Braun | Styler EC2, Satin Hair Colour | User manual | Braun Styler EC2, Satin Hair Colour User Manual

Braun Styler EC2,  Satin Hair Colour User Manual
Booklet, 85x180 mm, 16 pages, 1/1c = black
Colour
hair
type
th ic
k
no rm
a l
fin e
on o
ff
Styler
EC 2
Typ e 3552
www.braun.com
99493642/II-11
LV/LT/EE
EC2_new.indd 1
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
1
2
4
3
hair
5
type
thi ck
no rm
al
fin e
6
7
on of
f
A
thick
normal
fine
8
B
E
C
D
thick
thick
thick
normal
fine
normal
fine
normal
fine
F
EC2_new.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
G
2009.10.06. 13:32:21
Latviski
Braun lokšķēres Satin Hair™ Colour EC2.
Tips 3552.
Mūsu produkti ir ražoti atbilstoši augstākajiem kvalitātes,
funkcionalitātes un dizaina standartiem. Ceram, ka Jums patiks
lietot jaunās Braun lokšķēres.
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju
un saglabājiet to.
UZMANĪBU!
• Pieslēdziet ierīci tikai maiņstrāvas (~) tīklam un
pārliecinieties, ka spriegums tīklā atbilst uz ierīces
norādītajam.
•
Šo ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā (piemēram,
piepildītas izlietnes, vannas vai dušas tuvumā).
Uzmanieties, lai ierīce nesamirkst. Pēc ierīces
lietošanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
• Papildu drošībai ir ieteicams vannas istabas elektrotīkla
elektriskajā slēgumā uzstādīt uz diferenciālo strāvu reaģējošu
automātslēdzi (RCD), kura diferenciālais strāvas stiprums
nepārsniedz 30 mA. Pēc padoma vērsieties pie sertificēta
elektriķa.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar
garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, izņemot gadījumus,
kad tos uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību.
• Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
• Uzmanieties, lai ierīces karstās daļas nepieskartos pie ādas,
jo īpaši – ausīm, sejas un kakla.
• Nenovietojiet sakarsušu ierīci uz virsmas, kas nav
karstumizturīga.
• Netiniet strāvas vadu ap ierīci. Regulāri pārbaudiet, vai
strāvas vads nav nolietojies vai bojāts. Ja vads ir bojāts,
pārtrauciet ierīces lietošanu.
• Ja mirgo viss displejs, tas nozīmē, ka ierīces darbībā ir
kļūda. Šādā gadījumā nogādājiet to Braun servisa centrā.
Nekvalificētas personas veikti remontdarbi var radīt
apdraudējumu lietotājam.
• Ierīci jālieto vienīgi uz sausiem matiem.
Ierīces apraksts
1. Nesakarstošs uzgalis
2. Lokšķēru spīle
3. Atvere jonu plūsmai
4. Lokšķēres spīles atvērējs
5. Šķidro kristālu displejs
6. Matu tipa selektors
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) poga
8. Grozāms vads (garums 2 m)
3
EC2_new.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Colour Saver - Matu krāsas saglabāšanas tehnoloģija
Matu krāsas saglabāšanas tehnoloģija ar satīna joniem palīdz
nodrošināt krāsotajiem matiem veselīgu izskatu. Šī tehnoloģija
matu ieveidošanas laikā pasargā matus no sausināšanas un
bojājumiem, kā arī līdz 50% novērš mitruma zudumu krāsotiem
matiem*. Kad satīna joni saskaras ar matiem, ir dzirdama klusa,
sprakšķoša skaņa.
Skaistām lokām un cirtām, kas ilgāk izskatās veselīgas un
mirdzošas.
* salīdzinājumā ar ierīci bez matu krāsas saglabāšanas
tehnoloģijas.
Veidošana ar mikroprocesoru
Braun Satin Hair Colour lokšķēres ar modernā mikroprocesora
un šķidro kristālu displeja palīdzību nodrošina atbilstošu
temperatūru plāniem, normāliem vai bieziem krāsotiem matiem.
Temperatūras iestatījumi atbilstoši matu tipam: izmantojot matu
tipa selektorus (6), jūs varat noregulēt atbilstošu temperatūru
plāniem, normāliem vai bieziem matiem. Normāliem un bieziem
matiem varat izvēlēties starp zemas un augstas temperatūras
iestatījumiem.
Ierīces sagatavošana lietošanai
• Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un uz 1 sekundi nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (7), lai to ieslēgtu.
• Uzkaršanas laikā displejā ir redzami trīs mirgojoši segmenti
(A att.).
• Apmēram pēc 45 sekundēm ir sasniegta automātiski iestatītā
temperatūra normālu matu tipa ieveidošanai, un varat sākt
lietot ierīci.
• Lietojot matu tipa selektorus (6), izvēlieties vēlamo
iestatījumu. Mainot iestatījumu, attiecīgie segmenti mirgos.
Kad ir sasniegta izvēlētā temperatūra, segmenti pārstāj
mirgot.
Veidošana
Sagatavošana pirms lietošanas
• Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka mati ir pilnībā
sausi.
• Izķemmējiet matus ar ķemmi, kurai ir reti sari, lai mati būtu
gludi.
• Sadaliet matus pa šķipsnām. Sākot no matu galiem, ar
lokšķēres spīli satveriet matu šķipsnu (maksimāli 3–4 cm
platumā) un saspiediet to.
Cirtu un loku veidošana
• Saudzīgi uztiniet šķipsnu līdz matu saknēm. Ļaujiet šķipsnai
palikt uztītai pāris sekundes, pirms to iztinat. Lai sasniegtu
labākus rezultātus, nedaudz nospiediet atvērēju (4), lai
vienmērīgi atlaistu šķipsnu. Lai būtu ērtāk, varat turēt
nesakarstošo uzgali (1) ar otru roku.
• Varat arī iztaisnot jau ieveidotu šķipsnu, saspiežot matu
4
EC2_new.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
šķipsnu ar lokšķērēm un tad ļaujot šķipsnai lēnām un
uzmanīgi slīdēt caur ierīces uzgaļiem.
• Drošības apsvērumu dēļ ierīce izslēgsies automātiski
apmēram pēc 30 minūtēm.
• Nospiediet atkārtoti ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (7), ja
vēlaties turpināt lietot ierīci.
Pēc lietošanas
• Pēc katras lietošanas izslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu (7) uz vienu sekundi.
• Atcerieties, ka spīle pēc lietošanas ir karsta. Nepieskarieties
tai, lai izvairītos no riska apdedzināties. Pēc divdesmit
minūtēm, kad ierīce ir atdzisusi, Jūs droši varat pieskarties
spīlei.
• Ierīces atdzišanas laikā tā vienmēr ir jānovieto uz
karstumizturīgas virsmas.
Tīrīšana
• Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tīrīšanas.
Nekad neievietojiet ierīci ūdenī.
• Ierīci tīriet ar mitru drāniņu un izmantojiet mīkstu drāniņu, lai
to nosusinātu.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
Produkts atbilst Eiropas direktīvai EMC 2004/108/
EC un Zema Sprieguma direktīvai 2006/95/EC.
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies
un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to
sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot
lietotās elektropreces, lūdzu, interesējieties veikalā,
kurā Jūs nopirkāt produktu.
5
EC2_new.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Lietuvių
Plaukų formuotuvas „Braun Satin Hair Colour“ EC2
Tipas 3552.
Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius kokybės,
funkcionalumo ir dizaino standartus. Tikimės, kad Jums patiks
naudotis šiuo nauju „Braun“ prietaisu.
Prašome atidžiai perskaityti ir išsaugoti naudojimo instrukciją.
Dėmesio!
• Junkite prietaisą tik prie kintamosios srovės šaltinio, prieš
tai įsitikinę, kad Jūsų namuose esančio elektros maitinimo
šaltinio parametrai atitinka parametrus, nurodytus ant
prietaiso.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite šalia vandens
(pvz., vandens pripildytos vonios, kriauklės ar
dušo kabinos). Neleiskite prietaisui sušlapti. Po
naudojimo prietaisą visuomet išjunkite iš elektros
tinklo.
• Papildomai apsaugai rekomenduojama sumontuoti apsauginį
liekamosios srovės įrenginį (RCD), kurio nominali liekamoji
srovė ne didesnė nei 30 mA Jūsų vonios kambario elektros
grandinėje. Pasikonsultuokite su elektros instaliacijos meistru.
• Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys su ribotais
fiziniais, protiniais ar jutiminiais gebėjimais, jei jie nėra
prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens.
• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Būkite atsargūs ir saugokitės, kad karštas prietaiso paviršius
neprisiliestų tiesiogiai prie odos, ypač ausų, veido arba kaklo.
• Kai prietaisas karštas, nedėkite jo ant karščiui neatsparių
paviršių.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Reguliariai
tikrinkite maitinimo laidą, ar jis nėra pažeistas ar nusidėvėjęs.
Jei laidas pažeistas, liaukitės naudoję prietaisą.
• Jei mirksi visas ekranas, tai reiškia, kad įvyko vidinis prietaiso
gedimas. Jei taip atsitiks, nuneškite prietaisą į „Braun“
aptarnavimo centrą patikrinimui. Nekvalifikuotas remontas
gali sukelti didelį pavojų prietaisą naudojančiam asmeniui.
• Naudokite prietaisą tik sausiems plaukams.
Aprašymas
1. Vėsus laikiklis
2. Žnyplės su spaustuku
3. Jonų antgalis
4. Žnyplių atvertuvas
5. LC ekranas
6. Plaukų tipo parinkiklis
7. Įjungimo / išjungimo mygtukas
8. Susukamas laidas (2 m ilgio)
6
EC2_new.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Spalvos išsaugojimo technologija
Spalvos išsaugojimo technologija su satino jonais saugo
dažytus plaukus nuo išsausėjimo, pažeidimų ir iki 50 %* sulaiko
drėgmę plaukuose modeliavimo metu. Kai ant Jūsų plaukų
patenka satino jonų, gali pasigirsti tylus traškėjimas.
Nuostabioms garbanoms ir bangelėms, kurios ilgiau atrodo
sveikesnės ir gyvybingesnės.
* Lyginant su prietaisu be spalvos išsaugojimo technologijos
Mikroprocesoriumi palaikomas modeliavimas
„Braun Satin Hair Colour“ formuotuvas, kuriame yra itin
modernus mikroprocesorius ir skystųjų kristalų valdymo
ekranas, intuityviai nukreipia jus link tinkamiausios ploniems,
normaliems arba storiems dažytiems plaukams temperatūros.
Individualizuoti nustatymai: plaukų tipo parinkikliais (6) galite
sureguliuoti temperatūrą ploniems, normaliems ir storiems
plaukams. Normaliems arba storiems plaukams galite rinktis
žemą arba aukštą temperatūrą.
Prieš pradedant naudoti
• Įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir sekundę palaikykite
nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (7) – taip įjungsite
prietaisą.
• Kol prietaisas kaista, temperatūros ekrane matysite tris
mirksinčius segmentus (pav. A).
• Po maždaug 45 sekundžių bus pasiekta žemiausia
formavimo temperatūra. Galite pradėti naudoti prietaisą.
• Pageidaujamą parametrą galite pasirinkti plaukų tipo
parinkikliu (6). Keičiant parametrą mirksės segmentai.
Segmentai nustos mirksėti tuomet, kai bus pasiekta nustatyta
temperatūra.
Modeliavimas
Paruošimas naudoti
• Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad plaukai yra visiškai
sausi.
• Retomis šukomis iššukuokite plaukus, kad išpainiotumėte
susivėlusias sruogeles.
• Paskirstykite plaukus dalimis. Pradėdami nuo plaukų galiukų,
žnyplėmis suspauskite plaukų sruogelę ( ne storesnę nei 3–4
cm).
Kaip sugarbanoti ir subanguoti plaukus
• Švelniai sukite sruogą iki šaknų. Porą sekundžių palaikykite ją
susuktą, po to išsukite. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
nestipriai paspauskite žnyplių atvertuvą (4), kad švelniai
paleistumėte sruogą. Norėdami geriau valdyti prietaisą, kita
ranka laikykite jį už vėsaus laikiklio (1).
• Galite netgi išlyginti sugarbanotą sruogą suspausdami ją
prie šaknų ir lengvai ir atidžiai traukdami prietaisą link plaukų
galiukų.
7
EC2_new.indd 7
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
• Saugumo sumetimais prietaisas automatiškai išsijungia po
maždaug 30 minučių naudojimo.
• Jei norite tęsti naudojimą, tiesiog paspauskite įjungimo/
išjungimo mygtuką (7).
Po naudojimo
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite palaikydami
nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (7) vieną sekundę.
• Atminkite, kad netgi po išjungimo kaitinimo cilindras yra
karštas. Nelieskite jo, kad nenusidegintumėte. Saugiai paliesti
kaitinimo cilindrą galite tik palikę jį atvėsti 20 minučių.
• Naudojimo ir vėsinimo metu prietaisas turi būti padėtas ant
karščiui atsparaus paviršiaus.
Valymas
• Prieš valymą visuomet išjunkite prietaisą. Niekuomet
nepamerkite prietaiso į vandenį.
• Valykite prietaisą drėgna audinio skiautele, o sausą audinio
skiautelę naudokite nusausinimui.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia
rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis
atliekomis. Jas galite priduoti į „Braun“ aptarnavimo
centrą arba specialų surinkimo punktą.
Šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo 2004/108/EB ir Žemųjų įtampų
2006/95/EB direktyvų reikalavimus.
8
EC2_new.indd 8
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Eesti
Kooluti BRAUN Satin•HAIRTM Colour Styler EC 2.
Tüüp 3552.
Meie tooted vastavad kõrgeimatele kvaliteedi-, funktsionaalsusja disainistandarditele. Loodame, et tunnete oma uue Brauni
seadme kasutamisest täit rõõmu.
Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi
ning hoidke alles, et saaksite seda hiljem vajaduse korral uuesti
lugeda.
NB!
• Lülitage oma seade ainult vahelduvvoolu toiteallikasse ning
veenduge, et teie majapidamises kasutatav pinge vastaks
seadmele trükitud pingele.
•
Seadet ei tohi kunagi kasutada vee (nt täidetud
pesukausi, vanni või duši läheduses). Ärge laske
seadmel märjaks saada. Pärast kasutamist
tõmmake pistik alati voolukontaktis välja.
• Lisakaitse tagamiseks on soovitatav paigaldada vannitoa
elektrisüsteemi jääkvooluseade (RCD) mitte suuremale
jääkvoolule kui 30 mA. Küsige nõu seadme paigaldajalt.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega isikutele,
kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud, kui neid ei
juhenda nende ohutuse eest vastutav isik.
• Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• Olge ettevaatlik, et seadme kuumad tööpinnad ei puutuks
vastu nahka, eriti vastu kõrvu, nägu ja kaela.
• Kui seade on kuum, ärge asetage seda kuumust
mittetaluvatele pindadele.
• Ärge kerige voolujuhet ümber seadme. Kontrollige juhet
regulaarselt kulumise ja kahjustuste suhtes. Kui juhe on
kahjustatud, lõpetage seadme kasutamine.
• Kui kogu ekraan hakkab vilkuma, on tegemist seadme
rikkega. Sellisel juhul viige see Brauni volitatud
teeninduskeskusse. Ebakvaliteetne parandamine võib
põhjustada kasutajale raskeid vigastusi.
• Seadet tohib kasutada vaid kuivadel juustel.
Seadme osad
1. Jahe ots
2. Tangid klambriga
3. Ioonotsik
4. Tangide avaja
5. LCD-ekraan
6. Juuksetüübi valik
7. Sisse- ja väljalülitamisnupp on/off
8. Toitejuhe (2 m pikkus)
9
EC2_new.indd 9
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Colour Saver tehnoloogia
Colour Saver tehnoloogia (juuksevärvi säästev tehnoloogia) ja
satiini-ioonidega tehnoloogia (antistaatilise toimega negatiivsete
ioonide voog) kaitsevad värvitud juukseid, vältides juuste
liigset kuivamist ja kahjustamist ning vähendades soengu
tegemise ajal niiskuskadu värvitud juustest kuni 50%*. Ioonide
vabanemisega juustesse kaasneb pragisev heli.
Kaunilt siledad ja läikivad juuksed, mis näivad tervemad ja
säravad kauem.
* võrreldes seadmega, kus ei kasutata Colour Saver
tehnoloogiat.
Soeng mikroprotsessori abil
Tänu äärmiselt keerukale mikroprotsessoritehnoloogiale
ja LCD-ekraanile annab Brauni Satin Hair Colour värvitud
juustele mõeldud juuksesirgendaja õige temperatuuri valimisel
õhukeste, normaalsete või paksude juuste sirgendamiseks
intuitiivseid juhiseid.
Personaalsed seadistused: juuksetüübi valikunupp (6)
võimaldab seadistada temperatuuri õhukestele, normaalsetele
ja paksudele juustele. Iga juuksetüübi jaoks saab valida
madala, keskmise ja kõrge temperatuuri.
Alustamine
• Ühendage seade pistikupessa ning vajutage sisselülitamiseks
on/off nuppu (7) 1 sekundi jooksul.
• Soojenemise ajal on ekraanil kolm vilkuvat segmenti (joonis
A).
• Pärast umbes 45-sekundilist ooteaega on seade jõudnud
minimaalse temperatuurini ning te võite seadet kasutama
hakata.
• Valige sobiv seadistus juuksetüübi valikunupu (6) abil.
Seadistuse muutmisel hakkavad segmendid vilkuma.
Segmendid jäävad püsivalt põlema, kui jõutakse valitud
temperatuurini.
Koolutamine
Ettevalmistus kasutamiseks
• Veenduge, et teie juuksed oleksid enne seadme kasutamist
täiesti kuivad.
• Kammige juukseid hõreda kammiga ja eemaldage kõik
pusad.
• Jaotage juuksed salkudesse. Alustades juusteotstest
fikseerige juuksesalk (max 3–4 cm) tangidega.
• Lokkide ja lainete tegemine
• Kerige juuksesalk õrnalt kuni juureni ümber tangide. Hoidke
salku mõned minutid enne lahtikerimist tangide vahel. Parima
tulemuse saamiseks vajutage õrnalt tangide avajat (4), et
juuksesalk vabastada. Mugavamaks käsitsemiseks võite teise
käega hoida jahedat otsa (1).
• Te saate sirgestada juuksesalgu, mis on juba koolutatud,
haarates tangidega juuksejuurest ning lastes seadmel
aeglaselt ja ettevaatlikult kuni juukseotsteni alla libiseda.
10
EC2_new.indd 10
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
• Ohutuse huvides lülitub seade pärast umbes 30 minutit
automaatselt välja.
• Kui soovite seadet edasi kasutada, vajutage uuesti on/off
nuppu (7).
Pärast kasutamist
• Pärast iga kasutamist lülitage seade välja, vajutades ühe
sekundi jooksul on/off nuppu (7).
• Pidage meeles, et seade on endiselt kuum. Ärge puudutage
seda, et ei tekiks põletusi. Pärast 20-minutilist jahtumist saate
seda ilma igasuguste riskideta puudutada.
• Kasutamise ja jahtumise ajal tuleb seade alati asetada
kuumust taluvale pinnale.
Puhastamine
• Enne puhastamist tõmmake pistik alati elektrikontaktist välja.
Ärge seadet kunagi vette kastke.
• Puhastage seadet niiske lapiga ning kuivatage pehme lapiga.
Kuulub muutmisele ilma eelnevalt teavitamata.
See toode vastab Euroopa Ühenduse direktiividele
2004/108/EC (elektromagnetiline ühilduvus) ja
2006/95/EC (madalpinge elektriseadmed).
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete
hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed ning patareid ja akud tuleb
koguda lahus ja viia selleks ettenähtud lähimasse
tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud
elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide
ja akude lahuskogumine ning materjalide ringlussevõtt
aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid
riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete
lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid müüvatelt kauplustelt.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ, Paldiski mnt
27/29, 10612 Tallinn.
11
EC2_new.indd 11
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Latviski
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu
no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā,
veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez
maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas
procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt
pret jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa nodrošināšana
ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā
pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces
nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību
vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir
veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta
laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas
laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot
ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu
noteiktās tiesības.
Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg,
Vācija.
Pārstāvniecība: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21,
Rīga,
LV-1010.
Ražots Ķīnā.
Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com.
12
EC2_new.indd 12
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Lietuvių
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant nuo
jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai
pašalinsime bet kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl
gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai nuo gedimo mes
nusprendžiame, ar prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos
jo dalys, ar visas prietaisas turi būti pakeistas nauju. Garantija
galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar
jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas,
taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui.
Garantija nustoja galioti, jei prietaiso remontas vykdytas tai
daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios „Braun“
dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą prietaisą
arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį klientų
aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo
data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir
registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble International Operations SA
LT100001716312
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
13
EC2_new.indd 13
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Eesti
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja
jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud vead,
mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või valmistamisest
ja koostamisest, vahetatakse välja vigased detailid või kogu
seade, kui praak on tekkinud tootja süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige
voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti ei kehti
garantii seadme normaalse kulumise ning vigade korral, mis
ei halvenda seadme väärtust ega kasutust. Garantii ei kehti,
kui seadet ei ole parandatud Brauni ametlikus hooldus- ja
parandustöökojas ega Brauni varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja
lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust
nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete ja isiklike
kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas
Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole
kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis takistavad
seadmele lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud
aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või
kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
14
EC2_new.indd 14
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 13:32:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising