Samsung | RR39M7540WW | User guide | Samsung RR39M7540WW Jääkaappi, 385 ℓ Brugervejledning

Samsung RR39M7540WW Jääkaappi, 385 ℓ Brugervejledning
Kylskåp
Bruksanvisning (endast kylskåp)
RR39M*
Fristående apparat
Untitled-2 1
2017-05-12
12:02:04
Innehåll
Säkerhetsinformation
Innehåll
2
Untitled-2 2
3
Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar:
Allvarliga varningsmeddelanden för transport och leverans
Kritiska installationsvarningar
Försiktighetsåtgärder vid installation
Kritiska varningar för användning
Användningsvarning
Försiktighetsåtgärder vid användning
Försiktighetsåtgärder vid rengöring
Kritiska varningar för kassering
Fler tips för korrekt användning
Tips för att spara energi
Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden som:
Instruktioner om WEEE
5
6
6
10
11
15
16
18
19
20
21
22
23
Installation
24
En överblick över kylskåpet
Stegvis installation
24
25
Verksamhet
32
Funktionspanel
Samsung Smart Home
Särskilda funktioner
32
35
37
Underhåll
39
Vändning av dörrar (endast på tillämpliga modeller)
Hantering och skötsel
Dammsugning
Byte
Sida-vid-sida-installation
39
56
57
57
58
Felsökning
62
Allmänt
Hör du onormala ljud från kylskåpet?
Samsung Smart Home
62
64
66
Svenska
2017-05-12
12:02:04
Säkerhetsinformation
Svenska
Untitled-2 3
2017-05-12
Säkerhetsinformation
• Innan du använder ditt nya kylskåp från Samsung ska du
läsa den här manualen noggrant för att garantera att du
kan använda egenskaperna och funktionerna på din nya
apparat på ett säkert och effektivt sätt.
• Den här apparaten är inte avsedd att användas av några
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig
eller mental förmåga, eller av de som saknar erfarenhet
och kunskap, förutom om personen eller personerna
har övervakats och instruerats angående hur apparaten
används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och
uppåt och personer med nedsatt fysisk, känslomässig
eller mental förmåga eller avsaknad av den erfarenhet
och kunskap som krävs om de får övervakning eller
instruktioner gällande användning av apparaten på ett
säkert sätt och förstår de faror som finns med den.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte utföras av barn utan
övervakning.
• Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här
bruksanvisningen inkluderar inte alla möjliga fall eller
situationer som kan inträffa.
Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig
och noggrann när du installerar, underhåller och använder
apparaten.
3
12:02:04
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
• Eftersom följande anvisningar är för flera olika modeller
kan egenskaperna hos kylskåpet variera något från
dem som beskrivs i den här bruksanvisningen, och alla
varningsmeddelanden är eventuellt inte tillämpliga. Om
du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta
närmaste servicecenter eller söka hjälp och information
online på www.samsung.com.
• För att undvika att brandfarliga blandningar av gas-luft
uppstår vid en läcka i kylslingan ska apparaten placeras i
ett rum som är tillräckligt stort för den mängd kylmedel
som används i apparaten.
• Använd aldrig en apparat som visar tecken på skada.
Kontakta din återförsäljare om du är osäker. Rummet måste
ha en volym på minst 1 m³ per 8 g R-600a-kylmedel i
apparaten. Mängden kylmedel som finns i din apparat
visas på typskylten inuti apparaten.
• Kylmedel som stänker från rören kan antändas eller orsaka
ögonskada. När kylmedel läcker från röret ska du undvika
öppna lågor och flytta allt lättantändligt material bort från
produkten och ventilera rummet omedelbart.
- Om du inte gör det kan det resultera i brand eller
explosion.
• Det är farligt för alla andra än auktoriserad servicepersonal
att utföra service på den här apparaten.
• Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med
brandfarlig drivgas i denna apparat.
4
Untitled-2 4
Svenska
2017-05-12
12:02:04
Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar:
Följ alla säkerhetsinstruktioner i den här manualen. I den här
manualen används följande säkerhetssymboler.
VARNING
Säkerhetsinformation
Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig
personskada, skada på egendom och/eller dödsfall.
VAR FÖRSIKTIG
Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig
personskada och/eller skada på egendom.
OBS!
Användbar information som hjälper användaren att förstå
eller utnyttja kylskåpet.
De här varningsmeddelandena är till för att undvika att du
eller någon annan skadar sig.
Följ dem noga.
När du har läst igenom det här avsnittet ska du förvara det på
en säker plats för framtida användning.
Svenska
Untitled-2 5
2017-05-12
5
12:02:04
Säkerhetsinformation
Allvarliga varningsmeddelanden för transport och
leverans
VARNING
Säkerhetsinformation
• Under transport och installation av apparaten ska åtgärder
vidtas för att garantera att inga delar av kylslingan skadas.
- Kylmedel som läcker från rören kan antändas eller
orsaka ögonskada. Om en läcka upptäcks ska öppen
eld eller andra möjliga antändningskällor undvikas och
rummet i vilket apparaten befinner sig ska vädras i flera
minuter.
- Den här apparaten innehåller en liten mängd kylmedel
isobutan (R-600a) – en miljövänlig naturgas som dock
även är brännbar. Under transport och installation av
apparaten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga
delar av kylslingan skadas.
Kritiska installationsvarningar
VARNING
• Installera inte kylskåpet på en fuktig plats eller en plats där
det kan komma i kontakt med vatten.
- Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar
eller brand.
• Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för
värme från spisar, element eller andra apparater.
6
Untitled-2 6
Svenska
2017-05-12
12:02:04
Säkerhetsinformation
• Anslut inte flera apparater till samma grenuttag.
Kylskåp ska alltid anslutas till ett eget strömuttag med
en märkspänning som matchar angiven spänning på
kylskåpets typskylt.
- Detta ger bästa prestanda och förhindrar också
överbelastning på husets elinstallation, vilket skulle
kunna orsaka brand från överhettade ledningar.
• Om vägguttaget sitter löst ska du inte ansluta kontakten.
- Det finns risk för elstötar eller brand.
• Använd inte en nätsladd som är sprucken eller sliten på
längden eller i ändarna.
• Böj inte strömsladden för mycket och placera inte tunga
föremål på den.
• Dra inte i och böj inte strömsladden överdrivet mycket.
• Vrid och knyt inte strömsladden.
• Häng inte upp strömsladden över ett metallföremål,
placera inte ett tungt föremål på strömsladden, stick
inte in strömsladden mellan föremål och tryck inte in
strömsladden i området bakom apparaten.
• Var försiktig när du flyttar på kylskåpet så att du inte kör
över eller skadar strömsladden.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
• Koppla aldrig bort kylskåpet genom att dra i nätsladden.
Håll alltid i kontakten med ett fast tag och dra rakt ut från
eluttaget.
- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/
eller elstötar.
• Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med
brandfarlig drivgas i denna apparat.
Svenska
Untitled-2 7
2017-05-12
7
12:02:04
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
• Installera inte den här apparaten nära ett element eller
lättantändligt material.
• Installera inte den här apparaten på en plats där det läcker
ut gas.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
• Det här kylskåpet måste placeras och installeras korrekt i
enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning innan
det används.
• Anslut kontakten i rätt position med sladden hängande.
- Om du ansluter kontakten upp och ned kan ledningen
gå av och orsaka brand eller elstötar.
• Kontrollera att kontakten inte krossas eller skadas av
kylskåpets baksida.
• Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Det finns risk för dödsfall till följd av kvävning om ett
barn placerar förpackningsmaterialet över huvudet.
• Enheten måste placeras så att kontakten kan kommas åt
efter installationen.
- Om detta inte följs kan det orsaka elstötar eller brand
på grund av elläckage.
• Installera inte den här apparaten på en fuktig, oljig eller
dammig plats, eller på en plats där den utsätts för direkt
solljus och vatten (regndroppar).
- Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar
eller brand.
• Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra
ur kontakten och kontakta ett Samsung Electronicsservicecenter.
- Annars finns det en risk för brand.
8
Untitled-2 8
Svenska
2017-05-12
12:02:04
Svenska
Untitled-2 9
2017-05-12
Säkerhetsinformation
• Stå inte ovanpå apparaten och placera inte objekt (t.ex.
tvätt, tända ljus, tända cigaretter, tallrikar, kemikalier,
metallobjekt o.s.v.) på apparaten.
- Detta kan resultera i elstötar, brand, problem med
produkten eller personskada.
• Du måste avlägsna all skyddande plastfilm innan du
kopplar in produkten första gången.
• Barn ska övervakas så att de inte leker med
låsringarna som används för att ställa in dörren eller
vattenslangsklämmorna.
- Det finns risk för dödsfall genom kvävning om ett barn
sväljer en låsring eller en vattenslangsklämma. Håll
låsringarna och vattenslangsklämmorna utom räckhåll
för barn.
• Kylskåpet måste anslutas till jord på ett säkert sätt.
- Se alltid till att du har jordat kylskåpet innan du
undersöker eller försöker reparera någon del i
apparaten. Strömläckage kan orsaka allvarliga elstötar.
• Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra
potentiella åskledare som jord.
- Du måste jorda kylskåpet för att förhindra strömläckage
och elstötar till följd av strömläckage från kylskåpet.
- Detta kan resultera i en elektrisk kortslutning, brand,
explosion eller problem med produkten.
• Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte en
skadad kontakt, skadad strömsladd eller ett vägguttag som
sitter löst.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
• Om strömsladden är skadad ska du byta ut den omedelbart
via tillverkaren eller dess servicerepresentanter.
9
12:02:04
Säkerhetsinformation
• Kylskåpets säkring ska bytas av en kvalificerad tekniker
eller ett serviceföretag.
- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller
personskada.
Säkerhetsinformation
Försiktighetsåtgärder vid installation
VAR FÖRSIKTIG
• Tillåt tillräckligt med utrymme runtomkring kylskåpet och
installera det på en jämn yta.
- Håll ventilationsöppningen i apparatens hölje eller
monteringsstruktur fri från hinder.
• Efter att du har installerat och slagit på apparaten ska du
låta den stå i 2 timmar innan du fyller den med livsmedel.
• Vi rekommenderar starkt att du låter en kvalificerad
tekniker eller ett serviceföretag installera kylskåpet.
- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand,
explosion, problem med produkten eller personskada.
• Om du överbelastar en dörr kan kylskåpet välta, vilket kan
leda till fysisk skada.
10
Untitled-2 10
Svenska
2017-05-12
12:02:04
Kritiska varningar för användning
VARNING
Svenska
Untitled-2 11
2017-05-12
Säkerhetsinformation
• Sätt inte i kontakten i vägguttaget med våta händer.
- Detta kan resultera i elstötar.
• Förvara inte föremål ovanpå enheten.
- När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla
ned och orsaka personskada och/eller materialskada.
• Stick inte in händerna, fötterna eller metallföremål
(exempelvis metallpinnar) under eller bakom kylskåpet.
- Detta kan resultera i elstötar eller personskada.
- Vassa kanter kan orsaka personskada.
• Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.
- Spillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
• Förvara inte flyktiga eller lättantändliga föremål eller
ämnen (bensen, thinner, propangas, alkohol, eter, LP-gas
och andra liknande produkter) i kylskåpet.
- Det här kylskåpet är endast för att förvara livsmedel.
- Detta kan resultera i brand eller explosion.
• Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med
apparaten.
- Håll fingrarna utanför ”klämpunkts”-områden. Spelen
mellan dörrarna och skåpet är mycket litet. Var försiktig
när du öppnar dörrar om barn befinner sig i området.
• Låt inte barn hänga på dörren eller dörrlådorna. Det kan
leda till allvarlig personskada.
• Låt inte barn gå in i kylskåpet. De kan bli inlåsta.
• För inte in händerna i den nedre delen på apparatens
undersida.
- Eventuella vassa kanter kan orsaka personskada.
11
12:02:04
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
• Förvara inte läkemedel, vetenskapsmaterial eller produkter
som är känsliga för låga temperaturer i kylskåpet.
- Produkter som kräver strikta temperaturkontroller får
inte förvaras i kylskåpet.
• Placera inte och använd inte elektriska apparater
i kylskåpet, förutom om de är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
• Om det luktar läkemedel eller rök ska du omedelbart dra ut
kontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter.
• Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra
ur kontakten och kontakta ett Samsung Electronicsservicecenter.
- Annars finns det en risk för brand.
• Låt inte barn kliva på en låda.
- Lådan kan gå sönder och få dem att halka.
• Lämna inte kylskåpsdörrarna öppna medan kylskåpet inte
används och låt inte barn stiga in i kylskåpet.
• Låt inte spädbarn eller barn gå in i lådan.
- Det kan orsaka dödsfall från kvävning genom klämning,
eller personskada.
• Fyll inte kylskåpet med för mycket mat.
- När du öppnar dörren kan föremål falla ut och orsaka
personskada eller materialskada.
• Spreja inte flyktiga material som insektsmedel på
apparatens yta.
- Förutom att det är skadligt för människor kan det också
orsaka elstötar, brand eller problem med produkten.
12
Untitled-2 12
Svenska
2017-05-12
12:02:04
Svenska
Untitled-2 13
2017-05-12
Säkerhetsinformation
• Använd inte och placera inte ämnen som är
temperaturkänsliga, t.ex. lättantändliga sprejer,
lättantändliga föremål, torris, medicin eller kemikalier i
närheten av kylskåpet.
• Använd inte en hårtork till att torka insidan av kylskåpet.
Placera inte ett tänt ljus i kylskåpet för att ta bort dålig
lukt.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
• Stå inte ovanpå apparaten och placera inte objekt (t.ex.
tvätt, tända ljus, tända cigaretter, tallrikar, kemikalier,
metallobjekt o.s.v.) på apparaten. Detta kan resultera i
elstötar, brand, problem med produkten eller personskada.
Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå apparaten.
- Spillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
• Använd inte mekaniska apparater eller andra sätt att
skynda på upptiningsprocessen, förutom dem som
rekommenderas av tillverkaren.
• Skada inte kylslingan.
• Titta aldrig direkt in i UV LED-lampan under en längre tid.
- Detta kan resultera i ansträngda ögon från det
ultravioletta ljuset.
• Placera inte kylskåpets hylla upp och ned. Hyllstoppen
fungerar eventuellt inte.
- Det kan leda till personskada på grund av att glashyllan
faller ned.
• Håll fingrarna utanför ”klämpunkts”-områden. Spelen
mellan dörrarna och skåpet är mycket litet. Var försiktig
när du öppnar dörrar om barn befinner sig i området.
13
12:02:04
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
• Om en gasläcka upptäcks ska öppen eld eller andra möjliga
antändningskällor undvikas och rummet i vilket enheten
befinner sig ska vädras i flera minuter.
- Vidrör inte apparaten eller sladden.
- Använd inte en fläkt.
- Detta kan orsaka en gnista som resulterar i explosion
eller brand.
• Använd endast LED-lampor från tillverkaren eller dess
servicerepresentanter.
• Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar
ut.
• Den här produkten är endast avsedd för förvaring av
livsmedel i hemmiljö.
• Försök inte att reparera, demontera eller modifiera
kylskåpet på egen hand.
- Obehöriga modifieringar kan leda till säkerhetsproblem.
Vi kommer att debitera full kostnad för delar och arbete
om du vill ändra tillbaka en obehörig modifiering.
• Använd inte andra säkringar (exempelvis koppar, ståltråd
o.s.v.) än en standardsäkring.
• Om kylskåpet måste repareras eller installeras om ska du
kontakta närmsta servicecenter.
- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand,
problem med produkten eller personskada.
• Om den invändiga eller utvändiga LED-lampan har gått ska
du kontakta närmsta servicecenter.
14
Untitled-2 14
Svenska
2017-05-12
12:02:04
Säkerhetsinformation
• Om det luktar bränt eller kommer rök från kylskåpet ska
du omedelbart koppla bort kylskåpet och kontakta ett
Samsung Electronics-servicecenter.
- Om du inte gör det kan det resultera i fara för elstötar
eller brand.
• Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du byter lampor i
kylskåpet.
- Annars finns det risk för att brand eller elstötar uppstår.
• Om du har problem med att byta en lampa som inte är LED
ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
• Om produkten är utrustad med LED-lampor ska du inte
demontera lamphöljena och LED-lamporna på egen hand.
- Kontakta ett Samsung-servicecenter.
• Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.
• Använd inte en skadad strömsladd eller ett vägguttag som
sitter löst.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
Användningsvarning
VARNING
• Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller den
inbyggda strukturen fri från hinder.
• Använd inte mekaniska apparater eller andra sätt att
skynda på upptiningsprocessen, förutom dem som
rekommenderas av tillverkaren.
• Skada inte kylslingan.
• Använd inte elektriska apparater i apparatens frysfack
såvida denna typ inte rekommenderats av tillverkaren.
Svenska
Untitled-2 15
2017-05-12
15
12:02:04
Säkerhetsinformation
Försiktighetsåtgärder vid användning
VAR FÖRSIKTIG
Säkerhetsinformation
• För att få bästa prestanda med produkten:
- Placera inga livsmedel framför ventilationen på
kylskåpets baksida, eftersom det kan hindra den fria
luftcirkulationen i kylfacket.
- Paketera livsmedel korrekt eller stoppa det i en lufttät
behållare innan du ställer in det i kylskåpet.
- Beakta längsta förvaringstider och utgångsdatum för
frysta varor.
• Servicegaranti och modifieringar
- Alla ändringar eller modifieringar som utförs av tredje
part på den här slutförda apparaten täcks inte av
Samsungs garantitjänst och är inte heller Samsungs
ansvar gällande säkerhetsproblem som resultat av
tredje parts modifieringar.
• Blockera inte luftöppningarna inuti kylskåpet.
- Om luftöppningarna blockeras, särskilt med plastpåsar,
kan kylskåpet bli överkylt.
• Torka bort överskottsfukt från insidan och låt dörrarna
vara öppna.
- Annars kan det bildas dålig lukt och mögel.
• Om kylskåpet kopplas bort från elnätet ska du vänta i
minst fem minuter innan du ansluter det igen.
• Om kylskåpet blir fuktigt av vatten ska du dra ut kontakten
och kontakta Samsung Electronics servicecenter.
16
Untitled-2 16
Svenska
2017-05-12
12:02:05
Säkerhetsinformation
• Slå inte på och applicera inte för mycket kraft på någon
glasyta.
- Trasigt glas kan orsaka personskador och/eller skador
på egendom.
• Fyll vattentanken och isbitsbrickan endast med
dricksvatten (kranvatten, mineralvatten eller renat vatten).
- Fyll inte vattentanken med te eller sportdrycker. Detta
kan skada kylskåpet.
• Var försiktig så att fingrarna inte fastnar.
• Om kylskåpet svämmar över ska du kontakta närmaste
servicecenter.
- Det finns risk för elstötar eller brand.
Svenska
Untitled-2 17
2017-05-12
17
12:02:05
Säkerhetsinformation
Försiktighetsåtgärder vid rengöring
VAR FÖRSIKTIG
Säkerhetsinformation
• Spreja inte vatten direkt på kylskåpets insida eller utsida.
- Det finns risk för brand eller elstötar.
• Använd inte en hårtork till att torka insidan av kylskåpet.
• Placera inte ett tänt ljus i kylskåpet för att ta bort dålig
lukt.
- Detta kan resultera i elstötar eller brand.
• Fyll bara på vattenbehållaren, isfacket och vattenkuber
med dricksvatten (mineralvatten eller renat vatten).
- Fyll inte på behållaren med te, juice eller sportdryck,
eftersom detta kan skada kylskåpet.
• Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.
- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
• Om ett främmande ämne, t.ex. vatten, har kommit in i
apparaten ska du dra ut kontakten och kontakta närmaste
servicecenter.
- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller
brand.
• Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande
ämnen eller damm från kontaktens blad. Använd inte en
blöt eller fuktig trasa när du gör rent kontakten.
- Annars finns det risk för brand eller elstötar.
• Gör inte rent apparaten genom att spreja vatten direkt på
den.
• Använd inte bensen, thinner, klorox eller klorid för
rengöring.
- De kan skada ytan på enheten och orsaka brand.
18
Untitled-2 18
Svenska
2017-05-12
12:02:05
Säkerhetsinformation
• Stoppa aldrig in fingrarna eller andra objekt i
vattenmaskinens hål.
- Det kan orsaka personskada eller materialskada.
• Innan rengöring eller underhåll ska du koppla bort
apparaten från vägguttaget.
- Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller
brand.
Kritiska varningar för kassering
VARNING
• Återvinn eller kassera produktens förpackningsmaterial på
ett miljövänligt sätt.
• Kontrollera att inga av rören på kylskåpets baksida är
skadade före kassering.
• R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera
märkningen på kompressorn på baksidan av apparaten
eller typskylten i kylskåpet för att se vilket kylmedel som
används i kylskåpet. Om kylskåpet innehåller antändbar
gas (kylmedel R-600a) ska du kontakta din lokala
myndighet för säker kassering av produkten.
• När du kasserar det här kylskåpet ska du ta bort dörren/
dörrtätningen och dörrlåset så att små barn eller djur inte
kan fastna i det. Barn ska övervakas av en vuxen så att
de inte leker med apparaten. Om barn fastnar inuti kan de
skadas och kvävas till döds.
- Om barn fastnar inuti apparaten kan de skadas och
kvävas till döds.
Svenska
Untitled-2 19
2017-05-12
19
12:02:05
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
• Cyklopentan används i isoleringen. Gaserna i
isoleringsmaterialet kräver en speciell avfallshantering.
Kontakta din lokala myndighet för miljöanpassad säker
återvinning av produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn,
eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.
- Om ett barn placerar en påse över huvudet kan barnet
kvävas.
Fler tips för korrekt användning
• Vid ett eventuellt strömavbrott ska du kontakta ditt
elbolags lokala kontor och fråga hur länge det beräknas
pågå.
- De flesta strömavbrott åtgärdas inom en timme eller
två och påverkar inte temperaturen i ditt kylskåp. Du
ska dock minimera antalet gånger dörren öppnas när
strömmen är frånkopplad.
- Om strömavbrottet pågår i mer än 24 timmar ska du
plocka bort och kassera all förvarad mat.
• Kylskåpet fungerar eventuellt inte konsistent om det
under en längre tid placeras på en plats där omgivningens
lufttemperatur konstant är lägre än temperaturen som
apparaten är utformad för.
• För vissa, särskilda livsmedel kan det på grund av deras
egenskaper vara dåligt för konserveringen att hålla dem
frysta.
• Din apparat är frostfri, vilket innebär att du inte behöver
frosta av den manuellt. Det sker automatiskt.
20
Untitled-2 20
Svenska
2017-05-12
12:02:05
• Temperaturstigningar under avfrostningen uppfyller ISOkrav. Om du vill förhindra en otillbörlig temperaturökning
för den förvarade maten under avfrostning av apparaten
ska du vira in förvarad mat i flera lager tidningspapper.
Säkerhetsinformation
Tips för att spara energi
• Installera apparaten i ett svalt, torrt rum med lämplig
ventilation. Kontrollera att apparaten inte utsätts för direkt
solljus och placera den aldrig nära en direkt värmekälla
(t.ex. ett element).
• För energieffektivitet rekommenderas att inte blockera
ventiler eller galler.
• Låt varma livsmedel svalna innan du ställer in dem i
apparaten.
• Lämna inte kylskåpets dörr öppen under en längre tid när
du ställer in eller plockar ut livsmedel.
• Det rekommenderas att installera kylskåpet med utrymme
bakom det och på sidorna om det. Detta bidrar till att
minska energiförbrukningen och hålla nere elkostnaderna.
• För effektivast energianvändning ska du låta alla inre
tillbehör såsom korgar, lådor och hyllor vara kvar på
samma plats som de levererades på.
Svenska
Untitled-2 21
2017-05-12
21
12:02:05
Säkerhetsinformation
Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och
liknande användningsområden som:
Säkerhetsinformation
• personalkök i butiker, kontor eller andra
arbetsomgivningar
• på bondgårdar och för gäster på hotell, motell och andra
bostadsomgivningar
• i bed-and-breakfast-liknande omgivningar
• catering och liknande ej kommersiella
användningsområden.
22
Untitled-2 22
Svenska
2017-05-12
12:02:05
Instruktioner om WEEE
Säkerhetsinformation
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och
de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras
separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara
för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller
kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor
i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras
tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer
om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika
lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
(Endast för produkter som säljs inom EU)
Svenska
Untitled-2 23
2017-05-12
23
12:02:05
Installation
Följ de här instruktionerna noggrant för att garantera en korrekt installation av kylskåpet och för att
undvika skador innan du använder det.
VARNING
•
Använd bara den här apparaten i det syfte den är avsedd för och enligt den här
bruksanvisningen.
All eventuell service måste utgöras av en kvalificerad tekniker.
Kassera produktförpackningens material enligt de lokala bestämmelserna.
För att undvika elstötar ska du koppla bort strömsladden innan service eller byte.
•
•
•
En överblick över kylskåpet
Det faktiska utseendet och medföljande delar till kylskåpet kan skilja sig åt beroende på modell och
land.
06
Installation
01
07
02
08
03
04
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Kylhyllor
Vinhylla *
Rörlig bricka *
Infällbar hylla *
Grönsakslådor
Mejeriskydd
Borttagbart äggfack
Universalfack
Vattenbehållare *
Dryckesskydd
* endast på tillämpliga modeller
10
05
OBS!
•
•
24
Untitled-2 24
För bästa energieffektivitet ska du se till att alla hyllor, lådor och korgar är placerade på sina
originalplatser.
Förvara mjuk mat så som ost i universalfacket. Förvara dryck i flaskor i dryckesskyddet
Svenska
2017-05-12
12:02:05
Stegvis installation
STEG 1 Välj en plats
Platskrav:
• Solid nivåutjämning utan mattor eller golv som blockerar ventilationen
• Borta från direkt solljus
• Lämpligt med utrymme för att öppna och stänga dörren.
• Häll borta från en värmekälla
• Rum för underhåll och service
• Temperaturintervall: mellan 10 °C och 43 °C
Effektivt temperaturintervall
Kylskåpet är utformat för att fungera som vanligt i temperaturintervallet som anges i
klassbehörigheten.
Omgivningens temperaturintervall (°C)
Symbol
Utökad temperatur
SN
+10 till +32
+10 till +32
Tempererat
N
+16 till +32
+16 till +32
Subtropiskt
ST
+16 till +38
+18 till +38
Tropiskt
T
+16 till +43
+18 till +43
IEC 62552 (ISO 15502)
Installation
Klass
ISO 8561
OBS!
Kylskåpets kylprestanda och energiförbrukning kan påverkas av omgivningens temperatur, hur ofta
dörren öppnas och kylskåpets placering. Vi rekommenderar att temperaturinställningarna ställs in
efter behov.
Svenska
Untitled-2 25
2017-05-12
25
12:02:05
Installation
Spel
Se bilderna och tabellen nedan för krav på spel vid installation.
Djup ”A”
B
694
Bredd ”B”
595
Total höjd ”C”
1853
(enhet: mm)
A
C
Installation
26
Untitled-2 26
Svenska
2017-05-12
12:02:05
01
01
01
minst 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(enhet: mm)
03
OBS!
Du kan installera kylskåpet så nära väggen som
möjligt. Dock blir energiförbrukningen högre ju
närmare kylskåpet är väggen.
04
Installation
05
07
06
OBS!
Måtten i tabellen ovan kan variera beroende på mätmetoden.
Svenska
Untitled-2 27
2017-05-12
27
12:02:05
Installation
STEG 2 Wi-Fi-anslutning
Du kan styra kylskåpet på distans med hjälp
av Smart Home-dongeln som säljs separat.
Om du vill köpa Smart Home-dongeln ska
du besöka www.samsung.com och följa
produktinformationen om dongeln.
VAR FÖRSIKTIG
•
•
Samsung Smart Home-dongeln finns i två
typer: en för Samsung Smart TV-apparater
och en annan för Samsung-hushållsapparater.
Du måste köpa Samsung Smart Homedongeln för hushållsapparater. Alla andra
donglar kan orsaka systemfel.
Installation
1. Öppna kylskåpsdörren och dra uppåt för
att öppna dongelskyddet på ovansidan av
dörren.
2. För in Smart Home-dongeln i dongelporten i
rätt riktning.
3. Tryck ned för att stänga dongelskyddet.
28
Untitled-2 28
Svenska
2017-05-12
12:02:06
STEG 3 Golv
•
•
•
Ytan som kylskåpet ska installeras på måste
stöda kylskåpets hela vikt.
För att skydda golvet ska du placera en stor
bit kartong under varje fot på kylskåpet.
När kylskåpet är i den slutgiltiga positionen
ska du inte flytta på det förutom om du
måste skydda golvet. Om du måste göra det
ska du använda tjockt papper eller tyg, t.ex.
en gammal matta, längs med rörelsevägen.
Installation
Svenska
Untitled-2 29
2017-05-12
29
12:02:06
Installation
STEG 4 Ställa in nivåbenen
VAR FÖRSIKTIG
•
•
•
Kylskåpet måste stå plant på ett jämt, fast golv. Om det inte gör det kan det orsaka skada på
kylskåpet eller personskada.
Nivåinställningen måste utföras med kylskåpet tomt. Se till att det inte finns några livsmedel kvar
i kylskåpet.
För säkerhets skull ska du ställa in framsidan lite högre än baksidan.
Kylskåpet kan ställas rakt med hjälp av de främre benen som har en särskild skruv (nivåskruv) för
detta ändamål. Använd en spårmejsel för att ställa in dem.
Så här ställer du in höjden på vänster sida:
För in en spårmejsel i nivåskruven på det främre
vänstra benet. Vrid nivåskruven medurs för att
höja eller moturs för att sänka.
Installation
Så här ställer du in höjden på höger sida:
För in en spårmejsel i nivåskruven på det främre
högra benet. Vrid nivåskruven medurs för att
höja eller moturs för att sänka.
30
Untitled-2 30
Svenska
2017-05-12
12:02:06
STEG 5 Första inställningen
Om du utför följande steg ska kylskåpet vara fullt funktionsdugligt.
1. Avlägsna skumlagret av PE från varje hyllkant som är fäst för att skydda kylskåpet under
transport.
2. Anslut strömsladden till vägguttaget för att slå på kylskåpet.
3. Öppna dörren och kontrollera att den invändiga lampan tänds.
4. Ställ in temperaturkontrollen på den kallaste temperaturen tillgänglig och vänta i ca en timme.
Efter en timme är kylskåpet lätt kylt och motorn körs mjukt.
5. Vänta tills kylskåpet når angiven temperatur. Nu är kylskåpet redo att användas.
OBS!
När kylskåpet startas kommer alarmet att ljuda. För att stänga av alarmet tryck på Fridge (Kylskåp).
STEG 6 Slutkontroll
Installation
När installationen är klar ska du kontrollera att:
• Kylskåpet är anslutet till ett eluttag och korrekt jordat.
• Kylskåpet är installerat på en jämn yta.
• Kylskåpet är jämnt och står stadigt på golvet.
• Dörren öppnar och stänger utan problem och att den invändiga lampan tänds automatiskt när du
öppnar dörren.
Svenska
Untitled-2 31
2017-05-12
31
12:02:06
Verksamhet
Funktionspanel
TYP A
06
01
02
Verksamhet
03 04
05
TYP B
06
03
01
32
Untitled-2 32
02
04
05
Svenska
2017-05-12
12:02:06
01 Fridge (Kylskåp)
02 Power Cool (Högeffektskyl)
03 Door Alarm (Dörralarm)
04 Vacation (Semester)
05 Control Lock (Kontrollås)
06 Nätverksanslutning
01 Kylskåp
Fridge (Kylskåp)
För att justera kylskåpets temperatur ska du trycka på Fridge (Kylskåp) och
välja motsvarande temperatur.
Du kan ändra på temperaturen mellan 1 °C och 7 °C (standard: 3 °C).
02 Högeffektskyl (3 s)
Power Cool
(Högeffektskyl)
Verksamhet
Högeffektskyl ökar kylprocessen till högsta fläkthastighet. Kylskåpet
fortsätter att fungera med högsta hastighet under två och en halv timme och
går sedan tillbaka till föregående temperatur.
• Om du vill aktivera Högeffektskyl håller du Power Cool (Högeffektskyl)
nedtryckt i 3 sekunder. Motsvarande indikator ( ) tänds och kylskåpet
ökar frysprocessens hastighet åt dig.
• Om du vill inaktivera Högeffektskyl håller du Power Cool (Högeffektskyl)
nedtryckt i 3 sekunder igen. Kylskåpet går tillbaka till föregående
temperaturinställning.
OBS!
Om du använder Högeffektskyl ökar energiförbrukningen. Se till att du
stänger av den och går tillbaka till föregående temperatur om du inte har för
avsikt att använda den.
03 Dörralarm
Door Alarm
(Dörralarm)
Du kan ställa in alarmet för en påminnelse. Om dörren lämnas öppen i mer än
2 minuter, hörs alarmet samtidigt som alarmindikatorn blinkar.
Du kan växla för att aktivera och inaktivera larmet genom att trycka på Door
Alarm (Dörralarm).
Svenska
Untitled-2 33
2017-05-12
33
12:02:07
Verksamhet
04 Semester (3 s)
Vacation
(Semester)
Om du ska åka på semester eller en affärsresa och du inte behöver använda
kylskåpet under en längre tid ska du använda läget Semester.
• För att aktivera Semester håller du Vacation (Semester) nedtryckt i 3
sekunder. Semester På-indikatorn tänds medan displayen med kylskåpets
temperaturer släcks. Kylskåpstemperaturen kommer att kontrolleras under
17 °C.
• För att inaktivera läget Semester håller du Vacation (Semester) nedtryckt
i 3 sekunder igen. Kylskåpets temperatur går tillbaka till föregående
inställning.
OBS!
•
•
Se till att ta bort mat i kylsektionen innan du använder semesterläget.
Semesterläget inaktiveras om du justerar temperaturen.
05 Kontrollås (3 s)
Control Lock
(Kontrollås)
Om du vill förhindra oavsiktlig användning av kontrollerna håller du knappen
Control Lock (Kontrollås) nedtryckt i 3 sekunder för att aktivera Kontrollås.
Alla kontroller inaktiveras med indikatorn ( ) på.
För att inaktivera håller du nedtryckt i 3 sekunder igen. Kontrollerna kommer
att aktiveras som vanligt.
Verksamhet
06 Nätverksanslutning
Du kan använda den valfria Smart Home-dongeln (säljs separat) för att styra och övervaka ditt
kylskåp med appen Samsung Smart Home. Läs Samsung Smart Home-avsnittet för mer information
om Samsung Smart Home.
OBS!
•
•
•
•
•
•
•
34
Untitled-2 34
Rekommenderade krypteringssystem inkluderar WPA/TKIP och WPA2/AES. Nyare eller inte
standardiserade Wi-Fi-autentiseringsprotokoll stöds inte.
Trådlösa nätverk kan påverkas av omgivningens trådlösa kommunikationsmiljön.
Om internetleverantören har registrerat datorns MAC-adress eller modem för identifiering, kan
ditt smarta kylskåp från Samsung misslyckas med att ansluta till internet. Om detta händer ska du
kontakta internetleverantören för att få hjälp.
Brandväggsinställningarna på ditt nätverkssystem kan förhindra ditt smarta kylskåp från
Samsung från att komma åt internet. Kontakta internetleverantören för att få teknisk hjälp.
Om det här symptomet fortsätter ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller en
återförsäljare.
Om du vill konfigurera inställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten (AP) ska du läsa
användarhandboken för AP.
Smarta kylskåp från Samsung med Samsung Smart Home-dongel stöder både Wi-Fi 2,4 GHz med
IEEE 802.11 b/g/ n och protokoll för mjuk åtkomstpunkt (IEEE 802.11 n rekommenderas).
Obehöriga trådlösa Wi-Fi-routrar kan misslyckas med att ansluta till tillämpliga smarta kylskåp
från Samsung.
Svenska
2017-05-12
12:02:07
Samsung Smart Home
Installation
Besök Google Play Store, Galaxy Apps eller Apple App Store och sök efter ”Samsung Smart Home”.
Ladda ned och installera appen Samsung Smart Home från Samsung Electronics på din smarta enhet.
OBS!
•
•
Appen Samsung Smart Home är avsedd för Android 4.0 (ICS) eller senare, ellerr iOS 8.0 eller
senare och är optimerad för smarttelefoner från Samsung (Galaxy S- och Galaxy Note-serien). På
andra smarttelefonmodeller kan vissa funktioner fungerar annorlunda.
För förbättrad prestanda ändras appen Samsung Smart Home utan föregående meddelande eller
stöd och kan avslutas enligt tillverkarens policy.
Samsung-konto
Du måste registrera ditt Samsung-konto för att kunna använda appen. Om du inte har ett Samsungkonto ska du följa instruktionerna på skärmen för appen för att skapa ett Samsung-konto gratis.
Verksamhet
Komma igång
1. För in Smart Home-dongeln i motsvarande port på kylskåpet.
2. Kör appen Samsung Smart Home och logga in med ditt Samsung-konto. iPhone-användare måste
ange inloggningsinformationen varje gång de öppnar appen.
3. Tryck på Add Device (Lägg till enhet) > Refrigerator (Kylskåp).
4. Följ instruktionerna på skärmen för att ange nödvändig information om routern och tryck sedan
på Next (Nästa).
5. Tryck på Fridge (Kylskåp) och håll nedtryckt i mer än 5 sekunder tills ”AP” visas på displayen.
Kylskåpet kommer att registreras med appen.
6. När registreringen av enheten är klar visas kylskåpsikonen på appen Samsung Smart Home.
7. Tryck på kylskåpsikonen för att öppna kylskåpets sida.
8. När en nätverksanslutning har upprättats tänds ikonen för Wi-Fi på kylskåpet.
Kylskåpsappen
Integrerad kontroll
Du kan övervaka och styra ditt kylskåp när du är hemma och i farten.
• Tryck på ikonen för kylskåp i Samsung Smart Home för att öppna kylskåpets sida.
• Kontrollera driftstatus eller meddelanden för kylskåpet och ändra alternativ eller inställningar om
det behövs.
OBS!
Vissa alternativ eller inställningar i kylskåpet kanske inte är tillgängliga för fjärrstyrning.
Svenska
Untitled-2 35
2017-05-12
35
12:02:07
Verksamhet
Kategori
Övervakning
Funktioner
Objekt
Beskrivning
Kylskåpstemperatur
Visar aktuell temperaturinställning för kylskåpet.
Diagnos
Identifierar onormal drift av kylskåpet.
Energiövervakning
Kontrollera ackumulerad strömförbrukning för
kylskåpet för de senaste 180 dagarna.
Högeffektskyl
Du kan slå på eller stänga av Högeffektskyl och
kontrollera de aktuella inställningarna.
Onormalt hög temperatur
Det här alarmet utlöses när kylskåpet har onormalt
hög temperatur.
Dörren öppnad
Det här alarmet utlöses om kylskåpsdörren är
öppen en viss tid.
Alarm
Verksamhet
36
Untitled-2 36
Svenska
2017-05-12
12:02:07
Särskilda funktioner
Det faktiska utseendet på kylskåpet och dess specialfunktioner kan skilja sig åt beroende på modell
och land.
Vattenmaskinen (endast på tillämpliga modeller)
Med vattenmaskinen kan du få vatten utan att öppna kylskåpsdörren. Vattenbehållaren måste vara
fylld med dricksvatten före användning.
Fylla vattenbehållaren med dricksvatten
Öppna dörren och leta rätt på vattenbehållaren som är omgiven av dörrfacken.
1. Håll i handgreppen på båda sidor av
vattenbehållaren och lyft uppåt för att
avlägsna den.
OBS!
Ta bort det övre dörrskyddet innan du
avlägsnar vattenbehållaren.
Verksamhet
2. Fyll på vattenbehållaren med dricksvatten
upp till 4,5 liter. Du kan antingen avlägsna
det övre locket eller luckan och hälla vatten.
OBS!
Rengör insidan av vattenbehållaren för den
första användningen.
3. Sätt åter in vattenbehållaren och sedan först
det övre skyddet. Sätt vattenbehållaren på
dörrväggen och sänk vertikalt för fästa den
på plats. Luta inte vattenbehållaren.
Svenska
Untitled-2 37
2017-05-12
37
12:02:07
Verksamhet
4. Sätt ett vattenglas under vattenmaskinens
öppning och tryck försiktigt på spaken för
att tappa vatten. Se till att vattenbehållaren
är olåst.
VAR FÖRSIKTIG
•
•
•
•
•
Vattenbehållaren är utvecklad för att dispensera dricksvatten. Fyll bara på vattenbehållaren med
dricksvatten. Fyll inte på med några andra vätskor.
Fyll inte på vattentanken för mycket, det orsakar ett överflöde.
Se till att vattenbehållaren är korrekt placerad.
Använd inte kylskåpet utan vattenbehållaren. Detta kan reducera prestation och effektivitet.
För att förhindra att vattnet skvätter, säkerställ att glaset är i linje med spaken.
Verksamhet
38
Untitled-2 38
Svenska
2017-05-12
12:02:07
Underhåll
Vändning av dörrar (endast på tillämpliga modeller)
Vändning av dörrar måste utföras av Samsung-godkänd servicepersonal och bekostas av dig
eftersom denna sorts service inte täcks av garantin.
VARNING
•
•
•
Att återställa fel eller egendomsskador som kan uppstå genom ej godkända agenturer täcks inte
av garantin.
Säkerställ att kylskåpet är bortkopplat från strömkällan innan återställningen utförs.
Du måste vänta i åtminstone en timme efter att dörrarna har omvänts. Tiden är för att förhindra
elstötarna som kan uppstå.
Verktyg som behövs (följer inte med)
Spårmejsel
8 mm hylsnyckel
(för skruvar)
12 mm nyckel
(för den undre
gångjärnssprinten)
10 mm nyckel
(för den övre
gångjärnssprinten)
Underhåll
Philips-skruvmejsel
Tillbehör
Utseendet av tillbehören listade nedan kan skilja sig åt mellan olika modeller.
Gångjärnsskydd (L)
Mellanrumsskydd (L)
VAR FÖRSIKTIG
Håll under hela vändningsproceduren små delar (skruvar, lock osv.) av kylskåpet borta från barn eller
småbarn av säkerhetsskäl.
Svenska
Untitled-2 39
2017-05-12
39
12:02:08
Underhåll
Stegvisa instruktioner
STEG 1 Ta bort handtaget
1. Lås upp handtagets lock och lägg det åt
sidan.
2. Ta bort varje skruv på den övre och undre
sidan av handtaget.
3. Använd en spårmejsel för att avlägsna
handragets skruvlock (x2). För sedan in
handragets skruvlock på motsatt sida.
Underhåll
VAR FÖRSIKTIG
Var försiktig när du avlägsnar handtagets
skruvlock för att undvika fysisk skada.
OBS!
Förvara handtaget säkert för senare användning.
40
Untitled-2 40
Svenska
2017-05-12
12:02:08
STEG 2 Avlägsna kylskåpsdörren
1. Öppna dongelskyddet och avlägsna
mellanrumsskyddet.
2. Medan de undre delarna (markerade på
bilden) av kabelskyddet hålls med båda
händer, lyft upp kabelskyddet.
3. Vrid kabelskyddet framåt med 90 grader och
tryck sedan för att avlägsna.
OBS!
Förvara både mellanrumsskyddet och
kabelskyddet på en säker plats. De behövs när
du återför dörren till dess initiala position (innan
du vänder dörren).
OBS!
Sätt dongelskyddet på dörrskyddet för senare
användning.
Underhåll
Svenska
Untitled-2 41
2017-05-12
41
12:02:09
Underhåll
Skärm typ A
1. Ta bort det övre ramlocket från den högra
sidan först. Dra sedan ut det framåt.
2. Dra ut den vänstra sidan av
gångjärnsskyddet du vill avlägsna och lyft
sedan upp det lätt i botten för att dra ut det.
VAR FÖRSIKTIG
Var försiktig när du avlägsnar gångjärnsskyddet
så att du inte skadar anslutningsdon eller kablar
på eller runt kylskåpsdörren.
OBS!
Förvara gångjärnsskyddet på en säker plats. Det
behövs när du återför dörren till dess initiala
position (innan du vänder dörren).
3. Koppla ifrån anslutningsdonen på eller runt
kylskåpsdörren. Lossa skruvarna från det
övre gångjärnet för att avlägsna det.
Underhåll
VAR FÖRSIKTIG
För att förhindra kylskåpsdörren från att falla,
säkerställ att du håller kylskåpsdörren tätt
medan du avlägsnar det övre gångjärnet.
42
Untitled-2 42
Svenska
2017-05-12
12:02:09
4. När det övre gångjärnet har avlägsnats,
lyft uppåt för att avlägsna kylskåpsdörren.
Förvara dörren på en säker plats.
VAR FÖRSIKTIG
Dörren är tung. För att förhindra person- eller
sakskada, var försiktig när du avlägsnar dörren.
Skärm typ B
1. Använd en spårmejsel för att för in hålen
ett efter ett på toppen av dörren för att
avlägsna det övre ramlocket.
OBS!
Starta med hålet längst bort från gångjärnet.
Underhåll
2. Dra ut den vänstra sidan av
gångjärnsskyddet du vill avlägsna och lyft
sedan upp det lätt i botten för att dra ut det.
VAR FÖRSIKTIG
Var försiktig när du avlägsnar gångjärnsskyddet
så att du inte skadar anslutningsdon eller kablar
på eller runt kylskåpsdörren.
OBS!
Förvara gångjärnsskyddet på en säker plats. Det
behövs när du återför dörren till dess initiala
position (innan du vänder dörren).
Svenska
Untitled-2 43
2017-05-12
43
12:02:09
Underhåll
3. Koppla ifrån anslutningsdonen på eller runt
kylskåpsdörren. Lossa skruvarna från det
övre gångjärnet för att avlägsna det.
VAR FÖRSIKTIG
För att förhindra kylskåpsdörren från att falla,
säkerställ att du håller kylskåpsdörren tätt
medan du avlägsnar det övre gångjärnet.
4. När det övre gångjärnet har avlägsnats,
lyft uppåt för att avlägsna kylskåpsdörren.
Förvara dörren på en säker plats.
VAR FÖRSIKTIG
Dörren är tung. För att förhindra person- eller
sakskada, var försiktig när du avlägsnar dörren.
Underhåll
44
Untitled-2 44
Svenska
2017-05-12
12:02:10
STEG 3 Vänd på den automatiska slutaren
1. Avlägsna den automatiska stängningsspaken
från kylskåpsdörren genom att lossa
skruvarna på spaken och skruvarna på den
motsatta sidan.
2. För in den automatiska stängningsspaken på
motsatt sida och dra åt skruvarna.
Underhåll
Svenska
Untitled-2 45
2017-05-12
45
12:02:10
Underhåll
STEG 4 Reversera det undre gångjärnet
1. Lägg försiktigt ner kylskåpet. Avlägsna
sedan skruvarna från det undre gångjärnet
på den högre sidan respektive nivåbenet på
den vänstra sidan.
1
4
1
2
6
5
2. Använd en 8 mm hylsnyckel för att avlägsna
den bakre skruven bredvid sprinten.
3. Avlägsna axelskruven under det undre
gångjärnet.
4. Använd en Philips-skruvmejsel för att
avlägsna skruvlocket.
5. För sedan in sprinten på motsatt sida.
6. För åter in och dra åt den bakre skruven.
7. För åter in och dra åt den axelskruven.
8. För in det undre gångjärnet på motsatt sida
och dra åt skruvarna. För in nivåbenet på
motsatt sida och dra åt skruvarna.
9. Ställ försiktigt upp kylskåpet.
Underhåll
46
Untitled-2 46
Svenska
2017-05-12
12:02:10
STEG 5 Fäst sedan åter kylskåpsdörren
Skärm typ A
1. Skruva ur skruven och ta sedan bort
kontrollskyddet.
2. Flytta anslutningsdonen och kablarna till
motsatt sida. För in kontrollskyddet och dra
sedan åt skruvarna på motsatt sida.
Underhåll
Svenska
Untitled-2 47
2017-05-12
47
12:02:11
Underhåll
3. Avlägsna sprinten från det övre gångjärnet.
Sätt sedan tillbaka sprinten så som visas.
4. För in den undre sidan av dörren först i
huvudenheten.
5. För in det övre gångjärnet och dra åt det
med skruvarna.
Underhåll
•
48
Untitled-2 48
Flytta på kablarna till motsatt sida och fäst
dem på den inre kroken på motsatt sida.
Svenska
2017-05-12
12:02:11
6. Sätt tillbaka dongelskyddet i dess
ursprungliga position.
7. Anslut anslutningsdonen från kylskåpsdörren
och huvudenheten. Fäst sedan kablarna
på den inre kroken av det valfria
gångjärnsskyddet (L).
Underhåll
8. För in gångjärnsskyddet i det övre
gångjärnet med den högra sidan först. Tryck
sedan på botten av locket för att passa in
det.
VAR FÖRSIKTIG
Se till att inga kablar och anslutningsdon har
fastnat i mitten.
Svenska
Untitled-2 49
2017-05-12
49
12:02:11
Underhåll
9. För in det övre ramlocket med delen (b)
passande i delen (a) diagonalt.
a
b
10. För in kabelskyddet genom det öppnade
dongelskyddet. Vrid skyddet 90 grader
framåt och tryck sedan ner det på plats.
11. För in mellanrumsskyddet (L) på
originalplatsen och stäng sedan
dongelskyddet.
OBS!
Underhåll
Anslutningarnas utseende skiljer sig åt beroende
på modell.
Skärm typ B
1. Skruva ur skruven och ta sedan bort
kontrollskyddet.
50
Untitled-2 50
Svenska
2017-05-12
12:02:12
2. Flytta anslutningsdonen och kablarna till
motsatt sida. För in kontrollskyddet och dra
sedan åt skruvarna på motsatt sida.
3. Avlägsna sprinten från det övre gångjärnet.
Sätt sedan tillbaka sprinten så som visas.
Underhåll
Svenska
Untitled-2 51
2017-05-12
51
12:02:12
Underhåll
4. För in den undre sidan av dörren först i
huvudenheten.
5. För in det övre gångjärnet och dra åt det
med skruvarna.
•
Flytta på kablarna till motsatt sida och fäst
dem på den inre kroken på motsatt sida.
6. Sätt tillbaka dongelskyddet i dess
ursprungliga position.
Underhåll
7. Anslut anslutningsdonen från kylskåpsdörren
och huvudenheten. Fäst sedan kablarna
på den inre kroken av det valfria
gångjärnsskyddet (L).
52
Untitled-2 52
Svenska
2017-05-12
12:02:12
8. För in gångjärnsskyddet i det övre
gångjärnet med den högra sidan först. Tryck
sedan på botten av locket för att passa in
det.
VAR FÖRSIKTIG
Se till att inga kablar och anslutningsdon har
fastnat i mitten.
9. För in det övre ramlocket med delen (b)
passande i delen (a) diagonalt. Skjut sedan
änden på locket till vänster för att låsa.
a
b
Underhåll
Svenska
Untitled-2 53
2017-05-12
53
12:02:13
Underhåll
•
För modeller som inte har skärmpanelen
överst på kylskåpet ska du trycka in den
vänstra änden av det övre ramlocket och
sedan den högra sidan genom att låsa
de övre och nedre områdena i den här
sekvensen.
10. För in kabelskyddet genom det öppnade
dongelskyddet. Vrid skyddet 90 grader
framåt och tryck sedan ner det på plats.
11. För in mellanrumsskyddet (L) på
originalplatsen och stäng sedan
dongelskyddet.
OBS!
Underhåll
Anslutningarnas utseende skiljer sig åt beroende
på modell.
54
Untitled-2 54
Svenska
2017-05-12
12:02:13
STEG 6 Montera tillbaka handtaget
1. För in handtaget på motsatt sida och dra
sedan åt skruven.
2. Stäng handragsskyddet så som visas.
OBS!
Du kanske vill återföra dörrarna till dess initiala position (innan du vänder dörren). Se i så fall
instruktionerna ovan, men vänd dörrar, gångjärn och lock tillbaka till initial position.
Underhåll
Svenska
Untitled-2 55
2017-05-12
55
12:02:13
Underhåll
Hantering och skötsel
Hyllor/vinhylla (endast på tillämpliga modeller)
Lyft försiktigt upp baksidan på hyllan (eller
vinhyllan) och dra ut den.
Infällbar hylla
1. Lyft försiktigt upp framsidan på hyllan och
dra ut den.
2. Vrid hyllan diagonalt för att ta bort.
VAR FÖRSIKTIG
•
•
•
Hyllan måste sättas i korrekt. Infoga inte upp
och ned.
När du sätter tillbaka hyllan ska du trycka in
hyllan till botten tills den passar.
Glasbehållare kan skrapa ytan på
glashyllorna.
Underhåll
Dörrskydd
Lyft upp dörrskyddet något och dra ut det.
VAR FÖRSIKTIG
Töm dörrskydden innan de tas bort för att
undvika olyckor.
56
Untitled-2 56
Svenska
2017-05-12
12:02:13
Dammsugning
Insidan och utsidan
VARNING
•
•
Använd inte bensen, thinner eller rengöringsmedel för hem/bil, t.ex. Clorox™, för rengöring. De
kan skada ytan på kylskåpet och orsaka en brand.
Spreja inte vatten på kylskåpet. Det kan orsaka elstötar.
Använd en torr trasa med jämna mellanrum för att torka bort alla främmande föremål som damm
eller vatten från kontaktens terminal och kontaktpunkterna.
1. Koppla bort strömsladden.
2. Använd en fuktad, mjuk, luddfri trasa eller pappershandduk för att rengöra kylskåpets insida och
utsida.
3. När det är klart använder du en torr duk eller pappershandduk för att torka ordentligt.
4. Koppla in strömsladden.
Byte
LED-lampor
Om du behöver byta ut kylskåpets lampor ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
VARNING
•
Du får inte byta ut lamporna själv. Försök inte byta ut en lampa själv. Det kan orsaka elstötar.
Underhåll
Svenska
Untitled-2 57
2017-05-12
57
12:02:13
Underhåll
Sida-vid-sida-installation
Du kan installera detta kylskåp med ett annat
Samsung-kylskåp sida vid sida om du vill.
Dock är endast denna sida-vid-sida-installation
tillgänglig hos modeller vars namn börjar med
RZ eller RR.
01
01
01
05
04
06
02
02
07
03
minst 50 mm
02
130°
03
1939 mm
04
1194 mm
05
Låsfästet
06
Låsenhet
07
Installationsriktning
Underhåll
OBS!
Du kan installera kylskåpet så nära väggen som
möjligt. Dock blir energiförbrukningen högre ju
närmare kylskåpet är väggen.
58
Untitled-2 58
Svenska
2017-05-12
12:02:14
Installationskit
1
4
5
2
3
6
Nr
DELNAMN
Antal
1
Bakre förstärkta gångjärn
2
2
Låsfästet
1
3
Undre förstärkt gångjärn
1
4
Tappskruvar (A)
4
5
Tappskruvar (B)
2
6
Låsenhet
1
Så här installerar du
Se till att stänga av båda kylskåp
1. Fäst toppsidorna av de två kylskåpen med
låsfästet och tappningsskruvarna.
Underhåll
2. Fäst de övre och undre baksidorna av de
två kylskåpen med de bakre förstärkta
gångjärnen och tappningsskruvarna.
Svenska
Untitled-2 59
2017-05-12
59
12:02:14
Underhåll
3. Fäst benen av de två kylskåpen med
de undre förstärkta gångjärnen och
tappningsskruvarna.
4. För in en ände av fästet mellan de två
övre främre skydden genom att göra ett
mellanrum.
Underhåll
5. Tryck fästet hela vägen upp.
60
Untitled-2 60
Svenska
2017-05-12
12:02:14
6. Tryck ner den andra änden för att sätta det
på plats.
Underhåll
Svenska
Untitled-2 61
2017-05-12
61
12:02:15
Felsökning
Granska kontrollpunkterna nedan innan du ringer efter service. Alla servicesamtal angående normala
situationer (inga defekta fall) kommer att faktureras användaren.
Allmänt
Temperatur
Symtom
Kylskåpet fungerar
inte.
Kylskåpstemperaturen
är varm.
Kylskåpet överkyler.
Den inre väggen är
het.
Möjliga orsaker
Lösning
•
Strömsladden är inte korrekt
inkopplad.
•
Koppla in strömsladden korrekt.
•
Temperaturkontrollen är inte
korrekt inställd.
•
Ställ in temperaturen lägre.
•
Kylskåpet står nära en
värmekälla eller direkt solljus.
•
Håll kylskåpet borta från direkt
solljus eller en värmekälla.
•
Semesterläget är aktiverat.
•
Inaktivera semesterläget.
•
Kylskåpet är överlastat.
Mat blockerar
kylskåpsventilationen.
•
Överlasta inte kylskåpet.
Tillåt inte att mat blockerar
ventilationen.
•
Temperaturkontrollen är inte
korrekt inställd.
•
Ställ in temperaturen på ett
högre värde.
•
För att undvika att kondens
bildas har kylskåpet
värmeskyddade rör i
hörnen på framsidan. Om
omgivningstemperaturen
stiger fungerar eventuellt inte
utrustningen effektivt. Det är
inte ett systemproblem.
•
Kylskåpet har värmesäkra rör i
den inre väggen.
Felsökning
62
Untitled-2 62
Svenska
2017-05-12
12:02:15
Lukt
Symtom
Möjliga orsaker
Lösning
•
Rengör kylskåpet och avlägsna
all dålig mat.
•
Se till att starkt luktande
livsmedel är lufttätt inslagna.
Om en dörr lämnas öppen
kommer fukt in i kylskåpet.
•
Avlägsna fukten och öppna inte
dörren under en lång tid.
Mat med högt
fuktighetsinnehåll.
•
Se till att livsmedel är lufttätt
inslagna.
•
Dålig mat.
•
Mat med stark lukt.
•
•
Kylskåpet luktar.
Kondens
Symtom
Kondens uppstår på
de inre väggarna.
Möjliga orsaker
Lösning
Felsökning
Svenska
Untitled-2 63
2017-05-12
63
12:02:15
Felsökning
Hör du onormala ljud från kylskåpet?
Granska kontrollpunkterna nedan innan du ringer efter service. Eventuella servicesamtal relaterade
till normala ljud debiteras användaren.
Dessa ljud är normala.
•
När driften börjar eller slutar kan kylskåp göra ljud som liknar en bilmotor när den startar.
Eftersom driften stabiliseras minskar ljuden.
Surrar!
Klickar!
eller Piper!
•
Medan fläkten är i drift kan dessa ljud förekomma. När kylskåpet når den inställda temperaturen
uppstår inget fläktljud.
SSSRRR!
Felsökning
•
Spinner!
När kylskåpet kyler rör sig kylgas genom slutna rör och orsakar bubblande ljud.
Bubblar!
64
Untitled-2 64
Svenska
2017-05-12
12:02:15
•
Eftersom kylskåpets temperatur ökar eller minskar drar plastdelar ihop sig och expanderar vilket
skapar knackande ljud. Dessa ljud uppstår under avfrostningscykeln eller när elektroniska delar
arbetar.
Knakar!
•
•
För ismaskinmodeller: När vattenventilen öppnas för att fylla ismaskinen kan surrande ljud
uppstå.
På grund av tryckutjämnande vid öppning och stängning av kylskåpsdörren kan svischande ljud
uppstå.
Felsökning
Svenska
Untitled-2 65
2017-05-12
65
12:02:15
Felsökning
Samsung Smart Home
Symtom
Kunde inte hitta
”Samsung Smart
Home” i appbutiken.
Appen Samsung
Smart Home fungerar
inte.
Appen Samsung
Smart Home är
installerad men är
inte ansluten till
kylskåpet.
Det gick inte att logga
in på appen.
Ett felmeddelande
visas när jag försöker
registrera mitt
kylskåp.
Appen Samsung
Smart Home ansluts
till kylskåpet men
fungerar inte.
Åtgärd
•
Appen Samsung Smart Home är tillgänglig för smarttelefoner som kör
Android 4.0 (ICS) eller senare, eller iOS 8.0 eller senare.
•
Appen Samsung Smart Home är endast tillgänglig på tillämpade
modeller.
Den gamla appen för smarta kylskåp från Samsung kan inte ansluta
med Samsung Smart Home-modeller.
•
•
•
•
Du måste logga in på ditt Samsung-konto för att använda appen.
Se till att din router fungerar normalt.
Om du inte har anslutit kylskåpet till appen Samsung Smart Home
efter att appen installerades måste du ansluta med appens funktion för
enhetsregistrering.
•
•
Du måste logga in på ditt Samsung-konto för att använda appen.
Om du inte har ett Samsung-konto ska du följa instruktionerna på
skärmen för appen för att skapa ett.
•
Enkel anslutning kan misslyckas på grund av avståndet från
åtkomstpunkten (AP) eller elektriska störningar från omgivningens
miljö. Vänta en stund och försök igen.
•
Avsluta och starta om appen Samsung Smart Hem eller koppla ur och
återanslut routern.
Dra ur kylskåpets strömsladd och koppla sedan in den igen efter 1
minut.
•
Felsökning
66
Untitled-2 66
Svenska
2017-05-12
12:02:15
Anteckningar
Untitled-2 67
2017-05-12
12:02:15
Kontakta SAMSUNG WORLD WIDE
Om du har några frågor eller kommentarer gällande Samsungs produkter ska du kontakta ett
SAMSUNG kundcenter.
Land
Kontaktcenter
Webbplats
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
DA68-03560C-02
Untitled-2 68
2017-05-12
12:02:16
Køleskab
Brugervejledning (kun køleskab)
RR39M*
Fritstående apparat
Untitled-5 1
2017-05-12
12:07:43
Indhold
Sikkerhedsinformationer
Indhold
2
Untitled-5 2
3
Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:
Alvorlige advarselstegn for transport og stedet
Vigtige advarsler vedrørende installation
Forsigtighed under installation
Vigtige advarsler vedrørende brug
Advarsel om brug
Forsigtighed under brug
Forsigtighed under rengøring
Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse
Flere tips til korrekt anvendelse
Tips til energibesparelse
Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.
Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
5
6
6
10
11
15
16
18
19
21
22
22
23
Installation
24
Overblik over køleskabet
Trin for trin-installation
24
25
Drift
32
Funktionspanel
Samsung Smart Home
Specialfunktioner
32
35
37
Vedligeholdelse
39
Vende døren om (kun relevante modeller)
Håndtering og pleje
Rengøring
Udskiftning
Side om side-installation
39
57
58
58
59
Fejlfinding
63
Generelt
Hører du unormale lyde fra køleskabet?
Samsung Smart Home
63
65
67
Dansk
2017-05-12
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Dansk
Untitled-5 3
2017-05-12
Sikkerhedsinformationer
• Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye
Samsung-køleskab, for at sikre, at du ved, hvordan du
sikkert og effektivt betjener dit nye apparats funktioner.
• Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
mentale færdigheder eller manglende erfaring og
viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion
vedrørende brug af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og
af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske
handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de
har fået vejledning eller instruktion vedrørende brug af
apparatet på en sikker måde og forstår de farer, brugen
indebærer.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
• Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne
brugervejledning omfatter ikke alle de mulige forhold og
situationer, som kan forekomme.
Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed
og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og
betjener apparatet.
• Da de følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige
modeller, kan egenskaberne ved køleskabet være lidt
anderledes end dem, der beskrives i denne vejledning, og
alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har
spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter
eller finde hjælp og information online på www.samsung.
com.
3
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsinformationer
• For at undgå, at der dannes en brændbar blanding af gas
og luft i tilfælde af en lækage i kølesystemet, afhænger
størrelsen på det rum, hvor apparatet må opstilles, af
mængden af anvendt kølemiddel.
• Undgå at starte et apparat, der viser tegn på beskadigelse.
Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl. Rummet skal
have en størrelse på 1 m³ for hver 8 g R-600a-kølemiddel
i apparatet. Mængden af kølemiddel i det konkrete apparat
er angivet på identifikationspladen inde i apparatet.
• Kølemiddel, der sprøjter ud fra rørene, kan antændes eller
medføre øjenskader. Hvis der lækker kølemiddel fra røret,
skal du undgå alle former for levende ild og flytte alt
brændbart væk fra produktet og straks ventilere rummet.
- Ellers kan der opstå brand eller eksplosion.
• Det er farligt for alle andre end en autoriseret
servicetekniker at servicere dette apparat.
• Undgå at opbevare eksplosive emner såsom aerosoler med
letantændeligt drivmiddel i dette apparat.
4
Untitled-5 4
Dansk
2017-05-12
12:07:43
Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:
Følg alle sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning.
Følgende sikkerhedssymboler anvendes i denne vejledning.
ADVARSEL
Sikkerhedsinformationer
Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre alvorlig
personskade eller død.
FORSIGTIG
Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre alvorlig
personskade og/eller materiel skade.
BEMÆRK
Nyttige oplysninger, der hjælper brugere med at forstå eller
få fordele af køleskabet.
Disse advarselstegn er angivet for at forhindre, at du eller
andre kommer til skade.
Følg dem omhyggeligt.
Når du har læst dette afsnit, så gem det et sikkert sted til
fremtidigt brug.
Dansk
Untitled-5 5
2017-05-12
5
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Alvorlige advarselstegn for transport og stedet
ADVARSEL
Sikkerhedsinformationer
• Ved transport og installation af apparatet skal du passe på
ikke at beskadige nogen dele af kølesystemet.
- Kølemiddel, der lækker fra rørene, kan antændes
eller medføre øjenskader. Hvis du finder en lækage,
skal du undgå al form for levende ild og mulige
antændelseskilder og lufte ud i det rum, apparatet står
i, i flere minutter.
- Dette apparat indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R-600a), en naturgas, der er meget
miljøvenlig, men også brændbar. Ved transport og
installation af apparatet skal du passe på ikke at
beskadige nogen dele af kølesystemet.
Vigtige advarsler vedrørende installation
ADVARSEL
• Installer ikke køleskabet på et fugtigt sted, eller hvor det
kommer i kontakt med vand.
- Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage
elektrisk stød eller brand.
• Undgå at anbringe køleskabet i direkte sollys eller i
nærheden af varme fra ovne, opvarmningskilder eller
andre apparater.
6
Untitled-5 6
Dansk
2017-05-12
12:07:43
Dansk
Untitled-5 7
2017-05-12
Sikkerhedsinformationer
• Slut ikke flere apparater til det samme strømkabel.
Køleskabet skal altid være tilsluttet sin egen enkelte
stikkontakt, der har en spænding svarende til
mærkatpladen.
- Dette giver den bedste ydelse og forhindrer også
overbelastning af hjemmets elinstallation, der kan
medføre brandfare på grund af overophedede
ledninger.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte strømstikket i.
- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
• Undgå at bruge et kabel, der er revnet eller slidt langs
siderne eller i enderne.
• Undgå at bøje strømkablet for meget eller anbringe tunge
ting oven på det.
• Træk ikke i strømkablet, og bøj det ikke for meget.
• Sno eller bind ikke strømkablet.
• Hæng ikke strømkablet over en metalgenstand, anbring
ikke tunge genstande på strømkablet, placer ikke
strømkablet mellem genstande, og tryk ikke strømkablet
ind i mellemrummet bag apparatet.
• Pas på ikke at køre over eller beskadige strømkablet, når
køleskabet flyttes.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Tag aldrig køleskabet ud af stikkontakten ud ved at trække
i strømkablet. Tag altid fat om stikket, og træk det lige ud
af stikkontakten.
- Skade på ledningen kan medføre en kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
• Undgå at opbevare eksplosive emner såsom aerosoler med
letantændeligt drivmiddel i dette apparat.
7
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsinformationer
• Installér ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller
brændbare materialer.
• Undgå at installere dette apparat på et sted, hvor der er
risiko for gaslækage.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Før du tager køleskabet i brug, skal det placeres og
installeres korrekt i overensstemmelse med instruktionerne
i denne vejledning.
• Tilslut strømstikket korrekt med kablet hængende nedad.
- Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen
blive afskåret og medføre brand eller elektrisk stød.
• Sørg for, at strømstikket ikke bliver mast eller beskadiget
af køleskabets bagside.
• Hold emballagematerialerne uden for børns rækkevidde.
- Der er risiko for kvælning, hvis et barn tager
emballeringsmaterialerne over hovecdet.
• Apparatet skal placeres, så stikket er tilgængeligt efter
installationen.
- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand på
grund af strømovergang.
• Installer ikke dette apparat på et fugtigt, oliefyldt eller
snavset sted, eller et sted, der udsættes for direkte sollys
og vand (regndråber).
- Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage
elektrisk stød eller brand.
• Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal du
tage stikket ud og kontakte dit Samsung Electronicsservicecenter.
- Ellers er der fare for brand.
8
Untitled-5 8
Dansk
2017-05-12
12:07:43
Dansk
Untitled-5 9
2017-05-12
Sikkerhedsinformationer
• Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande
(f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter,
tallerkener, kemikalier, metalgenstande mv.) på apparatet.
- Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med
produktet eller personskade.
• Du skal fjerne alle de beskyttende plastcfilm, før du
tilslutter produktet første gang.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med de
låseringe, der bruges til justering af døren eller clips til
vandslangen.
- Der er risiko for kvælning, hvis et barn sluger en
låsering eller en clips til vandslangen. Hold låseringene
og clips til vandslangen uden for børns rækkevidde.
• Køleskabet skal have sikker jordforbindelse.
- Sørg altid for, at køleskabet har jordforbindelse, før
du forsøger at undersøge eller reparere nogen dele af
apparatet. Strømlækager kan medføre alvorligt elektrisk
stød.
• Undgå at bruge gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle
lynledere som elektrisk jordforbindelse.
- Køleskabet skal jordforbindes for at forhindre
strømlækager eller elektriske stød forårsaget af
strømlækage fra køleskabet.
- Dette kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller
problemer med produktet.
• Sæt strømstikket forsvarligt i stikkontakten. Brug ikke et
beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs
stikkontakt.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
9
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsinformationer
• Hvis strømkablet er beskadiget, skal det straks udskiftes af
producenten eller af en af dennes servicevirksomheder.
• Køleskabets sikring skal skiftes af en kvalificeret tekniker
eller servicevirksomhed.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk
stød eller personskade.
Forsigtighed under installation
FORSIGTIG
• Efterlad tilstrækkelig plads rundt om køleskabet, og
installér det på en plan overflade.
- Hold ventilationsområdet i apparatets inddækning eller
monteringsstruktur fri for forhindringer.
• Lad apparatet stå i 2 timer efter installation og tænding,
inden du lægger fødevarer i.
• Vi anbefaler på det kraftigste, at du får en kvalificeret
tekniker eller servicevirksomhed til at installere
køleskabet.
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk
stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller
personskader.
• Overbelastes en af dørene, kan køleskabet risikere at vælte
og medføre fysisk skade.
10
Untitled-5 10
Dansk
2017-05-12
12:07:43
Vigtige advarsler vedrørende brug
ADVARSEL
Dansk
Untitled-5 11
2017-05-12
Sikkerhedsinformationer
• Isæt ikke strømkablet i stikkontakten med våde hænder.
- Det kan medføre elektrisk stød.
• Undgå at opbevare ting oven på apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan genstandene falde
ned og medføre person- og/eller tingsskade.
• Stik ikke hænder, fødder eller metalgenstande (som f.eks.
spisepinde o.l.) ind i bunden eller ind bag i køleskabet.
- Det kan medføre elektrisk stød eller personskade.
- Alle skarpe kanter kan medføre personskade.
• Anbring ikke beholdere fyldt med vand på køleskabet.
- Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet
spildes.
• Opbevar ikke flygtige eller brændbare genstande eller
stoffer (benzen, fortynder, propangas, alkohol, æter, LP-gas
og andre lignende produkter mv.) i køleskabet.
- Køleskabet er kun til opbevaring af fødevarer.
- Dette kan medføre brand eller eksplosion.
• Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
- Hold fingrene ude af "klemmestederne": Åbningerne
mellem dørene og kabinettet er nødvendigvis små. Pas
på, når du åbner døre, hvis der er børn i nærheden.
• Lad ikke børn hænge i døren eller dørsøjlerne. Dette kan
medføre alvorlig personskade.
• Lad ikke børn gå ind i køleskabet. De kan blive fanget.
• Sæt ikke hænderne ind under apparatets nederste område.
- Alle skarpe kanter kan medføre personskade.
11
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsinformationer
• Opbevar ikke lægemidler, videnskabelige materialer eller
temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
- Produkter, der kræver streng temperaturstyring, må
ikke opbevares i køleskabet.
• Undgå at anbringe eller anvende elapparater i køleskabet,
medmindre de er anbefalet af producenten.
• Hvis der lugter af lægeartikler eller røg, så fjern straks
stikket fra stikkontakten, og kontakt dit Samsung
Electronics-servicecenter.
• Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal du
tage stikket ud og kontakte dit Samsung Electronicsservicecenter.
- Ellers er der fare for brand.
• Lad ikke børn træde på en af skufferne.
- Skuffen kan knække, hvilket kan medføre, at de falder.
• Lad ikke køleskabsdørene være åbne, når køleskabet er
uden opsyn, og lad ikke børn kravle ind i køleskabet.
• Babyer og børn må ikke komme ind i skuffen.
- Det kan medføre kvælning eller personskade.
• Overfyld ikke køleskabet med madvarer.
- Når du åbner døren, kan en genstand falde ned og
medføre personskade og/eller skade på materiel.
• Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektspray, på
overfladen af apparatet.
- Foruden at være skadeligt for mennesker kan det også
medføre elektrisk stød, brand eller problemer med
produktet.
12
Untitled-5 12
Dansk
2017-05-12
12:07:43
Dansk
Untitled-5 13
2017-05-12
Sikkerhedsinformationer
• Brug ikke, og anbring ikke stoffer, der er
temperaturfølsomme, som f.eks. brændbare sprayer,
brændbare genstande, tøris, medicin eller kemikalier, i
nærheden af eller i køleskabet.
• Brug ikke en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside.
Anbring ikke tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne
dårlige lugte.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande
(f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter,
tallerkener, kemikalier, metalgenstande mv.) på apparatet.
Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med
produktet eller personskade. Sæt ikke beholdere fyldt med
vand på apparatet.
- Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet
spildes.
• Undgå at bruge mekaniske enheder eller andre midler
til at fremme afrimning, medmindre de er anbefalet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølesystemet.
• Se aldrig direkte på UV LED-pæren i længere tid.
- Dette kan medføre træthed i øjnene pga. ultraviolet lys.
• Vend ikke køleskabshylden på hovedet. Hyldestopperen
fungerer muligvis ikke.
- Det kan medføre personskade, hvis en glashylde falder
ud.
• Hold fingrene ude af "klemmestederne": Åbningerne
mellem dørene og kabinettet er nødvendigvis små. Pas på,
når du åbner døre, hvis der er børn i nærheden.
13
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsinformationer
• Hvis der detekteres en gaslækage, skal du undgå al form
for levende ild eller mulige antændelseskilder og i flere
minutter udlufte det rum, apparatet står i.
- Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.
- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.
• Brug kun de LED-lamper, der leveres af producenten eller
dennes servicevirksomhed.
• Flasker skal opbevares trangt, så de ikke falder ud.
• Dette produkt må kun bruges til opbevaring af fødevarer i
private husholdninger.
• Forsøg ikke selv at reparere køleskabet, skille det ad eller
ændre det.
- Uautoriserede modifikationer kan medføre
sikkerhedsproblemer. For at rette en uautoriseret
modifikation opkræver vi de fulde omkostninger til
reservedele og arbejdsløn.
• Brug ikke andre sikringer (som f.eks. kobber, ståltråd mv.)
end standardsikringen.
• Hvis dit køleskab skal repareres eller geninstalleres, skal
du kontakte dit nærmeste servicecenter
- Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre
elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller
personskade.
• Hvis den indre eller den ydre LED-pære springer, så
kontakt dit servicecenter.
• Hvis køleskabet lugter brændt eller ryger, skal du straks
tage køleskabet ud af kontakten og kontakte dit Samsung
Electronics-servicecenter.
- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
14
Untitled-5 14
Dansk
2017-05-12
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
• Træk strømstikket ud af stikkontakten inden udskiftning af
køleskabspærer.
- Ellers er der risiko for elektrisk stød.
• Kontakt en Samsung-serviceleverandør, hvis du oplever, at
det er svært at skifte en pære, som ikke er LED.
• Hvis produktet har en LED-pære, må du ikke selv adskille
lampedækslet og LED-pæren.
- Kontakt et Samsung-servicecenter.
• Sæt strømstikket forsvarligt i stikkontakten.
• Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget
strømkabel eller en løs stikkontakt.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Advarsel om brug
ADVARSEL
• Hold ventilationsåbninger i apparatets inddækning eller
monteringsstruktur fri for forhindringer.
• Undgå at bruge mekaniske enheder eller andre midler
til at fremme afrimning, medmindre de er anbefalet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølesystemet.
• Undgå at bruge elektriske apparater inde i apparatets rum
til opbevaring af fødevarer, medmindre disse er anbefalet
af producenten.
Dansk
Untitled-5 15
2017-05-12
15
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Forsigtighed under brug
FORSIGTIG
Sikkerhedsinformationer
• Sådan får du den bedste ydelse fra produktet
- Anbring ikke fødevarer for tæt på
ventilationsåbningerne bagerst på køleskabet, da dette
kan forhindre fri luftcirkulation i kølerummet.
- Pak fødevarerne ordentligt ind, eller anbring dem i
lufttætte beholdere, før de kommes i køleskabet.
- Overhold de maksimale opbevaringstider og
udløbsdatoer på frosne fødevarer.
• Servicegaranti og ændringer.
- Ændringer på det opstillede apparat, der udføres af
en tredjepart, dækkes ikke af Samsungs garanti, og
Samsung er heller ikke ansvarlig for sikkerhedsfejl og
skader, der opstår som følge af ændringer udført af
tredjepart.
• Blokér ikke lufthullerne inde i køleskabet.
- Hvis lufthullerne er blokeret, specielt med en
plasticpose, kan køleskabet bliver overafkølet.
• Aftør fugt fra indersiden, og lad dørene stå åbne.
- Ellers kan der dannes dårlig lugt og mug.
• Hvis køleskabet tages ud af stikkontakten, skal du vente
mindst fem minutter, før du slutter det til igen.
• Hvis køleskabet er blevet vådt, skal du fjerne strømstikket
og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
• Du må ikke slå på eller bruge overdreven kraft på
eventuelle glasoverflader.
- Ituslået glas kan medføre personskade og/eller materiel
skade.
16
Untitled-5 16
Dansk
2017-05-12
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
• Fyld kun vandtanken og isterningbakkerne med
drikkevand (vand fra hanen, mineralvand eller renset
vand).
- Kom ikke te eller sportsdrik i vandtanken. Dette kan
beskadige køleskabet.
• Vær forsigtig, så dine finger ikke sidder fast.
• Hvis køleskabet oversvømmes, skal du kontakte dit
nærmeste servicecenter.
- Der er fare for elektrisk stød eller brand.
Dansk
Untitled-5 17
2017-05-12
17
12:07:43
Sikkerhedsinformationer
Forsigtighed under rengøring
FORSIGTIG
Sikkerhedsinformationer
• Sprøjt ikke vand direkte på køleskabets inder- eller
yderside.
- Der er fare for elektrisk stød eller brand.
• Brug ikke en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside.
• Undgå at anbringe tændte stearinlys i køleskabet for at
fjerne dårlig lugt.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Fyld kun drikkevand (mineralvand eller destilleret vand) i
vandtanken, isbakken og isterningebakken.
- Fyld ikke te, juice eller sportsdrik i tanken, da dette kan
beskadige køleskabet.
• Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på displayet.
- Trykte bogstaver på displayet kan gå af.
• Hvis fremmede substanser, som f.eks. vand, er kommet
ind i apparatet, skal du afbryde strømmen og kontakte dit
nærmeste servicecenter.
- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
• Brug en ren, tør klud til at fjerne eventuelle
fremmedlegemer eller støv fra strømstikket. Brug ikke en
våd eller fugtig klud ved rengøring af stikket.
- Ellers er der fare for elektrisk stød eller brand.
• Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på
det.
• Brug ikke benzen, fortynder eller klorholdige materialer til
rengøring.
- De kan ødelægge apparatets overflade og medføre
brand.
18
Untitled-5 18
Dansk
2017-05-12
12:07:44
Sikkerhedsinformationer
• Undgå at stikke fingre eller andre genstande i
dispenserhullet.
- Det kan medføre personskade eller materiel skade.
• Inden rengøring eller vedligeholdelse skal du tage
apparatet ud af stikkontakten.
- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse
ADVARSEL
• Bortskaf emballagematerialerne fra dette produkt på en
miljømæssigt forsvarlig måde.
• Sørg for, at ingen af rørene på bagsiden af køleskabet er
beskadigede inden bortskaffelse.
• R-600a eller R-134a anvendes som kølemiddel. Tjek
kompressormærkaten på bagsiden af apparatet eller
mærkaten inde i køleskabet for at se, hvilket kølemiddel
der anvendes i køleskabet. Hvis køleskabet indeholder
brændbar gas (kølemiddel R-600a), skal du kontakte den
lokale miljømyndighed for sikker bortskaffelse af dette
produkt.
• Ved bortskaffelse af dette køleskab skal du fjerne døre/
dørtætninger og dørbeslag, så små børn og dyr ikke kan
blive lukket inde i det. Børn bør overvåges for at sikre,
at de ikke leger med apparatet. Hvis et barn lukkes inde i
apparatet, kan det komme til skade og blive kvalt.
- Hvis børn lukkes inde i apparatet, kan de komme til
skade og blive kvalt.
Dansk
Untitled-5 19
2017-05-12
19
12:07:44
Sikkerhedsinformationer
Sikkerhedsinformationer
• Der anvendes cyclopentan i isoleringen.
Gasserne i isoleringsmaterialet kræver en særlig
bortskaffelsesprocedure. Kontakt dine lokale
miljømyndigheder for miljømæssig sikker bortskaffelse af
dette produkt.
• Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde,
da emballagematerialer kan være farlige for børn.
- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det blive
kvalt.
20
Untitled-5 20
Dansk
2017-05-12
12:07:44
Flere tips til korrekt anvendelse
Dansk
Untitled-5 21
2017-05-12
Sikkerhedsinformationer
• I tilfælde af strømsvigt skal du kontakte dit lokale
elselskab og spørge, hvor længe det varer.
- De fleste strømafbrydelser, der løses i løbet af en time
eller to, påvirker ikke temperaturen i dit køleskab. Du
skal dog ikke åbne døren for tit, når strømmen er slået
fra.
- Hvis et strømsvigt varer i mere end 24 timer, skal alle
frosne madvarer fjernes og kasseres.
• Køleskabet virker muligvis ikke konsekvent, hvis det i en
længere periode placeres på et sted, hvor den omgivende
temperatur konstant er under de temperaturer, apparatet
er designet til.
• I kraft af sine egenskaber bevares visse typer madvarer
dårligere under nedkøling.
• Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at du ikke behøver
afrime det manuelt. Det sker automatisk.
• Temperaturstigning under afrimning er i overensstemmelse
med ISO-krav. Men hvis du vil forhindre en uønsket
stigning af temperaturen i de frosne madvarer under
afrimning af apparatet, skal du pakke de frosne madvarer
ind i flere lag avispapir.
21
12:07:44
Sikkerhedsinformationer
Tips til energibesparelse
Sikkerhedsinformationer
• Installer apparatet i et koldt, tørt rum med tilstrækkelig
ventilation. Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys,
og anbring aldrig en direkte varmekilde (f.eks. radiator)
lige ved siden af.
• Af hensyn til energieffektiviteten anbefales det, at du ikke
blokerer ventilationsåbninger og riste.
• Lad varme fødevarer afkøle, før de anbringes i apparatet.
• Lad ikke køleskabets dør stå åben i for lang tid, når du
anbringer fødevarer eller tager fødevarer ud.
• Det anbefales at installere køleskabet med luft bag
til og ved siderne. Dette medvirker til at reducere
strømforbruget og holde din strømregning nede.
• For at sikre det mest effektive energiforbrug skal du lade
alle de indvendige dele, som f.eks. kurve, skuffer og hylder,
blive på den plads, som producenten anbefaler.
Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og
lignende anvendelser, som f.eks.
• personalekøkken i butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer
• landbygninger og til gæster på hoteller, moteller og andre
private beboelsesmiljøer
• bed and breakfast-miljøer
• catering og lignende ikke-detail-anvendelser.
22
Untitled-5 22
Dansk
2017-05-12
12:07:44
Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr
Sikkerhedsinformationer
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet
og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal
disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en
genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt
og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser
og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke,
som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Kun for produkter solgt i europæiske lande)
Dansk
Untitled-5 23
2017-05-12
23
12:07:44
Installation
Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation af køleskabet og forhindre uheld før
brug heraf.
ADVARSEL
•
•
•
•
Brug kun køleskabet til formålet som beskrevet i denne vejledning.
Al service skal udføres af en kvalificeret tekniker.
Bortskaf produktets emballeringsmateriale i overensstemmelse med lokale regulativer.
For at forhindre elektrisk stød skal strømkablet tages ud af stikkontakten før udførelse af service
eller reparationer.
Overblik over køleskabet
Det faktiske billede og køleskabets medfølgende komponenter afviger muligvis afhængigt af model
og land.
06
Installation
01
07
02
08
03
04
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Køleskabshylder
Vinreol *
Flytbar bakke *
Foldbar hylde *
Grøntsagsskuffer
Mejerivarehylde
Flytbar æggebakke
Boks til flere formål
Vandtank *
Hylde til drikkevarer
* kun relevante modeller
10
05
BEMÆRK
•
•
24
Untitled-5 24
For at opnå den bedste energieffektivitet skal du sørge for, at alle hylder, skuffer og kurve er
placeret i deres oprindelige position.
Opbevar bløde madvarer, f.eks. ost, i universelbeholderen. Drikkevarer i flasker skal opbevares på
hylden til drikkevarer.
Dansk
2017-05-12
12:07:44
Trin for trin-installation
TRIN 1 Vælg et sted
Krav til stedet:
• Fast, jævn overflade uden gulvtæppe eller gulvbelægning, der han forhindre ventilation
• Væk fra direkte sollys
• Tilstrækkelig plads til at åbne og lukke døren
• Væk fra varmekilder
• Plads til vedligeholdelse og service
• Temperaturinterval: mellem 10 °C og 43 °C
Effektivt temperaturinterval
Køleskabet er designet til at fungere normalt under det temperaturinterval, der er specificeret af dets
klasserating.
Symbol
Udvidet tempereret
Tempereret
Omgivende temperaturområde (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 til +32
+10 til +32
N
+16 til +32
+16 til +32
Subtropisk
ST
+16 til +38
+18 til +38
Tropisk
T
+16 til +43
+18 til +43
Installation
Klasse
BEMÆRK
Køleskabets køleevne og strømforbrug kan blive påvirket af den omgivende temperatur, hvor ofte
døren åbnes og placeringen af køleskabet. Vi anbefaler justering af temperaturindstillinger efter
behov.
Dansk
Untitled-5 25
2017-05-12
25
12:07:44
Installation
Frihøjde
Se billederne og tabellen herunder for pladskrav til installation.
Dybde "A"
B
694
Bredde "B"
595
Samlet højde "C"
1853
(enhed:mm)
A
C
Installation
26
Untitled-5 26
Dansk
2017-05-12
12:07:44
01
01
01
mindst 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(enhed:mm)
03
BEMÆRK
Du kan installere køleskabet så tæt på væggen
som muligt. Jo tættere køleskabet er på
væggen, jo større er strømforbruget imidlertid.
04
Installation
05
07
06
BEMÆRK
Målene i ovennævnte tabel kan afvige, afhængig af målemetoden.
Dansk
Untitled-5 27
2017-05-12
27
12:07:44
Installation
TRIN 2 WiFi-forbindelse
Du kan fjernbetjene køleskabet ved hjælp
af Smart Home-donglen, der sælges
separat. Gå til www.samsung.com, og følg
produktoplysningerne om donglen, hvis du vil
købe en Smart Home-dongle.
FORSIGTIG
•
•
Samsung Smart Home-donglen findes i to
versioner: én, der er dedikeret til Samsung
Smart tv’er, og én, der er dedikeret til
Samsung-hjemmeenheder.
Du skal købe den Samsung Smart Homedongle, der er dedikeret til hjemmeenheder.
Alle andre dongler kan medføre systemfejl.
Installation
1. Åbn køleskabsdøren, og træk op for at åbne
dækslet til donglen øverst på døren.
2. Indsæt Smart Home-donglen i porten til
donglen i den rigtige retning.
3. Skub ned for at lukke dækslet til donglen.
28
Untitled-5 28
Dansk
2017-05-12
12:07:45
TRIN 3 Gulv
•
•
•
Den overflade, hvor køleskabet skal
installeres, skal understøtte et fuldt lastet
køleskab.
For at beskytte gulvet kan du lægge et stort
stykke pap under hver køleskabsfod.
Når køleskabet er placeret på dets endelige
sted, må du ikke flytte det, medmindre det
er nødvendigt for at beskytte gulvet. Om
nødvendigt kan du bruge et tykt stykke
papir eller en klud, f.eks. et stykke gammelt
gulvtæppe, til at flytte køleskabet.
Installation
Dansk
Untitled-5 29
2017-05-12
29
12:07:45
Installation
TRIN 4 Justering af nivelleringsbenene
FORSIGTIG
•
•
•
Køleskabet skal nivelleres på et fladt, fast gulv. Mangel herpå kan medføre skade på køleskabet
eller fysisk skade.
Nivellering skal udføres med et tomt køleskab. Sørg for, at der ikke er madvarer i køleskabet.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal forsiden justeres lidt højere end bagsiden.
Køleskabet kan nivelleres ved hjælp af de forreste ben, der har en speciel skrue (udligner) til
nivelleringsformål. Brug en skruetrækker med fladt hoved til at nivellere.
Sådan justeres højden i venstre side:
Indsæt en skruetrækker med fladt hoved
i udligneren på forreste venstre ben. Drej
udligneren med uret, eller drej den mod uret for
at sænke.
Installation
Sådan justeres højden i højre side:
Indsæt en skruetrækker med fladt hoved
i udligneren på forreste højre ben. Drej
udligneren med uret, eller drej den mod uret for
at sænke.
30
Untitled-5 30
Dansk
2017-05-12
12:07:45
TRIN 5 Indledende indstillinger
Ved at afslutte følgende trin bliver dit køleskab fuldt funktionsdygtigt.
1. Fjern PE-skummet fra hvert hyldehjørne. Det sidder på for at beskytte køleskabet under
transport.
2. Sæt strømkablet i stikkontakten i væggen for at tænde for køleskabet.
3. Åbn døren og tjek, om det indvendige lys tænder.
4. Indstil temperaturen til den koldeste, og vent ca. en time. Herefter vil fryseren blive lettere
afkølet, og motoren kører jævnt.
5. Vent, indstil køleskabet når den angivne temperatur. Køleskabet er nu klar til brug.
BEMÆRK
En alarm lyder, når køleskabet tændes. For at slukke alarmen skal du trykke på Fridge (Køleskab).
TRIN 6 Sidste tjek
Installation
Når installationen er færdig, skal du kontrollere, at:
• Køleskabet er tilsluttet en elektrisk stikkontakt og har korrekt jordforbindelse.
• Køleskabet er installeret på en flad overflade.
• Køleskabet er i vater og står solidt på gulvet.
• Dørene åbner og lukker frit, og det indvendige lys tænder automatisk, når du åbner døren.
Dansk
Untitled-5 31
2017-05-12
31
12:07:45
Drift
Funktionspanel
TYPE A
06
01
02
03 04
Drift
05
TYPE B
06
03
01
32
Untitled-5 32
02
04
05
Dansk
2017-05-12
12:07:45
01 Fridge (Køleskab)
02 Power Cool (Hurtigkøling)
03 Door Alarm (Døralarm)
04 Vacation (Ferie)
05 Control Lock (Kontrollås)
06 Netværksforbindelse
01 Køleskab
Fridge (Køleskab)
Hvis du vil justere temperaturen i køleskabet, skal du trykke på Fridge
(Køleskab) for at vælge den tilsvarende temperatur.
Du kan ændre temperaturen mellem 1 °C og 7 °C (standard: 3 °C).
02 Hurtigkøling (3 sek)
Power Cool
(Hurtigkøling)
Hurtigkøling fremskynder køleprocessen ved maksimal ventilatorhastighed.
Køleskabet bliver ved at køre ved fuld hastighed i to en halv time, og
returnerer derefter til den tidligere temperatur.
• For at aktivere Hurtigkøling skal du trykke på Power Cool (Hurtigkøling)
og holde den inde i 3 sekunder. Den tilsvarende indikator ( ) lyser, og
køleskabet fremskynder køleprocessen for dig.
• For at deaktivere Hurtigkøling skal du trykke på Power Cool (Hurtigkøling)
igen og holde den inde i 3 sekunder. Køleskabet returnerer til den tidligere
temperatur.
Drift
BEMÆRK
Brug af Hurtigkøling øger strømforbruget. Sørg for, at du slår det fra og
returnerer til den tidligere temperatur, hvis du ikke skal bruge det.
03 Døralarm
Door Alarm
(Døralarm)
Du kan indstille alarmen som en påmindelse. Hvis døren står åben i mere end
to minutter, lyder alarmen, og alarmindikatoren blinker.
Du kan aktivere og deaktivere alarmen ved at trykke på Door Alarm
(Døralarm).
Dansk
Untitled-5 33
2017-05-12
33
12:07:46
Drift
04 Ferie (3 sek)
Vacation (Ferie)
Hvis du skal på ferie eller forretningsrejse, eller du ikke skal bruge køleskabet
i længere tid, kan du bruge tilstanden Ferie.
• For at aktivere tilstanden Ferie skal du trykke på Vacation (Ferie) og
holde den inde i 3 sekunder. Indikatoren Ferie til tænder, mens visningen
af køleskabets temperatur slukker. Køleskabstemperaturen vil blive
kontrolleret under 17 °C.
• For at deaktivere tilstanden Ferie skal du trykke på Vacation (Ferie) igen
og holde den inde i 3 sekunder. Køleskabets temperatur returnerer til den
tidligere indstilling.
BEMÆRK
•
•
Husk at fjerne madvarer i køleskabsrummet, inden du bruger tilstanden
Ferie.
Tilstanden Ferie deaktiveres, hvis du justerer temperaturen.
05 Kontrollås (3 sek)
Control Lock
(Kontrollås)
Drift
For at forhindre betjening ved en fejl eller utilsigtet brug af
kontrolelementerne skal du trykke på Control Lock (Kontrollås) og holde den
nede i 3 sekunder for at aktivere Kontrollås. Alle kontrolelementer vil være
deaktiveret, og indikatoren ( ) lyser.
For at deaktivere skal du trykke på knappen igen og holde den inde i tre
sekunder. Kontrolelementerne vil være aktiveret som normalt.
06 Netværksforbindelse
Du kan bruge den valgfri Smart Home-dongle (sælges separat) til at styre og overvåge dit køleskab
ved hjælp af appen Samsung Smart Home. Se afsnittet Samsung Smart Home for at få mere at vide
om Samsung Smart Home.
BEMÆRK
•
•
•
•
•
•
•
34
Untitled-5 34
Anbefalede krypteringssystemer inkluderer WPA/TKIP og WPA2/AES. Ikke alle nyere eller ikkestandardiserede Wi-Fi-godkendelsesprotokoller understøttes.
Trådløse netværk kan blive påvirket af det omgivende trådløse kommunikationsmiljø.
Hvis din internetudbyder har registreret MAC-adressen til din pc eller dit modem af hensyn
til identifikation, vil dit Samsung Smart-køleskab muligvis ikke kunne oprette forbindelse til
køleskabet. Hvis dette sker, skal du kontakte din internettjenesteudbyder for at få teknisk
assistance.
Firewall-indstillingerne for dit netværkssystem kan forhindre dit Samsung Smart-køleskab i at
opnå adgang til internettet. Kontakt din internettjenesteudbyder for at få teknisk assistance. Hvis
dette symptom vedvarer, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter eller din forhandler.
Du kan konfigurere indstillingerne for det trådløse adgangspunkt (AP) ved at se
betjeningsvejledningen til AP'et.
Med Samsung Smart Home-donglen understøtter Samsung Smart-køleskabe både Wi-Fi 2,4 GHz
med IEEE 802.11 b/g/n og Soft-AP-protokoller (IEEE 802.11 n anbefales).
Uautoriserede trådløse Wi-Fi-routere kan muligvis ikke oprette forbindelse til Samsung Smartkøleskabe.
Dansk
2017-05-12
12:07:46
Samsung Smart Home
Installation
Besøg Google Play Store, Galaxy Apps eller Apple App Store, og søg efter "Samsung Smart Home".
Download og installer appen Samsung Smart Home, der leveres af Samsung Electronics, på din
smartenhed.
BEMÆRK
•
•
Appen Samsung Smart Home er designet til Android 4.0 (ICS) eller nyere eller iOS 8.0 eller
nyere og er optimeret til Samsung-smartphones (serierne Galaxy S og Galaxy Note). På andre
smartphone-modeller kan visse funktioner fungere anderledes.
Af hensyn til forbedret ydeevne er appen Samsung Smart Home underlagt ændringer uden varsel
eller ophørt understøttelse pga. producentens politik.
Samsung-konto
Du skal registrere din Samsung-konto, før du kan bruge appen. Hvis du ikke har en Samsung-konto,
skal du følge appens instruktioner på skærmen for at oprette en gratis Samsung-konto.
Drift
Kom godt i gang
1. Indsæt Smart Home-donglen i den tilsvarende port på dit køleskab.
2. Kør appen Samsung Smart Home, og log på med din Samsung-konto. iPhone-brugere skal indtaste
logon-oplysningerne, hver gang de åbner appen.
3. Klik på Add Device (Tilføj enhed) > Refrigerator (Køleskab).
4. Følg instruktionerne på skærmen for at angive de nødvendige oplysninger om routeren, og tryk
derefter på Next (Næste).
5. Tryk på Fridge (Køleskab), og hold den inde i mere end 5 sekunder, indtil meddelelsen "AP" vises
på skærmen. Appen har registreret dit køleskab.
6. Når registreringen af enheden er fuldført, vises køleskabsikonet på appen Samsung Smart Home.
7. Tryk på køleskabsikonet for at åbne siden Køleskab.
8. Når der er etableret en netværksforbindelse, lyser Wi-Fi-ikonet på dit køleskab.
Appen Refrigerator
Indbygget kontrol
Du kan overvåge og kontrollere dit køleskab i hjemmet og mens du er på farten.
• Tryk på køleskabsikonet i Samsung Smart Home for at åbne siden køleskab.
• Kontrollér driftsstatus eller meddelelser for dit køleskab, og rediger evt. funktioner eller
indstillinger.
BEMÆRK
Visse af køleskabets indstillinger og funktioner er muligvis ikke tilgængelige til fjernbetjening.
Dansk
Untitled-5 35
2017-05-12
35
12:07:46
Drift
Kategori
Overvågning
Funktioner
Element
Beskrivelse
Køleskabstemperatur
Viser køleskabets aktuelle temperaturindstilling.
Diagnose
Registrerer unormal drift i køleskabet.
Energiovervågning
Kontrollerer køleskabets samlede strømforbrug for
de seneste 180 dage.
Hurtigkøling
Du kan aktivere eller deaktivere Hurtigkøling og
kontrollere de aktuelle indstillinger.
Unormalt høj temperatur
Denne alarm udløses, hvis der er unormalt høje
temperaturer i køleskabet.
Dør åbnet
Denne alarm udløses, hvis køleskabsdøren er åben
i en bestemt tid.
Alarmer
Drift
36
Untitled-5 36
Dansk
2017-05-12
12:07:46
Specialfunktioner
Det faktiske billede og køleskabets specialfunktioner afviger muligvis. afhængig af model og land.
Vanddispenser (kun relevante modeller)
Med vanddispenseren kan du dispensere koldt vand uden at åbne køleskabsdøren. Vandtanken skal
fyldes med vand fra hanen før brug.
Sådan fyldes vandtanken med vand fra hanen
Åbn døren, og lokalisér vandtanken, som du finder omkranset af dørhylderne.
1. Tag fat om håndtagene på begge sider af
vandtanken, og løft op for at tage den ud.
BEMÆRK
Fjern den øverste hylode, før vandtanken
fjernes.
2. Fyld vandtanken med op til 4,5 liter vand fra
hanen. Du kan fjerne enten topdækslet eller
dækslet og fylde vand i.
Drift
BEMÆRK
Rengør indersiden af vandtanken før brug første
gang.
3. Sæt først vandtanken i og derefter
den øverste hylde. Sæt vandtanken på
dørvæggen og sænk vertikalt for at sætte
den på plads. Drej ikke vandtanken.
Dansk
Untitled-5 37
2017-05-12
37
12:07:46
Drift
4. Sæt et glas under vandudgangen på
dispenseren, og tryk forsigtigt på
dispenserens håndtag for at dispensere vand.
Sørg for, at vanddispenseren ikke er låst.
FORSIGTIG
•
•
•
•
•
Vanddispenseren er designet til at dispensere vand fra hanen. Fyld kun vandtanken med vand fra
hanen. Fyld den ikke med andre væsker.
Undgå at overfylde tanken, da det medfører at den flyder over.
Sørg for, at vandtanken sidder korrekt.
Brug ikke køleskabet uden vandtanken. Dette kan reducere ydeevne og effektivitet.
Sørg for, at glasset er på linje med dispenserens håndtag, så det undgås, at vand skvulper over.
Drift
38
Untitled-5 38
Dansk
2017-05-12
12:07:46
Vedligeholdelse
Vende døren om (kun relevante modeller)
Hvis døren skal vendes om, skal dette udføres af en godkendt Samsung-tekniker for egen regning, da
det ikke er omfattet af garantien.
ADVARSEL
•
•
•
Fejl eller skade på ejendom når døren vendes om, der kan opstå som følge af brug af
uautoriserede repræsentanter, dækkes ikke af garantien.
Sørg for, at køleskabet er frakoblet fra strømkilden, før døren vendes om.
Du skal vente i mindst én time, efter døren er vendt om. Dette er for at forhindre elektrisk stød.
Krævede værktøjer (medfølger ikke)
Philips-skruetrækker
Skruetrækker med flad kærv
8 mm topnøgle
(til bolte)
12 mm svensknøgle
(til nederste hængselaksel)
10 mm svensknøgle
(til øverste hængselaksel)
Vedligeholdelse
Tilbehør
Designet af det anførte tilbehør kan variere efter model.
Hængseldæksel (L)
Afstandsdæksel (L)
FORSIGTIG
Under hele proceduren med at vende døren om skal du holde de små dele (skruer, hætter, osv.) fra
køleskabet uden for børns rækkevidde af sikkerhedsmæssige årsager.
Dansk
Untitled-5 39
2017-05-12
39
12:07:47
Vedligeholdelse
Trin for trin-instruktioner
TRIN 1 Fjern håndtaget
1. Lås håndtagets dæksel op, og læg det til
side.
2. Fjern hver skrue på den øverste og nederste
side af håndtaget.
Vedligeholdelse
3. Brug en skruetrækker med flad kærv til
at fjerne håndtagets skrueprop. Montér
derefter håndtagets skrueprop på den
modsatte side.
FORSIGTIG
For at forhindre fysisk skade skal du være
forsigtig, når du fjerner håndtagets skrueprop.
BEMÆRK
Opbevar håndtaget på et sikkert sted til senere brug.
40
Untitled-5 40
Dansk
2017-05-12
12:07:47
TRIN 2 Afmontér køleskabsdøren
1. Åbn dækslet til donglen, og fjern
afstandsdækslet.
2. Mens du holder de nederste områder
(markeret på figuren) af ledningsdækslet
ned med begge hænder, skal du løfte
ledningsdækslet op.
3. Drej ledningsdækslet frem til forsiden med
90 grader, og skub op for at fjerne det.
BEMÆRK
Opbevar både afstandsdækslet og
ledningsdækslet på et sikkert sted. Du skal
bruge dem, hvis du sætter døren tilbage i den
oprindelige position (før den blev vendt om).
BEMÆRK
Sæt dækslet til donglen på hylden i døren til
senere brug.
Vedligeholdelse
Dansk
Untitled-5 41
2017-05-12
41
12:07:47
Vedligeholdelse
Display Type A
1. Fjern dækslet til den øverste ramme fra
højre side først. Træk der derefter frem til
forsiden.
2. Træk venstre side af hængseldækslet ud for
at fjerne det, og løft derefter bunden lidt for
at trække det ud.
FORSIGTIG
Når du fjerner hængseldækslet, skal du være
forsigtig, så du ikke beskadiger stik og ledninger
på eller i nærheden af køleskabsdøren.
BEMÆRK
Opbevar hængseldækslet på et sikkert sted. Du
skal bruge det, hvis du sætter døren tilbage i
den oprindelige position (før den blev vendt
om).
Vedligeholdelse
3. Frakobl stikkene på og i nærheden af
køleskabsdøren. Løsn skruerne fra det
øverste hængsel for at fjerne det.
FORSIGTIG
For at forhindre, at køleskabsdøren vælter,
skal du sørge for at holde godt fast på
køleskabsdøren, mens du fjerner det øverste
hængsel.
42
Untitled-5 42
Dansk
2017-05-12
12:07:48
4. Når det øverste hængsel er fjernet, skal
du løfte op for at fjerne køleskabsdøren.
Opbevar døren på et sikkert sted.
FORSIGTIG
Døren er tung. For at forhindre skade eller
personskade skal du være forsigtig, når du
fjerner døren.
Vedligeholdelse
Display Type B
1. Brug en skruetrækker med flad kærv til at
indsætte i hullerne ét for ét øverst på døren
for at fjerne dækslet til den øverste ramme.
BEMÆRK
Start med det hul, der længst væk fra hængslet.
Dansk
Untitled-5 43
2017-05-12
43
12:07:48
Vedligeholdelse
2. Træk venstre side af hængseldækslet ud for
at fjerne det, og løft derefter bunden lidt for
at trække det ud.
FORSIGTIG
Når du fjerner hængseldækslet, skal du være
forsigtig, så du ikke beskadiger stik og ledninger
på eller i nærheden af køleskabsdøren.
BEMÆRK
Opbevar hængseldækslet på et sikkert sted. Du
skal bruge det, hvis du sætter døren tilbage i
den oprindelige position (før den blev vendt
om).
3. Frakobl stikkene på og i nærheden af
køleskabsdøren. Løsn skruerne fra det
øverste hængsel for at fjerne det.
FORSIGTIG
For at forhindre, at køleskabsdøren vælter,
skal du sørge for at holde godt fast på
køleskabsdøren, mens du fjerner det øverste
hængsel.
Vedligeholdelse
44
Untitled-5 44
Dansk
2017-05-12
12:07:49
4. Når det øverste hængsel er fjernet, skal
du løfte op for at fjerne køleskabsdøren.
Opbevar døren på et sikkert sted.
FORSIGTIG
Døren er tung. For at forhindre skade eller
personskade skal du være forsigtig, når du
fjerner døren.
Vedligeholdelse
Dansk
Untitled-5 45
2017-05-12
45
12:07:49
Vedligeholdelse
TRIN 3 Vende den automatiske lukker om
1. På køleskabsdøren skal du fjerne håndtaget
til den automatiske lukker ved at løsne
skruerne på håndtaget og skruerne på den
modsatte side.
2. Montér håndtaget til den automatiske lukker
på den modsatte side, og stram skruerne.
Vedligeholdelse
46
Untitled-5 46
Dansk
2017-05-12
12:07:49
TRIN 4 Vende det nederste hængsel om
1. Læg forsigtigt køleskabet ned. Fjern derefter
skruerne fra henholdsvis det nederste
hængsel i højre side og nivelleringsbenet i
venstre side.
1
4
1
2
6
5
2. Brug en 8 mm topnøgle til at fjerne den
bagerste bolt ved siden af akslen.
3. Fjern bolten til akslen under det nederste
hængsel.
4. Brug en skruetrækker fra Philips til at fjerne
akslen.
5. Montér akslen på den modsatte side.
6. Indsæt den bagerste bolt igen, og stram den.
7. Indsæt bolten til akslen igen, og stram den.
Dansk
Untitled-5 47
2017-05-12
Vedligeholdelse
8. Montér det nederste hængsel på den
modsatte side, og stram skruerne. Montér
nivelleringsbenene på den modsatte side, og
stram skruerne.
9. Rejs køleskabet forsigtigt op.
47
12:07:49
Vedligeholdelse
TRIN 5 Montér køleskabsdøren igen
Display Type A
1. Fjern skruerne, og fjern derefter
kontroldækslet.
2. Flyt stikkene og ledningerne til den
modsatte side. Montér kontroldækslet, og
spænd derefter skruerne på den modsatte
side.
Vedligeholdelse
48
Untitled-5 48
Dansk
2017-05-12
12:07:50
3. Fjern akslen fra det øverste hængsel. Saml
derefter akslen igen som vist.
4. Indsæt først det nederste af døren i
hovedenheden.
5. Montér det øverste hængsel, og stram
skruerne.
Vedligeholdelse
•
Flyt ledningerne til den modsatte side, og
fastgør dem på den indvendige krog på den
modsatte side.
Dansk
Untitled-5 49
2017-05-12
49
12:07:50
Vedligeholdelse
6. Sæt dækslet til donglen tilbage i den
oprindelige position.
7. Forbind stikkene fra køleskabsdøren
og hovedenheden. Fastgør derefter
ledningerne på den indre krog på det valgfri
hængseldæksel (L).
Vedligeholdelse
8. Montér hængseldækslet i det øverste
hængsel i højre side først. Tryk derefter
nederst for at montere dækslet.
FORSIGTIG
Sørg for, at alle ledninger og stik sidder fast i
midten.
50
Untitled-5 50
Dansk
2017-05-12
12:07:50
9. Montér det øverste rammedæksel med del
(b) i del (a) diagonalt.
a
b
10. Montér ledningsdækslet via det åbnede
dæksel til donglen. Drej dækslet 90 grader
fremad, og skub derefter ned for at sætte
det på plads.
11. Montér afstandsdækslet (L) i den oprindelige
position, og luk derefter dækslet til donglen.
Vedligeholdelse
BEMÆRK
Dækslets udseende afviger, afhængig af
modellen.
Display Type B
1. Fjern skruerne, og fjern derefter
kontroldækslet.
Dansk
Untitled-5 51
2017-05-12
51
12:07:51
Vedligeholdelse
2. Flyt stikkene og ledningerne til den
modsatte side. Montér kontroldækslet, og
spænd derefter skruerne på den modsatte
side.
3. Fjern akslen fra det øverste hængsel. Saml
derefter akslen igen som vist.
Vedligeholdelse
52
Untitled-5 52
Dansk
2017-05-12
12:07:51
4. Indsæt først det nederste af døren i
hovedenheden.
5. Montér det øverste hængsel, og stram
skruerne.
•
Flyt ledningerne til den modsatte side, og
fastgør dem på den indvendige krog på den
modsatte side.
6. Sæt dækslet til donglen tilbage i den
oprindelige position.
Vedligeholdelse
7. Forbind stikkene fra køleskabsdøren
og hovedenheden. Fastgør derefter
ledningerne på den indre krog på det valgfri
hængseldæksel (L).
Dansk
Untitled-5 53
2017-05-12
53
12:07:51
Vedligeholdelse
8. Montér hængseldækslet i det øverste
hængsel i højre side først. Tryk derefter
nederst for at montere dækslet.
FORSIGTIG
Sørg for, at alle ledninger og stik sidder fast i
midten.
9. Montér det øverste rammedæksel med del
(b) i del (a) diagonalt. Skub derefter enden af
dækslet mod venstre for at låse det.
a
Vedligeholdelse
b
54
Untitled-5 54
Dansk
2017-05-12
12:07:51
•
For modeller, der har displaypanel øverst
på køleskabet, skal du trykke ind på venstre
side af det øverste rammedæksel og derefter
højre side ved at låse de underste og øverste
områder i nævnte rækkefølge.
10. Montér ledningsdækslet via det åbnede
dæksel til donglen. Drej dækslet 90 grader
fremad, og skub derefter ned for at sætte
det på plads.
11. Montér afstandsdækslet (L) i den oprindelige
position, og luk derefter dækslet til donglen.
Vedligeholdelse
BEMÆRK
Dækslets udseende afviger, afhængig af
modellen.
Dansk
Untitled-5 55
2017-05-12
55
12:07:52
Vedligeholdelse
TRIN 6 Montér håndtaget igen
1. Montér håndtaget på den modsatte side, og
stram skruerne.
2. Luk dækslet til håndtaget som vist.
BEMÆRK
Vedligeholdelse
Du ønsker måske at sætte dørene tilbage i deres oprindelige position (før den blev vendt om). Hvis
det er tilfældet, skal du se instruktionerne herover, men sætte dørene, hængslerne og dækslerne
tilbage i deres oprindelige position.
56
Untitled-5 56
Dansk
2017-05-12
12:07:52
Håndtering og pleje
Hylder/vinreol (kun relevante modeller)
Løft den bagerste del af hylden (eller vinreolen)
lidt op for at trække den ud.
Foldbar hylde
1. Løft den forreste side af hylden lidt op for at
trække den ud.
2. Drej hylden diagonalt for at fjerne den.
FORSIGTIG
•
•
•
Vedligeholdelse
Hylden skal være indsat korrekt. Vend den
ikke på hovedet.
Når du sætter hylden i igen, skal du sørge
for at skubbe hylden helt ind, så den passer.
Glasbeholderen kan ridse glashylders
overflade.
Dørhylder
Løft let op, og træk hylden i døren ud.
FORSIGTIG
Tøm hylden i døren, for den fjernes, for at
forhindre ulykker.
Dansk
Untitled-5 57
2017-05-12
57
12:07:52
Vedligeholdelse
Rengøring
Indvendigt og udvendigt
ADVARSEL
•
•
Brug ikke benzen, fortynder eller rengøringsmidler til hjemmet/bilen, f.eks. Clorox™, til rengøring.
De kan ødelægge køleskabets overflade og medføre brand.
Sprøjt ikke vand på køleskabet. Dette kan medføre et elektrisk stød.
Brug regelmæssigt en tør klud til at fjerne alle fremmede stoffer, såsom støv eller vand, fra
strømstikket og kontaktpunkter.
1. Træk strømkablet ud af stikkontakten.
2. Brug en fugtig, blød, fnugfri klud eller køkkenrulle til at rengør køleskabet ind- og udvendigt.
3. Når du er færdig, skal du ligeledes bruge en tør klud eller køkkenrulle.
4. Sæt strømkablet i.
Udskiftning
LED-lamper
Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter for at få dem udskiftet.
ADVARSEL
•
Lamperne er ikke brugerservicerbare. Forsøg ikke selv på at udskifte lampen. Dette kan medføre
risiko for elektrisk stød.
Vedligeholdelse
58
Untitled-5 58
Dansk
2017-05-12
12:07:52
Side om side-installation
Hvis du ønsker det, kan du installere dette
køleskab side om side med et andet køleskab
fra Samsung. Denne side om side-installation er
imidlertid kun mulig med modeller, hivs navn
starter med RZ eller RR.
01
01
01
05
04
06
02
02
07
03
mindst 50 mm
02
130°
03
1939 mm
04
1194 mm
05
Fikserer til skab
Fikserer
07
Installationsretning
Vedligeholdelse
06
BEMÆRK
Du kan installere køleskabet så tæt på væggen
som muligt. Jo tættere køleskabet er på
væggen, jo større er strømforbruget imidlertid.
Dansk
Untitled-5 59
2017-05-12
59
12:07:53
Vedligeholdelse
Installationssæt
1
Nr.
4
5
2
3
6
NAVN PÅ DEL
Mængde
1
Bagerste forstærkede
hængsler
2
2
Fikserer til skab
1
3
Underste forstærkede
hængsler
1
4
Tapskruer (A)
4
5
Tapskruer (B)
2
6
Fikserer
1
Sådan installerer du
Sørg for, at strømmen er slukket på begge køleskabe.
1. Forbind de øverste sider af de to køleskabe
med fikseren til skab og tapskruerne.
Vedligeholdelse
2. Forbind de øverste og nederste, bagerste
sider af de to køleskabe med fikseren til
skab og tapskruerne.
60
Untitled-5 60
Dansk
2017-05-12
12:07:53
3. Forbind benene på de to køleskabe med
det nederste forstærkede hængsel og
tappeskruerne.
4. Indsæt én ende af fikseren mellem de to
øverste, forreste dæksler ved at lave et
mellemrum.
Vedligeholdelse
5. Skub fikseren helt op.
Dansk
Untitled-5 61
2017-05-12
61
12:07:53
Vedligeholdelse
6. Tryk ned på den anden for at sætte på plads.
Vedligeholdelse
62
Untitled-5 62
Dansk
2017-05-12
12:07:54
Fejlfinding
Gennemgå nedenstående tjekpunkter, før du ringer efter service. Alle serviceopkald vedrørende
normale situationer (ikke vedrørende defekter) afkræves brugeren.
Generelt
Temperatur
Symptom
Køleskabet virker
ikke.
Temperaturen i
køleskabet er høj.
Køleskabet overkøler
Den indvendige væg
er varm.
Mulige årsager
Løsning
•
Strømkablet er ikke tilsluttet
korrekt.
•
Sæt strømkablet korrekt i.
•
Temperaturkontrollen er ikke
indstillet korrekt.
•
Indstil temperaturen lavere.
•
Køleskabet er placeret nær en
varmekilde eller i direkte sollys.
•
Sørg for, at køleskabet ikke er
placeret i direkte sollys eller
nær varmekilder.
•
Ferietilstand er aktiveret.
•
Deaktivér Ferietilstand.
•
Køleskabet er overbelastet.
Madvarer blokerer køleskabets
ventiltorer.
•
Undgå at overbelaste
køleskabet. Lad ikke madvarer
blokere ventilationen.
•
Temperaturkontrollen er ikke
indstillet korrekt.
•
Indstil temperaturen højere.
•
For at forhindre dannelse af
kondens er køleskabet udstyret
med varmebestandige rør i
de forreste hjørner. Hvis den
omgivende temperatur stiger,
fungerer udstyret muligvis
ikke korrekt. Dette er ikke en
systemfejl.
•
Køleskabet har
varmebestandige rør i den
indvendige væg.
Fejlfindin
Dansk
Untitled-5 63
2017-05-12
63
12:07:54
Fejlfindin
Lugte
Symptom
Mulige årsager
•
Fordærvede madvarer.
•
Madvarer med stærke lugte.
•
Døren står åben, og der trænger
fugt ind i køleskabet.
•
Madvarer med højt fugtindhold.
Køleskabet lugter.
Løsning
•
Rengør køleskabet, og fjern alle
fordærvede madvarer.
•
Sørg for, at madvarer, der lugter
kraftigt, pakkes lufttæt.
•
Fjern fugten, og åbn ikke døren
i en længere periode.
•
Sørg for, at madvarerne pakkes
lufttæt.
Der dannes kondens
Symptom
Der dannes kondens
på de indvendige
vægge.
Mulige årsager
Løsning
Fejlfindin
64
Untitled-5 64
Dansk
2017-05-12
12:07:54
Hører du unormale lyde fra køleskabet?
Gennemgå nedenstående tjekpunkter, før du ringer efter service. Brugeren vil blive faktureret for
serviceopkald, der relaterer til normale lyde.
Disse lyde er normale.
•
Ved start eller slut af en handling kan køleskabet lave lyde, som minder om en bilmotor, der
startes. Lydene bliver forsvinder efterhånden som handlingen stabiliseres.
Brummen!
Klikken!
Eller piplen!
•
Når blæseren kører kan disse lyde forekomme. Når køleskabet når den indstillede temperatur,
ophører blæserlyden.
SSSRRR!
Når køleskabet afkøler, bevæger kølemiddelgas gennem forseglede rør, hvilket forårsager
boblende lyde.
Fejlfindin
•
Raslen
Boblen!
Dansk
Untitled-5 65
2017-05-12
65
12:07:54
Fejlfindin
•
Når køleskabstemperaturen stiger eller falder, trækker plastikdele sig sammen eller udvides,
hvilket forårsager bankende lyde. Disse lyde forekommer under afrimningscyklusen eller når
elektriske dele arbejder.
Knækkelyde!
•
•
For isfremstillingsmodeller: Når vandventilen åbner for at fylde isfremstilleren, kan en summende
lyd forekomme.
På grund af trykudligning, når køleskabsdøren åbnes og lukkes, kan susende lyde forekomme.
Fejlfindin
66
Untitled-5 66
Dansk
2017-05-12
12:07:54
Samsung Smart Home
Symptom
Kunne ikke finde
"Samsung Smart
Home" på appmarkedet.
Handling
•
Appen Samsung Smart Home er tilgængelig til smartphones, der kører
Android 4.0 (ICS) eller nyere eller iOS 8.0 eller nyere.
Appen Samsung
Smart Home fungerer
ikke.
•
•
Appen Samsung Smart Home er kun tilgængelig på visse modeller.
Den gamle Samsung Smart Refrigerator-app kan ikke oprette
forbindelse til Samsung Smart Home-modeller.
Appen Samsung
Smart Home er
installeret men
ikke forbundet til
køleskabet.
•
•
•
Du skal først logge på din Samsung-konto for at bruge appen.
Sørg for, at din router fungerer normalt.
Hvis du ikke har forbundet dit køleskab til appen Samsung Smart
Home efter installation af appen, skal du oprette forbindelse ved brug
af appens funktion til enhedsregistrering.
•
•
Du skal først logge på din Samsung-konto for at bruge appen.
Hvis du ikke har en Samsung-konto, skal du følge appens instruktioner
på skærmen for at oprette en.
•
Easy Connection ophører muligvis med at fungere pga. afstanden fra
dit adgangspunkt (AP) eller elektrisk interferens fra det omgivende
miljø. Vent et øjeblik, og prøv igen.
•
Afslut og genstart Samsung Smart Home, eller afbryd routeren, og
genopret forbindelse.
Afbryd strømledningen, og tilslut den igen efter ca. 1 minut.
Kunne ikke logge på
appen.
Der vises en
fejlmeddelelse,
når jeg forsøger
at registrere mit
køleskab.
Appen Samsung
Smart Home er
forbundet til
køleskabet men kører
ikke.
•
Fejlfindin
Dansk
Untitled-5 67
2017-05-12
67
12:07:54
Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Samsungs produkter, bedes du kontakte SAMSUNGS
kundeservicecenter.
Land
Kontaktcenter
Website
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
DA68-03560C-02
Untitled-5 68
2017-05-12
12:07:55
Kjøleskap
Brukerhåndbok (kun kjøleskap)
RR39M*
Frittstående apparat
Untitled-6 1
2017-05-12
12:08:57
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Innhold
2
Untitled-6 2
3
Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:
Alvorlige varseltegn for transport og område
Kritiske installasjonsadvarsler
Forsiktighetsregler ved installasjon
Kritiske bruksadvarsler
Bruksadvarsel
Forsiktighetsregler ved bruk
Forsiktighetsregler ved rengjøring
Kritiske avhendingsadvarsler
Ekstra tips til riktig bruk
Tips for å spare energi
Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i andre lignende bruksområder, for eksempel
Instruksjoner om WEEE
5
6
6
10
11
15
16
18
19
20
21
21
22
Installasjon
23
Kort om kjøleskapet
Trinnvis installasjon
23
24
Drift
31
Funksjonspanel
Samsung Smart Home
Spesialfunksjoner
31
34
36
Vedlikehold
38
Vending av dør (bare aktuelle modeller)
Håndtak og vedlikehold
Rengjøring
Utskiftning
Installasjon side ved side
38
56
57
57
58
Feilsøking
62
Generelt
Kommer det unormale lyder fra kjøleskapet?
Samsung Smart Home
62
64
66
Norsk
2017-05-12
12:08:57
Sikkerhetsinformasjon
Norsk
Untitled-6 3
2017-05-12
Sikkerhetsinformasjon
• Før du bruker det nye kjøleskapet fra Samsung, leser du
denne håndboken nøye slik at du vet hvordan du bruker
funksjonene som apparatet tilbyr på en trygg og effektiv
måte.
• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer
(inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller av personer som mangler relevant
erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn
eller får opplæring av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder og
av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske
funksjonshemminger eller manglende erfaring og
kunnskaper, så lenge de har fått instruksjoner i hvordan
apparatet kan brukes på en sikker måte og forstår hvilke
risikoer som er forbundet med bruk av apparatet.
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
• Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne
håndboken dekker ikke alle mulige forhold og situasjoner
som kan oppstå.
Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og utvise
forsiktighet når du installerer, vedlikeholder og bruker
apparatet.
3
12:08:57
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjon
• På grunn av at følgende bruksanvisninger dekker
forskjellige modeller, kan egenskapene til kjøleskapet ditt
variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og
ikke alle varseltegn er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller
bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter
eller finner hjelp og informasjon på Internett på www.
samsung.com.
• For å unngå at det skapes en brennbar gassblanding
hvis det oppstår en lekkasje i kjølevæskekretsen, må
man ta hensyn til hvor mye kjølevæske som brukes før
man avgjør størrelsen på det rommet som apparatet skal
plasseres i.
• Start aldri et apparat som viser tegn på skade. Kontakt
forhandleren hvis du er i tvil. Rommet må være 1 m³
i størrelse for hvert 8 g av R-600a -kjølevæske inni
apparatet. Mengden kjølevæske i ditt bestemte apparat
vises på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
• Kjølevæske som spruter ut fra rørene, kan antenne eller
føre til øyeskader. Når kjølevæske lekker fra røret må du
unngå åpne flammer, og flytte brennbare enheter vekk fra
produktet. Luft rommet øyeblikkelig.
- Hvis ikke, kan det føre til brann eller eksplosjon.
• Det er farlig for andre enn autorisert servicepersonell å
utføre service på dette apparatet.
• Ikke oppbevar eksplosive gjenstander som spraybokser
med brannfarlig materiale i dette apparatet.
4
Untitled-6 4
Norsk
2017-05-12
12:08:57
Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:
Følg alle sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken. Denne
håndboken bruker følgende sikkerhetssymboler.
ADVARSEL
Sikkerhetsinformasjon
Farer eller utrygg praksis som kan føre til alvorlige
personskader, materielle skader og/eller dødsfall.
FORSIKTIG
Farer eller utrygg praksis som kan føre til alvorlige
personskader og/eller materielle skader.
MERK
Nyttig informasjon som hjelper brukerne med å forstå eller
dra nytte av kjøleskapet.
Disse varseltegnene er her for å forhindre skader på deg og
andre.
Følg dem nøye.
Etter at du har lest denne delen, bør du oppbevare den på et
trygt sted for fremtidig bruk.
Norsk
Untitled-6 5
2017-05-12
5
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
Alvorlige varseltegn for transport og område
ADVARSEL
Sikkerhetsinformasjon
• Ved transport og installasjon av apparatet må du være
forsiktig slik at ingen deler av kjølevæskekretsen blir
skadet.
- Kjølevæske som lekker fra røret, kan antenne eller føre
til øyeskader. Hvis du oppdager en lekkasje, må du
unngå åpne flammer og potensielle antennelseskilder
og lufte rommet apparatet står i, i flere minutter.
- Dette apparatet inneholder en liten mengde
isobutankjølevæske (R-600a), som er en miljøvennlig
naturgass, men også brennbar. Ved transport og
installasjon av apparatet må du være forsiktig slik at
ingen deler av kjølevæskekretsen blir skadet.
Kritiske installasjonsadvarsler
ADVARSEL
• Ikke installer kjøleskapet i et fuktig miljø eller plasser det
der det kan komme i kontakt med vann.
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til
elektrisk støt eller brann.
• Ikke plasser dette kjøleskapet i direkte sollys eller utsett
det for varme fra komfyrer, varmeovner eller andre
apparater.
6
Untitled-6 6
Norsk
2017-05-12
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke koble flere apparater til samme strømuttak.
Kjøleskapet skal alltid være koblet til et eget strømuttak
med riktig spenningsverdi i henhold til merkeskiltet på
kjøleskapet.
- Dette gir best mulig ytelse og hindrer også
overbelastning av husets strømnett, noe som kan føre
til brannfare som følge av overopphetede kabler.
• Hvis vegguttaket er løst, må du ikke sette inn
strømkontakten.
- Dette medfører risiko for elektrisk støt eller brann.
• Ikke bruk en strømledning med sprekker eller
slitasjeskader på ledningen eller i endene.
• Ikke bøy strømledningen for mye eller plasser tunge
gjenstander på den.
• Ikke trekk i eller bøy strømledningen for hardt.
• Ikke vri eller knytt sammen strømledningen.
• Ikke hekt strømledningen over en metallgjenstand, ikke
plasser en tung gjenstand oppå strømledningen, ikke legg
strømledningen inn mellom to gjenstander og ikke dytt
strømledningen inn i området bak apparatet.
• Når du flytter kjøleskapet, må du passe på at det ikke
velter eller at du skader strømledningen.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Aldri koble fra kjøleskapet ved å dra i strømledningen. Ta
alltid godt tak i støpselet og dra rett ut av strømuttaket.
- Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/
eller elektrisk støt.
• Ikke oppbevar eksplosive gjenstander som spraybokser
med brannfarlig materiale i dette apparatet.
Norsk
Untitled-6 7
2017-05-12
7
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke installer apparatet i nærheten av en varmeovn eller
brannfarlig materiale.
• Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke
gass.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Dette kjøleskapet må plasseres og installeres riktig i
henhold til instruksjonene i denne håndboken før du
bruker det.
• Koble strømkontakten til i riktig posisjon med ledningen
hengende ned.
- Hvis du kobler til strømledningen opp-ned, kan kabelen
bli avskåret og føre til brann eller elektrisk støt.
• Kontroller at strømkontakten ikke klemmes eller skades på
baksiden på kjøleskapet.
• Hold emballasjematerialene utenfor barns rekkevidde.
- Det er risiko for å dø av kvelning hvis et barn tar
emballasjematerialene over hodet.
• Apparatet må plasseres slik at kontakten er lett tilgjengelig
etter installasjon.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann på
grunn av strømlekkasje.
• Ikke installer dette apparatet i fuktige, oljete eller støvete
omgivelser, på steder som er utsatt for direkte sollys og
vann (regndråper).
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til
elektrisk støt eller brann.
• Hvis det er støv eller vann i kjøleskapet, drar du ut
strømkontakten og kontakter ditt Samsung Electronicsservicesenter.
- Ellers kan det oppstå brann.
8
Untitled-6 8
Norsk
2017-05-12
12:08:58
Norsk
Untitled-6 9
2017-05-12
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke stå på apparatet eller plasser ting (som klesvask,
levende lys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier,
metallobjekter osv.) på apparatet.
- Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med
produktet eller personskader.
• Du må fjerne all beskyttende plastfolie før du kobler til
produktet første gang.
• Følg med på barn og tilse at de ikke leker med karabinene
som brukes til å justere døren eller vannslangeklemmene.
- Det er risiko for å dø av kvelning hvis et barn svelger
en karabin eller vannslangeklemme. Hold karabinene og
vannslangeklemmene utenfor barns rekkevidde.
• Kjøleskapet må være skikkelig jordet.
- Sørg alltid for at du har jordet kjøleskapet før du
forsøker å undersøke eller reparere deler av apparatet.
Strømlekkasjer kan føre til alvorlig elektrisk støt.
• Bruk aldri gassrør, telefonlinjer eller andre potensielle
lyntiltrekkere som jording.
- Du må jorde kjøleskapet for å forhindre strømlekkasjer
eller elektrisk støt som følge av strømlekkasje fra
kjøleskapet.
- Slike hendelser kan føre til elektrisk støt, brann,
eksplosjon eller problemer med produktet.
• Sett strømkontakten ordentlig inn i støpselet på veggen.
Ikke bruk skadde strømstøpsler, skadde strømledninger
eller løse stikkontakter.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Hvis strømledningen er skadet, må du skifte den
ut øyeblikkelig ved hjelp av produsenten eller en
servicerepresentant.
9
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
• Sikringen på kjøleskapet må byttes ut av en kvalifisert
tekniker eller et serviceselskap.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller
personskade.
Sikkerhetsinformasjon
Forsiktighetsregler ved installasjon
FORSIKTIG
• La det være tilstrekkelig plass rundt kjøleskapet og
installer det på et flatt underlag.
- Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett
eller monteringsstruktur er plassert slik at ingenting
hindrer åpningen.
• La apparatet stå i ro i 2 timer før du fyller det med mat
etter at det er montert og slått på.
• Vi anbefaler at du får en kvalifisert tekniker eller et
serviceselskap til å installere kjøleskapet.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt, brann,
eksplosjon, problemer med produktet eller
personskader.
• Overbelastning av en dør kan gjøre at kjøleskapet faller og
forårsake fysisk skade.
10
Untitled-6 10
Norsk
2017-05-12
12:08:58
Kritiske bruksadvarsler
ADVARSEL
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke sett inn strømkontakten i et strømuttak med våte
hender.
- Dette kan føre til elektrisk støt.
• Ikke oppbevar gjenstander oppå apparatet.
- Når du åpner eller lukker døren, kan gjenstandene falle
ned og føre til personskade og/eller materiell skade.
• Ikke stikk inn hender, føtter eller metallgjenstander (f.eks.
spisepinner mv.) ned i bunnen av eller inn på baksiden av
kjøleskapet.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller personskade.
- Skarpe kanter kan medføre personskade.
• Ikke plasser beholdere fylt med vann oppå kjøleskapet.
- Vannsøl medfører risiko for elektrisk støt og brann.
• Ikke oppbevar flyktige eller brannfarlige gjenstander eller
gasser (benzen, tynner, propangass, alkohol, eter, LP-gass
og andre lignende produkter osv.) i kjøleskapet.
- Dette kjøleskapet skal bare brukes til å oppbevare mat.
- Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
• Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
- Hold fingrene unna steder der de kan komme i klem.
Klaringer mellom dørene og skapet er nødvendigvis
små. Vær forsiktig når du åpner dørene med barn i
nærheten.
• Ikke la barn henge i døren eller dørlommene. Det kan føre
til alvorlig skade.
Norsk
Untitled-6 11
2017-05-12
11
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke la barn komme seg inn i kjøleskapet. De kan bli
sittende fast.
• Ikke stikk hendene inn i det nederste området under
apparatet.
- Skarpe kanter kan medføre personskade.
• Ikke oppbevar legemidler, vitenskapelig materiale eller
temperaturfølsomme produkter i kjøleskapet.
- Produkter som krever streng temperaturkontroll, må
ikke oppbevares i kjøleskapet.
• Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inni kjøleskapet
med mindre de er av en type som anbefales av
produsenten.
• Hvis du lukter legemiddel eller røyk, trekk ut
strømkontakten umiddelbart og ta kontakt med Samsung
Electronics-servicesenter.
• Hvis det er støv eller vann i kjøleskapet, drar du ut
strømkontakten og kontakter ditt Samsung Electronicsservicesenter.
- Ellers kan det oppstå brann.
• Ikke la barn tråkke på en skuff.
- Skuffen kan bli ødelagt og få dem til å skli.
• Ikke la dørene til kjøleskapet være åpne uten tilsyn, og
ikke la barn gå inn i kjøleskapet.
• Ikke tillat at spedbarn eller barn kommer inn i skuffen.
- Det kan føre til dødsfall på grunn av kvelning eller
personskader.
• Ikke overfyll kjøleskapet med mat.
- Når du åpner døren, kan en gjenstand falle ned og føre
til personskade eller materiell skade.
12
Untitled-6 12
Norsk
2017-05-12
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på
apparatets overflate.
- I tillegg til at det er skadelig for mennesker, kan det
også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med
produktet.
• Ikke bruk eller plasser gjenstander som er følsomme
for temperaturendringer, som brannfarlige sprayer,
brannfarlige gjenstander, tørris, medisin eller kjemikalier, i
nærheten av kjøleskapet.
• Ikke bruk en hårføner til å tørke innsiden av kjøleskapet.
Ikke plasser et levende lys i kjøleskapet for å fjerne vond
lukt.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Ikke stå på apparatet eller plasser ting (som klesvask,
levende lys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier,
metallobjekter osv.) på apparatet. Dette kan føre til
elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller
personskader. Ikke plasser beholdere fylt med vann oppå
apparatet.
- Vannsøl medfører risiko for elektrisk støt og brann.
• Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å
fremskynde avisingsprosessen med mindre det anbefales
av produsenten.
• Ikke skad kjølevæskekretsen.
• Du må aldri stirre direkte på UV-lysdioder over en lengre
tidsperiode.
- Dette kan føre til belastning for øynene på grunn av
ultrafiolette stråler.
Norsk
Untitled-6 13
2017-05-12
13
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke sett kjøleskapshyllen inn opp-ned. Hyllestopperen
fungerer da kanskje ikke.
- Det kan forårsake en personskade hvis glasshyllen faller
ned.
• Hold fingrene unna steder der de kan komme i klem.
Klaringer mellom dørene og skapet er nødvendigvis små.
Vær forsiktig når du åpner dørene med barn i nærheten.
• Hvis du oppdager en gasslekkasje, må du unngå åpne
flammer og potensielle antenningskilder og lufte rommet
apparatet står i, i flere minutter.
- Ikke rør apparatet eller strømledningen.
- Ikke bruk en kjøkkenvifte.
- En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.
• Bruk bare LED-lamper som tilbys av produsenten eller
servicerepresentanten.
• Flasker bør oppbevares tett inntil hverandre, slik at de ikke
faller ut.
• Dette produktet er bare tiltenkt oppbevaring av mat til
husholdningsbruk.
• Ikke forsøk å reparer, demonter eller modifiser kjøleskapet
på egen hånd.
- Uautoriserte modifiseringer kan føre til
sikkerhetsproblemer. For å reversere en uautorisert
modifisering må du betale fullt for deler og arbeid.
• Ikke bruk andre sikringer (f.eks. av kobber, ståltråd osv.)
enn en standardsikring.
• Hvis kjøleskapet ditt må repareres eller reinstalleres,
kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt, brann,
problemer med produktet eller personskader.
14
Untitled-6 14
Norsk
2017-05-12
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
• Hvis den innvendige eller utvendige LED-lampen har
slukket, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
• Hvis det kommer en svidd lukt eller røyk fra kjøleskapet,
kobler du øyeblikkelig kjøleskapet fra strømmen og
kontakter nærmeste Samsung Electronics-servicesenter.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brannskade.
• Trekk strømkontakten ut av stikkontakten før du skifter ut
de innvendige lampene i kjøleskapet
- Ellers er det fare for elektrisk støt.
• Hvis du har problemer med å skifte en lampe som ikke er
LED, kontakter du et Samsung servicesenter.
• Hvis produktet er utstyrt med en LED-lampe, må du ikke
fjerne lampedekslene og LED-lampene på egenhånd.
- Kontakt et Samsung servicesenter.
• Sett strømkontakten ordentlig inn i støpselet på veggen.
• Ikke bruk skadde strømstøpsler, skadde strømledninger
eller løse stikkontakter.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Bruksadvarsel
ADVARSEL
• Sørg for at ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett
eller den innebygde strukturen er plassert slik at ingenting
hindrer åpningen.
• Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å
fremskynde avisingsprosessen med mindre det anbefales
av produsenten.
• Ikke skad kjølevæskekretsen.
Norsk
Untitled-6 15
2017-05-12
15
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke bruk elektriske apparater inni
matoppbevaringsrommene i apparatet med mindre de er
av typen som anbefales av produsenten.
Forsiktighetsregler ved bruk
Sikkerhetsinformasjon
FORSIKTIG
• For at produktet skal ha best mulig ytelse må du
- Ikke plassere mat for nærme ventilasjonsåpningene
bakerst i kjøleskapet, ettersom det kan hindre
luftsirkulasjonen inni kjøleskapet.
- Pakke matvarene skikkelig inn eller plassere dem i
lufttette beholdere før du legger dem i kjøleskapet.
- Følg med på maksimale oppbevaringstider og
utløpsdatoer for frosne matvarer.
• Servicegaranti og modifikasjon.
- Endringer eller modifikasjoner som utføres av
tredjeparter på dette ferdigstilte apparatet, dekkes
ikke av Samsungs garantiservice, og Samsung er heller
ikke ansvarlig for sikkerhetsproblemer som følger av
modifikasjoner som er utført av en tredjepart.
• Ikke blokker luftehullene inni kjøleskapet.
- Hvis luftehullene blokkeres, særlig hvis de blokkeres av
en plastpose, kan kjøleskapet bli for sterkt nedkjølt.
• Tørk av overflødig fuktighet fra innsiden og la dørene stå
åpne.
- Ellers kan det utvikle seg lukt og mugg.
• Hvis kjøleskapet er koblet fra strømforsyningen, må du
vente minst fem minutter før du kobler det til igjen.
16
Untitled-6 16
Norsk
2017-05-12
12:08:58
Norsk
Untitled-6 17
2017-05-12
Sikkerhetsinformasjon
• Når det var vann som gjorde kjøleskapet vått, må du
trekke ut strømkontakten og ta kontakt med Samsung
Electronics-servicesenter.
• Ikke slå på eller bruk kraft på glassoverflater.
- Knust glass kan føre til personskader og/eller materielle
skader.
• Fyll vanntanken og isbitskuffene med drikkevann
(springvann, mineralvann eller renset vann).
- Ikke fyll tanken med te eller sportsdrikker. Dette kan
skade kjøleskapet.
• Pass på så ikke fingrene setter seg fast.
• Hvis det kommer for mye vann i kjøleskapet, kontakter du
nærmeste servicesenter.
- Det medfører risiko for elektrisk støt eller brann.
17
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
Forsiktighetsregler ved rengjøring
FORSIKTIG
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke sprut vann direkte på innsiden eller utsiden av
kjøleskapet.
- Det er risiko for brann eller elektrisk støt.
• Ikke bruk en hårføner til å tørke innsiden av kjøleskapet.
• Ikke plasser et levende lys i kjøleskapet for å fjerne vond
lukt.
- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
• Vanntanken, isskuffen og vannterningene må bare fylles
med drikkbart vann (mineralvann eller renset vann).
- Ikke fyll tanken med te, juice eller sportsdrikk da dette
kan skade kjøleskapet.
• Ikke spray rengjøringsmidler direkte på displayet.
- Trykte bokstaver på displayet kan løsne.
• Hvis fremmedlegemer, for eksempel vann, kommer inn i
apparatet, må du ta ut strømkontakten og kontakte ditt
nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
• Bruk en ren, tørr klut til å fjerne fremmedlegemer eller
støv fra strømkontakten. Ikke bruk en våt eller fuktig klut
når du rengjør kontakten.
- Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
• Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.
• Ikke bruk benzen, tynner, Clorox eller klorid til rengjøring.
- Disse kan skade apparatets overflate eller føre til brann.
• Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i
dispenserhullet.
- Det kan føre til personskade eller materiell skade.
18
Untitled-6 18
Norsk
2017-05-12
12:08:58
• Trekk ut strømkontakten fra stikkontakten før du rengjør
eller utfører vedlikehold på apparatet.
- Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
Kritiske avhendingsadvarsler
Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
• Avhend emballasjematerialet til dette produktet på en
miljøvennlig måte.
• Sørg for at ingen av rørene på baksiden av apparatet er
skadet før avhending.
• R-600a eller R-134a brukes som kjølevæske. Kontroller
kompressoretiketten på baksiden av apparatet eller
etiketten på innsiden av kjøleskapet for å se hvilken
kjølevæske som brukes i ditt kjøleskap. Hvis dette
produktet inneholder brannfarlig gass (kjølevæske R-600a),
bør du kontakte de lokale myndigheter for å forhøre deg
om trygg avhending av dette produktet.
• Når du avhender dette kjøleskapet, må du fjerne døren,
dørforseglingen og dørhengslene slik at små barn eller dyr
ikke kan bli fanget inni det. Barn må ha tilsyn for å sikre at
de ikke leker med apparatet. Hvis barnet blir sittende fast
inni, kan det bli skadet eller kvalt til døde.
- Hvis barnet blir sittende fast inni, kan det bli skadet og
kvalt til døde.
• Syklopentan Gassene i isolasjonsmaterialet krever
en spesiell avhendingsprosedyre. Kontakt de lokale
myndighetene angående miljømessig, trygg avhending av
dette produktet.
Norsk
Untitled-6 19
2017-05-12
19
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
• Oppbevar alt emballasjemateriale utenfor barns
rekkevidde, ettersom emballasje kan være farlig for barn.
- Hvis et barn tar en pose over hodet, kan det kveles.
Ekstra tips til riktig bruk
Sikkerhetsinformasjon
• I tilfelle strømbrudd ringer du ditt lokale strømselskap og
spør hvor lenge det kommer til å vare.
- De fleste strømbrudd som korrigeres innen en time eller
to, vil ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Men du
bør unngå å åpne døren ofte mens strømmen er borte.
- Dersom strømbruddet varer i mer enn 24 timer, bør du
ta ut og kaste all oppbevart mat.
• Kjøleskapet vil kanskje ikke fungere som det skal hvis det
plasseres på et sted over lengre tid hvor temperaturen i
luften konstant er lavere enn temperaturene som apparatet
er utformet for.
• I noen tilfeller med en bestemt type mat, vil det ha en
dårlig effekt på maten å oppbevare den i kjøleskapet.
• Apparatet er frostfritt, noe som betyr at du ikke trenger å
avise det manuelt. Dette utføres automatisk.
• Temperaturstigningen under avising samsvarer med ISOkravene. Men hvis du vil unngå at oppbevarte matvarer
oppvarmes for mye når apparatet avises, kan du pakke
dem inn i flere lag med avispapir.
20
Untitled-6 20
Norsk
2017-05-12
12:08:58
Tips for å spare energi
Sikkerhetsinformasjon
• Installer apparatet i et kaldt, tørt rom med tilstrekkelig
ventilasjon. Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys,
og plasser det aldri i nærheten av en direkte varmekilde
(for eksempel en radiator).
• Det anbefales å unngå å blokkere ventiler og rister for
bedre energieffektivitet.
• La varm mat kjøle seg ned før du plasserer den i apparatet.
• Ikke la døren til kjøleskapet stå åpen for lenge når du
legger inn eller tar ut matvarer.
• Det anbefales å installere kjøleskapet med klaring til både
baksiden og sidene. Dette vil være med på å redusere
strømforbruket og holde strømregningene nede.
• Mest effektiv bruk av energien får du ved å la alle indre
deler, for eksempel kurver, skuffer og hyller, være i samme
posisjon som fra produsenten.
Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i
andre lignende bruksområder, for eksempel
• kjøkkenområder for ansatte i butikker, på kontorer og i
andre arbeidsmiljøer,
• våningshus og av kunder på hoteller, moteller og andre
miljøer som brukes til boligformål,
• pensjonater og lignende,
• catering og andre bruksområder som ikke kommer inn
under varehandel.
Norsk
Untitled-6 21
2017-05-12
21
12:08:58
Sikkerhetsinformasjon
Instruksjoner om WEEE
Sikkerhetsinformasjon
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader,
headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved
slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader
grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt
fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av,
eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan
resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes
med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement
og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks.
REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Gjelder bare produkter som selges i europeiske land.)
22
Untitled-6 22
Norsk
2017-05-12
12:08:58
Installasjon
Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig installasjon av kjøleskapet og hindre ulykker før du
bruker det.
ADVARSEL
•
•
•
•
Bruk kjøleskapet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne håndboken.
All service må utføres av en kvalifisert tekniker.
Avhend produktets emballasjemateriell i samsvar med lokale forskrifter.
For å hindre elektrisk støt kobler du ut strømledningen før du utfører service eller skifter deler.
Kort om kjøleskapet
Det faktiske bildet og de medfølgende komponentdelene til kjøleskapet kan variere, avhengig av
modell og land.
06
01
08
03
04
09
Kjøleskapshyller
Vinstativ *
Flyttbart brett *
Sammenleggbar hylle *
Grønnsaksskuffer
Beskyttelse for melkeprodukter
Uttakbart eggbrett
Skuff til flere formål
Vanntank *
Beskyttelse for drikkevarer
Installasjon
07
02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
* bare aktuelle modeller
10
05
MERK
•
•
For best mulig energieffektivitet må du sørge for at alle hyller, skuffer og kurver er plassert i
original posisjon.
Oppbevar myk mat, for eksempel ost, i beholderen for flere formål. Oppbevar drikkevarer i flasker
i beskyttelsen for drikkevarer.
Norsk
Untitled-6 23
2017-05-12
23
12:08:59
Installasjon
Trinnvis installasjon
TRINN 1 Velg et sted
Krav til stedet:
• Solid, jevnt underlag uten tepper eller gulv som kan hindre ventilasjon
• Ikke i direkte sollys
• Tilstrekkelig plass til å åpne og lukke døren
• Ikke i nærheten av en varmekilde
• Plass til vedlikehold og service
• Temperaturområde: mellom 10 °C og 43 °C
Effektivt temperaturområde
Kjøleskapet er utformet for å fungere normalt innenfor temperaturområdet som er spesifisert i
klasserangeringen.
Installasjon
Klasse
Symbol
Kald temperert sone
Temperert sone
Omgivelsestemperaturområde (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 til +32
+10 til +32
N
+16 til +32
+16 til +32
Subtropisk sone
ST
+16 til +38
+18 til +38
Tropisk sone
T
+16 til +43
+18 til +43
MERK
Kjøleytelsen og strømforbruket til kjøleskapet kan påvirkes av temperaturen i rommet, hvor ofte
døren åpnes og plasseringen av kjøleskapet. Vi anbefaler at du justerer temperaturinnstillingene
etter behov.
24
Untitled-6 24
Norsk
2017-05-12
12:08:59
Klarering
Se bildene og tabellen nedenfor for plasskrav ved installasjon.
Dybde "A"
B
694
Bredde "B"
595
Samlet høyde "C"
1853
(enhet: mm)
A
C
Installasjon
Norsk
Untitled-6 25
2017-05-12
25
12:08:59
Installasjon
01
01
01
minst 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(enhet: mm)
03
MERK
Du kan montere kjøleskapet så nært veggen
som mulig. Strømforbruket er imidlertid høyere
jo nærme kjøleskapet står inntil veggen.
04
Installasjon
05
07
06
MERK
Målene i tabellen over kan variere, avhengig av målemetoden.
26
Untitled-6 26
Norsk
2017-05-12
12:08:59
TRINN 2 Wi-Fi-forbindelse
Du kan kontrollere kjøleskapet eksternt med
Smart Home-dongelen som selges separat. For å
kjøpe en Smart Home-dongel kan du gå til www.
samsung.com og følge produktinformasjonen
om dongelen.
FORSIKTIG
•
•
Samsung Smart Home-dongelen kommer i
to forskjellige typer: én som er dedikert til
Samsung smart-TV-er og den andre som er
dedikert til Samsung-husholdningsapparater.
Du må kjøpe Samsung Smart Home-dongelen
som er dedikert til husholdningsapparater.
Andre dongler kan forårsake systemfeil.
Installasjon
1. Åpne kjøleskapdøren og trekk
dongeldekselet på toppen av døren opp for
å åpne det.
2. Sett Smart Home-dongelen inn riktig retning
i dongelporten.
3. Skyv ned for å lukke dongeldekselet.
Norsk
Untitled-6 27
2017-05-12
27
12:08:59
Installasjon
TRINN 3 Underlag
•
•
•
Underlaget kjøleskapet installeres på, å tåle
et fullt kjøleskap.
For å beskytte gulvet plasserer du en stor bit
papp på hvert av kjøleskapets bein.
Når kjøleskapet er i sin endelige posisjon,
må du ikke flytte det med mindre det er
nødvendig, for å beskytte gulvet. Hvis du må
flytte det, bruker du et tykt papir eller tøy,
som for eksempel gamle tepper, under det.
Installasjon
28
Untitled-6 28
Norsk
2017-05-12
12:08:59
TRINN 4 Justere nivelleringsføttene
FORSIKTIG
•
•
•
Kjøleskapet må stå rett på et flatt, solid gulv. Hvis ikke kan det føre til skader på kjøleskapet eller
fysiske skader.
Justeringen må utføres med tomt kjøleskap. Sørg for at det ikke er noen matvarer i kjøleskapet.
Av sikkerhetsmessige årsaker justerer du forsiden litt høyere enn baksiden.
Kjøleskapet kan nivelleres med fotfrontene som har en spesialskrue (nivelleringsskrue) til
nivelleringsformål. Bruk en flat skrutrekker til justeringen.
Slik justerer du høyden på venstre side:
Plasser en flat skrutrekker inn i utjevneren på
venstre frontfot. Vri utjevneren med klokken for
å heve eller vri den mot klokken for å senke.
Installasjon
Slik justerer du høyden på høyre side:
Plasser en flat skrutrekker inn i utjevneren på
høyre frontfot. Vri utjevneren med klokken for å
heve eller vri den mot klokken for å senke.
Norsk
Untitled-6 29
2017-05-12
29
12:09:00
Installasjon
TRINN 5 Første innstillinger
Kjøleskapet skal være fullt funksjonelt når du har fullført disse trinnene.
1. Fjern PE-skumstykkene fra hyllehjørnene. Disse er festet for å beskytte kjøleskapet under
transport.
2. Koble strømledningen til strømuttaket for å slå på kjøleskapet.
3. Åpne døren og sjekk om den innvendige lampen lyser.
4. Velg den laveste temperaturen som er tilgjengelig, og vent i omkring én time. Da vil kjøleskapet
bli litt kaldere mens motoren går jevnt.
5. Vent til kjøleskapet når angitt temperatur. Nå er kjøleskapet klart til bruk.
MERK
Alarmen går når du slår på kjøleskapet. Du kan slå av alarmen ved å trykke på Fridge (Kjøleskap).
TRINN 6 Siste sjekk
Installasjon
Når installasjonen er fullført, bekrefter du at:
• Kjøleskapet er koblet til et strømuttak og er skikkelig jordet.
• Kjøleskapet er installert på et flatt underlag.
• Kjøleskapet er i vater og står støtt på gulvet.
• Døren åpnes og lukkes fritt, og den innvendige lampen slår seg automatisk på når døren åpnes.
30
Untitled-6 30
Norsk
2017-05-12
12:09:00
Drift
Funksjonspanel
TYPE A
06
01
02
03 04
Drift
05
TYPE B
06
03
01
02
04
05
Norsk
Untitled-6 31
2017-05-12
31
12:09:00
Drift
01 Fridge (Kjøleskap)
02 Power Cool (Hurtigkjøler)
03 Door Alarm (Døralarm)
04 Vacation (Ferie)
05 Control Lock (Kontrollås)
06 Nettverkstilkobling
01 Kjøleskap
Fridge (Kjøleskap)
For å justere kjøleskaptemperaturen trykker du Fridge (Kjøleskap) og velger
ønsket temperatur.
Du kan endre temperaturen mellom 1 °C og 7 °C (standard: 3 °C).
02 Hurtigkjøler (3 sek.)
Power Cool
(Hurtigkjøler)
Hurtigkjøler fremskynder kjøleprosessen til maksimal viftehastighet.
Kjøleskapet fortsetter å gå på full hastighet i to og en halv time før det går
tilbake til forrige temperatur.
• Du aktiverer Hurtigkjøler ved å trykke og holde inne Power Cool
(Hurtigkjøler) i 3 sekunder. Den tilsvarende indikatoren ( ) lyser, og
kjøleskapet fremskynder kjøleprosessen.
• Du deaktiverer Hurtigkjøler ved å trykke og holde inne Power Cool
(Hurtigkjøler) på nytt i 3 sekunder. Kjøleskapet går tilbake til forrige
temperaturinnstilling.
Drift
MERK
Bruk av Hurtigkjøler øker strømforbruket. Sørg for at du slår den av og går
tilbake til forrige temperatur hvis du ikke har tenkt å bruke funksjonen.
03 Døralarm
Door Alarm
(Døralarm)
32
Untitled-6 32
Du kan stille inn alarmen for en påminnelse. Hvis døren blir stående åpen i
mer enn 2 minutter, hører du alarmen mens alarmindikatoren blinker.
Du kan bytte mellom aktivering og deaktivering av alarmen ved å trykke
Door Alarm (Døralarm).
Norsk
2017-05-12
12:09:00
04 Ferie (3 sek.)
Vacation (Ferie)
Hvis du skal på ferie eller forretningsreise, eller hvis du ikke skal bruke
kjøleskapet over lengre tid, bruker du modusen Ferie.
• Du aktiverer Ferie ved å trykke og holde inne Vacation (Ferie) i 3 sekunder.
Indikatoren for Ferie På slås på og visningen av kjøleskaptemperaturen
slås av. Kjøleskapets temperatur kommer til å bli kontrollert under 17 °C.
• Du deaktiverer Ferie ved å trykke og holde inne Vacation (Ferie) igjen i
3 sekunder. Kjøleskaptemperaturen går tilbake til forrige innstilling.
MERK
•
•
Sørg for at du tar ut maten fra kjøleskapsdelen før du bruker funksjonen
Feriemodus.
Feriemodus deaktiveres hvis du justerer temperaturen.
05 Kontrollås (3 sek.)
Control Lock
(Kontrollås)
For å hindre uhell eller utilsiktet bruk av kontrollene trykker du og holder
inne Control Lock (Kontrollås) i 3 sekunder for å aktivere Kontrollås. Alle
kontroller blir deaktivert med indikatoren ( ) på.
Du deaktiverer ved å trykke på og holde inne i 3 sekunder på nytt.
Kontrollene blir aktivert som normalt.
Drift
06 Nettverkstilkobling
Du kan bruke den valgfrie Smart Home-dongelen (selges separat) for å kontrollere og overvåke
kjøleskapet med Samsung Smart Home-appen. For mer informasjon om Samsung Smart Home, kan
du se avsnittet Samsung Smart Home.
MERK
•
•
•
•
•
•
•
Anbefalte krypteringssystemer inkluderer WPA/TKIP og WPA2/AES. Nyere eller uautoriserte WiFi-godkjenningsprotokoller støttes ikke.
Trådløse nettverk kan påvirkes av trådløse kommunikasjonsomgivelser.
Hvis Internett-tjenesteleverandøren har registrert MAC-adressen til PC-en eller modemet for
identifikasjon, kan det hende at Samsung Smart Refrigerator ikke kan koble seg til Internett. Hvis
dette skjer, kan du kontakte Internett-tjenesteleverandøren for teknisk støtte.
Brannmurinnstillingene for nettverkssystemet kan hindre Samsung Smart Refrigerator i å
få tilgang til Internett. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for teknisk hjelp. Hvis dette
symptomet fortsetter, kan du kontakte et lokalt Samsung-servicesenter eller forhandleren.
For å konfigurere de trådløse tilgangspunktinnstillingene kan du se brukerhåndboken til
tilgangspunktet.
Samsung Smart Refrigerator med Samsung Smart-dongel støtter både Wi-Fi 2,4 GHz med IEEE
802.11 b/g/n og Soft-AP-protokoller (IEEE 802.11 n anbefales).
Uautoriserte trådløse Wi-Fi-rutere kan kanskje ikke koble seg til et Samsung Smart Refrigerator.
Norsk
Untitled-6 33
2017-05-12
33
12:09:00
Drift
Samsung Smart Home
Installasjon
Besøk Google Play Store, Galaxy Apps eller Apple App Store og søk etter “Samsung Smart Home”. Last
ned og installer Samsung Smart Home-appen som tilbys av Samsung Electronics, på smartenheten
din.
MERK
•
•
Samsung Smart Home-appen er utformet for Android 4.0 (ICS) eller nyere, eller iOS 8.0 eller
nyere, og er optimalisert for Samsung-smarttelefoner (Galaxy S- og Galaxy Note-serien). På andre
smarttelefonmodeller kan enkelte funksjoner fungere annerledes.
For forbedret ytelse kan Samsung Smart Home-appen endres uten forvarsel, eller brukerstøtten
kan opphøre i henhold til produsentens retningslinjer.
Samsung-konto
Du må registrere Samsung-kontoen din for å bruke appen. Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger
du instruksjonene på appskjermen for å opprette en gratis Samsung-konto.
Drift
Slik kommer du i gang
1. Sett Smart Home-dongelen inn den tilhørende porten i kjøleskapet.
2. Kjør Samsung Smart Home-appen og logg inn med Samsung-kontoen. iPhone-brukere må oppgi
innloggingsinformasjonen hver gang de åpner appen.
3. Trykk på Add Device (Legg til enhet) > Refrigerator (Kjøleskap).
4. Følg instruksjonene på skjermen for å oppgi den nødvendige informasjonen om ruteren, og trykk
deretter på Next (Neste).
5. Trykk og hold inne Fridge (Kjøleskap) i mer enn 5 sekunder til meldingen "AP" vises på displayet.
Kjøleskapet registreres med appen.
6. Når enhetsregistreringen er fullført, vises kjøleskapikonet på Samsung Smart Home-appen.
7. Trykk på kjøleskapsikonet for å åpne kjøleskapssiden.
8. Når en nettverksforbindelse er etablert, lyser Wi-Fi-ikonet på kjøleskapet.
Kjøleskap-app
Integrert kontroll
Du kan overvåke og kontrollere kjøleskapet hjemme og når du er underveis.
• Trykk kjøleskapikonet i Samsung Smart Home for å åpne kjøleskapssiden.
• Sjekk driftsstatusen eller varslene for kjøleskapet, og endre alternativer eller innstillinger om
nødvendig.
MERK
Noen av kjøleskapets alternativer eller innstillinger er kanskje ikke tilgjengelige for fjernkontroll.
34
Untitled-6 34
Norsk
2017-05-12
12:09:00
Kategori
Overvåking
Funksjoner
Element
Beskrivelse
Kjøleskapstemperatur
Viser kjøleskapets gjeldende temperaturinnstilling.
Diagnose
Oppdager funksjonssvikt i kjøleskapet.
Energiovervåking
Kontrollerer kjøleskapets samlede strømforbruk de
siste 180 dagene.
Hurtigkjøler
Du kan slå Hurtigkjøler på eller av og sjekke de
gjeldende innstillingene.
Unormalt høy temperatur
Denne alarmen utløses ved unormalt høy
temperatur i kjøleskapet.
Åpen dør
Denne alarmen utløses hvis kjøleskapsdøren står
åpen et gitt tidsrom.
Alarmer
Drift
Norsk
Untitled-6 35
2017-05-12
35
12:09:00
Drift
Spesialfunksjoner
Det faktiske bildet og spesialfunksjonene til kjøleskapet kan variere, avhengig av modell og land.
Vanndispenser (bare gjeldende modeller)
Du kan få vann uten å åpne kjøleskapsdøren fra vanndispenseren. Vanntanken må fylles med
drikkevann før bruk.
Slik fyller du vanntanken med drikkevann
Åpne døren, og finn vanntanken som er omsluttet av dørskuffene.
1. Hold i håndtakene på begge sider av
vanntanken, og løft opp for å ta den ut.
MERK
Ta ut den øvre beskyttelsen først før du tar ut
vanntanken.
2. Fyll vanntanken med opptil 4,5 liter
drikkevann. Du kan enten ta av det øvre
lokket eller dekselet for å helle vann.
Drift
MERK
Rengjør innsiden av vanntanken før første
gangs bruk.
3. Sett vanntanken inn igjen først, og deretter
den øvre beskyttelsen. Sett vanntanken i
døren, og senk den vertikalt til den kommer
på plass. Ikke sett inn vanntanken i en vinkel.
36
Untitled-6 36
Norsk
2017-05-12
12:09:01
4. Ha et vannglass under vannkranen
på dispenseren, og trykk forsiktig på
dispenserspaken for å tappe vann. Pass på at
vanndispenseren ikke er låst.
FORSIKTIG
•
•
•
•
•
Vanndispenseren er utformet for å tappe drikkevann. Fyll kun drikkevann i vanntanken. Ikke fyll
den med noen andre væsker.
Ikke overfyll vanntanken slik at det renner over.
Sørg for at vanntanken sitter riktig.
Ikke bruk kjøleskapet uten vanntanken. det kan redusere ytelsen og effekten.
Du unngår at vannet skvulper ved at du passer på at glasset er på linje med dispenserspaken.
Drift
Norsk
Untitled-6 37
2017-05-12
37
12:09:01
Vedlikehold
Vending av dør (bare aktuelle modeller)
Vending av døren må utføres av servicepersonell godkjent av Samsung, bekostet av deg, siden denne
typen service ikke dekkes av garantien.
ADVARSEL
•
•
•
Hvis det oppstår feil eller skade på eiendom ved vending av dør som kan skyldes byråer som ikke
er godkjent, dekkes ikke dette av garantien.
Kjøleskapet må være koblet fra strømkilden før du kan vende døren.
Du må vente minst en time etter at vending av døren er fullført. Dette er for å unngå elektrisk
støt, noe som kan forekomme.
Verktøy som kreves (medfølger ikke)
Stjerneskrutrekker
En flat skrutrekker
8 mm pipenøkkel
(for bolter)
12 mm nøkkel
(for nedre hengselsskaft)
10 mm nøkkel
(for øvre hengselsskaft)
Vedlikehold
Tilbehør
The appearance of the accessories listed below may differ with the model.
Hengselsdeksel (L)
Mellomromsdeksel (L)
FORSIKTIG
Når du vender døren, må du holde alle de små delene (skruer, lokk osv.) til kjøleskapet borte fra barn
eller spedbarn av sikkerhetsmessige årsaker.
38
Untitled-6 38
Norsk
2017-05-12
12:09:01
Trinnvise instruksjoner
TRINN 1 Ta av håndtaket
1. Løsne håndtakshetten, og legg det til side.
2. Ta ut hver skrue på øvre og nedre side av
håndtaket.
3. Bruk en flat skrutrekker til å ta av hettene
for håndtaksskruene (x2). Monter deretter
hettene for håndtaksskruene på motsatt side.
Vedlikehold
FORSIKTIG
Vær forsiktig når du fjerner hettene for
håndtaksskruene for å unngå fysisk skade.
MERK
Ta vare på håndtaket for senere bruk.
Norsk
Untitled-6 39
2017-05-12
39
12:09:02
Vedlikehold
TRINN 2 Ta av kjøleskapsdøren
1. Åpne dongeldekselet, og ta ut
mellomromsdekselet.
2. Løft opp ledningsdekselet mens du holder
de nedre områdene (avbildet i figuren) av
ledningsdekselet nede med begge hender.
3. Snu ledningsdekselet 90 grader mot fronten,
og dytt opp for å ta det av.
MERK
Legg både mellomromsdekselet og
ledningsdekselet på et trygt sted. Du trenger
dem når du plasserer døren tilbake i den
opprinnelige posisjonen (før vending av døren).
MERK
Sett dongeldekselet på dørbeskyttelsen for
senere bruk.
Vedlikehold
40
Untitled-6 40
Norsk
2017-05-12
12:09:02
Displaytype A
1. Ta av det øvre rammedekselet fra høyre side
først. Trekk det deretter ut mot fronten.
2. Trekk ut venstre side av hengselsdekselet
for å fjerne det, og løft deretter opp bunnen
litt for å kunne dra det ut.
FORSIKTIG
Når du fjerner hengselsdekselet, må du være
forsiktig så du ikke skader kontaktene og
kablene på eller rundt kjøleskapsdøren.
MERK
Oppbevar hengselsdekselet på et sikkert sted.
Du trenger det når du plasserer døren tilbake
i den opprinnelige posisjonen (før vending av
døren).
Vedlikehold
3. Koble fra kontaktene på eller rundt
kjøleskapsdøren. Løsne skruene fra det øvre
hengselet for å fjerne det.
FORSIKTIG
For å unngå at kjøleskapsdøren faller, må du
holde godt fast i den mens du fjerner det øvre
hengselet.
Norsk
Untitled-6 41
2017-05-12
41
12:09:02
Vedlikehold
4. Når det øvre hengselet er fjernet, løfter
du kjøleskapsdøren opp for å fjerne den.
Oppbevar døren på et sikkert sted.
FORSIKTIG
Døren er tung. Vær forsiktig når du fjerner
døren, for å unngå personskade eller skade på
døren.
Vedlikehold
Displaytype B
1. Bruk en flat skrutrekker til å sette inn i ett
hull av gangen øverst på døren for å ta av
det øvre rammedekselet.
MERK
Begynn med hullet lengst fra hengselet.
42
Untitled-6 42
Norsk
2017-05-12
12:09:03
2. Trekk ut venstre side av hengselsdekselet
for å fjerne det, og løft deretter opp bunnen
litt for å kunne dra det ut.
FORSIKTIG
Når du fjerner hengselsdekselet, må du være
forsiktig så du ikke skader kontaktene og
kablene på eller rundt kjøleskapsdøren.
MERK
Oppbevar hengselsdekselet på et sikkert sted.
Du trenger det når du plasserer døren tilbake
i den opprinnelige posisjonen (før vending av
døren).
3. Koble fra kontaktene på eller rundt
kjøleskapsdøren. Løsne skruene fra det øvre
hengselet for å fjerne det.
FORSIKTIG
For å unngå at kjøleskapsdøren faller, må
du holde godt fast i den mens du fjerner det
øverste hengselet.
Vedlikehold
Norsk
Untitled-6 43
2017-05-12
43
12:09:03
Vedlikehold
4. Når det øvre hengselet er fjernet, løfter
du kjøleskapsdøren opp for å fjerne den.
Oppbevar døren på et sikkert sted.
FORSIKTIG
Døren er tung. Vær forsiktig når du fjerner
døren, for å unngå personskade eller skade på
døren.
Vedlikehold
44
Untitled-6 44
Norsk
2017-05-12
12:09:03
TRINN 3 Vende selvlukkeren
1. Fjern selvlukkerhåndtaket fra
kjøleskapsdøren ved å løsne skruene på
håndtakene og skruene på motsatt side.
2. Monter selvlukkerhåndtaket på motsatt side,
og trekk til skruene.
Vedlikehold
Norsk
Untitled-6 45
2017-05-12
45
12:09:03
Vedlikehold
TRINN 4 Vend det nedre hengselet
1. Vær forsiktig når du legger ned kjøleskapet.
Ta deretter ut skruene fra henholdsvis
det nedre hengselet på høyre side og
nivelleringsfoten på venstre side.
1
4
1
2
6
2. Bruk en 8 mm pipenøkkel til å ta ut den
bakre bolten ved siden av skaftet.
3. Ta ut skaftbolten under det nedre hengselet.
4. Bruk en stjerneskrutrekker til å ta ut skaftet.
5. Monter skaftet på motsatt side.
6. Sett inn den bakre bolten igjen, og trekk til.
7. Sett inn den skaftbolten igjen, og trekk til.
5
Vedlikehold
8. Monter det nedre hengselet på motsatt side,
og trekk til skruene. Monter nivelleringsfoten
på motsatt side, og trekk til skruene.
9. Sett kjøleskapet forsiktig opp i stående
posisjon.
46
Untitled-6 46
Norsk
2017-05-12
12:09:04
TRINN 5 Feste kjøleskapsdøren igjen
Displaytype A
1. Ta ut skruen, og trekk deretter ut
kontrolldekselet.
2. Flytt kontaktene og ledningene til motsatt
side. Sett inn kontrolldekslet og stram
deretter til skruene på motsatt side.
Vedlikehold
Norsk
Untitled-6 47
2017-05-12
47
12:09:04
Vedlikehold
3. Ta av skaftet fra det øvre hengselet. Monter
deretter tilbake skaftet som vist.
4. Monter den nedre delen av døren først i
hovedenheten.
5. Monter det øvre hengselet, og trekk til
skruene.
Vedlikehold
•
48
Untitled-6 48
Flytt ledningene fra motsatt side og fest dem
på den indre kroken på den andre siden.
Norsk
2017-05-12
12:09:04
6. Plasser dongeldekselet tilbake i opprinnelig
posisjon.
7. Koble kontaktene fra kjøleskapsdøren og
hovedenheten. Fest deretter kablene på
den indre kroken på hengselsdekselet (L)
(ekstrautstyr).
Vedlikehold
8. Monter hengselsdekselet på det øvre
hengselet med den høyre siden først. Trykk
deretter på bunnen av dekselet for å feste
det.
FORSIKTIG
Sørg for at ledningene og kontaktene ikke sitter
fast i midten.
Norsk
Untitled-6 49
2017-05-12
49
12:09:05
Vedlikehold
9. Monter det øvre rammedekselet med del (b)
montert i del (a) på skrå.
a
b
10. Monter ledningsdekselet gjennom det åpne
dongeldekselet. Vri dekselet 90 grader mot
fronten, og dytt det ned for å sette det på
plass.
11. Monter mellomromsdekselet (L) i den
opprinnelige posisjonen, og lukk deretter
dongeldekselet.
Vedlikehold
MERK
Dekslenes utseende varierer avhengig av
modellen.
Displaytype B
1. Ta ut skruen, og trekk deretter ut
kontrolldekselet.
50
Untitled-6 50
Norsk
2017-05-12
12:09:05
2. Flytt kontaktene og ledningene til motsatt
side. Sett inn kontrolldekslet og stram
deretter til skruene på motsatt side.
3. Ta av skaftet fra det øvre hengselet. Monter
deretter tilbake skaftet som vist.
Vedlikehold
Norsk
Untitled-6 51
2017-05-12
51
12:09:05
Vedlikehold
4. Monter den nedre delen av døren først i
hovedenheten.
5. Monter det øvre hengselet, og trekk til
skruene.
•
Flytt ledningene fra motsatt side og fest dem
på den indre kroken på den andre siden.
6. Plasser dongeldekselet tilbake i opprinnelig
posisjon.
Vedlikehold
7. Koble kontaktene fra kjøleskapsdøren og
hovedenheten. Fest deretter kablene på
den indre kroken på hengselsdekselet (L)
(ekstrautstyr).
52
Untitled-6 52
Norsk
2017-05-12
12:09:05
8. Monter hengselsdekselet på det øvre
hengselet med den høyre siden først. Trykk
deretter på bunnen av dekselet for å feste
det.
FORSIKTIG
Sørg for at ledningene og kontaktene ikke sitter
fast i midten.
9. Monter det øvre rammedekselet med del (b)
montert i del (a) på skrå. Skyv deretter enden
av dekselet mot venstre for å låse det.
a
b
Vedlikehold
Norsk
Untitled-6 53
2017-05-12
53
12:09:06
Vedlikehold
•
For modeller som har displaypanelet på
toppen av kjøleskapet, skyver du venstre
ende av det øverste rammedekselet og
deretter høyre side ved å låse nedre og øvre
områder i denne rekkefølgen.
10. Monter ledningsdekselet gjennom det åpne
dongeldekselet. Vri dekselet 90 grader mot
fronten, og dytt det ned for å sette det på
plass.
11. Monter mellomromsdekselet (L) i den
opprinnelige posisjonen, og lukk deretter
dongeldekselet.
Vedlikehold
MERK
Dekslenes utseende varierer avhengig av
modellen.
54
Untitled-6 54
Norsk
2017-05-12
12:09:06
TRINN 6 Montere håndtaket på igjen
1. Monter håndtaket på motsatt side, og trekk
til skruen.
2. Lukk håndtaksdekselet som vist.
MERK
Du ønsker kanskje å plassere dørene tilbake i den opprinnelige posisjonen (før vending). I så fall må
du bruke instruksjonene ovenfor som referanse, men plassere dørene, hengslene og dekslene tilbake
i den opprinnelige posisjonen.
Vedlikehold
Norsk
Untitled-6 55
2017-05-12
55
12:09:07
Vedlikehold
Håndtak og vedlikehold
Hyller/vinstativ (bare aktuelle modeller)
Løft opp baksiden av hyllen (eller vinstativet)
litt for å trekke ut.
Sammenleggbar hylle
1. Løft fremsiden av hyllen litt opp for å trekke
ut.
2. Drei hyllen på skrått for å ta ut.
FORSIKTIG
•
•
•
Vedlikehold
Hyllen må settes inn riktig. Ikke sett den inn
opp-ned.
Når hyllen plasseres tilbake skal du påse at
den skyves helt inn til den sitter på plass.
Glassbeholdere kan skrape opp overflaten på
glasshyller.
Dørbeskyttere
Løft litt opp, og trekk dørbeskyttelsen ut.
FORSIKTIG
Tøm dørbeskyttelsene før du fjerner dem for å
unngå uhell.
56
Untitled-6 56
Norsk
2017-05-12
12:09:07
Rengjøring
Innvendig og utvendig
ADVARSEL
•
•
Ikke bruk benzen, tynnere eller vaskemidler til hus og bil som Clorox™ til rengjøringsformål. Disse
kan skade kjøleskapets overflate eller føre til brann.
Ikke sprut vann på kjøleskapet. Det kan føre til elektrisk støt.
Bruk en tørr klut til å fjerne alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselet og
stikkontaktene.
1. Koble fra strømledningen.
2. Bruk en fuktig, myk, ikke-loende klut eller tørkepapir til å rengjøre kjøleskapets innside og utside.
3. Når du er ferdig, bruker du en tørr klut eller et tørkepapir til å tørke skikkelig.
4. Koble til strømledningen.
Utskiftning
LED-lamper
For å skifte lampene i kjøleskapet kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.
ADVARSEL
•
Brukeren kan ikke utføre endringer på lampene. Ikke forsøk å skifte ut lampen selv. Dette kan føre
til elektrisk støt.
Vedlikehold
Norsk
Untitled-6 57
2017-05-12
57
12:09:07
Vedlikehold
Installasjon side ved side
Du kan installere dette kjøleskapet med et
annet Samsung-kjøleskap ved siden av om du
vil. Side ved side-installasjon er imidlertid bare
tilgjengelig med modeller som har navn som
begynner på RZ eller RR.
01
01
01
05
04
06
02
02
07
03
minst 50 mm
02
130°
03
1939 mm
04
1194 mm
05
Fryseboksfeste
06
Feste
07
Installasjonsretning
Vedlikehold
MERK
Du kan montere kjøleskapet så nært veggen
som mulig. Strømforbruket er imidlertid høyere
jo nærme kjøleskapet står inntil veggen.
58
Untitled-6 58
Norsk
2017-05-12
12:09:07
Installasjonssett
1
4
5
2
3
6
Nr.
DELENAVN
Ant.
1
Forsterkede bakhengsler
2
2
Fryseboksfeste
1
3
Forsterket bunnhengsel
1
4
Plateskruer (A)
4
5
Plateskruer (B)
2
6
Feste
1
Installasjonsanvisninger
Sørg for å ha slått av begge kjøleskapene.
1. Sett sammen de øvre sidene av de to
kjøleskapene ved å bruke fryseboksfestet og
plateskruene.
Vedlikehold
2. Sett sammen de øvre og nedre baksidene
til de to kjøleskapene ved hjelp av de
forsterkede bakhengslene og plateskruene.
Norsk
Untitled-6 59
2017-05-12
59
12:09:07
Vedlikehold
3. Sett sammen beina til de to kjøleskapene
ved å bruke det forsterkede bunnhengselet
og plateskruene.
4. Sett den ene enden av festet inn mellom de
to øvre frontdekslene ved å lage en åpning.
Vedlikehold
5. Dytt festet helt opp.
60
Untitled-6 60
Norsk
2017-05-12
12:09:08
6. Trykk den andre enden ned for å feste på
plass.
Vedlikehold
Norsk
Untitled-6 61
2017-05-12
61
12:09:08
Feilsøking
Se gjennom sjekkpunktene nedenfor før du ringer etter service. Alle servicesamtaler som gjelder
vanlige situasjoner (ikke saker angående defekte deler), belastes brukerne.
Generelt
Temperatur
Symptom
Kjøleskapet virker
ikke.
Varm temperatur i
kjøleskapet.
Kjøleskapet er for
kald.
Den innvendige
veggen er varm.
Mulige årsaker
•
Strømledningen er ikke
ordentlig koble til.
•
Temperaturkontrollen er ikke
stilt inn riktig.
•
Kjøleskapet står i nærheten
av en varmekilde eller direkte
sollys.
•
Feriemodus er aktivert.
•
Det er for mye mat i
kjøleskapet. Matvarer blokkerer
ventilene i kjøleskapet.
•
Temperaturkontrollen er ikke
stilt inn riktig.
•
Kjøleskapet har
varmebestandige rør i den
innvendige veggen.
Løsning
•
Koble til strømledningen
ordentlig.
•
Still inn en lavere temperatur.
•
Hold kjøleskapet unna direkte
sollys eller varmekilder.
•
Deaktiver feriemodus.
•
Ikke legg inn for mye mat
i kjøleskapet. Sørg for at
matvarer ikke blokkerer
ventilasjonen.
•
Still inn en høyere temperatur.
•
For å hindre at det danner
seg kondens har kjøleskapet
varmesikre rør i fronthjørnene.
Hvis romtemperaturen stiger,
kan det hende at dette utstyret
ikke fungerer effektivt. Dette er
ikke en systemfeil.
Feilsøking
62
Untitled-6 62
Norsk
2017-05-12
12:09:08
Lukter
Symptom
Det kommer lukter
fra kjøleskapet.
Mulige årsaker
•
Bedervet mat.
•
Mat med sterk lukt.
Løsning
•
Rengjør kjøleskapet, og kast
eventuell bedervet mat.
•
Sørg for at matvarer med sterk
lukt pakkes godt inn i en lufttett
beholder.
Kondens
Symptom
Det danner seg
kondens på veggene
inni kjøleskapet.
Mulige årsaker
Løsning
•
Hvis døren blir stående åpen,
kommer det inn fuktighet i
kjøleskapet.
•
Tørk av fuktigheten, og la det
gå lang tid før du åpner døren
igjen.
•
Matvarer med høyt
fuktighetsinnhold.
•
Sørg for at matvarene pakkes
godt inn i en lufttett beholder.
Feilsøking
Norsk
Untitled-6 63
2017-05-12
63
12:09:08
Feilsøking
Kommer det unormale lyder fra kjøleskapet?
Se gjennom sjekkpunktene nedenfor før du ringer etter service. Alle servicesamtaler relatert til
normale lyder vil belastes brukeren.
Disse lydene er normale.
•
Ved start eller slutt på en operasjon kan det komme lyder fra kjøleskapet som ligner på en
bilmotor som startes. Etter hvert som operasjonen stabiliserer seg, reduseres lyden.
Summing!
Klikking!
eller Kvitring!
•
Når viften er i drift, kan disse lydene høres. Når kjøleskapet oppnår den innstilte temperaturen,
høres ingen viftelyd mer.
SSSRRR!
Feilsøking
•
Brumming!
Når kjøleskapet er under avkjøling, går det gass gjennom forseglede rør, noe som kan forårsake
boblelyder.
Boblelyder!
64
Untitled-6 64
Norsk
2017-05-12
12:09:09
•
Når temperaturen i kjøleskapet økes eller reduseres, trekker plastdeler seg sammen og utvides,
noe som kan forårsake bankelyder. Disse lydene oppstår under avisingssyklusen eller når
elektroniske deler er i aktivitet.
Smell!
•
•
For ismaskiner: Når vannventilen åpnes for å fylle ismaskinen, kan det oppstå summelyder.
Når du åpner og lukker kjøleskapsdøren, kan det oppstå susende lyder på grunn av
trykkutjevning.
Feilsøking
Norsk
Untitled-6 65
2017-05-12
65
12:09:09
Feilsøking
Samsung Smart Home
Symptom
Kunne ikke
finne “Samsung
Smart Home” på
appmarkedet.
Handling
•
Samsung Smart Home-appen er tilgjengelig på smarttelefoner med
Android 4.0 (ICS) eller høyere, eller iOS 8.0 eller høyere.
Samsung Smart
Home-appen fungerer
ikke.
•
•
Samsung Smart Home-appen er bare tilgjengelig på aktuelle modeller.
Den gamle Samsung Smart Refrigerator-appen kan ikke kobles til
Samsung Smart Home-modeller.
Samsung Smart
Home-appen er
installert, men ikke
koblet til kjøleskapet
mitt.
•
•
•
Du må logge på Samsung-kontoen din for å bruke appen.
Sørg for at ruteren fungerer normalt.
Hvis du ikke har koblet kjøleskapet til Samsung Smart Homeappen etter at appen ble installert, må du foreta en tilkobling med
enhetsregistreringsfunksjonen til appen.
•
•
Du må logge på Samsung-kontoen din for å bruke appen.
Hvis du ikke har en Samsung-konto, følger du appens instruksjoner på
skjermen for å opprette en.
•
Easy Connection kan mislykkes på grunn av avstanden fra
tilgangspunktet eller elektrisk interferens fra omgivelsene. Vent litt og
prøv på nytt.
•
Avslutt og start Samsung Smart Home-appen på nytt, eller koble fra
og koble til ruteren på nytt.
Koble fra strømkontakten til kjøleskapet, og koble den til på nytt etter
1 minutt.
Kunne ikke logge på
appen.
Det vises en
feilmelding når jeg
prøver å registrere
kjøleskapet.
Samsung Smart
Home-appen er
koblet til kjøleskapet,
men fungerer ikke.
•
Feilsøking
66
Untitled-6 66
Norsk
2017-05-12
12:09:09
Notat
Untitled-6 67
2017-05-12
12:09:09
Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE
Hvis du har spørsmål eller kommentarer som er relatert til Samsung-produkter, kontakter du
SAMSUNG-kundeservicesenter.
Land
Kontaktsenter
Nettsted
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
DA68-03560C-02
Untitled-6 68
2017-05-12
12:09:09
Jääkaappi
Käyttöopas (vain jääkaappi)
RR39M*
Itsenäinen kodinkone
Untitled-8 1
2017-05-12
12:14:35
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet
Sisällysluettelo
2
Untitled-8 2
3
Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:
Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia
Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia
Asennukseen liittyviä muistutuksia
Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia
Käyttövaroitus
Käyttöön liittyviä muistutuksia
Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia
Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia
Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön
Energiansäästövinkkejä
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet
5
6
6
10
11
16
16
18
19
20
21
22
23
Asentaminen
24
Jääkaapin kuvaus
Vaiheittainen asennus
24
25
Toiminnot
32
Toimintopaneeli
Samsung Smart Home
Erikoisominaisuudet
32
35
37
Huolto
39
Oven kätisyyden vaihtaminen (vain soveltuvissa malleissa)
Käsittely ja huolto
Puhdistaminen
Vaihtaminen
Rinnakkain asentaminen
39
56
57
57
58
Vianmääritys
62
Yleistä
Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä?
Samsung Smart Home
62
64
66
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Suomi
Untitled-8 3
2017-05-12
Turvallisuusohjeet
• Ennen kuin käytät Samsungin uutta jääkaappia, lue tämä
käyttöopas huolellisesti, jotta osaisit käyttää laitetta ja sen
toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim.
lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään
laitetta oikein.
• Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu
ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
• Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia
mahdollisia olosuhteita ja tilanteita.
On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia
varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät
tätä laitetta.
• Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja,
oman jääkaappisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin
verran ohjeissa kuvatuista, eivätkä kaikki varoitusmerkit
välttämättä koske omaa laitettasi. Jos sinulla on jotakin
kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tai
etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.
• Jääkaapin sijoitustilan koko määräytyy sen mukaisesti,
kuinka paljon jäähdytysainetta laitteessa käytetään. Näin
vältetään herkästi syttyvien kaasun ja ilman yhdistelmien
muodostuminen, jos jäähdytyspiirissä tapahtuu vuoto.
3
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Älä milloinkaan käynnistä laitetta, jos se näyttää olevan
jotenkin vaurioitunut. Pyydä epäselvissä tilanteissa
neuvoja jälleenmyyjältä. Huoneessa on oltava 1 m³
tilaa jokaista 8 grammaa laitteen sisällä olevaa R-600ajäähdytysainetta kohden. Omassa laitteessasi käytetyn
jäähdytysaineen määrä on kerrottu laitteen sisällä olevassa
tyyppikilvessä.
• Jos jäähdytysainetta pääsee roiskumaan ulos putkista,
se voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos
jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, älä käytä
avotulta, siirrä kaikki herkästi syttyvät aineet pois laitteen
läheisyydestä ja tuuleta tilat välittömästi.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
tulipalo tai räjähdys.
• Laitteen huoltaminen on vaarallista, joten huollon saa
tehdä vain valtuutetun huoltoliikkeen edustaja.
• Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten
aerosolipakkauksia, joissa on tulenarkaa ponneainetta.
4
Untitled-8 4
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:
Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa annettuja
turvallisuusohjeita. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia
turvamerkintöjä:
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa
vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja ja/tai kuoleman.
HUOMIO
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa
vakavia henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
HUOM.
Hyödyllisiä jääkaapin käyttöön ja sen etuihin liittyviä tietoja.
Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita
loukkaantumasta.
Noudata niitä huolellisesti.
Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa tarvetta
varten.
Suomi
Untitled-8 5
2017-05-12
5
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia
varoituksia
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
• Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti,
jotta mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.
- Jos jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, se
voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos havaitset
vuodon, älä käytä avotulta tai mitään muutakaan,
mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta laitteen
sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.
- Tässä laitteessa on pieni määrä
isobutaanijäähdytysainetta (R-600a). Se on
ympäristöystävällinen kaasu, mutta syttyy kuitenkin
helposti palamaan. Laitetta on kuljetettava ja se on
asennettava varovasti, jotta mitkään jäähdytyspiirin
osat eivät vaurioituisi.
Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia
VAROITUS
• Älä asenna jääkaappia kosteaan tilaan tai muuhun
sellaiseen paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin veden
kanssa.
- Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee
rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä altista jääkaappia suoralle auringonvalolle tai muista
laitteista, esimerkiksi uuneista tai lämmittimistä säteilevälle
lämmölle.
6
Untitled-8 6
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Turvallisuusohjeet
• Älä kytke useita laitteita samaan monipistorasiaan.
Jääkaappi tulee aina kytkeä omaan, erilliseen
pistorasiaansa, jonka nimellisjännite vastaa jääkaapin
arvokilvessä mainittua jännitettä.
- Näin laitteen suorituskyky pysyy parhaana
mahdollisena eivätkä kodin virtapiirit pääse
ylikuormittumaan. Ylikuormitus ylikuumentaa johdot ja
tämä voi aiheuttaa tulipalon.
• Älä kytke laitteen pistoketta löysään pistorasiaan.
- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä käytä virtajohtoa, jos siinä tai sen jommassakummassa
päässä on murtumia, kulumia tai muita vaurioita.
• Älä taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään
painavia esineitä.
• Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.
• Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.
• Älä ripusta johtoa minkään metalliesineen päälle äläkä
aseta johdon päälle painavia esineitä tai pidä johtoa
esineiden välissä. Älä myöskään työnnä johtoa laitteen
takana olevaan tilaan.
• Kun siirrät jääkaappia, varo, ettei johto pääse kiertymään
tai vaurioitumaan.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä milloinkaan irrota jääkaapin virtajohtoa vetämällä
johdosta. Ota aina tiiviisti kiinni pistokkeesta ja vedä se
suoraan irti pistorasiasta.
- Jos johto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku,
tulipalo ja/tai sähköisku.
• Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten
aerosolipakkauksia, joissa on tulenarkaa ponneainetta.
Suomi
Untitled-8 7
2017-05-12
7
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Älä asenna laitetta lämmittimen tai herkästi syttyvien
materiaalien lähelle.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi esiintyä
kaasuvuotoja.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Jääkaappi tulee ennen käyttöä asentaa oikeanlaiseen
paikkaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Kytke pistoke pistorasiaan oikeassa asennossa siten, että
johto osoittaa alaspäin.
- Jos kytket pistokkeen ylösalaisin, johto voi katketa ja
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Varmista, ettei jääkaapin takaosa pääse litistämään tai
vaurioittamaan pistoketta.
• Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Lapsi voi tukehtua, jos hän laittaa pakkausmateriaalia
päähänsä.
• Laite on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että virtajohtoon
pääsee helposti käsiksi.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.
• Älä asenna laitetta kosteaan, rasvaiseen, pölyiseen
tai sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu suoralle
auringonvalolle tai vedelle (esim. sadepisaroille).
- Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee
rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota
pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- On olemassa tulipalon vaara.
8
Untitled-8 8
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Suomi
Untitled-8 9
2017-05-12
Turvallisuusohjeet
• Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään
esineitä (esimerkiksi pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia
savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä tms.).
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai
henkilövahinkoja.
• Kaikki suojamuovit on poistettava, ennen kuin laite
kytketään pistorasiaan ensimmäistä kertaa.
• Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen ovien säätämiseen
käytettävillä lukkorenkailla eikä vesiputken kiinnittimillä.
- Jos lapsi nielaisee lukkorenkaan tai vesiputken
kiinnittimen, hän voi tukehtua. Pidä lukkorenkaat ja
vesiputken kiinnittimet lasten ulottumattomissa.
• Jääkaappi on maadoitettava turvallisesti.
- Varmista aina ennen jääkaapin osien käsittelyä tai
korjaamista, että kaappi on maadoitettu. Sähkövuodot
voivat aiheuttaa vaarallisia sähköiskuja.
• Maadoitukseen ei saa milloinkaan käyttää kaasuputkia,
puhelinjohtoja tai muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.
- Jääkaappi on maadoitettava, jotta sähkövuotoja ei
pääsisi tapahtumaan ja jotta jääkaapin vuotovirta ei
aiheuttaisi sähköiskuja.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen
tai toimintahäiriöitä.
• Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä vaurioitunutta
pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Jos virtajohto vaurioituu, pyydä valmistajaa tai sen
huoltoliikettä vaihtamaan se välittömästi.
9
12:14:36
Turvallisuusohjeet
• Jääkaapin sulakkeen saa vaihtaa vain ammattitaitoinen
asentaja tai huoltoliike.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähköisku tai henkilövahinkoja.
Turvallisuusohjeet
Asennukseen liittyviä muistutuksia
HUOMIO
• Jätä riittävästi tilaa jääkaapin ympärille ja asenna se
tasaiselle pinnalle.
- Pidä laitteen oma tai asennuskalusteen
ilmanvaihtoaukko vapaana.
• Seisota laitetta 2 tuntia asennuksen jälkeen, ennen kuin
käynnistät sen ja täytät sen ruokatarvikkeilla.
• Suosittelemme, että asennutat jääkaapin ammattitaitoisella
asentajalla tai huoltoliikkeellä.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa
olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevaurio tai
henkilövahinkoja.
• Jos laitat oviin liikaa ruokatarvikkeita, jääkaappi saattaa
kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
10
Untitled-8 10
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
• Älä kytke pistoketta pistorasiaan kostein käsin.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä säilytä laitteen päällä mitään esineitä.
- Kun avaat tai suljet oven, laitteen päällä olevat
esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
• Älä työnnä käsiäsi, jalkojasi tai metalliesineitä (esimerkiksi
ruokailuvälineitä) jääkaapin alle tai taakse.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahinkoja.
- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä aseta vettä sisältäviä astioita jääkaapin päälle.
- Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
• Älä säilytä jääkaapissa tulenarkoja tai helposti syttyviä
materiaaleja tai aineita (bentseeniä, ohentimia,
propaanikaasua, alkoholia, eetteriä, nestekaasua tms.).
- Jääkaappi on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen.
- Seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
• Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä
puristuksiin. Ovien ja kaappien väliset alueet ovat
tarkoituksellisesti ahtaita. Ole varovainen ovia
avatessasi, jos lähistöllä on lapsia.
• Älä anna lasten roikkua ovessa tai sen lokeroissa.
Seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
• Älä päästä lapsia jääkaapin sisälle. He voivat jäädä sinne
loukkuun.
Suomi
Untitled-8 11
2017-05-12
11
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Älä laita käsiäsi laitteen pohjan alle.
- Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Älä säilytä jääkaapissa lääkeaineita, tieteellistä
tutkimusmateriaalia tai tiettyä säilytyslämpötilaa
edellyttäviä aineita.
- Tarkkaa lämpötilanhallintaa edellyttäviä aineita ei saa
säilyttää jääkaapissa.
• Älä aseta jääkaapin sisään mitään muita kodinkoneita äläkä
käytä niitä siellä, jolleivät ne ole valmistajan suosittelemaa
tyyppiä.
• Jos havaitset kemiallisten aineiden hajua tai savua, irrota
pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään
Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
• Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota
pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- On olemassa tulipalon vaara.
• Älä anna lasten astua lokeroiden päälle.
- Lokerot voivat mennä rikki ja lapsi saattaa liukastua.
• Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun kukaan ei ole valvomassa
laitetta, äläkä anna lasten mennä jääkaapin sisälle.
• Älä anna lasten mennä laitteen lokeroiden sisälle.
- Lapsi voi satuttaa itsensä tai tukehtua, jos hän ei pääse
pois laitteen sisältä.
• Älä laita jääkaappiin liikaa ruokaa.
- Kun avaat oven, laitteessa olevat tavarat saattavat
pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
12
Untitled-8 12
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Suomi
Untitled-8 13
2017-05-12
Turvallisuusohjeet
• Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkoja aineita,
esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
- Paitsi että tällaiset aineet ovat haitallisia terveydelle,
ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai
toimintahäiriöitä.
• Älä käytä tai säilytä jääkaapin läheisyydessä tai sen sisällä
mitään lämpötilaherkkiä aineita, esim. herkästi syttyviä
suihkeita tai materiaaleja, hiilihappojäätä, lääkeaineita tai
kemikaaleja.
• Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella. Älä
poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja
palavien kynttilöiden avulla.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään
esineitä (esimerkiksi pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia
savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä tms.).
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai
henkilövahinkoja. Älä aseta vettä sisältäviä astioita laitteen
päälle.
- Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusprosessia millään mekaanisilla
laitteilla tai muillakaan sellaisilla tavoilla, joita valmistaja ei
ole erikseen suositellut.
• Varo vaurioittamasta laitteen jäähdytyspiiriä.
• Älä milloinkaan katso pitkään laitteen ultravioletti-LEDvaloon.
- Ultraviolettisäteet voivat rasittaa silmiä.
13
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Älä aseta jääkaapin hyllyjä ylösalaisin. Hyllyjen
pysäyttimet eivät saata toimia.
- Lasihylly voi pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä
puristuksiin. Ovien ja kaappien väliset alueet ovat
tarkoituksellisesti ahtaita. Ole varovainen ovia avatessasi,
jos lähistöllä on lapsia.
• Jos havaitset kaasuvuodon, älä käytä avotulta tai mitään
muutakaan, mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta
laitteen sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.
- Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.
- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Käytä vain valmistajan tai sen huoltoliikkeen toimittamia
LED-valoja.
• Pullot tulisi pitää mahdollisimman lähekkäin, jotta ne eivät
pääsisi putoamaan.
• Tämä laite on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen
kotikäytössä.
• Älä korjaa, pura tai muuntele jääkaappia itse.
- Luvattomat muutokset voivat aiheuttaa
turvallisuusongelmia. Jos joudumme korjaamaan
luvattomia muutoksia, laskutamme osista ja
työtunneista täyden hinnan.
• Käytä vain tavallisia sulakkeita (kupari- tai rautalankaa
yms. ei saa käyttää).
• Jos jääkaappi täytyy korjata tai asentaa uudelleen, ota
yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähköisku, tulipalo, toimintahäiriö tai henkilövahinkoja.
14
Untitled-8 14
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Suomi
Untitled-8 15
2017-05-12
Turvallisuusohjeet
• Jos laitteen sisä- tai ulkopuolinen LED-valo on palanut, ota
yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Jos laite haisee palaneelle tai siitä tulee savua, irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään
Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla
sähköisku tai tulipalo.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon
vaihtamista.
- Muutoin voit saada sähköiskun.
• Jos sinulla on vaikeuksia vaihtaa muu kuin LED-valo, ota
yhteyttä Samsungin huoltoon.
• Jos käyttämässäsi laitteessa on LED-valo, älä pura lampun
suojusta ja LED-valoa itse.
- Ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
• Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
• Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää
pistorasiaa.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
15
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Käyttövaroitus
VAROITUS
Turvallisuusohjeet
• Pidä laitteen omat tai asennuskalusteen ilmanvaihtoaukot
vapaina.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusprosessia millään mekaanisilla
laitteilla tai muilla sellaisilla tavoilla, joita valmistaja ei ole
erikseen suositellut.
• Varo vaurioittamasta laitteen jäähdytyspiiriä.
• Älä käytä laitteen ruoansäilytystiloissa mitään muita
kodinkoneita, jolleivät ne ole valmistajan suosittelemaa
tyyppiä.
Käyttöön liittyviä muistutuksia
HUOMIO
• Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen:
- Älä aseta ruokia liian lähelle jääkaapin takaosan
ilmanvaihtoaukkoja, sillä jääkaapin sisäinen ilmanvaihto
saattaa estyä.
- Kääri ruoat oikeanlaisiin pakkauksiin tai käytä
ilmatiiviitä rasioita, ennen kuin laitat ruokatavaroita
jääkaappiin.
- Kiinnitä huomiota pakastettavien ruokien
enimmäissäilytysaikoihin ja viimeisiin käyttöpäiviin.
16
Untitled-8 16
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Suomi
Untitled-8 17
2017-05-12
Turvallisuusohjeet
• Takuu ja muutokset.
- Samsungin takuu ei kata mitään ulkopuolisten tähän
kodinkoneeseen tekemiä muutoksia eikä Samsung ole
vastuussa mistään sellaisista turvallisuuteen liittyvistä
ongelmista, joita ulkopuolisten tekemät muutokset
voivat aiheuttaa.
• Jääkaapin sisällä olevia ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
- Jos jääkaapin ilmanvaihtoaukot tukitaan – erityisesti
muovipussilla – kaappi saattaa viiletä liikaa.
• Pyyhi laitteen sisältä pois kaikki ylimääräinen kosteus ja
jätä ovet auki.
- Muutoin laitteen sisälle voi muodostua pahaa hajua tai
hometta.
• Jos jääkaappi irrotetaan sähköverkosta, on odotettava
vähintään 5 minuuttia, ennen kuin se kytketään verkkoon
uudelleen.
• Jos jääkaappi kastuu, irrota pistoke pistorasiasta
ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin
huoltoliikkeeseen.
• Älä kohdista lasipintoihin iskuja tai liikaa voimaa.
- Jos lasi menee rikki, se voi aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
• Käytä vesisäiliössä ja jääpalalokerossa vain juomakelpoista
vettä (puhdistettua tai kivennäisvettä).
- Älä kaada säiliöön teetä tai urheilujuomia. Tämä saattaa
vaurioittaa jääkaappia.
• Varo, etteivät sormesi juutu laitteen osiin.
• Jos jääkaappi vuotaa, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
- Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
17
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia
HUOMIO
Turvallisuusohjeet
• Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopinnoille.
- Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella.
• Älä poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja
palavien kynttilöiden avulla.
- Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
• Käytä vesisäiliössä, jääpalalokerossa ja jääpaloissa vain
juomakelpoista vettä (puhdistettua tai kivennäisvettä).
- Älä lisää säiliöön teetä, mehua tai urheilujuomia, sillä ne
voivat vaurioittaa jääkaappia.
• Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan laitteen näyttöön.
- Näyttöön painetut tekstit saattavat kulua pois.
• Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne kuulumatonta
ainetta, esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja
ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
• Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä puhtaalla, kuivalla
liinalla. Älä käytä pistokkeen puhdistamiseen märkää tai
kosteaa liinaa.
- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä puhdista laitetta suihkuttamalla sen päälle vettä.
• Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohennusaineita,
Cloroxia tai kloridia.
- Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa
tulipalon.
18
Untitled-8 18
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Turvallisuusohjeet
• Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen
annosteluaukkoon.
- Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista
ja huoltoa.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla
sähköisku tai tulipalo.
Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia
VAROITUS
• Hävitä laitteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä
tavalla.
• Ennen kuin hävität laitteen, varmista, etteivät mitkään
jääkaapin takana olevista putkista ole rikki.
• Jäähdytysaineena käytetään joko R-600a:ta tai R-134a:ta.
Tarkista laitteen takana oleva kompressorikyltti tai
jääkaapin sisällä oleva tyyppikilpi, jos haluat tietää, mitä
jäähdytysainetta jääkaapissa käytetään. Jos jääkaappi
sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a),
pyydä turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
• Kun hävität jääkaappia, irrota ovet sekä niiden tiivisteet ja
salvat, jotta lapset tai eläimet eivät voisi jäädä loukkuun
kaapin sisään. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Jos
lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi satuttaa itsensä tai
tukehtua kuoliaaksi.
- Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi saada vammoja
tai tukehtua kuoliaaksi.
Suomi
Untitled-8 19
2017-05-12
19
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
• Laitteen eristykseen on käytetty syklopentaania.
Eristysmateriaalin kaasut edellyttävät erityiskäsittelyä,
kun laite hävitetään. Pyydä ympäristön kannalta turvalliset
hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta,
sillä ne saattavat olla vaarallisia lapsille.
- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.
Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön
• Selvitä sähkökatkoksen sattuessa sähkölaitokselta, kuinka
kauan katkos tulee kestämään.
- Jos katkos kestää enintään tunnin tai pari, se ei
tavallisesti vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Vältä
kuitenkin laitteen ovien avaamista sähkökatkoksen
aikana.
- Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista ja hävitä
kaikki laitteessa säilytetyt ruoat.
• Jääkaappi saattaa toimia epävakaasti, jos sitä säilytetään
pitkän aikaa alemmassa kuin sille tarkoitetussa
lämpötilassa.
• Joidenkin ruoka-aineiden säilyttäminen jääkaapissa voi
niiden ominaisuuksien vuoksi vaikuttaa haitallisesti niiden
säilyvyyteen.
• Laite on jäätymätön, joten sitä ei tarvitse sulattaa erikseen.
Tämä tehdään automaattisesti.
20
Untitled-8 20
Suomi
2017-05-12
12:14:36
• Lämpötilan kohoaminen sulatuksen aikana vastaa
ISO-vaatimuksia. Jos haluat estää säilytettäviä ruokia
lämpenemästä turhaan sulatuksen aikana, kääri ruoat
useampaan kerrokseen sanomalehtipaperia.
Turvallisuusohjeet
Energiansäästövinkkejä
• Asenna laite viileisiin, kuiviin tiloihin, joissa on kunnollinen
ilmanvaihto. Varmista, ettei laite altistu suoralle
auringonvalolle. Älä milloinkaan sijoita laitetta suoran
lämmönlähteen (esim. lämpöpatterin) läheisyyteen.
• Energiansäästösyistä suosittelemme, että laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ja -ritilöitä ei tukita.
• Anna lämpimän ruoan jäähtyä, ennen kuin laitat sen
laitteen sisälle.
• Älä pidä jääkaapin ovea auki liian kauan, kun säilöt ruokaa
tai otat ruokatavaroita pois.
• On suositeltavaa jättää jääkaapin taakse ja sivuille vapaata
tilaa. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää
sähkölaskut pienempinä.
• Jotta laite hyödyntäisi kuluttamansa energian
mahdollisimman tehokkaasti, kaikki sen sisällä olevat
osat, esimerkiksi korit, lokerot ja hyllyt, tulisi pitää niissä
paikoissa, joissa ne toimitettaessa olivat.
Suomi
Untitled-8 21
2017-05-12
21
12:14:36
Turvallisuusohjeet
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä
vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi
Turvallisuusohjeet
• kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen
henkilökunnan ruokailutiloihin
• maatiloille, hotellien ja motellien asiakkaille ja muihin
asuintiloja vastaaviin ympäristöihin
• majatalotyyppisiin ympäristöihin
• pitopalveluille ja muuhun ei-vähittäiskauppakäyttöön.
22
Untitled-8 22
Suomi
2017-05-12
12:14:36
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet
Turvallisuusohjeet
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja
tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim.
REACH), löydät osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Vain Euroopassa myytävät tuotteet.)
Suomi
Untitled-8 23
2017-05-12
23
12:14:37
Asentaminen
Jääkaappi on vahinkojen välttämiseksi asennettava tarkalleen näiden ohjeiden mukaisesti.
VAROITUS
•
Käytä jääkaappia tässä oppaassa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon laite on
suunniteltu.
Huoltotyöt saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
Hävitä laitteen pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
Sähköiskujen välttämiseksi virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen huoltoa tai varaosien
vaihtoa.
•
•
•
Jääkaapin kuvaus
Jääkaapin mukana toimitetut osat saattavat mallista tai käyttömaasta riippuen olla erilaisia kuin
kuvassa.
06
Asentaminen
01
07
02
08
03
04
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Jääkaapin hyllyt
Viiniteline *
Siirrettävä lokero *
Taitettava hylly *
Vihanneslokerot
Maitotuotteiden lokero
Irrotettava munateline
Monitoimilokero
Vesisäiliö *
Juomalokero
* vain soveltuvissa malleissa
10
05
HUOM.
•
•
24
Untitled-8 24
Energiatehokkuussyistä hyllyt, lokerot ja laatikot tulee säilyttää alkuperäisillä paikoillaan.
Säilytä pehmeitä ruokia, esimerkiksi juustoa, monitoimilokerossa. Säilytä pullotettuja juomia
juomalokerossa.
Suomi
2017-05-12
12:14:37
Vaiheittainen asennus
VAIHE 1 Valitse asennuspaikka
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset:
• Kestävä, tasainen pinta ilman mattoa tai sellaisia lattiamateriaaleja, jotka voivat estää
ilmanvaihdon.
• Etäällä suorasta auringonvalosta.
• Riittävästi tilaa oven avaamiseen ja sulkemiseen.
• Kaukana lämmönlähteistä.
• Riittävästi tilaa huoltotöille.
• Lämpötilarajat: 10–43 °C
Tehokkaat lämpötilarajat
Jääkaappi on suunniteltu toimimaan normaalisti luokituksensa mukaisissa lämpötilarajoissa.
Merkki
Erittäin lauhkea
Lauhkea
Ympäristön lämpötilarajat (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10–+32
+10–+32
N
+16–+32
+16–+32
Subtrooppinen
ST
+16–+38
+18–+38
Trooppinen
T
+16–+43
+18–+43
Asentaminen
Luokka
HUOMAUTUS
Ympäristön lämpötila, ovien avaamistiheys ja jääkaapin sijoituspaikka saattavat vaikuttaa jääkaapin
jäähdytyskykyyn ja virrankulutukseen. Suosittelemme tarvittaessa säätämään lämpötilaa.
Suomi
Untitled-8 25
2017-05-12
25
12:14:37
Asentaminen
Vapaa tila
Tarkista asennuksen tilavaatimukset alla olevista kuvista ja taulukosta.
Syvyys ”A”
B
694
Leveys ”B”
595
Kokonaiskorkeus ”C”
1853
(yksikkö: mm)
A
C
Asentaminen
26
Untitled-8 26
Suomi
2017-05-12
12:14:37
01
01
01
vähintään 50 mm
02
130°
03
377
04
967
05
575
06
5,5
07
1194
02
(yksikkö: mm)
03
HUOM.
Asentaminen
Voit asentaa jääkaapin niin lähelle seinää kuin
mahdollista. Ota kuitenkin huomioon, että
virrankulutus kasvaa, mitä lähemmäksi seinää
jääkaapin asennat.
04
05
07
06
HUOM.
Yllä olevassa taulukossa mainitut mitat voivat vaihdella mittaustavasta riippuen.
Suomi
Untitled-8 27
2017-05-12
27
12:14:37
Asentaminen
VAIHE 2 WiFi-verkkoyhteys
Jääkaapin toimintoja voidaan etäohjata
käyttämällä erikseen myytävää Smart Home
Donglea. Voit ostaa Smart Home Donglen
menemällä osoitteeseen www.samsung.com ja
seuraamalla donglen tuotetietoja.
HUOMIO
•
•
Asentaminen
Samsungin Smart Home Donglea on
saatavana kahta eri tyyppiä: yksi tyyppi
on tarkoitettu käytettäväksi Samsungin
älytelevisioiden kanssa ja toinen on
tarkoitettu käytettäväksi Samsungin
kodinkoneiden kanssa.
Sinun on hankittava kodinkoneiden
kanssa käytettävä Samsungin Smart Home
Dongle. Muut donglet voivat aiheuttaa
järjestelmävikoja.
1. Avaa jääkaapin ovi ja avaa oven ylälaidassa
oleva donglen suojus vetämällä sitä ylös.
2. Aseta Smart Home Dongle sille tarkoitettuun
porttiin oikein päin.
28
Untitled-8 28
Suomi
2017-05-12
12:14:37
3. Sulje donglen suojus painamalla sitä
alaspäin.
VAIHE 3 Lattia
•
•
Asentaminen
•
Jääkaapin asennusalustan on kestettävä
täyden jääkaapin paino.
Voit suojata lattiaa asettamalla suuren
pahvinpalan jääkaapin jalkojen alle.
Kun jääkaappi on lopullisella paikallaan,
älä siirrä sitä, jollei se ole välttämätöntä.
Tämä on tärkeää lattian suojaamiseksi.
Voit tarvittaessa käyttää paksua paperia
tai kangasta (esimerkiksi vanhaa mattoa)
siirtoalueen suojana.
Suomi
Untitled-8 29
2017-05-12
29
12:14:38
Asentaminen
VAIHE 4 Säädä säätöjalkoja
HUOMIO
•
•
•
Jääkaappi on tasapainotettava tasaiselle, kestävälle lattialle. Jos et noudata tätä ohjetta, jääkaappi
voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jääkaapin on oltava tyhjä tasapainottamisen aikana. Varmista, ettei jääkaapin sisällä ole ruokaa.
Säädä etuosa turvallisuussyistä hieman takaosaa korkeammalle.
Jääkaappi voidaan tasapainottaa käyttämällä etujaloissa olevaa tasapainotusruuvia (säädintä). Tee
tasapainotus litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
Vasemman puolen korkeuden säätäminen:
Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli vasemman
puolen etujalan säätimeen. Voit nostaa korkeutta
kääntämällä säädintä myötäpäivään ja laskea
sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.
Asentaminen
Jääkaapin oikean puolen korkeuden säätäminen:
Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli oikean puolen
etujalan säätimeen. Voit nostaa korkeutta
kääntämällä säädintä myötäpäivään ja laskea
sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.
30
Untitled-8 30
Suomi
2017-05-12
12:14:38
VAIHE 5 Käyttöönotto
Seuraavien vaiheiden jälkeen jääkaapin tulisi olla täydessä toimintakunnossa.
1. Poista hyllyjä kuljetuksen ajaksi suojaamaan laitetut pehmustetyynyt hyllyjen kaikista nurkista.
2. Käynnistä jääkaappi kiinnittämällä virtajohto pistorasiaan.
3. Avaa ovi ja varmista, että sisävalo syttyy.
4. Aseta lämpötila kylmimpään käytettävissä olevaan asetukseen ja odota noin tunti. Jääkaappi
viilenee hieman ja moottori käy tasaisesti.
5. Odota, kunnes jääkaappi on asetetussa lämpötilassa. Nyt jääkaappi on käyttövalmis.
HUOM.
Jääkaapin käynnistyessä kuulet hälytysäänen. Poista hälytys käytöstä painamalla Fridge (Jääkaappi)
-painiketta.
VAIHE 6 Lopputarkastus
Asentaminen
Kun asennus on tehty, varmista seuraavat:
• Jääkaapin johto on kiinnitetty pistorasiaan ja maadoitus on tehty oikein.
• Jääkaappi asennetaan tasaiselle alustalle.
• Jääkaappi on suorassa ja vankasti lattiaa vasten.
• Oven voi avata ja sulkea esteettä, ja sisävalo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.
Suomi
Untitled-8 31
2017-05-12
31
12:14:38
Toiminnot
Toimintopaneeli
A-TYYPPI
06
01
02
Toiminnot
03 04
05
B-TYYPPI
06
03
01
32
Untitled-8 32
02
04
05
Suomi
2017-05-12
12:14:38
01 Fridge (Jääkaappi)
02 Power Cool (Tehojäähdytys)
03 Door Alarm (Ovihälytys)
04 Vacation (Loma)
05 Control Lock (Lukitus)
06 Verkkoyhteys
01 Jääkaappi
Fridge
(Jääkaappi)
Säädä jääkaapin lämpötilaa valitsemalla haluttu lämpötila painamalla Fridge
(Jääkaappi) -painiketta.
Voit valita haluamasi lämpötilan väliltä 1–7 °C (oletusasetus: 3 °C).
02 Tehojäähdytys (3 s)
Power Cool
(Tehojäähdytys)
Toiminnot
Tehojäähdytys nopeuttaa jäähdytystä käyttämällä suurinta puhallinnopeutta.
Jääkaappi käy täydellä puhallinnopeudella kaksi ja puoli tuntia ja palaa sen
jälkeen takaisin aiempaan lämpötilaansa.
• Ota Tehojäähdytys käyttöön pitämällä Power Cool (Tehojäähdytys)
-painiketta painettuna 3 sekuntia. Toiminnon ilmaisin ( ) syttyy ja
jääkaappi jäähtyy nopeammin.
• Poista Tehojäähdytys käytöstä pitämällä Power Cool (Tehojäähdytys)
-painiketta uudelleen painettuna 3 sekuntia. Jääkaappi siirtyy takaisin
aiempaan lämpötila-asetukseen.
HUOM.
Tehojäähdytys kuluttaa enemmän sähköä. Muista ottaa se pois käytöstä ja
palauttaa aiempi lämpötila-asetus, kun et käytä sitä.
03 Ovihälytys
Door Alarm
(Ovihälytys)
Voit asettaa hälytyksen muistutukseksi. Jos ovi on auki yli 2 minuuttia,
jääkaappi antaa äänimerkin ja hälytyksen merkkivalo alkaa vilkkua.
Voit ottaa hälytyksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla Door Alarm
(Ovihälytys) -painiketta.
Suomi
Untitled-8 33
2017-05-12
33
12:14:38
Toiminnot
04 Loma (3 s)
Vacation (Loma)
Jos lähdet lomalle tai työmatkalle tai jos et aio käyttää jääkaappia pitkään
aikaan, käytä Loma -tilaa.
• Ota Loma -tila käyttöön pitämällä Vacation (Loma) -painiketta painettuna
3 sekuntia. Lomatilan merkkivalo syttyy ja samalla jääkaapin lämpötilojen
näyttö sammuu. Jääkaapin lämpötila pidetään alle 17 °C:ssa.
• Poista Loma -tila käytöstä pitämällä Vacation (Loma) -painiketta uudelleen
painettuna 3 sekuntia. Jääkaappi siirtyy takaisin aiempaan lämpötilaasetukseen.
HUOM.
•
•
Ota ruoat pois jääkaapista ennen lomatoiminnon käyttämistä.
Lomatila poistetaan käytöstä, jos säädät lämpötila-asetuksia.
05 lukitus (3 s)
Control Lock
(Lukitus)
Estä painikkeiden painaminen vahingossa pitämällä Control Lock (Lukitus)
-painiketta painettuna 3 sekuntia. Tämä ottaa Lukitus -toiminnon käyttöön.
Kaikki painikkeet ovat poissa käytöstä, kun merkkivalo ( ) palaa.
Ota toiminto pois käytöstä pitämällä painiketta uudelleen painettuna
3 sekuntia. Kaikki painikkeet toimivat normaalisti.
Toiminnot
06 Verkkoyhteys
Voit hallita ja valvoa jääkaappiasi Samsung Smart Home -sovelluksen avulla, valinnaisen Smart Home
Donglen (myydään erikseen) kautta. Lisätietoja Samsung Smart Home -sovelluksesta on Samsung
Smart Homea käsittelevässä osiossa.
HUOM.
•
•
•
•
•
•
•
34
Untitled-8 34
Suositeltuja salausjärjestelmiä ovat WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uudempia tai hyväksymättömiä WiFi-varmennusprotokollia ei tueta.
Ympäröivä langattomien yhteyksien ympäristö voi vaikuttaa langattomiin verkkoihin.
Jos internetpalveluntarjoajasi on rekisteröinyt PC:si tai modeemisi MAC-osoitteen tunnistamista
varten, Samsung Smart -jääkaappisi ei välttämättä saa yhteyttä internetiin. Jos näin käy, pyydä
teknistä tukea internetpalveluntarjoajaltasi.
Verkkojärjestelmäsi palomuuriasetukset voivat estää Samsung Smart -jääkaappia yhdistämästä
internetiin. Pyydä teknistä tukea internetpalveluntarjoajaltasi. Jos tämä ongelma jatkuu, ota
yhteys Samsungin paikalliseen huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
Katso käyttöpisteen käyttöoppaasta ohjeita langattoman käyttöpisteen määrittämiseen.
Samsung Smart Home Donglea käytävät Samsung Smart -jääkaapit tukevat 2,4 GHz:n W-Fiyhteyden IEEE 802.11 b/g/n- ja Soft-AP -protokollaa (IEEE 802.11 n on suositeltava).
Valtuuttamattomat langattomat Wi-Fi-reitittimet eivät välttämättä yhdistä Samsung Smart
-jääkaappeihin.
Suomi
2017-05-12
12:14:38
Samsung Smart Home
Asentaminen
Etsi Google Play Store-, Galaxy Apps- tai Apple App Store -sovelluskaupasta hakusanalla Samsung
Smart Home. Lataa ja asenna Samsung Smart Home -sovellus, jonka Samsung Electronics tarjoaa
älylaitteille.
HUOM.
•
•
Samsung Smart Home -sovellus on tarkoitettu Android 4.0 (ICS)- tai iOS 8.0 -käyttöjärjestelmälle
tai näiden uudemmille versioille, ja se on optimoitu Samsungin älypuhelimille (Galaxy S- ja Galaxy
Note -sarjat). Osa toiminnoista saattaa toimia erilailla muissa älypuhelinmalleissa.
Toiminnan parantamiseksi Samsung Smart Home -sovellusta voidaan muuttaa ilman ilmoitusta tai
sen tuki voi loppua valmistajan käytännön mukaan.
Samsung-tili
Sinun on rekisteröitävä Samsung-tilisi käyttääksesi sovellusta. Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä,
noudata sovelluksen näytössä olevia ohjeita ja luo ilmainen Samsung-tili.
Toiminnot
Aloittaminen
1. Aseta Smart Home Dongle jääkaapissa sille tarkoitettuun porttiin.
2. Suorita Samsung Smart Home -sovellus ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi. iPhone-käyttäjien on
annettava kirjautumistietonsa joka kerta avatessaan sovelluksen.
3. Napauta Add Device (lisää laite) > Refrigerator (Jääkaappi).
4. Noudata näytön ohjeita ja anna tarvittavat reititintiedot ja napauta sitten kohtaa Next (Seuraava).
5. Pidä Fridge (Jääkaappi) -painike painettuna vähintään 5 sekuntia, kunnes viesti "AP" ilmestyy
näyttöön. Jääkaappisi rekisteröidään sovellukseen.
6. Kun laitteen rekisteröinti on valmis, jääkaappikuvake tulee näkyviin Samsung Smart Home
-sovelluksessa.
7. Avaa jääkaappisivu napauttamalla jääkaappikuvaketta.
8. Kun verkkoyhteys on luotu, jääkaapin Wi-Fi-kuvake syttyy.
Jääkaappisovellus
Integroitu säädin
Voit seurata ja ohjata jääkaappiasi kotona ja kodin ulkopuolella.
• Avaa jääkaappisivu napauttamalla jääkaapin kuvaketta Samsung Smart Home -sovelluksessa.
• Tarkista jääkaappisi käyttötilanne tai ilmoitukset ja muuta valintoja tai asetuksia tarvittaessa.
HUOM.
Jääkaapin jotkin valinnat tai asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaukosäätimessä.
Suomi
Untitled-8 35
2017-05-12
35
12:14:39
Toiminnot
Kategoria
Valvonta
Toiminnot
Hälytykset
Kohde
Kuvaus
Jääkaapin lämpötila
Näyttää jääkaapin käytössä olevan lämpötilaasetuksen.
Diagnoosi
Tunnistaa jääkaapin epätavallisen toiminnan.
Energianvalvonta
Tarkastaa jääkaapin kertyneen sähkönkulutuksen
viimeisen 180 päivän ajalta.
Tehojäähdytys
Voit ottaa Tehojäähdytys -toiminnon käyttöön
tai poistaa sen käytöstä ja tarkistaa nykyiset
asetukset.
Epätavallisen korkea
lämpötila
Tämä hälytys laukeaa jääkaapin lämpötilan ollessa
epätavallisen korkea.
Oven avaus
Tämä hälytys laukeaa jääkaapin oven ollessa auki
määrätyn aikaa.
Toiminnot
36
Untitled-8 36
Suomi
2017-05-12
12:14:39
Erikoisominaisuudet
Jääkaapin erikoistoiminnot saattavat mallista tai käyttömaasta riippuen olla erilaisia kuin kuvan
laitteessa.
Veden annostelija (vain soveltuvissa malleissa)
Veden annostelijasta saat helposti vettä avaamatta jääkaapin ovea. Vesisäiliö on täytettävä
juomakelpoisella vedellä ennen käyttöä.
Vesisäiliön täyttäminen juomakelpoisella vedellä
Avaa ovi ja paikanna vesisäiliö ovihyllyjen alueelta.
1. Irrota vesisäiliö nostamalla sitä samalla, kun
pidät kiinni sen molemmilla puolilla olevista
tartuntakohdista.
HUOM.
Irrota ylälokero ennen vesisäiliön irrottamista.
Toiminnot
2. Kaada vesisäiliöön enintään 4,5 litraa
juomakelpoista vettä. Voit kaataa säiliöön
vettä irrottamalla ensin joko yläsuojuksen tai
kannen.
HUOM.
Puhdista vesisäiliö ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
3. Aseta ensin vesisäiliö paikalleen ja
kiinnitä ylälokero vasta sen jälkeen. Aseta
vesisäiliö oven seinämää vasten ja laske
sitä pystysuunnassa alaspäin, kunnes se
loksahtaa paikalleen. Älä kallista vesisäiliötä.
Suomi
Untitled-8 37
2017-05-12
37
12:14:39
Toiminnot
4. Aseta vesilasi annosteluhanan alle ja
laske vettä painamalla annostelijan vipua
varovasti. Varmista, että veden annostelijaa
ei ole lukittu.
HUOMIO
•
•
•
•
•
Veden annostelija on suunniteltu juomaveden annosteluun. Käytä vesisäiliössä vain
juomakelpoista vettä. Älä käytä säiliössä mitään muita nesteitä.
Älä täytä säiliötä liikaa, jottei vesi tulvi yli.
Varmista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan.
Älä käytä jääkaappia ilman vesisäiliötä. Tämä voi heikentää laitteen suoritustehoa ja tehokkuutta.
Estä veden läikkyminen varmistamalla, että lasi on kohdistettu oikein annostelijan vipuun nähden.
Toiminnot
38
Untitled-8 38
Suomi
2017-05-12
12:14:39
Huolto
Oven kätisyyden vaihtaminen (vain soveltuvissa malleissa)
Ovien kätisyyden saa vaihtaa vain jokin Samsungin valtuuttamista huoltoliikkeistä asiakkaan omalla
kustannuksella, koska takuu ei kata tällaisia huoltotoimenpiteitä.
VAROITUS
•
•
•
Takuu ei kata valtuuttamattomien huoltoliikkeiden tekemiä epäonnistuneita kätisyyden
vaihtamisia tai niiden aiheuttamia omaisuusvahinkoja.
Varmista ennen kätisyyden vaihtamista, että jääkaappi on irrotettu virtalähteestä.
Odota vähintään yksi tunti kätisyyden vaihtamisen jälkeen. Tämä estää mahdollisen sähköiskun.
Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)
Ristipääruuvimeisseli
Litteäpäinen ruuvimeisseli
8 mm:n hylsyavain
(pulteille)
12 mm:n ruuviavain
(alasaranan akselille)
10 mm:n ruuviavain
(yläsaranan akselille)
Lisävarusteet
Huolto
Alla luetellut lisävarusteet voivat olla erilaisia eri malleissa.
Saranasuojus (L)
Aukon suojus (L)
HUOMIO
Pidä kätisyyden vaihtamisen aikana kaikki jääkaapin pienet osat (ruuvit, suojukset jne.) pois lasten
ulottuvilta turvallisuussyistä.
Suomi
Untitled-8 39
2017-05-12
39
12:14:40
Huolto
Vaiheittaiset ohjeet
VAIHE 1 Irrota kahva
1. Avaa kahvan suojuksen lukitus ja laita suojus
syrjään.
2. Irrota kaikki kahvan ala- ja yläosassa olevat
ruuvit.
3. Irrota kahvan ruuvisuojukset (2 kpl)
litteäpäisellä ruuvimeisselillä. Aseta tämän
jälkeen kahvan ruuvisuojukset vastakkaiselle
puolelle.
Huolto
HUOMIO
Irrota kahvan ruuvisuojukset varovasti
vaurioiden välttämiseksi.
HUOM.
Pidä kahva tallessa myöhempää käyttöä varten.
40
Untitled-8 40
Suomi
2017-05-12
12:14:40
VAIHE 2 Poista jääkaapin ovi
1. Avaa donglen suojus ja irrota aukon suojus.
2. Paina johtosuojuksen (kuvaan merkittyjä)
alaosia alaspäin molemmin käsin ja nosta
johtosuojusta ylöspäin.
3. Käännä johtosuojusta eteenpäin 90 astetta ja
irrota se nostamalla sitä ylöspäin.
HUOM.
Pidä aukon suojus ja johtosuojus tallessa.
Tarvitset niitä, jos palautat oven takaisin
alkuperäiseen (kätisyyden vaihtamista
edeltävään) asentoonsa.
HUOM.
Säilytä donglen suojusta ovilokerossa
myöhempää käyttöä varten.
Huolto
Suomi
Untitled-8 41
2017-05-12
41
12:14:40
Huolto
Näyttötyyppi A
1. Irrota ensin oikeanpuoleinen yläreunuksen
suojus. Lopuksi poista suojus vetämällä
eteenpäin.
2. Vedä saranasuojuksen vasenta puolta ja
irrota suojus nostamalla sitä hieman sen
alaosasta.
HUOMIO
Varo jääkaapin ovessa tai sen ympärillä
olevia liittimiä ja johtoja, ettei ne vaurioidu
saranasuojusta poistettaessa.
HUOM.
Pidä saranasuojus tallessa. Tarvitset sitä, kun
palautat oven takaisin alkuperäiseen asentoon
(ennen kätisyyden vaihtamista).
3. Irrota jääkaapissa tai sen ympärillä olevat
liittimet. Löysää yläsaranan ruuveja ja poista
ne.
Huolto
HUOMIO
Pidä jääkaapin ovesta kunnolla kiinni yläsaranaa
irrottaessasi, jotta ovi ei putoaisi.
42
Untitled-8 42
Suomi
2017-05-12
12:14:41
4. Kun yläsarana on irrotettu, irrota ovi
nostamalla sitä ylöspäin. Pidä ovi tallessa.
HUOMIO
Ovi on painava. Ole varovainen ovea
poistettaessa vaurioiden ja vammojen
välttämiseksi.
Näyttötyyppi B
1. Irrota yläreunuksen suojus työntämällä
litteäpäinen ruuvimeisseli oven yläosan
aukkoihin aukko kerrallaan.
HUOM.
Aloita kauimpana saranasta olevasta aukosta.
Huolto
2. Vedä saranasuojuksen vasenta puolta ja
irrota suojus nostamalla sitä hieman sen
alaosasta.
HUOMIO
Varo jääkaapin ovessa tai sen ympärillä
olevia liittimiä ja johtoja, ettei ne vaurioidu
saranasuojusta poistettaessa.
HUOM.
Pidä saranasuojus tallessa. Tarvitset sitä, kun
palautat oven takaisin alkuperäiseen asentoon
(ennen kätisyyden vaihtamista).
Suomi
Untitled-8 43
2017-05-12
43
12:14:41
Huolto
3. Irrota jääkaapissa tai sen ympärillä olevat
liittimet. Löysää yläsaranan ruuveja ja poista
ne.
HUOMIO
Pidä jääkaapin ovesta kunnolla kiinni yläsaranaa
irrottaessasi, jotta ovi ei putoaisi.
4. Kun yläsarana on irrotettu, irrota ovi
nostamalla sitä ylöspäin. Pidä ovi tallessa.
HUOMIO
Ovi on painava. Ole varovainen ovea
poistettaessa vaurioiden ja vammojen
välttämiseksi.
Huolto
44
Untitled-8 44
Suomi
2017-05-12
12:14:42
VAIHE 3 Vaihda automaattisulkimen puolta
1. Irrota jääkaapin oven automaattisulkimen
vipu löysäämällä sen ruuvit ja oven
vastakkaisella puolella olevat ruuvit.
2. Aseta automaattisulkimen vipu oven
vastakkaiselle puolelle ja kiristä ruuvit.
Huolto
Suomi
Untitled-8 45
2017-05-12
45
12:14:42
Huolto
VAIHE 4 Vaihda alasaranan puolta
1. Laske jääkaappi alas vaaka-asentoon
varovaisesti. Irrota tämän jälkeen
oikeanpuoleiset alasaranan ruuvit ja
sitten vasemmalla oleva säätöjalka tässä
järjestyksessä.
1
4
1
2
6
2. Irrota akselin vieressä oleva takapultti
8 mm:n hylsyavaimella.
3. Irrota akselin pultti alasaranan alta.
4. Irrota akseli ristipääruuvimeisselillä.
5. Aseta akseli vastakkaiselle puolelle.
6. Aseta takapultti paikalleen ja kiristä se.
7. Aseta akselin pultti paikalleen ja kiristä se.
5
Huolto
8. Aseta alasarana vastakkaiselle puolelle
ja kiristä sen ruuvit. Aseta säätöjalka
vastakkaiselle puolelle ja kiristä sen ruuvit.
9. Nosta jääkaappi varovasti takaisin
pystyasentoon.
46
Untitled-8 46
Suomi
2017-05-12
12:14:42
VAIHE 5 Aseta jääkaapin ovi takaisin paikoilleen
Näyttötyyppi A
1. Irrota ruuvi ja vedä ohjainsuojus irti.
2. Siirrä liittimet ja johdot vastakkaiselle
puolelle. Aseta ohjainsuojus paikalleen ja
kiristä vastakkaisen puolen ruuvit.
Huolto
Suomi
Untitled-8 47
2017-05-12
47
12:14:42
Huolto
3. Irrota akseli yläsaranasta. Kokoa akseli
tämän jälkeen kuvan osoittamalla tavalla.
4. Aseta oven alaosa laitteeseen ensin.
5. Aseta yläsarana paikalleen ja kiristä sen
ruuvit.
Huolto
•
48
Untitled-8 48
Siirrä johdot vastakkaiselle puolelle ja
kiinnitä ne vastakkaisella puolella olevaan
sisäkoukkuun.
Suomi
2017-05-12
12:14:43
6. Aseta donglen suojus takaisin alkuperäiselle
paikalleen.
7. Kytke jääkaapin oven ja pääyksikön
liittimet. Kiinnitä sitten johdot valinnaisen
saranasuojuksen (L) sisäkoukkuun.
Huolto
8. Aseta saranasuojus yläsaranaan oikea puoli
edellä. Aseta suojus paikalleen painamalla
sen alaosaa.
HUOMIO
Varmista, että johtoja tai liittimiä ei ole välissä.
Suomi
Untitled-8 49
2017-05-12
49
12:14:43
Huolto
9. Aseta yläreunuksen suojus paikalleen niin,
että osa (b) sopii osaan (a) vinottain.
a
b
10. Aseta johtosuojus avatun donglen suojuksen
läpi paikalleen. Käännä suojusta 90 astetta
eteenpäin ja loksauta se paikalleen
painamalla sitä alaspäin.
11. Aseta aukon suojus (L) alkuperäiselle
paikalleen ja sulje donglen suojus.
HUOM.
Huolto
Suojukset ovat erilaisia eri malleissa.
Näyttötyyppi B
1. Irrota ruuvi ja vedä ohjainsuojus irti.
50
Untitled-8 50
Suomi
2017-05-12
12:14:43
2. Siirrä liittimet ja johdot vastakkaiselle
puolelle. Aseta ohjainsuojus paikalleen ja
kiristä vastakkaisen puolen ruuvit.
3. Irrota akseli yläsaranasta. Kokoa akseli
tämän jälkeen kuvan osoittamalla tavalla.
Huolto
Suomi
Untitled-8 51
2017-05-12
51
12:14:44
Huolto
4. Aseta oven alaosa laitteeseen ensin.
5. Aseta yläsarana paikalleen ja kiristä sen
ruuvit.
•
Siirrä johdot vastakkaiselle puolelle ja
kiinnitä ne vastakkaisella puolella olevaan
sisäkoukkuun.
6. Aseta donglen suojus takaisin alkuperäiselle
paikalleen.
Huolto
7. Kytke jääkaapin oven ja pääyksikön
liittimet. Kiinnitä sitten johdot valinnaisen
saranasuojuksen (L) sisäkoukkuun.
52
Untitled-8 52
Suomi
2017-05-12
12:14:44
8. Aseta saranasuojus yläsaranaan oikea puoli
edellä. Aseta suojus paikalleen painamalla
sen alaosaa.
HUOMIO
Varmista, että johtoja tai liittimiä ei ole välissä.
9. Aseta yläreunuksen suojus paikalleen niin,
että osa (b) sopii osaan (a) vinottain. Lukitse
suojus liu'uttamalla sen päätä vasemmalle.
a
b
Huolto
Suomi
Untitled-8 53
2017-05-12
53
12:14:44
Huolto
•
Jos käyttämäsi jääkaappimallin yläosassa
on näyttöpaneeli, työnnä ensin ylärungon
suojuksen vasen pää ja sen jälkeen oikea
puoli sisään lukitsemalla ala- ja yläalueet
tässä järjestyksessä.
10. Aseta johtosuojus avatun donglen suojuksen
läpi paikalleen. Käännä suojusta 90 astetta
eteenpäin ja loksauta se paikalleen
painamalla sitä alaspäin.
11. Aseta aukon suojus (L) alkuperäiselle
paikalleen ja sulje donglen suojus.
HUOM.
Huolto
Suojukset ovat erilaisia eri malleissa.
54
Untitled-8 54
Suomi
2017-05-12
12:14:45
VAIHE 6 Kiinnitä kahva takaisin paikalleen
1. Aseta kahva vastakkaiselle puolelle ja kiristä
ruuvi.
2. Sulje kahvan suojus kuvan osoittamalla
tavalla.
HUOM.
Saatat haluta palauttaa ovet takaisin alkuperäiseen asentoon (ennen kätisyyden vaihtamista). Tässä
tapauksessa voit noudattaa edellä olevia ohjeita, mutta sillä erolla, että palauta ovet, saranat ja
suojukset takaisin niiden alkuperäiseen asentoon.
Huolto
Suomi
Untitled-8 55
2017-05-12
55
12:14:45
Huolto
Käsittely ja huolto
Hyllyt/Viiniteline (vain soveltuvissa malleissa)
Vedä hyllyä (tai viinitelinettä) ulos nostamalla
sen takareunaa hieman.
Taitettava hylly
1. Vedä hyllyä ulos nostamalla sen etureunaa
hieman.
2. Poista hylly kallistamalla sitä vinottain.
HUOMIO
•
•
•
Huolto
Hyllyt on asetettava kunnolla paikoilleen. Älä
aseta niitä ylösalaisin.
Kun asennat hyllyä takaisin, muista työntää
sitä tarpeeksi pitkälle, kunnes se asettuu
paikoilleen.
Lasitölkit voivat naarmuttaa lasihyllyjen
pintaa.
Ovilokerot
Nosta ovilokeroa varovasti ylöspäin ja vedä se
pois paikaltaan.
HUOMIO
Tyhjennä ovilokerot vahinkojen välttämiseksi
ennen niiden irrottamista.
56
Untitled-8 56
Suomi
2017-05-12
12:14:45
Puhdistaminen
Sisä- ja ulkopinnat
VAROITUS
•
•
Älä puhdista laitetta bentseenillä, ohenteilla, kodin puhdistusaineilla tai autonpesuaineilla,
esimerkiksi Cloroxilla™. Ne voivat vaurioittaa jääkaapin pintaa ja aiheuttaa tulipalon.
Älä suihkuta jääkaapin päälle vettä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Puhdista pistokkeen navoista ja liitäntäkohdista kaikki niihin kuulumattomat aineet (esimerkiksi pöly
tai vesi) säännöllisesti kuivalla liinalla.
1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Käytä kostutettua, pehmeää ja nukkaantumatonta liinaa tai paperipyyhettä jääkaapin sisä- ja
ulkopintojen puhdistamiseen.
3. Kuivaa lopuksi pinnat huolellisesti kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.
4. Kytke virtajohto pistorasiaan.
Vaihtaminen
LED-valot
Kun jääkaapin valot täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
VAROITUS
•
Valot eivät ole käyttäjien vaihdettavissa. Älä yritä vaihtaa valoa itse. Tämä voi aiheuttaa
sähköiskun.
Huolto
Suomi
Untitled-8 57
2017-05-12
57
12:14:45
Huolto
Rinnakkain asentaminen
Voit halutessasi asentaa jääkaapin rinnakkain
toisen Samsungin jääkaapin kanssa. Rinnakkain
asentaminen on kuitenkin mahdollista vain
niissä malleissa, joiden nimen alussa on RZ tai
RR.
01
01
01
05
04
06
02
02
07
03
vähintään 50 mm
02
130°
03
1939 mm
04
1194 mm
05
Lukituskiinnitin
06
Kiinnitin
07
Asennussuunta
Huolto
HUOM.
Voit asentaa jääkaapin niin lähelle seinää kuin
mahdollista. Ota kuitenkin huomioon, että
virrankulutus kasvaa, mitä lähemmäksi seinää
jääkaapin asennat.
58
Untitled-8 58
Suomi
2017-05-12
12:14:45
Asennuspakkaus
1
4
5
2
3
6
Nro
OSAN NIMI
Määrä
1
Takaosan kiinnityssaranat
2
2
Lukituskiinnitin
1
3
Alaosan kiinnityssarana
1
4
Ristipääruuvit (A)
4
5
Ristipääruuvit (B)
2
6
Kiinnitin
1
Asennusohje
Varmista, että molemmat jääkaapit on sammutettu.
1. Kiinnitä jääkaappien yläosat toisiinsa
lukituskiinnittimellä ja ristipääruuveilla.
Huolto
2. Kiinnitä jääkaappien takaosat
toisiinsa ylhäältä ja alhaalta takaosan
kiinnityssaranoilla ja ristipääruuveilla.
Suomi
Untitled-8 59
2017-05-12
59
12:14:46
Huolto
3. Kiinnitä jääkaappien jalat toisiinsa alaosan
kiinnityssaranalla ja ristipääruuveilla.
4. Aseta kiinnittimen toinen pää kahden
yläosan etusuojuksen väliin tekemällä siihen
rako.
Huolto
5. Työnnä kiinnitin kokonaan ylös.
60
Untitled-8 60
Suomi
2017-05-12
12:14:46
6. Kiinnitä se paikalleen painamalla sen toista
päätä alaspäin.
Huolto
Suomi
Untitled-8 61
2017-05-12
61
12:14:46
Vianmääritys
Tarkista kaikki alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Kaikista normaaleihin
tilanteisiin (ei vikatilanteet) liittyvistä huoltokutsuista veloitetaan käyttäjää.
Yleistä
Lämpötila
Ongelma
Jääkaappi ei toimi.
Jääkaappi on lämmin.
Jääkaappi kylmenee
liikaa.
Sisäseinä on kuuma.
Mahdollinen aiheuttaja
•
Virtajohto ei ole kytketty
asianmukaisesti.
•
Lämpötila-asetuksia ei ole
asetettu oikein.
•
Ratkaisu
•
Kytke virtajohto
asianmukaisesti.
•
Aseta lämpötila alhaisemmaksi.
Jääkaappi on lämmönlähteen
lähellä tai suorassa
auringonvalossa.
•
Pidä jääkaappi etäällä
suorasta auringonvalosta ja
lämmönlähteistä.
•
Lomatila on käytössä.
•
Poista lomatila käytöstä.
•
Jääkaappi on ylikuormittunut.
Ruokatarvikkeet estävät
jääkaapin tuuletusaukkojen
toiminnan.
•
Älä ylikuormita jääkaappia. Älä
annan ruokatarvikkeiden tukkia
tuuletusaukkoja.
•
Lämpötila-asetuksia ei ole
asetettu oikein.
•
Aseta lämpötila korkeammaksi.
•
Jääkaapin etukulmissa on
kuumuutta kestävä putkisto,
jonka tarkoituksena on estää
kosteuden muodostuminen. Jos
ympäristön lämpötila kohoaa,
tämä laitteisto ei saata toimia
tehokkaasti. Kyseessä ei ole
vika.
•
Jääkaapin sisäseinässä on
kuumuutta kestävä putkisto.
Vianmääritys
62
Untitled-8 62
Suomi
2017-05-12
12:14:47
Hajut
Ongelma
Mahdollinen aiheuttaja
•
Pilaantunut ruoka.
•
Voimakkaasti tuoksuva ruoka.
Jääkaappi haisee.
Ratkaisu
•
Puhdista jääkaappi ja poista
pilaantunut ruoka.
•
Varmista, että vahvalta
tuoksuvat ruoat on pakattu
ilmatiiviisti.
Tiivistynyt kosteus
Ongelma
Sisäseiniin muodostuu
kosteutta.
Mahdollinen aiheuttaja
Ratkaisu
•
Kosteutta pääsee jääkaappiin,
jos sen ovi jää auki.
•
Poista kosteus ja älä avaa ovea
pitkään aikaan.
•
Ruoka, jonka kosteuspitoisuus
on korkea.
•
Varmista, että ruoka on pakattu
ilmatiiviisti.
Vianmääritys
Suomi
Untitled-8 63
2017-05-12
63
12:14:47
Vianmääritys
Kuuluuko jääkaapista epänormaalia ääntä?
Tarkista kaikki alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Kaikista normaaleihin ääniin
liittyvistä huoltokutsuista veloitetaan käyttäjää.
Nämä äänet ovat normaaleja.
•
Toiminnon käynnistyessä tai päättyessä jääkaapista voi kuulua auton käynnistystä muistuttavia
ääniä. Äänet vähenevät toiminnon ollessa käynnissä.
Surinaa!
Naksumista
tai sirinää!
•
Tällaisia ääniä voi kuulua puhaltimen ollessa käynnissä. Kun jääkaappi saavuttaa asetetun
lämpötilan, puhaltimen ääntä ei enää kuulu.
SSSRRR!
Vianmääritys
•
Hyrinää!
Jääkaapin jäähtyessä jäähdytyskaasua kulkee tiivistetyissä putkissa ja laitteesta kuuluu
pulputusta.
Kuplivaa ääntä!
64
Untitled-8 64
Suomi
2017-05-12
12:14:47
•
Jääkaapin lämpötilan noustessa tai laskiessa muoviosat supistuvat ja laajenevat ja jääkaapista
kuuluu naksuntaa. Näitä ääniä kuuluu huurteenpoiston aikana tai elektronisten osien toimiessa.
Halkeilevaa ääntä!
•
•
Jääpalakonemallien kanssa: Jääkaapista voi kuulua surinaa, kun vesiventtiili avautuu
jääpalakoneen täyttämistä varteen.
Paineen tasautuessa jääkaappia avattaessa tai suljettaessa voi kuulua huminaa.
Vianmääritys
Suomi
Untitled-8 65
2017-05-12
65
12:14:47
Vianmääritys
Samsung Smart Home
Ongelma
Samsung Smart Home
-sovellusta ei löydy
sovelluskaupasta.
Samsung Smart Home
-sovellus ei toimi.
Samsung Smart
Home -sovellus on
asennettu, mutta se
ei ole yhteydessä
jääkaappiini.
En voi kirjautua
sisään sovellukseen.
Näkyviin tulee
virheviesti, kun
yritän rekisteröidä
jääkaappini.
Samsung Smart
Home -sovellus
on yhdistetty
jääkaappiini, mutta se
ei toimi.
Toimenpide
•
Samsung Smart Home -sovellus on saatavilla älypuhelimiin, joissa on
Android 4.0 (ICS)- tai iOS 8.0 -käyttöjärjestelmä tai näiden uudempi
versio.
•
Samsung Smart Home -sovellus on käytettävissä vain tietyissä
malleissa.
Vanha Samsung Smart Refrigerator -sovellus ei yhdistä Samsung
Smart Home -malleihin.
•
•
•
•
Sinun on kirjauduttava Samsung-tilillesi käyttääksesi sovellusta.
Varmista, että reitittimesi toimii normaalisti.
Jos et ole yhdistänyt jääkaappiasi Samsung Smart Home -sovellukseen
sen jälkeen, kun asensit sovelluksen, sinun on luotava yhteys
sovelluksen laiterekisteröintitoiminnon avulla.
•
•
Sinun on kirjauduttava Samsung-tilillesi käyttääksesi sovellusta.
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, noudata sovelluksen näytössä olevia
ohjeita ja luo sellainen.
•
Easy Connection -toiminnossa voi ilmetä virhe käyttöpisteesi
etäisyyden tai ympäristöstä tulevan sähköhäiriön vuoksi. Odota hetki
ja yritä sitten uudelleen.
•
Poistu Samsung Smart Home -sovelluksesta ja käynnistä se uudelleen,
tai kytke reititin irti ja yhdistä se uudelleen.
Irrota jääkaapin virtajohto ja kytke se uudelleen 1 minuutin jälkeen.
•
Vianmääritys
66
Untitled-8 66
Suomi
2017-05-12
12:14:47
Muistiinpanoja
Untitled-8 67
2017-05-12
12:14:47
Ota yhteyttä SAMSUNG WORLD WIDE -palveluun
Jos sinulla on jotakin kysyttävää Samsungin tuotteista, ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Maa
Asiakaspalvelu
Sivusto
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
DA68-03560C-02
Untitled-8 68
2017-05-12
12:14:47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising