Samsung | AR09RXWSAURX | Samsung AR09RXWSAURX Uživatelská přiručka

Samsung AR09RXWSAURX Uživatelská přiručka
Klimatizační zařízení
Uživatelská příručka
AR**RXWS***
•• Děkujeme vám za zakoupení klimatizačního zařízení společnosti Samsung.
•• Před použitím této jednotky si přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte ho pro budoucí
použití.
DB68-08174A-01
Čeština 1

Obsah
Bezpečnostní informace
3
Bezpečnostní informace
3
Jedním pohledem
12
Práce s dálkovým ovládáním
Vkládání baterií • Provozní režimy • Ovládání teploty • Ovládání otáček ventilátoru •
Ovládání směru proudění vzduchu
12
Funkce chytrého napájení
14
Režim chlazení
Režim Cool (Chlazení) • 2-Step cooling (chlazení ve 2 krocích)
14
Vysoušecí režim
Režim Dry (Vysoušení)
14
Topný režim
Režim Heat (Vytápění)
15
Funkce Quick Smart
Režim Auto • Režim Fan (Ventilátor) • Funkce Fast (Rychle) •
Funkce Comfort (Komfort) • Funkce Beep (Pípnutí) • Funkce Quiet (Tichý) •
Funkce osvětlení displeje Display (Displej) • Funkce Wi-Fi (Aplikace SmartThings)
16
Energeticky úsporné funkce
18
Energeticky úsporný provoz
Kontrola spotřeby elektřiny • Kontrola doby použití •
Funkce Single User (Jeden uživatel) • Funkce časovačů • Funkce good’sleep
18
Čištění a údržba
21
Čištění jedním pohledem
21
Odstraňování problémů
23
Informace o chladivu
25
Aplikace SmartThings
26
2 Čeština
Bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k vážnému zranění
osob nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečná jednání, jež mohou vést k lehkému zranění
osob nebo škodám na majetku.
Dodržujte pokyny.
NEPOKOUŠEJTE se.
Ujistěte
se, že je přístroj uzemněn, abyste předešli úrazu
elektrickým proudem.
Odpojení napájení.
NEDEMONTUJTE.
PRO INSTALACI
VAROVÁNÍ
Použijte napájení kabel dimenzovaný na příkon uvedený ve
specifikaci produktu nebo vyšší a použijte ho pouze pro tento
spotřebič. Navíc, nepoužívejte prodlužovací šňůru.
•• Prodloužení vedení může mít za následek úraz elektrickým
proudem nebo požár.
•• Nepoužívejte elektrický transformátor. Může to vést k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
•• Je-li stav napětí/frekvence/jmenovitého proudu rozdílný, může to
způsobit požár.
Čeština 3
Bezpečnostní informace
Před užíváním vašeho nového klimatizačního zařízení si prosím
důkladně přečtěte tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a účinně
používat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho nového spotřebiče.
Protože následující provozní pokyny platí pro různé modely, mohou
se charakteristiky vašeho klimatizačního zařízení mírně lišit od těch
popsaných v tomto návodu. Máte-li jakékoliv dotazy, volejte vaše
nejbližší kontaktní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace
online na www.samsung.com.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Instalaci tohoto spotřebiče musí provádět kvalifikovaný technik
nebo servisní firma.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi, problémům s výrobkem nebo ke zranění
a také může způsobit propadnutí záruky nainstalovaného výrobku.
Vedle klimatizace nainstalujte odpojovací spínač (ale ne na panelech
klimatizace) a jistič vyhrazený pro klimatizaci.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Pevně připevněte venkovní jednotku tak, aby její elektrická část
nebyla odkrytá.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi a problémům s výrobkem.
Neinstalujte tento spotřebič blízko topidla nebo hořlavého
materiálu. Neinstalujte tento spotřebič na vlhké, mastné nebo
prašné místo, ani na místo vystavené přímému slunečnímu záření
a vodě (nebo dešti). Neinstalujte tento spotřebič tam, kde může
unikat plyn.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nikdy neinstalujte venkovní jednotku na místa jako je vysoká vnější
stěna, odkud může jednotka spadnout.
•• Spadne-li venkovní jednotka, může to vést ke zranění, smrti nebo
škodám na majetku.
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn. Neuzemňujte spotřebič
k plynovému potrubí, plastovým vodovodním trubkám nebo
telefonnímu vedení.
•• Nedodržení by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem,
požár a explozi.
•• Ujistěte se, zda používáte zástrčku s uzemněním.
4 Čeština
Klimatizační jednotku zakryjte po instalaci materiálem PE BAG a
při spuštění klimatizační jednotky tento materiál odeberte.
Instalujte váš spotřebič na rovnou a tvrdou podlahu, která unese
jeho váhu.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k nadměrným vibracím,
hluku nebo k problémům s výrobkem.
Řádně instalujte odtokovou hadici, aby mohla voda správně
odtékat.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k přetékání vody a ke
škodám na majetku. Zamezte vzniku kondenzátu v odpadním
potrubí, protože v budoucnu by mohlo potrubí začít páchnout.
Výrobek musí být skladován v místnosti bez zápalných zdrojů
(např. otevřený plamen, plynový spotřebič, elektrické topení,
atd.).
•• Nezapomínejte, že chladivo je zcela bez zápachu.
Když instalujete venkovní jednotku, ujistěte se, že je připojena
odtoková hadice, aby odtok probíhal správně.
•• Voda vytvářená venkovní jednotkou během vytápění může přetékat
a způsobit škody na majetku.
Zvláště v zimě, spadne-li blok ledu, může to vést ke zranění, smrti
nebo škodám na majetku.
Čeština 5
Bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
PRO SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
VAROVÁNÍ
Je-li hlavní jistič poškozen, kontaktujte nejbližší servisní
centrum.
Za kabely netahejte ani je nadměrně nezatěžujte. Kabely
neprotáčejte ani neuvazujte. Kabely nezavěšujte nad kovové
předměty, na kabely nepokládejte těžké předměty, kabely
nevsunujte mezi předměty ani nevsunujte kabely do prostoru za
spotřebičem.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
UPOZORNĚNÍ
Pokud klimatizační zařízení delší dobu nepoužíváte nebo během
bouřky s hromy a blesky, odpojte elektřinu v jističi.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
PRO UŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Je-li spotřebič zaplaven, spojte se prosím s vaším nejbližším
servisním střediskem.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuk, zápach nebo kouř,
napájení okamžitě odpojte a kontaktujte nejbližší servisní
centrum.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
6 Čeština
V případě unikání plynu (např. propanu, LP plynu, atd.) okamžitě
prostor vyvětrejte, aniž byste se kabelu dotkli. Nedotýkejte se
spotřebiče ani kabelu.
•• Nepoužívejte elektrický ventilátor.
•• Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Chcete-li klimatizační zařízení nově instalovat, spojte se prosím
s vaším nejbližším servisním střediskem.
•• Důsledkem nedodržení mohou být problémy s výrobkem, únik
vody, úraz elektrickým proudem nebo požár.
•• Dodávková služba se pro tento výrobek neposkytuje. Chcete-li
výrobek nově instalovat na jiném místě, budou dodatečné stavební
výdaje a poplatek za instalaci účtovány.
•• Zvláště chcete-li instalovat výrobek v neobvyklém místě, jako v
průmyslové zóně nebo blízko mořského břehu kde je vystaven
soli ve vzduchu, spojte se prosím s vaším nejbližším servisním
střediskem.
Jističe vedení se nedotýkejte mokrýma rukama.
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Je-li ventilátor v provozu, nevypínejte ho pomocí jističe vedení.
•• Vypněte ventilátor a poté ho znovu zapněte, neboť v případě použití
jističe vedení může dojít k vzniku jiskry a to může vést k úrazu
elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
Po vybalení klimatizačního zařízení udržujte veškeré balící
materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože tyto materiály
mohou být dětem nebezpečné.
•• Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
Čeština 7
Bezpečnostní informace
V případě závady ihned zastavte provoz klimatizátoru a odpojte
celý systém napájení. Potom se obraťte na pověřený servisní
personál.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Během provozu v režimu vytápění se nedotýkejte rukama ani
prsty lamel usměrňujících proud vzduchu.
•• Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nestrkejte prsty nebo cizí látky do sání vývodu vzduchu
klimatizačního zařízení.
•• Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se děti nezranily strčí-li prsty
do výrobku.
Nebouchejte do klimatizačního zařízení ani jej netahejte
nadměrnou silou.
•• Může to vést k požáru, zranění nebo problémům s výrobkem.
Neumísťujte blízko venkovní jednotky žádný přemět, který
umožní dětem vylézt na přístroj.
•• Může to vést k tomu, že se děti vážně poraní.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení delší dobu ve špatně
větraných místech nebo v blízkosti churavých osob.
•• Protože to může být nebezpečné v důsledku nedostatku kyslíku.
Otevřete okno alespoň jednou za hodinu.
Nepoužívejte žádné jiné prostředky k urychlení odmrazování
nebo čištění než ty, které doporučuje společnost Samsung.
Neprorážejte ani nezapalujte.
Dbejte na to, že chladiva nesmí obsahovat odoranty.
Pokud do spotřebiče vstoupí jakákoli cizí látka, např. voda,
odpojte napájení a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
Nepokoušejte se sami opravovat, demontovat, nebo upravovat
spotřebič.
•• Nepoužívejte žádnou jinou pojistku (jako měděný, ocelový drát,
atd.), než standardní pojistku.
8 Čeština
UPOZORNĚNÍ
Neumísťujte pod vnitřní jednotku žádné přeměty či zařízení.
•• Voda odkapávající z vnitřní jednotky může vést k požáru nebo
škodám na majetku.
Zkontrolujte alespoň jednou ročně instalační rám venkovní
jednmotky, zda není zlomený.
•• Důsledkem nedodržení může být zranění, smrt nebo škody na
majetku.
•• Aby nedošlo ke zranění, ujistěte se, že změníte směr vodorovných
lopatek proudění vzduchu po zastavení pohybu vertikálních lopatek
pro proudění vzduchu.
Maximální proud je měřen dle normy IEC a proud je měřen dle
normy ISO pro energetickou účinnost.
Jestliže klimatizátor nepracuje správně při chlazení nebo ohřevu,
je možné, že uniká chladivo. V případě jakéhokoliv úniku zastavte
provoz, vyvětrejte prostor a ihned se obraťte na svého prodejce a
doplňte chladivo.
Chladivo není zdraví škodlivé. Pokud však přijde do styku s ohněm,
mohou vznikat škodlivé plyny a hrozí nebezpečí požáru.
Při přepravě vnitřní jednotky je třeba pokrýt potrubí ochrannými
vzpěrami. Nepohybujte výrobkem, když je potrubí podpíráno.
•• Může dojít k úniku plynu.
Nestavte ani neumísťujte na horní stranu spotřebiče žádné
předměty (jako prádlo, zapálené svíčky, hořící cigarety, nádobí,
chemikálie, kovové předměty, atd.).
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím
s výrobkem nebo zranění.
Čeština 9
Bezpečnostní informace
•• Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár,
problémy s výrobkem nebo zranění.
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
•• Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nestříkejte na povrch spotřebiče prchavé látky jako insekticidy.
•• Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz
elektrickým proudem, požár nebo potíže s výrobkem.
Nepijte vodu z klimatizačního zařízení.
•• Tato voda může být lidem škodlivá.
Nepoužívejte na dálkový ovládač silné údery, ani jej
nedemontujte.
Nedotýkejte se trubek připojených k výrobku.
•• Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.
Nádoby na chladivo ani potrubí neřezejte ani nepalte.
Nemiřte proudem vzduchu do krbu nebo do topení.
Nepoužívejte toto klimatizační zařízení pro uchovávání přesných
zařízení, potravin, zvířat, rostlin nebo kosmetiky ani pro žádné
jiné neobvyklé účely.
•• Může to vést ke škodám na majetku.
Zabraňte tomu, aby lidé, zvířata nebo rostliny byli vystaveni delší
dobu proudu vzduchu z klimatizačního zařízení.
•• Může to lidem, zvířatům nebo rostlinám způsobit újmu.
Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží
nebo jim ohledně používání tohoto spotřebiče neradí osoba
zodpovědná za jejich bezpečnost. Je nutné dohlížet na děti, aby
si se spotřebičem nehrály.
10 Čeština
PRO ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ
Nečistěte spotřebič stříkáním vody přímo na něj. Nepoužívejte k
čištění spotřebiče benzén, ředidlo nebo alkohol.
•• Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
Před čištěním nebo provedením údržby odpojte napájení a
počkejte, dokud se ventilátor nezastaví.
•• Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k požáru.
UPOZORNĚNÍ
Když čistíte povrch výměníku tepla ve venkovní jednotce, buďte
opatrní, protože má ostré hrany.
•• Toto by mělo být provedeno kvalifikovaným technikem. Obraťte se
na svého instalatéra nebo servisní středisko.
Nečistěte sami vnitřek klimatizačního zařízení.
•• Pro čištění vnitřku spotřebiče se obraťte na vaše nejbližší servisní
středisko.
•• Když čistíte filtr, přečtěte si popis v části “Čištění jedním pohledem”.
•• Nedodržení může vést ke škodám, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
•• Zajistěte, aby se zabránilo zranění ostrými hranami povrchu při
manipulaci s tepelným výměníkem.
Čeština 11
Bezpečnostní informace
Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento
spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným
rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu
spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Práce s dálkovým ovládáním
Snadno můžete používat klimatizační jednotku s různými režimy a poté ovládáním teploty, rychlostí ventilátoru, a
směrem proudění vzduchu. Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače najdete na začátku této příručky.
Vkládání baterií
1
Ovládání teploty
Můžete ovládat teplotu v jednotlivých režimech
takto:
Jedním pohledem
dvě1.5V
baterie
AAA 1.5V
two
AAAtypu
type batteries
POZNÁMKA
•
Popisky v této příručce jsou převážně vytvořeny na
základě tlačítek dálkového ovládání.
•
I když se zobrazí Ionizer ( ) a d’light Cool na
displeji dálkového ovládání, u tohoto modelu není
k dispozici.
•
Pro vícenásobný systém Ionizer ( ) / d’light Cool
/ Single user jsou zobrazeny na displeji dálkového
ovládání, avšak tyto funkce nejsou k dispozici.
1
Režim
Ovládání teploty
Auto/Cool
Nastavte hodnotu mezi 16 °C a
(Chlazení)/Heat
30 °C po 1 °C.
(Vytápění)
Nastavte hodnotu mezi 18 °C a
Dry (Vysoušení)
30 °C po 1 °C.
Fan (Ventilátor) Nelze regulovat teplotu.
POZNÁMKA
Můžete použít režimy Cool (Chlazení), Dry (Vysoušení)
a Heat (Vytápění) za následujících podmínek:
Režim
Vnitřní
teplota
Vnejší
teplota
Provozní režimy
Můžete aktuální režim měnit mezi Auto, Cool
(Chlazení), Dry (Vysoušení), Fan (Ventilátor), a Heat
(Vytápění) stisknutím tlačítka
.
12 Čeština
Vnitřní
vlhkost
Cool
Dry
Heat
(Chlazení) (Vysoušení) (Vytápění)
16 °C až
18 °C až 27 ° C nebo
nižší
32 °C
32 °C
-10 °C až
-10 °C až
-15 °C až
24 °C
46 °C
46 °C
80 % nebo
méně
_
_
relativní
vlhkosti
•
V případě, že je klimatizační jednotka v prostředí s
vysokou vlhkostí v režimu Cool (Chlazení) po delší
dobu, může dojít ke kondenzaci.
•
V případě, že venkovní teplota klesne na -15°C,
může se topný výkon snížit až na 60 % až 70 %
specifikované kapacity.
•
Pro více informací o venkovní teplotě ve
vícenásobném systému se podívejte do manuálu pro
vícenásobný systém.
1
Ovládání otáček ventilátoru
Můžete zvolit následující rychlosti ventilátoru v
každém režimu:
Dostupné rychlosti ventilátoru
(Auto)
(Auto),
(Vysoká),
(Nízká),
(Turbo)
(Nízká),
Ovládání směru proudění
vzduchu
Svislé proudění vzduchu
Udržujte svislé proudění vzduchu v konstantním
směru zastavením pohybu vertikálních lopatek pro
proudění vzduchu.
V provozu
(Střední),
▶
(Turbo)
(Střední),
(Vysoká),
POZNÁMKA
•
Pokud nastavíte lopatku svislého otáčení proudu
vzduchu ručně, nemusí se při vypnutí klimatizace
zcela uzavřít.
•
Můžete řídit směr svislého proudění vzduchu při
běžící funkci good'sleep, zatímco jednotka pracuje
v režimu Heat (Vytápění), ale ne v režimu Cool
(Chlazení).
Vodorovné proudění vzduchu (manuální)
Udržujte vodorovné proudění vzduchu v konstantním
směru ruční změnou směru horizontálních lopatek
pro proudění vzduchu.
Čeština 13
Jedním pohledem
Režim
Auto
(Auto)/Dry
(Vysoušení)
Cool
(Chlazení)/
Heat
(Vytápění)
Fan
(Ventilátor)
1
Režim chlazení
Inteligentní a výkonné chladící funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor vychlazený a
pohodlný.
2
Režim Cool (Chlazení)
Použijte režim Cool (Chlazení), aby jste zůstali v
horkém počasí v pohodě.
▶
▶
Vyberte Cool (Chlazení).
POZNÁMKA
•
Pro své pohodlí udržujte teplotní rozdíl mezi
vnitřním a venkovním vzduchem do 5 ° C v režimu
Cool (Chlazení).
•
Po výběru režimu Cool (Chlazení) vyberte funkci,
teplotu a otáčky ventilátoru, které chcete použít.
Funkce chytrého napájení
‐‐ Chcete-li rychle ochladit váš pokoj, vyberte
nízkou teplotu a vysoké otáčky ventilátoru.
‐‐ Aby se ušetřila energie, zvolte vysokou teplotu a
nízké otáčky ventilátoru.
‐‐ Jak se vnitřní teplota blíží nastavené teplotě,
kompresor pracuje pro úsporu energie na nízké
otáčky.
3
2-Step cooling (chlazení ve 2
krocích)
Použijte funkci 2-Step chlazení ve 2 krocích k
rychlému dosažení nastavené teploty. Klimatizační
zařízení automaticky nastaví automaticky otáčky
ventilátoru a směr proudění vzduchu. Můžete si
vybrat tuto funkci pouze tehdy, když je spuštěn režim
Cool (Chlazení).
V režimu Cool
(Chlazení)
▶
Vyberte 2-Step (2 kroky).
▶

▶
▶
POZNÁMKA
•
Zvolíte-li funkci 2-Step chlazení, zatímco běží funkce
jako Fast (Rychle), Comfort (Komfort), Quiet (Tichý),
Single user (Jeden uživatel) nebo good'sleep, jsou
tyto funkce zrušeny.
Vysoušecí režim
Vysoušecí funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor vysušený a pohodlný.
4
Režim Dry (Vysoušení)
Použijte režim Dry (Vysoušení) v deštivém nebo
vlhkém počasí.
▶
14 Čeština
▶ Vyberte Dry (Vysoušení).
POZNÁMKA
• Čím nižší je nastavená teplota, tím vyšší je vysoušecí
kapacita. Pokud se aktuální vlhkosti zdá být vysoká,
nastavte požadovanou teplotu na nízkou teplotu.
• Nelze použít režim Dry (Vysoušení) pro vytápění.
Režim Dry (Vysoušení) je navržen tak, aby produkoval
chlad jako vedlejší účinek.
Topný režim
Vytápěcí funkce klimatizačního zařízení Samsung udržují uzavřený prostor vytopený a pohodlný.
5
Režim Heat (Vytápění)
Použijte režim Heat (Vytápění), aby jste zůstali v
teple.
▶
▶
Vyberte Heat (Vytápění).
POZNÁMKA
• Zatím co se klimatizační zařízení ohřívá, může na
začátku procesu ventilátor stát po dobu asi 3 až 5
minut, aby se zabránilo studeným vlnám.
• Když běží funkce odmrazování, na venkovní jednotce
se objeví pára. Klimatizace posune svislý list průtoku
vzduchu do nejnižší polohy, jak je zobrazeno na
obrázku níže, aby zabránila vycházení studeného
vzduchu z interiérové jednotky.
A. Pozice vertikální lopatky pro proudění vzduchu
při běžící funkci odmrazování (Lopatka vypadá
jako téměř zavřená.)
B. Rozsah pozic vertikální lopatky pro proudění
vzduchu při běžícím režimu Heat (Vytápění).

• Pokud klimatizační zařízení neohřívá dostatečně
vzduch, použijte další topné zařízení společně s
klimatizací.
Funkce chytrého napájení
• Pokud je v režimu Heat (Vytápění) venkovní teplota
nízká a vlhkost vzduchu je, na venkovním tepelném
výměníku se může objevit námraza. To může
také snížit účinnost topení. Pokud k tomu dojde,
klimatizace spustí funkci rozmrazování po dobu
5 až 12 minut za účelem odstranění námrazy na
venkovním tepelném výměníku.
B
A
• Když běží funkce odmrazování běží, nevychází žádný
vzduch z vnitřní jednotky, aby se zabránilo úniku
studeného vzduchu. Když je odmrazování dokončeno,
po chvíli vyjde z klimatizace teplý vzduch.
• Interval mezi odmrazováním se může zkrátit v
závislosti na množství námrazy utvářené na venkovní
jednotce.
• Interval mezi odmrazováním se může zkrátit v
závislosti také na množství vlhkosti po dešti a sněhu.
• Když je funkce odmrazování aktivní, nelze pomocí
dálkového ovládání vybrat jiné funkce. Vyberte ji až
poté, co se dokončí odmrazování.
Čeština 15
Funkce Quick Smart
K dispozici je celá řada další funkcích poskytovaných klimatizační jednotkou Samsung.
6
Režim Auto
Použijte režim Auto, pro automatický provoz
klimatizační jednotky. Klimatizační zařízení bude
poskytovat nejpohodlnější atmosféru, která je v jejích
silách.
▶
▶ Vyberte Auto.
POZNÁMKA
•
Funkce chytrého napájení
Když se vnitřní teplota zdá být vyšší nebo nižší
než nastavená hodnota, klimatizační jednotka
automaticky vytváří buď chladný vzduch pro snížení
vnitřní teploty nebo teplý vzduch zvýšení vnitřní
teploty.
7
Režim Fan (Ventilátor)
Použijte režim Fan (Ventilátor) pro spuštění
klimatizační jednotky jako běžný ventilátor.
Klimatizační jednotka poskytuje přirozený vánek.
▶
▶
Vyberte Fan (Ventilátor).
8
Funkce Fast (Rychle)
Použijte funkci Fast (Rychle) pro rychlé chlazení nebo
vytápění vašeho pokoje. Tato funkce spustí nejsilnější
chlazení a vytápění poskytované klimatizační
jednotkou. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu
Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
▶
nebo Heat (Vytápění)

Vyberte Fast
▶ (Rychle).
▶
▶
POZNÁMKA
•
Můžete změnit směr proudění vzduchu.
•
Nemůžete změnit nastavenou teplotu a rychlost
ventilátoru.
•
Pokud vyberete funkci Fast (Rychle) v režimu Heat
(Vytápění), nebudete moci zvýšit otáčky ventilátoru
za účelem zastavení ventilace studeného vzduchu.
•
Zvolíte-li funkci Fast (Rychle), zatímco běží funkce
jako 2-Step chlazení, Comfort (Komfort), Single user
(Jeden uživatel), Quiet (Tichý) nebo good'sleep, jsou
tyto funkce zrušeny.
9
Funkce Comfort (Komfort)
POZNÁMKA
•
Nebude-li klimatizační zařízení delší dobu
používáno, vysušte jej provozem v režimu Fan
(Ventilátor) po dobu 3 až 4 hodiny.
•
Venkovní jednotka je navržena tak, aby nepracovala
v režimu Fan (Ventilátor), aby se zabránilo foukání
studeného vzduchu z vnitřní jednotky. To je normální
provoz a nejedná se o chybu klimatizační jednotky.
16 Čeština
Použijte funkci Comfort (Komfort) pokud máte pocit,
že současné chlazení nebo vytápění je příliš silné.
Klimatizační zařízení poskytuje mírné chlazení nebo
vytápění. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu
Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
▶
nebo Heat (Vytápění)
Vyberte

▶ Comfort
(Komfort).
▶
▶
•
•
•
•
10
POZNÁMKA
Můžete změnit nastavenou teplotu a směr proudění
vzduchu.
Nemůžete změnit rychlost ventilátoru.
Pokud máte pocit, že chlazení nebo vytápění pomocí
funkce Comfort (Komfort) je slabé, zrušte funkci
Comfort (Komfort).
Zvolíte-li funkci Comfort (Komfort), zatímco běží
funkce jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle), Single
user (Jeden uživatel), Quiet (Tichý) nebo good'sleep,
jsou tyto funkce zrušeny.
Funkce Beep (Pípnutí)
▶

▶
Vyberte Beep
(Pípnutí).
Použijte funkcí osvětlení displeje Display (Displej)
pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení displeje vnitřní
jednotky.
Funkce Quiet (Tichý)
Použijte funkci Quiet (Tichý) pro snížení provozního
hluku. Můžete si vybrat tuto funkci jak v režimu Cool
(Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
V režimu Cool (Chlazení)
▶
nebo Heat (Vytápění)

Vyberte Quiet
▶ (Tichý).
•
•
•
▶
▶
POZNÁMKA
Můžete změnit nastavenou teplotu a směr proudění
vzduchu.
Nemůžete změnit rychlost ventilátoru.
Zvolíte-li funkci Quiet (Tichý), zatímco běží funkce
jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle), Comfort
(Komfort), Single user (Jeden uživatel) nebo
good'sleep, jsou tyto funkce zrušeny.

▶
▶
Vyberte Display
(Displej).
▶
POZNÁMKA
•
Funkce osvětlení displeje Display (Displej)
nefunguje, je-li vnitřní jednotka vypnuta.
•
Ukazatel Timer (Časovač) ( ) nezmizí, i když
vypnete funkci osvětlení displeje Display (Displej).
•
Změníte-li aktuální režim nebo funkci, když je funkce
osvětlení displeje Display (Displej) zapnuta, funkce
osvětlení displeje Display (Displej) se vypne.
▶
11
Funkce osvětlení displeje
Display (Displej)
13
Funkce wi-fi
(Aplikace SmartThings)
Když zapnete funkci Wi-Fi, ukazatel ( ) vysílače bliká
a
se objeví na displeji dálkového ovládání po
dobu několika sekund. Pak oba zmizí.
V provozu
•
•
▶
▶ Podržte 4 sekundy.
POZNÁMKA
Další informace najdete v této příručce v kapitole
Aplikace SmartThings.
Aplikace SmartThings nemusí být u některých
modelů k dispozici.
Čeština 17
Funkce chytrého napájení
Použijte zvukovou funkci Beep (Pípnutí) pro zapnutí
nebo vypnutí pípnutí, která se přehraje při stisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači.
12
Energeticky úsporný provoz
Inteligentní energeticky úsporné funkce klimatizačního zařízení Samsung snižují spotřebu elektrické
energie.
14
Kontrola spotřeby elektřiny
15
U vícenásobný systému není tato funkce
podporována.
U samostatného systému není tato funkce
podporována.
Použijte funkci Usage (Užívání) pro kontrolu
spotřebované elektrické energie klimatizační jednotkou.
Množství spotřebované energie se zobrazí na displeji
vnitřní jednotky po dobu několika sekund a zobrazí se
nastavená pokojová teplota.
V provozu
▶
Vyberte Usage (Užívání).
▶

Kontrola doby použití
▶
▶
Rozsah zobrazené hodnoty se pohybuje v rozmezí 0,1
kWh a 99 kWh. Spotřeba elektrické energie se počítá
od okamžiku, kdy se klimatizační zařízení zapne.
Hodnota se vynuluje, když se klimatizační jednotka
vypne.
Použijte funkci Doba použití ke kontrole trvání provozu
od chvíle, kdy je klimatizace zapnuta, do chvíle, kdy je
zvolena funkce Doba použití. Doba použití je zobrazena
na displeji interiérové jednotky po dobu několika sekund
a poté se objeví nastavená interiérová teplota.
V provozu
▶
Vyberte Usage (Užívání).
▶

▶
▶
Doba použití je zobrazena v jednotkách hodin.
Například 0,1 je ekvivalentem 6 minut, 2,5 2 hodin a
30 minut, 3,7 3 hodin a 42 minut. Rozsah zobrazené
hodnoty se pohybuje v rozmezí 0,0 a 99. Hodnota se
vynuluje, když se klimatizační jednotka vypne.
POZNÁMKA
Energeticky úsporné funkce
• Využití zobrazené na displeji vnitřní jednotky se
může mírně lišit od množství skutečně spotřebované
elektřiny.
•
Můžete si prohlédnout spotřebu elektrické energie
pouze tehdy, když je klimatizace v provozu.
POZNÁMKA
• Doba použití zobrazená na displeji interiérové
jednotky se může trochu lišit od skutečné provozní
doby klimatizace.
• Dobu použití můžete zobrazit pouze tehdy, když je
klimatizace v provozu.
18 Čeština
16
Funkce Single User (Jeden
uživatel)
Použijte funkci Single user (Jeden uživatel) ke snížení
spotřeby elektrické energie v době, kdy jednotka chladí
nebo ohřívá vzduch. Můžete si vybrat tuto funkci jak v
režimu Cool (Chlazení), tak v režimu Heat (Vytápění).
•
•
•
•
•
POZNÁMKA
Při spuštění funkce Single user (Jeden uživatel)
se zobrazí vzor
na dálkovém ovladači po
dobu několika sekund a automaticky se spustí svislé
otáčení proudu vzduchu.
Po zvolení funkce Single user (Jeden uživatel),
můžete změnit nastavenou teplotu (24 °C až 30 °C
v režimu Cool (Chlazení), 16 °C až 30 °C v režimu
Heat (Vytápění)), otáčky ventilátoru a směr proudění
vzduchu.
Je-li funkce Single user (Jeden uživatel) zapnuta v
režimu Cool (Chlazení), zatímco nastavená teplota
je nastavena na hodnotu nižší než 24 ° C, nastavená
teplota bude automaticky zvýšena na 24 °C. Ale
pokud je nastavená teplota nastavena na hodnotu
mezi 25 °C a 30 °C, zůstává stejná.
Dokonce i po vypnutí funkce Single user (Jeden
uživatel) bude otáčení proudu vzduchu pokračovat,
dokud jej nevypnete pomocí tlačítka pro otáčení
proudu vzduchu.
Zvolíte-li funkci Single user (Jeden uživatel), zatímco
běží funkce jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle),
Comfort (Komfort), Quiet (Tichý) nebo good‘sleep,
jsou tyto funkce zrušeny.
Můžete také spustit funkci Single user (Jeden uživatel)
stisknutím tlačítka Options (Možnosti)(
).
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)

▶
▶
Vyberte Single
▶ user (Jeden
uživatel).
▶
▶
(Vyberte On (Zap) nebo Off (Vyp) mezi
On (Zap) a Off (Vyp) a
.)

(Nastavte zapínací/
vypínací čas)
▶
▶
(Timer)(Časovač) změníte
• Stisknutím tlačítka
aktuální funkci mezi On (Zap), Off (Vyp) a
(good'sleep).
(good'sleep) je zobrazen pouze v
režimech Cool (Chlazení) a Heat (Vytápění).
POZNÁMKA
• Po spuštění funkce časovače se zobrazí ukazatel
Timer (Časovač) ( ) na displeji vnitřní jednotky.
• Můžete nastavit čas mezi 0,5 a 24 hodinami. Nastavte
časový interval na 0,0 pro zrušení funkce časovače.
• Po zapnutí časovače můžete změnit režim a
nastavené teploty. Nemůžete změnit nastavenou
teplotu během provozu v režimu Fan (Ventilátor).
• Nelze nastavit stejný čas pro zapnutí a vypnutí
časovače.
Kombinování funkce časovaného zapnutí a
vypnutí
Příklad) Časované zapnutí na: 3 hodiny,
časované vypnutí: 5 hodina
Pokud je
Klimatizační jednotka se zapne po
klimatizační
3 hodinách od okamžiku, kdy jste
zařízení
nastavili časovače a zůstává běžet po
vypnuté
dobu 2 hodin, poté se automaticky
vypne.
Příklad) Časované zapnutí na: 3 hodiny,
časované vypnutí: 1 hodina
Pokud je
klimatizační Klimatizační zařízení se vypne po 1
zařízení
hodině od chvíle, kdy jste nastavili
zapnuté
časovač a zapne se po 2 hodinách od
vypnutí.
Čeština 19
Energeticky úsporné funkce
•
Funkce časovačů
Použijte časovače pro zapnutí nebo vypnutí
klimatizační jednotky v čase, který jste nastavili.
U vícenásobný systému není tato funkce
podporována.
V režimu Cool (Chlazení)
nebo Heat (Vytápění)
17
Energeticky úsporný provoz
18
•
Funkce good’sleep
Použijte funkci good'sleep, pokud chcete v noci
dobře spát a šetřit energii. Můžete si vybrat tuto
funkci jak v režimu Cool (Chlazení), tak v režimu Heat
(Vytápění).
V režimu Cool
(Chlazení)
nebo Heat
(Vytápění)

▶
(Vyberte
mezi
On (Zap) a Off
(Vyp) a
.)
(Nastavuje provozní
čas.)
▶
▶
• Stisknutím tlačítka
(Timer)(Časovač) změníte
aktuální funkci mezi On (Zap), Off (Vyp) a
(good’sleep).
POZNÁMKA
•
•
Energeticky úsporné funkce
•
Po spuštění funkce good'sleep se zobrazí ukazatel
Timer (Časovač) ( ) na displeji vnitřní jednotky.
Můžete upravit nastavené teploty o 1 °C mezi 16 °C
a 30 °C.
Doporučen a optimální nastavení teploty v režimu
good'sleep jsou následující:
Režim
Doporučené
Optimální
nastavení teploty nastavení teploty
Cool (Chlazení)
25 °C až 27 °C
26 °C
Heat (Vytápění)
21 °C až 23 °C
22 °C
20 Čeština
•
•
•
Můžete nastavit dobu provozu mezi 0,5 a 12
hodinami. Nastavte dobu provozu na 0,0 pro zrušení
funkce good'sleep.
Výchozí doba provozu pro funkci good'sleep v
režimu Cool (Chlazení) je 8 hodin. Je-li doba provozu
nastavena na více než 5 hodin, funkce Buzení začíná
1 hodinu před nastaveným časem. Klimatizační
jednotka se automaticky zastaví po uplynutí
nastaveného času provozu.
Pokud se funkce Timed on, Timed off a good'sleep
překrývají, klimatizační zařízení pracuje pouze s
časovačem, který započal nejdříve.
Zvolíte-li funkci good'sleep, zatímco běží funkce
jako 2-Step chlazení, Fast (Rychle), Comfort
(Komfort), Quiet (Tichý) nebo Single user (Jeden
uživatel), jsou tyto funkce zrušeny.
Čištění jedním pohledem
Spuštění automatického čištění
1
Zvolte [Clean]
2
Aktivuje se funkce automatického čištění.
• Na displeji vnitřní jednotky je zobrazeno:
3
Po vypnutí klimatizace se na 10 minut
spustí funkce automatického čištění.
• Na displeji vnitřní jednotky se zobrazí
průběh čištění (od 1 do 99 %).
4
Deaktivace funkce automatického čištění
Zvolte [Clean]
Klimatizace se automaticky vypne.
Zrušení funkce automatického čištění
Podržte tlačítko
po dobu 20 sekund.
POZNÁMKA
• Je-li klimatizace vypnuta, funkce automatického čištění se spustí okamžitě; je-li klimatizace v provozu, spustí
se funkce automatického čištění ihned po jejím vypnutí.
• Pokud je v činnosti funkce automatického čištění a spustíte nějakou funkci, funkce automatického čištění se
resetuje a znovu spustí, jakmile bude daná funkce zastavena nebo dokončena.
Čištění exteriéru vnitřní jednotky a exteriéru venkovní tepelné jednotky
Vlažný vlhký hadřík
Měkký kartáč
Pro vyčištění od prachu postříkejte výměník vodou.
UPOZORNĚNÍ
•
Nečistěte displej s pomocí alkalických čistících prostředků.
•
Pro čištění povrchů nepoužívejte kyselinu sírovou, kyselinu chlorovodíkovou, nebo organická rozpouštědla (jako
je například ředidlo, petrolej a aceton). Nedávejte žádné nálepky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu
klimatizační jednotky.
•
Při čištění a kontrole tepelného výměníku na venkovní jednotce se obraťte se na nejbližší servisní středisko o
pomoc.
Čeština 21
Čištění a údržba
Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto a
odpojený napájecí kabel.
Čištění jedním pohledem
Čištění vzduchového filtru

Vysavač
Měkký kartáč
30 minut
Háčky
Jemným čisticí prostředek
UPOZORNĚNÍ
•
Nedrhněte vzduchový filtr kartáčem nebo jiným čistícím nástrojem. Mohlo by to poškodit filtr.
•
Nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření při sušení.
POZNÁMKA
•
Čistěte vzduchový filtr každé 2 týdny. Termín čištění se může lišit v závislosti na používání a na podmínkách
prostředí.
•
Suší-li se vzduchový filtr ve vlhkém prostoru, může produkovat nepříjemné zápachy. Znovu jej vyčistěte a vysušte
v dobře větraném místě.
Resetování připomenutí čištění filtru
Čištění a údržba
Displej
vnitřní
jednotky
Indoor
unit display
22 Čeština
Odstraňování problémů
Jestliže klimatizační zařízení nepracuje správně, pro ušetření času a zbytečných výdajů se podívejte na
následující tabulku.
Problém
Klimatizační zařízení vůbec
nepracuje.
Nemohu změnit teplotu.
Z klimatizačního zařízení
nevychází studený nebo
teplý vzduch.
Nemůžu změnit směr
proudění vzduchu.
Dálkové ovládání nepracuje.
•
Zkontrolujte stav přívodu elektřiny a pak spusťte klimatizační zařízení znovu.
•
Zapněte jističe, připojte napájecí kabel, znovu spusťte klimatizační zařízení.
•
Ujistěte se, že je odpínací prvek sepnut.
•
Zkontrolujte, zda neběží nějaký časovač. Spusťte klimatizační zařízení znovu
stiskem tlačítka Napájení.
•
Zkontrolujte, zda je spuštěn režim Fan (Ventilátor) nebo Fast (Rychle). V
těchto režimech řídí klimatizační jednotka nastavenou teplotu automaticky a
nelze měnit nastavenou teplotu.
•
Zkontrolujte, zda je nastavená teplota vyšší v režimu Cool (Chlazení) nebo
nižší v režimu Heat (Vytápění) než je aktuální teplota. Stiskněte tlačítko Temp
(Teplota) na dálkovém ovladači pro změnu nastavené teploty.
•
Zkontrolujte, zda filtr není ucpaný nečistotami. Je-li vzduchový filtr blokován,
výkon chlazení a vytápění se může snížit. Pravidelně odstraňujte nečistoty.
•
Zkontrolujte, zda není venkovní jednotka zakrytá nebo instalovaná blízko
překážek. Odstraňte krytí a překážky.
•
Zkontrolujte, zda klimatizace nepracuje v režimu odmrazování. Když se v
zimě vytváří led, nebo je venkovní teplota příliš nízká, pracuje klimatizace
v režimu odmrazování automaticky. Pokud je tato funkce aktivní, ventilátor
vnitřní jednotky se zastaví a teplý vzduch nevychází ven.
•
Zkontrolujte, zda jsou dveře nebo okna otevřená. To může způsobit špatné
chlazení nebo vytápění. Zavřete dveře a okna.
•
Zkontrolujte, zda je klimatizační zařízení zapnuté bezprostředně po zastavení
chlazení nebo vytápění. V takovém případě bude běžet jen ventilátor, aby
chránil kompresor venkovní jednotky.
•
Zkontrolujte, zda délka trubky není příliš velká. Pokud délka trubky přesahuje
maximální dovolenou délku, může být snížen výkon chlazení/ohřevu.
•
Zkontrolujte, zda neběží funkce good'sleep. Když je tato funkce spuštěna,
není možné řídit směr proudění vzduchu. (Ale můžete řídit směr proudění
vzduchu, pokud je tato funkce je spuštěna v režimu Heat (Vytápění).)
•
Je-li aktivní režim Auto, Dry (Vysoušení) nebo Fast (Rychle) nebo je aktivní
funkce good'sleep režimu Cool (Chlazení), klimatizační jednotka automaticky
reguluje otáčky ventilátoru a nelze měnit rychlost ventilátoru.
•
Vyměňte baterie v dálkovém ovladači za nové.
•
Ujistěte se, že snímač dálkového ovladače neblokuje žádná překážka.
•
Zkontrolujte, zda nejsou blízko klimatizačního zařízení zdroje silného
osvětlení. Silné světlo vycházející ze zářivkových trubic nebo z neonových
tabulí může rušit elektrické vlny.
Čeština 23
Čištění a údržba
Nemůžu změnit rychlost
ventilátoru.
Řešení
Odstraňování problémů
Problém
Nefungují časovače pro
zapnutí/vypnutí jednotky.
Indikátor trvale bliká.
Řešení
•
Zkontrolujte, zda po nastavení času stisknete tlačítko SET (NASTAVIT) na
dálkovém ovladači.
•
Stisknutím tlačítka Napájení vypněte klimatizační zařízení nebo odpojte
napájecí kabel. Pokud indikátor stále bliká, spojte se se servisním střediskem.
•
Zkontrolujte, zda klimatizační zařízení nepracuje v zakouřené oblasti.
Vyvětrejte místnost nebo provozujte klimatizační zařízení 3 až 4 hodiny
v režimu Fan (Ventilátor). (Nejsou zde použité žádné komponenty v
klimatizačním zařízení, které by vydávaly silný zápach.)
•
Zkontrolujte, zda jsou čisté odtoky. Pravidelně je čistěte.
•
Když bliká indikátor vnitřní jednotky, spojte se s nejbližším servisním
střediskem. Ujistěte se, že sdělíte servisnímu středisku chybový kód.
•
Při změně průtoku chladiva se může ozývat hluk mohou v závislosti na stavu
klimatizačního zařízení. Jedná se o normální stav.
•
Nemusí to být oheň, ale to může být pára unikající z venkovního tepelného
výměníku při běžící funkci odmrazování v režimu Heat (Vytápění) v zimním
období.
•
Při prudkých změnách okolní teploty se může vytvářet kondenzace. Jedná se
o normální stav.
Během provozu pronikají
do místnosti zápachy.
Je hlášena chyba.
Vytváří se hluk.
Z venkovnmí jednotky se
kouří.
Z potrubních spojů
venkovní jednotky kape
voda.
V zájmu plnění antimikrobiální funkce byl tento výrobek ošetřen biocidním stříbrno-zinečnatým zeolitem.
Čištění a údržba
24 Čeština
Informace o chladivu
Důležité informace: nařízení týkající se použitého chladiva.
Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nenechte tyto plyny projít do atmosféry.
UPOZORNĚNÍ
Pokud systém obsahuje 5 tCO2e a více fluorovaných skleníkových plynů, podle nařízení (EU) č. 517/2014
je u něj nutné minimálně každých 12 měsíců provádět kontroly úniku. Tuto činnost může provádět pouze
kvalifikovaný pracovník. Ve výše uvedené situaci je pracovník provádějící instalaci (nebo oprávněná osoba
odpovídající za finální kontrolu) povinen dodat knihu údržby obsahující veškeré zaznamenané údaje podle
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných
skleníkových plynech.
Tuto vnitřní jednotku lze připojit k vnější jednotce R-32 či R-410A.
•
•
Typ chladicí kapaliny
Hodnota GWP
R-32
675
R-410A
2088
GWP: Potenciál globálního oteplování
Výpočet tCO2e: kg x GWP/1000
Čištění a údržba
Čeština 25
Aplikace SmartThings
Chcete-li používat aplikaci SmartThings, následujícím postupem připojte zařízení k síti. Zobrazené obrázky se
mohou lišit v závislosti na modelu vašeho smartphonu, verzi operačního systému a výrobci. Přístupový bod
Wi-Fi musíte nastavit pouze při připojování zařízení k síti Wi-Fi. Jakmile je zařízení připojeno, můžete aplikaci
SmartThings používat prostřednictvím Wi-Fi, 3G, LTE a dalších bezdrátových sítí.
1 Kontrola připojení k napájení
Zkontrolujte, zda je k zařízení a přístupovému bodu
připojeno napájení.
•
3 Kontrola připojení k internetu
•
2 Nastavení a připojení
k přístupovému bodu Wi-Fi
pomocí smartphonu
•
1 Chcete-li připojit zařízení k síti Wi-Fi,
zapněte Wi-Fi v části „Nastavení > Wi-Fi“ a
vyberte přístupový bod, k němuž se chcete
připojit.
•
•
U názvů bezdrátových přístupových bodů (SSID)
jsou podporovány pouze alfanumerické znaky.
Pokud má SSID speciální znak, musíte jej předtím,
než se k němu připojíte, přejmenovat.
Toto zařízení podporuje pouze Wi-Fi v pásmu 2,4
GHz.
1 Stažení aplikace SmartThings
•
Vyberte
Samsung Electronics Co., Ltd.
2 Vypnutí „INTELIGENTNÍ PŘEPÍNAČ SÍTĚ“
v nabídce „Nastavení > Wi-Fi“ vašeho
smartphonu
Čištění a údržba
Pokud je zapnutá funkce „INTELIGENTNÍ PŘEPÍNAČ
SÍTĚ“ nebo „Adaptive Wi-Fi“, k síti se nemůžete
připojit. Před připojením k síti musíte tyto funkce
vypnout.
26 Čeština
V obchodě Play Store nebo App Store vyhledejte
„SmartThings“ a stáhněte si aplikaci SmartThings do
svého smartphonu.
Pokud již máte aplikaci SmartThings ve svém
smartphonu nainstalovanou, aktualizujte ji na
nejnovější verzi.
SmartThings (Samsung Connect)
SAMSUNG_5G
Vypnuto
POZNÁMKA
Připojení smartphonu k internetu může blokovat
brána firewall. V takovém případě požádejte
o vyřešení tohoto problému svého poskytovatele
služeb internetu.
registrace účtu Samsung
SAMSUNG_2G
•
Po připojení k Wi-Fi zkontrolujte, zda je váš
smartphone připojen k internetu.
3 Stažení aplikace SmartThings a
•
Zapnuto
POZNÁMKA
Nastavení se může lišit v závislosti na modelu
smartphonu, verzi operačního systému a výrobci.
Vypnuto
•
POZNÁMKA
Pro tablety, které aplikace SmartThings
nepodporuje, a smartphony, jejichž verze
operačního systému je starší než doporučované
verze, nemusí být aplikace SmartThings nalezena.
‐‐ Doporučujeme operační systém Android 6.0
nebo novější (s minimálně 2 GB RAM).
‐‐ Podporovaná rozlišení obrazovky: 1280 x 720
(HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)
•
•
Aplikace SmartThings není kompatibilní
s některými zařízeními Apple včetně iPadu
a některými smartphony.
‐‐ Podporován je iPhone 6 nebo novější se
systémem iOS 10.0 nebo novějším.
‐‐ Podporovaná rozlišení obrazovky: 1334×750,
1920×1080
Aplikace SmartThings může být bez předchozího
upozornění změněna za účelem pohodlnějšího
užívání a zvýšení výkonu výrobku.
2 Registrace účtu Samsung
• Abyste mohli aplikaci SmartThings používat,
musíte mít účet Samsung. Vytvořte si účet
Samsung a přihlaste se k němu podle pokynů
v aplikaci SmartThings.
Není nutné instalovat žádnou další aplikaci.
•
POZNÁMKA
Pokud již účet Samsung máte, přihlaste se k němu.
Pokud je váš smartphone zařízení Samsung a máte
účet Samsung, smartphone se k vašemu účtu
přihlásí automaticky.
3) Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, vyberte
možnost „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ a poté ze seznamu
dostupných zařízení vyberte zařízení, ke kterému se
chcete připojit.
Vyberte
[Room air conditioner] Samsung
4) Pokud není zařízení, ke kterému se chcete připojit,
uvedeno v seznamu dostupných zařízení, vyberte
z nabídky PŘIDAT ZAŘÍZENÍ RUČNĚ možnost
Klimatizace > Pokojová klimatizace.
Vyberte
Vyberte
2 Propojení aplikace SmartThings s vaším
zařízením
•
4 Propojení aplikace SmartThings
•
1 Výběr zařízení, k němuž se chcete připojit
•
1) Asi minutu po zapnutí zařízení, ke kterému se
chcete připojit, spusťte aplikaci SmartThings.
2) Jakmile je aplikace SmartThings spuštěna
a zobrazí se vyskakovací okno s oznámením
o nalezení zařízení, k němuž se chcete připojit,
vyberte možnost „PŘIDAT“.
•
s vaším zařízením
POZNÁMKA
Pokud se během připojování k vašemu zařízení
zobrazí vyskakovací okno s oznámením o tom, že
připojení k internetu není stabilní, nevybírejte je a
pokračujte v připojování.
Pokud se během připojování k vašemu zařízení
zobrazí vyskakovací okno s oznámením o tom, že
zařízení již bylo zaregistrováno, získejte pomocí
položky „POŽADOVAT OPRÁVNĚNÍ“ oprávnění od
uživatele, který je již k zařízení připojen, nebo si
vytvořte nový účet pomocí položky „REGISTROVAT
ÚČET“, abyste se mohli k zařízení připojit nezávisle.
Čeština 27
Čištění a údržba
Vyberte
Při připojování k zařízení postupujte podle pokynů
v aplikaci SmartThings.
Informace o používání aplikace SmartThings
najdete v aplikaci v nabídce Postupy.
Aplikace SmartThings
•
Pokud během připojování k vašemu zařízení dojde
k chybě nastavení země, která souvisí s účtem
Samsung, odhlaste se od aktuálního účtu Samsung,
přihlaste se ke svému předchozímu účtu Samsung
a odstraňte všechna dříve připojená zařízení. Poté
se znovu přihlaste ke svému aktuálnímu účtu
Samsung a nakonfigurujte příslušná nastavení.
• Pokud se při přidávání zařízení zobrazí chybová
zpráva, další informace naleznete v části „Nastavení
a připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí
smartphonu“ na straně 26. Připojení může z důvodu
problému s místem instalace přístupového bodu
nebo jiných potíží dočasně selhat.
• Pokud se v aplikaci SmartThings zobrazí zpráva,
postupujte podle těchto pokynů.
•
•
•
POZNÁMKA
U ověřovacích/šifrovacích protokolů pro bezdrátové/
pevné přístupové body se doporučuje používat WPA/
TKIP a WPA2/AES. Nové specifikace ověřování Wi-Fi
a nestandardní protokoly ověřování Wi-Fi nejsou
podporovány.
Zařízení podporuje komunikační protokol
IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Společnost
Samsung doporučuje IEEE802.11n.)
Pokud váš poskytovatel služeb internetu trvale
zaregistroval adresu MAC (jedinečné identifikační
číslo) vašeho počítače nebo modemu, může se stát,
že nebudete moci svoje zařízení připojit k internetu.
Obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu
s dotazem, jak připojit k internetu jiná zařízení, než
je váš počítač (například klimatizaci nebo čističku
vzduchu).
VAROVÁNÍ
•
Čištění a údržba
•
•
Výstražné upozornění na expozici RF – nutnost
zachování vzdálenosti 20 cm při instalaci tohoto
modulu.
Upozornění na to, že tento modul nesmí být
instalován a provozován současně s jiným radiovým
zařízením bez dalšího posouzení nebo žádosti
podané komisi FCC.
Pokyn pro označení hostitelského systému.
Hostitelský systém musí mít řádné označení
prokazující, že „obsahuje FCC ID: A3LSWL-B70F“
28 Čeština
•
Vaše zařízení používá neharmonizovanou frekvenci
a je určeno pro použití ve všech evropských zemích.
Sítě WLAN lze v EU uvnitř budov provozovat bez
omezení, ve Francii je však nelze používat mimo
budovy.
Specifikace
Wi-Fi
Frekvenční rozsah
Výkon vysílače (max.)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Ovládání klimatizace prostřednictvím aplikace SmartThings
Můžete obratně ovládat klimatizační zařízení.
Kategorie
Sledování
Funkce
Nastavená teplotu
Aktuální teplota
Popis
Zobrazuje nastavenou teplotu.
Zobrazuje aktuální teplotu.
Napájení
Zapíná/vypíná klimatizační zařízení.
Režim
Vybere požadovaný provozní režim.
Teplota
Upravuje vnitřní nastavenou teplotu.
Otáčky ventilátoru
Směr větru
Nastavuje rychlost ventilátoru provozního režimu.
Nastavuje směr proudění provozního režimu.
Čistit
Umožňuje zapnout a vypnout funkci Čistit.
Plán
Nastavuje časovat pro zapnutí a vypnutí pro každou funkci.
• Maximální počet naplánovaných časovačů je 10.
• Nastavení času pro sepnutí a vypnutí časovače by měly být
různé.
• Jakmile je časovač pro zapnutí a vypnutí nastaven, nastavení
zůstane, i když opět odpojíte a zpět připojíte klimatizační
zařízení.
Volby
Vybere funkci voleb provozním režimu.
• Dostupné možnosti se můžou lišit v závislosti na modelu
klimatizačního zařízení.
• Rychlost ventilátoru a směru proudění jsou nastaveny
automaticky podle vybraných možností.
• Podrobné informace o možnostech produktu naleznete v
uživatelské příručce.
Řízení
About Device (O
zařízení)
Vybere servisní funkci.
• Na obrazovce O zařízení můžete používat nabídky Informace
o verzi, Zákaznická podpora, Návod a Autokontrola.
Čeština 29
Čištění a údržba
Settings (Nastavení)
Slouží k nastavení dalších funkcí.
• Stiskněte tlačítko Settings (Nastavení) na ovládací obrazovce pro
kontrolu nebo nastavení detailních informací o klimatizačním
zařízení.
• Je možné nastavit funkce Automatické čištění, Vyčištění filtru,
Pípnutí, Můj vítr a Sledování spotřeby.
‐‐ Je-li funkce Pípnutí vypnuta, bude akustický signál vydávaný
zařízením ztlumen.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu
a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií tohoto výrobku
Toto označení na baterii, návodu nebo na balení ukazuje, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány spolu s ostatním domovním odpadem. Kde je tak označeno, ukazují chemické značky
Hg, Cd nebo Pb, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo ve větším množství, než je referenční úroveň
dle Směrnice EC 2006/66.
Bližší informace o závazcích společnosti Samsung vůči ochraně životního prostředí a regulačních
povinnostech týkajících se konkrétních výrobků (např. REACH, OEEZ, baterie a akumulátory) naleznete na
adrese: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Toto zařízení je naplněno chladivem R-32.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising