Samsung | AR12RXWXCWKN | User guide | Samsung AR12RXWXCWKN Brugervejledning

Samsung AR12RXWXCWKN Brugervejledning
Klimaanlegg
Bruksanvisning
AR**RXPX*** / AR**RXWX***
•• Takk for at du kjøpte dette Samsung-klimaanlegget.
•• Før du tar i bruk dette produktet ber vi deg lese bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne
for fremtidig bruk.
DB68-08138A-01
Norsk 1
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
3
Sikkerhetsinformasjon
3
I korte trekk
12
Fjernkontrolldrift
12
Sette inn batteriet • Driftsmodus • Kontrollere temperaturen •
Kontrollere viftehastighet • Kontrollere luftretning
Power Smart-funksjoner
14
Kjøledrift
14
Cool modus • 2-Step kjølefunksjon • Wind-Free Cooling-funksjon
Avfuktingsfunksjon
Dry-modus
16
Luftrensedrift
Ionizer-funksjonen
16
Oppvarmingsdrift
Heat-modus
17
Quick Smart-funksjoner
Auto-modus • Fan-modus • Fast-funksjonen • Comfort-funksjonen • Beep-lydfunksjon •
Quiet-funksjon • Display-lysfunksjon • Wi-Fi-funksjon (SmartThings app)
18
Energibesparende funksjoner
20
Energibesparende drift
Strømforbrukssjekk • Kontroll av brukstid • Single user-funksjon •
Tidsinnstilt på-/tidsinnstilt avfunksjonen • good’sleep-funksjonen
20
Rengjøring og vedlikehold
23
Rengjøring i korte trekk
23
Feilsøking
26
Informasjon om kjølemedium
28
SmartThings-app
29
2 Norsk
Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade
eller død.
FORSIKTIG
Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade
eller skade på eiendom.
Følg instruksjonene.
IKKE forsøk.
Pass på at maskinen er jordet, for å unngå elektrisk støt.
Steng strømforsyningen.
IKKE demonter.
FOR INSTALLASJON
ADVARSEL
Bruk en strømledning med strømspesifikasjoner for produktet
eller høyere, og bruk ledningen kun for dette apparatet. I tillegg
må du ikke bruke en skjøteledning.
•• Forlengelse av kraftledningen kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Bruk ikke en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller
brann.
•• Hvis spenning/frekvens/merkestrøm tilstanden er forskjellig, kan
det føre til brann.
Norsk 3
Sikkerhetsinformasjon
Før du bruker det nye klimaanlegget, bør du lese denne håndboken
nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt betjener de
omfattende egenskapene og funksjonene i det nye apparatet.
Fordi følgende brukerinstruksjoner dekker ulike modeller, kan
karakteristikkene på klimaanlegget avvike noe fra det som er
beskrevet i denne håndboken. Hvis du har noen spørsmål, kontakt
ditt nærmeste kontaktsenter eller finn hjelp og informasjon online, på
www.thermia.se
Sikkerhetsinformasjon
Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert
tekniker eller serviceselskap.
•• Unnlatelse fra å gjøre dette kan resultere i elektrisk støt, brann,
eksplosjon, problemer med produkt eller skade, og kan også
oppheve garantien til det installerte produktet.
Installer en isoleringsbryter ved siden av klimaanlegget (men
ikke på panelene til klimaanlegget) og en strømbryter som er
reservert til klimaanlegget.
•• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Fest utedelen fast slik at den elektriske delen av utedelen
ikke er eksponert.
•• Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt, brann,
eksplosjon, problemer med produktet.
Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller
brennbart materiale. Ikke installer dette apparatet i et fuktig, fettete
eller støvete sted, eller på et sted som utsettes for direkte sollys eller
vann (regndråper). Ikke installer dette apparatet på et sted der det
kan lekke gass.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Installer aldri utedelen på sted der det kan falle ned, som på en
høy yttervegg.
•• Hvis utedelen faller ned kan det føre til skade, død eller skade på
eiendom.
Dette apparatet må jordes forskriftsmessig. Ikke jord apparatet
til et gassrør, plast-vannrør, eller telefonlinjer.
•• Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt, brann og
eksplosjon.
•• Sørg for å bruke en jordet stikkontakt.
4 Norsk
Dekk til klimaanlegget med PE BAG etter installasjon, og fjern
denne når du tar i bruk klimaanlegget.
Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.
•• Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i unormale vibrasjoner, støy,
eller problemer med produktet.
Installer avløpsslangen riktig slik at vannet dreneres.
•• Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i at vann lekker ut og
skader eiendom. Unngå å legge avløp til avløpsrør siden lukter kan
oppstå i fremtiden.
Produktet skal lagres i et rom uten tennkilder (f.eks. åpne
flammer, gassapparater, elektriske varmeovner, etc.).
•• Merk at kjølevæsken er luktfri.
Når du installerer utendørsenheten, sørg for å koble til
avløpsslangen slik at tømmingen gjøres riktig.
•• Vann som genereres under oppvarming via utedelen kan flomme
over og resultere i skade på eiendom.
Spesielt om vinteren, hvis en isblokk faller, kan det føre til skade,
død eller skade på eiendom.
FOR STRØMFORSYNINGEN
ADVARSEL
Når strømbryteren er skadet, kontakt ditt nærmeste
servicesenter.
Norsk 5
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
Sikkerhetsinformasjon
Ikke trekk eller bøy strømledningen. Ikke vri eller knyt
strømledningen. Ikke koble strømledningen over en
metallgjenstand, plasser tunge gjenstander på strømledningen,
sett strømledningen mellom objekter, eller skyv strømledningen
inn i plassen bak apparatet.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
FORSIKTIG
Kutt strømmen med strømbryteren når du ikke bruker
klimaanlegget over en lengre periode eller under torden/lyn.
•• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
FOR BRUK
ADVARSEL
Hvis apparatet oversvømmes, ta kontakt med ditt nærmeste
servicesenter.
•• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Ved funksjonsfeil må driften av klimaanlegget stoppes
umiddelbart og anlegget kobles fra strømforsyningen. Konferer
deretter med godkjent servicepersonell
Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, en brent lukt eller
røyk, steng strømforsyningen umiddelbart og ta kontakt med
nærmeste servicesenter.
•• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
I tilfelle en gasslekkasje oppstår (for eksempel propangass,
petroleumsgass, osv.), ventiler øyeblikkelig uten å røre
strømledningen. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.
•• Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
6 Norsk
For å klimaanlegget på nytt, ta kontakt med nærmeste
servicesenter.
•• Om ikke kan det føre til kortslutning, skade på ledningen,
vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
•• Leveransetjeneste for produktet er ikke tilgjengelig. Hvis du
installerer produktet på annet sted, vil ytterligere byggeutgifter og
et installasjonsgebyr belastes.
•• Spesielt når du ønsker å installere produktet på et uvanlig sted, for
eksempel i et industriområde eller i nærheten av kysten, hvor det
utsettes for salt i luften, ta kontakt med nærmeste servicesenter.
•• I tilfelle serviceproblem, henvis til veiledningen for problemsøking
i relevante tekniske håndbøker. Det anbefales at en dyktig
servicetekniker kontaktes for støtte. Skulle det bli nødvendig
med rask brukerstøtte i forbindelse med den foreliggende
informasjonen, kan det lokale Thermia-kontoret kontaktes via
e-post eller telefon.
Ikke rør strømbryteren med våte hender.
•• Dette kan gi elektrisk støt.
Ikke slå klimaanlegget av med strømbryteren når den er i drift.
•• Å slå klimaanlegget av og på igjen med strømbryteren kan føre til
gnist og resultere i elektrisk støt eller brann.
Etter utpakking av klimaanlegget, hold all emballasje utilgjengelig
for barn, ettersom emballasje kan være farlig for barn.
•• Hvis et barn får en pose over hodet, kan det resulterer i kvelning.
Ikke berør viftebladet med hendene eller fingrene under
oppvarming.
•• Dette kan medføre elektrisk støt eller brannskader.
Norsk 7
Sikkerhetsinformasjon
•• En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.
Sikkerhetsinformasjon
Ikke stikk fingrene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/-utløpet
til klimaanlegget.
•• Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i
produktet.
Ikke slå eller trekk i klimaanlegget med stor kraft.
•• Dette kan føre til brann, personskade eller problemer med
produktet.
Ikke plasser et objekt i nærheten av utedelen som gjør at barn kan
klatre opp på maskinen.
•• Dette kan resultere i at barnet skader seg selv alvorlig.
Ikke bruk dette klimaanlegget i lengre perioder av gangen på dårlig
ventilerte steder eller i nærheten av syke mennesker.
•• Siden dette kan være farlig på grunn av mangel på oksygen, åpne
et vindu minst en gang i timen.
Ikke bruk andre midler til å fremskynde avrimingen eller til
rengjøring av produktet enn det som er anbefalt av Samsung.
Ikke stikk hull på eller brenn produktet.
Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
Hvis noen fremmedlegemer som for eksempel vann har kommet
inn i apparatet, steng strømforsyningen og ta kontakt med
nærmeste servicesenter.
•• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Prøv ikke å reparere, modifisere eller demontere apparatet.
•• Ikke bruk annen sikring (for eksempel kopper, ståltråd, etc.) enn
standard sikring.
•• Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann,
eksplosjon, problemer med produktet, eller skader.
8 Norsk
Ikke plasser gjenstander eller enheter under innendørsanlegget.
•• Vann som drypper fra innendørsanlegget kan føre til brann eller
skade på eiendom.
Kontroller at installasjonsrammen til utedelen ikke er ødelagt,
minst en gang i året.
•• Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i skade, død eller
skader på eiendom.
•• For å forhindre personskader, sørg for at du endrer retningen til
de horisontale bladene etter at du har stoppet bevegelsene til de
vertikale bladene.
Maks strøm måles i henhold til IEC-standard for sikkerhet, og
strøm måles i henhold til ISO-standard for energieffektivitet.
Når klimaanlegget ikke fungerer som det skal til nedkjøling
eller oppvarming, er det mulighet for kjølevæskelekkasje. Hvis
en lekkasje oppstår må du stoppe driften, lufte rommet og
umiddelbart konferere med forhandleren din for påfylling av
kjølevæske.
Kjølevæsken er ikke skadelig. Likevel kan den, hvis den kommer
i kontakt med ild, produsere skadelige gasser og forårsake økt
brannfare.
Under transport av innendørsenheten skal rørledningene
tildekkes av braketter for beskyttelse. Ikke flytt produktet ved å
holde i rørledningene.
•• Det kan forårsake gasslekkasje.
Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander (for
eksempel klesvask, tente stearinlys, tente sigaretter, tallerkener,
kjemikalier, metallgjenstander, etc.) på apparatet.
Norsk 9
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
Sikkerhetsinformasjon
•• Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, problemer med
produktet eller personskade.
Apparatet må ikke brukes med våte hender.
•• Dette kan gi elektrisk støt.
Ikke spray flyktig materiale, slik som insektmiddel, på overflaten
av apparatet.
•• Det er skadelig for mennesker og det kan også resultere i elektrisk
støt, brann og problemer med produktet.
Ikke drikk vann fra klimaanlegget.
•• Vannet kan være skadelig for mennesker.
Ikke slå på fjernkontrollen, og ikke demonter den.
Ikke berør rørene som er knyttet til produktet.
•• Det kan føre til brannskader eller andre skader.
Ikke bruk dette klimaanlegget for å bevare presisjonsutstyr, mat,
dyr, planter eller kosmetikk, eller andre uvanlige formål.
•• Dette kan medføre skader på eiendom.
Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for luftstrømmen fra
klimaanlegget i lengre perioder av gangen.
•• Dette kan resultere i skader på mennesker, dyr eller planter.
Dette produktet skal ikke brukes av personer (gjelder også
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er
under oppsyn, eller får veiledning om bruken av apparatet, av en
person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn må holdes
under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet.
For bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år
og oppover og av personer som har nedsatt sanseevne eller
10 Norsk
FOR RENGJØRING
ADVARSEL
Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det. Ikke
bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.
•• Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt
eller brann.
Før rengjøring eller vedlikehold, steng strømforsyningen og vent
til viften stopper.
•• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
FORSIKTIG
Vær forsiktig ved rengjøring av overflaten av varmeveksleren på
utendørsenheten, siden den har skarpe kanter.
•• Dette skal utføres av en kvalifisert tekniker. Kontakt din installatør
eller ditt servicesenter.
Ikke rengjør innsiden av klimaanlegget selv.
•• For rengjøring inne i apparatet, må du kontakte nærmeste
servicesenter.
•• Ved rengjøring av det interne filteret, se beskrivelsene i
«Rengjøring av klimaanlegget»-delen.
•• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt, skade eller
brann.
•• Pass på å forhindre eventuelle skader fra skarpe kanter ved
håndtering av varmeveksleren .
Norsk 11
Sikkerhetsinformasjon
fysisk eller psykisk funksjonsevne eller mangel på erfaring og
kunnskap, dersom de er under tilsyn eller får instruksjoner om
hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene
som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring
og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Fjernkontrolldrift
Du kan enkelt bruke klimaanlegget ved å velge en modus, og deretter ved å kontrollere temperaturen,
viftehastigheten og luftretningen.
Sette inn batteriet
Du kan bytte mellom Celsius og Fahrenheit
indikasjoner på fjernkontrollen.
og hold inne for 3 eller flere
▶ Trykk
sekunder
MERKNAD
To 1,5 V AAA-batterier
I korte trekk
MERKNAD
•
Beskrivelsene i bruksanvisningen er hovedsakelig
baserte på fjernkontrollknappene.
•
Selv om Ionizer ( ) (AR**RXWX***) og d’light
Cool vises på fjernkontrolldisplayet er de ikke
tilgjengelige på denne modellen.
•
For multisystemet Ionizer (
)(AR**RXWX***)
, d'light Cool og Single user vises på
fjernkontrolldisplayet er de ikke tilgjengelige på
denne modellen.
1
Driftsmodus
Du kan endre nåværende modus mellom Auto, Cool,
Dry, Fan, og Heat ved å trykke på
knappen.
1
Kontrollere temperaturen
Du kan kontrollere temperaturen i hver modus på
følgende måter:
Mode
Auto/
Cool/
Heat
Temperature control
Juster med 1 °C mellom 16 °C og 30 °C.
Dry
Juster med 1 °C mellom 18 °C og 30 °C.
Fan
Du kan ikke justere temperaturen i
denne modusen.
12 Norsk
•
Temperaturindikasjonene på innendørsenheten er
ikke slått på.
•
Denne funksjonen er kansellert når fjernkontrollens
batterier er byttet ut. I så fall kjør denne funksjonen
igjen.
Du kan bruke modusene Cool, Dry, og Heat:under
følgende forhold:
Modus
Cool
16 °C til
Innetemperatur
32 °C
-10 °C til
Utetemperatur
46 °C
80 % eller
Innendørs
mindre relativ
luftfuktighet
luftfuktighet
Dry
Heat
18 °C til
32 °C
-10 °C til
46 °C
27 °C eller
mindre
_
_
-15 °C til
24 °C
•
Hvis klimaanlegget er i bruk i et miljø med høy
fuktighet i Cool-modus over lengre tid, kan det
oppstå kondens.
•
Hvis utetemperaturen synker til -15°C, kan
oppvarmingskapasiteten reduseres til så mye som
60–70% av den angitte kapasiteten.
•
For mer informasjon om utetemperatur
i multisystemet, se bruksanvisningen til
multisystemet.
1
Kontrollere viftehastighet
Du kan velge følgende viftehastigheter i hver modus:
Modus
Auto/Dry
Cool/
Heat
1
(Auto)
(Auto), (Lav),
(Høy),
(Turbo)
(Lav),
(Turbo)
(Medium),
(Medium),
I korte trekk
Fan
Tilgjengelige viftehastigheter
(Høy),
Kontrollere luftretning
Styr luften i konstant samme retning ved å stoppe de
vertikale og horisontale bladene fra å bevege seg.
I drift
▶
eller
MERKNAD
•
Hvis du justerer bladet for vertikal luftstrøm
manuelt, lukkes det muligens ikke helt når du slår av
klimaanlegget.
•
Hvis du justerer bladet for horisontal luftsving
manuelt, vil det muligens ikke kjøre normalt.
•
Du kan kontrollere luftretningen når good’sleepfunksjonen er aktivert mens anlegget er i Heatmodus, men ikke mens anlegget er i Cool-modus.
Norsk 13
Kjøledrift
Den smarte og kraftige kjølefunksjonen til Samsungs klimaanlegg holder et rom kjølig og komfortabelt.
2
Cool modus
Bruk Cool-modus for å holde deg kjølig i varmt vær.
▶
▶ Velg Cool.
MERKNAD
•
For et komfortabelt miljø bør du holde
temperaturforskjellen mellom innendørs- og
utendørs luft innenfor 5 °C i Cool-modus.
•
Etter at du har valgt Cool-modus, velger du
funksjonen, temperaturen og viftehastigheten du
ønsker å bruke.
Power Smart-funksjoner
‐‐ For raskt å kjøle ned rommet ditt, velg en lav
temperatur og en høy viftehastighet.
‐‐ For å spare strøm, velg en høyere temperatur og
en lav viftehastighet.
‐‐ Når innetemperaturen nærmer seg innstilt
temperatur, vil kompressoren arbeide ved en lav
hastighet for å spare energi.
3
2-Step kjølefunksjon
Kraftig kjøledrift begynner å nå ønsket temperatur
i det første trinnet. Når romtemperaturen nesten
når ønsket temperatur, styres viftehastigheten
og luftstrømretningen riktig. Når den når ønsket
temperatur, vil Wind-Free Cooling begynne å gi en
mild bris.
I Cool -modus
Velg 2-Step.
▶
▶
▶
▶
MERKNAD
•
Når innendørstemperaturen stiger på grunn av
elementer som solstråling, døråpning og lukking
eller ventilasjon, stoppes Wind-Free Cooling og
endres deretter automatisk til kraftig kjøledrift.
•
Luftstrømsbladet blir automatisk justert for å styre
luftstrømmen i henhold til innendørstemperaturen.
Endring av luftstrømsbladet ved temperatur
: Åpen (bris kommer ut fra luftstrømsbladet)
: Lukket (bris kommer ut fra vindstille panelet)
•
14 Norsk
Hvis du velger 2-Step cooling funksjon mens
funksjoner som Rask, Wind-Free Cooling, Fast,
Comfort, Quiet, Single user, good'sleep funksjonene
bli avbrutt.
4
Wind-Free Cooling-funksjon
Bruk Wind-Free Cooling funksjon for å nyte en mild
kjølig bris som utstråler fra små hull på vindstillepanelet med luftstrømsbladet lukket, i stedet for
direkte kjølig vind. Den automatiserte styringen
av temperatur og viftehastighet i henhold til
innendørstemperature
I Cool/Dry/Fan modus
▶
MERKNAD
For å avbryte denne funksjonen, trykker du på
knappen igjen.
•
Hvis funksjonen Wind-Free Cooling er kansellert,
går klimaanlegget tilbake til den opprinnelige
viftehastigheten.
•
Du kan justere den innstilte temperaturen i
funksjonen Wind-Free Cooling, og anbefalte
settpunkt-temperaturer er 24 til 26 °C. Du kan
imidlertid ikke endre den innstilte temperaturen i
Fan-modus.
•
Du kan bruke Wind-Free Cooling funksjonen når
Cool, Dry, or Fan modusen er i drift.
•
Hvis romtemperaturen økes på grunn av
utetemperaturen stiger, varme fra matlaging eller
en annen årsak, bruk Wind-Free Cooling funksjon
etter å ha brukt Cool-modusen.
•
Hvis du velger funksjonen vindstille kjøling i
vifte-modus, stopper kompressoren slik at det ikke
kommer kald luft ut.
•
Når den relative luftfuktigheten i rommet
øker mens funksjonen Wind-Free Cooling
er i drift, vil luftstrømsbladet åpnes for å
kontrollere luftstrømmen jevnt i rommet. Når
innendørstemperaturen og luftfuktigheten er
endret, lukkes luftstrømsbladet og funksjonen
Wind-Free Cooling starter driften igjen.
: Åpen (bris kommer ut fra luftstrømsbladet)
: Lukket (bris kommer ut fra vindstille panelet)
•
Hvis klimaanlegget er installert over en seng, juster
settpunkt-temperaturen fra 25 til 27 ℃ for å bruke
funksjonen Wind-Free Cooling eller bruk funksjonen
good'sleep mens du sover.
•
Hvis du velger funksjonen Wind-Free Cooling mens
funksjoner som 2-step cooling, Fast, Comfort, Single
user, Quiet eller luftstrømsretning (
,
) er i
drift vil disse funksjonene bli avbrutt.
Power Smart-funksjoner
•
Endring av luftstrømsbladet ved temperatur og
fuktighet
Norsk 15
Avfuktingsfunksjon
Avfuktingsfunksjonen til Samsungs klimaanlegg holder et avgrenset rom tørt og komfortabelt.
5
Dry-modus
MERKNAD
•
Dess lavere innstilt temperatur, desto større
avfuktingskapasitet. Når det synes å være mye fukt
i luften, juster den innstilte temperaturen til en lav
temperatur.
•
Du kan ikke bruke Dry-modus for oppvarming. Drymodus er ment å produsere en kjølende bieffekt.
Bruk Dry-modus i regnvær eller fuktig vær.
▶
▶ Velg Dry.
Power Smart-funksjoner
Luftrensedrift
Luftrensefunksjonen til Samsung klimaanlegg holder luften i et avgrenset rom ren.
6
Ionizer-funksjonen
Kun for AR**RXPX*** modell
Bruk Ionizer funksjonen for å rense rommet ditt med
positive ioner produsert av klimaanlegget. Denne
funksjonen er tilgjengelig i modusene Auto, Cool,
Dry, Fan, og Heat.
I Auto-, Cool-, Dry-, Fan-,
eller Heat-modus
16 Norsk
▶
MERKNAD
•
Du kan justere innstilt temperatur, utenom i Fanmodus.
•
Når SPi-funksjonen er valgt som tillegg mens en
spesifikk modus er i gang, vil dette utgjøre lite
forskjell i strømforbruk og driftsstøy.
Oppvarmingsdrift
Oppvarmingsfunksjonen til Samsungs klimaanlegg holder et avgrenset rom varmt og komfortabelt.
7
Heat-modus
Bruk Heat-modus for å holde varmen.
▶
▶ Velg Heat.
MERKNAD
• Når klimaanlegget varmes opp, kan det går 3 til 5
minutter før viften skrur seg på, for å unngå kalde
gufs.
• Når tinefunksjonen er i gang vil damp produseres
på utendørsenheten. Klimaanlegget flytter det
vertikale bladet til laveste posisjon, som vist på
figuren til under, for å hindre kald luft fra å komme
ut fra innendørsenheten.
A. Posisjonen til det vertikale
luftstrømningsbladet når tinefunksjonen er i
gang (Bladet ser nesten lukket ut.)
B. Posisjonsrekkevidden til det vertikale bladet
når Heat-modus er i gang.
• Hvis du synes at klimaanlegget ikke gir nok
varme, anbefales det at du bruker en annen
varmekilde sammen med klimaanlegget.
B
A
• Når tinefunksjonen er i gang, vil det ikke komme
luft ut av innendørsenheten for å hindre at kald
luft kommer ut. Når tinefunksjonen er ferdig vil
varm luft komme ut etter en stund.
• Syklusen til tinefunksjonen kan bli forkortet
avhengig av hvor mye frost det er på utendørs
enheten.
• Syklusen til tinefunksjonen kan også bli forkortet
avhengig av hvor mye fuktighet det er i luften fra
regn og snø.
• Når tinefunksjonen er i gang kan du ikke velge
andre funksjoner med fjernkontrollen. Du kan
velge disse etter at tinefunksjonen er fullført.
Norsk 17
Power Smart-funksjoner
• Når utendørstemperaturen er lav og fuktigheten
er høy i Heat-modus, kan det utvikles frost på
den utendørs varmeveksleren. Dette kan også
redusere oppvarmingseffektiviteten. Hvis dette
skjer, vil klimaanlegget kjøre tinefunksjonen i 5
til 12 minutter for å fjerne frost fra den utendørs
varmeveksleren.
Quick Smart-funksjoner
Det følger en rekke ekstrafunksjoner med Samsung klimaanlegg.
8
Auto-modus
Bruk Auto-modus når du ønsker at klimaanlegget
skal kontrollere driften automatisk. Klimaanlegget
vil skape et mest mulig komfortabelt miljø.
▶
▶ Velg Auto.
MERKNAD
Når innendørstemperaturen synes å være
høyere eller lavere enn innstilt temperatur, vil
klimaanlegget automatisk produsere enten kald luft
for å kjøle ned innendørstemperaturen eller varm
luft for å varme opp innendørstemperaturen.
•
Power Smart-funksjoner
9
Fan-modus
Bruk Fan-modus for å kjøre klimaanlegget som en
vanlig vifte. Klimaanlegget gir en naturlig bris.
▶
•
•
10
Bruk Fast-funksjonen for raskt å kjøle ned eller
varme opp rommet ditt. Denne funksjonen er den
kraftigste nedkjølings- og oppvarmingsfunksjonen
på klimaanlegget. Du kan velge denne funksjonen
både i modusene Cool og Heat.
I Cool- eller Heat-modus
▶
Velg Fast.
•
•
11
▶
▶
Comfort-funksjonen
Bruk Comfort-funksjonen når du føler at nåværende
nedkjølings- eller oppvarmingseffekt er for
sterk. Klimaanlegget gir er mild nedkjøling eller
oppvarming. Du kan velge denne funksjonen både i
modusene Cool og Heat.
I Cool- eller Heat-modus
▶
18 Norsk
▶
MERKNAD
Du kan endre luftretning.
Du kan ikke endre innstilt temperatur og
viftehastighet.
Når du velger Fast-funksjonen i Heat-modus, vil
du muligens ikke kunne øke viftehastigheten for å
forhindre at kald luft blåses ut.
Hvis du velger Fast-funksjonen mens funksjoner
som 2-Step-kjøling, Wind-Free Cooling, Comfort,
Single user, Quiet, eller good’sleep er i gang, vil disse
bli avbrutt.
•
•
▶ Velg Fan.
MERKNAD
Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre
periode, tørk klimaanlegget ved å kjøre det i Fanmodus i 3 eller 4 timer.
Utendørsenheten er utformet for å jobbe i Fanmodus for å hindre kald luft fra å komme inn
gjennom enheten. Dette er normalt og ikke en feil
med klimaanlegget.
Fast-funksjonen
▶
Velg Comfort.
▶
▶
•
•
•
•
MERKNAD
Du kan endre innstilt temperatur og luftretning.
Du kan ikke endre viftehastighet.
Hvis du føler at nedkjølings- eller oppvarmingseffekt
i Comfort-funksjonen er svak, kan du avbryte
Comfort-funksjonen.
Hvis du velger Comfort-funksjonen mens funksjoner
som 2-Step-kjøling, Wind-Free Cooling, Fast, Single
user, Quiet, or good’sleep er i gang, vil disse bli
avbrutt.
▶
Bruk Display-lysfunksjonen for å skru lyset på
innendørsdisplayet av eller på.
▶
•
Display-lysfunksjonen fungerer ikke når
innendørsenheten er slått av.
•
Timer ( ) -indikatoren forsvinner ikke, selv om du
skrur av Display-lysfunksjonen.
•
Hvis du endrer nåværende modus eller funksjon
mens Display-lysfunksjonen er på, vil Displaylysfunksjonen skru seg av.
15
Quiet-funksjon
Bruk Quiet-funksjonen for å redusere driftslyd. Du
kan velge denne funksjonen både i modusene Cool
og Heat.
Wi-Fi-funksjon
(SmartThings app)
Når du skrur på Wi-Fi-funksjonen vil sender
( ) -indikatoren blinke og
vises på
fjernkontrolldisplayet i et par sekunder. Deretter vil
begge disse forsvinne.
I drift
I Cool- eller Heat-modus
▶
•
•
•
▶
Velg Quiet.
Velg Display.
▶
Velg Beep.
▶
13
▶
▶
▶
MERKNAD
Du kan endre innstilt temperatur og luftretning.
Du kan ikke endre viftehastighet.
Hvis du velger Quiet-funksjonen mens funksjoner
som 2-Step-kjøling, Wind-Free Cooling, Fast,
Comfort, Single user, eller good’sleep er i gang, vil
disse bli avbrutt.functions are cancelled.
▶
▶ Hold inne i 4 sekunder.
MERKNAD
•
For mer informasjon henvises det til kapittelet om
SmartThings-appen i denne bruksanvisningen.
•
SmartThings-appen er muligens ikke tilgjengelig for
enkelte modeller.
Norsk 19
Power Smart-funksjoner
Bruk Beep-lydfunksjonen for å skru på eller av
pipelyden du hører når du trykker på en knapp på
fjernkontrollen.
▶
Display-lysfunksjon
MERKNAD
Beep-lydfunksjon
12
14
Energibesparende drift
De smarte energibesparende funksjonene til Samsung klimaanlegg reduserer elektrisitetsforbruket.
16
Strømforbrukssjekk
Denne funksjonen støttes ikke for multisystemet.
Bruk Usage-funksjonen for å vise strømmengden
som brukes av drift for klimaanlegget. Mengden som
brukes vises på skjermen til innendørsenheten i et
par sekunder, og den innstilte temperaturen vises.
▶
I drift
Velg t Usage.
▶
AR**RXPX***
▶
▶
Verdiområdet som vises er mellom 0,1 kWh og
99 kWh. Strømforbruk beregnes fra øyeblikket
klimaanlegget skrus på. Verdien nullstilles når
klimaanlegget skrus av.
MERKNAD
MERKNAD
Energibesparende funksjoner
•
Bruken som er vist på skjermen på
innendørsenheten kan avvike litt fra strømmen som
faktisk er brukt.
•
Du kan kun se strømforbruk når klimaanlegget er
i gang.
17
AR**RXWX***
Kontroll av brukstid
• Brukstiden som vises på innendørsenhetens
display kan avvike litt fra klimaanleggets faktiske
driftstid.
• Du kan kun vise brukstid når klimaanlegget er i
bruk.
18
Single user-funksjon
Denne funksjonen støttes ikke for singelsystemet.
Denne funksjonen støttes ikke for multisystemet.
Bruk funksjonen Brukstid for å sjekke brukstid fra
øyeblikket hvor klimaanlegget blir slått på til øyeblikket
hvor funksjonen Brukstid blir valgt. Brukstid vises på
innendørsenhetens display i noen få sekunder og så
vises innstilt innendørstemperatur
Bruk Single user-funksjonen for å redusere
strømforbruket mens du samtidig holder deg kald
eller varm. Du kan velge denne funksjonen både i
modusene Cool og Heat.
I drift
▶
Velg t Usage
▶
▶
▶
Brukstiden vises i time-enheter. For opp til 59
minutter vises 00. For fra 1 time vises kun timer, uten
minutter. Verdier som vises er mellom 00 og 99.
Verdiene tilbakestilles når klimaanlegget slås av.
20 Norsk
▶
I Cool- eller Heat-modus
▶
▶
Velg Single user.
For AR**RXWX*** modell
I Cool- eller Heat-modus
▶
▶
•
•
MERKNAD
Når Single user-funksjonen starter vil
-mønsteret vises på fjernkontrollen i et par
sekunder, og luftsvingninger begynner automatisk.
•
•
Etter at du har valgt Single user-funksjonen kan du
endre innstilt temperatur (24 °C til 30 °C i Coolmodus, 8 °C til 30 °C i Heat-modus), viftehastighet
og vertikal luftstrøm.
•
Når Single user-funksjonen er på i Cool-modus
mens innstilt temperatur er under 24 °C, vil innstilt
temperatur automatisk økes til 24 °C. Men hvis
innstilt temperatur er mellom 25 °C og 30 °C, vil
den holde seg den samme.
•
Selv etter at du skrur av Single user-funksjon vil
den luftstrømmen fortsette til du skrur den av med
knappen for luftstrøm.
•
Hvis du velger Single user mens funksjoner som
2-Step-kjøling, Wind-Free Cooling , Fast, Comfort,
Quiet, eller good’sleep er i gang, vil disse bli avbrutt.
19
(Still inn på-/av-tid.)
.)
Eksempel) tidstidsinnstilt på: 3 timer,
tidsinnstilt av: 5 timer
Når
klimaanlegget Klimaanlegget slår seg på etter 3
timer fra øyeblikket du har stilt inn
er avf
tiden, forblir på i 2 timer og slås så
automatisk av.
Eksempel) tidsinnstilt på: 3 timer,
tidsinnstilt av: 1 time
Når
klimaanlegget Klimaanlegget slår seg av 1 timer
etter øyeblikket du har stilt inn tiden
er på
og slås på 2 timer etter øyeblikket det
ble slått av.
20
Bruk tidsinnstilt på/tidsinnstilt av for å skru
klimaanlegget på eller av på etter tiden du stiller inn.
(Velg On eller Off blant On, Off, og
Kombinere tidsstyrt på og tidsstyrt av
good’sleep-funksjonen
Bruk good’sleep-funksjonen for en god natts søvn
og for å spare strøm. Du kan velge denne funksjonen
både i modusene Cool og Heat.
▶
I Cool- eller
Heat-modus
▶
• Trykk på
(Timer)-knappen for å endre
nåværende funksjon mellom On, Off, og
(good’sleep).
(good’sleep) vises kun i modusene
Cool og Heat.
MERKNAD
• Når du starter på-/av-funksjonen for tidsinnstilling
vises Timer( )-indikatoren på skjermen til
innendørsenheten.
• Du kan velge et tidsrom mellom 0,5 og 24 timer.
Sett tidsintervallet til 0,0 for å avbryte på-/avfunksjonen for tidsinnstilling.
▶
(Velg
Off, og
(Angi driftstid.)
blant On,
.)
▶
▶
Trykk på
(Timer)-knappen for å endre nåværende
funksjon mellom On, Off, og
(good’sleep).
MERKNAD
•
Når du starter good’sleep-funksjonen vil
Timer ( ) -indikatoren vises på skjermen til
innendørsenheten.
•
Du kan justere innstilt temperatur med 1 °C mellom
16 °C og 30 °C (kulde).
Norsk 21
Energibesparende funksjoner
Tidsinnstilt på-/tidsinnstilt avfunksjonen
Etter at du har startet tidsinnstilleren kan du endre
modus og innstilt temperatur. Du kan ikke endre
innstilt temperatur når Fan-modus er på.
Du kan ikke stille inn samme tid for tidsinnstilt påog tidsinnstilt av-funksjoner.
•
Anbefalte og optimale innstilte temperaturer i
good’sleep-funksjonen er som følger:
Modus
Anbefalt innstilt
temperatur
Optimal innstilt
temperatur
Cool
25 °C til 27 °C
26 °C
Heat
21 °C til 23 °C
22 °C
Energibesparende funksjoner
•
Godsleep-funksjonen kan betjenes med funksjonen
Wind-Free Cooling. Velg Wind-Free Coolingfunksjonen for å få mild bris. For å velge eller avbryte
funksjonen Vindfri kjøling, trykk
-knappen.
•
Du kan stille driftstiden til mellom 0,5 og 12 timer.
Still inn driftstiden til 0,0 for å avbryte good'sleepfunksjonen.
Standard driftstid for good'sleep-funksjonen i
Cool-modusen er 8 timer. Hvis driftstiden er satt til
over 5 timer, starter Wake-up-funksjonen 1 time før
innstilt tid. Klimaanlegget stopper automatisk når
driftstiden utløper.
Når Timed On, Timed, og good'sleep funksjoner
overlappes, opererer klimaanlegget sin timer med
bare den funksjonen du har startet sist.
Hvis du velger funksjonen good'leep mens slike
funksjoner fungerer som 2-trinns kjøling, kjører
Fast, Comfort, Quiet, Single user-funksjonen, disse
funksjonene avbrytes.
•
•
•
22 Norsk
Rengjøring i korte trekk
Kjører Auto Clean
1. Metode 1 : Trykk på
-knappen
i 3 sekunder eller mer
Velge
Metode 2:
[Clean]
• Displayet på innendørsenheten
: viser:
2. Auto Clean-funksjonen er aktivert.
3. Når driften er utkoplet, starter auto
clean for 10 min.
• Displayet på innendørsenheten viser
rengjøringsprosessen (fra 1 – 99 %).
4. Klimaanlegget er automatisk slått av.
AR**RXPX***
AR**RXWX***
For å deaktivere Auto Clean-funksjonen
For å avbryte driften av Auto Clean
Metode 1 : Trykk på
-knappen
i 3 sekunder eller mer
Velge
Metode 2 :
[Clean]
Trykk
-knappen to ganger i løpet av
20 sekunder.
MERKNAD • Når klimaanlegget er slått av, starter Auto Clean-funksjonen umiddelbart. Når klimaanlegget
er i drift, starter Auto Clean-funksjonen så fort klimaanlegget har stoppet å kjøre.
• Hvis du starter en funksjon mens Auto Clean er i drift, tilbakestilles Auto Clean-funksjonen,
og startes deretter på nytt når den funksjonen har stoppet eller er fullført.
Utvendig rengjøring av innendørs- og utendørsenhet
Rengjøring og vedlikehold
Lunken fuktet klut
Myk børste
Skru av utstyret og koble fra kontakten før
rengjøring.
Spray på vann for å rense vekk støvet.
Norsk 23
FORSIKTIG
•
Ikke rengjør skjermen med alkalisk rengjøringsmiddel.
•
Ikke bruk svovelsyre, saltsyre, organiske løsemidler (som tynner, parafin og aceton) for å rengjøre overflaten av
produktet. Ikke sett klistremerker på den, da dette kan skade dekselet til klimaanlegget.
•
Når du skal rengjøre og inspisere varmeveksleren på utendørsenheten må du kontakte ditt lokal servicesenter.
Rengjøring av filteret
Støvsuger
Myk børste
30 minutter
Mildt rengjøringsmiddel
FORSIKTIG
• Ikke skrubb luftfilteret med en børste eller annet rengjøringsutstyr. Dette kan skade filteret.
• Ikke utsett luftfilteret for direkte sollys når du tørker det.
•
•
MERKNAD
Rengjør luftfilteret hver 2. uke. Rengjøringsperioden kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.
Hvis luftfilteret tørkes i et fuktig miljø, kan det produsere skjemmende lukt. Hvis det skjer, rengjør igjen og tørk
det i et godt ventilert område.
Rengjøring og vedlikehold
Tilbakestilling av påminnelse for filterrengjøring
Display på innendørsenhet
AR**RXPX***
24 Norsk
Display på innendørsenhet
AR**RXWX***
Tips om rengjøring av vindstille-panelet
Skyv luftstrømsbladet forsiktig
med fingeren til det er åpent.
Hold og dra begge sidene av
vindstille-panelet til det løsner
fra klimaanlegget.
Fjern støvet med en myk
børste eller støvsuger.
b
a
Skyv de 5 låsene øverst, 3 på midten og 4 nederst med hånden.
Skyv luftstrømsbladet forsiktig
med fingeren for å åpne, og
juster deretter og engasjer de
utstikkende delene (øverst
til venstre, øverst til høyre,
nederst til venstre, nederst til
høyre) på vindstille-panelet i
sporene på frontpanelet.
Hvis du monterer luftstrømsbladet uten å skyve det for hånd, kan det stoppes av vindstille-panelet og kan ikke
åpne når klimaanlegget opererer.
Norsk 25
Rengjøring og vedlikehold
FORSIKTIG
•
Feilsøking
Hvis klimaanlegget fungerer unormalt, se tabellen nedenfor for å spare tid og unødvendige utgifter.
Problem
Klimaanlegget fungerer ikke
i det hele tatt.
Jeg kan ikke endre
temperatur.
Løsning
•
•
•
•
Kontroller strømtilførselen, og forsøk deretter å starte klimaanlegget på nytt.
Slå på bryter, koble til strømledningen, og start klimaanlegget igjen.
Sørg for at strømbryteren er skrudd på.
Sjekk om tidsinnstilt av-funksjonen er i gang. Betjen klimaanlegget igjen ved å
trykke på Strøm-knappen.
•
Kontroller om Fan- eller Fast-modus er i gang. I disse modusene vil
klimaanlegget stille inn temperaturen automatisk, og du kan ikke endre
innstilt temperatur.
•
•
•
Kald/varm luft kommer ikke
ut av klimaanlegget eller
yteevne er redusert.
•
•
•
•
Rengjøring og vedlikehold
Jeg kan ikke endre
luftretning.
Jeg kan ikke endre
viftehastighet.
Fjernkontrollen fungerer
ikke.
26 Norsk
•
Kontroller om innstilt temperatur er høyere i Cool-modus, eller lavere Heatmodus, enn nåværende temperatur. Trykk på Temperature-knappen på
fjernkontrollen for å endre den innstilte temperaturen.
Sjekk om luftfilteret er blokkert av smuss. Hvis luftfilteret er blokkert, kan
nedkjølings- og oppvarmingseffekten reduseres. Fjern skitt regelmessig.
Sjekk om utedelen er dekket til eller plassert nær et hinder. Ta det som
dekker til av, og fjern hindringen. Ved rengjøring av hinderet (f. eks. snø eller
is), bruk passende verktøy og vær forsiktig så du ikke skader produktet eller
deg selv under prosessen.
Sjekk om klimaanlegget er i tinemodus. Når is dannes om vinteren, eller
utetemperaturen er for lav, drives klimaanlegget automatisk i tinemodus. I
tinemodus, stopper innendørsviften og varm luft vil ikke komme ut.
Sjekk om dører eller vinduer er åpne. Dette kan føre til mangelfull nedkjøling
eller oppvarming. Lukk dører og vinduer.
Sjekk om klimaanlegget er skrudd på like etter at nedkjølings- eller
oppvarmingsdriften stanser. I dette tilfellet vil det bare være en vifte som går
for å beskytte utedelens kompressor.
Kontroller om røret er for langt. Når rørets lengde overskrider maksimalt
tillatt rørlengde, kan kjøle-/varme ytelsen reduseres.
Kontroller om good'sleep-funksjonen er i gang. I denne modusen kan du
ikke justere luftstrømmen. (Men du kan kontrollere luftstrømmen om denne
funksjonen kjøres i Heat-modus.)
•
Når modusene Auto, Dry (Tørr), eller Fast (Rask) er i gang, eller good'sleepfunksjonen er på i Cool (Kjøle)-modusen, kontrollerer klimaanlegget
viftehastigheten automatisk, og du kan ikke endre den.
•
•
•
Sett inn nye batterier i fjernkontrollen.
Pass på at ingenting blokkerer fjernkontrollens sensor.
Kontroller om det er et apparat med sterk belysning i nærheten av
klimaanlegget. Sterkt lys som kommer fra lysstoffrør eller neon kan avbryte
elektriske bølger.
Problem
Den tidsinnstilte på-/avfunksjonen fungerer ikke.
Indikatoren blinker
kontinuerlig.
Lukt trenger gjennom
rommet under drift.
En feil er registrert.
Anlegget lager støy.
Det kommer røyk fra
utendørsenhet.
Vanndråper fra rørene til
utendørsenheten.
Løsning
•
Kontroller om du trykke på SET-knappen på fjernkontrollen når du stilte inn
klokkeslett.
•
Trykk på Power-knappen for å skru av klimaanlegget eller koble fra
strømkontakten. Hvis indikatoren fortsatt blinker, må du kontakte
servicesenteret.
•
Sjekk om klimaanlegget drives i et forurenset område. Ventiler rommet eller
driv klimaanlegget i Fan-modus 3 - 4 timer. (Ingen komponenter som brukes
i klimaanlegget skal gi fra seg en sterk lukt.)
Sjekk om avløpene er rene. Rengjør dem regelmessig.
•
•
Når viseren for innendørsanlegget blinker må du kontakte det nærmeste
servicesenteret. Sørg for å oppgi feilkoden til servicesenteret.
•
Når kjølestrømmen endrer seg, kan støy genereres, avhengig av statusen til
klimaanlegget . Dette er normalt.
•
Det trenger ikke være en brann, men det kan være en damp genereres fra
den utendørs varmeveksleren mens tinefunksjonen kjøres i Heat-modus om
vinteren.
•
Ved store temperaturendringer kan det oppstå kondens. Dette er normalt.
Dette produktet er behandlet med biociden sølvsinkzeolitt for å kunne utføre sin antimikrobielle
funksjon.
Rengjøring og vedlikehold
Norsk 27
Informasjon om kjølemedium
Viktig informasjon: Regulering av bruk av kjølemediet.
Dette produktet inneholder fluorholdige drivhusgasser. Ikke vent gasser inn i atmosfæren.
FORSIKTIG
Hvis systemet inneholder 5 tCO2e eller mer av fluorbaserte drivhusgasser, må det sjekkes for lekkasje minst
én gang hver 12. Måned, i henhold til forskrift nr. 517/2014. Dette må kun gjøres av kvalifisert personale. I
situasjonen ovenfor må montøren (eller en godkjent person som har ansvaret for den endelige kontrollen)
fremlegge en vedlikeholdsbok, der all informasjon skal være registrert, i henhold til EUROPAPARLAMENTETS- OG
RÅDSFORORDNING (EU) av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser.
Denne innendørsenheten kan kobles til en R-32-utendørsenhet.
Type kjølemiddel
GWP-verdi
R-32
675
R-410A
2088
•
GWP: Global Warming Potential
•
Beregner tCO2e : kg x GWP/1000
Rengjøring og vedlikehold
28 Norsk
SmartThings-app
Når du skal bruke SmartThings-appen, kobler du produktet til nettverket i rekkefølgen som er beskrevet
nedenfor. De viste bildene kan avvike avhengig av smarttelefonmodell, OS-versjon og produsent. Du trenger
bare sette opp Wi-Fi-aksesspunktet når du skal koble produktet til et Wi-Fi-nettverk. Når produktet er
tilkoblet, kan du bruke SmartThings-appen via Wi-Fi, 3G, LTE eller andre trådløse nettverk.
1 Kontrollere strømtilkoblingene
Kontroller at strømmen er koblet til produktet og
aksesspunktet.
MERKNAD
•
3 Kontrollere Internett-forbindelsen
•
Når du har koblet til Wi-Fi, må du forvisse deg om at
smarttelefonen er koblet til Internett.
•
En brannmur kan gjøre at smarttelefonen ikke
får koblet til Internett. I så fall må du kontakte
Internett-tjenesteleverandøren for å løse
problemet.
2 Sette opp og koble til et Wi-
Fi-aksesspunkt ved hjelp av
smarttelefonen
MERKNAD
1 Når du skal koble produktet til et Wi-Finettverk, slår du på Wi-Fi under "Innstillinger
> Wi-Fi", og velger aksesspunktet som skal
kobles til
•
Bare alfanumeriske tegn støttes som navn for
trådløse aksesspunkt (SSID).
Hvis en SSID har et spesialtegn, må du gi det et nytt
navn før du kobler til.
•
Dette produktet støtter bare Wi-Fi 2,4 GHz.
På
3 Laste ned SmartThings-appen og
registrere Samsung-kontoen
1 Laste ned SmartThings-appen
•
Søk etter "SmartThings" på Play Store eller
App Store, og last ned SmartThings-appen på
smarttelefonen.
•
Hvis SmartThings-appen allerede er installert på
smarttelefonen, oppdaterer du den til den nyeste
versjonen.
Velger
SAMSUNG_2G
SAMSUNG_5G
2 Slå av "SMART NETTVERKSBYTTE" under
"Innstillinger > Wi-Fi" på smarttelefonen
SmartThings (Samsung Connect)
Samsung Electronics Co., Ltd.
Hvis "SMART NETTVERKSBYTTE" eller "Adaptive
Wi-Fi" er slått på, kan du ikke koble til nettverket.
Husk å slå av disse funksjonene før du kobler til
nettverket.
Av
Av
MERKNAD
•
Når det gjelder nettbrett som ikke støttes av
SmartThings-appen og smarttelefoner som har
et eldre operativsystem enn anbefalt, er det ikke
sikkert at SmartThings-appen blir funnet.
‐‐ Android OS 6.0 eller nyere (med minst 2 GB
RAM) anbefales.
‐‐ Støttede skjermoppløsninger: 1280x720 (HD),
1920x1080 (FHD), 2560x1440 (WQHD)
Norsk 29
Rengjøring og vedlikehold
•
Oppsettet kan variere alt etter smarttelefonmodell,
OS-versjon og produsent.
•
•
SmartThings-appen er ikke kompatibel med
enkelte Apple-enheter, deriblant iPad og noen
smarttelefoner.
‐‐ iPhone 6 eller nyere med iOS 10.0 eller nyere
støttes.
‐‐ Støttede skjermoppløsninger: 1334x750,
1920x1080
SmartThings-appen kan endres uten varsel for å
forbedre funksjoner og ytelse.
2 Registrere Samsung-kontoen
•
Du må ha en Samsung-konto for å kunne bruke
SmartThings-appen. Når du skal opprette
Samsung-kontoen og logge deg inn på denne, må
du følge instruksjonene som vises i SmartThingsappen.
Du trenger ikke installere en ekstra app.
MERKNAD
•
Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger
du deg inn på kontoen. Når smarttelefonen er
en Samsung-enhet og du har en Samsungkonto,
logges smarttelefonen automatisk inn på kontoen.
3) Hvis popup-vinduet ikke vises, velger du «+» og
velger et «Add Devices.»
My Home
Add devices
Living room >
Rengjøring og vedlikehold
2) Når SmartThings-appen har startet, velger du
“LEGG TIL NÅ” når du får opp et popup-vindu som
sier at det er funnet et produkt du kan koble til.
A new device has been found.
Add this device to
SmartThings?
Never
30 Norsk
Later
Add now
선택
Velger
Velger
Samsung
Air conditioner
Velger
Auto detect
Velger
2 Koble SmartThings-appen til produktet
•
Følg instruksjonene i SmartThings-appen for å
koble til produktet.
•
Hvis du ønsker informasjon om hvordan du bruker
SmartThings-appen, velger du How Tomenyen i
appen.
•
Hvis du får opp et popup-vindu som sier at
Internett-forbindelsen er utrygg når du kobler til
produktet, må du ikke velge den og gå videre med
tilkoblingen.
•
Hvis det vises et popup-vindu som sier at enheten
allerede er registrert når du kobler til produktet,
kan du få tillatelse ved å bruke "BE OM TILLATELSE"
fra en bruker som allerede er koblet til produktet,
eller du kan opprette en ny konto ved å bruke
"REGISTRER MIN KONTO" for å koble uavhengig til
produktet.
MERKNAD
1 Velge produktet som skal kobles til
1) Start SmartThings-appen ca. et minutt etter at du
har slått på produktet du skal koble til.
Velger
Living room >
4) Du kan legge til et produkt du vil koble til, ved å
velge det manuelt eller ved å velge "Auto detect".
• Velg manuelt: Samsung > Air conditioner >
Room air conditioner
• Auto detect: [room a/c] Samsung
4 Koble SmartThings-appen til
produktet
My home
•
•
•
Hvis det vises en Samsung-kontorelatert landsfeil
når du kobler til produktet, må du logge deg ut av
Samsung-kontoen, logge deg inn på den forrige
Samsung-kontoen og deretter slette alle enheter
som har vært tilkoblet tidligere. Deretter logger du
deg inn på din gjeldende Samsung-konto igjen og
konfigurerer innstillingene.
Hvis du får opp en feilmelding når du legger til en
enhet, kan du se "Sette opp og koble til et Wi-Fiaksesspunkt ved hjelp av smarttelefonen" på side
29. Tilkoblingen kan svikte midlertidig på grunn
av et problem med installasjonsstedet eller med
aksesspunktet eller andre problemer.
•
Apparatet bruker ikke-harmonisert frekvens og er
beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan
brukes i EU uten begrensninger innendørs, men kan
ikke brukes utendørs i Frankrike.
Spesifikasjoner
Wi-Fi
Frekvensområde
Sendereffekt (Maks)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Hvis det vises en melding i SmartThings-appen,
følger du instruksjonene.
MERKNAD
Når det gjelder autentiserings-/
kryperingsprotokoller for trådløse/kablede
aksesspunkter, anbefales WPA/TKIP og WPA2/
AES. Nye Wi-Fi-autentiseringsspesifikasjoner og
ikkestandard Wi-Fi-autentiseringsprotokoller
støttes ikke.
•
Produktet støtter IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), SoftAP kommunikasjonsprotokoll. (Samsung anbefaler
IEEE802.11n.)
•
Hvis Internett-tjenestetilbyderen permanent
har registrert MAC-adressen (et unikt
identifikasjonsnummer) til PC-en eller
modemet, er det ikke sikkert at du kan koble
produktet til Internett. Ta kontakt med
Internetttjenestetilbyderen, og spør hvordan
du kobler til andre enheter enn PC-en (slik som
klimaanlegg og luftrensere) til Internett.
Rengjøring og vedlikehold
•
ADVARSEL
•
Advarsel om RF-eksponering – for å holde 20 cm
avstand under installering av denne modulen.
•
Advarsel om at denne modulen ikke skal installeres
og brukes samtidig som annen radio uten ekstra
evaluering eller FCC-dokumentasjon.
•
Instruksjon for merking av vertssystem,
vertssystemet skal ha riktig merking som viser at
det "Inneholder FCC-ID : A3LSWL-B70F"
Norsk 31
Betjene klimaanlegget med SmartThings-appen
Du kan styre klimaanlegget med presisjon.
Kategori
Overvåking
Funksjon
Innstilt temperatur
Gjeldende temperatur Viser gjeldende temperatur.
Strøm
Skrur klimaanlegget på eller av.
Modus
Velger ønsket driftsmodus.
Temperatur
Justerer innstilt innendørstemperatur.
Viftehastighet
Angir viftehastigheten for driftsmodus.
Vindretning
Wind Free
Renhet
Angir vifteretning for driftsmodus.
Slår på eller av Wind Free funksjonen.
Kobler inn funksjonen for renhet.
Timeplan
Skrur timeren på eller av for hver funksjon.
• antall tidsplaner for (på/av) timerfunksjonen er 10.
• Angitt tidspunkt for timer på og timer av må være forskjellig.
• Når timer på/timer av er stilt inn, vil innstillingen opprettholdes
selv om du kobler fra klimaanlegget og kobler det til igjen.
Alternativer
Velger et alternativ (funksjon) for driftsmodus.
• Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av
type klimaanleggmodell.
• Viftehastigheten og vifteretningen kan stilles inn automatisk i
henhold til de valgte alternativene.
• For detaljert informasjon om alternativer for produktet, se
brukerhåndboken.
Innstillinger
Angir tilleggsfunksjoner.
• Trykk på Settings(innstillinger)-knappen på kontrollskjermen for å
sjekke eller stille inn detaljert informasjon om klimaanlegget.
• Funksjonene til Rengjøring, Filter, Lydsignal, Min Luftstrøm og
Visning av Strømforbruk kan stilles inn.
‐‐ Når Lydsignalfunksjonen er av, vil enhetens lydsignal dempes.
Om enheten
Velger en servicefunksjon.
• Om Enheten på skjermen kan du bruke Modellinformasjon,
Serviceavdeling, Veiledning og menyer for Selvsjekk.
Kontroll
Rengjøring og vedlikehold
32 Norsk
Beskrivelse
Viser innstilt temperatur.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader
grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og
resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for
detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet
og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produktet
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet
ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket,
angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over
referansenivåene i EU-direktiv 2006/66.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks.
REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Apparatet er fylt med R-32.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising