Braun | ES1, straightener, Satin Hair 3 | User manual | Braun ES1, straightener, Satin Hair 3 User Manual

Braun ES1,  straightener,  Satin Hair 3 User Manual
Satin·Hair 3
straightener
ES 1
Type 3543
www.braun.com/register
99939650_ES1_RO.indd 11
31.05.11 13:33
Leporello, 85x210mm, 10 pages, 1/1c = black
1
2
3
4
5
Satin Hair 3
6
2
99939650_ES1_RO.indd 2
31.05.11 13:33
Română
Produsul nostru a fost conceput pentru a satisface
cele mai înalte standarde de calitate, funcþionalitate
ºi design. Sperãm ca veþi fi pe deplin mulþumiþi de
noul aparat Braun.
Vã rugãm, sã citiþi cu atenþie instrucþiunile înainte de
folosire ºi sã le pãstraþi pentru viitoare referinþe.
IMPORTANT
- Conectaþi aparatul numai la o sursã de curent alternativ(~) ºi asiguraþi-vã cã tensiunea corespunde cu
cea inscripþionatã pe aparat.
- Nu folosiþi aparatul în locuri umede ºi nici în a
-propierea lichidelor (de ex: lângã chiuveta plinã de
apã, în cadã sau duº). Nu permiteþi ca umiditatea sã
pãtrundã în acest produs.
- Pentru mai multã siguranþã, se recomandã utilizarea unei prize cu împãmântare, iar intensitatea
curentului sã nu depãºeascã 30 mA. Pentru mai
multe informaþii, adresaþi-vã electricianului dvs.
- Aparatul nu trebuie lãsat la îndemâna copiilor.
- Evitaþi atingerea pãrþilor calde ale produsului.
- Dacã aparatul este cald, nu îl lãsaþi pe suprafeþe
care nu sunt rezistente la cãldurã.
- Nu înfãºuraþi cablul de alimentare în jurul apara
tului. Verificaþi în mod frecvent ca acesta sã fie în
condiþii bune de utilizare ºi sã nu fie deteriorat. Dacã
se deterioreazã, încetaþi sã mai folosiþi produsul
ºi duceþi-l la un centru de service autorizat Braun.
Reparaþia necalificatã poate cauza accidente sau
daune utilizatorului.
- Placa de pãr Braun Ceramic se poate folosi numai
pe pãr uscat.
Descriere
1. Punct de atingere rece
2. Selector de temperaturã ( min...max)
3. Led indicator
4. Comutator pornit/oprit
5. Cablu de alimentare cu suport de agãþat
6. Plãci pentru întins, învelite în ceramicã
Înainte de utilizare
- Puneþi aparatul pe o suprafaþã planã ºi întinsã,
rezistentã la cãldurã ºi conectaþi-l la o sursã de
curent.
- Porniþi aparatul prin fixarea butonului nr 4 în poziþia
on (Deschis)
- Ledul indicator (3) se va aprinde indicând cã
aparatul se aflã în funcþiune ºi cã plãcile încep sã
se încãlzeascã.
3
99939650_ES1_RO.indd 3
31.05.11 13:33
- Dupã aproximativ 1 minut, aparatul va fi gata pentru utilizare.
- Folosind selectorul de temperaturã (2), se poate
ajusta temperatura alegând unul din cele 13 niveluri,
de la minim la maxim.
- Se recomandã utilizarea unui nivel mare de temperaturã pentru pãrul mai gros ºi o temperaturã mai
joasã pentru pãrul mai fin/subþire. Un nivel de temperaturã mai înalt va optimiza rezultatul.
Îndreptarea pãrului
- Verificaþi ca pãrul sã fie total uscat înainte de a începe sã folosiþi aparatul
- În primul rând, pieptãnaþi-vã pãrul cu un pieptene
cu dinþii rari ºi descurcaþi-l (fig. A)
- Împãrþiþi pãrul pe ºuviþe. Puneþi o parte din pãr
(ºuviþe de 3-4 cm. maxim) între plãci ºi apoi închideþile. Începeþi din apropierea rãdãcinilor (fig. B)
- Trageþi placa uºor de la rãdãcini pânã la vârfuri,
de-a lungul ºuviþelor de pãr cu o miºcare continuã.
Astfel, se asigurã cele mai bune rezultate fãrã a
deteriora firul de pãr. Nu lãsaþi aparatul în acelaºi
loc mai mult de 2 secunde. Plãcile asigurã o uºoarã
alunecare (fig. C)
- Pentru a obþine un mai bun control în momentul
trecerii aparatului de-a lungul firului de pãr, puteþi sã
îl þineþi cu cealaltã mânã de partea rece a acestuia
(1).
- Aveþi grijã, restul pãrþilor din jurul plãcilor vor fi
fierbinþi. De aceea nu trebuie sã intre în contact cu
pielea.
- Pentru îmbunãtãþirea rezultatelor, selectaþi o temperaturã mai mare. Dacã preferaþi un rezultat mai
puþin intens, alegeþi o temperaturã mai joasã.
Dupã utilizare
Dupã fiecare utilizare, opriþi aparatul, scoateþi-l din
prizã ºi lãsaþi-l sã se rãceascã în totalitate. Niciodatã
nu trebuie introdus în apã.
Curãþaþi aparatul cu o cârpã umedã ºi apoi uscaþi-l
cu o cârpã uscatã. Nu trebuie folosite soluþii precum
alcoolul sau benzina.
Pânã la urmãtoarea utilizare puteþi agãþa aparatul
folosind suportul cu care este dotat. Asiguraþi-vã cã
este oprit.
GARANÞIA
Pentru prezentul produs se acordã 2 ani garanþie începând cu data cumpãrãrii.
Pentru a obþine service în perioada de garanþie
trebuie sã pãstraþi factura ca dovadã a cumpãrãrii
d
l i P d t
þi i fi
B
ã
4
99939650_ES1_RO.indd 4
31.05.11 13:33
þ
produsului. Pe durata garanþiei firma Braun reparã
gratuit defectele de fabricaþie sau materiale,
rezervându-ºi dreptul de a decide dacã unele piese
se reparã sau se înlocuiesc sau dacã se schimbã
întreg aparatul.
Nu sunt incluse în garanþie: defecþiunile care apar
datoritã unei utilizãri incorecte, uzura normalã ºi
defectele care au un efect neglijabil asupra ca-litãþii
utilizãrii.
Garanþia expirã dacã reparaþiile sunt fãcute de persoane neautorizate ºi dacã nu se utilizeazã piese
originale Braun. Garanþia intrã în acþiune dacã data
cumpãrãrii este confirmatã de ºtampila magazinului
ºi de semnãtura din certificatul de garanþie.
Acest prospect se poate modifica fãrã înstiinþare prealabilã.
5
99939650_ES1_RO.indd 5
31.05.11 13:33
6
99939650_ES1_RO.indd 6
31.05.11 13:33
7
99939650_ES1_RO.indd 7
31.05.11 13:33
8
99939650_ES1_RO.indd 8
31.05.11 13:33
9
99939650_ES1_RO.indd 9
31.05.11 13:33
Română
3
Hrvatski
6
Slovensko
8
99939650/V-11
RO/HR/Sl
10
99939650_ES1_RO.indd 10
31.05.11 13:33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising