Samsung | AC026MNADKH/EU | User guide | Samsung AC026MNADKH/EU Kasutusjuhend

Samsung AC026MNADKH/EU Kasutusjuhend
Ilmastointilaite
Käyttöopas
ACMNADKH / ACMNTDEH
•• Kiitos, että hankit Samsung-ilmastointilaitteen.
•• Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.
Sisältö
Turvallisuustiedot
4
Turvallisuustiedot
4
Lyhyesti
12
Sisäyksikön yleiskatsaus
12
Kaukosäätimen yleiskatsaus
14
Paristojen vaihtaminen
Kaukosäätimen säilyttäminen
Perustoiminta
16
Toimintatilat
16
Auto (Automaattinen)
Cool (Viilennys)
Dry (Kuivaus)
Fan (Tuuletin)
Heat (Lämmitys)
Ilmastointilaitteen käynnistäminen
Käyttötilan valitseminen
Lämpötilan säätäminen
Tuulettimen nopeuden valitseminen
Ilmavirtauksen suunnan valitseminen
Edistyneet toiminnot
20
Käynnistys-/sammutusajastimen asettaminen
20
On timer -ajastimen asettaminen
Off timer -ajastimen asettaminen
good’sleep-tilan asettaminen
22
good'sleep-toiminnon käyttäminen
23
Turbo-toiminnon käyttäminen
24
Purity-toiminnon käyttäminen
25
Sisäyksiköiden ohjaaminen
27
2 Suomi
Puhdistaminen ja huolto
28
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
28
Ulkopintojen puhdistaminen
Ilmansuodattimen puhdistaminen
Ilmastointilaitteen kunnossapito
31
Liite
33
Vianmääritys
33
Toiminnan vaihteluvälit
37
Tekniset tiedot
38
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim.
REACH), löydät osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
Suomi 3
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät uutta
ilmastointilaitettasi, jotta osaisit käyttää uuden laitteesi ominaisuuksia
ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten oman
ilmastointilaitteesi ominaisuudet voivat erota hieman tässä oppaassa
kuvatuista ominaisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä
lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta www.samsung.com.
VAROITUS
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
HUOMIO
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin
henkilövahinkoihin tai omaisuuvahinkoihin.
Noudata ohjeita.
ÄLÄ toimi näin.
Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.
Katkaise virransyöttö.
ÄLÄ pura.
ASENNUS
VAROITUS
Käytä virtajohtoa, jonka virtamääritykset vastaavat laitteen
määrityksiä tai ylittävät ne, ja käytä virtajohtoa vain tähän
laitteeseen. Älä käytä jatkojohtoa.
• Virtajohdon pidentäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Älä käytä sähkömuuntajaa. Seurauksena voi olla sähköisku tai
tulipalo.
• Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa
aiheuttaa tulipalon.
Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai
huoltoliike.
4 Suomi
Asenna eristyskytkin ilmastointilaitteen viereen (ei
ilmastointilaitteen paneeleihin) ja ilmastointilaitteeseen
tarkoitettu suojakatkaisin.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat ole
paljaana.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys,
laiteongelmat tai vamma.
Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien
materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen
tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle
auringonvalolle tai vedelle (tai sateelle). Älä asenna tätä laitetta
paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota,
esimerkiksi korkealle ulkoseinään.
• Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko,
kuolema tai omaisuusvahinko.
Laitteen täytyy olla kunnolla maadoitettu. Älä maadoita laitetta
kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai
räjähdys.
• Varmista, että käytät maadoitettua pistorasiaa.
HUOMIO
Peitä ilmastointilaite asennuksen jälkeen PE-pussilla ja poista
pussi, kun alat käyttää ilmastointilaitetta.
Suomi 5
Turvallisuustiedot
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys,
laiteongelmat tai vamma, ja se voi myös mitätöidä asennetun
tuotteen takuun.
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen painon.
• Muutoin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, melua tai
laiteongelmia.
Asenna poistoletku oikein, jotta vesi valuu pois oikealla tavalla.
• Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja
omaisuusvahingot. Vältä poiston lisäämistä viemäriputkiin, sillä
se saattaa aiheuttaa hajuja.
Kun asennat ulkoyksikköä, liitä poistoletku siten, että vesi poistuu
oikein.
• Ulkoyksikön lämmitystoiminnon aikana tuottama vesi saattaa
vuotaa yli ja johtaa omaisuusvahinkoihin.
Erityisesti talvella putoavat jääkimpaleet saattavat aiheuttaa
henkilövahinkoja, kuolemia tai omaisuusvahinkoja.
VIRTALÄHDE
VAROITUS
Jos suojakatkaisin on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido
virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta
painavia esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa esineiden väliin,
äläkä työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta
pitkään aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
6 Suomi
KÄYTTÖ
Turvallisuustiedot
VAROITUS
Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua
tai savua, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Kaasuvuodon sattuessa (propaanikaasu, nestemäinen petroli
jne.) tuuleta tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske
laitteeseen tai virtajohtoon.
• Älä käytä tuuletinta.
• Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaite
vaatii uudelleen asennuksen.
• Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto,
sähköisku tai tulipalo.
• Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta
toiseen paikkaan veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.
• Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan, kuten
teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa se joutuu
alttiiksi ilman suolalle, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Jos huoltoa vaativia ongelmia ilmenee, saat lisätietoa teknisten
käyttöoppaiden vianmääritysosioista. On suositeltavaa
ottaa yhteys ammattitaitoiseen huoltoasentajaan huoltoon
liittyvissä asioissa. Jos ilmenee pikaisen tuen tarvetta, ota
yhteys paikalliseen Samsungin toimipisteeseen sähköpostilla
tai puhelimitse. Apua voidaan järjestää valtuutettujen
huoltoliikkeiden kautta 24 tunnin sisällä.
Suomi 7
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Älä koske suojakatkaisimeen märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä sammuta ilmastointilaitetta suojakatkaisimesta laitteen ollessa
käynnissä.
• Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja käynnistäminen
suojakatkaisimesta saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa
sähköiskuun tai tulipaloon.
Pidä kaikki pakkausmateriaali laitteen purkamisen jälkeen poissa
lasten ulottuvilta, sillä pakkausmateriaali saattaa olla vaarallista
lapsille.
• Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.
Älä koske laitteen lapoihin käsilläsi tai sormillasi
lämmitystoiminnon aikana.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.
Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen tulotai poistoilmakanaviin.
• Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen vammojen
välttämiseksi.
Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta kovalla voimalla.
• Seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai laiteongelmat.
Älä aseta ulkoyksikön lähelle sellaisia esineitä, jotka
mahdollistavat lasten kiipeämisen laitteen päälle.
• Tämä voi johtaa lasten vakavaan loukkaantumiseen.
Älä käytä tätä ilmastointilaitetta pitkiä ajanjaksoja huonosti
ilmastoiduissa tiloissa tai sairaalloisten ihmisten lähellä.
• Tämä saattaa olla vaarallista hapen puutteen vuoksi, joten avaa
ikkuna ainakin kerran tunnissa.
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita, kuten vettä, katkaise
virransyöttö ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
8 Suomi
Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.
• Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne)
kuin vakiosulakkeita.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo,
laiteongelmat tai henkilövahinko.
HUOMIO
Älä aseta sisäyksikön alle minkäänlaisia esineitä tai laitteita.
• Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai
omaisuusvahinkoja.
Tarkista ainakin kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön asennuskehys
ole rikkoutunut.
• Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai
omaisuusvahingot.
Suurin mahdollinen virta mitataan IEC-turvallisuusstandardin
mukaisesti ja energiatehokkuus mitataan ISO-standardin
mukaisesti.
Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia esineitä
(kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita, astioita,
kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).
• Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt
tai henkilövahingot.
Älä käytä laitetta märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten
hyönteismyrkkyä.
• Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku,
tulipalo tai laitteen toimintahäiriö.
Suomi 9
Turvallisuustiedot
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.
• Vesi voi olla haitallista ihmisille.
Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura
kaukosäädintä osiin.
Älä koske laitteeseen liitettyihin putkiin.
• Seurauksena voi olla palovammoja tai henkilövahinko.
Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien, ruokatarvikkeiden,
eläinten tai kosmetiikan viilentämiseen, tai muihin epätavallisiin
tarkoituksiin.
• Seurauksena voivat olla omaisuusvahingot.
Älä altista ihmisiä, kasveja tai eläimiä ilmastointilaitteen suoralle
ilmavirralle pitkiksi ajanjaksoiksi.
• Tämä saattaa vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai kasveja.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset
mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja
ohjeista heitä laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta he
eivät pääse leikkimään laitteella.
Käyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai
tietoa, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisessa
käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä
huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
10 Suomi
VAROITUS
Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä
bentseeniä, liuotinaineita tai alkoholia laitteen puhdistamisessa.
• Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien vääntyminen,
vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.
Katkaise ilmastointilaitteen virransyöttö ja odota, että tuuletin
pysähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Ole varovainen, kun puhdistat ulkoyksikön lämmönvaihtimen
pintoja, sillä sen reunat ovat teräviä.
• Tämän saa tehdä vain pätevä asentaja. Ota yhteys asennus- tai
huoltoliikkeeseen.
Älä puhdista laitteen sisäosia itse.
• Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen laitteen sisäosien
puhdistamiseksi.
• Lue osio 'Puhdistaminen lyhyesti' ennen kuin puhdistat
suodattimen.
• Muutoin seurauksena voi olla vamma, sähköisku tai tulipalo.
Suomi 11
Turvallisuustiedot
PUHDISTAMINEN
Sisäyksikön yleiskatsaus
Todellinen tuote voi poiketa hieman alla näkyvästä kuvasta.
ACMNADKH
Tärkeimmät osat
Huoneen
lämpötilan
sensori
Ilmansuodatin
Lyhyesti
Ilmanotto
Ilmankiertolapa
(ylös ja alas)
Ilmankiertolapa (vasen ja oikea)
Näyttö
Virta-ilmaisin
Virtapainike/
Kaukosäätimen
vastaanotin
12 Suomi
Ajastin/Automaattinen
puhdistus -ilmaisin
Turbo-ilmaisin
ACMNTDEH
Tärkeimmät osat
Huoneen
lämpötilan
sensori
Lyhyesti
Ilmansuodatin
(paneelin alla)
Ilmanotto
Ilmankiertolapa
(ylös ja alas)
Läpän tappivipu
Ilmankiertolapa
(vasen ja oikea)
Näyttö
Kaukosäätimen vastaanotin
Virta-ilmaisin
Ajastin/Automaattinen
puhdistus -ilmaisin
Turbo-ilmaisin
Virtapainike
Suomi 13
Kaukosäätimen yleiskatsaus
HUOMAUTUS
05
01
02
03
• Tätä toimintoa ei ole tässä mallissa.
06
10 Asetusten ilmaisin
07
11 Virtapainike
08
12 Lämpötilapainike
09
13 Valintapainike
04
14 Ajastinpainike
Lyhyesti
10
15 Suuntapainike/valintapainike
16 Pystysuoran ilmansuunnan painike
16
11
17
12
18
17 Tilapainike
18 Tuulettimen nopeuspainike
19 Vaakasuoran ilmansuunnan painike
HUOMAUTUS
13
14
• Tätä toimintoa ei ole tässä mallissa.
20 Asetuspainike
19
20
21
15
21 SET-painike
HUOMAUTUS
• Ilmastointilaite ei ehkä toimi kaukosäätimellä,
jos kaukosäädin on lähellä voimakasta valoa,
kuten loisteputkilamppua tai neonvaloa.
Käytä kaukosäädintä tässä tapauksessa
sisäyksikön kaukosäätimen vastaanottimen
edessä.
• Jos kaukosäätimen käyttö aiheuttaa muiden
laitteiden käynnistymisen, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
01 Aseta lämpötilan ilmaisin
02 Ajastimen valinnan ilmaisin
03 Toimintatilan ilmaisin
04 Valintojen ilmaisin
05 Alhaisen paristovirran ilmaisin
06 Lähetyksen ilmaisin
07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin
08 Pystysuoran ilmansuunnan ilmaisin
09 Vaakasuoran ilmansuunnan ilmaisin
14 Suomi
• Voit vaimentaa merkkiäänen painamalla
Settings → <, > tai Settings → (Beep) vilkkuu
→ SET-painike. Kun painat Settings → <, >
tai Settings → (Beep) vilkkuu → SET-painike
uudelleen, merkkiääni aktivoituu jälleen.
Paristojen vaihtaminen
Kun kaukosäätimen näyttöön ilmestyy
-kuvake,
vaihda paristot uusiin. Säädin vaatii kaksi 1,5V
AAA-tyyppistä paristoa.
kaksi 1,5V AAA-tyyppistä paristoa
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei
saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb
ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.
Kaukosäätimen säilyttäminen
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan,
poista paristot ja säilytä kaukosäädin
pidikkeessään.
HUOMIO
• Varmista, ettei kaukosäätimeen
pääse vettä.
Suomi 15
Lyhyesti

Toimintatilat
Auto (Automaattinen)
Automaattisessa toimintatilassa ilmastointilaite asettaa
lämpötilan ja tuulettimen nopeuden automaattisesti raikkaan
ilman ylläpitämiseksi.
• Jos sisälämpötila on liian korkea, viileää ilmaa puhalletaan
tehokkaasti. Kun sisälämpötila on viilennyt tarpeeksi,
puhalluksesta tulee pehmeämpi.
Cool (Viilennys)
Viilennystilaa käytetään usein. Voit säätää vapaasti
lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmanvirtauksen suuntaa
viilennystilassa.
Perustoiminta
• Jos valitset lämmitystilan, kun viilennystila on päällä,
viilennystila peruuntuu.
Dry (Kuivaus)
Kun ilmastointilaite on kuivaustilassa, se toimii kuin kuivatin
poistamalla kosteutta sisäilmasta. Kuivaustila tuottaa raikkaan
ilman myös sateisena päivänä.
Fan (Tuuletin)
Tuuletintila puhaltaa ilmaa kuin tuuletin ja raikastaa
ympäristön.
16 Suomi
Heat (Lämmitys)
Lämmitystilan avulla voit lämmittää huoneen jopa syksyllä ja
talvella.
• Tuuletintila ei ehkä käynnisty heti, jotta vältetään kylmät
ilmanpuhallukset.
• Lämmitystilassa voidaan käynnistää sulatustoiminto, jolla
poistetaan huurretta ulkoyksiköstä. (Kun sulatustoimintoa
käytetään huurteen poistamiseen lämmitystilassa,
ulkoyksiköstä tulee höyryä.)
• Jos sammutat ilmastointilaitteen lämmityksen jälkeen,
tuuletin toimii jonkin aikaa jäähdyttääkseen sisäyksikön.
HUOMAUTUS
• Jos lämmitystilassa ulkolämpötila on alhainen ja kosteus
on korkea, ulkoyksikön lämmityskapasiteetti voi heikentyä
lämmönvaihtimeen muodostuvan huurteen takia.
Sulatustoiminto poistaa ulkoyksikön lämmönvaihtimeen
muodostuneen huurteen 5–12 minuutissa. Sulatustoiminnon
aikana sisäyksikkö ei tuota kylmiä ilmanpuhalluksia, jotta
vältetään kylmän ilman puhaltaminen ulos.
– Sulatusten väli saattaa lyhentyä ulkoyksikköön
muodostuneen huurteen määrästä riippuen.
– Sulatusten väli saattaa lyhentyä myös ilman kosteustason
takia.
Suomi 17
Perustoiminta
• Jos valitset viilennystilan, kun lämmitystila on päällä,
lämmitystilatila peruuntuu.
Toimintatilat
Ilmastointilaitteen käynnistäminen
Aloita ilmastointilaitteen käyttö painamalla
-painiketta.
Käyttötilan valitseminen
Valitse käyttötila painamalla
-painiketta.
►
►
►
►
Perustoiminta
Lämpötilan säätäminen
Säädä lämpötila painamalla
Tila
-painiketta.
Lämpötilan säätö
Auto/Cool/
Dry
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
Heat
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 16–30 °C.
Fan
Lämpötilaa ei voi säätää.
Tuulettimen nopeuden valitseminen
Säädä tuulettimen nopeutta painamalla
Tila
Auto/Dry
Cool/Heat
Fan
18 Suomi
-painiketta.
Käytettävissä tuulettimen nopeudet
(Automaattinen)
(Automaattinen),
(Matala),
(Keskitaso),
(Korkea)
(Matala),
(Keskitaso),
(Korkea)
Ilmavirtauksen suunnan valitseminen
Pidä ilmavirtaus jatkuvasti samasta suunnasta pysäyttämällä
ilmankiertolapojen liikkuminen pysty- tai vaakasuunnassa.
Käytössä ►
HUOMAUTUS
• Jos säädät pystysuoraa ilmankiertolapaa manuaalisesti, se ei
ehkä sulkeudu kokonaan, kun sammutat ilmastointilaitteen.
Perustoiminta
Kaukosäätimen näyttö
Vaakasuora ilmavirta (manuaalinen)
Pidä vaakasuora ilmavirta jatkuvasti samassa suunnassa
muuttamalla vaakasuorien ilmankiertolapojen liikkeet
manuaalisesti.
HUOMAUTUS
• Vaikka painat
-painiketta, tämä toiminto ei käynnisty.
HUOMIO
• Varmista henkilövahinkojen
välttämiseksi, että muutat vaakasuorien
ilmankiertolapojen suuntaa vasta sen
jälkeen, kun olet ensin pysäyttänyt
pystysuoran ilmankiertolavan liikkeet.
Suomi 19
Käynnistys-/sammutusajastimen asettaminen
Todellinen tuote voi poiketa hieman alla näkyvästä kuvasta.
On timer -ajastimen asettaminen
Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna:
1. Paina
-painiketta ja valitse (On).
• (On)-ilmaisin jatkaa vilkkumista ja voit asettaa kellonajan.
2. Aseta aika painamalla
tai
.
• Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min
(näytössä 0,5) - 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3–24
tuntia.
• Ajan pienin asetusarvo on 30 minuuttia ja suurin 24
tuntia.
3. Viimeistele käynnistysajastimen asetus painamalla
-painiketta.
• (On)-ilmaisin ja ajastimeen asetettu aika näkyvät
kaukosäätimen näytössä.
• Käynnistysajastimen asetus peruuntuu, jos et paina
-painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta.
Tarkasta tästä syystä (On)-ilmaisin kaukosäätimen
näytöstä.
Edistyneet toiminnot
Kaukosäätimen näyttö
Paina
Peruuta
tai
ajaksi
-painiketta ► valitse (On) ► paina
-painiketta ► aseta ajastimen
► paina
-painiketta
Käynnistysajastuksen lisävalinnat
Valitse tila seuraavassa järjestyksessä: (Auto) ► (Cool) ► (Dry) ► (Fan) ja ► (Heat).
Voit säätää lämpötilaa sen jälkeen, kun ajastimen asetus on valmis.
Lämpötilan säätäminen on mahdollista vain tiloissa Auto, Cool, Dry ja Heat. Fantilassa lämpötilaa ei voi säätää.
HUOMAUTUS
• Kun käynnistysajastimen asetukset on tehty, asetus näytetään 3 sekunnin ajan, ja sen jälkeen
kaukosäätimen näytössä näkyy vain (On).
• Et voi säätää tuulettimen nopeutta, kun käynnistysajastus on asetettuna.
20 Suomi
Off timer -ajastimen asettaminen
Ilmastointilaitteen ollessa käynnistettynä:
1. Paina
-painiketta ja valitse (Off).
• (Off)-ilmaisin jatkaa vilkkumista ja voit asettaa kellonajan.
2. Aseta aika painamalla
tai
.
• Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min
(näytössä 0,5) - 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3–24
tuntia.
• Ajan pienin asetusarvo on 30 minuuttia ja suurin 24
tuntia.
3. Viimeistele sammutusajastimen asetus painamalla
-painiketta.
• (Off)-ilmaisin ja ajastimeen asetettu aika näkyvät
kaukosäätimen näytössä.
• Sammutusajastimen asetus peruuntuu, jos et paina
-painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta.
Tarkasta tästä syystä (Off)-ilmaisin kaukosäätimen näytöstä.
Peruuta
tai
ajaksi
-painiketta ► valitse (Off) ► paina
-painiketta ► aseta ajastimen
► paina
-painiketta
HUOMAUTUS
• Vain ajastuksen viimeisintä asetusta sovelletaan
sammutusajastimen ja good’ sleep-sammutusajastimen
toiminnoissa.
On timer ja Off timer -tilojen yhdistäminen
Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna
Ilmastointilaitteen ollessa käynnistettynä
Käynnistysajastimeen asetetun ajan ollessa
Käynnistysajastimeen asetetun ajan ollessa
vähemmän kuin sammutusajastimen aika
enemmän kuin sammutusajastimen aika
esim. käynnistys: 3 tuntia, sammutus: 5 tuntia
esim. käynnistys: 3 tuntia, sammutus: 1 tunti
• Ilmastointilaite käynnistyy 3 tunnin kuluttua
• Ilmastointilaite sammuu 1 tunnin kuluttua
ajastimen asettamisesta ja on päällä 2 tuntia ja
ajastimen asettamisesta ja käynnistyy
sammuu sitten automaattisesti.
automaattisesti uudelleen 2 tunnin päästä
sammumisesta.
HUOMAUTUS
• Asetettujen käynnistys- ja sammutusaikojen täytyy olla keskenään erilaiset.
• Kun käynnistys- ja sammutusajastin on asetettu, ne voidaan peruuttaa painamalla
-painiketta.
Suomi 21
Edistyneet toiminnot
Paina
Kaukosäätimen näyttö
good’sleep-tilan asettaminen
Ilmastointilaitteen toimiessa viilennystilassa;
1. Paina
• (
-painiketta ja valitse
.
) -ilmaisin vilkkuu ja voit asettaa ajan.
2. Aseta aika painamalla
tai
.
• Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min
(näytössä 0,5) - 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3–12
tuntia.
• Ajan pienin asetusarvo on 30 minuuttia ja suurin 12
tuntia.
• good'sleep-tilan oletusasetus on 8 tuntia.
3. Viimeistele good'sleep-tilan asetus painamalla
-painiketta.
• (
)-ilmaisin ja good'sleep-tilaan asetettu aika näkyvät
kaukosäätimen näytössä.
• good'sleep-tilan asetus peruuntuu, jos et paina
-painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta.
Tarkasta tästä syystä (
)-ilmaisin kaukosäätimen
näytöstä.
Edistyneet toiminnot
Paina
Kaukosäätimen näyttö
Peruuta
tai
-painiketta ► valitse (
► paina
-painiketta
good'sleep-tilan lisävalinnat
Voit säätää lämpötilaa 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
22 Suomi
) ► paina
-painiketta ► aseta ajastimen ajaksi
good'sleep-toiminnon käyttäminen
Mukavan unen takaamiseksi ilmastointilaite toimii tiloissa Fall asleep (Nukahda) ► Sound sleep
(Syvä uni) ► Wake up (Herää).
• Fall asleep (Nukahda) -tila: Tuottaa miellyttävän ympäristön hyvään uneen viilentämällä
nopeasti ja tuottamalla nukahtamista edistäviä puhalluksia.
• Sound sleep (Syvä uni) -tila Sound sleep-tila säätää lämpötilan ja ilmanvirtauksen aalloittain,
ylläpitää terveen ihon lämpötilan ja edistää syvää unta. good’ sleep -käyttöaikoja voidaan
muuttaa, syvän unen aikaa voidaan lisätä tai vähentää.
• Herää good’ sleep -tilasta: Tuottaa ilmavirtauksen, joka säätelee kehonlämpötilaa, jotta heräät
pirteänä.
HUOMAUTUS
• good'sleep -tilassa ollessaan ilmastointilaite toimii Cool + (
) -tilassa ensimmäiset 30
minuuttia. Tuulettimen nopeus ja ilmavirran suunta säädetään automaattisesti good'sleeptilassa.
• Suositeltu lämpötila on 25–27 °C ja suositeltavin lämpötila on 26 °C.
• Jos asetat liian matalan lämpötilan, sinulla voi olla kylmä nukkuessa tai voit vilustua.
• good'sleep-tilan optimaalinen kesto on 8 tuntia. Jos asetat liian lyhyen tai liian pitkän ajan, et
ehkä tunne itseäsi niin virkeäksi kuin haluaisit.
• Jos good'sleep-tilan kestoksi on asetettu yli 5 tuntia, Wake up (herää) -toiminto alkaa, kun
uniajan kestosta on jäljellä 1 tunti, silloin ilmastointilaite pysähtyy automaattisesti.
• good'sleep-tilan ollessa käytössä voidaan lisäksi asettaa
-tila painamalla
-painiketta.
• Jos painat
-painiketta ja valitset Turbo-/Quiet-toiminnon, good'sleep-tila peruuntuu ja
valittu tila alkaa toimia.
• Jos painat
-painiketta, good'sleep-tila peruuntuu ja valittu tila alkaa toimia.
Suomi 23
Edistyneet toiminnot
• Jos käynnistysajastin ja good'sleep-toiminto asetetaan samanaikaisesti, ilmastointilaite
soveltaa vain viimeksi asetettua asetusta.
Turbo-toiminnon käyttäminen
Voit käynnistää Turbo-toiminnon, joka tuottaa nopean ja tehokkaan viilennyksen.
Ilmastointilaitteen toimiessa viilennystilassa;
1. Paina
-painiketta.
2. Paina
vilkkua.
,
tai
, kunnes (Turbo)-ilmaisin alkaa
3. Aseta Turbo-toiminto painamalla
-painiketta.
• (Turbo)-ilmaisin ilmestyy kaukosäätimen näyttöön ja Turbotoiminto toimii 30 minuutin ajan.
Peruuta
-painiketta ► paina
,
tai
Paina
kunnes (Turbo)-ilmaisin vilkkuu ja paina
-painiketta..
HUOMAUTUS
• Turbo-toiminto on mahdollinen vain Cool- tai Heat-tilassa.
• Jos Turbo-toiminto valitaan samanaikaisesti Quiet-toiminnon
kanssa, Quiet-toiminto peruuntuu.
• Lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta ei voida säätää.
Edistyneet toiminnot
Kaukosäätimen näyttö
24 Suomi
Purity-toiminnon käyttäminen
Purity-toiminto poistaa haitallisia aineita ilmasta ja tuottaa puhtaan ja terveellisen ympäristön.
Voit valita tämän toiminnon lisätoiminnoksi, kun ilmastointilaite on toiminnassa.
Ilmastointilaitteen ollessa käynnistettynä
1. Paina
-painiketta.
2. Paina
vilkkua.
,
3. Painamalla
tai
, kunnes (
) -ilmaisin alkaa
-painiketta voit asettaa Purity -toiminnon.
• (
)(
) -ilmaisin näkyy kaukosäätimen näytössä ja
Ionizer -toiminto käynnistyy.
Peruuta
-painiketta ► paina
,
tai
Paina
, jotta (
) -ilmaisin alkaa vilkkua ja paina
-painiketta.
HUOMAUTUS
• Voit valita Purity-toiminnon Auto-/Cool-/Dry-/Heat-tilan
aikana ja voit säätää lämpötilaa.
• Jos Purity-tila valitaan Fan-tilassa, lämpötilaa ei voi säätää.
Kaukosäätimen näyttö
• Voit yhä käyttää Purity-toimintoa, kun käynnistysajastin on
asetettuna ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna.
• Energian kulutuksessa ja käyttöäänessä ei ole paljon eroa,
kun Purity-toiminto on valittuna muiden toimintojen lisäksi ja
ilmastointilaite on kytketty päälle.
Suomi 25
Edistyneet toiminnot
• Jos ilmastointilaite ja Purity-toiminto on kytketty päälle
samanaikaisesti ja painat virtapainiketta, sekä ilmastointilaite
että Purity-toiminto lopettavat toiminnan.
Purity-toiminnon käyttäminen
Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna
1. Paina
-painiketta.
2. Käynnistä Purity-toiminto painamalla
(
)-ilmaisin vilkkuu.
-painiketta, kun
• (
)(
) -ilmaisin näkyy kaukosäätimen näytössä ja
Ionizer-toiminto käynnistyy.
Peruuta
Edistyneet toiminnot
Kaukosäätimen näyttö
26 Suomi
-painiketta, jotta (
Paina
ja paina
-painiketta.
)-ilmaisin vilkkuu
Sisäyksiköiden ohjaaminen
Voit erikseen valita ja käyttää sisäyksiköitä 4:stä sisäyksiköstä.
Ilmastointilaitteen ollessa käynnistettynä:
1. Paina
-painiketta.
2. Paina
vilkkua.
,
tai
, kunnes (Zone)-ilmaisin alkaa
3. Valitse käytettävä sisäyksikkö painamalla
-painiketta.
• Voit valita yksittäisiä laitteita järjestyksessä 1–4 tai valita
kaikki sisäyksiköt samanaikaisesti.
Edistyneet toiminnot
Kaukosäätimen näyttö
Suomi 27
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
HUOMIO
• Muista ennen puhdistamista kytkeä laite pois päältä ja irrottaa
verkkovirrasta.
Ulkopintojen puhdistaminen
ACMNADKH
Pyyhi yksikön pinnat tarvittaessa hieman
kostealla mikrokuituliinalla. Poista lika
vaikean muotoisista paikoista pehmeällä
harjalla.
Haalea, kostea liina
Pehmeä harja
ACMNTDEH
Puhdistaminen ja huolto
28 Suomi
HUOMIO
• Älä käytä emäksisiä
puhdistusaineita näytön
puhdistamiseen.
• Älä käytä rikkihappoa,
suolahappoa tai orgaanisia
liuotinaineita (kuten
ohenteita, kerosiinia, asetonia
jne.) pintojen puhdistamiseen.
Älä liimaa tarroja pintoihin,
sillä ne voivat vaurioittaa
ilmastointilaitteen pintaa.
Ilmansuodattimen puhdistaminen
ACMNADKH
Pölynimuri
Pehmeä harja
30 minuuttia
Koukut
Mieto pesuaine
ACMNTDEH
1. Paneelin avaaminen
Tartu kunnolla etupaneelin yläosaan ja avaa se vetämällä alaspäin. Nosta sitten paneelia hieman
ylöspäin.
Puhdistaminen ja huolto
Ilmansuodatin
2. Ilmansuodattimen poistaminen
Tartu kahvaan ja nosta se ylös. Vedä sitten ilmansuodatin itseäsi kohti ja liu’uta se alas.
Ilmansuodatin
Air filter
Suomi 29
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
3. Ilmansuodattimen puhdistaminen
Pestävä vaahtomuovinen ilmansuodatin kerää ilmasta suuria hiukkasia. Suodatin puhdistetaan
imuroimalla tai pesemällä käsin.
Avaa paneeli ja poista ilmansuodatin.
Puhdista ilmansuodatin imurin tai pehmeän
harjan avulla. Jos pölyä on paljon, huuhtele
juoksevan veden alla.
Työnnä ilmansuodatin takaisin
alkuperäiseen asentoonsa ja sulje
etupaneeli.
Anna ilmansuodattimen kuivaa hyvin tuuletetulla
alueella.
Puhdistaminen ja huolto
HUOMIO
• Älä hankaa ilmansuodatinta harjalla tai muulla
puhdistusvälineellä. Se saattaa vaurioittaa suodatinta.
• Älä altista ilmansuodatinta suoralle auringonvalolle kuivattamisen
aikana.
HUOMAUTUS
• Puhdista ilmansuodatin kahden viikon välein. Puhdistusväli voi vaihdella käytöstä ja
ympäristöolosuhteista riippuen.
• Jos ilmansuodatin kuivuu kosteassa tilassa, siitä saattaa tulla hajua. Puhdista se uudelleen ja
kuivaa hyvin ilmastoidussa tilassa.
30 Suomi
Ilmastointilaitteen kunnossapito
Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa ilmastointilaite, jotta se säilyy hyvässä
kunnossa.
1. Kuivaa ilmastointilaite läpikotaisin käyttämällä Fan-tilaa 3 - 4 tunnin ajan ja katkaise sitten
virransyöttö. Kosteuden jättäminen komponentteihin saattaa aiheuttaa sisäisiä vaurioita.
2. Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta uudelleen, kuivaa laitteen sisäiset komponentit
uudelleen käyttämällä Fan-tilaa 3 - 4 tunnin ajan. Tämä helpottaa kosteudesta mahdollisesti
syntyneiden hajujen poistamista.
Säännölliset tarkastukset
Lue alla oleva taulukko pitääksesi ilmastointilaitteen kunnossa.
Tyyppi
Kuvaus
Joka 4.
kuukausi
Kerran
vuodessa
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
HUOMAUTUS
• Edellä kuvatut tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat välttämättömiä ilmastointilaitteen
tehokkuuden takaamiseksi. Näiden toimenpiteiden suoritusvälit saattavat vaihdella
käyttöalueen olosuhteiden mukaan, pölyn määrä jne.
a. Edellä mainitut toimenpiteet tulee suorittaa useammin, jos asennusalue on hyvin pölyinen.
b. Vain ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa nämä toimenpiteet. Saat lisätietoa lukemalla
asennusoppaan.
Suomi 31
Puhdistaminen ja huolto
Puhdista ilmansuodatin (1).
Puhdista kondenssivesiastia (2).
Sisäyksikkö Puhdista lämmönvaihdin läpikotaisin (2).
Puhdista kondenssivesiputki (2).
Vaihda kaukosäätimen paristot (1).
Puhdista yksikön ulkopuolella oleva
lämmönvaihdin (2).
Puhdista yksikön sisäpuolella oleva
lämmönvaihdin (2).
Puhdista sähkökomponentit
ilmasuihkulla (2).
Ulkoyksikkö
Varmista, että kaikki sähkökomponentit
on kiristetty kunnolla (2).
Puhdista tuuletin (2).
Varmista, että kaikki tuulettimen osat on
kiristetty kunnolla (2).
Puhdista kondenssivesiastia (2).
Kuukausittain
Ilmastointilaitteen kunnossapito
Sisäiset suojaukset yksikön ohjausjärjestelmän kautta
Tämä sisäinen suojaus käynnistyy, jos ilmastointilaitteeseen tulee sisäinen vika.
Tyyppi
Kuvaus
Sisäinen tuuletin sammuu estäen kylmän ilman, kun lämpöpumppu
Kylmän ilman estäminen lämmittää.
Jäänsulatussykli
Sisäisen akun
antisuojaus
Kompressorin suojaus
Sisäinen tuuletin sammuu estäen kylmän ilman, kun lämpöpumppu
lämmittää.
Kompressori sammuu sisäisen akun suojaamiseksi, kun
ilmastointilaite toimii viilennystilassa.
Ilmastointilaite ei ala toimia heti käynnistyksen jälkeen ulkoyksikön
kompressorin suojaamiseksi.
HUOMAUTUS
• Jos lämmityspumppu toimii Heat-tilassa, jäänpoistosykli käynnistyy poistaakseen
ulkoyksiköstä siihen alhaisissa lämpötiloissa mahdollisesti kerääntyneen huurteen.
• Sisäinen tuuletin sammuu automaattisesti ja käynnistyy vasta sitten, kun jäänpoistosykli on
valmis.
• Jäänpoistosykli voi tuottaa erikoisia ääniä, kun se on käynnissä. Se on normaali toiminto
tuotteen turvallisuuden takaamiseksi.
Puhdistaminen ja huolto
32 Suomi
Vianmääritys
Jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti, lue ensin seuraava taulukko ajan ja tarpeettomien
kulujen välttämiseksi.
Ongelma
Ratkaisu
Ilmastointilaite ei
toimi lainkaan.
• Tarkista virran tila ja käynnistä ilmastointilaite
uudelleen.
• Kytke virta suojakatkaisijasta päälle, yhdistä
virtajohto ja käynnistä ilmastointilaite
uudelleen.
• Varmista, että eristin on kytketty päälle.
• Tarkista onko ajastettu sammutustoiminto
päällä. Käynnistä ilmastointilaite uudelleen
painamalla Virta-painiketta.
En saa lämpötilaa
muutettua.
• Tarkista onko Fan (Tuuletin) tai Fast (Nopea)
-tila päällä. Näissä tiloissa ilmastointilaite säätää
lämpötilan automaattisesti, etkä voi muuttaa
asetettua lämpötilaa.
Liite
Suomi 33
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Liite
• Tarkista, onko asetettu lämpötila korkeampi
Cool (Viilennys) -toiminnossa tai alhaisempi
Heat (Lämmitys) -toiminnossa kuin nykyinen
lämpötila. Paina kaukosäätimen Lämpötilapainiketta ja muuta lämpötila-asetusta.
• Tarkasta onko lika tukkinut ilmansuodattimen.
Jos ilmansuodatin on tukossa, jäähdytysja lämmitysteho huononee. Poista lika
säännöllisesti.
• Tarkista, onko ulkoyksikkö peitetty tai
asennettu esteen lähelle. Poista peite ja esteet.
Kun poistat tukkeita (esim. lunta tai jäätä), käytä
asianmukaisia työkaluja, ja ole varovainen, jotta
et vaurioita laitetta tai itseäsi toimenpiteen
Ilmastointilaitteesta
aikana.
ei tule viileää/
• Tarkista, onko ilmastointilaite sulatustilassa.
lämmintä ilmaa tai
Jään muodostuessa talvella tai ulkoyksikön
suoritusteho on
lämpötilan ollessa liian alhainen, ilmastointilaite
heikentynyt.
siirtyy automaattisesti sulatustilaan. Sisätuuletin
pysähtyy sulatustilassa, eikä lämmintä ilmaa
tule ulos.
• Tarkista onko ovia tai ikkunoita avoinna. Se
saattaa aiheuttaa viilennys- tai lämmitystehon
huonontumisen. Sulje ovet ja ikkunat.
• Tarkista, onko ilmastointilaite käynnistetty
välittömästi viilennys- tai lämmitystoiminnon
pysäyttämisen jälkeen. Tällöin vain tuuletin
toimii ulkoyksikön kompressorin suojaamiseksi.
• Tarkista, onko putki liian pitkä. Jos putken
pituus ylittää suurimman sallitun putken
pituuden, viilennys-/lämmitysteho saattaa
huonontua.
34 Suomi
Ongelma
Ratkaisu
• Tarkista onko good'sleep -toiminto päällä.
Jos tämä toiminto on käytössä, et voi säätää
ilmavirtauksen suuntaa. (Voit kuitenkin säätää
ilmavirtauksen suuntaa, jos tämä toiminto on
päällä Heat (Lämmitys) -tilassa.)
En saa
tuulettimen
nopeutta
muutettua.
• Kun Auto (Automaattinen), Dry (Kuivaus) tai
Fast (Nopea) -tila on käytössä tai good'sleep
-toiminto on päällä Cool (Viilennys) -tilassa,
ilmastointilaite säätää tuulettimen nopeuden
automaattisesti, etkä voi muuttaa sitä.
Kaukosäädin ei
toimi.
• Vaihda kaukosäätimen paristot uusiin.
• Varmista, ettei mikään estä kaukosäätimen
tunnistinta.
• Tarkista, onko ilmastointilaitteen lähellä
voimakas valonlähde. Loisteputkien tai
neonvalojen voimakas valo saattaa estää
sähköaaltoja.
Ajastettu päälle-/
pois-toiminto ei
toimi.
• Tarkista painoitko kaukosäätimen SETpainiketta ajan asettamisen jälkeen.
Ilmaisin vilkkuu
jatkuvasti.
• Kytke ilmastointilaite pois päältä painamalla
virtapainiketta tai irrota virtapistoke. Jos
merkkivalo vilkkuu edelleen, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Huoneeseen
tulee hajuja
käytön aikana.
• Tarkista käytetäänkö ilmastointilaitetta
savuisessa tilassa. Tuuleta huone tai käytä
ilmastointilaitetta Fan (Tuuletin) -tilassa 3–4
tunnin ajan. (Ilmastointilaitteessa ei ole mitään
osia, joista voisi tulla voimakkaita hajuja.)
• Tarkista ovatko viemärit puhtaat. Puhdista ne
säännöllisesti.
Suomi 35
Liite
En saa muutettua
ilmavirtauksen
suuntaa.
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Ilmoitus
virheestä.
• Jos sisäyksikön ilmaisin vilkkuu, ota yhteys
lähimpään huoltoliikkeeseen. Muista kertoa
vikakoodi huoltoliikkeeseen.
Äänien
kuuluminen.
• Ilmastointilaitteen tilasta riippuen voit kuulla
ääntä, kun kylmäaineen virtaus vaihtelee.
Tämä on normaalia toimintaa.
"Ylimääräisen
äänen
kuuluminen" tai
"heikentynyt
suoritusteho"
• Jos kuuluu ylimääräistä/epäsäännöllistä ääntä
ja siihen liittyy suoritustehon heikkeneminen,
ota yhteys huoltoliikkeeseen, joka varmistaa
laitteen oikean toiminnan.
Ulkoyksiköstä
tulee savua.
• Tämä ei välttämättä johdu tulipalosta, vaan
se voi olla ulkoyksikön lämmönvaihtimen
tuottamaa höyryä, kun sulatustoiminto on
käynnissä Heat (Lämmitys) -tilassa talvella.
Vettä tippuu
ulkoyksikön
putkistoliitoksista.
• Kondensaatiota voi syntyä, jos ympäristön
lämpötila vaihtelee voimakkaasti. Tämä on
normaalia toimintaa.
Jotta tämä tuote suorittaisi antimikrobisen toimintansa, se on on
käsitelty biosidiaineella hopea-sinkki-zeoliittia.
Liite
36 Suomi
Toiminnan vaihteluvälit
Alla olevaan taulukkoon on merkitty ne lämpötilan ja kosteuden vaihteluvälit, joissa
ilmastointilaite toimii. Lue taulukko varmistaaksesi käytön tehokkuuden.
TILA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA
SISÄILMAN KOSTEUS
SISÄYKSIKKÖ
ULKOYKSIKKÖ
VIILENNYS
18–32 ˚C
-15–50 ˚C
80 % tai alle
LÄMMITYS
30 ˚C tai alle
-20–24 ˚C
-
KUIVA
18–32 ˚C
-15–50 ˚C
80 % tai alle
HUOMAUTUS
• Standardoitu lämpötila lämmitykseen on 7 ˚C. Jos ulkolämpötila laskee 0 ˚C:een tai sen alle,
lämmityskapasiteettia voidaan alentaa lämpötilaolosuhteista riippuen.
• Jos viilennystoimintoa käytetään yli 32 ˚C:een lämpötiloissa (sisälämpötila), laite ei viilennä
täydellä kapasiteetilla.
Liite
Suomi 37
Tekniset tiedot
Tyyppi
Sisäyksikkö
Liite
38 Suomi
Nettopaino
Nettomitat (L x S x K)
(kg)
(mm)
AC026MNADKH
7,6
750 x 246 x 249
AC035MNADKH
7,6
750 x 246 x 249
AC052MNADKH
10,8
896 x 261 x 261
AC071MNADKH
14,4
1065 x 294 x 301
AC100MNTDEH
18,5
1280 x 253 x 345
Malli
Muistio
Liite
Suomi 39
KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?
MAA
SOITA
TAI VIERAILE
VERKKOSIVUILLAMME
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
01 48 63 00 00
www.samsung.com/de/support
GERMANY
FRANCE
ITALIA
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/es/support
PORTUGAL
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
SPAIN
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/pt/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/se/support
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CROATIA
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
SERBIA
www.samsung.com/rs/support
LITHUANIA
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
CZECH
SLOVAKIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising