Samsung | MS23F302EAW | User guide | Samsung MWF300G Mikroaaltouuni, 23 L Brugervejledning

Samsung MWF300G Mikroaaltouuni, 23 L Brugervejledning
MS23F300E**
MS23F301E**
MS23F302E**
Mikrovågsugn
Bruksanvisning och tillagningstips
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt den här Samsung-produkten.
Samsungs garanti täcker INTE samtal till servicetekniker för att få hjälp
med hur produkten ska användas, korrekt installation eller att utföra
normal rengöring eller underhåll.
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 1
6/11/2018 4:16:56 PM
innehåll
Säkerhetsinstruktioner..............................................................................3
Guide över matlagningskärl....................................................................14
Installation.................................................................................................8
Felsökning................................................................................................15
Tillbehör...................................................................................................8
Om du är osäker eller har problem.........................................................15
Installationsplats......................................................................................8
Tekniska specifikationer..........................................................................16
Roterande platta......................................................................................8
Underhåll....................................................................................................9
Rengöring................................................................................................9
Byte (reparation).......................................................................................9
Skötsel vid en längre tid utan användning................................................9
Ugnsegenskaper.....................................................................................10
Ugn.......................................................................................................10
Manöverpanel........................................................................................10
Använda ugnen........................................................................................11
Ställa in tiden.........................................................................................11
Tillagning/Uppvärmning.........................................................................11
Effektnivåer............................................................................................11
Justera tillagningstiden ..........................................................................12
Stoppa tillagningen................................................................................12
Använda den automatiska upptiningsfunktionen....................................12
Använda de automatiska upptiningsprogrammen..................................12
Tips vid ångtillagning (endast modellerna MS23F301EF* och
MS23F302EF*)......................................................................................12
Svenska - 2
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 2
6/11/2018 4:16:56 PM
säkerhetsinstruktioner
Svenska - 3
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 3
6/11/2018 4:16:56 PM
01 säkerhetsinstruktioner
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
VARNING! Om luckan eller luckans tätning är trasig
ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en
kvalificerad person.
VARNING! Det är farligt för andra än kompetenta
personer att utföra underhåll eller reparationer
som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot
mikrovågsenergin.
VARNING! Vätskor och annan mat får inte värmas i
slutna behållare eftersom de kan explodera.
VARNING! Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn
när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda
ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med
felaktig användning.
Den här apparaten är bara till för privat bruk och är inte
avsedd för att används:
• i personalkök i butiker, kontor och andra
arbetsmiljöer
• på bondgårdar
• av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer
• i bed and breakfast-miljöer.
Använd endast redskap som passar för
mikrovågsugnar.
Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll
ett öga på ugnen på grund av risk för gnistbildning.
Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av
mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och
uppvärmning av varma dynor, tofflor, svampar,
torra trasor och liknande kan leda till risk för skada,
antändning eller brand.
Om du observerar rök (emitteras) ska du slå av eller
koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att
förhindra att lågor slår ut.
Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd
kokningseffekt och därför måste du vara försiktig vid
hantering av behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras
om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan
barnet börjar äta, för att undvika brännskador.
Ägg och äggskal samt hårdkoka ägg får inte värmas i
mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter
att värmeprocessen är klar.
Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester
avlägsnas.
Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan
försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt
eventuellt leda till risker.
Mikrovågsugnen är endast avsedd att användas på
en bänk (fristående) och mikrovågsugnen ska inte
placeras i ett skåp.
Metalliska behållare för mat och dryck är inte tillåtet
under tillagning i mikrovågsugn.
Var försiktig så att du inte flyttar den roterande tallriken
när du tar ut behållare från apparaten.
Apparaten ska inte rengöras med en ångrengörare.
Apparaten ska inte rengöras med en vattenstråle.
Den här apparaten är inte avsedd för att installeras i
fordon som körs på vägar, exempelvis husvagnar och
liknande.
Den här enheten är inte avsedd att användas av några
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk
eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet
och kunskap, om personen eller personerna inte
har någon som övervakar och instruerar angående
enhetsanvändningen av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker
med apparaten.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och
äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap
om de har övervakats eller instruerats i att använda
apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i
samband med att använda apparaten. Barn får inte
leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll
ska inte utföras av barn utan övervakning.
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av
tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad
person för att undvika fara.
Svenska - 4
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 4
6/11/2018 4:16:57 PM
Allmän säkerhet
Eventuella ändringar eller reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.
Värm inte mat eller vätska förseglade i behållare för mikrovågsfunktionen.
Använd inte bensen, thinner, alkohol, ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra
ugnen.
Installera inte ugnen: nära ett element eller brandfarligt material; platser som är fuktiga,
feta, dammiga eller utsätts för direkt solljus eller vatten; eller där gas kan läcka; eller en
ojämn yta.
Den här ugnen måste jordas ordentligt i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Använd regelbundet en torr trasa för att avlägsna främmande ämnen från kontaktens
terminaler och kontakter.
Dra inte och böj inte överdrivet mycket på nätkabeln och placera inga tunga föremål på
den.
Om det finns en gasläcka (propan, LP etc.) ska du omedelbart vädra. Rör inte
strömsladden.
Rör inte strömkontakten med våta händer.
Medan ugnen är i drift ska du inte stänga av den genom att dra ur strömsladden.
Stick inte in fingrar eller främmande ämnen. Om främmande ämnen kommer in i ugnen
ska du dra ur strömsladden och kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
Tryck inte för hårt på och slå inte på ugnen.
Placera inte ugnen över ömtåliga föremål.
Se till att spänning, frekvens och ström matchar produktspecifikationer.
Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte en förgrenare, förlängningssladdar
eller transformatorer.
Häng inte strömsladden på metallföremål. Se till att sladden är mellan objekt eller bakom
ugnen.
Använd inte en skadad strömkontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.
Om du har skadade strömkontakter eller sladdar ska du kontakta ett lokalt Samsungservicecenter.
Häll eller spruta inte vatten direkt på ugnen.
Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på ugnens lucka.
Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel, på ugnen.
Förvara inte antändbara material i ugnen. Eftersom spritångor kan kontakta heta delar i
ugnen ska du vara försiktig när du värmer upp mat eller dryck som innehåller alkohol.
Barn kan stöta i eller klämma sina fingrar i luckan. Hålla barn borta när du öppnar/stänger
luckan.
Svenska - 5
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 5
6/11/2018 4:16:57 PM
01 säkerhetsinstruktioner
Den här ugnen skall placeras åt rätt håll och med
en höjd som gör det möjligt att lätt komma åt
ugnsutrymmet och kontrollerna.
Innan du börjar använda ugnen första gången ska den
köras med vatten i 10 minuter och sedan användas.
Om ugnen genererar ett konstigt ljud, brandlukt eller
rök ska du omedelbart koppla ur strömkontakten och
kontakta närmaste servicecenter.
Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är
åtkomlig.
Mikrovågsvarning
Försiktighetsåtgärder för användning av mikrovågsugnen
Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt; var alltid försiktig vid
hantering av behållaren. Låt alltid drycker stå i minst 20 sekunder innan du hanterar dem.
Om så är nödvändigt ska du röra om under uppvärmning. Rör alltid om efter uppvärmning.
Följ dessa anvisningar för Fösta hjälpen i händelse av skållskador:
Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering av
mikrovågsenergi.
1. Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
2. Täck med ett rent och torrt förband.
3. Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.
För att undvika skador på plåten eller gallret ska du inte lägga plåten eller gallret i vatten
strax efter tillagning.
Använd inte ugnen till att fritera eftersom oljetemperaturen inte kan kontrolleras. Det kan
resultera i att den heta oljan plötsligt kokar över.
Försiktighetsåtgärder för mikrovågsugn
Använd endast mikrovågssäkra behållare. Använd inte metallbehållare, guld- eller
silvertrimmad servis, grillspett etc.
Ta bort metallklämmor. Elektriska ljusbågar kan uppstå.
Använd inte ugnen till att torka tidningar eller kläder.
Använd kortare tider för mindre mängder mat för att förhindra överhettning eller att maten
bränns.
Håll strömsladden och kontakten borta från vatten- och värmekällor.
För att undvika explosionsrisk ska du inte värma ägg med skal eller hårdkokta ägg. Värm
inte lufttäta eller vakuumförslutna behållare, nötter, tomater etc.
Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Detta är en brandfara.
Ugnen kan överhettas och stängas av automatiskt och förbli avstängd tills den svalnat
tillräckligt.
Använd alltid grytlappar när du tar ut en maträtt.
Rör om vätskor halvvägs under uppvärmning eller efter att uppvärmningen har avslutats
och låt vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att den blir för varm eller kokar.
Stå på en armslängd avstånd från ugnen när du öppnar luckan för att undvika
skållskador till följd av att det tränger ut ånga eller varm luft.
Använd inte ugnen när den är tom. Ugnen stängs automatiskt av efter 30 minuter som
en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att
absorbera mikrovågsenergi utifall ugnen startar oavsiktligt.
Installera ugnen i enlighet med mellanrummen i den här bruksanvisningen. (Se Installera
mikrovågsugnen.)
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
• Använd inte ugnen med luckan öppen. Manipulera inte med säkerhetslåsen (lucklåsen).
Sätt inte i något i säkerhetslåsens hål.
• Placera inga föremål mellan luckan och ugnens framsida och låt inte rester av mat
eller rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Håll luckan och luckans tätningsytor
rena genom att torka dem med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa
efter varje användning.
• Använd inte ugnen om den är skadad. Använd endast efter att den har reparerats av
en kvalificerad tekniker.
Viktigt: ugnsluckan måste stänga ordentligt. Dörren får inte böjas; luckans gångjärn
får inte vara trasiga eller sitta löst; dörrtätningarna och tätningsytorna får inte vara
skadade.
• Alla justeringar eller reparationer måste utföras av en kvalificerad tekniker.
Svenska - 6
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 6
6/11/2018 4:16:57 PM
Produktgruppdefinition
Samsung tar ut en reparationskostnad för att byta ut ett tillbehör eller reparera en
kosmetisk skada om skadan på apparaten eller av tillbehöret har orsakats av kunden.
Föremål som det här villkoret inkluderar:
Den här produkten är en grupp 2 klass B ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2, som
inkluderar all ISM-utrustning i vilken radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/eller
används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och EDM- och
bågsvetsutrustning.
Klass B-utrustning är utrustning som passar för användning i hemmiljöer och i inrättningar
som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används i
privat syfte.
• Lucka, handtag, utpanel eller kontrollpanel som är buckliga, repiga eller trasiga.
• Plåt, styrrulle, koppling eller galler som är trasiga eller saknas.
Använd bara den här ugnen för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i
bruksanvisningen. Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen
täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar
att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och
användning av ugnen.
Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikrovågsugnen variera lite från
de som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningstecken finns
med. Om du har några frågor eller kommentarer ska du kontakta närmaste Samsungservicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.
Använd endast denna ugn för uppvärmning av mat. Den är endast avsedd för
användning i hemmet. Värm inga textilier eller kuddar fyllda med korn. Tillverkaren kan
inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning av ugnen.
För att undvika en försämring av ugnsytan och farliga situationer ska du alltid hålla ugnen
ren och väl underhållen.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att
produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra
fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt
produkten eller kommunen för vidare information om var och hur
produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera
angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska
tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om
produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
Svenska - 7
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 7
6/11/2018 4:16:57 PM
01 säkerhetsinstruktioner
Begränsad garanti
installation
INSTALLATIONSPLATS
• Välj en plan och jämn yta cirka 85 cm över
golvet. Ytan måste bära ugnens vikt.
TILLBEHÖR
Beroende på modellen som köpt medföljer flera tillbehör som kan användas
på olika sätt.
1. Rullskena, placeras i mitten av ugnen.
Ändamål:
• Se till att det finns utrymme för ventilation, minst
10 cm från den bakre väggen och båda sidor
och 20 cm uppåt.
20 cm
ovanför
10 cm
bakom
85 cm
ovanför
golvet
10 cm på
sidorna
Rullskenan bär upp den roterande
tallriken.
• Installera inte ugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av
andra mikrovågsugnar eller ett element.
2. Roterande tallrik, placeras på rullskenan med
mittfästet på kopplingen.
• Uppfyll specifikationerna för strömtillförsel för ugnen. Använd endast
godkända förlängningskablar om nödvändigt.
Ändamål:
Den roterande tallriken är den
huvudsakliga matlagningsytan och kan
lätt tas bort för rengöring.
Använd INTE mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande
tallriken.
3. Ångkokare, se sidorna 12 till 14.
(Endast modellerna MS23F301EF* och
MS23F302EF*)
Ändamål:
• Torka insidan och lucktätningen med en fuktad trasa innan ugnen
används för första gången.
ROTERANDE PLATTA
Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
Installera rullskenan och den roterande tallriken.
Kontrollera att den roterande tallriken kan rotera
obehindrat.
Använd ångkokkärlet i plast vid
användning av ångfunktionen.
Använd INTE mikrovågsugnen utan rullskenan och den roterande
tallriken.
Svenska - 8
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 8
6/11/2018 4:16:59 PM
underhåll
BYTE (REPARATION)
VARNING
RENGÖRING
För att avlägsna envis smuts med dålig lukt från insidan av ugnen
1. Med ugnen tom placerar du en kopp med utspädd citronsaft i mitten av
den roterande tallriken.
2. Värm ugnen i 10 minuter på högsta effekt.
• Om du har problem med gångjärn, tätningar och/eller luckan ska du
kontakta en kvalificerad tekniker eller ett lokalt Samsung–kundcenter för
teknisk hjälp.
• Om du vill byta ut en glödlampa ska du kontakta ett lokalt Samsung–
servicecenter. Byt inte ut den själv.
• Om du stöter på ett problem med ugnens yttre hölje ska du först dra ur
strömkabeln från strömkällan och sedan kontakta ett lokalt Samsung–
servicecenter.
SKÖTSEL VID EN LÄNGRE TID UTAN ANVÄNDNING
3. När programmet är klart ska du vänta tills ugnen har svalnat. Öppna
sedan luckan och gör rent ugnsrummet.
Om du inte använder ugnen under en längre tid ska du dra ur strömkabeln
och flytta ugnen till en torr, dammfri plats. Damm och fukt som ansamlats
inne i ugnen kan påverka ugnens prestanda.
Rengöra insidan på modeller med svängande värmare
Om du vill rengöra den övre delen av ugnsrummet
ska du sänka det övre värmeelementet med 45°
så som visas. Detta kommer att göra det lättare att
rengöra det övre området. När du är klar ska du
flytta tillbaka det övre värmeelementet.
VAR FÖRSIKTIG!
• Håll luckan och luckans tätning ren och se till att luckan öppnar och
stänger lätt. Annars kan ugnens livscykel förkortas.
• Var försiktig så att du inte spiller vatten i ugnens ventiler.
• Använd inte frätande eller kemiska ämnen för rengöring.
• När ugnen har svalnat ska du använda ett milt rengöringsmedel för att
rengöra ugnsrummet efter varje användning.
Svenska - 9
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 9
6/11/2018 4:16:59 PM
02 installation / underhåll
Rengör ugnen med jämna mellanrum för att undvika att smuts ansamlas på
eller inuti ugnen. Var även speciellt uppmärksam på luckan, lucktätningen
och den roterande tallriken och rullskenan (endast tillämpliga modeller).
Om luckan inte öppnas eller stängs lätt ska du först kontrollera om det finns
smuts på luckans tätningar. Använd en mjuk trasa med tvålvatten för att
rengöra både ugnens in– och utsida. Skölj och torka ordentligt.
Den här ugnen har inga invändiga delar som kan demonteras av
användaren. Försök inte att byta ut eller reparera ugnen själv.
ugnsegenskaper
MANÖVERPANEL
UGN
2
1
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. DÖRRHANDTAG
7. ROTERANDE TALLRIK
2. VENTILATIONSHÅL
8. KOPPLING
3. LAMPA
9. RULLSKENA
4. TID/VIKTREGLAGE
5. DÖRRSPÄRRAR
6. DÖRR
11
5
10. H
ÅL FÖR
SÄKERHETSSPÄRRAR
11. S
TÄLLBAR KONTROLLKNAPP
FÖR TILLAGNINGSEFFEKT
1. TECKENFÖNSTER
2. TID/VIKTREGLAGE
3. AUTOUPPTINING
4. STÄLLBAR KONTROLLKNAPP
FÖR TILLAGNINGSEFFEKT
5. KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV
KLOCKAN
Svenska - 10
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 10
6/11/2018 4:17:00 PM
använda ugnen
TILLAGNING/UPPVÄRMNING
STÄLLA IN TIDEN
Glöm inte att ställa om klockan till sommartid och vintertid.
1. Välj effektnivå till max genom att vrida reglaget
KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT.
(MAXIMAL EFFEKT: 800 W)
2. Välj tid genom att vrida reglaget Tid/Vikt (
Resultat:
Autofunktion för energibesparing
Om du inte väljer någon funktion när apparaten är mitt i inställning eller
användning och tillfälligt stoppad avbryts funktionen och klockan visas efter
25 minuter. Ugnslampan stängs av efter 5 minuter om dörren är öppen.
1. Så här visar du tiden i...
24-timmarsklocka
12-timmarsklocka
Tryck på knappen Klocka (
2. Vrid reglaget Tid/Vikt (
).
Ugnslampan tänds och tallriken börjar
rotera.
1) Tillagningen startar och när den har
avslutats hörs en signal från ugnen 4 gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en gång i minuten).
3) Den aktuella tiden visas igen.
Slå aldrig på mikrovågsugnen när den är tom.
) en eller två gånger.
) för att ställa in tiden.
Du kan ändra effektnivå under tillagningen genom att vrida reglaget
KONTROLLKNAPP FÖR TILLAGNINGSEFFEKT.
EFFEKTNIVÅER
Du kan välja bland effektnivåerna nedan.
3. Tryck på knappen Klocka (
4. Vrid reglaget Tid/Vikt (
).
) för att ställa in minuter.
Effektnivå
Uteffekt
Effektnivå
Uteffekt
HÖG
800 W
MEDELLÅG
300 W
ÅTERUPPVÄRMNING
700 W
AUTOUPPTINING ( )
180 W
MEDELHÖG
600 W
LÅG/HÅLL VARMT
100 W
MEDEL
450 W
Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.
5. Tryck på knappen Klocka (
).
Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.
Svenska - 11
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 11
6/11/2018 4:17:02 PM
03 ugnsegenskaper / använda ugnen
Mikrovågsugnen har en inbyggd klocka. När strömmen är påkopplad visas
":0", "88:88" eller "12:00" automatiskt på skärmen.
Ställ in aktuell tid. Tiden kan visas i 12- eller 24-timmarsformat. Klockan
måste ställas in:
• När mikrovågsugnen installeras
• Efter ett strömavbrott
Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp.
Kontrollera ALLTID inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn.
Placera maten i mitten på den roterande tallriken. Stäng dörren.
JUSTERA TILLAGNINGSTIDEN
ANVÄNDA DE AUTOMATISKA UPPTININGSPROGRAMMEN
1. Justera återstående tillagningstid genom att vrida
). Vrid reglaget för att öka
reglaget Tid/Vikt (
tillagningstiden för maten under tillagningsprocessen.
Avlägsna alla förpackningar innan tining. Placera de frusna matvarorna på
den roterande tallriken. Vänd maten när ugnen piper. Låt maten vila lika lång
tid som du lät den gå på automatisk upptining.
STOPPA TILLAGNINGEN
Kod/Mat
Portionsstorlek
Väntetid
Rekommendationer
Kött
200-1500 g
20-60 min.
Kyckling
200-1500 g
20-60 min.
Skydda kanterna med
aluminiumfolie, vänd maten
när ugnen piper.
Fisk
200-1500 g
20-50 min.
Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.
1. Om du vill stoppa tillfälligt;
öppna dörren.
Resultat:
Tillagningen stoppas. För att återuppta
tillagningen stänger du dörren.
2. För att stoppa helt:
Vrid på reglaget Tid/Vikt (
Då visas "Aktuell tid".
TIPS VID ÅNGTILLAGNING (ENDAST MODELLERNA
MS23F301EF* OCH MS23F302EF*)
) åt vänster.
Ångkokaren baseras på ångkoksprincipen och har utformats för snabb och
hälsosam matlagning i din mikrovågsugn från Samsung.
Det här tillbehöret är perfekt för att snabbt koka ris, pasta, grönsaker etc.,
samtidigt som näringsvärdet bibehålls.
Ångkokssatsen består av 3 föremål:
ANVÄNDA DEN AUTOMATISKA
UPPTININGSFUNKTIONEN
Med den automatiska upptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk.
Placera maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.
1. Vrid reglaget KONTROLLKNAPP FÖR
TILLAGNINGSEFFEKT till symbolen för
Automatisk upptining ( ).
2. Vrid reglaget Tid/Vikt (
Resultat:
Kärl
Infogad form
Lock
Alla delar klarar temperaturer från -20 °C till 140 °C.
Lämpliga för frysförvaring. Kan användas separat eller tillsammans.
) för att ställa in vikten.
Ugnslampan tänds och tallriken börjar
rotera.
1) Tillagningen startar och när den har
avslutats hörs en signal från ugnen 4 gånger.
2) Påminnelsesignalen piper 3 gånger (en gång i minuten).
3) Den aktuella tiden visas igen.
Använd bara behållare som är mikrovågssäkra.
ANVÄNDNINGSVILLKOR:
Använd den inte:
• för att laga mat med högt socker- eller fettinnehåll.
• med grillfunktionen eller funktionen med roterande värme eller på en häll.
Diska alla delar i vatten med diskmedel före första användningstillfället.
Information om tillagningstider hittar du i instruktionerna i tabellen på
nästa sida.
Svenska - 12
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 12
6/11/2018 4:17:03 PM
UNDERHÅLL:
Mat
Ångkokaren kan diskas i diskmaskin.
När den diskas för hand ska varmt vatten och diskmedel användas.
Använd inte produkter med slipeffekt.
UPPTINING:
Bakpotatis
Stuvning (kyld)
Effektnivåer
Kronärtskockor
300 g
(1-2 st.)
800 W
Tillagnings- Väntetid (min.) tid (min.)
5-6
1-2
300 g
800 W
4-5
1-2
Kärl med infogad
form + Lock
300 g
600 W
7-8
2-3
Soppa (kyld)
5-10
Kärl + Lock
500 g
800 W
7-8
2-3
Kärl + Lock
Kärl med infogad
form + Lock
400 g
600 W
5-6
1-2
Kärl + Lock
400 g
800 W
3-4
1-2
Kärl + Lock
Instruktioner
Lägg den i ångkokningsskålen. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant
före väntetiden.
Frusen soppa
400 g
800 W
8-10
2-3
Kärl + Lock
Instruktioner
Placera den frysta soppan i ångkokkärlet. Täck med ett plastlock. Rör
om noggrant före väntetiden.
Kärl med infogad
form + Lock
Instruktioner
Väg grönsakerna (exempelvis broccoli, blomkål, morot, spansk peppar)
efter att du har sköljt och skurit dem i lika stora småbitar. Placera formen
i en skål. Fördela grönsakerna i formen. Tillsätt 2 teskedar vatten. Täck
med ett plastlock.
Frysta
grönsaker
15-18
Instruktioner
Lägg stuvningen i ångkokkärlet. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant
före väntetiden.
Hantering
Instruktioner
Skölj och rensa kronärtskockorna. Placera formen i skålen. Lägg
kronärtskockorna på plåten. Tillsätt en matsked citronsaft. Täck med ett
plastlock.
Färska
grönsaker
800 W
Hantering
Instruktioner
Väg och skölj potatisen och placera dem i ångkokkärlet. Tillsätt 3
teskedar vatten. Täck med ett plastlock.
TILLAGNING:
Portion
250 g
Tillagnings- Väntetid (min.) tid (min.)
Instruktioner
Lägg riset i ångkokkärlet. Tillsätt 500 ml kallt vatten. Täck med ett
plastlock. Låt vitt ris stå i 5 minuter efter tillagning och brunt 10 i minuter.
Placera den frysta maten i ångkärlet utan att lägga på locket. Vätskan
samlas i botten av kärlet och förstör inte maten.
Mat
Effektnivåer
Fryst jäst
degknyte med
syltfyllning
Fruktkompott
Instruktioner
Lägg i de frysta grönsakerna i ångkokkärlet. Placera formen i skålen.
Tillsätt 1 tesked vatten. Täck med ett plastlock. Rör om noggrant efter
tillagning och väntetid.
150 g
600 W
1-2
2-3
Kärl + Lock
Instruktioner
Fukta toppen på de fyllda degknytena med kallt vatten. Placera 1-2 frysta
degknyten intill varandra i ångkokkärlet. Täck med ett plastlock.
250 g
800 W
3-4
2-3
Kärl + Lock
Instruktioner
Väg den färska frukten (t.ex. äpplen, päron, plommon, aprikoser, mango
och ananas) efter att du har skalat, tvättat och skurit dem i små bitar eller
kuber. Lägg dem i ångkokkärlet. Tillsätt 1-2 matskedar vatten och 1-2
teskedar socker. Täck över med lock.
Svenska - 13
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 13
6/11/2018 4:17:03 PM
04 använda ugnen
Vissa livsmedel (exempelvis tomat) kan missfärga plasten. Det här är
normalt och inget tillverkningsfel.
Ris
Portion
guide över matlagningskärl
Hantering av ångkokkärlet
För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga
igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används.
Matlagningskärl måste därför väljas noggrant. Om kärlen är mikrovågståliga
behöver du inte oroa dig. Tabellen som följer visar olika typer av kärl och
anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.
+
Kärl + Lock
Kärl med infogad form + Lock
Matlagningskärl
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
Aluminiumfolie
Mikrovågståliga
Anmärkningar
✓✗
Kan användas i små mängder
för att skydda delar från kokas
för mycket. Ljusbågsbildning
kan uppstå om folien är för nära
ugnsväggen eller om för mycket
folie används.
Brynplatta
✓
Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och lergods
✓
Porslin, keramik, glaserat lergods
och benporslin är vanligtvis lämpligt
om de inte har metalldekor.
Engångstallrikar i
kartong
✓
Vissa frysta varor förpackas i
sådana behållare.
Var försiktig när du öppnar locket på ångkokaren eftersom ångan som
strömmar ut kan vara mycket varm.
Använd grytvantar när du hanterar kärlen efter tillagning.
Snabbmatsförpackningar
•
Polystyrenmuggar,
-behållare
✓
Kan användas till att värma upp
mat. Överhettning kan göra att
styrenplasten smälter.
•
Papperspåsar eller
tidningar
✗
Kan fatta eld.
•
Återvunnet papper eller
papper med metalldekor
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning.
Glaskärl
•
Ugnssäker servis
✓
Kan användas om de inte har
metalldekor.
•
Finare glas
✓
Kan användas till att värma upp
mat eller dryck. Ömtåligt glas kan
gå sönder eller spricka om det
plötsligt värms upp.
Svenska - 14
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 14
6/11/2018 4:17:04 PM
Matlagningskärl
•
Glasburkar
Mikrovågståliga
✓
felsökning
Anmärkningar
Lock måste tas bort. Enbart
lämpliga för uppvärmning.
OM DU ÄR OSÄKER ELLER HAR PROBLEM
Metall
Tallrikar
✗
•
Metallförslutningar på
fryspåsar
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning eller
brand.
Papper
•
Tallrikar, muggar,
servetter och
hushållspapper
✓
För korta tillagningstider och
uppvärmning. Kan även användas
till att absorbera överflödig vätska.
•
Återvunnet papper
✗
Kan orsaka ljusbågsbildning.
✓
Speciellt värmetålig termoplast.
Vissa andra plaster kan bli
skeva eller missfärgas vid höga
temperaturer. Använd inte
melaminplast.
Plast
•
•
•
Behållare
Plastfolie
Fryspåsar
Vax- eller smörpapper
✓
✓✗
✗
✓
Kan användas till att bevara vätska.
Bör inte komma i närheten av
maten. Var försiktig när filmen tas
bort eftersom het ånga strömmar
ut.
✓✗
Endast om den kan kokas eller är
ugnsfast. Får inte vara lufttät. Stick
hål med en gaffel om det behövs.
✓
Kan användas till att bevara vätska
och förhindra stänk.
Det är normalt.
• Kondensation inuti ugnen
• Luftflöde runt dörren och ytterhöljet
• Ljus reflekteras runt dörren och ytterhöljet
• Ånga strömmar ut från dörren eller ventilationsöppningarna
Ugnen startar inte när du vrider reglaget Tid/Vikt (
).
• Är dörren helt stängd?
Maten har inte värmts upp alls
• Har du ställt in timern korrekt och/eller tryckt på reglaget Tid/Vikt (
).
• Är dörren stängd?
• Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare
utlösts?
Maten har värmts upp för mycket eller för lite
• Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
• Valdes lämplig effektnivå?
Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning)
• Används ett kärl med metalldekor?
• Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
• Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?
Lampan fungerar inte.
• Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv. Kontakta närmaste
auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de ut en kvalificerad
tekniker som kan byta ut lampan.
: Rekommenderas
: Var försiktig vid användning
: Farligt
Svenska - 15
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 15
6/11/2018 4:17:04 PM
05 guide över matlagningskärl / felsökning
•
Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna
åtgärderna.
Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater
• Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen
används. Det är normalt. Försök lösa problemet genom att placera
ugnen så långt bort från tv-, radioapparater och antenner som möjligt.
• Om störning detekteras av ugnens mikroprocessor kan teckenfönstret
återställas. För att lösa problemet ska du koppla ur strömkontakten och
koppla in den igen. Ställ in tiden igen.
Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta
SAMSUNGS lokala tekniska servicecenter.
Ha följande information tillgänglig.
• Modell- och serienummer, finns vanligtvis tryckta på ugnens baksida.
• Dina garantiuppgifter
• En tydlig beskrivning av problemet
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller SAMSUNGS
eftermarknadsservice.
tekniska specifikationer
SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både
specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående
meddelande.
Modell
MS23F300E**, MS23F301E**, MS23F302E**
Strömförsörjning
230 V ~ 50 Hz
Strömförbrukning
Mikrovågsugn
1150 W
Uteffekt
100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Kylmetod
Kylfläktsmotor
Mått (B x H x D)
Utsida
Ugnsutrymme
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volym
23 liter
Vikt
Netto
Ca. 12 kg
Svenska - 16
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 16
6/11/2018 4:17:04 PM
pm
pm
06 tekniska specifikationer
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 17
6/11/2018 4:17:04 PM
pm
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 18
pm
6/11/2018 4:17:04 PM
pm
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 19
pm
6/11/2018 4:17:04 PM
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/be_fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04179E-01
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_SV.indd 20
6/11/2018 4:17:04 PM
MS23F300E**
MS23F301E**
MS23F302E**
Mikrobølgeovn
Brukerveiledning og guide til matlaging
tenk deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
Vær oppmerksom på at Samsung-garantien IKKE dekker servicetelefoner
for å forklare drift av produktet, riktig eller feil installering eller utføring av
normal rengjøring eller vedlikehold
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 1
6/11/2018 4:26:20 PM
innhold
Sikkerhetsinstruksjoner.............................................................................3
Veiledning for kokekar.............................................................................14
Installasjon.................................................................................................8
Feilsøking.................................................................................................15
Tilbehør...................................................................................................8
Slik gjør du hvis du er i tvil eller hvis det oppstår et problem...................15
Monteringssted........................................................................................8
Tekniske spesifikasjoner.........................................................................16
Roterende tallerken..................................................................................8
Vedlikehold................................................................................................9
Rengjøring...............................................................................................9
Utskiftning (reparasjon).............................................................................9
Hensyn ved lange perioder uten bruk.......................................................9
Mikrobølgeovnsfunksjoner.....................................................................10
Ovn.......................................................................................................10
Betjeningspanel.....................................................................................10
Bruk av mikrobølgeovnen.......................................................................11
Stille inn klokken....................................................................................11
Tilberedning/Oppvarming.......................................................................11
Effektnivåer............................................................................................11
Justere tilberedningstiden .....................................................................12
Stanse tilberedningen............................................................................12
Bruke Auto Defrost-funksjonen
(automatisk tining)..................................................................................12
Bruke programmene for automatisk tining..............................................12
Veiledning for dampkoking
(bare MS23F301EF*- og MS23F302EF*-modeller).................................12
Norsk - 2
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 2
6/11/2018 4:26:20 PM
sikkerhetsinstruksjoner
Norsk - 3
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 3
6/11/2018 4:26:20 PM
01 sikkerhetsinstruksjoner
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG
REFERANSE.
ADVARSEL: Hvis døren eller dørlåsene er ødelagt, må
mikrobølgeovnen ikke brukes før den har blitt reparert
av en kyndig person.
ADVARSEL: Det er farlig for andre enn kyndige
personer å utføre service eller reparasjoner der det
er nødvendig å fjerne et deksel som beskytter mot
mikrobølgeenergi.
ADVARSEL: Mat og drikke må ikke varmes opp i
lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.
ADVARSEL: Barn må bare få lov til å bruke
mikrobølgeovnen alene etter at de har fått tilstrekkelige
instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker
mikrobølgeovnen på en sikker måte og forstår faren
ved feil bruk.
Dette apparatet er kun beregnet til å brukes
i husholdninger, og det er ikke beregnet til
bruksområder som:
• kjøkken i personalrom i butikker, kontorer eller andre
arbeidsmiljøer,
• gårdsvåninger,
• av kunder i hoteller, moteller og andre
gjestehusmiljøer,
• vertshusmiljøer.
Bruk bare redskaper som egner seg for bruk i
mikrobølgeovner.
Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere,
må du holde øye med mikrobølgeovnen på grunn av
fare for antenning.
Mikrobølgeovnen er beregnet på å varme opp mat og
drikke. Tørking av mat eller klær samt oppvarming av
varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende
kan føre til personskade, antenning eller brann.
Hvis du ser eller det kommer ut røyk, må du slå av
apparatet eller trekke ut kontakten og holder døren
lukket for å kvele eventuelle flammer.
Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til
forsinket overkoking. Du må derfor være forsiktig når
du håndterer beholderen.
Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal
røres i eller ristes og temperaturen må kontrolleres før
maten spises for å unngå forbrenninger.
Egg med skall på og hele hardkokte egg må ikke
varmes i mikrobølgeovn. De kan eksplodere, også
etter at oppvarmingen i mikrobølgeovn er avsluttet.
Mikrobølgeovnen må rengjøres regelmessig og
eventuelle matrester må fjernes.
Hvis ikke mikrobølgeovnen holdes ren, kan det føre
til at overflatene forfaller. Dette kan få innvirkning på
apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
Mikrobølgeovnen er bare ment å skulle brukes
(frittstående) på kjøkkenbenken, og må ikke plasseres
inni et skap.
Metallbeholdere mat og drikke skal ikke brukes i
mikrobølgeovnen.
Vær forsiktig så du ikke flytter den roterende
tallerkenen når du tar beholdere ut av apparatet.
Apparatet skal ikke rengjøres med en damprenser.
Apparatet skal ikke rengjøres med vann under trykk.
Apparatet er ikke ment å skulle installeres i kjøretøyer,
campingvogner, bobiler og lignende.
Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert
barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller av personer som mangler relevant erfaring
og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får
instruksjoner av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og av personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under oppsyn
eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og
forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres
av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsyn.
Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut
av produsenten, produsentens serviceagent eller en
annen kvalifisert person for å unngå farer.
Norsk - 4
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 4
6/11/2018 4:26:20 PM
Generell sikkerhet
Eventuelle endringer eller reparasjoner skal kun utføres av kvalifisert personell.
Ikke varm opp mat eller væske i lufttette beholdere for mikrobølgeovnfunksjonen.
Ikke bruk benzen, tynner, alkohol, damprenser eller høytrykksspyler til å rengjøre
mikrobølgeovnen.
Ikke plasser mikrobølgeovnen: nær et varmeapparat eller brennbart materiale, på steder
som er fuktige, fettete, støvete eller som er utsatt for direkte sollys eller vann, steder der
det kan lekke gass, eller på en ujevn overflate.
Denne mikrobølgeovnen må være skikkelig jordet i samsvar med lokale og nasjonale
retningslinjer.
Bruk regelmessig en tørr klut til å fjerne smuss fra støpsel og kontakter.
Ikke trekk i strømledningen, bøy den for hardt eller plasser tunge gjenstander på den.
Ved en eventuell gasslekkasje (propan, flytende petroleumsgass osv.) må du lufte
umiddelbart. Ikke ta strømledningen.
Ikke berør strømledningen med våte hender.
Når mikrobølgeovnen er på, må du ikke slå den av ved å koble fra strømledningen.
Ikke få inn fingre eller fremmedelementer. Hvis det kommer fremmedelementer i
mikrobølgeovnen, må du koble fra strømledningen og kontakte ditt lokale Samsungservicesenter.
Ikke bruk for mye makt eller trykk mikrobølgeovnen.
Ikke plasser mikrobølgeovnen over skjøre gjenstander.
Sørg for at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktets
spesifikasjoner.
Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten på veggen. Ikke bruk flere adaptere,
skjøteledninger eller en elektrisk omformere.
Ikke heng strømledningen på metallgjenstander. Kontroller at ledningen er mellom
gjenstandene eller bak mikrobølgeovnen.
Ikke bruk et skadet støpsel, en skadet strømledning eller en løs veggkontakt. Hvis du har
skadde støpsler eller strømledninger, kan du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter.
Ikke hell eller spray vann direkte på mikrobølgeovnen.
Ikke plasser gjenstander på eller inne i mikrobølgeovnen, eller på ovnsdøren.
Ikke spray flyktige stoffer som insektmidler på mikrobølgeovnen.
Ikke lagre brennbare materialer i mikrobølgeovnen. Fordi alkoholdamp kan komme i
kontakt med ovnens varme deler, må du være forsiktig med å varme mat eller drikke som
inneholder alkohol.
Barn kan gå på ovnsdøren eller få fingrene i klem i den. Når du åpner/lukker døren, må
du sørge for at det ikke er barn i nærheten.
Norsk - 5
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 5
6/11/2018 4:26:20 PM
01 sikkerhetsinstruksjoner
Mikrobølgeovnen skal plasseres i riktig retning og
høyde for å garantere enkel tilgang til ovnsrommet og
ovnsbrytere.
Når du skal bruke mikrobølgeovnen for første gang,
bør den først brukes med vann i 10 minutter.
Hvis mikrobølgeovnen lager en merkelig lyd, det
lukter brent eller kommer røyk, må du koble fra
strømkontakten øyeblikkelig og kontakte nærmeste
servicesenter.
Mikrobølgeovnen må plasseres i nærheten av en
stikkontakt.
Advarsel om mikrobølger
Sikkerhetstiltak for mikrobølger
Oppvarming av drikke i mikrobølgeovn kan føre til forsinket, sprutende overkoking. Derfor
må du alltid være forsiktig når du håndterer beholderen. La alltid drikkevaren stå og
kjøle seg ned i minst 20 sekunder før du håndterer den. Rør om nødvendig innimellom
oppvarmingen. Rør alltid etter oppvarming.
Hvis du brenner deg, må du følge disse førstehjelpsinstruksjonene:
Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for
mikrobølgeenergi.
1. Senk det forbrente området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.
2. Dekk med en ren, tørr forbinding.
3. Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.
For å unngå skade på brett eller rack skal det ikke plasseres i vann like etter steiking.
Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, da oljetemperaturen ikke kan kontrolleres.
Dette kan føre til at den varme oljen plutselig koker over.
Sikkerhetstiltak for mikrobølgeovn
Bruk bare redskaper som er egnet for mikrobølgeovn. Ikke bruk metallbeholdere, servise
med gull- eller sølvkant, grillspyd osv.
Fjern surret metalltråd. Det kan oppstå lysbuer.
Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke papir eller klær.
Bruk kortere tid for små matporsjoner for å unngå å overopphete eller brenne maten.
Hold strømledningen og støpselet borte fra vann- og varmekilder.
For å unngå eksplosjonsfare må du ikke varme egg med skall eller hardkokte egg. Ikke
varm opp lufttette eller vakuumforseglede beholdere, nøtter, tomater osv.
Ikke dekk til ventilasjonshullene med stoff eller papir. Det er brannfarlig. Mikrobølgeovnen
kan overopphetes og slå seg av automatisk. Den forblir avslått til den er avkjølt.
Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra mikrobølgeovnen.
Rør rundt i væske halvveis i eller etter oppvarmingen og la den stå i minst 20 sekunder
for å unngå at den koker over.
Stå på en armlengdes avstand fra mikrobølgeovnen når du åpner døren slik at du ikke
skåldes av varm luft eller damp som kommer ut.
Ikke bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Av sikkerhetshensyn vil mikrobølgeovnen
slå seg av automatisk i 30 minutter. Vi anbefaler at du plasserer et glass vann inne i
mikrobølgeovnen for å absorbere mikrobølgeenergi i tilfelle mikrobølgeovnen startes
utilsiktet.
Installer mikrobølgeovnen i samsvar med kravene i denne håndboken. (Se Installere
mikrobølgeovnen.)
Vær forsiktig når andre elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av
mikrobølgeovnen.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen når døren er åpen. Ikke tukle med sikkerhetslåsene i
døren. Ikke sett inn noe i sikkerhetslåshullene.
• Ikke plasser gjenstander mellom mikrobølgeovnsdøren og forsiden, og ikke la rester
av mat eller rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i mikrobølgeovnen. Hold
dørene og tetningslistene rene ved å tørke av dem med en fuktig klut og deretter med
en myk, tørr klut.
• Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis den er skadet. Skal kun brukes etter at den er
reparert av en kvalifisert tekniker.
Viktig: Ovnsdøren må kunne lukkes ordentlig. Døren skal ikke være bøyd,
dørhengslene skal ikke være ødelagte eller løse, dørlåsene og tetningslistene skal ikke
være skadde.
• Alle justeringer eller reparasjoner skal utføres av en kvalifisert tekniker.
Norsk - 6
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 6
6/11/2018 4:26:20 PM
Definisjon av produktgruppe
Samsung vil ta betalt for å bytte ut tilbehør eller reparere en kosmetisk feil dersom
skaden på enheten eller tilbehøret er forårsaket av kunden. Denne bestemmelsen gjelder
følgende:
Dette produktet tilhører ISM-utstyr i gruppe 2 klasse B. Definisjonen for gruppe 2
som inneholder alt ISM-utstyr der radiofrekvensenergi med vilje genereres og/eller
brukes i form av elektromagnetisk stråling for behandling av materialer, og EDM- og
elektrosveiseutstyr.
Klasse B-utstyr er utstyr som passer til bruk i husholdninger og i virksomheter som er
direkte koblet til et lavstrømsnettverk som forsyner hus som brukes som boligbygninger.
• Dør, håndtak, ytterpanel eller kontrollpanel som er bulkete, oppskrapt eller ødelagt.
• Ødelagt eller manglende brett, føringshjul, kobling eller ledningsrack.
Bruk denne mikrobølgeovnen bare til dens tiltenkte formål som beskrevet i denne
instruksjonshåndboken. Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken
dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar
å bruke sunn fornuft og være forsiktig ved installasjon, vedlikehold og bruk av
mikrobølgeovnen.
Siden disse følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene
til din mikrobølgeovn variere noe fra de som beskrives i denne håndboken og ikke
alle varselstegn gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte ditt
nærmeste Samsung-servicesenter eller finne hjelp og informasjon online på www.
samsung.com.
Denne mikrobølgeovnen skal kun brukes til oppvarming av matvarer. Den er kun
ment for bruk i hjemmet. Skal ikke brukes til å varme opp tekstiler eller puter fylt med
korn. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes uriktig bruk av
mikrobølgeovnen.
For å unngå at overflatene på mikrobølgeovnen forringes, samt unngå farlige situasjoner,
må mikrobølgeovnen alltid være ren og godt vedlikeholdt.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske
tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller
helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at
dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres
på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte
produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og
hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke
vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske
tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som
skal kastes.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke
lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Norsk - 7
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 7
6/11/2018 4:26:21 PM
01 sikkerhetsinstruksjoner
Begrenset garanti
installasjon
MONTERINGSSTED
• Velg en flat, jevn overflate som er omtrent
85 cm over gulvet. Overflaten må støtte ovnens
vekt.
TILBEHØR
Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, følger det med diverse tilbehør
som kan brukes på mange forskjellige måter.
• Sørg for at det er plass til ventilasjon, minst
10 cm fra bakvegg og sider, og 20 fra toppen.
1. Roterende ring, skal plasseres midt i ovnen.
Hensikt:
Tallerkenen plasseres på den roterende
ringen.
10 cm på
siden
• Rett deg etter ovnens spesifikasjoner for strømforsyning. Bare bruk
godkjente skjøteledninger hvis dette er nødvendig.
• Tørk av innsiden av mikrobølgeovnen og dørlåsene med en fuktig klut før
du bruker mikrobølgeovnen for første gang.
Tallerkenen er stedet der maten blir
tilberedt. Den kan enkelt tas ut og
rengjøres.
IKKE bruk mikrobølgeovnen uten den roterende ringen og tallerkenen.
ROTERENDE TALLERKEN
Fjern alt emballasjemateriale inne i
mikrobølgeovnen. Installer den roterende ringen og
tallerkenen. Kontroller at tallerkenen roterer fritt.
3. Dampkoker, se side 12 til 14.
(Bare MS23F301EF*- og MS23F302EF*-modeller)
Formål :
85 cm
fra gulvet
10 cm
bak
• Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller fuktige omgivelser, for
eksempel ved siden av en mikrobølgeovner eller radiatorer.
2. Roterende tallerken, skal plasseres på den
roterende ringen slik at midten passer i koblingen.
Hensikt:
20 cm
over
Bruk plastdampkokeren når du bruker
dampkokefunksjonen.
IKKE bruk mikrobølgeovnen uten den roterende ringen og tallerkenen.
Norsk - 8
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 8
6/11/2018 4:26:22 PM
vedlikehold
UTSKIFTNING (REPARASJON)
ADVARSEL
RENGJØRING
Fjerning av gjenstridig og illeluktende smuss fra innsiden av mikrobølgeovnen
1. Når mikrobølgeovnen er tom, setter du en kopp med utvannet sitronsaft
på midten av den roterende tallerkenen.
2. Varm opp mikrobølgeovnen i 10 minutter på maksimal styrke.
• Hvis det oppstår problemer med hengsler, låser og/eller dør, kontakter
du en kvalifisert tekniker eller et lokalt Samsung–servicesenter for å få
teknisk hjelp.
• Hvis du vil skifte lyspæren, kontakter du et lokalt Samsung–
servicesenter. Ikke skift den selv.
• Hvis det oppstår et problem med ovnens ytre panel, må du først koble
strømledningen fra strømkilden, og deretter kontakter du et lokalt
Samsung–servicesenter.
HENSYN VED LANGE PERIODER UTEN BRUK
Hvis du ikke bruker mikrobølgeovnen over en lengre tidsperiode, kobler du
ut strømkabelen og flytter mikrobølgeovnen til et tørt, støvfritt sted. Støv og
fukt som bygger seg opp inni mikrobølgeovnen kan påvirke ovnens ytelse.
3. Når syklusen er ferdig, venter du til mikrobølgeovnen kjøler seg ned.
Deretter åpner du døren og rengjør tilberedningskammeret.
Rengjøre inni modeller med dreievarme
For å rengjøre det øvre området i ovnsrommet
senker du det øverste varmeelementet 45° som
vist. Dette gjør det lettere å rengjøre det øvre
området. Når dette er ferdig, settes det øverste
varmeelementet på plass igjen.
FORSIKTIG
• Hold døren og dørlåsen ren og pass på at døren åpnes og lukkes jevnt.
Hvis ikke kan ovnens levetid forkortes.
• Pass på å ikke søle vann inn i ovnsventilene.
• Ikke bruk noen slipende eller kjemiske midler ved rengjøring.
• Etter hver gang mikrobølgeovnen er brukt, rengjør du ovnskammeret
med et mildt rengjøringsmiddel etter at mikrobølgeovnen har kjølt seg
ned.
Norsk - 9
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 9
6/11/2018 4:26:23 PM
02 installasjon / vedlikehold
Rengjør mikrobølgeovnen regelmessig for å unngå at urenheter samler
seg opp på eller inni mikrobølgeovnen. Pass også spesielt nøye på døren,
dørlåsene og den roterende tallerkenen og ringen (kun for relevante
modeller).
Hvis døren ikke kan åpnes eller lukkes jevnt, kontrollerer du først om det har
samlet seg opp urenheter i dørlåsene. Bruk en myk klut med såpevann til å
rengjøre på innsiden og utsiden av mikrobølgeovnen. Skyll og tørk grundig.
Denne mikrobølgeovnen har ingen innvendige deler som kan fjernes av
bruker. Ikke prøv å skifte ut eller reparere mikrobølgeovnen selv.
mikrobølgeovnsfunksjoner
BETJENINGSPANEL
OVN
2
1
3
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. DØRHÅNDTAK
OTERENDE TALLERKEN
7. R
2. VENTILASJONSHULL
OBLING
8. K
3. LYS
9. R
OTERENDE RING
ULL FOR
4. TIME/WEIGHT-HJUL (TID/VEKT) 10. H
SIKKERHETSSPERRER
5. LÅSEHAKER
11. V
ARIABEL VELGER FOR
6. DØR
KOKEEFFEKT
11
5
1. SKJERM
2. TIME/WEIGHT-HJUL (TID/VEKT)
3. AUTOMATISK TINING
4. VARIABEL VELGER FOR
KOKEEFFEKT
5. KNAPP FOR STILLING AV
KLOKKEN
Norsk - 10
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 10
6/11/2018 4:26:24 PM
bruk av mikrobølgeovnen
TILBEREDNING/OPPVARMING
STILLE INN KLOKKEN
Automatisk energisparingsfunksjon
Hvis du ikke velger en funksjon når apparatet er midt i en innstilling eller
bruker den midlertidige stopptilstanden, avbrytes funksjonen og klokken
vises etter 25 minutter. Ovnslampen slås av etter 5 minutter når døren
er åpen.
1. For å vise tiden i...
24-timers visning
12-timers visning
Trykk på Klokke ( )-knappen en eller to ganger.
2. Vri på hjulet Tid/Vekt (
) for å stille inn timene.
1. Velg maksimalt effektnivå ved å dreie på velgeren
KOKEEFFEKT. (MAKSIMAL EFFEKT: 800 W)
2. Velg tiden ved å vri hjulet Tid/Vekt (
).
Resultat: Ovnslyset blir tent og tallerkenen
begynner å rotere.
1) Tilberedningen starter, og ovnen gir
fra seg 4 pip når den er ferdig.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe tre ganger (en gang
hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Slå aldri på mikrobølgeovnen når den er tom.
Du kan endre effektnivået under kokingen ved å dreie velgeren for
KOKEEFFEKT.
EFFEKTNIVÅER
Du kan velge mellom effektnivåene nedenfor.
Effektnivå
3. Trykk på Klokke (
)-knappen.
4. Vri på hjulet Tid/Vekt (
) for å stille inn minuttene.
Utsignal
Effektnivå
Utsignal
HØYT
800 W
MIDDELS LAVT
300 W
OPPVARMING
700 W
AUTOMATISK TINING ( )
180 W
MIDDELS HØYT
600 W
LAV/HOLD VARM
100 W
MIDDELS
450 W
Hvis du velger et høyere effektnivå må tilberedningstiden reduseres.
Hvis du velger et lavere effektnivå må tilberedningstiden økes.
5. Trykk på Klokke (
)-knappen.
Norsk - 11
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 11
6/11/2018 4:26:26 PM
03 mikrobølgeovnsfunksjoner / bruk av mikrobølgeovnen
Mikrobølgeovnen har en innebygd klokke. Når strømmen er tilkoblet, vises
":0", "88:88" eller "12:00" automatisk på skjermen.
Still inn riktig tid. Klokken kan ha enten 24- eller 12-timers visning. Du må
stille klokken:
• Første gang du installerer mikrobølgeovnen
• Etter et strømbrudd
Ikke glem å stille klokken når du bytter til og fra sommer- og vintertid.
Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du tilbereder eller varmer opp
mat. Kontroller ALLTID innstillingene før du forlater ovnen. Først plasserer du
maten midt på den roterende tallerkenen. Deretter lukker du døren.
JUSTERE TILBEREDNINGSTIDEN
BRUKE PROGRAMMENE FOR AUTOMATISK TINING
1. Juster tilberedningstiden ved å vri hjulet
). Drei hjulet mot høyre for
Tid/Vekt (
å øke tilberedningstiden på maten under
tilberedningsprosessen.
Fjern all emballasje før tining. Plasser den frosne maten på et fat. Vend
maten når ovnen piper. Overhold behørig hviletid etter at Auto Defrosting
(automatisk tining) er ferdig.
Kode/Mat
Porsjonsstørrelse
Hviletid
Kjøtt
200-1500 g
20-60 min.
Fjærkre
200-1500 g
20-60 min.
Fisk
200-1500 g
20-50 min.
STANSE TILBEREDNINGEN
Du kan når som helst stanse tilberedningen for å kontrollere maten.
1. Slik stopper du midlertidig;
Åpne døren.
Resultat:
Tilberedningen stopper. Lukk døren for
å fortsette tilberedning.
2. For fullstendig stans:
Vri hjulet Tid/Vekt (
“Gjeldende tid” vises.
Anbefalinger
Skjerm kantene med
aluminiumsfolie.Vend maten
når ovnen piper.
VEILEDNING FOR DAMPKOKING
(BARE MS23F301EF*- OG MS23F302EF*-MODELLER)
Dampkoking er basert på prinsippene for dampkoking og er utformet for
rask og sunn koking i din Samsung mikrobølgeovn.
Dette tilbehøret er ideelt for koking av ris, pasta, grønnsaker osv. på
rekordtid, samtidig som næringsstoffene ivaretas.
Mikrobølgeovnens dampkokingssett består av 3 elementer:
) til venstre.
BRUKE AUTO DEFROST-FUNKSJONEN
(AUTOMATISK TINING)
Med Auto Defrost-funksjonen (automatisk tining) kan du tine kjøtt, fjærkre
eller fisk. Først plasserer du den frosne maten midt på den roterende
tallerkenen og lukker døren.
1. Vri velgeren KOKEEFFEKT til symbolet for
Automatisk tining ( ).
2. Vri på hjulet Tid/Vekt (
) for å stille inn egnet vekt.
Resultat: Ovnslyset blir tent og tallerkenen
begynner å rotere.
1) Tilberedningen starter, og ovnen gir
fra seg 4 pip når den er ferdig.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe tre ganger (en gang
hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Bolle
Innsettingsbrett
Lokk
Alle delene tåler temperaturer fra -20 °C til 140 °C.
Passer til oppbevaring i fryser. Kan også brukes separat eller sammen.
BRUKSBETINGELSER:
Ikke bruk:
• til å koke mat med høyt sukker- eller fettinnhold,
• med grillfunksjonen eller den roterende varmefunksjonen eller på en
komfyrtopp.
Vask alle deler godt i såpevann før du bruker dem første gang.
Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.
Se instruksjonene i tabellen på neste side for å finne koketider.
Norsk - 12
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 12
6/11/2018 4:26:26 PM
VEDLIKEHOLD:
Mat
Dampkokeren kan vaskes i oppvaskmaskin.
Ris
Ved håndvask må du bruke varmt vann og flytende oppvaskmiddel.
Ikke bruk skurende svamper.
TINING:
Legg den frosne maten i dampbollen uten lokk. Væsken vil holde seg i
bunnen av skålen og vil ikke skade maten.
TILBEREDNING:
Mat
Artisjokker
Friske
grønnsaker
Frosne
grønnsaker
Porsjon
Effektnivåer
300 g
(1-2 stk.)
800 W
Tilberednings- Hviletid
Håndtering
tid (min.)
(min.)
5-6
1-2
Bolle med
innsettingsbrett
+ Lokk
Instruksjoner
Skyll og rens artisjokkene. Legg innsettingsbrettet i bollen. Legg
artisjokkene på brettet. Tilsett en spiseskje sitronsaft. Dekk til med lokket.
300 g
800 W
4-5
1-2
Bolle med
innsettingsbrett
+ Lokk
Instruksjoner
Vei grønnsakene (f.eks. brokkoli, blomkål, gulrøtter, paprika) etter at de
er vasket, renset og skjært i omtrent like store biter. Legg brettet i bollen.
Fordel grønnsakene på innsettingsbrettet. Tilsett 2 spiseskjeer vann. Dekk
til med lokket.
300 g
600 W
7-8
2-3
Bolle med
innsettingsbrett
+ Lokk
Instruksjoner
Legg de frosne grønnsakene i dampkokeren. Legg innsettingsbrettet
i bollen. Tilsett 1 spiseskje vann. Dekk til med lokket. Rør godt etter
tilberedning og hviletid.
Effektnivåer
Tilberednings- Hviletid
Håndtering
tid (min.)
(min.)
15-18
5-10 Bolle + Lokk
250 g
800 W
Instruksjoner
Legg risen i dampbollen. Bruk 500 ml kaldt vann. Dekk til med lokket. Hvit
ris skal hvile 5 minutter etter koking, brun ris i 10 minutter.
Bakte poteter
500 g
800 W
7-8
2-3
Bolle + Lokk
Instruksjoner
Vei og skyll potetene og legg dem i dampbollen. Tilsett 3 spiseskjeer vann.
Dekk til med lokket.
Gryterett
400 g
600 W
5-6
1-2
Bolle + Lokk
(kald)
Instruksjoner
Hell gryteretten i dampbollen. Dekk til med lokket. Rør godt før hviletiden.
Suppe (kald)
400 g
800 W
3-4
1-2
Bolle + Lokk
Instruksjoner
Hell i dampbollen. Dekk til med lokket. Rør godt før hviletiden.
Frossen
400 g
800 W
8-10
2-3
Bolle + Lokk
suppe
Instruksjoner
Legg frossen suppe i dampbollen. Dekk til med lokket. Rør godt før
hviletiden.
Frossen
150 g
600 W
1-2
2-3
Bolle + Lokk
gjærbolle
Instruksjoner
med
Fukt toppen av de fylte bollene med kaldt vann. Legg 1-2 frosne boller side
syltetøyfyll
ved side i dampbollen. Dekk til med lokket.
Fruktkompott
250 g
800 W
3-4
2-3
Bolle + Lokk
Instruksjoner
Vei den ferske frukten (f.eks. epler, pærer, plommer, aprikos, mango eller
ananas) etter at du har skrelt, vasket og skjært den i omtrent like store
biter. Legg i dampbollen. Tilsett 1-2 spiseskjeer vann og 1-2 spiseskjeer
sukker. Dekk med lokk.
Norsk - 13
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 13
6/11/2018 4:26:26 PM
04 bruk av mikrobølgeovnen
Noen matvarer (som tomat) kan misfarge plasten. Dette er normalt og
ikke en fabrikasjonsfeil.
Porsjon
veiledning for kokekar
Håndtering av dampkokeren
+
Bolle + Lokk
Bolle med innsettingsbrett + Lokk
Hvis du vil tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene kunne
penetrere maten, uten å bli reflektert eller absorbert av kokekaret som
brukes. Du må derfor være forsiktig når du velger kokekar. Hvis kokekaret
er merket som sikkert for mikrobølgeovn, behøver du ikke bekymre deg.
Følgende tabell viser ulike typer kokekar og angir om de kan brukes og
hvordan de skal brukes i mikrobølgeovn.
FORHOLDSREGLER:
Vær spesielt forsiktig når du åpner lokket på dampkokeren, fordi
dampen som kommer ut, kan være svært varm.
Kokekar
Aluminiumsfolie
Sikkert i
mikrobølgeovn
Kommentarer
✓✗
Kan brukes i små mengder for å
beskytte områder mot overkoking.
Folien kan bøye seg hvis den ligger for
nær ovnsveggen eller hvis det brukes
for mye folie.
Bruneplate
✓
Ikke forhåndsoppvarm i mer enn åtte
minutter.
Porselen og keramikk
✓
Porselen, keramikk, glasert keramikk
og benporselen kan vanligvis brukes,
hvis de ikke har metalldekor.
Engangstallerkener i
polyesterpapp
✓
Noe frossenmat er pakket på slike fat.
Bruk grytekluter ved håndtering etter koking.
Gatekjøkkenemballasje
•
Polystyrenkopper og
-beholdere
✓
Kan brukes til å varme opp mat
i. Overoppheting kan føre til at
polystyren smelter.
•
Papirposer eller aviser
✗
Kan ta fyr.
•
Resirkulert papir eller
metalldekor
✗
Kan føre til gnister.
Glasstøy
•
Ovn til
husholdningsservice
✓
Kan brukes hvis de ikke har
metalldekor.
•
Fat av tynt glass
✓
Kan brukes til å varme opp mat eller
drikke i. Skjørt glass kan knuse eller
sprekke hvis det varmes opp raskt.
Norsk - 14
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 14
6/11/2018 4:26:27 PM
Kokekar
•
Glasskrukker
Sikkert i
mikrobølgeovn
feilsøking
Kommentarer
Må fjerne lokket. Passer bare til
oppvarming.
SLIK GJØR DU HVIS DU ER I TVIL ELLER HVIS DET
OPPSTÅR ET PROBLEM
Kan føre til gnister eller brann.
Hvis du opplever noen av problemene nedenfor, kan du forsøke den
foreslåtte løsningen.
Dette er normalt.
• Kondens inne i ovnen.
• Luftstrøm rundt døren og det ytre dekselet
• Lysreflekser rundt døren og det ytre dekselet
• Damp som kommer ut rundt døren og ventilene
Metall
•
Fat
✗
•
Klips til fryseposer
✗
Papir
•
Tallerkener, kopper,
servietter og
kjøkkenpapir
✓
For kort tilberedningstid og
oppvarming. Også for å absorbere
overflødig fuktighet.
•
Resirkulert papir
✗
Kan føre til gnister.
Plast
•
Beholdere
✓
Særlig varmebestandig termoplast.
Noen andre plasttyper kan misformes
eller misfarges ved høye temperaturer.
Ikke bruk melaminplast.
•
Plastfolie
✓
Kan brukes til å holde på fuktigheten.
Må ikke berøre maten. Vær forsiktig
når du fjerner folien. Det kan komme
ut varm damp.
•
Fryseposer
Vokset eller fettsikkert
papir
✓
✓✗
✗
: Anbefales
: Vær forsiktig
: Usikkert
✓✗
✓
Bare hvis den tåler koking eller er
ovnssikker. Må ikke være lufttett.
Perforer med en gaffel, om nødvendig.
Kan brukes til å holde på fuktigheten
og hindre sprut.
Ovnen starter ikke når du dreier på hjulet Time/Weight (tid/vekt) (
).
• Er døren ordentlig lukket?
Maten blir ikke kokt i det hele tatt
• Har du stilt inn tidtakeren riktig og/eller trykket på Time/Weight-hjulet
(Tid/Vekt) (
).
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet strømnettet slik at en sikring har gått eller en bryter
har blitt aktivert?
Maten er enten for mye eller for lite kokt
• Har du angitt riktig tilberedningstid for denne typen mat?
• Har du valgt riktig effekttrinn?
Det gnistrer og spraker inne i ovnen
• Har du brukt et fat med metalldekor?
• Har du glemt en gaffel eller annet metallbestikk inne i ovnen?
• Ligger det aluminiumsfolie for nær veggene inne i ovnen?
Lyspæren virker ikke.
• Av sikkerhetsgrunner skal du ikke skifte lyspæren selv. Ta kontakt med
nærmeste autoriserte Samsung-kundesenter for å avtale at en kvalifisert
tekniker skal skifte pæren.
Norsk - 15
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 15
6/11/2018 4:26:27 PM
05 veiledning for kokekar / feilsøking
✓
Ovnen skaper forstyrrelser på radio eller fjernsyn
• Lette forstyrrelser kan oppleves på fjernsyn eller radio ved bruk av
ovnen. Dette er normalt. Du løser dette problemet ved å plassere ovnen
borte fra fjernsyn, radioer og antenner.
• Hvis interferens registreres av ovnens mikroprosessor, kan displayet
nullstilles. For å løse problemet kobler du fra strømkontakten og så setter
du den inn på nytt. Still inn klokken på nytt.
tekniske spesifikasjoner
SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både
designspesifikasjoner og disse brukerinstruksjonene kan derfor endres uten
varsel.
Modell
MS23F300E**, MS23F301E**, MS23F302E**
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Strømforbruk
Mikrobølger
1150 W
• Modell og serienumre, vanligvis trykt på baksiden av ovnen
• Garantiinformasjon
• En klar beskrivelse av problemet
Utgangseffekt
100 W / 800 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Ta så kontakt med den lokale forhandleren eller SAMSUNGs
kundeservicesenter.
Magnetron
OM75S(31)
Kjølemetode
Kjøleviftemotor
Dimensjoner (B x H x D)
Utside
Ovnsrom
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volum
23 liter
Vekt
Netto
ca. 12 kg
Hvis du ikke klarer å løse problemet med hjelp av instruksjonene
ovenfor, kan du kontakte den lokale forhandleren eller SAMSUNGs
kundeservicesenter.
Ha følgende informasjon for hånden.
Norsk - 16
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 16
6/11/2018 4:26:27 PM
notat
notat
06 tekniske spesifikasjoner
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 17
6/11/2018 4:26:27 PM
notat
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 18
notat
6/11/2018 4:26:27 PM
notat
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 19
notat
6/11/2018 4:26:27 PM
HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/be_fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04179E-01
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_NO.indd 20
6/11/2018 4:26:27 PM
MS23F300E**
MS23F301E**
MS23F302E**
Mikroaaltouuni
Käyttöohje ja ruoanvalmistusopas
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.
Huomaathan, että Samsungin takuu EI kata laitteen käytön neuvontaan
liittyviä puheluita, vääränlaista asennusta, huoltoa ja puhdistusta.
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 1
6/11/2018 4:25:13 PM
sisällys
Turvallisuusohjeet......................................................................................3
Valmistusastiaopas.................................................................................14
Asentaminen..............................................................................................8
Vianmääritys............................................................................................15
Lisätarvikkeet...........................................................................................8
Toimenpiteet ongelmatilanteissa.............................................................15
Asennuspaikka........................................................................................8
Tekniset tiedot.........................................................................................16
Uunilautanen............................................................................................8
Huolto.........................................................................................................9
Puhdistaminen.........................................................................................9
Vaihtaminen (korjaaminen)........................................................................9
Pitkää käyttämättömänä seisottamista edeltävät suojatoimet...................9
Uunin ominaisuudet................................................................................10
Uuni.......................................................................................................10
Ohjaustaulu...........................................................................................10
Uunin käyttäminen...................................................................................11
Kellonajan asettaminen..........................................................................11
Ruoanvalmistus/Uudelleenlämmitys.......................................................11
Tehot.....................................................................................................11
Valmistusajan muuttaminen ..................................................................12
Valmistuksen keskeyttäminen................................................................12
Automaattisen sulatustoiminnon käyttö..................................................12
Automaattisen tehosulatustoiminnon käyttö...........................................12
Tehohöyrykeittimen ohje
(vain MS23F301EF*- ja MS23F302EF*-mallit).........................................12
Suomi - 2
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 2
6/11/2018 4:25:13 PM
turvallisuusohjeet
Suomi - 3
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 3
6/11/2018 4:25:13 PM
01 turvallisuusohjeet
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖÄ VARTEN.
VAROITUS: Jos luukku tai sen tiivisteet ovat
vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin
ammattihenkilö on korjannut sen.
VAROITUS: Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule
tehdä sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joissa
mikroaaltosäteilyltä suojaava kansi on poistettava, sillä
tämä on vaarallista.
VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää
sinetöidyissä säilytysastioissa, sillä ne saattavat
räjähtää.
VAROITUS: Anna lapsen käyttää uunia ilman
valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu
riittävät ohjeet ja jos hän pystyy käyttämään uunia
turvallisesti ja ymmärtää sen vääränlaiseen käyttöön
liittyvät vaarat.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja sitä
ei tule käyttää
• kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen
taukotiloissa
• maatiloilla
• hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa
• majataloissa.
Käytä vain mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia
keittiövälineitä.
Pidä uunia silmällä, kun lämmität ruokaa muovi- tai
paperiastiassa, sillä astia voi syttyä palamaan.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien
lämmittämiseen. Ruokien tai vaatteiden kuivaaminen
sekä lämpötyynyjen, tossujen, sienien ja
puhdistusliinojen ja vastaavien lämmittäminen voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai tulipalon.
Jos havaitset savua, katkaise laitteesta virta tai irrota
virtajohto pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna
mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
Ole huolellinen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa
lämmityksen jälkeen, sillä neste saattaa räiskyä ja
kiehua yli viiveellä.
Palovammojen välttämiseksi tuttipullot ja
vauvanruokatölkit on ravistettava tai niiden sisältö
on hämmennettävä ja vauvanruoan lämpötila on
tarkastettava ennen tarjoilua.
Raakoja tai kokonaisia keitettyjä kananmunia ei saa
lämmittää mikroaaltouunissa, sillä ne saattavat räjähtää
jopa lämmityksen jälkeen.
Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja ruoantähteet on
poistettava.
Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa
vaurioitua ja tämä saattaa lyhentää laitteen käyttöikää
ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan keittiöiden työskentelytasoilla (itsenäisenä
kodinkoneena) eikä sitä saa asentaa kaapistoon.
Mikroaaltouunissa ei saa käyttää metallisia astioita
ruoalle eikä juomille.
Uunilautasen paikoiltaan siirtymistä on vältettävä, kun
astioita poistetaan laitteesta.
Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.
Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoihin,
asuntovaunuihin tai muihin näiden kaltaisiin
kulkuneuvoihin.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim.
lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä
käyttämään laitetta oikein.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu
ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta
ilman valvontaa.
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulee
vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä
tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta
voitaisiin välttyä.
Uuni on asetettava sellaiseen asentoon ja sellaiselle
korkeudelle, että sen sisätiloja ja säätimiä on helppo
käyttää.
Suomi - 4
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 4
6/11/2018 4:25:13 PM
Yleinen turvallisuus
Vain pätevä sähköteknikko saa korjata tai muuttaa laitetta.
Ruokaa tai nesteitä ei saa lämmittää sinetöidyissä astioissa mikroaaltotoiminnolla.
Älä käytä uunin puhdistamiseen bentseeniä, ohentimia, alkoholia tai höyry- ja
painepesureita.
Älä asenna uunia epätasaiselle alustalle, lämmittimien tai herkästi syttyvien aineiden
lähelle, kosteisiin, öljyisiin tai pölyisiin tiloihin, suoraan auringonvaloon, veden lähelle tai
sellaisiin paikkoihin, joissa voi esiintyä kaasuvuotoja.
Uuni on maadoitettava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
Poista pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista säännöllisesti kuivalla liinalla kaikki niihin
kuulumattomat aineet.
Älä vedä tai taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
Jos tiloissa tapahtuu kaasuvuoto (esim. propaani- tai nestekaasuvuoto), tuuleta tilat
välittömästi. Älä koske virtajohtoon.
Älä kosketa virtajohtoa märillä käsillä.
Älä sammuta uunia irrottamalla virtajohtoa silloin, kun uuni on käytössä.
Älä laita sormiasi tai mitään laitteeseen kuulumattomia aineita sen sisälle. Jos uuniin
pääsee sinne kuulumattomia aineita, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
lähimpään Samsungin huoltoon.
Älä altista uunia kovalle paineelle tai iskuille.
Älä pidä uunia herkästi särkyvien esineiden päällä.
Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita, jatkojohtoja tai muuntajia.
Älä ripusta virtajohtoa mihinkään metalliesineeseen. Varmista, että johto on turvallisesti
esineiden välissä tai uunin takana.
Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa. Jos pistoke tai johto
on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
Älä kaada tai suihkuta vettä suoraan uunin päälle.
Älä aseta mitään esineitä uunin päälle, sisälle tai luukun eteen.
Älä ruiskuta uunin päälle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
Älä säilytä uunissa mitään palavia aineita. Ole varovainen, kun lämmität alkoholipitoisia
ruokia tai juomia, sillä alkoholin höyryt saattavat osua uunin kuumiin osiin.
Lapset voivat satuttaa itsensä uunin luukkuun tai heidän sormensa voivat jäädä luukun
väliin. Pidä lapset etäällä, kun avaat tai suljet luukkua.
Suomi - 5
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 5
6/11/2018 4:25:13 PM
01 turvallisuusohjeet
Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa, lämmitä
siinä vettä 10 minuuttia ja käytä sitä vasta sen jälkeen.
Jos uunista tulee outoa ääntä, palaneen käryä tai
savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
Mikroaaltouuni tulee sijoittaa siten, että sen
pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
Mikroaaltoja koskeva varoitus
Mikroaaltojen käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita
Ole varovainen käsitellessäsi juomien säilytysastiaa lämmityksen jälkeen, sillä neste
saattaa räiskyä ja kiehua yli viiveellä. Anna lämmitettyjen juomien aina seisoa vähintään
20 sekuntia, ennen kuin käsittelet niitä. Hämmennä tarvittaessa lämmityksen aikana.
Hämmennä aina lämmityksen jälkeen.
Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ensiapuohjeita:
Seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen
vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.
• Älä käytä uunia luukun ollessa auki. Älä muuntele turvalukitusta (luukun salpoja). Älä
tuki turvalukituskoloja.
• Älä laita mitään uunin luukun ja uuniaukon väliin äläkä anna ruoan ja
puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Pidä luukku ja sen tiivistepinnat puhtaina
pyyhkimällä pinnat aina käytön jälkeen ensin kostealla ja sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
1. Kasta palanut alue kylmään veteen vähintään 10 minuutiksi.
2. Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
3. Älä käytä voiteita, öljyjä tai kosteusemulsioita.
Älä laita peltiä tai ritilää veteen heti ruoanlaiton jälkeen, sillä ne voivat vaurioitua.
Älä käytä uunia uppopaistamiseen, sillä ruokaöljyn lämpötilaa ei ole mahdollista hallita.
Tällöin kuuma öljy saattaa yhtäkkiä kiehua yli.
• Älä käytä uunia, jos se on vaurioitunut. Käytä uunia vasta sitten, kun pätevä teknikko
on korjannut sen.
Tärkeää: Luukku on voitava sulkea kunnolla. Luukkua ei saa vääntää, sen saranat
eivät saa olla rikki tai löysällä, ja luukun tiivisteiden ja tiivistepintojen on oltava ehjiä.
Mikroaaltouuniin liittyviä turvallisuusohjeita
Käytä vain mikrouunikäyttöön soveltuvia välineitä. Älä käytä metalliastioita tai astioita,
joissa on kulta- tai hopeareunukset, vartaita tms.
Irrota metalliset kierresulkijat. Ne voivat aiheuttaa valokaaria.
Älä käytä uunia paperin tai vaatteiden kuivaamiseen.
Käytä lyhyitä lämmitysaikoja pienille ruoka-annoksille, jottei ruoka ylikuumenisi tai palaisi.
Pidä virtajohto ja pistoke etäällä vedestä ja lämmönlähteistä.
Älä lämmitä kuorellisia tai kovaksi keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää. Älä
lämmitä ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja astioita, pähkinöitä, tomaatteja tms.
Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja liinoilla tai papereilla. Tämä aiheuttaa tulipalon vaaran.
Uuni saattaa ylikuumentua ja sammua automaattisesti. Tällöin se pysyy sammutettuna
niin kauan, kunnes se on jäähtynyt riittävästi.
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Sekoita nesteitä lämmityksen puolivälissä tai sen jälkeen, ja anna nesteiden seisoa
lämmityksen jälkeen vähintään 20 sekuntia, jotta ne eivät kiehuisi ja räiskyisi.
Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessasi, jotta kuuma ilma tai höyry ei
pääsisi polttamaan ihoasi.
Älä käytä uunia tyhjänä. Uuni sammutetaan turvallisuussyistä automaattisesti 30 minuutin
ajaksi. Suosittelemme pitämään uunissa aina vesilasillista, jotta mikroaaltosäteily
kohdistuisi siihen, jos uuni käynnistetään vahingossa.
Asenna uuni tässä oppaassa annettujen turvaväliohjeiden mukaisesti. (Ks. kohtaa
”Mikroaaltouunin asentaminen”.)
Ole varovainen käyttäessäsi uunin lähellä olevia pistorasioita.
• Kaikki säätö- ja korjaustyöt on annettava pätevälle teknikolle.
Suomi - 6
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 6
6/11/2018 4:25:13 PM
Tuoteryhmän määrittely
Samsung veloittaa korjausmaksun lisätarvikkeiden vaihtamisesta ja kosmeettisten
vaurioiden korjaamisesta, jos laitteen tai lisätarvikkeiden vauriot ovat asiakkaan
aiheuttamia. Tämä ehto koskee seuraavia:
Tämä tuote on ryhmän 2 luokkaan B kuuluva ISM-laite. Ryhmä 2 käsittää kaikki
sellaiset ISM-laitteistot, jotka tarkoituksellisesti synnyttävät tai käyttävät radiotaajuista
energiaa sähkömagneettisen säteilyn muodossa jonkin aineen käsittelyyn, sekä EDM- ja
kaarihitsauslaitteet.
Luokan B laitteet soveltuvat käytettäviksi kotitalouksissa ja tiloissa, jotka on kytketty
suoraan asuinrakennusten sähkönjakelussa käytettävään pienjänniteverkkoon.
• Kolhiintunut, naarmuuntunut tai rikkoutunut luukku, kahva, ulkopaneeli tai
käyttöpaneeli.
• Rikkoutunut tai kadonnut uunipelti, ohjaintela, sovitin tai ritilä.
Käytä uunia ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu ja noudata tässä
käyttöoppaassa annettuja ohjeita. Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata
kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja
toimia varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät uunia.
Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman mikroaaltouunisi
ominaisuudet saattavat poiketa oppaassa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät
välttämättä koske käyttämääsi laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä
lähimpään Samsungin huoltoon tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.
com.
Käytä uunia ainoastaan ruoan lämmittämiseen. Laite on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön. Älä lämmitä uunissa mitään tekstiilituotteita tai jyvillä täytettyjä
tyynyjä. Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat uunin
vääränlaisesta käytöstä.
Pidä uuni aina puhtaana ja hyvässä käyttökunnossa, jotta uunin pinta ei vaurioituisi eikä
vaaratilanteita syntyisi.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia
sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Saat lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä
velvollisuuksista, esim. REACHista, osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Suomi - 7
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 7
6/11/2018 4:25:13 PM
01 turvallisuusohjeet
Rajoitettu takuu
asentaminen
LISÄTARVIKKEET
Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä
varusteita, joita voidaan käyttää eri tavoin.
1. Pyöritysalusta, joka sijoitetaan uunin keskelle.
Tarkoitus:
Pyöritysalusta kannattelee uunilautasta.
2. Uunilautanen, joka sijoitetaan pyöritysalustan päälle
siten, että sen keskiosa osuu sovittimeen.
Tarkoitus:
Uunilautanen toimii pääasiallisena
keittopintana, joka voidaan poistaa
puhdistamista varten helposti.
ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.
3. Höyrykeitin, ks. s. 12-14.
(Vain MS23F301EF*- ja MS23F302EF*-mallit.)
Tarkoitus:
Muovista höyrykeitintä käytetään
tehohöyrytystoiminnon kanssa.
ASENNUSPAIKKA
• Valitse tasainen, suora pinta, joka on n. 85 cm:n
korkeudella lattiasta. Pinnan tulee kestää uunin
paino.
20 cm
yläpuolella
• Varaa riittävästi tilaa ilmanvaihtoon: vähintään
85 cm
10 cm takaseinästä ja molemmista reunoista
lattiasta
sekä 20 cm yläosasta.
• Älä sijoita uunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, esimerkiksi
mikroaaltouunin tai lämpöpatterin lähelle.
10 cm
takana
10 cm
sivulla
• Noudata uunin virtalähdettä koskevia vaatimuksia. Jos jatkojohtoa on
käytettävä, käytä vain hyväksytyntyyppistä johtoa.
• Pyyhi uunin sisäpinnat ja luukun tiivisteet kostealla liinalla, ennen kuin
käytät uunia ensimmäisen kerran.
UUNILAUTANEN
Poista kaikki pakkausmateriaalit uunin sisältä.
Aseta pyöritysalusta ja uunilautanen paikoilleen.
Varmista, että uunilautanen pääsee pyörimään
vapaasti.
ÄLÄ käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.
Suomi - 8
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 8
6/11/2018 4:25:15 PM
huolto
VAIHTAMINEN (KORJAAMINEN)
VAROITUS
PUHDISTAMINEN
Puhdista uunin sisältä kaikki vaikea ja haiseva lika.
• Jos uunin saranoissa, tiivisteissä ja/tai luukussa esiintyy ongelmia, ota
yhteyttä pätevään asentajaan tai lähimpään Samsungin huoltoon.
• Jos haluat vaihtaa uunin valon, ota yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon. Älä vaihda osaa itse.
• Jos havaitset ongelmia uunin ulkorungossa, irrota virtajohto pistorasiasta
ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
PITKÄÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ SEISOTTAMISTA
EDELTÄVÄT SUOJATOIMET
1. Aseta kupillinen laimennettua sitruunamehua uunilautasen keskelle.
2. Lämmitä uunia 10 minuuttia enimmäisteholla.
3. Kun ohjelma on päättynyt, odota uunin jäähtymistä. Avaa tämän jälkeen
luukku ja puhdista uunin sisätilat.
Kääntyvällä vastuksella varustettujen mallien sisätilojen puhdistaminen
Jos et käytä uunia pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta ja säilytä
uunia jossakin kuivassa, pölyttömässä tilassa. Jos uunin sisälle pääsee
kertymään pölyä ja kosteutta, uunin suorituskyky saattaa kärsiä.
Puhdista sisätilan yläosa laskemalla ylävastus
45 asteen kulmaan kuvassa näytetyllä tavalla. Tällä
tavoin yläosa on helpompi puhdistaa. Kun olet
valmis, aseta ylävastus takaisin paikoilleen.
HUOMIO
• Pidä luukku ja sen tiiviste puhtaina ja varmista, että luukku avautuu ja
sulkeutuu kunnolla. Muutoin uunin käyttöikä saattaa lyhetä.
• Varo läikyttämästä vettä uunin ilmanvaihtoaukkoihin.
• Älä käytä puhdistamiseen mitään hankaavia tai kemiallisia aineita.
• Puhdista uuni kunkin käyttökerran jälkeen miedolla pesuaineella, kun olet
ensin antanut uunin jäähtyä.
Suomi - 9
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 9
6/11/2018 4:25:16 PM
02 asentaminen / huolto
Puhdista uuni säännöllisesti, jotta sen sisä– ja ulkopuolelle ei pääsisi
kertymään likaa. Kiinnitä erityistä huomiota luukkuun, sen tiivisteeseen sekä
uunilautaseen ja pyöritysalustaan (vain soveltuvissa malleissa).
Jos luukku ei avaudu tai sulkeudu kunnolla, tarkista ensin, onko sen
tiivisteisiin päässyt kertymään likaa. Käytä saippuavedellä kostutettua
pehmeää liinaa uunin sisä– ja ulkopintojen puhdistamiseen. Huuhtele ja
kuivaa hyvin.
Uunissa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia osia. Älä vaihda tai korjaa
uunia itse.
uunin ominaisuudet
OHJAUSTAULU
UUNI
2
1
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. LUUKUN KAHVA
UNILAUTANEN
7. U
2. TUULETUSAUKOT
OVITIN
8. S
3. UUNIVALO
9. P
YÖRITYSALUSTA
4. AJAN/PAINON SÄÄDIN
10. T
URVALUKITUSKOLOT
5. LUUKUN SALVAT
11. T
EHONVALITSIN
6. LUUKKU
11
5
1. NÄYTTÖ
4. TEHONVALITSIN
2. AJAN/PAINON SÄÄDIN
5. KELLOASETUSTEN NÄPPÄIN
3. AUTOMAATTINEN SULATUS
Suomi - 10
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 10
6/11/2018 4:25:17 PM
uunin käyttäminen
RUOANVALMISTUS/UUDELLEENLÄMMITYS
KELLONAJAN ASETTAMINEN
1. Jos haluat näyttää ajan...
24 tunnin muodossa
12 tunnin muodossa
Paina kellopainiketta ( ) kerran tai kahdesti.
2. Aseta tunnit Ajan/Painon säätimellä (
1. Valitse enimmäisteho TEHONVALITSIMELLA.
(ENIMMÄISTEHO: 800 W)
2. Valitse aika kääntämällä Ajan/Painon säädintä
(
).
Tulos:
Uunivalo syttyy ja uunilautanen alkaa
pyöriä.
1) Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä
äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä
(yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.
Älä milloinkaan käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.
Voit vaihtaa tehoa uunin käytön aikana kääntämällä TEHONVALITSINTA.
).
TEHOT
Voit valita alla olevista tehoista.
3. Paina kellopainiketta (
4. Aseta minuutit Ajan/Painon säätimellä (
5. Paina kellopainiketta (
Teho
).
).
Lähtöteho
Teho
Lähtöteho
SUURI TEHO
800 W
ALEMPI KESKITEHO
300 W
UUDELLEENLÄMMITYS
700 W
AUTOMAATTINEN SULATUS ( )
180 W
YLEMPI KESKITEHO
600 W
PIENI TEHO/
LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN
100 W
KESKITEHO
450 W
Jos valitset suuren tehon, valmistusaikaa tulee lyhentää.
).
Jos valitset pienen tehon, valmistusaikaa tulee pidentää.
Suomi - 11
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 11
6/11/2018 4:25:19 PM
03 uunin ominaisuudet / uunin käyttäminen
Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Kun laitteeseen kytketään
virta, ":0", "88:88" tai "12:00" ilmestyy automaattisesti näyttöön.
Aseta aika. Aika voidaan näyttää 24 tai 12 tunnin muodossa. Kellonaika on
asetettava
• mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä
• sähkökatkoksen jälkeen.
Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.
Automaattinen virransäästötoiminto
Jos et valitse mitään toimintoa, kun laitteen toiminta tai asetukset on
keskeytetty väliaikaisesti, toiminto perutaan ja kello näkyy näytössä
25 minuutin kuluttua. Uunin valo sammuu 5 minuutin kuluttua, jos
luukku on auki.
Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai miten
se voidaan lämmittää uudestaan. Tarkista mikroaaltouunin asetukset
AINA, ennen kuin jätät sen ilman valvontaa. Laita ruoka ensin uunilautasen
keskelle. Sulje sen jälkeen uunin luukku.
VALMISTUSAJAN MUUTTAMINEN
AUTOMAATTISEN TEHOSULATUSTOIMINNON KÄYTTÖ
1. Säädä jäljellä olevaa valmistusaikaa kääntämällä
). Käännä säädintä
Ajan/Painon säädintä (
oikealle, jos haluat lisätä valmistusaikaa valmistuksen
aikana.
Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulattamista. Laita pakastettu ruoka
uunilautaselle. Käännä ruokaa sen jälkeen, kun uuni on antanut äänimerkin.
Noudata automaattisen sulatuksen loputtua suositeltua seisotusaikaa.
Koodi/Ruoka
Annoskoko
Seisotusaika
Suositukset
Liha
200-1500 g
20-60 min
Siipikarja
200-1500 g
20-60 min
Kala
200-1500 g
20-50 min
Suojaa reunat
alumiinifoliolla. Käännä
ruokaa sen jälkeen, kun
uuni on antanut äänimerkin.
VALMISTUKSEN KESKEYTTÄMINEN
Valmistuksen voi keskeyttää milloin tahansa ruoan tilan
tarkistamista varten.
1. Valmistuksen väliaikainen keskeytys:
Avaa uunin luukku.
Tulos:
Valmistus keskeytyy. Jos haluat jatkaa valmistusta, sulje
luukku.
2. Keskeytä valmistus täysin kääntämällä
Ajan/Painon säädintä (
) vasemmalle.
Näytössä näkyy nykyinen kellonaika.
AUTOMAATTISEN SULATUSTOIMINNON KÄYTTÖ
TEHOHÖYRYKEITTIMEN OHJE
(VAIN MS23F301EF*- JA MS23F302EF*-MALLIT)
Tehohöyrykeitin perustuu höyryllä keittämiseen ja se on tarkoitettu nopeaan
terveellisen ruoan laittamiseen Samsungin mikroaaltouunilla.
Tämä lisätarvike soveltuu ihanteellisesti riisin, pastan, vihannesten yms.
keittämiseen ennätysajassa ruokien ravintoarvot säilyttäen.
Mikroaaltouunin tehohöyrykeittimessä on kolme osaa:
Automaattisella sulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, siipikarjaa tai kalaa.
Laita pakastettu ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.
1. Käännä TEHONVALITSIN osoittamaan
automaattisen sulatuksen kuvaketta ( ).
).
2. Aseta paino Ajan/Painon säätimellä (
Tulos:
Uunivalo syttyy ja uunilautanen alkaa
pyöriä.
1) Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä
uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä
(yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.
Kulho
Pohjalevy
Kansi
Kaikki osat kestävät -20-140 asteen lämpötiloja.
Soveltuu säilytykseen pakastimessa. Voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.
KÄYTTÖOLOSUHTEET:
Älä käytä
• paljon sokeria tai rasvaa sisältävien ruokien valmistukseen
• grilli- tai kiertolämpötoiminnon kanssa tai liedellä.
Pese kaikki osat huolellisesti saippualla ennen ensimmäistä käyttöä.
Valmistusajat ovat seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.
Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.
Suomi - 12
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 12
6/11/2018 4:25:19 PM
HUOLTO:
Ruoka
Höyrykeittimen voi pestä astianpesukoneessa.
Jos peset sen käsin, käytä kuumaa vettä ja astianpesuainetta. Älä käytä
patasuteja.
SULATUS:
Laita jäinen ruoka höyrykeittimeen, jonka kansi on poistettu. Neste jää
astian pohjaan eikä pilaa ruokaa.
VALMISTUS:
Ruoka
Artisokat
Tuoreet
vihannekset
Pakastevihannekset
Annos
Valmistus- Seisotusaika
aika
Käsitteleminen
(minuuttia) (minuuttia)
800 W
5-6
1-2
Kulho ja pohjalevy
+ Kansi
Tehot
300 g
(1-2 kpl)
Ohjeet
Pese ja puhdista artisokat. Aseta levy kulhoon. Asettele artisokat
levylle. Lisää ruokalusikallinen sitruunamehua. Peitä kannella.
300 g 800 W
4-5
1-2
Kulho ja pohjalevy
+ Kansi
Ohjeet
Pese, puhdista ja paloittele vihannekset (esim. parsakaali,
kukkakaali, porkkanat ja paprika) samankokoisiksi ja punnitse ne.
Aseta levy keittimeen. Asettele vihannekset pohjalevylle.
Lisää 2 ruokalusikallista vettä. Peitä kannella.
300 g 600 W
7-8
2-3
Kulho ja pohjalevy
+ Kansi
Ohjeet
Laita pakastevihannekset höyrykeittimeen. Aseta levy kulhoon.
Lisää 1 ruokalusikallinen vettä. Peitä kannella. Hämmennä hyvin
valmistuksen ja seisotuksen jälkeen.
Valmistus- Seisotusaika
aika
Käsitteleminen
(minuuttia) (minuuttia)
800 W
15-18
5-10
Kulho + Kansi
Tehot
250 g
Ohjeet
Laita riisi höyrykeittimeen. Lisää 500 ml kylmää vettä.
Peitä kannella. Anna valkoisen riisin seistä 5 minuuttia, ruskean
riisin 10 minuuttia valmistuksen jälkeen.
Uuniperunat
500 g 800 W
7-8
2-3
Kulho + Kansi
Ohjeet
Punnitse ja huuhtele perunat ja aseta ne höyrykeittimeen.
Lisää 3 ruokalusikallista vettä. Peitä kannella.
Muhennos
400 g 600 W
5-6
1-2
Kulho + Kansi
(jäähdytetty) Ohjeet
Laita muhennos höyrykeittimeen Peitä kannella. Hämmennä hyvin
ennen seisotusta.
Keitto
400 g 800 W
3-4
1-2
Kulho + Kansi
(jäähdytetty) Ohjeet
Kaada keitto höyrykeittimeen Peitä kannella. Hämmennä hyvin
ennen seisotusta.
Pakaste400 g 800 W
8-10
2-3
Kulho + Kansi
keitto
Ohjeet
Kaada pakastettu keitto höyrykeittimeen Peitä kannella.
Hämmennä hyvin ennen seisotusta.
Hillolla
150 g 600 W
1-2
2-3
Kulho + Kansi
täytetyt,
Ohjeet
pakastetut
Kostuta täytettyjen mykkyjen yläpuoli kylmällä vedellä.
taikinamykyt Aseta 1-2 pakastettua mykkyä vierekkäin höyrykeittimeen. Peitä
kannella.
Hedelmä250 g 800 W
3-4
2-3
Kulho + Kansi
hilloke
Ohjeet
Kuori, pese ja leikkaa hedelmät (esim. omenat, päärynät, luumut,
aprikoosi, mangot tai ananakset) samankokoisiksi viipaleiksi
tai kuutioiksi ja punnitse ne. Laita ne höyrykeittimeen. Lisää
1-2 ruokalusikallista vettä ja 1-2 ruokalusikallista sokeria. Peitä
kannella.
Suomi - 13
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 13
6/11/2018 4:25:20 PM
04 uunin käyttäminen
Jotkin ruoat (esimerkiksi tomaatti) saattavat värjätä muovia. Tämä on
täysin normaalia eikä johdu valmistusvirheestä.
Riisi
Annos
valmistusastiaopas
Tehohöyrykeittimen käsittely
Ruoan valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot
pystyvät läpäisemään ruoan ilman, että ne heijastuvat käytettävästä
astiasta tai että astia imee ne itseensä. Tästä syystä valmistusastioiden
valinnassa on noudatettava huolellisuutta. Jos valmistusastia on
merkitty mikroaaltouunikäyttöön sopivaksi, sinulla ei ole aihetta huoleen.
Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistusastioiden eri tyypit ja osoitetaan
niiden soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.
+
Kulho + Kansi
Kulho ja pohjalevy + Kansi
VAROTOIMENPITEET:
Valmistusastiat
Ole erityisen varovainen höyrykeittimen kantta avatessasi, sillä astiasta
saattaa päästä erittäin kuumaa höyryä.
Käytä grillikintaita keittimen käsittelyyn ruoanlaiton jälkeen.
Alumiinifolio
Soveltuvuus
mikroaaltouunikäyttöön
Kommentit
✓✗
Voidaan käyttää pieninä määrinä
suojaamaan ruokaa ylikypsennykseltä.
Valokaaret ovat mahdollisia, mikäli folio on
liian lähellä uunin seinämää tai jos foliota
käytetään liian paljon.
Ruskistuslautanen
✓
Älä esilämmitä pidempään kuin kahdeksan
minuutin ajan.
Posliini- ja saviastiat
✓
Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi
ja luuposliini soveltuvat yleensä
mikroaaltouunissa käytettäviksi, paitsi jos
niissä on metallikoristelua.
Kertakäyttöiset
polyesteri-kartonkiastiat
✓
Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin
astioihin.
Pikaruokien pakkaukset
•
Vaahtomuovikupit ja
-astiat
✓
Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen.
Ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa
polystyreenin sulamisen.
•
Paperipussit tai
sanomalehti
✗
Saattaa syttyä tuleen.
•
Uusiopaperit tai
metallikoristelut
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaren.
✓
Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on
metallikoristelua.
Lasitavara
•
Uuninkestävät astiat
Suomi - 14
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 14
6/11/2018 4:25:20 PM
Valmistusastiat
Soveltuvuus
mikroaaltouunikäyttöön
vianmääritys
Kommentit
TOIMENPITEET ONGELMATILANTEISSA
•
Hieno lasitavara
✓
Voidaan käyttää ruoan tai juomien
lämmitykseen. Hieno lasi saattaa särkyä
tai haljeta äkillisen kuumentamisen
seurauksena.
•
Lasitölkit
✓
Kansi on poistettava. Soveltuu ainoastaan
lämmitykseen.
Saattaa aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
Jos mikroaaltouunin käytössä on alla lueteltuja ongelmia, koeta annettuja
ratkaisuja.
•
Astiat
✗
•
Pakastepussien
kierresulkijat
✗
Paperi
•
Lautaset, kupit,
lautasliinat ja
talouspaperi
✓
Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja
lämmitykseen. Myös liiallisen kosteuden
imemiseen.
•
Uusiopaperi
✗
Saattaa aiheuttaa valokaaren.
✓
Erityisesti, jos ne ovat lämpöä kestäviä
lämpömuoveja. Jotkin muut muovit
saattavat vääntyä tai muuttaa väriään
korkeissa lämpötiloissa. Älä käytä
melamiinimuovia.
Muovi
•
Säilytysastiat
•
Muovikelmu
•
Pakastepussit
Vahapaperi tai rasvan
kestävä paperi
✓
✓✗
✗
✓
✓✗
✓
Uuni ei käynnisty, kun käännät Ajan/Painon säädintä (
).
• Onko luukku täysin kiinni?
Ruoka ei ole kypsynyt lainkaan.
• Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai kääntänyt Ajan/Painon säädintä
(
).
• Onko luukku suljettu?
• Onko sähköpiiri ylikuormitettu ja sulake tästä syystä palanut tai
automaattisulake lauennut?
Ruoka on ylikypsää tai raakaa.
• Oliko valmistusaika asetettu oikein ruoan tyypin mukaan?
• Oliko teho valittu oikein?
Voidaan käyttää ruoan pitämiseen
kosteana. Sen ei tule koskea ruokaan. Varo
kuumaa höyryä kelmua poistaessasi.
Ainoastaan, jos se on kiehumisen ja
uunikäytön kestävää. Sen ei tule olla
ilmatiivis. Lävistä tarvittaessa haarukalla.
Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana
ja roiskumisen estämiseen.
Uunin sisällä kipinöi ja räsähtelee (näkyy valokaari).
• Oletko käyttänyt metallikoristeltua astiaa?
• Oletko unohtanut haarukan tai muun metallisen ruokailuvälineen uunin
sisälle?
• Onko alumiinifolio liian lähellä sisäseinämiä?
Lamppu ei toimi.
• Lamppua ei tule turvallisuussyistä vaihtaa itse. Ota yhteyttä lähimpään
Samsungin valtuuttamaan merkkihuoltoon, jotta pätevä teknikko voisi
vaihtaa lampun.
: Käyttöä suositellaan
: Noudata varovaisuutta
: Vaarallinen
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 15
Suomi - 15
6/11/2018 4:25:20 PM
05 valmistusastiaopas / vianmääritys
Metalli
Tämä on normaalia.
• Kosteuden tiivistyminen uunin sisällä
• Ilmavirtaus luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä
• Lievä lämmön heijastuminen luukun ja laitteen ulkokuoren ympärille
• Höyryn ulosvirtaus luukun ympärillä tai ilmanpoistoaukoista.
Mikroaaltouuni häiritsee radio- tai televisiolähetystä.
• Televisio- tai radiolähetyksissä saattaa esiintyä lieviä häiriöitä uunin
käytön aikana. Tämä on normaalia. Ongelma poistuu, kun sijoitat uunin
kauemmaksi televisioista, radioista ja antenneista.
• Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriöitä, näyttö saattaa nollautua.
Ongelma poistuu, kun irrotat virtajohdon seinästä ja kytket sen
uudestaan. Aseta kellonaika uudestaan.
tekniset tiedot
SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset
tiedot ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Malli
MS23F300E**, MS23F301E**, MS23F302E**
Virtalähde
230 V - 50 Hz
Virrankulutus
Mikroaalto
1150 W
• Malli- ja sarjanumerot, jotka on tavallisesti painettu uunin taakse.
• Takuutiedot.
• Selkeä kuvaus ongelmasta.
Lähtöteho
100 W / 800 W (IEC-705)
Käyttötaajuus
2450 MHz
Ota sitten yhteyttä lähimpään myyjään tai SAMSUNGin huoltoon.
Magnetroni
OM75S(31)
Jäähdytysmenetelmä
Jäähdyttävä tuuletinmoottori
Mitat (L x K x S)
Ulkomitat
Sisämitat
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Tilavuus
23 litraa
Paino
Netto
n. 12 kg
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa yllä olevien neuvojen avulla, ota
yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla:
Suomi - 16
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 16
6/11/2018 4:25:20 PM
muistiinpanoja
muistiinpanoja
06 tekniset tiedot
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 17
6/11/2018 4:25:20 PM
muistiinpanoja
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 18
muistiinpanoja
6/11/2018 4:25:20 PM
muistiinpanoja
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 19
muistiinpanoja
6/11/2018 4:25:20 PM
KYSYMYKSET JA KOMMENTI
MAA
SOITA
TAI KÄY OSOITTEESSA
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/be_fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04179E-01
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_FI.indd 20
6/11/2018 4:25:20 PM
MS23F300E**
MS23F301E**
MS23F302E**
Mikrobølgeovn
Brugervejledning og tilberedningsvejledning
Forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Bemærk, at Samsung-garantien IKKE dækker serviceopkald til forklaring
af produktets betjening, rettelse af forkert installation eller udførelse af
almindelig rengøring eller vedligeholdelse.
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 1
6/11/2018 4:19:00 PM
indhold
Sikkerhedsvejledning................................................................................3
Vejledning i kogekar................................................................................14
Installation.................................................................................................8
Fejlfinding................................................................................................15
Tilbehør...................................................................................................8
Sådan gør du, hvis du er i tvivl eller har et problem................................15
Installationssted.......................................................................................8
Tekniske specifikationer..........................................................................16
Drejeskive................................................................................................8
Vedligeholdelse.........................................................................................9
Rengøring................................................................................................9
Udskiftning af dele (reparation).................................................................9
Vedligeholdelse i forbindelse med længere periode uden brug.................9
Ovnens funktioner...................................................................................10
Ovn.......................................................................................................10
Betjeningspanel.....................................................................................10
Ovnbrug...................................................................................................11
Indstilling af klokkeslæt..........................................................................11
Tilberedning/Opvarmning.......................................................................11
Effektniveauer........................................................................................11
Justering af tilberedningstiden ...............................................................12
Afbrydelse af tilberedningen...................................................................12
Anvendelse af den automatiske optøningsfunktion.................................12
Anvendelse af programmerne til automatisk lynoptøning........................12
Tilberedningsguide til dampkoger
(kun modellerne MS23F301EF*, MS23F302EF*)....................................12
Dansk - 2
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 2
6/11/2018 4:19:01 PM
sikkerhedsvejledning
Dansk - 3
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 3
6/11/2018 4:19:01 PM
01 sikkerhedsvejledning
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL
FREMTIDIG BRUG.
ADVARSEL: Hvis døren eller dørens tætninger
beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet
repareret af en kompetent person.
ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end en
kompetent person at udføre service eller reparationer,
der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig
mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.
ADVARSEL: Væsker og andre madvarer må
ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan
eksplodere.
ADVARSEL: Lad kun børn bruge ovnen uden
overvågning, når de har fået passende anvisninger, så
barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå
faren ved forkert brug.
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og
må eksempelvis ikke bruges:
• i personalekøkkenområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
• stuehuse
• af gæster på hoteller, moteller og lignende
beboelsesområder
• i miljøer af typen “bed and breakfast”
Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til
anvendelse i mikrobølgeovne.
Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage
skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for
antændelse.
Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af madog drikkevarer. Tørring af fødevarer eller beklædning
og opvarmning af puder, hjemmesko, svampe, fugtige
klude og lignende kan medføre risiko for personskade,
antændelse eller brand.
Hvis der ses (udsendes) røg, skal du afbryde for (fjerne
stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at
kvæle flammer.
Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan
medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig,
når du håndterer beholderen.
Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid
omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres
inden indtagelse for at undgå forbrændinger.
Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes
i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at
mikrobølgeopvarmningen er slut.
Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester
bør fjernes.
Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til
nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke
apparatet og muligvis føre til en faresituationer.
Mikrobølgeovnen er kun beregnet til brug på et
køkkenbord (fritstående), og mikrobølgeovnen må ikke
anbringes i et skab.
Beholdere af metal til føde- og drikkevarer må ikke
anvendes ved tilberedning med mikrobølger.
Vær omhyggelig med ikke at forskyde drejeskiven, når
beholdere fjernes fra apparatet.
Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.
Apparatet må ikke rengøres med en højtryksrenser.
Apparatet er ikke beregnet til installation i vejkøretøjer,
campingvogne og tilsvarende køretøjer osv.
Dette udstyr er ikke beregnet til brug af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske-, sansemæssige
eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og
viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion
vedrørende brug af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
udstyret.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover
og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige
eller mentale færdigheder eller manglende erfaring
og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion
vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke
farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres
af børn uden overvågning.
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå fare.
Dansk - 4
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 4
6/11/2018 4:19:01 PM
Generel sikkerhed
Alle ændringer eller reparationer må kun udføres af kvalificerede personer.
Opvarm ikke føde- eller drikkevarer i forseglede beholdere til mikrobølgefunktionen.
Brug ikke benzen, fortynder, sprit, damp eller højtryksrenser til at rengøre ovnen.
Installer ikke ovnen tæt på et varmeapparat eller brændbart materiale, i fugtige
omgivelser, der er oliefyldte, støvfyldte eller som udsættes for direkte sollys eller vand,
eller hvor gas kan lække eller på ujævne overflader.
Ovnen skal jordforbindes korrekt i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
Brug regelmæssigt en tør klud til at fjerne fremmedelementer fra strømstik og
stikkontakter.
Undlad at trække hårdt i strømkablet, bøje det eller placere tunge genstande på det.
Hvis der forekommer et gasudslip (propan, LP o.l.), skal du straks lufte ud. Rør ikke ved
strømkablet.
Rør ikke ved strømkablet med våde hænder.
Når ovnen er i brug, må du ikke slukke for den ved at fjerne strømkablet.
Stik ikke fingre eller fremmedelementer ind. Kommer der fremmedelementer ind i oven,
skal du fjerne strømkablet og kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
Anvend ikke overdreven kraft på ovnen.
Anbring ikke ovnen på skrøbelige genstande.
Sørg for, at spændingen, frekvensen og strømmen svarer til produktspecifikationerne.
Sæt strømstikket godt fast i stikkontakten. Undlad at anvende fordelerdåser,
forlængerkabler eller elektriske transformatorer.
Hægt ikke strømkablet på metalgenstande. Sørg for, at kablet er mellem genstande eller
bag ovnen.
Brug ikke et beskadiget strømstik, strømkabel eller en løs stikkontakt. Ved beskadigede
strømstik eller -kabler skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
Undlad at hælde eller sprøjte vand direkte på ovnen.
Anbring ingen genstande på ovnen, inde i den eller på ovnens dør.
Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektmiddel, på ovnen.
Opbevar ikke brandbare materialer i ovnen. Da alkohol fordamper, kan dampen komme
i kontakte med ovnens varme dele, vær derfor forsigtig, når du opvarmer føde- eller
drikkevarer, der indeholder alkohol.
Børn kan slå sig eller få fingrene i klemme i døren. Hold børn borte, når du åbner/lukker
døren.
Dansk - 5
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 5
6/11/2018 4:19:01 PM
01 sikkerhedsvejledning
Denne ovn bør placeres i passende højde og retning,
så der er let adgang til ovnrum og kontrolområde.
Inden ovnen tages i brug for første gang, skal ovnen
betjenes med vand i 10 minutter og derefter tages i
brug.
Hvis ovnen udsender en underlig lyd, en brændt
lugt, eller hvis der udsendes røg, skal du straks
tage strømstikket ud og kontakte det nærmeste
servicecenter.
Mikrobølgeovnen skal placeres, så der er adgang til
stikket.
Opvarmning med mikrobølger
Forholdsregler vedr. brug af mikrobølger
Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre forsinket opkogning. Vær altid
forsigtig, når du håndterer beholderen. Lad altid drikkevarer hvile i mindst 20 sekunder,
før du håndterer dem. Omrør, om nødvendigt, under opvarmning. Omrør altid efter
opvarmning.
Følg disse førstehjælpsanvisninger i tilfælde af skoldning:
Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig
mikrobølgeenergi.
• Brug ikke ovnen med åben dør. Pil ikke ved sikkerhedsmekanismerne (dørlåse). Sæt
ikke noget i hullerne til sikkerhedsmekanismen.
2. Tildæk det med et rent, tørt klæde.
• Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke fødevare- eller
rengøringsrester samle sig på tætningerne. Hold døren og dørens tætninger rene ved
at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.
3. Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
For at undgå at beskadige bakken eller risten må du ikke komme bakken eller risten i
vand straks efter tilberedning.
Brug ikke ovnen til friturestegning, da olietemperaturen ikke kan kontrolleres. Dette kan
medføre pludselig overkogning af varmt olie.
• Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Brug den først, når den er blevet repareret
af en kvalificeret tekniker.
Vigtigt: Ovndøren skal lukke korrekt. Døren må ikke være bøjet, dørhængslerne må
ikke være itu eller løse, dørens forseglinger og forseglingernes overflade må ikke være
beskadiget.
Forholdsregler vedr. mikrobølgeovnen
• Alle justeringer eller reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker.
1. Anbring det skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.
Brug kun mikrobølgesikkert køkkentøj. Brug ikke metalbeholdere eller køkkentøj, spyd
mv. med guld- eller sølvbelægning.
Fjern poselukninger. Der kan opstå gnister.
Brug ikke ovnen til at tørre aviser eller tøj.
Brug kortere tid til mindre mængder mad for at undgå overophedet eller brændt mad.
Hold strømkablet og strømstikket borte fra vand og varmekilder.
For at undgå eksplosionsrisiko må du ikke opvarme æg med skal eller hårdkogte æg.
Opvarm ikke lufttætte eller vakuumforseglede beholdere, nødder, tomater mv.
Tildæk ikke ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der er fare for brand. Ovnen
kan blive overophedet og automatisk slukke, og den forbliver slukket, indtil den er kølet
tilstrækkeligt af.
Brug altid ovnhandsker, når du fjerner en tallerken.
Rør rundt i væsker halvvejs under opvarmningen eller efter opvarmningen, og lad væsken
stå i mindst 20 sekunder efter opvarmningen for at undgå opkogning.
Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren, for at undgå at blive skoldet ved
varm luft eller damp, der slipper ud.
Brug ikke ovnen i tom tilstand. Ovnen slukkes automatisk i 30 minutter af
sikkerhedshensyn. Vi anbefaler, at der altid står et glas vand inde i ovnen for at absorbere
mikrobølgeenergi, hvis ovnen startes utilsigtet.
Installer ovnen i overensstemmelse med pladskravene i denne vejledning. (Se Installation
af din mikrobølgeovn.)
Vær forsigtig, når du tilslutter andre elektriske apparater til stikkontakter tæt ved ovnen.
Dansk - 6
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 6
6/11/2018 4:19:01 PM
Definition af produktgruppe
Samsung opkræver et reparationsgebyr for udskiftning af tilbehør eller reparation af en
kosmetisk defekt, hvis skaden på enheden eller tilbehør skyldes kunden. Elementer i
denne bestemmelse omfatter:
Dette produkt er gruppe 2, klasse ISM-udstyr. Definitionen af gruppe 2 omfatter alt
industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr, hvori der internt bevidst genereres
radiofrekvensenergi og/eller anvendes i form af elektromagnetisk stråling til behandling af
materialer og EDM- og lysbuesvejsningsudstyr.
Klasse B udstyr er udstyr velegnet til anvendelse i private hjem og under forhold ved
direkte tilslutning til en lavspændingsstrømforsyning, der forsyner bygninger indeholdende
private beboelser.
• Døre, håndtag, ydre panel eller kontrolpanel, der er bulede, ridsede eller itu.
• Ødelagt(e) eller manglende bakke, styreriller, drev eller trådnet.
Brug kun denne ovn til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle
mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund
fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener
ovnen.
Følgende brugsinstruktioner omfatter forskellige modeller, og egenskaberne for din
mikrobølgeovn kan derfor være en smule anderledes end dem, der er beskrevet i denne
brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål,
bedes du kontakte dit lokale Samsung-servicecenter eller finde hjælp og oplysninger
online på www.samsung.com.
Brug kun denne ovn til opvarmning af fødevarer. Den er kun beregnet til
husholdningsbrug. Opvarm ingen former for tekstiler eller poser fyldt med korn.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes forkert eller ukorrekt brug af
ovnen.
For at undgå forringelse af ovnens overflade og farlige situationer skal du altid holde
ovnen ren og godt vedligeholdt.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen
betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader,
headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge
skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal
disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og
indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på
miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge
anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk
tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet
erhvervsaffald.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige
forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Dansk - 7
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 7
6/11/2018 4:19:01 PM
01 sikkerhedsvejledning
Begrænset garanti
installation
INSTALLATIONSSTED
TILBEHØR
Alt efter hvilken model, du har købt, følger der forskelligt tilbehør med, der
kan bruges på en lang række måder.
1. Rotationsring, anbringes midt i ovnen.
Formål:
Rotationsringen understøtter
drejeskiven.
2. Drejeskive, anbringes oven på rotationsringen med
det midterste monteret på drevet.
Formål:
20 cm
over
10 cm
bag
• Sørg for plads til ventilation, mindst 10 cm
10 cm på
85 cm
siden
fra bagvæggen og begge sider, og 20 cm
fra gulvet
ovenover.
• Installer ikke mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, som
f.eks. ved siden af andre mikrobølgeovne eller radiatorer.
• Sørg for, at ovnens strømforsyningsspecifikationer passer. Brug kun
godkendte forlængerkabler, hvis det er nødvendigt.
Drejeskiven fungerer som den primære
flade ved tilberedning. Den kan let
tages ud og rengøres.
• Tør det indvendige og dørens tætning af med en fugtig klud, før du
bruger ovnen for første gang.
BETJEN IKKE mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.
3. Dampkoger, se side 12 til 14.
(Kun modellerne MS23F301EF*, MS23F302EF*)
Formål :
• Vælg en flad, nivelleret overflade, cirka 85 cm
over gulvet. Overfladen skal kunne bære
ovnens vægt.
DREJESKIVE
Fjern al emballage inde i ovnen. Installer
rotationsringen og drejeskiven. Kontroller, at
drejeskiven roterer frit.
Brug plasticdampkogeren, når
dampfunktionen anvendes.
BETJEN IKKE mikrobølgeovnen uden rotationsringen og drejeskiven.
Dansk - 8
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 8
6/11/2018 4:19:02 PM
vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF DELE (REPARATION)
ADVARSEL
RENGØRING
Sådan fjernes genstridige urenheder med dårlig lugt fra ovnens indersider
• Hvis der opstår problemer med hængsler, tætning og/eller døren, skal
du kontakte en kvalificeret tekniker eller et lokalt Samsung-servicecenter
med henblik på teknisk assistance.
• Hvis du vil udskifte lyspæren, skal du kontakte et lokalt Samsungservicecenter. Du må ikke selv udskifte den.
• Hvis der opstår problemer med ydersiden af ovnkabinettet, skal du først
tage stikket ud af strømkilden og derefter kontakte et lokalt Samsungservicecenter.
1. Sæt en kop fortyndet citronsaft midt på drejeskiven i den tomme ovn.
2. Varm ovnen op i 10 minutter ved fuld effekt.
3. Lad ovnen køle af, når programmet er færdig. Åbn derefter døren, og
rengør
VEDLIGEHOLDELSE I FORBINDELSE MED LÆNGERE
PERIODE UDEN BRUG
Sådan rengøres modeller med indre svingbar varmeenhed
Hvis du ikke bruger ovnen i en længere periode, skal du tage stikket ud og
anbringe ovnen et tørt og støvfrit sted. Ovnens ydelse kan blive påvirket,
hvis der kommer støv og fugt indvendigt i ovnen.
For at rengøre det øverste område i ovnrummet
skal du sænke det øverste varmeelement med
45° som vist. Dette letter rengøring af det øverste
område. Sæt det øverste varmeelement på plads,
når du er færdig.
FORSIGTIG
• Hold døren og dørtætningen ren, og sørg for, at døren åbner og lukker
nemt. Ellers risikerer du, at ovnens levetid forkortes.
• Vær forsigtig med ikke at spilde vand på ovnens ventilationsåbninger.
• Undlad at bruge skurecreme eller kemikalier til rengøring.
• Rengør ovnrummet med et mildt rengøringsmiddel efter hver brug, når
ovnen efter lidt tid er kølet af.
Dansk - 9
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 9
6/11/2018 4:19:02 PM
02 installation / vedligeholdelse
Rengør ovnen regelmæssigt, så der ikke ophobes urenheder udvendigt og
indvendigt på ovnen. Vær særligt opmærksom på døren, dørtætningen,
drejeskiven og rotationsringen (kun visse modeller).
Hvis døren ikke åbner og lukker nemt, skal du kontrollere, om der sidder
urenheder i dørtætningerne. Brug en blød klud og sæbevand til at rengøre
inder- og ydersiden af ovnen. Skyl og tør godt af.
Ingen af ovnens indvendige dele må udskiftes af brugeren. Forsøg ikke selv
at udskifte eller reparere ovnen.
ovnens funktioner
BETJENINGSPANEL
OVN
2
1
3
1
4
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
1. DØRHÅNDTAG
7.
D
REJESKIVE
2. VENTILATIONSHULLER
8.
D
REV
3. LYS
9.
R
OTATIONSRING
4. TID/VÆGTKNAP
10. S
IKKERHEDSLÅSEHULLER
5. DØRHÆNGSLER
11. R
EGULERINGSKNAP
TIL VARIABEL
TILBEREDNINGSEFFEKT
6. LÅGE
5
1. SKÆRM
2. TID/VÆGTKNAP
3. AUTOMATISK OPTØNING
4. REGULERINGSKNAP
TIL VARIABEL
TILBEREDNINGSEFFEKT
5. INDSTILLING AF UR
Dansk - 10
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 10
6/11/2018 4:19:03 PM
ovnbrug
TILBEREDNING/OPVARMNING
INDSTILLING AF KLOKKESLÆT
1. For at vise tiden i...
1. Vælg det maksimale effektniveau ved
at dreje knappen REGULERING AF
TILBEREDNINGSEFFEKT.
(MAKSIMUM EFFEKT: 800 W)
)-knappen.
2. Vælg tiden ved at dreje Tid/Vægt (
Resultat: Ovnlyset tændes, og drejeskiven
begynder at rotere.
1) Tilberedningen starter, og når den er
færdig, bipper ovnen 4 gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang
hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Tænd aldrig for mikrobølgeovnen, når den er tom.
24-hour Notation (24-timers visning)
12-hour Notation (12-timers visning)
Tryk på knappen Ur ( ) en eller to gange.
2. Drej Tid/Vægt (
)-knappen for at indstille timer.
Du kan ændre effektniveauet under tilberedningen ved at dreje knappen
REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT.
EFFEKTNIVEAUER
Du kan vælge blandt nedenstående effektniveauer.
3. Tryk på knappen Ur (
4. Drej Tid/Vægt (
minutter.
).
)-knappen for at indstille
Effektniveau
Output
Effektniveau
Output
HØJ
800 W
MIDDELLAV
300 W
OPVARMNING
700 W
AUTOMATISK OPTØNING ( )
180 W
MIDDELHØJ
600 W
LAV / HOLD VARM
100 W
MIDDEL
450 W
Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden mindskes.
5. Tryk på knappen Ur (
).
Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden øges.
Dansk - 11
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 11
6/11/2018 4:19:04 PM
03 ovnens funktioner / ovnbrug
Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Når der tændes for strømmen, vises
“:0”, “88:88” eller “12:00” automatisk på displayet.
Indstil det aktuelle klokkeslæt. Tiden kan vises med enten 24 timers eller
12 timers angivelse. Du skal indstille uret:
• Når du lige har installeret mikrobølgeovnen
• Efter et strømsvigt
Glem ikke at stille uret frem eller tilbage ved skift mellem sommer- eller
normaltid.
Funktionen automatisk energibesparelse
Hvis du ikke vælger en funktion, når apparatet er ved at indstille, eller
opererer med midlertidigt stop, annulleres funktionen og klokkeslættet
vil blive vist efter 25 minutter. Ovnlampen slukkes efter 5 minutter med
åben låge.
Nedenstående beskrivelse forklarer, hvordan du tilbereder eller opvarmer
mad. Kontroller ALTID tilberedningsindstillingerne, før du lader ovnen være
uden overvågning. Placer først maden midt på drejeskiven. Luk derefter
døren.
JUSTERING AF TILBEREDNINGSTIDEN
ANVENDELSE AF PROGRAMMERNE TIL AUTOMATISK
LYNOPTØNING
1. Juster den sidste tilberedningstid ved at dreje
)-knappen. Drej indstillingsknappen
Tid/Vægt (
til højre for at øge tilberedningstiden på maden under
tilberedningen.
Fjern al emballage før optøningen. Anbring de frosne madvarer på
drejeskiven. Vend madvarerne, når ovnen bipper. Overhold den tilhørende
hviletid, når den automatiske optøning er færdig.
Kode/Mad Portionsstørrelse Hensætningstid
AFBRYDELSE AF TILBEREDNINGEN
Kød
200-1500 g
20-60 min.
Fjerkræ
200-1500 g
20-60 min.
Fisk
200-1500 g
20-50 min.
Du kan når som helst afbryde tilberedningen for at kontrollere maden.
1. Sådan stopper du midlertidigt:
Åbn lågen.
Resultat:
Tilberedningen standser. Luk lågen for
at fortsætte tilberedningen.
Anbefalinger
Dæk kanterne
med alufolie. Vend
madvarerne, når ovnen
bipper.
TILBEREDNINGSGUIDE TIL DAMPKOGER
(KUN MODELLERNE MS23F301EF*, MS23F302EF*)
2. Sådan stopper du fuldstændigt:
Drej knappen Tid/Vægt (
) til venstre.
“Aktuelt klokkeslæt” vises.
ANVENDELSE AF DEN AUTOMATISKE OPTØNINGSFUNKTION
Dampkogeren er baseret på dampkogningsprincippet og er designet til
hurtig, sund tilberedning i din Samsung mikrobølgeovn.
Dette tilbehør er ideelt til kogning af ris, pasta, grøntsager mv. på rekordtid,
mens de ernæringsmæssige værdier bevares.
Mikroovnens dampkoger består af 3 dele:
Med den automatiske optøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ eller fisk.
Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren.
1. Drej knappen REGULERING AF
TILBEREDNINGSEFFEKT til symbolet
Automatisk optøning ( ).
2. Drej Tid/Vægt (
omtrentlige vægt.
Resultat:
)-knappen for at indstille den
Ovnlyset tændes, og drejeskiven
begynder at rotere.
1) Tilberedningen starter, og når den er færdig, bipper
ovnen 4 gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang
hvert minut).
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.
Skål
Indsatsbakke
Låg
Alle dele modstår temperaturer fra -20 °C til 140 °C.
Velegnet til opbevaring i fryser. Kan også anvendes separat eller sammen.
BRUGSBETINGELSER
Brug ikke:
• til at koge fødevarer med højt sukker- eller fedtindhold,
• med grillen eller roterende varmefunktion eller på et komfur.
Vask alle dele forsvarligt i sæbevand, inden de bruges første gang.
Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.
Dansk - 12
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 12
For at finde tilberedningstiderne kan du se instruktionerne i tabellen på
næste side.
6/11/2018 4:19:05 PM
VEDLIGEHOLDELSE:
Mad
Din dampkoger kan vaskes i en opvaskemaskine.
Ved håndvask skal du bruge varmt vand og opvaskemiddel. Brug ikke
slibende svampe.
OPTØNING:
Mad
Portion
Artiskokker
300 g
(1-2 stk.)
Effekt- Tilberednings- Hensætningsniveauer
tid (min.)
tid (min.)
800 W
5-6
1-2
Kartofler
med skræl
Gryderet
(afkølet)
Håndtering
Skål med isat
bakke + Låg
Anvisninger
Skyl og rengør artiskokker. Sæt indsatsbakke i skål. Kom artiskokker på
bakke. Tilsæt en spiseskefuld citronsaft. Tildæk med et låg.
Friske
grøntsager
300 g
800 W
4-5
1-2
Skål med isat
bakke + Låg
Anvisninger
Afvej grøntsagerne (f.eks. broccoli, blomkål, gulerødder, peber) efter
afvaskning, rengøring og udskæring i ensartede stykker. Sæt bakke i skål.
Fordel grøntsagerne på indsatsbakke. Tilsæt 2 spiseskefulde vand. Tildæk
med et låg.
Frosne
grøntsager
300 g
600 W
7-8
2-3
Skål med isat
bakke + Låg
800 W
15-18
5-10
Håndtering
Skål + låg
Anvisninger
Læg ris i dampskålen. Tilsæt 500 ml koldt vand. Tildæk med et låg. Lad
hvide ris stå 5 minutter efter tilberedning, brune ris i 10 minutter.
Anbring de frosne fødevarer i dampskålen uden låget. Væsken forbliver i
bunden af skålen og ødelægger ikke fødevarerne.
TILBEREDNING.
250 g
Effekt- Tilberednings- Hensætningsniveauer
tid (min.)
tid (min.)
Suppe
(kølet)
Frossen
suppe
Frosne
gærboller
med
syltetøjsfyld
Frugtkompot
Anvisninger
Læg de frosne grøntsager i dampskålen. Sæt indsatsbakke i skål. Tilsæt 1
spiseskefuld vand. Tildæk med et låg. Rør godt rundt efter tilberedning og
hensætning.
500 g
800 W
7-8
2-3
Skål + låg
Anvisninger
Afvej og rengør kartoflerne, og kom dem i en dampskål. Tilsæt 3
spiseskefulde vand. Tildæk med et låg.
400 g
600 W
5-6
1-2
Skål + låg
Anvisninger
Læg gryderetten i dampskålen. Tildæk med et låg. Rør godt rundt før
hensætning.
400 g
800 W
3-4
1-2
Skål + låg
Anvisninger
Hæld suppen i dampskål. Tildæk med et låg. Rør godt rundt før
hensætning.
400 g
800 W
8-10
2-3
Skål + låg
Anvisninger
Kom frossen suppe i en dampskål. Tildæk med et låg. Rør godt rundt før
hensætning.
150 g
600 W
1-2
2-3
Skål + låg
Anvisninger
Fugt de fyldte bollers overside med koldt vand. Anbring 1-2 frosne boller ved
siden af hinanden i dampskålen. Tildæk med et låg.
250 g
800 W
3-4
2-3
Skål + låg
Anvisninger
Vej de friske frugter (e.g. æbler, pærer, blommer, abrikoser, mangoer og
ananas) efter de er skrællet, vasket og delt i ensartede små stykker eller
terninger. Læg dem i dampskålen. Tilsæt 1-2 spsk. vand og 1-2 spsk.
sukker. Tildæk med et låg.
Dansk - 13
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 13
6/11/2018 4:19:05 PM
04 ovnbrug
Nogle fødevarer (som f.eks. tomater) kan misfarve plasticen. Dette er
normalt og ikke en fabrikationsfejl.
Ris
Portion
vejledning i kogekar
Håndtering af dampkogeren
+
Skål + låg
Skål med isat bakke + Låg
FORHOLDSREGLER:
Vær særlig forsigtig, når du åbner låget på din dampkoger, da den
udslippende damp kan være meget varm.
For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen, skal mikrobølgerne
kunne trænge ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af
den benyttede tallerken. Vær derfor omhyggelig med at vælge kogekar.
Hvis kogekarret er mærket som mikrobølgesikkert, er der ingen grund
til bekymring. Følgende tabel indeholder de forskellige typer kogekar og
angiver, om og hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.
Kogekar
Alufolie
Mikrobølgesikker
Kommentarer
✓✗
Kan anvendes i små mængder
for at beskytte områder mod
overtilberedning. Der kan forekomme
gnistdannelse, hvis folien er for tæt på
ovnvæggen, eller hvis der anvendes
for meget folie.
Brug ovnhandsker ved håndtering efter tilberedning.
Bruningstallerken
✓
Forvarm ikke længere end otte
minutter.
Porcelæn og stentøj
✓
Porcelæn, potter, glaseret stentøj og
benporcelæn er normalt velegnet,
medmindre det er dekoreret med en
metalkant.
Engangstallerkener
af pap
✓
Nogle frosne fødevarer indpakkes med
disse tallerkner.
Fastfoodemballage
•
Kopper af polystyren
✓
Kan anvendes til at opvarme mad.
Overophedning kan få polystyren til
at smelte.
•
Papirsposer eller aviser
✗
Kan antændes.
•
Genbrugspapir eller
metalkanter
✗
Kan forårsage gnistdannelse.
Glas
•
Ildfaste fade
✓
Kan anvendes, medmindre det er
dekoreret med en metalkant.
•
Fine glas
✓
Kan anvendes til at opvarme mad eller
drikke. Fint glas kan gå i stykker eller
knække ved pludselig opvarmning.
Dansk - 14
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 14
6/11/2018 4:19:05 PM
Kogekar
•
Mikrobølgesikker
Glasbeholdere
✓
fejlfinding
Kommentarer
Låget skal fjernes. Kun egnet til
opvarmning.
SÅDAN GØR DU, HVIS DU ER I TVIVL ELLER HAR ET
PROBLEM
Metal
Tallerkner
✗
•
Frysepose med
metalbrød
✗
Kan forårsage gnistdannelse eller
brand.
Hvis du støder på et af de nedenfor angivne problemer, kan du prøve med
en af de foreslåede løsninger.
Papir
•
Tallerkner, kopper,
servietter og
køkkenrulle
✓
Til korttidstilberedning og opvarmning.
Absorberer desuden overskydende
fugt.
•
Genbrugspapir
✗
Kan forårsage gnistdannelse.
Plast
•
Beholdere
✓
Særligt ved varmebestandig
termoplast. Nogle andre plastarter
kan slå sig eller misfarves ved
høje temperaturer. Anvend ikke
melaminplast.
•
Klar madfolie
✓
Kan anvendes til at holde på fugt. Må
ikke komme i berøring med maden.
Vær forsigtig ved aftagning af folie, da
der kan slippe varm damp ud.
•
Fryseposer
✓✗
Kun hvis kogbar eller ovnsikker. Må
ikke være lufttæt. Prik om nødvendigt
med en gaffel.
✓
Kan anvendes til at holde på fugt og
forhindre stænk.
Voks- eller fedttæt papir
✓
✓✗
✗
: Anbefales
: Brug med varsomhed
: Usikkert
Dette er normalt.
• Kondens i ovnen
• Luftstrømme rundt om døren og ydersider
• Lys reflekteres rundt om døren og ydersider
• Der slipper damp ud fra døren eller ventilationshullerne
Ovnen starter ikke, når du trykker på knappen Tid/Vægt (
).
• Er døren fuldstændig lukket?
Maden bliver slet ikke tilberedt
• Har du indstillet timeren og/eller trykket på knappen Tid/Vægt (
).
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet det elektriske kredsløb og sprunget en sikring eller
fået relæet til at slå fra?
Maden er enten overtilberedt eller undertilberedt.
• Anvendte du den korrekte tilberedningstid for denne type mad?
• Anvendte du det korrekte effektniveau?
Det gnister og knalder inde i oven (gnistdannelse)
• Har du brugt en tallerken med metalkanter?
• Har du efterladt en gaffel eller andet metalbestik i ovnen?
• Er der alufolie for tæt på de indvendige vægge?
Pæren lyser ikke.
• Pæren bør af hensyn til sikkerheden ikke udskiftes personligt. Kontakt
nærmeste autoriserede Samsung-kundecenter for at få en kvalificeret
tekniker til at udskifte pæren.
Dansk - 15
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 15
6/11/2018 4:19:05 PM
05 vejledning i kogekar / fejlfinding
•
Ovnen forårsager interferens med radioer eller tv-apparater
• Der kan observeres en mindre interferens på tv-apparater eller radioer,
når ovnen betjenes. Dette er normalt. Installer ovnen væk fra tvapparater, radioer og antenner for at løse dette problem.
• Hvis støjen detekteres af ovnens mikroprocessor, nulstilles displayet
muligvis. For at løse dette problem: Fjern strømstikket, og tilslut det igen.
Indstil klokkeslættet igen.
tekniske specifikationer
SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter.
Designspecifikationer og denne brugervejledning kan derfor ændres uden
forudgående varsel.
Model
MS23F300E**, MS23F301E**, MS23F302E**
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Hav venligst følgende informationer parat.
Strømforbrug
Mikrobølge
1150 W
• Model- og serienummer. Disse findes normalt bag på ovnen.
• Dine garantidetaljer
• En klar beskrivelse af problemet
Udgangseffekt
100 W / 800 W (IEC-705)
Derefter kontaktes din lokale forhandler eller SAMSUNG
eftersalgsafdeling.
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Afkølingsmetode
Blæsermotor
Dimensioner (B x H x D)
Udvendig
Ovnrum
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volumen
23 liter
Vægt
Netto
Ca. 12 kg
Hvis ovenstående anvisninger ikke gør det muligt at løse problemet, kan
du kontakte dit lokale SAMSUNG-servicecenter.
Dansk - 16
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 16
6/11/2018 4:19:05 PM
memo
memo
06 tekniske specifikationer
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 17
6/11/2018 4:19:05 PM
memo
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 18
memo
6/11/2018 4:19:05 PM
memo
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 19
memo
6/11/2018 4:19:05 PM
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/be_fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04179E-01
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_DA.indd 20
6/11/2018 4:19:06 PM
MS23F300E**
MS23F301E**
MS23F302E**
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls
to explain product operation, correct improper installation, or perform normal
cleaning or maintenance.
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 1
6/11/2018 4:23:02 PM
contents
Safety instructions.....................................................................................3
Cookware guide......................................................................................14
Installation.................................................................................................8
Troubleshooting.......................................................................................15
Accessories.............................................................................................8
What to do if you are in doubt or have a problem...................................15
Installation site.........................................................................................8
Technical specifications..........................................................................16
Turntable.................................................................................................8
Maintenance..............................................................................................9
Cleaning..................................................................................................9
Replacement (repair)................................................................................9
Care against an extended period of disuse..............................................9
Oven features..........................................................................................10
Oven......................................................................................................10
Control panel.........................................................................................10
Oven use..................................................................................................11
Setting the time.....................................................................................11
Cooking/Reheating................................................................................11
Power levels..........................................................................................11
Adjusting the cooking time ....................................................................12
Stopping the cooking.............................................................................12
Using the auto defrost feature................................................................12
Using the Auto power defrost programmes............................................12
Power steam cooking guide
(ONLY MS23F301EF*, MS23F302EF* models).......................................12
English - 2
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 2
6/11/2018 4:23:02 PM
safety instructions
English - 3
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 3
6/11/2018 4:23:02 PM
01 safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired
by a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave
energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be
heated in sealed containers since they are liable to
explode.
WARNING: Only allow children to use the oven
without supervision when adequate instructions have
been given so that the child is able to use the oven in
a safe way and understands the hazards of improper
use.
This appliance is intended to be used in household
only and it is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave
ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep
an eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle
any flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
The contents of feeding bottles and baby food
jars shall be stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could
lead to deterioration of the surface that could adversely
affect the life of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the
counter top (freestanding) use only, the microwave
oven shall not be placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not
allowed during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable
when removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam
cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road
vehicles, caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
English - 4
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 4
6/11/2018 4:23:02 PM
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean the
oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are humid,
oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak; or an uneven
surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug terminals
and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the power
cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven, unplug
the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between objects or
behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact hot
parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/closing
the door, keep children away.
English - 5
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 5
6/11/2018 4:23:02 PM
01 safety instructions
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and
height permitting easy access to cavity and control
area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then
used.
If the oven generates a strange noise, a burning
smell, or smoke is emitted, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug
is accessible.
Microwave warning
Microwave operation precautions
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always use
caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly after
cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be controlled.
This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver trimmed
dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do not
heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The oven may
overheat and turn off automatically and will remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least
20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by
escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down for 30
minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at
all times to absorb microwave energy in case the oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing your
microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety interlocks
(door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food or
cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door sealing
surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry cloth after each
use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired by a
qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the door
hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces must not be
damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
English - 6
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 6
6/11/2018 4:23:02 PM
Product group definition
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items this
stipulation covers include:
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and
EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in
establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes.
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution, and care when installing, maintaining, and operating your oven.
Because these following operating instructions cover various models, the characteristics
of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all
warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact a local
Samsung service centre or find help and information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not heat any
type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot be held liable for
damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep the
oven clean and well maintained.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates
that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from
other types of waste and recycle them responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office,
for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms
and conditions of the purchase contract. This product and its
electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
English - 7
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 7
6/11/2018 4:23:03 PM
01 safety instructions
Limited warranty
installation
INSTALLATION SITE
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose :
The roller ring supports the turntable.
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose :
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
3. Steam cooker, see page 12 to 14.
(Only MS23F301EF*, MS23F302EF* models)
Purpose :
The plastic steam cooker when using
power steam function.
• Select a flat, level surface approx. 85 cm above
the floor. The surface must support the weight
of the oven.
20 cm
above
10 cm
behind
• Secure room for ventilation, at least 10 cm from
10 cm on
85 cm of
the side
the rear wall and both sides, and 20 cm from
the floor
above.
• Do not install the oven in hot or damp surroundings, such as next to
other microwave ovens or radiators.
• Conform to the power supply specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need to use.
• Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
oven for the first time.
TURNTABLE
Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable. Check that the
turntable rotates freely.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
English - 8
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 8
6/11/2018 4:23:04 PM
maintenance
REPLACEMENT (REPAIR)
WARNING
CLEANING
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door,
contact a qualified technician or a local Samsung service centre for
technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service
centre. Do not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first
unplug the power cord from the power source, and then contact a local
Samsung service centre.
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of
the turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open
the door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
CARE AGAINST AN EXTENDED PERIOD OF DISUSE
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power
cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that
builds up inside the oven may affect the performance of the oven.
To clean the upper area of the cooking chamber,
lower the top heating element by 45° as shown.
This will help clean the upper area. When done,
reposition the top heating element.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and
closes smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking
chamber after waiting for the oven to cool down.
English - 9
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 9
6/11/2018 4:23:05 PM
02 installation / maintenance
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside
the oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable
and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have
built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner
and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or
repair the oven yourself.
oven features
CONTROL PANEL
OVEN
2
1
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. DOOR HANDLE
7. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
8. COUPLER
3. LIGHT
9. ROLLER RING
11
5
4. TIME/WEIGHT DIAL
10. S
AFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
11. V
ARIABLE COOKING POWER
CONTROL KNOB
6. DOOR
1. DISPLAY
2. TIME/WEIGHT DIAL
3. AUTO DEFROST
4. VARIABLE COOKING POWER
CONTROL KNOB
5. CLOCK SETTING BUTTON
English - 10
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 10
6/11/2018 4:23:06 PM
oven use
COOKING/REHEATING
SETTING THE TIME
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock ( ) button once or twice.
2. Turn the Time/Weight (
) dial to set the hour.
1. Select the power level to maximum by turning
COOKING POWER CONTROL knob.
(MAXIMUM POWER : 800 W)
2. Select the time by turning the Time/Weight (
dial.
Result :
)
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
You can change the power level during cooking by turning the
COOKING POWER CONTROL knob.
POWER LEVELS
You can choose among the power levels below.
3. Press the Clock (
) button.
4. Turn the Time/Weight (
5. Press the Clock (
) dial to set the minute.
) button.
Power Level
Output
Power Level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM LOW
300 W
REHEAT
700 W
AUTO DEFROST ( )
180 W
MEDIUM HIGH
600 W
LOW/KEEP WARM
100 W
MEDIUM
450 W
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
English - 11
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 11
6/11/2018 4:23:08 PM
03 oven features / oven use
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes. Oven Lamp will be turned
off after 5 minutes with door open condition.
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
ADJUSTING THE COOKING TIME
USING THE AUTO POWER DEFROST PROGRAMMES
1. Adjust the remaining cooking time by rotating the
) dial. Turn the dial right to
Time/Weight (
increase the cooking time of your food during the
cooking process.
Remove all kinds of packaging material before defrosting. Place the frozen
foods on a turntable. Turn the food over when the oven beeps. Keep the
corresponding standing time after Auto Defrosting has finished.
Code/Food
Serving size
Standing time
Recommendations
Meat
200-1500 g
20-60 min.
Poultry
200-1500 g
20-60 min.
Shield the edges with
aluminium foil.Turn the food
over when the oven beeps.
Fish
200-1500 g
20-50 min.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door.
POWER STEAM COOKING GUIDE
(ONLY MS23F301EF*, MS23F302EF* MODELS)
2. To stop completely;
Turn the Time/Weight (
) dial to the left.
“Current time” will be displayed.
The Power Steamer is based on the principle of steam cooking, and is
designed for fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record
time, while preserving their nutritional values.
The Microwave Power steamer set is made up of 3 items:
USING THE AUTO DEFROST FEATURE
The Auto Defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish. First,
place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to
the Auto Defrost ( ) symbol.
2. Turn the Timer/Weight (
appropriate weight.
Result :
Bowl
Insert tray
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 140 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
) dial select the
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
1) Cooking starts and when it has finished the oven beeps
4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times (once every
minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
CONDITIONS of USE:
Do not use:
• to cook foods with a high sugar or fat content,
• with the grill or rotating heat function or on a hob.
Wash all parts well in soapy water before first use.
To find out cooking times, please refer to the instructions in the table on
next page.
English - 12
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 12
6/11/2018 4:23:09 PM
MAINTENANCE:
Food
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not
use abrasive pads.
Rice
Jacket
potatoes
DEFROSTING:
Place the frozen food in the steam bowl without the lid. The liquid will
remain in the bottom of the pot and will not harm the food.
COOKING:
Cooking Standing
time
Handling
time
(min.)
(min.)
Artichokes
300 g
800 W
5-6
1-2
Bowl with insert
(1-2 pcs)
tray + Lid
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set
artichokes on tray. Add one tablespoon lemon juice. Cover
with lid.
Fresh
300 g
800 W
4-5
1-2
Bowl with insert
vegetables
tray + Lid
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots,
pepper) after washing, cleaning and cutting into similar size.
Put tray into bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add
2 tablespoons water. Cover with lid.
Frozen
300 g
600 W
7-8
2-3
Bowl with insert
vegetables
tray + Lid
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert
tray into bowl. Add 1 tablespoon water. Cover with lid. Stir
well after cooking and standing.
Food
Portion
Stew
(chilled)
Power
levels
Soup
(chilled)
Frozen
soup
Frozen
yeast
dumpling
with jam
filling
Fruit
compote
Power
levels
English - 13
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 13
6/11/2018 4:23:09 PM
04 oven use
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal
and not a manufacturing fault.
Cooking Standing
time
Handling
time
(min.)
(min.)
250 g
800 W
15-18
5-10
Bowl + Lid
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover
with lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown
rice 10 minutes.
500 g
800 W
7-8
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam
bowl. Add 3 tablespoons water. Cover with lid.
400 g
600 W
5-6
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400 g
800 W
3-4
1-2
Bowl + Lid
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing.
400 g
800 W
8-10
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well
before standing.
150 g
600 W
1-2
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2
frozen dumplings side by side into the steam bowl. Cover
with lid.
250 g
800 W
3-4
2-3
Bowl + Lid
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2
tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Portion
cookware guide
Handling of power steam cooker
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
+
Bowl + Lid
Bowl with insert tray + Lid
Cookware
PRECAUTIONS:
Take special care when opening the lid of your steamer, because the
steam escaping may be very hot.
Aluminum foil
Microwave-Safe
✓✗
Use oven gloves when handling after cooking.
Comments
Can be used in small quantities
to protect areas against
overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than
eight minutes.
China and earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged
in these dishes.
Fast-food packaging
•
Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
Glassware
•
Oven-to-tableware
English - 14
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 14
6/11/2018 4:23:10 PM
Cookware
Microwave-Safe
Comments
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
•
Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
May cause arcing or fire.
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag twist ties
✗
Paper
•
Plates, cups, napkins
and kitchen paper
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use
Melamine plastic.
Plastic
•
Containers
•
Cling film
•
Freezer bags
Wax or grease-proof
paper
✓
✓✗
✗
✓
✓✗
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with a
fork, if necessary.
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
troubleshooting
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven
• Air flow around the door and outer casing
• Light reflection around the door and outer casing
• Steam escaping from around the door or vents
The oven does not start when you turn the Time/Weight (
) dial.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all
• Have you set the timer correctly and/or pressed the Time/Weight (
)
dual.
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing)
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
: Recommended
: Use Caution
: Unsafe
English - 15
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 15
6/11/2018 4:23:10 PM
05 cookware guide / troubleshooting
•
The oven causes interference with radios or televisions
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG after sales service.
technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
Model
MS23F300E**, MS23F301E**, MS23F302E**
Power source
230 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 374 mm
330 x 211 x 324 mm
Volume
23 liter
Weight
Net
12 kg approx
English - 16
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 16
6/11/2018 4:23:10 PM
memo
memo
06 technical specifications
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 17
6/11/2018 4:23:10 PM
memo
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 18
memo
6/11/2018 4:23:10 PM
memo
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 19
memo
6/11/2018 4:23:10 PM
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/be_fr/support
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DE68-04179E-01
MS23F301EAW_EE_DE68-04179E-01_EN.indd 20
6/11/2018 4:23:10 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising