Braun | ES1, straightliner | User manual | Braun ES1, straightliner User Manual

Braun ES1,  straightliner User Manual
Booklet, 85x180mm, 16 pages, 1c = black
99493679/II-11
LV/LT/EE
ES1_new.indd 1
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
ES1_new.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Latviski
BRAUN ES1 Matu taisnotājs
Tips 3543.
Mūsu produkti ir izgatavoti atbilstoši augstākajiem
kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem.
Mēs ceram, ka Jums patiks jaunā Braun ierīce.
Lūdzu, pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas
instrukciju un saglabājiet to.
UZMANĪBU!
• Pieslēdziet ierīci tikai maiņstrāvas (~) tīklam un
pārliecinieties, ka spriegums tīklā atbilst uz ierīces
norādītajam.
•
Šo ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā (piemēram,
piepildītas izlietnes, vannas vai dušas tuvumā).
Uzmanieties, lai ierīce nesamirkst.
• Papildu drošībai ieteicams vannas istabas elektrotīkla
elektriskajā slēgumā uzstādīt uz diferenciālo strāvu
reaģējošu automātslēdzi (RCD), kura diferenciālais
strāvas stiprums nepārsniedz 30 mA. Pēc padoma
vērsieties pie sertificēta elektriķa.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām
ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, izņemot
gadījumus, kad tos uzrauga personas, kas atbild par viņu
drošību. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
• Nepieskarieties ierīces karstajām detaļām.
• Nenovietojiet sakarsušu ierīci uz virsmas, kas nav
karstumizturīga.
• Netiniet elektrisko vadu ap ierīci. Regulāri pārbaudiet, vai
strāvas vads nav nolietojies vai bojāts. Ja vads ir bojāts,
pārtrauciet ierīces lietošanu un nogādājiet to pilnvarotā
Braun servisa centrā. Nekvalificētas personas veikti
remontdarbi var radīt apdraudējumu lietotājam.
• Ierīci jālieto tikai uz sausiem matiem.
Apraksts
1 Nesakarstošs uzgalis
2 Temperatūras regulators (min...mах)
3 Signālgaisma
4 Ieslēgšanas/izslēgšanas (On/Off) slēdzis
5 Vads (brīvi kustas) ar cilpu pakarināšanai
6 Kustīgas plāksnes ar keramisko pārklājumu matu
taisnošanai
3
ES1_new.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Ieslēgšana
• Novietojiet ierīci uz horizontālas, līdzenas,
karstumizturīgas virsmas un pieslēdziet elektrotīklam.
• Ieslēdziet ierīci, pabīdot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
(4) pozīcijā „on”.
• Signālgaisma (3) rāda, ka ierīce ir ieslēgta un matu
taisnošanas plāksnes (6) sakarst.
• Aptuveni pēc minūtes ierīce ir gatava lietošanai.
• Izmantojot temperatūras regulatoru (2), Jūs varat regulēt
temperatūru 13 līmeņos starp «min» un «max».
• Augsta temperatūra ir nepieciešama biezākiem matiem,
bet zema temperatūra - plāniem matiem. Jo augstāka
temperatūra, jo ātrāk Jūs iegūsiet gludus un taisnus
matus.
Matu taisnošana
• Pirms ierīces izmantošanas, pārliecinieties, ka mati ir
pilnīgi sausi.
• Vispirms izķemmējiet matus ar ķemmi, kurai ir reti sari
(A).
• Sadaliet matus šķipsnās. Paņemiet nelielu matu šķipsnu
(ne vairāk kā 3 - 4 cm platu) tuvu pie saknēm, ievietojiet
to starp plāksnēm un saspiedietiet tās (B).
• Saudzīgi slidiniet matu taisnotāju no saknēm līdz matu
galiem visā matu garumā. Neapstājieties vienuviet
ilgāk par 2 sekundēm. Tas nodrošinās lielisku rezultātu,
nebojājot matus. Kustīgās plāksnes nodrošina vieglu un
gludu slīdēšanu (C).
• Rūpīgākai slīdēšanas kontrolei, Jūs varat turēt ierīci ar
otras rokas diviem pirkstiem pie nesakarstošā uzgaļa (1).
• Esiet piesardzīgi, visas pārējās korpusa daļas ap
plāksnēm sakarst. Tādēļ nepieļaujiet to saskari ar ādu.
• Labāka rezultāta sasniegšanai iestatiet augstāku
temperatūru. Iestatiet zemāku temperatūru, ja vēlaties
saudzīgāku taisnošanu.
Pēc lietošanas
Pēc katras lietošanas reizes izslēdziet ierīci, atvienojiet to
no elektrotīkla un ļaujiet pilnībā atdzist. Neievietojiet ierīci
ūdenī.
Tīriet ierīci ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet to ar mīkstu
drānu, lai nosusinātu. Neizmantojiet ierīces tīrīšanai tādus
līdzekļus kā spirts un benzīns. Uzglabājot ierīci, Jūs varat
to pakarināt, izmantojot cilpu. Pārliecinieties, ka ierīce ir
izslēgta.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
4
ES1_new.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Produkts atbilst Eiropas direktīvai EMC
2004/108/EC un Zema Sprieguma direktīvai
2006/95/EC.
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir
nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu,
neizmetiet to sadzīves atkritumos. Par iespējām
bez maksas nodot lietotās elektropreces, lūdzu,
interesējieties veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu.
5
ES1_new.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Lietuvių
Plaukų tiesintuvas „Braun“ ES1
Tipas 3543
Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius
kokybės, funkcionalumo ir dizaino standartus. Tikimės, kad
Jums patiks naudotis šia nauja „Braun“ priemone.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite ir
išsaugokite naudojimo instrukciją.
Dėmesio!
• Junkite prietaisą tik prie kintamosios srovės šaltinio,
prieš tai įsitikinę, kad Jūsų namuose esančio elektros
maitinimo šaltinio parametrai atitinka parametrus,
nurodytus ant prietaiso.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite šalia
vandens (pvz., vandens pripildytos vonios,
kriauklės ar dušo kabinos). Neleiskite prietaisui
sušlapti.
• Papildomai apsaugai rekomenduojama sumontuoti
apsauginį liekamosios srovės įrenginį (RCD), kurio
nominali liekamoji srovė ne didesnė nei 30 mA Jūsų
vonios kambario elektros grandinėje. Pasikonsultuokite
su elektros instaliacijos meistru.
• Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir fiziškai ar protiškai
neįgalūs asmenys, jei jie nėra prižiūrimi už jų saugumą
atsakingo asmens. Rekomenduojame laikyti prietaisą
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Venkite paliesti karštas prietaiso dalis.
• Kai prietaisas karštas, nedėkite jo ant karščiui neatsparių
paviršių.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Reguliariai
tikrinkite maitinimo laidą, ar jis nėra pažeistas ar
nusidėvėjęs. Jei laidas pažeistas, liaukitės naudoję
prietaisą ir nuneškite jį į įgaliotąjį „Braun“ aptarnavimo
centrą. Nekvalifikuotas remontas gali sukelti didelį pavojų
prietaisą naudojančiam asmeniui.
• „Braun“ tiesintuvas su keraminėmis plokštelėmis turi būti
naudojamas tik sausiems plaukams.
Aprašymas
1. Vėsus laikiklis
2. Temperatūros reguliatorius („min...max“)
3. Signalinė lemputė
6
ES1_new.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
4. Jungiklis
5. Susukamas laidas su kilpa pakabinti
6. Keramika padengtos, laisvai slystančios tiesinamosios
plokštelės
Prieš pradedant naudoti
• Padėkite prietaisą ant plokščio, lygaus, atsparaus
karščiui paviršiaus ir įjunkite jį į elektros tinklą.
• Paslinkdami jungiklį (4) į „on“ padėtį, įjunkite prietaisą.
• Signalinė lemputė (3) ims šviesti, duodama ženklą, kad
prietaisas yra įjungtas ir tiesinamosios plokštelės (6)
kaista.
• Po maždaug 1 minutės galite pradėti naudoti prietaisą.
• Temperatūros reguliatoriumi (2), galite pasirinkti iš 13
temperatūros nustatymų tarp „min“ ir „max“.
• Storesniems plaukams pasirinkite aukštesnę
temperatūrą, ploniems – žemesnę. Kuo aukštesnė
temperatūra, tuo greičiau ištiesinsite plaukus.
Tiesinimas
• Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad Jūsų plaukai
visiškai sausi.
• Retomis šukomis iššukuokite plaukus, kad išpainiotumėte
susivėlusias sruogeles (A).
• Paskirstykite plaukus dalimis. Pradėdami nuo plaukų
šaknų, plokštelėmis suspauskite plaukų sruogelę
(ne storesnę nei 3–4 cm) (B).
• Švelniai traukite tiesintuvą nuo šaknų iki galiukų.
Tiesinkite plaukus tolygiais judesiais per visą plaukų ilgį.
Taip nepažeisite savo plaukų ir puikiai juos ištiesinsite.
Tiesindami plaukus, nesustokite ilgiau kaip 2 sekundėms.
Lengvai slystančios tiesinamosios plokštelės užtikrina
lengvą ir glotnų tiesinimą (C).
• Norėdami geriau valdyti prietaisą tiesindami plaukus, kita
ranka laikykite jį už vėsaus laikiklio (1).
• Būkite atsargūs, visos kitos prietaiso dalys aplink
tiesinamąsias plokšteles įkais. Todėl venkite karštų
prietaiso dalių kontakto su oda.
• Norėdami pagerinti tiesinimo rezultatą, pasirinkite didesnį
temperatūros nustatymą. Jei norite švelnesnio tiesinimo,
pasirinkite žemesnę temperatūrą.
Po naudojimo
Po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą iš elektros tinklo
ir leiskite jam visiškai atvėsti.
Niekuomet nepamerkite prietaiso į vandenį.
7
ES1_new.indd 7
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Valykite prietaisą drėgna audinio skiautele ir nusausinkite
naudodami minkštą audinio skiautelę.
Nenaudokite jokių valomųjų priemonių, tokių kaip spiritas ar
benzinas.
Prietaisą galite laikyti pakabinę ant kilpos. Tačiau įsitikinkite,
kad prietaisas išjungtas.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas
reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis
komunalinėmis atliekomis. Jas galite priduoti
į „Braun“ aptarnavimo centrą arba specialų
surinkimo punktą.
Šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo 2004/108/EB ir Žemųjų įtampų
2006/95/EB direktyvų reikalavimus.
8
ES1_new.indd 8
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Eesti
KASUTUSJUHEND
Juuksesirgesti Braun ES1.
Tüüp: 3543.
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-,
funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et uuest
Brauni seadmest on teile palju kasu.
Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt
läbi ning hoidke alles, et saaksite seda hiljem vajaduse
korral uuesti lugeda.
NB!
• Ühendage seade ainult vahelduvvooluvõrku ja veenduge,
et kasutatav pinge vastab seadme andmesildil märgitule.
•
Seadet ei tohi kasutada vee läheduses (nt veega
täidetud kraanikausi kohal, vannis ega duši all).
Seade ei tohi märjaks saada.
• Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa
vooluahelasse rikkevoolukaitse, mis ei võimalda
lekkevoolul tõusta üle 30 mA. Küsige nõu elektrikult.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega
füüsilise või vaimse puudega inimestele, kui puudub
nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve. Üldiselt
soovitame hoida seadet lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge puudutage seadme kuumi osi.
• Ärge asetage kuuma seadet kuumust mittetaluvatele
pindadele.
• Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme korrasolekut. Ärge kasutage
vigastatud toitejuhtmega seadet, toimetage see Brauni
hooldustöökotta. Valesti või ebapädevalt tehtud parandus
võib olla ohtlik seadme kasutajale.
• Seadet tohib kasutada ainult kuivade juuste töötlemiseks.
Seadme osad
1 Kuumenematud otsad
2 Temperatuuriregulaator (min...max)
3 Märgutuli
4 Toitelüliti
5 Keerdjuhe riputusaasaga
6 Keraamilised sirgestusplaadid
9
ES1_new.indd 9
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Kasutuselevõtt
• Asetage seade kuumuskindlale ühtlasele tasapinnale ja
ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa.
• Lülitage seade sisse lükates liuglüliti (4) asendisse “on”
(sees).
• Märgutule (3) süttimine annab märku, et seade on
sisselülitatud ja sirgestusplaadid (6) kuumenevad.
• Umbes 1 minuti pärast on seade kasutamisvalmis.
• Temperatuuriregulaatori (2) abil saate “min” ja “max”
märgistuste vahel valida 13 erinevat kuumusastet.
• Paksemate juuste töötlemiseks kasutage kõrgemat ja
õhemate jaoks madalamat temperatuuri. Mida kõrgem
kuumusaste, seda kiiremini saavutate sileda ja sirge
tulemuse.
Juuste sirgendamine
• Enne kasutamist veenduge, et juuksed on täiesti kuivad.
• Esmalt kammige juuksed pusade eemaldamiseks suurte
piivahedega kammiga läbi (A).
• Jagage juuksed salkudesse. Alustage juuksejuurte
lähedalt. Võtke salk juukseid (mitte rohkem kui 3–4 cm),
pange sirgestusplaatide vahele ja vajutage kokku (B).
• Alustage juuste sirgestamist juuksejuurtest ja liikuge otste
suunas. Libistage seadet ühtlaselt piki salku. Nii tagate
parimad sirgestustulemused ilma juukseid kahjustamata.
Ärge peatuge ühe koha peal korraga üle 2 sekundi.
Sujuvalt liikuvad sirgestusplaadid tagavad lihtsa ja
ühtlase libisemise (C).
• Piki salku libistamise paremaks kontrollimiseks võtke
teise käe sõrmedega kinni kuumenematutest otstest (1).
• Olge ettevaatlik, kogu ülejäänud seadme korpus
sirgestusplaatide ümber läheb kuumaks. Seetõttu vältige
naha kokkupuudet korpuse osadega.
• Paremate tulemuste saamiseks valige kõrgem
temperatuuriseadistus. Õrnema tulemuse jaoks valige
madalam temperatuur.
Pärast kasutamist
Pärast iga kasutuskorda lülitage seade välja, eemaldage
toitejuhtme pistik pistikupesast ja laske seadmel täielikult
jahtuda.
Ärge kastke seadet vette ega mõnda teise vedelikku.
Puhastage seadet niiske lapiga ja kuivatage pehme kuiva
lapiga.
Ärge kasutage selliseid puhastusvahendeid nagu piiritus või
bensiin. Seadme hoidmist hõlbustab riputusaas. Veenduge,
et seade on välja lülitatud.
10
ES1_new.indd 10
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,
Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.
See toode vastab Euroopa Ühenduse
direktiividele 2004/108/EC (elektromagnetiline
ühilduvus) ja 2006/95/EC (madalpinge
elektriseadmed).
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete
hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektrija elektroonikaseadmed ning patareid ja
akud tuleb koguda lahus ja viia selleks
ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning
patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide
ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja
tervisele kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt
kõrvaldatud seadmete lahuskogumise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt või
seadmeid müüvatelt kauplustelt.
11
ES1_new.indd 11
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Latviski
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu
no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā,
veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas,
mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies
ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to
var apmainīt pret jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa
nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu
piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces
nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces
darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā,
ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt,
kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun
detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa
nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa
centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu
noteiktās tiesības.
Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg,
Vācija.
Pārstāvniecība: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21,
Rīga, LV-1010
Ražots Ķīnā.
Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com
12
ES1_new.indd 12
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Lietuvių
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant
nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes
nemokamai pašalinsime bet kokius įrenginio defektus,
atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai
nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi būti
taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi
būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje,
kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo įrenginio naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas,
taip pat defektai, neturintys įtakos įrenginio funkcionalumui.
Garantija nustoja galioti, jei įrenginio remontas vykdytas
tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios
„Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą
įrenginį arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį
klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju,
jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu
garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų
teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble
International Operations SA
LT100001716312
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
13
ES1_new.indd 13
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Eesti
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja
jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud
vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või
valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased
detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü
tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine),
ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti
ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade
korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni
varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite
võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste
hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele
õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete
ja isiklike kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas
Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus
ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis
takistavad seadmele lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud
aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või
kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
14
ES1_new.indd 14
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:06:44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising