Samsung | SM-J610FN | User manual | Samsung Galaxy J6 Používateľská príručka

Samsung Galaxy J6  Používateľská príručka
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
SM-J415FN
SM-J415FN/DS
SM-J610FN
SM-J610FN/DS
Czech. 07/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace a funkce
4
6
52
54
59
63
66
68
69
80
86
89
89
90
91
95
96
97
97
99
100
103
105
109
110
10
15
17
23
27
28
30
32
34
47
49
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Rozvržení a funkce zařízení
Baterie
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Paměťová karta (micro SD karta)
Zapínání a vypínání zařízení
Výchozí nastavení
Účet Samsung
Přenesení dat z předchozího zařízení
(Smart Switch)
Popis obrazovky
Oznamovací panel
Zadávání textu
2
Instalace nebo odinstalace aplikací
Telefon
Kontakty
Zprávy
Internet
E-mail
Fotoaparát
Galerie
Více oken
Samsung Members
Samsung Notes
Kalendář
Samsung Health
Rádio
Záznamník
Moje soubory
Hodiny
Kalkulačka
Game Launcher
Bixby Home
Reminder
Sdílení obsahu
Aplikace Google
Obsah
Nastavení
147 Účty a zálohování
148 Samsung Cloud
149 Google
150 Rozšířené funkce
112 Úvod
112 Připojení
113 Wi-Fi
115 Bluetooth
152
154
155
156
156
157
157
116 NFC a platba
119 Spořič dat
119 Správce SIM karet (modely
podporující dvě SIM karty)
120 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
121 Další nastavení připojení
124 Zvuky a vibrace
124 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
125 Oznámení
151 Dual Messenger
Péče o zařízení
Aplikace
Obecná správa
Usnadnění
Aktualizace softwaru
Uživatelská příručka
O telefonu
Dodatek
125 Odznaky ikony aplikace
126 Zobrazení
158 Řešení problémů
165 Vyjmutí baterie
127 Filtr modrého světla
127 Spořič obrazovky
128 Pozadí a motivy
128 Zamknout displej
129 Smart Lock
129 Biometrika a zabezpečení
131 Rozpoznání obličeje
134 Rozpoznávání otisků prstů (Galaxy
J6+)
137 Samsung Pass (Galaxy J6+)
142 Zabezpečená složka
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
4
Základy
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služby může být za účelem ochrany během výroby
a distribuce nasazena ochrana displeje. Na poškození nasazené ochrany displeje se nevztahuje
záruka.
• Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým
nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu
může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce
nebo objevování „duchů“.
– – Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku
po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
– – Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení → Časový limit displeje,
a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
– – Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního
prostředí, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení, a potom funkci
aktivujte klepnutím na přepínač Adaptivní jas.
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Abyste zobrazili ID FCC, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku O telefonu → Stav.
5
Základy
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
6
Základy
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
7
Základy
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte
zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí
Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí
telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se
nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude
možné provádět tísňová volání.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva
upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až poklesne jeho teplota.
8
Základy
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
9
Základy
Rozvržení a funkce zařízení
Obsah balení
Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
10
Základy
Rozvržení zařízení
► Galaxy J4+:
Snímač vzdálenosti /
světla
Přední fotoaparát
Reproduktor
Blesk
Reproduktor
Vypínací tlačítko
Tlačítko hlasitosti
Přihrádka na kartu SIM
Dotykový displej
► Modely podporující
jednu SIM kartu:
Přihrádka na paměťovou
kartu
► Modely podporující
dvě SIM karty: Přihrádka
na SIM kartu /
paměťovou kartu
Univerzální konektor
GPS anténa
Zadní fotoaparát
Blesk
Anténa NFC (modely s
aktivní funkcí NFC)
Hlavní anténa
Sluchátkový konektor
Mikrofon
11
Základy
► Galaxy J6+:
Snímač vzdálenosti /
světla
Přední fotoaparát
Reproduktor
Blesk
Reproduktor
Tlačítko hlasitosti
Vypínací tlačítko
(snímač otisků prstů)
Přihrádka na kartu SIM
Dotykový displej
► Modely podporující
jednu SIM kartu:
Přihrádka na paměťovou
kartu
► Modely podporující
dvě SIM karty: Přihrádka
na SIM kartu /
paměťovou kartu
Univerzální konektor
GPS anténa
Zadní fotoaparát (duální)
Blesk
Anténa NFC
(modely s aktivní funkcí
NFC)
Hlavní anténa
Sluchátkový konektor
Mikrofon
12
Základy
• Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití
telefonu s hlasitým odposlechem, si neumisťujte zařízení do blízkosti uší.
• Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je
přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla,
jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu.
Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn
na snímcích.
• Pokud telefon používáte s poškozeným sklem nebo akrylovým krytem, může dojít
k poranění. Telefon používejte až poté, co byl opraven v servisním centru Samsung.
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
– – Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení,
zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nezakrývejte snímač vzdálenosti/světla příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče
obrazovky nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
13
Základy
Fyzická tlačítka
Tlačítko hlasitosti
Vypínací tlačítko
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte
ho.
Hlasitost
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
Softwarová tlačítka
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Tlačítko Domů
Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka
jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Více
informací najdete na Navigační panel (softwarová tlačítka).
14
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1
2
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.
15
Základy
3
4
Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
16
Základy
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
U modelů se dvěma kartami SIM můžete vložit dvě karty SIM nebo USIM a mít tak dvě telefonní
čísla nebo dva poskytovatele služeb pro jedno zařízení. V některých oblastech mohou být rychlosti
přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta
SIM.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
17
Základy
► Modely s jednou kartou SIM:
18
Základy
► Modely podporující dvě SIM karty:
– – Přihrádka na kartu SIM 1:
19
Základy
– – Přihrádka na kartu SIM 2:
1
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru u přihrádky tuto přihrádku uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2
Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
20
Základy
3
► Modely s jednou kartou SIM: Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby
zlaté kontakty směřovaly dolů.
► Modely podporující dvě SIM karty: Vložte do přihrádky kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté
kontakty směřovaly dolů. Vložte primární SIM nebo USIM kartu do přihrádky na kartu SIM 1 a
sekundární SIM nebo USIM kartu do přihrádky na kartu SIM 2.
4
Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, tím ji zajistíte.
Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky
vyklouznout nebo vypadnout.
5
Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Instalace správné karty
► Modely podporující dvě SIM karty:
Nano SIM karta
Nano SIM karta
Micro SD karta
Používejte pouze nano-SIM karty.
21
Základy
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1
2
3
4
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru u přihrádky tuto přihrádku uvolníte.
Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM
karty)
Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb
pro jedno zařízení.
Aktivace karet SIM a USIM
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet. Vyberte kartu SIM
nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.
Přizpůsobení karet SIM a USIM
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet a vyberte kartu SIM
nebo USIM pro přístup k následujícím možnostem:
• Ikona: Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
• Název: Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
• Režim sítě: Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.
Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM
Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové
služby.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet a nastavte pro své
karty upřednostňované funkce v možnosti Preferovaná SIM karta.
22
Základy
Paměťová karta (micro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové
karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty.
Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli
používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže
naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum
Samsung.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
23
Základy
1
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru u přihrádky tuto přihrádku uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2
Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.
24
Základy
3
Vložte do přihrádky na paměťovou kartu paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
Přihrádka 1
Přihrádka 2
4
Jemným zatlačením paměťové karty do přihrádky kartu zajistěte.
Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo
vypadnout.
5
Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Péče o zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → Odpojit.
1
2
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru u přihrádky tuto přihrádku uvolníte.
Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
25
Základy
3
4
Vyjměte paměťovou kartu.
Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu
dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k
poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung
neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání
externích úložných zařízení.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Péče o zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → Formát.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
26
Základy
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Abyste zařízení restartovali, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku
Restartování.
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti
a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Tlačítko snížení
hlasitosti
Vypínací tlačítko
27
Základy
Tísňový režim
Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé
aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat
ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Aktivace nouzového režimu
Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku
Tísňový režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Deaktivace nouzového režimu
Chcete-li deaktivovat nouzový režim, klepněte na položku → Vypnout Tísňový režim. Případně
stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
Výchozí nastavení
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Postup výchozího nastavení se může lišit v závislosti na softwaru zařízení a vaší oblasti.
1
Zapněte zařízení.
28
Základy
2
Vyberte požadovaný jazyk zařízení a vyberte možnost
.
Vyberte jazyk.
3
4
5
Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku Další.
Získejte obsah ze svého předchozího zařízení.
Vyberte síť Wi-Fi a připojte se k ní.
Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci
nastavit některé funkce zařízení.
6
7
Výchozí nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
8
Pokud se objeví obrazovka s doporučenými aplikacemi, vyberte aplikace, které chcete,
a stáhněte je.
9
Přihlaste se do účtu Samsung. Služby Samsung si můžete užívat napříč všemi svými zařízeními
a zároveň si tak udržovat svá data aktuální a v bezpečí. Další informace naleznete v části Účet
Samsung.
Nastavte způsob zamykání obrazovky, který ochrání vaše zařízení. Své osobní informace můžete
ochránit tak, že ostatním zabráníte v přístupu k zařízení. Pokud chcete způsob zamykání
obrazovky nastavit později, klepněte na položku Teď ne.
29
Základy
Účet Samsung
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Až si
zaregistrujete účet Samsung, budete moci svá data udržovat aktuální a zabezpečená ve všech svých
zařízeních Samsung prostřednictvím služby Samsung Cloud, sledovat a ovládat odcizené zařízení,
prohlížet tipy a triky z aplikace Samsung Members a podobně.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Účty → Účet Samsung account →
→ Nápověda.
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Účty → Přidat účet →
Účet Samsung account.
Případně spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
2
3
Klepněte na položku Vytvořit účet.
Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
30
.
Základy
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Účty → Přidat účet →
Účet Samsung account.
Případně spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
2
.
Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku Přihlásit.
Pokud zapomenete informace ke svému účtu, klepněte na položku Najít ID nebo Obnovit
heslo. Informace o svém účtu získáte, když zadáte požadované informace.
3
Abyste dokončili registraci svého účtu Samsung, přečtěte si a potvrďte podmínky používání a
klepněte na položku Další.
Pokud se objeví vyskakovací okno týkající se používání vašich biometrických údajů, klepněte
na položku Registrovat. Heslo svého účtu Samsung můžete ověřit prostřednictvím svých
biometrických údajů, jako jsou otisky prstů. Další informace naleznete v části Samsung Pass
(Galaxy J6+).
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1
2
3
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a záloha → Účty.
Klepněte na položku Účet Samsung account → → Odebrat účet.
Klepněte na položku Odebrat, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku OK.
31
Základy
Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart
Switch)
Abyste mohli přenést data, připojte své předchozí zařízení pomocí služby Smart Switch.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Smart Switch.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct
Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi
Direct.
1
Spusťte na předchozím zařízení aplikaci Smart Switch.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu Galaxy Store nebo Obchod Play.
2
Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
Na předchozím zařízení klepněte na položku Odeslat data → Bezdrátově.
V předchozím zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést, a klepněte na položku Odeslat.
Na svém zařízení klepněte na položku Přijmout.
Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
32
Základy
Přenášení dat pomocí externího úložiště
Můžete přenášet data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.
1
2
3
4
Přeneste data z předchozího zařízení do externího úložiště.
Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování → Smart
Switch → → Obnovit.
Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.
Přenos záložních dat z počítače
Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch
na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do
počítače a potom je importovat do svého zařízení.
1
Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2
V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
33
Základy
3
4
Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
5
6
Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
Prohlížení importovaných dat
Importovaná data můžete prohlížet pomocí stejné aplikace jako na předchozím zařízení.
Pokud vaše nové zařízení není vybaveno stejnými aplikacemi pro prohlížení nebo přehrávání
importovaných dat, budou data uložena do podobné aplikace.
Popis obrazovky
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou
grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo
objevování „duchů“.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
34
Základy
Klepnutí
Klepněte na obrazovku.
Klepnutí a podržení
Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu
přibližně 2 sekund.
Přetažení
Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do
jiného místa.
Poklepání
Poklepejte na obrazovku.
35
Základy
Tažení
Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Roztahování a přitahování
Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva
prsty.
36
Základy
Navigační panel (softwarová tlačítka)
Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová
tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko
Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle
prostředí použití.
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Tlačítko Domů
Tlačítko
Funkce
Nedávné
Domů
Zpět
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku.
• Aplikaci Google Assistant spusťte klepnutím a podržením.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
37
Základy
Skrytí navigačního panelu
Skrytím navigačního panelu můžete prohlížet soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení → Navigační panel, a potom klepněte
na položku Gesta na celou obrazovku v nabídce Typ navigace. Navigační panel se skryje a na
místě, kde se zobrazují softwarová tlačítka, se objeví rady pro používání gest. Budete-li chtít použít
softwarová tlačítka, přetáhněte radu pro používání gest požadovaného tlačítka směrem nahoru.
Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, deaktivujte funkci klepnutím
na přepínač Tipy pro gesta.
Nastavení navigačního panelu
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zobrazení → Navigační panel a vyberte
požadovanou možnost.
• Typ navigace: Nastaví zařízení, aby skrývalo nebo zobrazovalo navigační panel. Abyste
navigační panel skryli, klepněte na položku Gesta na celou obrazovku. Když je navigační panel
skrytý, můžete softwarová tlačítka použít přetažením rady pro používání gest požadovaného
tlačítka směrem nahoru.
• Pořadí tlačítek: Umožňuje měnit pořadí tlačítek na navigační liště.
• Tipy pro gesta: Nastaví zařízení, aby ve spodní části obrazovky zobrazovalo indikátory umístění
softwarových tlačítek. Tato funkce se objeví, pouze když vyberete možnost Gesta na celou
obrazovku.
38
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Nástroj
Indikátor Bixby Home. Zobrazení
přizpůsobeného obsahu.
Oblíbené aplikace
Navigační panel
(softwarová tlačítka)
39
Základy
Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace
Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.
Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také
klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.
Domovská obrazovka
Obrazovka Aplikace
Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko
otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji,
klepněte na položku Nast. domovské obrazovky, potom klepnutím aktivujte možnost Tlačítko
Aplikace. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.
Tlačítko Aplikace
40
Základy
Zobrazení obrazovky v režimu na šířku
Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku Nast.
domovské obrazovky, potom klepnutím aktivujte možnost Otočit do režimu na šířku.
Pro zobrazení obrazovky v režimu na šířku otočte zařízení do polohy na šířku.
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce
Aplikace, podržte ji a potom ji přetáhněte do horní části obrazovky. Na domovskou obrazovku bude
přidán zástupce aplikace.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
41
Základy
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte na jinou aplikaci.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku Zadejte název složky
a zadejte název složky.
• Přidání dalších aplikací
Na složce klepněte na položku Přidat aplikace. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a
klepněte na položku Přidat. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.
• Přesunutí aplikací ze složky
Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.
• Odstranění složky
Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku Odstranit složku. Bude vymazána
pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
42
Základy
Úprava domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji
nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat
či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.
• Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
• Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
• Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku
.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Motivy: Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se
budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
• Nástroje: Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují
informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a
přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
• Nast. domovské obrazovky: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit
více nebo méně položek apod.
43
Základy
Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce
Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití
samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a
klepněte na položku Nast. domovské obrazovky → Rozložení domovské obrazovky → Pouze na
Dom. obrazovce → Použít.
Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
• Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
• Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
Používají se funkce polohy
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
44
Základy
Ikona
Definice
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.
Je-li obrazovka vypnutá a chcete-li ji zapnout, stiskněte vypínací tlačítko nebo dvakrát klepněte
kamkoli na obrazovce.
Zamknutá obrazovka
45
Základy
Změna způsobu zamykání obrazovky
Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Zámek displeje → Typ zámku displeje a pak vyberte způsob zamykání.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo, tvář nebo otisk prstu, můžete ochránit
své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu
zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
• Obličej: Zaregistrujte svůj obličej pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části
Rozpoznání obličeje.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstů (Galaxy J6+). (Galaxy J6+)
Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za
sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zámek displeje → Nastavení zabezpečeného
zámku, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky,
potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní nastavení.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom
psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze
rolovat.
Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky
Galerie.
• Zachycení pomocí tlačítek: Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a vypínací
tlačítko.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
46
Základy
Oznamovací panel
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Vyhledání obsahu nebo aplikací
uložených v zařízení.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Upřednostňovaná karta SIM nebo
USIM pro jednotlivé možnosti.
Klepnutím otevřete správce karet
SIM. (modely se dvěma kartami
SIM)
Zobrazení podrobností oznámení a
provedení různých činností.
Vymazat všechna oznámení.
Otevření nastavení oznámení.
47
Základy
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Pořadí tlačítek, klepněte na tlačítko,
podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
48
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Další funkce klávesnice
Zobrazení více funkcí klávesnice.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího znaku.
Vložení symbolů.
Rozdělení na další řádek.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → Správa jazyků zadávání a pak vyberte jazyky, které
chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat
tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
49
Základy
Změna klávesnice
Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku
vyberte typ klávesnice, který chcete.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk, potom
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
Další funkce klávesnice
•
: Předvídá slova na základě toho, co zadáváte, a zobrazuje navrhovaná slova. Pro návrat do
seznamu funkcí klávesnice klepněte na položku .
•
: Vložení emotikonů.
•
: Vložit nálepky. Můžete také vkládat nálepky Moje emoji, které vypadají jako vy.
•
: Připojí animované GIFy. (Galaxy J6+)
•
: Zadávání textu hlasem.
•
: Změna nastavení klávesnice.
•
→
•
→
: Změna režimu nebo velikosti klávesnice.
•
→
: Otevřete panel pro úpravy textu.
: Vložení položky ze schránky.
50
Základy
Kopírování a vkládání
1
2
3
Klepněte na text a podržte.
Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4
Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1
Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2
V seznamu možností klepněte na položku Dictionary.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, klepněte na položku Přejít do Správy slovníků,
vedle slovníku, potom jej stáhněte klepnutím na možnost INSTALL.
klepněte na položku
3
Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
51
Aplikace a funkce
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Store
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Spusťte aplikaci Galaxy Store.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte vhodnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Spusťte aplikaci Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
→
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku
Nastavení → Automatické aktualizace a pak vyberte požadovanou možnost.
52
Aplikace a funkce
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.
• Vypnout: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
• Odinstal.: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Aplikace →
potom klepněte na položku Zapnout.
→ Vypnuto, vyberte aplikaci,
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k
používání informací ve vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s
požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na
položku Povolit, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam oprávnění
aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Aplikace → → Oprávnění aplikace. Vyberte položku a
klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
53
Aplikace a funkce
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volat
1
2
3
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Klávesn.
Zadejte telefonní číslo.
Klepnutím na položku
video hovor.
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
uskutečníte
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
54
Aplikace a funkce
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Klepněte na položku Poslední nebo Kontakty, potom táhněte doprava na kontakt nebo telefonní
číslo a uskutečněte hovor.
Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené
funkce → Pohyby a gesta, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přejetím volat/poslat
zprávy.
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku Klávesn. nebo Kontakty → → Čísla
rychlé volby, vyberte číslo rychlé volby a potom přidejte telefonní číslo.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
Mezinárodní volání
1
2
3
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Klávesn.
Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku
55
.
Aplikace a funkce
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel Odeslat zprávu nahoru.
Pokud je aktivován přepínač Přidat připomenutí, bude uložena upomínka, která vás o hodinu
později na odmítnutý hovor upozorní.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci Telefon klepněte na položku →
Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci Telefon a zobrazte zmeškané hovory
klepnutím na položku Poslední.
Blokování telefonních čísel
Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1
2
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku → Nastavení → Blokovat čísla.
Klepněte na položku Poslední nebo Kontakty, vyberte kontakt a potom klepněte na položku
Hot.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Přidat telefonní číslo, zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci
aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat neznámé volající.
56
Aplikace a funkce
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
•
: Otevření dalších možností.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde
k obnovení prvního hovoru.
• Držet hovor: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko Obnovit hovor.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Klávesnice / Skrýt: Otevře nebo zavře klávesnici.
•
: Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
•
: Otevření dalších možností.
• Fotoaparát: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
• Přepn.: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
•
: Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
57
Aplikace a funkce
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Klávesn.
Zadejte číslo.
Klepněte na položku Přidat do kontaktů.
Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit kontakt, nebo klepněte na
položku Aktualizovat stávající a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů
1
2
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Poslední.
3
Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit kontakt, nebo klepněte na
položku Aktualizovat stávající a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Klepněte na obrázek volajícího, a potom klepněte na položku Přidat, nebo klepněte na telefonní
číslo, a potom klepněte na položku Přidat do kontaktů.
Přidání značky k telefonnímu číslu
Můžete přidávat značky k telefonním číslům, aniž byste je ukládali do Kontaktů. Můžete tak zobrazit
informace o volajícím, aniž byste museli mít číslo uvedeno v Kontaktech.
1
2
3
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku Poslední.
Klepněte na telefonní číslo →
.
Klepněte na položku Přidat značku, zadejte značku, a pak klepněte na položku Přidat.
Když vám z daného čísla někdo zavolá, pod číslem se zobrazí daná značka.
58
Aplikace a funkce
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
.
Vyberte umístění úložiště a klepněte na položku Vybrat.
Zadejte informace kontaktu.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
4
Klepněte na položku Uložit.
59
Aplikace a funkce
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
kontaktů → Import.
2
3
4
Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
→ Správa kontaktů → Import/export
Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku Hot.
Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku Import.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Účty a zálohování → Účty a vyberte účet, se
kterým chcete provést synchronizaci.
2
Klepněte na položku Synchronizovat účet a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Kontakty.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kontakty.
Hledání kontaktů
Spusťte aplikaci Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na položku
v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
60
Aplikace a funkce
Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:
•
: Přidat do oblíbených kontaktů.
•
/
•
: Vytvořit zprávu.
•
: Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Sdílet.
Vyberte kontakty a klepněte na položku Sdílet.
Vyberte způsob sdílení.
Uložení a sdílení profilu
Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
• Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení
aktivovanou funkci sdílení profilu.
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a vyberte svůj profil.
Upravte si profil a klepněte na Uložit.
Klepněte na položku Klepnutím sem sdílejte profil, potom funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit
aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce Kontakty.
Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku
Vyberte, co se sdílí, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.
61
Aplikace a funkce
Vytváření skupin
Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
→ Skupiny → Vytvořit skupinu.
Zadejte název skupiny.
Budete-li chtít nastavit vyzváněcí tón skupiny, klepněte na položku Vyz. tón skupiny a vyberte
vyzváněcí tón.
3
Klepněte na položku Přidat člena, vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, potom
klepněte na položku Hot.
4
Klepněte na položku Uložit.
Odeslání skupinové zprávy
Členům skupiny můžete najednou odeslat skupinovou zprávu.
Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na položku
položku → Odeslat zprávu.
→ Skupiny, vyberte skupinu, potom klepněte na
Sloučení duplicitních kontaktů
Když naimportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam
kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních
položek.
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
→ Správa kontaktů → Sloučit kontakty.
Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku Sloučit.
Odstranění kontaktů
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Odstranit.
Vyberte kontakty a klepněte na položku Odstranit.
Chcete-li kontakty odstranit po jenom, otevřete seznam kontaktů a klepněte na kontakt. Pak
klepněte na položku → Odstranit.
62
Aplikace a funkce
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1
2
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku
.
Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
a podržte ji, řekněte zprávu
Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku
a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je skrytá klávesnice.
Příjemce
3
Vložení adresátů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení zprávy.
Vložit nálepky.
Klepněte na položku
a odešlete zprávu.
63
Aplikace a funkce
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1
2
3
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku Konverzace.
V seznamu zpráv vyberte kontakt.
Zobrazit konverzaci.
Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na položku Zadejte zprávu, napište odpověď a
klepněte na položku .
Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku → Nastavení → Blokovat čísla a zprávy →
Blokovat čísla.
2
Klepněte na položku Přijaté a vyberte kontakt. Nebo klepněte na položku Kontakty, vyberte
kontakty, a potom klepněte na položku Hot.
Chcete-li zadat číslo ručně, zadejte telefonní číslo v části Zadejte číslo., a potom klepněte na
64
.
Aplikace a funkce
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1
Spusťte aplikaci Zprávy, klepněte na položku → Nastavení → Oznámení a potom danou
možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
2
Změna nastavení upozornění.
Nastavení připomínání zpráv
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Usnadnění → Rozšířené nastavení → Připomenutí oznámení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Mazání zpráv
1
2
3
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku Konverzace.
V seznamu zpráv vyberte kontakt.
Klepněte na zprávu, podržte ji a klepněte na položku Odstranit.
Chcete-li odstranit více zpráv, zaškrtněte zprávy, které chcete odstranit.
4
Klepněte na položku Odstranit.
65
Aplikace a funkce
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1
2
3
Spusťte aplikaci Internet.
Klepněte na pole pro zadávání adresy.
Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Chcete-li přepínat mezi kartami, potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.
Uložit aktuální webovou stránku do
záložek.
Obnovení aktuální webové stránky.
Otevření domovské stránky.
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přesun mezi stránkami.
Otevření dalších možností.
66
Aplikace a funkce
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim
můžete zamknout pomocí hesla a biometrických údajů.
Aktivace tajného režimu
→ Zapnout Režim utajení.
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku
Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Ochrana osobních údajů a zabezpečení → Nastavit
zámek Režimu utajení → Změnit heslo. Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit
registrované biometrické údaje, aktivujte tuto možnost klepnutím na přepínač Otisky prstů. Více
informací o používání biometrických údajů naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů (Galaxy J6+).
Deaktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku
67
→ Vypnout Režim utajení.
Aplikace a funkce
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1
2
3
Spusťte aplikaci E-mail.
V seznamu vyberte e-mailovou službu nebo klepněte na položku Jiné.
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1
2
3
Klepněte na položku
a vytvořte e-mail.
Přidejte příjemce a zadejte předmět zprávy a text.
Klepněte na položku
a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li získat e-maily ručně,
potáhněte dolů z horní části seznamu e-mailů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
68
Aplikace a funkce
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Spouštění fotoaparátu
Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:
• Spusťte aplikaci Fotoaparát.
• Dvakrát rychle stiskněte vypínací tlačítko.
• Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
• Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Pokud spustíte aplikaci Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným
způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
• Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste
to znovu.
69
Aplikace a funkce
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1
2
3
V seznamu režimů snímání klepněte na položku Fotografie nebo Video.
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
Klepnutím na položku
video.
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
zaznamenejte
Možnosti pro
aktuální režim
snímání
Aktuální režim
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Pořízení fotografie.
Náhled miniatury
Seznam nálepek
Režimy
fotografování a
filmování
Nastavení
fotoaparátu
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li použít režim automatického ostření, klepněte na položku .
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v
některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií
nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost
zařízení.
70
Aplikace a funkce
Přibližování a oddalování
Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
Úprava seznamu režimů snímání
Seznam režimů snímání můžete upravit na obrazovce náhledu.
1
→ Režimy fotoaparátu → Upravit režimy.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
Případně můžete klepnout na seznam režimů snímání na obrazovce náhledu a podržet jej.
2
Zaškrtněte režimy, které chcete použít.
Chcete-li změnit pořadí režimů snímání, přetáhněte položku
Seznam režimů
fotografování
71
do jiného umístění.
Aplikace a funkce
Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Fotografie nebo Pro.
Režim živého ostření
Pořizujte fotografie se zaostřeným obličejem a rozostřeným pozadím.
• Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
• Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
– – Zařízení nebo předmět se pohybují.
– – Objekt má podobnou barvu jako pozadí.
Pořizování výrazných portrétů pomocí funkce živého ostření
1
2
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Živé zaostření.
Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí doleva nebo doprava a upravte tak úroveň
rozmazání.
72
Aplikace a funkce
3
Když se na obrazovce náhledu zobrazí upozornění Živé zaostření je připraveno, pořiďte
fotografii klepnutím na položku .
Posuvník nastavení rozostření
pozadí
Živé ostření
Úprava pozadí fotografií s funkcí živého ostření (Galaxy J6+)
Můžete také upravit úroveň rozmazání pozadí fotografie pořízené s funkcí živého ostření.
1
2
Vyberte fotografii pořízenou s funkcí živého ostření a klepněte na položku Změnit efekt pozadí.
Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí doleva nebo doprava a upravte tak úroveň
rozmazání.
Úprava úrovně rozmazání
pozadí.
3
Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku Použít.
73
Aplikace a funkce
Používání režimů snímání
Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo
táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.
Vyberte požadovaný režim snímání.
Režim fotografií
Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, abyste mohli snadno pořizovat
fotografie.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku Fotografie.
Abyste pořizovali autoportréty pomocí předního fotoaparátu, táhnete prstem nahoru nebo dolů,
a přepněte na přední fotoaparát.
nebo klepněte na
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete vybrat efekt filtru a také upravit rysy obličeje, například odstín
pleti nebo tvar obličeje.
1
2
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Vyberte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty a pořiďte fotografii.
Režim videa
Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, abyste mohli snadno nahrávat videa.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku Video.
74
Aplikace a funkce
Profesionální režim
Při pořizování fotografií můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a
hodnotu ISO.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
Dostupné možnosti
•
: Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
•
: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit
teplotu barev.
•
: Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
Panoramatický režim
V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou
scénu.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
1
2
3
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Panoráma.
Klepněte na položku
Klepnutím na položku
a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
zastavte pořizování fotografií.
75
Aplikace a funkce
Režim nepřetržitého snímání
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Sériový sn.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
.
Režim Širokoúhlá selfie
Pořiďte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho
nevynechali.
1
Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
přední fotoaparát na autoportréty.
2
3
4
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Široké selfie.
a přepněte
Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
.
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
76
Aplikace a funkce
5
Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
77
Aplikace a funkce
Přizpůsobení nastavení fotoaparátu
Možnosti pro aktuální režim snímání
Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.
•
: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
•
: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
•
: Použijte zkrášlovací efekty nebo efekt filtru.
•
/
•
: Vyberte poměr stran pro video.
: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu počítá
Bod počítá expozici snímku podle
expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.
Matice průměruje celou scénu.
světla v prostředním bodu snímku.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
fotografování k dispozici.
. Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu
Obrázky
• Velikost zadního obrázku: Vyberte rozlišení pro fotografie, které chcete pořídit pomocí zadního
fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, obrázek ale v
paměti zabere více místa.
• Velikost předního obrázku: Vyberte rozlišení pro fotografie, které chcete pořídit pomocí
předního fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií,
obrázek ale v paměti zabere více místa.
• Uložit možnosti: Vyberte, jak chcete ukládat fotografie.
78
Aplikace a funkce
Videa
• Velikost zadního videa: Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí zadního
fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti
zabere více místa.
• Velikost předního videa: Vyberte rozlišení pro videa, které chcete pořídit pomocí předního
fotoaparátu. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti
zabere více místa.
Užitečné funkce
• HDR (sytý tón): Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a
světlých místech.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Režimy fotoaparátu: Můžete zobrazit dostupné režimy snímání nebo upravit seznam režimů
snímání.
• Metody fotografování: Vyberte způsob snímání pro pořízení fotografie nebo nahrání videa.
• Efekty krásy: Vytvářejte fotografie s osvětleným odstínem pleti a upravenými rysy obličeje.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou
kartu.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete vypínací tlačítko.
• Rychlá kontrola: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další
informace naleznete v části Samsung Members.
• O aplikaci Fotoaparát: Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.
79
Aplikace a funkce
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy.
Zobrazení snímků
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Obrázky.
Vyberte snímek.
Otevření dalších možností.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Odstranění snímku.
Z více snímků můžete vytvořit animovaný GIF nebo koláž. V seznamu klepněte na →
Vytvořit GIF nebo Vytvořit koláž a potom vyberte snímky.
Hledání snímků
Spusťte aplikaci Galerie a klepnutím na položku
je typ, poloha nebo dokumenty.
zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako
Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.
80
Aplikace a funkce
Prohlížení videí
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Obrázky.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Klepnutím na položku Přehrát video přehrajete video.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Otevření dalších
možností.
Zachycení aktuální
obrazovky.
Vytvoření
animovaného GIFu.
Přepnout na
rozevírací přehrávač
videí.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Otočení obrazovky
Zamknutí
obrazovky
přehrávání.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Přejít na
předcházející video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
81
Aplikace a funkce
Zobrazování podrobností o snímcích a videích
Můžete zobrazit podrobnosti o souboru, jako jsou lidé, poloha a základní informace. Pokud se jedná
o automaticky vytvořený obsah, například příběh nebo GIF, zobrazí se i obsah.
Při prohlížení snímku nebo videa na obrazovce náhledu táhněte prsty nahoru po obrazovce. Objeví
se podrobnosti o souboru.
Související obsah můžete také zobrazit klepnutím na informace na obrazovce.
Úprava informací.
Podrobnosti
o souboru
Informace o lidech
Informace o poloze
Automaticky
vytvořený obsah
Značky
82
Aplikace a funkce
Prohlížení alb
Obrázky a videa můžete zobrazovat roztříděná podle složek nebo alb. Filmy, animované GIFy nebo
koláže, které jste vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku Alba a vyberte album.
Skrývání alb
Alba můžete skrývat.
Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, například alba Fotoaparát a Kopie
displeje.
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Alba.
Klepněte na položku → Skrýt nebo zobrazit alba.
Pro skrytí klepněte na přepínač alba.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku Příběhy a vyberte příběh.
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Příběhy.
Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
Zadejte název příběhu a klepněte na položku Vytv.
Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku Hotovo.
83
Aplikace a funkce
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku → Přidat.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku Odebrat z
příběhu.
Odstranění příběhů
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Příběhy.
Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku Odstr.
Sdílení alb
Vytvářejte alba a sdílejte je se svou rodinou a přáteli uloženými v kontaktech. Ti pak budou moci
sdílená alba prohlížet na zařízeních přihlášených k jejich účtům Samsung, jako jsou chytré telefony,
televizory nebo lednice.
• Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu
Samsung.
• Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
Vytváření alb ke sdílení
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Sdílené.
Klepněte na položku Vytv. sdílené album.
Když tuto funkci použijete poprvé, musíte nejprve souhlasit s obchodními podmínkami služby
Samsung Social.
3
4
5
Zadejte název alba a klepněte na položku Vytv.
Vybere skupinu, se kterou je budete sdílet.
Klepněte na položku OK.
Příjemci dostanou oznámení.
84
Aplikace a funkce
Přidávání snímků nebo videí do alba
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku Sdílené.
Vyberte album, do kterého chcete snímky nebo videa přidávat.
Klepněte na položku
a zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete přidat.
Klepněte na položku HOT.
Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud
Když synchronizujete aplikaci Galerie se službou Samsung Cloud, budou se pořizované fotografie
a videa ukládat také do služby Samsung Cloud. Snímky a videa uložená ve službě Samsung Cloud
můžete zobrazovat v aplikaci Galerie a také na ostatních zařízeních.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku → Nastavení a aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Synchronizovat se Samsung Cloud. Aplikace Galerie a Samsung Cloud se synchronizují.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku
ve spodní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1
2
3
Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
Klepněte na položku Odstr.
85
Aplikace a funkce
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení v novém okně
Zobrazení rozdělené obrazovky
1
2
Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku Otevřít v
zobrazení na rozdělené obrazovce.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
86
Aplikace a funkce
3
Ve spodním okně táhněte doleva nebo doprava a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací,
klepněte na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět a vyberte aplikaci.
Nastavení velikosti okna
Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.
Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se
maximalizuje.
87
Aplikace a funkce
Zobrazení v novém okně (Galaxy J6+)
1
2
Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku Otevřít v
novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat
okno.
Maximalizovat
okno.
Uzavření aplikace.
Úprava úrovně
průhlednosti.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.
88
Aplikace a funkce
Samsung Members
Aplikace Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika
problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete
sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější
novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace Samsung Members vám pomůže vyřešit jakékoli problémy,
které mohou při používání zařízení vyvstat.
• Dostupnost a podporované funkce této aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejňovat komentáře, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Samsung Notes
Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce.
Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.
Vytváření poznámek
1
2
Spusťte aplikaci Samsung Notes a klepněte na položku
.
Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.
Zadejte text pomocí klávesnice.
Vložení obrázku nebo hlasového
záznamu.
Psaní a kreslení pery.
Kreslení štětci.
3
Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku Uložit.
89
Aplikace a funkce
Odstranění poznámek
1
2
Spusťte aplikaci Samsung Notes.
Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
3
Klepněte na položku Odstr.
Kalendář
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1
Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku
nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
2
.
Zadejte podrobnosti události.
Výběr nálepky k zobrazení s
událostí.
Vložení názvu.
Změna barvy události.
Nastavení trvání.
Výběr kalendáře pro uložení
události.
Nastavení alarmu.
Zadání umístění.
Přidání poznámky.
Přidat další podrobnosti.
3
Uložte událost klepnutím na položku Uložit.
90
Aplikace a funkce
Přidání upomínky.
Spusťte aplikaci Kalendář a klepnutím na položku → Připomen. spusťte aplikaci Připomen.
Přidejte úlohu v aplikaci Připomen. Další informace naleznete v části Reminder.
Synchronizace událostí s vašimi účty
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Účty a zálohování → Účty a vyberte účet, se
kterým chcete provést synchronizaci.
2
Klepněte na položku Synchronizovat účet a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Kalendář.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kalendář.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku → →
Přidat nový účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání
účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.
Samsung Health
Úvod
Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle
cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy
o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health, soupeřit s přáteli a zobrazovat tipy
týkající se zdraví.
91
Aplikace a funkce
Používání aplikace Samsung Health
Spusťte aplikaci Samsung Health. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po
resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
Chcete-li přidat položky na domovskou obrazovku Samsung Health, klepněte na položku →
Správa položek a potom vyberte položky.
Zobrazení a správa nástrojů pro
sledování.
Zobrazí tipy týkající se zdraví.
Monitorujte své zdraví a kondici.
Porovnávejte záznamy o počtu
kroků s jiným uživateli aplikace
Samsung Health nebo soupeřte se
svými přáteli.
92
Aplikace a funkce
Together
Společně vám umožňuje nastavit cíle v počtu kroků a soupeřit se svými přáteli. Můžete pozvat
přátele, abyste se spolu prošli, nastavit cíle v počtu kroků, soupeřit ve výzvách a zobrazovat své
hodnocení.
Na domovské obrazovce Samsung Health klepněte na položku Together.
Kroky
Zařízení počítá počet kroků, které ujdete, a měří uraženou vzdálenost.
Na domovské obrazovce Samsung Health klepněte na nástroj pro sledování kroků.
Aktuální celkový počet kroků
Cíl
• Když nástroj pro sledování kroků sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může
dojít ke krátké prodlevě. Můžete se také setkat s krátkou prodlevou, než vyskakovací okno
naznačí, že váš cíl byl dosažen.
• Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet
kroků ovlivňovat vibrace.
• Na panelu oznámení můžete zkontrolovat aktuální kroky. Pokud chcete vypnout
oznámení, přejděte na domovskou obrazovku Samsung Health, klepněte na položku
→ Nastavení → Oznámení a potom tuto funkci deaktivujte klepnutím na přepínač
Aktuální počet kroků v nabídce Probíhající. Případně můžete otevřít panel oznámení,
klepnout na oznámení a podržet je, klepnout na Detaily a klepnutím na přepínač
deaktivovat funkci Aktuální počet kroků.
93
Aplikace a funkce
Další informace
• Funkce Samsung Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou
určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování,
ošetřování nebo prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci Samsung Health se mohou lišit
podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace Samsung Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny
nebo ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj
a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace
Samsung Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.)
Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložené ve službě
Samsung Health můžete odstranit pomocí možnosti Vymazat osobní údaje v menu Nastavení.
Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat
samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo
se službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k
informacím aplikace Samsung Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích
stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak
správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení
elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která
vysílají rádiové vlny.
• Před použitím aplikace Samsung Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady
ochrany soukromých údajů.
94
Aplikace a funkce
Rádio
Poslech FM rádia
Spusťte aplikaci Rádio.
Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.
Automatické vyhledávání a
ukládání dostupných stanic.
Záznam skladby z FM rádia.
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Otevření dalších možností.
Zadejte ručně frekvenci rádiové
stanice.
Přidání aktuální rádiostanice do
seznamu oblíbených.
Vyhledání dostupné rádiostanice.
Volič frekvence.
Zobrazení seznamu oblíbených stanic.
Zobrazení seznamu dostupných stanic.
Přehrávání prostřednictvím reproduktoru
Místo připojených sluchátek můžete poslouchat rádio z reproduktoru.
Klepněte na → Přehrát přes reproduktor.
Skenování rádiových stanic
Spusťte aplikaci Rádio a klepněte na položku Načíst.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.
95
Aplikace a funkce
Záznamník
Úvod
Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.
Provádění záznamu hlasu
1
2
Spusťte aplikaci Záznamník.
Klepnutím na položku
spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku ZÁLOŽKA a vložte záložku.
Spuštění záznamu.
3
4
Klepnutím na položku
nahrávání dokončíte.
Zadejte název souboru a klepněte na položku Uložit.
96
Aplikace a funkce
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Spusťte aplikaci Moje soubory.
Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť.
Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit v zařízení úložný prostor, klepněte na položku →
Analýza úložiště.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku
.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
Upozornění
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku Upozornění.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které
se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku Uložit.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko Zrušit alarm vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku Posunout budík a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
97
Aplikace a funkce
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku Odstranit.
Světové hodiny
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku Přidat.
, zadejte název města nebo vyberte město na mapě, a potom klepněte na
Chcete-li použít funkci převádění časových pásem, klepněte na položku → Převodník časového
pásma.
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku Odstranit.
Stopky
1
2
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku Stopky.
Pro spuštění měření času klepněte na položku Start.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku Kolo.
3
Klepnutím na položku Zastavit měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku Pokračovat.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku Obnovit.
98
Aplikace a funkce
Časovač
1
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku Časovač.
Chcete-li přidat často používaný časovač, klepněte na položku
potom klepněte na položku Přidat.
2
, nastavte dobu trvání a název,
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku Start.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3
Po uplynutí nastaveného času klepněte na položku Zrušit.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Spusťte aplikaci Kalkulačka.
Klepnutím na položku
zobrazíte vědeckou kalkulačku.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku
klepněte na položku .
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku
. Chcete-li zavřít panel historie výpočtů,
→ Smazat historii.
Chcete-li použít funkci převádění jednotek, klepněte na položku
hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
99
. Můžete převádět různé
Aplikace a funkce
Game Launcher
Úvod
Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z webu Obchod Play a Galaxy Store na jednom
místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.
Otevření dalších možností.
Stažené aplikace.
Zobrazení informací o hraní her.
Otevírá hry se zvukem, nebo bez
zvuku.
Změna režimu výkonu.
Zobrazení a instalování dalších her.
100
Aplikace a funkce
Používání aplikace Spouštění her
1
Spusťte aplikaci Game Launcher.
Pokud se Game Launcher neobjeví, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Rozšířené funkce, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Game Launcher.
2
Klepněte na hru v seznamu her.
Chcete-li najít více her, přetáhněte obrazovku nahoru.
Hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Store se budou automaticky zobrazovat na
obrazovce Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku → Přidat aplikace.
Odstranění hry z aplikace Spouštění her
Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku Odebrat z Game Launcher.
Změna režimu výkonu
Můžete změnit režim výkonu her.
Spusťte aplikaci Game Launcher, klepněte na položku
přetažením lišty.
, a potom vyberte požadovaný režim
• Důraz na úsp. energie: toto nastavení šetří při hraní her energii.
• Vyvážený: Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
• Důraz na výkon: Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na co nejvyšší výkon.
Abyste mohli změnit nastavení pro jednotlivé hry, aktivujte funkci klepnutím na přepínač Nastavení
pro jednotlivé hry.
Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.
101
Aplikace a funkce
Používání aplikace Herní nástroje
Při hraní her můžete používat různé možnosti panelu Herní nástroje. Panel Herní nástroje otevřete
na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho
klepnutím na položku
tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky.
Spuštění aplikací v rozevíracím
okně. (Galaxy J6+)
Nastavení zobrazení příchozích
hovorů a upozornění během hraní
her.
Zobrazení seznamu aplikací.
(Galaxy J6+)
Otevření nastaveni Herní nástroje.
Zamknutí některých funkcí během
hraní her.
Nastavit pokročilé herní funkce.
Zaznamenání herní relace.
Skrytí tlačítek na navigačním
panelu.
Pořizování snímků obrazovky.
Zamknutí dotykového displeje
během hraní hry.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.
Nastavení zobrazení příchozích hovorů a upozornění během hraní her
Můžete si užívat hry bez vyrušování, i když vám někdo bude volat nebo když obdržíte upozornění.
Klepněte na položku
→ Hovory a oznámení a aktivujte možnost tím, že ji vyberete.
• Minimaliz. upozornění na hovory: Pokud vám během hraní hry bude někdo volat, objeví se
v horní části obrazovky malé upozornění.
• Nezobrazovat oznámení: Během hraní her se budou zobrazovat pouze upozornění z některých
aplikací a nouzová upozornění.
102
Aplikace a funkce
Bixby Home
Na Bixby Home můžete zobrazit doporučené služby a informace, které Bixby poskytuje na základě
analýzy vašich způsobů použití a zvyklostí.
• Abyste dostávali více obsahu, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci plně využít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu
Samsung.
Otevření Bixby Home
1
Na domovské obrazovce táhněte doprava.
Zobrazí se Bixby Home.
Pokud tuto funkci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete
nastavení podle pokynů na obrazovce.
2
Pro zobrazení doporučeného obsahu potáhněte prstem nahoru nebo dolů.
Otevření dalších možností.
Nadcházející připomínka
Doporučený obsah
3
Bixby Home zavřete potáhnutím prstem doleva na obrazovce nebo klepnutím na tlačítko Zpět.
103
Aplikace a funkce
Použití doporučeného obsahu na Bixby Home
Když otevřete Bixby Home, můžete obsah, který se často aktualizuje, zobrazit jako karty. Karty
zobrazíte potažením prstem nahoru nebo dolů.
Například na ranní cestě do práce můžete na Bixby Home zobrazit svůj denní program a pustit si
svou oblíbenou hudbu. Večer si můžete zobrazit budíky, projít denní činnost a zobrazit informační
kanály přátel.
Obsah a pořadí karet se aktualizují automaticky v zadaných intervalech. Chcete-li karty
aktualizovat ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.
Úprava seznamu karet
• Pokud chcete připnout kartu do horní části Bixby Home, klepněte na položku
→ Odepnout.
na začátek. Připnutí karty zrušíte klepnutím na položku
→ Připnout
• Aby se v seznamu karta přestala zobrazovat, přetáhněte kartu doprava a klepněte na položku
Znovu nezobrazovat.
• Abyste v seznamu kartu skryli, přetáhněte kartu doprava a klepněte na položku Pro teď skrýt.
Výběr aplikací, které se budou zobrazovat jako karty
Na Bixby Home můžete přidávat nebo odstraňovat aplikace, které se zobrazí jako karty.
Na domovské obrazovce Bixby Home klepněte na položku → Karty, zvolte aplikaci a poté klepněte
na přepínače vedle položek, které chcete přidat nebo odstranit.
Pokud aplikace není v zařízení nainstalovaná, musíte ji nainstalovat, abyste ji mohli použít.
Na domovské obrazovce Bixby Home klepněte na položku → Karty a stáhněte si aplikaci.
Přizpůsobení nastavení Bixby Home
Na Bixby Home klepněte na položku → Nastavení.
• Přizpůsobená služba: Nastaví používání interaktivních a individuálních služeb Bixby pro
rozšíření vašeho prožitku.
• Poskytovatelé obsahu Bixby Home: Přečtěte si obchodní podmínky a zásady ochrany osobních
údajů jednotlivých poskytovatelů obsahu a potvrďte, že s nimi souhlasíte, případně svůj souhlas
odvolejte.
• O aplikaci Bixby Home: Zobrazte verzi Bixby Home a právní informace.
104
Aplikace a funkce
Reminder
Vytvářejte upomínky a plánujte tak úkoly, které musíte splnit, nebo obsah, který si chcete
prohlédnout později. Pro jednotlivá připomenutí budete v předem nastavenou dobu nebo na
daném místě dostávat oznámení.
• Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci plně využít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu
Samsung.
• Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.
Spuštění aplikace Reminder
Upomínku můžete spustit z aplikace Kalendář. Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku
→ Reminder. Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace
Reminder ( ).
Vytváření upomínek
Vytvářejte připomínky různými způsoby. Aplikace Připomenutí vás upozorní, pokud vytvoříte
upomínku a nastavíte u ní čas nebo místo. Také můžete uložit nějaký obsah, jako je samostatná
poznámka nebo adresa webové stránky, a později jej zobrazit.
Vytvořte například upomínku, která vás upozorní, že máte „zalít kytky, jakmile přijdete domů“.
1
2
3
Spusťte aplikaci Reminder.
Klepněte na položku Napište připomenutí nebo
a zadejte „Zalít kytky“.
Klepněte na položku Místo → Nastavit podmínky → Vybrat místo a nastavte polohu na
domov.
105
Aplikace a funkce
4
Klepněte na položku Když přijedu do → Hotovo.
5
Uložte upomínku klepnutím na položku Uložit.
Když přijdete domů, objeví se upozornění „Zalít kytky“.
106
Aplikace a funkce
Kontrola oznámení upomínek
V předem nastaveném čase nebo na předem nastaveném místě se objeví vyskakovací okno
s upozorněním. Klepněte na položku Dokončit nebo Posunout budík.
Prohlížení seznamu upomínek
Abyste zobrazili seznam připomínek, spusťte aplikaci Reminder. Výběrem připomínky zobrazíte její
podrobnosti.
Úprava podrobností upomínky
Můžete přidávat nebo upravovat podrobnosti upomínky, jako je četnost zobrazování, datum a čas
nebo místo.
1
2
V seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku Upravit.
Upravte podmínky a klepněte na položku Uložit.
Informace o upomínce
Změna barvy upomínky.
Přidat kontrolní seznam.
Přidat obrázek.
Podmínky upomínky
107
Aplikace a funkce
Dokončení upomínek
Odznačte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.
Na seznamu upomínek vyberte upomínku a klepněte na položku Dokončit. Případně přetáhněte
upomínku doleva.
Obnova upomínek
Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.
1
2
V seznamu upomínek klepněte na položku → Dokončeno → Upravit.
Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku Obnovit.
Upomínky budou přidány do seznamu upomínek a budou vám připomínány v předem
nastavených časech.
Odstraňování upomínek
Abyste upomínku vymazali, přetáhněte upomínku doprava. Chcete-li odstranit více upomínek,
klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte
na položku Odstr.
108
Aplikace a funkce
Sdílení obsahu
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
a vyberte způsob sdílení, například zprávu a e-mail.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přímé sdílení.
Použití další funkce
• Sdílení velkých souborů: Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory na úložiště
serveru Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu nebo kódu. Abyste
mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
109
Aplikace a funkce
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech
kolem vás.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy Play
Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě Obchod
Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
110
Aplikace a funkce
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Duo
Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.
111
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých
možností nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
Připojení
Možnosti
Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení.
• Wi-Fi: Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým
zařízením. Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Bluetooth: K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte
rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části Bluetooth.
• NFC a platba: Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field
Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k
provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných
aplikací. Další informace naleznete v části NFC a platba.
• Režim Letadlo: Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V
případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.
112
Nastavení
• Mobilní sítě: Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
• Použití dat: Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství
využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
Můžete také aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání
v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části Spořič dat.
• Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM): Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a
přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části Správce SIM karet (modely
podporující dvě SIM karty).
• Mobilní hotspot a Sdílení přip.: Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové
připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit
prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části Mobilní hotspot a
Sdílení přip..
• Další nastavení připojení: Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace
naleznete v části Další nastavení připojení.
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Připojování k síti Wi-Fi
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2
Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku
Připojit.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku Odstranit.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
113
Nastavení
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3
Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
→ Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Ukončení připojení k zařízení
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3
Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
114
Nastavení
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů
nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není
zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.
2
Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení
tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách
druhého zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3
Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
115
Nastavení
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
→ Bluetooth a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3
Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2
3
Klepněte na položku
vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
Klepněte na položku Ukončit párování.
NFC a platba
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC
anténu nepoškodili.
Čtení informací ze značek NFC
Funkce NFC slouží ke čtení informací o produktech ze značek NFC.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
116
Nastavení
2
Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
značky NFC nebo přijímat data.
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2
Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku
Připojení → NFC a platba → Klepnout a zaplatit → PLATBA a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
117
Nastavení
Odesílání dat pomocí funkce NFC
Přenášejte data, jako jsou obrázky nebo kontakty, do jiných zařízení dotykem NFC antény vašeho
zařízení s NFC anténou druhého zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → NFC a platba a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2
3
4
Aktivujte funkci Android Beam klepnutím na přepínač.
Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
118
Nastavení
Spořič dat
Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo
přijímání dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat → Spořič dat a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona
.
Aktivovaná funkce spořiče dat
Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku
Povolit aplik. při Spořiči dat a vyberte aplikace.
Správce SIM karet (modely podporující dvě SIM karty)
Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v
části Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM karty).
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet.
• Hovory: Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
• SMS: Vyberte SIM nebo USIM kartu pro odesílání zpráv.
• Mobilní data: Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
• Potvrdit SIM kartu pro hovory: Nastavte zařízení tak, aby při zpětném volání nebo volání ze
zprávy zobrazovalo vyskakovací okno s výběrem karty SIM nebo USIM. Vyskakovací okno se
objeví, pouze pokud se SIM karta nebo USIM karta použitá pro předchozí hovor nebo zprávu liší
od vaší upřednostňované SIM karty nebo USIM karty.
• Dvě SIM karty vždy zapnuté: Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM
nebo USIM během hovoru.
Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za
přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
119
Nastavení
Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
Používání mobilního hotspotu
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip. →
Mobilní hotspot.
2
Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo pro mobilní hotspot, klepněte na položku → Konfigurovat Mobilní
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku Uložit.
120
Nastavení
3
Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
• Pokud nebyl nalezen mobilní hotspot, klepněte ve svém telefonu na → Konfigurovat
Mobilní hotspot a zrušte výběr možnosti Skrýt mé zařízení.
• Pokud se druhé zařízení nemůže připojit k mobilnímu hotspotu, na zařízení klepněte na
položku → Povolená zařízení a deaktivujte možnost klepnutím na přepínač Pouze
povolená zařízení.
4
V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• MirrorLink: Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení
pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části MirrorLink.
• VPN: Můžete nastavit virtuální sítě (VPN) v zařízení a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
• Privátní DNS: Spolehlivý systém názvů domén (DNS) používejte pro interní soukromé sítě škol
nebo společností namísto používání externí hostovací sítě. Zařízení DNS vyhledá a připojí se k ní
automaticky, nebo můžete DNS vyhledat a připojit se k ní ručně.
121
Nastavení
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
Stáhnout modul plug-in.
2
3
4
Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5
Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu.
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
122
Nastavení
MirrorLink
Obrazovku zařízení můžete zobrazit na displeji autorádia ve vozidle.
Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → MirrorLink.
Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.
Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink
Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
1
Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.
Další informace naleznete v části Párování s dalšími zařízeními Bluetooth.
2
Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.
Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Ukončení připojení MirrorLink
Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.
123
Nastavení
Zvuky a vibrace
Možnosti
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý
režim.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Zvonění: Změnit vyzváněcí tón hovoru.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Zvuky oznámení: Změní zvuk upozornění.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Použít tl. ovl. hlas. pro média: Nastavte zařízení, aby upravilo úroveň hlasitosti médií při
stisknutí tlačítka hlasitosti.
• Zvuky systému: Nastavte telefon, aby při akcích, jako je zapnutí a vypnutí obrazovky nebo
ovládání dotykového displeje, vydával zvuk.
• Rozšířené nastavení zvuku: Optimalizujte nastavení pro přehrávání médií. Další informace
najdete v části Dolby Atmos (prostorový zvuk).
Dolby Atmos (prostorový zvuk)
Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu
a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude
kolem vás.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace → Rozšířené nastavení zvuku →
Kvalita zvuku a efekty → Dolby Atmos, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom vyberte
režim.
Před použitím této funkce je třeba připojit sluchátko.
124
Nastavení
Oznámení
Možnosti
Změna nastavení upozornění.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
• Odznaky ikony aplikace: Zde můžete změnit nastavení symbolů ikon aplikací. Další informace
naleznete v části Odznaky ikony aplikace.
• Nerušit: Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií
kromě povolených výjimek.
• Stavový panel: Nastavte zařízení tak, aby zobrazovalo pouze tři nedávná upozornění; také zde
můžete nastavit, aby se na stavové liště zobrazovala zbývající úroveň nabití baterie v procentech.
• Naposledy odeslané: Zobrazí aplikace, které nedávno přijaly upozornění, a měňte nastavení
upozornění. Abyste přizpůsobili nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na Zobrazit
→ Vše a vyberte aplikaci ze seznamu aplikací.
vše →
Odznaky ikony aplikace
Zde můžete změnit nastavení symbolů ikon aplikací.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení → Odznaky ikony aplikace.
Chcete-li zobrazovat symboly ikon, aktivujte tuto možnost klepnutím na přepínač. Chcete-li změnit
styl symbolů, vyberte možnost v nabídce Styl odznaku.
S číslem
Bez čísla
125
Nastavení
Zobrazení
Možnosti
Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Adaptivní jas: Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo
je automaticky v podobných světelných podmínkách.
• Filtr modrého světla: Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace
naleznete v části Filtr modrého světla.
• Noční režim: Omezte namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo
na temném místě.
• Zapnutím funkce GPS nastavte zařízení tak, aby v noci aktivovalo noční režim a ráno
jej vypínalo podle vaší aktuální polohy.
• Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
• Velikost a styl písma: Můžete změnit typ a velikost písma.
• Zvětšení obrazovky: Změní nastavení přiblížení obrazovky.
• Aplikace na celou obrazovku: Vyberte aplikace, které budete používat v poměru stran celé
obrazovky.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Domovská obrazovka: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit více
nebo méně položek apod.
• Snadný režim: Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší
rozložení na domovské obrazovce.
• Navigační panel: Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na
Navigační panel (softwarová tlačítka).
• Ochrana proti náhodnému dotyku: Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk,
když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení. Další
informace naleznete v části Spořič obrazovky.
126
Nastavení
Filtr modrého světla
Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.
Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb určených výhradně pro přehrávání HDR videí,
filtr modrého světla se nemusí použít.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Filtr modrého světla a klepnutím
na přepínač Zapnout nyní tuto funkci aktivujte.
2
3
Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač Zapnout
podle plánu tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
• Od soumraku do úsvitu: Nastavte telefon tak, aby v noci používal filtr modrého světla a ráno
jej vypínal podle aktuální polohy.
• Vlastní plán: Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.
Spořič obrazovky
Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič
obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Spořič obrazovky a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2
Vyberte možnost.
Pokud vyberete možnost Rámeček fotografie nebo Fotky, bude spuštěna prezentace se
zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost Tabulka fotografií, budou se vybrané snímky
zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.
3
4
Klepněte na položku
a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.
Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.
Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku Náhled.
Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.
127
Nastavení
Pozadí a motivy
Změňte nastavení tapety pro domovskou obrazovku a zamčenou obrazovku nebo použijte pro
zařízení nejrůznější motivy.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí a motivy.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Motivy: Změna motivu zařízení.
• Ikony: Změní styl ikon.
Zamknout displej
Možnosti
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Smart Lock: Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení.
Další informace naleznete v části Smart Lock.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Styl hodin: Na zamčené obrazovce změňte typ a barvu hodin.
• Roamingové hodiny: Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní
a domácí časová pásma, když jste na cestách.
• FaceWidgets: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
• Kontaktní informace: Nastavení telefonu, které umožňuje na zamčené obrazovce zobrazit
kontaktní údaje, například e-mailové adresy.
• Oznámení: Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
• Zástupci aplikací: Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat
zástupce.
• O Zamykací obrazovce: Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.
128
Nastavení
Smart Lock
Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo
zařízení.
Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile
přijdete domů, a automaticky se odemkne.
• Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zámku obrazovky.
• Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete,
budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej → Smart Lock.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Biometrika a zabezpečení
Možnosti
Změňte nastavení zabezpečení zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení.
• Rozpoznávání obličeje: Nastavte zařízení tak, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho
obličeje. Další informace naleznete v části Rozpoznání obličeje.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstů (Galaxy J6+). (Galaxy J6+)
• Předvolby biometriky: Změna nastavení biometrických údajů.
• Google Play Protect: Nastavení telefonu, které umožňuje zjišťovat škodlivé aplikace a chování,
varovat před potenciálními hrozbami a tyto problémy odstraňovat.
129
Nastavení
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
Můžete také povolit službě určování polohy Google poskytování přesnějších informací o poloze
vašeho zařízení.
• Aktualizace zabezpečení: Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu a kontrola aktualizací.
• Samsung Pass: Ověří vaši identitu snadno a zabezpečené pomocí vašich biometrických dat.
Další informace naleznete v části Samsung Pass (Galaxy J6+). (Galaxy J6+)
• Instalovat neznámé aplikace: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých
zdrojů.
• Zabezpečená složka: Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní
obsah a aplikace. Další informace naleznete v části Zabezpečená složka.
• Zabezpečené spouštění: Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo
zadání kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto,
abyste mohli zařízení spustit a přijímat upozornění a oznámení.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Oprávnění aplikace: Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání.
Můžete také upravit nastavení oprávnění.
• Monitor použití oprávnění: Nastaví, abyste obdrželi upozornění, když budou oprávnění, která
vyberete, používána aplikacemi, které nepoužíváte. Můžete spravovat nastavení jednotlivých
aplikací a zobrazovat historii toho, jak využívaly oprávnění. (Galaxy J6+)
• Odeslat diagnostická data: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky
odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Přijímat marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace
společnosti Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
130
Nastavení
Rozpoznání obličeje
Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít
obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení
používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo
heslo.
• Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na Přejetí nebo Žádný, což není bezpečné,
dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické
údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.
Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře
Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.
• Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
• Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.
Pro lepší rozpoznávání obličeje
Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:
• Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte
vousy nebo výrazné líčení).
• Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během
registrace čistý.
• Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.
131
Nastavení
Zaregistrování obličeje
Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Rozpoznávání
obličeje.
2
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
3
4
5
Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku Pokračovat.
6
Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.
Vyberte, zda nosíte brýle, nebo ne, a klepněte na položku Pokračovat.
Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.
Když se objeví užitečná obrazovka rozpoznání obličeje, aktivujte funkci zapnutím přepínače
a klepněte na položku OK.
Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku
Odebrat data obličeje, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej
zaregistrovat.
132
Nastavení
Odstranění registrovaných údajů o obličeji
Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Rozpoznávání
obličeje.
2
3
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku Odebrat data obličeje → Odebrat.
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.
Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání tváře
Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Rozpoznávání
obličeje.
2
3
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepnutím na přepínač Odemknutí obličejem tuto funkci aktivujte.
Pokud chcete omezit možnost rozpoznávání obličejů na fotografiích nebo ve videích,
klepnutím deaktivujte přepínač Rychlejší rozpoznávání. Může tak dojít ke snížení rychlosti
rozpoznání obličejů.
4
Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.
Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít
další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený
způsob zámku obrazovky.
133
Nastavení
Rozpoznávání otisků prstů (Galaxy J6+)
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Bezpečná složka
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít
otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení
používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN
nebo heslo.
• Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci
vašeho otisku prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
• Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na Přejetí nebo Žádný, což není bezpečné,
dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů. Pokud chcete používat biometrické
údaje v aplikacích nebo funkcích, musíte si své biometrické údaje znovu zaregistrovat.
134
Nastavení
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• Snímač rozpoznávaní otisků prstů rozpoznává otisky prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k
poškrábání snímače rozpoznávaní otisků prstů nebo k jeho poškození kovovými předměty,
například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Zakrytí snímače rozpoznávaní otisků prstu ochrannými fóliemi, nálepkami nebo jiným
příslušenstvím může snížit schopnost rozpoznávání otisků prstů. Pokud je snímač rozpoznávaní
otisků prstu již zakryt ochrannou fólií, odstraňte ji a teprve potom snímač rozpoznávaní otisků
prstu používejte.
• Ověřte, zda jsou snímač rozpoznávaní otisků prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celý snímač rozpoznávaní otisků prstů.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
Registrace otisků prstů
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
135
Nastavení
3
Umístěte prst na vypínací tlačítko.
Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na vypínací tlačítko.
Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.
4
Po dokončení registrace otisků prstů klepněte na položku Hotovo.
Mazání registrovaných otisků prstů
Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a pak klepněte na položku Odebrat → Odebrat.
136
Nastavení
Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu
Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepnutím na přepínač Odemknutí otiskem prstu tuto funkci aktivujete.
Na zamčené obrazovce položte prst na snímač rozpoznávaní otisků prstů a načtěte otisk prstu.
Samsung Pass (Galaxy J6+)
Samsung Pass vám umožňuje přihlašovat se ke svému účtu Samsung, k webovým stránkám nebo
aplikacím snáze a bezpečněji prostřednictvím biometrických údajů, například otisků prstů, namísto
zadávání přihlašovacích údajů. Služba Samsung Pass vám také umožňuje snáze a rychleji zadávat
osobní informace, jako je adresa nebo informace o platební kartě, prostřednictvím uložených
biometrických údajů.
Zaregistrujte své biometrické údaje do služby Samsung Pass a nastavte přihlašování
k podporovaným webovým stránkám nebo aplikacím pomocí těchto údajů prostřednictvím služby
Samsung Pass.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu
Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
• Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které
otevřete v aplikaci Internet. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
• Zaregistrované biometrické údaje a uložené informace o platební kartě se uchovávají
pouze ve vaše zařízení a nesynchronizují se s ostatními zařízeními ani servery.
137
Nastavení
Registrace služby Samsung Pass
Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své
biometrické údaje.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Klepněte na Přihlásit, zadejte ID a heslo svého účtu Samsung a poté klepněte na Přihlásit.
Potvrďte svůj souhlas s obchodními podmínkami služby Samsung Pass.
Klepněte na položku Pokračovat a zaregistrujte si své otisky prstu.
Další informace naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů (Galaxy J6+).
5
Registraci ve službě Samsung Pass dokončete načtením otisku prstu a klepnutím na tlačítko
Další.
Pokud je zaškrtnuta možnost Přidat Samsung Pass na Domovskou obrazovku, bude ikona
Samsung Pass přidána na domovskou obrazovku.
Pokud je zaškrtnuta možnost Použít Samsung Pass misto hesla Účet Samsung account,
můžete svou identitu ověřit pomocí svých uložených biometrických údajů namísto zadávání
hesla účtu Samsung.
Ověření hesla do účtu Samsung
Namísto zadávání hesla k účtu Samsung můžete k ověření své identity použít uložené biometrické
údaje, například když kupujete obsah z webu Galaxy Store.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku → Nastavení → Účet Samsung account a klepnutím na přepínač Ověřit
pomoci Samsung account funkci aktivujte.
138
Nastavení
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují
automatické vyplňování ID a hesel.
1
2
3
Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte
možnost Přihlásit se pomocí Samsung Pass a klepněte na možnost Zapamatovat.
Nyní můžete při přihlašování k těmto webovým stránkám použít své biometrické údaje, které
jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické
vyplňování ID a hesel.
1
2
3
Otevřete aplikaci, ke které se chcete přihlásit.
Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení k dané aplikaci.
Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte
na tlačítko Uložit.
Nyní můžete při přihlašování k této aplikaci použít své biometrické údaje, které jste si
zaregistrovali ve službě Samsung Pass.
139
Nastavení
Správa přihlašovacích informací
Zde můžete zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se
službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku Přihlásit a vyberte webové stránky nebo aplikaci ze seznamu.
Klepněte na Upravit a upravte své ID, heslo a název webu nebo aplikace.
Web nebo aplikaci odstraníte klepnutím na Odstranit.
Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi
Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se
snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.
Chcete-li zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které podporují Samsung Pass, na obrazovce
Nastavení, klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass, odemkněte
obrazovku pomocí metody zámku obrazovky, a potom klepněte na položku → Partneři. Pokud
nejsou k dispozici žádné webové stránky ani aplikace, které podporují službu Samsung Pass,
možnost Partneři se nezobrazí.
• Dostupné webové stránky a aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy
způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung
Pass.
140
Nastavení
Automatické zadávání osobní údajů
Pomocí služby Samsung Pass můžete snadno zadávat svou e-mailovou adresu nebo údaje o platební
kartě v aplikacích, které podporují automatické vyplňování osobních údajů.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku Auto. vyplnění form. a vyberte možnost Přidat adresu nebo Přidat kartu.
Zadejte údaje a klepněte na položku Uložit.
Nyní můžete k automatickému zadávání osobních údajů v podporovaných aplikacích použít své
biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.
Odstranění dat služby Samsung Pass
Své biometrické údaje, přihlašovací informace a data aplikací zaregistrovaná ve službě Samsung Pass
můžete odstranit. Váš souhlas s podmínkami služby a váš účet Samsung zůstanou aktivní.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku → Nastavení → Odstranit data → Odstranit.
Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku OK.
Vaše data služby Samsung Pass budou odstraněna.
141
Nastavení
Zabezpečená složka
Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před
ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je
zařízení odemčené.
Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné
složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například
USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru
automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před
uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného
bezpečného umístění.
142
Nastavení
Nastavení zabezpečené složky
1
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Biometrika a zabezpečení → Zabezpečená
složka.
2
3
4
Přečtěte si a potvrďte podmínky používání.
Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku Přihlásit.
Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a
dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečené složky, klepněte na položku →
Přizpůsobit ikonu.
• Když spustíte aplikaci Zabezpečená složka, musíte aplikaci odemknout pomocí předem
nastaveného způsobu zamykání.
• Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí
svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko pro reset ve spodní části zamčené obrazovky
a zadejte své heslo k účtu Samsung.
Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku
Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě
nepoužíváte.
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Autom. zámek
Zabezpečené složky.
2
Vyberte možnost zámku.
Pokud chcete bezpečnou složku zamknout ručně, klepněte na položku → Zamknout.
143
Nastavení
Přesouvání obsahu do zabezpečené složky
Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky
ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat soubory.
3
Klepněte na položku Přesunout.
Klepněte na položku Obrázky, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na
položku Hotovo.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky.
Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku Kopírovat.
Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.
Přesouvání obsahu zabezpečené složky
Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti.
Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Galerie.
Vyberte snímek a klepněte na položku → Přesunout z Zabezpečená složka.
Vybraná položka bude přesunuta do Galerie ve výchozím úložišti.
144
Nastavení
Přidávání aplikací
Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat aplikace.
Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku Přidat.
Chcete-li instalovat aplikace ze služby Obchod Play nebo Galaxy Store, klepněte na položku
Stáhnout z Play Store nebo Stáhnout z Galaxy Store.
Odebrání aplikací z zabezpečené složky
Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku Odinstalovat.
Přidávání účtů
Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené
složce.
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Účty → Přidat
účet.
2
3
Vyberte službu účtu.
Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Skrytí zabezpečené složky
Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka, klepněte na položku → Nastavení a deaktivujte funkci
klepnutím na přepínač Zobrazit Zabezpečenou složku.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, můžete případně přetáhnout stavový řádek dolů. Potom
táhněte na panelu s oznámeními dolů a klepnutím na položku Zabezpečená složka tuto funkci
deaktivujte.
145
Nastavení
Zálohování a obnova Zabezpečené složky
V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby
Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.
Zálohování dat
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Záloha a
obnovení.
2
3
4
Klepněte na položku Přidat účet a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
Klepněte na položku Zálohovat data Zabezpečená složka.
Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku Zálohovat.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.
Obnovení dat
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Záloha a
obnovení.
2
3
4
Klepněte na položku Obnovit.
Klepnutím na položku
vyberte zařízení pro obnovu dat.
Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku Obnovit.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.
Odinstalování zabezpečené složky
Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Další nastavení →
Odinstalovat.
Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost
Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky a klepněte na položku ODINSTALOVAT.
Chcete-li získat přístup k datům zálohovaným ze Zabezpečené složky, spusťte aplikaci Moje soubory
a klepněte na Interní paměť → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikaci Samsung Notes nebudou zálohovány.
146
Nastavení
Účty a zálohování
Možnosti
K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Můžete
rovněž registrovat a spravovat účty (například účet Samsung nebo účet Google) nebo přenášet data
do nebo z jiných zařízení pomocí funkce Smart Switch.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty a zálohování.
• Účty: Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
• Záloha a obnovení: Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem
zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit
data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
• Samsung Cloud: Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště
Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a
obnovujte svá data. Další informace naleznete v části Samsung Cloud.
• Smart Switch: Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení.
Další informace naleznete v části Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch).
Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
147
Nastavení
Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit
na novém zařízení. Data uložená v zařízení můžete také synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud
a zobrazovat data uložená v úložišti Samsung Cloud. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud,
musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Zálohování dat z předchozího zařízení
1
2
Na svém předchozím zařízení se přihlaste ke svému účtu Samsung.
Spusťte aplikaci Nastavení, vyberte možnost zálohy a zazálohujte si data.
• Pokud vaše zařízení podporuje Samsung Cloud, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte
na položku Účty a zálohování → Samsung Cloud → Zálohovat telefon, zaškrtněte
položky, které chcete zálohovat, potom zálohujte svá data klepnutím na položku
Zálohovat.
• Způsob zálohování se může lišit v závislosti na modelu.
• Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zjistit, jaká data budou zálohována, spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Účty a zálohování → Samsung Cloud →
Zálohovat telefon.
• Chcete-li zobrazit zálohovaná data pro jednotlivá zařízení ve službě Samsung Cloud,
spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Účty a zálohování → Samsung Cloud
→ Obnovit data →
a potom vyberte požadované zařízení.
148
Nastavení
Obnovení dat z předchozího zařízení
1
Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování →
Samsung Cloud.
2
3
Klepněte na položku Obnovit data →
a vyberte předchozí zařízení.
Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku Obnovit.
Synchronizace dat ze zařízení
Data uložená v zařízení, například obrázky, videa a události, můžete synchronizovat s úložištěm
Samsung Cloud a zajistit tak přístup k nim z jiných zařízení.
1
Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Účty a zálohování →
Samsung Cloud.
2
3
Klepněte na položku → Nastavení → Nast. synch. a autom. záloh. → Synchronizace.
Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.
Uložená data můžete zkontrolovat nebo změnit nastavení klepnutím na položku Galerie,
Jiná synchronizovaná data nebo Samsung Cloud Drive.
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
149
Nastavení
Rozšířené funkce
Možnosti
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače
způsobit nezamýšlený vstup.
• Chytré zobrazení v novém okně: Vyberte aplikace, jejichž upozornění se budou zobrazovat
v nových oknech. Při používání této funkce můžete rychle zobrazit obsah prostřednictvím
nových oken kliknutím na ikonu na obrazovce. (Galaxy J6+)
Tato funkce je k dispozici pouze pro aplikace, které podporují funkci Více oken.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
• Odebrat animace: Nastaví zařízení, aby omezilo určité efekty obrazovky, pokud jste citliví na
animace nebo pohyb na obrazovce.
• Pohyby a gesta: Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.
• Game Launcher: Aktivuje Spouštění her. Další informace naleznete v části Game Launcher.
• Dual Messenger: Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu
aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části Dual Messenger.
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
150
Nastavení
Dual Messenger
Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Dual Messenger.
Objeví se pokročilé aplikace.
2
Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem . Když obdržíte
oznámení od druhé aplikace, oznámení se zobrazí se symbolem , který je odliší od oznámení
první aplikace.
Druhá aplikace
• V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
• Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.
Odinstalování druhé aplikace
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Dual Messenger.
Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete deaktivovat, potom klepněte na položku Vypnout
nebo Odinstalovat.
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.
Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.
151
Nastavení
Péče o zařízení
Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Baterie
Zabezpečení
Úložiště
Paměť
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → OPRAVIT nebo Optimalizovat.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.
152
Nastavení
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají
úsporný režim.
Správa využívání baterie
Vyberte režim napájení, který bude vyhovovat účelu použití zařízení.
Klepněte na položku Režim napájení a vyberte možnost.
• Optimalizováno: Optimalizovaný pro rovnováhu mezi výkonem zařízení a využíváním baterie.
• Střední úsporný režim: Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
• Max. úsporný režim: V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací
nočního režimu a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová
připojení s výjimkou mobilní sítě.
Správa využívání baterie pro jednotlivé aplikace
Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly energii
baterie, když se nepoužívají. Vyberte aplikace ze seznamu aplikací a klepnutím na přepínač Přepnout
do r. spánku funkci aktivujte. Také můžete klepnout na položku → Nastavení a nastavit možnosti
v nabídce Řízení spotřeby aplikací.
153
Nastavení
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Úložiště.
• Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
• Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na
webu Samsung.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku smazat. Chceteli odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce
Uživatelská data. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku ODSTRANIT nebo
ODINSTALOVAT.
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Paměť.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace
v seznamu aplikací a klepněte na položku smazat.
Zabezpečení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Péče o zařízení → Zabezpečení → Zkontrolovat
telefon.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
154
Nastavení
Obecná správa
Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice
a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici. Další informace naleznete v části Přidání jazyků zařízení.
• Datum a čas: Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další
informace naleznete v části Samsung Members.
• Obnovit: Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete
resetovat všechna nastavení, pouze síťová nastavení nebo nastavení usnadnění. Můžete také
nastavit zařízení, aby se v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace
zařízení.
Přidání jazyků zařízení
Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Jazyk a zadávání → Jazyk →
Přidat jazyk.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → Všechny
jazyky.
2
3
Vyberte jazyk, který chcete přidat.
Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku Nas. jako vých. Chcete-li
zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku Zachovat.
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný
jazyk přesunut do horní části seznamu.
Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, přetáhněte vedle jazyka a přesuňte jej do
horní části seznamu. Potom klepněte na položku Použít. Pokud některá aplikace výchozí jazyk
nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.
155
Nastavení
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Čtečka displeje: Aktivace funkce Voice Assistant, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na Kurz.
• Zlepšení viditelnosti: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou
zraku.
• Zvýraznění pro neslyšící: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s
poruchou sluchu.
• Interakce a obratnost: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
• Rozšířené nastavení: Konfigurace nastavení pro přímý přístup a funkce oznámení.
• Instalované služby: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
Aktualizace softwaru
Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace
softwaru si také můžete naplánovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních
hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez
vašeho souhlasu.
• Stáhnout a instalovat: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Automaticky stahovat přes Wi-Fi: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace
automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Poslední aktualizace: Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.
Informace o aktualizacích zabezpečení
Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit
vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese
security.samsungmobile.com.
Web podporuje pouze některé jazyky.
156
Nastavení
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O telefonu
Zpřístupněte si informace o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O telefonu.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku Upravit.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové
číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému
a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
157
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s
kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného
kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
158
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti
a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → Obnovit → Odstranit vše. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
159
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
160
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry
nebo internet).
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
161
Dodatek
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Bluetooth nefunguje správně
Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s přípojením
nebo s výkonem, zkuste následující:
• Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
• Na svém zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení, potom klepněte na
přepínač Bluetooth, abyste jej znovu aktivovali.
• Na svém zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Obecná správa → Obnovit
→ Obnovit nastavení sítě → Vynulovat nastavení → Obnovit, abyste resetovali síťová
nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
162
Dodatek
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce
péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.
163
Dodatek
Na domovské obrazovce se nezobrazuje tlačítko Aplikace
Obrazovku Aplikace můžete bez použití tlačítka Aplikace otevřít tažením nahoru nebo dolů na
domovské obrazovce. Chcete-li tlačítko Aplikace zobrazit ve spodní části domovské obrazovky,
spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Zobrazení → Domovská obrazovka, a potom
funkci aktivujte klepnutím na přepínač Tlačítko Aplikace.
Tlačítko Domů se nezobrazuje
Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li
zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.
Funkce Bixby nereaguje
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím funkce Bixby, kontaktujte
servisní centrum Samsung.
Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu
obrazovky
Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s
vedle panelu přizpůsobení jasu a klepnutím na
oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku
přepínač Zobrazit ovládací prvek nahoře funkci aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Ujistěte se, že jste správně připojeni k síti.
• Během servisní kontroly služby Samsung Cloud ji nemůžete používat. Zkuste to prosím později.
164
Dodatek
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
165
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a
symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising