Samsung | AR07RXWXCWKN | Samsung AR07RXWXCWKN Uživatelská přiručka

Samsung AR07RXWXCWKN Uživatelská přiručka
Klimatizační zařízení
Uživatelská příručka
AR**RXPX*** / AR**RXWX***
•• Děkujeme vám za zakoupení klimatizačního zařízení společnosti Samsung.
•• Před použitím této jednotky si přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte ho pro budoucí
použití.
DB68-08138A-02
Čeština 1
Obsah
Bezpečnostní informace
3
Bezpečnostní informace
3
Obsluha klimatizace
12
Obsluha klimatizace
Vkládání baterií • Provozní režimy • Ovládání teploty •
Ovládání otáček ventilátoru • Ovládání směru proudění vzduchu • Režim Cool (Chlazení) •
2-Step cooling (chlazení ve 2 krocích) • Funkce Wind-Free Cooling • Režim Dry (Vysoušení) •
Funkce Ionizer • Režim Heat (Vytápění) • Režim Auto • Režim Fan (Ventilátor)• Funkce Fast (Rychle)•
Funkce Comfort (Komfort) • Funkce Beep (Pípnutí) • Funkce Quiet (Tichý) •
Funkce osvětlení displeje Display (Displej) • Funkce Wi-Fi (Aplikace SmartThings) •
Kontrola spotřeby elektřiny • Kontrola doby použití • Funkce Single User (Jeden uživatel) •
Funkce časovačů • Funkce good’sleep
12
Čištění a údržba
18
Čištění jedním pohledem
18
Odstraňování problémů
20
Informace o chladivu
22
Aplikace SmartThings
23
2 Čeština
Bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k vážnému zranění
osob nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k lehkému zranění
osob nebo škodám na majetku.
Dodržujte pokyny.
NEPOKOUŠEJTE se.
Ujistěte
se, že je přístroj uzemněn, abyste předešli úrazu
elektrickým proudem.
Odpojení napájení.
NEDEMONTUJTE.
PRO INSTALACI
VAROVÁNÍ
Použijte napájení kabel dimenzovaný na příkon uvedený ve
specifikaci produktu nebo vyšší a použijte ho pouze pro tento
spotřebič. Navíc, nepoužívejte prodlužovací šňůru.
•• Prodloužení vedení může mít za následek úraz elektrickým
proudem nebo požár.
•• Nepoužívejte elektrický transformátor. Může to vést k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
•• Je-li stav napětí/frekvence/jmenovitého proudu rozdílný, může to
způsobit požár.
Čeština 3
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
Před užíváním vašeho nového klimatizačního zařízení si prosím
důkladně přečtěte tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a účinně
používat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho nového spotřebiče.
Protože následující provozní pokyny platí pro různé modely, mohou
se charakteristiky vašeho klimatizačního zařízení mírně lišit od těch
popsaných v tomto návodu. Máte-li jakékoliv dotazy, volejte vaše
nejbližší kontaktní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace
online na www.samsung.com.
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
Instalaci tohoto spotřebiče musí provádět kvalifikovaný technik
nebo servisní firma.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi, problémům s výrobkem nebo ke zranění
a také může způsobit propadnutí záruky nainstalovaného výrobku.
Vedle klimatizace nainstalujte odpojovací spínač (ale ne na panelech
klimatizace) a jistič vyhrazený pro klimatizaci.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Pevně připevněte venkovní jednotku tak, aby její elektrická část
nebyla odkrytá.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi a problémům s výrobkem.
Neinstalujte tento spotřebič blízko topidla nebo hořlavého
materiálu. Neinstalujte tento spotřebič na vlhké, mastné nebo
prašné místo, ani na místo vystavené přímému slunečnímu záření
a vodě (nebo dešti). Neinstalujte tento spotřebič tam, kde může
unikat plyn.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nikdy neinstalujte venkovní jednotku na místa jako je vysoká vnější
stěna, odkud může jednotka spadnout.
•• Spadne-li venkovní jednotka, může to vést ke zranění, smrti nebo
škodám na majetku.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn. Neuzemňujte spotřebič
k plynovému potrubí, plastovým vodovodním trubkám nebo
telefonnímu vedení.
•• Nedodržení by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem,
požár a explozi.
•• Ujistěte se, zda používáte zástrčku s uzemněním.
4 Čeština
Klimatizační jednotku zakryjte po instalaci materiálem PE BAG a
při spuštění klimatizační jednotky tento materiál odeberte.
Instalujte váš spotřebič na rovnou a tvrdou podlahu, která unese
jeho váhu.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k nadměrným vibracím,
hluku nebo k problémům s výrobkem.
Řádně instalujte odtokovou hadici, aby mohla voda správně
odtékat.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k přetékání vody a ke
škodám na majetku. Zamezte vzniku kondenzátu v odpadním
potrubí, protože v budoucnu by mohlo potrubí začít páchnout.
Výrobek musí být skladován v místnosti bez zápalných zdrojů
(např. otevřený plamen, plynový spotřebič, elektrické topení,
atd.).
•• Nezapomínejte, že chladivo je zcela bez zápachu.
Když instalujete venkovní jednotku, ujistěte se, že je připojena
odtoková hadice, aby odtok probíhal správně.
•• Voda vytvářená venkovní jednotkou během vytápění může přetékat
a způsobit škody na majetku.
Zvláště v zimě, spadne-li blok ledu, může to vést ke zranění, smrti
nebo škodám na majetku.
Zařízení neinstalujte na místa, kde je vyžadován termo-hygrostat
(např. serverovna, strojovna, počítačová místnost atp.)
•• Tato místa neposkytují pro zařízení garantované provozní
podmínky, a proto nemusí být výkon tohoto zařízení na těchto
místech dostatečný.
Čeština 5
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
VAROVÁNÍ
Je-li hlavní jistič poškozen, kontaktujte nejbližší servisní
centrum.
Za kabely netahejte ani je nadměrně nezatěžujte. Kabely
neprotáčejte ani neuvazujte. Kabely nezavěšujte nad kovové
předměty, na kabely nepokládejte těžké předměty, kabely
nevsunujte mezi předměty ani nevsunujte kabely do prostoru za
spotřebičem.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
UPOZORNĚNÍ
Pokud klimatizační zařízení delší dobu nepoužíváte nebo během
bouřky s hromy a blesky, odpojte elektřinu v jističi.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
PRO UŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Je-li spotřebič zaplaven, spojte se prosím s vaším nejbližším
servisním střediskem.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuk, zápach nebo kouř,
napájení okamžitě odpojte a kontaktujte nejbližší servisní
centrum.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
6 Čeština
V případě unikání plynu (např. propanu, LP plynu, atd.) okamžitě
prostor vyvětrejte, aniž byste se kabelu dotkli. Nedotýkejte se
spotřebiče ani kabelu.
•• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
•• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Chcete-li klimatizační zařízení nově instalovat, spojte se prosím
s vaším nejbližším servisním střediskem.
•• Důsledkem nedodržení mohou být problémy s výrobkem, únik
vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
•• Dodávková služba se pro tento výrobek neposkytuje. Chcete-li
výrobek nově instalovat na jiném místě, budou dodatečné stavební
výdaje a poplatek za instalaci účtovány.
•• Zvláště chcete-li instalovat výrobek v neobvyklém místě, jako v
průmyslové zóně nebo blízko mořského břehu kde je vystaven
soli ve vzduchu, spojte se prosím s vaším nejbližším servisním
střediskem.
Jističe vedení se nedotýkejte mokrýma rukama.
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Je-li ventilátor v provozu, nevypínejte ho pomocí jističe vedení.
•• Vypněte ventilátor a poté ho znovu zapněte, neboť v případě použití
jističe vedení může dojít k vzniku jiskry a to může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Po vybalení klimatizačního zařízení udržujte veškeré balící
materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože tyto materiály
mohou být dětem nebezpečné.
•• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
Čeština 7
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
V případě závady ihned zastavte provoz klimatizátoru a odpojte
celý systém napájení. Potom se obraťte na pověřený servisní
personál.
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
Během provozu v režimu vytápění se nedotýkejte rukama ani
prsty lamel usměrňujících proud vzduchu.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nestrkejte prsty nebo cizí látky do sání vývodu vzduchu
klimatizačního zařízení.
•• Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se děti nezranily strčí-li prsty
do výrobku.
Nebouchejte do klimatizačního zařízení ani jej netahejte
nadměrnou silou.
•• Může to vést k požáru, zranění nebo problémům s výrobkem.
Neumísťujte blízko venkovní jednotky žádný přemět, který
umožní dětem vylézt na přístroj.
•• Může to vést k tomu, že se děti vážně poraní.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení delší dobu ve špatně
větraných místech nebo v blízkosti churavých osob.
•• Protože to může být nebezpečné v důsledku nedostatku kyslíku.
Otevřete okno alespoň jednou za hodinu.
Nepoužívejte žádné jiné prostředky k urychlení odmrazování
nebo čištění než ty, které doporučuje společnost Samsung.
Neprorážejte ani nezapalujte.
Dbejte na to, že chladiva nesmí obsahovat odoranty.
Pokud do spotřebiče vstoupí jakákoli cizí látka, např. voda,
odpojte napájení a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Nepokoušejte se sami opravovat, demontovat, nebo upravovat
spotřebič.
•• Nepoužívejte žádnou jinou pojistku (jako měděný, ocelový drát,
atd.), než standardní pojistku.
•• Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár,
problémy s výrobkem nebo zranění.
8 Čeština
Neumísťujte pod vnitřní jednotku žádné přeměty či zařízení.
•• Voda odkapávající z vnitřní jednotky může vést k požáru nebo
škodám na majetku.
Zkontrolujte alespoň jednou ročně instalační rám venkovní
jednmotky, zda není zlomený.
•• Důsledkem nedodržení může být zranění, smrt nebo škody na
majetku.
Maximální proud je měřen dle normy IEC a proud je měřen dle
normy ISO pro energetickou účinnost.
Jestliže klimatizátor nepracuje správně při chlazení nebo ohřevu,
je možné, že uniká chladivo. V případě jakéhokoliv úniku zastavte
provoz, vyvětrejte prostor a ihned se obraťte na svého prodejce a
doplňte chladivo.
Chladivo není zdraví škodlivé. Pokud však přijde do styku s ohněm,
mohou vznikat škodlivé plyny a hrozí nebezpečí požáru.
Při přepravě vnitřní jednotky je třeba pokrýt potrubí ochrannými
vzpěrami. Nepohybujte výrobkem, když je potrubí podpíráno.
•• Může dojít k úniku plynu.
Zařízení nemontujte do lodí ani do vozidel (například do
obytných dodávek).
•• Sůl, otřesy nebo jiné přírodní vlivy mohou způsobit poruchu
zařízení, úraz elektrickým proudem či požár.
Nestavte ani neumísťujte na horní stranu spotřebiče žádné
předměty (jako prádlo, zapálené svíčky, hořící cigarety, nádobí,
chemikálie, kovové předměty, atd.).
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím
s výrobkem nebo zranění.
Čeština 9
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nestříkejte na povrch spotřebiče prchavé látky jako insekticidy.
•• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz
elektrickým proudem, požár nebo potíže s výrobkem.
Nepijte vodu z klimatizačního zařízení.
•• Tato voda může být lidem škodlivá.
Nepoužívejte na dálkový ovládač silné údery, ani jej
nedemontujte.
Nedotýkejte se trubek připojených k výrobku.
•• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Nádoby na chladivo ani potrubí neřezejte ani nepalte.
Nemiřte proudem vzduchu do krbu nebo do topení.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení pro uchovávání přesných
zařízení, potravin, zvířat, rostlin nebo kosmetiky ani pro žádné
jiné neobvyklé účely.
•• Může to vést ke škodám na majetku.
Zabraňte tomu, aby lidé, zvířata nebo rostliny byli vystaveni delší
dobu proudu vzduchu z klimatizačního zařízení.
•• Může to lidem, zvířatům nebo rostlinám způsobit újmu.
Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží
nebo jim ohledně používání tohoto spotřebiče neradí osoba
zodpovědná za jejich bezpečnost. Je nutné dohlížet na děti, aby
si se spotřebičem nehrály.
10 Čeština
PRO ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ
Nečistěte spotřebič stříkáním vody přímo na něj. Nepoužívejte k
čištění spotřebiče benzén, ředidlo nebo alkohol.
•• Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo provedením údržby odpojte napájení a
počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
UPOZORNĚNÍ
Když čistíte povrch výměníku tepla ve venkovní jednotce, buďte
opatrní, protože má ostré hrany.
•• Toto by mělo být provedeno kvalifikovaným technikem. Obraťte se
na svého instalatéra nebo servisní středisko.
Nečistěte sami vnitřek klimatizačního zařízení.
•• Pro čištění vnitřku spotřebiče se obraťte na vaše nejbližší servisní
středisko.
•• Když čistíte filtr, přečtěte si popis v části “Čištění jedním pohledem”.
•• Nedodržení může vést ke škodám, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
•• Zajistěte, aby se zabránilo zranění ostrými hranami povrchu při
manipulaci s tepelným výměníkem.
Čeština 11
Bezpečnostní
Bezpečnostní
informaceinformace
Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným
rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu
spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Obsluha klimatizace
Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače najdete na začátku této příručky.
Podrobné informace o obsluze najdete také na stránce www.samsung.com.
Vkládání baterií
Pomocí dálkového ovladače můžete přepínat
mezi hodnotami ve stupních Celsia a Fahrenheita.
▶ Podržte tlačítko minimálně 3 s.
POZNÁMKA
•
dvě baterie typu AAA 1.5V
POZNÁMKA
• Popisky v této příručce jsou převážně vytvořeny na
základě tlačítek dálkového ovládání.
Obsluha klimatizace
• I když se zobrazí Ionizer ( ) (AR**RXWX***) a
d’light Cool na displeji dálkového ovládání, u tohoto
modelu není k dispozici.
• U multisystému jsou funkce Ionizer ( )
(AR**RXWX***), d'light Cool a Single user sice
zobrazeny na displeji dálkového ovladače, ale nejsou
k dispozici.
1
•
Můžete použít režimy Cool (Chlazení), Dry (Vysoušení)
a Heat (Vytápění) za následujících podmínek:
Provozní režimy
Můžete aktuální režim měnit mezi Auto, Cool
(Chlazení), Dry (Vysoušení), Fan (Ventilátor), a Heat
(Vytápění) stisknutím tlačítka
.
1
Ovládání teploty
Můžete ovládat teplotu v jednotlivých režimech
takto:
Režim
Nastavte hodnotu mezi 16 °C a
30 °C po 1 °C.
Dry
(Vysoušení)
Nastavte hodnotu mezi 18 °C a
30 °C po 1 °C.
Fan
(Ventilátor)
Nelze regulovat teplotu.
12 Čeština
•
•
Ovládání teploty
Auto/Cool
(Chlazení)/
Heat
(Vytápění)
Nedojde k přepnutí indikace teploty na vnitřní
jednotce.
Tato funkce se zruší, pokud dojde k výměně baterií
dálkového ovládání. V takovém případě tuto funkci
spusťte znovu.
•
Režim
Cool
(Chlazení)
Dry
(Vysoušení)
Heat
(Vytápění)
Vnitřní
teplota
16 °C až
32 °C
18 °C až
32 °C
27 ° C nebo
nižší
Vnejší
teplota
-10 °C až
46 °C
-10 °C až
46 °C
-15 °C až
24 °C
Vnitřní
vlhkost
80 % nebo
méně
relativní
vlhkosti
_
_
V případě, že je klimatizační jednotka v prostředí s
vysokou vlhkostí v režimu Cool (Chlazení) po delší
dobu, může dojít ke kondenzaci.
V případě, že venkovní teplota klesne na -15 °C,
může se topný výkon snížit až na 60 % až 70 %
specifikované kapacity.
Další informace o venkovní teplotě v multisystému
najdete v příručce k multisystému.
1
Ovládání otáček ventilátoru
Můžete zvolit následující rychlosti ventilátoru v
každém režimu:
Režim
Cool
(Chlazení)/
Heat
(Vytápění)
(Auto), (Nízká), (Střední),
(Vysoká),
(Turbo)
Fan
(Ventilátor)
(Nízká), (Střední),
(Vysoká),
(Turbo)
Udržujte proudění vzduchu v konstantním směru
zastavením pohybu vertikálních a horizontálních
lopatek pro proudění vzduchu.
▶
nebo
POZNÁMKA
•
Pokud nastavíte lopatku svislého otáčení proudu
vzduchu ručně, nemusí se při vypnutí klimatizace
zcela uzavřít.
•
Pokud nastavíte vodorovné otáčení proudu vzduchu
ručně, nemusí fungovat normálně.
•
Můžete řídit směr proudění vzduchu při běžící funkci
good‘sleep , zatímco jednotka pracuje v režimu Heat
(Vytápění), ale ne v režimu Cool (Chlazení) .
▶ Vyberte Cool (Chlazení).
POZNÁMKA
•
Ovládání směru proudění
vzduchu
V provozu
▶
Jak se vnitřní teplota blíží nastavené teplotě,
kompresor pracuje pro úsporu energie na nízké
otáčky.
3
2-Step cooling (chlazení ve 2
krocích)
V prvním kroku začne klimatizace prostřednictvím
intenzivního chlazení dosahovat požadované teploty.
Jakmile se teplota v místnosti přiblíží požadované
hodnotě, jsou otáčky ventilátoru a směr proudění
vzduchu náležitě regulovány. Jakmile je dosaženo
požadované teploty, funkce Wind-Free Cooling začne
vytvářet svěží vánek.
V režimu Cool
(Chlazení)
▶
Vyberte 2-Step (2 kroky).
▶
▶
▶
POZNÁMKA
• Lamela pro nastavení směru proudění vzduchu se
automaticky nastaví tak, aby řídila proudění vzduchu
podle vnitřní teploty.
Čeština 13
Obsluha klimatizace
(Auto)
Režim Cool (Chlazení)
Použijte režim Cool (Chlazení), aby jste zůstali v horkém
počasí v pohodě.
Dostupné rychlosti ventilátoru
Auto
(Auto)/Dry
(Vysoušení)
1
2
Obsluha klimatizace
4
Funkce Wind-Free Cooling
Díky funkci Wind-Free Cooling si můžete užívat mírný
chladivý vánek vycházející z úzkých otvorů na panelu
Wind-Free se zavřenou lamelou pro nastavení směru
proudění vzduchu, aniž byste byli vystaveni přímému
proudění chladného vzduchu. Automatické ovládání
teploty a otáček ventilátoru podle vnitřní teploty zajišťuje
v místnosti chladné a příjemné prostředí.
V režimu Cool/Dry/Fan
▶
POZNÁMKA
• Pokud se zvýší pokojová teplota v důsledku zvýšení
venkovní teploty, tepla od vaření nebo z jiného
důvodu, spusťte režim Cool a potom spusťte funkci
Wind-Free Cooling.
Obsluha klimatizace
• Je-li spuštěna funkce Wind-Free Cooling a dojde
k relativnímu zvýšení vnitřní vlhkosti, otevře se
lamela pro nastavení směru proudění vzduchu, aby
vzduch mohl v místnosti volně proudit. Při změně
vnitřní teploty a vlhkosti se lamela zavře a spustí se
funkce Wind-Free Cooling.
5
6
Pouze pro AR**RXPX*** modelu
Použijte funkci Ionizer pro očištění vaší místnosti
negativní ionty produkovanými klimatizační
jednotkou. Tato funkce je k dispozici v režimech Auto,
Cool (Chlazení), Dry (Vysoušení), Fan (Ventilátor)a
Heat (Vytápění) .
V režimu Auto, Cool (Chlazení), Dry
(Vysoušení), Fan (Ventilátor)nebo Heat
(Vytápění)
POZNÁMKA
7
14 Čeština
Režim Heat (Vytápění)
Použijte režim Heat (Vytápění), aby jste zůstali v
teple.
▶
Použijte režim Dry (Vysoušení) v deštivém nebo
vlhkém počasí.
▶ Vyberte Dry (Vysoušení).
▶
• Je-li dodatečně vybrána funkce Ionizer kdy je
spuštěn specifický režim, objeví se malý rozdíl ve
spotřebě elektrické energie a hlučnosti.
Režim Dry (Vysoušení)
▶
Funkce Ionizer
▶ Vyberte Heat (Vytápění).
POZNÁMKA
•
Pokud je v režimu Heat (Vytápění) venkovní teplota
nízká a vlhkost vzduchu je, na venkovním tepelném
výměníku se může objevit námraza. To může
také snížit účinnost topení. Pokud k tomu dojde,
klimatizace spustí funkci rozmrazování po dobu
5 až 12 minut za účelem odstranění námrazy na
venkovním tepelném výměníku.
•
Když je funkce odmrazování aktivní, nelze pomocí
dálkového ovládání vybrat jiné funkce. Vyberte ji až
poté, co se dokončí odmrazování.
Režim Auto
8
Použijte režim Auto, pro automatický provoz
klimatizační jednotky. Klimatizační zařízení bude
poskytovat nejpohodlnější atmosféru, která je v jejích
silách.
▶
▶ Vyberte Auto.
Použijte funkci Comfort (Komfort) pokud máte pocit,
že současné chlazení nebo vytápění je příliš silné.
Klimatizační zařízení poskytuje mírné chlazení nebo
vytápění. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu
Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)
▶
Režim Fan (Ventilátor)
9
▶ Vyberte Fan (Ventilátor).
POZNÁMKA
Nebude-li klimatizační zařízení delší dobu
používáno, vysušte jej provozem v režimu Fan
(Ventilátor) po dobu 3 až 4 hodiny.
Vyberte Comfort
(Komfort).
•
Funkce Fast (Rychle)
12
Funkce Beep (Pípnutí)
Použijte zvukovou funkci Beep (Pípnutí) pro zapnutí
nebo vypnutí pípnutí, která se přehraje při stisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači.
▶
•
▶
Vyberte Fast
(Rychle).
▶
Vyberte Beep
(Pípnutí).
▶
Použijte funkci Fast (Rychle) pro rychlé chlazení nebo
vytápění vašeho pokoje. Tato funkce spustí nejsilnější
chlazení a vytápění poskytované klimatizační
jednotkou. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu
Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)
▶
Pokud máte pocit, že chlazení nebo vytápění pomocí
funkce Comfort (Komfort) je slabé, zrušte funkci
Comfort (Komfort).
▶
10
▶
▶
▶
POZNÁMKA
Pokud vyberete funkci Fast (Rychle) v režimu Heat
(Vytápění), nebudete moci zvýšit otáčky ventilátoru
za účelem zastavení ventilace studeného vzduchu.
13
Funkce Quiet (Tichý)
Použijte funkci Quiet (Tichý) pro snížení provozního
hluku. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu Cool
(Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)
▶
Vyberte Quiet
▶ (Tichý).
▶
▶
Čeština 15
Obsluha klimatizace
▶
▶
POZNÁMKA
Použijte režim Fan (Ventilátor) pro spuštění
klimatizační jednotky jako běžný ventilátor.
Klimatizační jednotka poskytuje přirozený vánek.
•
Funkce Comfort (Komfort)
11
Obsluha klimatizace
14
Funkce osvětlení displeje
Display (Displej)
Použijte funkcí osvětlení displeje Display (Displej)
pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení displeje vnitřní
jednotky.
▶
▶
Vyberte Display
(Displej).
▶
Kontrola spotřeby elektřiny
Používáte-li multifunkční systém, není tato funkce
podporována.
Použijte funkci Usage (Užívání) pro kontrolu
spotřebované elektrické energie klimatizační jednotkou.
Množství spotřebované energie se zobrazí na displeji
vnitřní jednotky po dobu několika sekund a zobrazí se
nastavená pokojová teplota.
V provozu
POZNÁMKA
•
16
Změníte-li aktuální režim nebo funkci, když je funkce
osvětlení displeje Display (Displej) zapnuta, funkce
osvětlení displeje Display (Displej) se vypne.
Obsluha klimatizace
15
Funkce Wi-Fi
(Aplikace SmartThings)
Když zapnete funkci Wi-Fi, ukazatel ( ) vysílače
bliká a
se objeví na displeji dálkového ovládání
po dobu několika sekund. Pak oba zmizí.
V provozu
▶
▶ Podržte 4 sekundy.
▶
▶
Vyberte Usage (Užívání).
▶
▶
Rozsah zobrazené hodnoty se pohybuje v rozmezí 0,1
kWh a 99 kWh. Spotřeba elektrické energie se počítá od
okamžiku, kdy se klimatizační zařízení zapne. Hodnota
se vynuluje, když se klimatizační jednotka vypne.
17
Kontrola doby použití
U jednoho systému, není tato funkce podporována.
Používejte funkci doby použití ke kontrole trvání provozu
od chvíle, kdy se vzduchový klimatizátor vzduchu zapne
do chvíle volby funkce doby použití. Využití času se
zobrazí na displeji vnitřní jednotky na několik sekund a
pak se objeví nastavená vnitřní teplota.
V provozu
▶
▶
Vyberte Usage (Užívání).
▶
▶
Doba používání se uvádí v jednotkách hodiny. Například
hodnota 0,1 je rovna 6 minutám; 2,5 znamená 2 hodiny a
30 minut; 3,7 znamená 3 hodiny a 42 minut. Zobrazený
interval hodnot leží mezi 0,0 a 99. Hodnota se resetuje,
když se klimatizátor vzduchu vypne.
16 Čeština
18
Funkce Single User (Jeden uživatel)
Používáte-li multifunkční systém, není tato funkce
podporována.
POZNÁMKA
•
•
Použijte funkci Single user (Jeden uživatel) ke snížení
spotřeby elektrické energie v době, kdy jednotka chladí
nebo ohřívá vzduch. Můžete si vybrat tuto funkci jak v
režimu Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)
▶
Kombinování funkce časovaného zapnutí a
vypnutí
Příklad) Časované zapnutí na: 3
hodiny, časované vypnutí: 5 hodina
Pokud je
klimatizační Klimatizační jednotka se zapne
po 3 hodinách od okamžiku, kdy
zařízení
jste nastavili časovače a zůstává
vypnuté
běžet po dobu 2 hodin, poté se
automaticky vypne.
▶
Vyberte Single user
▶ (Jeden uživatel). ▶
Pro AR**RXWX*** modelu
•
•
19
Pokud je
klimatizační
zařízení
zapnuté
▶
POZNÁMKA
Při spuštění funkce Single user (Jeden uživatel)
na dálkovém ovladači po
se zobrazí vzor
dobu několika sekund a automaticky se spustí svislé
otáčení proudu vzduchu.
Po zvolení funkce Single user (Jeden uživatel),
můžete změnit nastavenou teplotu (24 °C až 30 °C
v režimu Cool (Chlazení), 16 °C až 30 °C v režimu
Heat (Vytápění)), otáčky ventilátoru a směr proudění
vzduchu.
20 Funkce good’sleep
Použijte funkci good‘sleep, pokud chcete v noci dobře
spát a šetřit energii. Můžete si vybrat tuto funkci jak v
režimu Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool
(Chlazení)
nebo Heat
(Vytápění)
Funkce časovačů
(Nastavte zapínací/
vypínací čas)
▶
▶
▶
(Vyberte
mezi
On (Zap) a Off (Vyp)
a
.)
(Nastavuje provozní čas.)
Použijte časovače pro zapnutí nebo vypnutí klimatizační
jednotky v čase, který jste nastavili.
(Vyberte On (Zap) nebo Off (Vyp) mezi
On (Zap) a Off (Vyp) a
.)
Příklad) Časované zapnutí na: 3
hodiny, časované vypnutí: 1 hodina
Klimatizační zařízení se vypne po 1
hodině od chvíle, kdy jste nastavili
časovač a zapne se po 2 hodinách
od vypnutí.
•
•
▶
▶
POZNÁMKA
Po spuštění funkce good‘sleep se zobrazí ukazatel
Timer (Časovač) ( ) na displeji vnitřní jednotky.
Můžete nastavit dobu provozu mezi 0,5 a 12
hodinami. Nastavte dobu provozu na 0,0 pro zrušení
funkce good‘sleep.
Čeština 17
Obsluha klimatizace
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)
Po spuštění funkce časovače se zobrazí ukazatel
Timer (Časovač) ( ) na displeji vnitřní jednotky.
Můžete nastavit čas mezi 0,5 a 24 hodinami.
Nastavte časový interval na 0,0 pro zrušení funkce
časovače.
Čištění jedním pohledem
Spuštění automatického čištění
Metoda 1 : Podržte tlačítko
Metoda 2 :
●
po dobu 3 sekund.
Aktivuje se funkce automatického
čištění.
Zvolte
[Clean]
Po vypnutí klimatizace se na 10 minut
spustí funkce automatického čištění.
Na displeji vnitřní jednotky je zobrazeno:
●
Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí
průběh čištění (od 1 do 99 %).
Klimatizace se automaticky vypne.
AR**RXPX***
AR**RXWX***
Deaktivace funkce automatického čištění
Zrušení funkce automatického čištění
Metoda 1 : Podržte tlačítko
Podržte tlačítko
Metoda 2 :
po dobu 3 sekund.
po dobu 20 sekund.
Select
Zvolte
[Clean]
[Clean]
POZNÁMKA
• Je-li klimatizace vypnuta, funkce automatického čištění se spustí okamžitě; je-li klimatizace v provozu,
spustí se funkce automatického čištění ihned po jejím vypnutí.
• Pokud je v činnosti funkce automatického čištění a spustíte nějakou funkci, funkce automatického čištění se
resetuje a znovu spustí, jakmile bude daná funkce zastavena nebo dokončena.
Čištění a údržba
18 Čeština
Čištění vzduchového filtru
Vysavač
Měkký kartáč
30 minut
Jemným čisticí prostředek
UPOZORNĚNÍ
•
Nedrhněte vzduchový filtr kartáčem nebo jiným čistícím nástrojem. Mohlo by to poškodit filtr.
•
Nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření při sušení.
•
Čistěte vzduchový filtr každé 2 týdny. Termín čištění se může lišit v závislosti na používání a na podmínkách
prostředí.
•
Suší-li se vzduchový filtr ve vlhkém prostoru, může produkovat nepříjemné zápachy. Znovu jej vyčistěte a vysušte
v dobře větraném místě.
•
Pro čištění povrchů nepoužívejte kyselinu sírovou, kyselinu chlorovodíkovou, nebo organická rozpouštědla (jako
je například ředidlo, petrolej a aceton). Nedávejte žádné nálepky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu
klimatizační jednotky.
•
Při čištění a kontrole tepelného výměníku na venkovní jednotce se obraťte se na nejbližší servisní středisko o
pomoc.
POZNÁMKA
Displej vnitřní jednotky
Displej vnitřní jednotky
AR**RXPX***
AR**RXWX***
Čeština 19
Čištění a údržba
Resetování připomenutí čištění filtru
Odstraňování problémů
Jestliže klimatizační zařízení nepracuje správně, pro ušetření času a zbytečných výdajů se podívejte na
následující tabulku.
Problém
Klimatizační zařízení vůbec
nepracuje.
Nemohu změnit teplotu.
Řešení
•
•
•
•
Zkontrolujte stav přívodu elektřiny a pak spusťte klimatizační zařízení znovu.
Zapněte jističe, připojte napájecí kabel, znovu spusťte klimatizační zařízení.
Ujistěte se, že je odpínací prvek sepnut.
Zkontrolujte, zda neběží nějaký časovač. Spusťte klimatizační zařízení znovu
stiskem tlačítka Napájení.
•
Zkontrolujte, zda je spuštěn režim Fan (Ventilátor) nebo Fast (Rychle). V těchto
režimech řídí klimatizační jednotka nastavenou teplotu automaticky a nelze
měnit nastavenou teplotu.
•
Zkontrolujte, zda je nastavená teplota vyšší v režimu Cool (Chlazení) nebo
nižší v režimu Heat (Vytápění) než je aktuální teplota. Stiskněte tlačítko Temp
(Teplota) na dálkovém ovladači pro změnu nastavené teploty.
Zkontrolujte, zda filtr není ucpaný nečistotami. Je-li vzduchový filtr blokován,
výkon chlazení a vytápění se může snížit. Pravidelně odstraňujte nečistoty.
Zkontrolujte, zda není venkovní jednotka zakrytá nebo instalovaná blízko
překážek. Odstraňte krytí a překážky.
Zkontrolujte, zda klimatizace nepracuje v režimu odmrazování. Když se v zimě
vytváří led, nebo je venkovní teplota příliš nízká, pracuje klimatizace v režimu
odmrazování automaticky. Pokud je tato funkce aktivní, ventilátor vnitřní
jednotky se zastaví a teplý vzduch nevychází ven.
Zkontrolujte, zda jsou dveře nebo okna otevřená. To může způsobit špatné
chlazení nebo vytápění. Zavřete dveře a okna.
Zkontrolujte, zda je klimatizační zařízení zapnuté bezprostředně po zastavení
chlazení nebo vytápění. V takovém případě bude běžet jen ventilátor, aby
chránil kompresor venkovní jednotky.
Zkontrolujte, zda délka trubky není příliš velká. Pokud délka trubky přesahuje
maximální dovolenou délku, může být snížen výkon chlazení/ohřevu.
•
•
Z klimatizačního zařízení
nevychází studený nebo
teplý vzduch.
•
•
•
•
Čištění a údržba
Nemůžu změnit směr
proudění vzduchu.
Nemůžu změnit rychlost
ventilátoru.
Dálkové ovládání
nepracuje.
20 Čeština
•
Zkontrolujte, zda neběží funkce good'sleep. Když je tato funkce spuštěna, není
možné řídit směr proudění vzduchu. (Ale můžete řídit směr proudění vzduchu,
pokud je tato funkce je spuštěna v režimu Heat (Vytápění).)
•
Je-li aktivní režim Auto, Dry (Vysoušení) nebo Fast (Rychle) nebo je aktivní
funkce good'sleep režimu Cool (Chlazení), klimatizační jednotka automaticky
reguluje otáčky ventilátoru a nelze měnit rychlost ventilátoru.
•
•
•
Vyměňte baterie v dálkovém ovladači za nové.
Ujistěte se, že snímač dálkového ovladače neblokuje žádná překážka.
Zkontrolujte, zda nejsou blízko klimatizačního zařízení zdroje silného
osvětlení. Silné světlo vycházející ze zářivkových trubic nebo z neonových
tabulí může rušit elektrické vlny.
Problém
Nefungují časovače pro
zapnutí/vypnutí jednotky.
Indikátor trvale bliká.
Řešení
•
Zkontrolujte, zda po nastavení času stisknete tlačítko SET (NASTAVIT) na
dálkovém ovladači.
•
Stisknutím tlačítka Napájení vypněte klimatizační zařízení nebo odpojte
napájecí kabel. Pokud indikátor stále bliká, spojte se se servisním střediskem.
•
Zkontrolujte, zda klimatizační zařízení nepracuje v zakouřené oblasti.
Vyvětrejte místnost nebo provozujte klimatizační zařízení 3 až 4 hodiny
v režimu Fan (Ventilátor). (Nejsou zde použité žádné komponenty v
klimatizačním zařízení, které by vydávaly silný zápach.)
Zkontrolujte, zda jsou čisté odtoky. Pravidelně je čistěte.
Během provozu pronikají
do místnosti zápachy.
•
Je hlášena chyba.
Vytváří se hluk.
Z venkovnmí jednotky se
kouří.
Z potrubních spojů
venkovní jednotky kape
voda.
•
Když bliká indikátor vnitřní jednotky, spojte se s nejbližším servisním
střediskem. Ujistěte se, že sdělíte servisnímu středisku chybový kód.
•
Při změně průtoku chladiva se může ozývat hluk mohou v závislosti na stavu
klimatizačního zařízení. Jedná se o normální stav.
•
Nemusí to být oheň, ale to může být pára unikající z venkovního tepelného
výměníku při běžící funkci odmrazování v režimu Heat (Vytápění) v zimním
období.
•
Při prudkých změnách okolní teploty se může vytvářet kondenzace. Jedná se
o normální stav.
V zájmu plnění antimikrobiální funkce byl tento výrobek ošetřen biocidním stříbrno-zinečnatým zeolitem.
Čištění a údržba
Čeština 21
Informace o chladivu
Důležité informace: nařízení týkající se použitého chladiva
Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nevypouštějte plyny do ovzduší.
UPOZORNĚNÍ
Pokud systém obsahuje 5 tCO2e a více fluorovaných skleníkových plynů, podle nařízení (EU) č. 517/2014
je u něj nutné minimálně každých 12 měsíců provádět kontroly úniku. Tuto činnost může provádět pouze
kvalifikovaný pracovník. Ve výše uvedené situaci je pracovník provádějící instalaci (nebo oprávněná osoba
odpovídající za finální kontrolu) povinen dodat knihu údržby obsahující veškeré zaznamenané údaje podle
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných
skleníkových plynech.
Tuto vnitřní jednotku lze připojit k vnější jednotce R-32 či R-410A.
Typ chladicí kapaliny
•
•
R-32
675
R-410A
2088
GWP: Potenciál globálního oteplování
Výpočet tCO2e: kg x GWP/1000
Čištění a údržba
22 Čeština
Hodnota GWP
Aplikace SmartThings
Zobrazené obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho smartphonu, verzi operačního systému a
výrobci. Přístupový bod Wi-Fi musíte nastavit pouze při připojování zařízení k síti Wi-Fi. Jakmile je zařízení
připojeno, můžete aplikaci SmartThings používat prostřednictvím Wi-Fi, 3G, LTE a dalších bezdrátových sítí.
1 Kontrola připojení k napájení
Zkontrolujte, zda je k zařízení a přístupovému bodu
připojeno napájení.
•
3 Kontrola připojení k internetu
•
2 Nastavení a připojení
k přístupovému bodu Wi-Fi
pomocí smartphonu
•
1 Chcete-li připojit zařízení k síti Wi-Fi,
zapněte Wi-Fi v části „Nastavení > Wi-Fi“ a
vyberte přístupový bod, k němuž se chcete
připojit.
•
•
U názvů bezdrátových přístupových bodů (SSID)
jsou podporovány pouze alfanumerické znaky.
Pokud má SSID speciální znak, musíte jej předtím,
než se k němu připojíte, přejmenovat.
Toto zařízení podporuje pouze Wi-Fi v pásmu 2,4
GHz.
Zapnuto
Po připojení k Wi-Fi zkontrolujte, zda je váš
smartphone připojen k internetu.
POZNÁMKA
Připojení smartphonu k internetu může blokovat
brána firewall. V takovém případě požádejte
o vyřešení tohoto problému svého poskytovatele
služeb internetu.
3 Stažení aplikace SmartThings a
registrace účtu Samsung
1 Stažení aplikace SmartThings
•
•
Vyberte
POZNÁMKA
Nastavení se může lišit v závislosti na modelu
smartphonu, verzi operačního systému a výrobci.
SAMSUNG_2G
V obchodě Play Store nebo App Store vyhledejte
„SmartThings“ a stáhněte si aplikaci SmartThings do
svého smartphonu.
Pokud již máte aplikaci SmartThings ve svém
smartphonu nainstalovanou, aktualizujte ji na
nejnovější verzi.
SAMSUNG_5G
SmartThings (Samsung Connect)
Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Pokud je zapnutá funkce „INTELIGENTNÍ PŘEPÍNAČ
SÍTĚ“ nebo „Adaptive Wi-Fi“, k síti se nemůžete
připojit. Před připojením k síti musíte tyto funkce
vypnout.
Vypnuto
Vypnuto
•
POZNÁMKA
Pro tablety, které aplikace SmartThings
nepodporuje, a smartphony, jejichž verze
operačního systému je starší než doporučované
verze, nemusí být aplikace SmartThings nalezena.
‐‐ Doporučujeme operační systém Android 6.0
nebo novější (s minimálně 2 GB RAM).
‐‐ Podporovaná rozlišení obrazovky: 1280 x 720
(HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)
Čeština 23
Čištění a údržba
2 Vypnutí „INTELIGENTNÍ PŘEPÍNAČ SÍTĚ“
v nabídce „Nastavení > Wi-Fi“ vašeho
smartphonu
•
•
Aplikace SmartThings není kompatibilní
s některými zařízeními Apple včetně iPadu
a některými smartphony.
‐‐ Podporován je iPhone 6 nebo novější se
systémem iOS 10.0 nebo novějším.
‐‐ Podporovaná rozlišení obrazovky: 1334×750,
1920×1080
Aplikace SmartThings může být bez předchozího
upozornění změněna za účelem pohodlnějšího
užívání a zvýšení výkonu výrobku.
2 Registrace účtu Samsung
• Abyste mohli aplikaci SmartThings používat,
musíte mít účet Samsung. Vytvořte si účet
Samsung a přihlaste se k němu podle pokynů
v aplikaci SmartThings.
Není nutné instalovat žádnou další aplikaci.
•
•
POZNÁMKA
Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu.
Pokud je váš smartphone zařízení Samsung a máte
účet Samsung, smartphone se k vašemu účtu
přihlásí automaticky.
Pokud se přihlásíte ze smartphonu vyrobeného pro
jinou zemi, musíte se při vytváření účtu Samsung
přihlásit pomocí kódu země a je možné, že aplikace
SmartThings nebude na některých smartphonech
fungovat.
4 Propojení aplikace SmartThings
s vaším zařízením
Čištění a údržba
1 Výběr zařízení, k němuž se chcete připojit
1) Asi minutu po zapnutí zařízení, ke kterému se
chcete připojit, spusťte aplikaci SmartThings.
2) Jakmile je aplikace SmartThings spuštěna
a zobrazí se vyskakovací okno s oznámením
o nalezení zařízení, k němuž se chcete připojit,
vyberte možnost „PŘIDAT“.
A new device has been found.
Add this device to
SmartThings?
Never
24 Čeština
Later
Add now
선택
Vyberte
3) Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, vyberte
možnost „+“ a poté „Add Devices.“
My Home
My home
Add devices
Living room >
Vyberte
Living room >
Vyberte
4) Můžete přidat produkt, který chcete připojit, buď
tím, že jej vyberete ručně, nebo volbou „Auto
detect“.
• Ručně vyberte: Samsung > Air conditioner >
Room air conditioner
•
Auto detect: [room a/c] Samsung
Samsung
Air conditioner
Vyberte
Auto detect
Vyberte
2 Propojení aplikace SmartThings s vaším
zařízením
•
•
•
•
Při připojování k zařízení postupujte podle pokynů
v aplikaci SmartThings.
Informace o používání aplikace SmartThings
najdete v aplikaci v nabídce Postupy.
POZNÁMKA
Pokud se během připojování k vašemu produktu
zobrazí vyskakovací okno v horní části vašeho
smartphonu, nevybírejte je.
Pokud se během připojování k vašemu zařízení
zobrazí vyskakovací okno s oznámením o tom, že
zařízení již bylo zaregistrováno, získejte pomocí
položky „POŽADOVAT OPRÁVNĚNÍ“ oprávnění od
uživatele, který je již k zařízení připojen, nebo si
vytvořte nový účet pomocí položky „REGISTROVAT
ÚČET“, abyste se mohli k zařízení připojit nezávisle.
•
Pokud během připojování k vašemu zařízení dojde
k chybě nastavení země, která souvisí s účtem
Samsung, odhlaste se od aktuálního účtu Samsung,
přihlaste se ke svému předchozímu účtu Samsung
a odstraňte všechna dříve připojená zařízení. Poté
se znovu přihlaste ke svému aktuálnímu účtu
Samsung a nakonfigurujte příslušná nastavení.
• Pokud se při přidávání zařízení zobrazí chybová
zpráva, další informace naleznete v části „Nastavení
a připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí
smartphonu“ na straně 23. Připojení může z důvodu
problému s místem instalace přístupového bodu
nebo jiných potíží dočasně selhat.
• Pokud se v aplikaci SmartThings zobrazí zpráva,
postupujte podle těchto pokynů.
•
•
•
•
Vaše zařízení používá neharmonizovanou frekvenci
a je určeno pro použití ve všech evropských zemích.
Sítě WLAN lze v EU uvnitř budov provozovat bez
omezení, ve Francii je však nelze používat mimo
budovy.
Specifikace
Wi-Fi
Frekvenční rozsah
Výkon vysílače (max.)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Čištění a údržba
POZNÁMKA
U protokolů zabezpečení pro bezdrátové/pevné
přístupové body se doporučuje používat WPA-PSK
a WPA2-PSK. Chcete-li používat metody ověřování,
doporučujeme použít šifrování AES. Nové specifikace
ověřování Wi-Fi a nestandardní metody ověřování
Wi-Fi nejsou podporovány.
Produkt podporuje komunikační protokol
IEEE802.11 b/g/n. (Společnost Samsung doporučuje
IEEE802.11n.)
Pokud váš poskytovatel služeb internetu trvale
zaregistroval adresu MAC (jedinečné identifikační
číslo) vašeho počítače nebo modemu, může se stát,
že nebudete moci svoje zařízení připojit k internetu.
Obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu
s dotazem, jak připojit k internetu jiná zařízení, než
je váš počítač (například klimatizaci nebo čističku
vzduchu).
VAROVÁNÍ
•
•
•
Výstražné upozornění na expozici RF – nutnost
zachování vzdálenosti 20 cm při instalaci tohoto
modulu.
Upozornění na to, že tento modul nesmí být
instalován a provozován současně s jiným radiovým
zařízením bez dalšího posouzení nebo žádosti
podané komisi FCC.
Pokyn pro označení hostitelského systému.
Hostitelský systém musí mít řádné označení
prokazující, že „obsahuje FCC ID: A3LSWL-B70F“
Čeština 25
Ovládání klimatizace prostřednictvím aplikace SmartThings
Klimatizaci můžete velmi pohodlně ovládat.
Kategorie
Sledování
Funkce
Nastavená teplotu
Aktuální teplotu
Napájení
Zobrazuje nastavenou teplotu.
Zobrazuje aktuální teplotu.
Umožňuje zapnout a vypnout klimatizaci.
Režim
Slouží k volbě požadované funkce.
Teplotu
Slouží k úpravě vnitřní nastavené teploty.
Otáčky ventilátoru
Směr větru
Wind free
Umožňuje nastavit otáčky ventilátoru v provozním režimu.
Umožňuje nastavit směr proudění vzduchu z ventilátoru v provozním
režimu.
Umožňuje zapnout a vypnout funkci Wind free.
Čistit
Umožňuje zapnout a vypnout funkci Čistit.
Plán
Umožňuje nastavit časovač zapnutí a vypnutí pro jednotlivé funkce.
• Maximální počet plánů pro funkci časovače zapnutí a vypnutí je 10.
• Nastavené časy pro časovač zapnutí a časovač vypnutí by se měly
lišit.
• Po nastavení časovače zapnutí/vypnutí zůstanou tato nastavení
zachována, i když klimatizaci odpojíte a poté ji znovu připojíte.
Možnosti
Slouží k výběru funkce možností provozního režimu.
• Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu
klimatizace.
• Otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu z ventilátoru se
nastavují automaticky podle vybraných možností.
• Podrobné informace o možnostech výrobku najdete v uživatelské
příručce.
Nastavení
Umožňuje nastavit další funkce.
• Po stisknutí tlačítka Nastavení na obrazovce ovládání můžete
zkontrolovat nebo nastavit podrobné informace o klimatizaci.
• Je možné nastavit funkce Automatické čištění, Vyčištění filtru,
Pípnutí, Můj vítr a Sledování spotřeby.
‐‐ Je-li funkce Pípnutí vypnuta, bude akustický signál vydávaný
zařízením ztlumen.
O zařízení
Slouží k výběru servisní funkce.
• Na obrazovce O zařízení můžete používat nabídky Informace
o verzi, Zákaznická podpora, Návod a Autokontrola.
Ovládání
Čištění a údržba
26 Čeština
Popis
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu
a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií tohoto výrobku
Toto označení na baterii, návodu nebo na balení ukazuje, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány spolu s ostatním domovním odpadem. Kde je tak označeno, ukazují chemické značky
Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství, než je referenční úroveň
dle Směrnice EC 2006/66.
Bližší informace o závazcích společnosti Samsung vůči ochraně životního prostředí a regulačních
povinnostech týkajících se konkrétních výrobků (např. REACH, OEEZ, baterie a akumulátory) naleznete na
adrese: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Toto zařízení je naplněno chladivem R-32.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising