania zwolnić przycisk
wył¹cznika.
Ciêcie na palsterki
Rysunek A
z Produkt przeznaczony do pokrojenia
przyciskać do płyty oporowej i posuwać powoli
na przeciw krêc¹cej siê tarczy.
Po u¿yciu urz¹dzenia
Szerokoœć ciêcia cofn¹ć na 0.
Sanie przesun¹ć w kierunku no¿a, a¿ do pozycji
koñcowej i zablokować suwakiem (6) w poz. 1.
Po krojeniu produktów zawieraj¹cych tłuszcz
(np. miêso, kiełbasa, ser):
z Urz¹dzenie i szczególnie nó¿ wymyć najlepiej
zaraz po u¿yciu patrz; rozdział „Czyszczenie“
z
z
PS
Przechowywanie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Urz¹dzenie przechowywać w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
Rysunek A
z Pokrêtło (1) nastawić na 0.
z Sanie zablokować suwakiem (6) w poz. 1.
z Przewód elektryczny (9) schować.
MS65_de-ar.book Seite 37 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Üì
éä
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest porzedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.
A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõsül például az üzletekben, irodákban, mezõgazdasági és más ipari létesítményekben található
munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos
mennyiségek feldolgozására és csak
a háztartásban szokásos ideig használja. Kérjük,
õrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben
a készüléket továbbadja harmadik személynek,
kérjük, hogy a használati utasítást is adja oda.
A készülék nem igényel karbantartást.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
A ábra
1 Forgó gomb és ütközõlap
A vágási szélesség beállítása (0 -15 mm).
2 Bekapcsolásgátló
Nyomja meg, mielõtt a készüléket
bekapcsolja.
Biztosíték akaratlan bekapcsolás ellen.
3 Bekapcsoló gomb
Pillanat üzemmód.
4 Kés
5 Csúszópofa
A felvágandó anyagnak a késhez vezetése.
6 Tolóka
A csúszópofák végleges helyükre történõ
berögzítése:
Tolóka jobbra (1. poz.).
Mozgatható csúszópofa: tolóka középen
(2. poz.).
Csúszópofa levétele: tolóka balra (3. poz.).
7 Asztal
A csúszópofát veszi fel.
8 Maradékfelfogó
A maradék darabok biztonságos vágásához.
9 Kábelrekesz
Biztonsági útmutató
Sérülésveszély
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok
szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Csak akkor használja a készüléket, ha
a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen
hibátlan.
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
PT
MS65_de-ar.book Seite 38 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Üì
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak
a készülékkel.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi
fogyatékossággal élõ vagy hiányos tapasztalattal és
tudással rendelkezõ személyek (gyerekek) kezeljék
a készüléket, hacsak nem valaki felügyel rájuk vagy
egy a biztonságért felelõs személy által eligazításban
részesültek a készülék használatát illetõen.
A munka befejezése után vagy ha elhagyja
a helyiséget ill. a készülék meghibásodása esetén
húzza ki a hálózati csatlakozót.
A csatlakozóvezetéket ne húzza végig éles
széleken vagy forró felületen.
Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor
azt a gyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával vagy
hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni,
a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék
javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal végeztesse.
Az elhasználódott készüléket azonnal tegye
használhatatlanná. A kés rendkívül éles.
Kikapcsolás után a meghajtómû még rövid ideig
tovább mûködik. Munka után állítsa a vágási
szélességet 0-ra.
A szeletelõgépet soha ne használja csúszópofák
és maradékfelfogó nélkül.
A készüléket soha ne merítse vízbe és ne tisztítsa
folyó víz alatt.
A készülék kezelése
A készüléket az elsõ használat elõtt alaposan
tisztítsa meg.
Elõkészítés
A ábra
z A készüléket sima és tiszta felületen állítsa fel.
z A kábelt a kábelrekeszben (9) tárolja.
– Oldja ki a kábelt a két befogórésbõl (1.).
– A kábelt húzza ki/tolja be a kívánt
hosszúságúra a burkolat mentén (2.).
– A kábelvégeket fogassa be újra
a résbe (3.).
z Dugja be a hálózati csatlakozót.
z A csúszópofát (5) és a maradékfelfogót (8)
tegye fel.
z Állítsa be a kívánt vágási szélességet (1).
Bekapcsolás/Kikapcsolás
Sérülésveszély az éles kés miatt
Kikapcsolás után a kés rövid ideig még forog.
Mindig tartsa a kezét megfelelõ távolságra
a késtõl.
Figyelem! A motor túlhevítõdhet.
Max. 10 perc folyamatos mûködtetés után
hagyja lehûlni a készüléket.
PU
B ábra
z Nyomja meg a bekapcsolásgátlót (1.), majd a
z bekapcsoló gombot (2.) annyi ideig, amíg
a berendezés el nem indul. Most már
elengedheti a bekapcsolásgátlót (3.).
z Ha meg akarja állítani, a bekapcsoló gombot
engedje el.
Szeletelés
A ábra
z A felvágni való anyagot finoman nyomja az
ütközõlaphoz és lassan tolja a forgó kés
irányába.
Szeletelés után
Állítsa a vágási szélességet 0 -ra.
A csúszópofát tolja a kés irányába a végsõ
állásig és a tolókával (6) rögzítse az
1. pozícióban.
Zsíros anyagok szeletelése után (pl. hús, kolbász,
sajt):
z Az a legjobb, ha a készüléket, különösen
pedig a kést, azonnal megtisztítja; lásd
"A készülék tisztítása" címû fejezetet.
z
z
Tisztítás
Sérülésveszély az éles kés miatt
Tisztítás elõtt húzza ki a hálózati dugaszolót és
vegye le a kést. A kést ne az élénél, hanem csak
a késfelfogónál fogja meg.
Áramütés veszélye
A készüléket soha ne tegye vízbe és ne tartsa
folyó víz alá.
Figyelem!
A készülék felülete megsérülhet Ne használjon
súrolószert a készülék tisztításához.
A készülék megtisztítása
z A készüléket és a kést mossa le nedves
ruhával, majd szárítsa meg. Szükség esetén
használjon egy kevés mosogatószert.
z A csúszópofa és a maradékfelfogó
mosogatógépben tisztíthatók.
A kés kivétele/visszahelyezése
C ábra
z A csúszópofát tolja vissza addig, amíg a kés
nincs szabadon.
z A késtartót megegyezõen az óramutató
járásával fordítsa el ütközésig és vegye le a kést.
D ábra
z Ha vissza akarja helyezni, a késfelfogót tartsa
merõlegesen és ellentétesen az óramutató
járásával fordítsa el ütközésig (jól hallhatóan
kattanjon be).
MS65_de-ar.book Seite 39 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
ìâ
Üì
A csúszópofa levétele/visszahelyezése
E ábra
z Állítsa a tolókát a 3. pozícióba.
z A csúszópofát vegye le az asztalról.
z Ha vissza akarja helyezni, tolja be
a csúszópofát az asztalon lévõ sínbe.
Tárolás
Sérülésveszély az éles kés miatt
A készüléket úgy tárolja, hogy gyermekek ne
férjenek hozzá.
A ábra
z A forgó gombot (1) a 0 - ra állítsa.
z A csúszópofát a tolókával (6) rögzítse az
1. pozícióban.
z A kábelt (9) helyezze el.
Ártalmatlanítás
A készülék a 2002/96/EG, az elektromos
és elektronikus használt készülékekrõl
szóló (waste electrical and electronic
equipment – WEEE) európai irányelveknek
megfelelõen van jelölve. Ez az irányelv
megszabja a használt készülékek
visszavételének és értékesítésének kereteit
az egész EU-ban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
önkormányzatnál.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli
meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem
kicseréli. Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az
elõírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról. A garanciális
szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan
kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely
minden egyéb garanciális feltételt is részletesen
ismertet. Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó
tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási
tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿp嵸añe¸å¼ ªæø
­å®opåc¹a¸¸ø ¸e ­ ÿpo¯åcæo­oc¹i,
a ­ ªo¯aò¸¿o¯º ¨ocÿoªapc¹­i.
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø
ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º µ­åña¼¸åx ªæø
ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a ®iæ¿®oc¹i
i ­iªpiµ®ax ñacº. ³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a,
i¸c¹pº®ýi÷ µ ­å®opåc¹a¸¸ø. ¥epeªa¼¹e
i¸òå¯ ®opåc¹º­aña¯ paµo¯ µ ÿpåæaªo¯
i¸c¹pº®ýi÷ µ ­å®opåc¹a¸¸ø.
¥påæaª ¸e ÿo¹pe¢ºƒ ¹ex¸iñ¸o¨o ªo¨æøªº.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a ­iª®på¼¹e c¹opi¸®å
µ µo¢pa²e¸¸ø¯å ¸aÿpå®i¸ýi.
³o¢pa²e¸¸ø A
1 O¢ep¹o­a pºñ®a ¹a ºÿop¸a
ÿæa¹íop¯a
šc¹a¸o­i¹¿ ¹o­ó帺 ¸apiµ®å
(­iª 0 ªo 15 ¯¯).
2 ³aÿo¢i²¸å® ªæø ¢æo®º­a¸¸ø
­¯å®aña
Ha¹åc¸i¹¿ ÿepeª ­­i¯®¸e¸¸ø¯.
¥oÿepeª²aƒ ¸eº¯åc¸e ­­i¯®¸e¸¸ø.
3 ¯å®añ
Mo¯e¸¹a濸e ­®æ÷ñe¸¸ø
4 Hi²
5 ¥oæoµ®å
¥poªº®¹ ªæø ¸apiµ®å pºxa¹å
º ¸aÿpø¯®º ÿpo¹å ¸o²a.
6 ³acº­®a
¥oæoµ®å ºc¹a¸o­å¹å ­ ®i¸ýe­i¼ ÿoµåýiï:
µacº­®a ÿpa­opºñ (ÿoµ. 1).
¥oæoµ®å pºxa÷¹¿cø: µacº­®a
ÿocepeªå¸i (ÿoµ. 2).
³¸ø¹å ÿoæoµ®å: µacº­®a æi­opºñ
(ÿoµ. 3).
7 C¹iæ
™på¯aƒ ÿoæoµ®å
8 Íi®ca¹op µaæåò®º ÿpoªº®¹º
©oµ­oæøƒ ¢eµÿeñ¸o ªopiµa¹å µaæåò®å
ÿpoªº®¹º.
9 Ka¢eæ¿¸å¼ ­iªci®
®aµi­®å µ ¢eµÿe®å
He¢eµÿe®a ÿopa¸e¸¸ø!
¥påæaª ÿiª®æ÷ña¹å ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe
º ­iªÿo­iª¸oc¹i iµ ªa¸å¯å ¸a íip¯o­i¼
¹a¢æåñýi.
Kopåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯ æåòe, ø®óo ÿpo­iª
¹a ÿpåæaª ¸e ¯a÷¹¿ ¸iø®åx ÿoò®oª²e¸¿.
A módosítás jogát fenntartjukK
PV
MS65_de-ar.book Seite 40 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
ìâ
¥påæaª ¹på¯a¹å ÿooªaæ¿ ­iª ªi¹e¼.
He µaæåòa¼¹e ªi¹e¼ ¢eµ ¸a¨æøªº,
óo¢ µaÿo¢i¨¹å i¨pa¯ ªi¹e¼ iµ ÿpåæaªo¯.
He ªoÿºc®a¼¹e e®cÿæºa¹aýiï ÿpåæaªº
oco¢a¯å (¹a®o² ªi¹¿¯å) iµ o¢¯e²e¸å¯
íiµåñ¸å¯ ce¸cop¸å¯ cÿp弸ø¹¹ø¯,
iµ ¸epoµ­å¹å¯å poµº¯o­å¯å µªi¢¸oc¹ø¯å,
a ¹a®o² iµ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº
¹a µ¸a¸¿, e®cÿæºa¹aýiø ÿpåæaªº ­ ¹a®åx
­åÿaª®ax ªoµ­oæøƒ¹¿cø æåòe ÿiª ¸a¨æøªo¯
a¢o ÿicæø ÿpo­eªe¸¸ø i¸c¹pº®¹a²º
µ e®cÿæºa¹aýiï oco¢o÷, ø®a ­iªÿo­iªaƒ
µa ïx ¢eµÿe®º.
Ò¹eÿce濸º ­å殺 ­å¼¯a¹å iµ poµe¹®å
ÿicæø ®o²¸o¨o ®opåc¹º­a¸¸ø, ÿpå ­åxoªi
iµ ÿpå¯ióe¸¸ø ¹a ÿiª ñac ÿepe¢o÷ ­ po¢o¹i.
He ªoÿºc®a¹å ªo¹op®a¸¸ø ÿpo­oªº ªo
¨oc¹påx ®paï­ ¹a ¨apøñåx ÿo­epxo¸¿.
³ ¯e¹o÷ µaÿo¢i¨a¸¸ø ¸e¢eµÿeýi ÿoò®oª²e¸å¼ ÿpo­iª ÿpåæaªº µa¯i¸øƒ¹¿cø æåòe
­åpo¢¸å®o¯ ñå ¼o¨o cep­ic¸o÷ c溲¢o÷
a¢o íaxi­ýe¯ µ ÿoªi¢¸o÷ ®­aæiíi®aýiƒ÷.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷
cep­ic¸o÷ c溲¢o÷.
¥påæaªå, ø®i ­å¼òæå iµ e®cÿæºa¹aýiï,
ÿpå­ec¹å º ¸epo¢oñå¼ c¹a¸. Hi² — ªº²e
¨oc¹på¼. ¥icæø ­å¯®¸e¸¸ø ÿpå­oª óe
ªeø®å¼ ñac ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø.
¥icæø µa®i¸ñe¸¸ø po¢o¹å ºc¹a¸o­å¹å
¹o­ó帺 ¸apiµ®å ¸a 0.
š¸å­epca濸º÷ peµ®º ¸å®o¨ªa ¸e濵ø
åcÿo濵o­a¹¿ ¢eµ caæaµo® å ªep²a¹eæø
ªæø µa®peÿæe¸åø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­.
¥påæaª ¸e µa¸ºp÷­a¹å º ­oªº ¹a ¸e ¯å¹å
ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷.
E®cÿæºa¹aýiø
¥epeª ÿepòå¯ ­å®opåc¹a¸¸ø¯ ÿpåæaª
ª¢a¼æå­o ÿoñåc¹å¹å.
¥iª¨o¹o­®a
³o¢pa²e¸¸ø A
z ¥påæaª ºc¹a¸o­å¹å ¸a pi­¸i¼ i ñåc¹i¼
po¢oñi¼ ÿo­epx¸i.
z Ka¢eæ¿ poµ¯ic¹å¹å º ®a¢e濸o¯º
­iªci®º (9).
— Ka¢eæ¿ ­å¼¸ø¹å iµ o¢ox ®æe¯o­åx
o¹­opi­ (1.).
— Ka¢eæ¿ ­å¹ø¨¸º¹å/­å¼¸ø¹å ÿo­µ
®påò®å ¸a ¢a²a¸º ªo­²å¸º (2.).
— Ki¸eý¿ ®a¢eæ÷ µ¸o­º µa¹åc¸º¹å (3.).
z c¹a­å¹å ò¹eÿce濸º ­å殺 ­ poµe¹®º.
z ¥påæaª¸a¹å ÿoæoµ®å (5) ¹a íi®ca¹op
µaæåò®º ÿpoªº®¹º (8).
z šc¹a¸o­å¹å ¢a²a¸º ¹o­ó帺 ¸apiµ®å (1).
QM
®æ÷ñe¸¸ø/å®æ÷ñe¸¸ø
He¢eµÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
Hi² ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø ªeø®å¼ ñac ÿicæø
­å¯®¸e¸¸ø. Hi ­ ø®o¯º paµi ¸e ¹på¯a¹å pº®
ÿo¢æ嵺 ¸o²a.
š­a¨a! Mo¹op ¯o²e ÿepe¨pi¹åcø.
¥icæø ¯a®c. 10 x­åæå¸ ¸eÿepep­¸oï po¢o¹å
ªa¹å ÿpåæaªº oxoæoªå¹åcø.
³o¢pa²e¸¸ø 
z Ha¹åc¸i¹¿ cÿoña¹®º µaÿo¢i²¸å® ªæø
¢æo®º­a¸¸ø ­¯å®aña (1.) ¼ ¹på¯a¼¹e
¼o¨o ¸a¹åc¸º¹å¯, a ÿo¹i¯ ¸a¹åc¸i¹¿
­¯å®añ (2.). iªÿºc¹i¹¿ µaÿo¢i²¸å®
ªæø ¢æo®º­a¸¸ø ­¯å®aña (3.).
z ©æø µºÿå¸®å ­iªÿºc¹i¹¿ ­¯å®añ.
Piµ®a
³o¢pa²e¸¸ø A
z ¥poªº®¹ ªæø ¸apiµ®å ÿpå¹åc¸º¹å ªo
ºÿop¸oï ÿæa¹íop¯å ¹a ÿo­i濸o pºxa¹å
ÿpo¹å ¸o²a, ø®å¼ o¢ep¹aƒ¹¿cø.
¥icæø piµ®å
z
z
šc¹a¸o­å¹å ¹o­ó帺 ¸apiµ®å ¸a 0.
¥oæoµ®å ÿocº¸º¹å º ¸aÿpø¯®º ¸o²a
ªo ®i¸ýe­oï ÿoµåýiï ¹a ºc¹a¸o­å¹å
µa ªoÿo¯o¨o÷ µacº­®å (6) ­ ÿoµ. 1.
¥icæø piµ®å ÿpoªº®¹i­, óo ¯ic¹ø¹¿ ²åpå
(¸aÿp., ¯’øco, ®o­¢aca, cåp):
z ¥påæaª ¹a ÿepeªºci¯ ¸i² ¸a¼®paóe
oªpaµº ² ÿoñåc¹å¹å; ªå­i¹¿cø poµªiæ
Ñåc¹®a.
Ñåc¹®a
He¢eµÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
¥epeª ñåc¹®o÷ ­å¹ø¨¸º¹å ò¹eÿce濸º
­å殺 iµ poµe¹®å ¹a µ¸ø¹å ¸i². Hi² ¢pa¹å
æåòe µa ®piÿæe¸¸ø ¸o²a, a ¸e µa pi²ºñº
ÿo­epx¸÷.
He¢eµÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯
¥påæaª ¸i ­ ø®o¯º paµi ¸e µa¸ºp÷­a¹å
º ­oªº ¹a ¸e ¹på¯a¹å ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
­oªo÷.
MS65_de-ar.book Seite 41 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
ìâ
š­a¨a!
Ha ÿo­epx¸øx ¯o²º¹¿ ­å¸å®¸º¹å
ÿoò®oª²e¸¸ø. He ®opåc¹º­a¹åcø ªæø
ñåc¹®å a¢paµå­¸å¯å ¯å÷ñå¯å µaco¢a¯å.
Ñåc¹®a ÿpåæaªº
z ¥po¹ep¹å ÿpåæaª ¹a ¸i² ­oæo¨o÷
¨a¸ñip®o÷ ¼ ­å¹ep¹å ¸acºxo ÿicæø
ý¿o¨o. ³a ÿo¹pe¢å ¯o²¸a
®opåc¹º­a¹åcø ¸e­eæå®o÷ ®iæ¿®ic¹÷
¯å÷ño¨o µaco¢º.
z ¥oæoµ®å ¹a íi®ca¹op µaæåò®º ÿpoªº®¹º
¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
Ø® µ¸i¯a¹å ¹a ­c¹a­æø¹å ¸i²
³o¢pa²e¸¸ø C
z iªcº¸º¹å ¸aµaª ÿoæoµ®å, óo¢ ªoc¹ºÿ
ªo ¸o²a ¢º­ ­i濸å¼.
z Kpiÿæe¸¸ø ¸o²a ÿo­ep¹a¹å µa
¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ªo ºÿopº i ÿo¹i¯
µ¸ø¹å ¸i².
³o¢pa²e¸¸ø D
z Óo¢ ­c¹a­å¹å ¸i², ®piÿæe¸¸ø ¸o²a cæiª
¹på¯a¹å ­ep¹å®a濸o ¼ ÿo­ep¹a¹å
ÿpo¹å ¨oªå¸¸oï c¹piæ®å ªo ºÿopº
(ÿo­å¸¸o ñº¹¸o µa¼¹å ­ ÿaµ).
Ø® µ¸i¯a¹å ¹a ­c¹a­æø¹å ÿoæoµ®å
³o¢pa²e¸¸ø E
z ³acº­®º ºc¹a¸o­å¹å ­ ÿoµ. 3.
z ³¸ø¹å ÿoæoµ®å µ c¹oæa.
z Óo¢ ºc¹a¸o­å¹å ÿoæoµ®å, ïx cæiª
­c¹a­å¹å ­ ¸aÿpa­æø÷ñå¼ ÿoæoµ c¹oæº.
Pe®o¯e¸ªaýiï µ º¹åæiµaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoµ¸añe¸å¼ º
­iªÿo­iª¸oc¹i iµ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷µº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiµaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a
eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE). ©åpe®¹å­a ­åµ¸añaƒ
ÿopøªo® µ¢opº ¹a º¹åæiµaýiï c¹apåx
ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiµaýiï µ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo
c­o¨o cÿeýiaæiµo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o
ªo aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
­åµ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯
º ®paï¸i, ªe ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼.
¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­ ¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª
¹op¨o­ýø, º ø®o¨o ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iµ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
³¢epi¨a¸¸ø
He¢eµÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯
¸o²e¯
¥påæaª µ¢epi¨a¹å ­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯º
ªæø ªi¹e¼ ¯icýi.
³o¢pa²e¸¸ø A
z šc¹a¸o­å¹å ÿo­opo¹¸º pºñ®º (1) ¸a 0 .
z ¥oæoµ®å ºc¹a¸o­å¹å µa ªoÿo¯o¨o÷
µacº­®å (6) ­ ÿoµ. 1.
z Ka¢eæ¿ (9) poµ¯ic¹å¹å º ­iªci®º.
¸ece¸¸ø µ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
QN
MS65_de-ar.book Seite 42 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
êì
©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aµ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿo濵o­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø ¹oæ¿®o
­ ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹­e.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o
ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å,
®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o
xoµø¼c¹­a. Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a,
å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯
¯ec¹e. ¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o
õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e
µa¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e
¸º²ªae¹cø ­ ¹ex¸åñec®o¯ o¢c溲å­a¸åå.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢µop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® A
1 Pe¨ºæø¹op ¹oæó帾 ¸apeµ®å
å ºÿop¸aø ªoc®a
åcÿo濵º÷¹cø ªæø pe¨ºæåpo­®å òåp帾
¸apeµ®å (o¹ 0 ªo 15 ¯¯).
2 ¡æo®åpo­®a ­®æ÷ñe¸åø
ÿpeªoxpa¸øe¹ ÿpå¢op o¹ ¸eñaø¸¸o¨o
­®æ÷ñe¸åø å ¸a²å¯ae¹cø ®a²ª¾¼ paµ
ÿepeª ­®æ÷ñe¸åe¯ peµ®å.
3 K¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø
ªæø ¯¨¸o­e¸¸o¨o ­®æ÷ñe¸åø.
4 Ho²
5 Caæaµ®å
ªæø ÿoªañå ÿpeª¸aµ¸añe¸¸¾x ªæø
¸apeµ®å ÿpoªº®¹o­ ® ¸o²º.
6 ¥epe®æ÷ña¹eæ¿
Íå®caýåø caæaµo® ­ ®o¸eñ¸o¯
ÿoæo²e¸åå:
ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ cÿpa­a (ÿoµ. 1).
¥oª­å²¸¾e caæaµ®å: ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
ÿocepeªå¸e (ÿoµ. 2).
C¸ø¹åe caæaµo®: ÿepe®æ÷ña¹eæ¿
cæe­a (ÿoµ. 3).
7 ¥oªc¹a­®a
¥o ®o¹opo¼ ÿepe¯eóa÷¹cø caæaµ®å.
8 ©ep²a¹eæ¿
ªæø µa®peÿæe¸åø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­,
ñ¹o¢¾ åx ¯o²¸o ¢¾æo ¢eµ oÿac®å
¸apeµa¹¿ ªo ®o¸ýa.
9 O¹ªeæe¸åe ªæø õæe®¹poò¸ºpa
QO
š®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø
Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿
å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯ ªa¸¸¾x,
ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø
¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿo­pe²ªe¸å¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåµ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº. Hå®o¨ªa ¸e oc¹aæø¼¹e ªe¹e¼ ¢eµ
ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿo濵o­aæå
¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ­ ®añec¹e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå
ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa,
¸e o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯
å µ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾
ca¯oc¹oø¹e濸o ÿo濵o­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpa­å濸o¯º
åcÿo濵o­a¸å÷ ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹­e¹c¹­e¸¸o¨o µa åx ¢eµoÿac¸oc¹¿.
å殺 åµ poµe¹®å cæeªºe¹ ­¾¹ac®å­a¹¿
ÿocæe ®a²ªo¨o ÿo濵o­a¸åø peµ®o¼, ecæå
¾ ÿo®åªae¹e ÿo¯eóe¸åe åæå ­ cæºñae
­oµ¸å®¸o­e¸åø ¸eåcÿpa­¸oc¹å. Cæeªå¹e µa
¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp
õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe
ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa
ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o åµ¢e²a¸åe oÿac¸o¼
c幺aýåå, µa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾
cÿeýåaæåc¹¾ íåp¯¾-嵨o¹o­å¹eæø åæå e¨o
cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo, å¯e÷óee
¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷. Æ÷¢¾e pa¢o¹¾ ÿo
pe¯o¸¹º õæe®¹poÿpå¢opa ªo沸¾
­¾ÿoæ¸ø¹¿cø cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼
cep­åc¸o¼ c溲¢¾.
O¹c溲å­òåe c­o¼ cpo® ¢¾¹o­¾e ÿpå¢op¾
cæeªºe¹ ÿpå­ec¹å ­ ¸e¨oª¸oc¹¿. Ho² oñe¸¿
oc¹p¾¼. ¥ocæe ­¾®æ÷ñe¸åø ÿpå­oª
pa¢o¹ae¹ eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø ÿo å¸epýåå.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾ ºc¹a¸o­å¹e
pe¨ºæø¹op ¹oæó帾 ¸apeµ®å ­ ÿoæo²e¸åe 0.
š¸å­epca濸º÷ peµ®º ¸å®o¨ªa ¸e濵ø
åcÿo濵o­a¹¿ ¢eµ caæaµo® å ªep²a¹eæø
ªæø µa®peÿæe¸åø oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­.
¡¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e濵ø ÿo¨pº²a¹¿
­ ­oªº åæå ÿpo­oªå¹¿ e¨o ñåc¹®º
­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe.
MS65_de-ar.book Seite 43 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
êì
Õ®cÿæºa¹aýåø
Hapeµa¸åe
¥epeª åcÿo濵o­a¸åe¯ o¢øµa¹e濸o
ÿpo¹på¹e peµ®º.
Påcº¸o® A
z Hapeµae¯¾e ÿpoªº®¹¾ cæe¨®a
ÿpåªa­å¹e ® ºÿop¸o¼ ªoc®e å ¯eªæe¸¸o
ÿoªa­a¼¹e ¸a­c¹peñº ­paóa÷óe¯ºcø
¸o²º.
¥oª¨o¹o­®a
Påcº¸o® A
z šc¹a¸o­å¹e peµ®º ¸a po­¸º÷ å ñåc¹º÷
ÿo­epx¸oc¹¿.
z š¢epå¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp ­ o¹ªeæe¸åe ªæø
e¨o xpa¸e¸åø (9).
— ŵ­æe®å¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp åµ o¢oåx
µa²å¯¸¾x ÿaµo­ (1.).
— Paµ¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp ­ªoæ¿
®p¾ò®å ¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ a¯ ªæ帺
åæå, ecæå o¸ cæåò®o¯ ªæ常¾¼,
­c¹a­¿¹e ñac¹¿ ò¸ºpa o¢pa¹¸o
­ o¹ªeæe¸åe (2.).
— C¸o­a µaíå®cåpº¼¹e ®o¸eý
ce¹e­o¨o ò¸ºpa (3.).
z c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poµe¹®º.
z šc¹a¸o­å¹e caæaµ®å (5) å ªep²a¹eæ¿.
z šc¹a¸o­å¹e pe¨ºæø¹op ¹oæó帾
¸apeµ®å (1) ­ ¸eo¢xoªå¯oe a¯
ÿoæo²e¸åe.
®æ÷ñe¸åe/¾®æ÷ñe¸åe
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å
¥o¯¸å¹e, ñ¹o ÿocæe ­¾®æ÷ñe¸åø peµ®å ¸o²
eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø ­paóae¹cø,
å ¸å®o¨ªa ¸e ÿoª¸ocå¹e pº®å ¢æåµ®o
® ¸o²º. Hå®o¨ªa ¸e ÿoª¸ocå¹e pº®å ¢æåµ®o
® ¸o²º.
¸å¯a¸åe! ©­å¨a¹eæ¿ peµ®å ¯o²e¹
ÿepe¨pe¹¿cø.
¥oõ¹o¯º peµ®º cæeªºe¹ ­¾®æ÷ña¹¿
¯a®c寺¯ ñepeµ 10 ¯å¸º¹ ¸eÿpep¾­¸o¼
pa¢o¹¾, ñ¹o¢¾ ªa¹¿ e¼ oc¹¾¹¿.
Påcº¸o® 
z Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º ¢æo®åpo­®å
­®æ÷ñe¸åø (1.), µa¹e¯
z ¸a²å¯a¼¹e ¸a ®¸oÿ®º ­¾®æ÷ña¹eæø ªo
¹ex ÿop, ÿo®a ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
¸e µapa¢o¹ae¹ (2.).
K¸oÿ®º ¢æo®åpo­®å ­®æ÷ñe¸åø ¹eÿep¿
¯o²¸o o¹ÿºc¹å¹¿ (3.).
z ©æø oc¹a¸o­®å peµ®å o¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º
­¾®æ÷ña¹eæø.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾
z
z
šc¹a¸o­å¹e òåp帺 ¸apeµ®å pa­¸º÷ 0.
¥epeª­å¨a¼¹e caæaµ®å ­ ¸aÿpa­æe¸åå
® ¸o²º ªo ¹ex ÿop, ÿo®a o¸å ¸e
o®a²º¹cø ­ ®o¸eñ¸o¯ ÿoæo²e¸åå,
å µa¹e¯ µaíå®cåpº¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷
ÿepe®æ÷ña¹eæø (6), ºc¹a¸o­å­ e¨o
­ ÿoµ. 1.
Ecæå c ÿo¯oó¿÷ peµ®å ¸apeµaæåc¿
ÿpoªº®¹¾ c coªep²a¸åe¯ ²åpo­
(¸aÿpå¯ep, ¯øco, ®oæ¢aca, c¾p), ¹o
z ca¯º º¸å­epca濸º÷ peµ®º å oco¢e¸¸o
¸o² cæeªºe¹ cpaµº ²e ÿpo¯¾¹¿, ®a®
oÿåca¸o ­ paµªeæe «Ñåc¹®a».
Ñåc¹®a
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å
¥epeª ñåc¹®o¼ peµ®å cæeªºe¹ ¸eÿpe¯e¸¸o
­¾¹aó广 ­å殺 åµ poµe¹®å å c¸ø¹¿ ¸o².
Cæeªºe¹ ¢pa¹¿cø ¸e µa æeµ­åe ¸o²a, a µa
e¨o ªep²a¹eæ¿.
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
Peµ®º ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e濵ø ÿo¨pº²a¹¿
­ ­oªº åæå ªep²a¹¿ ÿoª ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªo¼.
¸å¯a¸åe!
¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹ ¢¾¹¿
ÿo­pe²ªe¸a He ÿo­æ¿µº¼¹ec¿
a¢paµå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å.
Ñåc¹®a
z ¥po¹på¹e ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op
å ¸o² ­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å µa¹e¯
­¾¹på¹e åx ¸acºxo. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å
ªo¢a­¿¹e ­ ­oªº ªæø ÿpo¹åp®å ¸e¯¸o¨o
cpeªc¹­a ªæø ¯¾¹¿ø ÿocºª¾ ­pºñ¸º÷.
z Caæaµ®å å ªep²a¹eæ¿ ªæø íå®caýåå
oc¹a¹®o­ ÿpoªº®¹o­ ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
QP
MS65_de-ar.book Seite 44 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
êì
™a® c¸å¯ae¹cø/­c¹a­æøe¹cø ¸o²
Påcº¸o® C
z O¹­eªå¹e caæaµ®å ¸aµaª ¸ac¹oæ¿®o,
ñ¹o¢¾ o¸å ¸e µa¨opa²å­aæå ¸o².
z ©ep²a¹eæ¿ ¸o²a ÿo­ep¸å¹e ÿo
ñaco­o¼ c¹peæ®e ªo ºÿopa å c¸å¯å¹e
¸o².
Påcº¸o® D
z ©æø ºc¹a¸o­®å ¸o²a ¸a ¯ec¹o e¨o
ªep²a¹eæ¿ cæeªºe¹ ­c¹a­å¹¿
­ep¹å®a濸o å ÿo­ep¸º¹¿ ÿpo¹å­
ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa
(ÿpå íå®caýåå ¸o²a ¢ºªe¹ cæ¾òe¸
óeæño®).
™a® c¸å¯a÷¹cø/­c¹a­æø÷¹cø caæaµ®å
Påcº¸o® E
z ¥epec¹a­¿¹e ÿepe®æ÷ña¹eæ¿ ­ ÿoµ. 3.
z C¸å¯å¹e caæaµ®å c ÿoªc¹a­®å.
z ©æø ¹o¨o, ñ¹o¢¾ ºc¹a¸o­å¹¿ caæaµ®å ¸a
¯ec¹o, ­c¹a­¿¹e åx ­ ¸aÿpa­æø÷óåe,
å¯e÷óåecø ¸a ÿoªc¹a­®e.
Xpa¸e¸åe
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø o¢ oc¹p¾e ¸o²å
Xpa¸å¹e º¸å­epca濸º÷ peµ®º
­ ¸eªoc¹ºÿ¸o¯ ªæø ªe¹e¼ ¯ec¹e.
Påcº¸o® A
z Pe¨ºæø¹op (1) ºc¹a¸o­å¹e ¸a 0.
z ³aíå®cåpº¼¹e caæaµ®å c ÿo¯oó¿÷
ÿepe®æ÷ña¹eæø (6), ºc¹a¸o­å­ e¨o
­ ÿoµ. 1.
z Ò¸ºp º¢epå¹e ­ o¹ªeæe¸åe (9),
ÿpeª¸aµ¸añe¸¸oe ªæø e¨o xpa¸e¸åø.
š¹åæåµaýåø
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹
o¢oµ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a¸åø¯
©åpe®¹å­¾ EC 2002/96/EG o¢
o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo®
õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x
ÿpå¢opax (waste electrical and
electronic equipment Ó WEEE).
 õ¹o¼ ©åpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾
ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼
¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
å º¹åæåµaýåå o¹c溲å­òåx c­o¼
cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåµaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广 º aòe¨o
¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
šcæo­åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o
o¢c溲å­a¸åø
¥oæºñ广 åcñepÿ¾­a÷óº÷ å¸íop¯aýå÷ o¢
ºcæo­åøx ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø ¾
¯o²e¹e ­ aòe¯ ¢æå²a¼òe¯
a­¹opåµo­a¸¸o¯ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe åæå
­ cep­åc¸o¯ ýe¸¹pe o¹ ÿpoåµ­oªå¹eæø
OOO «¡CX ¡¾¹o­aø ™ex¸å®a», a ¹a®²e
¸a¼¹å ­ íåp¯e¸¸o¯ ¨apa¸¹å¼¸o¯ ¹aæo¸e,
­¾ªa­ae¯o¯ ÿpå ÿpoªa²e.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe 嵯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ µa co¢o¼.
QQ
MS65_de-ar.book Seite 45 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
~ê
QR
MS65_de-ar.book Seite 46 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
~ê
QS
MS65_ar.fm Seite 47 Mittwoch, 10. März 2010 11:27 11
~ê
QT
Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Aprés-Vente • Servizio Assistenza •
Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • Apparatservice • Huolto
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt Kleine Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr
erreichbar):
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:spareparts@bshg.com
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz
der T-Com, Mobil ggfs.
abweichend
AE United Arab Emirates,
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻤﺘّﺤﺪة‬
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
innerhalb Österreichs
zum Regionaltarif
Tel.: 0810 700 400
Hotline für Espresso-Geräte
zum Regionaltarif
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:hausgeraete.ad@bshg.com
AU Australia
BSH Home Appliances Pty Ltd
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:bshau-as@bshg.com
11/09
BA Bosnia-Herzegovina,
Bosna i Hercegovina
"HIGH" d.o.o.
Odobašina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 10 09 05
Fax:
033 21 35 13
mailto:delicnanda@hotmail.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S. A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 142
Fax: 024 757 292
mailto:bru-repairs@bshg.com
BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:service@expo2000.bg
BH Bahrain, ‫ﺑﺤﺮﻳﻦ‬
Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:info@khalaifat.com
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 022 81 95 50
Fax: 022 65 81 28
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
DK Danmark, Denmark
Siemens Hvidevareservice
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
RAUA 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 11 88 21
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:siemens-kodinkonehuolto@
bshg.com
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
Service Après-Vente
50 rue Ardoin – BP 47
93401 Saint-Ouen cedex
Service Dépannage à Domicile:
0 825 398 110 (0,15 € TTC/mn)
Service Consommateurs:
0 892 698 110 (0,34 € TTC/mn)
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa.consommateurs@
bshg.com
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
BSH Appliance Care,
Service Division
Grand Union House
Old Wolverton Road
Service Requests (nationwide)
Tel.: 0844 8928999
mailto:mksservicerequest@bshg.com
Spares and Accessories
Tel.: 0844 8928921
mailto:mks-spares@bshg.com
Product Advice
Tel: 0844 8928927
mailto:mksproductadvice@bshg.com
Head office
Tel.: 0844 8928922
Fax: 01908 328670
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Kentriko Ipokatastima Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Griechenland – Athen
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
Nord-Griechenland – Thessaloniki
Tel.: 2310 479 298
Fax: 2310 475 574
Sued-Griechenland –
Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Zentral-Griechenland – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com
HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3th Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hongkong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:service.siemens@
bshg.com
11/09
HR Hrvatska, Croatia
Gemma B&D d.o.o.
Prisavlje 2
10000 Zagreb
Tel.: 01 6195 582
Fax: 01 6195 582
mailto:servis@gemma.hr
KZ Kazakhstan, Қазақстан
Kombitechnocenter
Seyfulina No:422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:cts_pavel@bk.ru
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
LB Lebanon, ‫ﻟﺒﻨ ﺎن‬
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:Info@Teheni-Hana.com
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
BSH Appliance Care,
Service Division
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests, Spares and
Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
IL Israel, ‫ישראל‬
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 018346
mailto:mil-assistenza@bshg.com
LT Lietuva, Lithuania
Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 05 274 1788
Fax: 05 274 1765
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:
lux-service.electromenagers@
bshg.com
LV Latvija, Latvia
Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ulica Slobode 17
84000 Bijelo polje
Tel./Fax: 084 432 575
mailto:elektronikabsh@cg.yu
MK Macedonia, Makeдoния
RIMEKO
Partizanski odredi 62 / 13
1000 Skopje
Tel./Fax: 02 3077 744
mailto:rimeko@mt.net.mk
MT Malta
Aplan Limited
Aplan Centre
B – Kara By Pass
B – Kara BKR
Tel.: 021 480 590
Fax: 021 480 598
mailto:lapap@aplan.com.mt
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Burg. Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam Zuidhoost
Storingsmelding:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3978
mailto:contactcenter-nl@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3980
mailto:siemens-onderdelen@
bshg.com
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:Siemens-Service-NO@
bshg.com
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu:
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@
bshg.com
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:careline.portugal@
bshg.com
11/09
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr.17-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:service.romania@
bshg.com
RU Russia, Россия
OOO "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2962
факс: 495 737 2982
mailto:mok-kdhl@bshg.com
UA Ukraine, Україна
Київ
ТОВ "Дойчелектросервіс"
тел.: 044 248 71 54, 55
СП "Аматі-Сервіс"
тел.: 044 568 51 50
ТОВ «Техноофіс»
тел.: 044 274 96 72, 74, 76
ТОВ "Побуттехсервіс"
тел. 044 462 50 05
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:gama_mb@yahoo.com
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Siemens-Service-SE@
bshg.com
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34.
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:spec.el@eunet.yu
SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5050
mailto:bshsgp.service@bshg.com
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15 th Rd., Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 011 265 7852
mailto:service@bsh.co.za
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A. S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6688
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
Siemens Family Line
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten:
Tel.: 01805 54 74 36* oder unter
family-line@bshg.com
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
RMVMQUNSOULMPKOMNM
01/10
ÇÉI=ÉåI=ÑêI=áíI=åäI=Ç~I=åçI=ëîI=ÑáI
=ÉëI=éíI=ÉäI=íêI=éäI=ÜìI=ìâI=êìI=~ê
MS65_de-ar.book Seite 1 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
MS65_de-ar.book Seite 2 Mittwoch, 10. März 2010 9:53 09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising