Samsung | AR12RXWXCWKN | User guide | Samsung AR12RXWXCWKN Brugervejledning

Samsung AR12RXWXCWKN Brugervejledning
Klimaanlæg
Brugermanual
AR**RXPX*** / AR**RXWX***
•• Tak fordi du har købt et klimaanlæg fra Samsung.
•• Inden du tager enheden i brug, bør du læse denne manual grundigt og beholde den til
fremtidig brug.
DB68-08138A-01
Dansk 1
Indhold
Produktspecifikationer
3
Produktspecifikationer
3
Hurtig oversigt
12
Brug af fjernbetjening
Isætning af batterier • Programmer • Styring af temperatur •
Styring af blæserhastighed • 1 Styring af luftretning
12
Power Smart Features
14
Køledrift
Cool (Køle) program • 2-Step (2-trins) kølefunktion • Wind-Free Cooling Funktionen
14
Affugterprogram
Dry (Tørre) program
16
Luftrenserprogram
Ionizer funktion
16
Varmeprogram
Heat (Varme) program
17
Quick Smart Features
Auto indstilling • Fan (Blæser) program • Fast (Hurtig) funktion • Comfort (Komfort) funktion •
Beep (Bip) lydfunktion• Quiet (Stille) funktion • Display lysfunktion • Wi-Fi-funktion (SmartThings-app)
18
Energibesparende funktioner
20
Energibesparende drift
Kontrol af el-forbrug • Tjek af brugstid • Single user (Enkeltbruger) funktion •
Timer tænd/timer sluk funktion • good’sleep funktion
20
Rensning og vedligeholdelse
23
Overblik over rensning
23
Fejlfinding
26
Information om kølemiddel
28
SmartThings-app
29
2 Dansk
Sikkerhedsinformation
ADVARSEL
Farer og risikobetonet adfærd kan føre til alvorlig personskade eller
dødsfald.
FORSIGTIG
Farer og risikobetonet adfærd kan føre til mindre personskade eller
materiel skade.
Følg retningslinierne.
Forsøg IKKE.
Sørg for at maskinen er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.
Tag strømmen fra.
Må IKKE adskilles.
FOR INSTALLATION
ADVARSEL
Brug en ledning med strømspecifikationer som passer til
produktet eller højere, og brug kun ledningen til dette produkt.
Ydermere bruges ikke en forlængerledning.
•• Brug af forlængerledning kan resultere i elektrisk stød eller brand.
•• Brug ikke en elektrisk transformer. Dette kan medføre elektrisk
stød eller brand.
•• Hvis spændingen/frekvensen/nominel strømstyrke er forskellig
kan det resultere i brand.
Installation af maskinen må kun udføres af kvalificeret teknisk
personale eller af servicevirksomhed.
Dansk 3
Sikkerhedsinformation
Inden brug af dit nye klimaanlæg, læses denne manual grundigt for at
sikre at du ved hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende
funktioner i dit nye apparat.
Fordi de følgende driftsinstruktioner dækker flere forskellige modeller,
kan karakteristikken af dit klimaanlæg variere en smule fra det der
er beskrevet i denne manual. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du
ringe til dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og informationer
online på www.samsung.com.
Sikkerhedsinformation
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand,
eksplosionsfare, problemer med produktet, eller skade og kan også
ophæve garantien for det installerede produkt.
Installer en isoleringskontakt ved siden af klimaanlægget (men
ikke på klimaanlæggets panel) og en strømafbryder særligt til
klimaanlægget.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Sæt udendørsenheden ordentligt fast så den elektriske del af
udendørsenheden ikke er udsat.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand,
eksplosionsfare eller problemer med produktet.
Placer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater og brandbare
materialer. Placer ikke maskinen på et fugtigt, fedtet eller støvet
sted eller et sted udsat for direkte sollys eller vand (eller regn). Placer
ikke maskinen på et sted med mulighed for gaslækager.
•• Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Installer aldrig udendørsenheden på et sted såsom en høj,
udvendigmur hvor den kan falde ned.
•• Hvis udendørsenheden falder ned, kan det resultere i skade, død
eller ejendomsskade.
Maskinen skal være korrekt jordforbundet. Maskinen må aldrig
forbindes til gasrør, plastikvandrør eller til telefonkabel.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand og
eksplosionsfare.
•• Sørg for at stikkontakten har en jordforbindelse.
FORSIGTIG
Dæk venligst klimaanlægget med en PE BAG efter installation,
og fjern den hvis du starter klimaanlægget.
Placer maskinen på et jævnt og hårdt gulvunderlag, der kan
støtte dens vægt.
4 Dansk
Installer drænslangen ordentligt så vandet bliver drænet
korrekt.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i at vand løber over og
ejendomsskade. Undgå væskeophobning i udløbsrør da dette kan
medføre lugt.
Produktet skal opbevares i et rum uden udstødningsgasser (eks.
åben ild, gasudstyr, elektriske varmere etc.)
•• Bemærk at kølemidlet er lugtfrit.
Når udendørsenheden installeres, sikres det at drænslangen
installeres så drænet er udført korrekt.
•• Vandet der bliver genereret under varmedrift for udendørsenheden
kan løbe over og resultere i ejendomsskade.
Særligt om vinteren hvis blokke af is falder ned kan det resultere i
skade, død eller ejendomsskade.
FOR STRØMFORSYNING
ADVARSEL
Når afbryderen er skadet, kontakt dit nærmeste service center.
Undlade at trække ledningen eller bøje den unødigt. Undlad at
vride eller dreje ledningen. Hæng ikke ledningen over ting af
metal, placér ikke et tungt produkt på ledningen, indsæt ikke
ledningen mellem ting og skub ikke ledningen ind i pladsen bag
på produktet.
•• Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
FORSIGTIG
Hvis klimaanlægget ikke er i brug i en længere periode
eller under torden eller lynnedslag, tages strømmen fra ved
afbryderen.
Dansk 5
Sikkerhedsinformation
•• At undlade at gøre dette kan resultere i unormale vibrationer, støj
eller problemer med produktet.
Sikkerhedsinformation
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
TIL BRUG
ADVARSEL
Hvis apparatet er oversvømmet, kontakt venligst nærmeste
servicecenter.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
I tilfælde af fejl skal du øjeblikkeligt standse klimaanlægget og
frakoble strømforsyningen. I det tilfælde kontaktes autoriseret
servicemedarbejder.
Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, brændt lugt eller røg
fratages strømmen med det samme og der tages kontakt til det
nærmeste servicecenter.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
I tilfælde af gaslækage ( såsom propangas, LP gas eller lign. )
ventilér straks uden at røre ledningen. Rør ikke ved produktet
eller ledningen.
•• Brug ikke en ventilator.
•• En gnist kan medføre eksplosion eller brand.
For at geninstallere klimaanlægget, kontakt venligst nærmeste
servicecenter.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i problemer med produktet,
vandlækage, elektrisk stød eller brand.
•• En leveringsservice er ikke tilgængelig for produktet. Hvis du
geninstallerer produktet på en anden lokation, vil yderligere
opsætningsudgifter og installationsgebyrer blive opkrævet.
•• Særligt hvis du ønsker at installere produktet på et industriområde
eller nær havet hvor det er udsat for salt i luften, i de tilfælde
kontakt venligst dit nærmeste servicecenter.
6 Dansk
Rør ikke ved afbryderen med våde hænder.
•• Dette kan medføre elektrisk stød.
Sluk ikke for klimaanlægget fra strømafbryderen mens det er i
drift.
•• At tænde og slukke for klimaanlægget med strømafbryderen kan
resultere i en gnist og elektrisk stød eller brand.
Efter udpakning af klimaanlægget gemmes alle
indpakningsmaterialer af vejen for børn, fordi
indpakningsmaterialerne kan være farlige for børn.
•• Barnet kan blive kvalt hvis det sætter en plastikpose over sit
hoved.
Rør ikke ved ventilationsviften med dine hænder eller fingre
under varme-tilstand.
•• Dette kan resultere i elektrisk stød eller forbrændinger.
Indsæt ikke dine fingre eller fremmede substanser i luftind- og
udgange på klimaanlægget.
•• Vær særligt opmærksom på at børn ikke skader sig selv ved at
indsætte deres fingre i dette produkt.
Slå eller træk ikke i klimaanlægget med overdreven kraft.
•• Dette kan resultere i ild, skade eller problemer med produktet.
Placer ikke et objekt nær udendørsenheden der kan give
mulighed for at børn kan kravle op på maskinen.
•• Dette kan resultere i at børn kommer alvorligt til skade.
Dansk 7
Sikkerhedsinformation
•• I tilfælde af et serviceproblem, se venligst guiden til fejlfinding
i de relevante tekniske manualer. Det anbefales at en uddannet
servicetekniker eller support kontaktes. Hvis der opstår behov for
akut hjælp, brug den medfølgende information og kontakt det
lokale Samsung-kontor via e-mail eller telefon, sådan at support
kan iværksættes fra vores godkendte servicecenter (ASC’S)
indenfor 24 timer.
Sikkerhedsinformation
Brug ikke klimaanlægget i længere perioder på dårligt
ventilerede steder eller nær svagelige mennesker.
•• Dette kan være farligt grundet mangel på ilt, åbn et vindue mindst
en gang i timen.
Brug ikke andre hjælpemidler til afrimning eller rensning end
dem, som anbefales af Samsung.
Må ikke gennembores eller afbrændes.
Vær opmærksom på, at kølemidler ikke må indeholder
duftstoffer.
Hvis et fremmedlegeme såsom vand er kommet i apparatet,
tages strømmen fra og nærmeste servicecenter kontaktes.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller at lave ændringer på
maskinen.
•• Brug ikke en sikring (såsom kobber, stålwire osv. ) udover
standardsikringen.
•• At gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med
produktet eller skade.
FORSIGTIG
Placer ikke objekter eller apparater under indendørsenheden.
•• Vand der drypper fra indendørsenheden kan resultere i ild eller
ejendomsskade.
Tjek at installationsrammen på undendørsenheden er
intakt,mindst en gang om året.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i skade, død eller
ejendomsskade.
•• For at undgå personskade, skal du sørge for kun at skifte retning på
de vandrette luftstrømsblade, efter at have standset bevægelsen i
de lodrette luftstrømsblade.
8 Dansk
Kølemiddel er ikke skadeligt. Men hvis det kommer i kontakt
med ild, kan der opstå skadelige gasser og der er brandfare.
Under transport af indendørsenheden, skal rørføringen
tildækkes med beslag for beskyttelse. Flyt ikke produktet ved at
holde i rørføringen.
•• Det kan medføre gaslækage.
Stå ikke på toppen af maskinen og stil ikke genstande såsom
vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener,
kemikalier, metalgenstande osv. oven på maskinen.
•• I modsat fald kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer med
produktet eller skader.
Brug ikke produktet med våde hænder.
•• Dette kan medføre elektrisk stød.
Sprøjt ikke maskinens overflade med let fordampelige væsker
som for eksempel insektmidler.
•• De er skadelige for mennesker og de kan desuden medføre
elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.
Drik ikke vandet fra klimaanlægget.
•• Vandet kan være skadeligt for mennesker.
Giv ikke fjernbetjeningen hårde stød og skil ikke
fjernbetjeningen ad.
Rør ikke ved rørene forbundet med produktet.
•• Dette kan medføre forbrændinger eller skader.
Dansk 9
Sikkerhedsinformation
Maksimal spænding i henhold til i IEC standard for sikkerhed og
spænding er målt i henhold til ISO standard for energiklasser.
Hvis klimaanlægget ikke virker korrekt ved køling eller
opvarmning, er der mulighed for læk af kølemiddel. I tilfælde af
lækage skal anlægges standses, rummet luftes ud hvorefter du
kan kontakte forhandleren for genopfyldning af kølemiddel.
Sikkerhedsinformation
Brug ikke klimaanlægget til opbevaring af udstyr, mad, dyr,
planter eller kosmetik eller til andre unormale formål.
•• Dette kan resultere i ejendomsskade.
Undgå direkte at udsætte mennesker, dyr eller planter for luften
fra klimaanlægget i længere tid.
•• Dette kan resultere i skade på mennesker, dyr og planter.
Denne maskine må ikke anvendes af personer (inklusive børn),
som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring
og viden, uden instruktion i brugen af maskinen af en person,
som har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal være under
opsyn, så de ikke leger med maskinen.
Til brug i Europa: Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op,
samt personer med begrænset fysik, sensoriske eller mentale
kapaciteter eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
anvist og instrueret i brug af apparatet på en sikker måde, og
forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet.
Rensning og brugervedligehold må ikke udføres af børn uden
opsyn.
TIL RENSNING
ADVARSEL
Rengør ikke maskinen ved at spule den med vand. Brug ikke
rensebenzin, fortynder eller alkohol til rengøring af af maskinen.
•• Dette kan medføre misfarvninger, deformering, beskadigelse,
elektrisk stød eller brand.
Tag strømmen fra og vent til blæseren stopper inden rensning
eller vedligeholdelse.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
FORSIGTIG
Vær opmærksom når overfladen på varmeudveksleren på
udendørsenheden renses, da den har skarpe kanter.
10 Dansk
Dansk 11
Sikkerhedsinformation
•• Dette bør gøres af en kvalificeret tekniker. Kontakt venligst din
installatør eller servicecenter.
Rens ikke selv inden i klimaanlægget.
•• For rensning inden i apparatet, kontakt dit nærmeste servicecenter.
•• Når det indre filter renses, se beskrivelserne i “Overblik over
rensning”-sektionen.
•• At undlade at gøre dette kan resultere i skade, elektrisk stød eller
brand.
•• Sørg for at undgå personskade fra skarpe kanter, ved håndtering af
varmeveksleren.
Brug af fjernbetjening
Du kan nemt bruge klimaanlægget, ved at vælge et program og dernæst styre temperaturen, blæserhastighed
og luftretning.
Isætning af batterier
Du kan skifte mellem Celsius og Fahrenheit
indikationer på fjernbetjeningen.
og hold nede i 3 eller flere
▶ Tryk
sekunder
BEMÆRK
Hurtig oversigt
two 1.5V AAA type batteries
•
Temperaturindikationerne på indendørsenheden er
ikke skiftet.
•
Denne funktion annulleres, når
fjernbetjeningsbatterierne udskiftes. Kør i så fald
denne funktion igen.
BEMÆRK
•
Beskrivelserne i denne manual er primært baseret
på knapperne på fjernbetjeningen.
•
Selvom Ionizer ( ) (AR**RXWX***) and d’light
Cool vises på fjernbetjeningens display, så er de
ikke tilgængelige på denne model.
•
Til multisystemet Ionizer (
)(AR**RXWX***)
, d'light Cool and Single user vises på
fjernbetjeningens display, så er de ikke tilgængelige
på denne model.
1
Du kan styre temperaturen i hvert program på
følgende måde:
Tilstand
12 Dansk
Cool (Køle)
Dry
(Tørre)
Heat
(Varme)
Indendørstemperatur
16 °C til
32 °C
18 °C til
32 °C
27 °C
eller
lavere
Indendørsfugtighed
Styring af temperatur
Auto/Cool
(Køle)/Heat
(Varme)
Dry (Tørre)
Fan (Blæser)
Tilstand
Udendørstemparatur
Programmer
Du kan ændre det nuværende program til Auto
(Auto), Cool (Køle), Dry (Tørre), Fan (Blæser) og Heat
(Varme) ved at trykke på
knappen.
1
Du kan bruge Cool (Køle), Dry (Tørre) og Heat (Varme)
programmerne på følgende måder:
Temperaturindstilling
Juster med 1 °C mellem 16 °C og 30 °C.
Juster med 1 °C mellem 18 °C og 30 °C.
Du kan ikke styre temperaturen.
-10 °C til
46 °C
80% eller
lavere
relativ
fugtighed
-10 °C til -15 °C il
24 °C
46 °C
_
_
•
Hvis klimaanlægget kører i et miljø med høj
luftfugtighed, og programmet Cool (Køle) er valgt i
en længere periode, kan der opstå kondens.
•
Hvis udendørstemperaturen falder til -15°C, kan
varmekapaciteten falder med helt op til 60% til 70%
af den specificerede kapacitet.
•
For mere information om udetemperatur
i multisystemet henvises til manualen til
multisystemet.
1
Styring af blæserhastighed
Du kan vælge følgende blæserhastigheder i hvert
program:
Tilstand
1
(Auto)
(Auto),
(Turbo)
(Lav),
(Lav),
(Med),
(Med),
(Høj),
(Høj),
Hurtig oversigt
Auto/Dry
(Tørre)
Cool
(Køle)/
Heat
(Varme)
Fan
(Blæser)
Mulige blæserhastigheder
(Turbo)
Styring af luftretning
Hold luftstrømmen i en konstant retning, ved at
standse bevægelserne i de vandrette og lodrette
luftstrømsblade.
I drift
▶
eller
BEMÆRK
•
Hvis du justerer klingen til vandret luftretning
manuelt, lukkes den måske ikke helt når du slukker
for klimaanlægget.
•
Hvis du justerer klingen til lodret luftretning
manuelt, fungerer den måske ikke korrekt.
•
Du kan styre luftretningen når good’sleep
funktionen kører i Heat (Varme) program, men ikke i
Cool (Køle) program.
Dansk 13
Køledrift
De smarte og kraftige kølefunktioner på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området køligt og
behageligt.
2
Cool (Køle) program
Brug Cool (Køle) program til at holde det køligt i
varmt vejr.
▶
▶ Vælg Cool (Køle).
BEMÆRK
3
2-Step (2-trins) kølefunktion
Kraftig køledrift begynder at nå den ønskede
temperatur i første trin. Når rumtemperaturen
næsten har nået den ønskede temperatur, vil
ventilatorhastigheden og luftretningen blive styret
på behørig vis. Når den ønskede temperatur nås, vil
den Wind-Free køledrift begynde at levere en mild
brise.
•
For komfort holdes temperaturforskellen mellem
indendørs- og udendørsluften indenfor 5 °C i Cool
(Køle) programmet.
I Cool (Køle)
program
•
Efter at have valgt Cool (Køle) program, vælg en
funktion, temperatur og blæserhastighed som du
ønsker.
Vælg 2-Step (2-trins).
Power Smart Features
‐‐ For at nedkøle et rum hurtigt, vælg en lav
temperatur med høj blæserhastighed.
‐‐ For at spare energi vælges en høj temperatur og
en lav blæserhastighed.
‐‐ Når indendørstemperaturen når den indstillede
temperatur, vil kompressoren køre ved lav
hastighed for at spare energi.
▶
▶
▶
▶
BEMÆRK
•
Når indendørstemperaturen stiger som følge af
solstråling, åbning og lukning af dør eller udluftning,
vil den Wind-Free køledrift annulleres og automatisk
ændres til en kraftig køledrift.
•
Luftstrømsbladet vil automatisk justeres til at styre
luftstrømmen i henhold til indendørstemperaturen.
Ændring af luftstrømsbladet efter temperatur
: Åbent (Der kommer en brise ud fra
luftstrømsbladet)
: Lukket (Der kommer en brise ud fra Wind-Freepanelet)
•
14 Dansk
Hvis du vælger funktionen til 2-Step cooling function
while such functions as Wind-Free Cooling, Fast,
Comfort, Quiet, Single user, good'sleep funktioner
blive annulleret.
4
Wind-Free Cooling Funktionen
Brug kølefunktionen Wind-Free for at opnå nydelsen
ved en mild brise, der kommer ud fra de fine huller i
Wind-Free-panelet med luftstrømsbladet lukket, i stedet
for at opleve en direkte kold vind. Den automatiske
styring af temperatur og ventilatorhastighed i forhold
til indendørstemperaturen holder dit rum køligt og
behageligt.
I funktionen køle/
affugtning/ventilator
▶
BEMÆRK
Tryk på knappen
funktion.
igen for at annullere denne
•
Hvis kølefunktionen Wind-Free er annulleret, vil
klimaanlægget vende tilbage til dets oprindelige
ventilatorhastighed.
•
Du kan justere indstillingstemperaturen under
Wind-Free, og det anbefales at indstille den til
mellem 24 og 26 °C. Du kan imidlertid ikke ændre
indstillingstemperaturen i ventilatorfunktionen.
•
Du kan bruge kølefunktionen Wind-Free, når
funktionen køle/affugte eller ventilator kører.
•
Hvis rumtemperaturen stiger som følge af den
eksterne temperatur stiger, varme fra madlavning
eller af andre årsager, start Wind-Free efter
almindelig kølefunktion.
•
Hvis du vælger Wind-Free i ventilatorfunktionen,
vil kompressoren stoppe, så den kolde luft ikke
kommer ud. Der opstår imidlertid en mild brise der
starter rengøring af rumluften.
•
Når den relative indendørsluftfugtighed stiger, mens
den Wind-Free køling er i gang, vil luftstrømsbladet
åbnes for at fordele luftstrømmen jævnt i rummet.
Når indendørstemperaturen og -luftfugtigheden er
ændret, vil luftstrømsbladet lukke, og den WindFree kølefunktion vil starte.
: Åbent (Der kommer en brise ud fra
luftstrømsbladet)
: Lukket (Der kommer en brise ud fra Wind-Freepanelet)
•
Hvis klimaanlægget er monteret over en seng, juster
indstillingstemperaturen fra 25 til 27 ℃ for at bruge
Wind-Free under søvnen eller brug funktionen God
søvn.
•
Hvis du vælger funktionen Wind-Free, mens der
kører funktioner som 2-trins køling, Hurtig, Komfort,
Enkeltbruger, Lydsvag eller luftstrømsretning (
,
) vil disse funktioner blive annulleret.
Power Smart Features
•
Ændring af luftstrømsbladet efter temperatur og
luftfugtighed
Dansk 15
Affugterprogram
Affugteren på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området tørt og behageligt.
5
Dry (Tørre) program
BEMÆRK
•
Desto lavere temperaturen er sat, jo større er
kapaciteten for affugteren. Når luftfugtigheden er
for høj, kan du indstille temperaturen til en lavere
temperatur.
•
Du kan ikke bruge Dry (Tørre) program til varme.
Dry (Tørre) program er lavet til at give en kølende
sideeffekt.
Brug Dry (Tørre) program i regnvejr eller fugtigt vejr.
▶
▶ Vælg Dry (Tørre).
Power Smart Features
Luftrenserprogram
Luftrenserfunktionen på Samsung klimaanlæg holder luften i et aflukket område ren.
6
Ionizer funktion
BEMÆRK
Kun til AR**RXPX*** model
Brug Ionizer funktionen til at rense dit rum med
negativ oner fra klimaanlægget. Denne funktioner
også tilgængelig i Auto (Automatisk), Cool (Køle), Dry
(Tørre), Fan (Blæser) og Heat (Varme) programmerne.
I Auto (Automatisk), Cool (Køle), Dry
(Tørre), Fan (Blæser) eller Heat (Varme)
program
16 Dansk
▶
•
Du kan indstille temperaturen, undtagen i Fan
(Blæser) program.
•
Når Ionizer funktionen er valgt mens et bestemt
program kører, er der en lille forskel i el-forbruget
og driftsstøj.
Varmeprogram
Varmefunktionerne på Samsung klimaanlæg, holder et aflukket området varmt og behageligt.
7
Heat (Varme) program
•
Brug Heat (Varme) program til at holde varmen.
▶
▶ Vælg Heat (Varme).
A. Positionen for det lodrette luftstrømsblad når
afrimningsfunktionen kører (bladet er næsten
lukket.)
B. Position for det vandrette luftstrømsblad, når
Heat (Varme) program kører.
BEMÆRK
Når klimaanlægget starter op, vil blæseren ikke køre
i omkring 3 til 5 minutter i begyndelsen, for at undgå
kold vind.
•
Hvis klimaanlægget varmer utilstrækkeligt, bruges
yderligere en varmeenhed i kombination med
klimaanlægget.
•
Når udendørstemperaturen er lav og fugtigheden
er høj i Heat (Varme) program, kan der opstå frost
på den udendørs varmeveksler. Dette kan også
reducere opvarmningen markant. Hvis dette sker
kører klimaanlægget afrimningsfunktionen i 5 til
12 minutter, for at fjerne frost fra den udendørs
varmeveksler.
B
A
•
Når afrimningsfunktionen kører, kommer der ikke
luft ud af indendørsenheden, for at undgå at kold
luft kommer ud. Når afrimningen er færdig, kommer
der varm luft ud i kort tid.
•
Varigheden for afrimningen kan afkortes afhængigt
af mængden af frost på udendørsenheden.
•
Varigheden for afrimningen kan også afkortes
afhængigt af mængden af fugtighed fra regn og sne.
•
Når afrimningsfunktionen kører, kan du ikke vælge
andre funktioner med fjernbetjeningen. Vælg dem
når afrimningen er færdig.
Dansk 17
Power Smart Features
•
Når afrimningsfunktionen kører, kommer der damp
ud af udendørsenheden. Klimaanlægget bevæger
det vandrette luftstrømsblad til den laveste position,
som vist på under figur, for at undgå at kold luft
kommer ud fra indendørsenheden.
Quick Smart Features
Der er en række ekstra funktioner i Samsung klimaanlæg.
8
Auto indstilling
Brug Auto indstilling når du vil have at
klimaanlægget automatisk vælger program.
Klimaanlægget giver den mest behagelige
atmosfære den kan.
▶
▶ Vælg Auto.
10
Brug Fast (Hurtig) funktionen til hurtigt at afkøle
eller opvarme dit rum. Denne funktion er den
kraftigste køle- og varmefunktion klimaanlægget
har. Du kan vælge denne funktion både i Cool (Køle)
og Heat (Varme) program.
I Cool (Køle) eller Heat
(Varme) program
BEMÆRK
•
Når indendørstemperaturen er højere eller
lavere end det indstillede, vil klimaanlægget
automatisk udsende enten kold luft for at sænke
indendørstemperaturen, eller varm luft til at
opvarme indendørstemperaturen.
Power Smart Features
9
Fan (Blæser) program
Brug Fan (Blæser) program til at bruge
klimaanlægget som en almindelig blæser.
Klimaanlægget afgiver en naturlig brise.
▶
•
▶
Hvis klimaanlægget ikke bruges i længere tid, tørres
klimaanlægget i Fan (Blæser) program i 3 eller 4
timer.
Udendørsenheden er fremstillet til ikke at køre når
Fan (Blæser) programmet kører, for at undgå at der
kommer kold luft ind i enheden. Dette er normalt og
ikke en fejl ved klimaanlægget.
Vælg Fast
(Hurtig).
•
•
11
▶
▶
Comfort (Komfort) funktion
Brug Comfort (Komfort) funktionen når du føler at
den nuværende køle- eller varmeeffekt er for stærk.
Klimaanlægget afgiver mild køling eller opvarmning.
Du kan vælge denne funktion både i Cool (Køle) og Heat
(Varme) program.
I Cool (Køle) eller Heat
(Varme) program
▶
18 Dansk
▶
BEMÆRK
Du kan ændre vindstrømsretningen.
Du kan ikke ændre den indstillede temperatur og
blæserhastighed.
Når du vælger Fast (Hurtig) funktionen i Heat
(Varme) program, kan du muligvis ikke øge
blæserhastigheden, for at undgå at der blæser kold
luft.
Hvis du vælger Fast (Hurtig) funktionen mens
funktioner som 2-Step (2-trins) køling, WindFree Cooling, Comfort (Komfort), Single user
(Enkeltbruger), Quiet (Stille) eller good’sleep kører,
vil disse funktioner blive annulleret.
•
•
▶ Vælg Fan (Blæser).
BEMÆRK
•
Fast (Hurtig) funktion
▶
Vælg Comfort
(Komfort).
▶
▶
•
•
•
•
BEMÆRK
Du kan ændre den indstillede temperatur og
vindretning.
Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
Hvis du føler at køle- eller varmeeffekten i Comfort
(Komfort) funktionen er svar, kan du annullere
Comfort (Komfort) funktionen.
Hvis du vælger Comfort (Komfort) funktionen mens
funktioner som 2-Step (2-Trins) køling, Wind-Free
Cooling , Fast (Hurtig), Single user (Enkeltbruger),
Quiet (Stille) eller good’sleep kører, vil disse
funktioner blive annulleret.
14
Display lysfunktion
Brug Display lysfunktion til at tænde eller slukke
lyset på indendørsenhedens display.
▶
▶
Vælg Display.
▶
BEMÆRK
Beep (Bip) lydfunktion
12
▶
Timer ( ) indikatoren forsvinder ikke, heller ikke
selvom du slukker for Display lysfunktionen.
•
Hvis du ændrer det nuværende program eller
funktionen når Display lysfunktion er tændt, vil
Display lysfunktionen slukkes.
15
13
Quiet (Stille) funktion
Brug Quiet (Stille) funktionen til at mindske
driftsstøjen. Du kan vælge denne funktion både i Cool
(Køle) og Heat (Varme) program.
I Cool (Køle) eller Heat (Varme)
program
▶
•
•
•
▶ Vælg Beep (Bip).
▶
•
Display lysfunktionen kører ikke når
indendørsenheden er slukket.
▶
Vælg Quiet
(Stille).
Når du tænder for Wi-Fi-funktionen vil Transmit
( ) indikatoren blinke og
vises på
fjernbetjeningens display i få sekunder. Derefter
forsvinder begge.
I drift
▶
▶
BEMÆRK
Du kan ændre den indstillede temperatur og
vindretning.
Du kan ikke ændre blæserhastigheden.
Hvis du vælger Quiet (Stille) funktionen mens
funktioner som 2-Step (2-trins) køling, Wind-Free
Cooling , Fast (Hurtig), Comfort (Komfort), Single
user (Enkeltbruger) eller good’sleep kører, vil disse
funktioner blive annulleret.
Wi-Fi-funktion
(SmartThings-app)
▶
▶ Hold nede i 4 sekunder.
BEMÆRK
•
Du kan finde flere oplysninger i kapitlet om
SmartThings-appen i denne vejledning.
•
SmartThings-appen er muligvis ikke tilgængelig på
visse modeller.
Dansk 19
Power Smart Features
Brug Beep (Bip) lydfunktionen til at tænde eller
slukke bip-lyden der afspiller, når du trykker på en
knap på fjernbetjeningen.
•
Energibesparende drift
Smart energibesparende funktioner på Samsungs klimaanlæg mindsker strømforbruget.
16
Kontrol af el-forbrug
Disse funktioner understøttes ikke i multisystemet.
Brug Usage (Forbrug) funktionen til at kontrollere
mængden af strøm der forbruges af klimaanlægget.
Den forbrugte mængde vises på indendørsenhedens
display i få sekunder og den indstillede
indendørstemperatur vises.
I drift
▶
▶
Vælg Usage (Forbrug).
AR**RXPX***
▶
▶
Værdiintervallerne vises mellem 0,1 kWh og 99 kWh.
Strømforbruget beregnes fra når klimaanlægget
tændes. Værdien nulstilles når klimaanlægget
slukkes.
BEMÆRK
Energibesparende funktioner
•
Forbruget vist på indendørsenhedens display, kan
afvige en smule fra det faktiske strømforbrug.
•
Du kan kun se strømforbruget når klimaanlægget
kører.
17
Tjek af brugstid
Brug brugstidsfunktionen til at tjekke driftens
varighed fra det øjeblik hvor klimaanlægget
tændes, til det øjeblik hvor brugstidsfunktionen
vælges. Brugstiden vises i indendørsenhedens
display i nogle få sekunder, og den indstillede
indendørstemperatur vises.
▶
Vælg Usage
(Forbrug).
▶
▶
▶
Brugstiden vises i timeenheder. Ved op til 59
minutter vises 00. Efter 1 time vises kun timer uden
minutter. Værdien vises fra 00 op til 99. Værdien
nulstilles når klimaanlægget slukkes.
20 Dansk
BEMÆRK
• Den brugstid der vises i indendørsenhedens
display, kan være lidt forskellig fra
klimaanlæggets aktuelle driftstid
• Du kan kun få vist brugstiden, når
klimaanlægget er i drift.
18
For enkeltsystemet er denne funktion ikke
understøttet.
I drift
AR**RXWX***
Single user (Enkeltbruger)
funktion
Disse funktioner understøttes ikke i multisystemet.
Brug Single user (Enkeltbruger) funktion til at
mindske strømforbruget, mens du holder dig kold
eller varm. Du kan vælge denne funktion i Cool (Køle)
og Heat (Varme) program.
I Cool (Køle) eller Heat
(Varme) program
▶
▶
Vælg Single user
(Enkeltbruger).
Til AR**RXWX*** model
I Cool (Køle) eller Heat
(Varme) program
▶
▶
▶
•
•
•
•
•
BEMÆRK
Når Single user (Enkeltbruger) funktionen starter
vil
mønstret vises på fjernbetjeningen i
få sekunder og det lodrette vindstrømsblad starter
automatisk.
Efter at have valgt Single user (Enkeltbruger)
funktionen, kan du indstille temperaturen til
(24 °C til 30 °C i Cool (Køle) program, 16 °C til 30 °C
i Heat (Varme) program), blæserhastighed og lodret
luftstrømsretning.
Når Single user (Enkeltbruger) funktionen er
tændt i Cool (Køle) program mens den indstillede
temperatur er sat lavere end 24 °C, vil den
indstillede temperatur automatisk øges til 24 °C.
Mens hvis den indstillede temperatur er sat mellem
25 °C og 30 °C, forbliver den hvor den er.
Også efter du har slukket for Single user
(Enkeltbruger) funktionen, vil det lodrette
luftstrømsblad fortsætte indtil du slukker for
knappen til det lodrette luftstrømsblad.
• Du kan indstille en tid mellem 0,5 og 24 timer. Indstil
tidsintervallet til 0,0 for at annullere Timed On /
Off-funktionen.
• Efter start af Timed on-funktionen kan du ændre
tilstand og indstillet temperatur. Du kan ikke ændre
den indstillede temperatur, mens fan-tilstanden
kører.
• Du kan ikke indstille samme tid for både Timed On
og Timed Off-funktionerne.
Kombinerer Timed On og Timed Off
Når
klimaanlægget
er slukket
Når
klimaanlægget
er tændt
Timer tænd/timer sluk funktion
Brug Timer tænd/Timer sluk til at tænde eller slukke
klimaanlægget til et ønsket tidspunkt.
(Vælg On (tænd) eller Off (sluk) blandt
On (tænd), Off (sluk) og
.)
(Indstilling af tænd/
sluk-tidspunkt.)
▶
▶
• Tryk på
(Timer) knappen for at ændre den
nuværende funktion mellem On (tænd), Off (sluk)
og
(good’sleep).
(good’sleep) vises kun i Cool
(Køle) og Heat (Varme) programmerne.
20
Eksempel) Timed på: 3 timer, Timed off:
5 timer
Klimaanlægget tændes efter 3 timer
fra det øjeblik du starter Timed on / off,
forbliver tændt i 2 timer og slukker derefter
automatisk.
Eksempel) Timed på: 3 timer, Timed off:
1 time
Klimaanlægget slukker efter 1 time fra det
øjeblik du starter Timet til / fra, og tændes
derefter efter 2 timer fra det øjeblik det er
slukket.
good’sleep funktion
Brug good’sleep funktionen til at sove godt om
natten og spare energi. Du kan vælge denne
funktion både i Cool (Køle) og Heat (Varme)
program.
I Cool (Køle)
eller Heat
(Varme)
program
▶
(Vælg
bland
Tænd, Sluk og
.)
(Indstil driftstid.)
▶
▶
Dansk 21
Energibesparende funktioner
Hvis du vælger Single user (Enkeltbruger), mens
funktioner som 2-Step (2-trins) køling, Wind-Free
Cooling, Fast (Hurtig), Comfort (Komfort), Quiet
(Stille) eller good’sleep kører, vil disse funktioner
blive annulleret.
19
BEMÆRK
• Når du har startet Timed tænd/sluk-funktion
vil Timer ( ) indikatoren blive vist på
indendørsenhedens display.
•
Tryk på
(Timer) knappen for at ændre den
nuværende funktion mellem On (tænd), Off (sluk)
og
(good’sleep).
•
Når du har startet good’sleep funktionen, vil Timer
( ) indikatoren vises på indendørsenhedens
display.
Du kan indstille temperaturen med 1 °C mellem
16 °C og 30 °C.
BEMÆRK
•
•
Den anbefalede og optimale temperatur i
good’sleep funktionen er som følger:
Tilstand
Anbefalet
temperatur
Optimal
temperatur
Cool
25 °C til 27 °C
26 °C
Heat
21 °C til 23 °C
22 °C
Energibesparende funktioner
•
Funktionen God søvn kan køres sammen med
kølefunktionen Wind-Free. Vælg Wind-Freefunktionen for en mild brise. Tryk på knappen for at
vælge eller annullere Wind-Free køling
.
•
Du kan indstille driftstiden til mellem 0,5 og 12
timer. Indstil driftstiden til 0,0 for at annullere
good'sleep-funktionen.
Standard driftstid for good'sleep funktionen i Cool
mode er 8 timer. Hvis driftstiden er indstillet til over
5 timer, starter Wake-up-funktionen 1 time før den
indstillede tid. Klimaanlægget stopper automatisk,
når driftstiden udløber.
Når Timed tænd, Timed sluk og good’sleep
funktioner overlapper, vil klimaanlægget kun bruge
timeren med den funktion du senest har startet.
•
•
•
•
If you select the good'sleep function while such
functions as 2-step cooling, Fast, Comfort, Quiet,
Single user function are running, these functions are
cancelled.
Hvis du vælger funktionen good'sleep, mens
funktioner som 2-step cooling, Fast, Comfort,
Quiet, Single user -funktion kører, afbrydes disse
funktioner.
22 Dansk
Overblik over rensning
Kører autorens
1. Metode 1 : Tryk på
knappen
i 3 sekunder eller mere.
Vælg
Metode 2:
[Clean]
• Indendørsenhedens display viser:
2. Autorensfunktionen er nu aktiveret.
3. Når driften er standsen, starter
autorens i 10 minutter.
• Indendørsenhedens display viser
renseproces (fra 1 til 99%).
4. Klimaanlægget slukkes automatisk.
AR**RXPX***
AR**RXWX***
For at deaktivere autorensfunktionen
Metode 1 : Tryk på
knappen
i 3 sekunder eller mere.
Metode 2 :
Vælg
[Clean]
For at annullere autorensfunktionen
Tryk på
knappen to gange indenfor
20 sekunder.
BEMÆRK • Når klimaanlægget er slukket starter autorensfunktionen med det samme.
Når klimaanlægget er i drift starter autorensfunktionen så snart klimaanlægget
er standset.
• Hvis du starter en funktion under autorens, vil autorensfunktionen blive nulstillet
og genstartes når funktionen standses eller er færdig.
Rensning af indendørsenhedens overflade og udendørsenhedens varmeydre
Rensning og vedligeholdelse
Fugtig klud
Blød børste
Inden rensning sørges for at slukke udstyre og
fjerne strømkablet.
Spray vand for at rense for støv.
Dansk 23
FORSIGTIG
•
•
Brug ikke opløsningsmidler, når du rengører displayet.
Brug ikke syre, klor eller organiske opløsningsmidler (såsom fortynder, kerosen og acetone), til at rense overflader.
Sæt ikke klistermærker på den, da dette kan skade overfladen på klimaanlægget.
•
Når du renser og efterser varmeveksleren på udendørsenheden, kontaktes det lokale servicecenter for hjælp.
Rensning af filter
Støvsuger
Blød børste
30 minutter
Mildt opløsningsmiddel
FORSIGTIG
• Skrub ikke luftfilteret med en børste eller andre rengøringsgenstande. Dette kan beskadige filteret.
• Udsæt ikke filteret for direkte sollys ved tørring.
•
•
BEMÆRK
Rens luftfilteret hveranden uge. Rensningscyklussen kan variere efter brug og omgivelser.
Hvis luftfilteret tørres i et fugtigt område, kan det afgive kraftig lugt. Rens det igen og lad det tørre i et
ordentligt ventileret område.
Rensning og vedligeholdelse
Nulstilling af påmindelse til filterrensning
Indendørsenheds display
AR**RXPX***
24 Dansk
Indendørsenheds display
AR**RXWX***
Tip til rengøring af panelet til Wind-Free
Skub forsigtigt luftstrømsbladet
med fingrene til det er åbent.
Hold og træk i begge sider af
Wind-Free-panelet indtil det
frigøres fra klimaanlægget.
Fjern støvet med en blød børste
eller en støvsuger.
b
a
Tryk på de 5 smæklåse øverst med hånden, 3 i midten og 4 nederst.
Skub forsigtigt luftstrømsbladet
med fingrene for at åbne det (a),
ret herefter fremspringene på
Wind-free-panelet ind og tilkobl
dem (øverst til venstre, øverst til
højre, nederst til venstre og
nederst til højre) rillerne (b).
FORSIGTIG
•
Dansk 25
Rensning og vedligeholdelse
Hvis du samlede luftstrømsbladet uden at trykke på det med hånden, kan det være blokeret af Wind-Freepanelet, og vil måske ikke åbne, når klimaanlægget kører.
Fejlfinding
Hvis klimaanlægget kører unormalt, se følgende liste for at spare tid og unødvendige udgifter.
Problem
Klimaanlægget virker slet
ikke.
Jeg kan ikke ændre
temperaturen.
Løsning
•
•
•
•
Rensning og vedligeholdelse
•
Kontroller om Fan (Blæser) eller Fast (Hurtig) program kører. I disse
programmer vil klimaanlægget indstille temperaturen automatisk, og du kan
ikke ændre den indstillede temperatur.
•
Kontroller om den indstillede temperatur er højere i Cool (Køle) program
eller lavere i Heat (Varme) program end den nuværende temperatur. Tryk
på temperatur-knappen på fjernbetjeningen for at ændre den indstillede
temperatur.
Kontroller om luftfilteret er blokeret af snavs. Hvis luftfilteret er blokeret, vil
køle- og varmeffekten mindskes. Fjern snavs jævnligt.
Kontroller om udendørsenheden er overdækket eller installeret nær en
forhindring. Tag overdækningen af og fjern forhindringen. Ved fjernelse af
genstande (sne eller is), bruges passende værktøjer og udvises forsigtighed for
ikke at beskadige produktet eller dig selv i processen.
Kontroller om klimaanlægget kører sit afrimningsprogram. Når isen er
opstået om vinteren eller udendørstemperaturen er for lav, vil klimaanlægget
automatisk køre afrimningsprogrammet. Under denne funktion stopper
indendørsblæseren og der kommer ingen varm luft ud.
Kontroller om døre eller vinduer er åbne. Dette kan medføre dårlig køle- eller
varmeffekt. Luk døre og vinduer.
Kontroller om klimaanlægget er tændt straks efter at køle- eller varmedrift
ophører. I dette tilfælde vil det kun være viften der kører, for at beskytte
udendørsenhedens kompressor.
Kontroller om rørets længde er for langt. Når rørets længde er længere end
tilladt, kan det nedsætte køle- varmeffekten.
•
•
Kold/Varm luft kommer
ikke ud af klimaanlægget
eller det virker ikke
optimalt.
•
•
•
•
Jeg kan ikke ændre
vindstrømsretningen.
Jeg kan ikke ændre
blæserhastigheden.
26 Dansk
Kontroller strømstatus og start dernæst klimaanlægget igen.
Tænd for stikkontakten, isæt strømkablet og start dernæst klimaanlægget
igen.
Sørg for at isolatoren er tændt.
Kontroller om Timed sluk-funktion er aktiveret. Brug klimaanlægget igen ved
at trykke på Power-knappen.
•
•
Kontroller om good'sleep funktionen kører. Mens denne funktion kører, kan
du ikke justere luftens retning. (Men du kan kontrollere vindretningen i denne
funktion hvis der bruges Heat (Varme) program.)
Når Auto, Dry (Tørre) eller Fast (Hurtig) program eller good'sleep funktionen
kører i Cool (Køle) program, vil klimaanlægget styre blæserhastigheden
automatisk, og du kan ikke ændre blæserhastigheden.
Problem
Løsning
•
•
•
Udskift batterierne i fjernbetjeningen med nye.
Sørg for at der ikke er noget der blokerer sensoren til fjernbetjeningen.
Kontroller om der er stærkt lys nær klimaanlægget. Stærkt lys som kommer
fra flourescerende pærer eller neonskilte kan forstyrre de elektriske bølger.
Timed tænd/sluk funktioner
virker ikke.
•
Kontroller om du har trykket SET (INDSTIL)-knappen på fjernbetjeningen,
efter du har indstillet tiden.
Indikatoren blinker
konstant.
•
Tryk på Power-knappen for at slukke klimaanlægget eller fjern strømkablet.
Hvis indikatoren stadig blinker kontaktes nærmeste servicecenter.
•
Kontroller om apparatet kører i en røgfyldt område. Ventiler rummet eller
brug klimaanlægget i Fan (Blæser) program i 3-4 timer. (Der er ingen
komponenter i klimaanlægget, som afgiver en stærk lugt.)
Kontroller om afløbet er rent. Rens dem jævnligt.
Fjernbetjeningen fungerer
ikke.
Der opstår lugt i lokalet
under drift.
En fejl er indikeret.
Der opstår støj.
Røg genereres fra
udendørsenheden.
Vand drypper fra
rørforbindelser på
udendørsenheden.
•
•
Når en indikator på indendørsenheden blinker kontaktes nærmeste
servicecenter. Sørg for at videregive fejlkoden til servicecenteret.
•
Når kølemiddelstanden skifter kan der opstå støj, afhængigt af status for
klimaanlægget. Dette er normalt.
•
Det er ikke nødvendigvis ild, men kan være damp skabt fra
udendørsenhendens varmeveksler, mens afrimningsfunktionen kører i Heat
(Varme) program om vinteren.
•
Der kan udvikles kondens, når den omgivende temperatur ændres markant.
Dette er normalt.
Dansk 27
Rensning og vedligeholdelse
Produktet er behandlet med biocidstoffet sølvzinkzeolit for at kunne udføre sin antimikrobielle funktion.
Information om kølemiddel
Vigtige oplysninger: Regulering vedrørende det anvendte kølemiddel.
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Udluft ikke gasser i atmosfæren.
FORSIGTIG
Hvis systemet indeholder 5 tCO2e eller flere fluorerede drivhusgasser, skal der kontrolleres for lækage mindst en
gang hver 12. måned i henhold til regulativ nr. 517/2014. Denne aktivitet skal kun udføres at kvalificeret personale.
I tilfælde af ovenstående situation skal installatøren (eller autoriseret personale med ansvar for slutkontrol)
udlevere en vedligeholdelsesmanual med alle informationer i henhold til REGULATIV (EU) NR. 517/2014 FRA
EUROPARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE RÅD af 16. april 2014 vedrørende fluorerede drivhusgasser.
Denne indendørsenhed kan tilsluttes til en R-32 udendørsenhed.
Type af kølemiddel
GWP værdi
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: Global Warming Potential
• Beregning af tCO2e : kg x GWP / 1000
Rensning og vedligeholdelse
28 Dansk
SmartThings-app
For at bruge SmartThings-appen skal du slutte produktet til netværket i den rækkefølge, som er beskrevet herunder.
De viste billeder kan afvige herfra afhængigt af din smartphone-model, operativsystemversion og producent. Du
skal kun konfigurere Wi-Fi-adgangspunktet, når du slutter produktet til et Wi-Fi-netværk. Når produktet er tilsluttet,
kan du bruge SmartThings-appen via Wi-Fi, 3G, LTE eller flere trådløse netværk.
1 Kontrol af strømstik
•
Kontroller, at der er sluttet strøm til produktet og
adgangspunktet.
2 Konfiguration og tilslutning til
3 Checking the Internet connectivity
•
et Wi-Fi-adgangspunkt vha. din
smartphone
1 Hvis du vil slutte produktet til et Wi-Finetværk, skal du aktivere Wi-Fi under
”Indstillinger” > Wi-Fi” og derefter vælge det
adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til
•
•
Der understøttes kun alfanumeriske tegn i navne på
trådløse adgangspunkter (SSID’er).
Hvis et SSID indeholder et specialtegn skal du
omdøbe det, inden til du opretter forbindelse til det.
Dette produkt understøtter kun Wi-Fi på 2,4 GHz.
Til
•
1 Sådan downloader du SmartThings-appen
•
2 Sådan slukker du for ”SMART
NETVÆRKSSKIFT” under ”Indstillinger > WiFi” på din smartphone
Hvis ”SMART NETVÆRKSSKIFT” eller ”Adaptive WiFi” er slået til, kan der ikke oprettes forbindelse til
netværket. Sørg for at slå disse funktioner fra, inden
du opretter forbindelse til netværket.
Slukket
Slukket
Søg efter ”SmartThings” i Play Butik eller App
Store, og download SmartThings-appen på din
smartphone.
Hvis SmartThings-appen allerede er installeret på
din smartphone, skal du opdatere den til den nyeste
version.
SmartThings (Samsung Connect)
Samsung Electronics Co., Ltd.
BEMÆRK
•
Du kan muligvis ikke finde SmartThings-appen
på tablets, der ikke understøttes af SmartThingsappen, og smartphones med en operativsystem, der
er ældre end de anbefalede versioner.
‐‐ Android OS 6.0 eller nyere (med mindst 2 GB
RAM) anbefales.
‐‐ Understøttede skærmopløsninger: 1280 x 720
(HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)
Dansk 29
Rensning og vedligeholdelse
•
BEMÆRK
En firewall kan forhindre din smartphone i at
oprette forbindelse til internettet. I så fald skal du
kontakte din internetserviceudbyder for at løse
problemet.
registrering af din Samsung-konto
SAMSUNG_2G
SAMSUNG_5G
Når du har oprettet forbindelse til Wi-Fi, skal du
kontrollere, at din smartphone har forbindelse til
internettet.
3 Download af SmartThings-appen og
•
Vælg
BEMÆRK
Konfigurationen kan afvige herfra afhængigt af
din smartphone-model, operativsystemversion og
producent.
•
•
SmartThings-appen er ikke kompatibel med
visse Apple-enheder, herunder iPad og visse
smartphones.
‐‐ iPhone 6 eller nyere med iOS 10.0 eller nyere
understøttes.
‐‐ Understøttede skærmopløsninger: 1334 x 750,
1920 x 1080
SmartThings-appen kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre produktets anvendelighed og
ydeevne.
2 Registrering af din Samsung-konto
•
Brugen af SmartThings-appen kræver en Samsungkonto. For at oprette din Samsung-konto og logge
ind på den skal du følge anvisningerne, der vises i
SmartThings-appen.
Du behøver ikke at installere en ekstra app.
3) Hvis pop op-vinduet ikke vises, skal du vælge “+” og
vælge “Add Devices.”
My Home
My home
Add devices
Living room >
Vælg
Living room >
Vælg
4) Du kan tilføje et produkt, som du ønsker at
tilslutte, ved at vælge det manuelt eller ved at
vælge "Auto detect".
• Vælg manuelt: Samsung > Air conditioner >
Room air conditioner
• Auto detect: [room a/c] Samsung
Samsung
Air conditioner
Vælg
Auto detect
Vælg
BEMÆRK
•
Hvis du allerede har en Samsung-konto, skal
du logge ind på den. Hvis din smartphone er en
Samsung-enhed, og du har en Samsung-konto,
logges din smartphone automatisk på din konto.
4 Tilslutning af SmartThings-appen
2 Tilslutning af SmartThings-appen til dit
produkt
Rensning og vedligeholdelse
•
Følg de anvisninger, der vises på SmartThingsappen for at tilslutte dit produkt.
•
Hvis du vil have oplysninger om betjening
SmartThings-appen, skal du åbne menuen ”How To”
(vejledning) i appen.
•
Hvis der vises et pop op-vindue med en besked om,
at internetforbindelsen er usikker, når der oprettes
forbindelse til produktet, skal du undlade at vælge
den og forsætte med at oprette forbindelse.
•
Hvis der vises et pop op-vindue med en besked
om, at enheden allerede er registreret, når du
opretter forbindelse til produktet, skal du indhente
tilladelse ved at bruge ”ANMOD OM TILLADELSE”
hos en bruger, der allerede har oprettet forbindelse
til produktet, eller du kan oprette en ny konto vha.
”REGISTRER MIN KONTO” for at oprette separat
forbindelse til produktet.
til dit produkt
BEMÆRK
1 Sådan vælger du det produkt, du vil
oprette forbindelse til
1) Start SmartThings-appen ca. et minut efter,
at du har tændt for det produkt, du vil oprette
forbindelse til.
2) Når SmartThings-app er startet, skal du vælge
”TILFØJ NU”, når der vises en besked om, at der er
fundet et produkt, der kan oprettes forbindelse
til.
A new device has been found.
Add this device to
SmartThings?
Never
30 Dansk
Later
Add now
선택
Vælg
•
Hvis der opstå en Samsung-kontorelateret
landeproblem, når der oprettes forbindelse til
produktet, skal du logge ud af din nuværende
Samsung-konto, logge på din forrige Samsungkonto og derefter slette alle enheder, der tidligere
har været oprettet forbindelse til. Log derefter ind
på din aktuelle Samsung-konto igen, og konfigurer
indstillingerne.
• Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du tilføjer en
enhed, skal du gå til ”Konfiguration og tilslutning
til et Wi-Fi-adgangspunkt vha. din smartphone”
på side 29. Forbindelse kan midlertidigt gå
tabt pga. et problem med adgangspunktets
installationssted eller andre problemer.
• Hvis der vises en meddelelse i SmartThingsappen, skal du følge dens anvisninger.
•
•
•
•
Din enhed bruger ikke-harmoniseret frekvens og er
beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan
bruges indendørs i EU uden restriktioner, men kan
ikke bruges udendørs i Frankrig.
Specifikationer
Wi-Fi
Frekvensområde
Senderstyrke (maks.)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
BEMÆRK
Ved godkendelses-/krypteringsprotokollerne til
kabel- eller trådløse adgangspunkter anbefales
WPA/TKIP og WPA2/AES. Nye specifikationer for WiFi-godkendelse og Wi-Fi-godkendelsesprotokoller,
som ikke er standard, understøttes ikke.
Produktet understøtter kommunikationsprotokollen
IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP (Samsung
anbefaler IEEE802.11n).
Hvis din internetserviceudbyder har registreret
MAC-adressen permanent (et entydigt id-nummer)
på din pc eller dit model, kan produktet muligvis
ikke oprette forbindelse til internettet. Kontakt din
internetserviceudbyder, og spørg dem om, hvordan
du kan oprette forbindelse til internettet fra andre
enheder end din pc (f.eks. et klimaanlæg eller en
luftrenser).
•
RF-Advarsel - hold 20 cm afstand ved installation af
dette modul.
•
Dette modul bør ikke installeres og køres samtidig
med andre radiosystemer uden yderligere
evaluering eller FCC-undersøgelser.
•
Instruktion for mærkning af værtssystem,
værtssystem bør have passende mærkning som
indikerer at det ”Indeholder FCC ID : A3LSWL-B70F”
Rensning og vedligeholdelse
ADVARSEL
Dansk 31
Regulering af klimaanlægget via SmartThings-appen
Du kan styre klimaanlægget.
Kategori
Overvågning
Funktion
Aktuel temperatur
Strøm
Tilstand
Temp.
Blæserhastighed
Blæseretning
Viser den nuværende temperatur.
Tænder eller slukker klimaanlægget.
Vælger det ønskede program.
Indstiller indendørstemperaturen.
Indstiller blæserhastigheden for program.
Indstiller blæserretningen for program.
Wind Free
Tænder eller slukker for vindfri funktionen.
Renhed
Tænder eller slukker for renhedsfunktionen.
Plan
Kontrol
Beskrivelse
Indstillet temperatur Viser den indstillede temperatur.
Indstiller tænd/sluk-timer for hver funktion.
• Det maksimale antal planer for tænd/sluk-timer er 10.
• Indstillet tid for Tænd-timer og Sluk-timer må ikke være ens.
• Når Tænd/Sluk-timer er indstillet, forbliver indstillingen indtil du
slår klimaanlægget fra strømmen og slutter det til igen.
Vælger en indstillingsfunktion for program.
• De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt at
klimaanlæggets model.
Options (Muligheder) • Blæserhastigheden og blæserretningen indstilles automatisk
efter de valgte funktioner.
• For detaljerede informationer om funktionerne for produktet læs
i brugermanualen.
Rensning og vedligeholdelse
Indstiller yderligere funktioner.
• Tryk på Settings (indstillinger) knappen på styringsskærmen
for at kontrollere eller indstille detaljeret information om
klimaanlægget.
Settings (Indstillinger)
• Funktionerne Rens, Filter, Bip, Min Vind og Energiovervågning
kan indstilles.
‐‐ Når bip-funktionen er slået fra, kan bip-lyden på enheden være
lydløs.
Om enhed
32 Dansk
Vælger en servicefunktion.
• Om Enhedsskærm: Du kan bruge versionsinfo, Help Desk,
vejledning og menuer til egenkontrol.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller
miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads
med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig
genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med
de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over
de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der
er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Denne enhed er fyldt med R-32.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising