Braun | EC1, Satin Hair, Curler | User manual | Braun EC1, Satin Hair, Curler User Manual

Braun EC1,  Satin Hair,  Curler User Manual
B0542
EC1_new.indd 1
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:15
1
2
3
4
5
6
7
8
satin i
ons
on of
f
IONTEC
9
A
B
EC1_new.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
C
2009.10.06. 13:26:15
Latviski
Braun Satin Hair™ lokšķēres EC1
Tips 3548.
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un
saglabājiet to.
Svarīgi!
• Ierīci pievienojiet tikai maiņstrāvas tīkla kontaktligzdai un
pārliecinieties, ka Jūsu mājas elektrotīkla spriegums atbilst
spriegumam, kas ir minēts uz ierīces.
•
Šo ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā (piemēram,
pilnas izlietnes, vannas vai dušas tuvumā).
Uzmanieties, lai ierīce nekļūst slapja. Pēc lietošanas
vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
• Papildu drošībai ieteicams vannas istabas elektrotīkla
elektriskajā slēgumā uzstādīt uz diferenciālo strāvu reaģējošu
automātslēdzi (RCD), kura diferenciālais strāvas stiprums
nepārsniedz 30 mA. Pēc padoma vērsieties pie sertificēta
elektriķa.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar
garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, izņemot gadījumus,
kad tos uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību.
• Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
• Esiet uzmanīgi, lai ierīces karstās daļas nepieskartos ausu,
kakla un sejas ādai.
• Nenovietojiet karstu ierīci uz virsmām, kas nav
karstumizturīgas.
• Netiniet strāvas vadu ap ierīci. Regulāri pārbaudiet, vai
strāvas vads nav nolietojies vai bojāts. Ja vads ir bojāts,
pārtrauciet ierīces lietošanu.
• Ja mirgo viss displejs, tas nozīmē, ka ierīcei radies iekšējs
bojājums. Šādā gadījumā nogādājiet ierīci Braun servisa
centrā. Nekvalificētas personas veikti remontdarbi var radīt
apdraudējumu lietotājam.
• Ierīci drīkst izmantot vienīgi sausiem matiem.
Ierīces apraksts
1. Nesakarstošs uzgalis
2. Lokšķēru spīle
3. Atvere jonu plūsmai
4. Lokšķēres spīles atvērējs
5. Šķidro kristālu displejs
6. Temperatūras pārslēgs (-/+)
7. Jonu aktivizēšanas slēdzis
8. Ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) poga
9. Grozāms strāvas vads
3
EC1_new.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:15
Ierīces sagatavošana izmantošanai
• Pievienojiet ierīci elektrotīklam un nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu (8) uz vienu sekundi, lai tā ieslēgtos.
• Uzkaršanas laikā displejā ir redzami trīs mirgojoši segmenti
(A att.).
• Apmēram pēc 45 sekundēm ir sasniegta minimālā
temperatūra matu ieveidošanai, un varat sākt lietot ierīci.
• Izmantojot temperatūras pārslēgu (6), varat noregulēt
nepieciešamo temperatūru matu ieveidošanai. Kopumā ir
pieci temperatūras līmeņi, kuri ir redzami uz displeja augošā
secībā. Mainot temperatūru, segmenti sāk mirgot. Kad ir
sasniegta izvēlētā temperatūra, segmenti pārstāj mirgot.
• Mēs iesakām šādus temperatūras iestatījumus:
1 segments (min.): smalkiem matiem (skatīt B att.);
no 2 līdz 4 segmentiem: normāliem matiem;
5 segmenti (maks.): bieziem matiem un profesionālai
lietošanai (skatīt C att.)
Jo augstāka temperatūra, jo izteiktākas lokas varat iegūt.
Tomēr, lai saudzētu ķīmiski apstrādātus matus, maksimālais
ieteicamais temperatūras iestatījums ir 3 segmenti.
IONTEC
IONTEC tehnoloģija ir īpaši radīta, lai aizsargātu Jūsu matu
veselību. Tā atjauno mitruma līmeni matos, kas parasti matu
veidošanas laikā karstumā tiek zaudēts.
Nospiežot jonu aktivizēšanas slēdzi (7) uz vienu sekundi, caur
atveri izdalīsies joni un nonāks matos. Šie joni aptver katru
matu un ātri atjauno mitruma līmeni, veidošanas laikā piesaistot
mitruma daļiņas, kas atrodas gaisā.
Veidošana
Sagatavošanās pirms lietošanas
• Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka mati ir pilnībā
izžuvuši.
• Izķemmējiet matus ar ķemmi, kurai ir reti sari.
• Sadaliet matus pa šķipsnām. Sākot no matu galiem, uztiniet
matu šķipsnu (maksimāli 3–4 cm platumā), piespiežot to ar
spīli.
Loku un sprogu iegūšana
• Saudzīgi uztiniet šķipsnu līdz matu saknēm. Ļaujiet šķipsnai
palikt uztītai pāris sekundes, pirms to iztinat. Lai sasniegtu
labākus rezultātus, nedaudz nospiediet atvērēju (4), lai
vienmērīgi atlaistu šķipsnu. Lai būtu ērtāk, varat turēt
nesakarstošo uzgali (1) ar otru roku.
• Varat arī iztaisnot jau ieveidotu šķipsnu, satverot to pie
saknēm un virzot ierīci lēnām un uzmanīgi visas šķipsnas
garumā līdz matu galiem.
• Drošības apsvērumu dēļ ierīce izslēgsies automātiski
apmēram pēc 30 minūtēm.
• Nospiediet atkārtoti ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (8), ja
vēlaties turpināt lietot ierīci.
4
EC1_new.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:15
Pēc lietošanas
• Pēc katras lietošanas izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu (8) uz vienu sekundi.
• Atcerieties, ka lokšķēru spīle pēc lietošanas ir karsta.
Nepieskarieties tai, lai izvairītos no apdedzināšanās riska.
Pēc divdesmit minūtēm, kad ierīce ir atdzisusi, Jūs droši varat
pieskarties lokšķēru spīlei.
• Lietošanas un atdzišanas laikā ierīcei vienmēr jāatrodas uz
karstumizturīgas virsmas.
Tīrīšana
• Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tīrīšanas.
Nekad neievietojiet ierīci ūdenī.
• Ierīci tīriet ar mitru drāniņu un izmantojiet mīkstu drāniņu, lai
to nosusinātu.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
Produkts atbilst Eiropas direktīvai EMC 2004/108/
EC un Zema Sprieguma direktīvai 2006/95/EC.
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies
un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to
sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot
lietotās elektropreces, lūdzu, interesējieties veikalā,
kurā Jūs nopirkāt produktu.
5
EC1_new.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:15
Lietuvių
Plaukų formuotuvas „Braun Satin Hair“ EC1
Tipas 3548
Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią naudojimo instrukciją.
Dėmesio!
• Junkite prietaisą tik prie kintamosios srovės šaltinio, prieš
tai įsitikinę, kad Jūsų namuose esančio elektros maitinimo
šaltinio parametrai atitinka parametrus, nurodytus ant
prietaiso.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite šalia vandens
(pvz., vandens pripildytos vonios, kriauklės ar dušo
kabinos). Neleiskite prietaisui sušlapti. Po naudojimo
prietaisą visuomet išjunkite iš elektros tinklo.
• Papildomai apsaugai rekomenduojama sumontuoti apsauginį
liekamosios srovės įrenginį (RCD), kurio nominali liekamoji
srovė ne didesnė nei 30 mA Jūsų vonios kambario elektros
grandinėje. Pasikonsultuokite su elektros instaliacijos meistru.
• Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys su ribotais
fiziniais, protiniais ar jutiminiais gebėjimais, jei jie nėra
prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens.
• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Venkite karšto prietaiso kontakto su oda, ypač ausimis, veidu
ar kaklu.
• Kai prietaisas karštas, nedėkite jo ant karščiui neatsparių
paviršių.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Reguliariai
tikrinkite maitinimo laidą, ar jis nėra pažeistas ar nusidėvėjęs.
Jei laidas pažeistas, liaukitės naudoję prietaisą.
• Jei visas ekranas mirksi, tai rodo vidinį prietaiso gedimą.
Tokiu atveju nuneškite prietaisą apžiūrai į „Braun“
aptarnavimo centrą. Nekvalifikuotas remontas gali sukelti
didelį pavojų prietaisą naudojančiam asmeniui.
• Naudokite prietaisą tik sausiems plaukams.
Aprašymas
1. Vėsus laikiklis
2. Žnyplės su spaustuku
3. Žalias jonų purkštuvas
4. Žnyplių atvertuvas
5. LC ekranas
6. Temperatūros parinkimo mygtukai (-/+)
7. „satin ions“ mygtukas
8. Įjungimo / išjungimo mygtukas
9. Laidas
6
EC1_new.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:15
Prieš pradedant naudoti
• Įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir sekundę palaikykite
nuspaudę „įjungimo / išjungimo“ mygtuką (8) – taip įjungsite
prietaisą.
• Kol prietaisas kaista, ekrane matysite tris mirksinčius
segmentus (pav. A).
• Po maždaug 45 sekundžių bus pasiekta žemiausia
formavimo temperatūra. Galite pradėti naudoti prietaisą.
• Temperatūros parinkimo mygtukais (6) galite reguliuoti
formavimo temperatūrą. Iš viso yra penki temperatūros
lygiai, ekrane pavaizduoti didėjančiais segmentais. Keičiant
temperatūros nustatymą, ekrano segmentai mirksės.
Segmentai nustos mirksėti tuomet, kai bus pasiekta nustatyta
temperatūra.
• Rekomenduojame šiuos temperatūros nustatymus:
1 segmentas (min): ploniems plaukams (B pav.)
nuo 2 iki 4 segmentų: normaliems plaukams
5 segmentai (max) storiems plaukams ir profesionaliems
naudotojams (C pav.)
Kuo aukštesnė temperatūra, tuo geresni garbanojimo
rezultatai. Tačiau tam, kad geriau pasirūpintumėte chemiškai
formuojamais plaukais, temperatūros nustatymas neturi viršyti
3 segmento.
IONTEC
IONTEC yra technologija specialiai sukurta apsaugoti
Jūsų plaukus. Ji atkuria plaukų drėgmės pusiausvyrą, kuri
dažniausiai pažeidžiama formuojant plaukus nustačius pernelyg
aukštą temperatūrą.
Palaikykite sekundę nuspaudę „satin ions“ mygtuką (7).
Žalias jonų purkštuvas (3) paskleis milijonus jonų Jūsų plaukų
paviršiuje. Šie jonai apgaubs kiekvieną plauką nematomu
jonų srautu ir greitai atkurs plaukų drėgmės pusiausvyrą
pritraukdami drėgmės daleles iš oro plaukų formavimo metu.
Formavimas
Paruošimas naudoti
• Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad plaukai yra visiškai
sausi.
• Retomis šukomis iššukuokite plaukus, kad išpainiotumėte
susivėlusias sruogeles.
• Paskirstykite plaukus dalimis. Pradėdami nuo plaukų galiukų,
žnyplėmis suspauskite plaukų sruogelę ( ne storesnę nei 3–4
cm).
Kaip sugarbanoti ir subanguoti plaukus
• Švelniai sukite sruogą iki šaknų. Porą sekundžių palaikykite ją
susuktą, po to išsukite. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
nestipriai paspauskite žnyplių atvertuvą (4), kad švelniai
paleistumėte sruogą. Norėdami geriau valdyti prietaisą, kita
ranka laikykite jį už vėsaus laikiklio (1).
7
EC1_new.indd 7
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:15
• Galite netgi išlyginti sugarbanotą sruogą suspausdami ją
prie šaknų ir lengvai ir atidžiai traukdami prietaisą link plaukų
galiukų.
• Saugumo sumetimais prietaisas automatiškai išsijungia po
maždaug 30 minučių naudojimo.
• Jei norite tęsti naudojimą, tiesiog paspauskite „įjungimo/
išjungimo“ mygtuką (8).
Po naudojimo
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite palaikydami
nuspaudę „įjungimo / išjungimo“ mygtuką (8) vieną sekundę.
• Atminkite, kad netgi po išjungimo kaitinimo cilindras yra
karštas. Nelieskite jo, kad nenusidegintumėte. Saugiai paliesti
kaitinimo cilindrą galite tik palikę jį atvėsti 20 minučių.
• Naudojimo ir vėsinimo metu prietaisas turi būti padėtas ant
karščiui atsparaus paviršiaus.
Valymas
• Prieš valymą visuomet išjunkite prietaisą. Niekuomet
nemerkite prietaiso į vandenį.
• Valykite prietaisą drėgna audinio skiautele, o sausą audinio
skiautelę naudokite nusausinimui.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia
rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis
atliekomis. Jas galite priduoti į „Braun“ aptarnavimo
centrą arba specialų surinkimo punktą.
Šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo 2004/108/EB ir Žemųjų įtampų
2006/95/EB direktyvų reikalavimus.
8
EC1_new.indd 8
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:16
Eesti
KASUTUSJUHEND
Kooluti Braun Satin•Hair™ EC1.
Tüüp: 3548.
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-,
funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et uuest Brauni
seadmest on teile palju kasu.
Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi
ning hoidke alles, et saaksite seda hiljem vajaduse korral uuesti
lugeda.
NB!
• Lülitage oma seade ainult vahelduvvoolu toiteallikasse ning
veenduge, et teie majapidamises kasutatav pinge vastaks
seadmele trükitud pingele.
•
Seadet ei tohi kunagi kasutada vee (nt täidetud
pesukausi, vanni või duši läheduses). Ärge laske
seadmel märjaks saada. Pärast kasutamist
tõmmake pistik alati voolukontaktis välja.
• Lisakaitse tagamiseks on soovitatav paigaldada vannitoa
elektrisüsteemi jääkvooluseade (RCD) mitte suuremale
jääkvoolule kui 30 mA. Küsige nõu seadme paigaldajalt.
• Seade pole mõeldud ilma järelevaatajata kasutamiseks
lastele või isikutele, kelle füüsilised, tajumis- ja vaimsed
võimed on vähenenud.
• Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• Vältige toote kuumade osade kokkupuudet nahaga, eriti
kõrvade, näo või kaelaga.
• Kui seade on kuum, ärge asetage seda kuumust
mittetaluvatele pindadele.
• Ärge kerige voolujuhet ümber seadme. Kontrollige juhet
regulaarselt kulumise ja kahjustuste suhtes. Kui juhe on
kahjustatud, lõpetage seadme kasutamine ning viige
see Brauni volitatud teeninduskeskusse. Ebakvaliteetne
parandamine võib põhjustada kasutajale raskeid vigastusi.
• Seadet tohib kasutada vaid kuivadel juustel.
Seadme osad
1. Jahe ots
2. Tangid klambriga
3. Ioonotsik
4. Tangide avaja
5. LCD-ekraan
6. Temperatuuriselektor (– / +)
7. Ioonaktivaator
8. Sisse- ja väljalülitamisnupp on/off
9. Keerdjuhe
9
EC1_new.indd 9
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:16
Alustamine
• Ühendage seade pistikupessa ning vajutage sisselülitamiseks
on/off nuppu (8) 1 sekundi jooksul.
• Soojenemise ajal on ekraanil kolm vilkuvat segmenti
(joonis A).
• Pärast umbes 45-sekundilist ooteaega on seade jõudnud
minimaalse temperatuurini ning te võite seadet kasutama
hakata.
• Temperatuuriselektori (6) abil saate reguleerida
seadme temperatuuri. Ekraanil on tõusvalt esitatud 5
temperatuuritaset. Temperatuuri muutmisel hakkavad
segmendid vilkuma. Segmendid jäävad püsivalt põlema, kui
jõutakse valitud temperatuurini.
• Soovitame järgmisi temperatuurisätteid:
1. segment (min): õhukestele juustele (joonis B)
2. kuni 4. segment : normaalsetele juustele
5. segment (max): paksudele juustele ja professionaalseks
kasutamiseks (joonis C)
Mida kõrgem on temperatuur, seda paremini seade koolutab.
Siiski tohib keemiliselt töödeldud juuste puhul olla temperatuur
maksimaalselt 3 segmenti.
IONTEC
IONTEC on tehnoloogia, mis on spetsiaalselt välja
töötatud juuste tervise kaitsmiseks. See taastab sinu
juuste niiskustasakaalu, mis tavaliselt kaob, kui soengut
tehakse tugeva kuumusega. Vajutage ühe sekundi jooksul
iooniaktivaatorit (7) ja roheline ioonotsik (3) vallandab
miljoneid ioone teie juuste peale. Satiiniioonid ümbritsevad
igat juuksekarva ning taastavad kiirelt juuste niiskustasakaalu,
tõmmates koolutamise ajal ligi niiskuse osakesi õhust.
Soengu tegemine
Ettevalmistus kasutamiseks
• Veenduge, et teie juuksed oleksid enne seadme kasutamist
täiesti kuivad.
• Kammige juukseid hõreda kammiga ja eemaldage kõik
pusad.
• Jaotage juuksed salkudesse. Alustades juusteotstest
fikseerige juuksesalk (max 3 – 4 cm) tangidega.
Lokkide ja lainete tegemine
• Kerige juuksesalk õrnalt kuni juureni ümber tangide. Hoidke
salku mõned minutid enne lahtikerimist tangide vahel. Parima
tulemuse saamiseks vajutage õrnalt tangide avajat (4), et
juuksesalk vabastada. Mugavamaks käsitsemiseks võite teise
käega hoida jahedat otsa (1).
• Te saate sirgestada juuksesalgu, mis on juba koolutatud,
haarates tangidega juuksejuurest ning lastes seadmel
aeglaselt ja ettevaatlikult kuni juukseotsteni alla libiseda.
• Ohutuse huvides lülitub seade pärast umbes 30 minutit
10
EC1_new.indd 10
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:16
automaatselt välja.
• Kui soovite seadet edasi kasutada, vajutage uuesti on/off
nuppu (8).
Pärast kasutamist
• Pärast iga kasutamist lülitage seade välja, vajutades ühe
sekundi jooksul on/off nuppu (8).
• Pidage meeles, et seade on endiselt kuum. Ärge puudutage
seda, et ei tekiks põletusi. Pärast 20-minutilist jahtumist saate
seda ilma igasuguste riskideta puudutada.
• Kasutamise ja jahtumise ajal tuleb seade alati asetada
kuumust taluvale pinnale.
Puhastamine
• Enne puhastamist tõmmake pistik alati elektrikontaktist välja.
Ärge seadet kunagi vette kastke.
• Puhastage seadet niiske lapiga ning kuivatage pehme lapiga.
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ, Paldiski mnt
27/29, 10612 Tallinn.
See toode vastab Euroopa Ühenduse direktiividele
2004/108/EC (elektromagnetiline ühilduvus) ja
2006/95/EC (madalpinge elektriseadmed).
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete
hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed ning patareid ja akud
tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud
lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete
ning patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide
ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele
kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud
seadmete lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid müüvatelt kauplustelt.
11
EC1_new.indd 11
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:16
Latviski
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu
no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā,
veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez
maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas
procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt
pret jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa nodrošināšana
ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā
pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces
nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību
vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir
veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta
laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas
laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot
ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu
noteiktās tiesības
Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg,
Vācija.
Pārstāvniecība: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21,
Rīga, LV-1010.
Ražots Ķīnā.
Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com
12
EC1_new.indd 12
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:16
Lietuvių
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant nuo
jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai
pašalinsime bet kokius įrenginio defektus, atsiradusius dėl
gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai nuo gedimo mes
nusprendžiame, ar prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos
jo dalys, ar visas prietaisas turi būti pakeistas nauju. Garantija
galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar
jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo įrenginio naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas,
taip pat defektai, neturintys įtakos įrenginio funkcionalumui.
Garantija nustoja galioti, jei įrenginio remontas vykdytas tai
daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios „Braun“
dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą įrenginį
arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį klientų
aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo
data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir
registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble International Operations SA
LT100001716312
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
13
EC1_new.indd 13
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:16
Eesti
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja
jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud vead,
mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või valmistamisest
ja koostamisest, vahetatakse välja vigased detailid või kogu
seade, kui praak on tekkinud tootja süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige
voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti ei kehti
garantii seadme normaalse kulumise ning vigade korral, mis
ei halvenda seadme väärtust ega kasutust. Garantii ei kehti,
kui seadet ei ole parandatud Brauni ametlikus hooldus- ja
parandustöökojas ega Brauni varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja
lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust
nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete ja isiklike
kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas
Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole
kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis takistavad
seadmele lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud
aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või
kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
14
EC1_new.indd 14
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:26:16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising