Samsung | AC026MNADKH/EU | User guide | Samsung AC026MNADKH/EU Användarguide

Samsung AC026MNADKH/EU Användarguide
Luftkonditioneringsapparat
Användarhandbok
ACMNADKH / ACMNTDEH
•• Tack för ditt köp av denna luftkonditioneringsapparat från Samsung.
•• Innan du använder denna enhet, läs noggrant igenom denna användarmanual och förvara den för
framtida referens.
Innehåll
Säkerhetsinformation
4
Säkerhetsinformation
4
På ett ögonblick
12
Översikt över inomhusenheten
12
Översikt över fjärrkontrollen
14
Byta av batterier
Förvaring av fjärrkontrollen
Grundläggande drift
16
Driftlägen
16
Auto (Automatisk)
Cool (Kylning)
Dry (Avfuktning)
Fan (Fläkt)
Heat (Uppvärmning)
Slå på luftkonditioneringsapparaten
Val av driftläge
Justering av temperaturen
Val av fläkthastighet
Val av riktning på luftflödet
Avancerad drift
20
Ställ in On (På)/Off (Av)-timer
20
Inställning av On-timer
Inställning av Off-timer
Inställning av läget good'sleep
22
Använda funktionen good’sleep
23
Använda Turbo-funktionen
24
Använd Purity- (Rena) funktionen
25
Kontroll av inomhusenheter
27
2 Svenska
Rengöring och underhåll
28
Rengöring av luftkonditioneringsapparaten
28
Rengöring av utsidan
Rengöring av filtret
Underhåll av luftkonditioneringsapparaten
31
Bilaga
33
Felsökning
33
Driftsintervaller
37
Tekniska specifikationer
38
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören
(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa
föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa
och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om
var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta
mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
Svenska 3
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat, läs den här
manualen noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert
och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat.
Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika
karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i
manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste supprotcenter eller få
hjälp och information på Internet på www.samsung.com.
VARNING
Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra personskador
eller dödsfall.
VAR FÖRSIKTIG
Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i smärre
personskador eller egendomsskada.
Följ riktlinjerna.
Försök INTE att.
Se till att apparaten är jordad för att förhindra elektriska stötar.
Stäng av nätaggregatet.
Ta INTE isär enheten.
FÖR INSTALLATION
VARNING
Använd en nätkabel med denna produkts strömspecifikationer
eller högre och endast för denna apparat. Använd ej heller
förlängningskabel.
• Förlängning av strömkabel kan orsaka en elektrisk stöt eller
brand.
• Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i
elchock eller brand.
• Om spänningen/frekvensen/märkström är olika kan det orsaka
brand.
4 Svenska
Installera en isoleringsbrytare bredvid luftkonditioneringen
(men inte på panelerna av luftkonditioneringen) och
överspänningsskydd avsedd för luftkonditioneringen.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock
eller brand.
Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för
utomhusenheten inte är exponerad.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock,
brand, explosion, problem med produkten.
Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller
annat brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat
i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är
utsatta för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte
denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut.
• Det kan resultera i elchock eller brand.
Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den
kan falla ned.
• Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada,
dödsfall eller egendomsskada.
Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte
hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller
telefonlinje.
• Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand och
explosion.
• Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag.
Svenska 5
Säkerhetsinformation
Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en
kvalificerad tekniker eller serviceföretag.
• Om du inte gör det kan det orsaka elektriska stötar, brand,
explosion, problem med produkten, eller personskada och kan
även ogiltigförklara garantin på den installerade produkten.
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
Täck luftkonditioneringsapparaten med PE väskan efter
installationen och ta bort den när du börjar att köra
luftkonditioneringsapparaten.
Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan
stödja dess vikt.
• Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i
onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten.
Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras
korrekt.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i
vattenöversvämning och egendomsskada. Undvik att koppla ett
avlopp till avloppsrör, då lukt kan uppstå i framtiden.
Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till
dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt.
• Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten
kan svämma över och resultera i egendomsskada.
Särskilt vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada,
dödsfall eller egendomsskada.
FÖR STRÖMTILLFÖRSEL
VARNING
När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter.
Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte
strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål,
eller placera tunga föremål på strömkabeln. För inte in
strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i trånga
mellanrum bakom apparaten.
• Det kan resultera i elchock eller brand.
6 Svenska
När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en
längre period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via
kretsbrytaren.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock
eller brand.
FÖR ANVÄDNING
VARNING
Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt
närmsta servicecenter.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock
eller brand.
Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker,
koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste
servicecenter.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock
eller brand.
Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas
m.m.), ventilera omedelbart utan att vidröra strömkabeln . Rör inte
apparaten eller strömkabeln.
• Använd inte en ventilationsfläkt .
• Gnistor kan resultera i explosion eller brand.
Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att
återinstallera luftkonditioneringsapparaten.
• Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i
problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand.
• Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar
produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare kostnader
och en installationsavgift .
Svenska 7
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
• Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats
såsom i en industrilokal eller nära havet, där den kan utsättas
för saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig
kontakta servicecentret.
• I händelse av en servicefråga, se guiden för felsökning i de
relevanta tekniska manualerna för support. Det rekommenderas
att en skicklig servicetekniker kontaktas för support. Skulle
akut support krävas kan du med med hjälp av informationen,
kontakta det lokala Samsung-kontoret via e-post eller telefon,
så att support kan initieras via våra godkända servicecentrar
(ASC'S) inom 24timmar.
Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer.
• Detta kan leda till elektrisk chock.
Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren arbetar.
• Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten med
överspänningsskyddet, kan dert orsaka en gnista och resultera i
elchock eller brand.
Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll
allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då
förpackningsmaterial kan vara farligt för barn.
• Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till
kvävning.
Rör inte bladet med luftström under drift.
• Detta kan resultera i elchock eller brännskador.
Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget
till luftkonditioneringsapparaten.
• Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in
fingrarna i produkten.
Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten med
överdriven kraft.
8 Svenska
Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra
upp på apparaten.
• Det kan resultera i att barn skadar sig själva.
Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i
dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa.
• Då detta kan leda till att syrehalten minskar, öppna ett fönster
minst en gång i timman.
Om främmande ämnen såsom vatten har tagit sig in i apparaten,
stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock
eller brand.
Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen
hand.
• Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvajer
m.m.) än standardsäkringar.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock,
brand, problem med produkten eller skada.
VAR FÖRSIKTIG
Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten.
• Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i
egendomsskada.
Kontrollera minst en om året att installationsramen för
utomhusenheten inte har gått brustit.
• Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada,
dödsfall eller egendomsskada.
Maxströmmen mäts enligt IEC-standarden för säkerhet och
strömmen är uppmätt till ISO-standarden för energieffektivitet.
Svenska 9
Säkerhetsinformation
• Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten.
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt,
tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.)
på hushållsapparaten.
• Detta kan resultera i elchock, brand, problem med produkten,
eller skada.
Använd inte apparaten med våta händer.
• Detta kan leda till elektrisk chock.
Spreja inte flyktigt material som insektsmedel på
hushållsapparatens yta.
• Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även
resultera i elchock, brand eller problem med produkten.
Drick inte vattnet från luftkonditioneringen.
• Vattnet kan vara skadligt för människor.
Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär
fjärrkontrollen.
Vidrör inte rören som är anslutna till produkten.
• Det kan resultera i brännskador eller skada.
Använd inte luftkonditioneringsapparaten för att förvara
precisionsutrustning, mat, , plantor eller kosmetika, eller andra
ovanliga anledningar.
• Detta kan resultera i egendomsskada.
Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller
plantor för luftflödet från luftkonditioneringsapparaten.
• Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor.
Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga
eller brist på erfarenhet och kunskap, utan att övervakas eller fått
instruktioner angående användning av hushållsapparaten av en
person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att
försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.
10 Svenska
FÖR RENGÖRING
VARNING
Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på
den. Använd inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att
rengöra apparaten.
• Detta kan leda till missfärgning, deformering, skador, elchock
eller brand.
Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och
vänta tills fläkten har stannat.
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock
eller brand.
VAR FÖRSIKTIG
Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på
utomhusenheten eftersom den har vassa kanter.
• Detta bör göras av en kvalificerad tekniker. Kontakta din
installatör eller servicecenter.
Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten själv.
• Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan
av din apparat.
• När du rengör det filtret, se beskrivningarna i avsnittet
"Rengöring på ett ögonblick".
• Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till skada,
elchock eller brand.
Svenska 11
Säkerhetsinformation
För användning i Europa: Denna apparat kan användas av barn
från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller brister i erfarenhet och kunskap, om
de övervakas eller får instruktioner angående användning av
apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte
leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte
göras av barn utan tillsyn.
Översikt över inomhusenheten
Den faktiska produkten kan skilja sig något från bilden som visas nedan.
ACMNADKH
Huvuddelar
Rumstemperaturgivare
På ett ögonblick
Luftfilter
Luftintag
Blad för luftflöde
(upp och ner)
Blad för luftflöde (vänster och höger)
Skärm
Strömindikator
Strömbrytare/
Fjärrkontrollmottagare
12 Svenska
Timer (Tidtagare)/ Auto
clean -indikator
Turbo-indikator
ACMNTDEH
Huvuddelar
Rumstemperaturgivare
På ett ögonblick
Luftfilter
(under panelen)
Luftintag
Blad för luftflöde
(upp och ner)
Knoppen för bladet
Blad för luftflöde
(vänster och höger)
Skärm
Fjärrkontrollmottagare
Strömindikator
Timer (Tidtagare)/ Auto clean
-indikator
Turbo-indikator
Strömbrytare
Svenska 13
Översikt över fjärrkontrollen
OBS
05
01
02
03
06
07
08
09
04
10 Inställningar för indikator
11 Strömbrytare
12 Temperatur-knappen
På ett ögonblick
13 Options -knappen
10
16
11
• Den här funktionen är inte tillgänglig för
denna modell.
17
14 Timer-knappen
15 Knappen för orientering/väljarknapp
16 Knappen för vertikal luftriktare
17 Lägesknappen
18 Fläktens hastighetsknapp
19 Knappen för horisontell luftriktare
12
18
OBS
• Den här funktionen är inte tillgänglig för
denna modell.
13
14
19
20
20 Settings -knappen
21 SET-knappen
OBS
21
15
01 Ställ in temperaturindikatorn
02 Indikator för timer alternativ
03 Driftlägesindikator
04 Alternativ indikator
05 Indikator för lågt batteri
06 Överföringsindikator
07 Fläkthastighetsindikator
08 Indikator för vertikal luftriktare
09 Indikator för horisontell luftriktare
14 Svenska
• Luftkonditioneringsapparaten kan kanske
inte styras med fjärrkontrollen om kontrollen
är placerad nära starka ljus såsom en
fluorescerande lampa eller neonskylt. I
sådant fall använd fjärrkontrollen rakt
framför fjärrkontrollmottagaren på
inomhusenheten.
• Om andra elektriska produkter drivs med
fjärrkontrollen, bör du kontakta ditt närmaste
servicecenter.
• För att stänga av pipljudet, tryck på
Settings → <, > eller Settings → (Beep)
blinkar → SET -knappen. När du trycker
på Settings → <, > eller Settings → (Beep)
blinkar → SET -knappen igen, kommer
pipljudet att vara aktivt igen.
Byta av batterier
När
ikonen visas på fjärrkontrollens
visningsfönster, byt ut batterierna med nya. Två
typer av 1,5V AAA batterier krävs.
två typer av 1,5V AAA batterier
Korrekt avfallshantering av batterierna för denna produkt
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna för i denna produkt inte bör
kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall
att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i sådana mängder som överstiger de gränsvärden som
anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Förvaring av fjärrkontrollen
Om fjärrkontrollen inte ska användas under en
längre tid, förvara den i fjärrkontrollhållare med
batterierna borttagna.
VAR FÖRSIKTIG
• Säkerställ att vatten inte tar sig in
i fjärrkontrollen.
Svenska 15
På ett ögonblick

Driftlägen
Auto (Automatisk)
I Automatiskt läge, ställer luftkonditioneringsapparaten
automatsikt in temperaturen och fläkthastigheten för att
upprätthålla en behaglig temperatur.
• När inomhustemperaturen är för hög, generera den
kraftfulla svala brisen och när rummet är tillräckligt kallt,
genereras den mjuka brisen.
Cool (Kylning)
Läget kylning används ofta och kan du fritt styra
temperaturen, fläkthastigheten och luftflödesriktning i läget
kylning.
Grundläggande drift
• När du väljer läget uppvärmning medan läget kylning är
igång, avbryts läget kylning.
Dry (Avfuktning)
Luftkonditioneringen i Dry -läge fungerar som en avfuktare
genom att ta bort fukt inomhus . Läget avfuktning ger dig
frisk luft även på en regnig dag.
Fan (Fläkt)
Läget fläkt ger dig en bris precis som en fläkt för att skapa
fräsch miljö åt dig.
16 Svenska
Heat (Uppvärmning)
I uppvärmningsläget, kan du värma upp ditt rum även under
hösten och vintern.
• Fläkten får inte sättas igång omedelbart för att undvika
att skapa en kall luftbris.
• I uppvärmningsläget kan avfrostning utföras för att
avlägsna frost som bildas på utomhusenheten. (När
frosten avlägsnas genom avfrostning i uppvärmningsläge,
genereras ånga från utomhusenheten.)
• När du väljer läget kylning medan uppvärmningsläget är
igång, avbryts läget uppvärmning.
OBS
• När utomhustemperaturen är relativt låg och luftfuktigheten
är relativt hög i uppvärmningsläge, kan utomhusenhetens
värmekapacitet minska på grund av frost som bildas på
utomhusenhetens värmeväxlare. Avfrostningsdrift avlägsnar
frost som bildas på värmeväxlaren på utomhusenheten
5 till 12 minuter. För att förhindra att kall vind strömmar
ut, genererar inomhusenheten inte någon luftbris under
avfrostningsdrift.
– Intervallet mellan flera operation av avfrostning kan
minska beroende på den mängd av frost som bildas på
utomhusenheten.
– Intervallet mellan flera operationer av avfrostning kan
också minska beroende på fuktnivån i luften.
Svenska 17
Grundläggande drift
• Om du slutar att köra luftkonditioneringsapparaten efter
uppvärmningsdrift, kommer fläkten fungera under en viss
tid för att kyla ner inomhusenheten.
Driftlägen
Slå på luftkonditioneringsapparaten
Tryck på
-knappen för att driva luftkonditioneringen.
Val av driftläge
Tryck på
knappen för att välja driftläge.
►
►
►
Grundläggande drift
►
Justering av temperaturen
Tryck på knappen
Läge
Auto (Automatisk)/
Cool (Kylning)/Dry
(Avfuktning)
Heat
(Uppvärmning)
Fan (Fläkt)
för att justera temperaturen.
Knapp för styrning av av temperatur
Justera med 1°C mellan 18 °C och 30°C.
Justera med 1°C mellan 16 °C och 30°C.
Temperaturen kan inte justeras.
Val av fläkthastighet
Tryck på knappen
Läge
Auto
(Automatisk)/Dry
(Avfuktning)
Cool (Kylning)/
Heat
(Uppvärmning)
Fan (Fläkt)
18 Svenska
för att justera fläkthastighet.
Tillgängliga fläkthastigheter
(Automatisk)
(Automatisk),
(Hög)
(Låg),
(Med),
(Låg),
(Hög)
(Med),
Val av riktning på luftflödet
Håll luftflödet i en konstant riktning genom att ändra rörelsen
på de vertikala och horisontella bladen för luftflöde.
I drift ►
OBS
• Om du justerar bladet för vertikalt luftflöde manuellt, kan det
inte stängas helt, när du slår av luftkonditioneringsapparaten.
Horisontellt luftflöde (manuellt)
Håll det horisontella luftflödet i en konstant riktning genom
att ändra riktningen på de vertikala och horisontella bladen
för luftflöde.
OBS
• Även om du trycker på
funktion.
knappen, fungerar inte denna
VAR FÖRSIKTIG
• För att förhindra personskada, se till att
du ändrar riktningarna på bladen för
horisontellt luftflöde efter att ha stoppat
rörelsen av bladet för vertikalt luftflöde.
Svenska 19
Grundläggande drift
Fjärrkontrollens visningsfönster
Ställ in On (På)/Off (Av)-timer
Den faktiska produkten kan skilja sig något från bilden som visas nedan.
Inställning av On-timer
När luftkonditioneringsapparaten är avstängd:
1. Tryck på
-knappen för att välja (On).
• Indikatorn (On) fortsätter att blinka och du kan nu ställa in
tiden.
2. Tryck på
eller
knappen för att ställa in tiden.
• Du kan ställa in tiden i intervaller om halvtimmar, från
30 minuter (0,5 i visningsfönstret) till 3 timmar och
timintervaller från 3 till 24 timmar.
• Tiden kan ställas in från ett minimum av 30 minuter till
max 24 timmar.
3. Tryck på
timer.
Avancerad drift
Fjärrkontrollens visningsfönster
knappen för att slutföra inställningen av On
• Indikatorn (On) och den inställda tiden för timern
kommer att visas på fjärrkontrollens visningsfönster.
• Inställningen för On timer kommer att avbrytas om du
inte trycker på knappen
inom 10 sekunder eftar
att ha ställt in tiden. Kontrollera indikatorn (On) på
fjärrkontrollens visningsfönster.
Tryck på
Avbryt
eller
► tryck på
knappen ► välj (On) ► tryck på
knappen ► ställ in timer till
knappen
Ytterligare alternativ som finns i läget On timer
Välj läget i följande ordning: (Auto (Automatiskt)) ► (Cool (Kylning)) ► (Dry
(Avfuktning)) ► (Fan (Fläkt)) och ► (Heat (Uppvärmning)).
Du kan justera temperaturen när inställning av timer är klar.
Justering av temperaturen är endast tillgänglig i läget automatiskt, kylning,
avfuktning och uppvärmning. I läget fläkt, kan temperaturen inte justeras.
OBS
• När inställningen för On timer är klar, visas inställningen i 3 sekunder, och endast (On) indikatorn
förblir synlig på fjärrkontrollens visningsfönster.
• Du kan inte ställa in fläkthastigheten när On timer ställs in.
20 Svenska
Inställning av Off-timer
När luftkonditioneringsapparaten är påslagen:
1. Tryck pp
-knappen för att välja (Off).
• Indikatorn (Off) fortsätter att blinka och du kan ställa in tiden.
2. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
• Du kan ställa in tiden i intervaller om halvtimmar, från
30 minuter (0,5 i visningsfönstret) till 3 timmar och
timintervaller från 3 till 24 timmar.
• Tiden kan ställas in på ett minimum av 30 minuter och
till max 24 timmar.
3. Tryck på
Off-timern.
knappen för att slutföra inställningen för
• Indikatorn (Off) och den inställda tiden för timern kommer
att visas på fjärrkontrollens visningsfönster.
• Inställningen för Off-timer kommer att avbrytas om du inte
trycker på
knappen inom 10 sekunder att ha ställt in
tiden.
Kontrollera indikatorn (Off) på fjärrkontrollens
visningsfönster.
Tryck på
Avbryt
eller
timern till
knappen ► välj (Off) ► tryck på
► när du ska ställa in
► tryck på
knappen
knappen
OBS
• Endast den senaste inställningen för timern kommer att
tillämpas mellan Off-timer och funktionen timer för bra sömn.
Kombinera On timer och Off timer
När luftkonditioneringsapparaten är avstängd När luftkonditioneringsapparaten är påslagen
När den inställda tiden på On timer är mindre än på När den inställda tiden på On timer är större än på
Off timer
Off timer
t.ex. On timer: 3 timmar, Off timer : 5 timmar
t.ex. On timer: 3 timmar, Off timer : 1 timme
• Luftkonditioneringsapparaten slås på efter
• Luftkonditioneringsapparaten stängs av efter
3 timmar från det ögonblick du har ställt
1 timme från det ögonblicket du ställt in
in timern och luftkonditioneringsapparaten
timern och slås sedan på automatiskt efter 2
kommer att förbli på i 2 timmar och sedan
timmar från att den stängts av.
stängas av automatiskt.
OBS
• De inställda tider för On timer och Off timer bör vara olika.
• Efter att ha ställt in On-timer och Off timer, kan inställningen avbrytas genom att trycka på
-knappen.
Svenska 21
Avancerad drift
Fjärrkontrollens visningsfönster
Inställning av läget good'sleep
När luftkonditioneringsapparaten är i drift och i Cool
(Kylnings)- läge;
1. Tryck på
-knappen när du vill välja
• Indikatorn (
tiden.
2. Tryck på
.
) fortsätter att blinka och du kan ställa in
eller
för att ställa in tiden.
• Du kan ställa in tiden i intervaller om halvtimmar, från
30 minuter (0,5 i visningsfönstret) till 3 timmar och
timintervaller från 3 till 12 timmar.
• Tiden kan ställas in på ett minimum av 30 minuter och
till max 12 timmar.
• Det förvalda tidsvärdet för funktionen good'sleep är 8
timmar.
3. Tryck på
good'sleep.
Avancerad drift
Fjärrkontrollens visningsfönster
-knappen för att slutföra inställningen av
• Indikatorn (
) och den inställda tiden för läget good'sleep
visas på fjärrkontrollens visningsfönster.
• Inställningen för läget good'sleep kommer att avbrytas
om du inte trycker på
-knappen inom 10 sekunder
efter inställning av tiden. Kontrollera (
) indikatorn på
fjärrkontrollens visningsfönster.
Tryck på
Avbryt
eller
knappen ► välj (
) ► tryck på
knappen ► och ställ in timern till
► tryck på
knappen
Ytterligare alternativ finns i läget good'sleep
Temperaturen kan justeras med 1°C (1°F) inom intervallet 18°C (65°F) till 30°C
(86°F).
22 Svenska
Använda funktionen good'sleep
För en bekväm sömn, kommer luftkonditioneringsapparaten arbeta enligt följande stadier, Somna
► Hälsosam sömn ► Stadier för uppvakning.
• Insomningsläge: Ger dig en bekväm miljö för en good'sleep med en snabb kylning och
hypnagogisk fläkt av expedition.
• Läget hälsosam sömn: Läget hälsosam sömn justerar temperaturen och luftflödet i vågor för
att upprätthålla hälsosam temperatur för huden samtidigt som det underlättar djup sömn. I
enlighet med ändring av driftstimmar för good'sleep, kan timmen för hälsosam sömn ökas
eller minskas.
• Vakna upp från läget good'sleep: Ger dig luftflödet som justerar kroppstemperaturen för att
väcka upp dig till en ny fräsch status.
OBS
• I läget good'sleep, körs luftkonditioneringsapparaten i läget Cool (Kylning) + (
) under de
första 30 minuterna. Fläkthastigheten och riktningen på luftflödet justeras automatiskt i läget
good'sleep.
• Rekommenderad inställd temperatur ligger mellan 25°C (77°F) och 27°C (81°F) och värdet
26°C (79°F) är den mest idealiska temperaturen.
• Om den inställda temperaturen är för låg, kan du känna dig kall under sömnen eller bli
förkyld.
• Optimal körtid i läget good'sleep är 8 timmar. Om tiden är satt för kort eller för lång, kanske
du inte känner dig så bekväm som du hade förväntat dig.
• När On-timer och läget good'sleep ställs in samtidigt, tillämpar luftkonditioneringsapparaten
endast den funktionen som ställdes in senast.
• Medan läget good'sleep körs, kan läget
-knappen.
ställas in ytterligare genom att trycka på
• Om du trycker på
-knappen och väljer funktionen Turbo/Quiet (Tyst), avbryts läget
good'sleep och det valda läget påbörjar driften.
• Om d trycker på
-knappen, avbryts läget good'sleep och det valda läget påbörjardriften.
Svenska 23
Avancerad drift
• Om läget good'sleep är inställt på 5 timmar, börjar stadiet för uppväckning när 1 timme
återstår av drifttiden och luftkonditioneringsapparaten stannar då automatiskt.
Använda Turbo-funktionen
Du kan ställa in funktionen Turbo för att ge snabb och kraftfull kylning.
När luftkonditioneringsapparaten är i drift och i Cool
(Kylning)-läge;
1. Tryck på knappen
.
,
eller
-knappen till dess att
2. Tryck på
indikatorn (Turbo) börjar blinka.
3. Tryck på knappen
för att ställa in Turbo-funktionen.
• Indikatorn (Turbo) kommer att visas på fjärrkontrollens
visningsfönster och Turbo-funktionen körs i 30 minuter.
Avbryt
► tryck på ,
eller
Tryck på knappen
för at få (Turbo) indikatorn att börja blinka
och tryck på
-knappen.
OBS
• Funktionen Turbo är tillgänglig i läget Cool (Kylning)/Heat
(Uppvärmning).
• Om funktionen Turbo väljs medan funktionen Quiet (Tyst) är
på, kommer funktionen Tyst att avbrytas.
• Temperatur och fläkthastighet kan inte justeras.
Avancerad drift
Fjärrkontrollens visningsfönster
24 Svenska
Använd Purity- (Rena) funktionen
Purity-funktionen tar bort skadliga ämnen i luften för att ge dig en ren och hälsosam miljö.
Du kan välja den här funktionen medan luftkonditioneringsapparaten är i drift.
När luftkonditioneringsapparaten är påslagen
1. Tryck på knappen
.
2. Tryck på
,
eller
indikatorn börjar blinka.
3. Tryck på knappen
funktionen.
-knappen till dess att (
)
när du vill ställa in Purity (Rena)-
• (
)(
) indikatorn visas på fjärrkontrollens
visningsfönster och funktionen Ionizer startar.
Avbryt
-knappen ► tryck på
,
Tryck på
för att få (
) att blinka och tryck på
-knappen.
eller
OBS
• Du kan dessutom välja Purity- (Rena)funktionen under
Auto (Automatisk)/Cool (Kylning)/Dry (Avfuktning)/Heat
(Uppvärmning) och du kan också justera temperaturen.
• Om dessutom Purity- (Rena) funktionen väljs i fläktläge, kan
temperaturen inte justeras.
• När luftkonditioneringsapparaten och Purity (Rena)funktionen är påslagna samtidigt och du trycker på
strömbrytaren, kommer både luftkonditioneringsapparaten
och Purity (Rena)-funktion att stoppa driften.
• Du kan fortfarande använda Purity (Rena)-funktionen när On
timer ställs in när luftkonditioneringsapparaten är avstängd.
• Det kommer inte att bli så stor skillnad på
energiförbrukningen och ljudnivån när Purity (Rena)funktionen är vald medan den andra funktionen är på.
Svenska 25
Avancerad drift
Fjärrkontrollens visningsfönster
Använd Purity- (Rena) funktionen
När luftkonditioneringsapparaten är avstängd
1. Tryck på knappen
.
2. Tryck på
-knappen när (
) indikatorn blinkar för att
starta Purity (Rena)-funktionen.
• (
)(
) indikatorn visas på fjärrkontrollens
visningsfönster och funktionen Ionizer startar.
Avbryt
Fjärrkontrollens visningsfönster
Avancerad drift
26 Svenska
-knappen för att (
Tryck på
blinka och tryck på knappen för
) ska börja
.
Kontroll av inomhusenheter
Du kan individuellt välja och använda inomhusenheter bland 4 inomhusenheter.
När luftkonditioneringsapparaten är påslagen:
1. Tryck på knappen
.
,
eller
2. Tryck på
indikatorn börjar blinka.
-knappen tills (Zone)
-knappen för att välja att köra igång
3. Tryck på
inomhusenheten.
• Du kan välja enskilda enheter i storleksordningen 1 till 4
eller välja alla inomhusenheter samtidigt.
Avancerad drift
Fjärrkontrollens visningsfönster
Svenska 27
Rengöring av luftkonditioneringsapparaten
VAR FÖRSIKTIG
• Innan påbörjad rengöring, se till att stänga av utrustningen och
dra ur kontakten.
Rengöring av utsidan
ACMNADKH
Torka av enheten med en fuktig eller
torr trasa vid behov. Torka av smuts i
svåråtkomliga områden med en mjuk borste.
Ljummen fuktig trasa
Mjuk borste
ACMNTDEH
Rengöring och underhåll
28 Svenska
VAR FÖRSIKTIG
• Rengör inte displayen
med hjälp av alkaliskt
rengöringsmedel.
• Använd inte svavelsyra,
saltsyra eller organiska
lösningsmedel (som
förtunningsmedel, fotogen
och aceton) för att
rengöra ytorna. Placera
inte några klistermärken
på apparaten, eftersom
detta kan skada ytan på
luftkonditioneringsapparaten.
Rengöring av filtret
ACMNADKH
Dammsugare
Mjuk borste
30 minuter
Hakar
Milt rengöringsmedel
ACMNTDEH
1. Öppnande av panelen
Ta ett fast grepp av toppen på frontpanelen och dra den nedåt för att öppna. Lyft sedan panelen
något upp.
Rengöring och underhåll
Luftfilter
2. Borttagning av luftfilter
Ta tag i handtaget och lyft upp den. Dra sedan luftfiltret mot dig och skjut den nedåt.
Luftfilter
Air filter
Svenska 29
Rengöring av luftkonditioneringsapparaten
3. Rengör luftfiltret
Tvättbart skum baserat på luftfilter, fångar upp stora partiklar i luften. Filtret rengörs med en
dammsugare eller genom handtvätt.
Öppna panelen och dra sedan ut
luftfiltret.
För in luftfiltret tillbaka i sitt
ursprungliga läge och stäng
frontpanelen.
Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en
mjuk borste. Om dammet är för tungt, rensa det
under rinnande vatten.
Torka luftfiltret i ett ventilerat utrymme.
Rengöring och underhåll
VAR FÖRSIKTIG
• Skrubba inte luftfiltret med en borste eller andra redskap för
rengöring. Detta kan skada filtret.
• Utsätt inte luftfiltret för direkt solljus när du torkar det.
OBS
• Rengör luftfiltret varannan vecka. Villkoren för rengöring kan variera beroende på
användning och miljöförhållanden.
• Om luftfiltret torkar i ett fuktigt område, kan det ge anstötlig lukt. Rengör det igen och torka
det i ett väl ventilerat utrymme.
30 Svenska
Underhåll av luftkonditioneringsapparaten
Om luftkonditioneringsapparaten inte ska användas under en längre period, torka av
luftkonditioneringsapparaten för att underhålla den på bästa sätt.
1. Torka av luftkonditioneringsapparaten genomgående genom att köra den i Fläkt-läge i 3 till 4
timmar och koppla ur nätaggregatet. Det kan uppkomma interna skador om fukt ligger kvar i
komponenterna.
2. Innan du använder luftkonditioneringsapparaten igen, torka de inre komponenterna i
luftkonditioneringsapparaten igen genom att köra i Fläkt -äget i 3 till 4 timmar. Detta hjälper
till att avlägsna dofter som kan uppstå från fukt.
Regelbundna kontroller
Se följande tabell för att underhålla luftkonditioneringsapparaten ordentligt.
Typ
Beskrivning
Var 4: e
månad
En gång
om året
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
OBS
• De kontroll- och underhållsåtgärder som beskrivs ovan är avgörande för att garantera
effektiviteten i luftkonditioneringsapparaten. Frekvensen för dessa operationer kan variera
beroende på egenskaperna i området, mängd damm etc.
a. De beskrivna åtgärderna ska utföras mer frekvent om området för installationen är mycket
dammig.
b. Dessa åtgärder måste alltid utföras av kvalificerad personal. För mer detaljerad
information, hänvisas du till installationsmanualen.
Svenska 31
Rengöring och underhåll
Rengör luftfiltret (1).
Rengör smältvattenskålen för kondens (2).
Inomhusenhet Rengör värmeväxlaren noga (2).
Rengör avloppsröret från kondens (2).
Byt ut fjärrkontrollens batterier (1).
Rengör värmeväxlaren på utsidan av
enheten (2).
Rengör värmeväxlaren på insidan av
enheten (2).
Rengör de elektriska komponenterna med
tryckluft (2).
Utomhusenhet
Kontrollera att alla elektriska komponenter
är fast åtdragna (2).
Rengör fläkten (2).
Kontrollera att alla fläktdelar är fast
åtdragna (2).
Rengör smältvattenskålen för kondens (2).
Månadsvis
Underhåll av luftkonditioneringsapparaten
Interna skydd via enhetens styrsystem
Detta interna skydd sätts in om ett internt fel uppstår i luftkonditioneringsapparaten.
Typ
Beskrivning
Mot kall luft
Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall luft när
värmepumpen värmer.
Avfrostningscykel
Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall luft när
värmepumpen värmer.
Skydd för
interna batterier
Skydd för kompressor
Kompressorn kommer vara avstängd för att skydda de interna
batterierna när luftkonditioneringsapparaten arbetar i kylläge.
Luftkonditioneringsapparaten börjar inte att arbetar direkt för att
skydda kompressorn från utomhusenheten efter den har startat.
OBS
• Om värmepumpen drivs i värmeläge, blir avfrostningscykeln aktiverad för att ta bort frost
från en utomhusenhet som kan ha satt in vid låga temperaturer.
• Den interna fläkten stängs av automatiskt och startas endast igen efter att
avfrostningscykeln är avslutad.
• När avfrostningscykeln är igång, kan den generera märkliga ljud. Detta är normal drift för
produktsäkerhet.
Rengöring och underhåll
32 Svenska
Felsökning
Om luftkonditioneringsapparaten fungerar onormalt, se följande diagram för att spara tid och
onödiga utgifter.
Problem
Lösning
• Kontrollera statusen för ström och sätt sedan
igång luftkonditioneringsapparaten igen.
• Slå på kretsbrytaren, koppla in nätsladden och
kör sedan igång luftkonditioneringsapparaten
Luftkonditioneringsapparaten
igen.
fungerar inte alls.
• Se till att frånskiljaren är påslagen.
• Kontrollera om funktionen för Tidsinställning
av körs. Kör luftkonditioneringsapparaten igen
genom att trycka på strömknappen.
Jag kan
inte ändra
temperaturen.
• Kontrollera om läget Fan (Fläkten) eller
Fast (Snabb) körs. I dessa lägen, styr
luftkonditioneringsapparaten den inställda
temperaturen automatiskt och du kan inte
ändra den inställda temperaturen.
Bilaga
Svenska 33
Felsökning
Problem
Lösning
Bilaga
• Kontrollera om den inställda temperaturen är
högre i läget Cool (Kylning) eller lägre i Heat
(Uppvärmning) än den aktuella temperaturen.
Tryck på knappen Temperatur på fjärrkontrollen
för att ändra den inställda temperaturen.
• Kontrollera om luftfiltret är blockerat med
smuts. Om luftfiltret är blockerat, kan
prestandan för kylning och uppvärmning
minska. Ta bort smuts regelbundet.
• Kontrollera om utomhusenheten är täckt, eller
installerad i närheten av ett hinder. Ta av det
som täcker och ta bort hindret. Vid rensning
av hinder (t.ex. snö eller is), använd lämpliga
verktyg så att du är noga med att inte skada
produkten eller dig själv under denna process.
Kall/Varm luft
• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten
kommer inte ut från
kör avfrostningsfunktionen. När is formas
på vintern eller när utomhustemperaturen är
luftkonditioneringsapparaten
alltför låg, körs luftkonditioneringsapparaten
eller prestandan har
automatiskt i avfrostningsläge. När den här
försämrats.
funktionen körs, kommer inomhusfläkten att
stanna och varm luften strömmar inte ut.
• Kontrollera om dörrar eller fönster är öppna.
Detta kan orsaka dålig kylnings- eller
uppvärmningsprestanda. Stäng dörrar och
fönster.
• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten
är på omedelbart efter kylnings- eller
uppvärmningsförloppet har stannat. I det
här fallet körs bara fläkten för att skydda
utomhusenhetens kompressor.
• Kontrollera huruvida längden på röret är för
lång. När röret är längre än den maximala
längden för röret, minskar prestandan för
kylning och uppvärmning.
34 Svenska
Problem
Lösning
• Kontrollera om funktionen good'sleep körs.
Medan denna funktion körs, kan du inte styra
riktningen på luftflödet. (Men du kan styra
riktningen på luftflödet om den här funktionen
körs i läget Heat (Uppvärmning).)
Jag kan
inte ändra
fläkthastigheten.
• När läget Auto (Automatisk), Dry (Avfuktning),
eller Fast (Snabb) kör eller när funktionen
good'sleep körs i läget Cool (Kylning), styr
luftkonditioneringsapparaten fläktens
hastighet automatiskt och du kan inte ändra
fläkthastigheten.
Fjärrkontrollen
fungerar inte.
• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen med nya.
• Se till att ingenting blockerar fjärrkontrollens
sensorn.
• Kontrollera att det inte är någon
stark ljusapparatur i närheten av
luftkonditioneringsapparaten. Starkt ljus
som kommer från fluorescerande lysrör eller
neonskyltar kan störa de elektriska vågorna.
Funktionen för
Tidsinställning
på/av fungerar
inte.
• Kontrollera att du tryckt på knappen SET
(STÄLL IN) på fjärrkontrollen efter det att du
har ställt in tiden.
Indikatorn
blinkar konstant.
• Tryck på strömknappen för att stänga av
luftkonditioneringsapparaten eller dra ur
kontakten. Kontakta serviceverkstaden om
indikatorn fortfarande blinkar.
Svenska 35
Bilaga
Jag kan inte
ändra riktningen
på luftflödet.
Felsökning
Problem
Lösning
Bilaga
Dofter
genomsyrar
rummet vid drift.
• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten körs
i en omgivning med rök. Ventilera rummet eller
kör luftkonditioneringsapparaten i Fan (Fläkt)läge 3~4 timmar. (Det finns inga komponenter
som används i luftkonditioneringsapparaten som
avger en stark lukt.)
• Kontrollera att avloppet är rent. Rengör dem
regelbundet.
Ett fel indikeras.
• Om en indikator för inomhusenheten
blinkar, kontakta närmaste serviceverkstad.
Var noga med att meddela felkoden till
serviceverkstaden.
Ljud genereras.
• När flödet på köldmediet ändras, kan
buller uppstå beroende på statusen för
luftkonditioneringsapparaten. Detta är en
normal drift.
Problem
"överdrivet
buller genereras"
och "minskad
prestanda"
• Om överdrivet/oregelbundet buller genereras
i samband med minskad prestanda av
produkten, se din servicetekniker för att
säkerställa att produkten fungerar korrekt.
Rök genereras
från
utomhusenheten.
• Det kanske inte är en brand, utan det kan vara
ånga som genereras från utomhusenhetens
värmeväxlare medan avfrostningsfunktionen
är igång i läget Heat (Uppvärmning) vintertid.
Vatten
droppar från
röranslutningar på
utomhusenheten.
• Kondens kan utvecklas när den omgivande
temperaturen ändras alltför mycket. Detta är
en normal drift.
Den här produkten har behandlats med biociden silverzinkzeolit för
att kunna utföra sin antimikrobiella funktion.
36 Svenska
Driftsintervaller
Tabellen nedan indikerar temperatur- och luftfuktighetsintervall som luftfuktaren kan arbeta
inom. Se tabellen för effektivt användande.
DRIFTTEMPERATUR
INOMHUSENHET
UTOMHUSENHET
LUFTFUKTIGHET
INOMHUS
KYLNING
18˚C till 32˚C
-15˚C till 50˚C
80 % eller mindre
UPPVÄRMNING
30˚C eller mindre
-20˚C till 24˚C
-
TORR
18˚C till 32˚C
-15˚C till 50˚C
80 % eller mindre
LÄGE
OBS
• Den standardiserade temperaturen för uppvärmning är 7˚C. Om utomhustemperaturen faller
till 0˚C eller lägre, kan värmeeffekten reduceras beroende på temperaturförhållanden.
• Om kyldriften används över 32˚C (inomhustemperatur), kyler den inte med full kapacitet.
Bilaga
Svenska 37
Tekniska specifikationer
Typ
Inomhusenhet
Bilaga
38 Svenska
Nettovikt
Nettomått (B x D x H)
(kg)
(mm)
AC026MNADKH
7,6
750 x 246 x 249
AC035MNADKH
7,6
750 x 246 x 249
AC052MNADKH
10,8
896 x 261 x 261
AC071MNADKH
14,4
1065 x 294 x 301
AC100MNTDEH
18,5
1280 x 253 x 345
Modell
Memo
Bilaga
Svenska 39
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
01 48 63 00 00
www.samsung.com/ie/support
GERMANY
FRANCE
ITALIA
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/es/support
PORTUGAL
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
SPAIN
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/pt/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/se/support
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CROATIA
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
SERBIA
www.samsung.com/rs/support
LITHUANIA
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
CZECH
SLOVAKIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising