Samsung | RB3VRS100SA/EE | User guide | Samsung RB3000RM Jääkaappipakastin, 317 litraa Kasutusjuhend

Samsung RB3000RM Jääkaappipakastin, 317 litraa Kasutusjuhend
Jääkaappi
Käyttöopas
RB3VRS*
SENA
Itsenäinen kodinkone
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet
Sisällysluettelo
2
3
Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:
Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia
Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia
Asennukseen liittyviä muistutuksia
Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia
Käyttöön liittyviä muistutuksia
Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia
Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia
Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön
Energiansäästövinkkejä
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet
5
6
7
11
12
17
20
22
23
24
25
26
Asentaminen
27
Jääkaapin kuvaus
Vaiheittainen asennus
27
28
Toiminnot
33
Toimintopaneeli
Jääkaapin käyttäminen
Näyttö- ja ohjauspaneeli
Jääkaapin käyttö
Säilytystiedot
33
34
35
35
37
Huolto
39
Käsittely ja huolto
Puhdistaminen
Vaihtaminen
39
40
40
Vianmääritys
41
Yleistä
Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä?
Samsung Smart Home
41
43
45
Suomi
Turvallisuusohjeet
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Ennen kuin käytät Samsungin uutta jääkaappia, lue tämä
käyttöopas huolellisesti, jotta osaisit käyttää laitetta ja sen
toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim.
lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään
laitetta oikein.
• Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu
ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
• Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia
mahdollisia olosuhteita ja tilanteita.
On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia
varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät
tätä laitetta.
• Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja,
oman jääkaappisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin
verran ohjeissa kuvatuista, eivätkä kaikki varoitusmerkit
välttämättä koske omaa laitettasi. Jos sinulla on jotakin
kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tai
etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.
• Jääkaapin sijoitustilan koko määräytyy sen mukaisesti,
kuinka paljon jäähdytysainetta laitteessa käytetään. Näin
vältetään herkästi syttyvien kaasun ja ilman yhdistelmien
muodostuminen, jos jäähdytyspiirissä tapahtuu vuoto.
3
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Älä milloinkaan käynnistä laitetta, jos se näyttää olevan
jotenkin vaurioitunut. Pyydä epäselvissä tilanteissa
neuvoja jälleenmyyjältä. Huoneessa on oltava 1 m³
tilaa jokaista 8 grammaa laitteen sisällä olevaa R-600ajäähdytysainetta kohden. Omassa laitteessasi käytetyn
jäähdytysaineen määrä on kerrottu laitteen sisällä olevassa
tyyppikilvessä.
• Jos jäähdytysainetta pääsee roiskumaan ulos putkista,
se voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos
jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, älä käytä
avotulta, siirrä kaikki herkästi syttyvät aineet pois laitteen
läheisyydestä ja tuuleta tilat välittömästi.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
tulipalo tai räjähdys.
• Laitteen huoltaminen on vaarallista, joten huollon saa
tehdä vain valtuutetun huoltoliikkeen edustaja.
• Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten
aerosolipakkauksia, joissa on tulenarkaa ponneainetta.
4
Suomi
Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:
Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa annettuja
turvallisuusohjeita. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia
turvamerkintöjä:
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa
vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja ja/tai kuoleman.
VAARA
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa
vakavia henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
HUOM.
Hyödyllisiä jääkaapin käyttöön ja sen etuihin liittyviä tietoja.
Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita
loukkaantumasta.
Noudata niitä huolellisesti.
Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa tarvetta
varten.
Suomi
5
Turvallisuusohjeet
Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia
varoituksia
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
• Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti,
jotta mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.
- Jos jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, se
voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos havaitset
vuodon, älä käytä avotulta tai mitään muutakaan,
mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta laitteen
sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.
- Tässä laitteessa on pieni määrä
isobutaanijäähdytysainetta (R-600a). Se on
ympäristöystävällinen kaasu, mutta syttyy kuitenkin
helposti palamaan. Laitetta on kuljetettava ja se on
asennettava varovasti, jotta mitkään jäähdytyspiirin
osat eivät vaurioituisi.
6
Suomi
Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia
VAROITUS
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Älä asenna jääkaappia kosteaan tilaan tai muuhun
sellaiseen paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin veden
kanssa.
- Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee
rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä altista jääkaappia suoralle auringonvalolle tai muista
laitteista, esimerkiksi uuneista tai lämmittimistä säteilevälle
lämmölle.
• Älä kytke useita laitteita samaan monipistorasiaan.
Jääkaappi tulee aina kytkeä omaan, erilliseen
pistorasiaansa, jonka nimellisjännite vastaa jääkaapin
arvokilvessä mainittua jännitettä.
- Näin laitteen suorituskyky pysyy parhaana
mahdollisena eivätkä kodin virtapiirit pääse
ylikuormittumaan. Ylikuormitus ylikuumentaa johdot ja
tämä voi aiheuttaa tulipalon.
• Älä kytke laitteen pistoketta löysään pistorasiaan.
- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä käytä virtajohtoa, jos siinä tai sen jommassakummassa
päässä on murtumia, kulumia tai muita vaurioita.
• Älä taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään
painavia esineitä.
• Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.
• Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.
7
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Älä ripusta johtoa minkään metalliesineen päälle äläkä
aseta johdon päälle painavia esineitä tai pidä johtoa
esineiden välissä. Älä myöskään työnnä johtoa laitteen
takana olevaan tilaan.
• Kun siirrät jääkaappia, varo, ettei johto pääse kiertymään
tai vaurioitumaan.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä milloinkaan irrota jääkaapin virtajohtoa vetämällä
johdosta. Ota aina tiiviisti kiinni pistokkeesta ja vedä se
suoraan irti pistorasiasta.
- Jos johto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku,
tulipalo ja/tai sähköisku.
• Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten
aerosolipakkauksia, joissa on tulenarkaa ponneainetta.
• Älä asenna laitetta lämmittimen tai herkästi syttyvien
materiaalien lähelle.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi esiintyä
kaasuvuotoja.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Jääkaappi tulee ennen käyttöä asentaa oikeanlaiseen
paikkaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Kytke pistoke pistorasiaan oikeassa asennossa siten, että
johto osoittaa alaspäin.
- Jos kytket pistokkeen ylösalaisin, johto voi katketa ja
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Varmista, ettei jääkaapin takaosa pääse litistämään tai
vaurioittamaan pistoketta.
8
Suomi
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Lapsi voi tukehtua, jos hän laittaa pakkausmateriaalia
päähänsä.
• Laite on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että virtajohtoon
pääsee helposti käsiksi.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.
• Älä asenna laitetta kosteaan, rasvaiseen, pölyiseen
tai sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu suoralle
auringonvalolle tai vedelle (esim. sadepisaroille).
- Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee
rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota
pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- On olemassa tulipalon vaara.
• Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään
esineitä (esimerkiksi pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia
savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä tms.).
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai
henkilövahinkoja.
• Kaikki suojamuovit on poistettava, ennen kuin laite
kytketään pistorasiaan ensimmäistä kertaa.
• Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen ovien säätämiseen
käytettävillä lukkorenkailla eikä vesiputken kiinnittimillä.
- Jos lapsi nielaisee lukkorenkaan tai vesiputken
kiinnittimen, hän voi tukehtua. Pidä lukkorenkaat ja
vesiputken kiinnittimet lasten ulottumattomissa.
9
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Jääkaappi on maadoitettava turvallisesti.
- Varmista aina ennen jääkaapin osien käsittelyä tai
korjaamista, että kaappi on maadoitettu. Sähkövuodot
voivat aiheuttaa vaarallisia sähköiskuja.
• Maadoitukseen ei saa milloinkaan käyttää kaasuputkia,
puhelinjohtoja tai muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.
- Jääkaappi on maadoitettava, jotta sähkövuotoja ei
pääsisi tapahtumaan ja jotta jääkaapin vuotovirta ei
aiheuttaisi sähköiskuja.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen
tai toimintahäiriöitä.
• Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä vaurioitunutta
pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Jos virtajohto vaurioituu, pyydä valmistajaa tai sen
huoltoliikettä vaihtamaan se välittömästi.
• Jääkaapin sulakkeen saa vaihtaa vain ammattitaitoinen
asentaja tai huoltoliike.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähköisku tai henkilövahinkoja.
10
Suomi
Asennukseen liittyviä muistutuksia
VAARA
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Jätä riittävästi tilaa jääkaapin ympärille ja asenna se
tasaiselle pinnalle.
- Pidä laitteen oma tai asennuskalusteen
ilmanvaihtoaukko vapaana.
• Seisota laitetta 2 tuntia asennuksen jälkeen, ennen kuin
käynnistät sen ja täytät sen ruokatarvikkeilla.
• Suosittelemme, että asennutat jääkaapin ammattitaitoisella
asentajalla tai huoltoliikkeellä.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa
olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevaurio tai
henkilövahinkoja.
• Jos laitat oviin liikaa ruokatarvikkeita, jääkaappi saattaa
kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
11
Turvallisuusohjeet
Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
• Älä kytke pistoketta pistorasiaan kostein käsin.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä säilytä laitteen päällä mitään esineitä.
- Kun avaat tai suljet oven, laitteen päällä olevat
esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
• Älä työnnä käsiäsi, jalkojasi tai metalliesineitä (esimerkiksi
ruokailuvälineitä) jääkaapin alle tai taakse.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahinkoja.
- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä koske pakastimen sisäseinämiä tai pakasteita kostein
käsin.
- Voit saada paleltuman.
• Älä aseta vettä sisältäviä astioita jääkaapin päälle.
- Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
• Älä säilytä jääkaapissa tulenarkoja tai helposti syttyviä
materiaaleja tai aineita (bentseeniä, ohentimia,
propaanikaasua, alkoholia, eetteriä, nestekaasua tms.).
- Jääkaappi on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen.
- Seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
• Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä
puristuksiin. Ovien ja kaappien väliset alueet ovat
tarkoituksellisesti ahtaita. Ole varovainen ovia
avatessasi, jos lähistöllä on lapsia.
12
Suomi
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Älä anna lasten roikkua ovessa tai sen lokeroissa.
Seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
• Älä päästä lapsia jääkaapin sisälle. He voivat jäädä sinne
loukkuun.
• Älä laita käsiäsi laitteen pohjan alle.
- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä säilytä jääkaapissa lääkeaineita, tieteellistä
tutkimusmateriaalia tai tiettyä säilytyslämpötilaa
edellyttäviä aineita.
- Tarkkaa lämpötilanhallintaa edellyttäviä aineita ei saa
säilyttää jääkaapissa.
• Älä aseta jääkaapin tai pakastimen sisään mitään muita
kodinkoneita äläkä käytä niitä siellä, jolleivät ne ole
valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
• Jos havaitset kemiallisten aineiden hajua tai savua, irrota
pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään
Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
• Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota
pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- On olemassa tulipalon vaara.
• Älä anna lasten astua lokeroiden päälle.
- Lokerot voivat mennä rikki ja lapsi saattaa liukastua.
• Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun kukaan ei ole valvomassa
laitetta, äläkä anna lasten mennä jääkaapin sisälle.
• Älä anna lasten mennä laitteen lokeroiden sisälle.
- Lapsi voi satuttaa itsensä tai tukehtua, jos hän ei pääse
pois laitteen sisältä.
13
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Älä laita jääkaappiin liikaa ruokaa.
- Kun avaat oven, laitteessa olevat tavarat saattavat
pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
• Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkoja aineita,
esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
- Paitsi että tällaiset aineet ovat haitallisia terveydelle,
ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai
toimintahäiriöitä.
• Älä käytä tai säilytä jääkaapin läheisyydessä tai sen sisällä
mitään lämpötilaherkkiä aineita, esim. herkästi syttyviä
suihkeita tai materiaaleja, hiilihappojäätä, lääkeaineita tai
kemikaaleja.
• Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella. Älä
poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja
palavien kynttilöiden avulla.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään
esineitä (esimerkiksi pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia
savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä tms.).
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai
henkilövahinkoja. Älä aseta vettä sisältäviä astioita laitteen
päälle.
- Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusprosessia millään mekaanisilla
laitteilla tai muillakaan sellaisilla tavoilla, joita valmistaja ei
ole erikseen suositellut.
• Varo vaurioittamasta laitteen jäähdytyspiiriä.
14
Suomi
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Älä milloinkaan katso pitkään laitteen ultravioletti-LEDvaloon.
- Ultraviolettisäteet voivat rasittaa silmiä.
• Älä aseta jääkaapin hyllyjä ylösalaisin. Hyllyjen
pysäyttimet eivät saata toimia.
- Lasihylly voi pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä
puristuksiin. Ovien ja kaappien väliset alueet ovat
tarkoituksellisesti ahtaita. Ole varovainen ovia avatessasi,
jos lähistöllä on lapsia.
• Jos havaitset kaasuvuodon, älä käytä avotulta tai mitään
muutakaan, mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta
laitteen sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.
- Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.
- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Käytä vain valmistajan tai sen huoltoliikkeen toimittamia
LED-valoja.
• Pullot tulisi pitää mahdollisimman lähekkäin, jotta ne eivät
pääsisi putoamaan.
• Tämä laite on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen
kotikäytössä.
• Älä korjaa, pura tai muuntele jääkaappia itse.
- Luvattomat muutokset voivat aiheuttaa
turvallisuusongelmia. Jos joudumme korjaamaan
luvattomia muutoksia, laskutamme osista ja
työtunneista täyden hinnan.
• Käytä vain tavallisia sulakkeita (kupari- tai rautalankaa
yms. ei saa käyttää).
15
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Jos jääkaappi täytyy korjata tai asentaa uudelleen, ota
yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähköisku, tulipalo, toimintahäiriö tai henkilövahinkoja.
• Jos laitteen sisä- tai ulkopuolinen LED-valo on palanut, ota
yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Jos laite haisee palaneelle tai siitä tulee savua, irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään
Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla
sähköisku tai tulipalo.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon
vaihtamista.
- Muutoin voit saada sähköiskun.
• Jos sinulla on vaikeuksia vaihtaa muu kuin LED-valo, ota
yhteyttä Samsungin huoltoon.
• Jos käyttämässäsi laitteessa on LED-valo, älä pura lampun
suojusta ja LED-valoa itse.
- Ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
• Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
• Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää
pistorasiaa.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
16
Suomi
Käyttöön liittyviä muistutuksia
VAARA
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Älä pakasta täysin sulaneita ruokia uudelleen. Älä laita
hiilihapollisia tai poreilevia juomia pakastimeen. Älä laita
pulloja tai lasisia säilytysastioita pakastimeen.
- Kun niiden sisältö jäätyy, lasi voi mennä rikki ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen:
- Älä aseta ruokia liian lähelle jääkaapin takaosan
ilmanvaihtoaukkoja, sillä jääkaapin sisäinen ilmanvaihto
saattaa estyä.
- Kääri ruoat oikeanlaisiin pakkauksiin tai käytä
ilmatiiviitä rasioita, ennen kuin laitat ruokatavaroita
jääkaappiin.
- Älä laita lasipulloja tai hiilihapollisia juomia
pakastimeen. Neste voi jäätyä ja lasi voi mennä rikki.
Rikkinäiset juomapullot voivat aiheuttaa vammoja.
- Kiinnitä huomiota pakastettavien ruokien
enimmäissäilytysaikoihin ja viimeisiin käyttöpäiviin.
• Älä laita laseja, pulloja tai hiilihapollisia juomia
pakastimeen.
- Astia saattaa jäätyä ja aiheuttaa rikkoutuessaan
henkilövahinkoja.
• Älä laita hiilihapollisia tai poreilevia juomia pakastimeen.
Älä laita pulloja tai lasisia säilytysastioita pakastimeen.
- Kun niiden sisältö jäätyy, lasi voi mennä rikki ja
aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
17
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Takuu ja muutokset.
- Samsungin takuu ei kata mitään ulkopuolisten tähän
kodinkoneeseen tekemiä muutoksia eikä Samsung ole
vastuussa mistään sellaisista turvallisuuteen liittyvistä
ongelmista, joita ulkopuolisten tekemät muutokset
voivat aiheuttaa.
• Jääkaapin sisällä olevia ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
- Jos jääkaapin ilmanvaihtoaukot tukitaan – erityisesti
muovipussilla – kaappi saattaa viiletä liikaa.
• Pyyhi laitteen sisältä pois kaikki ylimääräinen kosteus ja
jätä ovet auki.
- Muutoin laitteen sisälle voi muodostua pahaa hajua tai
hometta.
• Jos jääkaappi irrotetaan sähköverkosta, on odotettava
vähintään 5 minuuttia, ennen kuin se kytketään verkkoon
uudelleen.
• Jos jääkaappi kastuu, irrota pistoke pistorasiasta
ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin
huoltoliikkeeseen.
• Älä kohdista lasipintoihin iskuja tai liikaa voimaa.
- Jos lasi menee rikki, se voi aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
• Varo, etteivät sormesi juutu laitteen osiin.
• Jos jääkaappi vuotaa, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
- Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
18
Suomi
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Älä säilytä kasviöljyjä jääkaapin ovilokeroissa. Öljy voi
muuttua viileässä kiinteäksi ja sen seurauksena öljyn
maku voi muuttua epämiellyttäväksi ja öljystä voi tulla
vaikeasti käytettävää. Lisäksi avoin öljypullo voi vuotaa ja
vuotanut öljy voi aiheuttaa halkeamia ovilokeroon. Säilytä
avattua öljypulloa viileässä ja varjoisessa paikassa, kuten
esimerkiksi kaapissa tai kylmäkomerossa.
- Esimerkkejä kasviöljyistä: mm. oliiviöljy, maissiöljy ja
rypälesiemenöljy.
19
Turvallisuusohjeet
Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia
VAARA
Turvallisuusohjeet
• Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopinnoille.
- Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella.
• Älä poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja
palavien kynttilöiden avulla.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan laitteen näyttöön.
- Näyttöön painetut tekstit saattavat kulua pois.
• Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne kuulumatonta
ainetta, esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja
ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
• Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä puhtaalla, kuivalla
liinalla. Älä käytä pistokkeen puhdistamiseen märkää tai
kosteaa liinaa.
- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä puhdista laitetta suihkuttamalla sen päälle vettä.
• Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohennusaineita,
Cloroxia tai kloridia.
- Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa
tulipalon.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista
ja huoltoa.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
20
Suomi
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Puhdista jääkaappi puhtaalla sienellä tai pehmeällä liinalla
ja lämpimällä vedellä, jossa on mietoa pesuainetta.
• Älä käytä jääkaapin ulkopinnoille (oviin ja kaappiin),
muoviosille tai ovien ja sisätilojen listoille tai tiivisteisiin
hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita, kuten
esimerkiksi ikkunoiden puhdistusaineita, hankausaineita,
herkästi syttyviä nesteitä, suolahappoa, puhdistusvahoja,
pesuainetiivisteitä, valkaisuaineita tai öljytuotteita
sisältäviä puhdistusaineita.
- Nämä voivat naarmuttaa tai vaurioittaa materiaaleja.
• Älä puhdista lasihyllyjä tai -suojuksia lämpimällä vedellä
niiden ollessa kylmiä. Lasihyllyt ja -suojukset saattavat
rikkoutua, jos niiden lämpötila muuttuu äkillisesti, niihin
kohdistuu voimakkaita iskuja tai ne putoavat.
21
Turvallisuusohjeet
Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
• Hävitä laitteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä
tavalla.
• Ennen kuin hävität laitteen, varmista, etteivät mitkään
jääkaapin takana olevista putkista ole rikki.
• Jäähdytysaineena käytetään joko R-600a:ta tai R-134a:ta.
Tarkista laitteen takana oleva kompressorikyltti tai
jääkaapin sisällä oleva tyyppikilpi, jos haluat tietää, mitä
jäähdytysainetta jääkaapissa käytetään. Jos jääkaappi
sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a),
pyydä turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
• Kun hävität jääkaappia, irrota ovet sekä niiden tiivisteet ja
salvat, jotta lapset tai eläimet eivät voisi jäädä loukkuun
kaapin sisään. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Jos
lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi satuttaa itsensä tai
tukehtua kuoliaaksi.
- Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi saada vammoja
tai tukehtua kuoliaaksi.
• Laitteen eristykseen on käytetty syklopentaania.
Eristysmateriaalin kaasut edellyttävät erityiskäsittelyä,
kun laite hävitetään. Pyydä ympäristön kannalta turvalliset
hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta,
sillä ne saattavat olla vaarallisia lapsille.
- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.
22
Suomi
Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön
Suomi
Turvallisuusohjeet
• Selvitä sähkökatkoksen sattuessa sähkölaitokselta, kuinka
kauan katkos tulee kestämään.
- Jos katkos kestää enintään tunnin tai pari, se ei
tavallisesti vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Vältä
kuitenkin laitteen ovien avaamista sähkökatkoksen
aikana.
- Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista ja hävitä
kaikki pakasteet.
• Jääkaappi saattaa toimia epävakaasti (pakasteet voivat
sulaa tai pakastimen sisälämpötila nousta liikaa), jos sitä
säilytetään pitkän aikaa alemmassa kuin sille tarkoitetussa
lämpötilassa.
• Joidenkin ruoka-aineiden säilyttäminen jääkaapissa voi
niiden ominaisuuksien vuoksi vaikuttaa haitallisesti niiden
säilyvyyteen.
• Laite on jäätymätön, joten sitä ei tarvitse sulattaa erikseen.
Tämä tehdään automaattisesti.
• Lämpötilan kohoaminen sulatuksen aikana vastaa ISOvaatimuksia. Jos haluat välttää pakasteiden turhan
lämpenemisen sulatuksen aikana, kääri pakasteet
useampaan kerrokseen sanomalehtipaperia.
• Älä pakasta täysin sulaneita ruokia uudelleen.
23
Turvallisuusohjeet
Energiansäästövinkkejä
Turvallisuusohjeet
• Asenna laite viileisiin, kuiviin tiloihin, joissa on kunnollinen
ilmanvaihto. Varmista, ettei laite altistu suoralle
auringonvalolle. Älä milloinkaan sijoita laitetta suoran
lämmönlähteen (esim. lämpöpatterin) läheisyyteen.
• Energiansäästösyistä suosittelemme, että laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ja -ritilöitä ei tukita.
• Anna lämpimän ruoan jäähtyä, ennen kuin laitat sen
laitteen sisälle.
• Sulata pakasteet jääkaapissa. Voit hyödyntää pakasteiden
viileyttä jääkaapissa olevien ruokien viilentämiseen.
• Älä pidä jääkaapin ovea auki liian kauan, kun säilöt ruokaa
tai otat ruokatavaroita pois. Mitä lyhyemmän aikaa ovi on
auki, sitä vähemmän huurretta pakastimeen kertyy.
• On suositeltavaa jättää jääkaapin taakse ja sivuille vapaata
tilaa. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää
sähkölaskut pienempinä. Suositeltu vapaan tilan määrä:
- Oikealla, vasemmalla ja takana: yli 50 mm
- Yläpuolella: yli 100 mm
• Jotta laite hyödyntäisi kuluttamansa energian
mahdollisimman tehokkaasti, kaikki sen sisällä olevat
osat, esimerkiksi korit, lokerot ja hyllyt, tulisi pitää niissä
paikoissa, joissa ne toimitettaessa olivat.
24
Suomi
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä
vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi
Turvallisuusohjeet
• kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen
henkilökunnan ruokailutiloihin
• maatiloille, hotellien ja motellien asiakkaille ja muihin
asuintiloja vastaaviin ympäristöihin
• majatalotyyppisiin ympäristöihin
• pitopalveluille ja muuhun ei-vähittäiskauppakäyttöön.
Suomi
25
Turvallisuusohjeet
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet
Turvallisuusohjeet
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja
tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim.
REACH), löydät osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Vain Euroopassa myytävät tuotteet.)
26
Suomi
Asentaminen
Jääkaappi on vahinkojen välttämiseksi asennettava tarkalleen näiden ohjeiden mukaisesti.
VAROITUS
•
•
•
•
Käytä jääkaappia tässä oppaassa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon laite on
suunniteltu.
Huoltotyöt saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
Hävitä laitteen pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
Sähköiskujen välttämiseksi virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen huoltoa tai varaosien
vaihtoa.
Jääkaapin kuvaus
Jääkaapin mukana toimitetut osat saattavat mallista tai käyttömaasta riippuen olla erilaisia kuin
kuvassa.
14
12
2
3
4
5
11
6
10
7
Viiniteline *
Jääkaapin hyllyt
Jäähdytyslokero *
Vihanneslokeron kansi
Vihanneslokero
Pakastimen yläkori
Pakastimen alakori
Säätöjalat
Jääpalalokero
Lasiset pakastushyllyt
Pullohylly
Säädettävä ovihylly* / Oven ylähyllyt
Oven ylähyllyt
Munakotelo
Asentaminen
13
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
* vain soveltuvissa malleissa
8
9
HUOM.
•
•
•
Jos haluat pakastaa suuren määrän ruokaa nopeasti, käytä alalokeroa.
Energiatehokkuussyistä hyllyt, lokerot ja laatikot tulee säilyttää alkuperäisillä paikoillaan.
Jos tarvitset lisää tilaa pakastimeen, voit poistaa sen ylimmän ja keskimmäisen lokeron ja käyttää
pakastimen alalokerossa olevaa pakastinhyllyä. Poistaminen ei vaikuta laitteen lämpötilaan tai
mekaanisiin ominaisuuksiin. Ilmoitettu pakastustilan määrä on laskettu ilman lokeroita.
Suomi
27
Asentaminen
Vaiheittainen asennus
VAIHE 1 Valitse asennuspaikka
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset:
• Kestävä, tasainen pinta ilman mattoa tai sellaisia lattiamateriaaleja, jotka voivat estää
ilmanvaihdon.
• Etäällä suorasta auringonvalosta.
• Riittävästi tilaa oven avaamiseen ja sulkemiseen.
• Kaukana lämmönlähteistä.
• Riittävästi tilaa huoltotöille.
• Lämpötilarajat: 10–43 °C
Tehokkaat lämpötilarajat
Jääkaappi on suunniteltu toimimaan normaalisti luokituksensa mukaisissa lämpötilarajoissa.
Asentaminen
Luokka
Merkki
Erittäin lauhkea
Lauhkea
Ympäristön lämpötilarajat (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10–+32
+10–+32
N
+16–+32
+16–+32
Subtrooppinen
ST
+16–+38
+18–+38
Trooppinen
T
+16–+43
+18–+43
HUOMAUTUS
Ympäristön lämpötila, ovien avaamistiheys ja jääkaapin sijoituspaikka saattavat vaikuttaa jääkaapin
jäähdytyskykyyn ja virrankulutukseen. Suosittelemme tarvittaessa säätämään lämpötilaa.
28
Suomi
Vapaa tila
Tarkista asennuksen tilavaatimukset alla olevista kuvista ja taulukosta.
B
A
C
Malli
RB3VRS*
Syvyys ”A”
650
Leveys ”B”
595
Kokonaiskorkeus
”C”
1860
(yksikkö: mm)
Asentaminen
Suomi
29
Asentaminen
01
01
01
02
01
suositellaan yli 50 mm
02
160(jääkaappi)/125(pakastin)
03
528 (maksimi)
04
1123 (maksimi)
05
586
06
3
07
1206
(yksikkö: mm)
03
04
Asentaminen
05
06
07
HUOM.
Yllä olevassa taulukossa mainitut mitat voivat vaihdella mittaustavasta riippuen.
30
Suomi
VAIHE 2 Säädä säätöjalkoja
VAARA
•
•
•
Jääkaappi on tasapainotettava tasaiselle, kestävälle lattialle. Jos et noudata tätä ohjetta, jääkaappi
voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jääkaapin on oltava tyhjä tasapainottamisen aikana. Varmista, ettei jääkaapin sisällä ole ruokaa.
Säädä etuosa turvallisuussyistä hieman takaosaa korkeammalle.
Jääkaappi voidaan tasapainottaa käyttämällä etujaloissa olevaa tasapainotusruuvia (säädintä). Tee
tasapainotus litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
Vasemman puolen korkeuden säätäminen:
Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli vasemman
puolen etujalan säätimeen. Voit nostaa korkeutta
kääntämällä säädintä myötäpäivään ja laskea
sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.
Asentaminen
Jääkaapin oikean puolen korkeuden säätäminen:
Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli oikean puolen
etujalan säätimeen. Voit nostaa korkeutta
kääntämällä säädintä myötäpäivään ja laskea
sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.
Suomi
31
Asentaminen
VAIHE 3 Käyttöönotto
Seuraavien vaiheiden jälkeen jääkaapin tulisi olla täydessä toimintakunnossa.
1. Poista hyllyjä kuljetuksen ajaksi suojaamaan laitetut pehmustetyynyt hyllyjen kaikista nurkista.
2. Käynnistä jääkaappi kiinnittämällä virtajohto pistorasiaan.
3. Avaa ovi ja varmista, että sisävalo syttyy.
4. Aseta lämpötila kylmimpään asetukseen ja odota noin tunti. Pakastin huurtuu hieman ja moottori
käy tasaisesti.
5. Odota, kunnes jääkaappi on asetetussa lämpötilassa. Nyt jääkaappi on käyttövalmis.
HUOM.
Jääkaapin käynnistyessä kuulet hälytysäänen. Poista hälytys käytöstä painamalla Freezer (Pakastin)tai Fridge (Jääkaappi) -painiketta.
VAIHE 4 Lämpötilahälytys (vain soveltuvissa malleissa)
Asentaminen
•
•
Jos pakastinpuoli on lämmennyt liikaa sähkökatkoksen vuoksi, näytössä vilkkuu ”- -”-merkki.
- Kun Freezer (Pakastin)- tai Fridge (Jääkaappi) -painiketta painetaan, näytöllä vilkkuu
5 sekunnin ajan pakastustilan saavuttama ”lämpimin lämpötila”.
- Tämän jälkeen näytetään nykyinen lämpötila. Ota lämpötilahälytys pois käytöstä painamalla
Door Alarm (Ovihälytys) -painiketta uudelleen.
Tämä varoitus voi aktivoitua, kun
- laitteeseen kytketään virta
- pakastinpuoli on lämmennyt liikaa sähkökatkoksen vuoksi.
VAIHE 5 Lopputarkastus
Kun asennus on tehty, varmista seuraavat:
• Jääkaapin johto on kiinnitetty pistorasiaan ja maadoitus on tehty oikein.
• Jääkaappi on asennettu tasaiselle, suoralle alustalle, ja jääkaapin ja seinän tai asennuskalusteen
välissä on riittävän leveä rako.
• Jääkaappi on suorassa ja vankasti lattiaa vasten.
• Oven voi avata ja sulkea esteettä, ja sisävalo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.
32
Suomi
Toiminnot
Toimintopaneeli
TYYPPI 1
Toiminnot
Sr hälytyksen ilmaisin
Aseta lämpötila
-painike
Aseta jäähdytys -painike
Viilennysosaston lämpötilaa voidaan muuttaa tällä painikkeella. Superjäähdytys- voidaan käynnistää
tällä painikkeella.
Sr hälytys
Sr hälytys syttyy palamaan punaisena ja antaa hälytyksen jos ongelmia ilmenee.
Suomi
33
Toiminnot
Jääkaapin käyttäminen
Pikajäähdytys
Miten käytän pikajäähdytystä?
Paina aseta jäähdytys -painiketta kunnes superjäähdytys -symboli syttyy. Summeri antaa
merkkiäänen. Tila asetetaan.
Tilan aikana:
Superjäähdytystila voidaan peruuttaa samalla valintatoimenpiteellä.
Huomaa: Superjäähdytys perutaan automaattisesti 6 tunnin jälkeen riippuen ympäristön lämpötilasta
tai siitä milloin jääkaapin anturi saavuttaa riittävän alhaisen lämpötilan.
Jäähdytyksen lämpötila-asetukset
Jäähdytyksen alkulämpötila on +4°C.
Paina aseta jäähdytys -painiketta kerran
Kun painat tätä painiketta ensimmäisen kerran, viimeisin arvo ilmestyy jäähdytyksen asetusruutuun.
Painaessasi tätä painiketta, voit asettaa alhaisemman lämpötilan. (+8°C, +6°C, eko, +4°C, +2°C,
superjäähdytys)
Painaessasi aseta jäähdytys -painiketta kunnes superjäähdytys -symboli ilmestyy jäähdytyksen
ilmaisinruutuun, jos et paina mitään painiketta 1 sekunnin sisällä Superjäähdytys välkkyy.
Jos jatkat painamista, lämpötila palaa +8°C.
Toiminnot
34
Suomi
TYYPPI 2
Näyttö- ja ohjauspaneeli
Termostaatin tason
ilmaisin
Tämä on eko-tilan ilmaisin
Asetuspainike
Tämä on pikajäähdytystilan ilmaisin
Painikkeen LED-valo
Toiminnot
Jääkaapin käyttö
Jäähdytyksen lämpötila-asetukset
Jäähdytysruudun ilmaisinruudun alkulämpötila on 6 °C.
Painettuasi asetuspainiketta kerran, asetettu arvo alkaa vilkkua.
Jos jatkat asetuspainikkeen painamista, voit valita alemman lämpötilan. (8, 6, 5, 4, 2, super ja eko)
Jos mitään painiketta ei paineta 1 sekuntiin, valitsemasi asetus tallennetaan, jolloin se välähtää 3
kertaa. Summeri antaa merkkiäänen.
Lämpötila joka on valittu ennen pikajäähdytys- tai eko-tilan asettamista pysyy samana kun tila
sammuu tai sammutetaan. Laite jatkaa toimintaansa käyttäen tätä lämpötila-asetusta.
Suomi
35
Toiminnot
Pikajäähdytys
Miten käytän pikajäähdytystilaa?
Paina asetuspainiketta kunnes pikajäähdytyssymboli näkyy ruudussa. Summeri antaa merkkiäänen.
Toiminto asetetaan.
Toiminnon aikana:
Eko-tilaa ei voida valita.
Pikajäähdytystila voidaan peruuttaa samalla valintatoimenpiteellä.
Toiminnon aikana:
Voit valita pikajäähdytyksen. Eko-tila sammutetaan automaattisesti ja valittu tila asetetaan päälle.
Eko-tila voidaan peruuttaa samalla valintatoimenpiteellä.
Toiminnot
36
Suomi
Säilytystiedot
Tämän kuvan alalaidassa olevat numerot
osoittavat kunkin numeron yläpuolella olevan
ruoka-aineen säilytysajan. Esimerkiksi kalan
säilytysaika on 4–6 kuukautta.
Ruoan pakastaminen
Toiminnot
1. Kääri ruoka ilmatiiviisti tarkoitukseen sopivaan pakkaukseen tai kääreeseen.
2. Sulje pakkaus tiiviisti.
3. Merkitse pakkaukseen sen sisältö ja pakastuspäivä.
Pakkausmateriaalit
•
•
Ruoan pakastamiseen soveltuvat materiaalit: muovikelmu, polyeteenikelmu, alumiinifolio ja
pakastusrasiat.
Ruoan pakastamiseen soveltumattomat materiaalit: käärepaperi, voipaperi, sellofaani,
ruokajätteille tarkoitetut jätepussit ja käytetyt ostoskassit.
Pakkauksen sulkemiseen soveltuvat materiaalit
kuminauhat, muoviset pussinsulkijat, naru, kylmyyden kestävä teippi yms. Pussit ja polyeteenikelmu
voidaan sulkea sulkijoilla.
Suomi
37
Toiminnot
Pakastetun ruoan säilytysaika
Ruoan säilytysaika vaihtelee ruoan tyypin ja säilytyslämpötilan mukaan. Seuraavat säilytysajat
perustuvat –18 °C:een (0 °F) lämpötilaan:
• Tuore kananliha (koko kana), tuore liha (pihvit ja paistit): enintään 12 kk
• Kala (vähärasvainen kala, kypsä kala), tuoreet katkaravut, kampasimpukat ja mustekala: enintään
6 kk
• Pizza, makkarat: enintään 2 kk
HUOM.
Lisätietoja on saatavana FDA:n verkkosivuilta (http://www.fda.gov/).
Sulatus
Pakastettu ruoka voidaan sulattaa seuraavilla tavoilla:
• Huoneenlämmössä
• Jääkaapissa
• Sähköuunissa, jossa joko on tai ei ole kiertoilmatoiminto
• Mikroaaltouunissa
HUOM.
•
•
Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen. Jotkut ruoat eivät pakastu kokonaan.
Älä säilytä pakastettuja ruokia niiden enimmäispakastusaikaa pidempään.
Toiminnot
38
Suomi
Huolto
Käsittely ja huolto
Hyllyt/Viiniteline (vain soveltuvissa malleissa)
1. Vedä hyllyä (tai viinitelinettä) ulos
nostamalla sen takareunaa hieman.
2. Poista hylly (tai viiniteline) kallistamalla sitä
vinottain.
VAARA
•
•
•
Suomi
Huolto
•
Älä laita Fresh-alueen lokeron eteen mitään.
Muuten ovi ei sulkeudu kunnolla.
Hyllyt on asetettava kunnolla paikoilleen. Älä
aseta niitä ylösalaisin.
Kun asennat hyllyä takaisin, muista työntää
sitä tarpeeksi pitkälle, kunnes se asettuu
paikoilleen.
Lasitölkit voivat naarmuttaa lasihyllyjen
pintaa.
39
Huolto
Puhdistaminen
Sisä- ja ulkopinnat
VAROITUS
•
•
Älä puhdista laitetta bentseenillä, ohenteilla, kodin puhdistusaineilla tai autonpesuaineilla,
esimerkiksi Cloroxilla™. Ne voivat vaurioittaa jääkaapin pintaa ja aiheuttaa tulipalon.
Älä suihkuta jääkaapin päälle vettä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Puhdista pistokkeen navoista ja liitäntäkohdista kaikki niihin kuulumattomat aineet (esimerkiksi pöly
tai vesi) säännöllisesti kuivalla liinalla.
1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Käytä kostutettua, pehmeää ja nukkaantumatonta liinaa tai paperipyyhettä jääkaapin sisä- ja
ulkopintojen puhdistamiseen.
3. Kuivaa lopuksi pinnat huolellisesti kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.
4. Kytke virtajohto pistorasiaan.
Vaihtaminen
LED-valot
Kun jääkaapin valot täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
VAROITUS
•
Valot eivät ole käyttäjien vaihdettavissa. Älä yritä vaihtaa valoa itse. Tämä voi aiheuttaa
sähköiskun.
Huolto
40
Suomi
Vianmääritys
Tarkista kaikki alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Kaikista normaaleihin
tilanteisiin (ei vikatilanteet) liittyvistä huoltokutsuista veloitetaan käyttäjää.
Yleistä
Lämpötila
Ongelma
Jääkaappi/pakastin
ei toimi.
Jääkaappi/pakastin
on lämmin.
Jääkaappi/pakastin
on liian kylmä.
•
Virtajohto ei ole kytketty
asianmukaisesti.
•
Lämpötila-asetuksia ei ole
asetettu oikein.
•
Jääkaappi on lämmönlähteen
lähellä tai suorassa
auringonvalossa.
•
Jääkaapin sivuilla ja takana ei
ole riittävästi tilaa.
•
Lomatila on käytössä.
•
Jääkaappi on ylikuormittunut.
Ruokatarvikkeet estävät
jääkaapin tuuletusaukkojen
toiminnan.
•
Lämpötila-asetuksia ei ole
asetettu oikein.
•
Jääkaapin sisäseinässä on
kuumuutta kestävä putkisto.
Ratkaisu
•
Kytke virtajohto
asianmukaisesti.
•
Aseta lämpötila alhaisemmaksi.
•
Pidä jääkaappi etäällä
suorasta auringonvalosta ja
lämmönlähteistä.
•
Varmista, että jääkaapin takana
ja sivuilla on vähintään 5 cm
tilaa.
•
Poista lomatila käytöstä.
•
Älä ylikuormita jääkaappia. Älä
annan ruokatarvikkeiden tukkia
tuuletusaukkoja.
•
Aseta lämpötila korkeammaksi.
•
Jääkaapin etukulmissa on
kuumuutta kestävä putkisto,
jonka tarkoituksena on estää
kosteuden muodostuminen. Jos
ympäristön lämpötila kohoaa,
tämä laitteisto ei saata toimia
tehokkaasti. Kyseessä ei ole
vika.
Suomi
Vianmääritys
Sisäseinä on kuuma.
Mahdollinen aiheuttaja
41
Vianmääritys
Hajut
Ongelma
Mahdollinen aiheuttaja
•
Pilaantunut ruoka.
•
Voimakkaasti tuoksuva ruoka.
Jääkaappi haisee.
Ratkaisu
•
Puhdista jääkaappi ja poista
pilaantunut ruoka.
•
Varmista, että vahvalta
tuoksuvat ruoat on pakattu
ilmatiiviisti.
Huurre
Ongelma
Huurretta
tuuletusaukkojen
ympärillä.
Mahdollinen aiheuttaja
•
Ruoka estää tuuletusaukkojen
toiminnan.
Huurretta sisäseinillä.
•
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Hedelmät tai
vihannekset ovat
jäätyneet.
•
Hedelmiä tai vihanneksia
säilytetään Fresh- tai Chefalueilla.
Ratkaisu
•
Varmista, etteivät
ruokatarvikkeet tuki jääkaapin
tuuletusaukkoja.
•
Varmista, että ruokatarvikkeet
eivät estä oven sulkeutumista.
Puhdista oven tiiviste.
•
Fresh- ja Chef-alueet on
tarkoitettu vain lihalle ja kalalle.
Tiivistynyt kosteus
Ongelma
Sisäseiniin muodostuu
kosteutta.
Vianmääritys
42
Suomi
Mahdollinen aiheuttaja
Ratkaisu
•
Kosteutta pääsee jääkaappiin,
jos sen ovi jää auki.
•
Poista kosteus ja älä avaa ovea
pitkään aikaan.
•
Ruoka, jonka kosteuspitoisuus
on korkea.
•
Varmista, että ruoka on pakattu
ilmatiiviisti.
Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä?
Tarkista seuraavat kohdat ennen huoltoon soittamista. Kaikista normaaleihin ääniin liittyvistä
huoltokutsuista veloitetaan käyttäjää.
Nämä äänet ovat normaaleja.
•
Toiminnan käynnistyessä tai päättyessä jääkaappi voi päästää auton käynnistystä muistuttavia
ääniä. Toiminnan vakiintuessa äänet vähenevät.
Surinaa!
Naksumista
Cliquetis ! tai sirinää!
Bourdonnement !
ou Bruit strident !
•
Näitä ääniä voi kuulua tuulettimen ollessa käynnissä. Kun jääkaappi saavuttaa asetetun
lämpötilan, tuulettimen ääntä ei enää kuulu.
SSSRRR !
Huurteenpoistosyklin aikana vettä voi tippua lämmittimelle ja aiheuttaa kihahtavia ääniä.
Vianmääritys
•
Hyrinää!
Ronronnement !
Suhinaa!
Sifflement !
Suomi
43
Vianmääritys
•
Jääkaapin jäähtyessä tai jäätyessä jäähdytyskaasua kulkee tiivistetyissä putkissa aiheuttaen
kuplivia ääniä.
Kuplivaa
äänät!
Bouillonnement !
•
Jääkaapin lämpötilan noustessa tai laskiessa muoviosat supistuvat ja laajenevat aiheuttaen
naksuvia ääniä. Näitä ääniä kuuluu huurteenpoistosyklin aikana tai elektronisten osien toimiessa.
Halkeilevaa
Craquementäänät!
!
•
•
Jääkonemallien kanssa: Kun vesiventtiili avautuu jääkoneen täyttämiseksi, voi kuulua surisevaa
ääntä.
Paineen tasautuessa jääkaappia avattaessa tai suljettaessa voi kuulua humisevia ääniä.
Vianmääritys
44
Suomi
Samsung Smart Home
Ongelma
Samsung Smart Home
-sovellusta ei löydy
sovelluskaupasta.
Samsung Smart Home
-sovellus ei toimi.
Samsung Smart
Home -sovellus on
asennettu, mutta se
ei ole yhteydessä
jääkaappiini.
En voi kirjautua
sisään sovellukseen.
Näkyviin tulee
virheviesti, kun
yritän rekisteröidä
jääkaappini.
Samsung Smart
Home -sovellus
on yhdistetty
jääkaappiini, mutta se
ei toimi.
Toimenpide
•
Samsung Smart Home -sovelllus on saatavilla älypuhelimille, joissa on
Android 4.0 (ICS) tai iOS 7.0 tai näiden myöhempi versio.
•
Samsung Smart Home -sovellus on käytettävissä vain tietyissä
malleissa.
Vanha Samsung Smart Refrigerator -sovellus ei yhdistä Samsung
Smart Home -malleihin.
•
•
•
•
Sinun on kirjauduttava Samsung-tilillesi käyttääksesi sovellusta.
Varmista, että reitittimesi toimii normaalisti.
Jos et ole yhdistänyt jääkaappiasi Samsung Smart Home -sovellukseen
sen jälkeen, kun asensit sovelluksen, sinun on luotava yhteys
sovelluksen laiterekisteröintitoiminnon avulla.
•
•
Sinun on kirjauduttava Samsung-tilillesi käyttääksesi sovellusta.
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, noudata sovelluksen näytössä olevia
ohjeita ja luo sellainen.
•
Easy Connection -toiminnossa voi ilmetä virhe käyttöpisteesi
etäisyyden tai ympäristöstä tulevan sähköhäiriön vuoksi. Odota hetki
ja yritä sitten uudelleen.
•
Poistu Samsung Smart Home -sovelluksesta ja käynnistä se uudelleen,
tai kytke reititin irti ja yhdistä se uudelleen.
Irrota jääkaapin virtajohto ja kytke se uudelleen 1 minuutin jälkeen.
•
Vianmääritys
Suomi
45
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
Ota yhteyttä SAMSUNG WORLD WIDE -palveluun
Jos sinulla on jotakin kysyttävää Samsungin tuotteista, ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Maa
Asiakaspalvelu
Sivusto
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising