Samsung | RZ32M7110S9 | Samsung Mraznička jednodvéřová 315 ℓ RZ32M7110S9/EO Série RR7000M Uživatelská přiručka

Samsung Mraznička jednodvéřová 315 ℓ RZ32M7110S9/EO Série RR7000M Uživatelská přiručka
Lodówka
Instrukcja obsługi (tylko zamrażarka)
RZ32M*
Urządzenie wolnostojące
Untitled-29 1
2018-04-18
4:50:04
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Spis treści
2
Untitled-29 2
3
Ważne symbole i środki ostrożności:
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji
Przestrogi dotyczące instalacji
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ostrzeżenie dotyczące użytkowania
Przestrogi dotyczące użytkowania
Przestrogi dotyczące czyszczenia
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne
Porady dotyczące oszczędzania energii
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
6
7
8
12
13
19
19
22
23
25
26
27
28
Instalacja
29
Opis lodówki
Instalacja krok po kroku
29
30
Obsługa
37
Panel funkcji
Aplikacja Samsung Smart Home
Funkcje specjalne
37
40
42
Konserwacja
47
Zmiana kierunku otwierania drzwi (tylko w określonych modelach)
Obsługa i konserwacja
Czyszczenie
Wymiana
47
65
68
68
Rozwiązywanie problemów
69
Informacje ogólne
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?
Aplikacja Samsung Smart Home
69
71
73
Polski
2018-04-18
4:50:04
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki
firmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy
podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i
efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej
lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy,
o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie
obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od
8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej,
zmysłowej lub umysłowej, bądź też mające niewielkie
doświadczenie i wiedzę, o ile nadzorowane są przez
osobę odpowiedzialną lub po wcześniejszym przekazaniu
przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej
obsługi urządzenia, a także informacji o ewentualnych
zagrożeniach związanych z obsługą urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być
przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
• Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte
w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych
warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce.
Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie
z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi
urządzenia spoczywa na użytkowniku.
Polski
Untitled-29 3
2018-04-18
3
4:50:04
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona
do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego
modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w
tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć.
Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy
zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc
i informacje dostępne są również na stronie internetowej
www.samsung.com.
• Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z
powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu
chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może
znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego
czynnika chłodniczego.
• Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki
uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się
ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m³
na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz
urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz
danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej
umieszczonej w jego wnętrzu.
• Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych
może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie
wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego
z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia
w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne
należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub
wybuchu.
4
Untitled-29 4
Polski
2018-04-18
4:50:04
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Serwisowanie urządzenia jest niebezpieczne dla
osób innych niż pracownik autoryzowanego punktu
serwisowego.
• W lodówce nie należy przechowywać substancji
wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.
Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru / materiały palne
Polski
Untitled-29 5
2018-04-18
5
4:50:04
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne symbole i środki ostrożności:
Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa
podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W instrukcji obsługi
zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała, szkodami
materialnymi i/lub śmiercią.
PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które
może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub szkodami
materialnymi.
UWAGA
Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie
lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.
Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec
obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy bezwzględnie stosować się do nich.
Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na
przyszłość.
6
Untitled-29 6
Polski
2018-04-18
4:50:05
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji
urządzenia
OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu
chłodniczego.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów
rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować
uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku
należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł
zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
- W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika
chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym
gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym.
Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu
chłodniczego.
Polski
Untitled-29 7
2018-04-18
7
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani
tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
- Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może
spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym
ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.
• Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy
zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona
do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu
znamionowym zgodnym z napięciem podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
- Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia
i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych
stwarzającemu ryzyko pożaru.
• Jeśli gniazdo ścienne jest obluzowane, nie należy
podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
- Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym
znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości
bądź na końcach.
• Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani
stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
• Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu
zasilającego.
• Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
8
Untitled-29 8
Polski
2018-04-18
4:50:05
Polski
Untitled-29 9
2018-04-18
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad
przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego
przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy
przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
• Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie
przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda
elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający.
Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z
gniazda elektrycznego.
- Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować
spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
• W lodówce nie należy przechowywać substancji
wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.
• Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub
materiałów palnych.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym
może dochodzić do wycieku gazu.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być
prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją
zawartą w tym podręczniku.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we
właściwej pozycji. Przewód powinien swobodnie zwisać.
- Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji
odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w
konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
9
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu
zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona
przez tylną część lodówki.
• Materiały pakunkowe należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
- Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią
wskutek uduszenia.
• Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna
po instalacji.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem ze względu na upływ prądu.
• Nie należy instalować urządzenia w miejscu wilgotnym,
zakurzonym lub zanieczyszczonym tłustymi substancjami
ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych i wody (deszcz).
- Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może
spowodować porażenie prądem lub pożar.
• W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim
żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec
lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów
metalowych itp.).
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię
urządzenia lub obrażenia ciała.
• Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć
całą plastikową folię ochronną.
10
Untitled-29 10
Polski
2018-04-18
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
- Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii
lub naprawy dowolnej części urządzenia należy
sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu
mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
• Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych,
przewodów telefonicznych ani odgromników w
charakterze uziemienia.
- Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii
lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu
upływu.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć
do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej
wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo
zamocowanego gniazda ściennego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast
wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego
serwisu.
• Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko
wykwalifikowany technik lub serwisant.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem
lub obrażeń ciała.
• Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że
przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
• Nie należy umieszczać za urządzeniem przedłużaczy z
wieloma gniazdami ani zasilaczy.
Polski
Untitled-29 11
2018-04-18
11
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przestrogi dotyczące instalacji
PRZESTROGA
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość
wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej
powierzchni.
- Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub
konstrukcji montażowej nie może być zasłonięty.
• Po zainstalowaniu urządzenie powinno stać bezczynnie
przez 2 godziny, zanim zostanie włączone i umieszczona
zostanie w nim żywność.
• Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez
wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy
serwisowej.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub
obrażeń ciała.
• Przeciążenie jednych drzwi może spowodować
przewrócenie się lodówki i obrażenia ciała.
12
Untitled-29 12
Polski
2018-04-18
4:50:05
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do
gniazda ściennego mokrymi rękami.
- Może to spowodować porażenie prądem.
• Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych
przedmiotów.
- Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie
mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody
majątkowe.
• Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych
przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną
lub za tylną część lodówki.
- Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
- Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia
ciała.
• Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani
przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
- Może to doprowadzić do odmrożeń.
• Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia
prądem.
• W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów
ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen,
rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
- Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do
przechowywania żywności.
- Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
Polski
Untitled-29 13
2018-04-18
13
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których
może dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy
drzwiami a obudową jest niewielka. Należy zachować
ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w
pobliżu są dzieci.
• Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach
ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym
razie może dojść do poważnych urazów.
• Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza
lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
• Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
- Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia
ciała.
• Nie należy przechować w lodówce wyrobów
farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani
produktów wrażliwych na temperaturę.
- W lodówce nie wolno przechowywać produktów
wymagających ścisłej kontroli temperatury.
• W lodówce/zamrażarce nie należy umieszczać ani używać
urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez
producenta.
• W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej
lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z
punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
14
Untitled-29 14
Polski
2018-04-18
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
- Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
• Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez
dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza
urządzenia.
• Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom
wchodzić do szuflady.
- Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez
uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
• Lodówki nie należy przepełniać.
- Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść,
powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
• Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów
lotnych, takich jak insektycydy.
- Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto
mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub
problemów z urządzeniem.
• W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać
substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak
łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub
chemikalia.
Polski
Untitled-29 15
2018-04-18
15
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania
wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać
zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych
zapachów.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy stawać na urządzeniu ani umieszczać na nim
żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec
lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów
metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem,
pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy
stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani
innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z
wyjątkiem zalecanych przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika
chłodniczego.
• Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED
UV przez dłuższy czas.
- Może to spowodować problemy ze wzrokiem
wynikające z działania promieni ultrafioletowych.
• Nie należy wkładać do zamrażarki półki górą skierowaną
w dół. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
- Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą
szklaną półką.
• Palce należy trzymać z dala od miejsc, w których może
dojść do ich zakleszczenia: przestrzeń pomiędzy drzwiami
a obudową jest niewielka. Należy zachować ostrożność w
przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
16
Untitled-29 16
Polski
2018-04-18
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W razie stwierdzenia wypływu gazu należy unikać
otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy
przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym
pracuje urządzenie.
- Nie należy dotykać urządzenia ani przewodu
zasilającego.
- Nie należy korzystać z wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
• Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych
przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
• Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania
żywności w warunkach domowych.
• Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy,
demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić
do problemów z bezpieczeństwem. Za cofnięcie
nieautoryzowanych zmian firma pobiera pełną opłatę
pokrywającą koszt części i robocizny.
• Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z
drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem
standardowym.
• Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji,
należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem,
pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
• Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna kontrolka LED nie
świeci, należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Polski
Untitled-29 17
2018-04-18
17
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź
dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda
elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
• W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka
LED) należy skontaktować się z punktem serwisowym
firmy Samsung.
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie
należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolek i
demontować oświetlenia.
- Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy
Samsung.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do
gniazda ściennego.
• Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu
zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda
ściennego.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
18
Untitled-29 18
Polski
2018-04-18
4:50:05
Ostrzeżenie dotyczące użytkowania
OSTRZEŻENIE
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
konstrukcji zabudowy nie mogą być zasłonięte.
• Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani
innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z
wyjątkiem zalecanych przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika
chłodniczego.
• Wewnątrz komory do przechowywania żywności nie
należy używać żadnych urządzeń elektrycznych innych niż
zalecane przez producenta.
Przestrogi dotyczące użytkowania
PRZESTROGA
• Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały
całkowicie rozmrożone. W komorze zamrażarki nie należy
przechowywać napojów gazowanych. W zamrażarce nie
należy przechowywać butelek ani pojemników szklanych.
- Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała.
• Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu, należy
przestrzegać niżej podanych instrukcji.
- Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt
blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w
tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny
obieg powietrza w komorze lodówki.
Polski
Untitled-29 19
2018-04-18
19
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
20
Untitled-29 20
- Przed włożeniem produktów żywnościowych do
lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w
szczelnych pojemnikach.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła
ani napojów gazowanych. Mogą one ulec zamrożeniu
i popękać. Popękane pojemniki z napojami mogą
spowodować uraz.
- Należy przestrzegać maksymalnych czasów
przechowywania i terminów ważności mrożonek.
Nie należy wkładać do zamrażarki pojemników ze szkła, w
tym butelek, ani napojów gazowanych.
- Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić
skaleczeniem.
W komorze zamrażarki nie należy przechowywać napojów
gazowanych. W zamrażarce nie należy przechowywać
butelek ani pojemników szklanych.
- Po zamarznięciu ich zawartości szkło może pęknąć i
spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.
Gwarancja na serwis i modyfikacje
- Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez
stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego
urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy
Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za
problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z
wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu
lodówki.
- Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza
torebką foliową, może dojść do nadmiernego
schłodzenia lodówki.
Polski
2018-04-18
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić
drzwi otwarte.
- W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń
i nieprzyjemny zapach.
• Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy
odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym
podłączeniem.
• W razie zamoknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i
skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung
Electronics.
• Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiekolwiek
powierzchnie szklane ani ich uderzać.
- Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować
obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
• Należy zwracać uwagę, aby nie przyciąć sobie palców.
• Jeżeli lodówka została zalana wodą, należy skontaktować
się z najbliższym punktem serwisowym.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
Polski
Untitled-29 21
2018-04-18
21
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przestrogi dotyczące czyszczenia
PRZESTROGA
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne
lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
- Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
• Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania
wnętrza lodówki.
• W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu
usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
• Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza
środkami czyszczącymi.
- Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać
zmyte.
• W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji
obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków
wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej,
suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki
mokrej lub wilgotnej.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
• Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie
bezpośrednio wodę.
22
Untitled-29 22
Polski
2018-04-18
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Do czyszczenia nie wolno używać benzenu,
rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani
substancji zawierających chlor.
- Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami
lub preparatami może uszkodzić powierzchnię
urządzenia i spowodować pożar.
• Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda
ściennego.
- W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub
porażenia prądem.
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji
OSTRZEŻENIE
• Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób
bezpieczny dla środowiska.
• Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów
rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
• Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy
sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na
tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz zamrażarki,
jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera
łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy
skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego
bezpiecznej utylizacji.
Polski
Untitled-29 23
2018-04-18
23
4:50:05
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich
uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta
nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do
uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
- Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać
urazu lub się udusić.
• Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy
zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej
procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla
środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe
władze.
• Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza
zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą
być dla nich niebezpieczne.
- Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się
udusić.
24
Untitled-29 24
Polski
2018-04-18
4:50:06
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne
Polski
Untitled-29 25
2018-04-18
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie
energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w
zasilaniu.
- W większości przypadków brak zasilania przez godzinę
lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki.
Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć
do minimum otwieranie drzwi.
- Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy
wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty
żywnościowe.
• Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone
produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze
przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć),
jeśli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w
miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa
niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało
zaprojektowane.
• W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich
w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie
wpłynąć ze względu na ich właściwości.
• Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa
się ono automatycznie.
• Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z
wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi
temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania,
produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
• Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały
całkowicie rozmrożone.
25
4:50:06
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Porady dotyczące oszczędzania energii
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym
pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Urządzenie nie
może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np.
grzejników).
• Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych
urządzenia ze względu na oszczędność energii.
• Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny
ostygnąć.
• Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska
temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty
znajdujące się w lodówce.
• Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z lodówki
nie należy zbyt długo pozostawiać jej otwartej. Im krócej
drzwi są otwarte, tym mniej szronu wytworzy się w
zamrażarce.
• Zaleca się instalowanie lodówki z zachowaniem
odpowiedniego odstępu od ściany z tyłu oraz od mebli po
bokach. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży
rachunki za prąd.
• Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie
elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak
kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z
zaleceniami producenta.
26
Untitled-29 26
Polski
2018-04-18
4:50:06
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i
podobnych miejscach, takich jak:
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
• domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty
mieszkalne;
• miejsca zakwaterowania;
• firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia
zbiorowego.
Polski
Untitled-29 27
2018-04-18
27
4:50:06
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych
firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych
dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH,
znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Dotyczy tylko produktów sprzedawanych w krajach Unii
Europejskiej)
28
Untitled-29 28
Polski
2018-04-18
4:50:06
Instalacja
Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom
podczas jej użytkowania.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
•
Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą
należy odłączyć przewód zasilający.
Opis lodówki
Rzeczywisty wygląd i dostarczone elementy urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.
02
01
03
Półka na drzwiach
Pokrywa górnej półki *
Półka zamrażarki
Szuflada zamrażarki
Płaska kostkarka do lodu *
Półka na kostki lodu *
Dolna szuflada
Instalacja
05
01
02
03
04
05
06
07
* tylko w określonych modelach
06
04
07
UWAGA
•
Aby zapewnić najlepszą wydajność energetyczną, upewnij się, że wszystkie półki, szuflady i pojemniki
znajdują się na swoich oryginalnych pozycjach.
Polski
Untitled-29 29
2018-04-18
29
4:50:06
Instalacja
Instalacja krok po kroku
KROK 1 Wybór miejsca
Wymogi dotyczące miejsca instalacji:
• wytrzymała, równa powierzchnia bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
• miejsce nienarażone na światło słoneczne;
• odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca otwieranie i zamykanie drzwi;
• miejsce oddalone od źródeł ciepła;
• miejsce nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
• zakres temperatury: od 10 °C do 43 °C.
Efektywny zakres temperatury
Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę
urządzenia.
Instalacja
Klasa
Symbol
Umiarkowany rozszerzony
Umiarkowany
Zakres temperatur otoczenia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
od +10 do +32
od +10 do +32
N
od +16 do +32
od +16 do +32
Subtropikalny
ST
od +16 do +38
od +18 do +38
Tropikalny
T
od +16 do +43
od +18 do +43
UWAGA
Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia,
częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień
temperatury.
30
Untitled-29 30
Polski
2018-04-18
4:50:06
Wolne miejsce
Na poniższych ilustracjach i w tabeli przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.
Głębokość „A”
B
694
Szerokość „B”
595
Wysokość całkowita „C”
1853
(jednostka: mm)
A
C
Instalacja
Polski
Untitled-29 31
2018-04-18
31
4:50:06
Instalacja
01
01
01
zalecane ponad 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(jednostka: mm)
03
04
Instalacja
05
07
06
UWAGA
Wartości w powyższej tabeli mogą się różnić w zależności od metody pomiaru.
KROK 2 Odstęp (tylko w określonych modelach)
1. Otwórz drzwi i znajdź dostarczone elementy
dystansowe (x2).
2. Rozpakuj je i przymocuj do tylnej ściany
lodówki, jak pokazano na ilustracji. Pomagają
one w utrzymaniu cyrkulacji powietrza wokół
tylnej ściany i ograniczają zużycie energii.
32
Untitled-29 32
Polski
2018-04-18
4:50:06
KROK 3 Połączenie z siecią Wi-Fi
Istnieje możliwość zdalnego sterowania lodówką za
pomocą klucza sprzętowego Smart Home Dongle
sprzedawanego oddzielnie. Aby zakupić klucz
sprzętowy Smart Home Dongle, należy odwiedzić
stronę internetową www.samsung.com i przejść do
informacji produktowych dotyczących klucza.
PRZESTROGA
•
•
Instalacja
Klucz sprzętowy Smart Home Dongle firmy
Samsung występuje w dwóch rodzajach:
jeden jest przeznaczony do telewizorów
Samsung Smart, natomiast drugi do urządzeń
gospodarstwa domowego tej firmy.
Należy kupić klucz sprzętowy Smart
Home Dongle firmy Samsung do urządzeń
gospodarstwa domowego. Każdy inny klucz
może spowodować awarię systemu.
1. Otwórz drzwi zamrażarki i pociągnij, aby
otworzyć pokrywę klucza sprzętowego w
górnej części drzwi.
2. Klucz sprzętowy Smart Home Dongle włóż do
portu klucza, wprowadzając go we właściwym
kierunku.
Polski
Untitled-29 33
2018-04-18
33
4:50:07
Instalacja
3. Dociśnij, aby zamknąć pokrywę klucza
sprzętowego.
KROK 4 Podłoga
•
Instalacja
•
•
34
Untitled-29 34
Powierzchnia przeznaczona do ustawienia
lodówki musi być wystarczająco wytrzymała,
aby stanowić podparcie dla całkowicie
wypełnionej lodówki.
Aby zabezpieczyć podłogę, pod każdą stopkę
lodówki podłóż duży kawałek kartonu.
Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym
położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie
to konieczne ze względu na zabezpieczenie
podłogi. Jeżeli trzeba, na torze przesuwu wyłóż
gruby papier lub materiał (np. stary dywan).
Polski
2018-04-18
4:50:07
KROK 5 Regulacja nóżek poziomujących
PRZESTROGA
•
•
•
Lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. W przeciwnym razie może dojść
uszkodzenia lodówki lub obrażeń ciała.
Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Upewnij się, że w lodówce nie pozostały
żadne produkty żywnościowe.
Ze względów bezpieczeństwa wyreguluj przednią stronę tak, aby ustawiona była nieco wyżej niż tylna.
Lodówkę można wypoziomować przez regulację przednich nóżek wyposażonych w odpowiednie śruby. Do
wypoziomowania należy użyć płaskiego wkrętaka.
Aby zmienić wysokość po lewej stronie:
Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej w
przedniej nóżce. W celu zwiększenia wysokości
obracaj śrubę poziomującą w prawo. W celu
zmniejszenia wysokości obracaj śrubę poziomującą
w lewo.
Instalacja
Aby zmienić wysokość po prawej stronie:
Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej
w prawej przedniej nóżce. W celu zwiększenia
wysokości obracaj śrubę poziomującą w prawo.
W celu zmniejszenia wysokości obracaj śrubę
poziomującą w lewo.
Polski
Untitled-29 35
2018-04-18
35
4:50:07
Instalacja
KROK 6 Ustawienia początkowe
Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.
1. Zdejmij arkusz pianki PE ze wszystkich rogów półki. Pianka ma za zadanie zabezpieczać lodówkę w
czasie transportu.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
3. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wnętrze świeci.
4. Ustaw temperaturę na najniższą i poczekaj, aż zamrażarka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz
lodówka jest gotowa do użytku.
UWAGA
Po włączeniu się lodówki rozlegnie się alarm. Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk Freezer (Zamrażarka).
KROK 7 Końcowa kontrola
Instalacja
Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:
• lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
• lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i czy zachowana jest odpowiednia odległości
od ścian lub szafek;
• lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze;
• drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wnętrze zapala się automatycznie po
otwarciu drzwi.
36
Untitled-29 36
Polski
2018-04-18
4:50:07
Obsługa
Panel funkcji
TYP A
05
01
02
Obsługa
03
04
TYP B
05
01
02
03
04
Polski
Untitled-29 37
2018-04-18
37
4:50:08
Obsługa
01 Freezer (Zamrażarka)
02 Power Freeze (Intensywne zamrażanie)
03 Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach) 04 Control Lock (Blokada)
05 Połączenie sieciowe
01 Zamrażarka
Freezer
(Zamrażarka)
Przycisk Freezer (Zamrażarka) służy do ustawiania temperatury zamrażarki.
Dostępny zakres wartości to temperatura od -15 °C do -23 °C (domyślnie: -19 °C).
02 Intensywne zamrażanie (3 s)
Obsługa
Power Freeze
(Intensywne
zamrażanie)
Funkcja Intensywne zamrażanie przyśpiesza proces zamrażania przy maksymalnej
szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością
przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury.
• Aby włączyć funkcję Intensywne zamrażanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk
Power Freeze (Intensywne zamrażanie) przez 3 sekundy. Zaświeci się
odpowiedni wskaźnik (
), a lodówka przyśpieszy zamrażanie.
• Aby wyłączyć funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Power
Freeze (Intensywne zamrażanie) przez 3 sekundy. Zamrażarka powróci do
poprzedniego ustawienia temperatury.
• Aby zamrozić większą ilość żywności, włącz funkcję Intensywne zamrażanie na
co najmniej 20 godzin przed włożeniem produktów do zamrażarki.
UWAGA
•
•
Użycie funkcji Intensywne zamrażanie zwiększa zużycie energii. Nie zapomnij
o wyłączeniu funkcji i powrocie do poprzedniej temperatury, jeśli nie
zamierzasz dalej korzystać z funkcji intensywnego zamrażania.
Aby szybko zamrozić większą liczbę produktów, wyjmij szuflady i użyj
dostarczonej półki.
03 Ostrzeżenie o otwartych drzwiach
Door Alarm
(Ostrzeżenie
o otwartych
drzwiach)
38
Untitled-29 38
Pozwala ustawić alarm przypomnienia. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad
2 minuty, zostanie wyemitowany alarm dźwiękowy i zacznie migać wskaźnik
alarmu.
Włączanie i wyłączanie alarmu odbywa się poprzez naciskanie przycisku Door
Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach).
Polski
2018-04-18
4:50:08
04 Blokada (3 s)
Control Lock
(Blokada)
Aby zapobiec przypadkowej manipulacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Control
Lock (Blokada) przez 3 sekundy w celu aktywowania funkcji Blokada. Gdy świeci
wskaźnik ( ), wszystkie elementy sterujące są wyłączone.
Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3
sekundy. Elementy sterujące zostaną włączone.
05 Połączenie sieciowe
Istnieje możliwość użycia opcjonalnego klucza sprzętowego Smart Home Dongle (sprzedawanego
oddzielnie), który umożliwia sterowanie i monitorowanie urządzenia poprzez aplikację Samsung Smart
Home. Więcej informacji na temat aplikacji Samsung Smart Home znaleźć można w części Aplikacja
Samsung Smart Home.
UWAGA
•
•
•
•
•
•
Obsługa
•
Zalecane systemy szyfrowania obejmują WPA/TKIP i WPA2/AES. Wszelkie nowsze lub
niestandaryzowane protokoły uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
Połączenia z sieciami bezprzewodowymi mogą być zakłócane przez otaczające środowisko komunikacji
bezprzewodowej.
Jeżeli dostawca usług internetowych zarejestrował adres MAC komputera lub modemu użytkownika
w celu jego identyfikacji, lodówka Samsung Smart może być pozbawiona możliwości łączenia się z
Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc
techniczną.
Ustawienia zapory systemu sieciowego mogą uniemożliwiać lodówce Samsung Smart dostęp do
Internetu. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc techniczną. Jeżeli
problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub
sprzedawcą jej produktów.
Aby skonfigurować ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego (AP), zapoznaj się z treścią
podręcznika użytkownika AP.
Lodówki Samsung Smart z funkcją klucza sprzętowego Smart Home Dongle firmy Samsung obsługują
zarówno protokoły Wi-Fi 2,4 GHz z IEEE 802.11 b/g/n, jak i Soft-AP (zaleca się IEEE 802.11 n).
Niezatwierdzone routery bezprzewodowe sieci Wi-Fi mogą nie zapewniać połączenia z lodówkami
Samsung Smart.
Polski
Untitled-29 39
2018-04-18
39
4:50:08
Obsługa
Aplikacja Samsung Smart Home
Instalacja
Odwiedź stronę internetową sklepów Google Play Store, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj
„Samsung Smart Home”. Pobierz i zainstaluj aplikację Samsung Smart Home dostarczaną przez firmę
Samsung Electronics dla urządzenia smart.
UWAGA
•
•
Aplikacja Samsung Smart Home jest przeznaczona dla urządzeń z systemem Android 4.0 (ICS) lub
nowszym, bądź iOS 8.0 lub nowszym. Została zoptymalizowana pod kątem smartfonów firmy Samsung
(serii Galaxy S i Galaxy Note). W przypadku innych modeli smartfonów niektóre funkcje mogą działać
inaczej.
Aby udoskonalić działanie, aplikacja Samsung Smart Home może ulegać modyfikacjom bez uprzedniego
powiadomienia. Mogą też zostać przerwane usługi wsparcia technicznego dla tej aplikacji, zależnie od
polityki producenta.
Konto Samsung
Aby korzystać z aplikacji, należy posiadać lub zarejestrować konto Samsung. Jeżeli nie masz bezpłatnego
konta Samsung, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby utworzyć takie konto.
Obsługa
Czynności wstępne
1. Klucz sprzętowy Smart Home Dongle włóż do odpowiedniego portu w lodówce.
2. Uruchom aplikację Samsung Smart Home i zaloguj się do konta Samsung. Użytkownicy urządzeń
iPhone muszą podawać dane logowania przy każdej próbie uzyskania dostępu do aplikacji.
3. Dotknij przycisku Add Device (Dodaj urządzenie) > Refrigerator (Lodówka).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podać niezbędne dane routera, a
następnie dotknij opcji Next (Dalej).
5. Naciśnij i przytrzymaj opcję Freezer (Zamrażarka) przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „AP”. Lodówka zostanie zarejestrowana w aplikacji.
6. Po zakończeniu rejestracji w aplikacji Samsung Smart Home pojawi się ikona lodówki.
7. Dotknij ikony, aby otworzyć stronę lodówki.
8. Po ustanowieniu połączenia sieciowego na lodówce zaświeci się ikona Wi-Fi.
Aplikacja lodówki
Zintegrowane sterowanie
Lodówkę można monitorować i sterować nią zarówno w domu, jak i poza nim.
• Dotknij ikony lodówki w aplikacji Samsung Smart Home, aby otworzyć stronę lodówki.
• Sprawdź stan operacji lub powiadomienie dotyczące lodówki. Możesz też w razie potrzeby zmieniać
opcje i ustawienia.
UWAGA
Niektóre opcje i ustawienia lodówki mogą nie być dostępne w trybie zdalnego sterowania.
40
Untitled-29 40
Polski
2018-04-18
4:50:08
Kategoria
Monitorowanie
Funkcje
Pozycja
Opis
Temperatura zamrażarki
Wyświetla aktualne ustawienie temperatury w
zamrażarce.
Diagnostyka
Wykrywa nieprawidłowości działania zamrażarki.
Monitorowanie energii
Kontroluje łączne zużycie energii przez zamrażarkę z
ostatnich 180 dni.
Intensywne zamrażanie
Pozwala włączać i wyłączać funkcję Intensywne
zamrażanie oraz sprawdzać aktualne ustawienia.
Zbyt wysoka temperatura
Ten alarm jest wyzwalany, gdy w zamrażarce panuje
zbyt wysoka temperatura.
Otwarte drzwi
Ten alarm jest wyzwalany, gdy drzwi zamrażarki są
otwarte przez określony czas.
Alarmy
Obsługa
Polski
Untitled-29 41
2018-04-18
41
4:50:08
Obsługa
Funkcje specjalne
Rzeczywisty wygląd i funkcje specjalne zamrażarki mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.
Płaska kostkarka do lodu (tylko w określonych modelach)
01
04
01
02
03
04
05
Pojemnik na wodę
Dźwignia kostkarki do lodu
Pojemnik na lód
Szablon lodu
Pokrywa szablonu lodu
02
05
03
UWAGA
Jeśli nie zamierzasz wytwarzać lodu, wyjmij płaską kostkarkę do lodu, aby zapewnić więcej miejsca do
przechowywania produktów. W takim przypadku pojemnika na lód (03) można użyć jako uniwersalnego
pojemnika do przechowywania.
Obsługa
42
Untitled-29 42
Polski
2018-04-18
4:50:08
Ręczne dozowanie lodu
1. Pociągnij uchwyt pojemnika na wodę (01)
w górę w celu otwarcia, a następnie napełnij
pojemnik wodą do linii maksymalnego
poziomu. Delikatnie zamknij pojemnik, aby nie
dopuścić do rozlania lub wycieku wody.
PRZESTROGA
•
•
•
Nie przekraczaj linii maksymalnego poziomu.
Nadmierna ilość wody powoduje blokowanie
lodu i nieprawidłowości jego dozowania.
Używaj wyłącznie wody pitnej. Inne płyny,
takie jak zielona herbata czy mleko, mogą nie
być dozowane prawidłowo.
Delikatnie zamknij pojemnik na wodę. W
przeciwnym razie może dojść do rozlania lub
wycieku wody.
UWAGA
•
Obsługa
•
W przypadku wycieku wody otwórz pojemnik
na wodę i sprawdź, czy przepływ wody
z pojemnika do szablonu lodu nie jest
zamarznięty. Jeśli jest, nalej ciepłej wody do
pojemnika na wodę do linii maksymalnego
poziomu. Poczekaj na rozmarznięcie przepływu.
Zalecane jest regularne czyszczenie przepływu
wody z pojemnika do szablonu lodu, ponieważ
ma tendencje do zamarzania.
2. Sprawdź, czy lód jest całkowicie zamrożony.
Dopiero gdy lód jest całkowicie zamrożony,
pociągnij dźwignię kostkarki do lodu (02) w
górę. Następnie szablon lodu (04) obróci się i
poda lód do pojemnika na lód (03).
PRZESTROGA
•
Nie pociągaj dźwigni w górę, zanim lód nie
będzie całkowicie zamrożony. Częściowo
zamrożony lód może spowodować
zablokowanie i uszkodzenie pojemnika na lód.
Polski
Untitled-29 43
2018-04-18
43
4:50:09
Obsługa
3. Aby podać lód, unieś lekko pojemnik na lód i
przechyl go do przodu.
2
1
PRZESTROGA
•
•
•
•
•
Nie przechylaj pojemnika na lód, zanim nie zostanie uniesiony. W przeciwnym razie pojemnik na lód
może pęknąć.
Nie nalewaj wody bezpośrednio do pojemnika na lód w celu wytworzenia lodu. Może to spowodować
pęknięcie pojemnika na lód.
Nie pozostawiaj otwartych drzwi zamrażarki. Lód w pojemniku na lód rozmarznie i spowoduje
zablokowanie.
W przypadku awarii zasilania pamiętaj, aby opróżnić pojemnik na lód przed wytwarzaniem lodu.
Używaj wyłącznie wody pitnej.
UWAGA
Obsługa
•
•
44
Untitled-29 44
W zależności od stanu lodu, kostki mogą nie być podawane jednocześnie. W takim przypadku spróbuj
pociągnąć dźwignię kilkakrotnie.
Jeśli lód nie jest podawany z powodu zbyt dużej ilości nalanej wody, wyjmij szablon lodu i opróżnij go.
Jeśli problem nie ustąpi, zdemontuj płaską kostkarkę do lodu i opróżnij ją.
Polski
2018-04-18
4:50:09
Otwieranie pokrywy górnej półki (tylko w określonych modelach)
1. Unieś całkowicie przednią krawędź pokrywy
górnej półki.
2. Następnie do samego końca wsuń pokrywę do
wewnątrz.
UWAGA
Aby włożyć produkt do zamrażarki lub go wyjąć, należy najpierw otworzyć pokrywę górnej półki.
Pokrywę górnej półki można wyjmować. Można ją wyjąć, jeśli nie będzie wykorzystywana.
Obsługa
•
•
Polski
Untitled-29 45
2018-04-18
45
4:50:09
Obsługa
Zapewnienie większej ilości miejsca do przechowywania produktów (tylko w określonych
modelach)
Jeśli wymagane jest więcej miejsca do
przechowywania produktów, wyjmij pokrywę
górnej półki oraz wszystkie 4 szuflady i wsuń
dostarczoną półkę (patrz rysunek) w dolnej części
komory. Następnie wyjmij płaską kostkarką do
lodu.
UWAGA
•
•
Wyjęcie pokrywy górnej półki nie ma wpływu
na właściwości termiczne ani mechaniczne
zamrażarki.
Zadeklarowana pojemność komory zamrażarki
jest podawana przy wyjętej pokrywie górnej
półki, wyjętych wszystkich szufladach i
wsuniętej dostarczonej półce.
Obsługa
46
Untitled-29 46
Polski
2018-04-18
4:50:09
Konserwacja
Zmiana kierunku otwierania drzwi (tylko w określonych modelach)
Zmianę kierunku otwierania drzwi musi wykonać pracownik autoryzowanego serwisu firmy Samsung na
koszt użytkownika lodówki, ponieważ ta czynność serwisowa nie jest objęta gwarancją.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Gwarancja nie obejmuje awarii i uszkodzenia mienia, jeżeli dojdzie do nich w przypadku przekładania
drzwi wykonywanego przez pracownika nieautoryzowanego punktu serwisowego.
Przed przystąpieniem do przełożenia drzwi należy odłączyć lodówkę od źródła zasilania.
Po zakończeniu zmiany kierunku otwierania drzwi należy odczekać co najmniej godzinę. Ma to na celu
zapobieżenie ewentualnemu porażeniu prądem.
Wymagane narzędzia (brak w zestawie)
Wkrętak krzyżakowy
Wkrętak płaski
Klucz nasadowy 8 mm
(do śrub)
Klucz 12 mm
(do sworznia dolnego zawiasu)
Klucz 10 mm
(do sworznia górnego zawiasu)
Konserwacja
Akcesoria
Wygląd poniżej wymienionych akcesoriów może różnić się w zależności od modelu.
Pokrywa zawiasu (L)
Pokrywa wolnej przestrzeni (L)
PRZESTROGA
Ze względów bezpieczeństwa w trakcie całej czynności zmiany kierunku otwierania drzwi należy trzymać
wszystkie drobne części (śruby, nasadki itd.) poza zasięgiem dzieci.
Polski
Untitled-29 47
2018-04-18
47
4:50:10
Konserwacja
Szczegółowa instrukcja
KROK 1 Demontaż uchwytu
1. Odblokuj nakładkę uchwytu i odłóż ją.
2. Odkręć wkręty w dolnej i górnej części
uchwytu.
3. Za pomocą płaskiego wkrętaka zdejmij nasadki
wkrętów uchwytu (x2). Następnie załóż nasadki
wkrętów uchwytu po stronie przeciwnej.
Konserwacja
PRZESTROGA
Aby zapobiec fizycznym uszkodzeniom, należy
zachować ostrożność podczas zdejmowania
nasadek wkrętów uchwytu.
UWAGA
Uchwyt przechowuj w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego użycia.
48
Untitled-29 48
Polski
2018-04-18
4:50:10
KROK 2 Zdejmowanie drzwi zamrażarki
1. Otwórz pokrywę klucza sprzętowego i wyjmij
pokrywę wolnej przestrzeni.
2. Trzymając pokrywę przewodów dwiema
rękami w dolnej części (oznaczonej na rysunku),
podnieś pokrywę przewodów.
3. Obróć pokrywę przewodów do przodu o 90
stopni, a następnie dociśnij w górę, aby ją zdjąć.
UWAGA
Pokrywę wolnej przestrzeni oraz pokrywę
przewodów przechowuj w bezpiecznym miejscu.
Są one wymagane na wypadek konieczności
zamontowania drzwi w poprzedniej pozycji (sprzed
przełożenia).
UWAGA
Umieść pokrywę klucza sprzętowego na półce na
drzwiach w celu późniejszego użycia.
Konserwacja
Polski
Untitled-29 49
2018-04-18
49
4:50:11
Konserwacja
Wyświetlacz typu A
1. W pierwszej kolejności zdejmij górną pokrywę
ramy z prawej strony. Następnie pociągnij do
przodu.
2. Wyjmij lewą stronę pokrywy zawiasu, aby ją
zdjąć. W tym celu lekko ją unieś od dołu.
PRZESTROGA
Podczas zdejmowania pokrywy zawiasu należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić złączy
i przewodów na drzwiach zamrażarki lub wokół
nich.
UWAGA
Pokrywę zawiasu należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu. Jest to konieczne w
przypadku ustawiania drzwi w poprzedniej pozycji
(przed ich przełożeniem).
Konserwacja
3. Odłącz złącza znajdujące się na zamrażarce lub
wokół niej. Poluzuj wkręty górnego zawiasu,
aby go zdjąć.
PRZESTROGA
Aby zapobiec wypadnięciu drzwi zamrażarki
po wyjęciu górnego zawiasu, należy je mocno
przytrzymać.
50
Untitled-29 50
Polski
2018-04-18
4:50:11
4. Po zdjęciu górnego zawiasu unieś drzwi
zamrażarki, aby je zdjąć. Drzwi odstaw w
bezpieczne miejsce.
PRZESTROGA
Drzwi są ciężkie. Aby zapobiec uszkodzeniu
sprzętu lub obrażeniom ciała, należy zachować
ostrożność podczas zdejmowania drzwi.
Konserwacja
Wyświetlacz typu B
1. Wsuń płaski wkrętak w kolejne otwory w
górnej części drzwi, aby zdjąć górną pokrywę
ramy.
UWAGA
Zacznij od otworu znajdującego się najdalej
zawiasu.
Polski
Untitled-29 51
2018-04-18
51
4:50:11
Konserwacja
2. Wyjmij lewą stronę pokrywy zawiasu, aby ją
zdjąć. W tym celu lekko ją unieś od dołu.
PRZESTROGA
Podczas zdejmowania pokrywy zawiasu należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić złączy
i przewodów na drzwiach zamrażarki lub wokół
nich.
UWAGA
Pokrywę zawiasu należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu. Jest to konieczne w
przypadku ustawiania drzwi w poprzedniej pozycji
(przed ich przełożeniem).
3. Odłącz złącza znajdujące się na zamrażarce lub
wokół niej. Poluzuj wkręty górnego zawiasu,
aby go zdjąć.
PRZESTROGA
Aby zapobiec wypadnięciu drzwi zamrażarki
po wyjęciu górnego zawiasu, należy je mocno
przytrzymać.
Konserwacja
52
Untitled-29 52
Polski
2018-04-18
4:50:12
4. Po zdjęciu górnego zawiasu unieś drzwi
zamrażarki, aby je zdjąć. Drzwi odstaw w
bezpieczne miejsce.
PRZESTROGA
Drzwi są ciężkie. Aby zapobiec uszkodzeniu
sprzętu lub obrażeniom ciała, należy zachować
ostrożność podczas zdejmowania drzwi.
Konserwacja
Polski
Untitled-29 53
2018-04-18
53
4:50:12
Konserwacja
KROK 3 Odwrócenie automatycznego zamknięcia
1. Zdemontuj dźwignię automatycznego
zamknięcia z drzwi zamrażarki, poluzowując
wkręty na dźwigni oraz z przeciwnej strony.
2. Wsuń dźwignię automatycznego zamknięcia po
przeciwnej stronie i przymocuj wkrętami.
Konserwacja
54
Untitled-29 54
Polski
2018-04-18
4:50:12
KROK 4 Odwrócenie dolnego zawiasu
1. Ostrożnie połóż lodówkę. Następnie odkręć
wkręty z dolnego zawiasu po prawej stronie
oraz nóżkę poziomującą po lewej stronie.
1
4
1
2
6
5
2. Za pomocą klucza nasadowego 8 mm odkręć
tylną śrubę znajdującą się obok sworznia.
3. Odkręć śrubę sworznia znajdującą się pod
dolnym zawiasem.
4. Przy użyciu wkrętaka krzyżakowego odkręć
sworzeń.
5. Wsuń sworzeń po przeciwnej stronie.
6. Wsuń i dokręć tylną śrubę.
7. Wsuń i dokręć śrubę sworznia.
Konserwacja
8. Wsuń dolny zawias po przeciwnej stronie
i przymocuj wkrętami. Zamontuj nóżkę
poziomującą po przeciwnej stronie i przymocuj
wkrętami.
9. Ostrożnie postaw lodówkę.
Polski
Untitled-29 55
2018-04-18
55
4:50:12
Konserwacja
KROK 5 Ponowne zakładanie drzwi zamrażarki
Wyświetlacz typu A
1. Odkręć wkręt i wyjmij pokrywę elementów
sterujących.
2. Przełóż złącza i przewody na drugą stronę.
Załóż pokrywę elementów sterujących i
przykręć wkręty po przeciwnej stronie.
Konserwacja
56
Untitled-29 56
Polski
2018-04-18
4:50:13
3. Zdejmij sworzeń z górnego zawiasu. Następnie
zamocuj ponownie sworzeń w sposób
przedstawiony na rysunku.
4. W pierwszej kolejności wsuń dolną część drzwi
do jednostki głównej.
5. Wsuń górny zawias i przymocuj wkrętami.
Konserwacja
•
Przełóż przewody na przeciwną stronę i zawieś
je na wewnętrznym haczyku po przeciwnej
stronie.
Polski
Untitled-29 57
2018-04-18
57
4:50:13
Konserwacja
6. Ponownie załóż pokrywę klucza sprzętowego
w pierwotnej pozycji.
7. Podłącz złącza z drzwi zamrażarki i jednostki
głównej. Następnie zawieś przewody na
wewnętrznym haczyku opcjonalnej pokrywy
zawiasu (L).
Konserwacja
8. Załóż pokrywę zawiasu na górnym zawiasie,
zaczynając od prawej strony. Następnie dociśnij
dół pokrywy, aby ją dopasować.
PRZESTROGA
Sprawdź, czy wszystkie przewody i złącza nie
utknęły pośrodku.
58
Untitled-29 58
Polski
2018-04-18
4:50:14
9. Zamocuj górną pokrywę ramy za pomocą
części (b) wpasowanej w część (a) po
przekątnej.
a
b
10. Wsuń pokrywę przewodów przez otwartą
pokrywę klucza sprzętowego. Obróć pokrywę o
90 stopni do przodu, a następnie dociśnij w dół,
aby ją dopasować.
11. Wsuń pokrywę wolnej przestrzeni (L) do
pierwotnej pozycji, a następnie zamknij
pokrywę klucza sprzętowego.
Konserwacja
UWAGA
Wygląd pokryw może różnić się w zależności od
modelu.
Wyświetlacz typu B
1. Odkręć wkręt i wyjmij pokrywę elementów
sterujących.
Polski
Untitled-29 59
2018-04-18
59
4:50:14
Konserwacja
2. Przełóż złącza i przewody na drugą stronę.
Załóż pokrywę elementów sterujących i
przykręć wkręty po przeciwnej stronie.
3. Zdejmij sworzeń z górnego zawiasu. Następnie
zamocuj ponownie sworzeń w sposób
przedstawiony na rysunku.
Konserwacja
60
Untitled-29 60
Polski
2018-04-18
4:50:14
4. W pierwszej kolejności wsuń dolną część drzwi
do jednostki głównej.
5. Wsuń górny zawias i przymocuj wkrętami.
•
Przełóż przewody na przeciwną stronę i zawieś
je na wewnętrznym haczyku po przeciwnej
stronie.
6. Ponownie załóż pokrywę klucza sprzętowego
w pierwotnej pozycji.
Konserwacja
7. Podłącz złącza z drzwi zamrażarki i jednostki
głównej. Następnie zawieś przewody na
wewnętrznym haczyku opcjonalnej pokrywy
zawiasu (L).
Polski
Untitled-29 61
2018-04-18
61
4:50:14
Konserwacja
8. Załóż pokrywę zawiasu na górnym zawiasie,
zaczynając od prawej strony. Następnie dociśnij
dół pokrywy, aby ją dopasować.
PRZESTROGA
Sprawdź, czy wszystkie przewody i złącza nie
utknęły pośrodku.
9. Zamocuj górną pokrywę ramy za pomocą
części (b) wpasowanej w część (a) po
przekątnej. Następnie przesuń koniec osłony w
lewo, aby ją zablokować.
a
b
Konserwacja
62
Untitled-29 62
Polski
2018-04-18
4:50:15
•
W przypadku modeli z panelem wyświetlacza
na górze zamrażarki wciśnij lewy koniec górnej
pokrywy ramy, a następnie prawy poprzez
zablokowanie górnych i dolnych obszarów w
podanej kolejności.
10. Wsuń pokrywę przewodów przez otwartą
pokrywę klucza sprzętowego. Obróć pokrywę o
90 stopni do przodu, a następnie dociśnij w dół,
aby ją dopasować.
11. Wsuń pokrywę wolnej przestrzeni (L) do
pierwotnej pozycji, a następnie zamknij
pokrywę klucza sprzętowego.
Konserwacja
UWAGA
Wygląd pokryw może różnić się w zależności od
modelu.
Polski
Untitled-29 63
2018-04-18
63
4:50:15
Konserwacja
KROK 6 Ponowne założenie uchwytu
1. Wsuń uchwyt po przeciwnej stronie i dokręć
wkręt.
2. Zamknij pokrywę uchwytu w sposób
przedstawiony na rysunku.
UWAGA
W przyszłości może zajść konieczność przełożenia drzwi do pierwotnego położenia (sprzed ich
przełożenia). W takim przypadku należy odnieść się do powyższych instrukcji, wykonując czynności
odwrotne, które przywrócą poprzedni stan.
Konserwacja
64
Untitled-29 64
Polski
2018-04-18
4:50:15
Obsługa i konserwacja
Półki
Lekko unieś tylną część półki, aby ją wyjąć.
Półki na drzwiach
Lekko unieś półkę na drzwiach i zdejmij ją z drzwi.
PRZESTROGA
Aby zapobiec wypadkom, przed zdjęciem półek z
drzwi należy je opróżnić.
Konserwacja
Pokrywa górnej półki (tylko w określonych modelach)
1. Wciśnij do środka pokrywę z prawej strony,
aby ją odczepić.
2. Następnie unieś pokrywę do przodu, aby wyjąć.
2
1
Polski
Untitled-29 65
2018-04-18
65
4:50:16
Konserwacja
Płaska kostkarka do lodu (tylko w określonych modelach)
UWAGA
•
•
Po wyczyszczeniu elementów płaskiej kostkarki do lodu takich jak pojemnik na wodę, pojemnik na lód
oraz szablon lodu upewnij się, że są całkowicie suche.
Po wyczyszczeniu płaskiej kostkarki do lodu pamiętaj, aby całkowicie wysuszyć jej wewnętrzne i
zewnętrzne części. Brak całkowitego wysuszenia może spowodować nieprawidłowe działanie dźwigni
kostkarki do lodu. W takim przypadku całkowicie wysusz płaską kostkarkę do lodu przez 2–3 dni.
Następnie ponów próbę.
Demontaż elementów urządzenia
Pojemnik na wodę
Całkowicie otwórz pojemnik na wodę, a następnie
wyjmij go.
Szablon lodu
1. Otwórz pokrywę szablonu lodu, aby odsłonić
szablon lodu.
Konserwacja
2. Lekko pociągnij lewą stronę szablonu lodu, a
następnie pociągnij drugą stronę, aby go wyjąć.
66
Untitled-29 66
Polski
2018-04-18
4:50:16
Płaska kostkarka do lodu
1. W pierwszej kolejności wyjmij pojemnik
uniwersalny, który znajduje się bezpośrednio
nad płaską kostkarką do lodu.
2. Trzymając dwiema rękami oznaczony obszar
po bokach płaskiej kostkarki do lodu, podnieś
kostkarkę i pociągnij do przodu.
Konserwacja
Ponowne wsunięcie elementów urządzenia
Pojemnik na wodę
Dopasuj boki pojemnika na wodę do odpowiednich
zaczepów w obudowie pojemnika na wodę.
Pamiętaj, aby dopasować aż do zatrzaśnięcia.
Polski
Untitled-29 67
2018-04-18
67
4:50:16
Konserwacja
Czyszczenie
Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne
OSTRZEŻENIE
•
•
Do czyszczenia nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, ani detergentów do zastosowań
domowych/do czyszczenia samochodów, takich jak np. Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię
lodówki i spowodować pożar.
Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za
pomocą suchej szmatki.
1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i
powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.
Wymiana
Kontrolki LED
Aby wymienić kontrolki lodówki, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.
OSTRZEŻENIE
•
Kontrolki nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika lodówki. Nie należy podejmować prób
samodzielnej wymiany kontrolki. Może to przyczynić się do porażenia prądem.
Konserwacja
68
Untitled-29 68
Polski
2018-04-18
4:50:17
Rozwiązywanie problemów
Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące
normalnych sytuacji (niezwiązanych z usterkami) podlegają opłatom.
Informacje ogólne
Temperatura
Objaw
Zamrażarka nie działa.
Zamrażarka nie
osiąga odpowiedniej
temperatury.
Zamrażarka chłodzi
zbyt silnie.
•
Przewód zasilania nie jest
prawidłowo podłączony.
•
Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.
•
Lodówka znajduje się blisko
źródła ciepła lub w bezpośrednim
świetle słonecznym.
•
Niewystarczający odstęp
pomiędzy lodówką i
przedmiotami po bokach/z tyłu.
•
Lodówka jest przeciążona.
Produkty żywnościowe blokują
otwory wentylacyjne lodówki.
•
Temperatura nie jest prawidłowo
ustawiona.
•
Na ściankach wewnętrznych
lodówki znajdują się przewody
rurowe odporne na ciepło.
Rozwiązanie
•
Podłącz prawidłowo przewód
zasilający.
•
Ustaw niższą temperaturę.
•
Ustaw lodówkę z dala od miejsc
nasłonecznionych lub źródeł
ciepła.
•
Zalecamy zachowanie ponad
50 mm odstępu między lodówką
i sąsiadującymi ścianami (lub
zabudową).
•
Nie należy przeciążać lodówki.
Nie dopuszczaj, aby produkty
żywnościowe blokowały otwory
wentylacyjne.
•
Ustaw wyższą temperaturę.
•
Aby zapobiec kondensacji,
lodówka wyposażona jest w
przewody rurowe odporne na
ciepło zamontowane w przednich
narożnikach. Jeżeli temperatura
otoczenia wzrasta, urządzenie
może nie działać efektywnie. Nie
świadczy to o awarii systemu.
Rozwiązywanie problemów
Ścianki wewnętrzne są
ciepłe.
Możliwe przyczyny
Polski
Untitled-29 69
2018-04-18
69
4:50:17
Rozwiązywanie problemów
Nieprzyjemny zapach
Objaw
Nieprzyjemny zapach z
lodówki.
Możliwe przyczyny
•
Zepsute produkty żywnościowe.
•
Produkty żywnościowe o silnym
zapachu.
Rozwiązanie
•
Wyczyść lodówkę i usuń zepsute
produkty żywnościowe.
•
Upewnij się, że żywność o
intensywnym zapachu jest
szczelnie zapakowana.
Szron
Objaw
Możliwe przyczyny
Szron wokół otworów
wentylacyjnych.
•
Produkty żywnościowe blokują
otwory wentylacyjne.
Szron na ściankach
wewnętrznych.
•
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
•
Owoce lub warzywa są
przechowywane w strefie
świeżości/szefa Fresh/Chef Zone.
Owoce lub warzywa są
zamrożone.
Rozwiązanie
•
Upewnij się, że produkty
żywnościowe nie blokują otworów
wentylacyjnych.
•
Upewnij się, że produkty
żywnościowe nie blokują drzwi.
Wyczyść uszczelkę drzwi.
•
Strefa świeżości/szefa Fresh/Chef
Zone jest przeznaczona na mięso
i ryby.
Skropliny
Objaw
Rozwiązywanie problemów
Na ściankach
wewnętrznych tworzą
się skropliny.
70
Untitled-29 70
Możliwe przyczyny
•
Jeśli drzwi były dłuższy czas
otwarte, do wnętrza lodówki
przedostała się wilgoć.
•
Produkty żywnościowe o dużej
zawartości wilgoci.
Rozwiązanie
•
Usuń wilgoć i nie otwieraj drzwi
na dłuższy czas.
•
Upewnij się, że żywność jest
szczelnie zapakowana.
Polski
2018-04-18
4:50:17
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki?
Przed wezwaniem serwisu przeprowadź poniższe czynności kontrolne. Wezwania serwisu dotyczące
normalnych dźwięków podlegają opłatom.
Te dźwięki są prawidłowe.
•
Podczas uruchamiania lub kończenia pracy lodówka może wytwarzać odgłosy przypominające rozruch
samochodu. Po ustabilizowaniu pracy dźwięki ucichną.
Huczenie!
Stukanie!
lub Cykanie!
•
Dźwięki te mogą być słyszalne podczas pracy wentylatora. Gdy lodówka osiągnie ustawioną
temperaturę, dźwięk wentylatora ucichnie.
Bzyczenie!
Rozwiązywanie problemów
•
Szum!
W trakcie cyklu rozmrażania woda może kapać na podgrzewacz, wytwarzając odgłosy przypominające
syczenie.
Syk!
Polski
Untitled-29 71
2018-04-18
71
4:50:17
Rozwiązywanie problemów
•
Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy przepływa przez uszczelnione przewody rurowe,
powodując odgłosy przypominające bulgotanie.
Bulgotanie!
•
Gdy temperatura lodówki wzrasta lub spada, plastikowe elementy rozszerzają się lub kurczą,
powodując trzaski. Odgłosy te występując podczas cyklu rozmrażania lub podczas pracy elementów
elektronicznych.
Trzaski!
•
•
Rozwiązywanie problemów
72
Untitled-29 72
W przypadku modeli z kostkarką do lodu: Gdy otwiera się zawór wody podczas napełniania kostkarki
do lodu, może być słyszalne brzęczenie.
W wyniku wyrównywania ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki może być słyszalny
cichy szum.
Polski
2018-04-18
4:50:17
Aplikacja Samsung Smart Home
Objaw
Nie można znaleźć
na rynku aplikacji
„Samsung Smart
Home”.
Aplikacja Samsung
Smart Home nie działa.
Aplikacja Samsung
Smart Home jest
zainstalowana, ale
nie jest połączona z
lodówką.
Nie można zalogować
się do aplikacji.
Podczas prób
rejestracji lodówki
pojawia się komunikat
o błędzie.
Aplikację Samsung
Smart Home udało się
połączyć z lodówką,
ale nie działa.
Działanie
•
Aplikacja Samsung Smart Home jest dostępna na smartfony z systemem
Android 4.0 (ICS) lub nowszym, bądź iOS 8.0 lub nowszym.
•
Aplikacja Samsung Smart Home jest dostępna jedynie w przypadku
niektórych modeli.
Stara aplikacja Samsung Smart Refrigerator nie nawiązuje połączenia z
modelami obsługującymi aplikację Samsung Smart Home.
•
•
•
•
Aby użyć aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung.
Upewnij się, że router działa prawidłowo.
Jeżeli nie połączono lodówki z aplikacją Samsung Smart Home po jej
zainstalowaniu, musisz nawiązać połączenie za pomocą funkcji rejestracji
urządzenia (w tej aplikacji).
•
•
Aby użyć aplikacji, musisz zalogować się do konta Samsung.
Jeżeli nie masz bezpłatnego konta Samsung, postępuj zgodnie z
wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby je utworzyć.
•
Połączenia nie można nawiązać z uwagi na dużą odległość od punktu
dostępu (AP) lub z powodu zakłóceń elektrycznych w otoczeniu. Poczekaj
chwilę i spróbuj ponownie.
•
Zamknij aplikację Samsung Smart Home, a następnie uruchom ją ponownie.
Możesz też odłączyć, a potem podłączyć router.
Odłącz przewód zasilający lodówki, a po upływie 1 minuty podłącz go
ponownie.
•
Rozwiązywanie problemów
Polski
Untitled-29 73
2018-04-18
73
4:50:17
Notatki
Untitled-29 74
2018-04-18
4:50:17
Notatki
Untitled-29 75
2018-04-18
4:50:17
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
Kraj
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
Centrum obsługi klienta
Witryna internetowa
055 233 999
www.samsung.com/support
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-29 76
2018-04-18
4:50:18
Chladnička
Uživatelská příručka (pouze mraznička)
RZ32M*
Volně stojící spotřebič
Untitled-28 1
2018-04-18
4:48:07
Obsah
Bezpečnostní informace
Obsah
2
Untitled-28 2
3
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
Upozornění vztahující se k instalaci
Důležité výstrahy vztahující se k použití
Výstraha ohledně používání
Upozornění vztahující se k použití
Upozornění vztahující se k čištění
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci
Další tipy pro správné použití
Rady, jak šetřit energii
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ
5
6
7
11
12
17
17
19
21
22
23
24
25
Instalace
26
Rychlý přehled
Instalace krok za krokem
26
27
Provoz
34
Ovládací panel
Samsung Smart Home
Zvláštní funkce
34
37
39
Údržba
44
Změna směru otevírání dveří (pouze pro určité modely)
Zacházení a péče
Úklid
Výměna součástí
44
61
64
64
Odstraňování závad
65
Obecné
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?
Samsung Smart Home
65
67
69
Čeština
2018-04-18
4:48:07
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Před prvním použitím vaší nové chladničky Samsung si
pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste věděli, jak
bezpečně a efektivně využívat vlastností a funkcí tohoto
spotřebiče.
• Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou
takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě
poučeny.
• Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi
a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou
s ním spojená rizika.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu
nesmějí provádět děti bez dozoru.
• Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto
návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou
vzniknout.
Instalaci, obsluze, údržbě a provozu spotřebiče proto
věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.
Čeština
Untitled-28 3
2018-04-18
3
4:48:07
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé
modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být
odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny
výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě
jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na nejbližší servisní
centrum nebo vyhledejte potřebné informace online na
adrese www.samsung.com.
• Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu
nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být
velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna,
zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
• Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky
poškození. V případě nejistoty se obraťte na prodejce.
Místnost musí mít velikost 1 m³ na každých 8 g chladiva
R-600a uvnitř spotřebiče. Množství chladiva ve vašem
konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku
uvnitř spotřebiče.
• Unikající chladivo z potrubí může způsobit požár nebo vést
k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo,
okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky
veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
- V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.
• Provádět servis tohoto zařízení je nebezpečné pro kohokoli
jiného, než je autorizovaný servisní technik.
• Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např.
spreje s hořlavým hnacím plynem.
4
Untitled-28 4
Čeština
2018-04-18
4:48:07
Varování: nebezpečí požáru / hořlavé materiály
Bezpečnostní informace
Důležité bezpečnostní symboly a opatření:
Postupujte, prosím, podle bezpečnostních pokynů v této
příručce. Tato příručka používá následující bezpečnostní
symboly.
VÝSTRAHA
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit
závažné zranění, poškození majetku nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit
závažné zranění osob nebo poškození majetku.
POZNÁMKA
Užitečné informace, které uživatelům pomáhají lépe
porozumět nebo využívat chladničku.
Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí
zranění osob.
Řiďte se jimi prosím.
Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího
nahlédnutí.
Čeština
Untitled-28 5
2018-04-18
5
4:48:07
Bezpečnostní informace
Důležité výstražné symboly pro transport a umístění
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
• Při přepravě a instalaci spotřebiče je třeba dávat pozor,
aby nebyly poškozeny žádné části chladicího okruhu.
- Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést
k poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se
s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik
minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je
spotřebič umístěn.
- Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva
isobutanu (R-600a), což je přirozený plyn s vysokou
slučitelností s životním prostředím, který je však
také hořlavý. Při přepravě a instalaci spotřebiče je
třeba dávat pozor, aby nebyly poškozeny žádné části
chladicího okruhu.
6
Untitled-28 6
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci
VÝSTRAHA
Čeština
Untitled-28 7
2018-04-18
Bezpečnostní informace
• Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa, na
kterých může přijít do kontaktu s vodou.
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani
tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles
nebo jiných spotřebičů.
• Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami
několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být
zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí
odpovídá parametrům na typovém štítku.
- Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje
přetížení elektrických okruhů, které způsobuje
přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
• Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je
uvolněná.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě
vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
• Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte
těžké předměty.
• Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
• Přívodní kabel nekruťte a neutahujte.
7
4:48:08
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Nezavěšujte přívodní kabel za kovové předměty,
nepokládejte na něj těžké předměty, neumisťujte jej
mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za
spotřebičem.
• Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Chladničku nikdy nevypojujte ze zásuvky taháním za
přívodní kabel. Vždy pevně uchyťte zástrčku a plynule ji
vytáhněte ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může mít za následek
zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
• Neukládejte do spotřebiče výbušné látky, jako jsou např.
spreje s hořlavým hnacím plynem.
• Neinstalujte tento spotřebič poblíž hořlavých materiálů.
• Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat
plyn.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Chladnička musí být před spuštěním umístěna a
nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto
návodu.
• Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby
kabel visel směrem dolů.
- Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení
vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo
poškozený zadní částí chladničky.
8
Untitled-28 8
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Bezpečnostní informace
• Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
- Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na
hlavu.
• Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka po
dokončení instalace přístupná.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požár.
• Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani
prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu
záření a působení vody (dešťové kapky).
- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo požár.
• Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
• Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené
svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové
předměty atd.) na spotřebič.
- Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru,
problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
• Před prvním zapojením spotřebiče do zásuvky je zapotřebí
odstranit všechny ochranné plastové fólie.
• Chladničku je nutné uzemnit.
- Před prozkoumáváním nebo opravou libovolné části
spotřebiče se vždy ujistěte, že je chladnička uzemněna.
Případné probíjení spotřebiče může vést k závažným
úrazům způsobeným elektrickým proudem.
Čeština
Untitled-28 9
2018-04-18
9
4:48:08
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Jako uzemnění nikdy nepoužívejte plynová potrubí,
telefonní vedení ani jiné možné bleskosvody.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo
k probíjení spotřebiče a úrazům způsobeným
elektrickým proudem.
- Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru,
explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
• Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky. Nepoužívejte
poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte
upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit
výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
• Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný
technik nebo servisní společnost.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
• Při umísťování přístroje se ujistěte, že není napájecí kabel
nikde zachycen nebo poškozen.
• Přenosné prodlužovačky ani přenosné zdroje napájení
neskladujte za spotřebičem.
10
Untitled-28 10
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Upozornění vztahující se k instalaci
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní informace
• Chladničku instalujte na rovný povrch s dostatečně velkým
prostorem okolo.
- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče
nesmí být zakryté.
• Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do
ní začnete vkládat potraviny.
• Důrazně doporučujeme svěřit instalaci chladničky do rukou
kvalifikovaného instalatéra nebo společnosti.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku
nebo zranění.
• Přetížení kterýchkoli dveří může chladničku převážit, což
může způsobit fyzické zranění.
Čeština
Untitled-28 11
2018-04-18
11
4:48:08
Bezpečnostní informace
Důležité výstrahy vztahující se k použití
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
• Nezapojujte zástrčku do zásuvky mokrýma rukama.
- Může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
- Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty
mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození
zařízení.
• Nevkládejte ruce, nohy či kovové předměty (např. hůlky)
do spodní a zadní části chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky ani předmětů
uložených v mrazničce mokrýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky
(benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan
butan apod.).
- Tato chladnička je určena pouze pro skladování
potravin.
- Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
12
Untitled-28 12
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Bezpečnostní informace
• Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
- Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti
mezi dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud
se v okolí pohybují děti, buďte při otevírání dveří
chladničky opatrní.
• Nedovolte dětem věšet se na dveře nebo dveřní přihrádky.
Může dojít k vážným zraněním.
• Nedovolte dětem lézt dovnitř spotřebiče. Mohly by
uvíznout.
• Nestrkejte ruce do mezery mezi podlahou a spotřebičem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
• V chladničce neuchovávejte farmaceutika, látky určené k
výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.
- V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které
vyžadují přesně regulovanou teplotu.
• Nevkládejte do chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče
a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou
určeny výrobcem.
• V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře,
okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše
servisní středisko Samsung Electronics.
• Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
• Nedovolte dětem stoupat na police.
- Police by se mohla zlomit.
Čeština
Untitled-28 13
2018-04-18
13
4:48:08
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru
a nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru
chladničky.
• Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí
v zásuvce.
• Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.
- Při otevírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a
způsobit zranění nebo poškození zařízení.
• Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako
například insekticidy.
- Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou
také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo
poškodit výrobek.
• V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné
látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty,
suchý led, léky nebo chemikálie.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč
vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo,
zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky,
kovové předměty atd.) na spotřebič. Může dojít k úrazu
elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku
nebo zranění. Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
14
Untitled-28 14
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Bezpečnostní informace
• Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky
pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků
doporučených výrobcem.
• Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
• Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
- Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.
• Nevkládejte police do mrazničky vzhůru nohama. Zarážky
by poté nemusely fungovat správně.
- V případě vypadnutí skleněné police hrozí zranění oso.
• Nenechávejte prsty ve styčných místech. Vzdálenosti mezi
dveřmi a tělem spotřebiče jsou malé. Pokud se v okolí
pohybují děti, buďte při otevírání dveří chladničky opatrní.
• Zjistíte-li úniku plynného chladiva, nepřibližujte se
s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik
minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je
spotřebič umístěn.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
- Nezapínejte ventilátor.
- Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
• Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná
výrobcem nebo servisním zástupcem.
• Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly
vypadnout.
• Tento spotřebič je určen pouze pro domácí skladování
potravin.
• Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami
od sebe.
- Neoprávněné modifikace mohou způsobit bezpečnostní
problémy. Chcete-li odstranit neoprávněné modifikace,
naúčtujeme vám plné náklady na materiál a práci.
Čeština
Untitled-28 15
2018-04-18
15
4:48:08
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné,
ocelové dráty atd.).
• Pokud je chladničku zapotřebí opravit, kontaktujte nejbližší
servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo
zranění.
• Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení,
kontaktujte nejbližší servisní středisko.
• Pokud ze spotřebiče začne vycházet zápach spáleniny
nebo kouř, okamžitě chladničku vypojte ze zásuvky
a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung
Electronics.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Před výměnou žárovek chladničky nejdříve vypojte
spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
• Pokud vám bude výměna jiného než LED osvětlení působit
problémy, kontaktujte servisní středisko Samsung.
• Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte
sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
- Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
• Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
• Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a
zkontrolujte upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
16
Untitled-28 16
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Výstraha ohledně používání
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
• Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí
být zakryté.
• Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky
pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků
doporučených výrobcem.
• Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
• Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř oddělení pro
skladování potravin, pokud k takovému užívání nejsou
určeny výrobcem.
Upozornění vztahující se k použití
UPOZORNĚNÍ
• Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky. Do prostoru mrazničky neukládejte perlivé
ani šumivé nápoje. Do mrazničky neukládejte láhve ani
skleněné nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit
zranění.
• V rámci zajištění optimálního provozu chladničky:
- Neumisťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních
otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily
cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
- Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte
nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
Čeština
Untitled-28 17
2018-04-18
17
4:48:08
Bezpečnostní informace
•
Bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
18
Untitled-28 18
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé
nápoje. Mohly by vlivem nízkých teplot prasknout.
Poškozené skleněné lahve mohou způsobit poranění.
- Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou
na mražených potravinách.
Neukládejte do mrazničky skleněné nádoby, lahve a
perlivé nápoje.
- Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit
zranění.
Do prostoru mrazničky neukládejte perlivé ani šumivé
nápoje. Do mrazničky neukládejte láhve ani skleněné
nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit
zranění nebo poškození zařízení.
Zákonná záruka a zásahy.
- Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou
na tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti
Samsung a společnost Samsung v takových případech
neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo
škody způsobené těmito úpravami.
Ujistěte se, že ventilační otvory uvnitř chladničky nic
neblokuje.
- Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména
plastovým sáčkem, může dojít k nepřiměřenému
poklesu teploty.
Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
- V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.
Po vypojení spotřebiče z elektrické zásuvky vyčkejte
alespoň pět minut, než jej opět zapojíte.
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Bezpečnostní informace
• V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte
jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko
Samsung Electronics.
• Vyhýbejte se použití nepřiměřené síly při manipulaci se
skleněnými povrchy.
- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na
majetku.
• Dejte pozor na případné uvíznutí prstů ve dveřích
chladničky.
• Pokud dojde k zaplavení chladničky vodou, kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Upozornění vztahující se k čištění
UPOZORNĚNÍ
• Nestříkejte vodu přímo na vnitřní nebo vnější povrch
chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč
vlasů.
• Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
- Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
Čeština
Untitled-28 19
2018-04-18
19
4:48:08
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
• Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např.
voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Případné nečistoty na vidlici zástrčky přívodního kabelu
odstraňte čistým, suchým hadrem. K čištění elektrické
zástrčky nikdy nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadr.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
• K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
- Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit
požár.
• Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
20
Untitled-28 20
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci
VÝSTRAHA
Bezpečnostní informace
• Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
• Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není
poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
• Jako chladivo je používána látka R-600a nebo R-134a.
Na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a štítku
uvnitř chladničky najdete informace ohledně toho, které
chladivo je ve vaší mrazničce použito. Pokud toto chladivo
obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), obraťte se na
místní úřady ohledně bezpečné likvidace tohoto výrobku.
• Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte
dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř
nemohly uvíznout malé děti nebo zvířata. Děti musí být
pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem
nebudou hrát. Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se
nebo se udusit.
- Děti by mohly uvíznout uvnitř a zranit se nebo se
udusit.
• Součástí izolačního materiálu je cyklopentan. Plyny použité
v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy
likvidace. Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí
místní úřad ochrany životního prostředí.
• Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí.
Mohou pro ně představovat nebezpečí.
- V případě, že si dítě nasadí přes hlavu sáček nebo jiný
balicí materiál, hrozí nebezpečí udušení.
Čeština
Untitled-28 21
2018-04-18
21
4:48:08
Bezpečnostní informace
Další tipy pro správné použití
Bezpečnostní informace
• V případě výpadku elektrické energie kontaktujte
energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude
výpadek trvat.
- Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než
jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v mrazničce
neovlivní. V době výpadku proudu však omezte
otevírání dveří mrazničky na minimum.
- Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než
24 hodin, vyjměte veškeré mražené potraviny.
• Výkon chladničky nemusí být konzistentní (teplota
v mrazničce může nepřiměřeně růst a zmrazené potraviny
tak mohou začít tát) v případě, že se bude delší dobu
nacházet na místě, ve kterém se teploty stále pohybují pod
přípustnými hodnotami.
• Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a
může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
• Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To
znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat. Tato činnost
bude probíhat automaticky.
• Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků
norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu
zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování
mrazničky, zabalte je do několika vrstev novinového
papíru.
• Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky.
22
Untitled-28 22
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Rady, jak šetřit energii
Bezpečnostní informace
• Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti
s přiměřenou ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven
přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do
blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
• Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační
otvory a mřížky.
• Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky
vychladnout.
• Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce.
Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro
chlazení potravin uložených v chladničce.
• Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky
nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené. Čím kratší dobu
budou dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazničce
bude tvořit.
• Chladničku je vhodné instalovat tak, aby po stranách a
za zadní stranou byl volný prostor. Tím pomůžete snížit
spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
• Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete
zachováním vnitřních částí (přihrádek, košů a polic) na
pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.
Čeština
Untitled-28 23
2018-04-18
23
4:48:08
Bezpečnostní informace
Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném
prostředí, tedy například
Bezpečnostní informace
• v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích
a jiných pracovištích;
• na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných
obytných prostor;
• v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and
breakfast;
• v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se
mimo vlastní prodejnu nebo restauraci.
24
Untitled-28 24
Čeština
2018-04-18
4:48:08
Instrukce vztahující se ke směrnici OEEZ
Bezpečnostní informace
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační
povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti
Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Pouze u produktů prodávaných v zemích EU)
Čeština
Untitled-28 25
2018-04-18
25
4:48:08
Instalace
Tyto instrukce pečlivě čtěte a řiďte se jimi. Jedině tak bude zajištěna správná instalace spotřebiče a jeho
bezpečný provoz.
VÝSTRAHA
•
•
•
•
Chladničku používejte pouze k účelu, pro který je určena, dle popisu v tomto návodu.
K provádění servisních úkonů je oprávněn pouze kvalifikovaný technický personál.
Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, před provedením servisních úkonů nebo výměnou částí
odpojte napájecí kabel.
Rychlý přehled
Skutečný obrázek a dodané součásti chladničky se mohou lišit v závislosti na modelu a zemi.
02
01
03
Instalace
05
01
02
03
04
05
06
07
Držák do dveří
Kryt horní police *
Police mrazničky
Zásuvka mrazničky
Tenký výrobník ledu *
Držák kostek ledu *
Spodní zásuvka
* pouze aplikovatelné modely
06
04
07
POZNÁMKA
•
26
Untitled-28 26
Chcete-li dosáhnout nejlepší energetické účinnosti, ujistěte se, že jsou všechny police, zásuvky a koše
umístěny na svých původních místech.
Čeština
2018-04-18
4:48:09
Instalace krok za krokem
KROK 1 Vyberte vhodné umístění
Požadavky na umístění:
• Stabilní, vyrovnaný povrch, který nebude blokovat ventilační otvory spotřebiče
• Mimo přímé sluneční světlo
• S dostatečným prostorem pro otevírání a zavírání dveří
• Daleko od zdrojů tepla
• S dostatečným prostorem pro údržbu a servis
• Teplotní rozsah: mezi 10 °C a 43 °C
Rozsah teplot pro efektivní výkon
Tato chladnička je navržena pro standardní provoz dle rozsahu teplot určeného klimatickou třídou.
Rozsah okolní teploty (°C)
Symbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah
SN
+10 až +32
+10 až +32
Mírný pás
N
+16 až +32
+16 až +32
Subtropický pás
ST
+16 až +38
+18 až +38
Tropický pás
T
+16 až +43
+18 až +43
Instalace
Třída
POZNÁMKA
Chladicí výkon a spotřeba elektrické energie chladničky může být ovlivněna okolní teplotou, frekvencí, se
kterou se otevírají dveře, a umístěním chladničky. Doporučujeme použití adekvátního nastavení teploty.
Čeština
Untitled-28 27
2018-04-18
27
4:48:09
Instalace
Požadavky na volný prostor
Viz obrázky a tabulky níže ohledně požadavků na prostor pro instalaci.
Hloubka „A“
B
694
Šířka „B“
595
Celková výška „C”
1853
(jednotka : mm)
A
C
Instalace
28
Untitled-28 28
Čeština
2018-04-18
4:48:09
01
01
01
doporučeno více než 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(jednotka : mm)
03
04
Instalace
05
07
06
POZNÁMKA
Rozměry v tabulce se mohou lišit v závislosti na metodě měření.
KROK 2 Stanovení vzdálenosti (pouze pro určité modely)
1. Otevřete dveře a vyhledejte dodané rozpěrné
vložky (x2).
2. Rozbalte obě rozpěrné vložky a podle obrázku
je připojte k zadní části chladničky. Pomáhají
větrání vzduchu k zadní stěně a šetří spotřebu
energie.
Čeština
Untitled-28 29
2018-04-18
29
4:48:09
Instalace
KROK 3 WiFi připojení
Chladničku můžete ovládat na dálku pomocí
hardwarového klíče Smart Home, který se prodává
samostatně. Chcete-li hardwarový klíč Smart Home
zakoupit, navštivte www.samsung.com a řiďte se
produktovými informacemi o hardwarovém klíči.
UPOZORNĚNÍ
•
•
Hardwarový klíč Samsung Smart Home je
dodáván ve dvou typech: typ, který se určen
pro chytré televizory Samsung, a typ, který je
určen pro domácí spotřebiče Samsung.
Musíte zakoupit hardwarový klíč Samsung
Smart Home určený pro domácí spotřebiče.
Jakékoliv jiné hardwarové klíče mohou
způsobit selhání systému.
Instalace
1. Otevřete dveře mrazničky a vytažením otevřete
kryt hardwarového klíče v horní části dveří.
2. Vložte hardwarový klíč Smart Home do
odpovídajícího portu ve správném směru.
3. Zatlačením směrem dolů zavřete kryt
hardwarového klíče.
30
Untitled-28 30
Čeština
2018-04-18
4:48:10
KROK 4 Vyrovnání
•
•
•
Povrch, na kterém bude chladnička umístěna,
musí snést zátěž plně naložené chladničky.
Pro ochranu podlahy dejte velký kus lepenky
pod každou nohu chladničky.
Po usazení chladničky do požadovaného
umístění s ní pokud možno dále nepohybujte,
abyste nepoškodili povrch podlahy. Je-li to
nutné, podél trasy pohybu použijte silný papír
nebo starý koberec.
Instalace
Čeština
Untitled-28 31
2018-04-18
31
4:48:10
Instalace
KROK 5 Seřízení vyrovnávacích nožek
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Chladnička musí být ve vyrovnané poloze na ploché, pevné podlaze. V opačném případě může dojít k
poškození chladničky nebo fyzickému zranění.
Při vyrovnávání chladničky dbejte na to, aby byla prázdná. Zkontrolujte, zda v chladničce nezůstaly
žádné potraviny.
Z bezpečnostních důvodů vyrovnejte polohu chladničky tak, aby byla přední strana nepatrně vyšší než
zadní.
Chladničku lze vyrovnat pomocí předních nožek, opatřených za tímto účelem zvláštním šroubem
(nivelátorem). Pro vyrovnání chladničky použijte plochý šroubovák.
Při seřizování výšky na levé straně:
Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední levé
nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po směru
hodinových ručiček provedete zvýšení, otáčením
v opačném směru provedete snížení.
Instalace
Při seřizování výšky na pravé straně:
Vložte plochý šroubovák do nivelátoru přední
pravé nohy chladničky. Otáčením nivelátoru po
směru hodinových ručiček provedete zvýšení,
otáčením v opačném směru provedete snížení.
32
Untitled-28 32
Čeština
2018-04-18
4:48:10
KROK 6 Počáteční nastavení
Po dokončení níže uvedených kroků bude vaše chladnička plně provozuschopná.
1. Odstraňte pěnovou PE fólii na každém rohu police, která slouží k ochraně chladničky při přepravě.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
3. Otevřete dveře a zkontrolujte, zda vnitřní osvětlení svítí.
4. Nastavte teplotu na nejnižší hodnotu a počkejte, až chladnička dosáhne nastavené teploty. Poté je
chladnička připravena k použití.
POZNÁMKA
Jakmile se chladnička zapne, spustí se alarm. Chcete-li alarm vypnout, stiskněte tlačítko Freezer
(Mraznička).
KROK 7 Závěrečná kontrola
Instalace
Po dokončení instalace zkontrolujte:
• Zda je chladnička zapojena do elektrické zásuvky se správným uzemněním.
• Zda se chladnička nachází na rovném povrchu s dostatečným odstupem od okolních stěn nebo skříní.
• Zda je poloha chladničky vyrovnaná a stabilní.
• Zda je možné dveře chladničky volně otevírat a zavírat a po jejich otevření dojde k rozsvícení vnitřního
osvětlení.
Čeština
Untitled-28 33
2018-04-18
33
4:48:10
Provoz
Ovládací panel
TYP A
05
01
02
Provoz
03
04
TYP B
05
01
34
Untitled-28 34
02
03
04
Čeština
2018-04-18
4:48:10
01 Freezer (Mraznička)
02 Power Freeze (Turbomražení)
03 Door Alarm (Poplach otevřených dveří)
04 Control Lock (Zámek ovládání)
05 Síťové připojení
01 Mraznička
Freezer
(Mraznička)
Tlačítko Freezer (Mraznička) lze použít pro nastavení teploty v mrazničce.
Použitelné teploty jsou mezi -15 °C a -23 °C (výchozí nastavení: -19 °C).
02 Turbomražení (3 s)
Power Freeze
(Turbomražení)
Provoz
Funkce Turbomražení slouží k rychlému snížení teploty uvnitř mrazničky.
Mraznička zůstane v provozu na plný výkon po dobu 50 hodin a poté se vrátí na
předchozí teplotu.
• Chcete-li aktivovat funkci Turbomražení, stiskněte a podržte tlačítko Power
Freeze (Turbomražení) po dobu 3 sekund. Rozsvítí se odpovídající indikátor (
) a chladnička urychlí proces mražení.
• Chcete-li tuto funkci deaktivovat, znovu stiskněte a podržte tlačítko Power
Freeze (Turbomražení) po dobu 3 sekund. Mraznička se vrátí na předchozí
nastavení teploty.
• Chcete-li zmrazit velké množství potravin, aktivujte funkci Turbomražení
minimálně 20 hodin před vložením potravin do mrazničky.
POZNÁMKA
•
•
Funkce Turbomražení zvyšuje spotřebu elektrické energie. Pokud funkci
nechcete používat, ujistěte se, že je skutečně vypnutá.
Chcete-li rychle zmrazit velké množství potravin, odstraňte zásuvky a použijte
dodanou polici.
03 Poplach otevřených dveří
Door Alarm
(Poplach
otevřených dveří)
Pro připomenutí můžete nastavit alarm. Zůstanou-li dveře otevřené déle než 2
minuty, zazní alarm spolu s blikáním indikátoru alarmu.
Povolení nebo zakázání alarmu můžete přepínat stisknutím tlačítka Door Alarm
(Poplach otevřených dveří).
04 Zámek ovládání (3 s)
Control Lock
(Zámek ovládání)
Abyste zabránili manipulaci vedoucí k nehodám, stiskněte a podržte tlačítko
Control Lock (Zámek ovládání) po dobu 3 sekund a aktivujte funkci Zámek
ovládání. Všechny ovládací prvky budou deaktivovány a indikátor ( ) bude svítit.
Chcete-li tuto funkci deaktivovat, znovu stiskněte a podržte tlačítko po dobu
3 sekund. Ovládání bude aktivováno jako obvykle.
Čeština
Untitled-28 35
2018-04-18
35
4:48:11
Provoz
05 Síťové připojení
Pro řízení a monitorování chladničky prostřednictvím aplikace Samsung Smart Home můžete použít
volitelný hardwarový klíč Smart Home (prodává se samostatně). Více informací o Samsung Smart Home
naleznete v části Samsung Smart Home.
POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
•
Doporučené šifrovací systémy zahrnují WPA/TKIP a WPA2/AES. Jakékoli novější nebo
nestandardizované ověřovací protokoly Wi-Fi nejsou podporovány.
Bezdrátové sítě mohou být ovlivněny okolním bezdrátovým komunikačním prostředím.
Pokud váš poskytovatel internetových služeb zaregistroval MAC adresu vašeho počítače nebo modemu
pro identifikaci, připojení vaší inteligentní chladničky Samsung k Internetu se nemusí zdařit. Pokud k
tomu dojde, požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc.
Nastavení firewallu vašeho síťového systému může zabránit vaší inteligentní chladničce Samsung
v přístupu k Internetu. Požádejte svého poskytovatele internetových služeb o technickou pomoc. Pokud
tento příznak přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung nebo na prodejce.
Chcete-li konfigurovat nastavení bezdrátového přístupového bodu (AP), postup naleznete v uživatelské
příručce přístupového bodu.
Inteligentní chladničky Samsung se vyznačují podporou hardwarového klíče Samsung Smart Home
i Wi-Fi připojením na frekvenci 2,4 GHz s protokoly IEEE 802.11 b/g/n a Soft-AP (je doporučen protokol
IEEE 802.11 n).
V případě neautorizovaných bezdrátových Wi-Fi směrovačů může dojít k selhání připojení
k inteligentním chladničkám Samsung.
Provoz
36
Untitled-28 36
Čeština
2018-04-18
4:48:11
Samsung Smart Home
Instalace
Navštivte Google Play Store, Galaxy Apps nebo Apple App Store a vyhledejte „Samsung Smart Home“.
Stáhněte a nainstalujte na své chytré zařízení aplikaci Samsung Smart Home poskytované společností
Samsung Electronics.
POZNÁMKA
•
•
Aplikace Samsung Smart Home je určena pro operační systém Android 4.0 (ICS) či vyšší nebo iOS 8.0
či vyšší a je optimalizována pro chytré telefony Samsung (řady Galaxy S a Galaxy Note). Na jiných
modelech smartphonů mohou některé funkce fungovat odlišně.
Za účelem zlepšení výkonu může být aplikace Samsung Smart Home změněna bez předchozího
upozornění nebo může být ukončena podpora v souladu se záměry výrobce.
Účet Samsung
Chcete-li používat tuto aplikacei, jste povinni zaregistrovat svůj účet Samsung. Pokud nemáte účet
Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a vytvořte bezplatný účet Samsung.
Provoz
Začínáme
1. Vložte hardwarový klíč Smart Home do příslušného portu vaší chladničky.
2. Spusťte aplikaci Samsung Smart Home a přihlaste se pomocí účtu Samsung. Uživatelé iPhone jsou
povinni poskytnout přihlašovací informace při každém otevření aplikace.
3. Poklepejte na tlačítko Add Device (Přidat zařízení) > Refrigerator (Chladnička).
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poskytněte potřebné informace o routeru a poté poklepejte na
tlačítko Next (Další).
5. Stiskněte a podržte tlačítko Freezer (Mraznička) déle než 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví
hlášení „AP“. Chladnička bude zaregistrována pro tuto aplikaci.
6. Jakmile je registrace zařízení dokončena, v aplikaci Samsung Smart Home se objeví ikona chladničky.
7. Klepnutím na ikonu chladničky otevřete její stránku.
8. Po navázání připojení k síti se na vaší chladničce rozsvítí ikona Wi-Fi.
Aplikace chladničky
Integrované řízení
Svou chladničku můžete monitorovat a ovládat doma i na cestách.
• Klepněte na ikonu chladničky na Samsung Smart Home a otevřete stránku chladničky.
• Zkontrolujte stav provozu nebo oznámení o chladničce, a pokud je to nutné, změňte možnosti nebo
nastavení.
POZNÁMKA
Některé možnosti nebo nastavení chladničky nemusí být k dispozici pro dálkové ovládání.
Čeština
Untitled-28 37
2018-04-18
37
4:48:11
Provoz
Kategorie
Monitorování
Funkce
Položka
Popis
Teplota mrazničky
Zobrazuje aktuální nastavení teploty mrazničky.
Diagnostika
Detekuje neobvyklý provoz mrazničky.
Monitorování spotřeby
Kontroluje kumulovanou spotřebu energie mrazničky
za posledních 180 dní.
Turbomražení
Funkci Turbomražení můžete zapnout nebo vypnout
a zkontrolovat aktuální nastavení.
Neobvykle vysoká teplota
Tento alarm je aktivován, když mraznička vykazuje
neobvykle vysokou teplotu.
Otevřené dveře
Tento alarm je aktivován, když jsou dveře mrazničky
určitou dobu otevřené.
Alarmy
Provoz
38
Untitled-28 38
Čeština
2018-04-18
4:48:11
Zvláštní funkce
Skutečný obrázek a zvláštní funkce vaší chladničky se mohou u jednotlivých modelů a v jednotlivých
zemích lišit.
Tenký výrobník ledu (pouze pro určité modely)
01
04
01
02
03
04
05
Nádoba na vodu
Páčka výrobníku ledu
Nádoba na led
Forma na led
Kryt formy na led
02
05
03
POZNÁMKA
Pokud nemáte v úmyslu vyrábět led, demontujte tenký výrobník ledu a zajistěte více prostoru pro
ukládání. V takovém případě můžete použít nádobu na led (03) jako víceúčelovou úložnou polici.
Provoz
Čeština
Untitled-28 39
2018-04-18
39
4:48:11
Provoz
Ruční dávkování ledu
1. Zatáhněte za rukojeť a otevřete nádobu na
vodu (01), poté nádobu naplňte vodou až po
značku Max. Opatrně zavřete nádobu tak, aby
voda nekapala ani neunikala.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
Značku Max nepřekračujte. Nadměrné množství
vody způsobuje zaseknutí ledu a jeho špatné
dávkování.
Používejte pouze pitnou vodou. Jiné tekutiny,
např. zelený čaj nebo mléko, mohou být
dávkované špatně.
Opatrně zavřete nádobu na vodu. V opačném
případě by mohla voda kapat nebo unikat.
POZNÁMKA
•
•
Provoz
Pokud zaznamenáte únik vody, otevřete
nádobu na vodu a zkontrolujte, zda nedošlo
k zamrznutí kanálku nádoby k formě na led.
V takovém případě naplňte nádobu na vodu až
po značku Max vlažnou vodou. Nechte kanálek
odmrazit.
Kanálek nádoby na vodu k formě na led
doporučujeme pravidelně čistit, neboť má
tendence zamrzat.
2. Zkontrolujte, zda led zcela zamrzá. Za páčku
výrobníku ledu (02) zatáhněte pouze tehdy,
je-li led zcela zmražený. Forma na led (04) se
poté začne otáčet a uvolňovat led do nádoby
na led (03).
UPOZORNĚNÍ
•
40
Untitled-28 40
Za páčku netahejte, dokud led zcela nezmrzne.
Částečně zmražený led může ucpat a poškodit
nádobu na led.
Čeština
2018-04-18
4:48:11
3. Chcete-li dávkovat led, opatrně nadzvedněte
nádobu na led a nakloňte ji dopředu.
2
1
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•
Nenaklánějte nádobu na led, aniž byste ji nejprve mírně nadzvedli. Nádoba na led může prasknout.
Chcete-li vyrábět led, nelijte vodu přímo do nádoby na led. Mohlo by dojít k prasknutí nádoby na led.
Nenechávejte dveře mrazničky otevřené. Led v nádobě na led roztaje a způsobí zablokování.
V případě výpadku napájení dbejte na to, abyste před výrobou ledu nádobu na led vyprázdnili.
Používejte pouze pitnou vodou.
POZNÁMKA
•
•
Provoz
Kostky ledu nemusí být dávkovány najednou, záleží na stavu ledu. V takovém případě zkuste za páčku
zatáhnout několikrát.
Pokud kvůli nadměrnému naplnění vodou nedochází k dávkování ledu, demontujte formu na led a
vyprázdněte ji. Pokud tento problém přetrvává, demontujte tenký výrobník ledu a vyprázdněte ho.
Čeština
Untitled-28 41
2018-04-18
41
4:48:11
Provoz
Otevření krytu horní police (pouze pro určité modely)
1. Zcela zvedněte přední stranu krytu horní police.
2. Poté kryt nadoraz zasuňte dovnitř.
POZNÁMKA
Provoz
•
•
42
Untitled-28 42
Chcete-li vytáhnout věci z mrazáku nebo je vložit dovnitř, vždy musíte nejprve otevřít kryt horní police.
Kryt horní police je odnímatelný. Pokud jej nechcete používat, můžete ho odebrat.
Čeština
2018-04-18
4:48:12
Rozšíření úložné kapacity (pouze pro určité modely)
Pokud potřebujete více úložného prostoru,
odstraňte kryt horní police a všechny 4 zásuvky
a vložte do vnitřní spodní části hlavní jednotky
dodanou polici (viz obrázek). Poté odeberte
výrobník ledu.
POZNÁMKA
•
•
Odebrání krytu horní police a zásuvek nebude
mít vliv na tepelné ani mechanické vlastnosti
mrazáku.
Uváděný prostorový objem mrazáku vychází
z předpokladu, že jsou odebrány všechny
zásuvky a kryt horní police a je vložena dodaná
police.
Provoz
Čeština
Untitled-28 43
2018-04-18
43
4:48:12
Údržba
Změna směru otevírání dveří (pouze pro určité modely)
Změna směru otevírání dveří musí být provedena servisními pracovníky autorizovanými společností
Samsung na vaše vlastní náklady, protože na tento druh servisu se nevztahuje záruka.
VÝSTRAHA
•
•
•
Na závadu při změně směru otevírání dveří či poškození majetku, ke kterým by mohlo dojít v případě
servisu neautorizovanou agenturou, se nevztahuje záruka.
Ujistěte se, že chladnička je před provedením změny odpojena od zdroje napájení.
Musíte počkat alespoň hodinu poté, co je změna směru otevírání dveří dokončena. V opačném případě
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Potřebné nářadí (není v dodávce)
Křížový šroubovák
Plochý šroubovák
Objímkový klíč 8 mm
(pro šrouby)
Klíč 12 mm
(pro hřídel spodního závěsu)
Klíč 10 mm
(pro hřídel horního závěsu)
Údržba
Příslušenství
Vzhled níže uvedeného příslušenství se může lišit podle modelu.
Kryt závěsu (L)
Prostorový kryt (L)
UPOZORNĚNÍ
V průběhu celého postupu změny směru otevírání dveří uložte všechny malé součásti (šrouby, krytky atd.)
z chladničky z bezpečnostních důvodů mimo dosah dětí nebo batolat.
44
Untitled-28 44
Čeština
2018-04-18
4:48:12
Pokyny krok za krokem
KROK 1 Demontujte rukojeť
1. Odblokujte uzávěr rukojeti a položte jej
stranou.
2. Demontujte všechny šrouby na horní a spodní
straně rukojeti.
3. Pomocí plochého šroubováku odstraňte
šroubovací uzávěry rukojeti (x2). Potom vložte
šroubovací uzávěry rukojeti na opačnou stranu.
Údržba
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání šroubovacích uzávěrů rukojeti dejte
pozor, aby nedošlo k jejich fyzickému poškození.
POZNÁMKA
Uložte rukojeť na bezpečném místě pro pozdější použití.
Čeština
Untitled-28 45
2018-04-18
45
4:48:13
Údržba
KROK 2 Vyjměte dveře mrazničky
1. Otevřete kryt hardwarového klíče a vyjměte
prostorový kryt.
2. Zatímco oběma rukama držíte spodní část
(vyznačenou na obrázku) krytu vedení,
zvedněte kryt vedení.
3. Otočte kryt vedení o 90 stupňů dopředu a poté
jej zatlačením nahoru demontujte.
POZNÁMKA
Uložte prostorový kryt a kryt vedení na
bezpečném místě. Jsou nezbytné, když vrátíte
dveře do výchozí polohy (před změnou směru
otevírání dveří).
POZNÁMKA
Vložte kryt hardwarového klíče do držáku do dveří
pro pozdější použití.
Údržba
46
Untitled-28 46
Čeština
2018-04-18
4:48:13
Typ displeje A
1. Nejprve na pravé straně demontujte horní kryt
rámu. Poté zatáhněte směrem dopředu.
2. Odstraňte kryt vytažením levé strany krytu
závěsu a poté jej mírným nadzvednutím spodní
části vytáhněte.
UPOZORNĚNÍ
Při odstranění krytu závěsu dávejte pozor, aby
nedošlo k poškození konektorů a kabelů nebo okolí
dveří mrazničky.
POZNÁMKA
Uložte kryt závěsu na bezpečném místě. To je
nezbytné, když vrátíte dveře do výchozí polohy
(před změnou směru otevírání dveří).
3. Odpojte konektory na dveřích nebo okolo dveří
mrazničky. Uvolněte šrouby z horního závěsu.
UPOZORNĚNÍ
Údržba
Aby se zabránilo pádu dveří mrazničky, pevně je
při demontáži horního závěsu držte.
Čeština
Untitled-28 47
2018-04-18
47
4:48:14
Údržba
4. Když je horní závěs odstraněn, zvedněte a
vyjměte dveře mrazničky. Uložte dveře na
bezpečném místě.
UPOZORNĚNÍ
Dveře jsou těžké. Chcete-li zabránit poškození nebo
zranění, postupujte při vyjmutí dveří opatrně.
Typ displeje B
1. Horní kryt rámu demontujte pomocí plochého
šroubováku, který postupně zasouvejte do
otvorů v horní části dveří.
POZNÁMKA
Začněte otvorem nejdále od závěsu.
Údržba
2. Odstraňte kryt vytažením levé strany krytu
závěsu a poté jej mírným nadzvednutím spodní
části vytáhněte.
UPOZORNĚNÍ
Při odstranění krytu závěsu dávejte pozor, aby
nedošlo k poškození konektorů a kabelů nebo okolí
dveří mrazničky.
POZNÁMKA
Uložte kryt závěsu na bezpečném místě. To je
nezbytné, když vrátíte dveře do výchozí polohy
(před změnou směru otevírání dveří).
48
Untitled-28 48
Čeština
2018-04-18
4:48:14
3. Odpojte konektory na dveřích nebo okolo dveří
mrazničky. Uvolněte šrouby z horního závěsu.
UPOZORNĚNÍ
Aby se zabránilo pádu dveří mrazničky, pevně je
při demontáži horního závěsu držte.
4. Když je horní závěs odstraněn, zvedněte a
vyjměte dveře mrazničky. Uložte dveře na
bezpečném místě.
UPOZORNĚNÍ
Dveře jsou těžké. Chcete-li zabránit poškození nebo
zranění, postupujte při vyjmutí dveří opatrně.
Údržba
Čeština
Untitled-28 49
2018-04-18
49
4:48:14
Údržba
KROK 3 Obraťte směr automatického zavírače
1. Ze dveří mrazničky odstraňte páčku
automatického zavírače uvolněním šroubů na
páčce a šroubů na protější straně.
2. Vložte páčku automatického zavírače na
opačnou stranu a utáhněte šrouby.
Údržba
50
Untitled-28 50
Čeština
2018-04-18
4:48:15
KROK 4 Obraťte směr spodního závěsu
1. Opatrně chladničku položte. Poté odstraňte
šrouby ze spodního závěsu na pravé straně
a z nivelační nohy na levé straně (v tomto
pořadí).
1
4
1
2
6
5
2. Pomocí 8mm objímkového klíče demontujte
zadní šroub vedle hřídele.
3. Demontujte šroub hřídele pod spodním
závěsem.
4. Pomocí křížového šroubováku demontujte
hřídel.
5. Vložte hřídel na opačnou stranu.
6. Znovu vložte a utáhněte zadní šroub.
7. Znovu vložte a utáhněte šroub hřídele.
Údržba
8. Vložte spodní závěs na opačnou stranu
a utáhněte jej pomocí šroubů. Připevněte
nivelační nohu na opačnou stranu a utáhněte ji
pomocí šroubů.
9. Chladničku opatrně postavte.
Čeština
Untitled-28 51
2018-04-18
51
4:48:15
Údržba
KROK 5 Znovu připevněte dveře mrazničky
Typ displeje A
1. Demontujte šroub a vytáhněte kryt ovládání.
2. Přemístěte konektory a kabely na opačnou
stranu. Vložte kryt ovládání a poté utáhněte
šrouby na opačné straně.
Údržba
52
Untitled-28 52
Čeština
2018-04-18
4:48:15
3. Odstraňte hřídel z horního závěsu. Poté
namontujte hřídel podle obrázku.
4. Nejprve do hlavní jednotky zasuňte spodní
části dveří.
5. Vložte horní závěs a utáhněte jej pomocí
šroubů.
Údržba
•
Přemístěte vedení na druhou stranu a
připevněte je k vnitřnímu háčku na druhé
straně.
Čeština
Untitled-28 53
2018-04-18
53
4:48:16
Údržba
6. Znovu vložte kryt hardwarového klíče na
původní místo.
7. Připojte konektory dveří mrazničky a hlavní
jednotky. Potom připevněte vnější vodiče na
vnitřní hák volitelného krytu závěsu (L).
Údržba
8. Vložte kryt závěsu do horního závěsu nejdříve
pravou stranou. Poté přitlačte spodní část krytu
na místo.
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, zda vodiče a konektory neuvízly
uprostřed.
54
Untitled-28 54
Čeština
2018-04-18
4:48:16
9. Vložte horní kryt rámu s upevňovacím prvkem
(b) diagonálně do prvku (a).
a
b
10. Zasuňte kryt vedení otevřeným krytem
hardwarového klíče. Otočte kryt o 90 stupňů
dopředu a poté jej zatlačte směrem dolů na
místo.
11. Vložte prostorový kryt (L) na původní místo a
poté zavřete kryt hardwarového klíče.
POZNÁMKA
Údržba
Vzhled krytů se u jednotlivých modelů liší.
Typ displeje B
1. Demontujte šroub a vytáhněte kryt ovládání.
Čeština
Untitled-28 55
2018-04-18
55
4:48:16
Údržba
2. Přemístěte konektory a kabely na opačnou
stranu. Vložte kryt ovládání a poté utáhněte
šrouby na opačné straně.
3. Odstraňte hřídel z horního závěsu. Poté
namontujte hřídel podle obrázku.
Údržba
56
Untitled-28 56
Čeština
2018-04-18
4:48:17
4. Nejprve do hlavní jednotky zasuňte spodní
části dveří.
5. Vložte horní závěs a utáhněte jej pomocí
šroubů.
•
Přemístěte vedení na druhou stranu a
připevněte je k vnitřnímu háčku na druhé
straně.
6. Znovu vložte kryt hardwarového klíče na
původní místo.
Údržba
7. Připojte konektory dveří mrazničky a hlavní
jednotky. Potom připevněte vnější vodiče na
vnitřní hák volitelného krytu závěsu (L).
Čeština
Untitled-28 57
2018-04-18
57
4:48:17
Údržba
8. Vložte kryt závěsu do horního závěsu nejdříve
pravou stranou. Poté přitlačte spodní část krytu
na místo.
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, zda vodiče a konektory neuvízly
uprostřed.
9. Vložte horní kryt rámu s upevňovacím prvkem
(b) diagonálně do prvku (a). Poté posuňte konec
krytu doleva, čímž dojde k uzamknutí.
a
b
Údržba
58
Untitled-28 58
Čeština
2018-04-18
4:48:17
•
U modelů, které mají zobrazovací panel na
horní části mrazničky, přitlačte levý konec
horního krytu rámu a poté pravou stranu
uzamčením dolní a horní oblasti v tomto pořadí.
10. Zasuňte kryt vedení otevřeným krytem
hardwarového klíče. Otočte kryt o 90 stupňů
dopředu a poté jej zatlačte směrem dolů na
místo.
11. Vložte prostorový kryt (L) na původní místo a
poté zavřete kryt hardwarového klíče.
POZNÁMKA
Údržba
Vzhled krytů se u jednotlivých modelů liší.
Čeština
Untitled-28 59
2018-04-18
59
4:48:18
Údržba
KROK 6 Znovu připevněte rukojeť
1. Vložte rukojeť na opačnou stranu a poté
utáhněte šroub.
2. Zavřete kryt rukojeti podle obrázku.
POZNÁMKA
Může se stát, že budete chtít vrátit dveře do výchozí polohy (před změnou směru otevírání dveří). V
takovém případě postupujte podle pokynů výše, ale přemístěte dveře, závěsy a kryty zpět do výchozí
polohy.
Údržba
60
Untitled-28 60
Čeština
2018-04-18
4:48:18
Zacházení a péče
Police
Chcete-li polici vytáhnout, mírně zvedněte její
zadní stranu.
Držáky do dveří
Držák do dveří mírně nadzvedněte a vytáhněte.
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili nehodám, před demontáží držáky
do dveří vyprázdněte.
Kryt horní police (pouze pro určité modely)
Údržba
1. Zatlačením pravé strany krytu dovnitř jej
odjistěte.
2. Poté kryt vytažením směrem k sobě odeberte.
2
1
Čeština
Untitled-28 61
2018-04-18
61
4:48:18
Údržba
Tenký výrobník ledu (pouze pro určité modely)
POZNÁMKA
•
•
Při čištění dílů tenkého výrobníku ledu, např. nádoby na vodu, nádoby na led a formy na led, dbejte na
to, aby byly po čištění zcela suché.
Při čištění jednotky tenkého výrobníku ledu dbejte na to, aby byly vnitřní a vnější části jednotky po
čištění zcela suché. Neúplné vysušení může způsobit selhání funkce páčky výrobníku ledu. V takovém
případě nechte tenký výrobník ledu 2–3 dny zcela vyschnout. Poté to zkuste znovu.
Demontáž součástí
Nádoba na vodu
Nádobu na vodu zcela otevřete a vytáhněte ven.
Forma na led
1. Otevřete kryt formy na led, čímž získáte přístup
k formě na led.
Údržba
2. Mírně vytáhněte levou stranu formy na led a
poté ji zatažením za druhou stranu vyjměte.
62
Untitled-28 62
Čeština
2018-04-18
4:48:19
Tenký výrobník ledu
1. Nejprve demontujte víceúčelovou přihrádku,
která je bezprostředně nad tenkým výrobníkem
ledu.
2. Oběma rukama chytněte vyznačenou část
na obou stranách tenkého výrobníku ledu,
zvedněte jednotku a vytáhněte ji směrem
dopředu.
Údržba
Opětovná montáž součástí
Nádoba na vodu
Nasaďte obě strany nádoby na vodu do příslušného
háčku na krytu nádoby na vodu. Dbejte na to, aby
řádně zapadla na místo. Uslyšíte cvaknutí.
Čeština
Untitled-28 63
2018-04-18
63
4:48:19
Údržba
Úklid
Interiér a exteriér
VÝSTRAHA
•
•
K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky na čištění domácnosti/automobilu s obsahem
chlóru jako např. Clorox™. Tyto látky mohou poškodit povrch chladničky a způsobit požár.
Nestříkejte vodu přímo na povrch chladničky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pravidelně zbavujte zástrčku a všechny kontaktní body prachu a dalších nečistot.
1. Odpojte napájecí kabel.
2. Vyčistěte vnitřek a vnějšek chladničky pomocí navlhčeného, měkkého hadru nebo papírového
ubrousku.
3. Poté všechny povrchy důkladně vysušte suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem.
4. Připojte napájecí kabel.
Výměna součástí
LED osvětlení
Pokud potřebujete osvětlení chladničky vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.
VÝSTRAHA
•
Výměnu osvětlení nemůže provádět koncový uživatel. Nepokoušejte se sami vyměnit osvětlení. Můžete
si způsobit úraz elektrickým proudem.
Údržba
64
Untitled-28 64
Čeština
2018-04-18
4:48:19
Odstraňování závad
Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných
situací (mimo závady) budou uživatelům zpoplatněna.
Obecné
Teplota
Příznak
Mraznička nefunguje.
Mraznička je teplá.
Mraznička příliš chladí.
Řešení
•
Napájecí kabel není správně
zapojen.
•
Řádně připojte napájecí kabel.
•
Ovládání teploty není správně
nastaveno.
•
Nastavte nižší teplotu.
•
Chladnička je umístěna v blízkosti
zdroje tepla nebo přímého
slunečního světla.
•
Udržujte chladničku mimo
sluneční záření nebo zdroj tepla.
•
Nedostatečná vzdálenost mezi
chladničkou a bočními stranami /
zadní stranou.
•
Doporučujeme, aby vzdálenost
mezi chladničkou a stěnami (nebo
skříňkami) byla větší než 50 mm.
•
Chladnička je přetížena. Potraviny
blokují větrací otvory chladničky.
•
Nepřetěžujte chladničku.
Nedovolte, aby potraviny
blokovaly ventilaci.
•
Ovládání teploty není správně
nastaveno.
•
Nastavte v chladničce vyšší
teplotu.
•
Pro zabránění tvorby kondenzace
se v čelních rozích chladničky
nachází potrubí pohlcující teplo.
V případě zvýšení okolní teploty
nemusí tento systém fungovat
správně. Takový jev není
způsoben závadou spotřebiče.
•
Vnitřní stěna chladničky obsahuje
potrubí pohlcující teplo.
Odstraňování závad
Vnitřní stěna je horká.
Možné příčiny
Čeština
Untitled-28 65
2018-04-18
65
4:48:19
Odstraňování závad
Zápach
Příznak
Chladnička vydává
zápach.
Možné příčiny
•
Zkažené potraviny.
•
Potraviny se silnou vůní.
Řešení
•
Vyčistěte chladničku a odstraňte
zkažené potraviny.
•
Ujistěte se, že jsou potraviny
s výraznou vůní vzduchotěsně
zabalené.
Námraza
Příznak
Možné příčiny
Námraza kolem
větracích otvorů
•
Potraviny blokují větrací otvory.
Námraza na vnitřních
stěnách
•
Dveře nejsou řádně zavřeny.
•
Ovoce a zelenina jsou uloženy
v zóně pro čerstvé potraviny /
zóně šéfkuchaře.
•
Pokud jsou dveře ponechány
otevřené, do chladničky se
dostává vlhkost.
•
Potraviny s vysokým obsahem
vlhkosti.
Ovoce a zelenina jsou
zmrazené.
Řešení
•
Ujistěte se, že žádné potraviny
neblokují větrací otvory
chladničky.
•
Ujistěte se, že potraviny neblokují
dveře. Vyčistěte těsnění dveří.
•
Zóna pro čerstvé potraviny / zóna
šéfkuchaře je určena pouze pro
maso/ryby.
Kondenzace
Příznak
Na vnitřních stěnách se
tvoří kondenzace.
Odstraňování závad
66
Untitled-28 66
Možné příčiny
Řešení
•
Odstraňte vlhkost a nenechávejte
dveře delší dobu otevřené.
•
Ujistěte se, že jsou potraviny
vzduchotěsně zabalené.
Čeština
2018-04-18
4:48:19
Slyšíte z chladničky neobvyklé zvuky?
Než se obrátíte na servis, prověřte níže uvedené kontrolní body. Všechna volání servisu ohledně běžných
zvuků budou uživateli zpoplatněna.
Tyto zvuky jsou normální.
•
Při spouštění nebo ukončování provozu může chladnička vydávat zvuky podobné zapalování motoru
automobilu. Jakmile se provoz stabilizuje, zvuky se ztlumí.
Bzučení
Cvakání
nebo švitoření
•
Když je ventilátor v provozu, mohou se tyto zvuky vyskytnout. Když chladnička dosáhne nastavené
teploty, nebude se ozývat zvuk ventilátoru.
Vrrr
Odstraňování závad
•
Šumění
Během cyklu odmrazování může z topného tělesa odmrazování odkapávat voda a způsobovat prskavé
zvuky.
Tsss
Čeština
Untitled-28 67
2018-04-18
67
4:48:20
Odstraňování závad
•
V průběhu chlazení nebo mražení chladničky se chladicí plyn pohybuje uzavřeným okruhem potrubí a
způsobuje bublavé zvuky.
Bublání
•
Při zvyšování nebo snižování teploty chladničky dochází ke smršťování a roztahování plastových dílů,
což způsobuje klepavé zvuky. Tyto zvuky vznikají v průběhu cyklu odmrazování nebo během činnosti
elektronických součástí.
Praskání
•
•
V případě modelů s výrobníkem ledu: Když se otevře vodní ventil, aby naplnil výrobník ledu, může
docházet k bzučivým zvukům.
V důsledku vyrovnávání tlaku při otevírání a zavírání dveří chladničky může docházet k syčivým
zvukům.
Odstraňování závad
68
Untitled-28 68
Čeština
2018-04-18
4:48:20
Samsung Smart Home
Příznak
“Samsung Smart
Home” na trhu aplikací
nelze nalézt.
Aplikace Samsung
Smart Home nefunguje.
Aplikace Samsung
Smart Home je
nainstalována, ale
není připojena k mé
chladničce.
Nepodařilo se přihlásit
do aplikace.
Při pokusu o
zaregistrování mé
chladničky se zobrazí
chybová zpráva.
Aplikace Samsung
Smart Home je úspěšně
připojena k mé
ledničce, ale neběží.
Akce
•
Aplikace Samsung Smart Home je k dispozici pro chytré telefony se
systémem Android 4.0 (ICS) či vyšším nebo se systémem iOS 8.0 či vyšším.
•
•
Aplikace Samsung Smart Home je k dispozici pouze pro příslušné modely.
Stará aplikace Samsung Smart Refrigerator se nemůže spojit s modely
Samsung Smart Home.
•
•
•
Musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung, chcete-li aplikaci používat.
Ujistěte se, že váš router pracuje normálně.
Pokud jste nepřipojili svou chladničku k aplikaci Samsung Smart Home
po instalaci aplikace, musíte provést připojení pomocí funkce registrace
zařízení z aplikace.
•
•
Musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung, chcete-li aplikaci používat.
Pokud nemáte účet Samsung, postupujte podle pokynů na obrazovce
aplikace a vytvořte účet Samsung.
•
Snadné připojení může selhat kvůli vzdálenosti od přístupového bodu (AP)
nebo elektrickému rušení z okolního prostředí. Počkejte chvíli a zkuste to
znovu.
•
Ukončete a restartujte aplikaci Samsung Smart Home nebo odpojte
a znovu připojte router.
Odpojte napájecí kabel chladničky a poté jej po 1 minutě znovu zapojte.
•
Odstraňování závad
Čeština
Untitled-28 69
2018-04-18
69
4:48:20
Poznámka
Untitled-28 70
2018-04-18
4:48:20
Poznámka
Untitled-28 71
2018-04-18
4:48:20
Kontaktujte SAMSUNG
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Země
Kontaktní středisko
Webové stránky
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-28 72
2018-04-18
4:48:20
Chladnička
Používateľská príručka (iba mraznička)
RZ32M*
Voľne stojaci spotrebič
Untitled-27 1
2018-04-18
4:46:09
Obsah
Bezpečnostné informácie
Obsah
2
Untitled-27 2
3
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta inštalácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania
Výstraha týkajúca sa používania
Upozornenia týkajúce sa používania
Upozornenia týkajúce sa čistenia
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania
Tipy týkajúce sa úspory energie
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
5
6
7
11
12
17
18
20
21
22
23
24
25
Inštalácia
26
Prehľad súčastí chladničky
Podrobný postup inštalácie
26
27
Používanie
34
Panel funkcií
Aplikácia Samsung Smart Home
Špeciálne funkcie
34
37
39
Údržba
44
Zmena smeru otvárania dvierok (iba príslušné modely)
Manipulácia a starostlivosť
Čistenie
Výmena dielov
44
61
64
64
Riešenie problémov
65
Všeobecné informácie
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?
Aplikácia Samsung Smart Home
65
67
69
Slovenčina
2018-04-18
4:46:09
Bezpečnostné informácie
Slovenčina
Untitled-27 3
2018-04-18
Bezpečnostné informácie
• Pred začatím používania novej chladničky od spoločnosti
Samsung si dôkladne prečítajte túto príručku a uistite sa, že
všetky funkcie vášho nového spotrebiča dokážete používať
bezpečne a účinne.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo
im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov
a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak
sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
• Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke
nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu
vyskytnúť.
Buďte zodpovední a pri inštalácii, údržbe a prevádzke
spotrebiča sa riaďte zdravým úsudkom a postupujte
opatrne.
3
4:46:09
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero
modelov, parametre vašej chladničky sa môžu mierne líšiť
od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke, a nemusia platiť
všetky výstražné symboly. Ak máte akékoľvek otázky
alebo problémy, obráťte sa najbližšie servisné stredisko
alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na webovej
adrese www.samsung.com.
• Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený
bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho
okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od
množstva použitého chladiva.
• Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek
známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte
na predajcu. Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³ na každých
8 g chladiva R-600a vnútri spotrebiča. Množstvo chladiva
vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku
vnútri spotrebiča.
• Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo
spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo,
vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky
odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite
vyvetrajte.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok
požiar alebo výbuch.
• Je nebezpečné, ak servis tohto zariadenia vykonáva iná
ako osoba ako autorizovaný servisný technik.
• Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje
s horľavým hnacím plynom.
4
Untitled-27 4
Slovenčina
2018-04-18
4:46:09
Varovanie: Riziko vzniku požiaru/horľavé materiály
Bezpečnostné informácie
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke.
V tejto príručke sa používajú nasledujúce bezpečnostné
symboly.
VÝSTRAHA
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť škodu
na majetku, vážne zranenie alebo smrť.
POZOR
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne
zranenie alebo škodu na majetku.
POZNÁMKA
Užitočné informácie, ktorých účelom je pomôcť používateľom
porozumieť funkciám chladničky a naučiť sa ich používať.
Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby
uchránili pred zraneniami.
Dôsledne ich dodržiavajte.
Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na
budúce použitie.
Slovenčina
Untitled-27 5
2018-04-18
5
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Vážne výstražné symboly týkajúce sa prepravy a miesta
inštalácie
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
• Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby
nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo
spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte únik chladiva,
vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom
vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej
sa spotrebič nachádza.
- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového
chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou
environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež
horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte
opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti
chladiaceho okruhu.
6
Untitled-27 6
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
Dôležité výstrahy týkajúce sa inštalácie
VÝSTRAHA
Slovenčina
Untitled-27 7
2018-04-18
Bezpečnostné informácie
• Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani
v priestoroch, v ktorých by mohla prísť do kontaktu
s vodou.
- Narušená izolácia na elektrických dieloch môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných
spotrebičov.
• K jednému predlžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami
nepripájajte viac spotrebičov. Chladničku vždy zapájajte
do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím,
ktoré zodpovedá hodnote napätia uvedenej na výkonovom
štítku chladničky.
- Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha
chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri
ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže
spôsobiť požiar.
• Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej
napájaciu zástrčku.
- Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Nepoužívajte napájací kábel, ktorý je popraskaný alebo
odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.
• Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte
ťažké predmety.
• Neťahajte za napájací kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
• Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte.
7
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Napájací kábel nevešajte nad kovové predmety, neklaďte
naň ťažké predmety, nevtláčajte ho medzi predmety ani ho
nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
• Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo
k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete nikdy neťahajte
za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a priamym
pohybom ju vytiahnite zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže viesť k skratu, požiaru a/alebo
zásahu elektrickým prúdom.
• Do tohto spotrebiča nedávajte výbušné látky, napr. spreje
s horľavým hnacím plynom.
• Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či
horľavého materiálu.
• Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť
k úniku plynu.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Pred začatím používania je potrebné chladničku správne
umiestniť a nainštalovať v súlade s informáciami
uvedenými v tejto príručke.
• Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom
visiacim nadol.
- Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže
prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
• Uistite sa, že napájacia zástrčka nie je stlačená ani
poškodená zadnou časťou chladničky.
8
Untitled-27 8
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
Bezpečnostné informácie
• Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
- Ak si dieťa natiahne baliace materiály na hlavu, môže
dôjsť k jeho uduseniu.
• Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bol
zabezpečený dobrý prístup k zástrčke.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený
únikom elektrického prúdu.
• Spotrebič neinštalujte vo vlhkých priestoroch,
v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani
v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu
či vode (dažďové kvapky).
- Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
• Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič
neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové
predmety atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom,
problémom s výrobkom alebo zraneniu.
• Pred prvý zapojením výrobku do elektrickej siete musíte
odstrániť všetok ochranný plastový film.
Slovenčina
Untitled-27 9
2018-04-18
9
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Chladnička musí byť bezpečne uzemnená.
- Pred začatím vykonávania kontroly alebo opravy
ktorejkoľvek časti spotrebiča sa uistite, že chladnička je
uzemnená. Úniky energie môžu spôsobiť vážny zásah
elektrickým prúdom.
• Na elektrické uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové
potrubia, telefónne vedenia alebo iné potenciálne
bleskozvody.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo
k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom
v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru,
výbuchu alebo problémom s výrobkom.
• Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené
napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Ak je napájací kábel poškodený, okamžite požiadajte
výrobcu alebo niektorého zo schválených servisných
zástupcov o výmenu.
• Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.
• Pri umiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste pripájací
kábel niekde nepricvikli alebo nepoškodili.
• Prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napájania
neskladujte za spotrebičom.
10
Untitled-27 10
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
POZOR
Bezpečnostné informácie
• Chladničku nainštalujte na rovný povrch a ponechajte
okolo nej dostatok voľného priestoru.
- Vetrací otvor v kryte alebo montážnej konštrukcii
spotrebiča udržiavajte čistý a voľne priechodný.
• Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 hodiny, než do
spotrebiča vložíte potraviny.
• Inštaláciou chladničky dôrazne odporúčame poveriť
kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy
s výrobkom alebo zranenie.
• Preťaženie ľubovoľných dvierok môže mať za následok pád
chladničky a spôsobiť zranenie.
Slovenčina
Untitled-27 11
2018-04-18
11
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa používania
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
• Napájaciu zástrčku nezapájajte do zásuvky v stene
s mokrými rukami.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
• Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety
spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
• Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky,
chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky
atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
zraneniu.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• Vnútorných stien mrazničky alebo výrobkov uložených
v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
• Na chladničku neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety
alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter,
skvapalnený ropný plyn a podobné produkty).
- Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
- Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
12
Untitled-27 12
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
Bezpečnostné informácie
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali
so spotrebičom.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť
k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou
sú malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka
otvárajte opatrne.
• Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka alebo dverové
priehradky. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
• Nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky. Mohli by
v nej uviaznuť.
• Nestrkajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké
materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré
vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
• Vnútri chladničky/mrazničky neskladujte ani nepoužívajte
elektrické spotrebiče. Výnimku tvoria typy odporúčané
výrobcom.
• Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
• Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
• Nedovoľte deťom stúpať na zásuvku.
- Zásuvka sa môže zlomiť a dieťa môže spadnúť.
Slovenčina
Untitled-27 13
2018-04-18
13
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Dvierka chladničky nenechávajte otvorené, kým je
chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa
dovnútra chladničky.
• Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
- Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu
a následnému uduseniu.
• Chladničku neprepĺňajte potravinami.
- Pri otvorení dvierok môže položka vypadnúť von
a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
• Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú
insekticídy.
- Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za
následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo
problémy s výrobkom.
• V blízkosti a vnútri chladničky nepoužívajte ani tam
neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé
spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické
látky.
• Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič
vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri
chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
14
Untitled-27 14
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
Bezpečnostné informácie
• Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič
neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové
predmety atď.). Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu. Na
spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou
tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškoďte chladiaci okruh.
• Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED
po dlhší čas.
- Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.
• Policu do mrazničky nedávajte otočenú horeznačky.
Zarážka police nebude plniť svoju funkciu.
- Môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu sklenenej
poličky.
• Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť
k pricviknutiu. Odstupy medzi dvierkami a skriňou sú
malé. Ak sa v blízkosti nachádzajú deti, dvierka otvárajte
opatrne.
• Ak dôjde k úniku plynu, zahaste otvorené plamene
a odstráňte možné zdroje vznietenia a niekoľko minút
vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
Slovenčina
Untitled-27 15
2018-04-18
15
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Používajte iba žiarovky LED dodávané výrobcom alebo
jeho servisnými zástupcami.
• Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.
• Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín
v domácom prostredí.
• Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať
chladničku ani na nej vykonávať úpravy.
- Neschválené úpravy môžu spôsobiť bezpečnostné
problémy. Náklady na diely a prácu použité pri
odstraňovaní neschválených úprav sa vám budú účtovať
v plnej výške.
• Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným
alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
• Ak treba chladničku opraviť alebo znova nainštalovať,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za
následok zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy
s výrobkom alebo zranenie.
• Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• Ak z chladničky vychádza pach spáleniny alebo dym,
chladničku okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte
sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za
následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
• Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite
napájaciu zástrčku zo zásuvky.
- V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým
prúdom.
16
Untitled-27 16
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
Bezpečnostné informácie
• Ak máte problémy s výmenou svetla iného typu než LED,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Ak je výrobok vybavený žiarovkami LED, nedemontujte
svojpomocne kryty žiaroviek ani samotné žiarovky LED.
- Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
• Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene.
• Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené
napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Výstraha týkajúca sa používania
VÝSTRAHA
• Vetracie otvory v kryte alebo montážnej konštrukcii
spotrebiča udržiavajte voľne priechodné.
• Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou
tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškoďte chladiaci okruh.
• Vnútri priestoru na skladovanie potravín chladničky
nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ ich neodporúča
výrobca.
Slovenčina
Untitled-27 17
2018-04-18
17
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Upozornenia týkajúce sa používania
POZOR
Bezpečnostné informácie
• Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich
znovu. Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé
nápoje. Do mrazničky neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť
zranenie.
• Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
- Potraviny neumiestňujte príliš blízko vetracích otvorov
v zadnej časti chladničky, pretože môžu blokovať
cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
- Pred vložením do chladničky potraviny správne zabaľte
alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
- Do mrazničky nedávajte sklenené fľaše ani sýtené
nápoje. Môžu zamrznúť a rozbiť sa. Rozbité nádoby na
nápoje môžu spôsobiť zranenie.
- Dodržujte maximálne doby skladovania a dátumy
spotreby mrazených potravín.
• Do mrazničky nedávajte poháre, fľaše ani sýtené nápoje.
- Nádoba môže zamrznúť a prasknúť, čo môže viesť
k zraneniu.
• Do mraziaceho boxu neklaďte sýtené alebo šumivé nápoje.
Do mrazničky neklaďte fľaše ani sklenené nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť
zranenie alebo škodu na majetku.
18
Untitled-27 18
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
Bezpečnostné informácie
• Servisná záruka a vykonávanie úprav.
- Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto
skompletizovanom spotrebiči treťou stranou nie sú
zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť
Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné
problémy, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných
treťou stranou.
• Neblokujte vetracie otvory vnútri chladničky.
- Ak sú vetracie otvory blokované, najmä plastovým
vreckom, chladnička môže nadmerne chladiť.
• Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka
nechajte otvorené.
- V opačnom prípade sa môžu tvoriť zápach a pleseň.
• V prípade odpojenia chladničky od elektrickej siete by ste
mali pred jej opätovným zapojením do siete počkať aspoň
päť minút.
• Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
• Neudierajte do sklenených povrchov a netlačte na ne príliš
veľkou silou.
- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na
majetku.
• Dávajte pozor, aby sa vaše prsty nezachytili vnútri.
• V prípade zatopenia chladničky sa bezpodmienečne
obráťte na najbližšie servisné stredisko.
- Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Slovenčina
Untitled-27 19
2018-04-18
19
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Upozornenia týkajúce sa čistenia
POZOR
Bezpečnostné informácie
• Vodu nestriekajte priamo dovnútra chladničky ani na jej
povrch.
- Hrozí riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým
prúdom.
• Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič
vlasov.
• Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky
nepoužívajte zapálenú sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
- Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
• Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr.
voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie látky
alebo prach pomocou čistej, suchej handričky. Na čistenie
zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku.
- V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo
zasiahnutia elektrickým prúdom.
• Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox
ani chlorid.
- Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
20
Untitled-27 20
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
• Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte
napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok
zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Bezpečnostné informácie
Dôležité výstrahy týkajúce sa likvidácie
VÝSTRAHA
• Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom
šetrným k životnému prostrediu.
• Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti
chladničky nie je poškodená.
• Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a.
Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je
uvedená na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča,
prípadne na výkonovom štítku vnútri mrazničky. Ak
chladnička obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a),
obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno tento
výrobok bezpečne zlikvidovať.
• Pri likvidácii tejto chladničky odstráňte dvierka/tesnenia
dvierok a západku dvierok, aby malé deti a zvieratá
neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby sa
nehrali so spotrebičom. Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa
zraniť alebo udusiť.
- Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
Slovenčina
Untitled-27 21
2018-04-18
21
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• V izolácii sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté
v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie.
Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno
zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné
prostredie.
• Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový
materiál môže byť pre deti nebezpečný.
- Ak si dieťa natiahne vrecko na hlavu, môže sa udusiť.
Ďalšie tipy týkajúce sa správneho používania
• V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu
pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej
energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
- Výpadky elektrickej energie, ktoré trvajú hodinu alebo
dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke. Dvierka
spotrebiča však počas výpadku energie otvárajte čo
najmenej.
- Ak výpadok elektrickej energie trvá dlhšie než 24
hodín, vyberte a zlikvidujte všetky mrazené potraviny.
• Chladnička nemusí fungovať konzistentne (obsah
mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom
môže príliš zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnená
v priestore s teplotou okolitého vzduchu pod hodnotami,
pre ktoré bola chladnička navrhnutá.
• Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke,
keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
22
Untitled-27 22
Slovenčina
2018-04-18
4:46:10
Bezpečnostné informácie
• V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je
potrebné manuálne odmrazovať. Tento proces sa vykonáva
automaticky.
• Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade
s požiadavkami noriem ISO. Ak chcete zabrániť príliš
veľkému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas
rozmrazovania spotrebiča, mrazené potraviny zabaľte do
niekoľkých vrstiev novinového papiera.
• Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich
znovu.
Tipy týkajúce sa úspory energie
• Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne
vetranej miestnosti. Zariadenie nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti
priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
• V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne
vetracie otvory ani mriežky neboli blokované.
• Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča
vychladnúť.
• Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Takto môžete
využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie
potravín v chladničke.
• Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka
chladničky otvorené príliš dlho. Čím kratšie sú dvierka
otvorené, tým menej námrazy sa vytvorí v mrazničke.
Slovenčina
Untitled-27 23
2018-04-18
23
4:46:10
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Pri inštalácii odporúčame ponechať dostatok voľného
priestoru za chladničkou a po jej stranách. Pomôže to znížiť
spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú
nižšie.
• Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie
ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky
a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
a v podobných oblastiach, ako sú napr.:
• kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách
a ďalších pracovných prostrediach,
• vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov
a ďalších prostredí obytného charakteru,
• penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
• stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely
neobchodného typu.
24
Untitled-27 24
Slovenčina
2018-04-18
4:46:11
Pokyny týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ)
Bezpečnostné informácie
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by
nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných
povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov
spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej
stranke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Platí iba pre výrobky predávané v rámci krajín EÚ)
Slovenčina
Untitled-27 25
2018-04-18
25
4:46:11
Inštalácia
V záujme zabezpečenia správnej inštalácie a prevencie úrazov sa pred začatím používania chladničky
oboznámte s týmito pokynmi a starostlivo ich dodržiavajte.
VÝSTRAHA
•
Chladničku používajte len na určený účel v súlade s informáciami uvedenými v tejto používateľskej
príručke.
Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik.
Obalové materiály výrobku zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Pred vykonávaním servisu alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel, aby sa predišlo zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
Prehľad súčastí chladničky
Skutočný vzhľad vašej chladničky a dodané komponenty sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.
02
01
Inštalácia
03
05
01
02
03
04
05
06
07
Kryt dvierok
Kryt hornej poličky *
Polička pre mrazničku
Zásuvka mrazničky
Tenký výrobník ľadu *
Kryt na ľadové kocky *
Spodná zásuvka
* Iba príslušné modely
06
04
07
POZNÁMKA
•
26
Untitled-27 26
V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby boli všetky poličky, zásuvky a koše umiestnené vo
svojej pôvodnej polohe.
Slovenčina
2018-04-18
4:46:11
Podrobný postup inštalácie
KROK 1 Výber miesta
Požiadavky na miesto:
• pevný, vodorovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktoré by mohli blokovať vetranie,
• mimo priameho dosahu slnečného svetla,
• dostatočný priestor na otváranie a zatváranie dvierok,
• dostatočná vzdialenosť od zdrojov tepla,
• priestor na vykonávanie údržby a servisu,
• rozsah teplôt: od 10 °C do 43 °C.
Rozsah teplôt, pri ktorých je prevádzka účinná
Chladnička je navrhnutá na prevádzku pri rozsahu teplôt, ktorý je definovaný pre danú triedu spotrebičov.
Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)
Symbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Zvýšená mierna
SN
+10 až +32
+10 až +32
Mierna
N
+16 až +32
+16 až +32
Subtropická
ST
+16 až +38
+18 až +38
Tropická
T
+16 až +43
+18 až +43
Inštalácia
Trieda
POZNÁMKA
Na chladiaci výkon a spotrebu energie chladničky môžu vplývať teplota okolitého prostredia, častosť
otvárania dvierok a umiestnenie chladničky. Nastavenia teploty odporúčame upraviť podľa potreby.
Slovenčina
Untitled-27 27
2018-04-18
27
4:46:11
Inštalácia
Odstupy
Na obrázkoch a v tabuľke nižšie sú uvedené priestorové nároky na inštaláciu.
Hĺbka „A“
B
694
Šírka „B“
595
Celková výška „C“
1853
(jednotka: mm)
A
C
Inštalácia
28
Untitled-27 28
Slovenčina
2018-04-18
4:46:11
01
01
01
odporúča sa viac než 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(jednotka: mm)
03
04
Inštalácia
05
07
06
POZNÁMKA
Rozmery vo vyššie uvedenej tabuľke sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu merania.
KROK 2 Rozpery (iba príslušné modely)
1. Otvorte dvierka a pripravte si dodané rozpery
(2 ks).
2. Rozbaľte obe rozpery a pripevnite ich k zadnej
strane mrazničky podľa obrázka. Umožňujú
odvetrávanie vzduchu na zadnú stenu, vďaka
čomu sa znižuje spotreba energie.
Slovenčina
Untitled-27 29
2018-04-18
29
4:46:11
Inštalácia
KROK 3 Pripojenie WiFi
Chladničku je možné ovládať na diaľku pomocou
hardvérového kľúča Smart Home, ktorý sa predáva
osobitne. Ak si chcete hardvérový kľúč Smart
Home objednať, prejdite na webovú lokalitu www.
samsung.com a postupujte podľa informácií o
hardvérovom kľúči.
POZOR
•
•
Hardvérový kľúč Smart Home sa dodáva
v dvoch typoch: jeden je určený pre
inteligentné televízory Samsung a druhý pre
domáce spotrebiče Samsung.
Je potrebné, aby ste si zakúpili hardvérový
kľúč Samsung Smart Home určený pre domáce
spotrebiče. Akýkoľvek iný typ hardvérového
kľúča môže spôsobiť zlyhanie systému.
Inštalácia
1. Otvorte dvierka mrazničky a potiahnutím
otvorte kryt hardvérového kľúča v hornej časti
dvierok.
2. Hardvérový kľúč Smart Home vložte do otvoru
na hardvérový kľúč správnym smerom.
30
Untitled-27 30
Slovenčina
2018-04-18
4:46:12
3. Zatlačením kryt hardvérového kľúča uzavriete.
KROK 4 Podlaha
•
•
Inštalácia
•
Povrch, na ktorý sa chladnička inštaluje, musí
uniesť plne naloženú chladničku.
Na ochranu podlahy umiestnite pod každú
nožičku chladničky kus kartónu.
Ak to nie je nevyhnutné, po presunutí
chladničky do konečnej polohy ju už viac
nepremiestňujte, aby nedošlo k poškodeniu
podlahy. Ak sa tomu nemožno vyhnúť, pod
spotrebič podložte po celej dĺžke presúvania
hrubý papier alebo látku, napr. starý koberec.
Slovenčina
Untitled-27 31
2018-04-18
31
4:46:12
Inštalácia
KROK 5 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek
POZOR
•
•
•
Chladničku je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Neuposlúchnutie tohto pokynu môže mať za
následok poškodenie chladničky alebo zranenie osôb.
Pri vyrovnávaní musí byť chladnička prázdna. Uistite sa, že v chladničke neostali žiadne potraviny.
Z bezpečnostných dôvodov nastavte polohu tak, aby predná strana bola o čosi vyššie než zadná strana.
Chladnička sa dá vyrovnať pomocou predných nožičiek, ktoré majú špeciálnu skrutku určenú na
vyrovnávanie spotrebiča. Na vyrovnávanie použite plochý skrutkovač.
Nastavenie výšky ľavej strany:
Vložte skrutkovač s plochou hlavou do
vyrovnávacej skrutky ľavej prednej nožičky. Otočte
skrutkovač v smere hodinových ručičiek. Ak chcete
nožičku znížiť, otočte ho proti smeru hodinových
ručičiek.
Inštalácia
Nastavenie výšky pravej strany:
Vložte skrutkovač s plochou hlavou do
vyrovnávacej skrutky pravej prednej nožičky.
Otočte skrutkovač v smere hodinových ručičiek.
Ak chcete nožičku znížiť, otočte ho proti smeru
hodinových ručičiek.
32
Untitled-27 32
Slovenčina
2018-04-18
4:46:12
KROK 6 Počiatočné nastavenia
Po vykonaní nasledujúcich krokov by chladnička mala byť plne funkčná.
1. Z rohov všetkých poličiek odstráňte penovú polyetylénovú fóliu, ktorá chráni chladničku počas
prepravy.
2. Zapojením zástrčky napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene zapnite chladničku.
3. Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie.
4. Nastavte najnižšiu teplotu a počkajte, kým chladnička dosiahne nastavenú teplotu. Chladnička je teraz
pripravená na používanie.
POZNÁMKA
Po zapnutí chladničky sa spustí zvuková signalizácia. Stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) signalizáciu
vypnete.
KROK 7 Záverečná kontrola
Inštalácia
Po dokončení inštalácie sa uistite, že:
• chladnička je zapojená do elektrickej zásuvky a správne uzemnená.
• Chladnička je nainštalovaná na plochom, rovnom povrchu a má dostatočný odstup od steny alebo
skrine.
• Chladnička je vyrovnaná a pevne spočíva na podlahe.
• Dvierka možno voľne otvárať a zatvárať – po otvorení dvierok sa automaticky rozsvieti vnútorné svetlo.
Slovenčina
Untitled-27 33
2018-04-18
33
4:46:12
Používanie
Panel funkcií
TYP A
05
01
02
Používanie
03
04
TYP B
05
01
34
Untitled-27 34
02
03
04
Slovenčina
2018-04-18
4:46:12
01 Freezer (Mraznička)
02 Power Freeze (Intenzívne mrazenie)
03 Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)
04 Control Lock (Zamknúť ovládanie)
05 Sieťové pripojenie
01 Mraznička
Freezer
(Mraznička)
Pomocou tlačidla Freezer (Mraznička) je možné nastaviť teplotu v mrazničke.
Teplotu je možné nastaviť v rozsahu od -15 °C do -23 °C (prednastavená teplota:
-19 °C).
02 Intenzívne mrazenie (3 s.)
Používanie
Power Freeze
(Intenzívne
mrazenie)
Funkcia Intenzívne mrazenie zrýchli proces mrazenia pri maximálnych otáčkach
ventilátora. Mraznička bude 50 hodín bežať na maximálne otáčky a potom sa
znova nastaví predchádzajúca teplota.
• Ak chcete zapnúť funkciu Intenzívne mrazenie, stlačte a na 3 sekundy podržte
tlačidlo Power Freeze (Intenzívne mrazenie). Rozsvieti sa príslušná kontrolka (
) a chladnička zrýchli proces mrazenia.
• Ak chcete túto funkciu vypnúť, znova stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
Power Freeze (Intenzívne mrazenie). Mraznička začne znova pracovať na
predchádzajúcom nastavení teploty.
• Ak treba zmraziť veľké množstvo potravín, funkciu Intenzívne mrazenie
aktivujte minimálne 20 hodín pred vložením potravín do mrazničky.
POZNÁMKA
•
•
Použitie funkcie Intenzívne mrazenie vedie k zvýšeniu spotreby energie.
Ak ju nechcete používať, nezabudnite ju vypnúť, aby sa znova nastavila
predchádzajúca teplota.
Ak chcete rýchlo zmraziť veľké množstvo potravín, vytiahnite zásuvky a
použite dodanú policu.
03 Signalizácia otvorených dvierok
Door Alarm
(Signalizácia
otvorených
dvierok)
Môžete nastaviť signalizáciu, aby ste nenechali otvorené dvierka. Ak dvierka
necháte otvorené dlhšie ako 2 minúty, ozve sa zvuková signalizácia a začne blikať
signalizačná kontrolka.
Opätovným stláčaním tlačidla Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok)
môžete funkciu zapínať a vypínať.
Slovenčina
Untitled-27 35
2018-04-18
35
4:46:13
Používanie
04 Zamknúť ovládanie (3 s.)
Control Lock
(Zamknúť
ovládanie)
Aby sa predišlo nechcenému ovládaniu, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
Control Lock (Zamknúť ovládanie), čím sa aktivuje funkcia Zamknúť ovládanie.
Všetky ovládacie prvky budú deaktivované, pričom bude svietiť indikátor ( ).
Ak chcete túto funkciu vypnúť, tlačidlo znovu stlačte a na 3 sekundy podržte.
Ovládanie sa normálne zapne.
05 Sieťové pripojenie
Na ovládanie a monitorovanie chladničky prostredníctvom aplikácie Samsung Smart Home môžete použiť
voliteľný hardvérový kľúč Smart Home (predávaný osobitne). Viac informácií o inteligentnej domácnosti
Samsung Smart Home sa dozviete v časti Aplikácia Samsung Smart Home.
POZNÁMKA
•
•
•
•
Používanie
•
•
•
36
Untitled-27 36
Odporúčané šifrovacie systémy zahŕňajú WPA/TKIP a WPA2/AES. Žiadne novšie alebo
neštandardizované autentifikačné protokoly pripojenia pomocou Wi-Fi nie sú podporované.
Bezdrôtové pripojenie môže ovplyvňovať okolité prostredie bezdrôtovej komunikácie.
Ak poskytovateľ internetových služieb zaregistroval z dôvodu identifikácie adresu MAC vášho počítača,
môže pripojenie vašej chladničky Samsung Smart na internet zlyhať. V takomto prípade požiadajte o
technickú podporu svojho poskytovateľa internetových služieb.
Nastavenia brány firewall vašej siete môžu zabraňovať chladničke Samsung Smart pripojiť sa na
internet. V takomto prípade požiadajte o technickú podporu svojho poskytovateľa internetových
služieb. Ak tento príznak pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Ak chcete nastaviť bezdrôtový prístupový bod, pozrite si návod na používanie prístupového bodu.
Chladničky Samsung Smart s hardvérových kľúčom Samsung Smart Home podporujú pripojenie Wi-Fi
2,4 GHz s protokolmi IEEE 802.11 b/g/n aj Soft-AP (odporúča sa IEEE 802.11 n).
Pripojenie k príslušným chladničkám Samsung Smart pomocou neautorizovaných bezdrôtových
smerovačov môže zlyhať.
Slovenčina
2018-04-18
4:46:13
Aplikácia Samsung Smart Home
Inštalácia
Prejdite do obchodov Google Play, Galaxy Apps alebo Apple App Store a vyhľadajte spojenie „Samsung
Smart Home“. Prevezmite aplikáciu Samsung Smart Home poskytovanú spoločnosťou Samsung Electronics
a nainštalujte si ju do svojho inteligentného zariadenia.
POZNÁMKA
•
•
Aplikácia Samsung Smart Home je navrhnutá pre operačné systémy Android 4.0 (ICS) alebo novší alebo
iOS 8.0 alebo novší a je optimalizovaná na používanie v smartfónoch Samsung (rad Galaxy S a Galaxy
Note) V iných modeloch smartfónov môžu niektoré funkcie fungovať odlišne.
Z dôvodu vylepšenia výkonu sa aplikácia Samsung Smart Home môže bez predchádzajúceho
upozornenia zmeniť alebo sa v súlade s postupmi výrobcu môže ukončiť jej podpora.
Účet Samsung
Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné si zaregistrovať účet Samsung. Ak účet Samsung nemáte,
postupujte podľa zobrazených pokynov v aplikácii a vytvorte si bezplatný účet Samsung.
Používanie
Začíname
1. Hardvérový kľúč Smart Home vložte do príslušného otvoru na chladničke.
2. Spustite aplikáciu Samsung Smart Home a prihláste sa do svojho účtu Samsung. Používatelia telefónov
iPhone budú musieť zadávať prihlasovacie údaje pri každom spustení aplikácie.
3. Ťuknite na položku Add Device (Pridať zariadenie) > Refrigerator (Chladnička).
4. Podľa pokynov zobrazených na obrazovke zadajte požadované údaje o smerovači a potom ťuknite na
tlačidlo Next (Ďalej).
5. Stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo Freezer (Mraznička), pokým sa na displeji nezobrazí
správa „AP“. Vaša chladnička bola v aplikácii zaregistrovaná.
6. Po dokončení registrácie zariadenia sa v aplikácii Samsung Smart Home zobrazí ikona chladničky.
7. Ťuknutím na ikonu chladničky prejdete na stránku chladničky.
8. Po nadviazaní spojenia so sieťou sa na chladničke rozsvieti kontrolka Wi-Fi.
Aplikácia na ovládanie chladničky
Integrované ovládanie
Svoju chladničku môžete monitorovať a ovládať doma, aj keď ste mimo domova.
• Ťuknutím na ikonu chladničky v aplikácii Samsung Smart Home prejdete na stránku chladničky.
• Prezrite si prevádzkový stav chladničky alebo upozornenia a podľa potreby zmeňte možnosti alebo
nastavenia.
POZNÁMKA
Niektoré možnosti alebo nastavenia chladničky nemusia byť dostupné na diaľkové ovládanie.
Slovenčina
Untitled-27 37
2018-04-18
37
4:46:13
Používanie
Kategória
Monitorovanie
Funkcie
Položka
Popis
Teplota v mrazničke
Zobrazujte aktuálne nastavenie teploty mrazničky.
Diagnostika
Zisťuje poruchy mrazničky.
Monitorovanie spotreby
energie
Kontrolujte súhrnnú spotrebu energie mrazničky za
posledných 180 dní.
Intenzívne mrazenie
Funkciu intenzívneho mrazenia môžete zapnúť alebo
vypnúť a skontrolovať aktuálne nastavenia.
Abnormálne vysoká teplota
Táto výstraha sa spustí v prípade príliš vysokej
teploty v mrazničke.
Otvorené dvere
Táto výstraha sa spustí v prípade otvorenia dvierok
mrazničky presahujúceho nastavenú dobu.
Signalizácia
Používanie
38
Untitled-27 38
Slovenčina
2018-04-18
4:46:13
Špeciálne funkcie
Skutočný vzhľad vašej chladničky a špeciálne funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a krajiny.
Tenký výrobník ľadu (iba príslušné modely)
01
04
01
02
03
04
05
Priehradka na vodu
Páčka výrobníka ľadu
Nádoba na ľad
Formička na ľad
Kryt formičky na ľad
02
05
03
POZNÁMKA
Ak nechcete vyrábať ľad, vyberte tenký výrobník ľadu, čím získate väčší priestor na uskladnenie potravín. V
tomto prípade môžete použiť nádobu na ľad (03) ako univerzálnu nádobu na uskladnenie.
Používanie
Slovenčina
Untitled-27 39
2018-04-18
39
4:46:13
Používanie
Manuálne dávkovanie ľadu
1. Potiahnutím za rúčku na priehradke na vodu
(01) ju otvorte a potom priehradku naplňte
vodou až po rysku označujúcu maximálne
množstvo. Jemne zatvorte priehradku, aby
voda nekvapkala ani nevytekala.
POZOR
•
•
•
Neprekračujte rysku označujúcu maximálne
množstvo. Ak do priehradky nalejete príliš veľa
vody, ľad sa zasekne a nebude sa dať dobre
dávkovať.
Používajte len pitnú vodu. Iné tekutiny,
napríklad zelený čaj alebo mlieko, sa nemusia
dať dobre dávkovať.
Jemne zatvorte priehradku na vodu. Inak môže
voda kvapkať alebo vytekať.
POZNÁMKA
•
Používanie
•
V prípade unikania vody otvorte priehradku
na vodu a skontrolujte, či priechodný otvor
priehradky na vodu, ktorý ju spája s formičkou
na ľad, nie je zamrznutý. Ak tomu tak je,
nalejte do priehradky na vodu vlažnú vodu
až po rysku označujúcu maximálne množstvo.
Počkajte, kým priechodný otvor rozmrzne.
Odporúča sa pravidelne čistiť priechodný otvor
priehradky na vodu, ktorý ju spája s formičkou
na ľad, pretože je náchylný na zamrznutie.
2. Skontrolujte, či je ľad úplne zamrznutý. Páčku
výrobníka ľadu (02) potiahnite až vtedy, keď
je ľad úplne zamrznutý. Formička na ľad (04)
sa potom otočí a nadávkuje ľad do nádoby na
ľad (03).
POZOR
•
40
Untitled-27 40
Neťahajte za páčku, kým ľad úplne nezamrzne.
Polozamrznutý ľad môže upchať a poškodiť
nádobu na ľad.
Slovenčina
2018-04-18
4:46:13
3. Na vybratie ľadu povytiahnite nádobu na ľad a
nakloňte ju dopredu.
2
1
POZOR
•
•
•
•
•
Nenakláňať bez toho, aby ste povytiahli nádobu na ľad. Nádoba na ľad sa môže zlomiť.
Pri výrobe ľadu nelejte vodu priamo do nádoby na ľad. Nádoba na ľad sa môže zlomiť.
Nenechávajte dvere mrazničky otvorené. Ľad sa v nádobe na ľad rozmrazí a upchá ju.
V prípade výpadku elektriny vyprázdnite pred výrobou ďalšieho ľadu nádobu na ľad.
Používajte len pitnú vodu.
POZNÁMKA
•
Používanie
•
Kocky ľadu sa nemusia nadávkovať naraz. Závisí to od stavu ľadu. V takomto prípade skúste páčku
potiahnuť viackrát za sebou.
Ak sa ľad nedávkuje, pretože ste do priehradky naliali príliš veľa vody, vyberte formičku na ľad a
vyprázdnite ju. Ak problém pretrváva, vyberte tenký výrobník ľadu a vyprázdnite ho.
Slovenčina
Untitled-27 41
2018-04-18
41
4:46:14
Používanie
Otvorenie krytu hornej poličky (len príslušné modely)
1. Úplne zdvihnite prednú časť krytu hornej
poličky.
2. Následne zatlačte kryt až po koniec smerom
dnu.
POZNÁMKA
Používanie
•
•
42
Untitled-27 42
Ak chcete do mrazničky čokoľvek umiestniť, prípadne to z nej chcete vybrať, musíte najprv zložiť kryt
hornej poličky.
Kryt hornej poličky je odoberateľný. Ak ho nechcete používať, môžete ho odobrať.
Slovenčina
2018-04-18
4:46:14
Získanie väčšieho úložného priestoru (iba príslušné modely)
Ak potrebujete väčší úložný priestor, odoberte kryt
hornej poličky a všetky 4 zásuvky a do spodnej
vnútornej časti hlavnej jednotky vložte dodávanú
policu (pozrite sa na obrázok). Následne vyberte
tenký výrobník ľadu.
POZNÁMKA
•
•
Odstránením krytu hornej poličky a zásuviek sa
neovplyvnia tepelné ani mechanické vlastnosti
mrazničky.
Deklarovaný skladovací objem mrazničky je
založený na podmienkach, v rámci ktorých sú
všetky zásuvky a kryt hornej poličky odobraté
a je vložená dodaná polica.
Používanie
Slovenčina
Untitled-27 43
2018-04-18
43
4:46:14
Údržba
Zmena smeru otvárania dvierok (iba príslušné modely)
Zmenu smeru otvárania dvierok musí vykonať servisný personál schválený spoločnosťou Samsung na vaše
náklady, keďže tento typ servisných prác nie je krytý zárukou.
VÝSTRAHA
•
•
•
Neúspešná zmena smeru otvárania dvierok alebo poškodenie zariadenia v dôsledku vykonávania prác
neschválenou agentúrou nebudú kryté zárukou.
Pred vykonávaním tejto zmeny sa uistite, že chladnička je odpojená od zdroja napájania.
Po dokončení zmeny je potrebné počkať aspoň jednu hodinu. Takýmto spôsobom predídete možnému
zásahu elektrickým prúdom.
Potrebné nástroje (nedodávajú sa)
Krížový skrutkovač
Plochý skrutkovač
Zakladací kľúč 8 mm
(na skrutky)
Kľúč 12 mm
(na valček dolného pántu)
Kľúč 10 mm
(na valček pántu)
Údržba
Príslušenstvo
Vzhľad uvedeného príslušenstva sa môže líšiť podľa modelu.
Kryt pántu (L)
Kryt medzery (L)
POZOR
Z bezpečnostných dôvodov uchovávajte malé časti chladničky (skrutky, krytky a pod.) počas celého
vykonávania zmeny smeru otvárania dvierok mimo dosahu detí.
44
Untitled-27 44
Slovenčina
2018-04-18
4:46:15
Podrobný postup
KROK 1 Demontovanie rukoväte
1. Odblokujte krytku rukoväte a odložte ju nabok.
2. Odskrutkujte skrutky na hornej aj dolnej strane
rukoväte.
3. Na odstránenie krytiek skrutiek rukoväte (x2)
použite skrutkovač s plochou hlavou. Potom
vložte krytky skrutiek rukoväte na opačnú
stranu.
Údržba
POZOR
Pri vyberaní krytiek skrutiek rukoväte postupujte
opatrne. Predídete tým fyzickému poškodeniu.
POZNÁMKA
Rukoväte odložte na prípadné použitie v budúcnosti.
Slovenčina
Untitled-27 45
2018-04-18
45
4:46:15
Údržba
KROK 2 Odmontovanie dvierok mrazničky
1. Otvorte kryt hardvérového kľúča a odstráňte
kryt medzery.
2. Držte dolnú časť krytu káblov (vyznačená
na obrázku) oboma rukami a kryt káblov
zdvihnite.
3. Kryt káblov otočte smerom dopredu
o 90 stupňov, zatlačte smerom nahor a vyberte
ho.
POZNÁMKA
Kryt medzery aj kryt káblov odložte na bezpečné
miesto. Keď vrátite dvierka do pôvodnej polohy
(pred zmenou smeru otvárania) budete ich
potrebovať.
POZNÁMKA
Kryt hardvérového kľúča položte na kryt dverí na
neskoršie použitie.
Údržba
46
Untitled-27 46
Slovenčina
2018-04-18
4:46:15
Typ displeja A
1. Kryt horného rámu zložte najskôr z pravej
strany. Potom potiahnite smerom dopredu.
2. Vytiahnite ľavú stranu krytu pántu a potom ho
opatrne nadvihnite a vytiahnutím vyberte.
POZOR
Pri odmontovaní krytu pántu postupujte opatrne,
aby ste nepoškodili konektory a káble na dvierkach
mrazničky alebo okolo nich.
POZNÁMKA
Kryt pántu uschovajte na bezpečnom mieste. Keď
vrátite dvierka do pôvodnej polohy (pred zmenou
smeru otvárania) budete ho potrebovať.
3. Odpojte konektory na dvierkach mrazničky
alebo okolo nich. Uvoľnite skrutky z horného
pántu a vyberte.
POZOR
Údržba
Aby ste predišli pádu dvierok mrazničky, dbajte na
to, aby ste dvierka počas vymontovávania horného
pántu držali pevne.
Slovenčina
Untitled-27 47
2018-04-18
47
4:46:16
Údržba
4. Po vymontovaní horného pántu dvierka
mrazničky opatrným nadvihnutím odmontujte.
Dvierka odložte na bezpečnom mieste.
POZOR
Dvierka sú ťažké. Pri ich vyberaní postupujte
opatrne. Predídete tak poškodeniu alebo úrazu.
Typ displeja B
1. Postupným vkladaním plochého skrutkovača
do otvorov v hornej časti dverí odstráňte kryt
horného rámu.
POZNÁMKA
Začnite otvorom najďalej od pántu.
Údržba
2. Vytiahnite ľavú stranu krytu pántu a potom ho
opatrne nadvihnite a vytiahnutím vyberte.
POZOR
Pri odmontovaní krytu pántu postupujte opatrne,
aby ste nepoškodili konektory a káble na dvierkach
mrazničky alebo okolo nich.
POZNÁMKA
Kryt pántu uschovajte na bezpečnom mieste. Keď
vrátite dvierka do pôvodnej polohy (pred zmenou
smeru otvárania) budete ho potrebovať.
48
Untitled-27 48
Slovenčina
2018-04-18
4:46:16
3. Odpojte konektory na dvierkach mrazničky
alebo okolo nich. Uvoľnite skrutky z horného
pántu a vyberte.
POZOR
Aby ste predišli pádu dvierok mrazničky, dbajte na
to, aby ste dvierka počas vymontovávania horného
pántu držali pevne.
4. Po vymontovaní horného pántu dvierka
mrazničky opatrným nadvihnutím odmontujte.
Dvierka odložte na bezpečnom mieste.
POZOR
Dvierka sú ťažké. Pri ich vyberaní postupujte
opatrne. Predídete tak poškodeniu alebo úrazu.
Údržba
Slovenčina
Untitled-27 49
2018-04-18
49
4:46:17
Údržba
KROK 3 Výmena automatického uzatvárania
1. Po uvoľnení skrutiek na páčke a na opačnej
strane vyberte páčku automatického
uzatvárania z dvierok mrazničky.
2. Vložte páčku automatického uzatvárania na
opačnú stranu a utiahnite skrutky.
Údržba
50
Untitled-27 50
Slovenčina
2018-04-18
4:46:17
KROK 4 Otočenie dolného pántu
1. Chladničku opatrne položte na zem. Následne
odstráňte skrutky z dolného pántu na pravej
strane a vyrovnávaciu nožičku na ľavej strane.
1
4
1
2
6
5
2. Pomocou 8 mm zakladacieho kľúča odstráňte
zadnú skrutku vedľa valčeka.
3. Odstráňte skrutku valčeka pod dolným pántom.
4. Valček odstráňte pomocou krížového
skrutkovača.
5. Vložte valček na opačnú stranu.
6. Znova vložte a dotiahnite zadnú skrutku.
7. Znova vložte a dotiahnite skrutku valčeka.
Údržba
8. Vložte dolný pánt na opačnú stranu a upevnite
ho skrutkami. Vyrovnávaciu nožičku
namontujte na opačnú stranu a upevnite ju
skrutkami.
9. Chladničku opatrne postavte.
Slovenčina
Untitled-27 51
2018-04-18
51
4:46:17
Údržba
KROK 5 Opätovné namontovanie dvierok mrazničky
Typ displeja A
1. Odstráňte skrutku a vytiahnite kryt ovládacieho
panelu.
2. Premiestnite konektory a káble na opačnú
stranu. Namontujte kryt ovládacieho panelu
a utiahnite skrutky na opačnej strane.
Údržba
52
Untitled-27 52
Slovenčina
2018-04-18
4:46:17
3. Vyberte valček z horného pántu. Potom znovu
zmontujte valček podľa vyobrazenia.
4. Najskôr do hlavnej časti spotrebiča vložte dolnú
časť dverí.
5. Vložte horný pánt a dotiahnite ho skrutkami.
Údržba
•
Premiestnite káble na opačnú stranu a upevnite
ich pomocou vnútorného háčika na opačnej
strane.
Slovenčina
Untitled-27 53
2018-04-18
53
4:46:18
Údržba
6. Kryt hardvérového kľúča vložte znova na
pôvodné mesto.
7. Spojte konektory z dvierok mrazničky a hlavnej
jednotky. Upevnite káble potom vnútorného
háčika na voliteľnom kryte pántu (L).
Údržba
8. Namontuje kryt pántu na horný pánt
najprv pravou stranou. Potom kryt upevnite
zatlačením v jeho spodnej časti.
POZOR
Uistite sa, že sa v strede nezachytili žiadne káble
ani konektory.
54
Untitled-27 54
Slovenčina
2018-04-18
4:46:18
9. Namontujte horný kryt rámu tak, aby časť (b)
diagonálne zapadla do časti (a).
a
b
10. Cez otvorený kryt hardvérového kľúča vložte
kryt káblov. Kryt otočte o 90 stupňov smerom
dopredu a následne ho zatlačte smerom nadol
na miesto.
11. Kryt medzery (L) vložte do pôvodnej polohy
a zatvorte kryt hardvérového kľúča.
POZNÁMKA
Údržba
Vzhľad krytov sa líši podľa modelu.
Typ displeja B
1. Odstráňte skrutku a vytiahnite kryt ovládacieho
panelu.
Slovenčina
Untitled-27 55
2018-04-18
55
4:46:19
Údržba
2. Premiestnite konektory a káble na opačnú
stranu. Namontujte kryt ovládacieho panelu
a utiahnite skrutky na opačnej strane.
3. Vyberte valček z horného pántu. Potom znovu
zmontujte valček podľa vyobrazenia.
Údržba
56
Untitled-27 56
Slovenčina
2018-04-18
4:46:19
4. Najskôr do hlavnej časti spotrebiča vložte dolnú
časť dverí.
5. Vložte horný pánt a dotiahnite ho skrutkami.
•
Premiestnite káble na opačnú stranu a upevnite
ich pomocou vnútorného háčika na opačnej
strane.
6. Kryt hardvérového kľúča vložte znova na
pôvodné mesto.
Údržba
7. Spojte konektory z dvierok mrazničky a hlavnej
jednotky. Upevnite káble potom vnútorného
háčika na voliteľnom kryte pántu (L).
Slovenčina
Untitled-27 57
2018-04-18
57
4:46:19
Údržba
8. Namontuje kryt pántu na horný pánt
najprv pravou stranou. Potom kryt upevnite
zatlačením v jeho spodnej časti.
POZOR
Uistite sa, že sa v strede nezachytili žiadne káble
ani konektory.
9. Namontujte horný kryt rámu tak, aby časť
(b) diagonálne zapadla do časti (a). Potom
posunutím konca krytu doľava ho zaistite.
a
b
Údržba
58
Untitled-27 58
Slovenčina
2018-04-18
4:46:19
•
Ak máte model s displejom v hornej časti
mrazničky, zatlačte ľavý koniec horného krytu
rámu a potom pravý koniec zaistením dolnej
a hornej časti v tomto poradí.
10. Cez otvorený kryt hardvérového kľúča vložte
kryt káblov. Kryt otočte o 90 stupňov smerom
dopredu a následne ho zatlačte smerom nadol
na miesto.
11. Kryt medzery (L) vložte do pôvodnej polohy
a zatvorte kryt hardvérového kľúča.
POZNÁMKA
Údržba
Vzhľad krytov sa líši podľa modelu.
Slovenčina
Untitled-27 59
2018-04-18
59
4:46:20
Údržba
KROK 6 Znova pripevnite rukoväť
1. Rukoväť vložte na opačnej strane a následne
dotiahnite skrutku.
2. Zatvorte kryt rukoväte, ako je znázornené.
POZNÁMKA
Možno budete potrebovať vrátiť dvierka do pôvodnej polohy (pred zmenou smeru otvárania). V takom
prípade postupujte podľa pokynov uvedených vyššie, ale dvere, pánty a kryty vráťte do pôvodnej polohy.
Údržba
60
Untitled-27 60
Slovenčina
2018-04-18
4:46:20
Manipulácia a starostlivosť
Poličky
Zadnú stranu poličky opatrne nadvihnite a
vytiahnite von.
Kryty dvier
Kryt dverí mierne nadvihnite a vytiahnite.
POZOR
Aby sa predišlo nehode, pred vyberaním krytov ich
najskôr vyprázdnite.
Kryt hornej poličky (iba príslušné modely)
Údržba
1. Zatlačte prednú stranu krytu smerom dnu, čím
ho uvoľníte.
2. Následne kryt potiahnutím smerom k sebe
vyberte.
2
1
Slovenčina
Untitled-27 61
2018-04-18
61
4:46:20
Údržba
Tenký výrobník ľadu (iba príslušné modely)
POZNÁMKA
•
•
Po vyčistení komponentov tenkého výrobníka ľadu, napríklad priehradky na vodu, nádoby na vodu a
formičky na ľad, sa uistite, že sú komponenty úplne vysušené.
Po vyčistení tenkého výrobníka ľadu nezabudnite úplne vysušiť vnútorné a vonkajšie časti jednotky.
V prípade vlhkosti nemusí páčka výrobníka ľadu fungovať správne. V takomto prípade nechajte tenký
výrobník ľadu na 2 – 3 dni úplne vyschnúť. Potom postup zopakujte.
Odstránenie komponentov
Priehradka na vodu
Úplne otvorte priehradku na vodu a vytiahnite ju.
Formička na ľad
1. Otvorením krytu formičky na ľad získate
prístup k formičke na ľad.
Údržba
2. Opatrne vytiahnite ľavú stranu formičky na ľad
a potiahnutím za druhú stranu ju vyberte.
62
Untitled-27 62
Slovenčina
2018-04-18
4:46:21
Tenký výrobník ľadu
1. Najprv vyberte viacúčelový kôš, ktorý sa
nachádza priamo nad tenkým výrobníkom ľadu.
2. Držte tenký výrobník ľadu za označenú oblasť
na oboch stranách obomi rukami, zdvihnite ho
a potiahnite dopredu.
Údržba
Opätovné vloženie komponentov
Priehradka na vodu
Zasuňte obe strany priehradky na vodu do
príslušných háčikov na kryte priehradky na
vodu. Priehradka je vsunutá správne, keď sa ozve
cvaknutie.
Slovenčina
Untitled-27 63
2018-04-18
63
4:46:21
Údržba
Čistenie
Vnútorné a vonkajšie časti
VÝSTRAHA
•
•
Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na autá alebo na použitie
v domácnosti, napr. Clorox™. Môžu poškodiť povrch chladničky a spôsobiť požiar.
Na chladničku nestriekajte vodu. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Suchou handričkou pravidelne čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích
látok, napr. prachu alebo vody.
1. Odpojte napájací kábel.
2. Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov chladničky používajte navlhčenú tkaninu
nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú utierku.
3. Po skončení povrchy dôkladne osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
4. Napájací kábel znova zapojte.
Výmena dielov
Žiarovky LED
Ak je potrebné vykonať výmenu žiaroviek v chladničke, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
VÝSTRAHA
•
Servis žiaroviek nesmie vykonávať používateľ. Nepokúšajte sa žiarovky vymeniť sami. Môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom.
Údržba
64
Untitled-27 64
Slovenčina
2018-04-18
4:46:21
Riešenie problémov
Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa
normálnych prevádzkových situácií (bez výskytu porúch) sa budú používateľom účtovať.
Všeobecné informácie
Teplota
Príznak
Mraznička nefunguje.
Teplota v mrazničke je
vysoká.
Mraznička príliš chladí.
•
Napájací kábel nie je správne
zapojený.
•
Teplota nie je správne nastavená.
•
Chladnička je umiestnená
v blízkosti tepelného zdroja alebo
na priamom slnečnom svetle.
•
Okolo chladničky nie je dostatok
priestoru.
•
Chladnička je preplnená.
Potraviny blokujú vetracie otvory
vnútri chladničky.
•
Teplota nie je správne nastavená.
•
V stenách chladničky sú
zabudované rúrky odolné voči
teplu.
Riešenie
•
Správne zapojte napájací kábel.
•
Teplotu nastavte na nižšiu
hodnotu.
•
Chladničku umiestnite mimo
dosahu priameho slnečného svetla
alebo tepelných zdrojov.
•
Odporúčame, aby medzera medzi
chladničkou a blízkymi stenami
(alebo skrinkami) bola viac než
50 mm.
•
Chladničku neprepĺňajte. Dbajte
na to, aby potraviny neblokovali
ventiláciu.
•
Teplotu nastavte na vyššiu
hodnotu.
•
Ako prevencia proti zrážaniu
vlhkosti sú v predných rohoch
spotrebiča zabudované rúrky
odolné voči teplu. V prípade
zvýšenia teploty okolitého
prostredia toto zariadenie nemusí
fungovať účinne. Nejde o chybu
systému.
Riešenie problémov
Vnútorná stena je
horúca.
Možná príčina
Slovenčina
Untitled-27 65
2018-04-18
65
4:46:21
Riešenie problémov
Zápach
Príznak
Vo vnútri chladničky sa
tvorí zápach.
Možná príčina
•
Pokazené potraviny.
•
Potraviny s výraznou arómou.
Riešenie
•
Chladničku vyčistite a odstráňte
pokazené potraviny.
•
Dbajte na to, aby boli potraviny
s výraznou arómou vzduchotesne
zabalené.
Námraza
Príznak
Možná príčina
•
Dbajte na to, aby potraviny
neblokovali vetracie otvory vnútri
chladničky.
•
Dbajte na to, aby potraviny
neblokovali dvere. Vyčistite
tesnenie dverí.
•
Zóna čerstvosti/špecialít je určená
len na skladovanie mäsa a rýb.
Keď sú dvere chladničky otvorené,
dovnútra sa dostáva vlhkosť.
•
Utrite vlhkosť. Dvere chladničky
nenechávajte príliš dlho otvorené.
Potraviny s vysokým obsahom
vlhkosti.
•
Dbajte na to, aby boli potraviny
vzduchotesne zabalené.
Námraza pri vetracích
otvoroch.
•
Potraviny blokujú vetracie otvory.
Námraza na
vnútorných stenách.
•
Dvere sa riadne nezatvárajú.
•
Ovocie a zelenina sú skladované v
Zóne čerstvosti/špecialít
•
•
Ovocie alebo zelenina
sú zmrazené.
Riešenie
Zrážanie vlhkosti
Príznak
Na vnútorných stenách
sa zráža vlhkosť.
Možná príčina
Riešenie
Riešenie problémov
66
Untitled-27 66
Slovenčina
2018-04-18
4:46:21
Vydáva chladnička nezvyčajné zvuky?
Pred kontaktovaním servisu si skontrolujte nasledujúce kontrolné body. Všetky telefonáty týkajúce sa
normálnych zvukov sa budú používateľom účtovať.
Tieto zvuky sú normálne.
•
Pri spustení alebo ukončení prevádzky vydáva chladnička zvuky podobné štartovaniu automobilového
motora. Počas stabilizácie prevádzky budú tieto zvuky slabnúť.
Bzučenie
Cvakanie
alebo švitorenie
•
Keď je ventilátor v prevádzke, môžu sa vyskytnúť tieto zvuky. Keď chladnička dosiahne nastavenú
teplotu, ventilátor nevydáva žiadne zvuky.
Vrrr
Riešenie problémov
•
Šumenie
Počas rozmrazovacieho cyklu môže na ohrievač rozmrazovača kvapkať voda, čo spôsobuje zvuky
syčania.
Tsss
Slovenčina
Untitled-27 67
2018-04-18
67
4:46:22
Riešenie problémov
•
Počas chladenia alebo mrazenia postupuje uzavretým potrubím chladivo, čo spôsobuje bublavé zvuky.
Bublanie
•
Rozpínanie alebo sťahovanie plastových častí spôsobené stúpaním alebo klesaním teploty v chladničke
vydáva klopkavé zvuky. Tieto zvuky sa vyskytujú počas cyklu rozmrazovania alebo keď sú elektronické
časti v prevádzke.
Praskanie
•
•
Modely vybavené výrobníkom ľadu: Keď sa otvorí ventil prívodu vody, aby sa napustil výrobník ľadu,
môžu sa vyskytnúť bzučivé zvuky.
V dôsledku vyrovnávania tlakov pri otváraní a zatváraní dvier chladničky sa môže vyskytnúť šumenie.
Riešenie problémov
68
Untitled-27 68
Slovenčina
2018-04-18
4:46:22
Aplikácia Samsung Smart Home
Príznak
V obchode s
aplikáciami nie je
možné nájsť aplikáciu
Samsung Smart Home.
Požadovaná akcia
•
Aplikácia Samsung Smart Home je dostupná len pre smartfóny
s operačným systémom Android 4.0 (ICS) alebo novším alebo iOS 8.0 alebo
novším.
Spustenie aplikácie
Samsung Smart Home
zlyhalo.
•
•
Aplikácia Samsung Smart Home je dostupná len pre príslušné modely.
Staršia aplikácia Samsung Smart Refrigerator sa nedokáže pripojiť k
modelom Samsung Smart Home.
Aplikácia Samsung
Smart Home je
nainštalovaná alebo
nedokáže sa pripojiť k
mojej chladničke.
•
•
•
Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung.
Presvedčte sa, že váš smerovač správne funguje.
Ak ste po inštalácii aplikácie Samsung Smart Home svoju chladničku v tejto
aplikácii nepripojili, je potrebné toto pripojenie vytvoriť prostredníctvom
aplikácie pomocou funkcie registrácie zariadenia.
•
•
Ak chcete aplikáciu používať, je potrebné sa prihlásiť do účtu Samsung.
Ak účet Samsung nemáte, postupujte podľa zobrazených pokynov
v aplikácii a vytvorte si ho.
•
Jednoduché pripojenie môže zlyhávať v dôsledku väčšej vzdialenosti
od prístupového bodu alebo elektrického rušenia okolitým prostredím.
Počkajte chvíľu a skúste to znova.
•
Ukončite a reštartuje aplikáciu Samsung Smart Home alebo odpojte a
znova pripojte smerovač.
Odpojte kábel napájania chladničky a po uplynutí 1 minúty ho znova
zapojte.
Nemôžem sa prihlásiť
do aplikácie.
Počas registrácie
mojej chladničky sa
zobrazuje chybová
správa.
Aplikácia Samsung
Smart Home je úspešne
prepojená s mojou
chladničkou, ale
nefunguje.
•
Riešenie problémov
Slovenčina
Untitled-27 69
2018-04-18
69
4:46:22
Poznámky
Untitled-27 70
2018-04-18
4:46:22
Poznámky
Untitled-27 71
2018-04-18
4:46:22
Kontaktujte SAMSUNG
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku
podporu spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Kontaktné stredisko
Webová stránka
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-27 72
2018-04-18
4:46:23
Frigider
Manual de utilizare (numai congelator)
RZ32M*
Aparat fără suport
Untitled-26 1
2018-04-18
4:43:46
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Cuprins
2
Untitled-26 2
3
Simboluri şi precauţii importante privind siguranţa:
Semne de avertizare foarte importante pentru transport şi amplasare
Avertismente esenţiale privind instalarea
Atenţionări privind instalarea
Avertismente esenţiale privind utilizarea
Avertizare de utilizare
Atenţionări privind utilizarea
Atenţionări privind curăţarea
Avertismente esenţiale privind casarea
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă
Sfaturi pentru economisirea energiei
Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie şi în aplicaţii similare, precum
Instrucţiuni despre DEEE
5
6
7
11
12
16
17
19
20
21
22
23
24
Instalarea
25
Prezentarea pe scurt a frigiderului
Instalarea pas cu pas
25
26
Operaţii
33
Panoul de caracteristici
Samsung Smart Home
Caracteristici speciale
33
36
38
Întreţinerea
43
Inversarea uşii (numai la anumite modele)
Manipularea şi întreţinerea
Curăţarea
Înlocuirea
43
60
64
64
Depanarea
65
Instrucţiuni generale
Auziți sunete anormale dinspre frigider?
Samsung Smart Home
65
67
69
Română
2018-04-18
4:43:46
Informaţii privind siguranţa
Română
Untitled-26 3
2018-04-18
Informaţii privind siguranţa
• Înainte de a utiliza noul dvs. frigider Samsung, vă rugăm
să citiţi acest manual în detaliu, pentru a vă asigura că ştiţi
să utilizaţi în siguranţă şi cu eficienţă caracteristicile şi
funcţiile pe care le oferă noul dvs. aparat.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse ori lipsite de experienţă şi cunoştinţe, decât dacă
sunt supravegheate sau instruite în privinţa utilizării
aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta
de 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse ori cu lipsă de experienţă şi de cunoştinţe
dacă li se oferă supervizare sau instrucţiuni pentru
utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile
implicate.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare.
• Avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă importante
din acest manual nu acoperă toate condiţiile şi situaţiile
posibile care pot apărea.
Este responsabilitatea dvs. să dovediţi bun simţ, atenţie şi
grijă la instalarea, întreţinerea şi utilizarea aparatului.
• Întrucât următoarele instrucţiuni de utilizare se referă la
diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi
uşor de cele descrise în acest manual şi este posibil să
nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveţi
întrebări sau preocupări, contactaţi cel mai apropiat centru
de service sau găsiţi asistenţă şi informaţii online, la adresa
www.samsung.com.
3
4:43:46
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz şi aer
în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific,
dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul
depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
• Nu porniţi niciodată un aparat care prezintă semne de
deteriorare. Dacă aveţi dubii, consultaţi-vă cu dealerul
dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru
fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat. Cantitatea
de agent frigorific din aparatul dvs. este prezentată pe
plăcuţa de identificare din interiorul aparatului.
• Jeturile de agent frigorific din conducte se pot aprinde
sau pot provoca vătămarea ochilor. Când ţevile prezintă
scurgeri ale agentului frigorific, evitaţi folosirea flăcării
deschise, îndepărtaţi de produs toate materialele
inflamabile şi aerisiţi imediat încăperea.
- Nerespectarea acestor instrucţiuni poate provoca
incendiu sau explozie.
• Este periculos ca orice altă persoană în afara unei persoane
de service autorizate să efectueze lucrări de service asupra
acestui aparat.
• Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, precum
spray-uri cu carburant inflamabil.
Avertizare; Risc de incendiu/materiale inflamabile
4
Untitled-26 4
Română
2018-04-18
4:43:47
Simboluri şi precauţii importante privind siguranţa:
Vă rugăm să respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă din
acest manual. În acest manual sunt folosite următoarele
simboluri de siguranţă.
Informaţii privind siguranţa
AVERTIZARE
Pericole sau acţiuni nesigure care pot conduce la leziuni
corporale grave, deteriorarea bunurilor şi/sau deces.
ATENŢIE
Pericole sau acţiuni nesigure care pot conduce la leziuni
corporale grave şi/sau la deteriorarea bunurilor.
NOTĂ
Informaţii utile care ajută utilizatorii să înţeleagă sau să
utilizeze frigiderul.
Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni
vătămarea dvs. şi a altor persoane.
Vă rugăm să le respectaţi cu atenţie.
După ce citiţi această secţiune, păstraţi-o într-un loc sigur,
pentru consultare ulterioară.
Română
Untitled-26 5
2018-04-18
5
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
Semne de avertizare foarte importante pentru transport şi
amplasare
AVERTIZARE
Informaţii privind siguranţa
• La transportul şi instalarea aparatului, trebuie să aveţi grijă
să vă asiguraţi că nu este deteriorată nicio componentă a
circuitului frigorific.
- Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot
aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă
este detectată o scurgere, evitaţi flacăra deschisă sau
potenţialele surse de aprindere şi aerisiţi timp de câteva
minute încăperea în care se află aparatul.
- Acest aparat conţine o cantitate mică de agent frigorific
(R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică
mare, care este, totuşi, şi inflamabil. La transportul
şi instalarea aparatului, trebuie să aveţi grijă să vă
asiguraţi că nu este deteriorată nicio componentă a
circuitului frigorific.
6
Untitled-26 6
Română
2018-04-18
4:43:47
Avertismente esenţiale privind instalarea
AVERTIZARE
Informaţii privind siguranţa
• Nu instalaţi frigiderul într-o locaţie umedă sau în care
poate veni în contact cu apa.
- Izolaţia deteriorată a componentelor electrice poate
provoca electrocutare sau incendiu.
• Nu amplasaţi frigiderul în lumina directă a soarelui şi
nu-l expuneţi la căldură provenită de la sobe, aparate de
încălzire a încăperii sau alte aparate.
• Nu conectaţi mai multe aparate în acelaşi prelungitor cu
mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna în
priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce
corespunde celui de pe plăcuţa cu caracteristicile tehnice.
- Aceasta oferă performanţă optimă şi, totodată, previne
supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă,
care ar putea duce la pericol de incendiu din cauza
cablurilor supraîncălzite.
• Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceţi
ştecherul.
- Există risc de electrocutare sau incendiu.
• Nu utilizaţi un cablu de alimentare care are crăpături sau
deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare
dintre capete.
• Nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare şi nu aşezaţi
obiecte grele pe el.
• Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv cablul de alimentare.
• Nu răsuciţi sau înnodaţi cablul de alimentare.
Română
Untitled-26 7
2018-04-18
7
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Nu agăţaţi cablul de alimentare de un obiect metalic,
nu aşezaţi un obiect greu pe cablul de alimentare, nu
introduceţi cablul de alimentare între obiecte şi nu
împingeţi cablul de alimentare în spaţiul din spatele
aparatului.
• Când mutaţi frigiderul, fiţi atenţi să nu răsuciţi sau să nu
deterioraţi cablul de alimentare.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Nu deconectaţi niciodată frigiderul trăgând de cablul de
alimentare. Apucaţi întotdeauna ştecherul ferm şi trageţi-l
drept din priză.
- Deteriorarea cablului poate provoca scurtcircuit,
incendiu şi/sau electrocutare.
• Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, precum
spray-uri cu carburant inflamabil.
• Nu instalaţi acest aparat lângă o sursă de căldură sau un
material inflamabil.
• Nu instalaţi aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri
de gaze.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Înainte de a-l utiliza, acest frigider trebuie amplasat şi
instalat corect, conform instrucţiunilor din acest manual.
• Conectaţi ştecherul în poziţie corectă, cu cablul atârnând.
- În cazul în care conectaţi ştecherul invers, cablul se
poate reteza şi provoca incendiu sau electrocutare.
• Asiguraţi-vă că ştecherul nu este strivit sau deteriorat de
partea din spate a frigiderului.
• Nu ţineţi ambalajul la îndemâna copiilor.
- Există risc de deces prin sufocare dacă un copil îşi bagă
capul în ambalaje.
8
Untitled-26 8
Română
2018-04-18
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
• Aparatul trebuie poziţionat astfel încât ştecherul să fie
accesibil după instalare.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce
la electrocutare sau incendiu din cauza scurgerilor
electrice.
• Nu instalaţi această aparat într-un mediu umed, uleios sau
cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui şi la
apă (ploaie).
- Izolaţia deteriorată a componentelor electrice poate
provoca electrocutare sau incendiu.
• Dacă există praf sau apă în frigider, scoateţi ştecherul din
priză şi contactaţi centrul de service Samsung Electronics.
- În caz contrar, există risc de incendiu.
• Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu plasaţi obiecte (precum rufe,
lumânări aprinse, ţigări aprinse, vase, substanţe chimice,
obiecte metalice etc.) pe aparat.
- Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme
cu produsul sau vătămare corporală.
• Trebuie să îndepărtaţi toată folia de protecţie din plastic
înainte de a conecta produsul pentru prima dată la priză.
• Frigiderul trebuie împământat în siguranţă.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că aţi împământat frigiderul
înainte de a încerca să investigaţi sau să reparaţi orice
componentă a aparatului. Scurgerile electrice pot
provoca electrocutări grave.
• Nu utilizaţi niciodată ţevi de gaz, cabluri de telefonie sau
alte potenţiale paratrăsnete ca împământare.
- Trebuie să împământaţi frigiderul pentru a preveni
scurgerile de energie sau electrocutarea provocată de
scurgerile de curent din frigider.
Română
Untitled-26 9
2018-04-18
9
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
•
Informaţii privind siguranţa
•
•
•
•
10
Untitled-26 10
- Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie
sau probleme cu produsul.
Introduceţi ştecherul în priză cu fermitate. Nu utilizaţi un
ştecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o
priză desprinsă.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
dispuneţi înlocuirea lui imediată de către producător sau de
către unul din agenţii săi de service.
Siguranţa din frigider trebuie schimbată de un tehnician
sau de o companie de service calificată.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca
electrocutare sau vătămare corporală.
La poziţionarea aparatului, asiguraţi-vă că cablul de
alimentare nu este prins sau deteriorat.
Nu amplasaţi prelungitoarele de priză multiple sau sursele
de alimentare portabile în spatele aparatului.
Română
2018-04-18
4:43:47
Atenţionări privind instalarea
ATENŢIE
Informaţii privind siguranţa
• Lăsaţi spaţiu suficient în jurul frigiderului şi instalaţi-l pe o
suprafaţă plană.
- Menţineţi neobstrucţionat spaţiul de aerisire din locul
de instalare a aparatului sau din structura de montare.
• Permiteţi aparatului să rămână neutilizat timp de 2 ore
înainte de a încărca alimente după instalare şi pornire.
• Vă recomandăm cu tărie să dispuneţi instalarea frigiderului
de către un tehnician sau o companie de service calificată.
- Nerespectarea acestei indicaţii poate provoca
electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul
sau vătămare.
• Supraîncărcarea de pe orice uşă a frigiderului poate duce la
căderea acestuia, provocând vătămare corporală.
Română
Untitled-26 11
2018-04-18
11
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
Avertismente esenţiale privind utilizarea
AVERTIZARE
Informaţii privind siguranţa
• Nu introduceţi ştecherul într-o priză de perete cu mâinile
ude.
- Acest lucru poate provoca electrocutare.
• Nu aşezaţi obiecte pe aparat.
- Când deschideţi sau închideţi uşa, obiectele pot cădea
şi pot provoca vătămare corporală şi/sau pagube
materiale.
• Nu introduceţi mâinile, picioarele sau obiecte metalice
(precum beţişoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din
spate a frigiderului.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare.
- Toate muchiile ascuţite pot provoca vătămare corporală.
• Nu atingeţi pereţii interiori ai congelatorului sau produsele
depozitate în congelator cu mâinile ude.
- Acest lucru poate provoca degerături.
• Nu puneţi recipiente umplute cu apă în frigider.
- Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu ţineţi în frigider obiecte sau substanţe volatile ori
inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL şi
alte astfel de produse).
- Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.
- Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
- Nu apropiaţi degetele de zonele de „prindere”: Spaţiile
dintre uşi şi carcasă sunt în mod necesar mici. Aveţi
grijă la deschiderea uşilor dacă în zonă se află copii.
12
Untitled-26 12
Română
2018-04-18
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
• Nu lăsaţi copiii să se agaţe de uşă sau de sertare. Poate
surveni vătămarea gravă.
• Nu lăsaţi copiii să intre în frigider. Se pot bloca în interior.
• Nu introduceţi mâinile în zona de jos, de sub aparat.
- Toate muchiile ascuţite pot provoca vătămare corporală.
• Nu depozitaţi produse farmaceutice, materiale ştiinţifice
sau produse sensibile la temperatură în frigider.
- Produsele care necesită controlul strict al temperaturii
nu trebuie depozitate în frigider.
• Nu aşezaţi şi nu utilizaţi aparate electrice în frigider/
congelator, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de
producător.
• Dacă simţiţi miros de medicamente sau fum, scoateţi
imediat ştecherul din priză şi contactaţi centrul de service
Samsung Electronics.
• Dacă există praf sau apă în frigider, scoateţi ştecherul din
priză şi contactaţi centrul de service Samsung Electronics.
- În caz contrar, există risc de incendiu.
• Nu lăsaţi copiii să se urce pe un sertar.
- Sertarul se poate rupe, iar ei pot aluneca.
• Nu lăsaţi deschise uşile frigiderului în timp ce frigiderul
este nesupravegheat şi nu lăsaţi copiii să intre în frigider.
• Nu permiteţi sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
- Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din
cauza captivităţii sau vătămare corporală.
• Nu umpleţi frigiderul cu alimente în mod excesiv.
- Când deschideţi uşa, obiectele pot cădea şi pot provoca
vătămare corporală sau pagube materiale.
Română
Untitled-26 13
2018-04-18
13
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Nu pulverizaţi materiale volatile, precum insecticid, pe
suprafaţa aparatului.
- Fiind totodată dăunător pentru oameni, poate provoca
şi electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
• Nu utilizaţi şi nu aşezaţi lângă sau în frigider substanţe
sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile,
obiecte inflamabile, gheaţă carbonică, medicamente sau
substanţe chimice.
• Nu utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul
frigiderului. Nu aşezaţi o lumânare aprinsă în frigider
pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu plasaţi obiecte (precum rufe,
lumânări aprinse, ţigări aprinse, vase, substanţe chimice,
obiecte metalice etc.) pe aparat. Acestea pot provoca
electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare
corporală. Nu puneţi recipiente umplute cu apă în aparat.
- Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau orice alte mijloace
pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor
recomandate de producător.
• Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• Nu priviţi niciodată direct în lampa LED UV un timp
îndelungat.
- Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza
razelor ultraviolete.
• Nu introduceţi raftul congelatorului cu faţa în jos. Este
posibil ca opritorul raftului să nu funcţioneze.
- Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza
căderii raftului de sticlă.
14
Untitled-26 14
Română
2018-04-18
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
• Nu apropiaţi degetele de zonele de „prindere”: Spaţiile
dintre uşi şi carcasă sunt în mod necesar mici. Aveţi grijă la
deschiderea uşilor dacă în zonă se află copii.
• Dacă este detectată o scurgere de gaz, evitaţi flacăra
deschisă sau potenţialele surse de aprindere şi aerisiţi timp
de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
- Nu atingeţi aparatul sau cablul de alimentare.
- Nu utilizaţi un ventilator.
- O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
• Utilizaţi doar lămpile LED furnizate de producător sau de
agenţii săi de service.
• Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta,
astfel încât să nu cadă.
• Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor
dintr-un mediu casnic.
• Nu încercaţi să reparaţi, demontaţi sau modificaţi frigiderul
pe cont propriu.
- Modificările neautorizate pot provoca probleme de
siguranţă. Pentru readucerea la starea iniţială în cazul
unei modificări neautorizate, vom percepe costul
integral al pieselor şi manoperei.
• Nu utilizaţi nicio siguranţă (precum liţă din cupru, oţel etc.)
în afară de o siguranţă standard.
• Dacă frigiderul dvs. trebuie reparat sau reinstalat,
contactaţi cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca
electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau
vătămare.
• Când lampa LED interioară sau exterioară nu se mai
aprinde, contactaţi cel mai apropiat centru de service.
Română
Untitled-26 15
2018-04-18
15
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Dacă frigiderul emite miros de ars sau fum, scoateţi
frigiderul din priză imediat şi contactaţi centrul dvs. de
service Samsung Electronics.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera pericole
de electrocutare sau incendiu.
• Scoateţi ştecherul din priză înainte de a schimba lămpile
din interiorul frigiderului.
- În caz contrar există risc de electrocutare.
• Dacă întâmpinaţi dificultăţi la schimbarea unui bec fără
LED, contactaţi un centru de service Samsung.
• Dacă produsul este echipat cu lampă LED, nu dezasamblaţi
capacul lămpii şi lampa LED pe cont propriu.
- Contactaţi un centru de service Samsung.
• Introduceţi ştecherul în priză cu fermitate.
• Nu utilizaţi un ştecher deteriorat, un cablu de alimentare
deteriorat sau o priză desprinsă.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
Avertizare de utilizare
AVERTIZARE
• Menţineţi libere deschiderile de aerisire din carcasa
aparatului sau din structura integrată.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace
pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor
recomandate de producător.
• Nu deterioraţi circuitul frigorific.
16
Untitled-26 16
Română
2018-04-18
4:43:47
• Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul compartimentelor
de depozitare a alimentelor, decât dacă acestea sunt de
tipul recomandat de producător.
Atenţionări privind utilizarea
Informaţii privind siguranţa
ATENŢIE
• Nu recongelaţi alimentele care s-au dezgheţat complet.
Nu aşezaţi băuturi carbogazoase sau spumoase în
compartimentul congelatorului. Nu puneţi sticle sau
recipiente din sticlă în congelator.
- Când conţinutul îngheaţă, sticla se poate sparge şi poate
provoca vătămări corporale.
• Pentru a obţine performanţă optimă de la produs:
- Nu aşezaţi alimente prea aproape de fantele din partea
din spate a frigiderului, deoarece acestea pot împiedica
libera circulaţie a aerului în compartimentul frigiderului.
- Acoperiţi alimentele corespunzător sau aşezaţi-le în
containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
- Nu puneţi pahare, sticle sau băuturi carbogazoase
în congelator. Acestea pot îngheţa şi se pot sparge.
Recipientele pentru băuturi sparte pot provoca vătămări
corporale.
- Respectaţi duratele maxime de depozitare şi datele de
expirare ale bunurilor congelate.
• Nu puneţi pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în
congelator.
- Recipientul poate îngheţa şi se poate sparge, ceea ce
poate provoca vătămări corporale.
Română
Untitled-26 17
2018-04-18
17
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Nu aşezaţi băuturi carbogazoase sau spumoase în
compartimentul congelatorului. Nu puneţi sticle sau
recipiente din sticlă în congelator.
- Când conţinutul îngheaţă, sticla se poate sparge şi poate
provoca vătămări corporale sau pagube ale proprietăţii.
• Garanţia de service şi modificarea.
- Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terţ
asupra acestui aparat complet nu este acoperită de
service-ul în garanţie Samsung, iar compania Samsung
nu este responsabilă pentru problemele de siguranţă
care rezultă din modificările terţilor.
• Nu blocaţi fantele de aerisire din interiorul frigiderului.
- Dacă orificiile de aerisire sunt blocate, în special cu o
pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci.
• Ştergeţi umezeala în exces de pe suprafeţele interioare şi
lăsaţi uşile deschise.
- În caz contrar pot apărea mirosuri şi mucegai.
• Dacă frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare,
trebuie să aşteptaţi cel puţin cinci minute înainte de a-l
reconecta.
• Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateţi ştecherul şi
contactaţi centrul de service Samsung Electronics.
• Nu loviţi şi nu aplicaţi forţă excesivă asupra suprafeţelor
din sticlă.
- Sticla spartă poate provoca vătămare corporală şi/sau
pagube ale proprietăţii.
• Fiţi atenţi să nu vă prindeţi degetele.
• Dacă frigiderul este inundat, asiguraţi-vă că veţi contacta
cel mai apropiat centru de service.
- Există risc de electrocutare sau incendiu.
18
Untitled-26 18
Română
2018-04-18
4:43:47
Atenţionări privind curăţarea
ATENŢIE
Informaţii privind siguranţa
• Nu pulverizaţi apă direct în interiorul sau exteriorul
frigiderului.
- Există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu utilizaţi un uscător de păr pentru a usca interiorul
frigiderului.
• Nu aşezaţi o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea
mirosurilor neplăcute.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
• Nu pulverizaţi produse de curăţare direct pe afişaj.
- Literele tipărite de pe afişaj se pot desprinde.
• Dacă în aparat a pătruns orice substanţă străină, precum
apă, scoateţi ştecherul şi contactaţi cel mai apropiat centru
de service.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera
electrocutare sau incendiu.
• Utilizaţi o cârpă uscată curată pentru a îndepărta corpurile
străine sau praful de pe pinii ştecherului. Nu utilizaţi o
cârpă udă sau umedă când curăţaţi ştecherul.
- În caz contrar există risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu curăţaţi aparatul stropindu-l direct cu apă.
• Nu utilizaţi benzen, diluanţi, Clorox sau cloruri pentru
curăţare.
- Acestea pot deteriora suprafeţele aparatului şi pot
provoca un incendiu.
Română
Untitled-26 19
2018-04-18
19
4:43:47
Informaţii privind siguranţa
• Înainte de a-l curăţa sau întreţine, deconectaţi aparatul de
la priză.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni poate genera
electrocutare sau incendiu.
Informaţii privind siguranţa
Avertismente esenţiale privind casarea
AVERTIZARE
• Casaţi ambalajul acestui produs într-o manieră ecologică.
• Asiguraţi-vă că niciuna dintre conductele din spatele
frigiderului nu este deteriorată înainte de casare.
• Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific.
Verificaţi eticheta compresorului din partea din spate
a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din
interiorul congelatorului pentru a afla ce tip de agent
frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest
frigider conţine gaz inflamabil (agent frigorific R-600a),
contactaţi autoritatea locală cu privire la casarea în
siguranţă a acestui produs.
• Când casaţi acest frigider, scoateţi uşa/garniturile uşii şi
clanţa astfel încât copiii mici sau animalele să nu poată
fi prinse în interior. Copiii trebuie supravegheaţi pentru
a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Dacă sunt prinşi
înăuntru, copiii se pot răni şi există pericol de moarte prin
sufocare.
- Dacă sunt prinşi înăuntru, copiii se pot răni şi există
pericol de moarte prin sufocare.
20
Untitled-26 20
Română
2018-04-18
4:43:48
Informaţii privind siguranţa
• În izolaţie este utilizat ciclopentan. Gazele din materialele
izolaţiei necesită o procedură specială de casare. Contactaţi
autorităţile locale cu privire la casarea ecologică în
siguranţă a acestui produs.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea
pot fi periculoase pentru copii.
- Dacă un copil îşi pune o pungă pe cap, se poate sufoca.
Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă
• În cazul unei pene de curent, sunaţi la biroul local al
companiei de electricitate şi întrebaţi cât va dura pana.
- Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în
decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile
frigiderului. Totuşi, trebuie să reduceţi la minim numărul
de deschideri ale uşilor în timp ce curentul este oprit.
- Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore,
scoateţi şi aruncaţi toate alimentele congelate.
• Este posibil ca frigiderul să nu funcţioneze constant
(conţinutul congelat se poate dezgheţa sau temperaturile
pot deveni prea ridicate în compartimentul de alimente
congelate) dacă este amplasat o perioadă lungă de timp
într-o locaţie în care temperaturile ambientale sunt în
mod constant sub temperaturile pentru care este proiectat
aparatul.
• În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un
efect negativ asupra proprietăţilor acestora.
Română
Untitled-26 21
2018-04-18
21
4:43:48
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
• Aparatul dvs. nu generează gheaţă, ceea ce înseamnă că nu
este nevoie să dezgheţaţi manual aparatul. Acest lucru se
va petrece automat.
• Creşterea temperaturii în cursul dezgheţării respectă
cerinţele ISO. Dacă doriţi să preveniţi o creştere nedorită
a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezgheţării
aparatului, înveliţi alimentele congelate în câteva straturi
de ziar.
• Nu recongelaţi alimentele care s-au dezgheţat complet.
Sfaturi pentru economisirea energiei
• Instalaţi aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire
adecvată. Asiguraţi-vă că nu este expus la lumina directă
a soarelui şi nu-l aşezaţi niciodată lângă o sursă directă de
încălzire (de exemplu radiator).
• Pentru eficienţă energetică, este recomandat să nu blocaţi
aerisirile şi grilele.
• Lăsaţi alimentele calde să se răcească înainte de a le aşeza
în aparat.
• Aşezaţi alimentele congelate în frigider pentru a se
dezgheţa. Astfel puteţi utiliza temperaturile joase ale
produselor congelate pentru răcirea alimentelor din
frigider.
• Nu ţineţi mult timp deschisă uşa frigiderului când
introduceţi sau scoateţi alimentele. Cu cât este mai scurt
timpul în care uşa este deschisă, cu atât mai puţină gheaţă
se va acumula în congelator.
22
Untitled-26 22
Română
2018-04-18
4:43:48
Informaţii privind siguranţa
• Este recomandabil să instalaţi frigiderul cu spaţiu liber
în spate şi pe laterale. Aceasta va contribui la reducerea
consumului de energie şi va menţine facturile de curent
scăzute.
• Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, menţineţi
toate accesoriile interne, precum coşurile, sertarele,
rafturile, în poziţia specificată de producător.
Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie şi în
aplicaţii similare, precum
• zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri
şi alte medii profesionale;
• ferme şi clienţi ai hotelurilor, motelurilor şi în alte medii de
tip rezidenţial;
• medii de cazare şi masă;
• aplicaţii de catering şi similare, fără vânzare cu amănuntul.
Română
Untitled-26 23
2018-04-18
23
4:43:48
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni despre DEEE
Informaţii privind siguranţa
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi
accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună
cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea
necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane,
vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod
responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul
sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru
a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi
condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi
obligaţiile reglementative privind produsele specifice ale
Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
(Doar pentru produsele comercializate în ţările europene)
24
Untitled-26 24
Română
2018-04-18
4:43:48
Instalarea
Respectaţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a garanta o instalare corectă a acestui frigider şi a preveni
accidente înainte de a-l utiliza.
AVERTIZARE
•
•
•
•
Utilizaţi frigiderul exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual.
Toate operaţiile de service trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Casaţi ambalajul produsului conform reglementărilor locale.
Pentru a preveni electrocutările, deconectaţi cablul de alimentare înainte de a efectua reparaţii sau
înlocuiri.
Prezentarea pe scurt a frigiderului
Imaginea efectivă şi componentele furnizate ale frigiderului pot diferi, în funcţie de model şi de ţară.
02
01
Suportul de pe uşă
Capac raft superior *
Raft de congelator
Sertar de congelator
Compartiment subţire pentru produs gheaţă *
Apărătoare pentru cuburi de gheaţă *
Sertarul de jos
Instalarea
03
05
01
02
03
04
05
06
07
* numai la modelele aplicabile
06
04
07
NOTĂ
•
Pentru eficienţă energetică optimă, asiguraţi-vă că toate rafturile, sertarele şi coşurile sunt amplasate în
poziţia lor iniţială.
Română
Untitled-26 25
2018-04-18
25
4:43:48
Instalarea
Instalarea pas cu pas
PASUL 1 Selectaţi o locaţie
Cerinţe pentru locaţie:
• Suprafaţă plană rezistentă, fără covoare sau pardoseală care pot obstrucţiona aerisirea
• Departe de lumina directă a soarelui
• Încăpere adecvată pentru deschiderea şi închiderea uşii
• Departe de surse de încălzire
• Încăpere pentru operaţii de întreţinere şi service
• Interval de temperaturi: între 10 °C şi 43 °C
Interval efectiv de temperaturi
Frigiderul este proiectat să funcţioneze normal în intervalul de temperaturi specificat de clasa sa nominală.
Interval de temperatură ambientală (°C)
Instalarea
Clasă
Simbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Temperată extinsă
SN
de la +10 la +32
de la +10 la +32
Temperată
N
de la +16 la +32
de la +16 la +32
Subtropicală
ST
de la +16 la +38
de la +18 la +38
Tropicală
T
de la +16 la +43
de la +18 la +43
NOTĂ
Performanţa răcirii şi consumul de energie ale frigiderului pot fi afectate de temperatura ambientală, de
frecvenţa deschiderii uşii şi de locaţia frigiderului. Recomandăm reglarea setărilor de temperatură în mod
corespunzător.
26
Untitled-26 26
Română
2018-04-18
4:43:48
Spaţiul liber
Pentru cerinţele de spaţiu în vederea instalării, consultaţi imaginile şi tabelul de mai jos.
Grosime „A”
B
694
Lăţime „B”
595
Înălţime totală „C”
1853
(unitate: mm)
A
C
Instalarea
Română
Untitled-26 27
2018-04-18
27
4:43:48
Instalarea
01
01
01
se recomandă o distanţă mai mare de 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(unitate: mm)
03
04
Instalarea
05
07
06
NOTĂ
Măsurătorile din tabelul de mai sus pot varia în funcţie de metoda de măsurare.
PASUL 2 Crearea unui spaţiu (numai la anumite modele)
1. Deschideţi uşa şi găsiţi distanţierele furnizate
(x2).
2. Despachetaţi ambele distanţiere şi fixaţi-le
în partea din spate a frigiderului, conform
ilustraţiei. Acestea ajută la aerisirea peretelui
din spate şi la economisirea consumului de
energie.
28
Untitled-26 28
Română
2018-04-18
4:43:48
PASUL 3 Conexiunea WiFi
Puteţi controla frigiderul de la distanţă folosind
cheia Smart Home Dongle, care se vinde separat.
Pentru a achiziţiona Smart Home Dongle, accesaţi
www.samsung.com şi consultaţi informaţiile despre
cheie.
ATENŢIE
•
•
Cheia Samsung Smart Home Dongle este de
două tipuri: una concepută pentru televizoarele
inteligente Samsung şi una concepută pentru
aparatele electrocasnice Samsung.
Trebuie să achiziţionaţi cheia Samsung Smart
Home Dongle concepută pentru aparate
electrocasnice. Orice alte chei pot duce la
defectarea sistemului.
Instalarea
1. Deschideţi uşa congelatorului şi trageţi în sus
pentru a deschide capacul pentru cheie din
partea de sus a uşii.
2. Introduceţi Smart Home Dongle în portul pentru
cheie în direcţia corectă.
3. Apăsaţi pentru a închide capacul.
Română
Untitled-26 29
2018-04-18
29
4:43:49
Instalarea
PASUL 4 Podeaua
•
•
•
Suprafaţa pentru instalarea frigiderului trebuie
să susţină un frigider complet încărcat.
Pentru a proteja podeaua, aşezaţi o bucată
mare de carton pe fiecare picior al frigiderului.
După ce frigiderul este în poziţia sa finală, nu-l
mutaţi decât dacă este nevoie pentru protejarea
podelei. Dacă trebuie, utilizaţi o hârtie sau o
cârpă groasă, precum un covor vechi, pe traseul
de deplasare.
Instalarea
30
Untitled-26 30
Română
2018-04-18
4:43:49
PASUL 5 Reglarea picioarelor de nivelare
ATENŢIE
•
•
•
Frigiderul trebuie să fie aşezat drept pe o pardoseală plană şi solidă. În caz contrar, frigiderul se poate
defecta sau poate provoca leziuni corporale.
Aşezarea în plan drept trebuie să se realizeze cu frigiderul gol. Asiguraţi-vă că nu rămân alimente în
frigider.
Din motive de siguranţă, reglaţi partea din faţă puţin mai înaltă decât partea din spate.
Frigiderul poate fi nivelat cu ajutorul picioarelor din faţă, care au un şurub (nivelator) pentru nivelare.
Pentru nivelare folosiţi o şurubelniţă cu cap plat.
Pentru a regla înălţimea pe partea stângă:
Introduceţi o şurubelniţă cu cap plat în nivelatorul
piciorului din stânga faţă. Rotiţi nivelatorul în
sensul acelor de ceasornic pentru ridicare şi invers
faţă de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.
Instalarea
Pentru a regla înălţimea pe partea dreaptă:
Introduceţi o şurubelniţă cu cap plat în nivelatorul
piciorului din dreapta faţă. Rotiţi nivelatorul în
sensul acelor de ceasornic pentru ridicare şi invers
faţă de sensul acelor de ceasornic pentru coborâre.
Română
Untitled-26 31
2018-04-18
31
4:43:49
Instalarea
PASUL 6 Setările iniţiale
După ce finalizaţi următorii paşi, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcţional.
1. Îndepărtați folia din spumă de polietilenă din colțul fiecărui raft, care este lipită pentru a proteja
frigiderul pe parcursul transportului.
2. Conectaţi cablul de alimentare la priza de perete pentru a porni frigiderul.
3. Deschideţi uşa şi verificaţi dacă se aprinde becul interior.
4. Setaţi temperatura la valoarea cea mai joasă şi aşteptaţi ca frigiderul să ajungă la temperatura setată.
Acum frigiderul este gata de utilizare.
NOTĂ
Atunci când porneşte frigiderul, se declanşează alarma. Pentru a opri alarma, apăsaţi pe Freezer
(Congelator).
PASUL 7 Verificarea finală
Instalarea
La finalizarea instalării, confirmaţi că:
• Frigiderul este conectat la o priză electrică şi este împământat corect.
• Frigiderul este instalat pe o suprafaţă plană, netedă, cu un spaţiu liber rezonabil faţă de perete sau
dulap.
• Frigiderul este nivelat şi stă ferm pe podea.
• Uşa se deschide şi se închide fără probleme, iar becul interior se aprinde automat când deschideţi uşa.
32
Untitled-26 32
Română
2018-04-18
4:43:49
Operaţii
Panoul de caracteristici
TIPUL A
05
01
02
Operaţii
03
04
TIPUL B
05
01
02
03
04
Română
Untitled-26 33
2018-04-18
33
4:43:50
Operaţii
01 Freezer (Congelator)
02 Power Freeze (Congelare rapidă)
03 Door Alarm (Alarmă pentru uşă)
04 Control Lock (Blocare comenzi)
05 Conexiune la reţea
01 Congelator
Freezer
(Congelator)
Butonul Freezer (Congelator) se utilizează pentru setarea temperaturii din
congelator.
Temperaturile disponibile sunt între -15 °C şi -23 °C (implicită: -19 °C).
02 Congelare rapidă (3 sec)
Operaţii
Power Freeze
(Congelare rapidă)
Caracteristica Congelare rapidă accelerează procesul de îngheţare la viteza maximă
a ventilatorului. Congelatorul funcţionează la viteză maximă timp de 50 de ore,
apoi revine la temperatura anterioară.
• Pentru a activa funcţia Congelare rapidă, apăsaţi şi menţineţi butonul Power
Freeze (Congelare rapidă) timp de 3 secunde. Indicatorul corespunzător ( ) se
aprinde, iar frigiderul accelerează procesul de congelare.
• Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi şi menţineţi din nou butonul Power Freeze
(Congelare rapidă) timp de 3 secunde. Congelatorul revine la setarea de
temperatură anterioară.
• Pentru a congela cantităţi mari de alimente, activaţi caracteristica Congelare
rapidă cu cel puţin 20 de ore înainte de a aşeza alimentele în congelator.
NOTĂ
•
•
Utilizarea funcţiei Congelare rapidă creşte consumul de energie. Asiguraţi-vă
că opriţi funcţia şi reveniţi la temperatura anterioară dacă nu intenţionaţi s-o
utilizaţi.
Pentru a congela repede cantităţi mari de alimente, scoateţi sertarele şi utilizaţi
raftul pus la dispoziţie.
03 Alarmă pentru uşă
Door Alarm
(Alarmă pentru
uşă)
Puteţi seta alarma pentru un memento. Dacă uşa este ţinută deschisă mai mult de
2 minute, alarma se declanşează cu indicatorul de avertizare clipind.
Puteţi activa şi dezactiva alarma apăsând Door Alarm (Alarmă pentru uşă).
04 Blocare comenzi (3 sec)
Control Lock
(Blocare comenzi)
34
Untitled-26 34
Pentru a preveni manipularea accidentală, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
Control Lock (Blocare comenzi) timp de 3 secunde pentru activarea funcţiei
Blocare comenzi. Toate comenzile vor fi dezactivate cu indicatorul ( ) pornit.
Pentru dezactivare, menţineţi din nou apăsat timp de 3 secunde. Comenzile vor fi
activate în mod normal.
Română
2018-04-18
4:43:50
05 Conexiune la reţea
Puteţi folosi cheia opţională Smart Home Dongle (vândută separat) pentru a controla şi a monitoriza
frigiderul prin intermediul aplicaţiei Samsung Smart Home. Pentru mai multe informaţii despre Samsung
Smart Home, consultaţi secţiunea Samsung Smart Home.
NOTĂ
•
•
•
•
•
•
•
Sistemele de criptare recomandate sunt WPA/TKIP şi WPA2/AES. Niciun alt protocol de autentificare
ui-fi mai nou sau nestandardizat nu este compatibil.
Reţelele wireless pot fi afectate de mediul de comunicaţii wireless din împrejurimi.
Dacă furnizorul de servicii de internet a înregistrat adresa MAC a calculatorului sau a modemului dvs.
pentru identificare, este posibil ca frigiderul inteligent Samsung să nu se poată conecta la internet. Dacă
se întâmplă acest lucru, contactaţi furnizorul de servicii de internet pentru a primi asistenţă tehnică.
Este posibil ca setările firewall ale sistemului din reţea să împiedice frigiderul inteligent Samsung să se
conecteze la internet. Contactaţi furnizorul de servicii de internet pentru a primi asistenţă tehnică. Dacă
simptomul persistă, contactaţi un centru service sau un retailer local Samsung.
Pentru a configura setările punctului de acces (AP) wireless, consultaţi manualul AP.
Frigiderele inteligente Samsung cu cheie Samsung Smart Home Dongle sunt compatibile atât cu
protocolul ui-fi 2,4 GHz cu IEEE 802.11 b/g/n, cât și cu protocolul Soft-AP (se recomandă IEEE 802.11
n).
Este posibil ca routerele wireless ui-fi neautorizate să nu se poată conecta la frigiderele inteligente
Samsung.
Operaţii
Română
Untitled-26 35
2018-04-18
35
4:43:50
Operaţii
Samsung Smart Home
Instalarea
Accesaţi Google Play Store, Galaxy Apps sau Apple App Store și căutați „Samsung Smart Home”. Descărcaţi
şi instalaţi aplicaţia Samsung Smart Home furnizată de Samsung Electronics pe dispozitivul dvs. mobil.
NOTĂ
•
•
Aplicaţia Samsung Smart Home este concepută pentru Android 4.0 (ICS) sau versiunea ulterioară sau
pentru iOS 8.0 sau versiunea ulterioară şi este optimizată pentru smartphone-urile Samsung (seriile
Galaxy S şi Galaxy Note). Pe alte modele de smartphone este posibil ca funcţiile să se comporte diferit.
Pentru o funcţionare mai bună, aplicaţia Samsung Smart Home poate suferi modificări fără aviz
prealabil sau anularea asistenţei conform politicii producătorului.
Contul Samsung
Pentru a folosi aplicaţia vi se solicită să vă înregistraţi contul Samsung. Dacă nu aveţi un cont Samsung,
urmaţi instrucţiunile de pe ecranul aplicaţiei pentru a crea un cont Samsung gratuit.
Operaţii
Iniţiere
1. Introduceţi Smart Home Dongle în portul pentru corespunzător al frigiderului.
2. Porniţi aplicaţia Samsung Smart Home şi conectaţi-vă cu contul Samsung. Utilizatorii iPhone trebuie să
introducă informaţiile de conectare de fiecare dată când accesează aplicaţia.
3. Atingeţi Add Device (Adăugare dispozitiv) > Refrigerator (Frigider).
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce informaţiile necesare despre router, apoi atingeţi
Next (Continuare).
5. Apăsaţi şi menţineţi butonul Freezer (Congelator) mai mult de 5 secunde, până când apare mesajul „AP”
pe afişaj. Frigiderul va fi înregistrat în aplicaţie.
6. După ce se finalizează înregistrarea dispozitivului, pe aplicaţia Samsung Smart Home apare pictograma
frigiderului.
7. Atingeţi pictograma frigiderului pentru a deschide pagina pentru frigider.
8. După ce se stabileşte conexiunea la reţea, pe frigider se aprinde pictograma Wi-Fi.
Aplicaţia pentru frigider
Control integrat
Puteţi monitoriza şi controla frigiderul atât acasă, cât şi atunci când sunteţi plecat.
• Atingeţi pictograma frigiderului de pe Samsung Smart Home pentru a deschide pagina frigiderului.
• Verificaţi starea de funcţionare sau notificarea despre frigider şi schimbaţi opţiunile sau setările dacă
este necesar.
NOTĂ
Este posibil ca anumite opţiuni sau setări să nu poată fi controlate de la distanţă.
36
Untitled-26 36
Română
2018-04-18
4:43:50
Categorie
Monitorizare
Funcţii
Alarme
Element
Descriere
Temperatură congelator
Afişează setarea de temperatură curentă a
congelatorului.
Diagnostic
Detectează funcţionarea anormală a congelatorului.
Monitorizare energie
Verifică consumul cumulat de energie al
congelatorului în ultimele 180 de zile.
Congelare rapidă
Puteţi activa sau dezactiva funcţia Congelare rapidă şi
puteţi verifica setările curente.
Temperatură anormal de
ridicată
Această alarmă este declanşată când congelatorul
prezintă temperaturi anormal de ridicate.
Deschidere uşă
Această alarmă este declanşată dacă uşa
congelatorului este deschisă pentru un anumit timp.
Operaţii
Română
Untitled-26 37
2018-04-18
37
4:43:50
Operaţii
Caracteristici speciale
Imaginea efectivă şi funcţiile speciale ale frigiderului dvs. pot fi diferite în funcţie de model şi de ţară.
Compartiment subţire pentru produs gheaţă (doar la anumite modele)
01
04
01
02
03
04
05
Recipient pentru apă
Maneta compartimentului de produs gheaţă
Recipient de gheaţă
Şablon pentru gheaţă
Capac şablon pentru gheaţă
02
05
03
NOTĂ
Dacă nu intenţionaţi să faceţi gheaţă, îndepărtaţi compartimentul subţire pentru produs gheaţă pentru a
crea mai mult spaţiu de depozitare. În acest caz, puteţi utiliza recipientul pentru gheaţă (03) ca recipient de
stocare multifuncţional.
Operaţii
38
Untitled-26 38
Română
2018-04-18
4:43:50
Pentru dozarea manuală a gheţii
1. Ridicaţi în sus mânerul recipientului de apă (01)
pentru a-l deschide, apoi umpleţi recipientul
cu apă până la linia care indică nivelul maxim.
Închideţi cu grijă recipientul, astfel încât apa să
nu picure şi să nu se scurgă.
ATENŢIE
•
•
•
Nu depăşiţi linia max. Apa în exces provoacă
blocarea gheţii şi o dozare defectuoasă.
Utilizaţi numai apă potabilă. Este posibil ca
dozarea altor lichide, precum ceaiul verde sau
laptele, să nu se realizeze corespunzător.
Închideţi cu grijă recipientul de apă. În caz
contrar, apa se poate scurge sau poate picura.
NOTĂ
•
Operaţii
•
Dacă observaţi o scurgere de apă, deschideţi
recipientul de apă şi verificaţi dacă pasajul
dintre recipientul de apă şi şablonul pentru
gheaţă este îngheţat. În acest caz, turnaţi apă
călduţă în recipientul de apă până la linia care
indică nivelul maxim. Lăsaţi gheaţa din pasaj să
se topească.
Se recomandă curăţarea cu regularitate a
pasajului dintre şablonul pentru gheaţă,
deoarece este posibil ca pasajul să îngheţe.
2. Verificaţi dacă apa îngheaţă complet. Numai
după ce apa a îngheţat complet, ridicaţi maneta
compartimentului pentru produs gheaţă (02).
Apoi, şablonul pentru gheaţă (04) se roteşte şi
dozează gheaţă în recipientul pentru gheaţă
(03).
ATENŢIE
•
Nu trageţi în sus maneta decât după ce apa a
îngheţat complet. Apa pe jumătate îngheţată
poate crea blocaje şi poate deteriora recipientul
pentru gheaţă.
Română
Untitled-26 39
2018-04-18
39
4:43:50
Operaţii
3. Pentru a doza gheaţa, ridicaţi uşor recipientul
pentru gheaţă şi înclinaţi-l în faţă.
2
1
ATENŢIE
•
•
•
•
•
Nu înclinaţi fără a ridica recipientul pentru gheaţă. Recipientul pentru gheaţă se poate sparge.
Nu turnaţi apă direct în recipientul pentru gheaţă pentru a produce gheaţă. Este posibil ca recipientul
pentru gheaţă să se spargă.
Nu lăsaţi deschisă uşa congelatorului. Gheaţa din recipientul pentru gheaţă se topeşte şi creează
blocaje.
În cazul unei pene de curent, asiguraţi-vă că aţi golit recipientul pentru gheaţă înainte de a produce
gheaţă.
Utilizaţi numai apă potabilă.
NOTĂ
Operaţii
•
•
40
Untitled-26 40
În funcţie de starea gheţii, este posibil ca nu toate cuburile de gheaţă să fie eliberate, în funcţie de
starea gheţii. În acest caz, încercaţi să trageţi de manetă de mai multe ori.
Dacă dozarea cuburilor de gheaţă nu se produce din cauza umplerii cu o cantitate excesivă de apă,
scoateţi şablonul pentru gheaţă şi goliţi-l. Dacă problema persistă, dezinstalaţi unitatea compartimentul
subţire pentru produs gheaţă şi goliţi-l.
Română
2018-04-18
4:43:51
Pentru a deschide capacul raftului superior (numai la anumite modele)
1. Trageţi de capătul din faţă al capacului raftului
superior.
2. Apoi, împingeţi capacul înăuntru până în capăt.
NOTĂ
•
Operaţii
•
Pentru a scoate sau introduce un aliment în congelator, trebuie să ridicaţi mai întâi capacul raftului
superior.
Capacul raftului superior poate fi scos. Îl puteţi scoate dacă nu intenţionaţi să îl folosiţi.
Română
Untitled-26 41
2018-04-18
41
4:43:51
Operaţii
Pentru a obţine mai mult spaţiu de depozitare (numai la anumite modele)
Dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu de stocare,
scoateţi capacul raftului superior şi toate cele
4 sertare şi introduceţi raftul oferit (consultaţi
imaginea) până în capătul interior al principalei
unităţi. Apoi, scoateţi dispozitivul de produs gheaţă
subţire.
NOTĂ
•
•
Scoaterea capacului raftului superior şi a
sertarelor nu afectează caracteristicile termice
şi mecanice ale congelatorului.
Volumul declarat al spaţiului de depozitare al
congelatorului se bazează pe situaţia în care
sunt scoase capacul raftului superior şi toate
sertarele şi se introduce raftul oferit.
Operaţii
42
Untitled-26 42
Română
2018-04-18
4:43:51
Întreţinerea
Inversarea uşii (numai la anumite modele)
Inversarea uşii trebuie să fie executată de către personal aprobat Samsung pe cheltuiala dvs., deoarece
acest serviciu nu intră în garanţie.
AVERTIZARE
•
•
•
Inversarea nereuşită sau deteriorarea bunurilor din cauza agenţiilor neaprobate nu este inclusă în
garanţie.
Asiguraţi-vă că frigiderul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua inversarea.
Trebuie să aşteptaţi cel puţin o oră după ce se încheie inversarea uşii. Astfel se previne electrocutarea.
Unelte necesare (nefurnizate)
Şurubelniţă cu cap plat
Cheie tubulară de 8 mm
(pentru bolţuri)
Cheie de 12 mm
(pentru axul balamalei
inferioare)
Cheie de 10 mm
(pentru axul balamalei
superioare)
Întreţinerea
Şurubelniţă Phillips
Accesorii
Este posibil ca aspectul accesoriilor enumerate mai jos să difere în funcţie de model.
Capac pentru balama (L)
Capac de spaţiu (L)
ATENŢIE
Pe tot parcursul inversării uşii, ţineţi piesele mici (şuruburi, capace etc.) ale frigiderului departe de copii sau
sugari din motive de siguranţă.
Română
Untitled-26 43
2018-04-18
43
4:43:52
Întreţinerea
Instrucţiuni pas cu pas
PASUL 1 Scoateţi mânerul
1. Deblocaţi capacul mânerului şi puneţi-l
deoparte.
2. Scoateţi fiecare şurub de pe partea superioară
şi inferioară a mânerului.
Întreţinerea
3. Folosiţi o şurubelniţă cu cap plat pentru a
scoate capacele pentru şuruburile mânerelor
(x2). Apoi, introduceţi capacele pentru
şuruburile mânerelor în partea opusă.
ATENŢIE
Pentru a evita daunele fizice, aveţi grijă la
scoaterea capacelor pentru şuruburile mânerelor.
NOTĂ
Păstraţi mânerul în siguranţă, în vederea utilizării ulterioare.
44
Untitled-26 44
Română
2018-04-18
4:43:52
PASUL 2 Scoaterea uşii congelatorului
1. Deschideţi capacul cheii dongle şi îndepărtaţi
capacul de spaţiu.
2. Menţinând coborâte porţiunile inferioare
(marcate în figură) ale capacului
compartimentului pentru cabluri cu ambele
mâini, ridicaţi capacul compartimentului pentru
cabluri.
3. Rotiţi în faţă capacul compartimentului pentru
cabluri cu 90 de grade, apoi împingeţi în sus
pentru a-l scoate.
NOTĂ
Păstraţi atât capacul pentru spaţiu, cât şi capacul
compartimentului pentru cabluri într-un loc
sigur. Veţi avea nevoie de acestea atunci când
veţi readuce uşa în poziţie iniţială (înainte de a o
inversa).
NOTĂ
Poziţionaţi capacul pentru cheia dongle pe suportul
de pe uşă în vederea unei utilizări ulterioare.
Întreţinerea
Română
Untitled-26 45
2018-04-18
45
4:43:52
Întreţinerea
Afişaj de tip A
1. Îndepărtaţi capacul cadrului superior mai întâi
din partea dreaptă. Apoi, trageţi în faţă.
2. Trageţi afară partea stângă a capacului pentru
balama pentru a-l scoate, apoi ridicaţi uşor
partea de jos pentru a-l trage afară.
ATENŢIE
Atunci când scoateţi capacul pentru balama, aveţi
grijă să nu deterioraţi conectorii şi cablurile de pe
uşa congelatorului sau din jurul acesteia.
NOTĂ
Puneți capacul pentru balama într-un loc sigur. Veţi
avea nevoie de el atunci când veţi aduce uşa în
poziţie iniţială (înainte de a o inversa).
3. Deconectaţi conectorii de pe uşa congelatorului
sau din jurul acesteia. Slăbiţi şuruburile de la
balamaua de sus pentru a o scoate.
Întreţinerea
ATENŢIE
Pentru a împiedica uşa congelatorului să cadă, nu
uitaţi să ţineţi bine de aceasta în timp ce scoateţi
balamaua de sus.
46
Untitled-26 46
Română
2018-04-18
4:43:53
4. După ce scoateţi balamaua de sus, ridicaţi-o
pentru a scoate uşa congelatorului. Puneți uşa
într-un loc sigur.
ATENŢIE
Uşa este grea. Pentru a evita daunele sau leziunile,
aveţi grijă la demontarea uşii.
Afişaj de tip B
1. Utilizaţi o şurubelniţă cu cap plat pentru a o
introduce în orificii, unul după altul, în partea
de sus a uşii, pentru a scoate capacul cadrului
superior.
NOTĂ
Întreţinerea
Începeţi cu orificiul cel mai îndepărtat de balama.
2. Trageţi afară partea stângă a capacului pentru
balama pentru a-l scoate, apoi ridicaţi uşor
partea de jos pentru a-l trage afară.
ATENŢIE
Atunci când scoateţi capacul pentru balama, aveţi
grijă să nu deterioraţi conectorii şi cablurile de pe
uşa congelatorului sau din jurul acesteia.
NOTĂ
Puneți capacul pentru balama într-un loc sigur. Veţi
avea nevoie de el atunci când veţi aduce uşa în
poziţie iniţială (înainte de a o inversa).
Română
Untitled-26 47
2018-04-18
47
4:43:53
Întreţinerea
3. Deconectaţi conectorii de pe uşa congelatorului
sau din jurul acesteia. Slăbiţi şuruburile de la
balamaua de sus pentru a o scoate.
ATENŢIE
Pentru a împiedica uşa congelatorului să cadă, nu
uitaţi să ţineţi bine de aceasta în timp ce scoateţi
balamaua de sus.
4. După ce scoateţi balamaua de sus, ridicaţi-o
pentru a scoate uşa congelatorului. Puneți uşa
într-un loc sigur.
ATENŢIE
Uşa este grea. Pentru a evita daunele sau leziunile,
aveţi grijă la demontarea uşii.
Întreţinerea
48
Untitled-26 48
Română
2018-04-18
4:43:54
PASUL 3 Inversaţi închizătorul automat
1. De pe uşa congelatorului, scoateţi pârghia
închizătorului automat slăbind şuruburile de pe
manetă şi şuruburile din partea opusă.
2. Introduceţi pârghia închizătorului automat în
partea opusă şi strângeţi şuruburile.
Întreţinerea
Română
Untitled-26 49
2018-04-18
49
4:43:54
Întreţinerea
PASUL 4 Inversaţi balamaua inferioară
1. Puneţi frigiderul jos cu grijă. Apoi, scoateţi
şuruburile de pe balamaua inferioară din partea
dreaptă, respectiv de pe piciorul de nivelare de
pe partea stângă.
1
4
1
2
6
5
2. Utilizaţi o cheie tubulară de 8 mm pentru a
scoate bolţul din spate de lângă ax.
3. Scoateţi bolţul axului de sub balamaua
inferioară.
4. Utilizaţi o şurubelniţă Phillips pentru a scoate
axul.
5. Introduceţi axul în partea opusă.
6. Reintroduceţi şi strângeţi bolţul din spate.
7. Reintroduceţi şi strângeţi bolţul axului.
Întreţinerea
8. Introduceţi balamaua inferioară în partea
opusă şi strângeţi-o cu ajutorul şuruburilor.
Montaţi piciorul de nivelare în partea opusă şi
strângeţi-l cu ajutorul şuruburilor.
9. Puneţi frigiderul în picioare cu grijă.
50
Untitled-26 50
Română
2018-04-18
4:43:54
PASUL 5 Remontarea uşii congelatorului
Afişaj de tip A
1. Scoateţi şurubul şi trageţi afară capacul de
control.
2. Mutaţi conectorii şi cablurile în partea opusă.
Introduceţi capacul de control, apoi strângeţi
şuruburile pe partea opusă.
Întreţinerea
Română
Untitled-26 51
2018-04-18
51
4:43:55
Întreţinerea
3. Scoateți axul din balamaua de sus. Apoi
reasamblați axul ca în imagine.
4. Introduceţi mai întâi partea inferioară a uşii în
unitatea principală.
5. Introduceţi balamaua superioară şi strângeţi-o
cu şuruburi.
Întreţinerea
•
52
Untitled-26 52
Mutaţi cablurile în partea opusă şi fixaţi-le de
cârligul interior de pe partea opusă.
Română
2018-04-18
4:43:55
6. Reintroduceţi capacul cheii dongle în poziţia
iniţială.
7. Conectaţi conectorii uşii congelatorului şi ai
unităţii principale. Apoi fixaţi cablurile de
cârligul interior al capacului pentru balama (L)
care este opţional.
Întreţinerea
8. Introduceţi capacul pentru balama în balamaua
de sus începând cu partea dreaptă. Apoi apăsaţi
pe partea de jos a capacului pentru a-l fixa.
ATENŢIE
Asiguraţi-vă că niciun cablu şi niciun conector nu
se prinde la mijloc.
Română
Untitled-26 53
2018-04-18
53
4:43:55
Întreţinerea
9. Introduceţi capacul cadrului superior astfel
încât partea (b) să se fixeze în partea (a) pe
diagonală.
a
b
10. Introduceţi capacul compartimentului pentru
cabluri prin capacul cheii dongle deschis. Rotiţi
capacul cu 90 de grade în faţă, apoi apăsaţi în
jos pentru a-l potrivi.
11. Introduceţi capacul de spaţiu (L) în poziţia
originală, apoi închideţi capacul cheii dongle.
Întreţinerea
NOTĂ
Aspectul capacelor diferă în funcţie de model.
Afişaj de tip B
1. Scoateţi şurubul şi trageţi afară capacul de
control.
54
Untitled-26 54
Română
2018-04-18
4:43:56
2. Mutaţi conectorii şi cablurile în partea opusă.
Introduceţi capacul de control, apoi strângeţi
şuruburile pe partea opusă.
3. Scoateți axul din balamaua de sus. Apoi
reasamblați axul ca în imagine.
Întreţinerea
Română
Untitled-26 55
2018-04-18
55
4:43:56
Întreţinerea
4. Introduceţi mai întâi partea inferioară a uşii în
unitatea principală.
5. Introduceţi balamaua superioară şi strângeţi-o
cu şuruburi.
•
Mutaţi cablurile în partea opusă şi fixaţi-le de
cârligul interior de pe partea opusă.
6. Reintroduceţi capacul cheii dongle în poziţia
iniţială.
Întreţinerea
7. Conectaţi conectorii uşii congelatorului şi ai
unităţii principale. Apoi fixaţi cablurile de
cârligul interior al capacului pentru balama (L)
care este opţional.
56
Untitled-26 56
Română
2018-04-18
4:43:56
8. Introduceţi capacul pentru balama în balamaua
de sus începând cu partea dreaptă. Apoi apăsaţi
pe partea de jos a capacului pentru a-l fixa.
ATENŢIE
Asiguraţi-vă că niciun cablu şi niciun conector nu
se prinde la mijloc.
9. Introduceţi capacul cadrului superior astfel
încât partea (b) să se fixeze în partea (a) pe
diagonală. Apoi glisaţi capătul capacului către
stânga pentru a-l bloca.
a
b
Întreţinerea
Română
Untitled-26 57
2018-04-18
57
4:43:57
Întreţinerea
•
La modelele care au afişajul în partea de sus
a congelatorului, împingeţi capătul din stânga
al capacului cadrului superior, apoi partea
dreaptă, blocând zona de jos şi pe cea de sus în
această ordine.
10. Introduceţi capacul compartimentului pentru
cabluri prin capacul cheii dongle deschis. Rotiţi
capacul cu 90 de grade în faţă, apoi apăsaţi în
jos pentru a-l potrivi.
11. Introduceţi capacul de spaţiu (L) în poziţia
originală, apoi închideţi capacul cheii dongle.
Întreţinerea
NOTĂ
Aspectul capacelor diferă în funcţie de model.
58
Untitled-26 58
Română
2018-04-18
4:43:57
PASUL 6 Montaţi la loc mânerul
1. Introduceţi mânerul în partea opusă şi apoi
strângeţi şurubul.
2. Închideţi capacul mânerului după cum este
indicat.
NOTĂ
Este posibil ca pe viitor să doriţi să aduceţi uşile în poziţia iniţială (dinainte de inversare). În acest caz,
consultaţi instrucţiunile de mai sus, dar puneţi uşile, balamalele şi capacele în poziţia iniţială.
Întreţinerea
Română
Untitled-26 59
2018-04-18
59
4:43:57
Întreţinerea
Manipularea şi întreţinerea
Rafturi
Ridicaţi uşor partea din spate a raftului pentru a-l
trage în exterior.
Suporturile de pe uşă
Ridicaţi uşor şi trageţi afară suportul de pe uşă.
ATENŢIE
Pentru prevenirea accidentelor, goliţi suporturile de
pe uşă înainte de scoatere.
Întreţinerea
Capacul raftului superior (numai la anumite modele)
1. Împingeţi partea dreaptă a capacului în interior
pentru a-l demonta.
2. Apoi, trageţi capacul în faţă pentru a-l scoate.
2
1
60
Untitled-26 60
Română
2018-04-18
4:43:58
Compartiment subţire pentru produs gheaţă (doar la anumite modele)
NOTĂ
•
•
La curăţarea părţilor componente ale compartimentului subţire pentru produs gheaţă, precum
recipientul pentru apă, recipientul pentru gheaţă şi şablonul pentru gheaţă, asiguraţi-vă că acestea sunt
complet uscate după curăţare.
La curăţarea compartimentului subţire pentru produs gheaţă, asiguraţi-vă că aţi uscat complet părţile
interioară şi exterioară ale unităţii după curăţare. Uscarea incompletă poate determina deteriorarea
manetei compartimentului pentru produs gheaţă. În acest caz, lăsaţi compartimentul subţire pentru
produs gheaţă să se usuce complet timp de 2-3 zile. Apoi, încercaţi din nou.
Pentru demontarea părţilor componente
Recipient pentru apă
Deschideţi complet recipientul pentru apă, apoi
trageţi-l spre exterior.
Şablon pentru gheaţă
1. Deschideţi capacul şablonului pentru gheaţă
pentru a descoperi şablonul pentru gheaţă.
Întreţinerea
Română
Untitled-26 61
2018-04-18
61
4:43:58
Întreţinerea
2. Trageţi uşor spre exterior partea stângă a
şablonului pentru gheaţă, apoi trageţi spre
exterior şi cealaltă parte, pentru a o îndepărta.
Compartiment subţire pentru produs gheaţă
1. Îndepărtaţi mai întâi sertarul multifuncţional,
aflat imediat deasupra compartimentului
subţire pentru produs gheaţă.
Întreţinerea
2. Ţinând cu ambele mâini zona marcată de pe
ambele părţi ale compartimentului subţire
pentru produs gheaţă, ridicaţi unitatea şi
trageţi-o în faţă.
62
Untitled-26 62
Română
2018-04-18
4:43:58
Pentru montarea la loc a părţilor componente
Recipient pentru apă
Montaţi fiecare parte a recipientului pentru apă în
cârligul corespunzător de pe carcasa recipientului
pentru apă. Apăsaţi până când auziţi un declic.
Întreţinerea
Română
Untitled-26 63
2018-04-18
63
4:43:58
Întreţinerea
Curăţarea
Interior şi exterior
AVERTIZARE
•
•
Nu utilizaţi benzen, diluant sau detergent casnic/auto precum Clorox™ în scopul curăţării. Acestea pot
deteriora suprafeţele frigiderului şi pot provoca incendiu.
Nu pulverizaţi apă pe frigider. Aceasta poate provoca electrocutare.
Utilizaţi în mod regulat o cârpă uscată pentru a îndepărta toate substanţele străine, precum praful sau apa,
de pe pinii ştecherului şi de pe punctele de contact.
1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză.
2. Utilizaţi o cârpă moale, fără scame, umedă sau un prosop de hârtie pentru a curăţa interiorul şi
exteriorul frigiderului.
3. Când terminaţi, utilizaţi o cârpă uscată sau un prosop de hârtie pentru a usca bine.
4. Conectaţi cablul de alimentare la priză.
Înlocuirea
Lămpile cu LED
Pentru înlocuirea lămpilor frigiderului, contactaţi un centru local de service Samsung.
AVERTIZARE
•
Lămpile nu pot fi schimbate de utilizator. Nu încercaţi să le înlocuiţi pe cont propriu. Vă puteţi
electrocuta.
Întreţinerea
64
Untitled-26 64
Română
2018-04-18
4:43:58
Depanarea
Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de
service privind situații normale (niciun caz de defecțiune) vor presupune taxarea utilizatorilor.
Instrucţiuni generale
Temperatură
Simptom
Congelatorul nu
funcţionează.
Temperatura
congelatorului este
ridicată.
Congelatorul răceşte
excesiv.
•
Cablul de alimentare nu este
introdus în priză în mod
corespunzător.
•
Soluție
•
Introduceți corespunzător în priză
cablul de alimentare.
Controlul de temperatură nu este
setat corect.
•
Setați temperatura la un nivel mai
scăzut.
•
Frigiderul este amplasat lângă o
sursă de căldură sau este expus la
lumina directă a soarelui.
•
Mențineți frigiderul la distanţă de
lumina directă a soarelui sau de o
sursă de încălzire.
•
Nu este spațiu suficient între
frigider și părțile laterale/partea
posterioară.
•
Vă recomandăm ca distanţa dintre
frigider şi pereţii (sau dulapurile)
din apropiere să fie mai mare de
50 mm.
•
Frigiderul este supraîncărcat.
Alimentele blochează fantele de
aerisire ale frigiderului.
•
Nu supraîncărcați frigiderul. Nu
permiteți alimentelor să blocheze
ventilația.
•
Controlul de temperatură nu este
setat corect.
•
Setaţi temperatura la una mai
ridicată.
•
Pentru a preveni formarea
condensului, frigiderul are ţevi
anti-încălzire pe colţurile frontale.
Dacă temperatura ambientală
creşte, este posibil ca acest
echipament să nu funcţioneze
eficient. Aceasta nu este o
defecţiune a sistemului.
•
Frigiderul are conducte protejate
împotriva căldurii în peretele
interior.
Depanarea
Peretele interior este
fierbinte.
Cauze posibile
Română
Untitled-26 65
2018-04-18
65
4:43:59
Depanarea
Mirosuri
Simptom
Cauze posibile
•
Alimente stricate.
•
Alimente cu mirosuri puternice.
Frigiderul are mirosuri.
Soluție
•
Curățați frigiderul și îndepărtați
orice alimente stricate.
•
Asigurați-vă că alimentele
cu mirosuri puternice sunt
împachetate etanș.
Gheață
Simptom
Gheață în jurul fantelor
de aerisire.
Gheață pe pereții
interiori.
Fructele sau legumele
sunt îngheţate.
Cauze posibile
•
Alimentele blochează fantele de
aerisire.
•
Ușa nu este închisă corect.
•
Fructele sau legumele sunt
păstrate în zona pentru alimente
proaspete/bucătar şef.
•
•
Soluție
•
Asigurați-vă că alimentele nu
blochează fantele de aerisire.
•
Asigurați-vă că alimentele nu
blochează ușa. Curăţaţi garnitura
ușii.
•
Zona alimente proaspete/bucătar
şef este numai pentru carne/peşte.
Dacă ușa este lăsată deschisă, în
frigider pătrunde umezeală.
•
Eliminați umezeala și nu
deschideți ușa timp îndelungat.
Alimente cu conținut ridicat de
umezeală.
•
Asigurați-vă că alimentele sunt
ambalate etanș.
Condens
Simptom
Pe pereții interiori se
formează condens.
Cauze posibile
Soluție
Depanarea
66
Untitled-26 66
Română
2018-04-18
4:43:59
Auziți sunete anormale dinspre frigider?
Înainte de a apela departamentul de service, analizați punctele de verificare de mai jos. Orice solicitări de
service privind sunete normale vor presupune taxarea utilizatorilor.
Aceste sunete sunt normale.
•
La începerea sau încheierea unei operațiuni, frigiderul poate emite sunete asemănătoare cu pornirea
unui motor de vehicul. Pe măsură ce se stabilizează funcționarea, sunetele vor descrește.
Bâzâie!
Huruie!
sau Vibrează!
•
Cât timp funcționează ventilatorul, este posibilă apariția acestor sunete. Atunci când frigiderul ajunge la
temperatura setată, nu va apărea niciun sunet al ventilatorului.
Pârâie!
În timpul unui ciclu de dezghețare, este posibil să picure apă pe încălzitorul pentru decongelare, ceea ce
provoacă trosnituri.
Depanarea
•
Foşneşte!
Pufăie!
Română
Untitled-26 67
2018-04-18
67
4:43:59
Depanarea
•
Pe măsură ce frigiderul răcește sau congelează, gazul refrigerant se deplasează prin conductele
ermetice, ceea ce provoacă sunete de barbotare.
Clocoteşte!
•
Pe măsură ce temperatura frigiderului crește sau descrește, piesele din plastic se contractă și se extind,
creând zgomote de ciocănituri. Aceste zgomote apar în timpul ciclului de dezghețare sau atunci când
funcționează piesele electronice.
Scârţâie!
•
•
Pentru modelele dispozitivului de produs gheaţă: Atunci când ventilul de apă se deschide pentru a
umple dispozitivul de produs gheaţă, pot apărea bâzâituri.
Din cauza presiunii care se egalizează la deschiderea sau la închiderea ușii frigiderului, pot apărea
fâsâituri.
Depanarea
68
Untitled-26 68
Română
2018-04-18
4:43:59
Samsung Smart Home
Simptom
Nu s-a putut găsi
„Samsung Smart
Home” în magazinul de
aplicaţii.
Aplicaţia Samsung
Smart Home nu
funcţionează.
Aplicaţia Samsung
Smart Home este
instalată, dar nu se
conectează la frigider.
Nu mă pot conecta la
aplicaţie.
Apare un mesaj
de eroare atunci
când încerc să îmi
înregistrez frigiderul.
Aplicaţia Samsung
Smart Home s-a
conectat la frigider, dar
nu funcţionează.
Acţiune
•
Aplicaţia Samsung Smart Home este disponibilă pe smartphone-uri care
rulează Android 4.0 (ICS) sau o versiune ulterioară sau iOS 8.0 sau o
versiune ulterioară.
•
Aplicaţia Samsung Smart Home este disponibilă numai pentru anumite
modele.
Vechea aplicaţie Samsung Smart Refrigerator nu se poate conecta la
modelele Samsung Smart Home.
•
•
•
•
Pentru a folosi aplicaţia trebuie să vă conectaţi la contul Samsung.
Verificaţi dacă routerul funcţionează normal.
Dacă nu aţi conectat frigiderul la aplicaţia Samsung Smart Home după ce
s-a instalat aplicaţia, trebuie să realizaţi conexiunea folosind funcţia de
înregistrare a dispozitivului din aplicaţie.
•
•
Pentru a folosi aplicaţia trebuie să vă conectaţi la contul Samsung.
Dacă nu aveţi un cont Samsung, urmaţi instrucţiunile de pe ecranul
aplicaţiei pentru a crea unul.
•
Este posibil ca Easy Connection să nu funcţioneze din cauza distanţei faţă
de punctul de acces (AP) sau a interferenţelor electrice din împrejurimi.
Aşteptaţi un moment şi încercaţi din nou.
•
Închideţi şi reporniţi aplicaţia Samsung Smart Home sau deconectaţi şi
reconectaţi routerul.
Scoateţi cablul de alimentare al frigiderului din priză şi apoi introduceţi-l
înapoi după 1 minut.
•
Depanarea
Română
Untitled-26 69
2018-04-18
69
4:43:59
Notă
Untitled-26 70
2018-04-18
4:43:59
Notă
Untitled-26 71
2018-04-18
4:43:59
Contactaţi SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii privind produsele Samsung, vă rugăm să contactaţi centrul SAMSUNG
de relaţii cu clienţii.
Ţară
Centru de contact
Site web
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-26 72
2018-04-18
4:44:00
Хладилник
Ръководство за потребителя
(само за фризер)
RZ32M*
Самостоятелен уред
Untitled-25 1
2018-04-18
4:41:11
Съдържание
3
Информация за безопасност
Съдържание
2
Untitled-25 2
Важни символи и предпазни мерки за безопасност:
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж
Критични предупреждения при монтиране
Предпазни мерки при монтаж
Критични предупреждения при употреба
Предупреждение при използване
Предпазни мерки при употреба
Предпазни мерки при почистване
Критични предупреждения при изхвърляне
Допълнителни съвети за правилно използване
Съвети за пестене на енергия
Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване (WEEE)
5
6
7
10
11
16
17
19
20
21
22
23
24
Монтаж
25
Хладилникът на пръв поглед
Монтаж стъпка по стъпка
25
26
Режим на работа
33
панел с функции
Samsung Smart Home
Специални функции
33
36
38
Поддръжка
43
Обръщане на вратата (само за приложими модели)
Работа с уреда и грижи за него
Почистване
Смяна
43
60
63
63
Отстраняване на неизправности
64
общи
Чувате ли необичайни звуци от хладилника?
Samsung Smart Home
64
66
68
Български
2018-04-18
4:41:11
Информация за безопасност
•
•
•
•
Български
Untitled-25 3
2018-04-18
Информация за безопасност
•
Преди да използвате новия хладилник Samsung, моля, прочетете
внимателно настоящото ръководство, за да се уверите, че знаете
как да работите с характеристиките и функциите, които новия уред
безопасно и ефективно предлага.
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително
деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности
или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наглеждани
или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от
лицето, отговорно за тяхната безопасност.
Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече
години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени
възможности, както и от лица без опит и познания, ако те бъдат
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда
по безопасен начин и осъзнават възможните опасности.
Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва
да се извършват от деца без наблюдение.
Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в
настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и
ситуации, които могат да възникнат.
Ваша е отговорността да подхождате разумно, внимателно и
с необходимата грижа при инсталирането, поддържането и
използването на уреда.
Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят
за различни модели, характеристиките на вашия хладилник
може да се малко по-различни от описаните в ръководството и
е възможно някои предупредителни знаци да липсват на уреда.
Ако имате някакви въпроси или притеснения, се свържете с найблизкия сервизен център или намерете помощ и информация
онлайн на адрес www.samsung.com.
3
4:41:12
Информация за безопасност
•
•
Информация за безопасност
•
•
•
За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна
смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът
на помещението, в което е разположен уредът, зависи от
количеството на използвания охладителен агент.
Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е
признаци за повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с
търговеца си. Помещението трябва да е с размер 1 м³ за всеки
8 г охладителен агент R-600a, наличен в уреда. Количеството
на охладителния агент в конкретния уред е указано на
идентификационната табела от вътрешната му страна.
Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика
възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато
има изтичане на охладителен агент от тръбата, избягвайте открит
огън и преместете далеч от продукта всички запалими предмети,
веднага след което проветрите помещението.
- Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар
или експлозия.
Обслужването на уреда от лице, различно от упълномощен
сервизен служител, е опасно.
Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни
контейнери със запалим пропелант в този уред.
Предупреждение: опасност от пожар, запалими
материали
4
Untitled-25 4
Български
2018-04-18
4:41:12
Важни символи и предпазни мерки за безопасност:
Следвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство.
Това ръководство използва следните символи за безопасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Информация за безопасност
Опасното или необезопасено използване може да доведе до тежки
телесни повреди, имуществени щети и/или смърт.
ВНИМАНИЕ
Опасното или необезопасено използване може да доведе до тежки
телесни повреди и/или имуществени щети.
ЗАБЕЛЕЖКА
Полезна информация, която помага на потребителя да разбере или
извлече полза от хладилника.
Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на
телесни повреди, свързани както с Вас, така и с други лица.
Моля, следвайте ги внимателно.
След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно
място за бъдеща справка.
Български
Untitled-25 5
2018-04-18
5
4:41:12
Информация за безопасност
Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на
монтаж
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
Информация за безопасност
6
Untitled-25 6
При транспортиране и инсталиране на уреда трябва да се
внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната
верига няма да бъдат повредени.
- Изтичането на охладителен агент от тръбата може да
предизвика възпламеняване или да причини нараняване
на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит
пламък или потенциален източник на възпламеняване
и проветрете помещението, в което се намира уредът, в
продължение на няколко минути.
- Този уред съдържа малко количество охладителна течност
изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост
с околната среда, който освен това е запалим. При
транспортиране и инсталиране на уреда трябва да се внимава,
за да се гарантира, че елементите на охладителната верига
няма да бъдат повредени.
Български
2018-04-18
4:41:12
Критични предупреждения при монтиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
Информация за безопасност
•
Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където
може да влезе в контакт с вода.
- Нарушената изолация на електрическите части може да
предизвика електрически удар или пожар.
Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на
топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други.
Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител.
Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически
контакт, волтажът от който да съвпада с този указан на табелката
на хладилника.
- Това осигурява най-добра производителност на уреда и
предотвратява претоварване на домашната електрическа
инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар
при прегряване на проводници.
Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
- Съществува риск от електрически удар или пожар.
Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена
изолация по дължина или в който и да е край.
Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте
тежки предмети върху него.
Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не
поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между
предмети и не го притискайте в пространството зад уреда.
Български
Untitled-25 7
2018-04-18
7
4:41:12
Информация за безопасност
•
•
Информация за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Untitled-25 8
При преместването на хладилника внимавайте захранващият
кабел да не се навие или увреди.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
Никога не изключвайте хладилника чрез издърпване на
захранващия кабел. Винаги хващайте стабилно кабела и го
издърпвайте направо от контакта.
- Повреда на кабела може да предизвика късо съединение,
пожар, и/или електрически удар.
Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни
контейнери със запалим пропелант в този уред.
Не монтирайте този уред в близост до нагряваща печка или
незапалим материал.
Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
Този хладилник трябва да се позиционира правилно и да
се монтира в съответствие с инструкциите в настоящото
ръководството, преди да се използва.
Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела
висящ надолу.
- Ако включите щепсела наобратно, кабелът може да се
прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
Уверете се, че захранващият щепсел не е премазан или увреден от
гърба на хладилника.
Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
- Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца поставят
опакованите материали на главата си.
Уредът трябва да се постави така, че захранващият кабел да е
достъпен след монтажа.
- Ако не го направите, това може да предизвика електрически
удар или пожар в следствие на изтичане на ток.
Български
2018-04-18
4:41:12
•
•
•
•
•
Информация за безопасност
•
Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на
място, изложено на директна слънчева светлина и вода (дъжд).
- Нарушената изолация на електрическите части може да
предизвика токов удар или пожар.
Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на
захранващия кабел и се свържете със сервизен център на
Samsung Electronics.
- В противен случай съществува риск от пожар.
Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети
(като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали,
метални предмети и др.).
- Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с
продукта или травма.
Трябва да отстраните целия защитен пластмасов филм преди
първоначално да включите продукта.
Хладилникът трябва да бъде безопасно заземен.
- Винаги вземайте под внимание факта, че хладилникът е
заземен, преди да правите опити да проучвате или поправяте,
което и да е част на уреда. Изтичане на ток може да предизвика
сериозен електрически шок.
Никога не използвайте газопроводи, телефонни кабели или други
запалими канали с цел заземяване.
- Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво
изтичане на ток или електрически удари, причинени от
изтичания от хладилника.
- Това може да предизвика електрически удар, пожар, експлозия
или проблеми с продукта.
Български
Untitled-25 9
2018-04-18
9
4:41:12
Информация за безопасност
•
•
Информация за безопасност
•
•
•
Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен
контакт.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
Ако захранващият кабел е повреден, го подменете незабавно при
производителя или негов обслужващ сервиз.
Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от
квалифициран специалист или обслужващ сервиз.
- Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може
да причини електрически удар или телесна повреда.
При позициониране на уреда внимавайте да не захванете или
повредите захранващия кабел.
Не включвайте уреда в разклонители или удължители.
Предпазни мерки при монтаж
ВНИМАНИЕ
•
•
•
10
Untitled-25 10
Осигурете достатъчно пространство около хладилника и го
монтирайте на равна повърхност.
- Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в
корпуса на уреда или монтажната конструкция, изчистена от
запушвания.
След монтаж трябва да минат 2 часа, преди да включите уреда и да
поставите храна в него.
Горещо препоръчваме хладилникът да се монтира от
квалифицирани специалисти или обслужващ сервиз.
- Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти,
рискувате да предизвикате електрически удар, пожар,
експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.
Български
2018-04-18
4:41:12
•
Претоварването на която и да е от вратите може да доведе до
падане на хладилника, което да причини телесна повреда.
Критични предупреждения при употреба
•
•
•
•
•
•
Информация за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт на
стената с влажни ръце.
- Това може да предизвика електрически удар.
Не поставяйте предмети върху уреда.
- Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да
паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени
щети.
Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например
пръчици за хранене и др.) в долната или задната част на
хладилника.
- Това може да предизвика електрически удар или нараняване.
- Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
Не докосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или
продукти, които се съхраняват във фризера.
- Това може да причини измръзване на ръцете.
Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.
- Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или
пожар.
Не дръжте избухливи или запалими предмети или вещества
(бензол, разредител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други
подобни продукти) в хладилника.
- Този хладилник е предназначен само за съхранение на
хранителни продукти.
Български
Untitled-25 11
2018-04-18
11
4:41:12
Информация за безопасност
•
Информация за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Untitled-25 12
- Това може да доведе до пожар или експлозия.
Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят
с уреда.
- Пазете пръстите си от „места на захващане“. Процепите между
врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато
отваряте вратите и наблизо има деца.
Не позволявайте на деца да се увисват на вратата или вратата на
камерата. Това може да предизвика сериозно нараняване.
Не позволявайте на деца да влизат в хладилника. Могат да бъдат
хванати в капан.
Не поставяйте ръце в долната част под уреда.
- Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични
продукти, чувствителни към ниски температури или материали за
научни цели.
- Продукти, които изискват стриктно регулиране на
температурата на съхранение, не трябва да се държат в
хладилника.
Не поставяйте или използвайте електрически уреди вътре
в хладилника, освен ако те не са от тип, препоръчан от
производителя.
Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно
щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на
Samsung Electronics.
Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на
захранващия кабел и се свържете с вашия сервизен център
Samsung Electronics.
- В противен случай съществува риск от пожар.
Не позволявайте на деца да влизат в чекмеджето.
- Чекмеджето може да се счупи и да се подхлъзнат.
Български
2018-04-18
4:41:12
•
•
•
•
•
•
•
Информация за безопасност
•
Не оставяйте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без
надзор, и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.
Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
- Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето
като в капан или телесна повреда.
Не претъпквайте хладилника с храна.
- Когато отваряте вратата, предметите могат да паднат и да
предизвикат телесна повреда или имуществени щети.
Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди,
върху повърхността на уреда.
- Освен че е вредно за хората, това може да доведе до
електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към
температурни промени, като например възпламеними спрейове,
запалими предмети, сух лед, медицински препарати или
химикали, в близост до хладилника.
Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на
хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши
аромати в хладилника.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети
(като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали,
метални предмети и др.). Това може да предизвика токов
удар, пожар, проблеми с продукта или травма. Не поставяйте
контейнер, който е пълен с вода, върху уреда.
- Ако се разлее, съществува риск от електрически удар или
пожар.
Не използвайте механични устройства или други средства
за ускоряване на процеса на размразяване, различни от
препоръчаните от производителя.
Български
Untitled-25 13
2018-04-18
13
4:41:12
Информация за безопасност
•
•
•
Информация за безопасност
•
•
•
•
•
14
Untitled-25 14
Не увреждайте веригата на охладителния агент.
Никога не гледайте директно продължително към
ултравиолетовата светодиодна LED лампа.
- Това може да доведе до напрягане на очите в резултат на
ултравиолетовите лъчи.
Не поставяйте рафтовете на фризера наопаки. Спирачката на
рафта може да не проработи.
- Това може да доведе до телесна повреда от евентуално падане
на стъкления рафт.
Пазете пръстите си от „места на захващане“. Процепите между
врати и шкафове е необходимо да са малки. Внимавайте, когато
отваряте вратите и наблизо има деца.
Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък
или потенциален източник на възпламеняване и проветрете
помещението, в което се намира уреда, в продължение на няколко
минути.
- Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
- Не използвайте вентилатор.
- Произведена искра може да причини експлозия или пожар.
Използвайте само светодиодните LED лампи, предоставени от
производителя или от търговците на обслужващия сервиз.
Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не
падат.
Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в
домашна обстановка.
Български
2018-04-18
4:41:12
•
•
•
•
•
•
•
•
Информация за безопасност
•
Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате
уреда сами.
- Неразрешените модификации могат да предизвикат проблеми
с безопасността. За да възстановим извършена неразрешена
модификация, ние ще начислим пълните разходи за части и
труд.
Не използвайте различен токов предпазител (като например
медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
Ако хладилникът Ви трябва да бъде поправен или монтиран
отново, свържете се с най-близкия сервизен център.
- Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти,
рискувате да предизвикате електрически удар, пожар,
проблеми с продукта или телесна повреда.
Ако вътрешната или външната светодиодна LED лампа е изгоряла,
се свържете с представител на най-близкия сервизен център.
Ако хладилникът излъчва миризма на изгоряло или дим, веднага
изключете хладилника и се свържете с местен сервизен център на
Samsung Electronics.
- Ако не го направите, има опасност от пожар или електрически
удар.
Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните
лампи на хладилника.
- Иначе рискувате да предизвикате електрически удар.
Ако изпитвате трудност при смяна на лампа без светодиод,
свържете се с местен сервизен център на Samsung.
Ако продуктът е оборудван със светодиодни LED лампи, не
разглобявайте сами капака на лампите и самите светодиодни LED
лампи.
- Свържете се със сервизен център на Samsung.
Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта.
Български
Untitled-25 15
2018-04-18
15
4:41:12
Информация за безопасност
•
Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен
контакт.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
Предупреждение при използване
Информация за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•
16
Untitled-25 16
Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на
уреда или монтажната конструкция.
Не използвайте механични устройства или други средства
за ускоряване на процеса на размразяване, различни от
препоръчаните от производителя.
Не увреждайте веригата на охладителния агент.
Не използвайте електрически уреди вътре в отделенията за
съхраняване на храна, освен ако не са от типа, препоръчан от
производителя.
Български
2018-04-18
4:41:12
Предпазни мерки при употреба
ВНИМАНИЕ
•
•
•
Информация за безопасност
•
Не замразявайте повторно замразени храни, които са били
вече напълно размразени. Не поставяйте газирани напитки в
отделението на фризера. Не поставяйте бутилки или стъклени
съдове във фризера.
- Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и
да причини телесна повреда.
За да получите най-добрата производителност от продукта:
- Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните
отвори в задната част на хладилника, тъй като това може да
пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на
хладилника.
- Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически
затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
- Не поставяйте стъклени бутилки или газирани напитки във
фризера. Могат да замръзнат и да се счупят. Счупените съдове
за напитки могат да причинят телесна повреда.
- Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на
изтичане на срока на годност на замразените храни.
Не поставяйте чаши, бутилки или газирани напитки във фризера.
- Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе
до телесна повреда.
Не поставяйте газирани напитки в отделението на фризера. Не
поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
- Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и
да причини телесна повреда и имуществени щети.
Български
Untitled-25 17
2018-04-18
17
4:41:12
Информация за безопасност
•
•
Информация за безопасност
•
•
•
•
•
•
18
Untitled-25 18
Гаранция за сервизно обслужване и модифициране
- Всички промени или модификации, извършени от трето лице
по цялостния уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно
обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за
проблеми с безопасността, настъпили от тези модификации.
Не блокирайте въздушните отвори вътре в хладилника.
- Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова
торба, хладилникът може да се преохлади.
Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите
отворени.
- В противен случай може да се образуват плесен и миризма.
Ако хладилникът е изключен от електрическото захранване,
трябва да изчакате най-малко пет минути, преди отново да го
включите.
Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от
контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung
Electronics.
Не удряйте или прилагайте прекалена сила към която и да е
стъклена повърхност.
- Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или
имуществени щети.
Внимавайте да не приклещите пръстите си.
Ако хладилникът е наводнен се свържете с най-близкия сервизен
център.
- Съществува риск от електрически удар или пожар.
Български
2018-04-18
4:41:13
Предпазни мерки при почистване
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
Информация за безопасност
•
Не пръскайте вода директно във вътрешността или външната част
на хладилника.
- Това може да причини пожар или електрически удар.
Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на
хладилника.
Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в
хладилника.
- Това може да предизвика пожар или електрически удар.
Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
- Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.
Ако в уреда навлезе чуждо вещество, например вода, изключете
щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия
сервизен център.
- Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
Използвайте чиста, суха кърпа, за да отстраните каквото и да е
чуждо вещество или прах от крачетата на захранващия щепсел. Не
използвайте влажна или мокра кърпа, когато чистите щепсела.
- Иначе рискувате да предизвикате пожар или електрически
удар.
Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
Не използвайте бензол, разредители, Clorox или хлориди за
почистване.
- Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят
пожар.
Преди да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете
уреда от контакта.
- Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
Български
Untitled-25 19
2018-04-18
19
4:41:13
Информация за безопасност
Критични предупреждения при изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
Информация за безопасност
•
•
•
•
20
Untitled-25 20
Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин,
щадящ околната среда.
Уверявайте се, че тръбите в задната част на хладилника не са
увредени, преди да ги изхвърлите.
Като охладителен агент се използва R-600a или R-134a.
Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или
етикета с енергийния клас вътре във фризера, за да проверите
кой охладителен агент се използва за вашия хладилник. Когато
продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a),
се свържете с местните компетентни органи във връзка с
безопасното изхвърляне на продукта.
При изхвърляне на хладилника, сваляйте вратата/уплътненията
на вратата и дръжката й, за да гарантирате, че деца или животни
няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат
наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Ако заседнат
вътре, децата могат да бъдат наранени или да се задушат до смърт.
- Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат
до смърт.
За изолацията е използван циклопентан. Газовете в изолационния
материал изискват специална процедура, свързана с
изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във
връзка с безопасното за околната среда изхвърляне на продукта.
Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като те
може да са опасни за тяхното здраве.
- Ако дете постави торба на главата си, то може да се задуши.
Български
2018-04-18
4:41:13
Допълнителни съвети за правилно използване
•
•
•
•
•
Информация за безопасност
•
При срив на електрическата система се обадете на обслужващата
ви електрическа компания и попитайте колко дълго ще продължи.
- Повечето сривове на електрическата система, отстранени в
рамките на час или два, няма да повлияят на температурите
в хладилника. Трябва обаче да намалите до минимум броя на
отварянията на вратата на уреда, докато той не се захранва с
ток.
- Ако сривът на електрическата система продължи повече от 24
часа, махнете всички замразени хранителни продукти.
Хладилникът може да не работи постоянно, (замразеното
съдържание може да се размрази или температурите да
станат прекалено високи в отделението за замразена храна)
ако е разположен за продължителен период на място,
където температурите на околната среда постоянно са под
температурите, за които е проектиран уреда.
При някои храни замразяването може да има лош ефект за
съхранението поради техните свойства.
Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което
означава, че няма нужда ръчно да го размразявате. Това ще бъде
извършено автоматично.
Покачването на температурата по време на размразяване
съответства на ISO изискванията. Но ако искате да предотвратите
прекомерно покачване на температурата на замразените храни
по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в
няколко слоя вестник.
Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече
напълно размразени.
Български
Untitled-25 21
2018-04-18
21
4:41:13
Информация за безопасност
Съвети за пестене на енергия
•
Информация за безопасност
•
•
•
•
•
•
22
Untitled-25 22
Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация.
Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина, и
никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина
(като например радиатор).
С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва
запушването на никакви отвори и решетки.
Оставяйте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в
уреда.
Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази. След
това можете да използвате ниските температури на замразените
продукти, за да охлаждате храна в хладилника.
Не оставяйте вратата на хладилника отворена за твърде дълго,
когато поставяте или вземате хранителни продукти. Колкото
по-кратко време е отворена вратата, толкова по-малко скреж ще
имате във фризера.
Препоръчва се да монтирате хладилника така, че да има луфт
отзад и от двете страни. Това ще намали консумацията на енергия
и следователно вашите сметки за електроенергия.
С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия
запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошници,
чекмеджета и рафтове на определените от производителя места.
Български
2018-04-18
4:41:13
Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други
близки приложения като например:
•
•
Информация за безопасност
•
•
кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни
помещения;
ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни
сгради;
места за отсядане от тип нощувка със закуска;
кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на
дребно.
Български
Untitled-25 23
2018-04-18
23
4:41:13
Информация за безопасност
Инструкции за Електрически отпадъци и електронно оборудване
(WEEE)
Информация за безопасност
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава,
че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не
бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му
живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.
Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната
среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това,
подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно)
използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили
изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции
къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на
договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват
с другите отпадъци на търговското предприятие.
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и
специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH,
посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Само за продукти, продавани в Европа)
24
Untitled-25 24
Български
2018-04-18
4:41:13
Монтаж
Следвайте внимателно настоящите инструкции, за да осигурите правилно монтиране на този хладилник и да
предотвратите инциденти, преди да го използвате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•
Използвайте хладилника само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство.
Всяко обслужване трябва да е извършено от квалифициран специалист.
Изхвърляйте опаковъчните материали по продукта в съответствие с местните разпоредби.
За да предотвратите токов удар, извадете захранващия кабел преди ремонт или смяна на части.
Хладилникът на пръв поглед
Действителното изображение и предоставените съставни части на хладилника могат да се различават, в зависимост от
модела и страната.
02
01
03
Предпазна преграда на вратата
Капак на горния рафт *
Рафт на фризера
Чекмедже на фризера
Тънък ледогенератор *
Преграда за кубчета лед *
Долно чекмедже
Монтаж
05
01
02
03
04
05
06
07
* само за приложими модели
06
04
07
ЗАБЕЛЕЖКА
•
За най-добра енергийна ефективност, се уверете, че всички рафтове, шкафове и кутии са поставени на
първоначалното си място.
Български
Untitled-25 25
2018-04-18
25
4:41:13
Монтаж
Монтаж стъпка по стъпка
СТЪПКА 1 Изберете местоположение
Изисквания за местоположение:
• Стабилна, равна повърхност без килими или под, който може да възпрепятства вентилацията
• Далеч от директна слънчева светлина
• Подходящо пространство за отваряне и затваряне на вратата
• Далеч от топлинен източник
• Пространство за поддръжка и обслужване
• Температурен обхват: между 10 °C и 43 °C
Ефективен температурен обхват
Хладилникът е проектиран да функционира нормално в температурен обхват, указан от неговия енергиен клас.
Монтаж
Клас
Символ
Разширено умерен
Обхват на околна температура (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 до +32
+10 до +32
Умерен
N
+16 до +32
+16 до +32
Субтропичен
ST
+16 до +38
+18 до +38
Тропичен
Т
+16 до +43
+18 до +43
ЗАБЕЛЕЖКА
Охлаждащото функциониране и консумирането на енергия на хладилника може да бъде повлияно от температурата
на околната среда, честотата на отваряне на вратата и местоположението на хладилника. Препоръчваме регулиране на
настройките за температура по предназначение
26
Untitled-25 26
Български
2018-04-18
4:41:13
Луфт
Вижте изображенията и таблицата по-долу за изисквания за пространство за монтиране.
Дълбочина “A”
B
694
Широчина “B”
595
Обща височина “C“
1853
(единица: мм)
A
C
Монтаж
Български
Untitled-25 27
2018-04-18
27
4:41:13
Монтаж
01
01
01
препоръчват се над 50 мм
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(единица: мм)
03
04
Монтаж
05
07
06
ЗАБЕЛЕЖКА
Размерите в таблицата по-горе могат да са различни в зависимост от метода на измерване.
СТЪПКА 2 Разделение (само за приложими модели)
1. Отворете вратата и разположете предоставените
разделители (x2).
2. Разопаковайте и двата разделителя и ги закрепете
към задната част на хладилника, както е показано. Те
помагат за снабдяване с въздух към задната стена и
спестяват изразходване не енергия.
28
Untitled-25 28
Български
2018-04-18
4:41:14
СТЪПКА 3 WiFi свързване
Можете да контролирате хладилника дистанционно,
като използвате устройството Smart Home Dongle, което
се продава отделно. За да закупите Smart Home Dongle,
посетете www.samsung.com и следвайте информацията
за този продукт, който е електронен ключ.
ВНИМАНИЕ
•
•
Ключът Samsung Smart Home Dongle се предлага
в два типа: един, предназначен за интелигентните
телевизори Samsung, и друг, предназначен за
домакински уреди Samsung.
Трябва да закупите този Samsung Smart Home Dongle,
който е предназначен за домакински уреди Samsung.
Всички други ключове могат да повредят системата.
Монтаж
1. Отворете вратата на фризера и издърпайте капачето
на ключа отгоре на вратата, за да го отворите.
2. Поставете ключа Smart Home Dongle в порта за ключ
с правилна ориентация.
3. Натиснете, за да затворите капачето на ключа.
Български
Untitled-25 29
2018-04-18
29
4:41:14
Монтаж
СТЪПКА 4 Поставяне на пода
•
•
•
Повърхността за монтиране на хладилника трябва да
издържи напълно зареден хладилник.
За да предпазите пода, поставете голямо парче
картон на всяко краче на хладилника.
Веднага щом хладилникът е в крайното си
местоположение, не го местете, освен ако не е
необходимо да предпазите пода. Ако е необходимо,
използвайте дебела хартия или парцал, например
стар килим, по време на местенето.
Монтаж
30
Untitled-25 30
Български
2018-04-18
4:41:14
СТЪПКА 5 Регулиране на крачетата за нивелиране
ВНИМАНИЕ
•
•
•
Хладилникът трябва да е подравнен на равен и твърд под. В противен случай може да се стигне повреда на
хладилника или нараняване.
Нивелирането трябва да се извърши при празен хладилник. Уверете се, че в хладилника не остават храни.
От гледна точка на безопасността, настройте предната част малко по-високо от задната част.
Хладилникът може да се нивелира чрез предните крачета, които имат специален винт (нивелатор) за целите на
нивелиране. Използвайте отвертка с плоска глава за нивелиране.
За да регулирате височината на лявата част:
Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното
ляво краче. Завъртете нивелатора по часовниковата
стрелка за повдигане или обратно на часовниковата
стрелка за снижаване.
Монтаж
За да регулирате височината на дясната страна:
Поставете плоска отвертка в нивелатора на предното
дясно краче. Завъртете нивелатора по часовниковата
стрелка за повдигане или обратно на часовниковата
стрелка за снижаване.
Български
Untitled-25 31
2018-04-18
31
4:41:14
Монтаж
СТЪПКА 6 Първоначални настройки
С изпълнението на следните стъпки хладилникът Ви трябва напълно да функционира.
1. Свалете листовете полиетиленова пяна за предпазване на хладилника при транспортиране от ъглите на рафта.
2. Поставете щепсела на захранването в контакт, за да включите хладилника в мрежата.
3. Отворете вратата и проверете дали вътрешната лампа свети.
4. Задайте температурата на най-ниската стойност и изчакайте, докато хладилникът я достигне. Сега хладилникът е
готов за употреба.
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато хладилникът се включи, ще прозвучи алармата. За да изключите алармата, натиснете Freezer (фризер).
СТЪПКА 7 Последна проверка
Когато монтирането е завършено, потвърдете, че:
• Хладилникът е включен в електрически контакт и правилно заземен.
• Хладилникът е монтиран на стабилна, равна повърхност с добре премерен луфт между стената и шкафовете.
• Хладилникът е изравнен и стои стабилно на пода.
• Вратата се отваря и затваря свободно, а вътрешната лампа се включва автоматично, когато отваряте вратата.
Монтаж
32
Untitled-25 32
Български
2018-04-18
4:41:14
Режим на работа
панел с функции
ТИП A
05
01
Режим на работа
02
03
04
ТИП B
05
01
02
03
04
Български
Untitled-25 33
2018-04-18
33
4:41:15
Режим на работа
01 Freezer (фризер)
02 Power Freeze (силно замразяване)
03 Door alarm (аларма на вратата)
04 Control Lock (закл. на управлението)
05 Мрежова връзка
01 фризер
Freezer (фризер)
Бутонът Freezer (фризер) може да се използва за задаване на температурата на фризера.
Наличните температури са между -15 °C и -23 °C (по подразбиране: -19 °C).
02 силно замразяване (3 сек)
Режим на работа
Power Freeze (силно
замразяване)
силно замразяване ускорява процеса на замразяване на максимална скорост на
вентилатора. Фризерът продължава да работи с пълна скорост за 50 часа, след което
температурата ще се върне на предишното си ниво.
• За да активирате силно охлаждане, натиснете и задръжте Power Freeze (силно
охлаждане) за 3 секунди. Съответният индикатор светва ( ) и хладилникът ще ускори
процеса на замразяване.
• За да деактивирате, натиснете и задръжте Power Freeze (силно охлаждане) отново за 3
секунди. Температурата на фризера се връща към предишното си ниво.
• За да замразите голямо количество храна, задействайте функцията силно замразяване
поне 20 часа, преди да поставите храна във фризера.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
•
Използването на силно замразяване увеличава изразходването на енергия. Уверете
се, че сте го изключили и температурата се е върнала на предишното си ниво, ако не
възнамерявате да го използвате.
За бързо замразяване на големи количества храна, извадете чекмеджетата и използвайте
предоставения рафт.
03 аларма на вратата
Door Alarm (аларма
на вратата)
Можете да настроите алармата като напомняне. Ако вратата остане отворена повече от 2
минути, прозвучава аларма и аларменият индикатор мига.
Превключването за активиране и деактивиране на алармата става с натискане на Door Alarm
(аларма на вратата).
04 закл. на управлението (3 сек)
Control Lock (закл. на
управлението)
34
Untitled-25 34
За да предотвратите натискане по невнимание, натиснете и задръжте Control Lock (закл. на
управлението) за 3 секунди, за да активирате закл. на управлението. Всички контроли ще се
деактивира и ще се покаже индикаторът ( ).
За да деактивирате, отново натиснете и задръжте за 3 секунди. Контролите ще се активират
нормално.
Български
2018-04-18
4:41:15
05 мрежова връзка
Можете да използвате опцията Smart Home Dongle (продава се отделно), за да управлявате и контролирате своя
хладилник чрез приложението Samsung Smart Home. За повече информация за Samsung Smart Home вижте раздела
„Samsung Smart Home“.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
•
•
•
•
•
•
Препоръчваните системи за шифроване включват WPA/TKIP и WPA2/AES. По-нови и нестандартизирани протоколи за
Wi-Fi удостоверяване не се поддържат.
Безжичните мрежи могат да изпитват въздействие от околно безжично комуникационно оборудване.
Ако вашият интернет доставчик е регистрирал MAC адреса на вашия компютър или модем за идентифициране,
вашият интелигентен хладилник Samsung може да не успее да се свърже с интернет. Ако това се случи, обърнете се
към своя интернет доставчик за техническа помощ.
Настройките на защитната стена на вашата мрежова система може да не допускат свързването към интернет на
вашия интелигентен хладилник Samsung. Обърнете се към своя интернет доставчик за техническа помощ. Ако този
симптом продължава, свържете се с местен сервиз или магазин на Samsung.
За да конфигурирате настройките на безжичната точка за достъп, вижте в ръководството за потребителя на точката
за достъп.
Интелигентите хладилници Samsung, притежаващи Samsung Smart Home Dongle, поддържат протоколите Wi-Fi 2,4
GHz с IEEE 802.11 b/g/n и Soft-AP (препоръчва се IEEE 802.11 n).
Неудостоверените Wi-Fi безжични рутери може да не могат да се свържат със съответните интелигенти хладилници
Samsung.
Режим на работа
Български
Untitled-25 35
2018-04-18
35
4:41:15
Режим на работа
Samsung Smart Home
Монтаж
Посетете Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и потърсете „Samsung Smart Home“. Изтеглете и инсталирайте
приложението Samsung Smart Home, предоставено от Samsung Electronics за вашето интелигентно устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
•
Приложението Samsung Smart Home е проектирано за Android 4.0 (ICS)или по-нова версия, както и за iOS 8.0 или
по-нова версия и е оптимизирано за смартфони Samsung (серии Galaxy S и Galaxy Note). На други модели смартфони
някои функции може да работят по друг начин.
За по-добра ефективност, приложението Samsung Smart Home може да бъде променяно без предизвестие или
поддръжката за него да бъде спряна, в съответствие с правилата на производителя.
Акаунт за Samsung
За да използвате приложението, се изисква да регистрирате своя акаунт за Samsung. Ако нямате акаунт за Samsung,
следвайте инструкциите на екрана на приложението, за да си създадете безплатен акаунт за Samsung.
Режим на работа
Първи стъпки
1. Поставете ключа Smart Home Dongle в съответния порт на хладилника.
2. Изпълнете приложението Samsung Smart Home и влезте в своя акаунт за Samsung. Потребителите на iPhone трябва
да предоставят информация за влизане всеки път, когато отварят приложението.
3. Докоснете Add Device (добавяне на устройство) > Refrigerator (хладилник).
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да предоставите необходимата информация за рутера, а след това докоснете
Next (напред).
5. Натиснете и задръжте Freezer (фризер) за повече от 5 секунди, докато на дисплея не се появи съобщението "AP".
Хладилникът ви ще бъде регистриран в приложението.
6. След като завърши регистрирането на устройството, в приложението Samsung Smart Home ще се появи иконата на
хладилник.
7. Докоснете иконата на хладилник, за да отворите страницата на хладилника.
8. Когато бъде установена мрежова връзка, иконата Wi-Fi на вашия хладилник светва.
Приложение за хладилник
Интегрирано управление
Можете да следите и управлявате своя хладилник както у дома, така и в движение.
• Докоснете иконата на хладилник в Samsung Smart Home, за да отворите страницата на хладилника.
• Проверете работното състояние или известие на вашия хладилник и променете опциите или настройките, ако е
необходимо.
ЗАБЕЛЕЖКА
Някои от опциите или настройките на хладилника може да не подлежат на дистанционно управление.
36
Untitled-25 36
Български
2018-04-18
4:41:15
Категория
Наблюдаване
Функции
Елемент
Описание
Температура на фризера
Показва текущата настройка за температура на фризера.
диагноза
Открива аномалии в работата на фризера.
следене на енергията
Проверява натрупаната консумация на енергия на фризера
през последните 180 дни.
силно замразяване
Можете да включите или изключите силно замразяване и да
проверите текущите настройки.
абнормно висока температура
Тази аларма се задейства, когато фризерът достигне
абнормно високи температури.
отваряне на вратата
Тази аларма се задейства, ако вратата на фризера остане
отворена за определено време.
Аларми
Режим на работа
Български
Untitled-25 37
2018-04-18
37
4:41:15
Режим на работа
Специални функции
Действителното изображение и специалните функции на хладилника могат да се различават, в зависимост от модела и
страната.
Тънък ледогенератор (само приложими модели)
01
02
03
04
05
01
Резервоар за вода
Лостче на ледогенератора
Кофа за лед
Форма за лед
Капак на формата за лед
04
02
05
03
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не възнамерявате да правите лед, извадете тънкия ледогенератор, за да освободите повече място. В този случай
можете да използвате кофата за лед (03) като многофункционално място за съхранение.
Режим на работа
38
Untitled-25 38
Български
2018-04-18
4:41:15
За ръчно освобождаване на лед
1. Дръпнете дръжката на резервоара за вода (01), за
да го отворите, и после напълнете резервоара до
максимума с вода. Внимателно затворете резервоара,
за да не разлеете вода.
ВНИМАНИЕ
•
•
•
Не превишавайте линията за максимално ниво.
Прекомерно количество причинява засядане на леда
и трудно освобождаване.
Използвайте само питейна вода. Други течности като
зелен чай или мляко може да не се освобождават
добре.
Внимателно затворете резервоара за вода. В
противен случай може да се разлее вода.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
Режим на работа
•
Ако има утичане на вода, отворете резервоара за
вода и проверете дали няма замръзване по пътя от
резервоара до формата за лед. Ако е така, налейте
хладка вода в резервоара за вода до максималната
линия. Оставете на замръзването да се разтопи.
Препоръчва се да почиствате пътя от резервоара до
формата за лед редовно, защото е вероятно той да
замръзва.
2. Проверете дали ледът замръзва напълно. Само когато
ледът е замръзнал напълно издърпайте лостчето на
ледогенератора (02). После формата за лед (04) се
завърта и освобождава лед в кофата за лед (03).
ВНИМАНИЕ
•
Не дърпайте лостчето, докато ледът не замръзне
напълно. Полузамръзналият лед може да заседне и да
повреди кофата за лед.
Български
Untitled-25 39
2018-04-18
39
4:41:16
Режим на работа
3. За да освободите лед, повдигнете леко кофата за лед
и наклонете напред.
2
1
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
•
Не накланяйте, без да повдигате кофата за лед. Възможно е кофата за лед да се счупи.
Не наливайте вода директно в кофата за лед за генериране на лед. Кофата за лед може да се счупи.
Не оставяйте вратата на фризера отворена. Ледът в кофата за лед ще се разтопи и ще заседне.
В случай на спиране на електрозахранването се уверете, че кофата за лед е празна, преди да правите лед.
Използвайте само питейна вода.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
Режим на работа
•
40
Untitled-25 40
В зависимост от състоянието на леда ледените кубчета може да не се освободят едновременно. В този случай
опитайте да дръпнете лостчето няколко пъти.
Ако ледът не се освободи, защото е било налято прекомерно количество вода, извадете формата за лед и
изпразнете. Ако проблемът продължи, демонтирайте тънкия ледогенератор и изпразнете.
Български
2018-04-18
4:41:16
За да отворите капака на горния рафт (само приложими модели)
1. Издърпайте докрай предния край на капака на
горния рафт.
2. След това натиснете капака навътре докрай.
ЗАБЕЛЕЖКА
За да извадите или поставите нещо във фризера, първо трябва да сгънете капака на горния рафт.
Капакът на горния рафт може да се извади. Можете да го извадите, ако не възнамерявате да го използвате.
Режим на работа
•
•
Български
Untitled-25 41
2018-04-18
41
4:41:16
Режим на работа
За да осигурите повече място за съхранение (само за определени модели)
Ако ви е нужно повече място за съхранение, извадете
капака на горния рафт и всички 4 чекмеджета и поставете
предоставения рафт (вж. фигурата) в долната вътрешна
част на основния уред. След това извадете тънкия
ледогенератор.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
•
Изваждането на капака на горния рафт не влияе на
термичните и механични характеристики на фризера.
Обявеният обем на съхранение на фризера е въз
основа на извадени капак на горния рафт и всички
чекмеджета и поставен рафт.
Режим на работа
42
Untitled-25 42
Български
2018-04-18
4:41:16
Поддръжка
Обръщане на вратата (само за приложими модели)
Обръщане на вратата трябва да се извършва само от сервизен персонал, одобрен от Samsung, за ваша сметка, защото
този вид обслужване не се покрива от Гаранцията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
Неуспешно обръщане или увреждане на имущество, което може да възникне при извършване от неупълномощени
лица, няма да бъде покрито от Гаранцията.
Изключете хладилника от източника на захранване, преди да извършите обръщането.
Трябва да изчакате поне един час след завършването на обръщането на вратата. Така се предотвратява удар от
електрически ток, който може да възникне.
Необходими инструменти (не са предоставени)
Отвертка Phillips
Плоска отвертка
8 мм тръбен ключ
(за болтовете)
12 мм гаечен ключ
(за долната ос на шарнира)
10 мм гаечен ключ
(за горната ос на шарнира)
Поддръжка
Аксесоари
Видът на посочените по-долу аксесоари може да се различава в зависимост от модела.
Капак на шарнира (Л)
Раздалечител (Л)
ВНИМАНИЕ
През цялата процедура за обръщане на вратата, пазете малките детайли (винтове, капачки и др.) на хладилника далеч от
деца по съображения за безопасност.
Български
Untitled-25 43
2018-04-18
43
4:41:17
Поддръжка
Инструкции „стъпка по стъпка“
СТЪПКА 1 Сваляне на дръжката
1. Отключете капачето на дръжката и го отделете.
2. Свалете всеки винт в горната и долната част на
дръжката.
Поддръжка
3. Като използвате плоска отвертка, свалете капачетата
на винтовете на дръжката (x2). След това
поставете капачетата на винтовете на дръжката в
срещуположната страна.
ВНИМАНИЕ
За да не допуснете физическа повреда, внимавайте при
свалянето на капачетата на винтовете на дръжката.
ЗАБЕЛЕЖКА
Запазете дръжката за използване в бъдеще.
44
Untitled-25 44
Български
2018-04-18
4:41:17
СТЪПКА 2 Сваляне на вратата на фризера
1. Отворете капачето на ключа и извадете
раздалечителя.
2. Докато държите долните части (маркирани на
фигурата) на капачето на проводниците с две ръце,
повдигнете капачето на проводниците.
3. Завъртете капачето на проводниците напред до 90
градуса и след това го натиснете, за да го извадите.
ЗАБЕЛЕЖКА
Запазете както раздалечителя, така и капачето
на проводниците на безопасно място. Той ще са
необходими, когато върнете вратата в начално
положение (преди да обърнете вратата).
ЗАБЕЛЕЖКА
Поставете капачето на ключа на предпазната преграда
на вратата за използване по-късно.
Поддръжка
Български
Untitled-25 45
2018-04-18
45
4:41:17
Поддръжка
Дисплей тип A
1. Първо свалете капака на горната рамка от дясната
страна. След това го изтеглете напред.
2. Издърпайте лявата страна на капака на шарнира, за
да го извадите, и после леко повдигнете долната част,
за да го издърпате.
ВНИМАНИЕ
Когато изваждате капака на шарнира, внимавайте да
не повредите съединителите и проводниците върху или
около вратата на фризера.
ЗАБЕЛЕЖКА
Запазете капака на шарнира на сигурно място. Той ще е
необходим, когато върнете вратата в начално положение
(преди да обърнете вратата).
3. Разкачете съединителите върху или около вратата на
фризера. Разхлабете винтовете от горния шарнир, за
да ги извадите.
Поддръжка
ВНИМАНИЕ
За да не допуснете падане на вратата на фризера,
погрижете се да държите здраво вратата на фризера,
докато изваждате горния шарнир.
46
Untitled-25 46
Български
2018-04-18
4:41:18
4. Когато горният шарнир е изваден, повдигнете
вратата на фризера, за да я свалите. Запазете вратата
на сигурно място.
ВНИМАНИЕ
Вратата е тежка. За да не допуснете повреда или
нараняване, внимавайте, докато сваляте вратата.
Дисплей тип B
1. Използвайте плоска отвертка за отворите един след
друг отгоре на продукта, за да свалите капака на
горната рамка.
ЗАБЕЛЕЖКА
Започнете с отвора най-далеч от шарнира.
Поддръжка
2. Издърпайте лявата страна на капака на шарнира, за
да го извадите, и после леко повдигнете долната част,
за да го издърпате.
ВНИМАНИЕ
Когато изваждате капака на шарнира, внимавайте да
не повредите съединителите и проводниците върху или
около вратата на фризера.
ЗАБЕЛЕЖКА
Запазете капака на шарнира на сигурно място. Той ще е
необходим, когато върнете вратата в начално положение
(преди да обърнете вратата).
Български
Untitled-25 47
2018-04-18
47
4:41:18
Поддръжка
3. Разкачете съединителите върху или около вратата на
фризера. Разхлабете винтовете от горния шарнир, за
да ги извадите.
ВНИМАНИЕ
За да не допуснете падане на вратата на фризера,
погрижете се да държите здраво вратата на фризера,
докато изваждате горния шарнир.
4. Когато горният шарнир е изваден, повдигнете
вратата на фризера, за да я свалите. Запазете вратата
на сигурно място.
ВНИМАНИЕ
Вратата е тежка. За да не допуснете повреда или
нараняване, внимавайте, докато сваляте вратата.
Поддръжка
48
Untitled-25 48
Български
2018-04-18
4:41:19
СТЪПКА 3 Обръщане на автоматичните затварячи
1. От вратата на фризера, извадете лостчето на
автоматичния затваряч, като развинтите винтовете
на лостчето и винтовете на срещуположната страна.
2. Вкарайте лостчето на автоматичния затваряч в
срещуположната страна и завинтете винтовете.
Поддръжка
Български
Untitled-25 49
2018-04-18
49
4:41:19
Поддръжка
СТЪПКА 4 Обръщане на долния шарнир
1. Внимателно поставете хладилника да легне. След
това свалете винтовете от долния шарнир отдясно и
на нивелиращото краче съответно отляво.
1
4
1
2
6
2. Използвайте 8-мм тръбен ключ, за да свалите задния
болт до шарнира.
3. Свалете болта на оста под долния шарнир.
4. Използвайте отвертка Phillips, за да свалите оста.
5. Поставете оста в противоположната страна.
6. Поставете обратно и затегнете задния болт.
7. Поставете обратно и затегнете болта на оста.
5
Поддръжка
8. Поставете долния шарнир в срещуположната страна
и затегнете винтовете. Монтирайте нивелиращото
краче в срещуположната страна и затегнете
винтовете.
9. Изправете внимателно хладилника.
50
Untitled-25 50
Български
2018-04-18
4:41:19
СТЪПКА 5 Поставете отново вратата на фризера
Дисплей тип A
1. Свалете винта и свалете контролното капаче.
2. Преместете съединителите и проводниците на
срещуположната страна. Поставете контролното
капаче и завинтете винтовете на срещуположната
страна.
Поддръжка
Български
Untitled-25 51
2018-04-18
51
4:41:20
Поддръжка
3. Свалете оста от горния шарнир. След това
монтирайте отново оста, както е показано.
4. Първо поставете долната част на вратата в основния
уред.
5. Поставете горния шарнир и го затегнете с винтовете.
Поддръжка
•
52
Untitled-25 52
Преместете проводниците на срещуположната
страна и ги закрепете за вътрешната кука на
срещуположната страна.
Български
2018-04-18
4:41:20
6. Поставете капачето на ключа в първоначалното му
положение.
7. Свържете съединителите от вратата на фризера
към основното устройство. След това закрепете
проводниците върху вътрешната кука на опцията
капаче на шарнира (Л).
Поддръжка
8. Поставете капачето на шарнира в горния шарнир,
с дясната страна напред. След това натиснете дъното
на капачето, за да го поставите.
ВНИМАНИЕ
Уверете се, че проводниците и съединителите не са
затиснати в средата.
Български
Untitled-25 53
2018-04-18
53
4:41:20
Поддръжка
9. Поставете капака на горната рамка, като частта (b)
трябва да е поставена в частта (a) диагонално.
a
b
10. Поставете капачето на проводниците през
отвореното капаче на ключа. Завъртете капачето с 90
градуса напред и го натиснете надолу, за да пасне.
11. Поставете раздалечителя (Л) в първоначална
позиция и след това затворете капачето на ключа.
ЗАБЕЛЕЖКА
Поддръжка
Видът на капачетата може да е различен в зависимост от
модела.
Дисплей тип B
1. Свалете винта и свалете контролното капаче.
54
Untitled-25 54
Български
2018-04-18
4:41:21
2. Преместете съединителите и проводниците на
срещуположната страна. Поставете контролното
капаче и завинтете винтовете на срещуположната
страна.
3. Свалете оста от горния шарнир. След това
монтирайте отново оста, както е показано.
Поддръжка
Български
Untitled-25 55
2018-04-18
55
4:41:21
Поддръжка
4. Първо поставете долната част на вратата в основния
уред.
5. Поставете горния шарнир и го затегнете с винтовете.
•
Преместете проводниците на срещуположната
страна и ги закрепете за вътрешната кука на
срещуположната страна.
6. Поставете капачето на ключа в първоначалното му
положение.
Поддръжка
7. Свържете съединителите от вратата на фризера
към основното устройство. След това закрепете
проводниците върху вътрешната кука на опцията
капаче на шарнира (Л).
56
Untitled-25 56
Български
2018-04-18
4:41:21
8. Поставете капачето на шарнира в горния шарнир,
с дясната страна напред. След това натиснете дъното
на капачето, за да го поставите.
ВНИМАНИЕ
Уверете се, че проводниците и съединителите не са
затиснати в средата.
9. Поставете капака на горната рамка, като частта
(b) трябва да е поставена в частта (a) диагонално.
След това плъзнете края на капака наляво, за да го
заключите.
a
b
Поддръжка
Български
Untitled-25 57
2018-04-18
57
4:41:22
Поддръжка
•
За модели, които имат дисплей отгоре на фризера,
натиснете навътре левия край на капака на горната
рамка, а след това дясната страна, като заключите
долната и горната части в този ред.
10. Поставете капачето на проводниците през
отвореното капаче на ключа. Завъртете капачето с 90
градуса напред и го натиснете надолу, за да пасне.
11. Поставете раздалечителя (Л) в първоначална
позиция и след това затворете капачето на ключа.
ЗАБЕЛЕЖКА
Поддръжка
Видът на капачетата може да е различен в зависимост от
модела.
58
Untitled-25 58
Български
2018-04-18
4:41:22
СТЪПКА 6 Поставяне обратно на дръжката
1. Поставете дръжката в срещуположната страна и
затегнете винта.
2. Затворете капачето на дръжката, както е показано.
ЗАБЕЛЕЖКА
Може да поискате да върнете вратите в първоначалното им положение (преди обръщането на вратата). В такъв случай
вижте инструкциите по-горе, но обърнете вратите, шарнирите и капаците в първоначално положение.
Поддръжка
Български
Untitled-25 59
2018-04-18
59
4:41:22
Поддръжка
Работа с уреда и грижи за него
Рафтове
Леко повдигнете задната страна на рафта, за да го
издърпате.
Предпазни прегради на вратата.
Леко повдигнете и избутайте преградата на вратата.
ВНИМАНИЕ
За да предотвратите инциденти, изпразнете предпазните
прегради на вратите преди отстраняване.
Капак на горния рафт (само приложими модели)
Поддръжка
1. Натиснете дясната част на капака навътре, за да го
отключите.
2. След това издърпайте капака напред, за да го
извадите.
2
1
60
Untitled-25 60
Български
2018-04-18
4:41:23
Тънък ледогенератор (само приложими модели)
ЗАБЕЛЕЖКА
•
•
Когато чистите компонентите на тънкия ледогенератор, например резервоара за вода, кофата за лед и формата за
лед, се уверете, че са напълно сухи след почистване.
При почистване на тънкия ледогенератор трябва да подсушите вътрешните и външните части след почистването.
Непълното подсушаване може да доведе до неизправност на лостчето за лед. В този случай тънкият ледогенератор
трябва да изсъхне за 2-3 дни. След това опитайте отново.
За да извадите компонентите
Резервоар за вода
Отворете нацяло резервоара за вода и го издърпайте.
Форма за лед
1. Отворете капака на формата за лед, за да покажете
формата за лед.
Поддръжка
2. Леко издърпайте лявата страна на формата за лед и
после издърпайте другата страна, за да извадите.
Български
Untitled-25 61
2018-04-18
61
4:41:23
Поддръжка
Тънък ледогенератор
1. Първо извадете многофункционалната камера, която
е непосредствено над тънкия ледогенератор.
2. Като държите маркираната част от двете страни на
тънкия ледогенератор с две ръце, повдигнете уреда и
издърпайте към предната част.
Поддръжка
За да поставите обратно компонентите
Резервоар за вода
Поставете която и да е част на резервоара за вода в
съответната кука на корпуса на резервоара за вода.
Уверете се, че пасва, като чуете щракване.
62
Untitled-25 62
Български
2018-04-18
4:41:23
Почистване
Вътрешна и външна част
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
Не използвайте бензол, разредител или домашен/препарат за дезинфекция на автомобил, такъв като Clorox™ с цел
почистване. Те могат да повредят повърхността на хладилника и да причинят пожар.
Не пръскайте вода върху хладилника. Това може да причини електрически удар.
Редовно използвайте суха кърпа, за да отстранявате чужди частици, такива като прах или вода, от изводите на
захранващия кабел и местата за контакт.
1. Извадете захранващия кабел.
2. Използвайте мека, навлажнена, немъхната кърпа или хартия, за да почистите вътрешността и външната част на
хладилника.
3. Когато приключите, използвайте суха кърпа или хартия да подсушите добре.
4. Включете захранващия кабел.
Смяна
Светодиодни индикатори
За да смените лампите на хладилника се свържете с местен сервизен център на Samsung.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
Лампите не са за обслужване от потребителя. Не се опитвайте да ги сменяте собственоръчно. Това може да причини
електрически удар.
Поддръжка
Български
Untitled-25 63
2018-04-18
63
4:41:23
Отстраняване на неизправности
Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всички сервизни обаждания свързани с нормални
ситуации (липса на дефект) ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.
общи
Температура
Симптом
Фризерът не работи.
Температурата на
фризера е висока.
Фризерът охлажда
прекомерно.
Отстраняване на неизправности
Вътрешната стена е
гореща.
64
Untitled-25 64
Възможни причини
•
Захранващия контакт не е включен
правилно.
•
Управлението на температурата не е
зададено правилно.
•
Хладилникът се намира в близост до
топлинен източник или е изложен на
пряка слънчева светлина.
•
Няма достатъчно пространство между
хладилника и страните/задната част.
•
Хладилникът е претоварен. Храна
блокира вентилационните отвори на
хладилника.
•
Управлението на температурата не е
зададено правилно.
•
Хладилникът има термоустойчиви
тръби във вътрешната стена.
Решение
•
Включете правилно захранващия
кабел в контакта.
•
Намалете температурата.
•
Дръжте хладилника далеч от пряка
слънчева светлина или топлинен
източник.
•
Препоръчваме разстоянието между
хладилника и близките стени (или
шкафове) да е над 50 мм.
•
Не претоварвайте хладилника. Не
позволявайте на храна да блокира
вентилацията.
•
Настройте на по-висока температура.
•
За да предотвратите образуване
на конденз, хладилникът има
топлоустойчива тръба в предните
ръбове. Ако температурата
на околната среда се повиши,
настоящото оборудване може да не
работи ефективно. Това не е срив на
системата.
Български
2018-04-18
4:41:24
Миризми
Симптом
От хладилника се усеща
миризма.
Възможни причини
•
Развалена храна.
•
Храни със силна миризма.
Решение
•
Почистете хладилника и извадете
всякаква развалена храна.
•
Уверете се, че храните със силна
миризма са опаковани плътно.
Скреж
Симптом
Скреж около
вентилационните
отвори.
Скреж по вътрешните
страни.
Плодовете или
зеленчуците замръзват.
Възможни причини
•
Храна блокира вентилационните
отвори.
•
Вратата не е затворена правилно.
•
Плодовете или зеленчуците са
поставени в зоната за пресни
продукти или зоната на шефа.
Решение
•
Уверете се, че няма храна, която да
блокира вентилационните отвори.
•
Уверете се, че вратата не е блокирана
от храна. Почистете уплътнението на
вратата.
•
Зоната за пресни продукти или зоната
на шефа са само за месо и риба.
Конденз
Симптом
Образува се конденз по
вътрешните стени.
Възможни причини
•
Ако вратата се остави отворена, в
хладилника влиза влага.
•
Храна с високо съдържание на влага.
Решение
Отстранете влагата и не отваряйте
вратата на хладилника дълго време.
•
Уверете се, че храната е вакуумирана
добре.
Отстраняване на неизправности
•
Български
Untitled-25 65
2018-04-18
65
4:41:24
Отстраняване на неизправности
Чувате ли необичайни звуци от хладилника?
Преди да се обадите за сервизиране, проверете точките по-долу. Всякакви обаждания за сервизиране, които са свързани
с нормални звуци, ще бъдат таксувани за сметка на потребителя.
Тези звуци са нормални.
•
При начало или край на операция хладилникът издава звук, подобен на запалване на автомобилен двигател. При
стабилизиране на операцията звукът намалява.
Бръмчене!
Щракане!
или Пукане!
•
Тези звуци могат да възникнат при работа на вентилатора. Когато хладилникът достигне зададената температура,
няма да се чува звук от вентилатор.
ДЗЗЗЗЗ!
Отстраняване на неизправности
•
Шумене!
По време на цикъл на размразяване може да капе вода върху нагревателя за размразяване, което да води до
съскащи звуци.
ЦССС!
66
Untitled-25 66
Български
2018-04-18
4:41:24
•
При охлаждане или замразяване, охлаждащият газ се движи през изолираните тръби, което води до бълбукащи
звуци.
Бълбукане!
•
При увеличаване или намаляване на температурата на хладилника, пластмасовите части се разширяват и свиват,
което води до пукане. Тези звуци се чуват по време на цикъла за размразяване или при работа на електронните
части.
Пукане!
•
•
Отстраняване на неизправности
За модели с ледогенератор: При отваряне на клапана за вода за напълване на ледогенератора може да се чуе
бръмчащ звук.
Поради изравняване на налягането при отваряне и затваряне на вратата на хладилника, може да се чуят свистящи
звуци.
Български
Untitled-25 67
2018-04-18
67
4:41:24
Отстраняване на неизправности
Samsung Smart Home
Симптом
Не можах да открия
„Samsung Smart
Home“ на пазара за
приложения.
Приложението Samsung
Smart Home не работи.
Приложението
Samsung Smart Home
се инсталира, но не се
свързва с моя хладилник.
Не можах да вляза в
приложението.
Когато се опитвам да
регистрирам хладилника
си, се появява
съобщение за грешка.
Приложението Samsung
Smart Home е свързано
успешно към хладилника
ми, но не тръгва.
Действие
•
Приложението Samsung Smart Home е предлага за смартфони, на които се
изпълнява Android 4.0 (ICS) или по-нова версия или iOS 8.0 или по-нова версия.
•
•
Приложението Samsung Smart Home е налично само за приложимите модели.
Старото приложение Samsung Smart Refrigerator не може да се свърже с моделите
на Samsung Smart Home.
•
•
•
За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung.
Проверете дали рутерът ви работи нормално.
Ако не сте свързали хладилника си към приложението Samsung Smart Home, след
като е инсталирано, трябва да направите свързването, като използвате функцията за
регистрация на приложението.
•
•
За да използвате приложението, трябва да влезете в своя акаунт за Samsung.
Ако нямате акаунт за Samsung, следвайте инструкциите на екрана на приложението,
за да си създадете такъв.
•
Лесното свързване (Easy Connection) може да е неуспешно по причина на
разстоянието до вашата точка за достъп (AP) или електрически смушения от
околната среда. Изчакайте малко и опитайте отново
•
Излезте и рестартирайте приложението Samsung Smart Home или изключете рутера
и го включете отново.
Изключете щепсела на хладилника и след 1 минута го включете отново.
•
Отстраняване на неизправности
68
Untitled-25 68
Български
2018-04-18
4:41:24
Бележка
Untitled-25 69
2018-04-18
4:41:24
Бележка
Untitled-25 70
2018-04-18
4:41:24
Бележка
Untitled-25 71
2018-04-18
4:41:24
Свържете се със SAMSUNG в различните държави
Ако имате някакви въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, свържете се с центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Държава
Център за контакт
Уеб сайт
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 60793-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-25 72
2018-04-18
4:41:25
Hűtőszekrény
Használati útmutató (csak fagyasztó)
RZ32M*
Szabadon álló berendezés
Untitled-24 1
2018-04-18
4:35:43
Tartalom
Biztonsági tudnivalók
Tartalom
2
Untitled-24 2
3
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések
A használattal kapcsolatos figyelmeztetés
A használattal kapcsolatos óvintézkedések
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
További tippek a megfelelő használathoz
Energiatakarékossági tippek
A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például
WEEE utasítások
5
6
7
11
12
17
17
20
21
22
23
24
25
Üzembe helyezés
26
A hűtőszekrény áttekintése
Üzembe helyezés lépésről lépésre
26
27
Műveletek
34
Funkció panel
Samsung Smart Home
Speciális funkciók
34
37
39
Karbantartás
44
Az ajtó megfordítása (csak adott modelleknél)
Kezelés és ápolás
Tisztítás
Csere
44
62
65
65
Hibaelhárítás
66
Általános
Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből?
Samsung Smart Home
66
68
70
Magyar
2018-04-18
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Új Samsung hűtőszekrénye használatba vétele előtt
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy
megtudhassa, miként használhatja biztonságosan és
hatékonyan új berendezése szolgáltatásait és funkcióit.
• A berendezést nem használhatja olyan személy (például
gyermek), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve ha a
biztonságáért felelős személy felügyelete mellett használja
a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki annak
használatát.
• A berendezést 8 éves vagy idősebb gyermekek,
illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek
csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után
használhatják, amely magában foglalja a biztonságos
használat módját és a lehetséges kockázatok megértését.
A berendezéssel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást
és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik
felügyelet nélkül.
• A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések
és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden,
potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre.
Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe
helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan
észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal
járjon el.
Magyar
Untitled-24 3
2018-04-18
3
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Mivel a jelen használati útmutató több modellre
vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg
eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy
nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik
rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy
kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.
com weboldalon.
• Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás
esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a
berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség méretét a
hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.
• Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a
sérülés valamilyen jele látható. Ha ezzel kapcsolatosan
kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz. A
helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni,
hogy a berendezésben lévő R-600a közeg minden
8 grammjára 1 m³ légtér álljon a rendelkezésére. Az
adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a
berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.
• A csőrendszerből kispriccelő hűtőközeg gyulladásveszélyt
jelent, illetve szemsérülést okozhat. Ha a csővezetékekből
hűtőközeg szivárog, kerülje a nyílt láng használatát, a
berendezés közeléből távolítson el minden gyúlékony
anyagot, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.
- Ellenkező esetben tűz- és robbanásveszély alakulhat ki.
• Veszélyes, ha nem a hivatalos szervizképviselet
alkalmazottja szervizeli a készüléket.
4
Untitled-24 4
Magyar
2018-04-18
4:35:44
• Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint pl.
gyúlékony hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat, a
készülékben.
Figyelem: tűzveszély/tűzveszélyes anyagok
Biztonsági tudnivalók
Fontos biztonsági szimbólumok és figyelmeztetések:
Kövesse a kézikönyvben szereplő összes biztonsági előírást. A
kézikönyv a következő biztonsági szimbólumokat használja.
FIGYELEM!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek
súlyos személyi sérülést, anyagi kárt és/vagy halált
okozhatnak.
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek
súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhatnak.
MEGJEGYZÉS
Hasznos információ, mely a hűtőszekrény funkcióinak
megfelelő kihasználását segíti.
Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése
érdekében állnak itt.
Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.
Magyar
Untitled-24 5
2018-04-18
5
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos
helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később
szüksége lenne rá.
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések
Biztonsági tudnivalók
FIGYELEM!
• A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor
ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön
meg.
- A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg
gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat.
Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát
vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki
alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
- A berendezés kis mennyiségű izobután (R-600a)
hűtőközeget tartalmaz. Ez természetes gáz, amely
magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik,
mindazonáltal szintén éghető. A berendezés
szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra,
hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
6
Untitled-24 6
Magyar
2018-04-18
4:35:44
A telepítéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELEM!
Magyar
Untitled-24 7
2018-04-18
Biztonsági tudnivalók
• Ne állítsa a hűtőszekrényt nedves környezetbe vagy olyan
helyre, ahol vízzel érintkezhet.
- Az elektromos részegységek sérült szigetelése
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak
vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő
hatásának.
• Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval
ugyanahhoz az elektromos aljzathoz. A hűtőszekrényt
minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos
fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek
elektromos feszültsége megfelel a berendezés adattábláján
feltüntetett értékeknek.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor
megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek
az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
• Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult
fali aljzathoz.
- Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
• Ne használjon olyan tápkábelt, amelynek valamely része
kirepedezett vagy kikopott.
• Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne
helyezzen rá nehéz tárgyakat.
• Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt.
• Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.
7
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy köré, ne tegyen nehéz
tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be tárgyak közé, és ne
nyomja be a berendezés mögötti helyre.
• A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá
a berendezést a tápkábelre, illetve ne sértse meg azt.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hűtőszekrényt.
Ragadja meg erősen a dugaszt, és egyenesen húzza ki a
konnektorból.
- A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy
áramütést okozhat.
• Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, mint pl.
gyúlékony hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat, a
készülékben.
• Ne használja a berendezést hőforrás vagy gyúlékony
anyag közelében.
• Ne használja a berendezést olyan helyen, ahol
gázszivárgás fordulhat elő.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az
útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és
beüzemelni.
• A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel
csatlakoztassa.
- Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel
elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja
össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
8
Untitled-24 8
Magyar
2018-04-18
4:35:44
Magyar
Untitled-24 9
2018-04-18
Biztonsági tudnivalók
• A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan.
- Ha a gyermek a tasakot, zacskót a fejére húzza, az
fulladásos halál kockázatával jár.
• A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos
csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető
legyen.
- Ennek elmulasztása áramszivárgás miatti áramütést
vagy tüzet okozhat.
• Ne használja a berendezést párás, olajos vagy poros
helyiségben, illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
- Az elektromos részegységek sérült szigetelése
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a
tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Electronics szakszervizével.
- Egyébként tűzveszély áll fenn.
• Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá
tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő
cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye,
illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés
történhet.
• A berendezés első áram alá helyezése előtt távolítsa el az
összes műanyag védőfóliát.
• A hűtőszekrényt biztonságosan földelni kell.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény
földelve van, mielőtt bármely részén ellenőrzésbe
vagy javításba kezd. A kóboráramok súlyos áramütést
okozhatnak.
9
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonkábelt
vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként
működhet.
- A hűtőszekrényt azért kell földelni, hogy kóboráram
keletkezése esetén megakadályozza az áramütést.
- Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy a berendezés
meghibásodását okozhatja.
• A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy
meglazult fali aljzatot.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ha a tápkábel sérült, haladéktalanul cseréltesse ki a
gyártóval vagy annak szakszervizével.
• A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy
szervizvállalat cserélheti ki.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi
sérülés veszélye.
• A készülék elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a
tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.
• Ne helyezzen el több aljzatot tartalmazó hosszabbítót vagy
hordozható áramforrást a készülék mögött.
10
Untitled-24 10
Magyar
2018-04-18
4:35:44
Az üzembe helyezéssel kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT!
Magyar
Untitled-24 11
2018-04-18
Biztonsági tudnivalók
• Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül, és helyezze
sík felületre.
- Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának
vagy tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne
takarja el.
• Az üzembe helyezést követően 2 órán keresztül hagyja
állni a berendezést, mielőtt bekapcsolná.
• Nyomatékosan javasoljuk, hogy a hűtőszekrény
beüzemelését bízza képzett szakemberre vagy
szervizvállalatra.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz vagy
robbanás veszélye, meghibásodhat a készülék, illetve
személyi sérülés történhet.
• Az ajtók túlterhelése a hűtőszekrény felborulását
eredményezheti, ami fizikai sérülést okozhat.
11
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
A használattal kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELEM!
Biztonsági tudnivalók
• A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel a fali aljzatba.
- Ez áramütést okozhat.
• Ne tároljon semmit a berendezés tetején.
- Az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor a berendezés
tetején elhelyezett tárgyak leeshetnek, ami személyi
sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
• Ne nyúljon a kezével, lábával vagy fémtárgyakkal (fém
evőpálcikával stb.) a hűtőszekrény alsó vagy hátsó részébe.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
• Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét
vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
- Ez fagyási sérüléseket okozhat.
• Ne helyezzen vízzel teli edényt a hűtőszekrényre.
- A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne tartson illékony vagy gyúlékony anyagokat vagy
tárgyakat (benzint, hígítót, propángázt, alkoholt, étert, LPgázt és más hasonló terméket) a hűtőszekrényben.
- Ez a hűtőszekrény kizárólag élelmiszer tárolására
használható.
- Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
• Gyermekek csak felügyelet mellett használják a
berendezést, nehogy játékszernek tekintsék.
- Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a
szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek.
Ha gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében,
mindig óvatosan nyissa ki az ajtót.
12
Untitled-24 12
Magyar
2018-04-18
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
• Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra
vagy annak rekeszeire. Ez súlyos személyi sérüléssel
járhat.
• Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a
hűtőszekrénybe. Beszorulva csapdába eshetnek.
• Ne nyúljon be a berendezés alatti alsó területre.
- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.
• Ne tároljon a hűtőszekrényben gyógyszereket,
tudományos célú anyagokat, illetve hőérzékeny anyagokat.
- Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek,
amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
• Ne helyezzen el, illetve ne használjon elektromos
készülékeket a hűtőszekrény/fagyasztó belsejében, kivéve,
ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
• Ha gyógyszer- vagy füstszag érezhető, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi
Samsung Electronics szakszervizzel.
• Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a
tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Electronics szakszervizével.
- Egyébként tűzveszély áll fenn.
• Ne hagyja, hogy a gyermek rálépjen a fiókra.
- A fiók letörhet és a gyermek elcsúszhat.
• A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtajait soha
ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek
bemásszanak a hűtőszekrénybe.
• Ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a fiókokba.
- Ha az ajtó becsukódik, a bent rekedt gyerekek
megfulladhatnak vagy megsérülhetnek.
Magyar
Untitled-24 13
2018-04-18
13
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Ne töltse túl a hűtőszekrényt élelmiszerrel.
- Az ajtó kinyitásakor kieshet valami belőle, ami személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
• Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarölő szereket)
a berendezés felületére.
- Azonkívül, hogy ez egészségügyi kockázatokat jelent,
áramütést vagy tüzet is okozhat, illetve működési
problémákhoz vezethet.
• A hűtőszekrény közelében vagy benne ne használjon
vagy helyezzen el hőmérsékletre érzékeny anyagokat (pl.
gyúlékony spray-ket, gyúlékony anyagokat, szárazjeget,
gyógyszert vagy vegyszert).
• Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének
kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe
a kellemetlen szagok megszüntetésére.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne álljon a berendezés tetejére, és ne helyezzen rá
tárgyakat (például mosatlan ruhát, égő gyertyákat, égő
cigarettát, tálakat, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz veszélye,
illetve meghibásodhat a készülék, vagy személyi sérülés
történhet. Ne helyezzen vízzel teli edényt a berendezésre.
- A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.
• A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus
eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken
kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
• Ügyeljen a hűtőkör épségére.
• Soha ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az UV LEDlámpába.
- Ez az ultraibolya sugárzás miatt megviselheti a szemét.
14
Untitled-24 14
Magyar
2018-04-18
4:35:44
Magyar
Untitled-24 15
2018-04-18
Biztonsági tudnivalók
• Ne helyezze be a fagyasztó polcait a felső oldalukkal lefelé.
A polcok ütközői nem fognak működni.
- Ez az üvegpolc leesése miatt személyi sérülést okozhat.
• Vigyázzon, nehogy „becsípje” az ujját. Az ajtók és a
szekrény közötti rések szükségszerűen keskenyek. Ha
gyerekek is tartózkodnak a berendezés közelében, mindig
óvatosan nyissa ki az ajtót.
• Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát
vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki
alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
- Ne érjen se a berendezéshez, se a tápkábelhez.
- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
- Egyetlen szikra is robbanást vagy tüzet okozhat.
• Kizárólag a gyártó vagy a szakszerviz által biztosított LEDfényforrásokat használjon.
• A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne
essenek ki.
• Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási
környezetben történő tárolására szolgál.
• Ne kísérelje meg a hűtőszekrény saját kezűleg történő
javítását, szétszerelését vagy átalakítását.
- Az illetéktelen módosítások biztonsági problémákat
okozhatnak. Az illetéktelen módosítások visszaalakítása
fejében az alkatrészköltség és a munkadíj teljes
összegét felszámítjuk.
• Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékot
(rézhuzal, acélhuzal stb.).
15
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• Ha a hűtőszekrény javításra vagy ismételt beüzemelésre
szorul, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz
veszélye, meghibásodhat a készülék, illetve személyi
sérülés történhet.
• Ha kiég a belső vagy a külső LED-fényforrás, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.
• Ha a hűtőszekrény égett szagot vagy füstöt bocsát ki,
húzza ki azonnal, és forduljon a Samsung Electronics
szakszervizéhez.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
• Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt kicseréli a hűtőszekrény
belső világításának izzóját.
- Ha nem így jár el, áramütést szenvedhet.
• Amennyiben egy nem LED izzó cseréjekor nehézségbe
ütközik, lépjen kapcsolatba a Samsung szakszervizével.
• Ha a termék LED-világítással rendelkezik, ne távolítsa el
saját kezűleg a lámpaburkolatot és a LED-fényforrást.
- Forduljon a legközelebbi Samsung szakszervizhez.
• A tápcsatlakozót határozottan csatlakoztassa a fali aljzatba.
• Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt vagy
meglazult fali aljzatot.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
16
Untitled-24 16
Magyar
2018-04-18
4:35:44
A használattal kapcsolatos figyelmeztetés
FIGYELEM!
Biztonsági tudnivalók
• Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy
beépített szerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja
el.
• A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus
eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken
kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
• Ügyeljen a hűtőkör épségére.
• Ne használjon elektromos készülékeket a berendezés
belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
A használattal kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT!
• A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba.
Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegedényeket a
fagyasztóba.
- Ha a tartalmuk megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi
sérülést okozhat.
• Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal
működjön:
- Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény
hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez
megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a
hűtőszekrény belső terében.
Magyar
Untitled-24 17
2018-04-18
17
4:35:44
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
•
•
•
•
18
Untitled-24 18
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt az élelmiszereket
megfelelően csomagolja be, vagy tegye azokat
légmentesen záró dobozokba.
- Ne helyezzen üvegpalackot vagy szénsavas italokat a
fagyasztóba. Megfagyhatnak és széttörhetnek. A törött
italtartók sérülést okozhatnak.
- Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási
időkorlátait, és ügyeljen a lejárati időkre.
Ne helyezzen poharakat, üvegeket vagy szénsavas italokat
a fagyasztóba.
- A tárolóedény megfagyhat és eltörhet, ami sérülést
okozhat.
Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba.
Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegedényeket a
fagyasztóba.
- Ha a tartalmuk megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Garancia és átalakítások.
- A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki külső
fél által végzett átalakításokra, továbbá a Samsung
elhárít minden felelősséget a külső fél által végzett
átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy
károkkal kapcsolatban.
Ne takarja el a hűtőszekrény belsejében található
szellőzőnyílásokat.
- Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a
műanyag zacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a
hűtőszekrény túlhűtése következhet be.
Magyar
2018-04-18
4:35:45
Magyar
Untitled-24 19
2018-04-18
Biztonsági tudnivalók
• Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből, és hagyja az
ajtajait nyitva.
- Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész
képződhet.
• Ha a hűtőszekrényt kihúzza a konnektorból, várjon
legalább öt percig, mielőtt újra bedugná.
• Ha a hűtőszekrény vizes lett, húzza ki a tápcsatlakozót,
és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics
szakszervizével.
• Óvja az üvegfelületeket az erős ütődésektől és más túlzott
erőhatásoktól.
- A törött üveg személyi sérülést és/vagy anyagi kárt
okozhat.
• Ügyeljen rá, hogy ne csípje oda az ujjait.
• Ha a hűtőszekrényt elöntötte a víz, forduljon a
legközelebbi szakszervizhez.
- Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
19
4:35:45
Biztonsági tudnivalók
A tisztítással kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT!
Biztonsági tudnivalók
• Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy
a hűtőszekrényre.
- Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
• Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének
kiszárítására.
• Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen
szagok megszüntetésére.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.
- Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
• Ha bármilyen idegen anyag (pl. víz) került a berendezésbe,
húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi
szakszervizhez.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
• Távolítson el tiszta, száraz ruhával minden idegen
anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról.
Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó
tisztítására.
- Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne tisztítsa a berendezést víz közvetlen rápermetezésével.
• A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót, hipót vagy
klórt.
- Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületét,
és tüzet okozhatnak.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a berendezés
tápcsatlakozóját a konnektorból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
20
Untitled-24 20
Magyar
2018-04-18
4:35:45
A selejtezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések
FIGYELEM!
Magyar
Untitled-24 21
2018-04-18
Biztonsági tudnivalók
• Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát környezetbarát
módon helyezze a hulladékba.
• A hűtőszekrény hulladékként való lerakása előtt győződjön
meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül
egyik sem sérült.
• A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget
tartalmaz. A berendezés hátoldalán található
kompresszor címkéjén vagy a fagyasztó belsejében lévő
teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg
van a hűtőrendszerben. Ha hűtőszekrénye gyúlékony gázt
(R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos
ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a
helyi hatóságokkal.
• A hűtőszekrény selejtezésekor mindig távolítsa el az
ajtót/ajtótömítéseket és az ajtóreteszelést, nehogy
kisgyermekek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény
belsejébe. Gyermekek csak felügyelet mellett használják a
berendezést, nehogy játékszernek tekintsék. A gyerekek
beszorulva sérüléseket szenvedhetnek, vagy fulladásos
haláleset következhet be.
- Ha egy gyerek beszorul, sérüléseket szenvedhet, vagy
fulladásos haláleset következhet be.
• A szigetelés ciklopentánt tartalmaz. A szigetelőanyagban
lévő gázok speciális ártalmatlanítási eljárást igényelnek. Az
ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos
ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal.
21
4:35:45
Biztonsági tudnivalók
• A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzártan, mert
veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
- Ha a gyermek egy zacskót húz a fejére, megfulladhat
tőle.
Biztonsági tudnivalók
További tippek a megfelelő használathoz
• Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat
helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az
áramszünet.
- A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják
a hűtőszekrény belső terének hőmérsékletét. Ennek
ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb
esetben nyissa ki az ajtót.
- Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegye ki és
dobja ki az összes fagyasztott ételt.
• A hűtőszekrény esetleg nem fog tudni egyenletesen
működni (a fagyasztott áru kiolvadhat vagy a
fagyasztóban a hőmérséklet megemelkedhet), ha
hosszabb ideig olyan helyen áll, ahol a környezeti levegő
hőmérséklete folyamatosan alacsonyabb annál, mint amire
a berendezést tervezték.
• Egyes élelmiszerek eltarthatóságára a tulajdonságaiktól
függően a hűtés kedvezőtlen hatással lehet.
• Az Ön által vásárolt hűtőszekrény jegesedésmentes, ami
azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére
nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
22
Untitled-24 22
Magyar
2018-04-18
4:35:45
Biztonsági tudnivalók
• A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem
haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit. Ha
meg akarja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer
hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan
megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert
több réteg újságpapírba.
• A már teljesen felolvadt élelmiszert ne fagyassza le újra.
Energiatakarékossági tippek
• A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel
rendelkező helyiségben használja. Gondoskodjon arról,
hogy a berendezést ne érje közvetlen napsugárzás, és soha
ne tegye ki közvetlen hősugárzásnak (pl. radiátor).
• A megfelelő energiahatékonyság érdekében ne takarja le a
szellőzőnyílásokat és az egyéb rácsos nyílásokat.
• A meleg ételeket a hűtőszekrénybe helyezésük előtt hagyja
kihűlni.
• A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza
fel. Ilyen módon a fagyasztott élelmiszer alacsony
hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer
hűtésére használhatja fel.
• Amikor élelmiszert vesz ki a hűtőszekrényből vagy tesz be
oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját. Minél rövidebb
ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a
fagyasztóban.
Magyar
Untitled-24 23
2018-04-18
23
4:35:45
Biztonsági tudnivalók
Biztonsági tudnivalók
• A hűtőszekrény üzembe helyezésekor ajánlott helyet
hagyni a hátlapja, az oldalai és a fal között. Ezzel
csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz
az áramszámlája.
• Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében
hagyja az eredeti helyükön a kosarakat, fiókokat és
polcokat.
A berendezést otthoni és ahhoz hasonló használati
körülményekre szánták, mint például
• boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
• tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákba,
motelekbe és más szálláshelyekre;
• panziókba;
• étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem
kereskedelmi felhasználásokra.
24
Untitled-24 24
Magyar
2018-04-18
4:35:45
WEEE utasítások
Biztonsági tudnivalók
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és
termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH)
kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra
(Csak az európai országokban értékesített termékek esetén.)
Magyar
Untitled-24 25
2018-04-18
25
4:35:45
Üzembe helyezés
Kövesse figyelmesen ezeket az utasításokat a hűtőszekrény megfelelő beüzemelése érdekében, továbbá
azért, hogy ne történhessen baleset a használatba vétele előtt.
FIGYELEM!
•
•
•
•
A hűtőszekrényt kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján.
Minden szervizelést szakemberrel végeztessen el.
A termék csomagolóanyagát a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt, mielőtt karbantartásba vagy cserékbe kezd.
A hűtőszekrény áttekintése
A hűtőszekrény kinézete és részegységeinek köre a modelltől és az országtól függően eltérő lehet.
02
01
Üzembe helyezés
03
05
01
02
03
04
05
06
07
Ajtórekesz
A felső polc fedele *
Fagyasztópolc
Fagyasztófiók
Helytakarékos jégkockakészítő *
Jégkockarekesz *
Alsó fiók
* csak adott modelleknél
06
04
07
MEGJEGYZÉS
•
26
Untitled-24 26
A leginkább energiahatékony működés akkor érhető el, ha az összes polc, fiók és kosár az eredeti
helyén van.
Magyar
2018-04-18
4:35:45
Üzembe helyezés lépésről lépésre
1. LÉPÉS A hűtőszekrény helyének kiválasztása
A felállítás helyével szemben támasztott követelmények:
• Szilárd, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy egyéb padlóburkolat nélkül
• Közvetlen napfénytől mentes
• Kellő hely az ajtó nyitásához és csukásához
• Hőforrástól távol
• Kellően nagy hely karbantartáshoz, szervizeléshez
• Hőmérséklet-tartomány: 10 °C és 43 °C között
Ideális üzemihőmérséklet-tartomány
A hűtőszekrény úgy lett kialakítva, hogy a besorolásának megfelelő hőmérséklet-tartományban működjön
megfelelően.
Szimbólum
Bővített hőmérséklettartomány
Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 és +32 között
+10 és +32 között
Mérsékelt égövön
N
+16 és +32 között
+16 és +32 között
Szubtrópusi égövön
ST
+16 és +38 között
+18 és +38 között
Forró égövön
T
+16 és +43 között
+18 és +43 között
Üzembe helyezés
Kategória
MEGJEGYZÉS
A hűtési teljesítményt és az energiafogyasztást befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások
gyakorisága, valamint a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy működtesse a megfelelő hőmérséklet
beállításával.
Magyar
Untitled-24 27
2018-04-18
27
4:35:45
Üzembe helyezés
Szabad tér a hűtőszekrény körül
A telepítés helyigényével kapcsolatban lásd az alábbi képeket és táblázatot.
A: hossz
B
694
B: szélesség
595
C: teljes magasság
1853
(mértékegység: mm)
A
C
Üzembe helyezés
28
Untitled-24 28
Magyar
2018-04-18
4:35:45
01
01
01
több mint 50 mm javasolt
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(mértékegység: mm)
03
04
Üzembe helyezés
05
07
06
MEGJEGYZÉS
A fenti méretek a mérési módtól függően eltérőek lehetnek.
2. LÉPÉS Távtartók elhelyezése (csak adott modelleknél)
1. Nyissa ki az ajtót, és keresse meg a mellékelt
távtartókat (2 db).
2. Csomagolja ki mindkét távtartót, és rögzítse
őket a hűtőszekrény hátuljára az ábra szerint.
A távtartók segítik a levegő áramlását a hátsó
falnál, és ezzel csökkentik az áramfogyasztást.
Magyar
Untitled-24 29
2018-04-18
29
4:35:46
Üzembe helyezés
3. LÉPÉS WIFI-kapcsolat
A hűtőszekrény távolról történő vezérléséhez
a külön megvásárolható intelligensotthonadaptert (Smart Home Dongle) veheti igénybe. Az
intelligensotthon-adapter megvásárlásához keresse
fel a www.samsung.com webhelyet, majd kövesse
az adapterre vonatkozó termékinformációkat.
VIGYÁZAT!
•
•
Üzembe helyezés
A Samsung intelligensotthon-adapterének
két típusa létezik: az egyik a Samsung
okostelevízióihoz, a másik pedig a Samsung
háztartási készülékeihez lett kifejlesztve.
Önnek a Samsung háztartási készülékekhez
kifejlesztett intelligensotthon-adapterét
kell megvásárolnia. Minden egyéb adapter
rendszerhibát okozhat.
1. Nyissa ki a fagyasztó ajtaját, majd
felnyitásához hajtsa fel az ajtó tetején található
adapterfedelet.
2. A megfelelő irányban helyezze be az
intelligensotthon-adaptert az adapternyílásba.
30
Untitled-24 30
Magyar
2018-04-18
4:35:46
3. Lezárásához hajtsa le az adapterfedelet.
4. LÉPÉS Padló
•
•
Üzembe helyezés
•
A telepítés helyén a felületnek el kell bírnia a
teljesen feltöltött hűtőszekrényt.
A padló védelme érdekében tegyen a
hűtőszekrény lábai alá egy-egy nagyobb
kartonlapot.
Ha a hűtőszekrény a végső helyére került, a
padló védelme érdekében csak akkor mozdítsa
el, ha szükséges. Ha el kell mozdítania, az
elmozdítási útja mentén tegyen le egy vastag
papírt vagy anyagdarabot, például régi
szőnyeget.
Magyar
Untitled-24 31
2018-04-18
31
4:35:46
Üzembe helyezés
5. LÉPÉS A szintezőlábak beállítása
VIGYÁZAT!
•
•
•
A hűtőszekrényt sima, szilárd padlón vízszintbe kell állítani. Ennek elmulasztása a hűtőszekrény súlyos
károsodásával vagy személyi sérüléssel járhat.
A szintezést a hűtőszekrény üres állapotában kell elvégezni. Győződjön meg arról, hogy nem maradt
élelmiszer a hűtőszekrényben.
Biztonsági okokból állítsa a hűtőszekrény elejét egy kicsit magasabbra.
A szintezéshez a hűtőszekrény első lábai speciális csavarral (szintezővel) vannak ellátva. A szintezéshez
használjon lapos csavarhúzót.
A bal oldal magasságának beállítása:
Illessze a lapos csavarhúzót a bal oldali elülső láb
szintezőjébe. Forgassa el a szintezőt jobbra az
emeléshez, illetve balra a leengedéshez.
Üzembe helyezés
A jobb oldal magasságának beállítása:
Illessze a lapos csavarhúzót a jobb oldali elülső
láb szintezőjébe. Forgassa el a szintezőt jobbra az
emeléshez, illetve balra a leengedéshez.
32
Untitled-24 32
Magyar
2018-04-18
4:35:46
6. LÉPÉS Kezdeti beállítások
Az alábbi lépéseket végrehajtva hűtőszekrénye teljes mértékben használhatóvá válik.
1. Távolítsa el az egyes polcok sarkairól a hűtőszekrény szállítás közbeni védelme érdekében felhelyezett
polietilénhab-lapokat.
2. A hűtőszekrény bekapcsolása érdekében csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
3. Nyissa ki az ajtót, és ellenőrizze, hogy a belső világítás bekapcsol-e.
4. Állítsa a hőmérsékletet a lehető legalacsonyabb értékre, majd várja meg, amíg a hűtőszekrény belső
tere eléri a beállított hőmérsékletet. A hűtőszekrény ezzel készen áll a használatra.
MEGJEGYZÉS
A hűtőszekrényt áram alá helyezve megszólal a riasztás. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg a Freezer
(Fagyasztó) gombot.
7. LÉPÉS Végső ellenőrzés
Üzembe helyezés
Ha az üzembe helyezés befejeződött, ellenőrizze a következőket:
• A hűtőszekrény be van dugva a konnektorba, és megfelelően földelve van.
• A hűtőszekrény sík, vízszintes felületen áll, kellő távolságra a faltól vagy a szekrénytől.
• A hűtőszekrény ki van szintezve, és szilárdan áll a padlón.
• Az ajtó akadálymentesen nyílik és csukódik, a belső világítása pedig az ajtó kinyitására automatikusan
bekapcsol.
Magyar
Untitled-24 33
2018-04-18
33
4:35:46
Műveletek
Funkció panel
„A” TÍPUS
05
01
02
Műveletek
03
04
„B” TÍPUS
05
01
34
Untitled-24 34
02
03
04
Magyar
2018-04-18
4:35:47
01 Freezer (Fagyasztó)
02 Power Freeze (Gyorsfagyasztás)
03 Door Alarm (Ajtóriasztás)
04 Control Lock (Vezérlészárolás)
05 Hálózati kapcsolat
01 Fagyasztó
Freezer
(Fagyasztó)
A Freezer (Fagyasztó) gombbal lehet beállítani a fagyasztási hőmérsékletet.
Elérhető hőmérsékletértékek: -15 °C és -23 °C között (alapértelmezett beállítás:
-19 °C).
02 Gyorsfagyasztás (3 mp)
Műveletek
Power Freeze
(Gyorsfagyasztás)
A Gyorsfagyasztás a ventilátor legnagyobb fordulatszámára gyorsítja fel a
fagyasztási folyamatot. A fagyasztó 50 órán keresztül teljes sebességgel működik,
majd visszaáll az előző hőmérsékletre.
• A Gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva a Power Freeze
(Gyorsfagyasztás) gombot 3 másodpercig. Ennek hatására világítani kezd
a megfelelő jelzőfény ( ), és a hűtőszekrény felgyorsítja a fagyasztási
folyamatot.
• A kikapcsoláshoz tartsa nyomva újra 3 másodpercig a Power Freeze
(Gyorsfagyasztás) gombot. A fagyasztó visszatér a korábbi hőmérsékletbeállításra.
• Nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztásához kapcsolja be a
Gyorsfagyasztás funkciót legalább 20 órával az élelmiszer fagyasztóba
helyezése előtt.
MEGJEGYZÉS
•
•
A Gyorsfagyasztás használata növeli a villamosenergia-fogyasztást. Ha nem
szándékozik használni, feltétlenül kapcsolja ki, és állítsa vissza az előző
hőmérsékletet.
Ha gyorsan szeretne nagy mennyiségű élelmiszert lefagyasztani, vegye ki a
fiókokat, majd használja a mellékelt polcot.
03 Ajtóriasztás
Door Alarm
(Ajtóriasztás)
Emlékeztetőül riasztás állítható be. Ha az ajtó több mint 2 percig nyitva marad,
megszólal a riasztás, és az Alarm (Riasztás) jelzőfény is villogni kezd.
A riasztás be- és kikapcsolása között a Door Alarm (Ajtóriasztás) gomb
megnyomásával válthat.
Magyar
Untitled-24 35
2018-04-18
35
4:35:47
Műveletek
04 Vezérlészárolás (3 mp)
Control Lock
(Vezérlészárolás)
A véletlen módosítások megelőzése érdekében tartsa lenyomva 3 másodpercig a
Control Lock (Vezérlészárolás) gombot a Vezérlészárolás funkció aktiválásához.
Ezután egyetlen kezelőszerv sem fog reagálni a megnyomására, a visszajelző ( )
pedig világítani fog.
A kikapcsoláshoz tartsa nyomva újra 3 másodpercig a gombot. A kezelőszervek
újra normál módon fognak működni.
05 Hálózati kapcsolat
Az opcionális (külön megvásárolható) intelligensotthon-adapter (Smart Home Dongle) segítségével a
Samsung Smart Home alkalmazáson keresztül vezérelheti és megfigyelheti hűtőszekrényét. A Samsung
Smart Home alkalmazással kapcsolatban további tájékoztatásért tekintse meg a Samsung Smart Home című
szakaszt.
MEGJEGYZÉS
•
•
•
•
Műveletek
•
•
•
36
Untitled-24 36
Az ajánlott titkosítási rendszerek: WPA/TKIP és WPA2/AES. Az újabb vagy nem szabványos WIFIhitelesítési protokollokat a rendszer nem támogatja.
A vezeték nélküli hálózatokra hatással lehet a helyi vezeték nélküli kommunikációs környezet.
Ha internetszolgáltatója azonosítás céljából regisztrálta az Ön számítógépének vagy modemének
MAC-címét, előfordulhat, hogy intelligens Samsung hűtőszekrénye nem tud csatlakozni az internethez.
Amennyiben ez történik, műszaki segítségért lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával.
Hálózati rendszerének tűzfalbeállításai megakadályozhatják, hogy intelligens Samsung hűtőszekrénye
hozzáférjen az internethez. Műszaki segítségért lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával. Ha a
probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung-szakszervizhez vagy -kiskereskedőhöz.
A vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point, AP) beállításainak konfigurálása érdekében tekintse
meg az AP használati útmutatóját.
A Samsung intelligensotthon-adapterével felszerelt intelligens Samsung hűtőszekrények az IEEE
802.11 b/g/n és Soft-AP protokollal működő 2,4 GHz-es WIFI-hálózatokat egyaránt támogatják (ajánlott
protokoll: IEEE 802.11 n).
A nem hitelesített vezeték nélküli WIFI-útválasztók esetleg nem tudnak csatlakozni a megfelelő
intelligens Samsung hűtőszekrényekhez.
Magyar
2018-04-18
4:35:47
Samsung Smart Home
Telepítés
Nyissa meg a Google Play, Galaxy Apps vagy Apple App Store áruházat, majd végezzen keresést a
„Samsung Smart Home” kifejezésre. Töltse le és telepítse a Samsung Electronics által kiadott Samsung
Smart Home alkalmazást okoseszközére.
MEGJEGYZÉS
•
•
A Samsung Smart Home alkalmazás Android 4.0 (ICS) vagy újabb, illetve iOS 8.0 vagy újabb rendszerre
készült, továbbá optimalizált használatot biztosít a Samsung okostelefonok (Galaxy S- és Galaxy
Note-sorozat) számára. Egyéb okostelefon-típusok esetén előfordulhat, hogy egyes funkciók másként
működnek.
A teljesítmény javítása érdekében a Samsung Smart Home alkalmazás értesítés nélkül módosulhat,
vagy a gyártó irányelveinek megfelelően a támogatása meg is szűnhet.
Samsung-fiók
Az alkalmazás használatához kötelező regisztrálnia Samsung-fiókját. Ha nem rendelkezik Samsung-fiókkal,
az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait követve ingyenesen létrehozhat egy Samsung-fiókot.
Műveletek
Első lépések
1. Helyezze be az intelligensotthon-adaptert hűtőszekrénye megfelelő nyílásába.
2. Indítsa el a Samsung Smart Home alkalmazást, majd Samsung-fiókja segítségével jelentkezzen be. Az
iPhone-felhasználóknak az alkalmazás minden egyes megnyitásakor meg kell adniuk a bejelentkezési
információkat.
3. Koppintson az Add Device (Eszköz hozzáadása) > Refrigerator (Hűtőszekrény) lehetőségre.
4. Az útválasztóval kapcsolatos szükséges információk megadásához kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, majd koppintson a Next (Tovább) gombra.
5. Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a Freezer (Fagyasztó) gombot legalább 5 másodpercig, amíg az
„AP” üzenet megjelenik a kijelzőn. Hűtőszekrényét az alkalmazás regisztrálja.
6. A készülék regisztrációjának megtörténtekor a hűtőszekrény ikonja megjelenik a Samsung Smart Home
alkalmazásban.
7. A hűtőszekrény oldalának megnyitásához koppintson a hűtőszekrény ikonjára.
8. A hálózati kapcsolat létrejöttekor a WIFI ikon világítani kezd a hűtőszekrényen.
Hűtőszekrény-alkalmazás
Integrált vezérlés
Hűtőszekrényét otthonában és útközben egyaránt megfigyelheti, illetve vezérelheti.
• A hűtőszekrény oldalának megnyitásához koppintson a Samsung Smart Home alkalmazásban a
hűtőszekrény ikonjára.
• Ellenőrizze hűtőszekrénye működési állapotát, valamint szükség szerint módosítsa a megadott opciókat
és beállításokat.
MEGJEGYZÉS
Előfordulhat, hogy a hűtőszekrény bizonyos opciói vagy beállításai nem érhetők el a távvezérlés számára.
Magyar
Untitled-24 37
2018-04-18
37
4:35:47
Műveletek
Kategória
Megfigyelés
Funkciók
Riasztások
Elem
Leírás
Fagyasztó hőmérséklete
A fagyasztó aktuális hőmérséklet-beállítását jeleníti
meg.
Diagnosztika
A fagyasztó rendellenes működését észleli.
Energiafogyasztás
felügyelete
A fagyasztó összegzett áramfogyasztását ellenőrzi az
elmúlt 180 napra vonatkozóan.
Gyorsfagyasztás
Be-, illetve kikapcsolhatja a Power Freeze
(Gyorsfagyasztás) funkciót, valamint ellenőrizheti a
jelenlegi beállításokat.
Kirívóan magas
hőmérséklet
Ez a riasztás akkor aktiválódik, ha a fagyasztóban
rendellenesen megemelkedik a hőmérséklet.
Ajtó nyitva
Ez a riasztás akkor jelenik meg, ha a fagyasztó ajtaja
egy bizonyos ideig nyitva marad.
Műveletek
38
Untitled-24 38
Magyar
2018-04-18
4:35:47
Speciális funkciók
A hűtőszekrény kinézete és speciális funkciói a modelltől és az országtól függően eltérőek lehetnek.
Helytakarékos jégkockakészítő (csak adott modelleknél)
01
04
01
02
03
04
05
Víztartály
Jégkockakészítő kar
Jegesvödör
Jégkockaforma
Jégkockaforma fedele
02
05
03
MEGJEGYZÉS
Ha nem szándékozik jégkockát készíteni, vegye ki a helytakarékos jégkockakészítőt, hogy több helyet
biztosítson a tároláshoz. Ebben az esetben a jegesvödröt (03) többcélú tárolórekeszként használhatja.
Műveletek
Magyar
Untitled-24 39
2018-04-18
39
4:35:47
Műveletek
A jégkocka kézi adagolása
1. A felnyitásához hajtsa fel a víztartály (01)
fogantyúját, majd a maximumot jelző vonalig
töltse fel a tartályt vízzel. A víz kicsepegését
vagy kifolyását megakadályozandó óvatosan
zárja le a tartályt.
VIGYÁZAT!
•
•
•
Ne töltse a maximális szintjelzés fölé. A túl sok
víz hatására a jégkockák elakadnak, és nem
adagolhatók megfelelően.
Csak ivóvizet használjon. Más folyadékok,
például a zöld tea vagy tej nem adagolhatók
megfelelően.
Finoman zárja le a víztartályt. Ellenkező
esetben a víz kicsepeghet vagy kifolyhat.
MEGJEGYZÉS
•
Műveletek
•
Ha a víz kifolyását tapasztalja, nyissa fel a
víztartályt, és ellenőrizze, hogy befagyott-e
víztartály jégkockaformába torkolló vezetéke.
Ha ez történt, a maximumot jelző vonalig
öntsön langyos vizet a víztartályba. Hagyja
kiolvadni a vezetéket.
A víztartály jégkockaformába torkolló
vezetékét ajánlott rendszeres időközönként
megtisztítani, mivel fennáll a vezeték
befagyásának valószínűsége.
2. Ellenőrizze, hogy a jég teljesen megfagyott-e.
Csak a jég teljes megfagyásakor húzza
meg a jégkockakészítő kart (02). Ekkor a
jégkockaforma (04) átfordul és jégkockát
adagol a jegesvödörbe (03).
VIGYÁZAT!
•
40
Untitled-24 40
A kart csak akkor húzza meg, miután a jég
már teljesen megfagyott. A félig megfagyott
jégkockák elakadhatnak és sérülést okozhatnak
a jegesvödörben.
Magyar
2018-04-18
4:35:48
3. Jégkocka adagolásához enyhén emelje meg,
majd döntse előre a jegesvödröt.
2
1
VIGYÁZAT!
•
•
•
•
•
Ne döntse meg emelés nélkül a jegesvödröt. A jegesvödör letörhet.
Ne töltsön vizet közvetlenül a jegesvödörbe a jégkockakészítéshez. A jegesvödör letörhet.
Ne hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját. A jegesvödörben lévő jégkockák megolvadnak és elakadnak.
Áramszünet esetén feltétlenül ürítse ki jegesvödröt, mielőtt jégkockát készítene.
Csak ivóvizet használjon.
MEGJEGYZÉS
•
Műveletek
•
A jég állapotától függően előfordulhat, hogy a jégkockák nem adagolhatók egyszerre. Ebben az esetben
próbálja néhányszor meghúzni a kart.
Ha a jégkockák azért nem adagolhatók, mert túlságosan sok vizet töltött be, vegye és ürítse
ki a jégkockaformát. Ha a probléma továbbra is fennáll, szerelje le és ürítse ki a helytakarékos
jégkockakészítőt.
Magyar
Untitled-24 41
2018-04-18
41
4:35:48
Műveletek
A felső polc fedelének kinyitása (csak adott modelleknél)
1. Teljesen emelje fel a felső polc fedelének elejét.
2. Ezután nyomja be teljesen a fedelet.
MEGJEGYZÉS
Műveletek
•
•
42
Untitled-24 42
Bármilyen termék fagyasztóba helyezéséhez vagy kivételéhez először fel kell hajtania a felső polc
fedelét.
A felső polc fedele kivehető. Kiveheti, ha nem kívánja használni.
Magyar
2018-04-18
4:35:48
További tárolóhely biztosítása (csak adott modelleknél)
Ha több tárolóhelyre van szüksége, vegye ki a
felső polc fedelét és mind a négy fiókot, majd
helyezze be a mellékelt polcot (lásd az ábrán)
a készülék alsó részébe. Ezután távolítsa el a
helytakarékos jégkockakészítőt.
MEGJEGYZÉS
•
•
A felső polc fedelének és a fiókok eltávolítása
nincs hatással a fagyasztó termikus és
mechanikai jellemzőire.
A fagyasztó jelzett űrtartalma arra az esetre
érvényes, amikor a felső polc fedele és minden
fiók el van távolítva, és a mellékelt polc be van
helyezve.
Műveletek
Magyar
Untitled-24 43
2018-04-18
43
4:35:48
Karbantartás
Az ajtó megfordítása (csak adott modelleknél)
Az ajtó megfordítását az Ön saját költségén Samsung által jóváhagyott szervizszakembernek kell
elvégeznie, mivel a garancia ezen szervizművelet-fajtára nem terjed ki.
FIGYELEM!
•
•
•
A jóvá nem hagyott szolgáltató által végzett megfordítási hibákra és az így keletkezett anyagi károkra
a garancia nem nyújt fedezetet.
A megfordítás végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrényt leválasztották az
áramforrásról.
Az ajtó megfordításának befejezése után legalább egy órát kell várnia. Ennek célja az esetlegesen
fellépő áramütés megakadályozása.
Szükséges szerszámok (nem tartozék)
Karbantartás
Csillagcsavarhúzó
Lapos csavarhúzó
8 mm-es csőkulcs
(a csavarokhoz)
12 mm-es csavarkulcs
(az alsó zsanér tengelyéhez)
10 mm-es csavarkulcs
(a felső zsanér tengelyéhez)
Tartozékok
Az alábbi tartozékok megjelenése típusonként eltérhet.
Zsanér burkolata (B)
Távtartó burkolata (B)
VIGYÁZAT!
A teljes megfordítási eljárás során biztonsági okokból tartsa a hűtőszekrény valamennyi apró alkatrészét
(csavarok, fedelek stb.) a (kis)gyermekektől távol.
44
Untitled-24 44
Magyar
2018-04-18
4:35:49
Utasítások lépésről lépésre
1. LÉPÉS A fogantyú eltávolítása
1. Pattintsa le a fogantyú burkolatát, és tegye
félre.
2. Távolítsa el a fogantyút rögzítő felső és alsó
csavarokat.
Karbantartás
3. Lapos csavarhúzóval távolítsa el a
fogantyúcsavar helyének a takarókupakjait
(2 db). Ezután illessze be a fogantyúcsavar
helyének a takarókupakjait a másik oldalon.
VIGYÁZAT!
A fizikai kár elkerülése érdekében legyen
elővigyázatos a fogantyúcsavar-takarókupakok
eltávolításakor.
MEGJEGYZÉS
Helyezze biztonságba a fogantyút a későbbi használatra.
Magyar
Untitled-24 45
2018-04-18
45
4:35:49
Karbantartás
2. LÉPÉS A fagyasztó ajtajának eltávolítása
1. Nyissa fel az adapterfedelet, majd távolítsa el a
távtartó burkolatát.
2. A vezetékburkolat alsó részét mindkét kezével
(az ábrán a jelzett részeken) lenyomva emelje
fel a vezetékburkolatot.
3. Fordítsa el előre 90°-kal a vezetékburkolatot,
majd nyomja fel az eltávolításához.
MEGJEGYZÉS
Tegye el biztonságos helyre a távtartó burkolatát
és a vezetékburkolatot. Szüksége lesz rájuk, ha
visszahelyezi az ajtót az eredeti (megfordítása
előtti) helyére.
MEGJEGYZÉS
Tegye az adapterfedelet az ajtórekeszbe későbbi
felhasználásra.
Karbantartás
46
Untitled-24 46
Magyar
2018-04-18
4:35:50
„A” típusú kijelző
1. Először távolítsa el a felső keret burkolatát a
jobb oldalon. Ezután húzza ki elöl.
2. Az eltávolításához emelje ki a zsanér
burkolatának bal oldalát, majd az alját enyhén
felemelve húzza ki.
VIGYÁZAT!
A zsanér burkolatának eltávolításakor ügyeljen
arra, hogy ne sértse meg a fagyasztó ajtaján
és körülötte elhelyezkedő csatlakozókat, illetve
vezetékeket.
MEGJEGYZÉS
Tartsa a zsanér burkolatát biztonságos helyen.
Szüksége lesz rá, ha visszahelyezi az ajtót az
eredeti (megfordítása előtti) helyére.
Karbantartás
3. Válassza le a fagyasztó ajtaján és körülötte
elhelyezkedő csatlakozókat. Az eltávolításához
lazítsa meg a felső zsanér csavarjait.
VIGYÁZAT!
A felső zsanér eltávolítása során tartsa erősen a
fagyasztóajtót, hogy az nehogy véletlenül leessen.
Magyar
Untitled-24 47
2018-04-18
47
4:35:50
Karbantartás
4. A felső zsanér eltávolítása után felfelé emelve
vegye le a fagyasztó ajtaját. Tartsa az ajtót
biztonságos helyen.
VIGYÁZAT!
Az ajtó nehéz. A károk vagy sérülések megelőzése
érdekében legyen elővigyázatos az ajtó
eltávolítása közben.
Karbantartás
„B” típusú kijelző
1. A felső keret burkolatának eltávolításához egy
lapos csavarhúzóval nyúljon be egymás után az
ajtó felső részén található lyukakba.
MEGJEGYZÉS
Kezdje a zsanértól legtávolabbi lyukkal.
48
Untitled-24 48
Magyar
2018-04-18
4:35:50
2. Az eltávolításához emelje ki a zsanér
burkolatának bal oldalát, majd az alját enyhén
felemelve húzza ki.
VIGYÁZAT!
A zsanér burkolatának eltávolításakor ügyeljen
arra, hogy ne sértse meg a fagyasztó ajtaján
és körülötte elhelyezkedő csatlakozókat, illetve
vezetékeket.
MEGJEGYZÉS
Tartsa a zsanér burkolatát biztonságos helyen.
Szüksége lesz rá, ha visszahelyezi az ajtót az
eredeti (megfordítása előtti) helyére.
3. Válassza le a fagyasztó ajtaján és körülötte
elhelyezkedő csatlakozókat. Az eltávolításához
lazítsa meg a felső zsanér csavarjait.
VIGYÁZAT!
A felső zsanér eltávolítása során tartsa erősen a
fagyasztóajtót, hogy az nehogy véletlenül leessen.
Karbantartás
Magyar
Untitled-24 49
2018-04-18
49
4:35:51
Karbantartás
4. A felső zsanér eltávolítása után felfelé emelve
vegye le a fagyasztó ajtaját. Tartsa az ajtót
biztonságos helyen.
VIGYÁZAT!
Az ajtó nehéz. A károk vagy sérülések megelőzése
érdekében legyen elővigyázatos az ajtó
eltávolítása közben.
Karbantartás
50
Untitled-24 50
Magyar
2018-04-18
4:35:51
3. LÉPÉS Az automatikus ajtózáró megfordítása
1. A fagyasztó ajtajáról távolítsa el az
automatikus ajtózáró kart – ehhez lazítsa ki
a karon lévő, valamint az ellenkező oldalon
található csavarokat.
2. Helyezze az automatikus ajtózáró kart a másik
oldalra, majd húzza meg a csavarokat.
Karbantartás
Magyar
Untitled-24 51
2018-04-18
51
4:35:51
Karbantartás
4. LÉPÉS Az alsó zsanér megfordítása
1. Óvatosan fektesse a hűtőszekrényt a hátára.
Ezután távolítsa el a csavarokat az alsó
zsanérból a jobb oldalon, és a szintezőlábból a
bal oldalon.
1
4
1
2
6
5
2. Egy 8 mm-es csőkulccsal szerelje ki a hátsó
csavart a tengely mellől.
3. Távolítsa el a tengely csavarját az alsó zsanér
alól.
4. A tengely eltávolításához használjon
csillagcsavarhúzót.
5. Helyezze el a tengelyt a másik oldalon.
6. Szerelje vissza, és húzza meg a hátsó csavart.
7. Szerelje vissza, és húzza meg a tengely
csavarját.
Karbantartás
8. Helyezze át az alsó zsanért a másik oldalra,
majd rögzítse a csavarokkal. Szerelje fel a
szintezőlábat a másik oldalra, majd rögzítse a
csavarokkal.
9. Óvatosan állítsa fel a hűtőszekrényt.
52
Untitled-24 52
Magyar
2018-04-18
4:35:51
5. LÉPÉS A fagyasztó ajtajának visszaszerelése
„A” típusú kijelző
1. Távolítsa el a csavart, majd húzza ki a
kezelőegység burkolatát.
2. Vigye át a csatlakozókat és vezetékeket a másik
oldalra. Helyezze fel a kezelőegység burkolatát,
majd húzza meg a csavarokat a másik oldalon.
Karbantartás
Magyar
Untitled-24 53
2018-04-18
53
4:35:52
Karbantartás
3. Távolítsa el a tengelyt a felső zsanérból. Ezután
az ábrán látható módon szerelje vissza a
tengelyt.
4. Először az ajtó alját illessze be a
készüléktestbe.
5. Szerelje fel a felső zsanért, majd rögzítse a
csavarokkal.
Karbantartás
•
54
Untitled-24 54
Vigye át a vezetékeket a másik oldalra, majd
rögzítse azokat az ott lévő belső horoggal.
Magyar
2018-04-18
4:35:52
6. Tegye vissza az adapterfedelet az eredeti
helyére.
7. Csatlakoztassa a fagyasztó ajtajának és a
készüléknek a csatlakozóit. Ezután rögzítse a
vezetékeket az opcionális zsanérburkolat (B)
belső horgához.
Karbantartás
8. Helyezze fel a zsanér burkolatát a felső
zsanérra, először a jobb oldalt beillesztve.
Ezután a burkolat alját megnyomva rögzítse a
helyére.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a vezetékek és csatlakozók
középen ne akadjanak be.
Magyar
Untitled-24 55
2018-04-18
55
4:35:53
Karbantartás
9. Helyezze fel a felső keret burkolatát úgy,
hogy a (b) alkatrész átlósan illeszkedjen az (a)
alkatrészhez.
a
b
10. Illessze a helyére a vezetékburkolatot az
adapterfedél nyitott helyzetében. Fordítsa előre
a burkolatot 90°-kal, majd nyomja le, hogy a
helyére kerüljön.
11. Helyezze vissza a távtartó burkolatát
(B) az eredeti helyére, majd csukja le az
adapterfedelet.
Karbantartás
MEGJEGYZÉS
A burkolatok megjelenése típusonként eltérhet.
„B” típusú kijelző
1. Távolítsa el a csavart, majd húzza ki a
kezelőegység burkolatát.
56
Untitled-24 56
Magyar
2018-04-18
4:35:53
2. Vigye át a csatlakozókat és vezetékeket a másik
oldalra. Helyezze fel a kezelőegység burkolatát,
majd húzza meg a csavarokat a másik oldalon.
3. Távolítsa el a tengelyt a felső zsanérból. Ezután
az ábrán látható módon szerelje vissza a
tengelyt.
Karbantartás
Magyar
Untitled-24 57
2018-04-18
57
4:35:53
Karbantartás
4. Először az ajtó alját illessze be a
készüléktestbe.
5. Szerelje fel a felső zsanért, majd rögzítse a
csavarokkal.
•
Vigye át a vezetékeket a másik oldalra, majd
rögzítse azokat az ott lévő belső horoggal.
6. Tegye vissza az adapterfedelet az eredeti
helyére.
Karbantartás
7. Csatlakoztassa a fagyasztó ajtajának és a
készüléknek a csatlakozóit. Ezután rögzítse a
vezetékeket az opcionális zsanérburkolat (B)
belső horgához.
58
Untitled-24 58
Magyar
2018-04-18
4:35:53
8. Helyezze fel a zsanér burkolatát a felső
zsanérra, először a jobb oldalt beillesztve.
Ezután a burkolat alját megnyomva rögzítse a
helyére.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a vezetékek és csatlakozók
középen ne akadjanak be.
9. Helyezze fel a felső keret burkolatát úgy,
hogy a (b) alkatrész átlósan illeszkedjen az (a)
alkatrészhez. Ezután a végét balra csúsztatva
rögzítse a burkolatot.
a
b
Karbantartás
Magyar
Untitled-24 59
2018-04-18
59
4:35:54
Karbantartás
•
Azon modellek esetén, ahol a kijelzőpanel
a fagyasztó tetején helyezkedik el, nyomja
be a felső keret burkolatának bal, majd jobb
szélét, amellyel sorban rögzíti az alsó és felső
területeket.
10. Illessze a helyére a vezetékburkolatot az
adapterfedél nyitott helyzetében. Fordítsa előre
a burkolatot 90°-kal, majd nyomja le, hogy a
helyére kerüljön.
11. Helyezze vissza a távtartó burkolatát
(B) az eredeti helyére, majd csukja le az
adapterfedelet.
Karbantartás
MEGJEGYZÉS
A burkolatok megjelenése típusonként eltérhet.
60
Untitled-24 60
Magyar
2018-04-18
4:35:54
6. LÉPÉS A fogantyú visszaszerelése
1. Helyezze át a fogantyút a másik oldalra, majd
rögzítse a csavarokkal.
2. Tegye vissza a fogantyú borítását az ábra
szerint.
MEGJEGYZÉS
Előfordulhat, hogy vissza kívánja helyezni az ajtókat az eredeti (megfordításuk előtti) helyükre. Ebben az
esetben kövesse a fenti utasításokat, azonban helyezze vissza az ajtókat, zsanérokat és burkolatokat az
eredeti helyükre.
Karbantartás
Magyar
Untitled-24 61
2018-04-18
61
4:35:54
Karbantartás
Kezelés és ápolás
Polcok
A kihúzásához enyhén emelje fel a polc hátsó
oldalát.
Ajtórekeszek
Emelje fel kissé, és húzza ki az ajtón lévő rekeszt.
VIGYÁZAT!
A balesetek megelőzése érdekében ürítse ki az
ajtórekeszeket, mielőtt eltávolítja azokat.
Karbantartás
A felső polc fedele (csak adott modelleknél)
1. Nyomja be a fedél jobb oldalát a fedél
kiakasztásához.
2. Ezután előrefelé húzva emelje fel a fedelet az
eltávolításhoz.
2
1
62
Untitled-24 62
Magyar
2018-04-18
4:35:55
Helytakarékos jégkockakészítő (csak adott modelleknél)
MEGJEGYZÉS
•
•
A helytakarékos jégkockakészítő részegységei, így például a víztartály, a jegesvödör és a
jégkockaforma megtisztításakor ügyeljen rá, hogy azok a tisztítás után teljesen szárazak legyenek.
A helytakarékos jégkockakészítő egység megtisztításakor gondoskodjon arról, hogy a tisztítás után
teljesen megszárítsa az egység belső és külső alkatrészeit. A teljes szárazság hiánya a jégkockakészítő
kar hibás működéséhez vezethet. Ebben az esetben 2–3 napon át teljesen szárítsa ki a helytakarékos
jégkockakészítőt. Ezután próbálja újra használni.
A részegységek eltávolítása
Víztartály
Teljesen nyissa fel, majd emelje ki a víztartályt.
Jégkockaforma
1. A jégkockaforma fedelének felnyitásával férhet
hozzá a jégkockaformához.
Karbantartás
2. Enyhén emelje ki a jégkockaforma bal oldalát,
majd eltávolításához emelje ki a másik oldalát
is.
Magyar
Untitled-24 63
2018-04-18
63
4:35:55
Karbantartás
Helytakarékos jégkockakészítő
1. Először a többcélú tartórekeszt vegye ki, amely
közvetlenül a helytakarékos jégkockakészítő
felett található.
2. A helytakarékos jégkockakészítő két oldalának
jelzett területét mindkét kezével tartva emelje
fel, majd előrefelé emelje ki az egységet.
Karbantartás
A részegységek visszahelyezése
Víztartály
Illessze a víztartály mindkét oldalát a víztartály
foglalatán lévő megfelelő horgokba. Ügyeljen rá,
hogy kattanásig nyomja a helyére.
64
Untitled-24 64
Magyar
2018-04-18
4:35:56
Tisztítás
Belső és külső rész
FIGYELEM!
•
•
Ne használjon tisztítási célokra benzint, hígítót vagy háztartási/autóápoló tisztítószert, például Clorox™
folyadékot. Ezek a vegyszerek károsíthatják a hűtőszekrény felületét, és tüzet okozhatnak.
Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre. Ez áramütést okozhat.
Rendszeresen törölje le a tápcsatlakozó érintkezőiről és érintkezési pontjairól az idegen anyagokat –
például a port és a vizet – egy száraz ruhával.
1. Húzza ki a tápkábelt.
2. A hűtőszekrény belsejének és külsejének tisztításához használjon megnedvesített, nem bolyhosodó,
puha törlőkendőt vagy papírtörlőt.
3. Ha elkészült, száraz ruhával vagy papírtörlővel törölje szárazra.
4. Dugja be a tápkábelt.
Csere
LED-jelzőfények
Ha izzót kell cserélni a hűtőszekrényben, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.
FIGYELEM!
•
A lámpák izzói a felhasználó által nem cserélhetők. Ne próbálja saját maga kicserélni az izzót. Ez
áramütést okozhat.
Karbantartás
Magyar
Untitled-24 65
2018-04-18
65
4:35:56
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. A szerviz minden olyan kiszállásának
költsége a felhasználót terheli, amely esetében nem fordult elő hiba.
Általános
Hőmérséklet
Hiba
A fagyasztó nem
működik.
A fagyasztó
hőmérséklete magas.
A fagyasztó túlhűt.
Hibaelhárítás
A belső fal meleg.
66
Untitled-24 66
Lehetséges okok
•
A tápkábel nincs bedugva
megfelelően.
•
Megoldás
•
Dugja be megfelelően a tápkábelt.
A hőmérséklet-szabályozás nem
megfelelően van beállítva.
•
Állítsa alacsonyabbra a
hőmérsékletet.
•
A hűtőszekrény hőforrás
közelében található vagy
közvetlen napfény éri.
•
A hűtőszekrény tartsa távol
közvetlen napfénytől vagy
hőforrástól.
•
•
Nincs elegendő távolság a hűtő
oldala mellett és a háta mögött.
Javasoljuk, hogy 50 mm-nél
nagyobb távolságot hagyjon a
hűtőszekrény és a közeli falak
(vagy szekrények) között.
•
A hűtőszekrény túl van terhelve.
A hűtő szellőzőnyílásait gátolja a
behelyezett élelmiszer.
•
Ne terhelje túl a hűtőszekrényt.
Ügyeljen arra, hogy ne tömítse el
az élelmiszer a szellőzőnyílásokat.
•
A hőmérséklet-szabályozás nem
megfelelően van beállítva.
•
Állítsa magasabbra a
hőmérsékletet.
•
A páralecsapódás
megakadályozására a
hűtőszekrény hőálló csövekkel
rendelkezik az elülső sarkoknál.
Ha a környezeti hőmérséklet
emelkedik, a berendezés
hatékonysága romlik. Ez nem a
rendszer hibája.
•
A hűtőszekrény hőálló csövekkel
rendelkezik a belső falnál.
Magyar
2018-04-18
4:35:56
Bűz
Hiba
A hűtőszekrény
szagokat áraszt.
Lehetséges okok
•
Megromlott élelmiszer.
•
Erős szagú élelmiszer.
Megoldás
•
Takarítsa ki a hűtőszekrényt,
távolítsa el a romlott élelmiszert.
•
Ügyeljen az erős szagú ételek
légmentes csomagolására.
•
Ügyeljen rá, hogy ne blokkolja
az élelmiszer a hűtőszekrény
szellőzőnyílásait.
•
Ellenőrizze, nem gátolja-e
élelmiszer az ajtó becsukását.
Tisztítsa meg az ajtó tömítését.
•
A frissáru-/séfzóna kizárólag
húsok/halak tárolására szolgál.
Fagyás
Hiba
Lehetséges okok
Lefagyások a
szellőzőnyílások körül.
•
A szellőzőnyílásokat gátolja a
behelyezett élelmiszer.
A belső falakon jég
képződik.
•
Az ajtó nincs megfelelően
becsukva.
A gyümölcsök vagy
zöldségek megfagytak.
•
A gyümölcsöket vagy zöldségeket
a frissáru-/séfzónában tárolják.
Megoldás
Kondenzáció
Hiba
A belső falakon
páralecsapódás
képződik.
Lehetséges okok
•
Az ajtót nyitva hagyva nedvesség
kerül a hűtőszekrénybe.
•
Nagy nedvességtartalmú
élelmiszer.
Megoldás
•
Távolítsa el a nedvességet, és ne
hagyja nyitva hosszú időre az
ajtót.
•
Ügyeljen az ételek légmentes
csomagolására.
Hibaelhárítás
Magyar
Untitled-24 67
2018-04-18
67
4:35:56
Hibaelhárítás
Rendellenes működésre utaló hangokat hall a hűtőből?
Mielőtt a szervizt hívná, menjen végig az alábbi ellenőrzéseken. Az olyan kiszállások költségei, amelyek
esetében a hang a normál működésre utal, a felhasználót terhelik.
Ezek a hangok normálisak.
•
A hűtőszekrény adott működés indításakor vagy leállításakor hallathat olyan zajt, mint amikor egy
gépkocsi indul be. Ahogy a működés stabilizálódik, a hangok is csökkennek.
Berregés
Kattogás
vagy ciripelés
•
Az ilyen hangok a ventilátor működése során jelentkezhetnek. A mikor a hűtőszekrény eléri a beállított
hőmérsékletet, a ventilátor hangja megszűnik.
Zümmögés
Hibaelhárítás
•
Susogás
Leolvasztási ciklus során víz csepeghet a leolvasztó fűtőberendezésre, amitől sistergő hangok
keletkeznek.
Sistergés
68
Untitled-24 68
Magyar
2018-04-18
4:35:56
•
A hűtés vagy fagyasztás során, a gáznemű hűtőközeg lezárt csöveken halad át, ami bugyborékoló
hangokat kelt.
Bugyogás
•
Ahogy a hűtőszekrény hőmérséklete növekszik vagy csökken, a műanyag alkatrészek összehúzódnak
és tágulnak, amitől kopogó zaj keletkezik. Ezek a zajok a leolvasztási ciklus során vagy elektronikus
alkatrészek működésekor keletkeznek.
Reccsenés
•
•
Jégkészítő modellek esetén: Amikor a jégkészítő feltöltéséhez kinyit a vízszelep, zümmögő hangot
adhat.
A hűtőszekrény ajtajának nyitása vagy csukása során a nyomáskiegyenlítés miatt susogó hang
keletkezhet.
Hibaelhárítás
Magyar
Untitled-24 69
2018-04-18
69
4:35:57
Hibaelhárítás
Samsung Smart Home
Hiba
A „Samsung Smart
Home” alkalmazás nem
található az áruházban.
A Samsung Smart
Home alkalmazás nem
működik.
Művelet
•
A Samsung Smart Home alkalmazás Android 4.0 (ICS) vagy újabb, illetve
iOS 8.0 vagy újabb operációs rendszert futtató okostelefonokon érhető el.
•
A Samsung Smart Home alkalmazás csak megfelelő modellek esetén érhető
el.
A régi Samsung Smart Refrigerator alkalmazás nem tud a Samsung Smart
Home-modellekhez csatlakozni.
•
A Samsung Smart
Home alkalmazás
telepítése megtörtént,
de nem csatlakozik a
hűtőszekrényemhez.
•
•
•
Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába.
Győződjön meg arról, hogy útválasztója rendesen működik.
Ha az alkalmazás telepítését követően nem csatlakoztatta
hűtőszekrényét a Samsung Smart Home alkalmazáshoz, az alkalmazás
készülékregisztrációs funkciója segítségével kell kapcsolatot kialakítania.
Nem lehet
bejelentkezni az
alkalmazásba.
•
•
Az alkalmazás használatához be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába.
Ha nem rendelkezik Samsung-fiókkal, az alkalmazás képernyőn megjelenő
utasításait követve létrehozhat egyet.
•
Az egyszerű csatlakozás a hozzáférési pontjához (Access Point, AP)
képest mért távolság, vagy a helyi környezetből származó elektromos
interferencia miatt hiúsulhat meg. Várjon egy keveset, majd próbálkozzon
újra.
•
Lépjen ki, majd indítsa újra a Samsung Smart Home alkalmazást, vagy
válassza le és csatlakoztassa újra az útválasztót.
Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét, majd 1 perc elteltével csatlakoztassa
újra az áramforráshoz.
Hibaüzenet jelenik
meg, amikor
megpróbálom
regisztrálni a
hűtőszekrényemet.
A Samsung Smart
Home alkalmazás
sikeresen csatlakozott
a hűtőszekrényemhez,
de nem fut.
•
Hibaelhárítás
70
Untitled-24 70
Magyar
2018-04-18
4:35:57
Jegyzet
Untitled-24 71
2018-04-18
4:35:57
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz
Ország
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
Elérhetőségek
Weboldal
055 233 999
www.samsung.com/support
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-24 72
2018-04-18
4:35:57
Frižider
Korisnički priručnik (samo za zamrzivač)
RZ32M*
Samostojeći aparat
Untitled-23 1
2018-04-18
4:31:09
Sadržaj
Bezbednosne informacije
Sadržaj
2
Untitled-23 2
3
Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:
Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto
Kritilčna upozorenja za ugradnju
Mjere predostrožnosti za ugradnju
Stroga upozorenja za korisnike
Upozorenje o korišćenju
Mjere predostrožnosti za upotrebu
Mere predostrožnosti prilikom čišćenja
Kritilčna upozorenja za odlaganje
Dodatni saveti za pravilnu upotrebu
Saveti za uštedu energije
Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene kao što su
Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska oprema)
5
6
6
10
11
16
16
18
20
21
22
23
24
Instalacija
25
Kratak pregled frižidera
Postupna instalacija
25
26
Radnje
33
Funkcijski panel
Samsung Smart Home
Specijalne funkcije
33
36
38
Održavanje
43
Promena smera otvaranja vrata (samo odabrani modeli)
Rukovanje i nega
Čišćenje
Zamena
43
60
63
63
Rešavanje problema
64
Opšte
Čuje li se neobična buka iz frižidera?
Samsung Smart Home
64
66
68
Srpski
2018-04-18
4:31:09
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Pre upotrebe novog Samsung frižidera, molimo da pažljivo
pročitate ovo uputstvo kako bi sigurno i efikasno koristili
karakteristike i funkcije koje nudi vaš novi aparat.
• Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba
(što podrazumeva decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim
ili psihičkim sposobnostima, niti osoba koje ne poseduju
odgovarajuće iskustvo i znanje, osim u slučaju da su pod
nadzorom ili da su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem
uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu
bezbednost.
• Uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa
umanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima
i osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje
ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za bezbedno
korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje korišćenje
uređaja sa sobom nosi.
Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje
i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca
bez nadzora.
• Upozorenja i važne sigurnosna uputstva u ovom priručniku
ne pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu
pojaviti.
Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, opreznost,
i brigu prilikom ugradnje, održavanja i rukovanja svojim
aparatom.
Srpski
Untitled-23 3
2018-04-18
3
4:31:09
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Pošto ova sledeća uputstva za korišćenje pokrivaju različite
modele, karakteristike vašeg frižidera se možda neznatno
razlikuju od opisanih u ovom priručniku te se ne mogu
primeniti svi znakovi upozorenja. Ako imate bilo kakvih
pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom
centru ili nađite pomoć i informacije na mreži na www.
samsung.com.
• Da bi se izbeglo stvaranje zapaljive smese gasa i vazduha
ukoliko dođe do curenja u rashladnom kolu, veličina
prostorije u kojoj se nalazi aparat zavisi i od korišćene
količine sredstva za hlađenje.
• Nikada nemojte pokrenuti aparat koji pokazuje bilo
kakve znake oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte
svog prodavca. Prostorija mora imati 1 m³ površine za
svakih 8 g sredstva za hlađenje R-600a unutar uređaja.
Količina sredstva za hlađenje u vašem konkretnom aparatu
prikazana je na identifikacionoj ploči u unutrašnjem delu
aparata.
• Može se desiti da se sredstvo za hlađenje koje curi iz
cevi zapali ili prouzrokuje povredu oka. Kada sredstvo
za hlađenje curi iz cevi, izbegavajte otvoreni plamen
i pomerite sve što je zapaljivo dalje od proizvoda i
provetrite prostoriju neodložno.
- U suprotnom, može doći do požara ili eksplozije.
• Servisiranje uređaja je opasno za sve osobe osim za
ovlašćenog servisera.
• Ne stavljajte eksplozivne supstance, kao što su aerosol
konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom, u uređaj.
4
Untitled-23 4
Srpski
2018-04-18
4:31:09
Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivih
materijala
Bezbednosne informacije
Važni bezbednosni simboli i predostrožnosti:
Pratite bezbednosna uputstva iz ovog priručnika. U ovom
priručniku se koriste sledeći bezbednosni simboli.
UPOZORENJE
Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do teške
povrede, materijalne štete ili smrti.
OPREZ
Opasnosti ili nebezbedni postupci koji mogu dovesti do teške
povrede i/ili materijalne štete.
NAPOMENA
Korisne informacije koje pomažu korisnicima da shvate
funkcije frižidera ili imaju koristi od njega.
Ovi znakovi upozorenja služe tome da spreče povredu vas
samih ili drugih.
Pažljivo ih sledite.
Nakon čitanja ovog odeljka, čuvajte ga na bezbednom mestu
za buduću upotrebu.
Srpski
Untitled-23 5
2018-04-18
5
4:31:10
Bezbednosne informacije
Znakovi ozbiljnog upozorenja za transport i mesto
UPOZORENJE
Bezbednosne informacije
• Prilikom transporta i ugradnje uređaja treba proveriti da
nije oštećen neki deo rashladnog kola.
- Curenje sredstva za hlađenje iz cevovoda može da se
zapali ili da izazove povredu oka. Ako se otkrije curenje,
izbegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore
paljenja i provetrite prostoriju u kojoj se nalazi aparat
na nekoliko minuta.
- Ovaj uređaj sadrži malu količinu sredstva za
hlađenje, izobutana (R-600a), prirodnog gasa velike
kompatibilnosti sa životnom sredinom koji je, međutim,
takođe zapaljiv. Prilikom transporta i ugradnje uređaja
treba proveriti da nije oštećen neki deo rashladnog kola.
Kritilčna upozorenja za ugradnju
UPOZORENJE
• Nemojte ugraditi frižider na vlažnom mestu ili na mestu
gde može doći u kontakt sa vodom.
- Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati
strujni udar ili požar.
• Nemojte postaviti frižider na direktnu sunčevu svetlost
i nemojte ga izložiti toploti šporeta, sobnih grejalica ili
drugih aparata.
6
Untitled-23 6
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Bezbednosne informacije
• Nemojte priključiti nekoliko aparata u isti višestruki
panel za napajanje. Frižider treba uvek da bude utaknut
u sopstvenu zidnu utičnicu, koja ima nazivni napon koji
odgovara naponu navedenom na nazivnoj pločici frižidera.
- Ovo omogućava najbolje performanse i sprečava
preopterećenje kućne električne instalacije, što bi moglo
izazvati požar zbog pregrejanih žica.
• Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Nemojte koristiti kabl za napajanje na kojem postoje
pukotine ili koji je istrošen uzdužno ili na jednom od
krajeva.
• Nemojte preterano savijati kabl, niti stavljati na njega
teške predmete.
• Nemojte vući ili preterano savijati kabl za napajanje.
• Nemojte uvrtati ili vezivati kabl za napajanje.
• Nemojte prebacivati kabl za napajanje preko nekog
metalnog predmeta, ubacivati kabl za napajanje između
predmeta, ili gurati kabl za napajanje u prostor iza aparata.
• Prilikom premeštanja frižidera, pazite da ga ne kotrljate
preko kabla za napajanje i da ne oštetite kabl.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Nemojte nikad isključiti frižider povlačenjem kabla za
napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravno ga izvucite
iz utičnice.
- Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar i/ili
strujni udar.
• Ne stavljajte eksplozivne supstance, kao što su aerosol
konzerve sa zapaljivim pogonskim gasom, u uređaj.
Srpski
Untitled-23 7
2018-04-18
7
4:31:10
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Nemojte instalirati ovaj aparat blizu svoje grejalice,
zapaljivog materijala.
• Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu gde može da
dođe do curenja gasa.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Pre korišćenja ovaj frižider mora biti pravilno ugrađen i
postavljen u skladu sa uputstvom u ovom priručniku.
• Priključite utikač u pravilnom položaju tako da kabl visi
nadole.
- Ako priključite utikač naopačke, žice mogu da se odseku
i da izazovu požar ili električni udar.
• Pobrinite se da utikač ne bude zgnječen ili oštećen od
strane zadnje strane frižidera.
• Čuvajte ambalažu van domašaja dece.
- Postoji rizik od smrti putem gušenja ako deca stave
ambalažu na glavu.
• Aparat mora da bude postavljen tako da utičnica bude
dostupna nakon ugradnje.
- Ako propustite tako da postupite to može dovesti do
strujnog udara ili požara usled oštećenja električne
izolacije.
• Nemojte da instalirate ovaj uređaj u okruženju u kojem je
prisutna vlaga, masnoća ili prašina, kao ni na mestu koje je
izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti i vodi (kapi kiše).
- Pokvarena izolacija električnih delova može izazvati
strujni udar ili požar.
• Ako ima prašine ili vode u frižideru, izvucite utikač i
obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara.
8
Untitled-23 8
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Bezbednosne informacije
• Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete
(kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe,
hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
- To može dovesti do strujnog udara, požara, problema sa
proizvodom ili povrede.
• Pre prvog uključenja proizvoda, morate ukloniti svu
zaštitnu plastičnu oblogu.
• Frižider mora da bude sigurno uzemljen.
- Uvek vodite računa da ste uzemljili frižider pre
ispitivanja ili popravke bilo kog dela aparata.
Propuštanje struje može izazvati ozbiljan strujni udar.
• Nikada nemojte koristiti gasne cevi, telefonske linije ili
druge potencijalne gromobrane kao uzemljenje.
- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili svaki gubitak
struje ili strujni udar koji je izazvan trenutnim curenjem
iz frižidera.
- To može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije,
ili problema sa proizvodom.
• Stavite čvrsto utikač u utičnicu. Nemojte koristiti oštećeni
utikač, oštećeni kabl za napajanje ili labavu utičnicu.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Ako je kabl za napajanje oštećen, treba odmah da ga
zameni proizvođač ili jedan od njegovih servisera.
• Osigurač u frižideru mora zameni kvalifikovani tehničar ili
servis.
- Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog
udara ili povrede.
• Prilikom postavljanja uređaja pazite da ne prignječite i ne
oštetite kabl za napajanje.
Srpski
Untitled-23 9
2018-04-18
9
4:31:10
Bezbednosne informacije
• Nemojte postavljati više prenosnih utičnica ili prenosnih
uređaja za napajanje sa zadnje strane uređaja.
Mjere predostrožnosti za ugradnju
Bezbednosne informacije
OPREZ
• Obezbedite zadovoljavajući prostor oko frižidera i
postavite ga na ravnu površinu.
- U ventilacionom prostopru u kućištu ili montažnoj
konstrukciji aparata ne sme biti začepljenja, bilo na
kućištu aparata.
• Nakon instalacije i uključivanja pustite da aparat stoji 2
sata pre nego što u njega stavite hranu.
• Preporučujemo da vam instalaciju frižidera obavi
kvalifikovani tehničar ili servisna kompanija.
- Propust da se to uradi može dovesti do strujnog udara,
požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede.
• Nijedna vrata ne smeju biti preopterećena jer frižider može
da padne i nanese telesne povrede.
10
Untitled-23 10
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Stroga upozorenja za korisnike
UPOZORENJE
Bezbednosne informacije
• Nemojte gurati utikač mokrim rukama u utičnicu.
- Može doći do strujnog udara.
• Nemojte čuvati predmete na gornjoj strani aparata.
- Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i
izazvati povrede i/ili materijalnu štetu.
• Nemojte stavljati ruke, noge ili metalne predmete (kao što
su štapići, itd.) u dno ili u zadnji deo frižidera.
- To može dovesti do strujnog udara ili povrede.
- Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
• Nemojte da dodirujete vlažnim rukama unutrašnje zidove
zamrzivača ili hranu koja se nalaze u zamrzivaču.
- Možete zadobiti promrzline.
• Nemojte stavljati spremnik napunjen vodom na frižider.
- Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte držati predmete ili supstance koje isparavaju ili su
zapaljive (benzen, razređivač, propan gas, alkohol, etar, LP
gas i ostale takve proizvode itd.) u frižideru.
- Ovaj frižider je namenjen samo za skladištenje hrane.
- To može da dovede do požara ili eksplozije.
• Deca bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
- Držite prste van područja "tačke prignječenja". Zazori
između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte
vrata dok se u blizini nalaze deca.
• Nemojte dozvoliti deci da se vešaju na vrata. Može doći do
ozbiljne povrede.
Srpski
Untitled-23 11
2018-04-18
11
4:31:10
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Nemojte dozvoliti deci da uđu u frižider. Mogu ostati
zarobljeni unutra.
• Nemojte stavljati ruke ispod aparata.
- Bilo koja oštra ivica može prouzrokovati povrede.
• Nemojte držati u frižideru farmaceutske proizvode, naučne
materijale ili druge proizvode koji su osetljivi na niske
temperature.
- Nije dozvoljeno držati u frižideru proizvode koji
zahtevaju strogu kontrolu temperature.
• Nemojte stavljati niti koristiti električne aparate u
frižideru/zamrzivaču ako nisu u skladu sa preporukom
proizvođača.
• Ako mirišete lek ili dim izvucite odmah utikač i obratite se
Samsung Electronics servisnom centru.
• Ako u frižideru ima prašine ili vode, izvucite utikač i
obratite se Samsung Electronics servisnom centru.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara.
• Nemojte dozvoliti deci da gaze na fioku.
- Fioka može da pukne i deca mogu da padnu.
• Nemojte ostavljati otvorena vrata od frižidera, dok je
frižider bez nadzora i nemojte dozvoliti deci da uđu u
frižider.
• Nemojte dozvoliti bebama ili deci da uđu u fioku.
- To može dovesti do smrti od gušenja usled
zaglavljivanja ili povrede.
• Ne pretrpavajte frižider benzenom,
- Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i
izazvati povrede ili materijalnu štetu.
12
Untitled-23 12
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Bezbednosne informacije
• Na površinu aparata nemojte prskati isparljive materijale
kao što su insekticidi.
- Kao što su štetni za ljude, oni takođe mogu da dovedu
do strujnog udara, požara ili problema sa proizvodom.
• Nemojte koristiti niti stavljati blizu ili u frižider bilo kakve
supstance osetljive na temperaturu, kao što su zapaljivi
sprejevi, zapaljivi predmeti, suvi led, lekovi ili hemikalije.
• Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti
frižidera. Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za
uklanjanje loših mirisa.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Nemojte stajati na vrhu uređaja ili stavljati predmete
(kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, posuđe,
hemijska sredstva, metalni predmeti, itd.) na ovaj uređaj.
To može dovesti do strujnog udara, požara, problema
sa proizvodom ili povrede. Nemojte stavljati posude
napunjene vodom na aparat.
- Ako se tečnost prospe, postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili bilo koje drugo
sredstvo da se ubrza proces odleđivanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti rashladno kolo.
• Nikada nemojte direktno gledati u UV LED sijalicu u dužem
vremenskom periodu.
- Ovo može prouzrokovati oštećenje oka usled
ultraljubičastih zraka.
Srpski
Untitled-23 13
2018-04-18
13
4:31:10
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Nemojte da stavljate policu zamrzivača naopako. Graničnik
police možda neće funkcionisati.
- To može izazvati telesnu povredu usled pada staklene
police.
• Držite prste van područja "tačke prignječenja". Zazori
između vrata i ormana su nužno mali. Pažljivo otvarajte
vrata dok se u blizini nalaze deca.
• Ako se otkrije curenje gasa, izbegavajte otvoreni plamen ili
potencijalne izvore paljenja i provetrite prostoriju u kojoj
se nalazi aparat na nekoliko minuta.
- Nemojte dodirivati aparat ili kabl za napajanje.
- Nemojte koristiti ventilator za ventilaciju.
- Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.
• Koristite samo LED lampe koje je obezbedio proizvođač ili
njegov serviser.
• Boce treba čuvati tesno zajedno kako ne bi ispale.
• Ovaj proizvod je namenjen samo za čuvanje hrane u
domaćinstvu.
• Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili
modifikujete frižider.
- Neovlašćene modifikacije mogu da prouzrokuju
bezbednosne probleme. Za vraćanje neovlašćene
modifikacije biće naplaćeni kompletni troškovi delova i
rada.
• Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakarni,
čelični, žičani, itd.) osim standardnog osigurača.
14
Untitled-23 14
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Srpski
Untitled-23 15
2018-04-18
Bezbednosne informacije
• Ako frižider treba popraviti ili ponovo instalirati,
kontaktirajte najbliži servisni centar.
- Ako propustite tako da postupite, to može dovesti do
strujnog udara, požara, problemi sa proizvodom ili
povrede.
• Ako se unutrašnja ili spoljna LED lampa ne uključuje,
obratite se najbližem servisu.
• Ukoliko frižider stvara miris sagorevanja ili dim, odmah
izvucite utikač frižidera i obratite se najbližem Samsung
Electronics servisnom centru.
- Ako ne postupite tako, to može dovesti do opasnosti od
struje ili vatre.
• Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjih lampi
frižidera.
- U suprotnom, postoji opasnost od strujnog udara.
• Ako imate problema pri zameni lampe koja nije LED,
obratite se Samsung servisnom centru.
• Ako je proizvod opremljen LED lampama, nemojte sami
rastavljati poklopce lampe i LED lampe.
- Obratite se Samsung servisnom centru.
• Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
• Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje
ili labavu utičnicu.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
15
4:31:10
Bezbednosne informacije
Upozorenje o korišćenju
UPOZORENJE
Bezbednosne informacije
• Ventilacioni otvori, na kućištu ili ugradnoj konstrukciji, ne
smeju biti začepljeni.
• Nemojte da koristite mehaničke uređaje niti druga sredstva
za ubrzavanje procesa odleđivanja ako nisu u skladu sa
preporukom proizvođača.
• Nemojte oštetiti rashladno kolo.
• Nemojte da koristite električne aparate u pregradama
uređaja ako nisu u skladu sa preporukom proizvođača.
Mjere predostrožnosti za upotrebu
OPREZ
• Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je
potpuno otopljena. Nemojte stavljati gazirana pića u
odeljak zamrzivača. Nemojte stavljati staklene boce ili
posude u zamrzivač.
- Prilikom zamrzavanja, staklo može da se slomi i nanese
povrede.
• Da biste dobili najbolje performanse od proizvoda:
- Nemojte stavljati hranu preblizu ventilacionih otvora
koji se nalaze na zadnjoj strani uređaja pošto to može
ometati slobodan protok vazduha u odeljku frižidera.
- Umotajte propisno hranu ili je stavite u hermetički
zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
16
Untitled-23 16
Srpski
2018-04-18
4:31:10
•
•
•
•
•
•
Bezbednosne informacije
•
- Nemojte stavljati staklene boce niti boce sa gaziranim
pićem u zamrzivač. Mogu se zamrznuti i pući.
Polomljena ambalaža za piće može naneti povrede.
- Obratite pažnju na maksimalno vreme skladištenja i na
rok upotrebe zamrznute proizvode.
Nemojte stavljati staklene boce ili boce sa gaziranim pićem
u zamrzivač.
- Posuda može da se zamrzne, pukne i nanese povrede.
Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak zamrzivača.
Nemojte stavljati staklene boce ili posude u zamrzivač.
- Prilikom zamrzavanja, staklo može da se slomi i izazove
povrede ili materijalnu štetu.
Servisna garancija i prepravke.
- Bilo koje promene ili modifikacije koje obavlja neko
drugi na ovom izrađenom aparatu, nisu pokrivene
Samsung garantnim servisom, niti je Samsung
odgovoran za bezbednosna pitanja koje nastaju usled
modifikacija nekoga drugog.
Nemojte blokirati otvore za vazduh unutar frižidera.
- Ako su otvori za vazduh blokirani, a posebno sa
plastičnom kesom, frižider može da se prekomerno
rashladi.
Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata ostavite
otvorena.
- U suprotnom, može da dođe do pojave neprijatnih
mirisa.
Ako je frižider isključen iz napajanja, trebalo bi da sačekate
najmanje pet minuta pre ponovnog uključenja.
Kada se frižider nakvasi vodom, izvucite kabl i obratite se
Samsung Electronics servisnom centru.
Srpski
Untitled-23 17
2018-04-18
17
4:31:10
Bezbednosne informacije
Bezbednosne informacije
• Nemojte udarati ili primeniti preteranu silu na bilo koju
staklenu površinu.
- Slomljeno staklo može dovesti do povrede i/ili
materijalne štete.
• Pazite da ne priklještite prste.
• Ako je frižider poplavljen, obavezno zovite najbliži servisni
centar.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
Mere predostrožnosti prilikom čišćenja
OPREZ
• Ne prskajte vodu direktno na unutarnje ili vanjske delove
frižidera.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje u unutrašnjosti
frižidera.
• Nemojte staviti u frižider zapaljenu sveću za uklanjanje
loših mirisa.
- To može dovesti do strujnog udara ili požara.
• Nemojte raspršivati proizvode za čišćenje direktno na
displej.
- Štampana slova mogu da se odvoje sa ekrana.
• Ako strana supstanca kao što je voda uđe u aparat,
isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom
centru.
- Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog
udara ili požara.
18
Untitled-23 18
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Bezbednosne informacije
• Za uklanjanje strane materije ili prašine sa priključaka
utikača, koristite čistu, suvu krpu. Kada čistite utikač
nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
- U suprotnom, postoji opasnost od požara ili strujnog
udara.
• Nemojte čistiti aparat direktnim raspršivanjem vode na
njega.
• Nemojte da koristite benzen, razređivač, Clorox sredstva ili
hlorid za čišćenje.
- Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da
izazovu požar.
• Pre nego što očistite ili izvedete održavanje, isključite
aparat iz zidne utičnice.
- Propust da se tako uradi može dovesti do strujnog
udara ili požara.
Srpski
Untitled-23 19
2018-04-18
19
4:31:10
Bezbednosne informacije
Kritilčna upozorenja za odlaganje
UPOZORENJE
Bezbednosne informacije
• Odložite ambalažu za ovaj proizvod na ekološki prihvatljiv
način.
• Pre odlaganja uverite se da nijedna cev sa zadnje strane
frižidera nije oštećena.
• R-600a ili R-134a se koristi kao sredstvo za hlađenje.
Proverite oznaku kompresora na zadnjem delu uređaja
ili oznaku sa nominalnim vrednostima u zamrzivaču da
biste videli koje se sredstvo za hlađenje koristi u vašem
frižideru. Ako ovaj frižider sadrži zapaljivi gas (sredstvo za
hlađenje R-600a), obratite se lokalnim nadležnim službama
u vezi sa bezbednim odlaganjem ovog proizvoda.
• Prilikom odlaganja ovog frižidera, uklonite vrata/
zaptivku na vratima, bravu na vratima, tako da mala deca
ili životinje ne mogu da budu zarobljena unutra. Deca
bi trebalo da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem. Ukoliko je zarobljeno unutra, dete može da se
povredi ili uguši do smrti.
- Ako se desi da se nađe unutra, dete može da se povredi
i uguši do smrti.
• Kao izolacija koristi se ciklopentan. Gasovi u izolacionom
materijalu zahtevaju posebnu proceduru za odlaganje.
Obratite se lokalnim vlastima u vezi sa ekološki bezbednim
odlaganjem ovog proizvoda.
• Čuvajte svu ambalažu van domašaja dece, pošto ambalaža
može da bude opasna za decu.
- Ako dete stavi kesu preko glave, moglo bi se ugušiti.
20
Untitled-23 20
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Dodatni saveti za pravilnu upotrebu
Srpski
Untitled-23 21
2018-04-18
Bezbednosne informacije
• U slučaju kvara na snabdevanju struje, pozovite lokalnu
kancelariju svoje elektroprivrede i pitajte koliko će dugo to
trajati.
- Većina kvarova na snabdevanju struje koja su
otklonjena za sat ili dva, neće uticati na temperaturu u
frižideru. Međutim, treba da smanjite otvaranje vrata na
minimum dok je napajanje isključeno.
- Ukoliko kvar u snabdevanju struje traje duže od 24 sata,
izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
• Frižider možda neće moći da radi ispravno (zamrznuta
hrana se može odmrznuti ili temperatura može postati
previsoka u odeljku za zamrznutu hranu) ako se duži
vremenski period nalazi na mestu na kojem je temperatura
stalno niža od temperaturnog opsega ovog uređaja.
• U slučaju određenih vrsta hrane, njeno hlađenje može da
ima loše dejstvo na očuvanje usled njenih svojstava.
• Vaš aparat se ne ledi, što znači da nema potrebe ručnim
odleđivanjem aparata. To se vrši automatski.
• Porast temperature tokom odmrzavanja može da bude u
skladu sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da sprečite
nepotrebni rast temperature na kojoj se zamrznuta hrana
čuva dok se aparat odleđuje, umotajte zamrznutu hranu u
nekoliko listova novina.
• Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu hranu koja je
potpuno otopljena.
21
4:31:10
Bezbednosne informacije
Saveti za uštedu energije
Bezbednosne informacije
• Postavite aparat u hladnu, suvu prostoriju sa adekvatnom
ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj
sunčevoj svetlosti i nikada ga nemojte staviti blizu
direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
• Za energetsku efikasnost se preporučuje da ne treba
blokirati ventilacione otvore ili rešetke.
• Pustite da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u
aparat.
• Stavite zamrznutu hranu u frižider da bi se odmrzla.
Iskoristite nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da
biste ohladili hranu u frižideru.
• Nemojte da držite vrata frižidera predugo otvorena
prilikom stavljanja ili vađenja hrane iz frižidera. Što
kraće držite vrata otvorenim, manje je nakupljanje leda u
zamrzivaču.
• Preporučljivo je da postavite frižider tako da ima prazan
prostor sa zadnje strane i bočno. Na taj način ćete smanjiti
potrošnju energije i iznose na računima za struju.
• Za najefikasniju upotrebu energije, držite sve unutrašnje
delove kao što su korpe, fijoke, police na mestu kako ste
dobili od proizvođača.
22
Untitled-23 22
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Ovaj uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu i za
slične primene kao što su
Bezbednosne informacije
• kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarije i druge
radne sredine;
• kuće na farmama i od strane gostiju u hotelima, motelima i
drugim okruženjima stambenog tipa;
• objekti gde se pruža noćenje s doručkom;
• ketering i slične primene koje nisu povezane s prodajom.
Srpski
Untitled-23 23
2018-04-18
23
4:31:10
Bezbednosne informacije
Uputstva u vezi WEEE (otpadna električna i elektronska
oprema)
Bezbednosne informacije
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod
i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili
lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji
mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se
mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese
očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim
obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji,
evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH),
potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Samo za proizvode prodane u evropskim zemljama)
24
Untitled-23 24
Srpski
2018-04-18
4:31:10
Instalacija
Pažljivo sledite ova uputstva pre upotrebe kako bi obezbedili pravilnu instalaciju ovog frižidera i kako bi
sprečili nezgode.
UPOZORENJE
•
•
•
•
Koristite ovaj frižider samo za predviđenu namenu, kao što je opisano u ovom priručniku.
Servisiranje mora obaviti kvalifikovani tehničar.
Odložite ambalažu proizvoda u skladu sa lokalnim propisima.
Da biste sprečili strujni udar, isključite kabl za napajanje pre servisiranja ili zamena.
Kratak pregled frižidera
Izgled i isporučeni delovi frižidera se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i države.
02
01
03
Štitnik na vratima
Poklopac gornje police *
Polica zamrzivača
Fioka zamrzivača
Tanki ledomat *
Štitnik posude za kockice leda *
Donja fioka
Instalacija
05
01
02
03
04
05
06
07
* samo odabrani modeli
06
04
07
NAPOMENA
•
Za najbolju energetsku efikasnost, vodite računa da su sve police, fioke i korpe na svojim originalnim
pozicijama.
Srpski
Untitled-23 25
2018-04-18
25
4:31:11
Instalacija
Postupna instalacija
KORAK 1 Odaberite mesto
Uslovi za mesto:
• Čvrsta, ravna površina bez tepiha ili podnih pokrivki koji mogu ometati ventilaciju
• Dalje od direktnog sunca
• Dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
• Dalje od izvora toplote
• Prostor za održavanje i servisiranje
• Temperaturni opseg: između 10 °C i 43 °C
Efektivni temperaturni opseg
Frižider je dizajniran za normalan rad u temperaturnom opsegu naznačenom za njegovu klasu.
Opseg temperature okoline (°C)
Instalacija
Klasa
Simbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Prošireno umerena
SN
+10 do +32
+10 do +32
Umerena
N
+16 do +32
+16 do +32
Subtropska
ST
+16 do +38
+18 do +38
Tropska
T
+16 do +43
+18 do +43
NAPOMENA
Na rashladni učinak i potrošnju energije frižidera može uticati temperatura okoline, učestalost otvaranja
vrata i lokacija frižidera. Preporučujemo da prikladno prilagodite temperaturna podešavanja.
26
Untitled-23 26
Srpski
2018-04-18
4:31:11
Prazan prostor
Informacije o prostoru potrebnom za instalaciju potražite na slikama i u tabeli u nastavku.
Dubina „A“
B
694
Širina „B“
595
Ukupna visina „C“
1853
(jedinica: mm)
A
C
Instalacija
Srpski
Untitled-23 27
2018-04-18
27
4:31:11
Instalacija
01
01
01
preporučuje se više od 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(jedinica: mm)
03
04
Instalacija
05
07
06
NAPOMENA
Mere u gornjoj tabeli se mogu razlikovati, zavisno od načina merenja.
KORAK 2 Razmak (samo odabrani modeli)
1. Otvorite vrata i pronađite isporučene odstojnike
(x2).
2. Raspakujte oba odstojnika i pričvrstite ih za
zadnju stranu frižidera na prikazan način.
Oni pomažu kod ventilacije na zadnjem zidu i
smanjuju potrošnju energije.
28
Untitled-23 28
Srpski
2018-04-18
4:31:11
KORAK 3 Wi-Fi veza
Frižiderom možete da upravljate daljinskim
pomoću Smart Home modula koji se prodaje
odvojeno. Da biste kupili Smart Home modul,
posetite lokaciju www.samsung.com i pratite
informacije o proizvodu u vezi sa tim modulom.
OPREZ
•
•
Postoje dve vrste Samsung Smart Home
modula: jedan se koristi za pametne televizore
kompanije Samsung, a drugi za kućne aparate
kompanije Samsung.
Potrebno je da kupite Samsung Smart Home
modul koji je namenjen kućnim aparatima.
Svaki drugi modul može da dovede do kvara
na sistemu.
Instalacija
1. Otvorite vrata zamrzivača i u gornjem delu
vrata povucite poklopac modula nagore da
biste ga otvorili.
2. Povežite Smart Home modul na priključak i
obratite pažnju da li ste ga pravilno okrenuli.
3. Pritisnite nadole poklopac modula da biste ga
zatvorili.
Srpski
Untitled-23 29
2018-04-18
29
4:31:12
Instalacija
KORAK 4 Podovi
•
•
•
Površina za instalaciju mora podržati potpuno
napunjen frižider.
Kako biste zaštitili pod, stavite veliko parče
kartona ispod svake stopice frižidera.
Jednom kada ste postavili frižider na mesto,
nemojte ga pomerati osim ako je neophodno
zbog zaštite poda. Ako je potrebno, duž staze
pomeranja postavite debeo papir ili tkaninu,
kao što je stari tepih.
Instalacija
30
Untitled-23 30
Srpski
2018-04-18
4:31:12
KORAK 5 Podešavanje stopica za nivelaciju
OPREZ
•
•
•
Frižider mora biti nivelisan na ravnom, čvrstom podu. Ako ne postupite tako, to može izazvati oštećenje
frižidera ili fizičku povredu.
Nivelisanje se mora izvesti sa praznim frižiderom. Vodite računa da namirnice ne ostanu u frižideru.
Iz bezbednosnih razloga, postavite prednju stranu tako da bude malo više od zadnje strane.
Frižider se može nivelisati korišćenjem prednjih nožica koje imaju specijalan zavrtanj (nivelator) za potrebe
nivelisanja. Upotrebite odvijač sa ravnom glavom za nivelisanje.
Da biste podesili visinu leve strane:
Gurnite odvijač sa ravnom glavom u nivelator
prednje leve stopice. Okrenite nivelator u pravcu
kretanja kazaljke na satu da biste podigli frižider,
odnosno suprotno od pravca kretanja kazaljki na
satu da biste ga spustili.
Instalacija
Da biste podesili visinu desne strane:
Gurnite odvijač sa ravnom glavom u nivelator
prednje desne stopice. Okrenite nivelator u pravcu
kretanja kazaljke na satu da biste podigli frižider,
odnosno suprotno od pravca kretanja kazaljki na
satu da biste ga spustili.
Srpski
Untitled-23 31
2018-04-18
31
4:31:12
Instalacija
KORAK 6 Početne postavke
Po završetku sledećih koraka, frižider bi trebalo da bude u potpunosti funkcionalan.
1. Uklonite list od polietilenske pene sa svakog ugla police, koji se tu nalazi za zaštitu frižidera tokom
transporta.
2. Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu da biste uključili frižider.
3. Otvorite vrata i proverite da li se uključuje unutrašnja lampica.
4. Podesite temperaturu na najmanju vrednost i sačekajte da zamrzivač dostigne zadatu temperaturu.
Sada je frižider spreman za upotrebu.
NAPOMENA
Kada se frižider uključi, oglasiće se alarm. Da biste isključili alarm, pritisnite Freezer (Zamrzivač).
KORAK 7 Poslednja provera
Instalacija
Kada je instalacija završena, proverite da li je:
• Frižider uključen u električnu utičnicu i pravilno uzemljen.
• Frižider postavljen na ravnu površinu uz odgovarajuću udaljenost od zida ili kuhinjskog ormara.
• Frižider nivelisan i stoji čvrsto na podu.
• Da se vrata otvaraju i zatvaraju slobodno i da se unutrašnja lampica automatski uključuje kada otvorite
vrata.
32
Untitled-23 32
Srpski
2018-04-18
4:31:12
Radnje
Funkcijski panel
TIP A
05
01
02
Radnje
03
04
TIP B
05
01
02
03
04
Srpski
Untitled-23 33
2018-04-18
33
4:31:12
Radnje
01 Freezer (Zamrzivač)
02 Power Freeze (Brzo zamrzavanje)
03 Door Alarm (Alarm za vrata)
04 Control Lock (Kontrolna brava)
05 Mrežna veza
01 Zamrzivač
Freezer
(Zamrzivač)
Dugme Freezer (Zamrzivač) možete da koristite za podešavanje temperature u
zamrzivaču.
Temperatura se može podesiti u opsegu od -15 °C do -23 °C (podrazumevano: -19
°C).
02 Brzo zamrzavanje (3 sek.)
Radnje
Power
Freeze (Brzo
zamrzavanje)
Brzo zamrzavanje ubrzava proces zamrzavanja pri maksimalnoj brzini ventilatora.
Zamrzivač neprekidno radi pri punoj brzini 50 časova, a zatim se vraća na
prethodnu temperaturu.
• Da biste aktivirali funkciju Brzo zamrzavanje, pritisnite i zadržite 3 sekunde
dugme Power Freeze (Brzo zamrzavanje). Odgovarajući indikator ( ) će se
uključiti, a frižider će ubrzati proces zamrzavanja.
• Da biste deaktivirali ovu funkciju, ponovo pritisnite i zadržite 3 sekunde
dugme Power Freeze (Brzo zamrzavanje). Zamrzivač se vraća na prethodno
podešavanje temperature.
• Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, aktivirajte funkciju Brzo
zamrzavanje najmanje 20 časova pre stavljanja namirnica u zamrzivač.
NAPOMENA
•
•
Funkcija Brzo zamrzavanje povećava potrošnju energije. Isključite je i vratite
uređaj na prethodnu temperaturu ako ne nameravate da je koristite.
Da biste brzo zamrzli veću količinu namirnica, izvadite fioke i postavite
isporučenu policu.
03 Alarm za vrata
Door Alarm (Alarm
za vrata)
34
Untitled-23 34
Možete podesiti alarm za podsetnik. Ako su vrata ostala otvorena duže od 2
minuta, alarm će se oglasiti sa indikatorom alarma koji treperi.
Alarm možete da omogućite i onemogućite pomoću dugmeta Door Alarm (Alarm
za vrata).
Srpski
2018-04-18
4:31:12
04 Kontrolna brava (3 sek.)
Control Lock
(Kontrolna brava)
Da biste sprečili slučajno aktiviranje kontrola, pritisnite i zadržite 3 sekunde
dugme Control Lock (Kontrolna brava) da biste aktivirali funkciju Kontrolna brava.
Sve kontrole će biti onemogućene, a indikator ( ) će se uključiti.
Da biste deaktivirali ovu funkciju, ponovo pritisnite i zadržite 3 sekunde ovo
dugme. Kontrole će ponovo biti dostupne.
05 Mrežna veza
Koristite opcionalni Smart Home modul (prodaje se odvojeno) da biste upravljali frižiderom i nadgledali
ga pomoću aplikacije Samsung Smart Home. Više informacija o aplikaciji Samsung Smart Home potražite u
odeljku „Samsung Smart Home“.
NAPOMENA
•
•
•
•
•
•
Radnje
•
U preporučene sisteme za šifrovanje spadaju WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ili
nestandardni Wi-Fi protokol za potvrdu identiteta.
Na bežične mreže može da utiče bežična komunikacija u okruženju.
Ako je vaš dobavljač Internet usluga registrovao MAC adresu vašeg računara ili modema radi
identifikacije, Samsung pametni frižider možda neće moći da se poveže na Internet. Ako dođe do toga,
obratite se dobavljaču Internet usluga za tehničku pomoć.
Postavke mrežnog zida vašeg mrežnog sistema možda sprečavaju Samsung pametni frižider da pristupi
Internetu. Obratite se dobavljaču Internet usluga za tehničku pomoć. Ako ovaj problem nastavi da se
javlja, obratite se lokalnom Samsung servisnom centru ili prodavcu.
Da biste konfigurisali postavke bežične pristupne tačke, pogledajte korisnički priručnik za pristupnu
tačku.
Samsung pametni frižideri koji koriste Samsung Smart Home modul podržavaju Wi-Fi vezu na 2,4 GHz
sa protokolima IEEE 802.11 b/g/n i Soft-AP (preporučuje se IEEE 802.11 n).
Neovlašćeni Wi-Fi bežični ruteri možda neće moći da se povežu sa ovim Samsung pametnim
frižiderima.
Srpski
Untitled-23 35
2018-04-18
35
4:31:13
Radnje
Samsung Smart Home
Instalacija
Posetite Google Play Store, Galaxy Apps ili Apple App Store i potražite „Samsung Smart Home“. Preuzmite
i instalirajte aplikaciju Samsung Smart Home koju obezbeđuje kompanija Samsung Electronics na pametni
uređaj.
NAPOMENA
•
•
Aplikacija Samsung Smart Home je namenjena za operativni sistem Android 4.0 (ICS) ili noviji, odnosno
iOS 8.0 ili noviji, a prilagođena je za Samsung pametne telefone (serije Galaxy S i Galaxy Note). Na
drugim modelima pametnih telefona neke funkcije će možda raditi drugačije.
U cilju poboljšavanja performansi, aplikacija Samsung Smart Home može da bude promenjena bez
obaveštenja ili za nju može da bude ukinuta podrška u skladu sa smernicama proizvođača.
Samsung nalog
Potrebno je da registrujete Samsung nalog da biste koristili aplikaciju. Ako nemate Samsung nalog, pratite
uputstva na ekranu u aplikaciji da biste kreirali besplatni Samsung nalog.
Radnje
Početak rada
1. Povežite Smart Home modul na odgovarajući priključak na frižideru.
2. Pokrenite aplikaciju Samsung Smart Home i prijavite se pomoću Samsung naloga. Korisnici iPhone
uređaja treba da unesu podatke za prijavljivanje prilikom svakog pristupanja aplikaciji.
3. Dodirnite Add Device (Dodaj uređaj) > Refrigerator (Frižider).
4. Pratite uputstva na ekranu da biste uneli potrebne informacije o ruteru, a zatim dodirnite Next (Dalje).
5. Pritisnite i zadržite najmanje 5 sekundi dugme Freezer (Zamrzivač) dok se na ekranu ne pojavi poruka
„AP (Pristupna tačka)“. Frižider će se registrovati sa aplikacijom.
6. Kada se završi registracija uređaja, ikona frižidera će se pojaviti u aplikaciji Samsung Smart Home.
7. Dodirnite ikonu frižidera da biste otvorili stranicu frižidera.
8. Kada se uspostavi mrežna veza, uključiće se Wi-Fi ikona na frižideru.
Aplikacija frižidera
Integrisana kontrola
Možete da nadgledate i kontrolišete frižider dok ste kod kuće ili u putu.
• Dodirnite ikonu frižidera u aplikaciji Samsung Smart Home da biste otvorili stranicu frižidera.
• Proverite radni status ili obaveštenja sa frižidera i menjajte opcije ili postavke po potrebi.
NAPOMENA
Neke opcije ili postavke frižidera možda nisu dostupne za daljinsko upravljanje.
36
Untitled-23 36
Srpski
2018-04-18
4:31:13
Kategorija
Nadzor
Funkcije
Stavka
Opis
Temperatura zamrzivača
Prikazana je trenutna izabrana temperatura
zamrzivača.
Dijagnoza
Otkrivanje problema u radu zamrzivača.
Praćenje potrošnje
električne energije
Provera ukupne potrošnje električne energije za
poslednjih 180 dana.
Brzo zamrzavanje
Uključite ili isključite brzo zamrzavanje i proverite
trenutne postavke.
Previsoka temperatura
Ovaj alarm se aktivira kada je temperatura
zamrzivača previše visoka.
Otvaranje vrata
Ovaj alarm se aktivira kada su vrata zamrzivača
otvorena određen vremenski period.
Alarmi
Radnje
Srpski
Untitled-23 37
2018-04-18
37
4:31:13
Radnje
Specijalne funkcije
Stvarni izgled i specijalne funkcije frižidera mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i države.
Tanki ledomat (samo odabrani modeli)
01
04
01
02
03
04
05
Posuda za vodu
Ručica ledomata
Posuda za led
Modla za led
Poklopac modle za led
02
05
03
NAPOMENA
Ako ne želite da pravite led, izvadite tanki ledomat da biste oslobodili više prostora za skladištenje
namirnica. U tom slučaju, možete da koristite posudu za led (03) kao višenamensku posudu za skladištenje
namirnica.
Radnje
38
Untitled-23 38
Srpski
2018-04-18
4:31:13
Da biste ručno izbacili led
1. Povucite ručicu posude za vodu (01) da biste
je otvorili, a zatim napunite posudu vodom do
maksimalnog nivoa. Polako zatvorite posudu da
se voda ne bi prosula ili iscurela.
OPREZ
•
•
•
Nemojte prekoračiti liniju koja označava
maksimalni nivo. Ako sipate previše vode,
led se može zaglaviti i izbacivanje može biti
otežano.
Koristite samo pijaću vodu. Led od drugih
tečnosti, kao što su zeleni čaj ili mleko, možda
neće moći da se izbaci na odgovarajući način.
Polako zatvorite posudu za vodu. U suprotnom,
može doći do prosipanja ili curenja vode.
NAPOMENA
•
•
Radnje
Ako voda curi, otvorite posudu za vodu i
proverite da li je zamrznut odvod iz posude
za vodu ka modli za led. U tom slučaju, sipajte
mlaku vodu u posudu za vodu do maksimalnog
nivoa. Sačekajte da se odvod odmrzne.
Preporučuje se da redovno čistite odvod iz
posude za vodu ka modli za led, jer može doći
do zamrzavanja odvoda.
2. Proverite da li je led potpuno zamrznut. Tek
kada se led u potpunosti zamrzne, podignite
ručicu ledomata (02). Tada će se modla za led
(04) okrenuti i izbaciti led u posudu za led (03).
OPREZ
•
Nemojte da podižete ručicu sve dok se led
potpuno ne zamrzne. Polusmrznut led može da
se zaglavi i ošteti posudu za led.
Srpski
Untitled-23 39
2018-04-18
39
4:31:13
Radnje
3. Da biste izbacili led, podignite malo posudu za
led i nakrenite je napred.
2
1
OPREZ
•
•
•
•
•
Obavezno podignite posudu za led pre nego što je nakrenete. U suprotnom, posuda za led može da se
slomi.
Nemojte da sipate vodu direktno u posudu za led da biste napravili led. U suprotnom, posuda za led
može da pukne.
Nemojte da ostavljate otvorena vrata zamrzivača. Led u posudi za led može da se otopi i zaglavi.
U slučaju nestanka struje, ispraznite posudu za led pre nego što započnete pravljenje leda.
Koristite samo pijaću vodu.
NAPOMENA
•
Radnje
•
40
Untitled-23 40
Kockice leda možda neće biti izbačene odjednom, u zavisnosti od stanja leda. U tom slučaju, povucite
ručicu nekoliko puta.
Ako se led ne izbaci zato što je sipana prevelika količina vode, izvadite modlu za led i ispraznite je. Ako
problem i dalje postoji, izvadite tanki ledomat i ispraznite ga.
Srpski
2018-04-18
4:31:13
Da biste otvorili poklopac gornje police (samo odabrani modeli)
1. Podignite do kraja prednji deo poklopca gornje
police.
2. Zatim, gurnite poklopac unutra do kraja.
NAPOMENA
Pre nego što stavite hranu u zamrzivač ili je izvadite iz njega, skupite poklopac gornje police.
Poklopac gornje police može da se skine. Ako vam nije potreban, poklopac možete izvaditi.
Radnje
•
•
Srpski
Untitled-23 41
2018-04-18
41
4:31:14
Radnje
Da bi obezbedili više prostora za čuvanje namirnica (samo odabrani modeli)
Ako vam je potreban dodatni prostor za čuvanje
namirnica, izvadite poklopac gornje police i sve 4
fioke, pa postavite isporučenu policu (pogledajte
sliku) na sredini donjeg dela glavne jedinice. Zatim,
izvadite tanki ledomat.
NAPOMENA
•
•
Uklanjanje poklopca gornje police i fioka
ne utiče na termalna i mehanička svojstva
zamrzivača.
Deklarisana zapremina prostora za skladištenje
u zamrzivaču određuje se kada su poklopac
gornje police i sve fioke izvađene, a isporučena
polica postavljena u zamrzivač.
Radnje
42
Untitled-23 42
Srpski
2018-04-18
4:31:14
Održavanje
Promena smera otvaranja vrata (samo odabrani modeli)
Smer otvaranja vrata moraju da promene serviseri koje je ovlastila kompanija Samsung o vašem trošku,
pošto ta vrsta servisiranja nije pokrivena garancijom.
UPOZORENJE
•
•
•
Garancija ne pokriva neuspešnu promenu smera niti oštećenje imovine do kojeg može da dođe usled
korišćenja usluga neovlašćenog servisa.
Proverite da li je frižider isključen sa izvora napajanja pre promene smera otvaranja vrata.
Potrebno je da sačekate najmanje jedan sat nakon završetka promene smera otvaranja vrata. Time se
sprečava mogućnost strujnog udara.
Potrebne alatke (nisu obezbeđene)
Krstasti odvijač
Odvijač sa ravnom glavom
Nasadni ključ od 8 mm
(za vijke)
Ključ od 12 mm
(za osovinu donje šarke)
Ključ od 10 mm
(za osovinu gornje šarke)
Održavanje
Dodatna oprema
Izgled dodatnog pribora navedenog u nastavku može da se razlikuje prema modelu.
Poklopac šarke (L)
Poklopac zazora (L)
OPREZ
Tokom čitave procedure promene smera otvaranja vrata, sve sitne delove (zavrtnje, poklopce itd.) frižidera
držite dalje od dece i beba iz bezbednosnih razloga.
Srpski
Untitled-23 43
2018-04-18
43
4:31:14
Održavanje
Postupna uputstva
KORAK 1 Skinite ručku
1. Skinite poklopac ručke i stavite ga na sigurno
mesto.
2. Skinite zavrtnje sa gornje i donje strane ručke.
Održavanje
3. Pomoću odvijača sa ravnom glavom skinite
poklopce sa zavrtanja na ručki (x2). Zatim
stavite poklopce zavrtnja na ručki sa suprotne
strane.
OPREZ
Da ne biste oštetili uređaj, budite oprezni kada
skidate poklopce zavrtanja na ručki.
NAPOMENA
Odložite ručku na bezbedno mesto za kasniju upotrebu.
44
Untitled-23 44
Srpski
2018-04-18
4:31:15
KORAK 2 Skinite vrata zamrzivača
1. Otvorite poklopac modula i skinite poklopac
zazora.
2. Uhvatite sa obe ruke donji deo (označen na
slici) poklopca žičane instalacije i podignite
poklopac žičane instalacije.
3. Okrenite poklopac žičane instalacije za 90
stepeni ka napred i gurnite ga nagore da biste
ga skinuli.
NAPOMENA
Odložite poklopac zazora i poklopac žičane
instalacije na bezbedno mesto. Biće vam potrebni
da vratite vrata u početni položaj (pre promene
smera otvaranja).
NAPOMENA
Stavite poklopac modula na štitnik na vratima za
kasniju upotrebu.
Održavanje
Srpski
Untitled-23 45
2018-04-18
45
4:31:15
Održavanje
Tip prikaza A
1. Skinite poklopac gornjeg rama prvo sa desne
strane. Zatim ga izvucite.
2. Izvucite levu stranu poklopca šarke, a zatim
malo podignite donju stranu da biste ga izvukli.
OPREZ
Prilikom skidanja poklopca šarke, vodite računa da
ne oštetite priključke i žice na vratima zamrzivača
ili oko njih.
NAPOMENA
Poklopac šarke držite na bezbednom mestu.
Potreban je prilikom vraćanja vrata u početni
položaj (pre promene smera otvaranja).
3. Oslobodite priključke na vratima zamrzivača ili
oko njih. Otpustite zavrtnje sa gornje šarke da
biste je skinuli.
OPREZ
Održavanje
Da vrata zamrzivača ne bi spala, čvrsto ih držite
kada skidate gornju šarku.
46
Untitled-23 46
Srpski
2018-04-18
4:31:15
4. Kada skinete gornju šarku, podignite vrata
zamrzivača i skinite ih. Vrata odložite na
bezbedno mesto.
OPREZ
Vrata su teška. Da biste sprečili oštećenja ili
povrede, budite oprezni prilikom skidanja vrata.
Tip prikaza B
1. Pomoću odvijača sa ravnom glavom skinite
zavrtnje iz otvora na vrhu vrata da biste skinuli
poklopac gornjeg rama.
NAPOMENA
Počnite od zavrtanja najudaljenijih od šarke.
Održavanje
2. Izvucite levu stranu poklopca šarke, a zatim
malo podignite donju stranu da biste ga izvukli.
OPREZ
Prilikom skidanja poklopca šarke, vodite računa da
ne oštetite priključke i žice na vratima zamrzivača
ili oko njih.
NAPOMENA
Poklopac šarke držite na bezbednom mestu.
Potreban je prilikom vraćanja vrata u početni
položaj (pre promene smera otvaranja).
Srpski
Untitled-23 47
2018-04-18
47
4:31:16
Održavanje
3. Oslobodite priključke na vratima zamrzivača ili
oko njih. Otpustite zavrtnje sa gornje šarke da
biste je skinuli.
OPREZ
Da vrata zamrzivača ne bi spala, čvrsto ih držite
dok skidate gornju šarku.
4. Kada skinete gornju šarku, podignite vrata
zamrzivača i skinite ih. Vrata odložite na
bezbedno mesto.
OPREZ
Vrata su teška. Da biste sprečili oštećenja ili
povrede, budite oprezni prilikom skidanja vrata.
Održavanje
48
Untitled-23 48
Srpski
2018-04-18
4:31:16
KORAK 3 Prebacite dodatak za automatsko zatvaranje na drugu stranu
1. Skinite sa vrata zamrzivača ručicu za
automatsko zatvaranje tako što ćete otpustiti
zavrtnje na njoj i zavrtnje sa suprotne strane.
2. Postavite ručicu za automatsko zatvaranje sa
suprotne strane i pričvrstite zavrtnje.
Održavanje
Srpski
Untitled-23 49
2018-04-18
49
4:31:16
Održavanje
KORAK 4 Prebacite donju šarku na drugu stranu
1. Pažljivo položite frižider. Zatim, skinite zavrtnje
sa donje šarke na desnoj strani, a zatim stopicu
za nivelaciju sa leve strane.
1
4
1
2
6
2. Pomoću nasadnog ključa od 8 mm skinite vijak
na zadnjoj strani pored osovine.
3. Skinite vijak za osovinu ispod donje šarke.
4. Osovinu skinite pomoću krstastog odvijača.
5. Stavite osovinu sa suprotne strane.
6. Vratite i pričvrstite vijak na zadnjoj strani.
7. Vratite i pričvrstite vijak za osovinu.
5
Održavanje
8. Postavite donju šarku sa suprotne strane i
pričvrstite zavrtnje. Montirajte stopicu za
nivelaciju sa suprotne strane i pričvrstite
zavrtnje.
9. Pažljivo uspravite frižider.
50
Untitled-23 50
Srpski
2018-04-18
4:31:17
KORAK 5 Vratite vrata zamrzivača na mesto
Tip prikaza A
1. Skinite zavrtnje i izvucite poklopac komandne
table.
2. Premestite priključke i žice na suprotnu stranu.
Postavite poklopac komandne table, a zatim
pričvrstite zavrtnje sa suprotne strane.
Održavanje
Srpski
Untitled-23 51
2018-04-18
51
4:31:17
Održavanje
3. Skinite osovinu sa gornje šarke. Zatim vratite
osovinu na prikazan način.
4. Postavite najpre donji deo vrata na frižider.
5. Stavite gornju šarku i pričvrstite je zavrtnjima.
Održavanje
•
52
Untitled-23 52
Premestite žice na suprotnu stranu i fiksirajte ih
pomoću unutrašnje kuke.
Srpski
2018-04-18
4:31:17
6. Vratite poklopac modula u prvobitni položaj.
7. Povežite priključke na vratima i zamrzivaču.
Zatim fiksirajte žice pomoću unutrašnje kuke na
opcionalnom poklopcu šarke (L).
Održavanje
8. Stavite najpre desnu stranu poklopca šarke
na gornju šarku. Zatim pritisnite donji deo
poklopca da biste ga postavili na mesto.
OPREZ
Proverite da žice i priključci nisu zaglavljeni na
sredini.
Srpski
Untitled-23 53
2018-04-18
53
4:31:18
Održavanje
9. Postavite poklopac gornjeg rama tako da deo
(b) dijagonalno naleže na deo (a).
a
b
10. Stavite poklopac žičane instalacije kroz
otvoreni poklopac modula. Okrenite poklopac
za 90 stepeni ka napred, a zatim ga gurnite da
biste ga postavili na mesto.
11. Vratite poklopac zazora (L) na mesto, a zatim
zatvorite poklopac modula.
NAPOMENA
Održavanje
Izgled poklopaca se razlikuje prema modelu.
Tip prikaza B
1. Skinite zavrtnje i izvucite poklopac komandne
table.
54
Untitled-23 54
Srpski
2018-04-18
4:31:18
2. Premestite priključke i žice na suprotnu stranu.
Postavite poklopac komandne table, a zatim
pričvrstite zavrtnje sa suprotne strane.
3. Skinite osovinu sa gornje šarke. Zatim vratite
osovinu na prikazan način.
Održavanje
Srpski
Untitled-23 55
2018-04-18
55
4:31:18
Održavanje
4. Postavite najpre donji deo vrata na frižider.
5. Stavite gornju šarku i pričvrstite je zavrtnjima.
•
Premestite žice na suprotnu stranu i fiksirajte ih
pomoću unutrašnje kuke.
6. Vratite poklopac modula u prvobitni položaj.
Održavanje
7. Povežite priključke na vratima i zamrzivaču.
Zatim fiksirajte žice pomoću unutrašnje kuke na
opcionalnom poklopcu šarke (L).
56
Untitled-23 56
Srpski
2018-04-18
4:31:19
8. Stavite najpre desnu stranu poklopca šarke
na gornju šarku. Zatim pritisnite donji deo
poklopca da biste ga postavili na mesto.
OPREZ
Proverite da žice i priključci nisu zaglavljeni na
sredini.
9. Postavite poklopac gornjeg rama tako da
deo (b) dijagonalno naleže na deo (a). Zatim
pomerite kraj poklopca nalevo da biste ga
zaključali.
a
b
Održavanje
Srpski
Untitled-23 57
2018-04-18
57
4:31:19
Održavanje
•
Kod modela koji imaju ekran sa gornje strane,
gurnite levu stranu poklopca gornjeg rama,
a zatim i desnu stranu tako što ćete fiksirati
gornju i donju oblast.
10. Stavite poklopac žičane instalacije kroz
otvoreni poklopac modula. Okrenite poklopac
za 90 stepeni ka napred, a zatim ga gurnite da
biste ga postavili na mesto.
11. Vratite poklopac zazora (L) na mesto, a zatim
zatvorite poklopac modula.
NAPOMENA
Održavanje
Izgled poklopaca se razlikuje prema modelu.
58
Untitled-23 58
Srpski
2018-04-18
4:31:19
KORAK 6 Vratite ručku
1. Postavite ručku sa suprotne strane, a zatim
pričvrstite zavrtanj.
2. Stavite poklopac ručke na prikazan način.
NAPOMENA
Vrata možete da vratite u početni položaj (pre promene smera otvaranja vrata). U tom slučaju pogledajte
gornja uputstva, ali vratite vrata, šarke i poklopce u početni položaj.
Održavanje
Srpski
Untitled-23 59
2018-04-18
59
4:31:20
Održavanje
Rukovanje i nega
Police
Malo podignite zadnju stranu police da biste je
izvukli.
Štitnici na vratima
Malo podignite i izvucite štitnik iz vrata.
OPREZ
Da biste sprečili nezgode, ispraznite štitnike pre
nego što ih izvadite.
Održavanje
Poklopac gornje police (samo odabrani modeli)
1. Gurnite desnu stranu poklopca unutra da biste
otkačili poklopac.
2. Zatim, podignite poklopac i izvadite ga.
2
1
60
Untitled-23 60
Srpski
2018-04-18
4:31:20
Tanki ledomat (samo odabrani modeli)
NAPOMENA
•
•
Nakon čišćenja delova tankog ledomata, kao što su posuda za vodu, posuda za led i modla za led,
proverite da li su u potpunosti suvi.
Nakon čišćenja tankog ledomata, sačekajte da se potpuno osuše njegova unutrašnja i spoljna strana. U
suprotnom, može doći do kvara na ručici ledomata. U tom slučaju, ostavite tanki ledomat da se suši 2 do
3 dana. Zatim, pokušajte ponovo.
Da biste uklonili delove
Posuda za vodu
U potpunosti otvorite posudu za vodu, a zatim je
izvucite.
Modla za led
1. Skinite poklopac modle za led da biste otvorili
modlu za led.
Održavanje
2. Malo izvucite levu stranu modle za led, a zatim
izvucite i drugu stranu da biste je izvadili.
Srpski
Untitled-23 61
2018-04-18
61
4:31:20
Održavanje
Tanki ledomat
1. Prvo izvadite višenamensku posudu koja se
nalazi odmah iznad tankog ledomata.
2. Uhvatite označene delove sa obe strane tankog
ledomata, podignite ledomat i povucite ga
napred.
Održavanje
Da biste vratili delove
Posuda za vodu
Postavite obe strane posude za vodu na
odgovarajuće kuke u kućištu posude za vodu.
Gurnite posudu dok je ne postavite na mesto.
62
Untitled-23 62
Srpski
2018-04-18
4:31:21
Čišćenje
Unutrašnje i spoljašnje
UPOZORENJE
•
•
Za potrebe čišćenja nemojte koristiti benzol, razređivač ili kućni deterdžent/deterdžent za automobil
kao što je Clorox™. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu frižidera i da izazovu požar.
Ne prskajte vodu na frižider. Ovo može izazvati strujni udar.
Pomoću suve krpe redovno čistite strane supstance, kao što su prašina ili voda sa priključaka i kontaktnih
tačaka utikača.
1. Isključite kabl za napajanje.
2. Za čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti frižidera koristite papirne ubruse ili vlažnu meku krpu koja ne
ostavlja dlačice.
3. Kada završite, dobro ga osušite pomoću suve krpe ili papirnih ubrusa.
4. Uključite kabl za napajanje.
Zamena
LED lampice
Da biste zamenili lampice frižidera, obratite se lokalnom servisnom centru kompanije Samsung.
UPOZORENJE
•
Lampice nije moguće korisnički servisirati. Nemojte pokušavati sami da zamenite lampicu. Može doći do
strujnog udara.
Održavanje
Srpski
Untitled-23 63
2018-04-18
63
4:31:21
Rešavanje problema
Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi uslužni pozivi koji se
odnose na normalne situacije (slučajevi bez kvara) biće naplaćeni korisnicima.
Opšte
Temperatura
Simptom
Zamrzivač ne radi.
Temperatura
zamrzivača je
previsoka.
Zamrzivač se previše
hladi.
Rešavanje problema
Unutrašnji zid je vreo.
64
Untitled-23 64
Mogući uzroci
•
Kabl za napajanje nije priključen
ispravno.
•
Kontrola temperature nije
ispravno podešena.
•
Frižider se nalazi blizu izvora
toplote ili na direktnoj sunčevoj
svetlosti.
•
Nema dovoljno prostora između
frižidera i zidova sa bočne i
zadnje strane.
•
Frižider je prepunjen. Hrana
blokira ventilacione otvore u
frižideru.
•
Kontrola temperature nije
ispravno podešena.
•
Frižider ima cevovod otporan na
toplotu u unutrašnjem zidu.
Rešenje
•
Uključite kabl za napajanje
ispravno.
•
Podesite nižu temperaturu.
•
Vodite računa da frižider nije
izložen direktnoj sunčevoj
svetlosti ili da nije u blizini izvora
toplote.
•
Preporučujemo da prostor između
frižidera i obližnjih zidova (ili
kuhinjskih elemenata) bude veći
od 50 mm.
•
Vodite računa da ne prepunite
frižider. Vodite računa da hrana
ne blokira ventilacione otvore.
•
Podesite višu temperaturu.
•
Radi sprečavanja kondenzacije,
frižider poseduje cevovod otporan
na toplotu u prednjim uglovima.
Ako temperatura okoline poraste,
ova oprema možda neće efikasno
raditi. Ovo nije greška sistema.
Srpski
2018-04-18
4:31:21
Neprijatni mirisi
Simptom
U frižideru se osećaju
neprijatni mirisi.
Mogući uzroci
•
Pokvarena hrana.
•
Hrana sa jakim neprijatnim
mirisom.
Rešenje
•
Očistite frižider i izvadite
pokvarenu hranu.
•
Vodite računa da hrana sa
snažnim mirisom bude hermetički
umotana.
Led
Simptom
Mogući uzroci
Oko ventilacionih
otvora se stvara led.
•
Hrana blokira ventilacione otvore.
Led na unutrašnjim
zidovima.
•
Vrata nisu dobro zatvorena.
•
Voće i povrće se nalazi u odeljku
Fresh/Chef Zone.
Voće ili povrće je
zamrznuto.
Rešenje
•
Proverite da hrana ne blokira
ventilacione otvore.
•
Proverite da hrana ne blokira
vrata. Očistite zaptivnu gumu na
vratima.
•
Odeljak Fresh/Chef Zone se koristi
samo za meso/ribu.
Kondenzacija
Simptom
Na unutrašnjim
zidovima se formira
kondenzacija.
Mogući uzroci
Rešenje
•
Ako vrata ostanu otvorena, u
frižider će dospeti vlaga.
•
Obrišite vlagu i nemojte da
otvarate vrata duže vreme.
•
Hrana sa visokim sadržajem
vlage.
•
Vodite računa da takva hrana
bude hermetički umotana.
Rešavanje problema
Srpski
Untitled-23 65
2018-04-18
65
4:31:21
Rešavanje problema
Čuje li se neobična buka iz frižidera?
Pre nego što pozovete servisni centar, pogledajte kontrolne tačke u nastavku. Svi pozivi servisnom centru u
vezi sa normalnim zvukovima biće naplaćeni korisniku.
Ovi zvukovi su normalni.
•
Kada započinje ili završava rad, frižider može ispuštati zvukove slične zvuku paljenja motora u
automobilu. Kada se rad stabilizuje, ovi zvukovi će se stišati.
Zujanje!
Škljocanje!
Ili Škriputanje!
•
Kada je ventilacija uključena, mogu se čuti sledeći zvukovi. Kada frižider dostigne zadatu temperaturu,
neće se čuti zvuk ventilacije.
SSSRRR!
Rešavanje problema
•
Šuštanje!
Tokom ciklusa odmrzavanja, voda može kapati na grejač za odmrzavanje, zbog čega će se čuti cvrčanje.
Šištanje!
66
Untitled-23 66
Srpski
2018-04-18
4:31:21
•
Dok se frižider hladi ili zamrzava, gas za hlađenje prolazi kroz zapečaćene cevi, zbog čega se čuje zvuk
ključanja.
Ključanje!
•
Kada se temperatura frižidera povećava ili smanjuje, plastični delovi se skupljaju i šire, pa se čuje zvuk
pucketanja. Ovi zvukovi se čuju tokom ciklusa odmrzavanja ili kada elektronski delovi rade.
Pucketanje!
•
•
Za modele sa ledomatom: Kada se otvori ventil za vodu kako bi se napunio ledomat, može čuti zujanje.
Tokom izjednačavanja pritiska, zbog otvaranja ili zatvaranja vrata frižidera, može se čuti zvuk šištanja.
Rešavanje problema
Srpski
Untitled-23 67
2018-04-18
67
4:31:22
Rešavanje problema
Samsung Smart Home
Simptom
Ne mogu da pronađem
„Samsung Smart
Home“ u prodavnici
aplikacija.
Aplikacija Samsung
Smart Home ne radi.
Aplikacija Samsung
Smart Home je
instalirana, ali
nije povezana sa
frižiderom.
Ne mogu da se
prijavim na aplikaciju.
Pojavljuje se poruka o
grešci kada pokušam
da registrujem frižider.
Aplikacija Samsung
Smart Home je
uspešno povezana sa
frižiderom, ali se ne
pokreće.
Rešenje
•
Aplikacija Samsung Smart Home dostupna je na pametnim telefonima koji
koriste operativni sistem Android 4.0 (ICS) ili noviji, odnosno iOS 8.0 ili
noviji.
•
Aplikacija Samsung Smart Home dostupna je samo na odabranim
modelima.
Stara aplikacija Samsung Smart Refrigerator ne može da se poveže sa
Samsung Smart Home modelima.
•
•
•
•
Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju.
Proverite da li ruter normalno radi.
Ako niste povezali frižider sa aplikacijom Samsung Smart Home nakon što
ste instalirali aplikaciju, morate da uspostavite vezu pomoću funkcije za
registrovanje uređaja u aplikaciji.
•
•
Morate da se prijavite na Samsung nalog da biste koristili aplikaciju.
Ako nemate Samsung nalog, pratite uputstva na ekranu u aplikaciji da biste
ga kreirali.
•
Jednostavno povezivanje možda ne uspeva zbog udaljenosti od pristupne
tačke ili električnih smetnji iz okruženja. Sačekajte malo i pokušajte
ponovo.
•
Zatvorite i ponovo pokrenite aplikaciju Samsung Smart Home ili prekinite
vezu sa ruterom i ponovo je uspostavite.
Isključite kabl za napajanje frižidera, pa ga ponovo uključite posle 1
minuta.
•
Rešavanje problema
68
Untitled-23 68
Srpski
2018-04-18
4:31:22
Beleška
Untitled-23 69
2018-04-18
4:31:22
Beleška
Untitled-23 70
2018-04-18
4:31:22
Beleška
Untitled-23 71
2018-04-18
4:31:22
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung
korisnički centar
Zemlja
Kontaktni centar
Veb lokacija
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-23 72
2018-04-18
4:31:22
Hladnjak
Korisnički priručnik (samo zamrzivač)
RZ32M*
Samostojeći uređaj
Untitled-22 1
2018-04-18
4:29:03
Sadržaj
Sigurnosne informacije
Sadržaj
2
Untitled-22 2
3
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu postavljanja
Ključna upozorenja za instaliranje
Oprez pri instaliranju
Ključna upozorenja za uporabu
Ključna upozorenja za upotrebu
Oprez pri uporabi
Oprez pri čišćenju
Ključna upozorenja za odlaganje
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu
Savjeti za štednju energije
Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične primjene kao što su
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)
5
6
6
10
11
16
16
18
19
21
22
23
24
Postavljanje
25
Brzi pregled hladnjaka
Koraci za postavljanje
25
26
Operacije
33
Ploča sa značajkama
Samsung Smart Home
Posebne značajke
33
36
38
Održavanje
43
Promjena smjera otvaranja vrata (samo kod određenih modela)
Rukovanje i održavanje
Čišćenje
Zamjena
43
60
63
63
Rješavanje problema
64
Općenito
Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?
Samsung Smart Home
64
66
68
Hrvatski
2018-04-18
4:29:03
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Prije nego što počnete upotrebljavati vaš novi hladnjak
Samsung, podrobno pročitajte ovaj priručnik kako biste
sigurno i učinkovito znali rukovati značajkama i funkcijama
koje nudi vaš novi uređaj.
• Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili onima s nedostatkom iskustva i znanja,
osim ako ih nadgleda ili im je upute o upotrebi dala osoba
odgovorna za njihovu sigurnost.
• Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina
i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima te neiskusne osobe i osobe s
nedostatkom znanja ako su pod nadzorom ili su prethodno
upoznate s uputama o sigurnoj upotrebi uređaja i ako
razumiju moguće opasnosti kojima se izlažu.
Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i
održavati uređaj bez nadzora.
• Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku
ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije koje se mogu
dogoditi.
Primjena zdravog razuma, opreza i pažnje tijekom
postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem isključivo su
vaša odgovornost.
• S obzirom na to da upute za upotrebu u nastavku
obuhvaćaju različite modele, značajke vašeg hladnjaka
mogu se malo razlikovati od onih koje su opisane u ovom
priručniku, a neki znakovi upozorenja možda neće biti
primjenjivi. Ako imate bilo kakva pitanja ili ste zabrinuti,
obratite se najbližem servisnom centru ili potražite pomoć
i informacije na mreži na: www.samsung.com.
Hrvatski
Untitled-22 3
2018-04-18
3
4:29:03
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Kako bi se u slučaju istjecanja iz kruga hlađenja izbjeglo
stvaranje zapaljive smjese plina i zraka, veličina prostorije
u koju se uređaj može postaviti povezana je s količinom
upotrijebljenog rashladnog sredstva.
• Nikada nemojte pokretati uređaj ako na njemu otkrijete
bilo kakve znakove oštećenja. Ako niste sigurni, savjetujte
se s distributerom. Prostorija mora imati volumen od
najmanje 1 m³ za svakih 8 g rashladnog sredstva R-600a
u sustavu uređaja. Količina rashladnog sredstva u vašem
uređaju navedena je na identifikacijskoj pločici unutar
uređaja.
• Rashladno sredstvo koje istječe iz cijevi može se zapaliti ili
prouzročiti ozljedu oka. Kada rashladno sredstvo istječe iz
cijevi, izbjegavajte otvoreni plamen i udaljite od proizvoda
sve zapaljivo te odmah prozračite prostoriju.
- U suprotnom može doći do požara ili eksplozije.
• Servisiranje uređaja opasno je za bilo koga osim
ovlaštenog servisera.
• U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete
poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
Upozorenje; Opasnost od požara / zapaljivih
materijala
4
Untitled-22 4
Hrvatski
2018-04-18
4:29:03
Važni sigurnosni simboli i mjere opreza:
Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa u ovom priručniku. U
ovom se priručniku upotrebljavaju sljedeći sigurnosni simboli.
UPOZORENJE
Sigurnosne informacije
Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti oštećenja
imovine, teške tjelesne ozljede i/ili smrt.
OPREZ
Opasnosti ili opasni postupci koji mogu prouzročiti teške
tjelesne ozljede i/ili oštećenje imovine.
NAPOMENA
Korisne informacije koje korisniku pomažu razumjeti i koristiti
prednosti hladnjaka.
Ovi znakovi upozorenja postavljeni su kako bi se spriječilo da
se ozlijedite vi i drugi.
Slijedite ih pozorno.
Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu
za buduće potrebe.
Hrvatski
Untitled-22 5
2018-04-18
5
4:29:03
Sigurnosne informacije
Znakovi ozbiljnog upozorenja o prijevozu i mjestu
postavljanja
UPOZORENJE
Sigurnosne informacije
• Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se
ne oštete dijelovi kruga hlađenja.
- Istjecanje rashladnog sredstva iz cijevi može ga
zapaliti i prouzročiti ozljede oka. U slučaju da otkrijete
istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili moguće
izvore zapaljenja te nekoliko minuta prozračujte
prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.
- Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva
izobutana (R-600a), prirodnog plina koji je vrlo
kompatibilan s okolišem, ali je i zapaljiv. Tijekom
prijevoza i postavljanja uređaja treba paziti da se ne
oštete dijelovi kruga hlađenja.
Ključna upozorenja za instaliranje
UPOZORENJE
• Nemojte postavljati hladnjak na vlažnu lokaciju ili na
mjesto na kojem može doći u dodir s vodom.
- Dotrajala izolacija na električnim dijelovima može
prouzročiti strujni udar ili požar.
• Ne izlažite ovaj hladnjak izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
vrućini štednjaka, grijalica i drugih uređaja.
6
Untitled-22 6
Hrvatski
2018-04-18
4:29:03
Sigurnosne informacije
• Ne uključujte više uređaja u isti produžni kabel. Hladnjak
uvijek treba biti uključen u zasebnu strujnu utičnicu čiji
napon odgovara onome na pločici na hladnjaku.
- To omogućuje najbolju izvedbu te sprječava
preopterećenje kućnih instalacija što može prouzročiti
požar zbog pregrijanih žica.
• Ako je zidna utičnica labava, nemojte umetati utikač.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
• Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje s vidljivim
napuknućima ili oštećenjima na tijelu ili krajevima.
• Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega
stavljati teške predmete.
• Nemojte povlačiti ili pretjerano savijati kabel za napajanje.
• Nemojte uvijati ili vezati kabel za napajanje.
• Nemojte vješati kabel za napajanje na metalne predmete,
stavljati na njega teške predmete, umetati ga između
predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.
• Pri premještanju hladnjaka pripazite da se kabel za
napajanje ne zaokrene ili ošteti.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Nemojte nikada iskopčavati hladnjak tako da vučete kabel
za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga
ravno iz utičnice.
- Oštećenje kabela može dovesti do kratkog spoja, požara
i/ili strujnog udara.
• U ovaj uređaj nemojte pohranjivati eksplozivne predmete
poput limenki aerosola sa zapaljivim propelantom.
• Ne postavljajte uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog
materijala.
Hrvatski
Untitled-22 7
2018-04-18
7
4:29:03
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje može istjecati
plin.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Prije upotrebe hladnjak treba pravilno postaviti i instalirati
na mjesto koje je u skladu s uputama u priručniku.
• Priključite utikač u ispravan položaj tako da kabel visi
prema dolje.
- Ako utikač priključite naopako, može doći do prekida
vodiča, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
• Pazite da se utikač ne prignječi ili ošteti stražnjom stranom
hladnjaka.
• Ambalažu držite izvan dohvata djece.
- Djeca bi se mogla ugušiti materijalom za pakiranje ako
ga stave na glavu.
• Uređaj bi trebao biti postavljen tako da strujni kabel bude
dostupan nakon postavljanja.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara
zbog gubitka energije.
• Uređaj nemojte postavljati na vlažno, masno ili prašnjavo
mjesto ili na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili
vodi (kapi kiše).
- Dotrajala izolacija ili električni dijelovi mogu prouzročiti
strujni udar ili požar.
• Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte ga i
obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
- U suprotnom postoji opasnost od požara.
8
Untitled-22 8
Hrvatski
2018-04-18
4:29:03
Sigurnosne informacije
• Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete
(kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete,
posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.).
- To može prouzročiti strujni udar, požar, probleme s
proizvodom ili ozljede.
• Prije nego što prvi put ukopčate uređaj, morate ukloniti
cjelokupnu zaštitnu plastičnu foliju.
• Hladnjak mora biti sigurno uzemljen.
- Prije nego što pokušate pregledati ili popraviti neki
od dijelova uređaja, uvijek provjerite je li hladnjak
uzemljen. Propuštanje električne energije može izazvati
teški strujni udar.
• Nikada se kao električnim uzemljenjem ne koristite
plinskim cijevima, telefonskim žicama ili drugim
predmetima koji mogu privlačiti munje.
- Hladnjak morate uzemljiti kako biste spriječili
propuštanje električne energije ili strujne udare
prouzročene propuštanjem struje iz hladnjaka.
- To može rezultirati strujnim udarom, požarom,
eksplozijom ili problemima s proizvodom.
• Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu. Nemojte
upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje
ili labavu zidnu utičnicu.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Ako je kabel napajanja oštećen, odmah se obratite
proizvođaču ili servisnom zastupniku proizvođača radi
zamjene kabela.
Hrvatski
Untitled-22 9
2018-04-18
9
4:29:03
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Izmjenu osigurača na hladnjaku mora vršiti kvalificirani
tehničar ili tvrtka za servisiranje.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili tjelesnih
ozljeda.
• Pri postavljanju uređaja pripazite da ne priklještite i ne
oštetite kabel napajanja.
• Nemojte postavljati više prijenosnih utičnica ili prijenosni
uređaj za napajanje sa stražnje strane uređaja.
Oprez pri instaliranju
OPREZ
• Ostavite dovoljno prostora okolo hladnjaka i postavite ga
na ravnu površinu.
- Ventilacijski prostor na kućištu uređaja ili montažnoj
konstrukciji mora biti bez prepreka.
• Ostavite uređaj da stoji 2 sata nakon postavljanja i
uključivanja prije stavljanja hrane.
• Preporučujemo da kvalificirani tehničar ili servis obavi
instaliranje hladnjaka.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara,
eksplozije, problema s proizvodom ili ozljede.
• Hladnjak zbog preopterećenja jednih vrata može pasti i
prouzročiti tjelesnu ozljedu.
10
Untitled-22 10
Hrvatski
2018-04-18
4:29:03
Ključna upozorenja za uporabu
UPOZORENJE
Sigurnosne informacije
• Nemojte umetati utikač u zidnu utičnicu mokrim rukama.
- To može prouzročiti strujni udar.
• Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Kad otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti te
tako dovesti do ozljede i/ili materijalne štete.
• Ne stavljajte ruke, noge ili metalne predmete (poput
štapića itd.) u dno ili stražnji dio hladnjaka.
- To može prouzročiti strujni udar ili ozljedu.
- Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu
ozljedu.
• Nemojte mokrim rukama dodirivati unutarnje stjenke
zamrzivača ni proizvode pohranjene u zamrzivaču.
- To može prouzročiti ozebline.
• U hladnjak nemojte stavljati spremnike punjene vodom.
- U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• U hladnjaku nemojte držati hlapljive ili zapaljive predmete
ili tvari (benzen, razrjeđivač, plin propan, alkohol, eter, LP
plin i druge slične proizvode).
- Ovaj je hladnjak namijenjen isključivo čuvanju hrane.
- To može prouzročiti požar ili eksploziju.
• Djeca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo da se ne
igraju uređajem.
- Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu
prikliještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su
mali. Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u
blizini.
Hrvatski
Untitled-22 11
2018-04-18
11
4:29:03
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Djeci nemojte dopuštati da se vješaju o vrata ili o odjeljke
na vratima. Može doći do ozbiljne ozljede.
• Nemojte dopuštati djeci da ulaze u hladnjak. Mogli bi se
naći u zamci.
• Nemojte gurati ruke u donje područje ispod uređaja.
- Bilo kakvi oštri rubovi mogu prouzročiti tjelesnu
ozljedu.
• U hladnjak nemojte stavljati farmaceutske proizvode,
znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na
temperaturu.
- U hladnjak se ne smiju spremati proizvodi kojima je
potrebna stroga kontrola temperature.
• U hladnjak/zamrzivač nemojte postavljati niti u njemu
upotrebljavati električne uređaje, osim ako je riječ o vrsti
uređaja koju preporučuje proizvođač.
• Ako osjetite miris lijekova ili dima, odmah iskopčajte utikač
i obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
• Ako u hladnjak dospije prašina ili voda, iskopčajte utikač i
obratite se servisnom centru Samsung Electronics.
- U suprotnom postoji opasnost od požara.
• Nemojte djeci dopuštati da stoje na poklopcu ladice.
- Ladica bi mogla puknuti, a djeca skliznuti.
• Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok je
hladnjak bez nadzora i ne dopuštajte djeci da ulaze u
hladnjak.
• Ne dopuštajte bebama ili maloj djeci ulazak u ladicu.
- To može prouzročiti smrt gušenjem ili ozljedu.
• Nemojte hladnjak pretjerano puniti hranom.
- Pri otvaranju vrata proizvodi mogu ispasti i prouzročiti
tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
12
Untitled-22 12
Hrvatski
2018-04-18
4:29:03
Sigurnosne informacije
• Na površinu uređaja nemojte prskati hlapljive tvari, poput
insekticida.
- Osim što je štetan za ljude, može prouzročiti strujni
udar, požar ili probleme s proizvodom.
• U blizini hladnjaka ili u hladnjaku nemojte upotrebljavati
ili postavljati bilo kakve tvari osjetljive na temperaturu
kao što su zapaljivi raspršivači, zapaljivi predmeti, suhi led,
lijekovi ili kemikalije.
• Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu. U
unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću
radi uklanjanja neugodnih mirisa.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Nemojte stajati na uređaj ili na njega stavljati predmete
(kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete,
posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.). To može
prouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili
ozljede. Na uređaj nemojte stavljati spremnik napunjen
vodom.
- U slučaju prolijevanja postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
• Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim
onih koje preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
• Nikada nemojte dulje vrijeme izravno gledati u UV LED
lampicu.
- To može rezultirati naprezanjem očiju zbog
ultraljubičastih zraka.
Hrvatski
Untitled-22 13
2018-04-18
13
4:29:04
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Ne postavljajte policu zamrzivača naopako. Graničnik
police možda neće raditi.
- Može prouzročiti ozljedu zbog pada staklene police.
• Držite prste podalje od mjesta u kojima se mogu
prikliještiti prsti. Razmaci između vrata i ormarića su mali.
Budite pažljivi pri otvaranju vrata ako su djeca u blizini.
• U slučaju da otkrijete istjecanje plina, izbjegavajte otvoreni
plamen ili moguće izvore zapaljenja te prozračite prostoriju
u kojoj se uređaj nalazi tijekom nekoliko minuta.
- Ne dirajte uređaj ni kabel za napajanje.
- Nemojte upotrebljavati ventilator.
- Iskrenje može prouzročiti eksploziju ili požar.
• Koristite se samo LED žaruljama koje isporučuje
proizvođač ili servisni zastupnik proizvođača.
• Boce trebaju biti spremljene jedna do druge kako ne bi
ispale.
• Ovaj je proizvod namijenjen samo spremanju hrane u
domaćinstvu.
• Nemojte pokušavati sami popraviti, rastaviti ili izmjenjivati
hladnjak.
- Neovlaštene modifikacije mogu prouzročiti sigurnosne
probleme. Za poništavanje neovlaštene modifikacije
naplatit ćemo punu cijenu dijelova i rada.
• Nemojte upotrebljavati osigurače (poput bakrene, čelične
žice itd.) koji nisu standardni.
• Ako vaš hladnjak treba popraviti ili ponovno instalirati,
nazovite najbliži servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara,
problema s proizvodom ili ozljede.
14
Untitled-22 14
Hrvatski
2018-04-18
4:29:04
Sigurnosne informacije
• Kada se vanjska ili unutarnja LED lampica ugase, nazovite
najbliži servisni centar.
• Ako hladnjak počne ispuštati dim ili miris paljevine, odmah
ga iskopčajte i nazovite servisni centar tvrtke Samsung
Electronics.
- U suprotnom može doći do opasnosti od strujnog udara
ili požara.
• Prije zamjene unutarnjih lampica u hladnjaku isključite
utikač iz utičnice.
- U suprotnom postoji rizik od strujnog udara.
• Ako ste prilikom zamjene lampica koje nisu LED naišli na
teškoće, nazovite servisni centar tvrtke Samsung.
• Ako je proizvod opremljen LED lampicama, nemojte sami
rastavljati poklopac lampice i LED lampicu.
- Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
• Čvrsto ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
• Nemojte upotrebljavati oštećeni utikač, oštećeni kabel za
napajanje ili labavu zidnu utičnicu.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
Hrvatski
Untitled-22 15
2018-04-18
15
4:29:04
Sigurnosne informacije
Ključna upozorenja za upotrebu
UPOZORENJE
Sigurnosne informacije
• Na ventilacijskim otvorima na kućištu uređaja ili ugrađenoj
konstrukciji ne smije biti prepreka.
• Nemojte upotrebljavati mehaničke naprave ili bilo koja
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim
onih koje preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
• U odjeljcima za pohranu hrane nemojte koristiti električne
uređaje ako ih nije preporučio proizvođač.
Oprez pri uporabi
OPREZ
• Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte
ponovno zamrzavati. Ne stavljajte gazirana ili pjenušava
pića u odjeljak zamrzivača. Nemojte odlagati boce ili
staklene posude u zamrzivač.
- Kad se sadržaj zamrzne, staklo se može razbiti i dovesti
do tjelesne ozljede.
• Kako biste osigurali najbolju izvedbu proizvoda:
- Nemojte ostavljati hranu preblizu otvora za ventilaciju
na stražnjoj strani uređaja jer to ometa slobodni protok
zraka u odjeljku hladnjaka.
- Prije odlaganja u hladnjak, hranu pravilno zamotajte ili
je stavite u hermetički zatvorene spremnike.
16
Untitled-22 16
Hrvatski
2018-04-18
4:29:04
•
•
•
•
•
•
Sigurnosne informacije
•
- Ne stavljajte staklene boce ili gazirana pića u zamrzivač.
Mogli bi se zamrznuti i puknuti. Razbijena ambalaža
može uzrokovati ozljede.
- Obratite pozornost na maksimalno vrijeme
pohranjivanja i rokove valjanosti zamrznutih proizvoda.
Ne stavljajte staklo, boce ili gazirana pića u zamrzivač.
- Posuda se može zamrznuti i puknuti, a to može
prouzročiti ozljedu.
Ne stavljajte gazirana ili pjenušava pića u odjeljak
zamrzivača. Nemojte odlagati boce ili staklene posude u
zamrzivač.
- Kad se sadržaj zamrzne, staklo može puknuti i
prouzročiti tjelesnu ozljedu i oštećenje imovine.
Servisno jamstvo i modifikacije.
- Bilo kakve izmjene ili modifikacije koje treća strana
izvrši na ovom gotovom uređaju nisu obuhvaćene
servisnim jamstvom tvrtke Samsung niti je tvrtka
Samsung odgovorna za sigurnosne probleme i oštećenja
koja nastanu zbog modifikacija treće strane.
Nemojte blokirati zračne otvore unutar hladnjaka.
- Ako su otvori za zrak blokirani, osobito plastičnom
vrećicom, hladnjak se može previše rashladiti.
Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite vrata
otvorena.
- U suprotnom se može razviti neugodan miris i plijesan.
Ako ste hladnjak iskopčali iz napajanja, prije ponovnog
priključivanja pričekajte najmanje pet minuta.
Ako se hladnjak smoči vodom, iskopčajte utikač napajanja i
obratite se servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
Hrvatski
Untitled-22 17
2018-04-18
17
4:29:04
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Nemojte udarati staklene površine ili primjenjivati na njima
pretjeranu silu.
- Slomljeno staklo može prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili
oštećenja imovine.
• Pripazite da ne uhvatite prste.
• Ako hladnjak preplavi voda, obavezno nazovite najbliži
servisni centar.
- Postoji rizik od strujnog udara ili požara.
Oprez pri čišćenju
OPREZ
• Nemojte prskati vodu izravno na površine u hladnjaku ili
na površine na hladnjaku.
- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
• Unutrašnjosti hladnjaka nemojte sušiti sušilom za kosu.
• U unutrašnjost hladnjaka nemojte stavljati upaljenu svijeću
radi uklanjanja neugodnih mirisa.
- To može prouzročiti strujni udar ili požar.
• Proizvode za čišćenje nemojte prskati izravno na zaslon.
- Tiskana slova na zaslonu mogu se isprati.
• Ako je strana tvar poput vode dospjela u uređaj, iskopčajte
strujni utikač i nazovite najbliži servisni centar.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
• Čistom, suhom krpom uklonite bilo kakvo strano tijelo ili
prašinu s kontakata utikača. Nemojte upotrebljavati mokru
ili navlaženu krpu kad čistite utikač.
- U suprotnom postoji opasnost od požara ili strujnog
udara.
18
Untitled-22 18
Hrvatski
2018-04-18
4:29:04
Sigurnosne informacije
• Uređaj nemojte čistiti tako da na njega izravno prskate
vodu.
• Za čišćenje nemojte upotrebljavati benzen, razrjeđivač,
Clorox ni klor.
- To može oštetiti površinu uređaja i prouzročiti požar.
• Prije čišćenje ili održavanja iskopčajte uređaj iz zidne
utičnice.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
Ključna upozorenja za odlaganje
UPOZORENJE
• Ambalažu ovog proizvoda odložite na ekološki prihvatljiv
način.
• Prije odlaganja provjerite jesu li cijevi sa stražnje strane
hladnjaka oštećene.
• Upotrebljava se rashladno sredstvo R-600a ili R-134a.
Pogledajte oznaku kompresora na stražnjoj strani uređaja
ili oznaku unutar zamrzivača kako biste vidjeli koje se
rashladno sredstvo upotrebljava u vašem hladnjaku. Ako
ovaj hladnjak sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo
R-600a), obratite se lokalnim vlastima radi sigurnog
odlaganja ovog proizvoda.
Hrvatski
Untitled-22 19
2018-04-18
19
4:29:04
Sigurnosne informacije
Sigurnosne informacije
• Pri odlaganju ovog hladnjaka uklonite vrata/brtve vrata i
zasun vrata kako mala djeca ili životinje ne bi mogle ostati
zarobljene unutra. Djeca se moraju nadzirati kako bi se
osiguralo da se ne igraju uređajem. Ostane li zarobljeno
unutra, dijete se može ozlijediti ili ugušiti.
- Ostane li zarobljeno unutra, dijete se može ozlijediti ili
ugušiti.
• Izolacija je od ciklopentana. Plinovi u izolacijskom
materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Obratite
se lokalnim vlastima radi odlaganja proizvoda na ekološki
siguran način.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dosega djece, jer ona može biti
opasna za djecu.
- Dijete se može ugušiti ako na glavu stavi vrećicu.
20
Untitled-22 20
Hrvatski
2018-04-18
4:29:04
Dodatni savjeti za pravilnu upotrebu
Sigurnosne informacije
• U slučaju nestanka električne energije nazovite ured
lokalne tvrtke za elektrodistribuciju i raspitajte se o
trajanju.
- Većina slučajeva nestanaka električne energije riješi
se u roku od jednog ili dva sata što ne utječe na
temperature u hladnjaku. Ipak, tijekom razdoblja
nestanka električne energije treba ograničiti broj
otvaranja vrata hladnjaka.
- Ako nestanak električne energije potraje dulje od 24
sata, izvadite i bacite svu zamrznutu hranu.
• Hladnjak možda neće stalno raditi (zamrznuta hrana može
se otopiti ili u odjeljku za zamrznutu hranu temperatura
može postati previsoka) ako se na dulje vrijeme nalazi na
mjestu s temperaturom zraka okoline koja je trajno ispod
temperature za koju je uređaj namijenjen.
• Držanje određene hrane u hladnjaku može imati loš učinak
na očuvanje svježine zbog svojstava hrane.
• Uređaj se ne zaleđuje, što znači da nema potrebe ručno ga
odleđivati. To se odvija automatski.
• Povećanje temperature tijekom odleđivanja u skladu je s
ISO standardima. Ako želite spriječiti nepotrebni porast
temperature zamrznute hrane tijekom odleđivanja uređaja,
zamotajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva novina.
• Zamrznutu hranu koja se u potpunosti odledila nemojte
ponovno zamrzavati.
Hrvatski
Untitled-22 21
2018-04-18
21
4:29:04
Sigurnosne informacije
Savjeti za štednju energije
Sigurnosne informacije
• Uređaj postavite u hladnu, suhu prostoriju s
odgovarajućom ventilacijom. Uređaj ne smije biti izravno
izložen sunčevoj svjetlosti i nikad ga ne postavljajte u
blizini izravnog izvora topline (na primjer, radijatora).
• Radi energetske učinkovitosti preporučuje se da se ne
blokiraju ventilacijski otvori i rešetke.
• Prije stavljanja tople hrane u uređaj pričekajte da se ohladi.
• Zamrznutu hranu stavite na otapanje u hladnjak. Niska
temperatura zamrznute hrane tada može rashlađivati
proizvode u hladnjaku.
• Pri stavljanju ili vađenju hrane vrata hladnjaka nemojte
predugo držati otvorena. Što su vrata kraće otvorena,
manje će se leda stvarati u zamrzivaču.
• Preporučuje se postavljanje hladnjaka s odmakom straga i
sa strane. Time ćete smanjiti potrošnju energije i račun za
struju.
• Radi najučinkovitije upotrebe energije držite sve unutarnje
dijelove poput košara, ladica i polica, u položaju u kojem su
bili pri isporuci proizvođača.
22
Untitled-22 22
Hrvatski
2018-04-18
4:29:04
Ovaj je uređaj namijenjen upotrebi u kućanstvu i za slične
primjene kao što su
Sigurnosne informacije
• kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim
okruženjima;
• farme, klijentima hotela, motela i drugih vrsta smještajnih
kapaciteta;
• prenoćišta s noćenjem i doručkom;
• posluživanje hrane i slične neprodajne primjene.
Hrvatski
Untitled-22 23
2018-04-18
23
4:29:04
Sigurnosne informacije
Upute za WEEE (Otpadna električna i elektronička oprema)
Sigurnosne informacije
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod
i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati
s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu
za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet
od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod
ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti
kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s
drugim komercijalnim otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša
i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH,
posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Samo za proizvode prodane u europskim državama)
24
Untitled-22 24
Hrvatski
2018-04-18
4:29:04
Postavljanje
Pažljivo pratite ove upute kako biste osigurali pravilno postavljanje ovog hladnjaka te spriječili nesretne
slučajeve prije početka upotrebe.
UPOZORENJE
•
•
•
•
Koristite se ovim hladnjakom samo u namijenjene svrhe opisane u ovom priručniku s uputama.
Bilo kakvo servisiranje mora obaviti kvalificirani tehničar.
Odložite ambalažu u skladu s lokalnim propisima.
Iskopčajte kabel za napajanje prije servisiranja ili zamjene dijelova kako bi se izbjegao strujni udar.
Brzi pregled hladnjaka
Aktualni prikaz i priloženi dijelovi komponenti hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.
02
01
03
Nosač na vratima
Poklopac gornje police *
Polica zamrzivača
Ladica zamrzivača
Tanki ledomat *
Nosač za kockice leda *
Donja ladica
Postavljanje
05
01
02
03
04
05
06
07
* samo kod određenih modela
06
04
07
NAPOMENA
•
Da biste postigli najbolju energetsku učinkovitost, pobrinite se da su sve police, ladice i košare na
svojim izvornim položajima.
Hrvatski
Untitled-22 25
2018-04-18
25
4:29:04
Postavljanje
Koraci za postavljanje
KORAK 1 Izaberite mjesto
Zahtjevi za mjesto:
• čvrsta, ravna površina bez podne obloge koja bi mogla zapriječiti ventilaciju
• udaljeno od izravnog sunčevog svjetla
• s dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje vrata
• udaljeno od izvora topline
• prostor za održavanje i servisiranje
• temperaturni raspon: između 10 °C i 43 °C
Učinkoviti temperaturni raspon
Hladnjak je namijenjen za uobičajeni rad na temperaturnom rasponu koji je naveden na oznaci razreda
hladnjaka.
Postavljanje
Razred
Simbol
Prošireni umjereni
Umjereni
Raspon sobne temperature (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 do +32
+10 do +32
N
+16 to +32
+16 to +32
Suptropski
ST
+16 to +38
+18 to +38
Tropski
T
+16 to +43
+18 to +43
NAPOMENA
Na performanse hlađenja i potrošnju električne energije mogu utjecati temperatura okoline, učestalost
otvaranja vrata i mjesto na kojemu se hladnjak nalazi. Preporučujemo podešavanje postavki temperature
prema potrebi.
26
Untitled-22 26
Hrvatski
2018-04-18
4:29:04
Razmak
Ispod pogledajte slike i tablice kako biste saznali prostorne zahtjeve za postavljanje.
Dubina “A”
B
694
Širina “B”
595
Ukupna visina “C”
1853
(jedinica: mm)
A
C
Postavljanje
Hrvatski
Untitled-22 27
2018-04-18
27
4:29:04
Postavljanje
01
01
01
preporučuje se više od 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(jedinica: mm)
03
04
Postavljanje
05
07
06
NAPOMENA
Gore navedene dimenzije mogu se razlikovati ovisno o metodi mjerenja.
KORAK 2 Razmak (samo kod određenih modela)
1. Otvorite vrata i pronađite priložene odstojnike
(x2).
2. Raspakirajte oba odstojnika i pričvrstite ih
straga na hladnjak kako je prikazano. Oni
olakšavaju ventiliranje stražnjeg zida te
smanjuju potrošnju električne energije.
28
Untitled-22 28
Hrvatski
2018-04-18
4:29:05
KORAK 3 WiFi veza
Hladnjak možete kontrolirati na daljinu pomoću
hardverskog ključa Smart Home koji se prodaje
zasebno. Kako biste kupili hardverski ključ Smart
Home, posjetite www.samsung.com i potražite
informacije o proizvodu o hardverskom ključu.
OPREZ
•
•
Postavljanje
Dvije su vrste hardverskih ključeva Smart
Home tvrtke Samsung: jedan koji je namijenjen
za Samsung pametne televizore i drugi koji
je namijenjen za kućanske uređaja tvrtke
Samsung.
Morate kupiti hardverski ključ Smart Home
tvrtke Samsung koji je namijenjen za kućanske
uređaje. Bilo koji drugi hardverski ključ može
uzrokovati kvar sustava.
1. Otvorite vrata zamrzivača i povucite kako biste
otvorili poklopac hardverskog ključa na vrhu
vrata.
2. Umetnite hardverski ključ Smart Home u
priključak za hardverski ključ u pravilnom
položaju.
Hrvatski
Untitled-22 29
2018-04-18
29
4:29:05
Postavljanje
3. Pritisnite prema dolje kako biste zatvorili
poklopac hardverskog ključa.
KORAK 4 Pod
•
•
Postavljanje
•
30
Untitled-22 30
Površina za postavljanje mora izdržati težinu
punog hladnjaka.
Kako biste zaštitili pod, stavite veći komad
kartona pod svaku nogicu hladnjaka.
Nakon što hladnjak postavite u konačni položaj,
nemojte pomicati hladnjak bez prijeke potrebe
kako biste zaštitili pod. Ako morate, postavite
debeli papir ili krpu poput stare prostirke na
putanju pomicanja.
Hrvatski
2018-04-18
4:29:05
KORAK 5 Podešavanje nivelirajućih nogica
OPREZ
•
•
•
Hladnjak treba nivelirati na ravnom, čvrstom podu. U suprotnom može doći do oštećenja hladnjaka ili
fizičkih ozljeda.
Niveliranje se provodi dok je hladnjak prazan. Uvjerite se da u hladnjaku nema hrane.
Iz sigurnosnih razloga podesite hladnjak tako da prednja strana bude nešto viša od stražnje.
Hladnjak je moguće nivelirati pomoću prednjih nožica koje su opremljene posebnim vijkom (nivelator) za
niveliranje. Za niveliranje rabite odvijač s ravnom glavom.
Namještanje visine lijeve stranice:
Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator
prednje lijeve nožice. Okrenite nivelator u smjeru
kazaljke na satu kako biste povisili hladnjak ili u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste
ga spustili.
Postavljanje
Namještanje visine desne stranice:
Umetnite odvijač s ravnom glavom u nivelator
prednje desne nožice. Okrenite nivelator u smjeru
kazaljke na satu kako biste povisili hladnjak ili u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste
ga spustili.
Hrvatski
Untitled-22 31
2018-04-18
31
4:29:06
Postavljanje
KORAK 6 Početne postavke
Kada dovršite sljedeće korake, hladnjak će biti u potpunosti funkcionalan.
1. Uklonite spužvicu od polietilenske pjene sa svakog kuta police koja je pričvršćena kako bi se zaštitio
hladnjak tijekom prijevoza.
2. Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu kako biste uključili hladnjak.
3. Otvorite vrata i provjerite uključuje li se unutarnje svjetlo.
4. Postavite temperaturu na najnižu i pričekajte da hladnjak postigne postavljenu temperaturu. Sada je
hladnjak spreman za upotrebu.
NAPOMENA
Kada se hladnjak uključi, oglašava se alarm. Kako biste isključili alarm, pritisnite Freezer (Zamrzivač).
KORAK 7 Konačna provjera
Postavljanje
Kad dovršite postavljanje, potvrdite sljedeće:
• Hladnjak je ukopčan u električnu utičnicu i propisno uzemljen.
• Hladnjak je postavljen na ravnu, niveliranu površinu s pristojnim razmakom od zida ili ormarića.
• Hladnjak je niveliran i stoji čvrsto na podu.
• Vrata se slobodno otvaraju i zatvaraju, a unutarnje svjetlo automatski se uključuje kad otvorite vrata.
32
Untitled-22 32
Hrvatski
2018-04-18
4:29:06
Operacije
Ploča sa značajkama
TIP A
05
01
02
Operacije
03
04
TIP B
05
01
02
03
04
Hrvatski
Untitled-22 33
2018-04-18
33
4:29:06
Operacije
01 Freezer (Zamrzivač)
02 Power Freeze (Brzo zamrzavanje)
03 Door Alarm (Alarm za vrata)
04 Control Lock (Blokada kontrola)
05 Mrežna veza
01 Zamrzivač
Freezer
(Zamrzivač)
Gumbom Freezer (Zamrzivač) možete namjestiti temperaturu zamrzivača.
Dostupne su temperature između -15 °C i -23 °C (zadano: -19 °C).
02 Brzo zamrzavanje (3 s)
Operacije
Power
Freeze (Brzo
zamrzavanje)
Brzo zamrzavanje ubrzava postupak zamrzavanja pri maksimalnoj brzini
ventilatora. Zamrzivač nastavlja raditi u punoj brzini 50 sati, a zatim se vraća na
prethodnu temperaturu.
• Kako biste aktivirali Brzo zamrzavanje, pritisnite i držite Power Freeze (Brzo
zamrzavanje) 3 sekunde. Počinje svijetliti odgovarajući indikator (
), a
hladnjak ubrzava proces zamrzavanja prema vašim željama.
• Kako biste deaktivirali, pritisnite i držite gumb Power Freeze (Brzo
zamrzavanje) 3 sekunde. Zamrzivač se vraća na prethodnu postavku
temperature.
• Želite li zamrznuti velike količine namirnica, aktivirajte Brzo zamrzavanje
najmanje 20 sati prije spremanja namirnica u zamrzivač.
NAPOMENA
•
•
Upotreba načina rada Brzo zamrzavanje povećava potrošnju električne
energije. Ako ga ne namjeravate upotrijebiti, pobrinite se da je isključen i da se
vratio na prethodnu temperaturu.
Kako biste brzo zamrznuli velike količine hrane, uklonite ladice i upotrijebite
priloženu policu.
03 Alarm za vrata
Door Alarm (Alarm
za vrata)
Možete postaviti alarm kao podsjetnik. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 2
minute, oglasit će se alarm i počet će treperiti svjetlo indikatora alarma.
Možete omogućiti i onemogućiti alarm pritiskom na Door Alarm (Alarm za vrata).
04 Blokada kontrola (3 s)
Control Lock
(Blokada kontrola)
34
Untitled-22 34
Kako ne bi došlo do nesretnog slučaja prilikom rukovanja, pritisnite i držite Control
Lock (Blokada kontrola) 3 sekunde kako biste aktivirali funkciju Blokada kontrola.
Sve će se kontrole onemogućiti, a uključit će se indikator ( ).
Da biste deaktivirali funkciju, ponovno pritisnite i držite 3 sekunde. Kontrole će se
omogućiti kao i obično.
Hrvatski
2018-04-18
4:29:06
05 Mrežna veza
Možete koristiti dodatni hardverski ključ Smart Home (prodaje se zasebno) kako biste kontrolirali i nadzirali
hladnjak pomoću aplikacije Samsung Smart Home. Dodatne informacija o aplikaciji Samsung Smart Home
potražite u odjeljku Samsung Smart Home.
NAPOMENA
•
•
•
•
•
•
•
Preporučeni sustavi šifriranja uključuju WPA/TKIP i WPA2/AES. Nije podržan nijedan noviji ni
nestandardizirani Wi-Fi protokol za provjeru autentičnosti.
Okolne bežične komunikacije mogu utjecati na bežične mreže.
Ako je vaš davatelj internetskih usluga registrirao MAC adresu vašeg osobnog računala ili modema za
identifikaciju, vaš pametni hladnjak tvrtke Samsung možda se neće uspjeti povezati s internetom. Ako
se to dogodi, obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć.
Postavke vatrozida vašeg mrežnog sustava mogu spriječiti povezivanje pametnog hladnjaka tvrtke
Samsung s internetom. Obratite se davatelju internetskih usluga za tehničku pomoć. Ako se ovaj
problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung ili trgovcu.
Da biste konfigurirali postavke bežične pristupne točke (AP), pročitajte korisnički priručnik za pristupne
točke.
Pametni hladnjaci tvrtke Samsung koji sadrže hardverski ključ Samsung Smart Home podržavaju i Wi-Fi
2,4 GHz s IEEE 802.11 b/g/n i Soft-AP protokol (preporučuje se IEEE 802.11 n).
Neovlašteni Wi-Fi bežični usmjerivači možda se neće uspjeti povezati s primjenjivim pametnim
hladnjacima tvrtke Samsung.
Operacije
Hrvatski
Untitled-22 35
2018-04-18
35
4:29:06
Operacije
Samsung Smart Home
Postavljanje
Posjetite Google Play trgovinu, Galaxy Apps, ili Apple App trgovinu i potražite “Samsung Smart Home”.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju Samsung Smart Home koju vam osigurava tvrtka Samsung Electronics na
vaš pametni uređaj.
NAPOMENA
•
•
Aplikacija Samsung Smart Home namijenjena je za sustav Android 4.0 (ICS) ili noviji, ili iOS 8.0 ili noviji
te je optimizirana za pametne telefone tvrtke Samsung (serije Galaxy S i Galaxy Note). Na drugim
modelima pametnih telefona, neke funkcije možda će drugačije raditi.
Radi poboljšanja performansi aplikacija Samsung Smart Home podložna je promjenama bez prethodne
najave ili obustavi podrške u skladu s pravilima proizvođača.
Samsung račun
Od vas se zahtjeva da registrirate Samsung račun kako biste koristili aplikaciju. Ako nemate Samsung račun,
slijedite upute aplikacije na zaslonu kako biste izradili besplatan Samsung račun.
Operacije
Početak
1. Umetnite hardverski ključ Smart Home u odgovarajući priključak na hladnjaku.
2. Pokrenite aplikaciju Samsung Smart Home i prijavite se pomoću vašeg Samsung računa. Korisnici
uređaja iPhone dužni su dati podatke o prijavi svaki put kada pristupe aplikaciji.
3. Dodirnite Add Device (Dodaj uređaj) > Refrigerator (Hladnjak).
4. Slijedite upute na zaslonu kako biste pružili potrebne informacije o usmjerivaču, a zatim pritisnite Next
(Dalje).
5. Pritisnite i držite Freezer (Zamrzivač) više od pet sekundi dok se na zaslonu ne pojavi poruka "AP
(Pristupna točka)". Vaš hladnjak bit će registriran uz aplikaciju.
6. Kada je dovršena registracija aplikacije, ikona hladnjaka pojavit će se u aplikaciji Samsung Smart Home.
7. Pritisnite ikonu hladnjaka kako biste otvorili stranicu o hladnjaku.
8. Kada je mrežna veza uspostavljena, Wi-Fi ikona svijetli na vašem hladnjaku.
Aplikacija za hladnjak
Integrirana kontrola
Možete kontrolirati i nadzirati hladnjak kod kuće, kao i dok ste u pokretu.
• Pritisnite ikonu hladnjaka u aplikaciji Samsung Smart Home kako biste otvorili stranicu o hladnjaku.
• Provjerite radni status ili obavijest vašeg hladnjaka te izmijenite opcije ili postavke po potrebi.
NAPOMENA
Neke opcije ili postavke hladnjaka možda neće biti dostupne za daljinsko upravljanje.
36
Untitled-22 36
Hrvatski
2018-04-18
4:29:06
Kategorija
Nadzor
Funkcije
Alarmi
Stavka
Opis
Temperatura zamrzivača
Prikazuje trenutnu postavku temperature u
zamrzivaču.
Dijagnoza
Otkriva neuobičajene operacije zamrzivača.
Praćenje potrošnje energije
Provjerava akumuliranu potrošnju energije
zamrzivača za zadnjih 180 dana.
Brzo zamrzavanje
Funkciju Brzo zamrzavanja možete uključiti ili
isključiti te provjeriti trenutne postavke.
Neuobičajeno visoka
temperatura
Alarm se aktivira kada je u zamrzivaču neuobičajeno
visoka temperatura.
Otvaranje vrata
Alarm se aktivira ako su vrata zamrzivača otvorena
određeno razdoblje.
Operacije
Hrvatski
Untitled-22 37
2018-04-18
37
4:29:06
Operacije
Posebne značajke
Stvarni prikaz i posebne značajke vašeg hladnjaka mogu se razlikovati ovisno o modelu i državi.
Tanki ledomat (samo kod određenih modela)
01
04
01
02
03
04
05
Spremnik za vodu
Ručica ledomata
Posuda za led
Podložak za led
Poklopac podloška za led
02
05
03
NAPOMENA
Ako ne želite stvarati led, izvadite tanki ledomat kako biste imali više mjesta za pohranu. U tom slučaju
posudu za led (03) možete koristiti kao višenamjensku posudu.
Operacije
38
Untitled-22 38
Hrvatski
2018-04-18
4:29:06
Ručno doziranje leda
1. Povucite ručicu spremnika za vodu (01) kako bi
se otvorio, a zatim spremnik napunite vodom
do crte maksimuma. Pažljivo zatvorite spremnik
tako da voda ne curi ni ne kaplje.
OPREZ
•
•
•
Nemojte premašiti maksimalnu crtu. Višak vode
može uzrokovati zaglavljenje leda i nepravilno
doziranje.
Koristite samo pitku vodu. Ostale tekućine, npr.
zeleni čaj ili mlijeko, možda se neće pravilno
dozirati.
Pažljivo zatvorite spremnik za vodu. U
suprotnom bi voda mogla curiti ili kapati.
NAPOMENA
•
•
Operacije
Ako vidite da voda curi, otvorite spremnik za
vodu i provjerite je li put do podloška za led
smrznut. Ako je, ulijte mlaku vodu u spremnik
za vodu do crte maksimuma. Pustite da se put
otopi.
Preporučuje se redovito čišćenje puta od
spremnika za vodu do podloška za led jer je
velika vjerojatnost smrzavanja.
2. Provjerite smrzava li se led u potpunosti. Samo
ako se led potpuno smrzava, povucite ručicu
ledomata (02) prema gore. Nakon toga će se
predložak za led (04) zaokrenuti i dozirati led u
posudu za led (03).
OPREZ
•
Nemojte povlačiti ručicu prema gore dok se
led potpuno ne zamrzne. Napola zamrznuti led
može uzrokovati zaglavljenje i oštetiti posudu
za led.
Hrvatski
Untitled-22 39
2018-04-18
39
4:29:07
Operacije
3. Kako biste dozirali led, lagano podignite
posudu za led i nagnite je prema naprijed.
2
1
OPREZ
•
•
•
•
•
Ako je prije niste podigli, posudu za led nemojte naginjati. Posuda za led bi se mogla slomiti.
Ne ulijevajte vodu izravno u posudu za led radi izrade leda. Posuda za led bi se mogla slomiti.
Nemojte ostaviti vrata zamrzivača otvorena. Led u posudi za led mogao bi se otopiti i zaglaviti.
Ako dođe do nestanka struje, prije izrade leda svakako ispraznite posudu za led.
Koristite samo pitku vodu.
NAPOMENA
•
Operacije
•
40
Untitled-22 40
Kockice leda možda se neće dozirati odjedanput, ovisno o stanju leda. U tom slučaju nekoliko puta
povucite ručicu.
Ako se led ne dozira zbog previše ulivene vode, izvadite podložak za led i ispraznite ga. Ako se
problem nastavi pojavljivati, izvadite tanki ledomat i ispraznite ga.
Hrvatski
2018-04-18
4:29:07
Otvaranje poklopca gornje police (samo neki modeli)
1. Potpuno povucite gornji kraj poklopca gornje
police.
2. Zatim poklopac gurnite prema unutra do kraja.
NAPOMENA
•
Operacije
•
Kako biste uklonili predmet iz zamrzivača ili stavili ga u njega, najprije morate preklopiti poklopac
gornje police.
Poklopac gornje police može se ukloniti. Možete ga ukloniti ako ga ne namjeravate koristiti.
Hrvatski
Untitled-22 41
2018-04-18
41
4:29:07
Operacije
Dobivanje dodatnog spremišnog prostora (samo kod određenih modela)
Ako vam treba još prostora za pohranu, izvadite
poklopac gornje police i sve četiri ladice i umetnite
priloženu policu (pogledajte sliku) u donji dio
glavne jedinice. Zatim uklonite tanki ledomat.
NAPOMENA
•
•
Vađenje poklopca gornje police i ladica ne
utječe na termičke i mehaničke značajke
zamrzivača.
Deklarirani obujam pohrane zamrzivača odnosi
se na obujam kada su poklopac gornje police
i sve ladice izvađene, a umetnuta je priložena
polica.
Operacije
42
Untitled-22 42
Hrvatski
2018-04-18
4:29:07
Održavanje
Promjena smjera otvaranja vrata (samo kod određenih modela)
Promjenu smjera otvaranja vrata mora izvesti ovlašteni serviser tvrtke Samsung o vašem trošku jer ovakva
vrsta servisa nije pokrivena jamstvom.
UPOZORENJE
•
•
•
Neuspjela promjena smjera otvaranja vrata ili oštećenja koja mogu prouzročiti neovlašteni serviseri
neće biti pokrivena jamstvom.
Pobrinite se da je hladnjak iskopčan iz utičnice prije promjene smjera otvaranja vrata.
Morate pričekati najmanje sat vremena nakon dovršetka promjene smjera otvaranja vrata. Time se
sprječava strujni udar do kojeg bi moglo doći.
Potreban alat (ne isporučuje se)
Odvijač s ravnom glavom
Nasadni ključ s čegrtaljkom od
8 mm
(za vijke)
Viličasti ključ od 12 mm
(za donju osovinu šarke)
Viličasti ključ od 10 mm
(za gornju osovinu šarke)
Održavanje
Križni odvijač
Dodaci
Izgled pribora navedenog u nastavku može se razlikovati ovisno o modelu.
Poklopac šarke (L)
Poklopac utora (L)
OPREZ
Tijekom cijelog postupka promjene smjera otvaranja vrata držite sve male dijelove (vijke, kape itd.)
hladnjaka daleko od djece ili male djece zbog sigurnosnih razloga.
Hrvatski
Untitled-22 43
2018-04-18
43
4:29:08
Održavanje
Upute korak po korak
KORAK 1 Uklanjanje ručke
1. Uklonite poklopac ručke i stavite ga sa strane.
2. Izvadite sve vijke na gornjoj i donjoj strani
ručke.
Održavanje
3. Upotrijebite odvijač s ravnom glavom za
uklanjanje kapica vijaka na ručki (x2). Zatim
umetnite kapice vijaka na ručki na suprotnoj
strani.
OPREZ
Kako biste spriječili tjelesne ozljede, budite oprezni
prilikom uklanjanja kapice vijaka na ručki.
NAPOMENA
Spremite ručku za buduću upotrebu.
44
Untitled-22 44
Hrvatski
2018-04-18
4:29:08
KORAK 2 Uklanjanje vrata zamrzivača
1. Otvorite poklopac hardverskog ključa i skinite
poklopac utora.
2. Dok objema rukama držite donji dio (označen
na slici) poklopca žica, podignite poklopac žica.
3. Okrenite poklopac žica za 90 stupnjeva prema
naprijed, a zatim gurnite prema gore kako biste
ga skinuli.
NAPOMENA
Spremite poklopac utora i poklopac žica na sigurno
mjesto. Bit će neophodni kada ćete vraćati vrata u
početni položaj (prije promjene smjera otvaranja
vrata).
NAPOMENA
Postavite poklopac hardverskog ključa na štitnik
vrata za buduću upotrebu.
Održavanje
Hrvatski
Untitled-22 45
2018-04-18
45
4:29:09
Održavanje
Prikaz vrste A
1. Najprije uklonite gornji poklopac okvira s desne
strane. Zatim povucite prema naprijed.
2. Povucite lijevu stranu poklopca šarke kako
biste ga uklonili, a zatim lagano podignite dno
kako biste ga povukli prema naprijed.
OPREZ
Prilikom uklanjanja poklopca šarke pazite da
pritom ne oštetite priključke i žice, na vratima
zamrzivača i oko njih.
NAPOMENA
Čuvajte poklopac šarke na sigurnom mjestu.
Neophodan je kada vratite vrata u početni položaj
(prije promjene smjera otvaranja vrata).
3. Odvojite priključke na vratima zamrzivača i oko
njih. Otpustite vijke s gornje šarke kako biste
je uklonili.
Održavanje
OPREZ
Kako biste spriječili pad vrata, držite vrata
zamrzivača dok uklanjate gornju šarku.
46
Untitled-22 46
Hrvatski
2018-04-18
4:29:09
4. Kada uklonite gornju šarku, podignite vrata
zamrzivača prema gore kako biste ih uklonili.
Čuvajte vrata na sigurnom mjestu.
OPREZ
Vrata su teška. Kako biste spriječili oštećenja ili
ozljede, budite pažljivi prilikom uklanjanja vrata.
Prikaz vrste B
1. Gurajte odvijač s ravnom glavom u jednu po
jednu rupu na vrhu vrata kako biste uklonili
gornji poklopac okvira.
NAPOMENA
Započnite s rupom koja se nalazi najdalje od šarke.
Održavanje
2. Povucite lijevu stranu poklopca šarke kako
biste ga uklonili, a zatim lagano podignite dno
kako biste ga povukli prema naprijed.
OPREZ
Prilikom uklanjanja poklopca šarke pazite da
pritom ne oštetite priključke i žice, na vratima
zamrzivača i oko njih.
NAPOMENA
Čuvajte poklopac šarke na sigurnom mjestu.
Neophodan je kada vratite vrata u početni položaj
(prije promjene smjera otvaranja vrata).
Hrvatski
Untitled-22 47
2018-04-18
47
4:29:10
Održavanje
3. Odvojite priključke na vratima zamrzivača i oko
njih. Otpustite vijke s gornje šarke kako biste
je uklonili.
OPREZ
Kako biste spriječili pad vrata, držite vrata
zamrzivača dok uklanjate gornju šarku.
4. Kada uklonite gornju šarku, podignite vrata
zamrzivača prema gore kako biste ih uklonili.
Čuvajte vrata na sigurnom mjestu.
OPREZ
Vrata su teška. Kako biste spriječili oštećenja ili
ozljede, budite pažljivi prilikom uklanjanja vrata.
Održavanje
48
Untitled-22 48
Hrvatski
2018-04-18
4:29:10
KORAK 3 Promjena smjera automatskog zatvarača
1. S vrata zamrzivača uklonite ručicu automatskog
zatvarača otpuštanjem vijaka na ručici i vijaka
na suprotnoj strani.
2. Umetnite ručicu automatskog zatvarača na
suprotnoj strani i pričvrstite vijke.
Održavanje
Hrvatski
Untitled-22 49
2018-04-18
49
4:29:10
Održavanje
KORAK 4 Okretanje donje šarke
1. Hladnjak oprezno spustite na pod. Zatim
izvadite vijke iz donje šarke s desne strane pa s
nivelirajuće nožice s lijeve strane.
1
4
1
2
6
2. Pomoću ključa s čegrtaljkom od 8 mm uklonite
stražnji klin pokraj osovine.
3. Uklonite klin osovine ispod donje šarke.
4. Pomoću križnog odvijača uklonite osovinu.
5. Umetnite osovinu sa suprotne strane.
6. Ponovno umetnite i pričvrstite stražnji klin.
7. Ponovno umetnite i pričvrstite klin osovine.
5
8. Umetnite donju šarku na suprotnoj strani i
pričvrstite vijke. Montirajte nivelirajuću nožicu
na suprotnoj strani i pričvrstite vijke.
9. Oprezno podignite hladnjak.
Održavanje
50
Untitled-22 50
Hrvatski
2018-04-18
4:29:11
KORAK 5 Ponovno pričvrstite vrata zamrzivača
Prikaz vrste A
1. Izvadite vijak, a zatim skinite poklopac
kontrolne ploče.
2. Pomaknite priključke i žice na suprotnu stranu.
Umetnite poklopac kontrolne ploče, a zatim
pričvrstite vijke na suprotnoj strani.
Održavanje
Hrvatski
Untitled-22 51
2018-04-18
51
4:29:11
Održavanje
3. Uklonite osovinu s gornje šarke. Zatim ponovno
postavite osovinu kao što je prikazano.
4. Najprije umetnite donji dio vrata u glavnu
jedinicu.
5. Umetnite gornju šarku i pričvrstite je vijcima.
Održavanje
•
52
Untitled-22 52
Pomaknite žice na suprotnu stranu i fiksirajte ih
na unutarnju kuku sa suprotne strane.
Hrvatski
2018-04-18
4:29:11
6. Ponovno postavite poklopac hardverskog
ključa u izvorni položaj.
7. Povežite priključke s vrata zamrzivača i glavne
jedinice. Zatim fiksirajte žice na unutarnju kuku
dodatnog poklopca šarke (L).
Održavanje
8. Umetnite poklopac šarke u gornju šarku
počevši s desnom stranom. Zatim pritisnite dno
poklopca kako biste ga namjestili.
OPREZ
Pobrinite se da se žice i priključci ne zaglave u
sredini.
Hrvatski
Untitled-22 53
2018-04-18
53
4:29:12
Održavanje
9. Umetnite gornji poklopac okvira s dijelom (b)
koji odgovara dijagonalno u dio (a).
a
b
10. Umetnite poklopac žica kroz otvoreni poklopac
hardverskog ključa. Okrenite poklopac za 90
stupnjeva prema naprijed, a zatim ga gurnite
prema dolje na mjesto.
11. Umetnite poklopac utora (L) u izvorni položaj, a
zatim zatvorite poklopac hardverskog ključa.
NAPOMENA
Održavanje
Izgled poklopaca može se razlikovati ovisno o
modelu.
Prikaz vrste B
1. Izvadite vijak, a zatim skinite poklopac
kontrolne ploče.
54
Untitled-22 54
Hrvatski
2018-04-18
4:29:12
2. Pomaknite priključke i žice na suprotnu stranu.
Umetnite poklopac kontrolne ploče, a zatim
pričvrstite vijke na suprotnoj strani.
3. Uklonite osovinu s gornje šarke. Zatim ponovno
postavite osovinu kao što je prikazano.
Održavanje
Hrvatski
Untitled-22 55
2018-04-18
55
4:29:12
Održavanje
4. Najprije umetnite donji dio vrata u glavnu
jedinicu.
5. Umetnite gornju šarku i pričvrstite je vijcima.
•
Pomaknite žice na suprotnu stranu i fiksirajte ih
na unutarnju kuku sa suprotne strane.
6. Ponovno postavite poklopac hardverskog
ključa u izvorni položaj.
Održavanje
7. Povežite priključke s vrata zamrzivača i glavne
jedinice. Zatim fiksirajte žice na unutarnju kuku
dodatnog poklopca šarke (L).
56
Untitled-22 56
Hrvatski
2018-04-18
4:29:12
8. Umetnite poklopac šarke u gornju šarku
počevši s desnom stranom. Zatim pritisnite dno
poklopca kako biste ga namjestili.
OPREZ
Pobrinite se da se žice i priključci ne zaglave u
sredini.
9. Umetnite gornji poklopac okvira s dijelom
(b) koji odgovara dijagonalno u dio (a). Zatim
povucite kraj poklopca ulijevo kako bi se
namjestio.
a
b
Održavanje
Hrvatski
Untitled-22 57
2018-04-18
57
4:29:13
Održavanje
•
Za modele koji imaju ploču zaslona na vrhu
zamrzivača pritisnite prema unutra lijevi kraj
gornjeg poklopca okvira, a zatim desnu stranu
zaključavanjem donjih i gornjih područja u
ovom slijedu.
10. Umetnite poklopac žica kroz otvoreni poklopac
hardverskog ključa. Okrenite poklopac za 90
stupnjeva prema naprijed, a zatim ga gurnite
prema dolje na mjesto.
11. Umetnite poklopac utora (L) u izvorni položaj, a
zatim zatvorite poklopac hardverskog ključa.
NAPOMENA
Održavanje
Izgled poklopaca može se razlikovati ovisno o
modelu.
58
Untitled-22 58
Hrvatski
2018-04-18
4:29:13
KORAK 6 Ponovno postavljanje ručke
1. Umetnite ručku na suprotnu stranu, a zatim
zavijte vijke.
2. Zatvorite poklopac ručke kao što je prikazano.
NAPOMENA
Možda ćete htjeti vratiti vrata u početni položaj (prije promjene smjera otvaranja vrata). U tom slučaju
pogledajte upute iznad, ali vratite vrata, šarke i poklopce u početni položaj.
Održavanje
Hrvatski
Untitled-22 59
2018-04-18
59
4:29:13
Održavanje
Rukovanje i održavanje
Police
Lagano podignite stražnju stranu police kako biste
je izvukli.
Nosači na vratima
Malo podignite i izvucite nosač na vratima.
OPREZ
Kako biste spriječili nesretne slučajeve, prije
uklanjanja vrata ispraznite nosače.
Održavanje
Poklopac gornje police (samo neki modeli)
1. Gurnite desnu stranu poklopca prema unutra
kako biste otkvačili poklopac.
2. Zatim poklopac povucite prema naprijed kako
biste ga uklonili.
2
1
60
Untitled-22 60
Hrvatski
2018-04-18
4:29:14
Tanki ledomat (samo kod određenih modela)
NAPOMENA
•
•
Prilikom čišćenja dijelova komponenti tankog ledomata kao što su spremnik za vodu, posuda za led i
podložak za led pobrinite se da budu potpuno suhi nakon čišćenja.
Prilikom čišćenja jedinice tankog ledomata pobrinite se da potpuno osušite unutarnje i vanjske dijelove
jedinice nakon čišćenja. Ako ne budu suhi, ručica ledomata možda neće funkcionirati. U tom slučaju
sušite tanki ledomat dva do tri dana da bi se potpuno osušio. Zatim pokušajte ponovno.
Vađenje dijelova komponenti
Spremnik za vodu
Potpuno otvorite spremnik za vodu, a zatim ga
izvadite.
Podložak za led
1. Otvorite poklopac podloška za led kako biste
otkrili podložak za led.
Održavanje
2. Lagano povucite lijevu stranu podloška za led,
a zatim povucite drugu stranu kako biste ga
izvadili.
Hrvatski
Untitled-22 61
2018-04-18
61
4:29:14
Održavanje
Tanki ledomat
1. Izvadite višenamjensku posudu koja se nalazi
neposredno iznad tankog ledomata.
2. Dok držite označeno područje na bilo kojoj
strani jedinice tankog ledomata objema rukama,
podignite jedinicu i povucite je prema naprijed.
Održavanje
Ponovno umetanje dijelova komponenti
Spremnik za vodu
Umetnite bilo koju stranu spremnika za vodu u
odgovarajući utor u kućištu spremnika za vodu.
Kada sjedne na mjesto, čut će se škljocaj.
62
Untitled-22 62
Hrvatski
2018-04-18
4:29:15
Čišćenje
Iznutra i izvana
UPOZORENJE
•
•
Nemojte za čišćenje upotrebljavati benzen, razrjeđivač ili deterdžent za kuću/automobil kao što je
Clorox™. Oni mogu oštetiti površinu hladnjaka i prouzročiti požar.
Ne raspršujte vodu po hladnjaku. To bi moglo uzrokovati strujni udar.
Redovito upotrebljavajte suhu krpu za uklanjanje stranih tvari poput prašine ili vode s priključaka utikača
napajanja i kontaktnih točaka.
1. Iskopčajte kabel za napajanje.
2. Hladnjak čistite iznutra i izvana vlažnom mekom krpom bez dlačica ili papirnim ručnikom.
3. Kad ste gotovi, dobro posušite suhom krpom ili papirnim ručnikom.
4. Ukopčajte kabel napajanja.
Zamjena
LED lampe
Kako biste zamijenili svjetla hladnjaka, kontaktirajte lokalnu službu za korisnike tvrtke Samsung.
UPOZORENJE
•
Korisnik ne može popraviti svjetla. Ne pokušavajte sami zamijeniti lampu. To može uzrokovati strujni
udar.
Održavanje
Hrvatski
Untitled-22 63
2018-04-18
63
4:29:15
Rješavanje problema
Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se
odnose na normalne situacije (bez kvarova) korisnicima će se naplatiti.
Općenito
Temperatura
Simptom
Zamrzivač ne radi.
Temperatura
zamrzivača viša je od
očekivane.
Zamrzivač prejako
hladi.
Rješavanje problema
Unutarnji je zid vruć.
64
Untitled-22 64
Mogući uzroci
Rješenje
•
Kabel za napajanje nije ispravno
ukopčan u utičnicu.
•
Ukopčajte kabel za napajanje.
•
Kontrola temperature nije
ispravno postavljena.
•
Temperaturu postavite na nižu.
•
Hladnjak se nalazi blizu izvora
topline ili na izravnom sunčevu
svjetlu.
•
Hladnjak držite podalje od
izravnog sunčeva svjetla ili izvora
topline.
•
Između hladnjaka i bočnih strana
ili stražnje strane nije dovoljno
velik razmak.
•
Preporučujemo da razmak između
hladnjaka i zida (ili ormarića) bude
veći od 50 mm.
•
Hladnjak je prepunjen. Hrana
blokira ventilacijske otvore
hladnjaka.
•
Nemojte pretrpavati hladnjak.
Pripazite da hrana ne blokira
ventilacijske otvore.
•
Kontrola temperature nije
ispravno postavljena.
•
Temperaturu postavite na višu.
•
Kako bi se spriječilo stvaranje
kondenzacije, hladnjak na
prednjim kutovima ima cijevi
s izolacijom. Ako temperatura
okoline poraste, ova oprema
možda neće učinkovito raditi. Ne
radi se o kvaru u sustavu.
•
U unutarnjem se zidu hladnjaka
nalaze cijevi s izolacijom.
Hrvatski
2018-04-18
4:29:15
Mirisi
Simptom
Iz hladnjaka se šire
mirisi.
Mogući uzroci
•
Pokvarena hrana.
•
Hrana jakog mirisa.
Rješenje
•
Očistite hladnjak i izvadite svu
pokvarenu hranu.
•
Hranu s jakim mirisom dobro
zamotajte.
•
Provjerite ne blokira li hrana
ventilacijske otvore hladnjaka.
•
Provjerite ne blokira li hrana
vrata. Očistite brtvu vrata.
•
Zona za održavanje svježine/zona
za kuhara je samo za meso/ribu.
Led
Simptom
Mogući uzroci
Led oko ventilacijskih
otvora.
•
Hrana blokira ventilacijske otvore.
Led na unutarnjim
stjenkama.
•
Vrata nisu pravilno zatvorena.
•
Voće ili povrće spremljeno je u
zoni za održavanje svježine/zoni
za kuhara.
Voće ili povrće je
zamrznuto.
Rješenje
Kondenzacija
Simptom
Na unutarnjim
zidovima stvara se
kondenzacija.
Mogući uzroci
Rješenje
•
Ako se vrata ostave otvorenima,
vlaga ulazi u hladnjak.
•
Uklonite vlagu i nemojte dulje
vrijeme otvarati vrata.
•
Hrana s visokim udjelom vode.
•
Hranu dobro zamotajte.
Rješavanje problema
Hrvatski
Untitled-22 65
2018-04-18
65
4:29:15
Rješavanje problema
Čujete li čudne zvukove iz hladnjaka?
Prije nego što nazovete servis pregledajte moguća rješenja u nastavku. Svi pozivi servisnom centru koji se
odnose na uobičajene zvukove korisniku će se naplatiti.
Ti su zvukovi uobičajeni.
•
Prilikom početka ili završetka rada hladnjak može proizvoditi zvukove slične pokretanju motora
automobila. Kada se rad stabilizira, zvukovi se stišavaju.
Zujanje!
Klikanje!
ili Cvrčanje!
•
Ti se zvukovi mogu čuti tijekom rada ventilatora. Kada hladnjak postigne postavljenu temperaturu, više
se ne čuje zvuk ventilatora.
FRRR!
Rješavanje problema
•
Vuš!
Tijekom ciklusa odleđivanja voda može kapati po grijaču za odleđivanje i time prouzročiti pištanje.
Ššššš!
66
Untitled-22 66
Hrvatski
2018-04-18
4:29:15
•
Kako se hladnjak hladi ili zamrzava, plin u hladnjaku prolazi kroz zatvorene cijevi zbog čega se čuje
klokotanje.
Klokotanje!
•
Kako se temperatura hladnjaka povećava ili smanjuje, plastični se dijelovi stišću i šire uz zvukove
krckanja. Do tih zvukova dolazi tijekom ciklusa odmrzavanja ili rada elektroničkih dijelova.
Krckanje!
•
•
Za modele ledomata: Kada se ventil vode otvori radi punjenja ledomata, može se čuti žuborenje.
Zbog izjednačavanja tlaka prilikom otvaranja i zatvaranja vrata hladnjaka može se čuti pištanje.
Rješavanje problema
Hrvatski
Untitled-22 67
2018-04-18
67
4:29:15
Rješavanje problema
Samsung Smart Home
Simptom
Ne mogu pronaći
"Samsung Smart Home"
na tržištu aplikacija.
Aplikacija Samsung
Smart Home ne radi.
Aplikacija Samsung
Smart Home instalirana
je, ali nije povezana s
mojim hladnjakom.
Ne mogu se prijaviti u
aplikaciju.
Kada pokušam
prijaviti svoj hladnjak,
prikazuje se poruka o
pogrešci.
Aplikacija Samsung
Smart Home povezana
je s mojim hladnjakom,
ali ne funkcionira.
Radnja
•
Aplikacija Samsung Smart Home dostupna je na pametnim telefonima koji
izvodeAndroid 4.0 (ICS) ili noviji, ili iOS 8.0 ili noviji.
•
•
Aplikacija Samsung Smart Home dostupna je samo za primjenjive modele.
Stara aplikacija za pametni hladnjak tvrtke Samsung ne može se povezati s
modelima Samsung Smart Home.
•
•
•
Da biste koristili aplikaciju, morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
Provjerite radi li vaš usmjerivač normalno.
Ako niste povezali hladnjak s aplikacijom Samsung Smart Home nakon
što je aplikacija instalirana, morate uspostaviti vezu pomoću funkcije za
registraciju uređaja u aplikaciji.
•
•
Da biste koristili aplikaciju, morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
Ako nemate Samsung račun, slijedite upute na zaslonu aplikacije za izradu
računa.
•
Jednostavno povezivanje nije uspjelo s obzirom na udaljenost od
pristupne točke (AP) ili zbog električnih smetnji iz okoline. Pričekajte
trenutak i pokušajte ponovno.
•
Zatvorite i ponovno pokrenite aplikaciju Samsung Smart Home ili isključite
i ponovno uključite usmjerivač.
Isključite kabel za napajanje hladnjaka, a zatim ga ponovo uključite nakon
1 minute.
•
Rješavanje problema
68
Untitled-22 68
Hrvatski
2018-04-18
4:29:16
Bilješke
Untitled-22 69
2018-04-18
4:29:16
Bilješke
Untitled-22 70
2018-04-18
4:29:16
Bilješke
Untitled-22 71
2018-04-18
4:29:16
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung
korisničku podršku.
Država
Kontaktni centar
Mrežno mjesto
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-22 72
2018-04-18
4:29:16
Frigoriferi
Manuali i përdorimit
(vetëm për ngrirësit)
RZ32M*
Pajisje kolonë
Untitled-21 1
2018-04-18
4:22:21
Përmbajtja
Informacione sigurie
Përmbajtja
2
Untitled-21 2
3
Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:
Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin
Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin
Kujdesi gjatë montimit
Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin
Paralajmërim për përdorimin
Kujdes gjatë përdorimit
Kujdes gjatë pastrimit
Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen
Këshilla të tjera për përdorimin e duhur
Këshilla për Kursimin e Energjisë
Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime shtëpie dhe përdorime të ngjashme si
Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike
5
6
7
11
12
17
18
20
21
22
23
24
25
Instalimi
26
Frigoriferi në një vështrim
Montimi hap pas hapi
26
27
Përdorimet
34
Paneli i funksioneve
Samsung Smart Home
Funksione të veçanta
34
37
39
Mirëmbajtja
43
Anasjellja e derës (vetëm modelet përkatëse)
Manovrimi dhe kujdesi
Pastrimi
Ndërrimi
43
60
63
63
Zgjidhja e problemeve
64
Të përgjithshme
Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi?
Samsung Smart Home
64
66
68
Shqip
2018-04-18
4:22:21
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Para se të përdorni frigoriferin tuaj të ri "Samsung", lexoni
plotësisht këtë manual për t'u siguruar që të dini si të
përdorni veçoritë dhe funksionet që ofron pajisja juaj me
efikasitet dhe në mënyrë të sigurt.
• Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga
persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike,
ndjeshmërie ose mendore, apo ata që nuk kanë përvojë
dhe njohuri, përveçse nëse janë të monitoruar ose janë të
udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person
përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Kjo aparaturë mund të përdoret nga fëmijë të moshës
8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të pakësuara fizike,
të ndjesisë ose mendore ose mungesë të përvojës dhe
njohurisë nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në
lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe
i kuptojnë rreziqet që përfshihen.
Fëmijët nuk duhet të luajnë me aparaturën. Pastrimi dhe
mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet bërë nga fëmijë pa
mbikëqyrje.
• Paralajmërimet dhe Informacionet e Rëndësishme të
Sigurisë në këtë manual nuk mbulojnë të gjithë kushtet dhe
situatat e mundshme që mund të ndodhin.
Është përgjegjësia juaj që të përdorni gjykim të shëndoshë,
të tregoni vëmendje dhe kujdes kur instaloni, mirëmbani
dhe përdorni pajisjen tuaj.
Shqip
Untitled-21 3
2018-04-18
3
4:22:21
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Për shkak se udhëzimet e mëposhtme të përdorimit
mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit
tuaj mund të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në
këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund
të jenë të zbatueshme. Nëse keni pyetje ose shqetësime,
kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni
ndihmë dhe informacione në internet në www.samsung.
com.
• Me qëllim që të shmanget krijimi i përzierjes të gazrave
të djeshëm nëse ndodh një rrjedhje në qarkun ftohës,
përmasa e dhomës në të cilën mund të vendoset pajisja
varet nga sasia e ftohësit që përdoret.
• Asnjëherë mos e ndizni pajisjen nëse ka shenja dëmtimi.
Nëse nuk jeni të sigurt, konsultohuni me shitësin. Dhoma
duhet të jetë e madhësisë 1 m³ për çdo 8 g ftohësi R-600a
brenda pajisjes. Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj të veçantë
tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.
• Rrjedhja e ftohësit nga tubat mund të ndizet ose të
shkaktojë lëndime në sy. Kur ka rrjedhje të ftohësit nga
tubi, shmangni flakët e hapura dhe largoni çdo gjë të
djegshme nga produkti dhe ajroseni menjëherë dhomën.
- Në të kundërt mund të shkaktohet zjarr ose shpërthim.
• Bërja e shërbimeve në këtë pajisje është e rrezikshme për
këdo përveç një Personi Shërbimi të Autorizuar.
• Mos ruani substanca shpërthyese, si kuti aerosoli me gaz të
djegshëm, në këtë pajisje.
4
Untitled-21 4
Shqip
2018-04-18
4:22:21
Kujdes; Rrezik zjarri / materiale të ndezshme
Informacione sigurie
Masat paraprake dhe simbolet e rëndësishme të sigurisë:
Ndiqni të gjitha udhëzimet e sigurisë në këtë manual. Manuali
përdor simbolet e mëposhtme të sigurisë.
PARALAJMËRIM
Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë
lëndim të rëndë të personit, dëmtim të pasurisë dhe/ose
vdekje.
KUJDES
Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të shkaktojnë
lëndim të rëndë të personit dhe/ose dëmtim të pasurisë.
SHËNIM
Informacion i dobishëm që i ndihmon përdoruesit të kuptojë
dhe të përfitojnë nga frigoriferi.
Këto shenja paralajmërimi janë këtu për të parandaluar
lëndimet ndaj jush dhe të tjerëve.
Ju lutemi ndiqni me kujdes.
Pasi të keni lexuar këtë pjesë, mbajeni në një vend të sigurt
për referencë në të ardhmen.
Shqip
Untitled-21 5
2018-04-18
5
4:22:22
Informacione sigurie
Shenja të rënda paralajmërimi për transportin dhe vendin
PARALAJMËRIM
Informacione sigurie
• Kur transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni
kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë e
qarkut të frigoriferit.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubi i punimit mund të ndizet
ose të shkaktojë lëndime në sy. Nëse zbulohet një
rrjedhje, shmangni flakët e hapura ose burimet e
mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të cilën
është pajisja për disa minuta.
- Kjo pajisje përmban një sasi të vogël ftohësi isobutan
(R-600a), një gaz natyror me përputhshmëri të lartë
me mjedisin, i cili sidoqoftë është i djegshëm. Kur
transportoni dhe montoni pajisjen, duhet të tregoni
kujdes për t'u siguruar që të mos dëmtohet asnjë pjesë
e qarkut të frigoriferit.
6
Untitled-21 6
Shqip
2018-04-18
4:22:22
Paralajmërime shumë të rëndësishme për montimin
PARALAJMËRIM
Informacione sigurie
• Mos e instaloni frigoriferin në një vend me lagështi ose aty
ku mund të bjerë në kontakt me ujin.
- Prishja e izolimit në pjesët elektrike mund të shkaktojë
goditje elektrike ose zjarr.
• Mos e vendosni këtë frigorifer nën dritën direkte të diellit
ose ta ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të
dhomës ose pajisjeve të tjera.
• Mos vendosni në prizë disa pajisje në të njëjtin zgjatues
me shumë priza. Frigoriferi duhet të vendoset gjithmonë
në prizën e vet individuale, e cila ka një normë voltazhi
që përputhet me voltazhin e renditur në etiketën e
specifikimeve të frigoriferit.
- Kjo siguron performancën më të mirë dhe parandalon
gjithashtu mbingarkesën e qarqeve elektrike në shtëpi,
të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi nxehja
e kabllove.
• Nëse priza në mur është e lirë, mos e vendosni prizën e
korrentit.
- Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
• Mos përdorni një kabllo që ka dëmtime, çarjeje ose
gërryerje, në gjatësinë e tij ose në fund.
• Mos e përkulni shumë kordonin elektrik apo të vendosni
artikuj të rëndë mbi të.
• Mos e tërhiqni ose përkulni fort kabullin e korrentit.
• Mos e përdridhni ose lidhni kordonin elektrik.
Shqip
Untitled-21 7
2018-04-18
7
4:22:22
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mos e lidhni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, të
vendosni objekt të rëndë mbi kordonin elektrik, ta futni
kordonin elektrik midis objekteve ose të shtyni kordonin
elektrik në hapësirën prapa pajisjes.
• Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes të mos e rrotulloni ose
të dëmtoni kordonin elektrik.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Mos e hiqni asnjëherë frigoriferin nga priza duke tërhequr
kordonin elektrik. Kapni gjithmonë fort spinën dhe
tërhiqeni drejt nga priza.
- Dëmtimi i kordonit mund të shkaktojë një qark të
shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike të përdoruesit.
• Mos ruani substanca shpërthyese, si kuti aerosoli me gaz të
djegshëm, në këtë pajisje.
• Mos e montoni këtë pajisje afër një ngrohëseje ose
materiali të djegshëm.
• Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të rrjedhë
gazi.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Ky frigorifer duhet të vendoset dhe të montohet në
mënyrën e duhur në përputhje me udhëzimet në këtë
manualin para se të përdoret.
• Lidheni prizën elektrike në pozicionin e duhur me kabllon
e varur poshtë.
- Nëse e lidhni prizën elektrike mbrapsht, kablloja mund
të pritet dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.
• Sigurohuni që spina elektrike të mos shtypet ose dëmtohet
nga pjesa e pasme e frigoriferit.
8
Untitled-21 8
Shqip
2018-04-18
4:22:22
Informacione sigurie
• Mbajini materialet e paketimit larg arritjes të fëmijëve.
- Ekziston rreziku i vdekjes nga mbytja në rast se një
fëmijë i vendos materialet e paketimit në kokë.
• Pajisja duhet të vendoset në një pozicion që spina të jetë e
lehtë të kapet pas instalimit.
- Mos bërja e kësaj mund të shkaktojë goditje elektrike
ose zjarr për shkak të korrentit.
• Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, me vaj
ose me pluhur, në një vend të ekspozuar nga drita direkte
e diellit dhe uji (pikat e shiut).
- Prishja e izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë
goditje elektrike ose zjarr.
• Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e
korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të
"Samsung Electronics".
- Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
• Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për
shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë,
lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme
me produktin ose lëndime.
• Duhet të hiqni të gjitha plastikat mbrojtëse para se ta
vendosni produktin për herë të parë në prizë.
• Frigoriferi duhet të ketë një tokëzim të sigurt.
- Sigurohuni gjithmonë që të keni realizuar tokëzimin
e frigoriferit para se të përpiqeni të kontrolloni ose të
riparoni ndonjë pjesë të pajisjes. Shkarkimet elektrike
mund të shkaktojnë goditje elektrike serioze.
Shqip
Untitled-21 9
2018-04-18
9
4:22:22
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mos përdorni asnjëherë tuba gazi, linja telefoni ose shufra
të tjera që mund të tërheqin rrufetë për tokëzimin elektrik.
- Duhet ta tokëzoni frigoriferin për të parandaluar çdo
rrjedhjeje të rrymës ose goditje elektrike të shkaktuara
nga rrjedhja e rrymës prej frigoriferit.
- Kjo mund të shkaktojë një goditje elektrike, zjarr,
shpërthim ose probleme me produktin.
• Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë. Mos përdorni
një spinë elektrike të dëmtuar, një kordon elektrik të
dëmtuar ose një prizë të liruar në mur.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ndërrojeni
menjëherë nga prodhuesi ose agjencitë e tij të shërbimit.
• Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga një teknik i
kualifikuar ose kompani shërbimi.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose lëndim personal.
• Gjatë pozicionimit të pajisjes, sigurohuni të mos shtypni
apo dëmtoni kordonin elektrik.
• Mos vendosni shumë shumëprizësha apo ushqyes
portativë në pjesën e pasme të pajisjes.
10
Untitled-21 10
Shqip
2018-04-18
4:22:22
Kujdesi gjatë montimit
KUJDES
Informacione sigurie
• Lejoni që të ketë një hapësirë të mjaftueshme rreth
frigoriferit dhe montojeni atë në një sipërfaqe të sheshtë.
- Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në
kasën e pajisjes ose në strukturën e montimit.
• Lëreni pajisjen të rrijë për 2 orë para se të futni ushqimet
pas instalimit dhe ndezjes.
• Ne rekomandojmë shumë që të merrni një teknik të
kualifikuar ose një kompani shërbimi për montimin e
frigoriferit.
- Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje
elektrike, zjarr, shpërthime, probleme me produktin ose
lëndime.
• Mbingarkesa në njërën derë mund ta rrëzojë frigoriferin
duke shkaktuar dëmtime fizike.
Shqip
Untitled-21 11
2018-04-18
11
4:22:22
Informacione sigurie
Paralajmërime shumë të rëndësishme për përdorimin
PARALAJMËRIM
Informacione sigurie
• Mos e futni spinën elektrike në prizën në mur me duar të
lagura.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
• Mos vendosni sende sipër pajisjes.
- Kur e hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe
të shkaktojnë lëndim të vetes tuaj dhe/ose dëmtime
materiale.
• Mos i futni duart, këmbët ose objekte metalike (si p.sh.
shkopinj, etj.) në fund ose prapa frigoriferit.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndime.
- Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime
personale.
• Mos i prekni muret e brendshme të ngrirësit ose produktet
e vendosura në ngrirës me duar të lagura.
- Kjo mund të shkaktojë ngrirje lokale.
• Mos vendosni një enë të mbushur me ujë në frigorifer.
- Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
• Mos i mbani objektet ose substancat e avullueshme ose të
djegshme (benzinë, hollues, gaz propan, alkool, eter, gaz
LPG dhe produkte të tjera të tilla etj.) në frigorifer.
- Ky frigorifer është vetëm për të ruajtur ushqim.
- Kjo mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.
12
Untitled-21 12
Shqip
2018-04-18
4:22:22
Shqip
Untitled-21 13
2018-04-18
Informacione sigurie
• Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që të mos
luajnë me pajisjen.
- Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni".
Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të
vogla. Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë
pranë jush.
• Mos i lini fëmijët të varen në derë ose koshat e derës.
Mund të shkaktohen lëndime serioze.
• Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda në frigorifer. Mund të
bllokohen aty.
• Mos i futni duart në zonën poshtë nën pajisje.
- Çdo majë e mprehtë mund të shkaktojë lëndime
personale.
• Mos ruani produkte farmaceutike, materiale shkencore ose
produkte të ndjeshme ndaj temperaturës në frigorifer.
- Produktet që kërkojnë kontrolle të rrepta të
temperaturës nuk duhet të vendosen në frigorifer.
• Mos vendosni ose përdorni pajisje elektrike brenda
frigoriferit/ngrirësit, përveçse nëse janë të një lloji të
rekomanduar nga prodhuesi.
• Nëse ndjeni aroma farmaceutike ose tym, hiqeni menjëherë
spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të
"Samsung Electronics".
• Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, hiqeni spinën e
korrentit dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të
"Samsung Electronics".
- Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.
• Mos i lini fëmijët të shkelin mbi sirtar.
- Sirtari mund të thyhet dhe të bëjë që fëmijët të
rrëshqasin.
13
4:22:22
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mos i lini dyert e frigoriferit të hapura ndërsa frigoriferi
nuk është në punë dhe mos i lini fëmijët të hyjnë brenda
në frigorifer.
• Mos i lini bebet ose fëmijët që të shkojnë brenda në sirtar.
- Kjo mund të shkaktojë vdekje nga mbytja prej bllokimit
ose lëndim personal.
• Mos e mbushni frigoriferin më shumë seç duhet me
ushqime.
- Kur hapni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë
lëndim të vetes tuaj ose dëmtime materiale.
• Mos spërkatni materiale të avullueshme si insekticide mbi
sipërfaqen e pajisjes.
- Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të
shkaktojnë goditje elektrike, zjarr ose probleme me
produktin.
• Mos përdorni ose vendosni substanca të ndjeshme ndaj
temperaturës si për shembull spërkatësit e djegshëm,
objekte të djegshme, akull, dioksid karboni të ngurtë, ilaçe
ose lëndë kimike pranë ose brenda frigoriferit.
• Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e
brendshme të frigoriferit. Mos vendosni një qiri të ndezur
në frigorifer për të hequr erën e keqe.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Mos hipni mbi pajisje ose mos vendosni objekte (si për
shembull rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë,
lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje. Kjo mund
të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin
ose lëndime. Mos vendosni një enë të mbushur me ujë mbi
frigorifer.
- Nëse derdhen, ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
14
Untitled-21 14
Shqip
2018-04-18
4:22:22
Shqip
Untitled-21 15
2018-04-18
Informacione sigurie
• Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për
të përshpejtuar procesin e ngrirjes, përveç atyre që
rekomandohen nga prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
• Mos shikoni drejtpërdrejt te llamba LED UV për periudha të
gjata kohe.
- Kjo mund të shkaktojë lodhje të syve për shkak të
rrezeve ultravioletë.
• Mos e futni raftin e ngrirësit të kthyer përmbys. Bllokuesi i
raftit nuk mund të funksionojë.
- Kjo mund të shkaktojë lëndime personale për shkak të
rënies së raftit të xhamit.
• Mbajini gishtat larg vendeve ku mund të "pickoheni".
Hapësirat midis dyerve dhe kabinetit janë mjaft të vogla.
Bëni kujdes kur hapni dyert nëse fëmijët janë pranë jush.
• Nëse zbulohet rrjedhje gazi, shmangni flakët e hapura ose
burimet e mundshme të ndezjes dhe ajrosni dhomën në të
cilën është pajisja për disa minuta.
- Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
- Mos përdorni ventilator ajrimi.
- Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
• Përdorni vetëm llambat LED të ofruara nga prodhuesi ose
agjencitë e tij të shërbimit.
• Shishet duhet të vendosen pranë njëra tjetrës në mënyrë
që të mos bien.
• Ky produkt është bërë vetëm për ruajtjen e ushqimit në një
ambient shtëpiak.
15
4:22:22
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mos u mundoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni vetë
frigoriferin.
- Modifikimet e paautorizuara mund të shkaktojnë
probleme sigurie. Për të kthyer mbrapsht një modifikim
të paautorizuar, ne do t'ju tarifojmë për pjesët dhe
punën.
• Mos përdorni asnjë lloj sigurese (si për shembull bakër, tel
çeliku, etj.) përveç siguresave standarde.
• Nëse frigoriferi duhet të riparohet ose montohet përsëri,
kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
- Nëse nuk veprohet kështu mund të ndodhin goditje
elektrike, zjarr, probleme me produktin ose lëndime.
• Nëse llamba e brendshme ose e jashtme LED është djegur,
kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
• Nëse frigoriferi lëshon një aromë si të djegur ose tym,
hiqeni menjëherë frigoriferin nga priza dhe kontaktoni me
qendrën e shërbimit të "Samsung Electronics".
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë rrezik
goditjesh elektrike ose zjarri.
• Hiqeni spinën elektrike nga priza para se të ndërroni
llambat e frigoriferit.
- Përndryshe ekziston rreziku i goditjeve elektrike.
• Nëse keni vështirësi me ndërrimin e dritës jo LED,
kontaktoni me një qendër shërbimi të "Samsung".
• Nëse produkti është i pajisur me llamba LED, mos i
çmontoni vetë Kapakët e llambave dhe llambat LED.
- Kontaktoni me qendrën e shërbimit të "Samsung".
• Vendoseni fort spinën e korrentit në prizë.
16
Untitled-21 16
Shqip
2018-04-18
4:22:22
• Mos përdorni një spinë elektrike të dëmtuar, kordonë
elektrikë të dëmtuar ose prizë muri të liruar.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Paralajmërim për përdorimin
Informacione sigurie
PARALAJMËRIM
• Mbajini të lira nga pengesat hapësirat e ventilimit në kasën
e pajisjes ose në strukturën e integruar.
• Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për
të përshpejtuar procesin e shkrirjes, përveç atyre që
rekomandohen nga prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
• Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve të
frigoriferit për ruajtjen e ushqimit nëse nuk janë të një lloji
të rekomanduar nga prodhuesi.
Shqip
Untitled-21 17
2018-04-18
17
4:22:22
Informacione sigurie
Kujdes gjatë përdorimit
KUJDES
Informacione sigurie
• Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që janë shkrirë
plotësisht. Mos vendosni pije të gazuara në ndarjen e
ngrirësit. Mos vendosni shishe ose enë qelqi në ngrirës.
- Kur përmbajtja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet
dhe të shkaktojë lëndim personal.
• Për të arritur performancën më të mirë nga produkti:
- Mos vendosni ushqime shumë afër me vrimat e
ventilimit në pjesën e pasme të pajisjes, pasi kjo mund
të pengojë qarkullimin e lirë të ajrit në ndarjen e
frigoriferit.
- Mbështilleni ushqimin mirë ose vendoseni në enë të
izoluara nga ajri para se t'i vendosni në frigorifer.
- Mos vendosni shishe qelqi ose pije të gazuara brenda
në ngrirës. Ato mund të ngrijnë dhe të thyhen. Enët e
thyera të pijeve mund të shkaktojnë lëndim personal.
- Vini re numrin maksimal të herëve për ruajtjen e
ushqimeve të ngrira dhe datat e tyre të skadimit.
• Mos vendosni shishe qelqi ose pije të gazuara brenda në
ngrirës.
- Ena mund të ngrijë dhe të thyhet, dhe kjo mund të
shkaktojë lëndim.
• Mos vendosni pije të gazuara në ndarjen e ngrirësit. Mos
vendosni shishe ose enë qelqi në ngrirës.
- Kur përmbajtja e tyre të ngrijë, qelqi mund të thyhet
dhe të shkaktojë lëndim personal dhe dëmtim të pronës.
18
Untitled-21 18
Shqip
2018-04-18
4:22:22
Informacione sigurie
• Garancia e shërbimit dhe modifikimi.
- Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë
e 3-të mbi këtë pajisje të plotë nuk mbulohet nga
shërbimi i garancisë së "Samsung" dhe "Samsung" nuk
është përgjegjës për problemet e sigurisë që mund të
shkaktohen nga modifikimet e palëve të 3-ta.
• Mos i bllokoni vrimat e ajrimit brenda frigoriferit.
- Nëse vrimat e ajrimit bllokohen, sidomos me një qese
plastike, frigoriferi mund të ftohet së tepërmi.
• Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert të
hapura.
- Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.
• Nëse frigoriferi është shkëputur nga burimi i energjisë
elektrike, duhet të prisni të paktën pesë minuta para se ta
vendosni përsëri në prizë.
• Kur frigoriferi laget nga uji, hiqni spinën nga priza
elektrike dhe kontaktoni me qendrën e shërbimit të
"Samsung Electronics".
• Mos goditni apo ushtroni forcë të madhe mbi një sipërfaqe
xhami.
- Qelqi i thyer mund të shkaktojë dëmtim personal dhe/
ose dëmtim të pronës.
• Tregoni kujdes që të mos kapni gishtat.
• Nëse frigoriferi është mbushur me ujë, sigurohuni që të
kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
- Ekziston rreziku i goditjeve elektrike ose zjarrit.
Shqip
Untitled-21 19
2018-04-18
19
4:22:22
Informacione sigurie
Kujdes gjatë pastrimit
KUJDES
Informacione sigurie
• Mos spërkatni ujë direkt mbi sipërfaqen e brendshme ose
të jashtme të frigoriferit.
- Ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve elektrike.
• Mos përdorni tharëse flokësh për të tharë pjesën e
brendshme të frigoriferit.
• Mos vendosni qiri të ndezur në frigorifer për të hequr erën
e keqe.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
• Mos spërkatni produkte pastrimi direkt mbi ekran.
- Letrat e printuara mbi ekran mund të hiqen.
• Nëse ndonjë substancë e huaj si uji ka hyrë në pajisje,
hiqeni spinën nga priza dhe kontaktoni me qendrën më të
afërt të shërbimit.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Përdorni një copë të pastër dhe të thatë për të hequr
substancat e huaja ose pluhurin nga kunjat e spinës
elektrike. Mos përdorni një copë të njomë ose të lagësht
kur pastroni spinën.
- Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit ose goditjeve
elektrike.
• Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur ujë drejtpërdrejt
mbi të.
• Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox ose klorur për ta
pastruar.
- Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund
të shkaktojnë zjarr.
20
Untitled-21 20
Shqip
2018-04-18
4:22:22
• Para se ta pastroni dhe të kryeni procesin e mirëmbajtjes,
hiqeni spinën e pajisjes nga priza në mur.
- Nëse nuk veprohet kështu kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
Informacione sigurie
Paralajmërime shumë të rëndësishme për hedhjen
PARALAJMËRIM
• Hidheni materialin e paketimit nga ky produkt në një
mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
• Sigurohuni që asnjë nga tubat prapa frigoriferit të mos jetë
dëmtuar para se ta hidhni atë.
• R-600a ose R-134a përdoret si ftohës. Kontrolloni etiketën
e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën
e klasifikimit brenda ngrirësit për të parë se cili ftohës
është përdorur për frigoriferin tuaj. Nëse ky frigorifer
përmban gazra të djegshëm (ftohës R-600a), kontaktoni
me autoritetet lokale në lidhje me hedhjen e sigurt të këtij
produkti.
• Kur ta hidhni këtë frigorifer, hiqni derën/izolimet e derës
dhe shulin e derës në mënyrë që fëmijët ose kafshët
e vogla të mos bllokohen brenda. Fëmijët duhet të
mbikëqyren për tu siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose të
mbyten duke shkaktuar vdekjen.
- Nëse bllokohen brenda, fëmijët mund të lëndohen ose
të mbyten për vdekje.
Shqip
Untitled-21 21
2018-04-18
21
4:22:22
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Ciklopetani është përdorur në izolimin e pajisjes. Gazrat
në materialin e izolimit kërkojnë një procedurë të veçantë
për hedhjen. Ju lutemi kontaktoni me autoritetet lokale në
lidhje me hedhjen e sigurt mjedisore të këtij produkti.
• Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg arritjes të
fëmijëve pasi materialet e paketimit mund të jenë të
rrezikshme për fëmijët.
- Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokë, ai mund të
mbytet.
Këshilla të tjera për përdorimin e duhur
• Në raste të ndërprerjes të energjisë, telefononi në zyrën
lokale të kompanisë së shërbimit të energjisë elektrike dhe
pyesni sa do të zgjasë defekti.
- Shumica e ndërprerjeve të energjisë që rregullohen
brenda një ose dy orësh nuk ndikojnë në temperaturat e
frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, duhet të minimizoni numrin e
hapjeve të derës kur energjia është e fikur.
- Nëse ndërprerja e energjisë elektrike zgjat më shumë se
24 orë, hiqni dhe hidhni të gjitha ushqimet e ngrira.
• Frigoriferi mund të mos funksionojë në mënyrë të
vazhdueshme (ushqimet e ngrira mund të shkrijnë
ose temperaturat mund të rriten shumë në ndarjen e
ushqimeve të ngrira) nëse qëndron për një periudhë të
gjatë në një vend ku temperaturat e ajrit të ambientit janë
vazhdimisht nën temperaturat për të cilat është projektuar
pajisja.
22
Untitled-21 22
Shqip
2018-04-18
4:22:22
Informacione sigurie
• Në rast të ushqimeve të veçanta, mbajtja e tyre në
frigorifer mund të ndikojë keq te ruajtja e tyre për shkak të
karakteristikave të tyre.
• Pajisja juaj nuk krijon akull, që do të thotë se nuk ka
nevojë që ta shkrini manualisht pajisjen. Kjo do të kryhet
automatikisht.
• Rritja e temperaturës gjatë shkrirjes përputhet me kërkesat
e ISO-s. Nëse dëshironi të parandaloni një rritje të tepruar
të temperaturës së ushqimeve të ngrira gjatë shkrirjes të
pajisjes, mbështillini ushqimet e ngrira me disa shtresa
gazetash.
• Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që janë shkrirë
plotësisht.
Këshilla për Kursimin e Energjisë
• Instaloni pajisjen në një dhomë të freskët, të thatë me
ajrosjen e duhur. Sigurohuni të që mos jetë e ekspozuar
nën dritën direkte të diellit dhe mos e vendosni asnjëherë
pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull,
radiator).
• Rekomandohet për efikasitet energjie që të mos bllokohet
asnjë vrimë dhe grilë ajrimi.
• Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet para se ta vendosni
në pajisje.
• Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë.
Mund të përdorni temperaturat e ulëta të produkteve të
ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
Shqip
Untitled-21 23
2018-04-18
23
4:22:22
Informacione sigurie
Informacione sigurie
• Mos e mbani derën e frigoriferit të hapur për shumë kohë
kur vendosni ushqime ose kur i nxirrni ushqimet jashtë. Sa
më e shkurtër koha e hapjes së derës, aq më pak akull do
të formohet në ngrirës.
• Rekomandohet që frigoriferi të montohet me një hapësirë
në anë dhe prapa. Kjo do të ulë konsumin e energjisë dhe
do të mbajë më poshtë faturat tuaja të energjisë.
• Për përdorimin më të efektshëm të energjisë, ju lutemi
mbajini të gjitha mjetet e brendshme si koshat, sirtarët,
raftet në vendin e tyre siç janë dhënë nga prodhuesi.
Kjo pajisje është synuar për t'u përdorur në përdorime
shtëpie dhe përdorime të ngjashme si
• hapësirat e stafeve të kuzhinës në dyqane, zyra dhe
ambiente të tjera pune;
• shtëpi ferme dhe nga klientët në hotele, motele dhe
ambiente të tjera banimi;
• ambiente të tipit për fjetje dhe ngrënie mëngjesi;
• furnizime ushqimi dhe aplikime të tjera jo shitëse.
24
Untitled-21 24
Shqip
2018-04-18
4:22:22
Udhëzimet për pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike
Informacione sigurie
Hedhja e përshtatshme për këtë produkt (pajisje të përdorura elektrike dhe elektronike
- WEEE)
(Të disponueshme në shtetet me sisteme të veçanta grumbullimi)
Ky shënim mbi produkt, aksesor ose botim tregon që produkti dhe aksesorët e tij
elektronikë (p.sh. karikues, kufje, kabllo USB) nuk duhet të hidhen së bashku me
mbeturinat e zakonshme shtëpiake kur të ketë mbaruar cikli i tyre i jetës. Për të
parandaluar dëmtimet e mundshme në mjedis ose shëndetin e njeriut nga hedhja e
pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi vendosni këto artikuj veç nga llojet e tjera
të mbeturinave dhe riciklojini ato me përgjegjësi për të ndihmuar në ripërdorimin e
burimeve materiale.
Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë shitësin ku blenë këtë produkt ose zyrën
më të afërt qeveritare për të dhëna se ku dhe si duhet t'i çojnë këto artikuj për riciklim
të sigurt për mjedisin.
Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë rregullat
dhe kushtet e kontratës të blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet
të përzihen me mbeturinat e tjera tregtare për hedhje.
Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe
detyrimet rregullatore specifike për produktin, p.sh. "REACH",
vizitoni: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Vetëm për produktet e shitura në Shtetet Evropiane)
Shqip
Untitled-21 25
2018-04-18
25
4:22:23
Instalimi
Ndiqni me kujdes këto udhëzime për të siguruar montimin e saktë të këtij frigoriferi dhe për të parandaluar
aksidentet para përdorimit të tij.
PARALAJMËRIM
•
•
•
•
Përdoreni frigoriferin vetëm për qëllimin për të cilin është prodhuar siç përshkruhet në këtë manual.
Çdo shërbim duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar.
Hidhini materialet e paketimit të produktit në përputhje me rregulloret lokale.
Për të parandaluar goditjen elektrike, përpara kryerjes së mirëmbajtjes apo ndërrimeve, hiqeni nga
priza kordonin elektrik.
Frigoriferi në një vështrim
Imazhi aktual dhe pjesët përbërëse të paraqitura të frigoriferit mund të ndryshojnë, në varësi të modelit
dhe të shtetit.
02
01
Instalimi
03
05
01
02
03
04
05
06
07
Mbrojtësja e derës
Kapaku i raftit të sipërm *
Rafti i ngrirësit
Sirtari i ngrirësit
Prodhuesi i akullit të hollë *
Mbajtësja e kubave të akullit *
Sirtari i poshtëm
* vetëm modelet përkatëse
06
04
07
SHËNIM
•
26
Untitled-21 26
Për efikasitetin më të mirë të energjisë, sigurohuni që të gjitha raftet, sirtarët dhe mbajtëset të jenë
vendosur në pozicionin e tyre origjinal.
Shqip
2018-04-18
4:22:23
Montimi hap pas hapi
HAPI 1 Zgjedhja e vendit
Kërkesat për vendin:
• Një sipërfaqe e qëndrueshme dhe e sheshtë, pa tapete ose mbulesa të dyshemesë që mund të bllokojnë
ventilimin
• Larg nga drita e drejtpërdrejtë e diellit
• Hapësirë e përshtatshme për hapjen dhe mbylljen e derës
• Larg nga burimet e nxehtësisë
• Hapësirë për mirëmbajtjen dhe shërbimin
• Diapazoni i temperaturës: nga 10 °C deri në 43 °C
Diapazoni i temperaturës efektive
Frigoriferi është projektuar të funksionojë normalisht në diapazonin e temperaturës të specifikuar nga
klasifikimi i kategorisë së tij.
Simbol
E butë e zgjeruar
Intervali i temperaturës së ambientit (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 deri në +32
+10 deri në +32
E butë
N
+16 deri në +32
+16 deri në +32
Nëntropikale
ST
+16 deri në +38
+18 deri në +38
Tropikale
T
+16 deri në +43
+18 deri në +43
Instalimi
Kategoria
SHËNIM
Rendimenti në ftohje dhe konsumi i energjisë së frigoriferit mund të ndikohet nga temperatura e ambientit,
shpeshtësia e hapjes së derës dhe vendndodhja e frigoriferit. Rekomandojmë t'i rregulloni parametrat e
temperaturës si duhet.
Shqip
Untitled-21 27
2018-04-18
27
4:22:23
Instalimi
Hapësira e lirë
Shikoni figurat dhe tabelën më poshtë për kërkesat për hapësirën gjatë montimit.
Thellësia "A"
B
694
Gjerësia "B"
595
Lartësia gjithsej "C"
1853
(njësia: mm)
A
C
Instalimi
28
Untitled-21 28
Shqip
2018-04-18
4:22:23
01
01
01
rekomandohet mbi 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(njësia: mm)
03
04
Instalimi
05
07
06
SHËNIM
Matjet në tabelën e mësipërme mund të ndryshojnë në varësi të mënyrës së matjes.
HAPI 2 Hapësira (vetëm modelet përkatëse)
1. Hapni derën dhe gjeni distancatorët e ofruar
(x2).
2. Hiqni dy distancatorët nga paketimi dhe
vendosini në pjesën e pasme të frigoriferit si në
figurë. Ata ndihmojnë për ventilimin e ajrit në
faqen e pasme dhe për të kursyer në konsumin
e energjisë.
Shqip
Untitled-21 29
2018-04-18
29
4:22:23
Instalimi
HAPI 3 Lidhje "Wi-Fi"
Frigoriferin mund ta komandoni në distancë me
anë të grupit "Smart Home" që shitet veçmas.
Për ta blerë grupin "Smart Home", vizitoni www.
samsung.com dhe ndiqni informacionin e produktit
për grupin.
KUJDES
•
•
Grupi ""Samsung" Smart Home" vjen në dy lloje:
një për televizorë inteligjentë "Samsung" dhe
një tjetër për pajisjet shtëpiake "Samsung".
Duhet të blini grupin "Samsung Smart Home"
për pajisjet shtëpiake. Përdorimi i grupeve të
tjera mund të shkaktojë defekte në sistem.
Instalimi
1. Hapni derën e ngrirësit dhe tërhiqeni lart për
të hapur kapakun e grupit në pjesën e sipërme
të derës.
2. Futeni grupin "Smart Home" në folenë e grupit
me drejtimin e saktë.
3. Shtyjeni për poshtë për të mbyllur kapakun e
grupit.
30
Untitled-21 30
Shqip
2018-04-18
4:22:24
HAPI 4 Vendosja mbi dysheme
•
•
•
Sipërfaqja për montimin e frigoriferit duhet të
mbajë një frigorifer të mbushur plot.
Për të mbrojtur dyshemenë, vendosni një copë
të madhe kartoni në çdo këmbë të frigoriferit.
Kur frigoriferi të jetë në pozicionin e tij
përfundimtar, mos e lëvizni atë nëse nuk është
e domosdoshme, për të mbrojtur dyshemenë.
Nëse duhet, përdorni një letër ose copë të
trashë, si p.sh. tapet të vjetër në vijën e lëvizjes.
Instalimi
Shqip
Untitled-21 31
2018-04-18
31
4:22:24
Instalimi
HAPI 5 Rregulloni këmbët niveluese
KUJDES
•
•
•
Frigoriferi duhet të nivelohet në dysheme të rrafshët dhe të qëndrueshme. Përndryshe, frigoriferi mund
të dëmtohet ose të shkaktohet lëndim fizik.
Niveli mund të kryhet me frigoriferin bosh. Sigurohuni që në brendësi të frigoriferit të mos ketë artikuj
ushqimorë.
Për arsye sigurie, rregullojeni anën e përparme pak më lart se ana e pasme.
Frigoriferi mund të nivelohet me këmbët e parme, të cilat kanë një vidë të posaçme (nivelues) për qëllime
nivelimi. Për nivelim, përdorni kaçavidë të sheshtë.
Për të rregulluar lartësinë e anës së majtë:
Futni një kaçavidë të sheshtë në niveluesin përpara
këmbës së majtë të përparme. Për ta ngritur
niveluesin, rrotullojeni në drejtim orar, ose për ta
ulur, rrotullojeni në drejtim kundërorar.
Instalimi
Për të rregulluar lartësinë e anës së djathtë:
Futni një kaçavidë të sheshtë në niveluesin përpara
këmbës së djathtë të përparme. Për ta ngritur
niveluesin, rrotullojeni në drejtim orar, ose për ta
ulur, rrotullojeni në drejtim kundërorar.
32
Untitled-21 32
Shqip
2018-04-18
4:22:24
HAPI 6 Cilësimet fillestare
Frigoriferi do të jetë plotësisht funksional duke kryer hapat e mëposhtëm.
1. Hiqni tabakët e shkumës PE këndet e rafteve, të cilat vendosen për të mbrojtur frigoriferin gjatë
transportit.
2. Futeni kordonin elektrik në prizën e murit për të ndezur frigoriferin.
3. Hapni derën dhe kontrolloni nëse ndizet drita e brendshme.
4. Caktoni temperaturën te më e ulëta dhe prisni derisa frigoriferi të arrijë temperaturën e caktuar. Tani
frigoriferi është gati për t'u përdorur.
SHËNIM
Pasi të ndizet frigoriferi, do të bjerë sinjali i alarmit. Për të fikur alarmin, shtypni Freezer (Ngrirësi).
HAPI 7 Kontrolli përfundimtar
Instalimi
Pasi të keni përfunduar montimin, konfirmoni që:
• Frigoriferi është i lidhur me një prizë elektrike dhe me tokëzim të përshtatshëm.
• Frigoriferi është montuar në një sipërfaqe të sheshtë në nivel, me një hapësirë të pranueshme nga muri
ose mobilia.
• Frigoriferi është në nivel dhe i mbështetur mirë në dysheme.
• Dera hapet dhe mbyllet lirshëm dhe drita e brendshme ndizet automatikisht kur hapni derën.
Shqip
Untitled-21 33
2018-04-18
33
4:22:24
Përdorimet
Paneli i funksioneve
LLOJI A
05
01
02
Përdorimet
03
04
LLOJI B
05
01
34
Untitled-21 34
02
03
04
Shqip
2018-04-18
4:22:24
01 Freezer (Ngrirësi)
02 Power Freeze (Ngrirja me fuqi)
03 Door Alarm (Alarmi i derës)
04 Control Lock (Bllokimi i komandave)
05 Lidhja me rrjetin
01 Ngrirësi
Freezer (Ngrirësi)
Butoni Freezer (Ngrirësi) mund të përdoret për të caktuar temperaturën e ngrirësit.
Temperaturat e disponueshme janë nga -15 °C deri -23 °C (paracaktimi: -19 °C).
02 Ngrirja me fuqi (3 sek.)
Përdorimet
Power Freeze
(Ngrirja me fuqi)
Ngrirja me fuqi përshpejton procesin e ngrirjes me shpejtësi maksimale të
ventilatorit. Ngrirësi vazhdon të punojë me shpejtësi të plotë për 50 orë dhe më
pas kthehet në temperaturën e mëparshme.
• Për të aktivizuar Ngrirja me fuqi, shtypni dhe mbani për 3 sekonda Power
Freeze (Ngrirja me fuqi). Do të ndizet treguesi përkatës ( ) dhe frigoriferi do
të shpejtojë procesin e ngrirjes.
• Për ta çaktivizuar, shtypni dhe mbani sërish për 3 sekonda Power Freeze
(Ngrirja me fuqi). Ngrirësi do të kthehet në cilësimin e mëparshëm të
temperaturës.
• Për të ngrirë sasi të mëdha ushqimesh, aktivizoni Ngrirja me fuqi për të paktën
20 orë para se të vendosni ushqime në ngrirës.
SHËNIM
•
•
Përdorimi i Ngrirja me fuqi rrit konsumin e energjisë. Sigurohuni që ta
çaktivizoni dhe ta ktheni në temperaturën e mëparshme nëse nuk planifikoni
ta përdorni.
Për të ftohur shpejt sasi të mëdha ushqimesh, hiqni sirtarët dhe përdorni raftin
e ofruar.
03 Alarmi i derës
Door Alarm
(Alarmi i derës)
Mund të caktoni alarmin për t'ju kujtuar. Nëse dera lihet hapur për më shumë se 2
minuta, alarmi do të bjerë dhe treguesi i alarmit do të pulsojë.
Mund të kaloni midis aktivizimit dhe çaktivizimit të alarmit duke shtypur Door
Alarm (Alarmi i derës).
04 Bllokimi i komandave (3 sek.)
Control Lock
(Bllokimi i
komandave)
Për të shmangur komandat aksidentale, shtypni dhe mbani për 3 sekonda Control
Lock (Bllokimi i komandave) për të aktivizuar Bllokimi i komandave. Të gjitha
komandat do të çaktivizohen me treguesin ( ) aktiv.
Për ta çaktivizuar, shtypeni dhe mbajeni sërish për 3 sekonda. Komandat do të
riaktivizohen si normalisht.
Shqip
Untitled-21 35
2018-04-18
35
4:22:25
Përdorimet
05 Lidhja me rrjetin
Mund të përdorni grupin opsional "Smart Home" (shitet veçmas) për të komanduar dhe monitoruar
frigoriferin nëpërmjet aplikacionit "Samsung Smart Home". Për më tepër informacion rreth "Samsung Smart
Home", shihni seksionin "Samsung Smart Home".
SHËNIM
•
•
•
•
•
•
•
Në sistemet e rekomanduara të ekriptimit përfshihen WPA/TKIP dhe WPA2/AES. Protokollet më të reja
ose të pastandardizuara të autentikimit "Wi-Fi" nuk mbështeten.
Rrjetet me valë mund të ndikohen nga mjedisi rrethues i komunikimit me valë.
Nëse ofruesi i shërbimit të internetit ka regjistruar adresën "MAC" të kompjuterit ose modemit tuaj për
identifikim, frigoriferi inteligjent "Samsung" mund të mos lidhet me internetin. Në këtë rast, kontaktoni
ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike.
Cilësimet e murit mbrojtës së sistemit të rrjetit tuaj mund të pengojë lidhjen e frigoriferit inteligjent
"Samsung" me internetin. Kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit për asistencë teknike. Nëse kjo
simptomë vazhdon, kontaktoni qendrën lokale të shërbimit të "Samsung" ose shitësin.
Për të konfiguruar cilësimet e pikëhyrjes (AP) me valë, shihni manualin e përdorimit të "AP".
Frigoriferët inteligjentë "Samsung" me grup "Samsung Smart Home" mbështesin Wi-Fi 2,4 GHz me
protokollin IEEE 802.11 b/g/n dhe "Soft-AP" (pikëhyrje për softuerë) (IEEE 802.11 n nuk rekomandohet).
Rrugëzuesit e paautorizuar me valë "Wi-Fi" mund të mos lidhen me frigoriferët përkatës inteligjentë
"Samsung".
Përdorimet
36
Untitled-21 36
Shqip
2018-04-18
4:22:25
Samsung Smart Home
Instalimi
Vizitoni "Google Play Store", "Galaxy Apps" ose "Apple App Store" dhe kërkoni "Samsung Smart Home".
Shkarkoni dhe instaloni në pajisjen tuaj inteligjente aplikacionin "Samsung Smart Home" të ofruar nga
"Samsung Electronics".
SHËNIM
•
•
Aplikacioni "Samsung Smart Home" është dizenjuar për Android 4.0 (ICS) e lart ose iOS 8.0 e lart,
dhe është i optimizuar për celularët inteligjentë "Samsung" (seritë "Galaxy S" dhe "Galaxy Note"). Disa
funksione mund të punojnë ndryshe në modele të tjera celularësh inteligjentë.
Për performancë të përmirësuar, aplikacioni "Samsung Smart Home" është objekt i ndryshimeve pa
njoftim ose ndërprerjes së mbështetjes në përputhje me politikën e prodhuesit.
Llogaria "Samsung"
Për të përdorur aplikacionin duhet të regjistroni llogarinë tuaj "Samsung". Nëse nuk keni llogari "Samsung",
ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit për të krijuar një llogari falas "Samsung".
Përdorimet
Hapat e parë
1. Futeni grupin "Smart Home" në folenë përkatëse të frigoriferit.
2. Hapni aplikacionin "Samsung Smart Home" dhe identifikohuni me llogarinë "Samsung". Përdoruesit e
"iPhone" duhet t'i japin të dhënat e identifikimit sa herë që hapin aplikacionin.
3. Shtypni Add Device (Shto pajisje) > Refrigerator (Frigoriferi).
4. Ndiqni udhëzimet në ekran për të marrë informacionin e nevojshëm për rrugëzuesin dhe shtypni Next
(Tjetër).
5. Shtypni dhe mbani për më shumë se 5 sekonda Freezer (Ngrirësi) derisa në ekran të shfaqet "AP
(Pikëhyrja)". Frigoriferi do të regjistrohet me aplikacionin.
6. Pas përfundimit të regjistrimit të pajisjes, ikona e frigoriferit do të shfaqet në aplikacionin "Samsung
Smart Home".
7. Prekni ikonën e frigoriferit për të hapur faqen e tij.
8. Pas vendosjes së lidhjes me rrjetin, ikona e "Wi-Fi" do të ndizet në frigorifer.
Aplikacioni i frigoriferit
Komandimi i integruar
Frigoriferin mund ta monitoroni dhe komandoni si në shtëpi ashtu edhe kur jeni në lëvizje.
• Për të hapur faqen e frigoriferit, prekni ikonën e tij në "Samsung Smart Home".
• Kontrolloni njoftimin ose gjendjen e funksionimit të frigoriferit dhe ndryshoni opsionet ose cilësimet
nëse është e nevojshme.
SHËNIM
Disa opsione ose cilësime të frigoriferit mund të mos disponohen për komandimin në distancë.
Shqip
Untitled-21 37
2018-04-18
37
4:22:25
Përdorimet
Kategoria
Monitorimi
Funksionet
Alarmet
Zëri
Përshkrimi
Temperatura e ngrirësit
Shfaq cilësimin aktual të temperaturës së ngrirësit.
Diagnostikimi
Dikton funksionimin jonormal të ngrirësit.
Monitorimi i energjisë
Kontrollon konsumin e akumuluar të energjisë së
ngrirësit për 180 ditët e fundit.
Ngrirja me fuqi
Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Ngrirja me fuqi
dhe të kontrolloni cilësimet aktuale.
Temperatura të larta
jonormale
Ky alarm aktivizohet kur ngrirësi ka arritur
temperatura të larta jonormale.
Hapja e derës
Ky alarm aktivizohet nëse dera e ngrirësit qëndron e
hapur për një kohë të caktuar.
Përdorimet
38
Untitled-21 38
Shqip
2018-04-18
4:22:25
Funksione të veçanta
Figura aktuale dhe funksionet e veçanta të frigoriferit mund të ndryshojnë sipas modelit dhe shtetit.
Prodhuesi i akullit të hollë (vetëm modelet përkatëse)
01
04
01
02
03
04
05
Koshi i ujit
Leva e prodhuesit të akullit
Mbajtësja e akullit
Formuesi i akullit
Kapaku i formuesit të akullit
02
05
03
SHËNIM
Nëse nuk mendoni të prodhoni akull, hiqni prodhuesin e akullit të hollë për të siguruar më shumë hapësirë
për ruajtje. Në këtë rast, mund të përdorni mbajtësen e akullit (03) si një kosh ruajtës shumëfunksional.
Për të hequr akullin manualisht
Përdorimet
1. Tërhiqni lart dorezën e koshit të ujit (01) për ta
hapur dhe më pas mbusheni koshin me ujë deri
në vijën maksimale. Mbylleni koshin me kujdes
në mënyrë që të mos rrjedhë apo pikojë ujë.
KUJDES
•
•
•
Mos e kaloni vijën maksimale. Uji i tepërt bën
që akulli të ngecë dhe të mos dalë siç duhet.
Përdorni vetëm ujë të pijshëm. Lëngjet e tjera,
për shembull çaji jeshil apo qumështi, mund të
mos dalin siç duhet.
Mbylleni koshin e ujit me kujdes. Në rast të
kundërt, uji mund të rrjedhë ose të pikojë.
SHËNIM
•
•
Nëse ka rrjedhje uji, hapni koshin e ujit dhe
kontrolloni nëse kanali i koshit të ujit për te
formuesi i akullit ka ngrirë. Nëse kjo gjë ndodh,
hidhni ujë të vakët në koshin e ujit deri në vijën
maksimale. Lëreni kanalin të shkrijë.
Duke qenë se kanali i koshit të ujit për te
formuesi i akullit mund të ngrijë, rekomandohet
që të pastrohet rregullisht.
Shqip
Untitled-21 39
2018-04-18
39
4:22:25
Përdorimet
2. Kontrolloni nëse akulli ngrin plotësisht. Vetëm
kur akulli të ngrijë plotësisht, tërhiqni levën
e prodhuesit të akullit (02). Më pas, formuesi
i akullit (04) rrotullohet dhe nxjerr akull në
mbajtësen e akullit (03).
KUJDES
•
Mos e tërhiqni lart levën derisa akulli të ketë
ngrirë plotësisht. Akulli gjysmë i ngrirë mund të
ngecë dhe të dëmtojë mbajtësen e akullit.
3. Për të marrë akull, ngrijeni lehtë mbajtësen e
akullit dhe anojeni përpara.
2
1
Përdorimet
KUJDES
•
•
•
•
•
Mos e anoni pa ngritur mbajtësen e akullit. Mbajtësja e akullit mund të thyhet.
Për prodhimin e akullit, mos hidhni ujë drejtpërdrejt në mbajtësen e akullit. Mbajtësja e akullit mund të
thyhet.
Mos e lini hapur derën e ngrirësit. Akulli në mbajtësen e akullit shkrin dhe ngec.
Në rast ndërprerjeje të energjisë, sigurohuni të boshatisni mbajtësen e akullit përpara prodhimit të
akullit.
Përdorni vetëm ujë të pijshëm.
SHËNIM
•
•
40
Untitled-21 40
Në varësi të gjendjes së akullit, kubat mund të mos dalin menjëherë. Nëse kjo gjë ndodh, provoni të
tërhiqni levën disa herë.
Nëse akulli nuk del për shkak të sasisë së tepërt të ujit, hiqni formuesin e akullit dhe boshatiseni. Nëse
ky problem vazhdon, çinstaloni njësinë e prodhuesit të akullit të hollë dhe boshatiseni.
Shqip
2018-04-18
4:22:25
Për të hapur kapakun e raftit të sipërm (vetëm modelet përkatëse)
1. Tërhiqni tërësisht fundin e përparmë të kapakut
të raftit të sipërm.
2. Në vijim, shtyjeni kapakun në brendësi drejt
fundit.
SHËNIM
Për të hequr apo vënë artikuj në frigorifer, duhet të palosni përpara kapakun e raftit të sipërm.
Kapaku i raftit të sipërm është i heqshëm. Mund ta hiqni nëse nuk synoni ta përdorni.
Përdorimet
•
•
Shqip
Untitled-21 41
2018-04-18
41
4:22:26
Përdorimet
Për të siguruar më shumë hapësirë ruajtjeje (vetëm modelet përkatëse)
Nëse ju nevojitet më shumë hapësirë ruajtjeje,
hiqni kapakun e raftit të sipërm dhe të 4 sirtarët, si
dhe futeni raftin e dhënë (shih figurën) në fundin
e brendshëm të njësisë kryesore. Në vijim, hiqni
prodhuesin e akullit të hollë.
SHËNIM
•
•
Heqja e kapakut të raftit të sipërm dhe e
sirtarëve nuk ndikon në karakteristikat termike
dhe mekanike të ngrirësit.
Vëllimi i deklaruar i ngrirësit bazohet në
kushtet pa praninë e kapakut të raftit të sipërm
dhe të sirtarëve, si dhe kur është futur rafti i
dhënë.
Përdorimet
42
Untitled-21 42
Shqip
2018-04-18
4:22:26
Mirëmbajtja
Anasjellja e derës (vetëm modelet përkatëse)
Anasjellja e derës duhet të kryhet nga personeli i shërbimit i miratuar nga "Samsung" me shpenzimet tuaja,
pasi ky lloj shërbimi nuk mbulohet nga garancia.
PARALAJMËRIM
•
•
•
Avaritë nga anasjellja ose dëmtimi i pronës që mund të ndodhin nga agjencitë e pamiratuara nuk do të
mbulohen nga garancia.
Sigurohuni që frigoriferi të jetë shkëputur nga burimi i energjisë përpara se të kryeni anasjelljen.
Duhet të prisni të paktën një orë pas kryerjes së anasjelljes së derës. Kjo bëhet për të parandaluar
goditjen e mundshme elektrike.
Veglat e nevojshme (nuk ofrohen)
Kaçavidë e sheshtë
Fiso 8 mm
(për bulonat)
Çelës dadosh 12 mm
(për boshtin e poshtëm të
menteshës)
Çelës dadosh 10 mm
(për boshtin e sipërm të
menteshës)
Mirëmbajtja
Kaçavidë kryq
Aksesorët
Aksesorët e mëposhtëm mund të ndryshojnë sipas modelit.
Kapaku i menteshës (L)
Kapaku i hapësirës (L)
KUJDES
Gjatë gjithë procedurës së anasjelljes, për arsye sigurie, mbajini larg fëmijëve ose foshnjave të gjitha pjesët
e vogla (vidat, tapat etj) të frigoriferit.
Shqip
Untitled-21 43
2018-04-18
43
4:22:26
Mirëmbajtja
Udhëzime hap pas hapi
HAPI 1 Hiqni dorezën
1. Zhbllokoni dhe hiqni kapakun e dorezës.
2. Hiqni secilën vidë në pjesën e sipërme dhe të
poshtme të dorezës.
3. Përdorni një kaçavidë të sheshtë për të hequr
tapat e vidave të dorezës (x2). Më pas, futini
tapat e vidave të dorezës në anën e kundërt.
Mirëmbajtja
KUJDES
Bëni kujdes gjatë heqjes së tapave të vidave të
dorezës, Për të parandaluar dëmtimin fizik.
SHËNIM
Ruajeni dorezën në një vend të sigurt për ta përdorur më vonë.
44
Untitled-21 44
Shqip
2018-04-18
4:22:27
HAPI 2 Hiqni derën e ngrirësit
1. Hapni kapakun e grupit dhe hiqni kapaku e
hapësirës.
2. Duke mbajtur shtypur skajet (sipas shënimit në
figurë) e kapakut të telave me të dyja duart,
ngrini kapakun e telave.
3. Rrotulloni kapakun e telave përpara me kënd
90 gradë dhe shtyjeni lart për ta hequr.
SHËNIM
Mbajeni kapakun e hapësirës dhe kapakun e telave
në një vend të sigurt. Ata nevojiten kur të ktheni
derën në pozicionin fillestar (përpara anasjelljes së
derës).
SHËNIM
Vendoseni kapakun e grupit mbi mbajtësen në
derë për ta përdorur më vonë.
Mirëmbajtja
Shqip
Untitled-21 45
2018-04-18
45
4:22:27
Mirëmbajtja
Figurë - Lloji A
1. Hiqni kapakun e kornizës së sipërme duke
filluar nga ana e djathtë. Në vijim hiqni pjesën
e përparme.
2. Nxirrni anën e majtë të kapakut të menteshës
për ta hequr dhe më pas ngrini pak lart pjesën
e poshtme për ta nxjerrë.
KUJDES
Kur hiqni kapakun e menteshës, bëni kujdes të
mos dëmtoni bashkuesit dhe telat mbi ose përreth
derës së ngrirësit.
SHËNIM
Mbajeni kapakun e menteshës në një vend
të sigurt. Ai nevojitet kur të ktheni derën në
pozicionin fillestar (përpara anasjelljes së derës).
3. Shkëputni bashkuesit mbi ose përreth derës së
ngrirësit. Lironi vidat nga mentesha e sipërme
për ta hequr.
Mirëmbajtja
KUJDES
Për të parandaluar rrëzimin e derës së ngrirësit,
sigurohuni që ta mbani fort ndërsa hiqni
menteshën e sipërme.
46
Untitled-21 46
Shqip
2018-04-18
4:22:28
4. Pasi të keni hequr menteshën e sipërme, ngrini
derën e ngrirësit për ta hequr. Mbajeni derën në
një vend të sigurt.
KUJDES
Dera është e rëndë. Për të parandaluar dëmtimin
ose lëndimin, bëni kujdes gjatë heqjes së derës.
Figurë - Lloji B
1. Përdorni një kaçavidë të sheshtë duke e futur
në të gjitha vrimat në pjesën e sipërme të derës
për të hequr kapakun e kornizës së sipërme.
SHËNIM
Filloni nga vrima që gjendet më larg menteshës.
Mirëmbajtja
2. Nxirrni anën e majtë të kapakut të menteshës
për ta hequr dhe më pas ngrini pak lart pjesën
e poshtme për ta nxjerrë.
KUJDES
Kur hiqni kapakun e menteshës, bëni kujdes të
mos dëmtoni bashkuesit dhe telat mbi ose përreth
derës së ngrirësit.
SHËNIM
Mbajeni kapakun e menteshës në një vend
të sigurt. Ai nevojitet kur të ktheni derën në
pozicionin fillestar (përpara anasjelljes së derës).
Shqip
Untitled-21 47
2018-04-18
47
4:22:28
Mirëmbajtja
3. Shkëputni bashkuesit mbi ose përreth derës së
ngrirësit. Lironi vidat nga mentesha e sipërme
për ta hequr.
KUJDES
Për të parandaluar rrëzimin e derës së ngrirësit,
sigurohuni që ta mbani fort ndërsa hiqni
menteshën e sipërme.
4. Pasi të keni hequr menteshën e sipërme, ngrini
derën e ngrirësit për ta hequr. Mbajeni derën në
një vend të sigurt.
KUJDES
Dera është e rëndë. Për të parandaluar dëmtimin
ose lëndimin, bëni kujdes gjatë heqjes së derës.
Mirëmbajtja
48
Untitled-21 48
Shqip
2018-04-18
4:22:29
HAPI 3 Anasillni mbyllësin automatik
1. Nga dera e ngrirësit, hiqni levën e mbyllësit
automatik duke liruar vidat në levë dhe vidat
në anën e kundërt.
2. Futni levën e mbyllësit automatik në anën e
kundërt dhe shtrëngoni vidat.
Mirëmbajtja
Shqip
Untitled-21 49
2018-04-18
49
4:22:29
Mirëmbajtja
HAPI 4 Anasillni menteshën e poshtme
1. Vendoseni frigoriferin me kujdes shtrirë. Më
pas, hiqni përkatësisht vidat nga mentesha
e poshtme në anën e djathtë dhe nga këmba
niveluese në anën e majtë.
1
4
1
2
6
5
2. Përdorni një fiso 8 mm për të hequr bulonin e
pasmë ngjitur me boshtin.
3. Hiqni bulonin e boshtit poshtë menteshës së
poshtme.
4. Përdorni një kaçavidë kryq për të hequr
boshtin.
5. Futni boshtin në anën e kundërt.
6. Rivendosni dhe shtrëngoni bulonin e pasmë.
7. Rivendosni dhe shtrëngoni bulonin e boshtit.
Mirëmbajtja
8. Futni menteshën e poshtme në anën e kundërt
dhe shtrëngojeni me vida. Montoni këmbën
niveluese në anën e kundërt dhe shtrëngojeni
me vida.
9. Ngrijeni frigoriferin me kujdes.
50
Untitled-21 50
Shqip
2018-04-18
4:22:29
HAPI 5 Rimontoni derën e ngrirësit
Figurë - Lloji A
1. Hiqni vidën dhe nxirrni kapakun e kontrollit.
2. Lëvizni bashkuesit dhe telat në anën e kundërt.
Futni kapakun e kontrollit dhe shtrëngoni vidat
në anën e kundërt.
Mirëmbajtja
Shqip
Untitled-21 51
2018-04-18
51
4:22:29
Mirëmbajtja
3. Hiqni boshtin nga mentesha e sipërme. Pastaj
rimontoni boshtin sipas ilustrimit.
4. Futni fillimisht fundin e derës në njësinë
qendrore.
5. Futni menteshën e sipërme dhe shtrëngojeni
me vida.
Mirëmbajtja
•
52
Untitled-21 52
Lëvizni telat në anën e kundërt dhe fiksojini në
kapësen e brendshme të anës së kundërt.
Shqip
2018-04-18
4:22:30
6. Rivendosni kapakun e grupit në pozicionin
fillestar.
7. Lidhni bashkuesit e derës së ngrirësit dhe të
njësisë kryesore. Pas kësaj, fiksoni telat në
kapësen e brendshme të kapakut opsional të
menteshës (L).
Mirëmbajtja
8. Futni kapakun e menteshës në menteshën e
sipërme duke filluar nga ana e djathtë. Pastaj
shtypni pjesën e poshtme të kapakut për ta
puthitur.
KUJDES
Sigurohuni që të gjithë telat dhe bashkuesit të mos
kenë ngecur në mes.
Shqip
Untitled-21 53
2018-04-18
53
4:22:30
Mirëmbajtja
9. Futni kapakun e kornizës së sipërme në mënyrë
që pjesa (b) të puthitet diagonalisht me pjesën
(a).
a
b
10. Futni kapakun e telave përmes kapakut të
hapur të grupit. Rrotulloni kapakun përpara me
90 gradë dhe shtyjeni poshtë për ta puthitur.
11. Futni kapakun e hapësirës (L) në pozicionin
fillestar dhe mbyllni kapakun e grupit.
SHËNIM
Mirëmbajtja
Pamja e kapakëve ndryshon sipas modelit.
Figurë - Lloji B
1. Hiqni vidën dhe nxirrni kapakun e kontrollit.
54
Untitled-21 54
Shqip
2018-04-18
4:22:31
2. Lëvizni bashkuesit dhe telat në anën e kundërt.
Futni kapakun e kontrollit dhe shtrëngoni vidat
në anën e kundërt.
3. Hiqni boshtin nga mentesha e sipërme. Pastaj
rimontoni boshtin sipas ilustrimit.
Mirëmbajtja
Shqip
Untitled-21 55
2018-04-18
55
4:22:31
Mirëmbajtja
4. Futni fillimisht fundin e derës në njësinë
qendrore.
5. Futni menteshën e sipërme dhe shtrëngojeni
me vida.
•
Lëvizni telat në anën e kundërt dhe fiksojini në
kapësen e brendshme të anës së kundërt.
6. Rivendosni kapakun e grupit në pozicionin
fillestar.
Mirëmbajtja
7. Lidhni bashkuesit e derës së ngrirësit dhe të
njësisë kryesore. Pas kësaj, fiksoni telat në
kapësen e brendshme të kapakut opsional të
menteshës (L).
56
Untitled-21 56
Shqip
2018-04-18
4:22:31
8. Futni kapakun e menteshës në menteshën e
sipërme duke filluar nga ana e djathtë. Pastaj
shtypni pjesën e poshtme të kapakut për ta
puthitur.
KUJDES
Sigurohuni që të gjithë telat dhe bashkuesit të mos
kenë ngecur në mes.
9. Futni kapakun e kornizës së sipërme në mënyrë
që pjesa (b) të puthitet diagonalisht me pjesën
(a). Më pas, rrëshqitni majtas fundin e kapakut
për ta bllokuar në vend.
a
b
Mirëmbajtja
Shqip
Untitled-21 57
2018-04-18
57
4:22:31
Mirëmbajtja
•
Për modelet që e kanë panelin e ekranit
në pjesën e sipërme të frigoriferit, shtyjeni
në skajin e majtë të kapakut të kornizës së
sipërme dhe më pas në skajin e djathtë, duke
bllokuar zonën e poshtme dhe të sipërme në
këtë sekuencë.
10. Futni kapakun e telave përmes kapakut të
hapur të grupit. Rrotulloni kapakun përpara me
90 gradë dhe shtyjeni poshtë për ta puthitur.
11. Futni kapakun e hapësirës (L) në pozicionin
fillestar dhe mbyllni kapakun e grupit.
SHËNIM
Mirëmbajtja
Pamja e kapakëve ndryshon sipas modelit.
58
Untitled-21 58
Shqip
2018-04-18
4:22:32
HAPI 6 Rimontoni dorezën
1. Futni dorezën në anën e kundërt dhe
shtrëngoni vidën.
2. Mbyllni kapakun e dorezës sipas ilustrimit.
SHËNIM
Mund të preferoni t'i ktheni dyert në pozicionin fillestar (përpara anasjelljes së derës). Në këtë rast,
drejtojuni udhëzimeve të mësipërme, por rikthejini dyert, menteshat dhe kapakët në pozicionin fillestar.
Mirëmbajtja
Shqip
Untitled-21 59
2018-04-18
59
4:22:32
Mirëmbajtja
Manovrimi dhe kujdesi
Raftet
Ngrini pak pjesën e prapme të raftit për ta nxjerrë.
Mbajtëset në derë
Ngrijeni pak dhe hiqni mbajtësen në derë.
KUJDES
Për të parandaluar aksidentet, boshatisini
mbajtëset në derë përpara se t'i hiqni.
Mirëmbajtja
Kapaku i raftit të sipërm (vetëm modelet që e kanë)
1. Shtyni në brendësi anën e djathtë të kapakut
për ta shkëputur kapakun.
2. Në vijim, tërhiqeni kapakun përpara për ta
hequr.
2
1
60
Untitled-21 60
Shqip
2018-04-18
4:22:32
Prodhuesi i akullit të hollë (vetëm modelet përkatëse)
SHËNIM
•
•
Kur pastroni pjesët përbërëse të prodhuesit të akullit të hollë, si për shembull koshin e ujit, mbajtësen e
akullit dhe formuesin e akullit, sigurohuni që të jenë tharë plotësisht pas pastrimit.
Kur pastroni njësinë e prodhuesit të akullit të hollë, sigurohuni që pas pastrimit të thani plotësisht
pjesët e brendshme dhe të jashtme të njësisë. Tharja jo e plotë mund të shkaktojë rënien e levës së
prodhuesit të akullit. Në këtë rast, thani plotësisht prodhuesin e akullit të hollë për 2-3 ditë. Më pas,
provoni sërish.
Për të hequr pjesët përbërëse
Koshi i ujit
Hapni plotësisht koshin e ujit dhe më pas nxirreni.
Formuesi i akullit
1. Hapni kapakun e formuesit të akullit për të
shfaqur formuesin e akullit.
Mirëmbajtja
2. Nxirrni pak anën e majtë të formuesit të akullit
dhe më pas nxirrni pjesën tjetër për ta hequr.
Shqip
Untitled-21 61
2018-04-18
61
4:22:33
Mirëmbajtja
Prodhuesi i akullit të hollë
1. Fillimisht, hiqni koshin shumëfunksional, i cili
gjendet mbi prodhuesin e akullit të hollë.
2. Ndërsa mbani zonën e shënuar të secilës anë
të njësisë së prodhuesit të akullit të hollë me të
dyja duart, ngrijeni lart njësinë dhe tërhiqeni
përpara.
Mirëmbajtja
Për të rivendosur pjesët përbërëse
Koshi i ujit
Vendoseni secilën anë të koshit të ujit në kapësen
përkatëse të folesë së koshit të ujit. Siguroni ta
puthitni derisa të kërcasë në vend.
62
Untitled-21 62
Shqip
2018-04-18
4:22:33
Pastrimi
Brenda dhe jashtë
PARALAJMËRIM
•
•
Mos përdorni benzinë, hollues ose detergjente shtëpie/makine si "Clorox™" për pastrim. Ata mund të
dëmtojnë sipërfaqen e frigoriferit dhe mund të shkaktojnë zjarr.
Mos spërkatni ujë mbi frigorifer. Mund të shkaktojë goditje elektrike.
Përdorni rregullisht një rrobë të thatë për të hequr të gjitha substancat e huaja, si pluhurat ose uji, nga
terminalet e spinës elektrike dhe pikat e kontaktit.
1. Hiqni kordonin elektrik nga priza.
2. Përdorni një rrobë të butë pa push ose letra kuzhine të njomura për të pastruar pjesën e brendshme
dhe të jashtme të frigoriferit.
3. Kur të përfundoni, përdorni një rrobë ose letër kuzhine të thatë për ta tharë mirë.
4. Futni kordonin e eklektik në prizë.
Ndërrimi
Llambat LED
Për ndërrimin e llambave të frigoriferit, kontaktoni me një qendër shërbimi lokale të "Samsung".
PARALAJMËRIM
•
Riparimi i llambave nuk mund të kryhet nga përdoruesi. Mos u përpiqni t'i ndërroni vetë llambat. Kjo
mund të shkaktojë goditje elektrike.
Mirëmbajtja
Shqip
Untitled-21 63
2018-04-18
63
4:22:33
Zgjidhja e problemeve
Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje
me situata normale (raste kur nuk ka defekt) i faturohen klientit.
Të përgjithshme
Temperatura
Shenja treguese
Ngrirësi nuk punon.
Temperatura e ngrirësit
është e ngrohtë.
Ngrirësi mbiftoh.
Zgjidhja e problemeve
Muri i brendshëm
është i nxehtë.
64
Untitled-21 64
Shkaqet e mundshme
Zgjidhja
•
Kordoni elektrik nuk është lidhur
mirë.
•
Futeni mirë në prizë kordonin
elektrik.
•
Komanda e temperaturës nuk
është caktuar siç duhet.
•
Caktojeni në nivel më të ulët
temperaturën.
•
Frigoriferi ndodhet pranë një
burimi nxehtësie ose nën rrezet
e diellit.
•
Mbajeni frigoriferin larg rrezeve
të diellit ose burimeve të
nxehtësisë.
•
Nuk ka hapësirë të mjaftueshme
midis frigoriferit dhe anëve/
pjesës mbrapa.
•
Rekomandojmë që hapësira
midis frigoriferit dhe mureve në
afërsi (ose mobilieve) të jetë mbi
50 mm.
•
Frigoriferi është mbingarkuar.
Ushqimi ka bllokuar ajruesit e
frigoriferit.
•
Mos e mbingarkoni frigoriferin.
Mos e lini ushqimin të pengojë
ajrimin.
•
Komanda e temperaturës nuk
është caktuar siç duhet.
•
Caktoni një temperaturë më të
lartë.
•
Për të parandaluar krijimin e
kondensimit, frigoriferi ka një
tubacion kundër nxehtësisë në
cepat përpara. Kjo pajisje mund të
mos funksionojë mirë nëse rritet
temperatura e ambientit. Ky nuk
është defekt i sistemit.
•
Frigoriferi ka tuba nxehtësidurues
në murin e brendshëm.
Shqip
2018-04-18
4:22:33
Erëra
Shenja treguese
Shkaqet e mundshme
•
Ushqim i prishur.
•
Ushqim me erëra të forta.
Frigoriferi ka erëra.
Zgjidhja
•
Pastrojeni frigoriferin dhe hiqni
ushqimet e prishura.
•
Sigurohuni që ushqimi me erë
të fortë të mbështillet me sa më
pak ajër.
Brymë
Shenja treguese
Ka brymë rreth
vrimave të ajrimit.
Ka brymë në muret e
brendshme.
Frutat ose perimet janë
të ngrira.
Shkaqet e mundshme
•
Ka ushqime që bllokojnë vrimat
e ajrimit.
•
Dera nuk mbyllet siç duhet.
•
Frutat ose perimet janë ruajtur
në zonën e freskisë/shefit të
kuzhinës.
Zgjidhja
•
Sigurohuni që të mos ketë
ushqime që bllokojnë vrimat e
ajrimit të frigoriferit.
•
Sigurohuni që nuk ka ushqime që
bllokojnë derën. Pastroni gominën
e derës.
•
Zona e freskisë/shefit të kuzhinës
shërben vetëm për mishin/
peshkun.
Kondensim
Shenja treguese
Ka kondensim në
muret e brendshme.
Shkaqet e mundshme
Zgjidhja
Nëse dera lihet hapur, në
frigorifer hyn lagështirë.
•
Hiqni lagështirën dhe mos e lini
gjatë hapur derën e frigoriferit.
•
Ushqime me përmbajtje të lartë
lagështire.
•
Sigurohuni që ushqimet të
mbështillen me sa më pak ajër.
Zgjidhja e problemeve
•
Shqip
Untitled-21 65
2018-04-18
65
4:22:33
Zgjidhja e problemeve
Dëgjoni tinguj jonormalë nga frigoriferi?
Përpara se t'i telefononi shërbimit, shqyrtoni pikat e kontrollit më poshtë. Telefonatat e shërbimit në lidhje
me tinguj normalë pune do t'i faturohen klientit.
Këta tinguj janë normalë.
•
Kur fillon apo mbaron një veprim, frigoriferi lëshon tinguj të ngjashëm me ndezjen e motorit të një
automjeti. Me stabilizimin e veprimit, tingujt shuhen.
Zukatje!
Kërcitje! ose Kuisje!
•
Gjatë funksionimit të ventilatorit, mund të ketë tinguj të tillë. Kur frigoriferi arrin temperaturën e
caktuar, nuk ka tinguj ventilatori.
SSSRRR!
Zgjidhja e problemeve
•
Fëshfërimë!
Gjatë ciklit të shkrirjes, uji mund të pikojë mbi ngrohësin e shkrirjes, duke shkaktuar tingujt përkatës.
Fishkëllimë!
66
Untitled-21 66
Shqip
2018-04-18
4:22:34
•
Me ftohjen ose ngrirjen e frigoriferit, gazi ftohës lëviz nëpër tubat e izoluar, duke lëshuar tinguj
pluskimi.
Pluskim!
•
Me rritjen ose uljen e temperaturës së frigoriferit, pjesët plastike tkurren dhe bymehen, duke lëshuar
tinguj kërcitës. Këta tinguj ndodhin gjatë ciklit të shkrirjes ose kur punojnë pjesët elektronike.
Krisje!
•
•
Për modelet me prodhues akulli: Kur hapet valvula e ujit për mbushjen e prodhuesit të akullit, mund të
ketë uturimë.
Për shkak të balancimit të presionit gjatë hapjes dhe mbylljes së derës së frigoriferit, mund të ketë
tinguj vakuumi.
Zgjidhja e problemeve
Shqip
Untitled-21 67
2018-04-18
67
4:22:34
Zgjidhja e problemeve
Samsung Smart Home
Shenja treguese
"Samsung Smart Home"
nuk u gjet në dyqanin
e aplikacioneve.
Aplikacioni "Samsung
Smart Home" nuk
funksionon.
Veprimi
•
Aplikacioni "Samsung Smart Home" disponohet në celularët inteligjentë që
përdorin "Android 4.0" (ICS) e lart ose "iOS 8.0" e lart.
•
Aplikacioni "Samsung Smart Home" disponohet vetëm në modelet
përkatëse.
Aplikacioni i vjetër i frigoriferit inteligjent "Samsung" nuk mund të lidhet
me modelet "Samsung Smart Home".
•
•
Aplikacioni "Samsung
Smart Home" është
instaluar, por nuk
lidhet me frigoriferin.
Nuk mund të kryhet
identifikimi në
aplikacion.
Shfaqet një mesazh
gabimi kur përpiqem të
regjistroj frigoriferin.
Aplikacioni "Samsung
Smart Home" është
lidhur me sukses me
frigoriferin, por nuk
funksionon.
•
•
•
•
Duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung" për të përdorur
aplikacionin.
Sigurohuni që rrugëzuesi të funksionojë siç duhet.
Nëse nuk e keni lidhur frigoriferin me aplikacionin "Samsung Smart Home"
pas instalimit të këtij të fundit, duhet të kryeni lidhjen me anë të funksionit
të aplikacionit për regjistrimin e pajisjes.
Duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung" për të përdorur
aplikacionin.
Nëse nuk keni llogari "Samsung", ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit
për të krijuar një të tillë.
•
Lidhja e lehtë mund të mos funksionojë për shkak të distancës nga
pikëhyrja (AP) ose të interferencës elektrike nga mjedisi rrethues. Prisni
pak dhe provoni sërish.
•
Dilni dhe rinisni aplikacionin "Samsung Smart Home" ose shkëputni dhe
rilidhni rrugëzuesin.
Hiqni kordonin elektrik të frigoriferit dhe futeni sërish pas 1 minute.
•
Zgjidhja e problemeve
68
Untitled-21 68
Shqip
2018-04-18
4:22:34
Shënime
Untitled-21 69
2018-04-18
4:22:34
Shënime
Untitled-21 70
2018-04-18
4:22:34
Shënime
Untitled-21 71
2018-04-18
4:22:34
Kontaktoni me SAMSUNG WORLD WIDE
Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me produktet Samsung, ju lutemi kontaktoni me qendrën e
SAMSUNG për kujdesin ndaj klientit.
Shteti
Qendra e kontaktit
Faqja e internetit
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-21 72
2018-04-18
4:22:35
Фрижидер
Упатство за користење
(само за замрзнувач)
RZ32M*
Самостоечки уред
Untitled-20 1
2018-04-18
4:18:47
Содржина
3
Безбедносни информации
Содржина
2
Untitled-20 2
Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:
Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и локација
Критични знаци на предупредување при инсталација
Опомени при инсталација
Критични знаци на предупредување при употреба
Предупредување при употреба
Опомени при употреба
Опомени при чистење
Важни предупредувачки симболи при отстранување во отпад
Дополнителни совети за правилна употреба
Совети за штедење енергија
Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример
Упатства за WEEE
5
6
6
10
11
16
16
19
20
21
22
23
24
Инсталирање
25
Фрижидерот на дланка
Инсталирање чекор по чекор
25
26
Операции
33
Панел со функции
Samsung Smart Home
Специјални функции
33
36
38
Одржување
43
Промена на страната на отворање на вратата (само применливи модели)
Ракување и одржување
Чистење
Замена
43
60
63
63
Отстранување проблеми
64
Општо
Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот?
Samsung Smart Home
64
66
68
Македонски
2018-04-18
4:18:47
Безбедносни информации
•
Безбедносни информации
Пред да го користите новиот Samsung фрижидер, целосно
прочитајте го упатството за да се осигурате дека сте
запознаени со тоа како безбедно и ефективно да ракувате со
карактеристиките и функциите на новиот уред.
• Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи
и деца) со намалени физички, сензорски или ментални
способности или лица без искуство и знаење, освен ако
се под надзор и имаат добиено упатства за користење на
уредот од страна на лицето коешто е одговорно за нивната
безбедност.
• Уредот може да го користат деца постари од 8 години,
како и лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку
бидат надгледувани или им се дадени упатства за користење
на апаратот на безбеден начин и доколку им се објаснат
можните опасности.
Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да
го чистат и да го одржуваат уредот без надзор.
• Предупредувањата и важните безбедносни совети во ова
упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации до
коишто може да дојде.
Ваша одговорност е да применувате здрав разум, внимание
и грижливост при инсталирање, одржување и ракување со
уредот.
Македонски
Untitled-20 3
2018-04-18
3
4:18:47
Безбедносни информации
•
Безбедносни информации
•
•
•
•
•
4
Untitled-20 4
Поради тоа што следните упатства за ракување опфаќаат
повеќе модели, карактеристиките на фрижидерот може
малку да се разликуваат од оние опишани во ова упатство и
може да не важат сите предупредувачките симболи. Доколку
имате прашања или недоумици, обратете се во најблискиот
сервисен центар или побарајте помош и информации на
интернет на www.samsung.com.
За да избегнете создавање на запалива мешавина од гас
и воздух во случај на појава на протекување во колото на
разладното средство, големината на просторијата во којашто
апаратот може да биде поставен зависи од искористеното
количество на разладно средство.
Никогаш не го вклучувајте уредот доколку постојат знаци
на оштетување. Доколку не сте сигурни, консултирајте се
со продавачот. Просторијата мора да има 1 m³ површина за
секои 8 g R-600a разладно средство во уредот. Количеството
на разладно средство во вашиот апарат е прикажано на
плочката за идентификација во внатрешноста на апаратот.
Разладното средство што протекува од цевките може да се
запали или да предизвика повреда на очите. Кога разладното
средство тече од цевката, избегнувајте отворен пламен,
поместете ги запаливите работи подалеку од производот и
веднаш проветрете ја просторијата.
- Во спротивно, може да дојде до пожар или експлозија.
Опасно е уредот да го сервисира кое било друго лице освен
овластено лице за сервисирање.
Не чувајте експлозивни супстанци како на пример лименки со
аеросол со запаливо гориво во уредот.
Македонски
2018-04-18
4:18:47
Предупредување; Ризик од пожар / запаливи
материјали
Безбедносни информации
Важни симболи за безбедност и мерки на претпазливост:
Ве молиме следете ги сите безбедносни инструкции од ова
упатство. Ова упатство ги користи следните симболи за
безбедност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да
доведат до тешка телесна повреда, материјална штета и/или
смрт.
ВНИМАНИЕ
Опасности или небезбедни начини на ракување кои може да
доведат до тешка телесна повреда и/или материјална штета.
ЗАБЕЛЕШКА
Корисни информации кои им помагаат на корисниците да го
разберат начинот на функционирање на фрижидерот, како и да
извлечат придобивки од него.
Овие знаци на предупредување знаци служат за спречување
на лична повреда, како и повреда на другите.
Следете ги внимателно.
Откако ќе го прочитате овој дел, чувајте го на безбедно
место за подоцнежна употреба.
Македонски
Untitled-20 5
2018-04-18
5
4:18:48
Безбедносни информации
Сериозни предупредувачки симболи за транспорт и
локација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
Безбедносни информации
Кога го транспортирате и инсталирате апаратот треба да
внимавате да не се оштетат деловите од колото за ладење.
- Разладното средство што протекува од цевководот може
да се запали или да предизвика повреда на очите. Ако
се открие истекување, избегнувајте отворен пламен или
потенцијални извори на палење и проветрете ја неколку
минути просторијата во којашто се наоѓа апаратот.
- Уредот содржи мало количество на разладно средство
изобутан (R-600a), природен гас со висока еколошка
компатибилност, но многу запалив. Кога го транспортирате
и инсталирате апаратот треба да внимавате да не се
оштетат деловите од колото за ладење.
Критични знаци на предупредување при инсталација
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
Не инсталирајте го фрижидерот на влажно место или на
место каде што може да дојде во контакт со вода.
- Оштетената изолација на деловите на електричната
инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
• Не ставајте го фрижидерот на директна сончева светлина
и не изложувајте го на топлина од печки, греалки и други
апарати.
6
Untitled-20 6
Македонски
2018-04-18
4:18:48
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Безбедносни информации
•
Не вклучувајте неколку апарати на истиот кабел со повеќе
приклучоци. Фрижидерот секогаш треба да е вклучен во
посебен електричен приклучок со напон еднаков на напонот
на типската плочка на фрижидерот.
- На ваков начин се добиваат најдобри перформанси, а се
спречува и преоптоварување на куќната инсталација, што
може да доведе до опасност од пожар поради прегреани
жици.
Ако ѕидниот приклучок е лабав, не вклучувајте ја
приклучницата.
- Постои опасност од струен удар или пожар.
Не употребувајте кабел којшто е напукнат или изабен по
должината или на краевите.
Не виткајте го премногу струјниот кабел и не ставајте тешки
предмети врз него.
Не влечете го струјниот кабел и не виткајте го премногу.
Не вртете го и не врзувајте го струјниот кабел.
Не закачувајте го струјниот кабел преку метален предмет, не
ставајте тешки предмети врз него, не вметнувајте го помеѓу
предмети и не туркајте го во просторот зад уредот.
Кога го поместувате фрижидерот, внимавајте да не
поминувате преку кабелот и да не го оштетите.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
Никогаш не исклучувајте го фрижидерот со влечење на
струјниот кабел. Секогаш добро земете ја приклучницата и
извлечете ја од приклучокот.
- Со оштетувањето на кабелот може да дојде до краток спој,
пожар и/или струен удар.
Не чувајте експлозивни супстанци како на пример лименки со
аеросол со запаливо гориво во уредот.
Македонски
Untitled-20 7
2018-04-18
7
4:18:48
Безбедносни информации
•
•
Безбедносни информации
•
•
•
•
•
•
•
8
Untitled-20 8
Не инсталирајте го овој уред во близина на греалка или
незапалив материјал.
Не инсталирајте го уредот на локација на којашто може да
дојде до протекување на гас.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
Пред да се користи, овој фрижидер мора прописно да биде
поставен и инсталиран во согласност со упатството.
Приклучете ја приклучницата во правилна положба, така што
кабелот ќе виси надолу.
- Ако ја приклучите приклучницата наопаку, жицата може да
се откачи и да предизвика пожар или струен удар.
Погрижете се приклучницата да не е смачкана или оштетена
со задната страна на фрижидерот.
Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата.
- Постои смртна опасност од задушување ако детето го
стави материјалот од пакувањето на главата.
Уредот мора да се постави на тој начин што приклучницата ќе
биде достапна и по инсталацијата.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар или пожар
поради протекување на струјата.
Не инсталирајте го уредот на влажна, маслена или правлива
локација или на локација изложена на директно сонце и вода
(капки дожд).
- Оштетената изолација на деловите на електричната
инсталација може да предизвика струен удар или пожар.
Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја
приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung
Electronics.
- Во спротивно, постои опасност од пожар.
Македонски
2018-04-18
4:18:48
•
•
•
•
•
•
Безбедносни информации
•
Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз
него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови,
хемикалии, метални предмети, итн.).
- Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со
производот или повреда.
Треба да ја отстраните целата заштитна пластична обвивка
пред да го приклучите производот за прв пат.
Фрижидерот мора да биде заземјен од безбедносни причини.
- Секогаш проверете дали сте го заземјиле фрижидерот
пред да се обидете да прегледувате или поправате кој
било дел од уредот. Истекувањата на струја може да
предизвикаат сериозен електричен удар.
Никогаш не употребувајте гасни цевки, телефонски линии или
други потенцијални електрични спроводници за заземјување.
- Мора да го заземјите фрижидерот за да спречите губиток
на струја или струјни удари предизвикани од протекување
на струја од фрижидерот.
- Тоа може да доведе до струен удар, пожар, експлозија или
проблеми со производот.
Цврсто вметнете ја приклучницата во ѕидниот приклучок. Не
употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или
лабав ѕиден приклучок.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
Ако струјниот кабел е оштетен, веднаш повикајте ги
производителот или еден од претставниците на сервисниот
центар да го заменат.
Осигурувачот на фрижидерот мора да го заменат
квалификуван техничар или сервисна компанија.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар или телесна
повреда.
Македонски
Untitled-20 9
2018-04-18
9
4:18:48
Безбедносни информации
•
При позиционирање на уредот, внимавајте да не го
приклештите или оштетите кабелот.
• Не ставајте продолжителни кабли со повеќе приклучоци или
преносливи уреди за напојување зад уредот.
Безбедносни информации
Опомени при инсталација
ВНИМАНИЕ
•
Оставете доволно простор околу фрижидерот и инсталирајте
го на рамна површина.
- Не дозволувајте да се затнат отворите за вентилација во
оградениот дел на уредот или во монтажната конструкција.
• Оставете го уредот да стои 2 часа пред да ставате храна по
инсталацијата и вклучувањето.
• Препорачуваме квалификуван техничар или сервисна
компанија да го инсталира фрижидерот.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар,
експлозија, проблеми со производот или повреда.
• Со прекумерно товарење на вратите, фрижидерот може да
падне и да дојде до физичка повреда.
10
Untitled-20 10
Македонски
2018-04-18
4:18:48
Критични знаци на предупредување при употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
•
•
•
•
•
Македонски
Untitled-20 11
2018-04-18
Безбедносни информации
•
Не вклучувајте ја приклучницата во ѕиден приклучок со
влажни раце.
- На тој начин може да дојде до струен удар.
Не чувајте предмети на горната страна на уредот.
- Кога ја отворате или затворате вратата, предметите може
да паднат и да предизвикаат телесна повреда и/или
материјална штета.
Не ставајте раце, стапала или метални предмети (како
стапчиња за јадење) во долниот или задниот дел од
фрижидерот.
- Тоа може да доведе до струен удар или повреда.
- Острите рабови може да предизвикаат телесни повреди.
Не допирајте ги со влажни раце внатрешните ѕидови на
замрзнувачот или производите што се чуваат во него.
- Ова може да предизвика смрзнатини.
Не ставајте садови полни со вода врз фрижидерот.
- Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
Не чувајте испарливи или запаливи предмети или супстанции
(бензол, разредувач, пропан гас, алкохол, етер, ЛП гас и други
слични производи) во фрижидерот.
- Овој фрижидер е наменет само за чување храна.
- На тој начин може да доведе до пожар или експлозија.
Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
- Држете ги прстите подалеку од областите на
„штипнување“. Празниот простор помеѓу вратите и
кујнскиот елемент е обично мал. Внимавајте при отворање
на вратите кога децата се во близина.
11
4:18:48
Безбедносни информации
•
•
•
Безбедносни информации
•
•
•
•
•
•
•
12
Untitled-20 12
Не дозволувајте им на децата да се нишаат на вратата или на
преградите на вратата. Може да дојде до сериозна повреда.
Не дозволувајте им на децата да влегуваат во фрижидерот.
Може да се заглават внатре.
Не ставајте ги рацете на дното под уредот.
- Острите рабови може да предизвикаат телесна повреда.
Не чувајте фармацевтски производи, научни материјали
или други производи чувствителни на температура во
фрижидерот.
- Производи за коишто е потребна строга контрола на
температурата не смеат да се чуваат во фрижидерот.
Не ставајте и не користете електрични апарати во
внатрешноста на фрижидерот/замрзнувачот, освен ако тоа не
го препорачува производителот.
Ако почувствувате фармацевтска миризба или чад, веднаш
извлечете го кабелот и контактирајте со сервисниот центар на
Samsung Electronics.
Ако во фрижидерот има прав или вода, извлечете ја
приклучницата и јавете се во сервисниот центар на Samsung
Electronics.
- Во спротивно, постои опасност од пожар.
Не дозволувајте им на децата да ја згазнуваат фиоката.
- Фиоката може да се скрши и да се лизнат.
Не оставајте ги вратите на фрижидерот отворени додека
никој не го надгледува и не дозволувајте им на децата да
влегуваат во фрижидерот.
Не дозволувајте им на бебињата или на децата да влегуваат
во фиоката.
- Тоа може да доведе до смрт од задушување поради
заклучување или до телесна повреда.
Македонски
2018-04-18
4:18:48
•
•
•
•
•
•
•
Безбедносни информации
•
Не преполнувајте го фрижидерот со храна.
- Кога ја отворате или затворате вратата, предметите
може да паднат и да предизвикаат телесна повреда или
материјална штета.
Не распрскувајте испарливи материи, како инсектициди, на
површината на уредот.
- Освен тоа што е штетно за луѓето, може да доведе и до
струен удар, пожар или проблеми со производот.
Не користете и не ставајте супстанци чувствителни на
температура, како што се запаливи спрејови, запаливи
предмети, сув мраз, лекови или хемикалии во близина на или
во фрижидерот.
Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на
фрижидерот. Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за
отстранување на непријатните миризби.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
Не качувајте се врз уредот и не ставајте предмети врз
него (алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови,
хемикалии, метални предмети, итн.). Ова може да предизвика
струен удар, пожар, проблеми со производот или повреда. Не
ставајте садови полни со вода врз уредот.
- Ако се истури, постои ризик од пожар или струен удар.
Не употребувајте механички направи или други средства за
забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто
се препорачани од производителот.
Не оштетувајте го разладното коло.
Никогаш не гледајте директно во ултравиолетовата LED
ламба подолг временски период.
- На овој начин може да дојде до надразнување на очите
како резултат на ултравиолетовите зраци.
Македонски
Untitled-20 13
2018-04-18
13
4:18:48
Безбедносни информации
•
•
Безбедносни информации
•
•
•
•
•
•
14
Untitled-20 14
Не поставувајте ја наопаку полицата на замрзнувачот.
Стопирачот за полица може да не работи.
- Може да дојде до телесна повреда како резултат на
паѓање на стаклото на полицата.
Држете ги прстите подалеку од областите на „штипнување“.
Празниот простор помеѓу вратите и кујнскиот елемент е
обично мал. Внимавајте при отворање на вратите кога децата
се во близина.
Ако се забележи истекување на гас, избегнувајте отворен
пламен или потенцијални извори на палење и проветрете ја
неколку минути просторијата во којашто е поставен уредот.
- Не допирајте ги уредот или струјниот кабел.
- Не користете вентилатор.
- Искра може да доведе до експлозија или пожар.
Користете ги само LED ламбите од производителот или
претставниците на сервисниот центар.
Шишињата треба да се чуваат блиску едно до друго, така што
нема да паднат.
Овој производ е наменет само за чување храна во домашни
услови.
Не обидувајте се самите да го поправате, демонтирате или
менувате фрижидерот.
- Неовластените промени може да доведат до безбедносни
проблеми. Ќе ви биде наплатена целосна сума за
деловите и услугата за поправка на промените направени
неовластено.
Не користете други осигурувачи (како бакарна, челична жица
итн.) освен стандардните осигурувачи.
Македонски
2018-04-18
4:18:48
•
•
•
•
•
•
•
Безбедносни информации
•
Ако е потребно да го поправите или повторно да го
инсталирате фрижидерот, контактирајте со наблискиот
сервисен центар.
- Во спротивно, може да дојде до струен удар, пожар,
проблеми со производот или повреда.
Ако се исклучиле и внатрешната и надворешната LED ламба,
контактирајте со најблискиот сервисен центар.
Ако од фрижидерот се забележува мирис на горење или
чад, веднаш исклучете го фрижидерот и контактирајте со
сервисниот центар на Samsung Electronics.
- Во спротивно, може да дојде до опасност од струен удар
или пожар.
Извлечете го кабелот од приклучокот пред да ја промените
внатрешната светилка на фрижидерот.
- Во спротивно, постои опасност од струен удар.
Ако имате потешкотии при заменување на светло коешто не е
LED, контактирајте со сервисниот центар на Samsung.
Ако производот е опремен со LED ламба, немојте да ги
демонтирате капаците на ламбата или LED ламбата.
- Контактирајте со најблискиот сервисен центар.
Цврсто вметнете ја приклучницата во ѕидниот приклучок.
Не употребувајте оштетена приклучница, оштетен кабел или
лабав ѕиден приклучок.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
Македонски
Untitled-20 15
2018-04-18
15
4:18:48
Безбедносни информации
Предупредување при употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
Безбедносни информации
Не дозволувајте да се затнат отворите за вентилација
во оградениот дел на уредот или во конструкцијата за
вградување.
• Не употребувајте механички направи или други средства за
забрзување на процесот на одмрзнување, освен оние коишто
се препорачани од производителот.
• Не оштетувајте го разладното коло.
• Не користете електрични апарати во внатрешноста на
преградите за складирање храна на уредот, освен ако тоа не
го препорачува производителот.
Опомени при употреба
ВНИМАНИЕ
•
Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто
е целосно одмрзната. Не ставајте газирани пијалаци во
комората на замрзнувачот. Не ставајте шишиња или стаклени
садови во замрзнувачот.
- Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да
пукне и да предизвика телесна повреда.
• За да постигнете најдобри перформанси на производот:
- Не ставајте ја храната блиску пред отворите за
вентилација на задниот дел од уредот, затоа што тоа
може да го попречи слободното струење на воздухот во
фрижидерот.
16
Untitled-20 16
Македонски
2018-04-18
4:18:48
-
•
•
•
Безбедносни информации
•
Правилно завиткајте ја храната или ставете ја во
херметички затворени садови пред да ја ставите во
фрижидерот.
- Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалаци
во замрзнувачот. Може да замрзнат и да се скршат.
Скршените садови на пијалаци може да предизвикаат
повреда.
- Придржувајте се кон роковите на чување и роковите на
траење на замрзнатите производи.
Не ставајте чаши, шишиња или газирани пијалаци во
замрзнувачот.
- Садот може да замрзне и да се скрши и може да дојде до
повреда.
Не ставајте газирани пијалаци во комората на замрзнувачот.
Не ставајте шишиња или стаклени садови во замрзнувачот.
- Кога содржината во нив ќе замрзне, стаклото може да
пукне и да предизвика телесна повреда или материјална
штета.
Гаранција за услуга и модификација.
- Промените или модификациите направени од трето лице
на овој завршен уред не се опфатени со гаранцијата
на Samsung, ниту Samsung сноси одговорност за
безбедносните проблеми и штетите настанати како
резултат на модификациите направени од трето лице.
Не блокирајте ги отворите за вентилација во фрижидерот.
- Ако отворите за воздух се затворат, особено со пластична
кеса, фрижидерот може премногу да се излади.
Македонски
Untitled-20 17
2018-04-18
17
4:18:48
Безбедносни информации
•
•
Безбедносни информации
•
•
•
•
18
Untitled-20 18
Избришете го вишокот на влага во внатрешноста и оставете
ги вратите отворени.
- Во спротивно може да дојде до појава на непријатен
мирис.
Ако фрижидерот се исклучи од напојувањето, треба да
почекате најмалку пет минути пред повторно да го вклучите.
Ако фрижидерот се навлажни со вода, извлечете ја
приклучницата и контактирајте со сервисниот центар на
Samsung Electronics.
Не удирајте ги и не нанесувајте прекумерна сила на
стаклените површини.
- Скршеното стакло може доведе до телесна повреда и/или
материјална штета.
Внимвавајте да не ги фатите прстите.
Ако фрижидерот е поплавен, контактирајте со најблискиот
сервисен центар.
- Постои ризик од струен удар или пожар.
Македонски
2018-04-18
4:18:48
Опомени при чистење
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
Безбедносни информации
•
Не прскајте вода директно на од внатрешната или
надворешната страна на фрижидерот.
- Постои опасност од пожар или струен удар.
Не користете фен за коса за да ја исушите внатрешноста на
фрижидерот.
Не ставајте запалена свеќа во фрижидерот за отстранување
на непријатните мириси.
- Тоа може да доведе до струен удар или пожар.
Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
- Печатените букви на екранот може да отпаднат.
Доколку туѓа материја, како на пример вода, навлезе во
уредот, исклучете го струјниот кабел и контактирајте со
најблискиот сервисен центар.
- Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
Користете чиста, сува крпа за отстранување на туѓи тела или
прашина од иглите на приклучокот. Не користете влажна или
навлажнета крпа при чистење на приклучницата.
- Во спротивно, постои опасност од пожар или струен удар.
Не го чистете уредот со директно прскање на вода врз него.
Не користете бензол, разредувач, Clorox средства или
хлориди за чистење.
- Тие може да ја оштетат површината на апаратот и да
предизвикаат пожар.
Пред да почнете со чистење или одржување, исклучете го
уредот од ѕидниот приклучок.
- Во спротивно, може да дојде струен удар или пожар.
Македонски
Untitled-20 19
2018-04-18
19
4:18:48
Безбедносни информации
Важни предупредувачки симболи при отстранување во
отпад
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
Безбедносни информации
•
•
•
•
20
Untitled-20 20
Отстранете го материјалот од амбалажата за овој производ
на еколошки начин.
Пред да го отстраните фрижидерот во отпад, проверете дали
се оштетени цевките на задната страна.
Како разладно средство се користат R-600a или R-134a.
Проверете ја етикетата на компресорот на задниот дел од
уредот или етикетата со ознаката на типот во внатрешноста
на замрзнувачот за да видите кое разладно средство се
користи во вашиот фрижидер. Ако овој фрижидер содржи
запалив гас (разладно средство R-600a), контактирајте
со локалните органи за начинот на депонирање на овој
производ.
При отстранување на фрижидерот, отстранете ги вратите/
бравите и рачките на вратите за малите деца и животните
да не можат да се заклучат внатре. Децата треба да се
под надзор за да не си играат со апаратот. Ако се заклучат
внатре, децата може да се повредат или да се задушат до
смрт.
- Ако се заклучат внатре, децата може да се повредат или
да се задушат до смрт.
Се користи циклопентан во изолацијата. За гасовите
на изолацијата е потребна специјална процедура за
отстранување. Информирајте се кај локалните органи за
начинот на отстранување на овој производ.
Македонски
2018-04-18
4:18:48
•
Чувајте ги материјалите од амбалажата подалеку од децата,
бидејќи тие може да бидат опасни за децата.
- Ако детето стави торба над главата, детето може да се
задуши.
Безбедносни информации
Дополнителни совети за правилна употреба
•
Во случај на прекин на електричната енергија, прашајте во
локалната канцеларија на претпријатието за снабдување со
електрична енергија колку долго ќе трае прекинот.
- Повеќето прекини на електрична енергија коишто се
отстрануваат во рок од еден или два часа не влијаат на
температурите во фрижидерот. Меѓутоа, за тоа време
треба да го сведете отворањето на вратата на минимум.
- Ако прекинот во снабдувањето со струја трае подолго од
24 часа, извадете ја и фрлете ја сета замрзната храна.
• Фрижидерот може да не работи постојано (замрзнатите
производи може да започнат да се одмрзнуваат или
температурите може да станат премногу топли во преградата
за замрзната храна) ако за подолго време се постави на
место со постојано пониски температури од температурите за
коишто е направен уредот.
• Во случај на одредена храна, ако ја чувате во фрижидер
може да има негативни последици за зачувување на храната
поради нејзините состојки.
• Уредот не фаќа мраз, што значи дека нема потреба од рачно
одмрзнување. Тоа се прави автоматски.
Македонски
Untitled-20 21
2018-04-18
21
4:18:48
Безбедносни информации
•
Безбедносни информации
Порастот на температурата во текот на одмрзнувањето е
во согласност со условите на ISO. Меѓутоа, ако сакате да
спречите несоодветно покачување на температурата на
замрзнатата храна при одмрзнување на уредот, завиткајте ја
замрзнатата храна во неколку слоја весници.
• Не замрзнувајте ја повторно замрзнатата храна којашто е
целосно одмрзната.
Совети за штедење енергија
•
•
•
•
•
•
22
Untitled-20 22
Монтирајте го апаратот во сува и добро проветрена
просторија со соодветна вентилација. Погрижете се да не
биде изложен на директна сончева светлина и никогаш не
ставајте го покрај директен извор на топлина (радијатор, на
пример).
Се препорачува да не ги блокирате отворите или решетките
за вентилација за енергетска ефикасност.
Секогаш оставете ја топлата храна да се излади пред да ја
ставите во уредот.
Ставајте ја замрзнатата храна да се одмрзнува во
фрижидерот. Со тоа ја користите ниската температура на
замрзнатата храна за ладење на храната во фрижидерот.
Не држете ги вратите на фрижидерот отворени премногу
долго кога ја ставате или вадите храната. Колку пократко е
отворена вратата, толку помалку ќе има натрупување на мраз
во замрзнувачот.
Се препорачува да го инсталирате фрижидерот со
растојание од задниот дел и страните. Со тоа ќе ја намалите
потрошувачката на електрична енергија и ќе ги намалите
сметките за електрична енергија.
Македонски
2018-04-18
4:18:49
•
За најефективна употреба на енергија, чувајте ги сите
внатрешни делови како на пр. корпи, фиоки, полици во
положба предвидена од производителот.
Безбедносни информации
Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за
слични намени како на пример
•
кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии
и други работни средини;
• куќи на фарми и од страна на клиенти во хотели, мотели и
други станбени објекти;
• средини од типот ноќевање со појадок;
• примена во угостителството и во други објекти во коишто не
се врши малопродажба.
Македонски
Untitled-20 23
2018-04-18
23
4:18:49
Безбедносни информации
Упатства за WEEE
Безбедносни информации
Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и
неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се
отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен
век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана
со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите
видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано
повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој
производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат
рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите
и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не
треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.
За повеќе информации во врска со определбите на компаниjата
Samsung за заштита на животната средина и посебните законски
обврски за производите, како на пр. REACH, посетете ја вебстраницата: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Само за производи коишто се продаваат во европските земји)
24
Untitled-20 24
Македонски
2018-04-18
4:18:49
Инсталирање
Пред да го користите, внимателно следете ги овие упатства за правилно да го инсталирате фрижидерот и за да
спречите несреќи.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
•
•
•
Користете го фрижидерот само за намената опишана во ова упатство.
Сервирањето мора да го врши квалификуван техничар.
Отстранете го материјалот од пакувањето на производот во согласност со локалните регулативи.
За да спречите струен удар, пред секое сервисирање или замена исклучете го кабелот за напојување.
Фрижидерот на дланка
Реалната слика и обезбедените компоненти на фрижидерот може да се разликуваат во зависност од моделот и
земјата.
02
01
Преграда на вратата
Капак на горната полица *
Полица на замрзнувачот
Фиока на замрзнувачот
Тенок апарат за правење мраз *
Сад за коцки мраз *
Долна фиока
Инсталирање
03
05
01
02
03
04
05
06
07
* само применливи модели
06
04
07
ЗАБЕЛЕШКА
•
За најдобра енергетска ефективност погрижете се сите полици, фиоки и корпи да се поставени на нивната
првобитна положба.
Македонски
Untitled-20 25
2018-04-18
25
4:18:49
Инсталирање
Инсталирање чекор по чекор
ЧЕКОР 1 Изберете место
Барања за место:
• Цврста, рамна површина без тепих или под којшто може да ѝ попречи на вентилацијата
• Подалеку од директна сончева светлина
• Соодветен простор за отворање и затворање на вратата
• Подалеку од извор на топлина
• Простор за одржување и сервисирање
• Опсег на температура: од 10 °C до 43 °C
Опсег на ефективна температура
Фрижидерот е направен да работи нормално во опсегот на температура наведена со температурната класа.
Инсталирање
Класа
Симбол
Проширена умерена
Умерена
Опсег на собна температура (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 до +32
+10 до +32
N
+16 до +32
+16 до +32
Суптропска
ST
+16 до +38
+18 до +38
Тропска
T
+16 до +43
+18 до +43
ЗАБЕЛЕШКА
На функцијата за ладење и потрошувачката на енергија на фрижидерот може да влијаат температурата во
просторијата, фреквенцијата на отворање на вратите и локацијата на фрижидерот. Препорачуваме соодветно
да ги приспособите поставките на температурата.
26
Untitled-20 26
Македонски
2018-04-18
4:18:49
Растојание
Погледнете ги сликите и табелата подолу во врска со барања за место за инсталација.
Длабочина „A“
B
694
Широчина „B“
595
Вкупна височина „C”
1853
(единица: mm)
A
C
Инсталирање
Македонски
Untitled-20 27
2018-04-18
27
4:18:49
Инсталирање
01
01
01
препорачано е повеќе од 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(единица: mm)
03
04
Инсталирање
05
07
06
ЗАБЕЛЕШКА
Мерките во горенаведената табела може да се разликуваат, во зависност од начинот на мерење.
ЧЕКОР 2 Растојание (само применливи модели)
1. Отворете ја вратата и лоцирајте ги обезбедените
разделувачи (x2).
2. Одмотајте ги двата разделувачи и прицврстете
ги на задната страна на фрижидерот како што
е прикажано. Тие ќе овозможат вентилирање
на воздухот на задната страна и ќе се намали
потрошувачката на енергија.
28
Untitled-20 28
Македонски
2018-04-18
4:18:49
ЧЕКОР 3 Поврзување преку WiFi
Фрижидерот може да го контролирате далечински
со помош на Smart Home Dongle што се продава
посебно. За да го купите Smart Home Dongle, одете
на www.samsung.com и следете ги информациите
наменети за приемникот.
ВНИМАНИЕ
•
•
Samsung Smart Home Dongle е достапен во две
верзии: една наменета за паметни телевизори
од Samsung, а другата наменета за уреди за во
домот од Samsung.
Мора да го купите Smart Home Dongle од
Samsung кој е наменет за уреди за во домот. Сите
други приемници може да предизвикаат дефект
во системот.
Инсталирање
1. Отворете ја вратата на замрзнувачот и повлечете
го нагоре капакот за приемникот кој се наоѓа на
горната страна на вратата за да го отворите.
2. Вметнете го Smart Home Dongle во отворот за
приемник во правилна насока.
3. Притиснете го надолу капакот за приемникот за
да го затворите.
Македонски
Untitled-20 29
2018-04-18
29
4:18:50
Инсталирање
ЧЕКОР 4 Подна покривка
•
•
•
Површината за инсталирање на фрижидерот
мора да ја издржи тежината на целосно наполнет
фрижидер.
За да го заштитите подот, ставете големо парче
картон на секоја ногалка на фрижидерот.
Кога фрижидерот ќе биде во конечната позиција,
не поместувајте го освен ако тоа не е потребно
за заштита на подот. Ако е потребно, употребете
дебела хартија или крпа, како на пример, стар
тепих низ патеката на движење.
Инсталирање
30
Untitled-20 30
Македонски
2018-04-18
4:18:50
ЧЕКОР 5 Приспособете ги ногалките за нивелирање
ВНИМАНИЕ
•
•
•
Фрижидерот мора да биде поставен на рамен, цврст под. Во спротивно, може да дојде до оштетување на
фрижидерот или до физичка повреда.
Нивелирањето мора да се изврши со празен фрижидер. Погрижете се да не остане храна во фрижидерот.
Од безбедносни причини, прилагодете ја предната страна малку повисоко од задната страна.
Фрижидерот може да се нивелира со помош на предните ногарки кои имаат специјални завртки (нивелатори)
наменети за нивелирање. Користете рамен шрафцигер за нивелирањето.
За да ја прилагодите висината на левата страна:
Вметнете го рамниот шрафцигер во нивелаторот на
предната лева ногалка. Завртете го нивелаторот во
правец на стрелките на часовникот за подигнување
или, пак, спротивно од стрелките на часовникот за
спуштање.
Инсталирање
За да ја прилагодите висината на десната страна:
Вметнете го рамниот шрафцигер во нивелаторот на
предната десна ногалка. Завртете го нивелаторот во
правец на стрелките на часовникот за подигнување
или, пак, спротивно од стрелките на часовникот за
спуштање.
Македонски
Untitled-20 31
2018-04-18
31
4:18:50
Инсталирање
ЧЕКОР 6 Почетни поставувања
Со комплетирање на следните чекори, фрижидерот треба да биде целосно подготвен за работа.
1. Отстранете ја PE пената од секој агол на полиците, која е поставена за заштита на фрижидерот при
транспорт.
2. Вклучете го кабелот за напојување во ѕидниот приклучок за да го вклучите фрижидерот.
3. Отворете ја вратата и проверете дали свети внатрешното светло.
4. Поставете ја температурата на најладна и почекајте додека замрзнувачот да ја постигне поставената
температура. Сега фрижидерот е подготвен за користење.
ЗАБЕЛЕШКА
При вклучување на фрижидерот ќе се активира звучен аларм. За да го исклучите алармот, притиснете Freezer
(Замрзнувач).
ЧЕКОР 7 Крајна проверка
Инсталирање
Кога ќе завршите со инсталирањето, проверете дали:
• Фрижидерот е вклучен во електричен приклучок и е правилно заземјен.
• Фрижидерот е инсталиран на рамна, нивелирана површина со соодветна оддалеченост од ѕидот или од
кујнскиот елемент.
• Фрижидерот е нивелиран и е добро поставен на подот.
• Вратата лесно се отвора и затвора и внатрешното светло автоматски се вклучува кога ќе ја отворите
вратата.
32
Untitled-20 32
Македонски
2018-04-18
4:18:50
Операции
Панел со функции
ТИП A
05
01
02
Операции
03
04
ТИП B
05
01
02
03
04
Македонски
Untitled-20 33
2018-04-18
33
4:18:51
Операции
01 Freezer (Замрзнувач)
02 Power Freeze (Засилено замрзнување)
03 Door Alarm (Аларм за врата)
04 Control Lock (Заклучување на контролата)
05 Мрежно поврзување
01 Замрзнувач
Freezer
(Замрзнувач)
Копчето Freezer (Замрзнувач) може да се користи за поставување на температурата
на замрзнувачот.
Достапниот опсег на температури изнесува помеѓу -15 °C и -23 °C (зададено: -19 °C).
02 Засилено замрзнување (3 сек.)
Операции
Power Freeze
(Засилено
замрзнување)
Со Засилено замрзнување се забрзува процесот на замрзнување со максимална
брзина на вентилаторот. Замрзнувачот продолжува да работи со полна брзина во
траење од 50 часа и потоа се враќа на претходната температура.
• За да го активирате Засилено замрзнување, притиснете и задржете Power Freeze
(Засилено замрзнување) во траење од 3 секунди. Соодветниот индикатор (
)
ќе светне и фрижидерот ќе го забрза процесот на замрзнување.
• За да го деактивирате, повторно притиснете и задржете Power Freeze (Засилено
замрзнување) во траење од 3 секунди. Замрзнувачот се враќа на нагодувањето за
претходна температура.
• За да замрзнете големи количества на храна, активирајте го Засилено
замрзнување во траење од најмалку 20 часа пред да ставите храна во
замрзнувачот.
ЗАБЕЛЕШКА
•
•
Со користење на функцијата Засилено замрзнување се зголемува потрошувачката
на енергија. Погрижете се да ја исклучите оваа опција и да ја вратите претходната
температура ако немате намера да ја користите.
За брзо замрзнување на големи количини храна, отстранете ги фиоките и
користете ја испорачаната полица.
03 Аларм за врата
Door Alarm (Аларм
за врата)
34
Untitled-20 34
Можете да поставите аларм како потсетник. Доколку вратата стои отворена подолго од
2 минути, алармот ќе се активира, а индикаторот на алармот ќе почне да трепка.
Со притиснување на копчето Door Alarm (Аларм за врата) може да изберете помеѓу
овозможување или оневозможување на алармот.
Македонски
2018-04-18
4:18:51
04 Заклучување на контролата (3 сек.)
Control Lock
(Заклучување на
контролата)
За да спречите несакано ракување, притиснете и задржете Control Lock
(Заклучување на контролата) во траење од 3 секунди за да ја активирате функцијата
Заклучување на контролата. Кога индикаторот ( ) е вклучен, сите контроли ќе бидат
оневозможени.
За да го деактивирате, повторно притиснете и задржете во траење од 3 секунди.
Контролите ќе бидат овозможени како вообичаено.
05 Мрежно поврзување
Изборниот Smart Home Dongle (се продава посебно) може да го користите за контрола и следење на вашиот
фрижидер преку апликацијата Samsung Smart Home. За повеќе информации за Samsung Smart Home,
погледнете го делот за Samsung Smart Home.
ЗАБЕЛЕШКА
•
•
•
•
•
•
Операции
•
Во препорачаните системи за шифрирање спаѓаат WPA/TKIP и WPA2/AES. Сите понови или
нестандардизирани протоколи за автентикација на Wi-Fi не се поддржани.
Уредите за безжична комуникација во непосредна близина во опкружувањето може да влијаат врз
безжичните мрежи.
Ако вашиот давател на интернет услуги ја регистрирал MAC адресата на вашиот компјутер или модем
поради идентификација, вашиот паметен фрижидер од Samsung може да не се поврзе на интернет. Во тој
случај, обратете се кај вашиот давател на интернет услуги за да добиете техничка помош.
Поставките за заштитниот ѕид на вашиот мрежен систем може да го спречат паметниот фрижидер од
Samsung да пристапи на интернет. Обратете се кај вашиот давател на интернет услуги за да добиете
техничка помош. Ако проблемот не се отстрани, обратете се во локалниот центар за сервисирање или
продажба на Samsung.
За конфигурирање на поставките за безжичната пристапна точка (AP), погледнете го упатството за
користење на пристапната точка.
Паметните фрижидери од Samsung опремени со Smart Home Dongle од Samsung ги поддржуваат
и протоколот за Wi-Fi 2,4 GHz со IEEE 802.11 b/g/n и протоколот за софтверска пристапна точка (се
препорачува IEEE 802.11 n).
Можно е неовластените безжични Wi-Fi рутери да не можат да се поврзат со паметните фрижидери од
Samsung.
Македонски
Untitled-20 35
2018-04-18
35
4:18:51
Операции
Samsung Smart Home
Инсталирање
Посетете го Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и побарајте „Samsung Smart Home“. Преземете ја
и инсталирајте ја апликацијата Samsung Smart Home што ја нуди Samsung Electronics за вашиот паметен уред.
ЗАБЕЛЕШКА
•
•
Апликацијата Samsung Smart Home е дизајнирана за Android 4.0 (ICS) или понова верзија, или iOS 8.0 или
понова верзија, а оптимизирана е за паметни телефони од Samsung (сериите Galaxy S и Galaxy Note). Кај
други модели на паметни телефони, одредени функции може да функционираат на поинаков начин.
Заради подобрување на перформансите, апликацијата Samsung Smart Home подлежи на промени
без претходно известување, а поддршката за неа може да се укине во согласност со политиката на
производителот.
Сметка на Samsung
За да ја користите апликацијата треба да ја регистрирате вашата сметка на Samsung. Ако немате сметка на
Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува апликацијата на екранот за да направите бесплатна
сметка на Samsung.
Операции
Упатства за почеток
1. Вметнете го Smart Home Dongle во соодветниот приклучок на вашиот фрижидер.
2. Активирајте ја апликацијата Samsung Smart Home и најавете се со вашата сметка на Samsung. Корисниците
на iPhone треба да ги внесуваат податоците за најавување при секое отворање на апликацијата.
3. Допрете Add Device (Додај уред) > Refrigerator (Фрижидер).
4. Следете ги инструкциите на екранот за да ги внесете потребните податоци за рутерот, а потоа допрете Next
(Следно).
5. Притиснете и задржете Freezer (Замрзнувач) подолго од 5 секунди, сè додека на екранот не се прикаже
пораката „AP“. Вашиот фрижидер ќе се регистрира во апликацијата.
6. Кога регистрацијата на уредот ќе заврши, иконата за фрижидерот ќе се прикаже во апликацијата Samsung
Smart Home.
7. Допрете ја иконата за фрижидерот за да ја отворите страницата за фрижидерот.
8. Кога ќе се воспостави мрежната врска, иконата за Wi-Fi кај фрижидерот ќе засвети.
Апликација за фрижидерот
Вградена контрола
Следете го и контролирајте го вашиот фрижидер кога сте во домот и кога патувате.
• Допрете ја иконата за фрижидерот во Samsung Smart Home за да ја отворите страницата за фрижидерот.
• Проверете ги известувањата или статусот на работа на вашиот фрижидер и променете ги опциите или
поставките доколку е потребно.
ЗАБЕЛЕШКА
Некои опции или поставки на фрижидерот може да бидат недостапни за далечинска контрола.
36
Untitled-20 36
Македонски
2018-04-18
4:18:51
Категорија
Следење
Функции
Аларми
Единица
Опис
Температура на
замрзнувачот
Ја прикажува тековната вредност на поставената
температура на замрзнувачот.
Дијагноза
Го открива ненормалното функционирање на
замрзнувачот.
Следење на потрошувачката
на енергија
Ја проверува збирната потрошувачка на енергија на
замрзнувачот во последните 180 дена.
Засилено замрзнување
Овозможува вклучување или исклучување на опцијата
Засилено замрзнување и проверување на тековните
поставки.
Ненормално висока
температура
Овој аларм се активира кога во замрзнувачот има
ненормално високи температури.
Отворање на вратата
Овој аларм се активира ако вратата на замрзнувачот е
отворена одредено време.
Операции
Македонски
Untitled-20 37
2018-04-18
37
4:18:51
Операции
Специјални функции
Реалната слика и специјалните функции на фрижидерот може да се разликуваат во зависност од моделот и
земјата.
Тенок апарат за правење мраз (само применливи модели)
01
04
01
02
03
04
05
Сад за вода
Рачка на апаратот за правење мраз
Кофа за мраз
Калап за мраз
Капак на калапот за мраз
02
05
03
ЗАБЕЛЕШКА
Ако не планирате да правите мраз, отстранете го тенкиот апарат за правење мраз за да обезбедите повеќе
место за складирање. Во тој случај, може да ја користите кофата за мраз (03) како повеќенаменска корпа за
складирање.
Операции
38
Untitled-20 38
Македонски
2018-04-18
4:18:51
За рачно да исфрлите мраз
1. Повлечете ја рачката на садот за вода (01) за да
го извадите, а потоа наполнете го садот со вода
до максималната линија. Внимателно затворете
го садот, без од него да капе или тече вода.
ВНИМАНИЕ
•
•
•
Не надминувајте ја максималната линија.
Преголемото количество вода предизвикува
заглавување на мразот и го отежнува неговото
исфрлување.
Користете само вода за пиење. Мразот направен
од други течности, како зелен чај или млеко, може
да не се исфрлува добро.
Внимателно затворете го садот за вода. Во
спротивно, може да дојде до капење или
истекување на водата.
ЗАБЕЛЕШКА
•
Операции
•
Ако забележите истекување на водата, отворете
го садот за вода и проверете дали меѓупросторот
од садот за вода до калапот за мраз е замрзнат.
Доколку е така, турете млака вода во садот
за вода до максималната линија. Оставете
меѓупросторот да се стопи.
Се препорачува редовно да го чистите
меѓупросторот од садот за вода до калапот за
мраз бидејќи постои голема веројатност дека тој
ќе замрзне.
2. Проверете дали мразот замрзнал целосно.
Откако мразот целосно ќе се замрзне, повлечете
ја рачката на апаратот за правење мраз
(02). Потоа, калапот за мраз (04) ротира и го
исфрлува мразот во кофата за мраз (03).
ВНИМАНИЕ
•
Не повлекувајте ја рачката додека мразот
целосно не замрзнал. Нецелосно замрзнатиот
мраз може да се заглави и да ја оштети кофата
за мраз.
Македонски
Untitled-20 39
2018-04-18
39
4:18:51
Операции
3. За да истурите мраз, подигнете ја малку кофата
за мраз и навалете ја нанапред.
2
1
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
•
Не навалувајте ја кофата за мраз без да ја подигнете. Кофата за мраз може да се скрши.
Не турајте вода директно во кофата за мраз за да правите мраз. Кофата за мраз може да се скрши.
Не оставајте ја вратата на замрзнувачот отворена. Мразот во кофата за мраз се топи и се заглавува.
Во случај на прекин на напојувањето, проверете дали сте ја испразниле кофата за мраз пред да започнете
да правите мраз.
Користете само вода за пиење.
ЗАБЕЛЕШКА
•
Операции
•
40
Untitled-20 40
Во зависност од состојбата на мразот, коцките мраз може да не се исфрлат веднаш. Во тој случај, повлечете
ја рачката неколку пати.
Ако не може да се исфрли мраз затоа што било наполнето преголемо количество вода, отстранете го
калапот за мраз и испразнете го. Ако проблемот не се отстрани, отстранете го тенкиот апарат за правење
мраз и испразнете го.
Македонски
2018-04-18
4:18:52
Отворање на капакот на горната полица (само кај одредени модели)
1. Подигнете го целосно предниот дел од капакот на
горната полица.
2. Потоа турнете го капакот навнатре до крај.
ЗАБЕЛЕШКА
За да отстраните или ставите храна во замрзнувачот, прво мора да го подигнете капакот на горната полица.
Капакот на горната полица може да се отстрани. Отстранете го доколку немате намера да го користите.
Операции
•
•
Македонски
Untitled-20 41
2018-04-18
41
4:18:52
Операции
Ослободување повеќе простор за складирање (само кај одредени модели)
Ако ви треба повеќе простор за складирање,
отстранете го капакот на горната полица и сите
4 фиоки и вметнете ја испорачаната полица
(погледнете ја сликата) во внатрешниот долен дел на
главниот уред. Потоа, отстранете го тенкиот апарат за
правење мраз.
ЗАБЕЛЕШКА
•
•
Отстранувањето на капакот на горната полица
и фиоките не влијае врз температурните и
механичките карактеристики на замрзнувачот.
Објавениот волумен за складирање во
замрзнувачот се основа врз условите во кои
се отстранети сите фиоки и капакот на горната
полица и е вметната испорачаната полица.
Операции
42
Untitled-20 42
Македонски
2018-04-18
4:18:52
Одржување
Промена на страната на отворање на вратата (само применливи модели)
Промената на страната на отворање на вратата мора да ја изврши овластен сервисер од Samsung на ваш
трошок, бидејќи гаранцијата не покрива ваков вид на сервисирање.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
•
•
Неуспешната промена на страната на отворање на вратата или материјалните оштетувања што можат да ги
предизвикаат неовластените агенции не се опфатени со Гаранцијата.
Проверете дали фрижидерот е исклучен од изворот за напојување пред да започнете со промена на
страната на отворање на вратата.
Мора да почекате најмалку еден час откако ќе ја промените страната на отворање на вратата. Ова се прави
за да се спречи електричен удар.
Потребни алати (не се испорачани)
Рамен шрафцигер
Крцкало од 8 mm
(за шрафовите)
Клуч од 12 mm
(за осовината на долната шарка)
Клуч од 10 mm
(за осовината на горната шарка)
Одржување
Крстач
Додатоци
Изгледот на дополнителните делови наведени подолу може да се разликува во зависност од моделот.
Капак за шарката (L)
Капак за пополнување простор
(L)
ВНИМАНИЕ
За време на целата постапка за промена на страната на отворање на вратата, чувајте ги сите мали делови
(завртки, капачиња итн.) на фрижидерот подалеку од деца или бебиња поради безбедносни причини.
Македонски
Untitled-20 43
2018-04-18
43
4:18:53
Одржување
Инструкции од типот чекор-по-чекор
ЧЕКОР 1 Отстранете ја рачката
1. Отклучете го капачето на рачката и ставете го
настрана.
2. Отстранете ги шрафовите на горната и долната
страна на рачката.
Одржување
3. Користете рамен шрафцигер за отстранување
на капачињата на шрафовите на рачката (x2).
Потоа, ставете ги капачињата на шрафовите на
рачката на спротивната страна.
ВНИМАНИЕ
За да спречите оштетувања, бидете внимателни при
отстранување на капачињата на шрафовите на
рачката.
ЗАБЕЛЕШКА
Чувајте ја рачката на безбедно место за понатамошна употреба.
44
Untitled-20 44
Македонски
2018-04-18
4:18:53
ЧЕКОР 2 Отстранување на вратата на замрзнувачот
1. Отворете го капакот за приемникот и отстранете
го капакот за пополнување простор.
2. Додека ги држите долните делови (означени на
сликата) на капакот за кабли со двете раце,
подигнете го капакот за кабли.
3. Свртете го капакот за кабли нанапред за 90
степени, а потоа притиснете за да го отстраните.
ЗАБЕЛЕШКА
Чувајте ги капакот за пополнување простор и
капакот за кабли на безбедно место. Тие ќе ви бидат
потребни за да ја вратите вратата во првичната
положба (пред да ја промените страната на отворање
на вратата).
ЗАБЕЛЕШКА
Поставете го капакот за приемникот на преградата
на вратата за понатамошна употреба.
Одржување
Македонски
Untitled-20 45
2018-04-18
45
4:18:53
Одржување
Екран тип A
1. Отстранете го горниот капак, почнувајќи од
десната страна. Потоа, извлечете го нанапред.
2. Повлечете ја левата страна на капакот за
шарката за да го извадите, а потоа внимателно
подигнете го дното за да можете да го извлечете.
ВНИМАНИЕ
При вадење на капакот за шарката, внимавајте да
не ги оштетите приклучоците и каблите на вратата на
замрзнувачот или околу неа.
ЗАБЕЛЕШКА
Чувајте го капакот за шарката на безбедно место.
Тој ќе ви биде потребен за да ја вратите вратата во
првичната положба (пред да ја промените страната
на отворање на вратата).
Одржување
3. Исклучете ги приклучоците на вратата на
замрзнувачот или околу неа. Олабавете
ги шрафовите на горната шарка за да ја
отстраните.
ВНИМАНИЕ
За да спречите паѓање на вратата на замрзнувачот,
држете ја вратата на замрзнувачот цврсто додека ја
отстранувате горната шарка.
46
Untitled-20 46
Македонски
2018-04-18
4:18:54
4. Откако ќе ја отстраните горната шарка,
подигнете ја вратата на замрзнувачот за да ја
извадите. Чувајте ја вратата на безбедно место.
ВНИМАНИЕ
Вратата е тешка. За да спречите оштетување или
повреда, бидете внимателни при отстранување на
вратата.
Екран тип B
1. Користете рамен шрафцигер кој ќе го вметнете
во дупките во горниот дел на вратата за да го
отстраните горниот капак.
ЗАБЕЛЕШКА
Одржување
Започнете со дупката која е најоддалечена од
шарката.
2. Повлечете ја левата страна на капакот за
шарката за да го извадите, а потоа внимателно
подигнете го дното за да можете да го извлечете.
ВНИМАНИЕ
При вадење на капакот за шарката, внимавајте да
не ги оштетите приклучоците и каблите на вратата на
замрзнувачот или околу неа.
ЗАБЕЛЕШКА
Чувајте го капакот за шарката на безбедно место.
Тој ќе ви биде потребен за да ја вратите вратата во
првичната положба (пред да ја промените страната
на отворање на вратата).
Македонски
Untitled-20 47
2018-04-18
47
4:18:54
Одржување
3. Исклучете ги приклучоците на вратата на
замрзнувачот или околу неа. Олабавете
ги шрафовите на горната шарка за да ја
отстраните.
ВНИМАНИЕ
За да спречите паѓање на вратата на замрзнувачот,
држете ја вратата на замрзнувачот цврсто додека ја
отстранувате горната шарка.
4. Откако ќе ја отстраните горната шарка,
подигнете ја вратата на замрзнувачот за да ја
извадите. Чувајте ја вратата на безбедно место.
ВНИМАНИЕ
Одржување
Вратата е тешка. За да спречите оштетување или
повреда, бидете внимателни при отстранување на
вратата.
48
Untitled-20 48
Македонски
2018-04-18
4:18:55
ЧЕКОР 3 Промена на страната на рачката за автоматско затворање
1. На вратата на замрзнувачот, отстранете
ја рачката за автоматско затворање со
олабавување на шрафовите на рачката и
шрафовите на спротивната страна.
2. Ставете ја рачката за автоматско затворање на
спротивната страна и прицврстете ги шрафовите.
Одржување
Македонски
Untitled-20 49
2018-04-18
49
4:18:55
Одржување
ЧЕКОР 4 Промена на страната на долната шарка
1. Внимателно легнете го фрижидерот долу. Потоа,
отстранете ги шрафовите од долната шарка на
десната страна и ногалката за нивелирање на
левата страна.
1
4
1
2
6
5
2. Користете крцкало од 8 mm за да ја отстраните
задната завртка покрај осовината.
3. Отстранете ја завртката на осовината под
долната шарка.
4. Користете крстач за да ја отстраните осовината.
5. Вметнете ја осовината на спротивната страна.
6. Повторно вметнете ја и затегнете ја задната
завртка.
7. Повторно вметнете ја и затегнете ја завртката на
шарката.
Одржување
8. Вметнете ја долната шарка на спротивната
страна и прицврстете ги шрафовите. Монтирајте
ја ногалката за нивелирање на спротивната
страна и прицврстете ги шрафовите.
9. Внимателно подигнете го фрижидерот.
50
Untitled-20 50
Македонски
2018-04-18
4:18:55
ЧЕКОР 5 Прикачете ја вратата на замрзнувачот на своето место
Екран тип A
1. Отстранете го шрафот и извлечете го капакот за
контролите.
2. Преместете ги приклучоците и каблите на
спротивната страна. Ставете го капакот за
контролите, а потоа прицврстете ги шрафовите
на спротивната страна.
Одржување
Македонски
Untitled-20 51
2018-04-18
51
4:18:56
Одржување
3. Отстранете ја осовината од горната шарка.
Потоа, склопете ја осовината како што е
прикажано.
4. Вметнете ја вратата во главната единица,
почнувајќи со долниот дел.
5. Вметнете ја горната шарка и прицврстете ја со
шрафовите.
Одржување
•
52
Untitled-20 52
Преместете ги каблите на спротивната страна
и спроведете ги низ внатрешната кука на
спротивната страна.
Македонски
2018-04-18
4:18:56
6. Вратете го капакот за приемникот во првичната
положба.
7. Поврзете ги приклучоците од вратата на
замрзнувачот со главниот уред. Потоа,
спроведете ги каблите низ внатрешната кука на
изборниот капак за шарката (L).
Одржување
8. Ставете го капакот за шарката врз горната
шарка, почнувајќи од десната страна. Потоа,
притиснете го долниот дел на капакот за да го
прицврстите.
ВНИМАНИЕ
Осигурете се дека ниту еден кабел или приклучок не
е заглавен во средината.
Македонски
Untitled-20 53
2018-04-18
53
4:18:57
Одржување
9. Ставете го горниот капак, ставајќи го дел (b) во
дел (a) дијагонално.
a
b
10. Вметнете го капакот за кабли во отворениот
капак за приемникот. Завртете го капакот за 90
степени нанапред, а потоа притиснете го надолу
за да влезе на место.
11. Вметнете го капакот за пополнување простор
(L) во првичната положба, а потоа затворете го
капакот за приемникот.
Одржување
ЗАБЕЛЕШКА
Изгледот на капаците може да се разликува во
зависност од моделот.
Екран тип B
1. Отстранете го шрафот и извлечете го капакот за
контролите.
54
Untitled-20 54
Македонски
2018-04-18
4:18:57
2. Преместете ги приклучоците и каблите на
спротивната страна. Ставете го капакот за
контролите, а потоа прицврстете ги шрафовите
на спротивната страна.
3. Отстранете ја осовината од горната шарка.
Потоа, склопете ја осовината како што е
прикажано.
Одржување
Македонски
Untitled-20 55
2018-04-18
55
4:18:57
Одржување
4. Вметнете ја вратата во главната единица,
почнувајќи со долниот дел.
5. Вметнете ја горната шарка и прицврстете ја со
шрафовите.
•
Преместете ги каблите на спротивната страна
и спроведете ги низ внатрешната кука на
спротивната страна.
6. Вратете го капакот за приемникот во првичната
положба.
Одржување
7. Поврзете ги приклучоците од вратата на
замрзнувачот со главниот уред. Потоа,
спроведете ги каблите низ внатрешната кука на
изборниот капак за шарката (L).
56
Untitled-20 56
Македонски
2018-04-18
4:18:57
8. Ставете го капакот за шарката врз горната
шарка, почнувајќи од десната страна. Потоа,
притиснете го долниот дел на капакот за да го
прицврстите.
ВНИМАНИЕ
Осигурете се дека ниту еден кабел или приклучок не
е заглавен во средината.
9. Ставете го горниот капак, ставајќи го дел
(b) во дел (a) дијагонално. Потоа, лизгајте го
завршетокот на капакот во лева насока за да го
прицврстите.
a
b
Одржување
Македонски
Untitled-20 57
2018-04-18
57
4:18:58
Одржување
•
Кај моделите со екран на горната страна на
замрзнувачот, притиснете го левиот крај на
горниот капак, а потоа и десната страна со
прицврстување на горните и долните делови по
овој редослед.
10. Вметнете го капакот за кабли во отворениот
капак за приемникот. Завртете го капакот за 90
степени нанапред, а потоа притиснете го надолу
за да влезе на место.
11. Вметнете го капакот за пополнување простор
(L) во првичната положба, а потоа затворете го
капакот за приемникот.
Одржување
ЗАБЕЛЕШКА
Изгледот на капаците може да се разликува во
зависност од моделот.
58
Untitled-20 58
Македонски
2018-04-18
4:18:58
ЧЕКОР 6 Повторно прикачете ја рачката
1. Ставете ја рачката на спротивната страна, а
потоа прицврстете го шрафот.
2. Затворете го капакот на рачката како што е
прикажано.
ЗАБЕЛЕШКА
Можно е да треба да ја вратите вратата во првичната положба (пред да ја промените страната на отворање
на вратата). Во тој случај, погледнете ги инструкциите погоре, но вратете ги вратите, шарките и капаците во
првичната положба.
Одржување
Македонски
Untitled-20 59
2018-04-18
59
4:18:59
Одржување
Ракување и одржување
Полици
Подигнете ја внимателно задната страна на полицата
за да ја извлечете.
Прегради на врата
Малку подигнете и извлечете го заштитникот на
вратата.
ВНИМАНИЕ
За да не дојде до несреќи, испразнете ги преградите
на вратата пред да ги отстраните.
Одржување
Капак на горната полица (само кај одредени модели)
1. Притиснете ја десната страна на капакот
навнатре за да го откачите капакот.
2. Потоа подигнете го капакот нагоре за да го
отстраните.
2
1
60
Untitled-20 60
Македонски
2018-04-18
4:18:59
Тенок апарат за правење мраз (само применливи модели)
ЗАБЕЛЕШКА
•
•
Кога ги чистите компонентите на тенкиот апарат за правење мраз како садот за вода, кофата за мраз и
калапот за мраз, проверете дали се сосема суви по чистењето.
Кога го чистите тенкиот апарат за правење мраз, проверете дали внатрешните и надворешните делови на
апаратот се целосно суви по чистењето. Нецелосното сушење може да ја расипе рачката на апаратот за
правење мраз. Во тој случај, целосно сушете го тенкиот апарат за правење мраз во период од 2-3 дена.
Потоа, обидете се повторно.
За да ги отстраните компонентите
Сад за вода
Целосно отворете го садот за вода, а потоа
извлечете го надвор.
Калап за мраз
1. Отворете го капакот на калапот за мраз за да го
видите калапот за мраз.
Одржување
2. Внимателно повлечете ја левата страна на
калапот за мраз, а потоа повлечете ја и другата
страна за да го отстраните.
Македонски
Untitled-20 61
2018-04-18
61
4:18:59
Одржување
Тенок апарат за правење мраз
1. Прво отстранете ја повеќенаменската корпа, која
се наоѓа веднаш над тенкиот апарат за правење
мраз.
2. Додека со двете раце го држите означеното
место на една од страните на тенкиот апарат
за правење мраз, подигнете ја единицата и
повлечете ја нанапред.
Одржување
За да ги вградите компонентите
Сад за вода
Вметнете една од страните на садот за вода во
соодветната кука на куќиштето на садот за вода.
Вметнувајте додека не чуете звук на кликнување.
62
Untitled-20 62
Македонски
2018-04-18
4:19:00
Чистење
Внатрешност и надворешност
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
•
Не користете бензол, разредувач, детергент за автомобили/дом како на пример Clorox™ за чистење на
фрижидерот. Тие може да ја оштетат површината на фрижидерот и да предизвикаат пожар.
Не прскајте вода директно на фрижидерот. Ова може да доведе до струен удар.
Редовно користете сува крпа за да ги отстраните сите туѓи супстанции, како на пример прашина или вода од
терминалите на приклучницата и точките за контакт.
1. Исклучете го кабелот за напојување.
2. Со навлажнета, мека, памучна крпа или хартиена крпа исчистете ја внатрешноста и надворешноста на
фрижидерот.
3. Кога ќе завршите, исушете добро со сува крпа или хартиена крпа.
4. Вклучете го кабелот за напојување.
Замена
LED светилки
За да ги замените ламбите на фрижидерот, контактирајте со локалниот сервисен центар на Samsung.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
Корисникот не може да ги сервисира ламбите. Не обидувајте се да ги менувате светилките сами. Тоа може
да предизвика електричен удар.
Одржување
Македонски
Untitled-20 63
2018-04-18
63
4:19:00
Отстранување проблеми
Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со
нормални ситуации (случаи каде што нема дефект) ќе им бидат наплатени на корисниците.
Општо
Температура
Симптом
Замрзнувачот не
работи.
Температурата на
замрзнувачот е топла.
Замрзнувачот
премногу лади.
Отстранување проблеми
Внатрешниот ѕид е
топол.
64
Untitled-20 64
Можни причини
•
Кабелот за напојување не е
правилно приклучен.
•
Контролата на температурата не е
правилно поставена.
•
Фрижидерот се наоѓа во близина
на извор на топлина или директна
сончева светлина.
•
Недоволен простор околу страните/
задната страна на фрижидерот.
•
Фрижидерот е преполн. Храната ги
блокира отворите за вентилација на
фрижидерот.
•
Контролата на температурата не е
правилно поставена.
•
Фрижидерот има цевки отпорни на
топлина во внатрешниот ѕид.
Решение
•
Правилно приклучете го кабелот за
напојување.
•
Поставете пониска температура.
•
Чувајте го фрижидерот подалеку
од директна сончева светлина или
извор на топлина.
•
Ви препорачуваме растојанието
помеѓу фрижидерот и околните
ѕидови (или кујнски елементи) да
биде повеќе од 50 mm.
•
Не го преполнувајте фрижидерот.
Не дозволувајте храната да ја
блокира вентилацијата.
•
Поставете повисока температура.
•
За да спречите формирање на
кондензација, фрижидерот има
цевки отпорни на топлина во
предните агли. Ако температурата
во просторијата се зголеми,
опремата може да не работи
ефикасно. Ова не значи дека
системот е дефектен.
Македонски
2018-04-18
4:19:00
Непријатен мирис
Симптом
Во фрижидерот има
непријатен мирис.
Можни причини
•
Расипана храна.
•
Храна со силен мирис.
Решение
•
Исчистете го фрижидерот и
отстранете ја расипаната храна.
•
Погрижете се храната со јак мирис
да биде херметички завиткана.
Формирање мраз
Симптом
Формирање мраз
околу отворите за
вентилација.
Формирање мраз на
внатрешните ѕидови.
Овошјето или
зеленчукот е замрзнат.
Можни причини
•
Храната ги блокира отворите за
вентилација.
•
Вратата не е правилно затворена.
•
Овошјето или зеленчукот е
складиран во свежата зона/зоната
за готвење.
•
Доколку вратата се остави
отворена, во фрижидерот
навлегува влага.
•
Храна со висок степен на влага.
Решение
•
Погрижете се храната да не
ја блокира вентилацијата на
фрижидерот.
•
Погрижете се храната да не ја
блокира вратата. Исчистете ја
гумата за заптивање на вратата.
•
Свежата зона/зоната за готвење е
наменета само за месо/риба.
Кондензација
Симптом
Се формира
кондензација на
внатрешните ѕидови.
Можни причини
Решение
Отстранете ја влагата и не ја
отворајте вратата подолго време.
•
Погрижете се храната да биде
херметички завиткана.
Отстранување проблеми
•
Македонски
Untitled-20 65
2018-04-18
65
4:19:00
Отстранување проблеми
Дали слушате невообичаени звуци од фрижидерот?
Пред да го повикате сервисот, прегледајте ги долунаведените точки. Сите повици на сервисот во врска со
нормални звуци ќе им бидат наплатени на корисниците.
Овие звуци се нормални.
•
Кога започнува или завршува некоја операција, фрижидерот може да испушти звуци слични на
автомобилски мотор при палењето. Кога работењето ќе се стабилизира, звуците ќе се намалат.
Брмчење!
Верглање!
или Тропкање!
•
Додека вентилаторот работи, може да настанат следните звуци. Кога фрижидерот ќе ја достигне
поставената температура, нема да има никаков звук од вентилаторот.
ЗЗЗЗЗЗ!
Отстранување проблеми
•
Шумолење!
За време на циклус за одмрзнување, водата може да капе на грејачот за одмрзнување и да се слушаат
звуци на шушкање.
ПШШШШ!
66
Untitled-20 66
Македонски
2018-04-18
4:19:01
•
Кога фрижидерот се лади или замрзнува, разладниот гас се движи низ затворените цевки, при што се
создаваат звуци на меурчиња.
Клокотење!
•
Кога температурата на фрижидерот се зголемува или намалува, пластичните делови се собираат и
прошируваат, при што се создаваат звуци на потчукнување. Овие звуци настануваат за време на циклусите
на одмрзнување или при работењето на електронските делови.
Крцкање!
•
•
Отстранување проблеми
За моделите со апарат за правење мраз: Кога вентилот за вода се отвора за да го наполни апаратот за
правење мраз, може да настанат звуци на зуење.
Поради изедначувањето на притисокот при отворањето и затворањето на вратата на фрижидерот, може да
настанат звуци на шушкање.
Македонски
Untitled-20 67
2018-04-18
67
4:19:01
Отстранување проблеми
Samsung Smart Home
Симптом
Не можам да го
пронајдам „Samsung
Smart Home“ во
продавницата за
апликации.
Апликацијата Samsung
Smart Home не
функционира.
Апликацијата
Samsung Smart Home
е инсталирана, но не
е поврзана со мојот
фрижидер.
Не можам да
се најавам на
апликацијата.
Кога се обидувам да
го регистрирам мојот
фрижидер се појавува
порака за грешка.
Отстранување проблеми
Апликацијата Samsung
Smart Home успешно
се поврза со мојот
фрижидер, но не
функционира.
68
Untitled-20 68
Постапка
•
Апликацијата Samsung Smart Home е достапна за паметни телефони со
Android 4.0 (ICS) или понова верзија, или iOS 8.0 или понова верзија.
•
•
Апликацијата Samsung Smart Home е достапна само за одредени модели.
Старата апликација Samsung Smart Refrigerator не може да се поврзе со
моделите со Samsung Smart Home.
•
Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите
апликацијата.
Проверете дали вашиот рутер функционира правилно.
Ако не успеете да го поврзете вашиот фрижидер со апликацијата Samsung
Smart Home откако ќе ја инсталирате апликацијата, тогаш мора да ја
воспоставите врската преку функцијата за регистрација на уреди на
апликацијата.
•
•
•
•
Мора да се најавите на вашата сметка на Samsung за да ја користите
апликацијата.
Ако немате сметка на Samsung, следете ги инструкциите што ги прикажува
апликацијата на екранот за да направите сметка.
•
Функцијата за едноставно поврзување може да не се изврши поради
преголема оддалеченост од вашата пристапна точка (AP) или поради
електрични пречки од непосредното опкружување. Почекајте и обидете се
повторно.
•
Исклучете ја и повторно вклучете ја апликацијата Samsung Smart Home или,
пак, исклучете го и повторно вклучете го рутерот.
Исклучете го кабелот за напојување на фрижидерот, а потоа повторно
вклучете го по 1 минута.
•
Македонски
2018-04-18
4:19:01
Белешки
Untitled-20 69
2018-04-18
4:19:01
Белешки
Untitled-20 70
2018-04-18
4:19:01
Белешки
Untitled-20 71
2018-04-18
4:19:01
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung korisnički centar
Земја
Центар за контакт
Веб-локација
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
CROATIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22
607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-20 72
2018-04-18
4:19:01
Külmik
Kasutusjuhend (ainult sügavkülmik)
RZ32M*
Vabalt seisev seade
Untitled-19 1
2018-04-18
4:16:37
Sisukord
Ohutusteave
Sisukord
2
Untitled-19 2
3
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks
Olulised nõuanded paigaldamiseks
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
Olulised nõuanded kasutamiseks
Kasutamishoiatus
Ettevaatusabinõud kasutamisel
Ettevaatusabinõud puhastamisel
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks
Energiasäästu nõuanded
Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
5
6
6
10
11
15
16
18
19
20
21
22
23
Paigaldamine
24
Külmiku ülevaade
Üksikasjalikud paigaldusjuhised
24
25
Kasutamine
32
Seadme paneel
Samsung Smart Home
Erifunktsioonid
32
35
37
Hooldus
42
Uksepoole vahetamine (ainult teatud mudelitel)
Käsitsemine ja hooldus
Puhastamine
Asendamine
42
59
62
62
Tõrkeotsing
63
Üldine
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?
Samsung Smart Home
63
65
67
Eesti
2018-04-18
4:16:37
Ohutusteave
Ohutusteave
• Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev
kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue
seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste,
motoorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste
kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele),
kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole
neid seadme kasutamise osas juhendanud.
• Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast
ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või
vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega
isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise
kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest.
See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei
tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja
hooldada.
• Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised
ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi
ning olukordi.
Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel,
hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla
ettevaatlik ning hoolikas.
• Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid
mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas
juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi
asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme,
pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige
abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
Eesti
Untitled-19 3
2018-04-18
3
4:16:37
Ohutusteave
Ohutusteave
• Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku
gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme
asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku
hulgast.
• Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse
korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul
tuleks arvestada 1 m³ ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva
R-600a külmutusvedeliku kohta. Konkreetses külmikus
sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku
tüübiplaadil.
• Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või
põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekib
torust, vältige lahtisi leeke, viige tuleohtlikud esemed
tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või
plahvatus.
• Nimetatud seadet võivad hooldada ainult volitatud
hooldustöötajad.
• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks
tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
Hoiatus! Tuleoht / kergsüttivad materjalid
4
Untitled-19 4
Eesti
2018-04-18
4:16:37
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud
Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.
Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.
HOIATUS
Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid
tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma.
Ohutusteave
ETTEVAATUST
Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid
tervisekahjustusi ja/või varalist kahju.
MÄRKUS
Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või
seda otstarbekalt kasutada.
Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist
vältida.
Järgige neid tähelepanelikult.
Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks
kindlas kohas.
Eesti
Untitled-19 5
2018-04-18
5
4:16:37
Ohutusteave
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks
HOIATUS
Ohutusteave
• Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt
vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
- Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või
silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeke
või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage
seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
- Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist
külmutusvahendit (R-600a), mis on looduslikult leiduv
keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme
transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt
vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
Olulised nõuanded paigaldamiseks
HOIATUS
• Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus
see võib veega kokku puutuda.
- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib
põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte
ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest
kiirguva kuumuse mõjualasse.
6
Untitled-19 6
Eesti
2018-04-18
4:16:37
Eesti
Untitled-19 7
2018-04-18
Ohutusteave
• Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik
peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille
nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
- See tagab parima töö ning ennetab ka maja
elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete
ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
• Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt
fikseeritud.
- Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub
pragusid või hõõrdumisjälgi.
• Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele
raskeid esemeid.
• Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
• Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
• Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage
toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete
vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.
• Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest
üle veeretamist või juhtme vigastamist.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda
juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning
tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
- Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju
ja/või elektrilöögi.
• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks
tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
• Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või
kergsüttiva materjale lähedale.
7
4:16:38
Ohutusteave
Ohutusteave
• Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda
gaasilekkeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele
korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
• Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe
ripub allapoole.
- Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna
ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega
vigastaks pistikut.
• Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste
käeulatusest väljas.
- Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel
lämbuda.
• Külmiku paigaldamisel tuleb arvestada, et pistikule
avaneks pärast paigaldamist juurdepääs.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või
vooluleketest tingitud tulekahju.
• Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või
tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese
päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib
põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
8
Untitled-19 8
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Eesti
Untitled-19 9
2018-04-18
Ohutusteave
• Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid
(nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud,
kemikaalid, metallesemed jne).
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid
või kehavigastusi.
• Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset
ühendamist toitevõrku.
• Külmik tuleb ohutult maandada.
- Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui
püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada.
Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.
• Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid,
telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt
tabatavaid objekte.
- Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide
vältimiseks peate külmiku maandama.
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse
või toote häireid.
• Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage
vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist
seinakontakti.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Kui toitejuhe on vigastatud, laske see koheselt tootja või
hooldusteenuse pakkuja poolt välja vahetada.
• Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või
teenindusettevõte poolt.
- Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või
kehavigastuse.
• Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuskil
vahel ega kahjustada saanud.
9
4:16:38
Ohutusteave
• Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat
pistikupesa või toiteallikat.
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
ETTEVAATUST
Ohutusteave
• Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber
piisavalt ruumi.
- Tagage õhu juurdepääs seadme keres või armatuuris
olevatele ventilatsiooniavadele.
• Laske külmikul 2 tundi pärast paigaldamist ja
sisselülitamist ning enne toiduainete külmikusse asetamist
seista.
• Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks kvalifitseeritud
tehnik või teenindusettevõte.
- Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või
kehavigastusi.
• Mis tahes ukse liigse koormuse tõttu võib külmik ümber
kukkuda ning põhjustada kahjustusi.
10
Untitled-19 10
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Olulised nõuanded kasutamiseks
HOIATUS
Eesti
Untitled-19 11
2018-04-18
Ohutusteave
• Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
• Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
- Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed
kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või
materiaalset kahju.
• Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks
söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
- Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
• Ärge puudutage sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus
hoitavaid tooteid märgade kätega.
- See võib põhjustada külmakahjustust.
• Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või
elektrilöögi oht.
• Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või aineid
(benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat
propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
- See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
- See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei
mängita.
- Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste
ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega
väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel
ettevaatlik.
11
4:16:38
Ohutusteave
Ohutusteave
• Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda.
Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
• Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna
kinni jääda.
• Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
- Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
• Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke
materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
- Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei
tohiks külmikus hoida.
• Ärge pange külmikusse/sügavkülmikusse ega kasutage seal
elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.
• Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
• Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
• Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
- Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.
• Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel
külmikusse siseneda.
• Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
- Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma
või kehavigastusi.
• Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
- Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning
tekitada kehavigastusi või materiaalset kahju.
12
Untitled-19 12
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Eesti
Untitled-19 13
2018-04-18
Ohutusteave
• Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu
putukamürke.
- Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need
võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku
rikkeid.
• Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke
aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid,
kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle
lähedusse.
• Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge
asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud
küünalt.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid
(nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud,
kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge
asetage seadmele veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või
elektrilöögi oht.
• Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt
soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
• Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
• Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
- Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud
silmade kurnamine.
• Ärge pange sügavkülmiku riiulit tagurpidi. Sellisel juhul
riiuli piiraja ei tööta.
- See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid
võivad kukkuda.
13
4:16:38
Ohutusteave
Ohutusteave
• Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste
ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega
väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
• Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid
süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme
asukoharuumi mitme minuti vältel.
- Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
- Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
• Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt
pakutavaid LED-lampe.
• Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada
tihedalt üksteise kõrvale.
• See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses
keskkonnas.
• Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või
täiustada.
- Volitamata modifitseerimine võib põhjustada
ohutusprobleeme. Volitamata modifitseerimise
parandamiseks esitame arve osade ja tehtud töö eest.
• Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist
jne) peale standardkaitsete.
• Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist,
võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
• Kui külmiku sisemine või väline LED-lamp on läbi põlenud,
võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
14
Untitled-19 14
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Ohutusteave
• Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage
külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust
Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju
oht.
• Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku
valgustuspirnide vahetamist.
- Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
• Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke
ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
• Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage
lampide katteid või LED-lampe ise.
- Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
• Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
• Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist
seinakontakti.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Kasutamishoiatus
HOIATUS
• Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris
olevatele ventilatsiooniavadele.
• Kasutage sulatamise kiirendamiseks ainult tootja
soovitatud mehaanilisi seadmeid või muid meetodeid.
• Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
• Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites
elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.
Eesti
Untitled-19 15
2018-04-18
15
4:16:38
Ohutusteave
Ettevaatusabinõud kasutamisel
ETTEVAATUST
Ohutusteave
• Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
Ärge pange karboniseeritud või kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. Ärge pange pudeleid või klaasist
mahuteid sügavkülmikusse.
- Kui nende sisu külmub, võib klaas puruneda ning
põhjustada kehavigastusi.
• Toote parima töö tagamiseks:
- ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku
tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist
külmikus;
- pakendage toit korralikult või pange see enne
külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;
- ärge pange klaaspudeleid või karboniseeritud jooke
sügavkülmikusse. Need võivad külmuda ja puruneda.
Katkised joogipudelid võivad põhjustada vigastusi;
- palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset
säilitusaega.
• Ärge pange klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke
sügavkülmikusse.
- Mahuti võib sisu külmudes puruneda ning see võib
põhjustada vigastusi.
• Ärge pange karboniseeritud või kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. Ärge pange pudeleid või klaasist
mahuteid sügavkülmikusse.
- Kui mahuti sisu külmub, võib klaas puruneda ning
põhjustada vigastusi ning varakahju.
16
Untitled-19 16
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Ohutusteave
• Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
- Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused
või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi
garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav
ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad
kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
• Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
- Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib
külmik üle jahutada.
• Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke
uksed lahti.
- Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja
hallitus.
• Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne
selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit
ootama.
• Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
• Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või
liigset jõudu.
- Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või
varalist kahju.
• Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide vahele.
• Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
Eesti
Untitled-19 17
2018-04-18
17
4:16:38
Ohutusteave
Ettevaatusabinõud puhastamisel
ETTEVAATUST
Ohutusteave
• Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
- Tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
• Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna
eemaldamiseks.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
- Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
• Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi,
eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või
tulekahju.
• Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või
tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage
pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
- Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
• Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit
ega kloriide.
- Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada
tulekahju.
• Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see
pistikupesast.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või
tulekahju.
18
Untitled-19 18
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks
HOIATUS
Eesti
Untitled-19 19
2018-04-18
Ohutusteave
• Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal
keskkonnasõbralikul viisil.
• Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski
külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
• Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R-600a või
R-134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevat kompressori
silti või sügavkülmikus olevat tüübiplaati, et näha, mis
tüüpi külmutusainet on külmikus kasutatud. Kui see külmik
sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a),
võtke külmiku ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe
saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
• Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage uksed/
uksetihendid ning uksesulgurid, et välistada väikelaste
või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab
olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi
või surnuks lämbuda.
- Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi
ja surnuks lämbuda.
• Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani.
Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb
utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku
keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust
vastava asutusega.
• Hoidke pakkematerjal laste käeulatusest väljas, kuna
pakend võib osutuda lastele ohtlikuks.
- Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.
19
4:16:38
Ohutusteave
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks
Ohutusteave
• Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse
pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
- Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni
või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat
temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal
võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
- Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning
visake sügavkülmutatud toit ära.
• Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib
üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete
kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega
seadmele ettenähtud temperatuurivahemikust külmemas
keskkonnas.
• Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste
tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
• Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku
käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
• Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele.
Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri
tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme
ajalehekihi sisse.
• Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
20
Untitled-19 20
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Energiasäästu nõuanded
Ohutusteave
• Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav
ventilatsioon. Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese
päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi
soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
• Energiakasutamise tõhustamiseks ärge blokeerige mis
tahes ventilatsiooniava või -võret.
• Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
• Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama.
Seeläbi saate kasutada külmutatud toiduainete madalat
temperatuuri külmikus oleva toidu jahutamiseks.
• Ärge hoidke toiduainete külmikusse panemisel ja
väljavõtmisel ust liiga kaua lahti. Mida vähem ust lahti
hoitakse, seda vähem jääd külmikus moodustub.
• Külmik soovitatakse paigaldada nii, et taga ja külgedel on
liikumisruumi. See aitab energiakulu vähendada ja teie
elektriarved väiksemana hoida.
• Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik
sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu
tootja need tarnis.
Eesti
Untitled-19 21
2018-04-18
21
4:16:38
Ohutusteave
Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks
kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt
Ohutusteave
• - poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali
köögiruumides;
• - taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi
keskkondades klientide poolt;
• - kodumajutustüüpi keskkondades;
• - toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.
22
Untitled-19 22
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
Ohutusteave
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete
jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega
selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste
tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need
esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta
kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja
tootespetsiifiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun
külastage: http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html
(Ainult Euroopa riikides müüdavatel toodetel)
Eesti
Untitled-19 23
2018-04-18
23
4:16:38
Paigaldamine
Enne külmiku kasutamist järgige toodud juhiseid hoolikalt, et tagada selle nõuetekohane paigaldamine ja
vältida õnnetusjuhtumeid.
HOIATUS
•
•
•
•
Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
Mis tahes hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
Kõrvaldage toote pakkematerjal kohalike eeskirjade järgi.
Elektrilöögi vältimiseks ühendage külmik enne hooldamist või osade vahetamist vooluvõrgust lahti.
Külmiku ülevaade
Külmiku tegelik välimus ja elementide nimekiri võivad erineda sõltuvalt mudelist ja riigist.
02
01
03
Paigaldamine
05
01
02
03
04
05
06
07
Uksesahtel
Ülariiuli kate *
Sügavkülmiku riiul
Sügavkülmiku sahtel
Õhuke jäävalmistaja *
Jääkuubikusahtel *
Alumine sahtel
* ainult teatud mudelitel
06
04
07
MÄRKUS
•
24
Untitled-19 24
Parima energiatõhususe saavutamiseks veenduge, et kõik riiulid, sahtlid ja korvid oleksid nende
algsetel kohtadel.
Eesti
2018-04-18
4:16:38
Üksikasjalikud paigaldusjuhised
ETAPP 1 Koha valimine
Paigalduskoha nõuded
• Tugev, tasane pind vaibata või põrandakatteta, mis võib ventilatsiooni takistada.
• Asub otsesest päikesevalgusest eemal.
• Piisavalt ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks.
• Asub soojusallikast eemal.
• Piisavalt ruumi hooldus- ja parandustöödeks.
• Temperatuurivahemik: 10 °C kuni 43 °C.
Tõhus temperatuurivahemik
Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.
Toatemperatuuri vahemik (°C)
Sümbol
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
Laiendatud mõõdukas
SN
+10 kuni +32
+10 kuni +32
Mõõdukas
N
+16 kuni +32
+16 kuni +32
Subtroopiline
ST
+16 kuni +38
+18 kuni +38
Troopiline
T
+16 kuni +43
+18 kuni +43
Paigaldamine
Klass
MÄRKUS
Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus
ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.
Eesti
Untitled-19 25
2018-04-18
25
4:16:39
Paigaldamine
Liikumisruum
Vt allpool toodud pilte ja tabelit paigaldamiseks vajaliku ruumi jaoks.
Sügavus „A“
B
694
Laius „B“
595
Üldkõrgus „C“
1853
(ühik: mm)
A
C
Paigaldamine
26
Untitled-19 26
Eesti
2018-04-18
4:16:39
01
01
01
soovitatavalt rohkem kui 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(ühik: mm)
03
04
Paigaldamine
05
07
06
MÄRKUS
Ülalolevas tabelis toodud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist erineda.
ETAPP 2 Vahe (ainult teatud mudelitel)
1. Avage uks ning leidke kaasasolevad
vahehoidikud (2 tk).
2. Võtke vahehoidikud pakenditest välja ning
kinnitage need külmiku tagaossa, nagu on
näidatud. Need aitavad õhku tagumisele küljele
ventileerida ning energiat säästa.
Eesti
Untitled-19 27
2018-04-18
27
4:16:39
Paigaldamine
ETAPP 3 Wi-Fi-ühendus
Saate külmikut eemalt juhtida, kasutades eraldi
müüdavat Smart Home’i tonglit. Smart Home’i
tongli ostmiseks külastage veebisaiti www.
samsung.com ja järgige tongli tooteteavet.
ETTEVAATUST
•
•
Samsung Smart Home’i tongleid on saadaval
kahte tüüpi: üks on mõeldud Samsungi
nutiteleritele, teine Samsungi kodumasinatele.
Peate ostma kodumasinatele mõeldud Samsung
Smart Home’i tongli. Kõik muud tonglid võivad
põhjustada süsteemi rikkimineku.
Paigaldamine
1. Avage sügavkülmiku uks ja tõmmake üles, et
avada ukse ülaosas olev tonglikate.
2. Sisestage Smart Home’i tongel õigetpidi
tongliporti.
3. Vajutage tonglikatet alla, et see sulgeda.
28
Untitled-19 28
Eesti
2018-04-18
4:16:39
ETAPP 4 Põrand
•
•
•
Põrand, millele külmik paigaldatakse, peab
kandma täiesti täis külmikut.
Põranda kaitsmiseks pange külmiku iga jala alla
suur papitükk.
Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage
seda, kui põranda kaitsmine pole just vajalik.
Vajaduse korral kasutage liikumisteel paksu
paberit või kangatükki, näiteks vana vaipa.
Paigaldamine
Eesti
Untitled-19 29
2018-04-18
29
4:16:40
Paigaldamine
ETAPP 5 Reguleerimisjalgade reguleerimine
ETTEVAATUST
•
•
•
Külmik tuleb loodida tasasel ja tugeval põrandal. Selle nõude eiramine võib põhjustada kahjustusi
külmikule või kehavigastusi.
Loodimiseks peab külmik olema tühi. Veenduge, et külmikus ei oleks toitu.
Reguleerige esikülg ohutuse eesmärgil veidi kõrgemale kui tagumine külg.
Külmiku saab loodi seada eesmiste jalgade abil, millel on kõrguse reguleerimiseks spetsiaalne kruvi
(regulaator). Kasutage reguleerimiseks lamepeaga kruvikeerajat.
Vasaku poole kõrguse reguleerimine
Sisestage lamepeaga kruvikeeraja vasakpoolse
esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake
regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.
Paigaldamine
Parema poole kõrguse reguleerimine
Sisestage lamepeaga kruvikeeraja parempoolse
esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake
regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.
30
Untitled-19 30
Eesti
2018-04-18
4:16:40
ETAPP 6 Algsed seadistused
Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.
1. Eemaldage igalt riiulinurgalt polüetüleenvahust detail, mis on mõeldud külmiku kaitsmiseks
transportimise ajal.
2. Ühendage toitejuhe seinakontakti ja lülitage külmik sisse.
3. Avage uks ning kontrollige, kas lamp hakkab põlema.
4. Valige madalaim temperatuur ja oodake, kuni külmik on määratud temperatuurini jõudnud. Nüüd on
külmik kasutamiseks valmis.
MÄRKUS
Külmiku sisselülitumisel kõlab helisignaal. Alarmi väljalülitamiseks vajutage nuppu Freezer (Sügavkülmik).
ETAPP 7 Viimane kontroll
Paigaldamine
Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:
• külmik oleks ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud;
• külmik oleks paigaldatud tasasele pinnale ning asuks seinast või kapist mõistlikul kaugusel;
• külmik oleks loodis ega kõiguks;
• uks avaneks ja sulguks takistusteta, lamp süttiks automaatselt ukse avamisel.
Eesti
Untitled-19 31
2018-04-18
31
4:16:40
Kasutamine
Seadme paneel
TÜÜP A
05
01
02
Kasutamine
03
04
TÜÜP B
05
01
32
Untitled-19 32
02
03
04
Eesti
2018-04-18
4:16:40
01 Freezer (Sügavkülmik)
02 Power Freeze (Kiirkülmutus)
03 Door Alarm (Uksealarm)
04 Control Lock (Juhtimislukk)
05 Võrguühendus
01 Sügavkülmik
Freezer
(Sügavkülmik)
Nuppu Freezer (Sügavkülmik) saab kasutada sügavkülmiku temperatuuri
määramiseks.
Saadaolevad temperatuurid on vahemikus -15 °C kuni -23 °C (vaikimisi -19 °C).
02 Kiirkülmutus (3 s)
Kasutamine
Power Freeze
(Kiirkülmutus)
Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele.
Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev
temperatuur.
• Funktsiooni Kiirkülmutus aktiveerimiseks hoidke nuppu Power Freeze
(Kiirkülmutus) 3 sekundit all. Vastav näidik ( ) süttib ja külmik kiirendab
külmutamisprotsessi.
• Funktsiooni inaktiveerimiseks hoidke nuppu Power Freeze (Kiirkülmutus)
uuesti 3 sekundit all. Sügavkülmiku eelnev temperatuur taastub.
• Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Kiirkülmutus
vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.
MÄRKUS
•
•
Funktsiooni Kiirkülmutus kasutamine suurendab energiatarvet. Veenduge,
et lülitaksite selle välja, et eelnev temperatuur taastuks, kui te ei soovi seda
kasutada.
Suurte toidukoguste kiireks külmutamiseks eemaldage sahtlid ja kasutage
kaasasolevat riiulit.
03 Uksealarm
Door Alarm
(Uksealarm)
Saate määrata meeldetuletuseks alarmi. Kui uks on jäänud lahti kauemaks kui 2
minutit, kõlab alarm ja alarminäidik hakkab vilkuma.
Saate alarmi sisse ja välja lülitada, vajutades nuppu Door Alarm (Uksealarm).
04 Juhtimislukk (3 s)
Control Lock
(Juhtimislukk)
Kogemata kasutamise vältimiseks hoidke nuppu Control Lock (Juhtimislukk)
3 sekundit all, et aktiveerida funktsioon Juhtimislukk. Kõik juhtnupud keelatakse ja
süttib näidik ( ).
Funktsiooni inaktiveerimiseks hoidke nuppu uuesti 3 sekundit all. Juhtnupud
lubatakse nagu tavaliselt.
Eesti
Untitled-19 33
2018-04-18
33
4:16:40
Kasutamine
05 Võrguühendus
Saate külmiku juhtimiseks ja jälgimiseks rakenduse Samsung Smart Home kaudu kasutada valikulist Smart
Home’i tonglit (müüakse eraldi). Lisateavet Samsung Smart Home’i kohta vaadake jaotisest Samsung Smart
Home.
MÄRKUS
•
•
•
•
•
•
•
Soovitatud krüptimissüsteemid on WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uuemaid ega ebastandardseid Wi-Fiautentimisprotokolle ei toetata.
Juhtmeta võrke võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
Kui teie internetiteenuse pakkuja on tuvastamiseks registreerinud teie arvuti või modemi MAC-aadressi,
ei pruugi rakendus Samsung Smart Refrigerator internetiga ühendust luua. Sellisel juhul pöörduge oma
internetiteenuse pakkuja poole tehnilise abi saamiseks.
Teie võrgusüsteemi tulemüüriseaded võivad takistada rakenduse Samsung Smart Refrigerator internetti
pääsemist. Pöörduge oma internetiteenuse pakkuja poole tehnilise abi saamiseks. Sümptomi püsimisel
pöörduge Samsungi kohalikku hoolduskeskusse või jaemüüja poole.
Juhtmeta pääsupunkti seadete konfigureerimiseks vaadake pääsupunkti kasutusjuhendit.
Samsungi nutikülmikud, mis kasutavad Samsung Smart Home’i tonglit, toetavad 2,4 GHz Wi-Fit
protokollidega IEEE 802.11 b/g/n ja Soft-AP (soovitatav on IEEE 802.11 n).
Volitamata Wi-Fi-ruuteritel võib nurjuda kohalduvate Samsungi nutikülmikutega ühenduse loomine.
Kasutamine
34
Untitled-19 34
Eesti
2018-04-18
4:16:40
Samsung Smart Home
Installimine
Külastage Google Play Store’i, Galaxy Appsi või Apple App Store’i ja otsige rakendust „Samsung Smart
Home“. Laadige Samsung Electronicsi pakutav rakendus Samsung Smart Home oma nutiseadmesse alla ja
installige.
MÄRKUS
•
•
Rakendus Samsung Smart Home on mõeldud operatsioonisüsteemile Android 4.0 (ICS) või uuemale või
iOS 8.0 või uuemale ja seda on optimeeritud kasutamiseks Samsungi nutitelefonidega (seeriad Galaxy S
ja Galaxy Note). Teiste nutitelefonimudelite puhul võib mõni funktsioon toimida teistmoodi.
Parema jõudluse tagamiseks võidakse rakendust Samsung Smart Home ilma ette teatamata muuta või
selle toe pakkumine lõpetada kooskõlas tootja poliitikaga.
Samsungi konto
Rakenduse kasutamiseks peate registreerima Samsungi konto. Kui teil Samsungi kontot pole, järgige tasuta
konto loomiseks rakenduse kuval toodud suuniseid.
Kasutamine
Alustamine
1. Sisestage Smart Home’i tongel külmiku vastavasse tongliporti.
2. Käivitage rakendus Samsung Smart Home ja logige oma Samsungi kontoga sisse. iPhone'i kasutajad
peavad sisselogimisteabe sisestama iga kord, kui rakenduse avavad.
3. Toksake suvanditel Add Device (Lisa seade) > Refrigerator (Külmik).
4. Järgige ruuteri kohta vajaliku teabe esitamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid ja seejärel toksake
suvandit Next (Edasi).
5. Hoidke nuppu Freezer (Sügavkülmik) kauem kui 5 sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse „AP
(Pääsupunkt)“. Külmik registreeritakse rakenduses.
6. Kui seadme registreerimine on lõpule jõudnud, kuvatakse rakenduses Samsung Smart Home
külmikuikoon.
7. Toksake külmiku lehe avamiseks külmikuikooni.
8. Kui võrguühendus on loodud, süttib külmikul Wi-Fi-ikoon.
Rakendus Refrigerator
Sisseehitatud juhtimine
Saate oma külmikut jälgida ja juhtida nii kodus kui ka väljas olles.
• Toksake rakenduses Samsung Smart Home külmikuikooni, et avada külmiku leht.
• Kontrollige külmiku tööolekut või teateid ja vajaduse korral muutke suvandeid või seadeid.
MÄRKUS
Külmiku mõni suvand või seade ei pruugi kaugjuhtimiseks saadaval olla.
Eesti
Untitled-19 35
2018-04-18
35
4:16:40
Kasutamine
Kategooria
Jälgimine
Funktsioonid
Üksus
Kirjeldus
Sügavkülmiku temperatuur
Kuvab sügavkülmiku praeguse temperatuuriseade.
Diagnostika
Tuvastab sügavkülmiku tavapäratu töö.
Energiatarbe jälgimine
Kontrollib sügavkülmiku koondenergiakulu viimase
180 päeva puhul.
Kiirkülmutus
Saate funktsiooni Kiirkülmutus sisse või välja lülitada
ja kontrollida praegusi seadeid.
Liiga kõrge temperatuur
See alarm käivitub, kui sügavkülmiku temperatuur on
liiga kõrge.
Ukse avamine
See alarm käivitub, kui sügavkülmiku uks on olnud
teatud aja lahti.
Alarmid
Kasutamine
36
Untitled-19 36
Eesti
2018-04-18
4:16:41
Erifunktsioonid
Külmiku tegelik välimus ja spetsiaalsed funktsioonid võivad olenevalt mudelist ja riigist erineda.
Õhuke jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)
01
04
01
02
03
04
05
Veeanum
Jäävalmistaja hoob
Jääkorv
Jääplaat
Jääplaadi kate
02
05
03
MÄRKUS
Kui te ei soovi jääd valmistada, eemaldage õhuke jäävalmistaja, et säilitamiseks oleks rohkem ruumi.
Sellisel juhul saate kasutada jääkorvi (03) universaalse hoiukastina.
Kasutamine
Eesti
Untitled-19 37
2018-04-18
37
4:16:41
Kasutamine
Jää käsitsi väljavõtmine
1. Tõmmake veeanuma (01) hooba üles, et anum
avada, seejärel täitke see maksimaalse jooneni
veega. Sulgege anum ettevaatlikult, et vesi ei
tilguks ega lekiks.
ETTEVAATUST
•
•
•
Ärge ületage maksimaalse taseme joont. Liigne
veehulk põhjustab anuma ummistumise ja jääd
ei väljastata korralikult.
Kasutage ainult joogivett. Muid vedelikke,
nagu roheline tee või piim, ei pruugita hästi
väljastada.
Sulgege veeanum ettevaatlikult. Muidu võib
vesi tilkuda või lekkida.
MÄRKUS
•
•
Kasutamine
Vee lekkimise korral avage veeanum ja
kontrollige, ega selle kanal jääplaadini
pole külmunud. Kui see on nii, siis valage
veeanumasse maksimaalse taseme jooneni
leiget vett. Laske kanalil sulada.
Soovitatav on veeanuma ja jääplaadi vahelist
kanalit regulaarselt puhastada, kuna see kaldub
külmuma.
2. Kontrollige, kas jää külmub täielikult. Alles
siis, kui jää on täiesti külmunud, tõmmake
jäävalmistaja hooba (02) üles. Seejärel jääplaat
(04) pöördub ja väljastab jää jääkorvi (03).
ETTEVAATUST
•
38
Untitled-19 38
Ärge tõmmake hooba üles, kui jää pole täielikult
külmunud. Pooleldi külmunud jää võib jääkorvi
ummistada ja seda kahjustada.
Eesti
2018-04-18
4:16:41
3. Jää väljastamiseks tõstke jääkorvi kergelt üles
ja kallutage seda ettepoole.
2
1
ETTEVAATUST
•
•
•
•
•
Ärge kallutage ilma jääkorvi tõstmata. Jääkorv võib puruneda.
Ärge valage vett jää valmistamiseks otse jääkorvi. Jääkorv võib puruneda.
Ärge jätke sügavkülmiku ust lahti. Jääkorvis olev jää sulab ja tekitab ummistuse.
Voolukatkestuse korral tühjendage jääkorv kindlasti enne jää valmistamist.
Kasutage ainult joogivett.
MÄRKUS
•
Kasutamine
•
Jääkuubikud ei pruugi olenevalt jää olekust korraga väljuda. Sellisel juhul proovige tõmmata hooba
mitu korda.
Kui jääd ei väljastata, kuna vett on liiga palju, siis eemaldage jääplaat ja tühjendage see. Probleemi
jätkumisel eemaldage õhuke jäävalmistaja ja tühjendage see.
Eesti
Untitled-19 39
2018-04-18
39
4:16:41
Kasutamine
Ülariiuli katte avamine (ainult teatud mudelitel)
1. Tõmmake ülariiuli katte esiosa täielikult üles.
2. Seejärel lükake kate lõpuni sisse.
MÄRKUS
Kasutamine
•
•
40
Untitled-19 40
Et midagi sügavkülmikusse panna või sealt välja võtta, tuleb kõigepealt ülariiuli kate üles tõsta.
Ülariiuli kate on eemaldatav. Kui te seda kasutada ei soovi, saate selle eemaldada.
Eesti
2018-04-18
4:16:41
Lisahoiuruumi tekitamine (ainult teatud mudelitel)
Kui vajate täiendavat hoiuruumi, saate eemaldada
ülariiuli katte ja kõik neli sahtlit ning sisestada
kaasasoleva riiuli (vt joonist) põhiseadme alaossa.
Seejärel eemaldage õhuke jäävalmistaja.
MÄRKUS
•
•
Ülariiuli katte ja sahtlite eemaldamine ei mõjuta
sügavkülmiku soojus- ega mehaanilisi omadusi.
Märgitud sügavkülmiku hoiuruumi suurus on
arvutatud tingimustel, kus ülariiuli kate ja kõik
sahtlid on eemaldatud ning kaasasolev riiul
sisestatud.
Kasutamine
Eesti
Untitled-19 41
2018-04-18
41
4:16:42
Hooldus
Uksepoole vahetamine (ainult teatud mudelitel)
Uksepoolt tohib vahetada ainult Samsungi heakskiidetud hooldusspetsialist ja see toimub teie kulul, kuna
seda laadi teenus ei kuulu garantii alla.
HOIATUS
•
•
•
Garantii ei kata uksepoole vahetamise nurjumist ega varakahjustusi, mis võivad tekkida volitamata
isikute tegevuse tagajärjel.
Enne uksepoole vahetamist veenduge, et külmik oleks vooluvõrgust lahutatud.
Pärast uksepoole vahetamist peate ootama vähemalt tund aega. Selle eesmärk on vältida võimalikku
elektrilööki.
Vajalikud tööriistad (pole kaasas)
Ristpeakruvikeeraja
Lamepeakruvikeeraja
8 mm otsmutrivõti
(poltide jaoks)
12 mm mutrivõti
(alumise hingevõlli jaoks)
10 mm mutrivõti
(ülemise hingevõlli jaoks)
Hooldus
Lisatarvikud
Allpool loetletud lisatarvikute välimus võib olenevalt mudelist erineda.
Hingekate (L)
Vahekate (L)
ETTEVAATUST
Hoidke kõik külmiku väikesed osad (kruvid, kruvikatted jne) kogu vahetustoimingu ajal ohutuse tagamiseks
lastest eemal.
42
Untitled-19 42
Eesti
2018-04-18
4:16:42
Üksikasjalikud suunised
ETAPP 1 Käepideme eemaldamine
1. Avage käepideme kate ja pange see kõrvale.
2. Eemaldage käepideme üla- ja alaküljelt kõik
kruvid.
3. Kasutage käepideme kruvikatete (2 tk)
eemaldamiseks lamepeakruvikeerajat. Seejärel
sisestage käepideme kruvikatted vastasküljele.
Hooldus
ETTEVAATUST
Kahjustuste vältimiseks olge käepideme
kruvikatete eemaldamisel hoolikas.
MÄRKUS
Hoidke käepidet kindlas kohas, et seda hiljem kasutada.
Eesti
Untitled-19 43
2018-04-18
43
4:16:42
Hooldus
ETAPP 2 Sügavkülmiku ukse eemaldamine
1. Avage tonglikate ja eemaldage vahekate.
2. Hoides juhtmekatte alumist osa (märgitud
joonisel) mõlema käega all, tõstke juhtmekate
üles.
3. Pöörake juhtmekatet 90 kraadi ettepoole ja
seejärel vajutage eemaldamiseks üles.
MÄRKUS
Hoidke nii vahekatet kui ka juhtmekatet kindlas
kohas. Neid on vaja, kui panete ukse tagasi
algsesse asendisse (enne uksepoolte vahetamist).
MÄRKUS
Pange tonglikate hilisemaks kasutamiseks
uksesahtlile.
Hooldus
44
Untitled-19 44
Eesti
2018-04-18
4:16:43
Joonised, tüüp A
1. Eemaldage ülaraamikate esmalt paremalt
küljelt. Siis tõmmake see ettepoole välja.
2. Tõmmake eemaldamiseks välja hingekatte
vasak külg, seejärel tõstke veidi alumist osa, et
kate välja tõmmata.
ETTEVAATUST
Olge hingekatte eemaldamisel ettevaatlik, et te
ei kahjustaks sügavkülmiku uksel ja selle ümber
olevaid liitmikke ja juhtmeid.
MÄRKUS
Hoidke hingekate kindlas kohas. Seda on vaja, kui
panete ukse algsesse asendisse (enne uksepoolte
vahetamist) tagasi.
3. Eraldage liitmikud sügavkülmiku ukselt ja selle
ümbert. Keerake lahti ülemise hinge kruvid ja
eemaldage need.
Hooldus
ETTEVAATUST
Sügavkülmiku ukse kukkumise vältimiseks hoidke
seda ülemise hinge eemaldamise ajal tugevasti
kinni.
Eesti
Untitled-19 45
2018-04-18
45
4:16:43
Hooldus
4. Kui ülemine hing on eemaldatud, tõstke
sügavkülmiku uks üles ja eemaldage see.
Hoidke ust kindlas kohas.
ETTEVAATUST
Uks on raske. Kahjustuste või vigastuste
vältimiseks olge ukse eemaldamisel väga
ettevaatlik.
Joonised, tüüp B
1. Ülaraamikatte eemaldamiseks pistke
lamepeakruvikeeraja järjest ukse ülaservas
olevatesse aukudesse.
MÄRKUS
Alustage august, mis on hingest kõige kaugemal.
Hooldus
2. Tõmmake eemaldamiseks välja hingekatte
vasak külg, seejärel tõstke veidi alumist osa, et
kate välja tõmmata.
ETTEVAATUST
Olge hingekatte eemaldamisel ettevaatlik, et te
ei kahjustaks sügavkülmiku uksel ja selle ümber
olevaid liitmikke ja juhtmeid.
MÄRKUS
Hoidke hingekate kindlas kohas. Seda on vaja, kui
panete ukse algsesse asendisse (enne uksepoolte
vahetamist) tagasi.
46
Untitled-19 46
Eesti
2018-04-18
4:16:44
3. Eraldage liitmikud sügavkülmiku ukselt ja selle
ümbert. Keerake lahti ülemise hinge kruvid ja
eemaldage need.
ETTEVAATUST
Sügavkülmiku ukse kukkumise vältimiseks hoidke
seda ülemise hinge eemaldamise ajal tugevasti
kinni.
4. Kui ülemine hing on eemaldatud, tõstke
sügavkülmiku uks üles ja eemaldage see.
Hoidke ust kindlas kohas.
ETTEVAATUST
Uks on raske. Kahjustuste või vigastuste
vältimiseks olge ukse eemaldamisel väga
ettevaatlik.
Hooldus
Eesti
Untitled-19 47
2018-04-18
47
4:16:44
Hooldus
ETAPP 3 Automaatsulguri poole vahetamine
1. Eemaldage sügavkülmiku ukselt
automaatsulguri hoob, keerates lahti hooval
olevad kruvid ja vastasküljel olevad kruvid.
2. Sisestage automaatsulguri hoob vastasküljele ja
keerake kruvid kinni.
Hooldus
48
Untitled-19 48
Eesti
2018-04-18
4:16:44
ETAPP 4 Alumise hinge poole vahetamine
1. Asetage külmik ettevaatlikult pikali. Seejärel
eemaldage kruvid parempoolselt alumiselt
hingelt ja vasakpoolselt reguleerimisjalalt.
1
4
1
2
6
5
2. Eemaldage võlli kõrval olev tagumine polt 8
mm otsmutrivõtmega.
3. Eemaldage võlli polt alumise hinge alt.
4. Kasutage võlli eemaldamiseks
ristpeakruvikeerajat.
5. Sisestage võll vastasküljele.
6. Sisestage uuesti tagumine polt ja keerake see
kinni.
7. Sisestage uuesti võlli polt ja keerake see kinni.
8. Sisestage alumine hing vastasküljele ja keerake
kruvid kinni. Kinnitage reguleerimisjalg
vastasküljele ja keerake kruvid kinni.
9. Tõstke külmik ettevaatlikult püsti.
Hooldus
Eesti
Untitled-19 49
2018-04-18
49
4:16:45
Hooldus
ETAPP 5 Sügavkülmiku ukse tagasipanek
Joonised, tüüp A
1. Eemaldage kruvi ja seejärel tõmmake juhtkate
välja.
2. Viige liitmikud ja juhtmed vastasküljele.
Sisestage juhtkate ja seejärel keerake kruvid
vastasküljel kinni.
Hooldus
50
Untitled-19 50
Eesti
2018-04-18
4:16:45
3. Eemaldage võll ülemiselt hingelt. Seejärel
pange võll näidatud viisil tagasi.
4. Sisestage põhiseadmesse esmalt ukse alumine
osa.
5. Sisestage ülemine hing ja keerake kruvid kinni.
Hooldus
•
Viige juhtmed vastasküljele ja kinnitage need
seal sisemisele konksule.
Eesti
Untitled-19 51
2018-04-18
51
4:16:45
Hooldus
6. Sisestage tonglikate algsesse asendisse.
7. Ühendage sügavkülmiku ukse ja põhiseadme
liitmikud. Seejärel kinnitage valikulise
hingekatte (L) sisekonksu küljes olevad
juhtmed.
Hooldus
8. Sisestage hingekate ülemisse hinge, nii et
parem külg on eespool. Seejärel vajutage katte
alaosa, et see kinnitada.
ETTEVAATUST
Veenduge, et juhtmed ega liitmikud ei jääks keskele
kinni.
52
Untitled-19 52
Eesti
2018-04-18
4:16:46
9. Sisestage ülaraamikate, nii et osa (b) sobituks
osaga (a) diagonaalselt.
a
b
10. Sisestage juhtmekate avatud tonglikatte kaudu.
Pöörake katet 90 kraadi ettepoole, seejärel
vajutage alla, et see kinnitada.
11. Sisestage vahekate (L) algsesse asendisse,
seejärel sulgege tonglikate.
MÄRKUS
Katete välimus võib olenevalt mudelist erineda.
Hooldus
Joonised, tüüp B
1. Eemaldage kruvi ja seejärel tõmmake juhtkate
välja.
Eesti
Untitled-19 53
2018-04-18
53
4:16:46
Hooldus
2. Viige liitmikud ja juhtmed vastasküljele.
Sisestage juhtkate ja seejärel keerake kruvid
vastasküljel kinni.
3. Eemaldage võll ülemiselt hingelt. Seejärel
pange võll näidatud viisil tagasi.
Hooldus
54
Untitled-19 54
Eesti
2018-04-18
4:16:46
4. Sisestage põhiseadmesse esmalt ukse alumine
osa.
5. Sisestage ülemine hing ja keerake kruvid kinni.
•
Viige juhtmed vastasküljele ja kinnitage need
seal sisemisele konksule.
6. Sisestage tonglikate algsesse asendisse.
Hooldus
7. Ühendage sügavkülmiku ukse ja põhiseadme
liitmikud. Seejärel kinnitage valikulise
hingekatte (L) sisekonksu küljes olevad
juhtmed.
Eesti
Untitled-19 55
2018-04-18
55
4:16:46
Hooldus
8. Sisestage hingekate ülemisse hinge, nii et
parem külg on eespool. Seejärel vajutage katte
alaosa, et see kinnitada.
ETTEVAATUST
Veenduge, et juhtmed ega liitmikud ei jääks keskele
kinni.
9. Sisestage ülaraamikate, nii et osa (b) sobituks
osaga (a) diagonaalselt. Seejärel lükake katte
ots lukustamiseks vasakule.
a
b
Hooldus
56
Untitled-19 56
Eesti
2018-04-18
4:16:47
•
Mudelite puhul, millel on sügavkülmiku
ülaservas kuvapaneel, vajutage sisse
ülaraamikatte vasak ots ja seejärel parem
ots, lukustades alumise ja ülemise osa (selles
järjestuses).
10. Sisestage juhtmekate avatud tonglikatte kaudu.
Pöörake katet 90 kraadi ettepoole, seejärel
vajutage alla, et see kinnitada.
11. Sisestage vahekate (L) algsesse asendisse,
seejärel sulgege tonglikate.
MÄRKUS
Katete välimus võib olenevalt mudelist erineda.
Hooldus
Eesti
Untitled-19 57
2018-04-18
57
4:16:47
Hooldus
ETAPP 6 Käepideme kinnitamine
1. Sisestage käepide vastaspoolele ja keerake
kruvi kinni.
2. Sulgege käepideme kate näidatud viisil.
MÄRKUS
Võib-olla soovite uste algse asendi (enne uksepoole vahetamist) taastada. Sellisel juhul vaadake ülaltoodud
suuniseid, kuid viige uksed, hinged ja katted tagasi algsesse asendisse.
Hooldus
58
Untitled-19 58
Eesti
2018-04-18
4:16:48
Käsitsemine ja hooldus
Riiulid
Väljatõmbamiseks tõstke riiuli tagaosa veidi üles.
Uksesahtlid
Tõstke veidi üles ja tõmmake uksesahtel välja.
ETTEVAATUST
Õnnetuste ennetamiseks tühjendage uksesahtlid
enne nende eemaldamist.
Ülariiuli kate (ainult teatud mudelitel)
Hooldus
1. Lükake katte paremat serva sissepoole, et kate
vabastada.
2. Seejärel tõmmake kate eemaldamiseks välja.
2
1
Eesti
Untitled-19 59
2018-04-18
59
4:16:48
Hooldus
Õhuke jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)
MÄRKUS
•
•
Pärast õhukese jäävalmistaja osade, nagu veeanum, jääkorv ja jääplaat, puhastamist kuivatage need
hoolikalt.
Pärast õhukese jäävalmistaja seadme puhastamist kuivatage selle sisemised ja välimised osad
hoolikalt. Ebapiisav kuivatamine võib põhjustada jäävalmistaja hoova tõrget. Sellisel juhul kuivatage
jäävalmistaja täielikult 2–3 päeva jooksul. Seejärel proovige uuesti.
Osade eemaldamine
Veeanum
Avage veeanum täielikult ja tõmmake see välja.
Jääplaat
1. Avage jääplaadi kate, et tuua jääplaat
nähtavale.
Hooldus
2. Tõmmake jääplaadi vasakut külge veidi
väljapoole ja seejärel tõmmake teist külge, et
plaat eemaldada.
60
Untitled-19 60
Eesti
2018-04-18
4:16:48
Õhuke jäävalmistaja
1. Eemaldage kõigepealt universaalsahtel, mis
asub otse õhukese jäävalmistaja kohal.
2. Hoides õhukese jäävalmistaja külgedel olevast
märgitud alast mõlema käega, tõstke seadet
üles ja tõmmake seda ettepoole.
Hooldus
Osade sisestamine
Veeanum
Seadke veeanuma mõlemad küljed veeanuma
korpuse vastavatele konksudele. Anum on paigas,
kui kuulete klõpsu.
Eesti
Untitled-19 61
2018-04-18
61
4:16:49
Hooldus
Puhastamine
Sisemus ja välispind
HOIATUS
•
•
Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit või kodu/auto puhastusvahendit, näiteks Clorox™-it.
Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.
Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades
kuiva lappi.
1. Ühendage toitejuhe lahti.
2. Kasutage külmiku sisemuse ja välispinna puhastamiseks niisutatud pehmet kiuvaba lappi või
majapidamispaberit.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage toitejuhe.
Asendamine
LED-lambid
Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
HOIATUS
•
Lampe ei tohi ise vahetada. Ärge proovige ise lampi vahetada. See võib põhjustada elektrilöögi.
Hooldus
62
Untitled-19 62
Eesti
2018-04-18
4:16:49
Tõrkeotsing
Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad
tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.
Üldine
Temperatuur
Probleem
Sügavkülmik ei tööta.
Sügavkülmiku
temperatuur on kõrge.
Sügavkülmik külmutab
liigselt.
Sisesein on kuum.
Võimalikud põhjused
•
Toitejuhe pole korralikult
ühendatud.
•
Lahendus
•
Ühendage toitejuhe korralikult.
Temperatuuri juhtseadis pole
õigesti määratud.
•
Reguleerige temperatuur
madalamale väärtusele.
•
Külmik asub küttekeha lähedal või
otsese päikesevalguse käes.
•
Hoidke külmikut eemal otsesest
päikesevalgusest või küttekehast.
•
•
Külmiku külgedel/taga pole
piisavalt vaba ruumi.
Me soovitame, et vahe külmiku
ja lähedal asuvate seinte (või
kappide) vahel oleks rohkem kui
50 mm.
•
Külmik on liiga täis. Toit blokeerib
külmiku ventilatsiooniavasid.
•
Ärge pange külmikut liiga täis.
Veenduge, et toit ei blokeeriks
ventilatsiooniavasid.
•
Temperatuuri juhtseadis pole
õigesti määratud.
•
Reguleerige temperatuur
kõrgemale väärtusele.
•
Kondensatsiooni tekkimise
vältimiseks on külmiku
esinurkades kuumuskindlad
torud. Ümbritseva temperatuuri
tõusmisel ei pruugi seade tõhusalt
töötada. Tegu pole süsteemi
rikkega.
•
Külmiku siseseinas on
kuumuskindel torustik.
Tõrkeotsing
Eesti
Untitled-19 63
2018-04-18
63
4:16:49
Tõrkeotsing
Lõhn
Probleem
Külmikus on tavatu
lõhn.
Võimalikud põhjused
•
Roiskunud toit.
•
Tugeva lõhnaga toit.
Lahendus
•
Puhastage külmik ja eemaldage
kõlbmatu toit.
•
Veenduge, et tugeva lõhnaga
toiduained oleksid õhukindlalt
pakitud.
Härmatis
Probleem
Ventilaatorite ümber
on tekkinud härmatis.
Siseseintele on
tekkinud härmatis.
Puu- või köögiviljad on
külmunud.
Võimalikud põhjused
•
Toit blokeerib
ventilatsiooniavasid.
•
Uks pole korralikult suletud.
•
Puu- või köögivilju säilitatakse
värskete toiduainete tsoonis /
kokatsoonis.
Lahendus
•
Veenduge, et toit ei blokeeriks
ventilatsiooniavasid.
•
Veenduge, et toit ei takistaks ukse
sulgemist. Puhastage uksetihend.
•
Värskete toiduainete tsoon /
kokatsoon on mõeldud ainult liha/
kala jaoks.
Kondensatsioon
Probleem
Siseseintele tekib
kondensatsioon.
Võimalikud põhjused
•
Kui uks jäetakse lahti, pääseb
niiskus külmikusse.
•
Suure niiskussisaldusega toit.
Lahendus
•
Eemaldage niiskus ja ärge avage
ust pikaks ajaks.
•
Veenduge, et toit oleks
õhukindlalt pakitud.
Tõrkeotsing
64
Untitled-19 64
Eesti
2018-04-18
4:16:49
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?
Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad
tavalisi helisid, tuleb kasutajatel tasu maksta.
Need helid on normaalsed.
•
Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisele sarnaseid helisid.
Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.
Sumin!
Kloppimine
või sirin!
•
Neid helisid võib olla kuulda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud temperatuurini,
pole ventilaatori heli kuulda.
SSRRR!
Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.
Tõrkeotsing
•
Sahin!
Sisin!
Eesti
Untitled-19 65
2018-04-18
65
4:16:49
Tõrkeotsing
•
Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades mullitavat
heli.
Mulin!
•
Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad, tekitades
kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad töötavad.
Pragin!
•
•
Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda sumisevat
heli.
Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.
Tõrkeotsing
66
Untitled-19 66
Eesti
2018-04-18
4:16:50
Samsung Smart Home
Probleem
Rakendust Samsung
Smart Home ei leita
rakendusepoest.
Rakendus Samsung
Smart Home ei tööta.
Rakendus Samsung
Smart Home on
installitud, kuid ei
ole minu külmikuga
ühendatud.
Rakendusse ei saa sisse
logida.
Külmiku
registreerimisel
kuvatakse tõrketeade.
Rakendus Samsung
Smart Home on edukalt
külmikuga ühendatud,
kuid ei tööta.
Toiming
•
Rakendus Samsung Smart Home on saadaval nutitelefonidele, milles töötab
operatsioonisüsteem Android 4.0 (ICS) või uuem või iOS 8.0 või uuem.
•
Rakendus Samsung Smart Home on saadaval ainult kohalduvatele
mudelitele.
Vana Samsung Smart Refrigeratori rakendus ei saa Samsung Smart Home’i
mudelitega ühendust luua.
•
•
•
•
Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima.
Veenduge, et ruuter töötaks korralikult.
Kui te ei ühendanud oma külmikut rakendusega Samsung Smart Home
App pärast selle installimist, peate ühenduse looma rakenduse seadme
registreerimise funktsiooni kaudu.
•
•
Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima.
Kui teil Samsungi kontot pole, järgige selle loomiseks rakenduse kuval
toodud suuniseid.
•
Lihtne ühendus võib nurjuda, kui pääsupunkt on liiga kaugel või ümbritsev
keskkond põhjustab elektrimagnetilisi häireid. Oodake veidi ja proovige
uuesti.
•
Väljuge rakendusest Samsung Smart Home ja taaskäivitage see uuesti või
lahutage ruuter ja ühendage uuesti.
Lahutage külmiku toitejuhe ja ühendage see 1 minuti pärast uuesti.
•
Tõrkeotsing
Eesti
Untitled-19 67
2018-04-18
67
4:16:50
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditoe
poole.
Riik
Teeninduskeskus
Veebileht
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000
0800 111 31 ,
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
ESTONIA
800-7267
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-03561F-03
Untitled-19 68
2018-04-18
4:16:50
Šaldytuvas
Naudotojo vadovas (tiktai šaldikliui)
RZ32M*
Pastatomasis prietaisas
Untitled-18 1
2018-04-18
4:14:35
Turinys
Saugos informacija
Turinys
2
Untitled-18 2
3
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje
Svarbiausi montavimo įspėjimai
Instaliavimo perspėjimo ženklai
Svarbiausi naudojimo įspėjimai
Įspėjimas apie naudojimą
Naudojimo įspėjimai
Valymo įspėjimai
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu
Energijos taupymo rekomendacijos
Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:
Nurodymai dėl EEĮA
5
6
6
10
11
15
16
18
19
20
21
22
23
Montavimas
24
Šaldytuvo apžvalga
Nuosekli montavimo eiga
24
25
Veikimas
32
Funkcijų skydelis
„Samsung Smart Home“
Specialiosios funkcijos
32
35
37
Priežiūra
41
Durų atidarymo pusės pakeitimas (tik atitinkamuose modeliuose)
Naudojimas ir priežiūra
Valymas
Keitimas
41
58
61
61
Gedimų paieška ir šalinimas
62
Bendroji informacija
Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?
„Samsung Smart Home“
62
64
66
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:35
Saugos informacija
Saugos informacija
• Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai
perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta,
jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir
funkcijas saugiai ir veiksmingai.
• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių
gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis,
išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą
atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.
• Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys,
turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba
neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo
atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus.
Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama
neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros
darbus.
• Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove
neapima visų galimų sąlygų ir situacijų.
Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį
prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
• Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl
įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis
nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi
įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų,
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba
atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
Lietuvių kalba
Untitled-18 3
2018-04-18
3
4:14:35
Saugos informacija
Saugos informacija
• Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro
nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti
pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos
šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
• Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo
požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g
šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi
būti 1 m³. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas
identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.
• Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali
užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka
šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso
patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite
patalpą.
- Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
• Atlikti šio prietaiso techninės priežiūros darbus
neįgaliotiems meistrams yra pavojinga.
• Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip
aerozolių flakonai su degiu propelentu.
Įspėjimas. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos
4
Untitled-18 4
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:35
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės
Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų.
Šiame vadove naudojami šie saugos ženklai.
ĮSPĖJIMAS
Saugos informacija
Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis sunkiomis
traumomis ar net mirtimi arba sugadinti turtą.
DĖMESIO
Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis sunkiomis
traumomis ir / arba gali būti sugadintas turtas.
PASTABA
Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti,
kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.
Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus
asmenis.
Atidžiai jais vadovaukitės.
Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai,
nes vėliau gali prireikti paskaityti.
Lietuvių kalba
Untitled-18 5
2018-04-18
5
4:14:35
Saugos informacija
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir
eksploatavimo vietoje
ĮSPĖJIMAS
Saugos informacija
• Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad
būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
- Iš vamzdelio ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali
užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį,
nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies
šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame
pastatytas prietaisas.
- Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios
medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės
dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Gabenant
ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų
nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
Svarbiausi montavimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS
• Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo
galėtų patekti vandens.
- Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti
elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie
šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.
6
Untitled-18 6
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:35
Saugos informacija
• Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi
būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka
įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
- Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir
neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl
perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
• Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį
maitinimo kištuko.
- Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs
per visą ilgį arba kuriame nors gale.
• Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
• Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
• Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
• Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite
ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir
neužkiškite jo už prietaiso.
• Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo
nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami
už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį
tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
- Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą,
gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
• Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip
aerozolių flakonai su degiu propelentu.
• Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios
medžiagos.
Lietuvių kalba
Untitled-18 7
2018-04-18
7
4:14:35
Saugos informacija
Saugos informacija
• Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Prieš pradedant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai
pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus
nurodymus.
• Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų
žemyn.
- Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti
nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
• Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir
nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
• Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas,
kyla mirtinas pavojus uždusti.
• Prietaisą reikia pastatyti taip, kad sumontavus būtų galima
pasiekti kištuką.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro dėl elektros
srovės nuotėkio.
• Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar
dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės
šviesos ar vandens (lietaus lašų).
- Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti
elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo
kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės
priežiūros centrą.
- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
8
Untitled-18 8
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:35
Lietuvių kalba
Untitled-18 9
2018-04-18
Saugos informacija
• Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų
(pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų
cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir
pan.).
- Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų
ar traumų.
• Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite
pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
• Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
- Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet
kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą
įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros
smūgį.
• Elektros įžeminimo reikmėms jokiu būdu nenaudokite dujų
vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
- Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių
neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti
elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
- Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar
gaminio gedimų pavojus.
• Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų
maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Jei pažeistas maitinimo laidas, pasirūpinkite, kad jį tuoj pat
pakeistų gamintojas ar vienas iš jo techninės priežiūros
specialistų.
• Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas
arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.
9
4:14:35
Saugos informacija
• Statydami prietaisą į vietą, atkreipkite dėmesį, kad
maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
• Nejunkite už prietaiso ilgintuvų su keliais lizdais ar
nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
Saugos informacija
Instaliavimo perspėjimo ženklai
DĖMESIO
• Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį
ant plokščio paviršiaus.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacijos tarpas prietaiso korpuse
arba tvirtinimo konstrukcijoje būtų neuždengtas.
• Prieš dėdami maisto produktus sumontuotą ir įjungtą
prietaisą palikite dviem valandoms pastovėti.
• Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų
kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
- Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogimas,
gedimas ar trauma.
• Per daug apkrovus vienas duris, šaldytuvas gali nuvirsti ir
sužaloti.
10
Untitled-18 10
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:35
Svarbiausi naudojimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS
Saugos informacija
• Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis
rankomis.
- Galite patirti elektros smūgį.
• Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
- Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi
įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba)
padaryti materialinės žalos.
• Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui,
valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje
dalyje esančias ertmes.
- Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
- Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
• Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų
drėgnomis rankomis.
- Galite nušalti rankas.
• Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
- Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelaikykite lakiųjų ar degiųjų medžiagų (benzeno,
skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų
dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
- Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.
- Gali kilti gaisras arba sprogimas.
• Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
- Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir
korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote
duris šalia būnant vaikams.
Lietuvių kalba
Untitled-18 11
2018-04-18
11
4:14:36
Saugos informacija
Saugos informacija
• Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių
talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
• Neleiskite vaikams lįsti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
• Nekiškite rankų po įrenginiu.
- Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
• Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių
tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių
produktų.
- Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi
griežti temperatūros reikalavimai.
• Nedėkite į šaldytuvą / šaldiklį ir nenaudokite jame elektros
prietaisų, išskyrus rekomenduojamus gamintojo.
• Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung
Electronics“ techninės priežiūros centrą.
• Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo
kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės
priežiūros centrą.
- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
• Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
- Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
• Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir
neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.
• Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
- Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
• Šaldytuvo neperkraukite maistu.
- Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi
maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
12
Untitled-18 12
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:36
Saugos informacija
• Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant
prietaiso.
- Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros
smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
• Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų,
kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos,
degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės
medžiagos.
• Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui
panaikinti.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų
(pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų
cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir
pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio
gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens
pripildytos taros.
- Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių
prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
• Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
• Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
- Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams
spinduliams.
• Nedėkite šaldiklio lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti
lentynos stabdiklis.
- Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
Lietuvių kalba
Untitled-18 13
2018-04-18
13
4:14:36
Saugos informacija
Saugos informacija
• Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir
korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris
šalia būnant vaikams.
• Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba
uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį,
kuriame stovi prietaisas.
- Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
• Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto
tiekiamas šviesos diodų lemputes.
• Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
• Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
• Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo
konstrukcijos patys.
- Modifikavus be leidimo, galima pakenkti saugai. Jei
prireiktų panaikinti neleistino modifikavimo pasekmes,
pareikalausime sumokėti visą kainą už dalis ir darbą.
• Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės
vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.
• Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti,
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų
ar traumų.
• Jei perdegė vidinio ar išorinio apšvietimo diodas, prašome
kreiptis į artimiausią techninės priežiūros centrą.
• Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus,
nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į
savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centru.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
14
Untitled-18 14
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:36
Saugos informacija
• Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes
ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Antraip kils elektros smūgio pavojus.
• Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę,
kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
• Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite
išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių
patys.
- Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
• Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
• Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų
maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
Įspėjimas apie naudojimą
ĮSPĖJIMAS
• Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba pastate
įmontuotų ventiliacijos angų.
• Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite
jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
• Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
• Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite
elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.
Lietuvių kalba
Untitled-18 15
2018-04-18
15
4:14:36
Saugos informacija
Naudojimo įspėjimai
DĖMESIO
Saugos informacija
• Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą.
Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.
- Kai maistas šaldomas, gali įtrūkti stiklas ir sukelti
traumas.
• Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
- Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių
užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro
apytakai šaldytuve.
- Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai
suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.
- Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į
šaldiklį. Jie gali užšalti ir sudužti. Sudužusiais gėrimų
indais galima susižeisti.
- Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir
šaldytų produktų galiojimo datų.
• Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į
šaldiklį.
- Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
• Nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų į šaldymo kamerą.
Nedėkite butelių ar stiklinių į šaldiklį.
- Užšalus jų turiniui gali trūkti stiklas ir gali sužeisti
žmogų ar sugadinti turtą.
16
Untitled-18 16
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:36
Saugos informacija
• Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
- Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar
modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija
netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už
nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų
modifikacijų.
• Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
- Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu
maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug.
• Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris
atidarytas.
- Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
• Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo
lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada
vėl galima prijungti prie maitinimo.
• Jei šaldytuvas užpiltas vandeniu, ištraukite kištuką iš
maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“
techninės priežiūros tarnybą.
• Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per
didelės jėgos.
- Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
• Saugokitės, kad neprisispaustumėte pirštų.
• Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią
techninės priežiūros centrą.
- Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
Lietuvių kalba
Untitled-18 17
2018-04-18
17
4:14:36
Saugos informacija
Valymo įspėjimai
DĖMESIO
Saugos informacija
• Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš
išorės.
- Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
• Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui
panaikinti.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
- Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
• Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui,
vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
• Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo
maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią,
sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba
drėgnos šluostės.
- Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
• Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
• Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar
chlorido.
- Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali
užsidegti.
• Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus,
atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
18
Untitled-18 18
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:36
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS
Saugos informacija
• Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami
aplinkai.
• Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti
prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
• R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga.
Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią
kompresoriaus etiketę arba šaldiklio viduje esančią
techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia
šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame šaldytuve yra
degiųjų dujų (R-600a šaldomoji medžiaga), norėdami
pašalinti šį gaminį, kreipkitės į vietinę įstaigą.
• Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų
sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų
maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad
jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali
susižeisti ar uždusti.
- Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
• Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje
medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal
specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant
aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
• Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos
vaikams, nes jos yra pavojingos.
- Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.
Lietuvių kalba
Untitled-18 19
2018-04-18
19
4:14:36
Saugos informacija
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu
Saugos informacija
• Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros
tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros
tiekimo gedimas.
- Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per
valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis
dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
- Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti
arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
• Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali
atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai
ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra
nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo
numatytą temperatūrą.
• Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti
neigiamos įtakos jų ypatybėms.
• Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai
atšildyti. Tai daroma automatiškai.
• Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO
reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto
staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą
maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
• Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
20
Untitled-18 20
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:36
Energijos taupymo rekomendacijos
Saugos informacija
• Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai
vėdinamoje patalpoje. Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti
tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių
šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
• Neuždenkite nė vienos oro angos ir grotelių, kad
nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
• Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
• Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos
temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti
šaldytuve esančius maisto produktus.
• Dėdami į šaldytuvą maisto produktus arba išimdami iš jo
ilgai nelaikykite atvertų durų. Kuo trumpiau laikysite duris
atviras, tuo mažiau šaldiklyje susidarys šerkšno.
• Rekomenduojame šaldytuvą pastatyti taip, kad užpakalyje
ir šonuose liktų tarpai. Taip sumažės elektros energijos
sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.
• Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus
elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite
gamintojo nurodytoje vietoje.
Lietuvių kalba
Untitled-18 21
2018-04-18
21
4:14:36
Saugos informacija
Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje,
pavyzdžiui:
Saugos informacija
• parduotuvių, biurų ir kitų darboviečių darbuotojų
virtuvėlėse;
• ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose
gyvenamosios paskirties vietose;
• nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
• viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties
objektų patalpose.
22
Untitled-18 22
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:36
Nurodymai dėl EEĮA
Saugos informacija
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir
jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta
galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai
ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos
elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai
turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.
Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis
pramoninėmis atliekomis.
Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su
konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz.
REACH) ieškokite adresu: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Taikytina tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse.)
Lietuvių kalba
Untitled-18 23
2018-04-18
23
4:14:36
Montavimas
Jei norite tinkamai sumontuoti šį šaldytuvą prieš pradėdami naudoti, kruopščiai laikykitės šių nurodymų.
ĮSPĖJIMAS
•
•
•
•
Naudokite šį šaldytuvą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
Bet kokius priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
Gaminio pakuotės medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.
Kad neištiktų elektros smūgis, prieš atlikdami priežiūros procedūras ar keisdami dalis ištraukite kištuką
iš elektros tinklo lizdo.
Šaldytuvo apžvalga
Tikras vaizdas ir tiekiamos sudedamosios dalys gali skirtis pagal modelį ir šalį.
02
01
03
Montavimas
05
01
02
03
04
05
06
07
Durų stabdiklis
Viršutinės lentynos dangtelis *
ŠŠaldiklio lentyna
Šaldiklio stalčius
„Slim Ice Maker“ įrenginys *
Ledo kubelių apsauginis rėmelis *
Apatinis stalčius
* Tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta
06
04
07
PASTABA
•
24
Untitled-18 24
Geriausiam energinio vartojimo efektyvumui palaikyti, užtikrinkite, kad visos lentynos, stalčiai ir
krepšiai būtų savo originalioje padėtyje.
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:36
Nuosekli montavimo eiga
1 ŽINGSNIS Vietos pasirinkimas
Vietos reikalavimai:
• Tvirtas, lygus paviršius be kiliminės dangos ar grindų dangos, kuri galėtų kliudyti ventiliacijai
• Atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos
• Pakankamai vietos durims atidaryti ir uždaryti
• Atokiai nuo šilumos šaltinių
• Yra vietos techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti
• Temperatūros diapazonas: 10–43 °C
Veiksmingas temperatūros diapazonas
Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris
nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.
Ženklas
Išplėstinis vidutinių
platumų
Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
nuo +10 iki +32
nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų
N
nuo +16 iki +32
nuo +16 iki +32
Paatogrąžių
ST
nuo +16 iki +38
nuo +18 iki +38
Atogrąžų
T
nuo +16 iki +43
nuo +18 iki +43
Montavimas
Klasė
PASTABA
Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra,
durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros
nuostatas.
Lietuvių kalba
Untitled-18 25
2018-04-18
25
4:14:36
Montavimas
Tarpai
Erdvei taikomi reikalavimai nurodyti toliau pateiktame paveiksle ir lentelėje.
Gylis (A)
B
694
Plotis (B)
595
Bendrasis aukštis C
1853
(mato vnt.: mm)
A
C
Montavimas
26
Untitled-18 26
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:37
01
01
01
patartina daugiau kaip 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(mato vnt.: mm)
03
04
Montavimas
05
07
06
PASTABA
Priklausomai nuo matavimo būdo, matavimai lentelėje aukščiau gali skirtis.
2 ŽINGSNIS Atstumai (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)
1. Atidarykite duris ir padėkite turimus skyriklius
(x 2).
2. Išpakuokite abu skyriklius ir pritvirtinkite juos
prie šaldytuvo iš galo, kaip rodoma. Jie padeda
sklaidyti orą prie galinės sienos ir taupyti
energiją.
Lietuvių kalba
Untitled-18 27
2018-04-18
27
4:14:37
Montavimas
3 ŽINGSNIS Belaidis ryšys
Šaldytuvą galite naudoti nuotoliniu būdu,
naudodamiesi atskirai įsigyjamu „Smart Home“
raktu. Norėdami įsigyti „Smart Home“ raktą,
apsilankykite www.samsung.com ir laikykitės
pateikiamos gaminio informacijos.
DĖMESIO
•
•
„Smart Home“ raktas būna dviejų rūšių:
vienas yra skirtas „Samsung“ išmaniesiems
televizoriams, o kitas yra skirtas „Samsung“
namų prietaisams.
Jums reikia įsigyti „Smart Home“ raktą, skirtą
„Samsung“ namų prietaisams. Naudojant
kitokius raktus gali būti sugadinta sistema.
Montavimas
1. Atidarykite šaldiklio dureles ir patraukdami į
viršų atidarykite rakto dangtelį durelių viršuje.
2. „Smart Home“ raktą įstatykite į rakto prievadą
tinkama kryptimi.
3. Paspauskite rakto dangtelį žemyn, kad jį
uždarytumėte.
28
Untitled-18 28
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:37
4 ŽINGSNIS Grindų danga
•
•
•
Paviršius, ant kurio montuojamas šaldytuvas,
turi atlaikyti maksimaliai pakrautą šaldytuvą.
Kad apsaugotumėte grindis, po kiekviena
šaldytuvo kojele padėkite po didelį kartono
lakštą.
Kai šaldytuvas jau galutinai pastatytas,
nejudinkite jo, jeigu tai nėra būtina grindims
apsaugoti. Jeigu reikia, judėjimo kelią išklokite
storu popieriumi arba užtiesalu, pavyzdžiui,
senu kilimu.
Montavimas
Lietuvių kalba
Untitled-18 29
2018-04-18
29
4:14:37
Montavimas
5 ŽINGSNIS Atraminių kojelių reguliavimas
DĖMESIO
•
•
•
Šaldytuvas turi stovėti ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Priešingu atveju galima susižaloti arba sugadinti
šaldytuvą.
Išlygiuoti reikia tuščią šaldytuvą. Įsitikinkite, kad jame nėra maisto produktų.
Dėl saugumo priekines kojeles sureguliuokite taip, kad jos būtų šiek tiek aukščiau už galines.
Šaldytuvą galima išlygiuoti sukant priekines kojeles specialiu išlyginimo varžtu. Naudokite plokščiąjį
atsuktuvą.
Norėdami koreguoti aukštį iš kairės pusės:
Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į išlyginimo įtaisą
priekinėje kairėje kojelėje. Norėdami pakelti,
sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę;
norėdami nuleisti, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.
Montavimas
Norėdami koreguoti aukštį iš dešinės pusės:
Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į išlyginimo įtaisą
priekinėje dešinėje kojelėje. Norėdami pakelti,
sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę;
norėdami nuleisti, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.
30
Untitled-18 30
Lietuvių kalba
2018-04-18
4:14:38
6 ŽINGSNIS Pradinės nuostatos
Kai baigsite šiuos žingsnius, šaldytuvas turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.
1. Nuimkite PE putų lakštus, esančius kiekviename lentynos kampe. Jie yra pritvirtinami, kad apsaugotų
šaldytuvą gabenant.
2. Norėdami įjungti šaldytuvą, įkiškite maitinimo laidą į sienoje esantį lizdą.
3. Atidarykite duris ir patikrinkite, ar užsidegė vidinės lemputės.
4. Nustatykite temperatūrą į žemiausią vertę ir palaukite, kol šaldytuvas pasieks nustatytą temperatūrą.
Dabar šaldytuvas paruoštas naudoti.
PASTABA
Įjungę šaldytuvo maitinimą, girdėsite signalą. Kad išjungtumėte signalą, paspauskite „Freezer“ (šaldiklis).
7 ŽINGSNIS Galutinis patikrinimas
Montavimas
Baigę montuoti, įsitikinkite, kad:
• Šaldytuvas įjungtas į maitinimo lizdą ir yra tinkamai įžemintas.
• Šaldytuvas sumontuotas ant plokščio, lygaus paviršiaus, išlaikius tinkamą tarpą nuo sienos arba
k