Braun | D9513 | User manual | Braun D9525, D9513, D9511, D9022, D9013, Advance Power User Manual

Braun D9525,  D9513,  D9511,  D9022,  D9013,  Advance Power User Manual
3-711-226
D 9 Nordic EK KURTZ DESIGN 21.03.05
3711260_D9_Nordic Seite 11 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:0
Advance
AdvancePower
Power
D 9525
D 9513
D 9511
D 9022
D 9013
AdvancePower
timer
powered
by
GB
0 800 73 11 792
IRL
1 800 509 448
DK
70 15 00 13
N
22-72-88-10
S
020 - 21 33 21
FIN
020 377 877
Internet:
www.oralb.com
www.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
3-711-260/01/X-06/M
GB /DK /N /S / FIN
Printed in Germany
Type 4728
Type 4727
3711260_D9_Nordic Seite 2 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:03
D 9525
Oral-B
A
timer
B
C
F
D
E
D 9511
D 9513
D 9013
D 9022
F
a
b
c
outsides
1
2
3
insides
4
tops
5
3711260_D9_Nordic Seite 3 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:03
English
The Oral-B AdvancePower has been developed
together with leading dental professionals to
effectively remove plaque from all areas of your
teeth. It has been designed for daily use for the
whole family.
Please read the use instructions carefully
before first use.
Important
• Periodically check the cord for damage. A
damaged or non-functioning unit shall no
longer be used. Take the charging unit (E) to
an Oral-B Braun Service Centre.
• This product is not intended for use by
children under age three.
• If the product is dropped, the brushhead
should be replaced before the next use even
if no damage is visible.
Description
A
B
C
D
E
F
Brushhead
On switch
Off switch
Handle
Charging unit
Wall holder
Specifications
Power supply: see bottom of charging unit
Handle voltage: 1.2 V
Connecting and charging
The appliance is electrically safe and can be
used in the bathroom without hesitation.
• Plug the charging unit into an electrical
outlet. Place the handle on the charging unit.
Handle must be switched off.
• A full charge takes 36 hours and will provide
an operation time of approx. 30 minutes.
However, you will be able to use the
toothbrush after an initial charge of 8 hours.
• For everyday use, the handle can be
stored on the plugged-in charging unit to
maintain the toothbrush at full power.
Overcharging is impossible.
Battery maintenance
To maintain the maximum capacity of the
rechargeable battery, unplug the charging
unit and discharge the handle by regular use
at least every 6 months.
Using the toothbrush
The toothbrush can be used with any leading
brand of toothpaste.
• To avoid splashing, guide the brushhead
to your teeth before switching the appliance
on.
• Slowly guide the brushhead from tooth to
tooth, spending a few seconds on each tooth
surface.
• Brush the gums as well as the teeth,
first the outsides, then the insides and finally
the chewing surfaces.
• Do not press too hard or scrub, simply let
the brush do all the work.
• To thoroughly remove plaque, brush for at
least two minutes.
Timer (not with D 9013 and D 9022 model)
An incorporated timer memorises
the elapsed brushing time.
After two minutes the timer signals
by a short stutter.
During the first days of using the toothbrush,
your gums may bleed slightly. In general,
bleeding should stop after a few days. Should it
persist after two weeks, please consult your
dentist or hygienist.
Dentists recommend that you replace any
toothbrush every 3 months. Therefore, the
brushhead is provided with INDICATOR ®
bristles (I.a). With proper brushing twice a day
for two minutes, the colour will disappear halfway down the bristles in a 3-month period,
provided you use toothpaste (I.b).
If the bristles splay before the colour recedes
(I.c), you are exerting too much pressure on
teeth and gums.
Replacement brushheads
Available at your retailer or Oral-B Braun
Service Centres.
Cleaning
After use, rinse the brushhead for several
seconds under running water with the handle
switched on ( II). Then switch off the handle and
take off the brushhead. Rinse both parts
separately under running water ( III) and wipe
them dry.
From time to time, also clean the charging unit
with a damp cloth (IV).
D 9525 only:
For cleaning purposes, the brushhead
compartment is removable.
Subject to change without notice.
This product conforms to the European
Directives EMC 89/336/EEC and Low
Voltage 73/23/EEC.
This product contains rechargeable
batteries. In the interest of protecting the
environment, please do not dispose of
the product in the household waste at
the end of its useful life. Disposal can take place
an Oral-B Braun Service Centre or at
appropriate collection points provided in your
country.
3
3711260_D9_Nordic Seite 4 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:03
Dansk
Oral-B AdvancePower er udviklet i samar-bejde
med førende eksperter inden for tandpleje for at
sikre effektiv fjernelse af plak fra alle områder af
tænderne. Den er designet til daglig brug af hele
familien.
Læs venligst hele brugsanvisningen igennem
før brug første gang.
Vigtigt
• Kontroller med jævne mellemrum, om
ledningen er beskadiget. En beskadiget eller
ikke-funktionsdygtig enhed må ikke
anvendes. Indlever ladedelen (E) på et Oral-B
Braun Servicecenter.
• Dette produkt er ikke beregnet til børn under
tre år.
• Hvis du taber apparatet, skal børstehovedet
udskiftes, før det bruges næste gang, også
selvom der ikke er nogen synlige skader.
Beskrivelse
A
B
C
D
E
F
Børstehoved
Tænd knap (on)
Sluk knap (off)
Motordel
Ladedel
Vægholder
Tekniske data
Strømforsyning: se bunden af ladedelen
Motordelen: 1,2 V
Tilslutning og opladning
AdvancePower er elmæssigt sikker i brug og
kan derfor uden betænkelighed anvendes
i badeværelset.
• Tilslut ladedelen til en stikkontakt. Anbring
motordelen på ladedelen. Bør slukkes efter
brug.
• En fuld opladning tager 36 timer og giver
en driftstid på ca. 30 minutter. Det vil dog
være muligt at anvende AdvancePower efter
en indledende opladning på 8 timer.
• Ved normal dagligdags brug kan motordelen opbevares på den til lysnettet
permanent tilsluttede ladedel. På denne
måde er din motordel altid på fuld kapacitet.
Overopladning er umulig.
Vedligeholdelse af batteriet
For at maksimere kapaciteten af det
genopladelige batteri, bør du mindst én gang
hver 6. måned slukke for strømmen til ladedelen
og anvende motordelen dagligt, indtil den kører
helt død. Herefter tilsluttes ladedelen igen
lysnettet, og motordelen lades op igen.
Anvendelse af AdvancePower
Dette produkt kan anvendes sammen med
almindelig tandpasta.
• For at undgå at sprøjte, bør motordelen først
tændes, når tandbørsten er ført ind i munden.
• Før langsomt børstehovedet fra tand til tand,
idet du følger gummernes kurve og formen
på hver enkelt tand. Hold børstehovedet
stille i nogle sekunder, før du fortsætter til
næste tand.
• Børst såvel tandkød som tænder.
Først ydersiden, så indersiden og tilsidst
tyggefladen.
• Du må ikke trykke for hårdt eller «skrubbe».
Du skal simpelthen lade børsten gøre
arbejdet for dig.
• Børst i mindst 2 minutter, så du sikrer dig en
grundig plakfjernelse.
Timer (ikke på modellerne D 9013, D 9022)
En indbygget timer husker den
børstetid, der er forløbet. Efter
2 minutter afgiver timeren signal
med en kort «stammen».
De første gange du anvender Plak Control,
kan dit tandkød godt bløde lidt. Normalt vil
blødningen stoppe efter nogle få dage. Hvis
dit tandkød fortsat bløder efter 2 uger, bør
du konsultere din tandlæge.
Tandlæger anbefaler, at man udskifter sin
tandbørste hver 3. måned. Derfor er børstehovedernerne forsynet med INDICATOR ®
børster (I.a). Ved korrekt tandbørstning
i 2 minutter 2 gange om dagen vil farven på
børsterne blive slidt halvvejs ned i denne
3-måneders periode, forudsat at du bruger
tandpasta (I.b).
Hvis børsterne spreder sig, før farven slides
ned (I.c), skyldes det, at du trykker for hårdt på
tænder og tandkød.
Nye børster
Fås hos din Oral-B Braun forhandler.
Rengøring
Efter brug renses børstehovedet grundigt
under rindende vand i nogle sekunder med
motordelen tændt (II). Sluk motordelen og
tag børstehovedet af, og skyl dette samt
motordelen hver for sig under rindende vand
(III). Tør dem af.
Opladedelen og kan aftørres med en fugtig,
opvredet klud (IV).
Kun D 9525:
For at lette rengøringen kan børsteholderen
afmonteres.
Der tages forbehold for ændringer uden
forudgående varsel.
Dette produkt er i overensstemmelse
med bestemmelserne i EMC Direktiv
89/336/EEC og Lavspændingsdirektivet
73/23/EEC.
Dette produkt indeholder genopladelige
batterier. For at beskytte miljøet bør
apparatet efter endt levetid ikke
kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Oral-B
Braun Servicecenter eller passende, lokale
opsamlingssteder.
4
3711260_D9_Nordic Seite 5 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:03
Norsk
Oral-B AdvancePower er utviklet i samarbeid
med ledende ekspertise innen tannpleie for
effektivt å kunne fjerne plakk fra alle områder på
tennene. Den er utviklet til daglig bruk for hele
familien.
Les bruksanvisningen nøye før første gangs
bruk.
Viktig
• Undersøk regelmessig om ledningen er
skadet. En skadet eller ødelagt enhet må ikke
brukes. Bring ladeenheten (E) til et Oral-B
Braun servicesenter.
• Dette produktet er ikke beregnet for bruk av
barn under tre år.
• Hvis produktet mistes eller faller ned, bør
børstehodet skiftes før videre bruk, selv om
det ikke har synlige skader.
Beskrivelse
A
B
C
D
E
F
Børstehode
På-bryter
Av-bryter
Motordel
Ladeenhet
Veggholder
Spesifikasjoner
Strømkilde: Se angivelse i bunnen på
ladeenheten
Spenning i motordel: 1,2 V
Tilkobling og lading
Tannbørsten er elektrisk sikker og kan trygt
brukes på badet.
• Ladeenheten kobles til et strømuttak.
Plasser motordelen på ladeenheten.
Motordelen må slås av.
• Full oppladning tar 36 timer og gir ca.
30 minutter pussetid, men du kan ta i bruk
plakkfjerneren allerede etter en foreløpig
8 timers oppladning.
• For den daglige bruk kan motordelen stå
plassert på den tilkoplede ladeenheten, for å
opprettholde plakkfjernerens fulle kapasitet.
Overlading er ikke mulig.
Vedlikehold av batteri
For å sikre det oppladbare batteriets
maksimale kapasitet, bør ladeenheten kobles
fra og motordelen lades ut ved regelmessig
bruk minst hver 6. mnd.
Bruk
Dette produktet kan brukes med enhver vanlig
tannkrem.
• For å unngå spruting slås motordelen på
først når børstehodet er ført til tennene.
• Før børstehodet sakte fra tann til tann og hold
det noen få sekunder på hver tannoverflate.
• Puss både tenner og tannkjøtt, først på
tennenes forside, så på baksiden og til slutt
tyggeoverflatene.
• Ikke press for hardt eller skrubb, bare la
børsten gjøre jobben.
• Puss tennene i 2 minutter for grundig
fjerning av plakk.
Timer (ikke på modellene D 9013, D 9022)
En innebygget timer husker forlopt
pussetid. Etter to minutter gir
timeren et signal med en kort
hakkende bevegelse.
Tannkjøttet kan blø litt de første dagene du
bruker plakkfjerneren. Som regel opphører
blødningene etter noen dager. Om tannkjøttet
fortsetter å blø etter to uker, bør du konsultere
tannlege eller tannpleier.
Tannleger anbefaler å bytte enhver tannbørste
minst hver 3. måned. Det er grunnen til at
børstehodet er utstyrt med INDICATOR ®
børstestrå (I.a). Med korrekt pussing –
to ganger om dagen i to minutter – vil fargen
på børstestråene forsvinne halvveis ned i løpet
av en tre måneders periode, forutsatt at du
bruker tannkrem (I.b).
Hvis børstestråene spriker før fargen forsvinner
(I.c), presser du for hardt mot tenner og
tannkjøtt.
Utbyttbare børstehoder
Ekstra børstehoder får du kjøpt hos din
forhandler eller et Oral-B Braun servicesenter.
Rengjøring
Etter bruk bør du skylle børstehodet grundig
under rennende vann i flere sekunder med
motordelen slått på (II). Slå så av apparatet
og ta av børstehodet. Rengjør de to delene hver
for seg under rennende vann (III). Tørk dem
godt.
Av og til bør ladeenheten rengjøres med en
fuktig klut (IV).
Kun D 9525:
Av rengjøringsmessige hensyn, er
oppbevaringsplassen for børstehodene
avtakbar.
Forhold om endringer.
Dette produktet oppfyller kravene i
EU-direktivene EMC 89/336/EEC og
Low Voltage 73/23/EEC.
Dette produktet har oppladbare
batterier. Av miljøhensyn bør ikke
dette produktet kastes sammen
med husholdningsavfall når det skal
kasseres. Kassering kan skje hos et Oral-B
Braun servicesenter eller en miljøstasjon.
5
3711260_D9_Nordic Seite 8 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:03
Svenska
Oral-B AdvancePower har utvecklats i samråd
med ledande expertis inom tandvården, för att
effektivt ta bort plack från tänderna.
Den är designad för daglig användning för hela
familjen.
Läs noga igenom bruksanvisningen innan du
använder tandborsten.
Viktigt!
• Kontrollera regelbundet att sladden inte har
blivit skadad. En skadad eller defekt produkt
ska inte längre användas. Ta med dig
laddaren (E) till ett Oral-B Braun servicecenter.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av barn under tre års ålder.
• Om du tappar produkten bör borsthuvudet
bytas ut, även om det inte finns några synliga
skador.
Beskrivning
A
B
C
D
E
F
Borsthuvud
Strömbrytare «På»
Strömbrytare «Av»
Uppladdningsbar motordel
Laddenhet
Vägghållare
Specifikationer
Strömkälla: se laddningsenhetens undersida
Uppladdningsbar motordel: 1,2 V
Tillkoppling och laddning
Tandborsten är elektriskt säker och kan tryggt
användas i badrummet.
• Anslut laddenheten till ett eluttag. Placera
den uppladdningsbara motordelen på
laddenheten. Handtaget måste stångas av.
• En full laddning tar 36 timmar. En fulladdad
borste har en gångtid på ca 30 minuter.
Det går dock att använda plackborttagaren
efter det att den har laddats i 8 timmar.
• Efter att apparaten har laddats i 16 timmar,
koppla ur laddenheten från eluttaget och
använd motordelen dagligen tills den inte
har någon mer ström (tills dess att den är
urladdad). Anslut sedan laddenheten till
eluttaget igen. Det kommer att ta 16 timmar
tills den har full kapacitet.
Bevarande av battericellen
För att bibehålla det uppladdningsbara
batteriets kapacitet måste batteriet laddas
ur helt minst var 6:e månad.
Användning
Denna produkt kan användas med vanlig
tandkräm.
• För att undvika stänk, sätt inte på borsten
förrän den är på plats vid tänderna.
• För borsthuvudet långsamt från tand till tand
samtidigt som du följer tandköttskanten och
tändernas form. Håll borsthuvudet stilla på
ett ställe under några sekunder innan det
flyttas till nästa tand.
• Borsta både tandköttet och tänderna, börja
med utsidan, sedan insidan och slutligen
tuggytorna.
• Tryck inte för hårt och gnugga inte utan låt
tandborsten göra jobbet.
• För att grundligt ta bort plack, borsta minst
två minuter.
Timer (gäller ej modeller D 9013, D 9022)
En inbyggd timer memorerar
borstningstiden. Efter två minuter
signalerar timern genom korta
pulserande rörelser.
Tandköttet kan blöda lite när man använder
plackborttagaren de första gångerna, men i
regel upphör blödningarna efter några dagar.
Om tandköttet fortsätter att blöda i mer än två
veckor skall du kontakta din tandläkare eller
tandhygienist.
Tandläkare rekommenderar att du byter
tandborste minst var 3:e månad. Borsthuvudet
har därför INDICATOR® -borststrån (I.a).
Med ordentlig borstning, två gånger om dagen
i två minuter, försvinner färgen halvvägs
nerför borststråna under denna 3 månaders
period, förutsatt att du använder tandkräm (I.b).
Om borststråna börjar att spreta innan dess
att färgen försvinner (I.c) betyder det att du
trycker för hårt mot tänderna och tandköttet.
Utbytbara refillborstar
Finns hos din Oral-B Braun återförsäljare och på
Oral-B Braun servicecenter.
Rengöring
Efter användning, skölj borsthuvudet noggrant
under rinnande vatten i några sekunder med
motordelen påslagen (II). Stäng sedan av
apparaten och ta av borsten från motordelen.
Rengör båda delarna separat under rinnande
vatten (III). Torka dem sedan torra.
Emellanåt bör även laddenheten göras rent
med en fuktig trasa (IV).
Endast D 9525:
För enkel rengöring går även förvaringsbehållaren för borstarna att avlägsnas.
Med förbehåll för ändringar.
Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiven 89/336/EEG
om elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) och 73/23/EEG om
lågspänningsutrustning.
Denna produkt innehåller laddningsbara
batterier. Av miljöhänsyn får produkten
inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet när den är uttjänt. Den uttjänta
produkten kan lämnas till ett Oral-B
Braun servicecenter eller till en lämplig
återvinningsstation.
8
3711260_D9_Nordic Seite 9 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:03
Suomi
Oral-B AdvancePower-sähköhammasharja on
kehitetty yhdessä johtavien hammaslääketieteen asiantuntijoiden kanssa poistamaan
plakki tehokkaasti kaikilta hampaiden pinnoilta.
Se on suunniteltu koko perheen käyttöön.
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen
ensimmäistä käyttöä.
Tärkeää
• Tarkista ajoittain, ettei virtajohto ole
vahingoittunut. Vahingoittunutta tai
toimintakyvytöntä laitetta ei saa käyttää.
Vie latauslaite (E) Oral-B Braun -huoltoliikkeeseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle
kolmevuotiaiden lasten käyttöön.
• Jos tuote putoaa, harjaspää tulee vaihtaa
ennen seuraavaa käyttöä, vaikkei siinä
olisikaan näkyvää vikaa.
Laitteen osat
A
B
C
D
E
F
Vaihtoharja
«Päälle»-kytkin
«Pois päältä»-kytkin
Runko-osa
Latauslaite
Seinäteline
Tekniset tiedot
Jännite: katso latauslaitteen pohjasta
Runko-osan jännite: 1,2 V
Liitäntä ja lataaminen
Sähköhammasharja on sähköteknisesti
turvallinen ja sitä voi huoletta käyttää
kylpyhuoneessa.
• Kytke latauslaite verkkovirtaan. Aseta
runko-osa latauslaitteeseen. On sammutettava käytön jälkeen.
• Täyteen lataaminen kestää 36 tuntia ja
sillä saa noin 30 minuuttia harjausaikaa.
Sähköhammasharjaa voi kuitenkin käyttää
jo 8 tunnin lataamisen jälkeen.
• Runko-osan voi pitää jatkuvasti
verkkovirtaan kytketyssä latauslaitteessa,
mikäli haluaa sähköhammasharjan olevan
aina käyttövalmiina. Ylilatauksen vaaraa ei
ole.
Akun toimintakyvyn säilyttäminen
Jotta ladattava akku säilyisi mahdollisimman
tehokkaana, on latauslaite irrotettava
verkkovirrasta ja lataus käytettävä loppuun
normaalikäytön yhteydessä vähintään
6 kuukauden välein. Tämän jälkeen laite
ladataan jälleen täyteen (16 tuntia).
Sähköhammasharjan käyttö
Sähköhammasharjan kanssa voi käyttää mitä
tahansa tavanomaista hammastahnamerkkiä.
• Välttääksesi roiskumisen vie ensin harjaspää
hampaiden pinnalle ja käynnistä laite vasta
sitten.
• Kuljeta harjaspäätä hitaasti hampaalta
toiselle pitäen harjaspäätä muutaman
sekunnin paikallaan jokaisen hampaan
kohdalla.
• Harjaa huolellisesti sekä ienraja että
hampaat, ensin ulkopinnat, sitten sisäpinnat
ja lopuksi purupinnat.
• Älä paina harjaa liian voimakkaasti äläkä
tee harjausliikettä, vaan anna harjan tehdä
työ puolestasi.
• Harjaa vähintään kaksi minuuttia
poistaaksesi plakin perusteellisesti.
Ajastin (ei malleissa D 9013, D 9022)
Sisäänrakennettu harjausajan
ajastin mittaa harjaukseen
kuluneen ajan. Kahden minuutin
jälkeen – ajastin antaa merkin
tekemällä hetken ajan jaksottaista
harjausliikettä.
Muutaman ensimmäisen päivän aikana ikenesi
saattavat vuotaa hieman verta. Yleensä
verenvuoto loppuu muutamassa päivässä.
Jos se jatkuu yli 2 viikkoa, ota yhteys
hammaslääkäriin tai suuhygienistiin.
Hammaslääkärit suosittelevat, että
hammasharja vaihdetaan vähintään
3 kuukauden välein. Siksi harjaspäässä on
INDICATOR®-harjakset (I.a). Harjattaessa
hampaat oikealla tavalla kahdesti päivässä
kaksi minuuttia kerrallaan kuluu harjasten väri
puoleen väliin asti 3 kuukaudessa, mikäli
käytetään hammastahnaa (I.b).
Jos harjakset alkavat harottaa ennen kuin
väri alkaa hävitä (I.c), painat harjaa liian
voimakkaasti hampaita ja ikeniä vasten.
Vaihtoharjat
Vaihtoharjoja saatavana hyvinvarustetuista
myymälöistä tai Oral-B Braun -huoltoliikkeistä.
Puhdistus
Käytön jälkeen huuhtele harjaspäätä useiden
sekuntien ajan juoksevan veden alla niin, että
runko-osa on käynnissä (II). Kytke sitten runkoosa pois päältä ja irrota vaihtoharja. Huuhtele
molemmat osat erikseen juoksevan veden alla
(III) ja pyyhi ne kuiviksi.
Puhdista myös latauslaite kostella liinalla (IV).
Vain D 9525:
Säilytyslokerot voi irrottaa säilytyskotelosta
puhdistuksen ajaksi.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin
89/336/EEC mukaiset EMCvaatimukset sekä matalajännitettä
koskevat säännökset (73/23 EEC).
Tässä laitteessa on ladattavat akut.
Ympäristönsuojelullisista syistä tuotetta
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
käyttöiän päättyessä. Hävitä tuote
viemällä se Oral-B Braun -huoltoliikkeeseen
tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.
9
3711260_D9_Nordic Seite 10 Mittwoch, 11. Oktober 2006 11:0
English
Guarantee
We grant 2 years guarantee on the product
commencing on the date of purchase. Within
the guarantee period we will eliminate, free of
charge, any defects in the appliance resulting
from faults in materials or workmanship, either
by repairing or replacing the complete
appliance as we may choose. This guarantee
extends to every country where this appliance is
supplied by Braun or its appointed distributor.
This guarantee does not cover: damage due to
improper use, normal wear or use, especially
regarding the brushheads, as well as defects
that have a negligible effect on the value or
operation of the appliance. The guarantee
becomes void if repairs are undertaken by
unauthorised persons and if original Braun parts
are not used.
To obtain service within the guarantee period,
hand in or send the complete appliance with
your sales receipt to an authorised Oral-B
Braun Customer Service Centre.
For UK only:
This guarantee in no way affects your rights
under statutory law.
Dansk
Garanti
Der ydes to års garanti på dette produkt.
Garantien træder i kraft på datoen for købet. I
garantiperioden udbedrer vi gratis mangler ved
apparatet opstået på grund af fejl i materialer
eller fabrikation, enten ved reparation eller ved
at erstatte hele apparatet, efter vores valg.
Denne garanti gælder i alle lande, hvor
apparatet sælges af Braun eller de af Braun
udpegede forhandlere.
Denne garanti dækker ikke: skader opstået ved
fejlbetjening, normalt slid eller brug af især
børstehovederne samt fejl, som har ringe effekt
på apparatets værdi eller funktionsdygtighed.
Garantien gælder ikke, hvis reparationer
foretages af uautoriserede personer, og hvis der
ikke anvendes originale Braun-reservedele.
For at få service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med kvitteringen til et autoriseret
Oral-B Braun-servicecenter.
Norsk
Garanti
Vi gir to års garanti på produktet, regnet fra
kjøpsdato. I garantitiden vil vi gratis rette feil på
produktet som skyldes materialfeil eller
produksjonsfeil, enten ved reparasjon eller
ombytte av produktet, dersom vi finner dette
hensiktsmessig.
Denne garantien gjelder i alle land der apparatet
leveres av Braun eller en godkjent distributør.
Denne garantien dekker ikke: Skader som
skyldes feil bruk, normal slitasje – dette gjelder
spesielt børstehodene – eller bruk og defekter
som har liten eller ingen betydning for
apparatets verdi eller praktisk bruk. Garantien
er ikke gyldig hvis apparatet forsøkes reparert
av ikke-autoriserte personer, og hvis det ikke
brukes originale deler fra Braun.
For service i garantitiden må du levere inn eller
sende hele produktet sammen med en gyldig
kjøpskvittering til et autorisert Oral-B Braunserviceverksted.
Svenska
Garanti
Vi ger 2 års garanti från och med inköpsdagen.
Under garantiperioden åtgärdar vi, utan
kostnad, eventuella brister som orsakats av
bristfälligt material eller tillverkningsfel. Detta
sker antingen genom reparation eller byte av
hela apparaten, efter bedömning av Braun.
Denna garanti gäller samtliga länder där denna
apparat säljs av Braun eller deras distributörer.
Denna garanti gäller inte: skada på grund av
felaktig användning, normalt slitage, särskilt på
borsthuvudena, eller skador som har en
försumbar effekt på värdet eller apparatens
funktion. Denna garanti blir ogiltig om
reparation utförs av ej auktoriserade personer
eller om Brauns originaldelar inte används.
För att få service under garantiperioden lämnar
eller skickar du in hela apparaten tillsammans
med inköpskvittot till återförsäljaren eller ett
auktoriserat Oral-B Braun servicecenter.
Suomi
Takuu
Tuotteen takuu on voimassa kahden vuoden
ajan hankintapäivästä. Korjaamme tämän
takuuajan kuluessa maksutta laitteessa
ilmenevät materiaali- tai työviat, joko
korjaamalla laitteen tai vaihtamalla sen
kokonaan uuteen.
Takuu on voimassa kaikissa maissa, joissa
Braun tai sen hyväksymä jälleenmyyjä myy tätä
laitetta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat
virheellisestä käytöstä tai normaalista
kulumisesta erityisesti harjaspäiden suhteen.
Takuu ei myöskään kata sellaisia vikoja, jotka
eivät merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai
toimintaan. Tämä takuu raukeaa, jos
valtuuttamaton henkilö on tehnyt korjaustyön
tai jos alkuperäisiä Braun-osia ei ole käytetty.
Takuuhuollon saaminen edellyttää, että laite
viedään tai lähetetään valtuutettuun Oral-B
Braun-huoltoliikkeeseen yhdessä myyntikuitin
kanssa.
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising