Samsung | SM-R375 | User manual | Samsung Galaxy Fit e คู่มือการใช้

Samsung Galaxy Fit e คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-R375
Thai. 05/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
การเริ่มต้นใช้งาน
3
8
10
14
16
17
19
21
อ่านก่อนใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
แบตเตอรี่
การสวมใส่ Galaxy Fit
การเปิด Galaxy Fit
การเชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องโทรศัพท์
มือถือ
การควบคุมหน้าจอ
องค์ประกอบของหน้าจอ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
23
32
33
วิดเจ็ด Samsung Health
สภาพอากาศ
ปฏิทิน
แอพ Galaxy Wearable
34
35
41
บทน�ำ
หน้าหลัก
หน้าปัดนาฬิกา
ภาคผนวก
42
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
2
การเริ่มต้นใช้งาน
อ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟท์แวร์ของเครื่อง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการเองอาจท�ำให้ Galaxy Fit หรือ
แอพท�ำงานผิดปกติได้
• ซอฟต์แวร์ แหล่งเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และมีเดียอื่น ๆ ที่ให้มาพร้อม Galaxy Fit นี้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดย
จ�ำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความ
รับผิดชอบทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• แอพพื้นฐานที่มากับ Galaxy Fit อาจมีการอัพเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อม Galaxy Fit ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้
ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
• การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของ Galaxy Fit หรือการติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้
Galaxy Fit ท�ำงานผิดปกติและข้อมูลเสียหายหรือสูญหายได้ การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้
งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
• ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจไม่ท�ำงานตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่คุณเชื่อม
ต่อกับ Galaxy Fit
• ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟท์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์สบางรายการ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูสิทธิ์การใช้งาน
โอเพ่นซอร์ส ให้ไปที่เว็บไซท์ของซัมซุง (opensource.samsung.com)
• บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
3
การเริ่มต้นใช้งาน
• ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์ป้องกันหน้าจอจะถูกแนบมาด้วยเพื่อป้องกันในระหว่างการผลิตและการ
จ�ำหน่าย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอที่แนบมานั้นจะไม่ได้รับการประกันคุ้มครอง
• อันเนื่องจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น การแสดงกราฟิกคงที่เป็นระยะเวลานานอาจท�ำให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอ
เบิร์น) หรือภาพเงา
–– ไม่แนะน�ำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการ
เชื่อมต่อได้ เพื่อดูรหัส FCC เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ และสัมผัส หน้าหลัก →
เกี่ยวกับสายรัด → ข้อมูลอุปกรณ์ และจากนั้นตรวจสอบรหัส FCC ภายใต้ การรับรอง FCC
การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น
อุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกัน
ฝุ่นของอุปกรณ์ของคุณ การไม่กระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
• ห้ามน�ำเครื่องไปสัมผัสถูก นํ้าที่ไหลแรง
• อย่าใช้เครื่องของคุณเมื่อคุณด�ำน�้ำ ด�ำน�้ำตื้นหรือลองเล่นกีฬาทางน�ำ้ ในน�ำ้ ที่ไหลเชี่ยว
• ถ้าเครื่องหรือมือของคุณเปียก ให้ทำ� ให้แห้งทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่อง
• ถ้าหากเครื่องสัมผัสถูกน�้ำจืด ให้ทำ� ให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม ถ้าหากเครื่องสัมผัสถูกของเหลวอื่นๆ เช่น น�้ำ
เกลือ น�้ำสระว่ายน�้ำ น�้ำสบู่ น�้ำมัน น�้ำหอม ครีมกันแดด น�้ำยาท�ำความสะอาดมือ หรือผลิตภัณฑ์เคมี เช่น เครื่งส�ำอาง
ล้างออกด้วยน�ำ้ จืดและท�ำให้แห้งอย่างทั่วถึงด้วยผ้าที่สะอาดและนุ่ม ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ อาจส่งผลก
ระทบกับประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ของเครื่องได้
4
การเริ่มต้นใช้งาน
•
•
•
•
•
•
•
ถ้าเครื่องร่วงหล่นหรือถูกกระแทก คุณสมบัติการกันน�ำ้ และฝุ่นของเครื่องอาจได้รับความเสียหาย
อย่าถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องของคุณ คุณสมบัติกันน�้ำและฝุ่นละอองของเครื่องอาจเสียหายได้
อย่าวางเครื่องของคุณให้เจอกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศหรืออุณหภูมิของน�ำ้ อย่างมาก
อย่าเป่าเครื่องของคุณให้แห้งด้วยเครื่องท�ำความร้อน เช่น เครื่องเป่าผม
คุณสมบัติกันน�ำ้ ของเครื่องอาจเสียหายได้ในห้องซาวน่า
คุณสมบัติบางประการ เช่น หน้าจออาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ ถ้าใช้งานเครื่องในน�้ำ
เครื่องของคุณได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมและได้รับการรับรองว่ากันน�้ำและฝุ่นละอองใน
สถานการณ์และสภาวะที่เฉพาะเจาะจง (ตรงตามข้อก�ำหนดของการกันน�้ำที่ความลึก 50 เมตรตามที่ได้ก�ำหนดไว้โดย
มาตรฐานสากล ISO 22810:2010 และเครื่องของคุณสามารถใช้งานในน�ำ้ ตื้นได้ ตรงตามข้อก�ำหนดของการกันฝุ่น
ละอองตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในการจัดประเภท IEC 60529 IP6X)
ข้อควรระวังส�ำหรับความร้อนที่สูงเกินไป
หากคุณรู้สึกไม่สะดวกสบายเนื่องจากความร้อนที่สูงเกินไปขณะที่ใช้งานเครื่อง ให้หยุดใช้งานเครื่องในทันทีและถอดออกจาก
ข้อมือของคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ เช่น การท�ำงานที่ผิดปกติของเครื่อง ความรู้สึกไม่สบายตัวหรือความเสียหายที่ผิวหนัง และ
แบตเตอรี่ลดลง จะมีการเตือนปรากฏที่เครื่องหากถึงอุณหภูมิที่กำ� หนด เมื่อการเตือนเริ่มต้นปรากฏขึ้น ฟังก์ชั่นทั้งหมดของ
เครื่องจะถูกปิดใช้งานจนกว่าเครื่องจะเย็นตัวลงถึงอุณหภูมิที่กำ� หนด
หากอุณหภูมิของเครื่องยังคงเพิ่มขึ้น จะปรากฏการเตือนขึ้นเป็นครั้งที่สอง ในขณะนี้ เครื่องจะปิด อย่าใช้งานเครื่องจนกว่า
จะเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ก�ำหนด
5
การเริ่มต้นใช้งาน
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
การท�ำความสะอาดและการจัดการ Galaxy Fit
ⓔ
ปฏิบัติตามข้อต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่า Galaxy Fit ของคุณท�ำงานได้อย่างถูกต้องและคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์ของมัน หาก
ไม่ทำ� เช่นนี้อาจท�ำให้ Galaxy Fit เกิดความเสียหายและท�ำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้
• ป้องกันเครื่องไม่ให้สัมผัสกับฝุ่น เหงื่อ หมึก น�้ำมัน และผลิตภัณฑ์เคมี เช่น เครื่องส�ำอางค์ สเปรย์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
เครื่องท�ำความสะอาดมือ ผงซักฟอก และยาฆ่าแมลง ชิ้นส่วนภายนอกและภายในของ Galaxy Fit อาจเสียหายหรือ
อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานที่ไม่ดีได้ หาก Galaxy Fit ของคุณสัมผัสถูกสสารที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ให้ใช้
ผ้านุ่มไร้ขนท�ำความสะอาด
• อย่าใช้สบู่ สารท�ำความสะอาด สารกัดกร่อนและอากาศอัดเมื่อท�ำความสะอาด Galaxy Fit ของคุณและอย่าท�ำความ
สะอาดด้วยคลื่นอัลตราซาวด์หรือแหล่งความร้อนภายนอก การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ Galaxy Fit เสียหายได้ การ
ระคายเคืองต่อผิวหนังอาจเกิดจากสบู่ ผงซักฟอก น�้ำยาล้างมือ หรือสารท�ำความสะอาดที่ยังเหลืออยู่บน Galaxy Fit
• ท�ำความสะอาดข้อมือและสายนาฬิกาของคุณหลังจากการออกก�ำลังกายหรือมีเหงื่อออก ท�ำความสะอาด Galaxy Fit
กับน�ำ้ สะอาด เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยและตาก Galaxy Fit ของคุณให้แห้งสนิท
• เมื่อคุณท�ำความสะอาดครีมกันแดด โลชั่น หรือน�้ำมัน ใช้สารท�ำความสะอาดที่ปราศจากสบู่ จากนั้นล้างออกและเช็ด
Galaxy Fit ของคุณให้แห้งสนิทอย่างละเอียด
• ถ้าหากสายนาฬิกาของ Galaxy Fit มีรอยเปื้อนหรือมีวัสดุใด ๆ ให้เช็ดด้วยแปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มหมาด ๆ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
6
การเริ่มต้นใช้งาน
ใช้ความระมัดระวังในกรณีที่คุณแพ้สารใด ๆ บน Galaxy Fit
ⓔ
• ซัมซุงได้ทดสอบวัสดุที่เป็นอันตรายที่พบใน Galaxy Fit ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบรับรองภายในและภายนอก รวมถึง
การทดสอบส�ำหรับวัสดุทั้งหมดที่สัมผัสกับผิวหนัง การทดสอบความเป็นพิษของผิวหนัง และการทดสอบการสวมใส่
Galaxy Fit
• Galaxy Fit มีนิกเกิลรวมอยู่ด้วย ใช้ความระมัดระวังที่จำ� เป็นหากผิวของคุณมีความอ่อนไหวหรือคุณมีอาการแพ้กับ
วัสดุใด ๆ ที่พบใน Galaxy Fit
–– นิกเกิล: Galaxy Fit ประกอบไปด้วยนิกเกิลจ�ำนวนเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำกว่าจุดอ้างอิงที่ได้กำ� หนดไว้
โดยระเบียบ REACH ของยุโรป คุณจะไม่ได้สัมผัสกับนิกเกิลที่อยู่ด้านในของ Galaxy Fit และ Galaxy Fit ได้
ผ่านการรับรองจากนานาชาติแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความอ่อนไหวต่อนิกเกิล โปรดใช้ Galaxy Fit อย่าง
ระมัดระวัง
• ในการผลิต Galaxy Fit นั้นมีการใช้เฉพาะวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการความปลอดภัยสินค้าอุปโภค
บริโภคของสหรัฐฯ (CPSC) กฎระเบียบของประเทศในยุโรปและมาตรฐานสากลอื่น ๆ เท่านั้น
• ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีของซัมซุง โปรดดูที่เว็บไซต์ของซัมซุง
(https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/)
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
7
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
• รายการที่ให้มากับ Galaxy Fit รูปภาพ และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการ
• รายการที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับ Galaxy Fit เครื่องนี้เท่านั้นและอาจเข้ากันไม่ได้กับ
เครื่องอื่น ๆ
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เสริมเหล่านั้นเข้ากันได้กับ Galaxy Fit ก่อนซื้อ
• นอกจาก Galaxy Fit และอุปกรณ์เสริมบางอย่าง อาจไม่ได้รับการรับรองการกันน�้ำและฝุ่นเช่นเดียวกัน
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
8
การเริ่มต้นใช้งาน
Galaxy Fit
ⓔ
หนาจอ
เซนเซอรวัดอัตราการเตนหัวใจ
วาลวระบายแรงดัน
สายนาฬกา
ขั้วชารจ
• หมั่นท�ำความสะอาดสายนาฬิกา เมื่อสัมผัสถูกสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นและสี อาจท�ำให้เกิดคราบบนสายนาฬิกาซึ่ง
ท�ำให้ไม่สามารถล้างออกได้
• อย่าใส่วัตถุที่มีความคมเข้าไปในวาล์วระบายแรงดัน ส่วนประกอบภายในของ Galaxy Fit อาจเสียหายพร้อม
คุณสมบัติกันน�้ำ
• หากคุณใช้เครื่องโดยที่กระจกหรือตัวอะคริลิคแตกนั้น อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ ใช้เครื่องนี้ได้หลัง
จากได้รับการซ่อมที่ศูนย์บริการซัมซุงแล้วเท่านั้น
ⓔ
วาล์วระบายแรงดันช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนภายในและเซ็นเซอร์ของ Galaxy Fit ท�ำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้
Galaxy Fit ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ
ⓔ
ⓔ
9
การเริ่มต้นใช้งาน
เครื่องชาร์จ
ขั้วชารจ
อย่าให้เครื่องชาร์จโดนน�้ำเนื่องจากเครื่องชาร์จไม่มีการรับรองการกันน�ำ้ และฝุ่นเหมือนกับ Galaxy Fit ของคุณ
ⓔ
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายชาร์จที่
ไม่ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้ Galaxy Fit เกิดความเสียหายได้
ⓔ
• ใช้เครื่องชาร์จที่ให้มาด้วย ไม่สามารถชาร์จ Galaxy Fit ได้อย่างถูกต้องด้วยเครื่องชาร์จจากแหล่งอื่น
• การเชือ่ มต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
ⓔ
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอด
ปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
10
การเริ่มต้นใช้งาน
1
2
เชื่อมต่อสายชาร์จเข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
จัดต�ำแหน่งกึ่งกลางของเครื่องชาร์จกับ Galaxy Fit และจัดเรียงตัวยึดของเครื่องชาร์จกับรอยที่อยู่ถัดจากหน้าสัมผัส
การชาร์จของ Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
บาก
ขอเกี่ยว
3
กดค้างไว้ที่ Galaxy Fit และเครื่องชาร์จจนกระทั่งคลิก
ⓔ
11
การเริ่มต้นใช้งาน
4
หลังจากการชาร์จ Galaxy Fit ของคุณเต็มแล้ว ดึงที่จับของเครื่องชาร์จเพื่อหยุดการเชื่อมต่อ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ
ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ⓔ
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
Galaxy Fit ของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• ปรับการตั้งค่าการเตือนในแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
• ปิดใช้งานคุณสมบัติการสั่นสะเทือนในแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ⓔ
12
การเริ่มต้นใช้งาน
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• หลังจากการซื้อ Galaxy Fit ให้เชื่อมต่อเครื่องชาร์จเพื่อเปิดเครื่อง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่อย่างเพียงพอเป็นอันดับ
แรก
• หากมีสิ่งกีดขวางระหว่าง Galaxy Fit และเครื่องชาร์จ Galaxy Fit อาจไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง ป้องกัน
Galaxy Fit และเครื่องชาร์จจากการสัมผัสกับเหงื่อ ของเหลว หรือฝุ่น
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิด Galaxy Fit ได้ทันทีที่เครื่องชาร์จได้รับการเชื่อมต่อ ควร
ชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิด Galaxy Fit
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• หากชาร์จ Galaxy Fit กับเครื่องอื่นผ่านทางเครื่องชาร์จอเนกประสงค์ การชาร์จอาจจะใช้เวลานานขึ้น
• สามารถใช้งาน Galaxy Fit ขณะชาร์จได้ แต่อาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หาก Galaxy Fit ได้รับกระแสไฟไม่สม�่ำเสมอระหว่างการชาร์จ หน้าจออาจไม่ทำ� งาน หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ถอด
Galaxy Fit ออกจากเครื่องชาร์จ
• ในขณะท�ำการชาร์จ Galaxy Fit อาจร้อนขึ้น นี่เป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ
Galaxy Fit แต่อย่างใด หากแบตเตอรี่มีความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัยของ
คุณ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ทำ� การชาร์จ Galaxy Fit ต่อไปหลังจากปล่อยให้เย็นลงโดยการถอดออกจากเครื่อง
ชาร์จ
• ถ้าหาก Galaxy Fit ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง น�ำ Galaxy Fit ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
• หลีกเลี่ยงการใช้สายชาร์จที่งอหรือเสียหาย
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
13
การเริ่มต้นใช้งาน
การสวมใส่ Galaxy Fit
ⓔ
การใช้ Galaxy Fit
ⓔ
วางสายนาฬิกาไว้รอบข้อมือของคุณ สอดหมุดเข้าไปในรู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กระชับ Galaxy Fit ในรูที่ลึกเข้าไปกว่า
ปกติโดยที่คุณจะไม่รู้สึกได้ถึงการไม่รู้สึกสบายอันเนื่องจากสายนาฬิกาสามารถรัดแน่นได้ถ้าดึงปลายสายนาฬิกาเข้าไปด้านใน
ⓔ
อย่าบิดงอสายนาฬิกามากเกินไป การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ Galaxy Fit เสียหายได้
ⓔ
เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Galaxy Fit สวมใส่ Galaxy Fit ให้แน่นรอบแขนท่อน
ล่างเหนือข้อมือพอดี โปรดดูที่ การสวมใส่ Galaxy Fit อย่างถูกต้อง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ⓔ
ⓔ
ⓔ
เคล็ดลับและข้อควรระวังเกี่ยวกับสายนาฬิกา
• ให้ใช้ความระมัดระวังขณะสวมใส่ Galaxy Fit หากคุณมีผิวที่แพ้ง่ายหรือรัด Galaxy Fit แน่นเกินไป คุณอาจรู้สึก
อึดอัดเล็กน้อย
• บางคนอาจรู้สึกอึดอัดเมื่อสวมใส่ Galaxy Fit เป็นเวลานาน
• การระคายเคืองต่อผิวหนังอาจเกิดขึ้นเนื่องจากอาการแพ้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยอื่นๆ หรือเมื่อผิวของคุณ
สัมผัสกับสบู่หรือเหงื่อเป็นเวลานาน
• อย่าสวมใส่ Galaxy Fit ให้แน่นจนเกินไป ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สะอาดและแห้ง แม้ว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยสากล บางคนอาจระคายเคืองผิวหากแพ้สารบางอย่าง
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
14
การเริ่มต้นใช้งาน
การถอด Galaxy Fit
ⓔ
เมื่อถอด Galaxy Fit ดึงหัวเข็มขัดลงและดึงออกดังที่ได้แสดงไว้ในภาพด้านล่าง
ⓔ
การเปลี่ยนสายนาฬิกา
ถอดสายนาฬิกาออกจาก Galaxy Fit เพื่อเปลี่ยนอันใหม่
ⓔ
1
ในขณะที่ถือ Galaxy Fit ให้ค่อย ๆ ดึงที่จุดเชื่อมต่อสายนาฬิกาจุดหนึ่งเพื่อยกขึ้น
ⓔ
• ต้องแน่ใจว่าได้ดึงสายนาฬิกาใกล้กับหน้าจอออก การดึงที่ปลายของสายนาฬิกาอาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้
• รักษา Galaxy Fit ให้มั่นคงและถอดสายนาฬิกาออก มิฉะนั้น Galaxy Fit อาจได้รับความเสียหายในระหว่าง
การเปลี่ยนสายนาฬิกาได้
ⓔ
ⓔ
15
การเริ่มต้นใช้งาน
2
สอดด้านใดด้านหนึ่งของสายนาฬิกาเข้ากับอีกด้านหนึ่งของ Galaxy Fit และค่อย ๆ ดึงฝั่งตรงข้ามของการเชื่อมต่อ
สายนาฬิกาออกมาและจากนั้นใส่ให้พอดีเข้ากับอีกด้านของ Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
1
2
การเปิด Galaxy Fit
ⓔ
เชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องชาร์จเพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิด Galaxy Fit เป็นครั้งแรกหรือรีเซ็ต ค�ำแนะน�ำที่หน้าจอจะปรากฏขึ้นเพื่อติดตั้งแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือของคุณ โปรดดูที่ การเชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Galaxy Fit ไม่มีปุ่มเปิด/ปิดแยกต่างหากและได้รับการเปิดเครื่องเมื่อแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การรีสตาร์ท Galaxy Fit
ⓔ
หาก Galaxy Fit ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้เชื่อมต่อเครื่องชาร์จเป็นเวลานานกว่า 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงาน
ใหม่ หรืออีกวิธีหนึ่ง หาก Galaxy Fit และเครื่องโทรศัพท์มือถือได้รับการเชื่อมต่อแล้ว เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่
เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ และสัมผัส หน้าหลัก → เกี่ยวกับสายรัด → รีสตาร์ทสายรัด เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
ⓔ
ⓔ
16
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ⓔ
การติดตั้งแอพ Galaxy Wearable
เพื่อเชื่อมต่อ Galaxy Fit ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ติดตั้งแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
คุณสามารถดาวน์โหลดแอพ Galaxy Wearable จากสถานที่ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• เครื่อง Samsung Android: Galaxy Store Play Store
• เครื่อง Android อื่นๆ: Play Store
ⓔ
คุณไม่สามารถติดตั้งแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่รองรับการซิงค์ของ Galaxy Fit ได้
ตรวจสอบยืนยันว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากันได้กับ Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
การเชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
ⓔ
Galaxy Fit
ⓔ
1
เชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องชาร์จ
ⓔ
อุปกรณ์มือถือ
2
3
4
5
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Wearable
หากจ�ำเป็น ให้อัพเดทแอพ Galaxy Wearable ให้เป็นรุ่นล่าสุด
สัมผัส เริ่มการเดินทาง
เลือกเครื่องของคุณที่หน้าจอ
หากคุณไม่พบเครื่องของคุณ สัมผัส ไม่มี Gear ของฉัน
17
การเริ่มต้นใช้งาน
6
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ หน้าปัดนาฬิกาจะปรากฏที่หน้าจอของ Galaxy Fit
ⓔ
• วิธีการเชื่อมต่อและหน้าจออาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือและรุ่นซอฟท์แวร์ของคุณ
• อุปกรณ์มือถือและคุณสมบัติที่รองรับอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตอุปกรณ์ของ
คุณ เยี่ยมชม www.samsung.com เพื่อดูเครื่องที่รองรับ
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของ Galaxy Fit อัพเดตแอพ Samsung Health ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
ⓔ
การเชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่
ⓔ
เชื่อมต่อ Galaxy Fit ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Fit ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่
Galaxy Fit จะได้รับการรีเซ็ต
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
1
2
3
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส
→
หยุดการเชื่อมต่อ
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Fit ของคุณ
ⓔ
หากเครื่องโทรศัพท์มือถือที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Fit เครื่องอื่นแล้ว
Galaxy Fit ของคุณจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ ถอดการเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณออกจาก
Galaxy Fit เครื่องก่อนหน้าเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Fit ปัจจุบัน
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
18
การเริ่มต้นใช้งาน
การควบคุมหน้าจอ
การเปิดหน้าจอ
เปิดหน้าจอเมื่อคุณยก Galaxy Fit ที่ข้อมือของคุณ
ⓔ
หน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งาน Galaxy Fit ตามเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้
ⓔ
คุณยังสามารถตั้งค่า Galaxy Fit เพื่อเปิดหน้าจอโดยการสัมผัสสองครั้ง เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → ขั้นสูง → ปลุกหน้าจอ → แตะสองครั้ง
ⓔ
19
การเริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอ
• อย่าให้หน้าจอสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำให้เกิดความเสียหายต่อหน้าจอ อย่าสัมผัสหน้าจอกับของมีคมใด ๆ
• ขอแนะน�ำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน การท�ำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิด
ภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
• หน้าจอท�ำงานได้ดีเมื่อคุณสัมผัสที่หน้าจอ เนื่องจากหน้าจอไม่ใช่หน้าจอสัมผัส การปัดของคุณจึงไม่ท�ำงาน
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอ
คุณสามารถย้ายไปที่หน้าอื่นโดยการสัมผัสที่หน้าจอด้วยนิ้วของคุณ Galaxy Fit จดจ�ำได้ดีเมื่อคุณสัมผัสต�ำแหน่งเดียวกันที่
ได้แสดงไว้ในภาพด้านล่างนี้
ⓔ
20
การเริ่มต้นใช้งาน
องค์ประกอบของหน้าจอ
หน้าจอนาฬิกาเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงหน้าจอทั้งหมดของ Galaxy Fit อันมากมาย คุณสามารถดูหน้าจออื่น ๆ
โดยการสัมผัสที่หน้าจอด้วยนิ้วของคุณ
ⓔ
นาฬกา
กาว
แคลอรี่
การนอนหลับ
สภาพอากาศ
วิดเจ็ต การแจ้งเตือนที่ใช้ได้ และการจัดเรียงอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
หน้าจอนาฬิกา
คุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันได้ คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของคุณ เช่นการนับจ�ำนวนก้าวหรืออัตราการ
เต้นของหัวใจของคุณ
เพื่อเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าปัดนาฬิกา และเลือก
หน้าปัดนาฬิกาที่คุณต้องการ
21
การเริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอวิดเจ็ต
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมของคุณได้ทันทีและดูข้อมูลแอพ เช่น สภาพอากาศและตารางเวลา ส�ำหรับ
เครื่องโทรศัพท์มือถือบางเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อ
กาว
แคลอรี่
การนอนหลับ
สภาพอากาศ
ปฏิทิน
อัตราการเตนหัวใจ
การแจ้งเตือน
การตรวจดูการแจ้งเตือน
เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น หรือเมื่อมีการโทร ข้อความ หรือการแจ้งเตือนจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ Galaxy Fit จะสั่น
ขึ้น ที่หน้าจอ Galaxy Fit คุณสามารถดูประเภทการแจ้งเตือน ดูการแจ้งเตือนที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อ
ของคุณ หรือรับสายโทรศัพท์
ⓔ
ⓔ
การห้ามการแจ้งเตือน
1
2
3
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส หน้าหลัก → การแจ้งเตือน
สัมผัสสวิตช์เพื่อปิดการใช้งาน
เพื่อบล็อกการแจ้งเตือนโดยแอพ สัมผัส จัดการการแจ้งเตือน และสัมผัสสวิตช์ถัดจากแอพ
22
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
วิดเจ็ด Samsung Health
บทน�ำ
เมื่อเชื่อมต่อ Galaxy Fit ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพที่แอพ Samsung Health ได้ Samsung Health บันทึกและจัดการกิจกรรมของคุณตลอด 24 ชั่วโมง และรูปแบบการ
นอนหลับเพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ
คุณสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบเรียลไทม์ที่หน้าจอวิดเจ็ตของ Galaxy Fit และดูข้อมูลเพิ่มเติมในแอพ
Samsung Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
ⓔ
ⓔ
• คุณสมบัติ Samsung Health มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อการออก
ก�ำลังกายเท่านั้น โดยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ก่อนการใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ ให้อ่านค�ำ
แนะน�ำอย่างรอบคอบ
• ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้งาน Galaxy Fit หรือซอฟท์แวร์ Fit หรือแอพพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้า
อาจจะไม่เหมาะสม ไม่แม่นย�ำ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถเชื่อถือได้
ⓔ
23
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
การสวมใส่ Galaxy Fit อย่างถูกต้อง
ⓔ
• เมื่อคุณเปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → วิดเจ็ต เพื่อเพิ่มวิด
เจ็ตอัตราการเต้นของหัวใจหรือสัมผัส หน้าปัดนาฬิกา และเลือกหน้าปัดนาฬิกาที่มีข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ
Galaxy Fit จะติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ สวมใส่
Galaxy Fit ให้แนบสนิทกับแขนของคุณเหนือข้อมือของคุณดังที่ได้แสดงไว้ในรูปด้านล่างนี้
• หากคุณสวมใส่ Galaxy Fit ให้แน่นเกินไป อาจท�ำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้และหากคุณสวมใส่ให้หลวม
เกินไป ก็อาจส่งผลให้เกิดการเสียดสีได้
ⓔ
ⓔ
ⓔ
<ดานหลัง>
เซนเซอรวัดอัตราการเตนหัวใจ
24
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
• ความแม่นย�ำของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจลดลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและสภาพแวดล้อม
• ใช้คุณสมบัติ HR ส�ำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเท่านั้น
• ห้ามจ้องมองแสงไฟของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยตรง การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้การมองเห็น
ของคุณเสื่อมลง ตรวจสอบให้แน่ใจอย่าให้เด็กมองไปที่แสงไฟโดยตรง
• อุณหภูมิแวดล้อมที่เย็นอาจส่งผลกระทบต่อการวัดผลของคุณ ระหว่างฤดูหนาวหรือสภาพอากาศเย็น ให้รักษา
ร่างกายของคุณให้อบอุ่นเมื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
• ให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่คุณนั่งอยู่และผ่อนคลาย ห้ามเคลื่อนที่ร่างกายของคุณขณะก�ำลังวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นย�ำ
• ถ้าคุณได้รับค่าที่อ่านได้แตกต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักและจากนั้นลองวัดอีกครั้ง
• การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจท�ำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการ
เต้นปกติของคุณ
• อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้
ไม่แม่นย�ำ
• เนื่องจากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจใช้แสงไฟในการประมาณค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ความแม่นย�ำ
จึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดูดซับและสะท้อนของแสงสว่าง รวมไปถึง
การหมุนเวียนของโลหิต/ความดันโลหิต สภาพผิว และต�ำแหน่ง และความเข้มข้นของหลอดเลือด นอกจากนี้
ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณสูงหรือต�่ำมาก การวัดค่าอาจไม่แม่นย�ำ
• ผู้ใช้ที่มีข้อมือเล็กอาจได้รับค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่แม่นย�ำ เมื่ออุปกรณ์หลวมจะท�ำให้แสงสว่างสะท้อน
ไม่เท่ากัน หากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจท�ำงานไม่ถูกต้อง ให้ปรับต�ำแหน่งเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของ
หัวใจของเครื่องไปทางขวา ซ้าย บน หรือล่างบนข้อมือของคุณ หรือหมุนเครื่องเพื่อให้เซนเซอร์วัดอัตราการ
เต้นของหัวใจวางอยู่แน่นหนาทางด้านในของข้อมือ
• ถ้าเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสกปรก ให้เช็ดเซนเซอร์และลองอีกครั้ง สิ่งกีดขวางระหว่างปลอกข้อมือ
ของเครื่องกับข้อมือของคุณ เช่น ขนตามร่างกาย ฝุ่นผง หรือสิ่งอื่นๆอาจท�ำให้การสะท้อนแสงไม่สม�ำ่ เสมอ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้น�ำสิ่งกีดขวางออกก่อนใช้งาน
• หากอุปกรณ์ร้อนเมื่อสัมผัส โปรดถอดออกจนกว่าจะเย็นลง การให้ผิวหนังสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องเป็น
เวลานานอาจท�ำให้เกิดผิวไหม้ได้
25
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
การแทรคการออกก�ำลังกายโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นเวลานานกว่าสิบนาทีในขณะที่สวมใส่ Galaxy Fit จะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณก�ำลังออก
ก�ำลังกายและบันทึกข้อมูลการออกก�ำลังกาย เช่น ประเภทการออกก�ำลังกาย ระยะเวลาและแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ
เมื่อคุณหยุดการออกก�ำลังกายมากกว่าหนึ่งนาที Galaxy Fit จะรับรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าคุณได้หยุดการออกก�ำลังกายและ
คุณสมบัตินี้จะถูกปิดการใช้งาน ดูข้อมูลการออกก�ำลังกายของคุณในแอพ Samsung Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
ⓔ
• คุณสามารถตรวจสอบรายการการออกก�ำลังกายที่ได้รับการรองรับโดยคุณสมบัติการรับรู้การออกก�ำลังกาย
โดยอัตโนมัติ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → การตั้งค่า
Health → การตรวจจับการออกก�ำลังกาย
• คุณสมบัติของการรับรู้การออกก�ำลังกายโดยอัตโนมัติจะวัดระยะทางที่เดินทางและแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญโดย
การใช้เซ็นเซอร์เร่ง การวัดอาจไม่แม่นย�ำขึ้นอยู่กับวิธีการเดินของคุณและกิจวัตรการออกก�ำลังกาย และไลฟ์
สไตล์
ข้อมูลเพิ่มเติม
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าวมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ความมีสุขภาพดีของคุณ ข้อมูลส�ำรอง/เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่
ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้ Samsung account จาก Samsung Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์
ในการส�ำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณ
แชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• ถ้าหาก Galaxy Fit ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบโพรโทคอลการสื่อสารเพื่อยืนยันว่ามี
การด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าหากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย เช่น บลูทูธ Galaxy Fit อาจได้รับการรบกวนทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องอื่น ๆ ได้ หลีกเลี่ยงการใช้งาน Galaxy Fit ใกล้กับเครื่องอื่น ๆ ที่สามารถส่งคลื่นวิทยุได้
• เนื้อหาที่ใช้ในของแอพ Samsung Health อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์ของแอพ บริการที่ให้จากแอ
พอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
26
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
• ฟังก์ชันและบริการของ Samsung Health ที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่นและระเบียบข้อ
บังคับในภูมิภาคของคุณ
• อาจไม่มีฟังก์ชัน Samsung Health บางอย่างโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
• ฟังก์ชัน Samsung Health ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้บอกสมรรถนะของร่างกายและเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีไว้
ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
ก้าว
Galaxy Fit จะนับจ�ำนวนก้าวที่คุณเดินและวัดระยะทางที่คุณเดินผ่านมา
สัมผัสที่หน้าจอเพื่อสลับไปยังหน้าจอวิดเจ็ตจ�ำนวนก้าว
ⓔ
รวมจํานวนกาวปจจุบัน
ดูระยะทางที่คุณเดินที่แอพ Samsung Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Fit
ⓔ
• เมื่อคุณเริ่มต้นวัดจ�ำนวนก้าวของคุณ แทรกเกอร์จ�ำนวนก้าวจะตรวจสอบจ�ำนวนก้าวของคุณและแสดงบัญชี
จ�ำนวนก้าวของคุณหลังจากที่ล่าช้าลงเล็กน้อย เนื่องจาก Galaxy Fit ของคุณรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของคุณ
อย่างถูกต้องหลังจากที่คุณเดินไปสักพัก ส�ำหรับการนับจ�ำนวนก้าวที่ถูกต้องนั้น คุณยังอาจพบความล่าช้าลง
เล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
• ถ้าคุณใช้งานระบบติดตามจ�ำนวนก้าวขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับ
จ�ำนวนก้าวของคุณ
ⓔ
27
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
การตั้งค่าเป้าหมายจ�ำนวนก้าว
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → การตั้งค่า Health → เป้าหมายก้าว
เพื่อตั้งค่าเป้าหมายจ�ำนวนก้าวรายวัน
การนอนหลับ
ประเมินผลรูปแบบการนอนหลับของคุณและบันทึกโดยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคุณในขณะที่คุณนอนหลับ
เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Galaxy Fit สวมใส่ Galaxy Fit ให้แน่นรอบแขนท่อน
ล่างเหนือข้อมือพอดี โปรดดูที่ การสวมใส่ Galaxy Fit อย่างถูกต้อง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ⓔ
ⓔ
ⓔ
การวัดรูปแบบการนอนของคุณ
1
นอนหลับขณะสวมใส่ Galaxy Fit
Galaxy Fit จะเริ่มวัดเวลาการนอนหลับของคุณ
ⓔ
ⓔ
2
3
สัมผัสที่หน้าจอเพื่อสลับไปที่หน้าจอการนอนหลับหลังจากที่คุณตื่นขึ้นมา
ดูเวลาการนอนของคุณที่หน้าจอวิดเจ็ตการนอนหลับ
คุณสามารถดูรูปแบบและข้อมูลการนอนหลับของคุณในแอพ Samsung Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณที่ได้รับการ
เชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Fit
ⓔ
28
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
อัตราการเต้นหัวใจ
วัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
• แทรกเกอร์อัตราการเต้นของหัวใจของ Galaxy Fit ได้รับการออกแบบมาเพื่อการออกก�ำลังกายและข้อมูล
เท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ หรือใช้ในการรักษา การบรรเทา หรือการป้องกัน
โรค
• เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Galaxy Fit สวมใส่ Galaxy Fit ให้แน่นรอบแขน
ท่อนล่างเหนือข้อมือพอดี โปรดดูที่ การสวมใส่ Galaxy Fit อย่างถูกต้อง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• สามารถใช้ Galaxy Fit เป็นอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ เชื่อมต่อ Galaxy Fit และเครื่องโทรศัพท์
มือถือของคุณ สัมผัสแทรกเกอร์การออกก�ำลังกายในแอพ Samsung Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
เพื่อเริ่มต้นการออกก�ำลังกาย คุณสามารถดูการวัดอัตราการเต้นหัวใจของคุณได้ผ่านหน้าจอการออกก�ำลังกาย
ผลแทรกเกอร์การออกก�ำลังกาย และแทรกเกอร์อัตราการเต้นของหัวใจ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
โปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนวัดอัตราการเต้นของหัวใจ:
• ถ้าหากผลการวัดต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักและจากนั้นลองวัดอีกครั้ง
• ในช่วงฤดูหนาวหรือสภาพอากาศหนาวเย็น โปรดท�ำให้ร่างกายอบอุ่นในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
• การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจท�ำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติ
ของคุณ
• อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่
แม่นย�ำ
• ผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีการวัดและสภาพแวดล้อมในขณะที่วัด
• ถ้าหากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจไม่ทำ� งาน ตรวจสอบ Galaxy Fit ที่ข้อมือของคุณและให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด
กีดขวางเซนเซอร์ หากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจยังคงเกิดปัญหาเช่นเดิม ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
ⓔ
29
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
Galaxy Fit จะท�ำการวัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณเป็นระยะโดยอัตโนมัติตลอดทั้งวัน
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → วิดเจ็ต เพื่อเพิ่มวิดเจ็ตอัตราการเต้น
ของหัวใจหรือสัมผัส หน้าปัดนาฬิกา และเลือกหน้าปัดนาฬิกาที่มีข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ
ⓔ
1
2
สัมผัสที่หน้าจอเพื่อสลับไปยังหน้าจอวิดเจ็ตอัตราการเต้นของหัวใจ
ดูอัตราการเต้นหัวใจของคุณที่หน้าจอวิดเจ็ตอัตราการเต้นของหัวใจ
30
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
แคลอรี่
คุณสามารถตรวจสอบแคลอรี่ของคุณที่ได้รับการเผาผลาญเป็นรายวัน
สัมผัสที่หน้าจอเพื่อสลับเป็นหน้าจอวิดเจ็ตแคลอรี่
แคลอรี่ที่คุณเผาผลาญรวมถึงการเผาผลาญพลังงานของคุณที่คำ� นวณจากโปรไฟล์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อคุณ
เปิดใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก การเผาผลาญพลังงานที่คุณใช้จนถึงเวลาที่คุณเปิดใช้คุณสมบัตินี้จะแสดงเป็น
แคลอรี่ที่คุณเผาผลาญ
31
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
สภาพอากาศ
ดูข้อมูลสภาพอากาศที่ Galaxy Fit ส�ำหรับต�ำแหน่งที่ได้ตั้งค่าไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือเมื่อเครื่องได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
สัมผัสที่หน้าจอเพื่อสลับเป็นหน้าจอวิดเจ็ตสภาพอากาศ
ⓔ
32
วิดเจ็ดและคุณสมบัติ
ปฏิทิน
คุณสามารถตรวจสอบตารางนัดหมายของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คุณได้บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณใน Galaxy Fit
ของคุณ
สัมผัสที่หน้าจอเพื่อสลับเป็นหน้าจอวิดเจ็ตปฏิทิน
ⓔ
เหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้ก�ำหนดไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณจะได้รับการซิงค์เข้ากับ Galaxy Fit ที่ได้รับการ
เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบ และรับการเตือนจาก Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
33
แอพ Galaxy Wearable
บทน�ำ
เพื่อเชื่อมต่อ Galaxy Fit ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ คุณจะต้องติดตั้งแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์
มือถือของคุณ ในแอพ Galaxy Wearable คุณสามารถดูข้อมูลของ Galaxy Fit และปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การตั้งค่า
การแจ้งเตือนของคุณ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
ⓔ
คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
เขาถึงทางเลือกเพิ่ม
เติม
สถานะแบตเตอรีข่ อง
Galaxy Fitⓔ
เปดใชแอพและคุณส
มบัติที่สามารถใชงา
นไดโดยการเชื่อมตอ
เขากับ
Galaxy Fitⓔ
ปรับแตงหนาปดนา
ฬกา
ปรับแตงการตั้งคา
Galaxy Fitⓔ
ของคุณ
หนาหลัก
หนาปดนาฬกา
34
แอพ Galaxy Wearable
สัมผัส
เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่: หยุดการเชื่อมต่อเครื่องของคุณจากเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่ออยู่ในตอนนี้และ
ท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใหม่ เลือกเครื่องของคุณที่หน้าจอหรือสัมผัส ไม่มี Gear ของฉัน หากคุณไม่พบเครื่อง
ของคุณ และจากนั้นปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใหม่
• หยุดการเชื่อมต่อ: หยุดการเชื่อมต่อ Galaxy Fit ของคุณจากเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้
• การแจ้งเตือนของแอพ: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
• คู่มือการใช้: ดูคู่มือการใช้งานเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน Galaxy Fit ของคุณ
• ติดต่อเรา: Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่ง
ค�ำถามและรายงานข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ด
ลับล่าสุดของ Galaxy Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจะพบขณะใช้งานเครื่องของคุณ
ⓔ
ⓔ
ทางเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการหรือรุ่นที่ไม่รองรับแอพ Samsung
Members ได้
หน้าหลัก
บทน�ำ
ดูสถานะ Galaxy Fit ของคุณและก�ำหนดการตั้งค่า Galaxy Fit ของคุณ คุณยังสามารถเปิดใช้แอพที่ใช้งานได้โดยการ
เชื่อมต่อ Galaxy Fit
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก
ⓔ
ⓔ
ⓔ
แบตเตอรี่
ดูพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของ Galaxy Fit ของคุณ
ⓔ
Samsung Health
ดูข้อมูลของ Galaxy Fit ที่ได้บันทึกไว้ในแอพ Samsung Health
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → Samsung Health
ⓔ
35
แอพ Galaxy Wearable
การตั้งค่า Health
ดูและเปลี่ยนการตั้งค่าสุขภาพของ Galaxy Fit
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → การตั้งค่า Health
• การแจ้งเตือน: เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนการตรวจจับเวลาออกก�ำลังกาย เวลาที่ไม่ได้ใช้งาน และการบรรลุเป้าหมาย
จ�ำนวนก้าว
• เป้าหมายก้าว: ดูหรือเปลี่ยนเป้าหมายจ�ำนวนก้าวที่คุณได้บันทึกไว้ในแอพ Samsung Health
• การตรวจจับการออกก�ำลังกาย: ตั้งค่า Galaxy Fit ของคุณเพื่อรับรู้การออกก�ำลังกายของคุณโดยอัตโนมัติ
ⓔ
ⓔ
การปลุก
ตั้งค่าการเตือนและจัดการการเตือน
การตั้งค่าการเตือน
1
2
3
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส หน้าหลัก → การปลุก → เพิ่มการปลุก
หากคุณได้บันทึกการเตือนไว้แล้ว สัมผัส ที่ด้านบนของรายการเตือน
เลือกเวลาเตือน และเลือกวันที่ส�ำหรับการเตือนเพื่อเตือนซ�ำ้ และสัมผัส บันทึก
การเตือนที่ได้บันทึกไว้จะได้รับการเพิ่มเข้าไปในรายการการเตือน และ Galaxy Fit จะสั่นตามเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้
ⓔ
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น สัมผัสที่หน้าจอของ Galaxy Fit สองครั้ง
ⓔ
การลบการเตือน
ในรายการเตือน ให้สัมผัสค้างไว้ที่การเตือน จากนั้นสัมผัส ลบ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส
เตือนที่คุณต้องการลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
36
ที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกการ
แอพ Galaxy Wearable
สภาพอากาศ
ดูข้อมูลสภาพอากาศที่หน้าจอวิดเจ็ตสภาพอากาศ Galaxy Fit หรือเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสภาพอากาศ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → สภาพอากาศ → การตั้งค่า เพื่อ
เปลี่ยนการตั้งค่า เช่น หน่วยอุณหภูมิ ช่วงเวลาการอัพเดตสภาพอากาศ หรือการใช้ตำ� แหน่งปัจจุบัน
ⓔ
ค้นหาสายรัดส่วนตัว
ถ้าหากคุณวาง Galaxy Fit ของคุณผิดที่ ใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณในการค้นหา
ⓔ
คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Galaxy Fit โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ⓔ
1
2
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ค้นหาสายรัดส่วนตัว
สัมผัส
Galaxy Fit จะสั่นและจะเปิดหน้าจอ เพื่อหยุดการสั่น สัมผัสที่หน้าจอของ Galaxy Fit สองครั้งหรือสัมผัส
เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ⓔ
ⓔ
ที่
การแจ้งเตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการแจ้งเตือน ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่น ข้อความใหม่ที่ได้รับ
ที่อุปกรณ์มือถือ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → การแจ้งเตือน สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน และจากนั้นเปิดใช้งานรายการต่าง ๆ
• จัดการการแจ้งเตือน: ให้เลือกแอพที่เครื่องโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยัง Galaxy Fit
• แสดงขณะใช้โทรศัพท์: ตั้งค่า Galaxy Fit เพื่อแสดงการแจ้งเตือนตอนที่ใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• เปิดหน้าจอ: ตั้งค่า Galaxy Fit เพื่อเปิดหน้าจอเมื่อได้รับการแจ้งเตือน
ⓔ
ⓔ
ⓔ
37
แอพ Galaxy Wearable
วิดเจ็ด
ปรับแต่งวิดเจ็ตที่ Galaxy Fit คุณยังสามารถจัดเรียงวิดเจ็ตใหม่ได้อีกด้วย
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → วิดเจ็ด
ⓔ
การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต
สัมผัส ที่วิดเจ็ตเพื่อลบหรือสัมผัส
ที่วิดเจ็ตเพื่อเพิ่มและสัมผัส บันทึก
วิดเจ็ตจะได้รับการเพิ่มหรือลบออกจาก Galaxy Fit
ⓔ
การจัดเรียงวิดเจ็ตใหม่
สัมผัส ถัดจากวิดเจ็ต ลากไปยังต�ำแหน่งอื่น และจากนั้นสัมผัส บันทึก
การเรียงของวิดเจ็ตจะเปลี่ยนใน Galaxy Fit
ⓔ
ระบบสั่น
เปิดหรือปิดการสั่นของ Galaxy Fit แม้เมื่อปิดการสั่นสะเทือน การแจ้งเตือนบางอย่างอาจท�ำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ระบบสั่น
ⓔ
ขั้นสูง
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงของ Galaxy Fit และเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุม
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ขั้นสูง
• ปลุกหน้าจอ: ตั้งค่าวิธีการเปิดหน้าจอของ Galaxy Fit
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่า Galaxy Fit เพื่อปิดเสียงการแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการปลุกและหน้าจอจะไม่เปิดเมื่อได้รับการ
แจ้งเตือน
ⓔ
ⓔ
ⓔ
38
แอพ Galaxy Wearable
บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ
ลงทะเบียน Samsung account ของคุณและลงชื่อเข้าใช้เพื่อซิงค์ แบ็คอัพ หรือกู้คืนข้อมูลของ Galaxy Fit ของคุณโดย
การใช้ Samsung Cloud นอกจากนั้น คุณสามารถตรวจสอบ Samsung account: ที่ได้รับการลงทะเบียนไว้ที่เครื่องโทรศัพท์
มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อของคุณ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ
• Samsung account: เพิ่ม Samsung account ของคุณเพื่อใช้กับ Galaxy Fit ของคุณ
• แบ็คอัพและคืนค่า: เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ที่ Galaxy Fit ของคุณให้ปลอดภัย
คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง คุณต้องเข้าสู่ระบบ Samsung account ของคุณเพื่อ
แบ็คอัพหรือกู้คืนข้อมูล โปรดดูที่ การจัดการข้อมูลใน Galaxy Fit ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
การจัดการข้อมูลใน Galaxy Fit
ⓔ
รักษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลวิดเจ็ต และการตั้งค่าที่เก็บไว้ที่ Galaxy Fit ของคุณ คุณสามารถแบ็คอัพข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
และเข้าถึงได้ในภายหลัง รวมถึงแบ็คอัพข้อมูล Galaxy Fit ของคุณได้อย่างอัตโนมัติ
ⓔ
ⓔ
ข้อมูล Galaxy Fit จะได้รับการบันทึกไว้ในแอพ Samsung Health ของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อ
ไว้แล้วโดยอัตโนมัติ จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียง 7 วัน เท่านั้นใน Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
การคืนค่าข้อมูล
เพื่อกู้คืนข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Fit ของคุณ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส
หน้าหลัก → บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → แบ็คอัพและคืนค่า → คืนค่าช้อมูล เลือกรายการที่จะกู้คืน และจากนั้นสัมผัส กู้คืน
ตอนนี้ ข้อมูลแบ็คอัพล่าสุดจะถูกเรียกคืน
ⓔ
39
แอพ Galaxy Wearable
การส�ำรองข้อมูล
เพื่อแบ็คอัพข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Fit ของคุณ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส หน้าหลัก → บัญชีผู้ใช้และแบ็คอัพ → แบ็คอัพและคืนค่า → แบ็คอัพช้อมูล เลือกรายการที่จะแบ็คอัพ และจาก
นั้นสัมผัส แบ็คอัพตอนนี้ ข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน Samsung Cloud
ⓔ
การแบ็คอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ
เพื่อแบ็คอัพข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Fit ของคุณโดยอัตโนมัติกับ Samsung Cloud และเข้าถึงได้จากเครื่องอื่น ๆ
เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → บัญชีผู้ใช้
และแบ็คอัพ → แบ็คอัพและคืนค่า → แบ็คอัพช้อมูล และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แบ็คอัพอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
ⓔ
เกี่ยวกับสายรัด
ดูสถานะของ Galaxy Fit ของคุณและข้อมูลอื่น ๆ คุณยังสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ของ Galaxy Fit ได้
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → เกี่ยวกับสายรัด
• อัพเดทซอฟต์แวร์สายรัค: อัพเดต Galaxy Fit ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด
• ข้อมูลทางกฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายส�ำหรับ Galaxy Fit
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์: ตั้งค่า Galaxy Fit ให้ส่งข้อมูลการวิเคราะห์และการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดย
อัตโนมัติ
• ชื่ออุปกรณ์: เปลี่ยนชื่อของ Galaxy Fit
• ข้อมูลอุปกรณ์: ตรวจสอบข้อมูลของ Galaxy Fit เช่นที่อยู่บลูทูธและหมายเลขประจ�ำเครื่อง
• รีเซ็ทสายรัด: ลบข้อมูลทั้งหมดใน Galaxy Fit ของคุณ
• รีสตาร์ทสายรัด: รีสตาร์ท Galaxy Fit
• วิธีใช้: ตรวจสอบวิธีการใช้ Galaxy Fit และการตั้งค่าคุณสมบัติที่รองรับส�ำหรับ Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
ⓔ
40
แอพ Galaxy Wearable
การอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านแอพ Galaxy Wearable
สามารถอัพเดต Galaxy Fit เป็นซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการการอัพเดตเฟิร์มแวร์โทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย
(FOTA)
ⓔ
1
2
3
4
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส หน้าหลัก → เกี่ยวกับสายรัด → อัพเดทซอฟต์แวร์สายรัค → ดาวน์โหลดและติดตั้ง
สัมผัส ดาวน์โหลด และติดตั้งเวอร์ชั่นซอฟท์แวร์ล่าสุดที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
อ่านข้อมูลที่หน้าจอและสัมผัส ติดตั้งตอนนี้
Galaxy Fit จะคัดลอกซอฟท์แวร์ที่ได้รับการอัพเดตแล้วจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและรีสตาร์ท
ⓔ
เพื่อตรวจสอบรายการอัพเดทที่มีโดยอัตโนมัติและท�ำการดาวน์โหลด สัมผัสสวิตช์ ดาวน์โหลดอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi
เพื่อเปิดใช้งาน รายการอัพเดทจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เกี่ยวกับ Galaxy Wearable
ดูข้อมูลเวอร์ชั่นของแอพ Galaxy Wearable
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → เกี่ยวกับ Galaxy Wearable
หน้าปัดนาฬิกา
คุณสามารถเปลี่ยนชนิดนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอนาฬิกาได้
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าปัดนาฬิกา และจากนั้นเลือกประเภทนาฬิกาที่
ต้องการ หน้าปัดนาฬิกาที่คุณเลือกจะมีผลบังคับใช้บนหน้าจอนาฬิกา
41
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ บางสถานการณ์อาจไม่สามารถใช้กับ Galaxy Fit ของคุณ
ได้
ⓔ
หน้าจอของ Galaxy Fit ไม่ได้เปิดอยู่
ⓔ
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยงแล้ว Galaxy Fit ของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิด Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
หน้าจอตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• หน้าจอท�ำงานโดยเซนเซอร์วัดความเร็ว เพื่อเพิ่มอัตราการรับรู้ของเครื่องวัดความเร็ว ให้สวมใส่ Galaxy Fit อย่าง
หลวมเพื่อให้ข้อมือของคุณไม่แน่นเกินไปและจากนั้นสัมผัสหน้าจอให้แน่น
• รีสตาร์ท Galaxy Fit ของคุณเพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ Galaxy Fit ของคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
• หากหน้าจอเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
ⓔ
ⓔ
ⓔ
หน้าจอไม่เปิดแม้ว่าฉันจะสัมผัสกับมันแล้วก็ตาม
• เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → ขั้นสูง → ปลุกหน้าจอ → แตะ
สองครั้ง
• หน้าจอจะเปิดขึ้นเมื่อคุณสัมผัสที่หน้าจอสองครั้ง
42
ภาคผนวก
Galaxy Fit ของคุณค้างหรือมีข้อผิดพลาด
ⓔ
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
หากเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้เชื่อมต่อเครื่องชาร์จเป็นเวลานานกว่า 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ต Galaxy Fit
ⓔ
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการรีเซ็ตใหม่จากโรงงาน เปิดใช้งาน Galaxy Wearable ที่
เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → เกี่ยวกับสายรัด → รีเซ็ทสายรัด ก่อนที่จะด�ำเนินการรีเซ็ทข้อมูล
จากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาแบ็คอัพเพื่อส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งหมดที่ได้จัดเก็บไว้ใน Galaxy Fit แบ็คอัพข้อมูลจาก
Galaxy Fit ผ่านแอพ Galaxy Wearable หรือ Samsung Cloud
ⓔ
ⓔ
เครื่องบลูทูธอื่นไม่พบต�ำแหน่ง Galaxy Fit ของคุณ
ⓔ
• รีเซ็ท Galaxy Fit ของคุณและลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Galaxy Fit ของคุณและเครื่องบลูทูธอื่น ๆ อยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะ
ห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
ⓔ
ⓔ
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถท�ำได้ หรือ Galaxy Fit ของคุณและเครื่องโทรศัพท์มือถือหลุดจาก
การเชื่อมต่อ
ⓔ
•
•
•
•
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธที่ทั้งสองเครื่องถูกเปิดใช้งาน
ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังก�ำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างเครื่อง
ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแอพ Galaxy Wearable เวอร์ชั่นล่าสุดในเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Galaxy Fit ของคุณและเครื่องบลูทูธอื่น ๆ อยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะ
ห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
• รีสตาร์ททั้งสองเครื่องใหม่และเปิดใช้งานแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง
ⓔ
43
ภาคผนวก
Galaxy Fit ไม่ได้ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
ⓔ
• สวมใส่ Galaxy Fit รอบ ๆ แขนท่อนล่างของคุณอย่างแน่นหนาเหนือข้อมือ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มวิดเจ็ตอัตราการเต้นของหัวใจไว้แล้ว Galaxy Fit จะติดตามอัตราการเต้นหัวใจของคุณโดย
อัตโนมัติเมื่อเพิ่มวิดเจ็ตแล้ว
• เลือกหน้าปัดนาฬิกาที่มีข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ
ⓔ
ⓔ
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อ Galaxy Fit เข้ากับเครื่องชาร์จและเชื่อมต่อแท่นชาร์จเข้ากับเครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
ⓔ
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำ Galaxy Fit หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและคุณสมบัติการสัมผัสหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอ การใช้แบตเตอรี่
จะเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถลดระยะเวลาการใช้งานได้
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ⓔ
Galaxy Fit ของคุณร้อนเมื่อแตะเครื่อง
ⓔ
ถ้า Galaxy Fit ร้อนเกินไปหรือรู้สึกร้อนเป็นเวลานาน ให้หยุดใช้งานเครื่องสักครู่ ถ้า Galaxy Fit ยังร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
ⓔ
ⓔ
44
ภาคผนวก
ข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ใน Galaxy Fit เกิดการสูญหาย
ⓔ
ท�ำการแบ็คอัพข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บไว้ใน Galaxy Fit อย่างสม�ำ่ เสมอ
มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย แบ็คอัพข้อมูลจาก Galaxy Fit ผ่านแอพ
Galaxy Wearable หรือ Samsung Cloud ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ใน Galaxy Fit
ⓔ
ⓔ
ⓔ
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่องของ Galaxy Fit
ⓔ
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำ� เป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
45
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising