Braun | precisionliner | User manual | Braun ESS, precisionliner User Manual

Braun ESS,  precisionliner User Manual
B0560
ESS_new.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:18:49
2
1
pr ec is
io nl in
er
m ax
3
4
5
on of
f
6
A
D
B
C
max
max
max
heat-up
min
max
E
ESS_new.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
F
2009.10.06. 14:18:49
Latviski
BRAUN ESS precisionliner matu taisnotājs
Tips 3546.
Mūsu produkti ir izgatavoti atbilstoši augstākajiem kvalitātes,
funkcionalitātes un dizaina standartiem. Ceram, ka Jums patiks lietot
jauno Braun ierīci.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to.
Svarīgi!
• Ierīci pievienojiet vienīgi maiņstrāvas tīkla kontaktligzdai un
pārliecinieties, ka Jūsu mājas elektrotīkla spriegums atbilst
spriegumam, kas ir minēts uz ierīces.
•
Šo ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā (piemēram, pilnas
izlietnes, vannas vai dušas tuvumā). Uzmanieties, lai
ierīce nekļūst slapja.
• Papildu drošībai ieteicams vannas istabas elektrotīkla elektriskajā
slēgumā uzstādīt uz diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi
(RCD), kura diferenciālais strāvas stiprums nepārsniedz 30 mA.
Pēc padoma vērsieties pie sertificēta elektriķa.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar garīga
vai fiziska rakstura traucējumiem, izņemot gadījumus, kad tos
uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību. Mēs iesakām
glabāt ierīci bērniem nepieejamā vietā.
• Nepieskarieties ierīces karstajām daļām.
• Nenovietojiet karstu ierīci uz virsmām, kas nav karstumizturīgas.
• Netiniet strāvas vadu ap ierīci. Regulāri pārbaudiet, vai strāvas
vadam nav radušies bojājumi. Ja vads ir bojāts, pārtrauciet ierīces
lietošanu un nogādājiet to Braun servisa centrā. Nekvalificētas
personas veikti remontdarbi var radīt apdraudējumu lietotājam.
• Ierīci drīkst izmantot tikai sausiem matiem.
Ierīces apraksts
1 Taisnojošās plāksnes
2 Nesakarstošs uzgalis
3 Temperatūras displejs
4 Temperatūras pārslēgšanas pogas (-/+)
5 Ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) poga
6 Strāvas vads (brīvi kustas)
Ierīces sagatavošana lietošanai
• Pievienojiet ierīci elektrotīklam un trīs sekundes turiet nospiestu
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (5), lai ierīci ieslēgtu.
• Uzkaršanas laikā displejā ir redzami trīs sarkani mirgojoši
segmenti (A att.).
• Apmēram pēc 40 sekundēm ir sasniegta minimālā temperatūra
matu ieveidošanai, un Jūs varat sākt lietot ierīci.
• Izmantojot temperatūras pārslēgšanas pogas (4) (-/+),
temperatūru var noregulēt piecos līmeņos, kas ir redzami kā
segmenti displejā (3). Mainot temperatūras iestatījumu, segmenti
mirgos.
• Tiklīdz ir sasniegta izvēlētā temperatūra, segmenti pārstāj mirgot.
• Mēs iesakām šādus temperatūras iestatījumus:
1 segments „°C min”:
smalkiem matiem (B att.);
no 2 līdz 4 segmentiem:
normāliem matiem;
5 segmenti „°C max”:
bieziem matiem un profesionālai
lietošanai (C att.)
Jo augstāka būs temperatūra, jo ātrāk iegūsiet gludus un taisnus
matus. Tomēr, lai saudzētu ķīmiski apstrādātus matus, maksimālais
ieteicamais temperatūras iestatījums ir 3 segmenti.
Taisnošana
Sagatavošanās pirms lietošanas
• Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka mati ir pilnībā izžuvuši.
• Vispirms izķemmējiet matus ar ķemmi, kurai ir reti sari, lai mati
būtu gludi (D att.).
• Sadaliet matus pa šķipsnām. Paņemiet plānu matu šķipsnu
(maksimāli 3–4 cm platumā) pie matu saknēm un stingri
saspiediet to starp taisnojošām plāksnēm. (E att.).
Kā taisnot matus
• Saudzīgi slidiniet taisnotāju visā matu garumā, lēni un
nepārtraukti, no matu saknēm līdz galiņiem (F att.), neapstājoties
ilgāk par divām sekundēm. Tas nodrošinās labāku matu
3
ESS_new.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:18:50
taisnošanas rezultātu, nebojājot matus. Taisnojošās plāksnes (1)
nodrošina vieglu un gludu slīdēšanu.
• Lai būtu vieglāk rīkoties ar ierīci, turiet to ar otru roku pie
nesakarstošā uzgaļa (2).
• Varat ieveidot matu galus, lēnām pagrozot ierīci gan uz ārpusi,
gan iekšpusi, pirms atlaižat šķipsnu.
Ierīces automātiskā izslēgšanās drošībai
Drošības apsvērumu dēļ ierīce izslēgsies automātiski apmēram pēc
30 minūtēm.
Nospiediet atkārtoti ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (5), ja vēlaties
turpināt lietot ierīci.
Pēc lietošanas
• Pēc katras lietošanas reizes izslēdziet ierīci, nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (5) uz vienu sekundi.
• Pat pēc ierīces izslēgšanas, taisnojošās plāksnes vēl ir karstas.
Nepieskarieties tām, lai izvairītos no apdedzināšanās riska. Tikai
pēc divdesmit minūtēm, kad ierīce ir atdzisusi, droši varat tai
pieskarties bez apdedzināšanās riska.
Tīrīšana
• Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Nekad
neievietojiet ierīci ūdenī.
• Ierīci tīriet ar mitru drāniņu un izmantojiet mīkstu drāniņu, lai to
nosusinātu.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
Produkts atbilst Eiropas direktīvai EMC 2004/108/EC un
Zema Sprieguma direktīvai 2006/95/EC.
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies
un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to sadzīves
atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot lietotās
elektropreces, lūdzu, interesējieties veikalā, kurā Jūs
nopirkāt produktu.
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu no
produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot
remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas
novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja
produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai
analoģisku produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā jebkurā
valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas radušies
nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu; 3)
defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību.
Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona,
kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas
oriģinālās Braun detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā,
griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci un
pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem
un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.
Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com vai zvaniet
pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg, Vācija.
Pārstāvniecība: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21,
Rīga, LV-1010
Ražots Ķīnā.
Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com
4
ESS_new.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:18:50
Lietuvių
Plaukų tiesintuvas „Braun Precisionliner ESS“
Tipas 3546
Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius kokybės,
funkcionalumo ir dizaino standartus. Tikimės, kad Jums patiks
naudotis šia nauja „Braun“ priemone.
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite ir išsaugokite
naudojimo instrukciją.
Dėmesio!
• Junkite prietaisą tik prie kintamosios srovės šaltinio, prieš tai
įsitikinę, kad Jūsų namuose esnčio elektros maitinimo šaltinio
parametrai atitinka parametrus, nurodytus ant plaukų tiesintuvo.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite šalia vandens (pvz.
vandens pripildytos vonios, kriauklės ar dušo kabinos).
Neleiskite prietaisui sušlapti.
• Papildomai apsaugai rekomenduojama sumontuoti apsauginį
liekamosios srovės įrenginį (RCD), kurio nominali liekamoji srovė
ne didesnė nei 30 mA Jūsų vonios kambario elektros grandinėje.
Pasikonsultuokite su elektros instaliacijos meistru.
• Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir fiziškai ar protiškai neįgalūs
asmenys, jei jie nėra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens.
Rekomenduojame laikyti prietaisą vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Nelieskite karštų prietaiso dalių.
• Kai prietaisas karštas, nedėkite jo ant karščiui neatsparių paviršių.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Reguliariai tikrinkite
maitinimo laidą, ar jis nėra pažeistas ar nusidėvėjęs. Jei laidas
pažeistas, liaukitės naudoję prietaisą ir nuneškite jį į „Braun“
aptarnavimo centrą. Nekvalifikuotas remontas gali sukelti didelį
pavojų prietaisą naudojančiam asmeniui.
• Tiesinkite prietaisu tik sausus plaukus.
Aprašymas
1. Formavimo žnyplės
2. Vėsus laikiklis
3. Temperatūros ekranas
4. Temperatūros parinkimo mygtukai „– / +“
5. „Įjungimo / išjungimo“ mygtukas
6. Laidas
Prieš pradedant naudoti
• Įjunkite prietaisą į elektros maitinimo šaltinį, ir tris sekundes
palaikykite nuspaudę „įjungimo / išjungimo“ mygtuką (5) – taip
įjungsite prietaisą.
• Kol prietaisas kaista, temperatūros ekrane matysite tris
mirksinčius segmentus (A pav.).
• Po maždaug 40 sekundžių bus pasiekta žemiausia formavimo
temperatūra. Galite pradėti naudoti prietaisą.
• Temperatūros parinkimo mygtukais „– / +“ (4) galite reguliuoti
temperatūrą penkių padėčių skalėje, kuri nurodyta segmentais
ekrane (3). Keičiant temperatūros nustatymą, ekrano segmentai
mirksės.
• Ekrano segmentai nustoja mirksėti tuomet, kai pasiekiama
nustatyta temperatūra.
• Rekomenduojame šiuos temperatūros nustatymus:
1 segmentas „°C min“:
ploniems plaukams (B pav.)
Nuo 2 iki 4 segmento:
normaliems plaukams
5 segmentas „°C max“:
storiems plaukams ir profesionaliems
naudotojams (C pav.)
Kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau ištiesinami plaukai. Tačiau
tam, kad geriau pasirūpintumėte plaukais, temperatūros nustatymas
neturi viršyti 3 segmento.
Formavimas
Paruošimas naudoti
• Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad plaukai yra visiškai
sausi.
• Pirmiausia retomis šukomis iššukuokite plaukus, kad
išpainiotumėte susivėlusias sruogeles (D pav.).
• Paskirstykite plaukus dalimis. Pradėdami nuo šaknų, suimkite
ploną plaukų sruogelę (ne storesnę kaip 3–4 cm) ir tvirtai
suspauskite tarp formavimo žnyplių (E pav.).
5
ESS_new.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:18:50
Kaip ištiesinti plaukus
• Švelniai veskite tiesintuvą lėtais ir ramiais judesiais per visą
plaukų ilgį, nuo šaknų iki galiukų (F pav.), nesustodami ilgiau
nei 2 sekundėms. Taip pasieksite geriausių tiesinimo rezultatų
nepažeisdami plaukų. Formavimo žnyplės (1) užtikrina lengvą ir
švelnų slydimą.
• Norėdami geriau valdyti prietaisą, laikykite jį už vėsių laikiklių (2),
kol tiesinate atskiras sruogas.
• Plaukų galuose galite suformuoti bangeles – prieš paleisdami
sruogą lėtai sukite prietaisą į vidų ar išorę.
Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas automatiškai išsijungia po maždaug
30 minučių naudojimo.
Jei norite toliau tiesinti plaukus, tiesiog paspauskite „įjungimo/
išjungimo“ mygtuką (5).
Po naudojimo
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite palaikydami nuspaudę
„įjungimo/išjungimo“ mygtuką (5) vieną sekundę.
• Net ir išjungus plaukų tiesintuvą, formavimo žnyplės vis dar yra
karštos. Nelieskite jų, kad nenusidegintumėte. Saugiai paliesti
prietaisą galite tik palikę jį atvėsti 20 minučių.
Valymas
Išjunkite prietaisą prieš valymą. Niekuomet nepamerkite prietaiso į
vandenį.
Valykite prietaisą drėgna audinio skiautele, o sausą audinio skiautelę
naudokite nusausinimui.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant nuo jo
įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai pašalinsime
bet kokius įrenginio defektus, atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų
broko. Priklausomai nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas
turi būti taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi
būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje, kur šis
prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl netinkamo
įrenginio naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas, taip pat defektai,
neturintys įtakos įrenginio funkcionalumui. Garantija nustoja galioti,
jei įrenginio remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei
naudotos neoriginalios „Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą įrenginį arba
atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį klientų aptarnavimo
centrą. Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta
pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble International Operations SA
LT100001716312
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti
atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis.
Jas galite priduoti į „Braun“ aptarnavimo centrą arba
specialų surinkimo punktą.
Šis gaminys atitinka Elektromagnetinio suderinamumo
2004/108/EB ir Žemųjų įtampų 2006/95/EB direktyvų
reikalavimus.
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
6
ESS_new.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:18:50
Eesti
KASUTUSJUHEND
Juuksesirgesti Braun Precisionliner ESS.
Tüüp: 3546.
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-,
funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et Brauni uuest
tootest on Teile palju abi.
Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi
ja hoidke see alles.
NB!
• Ühendage seade ainult vahelduvvooluvõrku ja veenduge, et
kasutatav pinge vastab seadme andmesildil märgitule.
•
Seadet ei tohi kasutada vee läheduses (nt veega
täidetud kraanikausi kohal, vannis ega duši all). Seade ei
tohi märjaks saada.
• Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa vooluahelasse
rikkevoolukaitse, mis ei võimalda lekkevoolul tõusta üle 30 mA.
Küsige nõu elektrikult.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega füüsilise või
vaimse puudega inimestele, kui puudub nende ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve. Üldiselt soovitame hoida seadet
lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge puudutage seadme kuumi osi.
• Ärge asetage kuuma seadet kuumust mittetaluvatele pindadele.
• Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Kontrollige regulaarselt
toitejuhtme korrasolekut. Ärge kasutage vigastatud toitejuhtmega
seadet, toimetage see Brauni hooldustöökotta. Valesti või
ebapädevalt tehtud parandus võib olla ohtlik seadme kasutajale.
• Seadet tohib kasutada ainult kuivade juuste töötlemiseks.
Seadme osad
1 Soenguplaadid
2 Kuumenematud otsad
3 Temperatuurinäidik
4 Temperatuurinupud (–/+)
5 Toitenupp on/off (on – sisselülitatud, off – väljalülitatud)
6 Keerdjuhe
Kasutuselevõtt
• Ühendage seadme toitejuhtme pistik pistikupessa ja vajutage
seadme sisselülitamiseks ühe sekundi jooksul toitenupule (5).
• Soojenemise ajal on ekraanil kolm vilkuvat segmenti (joonis A).
• Pärast umbes 40-sekundilist ooteaega on seade jõudnud
minimaalse temperatuurini ning te võite seadet kasutama hakata.
• Temperatuuriselektori (4) abil saate reguleerida seadme
temperatuuri. Näidikul (3) on esitatud 5 temperatuuritaset.
Temperatuuri muutmisel hakkavad segmendid vilkuma.
• Segmendid jäävad püsivalt põlema, kui jõutakse valitud
temperatuurini.
• Soovitame järgmiseid temperatuuriseadistusi:
1. segment (°C min):
õhukestele juustele (joonis B)
2. kuni 4. segment:
normaalsetele juustele
5. segment (°C max):
paksudele juustele ja professionaalseks
kasutamiseks (joonis C)
Mida kõrgem temperatuuriaste, seda kiiremini saavutate sileda ja
sirge tulemuse.
Siiski tohib keemiliselt töödeldud juuste puhul olla temperatuur
maksimaalselt 3 segmenti.
Soengu tegemine
Ettevalmistus
• Enne kasutamist veenduge, et juuksed on täiesti kuivad.
• Esmalt kammige juuksed pusade eemaldamiseks suurte
piivahedega kammiga läbi (joonis D).
• Jagage juuksed salkudesse. Võtke õhuke juuksesalk
(max 3–4 cm paksused salgud) ning vajutage see juuksejuurte
lähedalt tugevalt sirgestusplaatide vahele (joonis E).
Juuste sirgestamine
• Tõmmake sirgendaja ettevaatlikult üle kogu juuksepikkuse,
aeglaselt ja pidevalt, juurtest otsteni (joonis F), peatumata
7
ESS_new.indd 7
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:18:50
kauemaks kui 2 sekundiks. Nii tagate parima sirgestustulemuse
ilma juukseid kahjustamata. Sirgestusplaadid (1) tagavad kerge ja
sujuva libisemise.
• Piki salku libistamise paremaks kontrollimiseks võtke teise käe
sõrmedega kinni kuumenematutest otstest (2).
• Juukseotste koolutamiseks keerake seadet enne salgu
vabastamist kas sissepoole või väljapoole.
Automaatne väljalülitumine
Ohutust silmas pidades lülitub seade automaatselt välja umbes 30
minuti pärast.
Kui soovite juuste sirgestamist jätkata, siis lihtsalt vajutage
toitenuppu (5).
Pärast kasutamist
• Pärast igat kasutust lülitage seade välja, vajutades ühe sekundi
jooksul toitenupule (5).
• Pidage meeles, et seade on endiselt kuum. Ärge puudutage seda,
et ei tekiks põletusi. Pärast 20-minutilist jahtumist saate seda ilma
igasuguste riskideta puudutada.
Puhastamine
• Enne puhastamist eemaldage alati toitejuhtme pistik pistikupesast.
Ärge kastke seadet vette.
• Puhastage seadet niiske lapiga ja kuivatage pehme kuiva lapiga.
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ, Paldiski mnt 27/29,
10612 Tallinn.
See toode vastab Euroopa Ühenduse direktiividele
2004/108/EC (elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/
EC (madalpinge elektriseadmed).
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete hulka. Kõik
kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed
ning patareid ja akud tuleb koguda lahus ja viia
selleks ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu punkti.
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete
ning patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide
ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele
kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud
seadmete lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid müüvatelt kauplustelt.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima seadme
müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja jooksul
kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud vead, mis on tingitud
ebakvaliteetsest materjalist või valmistamisest ja koostamisest,
vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui praak on
tekkinud tootja süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud seadme
vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige voolupinge või
kui seade on purunenud. Samuti ei kehti garantii seadme normaalse
kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega
kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja
lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust nõuda
väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete ja isiklike kahjude
korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas Brauni
tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole kehtestatud
impordipiiranguid ega muid seadusi, mis takistavad seadmele
lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne. Klient
toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud aja võrra.
Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu ümbervahetatud
8
ESS_new.indd 8
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:18:50
seadme garantii lõpeb kogu seadme garantiiaja lõppemisega (2
aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.
Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.
Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
9
ESS_new.indd 9
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:18:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising