Samsung | RF24FSEDBSR | Samsung Chladnička French Door, 510 L RF24FSEDBSR Série AW4-CD Uživatelská přiručka

Samsung Chladnička French Door, 510 L RF24FSEDBSR Série AW4-CD Uživatelská přiručka
Lodówka
instrukcja obsługi
Polski
wyobraź sobie nieograniczone możliwości
Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung.
Urządzenie wolnostojące
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:22
Informacje o bezpieczeństwie
INFORMACJE O
BEZPIECZEŃSTWIE
• Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą
instrukcją i przechowywać
ją w bezpiecznym miejscu w
pobliżu urządzenia na wypadek,
gdyby okazała się potrzebna w
przyszłości.
• Urządzenie może być używane
wyłącznie w sposób zgodny
z niniejszą instrukcją obsługi.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o niepełnej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub
umysłowej lub z brakami w
doświadczeniu i wiedzy, o
ile nie są one nadzorowane
lub instruowane w zakresie
obsługi urządzenia przez
osobę, która odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
• Niniejsze urządzenie może
być używane przez dzieci
od 8 roku życia i osoby o
obniżonej sprawności fizycznej,
zmysłowej lub umysłowej lub
z brakami w doświadczeniu
i wiedzy pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej lub po
wcześniejszym przekazaniu przez
nią odpowiednich instrukcji w
zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia oraz ewentualnych
zagrożeń związanych z obsługą
urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone
dla dzieci do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja nie
powinny być przeprowadzane
przez dzieci bez odpowiedniego
nadzoru.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat
mogą umieszczać produkty
w urządzeniu chłodniczym i
wyjmować je z niego.
• Ostrzeżenia i ważne
informacje o bezpieczeństwie
zawarte w niniejszej instrukcji
nie obejmują wszystkich
możliwych warunków ani sytuacji,
które mogą mieć miejsce.
Odpowiedzialność za ostrożne
i rozważne postępowanie z
urządzeniem podczas instalacji,
konserwacji i obsługi urządzenia
spoczywa na użytkowniku.
• Ponieważ niniejsza instrukcja
obsługi jest przeznaczona
do różnych modeli lodówki,
specyfikacja posiadanego modelu
może nieznacznie różnić się od
przedstawionej w tej instrukcji, a
niektóre ostrzeżenia mogą go nie
dotyczyć. Z wszelkimi
pytaniami lub wątpliwościami
należy zgłaszać się do
02_ Informacje
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:22
•
--
--
--
najbliższego punktu serwisowego.
nadają się do zamrażania świeżej
Pomoc i informacje dostępne są
żywności.
również na stronie internetowej
-- Jeśli urządzenie chłodnicze
www.samsung.com.
ma być przez dłuższy czas
Aby uniknąć zanieczyszczenia
nieużywane, należy je wyłączyć,
żywności, należy przestrzegać
rozmrozić, wyczyścić, osuszyć
poniższych wskazówek:
i pozostawić otwarte drzwi,
aby zapobiec rozwojowi pleśni
Otwarcie drzwi na dłuższy czas
wewnątrz urządzenia.
może spowodować znaczny
wzrost temperatury w komorach
Ostrzeżenie:
urządzenia.
Ryzyko pożaru /
Należy regularnie czyścić
powierzchnie, które mogą
materiały palne
mieć kontakt z żywnością,
oraz dostępne systemy
Ważne symbole i środki
odprowadzania skroplin.
ostrożności:
Należy czyścić zbiorniki na
wodę, jeśli nie były używane
Niebezpieczeństwo
przez 48 godzin; instalację
lub niebezpieczne
wodną podłączoną do sieci
postępowanie, które
wodociągowej należy przepłukać,
może skutkować
jeśli woda nie była pobierana
poważnymi obrażeniami
przez 5 dni.
ciała lub śmiercią.
Surowe mięso i ryby należy
Niebezpieczeństwo
przechowywać w odpowiednich
lub niebezpieczne
pojemnikach w lodówce, tak
postępowanie, które może
aby nie wchodziły w kontakt z
skutkować drobnymi
innymi produktami, a woda po ich
obrażeniami ciała lub
rozmrożeniu nie kapała na nie.
szkodami materialnymi.
Komory na żywność mrożoną
oznaczone dwoma gwiazdkami
NIE wykonuj danej
nadają się do przechowywania
czynności.
żywności wstępnie mrożonej,
NIE wykonuj demontażu.
przechowywania lub wytwarzania
lodów i kostek lodu.
NIE dotykaj.
Komory oznaczone jedną,
Dokładnie przestrzegaj
dwoma i trzema gwiazdkami nie
wskazówek.
OSTRZEŻENIE
--
PRZESTROGA
--
--
Informacje _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:22
• Jeżeli w tym produkcie
zastosowano gaz palny (czynnik
chłodniczy R-600a),
Sprawdź, czy urządzenie
-- czynnik chłodniczy wyciekający
jest uziemione, aby
z przewodów może ulec
uniknąć porażenia prądem.
zapłonowi lub spowodować
Skontaktuj się z centrum
uszkodzenie wzroku. W razie
obsługi klienta w celu
stwierdzenia nieszczelności
uzyskania pomocy.
należy unikać otwartego ognia
lub potencjalnych źródeł zapłonu
Uwaga.
i przez kilka minut wietrzyć
pomieszczenie, w którym
Powyższe symbole ostrzegawcze
znajduje się urządzenie.
mają zapobiec obrażeniom
-- Aby zapobiec powstaniu
użytkownika i innych osób.
łatwopalnej mieszaniny
Należy bezwzględnie stosować
gazu z powietrzem w razie
się do nich.
wystąpienia nieszczelności w
Po zapoznaniu się z tą częścią
obiegu chłodniczym, wielkość
należy ją zachować na
pomieszczenia, w którym może
przyszłość.
znajdować się urządzenie, zależy
od ilości stosowanego czynnika
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
chłodniczego.
DOTYCZĄCE
-- Nie wolno włączać
urządzenia noszącego oznaki
TRANSPORTU I MIEJSCA
uszkodzenia. W razie wątpliwości
INSTALACJI URZĄDZENIA
należy skontaktować się ze
• Podczas transportu i
sprzedawcą. Pomieszczenie,
instalacji urządzenia należy
w którym zostanie ustawiona
uważać, aby nie uszkodzić
lodówka, musi mieć
żadnych elementów obiegu
wymiary odpowiadające 1 m³ na
chłodniczego.
każde 8 g czynnika chłodniczego
• Czynnikiem chłodniczym jest
R-600a w urządzeniu. Ilość
R-600a lub R-134a. Należy
czynnika chłodniczego wewnątrz
sprawdzić na tabliczce sprężarki
danego urządzenia podano
z tyłu urządzenia lub na tabliczce
na tabliczce identyfikacyjnej
znamionowej umieszczonej
umieszczonej w jego wnętrzu.
wewnątrz lodówki, jaki czynnik
-- Jeśli urządzenie zawiera jako
chłodniczy został użyty.
czynnik chłodniczy izobutan
Odłącz wtyczkę zasilającą
od gniazda ściennego.
OSTRZEŻENIE
04_ Informacje
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:22
(R-600a), jest to naturalny gaz
przyjazny środowisku, choć
łatwopalny. Przy przewożeniu i
instalowaniu urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić
żadnych elementów obiegu
chłodniczego.
gniazdo ścienne jest obluzowane,
nie należy podłączać do niego
wtyczki zasilającej.
-- Grozi to porażeniem prądem lub
pożarem.
• Nie należy używać przewodu
wykazującego oznaki pęknięcia
lub przetarcia wzdłuż bądź na
końcach.
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
• Nie należy nadmiernie zginać
DOTYCZĄCE INSTALACJI
przewodu zasilającego i
nie stawiać na nim ciężkich
• Nie należy instalować
przedmiotów.
urządzenia w miejscu
wilgotnym, zakurzonym lub
• W pobliżu lodówki nie należy
zanieczyszczonym tłustymi
rozpylać aerozoli.
substancjami ani w miejscu
-- Aerozole używane w pobliżu
narażonym na bezpośrednie
lodówki stwarzają ryzyko
działanie promieni
wybuchu lub pożaru.
słonecznych i wody (deszcz). • Nie należy instalować urządzenia
Uszkodzona izolacja elementów
w miejscu, w którym może
elektrycznych może spowodować
dochodzić do wycieku gazu.
porażenie prądem lub pożar.
-- Może to spowodować porażenie
Nie należy ustawiać lodówki w
prądem lub pożar.
miejscu nasłonecznionym ani w
pobliżu kuchenek, grzejników czy
• Zaleca się, aby czynności
innych urządzeń.
instalacyjne lub
Nie należy podłączać kilku
serwisowe dotyczące
urządzeń do tej samej listwy
urządzenia przeprowadzał
zasilającej.
wykwalifikowany technik lub
Lodówka zawsze powinna
serwisant.
być podłączona do własnego
-- W przeciwnym razie może
gniazda elektrycznego o napięciu
dojść do porażenia prądem,
znamionowym zgodnym z
pożaru, wybuchu, problemów z
tabliczką znamionową.
urządzeniem lub obrażeń ciała.
Pozwala to uzyskać najwyższą
• Lodówki można używać tylko
wydajność urządzenia i zapobiega
wówczas, gdy jest prawidłowo
przegrzaniu przewodów, które
zainstalowana i ustawiona
stwarza ryzyko pożaru. Jeśli
OSTRZEŻENIE
-•
•
--
Informacje _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:22
•
-•
--
•
•
•
-•
•
--
zgodnie z instrukcją.
Nie należy instalować lodówki
w miejscu wilgotnym ani takim, w
którym może dojść do kontaktu
urządzenia z wodą.
Uszkodzona izolacja elementów
elektrycznych może spowodować
porażenie prądem lub pożar.
Wtyczkę zasilającą należy
podłączyć we właściwej pozycji
i w taki sposób, aby przewód
swobodnie zwisał.
Podłączenie wtyczki w pozycji
odwrotnej może spowodować
przecięcie przewodu, a w
konsekwencji — pożar lub
porażenie prądem.
Nie należy używać przewodu
wykazującego oznaki pęknięcia
lub przetarcia wzdłuż bądź na
końcach.
Należy zwracać uwagę, aby
wtyczka zasilająca nie została
zmiażdżona lub uszkodzona
przez tylną część lodówki.
Przy przesuwaniu lodówki należy
uważać, aby nie przycisnąć i nie
uszkodzić przewodu zasilającego.
Stwarza to ryzyko pożaru.
Urządzenie należy ustawić tak,
aby wtyczka była dostępna po
instalacji.
Materiały opakowaniowe należy
przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
Nałożenie ich przez dziecko na
głowę stwarza ryzyko śmierci w
wyniku uduszenia.
• Niniejsze urządzenie
wymaga prawidłowego
uziemienia. Nie należy
uziemiać urządzenia za
pomocą rury należącej
do instalacji gazowej,
plastikowej instalacji wodnokanalizacyjnej ani linii
telefonicznej.
-- Lodówkę należy uziemić, aby
zapobiec utracie energii lub
porażeniu prądem w wyniku
działania prądu upływu.
-- Może to spowodować porażenie
prądem, pożar, wybuch lub
problemy z urządzeniem.
-- Nigdy nie należy podłączać
przewodu zasilającego do
gniazda, które nie jest prawidłowo
uziemione. Należy sprawdzić, czy
gniazdo jest zgodne z przepisami
miejscowymi oraz krajowymi.
• Uszkodzony przewód
zasilający musi być
natychmiast wymieniony
przez producenta lub
przedstawiciela jego
serwisu.
• Bezpiecznik lodówki może
wymieniać tylko wykwalifikowany
technik lub serwisant.
-- W przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem lub obrażeń
ciała.
06_ Informacje
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:22
PRZESTROGA
• Nie należy pozwalać
PRZESTROGI
niemowlętom ani starszym
DOTYCZĄCE INSTALACJI
• Otwór wentylacyjny w
obudowie urządzenia lub
konstrukcji montażowej nie
może być niczym zasłonięty.
• Po zainstalowaniu należy
zostawić urządzenie bezczynne
na 2 godziny.
OSTRZEŻENIE
--
•
-•
-•
--
•
--
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI •
• Nie należy podłączać
wtyczki zasilającej
mokrymi rękami.
• Nie należy przechowywać
•
na urządzeniu żadnych
przedmiotów.
Przy otwieraniu lub zamykaniu
drzwi przedmioty takie mogą
spaść, powodując obrażenia ciała
i/lub szkody materialne.
Nie należy stawiać na lodówce
pojemnika z wodą.
Rozlanie wody stwarza ryzyko
pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy pozwalać dzieciom
bawić się poprzez zawisanie na
drzwiach lodówki.
•
W przeciwnym razie może dojść
do poważnych obrażeń ciała.
Nie należy pozostawiać otwartych
drzwi lodówki, gdy nikogo
dorosłego nie ma w pobliżu i
nie należy pozwalać dzieciom
•
wchodzić do wnętrza urządzenia.
dzieciom wchodzić do szuflady.
Może to spowodować uraz
ciała lub śmierć przez uduszenie
wskutek znalezienia się w
pułapce.
Nie wolno siadać na drzwiach
zamrażarki.
Może dojść do uszkodzenia drzwi
oraz spowodowania obrażeń
ciała.
Należy dopilnować, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem. Należy
trzymać palce z dala
od miejsc, w których może dojść
do ich zakleszczenia:
przestrzeń pomiędzy
drzwiami a obudową jest
niewielka. Należy zachować
ostrożność w przypadku
otwierania drzwi, gdy w pobliżu
są dzieci. Nie należy pozwalać
dzieciom bawić się poprzez
zawisanie na drzwiach lodówki.
Stwarza to ryzyko poważnych
obrażeń. Istnieje ryzyko uwięzienia
dzieci wewnątrz urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom na
wchodzenie do wnętrza lodówki.
Aby zapobiec zamknięciu dziecka
w komorze lodówki, należy po
czyszczeniu lodówki lub innych
czynnościach związanych z
wyjęciem separatora z szuflady
ponownie zainstalować separator.
Nie należy wkładać palców ani
Informacje _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:22
innych przedmiotów do otworu
dozownika wody.
-- W przeciwnym razie może dojść
do obrażeń ciała lub szkód
materialnych.
• Nie należy przechowywać w
lodówce substancji lotnych ani
łatwopalnych, takich jak benzen,
rozcieńczalnik, alkohol, eter lub
gaz płynny.
-- Przechowywanie tego rodzaju
produktów może prowadzić do
wybuchu.
• Nie należy przechować w
lodówce wrażliwych na
niską temperaturę wyrobów
farmaceutycznych, materiałów do
badań naukowych ani innych
produktów wrażliwych na niską
temperaturę.
-- W lodówce nie wolno
przechowywać produktów
wymagających ścisłej kontroli
temperatury.
• W lodówce nie należy
umieszczać ani używać urządzeń
elektrycznych innych niż zalecane
przez producenta.
• Nie wolno stosować suszarki do
włosów do osuszania wnętrza
lodówki. W lodówce nie należy
umieszczać zapalonych świec w
celu usunięcia nieprzyjemnych
zapachów.
-- Może to spowodować porażenie
prądem lub pożar.
• Nie należy dotykać
wewnętrznych ścian zamrażarki
ani przechowywanych w niej
produktów mokrymi rękami.
-- Może to doprowadzić do
odmrożeń.
• Nie należy stosować
urządzeń mechanicznych ani
innych sposobów przyspieszenia
procesu odszraniania z wyjątkiem
zalecanych przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
obiegu czynnika chłodniczego.
• Produkt jest przeznaczony
wyłącznie do
przechowywania żywności w
warunkach domowych.
• Butelki należy przechowywać
blisko siebie, aby nie upadły.
• W wypadku wycieku gazu (np.
propanu, gazu płynnego itd.)
należy natychmiast przystąpić
do wietrzenia pomieszczenia bez
dotykania wtyczki zasilającej. Nie
wolno dotykać urządzenia ani
przewodu zasilającego.
• Nie należy wkładać dłoni, stóp ani
metalowych przedmiotów (takich
jak metalowe pałeczki itp.) pod
spodem lub z tyłu lodówki.
-- Może to spowodować porażenie
prądem lub uraz.
-- Wszelkie ostre krawędzie mogą
spowodować obrażenia ciała.
-- Nie należy używać wentylatora.
-- Iskra może spowodować wybuch
lub pożar.
08_ Informacje
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:22
• Należy używać wyłącznie lampek
LED dostarczonych przez
producenta lub przedstawiciela
serwisu.
• Należy dopilnować, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem i/lub nie
wspinały się na nie.
• Nie należy samodzielnie
wykonywać czynności
związanych z
demontażem czy
naprawą lodówki.
-- Stwarza to ryzyko pożaru,
awarii urządzenia i/lub obrażeń
ciała. W wypadku awarii
należy skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
--
-•
•
-•
się z niego swąd spalenizny
lub dym, należy natychmiast
odłączyć wtyczkę zasilającą i
skontaktować się z najbliższym
punktem serwisowym.
W przeciwnym razie może dojść
do pożaru lub porażenia prądem.
W razie trudności z wymianą
lampki należy skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
Jeżeli urządzenie jest wyposażone
w oświetlenie LED, nie należy
zdejmować samodzielnie pokrywy
i demontować oświetlenia.
Należy skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
W razie dostania się kurzu, pyłu
lub wody do lodówki należy wyjąć
wtyczkę zasilającą z gniazda i
skontaktować się z punktem
serwisowym firmy Samsung
Electronics.
Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie należy samodzielnie
podejmować prób naprawy,
demontażu lub modyfikacji
urządzenia.
-Nie wolno używać żadnego
innego bezpiecznika (np. z drutu
miedzianego, stalowego itd.) poza
PRZESTROGI DOTYCZĄCE
bezpiecznikiem standardowym.
EKSPLOATACJI
Jeżeli konieczna jest naprawa
• Aby uzyskać najwyższą
lub ponowna instalacja
wydajność produktu:
urządzenia, należy skontaktować
Nie
należy
umieszczać produktów
się z najbliższym punktem
żywnościowych zbyt blisko
serwisowym.
otworów wentylacyjnych
W przeciwnym razie może dojść
znajdujących się w tylnej
do porażenia prądem, pożaru,
części urządzenia, gdyż może
problemów z urządzeniem lub
to zakłócać swobodny obieg
obrażeń ciała.
powietrza w komorze lodówki.
Jeżeli urządzenie wytwarza
nietypowy dźwięk lub wydobywa -- Przed włożeniem produktów
PRZESTROGA
--
--
•
Informacje _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:22
-•
--
•
--
•
--
żywnościowych do lodówki
należy je dokładnie zawijać
lub umieszczać w szczelnych
pojemnikach.
Nie należy kłaść nowych
produktów żywnościowych w
pobliżu już zamrożonych.
W komorze zamrażarki nie
należy przechowywać napojów
gazowanych. W zamrażarce nie
należy przechowywać butelek ani
pojemników szklanych.
Po zamarznięciu ich zawartości
szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała oraz
szkody materialne.
Nie należy zmieniać ani
modyfikować funkcji lodówki.
Zmiany lub modyfikacje
mogą powodować obrażenia
ciała i/lub szkody materialne.
Wszelkie zmiany i modyfikacje
wykonywane przez stronę
trzecią w obrębie niniejszego
kompletnego urządzenia
nie są objęte gwarancją
serwisową firmy Samsung.
Firma Samsung nie odpowiada
też za bezpieczeństwo oraz
szkody mogące wyniknąć z
wprowadzenia modyfikacji przez
stronę trzecią.
Nie wolno blokować otworów
wentylacyjnych.
Jeżeli otwory wentylacyjne
zostaną zatkane, zwłaszcza
torebką foliową, może dojść
do nadmiernego schłodzenia
lodówki. Jeżeli stan taki trwa
zbyt długo, filtr wody może ulec
uszkodzeniu i spowodować
wyciek wody.
-- Nie należy kłaść nowych
produktów żywnościowych w
pobliżu już zamrożonych.
• Należy przestrzegać
maksymalnych czasów
przechowywania i terminów
ważności mrożonek.
• Zbiornik wody i tackę do kostek
lodu należy napełniać tylko wodą
pitną.
• Należy używać wyłącznie
kostkarki do lodu dostarczonej
wraz z lodówką.
-- System doprowadzania wody
do lodówki wymaga instalacji/
podłączenia przez odpowiednio
wykwalifikowaną osobę. System
ten musi być podłączony jedynie
do źródła wody pitnej.
• Aby kostkarka do lodu działała
prawidłowo, należy zapewnić
ciśnienie wody o wartości
138~862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm3).
• Na powierzchni urządzenia
nie należy rozpylać materiałów
lotnych, takich jak insektycydy.
-- Środki te mogą być szkodliwe dla
ludzi, a ponadto mogą stwarzać
ryzyko porażenia prądem, pożaru
lub
problemów z urządzeniem.
• Nie należy silnie uderzać w
10_ Informacje
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:22
szklaną powierzchnię ani
wywierać na nią nadmiernego
nacisku.
-- Stłuczone szkło może
spowodować obrażenia ciała
i/lub szkody materialne.
PRZESTROGA
-•
--•
-•
-•
PRZESTROGI DOTYCZĄCE
CZYSZCZENIA I
-KONSERWACJI
• Nie należy spryskiwać
lodówki bezpośrednio wodą
wewnątrz lub na zewnątrz.
Stwarza to ryzyko pożaru lub
porażenia prądem.
W pobliżu lodówki nie należy
stosować ani umieszczać
substancji wrażliwych na
temperaturę, takich jak aerozole i
przedmioty łatwopalne,
suchy lód, leki lub chemikalia.
Nie należy przechowywać
przedmiotów lub substancji
łatwopalnych bądź lotnych
(benzen, rozcieńczalnik, propan
itd.) w lodówce.
Ta lodówka przeznaczona jest
wyłącznie do przechowywania
żywności.
Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem.
Nie należy rozpylać palnego gazu
w pobliżu lodówki.
Stwarza to ryzyko wybuchu lub
pożaru.
Nie należy spryskiwać
•
--
bezpośrednio wyświetlacza
środkami czyszczącymi.
Litery nadrukowane na
wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
Należy usunąć zanieczyszczenia
z bolców wtyczki zasilającej.
Jednak do czyszczenia wtyczki
nie należy używać mokrej ani
wilgotnej ściereczki.
W przeciwnym razie może dojść
do pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy wkładać palców ani
innych przedmiotów do otworu
dozownika ani korytka na lód.
Może to doprowadzić do obrażeń
ciała lub szkód materialnych.
• Przed czyszczeniem oraz
konserwacją lodówki należy
ją odłączyć.
• Wtyczkę zasilającą należy mocno
wsunąć do gniazda ściennego.
Nie należy używać uszkodzonej
wtyczki ani kabla bądź
nieprawidłowo zamocowanego
gniazda.
-- Może to spowodować porażenie
prądem lub pożar.
• Nie wolno ciągnąć ani
nadmiernie zginać przewodu
zasilającego. Nie należy
skręcać ani zawiązywać
przewodu zasilającego. Nie
wolno przewieszać przewodu
zasilającego ponad przedmiotem
metalowym, umieszczać
ciężkiego przedmiotu na
Informacje _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:22
przewodzie, wsuwać przewodu
należy sprawdzić, czy żaden z
pomiędzy przedmioty ani
przewodów z tyłu urządzenia nie
wpychać go w przestrzeń za
jest uszkodzony. Przewody należy
urządzeniem.
przecinać w otwartej przestrzeni.
-- Przy przesuwaniu lodówki należy • W wypadku utylizacji tego
uważać, aby nie przycisnąć i nie
urządzenia lub innych lodówek
uszkodzić przewodu zasilającego.
należy zdemontować drzwi i ich
uszczelki oraz zatrzaski, aby małe
-- Może to spowodować porażenie
dzieci lub zwierzęta nie zostały
prądem lub pożar.
uwięzione wewnątrz. Półki należy
pozostawić na miejscu, aby dzieci
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
nie mogły łatwo wejść do środka.
Należy
DOTYCZĄCE UTYLIZACJI
dopilnować, aby dzieci nie
• Przed utylizacją należy
bawiły się zużytym urządzeniem.
sprawdzić, czy żaden z
przewodów z tyłu urządzenia • Materiał pakunkowy produktu
należy utylizować w bezpieczny
nie jest uszkodzony.
dla środowiska sposób.
• Czynnikiem chłodniczym jest
•
Wszystkie materiały pakunkowe
R-600a lub R-134a. Należy
należy trzymać poza zasięgiem
sprawdzić na tabliczce sprężarki
dzieci, ponieważ elementy
z tyłu urządzenia lub na tabliczce
opakowania mogą być dla nich
znamionowej umieszczonej
niebezpieczne.
wewnątrz lodówki, jaki czynnik
-- Jeżeli dziecko nałoży sobie na
chłodniczy został użyty. Jeśli
głowę worek, może dojść do
produkt zawiera łatwopalny gaz
uduszenia.
(czynnik chłodniczy R-600a),
należy skontaktować się z
władzami lokalnymi w sprawie
DODATKOWE
jego bezpiecznej utylizacji. Jako
WSKAZÓWKI
gaz porotwórczy dla izolacji
EKSPLOATACYJNE
stosowany jest cyklopentan. Gazy
zawarte w materiale izolacyjnym • W razie braku zasilania należy
wymagają specjalnej procedury
dowiedzieć się w zakładzie
utylizacji. Należy
energetycznym, jak długo będzie
skontaktować się z władzami
trwać taka sytuacja.
lokalnymi w sprawie bezpiecznej
-- W większości przypadków brak
dla środowiska utylizacji tego
zasilania przez godzinę lub dwie
produktu. Przed utylizacją
PRZESTROGA
12_ Informacje
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:22
--
•
•
•
•
•
•
nie wpływa na temperaturę
wewnątrz lodówki. Jednak
przy wyłączonym zasilaniu
należy ograniczyć do minimum
otwieranie drzwi.
Jeśli brak zasilania potrwa
ponad 24 godziny, należy wyjąć
wszystkie zamrożone produkty
żywnościowe.
Jeżeli lodówka jest zamykana na
klucz, należy go przechowywać
z dala od urządzenia, poza
zasięgiem dzieci.
Urządzenie może nie działać
prawidłowo (możliwość
nadmiernego wzrostu
temperatury w lodówce), jeśli
przez dłuższy czas będzie
pracować poniżej dolnej granicy
zakresu temperatur roboczych,
na który zostało zaprojektowane.
Łatwo psujących się produktów,
takich jak banany czy melony, nie
należy przechowywać w niskiej
temperaturze.
Urządzenie nie wymaga ręcznego
odszraniania, gdyż odbywa się
ono automatycznie.
Wzrost temperatury podczas
odszraniania jest zgodny z
wymogiem ISO. Aby jednak
zapobiec nadmiernemu wzrostowi
temperatury zamrożonej żywności
podczas odszraniania urządzenia,
należy ją zawinąć
w kilka warstw gazety.
Każdy wzrost temperatury
zamrożonej żywności podczas
odszraniania może skracać czas
przechowywania.
Porady dotyczące
oszczędzania energii
-- Urządzenie należy instalować
w chłodnym, suchym
pomieszczeniu o odpowiedniej
wentylacji.
Urządzenie nie może być
wystawione na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych
ani znajdować się w pobliżu
źródeł ciepła (np. grzejników).
-- Nie wolno zasłaniać otworów ani
kratek wentylacyjnych urządzenia.
-- Przed włożeniem do urządzenia
ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
-- Zamrożoną żywność należy
rozmrażać w lodówce. Niska
temperatura mrożonek
dodatkowo chłodzi produkty
znajdujące się w lodówce.
-- Podczas wkładania lub
wyjmowania produktów z lodówki
nie należy zbyt długo pozostawiać
jej otwartej. Im krótszy czas
otwarcia drzwi, tym mniej lodu
utworzy się w zamrażarce.
-- Należy regularnie usuwać
zanieczyszczenia z tylnej części
lodówki. Kurz zwiększa zużycie
energii.
-- Nie należy ustawiać temperatury
niższej niż to konieczne.
Informacje _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:22
-- Należy upewnić się, że odpływ
powietrza u podstawy i z tyłu
lodówki jest wystarczający.
Nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych.
-- Należy upewnić się, że
podczas montażu dostępna
jest odpowiednia ilość miejsca
od góry, z tyłu, z prawej i lewej
strony.
Pomoże to zredukować zużycie
energii i obniży rachunki za prąd.
-- Aby zapewnić najbardziej
efektywne zużycie energii nie
należy zmieniać oryginalnego
położenia wszystkich koszy,
szuflad i półek.
To urządzenie jest
przeznaczone do użytku
w domach i podobnych
miejscach, takich jak:
-- kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
-- domy wiejskie, pokoje hotelowe,
motele i inne obiekty mieszkalne;
-- miejsca zakwaterowania;
-- firmy cateringowe i podobne
miejsca żywienia zbiorowego.
Spis treści
USTAWIANIE LODÓWKI Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI………………… 15
OBSŁUGA LODÓWKI Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI…………………… 23
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW………………………………………………… 36
14_ Informacje
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:22
Ustawianie lodówki z drzwiami
dwuskrzydłowymi
PRZYGOTOWANIE DO
INSTALACJI LODÓWKI
01 ustawianie
Gratulujemy zakupu urządzenia firmy Samsung.
Lodówka z drzwiami dwuskrzydłowymi.
Mamy nadzieję, że nowoczesne funkcje i parametry
urządzenia przypadną Państwu do gustu.
B
A
E
D
C
Wybór najlepszego miejsca ustawienia
lodówki
Należy wybrać:
• miejsce z łatwym dostępem do instalacji wodnej;
• miejsce nienarażone na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych;
• miejsce o płaskiej, równej powierzchni podłogi;
• miejsce zapewniające przestrzeń wystarczającą
do swobodnego otwarcia drzwi lodówki;
• miejsce zapewniające wystarczającą przestrzeń
od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony lodówki i
umożliwiające swobodny obieg powietrza;
• miejsce, które umożliwia swobodne przemieszczenie
lodówki w razie konieczności wykonania czynności
konserwacyjnych lub naprawczych.
• Nie należy instalować lodówki w miejscu, w
którym temperatura spada poniżej 10 ºC.
• Nie należy ustawiać lodówki w miejscu, w
którym może pojawić się wilgoć.
Głębokość „A”
726 mm
Szerokość „B”
908 mm
Wysokość „C”
1749 mm
Wysokość całkowita „D”
1777 mm
Głębokość „E”
788 mm
125°
125°
Przy braku wystarczającej ilości miejsca wewnętrzny
układ chłodzenia może nie działać prawidłowo.
Jeżeli lodówka jest wyposażona w kostkarkę
do lodu, z tyłu urządzenia musi znajdować
się przestrzeń wystarczająca do podłączenia
przewodów doprowadzających wodę.
Stawiając lodówkę przy Instalując lodówkę przy
ścianie, należy zachować co najmniej 95 mm
odstępu pomiędzy lodówką a ścianą, aby zapewnić
możliwość swobodnego otwierania drzwi.
Ważne: Należy upewnić się, że lodówkę można bez
trudu przemieścić do miejsca, w którym ma ona
ostatecznie stanąć, poprzez zmierzenie szerokości i
wysokości przejść, progów, sufitów, schodów itd.
W poniższej tabeli przedstawiono dokładne wymiary
(wysokość i głębokość) niniejszej lodówki z drzwiami
dwuskrzydłowymi firmy Samsung.
Każdy pomiar jest oparty na wymiarach
projektowych i z tego powodu może być
różny w zależności od metody pomiaru.
ustawianie _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:22
Przemieszczanie lodówki
PRZESTROGA
Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi,
sprawdź, czy przednie nóżki regulacyjne
znajdują się w położeniu górnym (nad
podłogą). Patrz część „Regulacja
poziomu” w instrukcji (na stronie 19).
Wkrętak płaski (-)
Dźwignia regulująca
PODŁOGA
W celu prawidłowej instalacji urządzenia ustaw
je na równej, twardej powierzchni o tej samej
wysokości, co reszta podłogi. Powierzchnia ta
powinna być wystarczająco wytrzymała, aby
stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej
lodówki.
Aby zabezpieczyć wykończenie podłogi,
przytnij duży fragment kartonu i podłóż go pod
lodówkę. W trakcie przesuwania lodówki ciągnij
ją i popychaj do przodu lub tyłu. Nie przechylaj
urządzenia z boku na bok.
ZDEJMOWANIE DRZWI LODÓWKI
W wypadku niektórych instalacji konieczne
jest wyjęcie szuflad lodówki i zamrażarki
umożliwiające przesunięcie urządzenia na
właściwe miejsce. Nie zdejmuj drzwi/nie
wyjmuj szuflad bez potrzeby. Jeżeli nie ma
potrzeby zdejmowania drzwi lodówki, przejdź do
części Regulacja poziomu na stronie 19. Jeżeli
zachodzi konieczność zdjęcia drzwi, zapoznaj się
z poniższymi instrukcjami. Przed zdjęciem drzwi/
wyjęciem szuflady przeczytaj następujące uwagi:
OSTRZEŻENIE
Przed demontażem drzwi lub wyjęciem
szuflady odłącz lodówkę od zasilania.
• Uważaj, aby nie upuścić, uszkodzić lub
zarysować drzwi/szuflad podczas ich
wyjmowania.
• Zdejmując drzwi/wyjmując szuflady, zachowaj
ostrożność. Drzwi są ciężkie i można się nimi
skaleczyć.
• Drzwi/szuflady montuj w sposób prawidłowy,
aby uniknąć:
-- wilgoci biorącej się z przedostającego się powietrza,
-- niedopasowania drzwi,
-- marnowania energii ze względu na niewłaściwe
uszczelnienie drzwi.
Demontaż drzwi lodówki
OSTRZEŻENIE
Zachowaj ostrożność, aby nie upuścić i nie
zarysować drzwi podczas ich demontażu.
Wymagane narzędzia (brak w zestawie)
Do zainstalowania lodówki niezbędne są
następujące narzędzia:
Wkrętak Philips
(+)
Wkrętak płaski (-)
Szczypce
Klucz imbusowy
(5 mm)
Klucz nasadowy
(10 mm)
16_ ustawianie
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:22
Otwarte drzwi
4. Aby zdjąć drzwi, unieś je prosto do góry.
1. Odkręć 3 wkręty przytrzymujące GÓRNĄ
PŁYTĘ ( 1 ) i rozłącz wtyczkę przewodów.
1
01 ustawianie
2. Rozłącz dwa złącza ( 2 ) na lewym skrzydle
drzwi. Aby wyjąć łącznik przewodu
doprowadzającego wodę z zawiasu, przekręć
i wyciągnij go z zawiasu. Zdejmij przewód
doprowadzający wodę ( 3 ), naciskając
zaznaczoną część ( 4 ) łącznika przewodu
doprowadzającego wodę.
5. Za pomocą wkrętaka Philips (+) wykręć
wkręt ( 8 ) z dolnych zawiasów lewego i
prawego skrzydła drzwi. Za pomocą klucza
imbusowego (5 mm) wykręć 2 śruby z łbem
sześciokątnym ( 9 ) przykręcone do dolnych
zawiasów prawego i lewego skrzydła drzwi.
Zdejmij dolne zawiasy lewego i prawego
skrzydła drzwi ( 10 ).
10
8
2
9
Klucz imbusowy
3
4
3. Pociągnij i wyjmij dźwignię zawiasu ( 5 ). Za
pomocą wkrętaka Philips (+) wykręć wkręt
uziemiający ( 6 ) przymocowany do górnych
zawiasów lewego skrzydła drzwi. Zdejmij
górne zawiasy lewego i prawego skrzydła
drzwi ( 7 ).
5
7
6
PONOWNY MONTAŻ DRZWI
LODÓWKI
Aby ponownie założyć drzwi lodówki po przesunięciu
lodówki do ostatecznej lokalizacji, zamontuj
poszczególne części w odwrotnej kolejności.
1. Przewód doprowadzający wodę musi
być całkowicie wsunięty do środka
przezroczystego łącznika (typ A) lub prowadnic
(typ B), aby zapobiec wyciekaniu wody z
dozownika.
Typ A
Typ B
Dozownik
Środek przezroczystego łącznika
Prowadnice
ustawianie _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:22
DEMONTAŻ DRZWI FLEX
5. Unieś drzwi Flex z prowadnic.
1. Wysuń szufladę strefy Flex ( 1 ), unosząc ją.
1
PRZESTROGA
2. Zdejmij pokrywę ( 2 ) z przewodami,
posługując się wkrętakiem płaskim (-).
Umieszczenie zbyt wielu produktów w
zamrażarce może uniemożliwić dokładne
zamknięcie i spowodować gromadzenie
się szronu.
2
3. Naciśnij zatrzask i odłącz łącznik do
przewodów.
PONOWNY MONTAŻ DRZWI
FLEX
PRZESTROGA
Podczas ponownego montażu pamiętaj o
podłączeniu przewodów.
W przeciwnym razie komora Flex nie
będzie działać.
4. Odkręć 1 śrubę z łbem sześciokątnym z
każdej strony za pomocą klucza nasadowego
(10 mm).
Aby ponownie założyć drzwi Flex, zamontuj
poszczególne części w odwrotnej kolejności.
Upewnij się, czy łącznik do przewodów
PRZESTROGA drzwi Flex został podłączony.
W przeciwnym razie komora Flex nie
będzie działać.
DEMONTAŻ DRZWI
ZAMRAŻARKI
1. Wysuń górną szufladę, unosząc ją.
2. Wyjmij osłonę komory zamrażarki ( 1 ),
unosząc ją.
18_ ustawianie
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:22
1
3. Wyjmij dolny kosz ( 2 ), unosząc go z systemu
prowadnic.
01 ustawianie
2
4. Naciśnij haczyk mocujący systemu prowadnic.
PONOWNY MONTAŻ DRZWI
ZAMRAŻARKI
Aby ponownie zamontować szufladę po przesunięciu
lodówki do ostatecznej lokalizacji, zamontuj
poszczególne części w odwrotnej kolejności.
5. Trzymając górną część szuflady zamrażarki,
wyciągnij ją całkowicie, a następnie zdejmij z
systemu prowadnic.
REGULACJA POZIOMU
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Uważaj, aby nie zadrapać ani nie wgiąć
prowadnicy poprzez upuszczenie jej na
podłogę.
Upewnij się, że podczas zdejmowania/
instalacji drzwi zamrażarki kosz zamrażarki
montowany jest w prawidłowej pozycji.
W przeciwnym razie drzwi mogą nie
otwierać się lub zamykać prawidłowo.
Umieszczenie zbyt wielu produktów w
zamrażarce może uniemożliwić dokładne
zamknięcie i spowodować gromadzenie
się szronu.
Upewnij się, że lodówka jest wypoziomowana,
aby można było dokonać końcowych regulacji.
Użyj poziomicy, aby sprawdzić, czy lodówka jest
wypoziomowana z każdej ze stron (po bokach,
z przodu i z tyłu). Jeżeli nie jest, drzwi nie będą
ustawione idealnie równo, co może powodować
kondensację wilgoci i wyższe rachunki za prąd.
Poniżej podano przykład poziomowania lodówki
w przypadku, gdy lewa strona urządzenia jest
ustawiona niżej niż prawa.
Regulacja poziomu
1. Otwórz szufladę zamrażarki i wyjmij dolny kosz.
2. Włóż wkrętak płaski (-) do rowka na lewej
dźwigni regulującej i obróć ją w lewo, aby
wypoziomować lodówkę. (Obrót dźwigni w
prawo powoduje obniżenie lodówki, natomiast
obrót w lewo — uniesienie urządzenia).
ustawianie _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:22
Pierścień osadczy
Wysokość drzwi lub drzwi wewnętrznych można
wyregulować za pomocą pierścieni osadczych,
dostępnych w 4 rozmiarach (1 mm, 1,5 mm,
2 mm i 2,5 mm).
wkrętak płaski (-)
PRZESTROGA
Dźwignia regulująca
Obie dźwignie regulujące muszą dotykać
podłogi w celu uniknięcia ewentualnych
obrażeń ciała lub powstania szkód materialnych
wskutek wywrócenia się urządzenia.
Jeżeli prawa strona urządzenia jest
niższa, wykonaj tę samą czynność, ale w
odniesieniu do prawej dźwigni regulującej.
Regulacja wysokość drzwi
Sprawdź różnicę wysokości pomiędzy drzwiami, a
następnie podnieś i przytrzymaj niższe drzwi.
• Wsuń pierścień osadczy w szczelinę między
drzwi wewnętrzne i SWORZEŃ ZAWIASU.
(tylko w określonych modelach)
Zdjęcie pokrywy przednich nóżek z
lodówki jest trudne, toteż nie zaleca
się dokonywania drobnych regulacji za
pomocą dźwigni regulującej. Zamiast
tego zapoznaj się z informacjami
zamieszczonymi na następnej stronie,
dzięki którym poznasz najlepszy sposób
dokonywania drobnych regulacji drzwi.
• W tym celu należy włożyć tylko jeden
pierścień osadczy. W przypadku
większej ich liczby pierścienie mogą
wypaść lub hałasować podczas tarcia.
• Pierścienie osadcze należy zachować do
wykorzystania w przyszłości i przechowywać je
poza zasięgiem dzieci.
• Drzwi nie należy podnosić zbyt wysoko.
Drzwi mogą kolidować z górną osłoną lub ją
uszkodzić.
PRZESTROGA
DROBNE REGULACJE DRZWI
LUB DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Pamiętaj, że idealnie równe ustawienie drzwi zapewnia
jedynie wypoziomowanie lodówki. Jeżeli potrzebujesz
pomocy, cofnij się do poprzedniej części, gdzie
opisano sposób poziomowania urządzenia.
Część stała
Część
regulowana
Lewe skrzydło jest sztywno zamocowane.
Wykonanie niewielkiej regulacji drzwi jest
możliwe tylko w przypadku prawego skrzydła.
DROBNE REGULACJE MIĘDZY
DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI A
WEWNĘTRZNYMI
(TYLKO W OKREŚLONYCH
MODELACH)
Po uniesieniu drzwi zewnętrznych włóż
dostarczony pierścień osadczy w szczelinę
pomiędzy DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI a
SWORZNIEM ZAWIASU.
20_ ustawianie
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:22
Elementy instalacji przewodu
doprowadzającego wodę
Pierścienie osadcze są dołączone do
lodówki.
Grubość PIERŚCIENIA wynosi 1 mm,
2 szt.
Pierścienia osadczego można użyć, jeśli
uchwyt nie przesuwa się ze względu na
obniżenie się drzwi zewnętrznych.
INSTALACJA PRZEWODU
DOZOWNIKA WODY
Dozownik wody z filtrem jest jedną z przydatnych
funkcji nowo zakupionej lodówki. Filtr wody
eliminuje z cieczy niepożądane cząstki z korzyścią
dla zdrowia domowników. Jednak nie zapewnia
on sterylizacji ani nie zabija drobnoustrojów. W
tym celu należy kupić system oczyszczania wody.
Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy
zapewnić ciśnienie wody o wartości 20–125 psi.
W normalnych warunkach kubek o pojemności
170 ml można napełnić w czasie 10 sekund.
Jeżeli lodówka jest zainstalowana w miejscu,
w którym występuje niskie ciśnienie wody
(poniżej 20 psi), można zainstalować pompę
wspomagającą w celu zwiększenia ciśnienia.
Po podłączeniu przewodu doprowadzającego
wodę sprawdź, czy zbiornik na wodę wewnątrz
lodówki jest prawidłowo napełniony. W tym celu
naciśnij dźwignię dozownika wody, aby woda
wypłynęła z wylotu.
Wraz z lodówką dostarczono zestawy do
instalacji przewodu doprowadzającego
wodę. Można je znaleźć w szufladzie
zamrażarki.
Należy użyć nowych zestawów rur
dostarczonych z urządzeniem. Nie należy
używać starych zestawów rur.
Łącznik rurowy
01 ustawianie
Łącznik przewodu
doprowadzającego wodę
i śruby
Przewód doprowadzający
wodę
Podłączanie do przewodu
doprowadzającego wodę
1. Najpierw zamknij dopływ wody do przewodu
doprowadzającego wodę.
2. Odszukaj najbliższą rurę doprowadzającą
zimną wodę pitną.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji
przewodu doprowadzającego wodę dołączoną
do zestawu montażowego.
PRZESTROGA
Przewód doprowadzający wodę musi być
podłączony do rury zimnej wody. Podłączenie
do rury gorącej wody może spowodować
nieprawidłowe uszkodzenie oczyszczacza.
Zamknij główny
dopływ wody.
Zamknij główny
dopływ wody.
Brak
przerw
4. Po podłączeniu instalacji wodnej do filtra wody
ponownie otwórz dopływ wody i spuść około
3 l wody, aby oczyścić i zalać filtr wody.
ustawianie _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:22
Podłączanie przewodu
doprowadzającego wodę do lodówki
1. Zdejmij zaślepkę z przewodu
doprowadzającego wodę do urządzenia
i umieść na nim nakrętkę kompresyjną
po odłączeniu dostarczonego przewodu
doprowadzającego wodę.
2. Połącz przewód dostarczający wodę do
urządzenia z przewodem dostarczającym
wodę dołączonym do zestawu.
3. Dokręć nakrętkę kompresyjną do mocowania
kompresyjnego. Między elementami (A, B i C)
nie powinny występować żadne przerwy.
4. Odkręć wodę i sprawdź, czy nie dochodzi do
wycieku.
Przewód doprowadzający wodę podłączaj
wyłącznie do źródła wody pitnej. Jeżeli
zachodzi konieczność naprawy lub
demontażu przewodu doprowadzającego
wodę, odetnij 6,5 mm plastikowej
rurki, aby zapewnić szczelne, gładkie
połączenie.
Usuń
przerwę
Poluzuj a
Przewód
doprowadzający wodę
z urządzenia
• W przypadku wystąpienia wycieku wody
będącego wynikiem nieprawidłowego montażu
należy skontaktować się z instalatorem.
DOKONANIE USTAWIEŃ
Po zainstalowaniu nowej lodówki na swoim
miejscu można przystąpić do konfiguracji
urządzenia i korzystania z oferowanych przez nie
funkcji.
Wykonanie następujących czynności zapewnia
pełną funkcjonalność lodówki.
1. Upewnij się, że lodówka stoi we właściwym
miejscu i że została zachowana odpowiednia
odległość pomiędzy nią a ścianą. Informacje
na ten temat znajdują się w części niniejszej
instrukcji dotyczącej instalacji urządzenia.
2. Po podłączeniu lodówki do źródła zasilania
sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze
urządzenia świeci po otwarciu drzwi.
3. Ustaw regulator temperatury na najniższą
wartość i poczekaj godzinę. Zamrażarka
lekko się schłodzi, a silnik będzie pracować
bez zakłóceń. Zmień ustawienie temperatury
lodówki i zamrażarki na żądane wartości.
4. Po podłączeniu lodówki do źródła zasilania
osiągnięcie przez urządzenie właściwej
temperatury zajmie kilka godzin. Żywność i
napoje można przechowywać w lodówce po
osiągnięciu przez nią wystarczająco niskiej
temperatury.
Brak przerw
Przewód doprowadzający
wodę z zestawu
PRZESTROGA
Przed rozpoczęciem użytkowania należy
dokładnie sprawdzić miejsca wycieku.
• Gwarancja
firmy Samsung
nie obejmuje
INSTALACJI
PRZEWODU
DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ.
• Wszystkimi kosztami naprawy zostanie
obciążony klient, chyba że w cenie sprzedaży
uwzględniono koszt montażu.
• W razie potrzeby, w celu wykonania montażu
należy skontaktować się z hydraulikiem lub
autoryzowanym instalatorem.
22_ ustawianie
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:22
Obsługa lodówki z drzwiami
dwuskrzydłowymi
KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA
4
2
5
3
6
10
7
9
8
(1)
Energy Saver
(Oszczędzanie
energii)
Dotknięcie tego przycisku powoduje
włączenie lub wyłączenie trybu
Energy Saver (Oszczędzanie energii).
Po włączeniu trybu Energy Saver
(Oszczędzanie energii) świeci ikona Energy
Saver (Oszczędzanie energii). Wyłączenie
trybu Energy Saver (Oszczędzanie energii)
powoduje wygaśnięcie ikony. Fabrycznym
ustawieniem funkcji Energy Saver
(Oszczędzanie energii) jest „ON” (WŁ.).
Jeżeli na drzwiach można zaobserwować
kondensację lub krople wody, wyłącz tryb
Energy Saver (Oszczędzanie energii).
(2)
Freezer
(Zamrażarka)
(Hold 3 sec
for Power
Freeze)
(Przytrzymaj
przez
3 sekundy,
aby włączyć
funkcję
Power
Freeze
(Intensywne
zamrażanie))
Przycisk Freezer (Zamrażarka) służy do:
-- ustawiania żądanej temperatury zamrażarki.
-- włączania i wyłączania funkcji
intensywnego zamrażania.
1) Ustawianie temperatury zamrażarki
Dotknij przycisku Freezer (Zamrażarka), aby
ustawić żądaną temperaturę zamrażarki.
Istnieje możliwość ustawienia temperatury
w zakresie od -15 °C do -23 °C.
2) Funkcja Power Freeze (Intensywne
zamrażanie)
Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez
3 sekundy, aby skrócić czas potrzebny do
zamrożenia produktów w zamrażarce.
Funkcja ta może okazać się przydatna, gdy
zachodzi potrzeba szybkiego zamrożenia
łatwo psujących się produktów lub jeżeli
temperatura w zamrażarce gwałtownie
wzrosła (np. w przypadku pozostawienia
otwartych drzwi).
Przy korzystaniu z tej funkcji wzrasta zużycie
energii lodówki. Pamiętaj, aby wyłączyć
tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, i
przywrócić oryginalne ustawienie temperatury.
W wypadku mrożenia dużej ilości jedzenia
włącz funkcję Power Freeze (Intensywne
zamrażanie) na co najmniej 20 godzin przed
włożeniem produktów do zamrażalnika.
Przycisk Alarm (Alarm) służy do:
-- włączania i wyłączania alarmu
otwartych drzwi,
-- resetowania wskaźnika czasu
eksploatacji filtra wody.
1) Funkcja Door Alarm (Alarm otwartych
drzwi)
Jeżeli ustawieniem alarmu
powiadamiającego o otwartych drzwiach
jest On (Wł.), urządzenie generuje dźwięk
alarmu w sytuacji, gdy dowolne z drzwi
lodówki są otwarte przez dłużej niż trzy
minuty. Alarm zostanie wyłączony, gdy
drzwi zostaną zamknięte. Fabrycznym
ustawieniem funkcji alarmu otwartych
drzwi jest On (Wł.). Alarm można wyłączyć
poprzez naciśnięcie i zwolnienie przycisku
Alarm (Alarm). W ten sam sposób można
ponownie włączyć funkcję alarmu.
Włączonej funkcji towarzyszy świecąca
się ikona.
Jeżeli funkcja Door Alarm (Alarm
otwartych drzwi) jest włączona i następuje
wygenerowanie dźwięku alarmu, ikona
funkcji Door Alarm (Alarm otwartych drzwi)
w tym czasie miga.
2) Funkcja Water Filter Life Indicator
(Wskaźnik czasu eksploatacji filtra wody)
Po wymianie filtra wody dotknij i
przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy,
aby zresetować wskaźnik czasu
eksploatacji filtra wody. Po zresetowaniu
wskaźnika czasu eksploatacji filtra
wody ikona Filter (Filtr) na panelu
wyłączy się. Ikona Filter (Filtr) zmieni
kolor na czerwony, aby powiadomić o
konieczności wymiany filtra wody po
upływie sześciu miesięcy (ok. 1370 l). Na
niektórych terenach w wodzie znajduje
się dużo kamienia, co powoduje szybsze
zatykanie filtra wody. Jeżeli tak jest,
konieczna będzie częstsza niż co pół roku
wymiana filtra.
02 obsługa
1
(3)
Alarm
(Alarm)
(Hold 3 sec
for Filter
Reset)
(Przytrzymaj
przez 3
sekundy,
aby włączyć
funkcję
Filter Reset
(Reset
filtra))
obsługa _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:22
(4)
Lighting
(Oświetlenie)
(Hold 3 sec
for ºC ↔ ºF)
(Przytrzymaj
przez
3 sekundy,
aby zmienić
ºC ↔ ºF)
Przycisk Lighting (Oświetlenie) służy do:
-- włączania i wyłączania oświetlenia dozownika,
-- do przełączania jednostek temperatury
pomiędzy ºC a ºF.
1) Funkcja Light (Oświetlenie)
Dotknięcie przycisku Lighting (Oświetlenie)
powoduje włączenie lampki LED dozownika
na stałe, dzięki czemu lampka świeci się
nieprzerwanie. Przycisk również się zaświeci.
Jeżeli lampka dozownika ma włączać się tylko
w sytuacji, gdy ktoś korzysta z dozownika,
naciśnij przycisk Lighting (Oświetlenie), aby
wyłączyć tryb ciągłego świecenia.
2) Aby zmieniać jednostki temperatury
z ºC na ºF i odwrotnie, dotknij i przytrzymaj
ten przycisk przez 3 sekundy, aby wybrać
żądany sposób wyświetlania temperatury.
Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu
tego przycisku następuje zmiana trybu
wyświetlania temperatury (z ºC na ºF i
odwrotnie). Zapala się ikona ºC lub ºF,
informując o dokonanym wyborze.
(5)
Fridge
(Lodówka)
(Hold 3 sec for
Power Cool)
(Przytrzymaj
przez
3 sekundy,
aby włączyć
funkcję
Power Cool
(Intensywne
chłodzenie))
Przycisk Fridge (Lodówka) służy do:
-- ustawiania żądanej temperatury
lodówki.
-- włączania i wyłączania funkcji Power
Cool (Intensywne chłodzenie).
1) Ustawianie temperatury lodówki
Dotknij przycisku Fridge (Lodówka), aby
ustawić żądaną temperaturę lodówki.
Istnieje możliwość ustawienia temperatury
w zakresie od 7 °C do 1 °C.
2) Funkcja Power Cool (Intensywne
chłodzenie)
Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez
3 sekundy, aby skrócić czas potrzebny
do schłodzenia produktów w lodówce.
Funkcja ta może okazać się przydatna
w przypadku konieczności szybkiego
schłodzenia łatwo psujących się
produktów lub jeżeli temperatura
w lodówce gwałtownie wzrosła (np. z
powodu pozostawienia otwartych drzwi).
(6)
Ice Off (Lód
wył.)
(Hold 3 sec for
Child Lock)
(Przytrzymaj
przez
3 sekundy,
aby włączyć
funkcję Child
Lock (Blokada
rodzicielska))
Przycisk Ice Off (Lód wył.) służy do:
-- włączania i wyłączania kostkarki do lodu,
-- włączania i wyłączania funkcji Child
Lock (Blokada rodzicielska).
1) Funkcja Ice Off (Lód wył.)
Jeżeli nie chcesz, aby lodówka wytworzyła
więcej lodu, naciśnij przycisk Ice Off (Lód wył.).
2) Funkcja Child Lock (Blokada rodzicielska)
Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez
3 sekundy, aby zablokować wyświetlacz,
panel strefy Flex, a także przyciski
dozownika, dzięki czemu używanie
przycisków będzie niemożliwe.
Po włączeniu funkcji Child Lock (Blokada
rodzicielska) lodówka nie dozuje lodu
ani wody nawet po naciśnięciu dźwigni
dozownika.
Ikona Child Lock (Blokada rodzicielska)
świeci, informując o włączeniu funkcji
blokady rodzicielskiej. Aby odblokować,
naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
3 sekundy.
(7)
Cubed Ice
(Lód w
kostkach)
(8) Crushed
Ice (Lód
pokruszony)
Naciśnij przycisk Cubed Ice (Lód
w kostkach) lub Crushed Ice (Lód
pokruszony), aby wybrać żądany rodzaj
lodu.
Po każdym naciśnięciu tego przycisku
następuje zmiana trybu z lodu w kostkach
na lód pokruszony i odwrotnie. Zapala
(Cubed)
się ikona lodu w kostkach lub lodu
(W kostkach) pokruszonego, informując o wybranym
trybie.
(Crushed)
(Pokruszony)
(9)
Jeżeli nie chcesz, aby lodówka wytworzyła
więcej lodu, dotknij przycisk Ice Off (Lód wył.).
Ice Off
(Lód wył.) Zaświeci się ikona, a kostkarka do lodu
przestanie wytwarzać lód.
Zaleca się zatrzymanie procesu
wytwarzania lodu
w następujących przypadkach:
-- W pojemniku na lód znajduje się
wystarczająca ilość lodu.
-- Chcesz zaoszczędzić wodę i
energię.
-- Woda nie jest dostarczana do
lodówki.
Jeżeli ustawieniem funkcji kostkarki
do lodu jest ON (WŁ.), a przewód
doprowadzający wodę nie jest
podłączony, z tyłu urządzenia
dobiegnie dźwięk charakterystyczny
dla zaworu wody. W takim wypadku
naciśnij przycisk Ice Off (Lód wył.)
(Hold 3sec for child lock) (Przytrzymaj
przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę
rodzicielską) i przytrzymaj przez
mniej niż 3 sekundy, aż zaświeci się
wskaźnik Ice Off (Lód wył.) ( ).
24_ obsługa
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:22
( 10 )
Filter
(Filtr)
Użycie wody filtrowanej
Ta ikona świeci, gdy zachodzi konieczność
wymiany filtra, co dzieje się zazwyczaj
po wydaniu przez lodówkę ok. 1370 l
wody (po ok. 6 miesiącach). Otwarcie
lub zamknięcie drzwi sygnalizuje
kilkusekundowe miganie ikony na
czerwono. Po zainstalowaniu nowego
filtra wody zresetuj wskaźnik filtra poprzez
dotknięcie i przytrzymanie przycisku
Hold 3sec for Filter Reset (Przytrzymaj
3 sekundy w celu zresetowania filtra))
przez 3 sekundy.
-- Jeżeli woda nie jest dozowana
lub jej dozowanie odbywa się
powoli, jest to oznaka zatkania
filtra, co oznacza konieczność
jego wymiany.
-- Na niektórych terenach w
wodzie znajduje się dużo
kamienia, co powoduje szybsze
zatykanie filtra wody.
WYMIANA FILTRA WODY
Aby ograniczyć ryzyko zalania
wodą, NIE używaj filtrów
wody innych producentów w
lodówce firmy SAMSUNG.
UŻYWAJ WYŁĄCZNIE FILTRÓW
(czerwony)
WODY FIRMY SAMSUNG. Firma
SAMSUNG nie odpowiada za
uszkodzenia, w tym między innymi uszkodzenia
mienia, spowodowane przez wyciek wody
wynikający z używania filtra wody innego
producenta. Lodówki firmy SAMSUNG
przeznaczone są do współpracy WYŁĄCZNIE
z filtrami wody produkowanymi przez firmę
SAMSUNG. Kontrolka Filter (Filtr) zmieni kolor
na czerwony, aby powiadomić o konieczności
wymiany kasety filtra wody.
Aby użytkownik miał czas uzyskać nowy
filtr, czerwona kontrolka zaczyna świecić tuż
przez wyczerpaniem pojemności aktualnie
zainstalowanego filtra. Wymiana filtra w
odpowiednim czasie zapewnia możliwość uzyskania
najświeższej, najczystszej wody z lodówki.
Aby wymienić filtr wody, wykonaj następujące czynności:
1. Zamknij dopływ wody. Następnie obróć w
lewo filtr wody ( 1 ) o ok. 1/4 obrotu.
2
1
2. Wyciągnij filtr wody ( 1 ) z obudowy filtra ( 2 ).
• Aby wymiana filtra wody była łatwiejsza,
zamknij zawór doprowadzający wodę.
• Niekiedy demontaż filtra wody bywa trudny ze
względu na zanieczyszczenia wody, które powodują
jego utknięcie. W razie problemów z wymianą
filtra wody chwyć go mocno i silnie pociągnij.
• Podczas wyciągania filtra wody istnieje
możliwość wypłynięcia niewielkiej ilości wody
z otworu. Jest to normalne. Aby ograniczyć
wycieki, podczas wyciągania filtra trzymaj jego
kasetę poziomo.
• Aby zapobiec
nadmiernemu
2
wyciekowi, opróżnij
tackę filtra wody ( 3 ) i
3
osusz miejsce wokół
obudowy filtra ( 2 ).
02 obsługa
Aby oszczędzić energię elektryczną,
wyświetlacz panelu wyłącza się automatycznie
w następujących sytuacjach: Gdy nie został
naciśnięty żaden z przycisków, gdy drzwi
pozostają zamknięte lub gdy dźwignia
dozownika nie została naciśnięta. Jednak
ikona wskazująca wybór trybu lodu w kostkach
lub pokruszonego bądź wody gazowanej nadal
będzie świecić. Po naciśnięciu przycisku,
otwarciu drzwi lub naciśnięciu dźwigni
dozownika wyświetlacz panelu ponownie się
zaświeci. Wszystkie klawisze funkcyjne będą
aktywne po zaprzestaniu naciskania przycisku.
3. Włóż nowy filtr do obudowy filtra ( 4 ).
4. Wepchnij filtr i obróć go w prawo, aż wskoczy
na swoje miejsce.
• W razie problemów z włożeniem filtra
wody spowodowanych wysokim
ciśnieniem wody zamknij zawór
doprowadzający wodę.
• Symbol zamknięcia powinien znaleźć się
na wysokości linii wskaźnika.
OSTRZEŻENIE
4
5. Dotknij przycisku „Alarm/
hold 3 sec for Filter
Reset” (Alarm/przytrzymaj
przez 3 sekundy, aby
włączyć funkcję Filter Reset
(Reset filtra))
( (Filter Reset) (Reset filtra) ) przez ok. 3 sekundy, aby
zresetować filtr wody. Czerwony wskaźnik
(
) wyłączy się.
6. Jeżeli uprzednio dopływ wody został
zamknięty, otwórz go.
obsługa _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:22
Zamienny filtr wody można nabyć
w miejscowym sklepie AGD lub po
skontaktowaniu się z dystrybutorem
części firmy Samsung. Aby zamówić
kilka kaset z filtrem wody, skontaktuj się z
autoryzowanym sprzedawcą produktów
firmy Samsung. Upewnij się, czy
opakowanie zamiennego filtra wody oraz
sam filtr opatrzone są logo firmy SAMSUNG.
Usuwanie osadów wewnątrz
przewodu doprowadzającego wodę
po zainstalowaniu filtra wody.
1. OTWÓRZ główne
doprowadzenie wody
i doprowadź do
urządzenia wodę.
2. Woda powinna
wypływać z dozownika
tak długo, aż będzie
czysta (ok. 6–7 minut).
Spowoduje to oczyszczenie systemu
doprowadzania wody i usunie powietrze z
przewodów.
3. W wypadku niektórych gospodarstw domowych
konieczne może być dodatkowe płukanie.
4. Otwórz drzwi lodówki i sprawdź, czy nie
doszło do wycieków z filtra wody.
Nie zapomnij dokładnie przepłukać
dozownika, w przeciwnym bowiem razie
woda może z niego kapać. Oznacza to, że
w linii nadal znajduje się powietrze.
Doprowadzanie wody na zasadzie
odwróconej osmozy WAŻNE:
Ciśnienie wody doprowadzanej z systemu
działającego w oparciu o zjawisko odwróconej
osmozy do zaworu wlotowego wody lodówki
musi być utrzymywane w zakresie 35–120 psi
(241–827 kPa).
Jeżeli system filtracji wody oparty o zjawisko
odwróconej osmozy jest podłączony do linii
doprowadzania zimnej wody, ciśnienie wody w
systemie odwróconej osmozy musi wynosić co
najmniej 40–60 psi (276–414 kPa). Jeżeli ciśnienie
to jest mniejsze niż 40–60 psi (276–414 kPa):
• Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody,
może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie
wody w wypadku używania w połączeniu z
systemem odwróconej osmozy. Wymień filtr
wody.
W razie pytań związanych z ciśnieniem
wody skontaktuj się z licencjonowanym,
wykwalifikowanym hydraulikiem.
STEROWANIE TEMPERATURĄ
Podstawowa temperatura
zamrażarki i komór lodówki
Podstawowymi, zalecanymi temperaturami
zamrażarki i lodówki są odpowiednio -19 °C oraz
3 °C.
Jeżeli temperatury zamrażarki i lodówki są zbyt
wysokie lub zbyt niskie, ustaw je ręcznie.
Sterowanie temperaturą zamrażarki
Zalecana temperatura (zamrażarka): -19 °C
Temperaturę zamrażarki można ustawić pomiędzy
-23 °C a -15 °C, w zależności od potrzeb. Naciśnij
kilkakrotnie przycisk Freezer (Zamrażarka), aż
na wyświetlaczu temperatury pojawi się żądana
wartość. Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę temperatury o 1°C. Patrz przykład poniżej.
Stopnie Celsjusza: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞
-22 °C ➞ -23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞
-18 °C ➞ -19 °C.
Pamiętaj, że takie produkty jak lody mogą
rozmrażać się w temperaturze -15,5 °C.
Wyświetlacz temperatury będzie sekwencyjnie
pokazywał temperaturę od -23 °C do -15 °C.
• Sprawdź, czy filtr osadów w systemie
odwróconej osmozy nie jest zablokowany.
W razie potrzeby wymień filtr.
• Poczekaj na ponowne napełnienie zbiornika
systemu odwróconej osmozy po intensywnym
używaniu.
26_ obsługa
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:22
Sterowanie temperaturą lodówki
KORZYSTANIE Z DOZOWNIKA
ZIMNEJ WODY
Naciśnij przycisk odpowiadający
właściwemu rodzajowi lodu, aby
wybrać żądany produkt.
BRAK LODU
Temperaturę lodówki można ustawić pomiędzy
1 °C a 7 °C, w zależności od potrzeb. Naciśnij
kilkakrotnie przycisk Fridge (Lodówka), aż
na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość
temperatury. Każde naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę temperatury o 1 °C. Patrz
przykład poniżej.
Stopnie Celsjusza: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞
6 °C ➞ 5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Proces sterowania temperaturą w wypadku
lodówki przebiega identycznie jak w wypadku
zamrażarki. Naciśnij przycisk Fridge (Lodówka),
aby ustawić żądaną temperaturę. Po kilku
sekundach lodówka zacznie dostosowywać
temperaturę do nowo ustawionej wartości.
Proces ten można obserwować na cyfrowym
wyświetlaczu.
-- Temperatura zamrażarki lub lodówki
może wzrosnąć, jeżeli drzwi otwierane
są zbyt często lub jeżeli w środku
zostanie umieszczona duża ilość
ciepłych lub gorących produktów.
-- Wzrost temperatury może powodować miganie
wskazań cyfrowego wyświetlacza. Po powrocie
do normalnej temperatury zamrażarki lub lodówki
wskazania wyświetlacza przestaną migać.
-- Jeżeli wyświetlacz nadal miga, być może
trzeba „zresetować” lodówkę. Spróbuj
odłączyć urządzenie od zasilania, poczekać
ok. 10 minut, a następnie ponownie podłączyć
przewód zasilania.
-- Jeżeli występuje błąd komunikacji pomiędzy
wyświetlaczem a głównym sterownikiem,
lampka zamiennego wyświetlacza może
migać. Jeżeli miganie trwa przez dłuższy czas,
skontaktuj się z punktem serwisowym firmy
Samsung Electronics.
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz
wyłączyć kostkarkę do lodu
02 obsługa
Zalecana temperatura (lodówka): 3 °C
Użycie dźwigni lodu ( 1 )
Delikatnie naciśnij dźwignię
dozownika lodu ( 1 ) szklanką.
Dozownik wyda lód.
1
Istnieje możliwość zmiany rodzaju
2
wydawanego lodu poprzez
uprzednie naciśnięcie przycisku
lodu w kostkach lub kruszonego.
Użycie dźwigni wody ( 2 )
Delikatnie naciśnij dźwignię dozownika wody ( 2 )
szklanką. Dozownik wyda wodę.
Jeżeli naciśniesz dźwignię wody i lodu w
mniej więcej tym samym czasie, dozownik
wyda produkt zgodnie z opcją, która
faktycznie była wybrana lub naciśnięta jako
pierwsza.
Poczekaj 1 sekundę przed zabraniem
naczynia po wydaniu wody. Zapobiegnie to
rozlewaniu się wody. Nie wyciągaj dźwigni
dozownika po wydaniu lodu lub wody.
Powróci ona automatycznie na swoje miejsce.
Równoczesne użycie dźwigni lodu i wody
Aby uzyskać lód i wodę, naciśnij najpierw
dźwignię lodu ( 1 ), aby uzyskać lód, a następnie
obniż szklankę i naciśnij dźwignię dozownika
wody ( 2 ), aby uzyskać wodę.
Konserwacja pojemnika na lód
• Aby wyczyścić pojemnik na lód, umyj go,
stosując łagodny detergent. Opłucz dokładnie
pojemnik i starannie go osusz. Nie używaj
środków czyszczących o właściwościach
ściernych ani rozpuszczalników.
• Lód jest wytwarzany w kostkach. Po wybraniu
opcji „Crushed” kostkarka kruszy kostki lodu.
obsługa _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:22
• Po wybraniu opcji Cubed Ice (Lód w kostkach)
po użyciu trybu Crushed Ice (Lód kruszony)
może dojść do wydania niewielkiej, resztkowej
ilości pokruszonego lodu.
• Kostki lodu tworzone w trakcie procesu
gwałtownego zamrażania będą
charakteryzowały się białą barwą, co oznacza,
że zostały wytworzone normalnie.
• Ponieważ kostkarka w lodówce (zamrażarce)
wytwarza kostki lodu jeszcze szybciej, przenieś
kostki lodu z lodówkowego pojemnika na
lód do pojemnika na lód w zamrażarce, jeżeli
potrzebujesz więcej kostek.
• Jeżeli lód nie jest wydawany, wyciągnij
pojemnik na lód i naciśnij przycisk testowy
znajdujący się po prawej stronie kostkarki do
lodu. Patrz ilustracja poniżej.
• Nie naciskaj nieprzerwanie przycisku
testowego, gdy tacka jest wypełniona lodem
lub wodą. Woda może przelać się lub lód
może zapełnić cały pojemnik.
Wytwarzanie lodu
• Aby po instalacji całkowicie napełnić pojemnik
na lód, wykonaj następujące czynności:
1. Poczekaj 24 godziny (lub 1 pełny dzień), aby
lodówka schłodziła się.
-- Umożliwi to prawidłowe chłodzenie kostkarki
do lodu.
sprawdź
poziom
wody
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Jeżeli chcesz wyjąć kostki lodu bez użycia
pojemnika na lód, wyłącz kostkarkę i
zdejmij przednią osłonę kostkarki.
Pamiętaj, że kostki lodu w kostkarce mogą
rozsypać się po całej szufladzie.
Do pojemnika na lód nie wkładaj
żywności. Jeżeli przechowujesz produkty
spożywcze w pojemniku na lód, mogą one
uderzyć w kostkarkę podczas otwierania
lub zamykania drzwi, powodując jej
uszkodzenie.
Pamiętaj, że kostki lodu w pojemniku na
lód mogą rozsypać się po całej szufladzie
w trakcie wyjmowania pojemnika z szuflady.
W takim wypadku wyjmij kostki lodu z
szuflady.
Jeżeli dojdzie do awarii zasilania, kostki lodu
mogą się roztopić, a następnie ponownie
zamarznąć po przywróceniu zasilania, co
powoduje zatrzymanie pracy dozownika.
Aby temu zapobiec, po wystąpieniu awarii
zasilania wyciągnij pojemnik na lód i wyrzuć
resztki lodu lub wylej wodę.
Jeżeli zużyjesz cały lód naraz, musisz
powtórzyć czynności 2 i 3 związane z
wytwarzaniem lodu.
Należy jednak odczekać tylko 8 godzin
przed uzyskaniem pierwszych 4–6 kostek.
To uzupełni zapas kostek lodu i zapewni
maksymalną produkcję lodu.
Przycisk Test (Test)
2. Podsuń szklankę i uzyskaj 4–6 kostek lodu.
3. Po 8, a następnie 16 godzinach uzyskaj pełną
szklankę lodu.
• Aby przetestować kostkarkę do lodu, naciśnij
przycisk Test (Test) na kostkarce. Rozlegnie się
charakterystyczny dźwięk (ding-dong).
Gdy usłyszysz dźwięk, zwolnij przycisk
testowy.
• Dźwięk zostanie ponownie automatycznie
wygenerowany, aby powiadomić, że kostkarka
działa prawidłowo.
28_ obsługa
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:22
Wyjazd na wakacje...
Po wybraniu trybu Ice Off (Lód wył.) wyjmij
wszystkie kostki lodu z pojemnika.
W przeciwnym razie kostki lodu mogą zbić się
razem, co utrudni ich usunięcie.
Aby bezpiecznie wyjąć pojemnik na lód, unikając
urazu, przytrzymaj spód pojemnika jedną ręką, a
jego bok — drugą.
Następnie unieś go i pociągnij do siebie.
Aby z powrotem założyć pojemnik na miejsce,
wciśnij go mocno.
Jeżeli masz przed sobą długie wakacje lub podróż
służbową i przez dłuższy czas nie będziesz
korzystać z dozowników wody i lodu:
-- Zamknij zawór wody. W przeciwnym razie
woda może wyciekać.
-- Wyjmij wszystkie produkty spożywcze.
-- Odłącz lodówkę od źródła zasilania.
-- Wytrzyj nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostaw
drzwi otwarte. W przeciwnym razie w lodówce
może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
Jeśli pojemnik na lód nie zostanie założony
prawidłowo, znajdujący się w nim lód
może się roztopić.
Jeśli nie można zainstalować pojemnika, obróć
spiralę podajnika lodu o 90 stopni (patrz ostatnia
ilustracja po prawej, u góry) i spróbuj ponownie.
• Podczas działania zamrażarki wewnątrz
pojemnika jest bardzo zimno.
Nie należy sięgać głęboko do wewnątrz
pojemnika na lód.
• Należy używać wyłącznie kostkarki do
lodu dostarczonej wraz z lodówką. System
doprowadzania wody do lodówki wymaga
instalacji/podłączenia przez odpowiednio
wykwalifikowaną osobę.
Należy podłączyć go wyłącznie do źródła wody
pitnej.
• Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo,
należy zapewnić ciśnienie wody wynoszące
138–862 kPa (20–125 psi).
PRZESTROGA
02 obsługa
Używanie funkcji Ice Off (Lód wył.)
Kostkarka do lodu: co wolno, a
czego nie wolno robić
• Nie wkładaj palców, dłoni ani żadnych
przedmiotów do korytka ani pojemnika na lód.
-- Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub
szkód materialnych.
• Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych innych
przedmiotów do otworu dozownika.
-- Może to doprowadzić do obrażeń ciała.
• Nie próbuj demontować kostkarki do lodu.
• Nie myj ani nie rozpylaj niczego w pojemniku
na lód z wodą, podczas gdy znajduje się on
w lodówce. W celu wyczyszczenia pojemnika
wyjmij go z lodówki.
PRZESTROGA
Po włożeniu tacki kostkarki do lodu
sprawdź, czy jest dobrze wyśrodkowana
przy wejściu.
W przeciwnym razie tacka może utknąć.
Zjawisko mętnienia wody
Cała woda doprowadzana do lodówki
przepływa przez filtr rdzeniowy, będący
filtrem wody zasadowej. W procesie
filtrowania ciśnienie wody wypływającej
z filtra jest wyższe, a woda staje się
nasycona tlenem i azotem. Gdy taka
woda wydostaje się na powietrze,
ciśnienie gwałtownie spada, a nasycenie
tlenem i azotem jest wyjątkowo duże,
co skutkuje obecnością pęcherzyków
gazu. Ze względu na te pęcherzyki woda
tymczasowo może wyglądać na mętną.
Po kilku sekundach woda staje się
przejrzysta.
obsługa _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:22
CZĘŚCI I FUNKCJE
Poniższa ilustracja przedstawia części i funkcje lodówki.
Lampka
Kostkarka do lodu FF
Półka składana
Półka stała
Półka stała
Pionowa sekcja
zawiasu
Szuflady na warzywa
i owoce
Filtr wody
Lampka
Automatyczne
zamknięcie
Osłona
2-stopniowa
półka składana
Pojemniki na
drzwiach
Automatyczne
zamknięcie
Komora zamienna
Szuflada
wysuwana
automatycznie
Pojemnik szuflady
zamrażarki
Zamykając drzwi upewnij się, czy pionowa sekcja zawiasu znajduje się w prawidłowej pozycji,
aby uniknąć zarysowania drugiego skrzydła drzwi.
Jeżeli sekcja jest odwrócona, ustaw ją w prawidłowej pozycji i zamknij drzwi.
Niekiedy na powierzchni pionowej sekcji zawiasu może pojawić się wilgoć.
Uchwyt drzwi może z czasem poluzować się. Jeżeli tak się stanie, dokręć śruby znajdujące się
po wewnętrznej stronie drzwi.
Jeżeli zamkniesz jedno skrzydło drzwi ze zbyt dużą siłą, drugie może się otworzyć.
Gdy drzwi otwierają się, przełącznik blokady ze względów bezpieczeństwa automatycznie
wyłącza silnik ślimakowy w kostkarce do lodu.
Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna lampka LED nie świeci, skontaktuj się z punktem serwisowym.
30_ obsługa
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:23
Pojemniki na drzwiach
Lodówka jest dostarczana z różnego rodzaju
i różnej wielkości pojemnikami do montażu na
drzwiach. Jeśli pojemniki na drzwiach zostały
zapakowane osobno, należy je odpowiednio
zamontować zgodnie z poniższym rysunkiem.
Liczba dostarczonych pojemników do montażu na
drzwiach może się różnić w zależności od modelu.
UŻYWANIE STREFY FLEX
Przycisk wyboru
Strefa Flex jest pełnej szerokości szufladą z
możliwością sterowania temperaturą. Strefę
Flex można wykorzystywać do przechowywania
dużych tac z żywnością, produktów
delikatesowych, win, pizzy, napojów i innych
produktów. Czujnik temperatury umożliwia
dostosowanie ilości zimnego powietrza, jakie
dostaje się do strefy. Przyciski sterowania znajdują
się pośrodku nasadki na drzwi.
1. Po wybraniu trybu „Wine/Party Dishes”
(Wino/Dania na przyjęcie) temperatura strefy
Flex będzie wynosić ok. 5 °C. Funkcja ta
pomaga utrzymywać świeżość produktów
przez długi czas.
2. Po wybraniu trybu „Deli/Snacks” (Delikatesy/
przekąski) temperatura strefy Flex będzie wynosić
ok. 3 °C. Funkcja ta pomaga utrzymywać
świeżość produktów przez dłuższy czas.
3. Po wybraniu trybu „Cold Drinks” (Zimne
napoje) temperatura strefy Flex będzie wynosić
ok. 1 °C. Ta funkcja pomaga utrzymywać niską
temperaturę i orzeźwiające właściwości napojów.
4. Po wybraniu trybu „Meat/Fish” (Mięso/
ryby) temperatura strefy Flex będzie wynosić
ok. -1 °C. Funkcja ta pomaga utrzymywać
świeżość mięsa i ryb przez długi czas.
02 obsługa
• Naciskaj kilkakrotnie przycisk Temp (Temperatura),
aż zostanie podświetlony żądany tryb.
• Po każdym naciśnięciu przycisku Temp.
(Temperatura) następuje zmiana trybu w
podanej niżej kolejności: Tryb Meat/Fish
(Mięso/ryby) (-1 °C), Cold Drinks (Zimne
napoje) (1 °C), Deli/Snacks (Delikatesy/
przekąski) (3 °C), Wine/Party Dishes
(Wino/dania na przyjęcie) (5 °C). Wstępnie
wybranym trybem jest Cold Drinks (Zimne
napoje). Lodówka dostosuje automatycznie
temperaturę w strefie Flex do wybranej przez
użytkownika temperatury.
• Po wybraniu trybu Deli/Snacks (Delikatesy/
przekąski) (3 °C), Cold Drinks (Zimne napoje)
(1 °C) lub Meat/Fish (Mięso/ryby) (-1 °C), strefa
Flex będzie działać w komorze chłodzenia.
• Wskazania wyświetlacza temperatury strefy
Flex mogą zmieniać się w zależności od
liczby produktów przechowywanych w strefie,
miejsca ich ułożenia, temperatury otoczenia i
częstotliwości otwierania drzwi.
Przechowywanie bardzo łatwo psujących
się produktów wymaga wybrania funkcji
komory chłodniczej.
Przycisk wyboru temperatury
Przykłady produktów żywnościowych, które
można przechowywać w strefie Flex poprzez
ustawienie temperatury.
Wine Party
Dishes
(Wino/Dania
na przyjęcie)
Deli
Snacks
(Delikatesy/
przekąski)
• wino
• ananasy
• koktajle
• ciasta
Funkcje komory chłodniczej
• sery
Cold
Meat
Drinks
Fish
(Zimne napoje) (Mięso/ryby)
• woda
butelkowana • steki
• cytryny
• sok
• wędliny
• herbatniki • napoje
bezalkoholowe • bekon
• hot dogi z chilli
• ziemniaki • piwo
con carne
obsługa _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:23
Owoce i warzywa mogą ulec zepsuciu,
jeżeli wybrano dla nich ustawienie „Meat/
Fish” (Mięso/ryby). Nie przechowuj sałaty
ani innych warzyw liściastych w strefie Flex.
Nie przechowuj szklanych butelek w strefie
PRZESTROGA Flex, jeżeli wybrano dla nich ustawienie
„Cold drinks” (Zimne napoje) lub „Meat/
Fish” (Mięso/ryby). Po zamarznięciu
ich zawartości szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała.
ZALECANE UMIEJSCOWIENIE
PÓŁKI SKŁADANEJ
Półka składana powinna znajdować się w górnej
części komory, zapewniając więcej miejsca
na przechowywanie wysokich produktów bez
konieczności przekładania półek.
• Półkę składaną zainstaluj po prawej stronie lodówki.
•
• Jeżeli zainstalujesz ją po lewej stronie, kostkarka
do lodu uniemożliwi pełne złożenie półki.
• Aby wykorzystać półkę, delikatnie popchnij
do tyłu przednią jej część, dzięki czemu półka
złoży się od środka.
Zalecana
lokalizacja
dotknięcie
WYJMOWANIE AKCESORIÓW
LODÓWKI
1
2
Jeżeli pojemniki na drzwiach nie są mocno
zamocowane, może dojść do obrażeń ciała.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się pojemnikami.
Ostre rogi pojemników mogą spowodować
obrażenia ciała.
Nie dopasowuj na drzwiach pojemnika
wypełnionego produktami. Najpierw wyjmij
wszystkie produkty spożywcze.
Aby usunąć kurz lub pył z pojemników, zdejmij
osłonę i umyj je wodą.
PRZESTROGA
2. Półki ze szkła hartowanego
Aby wyjąć - przechyl przód półki we
wskazanym kierunku ( 1 ) i unieś ją pionowo ( 2 ).
Wyjmij półkę.
Aby założyć ponownie - przechyl przód półki i
wprowadź zaczepy półki w szczeliny na żądanej
wysokości. Następnie opuść przód półki, aby
zaczepy mogły znaleźć się w szczelinach.
PRZESTROGA
Półki ze szkła hartowanego są ciężkie.
Przenosząc je, postępuj szczególnie ostrożnie.
1
1. Pojemniki na drzwiach
• Pojemniki na drzwiach (1)
Aby zdjąć - wystarczy unieść pojemnik i
wyciągnąć go.
Aby zmienić położenie - przesuń go nad
żądaną lokalizację i wepchnij na miejsce.
• Pojemniki na drzwiach (2)
Aby wyjąć - wyjmij prawą stronę
pojemnika, unosząc go pod kątem wzdłuż
prowadnicy, a następnie wyjmij lewą stronę
i wyciągnij.
Aby zmienić położenie - przesuń go nad
pierwotne miejsce i wepchnij na miejsce.
2
3. Półka składana
Aby wyjąć - po wyjęciu przodu półki unieś ją i
zdejmij.
Aby założyć ponownie - zaczep półkę na
ramce i przymocuj przód półki do półki składanej.
32_ obsługa
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:23
PRZESTROGA
Po przesunięciu i złożeniu półki składanej
jej przód można wyjąć dla wygody. Jeżeli
używasz półki bez wyjmowania, zwracaj
uwagę na możliwość rozdzielenia.
4. Szuflady na warzywa i owoce
02 obsługa
Aby wyjąć
• Wystarczy unieść pojemnik i wyciągnąć go.
Gdy strefa Flex lub oświetlenie LED
nie działa, sprawdź złącza [( 1 ), ( 2 )
przedstawione poniżej] pod kątem pęknięć i
wycieków.
2
• Przechyl przód szuflady i wyciągnij,
a następnie pociągnij szufladę po jej
przesunięciu minimalnie w kierunku strzałki.
1
Aby wsunąć ponownie
• Wsuń szufladę na prowadnice ramki i wepchnij
ją na swoje miejsce.
• Przesuń pojemnik nad żądaną lokalizację i
wepchnij na miejsce.
PRZESTROGA
Szuflady muszą być wyjęte zanim zostanie
wyjęta półka szklana znajdująca się nad
nimi.
5. Strefa Flex
Aby wyjąć strefę Flex - Wyciągnij drzwi Flex
do końca. Unieś strefę Flex, ciągnąc ją ku sobie
obiema rękami.
Aby wsunąć ponownie strefę Flex - Otwórz
drzwi Flex do samego końca. Przechyl w górę
przód strefy Flex, wsuń tylną część strefy na
prowadnice, a następnie opuść przód, aż cała
strefa znajdzie się na prowadnicach.
1. Instrukcje dotyczące demontażu znajdują się
na stronie 18.
2. Otwórz osłonę prowadnicy za pomocą
wkrętaka płaskiego.
Używanie drzwi
Upewnij się, że drzwi dokładnie zamykają się i są
szczelne. Jeżeli drzwi lodówki są jedynie uchylone,
zamkną się automatycznie. Jeżeli są otwarte
na szerokość znajdującą się poza zakresem
automatycznego zamykania, pozostaną otwarte.
Trzeba zamknąć je ręcznie.
WYJMOWANIE AKCESORIÓW
ZAMRAŻARKI
1. Osłona komory zamrażarki
Aby wyjąć - wyjmij osłonę komory zamrażarki
obsługa _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:23
( 1 ), unosząc osłonę.
Aby nałożyć ponownie - wciśnij osłonę ( 1 ), aż
zablokuje się na swoim miejscu.
1
2. Szuflada poszerzana
Aby wyjąć - wyciągnij szufladę do końca.
Przechyl tył szuflady i unosząc ją, wyciągnij.
Aby wsunąć ponownie - wsuń szufladę na
prowadnice ( 4 ), przechylając ją ku górze. Opuść
szufladę na swoje miejsce, aż znajdzie się w
położeniu poziomym i wsuń ją ( 3 ) do środka.
Żywność można przechowywać w
obszarze oznaczonym linią przerywaną.
Szuflada wysuwana automatycznie
Osłona
4
3
Pojemnik szuflady zamrażarki
3. Szuflada zamrażarki
Aby wyjąć szufladę zamrażarki - wyciągnij
szufladę na całą długość. Przechyl tył pojemnika i
unieś, aby go wyjąć.
Aby wsunąć ponownie szufladę zamrażarki
- wsuń pojemnik do zespołu prowadnic.
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE
Bok pojemnika można zarysować przy
przekręcaniu go w lewo lub prawo
podczas demontażu lub ponownego
zamocowania.
Nie pozwalaj niemowlętom ani starszym
dzieciom wchodzić do szuflady
zamrażarki. Mogą one uszkodzić lodówkę;
grozi to też poważnymi obrażeniami ciała
dzieci. Nie wolno siadać na drzwiach
zamrażarki. Drzwi mogą ulec uszkodzeniu.
Nie pozwalaj dzieciom wspinać się i
wchodzić do wnętrza szuflady zamrażarki.
CZYSZCZENIE LODÓWKI
Konserwacja lodówki z drzwiami dwuskrzydłowymi
firmy Samsung przedłuża okres eksploatacji
urządzenia i pomaga zapobiegać powstawaniu
przykrych zapachów oraz namnażaniu się
drobnoustrojów.
Czyszczenie wnętrza
Ścianki wewnętrzne oraz akcesoria czyść, używając
łagodnego detergentu, a następnie wytrzyj miękką
szmatką do sucha. W celu dokładniejszego
czyszczenia możesz wyjąć szuflady i półki. Nie
zapomnij o dokładnym osuszeniu szuflad i półek
przed ponownym włożeniem ich do lodówki.
Nie wyjmuj separatora.
Jeżeli dzieci zostaną uwięzione w środku,
mogą się skaleczyć lub udusić.
34_ obsługa
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:23
Czyszczenie gumowych uszczelek drzwi
Wytrzyj panel sterowania oraz cyfrowy wyświetlacz
wilgotną, czystą i miękką szmatką. Nie rozpylaj
wody bezpośrednio na powierzchnię lodówki.
Drzwi, uchwyty i powierzchnie obudowy należy
czyścić łagodnym detergentem, a następnie
wytrzeć do sucha miękką szmatką. Aby
urządzenie wyglądało jak najlepiej, raz lub dwa razy
do roku wypoleruj jego powierzchnie zewnętrzne.
Jeżeli gumowe uszczelki drzwi są brudne, drzwi
mogą nie zamykać się prawidłowo, a lodówka nie
będzie wydajnie pracowała. Uszczelki drzwi należy
utrzymywać w czystości, wolne od kurzu i plam,
czyszcząc drzwi z użyciem łagodnego detergentu
i wilgotnej szmatki. Wytrzyj drzwi do sucha czystą,
miękką szmatką.
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Nie rozpylaj wody bezpośrednio na
lodówkę. Do czyszczenia używaj czystej,
wilgotnej szmatki.
Do czyszczenia nie stosuj benzenu,
rozcieńczalnika ani preparatu Clorox.
Czyszczenie urządzenia wymienionymi
substancjami lub preparatami może
uszkodzić powierzchnię urządzenia i
spowodować pożar.
Jeżeli zastosujesz środek
czyszczący do stali
nierdzewnej bezpośrednio na
miejsce, gdzie znajdują się
nadrukowane litery, możesz je
zetrzeć.
02 obsługa
Czyszczenie części zewnętrznych
PRZESTROGA
Nie czyść lodówki benzenem,
rozcieńczalnikiem ani detergentem do
czyszczenia samochodu. Wymienione
substancje mogą wywołać pożar.
Czyszczenie tylnej strony lodówki
Aby utrzymać w czystości przewody i zewnętrzne
części urządzenia oraz zapobiegać gromadzeniu
się brudu, raz lub dwa razy do roku odkurzaj tylną
stronę lodówki.
PRZESTROGA
Nie zdejmuj tylnej osłony ( 1 ).
Grozi to porażeniem prądem.
1
Czyszczenie dozownika lodu/wody
Wciśnij jeden koniec tacy dozownika i wyjmij
go. Wytrzyj dozownik lodu/wody czystą, miękką
szmatką.
PRZESTROGA
Jeżeli używana była opcja
lodu kruszonego, trochę
okruchów lodu może zacząć
gromadzić się w korytku.
Aby zapobiec rozmrażaniu
i wyciekaniu z korytka
resztek lodu, należy usunąć
okruchy, gdy tylko zaczną
zbierać się w korytku.
obsługa _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:23
Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie
działa w cale
lub nie chłodzi
wystarczająco.
• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona.
• Sprawdź, czy ustawiona temperatura na cyfrowym wyświetlaczu jest
wyższa niż temperatura wnętrza lodówki lub zamrażarki. Jeżeli tak jest,
ustaw niższą temperaturę.
• Czy na lodówkę padają bezpośrednio promienie słoneczne lub urządzenie
stoi w pobliżu źródła ciepła?
• Czy tył lodówki stoi zbyt blisko ściany, utrudniając prawidłową wentylację?
Żywność w
lodówce jest
zamrożona.
• Sprawdź, czy ustawiona temperatura na cyfrowym wyświetlaczu nie jest
zbyt niska.
• Spróbuj ustawić wyższą temperaturę lodówki.
• Czy temperatura w komorze jest zbyt niska? Ustaw wyższą temperaturę
lodówki.
• Czy przechowywano produkty soczyste w najchłodniejszej części lodówki?
Spróbuj przenieść te produkty na inne półki lodówki zamiast przechowywać
je w chłodniejszych częściach urządzenia lub w pojemnikach.
Z urządzenia
dobiegają
nietypowe
dźwięki lub
hałas.
• Sprawdź, czy lodówka jest wypoziomowana i stabilna.
• Czy tył lodówki stoi zbyt blisko ściany, utrudniając prawidłową wentylację?
Spróbuj odsunąć tył lodówki od ściany na odległość liczącą co najmniej
5 cm.
• Czy jakiś przedmiot nie wpadł za lub pod lodówkę?
• Z wnętrza lodówki dobiegają trzaski. Jest to zjawisko normalne. Powodują
je różne akcesoria kurczące się lub rozszerzające w zależności od
temperatury panującej we wnętrzu lodówki.
• Jeżeli słychać dźwięk przypominający uderzanie czegoś znajdującego się
w lodówce, jest to normalne. Źródłem dźwięku jest sprężarka pracująca z
dużą wydajnością.
Obszar
uszczelnienia
drzwi obudowy
urządzenia
jest gorący i
dochodzi do
kondensacji.
Kostkarka
do lodu nie
wytwarza lodu.
Z lodówki
dobiega dźwięk
bulgoczącej
wody.
• Pewna ilość ciepła jest zjawiskiem normalnym, ponieważ w pionowej sekcji
zawiasu lodówki zainstalowano przeciwkondensatory w celu zapobiegania
kondensacji.
• Czy drzwi lodówki są uchylone? Kondensacja może wystąpić, gdy drzwi
przez długi czas pozostają otwarte.
• Czy odczekałeś 12 godzin od momentu instalacji przewodu
doprowadzającego wodę, zanim zacząłeś wytwarzać lód?
• Czy przewód doprowadzający wodę i zawór odcinający są otwarte?
• Czy wyłączyłeś ręcznie funkcję wytwarzania lodu?
• Czy temperatura w zamrażarce nie jest zbyt wysoka? Spróbuj ustawić
niższą temperaturę zamrażarki.
• Jest to normalne. Odpowiada za nie czynnik chłodniczy krążący po całej
lodówce.
36_ rozwiązywanie problemów
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:23
ROZWIĄZANIE
W lodówce czuć
nieprzyjemny
zapach.
• Sprawdź, czy nie zepsuły się jakieś produkty spożywcze.
• Żywność cechująca się silnym zapachem (np. ryby) powinna być szczelnie
zawinięta.
• Okresowo czyść zamrażarkę i wyrzucaj zepsute lub podejrzanie
wyglądające jedzenie.
Na ściankach
zamrażarki
tworzy się
szron.
• Czy otwór wentylacyjny jest zablokowany? Usuń wszystko, co może
zasłaniać otwór wentylacyjny, aby przywrócić swobodny obieg powietrza.
• Pozostaw wystarczająco dużo miejsca pomiędzy przechowywanymi
produktami, aby zapewnić swobodny obieg powietrza.
• Czy szuflada zamrażarki jest prawidłowo domknięta?
Dozownik wody
nie działa.
• Czy przewód doprowadzający wodę i zawór odcinający są otwarte?
• Czy przewód doprowadzający wodę został przygnieciony lub skręcony?
• Sprawdź, czy przewód nie jest niczym przygnieciony i jest swobodnie
ułożony.
• Czy woda w zbiorniku zamarzła z powodu zbyt niskiej temperatury lodówki?
Spróbuj wybrać na cyfrowym wyświetlaczu wyższą wartość.
• Czy jest włączona funkcja blokady rodzicielskiej?
System
automatycznego
zamykania nie
działa w drzwiach
zamrażarki.
• Czy skrzydła drzwi (lewe i prawe) nie są ustawione symetrycznie względem
siebie?
• 1-2 razy otwórz i zamknij drzwi płynnym ruchem. Po wykonaniu tej
czynności system automatycznego zamykania zazwyczaj ponownie działa
bez zarzutu.
• Spróbuj płynnym ruchem otworzyć drzwi, aby uniknąć braku symetrii
prawego i lewego skrzydła drzwi.
03 rozwiązywanie problemów
PROBLEM
rozwiązywanie problemów _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:23
notatki
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:23
notatki
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:23
Zakresy temperatur otoczenia
Opisywana lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia określonych klasą
temperaturową podaną na tabliczce znamionowej.
Klasa
Symbol
Umiarkowany rozszerzony
Zakres temperatur otoczenia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
od +10 do +32
od +10 do +32
Umiarkowany
N
od +16 do +32
od +16 do +32
Subtropikalny
ST
od +16 do +38
od +18 do +38
Tropikalny
T
od +16 do +43
od +18 do +43
Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki, jak umiejscowienie lodówki/
zamrażarki, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi.
W celu skompensowania wpływu takich czynników należy odpowiednio wyregulować
temperaturę.
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie
ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu,
lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska i określonych
obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. związanych z rozporządzeniem REACH, dyrektywą
WEEE, utylizacją baterii można uzyskać na naszej stronie internetowej poświęconej zrównoważonemu
rozwojowi, dostępnej za pośrednictwem witryny Samsung.com.
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
Kraj
Call center
Internet witryny
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:23
Chladnička
uživatelská příručka
Čeština
představte si všechny možnosti
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Volně stojící spotřebič
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:23
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• Než začnete spotřebič
obsluhovat, důkladně si
prostudujte tuto příručku a
uložte ji na vhodné místo pro
potřeby pozdějšího nahlédnutí.
• Spotřebič používejte pouze
k účelu, pro který je určen, dle
popisu v tomto návodu. Tento
přístroj není určen k použití
dětmi a osobami se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo
s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi, pokud nebudou pod
dohledem osoby zodpovědné za
jejich bezpečnost nebo pokud
nebudou takovouto osobou
o používání tohoto přístroje
náležitě poučeny.
• Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi
nebo s nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi
jedině v případě, že jsou pod
dozorem nebo byly poučeny
o bezpečném použití spotřebiče
a chápou s ním spojená rizika.
Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu nesmějí
provádět děti bez dozoru.
Děti ve věku od 3 do 8 let
mohou do chladniček dávat
věci a opět je z nich vyndávat.
• Výstrahy a důležité bezpečnostní
pokyny uvedené v tomto návodu
nemohou obsáhnout všechny
situace, které mohou vzniknout.
Instalaci, obsluze, údržbě
a provozu spotřebiče proto
věnujte patřičnou pozornost a
řiďte se vlastním úsudkem.
• Níže uvedené pokyny
k obsluze jsou určeny pro
různé modely spotřebičů.
Vlastnosti vaší chladničky
mohou být odlišné a na
chladničku se nemusí
vztahovat všechny výstrahy
a symboly uvedené v tomto
návodu. V případě jakýchkoli
dotazů se prosím obraťte
na nejbližší servisní centrum
nebo vyhledejte potřebné
informace online na adrese
www.samsung.com.
• Abyste předešli kontaminaci
potravin, dodržujte následující
pokyny:
-- Otevírání dveří na delší dobu
může způsobit výrazné
zvýšení teploty v přihrádkách
spotřebiče.
02_ bezpečnostní informace
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:23
-- Pravidelně čistěte přístupné
odvodňovací systémy a
povrchy, které mohou přijít do
styku s potravinami.
-- Nádržky na vodu vyčistěte,
pokud nebyly používány po
dobu 48 hodin. Pokud během
5 dnů nedošlo ke stáčení vody,
propláchněte vodní systém
připojený k přívodu vody.
-- Syrové maso a ryby skladujte
ve vhodných nádobách
v chladničce tak, aby se
nedostaly do styku s jinými
potravinami.
-- Dvouhvězdičkové přihrádky
pro zmrazené potraviny
jsou vhodné pro skladování
předem zmrazených potravin,
skladování nebo výrobu zmrzliny
a výrobu ledových kostek.
-- Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové
přihrádky nejsou vhodné pro
zmrazování čerstvých potravin.
-- Pokud je chladnička po delší
dobu ponechána prázdná,
vypněte ji, odmrazte, vyčistěte,
osušte a nechte otevřené dveře,
abyste předešli tvorbě plísní
uvnitř spotřebiče.
Varování:
nebezpečí
požáru / hořlavé
materiály
Důležité bezpečnostní
symboly a opatření:
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné
postupy, které mohou
způsobit závažné nebo
smrtelné zranění.
Rizika nebo nebezpečné
postupy, které mohou
způsobit lehké zranění
osob nebo poškození
majetku.
NEZKOUŠEJTE.
NEROZEBÍREJTE.
NEDOTÝKEJTE SE.
Dodržte přesně uvedený
postup.
Odpojte přívodní kabel
ze zásuvky.
Zkontrolujte, zda je spotřebič
uzemněný a nehrozí úraz
elektrickým proudem.
Požádejte o pomoc
servisní středisko.
Poznámka.
Tyto výstražné symboly
upozorňují na možné
nebezpečí zranění osob.
Řiďte se jimi prosím.
Po přečtení tuto část
uchovejte pro potřeby
pozdějšího nahlédnutí.
bezpečnostní informace _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:23
který vykazuje známky
poškození. V případě nejistoty
se obraťte na prodejce. Prostor,
ve kterém bude chladnička
umístěna, musí mít minimální
• Během transportu a
objem 1 m³ na každých 8 g
instalace spotřebiče je
chladiva R-600a, použitého
nutné dbát, aby nedošlo
v chladicím okruhu. Množství
k poškození žádné části
chladiva ve vašem konkrétním
okruhu chlazení.
spotřebiči je uvedeno na
• Použitým chladivem je R-600a
identifikačním štítku uvnitř
nebo R-134a. Typ chladiva pro
spotřebiče.
vaši chladničku zjistíte na štítku -- Pokud spotřebič obsahuje
kompresoru spotřebiče nebo na
chladivo izobutan (R-600a),
typovém štítku uvnitř chladničky.
jedná se o přírodní plyn, který
• Výrobek obsahuje hořlavý plyn
je šetrný k životnímu prostředí,
(chladivo R-600a),
ale je také hořlavý. Během
-- Únik chladiva z potrubí může
transportu a instalace spotřebiče
způsobit požár nebo vést k
je nutné dbát, aby nedošlo
poranění očí. Zjistíte-li únik
k poškození žádné části okruhu
chladiva, nepřibližujte se
chlazení.
s otevřeným ohněm nebo
zdrojem vznícení a po několik
minut důkladně větrejte vzduch
v místnosti, kde je chladnička
umístěna.
-- Aby se v případě úniku chladiva
z chladicího okruhu nevytvořila
hořlavá směs plynu se
vzduchem, měla by být velikost
prostoru, ve kterém bude
chladnička umístěna, zvolena s
ohledem na množství použitého
chladiva.
-- Nikdy nezapínejte spotřebič,
VÝSTRAHA
DŮLEŽITÉ
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
PRO TRANSPORT A
UMÍSTĚNÍ
04_ bezpečnostní informace
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:23
VÝSTRAHA
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ -- Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo
SYMBOLY PRO
požáru.
INSTALACI
• Neinstalujte tento spotřebič
na vlhkém, mastném ani
prašném místě, na místě
vystaveném přímému
slunečnímu záření a
působení vody (dešťové
kapky).
-- Poškození izolace elektrických
částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo
požár.
• Nevystavujte chladničku
přímému slunečnímu záření ani
tepelnému sálání ze sporáků,
pokojových topných těles nebo
jiných spotřebičů.
• Nezapojujte několik spotřebičů
pomocí rozbočovače do stejné
elektrické zásuvky.
Chladnička by měla být
vždy zapojena do vlastní
elektrické zásuvky s napětím
odpovídajícím typovému štítku
spotřebiče.
-- Takové zapojení zajistí nejlepší
výkon a také zabraňuje přetížení
elektrických okruhů, které
způsobuje přehřívání kabeláže
a může být příčinou požáru.
Nezapojujte přívodní kabel
do síťové zásuvky, která je
uvolněná.
• Nepoužívejte přívodní kabel, jenž
na kterémkoli místě vykazuje
známky poškození nebo
opotřebení.
• Přívodní kabel příliš neohýbejte
ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
• V okolí chladničky nepoužívejte
spreje.
-- Použití spreje v okolí chladničky
může způsobit explozi nebo
požár.
• Neinstalujte tento spotřebič na
místě, kde by mohl unikat plyn.
-- Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Instalaci a veškerou
údržbu tohoto spotřebiče
by měl provádět
kvalifikovaný technik
nebo servisní společnost.
-- V opačném případě může dojít
k úrazu elektrickým proudem,
požáru, explozi, problémům
s funkcí výrobku nebo zranění.
• Chladnička musí být před
spuštěním umístěna a
nainstalována v souladu s
pokyny uvedenými v tomto
návodu.
• Chladničku chraňte před vlhkostí
bezpečnostní informace _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:23
a neinstalujte na místa, na
kterých může přijít do kontaktu s
vodou.
-- Poškození izolace elektrických
částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo
požár.
• Zapojte vidlici přívodního kabelu
do zásuvky tak, aby kabel visel
směrem dolů.
-- Zapojíte-li vidlici hlavou dolů,
může dojít k přerušení vodiče
s následkem požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte přívodní kabel, jenž
na kterémkoli místě vykazuje
známky poškození nebo
opotřebení.
• Zkontrolujte, zda přívodní
kabel není přiskřípnutý
nebo poškozený zadní částí
chladničky.
• Při posunování chladničky
dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili.
-- Vzniká tím nebezpečí požáru.
• Spotřebič musí být umístěn tak,
aby byla zásuvka po dokončení
instalace přístupná.
• Udržujte balicí materiál mimo
dosah dětí.
-- Existuje riziko udušení v případě,
že si jej dítě nasadí na hlavu.
spotřebič k přívodu
plynu, plastovému
vodovodnímu potrubí
nebo telefonní lince.
-- Chladničku je třeba uzemnit,
aby nedocházelo k probíjení
spotřebiče a úrazům
způsobeným elektrickým
proudem.
-- Toto může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru,
explozi, nebo k problémům
s funkcí výrobku.
-- V žádném případě nezapojujte
zástrčku do zásuvky, která není
korektně uzemněna. Ujistěte
se, že je zásuvka bezpečná v
souladu s místními a národními
směrnicemi.
• Pokud je přívodní kabel
poškozený, nechejte jej
vyměnit výrobcem
nebo jeho servisním
zástupcem.
• Výměnu pojistky na spotřebiči
musí provést kvalifikovaný
technik nebo servisní
společnost.
-- V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
• Spotřebič musí být řádně
uzemněn. Neuzemňujte
06_ bezpečnostní informace
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:23
UPOZORNĚNÍ
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY • Nenechávejte dveře chladničky
otevřené bez dozoru a
PRO INSTALACI
nedovolte dětem vstupovat do
vnitřního prostoru chladničky.
• Nedovolte malým dětem lézt do
zásuvky.
-- Hrozí nebezpečí zadušení
nebo úrazu v případě uvíznutí
v zásuvce.
• Nesedejte na dveře mrazáku.
-- Dveře se mohou ulomit a může
dojít ke zranění osob.
• Děti musí být pod dohledem,
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
aby bylo zajištěno, že si
SYMBOLY PRO
s přístrojem nebudou hrát.
OBSLUHU
Nenechávejte prsty ve styčných
místech:
• Nezapojujte vidlici do
vzdálenosti mezi dvířky a skříní
zásuvky mokrýma
jsou malé. Pokud se v okolí
rukama.
pohybují děti, buďte při otevírání
• Nepokládejte na horní
dveří chladničky opatrní.
povrch spotřebiče žádné
Nedovolte dětem věšet se na
předměty.
dveře chladničky. Může dojít k
-- Při otevírání nebo zavírání
vážným zraněním. Hrozí riziko
dveří by tyto předměty mohly
uvěznění dětí uvnitř chladničky.
spadnout a způsobit zranění
Nedovolte dětem lézt dovnitř.
nebo poškození zařízení.
• Pokud jste ze zásuvky
• Na chladničku nestavte nádoby
demontovali přepážku například
s vodou.
za účelem čištění, je nutné ji
-- V případě rozlití hrozí nebezpečí
přiloženými šrouby namontovat
úrazu elektrickým proudem
zpět, aby v zásuvce nemohly
nebo požáru.
uváznout děti.
• Nedovolte dětem věšet se na
• Do otvoru dávkovače nikdy
dveře chladničky.
nevkládejte prsty ani žádné
předměty.
-- Mohly by si přivodit vážná
zranění.
-- V opačném případě hrozí
• Ventilační otvory
v plášti nebo konstrukci
spotřebiče nesmí být
zakryté.
• Před spuštěním spotřebiče po
dokončení instalace jej nechejte
2 hodiny stát.
VÝSTRAHA
bezpečnostní informace _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:23
zranění nebo poškození zařízení.
• Do chladničky neukládejte
těkavé ani hořlavé látky, jako
například benzen, ředidla,
alkohol, éter nebo zkapalněný
plyn.
-- Skladování takových látek by
mohlo vést k explozi.
• Neskladujte v chladničce
farmaceutické výrobky, vědecké
vzorky ani jiné materiály citlivé na
nízké teploty.
-- V chladničce nesmí být
skladovány výrobky, které
vyžadují přesně regulovanou
teplotu.
• Nevkládejte do chladničky
elektrické spotřebiče a
nepoužívejte je uvnitř, pokud
k takovému užívání nejsou
určeny výrobcem.
• Ve vnitřním prostoru chladničky
nepoužívejte vysoušeč vlasů.
Nedávejte do chladničky
zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
-- Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn
chladničky nebo předmětů
v chladničce uložených
mokrýma rukama.
-- Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Nepoužívejte mechanická
zařízení ani jiné prostředky pro
urychlení procesu odmrazování,
kromě prostředků doporučených
výrobcem.
• Mohlo by dojít k poškození
chladicího okruhu.
• Tato chladnička je určena
pouze pro domácí
skladování potravin.
• Lahve by měly být skladovány
těsně u sebe, aby nemohly
vypadnout.
• V případě úniku plynu (např.
propan-butanu apod.) ihned
vyvětrejte a nedotýkejte se
síťové zásuvky. Nedotýkejte
se spotřebiče ani přívodního
kabelu.
• Nevkládejte ruce, nohy či
kovové předměty (např.
hůlky) do spodní a zadní části
chladničky.
-- Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
-- Ostré hrany mohou způsobit
poranění.
-- Nezapínejte ventilátor.
-- Případné zajiskření může
způsobit explozi nebo požár.
• Používejte pouze osvětlovací
tělesa LED dodávaná výrobcem
nebo servisním zástupcem.
• Děti musí být pod dohledem,
aby si nemohly se spotřebičem
hrát, lézt do něho nebo na něj
šplhat.
08_ bezpečnostní informace
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:23
• Je-li spotřebič vybaven
• Chladničku sami
osvětlením LED, nedemontujte
nerozebírejte ani se ji
sami kryt osvětlení ani
nepokoušejte opravit.
osvětlovací těleso.
-- Neodborný zásah může
-- Obraťte se na servisního
způsobit požár, poškození
zástupce.
anebo zranění. V případě
poruchy se obraťte na servisního • Pokud je v chladničce prach
nebo voda, odpojte přívodní
zástupce.
kabel ze zásuvky a kontaktujte
servisní středisko společnosti
• Nepokoušejte se
Samsung Electronics.
opravit, rozložit či upravit
-- Hrozí nebezpečí požáru.
spotřebič sami od sebe.
-- Nepoužívejte jiné než
standardní pojistky (např.
měděné, ocelové dráty atd.).
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
-- Pokud je třeba spotřebič
PRO OBSLUHU
opravit či opětovně instalovat,
• Chcete-li zajistit optimální
kontaktujte nejbližší servisní
provoz chladničky,
středisko.
-- V opačném případě může dojít -- Neumisťujte potraviny do těsné
blízkosti ventilačních otvorů v
k úrazu elektrickým proudem,
zadní části chladničky, protože
požáru, problémům s funkcí
by omezily cirkulaci vzduchu
výrobku nebo zranění.
uvnitř chladicího prostoru.
• Pokud ze spotřebiče vychází
-- Potraviny před uložením do
neobvyklý zvuk, zápach nebo
chladničky dobře zabalte nebo
kouř, ihned vytáhněte vidlici
je uzavřete do vzduchotěsných
přívodního kabelu ze zásuvky
nádob.
a kontaktujte nejbližší servisní
-- Neukládejte potraviny určené
středisko.
ke zmrazení vedle již uložených
-- V opačném případě hrozí
potravin.
nebezpečí úrazu elektrickým
• Do prostoru mrazáku
proudem nebo zranění.
neukládejte perlivé nebo šumivé
• Pokud je pro vás výměna
nápoje. Do mrazáku neukládejte
osvětlení obtížná, obraťte se na
láhve ani skleněné nádoby.
servisního zástupce.
UPOZORNĚNÍ
bezpečnostní informace _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:23
-- Při zamrznutí obsahu může sklo
prasknout a způsobit zranění
nebo poškození zařízení.
• Neměňte ani neupravujte žádné
funkce chladničky.
-- Změny nebo úpravy mohou
způsobit zranění nebo
poškození zařízení. Na jakékoli
změny a úpravy provedené třetí
stranou na tomto spotřebiči se
nevztahuje záruka společnosti
Samsung a společnost
Samsung v takových
případech neodpovídá za
jakékoli bezpečnostní incidenty
nebo škody způsobené těmito
úpravami.
• Nezakrývejte ventilační otvory.
-- Pokud jsou ventilační
otvory zakryté, zejména
plastovým sáčkem, může dojít
k nadměrnému zchlazení. Pokud
je tato doba ochlazování příliš
dlouhá, může dojít k prasknutí
vodního filtru a úniku vody.
-- Neukládejte potraviny určené
ke zmrazení vedle již uložených
potravin.
• Dodržujte maximální dobu
skladovatelnosti uvedenou na
mražených potravinách.
• Nádrž na vodu a zásobník
ledových kostek plňte pouze
pitnou vodou.
• Používejte pouze výrobník ledu
dodávaný k chladničce.
• Přívodní vodovodní potrubí
smí k chladničce připojit pouze
kvalifikovaný technik a toto
potrubí smí být připojeno pouze
k rozvodu pitné vody.
• Pro správnou funkci výrobníku
ledu je nezbytný tlak vody
138~862 kPa (1,4~8,8 kgf/cm3).
• Na povrch spotřebiče nestříkejte
těkavé látky, jako například
insekticidy.
-- Takové látky mohou být zdraví
škodlivé a mohou také způsobit
úraz elektrickým proudem,
požár nebo poškodit výrobek.
• Vyvarujte se silných nárazů nebo
působení nadměrnou silou na
skleněné součásti.
-- Rozbité sklo může způsobit
zranění nebo škody na majetku.
UPOZORNĚNÍ
VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU
• Nestříkejte vodu přímo
na chladničku ani do
jejího vnitřního prostoru.
-- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• V okolí chladničky nepoužívejte
ani neukládejte žádné látky
citlivé na teplotu, jako např.
hořlavé spreje, předměty, suchý
10_ bezpečnostní informace
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:23
led, léky nebo chemikálie. Do
chladničky neukládejte těkavé
ani hořlavé látky (benzen,
ředidla, alkohol, zkapalněný
propanbutan apod.).
-- Tato chladnička je určena pouze
pro skladování potravin.
-- Může vzniknout nebezpečí
požáru nebo výbuchu.
• V okolí chladničky nepoužívejte
hořlavé spreje.
-- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo
požáru.
• Nestříkejte čisticí prostředky
přímo na displej.
-- Mohly by se setřít nápisy
vytištěné na displeji.
• Z kolíků zástrčky přívodního
kabelu otřete prach a nečistoty.
Pro odstraňování nečistot a
prachu z kolíků zástrčky však
nepoužívejte vlhký nebo mokrý
hadřík.
-- Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Do otvoru dávkovače ani do
žlábku zásobníku ledu nikdy
nevkládejte prsty ani žádné
předměty.
-- V opačném případě hrozí
zranění osob nebo poškození
zařízení.
chladničky odpojte
přívodní kabel ze zásuvky.
• Jemně zastrčte přívodní kabel
do zásuvky. Nepoužívejte
poškozenou zástrčku nebo
elektrický kabel a zkontrolujte
upevnění zásuvky.
-- Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Netahejte za elektrický kabel a
příliš jej neohýbejte. Elektrický
kabel nekruťte a neutahujte.
Nezavěšujte elektrický kabel za
kovové předměty, nepokládejte
na něj těžké předměty,
neumisťujte jej mezi předměty a
neschovávejte kabel v prostoru
za spotřebičem.
-- Při posunování chladničky
dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili
-- Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Před čištěním a
prováděním údržby
bezpečnostní informace _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:23
UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO LIKVIDACI
Ponechte poličky na místě, aby
se dovnitř nemohly snadno
dostat děti. Děti musí být pod
dohledem, aby si nemohly se
starým spotřebičem hrát.
• Obalové materiály tohoto
výrobku prosím zlikvidujte
způsobem šetrným k životnímu
prostředí.
• Uchovávejte veškeré balicí
materiály mimo dosah dětí.
Mohou pro ně představovat
nebezpečí.
-- Pokud by dítě do tašky vložilo
hlavu, mohlo by se udusit.
• Před odvozem
spotřebiče k likvidaci
zkontrolujte, zda není
poškozeno žádné
potrubí ani zařízení na
jeho zadní straně.
• Použitým chladivem je R-600a
nebo R-134a. Typ chladiva
pro vaši chladničku zjistíte na
štítku kompresoru spotřebiče
nebo na typovém štítku uvnitř
chladničky. Pokud výrobek
obsahuje hořlavý plyn (chladivo
R-600a), požádejte o pokyny
k likvidaci příslušný místní úřad
ochrany životního prostředí.
DALŠÍ TIPY PRO
Jako plyn je v izolační pěně
SPRÁVNÉ POUŽITÍ
použit cyklopentan. Plyny
použité v izolačních materiálech • V případě výpadku elektrické
vyžadují speciální postupy
energie kontaktujte energetickou
likvidace. Postup řádné likvidace
společnost s dotazem, jak
tohoto výrobku vám sdělí místní
dlouho bude výpadek trvat.
úřad ochrany životního prostředí. -- Většina výpadků elektrické
Před odvozem spotřebiče
energie netrvá déle než jednu
k likvidaci zkontrolujte, zda není
nebo dvě hodiny, což teplotu
poškozeno žádné potrubí ani
v chladničce neovlivní. V době
zařízení na jeho zadní straně.
výpadku proudu však omezte
Trubky by měly být zlomeny na
otevírání dveří chladničky na
otevřeném prostoru.
minimum.
• Před odložením výrobku
určeného k likvidaci demontujte -- Pokud by výpadek elektrické
energie trval déle než 24 hodin,
dveře anebo dveřní těsnění a
vyjměte veškeré mražené
zámky dveří, aby uvnitř nemohly
potraviny.
uváznout malé děti nebo zvířata.
12_ bezpečnostní informace
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:23
• Pokud je chladnička vybavena
klíči, měli byste klíče udržovat
mimo dosah dětí a neukládat je
v okolí chladničky.
• Spotřebič nemusí pracovat
konzistentně (teplota uvnitř
chladničky se může zvýšit),
pokud je po delší dobu umístěn
v prostředí s teplotou nižší je
nejnižší provozní teplota, pro
kterou je určen.
• Neukládejte do chladničky
potraviny, které se nízkými
teplotami snadno znehodnotí,
například banány nebo melouny.
• Vaše chladnička je vybavena
funkcí odmrazování. To
znamená, že není nutné ji
ručně odmrazovat, protože
odstraňování námrazy probíhá
automaticky.
• Teplota se během odmrazování
zvyšuje podle požadavků norem
ISO. Pokud však chcete předejít
nežádoucímu zvýšení teploty
zmrazených potravin během
odmrazování chladničky, zabalte
je do několika vrstev novinového
papíru.
• Každé zvýšení teploty
zmrazených potravin
může zkrátit dobu jejich
skladovatelnosti.
Rady, jak šetřit energii
-- Spotřebič umístěte do chladné,
suché místnosti s přiměřenou
ventilací.
Zajistěte, aby nebyl vystaven
přímému slunečnímu záření a
nikdy jej nestavte do blízkosti
přímého zdroje tepla (například
radiátoru).
-- Nikdy nezakrývejte žádné
ventilační otvory ani mřížky na
spotřebiči.
-- Teplé potraviny nechejte
před vložením do chladničky
vychladnout.
-- Zmrazené potraviny
nechávejte rozmrazit
v chladničce. Můžete
tak využít nízké teploty
zmrazených potravin pro
chlazení potravin uložených
v chladničce.
-- Během vyjímání nebo
ukládání potravin do
chladničky nenechávejte
dveře příliš dlouho otevřené.
Čím kratší dobu ponecháte
dveře otevřené, tím méně
námrazy se v mrazáku
vytvoří.
-- Pravidelně čistěte zadní stranu
chladničky. Prach zvyšuje
spotřebu energie.
-- Nenastavujte chladnější
teplotu, než jakou
potřebujete.
bezpečnostní informace _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:23
-- Zajistěte dostatečné místo pro
ventilaci u základny chladničky a
na její zadní straně.
Nezakrývejte ventilační
otvory.
-- Při instalaci ponechte vpravo,
vlevo, vzadu a nad chladničkou
volný prostor.
Tím pomůžete snížit spotřebu
energie a také částky na vašich
složenkách.
-- Pro dosažení co nejvyšší
energetické účinnosti
ponechejte všechny vnitřní
prvky, například koše, zásuvky
či police, na místě určeném
výrobcem.
Spotřebič je určen pro
použití v domácnostech a
podobném prostředí, tedy
například
-- v zaměstnaneckých kuchyňkách
v obchodech, kancelářích a
jiných pracovištích;
-- na chatách, případně hosty
hotelů, motelů a podobných
obytných prostor;
-- v soukromých ubytovacích
zařízeních typu bed and
breakfast;
-- v rámci cateringu a podobných
aktivit odehrávajících se mimo
vlastní prodejnu nebo restauraci.
Obsah
SESTAVENÍ CHLADNIČKY S FRANCOUZSKÝMI DVEŘMI……………………… 15
PROVOZ CHLADNIČKY S FRANCOUZSKÝMI DVEŘMI………………………… 23
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD…………………………………………………………… 36
14_ bezpečnostní informace
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:23
Sestavení chladničky s
francouzskými dveřmi
PŘÍPRAVA INSTALACE
CHLADNIČKY
01 sestavení
Blahopřejeme vám k nákupu chladničky Samsung
Chladnička s francouzskými dveřmi.
Věříme, že s moderními funkcemi a efektivitou
nového spotřebiče budete spokojeni.
B
A
E
D
C
Výběr nejlepšího umístění chladničky
Vyberte:
• Místo se snadným přístupem k vodovodnímu
potrubí.
• Místo, které není vystaveno přímému působení
slunečního záření.
• Místo, na kterém je rovná podlaha.
• Místo s dostatečným prostorem pro snadné
otevírání dveří chladničky.
• Místo, které umožní udržet vpravo, vlevo, vzadu
a nad chladničkou dostatečně velký prostor pro
cirkulaci vzduchu.
• Místo, na kterém bude chladnička v případě
potřeby údržby snadno dostupná a bude s ní
možno lehce pohybovat.
• Neinstalujte chladničku do prostoru, kde teplota
klesá pod 10 ºC.
• Neumisťujte chladničku do míst, kde může
navlhnout.
Hloubka „A“
726 mm
Šířka „B“
908 mm
Výška „C“
1749 mm
Celková výška „D“
1777 mm
Hloubka „E“
788 mm
125°
125°
Nedostatek volného prostoru okolo chladničky
může způsobit nesprávnou funkci vnitřního
chladicího systému.
Pokud má chladnička výrobník ledu, ponechte vzadu
volné místo pro přípojku vodovodního potrubí.
Pokud umístíte chladničku vedle pevné stěny,
ponechte mezi ní a chladničkou alespoň 95 mm
volného místa, aby se mohla dvířka otevírat.
Důležité: Ujistěte se, že během přesunu chladničky
na její místo určení zkontrolujete a změříte veškeré
průchody (na výšku i šířku), prahy, stropy, schodiště
atd.
Následující tabulka obsahuje podrobný a přesný
přehled všech rozměrů chladničky Samsung s
francouzskými dveřmi.
Měření se odvíjí od rozměrů návrhu, a
rozměry se tak mohou v závislosti na
použité metodě měření lišit.
sestavení _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:23
Při stěhování chladničky
UPOZORNĚNÍ
Aby nedošlo k poškození podlahy,
zkontrolujte zda jsou přední vyrovnávací
nožky ve zvednuté poloze (nad podlahou).
Více informací viz „Nastavení polohy“ v
tomto návodu (strana 19).
Plochý šroubovák
(-)
Ovládací páčka
VYROVNÁNÍ
Chladnička musí být umístěna na rovný tvrdý
podklad ve stejné výšce jako okolní podlaha.
Tento podklad musí být dostatečně pevný, aby
unesl plně zatíženou chladničku.
Při manipulaci s chladničkou umístěte pod
chladničku velký kus kartonu jako ochranu
povrchu podlahy před poškozením. Při pohybu s
chladničkou je třeba potáhnout a potlačit přímo
dopředu či dozadu. Neviklejte s chladničkou ze
strany na stranu.
DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY
V některých případech je pro manipulaci s
chladničkou zapotřebí vyjmout z ní veškeré
přihrádky a zásuvky. Pokud to není potřeba,
zásuvky a dvířka nevyjímejte. V případě, že
není třeba vyjímat dvířka chladničky, přejděte do
sekce „Nastavení polohy“ na straně 19. Pokud je
zapotřebí dvířka chladničky vyjmout, čtěte dále.
Před vyjmutím dvířek či zásuvky si přečtěte
následující poznámky:
VÝSTRAHA
Před demontáží dveří nebo zásuvky
odpojte přívod elektrické energie.
• Při demontáži dveří nebo zásuvky
dbejte, aby nedošlo k jejich poškození.
• Při demontáži dvířek nebo zásuvky dbejte
zvýšené opatrnosti. Dvířka jsou těžká a mohla
by způsobit zranění.
• Dveře/zásuvku namontujte zpět správným
způsobem, aby nedošlo:
-- K tvorbě vlhkosti z důvodu úniku vzduchu.
-- Nerovnoměrnému seřízení dveří.
-- Energetickým ztrátám z důvodu nesprávného
utěsnění dveří.
Demontáž dveří chladničky
VÝSTRAHA
Dbejte na to, abyste dveře při demontáži
neupustili a nepoškrábali.
Potřebné nářadí (není součástí balení)
K dokončení instalace chladničky budete
potřebovat následující nářadí:
Křížový
šroubovák (+)
Plochý
šroubovák (-)
Kleště
Inbusový klíč
(5 mm)
Nástrčný klíč
(10 mm)
16_ sestavení
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:23
Při otevřených dveřích
1. Odšroubujte 3 šrouby připevňující VRCHNÍ
DESKU ( 1 ) a oddělte připojenou kabeláž.
5. Odšroubujte šroub ( 8 ) z horních levých a
pravých závěsů pomocí křížového šroubováku
(+). Vyšroubujte 2 šestihranné šrouby ( 9 )
na horním levém a pravém závěsu dveří
inbusovým klíčem (5 mm). Sejměte spodní levý
a pravý závěs dveří ( 10 ).
1
01 sestavení
10
8
9
2. Odpojte přípojky ( 2 ) na levé straně dveří.
Přípojku vody ze závěsu demontujete
vykroucením a vytáhnutím. Odpojte přípojku
vody ( 3 ) stisknutím vyznačené části ( 4 ) na
přípojce.
OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ
CHLADNIČKY
Chcete-li dvířka chladničky po nastěhování
do cílového umístění opět namontovat, složte
jednotlivé části v opačném pořadí.
2
1. Vodovodní přípojku je třeba zcela zasunout
do středu průhledné spojky (typ A) nebo do
vodítek (typ B), aby nedocházelo k unikání
vody z dávkovače.
3
4
3. Zatáhněte a vyjměte páku závěsu ( 5 ).
Odšroubujte zemnicí šroub ( 6 ) z horních
levých závěsů pomocí křížového šroubováku
(+). Sejměte horní levý a pravý závěs dveří ( 7 ).
5
Inbusový klíč
6
Typ A
Typ B
Dávkovač
Střed průhledné spojky
Vodítka
7
DEMONTÁŽ DVÍŘEK ZÁSUVKY
FLEX ZONE
4. Zvednutím rovně nahoru dveře sejměte.
1. Nadzvednutím vytáhněte zásuvku Flex Zone
( 1 ).
1
sestavení _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:23
2. Pomocí plochého šroubováku (-) opatrně
odšroubujte kryt ( 2 ).
2
3. Zmáčkněte jisticí svorku a odpojte kabelovou
přípojku.
OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK
ZÁSUVKY FLEX ZONE
Dveře zásuvky namontujte na chladničku
opačným postupem.
Ujistěte se, že jste ke dvířkům zásuvky Flex
UPOZORNĚNÍ Zone připojili kabel.
Pokud kabel není připojen, zóna Flex Zone
nebude fungovat.
UPOZORNĚNÍ
Při opětovné montáži dbejte při připojování
kabelu zvýšené opatrnosti.
Pokud kabel není připojen, zóna Flex Zone
nebude fungovat.
4. Odšroubujte z každé strany 1 šestihranný
šroub pomocí nástrčného klíče (10 mm).
DEMONTÁŽ DVÍŘEK
MRAZNIČKY
1. Nadzvednutím vytáhněte horní zásuvku.
2. Nadzvednutím rovněž vytáhněte zábranu ( 1 ).
5. Zvedněte dvířka zásuvky Flex Zone z
kolejniček.
1
3. Vyjměte dolní koš ( 2 ) jeho vytažením z
kolejniček.
2
UPOZORNĚNÍ
Uložení příliš velkého množství potravin do
mrazáku může způsobit jeho nedovření a
následkem toho vytváření námrazy.
18_ sestavení
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:23
4. Zmáčkněte připevňující háček kolejniček.
OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK
MRAZNIČKY
Chcete-li zásuvku po nastěhování do cílového
umístění opět namontovat, složte jednotlivé části v
opačném pořadí.
5. Přidržujte vrchní část zásuvky mrazničky, zcela
ji vytáhněte a vysuňte z kolejniček.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Dejte pozor, aby kolejnička nenarazila na
podlahu. Mohlo by dojít k poškrábání nebo
ohnutí.
Ujistěte se, že při demontáži/instalaci
dveří mrazničky umístíte koš mrazničky na
správné místo. V opačném případě hrozí,
že se dvířka nebudou správně otevírat
nebo dovírat.
Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze,
abyste mohli přistoupit k finálním úpravám.
Pomocí vodováhy ověřte, zda je chladnička ve
vodorovné poloze na šířku i do hloubky. Pokud by
chladnička nebyla ve vodorovné poloze, nebylo by
možné dvířka dokonale zarovnat, což může vést
k nahromadění vlhkosti a zvýšeným nákladům na
provoz. Níže je ukázka toho, jak vyrovnat polohu
chladničky v případě, že je levá strana chladničky
níže než pravá.
01 sestavení
NASTAVENÍ POLOHY
Jak nastavit polohu
1. Otevřete dveře mrazničky a vysuňte spodní koš.
2. Zasuňte břit plochého šroubováku (-) do
zářezu na levé seřizovací nožce a jejím
otáčením proti směru hodinových ručiček
chladničku vyrovnejte. (Otáčení ve směru
hodinových ručiček bude chladničku snižovat
a otáčení na opačnou stranu zvyšovat.)
Uložení příliš velkého množství potravin do
mrazáku může způsobit jeho nedovření a
následkem toho vytváření námrazy.
plochý šroubovák (-)
UPOZORNĚNÍ
Ovládací páčka
Obě seřizovací nožky musí být opřeny o zem,
aby se chladnička nepřevrhla a nezpůsobila
zranění osob nebo škodu na majetku.
Pokud je pravá strana níže, proveďte stejný
postup, ale na pravé seřizovací nožce.
Nedoporučujeme provádět přesné korekce
pomocí seřizovací nožky, jelikož je obtížné
odstranit kryt předních nožek chladničky.
Na další straně naleznete instrukce k
tomu, jak přesně seřídit dvířka.
sestavení _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:23
DROBNÉ SEŘIZOVÁNÍ DVEŘÍ
NEBO VNITŘNÍCH DVEŘÍ
Nezapomeňte, že přesné seřízení obou dveří
je možné jen v případě, že chladnička stojí ve
vodorovné poloze. V případě potřeby nahlédněte
do předchozí části, kde je uveden postup
vyrovnání chladničky.
použití tak, aby byly mimo dosah dětí.
• Dveře příliš nezvyšujte. Mohly by se dotýkat
horního krytu a poškodit ho.
DROBNÉ SEŘIZOVÁNÍ MEZI
VNĚJŠÍMI A VNITŘNÍMI
DVEŘMI (POUZE U
PŘÍSLUŠNÝCH MODELŮ)
Po nadzvednutí vnějších dveří vložte dodaný
pojistný kroužek do mezery mezi VNĚJŠÍMI
DVEŘMI a TĚLEM ZÁVĚSU.
Pevná část
Seřizovací
část
Levá dvířka jsou upevněna. Přesné seřízení
dveří provádějte pouze pomocí pravých
dvířek.
Pojistný kroužek
Výšku dveří nebo vnitřních dveří je možné nastavit
pomocí dodaných pojistných kroužků, které mají
čtyři velikosti (1 mm, 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm).
Pojistný kroužek je dodán s chladničkou.
Tloušťka KROUŽKU je 1 mm, 2 ks.
Seřízení výšky dveří
Zkontrolujte výškový rozdíl mezi dveřmi a poté
zvedněte a podržte dveře, které jsou níže.
Pojistný kroužek použijte v případě, že se
rukojeť nehýbá, protože vnější dveře jsou
snížené.
• Vložte pojistný kroužek do mezery mezi dveřmi
a TĚLEM ZÁVĚSU.
(k dispozici pouze u vybraných modelů)
• K tomuto účelu vložte pouze
jeden pojistný kroužek. Dva nebo
více pojistných kroužků by mohlo
vyklouznout nebo při vzájemném tření
vydávat zvuky.
• Pojistné kroužky si uschovejte pro pozdější
UPOZORNĚNÍ
20_ sestavení
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:23
INSTALACE VODOVODNÍHO
POTRUBÍ
Sada k instalaci vodovodního potrubí je
součástí balení. Naleznete ji v přihrádce
mrazničky.
K použití jsou určeny nové sady hadic
dodané se spotřebičem. Nepoužívejte
staré sady hadic opakovaně.
1. Nejdříve zavřete hlavní uzávěr vody.
2. Vyhledejte nejbližší rozvod pitné vody.
3. Následujte instrukce k instalaci vodovodního
potrubí, které jsou součástí sady k instalaci.
UPOZORNĚNÍ
Vodovodní přípojka musí být připojena
k rozvodu studené vody. V případě
připojení k rozvodu teplé vody může
dojít k poškození filtru.
Uzavřete hlavní
uzávěr vody
Uzavřete hlavní
uzávěr vody
01 sestavení
Dávkovač vody s filtrem je jednou z užitečných
funkcí vaší nové chladničky. Vodní filtr Samsung
odstraňuje z vody nežádoucí částice a zvyšuje
tak zdravotní kvalitu vody. Vodu však nesterilizuje
ani neničí mikroorganismy. Pro tento účel je třeba
zakoupit speciální čisticí systém.
Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný
tlak vody 20~125 psi.
Za běžných podmínek lze šálek o objemu 170 ml
naplnit za 10 sekund.
Pokud je chladnička používána v místě s nízkým
tlakem vody (méně než 20 psi), je možné
nainstalovat kompenzační čerpadlo.
Po připojení vodovodního potrubí se ujistěte, že je
nádrž na vodu uvnitř chladničky správně naplněna.
Kontrolu provedete stisknutím páčky dávkovače
vody, dokud voda nezačne vytékat z výstupního
otvoru.
Připojení vodovodní přípojky
Těsně
doléhá
4. Po připojení vodovodní přípojky k vodnímu
filtru opět otevřete hlavní uzávěr vody a nechte
protéct vodním filtrem přibližně 3 l vody, aby
došlo k jeho pročistění.
Součásti potřebné k připojení
vodovodního potrubí
Držák vodovodního potrubí
a šrouby
Přípojka
Vodovodní potrubí
sestavení _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:23
Připojení vodovodní přípojky
k chladničce
1. Sejměte víko vodovodní přípojky v chladničce a
nasaďte na vodovodní potrubí přítužnou matici.
2. Propojte vodovodní přípojku v chladničce a
vodovodní potrubí ze sady.
3. Utáhněte přítužnou matici na svěrné spojce.
Části (A, B a C) by na sebe měly dobře doléhat.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost.
Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné
vody. Pokud je nutné vodní potrubí opravit
nebo rozebrat, odřízněte 6,5 mm plastové
trubky, abyste získali těsný spoj.
Odšroubujte
část a
Sejměte víko
Vodovodní přípojka
ve spotřebiči
DOKONČENÍ INSTALACE
Nyní, když je vaše nová chladnička patřičně
umístěna a nainstalována, jste připraveni
podniknout poslední kroky k nastavení a využívání
všech funkcí a vlastností spotřebiče.
Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše
chladnička plně provozuschopná.
1. Ujistěte se, že je chladnička na příhodném
místě s patřičným odstupem od zdi. Více
informací viz pokyny k instalaci v tomto
návodu.
2. Jakmile chladničku zapojíte do zásuvky,
zkontrolujte, zda se po otevření dvířek rozsvítí
světlo uvnitř chladničky.
3. Nastavte ovládání Temperature (teplota) na
nejnižší úroveň a hodinu vyčkejte. Mraznička
lehce zamrzne a motor hladce poběží.
Nastavte teploty v chladničce a mrazničce na
požadovanou úroveň.
4. Dosažení požadované teploty bude při prvním
spuštění chladničky trvat několik hodin. Do
chladničky můžete potraviny a nápoje uložit ve
chvíli, kdy je teplota dostatečně nízká.
Těsně doléhá
Vodovodní
přípojka v sadě
UPOZORNĚNÍ
Před použitím by měl být případný únik v
těchto částech prošetřen.
• Záruka společnosti
Samsung se
nevztahuje
na instalaci
vodovodního
potrubí.
• V případě, že prodejní cena nezahrnuje
poplatek za instalaci, bude naúčtována
zákazníkovi.
• V případě potřeby kontaktujte autorizovaného
instalatéra.
• Pokud dojde kvůli nesprávné instalaci k úniku,
kontaktujte instalatéra.
22_ sestavení
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:23
Provoz chladničky s
francouzskými dveřmi
POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU
4
2
5
3
6
10
7
9
8
(1)
Tlačítko
Energy
Saver
(Úspora
energie)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/
vypnete režim Energy Saver (Úspora
energie). Jakmile je režim úspory energie
zapnutý, ikona Energy Saver (Úspora
energie) se rozsvítí. Po vypnutí této funkce
příslušná ikona zhasne. Ve standardním
nastavení je režim úspory energie zapnutý.
Pokud se na dveřích objeví kondenzace,
funkci úspory energie vypněte.
(2)
Tlačítko Freezer
(Mrazák)
(stisknutím
a podržením
po dobu 3 s
zapnete funkci
Power Freeze
(Turbomražení))
Tlačítko Freezer (Mrazák) slouží ke dvěma
účelům:
-- K nastavení mrazničky na požadovanou
teplotu.
-- K zapnutí/vypnutí funkce Power Freeze
(Turbomražení).
1) Nastavení teploty mrazničky
Dotkněte se tlačítka Freezer a nastavte
teplotu mrazničky na požadovanou
úroveň. Teplotu lze nastavit v rozsahu
-15 °C až -23 °C.
Tlačítko Alarm slouží ke dvěma účelům:
-- K zapnutí/vypnutí alarmu dveří
-- K resetování ukazatele životnosti
vodního filtru.
1) Funkce Door Alarm (alarm dveří)
Pokud je alarm dveří zapnut, rozezní se
zvukový alarm pokaždé, když jsou některé
z dvířek chladničky otevřeny déle než 3
minuty. Po zavření dvířek zvukový signál
ustane. Ve standardním nastavení je
alarm dveří zapnutý. Můžete jej vypnout
stisknutím a uvolněním tlačítka Alarm.
Zpátky jej zapnete stejným postupem. V
případě, že je funkce zapnuta, rozsvítí se
příslušná ikona.
Pokud je funkce alarmu dveří zapnuta a
spustí se zvuk alarmu, ikona alarmu se
spolu se zvukovým signálem rozbliká.
02 používání
1
(3)
Tlačítko
Alarm
(stisknutím
a podržením
po dobu 3
s aktivujete
funkci Filter
Reset (reset
filtru))
2) Funkce Water Filter Life Indicator
(ukazatel životnosti vodního filtru)
Jakmile vyměníte vodní filtr, zmáčkněte
a podržte toto tlačítko po dobu 3 s. Tím
resetujete ukazatel životnosti vodního
filtru. Po resetování ukazatele životnosti
vodního filtru ikona Filter (filtr) na panelu
zhasne. Ikona Filter (filtr) se rozsvítí
červeně v případě, že je zapotřebí vyměnit
vodní filtr. Tento okamžik nastane po
6 měsících používání (po cca. 1140
l). Některé oblasti mají pitnou vodu
v rozvodné síti velmi vápenatou, což
způsobuje rychlejší ucpání vodního filtru.
Pokud je toto váš případ, bude zapotřebí
vodní filtr měnit častěji než jednou za 6
měsíců.
2) Funkce Power Freeze (Turbomražení)
Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu
3 s. Tím aktivujete turbomražení, díky
kterému se doba potřebná ke zmrazení
potravin v mrazničce sníží.
Tato funkce je užitečná, potřebujete-li
rychle zmrazit potraviny, které se rychle
kazí nebo pokud se výrazně zvýšila teplota
v mrazáku (například pokud byla dvířka
mrazáku ponechána otevřená).
Při použití této funkce se spotřeba energie
chladničky zvýší. Nezapomeňte funkci
opět vypnout, pokud ji již nepotřebujete,
a vrátit nastavení teploty na původní
hodnotu. Pokud potřebujete mrazit větší
množství potravin, aktivujte alespoň
20 hodin předem funkci Power Freeze
(Turbomražení).
používání _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:23
(4)
Tlačítko
Lighting
(osvětlení)
(stisknutím
a podržením
po dobu 3
s změníte
jednotky
ºC ↔ ºF)
Tlačítko Lighting (osvětlení) slouží ke
dvěma účelům:
-- K zapnutí/vypnutí osvětlení dávkovače
vody
-- K přepínání zobrazovaných jednotek
teploty mezi ºC a ºF
1) Funkce Light (světlo)
Stisknutím tlačítka Lighting zapnete LED
lampu v zásobníku vody v nepřetržitém
režimu, bude tedy neustále svítit. Tlačítko
se rovněž rozsvítí. Pokud chcete, aby se
lampa v dávkovači vody rozsvěcela pouze
v případě, že dávkovač někdo používá,
stiskněte tlačítko Lighting a nepřetržitý
režim vypněte.
2) Chcete-li přepínat jednotku teploty
mezi °C a °F, stiskněte a podržte
toto tlačítko po dobu 3 s a vyberte
požadovanou jednotku teploty.
Pokaždé, když tlačítko podržíte, vystřídají
se režimy ukazatele teploty mezi °C a °F
a podle vašeho výběru se rozsvítí ikona
°C nebo °F.
(5)
Tlačítko
Fridge
(Chladnička)
(stisknutím
a podržením
po dobu 3
s zapnete
funkci
Power Cool
(Turbochlazení))
Tlačítko Fridge (Chladnička) slouží ke
dvěma účelům:
-- K nastavení chladničky na
požadovanou teplotu.
-- K zapnutí/vypnutí funkce Power Cool
(Turbochlazení).
1) Nastavení teploty chladničky
Stiskněte tlačítko Fridge a nastavte
požadovanou teplotu chladničky. Teplotu
lze nastavit v rozsahu 7 °C až 1 °C.
2) Funkce Power Cool (Turbochlazení)
Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu
3 s. Tím aktivujete turbochlazení, díky
kterému se doba potřebná ke zchlazení
potravin v mrazničce sníží. Funkce může
být užitečná v případě, kdy potřebujete
rychle zchladit snadno se kazící potraviny
nebo pokud teplota v chladničce rapidně
poklesla (např. v případě ponechání
otevřených dvířek).
(6)
Tlačítko Ice
Off (zapnutí/
vypnutí
výroby ledu)
(stisknutím
a podržením
po dobu 3
s zapnete
funkci
Child Lock
(Dětský
zámek))
(7)
Tlačítko
Cubed Ice
(kostky ledu)
(8)
Tlačítko
Crushed Ice
(ledová tříšť)
Tlačítko Ice Off slouží ke dvěma účelům:
-- K zapnutí/vypnutí výrobníku ledu
-- K zapnutí/vypnutí funkce Child Lock
(Dětský zámek).
1) Funkce Ice Off (zapnutí/vypnutí výroby ledu)
Pokud již nechcete vyrábět led, stiskněte
tlačítko Ice Off.
2) Funkce Child Lock (Dětský zámek)
Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu
3 sekund a dojde k uzamčení displeje,
panelu Flex Zone a tlačítek dávkovače
vody, takže tlačítka nelze používat.
Pokud je dětský zámek aktivován,
neumožňuje chladnička vypouštět vodu
nebo led ze zásobníku ani po stisknutí
páčky dávkovače.
Ikona Child Lock (Dětský zámek) se
rozsvítí v případě, že je funkce dětského
zámku zapnuta. Stisknutím a podržením
po dobu 3 s funkci vypnete.
Stisknutím tlačítka Cubed Ice / Crushed
Ice (kostky ledu / ledová tříšť) zvolte
požadovaný typ výstupu dávkovače.
Pokaždé, když tlačítko stisknete, vystřídají
se režimy výstupu dávkovače mezi
kostkami ledu a ledovou tříští a podle
vašeho výběru se rozsvítí příslušná ikona.
(Kostky ledu)
(Ledová tříšť)
(9)
Tlačítko
Ice Off
(zapnutí/
vypnutí
výroby
ledu)
Pokud již nechcete vyrábět led, stiskněte
tlačítko Ice Off.
Příslušná ikona se rozsvítí a výrobník ledu
přestane vyrábět led.
Doporučujeme výrobu
ledu zastavit v některém z
následujících případů:
-- V zásobníku na led je dostatek
ledu.
-- Chcete ušetřit vodu a
elektrickou energii.
-- Do chladničky není zaveden
přívod vody.
Pokud je výrobník ledu zapnutý a
není připojený žádný přívod vody,
bude se z vodního ventilu na zadní
straně spotřebiče ozývat hluk.
Pokud k tomu dojde, stiskněte
tlačítko Ice Off (zapnutí/vypnutí
výroby ledu) (při stisku 3 s slouží
jako dětský zámek) po dobu kratší
než 3 vteřiny, dokud se nerozsvítí
ikona Ice Off ( ).
24_ používání
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:23
( 10 )
Filter
(filtr)
Opotřebení vodního filtru
Tato ikona se rozsvítí, když je zapotřebí
vyměnit vodní filtr, zpravidla po průtoku
přibližně 1140 l vody (přibližně každých 6
měsíců). Ikona bude blikat červeně několik
vteřin, když otevřete nebo zavřete dveře.
Jakmile vložíte nový vodní filtr, resetujte
indikátor výměny filtru podržením tlačítka
Hold 3sec for Filter Reset (podržte 3 s pro
resetování ukazatele opotřebení filtru) po
dobu 3 s.
-- Pokud voda ze zásobníku
neteče nebo teče příliš pomalu,
je třeba vyměnit vodní filtr kvůli
jeho zanesení.
-- Některé oblasti mají pitnou vodu
v rozvodné síti velmi vápenatou,
což způsobuje rychlejší ucpání
vodního filtru.
VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU
Z důvodu prevence rizika vzniku škod
způsobených vodou NEPOUŽÍVEJTE ve
své chladničce SAMSUNG neoriginální
vodní filtry.
POUŽÍVEJTE POUZE VODNÍ FILTRY
ZNAČKY SAMSUNG. Společnost
SAMSUNG neodpovídá za žádné
škody, zejména za škody na majetku,
způsobené únikem vody z důvodu
(Červená))
použití neoriginálního vodního
filtru. Chladničky SAMSUNG jsou
konstruovány pouze pro použití VODNÍCH FILTRŮ
SAMSUNG.
Indikátor výměny filtru vás upozorní na nutnost
vyměnit patronu vodního filtru.
Abyste měli čas nový filtr zakoupit, rozsvítí se
červená indikace ještě před vyčerpáním životnosti
současného filtru. Včasné výměny filtru vám zajistí
zdroj té nejčerstvější a nejčistší pitné vody z vaší
chladničky.
VÝSTRAHA
Chcete-li vyměnit vodní filtr, následujte tyto kroky:
1. Zavřete hlavní uzávěr vody. Otočte vodní
filtr ( 1 ) přibližně o 1/4 otočky proti směru
hodinových ručiček.
2
1
2. Vytáhněte vodní filtr ( 1 ) ze zástrčky ( 2 ).
• Pokud chcete výměnu filtru usnadnit,
vypněte přívodní vodní ventil.
• Někdy jde filtr vytáhnout obtížně, jelikož se díky
vyfiltrovaným usazeninám přichytil. V takovém
případě filtr uchopte a rázně zatáhněte.
• Po vytažení filtru je možné, že bude ze zástrčky
vytékat malé množství vody. Tento stav je
normální. Chcete-li únik vody minimalizovat,
udržujte patronu filtru při vytahování v
horizontální poloze.
• Abyste předešli
přetečení,
2
vyprázdněte drážku
na vodní filtr ( 3 ) a
3
vysušte pouzdro na
filtr ( 2 ).
02 používání
V rámci úspory energie se ovládací panel
automaticky zhasíná za následujících
podmínek: Pokud nebylo stisknuto žádné
tlačítko, nejsou otevřeny žádná dvířka a
nebyl aktivován žádný dávkovač stisknutím
páčky. Ikona znázorňující typ vyráběného
ledu či perlivé vody však zůstane rozsvěcený.
Jakmile stisknete libovolné tlačítko či páčku
dávkovače, případně otevřete dveře, ovládací
panel se znova rozsvítí. Veškerá funkční
tlačítka budou v provozu ve chvíli, kdy sejmete
prst z tlačítka, které bylo zmáčknuto.
3. Vsuňte nový filtr do zástrčky ( 4 ).
4. Zatlačte jej a poté točte ve směru hodinových
ručiček, než dojde k jeho uzamčení.
• V případě, že je obtížné vodní filtr
vsunout z důvodu velkého tlaku vody,
vypněte přívodní vodní ventil.
• Symbol uzamčení by měl být v jedné
rovině s vodicí linií.
4
5. Ukazatel opotřebení
vodního filtru resetujete
stisknutím a podržením
tlačítka „Alarm/hold 3 sec
for Filter Reset“
( (Filter Reset) ).
Červený ukazatel (
) poté zhasne.
používání _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:23
6. Pakliže jste vypnuli hlavní uzávěr vody, můžete
jej znova zapnout.
Náhradní vodní filtr můžete zakoupit v
nejbližších domácích potřebách nebo
kontaktovat distributora náhradních dílů
společnosti Samsung.
Patrony vodního filtru můžete objednat u
autorizovaného dodavatele společnosti
Samsung.
Ujistěte se, že náhradní vodní filtr nese
na krabici a na filtru samotném logo
SAMSUNG.
Odstranění nečistot z přívodního
potrubí vody po instalaci vodního filtru.
1. Otevřete hlavní uzávěr
vody a nechte proudit
vodu vodovodním
potrubím.
2. Nechejte vodu protékat
dávkovačem, dokud
nebude čistá (přibližně
6 až 7 minut). Tím se přívodní potrubí vyčistí a
odvzdušní.
3. V některých případech může být nutné systém
ještě propláchnout.
4. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda
z vodního filtru neuniká voda.
Dávkovač důkladně propláchněte, jinak
z něj může odkapávat voda.
To znamená přítomnost vzduchu v potrubí.
Reverzní osmóza vody DŮLEŽITÉ:
Tlak vody ve vodovodu vedoucí ze systému
reverzní osmózy a přitékající do přívodního ventilu
se musí pohybovat v hodnotách mezi 35 a 120
psi (241 až 827 kPa).
Pokud je ke zdroji studené vody připojen filtrační
systém reverzní osmózy, je zapotřebí, aby se
tlak vody přitékající do systému reverzní osmózy
pohyboval minimálně mezi 40 a 60 psi (276 až 414
kPa) V případě, že je tlak vody v systému reverzní
osmózy nižší než 40 až 60 psi (276 až 414 kPa):
Pakliže máte dotazy ohledně tlaku vody,
kontaktuje kvalifikovaného instalatéra.
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
Základní teplota v mrazáku a
v chladničce
Základní/doporučenou teplotou v mrazáku a
v chladničce je -19 °C, resp. 3 °C.
Je-li teplota v mrazáku nebo v chladničce příliš
vysoká nebo příliš nízká, nastavte teplotu ručně.
Ovládání teploty mrazáku
Doporučená teplota (chladnička): -19 °C
Teplotu v mrazáku lze v závislosti na požadavcích
nastavit v rozpětí od -23 °C do -15 °C.
Opakovaným stisknutím tlačítka Freezer (Mrazák)
nastavte na displeji požadovanou teplotu. Teplota
se bude měnit v krocích po 1 °C (nebo 1 °F). Viz
níže.
Stupně Celsia: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞
-22 °C ➞ -23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞
-18 °C ➞ -19 °C.
Vezměte v úvahu, že potraviny, jako je např.
zmrzlina, mohou tát při teplotě -15,5 ºC. Zobrazení
teploty se bude postupně měnit od -23 °C do
-15 °C.
• Zkontrolujte, zda není sedimentační filtr v
systému reverzní osmózy ucpaný. V případě
nutnosti filtr vyměňte.
• Nechte zásobník v systému reverzní osmózy
po intenzivním použití doplnit.
• Pokud má vaše chladnička vodní filtr, může
způsobit při použití společně se systémem
reverzní osmózy snížení tlaku vody. Odstraňte
vodní filtr.
26_ používání
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:23
Ovládání teploty chladničky
POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE
STUDENÉ VODY
V závislosti na požadované formě
ledu stiskněte příslušné tlačítko.
Zvolte, chcete-li výrobník
ledu vypnout
Teplotu v chladničce lze v závislosti na
požadavcích nastavit v rozpětí od 1 °C do
7 °C. Opakovaným stisknutím tlačítka Fridge
(Chladnička) nastavte na displeji požadovanou
teplotu. Teplota se bude měnit v krocích po 1 °C.
Viz níže.
Stupně Celsia: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞
6 °C ➞ 5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Postup nastavení teploty chladničky je stejný jako
postup nastavení teploty mrazáku. Stisknutím
tlačítka Fridge (Chladnička) nastavte požadovanou
teplotu. Po několika sekundách se chladnička
začne nastavovat na nově zvolenou teplotu.
Změna bude zobrazena na displeji.
-- Teplota v mrazáku a v chladničce může
stoupnout v případě, že budete příliš
často otevírat dveře nebo při umístění
velkého množství teplých pokrmů.
-- Nárůst teploty může způsobit blikání ukazatele
teploty. Jakmile se teplota v mrazáku a
chladničce vrátí na normální nastavené
hodnoty, blikání ustane.
-- Pokud displej stále bliká, bude třeba
chladničku resetovat. Odpojte přívodní kabel
ze zásuvky, vyčkejte přibližně 10 minut a opět
jej zapojte.
-- Pokud mezi hlavním ovladačem a displejem
dojde ke komunikační chybě, bude světlo
výklopného displeje blikat. Pokud blikání trvá
delší dobu, obraťte se na servisní středisko
Samsung Electronics.
02 používání
NO ICE (žádný led)
Doporučená teplota (chladnička): 3 °C
Použití páčky dávkovače ledu ( 1 )
Lehce zatlačte sklenicí na páčku
dávkovače ledu ( 1 ). Dávkovač
začne uvolňovat led.
Typ ledu produkovaný dávkovačem 1
lze zvolit (kostky ledu nebo ledová tříšť).
2
Použití páčky dávkovače
vody ( 2 )
Lehce zatlačte sklenicí na páčku dávkovače vody
( 2 ). Z dávkovače začne vytékat voda.
Pokud stisknete páčku dávkovače vody i
ledu současně, provede dávkovač operaci,
kterou jste zatlačením aktivovali jako první
v pořadí.
Před vysunutím šálku po natočení vyčkejte
1 sekundu, aby na zem nevytekly zbytky
vody. Po nadávkování ledu nebo vody
nevytahujte páčku dávkovače. Páčka se
vrátí automaticky.
Současné používání dávkovače ledu
a vody
Chcete-li nadávkovat led a vodu současně,
nejdříve stiskněte páčku dávkovače ledu ( 1 ) a
naberte led, následně přesuňte sklenici níže a
zatlačte na páčku dávkovače vody ( 2 ).
Údržba nádoby na led
• Nádobu na led lze čistit saponátem. Důkladně
poté nádobu propláchněte a vysušte.
Nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.
• Led se formuje do kostek. Zvolíte-li možnost
„Crushed“ (ledová tříšť), výrobník ledu kostky
rozemele na drť.
používání _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:23
• Pokud nastavíte Cubed (kostky ledu) a
dávkovač byl předtím nastaven na Crushed
(ledová tříšť), může se z dávkovače uvolnit
malý zbytek drceného ledu.
• Kostky ledu vytvořené rychlým procesem
výroby ledu jsou zabarveny do bíla – to
znamená, že jejich výroba proběhla
standardně.
• V případě, že potřebujete hodně kostek ledu,
přesuňte hotový led z nádoby do mrazničky,
protože výrobník ledu v chladničce vyrábí
kostky ledu rychleji.
• Pokud z dávkovače nevychází led, vytáhněte
nádobu na led a stiskněte zkušební tlačítko na
pravé straně výrobníku ledu. Viz obrázek níže.
• Nedržte zkušební tlačítko stisknuté trvale,
pokud je nádoba na led naplněna ledem jako
na obrázku. Může dojít k přetečení vody nebo
k uvíznutí kusu ledu v nádobě.
2. Nadávkujte do sklenice 4 až 6 kostek ledu.
3. Po 8 a následně 16 hodinách nadávkujte plnou
sklenici ledu.
• Funkci výrobníku ledu ozkoušíte tlačítkem Test
na výrobníku ledu. Uslyšíte zazvonění (cinkcink). Jakmile zvonek zazní, uvolněte tlačítko
Test.
• Zvonek se rozezní automaticky ještě jednou,
což dokazuje, že výrobník ledu pracuje
správně.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Výroba ledu
• Aby došlo k naplnění nádoby na led po prvním
zapojení chladničky, následujte tyto kroky:
1. Ponechte chladničku zapnutou 24 hodin
(neboli jeden den), aby se ochladila.
-- Během těchto 24 hodin se výrobník ledu
dostatečně ochladí.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte
hladinu vody
Zkušební tlačítko
Pakliže chcete vyjmout kostky ledu bez
použití dávkovače, vypněte jej a odeberte
přední kryt dávkovače ledu.
Pamatujte si, že může dojít k vypadnutí
kostek ledu na polici chladničky.
Do nádoby na led neumisťujte potraviny.
V případě, že do nádoby na led uložíte
potraviny, můžou při otevírání a zavírání
dveří chladničky způsobit poškození
výrobníku ledu.
Mějte na paměti, že kostky ledu mohou
ze zásobníku na led při vyjímání nádoby
na led vypadnout na polici chladničky.
Pokud k tomu dojde, ujistěte se, že
vypadnuté kostky ledu uklidíte.
V případě, že by došlo k výpadku proudu,
kostky ledu by roztály a po obnovení
elektrického proudu by zamrzly, což by
omezilo funkci dávkovače.
Chcete-li tomuto problému předejít, vytahujte při
výpadku proudu nádobu na led a vyprázdněte její
obsah.
Pokud najednou vypotřebujete všechen
led, je nutné opakovat kroky 2 a 3.
Před nadávkováním prvních 4 až 6 kostek
ledu však stačí počkat 8 hodin. Tím se
doplní kostky ledu a zajistí se maximální
produkce ledu.
28_ používání
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:23
Použití funkce Ice Off
(Dávkování ledu vypnuto)
Pokud byste nádobu na led nezatlačili zpět
dostatečně důrazně, mohlo by dojít k tání
ledu v nádobě.
Pokud nádoba nesedí, otočte spirálu o 90 stupňů
(viz poslední obrázek na ilustraci výše) a zkuste to
znova.
• Vnitřek nádoby na led je během provozu
chladničky velmi studený.
Nesahejte hluboko do vnitřku nádoby
na led.
• Používejte pouze výrobník ledu dodávaný k
chladničce. Přívodní vodovodní potrubí
smí k chladničce připojit pouze kvalifikovaný
technik.
Potrubí smí být připojeno pouze k rozvodu
pitné vody.
• Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný
tlak vody 20 ~ 125 psi.
UPOZORNĚNÍ
V případě, že vás čeká dlouhá dovolená či
obchodní cesta a neplánujete delší dobu používat
dávkovač vody a ledu:
-- Uzavřete přívod vody. V opačném případě
může dojít k úniku vody.
-- Vyjměte veškeré potraviny z chladničky.
-- Odpojte chladničku ze zásuvky.
-- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte
otevřené dveře. V opačném případě může
vzniknout zápach a plíseň.
Co dělat a co nedělat s
výrobníkem ledu
02 používání
Pokud aktivujete režim Ice Off (Dávkování ledu
vypnuto), odstraňte z nádoby veškeré kostky ledu.
Pokud byste v nádobě kostky ledu nechali, mohly
by k sobě přimrznout a bylo by těžké je odstranit.
Abyste nádobu na led odstranili bezpečně a
předcházeli zranění, podržte spodní část nádoby
jednou a boční stranu druhou rukou.
Poté nádobu na led nadzvedněte a vytáhněte.
Nádobu na led vrátíte na své místo důrazným
zatlačením dozadu.
Když jedete na dovolenou...
• Do výrobníku ledu nestrkejte prsty, ruce a ani
jiné nevhodné objekty
-- V opačném případě hrozí zranění osob nebo
poškození zařízení.
• Do otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty
ani žádné předměty.
-- Hrozí nebezpeční poranění.
• Nepokoušejte se výrobník ledu demontovat.
• Nevymývejte nádobu na led v případě, že je
stále umístěna v chladničce. Pokud ji chcete
vyčistit, vytáhněte ji
UPOZORNĚNÍ
Při vkládání zásobníku ledu se ujistěte, že
je dobře vycentrován.
V opačném případě se může zaseknout.
Bílé zabarvení vody
Všechna voda, která do chladniček
vstupuje, protéká přes alkalický vodní
filtr. Během procesu filtrace se zvýší tlak
vody, která filtrem protéká, a tím se zvýší
nasycení kyslíkem a dusíkem. Když voda
vytéká do volného prostoru, její tlak prudce
klesá a rozpuštěný kyslík a dusík se začne
uvolňovat ve formě plynových bublin.
Díky těmto kyslíkovým bublinám se může
zdát, že je voda zamlžená či zakalená. Po
několika sekundách voda zprůhlední.
používání _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:23
SOUČÁSTI A FUNKCE
Na této stránce se můžete podrobněji seznámit se součástmi a funkcemi chladničky.
Světlo
Výrobník ledu
Složitelná police
Pevná police
Pevná police
Kolmá závěsná
část
Police na
zeleninu a ovoce
Vodní filtr
Světlo
Automatické
zavírání
Kryt
Police složitelná
ve dvou krocích
Přihrádky ve
dveřích
Automatické
zavírání
Víceúčelový prostor
Automatická
zásuvka
Zásuvka
mrazáku
Při zavírání dveří se ujistěte, že kolmá závěsná část je ve správné pozici, aby nedošlo k
poškrábání ostatních dveří.
Pokud je kolmá závěsná část opačně, vraťte ji zpět do správné pozice a zavřete dveře.
Občas se na kolmé závěsné části může objevit vlhkost.
Klika dveří se může postupem času uvolnit. Pokud k tomu dojde, utáhněte šrouby nacházející se
na vnitřní straně dvířek.
Pokud zavřete dvířka příliš silně, může se stát, že se jiná dvířka samy otevřou.
Po otevření dveří dojde z bezpečnostních důvodů k automatickému vypnutí motorku výrobníku
ledu.
Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte naše servisní zastoupení.
30_ používání
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:23
Dveřní přihrádky
Vaše chladnička je dodávána s dveřními
přihrádkami různých druhů a velikostí. Pokud
byly dveřní přihrádky k vaší chladničce zabaleny
samostatně, použijte k jejich správnému umístění
obrázek níže.
Počet dveřních přihrádek se může u jednotlivých
modelů lišit.
Zásuvka Flex Zone je široká jako chladnička sama
a má nastavitelné ovládání teploty. Zásuvku je
možné využít pro ukládání velkých táců, lahůdek,
pizzy, nápojů a různých dalších potravin. Zásuvka
je vybavena ovladačem, kterým je možné
regulovat průtok studeného vzduchu do zásuvky.
Ovládací tlačítka se nacházejí v prostřední části zásuvky.
02 používání
POUŽITÍ ZÁSUVKY FLEX ZONE
• Opakovaně tiskněte tlačítko Temp (Teplota),
dokud se nerozsvítí požadovaný režim.
• Pokaždé, když stisknete tlačítko Temp.
(Teplota), změní se režim v tomto pořadí:
Režim Meat/Fish (maso/ryby) (-1 °C), režim
Cold Drinks (Studené nápoje) (1 °C), režim
Deli/Snacks (Lahůdky) (3 °C), Wine/Party
Dishes (Víno/tácy na party) (5 °C). Jako výchozí
je vybrán režim Cold Drinks (Studené nápoje).
Chladnička nastaví teplotu v zásuvce Flex
Zone automaticky podle nastaveného režimu.
• Když vyberete režim Deli/Snacks (Lahůdky)
(3 °C), režim Cold Drinks (Studené nápoje)
(1 °C) nebo režim Meat/Fish (maso/ryby)
(-1 °C), bude zásuvka Flex Zone pracovat jako
chladicí přihrádka.
• Ukazatel teploty zásuvky Flex Zone se může
měnit v závislosti na počtu uložených potravin,
jejich umístění, okolní teplotě a četnosti
vysouvání zásuvky.
Tlačítko volby režimu
1. Zvolíte-li režim „Wine/Party Dishes“ (Víno/
tácy na party) bude se v zásuvce udržovat
teplota okolo 5 °C. Tato funkce umožňuje
zachovat čerstvost potravin po dlouhou dobu.
2. Zvolíte-li režim „Deli/Snacks“ (Lahůdky) bude
se v zásuvce udržovat teplota okolo 3 °C. Tato
funkce umožňuje zachovat čerstvost potravin
delší dobu.
3. Zvolíte-li režim „Cold Drinks“ (Studené
nápoje) bude se v zásuvce udržovat teplota
okolo 1 °C. Tato funkce umožňuje zachovat
nápoje studené a osvěžující.
4. Zvolíte-li režim „Meat/Fish“ (Maso/ryby) bude
se v zásuvce udržovat teplota okolo -1 °C.
Tato funkce umožňuje dlouhodobě zachovat
čerstvost masa nebo ryb.
Když skladujete rychle se kazící potraviny,
vyberte funkci chladicí přihrádky.
Tlačítko volby teploty
Příklady potravin a příslušných nastavení teploty
zásuvky Flex Zone.
Wine
Party
Dishes
(Víno/tácy
na party)
• víno
• koktejly
• dorty
Funkce chladicí přihrádky
• sýry
Deli
Snacks
(Lahůdky)
• ananasy
• citrony
Cold
Drinks
(Studené
nápoje)
Meat
Fish
(Maso/
ryby)
• balená
voda
• džusy
• steaky
• studené
mísy
• sušenky • nealkoholické • slanina
nápoje
• brambory • pivo
• párky
používání _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:23
Nastavení režimu „Meat/Fish“ (Maso/ryby)
není vhodné pro ovoce a zeleninu.
Do této zásuvky neukládejte hlávkový salát
ani jinou listovou zeleninu.
UPOZORNĚNÍ
1
Během režimů „Cold Drinks“ (Studené
nápoje) a „Meat/Fish“ (Maso/ryby) do
zásuvky Flex Zone neukládejte skleněné
lahve. Pokud zmrznou, mohou prasknout
a způsobit zranění.
DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ
SLOŽITELNÉ POLICE
Díky složitelné polici v prostřední horní části získáte
více úložného prostoru pro vysoké předměty, aniž
byste museli přeskládávat věci v policích.
• Složitelnou polici instalujte na pravé straně
chladničky.
•
• V případě, že byste nainstalovali složitelnou
polici na levé straně, bude výrobník ledu bránit
polici v úplném složení.
• Polici složíte jemným zatlačením přední části
police. Dojde ke složení police uprostřed.
Doporučené
umístění
dotkněte se
2
Nesprávně zajištěná přihrádka může být
příčinou zranění.
Nedovolte dětem hrát si s přihrádkami. Mohly by
se zranit ostrými rohy přihrádek.
Nemanipulujte přihrádkou, pokud je
naplněna potravinami. Nejdříve vyjměte
potraviny.
Prach z přihrádek vyčistěte sejmutím krytu a
umytím vodou.
UPOZORNĚNÍ
2. Police z tvrzeného skla
Vyjmutí - Nakloňte přední část police dle
znázornění ( 1 ) a nadzvedněte ji ( 2 ). Vytáhněte
polici ven.
Umístění zpět - Nakloňte přední část police a
nasměruje háčky police do drážek v požadované
výšce. Poté spusťte přední část police dolů tak,
aby háčky zapadly do drážek.
UPOZORNĚNÍ
Police z tvrzeného skla jsou těžké.
Jejich vyjímání věnujte zvláštní pozornost.
DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CHLADNIČKY
1. Přihrádky ve dveřích
• Přihrádky ve dveřích (1)
Vyjmutí - Zvedněte přihrádku směrem
nahoru vytáhněte ji ven.
Umístění zpět - Zasuňte přihrádku nad
požadované místo a spusťte ji na doraz dolů.
• Přihrádky ve dveřích (2)
Vyjmutí - Uchopte přihrádku za pravou
stranu a nadzvedněte ji v naznačeném úhlu.
Poté vytáhněte pravou stranu.
Umístění zpět - Zasuňte přihrádku nad
původní místo a spusťte ji na doraz dolů.
1
2
3. Složitelná police
Vyjmutí - Po vyjmutí přední části police ji
nadzvedněte a vysuňte.
Umístění zpět - Nasuňte polici zpět do drážek
a opět nasaďte přední část police.
32_ používání
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:23
UPOZORNĚNÍ
V případě posunutí a složení police lze pro
úsporu místa přední část police odebrat.
Pokud polici budete používat bez odebrání
přední části, dejte pozor, mohlo by dojít k
oddělení jejích částí.
nahoru, umístěte ji zpět do kolejniček a skloňte
přední část tak, aby zcela zapadla do kolejniček.
4. Zásuvky na zeleninu a ovoce
Vyjmutí
• Zvedněte přihrádku směrem nahoru a
vytáhněte ji ven.
02 používání
V případě, že zásuvka Flex Zone nebo LED
osvětlení nefunguje, zkontrolujte připojení
kabelů [ ( 1 ), ( 2 ) viz níže ].
2
• Přední část zásuvky nadzdvihněte a vytáhněte
ven, poté zásuvku lehce posuňte ve směru
šipky a vytáhněte ji celou ven.
1
Umístění zpět
• Vložte zásuvku do kolejniček a zasuňte ji zpět
do původního umístění.
• Zasuňte přihrádku nad požadované místo a
spusťte ji na doraz dolů.
UPOZORNĚNÍ
Zásuvky je třeba vyjmout předtím, než
budete vyjímat skleněné police nad nimi.
5. Zásuvka Flex Zone
Vyjmutí - dvířka zásuvky co nejvíce vytáhněte.
Nadzvedněte zásuvku přitáhnutím k sobě oběma
rukama.
Umístění zpět - dvířka zásuvky co nejvíce
vytáhněte. Nadzvedněte přední část zásuvky
1. Instrukce k demontáži naleznete na straně 18.
2. Kryt kolejniček sejměte pomocí plochého
šroubováku.
Používání dveří
Ujistěte se, že všechny dvířka jsou zcela uzavřeny
a utěsněny.
Pokud jsou dveře částečně pootevřené,
automaticky se zavřou. Pokud jsou dveře otevřeny
v příliš velkém úhlu, zůstanou otevřeny. Je třeba je
zavřít ručně.
používání _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:23
DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
MRAZÁKU
1. Zábrana mrazáku
Vyjmutí - Zábranu vytáhněte nadzvednutím ( 1 ).
Umístění zpět - Zábranu zatlačte ( 1 ) do chvíle,
než zacvakne na místě.
1
Potraviny můžete přechovávat v prostoru
označeném přerušovanou čárou.
2. Rozšířená zásuvka
Automatická zásuvka
Kryt
Vyjmutí - Zásuvku co nejvíce vytáhněte. Nakloňte
přední část a vytáhněte ji ven.
Umístění zpět - Nadzvedněte zásuvku a položte
ji na kolejničky ( 4 ). Spusťte zásuvku ( 3 ) do
vodorovné polohy a zasuňte ji dovnitř.
4
Zásuvka mrazáku
3
3. Zásuvka mrazáku
Vyjmutí zásuvky mrazáku - zásuvku co nejvíce
vytáhněte. Nakloňte zadní část přihrádky a
vytáhněte ji ven.
Umístění zásuvky mrazáku zpět - umístěte
zásuvku zpět do kolejniček.
Pokud při vyndávání nebo vkládání otočíte
UPOZORNĚNÍ přihrádku doleva nebo doprava, může dojít
k poškrábání boků přihrádky.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
VÝSTRAHA
ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY
Péče o vaší chladničku Samsung s francouzskými
dveřmi prodlužuje její životnost a udržuje ji čistou,
bez zápachu a bakterií.
Čištění vnitřku chladničky
Vnitřní stěny a příslušenství čistěte saponátem
a poté důkladně usušte měkkým hadříkem. Pro
důkladnější čištění můžete vytáhnout zásuvky a
police. Pouze se ujistěte, že jsou zásuvky a police
před opětovným umístěním suché.
Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky
mrazáku. Mohly by se vážně zranit a
poškodit chladničku. Nesedejte na dveře
mrazáku. Dveře by se mohly ulomit.
Nedovolte dětem šplhat do zásuvky mrazáku.
Nevyjímejte přepážku.
Děti by mohly uváznout uvnitř a zranit se
nebo se udusit.
34_ používání
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:23
Čištění gumového těsnění dveří
Ovládací panel a digitální displej otírejte
navlhčeným, čistým a měkkým hadříkem.
Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky.
Dvířka, kliky a povrch chladničky čistěte
saponátem a poté důkladně usušte měkkým
hadříkem. Aby váš spotřebič vypadal stále
výborně, čistěte vnějšek jednou nebo dvakrát
ročně.
V případě, že se gumové těsnění zašpiní, může
se stát, že se dveře nebudou dovírat a provoz
chladničky nebude efektivní. Udržujte těsnění
čisté pomocí saponátu a navlhčeného hadříku.
Důkladně vysušte čistým, měkkým hadříkem.
PRZESTROGA
UPOZORNĚNÍ
Nestříkejte vodu přímo na povrch
chladničky. Povrch čistěte čistým,
navlhčeným hadříkem.
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo
nebo čistič na auta. Tyto látky mohou
způsobit požár.
02 používání
Čištění vnějšku chladničky
Čištění zadní strany chladničky
UPOZORNĚNÍ
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani
chlór. Tyto látky mohou poškodit povrch
spotřebiče a způsobit požár.
Abyste zabránili usazováni prachu na kabelech
a nechráněných částech, vysávejte zadní část
chladničky jednou nebo dvakrát ročně.
UPOZORNĚNÍ
Pokud byste stříkli čistič přímo
na vytištěná písmena, mohlo
by dojít k jejich smazání.
UPOZORNĚNÍ
Neotvírejte zadní kryt ( 1 ).
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
1
Čištění dávkovače ledu a vody
Zatlačte dolů jeden konec dávkovače a vyndejte
jej. Vyčistěte vnitřek dávkovače ledu nebo vody
čistým, navlhčeným hadříkem.
UPOZORNĚNÍ
Pokud používáte režim
dávkování ledové tříště,
mohou se u otvoru
shromažďovat kousky
drceného ledu. Abyste
zabránili tomu, že budou
zbytky ledu tát a odkapávat
z otvoru dávkovače, čistěte
zbytky ledu pokaždé, když
uvidíte, že se začnou shromažďovat.
používání _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:23
Odstraňování závad
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Chladnička
nefunguje
vůbec nebo
dostatečně
nechladí.
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně zapojen do zásuvky.
• Zkontrolujte, zda je nastavení teploty na displeji vyšší než nastavení
mrazničky a vnitřní teplota chladničky. Pokud je, snižte nastavenou teplotu.
• Je chladnička na přímém slunci nebo stojí v blízkosti zdroje tepla?
• Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu?
Potraviny v
chladničce jsou
zmrzlé.
•
•
•
•
Jsou slyšet
nezvyklé zvuky
nebo hluk.
• Zkontrolujte, zda chladnička stojí rovně.
• Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu?
Posuňte chladničku tak, aby stála alespoň 5 cm od stěny.
• Nezapadlo něco za chladničku nebo pod ni?
• Zevnitř chladničky je slyšet zvuk tikání. Jde o normální jev, který je způsoben
roztahováním a smršťováním různých částí v závislosti na změnách teplot
uvnitř chladničky.
• Pokud zvuk připomíná nárazy předmětů uvnitř chladničky, jedná se o
normální jev. Tento zvuk způsobuje pracující kompresor.
Těsnění mezi
dveřmi a
chladničkou
je horké a
objevuje
se na něm
kondenzace.
Výrobník ledu
nevyrábí led.
Z chladničky je
slyšet bublání
vody.
Zkontrolujte, zda není nastavení teploty příliš nízké.
Zkuste nastavit vyšší teplotu.
Je teplota v místnosti příliš nízká? Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
Uložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnější části
chladničky? Zkuste tyto potraviny umístit do ostatních polic v chladničce.
• Určité teplo je normální, protože ve svislé zavěšené části chladničky jsou
nainstalovány protikondenzační prvky.
• Jsou dveře chladničky pootevřené? Kondenzace se může objevit,
ponecháte-li dveře chladničky delší dobu otevřené.
•
•
•
•
Vyčkali jste 12 hodin po instalaci vodovodní přípojky na vytvoření ledu?
Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený?
Deaktivovali jste ručně funkci výroby ledu?
Je teplota v mrazáku příliš vysoká? Zkuste nastavit nižší teplotu mrazáku.
• Tento stav je normální. Bublání vydává kapalné chladivo, které protéká
cirkulačním chladicím okruhem chladničky.
V chladničce
je nepříjemný
zápach.
• Zkontrolujte, zda se nezkazily některé potraviny.
• Silně aromatické potraviny (například ryby) musí být těsně zabaleny.
• Chladničku pravidelně čistěte a vyhazujte zkažené nebo podezřelé
potraviny.
Na stěnách
mrazáku se
tvoří námraza.
• Je ventilační otvor zablokován? Odstraňte veškeré překážky, aby vzduch
mohl volně cirkulovat.
• Ponechte dostatečný prostor mezi uloženými potravinami, aby vzduch mohl
volně cirkulovat.
• Je zásuvka mrazáku správně uzavřená?
36_ Odstraňování závad
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:23
ŘEŠENÍ
Dávkovač
vody správně
nefunguje.
•
•
•
•
U dveří
mrazáku není
automatický
systém zavírání.
• Jsou levé a pravé části dveří nevyváženy?
• Jemně otevřete a zavřete dveře 1–2 krát. Poté by měl automatický systém
zavírání dveří opět fungovat správně.
• Abyste předešli nerovnováze pravé a levé části dveří, otevírejte dveře jemně.
Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený?
Je přívod vody skřípnutý nebo zlomený?
Zkontrolujte, zda je potrubí průchozí.
Je voda v dávkovači zmrzlá kvůli příliš nízké nastavené teplotě?
Zkuste na displeji nastavit vyšší teplotu.
• Je aktivován dětský zámek?
03 Odstraňování závad
PROBLÉM
Odstraňování závad _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:23
poznámka
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:23
poznámka
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:23
Limit teploty okolí
Tato chladnička je navržena pro provoz v okolních teplotách příslušných její teplotní třídě vyznačené na
typovém štítku.
Třída
Symbol
Rozšířený teplotní rozsah
Rozsah okolní teploty (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 až +32
+10 až +32
Mírný pás
N
+16 až +32
+16 až +32
Subtropický pás
ST
+16 až +38
+18 až +38
Tropický pás
T
+16 až +43
+18 až +43
Teplota uvnitř chladničky může být ovlivněna různými faktory, např. umístěním chladničky/
mrazničky, okolní teplotou a frekvencí, s jakou otevíráte dveře.
Na základě těchto okolností nastavte teplotu v chladničce.
Czech
Republic
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za
účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s
ostatním průmyslovým odpadem.
Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního prostředí a regulačních povinností
týkajících se konkrétního výrobku (např. uplatňování nařízení o likvidaci baterií, REACH, OEEZ) najdete
prostřednictvím Samsung.com v sekci věnované udržitelnosti.
Kontaktujte SAMSUNG
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte prosím
zákaznickou podporu společnosti SAMSUNG.
Země
Kontaktní
Webové stránky
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:23
Chladnička
používateľská príručka
Slovenčina
Predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Samsung.
Voľne stojaci spotrebič
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:23
Bezpečnostné informácie
Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú používateľom nesmú
• Pred prevádzkou spotrebiča si
vykonávať deti bez dozoru.
dôkladne prečítajte túto príručku
Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu
a uchovajte si ju pre budúce
z chladiacich spotrebičov veci
použitie v blízkosti spotrebiča na
vykladať a ukladať ich späť.
bezpečnom mieste.
• Výstrahy a dôležité
• Tento spotrebič používajte
bezpečnostné pokyny v tejto
len na určené účely v súlade
príručke nezahŕňajú všetky
s informáciami v tejto
možné stavy a situácie, ktoré
používateľskej príručke. Tento
sa môžu vyskytnúť. Buďte
spotrebič nie je určený na
zodpovední a pri inštalácii,
používanie osobami (vrátane
údržbe a prevádzke spotrebiča
detí) so zníženými fyzickými,
sa riaďte zdravým úsudkom
zmyslovými alebo duševnými
a postupujte opatrne.
schopnosťami, prípadne
• Keďže nasledujúce prevádzkové
s nedostatkom skúseností
pokyny platia pre viacero
a vedomostí, ak na ne nebude
modelov, parametre vašej
dozerať alebo im neposkytne
chladničky sa môžu mierne líšiť
pokyny týkajúce sa používania
od tých, ktoré sú popísané v
spotrebiča osoba zodpovedná
tejto príručke, a nemusia platiť
za ich bezpečnosť.
všetky výstražné symboly.
• Tento spotrebič môžu používať
Ak máte akékoľvek otázky
deti staršie ako 8 rokov a osoby
alebo problémy, obráťte sa na
so zníženými fyzickými či
najbližšie servisné stredisko
mentálnymi schopnosťami
alebo nájdite pomoc a
alebo nedostatkom skúseností
informácie online na lokalite
iba ak sú pod dozorom alebo
www.samsung.com.
boli poučené o používaní
• Aby ste sa vyhli kontaminácii
spotrebiča bezpečným
potravín, dodržiavajte tieto
spôsobom a rozumejú možným
pokyny:
rizikám.
-- Otváranie dvierok na dlhšiu
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
02_ Bezpečnostné informácie
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:23
dobu môže spôsobiť výrazné
zvýšenie teploty v boxoch
spotrebiča.
-- Pravidelne čistite plochy, ktoré
sú v kontakte s potravinami,
a dostupné odtokové systémy.
-- Čistite nádrže na vodu, ktoré
sa nepoužili 48 hodín. Pokiaľ
sa 5 dní nečerpala voda,
prepláchnite vodný systém
pripojený k zdroju vody.
-- Surové mäso a ryby skladujte
vo vhodných priehradkách
chladničky tak, aby sa nedotýkali
iných potravín a nekvapkali na ne.
-- Dvojhviezdičkové boxy na
mrazené potraviny sú vhodné na
skladovanie vopred zamrazených
potravín, na skladovanie alebo
vyrábanie zmrzliny a na výrobu
ľadových kociek.
-- Jednohviezdičkové,
dvojhviezdičkové a trojhviezdičkové
boxy nie sú vhodné na mrazenie
čerstvých potravín.
-- Ak necháte chladiaci spotrebič
dlhšiu dobu prázdny, vypnite
ho, rozmrazte, vyčistite, usušte
a nechajte dvierka otvorené,
aby ste predišli vzniku plesní vo
vnútri spotrebiča.
Opozorilo:
nevarnost
požara/vnetljivi
materiali
Dôležité bezpečnostné
symboly a opatrenia:
VÝSTRAHA
POZOR
Riziká alebo nebezpečné
praktiky, ktoré môžu
spôsobiť vážne zranenie
alebo smrť.
Riziká alebo nebezpečné
praktiky, ktoré môžu
spôsobiť menej závažné
zranenie alebo škodu
na majetku.
NESKÚŠAJTE.
NEDEMONTUJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Dôsledne dodržiavajte
pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku
od zásuvky v stene.
Zariadenie musí byť
uzemnené, aby nedošlo
k zásahu elektrickým prúdom.
Požiadajte o pomoc
kontaktné stredisko.
Poznámka.
Tieto výstražné symboly sú tu
na to, aby vás a ďalšie osoby
uchránili pred zraneniami.
Dôsledne ich dodržiavajte.
Po prečítaní túto časť
odložte na bezpečnom
mieste pre budúce použitie.
Bezpečnostné informácie _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:23
VÝSTRAHA
-- Spotrebič nikdy nezapínajte,
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
ak zbadáte akékoľvek známky
SYMBOLY TÝKAJÚCE
poškodenia. V prípade
SA PREPRAVY
pochybností sa obráťte na
A MIESTA INŠTALÁCIE
predajcu. Miestnosť, v ktorej
• Pri preprave a inštalácii
bude umiestnená chladnička,
spotrebiča postupujte
musí mať veľkosť 1 m³ na
opatrne a nepoškoďte žiadne
každých 8 g chladiva
časti chladiaceho okruhu.
R-600a vo vnútri spotrebiča.
• Ako chladivo sa používa
Množstvo chladiva vo vašom
látka R-600a alebo R-134a.
spotrebiči je uvedené na
Informácia o chladive použitom
identifikačnom štítku vo vnútri
vo vašej chladničke je uvedená
spotrebiča.
na označení kompresora na
-- Ak spotrebič obsahuje
zadnej strane spotrebiča,
izobutánové chladivo
prípadne na výkonovom štítku
(R-600a), zemný plyn
vo vnútri chladničky.
s vysokou environmentálnou
• Keď tento výrobok obsahuje
kompatibilitou, ktorý je však
horľavý plyn (chladivo R-600a):
tiež horľavý: Pri preprave
-- Chladivo unikajúce z potrubia
a inštalácii spotrebiča
sa môže vznietiť alebo
postupujte opatrne, aby
spôsobiť poranenie očí. Ak
nedošlo k poškodeniu žiadnej
zistíte únik chladiva, vyhýbajte
časti chladiaceho okruhu.
sa otvorenému ohňu alebo
možným zdrojom vznietenia
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
a niekoľko minút vetrajte
SYMBOLY TÝKAJÚCE
miestnosť, v ktorej sa spotrebič
SA INŠTALÁCIE
nachádza.
-- Veľkosť miestnosti, v ktorej
• Spotrebič neinštalujte
môže byť spotrebič
vo vlhkých priestoroch,
umiestnený bez toho, aby
v priestoroch
sa v prípade úniku chladiva
znečistených olejom alebo
z chladiaceho okruhu
prachom ani v priestoroch
vytvorila zápalná zmes
vystavených priamemu
plynu a vzduchu, závisí od
slnečnému žiareniu či
množstva použitého chladiva.
VÝSTRAHA
04_ Bezpečnostné informácie
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:23
vode (dažďové kvapky).
-- Narušená izolácia elektrických
dielov môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom alebo
požiar.
• Chladničku nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu
ani teplu zo sporákov,
izbových ohrievačov a iných
spotrebičov.
• Do jednej viaczásuvkovej
napájacej dosky nezapájajte
viacero spotrebičov.
Chladnička musí byť vždy
zapojená do samostatnej
zásuvky s menovitým napätím,
ktoré sa zhoduje s výkonovým
štítkom.
-- Tento spôsob poskytuje
najlepší výkon a pomáha
chrániť elektrické vedenia domu
pred preťažením, pri ktorom
dochádza k prehriatiu káblov,
čo môže spôsobiť požiar. Ak
je zásuvka v stene uvoľnená,
nezapájajte do nej napájaciu
zástrčku.
-- Hrozí nebezpečenstvo
zasiahnutia elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Nepoužívajte kábel, ktorý je
popraskaný alebo odretý pozdĺžne
alebo na niektorom z koncov.
• Napájací kábel nadmerne
neohýbajte ani naň neukladajte
ťažké predmety.
• V blízkosti chladničky
nepoužívajte rozprašovače.
-- Rozprašovače použité
v blízkosti chladničky môžu
spôsobiť výbuch alebo požiar.
• Spotrebič neinštalujte na miesto,
kde by mohlo dôjsť k úniku
plynu.
-- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Odporúča sa, aby inštaláciu
alebo akýkoľvek servis
tohto spotrebiča vykonával
kvalifikovaný technik alebo
servisná spoločnosť.
-- Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom, požiar,
výbuch, problémy s výrobkom
alebo zranenie.
• Pred začatím používania je
potrebné chladničku riadne
nainštalovať a umiestniť v súlade
s informáciami uvedenými
v príručke.
• Chladničku neinštalujte
vo vlhkých priestoroch ani
v miestach, kde by mohla prísť
do kontaktu s vodou.
-- Narušená izolácia elektrických
dielov môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.
Bezpečnostné informácie _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:23
• Napájaciu zástrčku pripojte
v správnej polohe s káblom
visiacim nadol.
-- Ak napájaciu zástrčku pripojíte
opačne, vodič sa môže prerezať
a spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte kábel, ktorý
je popraskaný alebo odretý
pozdĺžne alebo na niektorom
z koncov.
• Napájacia zástrčka nesmie
byť pritlačená ani poškodená
zadnou časťou chladničky.
• Pri presúvaní chladničky dbajte
na to, aby nedošlo k prelomeniu
alebo poškodeniu napájacieho
kábla.
-- Mohlo by to spôsobiť požiar.
• Po inštalácii musí byť spotrebič
umiestnený tak, aby bol
zachovaný prístup k zástrčke.
• Baliace materiály uschovajte
mimo dosahu detí.
-- Ak si ich dieťa natiahne na hlavu,
môže dôjsť k jeho uduseniu.
• Spotrebič musí byť riadne
uzemnený. Spotrebič
neuzemňujte o plynové
potrubie, plastové
vodovodné potrubie či
o telefónne vedenie.
-- Chladničku je potrebné
uzemniť, aby nedochádzalo
k únikom energie alebo
k zásahom elektrickým
prúdom spôsobeným únikmi
elektrického prúdu z chladničky.
-- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom, požiaru,
výbuchu alebo problémom
s výrobkom.
-- Uistite sa, že zásuvka
je uzemnená v súlade
s miestnymi aj národnými
predpismi. Napájací kábel
nikdy nepripájajte do zásuvky,
ktorá nie je správne uzemnená.
• Ak je napájací kábel
poškodený, okamžite
požiadajte výrobcu alebo
kvalifikovaného servisného
technika o výmenu.
• Poistku v chladničke musí
vymieňať kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
-- Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom alebo
poranenie.
POZOR
SYMBOLY UPOZORNENÍ
TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE
• Vetrací otvor v kryte
alebo montážnej
konštrukcii spotrebiča
udržiavajte v čistote
06_ Bezpečnostné informácie
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:23
a voľne priechodný.
• Spotrebič nechajte po inštalácii
2 hodiny odstavený.
alebo k jeho uviaznutiu
a následnému uduseniu.
• Neseďte na dvierkach
mrazničky.
• Dvierka sa môžu zlomiť
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
a spôsobiť zranenie.
SYMBOLY TÝKAJÚCE
• Deti musia byť pod
SA POUŽÍVANIA
dozorom, aby sa nehrali
• Napájaciu zástrčku
• so spotrebičom. Nestrkajte
nezapájajte s mokrými
prsty do miest, v ktorých
rukami.
môže dôjsť k pricviknutiu:
• Na hornej časti spotrebiča
odstupy medzi dvierkami
neskladujte predmety.
a skriňou sú malé. Ak sa
-- Pri otváraní alebo zatváraní
v blízkosti nachádzajú deti,
dvierok môžu predmety spadnúť
dvierka otvárajte opatrne.
a spôsobiť zranenie alebo
Nedovoľte deťom vešať
materiálnu škodu.
sa na dvierka. V opačnom
• Na chladničku neukladajte
prípade môže dôjsť
predmety naplnené vodou.
k vážnemu zraneniu. Hrozí
nebezpečenstvo uviaznutia
-- Ak sa voda rozleje, môže
dieťaťa. Nedovoľte deťom
dôjsť k požiaru alebo zásahu
dostať sa do vnútra chladničky.
elektrickým prúdom.
• Ak ste počas čistenia alebo
• Nedovoľte deťom vešať sa na
iných činností odstránili
dvierka.
oddeľovač zo zásuvky,
-- Nerešpektovanie tohto
znova ho osaďte pomocou
upozornenia môže mať za
dodaných skrutiek, aby nedošlo
následok vážne zranenie.
k uviaznutiu detí.
• Dvierka chladničky
• Nikdy nestrkajte prsty ani iné
nenechávajte otvorené, kým
predmety do otvoru dávkovača.
je chladnička bez dozoru,
-- Nerešpektovanie tohto
a nedovoľte deťom dostať sa
upozornenia môže mať za
do vnútra chladničky.
následok zranenie alebo
• Nedovoľte malým deťom dostať
materiálnu škodu.
sa do vnútra zásuvky.
• V chladničke neskladujte
-- Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:23
prchavé alebo horľavé látky, ako
je benzén, riedidlo, alkohol, éter
alebo skvapalnený ropný plyn
(LPG).
-- Skladovanie takýchto výrobkov
môže spôsobiť výbuch.
• V chladničke neskladujte
farmaceutické výrobky citlivé na
nízku teplotu, vedecké materiály
alebo iné výrobky citlivé na nízku
teplotu.
-- V chladničke sa nesmú
skladovať výrobky, ktoré si
vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
• Vo vnútri chladničky neskladujte
ani nepoužívajte elektrické
spotrebiče. Výnimku tvoria typy
odporúčané výrobcom.
• Na sušenie vnútrajška
chladničky nepoužívajte
sušič vlasov. Na odstránenie
nepríjemných pachov vo vnútri
chladničky nepoužívajte
zapálenú sviečku.
-- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Vnútorných stien mrazničky
alebo výrobkov uložených
v mrazničke sa nedotýkajte
mokrými rukami.
-- Mohlo by vám to spôsobiť
omrzliny.
• Na urýchlenie procesu
rozmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné
prostriedky, než sú tie, ktoré
odporúča výrobca.
• Nepoškoďte chladiaci okruh.
• Tento výrobok je určený
výlučne na skladovanie
potravín v domácom
prostredí.
• Fľaše je potrebné skladovať
tesne pri sebe, aby nevypadli.
• V prípade úniku plynu (ako napr.
propánový plyn, LPG a pod.)
okamžite vyvetrajte miestnosť
bez toho, aby ste sa dotkli
napájacej zástrčky. Nedotýkajte
sa spotrebiča ani napájacieho
kábla.
• Do dolnej ani zadnej časti
chladničky nestrkajte ruky,
chodidlá alebo kovové predmety
(ako sú jedálenské paličky atď.).
-- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo
zraneniu.
-- Akékoľvek ostré hrany môžu
spôsobiť zranenie.
-- Nepoužívajte ventilátor.
-- Iskra by mohla mať za následok
výbuch alebo požiar.
• Používajte iba lampy LED
dodávané výrobcom alebo
servisným technikom.
• Deti musia byť pod dozorom,
aby sa nehrali so spotrebičom
08_ Bezpečnostné informácie
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:23
alebo naň nešplhali.
následok vznik elektrických
alebo požiarnych rizík.
• Chladničku nedemontujte
• Ak pri výmene svetla narazíte
ani neopravujte
na problémy, obráťte sa na
svojpomocne.
servisného technika.
-- Vystavíte sa riziku požiaru,
• Ak je výrobok vybavený
poruchy alebo zranenia.
lampou LED, nedemontujte
V prípade poruchy sa obráťte
svojpomocne kryt lampy ani
na servisného technika.
samotnú lampu.
-- Obráťte sa na servisného
• Nepokúšajte sa
technika.
svojpomocne opravovať
• Ak v chladničke zbadáte prach
alebo demontovať
alebo vodu, vytiahnite napájaciu
spotrebič ani na ňom
zástrčku a obráťte sa na
vykonávať úpravy.
servisné stredisko spoločnosti
-- Nepoužívajte žiadny iný typ
Samsung Electronics.
poistiek (napr. s medeným alebo
-- Hrozí riziko požiaru.
oceľovým drôtom atď.), než sú
štandardné poistky.
-- V prípade potreby opravy alebo
SYMBOLY UPOZORNENÍ
opätovnej inštalácie spotrebiča
TÝKAJÚCE SA
kontaktujte najbližšie servisné
POUŽÍVANIA
stredisko.
-- Nedodržanie tohto upozornenia
• Ak chcete, aby výrobok
môže mať za následok zásah
pracoval čo najlepšie:
elektrickým prúdom, požiar,
-- Potraviny neumiestňujte príliš
výbuch, problémy s výrobkom
blízko pred vetracie otvory
alebo zranenie.
v zadnej časti spotrebiča,
pretože môžu blokovať
• Ak spotrebič vydáva nezvyčajný
cirkuláciu vzduchu vo vnútri
hluk, ucítite pach spálenia alebo
chladničky.
uvidíte dym, okamžite odpojte
napájaciu zástrčku a kontaktujte -- Pred vložením do chladničky
najbližšie servisné stredisko.
potraviny správne zabaľte alebo
ich uložte do vzduchotesných
-- Nerešpektovanie tohto
nádob.
upozornenia môže mať za
POZOR
Bezpečnostné informácie _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:23
-- Nové potraviny určené na
zmrazenie neklaďte do blízkosti
už existujúcich potravín.
• Do mraziaceho boxu neklaďte
sýtené alebo šumivé nápoje.
Do mrazničky neklaďte fľaše ani
sklenené nádoby.
-- Keď obsah zamrzne, sklo môže
prasknúť a spôsobiť zranenie
alebo škodu na majetku.
• Nemeňte ani neupravujte
funkčnosť chladničky.
-- Zmeny alebo úpravy môžu
spôsobiť zranenie alebo škodu
na majetku. Akékoľvek zmeny
alebo úpravy vykonané na
tomto zostavenom spotrebiči
treťou stranou nie sú zahrnuté
v záruke spoločnosti Samsung
a spoločnosť Samsung nie je ani
zodpovedná za bezpečnostné
problémy a škody, ktoré vzniknú
následkom úprav vykonaných
treťou stranou.
• Neblokujte vzduchové otvory.
-- Ak sú vzduchové otvory
blokované, najmä plastovým
vreckom, chladnička môže
nadmerne chladiť. Ak takéto
chladenie trvá príliš dlho, vodný
filter môže prasknúť a spôsobiť
únik vody.
-- Nové potraviny určené na
zmrazenie neklaďte do blízkosti
už existujúcich potravín.
• Dodržujte maximálnu
dobu skladovania a dátum
spotreby mrazených potravín.
• Nádrž na vodu, priečinok na ľad
a ľadové kocky plňte len pitnou
vodou.
• Používajte iba prístroj na výrobu
ľadu dodávaný s chladničkou.
• Prívod vody pre túto
chladničku smie inštalovať/
pripájať iba osoba s príslušnou
kvalifikáciou. Prípustné sú iba
zdroje pitnej vody.
• Prístroj na výrobu ľadu funguje
správne iba vtedy, ak tlak vody
dosahuje 138 – 862 kPa (1,4 –
8,8 kgf/cm3).
• Na povrch spotrebiča
nestriekajte prchavý materiál,
ako sú insekticídy.
-- Nielenže je to škodlivé pre ľudí,
ale môže to mať za následok
zasiahnutie elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy
s výrobkom.
• Vyvarujte sa silných nárazov
alebo pôsobenia nadmernou
silou na sklenené súčasti.
-- Rozbité sklo môže spôsobiť
zranenie alebo škodu na
majetku.
10_ Bezpečnostné informácie
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:23
handru. Z kolíkov zástrčky
odstráňte všetky nečistoty alebo
prach.
-- V opačnom prípade hrozí riziko
• Vodu nestriekajte priamo na
požiaru alebo zasiahnutia
vnútornú alebo vonkajšiu
elektrickým prúdom.
stranu chladničky.
• Do otvoru dávkovača a sklzu
-- Hrozí riziko požiaru alebo
ľadu nikdy nestrkajte prsty ani
zasiahnutia elektrickým prúdom.
žiadne predmety.
• V blízkosti chladničky
-- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo
nepoužívajte ani tam
materiálnej škode.
neukladajte žiadne látky citlivé
na teplotu, ako sú horľavé
• Pred čistením a
spreje, horľavé predmety,
vykonávaním údržby
suchý ľad, lieky alebo chemické
chladničku odpojte.
látky. V chladničke neskladujte
• Napájaciu zástrčku zapojte
prchavé alebo horľavé
pevne do zásuvky v stene.
predmety alebo látky (benzén,
Nepoužívajte poškodené
riedidlo, propánový plyn atď.).
napájacie zástrčky,
-- Táto chladnička je určená iba na
poškodené napájacie káble
skladovanie potravín.
ani uvoľnené zásuvky v stene.
-- Mohlo by dôjsť k požiaru alebo -- Mohlo by dôjsť k zásahu
výbuchu.
elektrickým prúdom alebo
• V blízkosti chladničky
požiaru.
nerozprašujte horľavé plyny.
• Neťahajte za napájaciu
-- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu
šnúru ani ju príliš neohýbajte.
alebo požiaru.
Napájaciu šnúru neskrúcajte
• Čistiace prostriedky nestriekajte
ani nezauzľujte. Napájaciu
priamo na displej.
šnúru nevešajte nad kovové
-- Tlačené písmená na displeji sa
predmety, neklaďte na ňu ťažké
môžu zničiť.
predmety, nevtláčajte ju medzi
predmety ani ju nezasúvajte do
• Z kolíkov napájacej zástrčky
priestoru za spotrebičom.
odstráňte všetky nečistoty alebo
prach. Pri čistení zástrčky však -- Pri presúvaní chladničky
dbajte na to, aby nedošlo
nepoužívajte mokrú ani vlhkú
POZOR
SYMBOLY UPOZORNENÍ
TÝKAJÚCE SA ČISTENIA
A ÚDRŽBY
Bezpečnostné informácie _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:23
k prelomeniu alebo
poškodeniu napájacieho kábla
-- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
POZOR
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY TÝKAJÚCE
SA LIKVIDÁCIE
• Pred likvidáciou sa
uistite, že žiadna z rúrok
v zadnej časti spotrebiča
nie je poškodená.
• Ako chladivo sa používa
látka R-600a alebo R-134a.
Informácia o chladive použitom
vo vašej chladničke je uvedená
na označení kompresora na
zadnej strane spotrebiča,
prípadne na výkonovom
štítku vo vnútri chladničky. Ak
výrobok obsahuje horľavý plyn
(chladivo R-600a), obráťte sa
na mieste úrady a zistite, ako
možno tento výrobok bezpečne
zlikvidovať. Cyklopentán sa
používa ako plynové nadúvadlo
do izolačných materiálov.
Plyny obsiahnuté v izolačnom
materiáli vyžadujú špeciálny
postup likvidácie. Obráťte sa
na miestne úrady a zistite, ako
možno zlikvidovať tento výrobok
a neohroziť pritom životné
prostredie. Pred likvidáciou
sa uistite, že žiadna z rúrok
v zadnej časti spotrebiča
nie je poškodená. Rúrky sa
musia prelomiť na otvorenom
priestranstve.
• Pri likvidácii tohto výrobku
alebo iných chladničiek
odstráňte dvierka/tesnenia
dvierok a západku zámku
dvierok, aby malé deti
a zvieratá neuviazli vo vnútri.
Poličky nechajte na svojom
mieste, aby deti nemohli
ľahko vliezť dovnútra. Deti
musia byť pod dozorom, aby
sa so starým spotrebičom
nehrali.
• Obalový materiál z tohto výrobku
zlikvidujte spôsobom šetrným
k životnému prostrediu.
• Všetok obalový materiál
odstráňte z dosahu detí.
Obalový materiál môže byť pre
deti nebezpečný.
-- Ak si dieťa natiahne vrecko
na hlavu, môže dôjsť k jeho
uduseniu.
12_ Bezpečnostné informácie
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:23
ĎALŠIE TIPY TÝKAJÚCE • V spotrebiči sa netvorí námraza,
čo znamená, že nie je potrebné
SA SPRÁVNEHO
ju manuálne rozmrazovať,
POUŽÍVANIA
• V prípade výpadku elektrickej
energie zavolajte na miestnu
pobočku spoločnosti
dodávajúcej elektrickú energiu
a opýtajte sa, ako dlho bude
výpadok trvať.
-- Výpadky elektrickej energie,
ktoré trvajú hodinu alebo dve,
neovplyvnia teploty vo vašej
chladničke. Dvierka chladničky
však počas výpadku energie
otvárajte čo najmenej.
-- Ak bude výpadok elektrickej
energie trvať dlhšie než 24
hodín, vyberte všetky mrazené
potraviny.
• Ak sa k chladničke dodávajú
kľúče, držte ich mimo dosahu
detí a ďalej od spotrebiča.
• Spotrebič nemusí fungovať
konzistentne (teplota v
chladničke sa môže príliš
zvýšiť), keď je dlhšiu dobu
umiestnený v priestore
s teplotou pod minimálnou
hodnotou teplotného rozsahu,
pre ktorý bola chladnička
navrhnutá.
• Neskladujte potraviny, ktoré
sa rýchlo kazia pri nízkych
teplotách, ako napr. banány
alebo melóny.
pretože sa to deje automaticky.
• Zvýšenie teploty počas
rozmrazovania je v súlade
s požiadavkami noriem ISO. Ak
však chcete zabrániť prílišnému
zvýšeniu teploty mrazených
potravín počas rozmrazovania
chladničky, zabaľte mrazené
potraviny do niekoľkých vrstiev
novinového papiera.
• Akékoľvek zvýšenie teploty
mrazených potravín počas
rozmrazovania môže skrátiť ich
dobu skladovania.
Tipy týkajúce sa úspory
energie
-- Spotrebič nainštalujte
v chladnej, suchej a dostatočne
vetranej miestnosti.
Zariadenie nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu
a nikdy ho neumiestňujte do
blízkosti priameho zdroja tepla
(napr. radiátora).
-- Nikdy neblokujte vetracie otvory
alebo mriežky na spotrebiči.
-- Teplé jedlo nechajte pred
vložením do spotrebiča
vychladnúť.
-- Mrazené potraviny rozmrazujte
Bezpečnostné informácie _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:23
v chladničke. Takto môžete
využiť nízke teploty mrazených
výrobkov na chladenie potravín
v chladničke.
-- Pri vkladaní alebo vyberaní
potravín nenechávajte dvierka
spotrebiča otvorené príliš dlho.
Čím kratšie sú dvierka otvorené,
tým menej ľadu sa vytvorí
v mrazničke.
-- Pravidelne čistite zadnú stranu
chladničky. Prach zvyšuje
spotrebu energie.
-- Nenastavujte chladnejšiu
teplotu, ako je potrebné.
-- Zaistite dostatočný odvod
vzduchu na základni chladničky
a na jej zadnej stene.
Nezakrývajte vetracie otvory.
-- Pri inštalácii ponechajte odstupy
vpravo, vľavo, vzadu a navrchu.
Pomôže to znížiť spotrebu
elektrickej energie a zníži to vaše
účty za energiu.
-- Najvyššiu energetickú účinnosť
dosiahnete tak, že všetky
vnútorné časti ako koše,
zásuvky a police necháte na
miestach, ako ich dodáva
výrobca.
Tento spotrebič je určený na
použitie v domácnosti a v
podobných oblastiach, ako
sú napr.
-- kuchynky pre zamestnancov
v obchodoch, kanceláriách
a ďalších pracovných
prostrediach;
-- vidiecke domy, na použitie
pre klientov hotelov, motelov
a ďalších prostredí obytného
charakteru;
-- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah
s raňajkami;
-- stravovacie zariadenia, ako aj na
podobné účely neobchodného
typu.
Obsah
MONTÁŽ CHLADNIČKY S FRANCÚZSKYMI DVERAMI………………………… 15
PREVÁDZKA CHLADNIČKY S FRANCÚZSKYMI DVERAMI…………………… 23
RIEŠENIE PROBLÉMOV……………………………………………………………… 36
14_ Bezpečnostné informácie
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:23
Montáž chladničky s francúzskymi
dverami
PRÍPRAVA INŠTALÁCIE
CHLADNIČKY
01 príprava
Gratulujeme vám ku kúpe chladničky značky Samsung
s francúzskymi dverami.
Veríme, že si užijete najmodernejšie funkcie
a účinnosť, ktoré tento nový spotrebič ponúka.
B
A
E
D
C
Výber najlepšieho umiestnenia pre
chladničku
Vyberte:
• Miesto s dobrým prístupom k prívodu vody.
• Miesto, ktoré nie je vystavené priamemu
slnečnému žiareniu.
• Miesto s vodorovným podkladom.
• Miesto s dostatočným priestorom na
bezproblémové otvárenie dvierok chladničky.
• Miesto s dostatkom voľného priestoru napravo,
naľavo, vzadu a navrchu pre cirkuláciu vzduchu.
• Miesto, na ktorom sa chladnička bude dať bez
problémov presúvať, ak bude potrebné vykonať
údržbu alebo servis.
• Chladničku neinštalujte na miestach, kde teplota
klesá pod 10 ºC.
• Chladničku neumiestňujte do vlhkých priestorov.
Ak okolo chladničky nie je dostatok voľného
priestoru, vnútorný chladiaci systém nemusí
fungovať správne.
Ak je súčasťou vašej chladničky prístroj na výrobu
ľadu, v zadnej časti ponechajte dostatok voľného
priestoru pre vodovodné prípojky.
Pri inštalácii chladničky vedľa pevnej steny dodržte
minimálny odstup 95 mm medzi chladničkou
a stenou, aby sa dvierka dali bez problémov otvárať.
Dôležité upozornenie: Odmerajte rozmery (šírku
a výšku) dverí, zárubní, stropov, schodísk atď., aby
ste mali istotu, že budete môcť chladničku bez
problémov premiestniť na jej konečné miesto.
Nasledujúca tabuľka uvádza presnú výšku a šírku tejto
chladničky značky Samsung s francúzskymi dverami.
Hĺbka „A“
726 mm
Šírka „B“
908 mm
Výška „C“
1749 mm
Celková výška „D“
1777 mm
Hĺbka „E“
788 mm
125°
125°
Všetky rozmery závisia od konštrukčných
rozmerov a môžu sa líšiť v závislosti od
použitého spôsobu merania.
príprava _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:23
Premiestňovanie chladničky
POZOR
Aby nedošlo k poškodeniu podlahy,
predné vyrovnávacie nožičky musia byť
v polohe nahor (nad podlahou). Pozrite
si časť „Nastavovanie vyrovnania“ v tejto
príručke (na strane 19).
Plochý skrutkovač Regulačná páčka
(-)
PODLAHA
Pri správnej inštalácii je potrebné chladničku
umiestniť na rovný povrch z tvrdého materiálu,
ktorý má rovnakú výšku ako zvyšok podlahy.
Tento povrch musí byť dostatočne silný na to, aby
uniesol plne naloženú chladničku.
Aby ste ochránili povrch podlahy pred
poškodením, odrežte veľký kus kartónu a
umiestnite ho pod chladničku na miesto, kde
pracujete. Pri premiestňovaní chladničku tlačte
alebo ťahajte priamo dopredu alebo dozadu.
Nekrúťte ňou zo strany na stranu.
ODSTRÁNENIE DVIEROK
CHLADNIČKY
V niektorých prípadoch budete musieť počas
inštalácie odstrániť zásuvky chladničky
a mrazničky, aby ste mohli chladničku premiestniť
na jej konečné miesto. Ak to nie je nutné,
dvierka a zásuvky neodstraňujte. Ak vo vašom
prípade nie je nutné odstrániť dvierka chladničky,
prejdite na časť Nastavovanie vyrovnania
na strane 19. Ak je nutné odstrániť dvierka,
pokračujte nasledujúcim textom.
Pred odstránením dvierok alebo zásuvky si
prečítajte nasledujúce upozornenia:
VÝSTRAHA
Pred odstránením dvierok alebo zásuvky
odpojte chladničku od elektrickej siete.
• Počas odstraňovania dvierok alebo
zásuviek dávajte pozor, aby nespadli,
nepoškodili sa alebo aby ste ich
nepoškriabali.
• Pri odstraňovaní dvierok/zásuviek postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké a mohli by ste sa zraniť.
• Dvierka alebo zásuvku opäť správne
namontujte, aby ste predišli:
-- Vlhkosti spôsobenej unikaním vzduchu.
-- Nesprávnemu zarovnaniu dvierok.
-- Plytvaniu energiou spôsobenému nedokonalým
tesnením dvierok.
Demontáž dvierok chladničky
VÝSTRAHA
Počas odstraňovania dvierok dávajte
pozor, aby nespadli alebo sa nepoškriabali.
Potrebné náradie (nedodáva sa)
Na dokončenie inštalácie chladničky budete
potrebovať toto náradie:
Krížový
skrutkovač (+)
Plochý
skrutkovač (-)
Kliešte
Šesťhranný kľúč
(5 mm)
Nástrčný kľúč
(10 mm)
16_ príprava
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:23
Otvorte dvierka a:
1. Odskrutkujte 3 skrutky, ktoré pridržiavajú
VRCHNÚ DOSKU (1), a odpojte pripojené káble.
4. Dvierka nadvihnite priamo nahor a odstráňte
ich.
1
01 príprava
2. Odpojte dva konektory (2) na ľavých dvierkach.
Vodovodnú prípojku pretočte a vytiahnite ju
zo závesu. Odstráňte vodovodné potrubie (3)
a zároveň držte stlačenú označenú časť (4)
spojky vodovodného vedenia.
5. Pomocou krížového skrutkovača (+)
odskrutkujte skrutku (8), ktorá je upevnená
k dolným ľavým a pravým závesom dvierok.
Pomocou šesťhranného kľúča (5 mm)
odskrutkujte 2 skrutky so šesťhrannými
hlavami (9), ktoré sú upevnené k dolným ľavým
a pravým závesom dvierok. Odstráňte dolné
ľavé a pravé závesy dvierok (10).
2
10
8
9
3
4
Šesťhranný kľúč
3. Potiahnite a odstráňte páčku závesu
(5). Pomocou krížového skrutkovača (+)
odskrutkujte poistnú skrutku (6), ktorá je
upevnená k horným ľavým závesom dvierok.
Odstráňte horné ľavé a pravé závesy dvierok (7).
5
7
6
OPÄTOVNÁ MONTÁŽ DVIEROK
CHLADNIČKY
Pri opätovnej montáži dvierok po premiestnení
chladničky na jej koncové miesto montujte diely
v opačnom poradí.
1. Vodovodné vedenie musí byť úplne zasunuté
do stredu priehľadnej spojky (typ A) alebo
po vodiace čiary (typ B), aby nedochádzalo
k úniku vody z dávkovača.
Typ A
Typ B
Dávkovač
Stred priehľadnej spojky
Vodiace čiary
príprava _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:23
DEMONTÁŽ DVIEROK FLEXI
ZÓNY
5. Dvierka flexi zóny zdvihnite z koľajničiek.
1. Flexi zónu (1) zdvihnite a vyberte.
1
POZOR
Ak vložíte do zásuviek mrazničky príliš veľa
potravín, mraznička sa nemusí dať úplne
zatvoriť a môže sa vytvárať námraza.
2. Pomocou plochého skrutkovača (-) vyberte
kryt (2) s káblovým zväzkom.
2
3. Stlačte poistnú doštičku a odpojte káblový
konektor.
OPÄTOVNÁ MONTÁŽ DVIEROK
FLEXI ZÓNY
Ak chcete znova namontovať dvierka flexi zóny,
namontujte diely v opačnom poradí.
Nezabudnite pripojiť káblový konektor
POZOR
dvierok flexi zóny.
Ak ho nepripojíte, flexi zóna nebude
fungovať.
POZOR
Pri opätovnej montáži nezabudnite káblový
zväzok znova pripojiť.
Ak ho nepripojíte, flexi zóna nebude
fungovať.
4. Pomocou nástrčného kľúča (10 mm) na každej
strane odskrutkujte 1 skrutku so šesťhrannou
hlavou.
DEMONTÁŽ DVIEROK
MRAZNIČKY
1. Zdvihnite a vyberte vrchnú zásuvku.
2. Zdvihnite a vyberte ochranný kryt mraziaceho
boxu ( 1 ).
18_ príprava
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:23
1
3. Spodný kôš ( 2 ) zdvihnite a vyberte ho
z koľajničkového systému.
01 príprava
2
4. Stlačte poistný háčik koľajničkového systému.
OPÄTOVNÁ MONTÁŽ DVIEROK
MRAZNIČKY
Pri opätovnej montáži zásuvky po premiestnení
chladničky na jej koncové miesto montujte diely
v opačnom poradí.
5. Zásuvku mrazničky uchopte za vrchnú časť,
úplne ju vytiahnite von a potom ju vyberte
z koľajničkového systému.
NASTAVOVANIE VYROVNANIA
POZOR
POZOR
POZOR
Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu na
dlážku. Mohlo by dôjsť k poškriabaniu
alebo naštrbeniu klznej koľajničky.
Dbajte na to, aby bol mraziaci kôš počas
odstraňovania alebo inštalácie dvierok
mrazničky osadený v správnej polohe.
Nedodržanie tohto upozornenia môže
spôsobiť, že sa dvierka nebudú dať
správne otvárať alebo zatvárať.
Ak vložíte do zásuviek mrazničky príliš veľa
potravín, mraznička sa nemusí dať úplne
zatvoriť a môže sa vytvárať námraza.
Aby ste mohli vykonať posledné úpravy, uistite
sa, že chladnička stojí rovno. Pomocou vodováhy
odmerajte, či chladnička stojí rovno v smere zo
strany na stranu aj v smere odzadu dopredu. Ak
chladnička nestojí rovno, dvierka sa vám nepodarí
osadiť úplne rovnobežne, čo môže spôsobiť
kondenzáciu vlhkosti a zvýšiť účty za energiu.
Nižšie je uvedený príklad, ako vyrovnať chladničku,
ak je ľavá strana nižšie ako pravá strana.
Postup pri nastavovaní vyrovnania
1. Otvorte zásuvku mrazničky a vyberte spodný kôš.
2. Plochý skrutkovač (-) vložte do drážky v ľavej
regulačnej páčke a otáčaním v smere alebo
proti smeru hodinových ručičiek chladničku
vyrovnajte. (Otáčaním páčky v smere hodinových
ručičiek chladničku spúšťate nadol a otáčaním
proti smeru hodinových ručičiek ju zdvíhate.)
príprava _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:23
Poistný krúžok
Výšku dverí alebo vnútorných dverí možno upraviť
pomocou priložených poistných krúžkov, ktoré sa
dodávajú v 4 rôznych veľkostiach (1 mm, 1,5 mm,
2 mm a 2,5 mm).
plochý skrutkovač (-) Regulačná páčka
POZOR
Obidve regulačné páčky sa musia dotýkať
podlahy, aby nedošlo k zraneniu alebo
škode na majetku v dôsledku prevrhnutia.
Ak je nižšie pravá strana, vykonajte ten istý
postup, ale s pravou regulačnou páčkou.
Nastavenie výšky dverí
Skontrolujte rozdiel vo výške dverí. Následne
zdvihnite a podržte nižšie položené dvere.
• Do otvoru medzi dvere a pánt vložte poistný
krúžok.
(iba príslušné modely)
Odstránenie predného krytu nožičiek
z chladničky je komplikované, preto
neodporúčame používať regulačné páčky
na malé úpravy nastavenia. Namiesto toho
vyskúšajte v prípade potreby malých úprav
nastavení dvierok tipy uvedené na ďalšej strane.
MENŠIE ÚPRAVY DVERÍ
ALEBO VNÚTORNÝCH DVERÍ
Nezabudnite, že dvierka budete môcť osadiť
dokonale rovnobežne len vtedy, ak bude
chladnička stáť úplne rovno. Ak potrebujete
pomoc, pozrite si predchádzajúcu časť týkajúcu
sa vyrovnávania chladničky.
Pevná časť
Nastaviteľná
časť
Ľavé dvierka sú osadené pevne. Malé
úpravy nastavení dvierok vykonávajte iba
na pravých dvierkach.
• Na tento účel vkladajte iba jeden poistný
krúžok. Dva alebo viaceré poistné
krúžky sa môžu zošmyknúť, prípadne
môžu spôsobiť zvuk šúchania.
• Poistné krúžky uschovajte mimo dosahu detí a
ponechajte si ich pre budúce použitie.
• Dvere priveľmi nedvíhajte. Dvere sa môžu
dostať do styku s horným krytom, čím ho
môžu poškodiť.
POZOR
MENŠIE ÚPRAVY MEDZI
VONKAJŠÍMI A VNÚTORNÝMI
DVERAMI (IBA PRÍSLUŠNÉ
MODELY)
Po zdvihnutí vonkajších dverí vložte dodaný
poistný krúžok do medzery medzi VONKAJŠÍMI
DVERAMI a PÁNTOM.
20_ príprava
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:23
Diely na inštaláciu vodovodného
potrubia
Konektor potrubia
01 príprava
Svorky na upevnenie
vodovodného potrubia
a skrutky
Poistný krúžok je pribalený k chladničke.
Hrúbka KRÚŽKA je 1 mm, 2 ks.
Poistný krúžok použite v prípade, že sa
rúčka nedá použiť, pretože vonkajšie dvere
sú položené nižšie.
Vodovodné potrubie
Pripojenie k vodovodnému prívodu
INŠTALÁCIA POTRUBIA
DÁVKOVAČA VODY
Dávkovač vody s filtrom je jednou z užitočných
funkcií vašej novej chladničky. Vodný filter
odstraňuje z vody nežiadúce čiastočky, čím
pomáha chrániť vaše zdravie. Sterilizovať vodu
ani zničiť mikroorganizmy však nedokáže. Na tieto
účely si musíte zakúpiť systém čistenia vody.
Aby mohol prístroj na výrobu ľadu fungovať
správne, vyžaduje sa tlak 20 – 125 psi.
Pri bežných podmienkach možno pohár s
objemom 170 cm3 (5,75 uncí) naplniť približne
do 10 sekúnd.
Ak je chladnička nainštalovaná na mieste
s nízkym tlakom vody (menej než 20 psi), môžete
nainštalovať pomocné čerpadlo, ktoré tlak zvýši.
Po pripojení vodovodného potrubia sa uistite, že
nádrž na vodu v chladničke je riadne naplnená.
Naplníte ju stlačením páčky dávkovača vody,
pokým z výpustu vody nezačne vytekať voda.
Súpravy na inštaláciu vodovodného
potrubia sa dodávajú so zariadením.
Nájdete ich v zásuvke mrazničky.
Na použitie sú určené nové súpravy hadíc
dodané so spotrebičom. Nepoužívajte
staré súpravy hadíc opakovane.
1. Najskôr odstavte hlavný vodovodný prívod.
2. Vyhľadajte najbližšie potrubie so studenou
pitnou vodou.
3. Postupujte podľa pokynov k inštalácii
vodovodného potrubia, ktoré sú priložené
k inštalačnej súprave.
POZOR
Vodovodné potrubie musí byť pripojené k
potrubiu so studenou vodou. Ak sa pripojí
k potrubiu s horúcou vodou, môže to
spôsobiť poruchu čistiaceho zariadenia.
Zatvorte hlavné
vodovodné potrubie
Zatvorte hlavné
vodovodné potrubie
Bez
medzery
4. Po pripojení prívodu vody k vodnému filtru
znova zapojte hlavný prívod vody a pomocou
dávkovača vypustite približne 3 l vody, aby sa
vodný filter vyčistil a inicializoval.
príprava _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:23
Pripojenie vodovodného potrubia
k chladničke
1. Z vodovodného potrubia na zariadení odstráňte
kryt. Z dodaného vodovodného potrubia
odskrutkujte kompresnú maticu a nasaďte ju
na vodovodné potrubie na zariadení.
2. Vodovodné potrubie zo zariadenia
a vodovodné potrubie súpravy spojte.
3. Kompresnú maticu pevne dotiahnite na tlakovej
spojke. Medzi maticami (A, B a C) nesmú byť
žiadne medzery.
4. Otvorte prívod vody a skontrolujte prípadné
netesnosti.
Vodovodné potrubie pripájajte iba k zdroju
pitnej vody. Ak potrebujete vodovodné
potrubie opraviť alebo demontovať,
z plastovej rúrky odstrihnite kúsok v dĺžke
6,5 mm, aby ste dosiahli tesné pripojenie
bez únikov.
Uvoľnite diel a
DOKONČENIE NASTAVENIA
Teraz, keď už je vaša nová chladnička
nainštalovaná na určenom mieste, môžete sa
pustiť do nastavenia a začať vychutnávať výhody
a funkcie tohto spotrebiča.
Po vykonaní nasledujúcich krokov by vaša
chladnička mala byť plne funkčná.
1. Uistite sa, že chladnička je umiestnená na
vhodnom mieste a že sa medzi ňou a stenou
nachádza dostatočný odstup. Pozrite si
inštalačné pokyny uvedené v tejto príručke.
2. Po zapojení chladničky do elektrickej siete
skontrolujte, či sa jej vnútorné osvetlenie
zapína, keď otvoríte dvierka.
3. Reguláciu teploty nastavte na najnižšiu
hodnotu a počkajte hodinu. Mraznička sa
mierne vychladí a motorček bude bežať hladko.
Teplotu chladničky a mrazničky nastavte na
hodnoty, ktoré vám vyhovujú.
4. Po zapojení chladničky do elektrickej siete
potrvá niekoľko hodín, kým dosiahne príslušnú
teplotu. Keď teplota klesne na dostatočne
nízku úroveň, do chladničky môžete začať
ukladať potraviny a nápoje.
Odstráňte
kryt
Vodovodné potrubie
zo zariadenia
Bez medzery
Vodovodné
potrubie súpravy
POZOR
Pred začatím používania skontrolujte, či sa
v týchto miestach nevyskytujú netesnosti.
• Záruka
spoločnosti
Samsung sa
nevzťahuje na
INŠTALÁCIU
VODOVODNÉHO
POTRUBIA.
• Náklady znáša zákazník s výnimkou prípadov,
keď je cena inštalácie zahrnutá v predajnej
cene.
• V prípade potreby inštaláciou poverte
klampiara alebo autorizovaného inštalatéra.
• Ak sa vyskytnú netesnosti z dôvodu nesprávnej
inštalácie, kontaktujte osobu, ktorá inštaláciu
vykonala.
22_ príprava
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:23
Prevádzka chladničky
s francúzskymi dverami
1
4
2
5
3
6
10
7
9
8
(1)
Energy
Saver
(Úspora
energie)
Dotykom na toto tlačidlo zapnete alebo
vypnete režim úspory energie. Keď
zapnete režim úspory energie, rozsvieti
sa ikona Energy Saver (Úspora energie).
Vypnite režim úspory energie a ikona
zhasne. Výrobné nastavenie pre funkciu
úspory energie je „ON“ (ZAP.). Ak sa
na dvierkach objaví kondenzácia alebo
kvapky vody, režim úspory energie vypnite.
(2)
Freezer
(Mraznička)
(Podržaním
tlačidla
na 3 s
aktivujete
funkciu
Power
Freeze
(Intenzívne
mrazenie))
Tlačidlo Freezer (Mraznička) plní dve funkcie:
-- Nastavuje teplotu mrazničky na
požadovanú hodnotu.
-- Zapína a vypína funkciu Power Freeze
(Intenzívne mrazenie).
1) Nastavenie teploty mrazničky
Dotykom na tlačidlo Freezer (Mraznička)
nastavte teplotu mrazničky na
požadovanú hodnotu. Môžete nastaviť
teplotu v rozsahu od -15 °C do -23 °C.
(3)
Alarm
(Podržaním
tlačidla
na 3 s
vynulujete
filter)
Tlačidlo Alarm plní dve funkcie:
-- Zapína a vypína alarm otvorenia dvierok
-- Nuluje ukazovateľ životnosti vodného
filtra.
1) Funkcia alarmu dvierok
Ak je alarm dvierok nastavený na možnosť
On (Zap.), zvuková signalizácia začne
znieť vždy, keď sú dvierka chladničky
otvorené dlhšie ako 3 minúty. Zvuková
signalizácia sa vypne, keď dvierka
zatvoríte. Výrobné nastavenie funkcie
alarmu dvierok je On (Zap.). Funkciu
môžete vypnúť stlačením a uvoľnením
tlačidla Alarm. Ak chcete funkciu znova
zapnúť, zopakujte ten istý postup. Keď je
funkcia zapnutá, ikona sa rozsvieti.
Keď je funkcia alarmu dvierok zapnutá
a spustí sa zvuková signalizácia, ikona
alarmu dvierok bude blikať, kým sa
zvuková signalizácia nevypne.
02 obsluha
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO
PANELU
2) Funkcia ukazovateľa životnosti
vodného filtra
Po výmene vodného filtra stlačte
a podržte toto tlačidlo po dobu 3 s, čím
vynulujete ukazovateľ životnosti vodného
filtra. Keď vynulujete ukazovateľ životnosti
vodného filtra, ikona Filter na paneli
zhasne. Po šiestich mesiacoch (približne
300 galónov (1 135 l)) začne ikona Filter
svietiť na červeno, čím signalizuje, že
nastal čas na výmenu filtra. V niektorých
oblastiach s veľmi tvrdou vodou sa
vodný filter môže upchávať rýchlejšie. Ak
v takejto oblasti žijete aj vy, filter budete
musieť vymieňať častejšie než každých
šesť mesiacov.
2) Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
po dobu 3 s znížite čas potrebný na
zmrazenie potravín uložených v mrazničke.
Táto funkcia je užitočná vtedy, ak
potrebujete rýchlo zmraziť ľahko sa
kaziace potraviny, alebo ak sa teplota
v mrazničke prudko zvýšila (napríklad ak
boli dvierka dlho otvorené).
Pri použití tejto funkcie sa spotreba
energie chladničky zvýši. Nezabudnite túto
funkciu vypnúť, keď ju už nepotrebujete,
a teplotu mrazničky nastavte na pôvodnú
hodnotu. Ak potrebujete zmraziť veľké
množstvo potravín, funkciu Power Freeze
(Intenzívne mrazenie) aktivujte minimálne
20 hodín vopred.
obsluha _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:23
(4)
Lighting
(Osvetlenie)
(Podržaním
tlačidla na
3 s prepnete
medzi
teplotou
v ºC ↔ ºF)
Tlačidlo Lighting (Osvetlenie) plní dve
funkcie:
-- Zapína a vypína svetlo dávkovača
-- Prepína medzi zobrazením teploty
v jednotkách ºC a ºF
1) Funkcia osvetlenia
Dotyk na tlačidlo Lighting (Osvetlenie)
prepne lampu LED dávkovača do režimu
nepretržitého svietenia, takže svetlo svieti
neustále. Zároveň sa rozsvieti aj tlačidlo.
Ak si želáte, aby lampa dávkovača svietila
iba vtedy, keď niekto používa dávkovač,
stlačením tlačidla Lighting (Osvetlenie)
vypnite režim nepretržitého svietenia.
2) Ak chcete prepínať medzi zobrazením
teploty v jednotkách ºC a ºF, stlačte
a podržte toto tlačidlo po dobu 3 s,
následne vyberte požadovaný spôsob
zobrazovania teploty.
Po každom stlačení a podržaní tlačidla
sa režim zobrazovania teploty zmení
z ºC na ºF alebo opačne a v závislosti od
vybraného režimu sa rozsvieti ikona ºC
alebo ºF.
(5)
Fridge
(Chladnička)
(Podržaním
tlačidla
na 3 s
aktivujete
funkciu
Power Cool
(Intenzívne
chladenie))
Tlačidlo Fridge (Chladnička) plní dve
funkcie:
-- Nastavuje teplotu chladničky na
požadovanú hodnotu.
-- Zapína a vypína funkciu Power Cool
(Intenzívne chladenie).
1) Nastavenie teploty chladničky
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička)
nastavte teplotu chladničky na
požadovanú hodnotu. Môžete nastaviť
teplotu v rozsahu od 7 °C do 1 °C.
2) Funkcia Power Cool (Intenzívne
chladenie)
Dotykom na toto tlačidlo a jeho podržaním
po dobu 3 s znížite čas potrebný
na vychladenie potravín uložených
v chladničke. Táto funkcia je užitočná
vtedy, ak potrebujete rýchlo vychladiť
ľahko sa kaziace potraviny, alebo ak
sa teplota v chladničke prudko zvýšila
(napríklad ak boli dvierka dlho otvorené).
(6)
Ice Off
(Vypnutie
výroby ľadu)
(Podržaním
tlačidla
na 3 s
aktivujete
funkciu
Child Lock
(Detská
poistka))
Tlačidlo Ice Off (Vypnutie výroby ľadu) plní
dve funkcie:
-- Zapína a vypína prístroj na výrobu ľadu
-- Zapína a vypína funkciu Child Lock
(Detská poistka).
1) Funkcia Ice Off (Vypnutie výroby ľadu)
Ak nechcete vyrábať ďalší ľad, stlačte
tlačidlo Ice Off (Vypnutie výroby ľadu).
2) Funkcia Child Lock (Detská poistka)
Dotykom na toto tlačidlo a podržaním
po dobu 3 s uzamknete tlačidlá displeja,
panela flexi zóny a dávkovača, takže
znemožníte ich používanie.
Keď je aktivovaná detská poistka,
chladnička nevydáva ľad ani vodu, a to ani
vtedy, ak stlačíte páčku dávkovača.
Rozsvieti sa ikona detskej poistky, ktorá
signalizuje, že ste aktivovali funkciu Child
Lock (Detská poistka). Stlačením tlačidla
po dobu 3 s poistku deaktivujete.
(7)
Kocky
Stlačením tlačidla Cubed Ice (Kocky ľadu)
ľadu
(8) Drvený alebo Crushed Ice (Drvený ľad) vyberte
typ ľadu, ktorý chcete dávkovať.
ľad
Po každom stlačení tlačidla sa režim
prepne medzi výrobou ľadových kociek
a drveného ľadu a v závislosti od
vybraného režimu sa rozsvieti ikona
(Cubed
(Kocky ľadu)) Cubed (Kocky ľadu) alebo Crushed
(Crushed (Drvený ľad).
(Drvený ľad))
(9)
Ice Off
(Vypnutie
výroby
ľadu)
Ak nechcete vyrábať ďalší ľad, dotknite sa
tlačidla Ice Off (Vypnutie výroby ľadu).
Ikona sa rozsvieti a prístroj na výrobu ľadu
prestane vyrábať ľad.
Odporúčame, aby ste výrobu ľadu
zastavili
v nasledujúcich prípadoch:
-- Vo vedierku na ľad je dostatok
ľadu.
-- Chcete ušetriť vodu a energiu.
-- Dodávka vody do chladničky je
prerušená.
Ak je prístroj na výrobu ľadu
zapnutý a vodovodné potrubie
nie je pripojené, vodný ventil
bude vydávať hluk v zadnej časti
zariadenia. Ak k tomu dôjde,
stlačte tlačidlo Ice Off (Hold 3sec
for child lock) (Vypnutie výroby
ľadu) na menej než 3 s, kým
sa rozsvieti ukazovateľ Ice Off
(Vypnutie výroby ľadu) ( ).
24_ obsluha
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:23
( 10 ) Filter Používanie vodného filtra
Táto ikona sa rozsvieti, keď nastane
čas na výmenu filtra. Zvyčajne k tomu
dochádza po tom, ako chladnička vydá
približne 300 galónov (1 135 l) vody
(zhruba po 6 mesiacoch). Ikona bude
blikať na červeno niekoľko sekúnd, keď
otvoríte alebo zatvoríte dvere.
Po inštalácii nového vodného filtra
vynulujte ukazovateľ filtra dotykom
na tlačidlo Hold 3sec for Filter Reset
(Podržaním tlačidla na 3 s vynulujte filter)
a jeho podržaním po dobu 3 s.
-- Ak chladnička nedávkuje vodu
alebo je dávkovanie pomalé,
vodný filter je zanesený a budete
ho musieť vymeniť.
-- V niektorých oblastiach s veľmi
tvrdou vodou sa vodný filter
môže upchávať rýchlejšie.
VÝMENA VODNÉHO FILTRA
Ak chcete znížiť riziko poškodenia
svojho majetku vodou, v chladničke
značky SAMSUNG nepoužívajte vodné
filtre od iných výrobcov.
POUŽÍVAJTE IBA VODNÉ FILTRE
ZNAČKY SAMSUNG. Spoločnosť
SAMSUNG nie je právne zodpovedná
za akékoľvek poškodenie, vrátane,
(Červená)
mimo iného, škôd na majetku
spôsobených únikom vody pri
používaní vodného filtra inej značky. Chladničky
spoločnosti SAMSUNG sú určené na prevádzku
IBA S VODNÝMI FILTRAMI ZNAČKY SAMSUNG.
Svetelný indikátor filtra začne svietiť na červeno,
čím vás upozorní, že nastal čas na výmenu kazety
s vodným filtrom.
Aby ste mali čas na zaobstaranie nového filtra,
červený svetelný indikátor sa rozsvieti tesne pred
uplynutím životnosti aktuálneho filtra. Včasnou
výmenou filtra zaistíte, že vaša chladnička bude
využívať tú najčerstvejšiu a najčistejšiu vodu.
VÝSTRAHA
Pri výmene filtra postupujte nasledovne:
1. Odstavte prívod vody. Potom otočte vodný
filter (1) o 1/4 otáčky proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
2
1
2. Vodný filter (1) vytiahnite z puzdra filtra (2).
• Na uľahčenie výmeny vodného filtra
uzatvorte ventil prívodu vody.
• V niektorých prípadoch môže byť demontáž
vodného filtra problematická, pretože sa
zasekne kvôli nečistotám nachádzajúcim sa
vo vode. Ak sa vodný filter nedarí vytiahnuť,
pevne ho uchopte a poriadne potiahnite.
• Po vytiahnutí vodného filtra môže z otvoru vytiecť
malé množstvo vody. Je to normálne. Únik vody
minimalizujete tým, že kazetu filtra budete počas
vyťahovania držať vo vodorovnej polohe.
• Aby nedošlo
k pretečeniu,
2
vyprázdnite zberný
zásobník vodného
3
filtra (3) a vysušte
okolie puzdra filtra (2).
02 obsluha
V záujme šetrenia elektrickej energie sa displej
na paneli automaticky vypína v nasledujúcich
prípadoch: Ak nedošlo k stlačeniu žiadneho
tlačidla, ak nie sú otvorené dvierka a ak nebola
stlačená páčka dávkovača.
Avšak ikona signalizujúca výber kociek ľadu,
drveného ľadu alebo sýtenej vody zostane
svietiť. Keď stlačíte tlačidlo, otvoríte dvierka
alebo stlačíte páčku dávkovača, displej na
paneli sa znova rozsvieti. Všetky funkčné
tlačidlá sa aktivujú, keď odtiahnete svoj prst
z tlačidla, ktoré ste stlačili.
3. Do puzdra filtra (4) zasuňte nový filter.
4. Zatlačte filter a otáčajte ním v smere pohybu
hodinových ručičiek, kým sa nezaistí.
• Ak máte problémy so zasunutím
vodného filtra kvôli vysokému tlaku
vody, uzatvorte ventil prívodu vody.
• Symbol zaistenia by mal byť zarovnaný
s kontrolnou ryskou.
4
5. Dotknite sa tlačidla „Alarm/
hold 3 sec for Filter
Reset“ („Alarm/stlačením
tlačidla na 3 s vynulujte filter“)
( (Vynulovanie filtra) ) a podržte ho
po dobu asi 3 s, čím vynulujete filter.
Červený svetelný indikátor (
) zhasne.
obsluha _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:23
6. Ak ste odstavili prívod vody, znova ho zapojte.
Náhradné vodné filtre si môžete zakúpiť
v miestnom obchode s domácimi
potrebami, prípadne kontaktujte predajcu
dielov značky Samsung.
Ak plánujete objednať väčšie množstvo
filtračných kaziet, obráťte sa na autorizovaného
predajcu spoločnosti Samsung.
Kupujte iba vodné filtre, ktoré majú na
škatuli aj kryte logo spoločnosti SAMSUNG.
Odstránenie zvyškových nečistôt
vo vnútri potrubia prívodu vody po
inštalácii vodného filtra.
1. ZAPOJTE hlavný prívod
vody a vodu nechajte
z potrubia tiecť do
spotrebiča.
2. Vodu nechajte tiecť cez
dávkovač, kým nebude
úplne čistá (približne 6 až
7 minút). Takýmto spôsobom sa vyčistí systém
prívodu vody a potrubia sa odvzdušnia.
3. V niektorých domácnostiach môže byť
potrebné ďalšie prepláchnutie.
4. Otvorte dvierka chladničky a uistite sa, že
nedochádza k únikom vody z vodného filtra.
Nezabudnite dôkladne prepláchnuť
dávkovač, v opačnom prípade z neho
môže kvapkať voda.
Znamená to, že v potrubí je stále vzduch.
Voda upravená reverznou osmózou
DÔLEŽITÉ:
Tlak prívodu vody upravenej pomocou systému
reverznej osmózy musí na vstupnom vodovodnom
ventile chladničky dosahovať hodnotu 35 až
120 psi (241 až 827 kPa).
Ak je filtračný systém pracujúci na základe
reverznej osmózy napojený na prívod studenej
vody, tlak vody musí na vstupe do systému
reverznej osmózy dosahovať minimálnu hodnotu
40 až 60 psi (276 až 414 kPa). Ak je tlak vody na
vstupe do systému reverznej osmózy nižší ako
40 až 60 psi (276 až 414 kPa):
• Ak používate systém reverznej osmózy a máte
chladničku s vodným filtrom, môže to spôsobiť
ešte výraznejšie zníženie tlaku vody. Odstráňte
vodný filter.
Ak máte otázky týkajúce sa tlaku vody vo vašej
domácnosti, obráťte sa na kvalifikovaného inštalatéra.
REGULÁCIA TEPLOTY
Základná teplota v mraziacich
a chladiacich boxoch
Základné (odporúčané) teploty v mraziacich a
chladiacich boxoch predstavujú -19 °C a 3 °C.
Ak sú teploty v mraziacich a chladiacich boxoch
príliš vysoké alebo nízke, upravte ich manuálne.
Regulácia teploty mrazničky
Odporúčaná teplota (mraznička): -19 °C
Teplotu mrazničky možno nastaviť v rozmedzí
od -23 °C do -15 °C, podľa konkrétnej potreby.
Opakovane stláčajte tlačidlo Freezer (Mraznička),
pokým sa na displeji teploty nezobrazí požadovaná
teplota. Každým stlačením tlačidla sa teplota
upraví o 1 °C. Viac informácií nájdete nižšie.
Stupne Celzia: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞
-22 °C ➞ -23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞
-18 °C ➞ -19 °C.
Nezabudnite, že niektoré potraviny, napr. zmrzlina,
sa môžu topiť pri teplote -15,5 °C. Hodnoty na
displeji teploty sa budú meniť postupnosťou od
-23 °C do -15 °C.
• Skontrolujte, či sedimentačný filter systému
reverznej osmózy nie je zanesený. V prípade
potreby filter vymeňte.
• Po intenzívnom používaní umožnite, aby sa
zberná nádrž systému reverznej osmózy doplnila.
26_ obsluha
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:23
Regulácia teploty chladničky
POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA
STUDENEJ VODY
Stlačením príslušného tlačidla
vyberte typ ľadu, ktorý chcete
dávkovať.
NO ICE (Bez ľadu)
Teplotu chladničky možno nastaviť v rozmedzí
od 1 °C do 7 °C, podľa konkrétnej potreby.
Opakovane stláčajte tlačidlo Fridge (Chladnička),
pokým sa na displeji teploty nezobrazí
požadovaná teplota. Každým stlačením tlačidla
sa teplota upraví o 1 °C. Viac informácií nájdete
nižšie.
Stupne Celzia: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞
6 °C ➞ 5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Postup pri regulácii teploty chladničky sa zhoduje
s postupom pri regulácii teploty mrazničky.
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavte
požadovanú teplotu. Po niekoľkých sekundách
chladnička začne upravovať teplotu na novo
nastavenú hodnotu. Táto informácia sa zobrazí na
digitálnom displeji.
-- Teplota v mrazničke alebo chladničke
sa môže zvýšiť, keď príliš často otvárate
dvierka, alebo ak dovnútra vložíte veľké
množstvo teplého alebo horúceho jedla.
-- Pri zvýšení teploty môže digitálny displej začať
blikať. Keď sa teploty mrazničky a chladničky
vrátia na pôvodne nastavené hodnoty, blikanie
prestane.
-- Ak blikanie pokračuje, možno bude potrebné
chladničku „vynulovať“. Skúste odpojiť
spotrebič od prívodu elektrickej energie,
počkajte asi 10 minút a potom znova zapojte
napájací kábel.
-- Ak došlo k chybe komunikácie medzi
displejom a hlavnou riadiacou jednotkou, môže
začať blikať svetelný indikátor viacúčelového
displeja. Ak blikanie dlho neprestáva, obráťte
sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
Túto možnosť vyberte, ak chcete
prístroj na výrobu ľadu vypnúť
02 obsluha
Odporúčaná teplota (chladnička): 3 °C
Používanie páčky
dávkovača ľadu (1)
Pohárom jemne zatlačte na páčku
dávkovača ľadu (1). Z dávkovača
vypadne ľad.
Typ ľadu môžete zvoliť stlačením
tlačidla výdaja kociek ľadu alebo
drveného ľadu.
1
2
Používanie páčky dávkovača vody (2)
Pohárom jemne zatlačte na páčku dávkovača
vody ( 2 ). Z dávkovača začne tiecť voda.
Ak páčky dávkovača vody a ľadu stlačíte
takmer súčasne, aktivuje sa iba ten
dávkovač, ktorého páčka bola stlačená
ako prvá.
Pred vybratím pohára po dávkovaní
vody počkajte 1 sekundu, aby nedošlo
k rozliatiu. Po dávkovaní ľadu alebo
vody neťahajte za páčku dávkovača.
Automaticky sa vráti späť.
Používanie dávkovača ľadu a vody
súčasne
Ak chcete dávkovať ľad aj vodu, najprv stlačením
páčky dávkovača ľadu (1) naberte ľad, potom
presuňte pohár nadol a stlačením páčky
dávkovača vody (2) naberte vodu.
obsluha _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:23
Údržba vedierka na ľad
• Pri čistení zásobník/vedierko na ľad umyte
šetrným čistiacim prostriedkom, dobre
opláchnite a dôkladne vysušte. Nepoužívajte
agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky
ani rozpúšťadlá.
• Ľad sa vyrába v kockách. Keď vyberiete
funkciu „Crushed“ (Drvený ľad), prístroj na
výrobu ľadu rozdrví kocky ľadu na drvený ľad.
• Keď ste po použití funkcie výroby drveného
ľadu vybrali funkciu výroby kociek ľadu,
môže sa vytvoriť malé množstvo zvyškového
drveného ľadu.
• Kocky ľadu vyrobené rýchlym mrazením
budú sfarbené na bielo, čo značí, že sa tvoria
normálne.
• Keď prístroj na výrobu ľadu v chladiacom
boxe začne vyrábať kocky ľadu ešte rýchlejšie,
kocky premiestnite zo zásobníka na ľad
v chladničke do zásobníka na ľad v mrazničke,
ak ich potrebujete vyrobiť väčšie množstvo.
• Ak ľad nezačne vypadávať, vytiahnite vedierko
na ľad a stlačte testovacie tlačidlo umiestnené
na pravej strane prístroja na výrobu ľadu.
Pozrite si obrázok pod týmto textom.
• Ak je zásobník naplnený ľadom alebo vodou,
testovacie tlačidlo nestláčajte nepretržite. Môže
dôjsť k pretečeniu vody alebo k zablokovaniu
vedierka ľadom.
Výroba ľadu
• Prístroj na výrobu ľadu otestujte stlačením
testovacieho tlačidla, ktoré sa na ňom
nachádza. Zaznie zvonček chladničky (bimbam). Keď zaznie zvonček, pustite testovacie
tlačidlo.
• Zvonček sa automaticky znova rozozvučí, čím
signalizuje, že prístroj na výrobu ľadu pracuje
správne.
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
• Ak po inštalácii potrebujete celkom naplniť
vedierko na ľad, postupujte nasledovne:
1. Nechajte chladničku v prevádzke a vychladiť
na 24 hodín (alebo 1 celý deň).
-- Počas 24-hodinovej čakacej doby sa prístroj
na výrobu ľadu vychladí na správnu teplotu.
skontrolujte
hladinu vody
Testovacie tlačidlo
Ak chcete odoberať kocky ľadu bez
použitia vedierka na ľad, vypnite prístroj na
výrobu ľadu a odstráňte z neho predný kryt.
Upozorňujeme, že kocky ľadu sa môžu
z prístroja na výrobu ľadu vysypať cez
okraj zásuvky.
Do vedierka na ľad nedávajte potraviny.
Ak do vedierka na ľad uložíte potraviny,
počas otvárania alebo zatvárania dvierok
môžu naraziť do prístroja na výrobu ľadu
a poškodiť ho.
Upozorňujeme, že kocky ľadu sa
z vedierka na ľad môžu vysypať cez
okraj zásuvky, keď zo zásuvky vyberiete
vedierko na ľad.
Ak k tomu dôjde, nezabudnite pozberať
kocky ľadu, ktoré povypadávali
zo zásuvky.
Ak dôjde k výpadku prúdu, kocky ľadu sa
môžu začať roztápať a následne k sebe
primrznú, keď sa dodávka prúdu obnoví,
následkom čoho môže dávkovač prestať
pracovať.
Tomuto problému môžete predísť, ak po výpadku
prúdu vytiahnete vedierko na ľad a odstránite
zvyškový ľad alebo vodu.
Ak všetok ľad spotrebujete naraz, budete
musieť zopakovať kroky 2 a 3 postupu
výroby ľadu.
Tentokrát však pred nabratím prvých 4 až
6 kociek ľadu z dávkovača stačí počkať 8
hodín. Týmto spôsobom sa doplnia kocky
ľadu a zaistí sa maximálna produkcia ľadu.
2. Do pohára naberte z dávkovača 4 až 6 kociek
ľadu.
3. Po 8 a potom po 16 hodinách z dávkovača
naberte plný pohár ľadu.
28_ obsluha
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:23
Používanie funkcie Ice Off
(Vypnutie výroby ľadu)
Ak vedierko na ľad pevne nezapadne na
miesto, ľad vo vedierku sa môže roztopiť.
Ak sa vedierko nedarí vložiť späť, špirálu otočte
o 90 stupňov (pozri posledný obrázok napravo
pod týmto textom) a skúste znova.
• Keď je chladnička v prevádzke, vedierko
na ľad je veľmi chladné.
• Nesiahajte hlboko dovnútra vedierka
na ľad.
• Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný
s chladničkou. Prívod vody pre túto chladničku
smie inštalovať/pripájať iba osoba s príslušnou
kvalifikáciou.
Pripájajte iba k zdroju pitnej vody.
• Aby prístroj na výrobu ľadu fungoval správne,
je potrebný tlak vody 20 – 125 psi.
Ak sa chystáte na dlhú dovolenku alebo služobnú
cestu a dlhší čas nebudete používať dávkovače
vody a ľadu:
-- Uzatvorte ventil vodovodného prívodu.
V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.
-- Vyberte všetky potraviny.
-- Chladničku odpojte od napájania.
-- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany
a dvierka nechajte otvorené. V opačnom
prípade sa môže tvoriť zápach a pleseň.
02 obsluha
Keď zvolíte režim Ice Off (Vypnutie výroby ľadu),
odstráňte všetky kocky ľadu z vedierka.
Ak kocky ľadu ponecháte vo vedierku, môžu
k sebe primrznúť a nebudú sa dať ľahko vybrať.
Pri vyberaní vedierka na ľad dbajte na bezpečnosť
a aby nedošlo k zraneniu, postupujte nasledovne:
jednou rukou uchopte spodnú časť vedierka,
druhou rukou uchopte bočnú časť.
Potom vedierko na ľad nadvihnite a vytiahnite ho
priamo von.
Ak chcete vedierko na ľad vložiť späť, zatlačte ho
priamo dozadu, kým pevne nezapadne na miesto.
Pred odchodom na dovolenku
Zásady používania prístroja na
výrobu ľadu
• Do sklzu ľadu alebo vedierka prístroja na
výrobu ľadu nestrkajte prsty, ruky ani žiadne
nevhodné predmety
-- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej
škode.
• Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani
žiadne nevhodné predmety.
-- Mohlo by dôjsť k zraneniu.
• Prístroj na výrobu ľadu sa nepokúšajte
rozobrať.
• Vedierko na ľad neumývajte ani naň
nestriekajte vodu, pokiaľ sa nachádza
v chladničke. Pri čistení ho vyberte
POZOR
POZOR
Pri vkladaní zásobníka prístroja na výrobu
ľadu dbajte na to, aby bol zásobník na
vstupe správne vyrovnaný.
V opačnom prípade sa zásobník môže
zaseknúť.
Fenomén zakalenej vody
Všetka voda privádzaná do chladničky
preteká hlavným filtrom, ktorý tvorí
alkalický vodný filter. Počas filtrovania
sa tlak vody vytekajúcej z filtra zvyšuje
a dochádza k nasycovaniu vody kyslíkom
a dusíkom. Keď sa voda dostane na
vzduch, tlak sa prudko zníži a dôjde
k presýteniu kyslíkom a dusíkom,
následkom čoho sa začnú tvoriť plynové
bublinky. Tieto kyslíkové bublinky
spôsobujú, že voda sa dočasne zdá byť
zakalená alebo mliečna. Po niekoľkých
sekundách bude voda priezračná.
obsluha _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:23
ČASTI A FUNKCIE
Informácie na obrázku pod týmto textom vám pomôžu lepšie sa zorientovať v častiach a funkciách vašej
chladničky.
Svetlo
Prístroj na výrobu ľadu
s rýchlym mrazením
Sklopná polička
Pevná polička
Pevná polička
Kolmo zavesená
časť
Zásuvky na zeleninu
a ovocie
Vodný filter
Svetlo
Systém automatického
zatvárania
Ochranný kryt
Polička s
dvojfázovým
sklápaním
Dverové priehradky
Systém automatického
zatvárania
Viacúčelový priestor
Zásuvka s
automatickým
vyťahovaním
Zasúvací kôš
mrazničky
Pri zatváraní dvierok sa uistite, že kolmo zavesená časť je v správnej polohe, aby nedošlo
k poškriabaniu druhých dvierok.
Ak je kolmo zavesená časť otočená opačne, vráťte ju do správnej polohy a zatvorte dvierka.
Na kolmo zavesenej časti sa občas môže objaviť vlhkosť.
Rukoväť dvierok sa časom môže uvoľniť. V takom prípade dotiahnite skrutky, ktoré sa
nachádzajú na vnútornej strane dvierok.
Ak jedno z dvierok zatvoríte príliš veľkou silou, druhé dvierka sa môžu otvoriť.
Keď sa dvierka otvoria, poistný spínač z bezpečnostných dôvodov automaticky odstaví motor
závitovky v prístroji na výrobu ľadu.
Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová lampa LED, obráťte sa na servisného zástupcu.
30_ obsluha
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:23
Predali na vratih
Hladilnik je lahko odpremljen s predali na vratih
različnih vrst in velikosti. Če so predali na vratih
hladilnika pakirani ločeno, si oglejte spodnjo sliko,
da pravilno namestite predale.
Število predalov na vratih je odvisno od modela.
Flexi zóna je zásuvka v plnej šírke chladničky
s nastaviteľnou reguláciou teploty. Vo flexi zóne
môžete skladovať veľké podnosy na oslavy,
lahôdky, vína, pizzu, nápoje a rôzne predmety.
Vstavaný snímač teploty vám umožní upravovať
množstvo studeného vzduchu, ktorý prúdi do
zóny. Ovládacie tlačidlá sa nachádzajú v strede
krytu zásuvky.
Tlačidlo výberu teploty
02 obsluha
POUŽÍVANIE FLEXI ZÓNY
• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Temp.
(Teplota), zmení sa režim v tomto poradí:
Režim Meat/Fish (mäso/ryby) (−1 °C), režim
Cold Drinks (Studené nápoje) (1 °C), režim
Deli/Snacks (Lahôdky) (3 °C), Wine/Party
Dishes (Víno/tácky na párty) (5 °C). Ako
východiskový je vybraný režim Cold Drinks
(Studené nápoje). Chladnička automaticky
upraví teplotu vo flexi zóne na hodnotu, ktorú
ste si zvolili.
• Keď vyberiete režim Deli/Snacks (Lahôdky)
(3 °C), režim Cold Drinks (Studené nápoje)
(1 °C) alebo režim Meat/Fish (mäso/ryby)
(−1 °C), bude zásuvka Flex Zone pracovať ako
chladiaca priehradka.
• Zobrazená hodnota teploty vo flexi zóne
sa môže meniť v závislosti od počtu
položiek, ktoré sú v nej uložené, podľa ich
rozmiestnenia, teploty okolitého vzduchu
a podľa toho, ako často sa otvárajú dvierka.
•
Tlačidlo výberu
1. Pri výbere režimu „Wine/Party Dishes“ (Víno/
pohostenie na oslavy) sa vo flexi zóne bude
udržiavať teplota približne 5 °C. Vďaka tejto
funkcii zostane jedlo čerstvé po dlhú dobu.
2. Pri výbere režimu „Deli/Snacks“ (Lahôdky/
pochúťky) sa vo flexi zóne bude udržiavať
teplota približne 3 °C. Vďaka tejto funkcii
zostane jedlo čerstvé po dlhšiu dobu.
3. Pri výbere režimu „Cold Drinks“ (Studené
nápoje) sa vo flexi zóne bude udržiavať teplota
približne 1 °C. Vďaka tejto funkcii zostanú
nápoje vychladené a osviežujúce.
4. Pri výbere režimu „Meat/Fish“ (Mäso/ryby) sa
vo flexi zóne bude udržiavať teplota približne
-1 °C. Vďaka tejto funkcii zostanú ryby alebo
mäso čerstvé po dlhšiu dobu.
Keď skladujete rýchlo sa kaziace
potraviny, vyberte funkciu chladiacej
priehradky.
Príklady potravín, ktoré môžete skladovať vo flexi
zóne podľa nastavenia teploty:
Víno
Lahôdky
Pohostenie
Pochúťky
na oslavy
Funkcie chladiacej priehradky
• Opakovane stláčajte tlačidlo Temp (Teplota),
pokým sa nerozsvieti požadovaný režim.
• víno
• ananásy
• koktaily
• citróny
• múčniky
• sušienky
• syry
• zemiaky
Chladené
nápoje
Mäso
Ryby
• balená
voda
• džús
• bifteky
• studené
nárezy mäsa
• nealkoholické • slanina
nápoje
• pivo
• párky
v rožku
obsluha _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:23
POZOR
V režime „Meat/Fish“ (Mäso/ryby) môže
dôjsť k poškodeniu ovocia a zeleniny.
Vo flexi zóne neskladujte šalát ani inú
listovú zeleninu.
Vo flexi zóne nastavenej na režim „Cold
Drinks“ (Chladené nápoje) alebo „Meat/
Fish“ (Mäso/ryby) neskladujte sklenené
fľaše. Ak zamrznú, môžu sa rozbiť
a spôsobiť zranenie.
1
2
ODPORÚČANÉ UMIESTNENIE
SKLOPNEJ POLIČKY
Sklopnú poličku možno zdvihnúť nahor, čím získate
viac úložného priestoru pre vysoké predmety bez toho,
aby ste museli presúvať veci uložené na poličkách.
• Sklopnú poličku namontujte na pravú stranu
chladničky.
• Ak sklopnú poličku namontujete na ľavú
stranu, kvôli prístroju na výrobu ľadu ju nebude
možné úplne sklopiť.
•
• Jemným zatlačením na prednú časť poličky smerom
dozadu dôjde k jej sklopeniu v strednej časti.
Odporúčané
umiestnenie
dotyk
Ak dverové priehradky nebudú
pevne sedieť v dvierkach, môže dôjsť
k zraneniam.
Nedovoľte deťom, aby sa hrali s priehradkami.
Ostré hrany priehradiek môžu spôsobiť zranenie.
Nepresúvajte priehradky plné potravín.
Najprv vyberte potraviny.
Ak chcete priehradky očistiť od prachu, odstráňte
kryty a priehradky umyte vo vode.
POZOR
2. Poličky z tvrdeného skla
Odobratie - prednú stranu poličky nakloňte
v smere podľa obrázka ( 1 ) a zdvihnite ju kolmo
nahor ( 2 ). Poličku vytiahnite von.
Opätovná inštalácia - prednú časť poličky
nakloňte nahor a háčiky poličky naveďte do
drážok v požadovanej výške. Potom prednú časť
poličky spustite nadol, aby háčiky zapadli do drážok.
POZOR
Poličky z tvrdeného skla sú ťažké.
Pri ich vyberaní postupujte obzvlášť opatrne.
ODOBERANIE PRÍSLUŠENSTVA
CHLADNIČKY
1. Dverové priehradky
• Dverové priehradky (1)
Odobratie - zdvihnite priehradku a vytiahnite
ju von.
Premiestnenie - zasuňte ju nad
požadované miesto a zatlačte nadol, kým
pevne nezapadne.
• Dverové priehradky (2)
Odobratie - pravú stranu priehradky
zdvihnite pod uhlom pozdĺž vodiacej drážky
a vyberte ju, potom potiahnite von z dvierok
ľavú stranu.
Premiestnenie - zasuňte ju na pôvodné
miesto a zatlačte nadol, kým pevne
nezapadne.
1
2
3. Sklopná polička
Odobratie - po odstránení jej prednej časti
poličku zdvihnite a vyberte ju.
Opätovná inštalácia - poličku upnite háčikmi na
naklonenom ráme a prednú časť poličky pripojte
k sklopnej poličke.
32_ obsluha
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:23
POZOR
Po zasunutí sklopnej poličky dovnútra
a sklopení je možné prednú časť poličky
odstrániť kvôli ľahšej manipulácii.
Ak prednú časť poličky neodstránite, majte
na pamäti, že môže dôjsť k jej odpojeniu.
kým celá zóna nespočinie na koľajničkách.
4. Zásuvky na zeleninu a ovocie
02 obsluha
Ak flexi zóna alebo osvetlenie LED
nefungujú, skontrolujte, či konektory
[položky č. (1) a (2) na nasledujúcom
obrázku] nie sú prasknuté alebo navlhnuté.
Odobratie
• Priehradku zdvihnite a vytiahnite ju von.
2
• Prednú časť zásuvky nadvihnite a vytiahnite
von, potom zásuvku mierne potiahnite v smere
šípky a vytiahnite ju von celú.
1
Opätovná inštalácia
• Zásuvku založte do koľajničiek v ráme a
zatlačte ju späť na miesto.
• Priehradku zasuňte nad želané miesto a
zatlačte nadol, kým pevne nezapadne.
POZOR
Zásuvky je potrebné vybrať ešte predtým,
než zdvihnete police zo skla nad nimi.
5. Flexi zóna
Odobratie flexi zóny - dvierka flexi zóny
vytiahnite von až na doraz. Zdvihnite flexi zónu
a oboma rukami ju pritiahnite k sebe.
Opätovná inštalácia flexi zóny - dvierka flexi
zóny otvorte až na doraz. Prednú časť flexi zóny
nakloňte nahor, zadnú časť flexi zóny položte na
koľajničky a potom spúšťajte prednú časť nadol,
1. Pokyny k demontáži nájdete na strane 18.
2. Pomocou plochého skrutkovača otvorte
koľajničku krycieho uzáveru.
Používanie dvierok
Skontrolujte, či sa dvierka zatvárajú úplne a či
bezpečne tesnia.
Keď sú dvierka chladničky otvorené iba čiastočne,
automaticky sa zatvoria. Ak sú dvierka otvorené
vo väčšom uhle ako je uhol automatického
zatvárania, zostanú otvorené. Musíte ich zatvoriť
ručne.
obsluha _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:24
ODOBERANIE PRÍSLUŠENSTVA
MRAZNIČKY
1. Ochranný kryt mraziaceho boxu
Odobratie – ochranný kryt mraziaceho boxu ( 1 )
zdvihnite a vyberte.
Opätovná inštalácia – ochranný kryt ( 1 )
zatlačte nadol, kým nezapadne na miesto.
1
Potraviny môžete uchovávať v priestore
označenom prerušovanou čiarou.
2. Predĺžená zásuvka
Odobratie – zásuvku vytiahnite von až na doraz.
Zadnú časť zásuvky nakloňte nahor a zdvihnite ju von.
Opätovná inštalácia – zásuvku nakloňte nahor
a položte ju na koľajničky ( 4 ). Zásuvku spúšťajte
na miesto, pokým nebude vo vodorovnej polohe,
a zasuňte ju ( 3 ) dovnútra.
Zásuvka s automatickým vyťahovaním
Ochranný kryt
4
Zasúvací kôš mrazničky
3
3. Zásuvka mrazničky
Odobratie zásuvky mrazničky – zásuvku úplne
vytiahnite von. Zadnú časť zásuvky nakloňte
nahor, zdvihnite ju a vyberte.
Opätovná inštalácia zásuvky mrazničky –
zásuvku položte na koľajničkový systém.
POZOR
POZOR
POZOR
VÝSTRAHA
Ak pri vyberaní alebo vkladaní otočíte
zásuvku doľava alebo doprava, môže dôjsť
k poškriabaniu bokov zásuvky.
ČISTENIE CHLADNIČKY
Starostlivosť o chladničku značky Samsung
s francúzskymi dverami zvyšuje jej životnosť
a pomáha ju uchrániť pred zápachom a baktériami.
Čistenie interiéru
Vnútorné steny a príslušenstvo umyte šetrným
čistiacim prostriedkom a potom ich utrite dosucha
mäkkou tkaninou. Ak chcete interiér vyčistiť
dôkladnejšie, môžete vybrať zásuvky a poličky.
Pred vrátením zásuviek a poličiek späť na miesto
ich však nezabudnite vysušiť.
Nedovoľte malým deťom dostať sa
dovnútra zásuvky mrazničky. Mohli by
poškodiť chladničku a vážne sa zraniť.
Neseďte na dvierkach mrazničky. Dvierka
sa môžu zlomiť. Nedovoľte deťom liezť do
zásuvky mrazničky.
Nevyberajte oddeľovač.
Ak deti uviaznu vo vnútri, môžu sa zraniť
alebo udusiť.
34_ obsluha
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:24
Čistenie exteriéru
Čistenie gumených tesnení dvierok
Ovládací panel a digitálny displej poutierajte
vlhkou, čistou a mäkkou tkaninou. Vodu
nestriekajte priamo na povrch chladničky.
Dvierka, rukoväte a povrch skrine umyte šetrným
čistiacim prostriedkom a potom ich utrite dosucha
mäkkou tkaninou. Aby váš spotrebič vyzeral čo
najlepšie, raz alebo dvakrát ročne vyleštite exteriér.
Ak sú gumené tesnenia dvierok znečistené,
dvierka sa nemusia správne zatvoriť a chladnička
nebude pracovať efektívne. Prach a škvrny
z tesnení dvierok odstraňujte šetrným čistiacim
prostriedkom a vlhkou tkaninou. Utrite dosucha
čistou, mäkkou tkaninou.
02 obsluha
POZOR
POZOR
POZOR
Vodu nestriekajte priamo na chladničku.
Na čistenie použite čistú, vlhkú tkaninu.
Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo
ani bielidlo Clorox. Môžu poškodiť povrch
spotrebiča a spôsobiť požiar.
Ak čistič škvŕn nanesiete
priamo na miesta na displeji,
na ktorých sú vytlačené
písmená, môže dôjsť k ich
zmazaniu.
POZOR
Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén,
riedidlo ani prostriedky na umývanie auta.
Tieto látky by mohli spôsobiť požiar.
Čistenie zadnej strany chladničky
Aby sa na kábloch a nechránených častiach
nehromadil prach a nečistoty, zadnú časť
spotrebiča raz alebo dvakrát ročne povysávajte.
POZOR
Neodstraňujte zadný kryt ( 1 ).
Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.
1
Čistenie dávkovača ľadu/vody
Jeden z koncov zásobníka dávkovača zatlačte
nadol a dávkovač vyberte. Dávkovač ľadu/vody
utrite čistou, mäkkou tkaninou.
POZOR
Ak používate dávkovač
na výdaj drveného ľadu,
v sklze ľadu sa môže
začať hromadiť zvyšková
ľadová drvina. Aby nedošlo
k topeniu zvyškového ľadu
a vytečeniu vody zo sklzu,
zvyškový ľad by ste mali
odstrániť, keď zistíte, že sa
začína hromadiť v sklze ľadu.
obsluha _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:24
Riešenie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
Chladnička
vôbec
nepracuje
alebo chladí len
nedostatočne.
• Skontrolujte, či je napájacia zástrčka správne pripojená.
• Skontrolujte, či teplota nastavená na digitálnom displeji nie je vyššia ako
vnútorná teplota mrazničky alebo chladničky. Ak áno, teplotu chladničky
nastavte na nižšiu hodnotu.
• Je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo je umiestnená
v blízkosti zdroja tepla?
• Nenachádza sa zadná strana chladničky príliš blízko steny, ktorá blokuje
správne vetranie?
Potraviny
v chladničke sú
zmrazené.
• Skontrolujte, či teplota nastavená na digitálnom displeji nie je príliš nízka.
• Teplotu chladničky skúste nastaviť na vyššiu hodnotu.
• Je v miestnosti príliš nízka teplota? Teplotu chladničky nastavte na vyššiu
hodnotu.
• Uskladnili ste šťavnaté potraviny do najchladnejšej časti chladničky?
Namiesto skladovania v chladnejších častiach alebo priehradkách skúste
tieto potraviny premiestniť na iné poličky v chladničke.
Počujete
nezvyčajný hluk
alebo zvuky.
• Skontrolujte, či chladnička stojí rovno a stabilne.
• Nenachádza sa zadná strana chladničky príliš blízko steny, ktorá blokuje
správne vetranie?
Zadnú stranu chladničky skúste presunúť do vzdialenosti minimálne 2 palce
od steny.
• Spadlo niečo za alebo pod chladničku?
• Zvnútra chladničky počuť „tikanie“. Je to normálne. Tento jav je spôsobený
tým, že rôzne príslušenstvo sa sťahuje a rozťahuje podľa teploty vo vnútri
chladničky.
• Ak znie zvuk, akoby do seba narážali dve rôzne časti chladničky, nie je
dôvod na obavy. Tento zvuk je spôsobený kompresorom pracujúcim na
vysoký výkon.
Priestor
tesnenia
skriňových
dvierok
spotrebiča
je horúci a
dochádza ku
kondenzácii.
Prístroj na
výrobu ľadu
nevyrába ľad.
V chladničke
počujete bublať
vodu.
• Menšie množstvo tepla je normálne, pretože v kolmo zavesenej časti
chladničky sú nainštalované pohlcovače kondenzácie, ktoré majú zabrániť
tvorbe kondenzácie.
• Sú dvierka chladničky pootvorené? Kondenzácia sa môže tvoriť vtedy, keď
necháte dvierka otvorené po dlhú dobu.
• Počkali ste po inštalácii potrubia prívodu vody 12 hodín než ste začali
vyrábať ľad?
• Je vodovodné potrubie pripojené a uzatvárací ventil otvorený?
• Vypli ste ručne funkciu výroby ľadu?
• Je teplota mrazničky príliš vysoká? Teplotu mrazničky skúste nastaviť na
nižšiu hodnotu.
• Je to normálne. Bublanie vydáva chladivo obiehajúce v chladničke.
36_ Riešenie problémov
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:24
RIEŠENIE
V chladničke
cítiť nepríjemný
zápach.
• Skontrolujte, či niektoré potraviny nie sú pokazené.
• Potraviny s výraznými vôňami (napr. ryby) je potrebné dôkladne zakryť.
• Mrazničku pravidelne čistite a všetky pokazené alebo podozrivo vyzerajúce
potraviny vyhoďte.
Na stenách
mrazničky sa
tvorí námraza.
• Nie je upchatý vetrací otvor? Odstráňte upchatie, aby mohol vzduch voľne
cirkulovať.
• Medzi uloženými potravinami ponechajte dostatočný priestor na efektívnu
cirkuláciu vzduchu.
• Je zásuvka mrazničky správne zatvorená?
Dávkovač vody
nefunguje.
•
•
•
•
Dvierka
mrazničky nie
sú vybavené
systémom
automatického
zatvárania.
Je vodovodné potrubie pripojené a uzatvárací ventil otvorený?
Nie je potrubie prívodu vody zdeformované alebo zalomené?
Skontrolujte, či je potrubie voľne priechodné a či ho nič neblokuje.
Zamrzla nádrž na vodu, pretože teplota chladničky je nastavená na príliš
nízku hodnotu?
Skúste nastaviť vyššiu teplotu na digitálnom displeji.
• Je aktivovaná detská poistka?
03 Riešenie problémov
PROBLÉM
• Nie je pravá a ľavá časť dvierok v rovnováhe?
• Raz alebo dvakrát otvorte a jemne zatvorte dvierka. Tým by sa mala obnoviť
správna funkcia systému automatického zatvárania.
• Dvierka skúste otvoriť jemne, aby nedošlo k narušeniu rovnováhy medzi ich
pravou a ľavou časťou.
Riešenie problémov _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:24
poznámky
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:24
poznámky
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:24
Medzné hodnoty teplôt okolitého priestoru
Táto chladnička je určená na prevádzku v priestoroch s teplotou, ktorá je určená teplotnou triedou
uvedenou na výkonovom štítku.
Trieda
Symbol
Zvýšená mierna
Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 až +32
+10 až +32
Mierna
N
+16 až +32
+16 až +32
Subtropická
ST
+16 až +38
+18 až +38
Tropická
T
+16 až +43
+18 až +43
Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi, ako je umiestnenie chladničky/mrazničky,
teplota okolitého prostredia aj to, ako často otvárate dvierka chladničky.
Pri upravovaní nastavenia teploty zohľadnite tieto faktory.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť
s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad
v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a regulačných
povinnostiach týkajúcich sa konkrétneho výrobku (napr. uplatňovanie nariadenia REACH, OEEZ, likvidácia
batérií) nájdete na našej stránke o udržateľnosti na adrese Samsung.com.
Kontaktujte SAMSUNG
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte
zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Kontaktné
Webové stránky
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:24
Frigider
manualul utilizatorului
Românã
imaginează-ţi posibilităţile
Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Samsung.
Aparat cu autosusţinere
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:24
Informaţii privind siguranţa
întreţinerea nu trebuie efectuate
de copii fără supervizare.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 3
• Înainte de a utiliza aparatul,
şi 8 ani au voie să încarce şi să
citiţi în detaliu acest manual
descarce aparate frigorifice.
şi păstraţi-l într-un loc
• Avertismentele şi instrucţiunile
sigur, lângă aparat, pentru
de siguranţă importante din
consultare ulterioară.
acest manual nu acoperă
• Utilizaţi acest aparat exclusiv
toate condiţiile şi situaţiile
în scopul care i-a fost destinat,
posibile care pot apărea.
conform descrierii din acest
Este responsabilitatea dvs. să
manual de instrucţiuni. Acest
dovediţi bun simţ, atenţie şi
aparat nu este destinat
grijă la instalarea, întreţinerea şi
utilizării de către persoane
utilizarea aparatului.
(inclusiv copii) cu abilităţi fizice,
• Întrucât următoarele
senzoriale sau mentale reduse
instrucţiuni de utilizare se
ori lipsite de experienţă şi
referă la diverse modele,
cunoştinţe, decât dacă sunt
caracteristicile frigiderului
supravegheate sau instruite în
dvs. pot diferi uşor de cele
privinţa utilizării aparatului de o
descrise în acest manual şi
persoană responsabilă pentru
este posibil să nu fie valabile
siguranţa lor.
toate semnele de avertizare.
• Acest aparat poate fi utilizat
Dacă aveţi întrebări sau
de copii începând cu vârsta
preocupări, contactaţi cel mai
de 8 ani şi de persoane cu
apropiat centru de service sau
capacităţi fizice, senzoriale sau
găsiţi asistenţă şi informaţii
mentale reduse ori cu lipsă
online, la adresa
de experienţă şi de cunoştinţe
www.samsung.com.
dacă li se oferă supervizare sau
• Pentru a evita contaminarea
instrucţiuni pentru utilizarea
alimentelor, respectaţi
aparatului în siguranţă şi înţeleg
următoarele instrucţiuni:
riscurile implicate.
-- Deschiderea uşii pe perioade
Copiii nu au voie să se joace
lungi poate cauza o creştere
cu aparatul. Curăţarea şi
semnificativă a temperaturii în
INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA
02_ Informaţii privind siguranţa
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:24
compartimentele aparatului.
Avertizare;
-- Curăţaţi periodic suprafeţele
Risc de incendiu
care intră în contact cu
/ materiale
alimentele şi sistemele de
inflamabile
scurgere accesibile.
Simboluri şi precauţii
-- Curăţaţi rezervoarele de apă
importante privind siguranţa:
dacă nu au fost folosite timp
Pericole sau practici
de 48 de ore; goliţi sistemul
neconforme cu
de apă conectat la o sursă de
siguranţa, care pot
alimentare cu apă, dacă apa
conduce la vătămare
nu a fost extrasă timp de 5 zile.
corporală gravă sau
-- Depozitaţi carnea crudă şi
deces.
peştele crud în recipiente
Pericole sau practici
adecvate în frigider, astfel
neconforme cu
încât să nu intre în contact cu
siguranţa, care pot
alte alimente sau să picure pe
conduce la vătămare
acestea.
corporală minoră sau
-- Compartimentele pentru alimente
pagube ale proprietăţii.
congelate cu două stele sunt
adecvate pentru depozitarea
alimentelor precongelate,
NU încercaţi.
pentru stocarea sau producerea
NU dezasamblaţi.
îngheţatei şi pentru producerea
NU atingeţi.
cuburilor de gheaţă.
-- Compartimentele cu una,
Respectaţi cu atenţie
două şi trei stele nu sunt
îndrumările.
adecvate pentru congelarea
alimentelor proaspete.
Scoateţi ştecherul din priză.
-- Dacă aparatul frigorific
Asiguraţi-vă că aparatul
este lăsat gol pe perioade
este împământat, pentru
îndelungate, opriţi-l,
a preveni electrocutarea.
decongelaţi-l, curăţaţi-l,
uscaţi-l şi lăsaţi uşa deschisă,
Apelaţi la centrul de
pentru a preveni dezvoltarea
contact pentru asistenţă.
mucegaiului în interiorul
Notă.
aparatului.
AVERTIZARE
ATENŢIE
Informaţii privind siguranţa _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:24
Aceste semne de avertizare
sunt prezente pentru a
preveni vătămarea dvs.
şi a altor persoane.
Vă rugăm să le respectaţi cu
atenţie.
După ce citiţi această
secţiune, păstraţi-o într-un
loc sigur, pentru consultare
ulterioară.
sau provoca vătămarea
ochilor. Dacă este detectată
o scurgere, evitaţi flacăra
deschisă sau potenţialele
surse de aprindere şi aerul
din încăperea în care se află
aparatul, timp de câteva
minute.
-- Pentru a evita crearea de
amestec inflamabil de gaz şi
aer în cazul în care survine o
scurgere în circuitul frigorific,
SEMNE DE
dimensiunea încăperii în care
AVERTIZARE GRAVĂ
poate fi amplasat aparatul
PENTRU TRANSPORT
depinde de cantitatea de
agent frigorific utilizat.
ŞI AMPLASARE
• La transportul şi instalarea -- Nu porniţi niciodată un aparat
care prezintă semne de
aparatului, trebuie să aveţi
deteriorare. Dacă aveţi dubii,
grijă să vă asiguraţi că
consultaţi-vă cu dealerul
nu este deteriorată nicio
dvs. Încăperea în care va fi
componentă a circuitului
amplasat frigiderul trebuie
frigorific.
să aibă dimensiunea de 1
• Se utilizează R-600a
m³ pentru fiecare 8 g de
sau R-134a ca agent
agent frigorific R-600a din
frigorific. Verificaţi eticheta
aparat. Cantitatea de agent
compresorului din partea din
frigorific din aparatul dvs.
spate a aparatului sau eticheta
este prezentată pe plăcuţa
cu caracteristicile tehnice din
de identificare din interiorul
interiorul frigiderului pentru
aparatului.
a afla ce agent frigorific este
-- Dacă aparatul conţine agent
utilizat pentru frigiderul dvs.
frigorific izobutan (R-600a), un
• Dacă acest produs conţine
gaz natural cu compatibilitate
gaz inflamabil (agent frigorific
ecologică mare, care este,
R-600a),
totuşi, inflamabil totodată.
-- Scurgerile de agent frigorific
La transportul şi instalarea
din conducte se pot aprinde
aparatului, trebuie să aveţi
AVERTIZARE
04_ Informaţii privind siguranţa
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:24
grijă să vă asiguraţi că nu este
deteriorată nicio componentă
a circuitului frigorific.
de incendiu la cablurile
supraîncălzite. Dacă priza
de perete este desprinsă, nu
introduceţi ştecherul.
-- Există risc de electrocutare
SEMNE DE
sau incendiu.
AVERTIZARE GRAVĂ • Nu utilizaţi un cablu care
PENTRU INSTALARE
prezintă crăpături sau deteriorări
datorate frecării, pe lungime sau
• Nu instalaţi acest aparat
la oricare dintre capete.
într-un loc umed, uleios sau
prăfos, într-un loc expus la • Nu îndoiţi excesiv cablul
de alimentare şi nu aşezaţi
lumina directă a soarelui şi
obiecte grele pe el.
la apă (picături de ploaie).
-- Izolaţia deteriorată a
• Nu utilizaţi aerosoli lângă
componentelor electrice poate
frigider.
provoca electrocutare sau
-- Aerosolii utilizaţi lângă frigider
incendiu.
pot provoca o explozie sau
• Nu amplasaţi frigiderul în
incendiu.
lumina directă a soarelui şi nu-l • Nu instalaţi acest aparat
expuneţi la căldură provenită
într-un loc în care pot exista
de la sobe, aparate de încălzire
scurgeri de gaze.
a încăperii sau alte aparate.
-- Acest lucru poate provoca
• Nu conectaţi mai multe aparate
electrocutare sau incendiu.
în acelaşi prelungitor cu mai
multe prize.
• Este recomandabil ca
Frigiderul trebuie conectat
instalarea sau orice
întotdeauna în priza sa electrică
lucrare de service la
individuală, care are un voltaj
acest aparat să fie
nominal ce corespunde celui
efectuată de un tehnician
de pe plăcuţa cu caracteristicile
sau de o companie de
tehnice.
service calificată.
-- Aceasta oferă performanţă
-- Nerespectarea acestei îndrumări
optimă şi, totodată, previne
poate provoca electrocutare,
supraîncărcarea circuitelor
incendiu, explozie, probleme cu
cu cabluri electrice din casă,
produsul sau vătămare.
ceea ce poate duce la pericol • Înainte de a fi utilizat, acest
AVERTIZARE
Informaţii privind siguranţa _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:24
frigider trebuie instalat şi
amplasat corect, conform
manualului.
• Nu instalaţi frigiderul într-un loc
umed sau în care poate veni în
contact cu apa.
-- Izolaţia deteriorată a
componentelor electrice poate
provoca electrocutare sau
incendiu.
• Conectaţi ştecherul în poziţie
corectă, cu cablul atârnând.
-- În cazul în care conectaţi
ştecherul invers, cablul se
poate reteza şi provoca
incendiu sau electrocutare.
• Nu utilizaţi un cablu care
prezintă crăpături sau deteriorări
datorate frecării, pe lungime sau
la oricare dintre capete.
• Asiguraţi-vă că ştecherul nu
este strivit sau deteriorat de
partea din spate a frigiderului.
• Când mutaţi frigiderul, fiţi atenţi
să nu răsuciţi sau să deterioraţi
cablul de alimentare.
-- Există pericol de incendiu.
• Aparatul trebuie poziţionat
astfel încât ştecherul să fie
accesibil după instalare.
• Nu ţineţi ambalajul la îndemâna
copiilor.
-- Există risc de deces prin
sufocare în cazul în care copiii
şi-l pun pe cap.
• Acest aparat trebuie
împământat corect. Nu
împământaţi aparatul
la o conductă de gaz,
conductă de apă din
plastic sau linie telefonică.
-- Trebuie să împământaţi
aparatul pentru a preveni
scurgerile de energie sau
electrocutarea provocată de
scurgerile de curent din frigider.
-- Acestea pot provoca
electrocutare, incendiu, explozie
sau probleme cu produsul.
-- Nu conectaţi niciodată cablul
de alimentare la o priză care
nu este împământată corect şi
asiguraţi-vă că împământarea
este efectuată conform
normelor locale şi naţionale.
• În cazul în care cablul
de alimentare este
deteriorat, dispuneţi
înlocuirea lui imediată de
către producător sau de
către agentul de service.
• Siguranţa din frigider trebuie
schimbată de un tehnician
sau de o companie de service
calificată.
-- Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate provoca electrocutare sau
vătămare corporală.
06_ Informaţii privind siguranţa
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:24
ATENŢIE
SEMNE DE
ATENŢIONARE
PENTRU INSTALARE
• Nu obstrucţionaţi orificiul
de aerisire din carcasa
aparatului sau din
structura de montare.
• Permiteţi aparatului să rămână
în poziţie timp de 2 ore după
instalare.
AVERTIZARE
SEMNE DE
AVERTIZARE GRAVĂ
PENTRU UTILIZARE
• Nu introduceţi ştecherul
cu mâinile ude.
• Nu aşezaţi obiecte pe aparat.
-- Când deschideţi sau închideţi
uşa, obiectele pot cădea şi
provoca vătămare corporală
şi/sau pagube materiale.
• Nu puneţi articole umplute cu
apă în frigider.
-- Dacă se varsă, există risc de
incendiu sau electrocutare.
• Nu lăsaţi copiii să se agaţe de
uşă.
-- Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate provoca
vătămare corporală gravă.
• Nu lăsaţi deschise uşile
frigiderului în timp ce frigiderul
este nesupravegheat şi nu
lăsaţi copiii să intre în frigider.
• Nu permiteţi sugarilor sau
copiilor să intre în sertar.
-- Acest lucru poate provoca
decesul prin sufocare
din cauza captivităţii sau
vătămare corporală.
• Nu vă aşezaţi pe uşa
congelatorului.
-- Uşa poate fi stricată şi poate
provoca vătămare corporală.
• Copiii trebuie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu
se joacă cu aparatul. Nu
apropiaţi degetele de zonele
de „prindere”:
spaţiile dintre uşi şi carcasă
sunt în mod necesar mici.
Aveţi grijă la deschiderea
uşilor când în zonă se
află copii. Nu lăsaţi copiii
să se agaţe de uşă. În
caz contrar poate surveni
vătămare gravă. Există risc
de captivitate a copiilor. Nu
lăsaţi copiii să intre în frigider.
• Pentru a preveni captivitatea
copiilor, trebuie să reinstalaţi
separatorul utilizând
şuruburile furnizate după
curăţare sau alte acţiuni,
în cazul în care aţi scos
separatorul din sertar.
• Nu aşezaţi niciodată degetele
sau alte obiecte în orificiul
distribuitorului.
-- Nerespectarea acestei
Informaţii privind siguranţa _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:24
instrucţiuni poate provoca
vătămare corporală sau
pagube materiale.
• Nu depozitaţi substanţe
volatile sau inflamabile, precum
benzen, diluant, alcool, eter
sau gaz GPL în frigider.
-- Depozitarea oricărui produs
de acest tip poate provoca
explozie.
• Nu depozitaţi în frigider
produse faramaceutice
sensibile la temperaturi
joase, materiale ştiinţifice
sau alte produse sensibile la
temperaturi joase.
-- Produsele care necesită
controlul strict al temperaturii
nu trebuie depozitate în frigider.
• Nu aşezaţi şi nu utilizaţi aparate
electrice în frigider, decât
dacă acestea sunt de tipul
recomandat de producător.
• Nu utilizaţi un uscător de
păr pentru a usca interiorul
frigiderului. Nu aşezaţi o
lumânare aprinsă în frigider
pentru eliminarea mirosurilor
neplăcute.
-- Acest lucru poate provoca
electrocutare sau incendiu.
• Nu atingeţi pereţii interiori ai
congelatorului sau produsele
depozitate în congelator cu
mâinile ude.
-- Aceasta poate provoca
degerături.
• Nu utilizaţi dispozitive
mecanice sau orice alte
mijloace pentru a accelera
procesul de decongelare, în
afara celor recomandate de
producător.
• Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• Acest produs este
destinat doar depozitării
alimentelor dintr-un
mediu casnic.
• Sticlele trebuie depozitate
foarte apropiate una de alta,
astfel încât să nu cadă.
• În cazul unei scurgeri de gaze
(precum propan, GPL etc.),
aerisiţi imediat fără a atinge
ştecherul. Nu atingeţi aparatul
sau cablul de alimentare.
• Nu introduceţi mâinile,
picioarele sau obiecte metalice
(precum beţe de frigărui etc.)
în partea de jos sau din spate
a frigiderului.
-- Acest lucru poate provoca
electrocutare sau vătămare.
-- Toate muchiile ascuţite pot
provoca vătămare corporală.
-- Nu utilizaţi un ventilator.
-- O scânteie poate provoca
explozie sau incendiu.
• Utilizaţi doar lămpile cu LEDuri furnizate de producător sau
de agentul de service.
08_ Informaţii privind siguranţa
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:24
• Copiii trebuie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul şi/sau nu
se urcă în acesta.
• Nu dezasamblaţi şi nu
reparaţi frigiderul pe
cont propriu.
-- Vă expuneţi unui risc de a
provoca incendiu, defecţiuni
şi/sau vătămare corporală. În
caz de defecţiune, contactaţi
agentul de service.
• Nu încercaţi să reparaţi,
să dezasamblaţi sau să
modificaţi aparatul pe
cont propriu.
-- Nu utilizaţi nicio siguranţă
(precum liţă din cupru, oţel
etc.) în afară de siguranţa
standard.
-- Când este necesară
repararea sau reinstalarea
aparatului, contactaţi cel mai
apropiat centru de service.
-- Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate provoca
electrocutare, incendiu,
probleme cu produsul sau
vătămare.
• Dacă aparatul emite un
zgomot ciudat, o combustie,
un miros sau fum, scoateţi
ştecherul imediat şi
contactaţi cel mai apropiat
centru de service.
-- Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate genera
pericole de electrocutare sau
incendiu.
• Dacă întâmpinaţi dificultăţi
la schimbarea becului,
contactaţi agentul de service.
• Dacă produsul este echipat
cu lampă cu LED, nu
dezasamblaţi capacul lămpii
şi lampa cu LED pe cont
propriu.
-- Contactaţi agentul de service.
• Dacă există praf sau apă în
frigider, scoateţi ştecherul şi
contactaţi centrul de service
Samsung Electronics.
-- Există risc de incendiu.
ATENŢIE
SEMNE DE
ATENŢIONARE
PENTRU UTILIZARE
• Pentru a obţine
performanţă optimă de la
produs,
-- Nu aşezaţi alimente prea
aproape în faţa orificiilor de
aerisire din partea din spate a
aparatului, deoarece acestea
pot împiedica libera circulaţie
a aerului în compartimentul
frigiderului.
Informaţii privind siguranţa _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:24
-- Acoperiţi alimentele
corespunzător sau aşezaţi-le
în containere ermetice înainte
de a le pune în frigider.
-- Nu puneţi alimente recent
introduse la congelat lângă
alimente deja existente.
• Nu aşezaţi băuturi
carbogazoase sau
spumoase în compartimentul
congelatorului. Nu puneţi
sticle sau containere din sticlă
în congelator.
-- Când conţinutul îngheaţă,
sticla se poate sparge şi
provoca vătămare corporală
sau pagube ale proprietăţii.
• Nu schimbaţi sau modificaţi
funcţionalităţile frigiderului.
-- Schimbările sau modificările
pot provoca vătămare
corporală şi/sau pagube ale
proprietăţii. Toate schimbările
sau modificările efectuate de
un terţ asupra acestui aparat
complet nu sunt acoperite
de service-ul în garanţie
Samsung, iar compania
Samsung nu este responsabilă
pentru problemele de siguranţă
sau pagubele care rezultă din
modificările terţilor.
• Nu blocaţi orificiile de aerisire.
-- Dacă orificiile de aerisire
sunt blocate, în special cu o
pungă de plastic, frigiderul
se poate suprarăci. Dacă
această perioadă de răcire
durează prea mult, filtrul de
apă se poate strica şi provoca
scurgeri de apă.
-- Nu puneţi alimente recent
introduse la congelat lângă
alimente deja existente.
• Respectaţi duratele maxime de
depozitare şi datele de expirate
ale bunurilor congelate.
• Umpleţi rezervorul de apă,
tăviţa de gheaţă, formele pentru
gheaţă numai cu apă potabilă.
• Utilizaţi doar dispozitivele de
produs gheaţă furnizate cu
frigiderul.
• Alimentarea cu apă a acestui
frigider trebuie instalată/
racordată doar de o persoană
calificată corespunzător şi
trebuie conectată doar la o
sursă de apă potabilă.
• Pentru a utiliza corect
dispozitivul de produs
gheaţă, este necesară o
presiune a apei de 138~862
kpa (1,4~8,8 kgf/cm3).
• Nu pulverizaţi materiale
volatile, precum insecticid, pe
suprafaţa aparatului.
-- Fiind totodată dăunător pentru
oameni, poate provoca şi
electrocutare, incendiu sau
probleme cu produsul.
• Nu aplicaţi şocuri puternice
10_ Informaţii privind siguranţa
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:24
sau forţă excesivă pe
suprafaţa de sticlă.
-- Sticla spartă poate provoca
vătămare corporală şi/sau
pagube ale proprietăţii.
ATENŢIE
SEMNE DE
ATENŢIONARE
PENTRU CURĂŢARE
ŞI ÎNTREŢINERE
• Nu pulverizaţi apă direct
în interiorul sau pe
exteriorul frigiderului.
-- Există risc de incendiu sau
electrocutare.
-- Nu utilizaţi sau aşezaţi
lângă frigider substanţe
sensibile la temperatură,
precum spray-uri inflamabile,
obiecte inflamabile, gheaţă
carbonică, medicamente
sau substanţe chimice.
Nu ţineţi în frigider obiecte
sau substanţe volatile sau
inflamabile (benzen, diluant,
gaz propan etc.).
-- Acest frigider este destinat
doar depozitării alimentelor.
-- Acest lucru poate provoca
incendiu sau explozie.
• Nu pulverizaţi gaz inflamabil
lângă frigider.
-- Există risc de explozie sau
incendiu.
• Nu pulverizaţi produse de
curăţare direct pe afişaj.
-- Literele tipărite de pe afişaj se
pot desprinde.
• Scoateţi toate corpurile
străine sau praful din pinii
ştecherului. Dar nu utilizaţi o
cârpă udă sau umedă când
curăţaţi ştecherul; scoateţi
toate corpurile străine sau
praful din pinii ştecherului.
-- În caz contrar există risc de
incendiu sau electrocutare.
• Nu aşezaţi niciodată degetele
sau alte obiecte în orificiul
distribuitorului şi în toboganul
de gheaţă.
-- Acest lucru poate provoca
vătămare corporală sau
pagube materiale.
• Deconectaţi frigiderul
înainte de curăţare şi de
efectuarea lucrărilor de
întreţinere.
-- Scoateţi ştecherul din priză
cu fermitate. Nu utilizaţi un
ştecher deteriorat, un cablu
de alimentare deteriorat sau
o priză desprinsă.
-- Acest lucru poate provoca
electrocutare sau incendiu.
• Nu trageţi şi nu îndoiţi
excesiv cablul de alimentare.
Nu răsuciţi sau înnodaţi
cablul de alimentare. Nu
agăţaţi cablul de alimentare de
Informaţii privind siguranţa _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:24
un obiect metalic, nu aşezaţi
un obiect greu pe cablul de
alimentare, nu introduceţi
cablul de alimentare între
obiecte şi nu împingeţi cablul
de alimentare în spaţiul din
spatele aparatului.
-- Când mutaţi frigiderul, fiţi
atenţi să nu răsuciţi sau să
deterioraţi cablul de alimentare
-- Acest lucru poate provoca
•
electrocutare sau incendiu.
izolant. Gazele din materialele
izolaţiei necesită o procedură
specială de casare. Contactaţi
autorităţile locale cu privire la
casarea ecologică în siguranţă
a acestui produs. Asiguraţi-vă
că niciuna dintre conductele
din spatele aparatelor nu este
deteriorată înainte de casare.
Conductele vor fi rupte în spaţiu
deschis.
Când casaţi acest produs sau
alte frigidere, scoateţi uşa/
garniturile uşii şi clanţa uşii
SEMNE DE
astfel încât copiii mici sau
AVERTIZARE GRAVĂ
animalele să nu poată fi prinse
în interior. Lăsaţi rafturile în
PENTRU CASARE
poziţie, astfel încât copiii să
• Asiguraţi-vă că niciuna
nu poată urca uşor în frigider.
dintre conductele din
Copiii trebuie supravegheaţi
spatele aparatului nu
pentru a vă asigura că nu se
este deteriorată înainte
joacă cu vechiul aparat.
de casare.
• Casaţi ambalajul pentru
• Se utilizează R-600a sau
acest produs într-o manieră
R-134a ca agent frigorific.
ecologică.
Verificaţi eticheta compresorului
din partea din spate a aparatului • Nu lăsaţi la îndemâna copiilor
ambalajele, deoarece acestea
sau eticheta cu caracteristicile
pot fi periculoase pentru copii.
tehnice din interiorul frigiderului
-- Dacă un copil îşi bagă o
pentru a afla ce agent frigorific
pungă pe cap, acest lucru
este utilizat pentru frigiderul
poate provoca sufocare.
dvs. Când acest produs conţine
gaz inflamabil (agent frigorific
R-600a), contactaţi autoritatea
locală cu privire la casarea în
siguranţă a acestui produs.
Ciclopentanul este utilizat ca gaz
ATENŢIE
12_ Informaţii privind siguranţa
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:24
• Nu depozitaţi alimente ce se
strică uşor la temperatură
joasă, precum banane, pepeni.
• Aparatul dvs. nu formează
gheaţă, ceea ce înseamnă că
• În cazul unei pene de curent,
nu este nevoie să dezgheţaţi
sunaţi la biroul local al
manual aparatul, deoarece
companiei de electricitate şi
acest lucru este realizat
întrebaţi cât va dura.
automat.
-- Majoritatea penelor de
• Creşterea de temperatură
curent care sunt rezolvate în
în cursul dezgheţării poate
decurs de o oră sau două
respecta cerinţele ISO.
nu vor afecta temperaturilor
Dar, dacă doriţi să preveniţi
frigiderelor. Totuşi, trebuie să
o creştere nedorită a
reduceţi la minim numărul de
temperaturii alimentelor
deschideri ale uşilor în timp
congelate în cursul
ce curentul este oprit.
dezgheţării aparatului, înveliţi
-- Dacă pana de curent durează
alimentele congelate în
mai mult de 24 de ore, scoateţi
câteva straturi de ziar.
toate alimentele congelate.
• Orice creştere de temperatură
• Dacă sunt furnizate chei cu
a alimentelor congelate în
frigiderul, cheile nu trebuie
cursul dezgheţării le poate
lăsate la îndemâna copiilor
scurta durata de depozitare.
şi nu trebuie să se afle în
vecinătatea aparatului.
Sfaturi pentru economisirea
• Este posibil ca aparatul să
energiei
nu funcţioneze consecvent
(posibilitatea ca temperatura
-- Instalaţi aparatul într-o
să devină prea ridicată în
încăpere rece, uscată, cu
frigider) când acesta este
aerisire adecvată.
amplasat pe o perioadă
Asiguraţi.vă că nu este expus
lungă de timp sub limita
la lumina directă a soarelui şi
de temperatură joasă a
nu-l aşezaţi niciodată lângă o
intervalului de temperatură
sursă directă de încălzire (de
pentru care este proiectat
exemplu radiator).
aparatul frigorific.
-- Nu blocaţi niciodată niciun
SFATURI
SUPLIMENTARE
PENTRU UTILIZAREA
CORECTĂ
Informaţii privind siguranţa _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:24
orificiu de aerisire sau grilaj de
pe aparat.
-- Lăsaţi alimentele calde să se
răcească înainte de a le aşeza
în aparat.
-- Aşezaţi alimentele congelate
în frigider pentru a se
dezgheţa. Astfel puteţi utiliza
temperaturile joase ale
produselor congelate pentru
răcirea alimentelor din frigider.
-- Nu ţineţi mult timp deschisă
uşa frigiderului când introduceţi
sau scoateţi alimentele. Cu cât
este mai mică durata în care
uşa este deschisă, cu atât mai
puţină gheaţă se va forma în
congelator.
-- Curăţaţi regulat partea din
spate a frigiderului. Praful
creşte consumul de energie.
-- Nu setaţi temperatura la o
valoare mai mică decât este
necesar.
-- Asiguraţi o evacuare suficientă
a aerului la baza şi la peretele
posterior al frigiderului.
Nu acoperiţi orificiile de aerisire.
-- Lăsaţi un spaţiu gol în dreapta,
în stânga, în spatele şi deasupra
frigiderului la instalare.
Aceasta va contribui la
reducerea consumului de
energie şi va menţine facturile
la energie scăzute.
-- Pentru a obţine o eficienţă
energetică maximă a acestui
produs, lăsaţi toate rafturile,
sertarele şi coşurile în poziţia
stabilită de către fabricant.
Acest aparat este destinat
utilizării în gospodărie şi în
aplicaţii similare, precum
-- zonele de bucătărie ale
personalului din magazine,
birouri şi alte medii profesionale;
-- ferme şi clienţi ai hotelurilor,
motelurilor şi în alte medii de
tip rezidenţial;
-- medii de cazare şi masă;
-- aplicaţii de catering şi similare,
fără vânzare cu amănuntul.
Cuprins
INSTALAREA FRIGIDERULUI DVS. SIDE BY SIDE……………………………… 15
UTILIZAREA FRIGIDERULUI DVS. SIDE BY SIDE………………………………… 23
DEPANAREA…………………………………………………………………………… 36
14_ Informaţii privind siguranţa
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:24
Instalarea frigiderului dvs. side by side
PREGĂTIREA PENTRU
INSTALAREA FRIGIDERULUI
E
D
C
01 instalarea
Felicitări pentru achiziţionarea acestui
frigider side by side Samsung.
Sperăm că vă veţi bucura de funcţiile şi eficienţele
de ultimă oră pe care le oferă acest nou aparat.
B
A
Selectarea locaţiei optime pentru
frigider
Trebuie să alegeţi:
• O locaţie cu acces facil la alimentarea cu apă.
• O locaţie fără expunere directă la lumina
soarelui.
• O locaţie cu o podea netedă.
• O locaţie cu spaţiu suficient pentru ca uşile
frigiderului să se deschidă uşor.
• O locaţie care permite spaţiu suficient
la dreapta, stânga, în spate şi deasupra
frigiderului, pentru circulaţia aerului.
• O locaţie care vă permite să mutaţi frigiderul
uşor dacă acesta necesită întreţinere sau
service.
• Nu instalaţi frigiderul într-o locaţie în care
temperatura va scădea sub 10 ºC.
• Nu amplasaţi frigiderul într-o locaţie în care se
poate uda.
Adâncime “A”
726 mm
Lăţime “B”
908 mm
Înălţime “C”
1749 mm
Înălţime totală “D”
1777 mm
Adâncime “E”
788 mm
125°
125°
Dacă frigiderul nu are suficient spaţiu, este posibil
ca sistemul intern de răcire să nu funcţioneze
corect.
Dacă frigiderul are un dispozitiv de produs
gheaţă, lăsaţi spaţiu suplimentar în spate, pentru
racordurile la conducta de apă.
Când instalaţi frigiderul lângă un perete fix, aveţi
nevoie de un spaţiu liber de 95 mm între frigider şi
perete, pentru a permite balansul uşii deschise.
Important: Asiguraţi-vă că puteţi muta uşor
frigiderul în locaţia sa finală, măsurând golurile
uşilor (atât în lăţime, cât şi în înălţime), pragurile,
tavanele, scările etc.
Următorul tabel detaliază înălţimea şi adâncimea
exacte ale acestui frigider side by side Samsung.
Fiecare măsurătoare este bazată
pe dimensiunea proiectării (schema
produsului), deci poate diferi în funcţie de
metoda de măsurare.
instalarea _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:24
Când mutaţi frigiderul
ATENŢIE
Pentru a preveni deteriorarea podelei,
asiguraţi-vă că picioarele de reglare
frontale sunt în poziţie ridicată (deasupra
podelei). Consultaţi „Reglarea nivelului” din
manual (la pagina 19).
Wkrętak płaski (-)
SCOATEREA UŞILOR
FRIGIDERULUI
Pentru anumite instalări trebuie să scoateţi
sertarele frigiderului şi ale congelatorului pentru
a putea muta frigiderul în locaţia sa finală. Nu
scoateţi uşile/sertarul dacă nu aveţi nevoie.
Dacă nu aveţi nevoie să scoateţi uşile frigiderului,
treceţi la Reglarea nivelului, la pagina 19. Dacă
aveţi nevoie să scoateţi uşile, continuaţi cu cele de
mai jos.
Înainte de a scoate uşa/sertarul, asiguraţi-vă că
citiţi următoarele puncte:
Dźwignia regulująca
AVERTIZARE
PODEAUA
Pentru instalare corectă, trebuie să amplasaţi
acest frigider pe o suprafaţă nivelată, dură,
cu aceeaşi înălţime ca restul podelei. Această
suprafaţă trebuie să fie suficient de solidă pentru a
susţine un frigider plin.
Pentru a proteja finisajul podelei, tăiaţi o bucată
mare de carton şi aşezaţi-o sub frigider când
lucraţi. Când mutaţi frigiderul, trebuie s-o trageţi
sau s-o împingeţi drept înainte sau în spate. Nu o
trageţi dintr-o parte în alta.
Scoateţi frigiderul de sub tensiune înainte
de a scoate uşa sau sertarul.
• Aveţi grijă să nu scăpaţi, deterioraţi
sau zgâriaţi uşile/sertarele în timp ce le
scoateţi.
• Scoateţi cu grijă uşile/sertarele. Uşile sunt grele
şi vă puteţi răni.
• Refixaţi uşile/sertarele corect, pentru a evita:
-- Umezeala provenită de la scurgerile de aer.
-- Alinierea inegală a uşilor.
-- Pierderile de energie din cauza garniturii
necorespunzătoare a uşilor.
Dezasamblarea uşilor frigiderului
AVERTIZARE
Aveţi grijă să nu scăpaţi sau să zgâriaţi
uşile în timp ce le scoateţi.
Instrumente necesare (Nefurnizate)
Aveţi nevoie de următoarele instrumente pentru a
finaliza instalarea frigiderului:
Şurubelniţă
Philips (+)
Şurubelniţă
plată (-)
Patent
Cheie imbus
(5 mm)
Cheie tubulară
(10 mm)
16_ instalarea
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:24
Cu uşa deschisă
4. Ridicaţi uşa drept pentru a o scoate.
1. Scoateţi cele 3 şuruburi care fixează TABLA
DE SUS (1) şi separaţi cablurile conectate.
1
01 instalarea
2. Deconectaţi cei doi conectori (2) de pe uşa
stângă. Pentru a scoate racordul de apă din
balama, răsuciţi-l şi trageţi-l din balama.
Scoateţi furtunul de apă (3) apăsând pe
componenta marcată (4) a racordului furtunului
de apă.
5. Scoateţi şurubul (8) fixat pe balamalele de
jos ale uşii stângi şi drepte, cu o şurubelniţă
Philips (+). Scoateţi cele două 2 şuruburi cu
cap hexagonal (9) fixate pe balamalele de jos
ale uşii stângi şi drepte, cu o cheie imbus (5
mm). Scoateţi balamalele de jos ale uşii stângi
şi drepte (10).
10
8
2
9
Cheie imbus
3
4
3. Trageţi şi scoateţi reazemul balamalei (5).
Scoateţi şurubul de împământare (6) fixat
pe balamalele de sus ale uşii stângi, cu o
şurubelniţă Philips (+). Scoateţi balamalele de
sus ale uşii stângi şi drepte (7).
5
7
6
REFIXAREA UŞILOR
FRIGIDERULUI
Pentru a refixa uşile frigiderului după ce l-aţi mutat
în locaţia finală, asamblaţi componentele în ordine
inversă.
1. Furtunul de apă trebuie introdus complet în
centrul racordului transparent (tip A) sau al
furtunurilor de ghidaj (tip B), pentru a preveni
scurgerile de apă din dozator.
Tip A
Tip B
Dozator
Centrul racordului transparent
Furtunurile de ghidaj
instalarea _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:24
DEZASAMBLAREA UŞII
FLEXIBILE
5. Ridicaţi uşa flexibilă din şine.
1. Scoateţi zona flexibilă (1) ridicând-o.
1
ATENŢIE
2. Scoateţi capacul (2) fără cabluri cu o
şurubelniţă plată (-).
Excesul de alimente din sertarele
congelatorului poate împiedica închiderea
completă a congelatorului şi poate
conduce la acumularea de gheaţă.
2
3. Apăsaţi fişa de blocare şi separaţi conectorul
de cablu.
REASAMBLAREA UŞII
FLEXIBILE
Pentru a refixa uşile flexibile, asamblaţi
componentele în ordine inversă.
Asiguraţi-vă că aţi conectat conectorul de
ATENŢIE cablu al uşii flexibile.
Dacă nu este conectat, încăperea flexibilă
nu funcţionează.
ATENŢIE
La reasamblare, asiguraţi-vă că veţi
conecta cablul.
Dacă nu este conectat, încăperea flexibilă
nu funcţionează.
DEZASAMBLAREA UŞII
CONGELATORULUI
1. Scoateţi sertarul de sus ridicându-l.
4. Scoateţi 1 şurub cu cap hexagonal de pe
fiecare parte cu o cheie tubulară (10 mm).
2. Scoateţi protecţia încăperii congelatorului (1)
ridicând-o.
18_ instalarea
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:24
1
3. Scoateţi coşul de jos (2) ridicându-l din
sistemul de glisare.
01 instalarea
2
4. Apăsaţi cârligul de fixare al sistemului de
glisare.
REASAMBLAREA UŞII
CONGELATORULUI
Pentru a refixa sertarul după ce aţi mutat frigiderul
în locaţia finală, asamblaţi componentele în ordine
inversă.
5. Ţinând de partea de sus a sertarului
congelatorului, trageţi-l tot în afară, apoi
scoateţi-l din sistemul de glisare.
ATENŢIE
ATENŢIE
ATENŢIE
Uważaj, aby nie zadrapać ani nie wgiąć
prowadnicy poprzez upuszczenie jej na
podłogę.
Asiguraţi-vă că montaţi coşul
congelatorului în poziţia corectă când
scoateţi/instalaţi uşa congelatorului.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
determina nedeschiderea sau neînchiderea
corectă a uşii.
Excesul de alimente din sertarele
congelatorului poate împiedica închiderea
completă a congelatorului şi poate
conduce la acumularea de gheaţă.
REGLAREA NIVELULUI
Asiguraţi-vă că frigiderul este la nivel, astfel încât
să puteţi face reglajele finale. Utilizaţi o nivelă
pentru a verifica faptul că frigiderul este la nivel
atât stânga-dreapta, cât şi faţă-spate. Dacă
frigiderul nu este la nivel, nu veţi putea să nivelaţi
perfect uşile, ceea ce poate provoca condens de
la umezeală şi creşterea facturilor de energie. Mai
jos este un exemplu de nivelare a frigiderului dacă
partea stângă a frigiderului este mai jos decât
partea dreaptă.
Reglarea nivelului
1. Deschideţi sertarul congelatorului şi scoateţi
coşul de jos.
2. Introduceţi o şurubelniţă lată (-) în şanţul de
pe pârghia de control stângă şi rotiţi-o în sens
orar pentru a nivela frigiderul. (Rotiţi pârghia în
sens orar pentru a coborî frigiderul şi în sens
antiorar pentru a-l ridica.)
instalarea _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:24
Inel de fixare
Înălţimea unei uşi exterioare sau interioare poate
fi reglată prin inelele de fixare furnizate, care vin in
4 dimensiuni diferite (1 mm, 1,5 mm, 2 mm şi 2,5
mm).
şurubelniţă lată (-)
ATENŢIE
Braţ de control
Ambele pârghii de control trebuie să atingă
podeaua, pentru a evita posibila vătămare
corporală sau pagube ale proprietăţii din
cauza basculării.
Dacă partea dreaptă este mai jos,
parcurgeţi aceeaşi procedură, dar cu
pârghia de control dreaptă.
Pentru a regla înălţimea unei uşi
Verificaţi diferenţa de înălţime dintre uşi şi ridicaţi şi
fixaţi uşa inferioară.
• Introduceţi inelul de fixare în fanta dintre uşa
interioară şi BALAMA.
(numai la modelele aplicabile)
Este dificil să scoateţi partea frontală a
piciorul capacului de pe frigider, deci nu vă
recomandăm să efectuaţi reglaje fine cu
pârghia de control. În schimb, consultaţi
pagina următoare pentru modul optim de
a efectua reglaje minore la uşi.
REALIZAREA DE MODIFICĂRI
MINORE LA UŞA EXTERIOARĂ
ŞI UŞA INTERIOARĂ
Reţineţi că este necesar ca frigiderul să fie la
nivel pentru a obţine nivelarea perfectă a uşilor.
Dacă aveţi nevoie de ajutor, revedeţi secţiunea
anterioară, despre nivelarea frigiderului.
Componentă
fixă
Componentă de
reglaj
Uşa stângă este fixată. Pentru a efectua
reglaje minore la uşi, reglaţi doar uşa
dreaptă.
• În acest scop, introduceţi un inel de
fixare. Două sau mai multe inele de
fixare pot aluneca in afară şi pot provoca
un sunet de frecare.
• Nu lăsaţi inelele de fixare la îndemâna copiilor şi
păstraţi-le pentru utilizări viitoare.
• Nu ridicaţi uşa prea mult. Uşa poate intra
în contact cu capacul superior şi îl poate
deteriora.
ATENŢIE
REALIZAREA DE MODIFICĂRI
MINORE ÎNTRE UŞA
EXTERIOARĂ ŞI UŞA
INTERIOARĂ
(NUMAI MODELEL
APLICABILE)
După ridicarea uşii exterioare, introduceţi inelul de
fixare furnizat în fanta dintre UŞA EXTERIOARĂ şi
BALAMA.
20_ instalarea
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:24
Trebuie utilizate noile seturi de furnuri
furnizate împreună cu aparatul, iar vechile
seturi de furtunuri nu trebuie reutilizate.
Piesele pentru instalarea furtunului
de apă
Utilizaţi inelul de fixare în cazul în care
mânerul nu se mişcă deoarece uşa
exterioară se află mai jos.
INSTALAREA FURTUNULUI
DOZATORULUI DE APĂ
Un dozator de apă cu un filtru este una dintre
funcţii utile ale noului dvs. frigider. Pentru a
contribui la promovarea unei sănătăţi mai
bune, filtrul de apă elimină particulele nedorite
din apă. Totuşi, acesta nu sterilizează şi nu
distruge microorganismele. În aceste scopuri,
este recomandabil să achiziţionaţi un sistem de
purificare a apei.
Pentru ca dispozitivul de produs gheaţă să
funcţioneze corect, este necesară o presiune a
apei de 20~125 psi.
În condiţii normale, o cană de 170 cc (5,75 oz.)
poate fi umplută în circa 10 secunde.
Dacă frigiderul este instalat într-o zonă cu presiune
mică a apei (sub 20 psi), puteţi instala o pompă
de suprapresiune pentru a compensa presiunea
scăzută.
După ce aţi conectat furtunul de apă, asiguraţivă că rezervorul de stocare a apei din interiorul
frigiderului este umplut corespunzător. Pentru
aceasta, apăsaţi maneta dozatorului de apă până
când apa curge prin robinet.
Kitul de instalare a furtunului de apă este
inclus cu unitatea. Îl puteţi găsi în sertarul
congelatorului.
Fixatorul şi şuruburile
pentru furtunul de apă
Racordul de ţeavă
01 instalarea
Inelele de fixare sunt incluse în frigider.
Grosimea INELULUI este de 1 mm, 2 din
fiecare.
Furtunul de apă
Conectarea la conducta de
alimentare cu apă
1. Mai întâi, închideţi conducta principală de
alimentare cu apă.
2. Găsiţi cea mai apropiată conductă de apă
potabilă rece.
3. Urmaţi instrucţiunile de instalare a furtunului de
apă din kitul de instalare.
ATENŢIE
Furtunul de apă trebuie conectat la
conducta de apă rece. Dacă este
conectat la conducta de apă caldă, poate
determina defectarea purificatorului.
Închideţi conducta
principală de apă
Închideţi conducta
principală de apă
Niciun
spaţiu
4. După conectarea alimentării cu apă la filtrul de
apă, deschideţi alimentarea principală cu apă
şi lăsaţi să curgă circa 3 l pentru a curăţa şi a
pregăti filtrul de apă.
instalarea _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:24
Conectarea furtunului de apă la
frigider
1. Scoateţi capacul furtunului de apă de la unitate
şi introduceţi piuliţa de compresie pe furtunul
de apă de la unitate după dezasamblare de pe
furtunul de apă furnizat.
2. Conectaţi furtunul de apă de la unitate şi
furtunul de apă din kit.
3. Strângeţi piuliţa de compresie pe montajul de
compresie. Nu trebuie să existe niciun spaţiu
între A, B şi C
4. Daţi drumul la apă şi verificaţi dacă există
scurgeri.
Conectaţi furtunul de apă doar la o
sursă de apă potabilă. Dacă trebuie să
reparaţi sau să dezasamblaţi furtunul de
apă, tăiaţi 6,5 mm din ţeava de plastic
pentru a vă asigura că obţineţi un racord
corespunzător, fără scurgeri.
FINALIZAREA INSTALĂRII
Acum, cu noul frigider instalat în locaţie, sunteţi
pregătit să configuraţi şi să vă bucuraţi de toate
caracteristicile şi funcţiile aparatului.
După ce finalizaţi următorii paşi, frigiderul dvs. ar
trebui să fie complet funcţional.
1. Asiguraţi-vă că frigiderul se află într-o locaţie
corespunzătoare, cu spaţiu liber suficient între
el şi perete. Consultaţi instrucţiunile de instalare
din acest manual.
2. După ce frigiderul este conectat, asiguraţi-vă
că becul din interior se aprinde când deschideţi
uşile.
3. Setaţi controlul de temperatură la temperatura
cea mai joasă şi aşteptaţi o oră. Congelatorul
se va răci uşor, iar motorul va funcţiona
lin. Resetaţi frigiderul şi congelatorul la
temperaturile dorite.
4. După ce conectaţi frigiderul, durează câteva
ore să ajungă la temperatura corespunzătoare.
Puteţi depozita alimente şi băuturi în frigider
după ce temperatura este suficient de joasă.
Scoateţi
capacul
Slăbiţi a
Furtunul de apă
de la unitate
Niciun spaţiu
Furtunul de apă
din kit
ATENŢIE
aÎnainte de utilizare trebuie examinat dacă
există scurgeri în aceste locaţii.
• Garanţia Samsung
nu acoperă
INSTALAREA
FURTUNULUI DE
APĂ.
• Aceasta va fi
efectuată pe cheltuiala clientului, cu excepţia
cazului în care preţul de vânzare cu amănuntul
include costul instalării.
• Dacă este necesar, contactaţi un instalator sau
un instalator autorizat pentru instalare.
• Dacă apar scurgeri de apă din cauza instalării
necorespunzătoare, contactaţi instalatorul.
22_ instalarea
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:24
Utilizarea frigiderului dvs. side by
side
1
4
2
5
3
6
10
7
9
8
(1)
Energy
Saver
(Economie
de energie)
Dacă atingeţi acest buton, porniţi şi
opriţi modul Energy Saver (Economie de
energie). Când porniţi modul Energy
Saver (Economie de energie), pictograma
Energy Saver (Economie de energie) se
aprinde. Opriţi Energy Saver (Economie
de energie) şi pictograma se stinge.
Setarea din fabrică a funcţiei Energy
Saver (Economie de energie) este „ON”
(PORNITĂ). Dacă apar pe uşi condens sau
picături de apă, opriţi modul Energy Saver
(Economie de energie).
(2)
Freezer
(Hold 3 sec
for Power
Freeze)
(Congelator
(Apăsaţi
timp de 3
secunde
pentru
congelare
rapidă))
Butonul Freezer (Congelator) are două scopuri:
-- De a seta congelatorul la temperatura
dorită.
-- De a porni şi a opri funcţia Power Freeze
(Congelare rapidă).
1) Pentru a seta temperatura congelatorului
Atingeţi butonul Freezer (Congelator) pentru a
seta congelatorul la temperatura dorită. Puteţi
seta temperatura între -15 °C şi -23 °C.
2) Funcţia Power Freeze (Congelare rapidă)
Atingeţi şi menţineţi atins acest buton timp de
3 secunde pentru a reduce timpul necesar
pentru congelarea produselor din congelator.
Poate fi util dacă aveţi nevoie să congelaţi
rapid articole care se strică uşor sau dacă
temperatura din congelator a crescut dramatic
(de exemplu dacă uşa a fost lăsată deschisă).
Când utilizaţi această funcţie, consumul de
energie al frigiderului va creşte. Nu uitaţi s-o
opriţi când nu mai aveţi nevoie de ea şi să
readuceţi congelatorul la setarea iniţială de
temperatură. Dacă aveţi nevoie să congelaţi
o cantitate mare de alimente, activaţi funcţia
Power Freeze (Congelare rapidă) cu cel puţin
20 de ore înainte.
(3)
Alarm
(Hold 3
sec for
Filter
Reset)
(Alarmă
(Apăsaţi
timp de
3 sec.
pentru
resetarea
filtrului))
Butonul Alarm (Alarmă) are două scopuri:
-- De a porni şi opri alarma pentru uşă
deschisă
-- De a reseta indicatorul de viaţă al
filtrului de apă.
1) Funcţia de alarmă pentru uşă
Dacă alarma pentru uşă este setată la
On (Pornită), alarma sună dacă oricare
uşă a frigiderului este lăsată deschisă
timp de peste trei minute. Sunetul se va
opri la închiderea uşii. Funcţia de alarmă
pentru uşă este presetată la On (Pornită)
din fabrică. O puteţi opri apăsând, apoi
eliberând butonul Alarm (Alarmă). O puteţi
reporni în aceeaşi manieră. Pictograma se
aprinde când funcţia este pornită.
Când funcţia de alarmă pentru uşă este
pornită şi este declanşat sunetul alarmei,
pictograma de alarmă pentru uşă va
lumina intermitent în timp ce alarma sună.
02 exploatarea
UTILIZAREA PANOULUI DE
CONTROL
2) Funcţia pentru indicatorul de viaţă al
filtrului de apă
După ce înlocuiţi filtrul de apă, atingeţi
şi menţineţi atins acest buton timp de
3 secunde pentru a reseta indicatorul
de viaţă al filtrului de apă. Când resetaţi
indicatorul de viaţă al filtrului de apă,
pictograma Filter (Filtru) de pe panou
se stinge. Pictograma Filter (Filtru) va
deveni roşie pentru a vă anunţa că este
momentul să schimbaţi filtrul de apă după
şase luni (circa 1150 litri (300 de galoane)).
Anumite zone prezintă cantităţi mari de
oxid de calciu în apă, ceea ce determină
înfundarea mai rapidă a filtrului de apă.
Dacă aceasta este situaţia în zona dvs.,
va trebui să schimbaţi filtrul mai frecvent
decât la şase luni.
exploatarea _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:24
(4)
Lighting
(Hold 3
sec for
ºC ↔ ºF)
(Iluminare
(Apăsaţi
timp de
3 sec.
pentru ºC
↔ ºF)
Butonul Lighting (Iluminare) are două
scopuri:
-- De a aprinde şi a stinge becul
dozatorului
-- De a comuta unitatea de măsură a
temperaturii între ºC şi ºF
1) Funcţia de iluminare
Dacă atingeţi butonul Lighting (Iluminare),
se aprinde lampa cu LED-uri a dozatorului
în modul continuu, astfel încât să rămână
aprinsă permanent. De asemenea, se
aprinde şi butonul. Dacă doriţi ca lampa
dozatorului să se aprindă doar când
cineva utilizează dozatorul, apăsaţi
butonul Lighting (Iluminare) pentru a opri
modul continuu.
2) Pentru a comuta unităţile de măsură
ale temperaturii
între ºC şi ºF, atingeţi şi menţineţi atins
acest buton timp de 3 secunde pentru a
selecta afişarea dorită pentru temperatură.
De fiecare dată când apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul, modurile de temperatură
ºC şi ºF alternează, iar pictograma ºC sau
ºF se aprinde, indicând alegerea dvs.
(5)
Fridge
(Hold 3
sec for
Power
Cool)
(Frigider
(Apăsaţi
timp de
3 sec.
pentru
răcire
rapidă))
Butonul Fridge (Frigider) are două scopuri:
-- De a seta frigiderul la temperatura
dorită.
-- De a porni şi a opri funcţia Power Cool
(Răcire rapidă).
1) Pentru a seta temperatura frigiderului
Apăsaţi butonul Fridge (Frigider) pentru a
seta frigiderul la temperatura dorită. Puteţi
seta temperatura între 7°C şi 1°C.
2) Funcţia Power Cool (Răcire rapidă)
Atingeţi şi menţineţi atins acest buton
timp de 3 secunde pentru a reduce timpul
necesar pentru răcirea produselor din
frigider. Poate fi util dacă trebuie să răciţi
rapid articole care se strică uşor sau dacă
temperatura din
frigider a crescut dramatic (de exemplu
dacă uşa a fost lăsată deschisă).
(6)
Ice Off
(Hold 3
sec for
Child Lock)
(Gheaţă
oprită
(Apăsaţi
timp de 3
sec. pentru
Child Lock
(Blocare
pentru
copii))
(7)
Cubed Ice
(Cuburi de
gheaţă)
(8) Crushed
Ice (Gheaţă
pisată)
Butonul Ice Off (Gheaţă oprită) are două
scopuri:
-- De a porni şi a opri dispozitivul de produs
gheaţă
-- De a porni şi a opri funcţia Child Lock
(Blocare pentru copii).
1) Funcţia Ice Off (Gheaţă oprită)
Dacă nu doriţi să mai produceţi gheaţă,
apăsaţi butonul Ice Off (Gheaţă oprită).
2) Funcţia Child Lock (Blocare pentru copii)
Atingeţi şi menţineţi atins acest buton timp de
3 secunde pentru a bloca afişajul, panoul zonei
flexibile şi butoanele dozatorului, astfel încât
butoanele să nu poată fi utilizate.
Când funcţia Child Lock (Blocare pentru copii)
este activată, frigiderul nu dozează gheaţă sau
apă chiar dacă apăsaţi pe maneta dozatorului.
Pictograma Child Lock (Blocare pentru copii)
se aprinde pentru a indica faptul că aţi activat
funcţia Child Lock (Blocare pentru copii).
Apăsaţi timp de 3 secunde pentru a debloca.
Apăsaţi butonul Cubed Ice (Cuburi de
gheaţă) sau Crushed Ice (Gheaţă pisată)
pentru a selecta tipul de gheaţă dorit.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
modurile Cubed Ice (Cuburi de gheaţă) şi
Crushed Ice (Gheaţă pisată) alternează, iar
pictograma aferentă se aprinde, indicând
alegerea dvs.
(Cuburi) (Pisată)
(9)
Ice Off
(Gheaţă
oprită)
Dacă nu doriţi să mai produceţi gheaţă,
atingeţi butonul Ice Off (Gheaţă oprită).
Pictograma se va aprinde, iar dispozitivul
de produs gheaţă se opreşte din a
produce gheaţă.
Vă recomandăm să opriţi
producerea gheţii dacă survin
următoarele situaţii:
-- Este suficientă gheaţă în
recipientul de gheaţă.
-- Doriţi să economisiţi apă şi
energie.
-- Frigiderul nu este alimentat cu
apă.
Dacă funcţia dispozitivului de
produs gheaţă este ON (PORNITĂ)
şi furtunul de apă nu este conectat,
se va auzi un sunet al supapei de
apă din partea din spate a unităţii.
Dacă survine această situaţie,
apăsaţi butonul Ice Off (Hold
3sec for child lock) (Gheaţă oprită
(Menţineţi apăsat timp de 3 sec.
pentru blocarea pentru copii)) timp
de mai puţin de 3 secunde, până
când indicatorul Ice Off (Gheaţă
oprită) ( ) se aprinde.
24_ exploatarea
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:24
( 10 ) Filter Utilizarea filtrului de apă
(Filtru)
Această pictogramă se aprinde când
trebuie să schimbaţi filtrul, de obicei după
ce frigiderul a dozat circa 1150 litri (300
de galoane) de apă (după circa 6 luni).
Atunci când deschideţi sau închideţi uşa,
pictograma va clipi în culoarea roşie timp
de câteva secunde.
După ce instalaţi noul filtru de apă, resetaţi
indicatorul filtrului atingând şi menţinând
atins timp de 3 secunde butonul Hold
3sec for Filter Reset (Menţineţi apăsat
timp de 3 sec. pentru resetarea filtrului).
-- Dacă apa nu este dozată sau
este dozată încet, trebuie să
înlocuiţi filtrul de apă, deoarece
acesta este înfundat.
-- Anumite zone prezintă cantităţi
mari de oxid de calciu în apă,
ceea ce determină înfundarea
mai rapidă a filtrului de apă.
ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ
Pentru a reduce riscul de pagube ale
proprietăţii datorate apei, NU utilizaţi mărci
generice de filtre de apă în frigiderul dvs.
SAMSUNG.
UTILIZAŢI DOAR FILTRE DE APĂ
MARCA SAMSUNG. SAMSUNG nu
este responsabilă legal pentru niciun
fel de pagube, inclusiv, dar fără a
(Roşu)
se limita la, pagube ale proprietăţii
provocate de scurgeri de apă din
cauza utilizării unui filtru de apă generic. Frigiderele
SAMSUNG sunt proiectate să funcţioneze DOAR
CU filtre de apă SAMSUNG.
Butonul Filter (Filtru) devine roşu pentru a vă
informa că este momentul să schimbaţi cartuşul
filtrului de apă.
Pentru a vă acorda timp să faceţi rost de un
filtru nou, butonul devine roşu chiar înainte de
terminarea capacităţii filtrului curent. Schimbarea
filtrului la timp vă oferă cea mai proaspătă şi mai
curată apă din frigider.
AVERTIZARE
Pentru a schimba filtrul de apă, urmaţi aceşti paşi:
1. Opriţi alimentarea cu apă. Apoi rotiţi filtrul de
apă (1) cu circa 1/4 de tură, în sens antiorar.
2
1
2. Scoateţi filtrul de apă (1) din tocul filtrului (2).
• Pentru a schimba filtrul de apă mai uşor,
închideţi supapa de alimentare cu apă.
• Uneori, este dificil de dezasamblat filtrul de
apă, deoarece impurităţile din apă determină
înţepenirea acestuia. Dacă aveţi dificultăţi,
apucaţi ferm filtrul de apă şi trageţi tare.
• Când scoateţi filtrul de apă, poate curge
puţină apă din orificiu. Acest lucru este normal.
Pentru a reduce la minim scurgerile de apă,
ţineţi cartuşul orizontal când îl trageţi.
• Pentru a preveni
revărsarea, goliţi tava
2
filtrului de apă (3) şi
uscaţi spaţiul din jurul
3
tocului filtrului (2).
02 exploatarea
Pentru a economisi energie, afişajul panoului
se stinge automat în următoarele condiţii:
Când nu este apăsat niciun buton, când nu
este deschisă nicio uşă sau când nu a fost
apăsată nicio manetă a dozatorului. Totuşi,
pictograma care indică selecţia pentru cuburi
de gheaţă sau gheaţă pisată sau selecţia
de apă minerală va rămâne aprinsă. Când
apăsaţi un buton, deschideţi o uşă sau apăsaţi
o manetă a dozatorului, afişajul panoului se va
aprinde din nou. Toate tastele funcţionale vor
deveni operaţionale după ce eliberaţi butonul
apăsat cu degetul.
3. Introduceţi noul filtru în tocul filtrului (4).
4. Împingeţi filtrul, apoi rotiţi-l în sens orar până
când se blochează.
• Dacă întâmpinaţi probleme la
introducerea filtrului de apă din cauza
presiunii mari a apei, închideţi supapa
de alimentare cu apă.
• Simbolul de blocare trebuie să fie aliniat
cu linia indicatorului.
4
5. Atingeţi butonul „Alarm/
hold 3 sec for Filter
Reset” (Alarmă/Menţineţi
apăsat timp de 3 sec.
pentru resetarea filtrului)
( (Resetare filtru) ) timp de circa
3 secunde pentru a reseta filtrul de apă.
Culoarea roşie a indicatorului (
) dispare, iar
indicatorul se stinge.
exploatarea _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:24
6. Dacă aţi oprit alimentarea cu apă, reporniţi-o.
Pentru un filtru de apă de schimb, puteţi
să vizitaţi centrul dvs. local de amenajare a
locuinţei sau să contactaţi distribuitorul de
componente Samsung.
Pentru a comanda mai multe cartuşe
de filtre de apă, contactaţi dealerul dvs.
autorizat Samsung.
Asiguraţi-vă că filtrul de apă de schimb
are sigla SAMSUNG pe cutie şi pe filtrul
de apă.
• Permiteţi reumplerea rezervorului de depozitare
din sistemul de osmoză inversă după utilizarea
intensivă.
• Dacă frigiderul are un filtru de apă, acesta
poate reduce suplimentar presiunea apei când
este utilizat împreună cu un sistem de osmoză
inversă. Înlocuiţi filtrul de apă.
Dacă aveţi întrebări despre presiunea apei, apelaţi
la un instalator calificat, autorizat.
Îndepărtarea reziduurilor din
conducta de alimentare cu apă după
instalarea filtrului de apă.
CONTROLUL TEMPERATURII
1. Porniţi alimentarea
principală cu apă şi
apa de la conducta de
alimentare cu apă.
2. Lăsaţi să curgă apă prin
dozator până când apa
devine limpede (circa
6-7 minute). Astfel se va curăţa sistemul de
alimentare cu apă şi se va elimina aerul din
conducte.
3. În anumite gospodării poate fi necesară o
curăţare suplimentară.
4. Deschideţi uşa frigiderului şi asiguraţi-vă că nu
există scurgeri de apă ce provin de la filtrul de
apă.
Temperatura de bază a
compartimentelor congelatorului
şi frigiderului
Temperaturile de bază şi recomandate pentru
compartimentele congelatorului şi frigiderului sunt
între -19 °C şi 3 °C.
Dacă temperatura compartimentelor
congelatorului şi frigiderului sunt prea mari sau
prea mici, reglaţi temperatura manual.
Controlul temperaturii
congelatorului
Asiguraţi curăţarea temeinică a
dozatorului; în caz contrar, apa poate
picura din dozator.
Aceasta înseamnă că există încă aer în
furtun.
IMPORTANT pentru alimentarea cu
apă prin osmoză inversă:
Presiunea apei care iese dintr-un sistem de
osmoză inversă şi intră în supapa frigiderului de
admisie a apei trebuie să fie între 35 şi 120 psi
(241-827 kPa).
Dacă este conectat un sistem de filtrare a apei
prin osmoză inversă la alimentarea dvs. cu apă
rece, presiunea apei în sistemul de osmoză
inversă trebuie să fie de minim 40-60 psi (276-414
kPa). Dacă presiunea apei în sistemul de osmoză
inversă este mai mică de 40-60 psi (276-414 kPa):
• Verificaţi dacă filtrul de sedimente din sistemul
de osmoză inversă este blocat. Înlocuiţi filtrul
dacă este necesar.
Temperatura recomandată (congelator): -19 °C
Temperatura congelatorului poate fi setată între
-23 °C şi -15 °C pentru a corespunde nevoilor
dvs. particulare. Apăsaţi în mod repetat butonul
Freezer (Congelator) până când temperatura
dorită este afişată pe afişajul de temperatură.
Temperatura se va modifica cu 1 °C la fiecare
apăsare. Vezi mai jos.
Grade Celsius: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞
-22 °C ➞ -23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞
-18 °C ➞ -19 °C.
Reţineţi că alimentele precum îngheţata se pot
topi la -15,5 °C . Afişajul de temperatură se va
schimba secvenţial de la -23 °C la -15 °C.
26_ exploatarea
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:24
Controlul temperaturii frigiderului
UTILIZAREA DOZATORULUI
DE APĂ RECE
Apăsaţi butonul corespunzător
tipului de gheaţă pentru a selecta
cum doriţi să fie dozată.
Temperatura frigiderului poate fi setată între
1 °C şi 7 °C pentru a corespunde nevoilor dvs.
particulare. Apăsaţi în mod repetat butonul Fridge
(Frigider) până când temperatura dorită este
afişată pe afişajul de temperatură. Temperatura se
va modifica cu 1 °C la fiecare apăsare. Vezi mai
jos.
Grade Celsius: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞
6 °C ➞ 5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Procesul de control al temperaturii pentru frigider
funcţionează exact ca procesul pentru congelator.
Apăsaţi butonul Fridge (Frigider) pentru a seta
temperatura dorită. După câteva secunde,
frigiderul va începe reglarea spre temperatura nou
setată. Acest lucru va fi reflectat pe afişajul digital.
-- Temperatura congelatorului sau a
frigiderului poate creşte când deschideţi
uşile prea frecvent sau dacă este
introdusă o cantitate mare de alimente
calzi sau fierbinţi.
-- O creştere de temperatură poate determina
afişajul digital să lumineze intermitent. După ce
temperatura congelatorului şi frigiderului revine
la cea normală setată, afişajul digital nu va mai
lumina intermitent.
-- Dacă acesta nu se opreşte, poate fi nevoie să
„resetaţi” frigiderul. Încercaţi să deconectaţi
aparatul, aşteptaţi circa 10 minute, apoi
conectaţi din nou cablul de alimentare.
-- Dacă există o eroare de comunicare între
afişaj şi controllerul principal, lumina afişajului
convertibil se poate aprinde intermitent. Dacă
nu se opreşte, ci continuă pe o perioadă mare,
contactaţi un centru de service Samsung
Electronics.
FĂRĂ GHEAŢĂ
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să
opriţi dispozitivul de produs gheaţă
02 exploatarea
Temperatura recomandată (frigider): 3 °C
Utilizarea manetei pentru
gheaţă (1)
Împingeţi uşor maneta dozatorului
de gheaţă (1) cu paharul. Gheaţa se
va scurge din dozator.
Puteţi alege tipul de gheaţă
apăsând mai întâi butonul pentru
cuburi sau pentru gheaţă pisată.
1
2
Utilizarea manetei pentru apă (2)
Împingeţi uşor maneta dozatorului de apă (2) cu
paharul. Apa va curge din dozator.
Dacă apăsaţi maneta pentru apă şi
maneta pentru gheaţă
aproximativ în acelaşi timp, dozatorul
funcţionează doar cu prima opţiune pe
care aţi selectat-o sau aţi împins-o efectiv.
Aşteptaţi 1 secundă înainte de a îndepărta
cana după dozarea apei, pentru a preveni
scurgerile. Nu trageţi în afară maneta
dozatorului după ce curge gheaţa sau
apa. Aceasta revine automat.
Utilizarea combinată a dozatorului de
gheaţă şi de apă
Pentru a obţine gheaţă şi apă, împingeţi mai întâi
maneta pentru gheaţă (1), apoi mutaţi paharul în
jos şi apăsaţi maneta dozatorului de apă (2).
exploatarea _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:24
Întreţinerea recipientului de gheaţă
• Pentru a curăţa compartimentul/recipientul de
gheaţă, spălaţi-l cu un detergent slab, clătiţi-l
bine şi uscaţi-l temeinic. Nu utilizaţi substanţe
de curăţat aspre sau abrazive ori solvenţi.
• Gheaţa este produsă sub formă de cuburi.
Când selectaţi „Crushed” (Gheaţă pisată),
dispozitivul de produs gheaţă mărunţeşte
cuburile de gheaţă, transformându-le în gheaţă
pisată.
• Când selectaţi Cubed Ice (Cuburi de gheaţă)
după ce utilizaţi modul Crushed Ice (Gheaţă
pisată), poate fi produsă o cantitate mică de
gheaţă pisată reziduală.
• Cuburile de gheaţă produse de procesul
rapid de producere a gheţii vor avea culoarea
albă, ceea ce indică faptul că au fost produse
normal.
• Pe măsură ce dispozitivul de produs gheaţă
din frigider produce cuburi de gheaţă şi
mai rapid, mutaţi cuburile de gheaţă din
compartimentul pentru gheaţă al frigiderului
în compartimentul pentru gheaţă al
congelatorului dacă aveţi nevoie de mai multe
cuburi de gheaţă.
• Dacă gheaţa nu iese, scoateţi recipientul
pentru gheaţă şi apăsaţi butonul de testare
aflat pe partea dreaptă a dispozitivului de
produs gheaţă. Consultaţi ilustraţia de mai jos.
• Nu apăsaţi butonul de testare continuu când
tava este plină cu gheaţă sau cu apă. Apa
se poate revărsa sau gheaţa poate bloca
recipientul.
Producerea gheţii
• Pentru a umple recipientul pentru gheaţă la
capacitatea maximă după instalare, urmaţi
aceşti paşi:
1. Lăsaţi frigiderul să funcţioneze şi să se
răcească timp de 24 de ore (sau 1 zi întreagă).
-- Această perioadă de aşteptare de 24 de ore
va permite dispozitivului de produs gheaţă să
se răcească corespunzător.
verificaţi
nivelul
apei
2. Scoateţi 4-6 cuburi de gheaţă în pahar.
3. După 8, apoi după 16 ore, scoateţi un pahar
plin de gheaţă.
• Pentru a testa dispozitivul de produs gheaţă,
apăsaţi butonul de testare de pe dispozitivul
de produs gheaţă. Veţi auzi soneria frigiderului
(ding-dong). Când se aude soneria, eliberaţi
butonul de testare.
• Soneria se aude automat din nou, pentru a
vă informa că dispozitivul de produs gheaţă
funcţionează bine.
Dacă doriţi să scoateţi cuburile de gheaţă
ATENŢIE fără a utiliza recipientul pentru gheaţă,
opriţi dispozitivul de produs gheaţă şi
scoateţi-i capacul frontal.
Reţineţi că din dispozitivul de produs
gheaţă se pot revărsa cuburi de gheaţă
peste sertar.
Nu aşezaţi alimente în recipientul pentru
ATENŢIE gheaţă. Dacă
depozitaţi alimente în recipientul de produs
gheaţă, acestea pot lovi dispozitivul
de produs gheaţă când deschideţi sau
închideţi uşa, provocând deteriorarea
dispozitivului de produs gheaţă.
Reţineţi că din recipientul pentru gheaţă se
ATENŢIE pot revărsa
cuburi de gheaţă peste sertar când
scoateţi recipientul pentru gheaţă din
sertar.
Dacă survine această situaţie, asiguraţi-vă
că scoateţi cuburile
de gheaţă revărsate din sertar.
Dacă survine o pană de curent, cuburile
ATENŢIE de gheaţă se pot topi, apoi pot îngheţa
împreună când revine curentul, provocând
oprirea din funcţionare a dozatorului.
Pentru a preveni această problemă, după o pană
de curent, scoateţi recipientul pentru gheaţă şi
aruncaţi gheaţa sau apa reziduală.
Dacă utilizaţi toată gheaţa o dată, trebuie
să repetaţi paşii 2 şi 3 pentru producerea
gheţii. Totuşi, aşteptaţi doar 8 ore înainte
de a scoate primele 4-6 cuburi de gheaţă.
Astfel se vor recompleta cuburile de
gheaţă şi se va asigura producţia maximă
de gheaţă.
Butonul de testare
28_ exploatarea
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:24
Utilizarea funcţiei Ice Off
(Gheaţă oprită)
Dacă recipientul pentru gheaţă nu este
împins cu fermitate în poziţie, gheaţa din
recipient se poate topi.
Dacă recipientul nu se fixează, rotiţi spirala la 90
de grade (consultaţi ultima ilustraţie din dreapta,
de mai jos) şi încercaţi din nou.
• Interiorul recipientului pentru gheaţă este
ATENŢIE
foarte rece când frigiderul funcţionează.
Nu atingeţi interiorul recipientului de
gheaţă.
• Utilizaţi doar dispozitivul de produs gheaţă
furnizat cu frigiderul. Alimentarea cu apă a
acestui frigider trebuie instalată/racordată doar
de o persoană calificată corespunzător.
Racordaţi doar la o sursă de apă potabilă.
• Pentru ca dispozitivul de produs gheaţă să
funcţioneze corespunzător, este necesară o
presiune a apei de 20 ~ 125 psi.
Dacă aveţi un concediu sau o călătorie de afaceri
de durată şi nu veţi utiliza dozatorul de apă sau de
gheaţă pe o perioadă lungă:
-- Închideţi supapa de apă. În caz contrar pot
surveni scurgeri de apă.
-- Scoateţi toate alimentele.
-- Deconectaţi frigiderul.
-- Ştergeţi umezeala în exces din interior şi lăsaţi
uşile deschise. În caz contrar pot apărea
mirosuri şi mucegai.
Reguli de urmat pentru
dispozitivul de produs gheaţă
02 exploatarea
Când selectaţi modul Ice Off (Gheaţă oprită),
scoateţi toate cuburile de gheaţă din recipientul
pentru gheaţă.
Dacă lăsaţi cuburi de gheaţă în recipient, acestea
se pot grupa, fiind apoi dificil de scos.
Pentru a scoate recipientul de gheaţă în siguranţă
şi pentru a evita rănirea, ţineţi partea de jos
a recipientului cu o mână şi partea laterală a
recipientului cu cealaltă mână.
Apoi ridicaţi recipientul pentru gheaţă şi trageţi-l
drept în afară.
Pentru a monta la loc recipientul pentru gheaţă,
împingeţi-l drept, cu fermitate.
Când plecaţi în concediu...
• Nu puneţi degetele, mâinile sau orice alt
obiect neadecvat în tobogan sau în recipientul
dispozitivului de produs gheaţă
-- Acest lucru poate provoca vătămare corporală
sau pagube materiale.
• Nu puneţi niciodată degetul sau orice alt obiect
în orificiul dozatorului.
-- Acest lucru poate provoca vătămare.
• Nu încercaţi să dezasamblaţi dispozitivul de
produs gheaţă.
• Nu spălaţi şi nu pulverizaţi recipientul pentru
gheaţă cu apă în timp ce se află în frigider.
Scoateţi-l pentru a-l curăţa
ATENŢIE
Când introduceţi tava dispozitivului de
produs gheaţă, asiguraţi-vă că tava este
bine centrată la intrare.
În caz contrar, tava se poate înţepeni.
Fenomenul de tulburare a apei
Toată apa furnizată către frigider curge
printr-un filtru central, care este un filtru
de apă alcalin. În procesul de filtrare,
presiunea apei care a curs din filtru creşte,
iar apa devine saturată cu oxigen şi azot.
Când această apă ajunge în aer, presiunea
creşte, iar oxigenul şi azotul devin
suprasaturate, ceea ce duce la formarea
de bule de gaz. Apa poate avea temporar
aspect ceţos sau tulbure din cauza
acestor bule de oxigen. După câteva
secunde, apa se va limpezi.
exploatarea _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:24
COMPONENTE ŞI FUNCŢII
Consultaţi ilustraţia de mai jos pentru a vă familiariza şi mai mult cu componentele şi funcţiile frigiderului.
Bec
Dispozitiv de
produs gheaţă
Raft pliabil
Raft fix
Raft fix
Secţiune prinsă în
balama verticală
Sertare pentru
legume şi fructe
Filtrul de apă
Bec
Închizătoare
automată
Protecţie
Raft pliabil în 2
trepte
Compartimentele
de pe uşi
Închizătoare
automată
Încăpere convertibilă
Sertar cu scoatere
automată
Compartiment
din sertarul
congelatorului
Când închideţi uşa, asiguraţi-vă că secţiunea prinsă în balama verticală este în poziţie corectă
pentru a evita zgârierea celeilalte uşi.
Dacă secţiunea prinsă în balama verticală este poziţionată invers, aşezaţi-o în poziţia corectă şi
închideţi uşa.
La anumite intervale poate apărea umezeală pe secţiunea prinsă în balama verticală.
În timp, mânerul uşii se poate slăbi. În acest caz, strângeţi şuruburile aflate pe interiorul uşii.
Dacă închideţi o uşă cu prea multă forţă, cealaltă uşă se poate deschide.
Când se deschide uşa, comutatorul de interblocare opreşte automat motorul burghiului din
dispozitivul de produs gheaţă, din motive de siguranţă.
Dacă lampa cu LED-uri interioară sau exterioară nu se mai aprinde, vă rugăm să contactaţi
agentul de service.
30_ exploatarea
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:24
Recipiente de uşă
Frigiderul dvs. este expediat cu recipiente de uşă
de diferite tipuri şi de diferite dimensiuni. Dacă
recipientele de uşă pentru frigiderul dvs. au fost
împachetate separat, folosiţi figura de mai jos,
pentru a vă ajuta să vă poziţionaţi recipientele în
mod corespunzător.
02 exploatarea
Numărul de sertare de pe uşă poate fi diferit în
funcţie de model.
• Apăsaţi butonul Temp (Temperatură) în mod
repetat, până când se aprinde modul dorit.
• De fiecare dată când apăsaţi butonul Temp.
(Temperatură), schimbaţi modul, în această
ordine: modul Meat/Fish (Carne/Peşte) (-1 °C),
modul Cold Drinks (Băuturi reci) (1 °C), modul
Deli/Snacks (Delicatese/Gustări) (3 °C), modul
Wine/Party Dishes (Vin/Vase pentru petrecere)
(5 °C). Iniţial este selectat modul Cold Drinks
(Băuturi reci). Frigiderul va regla automat
temperatura din zona flexibilă la temperatura
pe care aţi selectat-o.
• Când selectaţi modul Deli/Snacks (Delicatese/
Gustări) (3 °C), modul Cold Drinks (Băuturi
reci) (1 °C) sau modul Meat/Fish (Carne/
Peşte) (-1 °C), zona flexibilă va fi utilizată în
compartimentul de răcire.
• Temperatura zonei flexibile. Afişajul se poate
modifica, în funcţie de numărul de articole din
interior, locul lor, temperatura ambientală şi cât
de des este deschisă uşa.
Butonul de selecţie
UTILIZAREA ZONEI FLEXIBILE
Zona flexibilă este un sertar pe toată lăţimea, cu
un control de temperatură reglabil. Puteţi utiliza
zona flexibilă pentru tăvi mari pentru petreceri,
delicatese, vinuri, pizza, băuturi sau diverse
articole. Există un senzor de temperatură, care vă
permite să reglaţi volumul de aer rece permis în
zonă. Butoanele controlului se află pe centrul uşii
capacului.
Butonul de selecţie a temperaturii
1. Când este selectat modul „Wine/Party
Dishes” (Vin/Vase pentru petrecere),
temperatura zonei flexibile va fi menţinută
la circa 5 °C. Această funcţie contribuie
la menţinerea alimentelor proaspete pe o
perioadă lungă de timp.
2. Când este selectat modul „Deli/Snacks”
(Delicatese/Gustări), temperatura zonei flexibile
va fi menţinută la circa 3 °C. Această funcţie
contribuie la menţinerea alimentelor proaspete
pe o perioadă mai lungă de timp.
3. Când este selectat modul „Cold Drinks”
(Băuturi reci), temperatura zonei flexibile va
fi menţinută la circa 1 °C. Această funcţie
contribuie la menţinerea băuturilor reci şi
răcoritoare.
4. Când este selectat modul „Meat/Fish”
(Carne/Peşte), temperatura zonei flexibile va
fi menţinută la circa -1 °C. Această funcţie
contribuie la menţinerea cărnii sau a peştelui
proaspăt pe o perioadă mai lungă de timp.
Când depozitaţi alimente foarte perisabile,
selectaţi funcţiile compartimentului de
răcire.
Exemple de alimente pe care le puteţi depozita în
zona flexibilă, cu setarea temperaturii.
Vin
Vase
pentru
petrecere
• vin
• cocktailuri
• prăjituri
Funcţiile compartimentului de răcire
Delicatese
Gustări
Băuturi
reci
Carne
Peşte
• ananas
• lămâi
• biscuiţi
• apă îmbuteliată
• suc
• băuturi
răcoritoare
• bere
• fripturi
• bucăţi reci
• şuncă
• brânzeturi • cartofi
• hotdog cu chili
con carne
exploatarea _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:24
Fructele şi legumele se pot strica dacă
sunt depozitate cu setarea „Carne/Peşte”.
Nu depozitaţi salată sau alte produse cu
frunze în zona flexibilă.
ATENŢIE
1
Nu depozitaţi sticle din sticlă în zona
flexibilă, cu setarea „Băuturi reci” sau
„Carne/Peşte”. Dacă îngheaţă, se pot
sparge şi provoca vătămare corporală.
2
LOCAŢIA RECOMANDATĂ
PENTRU RAFTUL PLIABIL
Raftul pliabil în sus din centru, care vă oferă mai
mult spaţiu de depozitare pentru articolele înalte,
fără a trebui să rearanjaţi rafturile.
•
• Instalaţi raftul pliabil în partea dreaptă a
frigiderului.
• Dacă instalaţi raftul pliabil în partea stângă,
dispozitivul de produs gheaţă va împiedica
plierea completă a raftului.
• Pentru a-l utiliza, împingeţi partea frontală a
raftului încet spre spate, astfel încât raftul să se
plieze în sus, din mijloc.
Locaţia
recomandată
atingeţi
Pot surveni vătămări în cazul în care
compartimentele de pe uşi nu sunt fixate
ferm pe uşi.
Nu permiteţi copiilor să se joace cu compartimentele. Colţurile
ascuţite ale compartimentelor pot provoca vătămări.
Nu reglaţi un compartiment plin de
ATENŢIE alimente. Mai întâi scoateţi alimentele.
Pentru a scoate praful din compartimente,
scoateţi protecţia şi spălaţi-le în apă.
2. Rafturile din sticlă călită
Pentru scoatere - Înclinaţi în sus partea fin faţă a
raftului în direcţia arătată (1) şi ridicaţi-l pe verticală
(2). Scoateţi raftul.
Pentru remontare - Înclinaţi în sus partea din
faţă a raftului şi ghidaţi cârligele raftului în fante la
înălţimea dorită. Apoi coborâţi partea din faţă a
raftului astfel încât cârligele să poată intra în fante.
Rafturile din sticlă călită sunt grele.
ATENŢIE Scoateţi-le cu mare grijă.
SCOATEREA ACCESORIILOR
FRIGIDERULUI
1. Compartimentele de pe uşi
• Compartimentele de pe uşi (1)
Pentru scoatere - Pur şi simplu ridicaţi
compartimentul şi scoateţi-l drept.
Pentru mutare - Glisaţi-l deasupra locaţiei
dorite şi împingeţi-l în jos până când se opreşte.
• Compartimentele de pe uşi (2)
Pentru scoatere - Scoateţi partea dreaptă
a compartimentului ridicându-l înclinat de-a
lungul ghidajului, apoi scoateţi partea stângă,
trăgându-l din uşă.
Pentru mutare - Glisaţi-l deasupra locaţiei dorite
şi împingeţi-l în jos până când se blochează.
1
2
3. Raftul pliabil
Pentru scoatere - După scoaterea părţii frontale
a raftului, ridicaţi raftul şi scoateţi-l.
Pentru remontare - Fixaţi raftul pe rama înclinată
şi refixaţi partea frontală a raftului pliabil.
32_ exploatarea
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:24
ATENŢIE
După ce glisaţi raftul pliabil şi îl pliaţi,
partea frontală a raftului poate fi scoasă
comod. Dacă utilizaţi raftul fără a-l scoate,
aveţi grijă la posibila sa separare.
spate a zonei flexibile pe şine, apoi coborâţi partea
frontală până când întreaga zonă este aşezată pe
şine.
4. Szuflady na warzywa i owoce
Când zona flexibilă sau iluminarea cu LED-uri
nu funcţionează, verificaţi conectorii [(1), (2)
ilustraţi mai jos] de crăpături sau scurgeri.
02 exploatarea
Pentru scoatere
• Pur şi simplu ridicaţi compartimentul şi trageţi-l
drept.
2
• Înclinaţi în sus partea frontală a sertarului,
trageţi-l drept şi scoateţi sertarul după ce-l
mişcaţi uşor în direcţia săgeţii.
Pentru remontare
• Introduceţi sertarul în şinele cadrului şi
împingeţi-l înapoi în poziţie.
• Glisaţi compartimentul deasupra locaţiei dorite
şi împingeţi-l în jos până când se opreşte.
ATENŢIE
Trebuie scoase sertarele pentru ca raftul
de sticlă de deasupra lor să poată fi
ridicat.
5. Zona flexibilă
Pentru scoaterea zonei flexibile – Trageţi uşa
flexibilă cât de mult se poate în afară. Ridicaţi zona
flexibilă, trăgând-o spre dvs. cu ambele mâini.
Pentru remontarea zonei flexibile – Deschideţi
uşa flexibilă cât de mult se poate. Înclinaţi în sus
partea frontală a zonei flexibile, aşezaţi partea din
1
5. Pentru instrucţiuni de dezasamblare, consultaţi
pagina 18.
6. Desfaceţi şina cu capac cu o şurubelniţă plată.
Utilizarea uşilor
Asiguraţi-vă că uşile se închid complet şi că sunt
etanşate bine.
Când uşa frigiderului este doar parţial deschisă,
se va închide automat. Dacă uşa este deschisă
peste intervalul său de închidere automată, va
rămâne deschisă. Trebuie s-o închideţi manual.
exploatarea _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:24
SCOATEREA ACCESORIILOR
CONGELATORULUI
1. Protecţia încăperii congelatorului
Pentru scoatere - Scoateţi protecţia încăperii
congelatorului (1) prin ridicare.
Pentru remontare - Împingeţi în jos până când
protecţia (1) se blochează în poziţie.
ATENŢIE
AVERTIZARE
Nu scoateţi separatorul.
Dacă sunt prinşi înăuntru, copiii se pot răni
sau deceda prin sufocare.
1
Puteţi depozita alimente în spaţiul cu linie
punctată.
2. Sertarul superextins
Pentru scoatere - Trageţi sertarul cât de mult se
poate în afară. Înclinaţi în sus partea din spate a
sertarului şi scoateţi-l drept prin ridicare.
Pentru remontare - Aşezaţi sertarul pe şine (4)
înclinându-l în sus. Coborâţi sertarul în poziţie
până când este orizontal şi glisaţi-l înăuntru (3).
4
3
Pentru scoaterea sertarului congelatorului Scoateţi sertarul congelatorului complet. Înclinaţi
în sus partea din spate a compartimentului şi
ridicaţi-l pentru a-l socate.
Pentru remontarea sertarului congelatorului Aşezaţi compartimentul în ansamblul cu şine.
ATENŢIE
Protecţie
Compartiment din sertarul congelatorului
CURĂŢAREA FRIGIDERULUI
3. Sertarul congelatorului
ATENŢIE
Sertar cu scoatere automată
Puteţi zgâria partea laterală a
compartimentului dacă îl răsuciţi la stânga
sau la dreapta când îl dezasamblaţi sau
reasamblaţi.
Nu permiteţi sugarilor sau copiilor să intre
în sertarul congelatorului. Pot deteriora
frigiderul şi se pot răni grav. Nu vă aşezaţi
pe uşa congelatorului. Uşa se poate rupe.
Nu permiteţi copiilor să se urce în sertarul
congelatorului.
Îngrijirea frigiderului dvs. side by side Samsung
îi prelungeşte durata de viaţă şi îl menţine fără
miros şi germeni.
Curăţarea interiorului
Curăţaţi pereţii interiori şi accesoriile cu un
detergent slab, apoi uscaţi ştergând cu o cârpă
moale. Puteţi scoate sertarele şi rafturile pentru o
curăţare mai temeinică. Dar asiguraţi-vă că uscaţi
sertarele şi rafturile înainte de a le aşeza din nou în
poziţie.
Curăţarea exteriorului
Ştergeţi panoul de control şi afişajul digital cu o
cârpă umedă moale şi curată. Nu pulverizaţi apă
34_ exploatarea
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:24
direct pe suprafaţa frigiderului.
Uşile, mânerele şi suprafeţele carcasei trebuie
curăţate cu un detergent slab, apoi uscate prin
ştergere cu o cârpă moale. Pentru a păstra
aspectul optim al aparatului dvs., lustruiţi exteriorul
o dată sau de două ori pe an.
umedă. Uscaţi ştergând cu o cârpă moale şi
curată.
ATENŢIE
ATENŢIE
ATENŢIE
Nu pulverizaţi apă direct
pe frigider. Utilizaţi o cârpă
umedă şi curată pentru
curăţare.
Nu utilizaţi benzen, diluant
sau Clorox pentru curăţare.
Acestea pot deteriora
suprafeţele aparatului şi pot
provoca un incendiu.
Puteţi şterge literele imprimate
pe afişaj dacă aplicaţi soluţie
pentru curăţarea petelor
direct pe zona pe care sunt
imprimate literele.
Nu curăţaţi frigiderul cu benzen,
diluant sau detergent pentru maşini.
Aceste substanţe pot provoca incendiu.
Curăţarea părţii din spate a
frigiderului
02 exploatarea
ATENŢIE
Pentru a menţine cablurile şi componentele
expuse fără acumulări de praf şi mizerie, aspiraţi
partea din spate a aparatului o dată sau de două
ori pe an.
ATENŢIE
Nu scoateţi capacul din spate (1).
Vă puteţi electrocuta.
1
Curăţarea dozatorului de gheaţă/apă
Împingeţi în jos un capăt al tăvii dozatorului şi
scoateţi-o. Ştergeţi dozatorul de gheaţă/apă cu o
cârpă moale şi curată.
ATENŢIE
Când utilizaţi selecţia Crushed Ice
(Gheaţă pisată) a dozatorului, este posibil
să înceapă să se acumuleze aşchii de
gheaţă reziduale în toboganul pentru
gheaţă.
Pentru a preveni topirea gheţii reziduale
şi uzarea toboganului, trebuie să curăţaţi
gheaţa reziduală când vedeţi că începe să
se acumuleze în toboganul pentru gheaţă.
Curăţarea garniturilor de cauciuc ale
uşilor
Dacă garniturile de cauciuc ale uşilor sunt
murdare, este posibil ca uşile să nu se închidă
corect, iar frigiderul să nu funcţioneze eficient.
Menţineţi garniturile uşilor fără praf sau pete
curăţând uşile cu un detergent slab şi o cârpă
exploatarea _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:24
Depanarea
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Frigiderul nu
funcţionează
deloc sau
nu răceşte
suficient.
• Verificaţi dacă ştecherul este conectat corect.
• Verificaţi dacă temperatura setată de pe afişajul digital este mai mare decât
temperatura interioară a congelatorului sau a frigiderului. Dacă este, setaţi
frigiderul la o temperatură mai mică.
• Frigiderul este expus la lumina directă a soarelui sau se află lângă o sursă
de încălzire?
• Partea din spate a frigiderului este prea aproape de perete, lucru de
împiedică aerisirea corectă?
Alimentele din
frigider sunt
congelate.
• Verificaţi dacă temperatura setată de pe afişajul digital este prea mică.
• Încercaţi să setaţi frigiderul la o temperatură mai mare.
• Temperatura din încăpere este prea mică? Setaţi frigiderul la o temperatură
mai mare.
• Aţi depozitat alimente suculente în partea cea mai rece a frigiderului?
Încercaţi să mutaţi aceste articole pe alte rafturi din frigider, în loc să le
păstraţi în zonele sau compartimentele mai reci.
Auziţi zgomote
sau sunete
neobişnuite.
• Verificaţi dacă frigiderul este la nivel şi stabil.
• Partea din spate a frigiderului este prea aproape de perete, lucru de
împiedică aerisirea corectă?
Încercaţi să mutaţi partea din spate a frigiderului la cel puţin 5 cm (2 inci) de
perete.
• A căzut ceva în spatele frigiderului sau sub acesta?
• Se aude un „ticăit” din frigider. Este normal şi acest lucru apare din cauză
că diversele accesorii se contractă sau se expandează în funcţie de
temperatura din interiorul frigiderului.
• Dacă sunetul este ca şi cum ceva loveşte altceva în frigider, este normal.
Sunetul este cauzat de compresorul care funcţionează la capacitate mare.
Zona de
etanşare a
uşii carcasei
aparatului este
fierbinte şi
apare condens.
Dispozitivul de
produs gheaţă
nu produce
gheaţă.
Puteţi auzi apă
bolborosind în
frigider.
În frigider
este un miros
neplăcut.
• O anumită cantitate de căldură este normală, deoarece anticondensatoarele
sunt instalate în secţiunea prinsă în balama verticală a frigiderului, pentru
prevenirea condensului.
• Uşa frigiderului este întredeschisă? Poate surveni condens când lăsaţi uşa
deschisă mult timp.
• Aţi aşteptat 12 ore după instalarea furtunului de furnizare a apei înainte de a
produce gheaţă?
• Furtunul de apă este racordat, iar supapa de închidere este deschisă?
• Aţi oprit manual funcţia de producere a gheţii?
• Temperatura congelatorului este prea mare? Încercaţi să setaţi congelatorul
la temperatură mai mică.
• Acest lucru este normal. Bolboroseala provine de la agentul frigorific care
este recirculat prin frigider.
• Verificaţi dacă există alimente stricate.
• Alimentele cu mirosuri puternice (de exemplu peştele) trebuie acoperite
strâns.
• Curăţaţi congelatorul periodic şi aruncaţi alimentele stricate sau suspecte.
36_ Depanarea
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:24
SOLUŢIE
Se formează
gheaţă
pe pereţii
congelatorului.
• Este blocată aerisirea? Eliminaţi toate obstacolele, astfel încât aerul să
poată circula liber.
• Lăsaţi spaţiu suficient între alimentele depozitate, pentru circulaţia eficientă
a aerului.
• Sertarul congelatorului este închis corect?
Dozatorul
de apă nu
funcţionează.
•
•
•
•
Sistemul de
închidere
automată nu
funcţionează
pentru uşa
congelatorului.
Furtunul de apă este racordat, iar supapa de închidere este deschisă?
Furtunul de alimentare cu apă a fost strivit sau răsucit?
Asiguraţi-vă că furtunul are traseul liber şi nu este obstrucţionat.
Rezervorul de apă a îngheţat din cauză că temperatura frigiderului este prea
mică?
Încercaţi să selectaţi o setare de temperatură mai mare de la afişajul digital.
• Funcţia Child Lock (Blocare pentru copii) este activată?
03 Depanarea
PROBLEMĂ
• Există un dezechilibru între partea dreaptă şi cea stângă a uşii?
• Deschideţi şi închideţi uşor uşa de 1-2 ori. După ce faceţi acest lucru, de
obicei sistemul de închidere automată funcţionează corect din nou.
• Încercaţi să deschideţi uşa încet pentru a evita dezechilibrul dintre partea
dreaptă şi cea stângă a uşii.
Depanarea _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:24
notă
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:24
notă
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:24
Limitele de temperatură ambientală în încăpere
Acest frigider este proiectat să funcţioneze la temperaturile ambientale specificate de clasa sa de
temperatură, marcată pe plăcuţa cu caracteristicile tehnice.
Clasă
Simbol
Temperată extinsă
Interval de temperatură ambientală (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
de la +10 la +32
de la +10 la +32
Temperată
N
de la +16 la +32
de la +16 la +32
Subtropicală
ST
de la +16 la +38
de la +18 la +38
Tropicală
T
de la +16 la +43
de la +18 la +43
Temperaturile interne pot fi afectate de factori precum locaţia frigiderului/congelatorului,
temperatura ambientală şi frecvenţa cu care deschideţi uşa.
Reglaţi temperatura după cum este necesar pentru a compensa aceşti factori.
Romanian
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile
sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se
intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate
în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile
din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pentru informaţii despre angajamentele ecologice ale companiei Samsung şi despre obligaţiile legale
specifice produselor, de ex. REACH, DEEE, baterii, vizitaţi pagina noastră dedicată sustenabilităţii,
disponibilă prin intermediul site-ului Samsung.com
Contactați Samsung
Dacă aveți întrebări sau sugestii legate de produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de
asistență clienți SAMSUNG.
Ţară
Centru de contact
Site web
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:24
Хладилник
ръководство за потребителя
Български
представете си възможностите
Благодарим ви, че си купихте продукт на Samsung.
Самостоятелен уред
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:24
Информация за безопасност
прави от потребителя, не трябва
да се извършват от деца без
наблюдение.
• Преди да използвате уреда,
На деца на възраст от 3 до 8
прочетете настоящото
години е разрешено да натоварват
ръководство внимателно и го
и разтоварват хладилни уреди.
запазете на сигурно място близо
• Предупрежденията и важните
до уреда за бъдеща справка.
инструкции за безопасност в
• Използвайте уреда само по
настоящото ръководство не
предназначение, както е описано
обхващат всички възможни
в настоящото ръководство
условия и ситуации, които
с указания. Този уред не е
могат да възникнат. Ваша е
предназначен за използване
отговорността да подхождате
от лица (включително деца) с
разумно, внимателно и с
ограничени физически, сетивни
необходимата грижа при
или умствени способности или с
инсталирането, поддържането и
липса на опит и познания, освен
използването на уреда.
ако не бъдат наглеждани или
• Тъй като долуизложените
не им бъдат дадени указания за
инструкции за експлоатация се
използването на уреда от лицето,
отнасят за различни модели,
отговорно за тяхната безопасност.
характеристиките на вашия
• Този уред може да се използва от
хладилник може да се малко
деца на възраст от 8 или повече
по-различни от описаните в
години и от лица с ограничени
ръководството и е възможно
физически, сетивни или умствени
някои предупредителни знаци
възможности, както и от лица
да липсват на уреда. Ако
без опит и познания, ако те бъдат
имате някакви въпроси или
наблюдавани или инструктирани
притеснения, се свържете с найотносно използването на уреда
близкия сервизен център или
по безопасен начин и осъзнават
намерете помощ и информация
възможните опасности.
онлайн на адрес:
Децата не трябва да си играят
www.samsung.com.
с уреда. Почистването и
• За да избегнете замърсяването
поддръжката, която трябва да се
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
02_ Информация за безопасност
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:24
--
--
--
--
--
---
на храна, съблюдавайте следните
инструкции:
Отварянето на вратата за дълги
периоди от време може да
причини значително повишаване
на температурата в отделенията
на хладилника.
Почиствайте редовно
повърхностите, които влизат в
контакт с храна и достъпните
системи за оцеждане.
Почистете резервоарите за вода,
ако не са били използвани за 48
ч.; промийте системата за вода,
свързвана към водозахранването,
ако не е била изтегляна вода за 5
дни.
Съхранявайте суровото месо и
риба в подходящи контейнери
в хладилника, за да не влиза в
контакт и капе върху друга храна.
Отделенията за замразена храна
с две звездички са подходящи за
съхраняване на предварително
замразена храна, съхраняване и
приготвяне на сладолед и кубчета
от лед.
Отделенията с една, две и три
звездички не са подходящи за
замразяване на прясна храна.
Ако хладилният уред се остави
празен за дълги периоди,
изключете, размразете, почистете,
подсушете и оставете вратата
отворена, за да предотвратите
появата на мухъл в уреда.
Предупреждение:
опасност от
пожар, запалими
материали
Важни символи и предпазни
мерки за безопасност:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Опасното или необезопасено
използване може да доведе
до тежки телесни повреди
или смърт.
Опасното или необезопасено
използване може да доведе
до леки телесни повреди или
увреждане на имущество.
НЕ опитвайте това.
НЕ разглобявайте.
НЕ докосвайте.
Следвайте внимателно
инструкциите.
Изключете щепсела на
захранващия кабел от
контакта.
Уверете се, че уредът
е заземен, за да се
предотврати токов удар.
Обадете се на сервизния
център за помощ.
Забележка.
Тези предупредителни знаци
присъстват с цел предотвратяване
на телесни повреди, както ваши,
Информация за безопасност _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:24
така и на други лица.
Моля, следвайте ги внимателно.
След като прочетете този раздел,
запазете указанията на сигурно
място за бъдеща справка.
уредът за няколко минути.
-- За да се предотврати
създаването на запалима газововъздушна смес, ако се появи
теч в охладителната система,
размерът на стаята, в която е
позициониран уредът, зависи
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
от количеството на използвания
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ
охладителен агент.
ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И
-- Никога не включвайте уред
при наличието на каквито и да
ПОЗИЦИОНИРАНЕ
е признаци за повреда. Ако се
• При транспортиране и
съмнявате, се консултирайте с
инсталиране на уреда трябва
дилъра си. Стаята, в която ще се
да се внимава, за да се
инсталира хладилникът, трябва
гарантира, че елементите на
да е с размер 1 m3 за всеки 8
охлаждащата система няма
g охладителен агент R-600a,
да бъдат повредени.
наличен в уреда. Количеството
• R-600a или R-134a се използва
на охладителния агент в
като охладителен агент. Проверете
конкретния уред е указано на
етикета на компресора на гърба
идентификационната табела от
на уреда или етикета с енергийния
вътрешната му страна.
клас вътре в хладилника, за да
проверите кой охладителен агент -- Ако уредът съдържа охладителен
агент с изобутан (R-600a), това е
се използва за вашия уред.
природен газ с висока степен на
• Когато този продукт съдържа
съвместимост с околната среда,
запалим газ (охладителен агент
но е също възпламеним. При
R-600a),
транспортиране и инсталиране на
-- Изтичането на охладителен
уреда трябва да се внимава, за
агент от тръбата може да
да се гарантира, че елементите
предизвика възпламеняване
на охлаждащата система няма да
или да причини нараняване на
бъдат повредени.
очите. Ако се установи изтичане,
избягвайте всеки открит пламък
или потенциален източник на
възпламеняване и въздух в
стаята, в който може да попадне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
04_ Информация за безопасност
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:24
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
--
•
•
--
-•
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
ЗНАЦИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
• Не монтирайте уреда на
влажно, мазно или прашно
място, на място, изложено на
директна слънчева светлина
и вода (дъжд).
Нарушената изолация на
електрическите части може
да предизвика токов удар или
пожар.
Не излагайте хладилника на пряка
слънчева светлина или на топлина
от готварски печки, отоплителни
уреди или други.
Не включвайте няколко уреда в
един и същ разклонител.
Хладилникът трябва винаги да се
включва в собствен отделен контакт
с напрежение, отговарящо на
указаното на идентификационната
табела на уреда.
Това осигурява най-добра
производителност на уреда и
предотвратява претоварване
на домашната електрическа
инсталация, което би могло да
доведе до опасност от пожар при
прегряване на проводници. Ако
стенният контакт е разхлабен, не
включвате щепсела на уреда.
Съществува риск от токов удар
или пожар.
Не използвайте кабели, които
са с напукана или нарушена
•
•
--
•
--
--
•
•
--
изолация по дължина или в който
и да е край.
Не прегъвайте захранващия кабел
прекомерно и не поставяйте
тежки предмети върху него.
Не използвайте аерозоли в
близост до хладилника.
Ако се използват в близост до
хладилника, аерозолите могат
да предизвикат експлозия или
пожар.
Не монтирайте уреда на място,
където може да има газови утечки.
Това може да предизвика пожар
или токов удар.
• Инсталирането на която и
да е услуга на този уред се
препоръчва да се извършва
от квалифициран техник или
фирма, занимаваща се с
поддръжка.
Ако не се обърнете към
квалифицирани специалисти,
рискувате да предизвикате токов
удар, пожар, експлозия, проблеми
с продукта или телесна повреда.
Този хладилник трябва да се
инсталира надлежно и да се
позиционира в съответствие
с ръководството, преди да се
използва.
Не инсталирайте хладилника на
влажно място или там, където
може да влезе в контакт с вода.
Нарушената изолация на
Информация за безопасност _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:24
•
--
•
•
•
-•
•
--
електрическите части може
да предизвика токов удар или
пожар.
Включете щепсела в правилна
позиция, като оставите кабела
висящ надолу.
Ако включите щепсела
наобратно, кабелът може да се
прекъсне и да предизвика пожар
или токов удар.
Не използвайте кабели, които
са с напукана или нарушена
изолация по дължина или в който
и да е край.
Уверете се, че захранващият
кабел не е премазан или увреден
от гърба на хладилника.
При преместването на хладилника
внимавайте да не се навие или
увреди захранващият кабел.
Това предразполага опасност от
пожар.
Уредът трябва да се постави
така, че захранващият кабел да е
достижим след инсталирането.
Дръжте опаковъчните материали
далече от деца.
Съществува риск от смърт чрез
задушаване, ако деца ги поставят
на главата си.
-- Трябва да заземите хладилника,
за да предотвратите всякакви
електрически утечки или токови
удари, причинени от тези утечки
от хладилника.
-- Това може да предизвика токов
удар, пожар, експлозия или
проблеми с продукта.
-- Никога не включвайте щепсела
на захранващия кабел в контакт,
който не е правилно заземен,
и се уверете, че заземяването
е извършено в съответствие с
местните и национални стандарти.
• Ако захранващият
кабел е увреден, го
подменете незабавно при
производителя или неговия
обслужващ сервиз.
• Токовият предпазител на
хладилника трябва да се подменя
от квалифициран техник или
обслужващ сервиз.
-- Ако не се подменя от
квалифицирани специалисти,
това може да доведе до токов
удар или телесна повреда.
ВНИМАНИЕ
• Уредът трябва да се заземи
надлежно. Не заземявайте
уреда към газопроводна/
пластмасова водопроводна
тръба или телефонна линия.
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ,
СВЪРЗАНИ С
ИНСТАЛИРАНЕТО
• Не поставяйте прегради
пред вентилационния отвор
в корпуса на уреда или
06_ Информация за безопасност
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:24
монтажната конструкция.
• Не включвайте уреда 2 часа след
инсталирането.
•
--
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
--
•
-•
-•
•
--
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
ЗНАЦИ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПОЛЗВАНЕТО
• Не включвайте щепсела на
захранващия кабел с влажни
ръце.
Не поставяйте предмети отгоре
на уреда.
Когато отваряте или затваряте
вратата, предметите могат да
паднат и да предизвикат телесна
повреда и/или увреждане на
имущество.
Не поставяйте предмети, пълни с
вода, върху хладилника.
Ако се разлеят, съществува риск
от токов удар или пожар.
Не позволявайте деца да се
люлеят на вратата.
Иначе може да се причинят
сериозни телесни повреди.
Не оставяйте вратата на
хладилника отворена, когато
уредът е без надзор, и не
позволявайте на деца да влизат
във вътрешността му.
Не позволявайте на бебета или
деца да влизат в чекмеджето.
Това може да предизвика смърт
чрез задушаване от улавянето като
•
•
•
-•
в капан или телесна повреда.
Не сядайте върху вратата на
фризера.
Вратата може да се счупи и да
предизвика телесна повреда.
Децата трябва да бъдат
наглеждани, за да сте сигурни,
че не играят с уреда. Пазете
пръстите си от „места на
захващане“:
процепите между врати и
шкафове са малки.
Внимавайте, когато наблизо
има деца и отваряте врати.
Не позволявайте деца да се
люлеят на вратата. Ако това
се случи, може да предизвика
нараняване. Съществува риск
от улавяне на деца като в капан.
Не позволявайте на деца да
влизат в хладилника.
За да предотвратите улавяне
на деца като в капан, трябва да
поставите обратно разделителя,
използвайки предоставените
винтове, след почистване
или други действия, ако сте
премахнали разделителя от
чекмеджето.
Никога не пъхайте пръсти и не
поставяйте предмети в отвора
на дозатора.
Ако направите това, може да
предизвикате телесна повреда
или увреждане на имущество.
Не съхранявайте летливи
Информация за безопасност _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:24
-•
--
•
•
-•
-•
или запалими вещества, като
например бензин, разредител,
алкохол, етер или втечнен
нефтен газ, в хладилника.
Съхраняването на подобни
продукти може да предизвика
експлозия.
Не съхранявайте фармацевтични
продукти, чувствителни към
ниски температури, материали
за научни цели и други подобни в
хладилника.
Продукти, които изискват стриктен
контрол на температурата на
съхранение, не трябва да се
държат в хладилника.
Не поставяйте или използвайте
електрически уреди вътре
е хладилника, освен ако не
са от тип, препоръчан от
производителя.
Не използвайте сешоар за коса
за подсушаване на вътрешността
на хладилника. Не поставяйте
запалена свещ за премахване на
лоши аромати в хладилника.
Това може да предизвика пожар
или токов удар.
Не докосвайте вътрешните стени
на фризера или продукти, които
се съхраняват във фризера, с
влажни ръце.
Това може да причини
измръзване на ръцете.
Не използвайте механични
устройства или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя.
• Не увреждайте веригата на
охладителния агент.
•
•
•
----•
•
• Този продукт е предназначен
само за съхраняване на
храни в домашна обстановка.
Бутилките следва да се
съхраняват плътно една до друга,
за да не изпадат.
В случай на изтичане на газ
(като например пропан, втечнен
нефтен газ и др.) проветрете
незабавно, без да докосвате
щепсела на захранващия
кабел. Не докосвайте уреда или
захранващия кабел.
Не пъхайте ръце, крака или
метални обекти (като например
пръчици за хранене и др.) в
долната или задната част на
хладилника.
Това може да предизвика токов
удар или нараняване.
Всеки остър ръб може да
причини телесна повреда.
Не използвайте вентилатор.
Произведена искра може да
причини експлозия или пожар.
Използвайте само LED лампите,
предоставени от производителя
или от обслужващ сервиз.
Децата трябва да бъдат
08_ Информация за безопасност
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:24
наглеждани, за да сте сигурни,
че не си играят с уреда и не се
катерят в него.
• Не разглобявайте и не
поправяйте хладилника
сами.
-- Рискувате да причините пожар,
увреждане на уреда и/или
телесна повреда. В случай
на увреждане на уреда се
свържете с обслужващия си
сервиз.
--
--
--
•
• Не опитвайте да поправяте,
разглобявате или
модифицирате уреда сами.
Не използвайте различен токов
предпазител (като например
медна, стоманена тел или др.) от
стандартния.
Когато е необходима поправка
или повторно инсталиране
на уреда, се свържете с найблизкия обслужващ център.
Ако не се обърнете към
квалифицирани специалисти,
рискувате да предизвикате
токов удар, пожар, проблеми с
продукта или телесна повреда.
Ако уредът издава странен
шум/миризма/дим или показва
признаци на горене, изключете
щепсела на захранващия кабел
и се свържете незабавно с найблизкия обслужващ център.
-- Ако не го направите, има
опасност от пожар или токов
удар.
• Ако изпитвате затруднения при
смяна на лампата, се свържете
с обслужващ сервиз.
• Ако продуктът е оборудван с
LED лампа, не разглобявайте
сами капака на лампата и
самата LED лампа.
-- Свържете се с обслужващия си
сервиз.
• Ако в хладилника има прах
или вода, изключете щепсела
на захранващия кабел и се
свържете с обслужващия си
сервиз на Samsung Electronics.
-- Съществува риск от пожар.
ВНИМАНИЕ
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ,
СВЪРЗАНИ С
ИЗПОЛЗВАНЕТО
• За да получите най-добра
производителност от
продукта,
-- Не поставяйте храни твърде
близо пред вентилационните
отвори в задната част на уреда,
тъй като това може да пречи
на свободната циркулация
на въздуха в корпуса на
хладилника.
-- Увивайте храната правилно или
я поставяйте в херметически
затварящи се съдове, преди да
Информация за безопасност _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:24
-•
--
•
--
•
--
я оставите в хладилника.
Не поставяйте нови хранителни
продукти за замразяване близо
до вече замразени храни.
Не поставяйте газирани напитки
в отделението на фризера. Не
поставяйте бутилки или стъклени
съдове във фризера.
Когато съдържанието се
замрази, стъклото може да се
счупи и да причини телесна
повреда и увреждане на
имущество.
Не променяйте и
не модифицирайте
предназначението на хладилника.
Промените или модификациите
може да доведат до телесни
повреди и/или увреждане на
имущество. Всички промени или
модификации, извършени от
трето лице спрямо цялостния
уред, не се обхващат от
гаранцията за сервизно
обслужване на Samsung и
фирмата не носи отговорност
за проблеми с безопасността
и вреди, настъпили от тези
промени или модификации.
Не блокирайте въздушните отвори.
Ако въздушните отвори се
блокират, особено с пластмасова
торба, хладилникът може да
се преохлади. Ако периодът на
охлаждане трае твърде дълго,
водният филтър може да се счупи
-•
•
•
•
•
•
-•
--
и да се предизвика теч на вода.
Не поставяйте нови хранителни
продукти за замразяване близо
до вече замразени храни.
Съблюдавайте максималния
период на съхранение и датите
на изтичане на срока на годност
на замразените храни.
Пълнете резервоара за вода,
тавичката за лед и кубчетата за
лед само с питейна вода.
Използвайте само
ледогенератора, предоставен с
хладилника.
Водоподаването към хладилника
трябва да се инсталира само от
надлежно квалифицирано лице
и да се свързва единствено към
източник на питейна вода.
За да функционира правилно
ледогенерторът, се изисква
налягане на водата от 138~862
kpa (1,4~8,8 kgf/cm3).
Не пръскайте летливи материали,
като например инсектициди, върху
повърхността на уреда.
Освен че е вредно за хората, това
може да доведе до токов удар,
пожар или проблеми с продукта.
Не прилагайте силни удари
или прекомерна сила върху
повърхността на стъклото.
Счупеното стъкло може да
доведе до телесни повреди и/или
увреждане на имущество.
10_ Информация за безопасност
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:24
ВНИМАНИЕ
-•
--•
-•
-•
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ,
СВЪРЗАНИ С
ПОЧИСТВАНЕТО И
ПОДДРЪЖКАТА
• Не пръскайте директно
вода във вътрешността или
на повърхността на уреда.
Съществува риск от пожар или
токов удар.
Не използвайте или поставяйте
вещества, чувствителни към
температурни промени, като
например възпламеними
спрейове, запалими предмети,
сух лед, медицински препарати
или химикали, в близост до
хладилника. Не съхранявайте
летливи или запалими предмети
или вещества (бензин,
разредител, пропан газ и др.) в
хладилника.
Този хладилник е предназначен
само за съхранение на
хранителни продукти.
Това може да доведе до пожар
или експлозия.
Не пръскайте запалим газ в
близост до хладилника.
Съществува риск от експлозия
или пожар.
Не пръскайте почистващи
продукти директно върху дисплея.
Отпечатаните букви върху
дисплея може да се изтрият.
Премахвайте всички нечистотии
и прах от щифтовете на
щепсела на захранващия кабел.
Но не използвайте влажен или
мокър парцал при почистване
на щепсела и премахване
на нечистотиите и праха от
щифтовете му.
-- Иначе рискувате да предизвикате
пожар или токов удар.
• Никога не пъхайте пръсти и не
поставяйте предмети в отвора
на дозатора и улея за лед.
-- Това може да причини телесни
повреди или увреждане на
имущество.
•
-•
--
• Изключете от контакта
хладилника преди почистване
и провеждане на поддръжка.
Включете стабилно щепсела на
захранващия кабел в стенния
контакт. Не използвайте увреден
щепсел, захранващ кабел или
разхлабен стенен контакт.
Това може да предизвика пожар
или токов удар.
Не издърпвайте и не огъвайте
прекомерно захранващия кабел.
Не усуквайте и не завързвайте
захранващия кабел. Не увивайте
захранващия кабел около
метални обекти, не поставяйте
тежки предмети върху него, не го
промушвайте между предмети и
не го тикайте в пространството
зад уреда.
При преместването на хладилника
Информация за безопасност _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:24
внимавайте да не се навие или
увреди захранващият кабел
-- Това може да предизвика пожар
или токов удар.
ВНИМАНИЕ
•
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ,
СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО
НА ПРОДУКТА
• Уверете се, че тръбите в
задната част на уреда не
са увредени, преди да го
изхвърлите.
• R-600a или R-134a се използва
като охладителен агент. Проверете
етикета на компресора на гърба
на уреда или етикета с енергийния
клас вътре в хладилника, за
да проверите кой охладителен
агент се използва за вашия
уред. Когато продуктът съдържа
запалим газ (охладителен агент
R-600a), се свържете с местните
компетентни органи във връзка
с безопасното изхвърляне на
уреда. Циклопентан се използва
като изолиращ газ. Газовете в
изолационния материал изискват
специална процедура, свързана
с изхвърлянето. Свържете се с
местните компетентни органи във
връзка с безопасното изхвърляне
в околната среда на продукта.
Уверявайте се, че тръбите в
задната част на уредите не са
увредени, преди да го изхвърлите.
•
•
--
Тръбите трябва да се чупят на
открито.
При изхвърляне на продукта
или други хладилници сваляйте
вратата/уплътненията на вратата
и дръжката й, за да гарантирате,
че деца или животни няма да
бъдат уловени като в капан
вътре. Оставяйте рафтовете
на място, за да попречите на
деца лесно да се катерят във
вътрешността на уреда. Децата
трябва да бъдат наглеждани, за
да сте сигурни, че не си играят
със стария уред.
Изхвърляйте опаковъчните
материали на продукта по начин,
щадящ околната среда.
Дръжте всички опаковъчни
материали далече от деца,
тъй като може да са опасни за
тяхното здраве.
Ако дете постави торбичка на
главата си, може да се задуши.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО
ИЗПОЛЗВАНЕ
• При срив на електрическата
система се обадете на
обслужващата ви електрическа
компания и попитайте колко
дълго ще продължи.
-- Повечето сривове на
електрическата система,
отстранени в рамките на час
12_ Информация за безопасност
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:24
--
•
•
•
•
•
или два, няма да повлияят на
температурите в хладилника.
Трябва обаче да намалите до
минимум броя на отварянията
на вратата на уреда, докато
последният не се захранва с ток.
Ако сривът на електрическата
система продължи повече от 24
часа, махнете всички замразени
хранителни продукти.
Ако с хладилника се
предоставят ключове, те трябва
да се държат далече от деца и
от самия уред.
Уредът може да не функционира
изрядно (поради прекомерно
повишаване на температурата
вътре в хладилника), когато е
изложен продължително време
на температура под долната
граница на температурния
диапазон, за който е проектиран
охладителният уред.
Не съхранявайте храна, която
се разваля лесно при ниска
температура, като например
банани или пъпеши.
Вашият уред съдържа функция
за автоматично размразяване,
което означава, че няма нужда
ръчно да го размразявате,
тъй като това се извършва
автоматично.
Покачването на температурата
по време на размразяване
може да съответства на ISO
изискванията. Но ако искате
да предотвратите прекомерно
покачване на температурата на
замразените храни по време на
размразяване на уреда, увийте
замразените храни в няколко
слоя вестник.
• Всяко покачване на
температурата на замразените
храни по време на размразяване
може да съкрати срока им на
съхранение.
Съвети за пестене на енергия
-- Инсталирайте уреда в хладна
и суха стая с подходяща
вентилация.
Уверете се, че не е изложен на
пряка слънчева светлина и никога
не го поставяйте в близост до
пряк източник на топлина (като
например радиатор).
-- Никога не блокирайте
вентилационните отвори или
решетките на уреда.
-- Оставяйте топлата храна да се
охлади, преди да я поставите в
уреда.
-- Оставяйте замразена храна в
хладилника, за да се размрази.
След това можете да използвате
ниските температури на
замразените продукти, за да
охлаждате храна в хладилника.
-- Не оставяйте вратата на уреда
Информация за безопасност _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:24
----
--
отворена за твърде дълго,
когато поставяте или вземате
хранителни продукти. Колкото
по-кратко е времето, през което
вратата е отворена, толкова помалко лед ще се образува във
фризера.
Редовно почиствайте задната
част на хладилника. Прахът
повишава консумацията на енергия.
Не задавайте температури, пониски от необходимото.
Осигурете достатъчна вентилация
в основата и задната част на
хладилника.
Не покривайте вентилационните
отвори.
При монтиране осигурете място
отдясно, отляво, отгоре и отдолу
на хладилника.
Това ще намали консумацията на
енергия и следователно вашите
сметки за електроенергия.
-- За най-ефективна употреба на
енергия, моля, дръжте всички
вътрешни части, като кошове,
контейнери, рафтове, на местата,
посочени от производителя.
Този уред е предназначен за
употреба в домакинството
и други близки приложения
като например:
-- кухненски зони, обособени
в магазини, офиси и други
работни помещения;
-- ферми и по поръчка на клиенти
в хотели, мотели и други
жилищни сгради;
-- места за отсядане от тип
нощувка със закуска;
-- кетъринг и други услуги, които
не са свързани с продажби на
дребно.
Съдържание
МОНТИРАНЕ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК С ФРЕНСКА ВРАТА………………… 15
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА С ФРЕНСКА ВРАТА………………………… 23
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ………………………………………… 36
14_ Информация за безопасност
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:24
Монтиране на вашия
хладилник с френска врата
ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАНЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
01 настройка
Поздравяваме ви със закупуването на този
хладилник с френска врата на Samsung.
Надяваме се да се насладите на най-модерните
функции и технологии, които предлага уредът.
B
A
E
D
C
Избор на най-доброто
местоположение за хладилника
Изберете:
• Място с лесен достъп към водоснабдяването.
• Място без директно излагане на слънчева светлина.
• Място с равна повърхност.
• Място с достатъчно пространство за лесно
отваряне на вратата на хладилника.
• Място с достатъчно пространство отгоре, отзад,
отляво и отдясно за циркулация на въздуха.
• Място, което ви позволява да премествате
лесно хладилника, ако се нуждае от
поддръжка или сервизно обслужване.
• Не монтирайте хладилника на място,
където температурата ще падне под 10 °C.
• Не поставяйте хладилника на места, които
са податливи на влага.
Ако хладилникът не разполага с достатъчно
пространство, вътрешната охладителна
система може да не работи изрядно.
Ако хладилникът разполага с ледогенератор,
оставете допълнително място назад за
свързване с водозахранващ източник.
Когато инсталирате хладилника до стена, ви
е нужно пространство от поне 95 mm между
хладилника и стената за люлеещото движение при
отварянето на вратата на уреда.
Важно: Уверете се, че можете лесно да преместите
хладилника до окончателното му местоположение
чрез измерване на порталите (на височина и
широчина), праговете, таваните, стълбите и др.
Таблицата по-долу описва подробно точните
височина и дълбочина на този хладилник с
френска врата, предоставен от Samsung.
Дълбочина „A“
726 mm
Широчина „B“
908 mm
Височина „C“
1749 mm
Цялостна височина „D“
1777 mm
Дълбочина „E“
788 mm
125°
125°
Всяка мярка е взета въз основа на
продуктовите размери, затова в
зависимост от използвания метод на
измерване може да се окаже различна.
настройка _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:24
При преместване на хладилника
ВНИМАНИЕ
За да предотвратите увреждане
на пода, се уверете, че предните
регулируеми крачета са прибрани (над
пода). Вж. „Регулиране на нивото“ в
ръководството (на стр. 19 ).
Плоска
отвертка(-)
Контролен лост
НИВЕЛИРАНЕ
За правилен монтаж трябва да поставите
хладилника на равна и твърда повърхност,
която е на същата височина като останалата
част на пода. Повърхността трябва да е
достатъчно здрава, за да поддържа напълно
зареден хладилник.
За да предпазите покритието на пода,
отрежете голяма секция дебел картон и го
поставете под хладилника, където работите.
Когато премествате хладилника, трябва да
дърпате и бутате право напред или назад.
Не го премествайте, накланяйки го на една и
друга страна.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
РАТИТЕ НА ХЛАДИЛНИКА
За някои монтажни дейности се налага да
отстраните чекмеджетата на хладилника и
фризера, за да можете да преместите уреда до
окончателното му местоположение. Не махайте
вратите/чекмеджето, ако това не се налага.
Ако не се налага да отстранявате вратите на
хладилника, вж. „Регулиране на нивото“ на стр.
19 . Ако трябва да ги махнете, продължете да
следвате долупосочените инструкции.
Преди да отстраните вратата/чекмеджето,
задължително прочетете следните указания:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изключете хладилника от
захранването, преди да премахнете
вратата или чекмеджето.
• Внимавайте да не изпуснете,
повредите или надраскате вратите/
чекмеджетата, когато ги отстранявате.
• Бъдете внимателни при отстраняването на
вратите/чекмеджетата. Вратите са тежки и
можете да се нараните.
• Закрепвайте обратно вратите/чекмеджетата
по надлежния начин, за да избегнете:
-- Влага от изтичане на въздух.
-- Неравномерно напасване на вратата.
-- Разход на енергия поради неправилно
уплътняване на вратата.
Разглобяване на вратите на хладилника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте да не изпуснете или надраскате
вратите, когато ги отстранявате.
Необходими инструменти (не са
предоставени)
Необходими са ви следните инструменти, за
да приключите с монтажа на хладилника:
Кръстата
отвертка(+)
Плоска
отвертка(-)
Клещи
Универсален гаечен
ключ (5 mm)
Глух гаечен
ключ (10 mm)
16_ настройка
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:24
С отворена врата
1. Премахнете трите винта, държащи
ГОРНАТА ПЛАСТИНА ( 1 ), и разделете
свързаните жици.
4. Повдигнете вратата право нагоре и я
отстранете.
2. Разединете двата конектора ( 2 ) от лявата
страна на вратата. За да премахнете
съединителната муфа на водната връзка от
шарнира, я разклатете и я издърпайте от
него. Отстранете водопроводната тръба ( 3 ),
докато натискате маркираната част ( 4 ) на
съединителната муфа на водната връзка.
5. Отстранете винта ( 8 ), прикрепен към
долните ляв и десен шарнир на вратата,
с кръстата отвертка (+). Отстранете
двата болта с шестоъгълни глави ( 9 )
, прикрепени към долните ляв и десен
шарнир на вратата, с универсален гаечен
ключ (5 mm). Отстранете долните ляв и
десен шарнир на вратата ( 10 ).
01 настройка
1
10
2
8
9
Универсален гаечен ключ
3
4
3. Дръпнете и отстранете рамото на шарнира ( 5 ).
Отстранете заземителния винт ( 6 ) , прикрепен
към горния ляв шарнир на вратата, с кръстата
отвертка (+). Отстранете горните ляв и десен
шарнир на вратата ( 7 ).
5
7
6
ЗАКАЧВАНЕ ОБРАТНО НА
ВРАТИТЕ НА ХЛАДИЛНИКА
За да закачите обратно вратите на хладилника,
след като сте го преместили
на окончателното му местоположение,
сглобете частите в обратен ред.
1. Водопроводната тръба трябва да
се напъха максимално в центъра на
прозрачната съединителна муфа (Тип A)
или контролните линии (Тип B), за да се
предотврати изтичане на вода от дозатора.
Тип A
Тип B
Dozownik
Център на прозрачната съединителна
муфа
Контролни линии
настройка _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:24
РАЗГЛОБЯВАНЕ НА
ПОДВИЖНАТА ВРАТА
5. Повдигнете подвижната врата от релсите
на механизмите.
1. Извадете подвижната зона ( 1 ), като я
повдигнете.
1
ВНИМАНИЕ
2. Извадете покритието ( 2 )/конектора на
кабелите с плоска отвертка (-).
Поставянето на твърде много храна
в чекмеджетата на фризера може да
попречи на фризера да се затваря
напълно и може да предизвика
образуване на скреж.
2
3. Натиснете блокиращия щифт и отделете
конектора на кабелите.
ВНИМАНИЕ
Когато сглобявате, задължително
свързвайте конектора на кабелите.
Ако не е свързан, подвижната врата
няма да работи.
4. Отстранете 1 болт с шестоъгълна глава от
всяка страна с глух гаечен ключ (10 mm).
СГЛОБЯВАНЕ НА
ПОДВИЖНАТА ВРАТА
За да закрепите обратно подвижната врата,
сглобете частите в обратен ред.
Задължително свържете конектора на
ВНИМАНИЕ кабелите на подвижната врата.
Ако не е свързан, подвижната врата
няма да работи.
РАЗГЛОБЯВАНЕ НА
ВРАТАТА НА ФРИЗЕРА
1. Извадете горното чекмедже чрез
повдигане.
2. Отстранете предпазителя на отделението
на фризера ( 1 ) чрез повдигане нагоре.
18_ настройка
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:24
1
3. Извадете долната кошничка ( 2 ) чрез
повдигане от релсите на механизмите.
01 настройка
2
4. Натиснете фиксиращата захватка на
релсите на механизмите.
СГЛОБЯВАНЕ НА ВРАТАТА Н
ФРИЗЕРА
За да закачите обратно чекмеджето на
хладилника, след като сте го преместили на
окончателното му местоположение, сглобете
частите в обратен ред.
5. Като държите горната част на чекмеджето
на фризера, го издърпайте изцяло,
след което го освободете от релсите на
механизмите.
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Внимавайте да не надраскате или
нащърбите плъзгащата се релса чрез
удар в пода.
Уверете се, че сте монтирали кошничката
на фризера в правилната позиция при
премахване/поставяне на вратата на
фризера. Ако не направите това, вратата
може да не се отваря или затваря правилно.
Поставянето на твърде много храна
в чекмеджетата на фризера може да
попречи на фризера да се затваря
напълно и може да предизвика
образуване на скреж.
РЕГУЛИРАНЕ НА НИВОТО
Уверете се, че хладилникът е нивелиран,
за да можете да направите последни
корекции. Използвайте нивелир, за да
тествате хладилника от едната страна до
другата както по дължина, така и странично.
Ако хладилникът не е нивелиран, няма да
можете да подравните вратите, което може
да предизвика конденз на влага и да повиши
сметките ви за електроенергия. Следва
пример как да нивелирате хладилника, ако
лявата му страна е по-ниска от дясната.
Как да регулирате нивото
1. Отворете чекмеджето на фризера и
махнете долната кошничка.
2. Мушнете плоска отвертка (-) в прореза на
лявото нивелационно краче и завъртете обратно
на часовниковата стрелка, за да нивелирате
хладилника. (Можете да завъртате крачето
по часовниковата стрелка, за да снижавате
хладилника, и в обратна посока, за да го повдигате.)
настройка _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:24
Пружинен пръстен
Височината на вратата или вътрешната
врата може да се регулира с предоставените
пружинни пръстени в 4 размера (1 мм, 1,5 мм,
2 мм и 2,5 мм).
плоска отвертка (-) Контролен лост
ВНИМАНИЕ
И двете нивелационни крачета трябва да
докосват пода, за да се избегне евентуална
телесна повреда или увреждане на
имущество поради накланяне.
Ако дясната част е по-ниско, преминете
през същата процедура, но използвайте
дясното нивелационно краче.
Трудно е да се отстрани предната
предпазна част на крачето от хладилника,
затова не препоръчваме малки корекции да
се извършват с нивелационните крачета.
Вместо това вж. следващата страница за
най-добрия начин за извършване на малки
корекции, свързани с вратите.
Регулиране на височината на
вратата
Проверете разликата във височините на
вратите и след това повдигнете и хванете пониската врата.
• Поставете пружинния пръстен в
разстоянието между вътрешната врата и
ОСТТА НА ШАРНИРА.
(само за приложими модели)
ФИНО РЕГУЛИРАНЕ НА ВРАТАТА
ИЛИ ВЪТРЕШНАТА ВРАТА
Не забравяйте, че хладилникът трябва да е
нивелиран, за да може вратите да са идеално
равни. Ако се нуждаете от помощ, прегледайте
предишния раздел за нивелирането на хладилника.
Фиксирана
част
Част за
настройка
Лявата врата е фиксирана. За да
направите дребни корекции по вратите,
регулирайте само дясната врата.
• За тази цел поставете само един
пружинен пръстен. Ако поставите
два или повече, те могат да се
изплъзнат или да генерират шум от
търкане.
• Дръжте пружинните пръстени далеч от деца
и ги запазете за използване в бъдеще.
• Не повдигайте прекомерно вратата.
Вратата може да влезе в контакт и да
повреди горния капак.
ВНИМАНИЕ
ФИНО РЕГУЛИРАНЕ МЕЖДУ
ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА
ВРАТА
(САМО ПРИЛОЖИМИ
МОДЕЛИ)
След като повдигнете външната врата,
поставете предоставения пружинен пръстен
в разстоянието между ВЪНШНАТА ВРЪТА И
ОСТА НА ШАРНИРА.
20_ настройка
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:24
комплекти маркучи, предоставяни с
уреда, а старите комплекти маркучи
не трябва да бъдат използвани
многократно.
Части, необходими за монтаж на
тръба за вода
Използвайте пружинния пръстен,
в случай че дръжката не се мести,
защото външната врата е понижена.
ПОСТАВЯНЕ НА ТРЪБИТЕ ЗА
ДОЗАТОРА НА ВОДА
Дозаторът на вода с филтър е една от
полезните функции на новия ви хладилник.
За да се насърчи по-добро здраве, водният
филтър премахва нежеланите частици от
водата. Той обаче не стерилизира и не
унищожава микроорганизмите. За целта може
да се наложи да купите водопречиствателна
система.
За да е в състояние ледогенераторът да
работи нормално, е необходимо наличието на
водно налягане от 20~125 psi.
При нормални условия чаша от 170 сс (5.75
oz.) може да се напълни за около 10 секунди.
Ако хладилникът е поставен в зона с ниско
налягане на водата (под 20psi), можете
да инсталирате усилваща помпа, за да
компенсирате ниското налягане.
След като свържете тръбите за водата, се
уверете, че резервоарът за вода в хладилника
се пълни правилно. За целта натиснете лоста
за дозатора за вода, докато потече вода от
отвора.
В устройството са включени комплекти
за монтаж на тръби за вода. Ще ги
откриете в чекмеджето на фризера.
Необходимо е да се използват новите
Рама и винтове за тръба
за вода
Конектор за тръба
01 настройка
Пружинните пръстени се намират в
хладилника.
Дебелината на ПРЪСТЕНА е 1 мм, 2 бр.
Тръба за вода
Свързване към водоподаващите
тръби
1. Първо изключете главната тръба за вода.
2. Открийте къде е разположена найблизката тръба за студена питейна вода.
3. Следвайте инструкциите за монтаж на
тръбата за вода в ръководството.
ВНИМАНИЕ
Тръбата за вода трябва да е свързана към
тръбата за студена вода. Ако е свързана
към тръбата за гореща вода, възможно е
да причини неизправност в пречиствателя.
Затворете
главната тръба
за вода
Затворете главната
тръба за вода
Никаква
празнина
4. След като свържете водоподаването с
водния филтър, включете отново главното
водоподаване и оставете да се изтекат около 3
л вода, за да се изчисти водния филтър.
настройка _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:24
Свързване на водата за тръба с
хладилника
1. Свалете капачката от тръбата за вода
върху устройството и след като я
демонтирате от предоставената тръба за
вода, поставете компресиращата гайка
върху тръбата за вода на устройството.
2. Свържете тръбата за вода, излизаща
от устройството с тръбата за вода в
комплекта.
3. Затегнете компресиращата гайка върху
компресиращия фитинг. Между (A, B и C) не
трябва да има никакви празни пространства
4. Пуснете водата и проверете за течове.
Свързвайте тръбите за вода само
към източник на питейна вода.
Ако се налага да ремонтирате или
разглобите тръбите за вода, отрежете
6,5 мм от пластмасовата тръба, за да
гарантирате, че ще получите плътно
прилягаща връзка без течове.
Разхлабете
Свалете
капачката
ЗАВЪРШВАНЕ НА
НАСТРОЙКАТА
След като вече разполагате с инсталиран нов
хладилник, сте готови да настроите функциите
на уреда и да им се наслаждавате.
С изпълнението на следните стъпки
хладилникът ви трябва да е в пълна готовност
за работа.
1. Уверете се, че хладилникът е на подходящо
място с оставено разумно разстояние
между него и стената. Вижте инструкциите
за инсталация в това ръководство
2. След като хладилникът бъде включен,
се уверете, че вътрешната лампа светва,
когато отворите вратите.
3. Настройте контрола на температурата на
най-ниската температура и изчакайте един
час. Фризерът ще се започне да охлажда
и моторът ще заработи плавно. Задайте
желаните от вас температури за хладилника
и фризера.
4. След като включите хладилника, ще
изминат няколко часа, докато се достигнат
съответните температури. Можете да
съхранявате храна и напитки в хладилника,
след като температурата е достатъчно
ниска.
Тръбата за вода
от уреда
Тръбата за вода
от комплекта
ВНИМАНИЕ
Никаква
празнина
Преди употреба е необходимо да
проверите тези места за течове.
• Гаранцията
от Samsung
не обхваща
МОНТАЖА НА
ТРЪБАТА ЗА
ВОДА.
• Тя се извършва за сметка на клиента, освен
ако в продажната цена не са включени и
разходите за монтажа й.
• Ако се нуждаете от съдействие за монтажа,
моля, обърнете се към водопроводчик или
професионален техник.
• Ако поради неправилно извършен монтаж
се появи теч, моля, обърнете се за
съдействие към водопроводчик.
22_ настройка
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:24
Използване на хладилника с
френска врата
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ
4
2
5
3
6
10
7
(1)
Energy
Saver
(2)
Freezer
(Задържа
3 сек. за
режима
Power
Freeze)
9
8
Докосването на този бутон включва
и изключва режима „Energy Saver“
(Спестяване на енергия). Когато включите
„Energy Saver“ (Спестяване на енергия),
се включва иконата „Energy Saver“
(Спестяване на енергия). Изключете „Energy
Saver“ (Спестяване на енергия) и иконата
се изключва. Фабричната настройка на
функцията „Energy Saver“ (Спестяване на
енергия) е „включен“. Ако по вратите се
появят конденз или водни капки, изключете
„Energy Saver“ (Спестяване на енергия).
Бутонът „Freezer“ (Фризер) служи за две неща:
-- За настройване на фризера до желаната от
вас температура.
-- За включване или изключване на функцията
за силно замразяване.
1) За настройване на температурата на
фризера.
Докоснете бутона „Freezer“ (Фризер), за
да настроите фризера до желаната от
вас температура. Можете да настроите
температурата между -15 °C и -23 °C.
2) Функция за силно замразяване
Докоснете и задръжте този бутон за 3 секунди,
за да намалите необходимото време за
замразяване на продукти във фризера.
Тя може да бъде полезна, ако трябва бързо да
замразите лесно развалящи се продукти, или
ако температурата във фризера драматично се
е покачила (например вратата е била оставена
отворена)
Когато използвате тази функция, потреблението
на енергия на хладилника ще се повиши.
Запомнете да я изключвате, когато не се
нуждаете от нея, и връщайте фризера към
оригиналната настройка за температура. Ако
трябва да замразите голямо количество храна,
включете функцията за силно замразяване поне
20 часа предварително.
Бутонът „Alarm“ (Аларма) служи за две
цели:
-- Да включва и изключва алармата за
отворена врата.
-- Да връща към начално състояние
индикатора за живот на филтъра
за вода.
1) Функция за аларма на врата
Ако алармата за врата е включена,
алармата подава звуков сигнал, ако
някоя от вратите на хладилника е
оставена отворена за повече от три
минути. Звуковият сигнал спира,
когато затворите вратата. Функцията
за аларма на врата е предварително
включена във фабриката. Можете да
я изключите, като натиснете и пуснете
бутона „Alarm“ (Аларма). Можете да я
включите повторно по същия начин.
Иконата светва, когато функцията е
включена.
Когато функцията за аларма на врата
е включена и звукът за аларма е
задействан, иконата за аларма на
врата ще премигва, докато алармата
работи.
02 използване
1
(3)
Alarm
(Задържа
3 сек. за
режима
Filter Reset
(Нулиране
на филтър))
2) Функция за индикатор на живот на
филтъра за вода
След като смените филтъра за вода,
докоснете и задръжте този бутон за
3 секунди, за да върнете към начално
състояние индикатора за живот на
филтъра за вода. Когато върнете
към начално състояние индикатора
за живот на филтъра за вода,
иконата „Filter“ (Филтър) на панела се
изключва. След шест месеца иконата
„Филтър“ ще се оцвети в червено, за
да ви уведоми, че е време да смените
филтъра си за вода (около 300 галона).
Някои области са с варовита вода,
която кара филтъра за вода да се
запушва по-бързо. Ако такъв е случаят
във вашата област, ще трябва да
сменяте филтъра по-често от на всеки
шест месеца.
използване _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:24
(4)
Lighting
(Hold 3
sec for °C
↔ °F)
Бутонът „Lighting“ (Осветление) служи
за две цели:
-- Да включи и изключи лампата на
автомата за самообслужване
-- За превключване на мерните
единици между °C и °F
1) Функция за осветление
Докосването на бутона за осветление
включва LED лампата на автомата за
самообслужване в продължителен
режим, така че тя стои включена
продължително време. Бутонът също
светва. Ако желаете лампата на
автомата за самообслужване да се
включва, само когато някой използва
автомата, натиснете бутона „Lighting“
(Осветление), за да изключите
продължителния режим.
2) За да превключите мерните единици
за температура
между °C и °F, докоснете и задръжте
този бутон за 3 секунди, за да изберете
желаното показване на температурата.
Всеки път, когато натискате и
задържате бутона, температурните
режими°C и °F се сменят и иконата °C
или °F светва, като показва избора ви.
(5)
Fridge
(Задържа
3 сек. за
режима
Power Cool
(Високо
охлаждане))
Бутонът „Fridge“ (Хладилник) служи за
две цели:
-- За настройване на хладилника ви на
желаната температура.
-- За включване или изключване на
функцията за силно охлаждане.
1) За настройване на температурата на
хладилника
Натиснете бутона „Fridge“ (Хладилник),
за да настроите хладилника на
температурата, която желаете. Можете
да настроите температурата между
7 °C и 1 °C .
2) Функция за силно охлаждане
Докоснете и задръжте този бутон за 3
секунди, за да намалите необходимото
време за охлаждане на продукти в
хладилника. Тя може да бъде полезна,
ако трябва бързо да охладите лесно
развалящи се продукти, или ако
температурата в хладилника се е
повишила драматично (например
вратата е била оставена отворена).
(6)
Функция „Ice
Off“
Задържа
3 сек. за
режима
Child Lock
(Заключване
за деца))
Бутонът „Ice Off“ (Изключване на машината
за лед) служи за две цели:
-- За включване и изключване на
машината за лед
-- За включване и изключване на
функцията „Child Lock“ (Заключване за
деца).
1) Функция „Ice Off“
Натиснете бутона „Ice Off“ (Изключване
на машината за лед), ако не желаете да
правите повече лед.
2) Функция „Child Lock“
Докоснете и задръжте този бутон за 3
секунди, за да заключите дисплея, панела
„Flex Zone“ (Гъвкава зона), и бутоните за
автомата на самообслужване, така че
бутоните не могат да бъдат използвани.
Когато функцията „Child Lock“ (Заключване
за деца) е включена, хладилникът не
освобождава лед или вода, дори ако
натиснете лоста за дозиране.
Иконата за заключване за деца светва, за
да покаже, че сте активирали функцията
„Child Lock“ (Заключване за деца).
Натиснете за 3 секунди, за да отключите.
(7)
Функция
“Cubed Ice”
(Лед на
кубчета)
(8) Crushed
Ice
(Натрошен
лед)
Натиснете бутоните „Cubed Ice“ („Лед
на кубчета“)или бутона „Crushed Ice“
(„Натрошен лед“), за да изберете вида
лед, който желаете да се освобождава.
Всеки път, когато натискате бутона,
режимите за лед на кубчета и
натрошен лед се сменят и иконата
за лед на кубчета или натрошен лед
(Cubed) (Crushed) светва, за да покаже избора ви.
((На кубчета)
(Натрошен))
(9)
Функция
„Ice Off“
Ако не желаете да правите повече лед,
докоснете бутона за изключване на
машината за лед.
Иконата ще светне и машината за лед
ще спре да прави лед.
Препоръчваме да изключвате машината
за лед, ако се получи една от следните
ситуации:
-- Има достатъчно лед в кофата за лед.
-- Желаете да спестите вода и енергия.
-- Не се доставя вода до хладилника.
Ако функцията за правене на лед
е включена и линията за вода не е
свързана, ще се появи шум от клапана
за вода от задната страна на агрегата.
Ако това стане, натиснете бутона „Ice
Off“ (Изключване на машината за лед)
(Задръжте за 3 секунди за заключване
за деца) за по-малко от 3 секунди,
докато индикаторът за изключена
машина за лед ( ) светне.
24_ използване
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:24
( 10 ) Filter Употреба на филтъра за вода
Тази икона светва, когато трябва да
смените филтъра, обикновено когато
хладилникът е освободил около 300 галона
вода (след около 6 месеца). Иконата ще
премигва в червено няколко секунди, когато
отваряте или затваряте вратата. След като
инсталирате новия филтър за вода, върнете
индикатора за филтъра в началното му
състояние, като натиснете и задържите
бутона „Hold 3sec for Filter Reset“ (Задръжте
3 секунди за връщане на началното
състояние на филтъра за вода) за 3 секунди.
-- Ако водата не се
освобождава или се
освобождава бавно, трябва
да смените филтъра за вода,
защото е задръстен.
-- Някои области са с варовита
вода, която кара филтъра за
вода да се запушва по-бързо.
СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ВОДА
За да намалите риска от щети върху
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ собствеността ви, причинени от
наводнение, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
обикновени филтри за вода във вашия
хладилник SAMSUNG.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ФИЛТРИ ЗА ВОДА
С МАРКАТА SAMSUNG. SAMSUNG не носи
правна отговорност за всякакъв вид щети,
включително, но не само, щети
върху собствеността, причинени
от изтичане на вода от употребата
на обикновен филтър за вода.
Хладилниците SAMSUNG са
(Червен)
проектирани да работят САМО с
филтри за вода SAMSUNG.
Лампата за филтъра става червена, за да ви
уведоми, че е време да смените касетата с
филтъра за вода.
За да ви даде време да се сдобиете с нов
филтър, червената светлина се появява малко
преди капацитета на сегашния филтър да
свърши. Навременната смяна на филтъра
ви осигурява най-свежата и чиста вода от
хладилника ви.
Следвайте тези стъпки, за да смените филтъра
за вода:
1. Изключете подаването на вода. След това
завъртете филтъра за вода ( 1 ) на около
1/4 оборот обратно на часовниковата
стрелка.
2
1
2. Изтеглете филтъра за вода ( 1 ) от кутията
за филтър ( 2 ).
• Изключете клапана за подаване на вода,
за да смените по-лесно филтъра за вода.
• Понякога е трудно филтъра за вода да бъде
разглобен, защото мръсотиите във водата го
карат да залепне. Ако имате затруднения, хванете
здраво филтъра за вода и силно го изтеглете.
• Когато изтегляте филтъра за вода, от
отвора може да изтече малко вода. Това
е нормално. Дръжте касетата за филтъра
хоризонтална, когато я изтегляте, за да
минимизирате изтичането на вода.
• Изпразнете коритото за филтъра за вода
( 3 ) и подсушете
около касетата за
2
филтъра ( 2 ), за
да предотвратите
3
преливане.
02 използване
За да спестите електричество, панелният
дисплей се изключва автоматично при
следните условия: Когато няма натиснат бутон,
когато няма отворена врата, или когато няма
натиснат лост за дозиране. Все пак, иконата,
която показва избора ви за лед на кубчета или
натрошен лед, или за избора ви на газирана
вода, ще остане да свети. Когато натиснете
бутон, отворите врата или натиснете лост за
дозиране, панелният дисплей ще се включи
отново. Всички функционални бутони ще
започнат да функционират, след като махнете
пръста си от бутона, който сте натиснали.
3. Вкарайте новия филтър в касетата за филтър ( 4 ).
4. Натиснете филтъра и после го завъртете по
посока на часовниковата стрелка, докато се
заключи.
• Ако имате проблеми с вкарването
на филтъра за вода, заради високо
налягане на водата, изключете
клапана за подаване на вода.
• Символът за заключване трябва
да е на една линия с линията на
индикатора.
4
5. Докоснете бутона „Alarm/
hold 3 sec for Filter
Reset” ( (Връщане на началното състояние на филтъра) ) за
около 3 секунди, за да
използване _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:24
върнете началното състояние на филтъра
за вода. Цветът на индикатора (
) се
променя от червен в изключен.
6. Ако сте изключили подаването на вода, го
включете отново.
За заменим филтър за вода можете
да посетите местния център за
подобрения на дома или да се
свържете с дистрибутор на части на
Samsung.
Свържете се с оторизирания ви
търговец на Samsung, за да поръчате
повече касети за филтри за вода.
Уверете се, че резервният филтър за
вода е с логото на SAMSUNG върху
кутията и върху филтъра за вода.
Премахване на остатъчни материали
от линията за подаване на вода, след
инсталиране на филтъра за вода.
1. ВКЛЮЧЕТЕ основната
линия за подаване на
вода и подайте вода от
линията за подаване
на вода.
2. Пуснете вода
през автомата за
самообслужване, докато не потече чиста
вода (около 6 до 7 минути). Това ще
почисти системата за подаване на вода и
ще премахне въздуха от линиите.
3. В някои домакинства може да се наложи
допълнително прочистване.
4. Отворете вратата на хладилника и се
уверете, че няма изтичане на вода от
филтъра за вода
Уверете се, че сте прочистили напълно
автомата за самообслужване, в
противен случай от автомата може да
капе вода. Това означава, че все още
има вода в линията.
ВАЖНО за подаване на вода с
обратна осмоза:
Налягането на водата, излизаща от система
за обратна осмоза, която отива до клапана за
подаване на вода на хладилника, трябва да
бъде между 35 и 120 psi (241 и 827 kPa).
Ако система за филтриране на вода чрез
обратна осмоза е свързана към системата
ви за подаване на студена вода, налягането
на водата към системата за обратна осмоза
трябва да бъде минимум между 40 до 60 psi
(276 до 414 kPa.) Ако налягането на водата до
системата за обратна осмоза е по-малко от 40
до 60 psi (276 до 414 kPa):
• Проверете, за да видите, дали
седиментният филтър в системата за
обратна осмоза е блокиран. Сменете
филтъра, ако това е необходимо
• Оставете резервоара за съхранение
на системата за обратна осмоза да се
напълни след сериозна употреба.
• Ако хладилникът ви разполага с филтър за
вода, той може допълнително да намали
налягането на водата, когато се използва
в комбинация със система за обратна
осмоза. Махнете филтъра за вода.
Ако имате въпроси относно налягането
на водата ви, се обадете на лицензиран и
квалифициран водопроводчик.
КОНТРОЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Основна температура на фризера и
отделенията на хладилника
Основните и препоръчвани температури на
фризера и отделенията на хладилника са
съответно -19 °C и 3 °C.
Ако температурите на фризера или
отделенията на хладилника са твърде високи
или ниски, ръчно настройте температурата.
Контрол на температурата на фризера
Препоръчителна температура (фризер): -19 °C
Температурата на фризера може да бъде
настроена между -23 °C и -15 °C, за да
отговори на конкретните ви нужди. Натиснете
бутона „Freezer“ (Фризер) нееднократно, докато
желаната температура се покаже в дисплея за
температура. Температурата ще се променя с
1°C с всяко едно натискане. Вижте по-долу.
Целзий: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞ -22 °C ➞
-23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞ -18 °C ➞
-19 °C.
Имайте предвид, че храни като сладолед,
могат да се разтопят при -15,5 °C. Дисплеят за
температура ще се премества последователно
от -23 °C до -15 °C.
26_ използване
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:24
Контрол на температурата на
хладилника
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТА
ЗА СТУДЕНА ВОДА
Натиснете подходящия бутон за
вид на леда, за да изберете какво
искате да се освобождава.
Температурата на хладилника може да бъде
настройвана между 1 °C и 7 °C, за да отговори
на конкретните ви нужди. Натиснете бутона
„Fridge“ (Хладилник) нееднократно, докато
желаната температура се покаже в дисплея за
температура. Температурата ще се променя с
1°C с всяко едно натискане. Вижте по-долу.
Целзий: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞ 6 °C ➞
5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Процесът по контрол на температурата на
хладилника работи точно както процеса за
фризера. Натиснете бутона „Fridge“ (Хладилник), за
да настроите желаната температура. След няколко
секунди, хладилникът ще започне да се настройва
спрямо новата зададена температура. Това ще
бъде отразено в цифровия дисплей.
-- Температурата на фризера или
хладилника може да се покачи, когато
отваряте вратите твърде често, или ако
голямо количество гореща или топла
храна бъде поставена вътре.
-- Покачване на температурата може да накара
цифровия дисплей да премигва. След като
температурите на фризера и хладилника
достигнат нормалните си зададени
температури, премигването ще спре.
-- Ако премигването продължи, може да се наложи
да върнете хладилника в началното му състояние.
Опитайте се да изключите устройството от
мрежата, изчакайте около 10 минути и после
отново включете кабела за захранване.
-- Ако има комуникационна грешка между
дисплея и основния контролер, светлината
за конвертируем дисплей може да премигва.
Ако премигването продължи за дълъг
период от време, свържете се с център за
обслужване на електроника на Samsung.
02 използване
БЕЗ ЛЕД
Изберете това, ако
искате да изключите
машината за лед
Препоръчвана температура (хладилник): 3 °C
Използване на лоста за
лед ( 1 )
Натиснете нежно с чашата лоста
за освобождаване на лед ( 1 ). От
автомата ще бъде пуснат лед.
Можете да избирате вида лед, като
натиснете първо бутона за лед на
кубчета или за натрошен лед.
1
2
Използване на лоста за вода ( 2 )
Натиснете нежно с чашата лоста за освобождаване
на вода ( 2 ). От автомата ще бъде пусната вода.
Ако натиснете лоста за вода и лед
почти едновременно, автоматът ще
работи само с опцията, която сте
избрали или натиснали първа.
Моля, изчакайте 1 секунда, преди да
махнете чашата след освобождаването
на вода, за да предотвратите
разливания. Не изтегляйте обратно
лоста за освобождаване след
освобождаване на лед или вода. Той се
връща автоматично.
Съвместно използване на автомата за
лед и вода
За да получите лед и вода, натиснете първо
лоста за лед ( 1 ), за да получите лед, след
което преместете чашата си надолу и
натиснете лоста за освобождаване на вода
( 2 ), за да получите вода.
използване _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:24
Поддръжка на кофата за лед
• За да почистите кофата/кошчето за лед,
го измийте с мек препарат за миене,
изплакнете го добре и го изсушете
напълно. Не използвайте груби или
абразивни почистващи препарати или
разтворители.
• Ледът се прави на кубчета. Когато изберете
„Crushed“ (Разбит), машината за лед смила
кубчетата лед в натрошен лед.
• Когато изберете лед на кубчета, след като сте
използвали режима за натрошен лед, може да
бъде произведено малко количество остатъчен
натрошен лед.
• Кубчетата лед, които са създадени от процеса
за бързо произвеждане на лед, ще изглеждат
бели, което показва, че те са създадени
нормално.
• Тъй като машината за лед в отделението за
хладилник прави кубчета лед дори по-бързо,
преместете кубчетата лед от кофата за лед на
хладилника в кофата за лед на фризера, ако се
нуждаете от още кубчета лед.
• Ако лед не излиза, изтеглете кофата за лед
и натиснете тестовия бутон, който се намира
от дясната страна на машината за лед. Вижте
илюстрацията по-долу.
• Не натискайте тестовия бутон непрекъснато,
когато коритото е пълно с лед или вода. Водата
може да прелее или ледът може да задръсти
кофата.
Производство на лед
2. Освободете 4 до 6 кубчета лед в чашата ви.
3. След 8, и после след 16 часа, освободете
пълна чаша с лед.
• За да тествате машината за лед, натиснете
бутона „Test“ (Тестване) на машината за
лед. Ще чуете хладилника да звъни. Когато
се чуе звън, пуснете бутона „Test“ (Тест).
• Звукът се чува автоматично пак, за да ви
уведоми, че машината за лед работи добре.
Ако искате да махнете кубчета лед
ВНИМАНИЕ без да използвате кофата за лед,
изключете машината за лед и махнете
предния капак от самата машина за
лед.
Забележете, че кубчетата лед в
машината за лед могат да се разсипят
извън чекмеджето.
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
• За да напълните кофата за лед до
максималния й капацитет след инсталация,
следвайте тези стъпки:
1. Позволете на хладилника да работи и да се
охлади за 24 часа (или 1 пълен ден).
-- Изчакването на 24 часа ще позволи на
машината ви за лед да се охлади както
трябва.
проверка
на нивото
на водата
Не слагайте храна в кофата за лед. Ако
съхранявате храна в кофата за лед,
храната може да се удари в машината
за лед, когато отваряте или затваряте
вратата, което може да повреди
машината за лед.
Имайте предвид, че кубчетата лед в
кофата за лед могат да се разпилеят
извън чекмеджето, когато махате
кофата за лед от чекмеджето.
Ако това се случи, се уверете, че сте
почистили кубчетата лед, които са се
разпилели извън чекмеджето.
Ако има спиране на тока, кубчетата лед
могат да се разтопят и после, когато
захранването се върне, да замръзнат
заедно, което ще накара автомата да
спре да работи.
За да предотвратите този проблем, след
спиране на тока изтеглете кофата за лед и
изхвърлете остатъчния лед или вода.
Ако използвате всичкия лед наведнъж,
трябва да повторите стъпки 2 и 3.
Въпреки това изчакайте само 8
часа, преди да освободите първите
4 до 6 кубчета лед. Това ще попълни
кубчетата лед и ще осигури максимално
производство на лед.
Тестов бутон
28_ използване
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:24
Използване на функцията
„Ice Off“ (Изключване на
ледогенератора)
Ако не притиснете добре обратно
кофата за лед, той може да се стопи.
Ако кофата не влиза, завъртете спиралата
на 90 градуса (вижте последната илюстрация
долу вдясно) и опитайте пак.
• По време на работа на хладилника в
ВНИМАНИЕ
кофата за лед става много студено.
Не поставяйте ръката си навътре в
кофата за лед.
• Използвайте само ледогенератора,
предоставен с хладилника.
Водоподаването към хладилника трябва
да се инсталира само от надлежно
квалифицирано лице.
Свързвайте само към източник на питейна
вода.
• За да може ледогенераторът да работи
изправно, е необходимо водното налягане
да е 20 ~ 125 psi.
Ако имате дълга почивка или бизнес пътуване
и няма да използвате автоматите за вода и
лед за дълго време:
-- Затворете клапана за вода. В противен
случай може да има изтичане на вода.
-- Извадете всички хранителни продукти.
-- Изключете хладилника.
-- Вътре обършете излишната влага и
оставете вратите отворени. В противен
случай може да се образува плесен и
миризма.
Добри и лоши практики за
машината за лед
02 използване
След като изберете режима „Ice Off“
(Изключване на ледогенератора), извадете
всички кубчета лед от кофата.
Ако оставите кубчета лед в кофата, кубчетата
може да се съединят заедно, което ще
направи махането им трудно.
За да извадите кофата за лед безопасно и
да не се нараните, задръжте я отдолу с една
ръка, а с другата я хванете отстрани.
След това вдигнете нагоре кофата за лед и я
дръпнете директно навън.
За да върнете кофата за лед обратно, я
притиснете добре отново обратно.
Отиване на почивка...
• Не слагайте пръстите си, дланите си или
други неподходящи предмети в пръскалото
или в кофата на машината за лед
-- Това може да доведе до нараняване или
материални щети.
• Никога не слагайте пръстите си или
други предмети в отвора на автомата за
самообслужване.
-- Това може да доведе до нараняване.
• Не се опитвайте да разглобите машината
за лед.
• Не мийте или пръскайте кофата за лед с
вода, докато е в хладилника. Махнете я, за
да я почистите
ВНИМАНИЕ
Когато вкарате коритото на машината
за лед, се уверете, че коритото е добре
центрирано на входа.
В противен случай коритото може да се
заклещи.
Феномен „замъгляване на водата“
Цялата вода, която се доставя до
хладилника, преминава през основен
филтър, който представлява алкален
филтър за вода. По време на процеса
на филтриране, налягането на водата,
която изтича от филтъра, е повишено
и водата се насища с кислород и азот.
Когато тази вода изтече във въздушна
среда, налягането пада и кислородът
и азотът се пренасищат, което
създава мехурчета от газ. Временно
водата може да изглежда мътна или
замъглена, поради тези кислородни
мехурчета. След няколко секунди
водата ще изглежда чиста.
използване _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:24
ЧАСТИ И ФУНКЦИИ
Разгледайте илюстрацията по-долу, за да се запознаете с частите и функциите на хладилника
ви.
Светлина
Вентилатор на
машината за лед
Сгъваем рафт
Неподвижен
рафт
Вертикален отдел с
панти Отдел
Неподвижен рафт
Двустепенен
сгъваем рафт
Чекмеджета за зеленчуци
и плодове
Филтър за вода
Кошчета за врата
Светлина
Автоматичен механизъм
за затваряне
Подвижно място
Автоматичен механизъм за
затваряне
Предпазител
Чекмедже с
автоматично
изваждане
Кошче за
чекмеджето на
фризера
Уверете се, че когато затваряте вратата, вертикалният отдел с панти е в правилна
позиция, за да избегнете надраскване на другата врата.
Ако вертикалният отдел с панти е обърнат, го сложете обратно в правилна позиция и
затворете вратата.
От време на време във вертикалния отдел с панти може да се появи влага.
Ръкохватката на вратата може да се разхлаби с времето. Ако това се случи, затегнете
болтовете, които са от вътрешната страна на вратата.
Ако затворите една врата твърде силно, другата врата може да се отвори.
Когато вратата се отвори, превключвателят за блокиране автоматично изключва шнек
мотора в машината за лед поради съображения за сигурност.
Ако вътрешната или външната LED лампа е изгоряла, се свържете с представител на
сервиз.
30_ използване
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:24
Отделения на вратата
Хладилникът ви се предоставя с отделения
за вратата от различен размер и тип. Ако
отделенията за вратата са опаковани отделно,
използвайте фигурата по-долу, която ще ви
помогне да ги разположите правилно.
Броят на отделенията на вратата зависи от
модела.
„Flex Zone“ (Гъвкава зона) е чекмедже с
пълна широчина и регулируем контрол на
температурата. Можете да използвате „Flex
Zone“ (Гъвкава зона) за големи подноси за
празненства, деликатесни артикули, вина,
пици, напитки и други неща. Наличен е
температурен сензор, който ви позволява
да нагласите количеството студен въздух,
което влиза в зоната. Бутоните за контрол се
намират в центъра на вратата-капак.
Бутон за избор на температура
02 използване
ИЗПОЛЗВАНЕ НА „FLEX
ZONE“ (ГЪВКАВА ЗОНА)
• Натиснете бутона за температура, докато
желаният режим светне.
• Всеки път, когато натискате бутона за
Темп., променяте режима в следната
последователност: режим Mесо/Риба (-1 °C),
режим Студени напитки (1 °C), режим
Деликатеси/Закуски (3 °C), режим Вино/Парти
храни (5 °C). Първоначално е избран режимът
за Студени напитки. Хладилникът автоматично
ще нагласи температурата в „Flex Zone“ (Гъвкава
зона) до температурата, която сте избрал.
• При избиране на режим Деликатеси/Закуски
(3 °C), Студени напитки (1 °C) или Месо/Риба
(-1 °C), „Flex Zone“ (Гъвкава зона) ще управлява
охладителното отделение.
• Температура на „Flex Zone“ (Гъвкава зона)
Дисплеят може да се промени въз основа на
броя артикули, които са вътре, къде се намират,
околната температура и колко често се отваря
вратата.
Бутон за избор
1. Когато е избран режим “Wine/Party Dishes”
(Режим за вино/ястия за празненства),
температурата във „Flex Zone“ (Гъвкава зона)
ще бъде държана около 5 °C. Тази функция
спомага за задържането на храната свежа за
по-дълъг период от време.
2. Когато е избран режим “Deli/Snacks” (Режим
за деликатеси/закуски), температурата на „Flex
Zone“ (Гъвкава зона) ще бъде държана около
3 °C. Тази функция запазва храната свежа за
по-дълъг период от време.
3. Когато е избран режим “Cold Drinks” (Режим
за студени напитки), температурата на „Flex
Zone“ (Гъвкава зона) ще бъде държана около
1 °C. Тази функция запазва напитките студени и
освежаващи.
4. Когато е избран режим “Meat/Fish” (Режим
за месо/риба), температурата на „Flex Zone“
(Гъвкава зона) ще бъде държана около -1 °C.
Тази функция запазва месото или рибата свежи
за по-дълъг период от време.
Когато съхранявате много
краткотрайни хранителни продукти,
изберете функциите на охладителното
отделение.
Примери за хранителни продукти, които може
да държите в „Flex Zone“ (Гъвкава зона) с
настройване на температурата.
Функции на охладителното отделение
използване _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:24
Вино
Ястия за
празненства
• вино
Деликатеси Студени
Закуски
Напитки
Месо
Риба
• ананаси
• бутилирана • пържоли
вода
• сокове
• студено
рязани
продукти
• бисквити • безалкохолни • бекон
напитки
• картофи • бира
• сандвичи с
чили
• коктейли • лимони
• торти
• сирена
Ако плодове и зеленчуци се съхраняват
при настройка „Meat Fish“ (Месо/Риба),
то те могат да бъдат увредени.
Не съхранявайте марули или други
зеленчуци с листа в „Flex Zone“
(Гъвкава зона).
ВНИМАНИЕ
За да ги преместите - плъзнете го
вътре над желаното място и го натиснете
надолу, докато то спре.
• Кошчета за врата (2)
За да ги махнете - хванете дясната част
на кошчето като го вдигнете под наклон
покрай водача и след това хванете лявата
страна, като я изтеглите от вратата.
За да ги преместите - плъзнете го на
първоначалното му място и го натиснете
надолу, докато прилепне.
1
Не съхранявайте стъклени бутилки
в „Flex Zone“ (Гъвкава зона) при
настройка “Cold Drinks” (Безалкохолни
напитки) или “Meat/Fish” (Месо/Риба).
Ако замръзнат, те могат да се счупят и
да причинят телесни повреди.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО МЯСТО
ЗА СГЪВАЕМИЯ РАФТ
Сгъваемият рафт се издига от центъра, като
ви дава повече място за съхранение без да ви
се налага да пренареждате рафтовете.
• Инсталирайте сгъваемия рафт от дясната страна
на хладилника.
• Ако инсталирате сгъваемия рафт от лявата страна,
машината за лед ще му пречи да се сгъва напълно.
• За да го използвате, натиснете нежно предната
част на рафта назад, така че рафтът да се сгъне
от средата.
Препоръчително
място
докосване
2
Могат да възникнат наранявания,
ако кошчетата за врата не са здраво
закрепени към вратите.
Не позволявайте на деца да играят с кошчетата
Острите ъгли на кошчетата могат да причинят
наранявания.
Не регулирайте кошче, което е пълно с
ВНИМАНИЕ храна. Първо махнете храната.
За да премахнете прах от кошчетата, махнете
предпазителя и ги измийте във вода.
2. Рафтове от закалено стъкло
За да ги махнете - наклонете предната част на
рафта нагоре в показаната посока ( 1 ) и я вдигнете
вертикално ( 2 ). Изтеглете рафта навън.
За да ги инсталирате наново - наклонете предната
част на рафта нагоре и насочете закачалките за
рафт в прорезите на желаната височина. След
това наведете предната част на рафта, така че
закачалките да могат да попаднат в прорезите.
ВНИМАНИЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
Рафтовете от закалено стъкло са тежки.
Полагайте специални грижи, когато ги махате.
1
1. Кошчета за врата
• Кошчета за врата (1)
За да ги махнете - просто повдигнете
кошчето и го издърпайте навън.
2
32_ използване
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:24
3. Сгъваем рафт
За да го махнете - след като махнете предната
част на рафта, повдигнете рафта и го махнете.
За да го инсталирате наново - закачете рафта на
ъгловата рамка
и закрепете отново предната част на рафта към
сгъваемия рафт.
След като плъзнете сгъваемия рафт
и го сгънете, предната част на рафта
може да бъде махната за ваше
удобство. Ако използвате рафта без да
го махнете, внимавайте, защото може
да се раздели.
ВНИМАНИЕ
Чекмеджетата трябва да бъдат махнати
преди стъкленият рафт над тях да
може да бъде изтеглен навън.
5. „Flex Zone“ (Гъвкава зона)
За да махнете „Flex Zone“ (Гъвкава зона) изтеглете вратата на гъвкавата зона до пълно
изваждане. Повдигнете „Flex Zone“ (Гъвкава
зона) нагоре и я изтеглете към тялото си с две
ръце.
За да инсталирате „Flex Zone“ (Гъвкава
зона) наново - отворете вратата на гъвкавата
зона до пълно изтегляне. Повдигнете
предницата на „Flex Zone“ (Гъвкава зона),
поставете задната част на зоната върху
релсите и след това смъкнете предната част,
докато цялата зона не легне върху релсите.
02 използване
ВНИМАНИЕ
• Плъзнете кошчето навътре над желаното
място и го натиснете надолу, докато спре.
4. Чекмеджета за зеленчуци и
плодове
За да го махнете
• Просто повдигнете кошчето и го
издърпайте навън.
Когато гъвкавата зона или LED
осветлението не работят, проверете
връзките [ ( 1 ), ( 2 ) показани долу ] за
пукнатини или течове.
2
• Наклонете нагоре предната част на
чекмеджето и издърпайте право навън,
издърпайте чекмеджето след като леко го
преместите по посоката на стрелката.
1
За да го инсталирате наново
• Вкарайте чекмеджето в релсите на рамката
и го натиснете назад, докато стигне
мястото си.
използване _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:24
1. Обърнете се към страница 18 за
инструкции за разглобяване.
2. Отворете релсата на покритието на капака
с плоска отвертка.
Използване на вратите
Уверете се, че вратите се затварят изцяло,
както и че са добре уплътнени.
Когато вратата на хладилника е частично
отворена,
тя автоматично ще се затвори. Ако вратата
е отворена по-широко от обхвата й за
автоматично затваряне, то тя ще остане
отворена. Трябва ръчно да я затворите.
МАХАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ НА
ФРИЗЕРА
1. Предпазител на помещението на
фризера
За да го махнете – махнете предпазителя
на помещението на фризера ( 1 ), като го
повдигнете нагоре.
За да го инсталирате наново – натиснете
надолу, докато предпазителят ( 1 ) не се
заключи на мястото си.
3. Чекмедже на фризера
За да махнете чекмеджето на фризера –
изтеглете напълно чекмеджето на фризера.
Наклонете задната част нагоре и я повдигнете
навън, за да го махнете.
За да инсталирате чекмеджето на фризера
наново – поставете кошчето в сглобката от
релси.
При разглобяване или сглобяване на
ВНИМАНИЕ съда съществува риск от надраскване
отстрани, ако го извиете наляво или
надясно.
Не позволявайте на бебета или деца
ВНИМАНИЕ да влизат в чекмеджето на фризера.
Те биха могли да повредят хладилника
и сериозно да се наранят. Не сядайте
върху вратата на фризера. Вратата
може да се счупи. Не позволявайте на
деца да се катерят в чекмеджето на
фризера.
Не махайте разделителя.
ВНИМАНИЕ
Ако са хванати вътре, децата могат да
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ бъдат наранени или да се задушат до
смърт.
1
2. Супер изтеглено чекмедже
За да го махнете – изтеглете чекмеджето до
пълно изваждане. Наклонете задната част на
чекмеджето нагоре и направо го повдигнете
навън.
За да го инсталирате наново – поставете
чекмеджето върху релсите ( 4 ), като го
наклоните нагоре. Смъкнете чекмеджето на
мястото му, докато стане хоризонтално, и след
това го плъзнете ( 3 ) навътре.
Можете да съхранявате храна в
пространството с прекъсната линия.
Чекмедже с автоматично отваряне
Преграда
Контейнер с чекмедже на фризера
4
3
ПОЧИСТВАНЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
Полагането на грижи за вашия хладилник с
34_ използване
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:25
френска врата Samsung удължава живота му
и го пази чист от миризми и микроби.
Почистване на вътрешността
Почистване на външните страни
Избърсвайте контролния панел и цифровия
дисплей с влажна, чиста и мека кърпа. Не
пръскайте вода директно върху повърхността
на хладилника.
Вратите, ръкохватките и повърхността на
отделенията трябва да бъдат почиствани с мек
препарат и после избърсани с мека кърпа.
Полирайте външните страни един или два пъти
годишно, за да държите уреда си във върхова
форма.
Натиснете надолу единия край на подноса на
автомата и го махнете. Обършете автомата за
лед/вода с чиста и мека кърпа.
ВНИМАНИЕ
Почистване на гумените
уплътнения за врата
Ако гумените уплътнения за врата са мръсни,
вратите може да не се затварят както трябва
и хладилникът няма да работи ефективно.
Дръжте уплътненията за врата чисти от прах
или петна, като почиствате вратите с мек
препарат и влажна кърпа. Избършете до
сухота с чиста и мека кърпа.
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Не пръскайте вода директно върху
хладилника. Използвайте чиста, влажна
кърпа за почистване.
Не използвайте бензол, разредители
или Клорокс за почистване. Те могат да
повредят повърхността на уреда и да
причинят пожар.
Можете да изтриете
печатните букви на дисплея,
ако приложите препарат за
почистване на неръждаеми
предмети директно върху
мястото, където буквите са напечатани.
Когато използвате избора
си за натрошен лед от
автомата, остатъчни
парченца лед може да
започнат да се събират
в пръскалото за лед.
За да предотвратите
разтапянето на остатъчен
лед и изтичането му от
пръскалото, трябва да
почиствате остатъчния лед, когато
видите, че е започнал да се събира в
пръскалото за лед.
02 използване
Почистете вътрешните стени и аксесоарите
с мек препарат за почистване и после
избършете до сухота с мека кърпа. Можете
да махнете чекмеджетата и рафтовете за поцялостно почистване. Просто се уверете, че
сте подсушили чекмеджетата и рафтовете,
преди да ги поставите обратно по местата им.
Почистване на автомата за лед/
вода
Не почиствайте хладилника с
бензен, разредител или шампоан за
автомобили. Тези субстанции могат да
причинят пожар.
Почистване на задната страна на
хладилника
За да бъдат кабелите и откритите части чисти
от прах и събиране на мръсотия, почиствайте
с прахосмукачка задната част на уреда един
или два пъти годишно.
ВНИМАНИЕ
Не махайте задния капак ( 1 ).
Можете да пострадате от токов удар.
1
използване _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:25
Отстраняване на неизправности
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Хладилникът
въобще не
работи или
не охлажда
достатъчно.
• Проверете дали кабелът за захранване е правилно свързан.
• Проверете дали зададената температура на цифровия дисплей е повисока от вътрешната температура на фризера или хладилника. Ако
това е така, настройте хладилника на по-ниска температура.
• Хладилникът да не е изложен на директна слънчева светлина или да
не е близо до източник на топлина?
• Задната част на хладилника да не е твърде близо до стена, като това
пречи на правилното охлаждане?
Храната в
хладилника е
замръзнала.
• Проверете дали зададената температура на цифровия дисплей е
твърде ниска.
• Опитайте да настроите хладилника на по-висока температура.
• Температурата в стаята е прекалено ниска? Настройте хладилника на
по-висока температура.
• Да не сте съхранили сочна храна в най-студената част на хладилника?
Опитайте се да преместите тези продукти на други рафтове в
хладилника, вместо да ги държите в най-студените части или в
кошчета.
Чувате
необикновен
шум или звуци.
• Проверете дали хладилникът е нивелиран и стабилен.
• Задната част на хладилника твърде близо ли е до стена, като това
пречи на правилното охлаждане?
Опитайте се да преместите задната част на хладилника на разстояние
поне 2 инча от стената.
• Да не е изпуснато нещо зад или под хладилника?
• Чува се цъкащ звук от вътрешността на хладилника. Това е нормално
и се случва, защото различни аксесоари се разширяват или свиват,
според температурата на вътрешността на хладилника.
• Ако нещо звучи така, сякаш удря друго нещо вътре в хладилника,
това е нормално. Звукът е причинен от компресора, който работи на
голяма мощност.
Площта на
уреда за
уплътняване
на отделения и
врати е гореща
и се получава
конденз.
Машината
за лед не
произвежда
лед.
• Известно количество топлина е нормално да съществува, тъй като
има инсталирани антикондензатори във вертикалния отдел с панти на
хладилника, които предотвратяват образуването на конденз.
• Вратата на хладилника открехната ли е? Може да се появи конденз,
ако сте оставили вратата отворена за продължителен период от
време.
• Изчакахте ли 12 часа след инсталирането на линия за подаване на
вода, преди да започнете да правите лед?
• Линията за вода свързана ли е и спирателния кран отворен ли е?
• Да не сте спрели ръчно функцията за производство на лед?
• Да не би температурата на фризера да е твърде висока? Опитайте се
да настроите фризера на по-ниска температура.
36_ Отстраняване на неизправности
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:25
РЕШЕНИЕ
Можете
да чуете
бълбукаща
вода в
хладилника.
• Това е нормално. Бълбукането идва от охлаждащия агент, който
циркулира из хладилника.
В хладилника
има неприятна
миризма.
• Проверете за развалена храна.
• Храни със силен мирис (например риба), трябва да бъдат плътно
затворени.
• Периодично почиствайте фризера си и изхвърляйте всяка една
развалена или съмнителна храна.
По стените
на фризера
се образува
скреж.
• Въздушният клапан блокиран ли е? Премахнете всички пречки, така
че въздухът да може свободно да циркулира.
• Оставете достатъчно място между съхранената храна за ефективно
циркулиране на въздуха.
• Правилно затворено ли е чекмеджето на фризера?
Автоматът за
вода не работи.
• Линията за вода свързана ли е и спирателния кран отворен ли е?
• Тръбата на линията за подаване на вода да не би да е смачкана или
пречупена?
• Уверете се, че тръбата е свободна и обезопасена от всички пречки.
• Резервоарът за вода замръзнал ли е, защото температурата на
фризера е твърде ниска?
Опитайте се да изберете настройка с по-висока температура на
цифровия дисплей.
• Функцията за заключване за деца активна ли е?
Системата за
автоматично
затваряне
не работи с
вратата на
фризера.
• Има ли неравновесие между десните и левите части на вратата?
• Плавно отворете и затворете вратата 1-2 пъти. Обикновено след като
направите това, системата за автоматично затваряне отново работи
както трябва.
• Опитайте се да отворите вратата плавно, за да избегнете
разбалансиране на дясната и лявата част на вратата.
03 Отстраняване на неизправности
ПРОБЛЕМ
Отстраняване на неизправности _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:25
бележка
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:25
бележка
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:25
Ограничения за температурата на околната среда
Този хладилник е проектиран да работи в заобикалящи температури, установени от
температурния му клас, означен на табелката с рейтинг.
Клас
Символ
Разширено умерен
Умерен
Субтропичен
Тропичен
SN
N
ST
T
Обхват на заобикаляща температура (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 to +32
+10 to +32
+16 to +32
+16 to +32
+16 to +38
+18 to +38
+16 to +43
+18 to +43
Вътрешните температури могат да бъдат повлияни от такива фактори, като например
местоположението на хладилника/фризера, околната температура и честотата, с която
отваряте вратата.
Настройте температурата, както се изисква, за да компенсирате тези фактори.
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот
Bulgarian
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали,
означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки,
USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци
и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност
здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано
от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение
създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните
ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са
закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат
подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране,
безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят
условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности
не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
За информация за ангажиментите на Samsung към околната среда и специфичните за продукта
регулаторни изисквания, напр. REACH, WEEE и батериите, посетете нашата страница за
устойчивост чрез Samsung.com
Свържете се с SAMSUNG
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung,
моля да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Държава
Контактен център
Уеб сайт
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:25
Hűtőszekrény
használati útmutató
Magyar
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung-terméket vásárolt.
Önálló berendezés
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:25
Biztonsági tudnivalók
A készülékkel nem játszhatnak
gyermekek. A tisztítást és
• A berendezés használata előtt
a felhasználói karbantartást
alaposan olvassa át ezt a használati
gyermekek nem végezhetik
útmutatót, és tartsa a berendezés
felügyelet nélkül.
közelében arra az esetre, ha később
A 3–8 év közötti gyermekek
szüksége lenne rá.
számára megengedett a
• A berendezést kizárólag a
hűtőkészülékbe való be- és
rendeltetése szerint használja
kipakolás.
a használati útmutató alapján.
• A jelen használati útmutatóban
A készüléket nem használhatja
szereplő figyelmeztetések és
olyan személy (ide értve a
fontos biztonsági utasítások nem
gyerekeket is), aki korlátozott
terjednek ki minden, potenciálisan
fizikai, érzékszervi vagy mentális
előforduló körülményre és
képességekkel rendelkezik, illetve
helyzetre. Az Ön felelőssége,
aki nem rendelkezik a megfelelő
hogy a berendezés üzembe
tapasztalattal és jártassággal,
helyezésekor, karbantartásakor és
kivéve, ha a biztonságáért felelős
üzemeltetésekor a józan észnek
személy felügyeletet biztosít a
megfelelően, elővigyázatossággal
számára, és elmagyarázza neki
és gondossággal járjon el.
az eszköz használatát.
• Mivel a jelen használati útmutató
• A készüléket 8 éves vagy idősebb
több modellre vonatkozik, az Ön
gyermekek, illetve korlátozott
berendezésének jellemzői némileg
fizikai, érzékszervi vagy mentális
eltérhetnek az útmutatóban
képességekkel rendelkező,
leírtaktól, és esetleg nem minden
továbbá megfelelő tapasztalattal
itt ismertetett figyelmeztető jelzés
és tudással nem rendelkező
vonatkozik rá. Amennyiben kérdése
személyek csak felügyelet mellett
lenne, vagy problémába ütközne,
vagy a biztonságos használat
lépjen kapcsolatba a legközelebbi
módját is ismertető eligazítás
szakszervizzel, vagy kérjen segítséget
után, és abban az esetben
és tájékozódjon online, a
használhatják, ha megértik a
www.samsung.com/ honlapon.
használattal járó kockázatokat.
• Kérjük, hogy az élelmiszerek
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
02_ Biztonsági tudnivalók
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:25
--
--
--
szennyeződésének elkerülése
olvassza le, tisztítsa ki, hagyja
érdekében tartsa be a következő
megszáradni, az ajtót pedig
utasításokat:
hagyja nyitva, hogy megelőzze
a penészesedés kialakulását a
Ha sokáig nyitva marad a készülék
készülékben.
ajtaja, az jelentős hőmérsékletnövekedést okozhat a készülék
Figyelem:
rekeszeiben.
tűzveszély/
Rendszeresen tisztítsa a készülék
tűzveszélyes
élelmiszerrel érintkező felületeit,
anyagok
továbbá a leeresztő rendszer jól
hozzáférhető részeit.
Fontos biztonsági
Tisztítsa meg a víztartályokat,
szimbólumok és
ha már 48 órája nem voltak
figyelmeztető jelzések:
használatban; öblítse át a
Veszélyforrások vagy nem
vízvezetékhez csatlakoztatott
biztonságos műveletek, amelyek
vízrendszert, ha már legalább 5
súlyos személyi sérülést vagy
napja nem történt vízvételezés a
vízvezetékből.
halált okozhatnak.
A nyers húst és a halat arra
Veszélyforrások vagy nem
alkalmas tárolóedényben tárolja
biztonságos műveletek, amelyek
a hűtőszekrényben, hogy a hús
kisebb személyi sérülést vagy
vagy a hal ne érintkezhessen más
anyagi kárt okozhatnak.
élelmiszerrel, és ne csöpögjön arra
a leve.
NE kísérelje meg!
A kétcsillagos fagyasztórekeszek
NE szerelje szét!
az előfagyasztott élelmiszer
tárolására, jégkrém és fagylalt
NE érintse meg!
tárolására vagy készítésére,
Gondosan tartsa be az
továbbá jégkocka készítésére
utasításokat!
alkalmasak.
Húzza ki a tápcsatlakozót a
Az egy-, két- és háromcsillagos
fali aljzatból.
rekeszek nem alkalmasak friss
Az áramütés elkerülése
élelmiszer fagyasztására.
érdekében csak földelt
Ha a hűtőkészülék sokáig
dugaszolóaljzatzot használjon.
maradna üresen, kapcsolja ki,
FIGYELEM
--
VIGYÁZAT
--
---
Biztonsági tudnivalók _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:25
hűtőközeg gyulladásveszélyt
jelent, illetve szemsérülést
okozhat. Ha szivárgást észlel,
Megjegyzés.
kerülje nyílt láng használatát vagy
egyéb potenciális tűzforrást, és
szellőztesse ki alaposan azt a
Ezek a figyelmeztető jelzések a
helyiséget, ahol a berendezés áll.
sérülések elkerülése érdekében
állnak itt.
-- A berendezés elhelyezésére
Kérjük, tartsa be ezeket az
alkalmas helyiség mérete a
utasításokat.
hűtőközeg mennyiségétől függően
Ennek a résznek az
változik, annak érdekében, hogy
áttanulmányozása után tegye
egy esetleges hűtőköri szivárgás
biztonságos helyre ezt a
esetén ne alakuljon ki gyúlékony
dokumentumot arra az esetre,
gáz-levegő keverék.
ha később szüksége lenne rá.
-- Soha ne kapcsoljon be olyan
berendezést, amelyen a sérülés
A SZÁLLÍTÁSRA ÉS
bármilyen jele látható. Ha ezzel
AZ ELHELYEZÉSRE
kapcsolatosan kétségei vannak,
forduljon a viszonteladóhoz.
VONATKOZÓ VESZÉLYT
A hűtőszekrény elhelyezésére
JELZŐ IKONOK
szolgáló helyiség minimális méretét
• A berendezés szállításakor és
úgy kell meghatározni, hogy a
üzembe helyezésekor ügyelni
berendezésben lévő R-600a közeg
kell arra, hogy a hűtőkör
minden 8 grammjára 1 m³ légtér
egyik része se sérüljön meg.
álljon a rendelkezésére. Az adott
• A berendezés R-600a vagy
hűtőszekrényben lévő hűtőközegR-134a hűtőközeget tartalmaz. A
mennyisége a berendezés
berendezés hátoldalán található
belsejében lévő azonosító tábláról
kompresszor címkéjén vagy a
olvasható le.
hűtőszekrény belsejében lévő
-- Ha a berendezés izobután (R-600a)
teljesítménytáblán ellenőrizze,
hűtőközeget tartalmaz, ez magas
hogy milyen hűtőközeg van a
szintű környezeti kompatibilitással
hűtőrendszerben.
rendelkezik, mindazonáltal szintén
• Ha a termék éghető gázt (R-600a
robbanásveszélyes. A berendezés
hűtőközeg) tartalmaz,
szállításakor és üzembe
-- a csővezetékrendszerből szivárgó
Segítségért hívja fel telefonos
ügyfélszolgálatunkat.
FIGYELEM
04_ Biztonsági tudnivalók
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:25
helyezésekor ügyelni kell arra, hogy
a hűtőkör egyik része se sérüljön
meg.
-FIGYELEM
-•
•
--
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE
•
VONATKOZÓ VESZÉLYT
JELZŐ IKONOK
• Ne használja a készüléket
párás, olajos vagy poros
helyiségben, illetve olyan
helyen, ahol közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek
(esőnek) lehet kitéve.
Az elektromos részegységek
megsérült szigetelése áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne tegye ki a hűtőszekrényt
közvetlen napsugárzásnak vagy
kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb
hőforrások melegítő hatásának.
Ne csatlakoztasson több
berendezést elosztóval ugyanahhoz
az elektromos aljzathoz.
A hűtőszekrényt minden esetben
egy erre a célra kijelölt, önálló
elektromos fali csatlakozóaljzatba
kell csatlakoztatni, melynek
elektromos terhelhetősége
megfelel a berendezés adattábláján
feltüntetetteknek.
Ez biztosítja a legjobb teljesítményt,
ugyanakkor megakadályozza, hogy
az épületben túlmelegedjenek az
elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt
•
•
-•
--
jelenthet. Ne csatlakoztassa a
berendezés tápcsatlakozóját
meglazult fali aljzathoz.
Áramütés, illetve tűz
keletkezésének veszélye áll fenn.
Ne használjon olyan kábelt,
amelyen repedés vagy
kidörzsölődés látható annak
hosszában vagy bármelyik végén.
Ne hajlítsa meg túlzott mértékben
a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá
nehéz dolgokat.
Ne használjon aeroszolt a
hűtőszekrény közelében.
A hűtőszekrény közelében
használt aeroszol robbanást vagy
tüzet okozhat.
Ne használja a készüléket
olyan helyen, ahol gázszivárgás
fordulhat elő.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Javasoljuk, hogy a
berendezés üzembe
helyezéséhez vagy javításához
mindig kérje szakember vagy
szerviz segítségét.
-- Ellenkező esetben fennáll az
áramütés, tűz vagy robbanás
veszélye, illetve meghibásodhat a
készülék, vagy személyi sérülés
történhet.
• Használat előtt a hűtőszekrényt
megfelelően, az útmutatóban
foglaltak szerint kell elhelyezni és
Biztonsági tudnivalók _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:25
•
-•
--
•
•
•
-•
•
--
beüzemelni.
Ne telepítse a hűtőszekrényt
nedves helyre vagy olyan helyre,
ahol vízzel érintkezhet.
Az elektromos részegységek
megsérült szigetelése áramütést
vagy tüzet okozhat.
A tápcsatlakozót megfelelő
helyzetben, lefelé lógó kábellel
csatlakoztassa.
Ha a csatlakozót fordítva
(fejjel lefelé) dugja be, a kábel
elnyíródhat, ami tüzet vagy
áramütést okozhat.
Ne használjon olyan kábelt,
amelyen repedés vagy
kidörzsölődés látható annak
hosszában vagy bármelyik végén.
Ügyeljen arra, hogy a
hűtőszekrény hátsó része ne
nyomja össze, illetve ne sértse
meg a tápcsatlakozót.
A hűtőszekrény mozgatásakor
vigyázzon, hogy ne tolja rá a
berendezést a kábelre, illetve ne
sértse meg azt.
Ez tűz keletkezésének veszélyét
hordozza.
A berendezést úgy kell elhelyezni,
hogy az elektromos csatlakozó
az üzembe helyezést követően is
hozzáférhető legyen.
A csomagolóanyagokat tartsa
gyermekektől elzártan.
Ha a gyermek a tasakot, zacskót
a fejére húzza, az fulladásos halál
kockázatával jár.
• A berendezést megfelelően
földelni kell. Ne gázvezetékhez,
műanyag vízvezetékhez vagy
telefonvezetékhez földelje a
berendezést.
-- A hűtőberendezést azért kell földelni,
hogy kóboráram keletkezése esetén
megakadályozza az áramszivárgást,
illetve az áramütést.
-- Ez elektromos áramütést, tüzet,
robbanást vagy a termékkel
kapcsolatos problémákat okozhat.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt
olyan aljzatba, ami nincs
megfelelően földelve, és ellenőrizze,
hogy az aljzat megfelel-e a helyi és
állami előírásoknak.
• Ha az elektromos kábel sérült,
haladéktalanul cseréltesse
ki a gyártóval vagy annak
szervizképviseletével.
• A hűtőszekrény biztosítékát
csak szakképzett szerelő vagy
szervizszolgáltató vállalat cserélheti ki.
-- Ellenkező esetben fennáll az
áramütés vagy a személyi sérülés
veszélye.
06_ Biztonsági tudnivalók
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:25
VIGYÁZAT
hűtőszekrénybe.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE
• Ne hagyja, hogy a gyerekek
VONATKOZÓ
bemásszanak a rekeszekbe.
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
-- Ha az ajtó becsukódik, a bent
rekedt gyerekek megfulladhatnak
vagy megsérülhetnek.
• Ne üljön a fagyasztó ajtajára.
-- Az ajtó letörhet, és ez személyi
sérülést okozhat.
• Gyermekek csak felügyelet
mellett használják a berendezést,
nehogy játékszernek tekintsék
A HASZNÁLATRA
azt. Vigyázzon, nehogy
VONATKOZÓ VESZÉLYT
„becsípje” az ujját:
JELZŐ IKONOK
az ajtók és a szekrény közötti
• A tápcsatlakozót ne dugja be
rés szükségszerűen keskeny.
nedves kézzel.
Ha gyerekek is tartózkodnak a
Ne tároljon semmit a berendezés
berendezés közelében, mindig
tetején.
óvatosan nyissa ki az ajtót.
Az ajtó becsukásakor vagy
Ne hagyja, hogy gyermekek
kinyitásakor a tetőn elhelyezett
rácsimpaszkodjanak az ajtóra.
dolgok leeshetnek, ami személyi
Ez súlyos személyi sérüléssel
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
járhat. A gyermek beszorulhat.
Ne hagyja, hogy a gyerekek
Ne helyezzen vízzel töltött edényt
bemásszanak a hűtőszekrénybe.
a hűtőszekrényre.
A folyadék a kiömlése esetén tűzet • Ha takarításkor vagy egyéb
alkalommal korábban kiszerelte
vagy áramütést okozhat.
a válaszfalat a rekeszből, szerelje
Ne hagyja, hogy gyermekek
vissza, mert így elkerülhető,
rácsimpaszkodjanak az ajtóra.
hogy a gyerekek beszoruljanak.
Ez súlyos személyi sérüléshez
• Soha ne nyúljon be ujjal az
vezethet.
adagolónyílásba, illetve ne
A felügyelet nélkül hagyott
dugjon bele semmit.
hűtőszekrény ajtóit soha ne
-- Ellenkező esetben személyi
hagyja nyitva, és ne hagyja,
sérülés történhet vagy anyagi
hogy a gyerekek bemásszanak a
• Gondoskodjon róla, hogy a
berendezés burkolatának vagy
tartószerkezetének szellőzőnyílásait
semmi ne takarja el.
• Az üzembe helyezést követően
2 órán keresztül hagyja állni a
berendezést.
FIGYELEM
•
--
•
-•
-•
Biztonsági tudnivalók _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:25
•
-•
--
•
•
-•
-•
kár keletkezhet.
Ne tároljon a hűtőszekrényben
illékony vagy gyúlékony
anyagokat (pl. benzint, hígítót,
alkoholt, étert vagy LP-gázt).
A fent említett anyagok
bármelyikének tárolása
robbanáshoz vezethet.
Ne tároljon a hűtőszekrényben
alacsony hőmérsékletre érzékeny
gyógyszereket, tudományos
célú anyagokat vagy egyéb,
alacsony hőmérsékletre érzékeny
anyagokat.
Nem tárolhatók a
hűtőszekrényben olyan termékek,
melyek szigorú hőmérsékletszabályozást igényelnek.
Ne helyezzen el, illetve
ne használjon elektromos
készülékeket a hűtőszekrény
belsejében, kivéve, ha azok a
gyártó által ajánlott típusúak.
Ne használjon hajszárítót
a hűtőszekrény belsejének
kiszárítására. Ne helyezzen égő
gyertyát a hűtőszekrénybe a
kellemetlen szagok megszüntetésére.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Nedves kézzel ne érintse meg a
fagyasztó belső falfelületét vagy a
fagyasztóban tárolt termékeket.
Ez fagyási sérüléseket okozhat.
A leolvasztási folyamathoz
ne használjon mechanikus
eszközöket, illetve – a gyártó által
javasolt módszereken kívül – más
módon se siettesse a leolvasztási
folyamatot.
• Ügyeljen a hűtőkör épségére.
• Ez a termék kizárólag
élelmiszerek háztartási
környezetben történő
tárolására való.
• A palackokat szorosan egymás
mellett kell tárolni, hogy ne
essenek ki.
• Gázszivárgás esetén (pl.
propángáz vagy LP-gáz szivárgása
esetén) azonnal szellőztessen
ki anélkül, hogy hozzáérne az
elektromos kábel csatlakozójához.
Ne érjen se a berendezéshez, se
az elektromos kábelhez.
• Ne nyúljon a kezével, lábával vagy
fémtárgyakkal (fém evőpálcikával
stb.) a hűtőszekrény alsó vagy
hátsó részébe.
-- Ez áramütést vagy személyi
sérülést okozhat.
-- Az éles szélek személyi sérülést
okozhatnak.
-- Ne használjon ventilátort a
szellőztetéshez.
-- Egyetlen szikra robbanást vagy
tüzet okozhat.
• Kizárólag a gyártó vagy a
szervizszolgáltató által biztosított
LED lámpákat használjon.
08_ Biztonsági tudnivalók
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:25
• Gyermekek csak felügyelet mellett
tartózkodjanak a berendezés
közelében, nehogy játékszernek
tekintsék vagy belemásszanak.
--
---
--
•
-- Ennek elmulasztása áramütést
vagy tűzet okozhat.
• Amennyiben a lámpaizzó
cseréjekor nehézségbe
ütközik, lépjen kapcsolatba a
• Saját maga soha ne szerelje
szervizképviselettel.
szét, illetve ne javítsa a
• Ha a készülék LED lámpával
hűtőszekrényt.
rendelkezik, ne szerelje szét saját
Tűz, meghibásodás, illetve
maga a lámpaburkolatot és a
személyi sérülés veszélye áll
LED lámpát.
fenn. Hibás működés esetén
-- Kérjük, lépjen kapcsolatba a
vegye fel a kapcsolatot a
szervizképviselettel.
szervizképviselettel.
• Ha a hűtőszekrénybe por
vagy víz kerül, húzza ki az
• Ne kísérelje meg a
tápcsatlakozót, és vegye fel
berendezés saját kezűleg
a kapcsolatot a Samsung
történő javítását szétszerelését
Electronics szervizközpontjával.
vagy átalakítását.
-- Tűzveszély áll fenn.
Ne használjon a szabványostól
eltérő biztosítékot (rézhuzal,
acélhuzal stb.).
A HASZNÁLATRA
Ha a berendezést javítani kell
VONATKOZÓ
vagy máshova kell telepíteni,
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
forduljon a legközelebbi
• Annak érdekében, hogy
szervizképviselethez.
a berendezés a legjobb
Ellenkező esetben fennáll az
hatásfokkal működjön,
áramütés, tűz veszélye, illetve
-- Ne helyezzen élelmiszert túl
meghibásodhat a készülék, vagy
közel a hűtőszekrény hátsó
személyi sérülés történhet.
részén lévő szellőzőnyílásokhoz,
Ha a készülékből furcsa hang
mivel ez megakadályozhatja
hallható, égett szag érezhető
a szabad levegőkeringést a
vagy füst száll fel, azonnal
hűtőszekrény belső terében.
szakítsa meg az áramellátást,
-- A hűtőszekrényben történő
és lépjen kapcsolatba a
elhelyezés előtt az élelmiszereket
legközelebbi szervizközponttal.
megfelelően csomagolja be,
VIGYÁZAT
Biztonsági tudnivalók _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:25
-•
-•
--
•
--
--
vagy tegye azokat légmentesen
záró dobozokba.
Ne helyezzen el újonnan
lefagyasztandó élelmiszert
közvetlenül a már bent lévő mellé.
Ne tegyen szénsavas vagy
pezsgő italokat a fagyasztóba.
Ne tegyen üvegpalackokat vagy
üvegpoharakat a fagyasztóba.
Ha a tartalma megfagy, az üveg
eltörhet, ami személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
Ne alakítsa át a hűtőszekrény
működését.
Az átalakítás személyi sérüléshez
vezethet és/vagy anyagi kárt
okozhat. A Samsung garanciális
szolgáltatása nem terjed ki
a harmadik fél által végzet
átalakításokra, és a Samsung
elhárít minden felelősséget
a harmadik fél által végzett
átalakításokból eredő biztonsági
problémákkal vagy károkkal
kapcsolatban.
Ne tömítse el a szellőzőnyílásokat.
Ha a szellőzőnyílások eltömődnek
(különösen a nylonzacskók
hajlamosak eltakarni ezeket),
a hűtőszekrény túlhűtése
következhet be. Ha ez a túlhűtési
periódus túl hosszú ideig tart,
a vízszűrő elrepedhet, és ez
vízszivárgáshoz vezethet.
Ne helyezzen el újonnan
•
•
•
•
•
•
--
•
--
lefagyasztandó élelmiszert
közvetlenül a már bent lévő mellé.
Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek
maximális tárolási időkorlátait, és
ügyeljen a lejárati időkre.
A víztartályt, a jégtálcát és a
jégkockatartót kizárólag ivóvízzel
töltse fel.
Kizárólag a hűtőszekrényhez
biztosított jégkészítőt használja.
A hűtőszekrényhez csatlakozó
vízellátást kizárólag megfelelő
képesítéssel rendelkező
szakember építheti ki/kötheti
be, és a rendszer kizárólag
ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
A jégkészítő berendezés
megfelelő működtetéséhez 138–
862 kPa víznyomás szükséges.
Ne permetezzen illékony
anyagokat (pl. rovarölő szereket) a
berendezés felületére.
Azonkívül, hogy ez egészségügyi
kockázatokat jelent, áramütést,
tüzet is okozhat, illetve működésbeli
problémákhoz vezethet.
Az üveg felületét kímélje az erős
ütődésektől erőhatásoktól.
A törött üveg személyi sérüléshez
vezethet, és/vagy anyagi kárt
okozhat.
10_ Biztonsági tudnivalók
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:25
és minden idegen anyagot vagy
port távolítson el az elektromos
csatlakozó villájáról.
-- Ha nem így jár el, az tűzet vagy
áramütést okozhat.
• Soha ne nyúljon be ujjal az
• Ne permetezzen vizet
adagolónyílásba és a jégcsúszdába,
közvetlenül a hűtőszekrény
illetve ne dugjon bele semmit.
belső vagy külső felületére.
-- Ez személyi sérülést vagy anyagi
Ez tűzet vagy áramütést okozhat.
kárt okozhat.
A hűtőszekrény közelében ne
használjon vagy helyezzen
• Tisztítás és/vagy karbantartás
el hőmérsékletre érzékeny
végrehajtása előtt húzza ki
anyagokat (pl. gyúlékony spraya hűtőszekrény dugóját az
ket, gyúlékony anyagokat,
elektromos aljzatból.
szárazjeget, gyógyszert vagy
• A tápcsatlakozót szilárdan
vegyszert). Ne tartson illékony
csatlakoztassa a fali aljzatba.
vagy gyúlékony anyagokat vagy
Ne használjon sérült tápkábelt,
tárgyakat (benzin, hígító, propángáz
csatlakozó dugaszt vagy
stb.) a hűtőszekrényben.
meglazult dugaszoló aljzatot.
Ez a hűtőszekrény kizárólag
-- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
élelmiszer tárolására használható. • Ne húzza, és ne hajlítsa meg
Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
túlzott mértékben a tápkábelt.
Ne permetezzen éghető gázt a
Ne csavarja meg és ne
hűtőszekrény közelében.
csomózza össze a tápkábelt.
Robbanás- és tűzveszély áll fenn.
Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy
köré, ne tegyen nehéz tárgyat
Ne permetezzen tisztítószereket
a tápkábelre, ne szorítsa be
közvetlenül a kijelzőre.
tárgyak közé, és ne nyomja be a
Ez esetleg eltávolítja a kijelzőre
berendezés mögötti helyre.
nyomtatott betűket.
-- A hűtőszekrény mozgatásakor
Távolítson el minden idegen
vigyázzon, hogy ne tolja rá a
anyagot vagy port az elektromos
berendezést a kábelre, illetve ne
csatlakozó villájáról. Ne
sértse meg azt.
használjon nedves vagy vizes
-- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
ruhát a csatlakozó tisztítására,
VIGYÁZAT
-•
--•
-•
-•
A TISZTÍTÁSRA ÉS
KARBANTARTÁSRA
VONATKOZÓ
FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
Biztonsági tudnivalók _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:25
VIGYÁZAT
A LESELEJTEZÉSRE
VONATKOZÓ VESZÉLYT
JELZŐ IKONOK
• A termék leselejtezése előtt
győződjön meg arról, hogy
a berendezés hátoldalán
lévő csövek közül egyik sem
sérült meg.
• A berendezés R-600a vagy
R-134a hűtőközeget tartalmaz. A
berendezés hátoldalán található
kompresszor címkéjén vagy a
hűtőszekrény belsejében lévő
teljesítménytáblán ellenőrizze,
hogy milyen hűtőközeg
van a hűtőrendszerben. Ha
berendezése gyúlékony gázt
(R-600a hűtőközeget) tartalmaz,
a berendezés biztonságos
leselejtezésére vonatkozóan
vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal. Szigetelő
töltőgázként ciklopentán
használatos. A szigetelőanyagban
lévő gázok speciális elhelyezési
eljárást igényelnek. Az ilyen
termékek környezetvédelmi
szempontból biztonságos
leselejtezése érdekében
vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal. A termék
leselejtezése előtt győződjön
meg arról, hogy a berendezés
hátoldalán lévő csövek közül egyik
sem sérült. A csővezetékeket
•
•
•
--
csak nyílt térben szabad felnyitni.
A hűtőszekrények leselejtezésekor
mindig távolítsa el az ajtók közötti
tömítéseket és az ajtóreteszelést,
nehogy kisgyermekek vagy
állatok szoruljanak a hűtőszekrény
belsejébe. A polcokat hagyja a
helyükön, mert így a gyerekek
nem tudnak könnyen bemászni
a belső térbe. Gyermekek csak
felügyelet mellett tartózkodhatnak
a régi berendezések közelében,
nehogy játékszernek tekintsék
azokat.
Kérjük, hogy a berendezés
csomagolóanyagát környezetbarát
módon helyezze a hulladékba.
A csomagolóanyagokat tartsa
gyermekektől elzártan, mert
veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
Ha a gyermek a tasakot, zacskót
a fejére húzza, megfulladhat tőle.
TOVÁBBI ÖTLETEK
A MEGFELELŐ
HASZNÁLATHOZ
• Áramkimaradás esetén hívja
fel az áramszolgáltató vállalat
helyi irodáját, és érdeklődje
meg, meddig fog tartani az
áramszünet.
-- Egy rövid, egy-két órás áramszünet
nem befolyásolja a hűtőszekrényben
mérhető hőmérsékletet. Ennek
12_ Biztonsági tudnivalók
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:25
-•
•
•
•
•
ellenére áramkimaradás idején
csak a legszükségesebb esetben
nyissa ki az ajtót.
Ha az áramszünet 24 óránál
tovább tart, távolítsa el az
összes fagyasztott ételt.
Ha a hűtőszekrényhez kulcs is
tartozik, tartsa azt a berendezéstől
távolabb eső helyen, ahol a
gyermekek nem érhetik el.
Amikor a berendezés hosszabb
ideig üzemel az üzemelési
hőmérséklet-tartomány alsó
határát sem elérő hőmérsékletű
helyen, előfordulhat, hogy a
berendezés nem egyenletesen
működik (lehetséges, hogy a
hűtőszekrény belsejében túl
magas lesz a hőmérséklet).
Ne tároljon a hűtőszekrényben
olyan ételt, amely alacsony
hőmérsékleten könnyen tönkremegy
(pl. banán vagy dinnye).
Az Ön által vásárolt hűtőszekrény
fagyásmentes, ami azt jelenti,
hogy a berendezés manuális
jégmentesítésére nincs szükség,
mivel ez automatikusan történik.
A jégmentesítés ideje alatti
hőmérséklet-emelkedés
nem haladja meg az ISO
követelményrendszer
határértékeit. Mindazonáltal,
ha meg kívánja akadályozni,
hogy a lefagyasztott élelmiszer
hőmérséklete a jégmentesítés
ideje alatt túlzottan
megemelkedjen, csomagolja be
a fagyasztott élelmiszert több
réteg újságpapírba.
• Ha a lefagyasztott élelmiszer
hőmérséklete a jégmentesítés
alatt megemelkedik, csökkenhet
az eltarthatóság időtartama.
Energiatakarékossági tippek
-- A berendezést hűvös, száraz,
megfelelő szellőzéssel rendelkező
helyiségben használja.
Gondoskodjon arról, hogy a
berendezést ne érje közvetlen
napsugárzás, és soha ne tegye
ki közvetlen hősugárzásnak (pl.
radiátor).
-- Soha ne fedjen el egyetlen
szellőzőnyílást vagy rácsot sem a
berendezésen.
-- A meleg ételeket a hűtőszekrénybe
helyezésük előtt hagyja kihűlni.
-- A fagyasztott élelmiszereket a
hűtőrészben olvassza fel. Ily
módon a fagyasztott élelmiszer
alacsony hőmérsékletét a
hűtőszekrényben tárolt élelmiszer
hűtésére használhatja fel.
-- Amikor élelmiszert vesz ki a
hűtőszekrényből vagy tesz be
oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az
ajtaját. Minél rövidebb ideig tartja
nyitva az ajtót, annál kevesebb jég
képződik a fagyasztóban.
Biztonsági tudnivalók _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:25
-- Rendszeresen tisztítsa meg
a hűtőszekrény hátulját.
A lerakódott por növeli az
energiafogyasztást.
-- Ne állítsa a hőmérsékletet a
szükségesnél alacsonyabbra.
-- Tegye lehetővé a levegő megfelelő
kiáramlását a hűtőszekrény aljánál
és a hátuljánál.
Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
-- Üzembe helyezéskor hagyjon
szabad helyet a hűtőszekrény
felett, mögött, valamint a két
oldalán.
Ezzel csökkenthető az
energiafogyasztás, így
alacsonyabb lesz az áramszámlája.
-- A leghatékonyabb
energiafelhasználás érdekében
minden kosarat, rekeszt és polcot
a gyártó által beállított pozícióban
használjon.
A készüléket otthoni és
ahhoz hasonló használati
körülményekre tervezték,
mint például
-- személyzeti konyhákba
boltokban, irodákban és más
munkahelyeken;
-- tanyaházakba és vendégek
általi használatra szállodákba,
motelekbe és más szálláshelyekre;
-- panziókba;
-- étkeztetéssel foglalkozó helyekre
és hasonló, nem kereskedelmi
felhasználásra.
Tartalom
A FRENCH DOOR HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE…………………… 15
A FRENCH DOOR HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA……………………………… 23
HIBAELHÁRÍTÁS……………………………………………………………………… 36
14_ Biztonsági tudnivalók
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:25
A French Door hűtőszekrény
üzembe helyezése
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE
HELYEZÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE
01 üzembe helyezés
Gratulálunk Samsung French Door hűtőszekrénye
megvásárlásához!
Reméljük, hogy örömét leli a csúcstechnológiát képviselő
funkciókban és a berendezés hatékonyságában.
B
A
E
D
C
A hűtőszekrény számára
legmegfelelőbb hely kiválasztása
Válasszon:
• Olyan helyet, ahol biztosítva van a vízellátás.
• Olyan helyet, amely nincs kitéve közvetlen
napsugárzásnak.
• Olyan helyet, ahol vízszintes a padlózat.
• Olyan helyet, ahol elegendő hely áll
rendelkezésre a hűtőszekrény ajtajainak
akadálytalan kinyitásához.
• Olyan helyet, ahol a megfelelő légmozgás
érdekében elegendő a hely a berendezés két
oldalánál, a háta mögött, valamint felette.
• Olyan helyet, ahol a hűtőszekrény könnyen
elmozdítható, ha a karbantartására vagy
szerelésére van szükség.
• Ne telepítse olyan helyre a hűtőszekrényt, ahol
a hőmérséklet 10 ºC alá csökkenhet.
• Ne helyezze el olyan helyen a hűtőszekrényt,
ahol benedvesedhet.
„A” méret, hossz
726 mm
„B” méret, szélesség
908 mm
„C” méret, magasság
1749 mm
„D” méret, teljes magasság
1777 mm
„E” méret, hossz
788 mm
125°
125°
Ha a berendezés körül nincs elegendő szabad
hely, előfordulhat, hogy a belső hűtésrendszer
nem működik megfelelően.
Ha a hűtőszekrény jégkészítő egységgel is
rendelkezik, hátul több helyre van szükség, mert a
vízvezetéket is be kell kötni.
Ha a hűtőszekrényt fal mellé telepíti, minimum
95 mm távolságot kell hagynia a hűtőszekrény és
a fal között, hogy az oldalra is kilengő ajtót ki tudja
nyitni.
Fontos: Ellenőrizze az ajtónyílások (magasság
és szélesség is), küszöbök, mennyezetek,
lépcsőházak stb. lemérésével, hogy a
hűtőszekrényt egyszerűen a helyére tudja vinni.
Az alábbi táblázatból megtudhatja a Samsung
French Door hűtőszekrény pontos magassági és
hosszméreteit.
Mindegyik méret a terveken alapul, így a
mérési módszertől függően eltérhet.
üzembe helyezés _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:25
A hűtőszekrény mozgatása esetén
VIGYÁZAT
A padló károsodását elkerülendő, ügyeljen
arra, hogy az elülső szintezőlábak felhúzott
helyzetben legyenek (a talajszint felett).
Lásd a kézikönyv „Szintbeállítás” című
fejezetét (20. o).
Lapos csavarhúzó
(-)
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK
LESZERELÉSE
Egyes esetekben szükség lehet a hűtő- és
a fagyasztórekeszek eltávolítására, hogy a
hűtőszekrényt a végső helyére mozgathassa. Ne
távolítsa el az ajtókat és rekeszeket ha nem
szükséges. Ha nem kell leszerelni a hűtőszekrény
ajtóit, folytassa a 20. oldalon a Szintbeállítás
fejezettel. Ha el kell távolítania őket, folytassa
alább.
Mielőtt megkezdené az ajtó/rekesz eltávolítást,
feltétlenül olvassa el az alábbiakat:
Magasságállító láb
Az ajtó vagy a rekesz eltávolítása
előtt szüntesse meg a hűtőszekrény
áramellátását.
• Vigyázzon, hogy eltávolításuk közben
nehogy elejtse, megsértse vagy
megkarcolja az ajtókat/rekeszeket.
• Járjon el fokozott körültekintéssel az ajtók/
rekeszek eltávolításakor. Az ajtók nehezek,
személyi sérülést okozhatnak.
• Az alábbiak elkerülése érdekében megfelelően
illessze vissza az ajtókat/rekeszeket:
FIGYELEM
PADLÓFELÜLET
A megfelelő üzembe helyezés érdekében a
hűtőszekrényt sík, kemény padlófelületen kell
elhelyezni, melynek magassága nem különbözik
a környezetétől. A felszínnek elég erősnek kell
lennie ahhoz, hogy elbírja a teljesen megterhelt
hűtőszekrény súlyát.
A padlófelület védelme érdekében vágjon ki
egy nagy darabot a kartonból, és munkavégzés
közben helyezze azt a hűtőszekrény alá. A
hűtőszekrényt a mozgatásakor egyenesen húzza
előre, vagy tolja hátra. Ne oldalanként tolja-húzza.
-- Levegőbeszivárgásból adódó páralecsapódás.
-- Egyenetlen ajtóilleszkedés.
-- Az ajtó nem megfelelő tömítettségéből adódó
energiaveszteség.
A hűtőszekrény ajtóinak leszerelése
FIGYELEM
Vigyázzon, hogy eltávolításuk közben
nehogy elejtse
vagy megkarcolja az ajtókat.
Szükséges szerszámok (nem tartozék)
A hűtőszekrény üzembe helyezéséhez az alábbi
szerszámokra lesz szüksége:
Csillagcsavarhúzó (+)
Lapos csavarhúzó (-)
Fogó
Imbuszkulcs
(5 mm)
Dugókulcs
(10 mm)
16_ üzembe helyezés
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:25
Nyitott ajtó mellett
1. Távolítsa el a FELSŐ LEMEZT ( 1 ) tartó
3 csavart, és válassza le a kapcsolódó
vezetékeket.
4. Emelje fel az ajtót egyenesen annak
levételéhez.
2. Kösse le a két csatlakozót ( 2 ) a bal oldali
ajtóról. A csuklópántból való eltávolításához
csavarja el a vízvezeték-csatlakozót, és
húzza ki a csuklópántból. A vízvezetéket ( 3 )
a vízvezeték-csatlakozó ( 4 ) jelzett részét
megnyomva távolíthatja el.
5. Távolítsa el a csavart ( 8 ) a bal és jobb ajtó
alsó csuklópántjaiból egy csillagcsavarhúzóval
(+). Távolítsa el a 2 imbuszcsavart ( 9 ) a
bal és jobb ajtó alsó csuklópántjaiból egy
imbuszkulccsal (5 mm). Távolítsa el a jobb és
bal oldali ajtó alsó csuklópántjait ( 10 ).
01 üzembe helyezés
1
10
8
9
2
Imbuszkulcs
3
4
3. Húzza meg, és távolítsa el a csuklópánt karját
( 5 ). Távolítsa el a földelőcsavart ( 6 ) a bal ajtó
felső csuklópántjából egy csillagcsavarhúzóval
(+). Távolítsa el a jobb és bal oldali ajtó felső
csuklópántjait ( 7 ).
5
7
6
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK
FELSZERELÉSE
Az ajtók visszaszereléséhez, miután a
hűtőszekrény
a végleges helyére került, szerelje vissza az
alkatrészeket ellenkező sorrendben.
1. A vízcsövet teljesen be kell csúsztatni az
átlátszó csőcsatlakozó középvonaláig („A”
típus), vagy a jelzővonalig („B” típus), hogy a
vízadagolóból ne szivároghasson a víz.
„A” típus
„B” típus
Kiadagoló
Az átlátszó csőcsatlakozó középvonala
A tájékoztató vonalak
üzembe helyezés _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:25
A FLEX AJTÓ LESZERELÉSE
5. Emelje le a Flex ajtót a sínszerkezetről.
1. Emelje ki a helyéről a Flex Zone ( 1 ) fiókot.
1
VIGYÁZAT
2. Távolítsa el a burkolatot ( 2 ) a vezetékkel
együtt egy lapos csavarhúzóval (-).
Ha túl sok élelmiszer van a
fagyasztórekeszekben, előfordulhat, hogy
a fagyasztó nem záródik be teljesen, ami
jégfelhalmozódáshoz vezethet.
2
3. A reteszelő fület megnyomva válassza le a
csatlakozót.
A FLEX AJTÓ
VISSZASZERELÉSE
VIGYÁZAT
Amikor visszaszereli, feltétlenül kösse be
a vezetéket.
Ha nincs bekötve, a Flex Room rekesz
nem fog működni.
4. Távolítsa el az oldalanként 1 imbuszcsavart egy
imbuszkulccsal (10 mm).
A Flex ajtók visszatételéhez szerelje vissza az
alkatrészeket a leszerelési sorrenddel ellenkező
sorrendben.
Feltétlenül kösse be a Flex ajtó
VIGYÁZAT csatlakozóját.
Ha nincs bekötve, a Flex Room rekesz
nem fog működni.
A FAGYASZTÓ AJTAJÁNAK
ELTÁVOLÍTÁSA
1. Emelje ki a felső rekeszt.
18_ üzembe helyezés
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:25
2. Emelje ki a fagyasztótér védőelemét ( 1 ).
1
01 üzembe helyezés
3. Vegye ki az alsó tárolót ( 2 ) a sínszerkezetről
történő leemelésével.
2
4. Nyomja meg a sínszerkezet rögzítő horgát.
A FAGYASZTÓ AJTÓ
VISSZASZERELÉSE
A rekesz visszaszereléséhez, miután a
hűtőszekrény
a végleges helyére került, szerelje vissza az
alkatrészeket ellenkező sorrendben.
5. A fagyasztórekeszt a tetejénél fogva húzza ki
ütközésig, majd távolítsa el a sínszerkezetről.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg vagy
horpassza be a sínszerkezetet azzal, hogy
a padlózathoz üti.
Ügyeljen rá, hogy a fagyasztó tárolót a
fagyasztó ajtajának le- és felszerelésekor a
megfelelő helyzetben szerelje be. Ha nem
így tesz, az ajtó nem fog megfelelően nyílni
vagy csukódni.
Ha túl sok élelmiszer van a
fagyasztórekeszekben, előfordulhat, hogy
a fagyasztó nem záródik be teljesen, ami
jégfelhalmozódáshoz vezethet.
SZINTBEÁLLÍTÁS
Gondoskodjon a hűtőszekrény vízszintes
helyzetéről, hogy már csak finomállítást kelljen
végeznie. Ellenőrizze vízszintmérővel, hogy
a hűtőszekrény oldalirányban és előre-hátra
irányban is vízszintben áll-e. Ha a hűtőszekrény
nem áll vízszintben, az ajtók nem lesznek
tökéletesen egymás mellett, ami nedvesség
lecsapódást eredményezhet és az áramszámla is
megnő. Alább egy példa látható a vízszintezésre
abban az esetben, ha a hűtőszekrény bal oldala
lejjebb található a jobb oldalánál.
A vízszint beállításának módja
1. Nyissa ki a fagyasztó ajtaját, és távolítsa el az
alsó rekeszt.
2. A hűtőszekrény vízszintbe állításához illesszen
egy lapos csavarhúzót (-) a bal oldali állítólábon
lévő horonyba, és forgassa azt az óra
járásával ellenkező irányba. (A hűtőszekrény
süllyesztéséhez az óra járásával egyező irányú,
az emeléséhez ellentétes irányú forgatás
szükséges.)
üzembe helyezés _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:25
Seeger-gyűrű
Az ajtó vagy belső ajtó magasságának
beállításához használja a mellékelt négyféle
különböző (1 mm, 1,5 mm, 2 mm és 2,5 mm)
méretű Seeger-gyűrűt.
lapos csavarhúzó (-)
VIGYÁZAT
Magasságállító láb
Mindkét magasságállító lábnak le kell
érnie a padlóra annak érdekében,
hogy a berendezés nehogy felboruljon,
és személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozzon.
Ha a jobb oldal az alacsonyabb, hajtsa
végre ugyanezt a műveletsort, de most a
jobb oldali magasságállító lábbal.
Az ajtó magasságának beállítása
Ellenőrizze az ajtók magassága közötti
különbséget, majd emelje fel és tartsa meg a
lejjebb álló ajtót.
• Helyezze be a Seeger-gyűrűt a belső ajtó és a
ZSANÉR TENGELYE közé.
(csak adott modelleknél)
A lábtakaró lemezt nehéz eltávolítani a
hűtőszekrényről, ezért nem javasoljuk a
magasságállító lábbal történő finomállítást.
Ehelyett olvassa el a következő oldalon
a legjobb módszert az ajtókon végzendő
kisebb állításokhoz.
KISEBB BEÁLLÍTÁSOK
ELVÉGZÉSE AZ AJTÓN VAGY
A BELSŐ AJTÓN
Ne felejtse el, hogy az ajtók tökéletes beállításához
a hűtőszekrénynek vízszintesen kell állnia. Ha
segítségre van szüksége, tekintse át az előző, a
hűtőszekrény vízszintbe állításáról szóló részt.
Fix rész
Állítási hely
A bal oldali ajtó fix. Kisebb állítások csak a
jobb oldali ajtón végezhetők.
• Csak egy Seeger-gyűrűt helyezzen be
erre a célra. Kettő vagy több Seegergyűrű esetén a gyűrűk kicsúszhatnak
vagy súrlódó hangot adhatnak.
• Olyan helyen tartsa a Seeger-gyűrűket, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzájuk, és őrizze
meg a gyűrűket későbbi felhasználás céljából.
• Ne emelje meg az ajtót túlságosan. Az ajtó
hozzáérhet a felső fedélhez és károsíthatja azt.
VIGYÁZAT
KISEBB BEÁLLÍTÁSOK
ELVÉGZÉSE A KÜLSŐ ÉS A
BELSŐ AJTÓ KÖZÖTT
(CSAK ADOTT
MODELLEKNÉL)
Miután megemelte a külső ajtót, helyezze be a
mellékelt Seeger-gyűrűt a KÜLSŐ AJTÓ és a
ZSANÉR TENGELYE közé.
20_ üzembe helyezés
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:25
A vízcsőszerelési készlet alkatrészei
A vízcső rögzítője és
csavarjai
Akkor használja a Seeger-gyűrűt, ha a kar
nem mozdítható, mert a külső ajtó lejjebb
áll.
A VÍZADAGOLÓ
VEZETÉKÉNEK BEKÖTÉSE
A szűrővel ellátott vízadagoló az egyik
leghasznosabb funkció új hűtőszekrényén. A
vízszűrő eltávolítja a nemkívánatos részecskéket
a vízből, így támogatja egészségét. Mindazonáltal
ez a rendszer nem sterilizálja a vizet, illetve
nem pusztítja el a mikroorganizmusokat. Ehhez
víztisztító berendezést kell vásárolnia.
A jégkészítő egység megfelelő működéséhez
20–125 psi víznyomás szükséges.
Normál körülmények között egy 170 ml-es pohár
kb. 10 másodperc alatt tölthető meg.
Ha olyan helyen használja a hűtőszekrényt, ahol
a víznyomás alacsony (20 psi alatti), az alacsony
víznyomás kompenzálása érdekében lehetőség
van nyomásfokozó szivattyú beépítésére.
Miután bekötötte a vízvezetéket, ellenőrizze, hogy
a hűtőszekrényben található víztartály megfelelően
feltöltődik-e. Az ellenőrzéshez tartsa lenyomva a
vízadagoló kart mindaddig, amíg a víz el nem kezd
kifolyni a kivezetőnyílásból.
A vízcsőszerelési készletet a készülékkel
együtt szállítjuk. A fagyasztórekeszben
találja.
01 üzembe helyezés
A hűtőszekrényhez tartozékként
mellékeltük a Seeger-gyűrűt.
A GYŰRŰ vastagsága 1 mm, 2 db van
belőlük.
Csőcsatlakozó
Vízcső
Csatlakoztatás a
vízvezetékrendszerhez
1. Első lépésként zárja el a vízellátást.
2. Keresse meg a legközelebbi hideg
ivóvízvezetéket.
3. Kövesse a vízcsőszerelési készletben található
utasításokat.
VIGYÁZAT!
A vízcsövet hidegvíz-ellátáshoz
kell csatlakoztatni. Ha a melegvízellátáshoz csatlakoztatja, az a víztisztító
meghibásodásához vezethet.
Zárja el a fő
vízellátást
Zárja el a fő
vízellátást
Nincs rés
4. Miután csatlakoztatta a vízcsövet a
vízszűrőhöz, nyissa meg a vízellátást újra,
és adagoljon ki kb. 3 liternyi vizet a vízszűrő
megtisztítása érdekében.
A készüléket a hozzá mellékelt, új
tömlőkkel használja, a régi tömlők
felhasználását nem javasoljuk.
üzembe helyezés _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:25
A vízcső csatlakoztatása a
hűtőszekrény rendszeréhez
1. Távolítsa el a hűtőszekrényhez tartozó vízcső
kupakját, és illessze a szorítóanyát a vízcsőre.
2. A hűtőszekrény vízcsövét csatlakoztassa a
készletben található vízcsőhöz.
3. Húzza meg a szorítóanyát a szorító
közdarabon. Nem szabad résnek maradnia
közöttük (A, B és C ).
4. Nyissa meg a vízellátást, és ellenőrizze, hogy
nincs-e valahol szivárgás.
A vízcsövet kizárólag ivóvízforráshoz
csatlakoztassa! Ha javítania kell vagy meg
kell bontania a vízcsövet, vágjon le 6,5
mm-t a műanyag csővezeték végéből,
hogy jól illeszkedő, szivárgásmentes
csatlakozást tudjon kialakítani az
összeszereléskor.
Lazítsa meg
az a-t
A TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSE
Most, amikor a hűtőszekrény már a helyére került,
megkezdheti a berendezés szolgáltatásainak és
funkciónak a beállítását és örömteli használatát.
Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye
teljes mértékben használhatóvá válik.
1. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény a megfelelő
helyen van-e, kellő távolságra a faltól. Lásd a
kézikönyv telepítési utasításait.
2. Ha a hűtőszekrényt bedugta, ellenőrizze, hogy
bekapcsol-e a belső világítása, amikor kinyitja
az ajtókat.
3. Állítsa a hőmérséklet-szabályzót a
leghidegebbre, és várjon egy órát. A fagyasztó
fagyasztani kezd, a motor halkan jár. Állítsa
vissza a hűtőszekrényt és a fagyasztót a kívánt
hőmérsékletre.
4. Miután a hűtőszekrényt bedugta, a megfelelő
hőmérséklet eléréséig néhány órának el kell
telnie. Amikor már kellően hideg lett benne,
feltöltheti a hűtőszekrényt élelmiszerrel és
itallal.
Távolítsa el a
kupakot
A készülék
vízcsöve
Nincs rés
A készlet vízcsöve
VIGYÁZAT!
Használat előtt az ilyen helyeken történő
szivárgást ki kell vizsgálni.
• A Samsung által
vállalt jótállás
nem vonatkozik
a VÍZCSŐ
ÖSSZESZERELÉSÉRE.
• A beszerelés a vásárló költségén történik,
kivéve, ha a vételár tartalmazza a beszerelés
költségeit is.
• Ha szükséges, a beszereléshez lépjen
kapcsolatba egy vízvezeték-szerelővel vagy egy
hivatalos szerelővel.
• Ha a helytelen beszerelés vízszivárgást okoz,
lépjen kapcsolatba a szerelővel.
22_ üzembe helyezés
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:25
A French Door hűtőszekrény
használata
A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA
4
2
5
3
6
10
7
9
8
(1)
Energy Saver
(Energiatakarékos
üzemmód)
Ezzel a gombbal kapcsolható be és ki az
Energy Saver (Energiatakarékos) üzemmód. Az energiatakarékos üzemmódot
bekapcsolva világítani kezd az Energy
Saver (Energiatakarékos) üzemmód ikonja.
Az energiatakarékos üzemmódot kikapcsolva az ikon eltűnik. Az energiatakarékos üzemmód gyárilag be van kapcsolva.
Ha páralecsapódás keletkezne vagy
vízcseppek jelennének meg az ajtókon,
kapcsolja ki az Energy Saver (Energiatakarékos üzemmód) funkciót.
(2)
Freezer (Fagyasztó)
(Tartsa nyomva
3 másodpercig
gyorsfagyasztáshoz)
A Freezer (Fagyasztó) gomb két célt szolgál:
-- A fagyasztó kívánt hőmérsékletre
történő beállítását.
-- A gyorsfagyasztó funkció be- és kikapcsolását.
1) A fagyasztó hőmérsékletének beállítása
Érintse meg a Freezer (Fagyasztó) gombot
a kívánt fagyasztási hőmérséklet beállításához. A hőmérséklet –15 °C és –23 °C
között állítható be.
2) Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkció
A gombot 3 másodpercig megérintve
tartva csökkenthető a fagyasztóba tett termékek lefagyasztásához szükséges idő.
Ez a funkció hasznos lehet, ha pl.
gyorsan romló dolgokat kíván gyorsan
lefagyasztani, vagy ha a fagyasztó hőmérséklete nagy mértékben megemelkedett
(például, ha az ajtó nyitva maradt).
Amikor ezt a funkciót használja, a hűtőszekrény energiafogyasztása nagyobb lesz.
Ha már nincs rá szüksége, ne felejtse el
kikapcsolni a funkciót, és visszaállítani a fagyasztót az eredeti hőmérsékletre. Ha nagyobb mennyiségű ételt kell lefagyasztania,
legalább 20 órával korábban kapcsolja be a
Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót.
Az Alarm (Riasztás) gomb két célt szolgál:
-- Az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
hangjelzés be- és kikapcsolása
-- A vízszűrő élettartam-jelzőfényének
visszaállítása.
1) Ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
funkció
Ha az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
hangjelzés be van kapcsolva, hangjelzés
szólal meg, amennyiben a hűtőszekrény
bármelyik ajtaja három percnél hoszszabban nyitva maradt. A hangjelzés az
ajtó becsukásakor abbamarad. Az ajtó
nyitott helyzetére figyelmeztető hangjelzés
gyárilag bekapcsolt állapotban van. A
kikapcsolásához nyomja meg röviden az
Alarm (Riasztás) gombot. Ugyanígy vissza
is kapcsolhatja. Az ikon akkor világít,
amikor a funkció be van kapcsolva.
Az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
hangjelzés bekapcsolt állapotában a
hangjelzés beindulásakor az ajtóriasztás
ikon is villogni kezd.
2) A vízszűrő élettartamát jelző funkció
Amikor vízszűrőt cserél, a vízszűrő
élettartamát jelző funkció visszaállításához
érintse meg 3 másodperc hosszan ezt
a gombot. A vízszűrő élettartamát jelző
funkciót visszaállítva a panelről eltűnik a
Filter (Szűrő) ikon. Hat hónap elteltével (kb.
1100 l) a Filter (Szűrő) ikon piros színre
vált, ezzel jelezve, hogy eljött az ideje a
szűrőcserének. Egyes helyeken nagyon
kemény a víz, a vízkő ezért hamarabb
eltömíti a vízszűrőt. Ha ilyen helyen él, a
szűrőt hat hónapnál jóval gyakrabban kell
cserélnie.
02 használat
1
(3)
Alarm
(Hold 3
sec for
Filter
Reset)
(Riasztás/
Tartsa
nyomva
3 mp-ig a
szűrő-viszszaállításhoz)
használat _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:25
(4)
Lighting
(Világítás)
(Tartsa
nyomva 3
másodpercig a
ºC ↔ ºF
váltáshoz)
(5)
Fridge
(Hűtő)
(Tartsa
nyomva 3
másodpercig a
gyorshűtéshez)
A Lighting (Világítás) gomb két célt
szolgál:
-- A vízadagoló világításának be- és
kikapcsolása
-- A hőmérséklet mértékegységének
váltása ºC és ºF között
1) A világítás funkció
A Lighting (Világítás) gombot megnyomva
a vízadagoló LED lámpája folyamatos
üzemmódba kapcsol, így állandóan
világítani fog. A gomb szintén világítani
kezd. Ha azt szeretné, hogy a vízadagoló
lámpája csak akkor kapcsoljon be, ha
valaki használja a vízadagolót, a Lighting
(Világítás) gombot megnyomva kapcsolja
ki a folyamatos módot.
2) Ha át szeretne váltani
ºC és ºF között, a gombot 3 másodpercig
megérintve tartva válassza ki a hőmérséklet megjeleníteni kívánt mértékegységét.
Valahányszor hosszan megérintve tartja a
gombot, a ºC és ºF mértékegység átvált a
másikra, és a ºC vagy ºF ikon kezd világítani, jelezve az aktuális állapotot.
A Fridge (Hűtő) gomb két célt szolgál:
-- A hűtőszekrény kívánt hőmérsékletre
történő beállítása.
-- A gyorshűtés funkció be- és
kikapcsolása.
1) A hűtőszekrény hőmérsékletének
beállítása
A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja
meg a Fridge (Hűtő) gombot. A hőmérséklet 7 ºC és 1 ºC között állítható be.
2) A gyorshűtés funkció
A gombot 3 másodpercig megérintve
tartva csökkenthető a hűtőszekrénybe tett
termékek lehűtéséhez szükséges idő. A
funkció jól jöhet könnyen romló termékek
gyors lehűtésére, vagy amennyiben a
hűtőszekrényben nagyon megemelkedett
a hőmérséklet (például, ha nyitva maradt
az ajtaja).
(6)
Ice Off
(Jég ki)
(Hold 3
sec for
Child
Lock)
(Jég ki;
Tartsa
nyomva 3
másodpercig a
Gyerekzár
funkcióhoz)
(7)
Cubed Ice
(Jégkocka)
(8)
Crushed
Ice (Jégtörmelék)
Az Ice Off (Jég ki) gomb két célt szolgál:
-- A jégkészítő egység be- és
kikapcsolása
-- A Child Lock (Gyerekzár) funkció be- és
kikapcsolása
1) Ice Off (Jég ki) funkció
Nyomja meg az Ice Off (Jég ki) gombot,
ha nem kíván több jeget készíteni.
2) Child Lock (Gyerekzár) funkció
Érintse meg a gombot 3 másodperc
hosszan a kijelző, a Flex Zone panel és
a vízadagoló gombjainak a zárolásához,
hogy azok ne legyenek használhatók.
A Child Lock (Gyerekzár) bekapcsolt állapotában a hűtőszekrény nem adagol jeget
vagy vizet, hiába nyomja meg a kiadagoló
működtető karját.
A Child Lock (Gyerekzár) funkció bekapcsolt állapotát a világító Child Lock (Gyerekzár) ikon jelzi. A feloldáshoz érintse
meg 3 másodpercre a gombot.
Nyomja meg a Cubed Ice (Jégkocka) vagy
a Crushed Ice (Jégtörmelék) gombot a
kívánt jégféle kiadagolásához.
A gomb minden megnyomására megváltozik az adagolás módja, és az aktuális
beállítást jelezve világítani kezd a Cubed
Ice (Jégkocka) vagy a Crushed Ice (Jégtörmelék) ikon.
(kocka) (törmelék)
(9)
Ice Off
(Jég ki)
Érintse meg az Ice Off (Jég ki) gombot, ha
nem kíván több jeget készíteni.
Az ikon világítani kezd, a jégkészítő egység pedig beszünteti a jégkészítést.
Javasoljuk, hogy állítsa le a jégkészítést az alábbi esetekben:
-- Elegendő jég van a
jegesvödörben.
-- Vizet és energiát szeretne
megtakarítani.
-- Nincs a hűtőszekrénynek
vízellátása.
Ha a jégkészítő funkció be van
kapcsolva, és nincs bekötve
vízvezeték, a készülék hátulja felől
hallatszódhat a vízszelep hangja.
Ilyen esetben nyomja meg az Ice
Off (Hold 3sec for child lock) (Jég
ki; Tartsa nyomva 3 másodpercig
a Gyerekzár funkcióhoz) gombot 3
másodpercnél rövidebb ideig, amíg
az Ice Off (Jég ki) visszajelző ( )
világítani nem kezd.
24_ használat
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:25
( 10 )
Filter
(Szűrő)
Vízszűrő használat
Ez az ikon akkor kezd világítani, ha cserélni kell a vízszűrőt. Ez rendszerint akkor
következik be, ha a hűtőszekrény már
kiadagolt kb. 1100 liter vizet (nagyjából 6
hónap alatt). Az ikon pirosan villog néhány
másodpercig, ha az ajtót kinyitja vagy
becsukja.
Amikor beszerelte az új vízszűrőt, végezze
el a szűrő visszajelző visszaállítását a Hold
3sec for Filter Reset (Tartsa nyomva 3 másodpercig a szűrő-visszaállításhoz) gomb
3 másodpercig történő megérintésével.
-- Ha a hűtőszekrény nem
adagolja, vagy lassan adagolja
a vizet, akkor ki kell cserélnie a
vízszűrőt, mert eltömődött.
-- Egyes helyeken nagyon kemény
a víz, a vízkő ezért hamarabb
eltömíti a vízszűrőt.
A VÍZSZŰRŐ CSERÉJE
A víz által okozott károk kockázatának
csökkentése érdekében NE használjon
márkajelzés nélküli vízszűrőket SAMSUNG
hűtőszekrényében!
KIZÁRÓLAG SAMSUNG MÁRKÁJÚ
VÍZSZŰRŐT HASZNÁLJON! A
SAMSUNG minden jogi felelősséget
elutasít minden olyan káreseménnyel
kapcsolatban, amelyet többek között
(Piros)
a márkajelzés nélküli vízszűrők
használatára visszavezethető
vízszivárgás okoz. A SAMSUNG hűtőszekrények
KIZÁRÓLAG SAMSUNG VÍZSZŰRŐKKEL
működtethetők.
A Filter (Szűrő) visszajelző felhívja a figyelmét, ha
esedékes a szűrőbetét cseréje.
Annak érdekében, hogy megfelelő idő álljon
rendelkezésére az új szűrő beszerzéséhez, a
piros figyelmeztető fény még az előtt megjelenik,
hogy a használatban lévő szűrő kapacitása
teljesen kimerülne. A szűrőbetétek időben történő
cseréjével biztosíthatja, hogy a hűtőszekrényéből
a legfrissebb, legtisztább vízhez jusson.
A vízszűrő cseréjéhez végezze el az alábbi
lépéseket.
FIGYELEM
1. Zárja el a vízellátást. Ezután fordítsa el a
vízszűrőt ( 1 ) körülbelül 1/4 fordulattal az óra
járásával ellenkező irányba.
2
1
2. Húzza ki a szűrőbetétet ( 1 ) a szűrőházból ( 2 ).
• A vízszűrő cseréjének megkönnyítése
érdekében zárja el a vízellátás szelepét.
• Néha nehézségekbe ütközhet a vízszűrő
eszerelése, mert az a vízben található
szennyeződésektől beragad. Ha
nehézségekbe ütközne, ragadja meg
határozottan a vízszűrőt, és húzza meg erősen.
• Ha a vízszűrőt lehúzta, a nyílásból némi
víz szivároghat. Ez normális jelenség. A
vízszivárgás minimalizálása érdekében tartsa
a szűrőbetétet
vízszintesen, amikor
2
kihúzza.
• A túlfolyás
3
megelőzése
érdekében ürítse
ki a vízszűrő tálcáját ( 3 ), és szárítsa meg a
szűrőház ( 2 ) körüli területet.
02 használat
A kijelző az áramfogyasztás csökkentése
érdekében az alábbi esetekben automatikusan
kikapcsol: Ha egy gombot sem nyomnak
meg, ha nincs nyitva ajtó, vagy amennyiben
nem használják a kiadagoló működtető karját.
Ugyanakkor, a jégkockát vagy jégtörmeléket,
valamint a szódavizet jelző ikon égve marad.
Ha megnyom egy gombot, kinyit egy ajtót
vagy megnyomja a kiadagoló működtető
karját, a kijelző világítása újra bekapcsol. A
funkciógombok akkor válnak üzemképessé,
amikor leveszi az ujját a megnyomott gombról.
3. Illessze be az új szűrőt a szűrőházba ( 4 ).
4. Nyomja a helyére a szűrőt, és fordítsa el
ütközésig az óramutató járása irányába.
• Ha a nagy nyomás miatt problémás a
vízszűrő beszerelése, zárja el a vízellátás
szelepét.
• A reteszelt helyzet jelzésének egybe kell
esnie a jelzővonallal.
4
5. A vízszűrő jelzésének
visszaállításához érintse
meg kb. 3 másodperc
hosszan az „Alarm/hold
3 sec for Filter Reset”
(Riasztás/Tartsa nyomva
3 mp-ig a szűrő-visszaállításhoz) gombot (
(Szűrő-visszaállítás)
). A piros visszajelző (
) kialszik.
használat _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:25
6. Ha elzárta a vizet, nyissa ki.
Csere vízszűrő beszerzéséhez látogasson
el a helyi lakásfelszerelési üzletbe,
vagy forduljon a Samsung alkatrészek
forgalmazójához.
Ha több vízszűrőt is szeretne rendelni,
forduljon a legközelebbi Samsung
viszonteladóhoz.
Ellenőrizze, hogy a csere vízszűrőn
és a csomagolásán megtalálható-e a
SAMSUNG logó.
• Ha a hűtőszekrénye vízszűrővel rendelkezik, az
tovább csökkentheti a víznyomást, ha fordított
ozmózisos rendszerrel együtt használja.
Szerelje ki a vízszűrőt.
Ha a víznyomással kapcsolatban kérdései
lennének, forduljon engedéllyel rendelkező,
képzett vízvezeték szerelőhöz.
A vízellátó csővezetékben esetleg
visszamaradó anyagok eltávolítása a
vízszűrő beszerelését követően.
A fagyasztó és a hűtőtér
alaphőmérséklete
1. Nyissa ki a fő vízellátást,
és engedjen vizet a
csővezetékbe.
2. Engedjen vizet az
adagolóberendezésen
keresztül, amíg a víz át
nem tisztítja a rendszert
(kb. 6–7 perc). Ez az eljárás kitisztítja a
vízellátási rendszert, és eltávolítja a levegőt a
csővezetékekből.
3. Némely esetben további átöblítésre lehet
szükség.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze,
hogy nem szivárog-e víz a vízszűrőtől.
Ügyeljen arra, hogy teljesen öblítse át
a vízadagolót, különben víz csöpöghet
belőle.
Ez arra utal, hogy még mindig van levegő
a csővezetékben.
Fordított ozmózisos vízellátás, FONTOS:
A fordított ozmózisos rendszerből a hűtőszekrény
bemeneti szelepéhez érkező víz nyomása 241 és
827 kPa között legyen.
Ha fordított ozmózisos vízszűrő rendszer
kapcsolódik a hidegvíz-ellátáshoz, a fordított
ozmózisos rendszer bemeneti víznyomása
minimum 276–414 kPa legyen. Ha a fordított
ozmózisos rendszerbe érkező víz nyomása
kevesebb, mint 276–414 kPa:
A HŐMÉRSÉKLET
SZABÁLYOZÁSA
A fagyasztó és a hűtőtér javasolt alaphőmérséklete
–19 °C és 3 °C.
Ha a fagyasztó és a hűtőtér hőmérséklete túl
magas vagy túl alacsony, állítsa be manuálisan a
hőmérsékleteket.
A fagyasztó hőmérsékletének
szabályozása
Javasolt hőmérséklet (fagyasztó): –19 °C
A fagyasztó hőmérséklete –23 °C és –15 °C közé
állítható igény szerint. Nyomja meg a Freezer
(Fagyasztó) gombot többször egymás után,
amíg a hőmérséklet-kijelző a kívánt hőmérséklet
nem mutatja. A gomb minden megérintése a
hőmérséklet 1 °C mértékű változását eredményezi.
Lásd alább.
Celsius: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞ -22 °C ➞
-23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞ -18 °C
➞ -19 °C.
Ügyeljen arra, hogy az olyan élelmiszerek, mint pl.
a jégkrém, még akár –15,5 ºC-os hőmérsékleten
is olvadhatnak. A hőmérséklet jelzett értéke
sorrendben változik –23 °C-tól –15 °C-ig.
• Ellenőrizze, nem tömődött-e el a fordított
ozmózisos rendszer üledékszűrője. Szükség
esetén cserélje ki.
• Intenzív használatot követően hagyja megtelni
a fordított ozmózisos rendszer tárolótartályát.
26_ használat
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:25
A hűtőtér hőmérsékletének
szabályozása
A HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ
HASZNÁLATA
Nyomja meg az adagolni kívánt
jégtípus gombját
Javasolt hőmérséklet (hűtőszekrény): 3 °C
A hűtőtér hőmérséklete 1 °C és 7 °C közé állítható
igény szerint. Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot
többször egymás után, amíg a hőmérsékletkijelző a kívánt hőmérséklet nem mutatja. A gomb
minden megérintése a hőmérséklet 1 °C mértékű
változását eredményezi. Lásd alább.
Celsius: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞ 6 °C ➞ 5
°C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
A hűtőtér hőmérséklet-szabályozási folyamata
ugyanúgy működik, mint a fagyasztó esetében.
Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot a kívánt
hőmérséklet beállításához. Egy pár másodperc
múlva a hűtőtér kezdi felvenni az újonnan beállított
hőmérsékletet. Ezt a digitális kijelző meg is
jeleníti.
-- Ha túl gyakran nyitják ki a hűtőszekrény
ajtaját, vagy ha nagyobb tömegű meleg
vagy forró ételt helyeznek el a belső
térben, akkor a fagyasztó vagy a hűtőtér
hőmérséklete megemelkedhet.
-- A hőmérséklet emelkedése a digitális kijelző
villogását eredményezheti. Amint a fagyasztó
és a hűtőtér hőmérséklete visszatér a normál,
beállított hőmérsékletre, a villogás megszűnik.
-- Ha a villogás nem szűnne meg, előfordulhat,
hogy „újra kell indítania” a hűtőszekrényt.
Húzza ki a berendezés dugóját a
dugaszolóaljzatból, várjon kb. 10 percet, majd
dugja vissza a csatlakozódugót.
-- Ha a kijelző és a fő vezérlőpanel közötti
kommunikáció megszakad, akkor a
többfunkciós kijelző esetleg villoghat. Ha
a villogás hosszú ideig folytatódna, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics
szervizközponttal.
02 használat
NO ICE (Nincs JÉG)
Ezt válassza, ha ki szeretné
kapcsolni a jégkészítőt.
A jégadagoló kar ( 1 )
használata
Nyomja meg enyhén a jégadagoló
1
működtető karját ( 1 ) a poharával.
Az adagolóból jég hullik a poharába. 2
A jég típusának kiválasztásához
nyomja meg először a jégtípus
választó (jégkocka vagy
jégtörmelék) gombot.
A vízadagoló kar ( 2 ) használata
Nyomja meg enyhén a vízadagoló működtető
karját ( 2 ) a poharával. Az adagolóból víz kerül a
poharába.
Ha egyszerre nyomja meg a víz és a jég
adagolókarját, a kiadagoló az elsőként
választott (megnyomott) módon fog
működni.
Mielőtt elvenné a poharat a kiadagoló
alól, várjon egy másodpercet, hogy
elkerülje a víz lecsöpögését. Jég vagy víz
adagolóból történő kivétele után ne húzza
ki az adagolókart. A kar automatikusan
visszatér az alaphelyzetbe.
A jég- és a vízadagoló együttes
használata
Ha jeget és vizet is szeretne, nyomja meg először
a jégadagoló ( 1 ) karját, majd engedje le poharát,
majd nyomja meg a víz adagolókarját ( 2 ) a
vízvételhez.
használat _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:25
A jegesvödör karbantartása
• A jegesvödröt a kitisztításához mossa ki enyhe
tisztítószerrel, öblítse ki alaposan, majd szárítsa
meg teljesen. Ne használjon erős vagy koptató
hatású tisztítószert vagy oldószert.
• A jég jégkockák formájában készül. Amikor Ön
a „Chrushed” (Jégtörmelék) funkciót választja,
akkor a jégkészítő egység törmelékké őrli a
jégkockákat.
• Amikor a Crushed Ice (Jégtörmelék)
funkciót követően a Cubed Ice (Jégkocka)
funkciót választja ki, előfordulhat, hogy kis
mennyiségben még a maradék jégtörmeléket
fogja a gép kiadagolni.
• A gyors jégkészítés módszerével készült
jégkockák fehér színűek, ami azt mutatja, hogy
normál módon jöttek létre.
• Mivel a hűtőtérben működő jégkészítő egység
még gyorsabban készíti a jégkockákat,
helyezze át a hűtőszekrény jegesvödréből a
égkockákat a fagyasztó jegesvödrébe, ha több
jégkockára van szüksége.
• Amennyiben a jég nem jönne ki az
adagolónyíláson, húzza ki a jégvödröt, és
nyomja meg a jégkészítő egység jobb oldalán
lévő tesztgombot. Lásd az alábbi ábrát.
• Ha a tálca jéggel vagy vízzel van tele, ne
nyomja folyamatosan a tesztgombot. A víz
túlfolyhat, vagy feltorlódhat és elakadhat a jég.
Jégkészítés
• Ahhoz, hogy a beüzemelést követően a
jegesvödör teljesen megteljen, kövesse az
alábbi lépéseket:
1. Hagyja a hűtőszekrényt működni és hűteni 24
órán keresztül (1 teljes napig).
-- A 24 órás várakozási idő elteltével a jégkészítő
egység megfelelően tud hűteni.
Ellenőrizze a
víz szintjét.
• A jégkészítő egység teszteléséhez nyomja
meg a rajta található Test (Teszt) gombot. A
hűtőszekrény harangszót fog hallatni (dingdong). Ha a harangszó felhangzik, engedje el a
Test (Teszt) gombot.
• A harangszó automatikusan újra megszólal,
jelezve, hogy a jégkészítő egység megfelelően
üzemel.
Ha a jegesvödör használata nélkül
VIGYÁZAT szeretné eltávolítani a jégkockákat,
kapcsolja ki a jégkészítő egységet, és
vegye le az elülső burkolatát.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jégkészítő
egységben található jégkockák
kiborulhatnak a rekeszbe.
Ne tegyen élelmiszert a jegesvödörbe.
VIGYÁZAT Amennyiben
élelmiszert tárol a jegesvödörben,
az élelmiszer az ajtó nyitásakor vagy
csukásakor a jégkészítő egységnek
ütődhet, amitől a jégkészítő egység
károsodhat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jegesvödörben
VIGYÁZAT található jégkockák kiborulhatnak a
rekeszbe,
ha kiveszi a rekeszből a jegesvödröt.
Ha ez történne, feltétlenül távolítsa el
a rekeszbe került jégkockákat.
Áramszünet esetén a jégkockák
VIGYÁZAT megolvadhatnak, majd összefagyhatnak,
amikor visszatér az áram, ezzel leállítva a
kiadagolót.
A probléma elkerülése érdekében áramszünet
után húzza ki a jegesvödröt, és ürítse ki a
maradék jeget vagy vizet.
Ha egyszerre elhasználja az összes jeget,
meg kell ismételnie a hátralevő 2. és 3.
lépést.
Ugyanakkor az első 4–6 jégkocka
kiadagolására már csak 8 órát kell várnia.
Ezzel újra feltölti a jégkockakészletet, és
biztosítja a maximális jégelőállítást.
Tesztgomb
2. Adagoljon ki 4–6 jégkockát egy pohárba.
3. 8, majd 16 óra elteltével adagoljon ki egy teljes
pohár jeget.
28_ használat
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:25
Az ice off (jég ki) funkció
használata
Ha a jégtartályt nem nyomja vissza teljesen
a helyére, a jég megolvadhat.
Ha a tartály nem illeszkedik, forgassa el a spirált
90 fokkal (lásd jobbra lent az utolsó ábrát), és
próbálja meg újra.
• A jégtartály belseje rendkívül hideg,
amikor a hűtőszekrény üzemel.
Ne nyúljon mélyen a tartályba.
• Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt
jégkészítőt használja. A hűtőszekrényhez
csatlakozó vízellátást kizárólag megfelelő
képesítéssel rendelkező szakember építheti ki/
kötheti be.
A rendszer kizárólag ivóvízhálózathoz
csatlakoztatható.
• A jégkészítő megfelelő működéséhez 1,378–
8,618 bar (20 ~ 125 psi) víznyomásra van
szükség.
Amennyiben hosszabb szabadságra vagy üzleti
útra indul, és így a víz- vagy a jégadagolót
hosszabb ideig nem használja:
-- Zárja el a vízcsapot. Egyébként vízszivárgás
történhet.
-- Távolítsa el az összes élelmiszert a
hűtőszekrényből.
-- Húzza ki a hűtőszekrényt.
-- Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből,
és hagyja az ajtajait nyitva. Ellenkező esetben
a hűtőben kellemetlen szag és penész
képződhet.
02 használat
Ha kiválasztja az Ice Off (Jég ki) lehetőséget,
távolítsa el az összes jégkockát a tartályból.
Ha nem távolítja el a jégkockákat, azok
összeragadhatnak, ami megnehezíti a kivételüket.
A jégtartály biztonságos eltávolítása és az
esetleges sérülések elkerülése érdekében az egyik
kezét tegye a jégtartály aljára, a másikat pedig az
oldalára.
Ezután emelje meg a tartályt, és egyenesen húzza
ki.
Egyenesen nyomja vissza a tartályt egy határozott
mozdulattal a visszahelyezéshez.
Ha szabadságra utazik...
Jégkészítő egység, javasolt és
tiltott dolgok.
• Ne nyúljon az ujjaival, kezével vagy más arra
nem alkalmas objektummal a jégcsúszdába
vagy a jégkészítő egység vödrébe.
-- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Ne nyúljon az ujjaival vagy egyéb tárggyal a
kiadagoló nyílásába.
-- Ez személyi sérüléshez vezethet.
• Ne kísérelje meg a jégkészítő egység
szétszerelését.
• Ne mossa vagy permetezze vízzel a
jegesvödröt, amíg az a hűtőszekrényben van.
A tisztításhoz vegye ki.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
A jégkészítő egység tálcájának
behelyezésekor ügyeljen rá, hogy a tálca a
nyíláshoz képest középen legyen.
Egyéb esetben a tálca megszorulhat.
Vízfátyolosodási jelenség
Minden, a hűtőszekrény ellátására szolgáló
víz átfolyik egy betétes szűrőn, amely egy
lúgos vízszűrő. A szűrési eljárás során a
szűrőben a víz nyomása megnő, és a víz
telítődik oxigénnel és nitrogénnel. Amikor
ez a víz kiérkezik a szabad levegőre,
a nyomás leesik, és a víz oxigén és
nitrogén tekintetében túltelítetté válik, így
ezek a gázok buborékokat képeznek.
A víz ezek miatt az oxigénbuborékok
miatt ideiglenesen fátyolossá, opálosan
áttetszővé válik. Pár másodperc elteltével
a víz ismét tiszta lesz.
használat _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:25
ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK
Az alábbi ábra segítségével megismerkedhet a hűtőszekrény részegységeivel és jellemzőivel.
Lámpa
Jégkészítő egység
Felhajtható polc
Fix polc
Fix polc
Függőleges
csuklópánttal
rendelkező rész
Zöldség és gyümölcs
rekesz
Vízszűrő
Lámpa
Automatikus csukódást
biztosító csuklópánt
Védőburkolat
2 lépésben
összehajtható
polc
Ajtórekeszek
Automatikus
csukódást biztosító
csuklópánt
Többfunkciós tér
Önműködő
rekesz
Fagyasztórekesz
Az ajtó becsukásakor ügyeljen a berendezés függőleges csuklópánttal rendelkező részének
megfelelő helyzetére, hogy a másik ajtó ne karcolódjon meg.
Ha a berendezés függőleges csuklópánttal rendelkező része megfordult, állítsa vissza a
megfelelő helyzetbe, és csukja be így az ajtót.
A függőleges csuklópánttal rendelkező részen páralecsapódás fordulhat elő.
Az ajtófogantyú idővel meglazulhat. Ilyen esetben húzza meg az ajtó belső felén található
csavarokat.
Ha az egyik ajtót erőteljesebben csukja be, a másik ajtó kinyílhat.
Az ajtót kinyitva a reteszelő kapcsoló biztonsági okokból automatikusan kikapcsolja a jégkészítő
egység csigájának a motorját.
Ha kiég a belső vagy a külső LED-es világítás, vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel.
30_ használat
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:25
Ajtórekeszek
Hűtőszekrényéhez különböző típusú és
méretű ajtórekeszek tartoznak. Amennyiben a
hűtőszekrényéhez tartozó ajtórekeszek külön
csomagban lettek szállítva, az alábbi ábra alapján
helyezze el a rekeszeket.
Az ajtórekeszek száma hűtőszekrénytípusonként
eltérhet.
A Flex Zone egy teljes szélességű rekesz, amely
hőmérséklet-beállítási lehetőséggel rendelkezik.
A Flex Zone tárolótérben nagy méretű zsúrtálcák,
csemegekészítmények, borok, pizzák, frissítők
vagy egyéb élelmiszerek tárolhatók. Hőmérsékletbeállítási lehetőséggel rendelkezik, amely a Flex
Zone tárolótérbe áramló hideg levegő mennyiségét
szabályozza. A szabályozógombok az ajtóburkolat
felső szélének közepén találhatók.
Hőmérséklet-beállító gomb
02 használat
A FLEX ZONE HASZNÁLATA
• Nyomja meg ismétlődően a Temp (Hőmérséklet)
gombot, míg a kívánt üzemmód kijelzője nem világít.
• A Temp. (Hőmérséklet) gomb minden egyes
megnyomása esetén az üzemmód az alábbi
sorrendben változik: Meat/Fish (Hús/hal)
üzemmód (-1 °C), Cold Drinks (Hideg italok)
üzemmód (1 °C), Deli/Snacks (Csemege)
üzemmód (3 °C), Wine/Party Dishes (Bor/
hidegkonyhai készítmény) üzemmód (5 °C).
Alaphelyzetben a Cold Drinks (Hideg italok)
üzemmód van kiválasztva. A hűtőszekrény
a Flex Zone hőmérsékletét automatikusan
szabályozza a beállított értékre.
• Ha a Deli/Snacks (Csemege) üzemmódot
(3 °C), a Cold Drinks (Hideg italok) üzemmódot
(1 °C) vagy a Meat/Fish (Hús/hal) üzemmódot
(-1 °C) választja, a hűtőrekeszben a Flex Zone
fog bekapcsolni.
• A Flex Zone Temp. (hőm.) kijelzése attól függően
változik, hogy mennyi élelmiszert tett bele, hova
tette azokat, mennyi a környezeti hőmérséklet,
és milyen gyakran nyitja ki az ajtót.
Választógomb
1. A „Wine/Party Dishes” (Bor/hidegkonyhai
készítmény) üzemmód kiválasztásakor a
Flex Zone hőmérsékletét a szabályozó 5 °C
körül tartja. Ez a funkció segít az élelmiszerek
frissességének hosszú ideig történő
megőrzésében.
2. A „Deli/Snacks” (Csemege) üzemmód
kiválasztásakor a Flex Zone hőmérsékletét a
szabályozó 3 °C körül tartja. Ez a funkció segít
az élelmiszerek frissességének huzamosabb
ideig történő megőrzésében.
3. A „Cold Drinks” (Hideg italok) üzemmód
kiválasztásakor a Flex Zone hőmérsékletét
a szabályozó 1 °C körül tartja. Ez a funkció
segít az italok hűvös, frissítő hőmérsékletének
megőrzésében.
4. A „Meat/Fish” (Hús/hal) üzemmód
kiválasztásakor a Flex Zone hőmérsékletét
a szabályozó –1 °C körül tartja. Ez a funkció
a hús- és haltermékek frissességének
hosszabb ideig történő megőrzésében tesz jó
szolgálatot.
Ha különösen romlandó ételeket szeretne
tárolni, használja a hűtőrekesz funkcióit.
Példák élelmiszerekre, amiket a Flex Zone
tárolótérben helyezhet el különböző hőmérsékletbeállítások mellett.
A hűtőrekesz funkciói
használat _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:25
Bor
hidegkonyhai készítmény
• bor
Csemege
falatok
Hideg
italok
• ananász
• palackozott • hússzeletek
víz
• gyümölcslé • felvágott
Az eltávolításhoz - Emelje meg szögben a
vezető mentén kissé a rekesz jobb oldalát,
majd húzza ki a bal oldalát is az ajtóból.
A visszahelyezéshez - Csúsztassa az
eredeti helyére, és nyomja le ütközésig.
Hús
hal
• koktélok
• citrom
• torta
• sütemény • üdítőitalok
• szalonna
• sajtok
• burgonya • sör
• hot dog
1
Zöldségek és gyümölcsök a „Meat
Fish” (Hús és hal) beállítás mellett
károsodhatnak.
Salátát vagy egyéb leveles zöldséget ne
tároljon a Flex Zone térben.
2
Ne tároljon üvegpalackot a Flex Zone téren
VIGYÁZAT „Cold Drinks” (Hideg italok) vagy „Meat/
Fish” (Hús/hal) beállítás mellett. Ha ezek
megfagynak, az üvegpalackok eltörhetnek
és személyi sérülést okozhatnak.
A FELHAJTHATÓ POLC
JAVASOLT ELHELYEZÉSE
A legalább a középső szintre helyezett felhajtható
polc nagyobb helyet biztosít a magasabbra nyúló
élelmiszerek számára anélkül, hogy át kellene
szerveznie a polcokat.
• Helyezze el a felhajtható polcot a hűtőszekrény
jobb oldalán.
• Ha a felhajtható polcot a bal oldalon helyezi
el, a jégkészítő egység akadályozhatja a polc
teljes felhajtását.
• A használatához nyomja meg kissé a polc
elejét, hogy az középen felhajtódjon.
hozzáér
Javasolt hely
Ha az ajtórekeszek nincsenek szilárdan a
helyükre rögzítve, sérülés következhet be.
Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a
tárolórekeszekkel játszanak. A tárolórekeszek éles
sarkai sérüléseket okozhatnak.
Ha egy tárolórekesz tele van élelmiszerrel,
VIGYÁZAT ne változtassa a helyét. Először vegye ki
belőle a tartalmát.
A tárolórekeszek kitisztításához távolítsa el a
védőburkolatot, és mossa ki vízzel a rekeszt.
2. Edzettüveg-polcok
Az eltávolításhoz - Billentse fel a polc elejét
az ábrázolt irányban ( 1 ), majd emelje ki
függőlegesen ( 2 ). Húzza ki a polcot.
A visszahelyezéshez - Billentse fel a polc
elejét, és vezesse be a polc horgait a kívánt
magasságban található nyílásokba. Ezt
követően engedje le a polc elejét, hogy a horgok
becsatlakozhassanak a résekbe.
VIGYÁZAT
A HŰTŐSZEKRÉNY
TARTOZÉKAINAK ELTÁVOLÍTÁSA
Az edzettüveg-polcok nehezek.
Az eltávolításuknál kellő
elővigyázatossággal járjon el.
1
2
1. Ajtórekeszek
• Ajtórekeszek (1)
Az eltávolításához - Egyszerűen emelje fel
a rekeszt, és egyenesen húzza ki.
Az áthelyezéshez - Csúsztassa a rekeszt a
kívánt hely fölé, és nyomja le ütközésig.
• Ajtórekeszek (2)
3. Felhajtható polc
Az eltávolításához - A polc elejének eltávolítása
után emelje meg a polcot, és vegye ki.
A visszahelyezéshez - Akassza a polcot a ferde
32_ használat
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:25
keretre, majd csatlakoztassa vissza a polc elejét a
felhajtható polchoz.
A Flex Zone eltávolításához - Húzza ki teljesen
a Flex ajtót. Emelje fel a Flex Zone rekeszt,
mindkét kezével a teste felé húzva.
A Flex Zone visszahelyezéséhez - Nyissa
ki teljesen a Flex ajtót. Billentse fel a Flex Zone
rekesz elejét, helyezze a hátulját a sínekre, majd
engedje le az elejét, hogy a teljes rekesz a sínekre
feküdjön.
A felhajtható polc becsúsztatása és
felhajtása után a polc eleje a kényelem
biztosítása érdekében kivehető. Ha a
polcot az első részével együtt használja
felhajtva, az első része esetleg leakadhat.
02 használat
VIGYÁZAT
5. Flex Zone
4. Zöldség- és gyümölcstároló rekeszek
Ha a Flex Zone vagy a LED világítás nem
működne, ellenőrizze a csatlakozókat [(
1 ), ( 2 ) lásd alább] repedés, szivárgás
szempontjából.
Az eltávolításhoz
• Egyszerűen emelje fel a rekeszt, és egyenesen
húzza ki.
2
• Billentse fel a rekesz elejét, és egyenesen
húzza ki a rekeszt, és miután kissé a nyíl
irányába mozgatta a rekeszt, húzza azt ki.
1
A visszahelyezéshez
• Csúsztassa be a rekeszt a keretsínekbe, és
tolja a helyére.
• Csúsztassa a rekeszt a kívánt hely fölé, és
nyomja le ütközésig.
VIGYÁZAT
1. A szétszerelési utasításokkal kapcsolatban
lásd a 18. oldalt.
2. Távolítsa el a sín burkolatát lapos
csavarhúzóval.
Ahhoz, hogy a felettük lévő üvegpolcot
ki lehessen emelni, a rekeszeket el kell
távolítani.
használat _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:25
Az ajtók használata
Gondoskodjon róla, hogy az ajtók teljes
hosszukban záródjanak, és megbízhatóan
tömítsenek.
A hűtőszekrény ajtaja kissé nyitott helyzetből
automatikusan becsukódik. Ha az ajtót az automatikus
csukódás határánál jobban kinyitja, akkor nyitva
marad. Ez esetben kézzel kell becsuknia.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
FIGYELEM
A FAGYASZTÓ TARTOZÉKAINAK
ELTÁVOLÍTÁSA
Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak
a fagyasztórekeszbe. A hűtőszekrényben
is kárt tehetnek, és magukat is komoly
sérülésveszélynek teszik ki. Ne üljön a
fagyasztó ajtajára. Az ajtó esetleg letörhet.
Ne hagyja, hogy gyerekek másszanak be a
fagyasztórekeszbe.
Ne távolítsa el az elválasztó elemeket.
A gyerekek beszorulhatnak, és sérüléseket
szenvedhetnek, vagy fulladásos haláleset
következhet be.
1. Fagyasztótér védőeleme
Az eltávolításához - Emelje fel a fagyasztótér
védőelemét ( 1 ), és távolítsa el.
A visszahelyezéshez - Nyomja le a védőelemet
( 1 ), amíg a helyére nem ül.
1
A pontozott vonallal jelölt területen tárolhat
élelmiszert.
2. Nagy méretű rekesz
Önműködő rekesz
Védőburkolat
Az eltávolításhoz – Húzza ki a rekeszt teljes
terjedelmében, billentse fel a rekesz hátulját, és
emelje ki egyenesen a rekeszt.
A visszahelyezéshez – Helyezze felbillentve a
rekeszt a sínekre ( 4 ). Engedje le a rekeszt, amíg
vízszintes helyzetű nem lesz, majd csúsztassa be
a helyére ( 3 ).
Fagyasztórekesz
4
A HŰTŐSZEKRÉNY
TISZTÍTÁSA
3
3. Fagyasztórekesz
Az eltávolításához – Húzza ki teljesen a
fagyasztórekeszt. Billentse fel a rekesz hátulját, és
emelje ki.
A visszahelyezéséhez – Helyezze a rekeszt a
sínszerkezetbe.
VIGYÁZAT
A rekesz oldala könnyen megkarcolódik,
ha a szétszerelés vagy összeszerelés
során balra vagy jobbra fordítja.
A megfelelő gondozás meghosszabbítja Samsung
French Door hűtőszekrénye élettartamát, és
megelőzi a szagok kialakulását, mikrobák
elszaporodását.
A belső rész karbantartása
Tisztítsa le a hűtőszekrény belső falait enyhe
mosószerrel, majd törölje szárazra puha
törlőkendővel. Az alaposabb tisztításhoz
eltávolíthatja a rekeszeket és polcokat. Mielőtt
visszahelyezi őket, győződjön meg arról, hogy
teljesen szárazak.
34_ használat
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:25
A gumi ajtótömítések tisztítása
A külső részek karbantartása
02 használat
Törölje le a vezérlőpanelt és a digitális kijelzőt
benedvesített, tiszta, puha törlőkendővel. Ne
permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrényre.
Az ajtók, fogantyúk és a külső felületek
tisztításához használjon enyhe tisztítószert, majd
törölje le őket puha törlőkendővel. Ahhoz, hogy
berendezését a lehető legjobb formában tartsa,
tisztítsa le a külsejét évente egyszer-kétszer.
Ha a gumi ajtótömítések elszennyeződnek, az
ajtót esetleg nem lehet megfelelően becsukni, és
a hűtőszekrény nem tud kellő hatékonysággal
működni. Tartsa portól, szennyeződésektől
mentesen az ajtótömítést enyhe mosószerrel
és nedves törlőkendővel letisztítva azt. Törölje
szárazra tiszta, puha törlőkendővel.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
Ne permetezzen vizet közvetlenül a
hűtőszekrényre. A tisztításához használjon
tiszta, benedvesített törlőkendőt.
A tisztításhoz ne használjon benzolt,
hígítót vagy klórt. Ezek a vegyszerek
károsíthatják a berendezés felületét, és
tüzet okozhatnak.
A fémtisztító eltávolíthatja a
kijelzőre nyomtatott betűket,
ha közvetlenül alkalmazza.
Ne használjon a hűtőszekrény tisztítására
benzolt, hígítót vagy gépkocsihoz való
oldószert. Ezek az anyagok tüzet
okozhatnak.
A hűtőszekrény hátsó részének
letisztítása
A vezetékekről és a kitett részekről távolítsa el a
port és egyéb szennyeződést évente egyszer vagy
kétszer porszívóval.
VIGYÁZAT
Ne távolítsa el a hátsó burkolatot ( 1 ).
Elektromos áramütés érheti.
1
A jég-/vízadagoló tisztítása
Nyomja le a kiadagoló tálcájának egyik végét,
és vegye ki a tálcát. Törölje le a jég-/vízadagolót
tiszta, puha törlőkendővel.
VIGYÁZAT
Ha a kiadagolót jégtörmelék
beállítással használja, a
jégcsúszdában felgyűlhet
némi jégtörmelék. Annak
megelőzésére, hogy
a csúszdában felgyűlt
jég megolvadva hirtelen
kiömöljön, távolítsa el a
jégtörmelék-maradékot,
amikor a csúszdában elkezd felgyűlni.
használat _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:25
Hibaelhárítás
HIBAJELENSÉG
MEGOLDÁS
A hűtőszekrény
nem működik,
vagy nem hűt
megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel megfelelően csatlakozik-e a
hálózathoz.
• Ellenőrizze, hogy a digitális kijelzőn látható hőmérséklet nem melegebb-e a
fagyasztó vagy a hűtőtér belső hőmérsékleténél. Ha igen, állítsa hidegebbre
a hűtőszekrényt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény közvetlen napsugárzásnak vagy
sugárzó hőforrásnak kitéve.
• Ellenőrizze, nincs-e túl közel a hűtőszekrény a falhoz, mert az meggátolja a
megfelelő szellőzést.
A hűtőtérben
megfagy az
élelmiszer.
• Ellenőrizze a digitális kijelzőn, nincs-e túl alacsonyra állítva a hőmérséklet.
• Próbálja meg a hűtőszekrényt magasabb hőmérsékletre állítani.
• Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a hőmérséklet a helyiségben. Állítsa
melegebbre a hűtőszekrényt.
• Ügyeljen arra, hogy ne tároljon nagy víztartalmú élelmiszereket a
hűtőszekrény leghidegebb részén. Próbálja másik polcra áttenni ezeket az
élelmiszereket a hidegebb részről vagy a rekeszekből.
Szokatlan zaj
vagy hangok
hallhatók.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintesen és stabilan áll-e.
• Ellenőrizze, nincs-e a hűtőszekrény hátulja túl közel a falhoz, mert az
meggátolja a megfelelő szellőzést.
Távolítsa el a hűtőszekrény hátulját legalább 5 cm-re a faltól.
• Ellenőrizze, hogy nem esett-e valami a hűtőszekrény alá vagy mögé.
• Pattogó hang hallható a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális jelenség,
és az okozza, hogy a hűtőszekrény belső hőmérsékletének változásaikor
bizonyos részegységek kitágulnak illetve összehúzódnak.
• Ha úgy tűnik, hogy a hűtőszekrényben valamik egymásnak ütődnek, ez
nem rendellenesség. A hangot a nagy kapacitással működő kompresszor
okozza.
A szekrény
és az ajtó
közötti tömítő
rész forró, és
páralecsapódás
jelentkezik
rajta.
A jégkészítő
egység nem állít
elő jeget.
A hűtőszekrényből
víz bugyborékolása
hallatszik.
• Ezen a területen némi hőképződés normális jelenség, mivel a függőleges
csuklópánttal rendelkező részben páralecsapódást gátló egységek
helyezkednek el.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kissé nyitva a hűtőszekrény ajtaja. Ha az ajtó
hosszú ideig nyitva marad, páralecsapódás következhet be..
• Várt 12 órát a vízcsőrendszer összeállítását követően, mielőtt jeget próbált
volna készíteni?
• Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, és nyitva van-e az
elzárócsap.
• Ellenőrizze, hogy nem kapcsolta-e ki manuálisan a jégkészítő funkciót.
• Ellenőrizze, hogy nem túl magas-e a fagyasztó hőmérséklete. Próbálja
alacsonyabbra állítani a fagyasztó hőmérsékletét.
• Ez normális jelenség. A zajt a hűtőszekrényben keringő hűtőközeg okozza.
36_ Hibaelhárítás
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:25
MEGOLDÁS
A
hűtőszekrényben
kellemetlen szag
érezhető.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e megromlott élelmiszer a hűtőtérben.
• Az intenzív szagú élelmiszereket (pl. hal) légmentesen csomagolva célszerű
tárolni.
• Rendszeresen tisztítsa ki a fagyasztót, és dobjon ki minden megromlott
vagy romlásgyanús élelmiszert.
A fagyasztó
falára jég
rakódik fel.
• Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a szellőzőnyílás. Távolítson el minden a
nyílást eltorlaszoló akadályt, hogy a levegő szabadon áramolhasson.
• A tárolt élelmiszerek között hagyjon megfelelő teret, hogy áramolhasson
köztük a levegő.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően csukódik-e a fagyasztórekesz.
A vízadagoló
nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, és nyitva van-e az
elzárócsap.
• Ellenőrizze, hogy a vízellátó csővezeték nem tört-e meg, illetve nem vetett-e
hurkot.
• Gondoskodjon arról, hogy a csővezeték lefutása szabad és akadályoktól
mentes legyen.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e megfagyva a víztartály a hűtőszekrény esetleges
túl alacsony hőmérséklete miatt?
Próbáljon meg magasabb hőmérsékletet beállítani a digitális kijelzőn.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a gyerekzár.
Az automatikus
csukó rendszer
a fagyasztó
ajtajánál nem
működik.
• Ellenőrizze, nincs-e kiegyensúlyozatlanság az ajtó jobb és bal oldali része
között.
• Nyissa ki, és csukja be az ajtót finoman 1–2 alkalommal. Ezután az
automatikus csukó rendszer újra megfelelően fog működni.
• Próbálja meg kinyitni finoman az ajtót, ügyelve arra, hogy egyszerre nyissa
ki a jobb és a bal felét.
03 Hibaelhárítás
HIBAJELENSÉG
Hibaelhárítás _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:25
jegyzet
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:25
jegyzet
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:25
Helyiség hőmérsékletének határértékei
A hűtőszekrény az adatlapján szereplő hőmérsékleti kategória által meghatározott környezeti
hőmérsékleten történő működésre lett tervezve.
Kategória
Szimbólum
Kibővített hőmérséklet-tartomány
Hőmérséklet
Szubtropikus
Forró égövi
SN
N
ST
T
Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 – +32
+10 – +32
+16 – +32
+16 – +32
+16 – +38
+18 – +38
+16 – +43
+18 – +43
A belső hőmérsékleteket befolyásolhatják olyan tényezők, mint például a hűtőszekrény/
fagyasztószekrény elhelyezkedése, a külső hőmérséklet, valamint az ajtónyitások gyakorisága.
Állítsa be szükség szerint a hűtési hőmérsékletet ezeknek a tényezőknek a kompenzálására.
Hungary
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem
szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat
különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról
az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal
együtt kezelni.
Ha a Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségéről, valamint a Samsung termékspecifikus
jogszabályi kötelezettségeiről, például a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról (REACH) szóló rendelet, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)
szóló irányelv és az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv szerinti kötelezettségeiről szeretne
tájékozódni, keresse fel a fenntarthatósággal foglalkozó oldalunkat, amelyhez a Samsung.com webhelyen
keresztül férhet hozzá.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Ország
Kapcsolatközpont
Weboldal
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:25
Frižider
korisnički priručnik
Srpski
zamislite koliko mogućnosti
Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Samsung.
Samostojeći aparat
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:25
Bezbednosne informacije
i ako razumeju opasnosti koje
korišćenje uređaja sa sobom nosi.
Deca ne smeju da se igraju sa
• Pre nego što koristite aparat,
uređajem. Čišćenje i održavanje
pažljivo pročitajte ovo uputstvo i
uređaja ne smeju da obavljaju
čuvajte ga na nekom sigurnom
deca bez nadzora.
mestu blizu aparata za vašu
Deca od 3 do 8 godina smeju
buduću referencu.
da stavljaju hranu u frižider i
• Koristite ovaj aparat samo u
vade je iz njega.
predviđenu svrhu kako što je
• Upozorenja i važne sigurnosna
opisano u ovom korisničkom
uputstva u ovom priručniku ne
uputstvu. Ovaj uređaj nije
pokrivaju sve moguće uslove i
predviđen za upotrebu od strane
situacije koje se mogu pojaviti.
osoba (obuhvatajući i decu) sa
Vaša je odgovornost da koristite
umanjenim fizičkim, senzornim
zdrav razum, opreznost, i brigu
ili psihičkim sposobnostima,
prilikom ugradnje, održavanja i
niti osoba koje ne poseduju
rukovanja svojim aparatom.
odgovarajuće iskustvo i
• Pošto ova sledeća uputstva
znanje, osim u slučaju da su
za korišćenje pokrivaju različite
pod nadzorom ili da su dobile
modele, karakteristike vašeg
uputstva u vezi sa korišćenjem
frižidera se možda neznatno
uređaja od strane osobe
razlikuju od opisanih u ovom
koja je odgovorna za njihovu
priručniku te se ne mogu
bezbednost.
primeniti svi znaci upozorenja.
• Uređaj mogu da koriste deca
Ako imate bilo kakvih pitanja
starija od 8 godina i osobe sa
ili nedoumica, obratite se
umanjenim fizičkim, senzornim
najbližem servisnom centru ili
ili psihičkim sposobnostima
nađite pomoć i informacije na
i osobe koje ne poseduju
mreži na www.samsung.com.
odgovarajuće iskustvo i
• Da biste izbegli kvarenje
znanje ako su pod nadzorom
hrane, pridržavajte se sledećih
ili su dobile uputstva za
uputstava:
bezbedno korišćenje uređaja
-- Držanje vrata otvorenim
BEZBEDNOSNE
INFORMACIJE
02_ Bezbednosne informacije
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:25
duže vreme može da izazove
značajan porast temperature u
pregradama uređaja.
-- Redovno čistite površine koje
mogu da dođu u kontakt s
hranom i dostupne sisteme za
odvod.
-- Čistite spremnike za vodu
ako se nisu upotrebljavali
48 h i isperite sistem za vodu
priključen na dovod vode ako
se voda nije vukla 5 dana.
-- Sirovo meso i ribu čuvajte u
odgovarajućim spremnicima
u frižideru tako da ne budu u
dodiru s ostalom hranom i da
se ne cede po ostaloj hrani.
-- Odeljci za smrznutu hranu sa
dve zvezdice prikladni su za
čuvanje prethodno smrznute
hrane ili pripremu sladoleda i
kockica leda.
-- Odeljci s jednom, dve i tri
zvezdice nisu prikladni za
zamrzavanje sveže hrane.
-- Ako je frižider duže vreme
prazan, isključite ga, odmrznite
i osušite, a zatim ostavite
otvorena vrata kako bi se sprečilo
nakupljanje buđi u uređaju.
Upozorenje;
Opasnost od
požara /
zapaljivih
materijala
Važni bezbednosni simboli i
predostrožnosti:
UPOZORENJE
OPREZ
Opasnosti ili nebezbedni
postupci koji mogu dovesti
do teške telesne povrede
ili smrti.
Opasnosti ili nebezbedni
postupci koji mogu dovesti
do manje telesne povrede
ili materijalne štete.
NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dodirujte.
Sledite pažljivo uputstva.
Izvucite utikač iz zidne
utičnice.
Vodite računa da uređaj
bude uzemljen da biste
sprečili strujni udar.
Za pomoć pozovite kontakt
centar.
Napomena.
Ovi znaci upozorenja služe
tome da spreče povredu vas
samih ili drugih.
Pažljivo ih sledite.
Nakon čitanja ovog odeljka,
čuvajte ga na bezbednom
mestu za buduću upotrebu.
Bezbednosne informacije _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:25
UPOZORENJE
-- Nikada nemojte pokrenuti
ZNACI OZBILJNOG
aparat koji pokazuje bilo kakve
UPOZORENJA ZA
znake oštećenja. Ako ste u
TRANSPORT I MESTO
nedoumici, konsultujte svog
• Prilikom transporta ili
prodavca. Prostorija u kojoj će
ugradnje ovog aparata,
se nalaziti frižider mora imati 1m³
treba voditi računa o
veličine za svakih 8g sredstva za
tome da se osigura da u
hlađenje R-600 unutar aparata.
Količina sredstva za hlađenje
rashladnom kolu nijedan
u vašem konkretnom aparatu
deo nije oštećen.
prikazana je na identifikacionoj
• R-600a ili R-134a se koriste kao
ploči u unutrašnjem delu
sredstvo za hlađenje. Proverite
aparata.
oznaku kompresora na zadnjem
delu aparata ili na nalepnici u
-- Ako aparat sadrži izobutansko
frižideru da biste videli koje se
sredstvo za hlađenje (R-600a),
sredstvo za hlađenje koristi u
što je prirodni gas sa visokom
vašem frižideru.
ekološkom kompatibilnošću
koji je takođe zapaljiv. Prilikom
• Kada ovaj proizvod sadrži
transporta i ugradnje uređaja,
zapaljivi gas (Sredstvo za
treba voditi računa o tome da se
hlađenja R-600a),
proveri da nije oštećen neki deo
-- Curenje sredstva za hlađenje iz
rashladnog kola.
cevovoda može da se zapali ili
da izazove povredu oka. Ako
se otkrije curenje, izbegavajte
otvoreni plamen ili potencijalne
izvore paljenja i provetrite
prostoriju u kojoj se nalazi aparat
na nekoliko minuta.
-- Da bi se izbeglo stvaranja
zapaljive smese gasa i vazduha
ukoliko dođe do curenja u
rashladnom kolu, veličina
prostorije u kojoj se nalazio
aparat zavisi od korišćene
količine sredstva za hlađenje.
04_ Bezbednosne informacije
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:25
su pukotine ili koji je potrošen
uzduž ili na bilo kom od krajeva.
• Nemojte preterano savijati kabl,
niti stavljajte na njega teške
• Nemojte da instalirate
predmete.
ovaj uređaj u okruženju u
• Nemojte koristiti aerosole blizu
kojem je prisutna vlaga,
frižidera.
masnoća ili prašina,
-- Upotreba aerosola blizu frižidera
kao ni na mestu koje
može da izazove eksploziju ili
je izloženo direktnoj
požar.
sunčevoj svetlosti i vodi
• Nemojte da instalirate ovaj
(kapi kiše).
uređaj na mestu gde može da
-- Pokvarena izolacija električnih
dođe do curenja gasa.
delova može izazvati strujni udar -- To može dovesti do strujnog
ili požar.
udara ili požara.
• Nemojte postaviti frižider na
direktnu sunčevu svetlost niti ga
• Za ugradnju ili bilo
izlažite toploti od peći, sobnih
kakvo servisiranje ovog
grejalica ili drugih aparata.
aparata preporučuje se
• Nemojte priključiti nekoliko
kvalifikovani tehničar ili
aparata u isti višestruki razdelnik.
servis.
Frižider uvek treba da bude
-- Propust da se to uradi može
priključen na svoju zasebnu
dovesti do strujnog udara,
utičnicu koja ima napon koji
požara, eksplozije, problema sa
odgovara onom sa pločice.
proizvodom ili povrede.
-- Ovo pruža najbolje performanse • Pre korišćenja ovaj frižider mora
i sprečava preopterećenje
biti pravilno ugrađen i postavljen
kućne električne instalacije, što
u skladu sa priručnikom.
bi moglo izazvati požar zbog
• Nemojte ugraditi frižider na
pregrejanih žica. Ako je zidna
vlažnom mesto ili na mestu gde
utičnica labava, nemojte ubaciti
može doći u kontakt sa vodom.
utikač.
-- Pokvarena izolacija električnih
-- Postoji opasnost od strujnog
delova može izazvati strujni udar
udara ili požara.
ili požar.
• Nemojte koristiti kabl na kojem
• Priključite utikač u pravilnom
UPOZORENJE
ZNACI STROGOG
UPOZORENJA ZA
UGRADNJU
Bezbednosne informacije _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:25
položaju tako da kabl visi
nadole.
-- Ako priključite utikač naopačke,
žice mogu da se odseku i da
izazovu požar ili električni udar.
• Nemojte koristiti kabl na kojem
su pukotine ili koji je potrošen
uzduž ili na bilo kom od krajeva.
• Uverite se da utikač ne bude
zgnječen ili oštećen od strane
poleđine frižidera.
• Kada pomerate frižider, budite
oprezni da ga ne prevrnete ili
oštetite kabl za napajanje.
-- To predstavlja opasnost od
požara.
• Aparat mora da bude postavljen
tako da utičnica bude dostupna
nakon ugradnje.
• Čuvajte ambalažu van domašaja
dece.
-- Postoji opasnost od smrti putem
gušenja ako je deca stave na
glavu.
ili strujni udar koji je izazvan
trenutnim curenjem iz frižidera.
-- To može dovesti do strujnog
udara, požara, eksplozije, ili
problema sa proizvodom.
-- Nikada nemojte priključiti kabl
za napajanje u utičnicu koja
nije pravilno uzemljena i vodite
računa da bude u skladu
sa lokalnim i nacionalnim
propisima.
• Ako je kabl za napajanje
oštećen, treba odmah da
ga zameni proizvođač ili
serviser.
• Osigurač u frižideru mora
zameni kvalifikovani tehničar ili
servis.
-- Propust da se tako uradi može
dovesti do strujnog udara ili
povrede.
OPREZ
• Ovaj aparat mora da
bude propisno uzemljen.
Nemojte uzemljiti ovaj
aparat na gasovod,
plastičnu vodovodnu
instalaciju, ili na
telefonsku liniju.
-- Morate uzemljiti frižider da biste
sprečili bilo kakav gubitak struje
ZNACI OPREZA ZA
UGRADNJU
• Na ventilacionim
otvorima ne sme biti
prepreka, bilo na kućištu
aparata ili strukturi za
montiranje.
• Dozvolite da aparat miruje 2
sata nakon ugradnje.
06_ Bezbednosne informacije
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:25
uređajem. Držite prste izvan
područja “tačke prignječenja”:
zazori između vrata i ormana
su nužno mali. Pažljivo
• Nemojte staviti utikač
otvarajte vrata dok se u blizini
mokrim rukama.
nalaze deca. Nemojte dozvoliti
• Nemojte čuvati predmete
deci da vise na vratima. Ako
na gornjoj strani aparata.
ne, može doći do ozbiljne
-- Kada otvorite ili zatvorite vrata,
povrede. Postoji opasnost
predmeti mogu pasti i izazvati
da se deca zaglave. Nemojte
povrede i/ili materijalnu štetu.
dozvoliti deci da uđu u frižider.
• Nemojte stavljati predmete
• Da biste sprečili da deca
napunjene vodom na frižider.
budu zaglavljena, morate
ugraditi pregradu koristeći
-- Ako se tečnost prospe, postoji
obezbeđene zavrtnje nakon
opasnost od požara ili strujnog
čišćenja ili drugih radnji,
udara.
ukoliko ste uklonili pregradu iz
• Nemojte dozvoliti deci da vise na
fioke.
vratima.
• Nikada ne stavljajte prste
-- Propust da se to uradi može
ili druge predmete u rupu
dovesti do ozbiljne povrede.
dozatora.
• Nemojte ostavljati otvorena vrata
-- Propust da se to uradi može
od frižidera, dok je frižider bez
dovesti do telesnih povreda ili
nadzora i nemojte dozvoliti deci
materijalne štete.
da uđu u frižider.
• Nemojte držati u frižideru
• Nemojte dozvoliti bebama ili
isparljive i zapaljive supstance
deci da uđu u fioku.
kao što su benzen, razređivač,
-- To može dovesti do smrti od
alkohol, etar ili TN gas.
gušenja usled zaglavljivanja ili
-- Skladištenje bilo kojeg od
povrede.
tih proizvoda može izazvati
• Nemojte sedeti na vratima
eksploziju.
zamrzivača.
• Nemojte držati u frižideru
-- Vrata mogu biti slomljena i
farmaceutske proizvode
izazvati povredu.
osetljive na niske temperature,
• Deca bi trebalo da budu pod
naučne materijale ili druge
nadzorom kako se ne bi igrala
UPOZORENJE
ZNACI OZBILJNOG
UPOZORENJA ZA
KORIŠĆENJE
Bezbednosne informacije _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:25
proizvode koji su osetljivi na
niske temperature.
-- Nije dozvoljeno držati u frižideru
proizvode koji zahtevaju strogu
kontrolu temperature.
• Nemojte stavljati ili koristiti
električne aparate u frižideru,
osim ako je u pitanju vrsta koju
preporučuje proizvođač.
• Nemojte koristiti fen za kosu za
sušenje u unutrašnjosti frižidera.
Nemojte staviti u frižider
zapaljenu sveću za uklanjanje
loših mirisa.
-- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Nemojte dodirivati vlažnim
rukama unutrašnje zidove
zamrzivača ili proizvode koji se
nalaze u zamrzivaču.
-- Ovo može dovesti do
promrzlina.
• Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili bilo koje drugo
sredstvo da se ubrza proces
odleđivanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti rashladno kolo.
• Ovaj proizvod je
namenjen samo
za čuvanje hrane u
domaćem okruženju.
• Boce treba čuvati tesno
zajedno kako ne bi ispale.
• U slučaju curenja gasa (kao što
su propan gas, TN gas, itd.),
provetrite odmah, bez dodirivanja
utikača. Nemojte dodirivati
aparat ili kabl za napajanje.
• Nemojte stavljati ruke, noge ili
metalne predmete (kao što su
štapići, itd.) u dno ili u zadnji deo
frižidera.
-- To može dovesti do strujnog
udara ili povrede.
-- Bilo koja oštra ivica može
prouzrokovati telesne povrede.
-- Nemojte koristiti ventilator za
ventilaciju.
-- Varnica može da dovede do
eksplozije ili požara.
• Koristite samo LED lampe koje
je obezbedio proizvođač ili
serviser.
• Decu treba nadgledati kako
se ne bi igrala sa aparatom i/ili
penjala se na njega.
• Nemojte sami rastavljati
ili popravljati frižider.
-- Izloženi ste opasnosti od
izazivanja požara, kvara i/
ili telesne povrede. U slučaju
kvara, obratite se svom
serviseru.
• Nemojte pokušavati sami
da popravite, rastavite ili
modifikujete aparat.
08_ Bezbednosne informacije
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:25
-- Nemojte koristiti bilo koji
osigurač (kao što su bakarni,
čelični, žičani, itd.), osim
standardnog osigurača.
-- Kada je neophodna popravka
ili ponovna ugradnja aparata
potrebno je da se obratite
najbližem servisnom centru.
-- Ako propustite tako da
postupite to može dovesti
do strujnog udara, požara,
problemi sa proizvodom ili
povrede.
• Ukoliko uređaj stvara čudnu
buku, plamen, miris ili dim,
odmah izvucite utikač i obratite
se najbližem servisnom centru.
-- Ako ne postupite tako, to
može dovesti do opasnosti od
struje ili vatre.
• Ako imate problema pri zameni
svetlo, obratite se serviseru.
• Ako je proizvod opremljen
LED lampom, nemojte sami
rastavljati poklopac lampe i
LED lampu.
-- Stupite u kontakt sa svojim
serviserom.
• Ako ima prašine ili vode
u frižideru, izvucite utikač
i obratite se Samsung
Electronics servisnom centru.
-- Postoji opasnost od požara.
OPREZ
ZNACI OPREZA ZA
KORIŠĆENJE
• Da biste dobili najbolje
performanse od
proizvoda,
-- Nemojte stavljati hranu preblizu
prednje strane ventilacionih
otvora koji se nalaze na zadnjoj
strani uređaja pošto to može
ometati slobodan protok
vazduha u odeljku frižidera.
-- Umotajte odgovarajuće hranu
ili je stavite u hermetički
zatvorenu posudu pre
stavljanja u frižider.
-- Nemojte stavljati nikakvu
novouvedenu hranu na
zamrzavanje blizu već
postojeće hrane.
• Nemojte stavljati gazirana pića
u odeljak zamrzivača. Nemojte
stavljati staklene boce ili
posude u zamrzivač.
-- Prilikom zamrzavanja sadržaja
staklo može da se slomi i
izazove telesnu povredu ili
materijalnu štetu.
• Nemojte menjati ili modifikovati
funkcionalnost frižidera.
-- Promene ili modifikacije mogu
dovesti do telesne povrede
i/ili materijalne štete. Bilo
koje promene ili modifikacije
koje obavlja neko drugi na
Bezbednosne informacije _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:25
ovom izrađenom aparatu
nisu pokrivene Samsungovim
garantnim servisom, niti je
Samsung odgovoran za
bezbednosna pitanja i štete
koje nastaju usled modifikacija
nekoga drugog.
• Nemojte da blokirate otvore za
vazduh.
-- Ako su otvori za vazduh
blokirani, a posebno sa
plastičnom kesom, frižider može
da bude prekomerno rashlađen.
Ako ovaj period hlađenja traje
predugo, filter za vodu može da
pukne i izazove curenje vode.
-- Nemojte stavljati nikakvu
novouvedenu hranu na
zamrzavanje blizu već postojeće
hrane.
• Obratite pažnju na maksimalno
vreme skladištenja i na datum
vremenskog isteka zamrznute
robe.
• Punite rezervoar za vodu, korito
za led, vodene kocke isključivo
pitkom vodom.
• Koristite samo ledomat koji ste
dobili uz frižider.
• Snabdevanje vodom za
ovaj frižider mora da bude
ugrađeno/povezano od strane
odgovarajuće kvalifikovane
osobe i povezano isključivo na
pijaću vodu.
• Da bi ledomat pravilno
funkcionisao, neophodan je
pritisak vode od 138~862kpa
(1,4~8,8kgf/cm3).
• Na površinu aparata nemojte
prskati isparljive materijale kao
što su insekticidi.
-- Kao što je štetno za ljude,
ono takođe može da dovede
do strujnog udara, požara ili
problema sa proizvodom.
• Ne udarajte površinu stakla i ne
primenjujte preveliku silu.
-- Razbijeno staklo može da
dovede do telesne povrede i/ili
materijalne štete.
OPREZ
ZNACI OPREZA
ZA ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
• Nemojte prskati vodu
direktno unutar ili izvan
frižidera.
-- Postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte koristiti niti stavljati blizu
frižidera bilo kakve supstance
osetljive na temperaturu, kao
što su zapaljivi sprejevi, zapaljivi
predmeti, suvi led, lekovi ili
hemikalije. Nemojte držati u
frižideru isparljive ili zapaljive
predmete ili supstance (benzen,
razređivač, propan gas, itd.).
10_ Bezbednosne informacije
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:25
-- Ovaj frižider je namenjen samo • Nemojte vući ili preterano
za skladištenje hrane.
savijati kabl za napajanje.
Nemojte uvrtati ili vezivati
-- To može da dovede do požara
kabl za napajanje. Nemojte
ili eksplozije.
prebacivati kabl za napajanje
• Nemojte raspršivati zapaljivi
preko nekog metalnog
gas u blizini frižidera.
predmeta, ubacivati kabl za
-- Postoji opasnost od eksplozije
napajanje između predmeta,
ili požara.
ili gurati kabl za napajanje u
• Nemojte raspršivati proizvode
prostor iza aparata.
za čišćenje direktno na displey.
-- Prilikom premeštanja frižidera,
-- Štampana slova mogu da se
pazite da ga ne prekotrljate
odvoje sa ekrana.
preko kabla za napajanje ili da
• Uklonite bilo koje strano telo ili
ga oštetite.
prašinu sa igle utikača. Prilikom
-- To može dovesti do strujnog
čišćenja utikača nemojte da
udara ili požara.
koristite mokru ili vlažnu krpu,
uklonite bilo koje strano telo ili
prašinu sa igle utikača.
ZNACI OZBILJNOG
-- U suprotnom, postoji opasnost
UPOZORENJA ZA
od požara ili strujnog udara.
ODLAGANJE
• Nikada ne stavljajte prste ili
• Pre odlaganja uverite se
druge predmete u rupu dozatora
da nijedna cev sa zadnje
i odvodni kanal ledomata.
strane aparata nije
-- To može dovesti do telesne
oštećena.
povrede ili materijalne štete.
• R-600a ili R-134a se koriste kao
sredstvo za hlađenje. Proverite
• Pre čišćenja i
oznaku kompresora na zadnjem
održavanja izvucite
delu aparata ili na nalepnici u
frižider iz utičnice.
frižideru da biste videli koje se
• Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
sredstvo za hlađenje koristi
Nemojte koristiti oštećeni
u vašem frižideru. Ako ovaj
utikač, oštećeni kabl za
proizvod sadrži zapaljivi gas
napajanje ili labavu utičnicu.
(Sredstvo za hlađenje R-600a),
-- To može dovesti do strujnog
obratite se lokalnim vlastima u
udara ili požara.
OPREZ
Bezbednosne informacije _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:25
vezi sa bezbednim odlaganjem
ovog proizvoda. Ciklopentan
se koristi kao izolacioni gas.
Gasovi u izolacionom materijalu
zahtevaju posebnu proceduru
za odlaganje. Obratite se
lokalnim vlastima u vezi sa
ekološki bezbednim odlaganjem
ovog proizvoda. Pre odlaganja
uverite se da nijedna cev sa
zadnje strane aparata nije
oštećena. Cevi će se slomiti na
otvorenom.
• Prilikom odlaganja ovog
proizvoda ili drugih frižidere,
uklonite vrata/zaptivku na
vratima, bravu na vratima,
tako da mala deca ili životinje
ne mogu da budu zarobljena
unutra. Ostavite police na
mestu, tako da deca ne mogu
lako da se uvuku unutra.
Deca bi trebalo da budu pod
nadzorom kako se ne bi igrala
starim uređajem.
• Odložite ambalažu za ovaj
proizvod na ekološki prihvatljiv
način.
• Čuvajte svu ambalažu van
domašaja dece, pošto ambalaža
može da bude opasna za decu.
-- Ako dete stavi kesu preko glave,
to može dovesti do gušenja.
DODATNI SAVETI
ZA PRAVILNU
UPOTREBU
• U slučaju kvara na snabdevanju
struje, pozovite lokalnu
kancelariju svoje elektroprivrede
i pitajte koliko će dugo to trajati.
-- Većina kvarova na snabdevanju
struje koja su otklonjena za sat ili
dva, neće uticati na temperaturu
u frižideru. Međutim, treba
da smanjite otvaranje vrata
na minimum dok je napajanje
isključeno.
-- Ukoliko kvar na snabdevanju
struje traje duže od 24 sata,
izvadite svu zamrznutu hranu.
• Ako ste dobili ključeve uz
frižider, njih treba držati van
domašaja dece i ne u blizini
aparata.
• Aparat ne može da funkcioniše
dosledno (mogućnost da
temperatura postane previsoka
u frižideru) ako se duže vreme
nalazi ispod hladnog opsega
temperature za koji je aparat
za hlađenje dizajniran.
• Nemojte čuvati hranu koja
se lako kvari na niskoj
temperaturi, kao što su
banane, lubenice.
• Vaš aparat se ne ledi, što
znači da nema potrebe ručnim
12_ Bezbednosne informacije
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:25
odleđivanjem aparata, jer se to
vršiti automatski.
• Porast temperature tokom
odmrzavanja može da bude
u skladu sa ISO zahtevima.
Međutim, ako želite da sprečite
nepotrebni rast temperature
zamrznute hrane dok
odleđujete aparat, umotajte
zamrznutu hranu u nekoliko
slojeva novina.
• Bilo kakvo povećanje
temperature smrznute hrane
tokom odmrzavanja može da
skrati vek skladištenja.
Saveti za uštedu energije
-- Postavite aparat u hladnu,
suvu prostoriju sa adekvatnom
ventilacijom.
Vodite računa da ne bude
izložen direktnoj sunčevoj
svetlosti i nikada ga nemojte
staviti blizu direktnog izvora
toplote (radijatora, na primer).
-- Nikada nemojte blokirati
ventilacione otvore ili rešetke
na aparatu.
-- Pustite da se topla hrana
ohladi pre nego što je stavite u
aparat.
-- Stavite zamrznutu hranu u
frižider da bi se odmrzla.
Možete da koristite nisku
temperaturu zamrznutih
proizvoda da biste ohladili
hranu u frižideru.
-- Nemojte da držite vrata
aparata predugo otvorena
prilikom stavljanja ili vađenja
hrane iz frižidera. Što je kraće
vreme tokom kojeg su vrata
otvorena, to će se manje leda
formirati u zamrzivaču.
-- Redovno čistite zadnju stranu
frižidera. Nagomilavanje
prašine uzrokuje povećanu
potrošnju energije.
-- Nemojte podešavati nižu
temperaturu nego što je
potrebno.
-- Obezbedite odgovarajuću
ventilaciju sa donje i zadnje
strane frižidera.
Nemojte pokrivati ventilacione
otvore.
-- Prilikom instalacije ostavite
dovoljno prostora sa desne,
leve, zadnje i gornje strane.
Na taj način ćete smanjiti
potrošnju energije i iznose na
računima za struju.
-- Radi najefikasnije upotrebe
energije, sve unutrašnje
elemente, kao što su korpe,
fioke i police, stavljajte na mesta
kako je odredio proizvođač.
Bezbednosne informacije _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:25
Ovaj uređaj je predviđen za
upotrebu u domaćinstvu i za
slične primene kao što su:
-- kuhinje za osoblje u
prodavnicama, kancelarije i
druge radne sredine;
-- farme i od strane gostiju u
hotelima, motelima i drugim
okruženjima stambenog tipa;
-- objekti gde se pruža noćenje s
doručkom;
-- ketering i slične primene koje
nisu povezane s prodajom.
Sadržaj
PODEŠAVANJE FRIŽIDERA SA FRANCUSKIM VRATIMA……………………… 15
KORIŠĆENJE FRIŽIDERA SA FRANCUSKIM VRATIMA………………………… 23
REŠAVANJE PROBLEMA…………………………………………………………… 36
14_ Bezbednosne informacije
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:25
Podešavanje frižidera sa
francuskim vratima
PRIPREME ZA POSTAVLJANJE
FRIŽIDERA
01 postavljanje
Čestitamo vam na kupovini ovog Samsung-ovog
frižidera sa francuskim vratima.
Nadamo se da uživate u najsavremenijim funkcijama i
efikasnosti koje ovaj novi aparat nudi.
B
A
E
D
C
Izbor najboljeg mesta za frižider
Izaberite:
• Mesto sa lakim pristupom za snabdevanje vodom.
• Mesto bez direktnog izlaganja suncu.
• Mesto sa ravnim podom.
• Mesto gde ima dovoljno prostora za lako otvaranje
vrata frižidera.
• Mesto koje omogućuje dovoljno prostora za
kružanje vazduha zdesna, sleva, otpozadi i sa
gornje strane.
• Mesto koje vam omogućuje da lako pomerate
frižider ako je potrebno održavanje ili servisiranje.
• Nemojte postavljati frižider tamo gde će temperatura
pasti ispod 10 ºC.
• Nemojte da smestite frižider tamo gde može da
postane vlažan.
Ako frižider nema dovoljno prostora, unutrašnji sistem
za hlađenje ne može pravilno da funkcioniše.
Ako vaš frižider ima ledomat, obezbedite dodatni
prostor sa zadnje strane za povezivanje dovoda vode.
Kada postavljate frižider pored fiksnog zida, treba vam
minimalni slobodan prostor od 95mm između frižidera i
zida kako biste omogućili da se vrata otvore.
Dubina "A"
726 mm
Širina "B"
908 mm
Visina "C"
1749 mm
Ukupna visina "D"
1777 mm
Dubina "E"
788 mm
125°
125°
Važno: Vodite računa da možete lako da prenesete
frižider na njegovo konačno mesto tako što ćete izmeriti
ulaze (i širinu i visinu), pragove, plafone, stepeništa, itd.
Sledeći grafikon iznosi detalje o tačnoj visini i dubini
ovog Samsung-ovog frižidera sa francuskim vratima.
Svako merenje zasnovano je na
projektovanoj dimenziji, tako da može biti
različito, zavisno od metode merenja.
postavljanje _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:25
Prilikom prenošenja frižidera
OPREZ
Da biste sprečili oštećenje poda, proverite
da li su prednje noge za podešavanje u
gornjem položaju (iznad poda). Pogledajte
u priručniku ‚Podešavanje nivoa‘ (na strani
19).
Ravni odvijač (-)
Kontrolna poluga
PODOVI
Za pravilno postavljanje, morate staviti ovaj frižider na
ravnu, tvrdu podlogu koja je iste visine kao i ostatak
poda. Ova površina treba da bude dovoljno jaka da
izdrži potpuno natovaren frižider.
Da biste zaštitili završni sloj poda, isecite veliko parče
kartona i stavite ga ispod frižidera tamo gde radite.
Kada se pomerate frižider, morate da ga vučete i gurate
pravo napred ili nazad. Nemojte da ga pomerate sa
strane na stranu.
UKLANJANJE VRATA
FRIŽIDERA
Kod nekih vrsta postavljanja morate da uklonite vrata i
fioke zamrzivača da biste mogli da pomerite frižider do
konačnog mesta. Nemojte uklanjati vrata/fioku ako
ne treba. Ako nije ptrebno da uklonite vrata frižidera,
idite na Podešavanje nivoa na strani 19. Ako je potrebno
da uklonite vrata, nastavite dalje dole.
Pre uklanjanja vrata/fioke, vodite računa da pročitate
sledeće stavke:
UPOZORENJE
Isključite struju u frižideru pre uklanjanja
vrata ili fioke.
• Pazite da ne ispustite, oštetite ili
ogrebete vrata/fioke dok ih uklanjate.
• Budite pažljivi dok uklanjate vrata/fioke. Vrata su
teška i možete da se povredite.
• Vratite vrata/fioke kako treba da biste izbegli:
-- Propuštanje vlage iz vazduha.
-- Neravnomerno poravnanje vrata.
-- Gubitak energije usled nepravilnog zaptivanja vrata.
Rastavljanje vrata frižidera
UPOZORENJE
Pazite da ne ispustite i ogrebete
vrata dok ih uklanjate.
Potreban alat (nije obezbeđeno)
Treba vam sledeći alat da biste završili postavljanje
vašeg frižidera:
Krstasti odvijač (+)
Ravni odvijač (-)
Klešta
Inbus ključ (5 mm)
Nasadni ključ
(10 mm)
16_ postavljanje
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:25
Sa otvorenim vratima
4. Podignite vrata pravo uvis da biste ih uklonili.
1. Uklonite 3 zavrtnja koji drže GORNJU PLOČU
(1) i razdvojte povezane žice.
1
01 postavljanje
2. Rastavite dva konektora (2) na levim vratima.
Da biste uklonili spojnicu za vodu iz šarke,
uvijte i izvucite je iz šarke. Uklonite dovod vode
(3) dok pritiskate obeleženi deo (4) spojnice na
dovodu vode.
5. Krstastim odvijačem (+) uklonite zavrtanj
(8) koji je pričvršćen za šarke donjih levih i
desnih vrata. Inbus ključem (5mm) uklonite 2
zavrtnja sa heksagonalnom glavom (9) koji su
pričvršćeni za šarke donjih levih i desnih vrata.
Uklonite šarke donjih levih i desnih vrata (10).
10
8
2
9
Inbus ključ
3
4
3. Povucite i uklonite polugu šarke (5). Uklonite
krstastim odvijačem (+) zavrtanj za uzemljenje
(6) koji je spojen sa šarkom gornjih levih vrata.
Uklonite šarke od gornjih levih i desnih vrata
(7).
5
6
VRAĆANJE VRATA NA
FRIŽIDER
Da biste vratili vrata na frižider nakon što ste premestili
frižider do konačnog mesta, sastavite delove obrnutim
redosledom.
1. Vodovod mora da bude u potpunosti ubačen u
centar providne spojnice (Tip A) ili Vođica (Tip
B) da biste sprečili curenje vode iz posude.
7
Tip A
Tip B
Dozer
Centar providne spojnice
Vođice
postavljanje _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:25
RASTAVLJANJE FLEX VRATA
5. Podignite Flex vrata sa šina.
1. Izvadite Flex Zone (1) tako što ćete ga podići.
1
OPREZ
2. Ravnim odvijačem (-) skinite kablovski svežanj
poklopca (2).
Stavljanje previše hrane u fioke zamrzivača
može da spreči zamrzivač od zatvaranja
u potpunosti i može da izazove
nagomilavanje leda.
2
3. Pritisnite jezičak za zaključavanje i odvojte
Konektor žice.
PONOVNO SKLAPANJE FLEX
VRATA
OPREZ
Prilikom sastavljanja vodite računa da
povežete kablovski svežanj.
Ako nije povezan, Fleks Room ne radi.
4. Sa obe strane nasadnim ključem (10mm)
uklonite 1 zavrtanj sa heksagonalnom glavom.
Da biste vratili Flex vrata, sastavite delove
obrnutim redosledom.
Vodite računa da povežete Konektor žice
OPREZ
na Flex vratima.
Ako nije povezan, Fleks Room ne radi.
RASTAVLJANJE VRATA
ZAMRZIVAČA
1. Izvadite gornju fioku tako što ćete je podići.
2. Uklonite zaštitu odeljka za zamrzavanje (1) tako
što ćete podići zaštitu.
18_ postavljanje
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:25
1
3. Izvadite donju korpu (2) tako što ćete podići
korpu sa sistema šina.
01 postavljanje
2
4. Pritisnite kuku za fiksiranje na sistemu šina.
PONOVNO SASTAVLJANJE
VRATA ZAMRZIVAČA
Da biste vratili fioku nakon što ste je izvadili
frižider do konačnog mesta, sastavite delove obrnutim
redosledom.
5. Držeći gornji deo Fioke zamrzivača, skroz ga
izvucite i zatim ga uklonite sa sistema šina.
PODEŠAVANJE RAVNI
OPREZ
OPREZ
OPREZ
Pazite da ne ogrebete ili ulubite klizne šine
tako što bi udarile o zemlju.
Vodite računa da montirate korpu
zamrzivača u odgovarajući položaj prilikom
uklanjanja/ugradnje vrata frižidera. Propust
da se to učini može dovesti do toga da se
vrata ne otvaraju ili zatvaraju pravilno.
Stavljanje previše hrane u fioke zamrzivača
može da spreči zamrzivač od zatvaranja
u potpunosti i može da izazove
nagomilavanje leda.
Vodite računa da frižider bude na ravnom kako
biste izvršili završna podešavanja. Koristite libelu
da biste proverili da li su u ravni obe strane i
zadnja sa prednjom stranom. Ukoliko frižider nije
u ravni, nećete moći vrata savršeno jednako da
podesite, što može dovesti do kondenzacije vlage
i većih računa za struju. Ispod je primer kako da
poravnate frižider ako je leva strana frižidera niža
od desne.
Kako da podesite ravan
1. Otvorite fioku zamrzivača i uklonite donju
korpu.
2. Ravni odvijač (-) ubacite u udubljenje na levoj
kontrolnoj polugi, i okrećite ga suprotno u
odnosu na kretanje kazaljke na satu da biste
poravnali frižider. (Okrećite polugu u smeru
kretanja kazaljke da biste spustili frižider i
suprotno da biste ga podigli.)
postavljanje _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:25
Podešavanje visine vrata
Proverite razliku u visini između vrata, a zatim podignite
i držite niža vrata.
Ravni odvijač (-)
OPREZ
Kontrolna poluga
Obe kontrolne poluge moraju da dodiruju
pod da biste izbegli moguću telesnu
povredu ili materijalnu štetu usled
prevrtanja.
• Umetnite prstenasti osigurač u prostor između
unutrašnjih vrata i OSOVINE ŠARKE.
(samo odabrani modeli)
Ako je desna strana niža, obavite istu
proceduru, ali sa desnom kontrolnom
polugom.
Teško je da skinete prednju masku sa
nogu frižidera, tako da ne preporučujemo
da kontrolnom polugom pravite male
ispravke. Umesto toga, pogledajte na
sledećoj stranici za najbolji način da se
izvrše manja podešavanja na vratima.
MANJA PODEŠAVANJA VRATA
I UNUTRAŠNJIH VRATA
Zapamtite, neophodno je da frižider bude u ravni da bi
vrata bila savršeno ravna. Ako vam je potrebna pomoć,
pogledajte prethodni odeljak o nivelisanju frižidera.
Fiksirani deo
Deo za
podešavanje
• Umetnite samo jedan prstenasti
osigurač u ovu svrhu. Dva ili više
prstenastih osigurača mogu da iskliznu
ili da prave buku.
• Držite prstenaste osigurače van domašaja dece
i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
• Nemojte previše podignuti vrata. Vrata mogu
da dodiruju i oštete gornji poklopac.
OPREZ
MANJA PODEŠAVANJA
IZMEĐU SPOLJAŠNJIH I
UNUTRAŠNJIH VRATA
(SAMO ODABRANI MODELI)
Nakon podizanja spoljašnjih vrata umetnite isporučeni
prstenasti osigurač u prostor između SPOLJAŠNJIH
VRATA i OSOVINE ŠARKE.
Leva vrata su fiksirana. Da biste izvršili
manje korekcije na vratima, podesite samo
desna vrata.
Prstenasti osigurač
Visina vrata ili unutrašnjih vrata može da se podesi
pomoću prstenastih osigurača, koji se isporučuju u 4
različite veličine (1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 2,5 mm).
20_ postavljanje
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:25
Prstenasti osigurač je priložen uz frižider.
Debljina PRSTENA iznosi 1 mm, a svaki se
isporučuje u 2 primerka.
Koristite prstenasti osigurač u slučaju da
se ručka ne pomera jer su spoljašnja vrata
spuštena.
Povezivanje na vodovod
1. Najpre isključite glavno snabdevanje vodom.
2. Pronađite najbliže crevo za hladnu vodu za
piće.
3. Pridržavajte se uputstva za instalaciju dovoda
vode u kompletu za instalaciju.
OPREZ
Dozer vode sa filterom je jedna od korisnih funkcija
na vašem novom frižideru. Da biste pomogli u
promovisanju boljeg zdravlja, filter za vodu uklanja
neželjene čestice iz vaše vode. Međutim, on ne steriliše
niti uništava mikroorganizme. Da biste to postigli možda
ćete morati da kupite sistem za prečišćavanje.
Da bi ledomat pravilno radio, neophodan je pritisak
vode od 20-125 psi.
Pod normalnim uslovima, čašu od 170 cc (5,75 oz.)
moguće je napuniti za oko 10 sekundi.
Ako je frižider postavljen u području sa niskim pritiskom
vode (ispod 20 psi), možete da instalirate pomoćnu
pumpu koja će nadoknaditi nizak pritisak.
Nakon što ste povezali vodovod, proverite da li je
rezervoar sa vodom u frižideru ispravno popunjen. Da
biste to uradili, pritisnite ručicu dozera vode sve dok
voda ne teče iz izlaza za vodu.
Komplet za instalaciju dovoda vode
priložen je s jedinicom. Možete ih pronaći
u fioci zamrzivača.
Treba da se koriste novi kompleti creva koji
se isporučuju sa uređajem, a stari kompleti
creva ne treba da se ponovo koriste.
Elementy instalacji przewodu
doprowadzającego wodę
Pričvršćivač creva za vodu
i zavrtnji
Priključak creva
Zatvorite glavni
dovod vode
Zatvorite glavni
dovod vode
01 postavljanje
INSTALACIJA VODOVODA ZA
DOZER VODE
Crevo za vodu mora biti spojeno sa
vodom za hladnu vodu. Ako bude
spojeno na vod za toplu vodu, može
doći do kvara prečistača.
Bez
razmaka
4. Nakon što spojite dovod vode na filter za vodu,
uključite glavni dovod vode i ispustite oko 3 l
da biste očistili i napunili filter za vodu.
Povezivanje creva za vodu na frižider
1. Skinite čep sa creva za vodu na uređaju i
stavite navrtku za pritiskivanje na crevo za
vodu na uređaju, i to nakon što je skinete sa
odgovarajućeg creva za vodu.
2. Povežite crevo za vodu koje se nalazi na
uređaju i crevo za vodu iz kompleta.
3. Zategnite navrtku za pritiskivanje na armaturu
za pritiskivanje. Između ne treba da bude
nikakvih praznina (A, B i C)
4. Uključite vodu i proverite da li igde curi.
Povežite vodu samo na dotok pitke vode.
Ako morate da popravite ili rastavite
vodovod, odsecite 6,5 mm plastične cevi
da biste bili sigurni da imate tesan spoj,
koji ne curi.
Crevo za vodu
postavljanje _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:25
Skinite čep
Otpustite
Crevo za vodu na
uređaju
Bez razmaka
Crevo za vodu iz
kompleta
OPREZ
Pre upotrebe treba proveriti da li ima
curenja na tim mestima.
• Garancija kompanije
Samsung ne odnosi
se na UGRADNJU
CREVA ZA VODU.
• Ugradnju će izvršiti
kupac, osim ako
maloprodajna cena
ne uključuje i troškove ugradnje.
• Ako je potrebno, radi ugradnje kontaktirajte
vodoinstalatera ili ovlašćenog instalatera.
• Ako dođe do curenja vode zbog neispravne
ugradnje, molimo da kontaktirate instalatera.
ZAVRŠETAK PODEŠAVANJA
Sada pošto ste instalirali svoj novi frižider na mest,
spremni ste da podesite i uživate u karakteristikama i
funkcijama aparata.
Po završetku sledećih koraka, vaš frižider bi trebalo da
bude u potpunosti upotrebljiv.
1. Postarajte se da se vaš frižider nalazi na
odgovarajućem mestu sa razumnom udaljenošću
od zida. Pogledajte uputstva za instalaciju u
ovom priručniku.
2. Kada je frižider utaknut u zid, proverite da li se
unutrašnje svetlo pali kada otvorite vrata.
3. Postavite kontrolu temperature na najhladniju
temperaturu i čekajte jedan sat. Zamrzivač će se
blago rashladiti a motor će glatko raditi. Vratite
frižider i zamrzivač na temperaturu koju želite.
4. Nakon što utaknete frižider u zid, biće potrebno
nekoliko sati da dostigne odgovarajuću
temperaturu. Možete da čuvate hranu i piće u
frižideru nakon što je temperatura dovoljno niska.
22_ postavljanje
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:25
Korišćenje frižidera sa francuskim
vratima
1
4
2
5
3
6
10
7
9
8
(1)
Ušteda
energije
Dodirivanje ovog dugmeta uključuje i isključuje
Uštedu energije. Kada uključite Uštedu
energije, zasvetli ikona Uštede energije.
Isključite Uštedu energije i ikona će se ugasiti.
Fabričko podešavanje Uštede energije je
“UKLJUČENO”. Ako se kondenzacija ili kapi
vode pojave na vratima, isključite režim Uštede
energije.
(2)
Zamrzivač
(Držite 3 sek.
za Power
Freeze (Moćni
Zamrzivač))
Taster Zamrzivač služi u dve svrhe:
-- Za podešavanje Zamrzivača na željenu
temperaturu.
-- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Moćnog Zamrzivača.
1) Podešavanje temperature Zamrzivača
Dodirnite taster Zamrzivač da biste podesili
Zamrzivač na željenu temperaturu. Možete da
podesite temperaturu između -15 °C i -23 °C.
Taster za Alarm služi u dve svrhe:
(3)
-- Za uključivanje i isključivanje alarma za
Alram
otvorena vrata
(Držite 3 sek.
za resetovanje -- Za resetovanje indikatora veka trajanja
filtra za vodu.
filtra
1) Funkcija alarma za vrata
Ako je alarm za vrata podešen na Uključeno,
alarm se oglašava ukoliko vrata frižidera ostaju
otvorena duže od tri minuta. Pištanje prestaje
kada zatvorite vrata. Funkcija alarma za vrata
je unapred fabrički podešena na Uključeno.
Možete je isključiti pritiskom i otpuštanjem
tastera za alarm. Možete je ponovo uključili
na isti način. Ikona zasvetli kada je funkcija
uključena.
Kada je funkcija alarma za vrata uključena i
aktivira se zvuk alarma, ikona alarma za vrata
će treperiti dok se čuje alarm.
02 uputstvo
KORIŠĆENJE KONTROLNE
TABLE
2) Funkcija Indikatora za vek trajanja filtra
za vodu
Nakon što zamenite filter za vodu, dodirnite
i zadržite ovaj taster na 3 sekunde da biste
resetovali indikator veka trajanja filtra za vodu.
Kada resetujete indikator veka trajanja filtra za
vodu, ikona filtra se gasi na tabli. Ikona filtra će
zasvetliti crveno da vas obavesti da je vreme
da se promeni filter za vodu nakon šest meseci
(oko 1200 litara). Neke oblasti poseduju velike
količine kreča u vodi, što dovodi do bržeg
začepljenja filtra. Ako je ovo slučaj u vašem
području, moraćete da menjate filter češće
nego na svakih šest meseci.
2) Funkcija Power Freeze (Moćni
Zamrzivač)
Dodirnite i držite ovaj taster u trajanju od 3
sekunde za smanjivanje vremena potrebnog za
zamrzavanje proizvoda u zamrzivaču.
To može biti korisno ako vam je potrebno da
brzo zamrznete lako kvarljive stvari ili ako se
temperatura u zamrzivaču dramatično zagreje
(na primer, ako su vrata ostavljena otvorena).
Kada koristite ovu funkciju potrošnja energije
u frižideru će biti veća. Ne zaboravite da je
isključite kada vam ne treba i vratite zamrzivač
na prvobitno podešenu temperaturu. Ako želite
da zamrznete veliku količinu hrane, aktivirajte
funkciju „Power Freeze“ (Zamrzavanje)
najmanje 20 časova ranije.
uputstvo _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:25
(4)
Taster za osvetljenje služi u dve svrhe:
Osvetljenje
-- Da biste uključili i isključili svetlo dozera
(Držite 3
-- Za prebacivanje jedinice temperature
sek. za ºC
izmeđ ºC i ºF
↔ ºF)
1) Funkcija svetla
Dodirivanje tastera za osvetljenje uključuje
LED svetlo u dozeru na neprekidni režim,
tako da ostaje stalno uključeno. Dugme
se takođe pali. Ako želite da se svetlo na
dozeru pali samo kada neko koristi dozer,
pritisnite taster za osvetljenja da bi se
isključio neprekidni režim.
(6)
Led
isključeno
(Držite 3
sek. za
Child Lock
(Dečja
brava))
2) Funkcija Dečja brava
Dodirnite i zadržite ovaj taster u trajanju od 3
sekunde da biste zaključali ekran, panel Flex
Zone, kao i tastere dozera, tako da se tasteri
ne mogu koristiti.
Kada je Dečja brava uključena, frižider ne
daje led ili vodu, čak ni ako pritisnete polugu
dozera.
Ikona Dečja brava zasvetli da pokaže da ste
aktivirali funkciju Dečje brave. Pritisnite na 3
sekunde da biste otključali.
2) Za prebacivanje jedinica temperature
između ºC i ºF, dodirnite i zadržite ovaj
taster na 3 sekunde da biste izabrali željeni
prikaz temperature.
Svaki put kada pritisnete i držite dugme,
naizmenično se smenjuju ºC i ºF režimi
temperature i pale se ºC ili ºF ikone
prikazujući vaš izbor.
(5)
Taster Frižider služi u dve svrhe:
Frižider
(Držite 3 sek. -- Za podešavanje frižidera na željenu
temperaturu.
za Power
Cool (Moćno -- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Moćnog rashlađivanja.
rashlađivanje))
1) Za podešavanje temperature frižidera
Pritisnite taster Frižider da biste podesili frižider
na željenu temperaturu. Možete da podesite
temperaturu između 7 °C i 1 °C.
2) Funcija Power Cool (Moćno
rashlađivanje)
Dodirnite i držite ovaj taster na 3 sekunde da
biste smanjili vreme potrebno za rashlađivanje
proizvoda u frižideru. To može biti korisno
ako vam je potrebno da brzo rashladite
lako kvarljive stvari ili ako se temperatura u
frižideru drastično zagreje (na primer, ako su
vrata ostavljena otvorena).
Taster Led isključen služi u dve svrhe:
-- Za uključivanje i isključivanje ledomata
-- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Dečja brava.
1) Funkcija Led ISKLJUČEN
Ako ne želite da pravite više leda, pritisnite
taster Led isključen.
(7)
Led u
kocki
(8)
Drobljeni
led
Pritisnite taster Led u kocki ili Drobljeni led da
biste izabrali vrstu leda koju želite dozirate.
Svaki put kada pritisnete taster, naizmenično
se smenjuju režimi Leda u kocki i drobljenog
leda i pali se ikona Leda u kocki ili Drobljenog
leda, pokazujući vaš izbor.
(Kocka) (Drobljeni)
(9)
Ako ne želite da pravite više leda, dodirnite
Led
taster Led isključen.
isključeno Ikona će zasvetleti i ledomat će zaustaviti
pravljenje leda.
Preporučujemo vam da zaustavite
pravljenje
leda ako dođe do sledećeg:
-- Ima dovoljno leda u kofi sa
ledom.
-- Želite da uštedite vodu i
energiju.
-- Frižider nije snabdeven vodom.
Ako je funkcija ledomata UKLJUČENA,
i
dovod vode nije povezan, čuće se
zvuk ventila za vodu sa zadnje strane
uređaja. Ako se to dogodi, pritisnite
taster Led isključen (držite 3sec za
dečju bravu) kraće od 3 sekunde sve
dok Led isključen indicator ( ) ne
zasvetli.
24_ uputstvo
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:25
( 10 ) Filter Upotreba filtra za vodu
Ova ikona zasvetli kada je potrebno da
promenite filter, obično nakon što je frižider
izdao oko 1200 litara vode (nakon oko 6
meseci). Ikona će treptati crveno nekoliko
sekundi kada otvorite ili zatvorite vrata.
Nakon što instalirate novi filter za vodu,
resetujte indikator filtra dodirivanjem i držanjem
na tastera za Resetovanje filtra u trajanju od
3 sekunde.
-- Ako se voda ne dozira ili se
sporo dozira, treba da zamenite
filter za vodu, jer je filter za vodu
zapušen.
-- Neke oblasti poseduju velike
količine kreča u vodi, što dovodi
do bržeg začepljenja filtra.
ZAMENA FILTRA ZA VODU
Da biste smanjili opasnost od oštećenja
vodom svoje imovine NEmojte koristiti
obične brendove filtara za vodu u vašem
SAMSUNG frižideru.
KORISTITE SAMO FILTERE ZA VODU
BRENDA SAMSUNG. SAMSUNG nije
zakonski odgovoran za bilo kakvu štetu,
uključujući ali ne i ograničavajući se na
materijalnu štetu prouzrokovanu usled
(crvena)
curenja vode zbog upotrebe običnih filtara
za vodu. SAMSUNG frižideri su dizajnirani da rade
SAMO SA SAMSUNG-ovim filtrima za vodu.
Lampica za filter zasvetli crveno da biste znali kada je
vreme da zamenite svoj filter za vodu.
Da biste imali vremena da nabavite novi filter, crveno
svetlo se pali neposredno pre nego što kapacitet
postojećeg filtra nestane. Promena filtra na vreme pruža
vam najsvežiju, najčistiju vode iz vašeg frižidera.
UPOZORENJE
Za zamenu filtra za vodu, sledite ove korake:
1. Isključite dovod vode. Zatim, okrenite filter za
vodu ( 1 ) oko 1/4 kruga, u smeru suprotnom
kretanju kazaljke na satu.
2
1
2. Izvucite filter za vodu ( 1 ) iz kućišta filtra ( 2 ).
• Da biste još lakše promenili filter za
vodu, ugasite ventil za dovod vode.
• Ponekad je teško da se rastavi filter za vodu, jer
nečistoće u vodi prouzrokuju da se zaglavi. Ako
imate poteškoća, čvrsto stisnite filter za vodu i jako
ga povucite.
• Kada izvučete filter za vodu, malo vode može da
iscuri iz otvora. To je normalno. Da biste smanjili
curenje vode, držite kertridž filtra horizontalno dok
ga izvlačite.
• Da bi se sprečilo prelivanje, ispraznite korito filtra za
vodu ( 3 ) i osušite oko kućišta filtra ( 2 ).
02 uputstvo
Da biste uštedeli struju, Tabla za prikazivanje se
automatski isključuje pod sledećim uslovima:
Kada nijedan taster nije pritisnut, kada nijedna
vrata nisu otvorena, ili kada nijedna poluga dozera
nije gurnuta. Međutim, ostaće upaljena ikona koja
pokazuje vaš izbor leda u kocki ili drobljenog leda,
ili izbor gazirane vode. Kada pritisnete neko dugme,
otvorite vrata, ili gurnete polugu dozera, Tabla za
prikazivanje će se ponovo uključiti. Svi funkcijski
tasteri će postati upotrebljivi nakon što sklonite prst
sa dugmeta koje ste pritisnuli.
2
3
3. Ubacite novi filter u kućište filtra ( 4 ).
4. Gurnite filter, a zatim ga okrenite u smeru
kretanja kazaljke na satu sve dok se ne
zaključa.
• Ako imate problema sa ubacivanjem
filtra za vodu zbog velikog pritiska vode,
zavrnite ventil za dovod vode.
• Simbol za zaključavanje treba da bude
poravnat sa linijom indikatora.
4
5. Dodirnite taster ( (Resetovanje filtra) ) “Alarm/drži
3 sek. za Resetovanje
filtra” na oko 3 sekunde
da biste resetovali filter za
vodu. Boja indikatora
(
) se menja sa crvene
na isključeno.
uputstvo _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:25
6. Ako ste isključili dovod vode, uključite ga
ponovo.
Za zamenu filtra za vodu, možete da
posetite svoj lokalni tržni centar za
održavanje doma ili se obratite distributeru
Samsung delova.
Za naručivanje više kertridža za filter vode,
obratite se ovlašćenom Samsung-ovom
distributeru.
Proverite da li zamenjeni filter za vodu ima
SAMSUNG logotip na kutiji i na filteru za
vodu.
Uklonite bilo kakvu zaostalu materiju
unutar dovoda vode nakon instalacije
filtra za vodu.
1. UKLJUČITE glavni dovod
vode i snabdevanje
vodom iz dovoda za
vodu.
2. Pustite vodu kroz dozer
sve dok ne teče čista
voda (od oko 6 do 7
minuta). Na taj način ćete očistiti sistem za
dovod vode i ukloniti vazduh iz cevi.
3. Dodatno ispiranje može biti potrebno u nekim
domaćinstvima.
4. Otvorite vrata frižidera i proverite da nema
curenja vode iz filtra za vodu.
Vodite računa da temeljno ispirate dozer,
inače može voda da kaplje iz dozera.
To znači da još uvek ima vazduha u
dovodu vode.
Vodosnabdevanje obrnutom
osmozom VAŽNO:
Pritisak vode koja izlazi iz sistema obrnute osmoze i
ide na ventil za dovod vode iz frižidera treba da bude
između 35 i 120 psi (241 i 827 kPa).
Ako je sistem za prečišćavanje vode obrnutom
osmozom povezan sa hladnim vodosnabdevanjem,
pritisak vode u sistemu obrnute osmoze mora da bude
najmanje 40 do 60 psi (276 kPa do 414). Ukoliko je
pritisak vode u sistemu obrnute osmoze manji od 40 do
60 psi (276 do 414 kPa):
• Ako vaš frižider ima filter za vodu, on i dalje
može da smanji pritisak vode kada se koristi
u kombinaciji sa sistemom obrnute osmoze.
Uklonite filter za vodu.
Ako imate pitanja u vezi sa pritiskom
vode, pozovite licenciranog, kvalifikovanog
vodoinstalatera.
KONTROLA TEMPERATURE
Osnovna temperatura zamrzivača
i odeljaka u frižideru
Osnovne i preporučene temperature za zamrzivač i
odeljke frižidera su -19°C i 3°C.
Ako je temperatura u zamrzivaču i odeljcima frižidera
suviše visoka ili niska, podesite temperaturu ručno.
Kontrolisanje temperature
zamrzivača
Preporučena Temp. (zamrzivač): -19 °C
Temperatura zamrzivača se može podesiti između
-23 °C i -15 °C da odgovara vašim potrebama.
Pritisnite taster Zamrzivač dok se željena temperatura
ne prikazuje na displeju temperature. Temperatura će se
svakim pritiskom promeniti po 1°C (ili 1°F). Pogledajte
ispod.
Celzijus: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞ -22 °C ➞ -23 °C
➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞ -18 °C ➞ -19 °C.
Imajte na umu da se namirnice poput sladoleda tope
na -15,5 °C. Displej temperature će se redom kretati od
-23 °C do -15 °C.
• Proverite da li je blokiran filter za talog u
sistemu obrnute osmoze. Zamenite filter ako
je potrebno.
• Pustite da se rezervoar za skladištenje
obrnutog sistema osmoze napuni posle
obimnijeg korišćenja.
26_ uputstvo
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:25
Kontrola temperature frižidera
KORIŠĆENJE DOZERA
HLADNE VODE
Pritisnite odgovarajući taster za
vrstu leda da biste izaberete ono
što želite da dozirate.
Temperatura frižidera se može podesiti između
1 °C i 7 °C tako da odgovara vašim potrebama.
Pritisnite taster Frižider dok se željena temperatura
ne prikazuje na displeju temperature. Temperatura
će se svakim pritiskom promeniti po 1 °C.
Pogledajte ispod.
Celzijus: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞ 6 °C ➞
5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Proces kontrole temperature na frižideru je isti kao
i proces na zamrzivaču. Pritisnite taster Frižider da
biste podesili željenu temperaturu. Nakon nekoliko
sekundi, frižider će početi sa prilagođavanjem
prema novopostavljenoj temperaturi. To će se
odraziti i na digitalnom displeju.
-- Temperatura zamrzivača ili frižidera
može da raste kada prečesto otvorite
vrata, ili ako se stavi velika količina tople
ili vruće hrane.
-- Rast temperature može da izazove da
digitalni displej trepće. Kada se temperature
zamrzivača i frižidera vrate na svoju normalno
podešenu temperaturu, treptanje će prestati
-- Ako se treptanje nastavi, možda ćete morati
da “resetujete” frižider. Pokušajte da isključite
aparat, sačekajte oko 10 minuta, a zatim
ponovo utaknite kabl za napajanje.
-- Ako postoji greška u komunikaciji između
Ekrana i Glavne kontrole, može da treperi
svetlo Promenljivog ekrana. Ako treptanje
traje već duže vreme, obratite se Samsung
Electronics servisnom centru.
NEMA LEDA
02 uputstvo
Preporučena temp. (frižider) 3 °C
Izaberite ovu opciju ako
želite da isključite ledomat
Korišćenje poluge (1) za
led
Nežno, svojom čašom gurnite
polugu (1) dozera za led. Led će 1
biti oslobođen iz dozera.
2
Možete izabrati vrstu leda
pritiskanjem tastera za kocku leda
ili drobljeni led.
Korišćenje poluge (2) za vodu
Nežno, svojom čašom gurnite polugu ( 2 ) dozera
za vodu. Voda će biti puštena iz dozera.
Ako otprilike u isto vreme pritisnete polugu
za vodu i led,
dozer će izvršiti samo opciju koju ste
stvarno prvu izabrali ili gurnuli.
Sačekajte 1 sekundu pre nego što uklonite
čašu nakon točenja vode kako biste
sprečili prosipanje. Nemojte izvući polugu
dozera nakon sipanja leda ili vode. Ona se
automatski vraća.
Korišćenje zajedno dozera za Led i
Vodu
Da biste dobili led i vodu, gurnite prvo polugu (1)
za led, a zatim pomerite svoju čašu dole i pritisnite
polugu (2) za doziranje vode.
uputstvo _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:25
Održavanje Kofe za led
• Da biste očistili kantu/kofu za led, operite je
blagim deterdžentom, a zatim dobro je isperite
i temeljno osušite. Ne koristite jaka ili abrazivna
sredstva za čišćenje ili rastvarače.
• Led je napravljen na kockice. Kada izaberete
“drobljeno”, ledomat melje kockice leda u
drobljeni led.
• Kada izaberete Led u kocki nakon korišćenja
režima Drobljenog leda, može nastati mala
količina ostataka drobljenog leda.
• Kocke leda pravljene brzim procesom
pravljenja leda biće bele, što ukazuje na to da
su normalno pravljene.
• Pošto ledomat u odeljku frižidera pravi kocke
još brže, stavite kocke leda iz kante sa ledom
u frižideru u kantu sa ledom u zamrzivaču, ako
vam je potrebno više kockica leda.
• Ako led ne izlazi, izvucite kofu za leda i
pritisnite test dugme koje se nalazi na desnoj
strani ledomata. Pogledajte ilustraciju ispod.
• Ne pritiskajte test dugme neprekidno kada je
korito puno leda ili vode. Voda se može preliti
ili led može da zaglavi kofu.
Pravljenje leda
• Da biste napunili kofu sa ledom do
maksimalnog kapaciteta nakon instalacije,
sledite ove korake:
1. Dozvolite da frižider radi i da se ohladi za 24
sata (ili 1 ceo dan).
-- Čekanje 24 sata će omogućiti vašem ledomatu
da se pravilno ohladi.
OPREZ
OPREZ
OPREZ
i izvadite iz ledomata prednju masku
ledomata.
Imajte na umu da kocke leda u ledomatu
mogu da se prospu iz fioke.
Nemojte stavljati hranu u kofu za led. Ako
čuvate hranu u kofi za led, hrana može da
udara u ledomat kada otvarate ili zatvarate
vrata, nanošeći štetu ledomatu.
Imajte na umu da kocke leda u kofi za led
mogu da se prospu iz fioke kada
vadite kofu za led iz fioke.
Ako se to desi, vodite računa da obrišete
kocke leda
koje su se prosule iz fioke.
Ukoliko dođe do nestanka struje, kocke
leda mogu da se otope, a zatim zamrznu
kada ponovo dođe struja, što dovodi do
prestanka rada dozera.
Da biste sprečili ovaj problem, nakon nestanka
struje, izvadite kofu sa ledom i bacite preostali led
ili vodu.
Ako koristite sav led odjednom, morate da
ponovite korake 2 i 3, levo.
Međutim, samo sačekajte 8 sati pre
doziranja prve 4 do 6 kockice leda.
Ovo će napuniti kocke leda i obezbediti
maksimalnu proizvodnju leda.
proverite
nivo vode
Test dugme
2. Sipajte 4 do 6 kocki leda u čašu.
3. Posle 8, a zatim 16 sati, sipajte punu čašu
leda.
• Da biste testirali ledomat, pritisnite Test dugme
na ledomatu. Čućete zvono frižidera (dingdong). Kada zvuk zvona, otpustite Test dugme.
• Zvono će automatski ponovo da se čuje da
biste znali da ledomat dobro radi.
Ako želite da uklonite kocke leda, bez
upotrebe kofe za led, isključite ledomat
OPREZ
28_ uputstvo
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:25
Korišćenje funkcije Ice Off
(Led isključen)
Ako kofa nije čvrsto gurnuta na njezino
mesto, led u njoj može da se otopi.
Ako kofa ne može da uđe, okrenite spiralu za
90 stepeni (vidi poslednju sliku zdesna, dole) i
pokušajte ponovo.
• Unutarnja strana kofe je veoma hladna
OPREZ
dok frižider radi.
Ne stavljajte ruku duboko u kofu.
• Koristite samo ledomat koji ste dobili uz
frižider. Snabdevanje vodom za ovaj frižider
mora da bude ugrađeno/povezano od strane
odgovarajuće kvalifikovane osobe.
Povežite isključivo na dovod pijaće vode.
• Da bi ledomat pravilno radio, neophodan je
pritisak vode od 20 ~ 125 psi.
Ako imate dugačak odmor ili poslovni put i dugo
nećete koristiti dozer za vodu ili led:
-- Zatvorite ventil za vodu. U suprotnom, može
doći do izlivanja vode.
-- Uklonite svu hranu.
-- Isključite frižider.
-- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata
ostavite otvorena. U suprotnom, može da
dođe do pojave neprijatnih mirisa.
Šta sve uraditi i ne uraditi sa
ledomatom
02 uputstvo
Kada izaberete režim Ice Off (Led isključen),
uklonite sve kockice leda iz kofe za led.
Ako ostavite kocke leda u kofi, i kocke leda mogu
da se stegnu zajedno, što dovodi do toga da ih je
teško ukloniti.
Da biste uklonili kofu za led i izbegli povrede,
držite dno kofe jednom rukom, a bočnu stranu
kofe drugom.
Zatim podignite kofu i izvucite je ravno.
Da biste kofu vratili na mesto, čvrsto je gurnite
ravno nazad.
Odlazak na odmor ...
• Nemojte stavljati prste, šake ili bilo koje druge
neodgovarajuće predmete u odvodni kanal
dozera ili u kofu ledomata
-- To može da dovede do telesne povrede ili
materijalne štete.
• Nikada ne stavljajte prst ili bilo koje druge
predmete u otvor dozera.
-- To može dovesti do povreda.
• Nemojte pokušavajti da rastavite ledomat.
• Nemojte prati ili prskati kofu za led vodom dok
je u frižideru. Uklonite je da biste je očistili
OPREZ
Kada ubacite korito ledomata, budite
sigurni da je korito dobro centrirano na
ulazu.
Inače, fioka može da se zaglavi.
Fenomen oblačne vode
Sva voda koja dolazi iz frižidera teče kroz
jezgro filtera koji je alkalni filter za vodu.
U procesu filtriranja, pritisak vode koja je
tekla iz filtera je povećana, a voda postaje
zasićena kiseonikom i azotom. Kada ova
voda isteče u vazduh, pritisak slabi a kod
kiseonika i azota dolazi do superzasićenja,
što ima za posledicu gasne mehuriće.
Voda može privremeno da izgleda
maglovito ili oblačno zbog ovih mehurića
kiseonika. Nakon nekoliko sekundi, voda
će izgledati bistro.
uputstvo _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:25
DELOVI I KARAKTERISTIKE
Pregledajte ilustraciju ispod da biste se bolje upoznali sa delovima i karakteristikama svog frižidera.
Svetlo
FF ledomat
Preklopna polica
Fiksna polica
Fiksna polica
Vertikalno postavljeni
odeljak
Fioke sa povrćem i
voćem
Filter za vodu
Svetlo
Automatski zatvarač
Štitnik
2-stepena
preklopna polica
Posude na vratima
Automatski zatvarač
Promenljiva prostorija
Fioka sa automatskim
izvlačenjem
Posuda fioke
zamrzivača
Kada zatvarate vrata, vodite računa da Verikalno postavljeni odeljak bude u pravilnom položaju
da biste izbegli grebanje drugih vrata.
Ako je Verikalno postavljeni odeljak obrnut, vratite ga u pravi položaj i zatvorite vrata.
Vlaga može ponekad da se pojavi na Verikalno postavljenom odeljku.
Ručka na vratima može da olabavi tokom vremena. Ako se to desi, zategnite zavrtnje koji se
nalaze na unutrašnjoj strani vrata.
Ako zatvorite jedna vrata sa previše snage, druga vrata mogu da se otvore.
Kada se otvore vrata, blokirajući prekidač iz bezbednosnih razloga automatski isključuje motor
spirale u ledomatu.
Ako se unutrašnja ili spoljna LED lampa ne uključuje, obratite se ovlašćenom servisu.
30_ uputstvo
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:25
Police u vratima
Frižider se isporučuje sa policama u vratima
različitih tipova i veličina. Ako su police u vratima
upakovane zasebno, pogledajte sliku ispod kako
biste pravilno postavili police.
Broj isporučenih polica u vratima se može
razlikovati u zavisnosti od modela.
Flex zona je fioka pune širine sa podesivom kontrolom
temperature. Možete koristiti Flex zonu za velike posude
za žurke, delikatesne predmete, vina, pice, pića ili razne
stvari. Tu je temperaturni senzor koji vam omogućava
da podesite količinu hladnog vazduha dozvoljenog u
zoni. Kontrolni tasteri se nalaze na sredini poklopca
vrata.
02 uputstvo
KORIŠĆENJE FLEX ZONE
• Pritisnite taster Temp dok se vaš željeni režim ne
upali.
• Svaki put kada pritisnete taster Temp. (temperatura),
menjate režim po ovom redosledu: režim Meat/
Fish (Meso/riba) (-1 °C), Cold Drinks (Hladni napici)
(1 °C), Deli/Snacks (Delikatese/grickalice) (3 °C),
Wine/Party Dishes (Vina/hrana za žurke) (5 °C).
Prvobitno je izabran režim Cold Drinks (Hladnih
napici). Frižider će automatski podesiti temperaturu
koju ste izabrali u Flex zoni.
• Kada izaberete režim Deli/Snacks (Delikatese/
grickalice) (3 °C), Cold Drinks (Hladni napici) (1 °C)
ili Meat/Fish (Meso/riba) (-1 °C), Flex zona će da
funkcioniše kao rashladni odeljak.
• Temperatura Flex zone Ekran se menja u zavisnosti
od broja predmeta koji se nalaze unutra, gde
se nalaze, temperature sredine i koliko često se
otvaraju vrata.
Taster za izbor
1. Kada je izabrano “Vino/Hrana za žurke”,
temperatura Flex zone će se čuvati oko 5 °C.
Ova funkcija pomaže da hrana ostane dugo
vremena sveža.
2. Kada je izabrano “Delikatese/
grickalice”,temperatura Flex zone će se
čuvati oko 3 °C. Ova funkcija pomaže da
hrana ostane duže vreme sveža.
3. Kada je izabrano “Hladni napici”,temperatura
Flex zone će se čuvati oko 1 °C. Ova funkcija
pomaže da pića ostanu hladna i osvežavajuća.
4. Kada je izabrano “Meso/Riba”, temperatura
Flex zone će se čuvati oko -1°C. Ova funkcija
pomaže da meso ili ribu ostanu sveži duže
vreme.
Kada spremate hranu koja se lako kvari,
izaberite funkcije rashladnog odeljka.
Taster ta biranje temperature
Funkcije rashladnog odeljka
Primere prehrambenih artikala možete čuvati u Flex zoni
zahvaljujući podešavanju temperature.
Vino
Posuđe za
žurku
• Vino
Delikatesi
Grickalice
Hladna
pića
Meso
Riba
• Ananas
• Šnicle
• Kokteli
• Limun
• Flaširana
voda
• Sok
• Kolači
• Keks
• Sirevi
• Krompir
• Hladni
odresci
• Bezalkoholna • Slanina
pića
• Pivo
• Čili dog
Voće i povrće mogu da budu oštećeni ako
se čuvaju pod podešavanjima za “Meso/
Riba”.
Nemojte čuvati salatu ili neki drugu lisnati
proizvod u Flex zoni.
uputstvo _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:25
OPREZ
Nemojte držati staklene boce u Flex zoni u
podešavanjima za “Hladni napici” ili “Meso/
Riba”. Ako su zamrznute, one se mogu
razbiti i izazvati telesne povrede.
1
PREPORUČENO MESTO ZA
PREKLOPNU POLICU
Preklopna polica se iz centra, daje vam veći skladišni
prostor za visoke predmete bez potrebe da preuređujete
police.
• Instalirajte Preklopivu policu na desnu stranu
frižidera.
• Ukoliko instalirate Preklopivu policu na
levu stranu, ledomat će sprečiti potpuno
preklapanje police.
• Da biste je koristili, gurnite prednji deo police
unazad lagano, tako da se polica preklapa na
sredini.
Preporučeno
mesto
dodir
UKLANJANJE PRIBORA IZ
FRIŽIDERA
2
Povrede mogu nastati ako posude na
vratima nisu čvrsto pričvršćene na vrata.
Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa posudama.
Oštri uglovi kanti mogu izazvati povrede.
Nemojte podešavati posudu punu hrane.
Uklonite prvo hranu.
Da biste uklonili prašinu iz posuda, uklonite štitnik
i operite ga u vodi.
OPREZ
2. Police od kaljenog stakla
Da biste uklonili - Nagnite prednji deo police u
prikazanom smeru ( 1 ) i podignite je vertikalno ( 2 ).
Izvucite policu napolje.
Da biste je ponovo instalirali - Nagnite prednji
deo police nagore i voditi kukice od polica u ureze na
željenoj visini. Zatim spustite prednji deo police, tako da
kuke padnu u ureze.
OPREZ
Police od kaljenog stakla su teške.
Posebno pazite kada ih uklanjate.
1. Posude na vratima
• Posude u vratima (1)
Za uklanjanje - jednostavno podignite posudu i
pravo je izvucite.
Za premeštanje - Povucite je iznad željene
lokacije i pritisnite nadole dok se ne zaustavi.
• Posude u vratima (2)
Za uklanjanje - Izvadite desnu stranu
posude podižući je pod uglom duž vođice, i
zatim izvadite levu stranu izvlačeći je iz vrata.
Za premeštanje - Spustite je na prvobitno
mesto i gurnite nadole dok se ne priljubi.
1
2
3. Preklopna polica
Da biste je uklonili - Nakon uklanjanja prednjeg dela
police, podignite policu i uklonite je.
Da biste je ponovo instalirali - Zakačite policu na
okvir sa uglom i ponovo prikačite prednji deo police za
preklopnu policu.
32_ uputstvo
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:25
OPREZ
Nakon uvlačenja i preklapanja preklopne
police, prednji deo police se može ukloniti
radi vaše udobnosti. Ako koristite policu
bez uklanjanja, vodite računa o njenom
mogućem razdvajanja.
vrata do kraja. Nagnite prednji deo Flex zone nagore,
vratite Flex zonu na šine, a zatim spustite prednji deo
dok se cela zona ne nalazi na šinama.
4. Fioke za Povrće i voće
02 uputstvo
Da ubiste uklonili
• Jednostavno podignite posudu i pravo je
izvucite.
Kada Flex zona ili LED osvetljenje ne radi,
proverite konektore [(1), (2) dole prikazane]
da li ima pukotina ili curenja.
2
• Nagnite prednji deo fioke i pravo je izvucite.
Izvucite fioku nakon što je malo pomerite u
pravcu strelice.
1
Da biste je ponovo instalirali
• Ubacite fioku u okvir sa šinama i gurnite je
nazad na svoje mesto.
• Povucite posudu iznad željene lokacije i
pritisnite nadole dok se ne zaustavi.
OPREZ
Fioke treba da budu uklonjene pre nego
što se staklena polica iznad njih može
izvaditi.
5. Flex Zona
1. Pogledajte stranu 18 za uputstva za rastavljanje.
2. Ravnim odvijačem otvorite šinu koja pokriva
glavu.
Korišćenje vrata
Uverite se da su vrata zatvorena sve do kraja i
bezbedno zaptivena.
Kada su vrata frižidera samo delimično otvorena,
ona će se automatski zatvoriti. Ako su vrata otvorena
više od ovog opsega automatskog zatvaranja, ona će
ostati otvorena. Morate ih ručno zatvoriti.
Da biste uklonili Flex Zonu – Izvucite Flex vrata do
kraja. Podignite Flex zonu, vukući je oberučke prema
svom telu.
Da biste ponovo instalirali Flex Zonu – izvucite Flex
uputstvo _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:25
UKLANJANJE PRIBORA U
ZAMRZIVAČU
1. Sobna zaštita zamrzivača
Za uklanjanje - Uklonite sobnu zaštitu zamrzivača ( 1 )
tako što ćete podići zaštitu.
Za ponovnu instalaciju - Gurnite nadole zaštitu ( 1 )
sve dok se ne zatvori u mesto.
1
Hranu možete da spremite u prostor
označen tačkicama.
2. Superprodužena fioka
Fioka sa automatskim izvlačenjem
Štitnik
Da ubiste uklonili - Izvucite fioku do kraja. Nagnite
zadnji deo fioke i pravo je podignite.
Za ponovnu instalaciju - Stavite fioku na šine ( 4 )
tako što ćete je nagnuti nagore. Spustite fioku na mesto
sve dok nije u horizontalnom položaju i uvucite fioku ( 3 ).
4
Posuda fioke zamrzivača
3
3. Fioka zamrzivača
Da biste uklonili fioku zamrzivača - Skroz izvucite
fioku zamrzivača. Nagnite zadnji deo posude i podignite
je da biste je uklonili.
Za ponovnu instalaciju fioke zamrzivača - stavite
posudu na sistem šina.
OPREZ
OPREZ
OPREZ
OSTRZEŻENIE
Možete ogrebati bočnu stranu posude
ako je okrenete levo ili desno za vreme
rastavljanja ili sastavljanja.
Nemojte dozvoliti da bebe ili deca uđu u
unutrašnjost fioke zamrzivača. Ona mogu
da oštete frižider i ozbiljno da se povrede.
Nemojte sedeti na vratima zamrzivača.
Vrata mogu da se slome. Nemojte dozvoliti
deci da se penju na fioku zamrzivača.
Nemojte da vadite pregradu.
Ukoliko su zarobljena unutra, deca mogu
da budu povređena ili da se uguše do
smrti.
ČIŠĆENJE FRIŽIDERA
Staranje o Samsung frižideru sa francuskim vratima
produžava njegov vek i pomaže da ostane bez mirisa i
klica.
Čišćenje unutrašnjosti
Očistite unutrašnje zidove i pribor blagim deterdžentom
i zatim obrišite suvom mekom krpom. Možete ukloniti
fioke i police za dublje čišćenje. Samo pazite da se fioke
i police osuše pre stavljanja nazad na svoje mesto.
34_ uputstvo
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:25
Čišćenje spoljašnosti
Čišćenje gumene zaptivke na vratima
Obrišite kontrolnu tablu i digitalni displej vlažnom,
mekom krpom. Ne prskajte vodu direktno na površinu
frižidera.
Vrata, ručice i površine kutije treba čistiti blagim
deterdžentom i zatim obrisati suvom mekom krpom. Da
bi vaš aparat najbolje izgledao, ispolirajte spoljašnjost
jednom ili dva puta godišnje.
Ako su gumene zaptivke na vratima prljave, vrata
ne mogu pravilno da zatvaraju i frižider neće
efikasno raditi. Čuvajte zaptivke na vratima bez
prašine ili mrlja, tako što vrata čistite pomoću
blagog deterdženta i vlažne krpe. Obrišite da
bude suvo čistom, mekom krpom.
02 uputstvo
OPREZ
OPREZ
OPREZ
Ne prskajte vodu direktno na frižider.
Koristite čistu, vlažnu krpu za čišćenje.
Nemojte da koristite benzen, razređivač ili
Clorox sredstva za čišćenje. Ovi proizvodi
mogu da oštete površinu uređaja i da
izazovu požar.
Možete izbrisati štampana
slovima na ekranu ako
primenite neoksidirajuće
sredstvo za čišćenje
direktno na područje gde su
naštampana slova.
OPREZ
Ne čistite frižider benzenom,
razređivačem ili deterdžentom za
automobile. Ove supstance mogu izazvati
požar.
Čišćenje zadnje stranu frižidera
Da bi kablovi i izloženi delovi bili sačuvani od
prašine i akumulacije prljavštine, usisavajte zadnju
stranu aparata jednom ili dva puta godišnje.
OPREZ
Nemojte da skidate poklopac ( 1 ).
Može da vas udari struja.
1
Čišćenje dozera za led/vodu
Pritisnite nadole jedan kraj korita dozera i uklonite ga.
Obrišite dozer leda/vode čistom, mekom krpom.
OPREZ
Kada koristite izbor
drobljenog leda iz dozera
neki zaostali parčići
leda mogu početi da se
prikupljaju u odvodnom
kanalu za led. Da biste
sprečili da se preostali led
topi i iz nestaje iz otvora,
treba da počistite preostali
led kad vidite da počinje da se skuplja u
odvodnom kanalu za led.
uputstvo _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:25
Rešavanje problema
PROBLEM
REŠENJE
Frižider ne radi
uopšte ili ne
ohladi dovoljno.
• Proverite da li je utikač ispravno priključen.
• Proverite da li je podešena temperatura na digitalnom displeju toplija od frižidera ili
unutrašnje temperature frižidera. Ako jeste, podesite frižider na hladnije.
• Da li je frižider izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili se nalazi u blizini izvora toplote?
• Da li je zadnji deo frižidera suviše blizu zida, sprečavajući odgovarajuću ventilaciju?
Hrana u
frižideru je
zamrznuta.
•
•
•
•
Čujete neobičan
zvuk ili zvuke.
• Proverite da li je frižider u ravni i da li je stabilan.
• Da li je zadnji deo frižidera suviše blizu zida, sprečavajući pravilnu ventilaciju?
Pokušajte da pomerite zadnji deo frižidera najmanje 5 centimetra od zida.
• Da li je nešto palo iza ili ispod frižidera?
• Iz unutrašnjosti frižidera čuje se zvuk “otkucavanja”. To je normalno i dešava se
jer se razna oprema skuplja ili proširuje u skladu sa temperaturom unutrašnjosti
frižidera.
• Ako se čuje kao da nešto udara o nešto drugo unutar frižidera, to je normalno. Taj
zvuk stvara kompresor koji radi velikim kapacitetom.
Područje
zaptivke
na vratima
frižidera je
toplo i dolazi do
kondenzacije.
Ledomat ne
proizvodi led.
Proverite da li je podešena temperatura na digitalnom displeju suviše niska.
Pokušajte da podesite frižider na topliju temperaturu.
Da li je temperatura u prostoriji suviše niska? Podesite frižider na toplije.
Da li čuvate hranu koja je sočna u najhladnijem delu frižidera? Pokušajte da
premestite te predmete na druge police u frižideru, umesto da ih držite u hladnijim
područjima ili posudama.
• Nešto toplote je normalno pošto su antikondenzatori instalirani u vertikalno
postavljenom odeljku frižidera koji sprečava kondenzaciju.
• Da li su vrata frižidera poluotvorena? Kondenzacija se može javiti kada ostavite
otvorena vrata na dugo vremena.
•
•
•
•
Da li čekate 12 sati nakon instalacije dovoda vode pre pravljenja leda?
Da li je dovod vode povezan i da li je ventil za zatvaranje otvoren?
Da li ste ručno zaustavili funkciju ledomata?
Da li je temperatura zamrzivača suviše topla? Pokušajte da podesite niže
temperaturu zamrzivača.
Možete čuti
stvaranje
mehurića u
frižideru.
• To je normalno. Zvuk stvaranja mehurića dolazi iz sredstva za hlađenje koje kruži u
frižideru.
Postoji
neprijatan miris
u frižideru.
• Proverite da li ima pokvarene hrane.
• Namirnice sa jakim mirisima (na primer, riba) treba da budu dobro prekrivene.
• Očistite svoj zamrzivač povremeno i bacite svu pokvarenu ili sumnjivu hranu.
Stvara se mraz
na zidovima
zamrzivača.
• Da li je ventilacioni otvor blokiran? Uklonite sve prepreke kako bi vazduh
mogao slobodno da cirkuliše.
• Dozvolite dovoljno prostora između uskladištenih namirnica za efikasnu
cirkulaciju vazduha.
• Da li fioka zamrzivača zatvorena?
36_ Rešavanje problema
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:25
REŠENJE
Dozer za vodu
ne funkcioniše.
•
•
•
•
Sistem
automatskog
zatvaranja ne
radi na vratima
zamrzivača.
• Da li postoji neravnoteža između desnog i levog dela vrata?
• Otvorite i zatvorite vrata nežno 1 ~ 2 puta. Nakon što to uradite, sistem za
automatsko zatvaranje uglavnom ponovo ispravno funkcioniše.
• Pokušajte da otvorite vrata nežno da bi se izbeglo izbacivanje iz ravnoteže
nebalansiranog desnog dela i levog dela vrata.
Da li je dovod vode povezan i da li je ventil za zatvaranje otvoren?
Da li je cev za dovod vode polomljena ili iskrivljena?
Vodite računa da su cevi slobodne i bez bilo kakvih smetnji.
Da li je rezervoar za vodu zamrznut jer je temperatura u frižideru preniska?
Pokušajte da izaberete toplije podešavanje na Digitalnom displeju.
• Da li je Dečja brava uključena?
03 Rešavanje problema
PROBLEM
Rešavanje problema _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:25
beleška
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:25
beleška
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:25
Ograničenja u vezi sa temperaturom prostorije
Ovaj frižider/zamrzivač je namenjen radu na sobnoj temperaturi u skladu sa temperaturnom klasom
naznačenom na natpisnoj pločici.
Klasa
Simbol
Prošireno umerena
Temperaturni opseg okoline (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 do +32
+10 do +32
Umerena
N
+16 do +32
+16 do +32
Suptropska
ST
+16 do +38
+18 do +38
Tropska
T
+16 do +43
+18 do +43
Na temperature unutar uređaja mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera-zamrzivača, temperatura
okoline i učestalost otvaranja vrata.
Podesite temperaturu potrebnu da kompenzuje ove faktore.
Serbian
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi
elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa
ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite
ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj
državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše
recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju
saostalim komercijalnim otpadom.
Informacije o obavezama zaštite okoline i regulatornim obvezama pojedinih proizvoda kompanije Samsung, npr.
REACH, WEEE (otpadna električna i elektronska oprema) i informacije o baterijama potražite na našoj stranici za
održivost dostupnoj na web-lokaciji Samsung.com
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung
korisnički centar.
Country
Kontakt centar
Web site
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:25
Hladnjak
korisnički priručnik
Hrvatski
Zamislite mogućnosti
Hvala vam što ste kupili Samsung proizvod.
Samostojeći uređaj
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:25
InforImacije o sigurnosti
Djeca se ne smiju igrati
uređajem. Djeca ne smiju
čistiti i održavati uređaj bez
• Prijerukovanja uređajem
nadzora.
pozorno pročitajte ovaj
Djeca dobi između 3 i 8
priručnik i spremite ga na
godina smiju stavljati hranu u
sigurno mjesto nedaleko od
hladnjak i vaditi je iz hladnjaka.
uređaja za buduće potrebe.
• Upozorenja i važne upute o
• Koristite ovaj uređaj samu u
sigurnosti u ovom priručniku
svrhu za koju je namijenjen
ne pokrivaju sve moguće
te u skladu s uputama u
uvjete i situacije do kojih
ovom priručniku. Uređaj nije
može doći. Primjena zdravog
namijenjen korištenju od strane
razuma, opreza i pozornosti
osoba (uključujući djecu)
tijekom postavljanja,
smanjenih tjelesnih, osjetilnih
održavanja i rukovanja
ili mentalnih sposobnosti
uređajem isključivo su vaša
ili osoba kojima nedostaje
odgovornost.
iskustvo i znanje, osim uz
• Budući da se upute za
dodatne upute o korištenju
rukovanje koje slijede odnose
uređaja ili nadzor od strane
na različite modele, značajke
osoba odgovornih za njihovu
vašeg hladnjaka mogu se
sigurnost.
malo razlikovati od onih koje
• Ovaj uređaj mogu
opisuje priručnik, a neki
upotrebljavati djeca dobi od
znakovi upozorenja možda
8 godina i starija te osobe
nisu primjenjivi. Ako imate
sa smanjenim tjelesnim,
bilo kakvih pitanja ili ste
senzornim ili mentalnim
zabrinuti, obratite se najbližem
sposobnostima te neiskusne
servisnom centru ili pronađite
osobe i osobe s nedostatkom
informacije na mreži, na adresi
znanja ako su pod nadzorom
www.samsung.com.
ili su prethodno upoznate s
• Kako biste izbjegli kvarenje
uputama o sigurnoj upotrebi
hrane, pridržavajte se
uređaja i ako razumiju moguće
sljedećih uputa:
opasnosti kojima se izlažu.
-- Ako su vrata otvorena
INFORMACIJE O
SIGURNOSTI
02_ sigurnosne informacije
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:25
dulje vrijeme, može doći
do značajnog povećanja
temperature u odjeljcima uređaja.
-- Redovito čistite površine koje
dolaze u dodir s hranom i
dostupne sustave odvodnje.
-- Čistite spremnike za vodu
ako se nisu upotrebljavali
48 h i isperite sustav za vodu
priključen na dovod vode ako
se voda nije vukla 5 dana.
-- Sirovo meso i ribu čuvajte u
odgovarajućim spremnicima u
hladnjaku tako da ne budu u
dodiru s ostalom hranom i da
se ne cijede po ostaloj hrani.
-- Odjeljci za smrznutu hranu s
dvije zvjezdice prikladni su za
čuvanje prethodno smrznute
hrane ili pripremu sladoleda i
kockica leda.
-- Odjeljci s jednom, dvije i tri
zvjezdice nisu prikladni za
zamrzavanje svježe hrane.
-- Ako je hladnjak dulje
vrijeme prazan, isključite ga,
odmrznite i osušite, a zatim
ostavite otvorena vrata kako
bi se spriječilo nakupljanje
plijesni u uređaju.
Upozorenje;
Opasnost od
požara /
zapaljivih
materijala
Važni sigurnosni simboli i
mjere opreza:
UPOZORENJE
OPREZ
Opasnosti ili nesigurni
postupci koji mogu
dovesti do teških
tjelesnih ozljeda ili smrti.
Opasnosti ili nesigurni
postupci koji mogu
dovesti do lakših
tjelesnih ozljeda ili
oštećenja imovine.
NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dodirujte.
Pozorno slijedite upute.
Iskopčajte utikač iz zidne
utičnice.
Provjerite je li stroj
uzemljen kako bi se
izbjegao strujni udar.
Pozovite centar za
kontakt i zatražite pomoć.
Napomena.
Znakovi upozorenja
postavljeni su kako bi se
spriječile ozljede korisnika i
drugih osoba.
Slijedite ih pozorno.
Nakon čitanja ovog odjeljka,
čuvajte ga na sigurnom
mjestu za buduće potrebe.
sigurnosne informacije _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:25
UPOZORENJE
ovisi o količini korištenog
ZNAKOVI OZBILJNOG
sredstva za hlađenje.
UPOZORENJA O
PRIJEVOZU I MJESTU -- Nikada nemojte pokretati
uređaj ako na njemu otkrijete
POSTAVLJANJA
ikakve znakove oštećenja.
• Tijekom prijevoza i
Ako niste sigurni, savjetujte
postavljanja uređaja na
se s distributerom. Prostorija
mjesto treba pripaziti
u koju namjeravate postaviti
kako se ne bi oštetili
hladnjak mora imati volumen
dijelovi kruga za
od najmanje 1m³ za svakih 8
hlađenje.
g sredstva za hlađenje R-600a
• Kao rashladno sredstvo
u sustavu uređaja. Količina
korišteni su R-600 ili R-134a.
sredstva za hlađenje u uređaju
Pogledajte oznaku na
koji ste kupili navedena je na
kompresoru sa stražnje strane
identifikacijskoj pločici unutar
uređaja ili oznaku s tehničkim
uređaja.
podacima unutar hladnjaka
-- Ako uređaj sadrži sredstvo za
kako biste vidjeli koje sredstvo
hlađenje izo-butan (R-600a),
za hlađenje vaš hladnjak
prirodni plin koji je jako
koristi.
kompatibilan s okolišem, ali
• Kad ovaj proizvod sadrži
je i zapaljiv. Tijekom prijevoza
zapaljivi plin (rashladno
i postavljanja uređaja na
sredstvo R-600a),
mjesto treba pripaziti kako se
-- Curenje rashladnog sredstva
ne bi oštetili dijelovi kruga za
iz cijevi može ga zapaliti i
hlađenje.
uzrokovati ozljede oka. U
slučaju da otkrijete istjecanje,
izbjegavajte otvoreni plamen
ili moguće izvore zapaljenja
te prozračujte prostoriju u
kojoj se uređaj nalazi tijekom
nekoliko minuta.
-- Kako bi se u slučaju istjecanja
iz kruga za hlađenje izbjeglo
stvaranje zapaljive smjese plina
i zraka, veličina prostorije u
koju se uređaj može postaviti
04_ sigurnosne informacije
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:25
UPOZORENJE
ili na ijednom od krajeva.
ZNAKOVI OZBILJNOG
• Ne savijte pretjerano strujni
UPOZORENJA PRI
kabel i ne stavljajte na njega
POSTAVLJANJU
• Uređaj nemojte
postavljati na vlažnu,
masnu ili prašnu lokaciju
niti na lokaciju izloženu
izravnom sunčevom
svjetlu ili vodi (kapi kiše).
-- Oštećena izolacija ili električni
dijelovi mogu dovesti do
električnog izboja ili požara.
• Ne izlažite ovaj hladnjak
izravnoj sunčevoj svjetlosti niti
vrućini štednjaka, grijalica ili
drugih uređaja.
• Nemojte priključivati više uređaja
u istu višestruku utičnicu.
Hladnjak uvijek treba biti
priključen na vlastitu mrežnu
utičnicu napona koji odgovara
onome na pločici s tehničkim
podacima.
-- To će omogućiti najbolje
performanse te spriječiti
preopterećenje kućne
instalacije, što može dovesti
do požara zbog pregrijanih
žica. Ukoliko je zidna utičnica
labava, nemojte uključivati
strujni kabel.
-- Postoji rizik od električnog
udara ili požara.
• Nemojte koristiti kabel na
kome se vide napuknuća ili
ogrebotine po njegovoj duljini
teške predmete.
• U blizini hladnjaka nemojte
koristiti raspršivače.
-- U slučaju korištenja
raspršivača u blizini hladnjaka
može doći do eksplozije ili
požara.
• Nemojte postavljati uređaj na
mjesto na kojemu može doći
do istjecanja plina.
-- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Preporučuje se da
ugradnju i svako
servisiranje ovoh uređaja
vrši kvalificirano tehničko
osoblje ili tvrtka za
servisiranje.
-- U protivnom može doći
do strujnog udara, požara,
eksplozije, problema s
proizvodom ili ozljede.
• Prije korištenja hladnjak treba
pravilno postaviti na mjesto
koje odgovara uvjetima
navedenim u priručniku.
• Nemojte postavljati hladnjak
na vlažno mjesto niti na mjesto
na kojem može doći u dodir s
vodom.
-- Oštećena izolacija ili električni
dijelovi mogu dovesti do
sigurnosne informacije _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:25
električnog izboja ili požara.
• Priključite utikač na ispravan
način, tako da kabel visi nadolje.
-- Ako utikač priključite naopako,
može doći do prekida vodiča,
što može dovesti do požara ili
strujnog udara.
• Nemojte koristiti kabel na
kome se vide napuknuća ili
ogrebotine po njegovoj duljini
ili na ijednom od krajeva.
• Pripazite da se utikač
napajanja ne prignječi ili ošteti
uz stražnju stranu hladnjaka.
• Pri premještanju hladnjaka
pripazite kako ne biste oštetili
kabel napajanja prelaskom
hladnjaka preko njega.
-- To predstavlja opasnost od
požara.
• Uređaj bi trebao biti postavljen
tako da strujni kabel bude lako
dostupan nakon instaliranja.
• Materijal za pakiranje držite
izvan dohvata djece.
-- Postoji opasnost od smrti
gušenjem u slučaju da djeca
taj materijal postave oko svoje
glave.
• Uređaj se mora propisno
uzemljiti. Ne uzemljujte
uređaj na plinskoj cijevi,
plastičnoj cijevi za vodu ili
telefon.
-- Hladnjak morate uzemljiti da
biste spriječili izboj napona
na kućište ili električni šok
uzrokovan izbojem struje iz
hladnjaka.
-- To može dovesti do strujnog
udara, požara, eksplozije ili
problema s proizvodom.
-- Nikad ne uključujte utikač u
utičnicu koja nije ispravno
uzemljena i pazite da je u
skladu s lokalnim i nacionalnim
šiframa.
• Ako je strujni kabel
oštećen, neka ga
proizvođač ili njegov
serviser odmah zamijeni.
• Izmjenu osigurača na
hladnjaku mora vršiti
kvalificirano tehničko osoblje ili
tvrtka za servisiranje.
-- Ukoliko se takav postupak ne
osigura, može doći do strujnog
udara ili tjelesnih ozljeda.
OPREZ
ZNAKOVI OPREZA
PRI POSTAVLJANJU
• Ventilacijski otvor na
kućištu uređaja ili
konstrukciji podloge
mora biti slobodan od
prepreka.
• Ostavite uređaj da neometano
stoji 2 sata nakon postavljanja.
06_ sigurnosne informacije
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:25
UPOZORENJE
ZNAKOVI OZBILJNOG • Djeca moraju biti pod
nadzorom kako se ne bi
UPOZORENJA PRI
igrala s uređajem. Držite
KORIŠTENJU
• Nemojte umetati utikač u
utičnicu mokrim rukama.
• Ne stavljajte nikakve
predmete na uređaj.
-- Pri otvaranju i zatvaranju
vrata predmeti mogu pasti i
prouzročiti tjelesne ozljede i/ili
oštećenje imovine.
• Nemojte postavljati posude
napunjene vodom na hladnjak.
-- Ako dođe do prolijevanja,
postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte djeci dopuštati da se
vješaju o vrata.
-- Ako ne poštujete tu uputu,
može doći do teške tjelesne
ozljede.
• Nemojte ostavljati vrata
hladnjaka otvorenima dok
je hladnjak bez nadzora i ne
dopuštajte djeci da ulaze u
hladnjak.
• Ne dopuštajte bebama ili
maloj djeci ulazak u ladicu.
-- To može uzrokovati smrt
gušenjem zbog zarobljenosti
ili do ozljede.
• Ne sjedajte na vrata
zamrzivača.
-- Vrata se mogu pokvariti i
dovesti do ozljede.
prste podalje od “mjesta
priklještenja”:
razmaci između vrata i
ormarića su s razlogom
mali. Budite pažljivi prilikom
otvaranja vrata u prisutnosti
djece. Nemojte djeci dopuštati
da se vješaju o vrata. Ako
nisu, može doći do ozbiljne
ozljede. Postoji opasnost
da dijete ostane zarobljeno
unutra. Ne dopuštajte djeci da
ulaze u hladnjak.
• Kako biste spriječili
zarobljavanje djece, morate
ponovo ugraditi razdjelnik
pomoću priloženih vijaka,
ako ste uklonili razdjelnik iz
ladice zbog čišćenja ili drugih
radnji.
• Nikad ne stavljajte prste niti
druge objekte unutar rupe
dispenzera.
-- Ako ne poštujete tu uputu,
može doći do tjelesne ozljede
ili materijalne štete.
• Nestabilne ili zapaljive tvari
poput benzena, otapala,
alkohola, etera i tekućeg
naftnog plina nemojte odlagati
u hladnjak.
-- Odlaganje takvih proizvoda
u hladnjak može prouzročiti
sigurnosne informacije _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:25
eksplozije.
• Farmaceutske proizvode
osjetljive na niske
temperature, materijale za
znanstvena istraživanja i
druge proizvode osjetljive na
niske temperature nemojte
odlagati u hladnjak.
-- Proizvodi koji traže strogu
kontrolu temperature ne smiju
se stavljati u hladnjak.
• U hladnjak nemojte odlagati
električne uređaje niti ih
koristiti unutar njega, osim
ako je riječ o vrsti uređaja koji
preporučuje proizvođač.
• Unutrašnjosti hladnjaka
nemojte sušiti pomoću sušila
za kosu. U unutrašnjost
hladnjaka nemojte stavljati
svijeću radi uklanjanja
neugodnih mirisa.
-- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Unutarnje stranice zamrzivača
niti proizvode pohranjene u
zamrzivaču nemojte dodirivati
mokrim rukama.
-- To može uzrokovati ozebline.
• Za ubrzavanje procesa
odmrzavanja nemojte koristiti
mehaničke naprave niti bilo
koja druga sredstva osim onih
koje preporuča proizvođač.
• Ne oštećujte krug rashladnog
sredstva.
• Ovaj je proizvod
namijenjen samo za
spremanje hrane u
domaćem okruženju.
• Boce treba postavljati jednu uz
drugu kako ne bi ispale.
• U slučaju curenja plina (poput
propana, LPG-a i sl.), odmah
prozračite bez doticanja
strujnog utikača. Ne dirajte
uređaj niti utikač.
• Ne stavljajte ruke, noge ili
metalne predmete (poput
štapića i sl.) u dno ili poleđinu
hladnjaka.
-- To može dovesti do strujnog
udara ili ozljede.
-- Oštri rubovi mogu prouzročiti
tjelesne ozljede.
-- Ne koristite ventilator.
-- Iskrenje može uzrokovati
eksploziju ili požar.
• Koristite samo LED rasvjetu
koju isporučuje proizvođač ili
servis proizvođača.
• Djeca moraju biti pod
nadzorom kako se ne bi
igrala s hladnjakom niti ulazila
u njega.
• Nemojte sami rastavljati
niti popravljati hladnjak.
-- Tako možete dovesti
do požara, kvara i/ili
tjelesne ozljede. U slučaju
08_ sigurnosne informacije
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:25
kvara obratite se servisu
proizvođača.
• Ne pokušavajte sami
popraviti, rastaviti ili
mijenjati uređaj.
-- Ne koristite druge osigurače
(poput bakra, čelične žice i
sl.) osim standardnih.
-- Kad je potrebno popraviti ili
ponovno montirati uređaj,
obratite se najbližem
servisnom centru.
-- U protivnom može doći
do strujnog udara, požara,
problema s proizvodom ili
ozljede.
• Ako uređaj stvara čudne
zvukove, miris gorenja ili
dima, odmah iskopčajte
utikač i obratite se najbližem
servisnom centru.
-- U suprotnom može doći do
strujnog udara ili opasnosti
od požara.
• Ako imate problema s
promjenom žarulje, obratite
se servisnom agentu.
• Ako je proizvod opremljen
LED lampom nemojte sami
rastavljati poklopac lampe i
samu LED lampu.
-- Obratite se svom servisnom
agentu.
• Ako u hladnjak dospije
prašina ili voda, izvucite
utikač i obratite se servisnom
centru tvrtke Samsung
Electronics.
-- Postoji opasnost od požara.
OPREZ
ZNAKOVI OPREZA
PRI KORIŠTENJU
• Kako biste osigurali
najbolje rezultate pri
korištenju proizvoda
-- Nemojte postavljati hranu
preblizu drugoj hrani niti
otvorima za prozračivanje
na stražnjoj stranici uređaja,
budući da to ometa cirkulaciju
zraka u odjeljku hladnjaka.
-- Dobro zamotajte hranu ili je
prije odlaganja u hladnjak
smjestite u hermetički
zatvoren spremnik.
-- Novu hranu koju želite
zamrznuti ne postavljajte
pokraj postojeće hrane.
• Ne stavljajte gaziranja i
pjenušava pića u odjeljak za
zamrzavanje. Nemojte odlagati
boce niti staklenke u zamrzivač.
-- Kad se sadržaj smrzne, staklo
se može razbiti i dovesti do
tjelesne ozljede ili oštećenja
imovine.
• Nemojte mijenjati funkciju
hladnjaka niti modificirati sam
hladnjak.
sigurnosne informacije _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:25
-- Izmjene ili modifikacije mogu
dovesti do tjelesnih ozljeda
i/ili oštećenja imovine. Bilo
kakve izmjene ili modifikacije
koje treća strana izvrši na
dovršenom uređaju nisu
pokrivene servisom unutar
jamstva tvrtke Samsung niti
je tvrtka Samsung odgovorna
za sigurnosne probleme i
oštećenja do kojih može doći
zbog modifikacija koje je
izvršila treća strana.
• Nemojte blokirati otvore za zrak.
-- Ako su otvori za zrak blokirani,
osobito plastičnom vrećicom,
hladnjak se može previše
rashladiti. Ako ovo razdoblje
hlađenja traje predugo, može
puknuti filtar za vodu i dovesti
do curenja vode.
-- Novu hranu koju želite
zamrznuti ne postavljajte
pokraj postojeće hrane.
• Molimo obratite pozornost
na maksimalno trajanje i rok
valjanosti zaleđenih proizvoda.
• Spremnik za vodu, podložak
za led i posudice za stvaranje
ledenih kockica punite
isključivo pitkom vodom.
• Koristite samo ledomat koji je
isporučen s hladnjakom.
• Dovod vode u hladnjak mora
montirati/spojiti isključivo
osoba odgovarajućih
kvalifikacija, a mora se spojiti
na dovod pitke vode.
• Kako bi ledomat radio
ispravno potreban je tlak vode
od 138~862kpa (1,4~8,8kgf/
cm3).
• Na površinu uređaja ne
prskajte hlapljive materijale
poput insekticida.
-- Osim što je štetan za ljude,
može dovesti do strujnog
udara, požara ili problema s
proizvodom.
• Na površinu stakla ne djelujte
prekomjernom silom i ne
udarajte je.
-- Slomljeno staklo može
dovesti do tjelesnih ozljeda i/
ili oštećenja imovine.
10_ sigurnosne informacije
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:25
OPREZ
ZNAKOVI OPREZA
PRI ČIŠĆENJU I
ODRŽAVANJU
• Ne prskajte izravno
vodu unutar ili izvan
hladnjaka.
-- Postoji rizik od požara ili
električnog udara.
• Nemojte koristiti ili stavljati
u blizinu uređaja nikakve
materijale osjetljive na
temperaturu, poput zapaljivih
sprejeva i objekata, suhog
leda, lijekova ili kemikalija. Ne
držite u hladnjaku hlapljive
ili zapaljive objekte ili tvari
(benzen, razrjeđivač, propan
i sl.).
-- Ovaj je hladnjak namijenjen
isključivo čuvanju hrane.
-- To može dovesti do požara ili
eksplozije.
• Ne raspršujte zapaljive
plinove blizu hladnjaka.
-- Postoji rizik od eksplozije ili
požara.
• Proizvode za čišćenje
nemojte prskati izravno na
zaslon.
-- Slova tiskana na zaslonu
mogu se skinuti.
• Sa strujnih konektora uklonite
sve strane materijale i
prašinu. Pri čišćenju, skidanju
nečistoće i prašine ipak
nemojte koristiti mokru niti
vlažnu krpu.
-- U suprotnom postoji opasnost
od požara ili strujnog udara.
• Nikad ne stavljajte prste niti
druge objekte u otvor za
izbacivanje i u kosinu za led.
-- To može dovesti do ozljede ili
materijalne štete.
• Prije čišćenja ili
održavanja hladnjaka
iskopčajte hladnjak iz
napajanja.
• Ukopčajte utikač napajanja
čvrsto u utičnicu. Nemojte
koristiti oštećen utikač, strujni
kabel ili nepričvršćenu utičnicu.
-- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Nemojte povlačiti ili pretjerano
savijati strujni kabel. Nemojte
uvijati niti vezati strujni kabel.
Nemojte vješati strujni kabel
na metalne objekte, stavljati na
njega teške objekte, umetati
ga između objekata ili gurati
kabel u prostor iza uređaja.
-- Pri premještanju hladnjaka
pripazite kako ne biste oštetili
kabel napajanja prelaskom
hladnjaka preko njega
-- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
sigurnosne informacije _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:25
OPREZ
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA PRI
ODLAGANJU
• Prije odlaganja provjerite
nisu li cijevi sa stražnje
strane uređaja oštećene.
• Kao rashladno sredstvo
korišteni su R-600 ili R-134a.
Pogledajte oznaku na
kompresoru sa stražnje strane
uređaja ili oznaku s tehničkim
podacima unutar hladnjaka
kako biste vidjeli koje sredstvo
za hlađenje vaš hladnjak
koristi. U slučaju da hladnjak
koristi zapaljivo sredstvo za
hlađenje (R-600a), za sigurno
odlaganje uređaja obratite
se lokalnim vlastima. Kao
plin za napuhavanje izolacije
koristi se ciklopentan. Plinovi
unutar izolacijskog materijala
zahtijevaju poseban postupak
odlaganja. Za informacije
o načinu odlaganja ovog
proizvoda koji je siguran za
okoliš obratite se lokalnim
vlastima. Prije odlaganja
provjerite nisu li cijevi sa
stražnje strane uređaja
oštećene. Cijevi će se slomiti
na otvorenom.
• Pri odlaganju ovog uređaja i
drugih hladnjaka treba skinuti
vrata/brtve vrata te bravicu
vrata kako mala djeca ne bi
ostala zarobljena u hladnjaku.
Ostavite police na njihovim
mjestima, tako da se djeca
ne mogu jednostavno uvući
u hladnjak. Djeca moraju biti
pod nadzorom kako se ne bi
igrala sa starim hladnjakom.
• Materijal za pakiranje ovog
proizvoda odložite na način
koji nije štetan za okoliš.
• Svu ambalažu čuvajte izvan
dosega djece, jer mogu biti
opasni za djecu.
-- Ako dijete stavi plastičnu
vrećicu preko glave može se
ugušiti.
DODATNI SAVJETI
ZA PRAVILNO
KORIŠTENJE
• U slučaju nestanka struje
nazovite lokalnu tvrtku
za opskrbu električnom
energijom i raspitajte se o
trajanju prekida napajanja.
-- Većina nestanaka struje
popravi se u roku od sat
ili dva, što ne utječe na
temperature u hladnjaku.
Tijekom nestanka struje ipak
treba ograničiti broj otvaranja
vrata hladnjaka.
• Ako nestanak struje potraje
dulje od 24 sata, izvadite svu
12_ sigurnosne informacije
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:25
•
•
•
•
•
•
zamrznutu hranu.
Ako je hladnjak isporučen s
ključevima, te ključeve treba
držati izvan dohvata djece, na
mjestu udaljenom od uređaja.
U slučaju dugotrajnijeg
postavljanja na lokaciju
čija je temperatura niža
od donje granice za koju
je uređaj predviđen, može
doći do nejednolikosti u
funkcioniranju (temperatura
uz hladnjaku može postati
previsoka).
U hladnjak nemojte odlagati
hranu koja se lako kvari
na nižim temperaturama,
primjerice banane ili dinje.
Vaš uređaj se ne zamrzava,
što znači da nema potrebe
ručno odleđivati uređaj, jer će
se to odvijati automatski.
Povećanje temperature
tijekom odmrzavanja može
udovoljavati ISO zahtjevima.
Ako ipak želite spriječiti
nepotrebno zagrijavanje
zamrznute hrane tijekom
odmrzavanja uređaja,
zamotajte zamrznutu hranu u
više slojeva novina.
Bilo kakav porast
temperature zaleđene hrane
tijekom odmrzavanja može
skratiti vrijeme čuvanja.
Savjeti za štednju energije
-- Uređaj postavite u
hladnu, suhu prostoriju
s odgovarajućim
prozračivanjem.
Pobrinite se da uređaj ne
bude izložen neposrednom
sunčevom svjetlu ili izvoru
topline (npr. grijalica).
-- Nikada ne blokirajte bilo koje
ventilacijske otvore ili rešetke
uređaja.
-- Prije stavljanja u uređaj,
pričekajte da se topla hrana
ohladi.
-- Zamrznutu hranu stavite u
hladnjak radi odmrzavanja.
Niska temperatura zamrznute
hrane rashlađuje proizvode u
hladnjaku.
-- Prilikom stavljanja ili vađenja
hrane, vrata uređaja ne držite
otvorena predugo. Što je
kraće vrijeme za koje su vrata
otvorena, to će se manje leda
nakupiti u zamrzivaču.
-- Redovito čistite stražnju stranu
hladnjaka. Prašina povećava
potrošnju energije.
-- Nemojte postavljati nižu
temperaturu no što je
potrebno.
-- Osigurajte dovoljan ispust
zraka na dnu hladnjaka i na
njegovoj stražnjoj strani.
Nemojte prekrivati otvore za
sigurnosne informacije _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:25
ventilaciju zraka.
-- Prilikom postavljanja ostavite
razmak s desne, lijeve, stražnje
i gornje strane.
Time ćete smanjiti potrošnju
energije, štio će umanjiti i vaše
račune za struju.
-- Za najučinkovitije korištenje
energije svu unutrašnju opremu
poput košara, ladica i polica
držite na mjestima kako je
isporučio proizvođač.
Ovaj uređaj je namijenjen
isključivo za uporabu u
domaćinstvima i za slične
primjene, kao što su
uporabe:
-- u kuhinjama za osoblje u
trgovinama, uredima ili
drugim radnim okruženjima;
-- na farmama i od strane
gostiju hotela, motela i
drugih tipova smještajnih
objekata;
-- u prenoćištima s noćenjem i
doručkom;
-- za posluživanje hrane i slične
neprodajne primjene.
Sadržaj
PODEŠAVANJE VAŠEG HLADNJAKA S DUPLIM VRATIMA…………………… 15
RAD S HLADNJAKOM S DUPLIM VRATIMA……………………………………… 23
RJEŠAVANJE PROBLEMA…………………………………………………………… 36
14_ sigurnosne informacije
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:25
Podešavanje Vašeg hladnjaka s
duplim vratima
PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE
HLADNJAKA
01 postavljanje
Čestitamo Vam na kupnji ovog
hladnjaka s duplim vratima tvrtke Samsung.
Nadamo se da ćete uživati u vrhunskim
značajkama i učinkovitosti novog uređaja.
B
A
E
D
C
Odabir najbolje lokacije za hladnjak
Odaberite:
• Mjesto s lako dostupnim dovodom vode.
• Lokacija ne smije biti izravno izložena sunčevim
zrakama.
• Mjesto s ravnim podom.
• Lokacija mora biti dovoljno prostrana za
jednostavno otvaranje vrata hladnjaka.
• Mjesto koje ostavlja dovoljno prostora lijevo,
desno, iza i iznad za cirkulaciju zraka.
• Mjesto koje Vam omogućava jednostavno
pomicanje hladnjaka u slučaju održavanja ili
servisiranja.
• Nemojte postavljati hladnjak na mjesta na
kojima se temperatura spušta ispod 10 ºC.
• Ne postavljajte hladnjak na mjesta na kojima
može biti vlage.
Dubina “A”
726 mm
Širina “B”
908 mm
Visina “C”
1749 mm
Ukupna visina “D”
1777 mm
Dubina “E”
788 mm
125°
125°
Ako oko hladnjaka nema dovoljno prostora, interni
sustav hlađenja možda neće pravilno funkcionirati.
Ako Vaš hladnjak ima ledomat, ostavite dodatni
prostor iza radi spojeva na vodu.
Ako hladnjak postavljate do zida, treba Vam
minimalan razmak od 95 mm između hladnjaka i
zida, kako bi se vrata mogla otvoriti.
Važno: Pazite da možete jednostavno pomjeriti
hladnjak na njegovo krajnje mjesto izmjerivši vrata
(širinu i visinu), pragove, stropove, stepeništa, itd.
Sljedeći dijagram prikazuje točnu visinu i dubinu
ovog hladnjaka s duplim vratima tvrtke Samsung.
Svako mjerenje temelji se na dimenzijama
dizajna (crtežu proizvoda), stoga se može
razlikovati ovisno o metodi mjerenja.
postavljanje _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:25
Pri premještanju hladnjaka
OPREZ
Kako biste izbjegli oštećenje poda,
provjerite jesu li prednje nožice za
prilagođavanje u podignutom položaju
(iznad poda). Pogledajte dio ‘Izravnavanje’
u ovom priručniku (na stranici 19).
SKIDANJE VRATA HLADNJAKA
Za neke vrste montaže ćete morati izvaditi ladice
hladnjaka i zamrzivača kako biste mogli pomjeriti
hladnjak na njegovo konačno mjesto. Ako ne
morate, nemojte skidati vrata/ladice. Ako
ne morate skidati vrata hladnjaka, idite na dio
Izravnavanje na stranici 19. Ako morate skinuti vrata,
nastavite dalje.
Prije skidanja vrata/ladice, obvezno pročitajte
sljedeće:
UPOZORENJE
Ravni odvijač (-)
Kontrolna ručica
PODOVI
Kako biste ga pravilno montirali, hladnjak morate
postaviti na ravnu i tvrdu površinu koja je iste
visine kao i okolni pod. Ova bi površina trebala biti
dovoljno jaka da može nositi potpuno napunjen
hladnjak.
Kako biste zaštitili lak na podu, odrežite veliki
komad kartona i postavite ga ispod hladnjaka
gdje radite. Kad pomičete hladnjak morate ga vući
ili gurati ravno prema naprijed ili prema natrag.
Nemojte ga ljuljati ustranu.
Hladnjak iskopčajte iz struje prije skidanja
vrata ili ladice.
• Pazite da prilikom skidanja vrata/ladice
ne ispustite, oštetite ili ogrebete.
• Vrata/ladice skidajte pažljivo. Vrata su teška i
možete se ozlijediti.
• Vrata/ladice ispravno postavite natrag kako
biste izbjegli:
-- Vlagu zbog curenja zraka.
-- Nepravilno poravnanje vrata.
-- Gubitak energije zbog lošeg brtvljenja vrata.
Rastavljanje vrata hladnjaka
UPOZORENJE
Pazite da ne ispustite vrata ili ih ogrebete
tijekom skidanja.
Potrebni alati (nisu priloženi)
Kako biste dovršili montažu Vašeg hladnjaka
trebat će Vam sljedeći alati:
Križni odvijač (+)
Ravni odvijač (-)
Kliješta
Imbus (5 mm)
Utični ključ
(10 mm)
16_ postavljanje
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:25
Dok su vrata otvorena
1. Uklonite 3 vijka držeći GORNJU PLOČU ( 1 ) i
izdvojite spojene žice.
4. Podignite vrata ravno prema gore kako biste
ih uklonili.
1
01 postavljanje
2. Odvojite dva konektora ( 2 ) na lijevim vratima.
Kako biste razdjelnik za vodu skinuli sa šarke,
zakrenite ga i povucite iz šarke. Skinite dovod
vode ( 3 ) pritiskujući označeni dio ( 4 ) na
spojnici za vodu.
5. Uklonite vijak ( 8 ) pričvršćen na donju lijevu
i donju desnu šarku vrata pomoću križnog
odvijača (+). Uklonite 2 šesterokutna vijka ( 9 )
pričvršćena na donju lijevu i donju desnu šarku
pomoću imbusa (5 mm). Skinite donju lijevu i
donju desnu šarku vrata ( 10 ).
10
2
8
9
Imbus ključ
3
4
3. Povucite i skinite ručicu šarke ( 5 ). Uklonite
bazni vijak ( 6 ) pričvršćen na gornju lijevu
šarku vrata pomoću križnog odvijača (+).
Skinite gornju lijevu i gornju desnu šarku vrata
( 7 ).
5
7
6
PONOVNO POSTAVLJANJE
VRATA HLADNJAKA
Kako biste ponovno postavili vrata hladnjaka
nakon što ste ga pomjerili na njegovo konačno
mjesto, sastavite dijelove obrnutim redoslijedom.
1. Cijev za vodu mora biti do kraja umetnuta u
središte prozirne spojnice (Tip A) ili u vodilice
(Tip B), kako bi se spriječilo curenje vode iz
dozatora.
Tip A
Tip B
Dozator
Sredina prozirne spojnice
Vodilice
postavljanje _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:26
RASTAVLJANJE FLEKSIBILNIH
VRATA
5. Podignite fleksibilna vrata iz vodilica.
1. Izvadite fleksibilnu zonu ( 1 ) tako da je
podignete.
1
OPREZ
Stavljajući previše hrane u ladice
zamrzivača možete spriječiti potpuno
zatvaranje zamrzivača i uzrokovati
nakupljanje mraza.
2. Skinite poklopac ( 2 ) w/ kabele pomoću
ravnog odvijača (-).
2
3. Pritisnite karticu za zaključavanje i odvojite
žičani konektor.
PONOVNO SKLAPANJE
FLEKSIBILNIH VRATA
Kako biste ponovno spojili fleksibilna vrata,
sklopite dijelove obrnutim redoslijedom.
Obvezno spojite žičani konektor fleksibilnih
OPREZ
vrata.
Ako nisu spojeni, fleksibilni prostor neće
raditi.
OPREZ
Kad budete ponovno spajali, pazite sa
spojite kabele.
Ako nisu spojeni, fleksibilni prostor neće
raditi.
4. Pomoću utičnih kliješta uklonite po 1
šesterokutni vijak sa svake strane (10 mm).
RASTAVLJANJE VRATA
ZAMRZIVAČA
1. Izvadite ladicu tako da je podignete.
2. Uklonite pregradu police iz zamrzivača ( 1 )
tako da ju podignete.
18_ postavljanje
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:26
1
3. Izvadite donju košaru ( 2 ) podignuvši ju iz
sustava vodilica.
01 postavljanje
2
4. Pritisnite kuku za učvršćivanje na sustavu
vodilica.
PONOVNO SKLAPANJE VRATA
ZAMRZIVAČA
Kako biste ponovno postavili ladicu nakon što ste
pomjerili pomjerili na njegovo konačno mjesto,
sastavite dijelove obrnutim redoslijedom.
5. Držeći gornji dio ladice zamrzivača, povucite ju
do kraja, a zatim ju skinite sa sustava vodilica.
IZRAVNAVANJE
OPREZ
OPREZ
OPREZ
Pazite da ne ogrebete ili savijete kliznu
vodilicu ako Vam padne na pod.
Pazite da košaru zamrzivača postavite u
ispravan položaj kad skidate / postavljate
vrata zamrzivača. Ako to ne učinite,
vrata se možda neće ispravno otvarati ili
zatvarati.
Stavljajući previše hrane u ladice
zamrzivača možete spriječiti potpuno
zatvaranje zamrzivača i uzrokovati
nakupljanje mraza.
Pazite da je hladnjak u ravnini kako biste mogli
obaviti završne prilagodbe. Pomoću libele
testirajte je li hladnjak u ravnini, s jedne strane
na drugu i sprijeda prema natrag. Ako hladnjak
nije u ravnini nećete moći savršeno zatvoriti
vrata, što može dovesti do kondenziranja vlage
i povećanih računa za struju. Dolje je prikazan
primjer izravnavanja hladnjaka ako je lijeva strana
niža od desne.
Kako izravnati
1. Otvorite ladicu zamrzivača i izvadite donju
košaru.
2. Umetnite ravni odvijač (-) u zarez na lijevoj
kontrolnoj ručici i okrenite ga obrnuto od
smjera kazaljke na satu kako biste izravnali
hladnjak. (Ručicu okrećete u smjeru kazaljke
na satu kako biste spustili hladnjak, a obrnuto
kako biste ga podigli.)
postavljanje _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:26
Namještanje visine vrata
Provjerite razliku visine vrata, a zatim podignite i
pridržite niža vrata.
ravni odvijač (-)
OPREZ
Kontrolna ručica
Obje kontrolne ručice moraju dodirivati
pod kako bi se izbjegla opasnost mogućih
ozljeda ili oštećenja zbog spoticanja.
• Umetnite zatezni prsten u otvor između
unutarnjih vrata i OSOVINE ŠARKE.
(samo kod određenih modela)
Ako je desna strana niža, slijedite isti
postupak, ali s desnom kontrolnom
ručicom.
Teško je skinuti prednji dio nožice s
hladnjaka, pa ne preporučamo manje
prilagodbe pomoću kontrolne ručice.
Umjesto toga na sljedećoj stranici potražite
najbolje načine za manje prilagodbe vrata.
MALE PRILAGODBE VRATA ILI
UNUTARNJIH VRATA
Upamtite, nužno je da hladnjak bude poravnat
kako bi vrata bila savršeno poravnata. Ako Vam
treba pomoć, pogledajte prethodno poglavlje o
izravnavanju hladnjaka.
Učvršćeni dio
Prilagodljivi
dio
• Za tu svrhu umetnite samo jedan
zatezni prsten. Dva ili više zateznih
prstena mogli bi iskliznuti ili izazvati buku
trenjem.
• Zatezne prstene držite izvan dosega djece i
čuvajte ih za upotrebu u budućnosti.
• Nemojte previše podizati vrata. Vrata bi mogla
dodirivati gornji poklopac i oštetiti ga.
OPREZ
MALE PRILAGODBE VANJSKIH
I UNUTARNJIH VRATA
(SAMO KOD ODREĐENIH
MODELA)
Nakon podizanja vanjskih vrata umetnite isporučeni
zatezni prsten u otvor između VANJSKIH VRATA i
OSOVINE ŠARKE.
Lijeva vrata su učvršćena. Za manje
prilagodbe vrata prilagodite samo desna
vrata.
Zatezni prsten
Visina vrata ili unutarnjih vrata može se prilagoditi
isporučenim zateznim prstenima, koji su dostupni
u 4 različite veličine (1 mm, 1,5 mm, 2 mm i
2,5 mm).
20_ postavljanje
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:26
Zatezni prsten isporučuje se s hladnjakom.
Debljina PRSTENA je 1 mm, a svaki se
isporučuje u 2 primjerka.
Upotrijebite zatezni prsten ako se ručka ne
pomiče jer su vanjska vrata spuštena.
Spajanje cijevi za dovod vode
1. Najprije zatvorite glavni dovod vode.
2. Pronađite najbliži vod hladne pitke vode.
3. Slijedite upute za montažu dovoda vode u
kompletu za montažu.
OPREZ
Dozator vode s filtrom je jedna od korisnih značajki
Vašeg novog hladnjaka. Kako bi pomogao
u unaprjeđivanju zdravlja, filtar vode uklanja
neželjene čestice iz vode. No on ne sterilizira niti
ne uništava mikroorganizme. Za to ćete možda
trebati kupiti sustav za pročišćavanje vode.
Kako bi ledomat radio ispravno, potreban je tlak
vode od 20-125 psi.
U normalnim okolnostima čašu od 170 ml moguće
je napuniti za približno 10 sekundi.
Ako je hladnjak postavljen na mjestu s niskom
tlakom vode (ispod 20 psi), možete ugraditi tlačnu
pumpu koja će kompenzirati niski tlak.
Kad ste spojili dovod vode, provjerite da je
spremnik za vodu unutar hladnjaka ispravno
napunjen. Kako biste to učinili, pritisnite ručicu
dozatora dok iz otvora za vodu ne poteče voda.
Komplet za montažu dovoda vode priložen
je s jedinicom. Možete ga pronaći u ladici
zamrzivača.
Upotrijebite novi komplet crijeva koji je
isporučen s uređajem te stari komplet
crijeva ne upotrebljavajte ponovno.
Dijelovi za montažu dovoda vode
Element za pričvršćivanje
dovoda vode i vijci
Cijevni priključak
Zatvorite
glavnu cijev
vode
Zatvorite
glavnu cijev
vode
01 postavljanje
POSTAVLJANJE CIJEVI NA
DOZATOR VODE
Dovod vode treba priključiti na cijev
hladne vode. Ako se priključi na
cijev tople vode, doći će do kvara
pročišćivača.
Bez
razmaka
4. Nakon što priključite dovod vode na filtar za
vodu, ponovno uključite glavni dovod vode
i ispustite oko 3 l kako biste očistili i napunili
filtar za vodu.
Spajanje dovoda vode vode na
hladnjak
1. Uklonite čep s dovoda vode na jedinici i
umetnite kompresijsku maticu na dovod vode
na jedinici nakon što je rastavite s priložene
cijevi za dovod vode.
2. Priključite dovod vode na jedinici i dovod vode
u kompletu.
3. Pritegnite kompresijsku maticu na kompresijski
priključak. Između (A, B i C) ne smije biti
razmaka
4. Otvorite vodu i provjerite ima li curenja.
Cijev za vodu spojite isključivo na izvor
pitke vode. Ako morate popraviti ili rastaviti
cijev za vodu, odrežite 6,5 mm plastične
cijevi kako biste osigurali čvrst spoj bez
curenja.
Dovod vode
postavljanje _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:26
Uklonite čep
Otpustite
Dovod vode od
jedinice
Bez razmaka
Dovod vode od
kompleta
OPREZ
Prije uporabe provjerite curi li voda na tim
mjestima.
• Samsungovo
jamstvo ne
obuhvaća
MONTAŽU
DOVODA VODE.
• Montaža će biti
izvršena o trošku korisnika, osim ako je u
maloprodajnoj cijeni uključena montaža.
• Po potrebi se za montažu obratite
vodoinstalateru ili ovlaštenom instalateru.
• U slučaju curenja zbog nepropisne montaže
obratite se instalateru.
DOVRŠETAK PODEŠAVANJA
Sad kad ste svoj novi hladnjak postavili na njegovo
mjesto, spremni ste podesiti i uživati njegove
značajke i funkcije.
Kad dovršite sljedeće korake, Vaš bi hladnjak
trebao biti potpuno spreman za rad.
1. Pazite da hladnjak postavite na prikladno
mjesto, ostavljajući dovoljno prostora između
njega i zida. Vrijednosti potražite u uputama za
postavljanje u ovom priručniku.
2. Nakon priključivanja hladnjaka na napajanje
provjerite uključuje li se svjetlo u unutrašnjosti
pri otvaranju vrata.
3. Kontrolu temperature postavite na najnižu
temperaturu i sačekajte sat vremena.
Zamrzivač će se lagano rashladiti, a motor će
raditi glatko. Postavite željenu temperaturu za
hladnjak i zamrzivač.
4. Nakon uključivanja, hladnjaku za postizanje
prikladne temperature treba nekoliko sati.
Nakon postizanja dovoljno niske temperature
možete u hladnjak stavljati hranu i piće.
22_ postavljanje
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:26
Rad s hladnjakom s duplim
vratima
1
4
2
5
3
6
10
7
9
8
(1)
Energy
Saver
(Ušteda
energije)
Dodirom ovog gumba uključujete ili
isključujete način za uštedu energije. Kad
gumb Energy Saver (Ušteda energije)
uključite, zasvijetlit će ikona za Energy Saver
(Ušteda energije). Ikona će nestati kad
isključite Energy Saver (Ušteda energije).
Tvornički zadana postavka za funkciju
Energy Saver (Ušteda energije) je “ON
(UKLJUČENO)”. Ako se na vratima pojavi
kondenzacija kapljica vode, isključite Energy
Saver (Uštedu energije).
(2)
Zamrzivač
(Držite 3
sekunde
za Power
Freeze (Brzo
zamrzavanje))
Gumb Freezer (zamrzivač) služi za dvije stvari:
-- Za podešavanje željene temperature u
zamrzivaču.
-- Za uključivanje i isključivanje funkcije Brzo
zamrzavanje.
1) Kako biste podesili temperaturu zamrzivača
Dodirnite gumb Freezer (zamrzivač) kako
biste podesili željenu temperaturu zamrzivača.
Temperaturu možete postaviti između -15 °C
i -23 °C.
(3)
Alarm
(Držite 3
sekunde za
Filter Reset
(Poništavanje
filtra
Gumb Alarm služi za dvije stvari:
-- Kako biste uključili ili isključili alarm za
otvorena vrata
-- Kako biste poništili indikator
istrošenosti filtra za vodu.
1) Funkcija Door Alarm (Alarm za otvorena
vrata)
Ako je alarm za otvorena vrata postavljen
na On (Uključeno), alarm će se oglasiti ako
vrata budu otvorena dulje od tri minute.
Zvučni signal se prekida se kada zatvorite
vrata. Funkcija alarma za otvorena vrata
je tvornički postavljena na On (Uključeno).
Možete je isključiti tako da pritisnete
i pustite gumb Alarm. Možete je opet
uključiti na isti način. Ikona svijetli kad je
funkcija uključena.
Kad je funkcija Door Alarm (Alarm za
otvorena vrata) uključena i pokrene se
zvučni signal, ikona alarma će treperiti dok
god se čuje zvučni signal.
02 rukovanje
KORIŠTENJE UPRAVLJAČKE
PLOČE
2) Funkcija indikatora istrošenosti filtra
za vodu
Nakon što ste zamijenili filtar za vodu,
dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste poništili indikator istrošenosti
filtra za vodu. Kad poništite indikator
istrošenosti filtra za vodu, ikona Filter
(Filtar) na ploči se isključuje. Ikona Filter
(Filtar) svijetli crveno kako bi Vas upozorila
da je vrijeme da zamijenite filtar za vodu
nakon 6 mjeseci (oko 1100 litara). Neka
područja imaju više kamenca u vodi,
što dovodi do bržeg začepljivanja filtra
za vodu. Ako je tako kod Vas, morat
ćete filtar mijenjati češće od svakih šest
mjeseci.
2) Funkcija Power Freeze (Brzo zamrzavanje)
Dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde kako
biste smanjili vrijeme potrebno da se proizvodi
u zamrzivaču zamrznu.
To može biti korisno ako morate brzo zalediti
namirnice koje se brzo kvare ili ako se
temperatura u zamrzivaču drastično povećala
(Ako su, primjerice, vrata ostala otvorena).
Kad koristite ovu funkciju povećat će se
potrošnja energije. Ne zaboravite je isključiti
kad Vam ne treba kako biste vratili originalnu
temperaturu u zamrzivaču. Ako trebate
zamrznuti veliku količinu hrane, najmanje 20
sati prije toga aktivirajte funkciju Power Freeze
(Brzo zamrzavanje).
rukovanje _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:26
(4)
Rasvjeta
(Držite 3
sekunde
za ºC ↔
ºF)
Gumb Lightning (Rasvjeta) služi za dvije
stvari:
-- Za uključivanje i isključivanje svjetla na
dozatoru
-- Za promjenu mjernih jedinica za
temperaturu između ºC i ºF
1) Funkcija rasvjete
Dodir gumba Lightning (Rasvjeta) postavlja
LED lampicu na dozatoru u neprekidan
rad tako da uvijek svijetli. I gumb također
svijetli. Ako želite da lampica dozatora
svijetli samo dok netko koristi dozator,
pritisnite gumb Lightning (Rasvjeta) kako
biste isključili neprekidni rad.
2) Kako biste promijenili mjerne jedinice
za temperaturu
između ºC i ºF, dodirnite ovaj gumb i držite
ga 3 sekunde kako biste odabrali željenu
mjernu jedinicu.
Svaki put kad pritisnete i držite gumb
izmijene se ºC i ºF, a ikona za ºC ili ºF
zasvijetli, označavajući Vaš odabir.
(5)
Hladnjak
(Držite 3
sekunde
za Power
Cool
(Brzo
hlađenje))
Gumb Fridge (Hladnjak) služi za dvije
stvari:
-- Za podešavanje željene temperature u
hladnjaku.
-- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Power Cool (Brzo hlađenje).
1) Kako biste podesili temperaturu
hladnjaka
Pritisnite gumb Fridge (Hladnjak) kako
biste postavili željenu temperaturu
hladnjaka. Temperaturu možete postaviti
između 7°C i 1°C.
2) Funkcija Power Cool (Brzo hlađenje)
Dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste smanjili vrijeme potrebno da se
proizvodi u hladnjaku rashlade. Može biti
od koristi kad morate brzo rashladiti lako
kvarljive namirnice ili kad se temperatura u
hladnjaku drastično povisi (ako su,
primjerice, vrata ostala otvorena).
(6)
Ice Off
(Led)
(Držite 3
sekunde
za Child
Lock
(Zaštitu
djece))
(7)
Cubed
Ice (Led u
kockicama)
(8) Crushed
Ice
(Zdrobljeni
led)
(Cubed) (U
kockicama)
(Crushed Ice)
(Zdrobljeni)
(9)
Ice Off
(Led)
Gumb ice Off (Led) služi za dvije stvari:
-- Za uključivanje i isključivanje ledomata
-- Za uključivanje i isključivanje funkcije
Child Lock (Zaštita djece).
1) Funkcija Ice Off (Led)
Ako ne želite praviti još leda pritisnite
gumb Ice Off (Led).
2) Funkcija Child Lock (Zaštita djece)
Dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste zaključali zaslon, ploču
fleksibilne zone
i gumbe dozatora, tako da se ti gumbi
ne mogu koristiti.
Kad je uključena Child Lock (Zaštita
djece), hladnjak ne izbacuje led niti vodu
čak ni kad pritisnete ručicu dozatora.
Ikona Child Lock (Zaštita djece) svijetli
kako bi Vas obavijestila da ste uključili
Child Lock (Zaštitu djece). Za otključavanje
pritisnite na 3 sekunde.
Pritisnite gumb Cubed Ice (Led u
kockicama) ili Crushed Ice (Zdrobljeni led)
kako biste odabrali vrstu leda kojeg želite.
Svaki put kad pritisnete gumb, načini
za led u kockicama i zdrobljeni led se
izmjenjuju, a ikona za Cubed Ice (Led u
kockicama) ili Crushed Ice (Zdrobljeni led)
svijetli, označavajući Vaš odabir.
Ako ne želite praviti još leda dodirnite
gumb Ice Off (Led).
Ikona će zasvijetliti a ledomat će prestati s
pravljenjem leda.
Preporučamo da zaustavite
pravljenje leda ako se dogodi nešto
od navedenog:
-- U kantici za led ima dovoljno
leda.
-- Želite uštediti vodu i energiju.
-- Nema dovoda vode na hladnjak.
Ako je funkcija ledomata ON
(Uključena), a
dovod vode nije spojen, čut će se
buka s ventila za vodu na poleđini
uređaja. Ako se to dogodi,
pritisnite gumb Ice Off (Led) (ili
ga držite 3 sekunde za child lock
(zaštitu djece)) kraće od 3 sekunde
dok se indikator za Ice Off (Led) ne
( ) upali.
24_ rukovanje
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:26
( 10 )
Filtar
Korištenje filtra za vodu
Ova ikona svijetli kad je vrijeme da
zamijenite filtar, obično nakon što je
hladnjak ispustio oko 1100 litara vode
(oko 6 mjeseci). Ikona zatreperi crveno na
nekoliko sekundi kada otvarate i zatvarate
vrata.
Nakon što ugradite novi filtar za vodu,
poništite indikator filtra dodirnuvši i držeći
na 3 sekunde gumb za poništavanje filtra.
-- Ako voda ne izlazi iz dozatora ili
izlazi presporo, morate zamijeniti
filtar za vodu jer je začepljen.
-- Neka područja imaju više
kamenca u vodi, što dovodi
do bržeg začepljivanja filtra za
vodu.
Kako biste zamijenili filtar, slijedite ove upute:
1. Zatvorite dovod vode. Zatim okrenite filtar
za vodu ( 1 ) za oko 1/4 okretaja obrnuto od
smjera kazaljke na satu.
2
1
2. Izvucite filtar za vodu ( 1 ) iz njegovog kućišta
( 2 ).
• Kako biste lakše zamijenili filtar za vodu,
zatvorite ventil za dovod vode.
• Ponekad je teško rastaviti filtar za vodu zbog
nečistoća u vodi koje ga zalijepe. Ako imate
poteškoća, čvrsto uhvatite filtar i jako ga
povucite.
• Kad izvučete filtar malo vode može iscuriti iz
otvora. To je normalno. Kako biste curenje
vode sveli na najmanju moguću mjeru, pri
izvlačenju držite kućište filtra vodoravno.
• Kako biste spriječili istjecanje ispraznite
podložak filtra za vodu ( 3 ) i posušite područje
oko kućišta filtra ( 2 ).
02 rukovanje
Kako biste uštedjeli na struji, upravljački zaslon
se automatski gasi u sljedećim situacijama:
Kad nije pritisnut nijedan gumb, kad nisu
otvorena nijedna vrata ili kad nije pritisnuta
ručica dozatora. No ikona koja označava Vaš
izbor između leda u kockicama ili zdrobljenog
leda, odnosno hladne vode ostat će upaljena.
Kad pritisnete gumb, otvorite vrata ili pritisnete
ručku dozatora upravljački zaslon će se
ponovno uključiti. Sve će funkcijske tipke
postati ponovno aktivne nakon što maknete
prst s gumba kojeg ste pritisnuli.
2
3
ZAMJENA FILTRA ZA VODU
Kako biste smanjili opasnost oštećivanja
Vaše imovine vodom NEMOJTE koristiti
zamjenske marke filtra
za vodu za svoj hladnjak
SAMSUNG.
KORISTITE SAMO FILTRE ZA VODU
MARKE SAMSUNG. SAMSUNG nije
(Crvena)
pravno odgovoran za bilo kakvu štetu
uključujući, bez ograničenja, oštećenje
imovine uzrokovano curenjem vode zbog uporabe
zamjenskih filtara za vodu. Hladnjaci SAMSUNG
dizajnirani su tako da rade ISKLJUČIVO SA
SAMSUNG filtrima za vodu.
Svjetlo Filter (Filtar) svijetli crveno kako bi Vas
obavijestilo da je vrijeme da zamijenite uložak filtra
za vodu.
Kako biste imali dovoljno vremena za zamjenu
filtra, crveno se svjetlo pali prije nego se trenutni
filtar zaista istroši. Pravovremena izmjena filtra
osigurava Vam najsvježiju i najčišću vodu iz
hladnjaka.
UPOZORENJE
3. U kućište umetnite novi filtar za vodu ( 4 ).
4. Gurnite filtar unutra i okrenite ga da se
zaključa.
• Ako imate problema s umetanjem filtra
zbog visokog tlaka vode, zatvorite
dovod vode.
• Simbol zaključavanja trebao bi se
poravnati s linijom indikatora.
4
5. Dodirnite gumb “Alarm/hold 3 sec for
Filter Reset” (Alarm/držati 3 sekunde
za poništavanje filtra)”(
(Poništavanje filtra)
) oko 3
rukovanje _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:26
sekunde kako biste poništili
filtar za vodu. Svjetlo
indikatora (
) se mijenja
iz crvenog u isključeno.
6. Ako ste isključili dovod vode, sad ga opet
uključite.
Kako biste kupili novi filtar, posjetite
obližnju trgovinu s građevinskim
materijalima ili se obratite distributeru
zamjenskih dijelova za Samsung.
Kako biste naručili novi uložak za filtar,
obratite se ovlaštenom zastupniku za
Samsung.
Pazite da novi filtar vode ima logotip
SAMSUNG na kutiji i na samom filtru.
Uklanjanje ostataka unutar cijevi za
dovod vode nakon ugradnje novog
filtra za vodu.
1. Uključite glavni dovod
vode i dovedite vodu sa
cijevi za vodu.
2. Pustite vodu da teče
kroz dozator sve dok
voda ne postane čista
(približno 6 do 7 minuta).
Time ćete očistiti sustav za dovod vode i
ukloniti zrak iz vodova.
3. U nekim će kućanstvima biti potrebno i
dodatno propuštanje vode.
4. Otvorite vrata hladnjaka kako biste se uvjerili
da iz filtra za vodu ne curi voda.
Obvezno dobro pročistite dozator vodom,
jer bi u protivnom voda mogla kapati s
dozatora.
To znači da u cijevi još ima zraka.
Dovod vode obrnutom osmozom
VAŽNO:
Tlak iz dovoda vode koji nastaje zato što sustav s
obrnutom osmozom ulazi u ventil za ulaz vode na
hladnjaku mora biti 35 i 120 psi (241 i 827 kPa).
Ako je filtracijski sustav s obrnutom osmozom
spojen na dovod hladne vode, tlak vode u tom
sustavu mora biti najmanje 40 do 60 psi (276 do
414 kPa.) Ako je tlak vode na sustavu s obrnutom
osmozom niži od 40 do 60 psi (276 do 414 kPa):
• Provjerite je li filtar sedimenta u sustavu s
obrnutom osmozom blokiran. Ako je potrebno
zamijenite filtar.
• Pustite da se spremnik sustava s obrnutom
osmozom napuni nakon intenzivnije uporabe.
• Ako Vaš hladnjak ima filtar za vodu, to može
dodatno smanjiti tlak vode, osobito kad se
koristi u kombinaciji sa sustavom s obrnutom
osmozom. Uklonite filtar za vodu.
Ako imate pitanja u svezi tlaka vode, nazovite
ovlaštenog i kvalificiranog vodoinstalatera.
KONTROLIRANJE
TEMPERATURE
Osnovna temperatura odjeljaka
zamrzivača i hladnjaka
Osnovna i preporučena temperatura odjeljaka
zamrzivača i hladnjaka je između -19 °C i 3 °C.
Ako je temperatura odjeljaka zamrzivača i
hladnjaka previsoka ili preniska, prilagodite
temperaturu ručno.
Kontroliranje temperature
zamrzivača
Preporučena temperatura (zamrzivač): -19 °C
Temperatura zamrzivača može se postaviti između
-23 °C i -15 °C, kako bi odgovarala različitim
potrebama. Pritisnite više puta gumb Freezer
(zamrzivač) dok se na temperaturnom zaslonu ne
prikaže željena temperatura. Temperatura će se za
svaki pritisak gumba promijeniti za 1°C. Vidi dolje.
Celzij: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞ -22 °C ➞
-23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞ -18 °C
➞ -19 °C.
Imajte na umu kako se neke namirnice, poput
sladoleda, tope na -15,5 °C. Temperaturni zaslon
će se kretati sekvencijalno od -23 °C do -15 °C.
26_ rukovanje
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:26
Kontroliranje temperature
hladnjaka
KORIŠTENJE DOZATORA ZA
HLADNU VODU:
Pritisnite odgovarajući gumb za
odabir onoga što želite dobiti.
Preporučena temperatura (Hladnjak): 3 °C
Temperatura hladnjaka može se postaviti
između 1 °C i 7 °C, kako bi odgovarala različitim
potrebama. Pritisnite više puta gumb Fridge
(Hladnjak) dok se na temperaturnom zaslonu ne
prikaže željena temperatura. Temperatura će se
za svaki pritisak gumba promijeniti za 1°C (ili 1°F).
Vidi dolje.
Celzij: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞ 6 °C ➞
5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Proces kontrole temperature hladnjaka djeluje
jednako kao i proces za kontrolu temperature
zamrzivača. Pritisnite gumb Fridge (Hladnjak)
kako biste postavili željenu temperaturu.
Nakon nekoliko sekundi hladnjak će se početi
prilagođavati upravo podešenoj temperaturi. To će
se pokazati na digitalnom zaslonu.
-- Temperatura u zamrzivaču ili u hladnjaku
može porasti ako se prečesto otvaraju
vrata ili ako se u njih stavi velika količina
tople ili vruće hrane.
-- Zbog povećanja temperature digitalni zaslon
može zatreperiti. Kad se temperatura u
zamrzivaču ili u hladnjaku vrati na postavljenu,
treperenje će prestati.
-- Ako se treperenje nastavi, možda ćete morati
“poništiti” hladnjak. Pokušajte uređaj isključiti iz
struje, pričekati 10 minuta pa potom ponovno
ukopčati strujni kabel.
-- Ako postoji greška u komunikaciji između
zaslona i glavnog kontrolora, svjetlo na
promjenljivom zaslonu može treperiti. Ako se
treperenje nastavi duže vrijeme, obratite se
servisnom centru za Samsung Electronics.
02 rukovanje
BEZ LEDA
Ovo odaberite ako želite
isključiti ledomat
Korištenje ručice za led (1)
Lagano čašom pogurnite ručicu za
dozator leda ( 1 ). Iz dozatora će
izaći led.
Vrstu leda možete odabrati
pritisnuvši prvo gumb za kockice
ili za zdrobljeni led.
1
2
Korištenje ručice za vodu (2)
Lagano čašom pogurnite ručicu za dozator leda
( 2 ). Iz dozatora će izaći voda.
Ako pritisnete ručicu za led i ručicu za
vodu istovremeno, dozator će slijediti
samo onu koju ste zapravo stisnuli prvu.
Pričekajte 1 sekundu prije nego uklonite
čašu nakon ulijevanja vode kako biste
izbjegli prolijevanje. Nemojte povlačiti
ručicu natrag nakon što voda ili led izađu.
Ona će se vratiti automatski.
Korištenje dozatora vode i leda
zajedno
Kako biste dobili i vodu i led, pritisnite ručicu za
led ( 1 ) prvo za led, zatim odmaknite čašu pa
pritisnite ručicu za vodu ( 2 ).
rukovanje _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:26
Održavanje kantice za led
• Za čišćenje košare/kantice za led koristite
nježno sredstvo za pranje, dobro isperite i
temeljito posušite. Nemojte koristiti abrazivna
sredstva ili razrjeđivače.
• Led se pravi u kockicama. Kad odaberete
opciju “Crushed (Zdrobljeni)”, ledomat zapravo
melje kockice u zdrobljeni led.
• Kad odaberete način Cubed Ice (Led u
kockicama) nakon korištenja načina Crushed
Ice (Zdrobljeni led), može se pojaviti i mala
količina zaostalog zdrobljenog leda.
• Kockice leda nastale brzim zaleđivanjem
izgledaju bijele, što znači da su napravljene
normalno.
• Kad ledomat počne stvarati kockice brže,
kockice leda iz košare hladnjaka premjestite
u košaru za led u zamrzivaču ako Vam treba
još leda.
• Ako led ne izlazi izvucite kanticu za led i
pritisnite testni gumb koji se nalazi na desnoj
strani ledomata. Pogledajte donju ilustraciju.
• Nemojte neprekidno pritiskati testni gumb kad
je podložak pun vode ili leda. Voda se može
preliti a led može začepiti kanticu.
• Hladnjak opet zazvoni čime Vas obavještava
kako ledomat radi ispravno.
OPREZ
OPREZ
OPREZ
OPREZ
Ako želite izvaditi kockice leda bez
korištenja kantice za led, isključite ledomat
i skinite njegov prednji poklopac.
Imajte na umu kako kockice leda u
ledomatu mogu ispasti iz ladice.
U kanticu za led nemojte stavljati hranu.
Ako
u kanticu za led stavljate hranu ona može
udariti u ledomat kad otvarate ili zatvarate
vrata i tako oštetiti ledomat.
Imajte na umu kako kockice leda u kantici
za led mogu ispasti iz ladice kad vadite
kanticu za led iz ladice.
Ako se to dogodi, obvezno očistite
kockice leda koje su ispale iz ladice.
Ako nestane struje kockice se mogu
otopiti pa ponovno zalediti kad se struja
vrati, što može spriječiti dozator u radu.
Kako biste spriječili ovaj problem, u slučaju
nestanka struje izvadite kanticu s ledom i bacite
preostali led ili vodu.
Pravljenje leda
• Kako biste napunili kanticu do kraja nakon
ugradnje slijedite ove korake:
1. Pustite hladnjak da radi i hladi se 24 sata
(1 cijeli dan).
-- Tih 24 sata omogućit će ledomatu da se
pravilno rashladi.
Ako sav led iskoristite odjednom morate
ponoviti korake 2 i 3, lijevo.
No sačekajte 8 sati prije nego uzmete
prvih 4-6 kockica. To će napuniti kockice i
osigurati maksimalno stvaranje leda.
provjerite
razinu
vode
Gumb za
testiranje
2. Izbacite 4 do 6 kockica leda u čašu.
3. Nakon 8, pa opet nakon 16 sati, izbacite punu
čašu leda.
• Kako biste testirali ledomat pritisnite testni
gumb na ledomatu. Čut ćete da hladnjak
zazvoni (ding-dong). Kad čujete zvonjavu
pustite testni gumb.
28_ rukovanje
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:26
Korištenje funkcije Ice Off
(Ledomat isključen)
Ako kantica nije čvrsto gurnuta na njezino
mjesto, led se u njoj može topiti.
Ako kantica ne sjeda okrenite spiralu za 90
stupnjeva (pogledajte zadnju ilustraciju dolje
desno) pa pokušajte ponovno.
• Unutarnja strana kantice vrlo je hladna
dok hladnjak radi.
Ne posežite duboko u kanticu.
• Koristite samo ledomat koji je isporučen s
hladnjakom. Dovod vode u hladnjak mora
montirati/spojiti isključivo osoba odgovarajućih
kvalifikacija.
Priključite isključivo dovod pitke vode.
• Kako bi ledomat radio ispravno, potreban je
tlak vode od 20 ~ 125 psi.
OPREZ
Ako idete na dulji odmor ili poslovno putovanje i
nećete koristiti dozator vode ili leda dulje vrijeme:
-- Zatvorite ventil za vodu. U protivnom bi moglo
doći do curenja vode.
-- Uklonite svu hranu.
-- Isključite hladnjak.
-- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite
vrata otvorenima. U suprotnom se može razviti
neugodan miris i plijesan.
Što se smije ili ne smije činiti s
ledomatom
02 rukovanje
Kad odaberete način Ice Off (Ledomat isključen),
uklonite sav led.
Ako ostavite kockice u kantici, one se mogu
slijepiti zajedno, zbog čega će ih biti teško ukloniti.
Kako biste sigurno uklonili kanticu za led i spriječili
ozljede, držite dno kantice jednom rukom, a
bočnu stranu kantice drugom.
Potom podignite kanticu i ravno je izvucite.
Kako biste kanticu vratili na mjesto, čvrsto je
gurnite ravno natrag.
Odlazak na odmor...
• Nemojte stavljati prste, ruke ili druge objekte u
otvor ili kanticu ledomata
-- To može dovesti do ozljede ili uzrokovati
materijalnu štetu.
• Nikad ne stavljajte prste ili druge objekte u
otvor dozatora.
-- Može doći do ozljede.
• Nemojte pokušavati rastaviti ledomat.
• Nemojte prati kanticu za led ili ju prskati vodom
dok se nalazi u hladnjaku. Kako biste ju očistili,
izvadite ju.
OPREZ
Kad umećete podložak za ledomat, pazite
da je dobro centriran na ulazu.
U protivnom bi se mogao zaglaviti.
Fenomen stvaranja oblaka od vode
Sva voda koja protječe kroz hladnjak
prolazi kroz središnji filtar koji je alkalni.
Tijekom procesa filtriranja tlak vode koja
je istekla iz filtra se povećava, a voda
postaje zasićena kisikom i dušikom. Kad
takva voda isteče u zrak, tlak raste a kisik
i dušik postaju prezasićeni, što rezultira
mjehurićima zraka. Voda može privremeno
izgledati zamagljena ili puna oblaka zbog
tih mjehurića kisika. Nakon nekoliko
sekundi voda je bistra.
rukovanje _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:26
DIJELOVI I ZNAČAJKE
Pogledajte donju ilustraciju kako biste se bolje upoznali s dijelovima i značajkama Vašeg hladnjaka.
Rasvjeta
FF ledomat
Sklopiva polica
Fiksna polica
Fiksna polica
Odjeljak okomitih
Šarki
Ladice za povrće i
Voće
Filtar za vodu
Rasvjeta
Automatsko zatvaranje
Pregradna
Sklopiva polica
iz 2 dijela
Košare za vrata
Automatsko zatvaranje
Promjenljivi prostor
Ladica na automatsko
izvlačenje
Košara ladice
zamrzivača
Kad zatvarate vrata pazite da je odjeljak okomitih šarki u ispravnom položaju kako ne biste
ogrebli druga vrata.
Ako je odjeljak okomitih šarki okrenut, vratite ga u ispravan položaj pa zatvorite vrata.
Ponekad se na odjeljku okomitih šarki može pojaviti vlaga.
S vremenom ručica na vratima može olabavjeti. Ako se to dogodi, zategnite vijke na unutarnjoj
strani vrata.
Ako presnažno zatvorite jedna vrata, druga se mogu otvoriti.
Kad se vrata otvore, ugrađeni prekidač automatski zaustavlja motor svrdla u ledomatu iz
sigurnosnih razloga.
U slučaju kvara vanjskog ili unutarnjeg LED svjetla, obratite se svom predstavniku servisa.
30_ rukovanje
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:26
Police u vratima hladnjaka
Hladnjak se isporučuje s policama u vratima
hladnjaka različitih vrsta i veličina. Ako su police
u vratima hladnjaka bile posebno zapakirane,
pomoću donje ih slike postavite na odgovarajuća
mjesta.
Količina isporučenih polica u vratima hladnjaka
može se razlikovati ovisno o modelu.
Fleksibilna zona je ladica u punoj širini s
prilagodljivom kontrolom temperature. Fleksibilnu
zonu možete koristiti za velike pladnjeve za
zabave, složene delikatese, vina, pizze, napitke
i razne druge stvari. Temperaturni senzor Vam
omogućava prilagođavanje količine hladnog zraka
u zoni. Kontrolni gumbi nalaze se na sredini vrata
poklopca.
02 rukovanje
KORIŠTENJE FLEKSIBILNE
ZONE
• Pritisnite gumb za temperaturu više puta dok
se ne upali željeni način.
• Svaki put kad pritisnete gumb za Temp.
(Temperatura) mijenjate način rada sljedećim
redoslijedom: način Meat/Fish (Meso/riba)
(-1 °C), Cold Drinks (Hladna pića) (1 °C), Deli/
Snacks (Delikatese/grickalice) (3 °C), Wine/
Party Dishes (Vino/jela za zabave) (5 °C). U
početku je odabran način za Cold Drinks
(Hladna pića). Hladnjak će automatski
prilagoditi temperaturu u fleksibilnoj zoni
odabranoj temperaturi.
• Kada odaberete način Deli/Snacks (Delikatese/
grickalice) (3 °C), Cold Drinks (Hladna pića)
(1 °C) ili Meat/Fish (Meso/riba) (-1 °C),
fleksibilna zona radit će kao rashladni odjeljak.
• Temperatura fleksibilne zone Zaslon se
može mijenjati ovisno o broju stvari koje se
nalaze unutra, gdje se nalaze, koja je sobna
temperatura i kako se često otvaraju vrata.
Gumb za odabir
1. Kad je odabran način “Wine/Party Dishes”
(Vino/jela za zabave) temperatura u fleksibilnoj
zoni održavat će se oko 5 °C. Ova značajka
dugo održava hranu svježom.
2. Kad je odabran način “Deli/Snacks”
(Delikatese/grickalice) temperatura fleksibilne
zone održavat će se oko 3° C. Ova značajka
dulje održava hranu svježom.
3. Kad je odabran način “Cold Drinks” (Hladna
pića) temperatura fleksibilne zone održavat će
se oko 1 °C. Ova značajka pomaže održati
pića hladnima i osvježavajućima.
4. Kad je odabran način “Meat/Fish” (Meso/riba)
temperatura fleksibilne zone održavat će se
oko -1 °C. Ova značajka održava meso i ribu
dulje svježima.
Kada spremate lako kvarljive namirnice,
odaberite funkcije rashladnog odjeljka.
Gumb za odabir temperature
Primjeri namirnica koje možete staviti u fleksibilnu
zonu prema postavci za temperaturu.
Vino
Jela za
zabave
Delikatese
Grickalice
Hladna
Pića
Meso
Riba
• vino
• ananas
• odresci
• kokteli
• limun
• flaširana
voda
• sok
• torte
• kolači
• sirevi
• krumpiri
• hladni
naresci
• bezalkoholna • slanina
pića
• pivo
• ljute
kobasice
Funkcije rashladnog odjeljka
rukovanje _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:26
Voće i povrće mogu se oštetiti ako se
spremaju pod postavkama za “Meso i
ribu”.
Nemojte stavljati zelenu salatu ili drugo
lisnato povrće u fleksibilnu zonu.
OPREZ
1
U fleksibilnu zonu nemojte stavljati staklene
boce pod postavkama za “Hladna pića” ili
“Meso/riba”. Ako se zalede mogu puknuti i
uzrokovati ozljede.
PREPORUČENA LOKACIJA ZA
SKLOPIVU POLICU
Polica sklopljena od centra daje Vam više mjesta
za pospremanje visokih predmeta bez potrebe da
presložite police.
• Sklopivu policu postavite na desnu stranu
hladnjaka.
• Ako sklopivu policu postavite na lijevu
stranu, nećete ju moći potpuno sklopiti zbog
ledomata.
• Kako biste ju koristili, pogurajte prednji dio
police nježno prema natrag kako bi se polica
savila u sredini.
Preporučena
lokacija
dodir
2
Ako košare nisu čvrsto spojene na vrata
može doći do ozljede.
Ne dopuštajte djeci da se igraju s košarama. Oštri
rubovi košara mogu ih ozlijediti.
Nemojte prilagođavati košaru dok je puna
hrane. Prvo izvadite hranu.
OPREZ
Kako biste očistili prašinu iz košara izvadite
vodilicu i operite ju vodom.
2. Police od temperiranog stakla
Kako biste ih uklonili - Nagnite prednji dio police
u prikazanom smjeru ( 1 ) i podignite ju okomito
( 2 ). Izvlacite policu prema van.
Kako biste ih ponovno postavili - Nagnite
prednji dio police prema gore i postavite kuke
police u otvore na željenoj visini. Zatim spustite
prednji dio police tako da kuke upadnu u otvore.
OPREZ
Police od temperiranog stakla su teške.
Vadite ih jako pažljivo.
1
SKIDANJE DODATAKA
HLADNJAKA
2
1. Košare za vrata
• Košare za vrata (1)
Kako biste ih uklonili - Jednostavno
podignite košaru i izvucite ju ravno.
Kako biste ih premjestili - Kliznite ju prema
dolje u željeni položaj i pritisnite dok se ne
zaustavi.
• Košare za vrata (2)
Kako biste ih izvadili - Izvadite desnu
stranu košare podignuvši je pod kutom uz
vodilicu, a zatim lijevu stranu povlačeći iz
vrata.
Kako biste ih premjestili - Kliznite ju
u prvobitni položaj i pritisnite dok se ne
zaustavi.
3. Sklopiva polica
Kako biste ih izvadili - Nakon što izvadite prednji
dio police, podignite policu i izvadite ju.
Kako biste ih ponovno postavili - Zakačite
kukama policu na kosi okvir
pa ponovno postavite prednji dio police na
sklopivu policu.
32_ rukovanje
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:26
OPREZ
Nakon što ste postavili sklopivu policu i
sklopili ju, prednji se dio može ukloniti kako
bi Vam bilo zgodnije. Ako policu koristite
bez uklanjanja prednjeg dijela, pazite da se
ne odvoji.
– Otvorite do kraja fleksibilna vrata. Nagnite prednji
dio fleksibilne zone prema gore, postavite njezin
stražnji dio na vodilice, pa spustite prednji dio tako
da cijela zona sjedne na vodilice.
4. Ladica za povrće i voće
Ako fleksibilna zona ili LED lampica ne rade,
provjerite imaju li konektori [ dolje prikazani
( 1 ) i ( 2 ) ] napuknuća ili rupa.
02 rukovanje
Kako biste ih izvadili
• Samo podignite posudu prema gore i izvucite
ravno prema van.
2
• Prednju stranu ladice nagnite prema gore i
izvucite ravno prema van, a ladicu izvucite
nakon što ste ju lagano pomaknuli u smjeru
strelice.
1
Kako biste ih ponovno postavili
• Umetnite ladicu u nosače i gurnite natrag na
mjesto.
• Posudu uvucite iznad željenog mjesta i gurnite
prema dolje dok se ne zaustavi.
OPREZ
Ladice treba izvaditi kako bi bilo moguće
izvaditi staklenu policu iznad njih.
5. Fleksibilna zona
Kako biste izvadili fleksibilnu zonu – Izvucite
do kraja fleksibilna vrata. Podignite fleksibilnu zonu
povlačeći je rukama prema tijelu.
Kako biste ponovno postavili fleksibilnu zonu
1. Upute o rastavljanju potražite na stranici 18.
2. Ravnim odvijačem otvorite vodilicu poklopca.
Korištenje vrata
Pazite da se vrata do kraja zatvaraju i da ispravno
brtve.
Ako su vrata hladnjaka samo djelomično otvorena
zatvorit će se automatski. Ako su otvorena više
od razmaka za automatsko zatvaranje ostat će
otvorena. Morate ih ručno zatvoriti.
rukovanje _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:26
SKIDANJE DODATAKA ZA
ZAMRZIVAČ
1. Pregrada za zamrzivač
Kako biste ju izvadili - Uklonite pregradu police
iz zamrzivača ( 1 ) tako da ju podignete.
Kako biste ju ponovno postavili - Gurajte
prema dolje dok se vodilica ( 1 ) ne učvrsti na
mjesto.
Hranu možete spremiti u prostoru
označenom točkicama.
1
Ladica na automatsko izvlačenje
Štitnik
2. Super proširena ladica
Kako biste ih izvadili - Izvucite ladicu do kraja.
Nagnite stražnji dio ladice i podignite ga ravno.
Kako biste ju ponovno postavili - Postavite
ladicu na vodilice ( 4 ) tako da ju nagnete. Spustite
ladicu na mjesto tako da stoji vodoravno i kliznite
ladicu ( 3 ) unutra.
Košara ladice zamrzivača
4
3
ČIŠĆENJE HLADNJAKA
3. Ladica zamrzivača
Kako biste izvadili ladicu zamrzivača - Izvucite
ladicu zamrzivača do kraja. Nagnite stražnji dio
košare i podignite ga kako biste ju izvadili.
Kako biste ponovno postavili ladicu
zamrzivača - Postavite košaru na sklop vodilica.
Možete ogresti bok posude ako
OPREZ
je okrenete lijevo ili desno prilikom
rastavljanja ili ponovnog sastavljanja.
OPREZ
OPREZ
UPOZORENJE
Njega Vašeg hladnjaka Samsung s duplim vratima
produljit će njegovo trajanje i očuvati ga od
neugodnih mirisa i bakterija.
Čišćenje unutrašnjosti
Unutarnje stijenke i dodatke hladnjaka čistite
blagim sredstvom za čišćenje, a potom ih obrišite
suhom mekom krpom. Ladice i police možete
izvaditi radi detaljnijeg čišćenja. Pazite da posušite
ladice i police prije nego ih vratite na mjesto.
Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci
ulazak u ladicu zamrzivača. Mogli bi oštetiti
hladnjak te se ozbiljno ozlijediti. Ne sjedajte
na vrata zamrzivača. Vrata se mogu
slomiti. Ne dopuštajte djeci da se penju u
ladicu zamrzivača.
Nemojte vaditi pregradu.
Ostanu li zarobljena unutra, djeca se mogu
ozlijediti ili ugušiti.
34_ rukovanje
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:26
Čišćenje vanjske površine
Čišćenje gumenih brtvi za vrata
Upravljačku ploču i digitalni zaslon čistite čistom
vlažnom i mekom krpom. Nemojte prskati vodu
izravno na površinu hladnjaka.
Vrata, ručke i oplošje čistite blagim sredstvom za
čišćenje, a potom obrišite suhom mekom krpom.
Kako bi uređaj izgledao što bolje, vanjsku površinu
možete jednom ili dvaput godišnje polirati.
Ako su gumene brtve na vratima prljave vrata se
možda neće ispravno zatvarati, a hladnjak neće
djelotvorno raditi. Vodite računa da na brtvama
nema prašine ili mrlja tako da ih čistite blagim
deterdžentom i vlažnom krpom. Obrišite ih čistom
mekom krpom.
OPREZ
OPREZ
OPREZ
Za čišćenje nemojte koristiti benzen,
otapala niti Clorox. To može oštetiti
površinu uređaja i uzrokovati požar.
Otisnuta slova na zaslonu
možete izbrisati nanoseći
sredstvo za nehrđajuće
površine izravno na mjesto
gdje su slova otisnuta.
Čišćenje poleđine hladnjaka
Kako se na kabelima i izloženim dijelovima ne bi
stvarale nakupine prašine i prljavštine, jednom ili
dvaput godišnje usisajte poleđinu uređaja.
OPREZ
Čišćenje dozatora za led / vodu
Pritisnite jedan kraj podloška dozatora i skinite
ga. Dozator leda / vode prebrišite čistom mekom
krpom.
OPREZ
Nemojte čistiti hladnjak benzenom,
razrjeđivačem ili deterdžentom za pranje
automobila. Ove tvari mogu uzrokovati
požar.
02 rukovanje
OPREZ
Nemojte prskati vodu izravno na hladnjak.
Za čišćenje koristite čistu vlažnu krpu.
Nemojte skidati stražnji poklopac ( 1 ).
Mogli biste izazvati strujni udar.
1
Ako koristite način zdrobljeni
led, na otvoru za led se
mogu početi nakupljati
zaostali komadići leda.
Kako biste spriječili otapanje
ostataka leda i curenje
iz otvora, trebate očistiti
nakupljene ostatke kad
primijetite da su se počeli
nakupljati na otvoru za led.
rukovanje _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:26
Rješavanje problema
PROBLEM
RJEŠENJE
Hladnjak uopće
ne radi ili ne
hladi dovoljno.
• Provjerite je li strujni kabel pravilno priključen.
• Provjerite je li postavljena temperatura na digitalnom zaslonu viša od
temperature u unutrašnjosti hladnjaka ili zamrzivača. Ako jest, postavite nižu
temperaturu.
• Nalazi li se hladnjak na izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini izvora topline?
• Je li stražnja strana uređaja previše blizu zida, sprječavajući pravilnu
ventilaciju?
Hrana u
hladnjaku je
zamrznuta.
• Provjerite je li postavljena temperatura na digitalnom zaslonu preniska.
• Pokušajte postaviti višu temperaturu hladnjaka.
• Je li temperatura u prostoriji preniska? Postavite hladnjak na višu
temperaturu.
• Jeste li stavili tekuću hranu u najhladniji dio hladnjaka? Probajte premjestiti
takve namirnice na druge police umjesto da ih držite u hladnijim dijelovima
ili košarama.
Čujete
neobičnu buku
ili zvukove.
• Provjerite je li hladnjak u ravnini i stabilan.
• Je li stražnja strana uređaja previše blizu zida, sprječavajući pravilnu
ventilaciju?
Pokušajte odmaknuti stražnji dio hladnjaka barem 5 cm od zida.
• Je li nešto palo iza ili ispod hladnjaka?
• Iz hladnjaka se čuje “kucanje”. To je normalno i događa se zbog širenja
i skupljanja raznih dodataka u skladu s temperaturom u unutrašnjosti
hladnjaka.
• Ako čujete kako nešto unutra udara u nešto drugo, to je normalno. Zvuk
nastaje zbog rada kompresora pri visokom kapacitetu.
Područje s
brtvama vrata
na uređaju je
vruće i stvara se
kondenzacija.
Ledomat ne
proizvodi led.
• Malo topline je normalo jer su u odjeljku okomitih šarki na hladnjaku
ugrađeni dodaci protiv kondenzacije.
• Jesu li vrata hladnjaka poluotvorena? Do kondenzacije može doći ako
ostavite vrata dulje vrijeme otvorena.
•
•
•
•
Jeste li pričekali 12 sati nakon montiranja dovoda vode prije pravljenja leda?
Je li dovod vode spojen i otvoren glavni ventil?
Jeste li ručno zaustavili funkciju pravljenja leda?
Je li temperatura u zamrzivaču preniska? Pokušajte spustiti temperaturu
zamrzivača.
Možete čuti
mjehuriće vode
u hladnjaku.
• To je normalno. Zvuk nastaje zbog cirkulacije rashladnog sredstva kroz
hladnjak.
U hladnjaku
se osjeća
neugodan miris.
• Provjerite ima li pokvarene hrane.
• Hrana jakog mirisa (npr. riba) mora biti dobro poklopljena.
• Povremeno čistite zamrzivač i bacajte pokvarenu i sumnjivu hranu.
36_ rješavanje problema
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:26
RJEŠENJE
Na stijenkama
zamrzivača
stvara se mraz.
• Je li otvor za ventilaciju zraka blokiran? Uklonite eventualne zapreke kako bi
zrak mogao nesmetano kružiti.
• Ostavite dovoljno prostora između namirnica radi djelotvorne cirkulacije
zraka.
• Je li ladica zamrzivača ispravno zatvorena?
Dozator vode
ne radi.
•
•
•
•
Sustav
automatskog
zatvaranja
na vratima
hladnjaka ne
radi.
Je li dovod vode spojen i otvoren glavni ventil?
Je li cijev za dovod vode slomljena ili iskrivljena?
Provjerite je li cijev prohodna i da nema zapreka.
Je li spremnik s vodom zaleđen zbog preniske temperature hladnjaka?
Pokušajte postaviti višu temperaturu na digitalnom zaslonu.
• Je li uključen Child Lock (Zaštita djece)?
• Postoji li neravnoteža između lijevih i desnih vrata?
• Polako otvorite i zatvorite vrata 1-2 puta. Sustav automatskog zatvaranja
vrata obično proradi nakon toga.
• Nastojte lagano otvarati vrata kako biste izbjegli stvaranje neravnoteže
između lijevih i desnih vrata.
03 rješavanje problema
PROBLEM
rješavanje problema _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:26
bilješke
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:26
bilješke
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:26
Ograničenja u temperaturi okoliša
Ovaj hladnjak/ledenica namijenjen je za rad u temperaturi okoliša koja je označena na pločici uređaja.
Klasa
Simbol
Proširen umjereni pojas
Raspon temperature u okruženju (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 do +32
+10 do +32
Umjereni pojas
N
+16 do +32
+16 do +32
Suptropski pojas
ST
+16 do +38
+18 do +38
Tropski pojas
T
+16 do +43
+18 do +43
Unutarnje temperature podložne su utjecajima poput smještaja hladnjaka, temperature okoliša i
učestalosti otvaranja vrata.
Prilagodite temperaturu kako biste umanjili utjecaj ovih čimbenika.
Croatian
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod
i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš
ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih
resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi
recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Informacije o obvezama zaštite okoliša i regulatornim obvezama pojedinih proizvoda tvrtke Samsung, npr.
REACH, WEEE (otpadna električna i elektronička oprema) i informacije o baterijama potražite na našoj
stranici za održivost dostupnoj na web-mjestu Samsung.com
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung
korisničku podršku.
Zemlja
Kontakt centar
Web stranica
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:26
Frigorifer
manuali i përdoruesit
Shqip
imagjinoni mundësitë
Faleminderit që keni blerë një produkt Samsung.
Pajisje me Qëndrim të Vetën
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:26
Informacione sigurie
mirëmbajtja nga përdoruesit
nuk duhet bërë nga fëmijë pa
• Para se ta përdorni pajisjen,
mbikëqyrje.
ju lutem lexoni këtë manual
Fëmijëve të moshës nga 3 deri
komplet dhe ruajeni në një
në 8 vjeç u lejohet të ngarkojnë
vend të sigurt pranë pajisjes për
dhe shkarkojnë pajisjet e
referencë në të ardhmen.
frigoriferit.
• Përdoreni këtë pajisje vetëm
• Paralajmërimet dhe
për qëllimin për të cilin është
Informacionet e Rëndësishme
bërë siç përshkruhet në këtë
të Sigurisë në këtë manual nuk
manual udhëzimesh. Kjo pajisje
mbulojnë të gjithë kushtet dhe
nuk ka për qëllim të përdoret
situatat e mundshme që mund
nga persona (përfshirë fëmijët)
të ndodhin. Është përgjegjësia
me aftësi të kufizuara fizike,
juaj që të përdorni gjykim të
ndjeshmërie ose mendore,
shëndoshë, të tregoni vëmendje
mungesë përvoje dhe njohure,
dhe kujdes kur instaloni,
përveçse nëse janë nën
mirëmbani dhe përdorni pajisjen
mbikëqyrje ose janë të udhëzuar
tuaj.
në lidhje me përdorimin
• Për shkak se udhëzimet e
e pajisjes nga një person
mëposhtme të përdorimit
përgjegjës për sigurinë e tyre.
mbulojnë modele të ndryshme,
• Kjo aparaturë mund të përdoret
karakteristikat e frigoriferit tuaj
nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
mund të ndryshojnë disi nga
lart dhe personat me aftësi të
ato të përshkruara në këtë
pakësuara fizike, të ndjesisë
manual dhe jo të gjitha shenjat
ose mendore ose mungesë të
e paralajmërimit mund të jenë të
përvojës dhe njohurisë nëse
zbatueshme. Nëse keni pyetje
u është dhënë mbikëqyrje
ose shqetësime, kontaktoni
ose udhëzime në lidhje me
me qendrën më të afërt të
përdorimin e pajisjes në një
shërbimit ose gjeni ndihmë dhe
mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë
informacione online në
rreziqet që përfshihen.
www.samsung.com.
Fëmijët nuk duhet të luajnë
• Për të shmangur kontaminimin
me aparaturën. Pastrimi dhe
e ushqimeve, respektoni
INFORMACIONE SIGURIE
02_ informacion sigurie
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:26
udhëzimet e mëposhtme:
Paralajmërim;
Rrezik zjarri /
-- Hapja e derës për një kohë të
materiale të
gjatë mund të shkaktojë rritje të
ndezshme
konsiderueshme të temperaturës
në ndarjet e pajisjes.
-- Pastrojini rregullisht sipërfaqet
Masat paraprake dhe simbolet
që bien në kontakt me
e rëndësishme të sigurisë:
ushqimet dhe sistemet e
Rreziqet ose praktikat
aksesueshme të shkarkimit.
e pasigurta mund të
-- Pastrojini depozitat e ujit nëse
shkaktojnë lëndime të
nuk janë përdorur për 48 orë;
rënda personale ose
shkarkoni sistemin e ujit të
vdekje.
lidhur me furnizimin e ujit nëse
nuk është zbrazur ujë për 5 ditë.
Rreziqet ose praktikat
-- Ruajeni mishin dhe peshkun
e pasigurta mund të
e papërgatitur në enë të
shkaktojnë lëndime të
përshtatshme në frigorifer,
lehta personale ose
në mënyrë që të mos bien në
dëmtime të pronës.
kontakt me ushqimet e tjera ose
MOS e provo.
të pikojë mbi to.
-- Ndarjet me dy yje për ushqimet
MOS e çmonto.
e ngrira janë të përshtatshme
MOS e prek.
për ruajtjen e ushqimeve të
Ndiqni udhëzimet me
ngrira paraprakisht, për ruajtjen
kujdes.
apo prodhimin e akullores dhe
për prodhimin e kubave të akullit.
Shkëputeni spinën e
-- Ndarjet me një, dy ose tre yje
energjisë nga priza në mur.
nuk janë të përshtatshme për
Sigurohuni që makineria
ngrirjen e ushqimeve të freskëta
të jetë e tokëzuar për
-- Nëse frigoriferi qëndron bosh
të parandaluar goditjet
për një kohë të gjatë, fikeni,
elektrike.
shkrijeni, pastrojeni, thajeni atë
Thirrni qendrën e
dhe lëreni derën hapur për të
kontaktit për ndihmë.
parandaluar krijimin e mykut
brenda pajisjes.
Shënim.
PARALAJMËRIM
KUJDES
informacion sigurie _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:26
Këto shenja paralajmërimi
ajrosni dhomën në të cilën është
pajisja për disa minuta.
janë këtu për të parandaluar
lëndimet ndaj jush dhe të
-- Me qëllim që të shmanget
krijimi i përzierjes të gazrave të
tjerëve.
djeshëm nëse ndodh një rrjedhje
Ju lutem ndiqni me kujdes.
në qarkun ftohës, përmasa e
Pasi të keni lexuar këtë pjesë,
dhomës në të cilën mund të
mbajeni në një vend të sigurt
vendoset pajisja varet nga sasia
për referencë në të ardhmen.
e ftohësit që përdoret.
-- Asnjëherë mos e ndizni pajisjen
SHENJA TË RËNDA
nëse ka shenja dëmtimi. Nëse
PARALAJMËRIMI PËR
nuk jeni të sigurt, konsultohuni
TRANSPORTIN DHE
me shitësin. Dhoma ku do të
vendoset frigoriferi duhet të
VENDIN
jetë 1m³ për çdo 8g të ftohësit
• Kur transportoni dhe
R-600a që ndodhet brenda
instaloni pajisjen, duhet
pajisjes. Sasia e ftohësit në
të tregohet kujdes për
pajisjen tuaj të veçantë tregohet
tu siguruar që të mos
në pllakën e identifikimit brenda
dëmtohet asnjë pjesë e
pajisjes.
qarkut të frigoriferit.
• R-600a ose R-134a përdoret si -- Nëse pajisja përmban ftohës
isobutan (R-600a), një gaz
një ftohës. Kontrolloni etiketën
natyror me pajtueshmëri të lartë
e kompresorit në pjesën e
ambienti i cili sidoqoftë është
pasme të pajisjes ose etiketën e
i djegshëm. Kur transportoni
klasifikimit brenda frigoriferit për
dhe instaloni pajisjen, duhet të
të parë cili ftohës është përdorur
tregohet kujdes për tu siguruar
për frigoriferin tuaj.
që të mos dëmtohet asnjë pjesë
• Kur ky produkt përmban gazra
e qarkut të frigoriferit.
të djegshëm (Ftohës R-600a)],
-- Rrjedhja e ftohësit nga tubi i
punimit mund të ndizet ose të
shkaktojë lëndime në sy. Nëse
zbulohet një rrjedhje, shmangni
flakët e hapura ose burimet
e mundshme të ndezjes dhe
PARALAJMËRIM
04_ informacion sigurie
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:26
• Mos përdorni një kabull që ka
dëmtime çarjeje ose gërryerje
nëpër gjatësinë e tij ose në fund.
• Mos e përkulni kabullin e
• Mos e instaloni këtë pajisje
korrentit fort ose të vendosni
në një vend të lagësht, me
artikuj të rëndë mbi të.
vaj ose me pluhur, në një
• Mos përdorni aerosolë pranë
vend të ekspozuar nga drita
frigoriferit.
direkte e diellit dhe uji (pikat
-- Aerosolët e përdorur pranë
e shiut).
frigoriferit mund të shkaktojnë
-- Prishja e izolimit të pjesëve
shpërthim ose zjarr.
elektrike mund të shkaktojë
• Mos e instaloni këtë pajisje në
goditje elektrike ose zjarr.
një vend ku mund të rrjedhë
• Mos e vendosni këtë frigorifer
gazi.
në dritën direkte të diellit ose
-- Kjo mund të shkaktojë goditje
ta ekspozoni në nxehtësinë e
elektrike ose zjarr.
sobave, ngrohëseve të dhomës
ose pajisjeve të tjera.
• Instalimi ose çdo shërbim i
• Mos e lidhni disa pajisje
kësaj pajisje rekomandohet
njëherësh në të njëjtin qark
të bëhet nga një teknik i
elektrik.
kualifikuar ose një kompani
Frigoriferi duhet të vendoset
shërbimi.
gjithmonë në prizën e vet
-- Nëse nuk veprohet kështu mund
individuale e cila ka një shkallë
të ndodhin goditje elektrike,
tensioni që përputhet me pllakën
zjarr, shpërthime, probleme me
e klasifikimit.
produktin ose lëndime.
-- Kjo siguron performancën më të
• Ky frigorifer duhet të instalohet
mirë dhe parandalon gjithashtu
në mënyrën e duhur dhe të
mbingarkesën e qarqeve
vendoset në përputhje me
elektrike në shtëpi të cilat mund
manualin para se të përdoret.
të shkaktojnë rrezik zjarri nga
• Mos e instaloni frigoriferin në një
mbi nxehja e kabllove. Nëse
vend të lagësht ose ta vendosni
priza në mur është e lirë, mos e
aty ku mund të bjerë në kontakt
vendosni prizën e korrentit.
me ujin.
-- Ekziston rreziku i goditjeve
-- Prishja e izolimit të pjesëve
elektrike ose zjarrit.
PARALAJMËRIM
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR
INSTALIMIN
informacion sigurie _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:26
elektrike mund të shkaktojë
goditje elektrike ose zjarr.
• Lidheni prizën elektrike në
pozicionin e duhur me kabullin
të varur poshtë.
-- Nëse e lidhni prizën elektrike
mbrapsht, kabulli mund të
pritet dhe të shkaktojë zjarr ose
goditje elektrike.
• Mos përdorni një kabull që ka
dëmtime çarjeje ose gërryerje
nëpër gjatësinë e tij ose në fund.
• Sigurohuni që spina e korrentit
nuk është e shtypur ose e
dëmtuar nga pjesa e pasme e
frigoriferit.
• Kur lëvizni frigoriferin, bëni
kujdes të mos e rrotulloni ose të
dëmtoni kabullin e korrentit.
-- Kjo përbën rrezik zjarri.
• Pajisja duhet të vendoset në një
pozicion që spina të jetë e lehtë
të kapet pas instalimit.
• Mbajini materialet e paketimit
larg arritjes të fëmijëve.
-- Ekziston rreziku i vdekjes për
shkak të mbytjes nëse fëmijët i
vendosin në kokë.
rrymës ose goditje elektrike të
shkaktuara nga rrjedhja e rrymës
prej frigoriferit.
-- Kjo mund të shkaktojë një
goditje elektrike, zjarr, shpërthim
ose probleme me produktin.
-- Asnjëherë mos e lidhni kabullin
e korrentit në një prizë që
nuk është e tokëzuar si duhet
dhe sigurohuni që është në
përputhje me rregullat vendase
dhe kombëtare.
• Nëse kabulli i korrentit
është i dëmtuar, ndërrojeni
menjëherë nga prodhuesi
ose agjenti i shërbimit.
• Siguresa në frigorifer duhet
të ndërrohet nga një teknik
i kualifikuar ose kompani
shërbimi.
-- Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose lëndim personal.
KUJDES
SHENJA KUJDESI
PËR INSTALIMIN
• Mbajini hapësirat e ventilimit
• Kjo pajisje duhet tokëzuar
në vendin e mbyllur ose në
si duhet. Mos e tokëzoni
strukturën e montimit të lira
pajisjen me një tub gasi, tub
nga pengesat.
uji plastik ose linjë telefoni.
• Lëreni pajisjen të qëndrojë për 2
-- Duhet ta tokëzoni frigoriferin për
orë pas instalimit.
të parandaluar çdo rrjedhjeje të
06_ informacion sigurie
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:26
tu siguruar që të mos luajnë
me pajisjen. Mbajini gishtat
larg vendeve “të pickimit”:
hapësirat midis dyerve dhe
• Mos e futni spinën në prizë
kabinetit janë mjaft të vogla.
me duar të lagura.
Bëni kujdes që kur hapni dyert
• Mos vendosni sende sipër
dhe fëmijët janë pranë. Mos i
pajisjes.
lini fëmijët të varen mbi derë.
-- Kur e hapni ose mbyllni derën,
Nëse jo, mund të ndodhë një
sendet mund të bien dhe të
lëndim serioz. Ekziston Rreziku
shkaktojnë lëndim të vetes tuaj
i bllokimit të fëmijëve. Mos i
dhe/ose dëmtime të pronës.
lini fëmijët të hyjnë brenda në
• Mos vendosni sende të
frigorifer.
mbushura me ujë mbi frigorifer. • Për të parandaluar bllokimin
-- Nëse derdhen, ekziston rreziku i
e fëmijëve, duhet ta instaloni
goditjeve elektrike.
përsëri ndarësin duke përdorur
• Mos i lini fëmijët të varen mbi
vidat e dhëna pasi ta keni
derë.
pastruar ose pas veprimeve
-- Nëse nuk veproni kështu kjo
të tjera nëse e hoqët ndarësin
mund të shkaktojë lëndime
nga sirtari.
personale serioze.
• Asnjëherë mos i vendosni
• Mos i lini dyert e frigoriferit të
gishtat ose objektet e tjera në
hapura ndërsa frigoriferi nuk
vrimën e dispenserit.
është në punë dhe mos i lini
-- Nëse nuk veproni kështu kjo
fëmijët të hyjnë brenda në
mund të shkaktojë lëndim
frigorifer.
personal ose dëmtim të
• Mos i lini bebet ose fëmijët që të
pronës.
shkojnë brenda në sirtar.
• Mos vendosni substanca të
-- Kjo mund të shkaktojë vdekje
avullueshme ose të djegshme
nga mbytja prej bllokimit ose
si benzinë, hollues, alkool, eter
lëndim personal.
ose gas LP në frigorifer.
• Mos u ulni mbi derën e Ngrirësit. -- Vendosja e ndonjë prej
produkteve të tilla mund të
-- Dera mund të thyhet dhe të
shkaktojë shpërthim.
shkaktojë lëndim personal.
• Fëmijët duhet të mbikëqyren për • Mos vendosni produkte
PARALAJMËRIM
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR
PËRDORIMIN
informacion sigurie _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:26
farmaceutike të ndjeshme ndaj
temperaturës të ulët, materiale
shkencore ose produkte të tjera
të ndjeshme ndaj temperaturës
të ulët në frigorifer.
-- Produktet që kërkojnë kontrolle
të rrepta të temperaturës nuk
duhet të vendosen në frigorifer.
• Mos vendosni ose përdorni
pajisje elektrike brenda
frigoriferit, përveçse nëse janë
të një lloji që janë rekomanduar
nga prodhuesi.
• Mos përdorni tharëse
flokësh për të tharë pjesën e
brendshme të frigoriferit. Mos
vendosni qiri të ndezur në
frigorifer për të hequr erën e
keqe.
-- Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Mos i prekni muret e
brendshëm të ngrirësit ose
produktet e vendosura në
ngrirës me duar të lagura.
-- Kjo mund të shkaktojë kafshim
ngrirjeje.
• Mos përdorni pajisje mekanike
ose mjete të tjera për të
përshpejtuar procesin e ngrirjes,
përveç atyre që rekomandohen
nga prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun e
ftohësit.
• Ky produkt është bërë
vetëm për ruajtjen e
ushqimit në një ambient
shtëpiak.
• Shishet duhet të vendosen
pranë njëra tjetrës në mënyrë që
të mos bien.
• Në rastet e një rrjedhjeje gasi (si
për shembull gasi propan, gasi
LP, etj.), ajrosni menjëherë pa
prekur spinën e korrentit. Mos
e prekni pajisjen ose kabullin e
korrentit.
• Mos i futni duart, këmbët ose
objekte metalike (si për shembull
shkopa, etj.) në fund ose prapa
frigoriferit.
-- Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose lëndime.
-- Çdo majë e mprehtë mund të
shkaktojë lëndime personale.
-- Mos përdorni ventilator ajrimi.
-- Një shkëndijë mund të shkaktojë
shpërthim ose zjarr.
• Përdorni vetëm llambat LED
të dhëna nga prodhuesi ose
agjenti i shërbimit.
• Fëmijët duhet të mbikëqyren
për tu siguruar që të mos luajnë
dhe/ose të hipin sipër pajisjes.
• Mos e çmontoni ose
riparoni frigoriferin vetë.
-- Jeni në rrezik që të shkaktoni
zjarr, keq funksionim dhe/ose
08_ informacion sigurie
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:26
lëndime personale. Në raste
të keq funksionimeve, ju lutem
kontaktoni me agjentin tuaj të
shërbimit.
• Mos u mundoni ta
riparoni, çmontoni ose
modifikoni pajisjen vetë.
-- Mos përdorni asnjë lloj
sigurese (si për shembull
bakër, tel çeliku, etj.) përveç
siguresave standarde.
-- Kur e riparoni ose instaloni
përsëri pajisjen, kërkohet që të
kontaktoni me qendrën tuaj më
të afërt të shërbimit.
-- Nëse nuk veprohet kështu
mund të ndodhin goditje
elektrike, zjarr, probleme me
produktin ose lëndime.
• Nëse pajisja bën një zhurmë
të çuditshme, djegie ose erë
apo tym, hiqeni menjëherë
nga priza dhe kontaktoni
me qendrën më të afërt të
shërbimit.
-- Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë rrezik
goditjesh elektrike ose zjarri.
• Nëse keni vështirësi kur
ndërroni dritën, kontaktoni me
agjentin e shërbimit.
• Nëse produktet janë të pajisura
me Llambën LED, mos e
çmontoni Kapakun e Llambës
dhe Llambën LED vetë.
-- Ju lutem kontaktoni me
agjentin tuaj të shërbimit.
• Nëse në frigorifer ka pluhur ose
ujë, hiqeni spinën e korrentit
dhe kontaktoni me qendrën
e shërbimit të Samsung
Electronics.
-- Ekziston rrezik zjarri.
KUJDES
SHENJA KUJDESI
PËR PËRDORIMIN
• Për të arritur
performancën më të mirë
nga produkti,
-- Mos vendosni ushqime shumë
pranë përballë ventilatorëve
në pjesën e pasme të pajisjes
pasi kjo mund të pengojë
qarkullimin e lirë të ajrit në
dhomën e frigoriferit.
-- Mbështilleni ushqimin mirë ose
vendoseni në enë të izoluara
nga ajri para se t’i vendosni në
frigorifer.
-- Mos vendosni ushqim të ri për
ngrirje pranë ushqimit ekzistues.
• Mos vendosni pije
të karbonizuara ose
shkumëzuese në dhomën
e frigoriferit. Mos vendosni
shishe ose enë prej qelqi në
ngrirës.
informacion sigurie _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:26
-- Kur përmbajtja e tyre të ngrijë,
qelqi mund të thyhet dhe të
shkaktojë lëndim personal dhe
dëmtim të pronës.
• Mos e ndryshoni ose modifikoni
funksionalitetin e frigoriferit.
-- Ndryshimet ose modifikimet
mund të shkaktojnë lëndim
personal dhe/ose dëmtime
të pronës. Çdo ndryshim
ose modifikim i kryer nga një
palë e tretë mbi këtë pajisje
të kompletuar nuk mbulohet
nga shërbimi i garancisë të
Samsung dhe Samsung nuk
është përgjegjës për problemet
e sigurisë dhe dëmtimet që
mund të shkaktohen nga
modifikimet e palëve të 3ta.
• Mos i bllokoni vrimat e ajrit.
-- Nëse vrimat e ajrit bllokohen,
veçanërisht me një qese
plastike, frigoriferi mund të
ftohet së tepërmi. Nëse kjo mbi
ftohje zgjat shumë, filtri i ujit
mund të çahet dhe të shkaktojë
rrjedhje të ujit.
-- Mos vendosni ushqim të ri për
ngrirje pranë ushqimit ekzistues.
• Ju lutem vëreni numrin e herëve
që mund të ruhet ushqimi
dhe datat e skadencës të
ushqimeve të ngrira.
• Mbusheni depozitën e ujit,
sirtarin e ujit, kubat e ujit vetëm
me ujë të pijshëm.
• Përdorni vetëm bërësin e akullit
që është dhënë me frigoriferin.
• Furnizimi me ujë në këtë
frigorifer duhet të instalohet/
lidhet vetëm nga një person i
përshtatshëm i kualifikuar dhe të
lidhet vetëm me një furnizim uji
të pijshëm.
• Me qëllim që të përdoret
si duhet bërësi i akullit,
kërkohet presioni i ujit prej
138~862kpa(1.4~8.8kgf/cm3).
• Mos spërkatni materiale të
avullueshme si insekticide mbi
sipërfaqen e pajisjes.
-- Përveçse janë të dëmshme për
njerëzit, ato mund të shkaktojnë
goditje elektrike, zjarr ose
probleme me produktin.
• Mos aplikoni tronditje të fortë
apo forcë të tepruar mbi
sipërfaqen e qelqit.
-- Thyerja e xhamit mund të
shkaktoj lëndim personal dhe/
ose dëmtime të pronës.
KUJDES
SHENJA KUJDESI
PËR PASTRIMIN DHE
MIRËMBAJTJEN
• Mos spërkatni ujë brenda
ose jashtë frigoriferit.
-- Ekziston rreziku i zjarrit ose
10_ informacion sigurie
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:26
goditjeve elektrike.
• Mos përdorni ose vendosni
substanca të ndjeshme ndaj
temperaturës si për shembull
spërkatësit e djegshëm,
objekte të ndezshme, akull,
dioksid karboni të ngurtë,
ilaçe ose lëndë kimike pranë
frigoriferit. Mos i mbani
objektet e avullueshme ose
të ndezshme apo substancat
(benzin, hollues, gas propan,
etj.) në frigorifer.
-- Ky frigorifer është vetëm për të
ruajtur ushqim.
-- Kjo mund të shkaktojë zjarr
ose shpërthim.
• Mos spërkatni gaz të
djegshëm pranë frigoriferit.
-- Ekziston rreziku i shpërthimit
ose zjarrit.
• Mos spërkatni produkte
pastrimi direkt mbi ekran.
-- Letrat e printuara mbi ekran
mund të hiqen.
• Hiqni çdo material të huaj ose
pluhur nga spinat e korrentit.
Por mos përdorni leckë të
lagur ose të njomë kur pastroni
spinën, hiqni çdo material të
huaj ose pluhur nga spinat e
korrentit.
-- Përndryshe ekziston rreziku i
zjarrit ose goditjeve elektrike.
• Asnjëherë mos i vendosni
gishtat ose objektet e tjera
në vrimën e dispenserit ose
sirtarin e akullit.
-- Kjo mund të shkaktojë lëndim
personal ose dëmtim të
pronës.
• Hiqeni frigoriferin nga
spina para se ta pastroni
dhe të kryeni punët e
mirëmbajtjes.
• Vendoseni fort spinën e
korrentit në prizë. Mos përdorni
një spinë korrenti të dëmtuar,
kabull korrenti të dëmtuar ose
prizë muri të liruar.
-- Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Mos e tërhiqni ose përkulni
fort kabullin e korrentit. Mos e
përdridhni ose lidhni kabullin
e korrentit. Mos e lidhni
kabullin e korrentit mbi një
objekt metalik, të vendosni
objekt të rëndë mbi kabullin
e korrentit, të futni kabullin e
korrentit midis objekteve ose
të shtyni kabullin e korrentit në
hapësirën prapa pajisjes.
-- Kur lëvizni frigoriferin, bëni
kujdes të mos e rrotulloni ose
të dëmtoni kabullin e korrentit
-- Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
informacion sigurie _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:26
KUJDES
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR
HEDHJEN
mënyrë që fëmijët të mos hipin
lehtë brenda. Fëmijët duhet të
mbikëqyren për tu siguruar që të
mos luajnë me pajisjen e vjetër.
• Ju lutem hidheni materialin e
paketimit për këtë produkt në
një mënyrë të shëndetshme për
mjedisin.
• Mbajini të gjitha materialet e
paketimit larg arritjes të fëmijëve
pasi materialet e paketimit mund
të jenë të rrezikshme për fëmijët.
-- Nëse një fëmijë vendos një
çantë mbi kokën e tij, kjo mund
të shkaktojë mbytje.
• Sigurohuni që asnjë nga
tubat prapa pajisjes të jetë
dëmtuar para se ta hidhni.
• R-600a ose R-134a përdoret si
një ftohës. Kontrolloni etiketën
e kompresorit në pjesën e
pasme të pajisjes ose etiketën
e klasifikimit brenda frigoriferit
për të parë cili ftohës është
përdorur për frigoriferin tuaj.
Kur ky produkt përmban gazra
të ndezshëm (Ftohës R-600a),
kontaktoni me autoritetet lokale
në lidhje me hedhjen e sigurt
të këtij produkti. Përdoret
KËSHILLA TË TJERA
ciklopentan si gaz izolimi.
PËR PËRDORIMIN E
Gazrat në materialin e izolimit
DUHUR
kërkojnë procedura të veçanta
• Në raste të ndërprerjes të
hedhjeje. Ju lutem kontaktoni
energjisë, thërrisni zyrën më të
me autoritetet lokale në lidhje
afërt të Kompanisë Energjetike
me hedhjen e sigurt mjedisore
dhe pyeteni sa do të zgjatë.
të këtij produkti. Sigurohuni që
asnjë nga tubat prapa pajisjes të -- Shumica e ndërprerjeve të
energjisë rregullohen brenda
jetë dëmtuar para se ta hidhni.
një ose dy orësh dhe nuk
Tubat do të çahen në një mjedis
ndikojnë në temperaturat e
të hapur.
frigoriferit tuaj. Sidoqoftë,
• Kur e hidhni këtë produkt
duhet të minimizoni numrin e
ose frigoriferët e tjerë, hiqni
hapjeve të derës kur energjia
derën/izolimet e derës, shulin
është e fikur.
e derës në mënyrë që fëmijët
-- Nëse ndërprerja zgjat më
ose kafshët të mos bllokohen
shumë se 24 orë, hiqeni të
brenda. Lërini raftet në vend në
12_ informacion sigurie
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:26
•
•
•
•
•
•
gjithë ushqimin e ngrirë.
Nëse janë dhënë çelësa
bashkë me frigoriferin, çelësat
duhet të mbahen larg fëmijëve
dhe nuk duhet të jenë pranë
pajisjes.
Pajisja mund të mos
funksionojë mirë (mundësisht
për shkak të temperaturës
shumë të ngrohtë në frigorifer)
kur vendoset për një periudhë
të gjatë kohe poshtë fundit
të ftohtë të intervalit të
temperaturës për të cilën është
projektuar frigoriferi.
Mos vendosni ushqime që
prishen lehtë në temperaturë të
ulët, si banane, pjepër.
Pajisja juaj nuk krijon akull, që
do të thotë se nuk ka nevojë që
të shkrini manualisht pajisjen
tuaj pasi kjo do të kryhet
automatikisht.
Rritja e temperaturës gjatë
shkrirjes mund të pajtohet me
kërkesat ISO. Por nëse doni të
parandaloni një rritje të tepruar
në temperaturën e ushqimit të
ngrirë gjatë shkrirjes të pajisjes,
ju lutem mbështilleni ushqimin
e ngrirë në disa shtresa gazete.
Çdo rritje e temperaturës të
ushqimit të ngrirë gjatë shkrirjes
mund të shkurtojë jetën e tij të
ruajtjes.
Këshilla për Kursimin e
Energjisë
-- Instalo pajisjen në një dhomë të
freskët, të thatë me ajrosjen e
duhur.
Sigurohuni të që mos jetë e
ekspozuar nën dritën direkte
të diellit dhe mos e vendosni
asnjëherë pranë një burimi të
drejtpërdrejtë nxehtësie (për
shembull radiator).
-- Mos bllokoni asnjëherë ajrimet
ose grilat në pajisje.
-- Lëreni ushqimin e ngrohtë që të
ftohet para se ta vendosni në
pajisje.
-- Vendoseni ushqimin e ngrirë në
frigorifer që të shkrijë. Mund të
përdorni temperaturat e ulëta
të produkteve të ngrira për të
ftohur ushqimin në frigorifer.
-- Mos e mbani derën e pajisjes
të hapur për shumë gjatë kur
vendosni ushqim ose kur e
nxirrni ushqimin jashtë. Sa më e
shkurtër të jetë koha e qëndrimit
hapur të derës, aq më pak akull
do të formohet në ngrirës.
-- Pastro rregullisht pjesën e
pasme të frigoriferit. Pluhuri rrit
konsumin e energjisë.
-- Mos e vendosni temperaturën
më të ftohtë nga sa është e
nevojshme.
informacion sigurie _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:26
-- Sigurohuni që të ketë shkarkim
të mjaftueshëm ajri në bazën e
frigoriferit dhe në murin e pasmë
të frigoriferit.
Mos i mbuloni hapësirat e
ventilimit të ajrit.
-- Lini hapësirë në të djathtë,
majtas, prapa dhe sipër kur e
instaloni.
Kjo do të ulë konsumin e
energjisë dhe do të mbajë më
poshtë faturat tuaja të energjisë.
-- Për përdorimin më efikas të
energjisë, mbajini të gjitha pajisjet
e brendshme si koshat, sirtarët
dhe raftet në pozicionin e dhënë
nga prodhuesi.
Kjo pajisje është synuar për
t’u përdorur në përdorime
shtëpie dhe përdorime të
ngjashme si
-- hapësirat e stafeve të kuzhinës
në dyqane, zyra dhe ambiente
të tjera pune;
-- shtëpi ferme dhe nga klientët
në hotele, motele dhe
ambiente të tjera banimi;
-- ambiente të tipit për fjetje dhe
ngrënie mëngjesi;
-- furnizime ushqimi dhe aplikime
të tjera jo shitëse.
Përmbajtjet
VENDOSJA E FRIGORIFERIT ME DERË FRANCEZE…………………………… 15
DREJTIMI I FRIGORIFERIT ME DERË FRANCEZE……………………………… 23
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE………………………………………………………… 36
14_ informacion sigurie
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:26
Vendosja e Frigoriferit me Derë
Franceze
DUKE U PËRGATITUR PËR TË
INSTALUAR FRIGORIFERIN
01 instalimi
Urime për blerjen e këtij Samsung-u Frigorifer me
Derë Franceze.
Shpresojmë që të kënaqeni me veçoritë dhe
efikasitetet më të fundit që ofron kjo pajisje e re.
B
A
E
D
C
Zgjedhja e vendit më të mirë për
frigoriferin tuaj
Zgjidhni :
• Një vend që të jetë e lehtë marrja e ujit.
• Një vend pa ekspozimin e drejtpërdrejtë të diellit.
• Një vend me dysheme të niveluar.
• Një vend me hapësirë të mjaftueshme që dyert e
frigoriferit të hapen lehtë.
• Një vend që lejon hapësirë të mjaftueshme djathtas,
majtas prapa dhe sipër për qarkullim ajri.
• Një vend që ju lejon ta lëvizni frigoriferin me lehtësi
nëse ka nevojë për mirëmbajtje ose shërbim.
• Mos e instaloni frigoriferin ku temperaturat
shkojnë poshtë 10 ºC.
• Mos e vendosni frigoriferin në një vend ku
mund të laget.
Nëse frigoriferi nuk ka hapësirë të mjaftueshme,
sistemi i brendshëm i ftohjes mund të mos punojë
mirë.
Nëse frigoriferi juaj ka një bërës akulli, lini hapësirë
tjetër prapa për lidhjet e linjës të ujit.
Kur e instaloni frigoriferin pranë një muri të fiksuar,
ju duhet një hapësirë minimale prej 95 mm midis
frigoriferit dhe murit për të lejuar që dera të hapet
lehtë.
E rëndësishme : Sigurohuni se mund ta lëvizni
me lehtësi frigoriferin në vendin e tij përfundimtar
duke matur dyert (gjerësi dhe lartësi), pragjet,
tavanet, shkallët, etj.
Grafiku i mëposhtëm tregon lartësitë dhe thellësitë
e sakta të këtij Frigoriferi Samsung me Derë
Franceze.
Thellësia “A”
726 mm
Gjerësia “B”
908 mm
Lartësia “C”
1749 mm
Lartësia e Përgjithshme “D”
1777 mm
Thellësia “E”
788 mm
125°
125°
Çdo matje bazohet në përmasat e
ndërtimit, prandaj mund të ndryshojnë në
varësi të metodës të matjes.
instalimi _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:26
Kur lëvizni frigoriferin
KUJDES
Për të parandaluar dëmtimet e
dyshemesë, sigurohuni që këmbët e para
të rregullimit të jenë në pozicionin lart
(sipër dyshemesë). Referojuni ‚Levës të
Rregullimit‘ në manual (në faqen 19).
HEQJA E DYERVE TË
FRIGORIFERIT
Për disa instalime ju duhet të hiqni sirtarët e
frigoriferit dhe të ngrirësit në mënyrë që të
lëvizni frigoriferin në vendin e tij përfundimtar.
Mos i hiqni dyert/sirtarët nëse nuk është e
domosdoshme. Nëse nuk është e nevojshme
të hiqni dyert e frigoriferit, shkoni në Nivelin e
Rregullimit në faqen 19. Nëse ju duhet të hiqni dyert,
vazhdoni më poshtë.
Para se të hiqni derën/sirtarin, sigurohuni që të
lexoni artikujt e mëposhtëm:
Kaçavidë me kokë Leva e Kontrollit
të sheshtë (-)
PARALAJMËRIM
VENDOSJA MBI DYSHEME
Për instalimin e duhur, duhet ta vendosni këtë
frigorifer mbi një sipërfaqe të niveluar, të fortë që
ka të njëjtën lartësi si pjesa tjetër e dyshemesë.
Kjo sipërfaqe duhet të jetë e fortë mjaftueshëm që
të mbajë një frigorifer.
Për të mbrojtur lustrën e dyshemesë, prisni një
pjesë të madhe të kartoni dhe vendoseni poshtë
frigoriferit kur punoni. Kur lëvizni frigoriferin, duhet
ta tërhiqni dhe ta shtyni drejt para ose prapa. Mos
e rrotulloni nga njëra anë në tjetrën.
Shkëputeni korrentin e frigoriferit para se
të hiqni derën ose sirtarin.
• Bëni kujdes të mos rrëzoni, dëmtoni ose
gërvishtni dyert/sirtarët kur t’i hiqni.
• Bëni kujdes kur hiqni dyert/sirtarët. Dyert janë
të rënda dhe mund të lëndoheni.
• Vendosini përsëri dyert/sirtarët në mënyrën e
duhur për të shmangur:
-- Lagështinë nga hyrja e ajrit.
-- Vendosjen jo të sheshtë të derës.
-- Shpërdorimin e energjisë për shkak të izolimit të
papërshtatshëm të derës.
Çmontoni dyert e frigoriferit
PARALAJMËRIM
Bëni kujdes të mos rrëzoni dhe gërvishtni
dyert kur t’i hiqni.
Mjetet e nevojshme (Nuk janë dhënë)
Ju duhen mjetet e mëposhtme për të përfunduar
instalimin e frigoriferit tuaj.
Kaçavidë Philips
(+)
Kaçavidë me
kokë të sheshtë
(-)
Pinca
Çelës allen
(5 mm)
Çelës çikrik
(10 mm)
16_ instalimi
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:26
Me derën e hapur
4. Ngrijeni derën drejt lart për ta hequr.
1. Hiqni 3 vidat që mbajnë TAVOLINËN E
SIPËRME ( 1 ) dhe ndani telat e lidhur.
1
01 instalimi
2. Shkëputni dy bashkuesit ( 2 ) në anën e
majtë të derës. Për të hequr bashkuesin e
ujit nga mentesha, rrotullojeni dhe tërhiqeni
nga mentesha. Hiqeni linjën e ujit ( 3 ) ndërsa
shtypni pjesën e shënuar ( 4 ) të bashkuesit të
linjës të ujit.
5. Hiqeni vidën ( 8 ) të vendosur në menteshat
e sipërme majtas dhe djathtas derës me një
kaçavidë Philips (+). Hiqni 2 vidat me kokë
hekzagon ( 9 ) të vendosura në pjesën e
poshtme majtas dhe djathtas menteshave
të derës me një çelës allen (5mm). Hiqni
menteshat e poshtme në të majtë dhe të
djathtë të derës ( 10 ).
10
2
8
9
Çelës allen
3
4
3. Tërhiqeni dhe nxirreni levën e menteshës ( 5 ).
Hiqeni vidën e poshtme ( 6 ) të vendosur në
menteshat e sipërme majtas të derës me një
kaçavidë Philips (+). Hiqni menteshat në të
majtë dhe të djathtë të derës ( 7 ).
5
7
6
RI-VENDOSJA E DYERVE TË
FRIGORIFERIT
Për të vendosur përsëri dyert e frigoriferit pasi të
keni lëvizur frigoriferin në vendin e tij përfundimtar,
montoni pjesët në rend të kundërt.
1. Linja e Ujit duhet të futet plotësisht në qendër
të bashkuesit transparent (Tipi A) ose Linjat e
Drejtimit (Tipi B) për të parandaluar rrjedhjen e
ujit nga dispenseri.
Tipi A
Tipi B
Dispenseri
Qendra e bashkuesit Transparent
Linjat e Drejtimit
instalimi _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:26
ÇMONTIMI I DERËS FLEX
5. Ngrijeni derën Flex nga shinat.
1. Nxirreni Flex Zone ( 1 ) duke e ngritur lart.
1
KUJDES
2. Nxirreni kapakun ( 2 ) me spinë me një
kaçavidë me kokë të sheshtë (-).
Vendosja e ushqimit të tepërt në sirtarët
e ngrirësit mund të pengojë që ngrirësi
të mbyllet plotësisht dhe të shkaktojë
formimin e akullit.
2
3. Shtypeni panelin e kyçjes dhe ndajini
Bashkuesin e Telit.
RI-MONTIMI I DERËS FLEX
Për të vendosur përsëri dyert flex, monto pjesët
në rend të kundërt.
Sigurohuni që të lidhni Bashkuesin e Telit
KUJDES të Derës Flex
Nëse nuk është e lidhur, Room Flex nuk
punon.
KUJDES
Kur e montoni përsëri, sigurohuni që të
lidhni spinën e telit.
Nëse nuk është e lidhur, Room Flex nuk
punon.
4. Hiqni 1 bulon me kokë hekzagon nga secila
anë me çelës çikrik (10 mm).
ÇMONTIMI I DERËS TË
NGRIRËSIT
1. Nxirreni jashtë sirtarin e sipërm duke e ngritur
lart.
2. Hiqeni mbrojtësen e dhomës të ngrirësit ( 1 )
duke e ngritur lart.
18_ instalimi
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:26
1
3. Nxirreni jashtë shportën e poshtme ( 2 ) duke e
ngritur shportën lart nga sistemi i shinës.
01 instalimi
2
4. Shtypni çengelin fiksues të sistemit të shinës.
RI-MONTIMI I DERËS TË
NGRIRËSIT
Për të rivendosur sirtarin pasi keni vendosur
frigoriferin në vendin e tij përfundimtar, montoni
pjesët në rend të kundërt.
5. Duke mbajtur pjesën e sipërme të Sirtarit të
Ngrirësit, tërhiqeni të gjithën jashtë dhe nxirreni
nga sistemi i shinës.
KUJDES
KUJDES
KUJDES
Bëni kujdes të mos gërvishtni ose kafshoni
shinën rrëshqitëse duke e lenë të godasë
mbi dysheme.
Sigurohuni që ta montoni shportën e
ngrirësit në pozicionin e duhur kur hiqni
/ instaloni derën e ngrirësit. Nëse nuk
veçohet kështu mund të ndodhë që dera
të mos hapet ose mbyllet si duhet.
Vendosja e ushqimit të tepërt në sirtarët
e ngrirësit mund të pengojë që ngrirësi
të mbyllet plotësisht dhe të shkaktojë
formimin e akullit.
RREGULLIMI I NIVELIT
Sigurohuni që frigoriferi të jetë në nivel në mënyrë
që të bëni rregullimet përfundimtare. Përdorni
një nivel për të provuar nëse frigoriferi është në
nivel nga njëra anë në tjetrën dhe para e pas.
Nëse frigoriferi nuk është në nivel, nuk do të jeni
në gjendje t’i vendosni dyert krejt rrafshët e cila
mund të shkaktojë kondensimin e lagështisë dhe
rritjen e faturave të energjisë. Më poshtë është
një shembull se si të niveloni frigoriferin nëse ana
e majtë e frigoriferit është më e ulët se ana e
djathtë.
Si të rregulloni nivelin
1. Hapni sirtarin e ngrirësit dhe nxirreni shportën
e poshtme.
2. Futni një kaçavidë me kokë të sheshtë (-) në
dhëmbëzën mbi levën e majtë të kontrollit dhe
rrotulloheni në drejtim të kundërt me akrepat
e orës për të niveluar frigoriferin. (E rrotulloni
levën në drejtim të akrepave të orës për ta ulur
frigoriferin dhe në drejtim të kundërt për ta
ngritur.)
instalimi _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:26
Unaza fiksuese
Lartësia e derës apo derës së brendshme mund
të rregullohet me anë të unazave fiksuese, të cilat
disponohen në 4 madhësi të ndryshme (1 mm, 1,5
mm, 2 mm, dhe 2,5 mm).
Kaçavidë me kokë të
sheshtë (-)
KUJDES
Leva e Kontrollit
Për të rregulluar lartësinë e derës
Të dyja levat e kontrollit duhet të prekin
dyshemenë për të shmangur lëndimet e
mundshme personale ose dëmtime të
pronës për shkak të rrëzimit.
Kontrolloni diferencën e lartësisë midis dyerve dhe
më pas ngrini dhe mbajeni derën e poshtme.
• Futeni unazën fiksuese në hapësirën midis derës
së brendshme dhe BOSHTIT TË MENTESHËS.
(vetëm modelet përkatëse)
Nëse ana e djathtë është më e ulët, bëni
të njëjtin veprim por me levën e djathtë të
kontrollit.
Është e vështirë të hiqet këmba e kapakut
të parmë nga frigoriferi, prandaj ju
rekomandojmë të bëni rregullime të vogla
me levën e kontrollit. Më mirë referojuni
faqes tjetër për mënyrën më të mirë për tu
bërë dyerve rregullime të vogla.
• Futni vetëm një unazë fiksuese për
këtë qëllim. Dy ose më shumë unaza
fiksuese mund të rrëshqasin ose të
bëjnë zhurmë fërkuese.
• Mbajini unazat fiksuese larg fëmijëve dhe mbajini
për përdorim të mëvonshëm.
• Mos e ngrini shumë derën. Dera mund të
prekë dhe dëmtojë kapakun e sipërm.
KUJDES
RREGULLIME TË VOGLA
PËR DERËN DHE DERËN E
BRENDSHME
Mos harroni, është i nevojshëm një frigorifer
i niveluar për t’i bërë dyert krejt të rrafshëta.
Nëse keni nevojë për ndihmë, shikoni pjesën e
mëparshme mbi nivelimin e frigoriferit.
Pjesa e fiksuar
Pjesa e
rregullimit
Dera e majtë është e fiksuar. Për t’i bërë
dyerve rregullime të vogla, rregulloni vetëm
derën e djathtë.
20_ instalimi
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:26
RREGULLIME TË VOGLA
MIDIS DERËS SË JASHTME
DHE ASAJ TË BRENDSHME
(VETËM MODELET
PËRKATËSE)
Duhet të përdoren tubat e reja të dhëna
me pajisjen dhe ato të vjetrat nuk duhen
përdorur përsëri.
Pjesët për instalimin e linjës të ujit.
Fiksuesi dhe vidat e linjës
të ujit.
Bashkuesi i tubit
01 instalimi
Pasi të ngrini derën e jashtme, futeni unazën
fiksuese të ofruar në hapësirën midis DERËS SË
JASHTME dhe BOSHTIT TË MENTESHËS.
Mjetet e instalimit të linjës së ujit janë të
përfshira bashkë me njësinë. Mund t’i gjeni
në sirtarin e ngrirësit.
Linjë uji
Unazat fiksuese mbyllen me frigoriferin.
Trashësia e UNAZËS është 1 mm, 2 ea.
Përdor unazën fiksuese në rast se doreza
nuk lëviz për shkak se është ulur dera e
jashtme.
INSTALIMI I LINJËS TË
DISPENSERIT TË UJIT
Një dispenser uji me një filtër është një nga
karakteristikat ndihmuese të frigoriferit tuaj të ri.
Për të ndihmuar në shëndetin e mirë, filtri i ujit
heq mbetjet e padëshiruara nga uji. Sidoqoftë, ai
nuk sterilizon ose shkatërron mikroorganizmat. Ju
duhet të blini një sistem pastrimi të ujit për ta bërë
këtë.
Me qëllim që bërësi i akullit të funksionojë si duhet,
kërkohet një presion uji prej 20~125 psi.
Në kushte normale, një gotë, 170 cc (5.75 oz.)
mund të mbushet për afro 10 sekonda.
Nëse frigoriferi instalohet në një vend me presion
uji të ulët (më pak se 20psi), mund të instaloni një
pompë për të kompensuar presionin e ulët.
Pasi të keni lidhur linjën e ujit, sigurohuni që
depozita e ujit brenda frigoriferit të jetë e mbushur
mirë. Për ta bërë këtë, shtypni levën e dispenserit
të ujit derisa të dalë uji nga çezma.
Lidhja me linjën e furnizimit të ujit.
1. Së pari, mbylleni linjën kryesore të furnizimit
të ujit.
2. Gjeni linjën në të afërt të ujit të ftohtë e të
pijshëm.
3. Ndiqni Udhëzimet e Instalimit të linjës të Ujit në
mjetet e instalimit.
KUJDES
Linja e ujit duhet të lidhet në tubin e ujit
të ftohtë. Nëse lidhet me tubin e ujit të
nxehtë, mund të bëjë që pastruesi të
mos funksionojë.
Mbyllni tubin e
Ujit Kryesor
Mbyllni tubin e
Ujit Kryesor
Asnjë
hapësirë
instalimi _21
DA68-02916D-16.indb 21
2019. 7. 10. �� 9:26
4. Pasi të keni lidhur furnizimin e ujit me filtrin
e ujit, hapeni përsëri linjën e furnizimit të ujit
dhe derdhni rreth 3L ujë për të pastruar filtrin
kryesor të ujit.
Lidhja e linjës të furnizimit të ujit me
frigoriferin.
1. Hiqeni tapën nga linja e furnizimit të ujit në njësi
dhe vendosni bulonin e kompresionit në linjën
e ujit në njësi pasi ta keni çmontuar nga linja e
dhënë e ujit.
2. Lidheni linjën e ujit nga njësia dhe linjën e ujit
në mjete.
3. Shtrëngojeni bulonin e kompresionit në
montimin e kompresionit. Nuk duhet të ketë
hapësira midis (A, B & C )
4. Hapeni ujin dhe kontrolloni për ndonjë rrjedhje.
Lidheni linjën e ujit vetëm me një burim uji
të pjishëm. Nëse ju duhet të riparoni ose
çmontoni linjën e ujit, prisni 6.5mm tub
plastik për tu siguruar që të bëni një lidhje
të pastër, pa rrjedhje.
Hiqeni tapën
• Nëse ndodh rrjedhje Uji për shkak të instalimit
të gabuar, Ju lutem kontaktoni me instaluesin.
PËRFUNDIMI I NDËRTIMIT
Tani që e keni frigoriferin tuaj të instaluar në vend,
jeni gati të filloni dhe të kënaqeni me veçoritë e
funksionet e pajisjes.
Duke plotësuar hapat e mëposhtëm, frigoriferi juaj
duhet të jetë plotësisht funksional.
1. Sigurohuni që frigoriferi juaj të jetë në njëvend
të përshtatshëm me hapësirë të arsyeshme
midis tij dhe murit. Referojuni udhëzimeve të
instalimit në këtë manual.
2. Pasi frigoriferi të jetë vendosur në prizë,
sigurohuni që drita e brendshme të ndizet kur
hapni dyert.
3. Vendoseni kontrollin e Temperaturës në
temperaturën më të ftohtë dhe prisni një orë.
Ngrirësi do të ftohet pak dhe motori do të
punojë ëmbël. Rivendoseni frigoriferin dhe
ngrirësin në temperaturat që dëshironi.
4. Pasi ta keni vendosur frigoriferin në prizë, do
të duhen disa orë që të arrihet temperatura
e duhur. Mund të ruani ushqime dhe pije në
frigorifer pasi temperatura të jetë e ftohtë
mjaftueshëm.
Lironi një
Linja e Ujit nga
njësia
Asnjë hapësirë
Linja e Ujit nga
Njësia
KUJDES
Para se të përdoret, rrjedhja në këto
vende duhet të kontrollohet.
• Garancia e
Samsung nuk
mbulon INTALIMIN
E LINJËS TË UJIT.
• Do të bëhet në
kurriz të klientit
përveç rasteve kur shitja me pakicë përfshin
kostot e instalimit.
• Ju lutem kontaktoni me një Hidraulik ose
Instalues të Autorizuar për instalimin nëse është
e nevojshme.
22_ instalimi
DA68-02916D-16.indb 22
2019. 7. 10. �� 9:26
Drejtimi i Frigoriferit me Derë
Franceze
1
4
2
5
3
6
10
7
(1)
Kursyes i
Energjisë
(2)
Ngrirësi
(Prisni 3
sek për
Power
Freeze
(Ndezësin
e
Ngrirësit)
9
8
Prekja e këtij butoni ndez ose fik modalitetin
e Kursimit të Energjisë. Kur e ndizni Kursimin
e Energjisë, ndizet ikona e Kursimit të
Energjisë. Fikeni Kursimin e Energjisë dhe
ikona do të fiket. Cilësimi i fabrikës për
Kursimin e energjisë është “ON” (ndezur).
Nëse shfaqet kondensim ose pika uji
në dyer, fikeni modalitetin e Kursimit të
Energjisë.
Butoni Ngrirësi shpërben për dy qëllime:
-- Për ta vendosur Ngrirësin në
temperaturën tuaj të dëshiruar.
-- Për të ndezur dhe fikur funksionin e
ndezësit ngrirës.
1) Për ta vendosur temperaturën e
Ngrirësit
Prekeni butonin Ngrirësi për ta vendosur
Ngrirësin në temperaturën tuaj të dëshiruar.
Mund ta vendosni temperaturën midis -15
°C dhe -23 °C.
(3)
Alarm
Butoni Alarm shërben për dy qëllime:
(Prisni 3
-- Për të ndezur dhe fikur alarmin e hapjes
sek për
të derës.
Rivendosjen
-- Për të rivendosur treguesin e jetës të
e Filtrit
filtrit të ujit.
1) Funksioni i Alarmit të Derës
Nëse alarmi i derës është vendosur në
Ndezur, një alarm bie nëse ndonjë derë e
frigoriferit është lënë hapur për më shumë
se tre minuta. Alarmi ndalon kur mbyllni
derën. Funksioni i alarmit të derës është
para vendosur në Ndezur nga fabrika. Mund
ta fikni duke e shtypur dhe pastaj lëshuar
butonin Alarm. Mund ta riktheni përsëri në
të njëjtën mënyrë. Ikona ndizet kur funksioni
është i ndezur.
Kur funksioni i Alarmit të Derës është i
ndezur dhe bie tingulli i alarmit, Ikona e
Alarmit të Derës do të pulsojë dhe alarmi
do të bjerë.
02 përdorimi
PËRDORIMI I PANELIT TË
KONTROLLIT
2) Funksioni i Treguesit të Jetës të Filtrit
të Ujit
Pasi të rivendosni filtrin e ujit, prekeni dhe
mbajeni këtë buton për 3 sekonda për të
rivendosur treguesin e jetës të filtrit të ujit.
Kur rivendosni treguesin e jetës të filtrit të
ujit, ikona Filter mbi panel fiket. Ikona Filter
do të bëhet e kuqe për t’ju treguar se është
koha për të ndërruar filtrin e ujit pas gjashtë
muajsh (rreth 1000 litra). Disa zona kanë sasi
të mëdha gëlqereje në ujë të cilat bëjnë që
filtri i ujit të bllokohet më shpejt. Nëse është
kështu edhe në zonën tuaj, do t’ju duhet ta
ndërroni filtrin më shpesh se çdo gjashtë
muaj.
2) Funksioni Ndezësi Ngrirës
Prekeni dhe mbajeni këtë buton për 3
sekonda për të ulur kohën që duhet për të
ngrirë produktet në Ngrirës.
Mund të jetë e dobishme nëse ju duhet
të ngrini shpejt artikuj të shkrirë ose nëse
temperatura në ngrirës është ngrohur shumë
(Për shembull, nëse dera është lënë hapur).
Kur e përdorni këtë funksion, konsumi
i energjisë në frigorifer do të rritet. Mos
harroni ta fikni kur nuk ju duhet dhe ta
ktheni ngrirësin në cilësimet origjinale të
temperaturës. Nëse ju duhet të ngrini një
sasi të madhe ushqimi, aktivizoni funksionin
Ndezës Ngrirës të paktën 20 orë para.
përdorimi _23
DA68-02916D-16.indb 23
2019. 7. 10. �� 9:26
(4)
Butoni Ndriçimi shërben për dy qëllime:
Ndriçimi -- Për të ndezur dhe fikur dritën e
(Prisni 3
dispenserit.
sek për ºC -- Për të ndryshuar njësitë e temperaturës
↔ ºF)
midis ºC dhe ºF
1) Funksioni i Dritës
Prekja e butonit Ndriçimi ndez llambën LED
të Dispenserit në mënyrë të vazhdueshme
në mënyrë që të qëndrojë ndezur
vazhdimisht. Gjithashtu butoni ndriçon. Nëse
doni që llamba e Dispenserit të ndizet vetëm
kur dikush përdor dispenserin, shtypni
butonin Ndriçimi për të fikur metodën e
vazhdueshme.
2) Për të ndryshuar njësitë e temperaturës
midis ºC dhe ºF, Prekeni dhe mbajeni
këtë buton për 3 sekonda për të zgjedhur
temperaturën që dëshironi.
Sa herë që shtypni dhe mbani shtypur
butonin, metodat e temperaturës ºC dhe ºF
ndryshohen dhe ikona ºC ose ºF ndizet duke
treguar zgjedhjen tuaj.
(5)
Frigorifer
(Prisni 3
sek për
Power
Cool
(Ndezje të
Ftohësit)
Butoni Frigorifer shërben për dy qëllime:
-- Për ta vendosur Frigoriferin në
temperaturën tuaj të dëshiruar.
-- Për ta ndezur ose fikur funksionin
Power Cool (Ndezje të Ftohësit.
1) Për të vendosur temperaturën e
Frigoriferit
Shtypni butonin e Frigoriferit për ta vendosur
frigoriferin në temperaturën që dëshironi.
Mund ta vendosni temperaturën midis 7°C
dhe 1°C.
2) Funksioni Power Cool (Ndezje të
Ftohësit)
Prekeni dhe mbajeni këtë buton për 3
sekonda për të ulur kohën që duhet për të
ftohur produktet në Frigorifer. Mund të jetë e
dobishme nëse doni të ftohni shpejt artikujt
që prishen lehtë ose nëse temperatura në
frigorifer është ngrohur shumë (Për
shembull, nëse dera është lënë hapur).
(6)
Ice Off (Pa
Akull)
(Prisni 3
sek për
Child Lock
(Bllokim
për
Fëmijë))
Butoni Ice Off (Pa Akull) shërben për dy
qëllime:
-- Për të ndezur dhe fikur bërësin e Akullit
-- Për ta ndezur ose fikur funksionin Child
Lock (Bllokim për Fëmijë).
1) Funksioni Ice Off (Pa Akull)
Nëse nuk doni të bëni më shumë akull,
shtypni butonin Ice Off (Pa Akull).
2) Funksioni Child Lock (Bllokim për Fëmijë)
Prekeni dhe mbajeni këtë buton për 3
sekonda për të kyçur ekranin, panelin Flex
Zone, dhe butonat e dispenserit në mënyrë
që butonat të mos përdoren.
Kur Child Lock (Bllokim për Fëmijë) është e
ndezur, frigoriferi nuk shpërndan akull ose
ujë edhe kur shtypni Levën Dispenserit.
Ikona Child Lock (Bllokim për Fëmijë) ndizet
për t’ju treguar që keni aktivizuar funksionin
e Child Lock (Bllokim për Fëmijë). Shtypni 3
sekonda për ta zhbllokuar.
(7)
Cubed Ice
(Akull Kubi)
(8)
Crushed
Ice (Akull i
thërrmuar)
Shtypni butonin Cubed Ice (Akull Kubi)
ose Crushed Ice (Akull i thërrmuar) për
të zgjedhur llojin e akullit që doni të
shpërndahet.
Sa herë që shtypni butonin, metodat e
akullit me kuba dhe akullit të thërrmuar dhe
ikona Cubed Ice (Akull Kubi) ose Crushed
Ice (Akull i thërrmuar) ndizet duke treguar
(Cubed) (kubi) zgjedhjen tuaj.
(Crushed)
(Thërrmuar)
(9)
Nëse nuk doni të bëni më akull, prekni
Ice Off (Pa
butonin Ice Off (Pa Akull)
Akull)
Ikona do të ndizet dhe Bërësi i Akullit ndalon
së bëri akull.
Rekomandojmë që të mos bëni më
akull
nëse ndodhin të mëposhtmet:
-- Nuk ka mjaft akull në shportën
e akullit.
-- Doni të kurseni ujë dhe energji.
-- Frigoriferi nuk po furnizohet
me ujë.
Nëse funksioni i bërësit të akullit
është Ndezur, dhe linja e ujit nuk
është e lidhur, do të ketë një zhurmë
valvule uji nga pjesa e pasme e
njësisë. Nëse ndodh kjo, shtypni
butonin Ice Off (Pa Akull) (Prisni 3 sek
për kyçjen e fëmijëve) për më pak se
3 sekonda derisa treguesi Ice Off (Pa
Akull) ( ) të ndriçojë..
24_ përdorimi
DA68-02916D-16.indb 24
2019. 7. 10. �� 9:26
( 10 )
Filtri
Përdorimi i filtrit të ujit
Kjo ikonë ndriçon kur ju duhet të ndërroni
filtrin, zakonisht pasi frigoriferi të ketë kaluar
rreth 1000 litra ujë (pas rreth 6 muajsh). Kur
të hapni ose të mbyllni derën, ikona do të
pulsojë me ngjyrë të kuqe për disa sekonda.
Pasi të instaloni filtrin e ri të ujit, rivendoseni
treguesin e filtrit duke e prekur dhe mbajtur
butonin Filtri Rivendos për 3 sek.
-- Nëse uji nuk shpërndahet ose
shpërndahet ngadalë, ju duhet
të ndërroni filtrin e ujit sepse filtri
i ujit është bllokuar.
-- Disa zona kanë sasi të mëdha
gëlqereje në ujë të cilat bëjnë që
filtri i ujit të bllokohet më shpejt.
Për të ndërruar filtrin e ujit, ndiqni këto hapa:
1. Mbylleni linjën e furnizimit të ujit. Pastaj, rrotullo
filtrin e ujit ( 1 ) rreth 1/4, në drejtim të kundërt
me akrepat e orës.
2
1
2. Tërhiqeni filtrin e ujit ( 1 ) nga kasa e filtrit ( 2 ).
• Për të ndërruar filtrin e ujit më lehtë,
mbylleni valvulën e furnizimit me ujë.
• Disa herë, është e vështirë të çmontohet filtri
i ujit sepse papastërtitë e ujit mund ta bëjnë
që të ngjitet. Nëse keni vështirësi, kapeni mirë
filtrin e ujit dhe tërhiqeni fort.
• Kur tërhiqni filtrin e ujit, mund të rrjedhë pak
ujë nga hapësirat. Kjo është normale. Për të
minimizuar rrjedhjet e ujit, mbajeni fishekun e
filtrit horizontal kur e tërhiqni.
• Për të parandaluar rrjedhjen e tepërt, zbrazeni
sirtarin e filtrit të ujit ( 3 ) dhe pastrojeni pjesën
rrotull kasës të filtrit ( 2 ).
02 përdorimi
Për të kursyer energji, Ekrani i Panelit fiket
automatikisht në kushtet e mëposhtme: Kur
nuk është shtypur asnjë buton, kur nuk asnjë
derë nuk është e hapur ose kur asnjë Levë
Dispenseri nuk është shtypur. Sidoqoftë, ikona
që tregon zgjedhjen tuaj të akullit me kuba ose
të thërrmuar, ose zgjedhjen e ujit të gazuar,
do të qëndrojë ndezur. Kur shtypni një buton,
hapni një derë ose shtypni një Levë Dispenseri,
Ekrani i Panelit do të ndizet përsëri. Të gjithë
butonat e funksioneve do të jenë funksionalë
pasi të keni hequr gishtin nga butoni që
shtypët.
2
3
NDËRRIMI I FILTRIT TË UJIT
Për të ulur rrezikun e dëmtimit të
PARALAJMËRIM pronës prej ujit MOS përdorni marka të
zakonshme për filtrat e ujit në Frigoriferi
SAMSUNG.
PËRDORNI VETËM FILTRA UJI TË
MARKËS SAMSUNG SAMSUNG nuk
është përgjegjës për asnjë dëmtim,
përfshirë por jo vetëm, dëmtime të
pronës të shkaktuara nga rrjedhjet e ujit (E kuqe)
prej përdorimit të filtrave të zakonshëm
të ujit. Frigoriferët SAMSUNG janë projektuar që të
punojnë VETËM ME FILTRAT E UJIT SAMSUNG.
Drita Filtër bëhet e kuqe për t’ju treguar kur është
koha për të ndërruar fishekun tuaj të filtri të ujit.
Për t’ju dhënë kohë që të merrni një filtër të ri,
drita e kuqe ndizet para se kapaciteti i filtrit aktual
të mbarojë. Ndërrimi i filtrit në kohë ju siguron ujin
më të freskët dhe të pastër nga frigoriferi juaj.
3. Vendosni një filtër të ri në kasën e filtrit ( 4 ).
4. Shtyjeni filtrin dhe pastaj rrotullo në drejtim të
akrepave të orës derisa të kyçet.
• Nëse keni probleme për të vendosur
filtrin e ujit për shkak të presionit të lartë
të ujit, mbylleni valvulën e furnizimit me
ujë.
• Simboli i mbylljes duhet të renditet së
bashku me vijën treguese.
4
5. Prekeni butonin “Alarm/mbajeni 3 sek për
Rivendosjen e Filtrit” ( (Filter Reset) (Rivendosja e Filtrit) )
për rreth 3 sekonda për të rivendosur filtrin e ujit.
përdorimi _25
DA68-02916D-16.indb 25
2019. 7. 10. �� 9:26
Ngjyra e treguesit (
)
ndryshon nga e kuqe në të
fikur.
6. Nëse e mbyllët furnizimin me ujë, hapeni
përsëri.
Për të gjetur një filtër tjetër uji, mund
të vizitoni qendrën tuaj më të afërt të
Përmirësimit të shtëpive ose të kontaktoni
me distributorin e Pjesëve të Samsung.
Për të porositur më shumë fishekë të
filtrave të ujit, kontaktoni me shitësin tuaj të
autorizuar të Samsung.
Sigurohuni që filtri tjetër i ujit të ketë logon
SAMSUNG mbi kuti dhe mbi filtrin e ujit.
Heqja e çdo materiali të grumbulluar
brenda linjës të furnizimit me ujë pas
instalimit të filtrit të ujit.
1. Hapeni furnizimin kryesor
të ujit dhe linjën e
furnizimit të ujit.
2. Kaloni ujë nëpër
dispenser derisa uji të
dalë i pastër (rreth 6
deri 7 minuta). Kjo do të
pastrojë sistemin e furnizimit të ujit dhe do të
heqë ajrin nga linjat.
3. Mund të kërkohen shpëlarje të tjera në disa
shtëpi.
4. Hapeni derën e Frigoriferit dhe sigurohuni që të
mos ketë rrjedhje uji nga filtri i ujit.
• Kontrolloni për të parë nëse filtri i sedimentit në
sistemin e mbrapshtë osmozë është i bllokuar.
Ndërro filtrin nëse është e nevojshme.
• Lëreni depozitën e ruajtjes në sistemin e
mbrapshtë osmozë që të mbushet përsëri pas
përdorimit të rëndë.
• Nëse frigoriferi juaj ka një filtër uji, mund të ulë
më tej presionin e ujit kur përdoret së bashku
me një sistem të mbrapshtë osmozë. Hiqeni
filtrin e ujit
Nëse keni pyetje për presionin e ujit, pyetni një
hidraulik të licensuar, të kualifikuar.
KONTROLLIMI I
TEMPERATURËS
Temperatura bazë e dhomave të
Ngrirësit dhe frigoriferit
Temperaturat bazë dhe të rekomanduara të
dhomave të Ngrirësit dhe Frigoriferit janë -19 °C
dhe 3 °C respektivisht.
Nëse temperatura e dhomave të Ngrirësit dhe
Frigoriferit janë shumë të larta ose të ulëta,
rregullojeni temperaturën manualisht.
Kontrollimi i temperaturës të
Ngrirësit
Sigurohuni që qarkulloni mirë ujë nga
dispenseri përndryshe uji mund të derdhet
nga dispenseri.
Kjo do të thotë se ka akoma ajër në linjë.
Furnizimi Osmozë Mbrapsht me Ujë
E RËNDËSISHME:
Presioni i ujit që vjen nga një sistem i mbrapshtë
osmozë që kalon në valvulën e hyrjes të ujit në
frigorifer duhet të jetë midis 35 dhe 120 psi (241
dhe827 kPa).
Nëse një sistem filtrimi osmozë e ujit është e
lidhur me furnizimin e ujit të ftohtë, presioni i ujit
në sistemin e mbrapshtë osmozë duhet të jetë të
paktën 40 deri në 60 psi (276 deri 414 kPa.) Nëse
presioni i ujit të sistemit të mbrapshtë osmozë
është më pak se 40 deri 60 psi (276 deri 414
kPa):
Temp e Rekomanduar (Ngrirës) : -19 °C
Temperatura e Ngrirësit mund të vendoset midis
-23 °C dhe -15 °C për t’iu përshtatur nevojave
tuaja të veçanta. Shtypeni butonin e Ngrirësit
vazhdimisht derisa temperatura e dëshiruar të
tregohet në ekranin e temperaturës. Temperatura
do të ndryshojë me 1 °C pas çdo shtypjeje.
Shikoni më poshtë.
Centigradë : -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞ -22 °C
➞ -23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞ -18 °C
➞ -19 °C.
Mos harroni se ushqimet si akulloret mund të
shkrijnë në -15.5 °C. Ekrani i temperaturës do të
lëvizë nga -23 °C në -15 °C.
26_ përdorimi
DA68-02916D-16.indb 26
2019. 7. 10. �� 9:26
Kontrollimi i temperaturës të
frigoriferit
PËRDORIMI I DISPENSERIT
TË UJIT TË FTOHTË
Shtypni butonin e duhur të akullit
për të zgjedhur se çfarë dëshironi
të shpërndahet.
Temperatura e frigoriferit mund të vendoset
midis 1 °C dhe 7 °C për t’iu përshtatur nevojave
tuaja të veçanta. Shtypeni butonin e Frigoriferit
vazhdimisht derisa temperatura e dëshiruar të
tregohet në ekranin e temperaturës. Temperatura
do të ndryshojë me 1 °C pas çdo shtypjeje.
Shikoni më poshtë.
Centigradë : 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞ 6 °C
➞ 5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.
Procesi i kontrollit të temperaturës për Frigoriferin
punon njëlloj si procesi i Ngrirësit. Shtypni butonin
Fridge për të vendosur temperaturën e dëshiruar.
Pas pak sekondash, Frigoriferi do të fillojë të
rregullohet drejt temperaturës të sapo vendosur.
Kjo do të pasqyrohet në ekranin digjital.
-- Temperatura e Ngrirësit ose Frigoriferit
mund të rritet kur i hapni dyert shumë
shpesh, ose nëse futet një sasi e madhe
ushqimi të ngrohtë ose të nxehtë.
-- Një rritje temperature mund të shkaktojë që
ekrani digjital të pulsojë. Pasi temperatura
e Ngrirësit dhe Frigoriferit të rikthehen në
temperaturat normale, pulsimi do të ndalojë.
-- Nëse pulsimi vazhdon, mund t’ju duhet të
“rivendosni” Frigoriferin. Provoni ta hiqni nga
priza pajisjen, prisni rreth 10 minuta dhe
vendoseni përsëri në prizë.
-- Nëse ka një gabim komunikimi midis Ekranit
dhe Kontrolluesit Kryesor, drita e Ekranit
të Konvertueshëm mund të pulsojë. Nëse
pulsimi vazhdon për një periudhë të gjatë, ju
lutem kontaktoni me një Qendër Shërbimi të
Samsung Electronics.
Zgjidhni këtë nëse doni
ta fikni bërësin e akullit
02 përdorimi
NO ICE (PA AKULL)
Temp e Rekomanduar (Frigorifer) : 3 °C
Përdorimi i levës të akullit
(1)
Shtyjeni levën e dispenserit të
akullit ( 1 ) me butësi me gotë.
Akulli do të bjerë nga dispenseri.
Mund të zgjidhni llojin e akullit
duke shtypur më parë butonin e
kubave ose të të thërrmuar.
1
2
Përdorimi i levës të Ujit ( 2 )
Shtyjeni levën e dispenserit të Ujit ( 2 ) me butësi
me gotë. Uji do të bjerë nga dispenseri.
Nëse shtypni levën e ujit dhe akullit
në të njëjtën kohë, dispenseri përdor
vetëm opsionin që keni zgjedhur ose
shtypët më parë.
Ju lutem prisni 1 sekondë para se të hiqni
gotën pasi të keni shpërndarë ujin për të
parandaluar spërkatjet. Mos e tërhiqni
levën e dispenserit pasi të keni shpërndarë
akull ose ujë. Rikthehet vetë automatikisht.
Përdorimi i Dispenserit të Ujit &
Akullit së bashku
Për të marrë akull dhe ujë, shtyjeni levën e akullit
( 1 ) në fillim për akull, pastaj lëvizeni gotën poshtë
dhe shtypeni levën e shpërndarjes të ujit ( 2 ) për
ujë.
përdorimi _27
DA68-02916D-16.indb 27
2019. 7. 10. �� 9:26
Mirëmbajtja e Kovës të Akullit
• Për të pastruar koshin/kovën e akullit, lajeni
me një detergjent të butë, shpëlajeni mirë dhe
thajini plotësisht. Mos përdorni pastrues ose
tretës të fortë ose gërryes.
• Akulli bëhet në kuba. Kur zgjidhni “Crushed”,
bërësi i akullit i grin kubat e akullit në akull të
grirë.
• Kur zgjidhni Kuba Akulli pasi të keni përdorur
metodën e Akulli të Grirë, mund të prodhohet
një sasi e vogël akulli të ngrirë.
• Kubat e akullit të nxjerrë nga procesi i shpejtë i
akullit do të duken të bardhë, gjë e cila tregon
se janë nxjerrë në mënyrë normale.
• Ndërkohë që bërësi i akullit në dhomën e
frigoriferit bën akuj edhe më shpejt, lëvizini
kubat e akullit nga koshi i akujve të frigoriferit
në koshin e akujve të ngrirësit nëse ju duhen
më shumë kuba.
• Nëse akulli nuk del jashtë, nxirreni kovën e
akujve dhe shtypni butonin e testit që gjendet
në anën e djathtë të bërësit të akullit. Shikoni
ilustrimin më poshtë.
• Mos e shtypni butonin e testit vazhdimisht kur
sirtari është i mbushur me akull ose ujë. Uji
mund të derdhet ose akulli mund të bllokojë
kovën.
Bërja e Akullit
• Për të mbushur kovën e akullit në kapacitetin
maksimal pas instalimit, ndiqni këto hapa:
1. Lëreni frigoriferin që të punojë dhe ftoheni për
24 orë (ose 1 ditë të plotë).
-- Pritja e 24 orëve do të lejojë bërësin e akullit që
të ftohet në mënyrën e duhur.
• Tingulli i ziles bie përsëri automatikisht për t’ju
treguar që bërësi i akullit po punon mirë.
Nëse doni t’i hiqni kubat e akullit pa
KUJDES përdorur kovën e akullit, ju lutem fikeni
bërësin e akullit dhe hiqeni kapakun e
parmë të bërësit të akullit.
Vini re se kubat e akullit në bërësin e akullit
mund të bien nga sirtari.
Mos vendosni ushqim në kovën e akullit.
KUJDES Nëse
vendosni ushqim në kovën e akullit,
ushqimi mund ta godasë bërësin e akullit
kur hapni ose mbyllni derën, duke dëmtuar
bërësin e akullit.
Vini re se kubat e akullit në kovën e akullit
KUJDES mund të derdhet mbi sirtarin kur hiqni
kovën e akullit nga sirtari.
Nëse ndodh kjo, sigurohuni që të pastroni
kubat e akullit nëse derdhen nga sirtari.
Nëse ndodh një ndërprerje energjie, kubat
KUJDES e akullit mund të shkrijnë, dhe pastaj të
ngrijnë së bashku kur energjia të kthehet,
duke shkaktuar që dispenseri të mos
punojë më.
Për të parandaluar këtë problem, pas një
ndërprerjeje energjie, nxirreni jashtë kovën e akullit
dhe hidheni akullin ose ujin e mbetur.
Nëse e përdorni të gjithë akullin njëherësh,
duhet të përsëritni Hapat 2 dhe 3 për
bërjen e akullit.
Sidoqoftë, prisni vetëm 8 orë para se të
nxirrni 4 deri 6 kubat e parë të akullit.
Kjo do të plotësojë kubat e akullit dhe do
të sigurojë prodhimin maksimal të akullit.
kontrolloni
nivelin e
ujit
Butoni test
2. Hidhni 4 deri në 6 kuba akulli në gotë.
3. Pas 8, dhe pastaj pas 16 orësh, mbushni një
gotë plot me akull.
• Për të provuar bërësin e akullit, shtypni butonin
Test mbi bërësin e akullit. Do të dëgjoni një
zile frigoriferi (ding-dong). Kur të bjerë zilja,
lëshojeni butonin Test.
28_ përdorimi
DA68-02916D-16.indb 28
2019. 7. 10. �� 9:26
Përdorimi i Funksionit ice off
(pa akull)
Nëse kova e akullit nuk shtyhet fort në
vend, akulli në kovë mund të shkrijë.
Nëse kova nuk futet, kthejeni helikën 90 gradë
(shikoni ilustrimin e fundit djathtas, më poshtë) dhe
provojeni përsëri.
• Pjesa e brendshme e kovës është
KUJDES
shumë e ftohtë kur frigoriferi është në
punë. Mos e kapni thellë brenda kovën
e akullit.
• Përdorni vetëm bërësin e akullit që është
dhënë me frigoriferin. Furnizimi me ujë në këtë
frigorifer duhet të instalohet/lidhet vetëm nga
një person i përshtatshëm i kualifikuar.
Lidheni vetëm me një furnizim uji të pijshëm.
• Që bërësi i akullit të funksionojë si mirë,
kërkohet një presion uji prej 20~125 psi.
Nëse do të bëni pushime të gjata ose një udhëtim
biznesi dhe nuk do t’i përdorni dispenserët e ujit
ose akullit për një kohë të gjatë:
-- Mbylleni valvulën e ujit. Përndryshe mund të
ndodhë rrjedhje.
-- Hiqeni të gjithë ushqimin.
-- Hiqeni frigoriferin nga priza.
-- Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe
lërini dyert të hapura. Përndryshe mund të
krijohet erë dhe lagështi.
Çfarë duhet të bëni dhe të mos
bëni me bërësin e akullit
02 përdorimi
Kur zgjidhni metodën Ice Off (Pa Akull), hiqini të
gjithë kubat e akullit nga kova.
Nëse lini kuba akulli në kovë, kubat e akullit mund
të ngjiten së bashku, duke e bërë të vështirë për t’i
hequr.
Për ta hequr kovën e akullit në mënyrë të sigurt
dhe për të parandaluar dëmtimet, mbajeni fundin
e kovës me njërën dorë dhe anën e kovës me
dorën tjetër.
Pastaj ngrijeni pak kovën e akullit dhe tërhiqeni
drejt jashtë.
Për ta vendosur përsëri kovën e akullit, shtyjeni
përsëri fort drejt.
Duke shkuar me pushime...
• Mos i vendosni gishtat, duart ose objektet të
tjera të papërshtatshme në çezmën ose kovën
e bërësit të akullit.
-- Kjo mund të shkaktojë lëndim personal ose
dëmtime materiale.
• Asnjëherë mos e vendosni gishtin ose objektet
e tjera në hapësirën e dispenserit.
-- Kjo mund të shkaktojë lëndim.
• Mos u mundoni të çmontoni bërësin e akullit.
• Mos e lani ose spërkatni kovën e akullit me ujë
ndërkohë që është në frigorifer. Hiqeni për ta
pastruar.
KUJDES
Kur e futni sirtarin e bërjes të akullit,
sigurohuni që sirtari të jetë mirë në qendër
të hyrjes.
Përndryshe, mund të bllokohet.
Fenomeni i avullimit të ujit
I gjithë uji në frigorifer rrjedh nëpër filtrin
kryesor i cili është një filtër uji alkalin. Në
procesin e filtrimit, presioni i ujit që ka
rrjedhur nga filtri është rritur dhe uji bëhet i
ngopur me oksigjen dhe nitrogjen. Kur ky
ujë fluturon në ajër, presioni rëndohet dhe
oksigjeni e nitrogjeni bëhen të mbi ngopur
e cila shkakton formimin e flluskave. Uji
mund duket përkohësisht i turbullt ose i
mjegullt për shkak të këtyre flluskave të
oksigjenit. Pas pak sekondash, uji do të
duket i pastër.
përdorimi _29
DA68-02916D-16.indb 29
2019. 7. 10. �� 9:26
PJESËT DHE VEÇORITË
Shqyrtoni ilustrimin e mëposhtëm për tu njohur më shumë me pjesët dhe veçoritë e frigoriferit tuaj.
Dritë
FF Bërës Akulli
Raft i Palosshëm
Raft i Fiksuar
Raft i Fiksuar
Varur Vertikalisht
Pjesa
Sirtarët e
Perimeve & Frutave
Filtër Uji
Dritë
Mbyllës Automatik
Mbrojtëse
Hapi 2 Rafti i
Palosshëm
Kosh Dyersh
Mbyllës Automatik
Dhomë e Konvertueshme
Tërhiq Jashtë Sirtarin
Automatikisht
Koshi i Sirtarit
të Ngrirësit
Kur mbyllni derën, sigurohuni që Pjesa e Menteshës Vertikale të jetë në pozicionin e duhur për të
shmangur gërvishtjen e derës.
Nëse Pjesa e Menteshës Vertikale është mbrapsht, vendoseni në pozicionin e duhur dhe
mbylleni derën.
Lagështia mund të shfaqet disa herë në Pjesën e Menteshës Vertikale.
Doreza e derës mund të lirohet me kalimin e kohës. Nëse ndodh kjo, shtrëngojini vidat që
ndodhen brenda derës.
Nëse e mbyllni një derë me shumë forcë, mund të hapet dera tjetër.
Kur dera hapet, çelësi i bashkimit mbyll automatikisht motorin turjelë në bërësin e akullit për
arsye sigurie.
Nëse pjesa e brendshme ose e jashtme e llambës LED është prishur, ju lutem kontaktoni me
agjentin tuaj të shërbimit.
30_ përdorimi
DA68-02916D-16.indb 30
2019. 7. 10. �� 9:26
Koshat e derës
Frigoriferi dërgohet me kosha dere të llojeve
dhe të përmasave të ndryshme. Nëse koshat
e derës së frigoriferit janë paketuar veçmas,
përdorni figurën e mëposhtme për t’ju ndihmuar t’i
pozicioni në mënyrën e duhur.
Numri i koshave të dhënë të derës mund të
ndryshojë sipas modelit.
Flex Zone është një sirtar me gjerësi të plotë me
një kontroll temperature të rregullueshme. Mund
të zgjidhni Flex Zone për tabakatë e mëdha të
festave, artikujt e sallameve, verë, pica, pije ose
artikuj të ndryshëm. Ka një sensor temperature i
cili ju lejon të rregulloni sasinë e ajrit të ftohtë të
lejuar në Zonë. Butonat e kontrollit ndodhen mbi
tapën e qendrës të derës.
02 përdorimi
PËRDORIMI I FLEX ZONE
• Shtypni butonin Temp vazhdimisht derisa të
ndriçohet metoda e dëshiruar.
• Çdo herë që shtypni butonin Temp. , ju
ndryshoni metodën sipas këtij rendi: Meat/Fish
(Mish / Peshku) (-1 °C), metoda Cold Drinks
(Pije të ftohtë) (1 °C), metoda Deli/Snacks (Deli
/ Snack) (3 °C), metoda Wine/Party Dishes
(Verë / Partia Enët) (5 °C). Si fillim, zgjidhet
metoda Cold Drinks (Pije të ftohtë). Frigoriferi
do të rregullojë automatikisht temperaturën në
Flex Zone në temperaturën që zgjodhët.
• Kur zgjidhni metodën Deli/Snacks (Deli /
Snack) (3 °C), metodën Cold Drinks (Pije të
ftohtë) (1 °C) ose metodën Meat/Fish (Mish
/ Peshku) (-1 °C), sirtari Flex Zone do të
operohet nga dhomëza e Ftohjes.
• Temp. e Flex Zone Ekrani mund të ndryshojë
në varësi të numrit të artikujve brenda, ku
ndodhen ato, temperaturës të ambientit, dhe
sa shpesh hapet dera.
Butoni i Zgjedhjes
1. Kur zgjidhet “Wine/Party Dishes”(“Verë/
Pjata Ahengu”), temperatura e Flex Zone do
të ruhet në rreth 5 °C. Kjo veçori ndihmon që
ushqimi të ruhet i freskët për një kohë të gjatë.
2. Kur zgjidhet “Deli/Snacks” (“Deli / Snack”),
temperatura e Flex Zone do të ruhet në rreth
3 °C. Kjo veçori ndihmon që ushqimi të ruhet i
freskët për një kohë më të gjatë.
3. Kur zgjidhet “Cold Drinks” (“Pije të ftohtë”),
temperatura e Flex Zone do të ruhet në rreth
1 °C. Kjo veçori ndihmon që pijet të ruhen të
ftohta dhe të freskëta.
4. Kur zgjidhet “Meat/Fish (“Mish/Peshq”),
temperatura e Flex Zone do të ruhet në rreth
-1 °C. Kjo veçori ndihmon që mishi ose
peshku të ruhet i freskët për një kohë më të
gjatë.
Kur vendosni ushqime që prishen shumë
lehtë, zgjidhni funksionet e dhomëzës të
ftohjes.
Butoni i Zgjedhjes të Temperaturës
Shembuj të artikujve ushqimorë që mund t’i ruani
në Flex Zone sipas cilësimit të temperaturës.
Funksionet e dhomës të ftohjes
Verë
Enë Feste
Sallam
Meze
Pije
të Ftohta
Mish
Peshk
• verë
• ananas
• biftekë
• kokteje
• limonë
• kekë
• biskota
• djathëra
• patate
• ujë në
shishe
• lëng
frutash
• pije të
buta
• birrë
• mish i
prerë
• proshutë
• hot dog
përdorimi _31
DA68-02916D-16.indb 31
2019. 7. 10. �� 9:26
Frutat dhe perimet mund të dëmtohen
nëse ruhen në cilësimin “Meat Fish ( “Mish
peshku”).
Mos ruani marule ose produkte të tjera me
gjethe në Flex Zone.
KUJDES
1
Mos vendosni shishe qelqi në Flex
Zone nën cilësimin “Cold Drinks” (“Pije
Freskues”) ose “Meat/Fish” (“Mish/Peshk”).
Nëse janë të ngrira, ato mund të thyhen
dhe të shkaktojnë lëndime personale.
VENDI I REKOMANDUAR PËR
RAFTIN E PALOSSHËM
Rafti i Palosshëm nga qendra duke ju dhënë më
shumë hapësirë vendosjeje për artikuj të gjatë pa
patur nevojë për të rivendosur raftet.
• Instalo Raftin e Palosshëm në anën e djathtë
të frigoriferit.
• Nëse e instaloni Raftin e Palosshëm në anën e
majtë, bërësi i akullit që të pengojë raftin që të
mos paloset komplet.
• Për ta përdorur, shtyjeni prapa pjesën e parme
të raftit me ngadalë në mënyrë që rafti të
paloset nga mesi.
Vendi i
Rekomanduar
prekje
2
Mund të ndodhin lëndime nëse koshat e
dyerve nuk janë lidhur mirë me dyert.
Mos i lini fëmijët të luajnë me koshat. Cepat e
mprehtë të koshave mund të shkaktojnë lëndime.
Mos u mundoni ta rregulloni një kosh plot
me ushqim. Hiqeni ushqimin më parë.
Për të hequr pluhurin nga koshat, hiqeni
mbrojtësen dhe lajeni në ujë.
KUJDES
2. Raftet prej xhami të forcuar
Për ta hequr - Anosni sipër pjesën e parme të
raftit në drejtimin e treguar ( 1 ) dhe ngrijeni lart
vertikalisht ( 2 ). Tërhiqeni raftin jashtë.
Për ta rivendosur - Anosni sipër pjesën e parme
të raftit dhe drejto çengelët e raftit në slota në një
lartësi sipas dëshirës. Pastaj uleni pjesën e parme
të raftit në mënyrë që çengelët të bien në slota.
KUJDES
Raftet prej Xhami të Forcuar janë të rëndë.
Bëni kujdes të veçantë kur i hiqni.
HEQJA E AKSESORËVE TË
FRIGORIFERIT.
1. Kosh Dyersh
• Kosh Dyersh (1)
Për ta hequr - Thjesht ngrijeni koshin lart
dhe nxirreni jashtë.
Për ta rivendosur - Rrëshqitni brenda sipër
vendit të dëshiruar dhe shtyjeni poshtë derisa
të ndalojë.
• Kosh Dyersh (2)
Për ta hequr - Nxirreni anën e djathtë të
koshit duke e ngritur atë në një kënd gjatë
drejtuesit dhe pastaj nxirreni anën e majtë
jashtë duke e ngritur nga dera.
Për ta rivendosur - Rrëshqitni brenda në
vendin e mëparshëm dhe shtyjeni poshtë
derisa të ngjitet.
1
2
3. Raft i Palosshëm
Për ta hequr - Pasi të keni hequr Raftin e Parmë,
ngrijeni Raftin sipër dhe hiqeni.
Për ta instaluar përsëri - Vareni Raftin në
Kornizën e Këndit dhe bashkojeni përsëri pjesën e
parme të raftit me Raftin e Palosshëm.
32_ përdorimi
DA68-02916D-16.indb 32
2019. 7. 10. �� 9:26
5. Flex Zone
KUJDES
4. Sirtarët e Perimeve & Frutave
02 përdorimi
Pasi ta keni rrëshqitur brenda raftin e
palosshëm dhe ta keni palosur, pjesa e
parme e raftit mund të hiqet për lehtësinë
tuaj. Nëse e përdorni raftin pa e hequr,
bëni kujdes nga mundësia e ndarjes të tij.
Për të hequr Flex Zone – Tërhiqeni derën Flex
jashtë deri në fund. Ngrijeni Flex Zone sipër, duke
e tërhequr drejt trupit tuaj me të dyja duart.
Për të instaluar përsëri Flex Zone – Hapni
derën Flex deri në fund. Ngrijeni pjesën e parme të
Flex Zone sipër, vendoseni pjesën e pasme të Flex
Zone në shina dhe pastaj uleni pjesën e parme
derisa e gjithë Zone të qëndrojë mbi shina.
Kur Flex Zone ose drita LED nuk punon,
kontrolloni konektorët [ ( 1 ), ( 2 ) treguar më
poshtë ] për thyerje ose rrjedhje.
Për ta hequr
• Thjesht ngrijeni koshin lart dhe nxirreni jashtë.
2
• Ngrijeni pjesën e parme të sirtarit dhe tërhiqeni
jashtë dhe shtyjeni sirtarin pasi ta keni lëvizur
lehtë në drejtim të shigjetës.
1
Për ta instaluar përsëri
• Futeni sirtarin në shina dhe shtyjeni përsëri në
vend.
• Rrëshqiteni koshin sipër vendit të dëshiruar
dhe shtyjeni poshtë derisa të ndalojë.
KUJDES
Sirtarët duhet të hiqen para se rafti prej
xhami sipër tyre të nxirret jashtë.
1. Shikoni faqen 18 për udhëzimet e
çmontimit.
2. Hapni kapakun e shinës me një kaçavidë me
kokë të sheshtë.
Përdorimi i dyerve
Sigurohuni që dyert të mbyllen plotësisht dhe të
përdorimi _33
DA68-02916D-16.indb 33
2019. 7. 10. �� 9:26
jenë të izoluara mirë.
Kur dera e frigoriferit të jetë vetëm pjesërisht e
hapur, do të mbyllet automatikisht. Nëse dera
është e hapur më shumë se hapësira e mbylljes
automatike, do të ngelet e hapur. Duhet ta mbyllni
manualisht.
Mos i lini fëmijët të hipin mbi sirtarin e
ngrirësit.
KUJDES
PARALAJMËRIM
Mos i lini që të heqin ndarësin.
Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të
lëndohen ose të mbyten për vdekje.
HEQJA E AKSESORËVE TË
NGRIRËSIT
1. Mbrojtësja e Dhomës të Ngrirësit
Për ta hequr - Hiqeni mbrojtësen e dhomës të
ngrirësit ( 1 ) duke e ngritur mbrojtësen sipër.
Për ta instaluar përsëri - Shtyjeni poshtë derisa
mbrojtësja ( 1 ) të kyçet në vend.
1
Ju mund të ruajë ushqimin në hapësirën
vijë me pika.
Auto sirtar
2. Sirtari Super i Zgjatur
Regjimi Guard
Për ta hequr - Nxirreni sirtarin jashtë deri në fund.
Ngrijeni lart pjesën e pasme të sirtarit dhe ngrijeni
lart.
Për ta instaluar përsëri - Vendoseni sirtarin në
shina ( 4 ) duke e ngritur lart. Uleni sirtarin në vend
derisa të jetë në pozicion horizontal dhe rrëshqitni
Sirtarin ( 3 ) brenda.
Sirtar frigorifer
4
PASTRIMI I FRIGORIFERIT
3
3. Sirtari i Ngrirësit
Për të hequr sirtarin e ngrirësit - Tërhiqeni
plotësisht sirtarin e ngrirësit. Ngrijeni lart pjesën e
pasme të koshit dhe ngrijeni lart për ta hequr.
Për ta instaluar përsëri sirtarin e ngrirësit Vendoseni koshin në montimin e shinave.
KUJDES
KUJDES
Ju mund të zeroja në anën e bin nëse
ju kthesë të majtë apo të djathtë, kur
çmontimit ose ri-grumbulluar atë.
Mos i lini bebet ose fëmijët që të shkojnë
brenda në sirtarin e ngrirësit. Ata mund
të dëmtojnë frigoriferin dhe t’i shkaktojnë
lëndime serioze vetes. Mos u ulni mbi
derën e ngrirësit. Dera mund të thyhet.
Përkujdesja për Frigoriferin Samsung me Derë
Franceze zgjat jetën e tij dhe e mban pa erëra të
këqija dhe mikrobe.
Pastrimi i Pjesës të Brendshme
Pastroni muret e brendshëm dhe aksesorët me
një detergjent të butë dhe fshijeni me një leckë
të thatë. Mund t’i hiqni sirtarët dhe raftet për një
pastrim më të thellë. Vetëm sigurohuni që t’i thani
sirtarët dhe raftet para se t’i vendosni përsëri në
vend.
34_ përdorimi
DA68-02916D-16.indb 34
2019. 7. 10. �� 9:26
Pastrimi i Pjesës të Jashtme
KUJDES
KUJDES
KUJDES
Mos spërkatni ujë direkt mbi frigorifer.
Përdorni një leckë të pastër, të thatë e të
butë për ta pastruar.
Mos përdorni benzinë, hollues ose Clorox
për pastrim. Ato mund të dëmtojnë
sipërfaqen e pajisjes dhe mund të
shkaktojnë zjarr.
Mund t’i fshini shkronjat e
printuara mbi ekran nëse
përdorni pastrues kundër
ndryshkut direkt në vendin ku
janë printuar shkronjat.
Pastrimi i izoluesve prej Gome të
dyerve
Nëse izoluesit prej gome të dyerve janë të pistë,
dyert mund të mos mbyllen mirë dhe frigoriferi nuk
do të funksionojë mirë. Mbajini izoluesit e derës
të pastër nga pluhuri ose ndotjet duke i pastruar
dyert me një detergjent të butë dhe leckë të thatë.
Thajini mirë me një leckë të pastër, të butë.
02 përdorimi
Fshijeni panelin e kontrollit dhe ekranin digjital
me një leckë të thatë, të pastër e të butë. Mos
spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e frigoriferit.
Dyert, dorezat dhe sipërfaqet e kabinetit duhet të
pastrohen me një detergjent të butë dhe pastaj
të fshihen me një leckë të butë e të thatë. Për ta
mbajtur pajisjen që të duket më së miri, lustroji
pjesën e jashtme të pajisjes një ose dy herë në vit.
KUJDES
Mos e pastroni frigoriferin me benzinë,
hollues ose detergjent makine. Këto
substanca mund të shkaktojnë zjarr.
Pastrimi i pjesës të pasme të
frigoriferit.
Për t’i mbajtur kabllot dhe pjesët e ekspozuara pa
pluhur dhe papastërti, fshijeni me ajër pjesën e
pasme të pajisjes njëherë ose dy herë në vit.
KUJDES
Mos e hiqni kapakun e pasmë ( 1 ).
Mund të pësoni një goditje elektrike.
1
Pastrimi i Dispenserit të Akullit / Ujit
Shtyjeni poshtë njërin fund të dispenserit të sirtarit
dhe nxirreni. Fshijeni Dispenserin e Akullit / Ujit me
një leckë të pastër, të butë.
KUJDES
Kur përdorni akullin e grirë
nga dispenseri, disa copëza
të mbetura akulli mund të
fillojnë të grumbullohen në
kovë. Për të parandaluar
shkrirjen e akullit të mbetur
dhe mbarimin e tij, duhet
ta pastroni akullin e mbetur
kur shikoni që fillon të
grumbullohet në kovë.
përdorimi _35
DA68-02916D-16.indb 35
2019. 7. 10. �� 9:26
Zgjidhja e Problemeve
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Frigoriferi nuk
punon ose
nuk ftohet
mjaftueshëm.
• Kontrolloni që spina e korrentit të jetë e lidhur mirë.
• Kontrolloni që temperatura e vendosur në ekranin digjital është më e
ngrohtë se temperatura e brendshme të ngrirësit ose frigoriferit. Nëse po,
vendoseni frigoriferin në temperaturë më të ftohtë.
• A ndodhet frigoriferi nën dritën direkte të diellit ose ndodhet pranë një burimi
nxehtësie?
• A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë afër murit, duke penguar ajrimin
e nevojshëm?
Ushqimi në
frigorifer është i
ngrirë.
• Kontrolloni nëse temperatura e vendosur në ekranin digjital është shumë e
ulët.
• Provoni ta vendosni frigoriferin në një temperaturë më të ngrohtë.
• A është temperatura në dhomë shumë e ulët? Vendoseni frigoriferin në
temperaturë më të ngrohtë.
• A e vendosët ushqimin i cili është i lëngshëm në pjesët më të ftohta të
frigoriferit? Provoni t’i lëvizni ato artikuj në rafte të tjera në frigorifer në vend
se t’i vendosni në vende ose koshe më të ftohtë.
Dëgjoni zhurma
ose tinguj të
pazakontë.
• Kontrolloni që frigoriferi të jetë në nivel dhe të jetë i qëndrueshëm.
• A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë afër murit, duke penguar ajrimin
e përshtatshëm?
Provoni ta lëvizni frigoriferin të paktën 2 inç nga muri.
• A u rrëzua diçka prapa ose poshtë frigoriferit?
• Një zhurmë “tik-tak” u dëgjua nga brenda frigoriferit. Është normale dhe
ndodh sepse aksesorët e ndryshëm po kontraktohen ose po zgjerohen
sipas temperaturës të brendshme të frigoriferit.
• Nëse duket sikur diçka po godet diçka tjetër brenda frigoriferit, kjo është
normale. Zhurma krijohet nga kompresori që funksionon në kapacitet të
lartë.
Zona e izolimit
të derës të
kabinetit të
pajisjes është
e nxehtë dhe
po ndodh
kondensim.
Bërësi i Akullit
nuk prodhon
akull.
Mund të
dëgjoni flluska
uji brenda
frigoriferit.
• Është normale pak nxehtësi pasi anti-kondensatorët janë të instaluar në
pjesën e menteshave vertikale të frigoriferit për të parandaluar kondensimin.
• A është dera e frigoriferit paksa e hapur? Mund të ndodhë kondensim kur e
lini derën e frigoriferit të hapur për një kohë të gjatë.
•
•
•
•
A pritët 12 orë pas instalimit të linjës së ujit para se të bënit akull?
A është e lidhur linja e ujit dhe është hapur valvula e mbylljes?
A e ndaluat manualisht funksionin e bërjes të akullit?
A është temperatura e ngrirësit shumë e ngrohtë? Provoni ta vendosni
temperaturën e ngrirësit në temperaturë më të ulët.
• Kjo është normale. Flluskat vijnë nga qarkullimi i ftohësit nëpër frigorifer.
36_ zgjidhja e problemeve
DA68-02916D-16.indb 36
2019. 7. 10. �� 9:26
ZGJIDHJA
Ka një aromë
të keqe në
frigorifer.
• Kontrolloni për ushqim të prishur.
• Ushqimet me erë të fortë (për shembull, peshku) duhet të mbulohet mirë.
• Pastrojeni ngrirësin në mënyrë të rregullt dhe hidheni ushqimin e prishur ose
të dyshimtë.
Formohet akull
në muret e
ngrirësit.
• A është i bllokuar ventilimi i ajrit? Hiqni çdo pengesë në mënyrë që ajri të
qarkullojë lirshëm.
• Lini hapësirë të mjaftueshme midis ushqimit të ruajtur për qarkullim të
efektshëm.
• A është mbyllur mirë sirtari i ngrirësit?
Dispenseri i ujit
nuk funksionon.
•
•
•
•
Sistemi i
mbylljes
automatike nuk
punon me derën
e ngrirësit.
• A ka ndonjë mungesë ekuilibri midis pjesës të djathtë dhe të majtë të derës?
• Hapni dhe mbyllini dyert ngadalë 1~2 herë. Pasi ta keni bërë këtë, sistemi i
mbylljes automatike punon mirë përsëri.
• Provoni të hapni derën e frigoriferit ngadalë për të shmangur mungesën e
ekuilibrit të pjesës të djathtë dhe të majtë të derës.
A është e lidhur linja e ujit dhe është hapur valvula e mbylljes?
A është shtypur ose përdredhur tubi i linjës të furnizimit të ujit?
Sigurohuni që tubi të jetë i lirë dhe pa asnjë pengesë.
A është depozita e ujit e ngrirë për shkak se temperatura e frigoriferit është
shumë e ulët?
Provoni të zgjidhni një cilësim më të ngrohtë në ekranin Digjital.
• A është Bllokim nga Fëmijet e ndezur?
03 zgjidhja e problemeve
PROBLEMI
zgjidhja e problemeve _37
DA68-02916D-16.indb 37
2019. 7. 10. �� 9:26
shënim
DA68-02916D-16.indb 38
2019. 7. 10. �� 9:26
shënim
DA68-02916D-16.indb 39
2019. 7. 10. �� 9:26
Kufijtë e temperaturës së ambientit
Ky frigorifer/ngrirës është projektuar që të funksionojë në temperatura ambienti të specifikuara nga
kategoria e saj e temperaturës në pllakën e klasifikimeve.
Kategoria
Simbol
Temperim i Zgjatur
Intervali i Temperaturës të Ambientit (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 deri në +32
+10 deri në +32
Temperim
N
+16 deri në +32
+16 deri në +32
Nëntropikale
ST
+16 deri në +38
+18 deri në +38
Tropikale
T
+16 deri në +43
+18 deri në +43
Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga faktorë të tillë, si vendndodhja e frigoriferit/
ngrirësit, temperatura e ambientit dhe shpeshtësia e hapjes së derës.
Rregullojeni temperaturën siç kërkohet për t’i kompensuar këto faktorë.
Albanian
Hedhja e duhur e këtij produkti
(Mbeturina pajisjesh elektrike dhe elektronike)
(Vlen për vendet me sisteme të ndara grumbullimi)
Kjo shenjë në produkt, në aksesorë ose në dokumentacion tregon se produkti dhe aksesorët
e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen bashkë me
mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre funksionale. Për të parandaluar
dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njerëzve nga hedhja e pakontrolluar e
mbeturinave, ju lutemi ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini me
përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin nga ku kanë blerë këtë produkt, ose
zyrën e qeverisjes vendore për informacione rreth vendit dhe mënyrës me të cilën mund t’i
transportojnë këta artikuj për riciklim të sigurt për ambientin.
Përdoruesit e bizneseve duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të shikojnë kushtet e
përgjithshme të kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të
përzihen në hedhje me mbeturina të tjera komerciale.
Për informacione rreth përkushtimit ndaj mjedisit dhe detyrimeve specifike rregullatore të “Samsung”, si
p.sh. “REACH”, “WEEE” dhe “Batteries”, vizitoni faqen tonë të mbështetjes e cila disponohet nëpërmjet
Samsung.com
Kontaktoni me SAMSUNG WORLD WIDE
Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me produktet Samsung, ju lutemi kontaktoni me qendrën e
SAMSUNG për kujdesin ndaj klientit.
Vend
Kontakt qendra
Web site
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
DA68-02916D-16.indb 40
2019. 7. 10. �� 9:26
Ладилник
упатство
Македонски
imagine the possibilities
Ви благодариме за изборот при купувањето на Samsung ладилник.
Самостоечки уред
DA68-02916D-16.indb 1
2019. 7. 10. �� 9:26
Безбедносни информации
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
• Пред да започнете со употребата
на апаратот, внимателно
прочитајте го упатството и
чувајте го во близина на апаратот
за идни потреби.
• Користете го апаратот само
за намената опишана во
ова упатство. Овој уред не е
наменет да го користат лица
(вклучувајќи ги и децата) со
намалени физички, сензорски
или ментални способности, или
лица без искуство и знаење,
освен ако немаат надзор и
упатување во користење на
уредот од страна на лицето,
кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Уредот може да го користат
деца постари од 8 години,
како и лица со намалени
физички, сетилни или ментални
способности, недоволно
искусни или обучени лица,
доколку бидат надгледувани
или им се дадени упатства
за користење на апаратот на
безбеден начин и доколку им се
објаснат можните опасности.
Децата не смеат да си играат
со уредот. Децата не смеат да
го чистат и да го одржуваат
уредот без надзор.
Децата на возраст од 3 до
•
•
•
--
--
8 години смеат да ставаат и
вадат храна од фрижидерите.
Предупредувањата и важните
и безбедносни совети во ова
упатство не ги покриваат сите
можни услови и ситуации до
коишто може да дојде. Ваша
одговорност е да применувате
здрав разум, внимание и
грижливост при инсталирање,
одржување и ракување со
апаратот.
Заради тоа што следните
упатства за ракување
опфаќаат повеќе модели,
карактеристиките на вашиот
фрижидер може малку да
се разликуваат од оние
опишани во ова упатство, а
предупредувачките симболи
може да немаат примена.
Доколку имате прашања,
обратете се во најблискиот
сервисен центар или побарајте
помош о информации на
www.samsung.com.
За да избегнете контаминација
на храната, ве молиме следете
ги овие инструкции:
Ако ја оставите вратата
отворена долг период, може
да предизвикате значително
зголемување на температурата
во преградите на производот.
Чистете ги редовно површините
02_ безбедносни информации
DA68-02916D-16.indb 2
2019. 7. 10. �� 9:26
--
--
--
---
што доаѓаат во контакт со
храната и одводните системи
до кои е овозможен пристап.
Чистете ги резервоарите
за вода доколку не биле
користени во период од 48
часа; испуштете ја водата од
системот што е приклучен на
доводот за вода доколку не сте
точеле вода преку системот во
период од 5 дена.
Складирајте го живото месо и
риба во соодветни садови во
фрижидерот за да не дојдат во
контакт со друга храна или да
капат врз друга храна.
Преградите за замрзната храна
со две ѕвезди се соодветни
за складирање однапред
замрзната храна, складирање
или правење сладолед и
правење мраз.
Преградите со една, две и
три ѕвезди не се наменети за
замрзнување свежа храна
Ако фрижидерот остане
празен долг временски период,
тогаш треба да го исклучите,
одмрзнете, исчистите, исушите
и да ја оставите вратата
отворена за да спречите појава
на мувла во внатрешноста на
фрижидерот.
Предупредување;
Ризик од пожар
/ запаливи
материјали
Важни безбедносни симболи и
мерки на претпазливост:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Ризици или небезбедни
начини на ракување може
да имаат за последица
тешка телесна повреда
или смрт.
Ризични или небезбедни
начини на ракување може
да имаат за последица
тешка телесна повреда
или смрт.
НЕ обидувај се.
НЕ демонтирај.
НЕ допирај.
Внимателно следете ги
упатствата.
Извлечете ја приклучницата
од штекерот.
Проверете дали машината
е заземјена за да спречите
струен удар.
Повикајте го контакт
центарот за помош.
Напомена:
Овие предупредувачки
симболи се тука за да спречат
ваша лична повреда и повреда
на другите.
Следете ги внимателно.
Откако ќе го прочитате овој
дел, чувајте го на безбедно
место за идни потреби.
безбедносни информации _03
DA68-02916D-16.indb 3
2019. 7. 10. �� 9:26
големината на просторијата
во којашто апаратот може да
стои зависи од користеното
количество разладно средство.
-- Никогаш не пуштајте во
работа оштетен апарат.
Доколку не сте сигурни,
• Кога го транспортирате
консултирајте се со продавачот.
и инсталирате апаратот
Просторијата во којашто ќе
треба да внимавате да не
стои фрижидерот мора да
се оштетат деловите од
има 1 m³ површина за секои
колото за ладење.
8 g разладно средство R-600
Како разладно средство се
во апаратот. Количеството
користат R-600a или R-134a.
на разладно средство во
Проверете ја етикетата на
вашиот апарат е прикажано на
задниот дел од апаратот или
плочката за идентификација во
етикетата со ознаката на
внатрешноста на апаратот.
типот во внатрешноста на
-- апаратот содржи разладно
фрижидерот за да видите кое
средство изобутан (R-600а),
разладно средство се користи
природен гас со висока
во вашиот фрижидер.
еколошка компатибилност,
Ако овој производ содржи
меѓуто а и многу запалив.
запалив гас (разладно средство
Кога го транспортирате и
R-600a),
инсталирате апаратот треба
разладното средство што
да внимавате да не се оштетат
протекува од цевководот
деловите од колото за ладење.
може да се запали или да
предизвика повреда на очите.
Ако се открие протекување,
СЕРИОЗНИ
избегнувајте отворен пламен
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
или потенцијални извори на
СИМБОЛИ ЗА
палење и проветрете ја неколку
минути просторијата во којашто
ИНСТАЛАЦИЈАТА
апаратот стои.
• Не инсталирајте го уредот
За да избегнете создавање
на влажна, маслена или
на запалива мешавина од гас
правлива локација или
и воздух во случај на појава
на локација изложена на
на протекување во колото
директно сонце и вода
на разладното средство,
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
•
--
СЕРИОЗНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
СИМБОЛИ ЗА
ТРАНСПОРТОТ И
ЛОКАЦИЈАТА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
--
04_ безбедносни информации
DA68-02916D-16.indb 4
2019. 7. 10. �� 9:26
--
•
•
--
-•
•
•
--
(капки дожд).
Оштетената изолација на
деловите на електричната
инсталација може да
предизвикаат струен удар.
Не ставајте го фрижидерот на
директна сончева светлина и не
изложувајте го на топлина од
печки, греалки и други апарати.
Не вклучувајте повеќе апарати
во истиот елемент со повеќе
приклучоци.
фрижидерот секогаш треба да
се приклучи во свој сопствен
штекер со иста номинална
моќност како на типската плочка.
Ова овозможува најдобри
перформанси, а спречува и
преоптоварување на куќната
инсталација, што може да
доведе до опасност од пожар
поради прегреани жици.
Ако штекерот е лабав, не
вметнувајте ја приклучницата.
Постои ризик од струен удар
или пожар.
Не користете кабел на којшто
е напукнат или изабен по
должината или на некој од
краевите.
Не виткајте го премногу
кабелот за струја и не ставајте
тешки предмети врз него.
Не користете аеросоли во
близина на фрижидерот.
Аеросоли во близина на
фрижидерот може да
предизвикаат експлозија или
пожар.
• Не инсталирајте го апаратот на
локација на којашто може да
дојде до протекување на гас.
-- Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
--
•
•
--
•
--
• Инсталацијата или
сервисирањето на овој
апарат треба да ги
изведуваат квалификуван
техничар или сервисна
компанија.
Во спротивно, може да дојде до
струен удар, пожар, експлозија,
проблеми со производот или
повреда.
Пред да се користи, овој
фрижидер мора прописно да
се инсталира и постави во
согласност со упатството.
Не инсталирајте го фрижидерот
на влажно место или на место
каде што може да дојде во
контакт со вода.
Оштетената изолација на
деловите на електричната
инсталација може да
предизвикаат струен удар.
Приклучете ја приклучницата
во прописна положба, така што
кабелот ќе виси надолу.
Ако ја приклучите приклучницата
наопаку, жицата може да се
откачи и да предизвика пожар
или струен удар.
безбедносни информации _05
DA68-02916D-16.indb 5
2019. 7. 10. �� 9:26
• Не користете кабел на којшто
којшто не е правилно заземјен и
е напукнат или изабен по
проверете дали е во согласност
должината или на некој од
со локалните и националните
краевите.
стандарди.
• Проверете приклучницата да
• Ако напојниот кабел е
не е смачкана или оштетена со
оштетен, веднаш повикајте
задната страна на фрижидерот.
ги производителот или
• При поместување на
сервисниот претставник да
фрижидерот, внимавајте да не
го заменат.
поминувате преку кабелот и да
•
Осигурувачот
на фрижидерот
не го оштетите.
мора да го заменат
-- Тоа претстатвува ризик од пожар.
квалификуван техничар или
• Апаратот мора да се постави,
сервисна компанија.
така што приклучницата ќе биде
-- Во спротивно, може да дојде
пристапна и по инсталацијата.
до струен удар или телесна
• Чувајте ги материјалите од
повреда.
амбалажата подалеку од децата.
-- Постои опасност од
задушување, ако децата ги
СИМБОЛИ ЗА
стават на глава.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
• Апаратот мора да биде
прописно заземјен. Не
заземјувајте го апаратот
на цевка за гас, пластична
цевка за вода или
телефонска линија.
-- Фрижидерот мора да го
заземјите за да спречите
губиток на струја или струјни
удари предизвикани од
протекување на струјата.
-- Тоа може да доведе до струен
удар, пожар, експлозија или
проблеми со производот.
-- Никогаш не приклучувајте го
напојниот кабел во штекер
ИНСТАЛАЦИЈАТА
• Не дозволувајте да
се затнат отворите за
вентилација во оградениот
дел на апаратот или во
монтажната конструкција.
• Оставете го апаратот да стои 2
часа по инсталацијата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
СЕРИОЗНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
СИМБОЛИ ЗА
УПОТРЕБАТА
• Не вметнувајте ја
приклучницата со водени
раце.
06_ безбедносни информации
DA68-02916D-16.indb 6
2019. 7. 10. �� 9:26
• Не чувајте предмети на горната
страна на апаратот.
-- Кога ја отворате или затворате
вратата, предметите може
да паднат и да предизвикаат
телесна повреда и/или
материјална штета.
• Не ставајте на фрижидерот
предмети полни со вода.
-- Ако се истури, постои ризик од
пожар или струен удар.
• Не дозволувајте има на децата
да седат или да се обесуваат на
вратата.
-- Доколку не го сторите тоа може
да дојде до сериозни телесни
повреди.
• Не оставајте ги вратите на
фрижидерот отворени додека
никој не го надгледува и не
дозволувајте им на децата да
влегуваат во фрижидерот.
• Не дозволувајте им на бебињата
или на децата да влегуваат во
фиоката.
-- Тоа може да доведе до смрт
поради задушување поради
заклучување или до телесна
повреда.
• Не седете на вратата од
замрзнувачот.
-- Вратата може да се скрши и да
предизвика телесна повреда.
• Децата треба да се
надгледуваат за да бидете
сигурни дека нема да играат
со уредот. Држете ги прстите
•
•
--
•
-•
подалеку од подрачјата на
„штипнување“:
празниот простор помеѓу
вратите и кабинетот е обично
мал. Внимавајте при отворање
на вратите кога децата се
во близина. Не дозволувајте
има на децата да седат или
да се обесуваат на вратата.
Во спротивно може да дојде
до сериозни повреди. Постои
ризик од заклучување на
децата. Не дозволувајте има
на децата да влегуваат во
фрижидерот.
За да спречите заклучување
на децата, по чистење или
други активности, мора
одново да ја монтирате
преградата од фиоката со
помош на предвидените
завртки.
Никогаш не пикајте прсти или
други предмети во отворот на
диспензерот.
Доколку не го сторите тоа,
може да дојде до сериозни
телесни повреди или
материјална штета.
Не чувајте испарливи или
запаливи супстанции,
како бензол, разредувач,
алкохол, етер или ЛП гас во
фрижидерот.
Чувањето на такви производи
може да предизвика
експлозија.
Не чувајте во фрижидерот
безбедносни информации _07
DA68-02916D-16.indb 7
2019. 7. 10. �� 9:26
--
•
•
-•
-•
•
фармацевтски производи
чувствителни на ниска
температура, научни
материјали или други
производи чувствителни на
ниска температура.
Производи коишто бараат
строга контрола на
температурата не смеат да се
чуваат во фрижидерот.
Не ставајте и не користете
електрични апарати во
внатрешноста на фрижидерот,
освен ако тоа не го
препорачува производителот.
Не користете фен за коса
во фрижидерот. Не ставајте
запалена свеќа во фрижидерот
за отстранување на
непријатните миризби.
Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
Не допирајте ги со влажни
раце внатрешните ѕидови на
замрзнувачот или производите
чувани во него.
Тоа може да предизвика
смрзнатини.
Не користете механички
уреди или какви било други
средства за забрзување на
процесот на одмрзнување,
освен оние препорачани од
производителот.
Не оштетувајте го колото на
разладното средство.
•
•
•
----•
•
• Овој производ е наменет
само за чување храна во
домашни услови.
Шишињата треба да се чуваат
блиску едно до друго, така што
нема да испаднат.
Во случај на протекување на
гас (како пропан, ЛП гас, итн.),
веднат проветрете без да ја
допирате приклучницата за
струја. Не допирајте ги уредот
или напојниот кабел.
Не пикајте раце, стапала
или метални предмети (како
стапчиња за јадење) во
долниот или задниот дел од
фрижидерот.
Тоа може да доведе до струен
удар или повреда.
Острите рабови може да
предизвикаат телесни повреди.
Не користете вентилатор.
Искра може да доведе до
експлозија или пожар.
Користете ги само ЛЕД
ламбите од производителот
или сервисниот претставник.
Децата треба да се
надгледуваат за да бидете
сигурни дека нема да играат
со уредот и/или да се качуваат
во апаратот.
• Немојте самите да
го демонтирате или
поправате фрижидерот.
-- Се изложувате на опасност да
08_ безбедносни информации
DA68-02916D-16.indb 8
2019. 7. 10. �� 9:26
предизвикате пожар, дефект
и/или телесна повреда. Во
случај на дефект, обратете
се кај вашиот сервисен
претставник.
--
--
--
•
-•
•
• Не обидувајте се
самите да го поправате,
демонтирате или
изменувате апаратот.
Не користете други
осигурувачи (како бакарна,
челична жица, итн.) освен
стандардни осигурувачи.
Ако е потребна поправка
или повторна инсталација
на апаратот, јавете се во
најблискиот сервисен центар.
Во спротивно, може да
дојде до струен удар, пожар,
проблеми со производот или
повреда.
Ако апаратот прави чудни
звуци, мириса на загорено
или се појави чад, веднаш
извлечете ја приклучницата
и јавете се во најблискиот
сервисен центар.
Во спротивно, може да дојде
до опасност од струен удар
или пожар.
Доколку имате проблем
при замена на сијалицата,
јавете се кај сервисниот
претставник.
Ако производот е опремен со
ЛЕД ламба, немојте самите
да ги демонтирате капакот
на ламбата или самата ЛЕД
ламба.
-- Јавете се кај вашиот сервисен
претставник.
• Ако во фрижидерот има
прав или вода, извлечете ја
приклучницата и јавете се во
вашиот сервисен центар на
Samsung Electronics.
-- Постои опасност од пожар.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
--
--
-•
--
СИМБОЛИ ЗА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ
КОРИСТЕЊЕ
• За да постигнете
најдобри перформанси на
производот,
не ставајте ја храната блиску
пред отворите за вентилација
на задниот дел од апаратот,
бидејќи тоа може да го попречи
слободното струење на
воздухот во фрижидерот.
Прописно завиткајте ја храната
или ставете ја во херметички
затворени садови, пред да ја
ставите во фрижидерот.
Не ставајте ја новата храна за
замрзнување блиску до веќе
замрзнатата.
Не ставајте газирани пијалоци
во комората на замрзнувачот.
Не ставајте шишиња или
стаклени садови замрзнувачот.
Кога содржината во нив ќе
замрзне, стаклото може да
безбедносни информации _09
DA68-02916D-16.indb 9
2019. 7. 10. �� 9:26
•
--
•
--
-•
•
пукне и да предизвика телесна
повреда или материјална штета.
Немојте да ја менувате или
модификувате функционалноста
на фрижидерот.
Промените или модификациите
може да имаат за последица
телесна повреда и/или
материјална штета. Промените
или модификациите изведени
од трето лице на овој завршен
апарат не се опфатени со
гаранцијата на Samsung, ниту
Samsung сноси одговорност
за безбедносните проблеми
и штетите настанати како
резултат на модификациите
изведени од трето лице.
Не затворајте ги отворите за
воздух.
Ако отворите за воздух се
затворат, особено со пластична
кеса, фрижидерот може
премногу да се излади. Ако
овој период на ладење трае
предолго, филтерот за вода
може да се расипе, што ќе
предизвика протекување на
водата.
Не ставајте ја новата храна за
замрзнување блиску до веќе
замрзнатата.
Придржувајте се кон роковите
на чување и роковите на траење
на замрзнатите производи.
Полнете ги резервоарот за
вода, чинијата за мраз, коцките
•
•
•
•
--
•
--
вода само со вода од водовод.
Користете го само апаратот за
правење мраз испорачан со
фрижидерот.
Доводот на вода до овој
фрижидер смее да го
инсталира/приклучи само
квалификувано лице, и тоа
само со довод на вода од
водовод.
За да се обезбеди правилна
работа на апаратот за
правење мраз, потребен
е притисок на водата од
138~862 kpa (1,4~8,8 kgf/cm3).
Не распрскувајте испарливи
материи, како инсектицид, на
површината на апаратот.
Како што е штетно по луѓето,
така може да резултира и
со струен удар, пожар или
проблеми со производот.
Не удирајте и не притискајте ја
површината на стаклото.
Скршеното стакло може да
предизвика телесна повреда
и/или материјална штета.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
СИМБОЛИ ЗА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
ПРИ ЧИСТЕЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ
• Немојте директно
да прскате вода на
внатрешната или
надворешната страна на
10_ безбедносни информации
DA68-02916D-16.indb 10
2019. 7. 10. �� 9:26
-•
--•
-•
-•
-•
фрижидерот.
Постои ризик од пожар или
струен удар.
Не користете и не ставајте
супстанци чувствителни на
температура, како што се
запаливи спрејови, запаливи
предмети, сув мраз, лекарства
или хемикалии во близина
на фрижидерот. Не чувајте
испарливи или запаливи
предмети или супстанци
(бензол, разредувач, пропан
гас, итн.) во фрижидерот.
Овој фрижидер е наменет
само за чување храна.
Тоа може да доведе до пожар
или експлозија.
Не прскајте запаливи гасови
во близина на фрижидерот.
Постои ризик од експлозија
или пожар.
Немојте директно да прскате
средства за чистење директно
на екранот.
Печатените букви на екранот
може да отпаднат.
Отстранете секакви страни
тела или прав од иглите на
штекерот. Но не користете
мокра или влажна крпа кога
го чистите штекерот или кога
отстранувате страни тела или
прав од иглите на штекерот.
Во спротивно постои ризик од
пожар или струен удар.
Никогаш не пикајте прсти или
други предмети во отворот на
диспензерот и во лизгалката
за мраз.
-- Тоа може да предизвика
телесна повреда или
материјална штета.
•
-•
--
--
• Пред чистење и
одржување извлечете го
штекерот на фрижидерот.
Цврсто вметнете го штекерот
во приклучницата. Не
користете оштетен штекер,
оштетен кабел или лабава
приклучница.
Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
Не влечете го напојниот кабел
и не виткајте го премногу. Не
сукајте го напојниот кабел и
не врзувајте го. Не закачувајте
го напојниот кабел преку
метален предмет, не ставајте
тешки предмети врз него, не
вметнувајте го помеѓу предмети
и не туркајте го во просторот
зад апаратот.
При поместување на
фрижидерот, внимавајте да не
поминувате преку кабелот и да
не го оштетите
Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
безбедносни информации _11
DA68-02916D-16.indb 11
2019. 7. 10. �� 9:26
фрижидери, отстранете ги
вратите/бравите и рачките на
вратите, така што малите деца
и животните не можат да се
заклучат внатре. Оставете ги
полиците на место за да не
• Пред да го отстраните
можат децата лесно да влезат
апаратот, проверете да не
внатре. Децата треба да ги
се оштетени цевките на
надгледувате за да бидете
задната страна.
сигурни дека нема да играат со
• Како разладно средство се
стариот уред.
користат R-600a или R-134a.
Проверете ја етикетата на
• Отстранете го материјалот од
задниот дел од апаратот
амбалажата за овој производ
или етикетата со ознаката
со почитување на животната
на типот во внатрешноста
средина.
на фрижидерот за да видите
• Чувајте ги материјалите од
кое разладно средство се
амбалажата подалеку од
користи во вашиот фрижидер.
децата, бидејќи тие може да
Ако овој производ содржи
бидат опасни за децата.
запалив гас (разладно средство -- Ако детето ја стави кесата
R-600a), информирајте се кај
преку главата, може да се
локалните органи за начинот на
задуши.
отстранување на овој производ.
Циклопентан се користи како
ДОПОЛНИТЕЛНИ
гас за дување на изолацијата.
СОВЕТИ ЗА ПРОПИСНО
Гасовите на изолацијата бараат
КОРИСТЕЊЕ
специјална процедура за
отстранување. Информирајте
• Во случај на прекин во
се кај локалните органи за
напојувањето со струја,
начинот на отстранување
прашајте во локалната
на овој производ. Пред да
канцеларија на претпријатието
ги отстраните апаратите,
за снабдување со електрична
проверете да не се оштетени
енергија колку долго ќе трае
цевките на задната страна.
прекинот.
Цевките треба да се откачуваат -- Повеќето прекини во
на отворено.
снабдувањето со струја
• При отстранување на овој
коишто се отстрануваат
производ или на други
во рок од еден час не
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
СЕРИОЗНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
СИМБОЛИ ЗА
ОТСТРАНУВАЊЕ
12_ безбедносни информации
DA68-02916D-16.indb 12
2019. 7. 10. �� 9:26
--
•
•
•
•
•
влијаат на температурите во
фрижидерот. Меѓутоа, за тоа
време треба да го сведете
отворањето на вратата на
минимум.
Ако прекинот во
снабдувањето со струја трае
подого од 24 часа, извадете ја
сета замрзната храна.
Ако фрижидерот е опремен
со клучеви, тие треба да се
чуваат надвор од дофатот на
децата и подалеку од самиот
апарат.
Апаратот може да не работи
ускладено (евентуално
покачување на температурата
во фрижидерот) кога е
поставен подолг период
на најниската температура
на скалата, предвидена за
апаратот.
Не ставајте храна којашто
лесно се расипува на ниска
температура, како на пример,
банани, лубеница.
Вашиот апарат не фаќа мраз,
што значи дека нема потреба
од рачно одмрзнување,
бидејќи тоа се изведува
автоматски.
Порастот на температурата во
текот на одмрзнувањето е во
согласност со барањата ISO.
Но, ако сакате да спречите
несоодветно покачување на
температурата на замрзнатата
храна при одмрзнување
на апаратот, завиткајте ја
замрзнатата храна во неколку
слоја весници.
• Секаков пораст на
температурата на замрзнатата
храна може да го скрати
нејзиниот рок на траење.
Совети за штедење енергија
-- Монтирајте го апаратот во сува
и добро проветрена просторија
со соодветна вентилација.
Погрижете се да не биде
изложен на директна сончева
светлина и никогаш не ставајте
го покрај директен извор на
топлина (радијатор, на пример).
-- Не блокирајте ги отворите или
решетките за вентилација на
апаратот.
-- Секогаш оставете ја топлата да
се излади пред да ја ставите во
апаратот.
-- Ставајте ја замрзнатата
храна да се одмрзнува
во фрижидерот. Со тоа ја
користите ниската температура
на замрзнатата храна за
ладење на храната во
фрижидерот.
-- Не држете ги вратите на
апаратот отворени премногу
долго кога ја ставате или
вадите храната. Колку пократко
е отворена вратата, толку
помалку мраз ќе се формира
безбедносни информации _13
DA68-02916D-16.indb 13
2019. 7. 10. �� 9:26
--
---
--
--
во замрзнувачот.
Редовно чистете го задниот
дел на фрижидерот. Правот ја
зголемува потрошувачката на
струја.
Не поставувајте ја температурата
пониско од потребното.
Обезбедете соодветно
испуштање на воздухот во
основата и на задната страна на
фрижидерот.
Не затворајте ги отворите за
воздух.
При инсталација обезбедете
доволно растојание од десната и
левата страна, како и од назад и
од горе.
Со тоа ќе ја намалите
потрошувачката и ќе ги
намалите сметките за струја.
За најефикасно користење на
енергијата, ве молиме држете
ги сите внатрешни елементи:
корпите, фиоките и полиците
на позициите одредени од
производителот.
Овој уред е наменет за
употреба во домаќинствата
и за слични намени како на
пример:
-- кујнски простории за
персоналот во продавници,
канцеларии и други работни
средини;
-- куќи на фарми и од страна на
клиенти во хотели, мотели и
други станбени објекти;
-- објекти од типот ноќевање со
појадок;
-- примена во угостителството и
во други објекти во коишто не
се врши малопродажба.
Содржина
УРЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ ФРИЖИДЕР СО ФРАНЦУСКА ВРАТА…………… 15
РАКУВАЊЕ СО ВАШИОТ ФРИЖИДЕР СО ФРАНЦУСКА ВРАТА…………… 23
ОТКРИВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ………………………………… 36
14_ безбедносни информации
DA68-02916D-16.indb 14
2019. 7. 10. �� 9:26
Уредување на вашиот фрижидер
со француска врата
ПОДГОТОВКИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ
НА ФРИЖИДЕРОТ
01 поставување
Ви честитаме на набавката на овој фрижидер
со француска врата, на Samsung.
Се надеваме дека ќе уживате во најсовремените
функции и ефикасности коишто ги нуди овој нов
апарат.
B
A
E
D
C
Избор на најдобра локација за
фрижидерот
Одберете:
• локација со лесен пристап до довод на вода.
• локација без директна сончева светлина.
• локација со рамен под.
• локација со доволно простор за лесно отворање на
вратите на фрижидерот.
• локација којашто овозможува доволно простор за
струење на воздухот од десната и левата страна,
како и од назад и од горе.
• локација којашто овозможува лесно поместување
на фрижидерот ако треба да се чисти или одржува.
• Не инсталирајте го фрижидерот на места каде што
температурата паѓа под 10 °C.
• Не поставувајте го фрижидерот на место на
коешто може да се наводени.
Длабочина „А“
726 mm
Ширина „Б“
908 mm
Висина „В“
1749 mm
Вкупна висина „Г“
1777 mm
Длабочина „Е“
788 mm
125°
125°
Ако фрижидерот нема доволно простор, внатрешниот
систем за ладење нема да работи како што треба.
Ако вашиот фрижидер има апарат за превење мраз,
обезбедете дополнителен простор на задната страна
за приклучување на водоводот.
Ако го инсталирате фрижидерот покрај фиксен ѕид,
потребно е минимално растојание од 95 mm помеѓу
фрижидерот и ѕидот за да може вратата да се отвора.
Важно: проверете дали фрижидерот може лесно да
се постави во својата конечна положба, така што ќе
ги измерите отворите на вратите (и ширина и висина),
праговите, плафоните, скалишните простори, итн.
Следната табела ги наведува точната висина и
длабочина на овој фрижидер со француска врата, на
Samsung.
Сите мерки се врз основа на
димензиите на конструкцијата, па може
да се разликуваат во зависност од
методот на мерење.
поставување _15
DA68-02916D-16.indb 15
2019. 7. 10. �� 9:26
Кога го преместувате фрижидерот
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
За да спречите оштетување на
подот, проверете дали ногалките за
дотерување се во дигната положба
(над подот). Погледнете го делот
„Дотерување на нивото“ (на страница
19).
одвртувач со
рамен врв (-)
ВАДЕЊЕ НА ВРАТИТЕ ОД
ФРИЖИДЕРОТ
За некои инсталации ќе треба да ги отстраните
фиоките од фрижидерот и замрзнувачот за да можете
да го поставите фрижидерот на неговата конечна
локација. Не вадете ги вратите/фиоките ако тоа не
е потребно. Доколку нема потреба да ги отстраните
вратите од фрижидерот, погледнете го делот
Дотерување на нивото, на страница 19. Ако треба да
ги отстраните вратите, продолжете подолу.
Пред да ги отстраните вратите/фиоките, проверете ги
следните точки:
Контролна рачка
ПОДНА ОБЛОГА
За правилна инсталација, фрижидерот мора да го
поставите на рамна, тврда површина на иста висина
како и преостанатиот дел од подот. Оваа површина
треба да биде доволно цврста да може да носи
целосно наполнет фрижидер.
За заштита на површината на подната облога, исечете
големо парче картон и поставете го под фрижидерот,
каде што работите. При поместување на фрижидерот
треба да го туркате или влечете право нанапред,
односно наназад. Не клатете го од една на друга
страна.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Исклучете го напојувањето на
фрижидерот пред да ги отстранувате
вратите или фиоките.
• Внимавајте да не ги испуштите,
оштетите или изгребете вратите/
фиоките додека ги отстранувате.
• Бидете внимателни кога ги отстранувате вратите/
фиоките. Вратите се тешки и може да се
повредите.
• Вратете ги вратите/фиоките на место како што
треба за да избегнете:
-- влага од пробивање воздух.
-- лошо порамнување на вратата.
-- губење енергија поради непрописно дихтување на
вратата.
Демонтажа на вратите од фрижидерот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Внимавајте да не ги испуштите
и оштетите вратите додека ги
отстранувате.
Потребен алат (не е испорачан)
За да ја завршите инсталацијата на вашиот фрижидер
потребен ви е следниот алат:
филипсов
одвртувач
одвртувач со
рамен врв (-)
клешти
аленов клуч
(5 mm)
клуч за
навлекување
(10 mm)
16_ поставување
DA68-02916D-16.indb 16
2019. 7. 10. �� 9:26
Со отворена врата
1. Отстранете ги 3-те завртки коишто ја
држат надолу ГОРНАТА ПЛОЧА ( 1 ) о
одвојте ги поврзаните жици.
4. Подигнете ја вратата нагоре за да ја
извадите.
2. Откачете ги двата конектора ( 2 ) на левата
страна на вратата. Извадете ја спојката за
вода од шарката, така што ќе ја завртите
и повлечете од шарката. отстранете го
доводот на вода ( 3 ) додека притискате
на ознаката ( 4 ) на спојката за доводот на
вода.
5. Отстранете ја завртката ( 8 ) прицврстена
на долната лева и десна шарка на вратите
со помош на филипсов клуч (+). Отстранете
ги 2-те завртки со шестоаголна глава
( 9 ) прицврстени на долната лева и десна
шарка на вратите со помош на аленов клуч
(5mm). Отстранете ги горната лева и десна
шарка на вратите ( 10 ).
01 поставување
1
10
8
9
2
аленов клуч
3
4
ПОВТОРНА МОНТАЖА НА
ВРАТИТЕ ОД ФРИЖИДЕРОТ
3. Повлечете и отстранете ја рачката на
шарката ( 5 ). Отстранете ја завртката за
заземјување ( 6 ) прицврстена на горните
леви шарки на вратите со помош на
филипсов клуч (+). Отстранете ги горната
лева и десна шарка ( 7 ).
5
6
За повторна монтажа на вратите на фрижидерот,
откако
ќе го преместите на неговата конечна локација,
составете ги деловите во обратен редослед.
1. Доводот на вода мора да биде целосно
вметнат во центарот на проѕирната спојка
(тип А) или на водовите водилки (тип Б) за
да се спречи протекување на водата од
диспензерот.
7
Тип A
Тип B
Диспензер
Центар на проѕирната спојка
Водовите водилки
поставување _17
DA68-02916D-16.indb 17
2019. 7. 10. �� 9:26
ДЕМОНТАЖА НА
ФЛЕКСИБИЛНАТА ВРАТА
5. Подигнете ја флексибилната врата од
шините.
1. Извадете ја флексибилната зона ( 1 ), така
што ќе ја подигнете.
1
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
2. Симнете го капакот( 2 ), со заштита, со
помош на одвртувач со рамен врв (-).
Ако ставате премногу храна во фиоките
на замрзнувачот, тој не ќе може докрај
да се затвори, што пак ќе предизвика
создавање мраз.
2
3. Притиснете го јазичето за заклучување и
откачете го конекторот на жицата.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
При повторна монтажа не заборавајте
да ја приклучите жичената заштита.
Ако не ја приклучите, флексибилниот
простор нема да работи.
4. Отстранете по 1 завртка со шестоаголна
глава на секоја страна со помош на клуч за
навлекување (10 mm).
ПОВТОРНА МОНТАЖА НА
ФЛЕКСИБИЛНАТА ВРАТА
За повторно прикачување на флексибилните
врати, составете ги деловите во обратен
редослед.
Не заборавајте да го приклучите
ПРЕТПАЗЛИВОСТ жичениот конектор за флексибилните
врати.
Ако не ја приклучите, флексибилниот
простор нема да работи.
ДЕМОНТАЖА НА ВРАТАТА НА
ЗАМРЗНУВАЧОТ
1. Извадете ја горната фиока, така што ќе ја
подигнете.
18_ поставување
DA68-02916D-16.indb 18
2019. 7. 10. �� 9:26
2. Отстранете ја заштитата за комората за
замрзнување ( 1 ), така што ќе ја подигнете.
да се затвори, што пак ќе предизвика
создавање мраз.
1
01 поставување
3. Извадете ја долната корпа зона ( 2 ), така
што ќе ја подигнете од шините.
2
4. Притиснете ја куката за фиксирање на
системот на шините.
ПОВТОРНА МОНТАЖА НА
ВРАТАТА НА ЗАМРЗНУВАЧОТ
За повторна монтажа на фиоката, откако ќе го
преместите ќе го преместите на неговата конечна
локација, составете ги деловите во обратен редослед.
5. Држејќи го горниот дел од фиоката на
замрзнувачот, извлечете ја докрај, па
извадете ја од системот на шините.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Внимавајте да не ја пуштите лизгачката
шина да удри на подот, затоа што може
да се изгребе или да се вдлаби.
Проверете дали при вадење /
инсталација на вратата од замрзнувачот
ја монтирате корпата на замрзнувачот
во правилна положба. Во спротивно,
може да се случи вратата да не се
отвора или затвора како треба.
Ако ставате премногу храна во фиоките
на замрзнувачот, тој не ќе може докрај
ПОРАМНУВАЊЕ
Погрижете се фрижидерот да биде порамнет,
така што ќе ги направите завршните
дотерувања. Употребете либела за да
проверите дали фрижидерот е порамнет од
една до друга страна, како и од назад кон
напред. Ако фрижидерот не е порамнет, не
ќе може идеално да ги израмните вратите,
што пак може да доведе до кондензација на
влагата и зголемени сметки за струја. Подолу
е пример за порамнување на фрижидерот, ако
левата страна е пониска од десната.
Како се порамнува
1. Отворете ја фиоката на замрзнувачот и
извадете ја долната корпа.
2. Вметнете одвртувач со рамен врв (-) во
жлебот на левата контролна рачка и вртете
во лево додека фрижидерот не се порамни.
(Рачката се врти во десно за спуштање и во
лево за дигање)
поставување _19
DA68-02916D-16.indb 19
2019. 7. 10. �� 9:26
Сигурносен прстен
Висината на надворешната или внатрешната врата
може да се прилагоди со помош на испорачаните
сигурносни прстени, кои се достапни во 4 различни
големини (1 mm, 1,5 mm, 2 mm и 2,5 mm).
одвртувач со рамен врв (-)
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Контролна рачка
Двете контролни рачки мора да го
допираат подот за да се избегне
телесна повреда или материјална штета
поради превртување.
Ако десната страна е пониска, изведете
ја истата постапка, само со десната
рачка.
За да ја прилагодите висината на вратата
Проверете ја разликата во висина помеѓу вратите, а
потоа подигнете ја и задржете ја пониската врата.
• Вметнете го сигурносниот прстен во
просторот помеѓу внатрешната врата и
ОСОВИНАТА НА ШАРКАТА.
(само кај одредени модели)
Предната маска на ногалките тешко
се вади, така што не препорачуваме
изведување на мали корекции со
помош на контролната рачка. Наместо
тоа, погледнете на следната страница
кој е најдобриот начин за изведување
минимални дотерувања на вратите.
МАЛИ ПРИЛАГОДУВАЊА
НА НАДВОРЕШНАТА ИЛИ
ВНАТРЕШНАТА ВРАТА
Запомнете, предуслов за идеално рамни врати е
порамнет фрижидер. Ако ви треба помош, погледнете
го претходниот дел за порамнување на фрижидерот.
фиксен дел
елемент за
дотерување
Левата врата е фиксирана. За
изведување на минимални дотерувања,
дотерувајте ја само десната врата.
• За оваа намена може да употребите
само еден сигурносен прстен.
Ако употребите два или повеќе
сигурносни прстени, тие може да се
извадат или да создаваат звук на
триење.
• Чувајте ги сигурносните прстени подалеку од
дофат на деца и зачувајте ги за понатамошна
употреба.
• Немојте премногу да ја подигнувате
вратата. Вратата може да го допира и да го
оштети горниот капак.
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
МАЛИ ПРИЛАГОДУВАЊА
ПОМЕЃУ НАДВОРЕШНАТА И
ВНАТРЕШНАТА ВРАТА
(САМО КАЈ ОДРЕДЕНИ МОДЕЛИ)
Откако ќе ја подигнете надворешната врата, вметнете
го испорачаниот сигурносен прстен во просторот
помеѓу НАДВОРЕШНАТА ВРАТА и ОСОВИНАТА НА
ШАРКАТА.
20_ поставување
DA68-02916D-16.indb 20
2019. 7. 10. �� 9:26
Треба да се користи новиот комплет
црева испорачан со уредот, а стариот
комплет црева не треба да се користи
повторно.
Делови за инсталација на водот за довод
на вода
Сигурносниот прстен треба да се
искористи доколку рачката не се движи
поради тоа што надворешната врата е
спуштена пониско.
МОНТАЖА НА ВОДОТ ЗА
ДИСПЕНЗЕРОТ ЗА ВОДА
Диспензерот за вода со филтер е еден од корисните
додатоци на вашиот нов фрижидер. За да помогне
во промовирањето на подобро здравје, филтерот за
вода ги отстранува несаканите честички од водата.
Меѓутоа, тој не стерилизира, ниту ги уништува
микроорганизмите. За таа цел ќе треба да си набавите
систем за пречистување на водата.
За да се обезбеди правилна работа на апаратот за
правење мраз, потребен е притисок на водата од
20~125 psi.
Во нормални услови, чашка од 170 cm3 (5,75 oz) може
да се наполни за околу 10 секунди.
Ако фрижидерот е инсталиран на место со низок
притисок на водата (под 20psi), може да инсталирате
пумпа за зголемување на притисокот за да го
надоместите нискиот притисок.
Откако ќе го поврзете водот за довод на водата,
проверете дали резервоарот за вода во внатрешноста
на фрижидерот е прописно наполнет. За таа цел,
притискајте ја рачката на диспензерот за вода сè
додека водата тече од испустот.
Комплетот за инсталација на водот
за довод на водата е испорачан со
уредот. Ќе го најдете во фиоката на
замрзнувачот.
Елементи за