Samsung | SM-R500 | User manual | Samsung Galaxy Watch Active คู่มือการใช้

Samsung Galaxy Watch Active คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-R500
Thai. 09/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
สารบัญ
การเริ่มต้นใช้งาน
27 การใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่ต้องมี
เครื่องโทรศัพท์มือถือ
28 การควบคุมหน้าจอ
5 เกี่ยวกับ Galaxy Watch Active
5 อ่านก่อนใช้งาน
11 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
28
31
32
33
35
11 อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
12 Galaxy Watch Active
14 เครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย
15 แบตเตอรี่
หน้าจอสัมผัส
องค์ประกอบของหน้าจอ
การเปิดและปิดหน้าจอ
การสลับหน้าจอ
หน้าจอล็อก
35 นาฬิกา
15 การชาร์จแบตเตอรี่
16 เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จ
แบตเตอรี่
17 การชาร์จแบบไร้สาย
19 โหมดประหยัดพลังงาน
35
36
37
37
หน้าจอนาฬิกา
การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา
การเปิดใช้งานคุณสมบัติเปิดนาฬิกาเสมอ
โหมดดูนาฬิกา
38 การแจ้งเตือน
20 การสวม Galaxy Watch Active
38 แผงแจ้งเตือน
39 การดูการแจ้งเตือนที่เข้ามา
40 การเลือกแอพส�ำหรับการรับการแจ้งเตือน
20 การใช้ Galaxy Watch Active
21 เคล็ดลับและข้อควรระวังเกี่ยวกับสาย
นาฬิกา
21 การเปลี่ยนสายนาฬิกา
40 แผงควบคุมด่วน
47 การป้อนข้อความ
23 การเปิดและปิด Galaxy Watch Active
24 การเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับ
เครื่องโทรศัพท์มือถือ
47
47
48
49
24 การติดตั้งแอพ Galaxy Wearable
24 การเชือ่ มต่อ Galaxy Watch Active เข้า
กับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
26 การเชื่อมต่อระยะไกล
2
บทน�ำ
การใช้การป้อนด้วยเสียง
การใช้อีโมติคอน
การใช้งานโหมดการป้อนข้อมูลการเขียน
ด้วยลายมือหรือแป้นพิมพ์
สารบัญ
แอพและคุณสมบัติ
84 เพลง
84
84
84
85
85
บทน�ำ
การเล่นเพลง
การน�ำเข้าเพลง
การเล่นเพลงกับ Galaxy Watch Active
การเล่นเพลงกับเครื่องโทรศัพท์มือถือของ
คุณ
86 การเล่นเพลงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับ
เครื่องโทรศัพท์มือถือ
51 ข้อความ
53 โทรศัพท์
53 บทน�ำ
53 การรับสายโทรเข้า
55 การโทรออก
55 รายชื่อ
57 Samsung Health
57
60
61
63
64
65
72
74
76
78
79
80
81
82
82
86 Reminder
87 ปฏิทิน
88 Bixby
บทน�ำ
กิจกรรมประจ�ำวัน
ก้าว
ชั้น
พลังงาน
การออกก�ำลังกาย
การนอนหลับ
อัตราการเต้นหัวใจ
อาหาร
การจัดการน�ำ้ หนัก
น�ำ้
คาเฟอีน
Together
ตั้งค่า
ข้อมูลเพิ่มเติม
88 บทน�ำ
88 การเปิดใช้งาน Bixby
89 การตั้งค่าภาษา
89
90
91
91
สภาพอากาศ
การเตือน
เวลาโลก
แกลเลอรี่
91 การน�ำเข้าหรือการส่งออกรูปภาพ
92 การดูรปู ภาพ
93 การลบรูปภาพ
93
94
95
96
96
83 GPS
3
หาโทรศัพท์ของฉัน
ค้นหานาฬิกาส่วนตัว
ข้อความ SOS
อีเมล
Galaxy Store
สารบัญ
97 ตั้งค่า
97
97
98
98
99
100
104
105
105
106
106
108
108
109
109
119
119
120
121
122
122
123
บทน�ำ
หน้าปัดนาฬิกา
ระบบสั่น
จอภาพ
ขั้นสูง
การ​เชื่อม​ต่อ
แอพ
ระบบป้องกัน
บัญชีผู้ใช้
ช่วยเหลือการเข้าถึง
ทัว่ ไป
แบตเตอรี่
เกี่ยวกับนาฬิกา
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
124 หน้าปัดนาฬิกา
124 ค้นพบ
การใช้ Galaxy Watch Active
125 บทน�ำ
125 การใช้เป็นโค้ชส่วนตัวส�ำหรับสุขภาพของ
คุณ
125 การบรรลุเป้าหมายกิจกรรมประจ�ำวัน
126 การจัดการคุณภาพการนอนหลับ
126 การได้รับประสบการณ์การออกก�ำลังกายที่
เพิ่มขึ้น
แอพ Galaxy Wearable
110 บทน�ำ
112 หน้าหลัก
112
112
112
112
113
114
115
116
116
117
118
ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
ค้นหานาฬิกาส่วนตัว
บัญชีและแบ็คอัพ
ซิงค์การตั้งค่าโทรศัพท์
ช่วยเหลือการเข้าถึง
เกี่ยวกับนาฬิกา
เกี่ยวกับ Galaxy Wearable
127 การใช้งานเป็นสมุดจดบันทึกตารางเวลา
อัจฉริยะ
เกี่ยวกับนาฬิกา
Galaxy Store
Samsung Health
SmartThings
การแจ้งเตือน
แอพ
วิดเจ็ด
ระบบสั่น
จอภาพ
ขั้นสูง
เพิ่มคอนเทนท์ไปยังนาฬิกาของคุณ
127 การตรวจสอบข้อมูลของวันนี้
128 การจัดการชีวิตประจ�ำวันของฉัน
130 การใช้นาฬิกาแบบสองเวลาเมื่อคุณอยู่ต่าง
ประเทศ
130 การใช้การเตือนความจ�ำที่สะดวก
ภาคผนวก
131 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
4
การเริ่มต้นใช้งาน
เกี่ยวกับ Galaxy Watch Active
Galaxy Watch Active เป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการออกก�ำลังกายของคุณ จัดการสุขภาพของคุณและ
ช่วยให้คุณสามารถใช้แอพที่สะดวกและหลากหลายได้สำ� หรับการโทรศัพท์และการเล่นเพลง คุณสามารถเปิดใช้คุณสมบัติต่าง
ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการสัมผัสที่ง่ายและยังเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาให้เหมาะกับรสนิยมของคุณได้อีกด้วย
เชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อขยายประสบการณ์่ของเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือของคุณ หรือใช้ Galaxy Watch Active ด้วยตัวของมันเอง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
อ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟท์แวร์ของเครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการเองอาจท�ำให้ Galaxy Watch Active
หรือแอพท�ำงานผิดปกติได้
5
การเริ่มต้นใช้งาน
• ซอฟต์แวร์ แหล่งเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และมีเดียอื่นๆ ที่ให้มาพร้อม Galaxy Watch Active นี้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้
งานได้โดยจ�ำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• แอพพื้นฐานที่มากับ Galaxy Watch Active อาจมีการอัพเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไปโดยไม่มีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำ� ถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อม Galaxy Watch Active ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับ
แอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
• การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของ Galaxy Watch Active หรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผล
ให้ Galaxy Watch Active ท�ำงานผิดปกติและข้อมูลเสียหายหรือสูญหายได้ การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลง
อนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
• ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจไม่ท�ำงานตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่คุณเชื่อม
ต่อกับ Galaxy Watch Active
• คุณสามารถมองเห็นหน้าจอสัมผัสได้อย่างชัดเจนแม้ในแสงแดดจ้ากลางแจ้งโดยการปรับช่วงความคมชัดโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ อันเนื่องจากธรรมชาติของ Galaxy Watch Active นั้น การแสดงกราฟิกคงที่เป็นระยะ
เวลานานอาจท�ำให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
–– ไม่แนะน�ำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอสัมผัสเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อไม่
ได้ใช้ Galaxy Watch Active
–– คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน สัมผัส (ตั้งค่า) ที่หน้าจอแอพของ
Galaxy Watch Active สัมผัส จอภาพ → หมดเวลาหน้าจอ และจากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้เครื่องรอ
ก่อนการปิดหน้าจอสัมผัส
–– เพื่อตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ สัมผัส (ตั้งค่า) ที่หน้า
จอสัมผัสของ Galaxy Watch Active สัมผัส จอภาพ → ปรับลดความสว่างอัตโนมัติ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน
6
การเริ่มต้นใช้งาน
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของ Galaxy Watch Active ดังกล่าว
ได้ เพื่อดู FCC ID สัมผัส (ตั้งค่า) ที่หน้าจอแอพของ Galaxy Watch Active สัมผัส เกี่ยวกับนาฬิกา → อุปกรณ์
และจากนั้นตรวจสอบ FCC ID ภายใต้ การรับรอง FCC
การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น
อุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกัน
ฝุ่นของอุปกรณ์ของคุณ การไม่กระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
• ห้ามน�ำเครื่องไปสัมผัสถูก นํ้าที่ไหลแรง
• อย่าใช้เครื่องของคุณเมื่อคุณด�ำน�้ำ ด�ำน�้ำตื้นหรือลองเล่นกีฬาทางน�ำ้ ในน�ำ้ ที่ไหลเชี่ยว
• ถ้าเครื่องหรือมือของคุณเปียก ให้ทำ� ให้แห้งทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่อง
• ถ้าหากเครื่องสัมผัสถูกน�้ำจืด ให้ทำ� ให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม ถ้าหากเครื่องสัมผัสถูกของเหลวอื่นๆ เช่น น�้ำ
เกลือ น�้ำสระว่ายน�้ำ น�้ำสบู่ น�้ำมัน น�้ำหอม ครีมกันแดด น�้ำยาท�ำความสะอาดมือ หรือผลิตภัณฑ์เคมี เช่น เครื่งส�ำอาง
ล้างออกด้วยน�ำ้ จืดและท�ำให้แห้งอย่างทั่วถึงด้วยผ้าที่สะอาดและนุ่ม ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ อาจส่งผลก
ระทบกับประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ของเครื่องได้
• ถ้าเครื่องร่วงหล่นหรือถูกกระแทก คุณสมบัติการกันน�้ำและฝุ่นของเครื่องอาจได้รับความเสียหาย
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องของคุณ คุณสมบัติกันน�้ำและฝุ่นละอองของเครื่องอาจเสียหายได้
• อย่าวางเครื่องของคุณให้เจอกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศหรืออุณหภูมิของน�ำ้ อย่างมาก
• อย่าเป่าเครื่องของคุณให้แห้งด้วยเครื่องท�ำความร้อน เช่น เครื่องเป่าผม
• คุณสมบัติกันน�ำ้ ของเครื่องอาจเสียหายได้ในห้องซาวน่า
7
การเริ่มต้นใช้งาน
• คุณสมบัติบางประการ เช่น หน้าจอสัมผัสอาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ ถ้าใช้งานเครื่องในน�้ำ
• เครือ่ งของคุณได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมและได้รับการรับรองว่ากันน�้ำและฝุ่นละอองใน
สถานการณ์และสภาวะที่เฉพาะเจาะจง (ตรงตามข้อก�ำหนดของการกันน�้ำที่ความลึก 50 เมตรตามที่ได้ก�ำหนดไว้โดย
มาตรฐานสากล ISO 22810:2010 และเครื่องของคุณสามารถใช้งานในน�้ำตื้นได้ ตรงตามข้อก�ำหนดของการกันฝุ่น
ละอองตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในการจัดประเภท IEC 60529 IP6X)
ข้อควรระวังส�ำหรับความร้อนที่สูงเกินไป
หากคุณรู้สึกไม่สะดวกสบายเนื่องจากความร้อนที่สูงเกินไปขณะที่ใช้งานเครื่อง ให้หยุดใช้งานเครื่องในทันทีและถอดออกจาก
ข้อมือของคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ เช่น การท�ำงานที่ผิดปกติของเครื่อง ความรู้สึกไม่สบายตัวหรือความเสียหายที่ผิวหนัง และ
แบตเตอรี่ลดลง จะมีการเตือนปรากฏที่เครื่องหากถึงอุณหภูมิที่กำ� หนด เมื่อการเตือนเริ่มต้นปรากฏขึ้น ฟังก์ชั่นทั้งหมดของ
เครื่องจะถูกปิดใช้งานจนกว่าเครื่องจะเย็นตัวลงถึงอุณหภูมิที่กำ� หนด
หากอุณหภูมิของเครื่องยังคงเพิ่มขึ้น จะปรากฏการเตือนขึ้นเป็นครั้งที่สอง ในขณะนี้ เครื่องจะปิด อย่าใช้งานเครื่องจนกว่า
จะเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ก�ำหนด
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
8
การเริ่มต้นใช้งาน
การท�ำความสะอาดและการจัดการ Galaxy Watch Active
ปฏิบัติตามข้อต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่า Galaxy Watch Active ของคุณท�ำงานได้อย่างถูกต้องและคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์
ของมัน หากไม่ท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้ Galaxy Watch Active เกิดความเสียหายและท�ำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้
• ป้องกันเครื่องไม่ให้สัมผัสกับฝุ่น เหงื่อ หมึก น�้ำมัน และผลิตภัณฑ์เคมี เช่น เครื่องส�ำอางค์ สเปรย์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
เครื่องท�ำความสะอาดมือ ผงซักฟอก และยาฆ่าแมลง ชิ้นส่วนภายนอกและภายในของ Galaxy Watch Active อาจเสีย
หายหรืออาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานที่ไม่ดีได้ หาก Galaxy Watch Active ของคุณสัมผัสถูกสสารที่ได้กล่าว
ถึงก่อนหน้านี้ ให้ใช้ผ้านุ่มไร้ขนท�ำความสะอาด
• อย่าใช้สบู่ สารท�ำความสะอาด สารกัดกร่อนและอากาศอัดเมื่อท�ำความสะอาด Galaxy Watch Active ของคุณและ
อย่าท�ำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราซาวด์หรือแหล่งความร้อนภายนอก การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ Galaxy Watch
Active เสียหายได้ การระคายเคืองต่อผิวหนังอาจเกิดจากสบู่ ผงซักฟอก น�้ำยาล้างมือ หรือสารท�ำความสะอาดที่ยัง
เหลืออยู่บน Galaxy Watch Active
• ท�ำความสะอาดข้อมือและสายนาฬิกาของคุณหลังจากการออกก�ำลังกายหรือมีเหงื่อออก ท�ำความสะอาด Galaxy
Watch Active กับน�้ำสะอาด เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยและตาก Galaxy Watch Active ของคุณให้แห้งสนิท
• เมื่อคุณท�ำความสะอาดครีมกันแดด โลชั่น หรือน�ำ้ มัน ใช้สารท�ำความสะอาดที่ปราศจากสบู่ จากนั้นล้างออกและเช็ด
Galaxy Watch Active ของคุณให้แห้ง
• ถ้าหากสายนาฬิกา Galaxy Watch Active มีรอยเปื้อนหรือมีวัสดุใด ๆ ให้เช็ดด้วยแปรงสีฟันขนอ่อนนุ่ม
9
การเริ่มต้นใช้งาน
ใช้ความระมัดระวังในกรณีที่คุณแพ้สารใด ๆ บน Galaxy Watch Active
• ซัมซุงได้ทดสอบวัสดุที่เป็นอันตรายที่พบใน Galaxy Watch Active ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบรับรองภายในและภายนอก
รวมถึงการทดสอบวัสดุทั้งหมดที่สัมผัสกับผิวหนัง การทดสอบความเป็นพิษของผิวหนัง และการทดสอบสวมใส่ Galaxy
Watch Active
• Galaxy Watch Active มีนิกเกิลรวมอยู่ด้วย ใช้ความระมัดระวังที่จำ� เป็นหากผิวของคุณมีความอ่อนไหวหรือคุณมี
อาการแพ้กับวัสดุใด ๆ ที่พบใน Galaxy Watch Active
–– นิกเกิล: Galaxy Watch Active ประกอบไปด้วยนิกเกิลจ�ำนวนเล็กน้อยซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำกว่าจุดอ้างอิงที่ได้
ก�ำหนดไว้โดยระเบียบ REACH ของยุโรป คุณจะไม่ได้สัมผัสกับนิกเกิลที่อยู่ด้านในของ Galaxy Watch Active
และ Galaxy Watch Active ได้ผ่านการรับรองจากนานาชาติแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความอ่อนไหวต่อนิกเกิล
โปรดใช้ Galaxy Watch Active อย่างระมัดระวัง
• ในการผลิต Galaxy Watch Active นั้นมีการใช้เฉพาะวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการความปลอดภัย
สินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐฯ (CPSC) กฎระเบียบของประเทศในยุโรปและมาตรฐานสากลอื่น ๆ เท่านั้น
• ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีของซัมซุง โปรดดูที่เว็บไซต์ของซัมซุง
(https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/)
10
การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
• รายการที่ให้มากับ Galaxy Watch Active รูปภาพ และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ภูมิภาคและผู้ให้บริการ
• รายการที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับ Galaxy Watch Active เครื่องนี้เท่านั้นและอาจเข้า
กันไม่ได้กับเครื่องอื่น ๆ
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เสริมเหล่านั้นเข้ากันได้กับ Galaxy Watch Active ก่อนซื้อ
• นอกจาก Galaxy Watch Active และอุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อาจไม่ได้รับการ
รับรองการกันน�้ำและฝุ่นเช่นเดียวกัน
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
11
การเริ่มต้นใช้งาน
Galaxy Watch Active
ไมโครโฟน
เซ็นเซอรความดัน
เสาอากาศ NFC
เสาอากาศ GPS
หนาจอสัมผัส
ปุมกลับ
ปุมโฮม (ปุมเปด/ปด)
เซ็นเซอรตรวจจับแสง
วาลวระบายแรงดัน
เซนเซอรวัดอัตราการเ
ตนหัวใจ
สายนาฬกา
12
การเริ่มต้นใช้งาน
เครื่องและอุปกรณ์เสริมบางอย่าง (แยกจ�ำหน่าย) ประกอบไปด้วยแม่เหล็ก สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง
สหรัฐอเมริกา (American Heart Association - US) และ องค์กรควบคุมยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - UK) ทั้งคู่ได้เตือนว่าแม่เหล็กอาจส่งผลกระทบต่อ
การท�ำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องปั๊มอินซูลิน หรือเครื่องมือแพทย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
(รวมเรียกว่า “เครื่องมือแพทย์”) ภายในช่วง 15 ซม. (6 นิ้ว) หากคุณเป็นผู้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ใด ๆ ต่อไป
นี้ ห้ามใช้เครื่องและอุปกรณ์เสริมบางอย่าง (แยกจ�ำหน่าย) จนกว่าคุณได้ปรึกษากับแพทย์ของคุณแล้ว
• อย่าเก็บเครื่องและอุปกรณ์เสริมบางอย่าง (แยกจ�ำหน่าย) ใกล้กับสนามแม่เหล็ก การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึง
บัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
• หมั่นท�ำความสะอาดสายนาฬิกา เมื่อสัมผัสถูกสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นและสี อาจท�ำให้เกิดคราบบนสายนาฬิกาซึ่ง
ท�ำให้ไม่สามารถล้างออกได้
• อย่าใส่วัตถุที่มีความคมเข้าไปในเซนเซอร์ความดันบรรยากาศ วาล์วระบายแรงดัน หรือไมโครโฟน ส่วน
ประกอบภายในของ Galaxy Watch Active และคุณสมบัติกันน�้ำอาจเสียหาย
• หากคุณใช้เครื่องโดยที่กระจกหรือตัวอะคริลิคแตกนั้น อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ ใช้เครื่องนี้ได้หลัง
จากได้รับการซ่อมที่ศูนย์บริการซัมซุงแล้วเท่านั้น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางไมโครโฟนของ Galaxy Watch Active เมื่อคุณพูดใส่ไมโครโฟน
• วาล์วระบายแรงดันช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนภายในและเซ็นเซอร์ของ Galaxy Watch Active ท�ำงานอย่างถูก
ต้องเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ
13
การเริ่มต้นใช้งาน
ปุ่ม
ปุ่ม
หน้าหลัก/เปิดปิด
เครื่อง
กลับ
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง Galaxy Watch Active
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานของหน้าจอ
• กดค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที เพื่อรีสตาร์ท Galaxy Watch Active
• กดเพื่อเปิดหน้าจอแอพเมื่อคุณอยู่ในหน้าจอนาฬิกา
• กดเพื่อเปิดหน้าจอนาฬิกาเมื่อคุณอยู่ในหน้าจออื่น
• กดเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
เครื่องชาร์จแบบไร้สาย
พื้นผิวการชารจแบบไร
สาย
อย่าให้แท่นเครื่องชาร์จแบบไร้สายโดนน�้ำเนื่องจากเครื่องชาร์จแบบไร้สายไม่มีการรับรองการกันน�้ำและฝุ่นเหมือน
กับ Galaxy Watch Active ของคุณ
14
การเริ่มต้นใช้งาน
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายชาร์จที่
ไม่ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้ Galaxy Watch Active เสียหายได้
• ใช้เพียงเครื่องชาร์จแบบไร้สายที่ให้มากับเครื่องเท่านั้น ไม่สามารถชาร์จ Galaxy Watch Active ได้ดีเมื่อใช้
เครื่องชาร์จแบบไร้สายจากแหล่งอื่น
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอด
ปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
1
2
เชื่อมต่อเครื่องชาร์จแบบไร้สายเข้ากับเครื่องชาร์จและเสียบเครื่องชาร์จเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
วาง Galaxy Watch Active ลงในแท่นเครื่องชาร์จแบบไร้สายโดยการจัดต�ำแหน่งตรงกลางด้านหลังของ Galaxy
Watch Active ของคุณเข้ากับตรงกลางของเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
เครื่องชารจแบบไรสาย
15
การเริ่มต้นใช้งาน
3
หลังจากการชาร์จอย่างเต็มที่แล้ว ให้ถอด Galaxy Watch Active ออกจากเครื่องชาร์จแบบไร้สาย อันดับแรก ให้ถอด
เครื่องชาร์จแบบไร้สายออกจากเครื่องชาร์จก่อนและจากนั้นจึงถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟ
ตรวจสอบสถานะการชาร์จ
กดปุ่มใด ๆ ของ Galaxy Watch Active เพื่อเปิดหน้าจอในขณะที่อยู่ในเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
ขณะชาร์จแบตเตอรี่เมื่อปิดใช้งาน Galaxy Watch Active กดปุ่มใดก็ได้เพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จที่หน้าจอ
ขณะชาร์จแบตเตอรี่เมื่อเปิดใช้งาน Galaxy Watch Active สัมผัสหน้าจอเพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จ
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• หากมีสิ่งกีดขวางระหว่าง Galaxy Watch Active และเครื่องชาร์จแบบไร้สาย Galaxy Watch Active อาจไม่ได้ชาร์จ
อย่างถูกต้อง ป้องกัน Galaxy Watch Active และเครื่องชาร์จแบบไร้สายจากการสัมผัสกับเหงื่อ ของเหลว หรือฝุ่น
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิด Galaxy Watch Active ได้ทันทีที่เครื่องชาร์จแบบไร้สายได้รับ
การเชื่อมต่อ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิด Galaxy Watch Active
• หากคุณใช้แอพหลายชนิดพร้อมกัน แบตเตอรี่จะหมดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งาน
แอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• หากชาร์จ Galaxy Watch Active กับเครื่องอื่นผ่านทางเครื่องชาร์จอเนกประสงค์ การชาร์จอาจจะใช้เวลานานขึ้น
• สามารถใช้งาน Galaxy Watch Active ขณะชาร์จได้ แต่อาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
16
การเริ่มต้นใช้งาน
• หาก Galaxy Watch Active ได้รับกระแสไฟไม่สม�ำ่ เสมอระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดกรณีนี้
ขึ้น ให้ถอด Galaxy Watch Active ออกจากเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
• ในขณะท�ำการชาร์จ Galaxy Watch Active อาจร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือ
ประสิทธิภาพของ Galaxy Watch Active แต่อย่างใด หากแบตเตอรี่มีความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดการ
ชาร์จเพื่อความปลอดภัยของคุณ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ท�ำการชาร์จ Galaxy Watch Active ต่อไปหลังจากปล่อย
ให้เย็นลงโดยการถอดออกจากเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
• ถ้าหาก Galaxy Watch Active ไม่ชาร์จอย่างถูกต้อง น�ำ Galaxy Watch Active ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
• หลีกเลี่ยงการใช้สาย USB ที่งอหรือเสียหาย หากสาย USB ช�ำรุด ให้หยุดใช้งาน
การชาร์จแบบไร้สาย
Galaxy Watch Active มีคอยล์ที่ชาร์จแบบไร้สายในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้แผ่นชาร์จแบบไร้สายหรือเครื่อง
อื่นที่ทำ� หน้าที่เป็นแผ่นชาร์จแบบไร้สาย แผ่นชาร์จแบบไร้สายและเครื่องอื่น ๆ ที่ท�ำหน้าที่เป็นแผ่นชาร์จแบบไร้สายนั้นได้
แยกจ�ำหน่ายต่างหาก
การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแผ่นชาร์จแบบไร้สาย
1
วางศูนย์กลางของด้านหลังของ Galaxy Watch Active ที่กึ่งกลางของแผ่นชาร์จแบบไร้สาย
17
การเริ่มต้นใช้งาน
2
หลังจากการชาร์จอย่างเต็มที่แล้ว ให้ถอด Galaxy Watch Active ออกจากแผ่นชาร์จแบบไร้สาย
ข้อควรระวังส�ำหรับการชาร์จแบบไร้สาย
อย่าวาง Galaxy Watch Active บนแผ่นชาร์จแบบไร้สายเมื่อมีวัสดุที่เป็นตัวน�ำไฟฟ้า เช่นวัตถุที่เป็นโลหะและแม่
เหล็ก วางอยู่ระหว่าง Galaxy Watch Active และแผ่นชาร์จแบบไร้สาย
Galaxy Watch Active อาจจะไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้องหรืออาจจะร้อนจัด หรือ Galaxy Watch Active2
อาจเสียหายได้
• ใช้แผ่นชาร์จแบบไร้สายที่ได้รับการรับรองโดยซัมซุง หากคุณใช้เเผ่นชาร์จแบบไร้สายอื่น แบตเตอรี่อาจไม่
ชาร์จอย่างถูกต้อง
• ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นชาร์จแบบไร้สายที่มี ให้อ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ PowerShare
1
วางศูนย์กลางของด้านหลังของ Galaxy Watch Active ที่เครื่องที่ท�ำหน้าที่เป็นแผ่นชาร์จแบบไร้สาย
ต�ำแหน่งของขดลวดชาร์จแบบไร้สายอาจแตกต่างกันไปตามเครื่อง ปรับเครื่องและ Galaxy Watch Active เพื่อ
ท�ำการเชื่อมต่อที่แรง
เครื่องที่ทําหนาที่เปนแผนชารจแบ
บไรสาย
18
การเริ่มต้นใช้งาน
2
หลังจากการชาร์จอย่างเต็มที่แล้ว ให้ถอด Galaxy Watch Active ออกจากเครื่อง
• เพื่อชาร์จได้อย่างถูกต้อง ห้ามเคลื่อนย้ายหรือใช้เครื่องหรือ Galaxy Watch Active ขณะท�ำการชาร์จ
• หากคุณชาร์จ Galaxy Watch Active ในขณะที่ชาร์จเครื่องที่ทำ� หน้าที่เป็นแผ่นชาร์จแบบไร้สาย ความเร็วใน
การชาร์จอาจลดลงหรือ Galaxy Watch Active อาจชาร์จไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องชาร์จ
• ความเร็วของการชาร์จหรือประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องหรือสภาพแวดล้อมโดย
รอบ
• หากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของเครื่องที่ทำ� หน้าที่เป็นแผ่นชาร์จแบบไร้สายลดลงต�่ำกว่าระดับหนึ่ง การ
แบ่งปันพลังงานจะหยุดลง
• ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องที่ท�ำหน้าที่เป็นแผ่นชาร์จแบบไร้สาย โปรดดูเว็บไซต์ของซัมซุง
โหมดประหยัดพลังงาน
เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
• ปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi
• จ�ำกัดฟังก์ชั่นทั้งหมดยกเว้นคุณสมบัติการโทร ส่งข้อความ และการแจ้งเตือน
• การแจ้งเตือนส�ำหรับแอพที่ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายจะไม่ได้รับเมื่อ Galaxy Watch Active ของคุณไม่ได้รับการ
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
• จ�ำกัดประสิทธิภาพ CPU ของ Galaxy Watch Active
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → แบตเตอรี่ → ประหยัดพลังงาน →
หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส
→
ที่
แผงควบคุมด่วนเพื่อเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ แผงควบคุมด่วน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดแผง
ควบคุมด่วน
หากต้องการปิดใช้งานโหมดนี้ สัมผัส ปิด ที่ด้านล่างของหน้าจอโหมดประหยัดพลังงานและสัมผัส
หรืออีกวิธีหนึ่ง
สัมผัส ที่แผงควบคุมด่วนเพื่อปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
19
การเริ่มต้นใช้งาน
การสวม Galaxy Watch Active
การใช้ Galaxy Watch Active
วางสายนาฬิกาไว้รอบข้อมือของคุณ ปรับสายนาฬิกาให้พอดีข้อมือของคุณ สอดหมุดยึดลงในรูปรับ และใส่ให้แน่น
อย่าบิดงอสายนาฬิกามากเกินไป การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ Galaxy Watch Active เสียหายได้
• เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Galaxy Watch Active ให้สวมใส่ Galaxy Watch
Active ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือข้อมือพอดี โปรดดูที่ การสวม Galaxy Watch Active อย่างถูกต้อง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เมื่อวัสดุบางอย่างเข้ามาสัมผัสกับด้านหลังของ Galaxy Watch Active แล้ว Galaxy Watch Active ของคุณ
อาจรับรู้ว่าคุณสวมใส่ไว้ที่ข้อมือของคุณ
• หาก Galaxy Watch Active ของคุณไม่ได้ลงทะเบียนว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมานานกว่า 10 นาที Galaxy
Watch Active ของคุณอาจรับรู้ว่าคุณไม่ได้ใส่มันไว้ที่ข้อมือของคุณ
20
การเริ่มต้นใช้งาน
เคล็ดลับและข้อควรระวังเกี่ยวกับสายนาฬิกา
• เมื่อคุณสวมใส่ Galaxy Watch Active เป็นเวลานานหรือออกก�ำลังกายอย่างหนักหน่วงในขณะที่สวมใส่อยู่ อาจเกิด
อาการระคายเคืองเนื่องจากแรงเสียดทานและแรงกด ถ้าหากคุณสวมใส่ Galaxy Watch Active เป็นเวลานาน ถอด
Galaxy Watch Active ออกจากข้อมือของคุณและอย่าสวมใส่ Galaxy Watch Active ของคุณเป็นเวลาหลายชั่วโมง
• การระคายเคืองต่อผิวหนังอาจเกิดขึ้นเนื่องจากอาการแพ้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยอื่นๆ หรือเมื่อผิวของคุณ
สัมผัสกับสบู่หรือเหงื่อเป็นเวลานาน ในกรณีนี้ หยุดใช้งาน Galaxy Watch Active ของคุณและรอ 2 หรือ 3 วัน เพื่อ
บรรเทาอาการ ถ้าอาการยังคงมีอยู่หรือแย่ลง ให้รีบติดต่อแพทย์ทันที
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวของคุณแห้งสนิทก่อนการสวมใส่ Galaxy Watch Active ของคุณ หากคุณสวมใส่ Galaxy
Watch Active ที่เปียกเป็นเวลานาน ผิวหนังของคุณอาจได้รับผลกระทบได้
• หากคุณใช้ Galaxy Watch Active ของคุณในน�้ำ ให้น�ำสิ่งแปลกปลอมออกจากผิวหนังและ Galaxy Watch Active ของ
คุณและเช็ดให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันการระคายเคืองต่อผิวหนัง
• ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ ยกเว้น Galaxy Watch Active เมื่ออยู่ในน�้ำ
การเปลี่ยนสายนาฬิกา
ปลดสายนาฬิกาออกจาก Galaxy Watch Active เพื่อเปลี่ยนอันใหม่
1
เลื่อนแถบสปริงของสายนาฬิกาเข้าด้านใน
21
การเริ่มต้นใช้งาน
2
ดึงสายนาฬิกาออกจากตัวเครื่อง Galaxy Watch Active
3
สอดปลายด้านหนึ่งของแถบสปริงของสายนาฬิกาใหม่เข้าไปยังห่วงของ Galaxy Watch Active
22
การเริ่มต้นใช้งาน
4
เลื่อนแถบสปริงเข้าด้านในและเชื่อมต่อเข้ากับสายนาฬิกาใหม่
1
2
การเปิดและปิด Galaxy Watch Active
กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม (ปุ่มเปิด/ปิด) สักสองสามวินาทีเพื่อเปิด Galaxy Watch Active
เมื่อคุณเปิด Galaxy Watch Active เป็นครั้งแรกหรือรีเซ็ต ค�ำแนะน�ำที่หน้าจอจะปรากฏขึ้นเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ
Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ โปรดดูที่ การเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการจะปิด Galaxy Watch Active กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม (ปุ่มเปิด/ปิด) และจากนั้นสัมผัส ปิดเครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
23
การเริ่มต้นใช้งาน
การรีสตาร์ท Galaxy Watch Active
ถ้า Galaxy Watch Active ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม (ปุ่มเปิด/ปิด) เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อ
เริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การติดตั้งแอพ Galaxy Wearable
คุณสามารถใช้คุณสมบัติอื่น ๆ ที่หลากหลายหลังจากการเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์
มือถือ เพื่อเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ติดตั้งแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ
คุณสามารถดาวน์โหลดแอพ Galaxy Wearable จากสถานที่ดังต่อไปนี้:
• เครื่อง Samsung Android: Galaxy Store Play Store
• เครื่อง Android อื่นๆ: Play Store
คุณไม่สามารถติดตั้งแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่รองรับการซิงค์ข้อมูลของ Galaxy
Watch Active ได้ ตรวจสอบยืนยันว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากันได้กับ Galaxy Watch Active
การเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
Galaxy Watch Active
1
2
เปิด Galaxy Watch Active และปัดขึ้นบนจากด้านล่างของหน้าจอ
หน้าจอจะปรากฏขึ้นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการติดตั้งแอพ Galaxy Wearable
สัมผัส
เพื่อเลือกภาษาที่จะใช้และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอ
หากคุณต้องการใช้ Galaxy Watch Active ของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ โปรดดูที่ การ
ใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่ต้องมีเครื่องโทรศัพท์มือถือ
24
การเริ่มต้นใช้งาน
อุปกรณ์มือถือ
3
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Wearable
หากจ�ำเป็น ให้อัพเดทแอพ Galaxy Wearable ให้เป็นรุ่นล่าสุด
4
5
สัมผัส เริ่มการเดินทาง
6
7
สัมผัส เปิด เมื่อมีข้อความร้องขอให้เปิดการใช้งานบลูทูธปรากฏขึ้น
เลือกเครื่องของคุณที่หน้าจอ
หากคุณไม่พบเครื่องของคุณ สัมผัส ไม่มี Gear ของฉัน
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ การแนะน�ำการใช้งานเบื้องต้นที่หน้าจอจะปรากฏขึ้นมาทั้งที่หน้าจอ Galaxy Watch Active
และเครื่องโทรศัพท์มือถือ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อเรียนรู้การควบคุมพื้นฐานของ Galaxy Watch Active
• วิธีการเชื่อมต่อและหน้าจออาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือและรุ่นซอฟท์แวร์ของคุณ
• เมือ่ คุณเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกหลังจากการรีเซ็ต
แบตเตอรี่ของ Galaxy Watch Active อาจจะหมดได้เร็วขึ้นในขณะซิงค์ข้อมูล เช่น รายชื่อติดต่อ
• อุปกรณ์มือถือและคุณสมบัติที่รองรับอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตอุปกรณ์ของ
คุณ
25
การเริ่มต้นใช้งาน
การเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่
เมื่อคุณเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่ Galaxy Watch Active จะได้รับการรีเซ็ต เมื่อพร
อมต์ปรากฏขึ้นก่อนการเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่ สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล >
เพื่อแบ็คอัพข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ โปรดดูที่ การจัดการข้อมูลใน Galaxy Watch Active ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ็
คอัพ Galaxy Watch Active ของคุณ
1
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่ →
การเชื่อมต่อระหว่าง Galaxy Watch Active ของคุณและเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณจะสิ้นสุดลง หลังจากการรีเซ็ต
แบบเบา จะเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ
2
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Watch Active ของ
คุณ
หากเครื่องโทรศัพท์มือถือที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องอื่นแล้ว เปิดใช้แอพ Galaxy
Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส
→ เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใหม่
การเชื่อมต่อระยะไกล
Galaxy Watch Active และเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการเชื่อมต่อกันผ่านทางบลูทูธ เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธ
คุณสามารถเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ระยะไกลเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้โดยการใช้ Samsung account
ของคุณผ่านเครือข่าย Wi-Fi ด้วยวิธีการนี้จะท�ำให้คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้
หากคุณสมบัตินี้ไม่ได้เปิดใช้งาน เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → บัญชี
และแบ็คอัพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การเชื่อมต่อระยะไกล
26
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่ต้องมีเครื่องโทรศัพท์มือถือ
คุณสามารถใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือได้ ใช้ Galaxy Watch Active ของ
คุณได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำ� กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การปีนเขา
หรือออกก�ำลังกาย คุณสามารถตั้งค่าให้ใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่ต้องมีเครื่องโทรศัพท์มือถือได้เมื่อคุณเปิด Galaxy
Watch Active เป็นครั้งแรกหรือเมื่อคุณรีเซ็ต
• คุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active ของคุณโดยไม่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ
• เข้าไปที่ www.samsung.com เพื่อดูประกาศทางกฏหมายเมื่อเลือกที่จะไม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ในครั้งแรก
1 เปิด Galaxy Watch Active และปัดขึ้นบนจากด้านล่างของหน้าจอ
2 กด และเลือกภาษาที่จะใช้
3 สัมผัส เลื่อนหน้าจอลง และสัมผัส ที่นี่
4 ตรวจสอบประกาศและสัมผัส ด�ำเนินการ >
5 อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่จำ� เป็นและสัมผัส ยอมรับ >
6 อ่านข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้เลือกข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่คุณยอมรับ และจากนั้นสัมผัส ถัดไป >
7 เข้าสู่ระบบด้วย Samsung account ของคุณ
8 หากคุณต้องการกู้คืนข้อมูล ให้กู้คืนข้อมูล Galaxy Watch Active อื่นที่ได้จัดเก็บไว้ใน Samsung account ของคุณ
9 ตั้งค่าเขตเวลา วันที่ และเวลา
10 ตั้งค่า PIN ส�ำหรับการเรียกคืนหรือการแบ็คอัพข้อมูล
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ →
และป้อน PIN เพื่อเชื่อมต่อ Galaxy
Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือในขณะที่ใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่ต้องมีเครื่องโทรศัพท์มือถือ
27
การเริ่มต้นใช้งาน
การควบคุมหน้าจอ
หน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• ขอแนะน�ำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอสัมผัสบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน การท�ำเช่นนี้อาจส่งผลให้
เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
• Galaxy Watch Active อาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
• หน้าจอสัมผัสอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานโหมดล็อกน�้ำ
การสัมผัส
ให้สัมผัสด้วยนิ้วมือของคุณเพื่อเปิดแอพ เลือกรายการเมนู หรือกดปุ่มบนหน้าจอ
28
การเริ่มต้นใช้งาน
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสหน้าจอค้างไว้เป็นเวลาสองวินาทีขึ้นไปเพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขหรือเพื่อดูทางเลือกที่ใช้ได้
การลาก
การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
29
การเริ่มต้นใช้งาน
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่รูปภาพเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่รูปภาพเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
30
การเริ่มต้นใช้งาน
การปัด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ
องค์ประกอบของหน้าจอ
หน้าจอนาฬิกาเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงหน้าจอทั้งหมดของ Galaxy Watch Active อันมากมาย
คุณสามารถดูหน้าจออื่น ๆ โดยการกดปุ่มหรือการปัดนิ้วของคุณที่หน้าจอ
นาฬกา
การแจงเตือน
วิดเจ็ต
เพิ่มวิดเจ็ต
วิดเจ็ต การแจ้งเตือนที่ใช้ได้ และการจัดเรียงอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
31
การเริ่มต้นใช้งาน
การเพิ่มวิดเจ็ด
คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตไปที่หน้าจอหลัก
เลื่อนไปทางซ้ายที่หน้าจอ สัมผัส และเลือกวิดเจ็ต วิดเจ็ตที่เลือกจะปรากฏในแผงหน้าจอใหม่
การย้ายวิดเจ็ต
สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ดและจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
การลบวิดเจ็ต
สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ต จากนั้นสัมผัส
การเปิดและปิดหน้าจอ
หากต้องการเปิดหน้าจอ ให้กดปุ่มโฮมหรือปุ่มกลับ
หากหน้าจอไม่เปิดขึ้นหลังจากที่คุณสัมผัสหน้าจอ สัมผัส (ตั้งค่า) ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ขั้นสูง → แตะเพื่อปลุก และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การปิดหน้าจอ ให้เลื่อนฝ่ามือมาปิดไว้เหนือตัวเรือน นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งาน Galaxy Watch
Active ตามเวลาที่ได้กำ� หนดไว้
คุณยังสามารถเปิดหน้าจอด้วยคุณสมบัติท่าทางการปลุกได้เช่นกัน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → ขั้นสูง →
ท่าทางใน​การปลุก และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
32
การเริ่มต้นใช้งาน
การสลับหน้าจอ
การสลับระหว่างหน้าจอนาฬิกาและหน้าจอแอพ
เพื่อเปิดหน้าแอพ กดปุ่มโฮมบนตัวนาฬิกา
เพื่อกลับสู่หน้าจอนาฬิกา กดปุ่มโฮม
ดูแอพสลาสุด
แอพ
หนาจอนาฬกา
หนาจอแอพ
หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมดที่ได้รับการติดตั้งที่ Galaxy Watch Active
เพื่อย้ายไปที่หน้าจอแอพถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาหรือสัมผัส
แอพที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
33
หรือ
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดแอพ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัสไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งานแอพ
เพื่อเปิดใช้แอพจากรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด สัมผัส (แอพล่าสุด) ที่หน้าจอแอพ
หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดหน้าจอไปทางซ้ายที่หน้าจอนาฬิกาและเลือกแอพที่เพิ่งเปิดใช้หรือแอพที่ใช้บ่อยจากวิดเจ็ต ทางลัดแอพ
เพื่อเปิดใช้แอพ
เพื่อเพิ่มแอพที่คุณต้องการไปยังวิดเจ็ต ทางลัดแอพ สัมผัส และเพิ่มแอพ หากไม่มีพื้นที่ว่างในการเพิ่มแอพ
ที่ใช้บ่อย สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ สัมผัส แก้ไข และจากนั้นสัมผัส ที่แอพที่เพิ่มไว้ก่อนหน้าเพื่อเพิ่มแอพอื่น
การปิดแอพ
1
2
3
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส
(แอพล่าสุด)
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนไปที่แอพเพื่อปิด
สัมผัส
เพื่อปิดแอพที่ก�ำลังใช้งานอยู่ทั้งหมด สัมผัส ปิดทั้งหมด
การกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า กดปุ่มกลับ
34
การเริ่มต้นใช้งาน
หน้าจอล็อก
ใช้คุณสมบัติล็อกหน้าจอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึง Galaxy Watch Active ของ
คุณ หลังจากการเปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอแล้ว Galaxy Watch Active จะร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้
ต้องการปลดล็อก
การตั้งค่าล็อกหน้าจอ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → ระบบป้องกัน → ล็อก → ชนิด และให้เลือกวิธีการล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
นาฬิกา
หน้าจอนาฬิกา
คุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันหรือดูข้อมูลอื่น ๆ เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในหน้าจอนาฬิกา ให้กดปุ่มโฮมเพื่อกลับไปยังหน้าจอ
นาฬิกา
35
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอนาฬิกาและปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวา และจากนั้นเลือกหน้าปัดนาฬิกา
คุณยังสามารถปรับการตั้งค่านาฬิกาได้เองโดยการสัมผัส ก�ำหนดเอง
เพื่อดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาเพิ่มเติมจากแอพ Galaxy Store สัมผัส Galaxy Store
คุณยังสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา ที่หน้าจอแอพ สัมผัส
(ตั้งค่า) → หน้าปัดนาฬิกา → หน้าปัดนาฬิกา
คุณยังสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของ Galaxy Watch Active จากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้ เปิดใช้แอพ Galaxy
Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าปัดนาฬิกา หรือ ค้นพบ เพื่อดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาเพิ่มเติม
จากแอพ Galaxy Store สัมผัส ดูเพิ่ม ที่ หน้าปัดนาฬิกาที่น�ำเสนอ
ปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาด้วยภาพถ่าย
ใช้ภาพถ่ายเป็นหน้าปัดนาฬิกาของคุณหลังการน�ำเข้าภาพถ่ายจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ โปรดดูที่ การน�ำเข้าภาพ
จากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน�ำเข้าภาพถ่ายจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
1
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอนาฬิกาและปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา และจากนั้นสัมผัส ก�ำหนดเอง ที่หน้าปัดนาฬิกา My
Photo+
2
สัมผัสหน้าจอและสัมผัส เพิ่มรูปถ่าย
36
การเริ่มต้นใช้งาน
3
เลือกภาพถ่ายเพื่อใช้เป็นหน้าปัดนาฬิกาและสัมผัส ตกลง → ตกลง
คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออกภาพถ่ายได้โดยการสัมผัสสองครั้งที่รูปภาพอย่างรวดเร็ว การแยกสองนิ้วออกจากกัน
หรือบีบนิ้วเข้าหากันที่รูปภาพ เมื่อซูมภาพถ่ายเข้า ให้ปัดหน้าจอเพื่อท�ำให้บางส่วนของภาพถ่ายปรากฏที่หน้าจอ
เพื่อเพิ่มภาพถ่ายเพิ่มเติม ปัดหน้าจอไปทางซ้ายและเลือก เพิ่มรูปถ่าย สามารถเพิ่มภาพถ่ายได้มากถึงยี่สิบภาพ
เป็นหน้าปัดนาฬิกา ภาพถ่ายที่คุณเพิ่มจะหมุนเป็นแถว
4
ปัดหน้าจอเพื่อเปลี่ยนสีหรือแบบอักษรและสัมผัส ตกลง
การเปิดใช้งานคุณสมบัติเปิดนาฬิกาเสมอ
คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอเพื่อให้แสดงเวลาเสมอเมื่อหน้าจอปิดลงในขณะที่คุณก�ำลังสวมใส่ Galaxy Watch Active ของคุณ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → หน้าปัดนาฬิกา → เปิดนาฬิกา
ตลอดเวลา และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
โหมดดูนาฬิกา
คุณสามารถใช้ Galaxy Watch Active ของคุณในโหมดเฉพาะดูอย่างเดียวเท่านั้น ในโหมดเฉพาะดูอย่างเดียว เฉพาะเวลา
เท่านั้นที่จะแสดงและฟังก์ชันอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกปิด
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) และสัมผัส แบตเตอรี่ เพื่อเปิดเมนูการ
จัดการแบตเตอรี่ จากนั้นเลือก เฉพาะนาฬิกา และสัมผัส
เพื่อปิดใช้งานโหมดเฉพาะดูอย่างเดียว กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมเป็นเวลามากกว่าสามวินาที
37
การเริ่มต้นใช้งาน
การแจ้งเตือน
แผงแจ้งเตือน
ตรวจสอบการแจ้งเตือน เช่น ข้อความใหม่หรือสายที่ไม่ได้รับในแผงการแจ้งเตือน ที่หน้าจอนาฬิกา ปัดไปทางขวาเพื่อเปิด
แผงการแจ้งเตือน เมื่อมีการแจ้งเตือนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ จะเห็นจุดสีส้มที่หน้าจอนาฬิกา
ตัวบงชี้การแจงเตือน
38
การเริ่มต้นใช้งาน
การดูการแจ้งเตือนที่เข้ามา
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ประเภทของการแจ้งเตือนหรือเวลาที่คุณได้รับ จะปรากฏที่
หน้าจอ หากได้รับการแจ้งเตือนมากกว่าสองครั้ง ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อดูการแจ้งเตือนเพิ่มเติม
สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
การลบการแจ้งเตือน
ลบการแจ้งเตือนโดยการปัดหน้าจอขึ้นบนในขณะที่ดูการแจ้งเตือน
39
การเริ่มต้นใช้งาน
การเลือกแอพส�ำหรับการรับการแจ้งเตือน
เลือกแอพจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนที่ Galaxy Watch Active ของคุณ
1
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → การแจ้งเตือน และสัมผัส
สวิตช์
2
สัมผัส จัดการการแจ้งเตือน และสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดไปจากแอพเพื่อรับการแจ้งเตือนที่ Galaxy Watch Active ของคุณ
แผงควบคุมด่วน
แผงนี้ช่วยให้คุณดูสถานะปัจจุบันของ Galaxy Watch Active และก�ำหนดการตั้งค่าได้
ปัดหน้าจอจากขอบบนลงล่าง
เมื่อมีไอคอนการตั้งค่าด่วนมากกว่าเก้าไอคอน ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนไปยังแผงควมคุมด่วนถัดไปหรือ
ก่อนหน้า
ไอคอนแสดงระดับแบตเ
ตอรี่
ไอคอนตัวบงชี้
ไอคอนการตัง้ คาอยางเร็ว
สถานะการเชื่อมตอของ
Galaxy Watch Active
40
การเริ่มต้นใช้งาน
การตรวจสอบไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่ด้านบนของแผงควบคุมด่วนและแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะปัจจุบันของ Galaxy Watch Active
ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
ไอคอนตัวบ่งชี้จะแสดงขึ้นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคของคุณ
ไอคอน
ความหมาย
เชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
ยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
เชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธแล้ว
Wi-Fi ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
ระดับแบตเตอรี่
การตรวจสอบไอคอนการตั้งค่าด่วน
ไอคอนการตั้งค่าด่วนปรากฏที่แผงควบคุมด่วน สัมผัสไอคอนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานหรือเปิดใช้ฟังก์ชั่นได้อย่างสะดวก
โปรดดูที่ การแก้ไขไอคอนควบคุมด่วน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มไอคอนใหม่บนแผงควบคุมด่วน
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์
เชื่อมต่อบลูทูธเฮดเซ็ท
/
เปิดใช้งานโหมดสั่นหรือเงียบ
เปิดใช้งานโหมดห้ามรบกวน
เปิดใช้งานคุณสมบัติเปิดนาฬิกาเสมอ
ปรับความสว่าง
เปิดใช้งานโหมดโรงหนัง
เปิดใช้งานแอพ ตั้งค่า
41
การเริ่มต้นใช้งาน
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
เปิดใช้งานโหมดการบิน
เปิดใช้งานโหมดล็อกน�้ำ
/
เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติ
เปิดใช้งานคุณสมบัติข้อมูลสถานที่
เปิดเมนูการจัดการแบตเตอรี่
เปิดใช้แอพ หาโทรศัพท์ของฉัน
เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC
/
เล่นหรือพักเพลง
เปิดใช้งานคุณสมบัติความไวสัมผัส
การแก้ไขไอคอนควบคุมด่วน
คุณสามารถแก้ไขไอคอนที่แผงควบคุมด่วนได้
การเพิ่มไอคอนการตั้งค่าด่วน
สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนการตั้งค่าด่วนที่แผงควบคุมด่วนและสัมผัส
จากนั้นให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเพิ่มที่แผง
ควบคุมด่วน
ไอคอนส�ำหรับคุณสมบัติที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในแผงควบคุมด่วน
การลบไอคอนการตั้งค่าด่วน
สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนการตั้งค่าด่วนที่คุณต้องการลบที่แผงควบคุมด่วนและสัมผัส
ไอคอนการตั้งค่าด่วนจะถูกลบออก
คุณยังสามารถแก้ไขแผงควบคุมด่วนได้อีกด้วย ที่หน้าจอแอพ สัมผัส
ด่วน
42
(ตั้งค่า) → ขั้นสูง → แก้ไขการตั้งค่า
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์
เปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์ส�ำหรับการนอนหลับ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
ไอคอน
จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอนาฬิกา การแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการปลุกถูกปิดเสียงและหน้าจอจะไม่เปิด
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะนอนหลับ นอกจากนี้ คุณสมบัติท่าทางการปลุกและคุณสมบัติเปิดใช้งานนาฬิกาเสมอจะถูกปิด
การใช้งาน
การเชื่อมต่อบลูทูธเฮดเซ็ท
เชื่อมต่อบลูทูธเฮดเซ็ทและคุณสามารถฟังเพลงผ่านทางนั้นได้
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
คุณสมบัติบลูทูธจะได้รับการเปิดใช้งานและรายชื่อบลูทูธเฮดเซ็ทที่พร้อมใช้งานจะได้รับการค้นหา หากบลูทูธที่ใช้ก่อนหน้านี้
พร้อมใช้งาน ก็จะได้รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
การเปิดใช้งานโหมดสั่นหรือเงียบ
เปิดใช้งานโหมดสั่นหรือเงียบ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส หรือ
การเปิดใช้งานโหมดห้ามรบกวน
ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อปิดเสียงการแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการปลุกและหน้าจอจะไม่เปิดเมื่อได้รับการแจ้งเตือน
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส และเลือกทางเลือกห้ามรบกวนที่คุณต้องการ
ไอคอน
จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอนาฬิกา
การเปิดใช้งานคุณสมบัติเปิดนาฬิกาเสมอ
ตั้งค่าหน้าจอเพื่อให้แสดงหน้าจอเสมอเมื่อปิดหน้าจอในขณะที่คุณสวมใส่ Galaxy Watch Active ของคุณ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ แบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่าปกติ
43
การเริ่มต้นใช้งาน
การปรับความสว่าง
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอของ Galaxy Watch Active ตามที่ต้องการได้
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส และปรับความสว่างโดยการสัมผัส หรือ
การเปิดใช้งานโหมดโรงหนัง
เปิดใช้งานโหมดโรงหนังเพื่อรับชมภาพยนตร์
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
ไอคอน
จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอนาฬิกา การปลุกและการแจ้งเตือนทั้งหมดจะถูกปิดเสียงและหน้าจอจะไม่เปิด
เมื่อได้รับการแจ้งเตือนหรือเมื่อมีการปลุก นอกจากนี้ คุณสมบัติท่าทางการปลุกและคุณสมบัติเปิดใช้งานนาฬิกาเสมอจะถูก
ปิดการใช้งาน
เปิดใช้งานแอพการตั้งค่า
เปิดใช้งานแอพ ตั้งค่า เพื่อก�ำหนดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Galaxy Watch Active
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
แอพ ตั้งค่า จะได้รับการเปิดใช้งาน
การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อจ�ำกัดคุณสมบัติ Galaxy Watch Active บางอย่างและลดการใช้งานของแบตเตอรี่
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
โปรดดูที่ โหมดประหยัดพลังงาน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน
เปิดใช้งานโหมดเครื่องบินเมื่อคุณขึ้นเครื่องบิน การเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้จะจ�ำกัดแอพที่ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย แต่จะ
อนุญาตให้คุณใช้แอพและคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ตามปกติ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
ไอคอน
จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอนาฬิกา
44
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดใช้โหมดล็อกน�้ำ
เปิดใช้งานโหมดล็อกน�ำ้ เมื่อคุณออกก�ำลังกายในน�้ำ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
หน้าจอสัมผัส คุณสมบัติท่าทางการปลุก และคุณสมบัติเปิดใช้งานนาฬิกาเสมอจะถูกปิดใช้งาน
กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมจนกว่าวงกลมจะหายไปเพื่อปิดโหมดล็อกน�้ำ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยตนเองหรือตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส หรือ
เครือข่าย Wi-Fi จะได้รับการเชื่อมต่อหรือได้รับการยกเลิกการเชื่อมต่อ เครือข่าย Wi-Fi จะได้รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
เมื่อ ปรากฏขึ้นมา
ไม่ปรากฏขึ้นและเครือข่าย Wi-Fi ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการ
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การเปิดใช้งานคุณสมบัติข้อมูลสถานที่
เปิดใช้งานข้อมูลสถานที่เพื่อใช้ข้อมูล GPS และข้อมูลสถานที่กับบางแอพ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
การเปิดเมนูการจัดการแบตเตอรี่
เปิดเมนูการจัดการแบตเตอรี่เพื่อจัดการการใช้แบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
เมนูจัดการแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น
45
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดใช้แอพค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
เปิดใช้แอพ หาโทรศัพท์ของฉัน และค้นหาโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณวางผิดที่
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
เครื่องมือถือจะส่งเสียงและเปิดหน้าจอ โปรดดูที่ หาโทรศัพท์ของฉัน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัตินี้จะไม่แสดงเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การเปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC
เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
คุณสมบัติ NFC สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกกับเสาอากาศ NFC โปรดดูที่ NFC ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การเล่นหรือการหยุดเพลงชั่วคราว
เล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส หรือ
เพลงได้เล่นหรือหยุดชั่วคราวที่ Galaxy Watch Active และเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่ออยู่ คุณยังสามารถฟัง
เพลงหลังจากการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธได้
การเปิดใช้งานคุณสมบัติความไวสัมผัส
เปิดใช้งานคุณสมบัติความไวสัมผัสเพื่อใช้หน้าจอสัมผัสขณะใส่ถุงมือ
ที่แผงควบคุมด่วน สัมผัส
หน้าจอสัมผัสอาจไม่รู้จักการสัมผัสของคุณและคุณสมบัติอาจไม่เปิดใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของถุงมือ
46
การเริ่มต้นใช้งาน
การป้อนข้อความ
บทน�ำ
หน้าจอการป้อนข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสามารถป้อนข้อความได้ เช่น เมื่อส่งข้อความ
• หน้าจอการป้อนข้อความอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอพที่คุณเปิดใช้งาน
• เมื่อ Galaxy Watch Active ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านทางบลูทูธ การตั้งค่าภาษาที่ใช้
ในเครื่องโทรศัพท์มือถือจะถูกน�ำมาใช้ที่ Galaxy Watch Active
แทรกไอคอนอีโมติคอน
เปดโหมดการปอนขอมูลการเขียนดวยลาย
มือหรือแปนพิมพ
ใชการปอนดวยเสียง
แทรกแทมเพลตขอความ
การใช้การป้อนด้วยเสียง
และพูดเพื่อป้อนข้อความของคุณ
สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนภาษาที่สามารถจดจ�ำได้ สัมผัส → ภาษา​เขียน
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
การจดจําการปอนดวยเสียง
47
การเริ่มต้นใช้งาน
• คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา
• เคล็ดลับส�ำหรับการรับรู้เสียงที่ดี
–– พูดให้ชัดเจน
–– พูดในสถานที่ที่เงียบ
–– อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและค�ำสแลง
–– หลีกเลี่ยงการพูดด้วยส�ำเนียงเฉพาะถิ่น
Galaxy Watch Active อาจไม่สามารถรับรู้ข้อความที่คุณพูดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของ
คุณ
การใช้อีโมติคอน
สัมผัส
และให้เลือกหมวดหมู่ รายการอีโมติคอนของหมวดหมู่ที่ได้เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
เพื่อวาดภาพ สัมผัส ภาพวาด ที่ด้านบนของหน้าจอ และวาดข้อความของคุณ
สัมผัส
เพื่อลบสิ่งที่ป้อนไว้ทีละระยะ เพื่อกู้คืนจังหวะ สัมผัส
48
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้งานโหมดการป้อนข้อมูลการเขียนด้วยลายมือหรือแป้นพิมพ์
สัมผัส
เพื่อเปิดโหมดการเขียนด้วยลายมือและเขียนที่หน้าจอ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
การเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
ปัดหน้าจอไปทางขวาจากขอบด้านซ้ายของหน้าจอป้อนข้อความและเลือกโหมดป้อนข้อมูลที่คุณต้องการ คุณสามารถ
สลับระหว่างโหมดข้อความ โหมดอิโมติคอน โหมดตัวเลข โหมดการป้อนด้วยเสียง โหมดการเขียนด้วยลายมือและโหมด
เครื่องหมายได้
โหมดการเขียนด้วยลายมืออาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
ลากปุ่มสเปซไปทางซ้ายหรือขวาขณะสัมผัสค้างไว้เพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในโหมดข้อความ
ในการเพิ่มภาษา ให้สลับไปยังโหมดตัวเลข โหมดเครื่องหมาย หรือโหมดอิโมติคอน จากนั้น สัมผัส
ป้อน และเลือกภาษาที่จะเพิ่ม คุณสามารถใช้ภาษาได้สูงสุดสองภาษา
49
→
เลือกภาษา​ที่ใช้
การเริ่มต้นใช้งาน
การใช้งานแป้นพิมพ์
ปัดหน้าจอไปทางขวาจากขอบด้านซ้ายของหน้าจอการป้อนข้อความและเลือก
แป้นพิมพ์จะปรากฏในโหมดข้อความ
• การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่รองรับ
• รูปแบบแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
ปอนตัวพิมพใหญ
สําหรับการกรอกตัวพิมพใหญทั้งหมด
ใหสัมผัสสองครั้ง
ปอนเวนวรรค
50
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ
ดูข้อความและตอบกลับโดยใช้ Galaxy Watch Active
การดูข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
สัมผัส (ข้อความ) ที่หน้าจอแอพ
หรือปัดหน้าจอไปทางขวาที่หน้าจอนาฬิกาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือนและดูข้อความใหม่
เลื่อนไปตามรายการข้อความ จากนั้นเลือกผู้ติดต่อเพื่อดูบทสนทนาของคุณ
เพื่อดูข้อความที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส ปัดขึ้นบนหรือลงล่างที่หน้าจอ และจากนั้นสัมผัส แสดงบนโทรศัพท์
เพื่อตอบกลับข้อความ ให้เลือกโหมดการป้อนและป้อนข้อความของคุณ
51
แอพและคุณสมบัติ
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความในขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
สัมผัส
(ข้อความ) ที่หน้าจอแอพ
สรางขอความใหม
รายชื่อ
รายการขอความ
2
3
4
สัมผัส
หรือ คุณสามารถเลือกผู้รับข้อความได้โดยการสัมผัส
ที่รายชื่อผู้ติดต่อ
เพิ่มผู้รับและสัมผัส ถัดไป
เลือกโหมดการป้อน และป้อนข้อความของคุณ และจากนั้นสัมผัส ส่ง
เมื่อคุณเลือกแม่แบบข้อความ สัมผัส
เมื่อคุณเลือกอิโมติคอน ข้อความจะถูกส่งยังผู้รับโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณป้อนข้อความด้วยเสียง คุณสามารถเลือกระหว่างข้อความและข้อความเสียงส�ำหรับรูปแบบข้อความได้ ถ้าหน้า
จอการเลือกรูปแบบข้อความไม่ปรากฏ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → แอพ → ข้อความ และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ ส่งเป็นเสียง เพื่อเปิดใช้งาน
52
แอพและคุณสมบัติ
การลบข้อความ
1
2
3
สัมผัส
(ข้อความ) ที่หน้าจอแอพ
เลื่อนไปตามรายการข้อความ จากนั้นเลือกผู้ติดต่อเพื่อดูบทสนทนาของคุณ
สัมผัส ปัดหน้าจอขึ้นหรือลงที่หน้าจอ และจากนั้นสัมผัส ลบ
ข้อความจะถูกลบทั้งจาก Galaxy Watch Active และเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์
บทน�ำ
คุณสามารถโทรออกหรือตรวจสอบสายเรียกเข้าและรับสายได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสนทนาทางโทรศัพท์ได้ผ่านเครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อเท่านั้น
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
คุณสามารถสนทนาทางโทรศัพท์ผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Watch Active ของคุณ
53
แอพและคุณสมบัติ
การปฏิเสธสาย
คุณสามารถปฏิเสธสายเรียกเข้าและส่งข้อความปฏิเสธสายไปยังผู้โทรเข้า
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายเข้า ให้ปัดหน้าจอจากขอบด้านล่างขึ้นข้างบน
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากไม่ได้รับสาย การแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับจะปรากฏขึ้นที่แผงการแจ้งเตือน ปัดหน้าจอไปทางขวาบนหน้าจอนาฬิกาเพื่อ
เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ หรือ สัมผัส (โทรศัพท์) ที่หน้าจอแอพเพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
54
แอพและคุณสมบัติ
การโทรออก
(โทรศัพท์) ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส
รายชื่อ
แปนพิมพ
รายการบันทึก
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• สัมผัส
ใส่ตัวเลขโดยใช้ปุ่มกด จากนั้นจึงสัมผัส
• สัมผัส
เลื่อนไปตามรายการรายชื่อ เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส
• เลื่อนไปตามรายการบันทึก เลือกป้อนบันทึก จากนั้นสัมผัส
รายชื่อ
รายชื่อที่ได้บันทึกไว้ที่เครื่องโทรศัพทมือถือของคุณก็จะถูกบันทึกลงใน Galaxy Watch Active ของคุณหลังจากคุณเชื่อมต่อ
คุณสามารถโทรออกหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
สัมผัส (รายชื่อ) ที่หน้าจอแอพ
รายการโปรดของรายชื่อผู้ติดต่อที่เครื่องโทรศัพท์มือถือจะแสดงอยู่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• สัมผัส
และป้อนเกณฑ์การค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ
• เลื่อนผ่านรายชื่อผู้ติดต่อ เมื่อคุณปัดขึ้นบนหรือลงล่างที่หน้าจออย่างรวดเร็ว รายการจะเลื่อนไปตามอักษรของตัวอักษร
แรก
เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกท�ำสิ่งต่อไปนี้:
•
: ท�ำการโทรปกติ
•
: เขียนข้อความ
55
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มรายชื่อ
1
2
3
สัมผัส
(รายชื่อ) ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส
ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อและป้อนข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
สัมผัส บันทึก
การเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยในวิดเจ็ต
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายที่หน้าจอนาฬิกาและเพิ่มรายชื่อที่ใช้บ่อยจากวิดเจ็ต รายชื่อ เพื่อที่จะติดต่อได้โดยตรงผ่านทางข้อความ
หรือโทรศัพท์ สัมผัส เพิ่ม ให้เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
• เพื่อใช้วิดเจ็ต รายชื่อ คุณต้องเพิ่มเข้าไปก่อน โปรดดูที่ การเพิ่มวิดเจ็ด ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังวิดเจ็ตได้ถึงสี่รายชื่อ
การเพิ่มข้อมูลทางการแพทย์ในโปรไฟล์ของฉัน
เพิ่มข้อมูลทางการแพทย์ไปยังโปรไฟล์ของฉันส�ำหรับพนักงานกู้ชีพได้เห็นอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ เปิดใช้แอพ รายชื่อ ให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ และจากนั้นป้อนข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ
เพื่อดูข้อมูลทางการแพทย์ที่ Galaxy Watch Active ของคุณ ที่หน้าจอแอพสัมผัส (รายชื่อ) และให้เลือกโปรไฟล์ของ
คุณ และจากนั้นปัดขึ้นด้านบนจากขอบด้านล่างของหน้าจอ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมของ Galaxy Watch Active (ปุ่มเปิด/ปิด) และสัมผัส ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Watch Active
56
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Health
บทน�ำ
Samsung Health บันทึกและจัดการกิจกรรมของคุณตลอด 24 ชั่วโมง และรูปแบบการนอนหลับเพื่อปลูกฝังนิสัยที่ดีต่อ
สุขภาพ เมื่อเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถบันทึกและจัดการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่แอพ Samsung Health
เมื่อคุณสมบัติการรับรู้การออกก�ำลังกายแบบอัตโนมัติได้รับการเปิดใช้งานหลังจากคุณออกก�ำลังกายนานกว่า 10 นาที ใน
ขณะที่สวมใส่ Galaxy Watch Active นั้น จะแสดงข้อความกระตุ้น เมื่อ Galaxy Watch Active รับรู้ถึงการไม่มีความ
เคลื่อนไหวใด ๆ ของกิจกรรมนานกว่าหนึ่งชั่วโมง ก็จะแจ้งให้คุณทราบและแสดงให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวเพื่อให้ปฏิบัติตาม
เมื่อ Galaxy Watch Active ของคุณรู้ว่าคุณก�ำลังขับรถ ก็อาจไม่แสดงข้อความกระตุ้นคุณหรือภาพการเคลื่อนไหว
สัมผัส (Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
• คุณสมบัติ Samsung Health มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อการออก
ก�ำลังกายเท่านั้น โดยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ก่อนการใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ ให้อ่านค�ำ
แนะน�ำอย่างรอบคอบ
• ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากการใช้งาน Galaxy Watch Active หรือ Fit Software หรือแอพพลิเคชันที่ได้ดาวน์โหลด
ไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะไม่เหมาะสม ไม่แม่นย�ำ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถเชื่อถือได้
57
แอพและคุณสมบัติ
การสวม Galaxy Watch Active อย่างถูกต้อง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามอัตราการเต้นหัวใจอัตโนมัติ หรือเมื่อ Galaxy Watch Active รับรู้การออกก�ำลัง
กายของคุณ Galaxy Watch Active จะติดตามอัตราการเต้นหัวใจของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ของคุณ ให้สวมใส่ Galaxy Watch Active ให้แนบสนิทกับแขนของคุณเหนือข้อมือของคุณดังรูปด้านล่างนี้
• หากคุณสวมใส่ Galaxy Watch Active ให้แน่นเกินไป อาจท�ำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้และหากคุณสวมใส่
ให้หลวมเกินไป ก็อาจส่งผลให้เกิดการเสียดสีได้
<ดานหลัง>
เซนเซอรวัดอัตราการเตนหัวใจ
• ความแม่นย�ำของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจลดลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและสภาพแวดล้อม
• ใช้คุณสมบัติ HR ส�ำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเท่านั้น
• ห้ามจ้องมองแสงไฟของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยตรง การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้การมองเห็น
ของคุณเสื่อมลง ตรวจสอบให้แน่ใจอย่าให้เด็กมองไปที่แสงไฟโดยตรง
• อุณหภูมิแวดล้อมที่เย็นอาจส่งผลกระทบต่อการวัดผลของคุณ ระหว่างฤดูหนาวหรือสภาพอากาศเย็น ให้รักษา
ร่างกายของคุณให้อบอุ่นเมื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
58
แอพและคุณสมบัติ
• การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจท�ำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการ
เต้นปกติของคุณ
• อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้
ไม่แม่นย�ำ
• เนื่องจากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจใช้แสงไฟในการประมาณค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ความแม่นย�ำ
จึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดูดซับและสะท้อนของแสงสว่าง รวมไปถึง
การหมุนเวียนของโลหิต/ความดันโลหิต สภาพผิว และต�ำแหน่ง และความเข้มข้นของหลอดเลือด นอกจากนี้
ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณสูงหรือต�่ำมาก การวัดค่าอาจไม่แม่นย�ำ
• ผู้ใช้ที่มีข้อมือเล็กอาจได้รับค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่แม่นย�ำ เมื่ออุปกรณ์หลวมจะท�ำให้แสงสว่างสะท้อน
ไม่เท่ากัน หากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจท�ำงานไม่ถูกต้อง ให้ปรับต�ำแหน่งเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ
ของเครื่องไปทางขวา ซ้าย บน หรือล่างที่ข้อมือของคุณ หรือสวมเครื่องที่แขนด้านในของคุณเพื่อให้เซนเซอร์
สัมผัสกับผิวหนังของคุณ
• ถ้าเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสกปรก ให้เช็ดเซนเซอร์และลองอีกครั้ง สิ่งกีดขวางระหว่างปลอกข้อมือ
ของเครื่องกับข้อมือของคุณ เช่น ขนตามร่างกาย ฝุ่นผง หรือสิ่งอื่นๆอาจท�ำให้การสะท้อนแสงไม่สม�ำ่ เสมอ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้น�ำสิ่งกีดขวางออกก่อนใช้งาน
• หากอุปกรณ์ร้อนเมื่อสัมผัส โปรดถอดออกจนกว่าจะเย็นลง การให้ผิวหนังสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องเป็น
เวลานานอาจท�ำให้เกิดผิวไหม้ได้
59
แอพและคุณสมบัติ
กิจกรรมประจ�ำวัน
ตรวจสอบเป้าหมายกิจกรรมประจ�ำวันของคุณตามเป้าหมายของคุณ เช่น แคลอรี่ที่ได้รับการเผาผลาญ เวลาออกก�ำลังกาย
หรือเวลาท�ำกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
การตรวจสอบกิจกรรมประจ�ำวัน
สัมผัส (Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ ปัดขึ้นบนหรือลงล่างที่หน้าจอ และจากนั้นเปิดหน้าจอแทรกเกอร์กิจกรรม
ประจ�ำวัน หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดที่หน้าจอไปทางซ้ายที่หน้าจอนาฬิกาและเลือกวิดเจ็ต กิจกรรมประจ�ำวัน เพื่อเปิดใช้
• กิจกรรม: ตรวจสอบแคลอรี่ประจ�ำวันที่ได้รับการเผาผลาญผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณท�ำตลอดทั้งวัน เมื่อคุณเข้าใกล้เป้า
หมายแคลอรี่ของคุณแล้ว กราฟจะเพิ่มขึ้น
• ออกก�ำลัง: ตรวจสอบเวลาออกก�ำลังกายทั้งหมดของคุณส�ำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณท�ำตลอดทั้งวัน เวลาส�ำหรับการ
ออกก�ำลังกายที่หลากหลายนั้นต่าง ๆ จะได้รับการจดจ�ำโดยอัตโนมัติและเวลาส�ำหรับการออกก�ำลังกายที่เริ่มด้วยตนเอง
จะรวมอยู่ด้วย เมื่อคุณเข้าใกล้เป้าหมายการออกก�ำลังกายของคุณแล้ว กราฟจะเพิ่มขึ้น
• ขยับทุกชั่วโมง: ตรวจสอบว่าคุณใช้งานชั่วโมงต่อวันนานเท่าไร เมื่อคุณเข้าใกล้เป้าหมายเวลาของคุณด้วยการท�ำ
กิจกรรมเบา ๆ เช่นการยืดและการเดิน กราฟจะเพิ่มขึ้น
เพื่อดูบันทึกรายสัปดาห์ด้วยกราฟ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
60
แอพและคุณสมบัติ
ตั้งค่าเป้าหมายกิจกรรมประจ�ำวัน
1
2
3
4
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแทรกเกอร์กิจกรรมประจ�ำวันและสัมผัส ตั้ง​ค่า
สัมผัส ก�ำหนดเป้าหมาย และให้เลือกทางเลือกกิจกรรม
สัมผัสช่องป้อนข้อมูลเป้าหมายและปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเป้าหมาย
สัมผัส เรียบร้อย
การตั้งค่าการแจ้งเตือน
เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ ให้ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ สัมผัส ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การแจ้ง
เตือน เพื่อเปิดใช้งาน
ก้าว
Galaxy Watch Active จะนับจ�ำนวนก้าวที่คุณเดินและวัดระยะทางที่คุณเดินผ่านมา
การวัดจ�ำนวนก้าวและระยะทางที่คุณเดิน
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ ปัดขึ้นบนหรือลงล่างที่หน้าจอ และจากนั้นเปิดหน้าจอแทรกเกอร์จ�ำนวนก้าว
รวมจํานวนกาวปจจุบัน
เปาหมาย
61
แอพและคุณสมบัติ
เพื่อดูบันทึกรายสัปดาห์ด้วยกราฟ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
• เมื่อคุณเริ่มต้นวัดจ�ำนวนก้าวของคุณ แทรกเกอร์จ�ำนวนก้าวจะตรวจสอบจ�ำนวนก้าวของคุณและแสดงบัญชี
จ�ำนวนก้าวของคุณหลังจากที่ล่าช้าลงเล็กน้อย เนื่องจาก Galaxy Watch Active ของคุณรับรู้ถึงการเคลื่อนไหว
ของคุณอย่างถูกต้องหลังจากที่คุณเดินไปสักพัก ส�ำหรับการนับจ�ำนวนก้าวที่ถูกต้องนั้น คุณยังอาจพบความ
ล่าช้าลงเล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
• ถ้าคุณใช้งานระบบติดตามจ�ำนวนก้าวขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับ
จ�ำนวนก้าวของคุณ
การตั้งค่าเป้าหมายจ�ำนวนก้าว
1
2
3
4
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแทรกเกอร์จำ� นวนก้าวและสัมผัส ตั้ง​ค่า
สัมผัส เป้าหมายก้าว
สัมผัสช่องป้อนข้อมูลเป้าหมายและปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเป้าหมาย
สัมผัส เรียบร้อย
การตั้งค่าการแจ้งเตือน
เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ ให้ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ สัมผัส ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การแจ้ง
เตือน เพื่อเปิดใช้งาน
62
แอพและคุณสมบัติ
ชั้น
บันทึกและติดตามว่าคุณขึ้นบันไดกี่ชั้น
การนับชั้น
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ ให้ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ และจากนั้นเปิดหน้าจอแทรกเกอร์จ�ำนวนชั้น
จํานวนชั้นปจจุบันทั้งหมด
เปาหมาย
เพื่อดูบันทึกรายสัปดาห์ด้วยกราฟ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
• หนึ่งชั้นจะถูกค�ำนวณเป็นประมาณ 3 เมตร จ�ำนวนชั้นที่วัดอาจไม่ตรงกับจ�ำนวนชั้นที่คุณขึ้นจริง
• จ�ำนวนชั้นที่วัดอาจไม่แม่นย�ำ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และสภาพของอาคาร
• ชั้นทีว่ ัดอาจไม่ถูกต้องถ้าน�้ำ (จากการอาบน�้ำและกิจกรรมทางน�ำ้ ) หรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในเซนเซอร์
ความดันบรรยากาศ หากมีผงซักฟอก เหงื่อ หรือเม็ดฝนใดๆ ที่ Galaxy Watch Active ให้ล้างออกด้วยน�้ำ
สะอาดและท�ำให้เซ็นเซอร์ความดันแห้งอย่างทั่วถึงก่อนการใช้งาน
การตั้งค่าเป้าหมายส�ำหรับการปีนจ�ำนวนชั้น
1
2
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแทรกเกอร์จ�ำนวนชั้นและสัมผัส ตั้ง​ค่า
สัมผัส ชั้นเป้าหมาย
63
แอพและคุณสมบัติ
3
4
สัมผัสช่องป้อนข้อมูลเป้าหมายและปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเป้าหมาย
สัมผัส เรียบร้อย
การตั้งค่าการแจ้งเตือน
เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ ให้ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ สัมผัส ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การแจ้ง
เตือน เพื่อเปิดใช้งาน
พลังงาน
คุณสามารถตรวจสอบแคลอรี่ของคุณที่ได้รับการเผาผลาญเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
สัมผัส (Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ ให้ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ และจากนั้นเปิดหน้าจอแคลอรี่
• แคลอรี่ทั้งหมดที่คุณเผาผลาญรวมถึงการเผาผลาญพลังงานของคุณที่ค�ำนวณจากโปรไฟล์ที่คุณได้ลงทะเบียน
ไว้ เมื่อคุณเปิดใช้แอพ Samsung Health เป็นครั้งแรก การเผาผลาญพลังงานที่คุณใช้จนถึงเวลาที่เปิดแอพจะ
แสดงเป็นแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญ
• แคลอรี่ที่ได้รับการเผาผลาญในระหว่างกิจกรรมเป็นผลมาจากการออกก�ำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณ
ด�ำเนินการ
64
แอพและคุณสมบัติ
การออกก�ำลังกาย
บันทึกข้อมูลการออกก�ำลังกายของคุณและตรวจสอบผลลัพธ์ เช่น แคลอรี่ที่ได้รับการเผาผลาญ กับคุณสมบัติการออกก�ำลัง
กาย
• ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ควรรับค�ำ
แนะน�ำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
• ถ้าคุณรู้สึกวิงเวียน เจ็บ หรือมีอาการหายใจล�ำบากในระหว่างออกก�ำลัง ให้หยุดใช้คุณสมบัตินี้ และปรึกษา
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาต
• หากคุณเพิ่งซื้อหรือรีเซ็ต Galaxy Watch Active ให้สร้างโปรไฟล์ของคุณ
โปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนออกก�ำลังกายในสภาพอากาศที่เย็น:
• หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องในอากาศเย็น หากเป็นไปได้ ให้ใช้งานเครื่องในอาคาร
• หากคุณใช้เครื่องกลางแจ้งในสภาพอากาศเย็น ให้ครอบ Galaxy Watch Active ไว้ในแขนเสื้อก่อนการใช้งาน
การเริ่มต้นออกก�ำลังกาย
1
2
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ เปิดหน้าจอแทรกเกอร์การออกก�ำลังกาย และจากนั้นสัมผัส ออกก�ำลัง
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายที่หน้าจอนาฬิกาและเริ่มต้นการออกก�ำลังกายโดยตรงจากวิดเจ็ต Multi-workouts สัมผัส
เพิ่ม เพื่อเพิ่มประเภทการออกก�ำลังกายที่แตกต่างกันถึงสี่แบบ
65
แอพและคุณสมบัติ
3
4
สัมผัส ที่ประเภทของการออกก�ำลังกายที่คุณต้องการจากรายการประเภทการออกก�ำลังกาย
หน้าจอที่คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียดของการออกก�ำลังกาย เช่น เป้าหมาย จะปรากฏขึ้น
เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นการออกก�ำลังกาย สัมผัสประเภทของการออกก�ำลังกาย
เมื่อไม่มีประเภทการออกก�ำลังกายที่คุณต้องการ สัมผัส การออกก�ำลังกายเพิ่มเติม และให้เลือกประเภทการออกก�ำลัง
กายที่คุณต้องการ
สัมผัส เป้าหมาย ให้เลือกประเภทเป้าหมาย และจากนั้นตั้งค่ารายละเอียดของเป้าหมาย
ถ้าหากคุณเลือก การออกก�ำลังง่ายๆ เป็นเป้าหมาย คุณสามารถออกก�ำลังกายได้มากเท่าที่คุณต้องการโดยไม่
จ�ำกัดเวลาหรือระยะทาง
5
สัมผัส หน้าจอออกก�ำลังกาย เพื่อก�ำหนดหน้าจอการออกก�ำลังกาย
• โปรดดูที่ ก�ำหนดหน้าจอการออกก�ำลังกายเอง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หน้าจอการออกก�ำลังกายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงออกก�ำลังกาย
6
ตั้งค่าทางเลือกต่างๆ ส�ำหรับการออกก�ำลังกายแต่ละประเภท
• ต�ำแหน่ง: ตั้งค่าเสาอากาศ GPS ของ Galaxy Watch Active เพื่อติดตามต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณเมื่อคุณออก
ก�ำลังกายข้างนอก
• พักอัตโนมัติ: ตั้งค่าคุณสมบัติการออกก�ำลังกายของ Galaxy Watch Active เพื่อหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
หยุดการออกก�ำลังกาย
• ความถี่ที่กำ� หนด: ตั้งค่าเพื่อรับค�ำแนะน�ำเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าถึงระยะทางหรือเวลาที่คุณตั้งค่าไว้
• ความยาวของสระ: ก�ำหนดความยาวของสระว่ายน�ำ้
66
แอพและคุณสมบัติ
7
สัมผัส
เพื่อเริ่มออกก�ำลังกาย
• ตั้งค่าว่าจะใช้ข้อมูลต�ำแหน่งของคุณหรือไม่เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active ของคุณเป็นครั้งแรกหลังจากการ
ซื้อหรือการรีเซ็ต เปิดใช้ข้อมูลต�ำแหน่งสถานที่เป็นค่าเริ่มต้น
• อัตราการเต้นของหัวใจของคุณจะถูกวัดในไม่กี่วินาทีเมื่อคุณเริ่มออกก�ำลังกาย เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Galaxy Watch Active ให้สวมใส่ Galaxy Watch Active ให้แน่นรอบแขนท่อนล่าง
เหนือข้อมือของคุณเล็กน้อย
• ห้ามเคลื่อนไหวจนกว่าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณจะปรากฎบนหน้าจอ เพื่อให้สามารถวัดได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น
• อัตราการเต้นของหัวใจของคุณอาจไม่สามารถวัดได้ในบางครั้งเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น สภาพ
แวดล้อม สภาพร่างกายของคุณ หรือวิธีการสวมใส่ Galaxy Watch Active
• เมื่อคุณเลือก ว่ายน�้ำ (สระ) หรือ ว่ายน�้ำ (กลางแจ้ง) โหมดล็อกน�ำ้ จะได้รับการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
67
แอพและคุณสมบัติ
8
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูข้อมูลการออกก�ำลังกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ระยะทางหรือเวลา
ที่หน้าจอการออกก�ำลังกาย
เมื่อคุณว่ายน�้ำ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการออกก�ำลังกายเพิ่มเติมได้
เพื่อฟังเพลง ปัดหน้าจอไปทางขวา
• เมื่อคุณเลือก ว่ายน�้ำ (สระ) หรือ ว่ายน�้ำ (กลางแจ้ง) โหมดล็อกน�้ำจะได้รับการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและหน้า
จอสัมผัสจะถูกปิดใช้งาน หน้าจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติและคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการออกก�ำลังกายของ
คุณได้
• เมื่อคุณเลือก ว่ายน�้ำ (สระ) หรือ ว่ายน�้ำ (กลางแจ้ง) ค่าที่ได้บันทึกไว้อาจไม่เที่ยงตรงในกรณีต่อไปนี้:
–– หากคุณหยุดการว่ายน�้ำก่อนถึงจุดสิ้นสุดของเลน
–– ถ้าหากคุณเปลี่ยนจังหวะการว่ายน�้ำกลางคัน
–– หากคุณหยุดขยับแขนของคุณก่อนถึงเส้นชัย
–– หากคุณเตะกับขาของคุณที่โฟมว่ายน�ำ้ หรือว่ายน�้ำโดยไม่มีการเคลื่อนไหวแขนของคุณ
–– หากคุณไม่พักหรือเริ่มการออกก�ำลังกายใหม่โดยการกดปุ่มกลับ แต่เสร็จสิ้นการออกก�ำลังกายโดยการ
กดปุ่มกลับและโดยการสัมผัส เสร็จ
68
แอพและคุณสมบัติ
9
กดปุ่มกลับเพื่อหยุดการออกก�ำลังกายชั่วคราว
เพื่อรีสตาร์ทการออกก�ำลังกาย สัมผัสปุ่มกลับอีกครั้งหลังจากหยุดการออกก�ำลังกายชั่วคราว
เพื่อเสร็จสิ้นการออกก�ำลังกาย สัมผัส เสร็จ →
หลังจากพักการออกก�ำลังกาย
เพื่อเสร็จสิ้นการว่ายน�้ำ กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมเพื่อปิดใช้งานโหมดล็อกน�้ำก่อนเป็นอันดับแรก เขย่า Galaxy Watch Active
ของคุณเพื่อเอาน�้ำออกจากตัวเครื่องให้หมดเพื่อให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ความดันท�ำงานได้อย่างถูกต้อง และจากนั้นสัมผัส
OK → เสร็จ →
เพลงจะยังคงเล่นต่อไปแม้ว่าคุณเสร็จสิ้นการออกก�ำลังกาย เพื่อต้องการหยุดเล่นเพลง หยุดเพลงก่อนเสร็จสิ้นการ
ออกก�ำลังกายหรือเปิดใช้ (เพลง) เพื่อหยุดการเล่นเพลง
10 ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลังจากเสร็จสิ้นการออกก�ำลังกายและดูข้อมูลการออกก�ำลังกายของคุณ
การออกก�ำลังกายหลายแบบ
คุณสามารถเข้าสู่การออกก�ำลังกายได้หลายแบบและไปตามขั้นตอนทั้งหมดโดยการเริ่มต้นการออกก�ำลังกายใหม่หลังจาก
ออกก�ำลังกายในปัจจุบันเสร็จแล้ว
1
2
3
กดปุ่มกลับเพื่อหยุดการออกก�ำลังกายในปัจจุบันชั่วคราว
สัมผัส เสร็จ → การออกก�ำลังใหม่ >
เลือกประเภทการออกก�ำลังกายและเริ่มต้นการออกก�ำลังกายครั้งถัดไป
การเริ่มต้นการออกก�ำลังกายแบบท�ำซ�้ำ
คุณสามารถด�ำเนินการการออกก�ำลังกายแบบท�ำซ�้ำ เช่น การสควอชหรือเด้ดลิฟท์ Galaxy Watch Active ของคุณจะนับ
จ�ำนวนครั้งที่คุณท�ำการเคลื่อนไหวซ�้ำด้วยการสั่นสะเทือนและเสียงบี๊ป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถฟังเสียงเตือนผ่านเฮดเซ็ทบ
ลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อเท่านั้น
1
2
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ เปิดหน้าจอแทรกเกอร์การออกก�ำลังกาย และจากนั้นสัมผัส ออกก�ำลัง
69
แอพและคุณสมบัติ
3
4
สัมผัส ที่ประเภทของการออกก�ำลังกายที่ซ�้ำกันที่คุณต้องการจากรายการประเภทการออกก�ำลังกาย
หน้าจอที่คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียดของการออกก�ำลังกาย เช่น เป้าหมาย จะปรากฏขึ้น
เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นการออกก�ำลังกาย สัมผัสประเภทของการออกก�ำลังกาย
เมื่อไม่มีประเภทการออกก�ำลังกายที่ซ�้ำกันที่คุณต้องการ สัมผัส การออกก�ำลังกายเพิ่มเติม และเลือกประเภทการออก
ก�ำลังกายที่คุณต้องการ
สัมผัส เป้าหมาย ให้เลือกประเภทเป้าหมาย และจากนั้นตั้งค่ารายละเอียดของเป้าหมาย
ถ้าหากคุณเลือก การออกก�ำลังง่ายๆ เป็นเป้าหมาย คุณสามารถออกก�ำลังกายได้มากเท่าที่คุณต้องการโดยไม่
จ�ำกัดเวลาหรือการท�ำซ�้ำ
5
6
7
สัมผัส หน้าจอออกก�ำลังกาย เพื่อก�ำหนดหน้าจอการออกก�ำลังกาย
ตั้งค่าทางเลือกต่างๆ ส�ำหรับการออกก�ำลังกายแต่ละประเภท
• ตัวนับครั้ง: นับจ�ำนวนการท�ำซ�้ำที่มีการส่งเสียงบี๊บ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถฟังเสียงเตือนผ่านเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้
รับการเชื่อมต่อเท่านั้น
• ข้อมือที่สวม: ให้เลือกข้อมือที่คุณสวมใส่ Galaxy Watch Active ของคุณเพื่อปรับปรุงความแม่นย�ำในการนับ
สัมผัส เพื่อเริ่มออกก�ำลังกาย
สัมผัส ตกลง หลังจากที่คุณได้รับต�ำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นโดยการท�ำตามท่าทางที่หน้าจอ
ส�ำหรับการออกก�ำลังกายที่ซ�้ำกัน การออกก�ำลังกายจะเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังจากที่คุณเข้าสู่ต�ำแหน่งที่เหมาะสมโดย
เลียนแบบท่าทางที่หน้าจอ
70
แอพและคุณสมบัติ
8
9
การนับจะเริ่มต้นด้วยการสั่นสะเทือนและเสียงบี๊ป
พักหลังจากเสร็จสิ้นจ�ำนวนหนึ่งเซ็ต หรือ สัมผัส ข้าม หากคุณต้องการข้ามไปยังเซ็ตถัดไป การออกก�ำลังกายจะเริ่มต้น
ขึ้นหลังจากที่คุณได้รับต�ำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นโดยการท�ำตามท่าทางที่หน้าจอ
กดปุ่มกลับเพื่อหยุดการออกก�ำลังกายชั่วคราว
เพื่อเสร็จสิ้นการออกก�ำลังกาย สัมผัส เสร็จ →
หลังจากการพักการออกก�ำลังกาย
10 ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลังจากเสร็จสิ้นการออกก�ำลังกายและดูข้อมูลการออกก�ำลังกายของคุณ
ก�ำหนดหน้าจอการออกก�ำลังกายเอง
ก�ำหนดหน้าจอการออกก�ำลังกายที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ออกก�ำลังกายด้วยข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงตัวอย่าง
หน้าจอการออกก�ำลังกายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการออกก�ำลังกาย
1
2
3
4
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ เปิดหน้าจอแทรกเกอร์การออกก�ำลังกาย และจากนั้นสัมผัส ออกก�ำลัง
สัมผัส ที่ประเภทของการออกก�ำลังกายที่คุณต้องการจากรายการประเภทการออกก�ำลังกาย
หน้าจอที่คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียดของการออกก�ำลังกาย เช่น เป้าหมาย จะปรากฏขึ้น
สัมผัส หน้าจอออกก�ำลังกาย ให้เลือกประเภทของหน้าจอการออกก�ำลังกาย ตั้งค่าว่าจะใช้หรือไม่ และจากนั้นให้เลือก
ข้อมูลที่จะแสดงที่หน้าจอ
71
แอพและคุณสมบัติ
การแทรคการออกก�ำลังกายโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นเวลานานกว่าสิบนาทีในขณะที่สวมใส่ Galaxy Watch Active นั้นจะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณ
ก�ำลังออกก�ำลังกายและบันทึกข้อมูลการออกก�ำลังกาย เช่น ประเภทการออกก�ำลังกาย ระยะเวลาและแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ
เมื่อคุณหยุดการออกก�ำลังกายบางอย่างมากกว่าหนึ่งนาที Galaxy Watch Active จะรับรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าคุณได้หยุดการ
ออกก�ำลังกายและคุณสมบัตินี้จะถูกปิดการใช้งาน
• คุณสามารถตรวจสอบรายการการออกก�ำลังกายที่ได้รับการรองรับโดยคุณสมบัติการรับรู้การออกก�ำลังกายโดย
อัตโนมัติ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (Samsung Health) และสัมผัส การตั้งค่า → ตรวจจับการออกก�ำลัง
→ กิจกรรมที่จะตรวจจับ
• คุณสมบัติของการรับรู้การออกก�ำลังกายโดยอัตโนมัติจะวัดระยะทางที่เดินทางและแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญโดย
การใช้เซ็นเซอร์เร่ง การวัดอาจไม่แม่นย�ำขึ้นอยู่กับวิธีการเดินของคุณและกิจวัตรการออกก�ำลังกาย และไลฟ์
สไตล์
การนอนหลับ
วิเคราะห์รูปแบบการนอนหลับของคุณและบันทึกโดยการวัดอัตราการเต้นของหัวใจในขณะที่คุณนอนหลับ
• รูปแบบการนอนหลับจะมีสี่ระดับ (ตื่น REM หลับเบา ๆ หลับลึก) ซึ่งจะได้รับการวิเคราะห์โดยการใช้การ
เคลื่อนไหวของคุณและการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ จะได้รับกราฟพร้อมด้วยช่วงที่ได้
รับการแนะน�ำส�ำหรับแต่ละสถานะการนอนหลับที่วัดได้
• หากอัตราการเต้นของหัวใจของคุณไม่สม�ำ่ เสมอ Galaxy Watch Active ที่ใช้งานอยู่ของคุณจะไม่สามารถรับ
รู้อัตราการเต้นของหัวใจของคุณได้อย่างถูกต้อง หรือเมื่อคุณปิดคุณลักษณะการบันทึกการนอนหลับ REM รูป
แบบการนอนหลับจะได้รับการวิเคราะห์ในสามระยะด้วยกัน (กระสับกระส่าย เบา หลับสนิท)
• รูปแบบการนอนหลับจะได้รับการวิเคราะห์และได้รับการบันทึกด้วยอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ เพื่อวัดรูป
แบบการนอนหลับของคุณด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแทรกเกอร์การนอน
หลับ สัมผัส ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ บันทึกการนอนหลับแบบ REM เพื่อเปิดใช้งาน
• เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Galaxy Watch Active ให้สวมใส่ Galaxy Watch
Active ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือข้อมือพอดี โปรดดูที่ การสวม Galaxy Watch Active อย่างถูกต้อง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
72
แอพและคุณสมบัติ
การวัดรูปแบบการนอนของคุณ
1
2
3
4
นอนหลับขณะสวมใส่ Galaxy Watch Active
Galaxy Watch Active จะเริ่มต้นวัดรูปแบบการนอนหลับของคุณ
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพหลังจากจากที่คุณตื่นนอน
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอและเปิดหน้าจอแทรกเกอร์การนอนหลับ
ดูรูปแบบการนอนหลับและข้อมูลของคุณ
73
แอพและคุณสมบัติ
อัตราการเต้นหัวใจ
วัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
• แทรกเกอร์อัตราการเต้นของหัวใจของ Galaxy Watch Active ได้รับการออกแบบมาเพื่อการออกก�ำลังกายและ
ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ หรือใช้ในการรักษา การบรรเทา หรือการ
ป้องกันโรค
• เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นย�ำด้วย Galaxy Watch Active ให้สวมใส่ Galaxy Watch
Active ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือข้อมือพอดี โปรดดูที่ การสวม Galaxy Watch Active อย่างถูกต้อง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนวัดอัตราการเต้นของหัวใจ:
• พักเป็นเวลา 5 นาที ก่อนท�ำการวัด
• ถ้าาผลการวัดต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัดอีกครั้ง
• ในช่วงฤดูหนาวหรือสภาพอากาศหนาวเย็น โปรดท�ำให้ร่างกายอบอุ่นในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
• การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจท�ำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติ
ของคุณ
• อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่
แม่นย�ำ
• ผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีการวัดและสภาพแวดล้อมในขณะที่วัด
• ถ้าหากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจไม่ท�ำงาน ตรวจสอบต�ำแหน่งของ Galaxy Watch Active ที่ข้อมือของคุณและให้
แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางเซนเซอร์ หากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจยังคงเกิดปัญหาเช่นเดิม ติดต่อศูนย์บริการ
ของซัมซุง
74
แอพและคุณสมบัติ
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
1
2
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอและเปิดหน้าจอแทรกเกอร์อัตราการเต้นหัวใจ
ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่หน้าจอ คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาส�ำหรับแต่ละส่วนของกิจกรรม
ได้อีกด้วย
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายที่หน้าจอนาฬิกาและตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้โดยตรงจากวิดเจ็ต อัตราการ
เต้นหัวใจ
เพื่อดูบันทึกรายสัปดาห์ด้วยกราฟ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
75
แอพและคุณสมบัติ
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณด้วยตนเอง
คุณสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณได้ด้วยตนเองเมื่อคุณต้องการ
1
2
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแทรกเกอร์อัตราการเต้นของหัวใจ สัมผัส ตั้งค่า HR อัตโนมัติ และจากนั้นเลือก ไม่ต้อง
สัมผัส วัด ที่หน้าจอแทรกเกอร์อัตราการเต้นของหัวใจเพื่อเริ่มค้นวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
หลังจากผ่านไปสักครู่ อัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
อัตราการเต้นของหัวใจของคุณจะได้รับการวัดโดยไม่ค�ำนึงถึงการตั้งค่า HR อัตโนมัติขณะออกก�ำลังกาย
อาหาร
บันทึกแคลอรี่ที่คุณรับประทานในหนึ่งวันและเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือแคลอรี่ที่แนะน�ำประจ�ำวันของคุณเพื่อรับความ
ช่วยเหลือในการจัดการน�้ำหนักของคุณ
หากคุณเพิ่งซื้อหรือรีเซ็ต Galaxy Watch Active ให้สร้างโปรไฟล์ของคุณ Galaxy Watch Active จะแจ้งให้คุณ
ทราบถึงแคลอรี่ที่แนะน�ำประจ�ำวันของคุณตามอายุ เพศ และสภาวะทางกายภาพที่คุณได้ป้อนไว้ในโปรไฟล์ของ
คุณ
การบันทึกแคลอรี่
1
2
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ เปิดหน้าจอแทรกเกอร์อาหาร และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
76
แอพและคุณสมบัติ
3
สัมผัสช่องป้อนข้อมูล ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าแคลอรี่ที่คุณได้บริโภค และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อเปลี่ยนประเภทอาหาร สัมผัสประเภทอาหารที่ด้านบนของหน้าจอและให้เลือกหนึ่งทางเลือก
เพื่อดูบันทึกรายสัปดาห์ด้วยกราฟ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
การลบบันทึก
1
2
สัมผัส ที่หน้าจอหน้าจอแทรกเกอร์อาหาร ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ และจากนั้นสัมผัส ลบบันทึกของวันนี้
ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการลบและสัมผัส ลบ
การตั้งค่าเป้าหมายแคลอรี่ของคุณ
1
2
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแทรกเกอร์อาหารและสัมผัส ตั้งเป้าหมาย
สัมผัสช่องป้อนข้อมูล ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าแคลอรี่เป้าหมายประจ�ำวัน และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
77
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการน�้ำหนัก
ตรวจสอบแคลอรี่ที่คุณบริโภคและแคลอรี่ที่ได้เผาผลาญผ่านการออกก�ำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณท�ำตลอดวันและช่วย
ให้คุณบรรลุน�้ำหนักเป้าหมายที่คุณตั้งค่าไว้ คุณยังสามารถตรวจสอบน�้ำหนักที่คุณได้ป้อนไว้ในแอพ Samsung Health ที่
เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณที่ได้รับการเชื่อมต่อได้
• ตั้งค่าน�้ำหนักเป้าหมายของคุณในแอพ Samsung Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ที่ Galaxy Watch Active ของคุณ
• คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์
มือถือ
1
2
3
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอและเปิดหน้าจอแทรกเกอร์การจัดการน�้ำหนัก
ดูข้อมูลที่หน้าจอและปรับโปรแกรมการออกก�ำลังกายและการรับประทานอาหารของคุณตามล�ำดับ
เพื่อดูบันทึกรายสัปดาห์ด้วยกราฟ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
78
แอพและคุณสมบัติ
น�้ำ
บันทึกและติดตามว่าคุณดื่มน�้ำกี่แก้ว
บันทึกการดื่มน�้ำ
1
2
3
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอและเปิดหน้าจอแทรกเกอร์นำ�้
สัมผัส เมื่อคุณดื่มน�้ำหนึ่งแก้ว
หากคุณบังเอิญเพิ่มค่าที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขได้โดยสัมผัส
เพื่อดูบันทึกรายสัปดาห์ด้วยกราฟ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
การตั้งค่าเป้าหมายการดื่มน�้ำของคุณ
1
2
3
4
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแทรกเกอร์น�้ำและสัมผัส ตั้งเป้าหมาย
สัมผัสสวิตช์ เป้าหมายประจ�ำวัน เพื่อเปิดใช้งาน
สัมผัส เป้าหมายประจ�ำวัน
สัมผัสช่องป้อนข้อมูล ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเป้าหมายประจ�ำวัน และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
79
แอพและคุณสมบัติ
คาเฟอีน
บันทึกและติดตามว่าคุณดื่มกาแฟกี่แก้ว
บันทึกการดื่มกาแฟของคุณ
1
2
3
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอและเปิดหน้าจอแทรกเกอร์คาเฟอีน
สัมผัส เมื่อคุณดื่มกาแฟหนึ่งแก้ว
หากคุณบังเอิญเพิ่มค่าที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขได้โดยสัมผัส
เพื่อดูบันทึกรายสัปดาห์ด้วยกราฟ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
ตั้งขีดจ�ำกัดการบริโภคคาเฟอีนของคุณ
1
2
3
4
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแทรกเกอร์คาเฟอีนและสัมผัส ตั้งเป้าหมาย
สัมผัสสวิตช์ เป้าหมายประจ�ำวัน เพื่อเปิดใช้งาน
สัมผัส เป้าหมายประจ�ำวัน
สัมผัสช่องป้อนข้อมูล ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเป้าหมายประจ�ำวัน และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
80
แอพและคุณสมบัติ
Together
เปรียบเทียบบันทึกจ�ำนวนก้าวของคุณกับผู้ใช้ Samsung Health คนอื่น ๆ คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมาย แข่งขันกับเพื่อนของ
คุณ และดูสถานะความท้าทายที่ Galaxy Watch Active ของคุณได้
• เปิดใช้งานคุณสมบัติร่วมกันในแอพ Samsung Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่
Galaxy Watch Active ของคุณ
• คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์
มือถือ
1
2
สัมผัส
(Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอและเปิดหน้าจอร่วมกัน
สัมผัสที่หน้าจอเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด เช่น สถานะความท้าทายของคุณหรือของเพื่อนของคุณหรือการนับจ�ำนวนก้าวของ
คุณหรือของเพื่อนของคุณเป็นรายสัปดาห์
81
แอพและคุณสมบัติ
ตั้งค่า
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกก�ำลังกาย
สัมผัส (Samsung Health) ที่หน้าจอแอพ ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่า
• โปรไฟล์: ป้อนข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ เช่น เพศ ส่วนสูง และน�้ำหนักของคุณ
• หน่วย: ตั้งค่าหน่วยส�ำหรับใช้ในแอพ Samsung Health ของ Galaxy Watch Active ของคุณ
• ตรวจจับการออกก�ำลัง: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ของคุณเพื่อรับรู้การออกก�ำลังกายของคุณโดยอัตโนมัติ
• การเตือนเวลาที่ไม่เคลื่อนไหว: แจ้งเตือนให้คุณทราบถึงเวลาที่ไม่มีการใช้งานของคุณเมื่อคุณไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นระยะ
เวลานานในขณะที่สวมใส่ Galaxy Watch Active ของคุณ
• การอนุญาตข้อมูล: ตั้งค่าการอนุญาตใช้แอพส�ำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในแอพ Samsung Health ของ
Galaxy Watch Active
• วิธี​ใช้: ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Samsung Health Samsung Health
ข้อมูลเพิ่มเติม
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าวมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ความมีสุขภาพดีของคุณ ข้อมูลส�ำรอง/เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่
ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้ Samsung account จาก Samsung Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์
ในการส�ำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณ
แชร์กับเครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• หาก Galaxy Watch Active ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบโพรโทคอลการสื่อสารเพื่อยืนยัน
ว่ามีการด�ำเนินการอย่างถูกต้อง หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย เช่น บลูทูธ Galaxy Watch Active อาจได้รับ
การรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องอื่น ๆ ได้ หลีกเลี่ยงการใช้งาน Galaxy Watch Active ใกล้กับเครื่องอื่น ๆ ที่
สามารถส่งคลื่นวิทยุได้
82
แอพและคุณสมบัติ
• เนื้อหาที่ใช้ในของแอพ Samsung Health อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของซอฟต์แวร์ของแอพ บริการที่ให้จากแอ
พอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบ
• ฟังก์ชันและบริการของ Samsung Health ที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่นและระเบียบข้อ
บังคับในภูมิภาคของคุณ
• อาจไม่มีฟังก์ชัน Samsung Health บางอย่างโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
• ฟังก์ชัน Samsung Health ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้บอกสมรรถนะของร่างกายและเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีไว้
ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ระยะทางที่วัดได้อาจแตกต่างจากระยะทางจริง เนื่องจาก ความกว้างของก้าวที่ไม่เท่ากัน การเดินอยู่กับที่ และ
การเดินรอบๆ
• จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียง 28 วัน เท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลก่อนหน้าได้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้ง
แอพ Samsung Health แล้ว
GPS
Galaxy Watch Active มีเสาอากาศ GPS เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลต�ำแหน่งแบบรีลไทม์ของคุณได้โดยไม่ต้อง
มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active ของคุณโดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ จะมีการใช้งานระบบเสาอากาศ GPS ใน Galaxy Watch Active ของคุณ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → การ​เชื่อม​ต่อ → ต�ำแหน่ง และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเลือกวิธีการที่จะใช้งานส�ำหรับการก�ำหนดต�ำแหน่ง ให้ปัดขึ้นบนหรือลงล่างที่หน้าจอและเลือกตัวเลือกหนึ่ง
เมื่อ Galaxy Watch Active ของคุณและเครื่องโทรศัพท์มือถือได้รับการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้ว คุณสมบัตินี้จะใช้ GPS ของ
เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ เปิดใช้งานคุณสมบัติต�ำแหน่งของเครื่องโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งานเซ็นเซอร์ GPS
ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่งระหว่างอาคาร
พื้นที่ระดับต�ำ่ กว่าน�้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
83
แอพและคุณสมบัติ
เพลง
บทน�ำ
ฟังเพลงที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active และในเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การเล่นเพลง
สัมผัส (เพลง) ที่หน้าจอแอพ
เมื่อฟังเพลงที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active ให้ปัดขึ้นบนจากขอบล่างของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอห้องสมุด บนหน้า
จอไลบรารี่ คุณสามารถดูเพลงและรายการเพลงที่ก�ำลังเล่น และจัดเรียงเพลงตามแทร็ก อัลบัม และศิลปินได้
พักและเลนตอ
ปรับระดับเสียง
เปลี่ยนเครื่องที่ใชในการเลนดนตรี
เริ่มตนไฟลที่กําลังเลนใหม
หรือขามไปยังไฟลกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อถอยหลังอยางเร็ว
ขามไปยังไฟลถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อเดินหนาอยางเร็ว
การน�ำเข้าเพลง
น�ำเข้าเพลงที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณไปยัง Galaxy Watch Active ของคุณ
1
2
3
4
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส หน้าหลัก → เพิ่มคอนเทนท์ไปยังนาฬิกาของคุณ
สัมผัส เพิ่มแทร็ค
เลือกไฟล์และสัมผัส เรียบร้อย
84
แอพและคุณสมบัติ
เพื่อซิงค์เพลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Galaxy Watch Active ของคุณ สัมผัสสวิตช์ ซิงค์อัตโนมัติ ภายใต้
เพลง เพลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณจะได้รับการซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Galaxy Watch Active ของคุณเมื่อมีพลังงาน
แบตเตอรี่คงเหลือมากกว่า 15%
การเล่นเพลงกับ Galaxy Watch Active
เล่นเพลงที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active ผ่านเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อ
1
2
3
สัมผัส
(เพลง)
สัมผัส เพื่อเล่นเพลงที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active ของคุณ
ไอคอนปรากฏขึ้น
สัมผัส
การเล่นเพลงกับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
เล่นเพลงที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและควบคุมด้วย Galaxy Watch Active ของคุณ
อุปกรณ์มือถือ
1
เปิดใช้แอพเครื่องเล่นเพลง
Galaxy Watch Active
2
3
4
สัมผัส
(เพลง)
สัมผัส เพื่อเล่นเพลงที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
ไอคอนปรากฏขึ้น
สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนแอพเครื่องเล่นเพลงที่ใช้จาก Galaxy Watch Active สัมผัส → เครื่องเล่นเพลง และเลือกแอพจากเครื่องเล่น
เพลงที่ได้ติดตั้งที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
85
แอพและคุณสมบัติ
การเล่นเพลงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ฟังเพลงหรือวิทยุโดยใช้ Galaxy Watch Active ด้วยตัวของมันเอง คุณต้องดาวน์โหลดเพลงหรือแอพสตรีมมิ่งวิทยุที่ Galaxy
Watch Active
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (Galaxy Store) เรียกดูและดาวน์โหลดเพลงหรือแอพสตรีมมิ่งวิทยุใน Galaxy Store และเปิดใช้
แอพ
Reminder
เพิ่มการเตือนส�ำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การซื้อตั๋ว การไปใช้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ หรือการรับประทานยา โดยไม่
ต้องใช้แอพปฏิทินของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนขึ้นเพื่อรับการเตือนได้ในเวลาที่ก�ำหนด
การสร้างตัวแจ้งเตือน
1
2
3
4
5
6
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (Reminder) → เพิ่ม
หากคุณมีการเตือนที่ได้บันทึกไว้แล้ว สัมผัส สร้าง ที่ด้านบนของรายการตัวแจ้งเตือน
หาก Galaxy Watch Active ของคุณรองรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียง พูดเกี่ยวกับก�ำหนดการเพื่อสร้างการแจ้งเตือน
เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้สัมผัส เรียบร้อย
หรือ สัมผัส เขียนบันทึก > ป้อนข้อความและสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส ตั้งเวลา > เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือน
สัมผัสช่องป้อนข้อมูล ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเวลา และสัมผัส ถัดไป
ตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือนอื่น ๆ เช่นการเลือกวันที่ที่การแจ้งเตือนจะแจ้งซ�ำ ้ และสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส บันทึก
การเตือนที่ได้รับการบันทึกไว้จะถูกเพิ่มไปยังรายการเตือน
86
แอพและคุณสมบัติ
การดูการปลุกแบบการเตือน
เมื่อสัญญาณเตือนปรากฏขึ้น ตรวจสอบรายละเอียดการเตือน หรือ ปัดหน้าจอไปทางขวาที่หน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
และดูการเตือน
• การเตือนทั้งหมดที่ Galaxy Watch Active ของคุณจะได้รับการซิงค์กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อม
ต่อโดยอัตโนมัติเพื่อคุณจะได้รับการเตือนและตรวจสอบจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
• เลือกตัวเตือนความจ�ำและสัมผัส แก้ไขเวลา > เพื่อตั้งค่าตัวเตือนความจ�ำอีกครั้ง
การเสร็จสิ้นหรือการลบตัวแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้เสร็จสิ้นการงานของคุณ คุณสามารถตั้งค่าตัวแจ้งเตือนให้เป็นเสร็จสิ้นหรือลบมันได้
เพื่อท�ำให้การเตือนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สัมผัส เสร็จสิ้น หลังจากดูรายละเอียดของตัวแจ้งเตือน
เพื่อลบตัวเตือนความจ�ำ สัมผัส ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ และจากนั้นสัมผัส ลบ
ปฏิทิน
คุณสามารถตรวจสอบตารางนัดหมายของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คุณได้บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณหรือ Galaxy
Watch Active ใน Galaxy Watch Active ของคุณ
เหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้ก�ำหนดไว้ใน Galaxy Watch Active ของคุณจะได้รับการซิงค์กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้
รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบ และรับการเตือนจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
1
2
สัมผัส (ปฏิทิน) ที่หน้าจอแอพ หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดที่หน้าจอไปทางซ้ายที่หน้าจอนาฬิกาและเลือกวิดเจ็ต ปฏิทิน
เพื่อเปิดใช้งาน
สัมผัสที่ใดก็ได้บนปฏิทินประจ�ำเดือน
รายการเหตุการณ์ของวันที่ปัจจุบันจะแสดงขึ้น
3
สัมผัส เพิ่ม เพื่อเพิ่มก�ำหนดการ
หากคุณมีก�ำหนดการที่ได้บันทึกไว้แล้ว สัมผัส สร้าง ที่อยู่ด้านบนของรายการ
4
เลือกโหมดป้อนข้อมูลที่คุณต้องการ ป้อนก�ำหนดการ และจากนั้นสัมผัส บันทึก
87
แอพและคุณสมบัติ
Bixby
บทน�ำ
Bixby เป็นบริการเสียงที่ช่วยให้คุณใช้ Galaxy Watch Active ได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถพูดคุยกับ Bixby เพื่อเปิดใช้ฟัง
ก์ชั่นหรือให้ข้อมูลแก่คุณ
• แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางไมโครโฟนของ Galaxy Watch Active เมื่อคุณพูดใส่ไมโครโฟน
• เพื่อใช้ Bixby เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือขอบคุณหรือ
เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เข้ากับ Galaxy Watch Active ของคุณ
การเปิดใช้งาน Bixby
เมื่อคุณกดปุ่มโฮมอย่างรวดเร็วสองครั้ง Bixby จะเปิดใช้
สัมผัส (Bixby) ที่หน้าจอแอพ
88
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าภาษา
1
2
3
สัมผัส
(Bixby) ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส และปัดหน้าจอขึ้นหรือลงที่หน้าจอ จากนั้นสัมผัส Language
เลือกภาษาที่คุณต้องการ
• ค�ำสั่งเสียง Bixby ไม่รองรับในบางภาษา
• ภาษาที่ได้เลือกไว้จะถูกน�ำไปใช้กับ Bixby เท่านั้น ไม่น�ำไปใช้กับภาษาที่ได้แสดงผลไว้ที่ Galaxy Watch
Active
สภาพอากาศ
ดูข้อมูลสภาพอากาศที่ Galaxy Watch Active ส�ำหรับต�ำแหน่งที่ได้ตั้งค่าไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือเมื่อเครื่องได้รับการเชื่อม
ต่อแล้ว
สัมผัส (สภาพอากาศ) ที่หน้าจอแอพ หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดที่หน้าจอไปทางซ้ายที่หน้าจอนาฬิกาและเลือกวิดเจ็ต สภาพ
อากาศ เพื่อเปิดใช้
เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน สัมผัสที่หน้าจอและปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ
เพื่อเพิ่มข้อมูลสภาพอากาศของเมืองอื่น ๆ ปัดที่หน้าจอไปทางซ้าย สัมผัส เพิ่ม และจากนั้นเพิ่มเมืองจากเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือที่ได้รับการเชื่อมต่อ
คุณไม่สามารถเพิ่มเมืองเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือได้
89
แอพและคุณสมบัติ
การเตือน
ตั้งค่าการเตือนและจัดการการเตือน
การตั้งค่าการเตือน
1
2
3
4
สัมผัส
(การเตือน) ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส เพิ่ม
หากคุณได้บันทึกการเตือนไว้แล้ว สัมผัส เพิ่ม ที่ด้านบนของรายการเตือน
สัมผัสช่องป้อนข้อมูล ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเวลาการเตือน และสัมผัส ถัดไป
เลือกวันที่สำ� หรับเตือนเพื่อเตือนซ�้ำแล้วสัมผัส บันทึก
การเตือนที่บันทึกจะถูกเพิ่มไปยังรายการเตือน
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน
หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชันเลื่อนการปลุก ลาก นอกวงกลมขนาดใหญ่
การลบการเตือน
ในรายการเตือน ให้สัมผัสค้างไว้ที่การเตือน จากนั้นสัมผัส ลบ
90
แอพและคุณสมบัติ
เวลาโลก
การสร้างนาฬิกาโลก
1
2
3
4
สัมผัส
(เวลาโลก) ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส เพิ่ม
หากคุณมีนาฬิกาโลกที่ได้บันทึกไว้แล้ว สัมผัส เพิ่ม ที่รายการนาฬิกา
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกเขตเวลาที่แผนที่
คุณยังสามารถสัมผัส เมืองทั้งหมด > และค้นหาเมืองหรือเลือกเมืองจากรายการได้
สัมผัสชื่อเมืองแสดงถึงโซนเวลาที่ได้เลือกไว้
การลบนาฬิกาโลก
ที่รายการนาฬิกาโลก สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกาโลก และจากนั้นสัมผัส ลบ
แกลเลอรี่
การน�ำเข้าหรือการส่งออกรูปภาพ
การน�ำเข้าภาพจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
1
2
3
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส หน้าหลัก → เพิ่มคอนเทนท์ไปยังนาฬิกาของคุณ
สัมผัส คัดลอกรูปภาพ
91
แอพและคุณสมบัติ
4
เลือกไฟล์และสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อซิงค์รูปภาพที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Galaxy Watch Active ของคุณ สัมผัสสวิตช์ ซิงค์อัตโนมัติ ภายใต้
รูปภาพ สัมผัส อัลบั้มที่จะซิงค์ ให้เลือกอัลบั้มเพื่อน�ำเข้าไปยัง Galaxy Watch Active ของคุณ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
อัลบั้มที่ได้เลือกไว้จะได้รับการซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Galaxy Watch Active ของคุณเมื่อมีพลังงานแบตเตอรี่คงเหลือมากกว่า
15%
การส่งออกรูปภาพไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ
1
2
3
4
สัมผัส
(แกลเลอรี่) ที่หน้าจอแอพ
สัมผัสที่รูปภาพและจากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพอีกครั้งเพื่อส่งออก
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกรูปภาพใด ๆ เพื่อส่งมากกว่านั้น
เพื่อเลือกรูปภาพทั้งหมด สัมผัส
→ เลือกทั้งหมด
สัมผัส → ส่งไปที่โทรศัพท์
คุณสามารถดูรูปภาพต่างๆ ที่ถูกส่งออกไปในแอพแกลเลอรี่ได้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
การดูรูปภาพ
ดูและจัดการรูปภาพที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active ของคุณ
1
2
สัมผัส
(แกลเลอรี่) ที่หน้าจอแอพ
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนผ่านรายการรูปภาพและเลือกรูปภาพ
การซูมเข้าหรือออก
ขณะดูรูปภาพ สัมผัสสองครั้งที่รูปภาพอย่างรวดเร็ว แยกสองนิ้วของคุณออกจากกัน หรือบีบนิ้วที่รูปภาพเพื่อซูมเข้าหรือซูม
ออก
เมื่อภาพถูกขยาย คุณสามารถดูส่วนที่เหลือของภาพโดยการเลื่อนไปทั่วหน้าจอ
92
แอพและคุณสมบัติ
การลบรูปภาพ
1
2
3
4
สัมผัส
(แกลเลอรี่) ที่หน้าจอแอพ
สัมผัสที่รูปภาพและจากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพอีกครั้งเพื่อลบ
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกรูปภาพใด ๆ ที่จะลบมากกว่านั้น
เพื่อเลือกรูปภาพทั้งหมด สัมผัส
→ เลือกทั้งหมด
สัมผัส ลบ →
หาโทรศัพท์ของฉัน
หากคุณวางเครื่องโทรศัพท์มือถือผิดที่ Galaxy Watch Active จะช่วยคุณค้นหาเครื่องได้
คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
1
2
สัมผัส
(หาโทรศัพท์ของฉัน) ที่หน้าจอแอพ
สัมผัส
อุปกรณ์มือถือจะส่งเสียงและเปิดหน้าจอ สัมผัส ปิด และลากที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือสัมผัส
Watch Active
การดูต�ำแหน่งของอุปกรณ์มือถือของคุณ
สัมผัส → ค้นหาโทรศัพท์
Galaxy Watch Active จะแสดงต�ำแหน่งของเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
93
ที่ Galaxy
แอพและคุณสมบัติ
ค้นหานาฬิกาส่วนตัว
หากคุณวาง Galaxy Watch Active ของคุณผิดที่ ใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณในการค้นหา
คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
1
2
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ค้นหานาฬิกาส่วนตัว
สัมผัส
Galaxy Watch Active จะสั่นและจะเปิดหน้าจอ
เพื่อหยุดการสั่น ลาก
ออกนอกวงกลมใหญ่ที่ Galaxy Watch Active หรือสัมผัส
ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
การควบคุม Galaxy Watch Active จากระยะไกล
หากคุณไม่พบ Galaxy Watch Active ของคุณ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส
หน้าหลัก → ค้นหานาฬิกาส่วนตัว → ระนุต�ำแหน่ง เพื่อตรวจสอบต�ำแหน่งปัจจุบันของ Galaxy Watch Active
เมื่อ Galaxy Watch Active ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถควบคุมได้จากระยะไกล เปิดใช้แอพ Galaxy
Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → ค้นหานาฬิกาส่วนตัว → ตั้งค่าความปลอดภัย และจากนั้น
เลือกคุณสมบัติ
คุณลักษณะนี้สามารถใช้งานได้หลังจากการลงทะเบียน Samsung account ที่ทั้ง Galaxy Watch Active ของคุณ
และเครื่องโทรศัพท์มือถือ
94
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ SOS
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS ไปยังรายชื่อฉุกเฉินที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก่อนหน้านี้ได้โดยการกดปุ่ม
โฮมของ Galaxy Watch Active สามครั้งอย่างรวดเร็ว
การตั้งค่าข้อความ SOS
1
2
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน หากคุณยังไม่ได้เพิ่ม
การเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน
1
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
→ ส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยัง →
2
สัมผัส สร้างรายชื่อ และป้อนข้อมูลรายชื่อ หรือสัมผัส เลือก​จากราย​ชื่อ เพื่อเพิ่มรายชื่อที่มีอยู่แล้วไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
ฉุกเฉิน
การตั้งค่าการถ่ายทอดข้อความ SOS
ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อส่งข้อความ SOS สักครู่หนึ่งเพื่อยกเลิกค�ำขอเมื่อคุณกดปุ่มโฮมของ Galaxy Watch
Active สามครั้งอย่างรวดเร็ว
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ การนับถอยหลังก่อนส่ง เพื่อเปิดใช้งาน
การส่งข้อความ SOS
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กดปุ่มโฮมของ Galaxy Watch Active สามครั้งอย่างรวดเร็ว
เมื่อส่งข้อความ SOS แล้ว ไอคอน
จะปรากฏที่หน้าปัดนาฬิกาและคุณสามารถดูผลลัพธ์ของค�ำขอ SOS ของคุณได้ที่
แผงการแจ้งเตือน
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ใน Galaxy Watch Active หรือเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อส่งข้อความ
SOS คุณสมบัติ GPS จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อส่งข้อมูลต�ำแหน่ง
95
แอพและคุณสมบัติ
อีเมล
ดูอีเมลที่ได้รับบนอุปกรณ์มือถือแล้วตอบกลับอีเมลเหล่านั้น
การอ่านอีเมล
1
2
สัมผัส
(อีเมล) ที่หน้าจอแอพ
เลือกอีเมลเพื่อเปิดหน้าจออีเมล
เพื่อดูอีเมลที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส ปัดขึ้นบนหรือลงล่างที่หน้าจอ และจากนั้นเลือก แสดงบนโทรศัพท์
เพื่อตอบกลับอีเมล ให้เลือกโหมดการป้อนและป้อนอีเมลของคุณ
คุณอาจไม่สามารถตอบกลับอีเมลได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Watch
Active
Galaxy Store
ดาวน์โหลดแอพและหน้าปัดนาฬิกาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษที่ Galaxy Watch Active ของคุณ ไม่ใช่ผ่านเครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อไว้แล้ว
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (Galaxy Store) ปัดขึ้นบนหรือลงล่างที่หน้าจอเพื่อเลื่อนผ่านรายการและเลือกแอพเพื่อ
ดาวน์โหลดหรือหน้าปัดนาฬิกาหรือสัมผัส เพื่อค้นหาแอพโดยใช้ค�ำหลัก
สัมผัส ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอ และจากนั้นเลือก แสดงบนโทรศัพท์ แอพ Galaxy Store จะได้รับการเปิดใช้ที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้น เรียกดูและให้เลือกแอพหรือหน้าปัดนาฬิกาเพื่อดาวน์โหลด
ลงทะเบียน Samsung account ของคุณที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อก่อนใช้คุณสมบัตินี้
96
แอพและคุณสมบัติ
ตั้งค่า
บทน�ำ
ปรับการตั้งค่าฟังก์ชันและแอพ ตั้งค่า Galaxy Watch Active ของคุณให้ทำ� งานขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของคุณโดย
ก�ำหนดค่าการตั้งค่าต่าง ๆ
สัมผัส (ตั้งค่า) ที่หน้าจอแอพ
หน้าปัดนาฬิกา
ปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกา
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าปัดนาฬิกา
• หน้าปัดนาฬิกา: เลือกประเภทนาฬิกา คุณยังสามารถเลือกรายการที่จะแสดงบนหน้าปัดนาฬิกาและดาวน์โหลดหน้าปัด
นาฬิกาเพิ่มเติมจาก Galaxy Store
• เปิดนาฬิกาตลอดเวลา: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้แสดงนาฬิกาเมื่อปิดหน้าจอ
คุณสมบัติ เปิดนาฬิกาตลอดเวลา จะท�ำงานในขณะที่คุณสวมใส่ Galaxy Watch Active เท่านั้น
• ล�ำดับหน้าปัดนาฬิกา: เลือกวิธีจัดเรียงหน้าปัดนาฬิกา
–– แสดงรายการล่าสุดก่อน: ตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาที่ใช้ล่าสุดให้ปรากฏก่อน
–– ก�ำหนดเอง: จัดเรียงหน้าปัดนาฬิกาตามความต้องการของคุณ
• ตัวชี้การ​แจ้งเตือน: ตั้งค่าให้ Galaxy Watch Active แสดงจุดสีส้มที่หน้าจอนาฬิกาเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือน
ต่าง ๆ ที่คุณยังไม่ได้ตรวจสอบ
• ตัวบ่งชี้สถานะ: ตั้งค่าตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงที่หน้าจอนาฬิกา
97
แอพและคุณสมบัติ
ระบบสั่น
เปลี่ยนการตั้งค่าการสั่นของ Galaxy Watch Active
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ระบบสั่น
• ความแรงของการสั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
• การสั่นยาว: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้สั่นนานขึ้นส�ำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน
• การสั่นของเสียงเรียกเข้า: ให้เลือกรูปแบบการสั่นส�ำหรับสายเรียกเข้า
ทางเลือกนี้จะไม่แสดงเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
• รูปแบบการสั่นแจ้งเตือน: ให้เลือกรูปแบบการสั่นส�ำหรับการแจ้งเตือน
จอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอของ Galaxy Watch Active และหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความสว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ปรับลดความสว่างอัตโนมัติ: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อปรับความสว่างอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแสงโดยรอบ
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่ Galaxy Watch Active จะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหน้าจอ
• แสดงแอพล่าสุด: เลือกระยะเวลาเพื่อแสดงแอพที่เพิ่งใช้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้นหลังจากที่ปิดเครื่อง
• รูปแบบพื้นหลัง: เปลี่ยนวอลเปเปอร์
• แบบอักษร: เปลี่ยนชนิดและขนาดแบบอักษร
98
แอพและคุณสมบัติ
ขั้นสูง
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงของ Galaxy Watch Active และเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ขั้นสูง
• กดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง: เลือกวิธีการที่จะด�ำเนินการเมื่อคุณกดปุ่มโฮมของ Galaxy Watch Active สองครั้ง
• ท่าทางใน​การปลุก: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้เปิดหน้าจอเมื่อคุณยกข้อมือของคุณที่สวม Galaxy Watch Active
ขึ้น
• แตะเพื่อปลุก: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อเปิดหน้าจอเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
• โหมดล็อกกันน�้ำ: เปิดใช้งานโหมดล็อกน�้ำก่อนลงในน�้ำ หน้าจอสัมผัส คุณสมบัติท่าทางการปลุก และคุณสมบัติเปิด
นาฬิกาเสมอจะถูกปิดใช้งาน
• ความไวการสัมผัส: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้สามารถใช้งานหน้าจอสัมผัสได้ขณะที่ใส่ถุงมืออยู่
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อปิดเสียงการแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการปลุกและหน้าจอจะไม่เปิดเมื่อ
ได้รับการแจ้งเตือน
• โหมดโรงภาพยนตร์: เปิดใช้งานโหมดโรงหนังเพื่อรับชมภาพยนต์ การปลุกและการแจ้งเตือนทั้งหมดจะถูกปิดเสียงและ
หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อได้รับการแจ้งเตือนหรือเมื่อมีการปลุก นอกจากนี้ คุณสมบัติท่าทางการปลุกและคุณสมบัติเปิดใช้
งานนาฬิกาเสมอจะถูกปิดการใช้งาน
99
แอพและคุณสมบัติ
• โหมด Goodnight: เปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์ส�ำหรับการนอนหลับ การแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการปลุกถูกปิดเสียง
และหน้าจอจะไม่เปิดเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะนอนหลับ นอกจากนี้ คุณสมบัติท่าทางการปลุกและคุณสมบัติเปิดใช้
งานนาฬิกาเสมอจะถูกปิดการใช้งาน
• สรุปรายวัน: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ที่ใช้งานเพื่อส่งข้อมูลรายวันหลังจากที่คุณตื่นขึ้นมาและก่อนนอนหรือสอง
ครั้งเมื่อคุณต้องการในระหว่างวัน
• แก้ไขการตั้งค่าด่วน: แก้ไขแผงควบคุมด่วนของ Galaxy Watch Active
• จับภาพหน้าจอ: ปัดไปทางขวาที่หน้าจอขณะกดปุ่มโฮมเพื่อจับภาพหน้าจอ
การ​เชื่อม​ต่อ
Bluetooth
เชื่อมต่อกับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ คุณยังสามารถเชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธไปยัง Galaxy Watch Active ของคุณและ
ฟังเพลงได้
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth
• Bluetooth: เปิดหรือปิดคุณสมบัติบลูทูธ
• หูฟัง BT: ค้นหาเฮดเซ็ทบลูทูธและเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Watch Active
100
แอพและคุณสมบัติ
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi
สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เมื่อ Galaxy Watch Active ไม่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
สัมผัส Wi-Fi และเลือก อัตโนมัติ หรือ เปิด​ตลอด​เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
หากคุณเลือก อัตโนมัติ เครือข่าย Wi-Fi จะถูกตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อ Galaxy Watch Active ของคุณได้
รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านบลูทูธ หากคุณเลือก ปิดตลอดเวลา คุณสามารถใช้ Galaxy
Watch Active ของคุณหลังจากการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านบลูทูธแทนที่จะใช้เครือข่าย Wi-Fi
• เมื่อคุณเลือกตัวเลือก เปิด​ตลอด​แบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่าปกติ
• ทางเลือก อัตโนมัติ จะไม่แสดงขึ้นและคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยอัตโนมัติเมื่อใช้
Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
3
สัมผัส เครือข่าย Wi-Fi และเลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ
4
สัมผัส เชื่อมต่อ
• เมื่อ Galaxy Watch Active เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi Galaxy Watch Active จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือ
ข่ายนั้นอีกครั้งที่พร้อมใช้งานโดยไม่จ�ำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ Galaxy Watch Active เชื่อม
ต่อเข้ากับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่ายและสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
101
แอพและคุณสมบัติ
NFC
คุณสามารถใช้คุณสมบัติ NFC
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC
Galaxy Watch Active ประกอบด้วยเสาอากาศ NFC ในตัว จัดการ Galaxy Watch Active ด้วยความระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย
• NFC: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC
• Tap and pay: ตั้งค่าแอฟเริ่มต้นส�ำหรับการใช้คุณสมบัติ NFC
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การใช้งานคุณสมบัติ NFC
ก่อนการใช้คุณสมบัติ NFC กับ Galaxy Watch Active ของคุณ คุณต้องลงทะเบียนใช้บริการที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียนหรือ
รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC และสัมผัสสวิตช์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน
แตะบริเวณเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอสัมผัสของ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องอ่านการ์ด NFC
102
แอพและคุณสมบัติ
เพื่อตั้งค่าแอพเริ่มต้น เปิดหน้าจอการตั้งค่าและสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC → Tap and pay และจากนั้นให้เลือกแอพ
รายการบริการอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
เสาอากาศ NFC
การเตือน
ตั้งค่าให้ Galaxy Watch Active สั่นเมื่อหยุดการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และสัมผัสสวิตช์ การเตือน เพื่อเปิดใช้งาน
ทางเลือก การเตือน จะไม่แสดงเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือ
โหมดการบิน
การปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เท่านั้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → โหมดการบิน และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
103
แอพและคุณสมบัติ
ต�ำแหน่ง
ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่ออนุญาตแอพให้ใช้ข้อมูลต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ต�ำแหน่ง
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานและเลือกวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต�ำแหน่งของคุณ
แอพ
ล�ำดับแอพ
เลือกวิธีจัดเรียงล�ำดับแอพที่หน้าจอแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ → ล�ำดับแอพ
• แสดงรายการล่าสุดก่อน: ตั้งค่าแอพที่ใช้ล่าสุดให้ปรากฏก่อน
• ก�ำหนดเอง: จัดเรียงแอพตามที่คุณต้องการ
เปิดแอพอัตโนมัติ
ตั้งค่าแอพเพื่อเปิดใช้โดยอัตโนมัติโดยน�ำมาไว้ในโฟกัสโดยที่ไม่ต้องสัมผัสแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ → เปิดแอพอัตโนมัติ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การอนุญาต
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ แอพเหล่านั้นอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลที่ Galaxy Watch
Active ของคุณ ดูการตั้งค่าการอนุญาตใช้แอพส�ำหรับแอพแต่ละอันและเปลี่ยนการตั้งค่า
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ → การอนุญาต
ข้อความ
เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติข้อความ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ → ข้อความ
เพื่อส่งข้อความเสียงเป็นไฟล์เสียง สัมผัสสวิตช์ ส่งเป็นเสียง เพื่อเปิดใช้งาน
104
แอพและคุณสมบัติ
ระบบป้องกัน
ล็อก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกัน Galaxy Watch Active เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้ Galaxy Watch Active อาจถูกล็อกโดย
อัตโนมัติเมื่อไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ระบบป้องกัน → ล็อก
• ชนิด: เลือกวิธีการล็อก Galaxy Watch Active
• วิธีใ​ช้: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการล็อก Galaxy Watch Active ของคุณ
บัญชีผู้ใช้
คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ Galaxy Watch Active หลังจากลงทะเบียน Samsung account ของคุณที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อของคุณ ตรวจสอบ Samsung account ที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
ที่ได้รับการเชื่อมต่อของและตั้งค่าคุณสมบัติบริการปรับแต่ง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้
• Samsung account: ตรวจสอบ Samsung account ที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อของ
คุณ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการ
เชื่อมต่อของคุณ
• บริการที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อให้คุณสมบัติที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งและสถานการณ์หลัง
จากการวิเคราะห์รูปแบบไลฟ์สไตล์ของคุณ
คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้หลังจากเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่รองรับ
แพลตฟอร์มบริการปรับแต่ง 2.2 หรือหลังจากนั้น หลังจากท�ำข้อตกลงเพื่อใช้บริการปรับแต่งแล้ว เปิด
ใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ →
Samsung account → ความเป็น​ส่วน​ตัว → บริการที่ก�ำหนดเอง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
105
แอพและคุณสมบัติ
ช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าถึง Galaxy Watch Active
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ช่วยเหลือการเข้าถึง
• ตัวเลือกเสริมการมองเห็น: ปรับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงส�ำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
• การตั้งค่าขั้นสูง: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อแจ้งเตือนคุณในช่วงเวลาแจ้งเตือนตามปกติหากมีการแจ้งเตือนที่ยัง
ไม่ได้รับการเลือกช่วงเวลา คุณยังสามารถตั้งค่าให้เปิดเมนูการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วไป
การใส่ข้อมูล
เปลี่ยนการตั้งค่าป้อนข้อมูลด้วยข้อความ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ทั่วไป → การใส่ข้อมูล
• แป้นพิมพ์เริ่มต้น: ตรวจสอบแป้นพิมพ์เริ่มต้นส�ำหรับป้อนตัวอักษร
• การตั้งค่าแป้นพิมพ์: ก�ำหนดการตั้งค่าของแป้นพิมพ์ซัมซุง
ตัวอักษรเป็นค�ำพูด
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นค�ำพูด เช่น ภาษา ความเร็ว และอื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ทั่วไป → ตัวอักษรเป็นค�ำพูด
• ภาษา: เลือกภาษาเพื่อใช้
• อัตราการพูด: ตั้งค่าความเร็วในการอ่าน
• อ่านออกเสียงการแจ้งเตือน: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่ออ่านออกเสียงการแจ้งเตือนที่ได้รับที่ Galaxy Watch
Active ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถฟังเสียงผ่านเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อเท่านั้น
• ตรวจสอบอัพเดท: อัพเดตเสียงภาษาที่รองรับ
106
แอพและคุณสมบัติ
วัน​ที่​และ​เวลา
คุณสามารถตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเองได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ทั่วไป → วัน​ทแี่​ ละ​เวลา
ทางเลือก วัน​ท​แี่ ละ​เวลา จะใช้ได้เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือ
ถือเท่านั้น
•
•
•
•
ตั้งค่าวันที่: ตั้งค่าวันที่ด้วยตนเอง
ตั้งเวลา: ตั้งค่าเวลาด้วยตนเอง
เลือกเขตเวลา: เลือกโซนเวลาด้วยตนเอง
ใช้รูปแบบ 24-ชั่วโมง: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
ภาษา
ให้เลือกภาษาเพื่อใช้งานที่ Galaxy Watch Active ของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ทั่วไป → ภาษา
ทางเลือก ภาษา จะแสดงเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
เท่านั้น
รีเซ็ท
ลบข้อมูลทั้งหมดที่ Galaxy Watch Active ของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ทั่วไป → รีเซ็ท
อัพเดทซอฟต์แวร์นาฬิกา
อัพเดต Galaxy Watch Active เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ทั่วไป → อัพเดทซอฟต์แวร์นาฬิกา
ทางเลือก อัพเดทซอฟต์แวร์นาฬิกา จะแสดงเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
โทรศัพท์มือถือเท่านั้น
107
แอพและคุณสมบัติ
แบตเตอรี่
ให้เลือกโหมดแบตเตอรี่ของ Galaxy Watch Active คุณสามารถลดการใช้แบตเตอรี่ได้ในบางโหมด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่
• ค่าเริ่มต้น: ให้เลือกเมื่อใช้ Galaxy Watch Active ของคุณตามปกติ คุณสามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ Galaxy
Watch Active ได้
• ประหยัดพลังงาน: เลือกเมื่อเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน แสดงสีที่หน้าจอเป็นโทนสีเทาและคุณสมบัติบางอย่างจะ
ได้รับการจ�ำกัดเพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ โปรดดูที่ โหมดประหยัดพลังงาน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เฉพาะนาฬิกา: เฉพาะนาฬิกาที่แสดงที่หน้าจอและคุณสมบัติอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกยกเลิกการใช้งานเพื่อลดการใช้พลังงาน
แบตเตอรี่ กดปุ่มโฮมเพื่อดูนาฬิกา กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมเป็นเวลาสามวินาทีเพื่อปิดใช้งานโหมดนาฬิกาเท่านั้น
ปรับแบตเตอรี่
ปิดแอพที่กำ� ลังใช้งานในพื้นหลังและเปลี่ยนการตั้งค่าที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้พลังงานแบตเตอรี่เพื่อยืดระยะเวลาการ
ใช้งานของแบตเตอรี่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แบตเตอรี่ → ปรับแบตเตอรี่
เกี่ยวกับนาฬิกา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมของ Galaxy Watch Active
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับนาฬิกา
• หมายเลขรุ่น: ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของ Galaxy Watch Active ของคุณ
• หมายเลขซีเรียล: ตรวจสอบหมายเลขประจ�ำเครื่องของ Galaxy Watch Active
• ที่จัดเก็บข้อมูล: ตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้แล้ว
• อุปกรณ์: ตรวจสอบข้อมูลของ Galaxy Watch Active เช่น Wi-Fi ที่อยู่ MAC ที่อยู่บลูทูธ และหมายเลขประจ�ำเครื่อง
• ซอฟต์แวร์: ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ Galaxy Watch Active ของคุณและสถานะด้านความปลอดภัย
• แบตเตอรี่: ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่และความจุของแบตเตอรี่ของ Galaxy Watch Active
108
แอพและคุณสมบัติ
• ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ: ตรวจสอบข้อมูลของ Galaxy Watch Active เช่น ชื่อรุ่น ผู้ผลิต และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
ทางเลือกนี้อาจไม่แสดงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส: ดูคำ� แนะน�ำในการตรวจสอบใบอนุญาตโอเพนซอร์สของ Galaxy Watch Active
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์และการใช้งาน: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของ
เครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• แก้ไขจุด​บกพร่อง: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการแก้ไขจุดบกพร่องเมื่อพัฒนาแอพส�ำหรับ Galaxy Watch Active
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่
เชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Galaxy Watch Active สามารถเชื่อมต่อ
เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ หลังจากด�ำเนินการตั้งค่าการรีเซ็ตเบาเพื่อลบข้อมูลยกเว้นไฟล์มีเดียและข้อมูลส่วนบุคคล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่
ทางเลือก เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใหม่ จะใช้ได้เมื่อ Galaxy Watch Active ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์
มือถือเท่านั้น
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือในขณะที่คุณก�ำลังใช้งาน Galaxy Watch Active ด้วยตัวของมันเอง คุณสามารถเลือก
ได้ว่าจะกู้คืนข้อมูลของ Galaxy Watch Active ที่ได้รับการบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เชื่อมต่อกับโทรศัพท์
•
: เชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือและซิงค์ข้อมูลสุขภาพของคุณ การตั้งค่า
และข้อมูลรายชื่อที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active
•
: เชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือหลังจากการรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทีก่
ไว้ใน Galaxy Watch Active
ทางเลือก เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ จะแสดงเมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active โดยไม่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
โทรศัพท์มือถือเท่านั้น
109
แอพ Galaxy Wearable
บทน�ำ
เพื่อเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ คุณจะต้องติดตั้งแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่อง
โทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของ Galaxy Watch Active และดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาและแอพ
ที่ได้รับการแนะน�ำได้ คุณยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ ของ Galaxy Watch Active ของคุณ เช่น การตั้งค่าการแจ้ง
เตือนของคุณได้
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
ปรับแตงหนาปดนา
ฬกา
เขาถึงทางเลือกเพิ่ม
เติม
หนาปดนาฬกาและแอพที่ไดรั
บการแนะนํา
สถานะของ Galaxy
Watch Active
เปดใชงานแอพที่สา
มารถใชงานไดโดยก
ารเชื่อมตอ Galaxy
Watch Active
ปรับแตงการตั้งคา
Galaxy Watch
Active ของคุณ
หนาหลัก
หนาปดนาฬกา
110
คนพบ
แอพ Galaxy Wearable
สัมผัส
เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• เพิ่มอุปกรณ์ใหม่: หยุดการเชื่อมต่อเครื่องของคุณจากเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่ออยู่ในตอนนี้และท�ำการ
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใหม่ เลือกเครื่องของคุณที่หน้าจอหรือสัมผัส ไม่มี Gear ของฉัน หากคุณไม่พบเครื่องของคุณ
และจากนั้นปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใหม่
• หยุดการเชื่อมต่อ: หยุดการเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active ของคุณจากเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่ออยู่
ในปัจจุบัน
• การแจ้งเตือนของแอพ: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
• สลับอัตโนมัติ: Galaxy Watch Active จะยังคงเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณโดยอัตโนมัติหากคุณสวมใส่
ที่ข้อมือของคุณ
ทางเลือกนี้จะได้รับการแสดงเฉพาะเมื่อมีมากกว่าสองเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการสลับอัตโนมัติที่ได้รับการ
จับคู่เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเท่านั้น
• คู่มือการใช้: ดูคู่มือการใช้งานเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน Galaxy Watch Active ของคุณ
• ติดต่อเรา: Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่ง
ค�ำถามและรายงานข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ด
ลับล่าสุดของ Galaxy Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจะพบขณะใช้งานเครื่องของคุณ
ทางเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ผู้ให้บริการหรือรุ่นที่ไม่รองรับแอพ Samsung
Members ได้
111
แอพ Galaxy Wearable
หน้าหลัก
ดูสถานะ Galaxy Watch Active ของคุณและก�ำหนดการตั้งค่า Galaxy Watch Active ของคุณ คุณยังสามารถเปิดใช้แอพที่
ใช้งานได้โดยการเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก
เกี่ยวกับนาฬิกา
ให้ภาพรวมสถานะของแบตเตอรี่ พื้นที่จัดเก็บ และ RAM ของ Galaxy Watch Active ของคุณ
ให้เลือกรายการเพื่อดูรายละเอียด
Galaxy Store
ซื้อและดาวน์โหลดแอพหรือหน้าปัดนาฬิกาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษส�ำหรับ Galaxy Watch Active จากแอพ Galaxy
Store
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → Galaxy Store
เรียกดูตามหมวดหมู่และเลือกแอพและหน้าปัดนาฬิกาเพื่อดาวน์โหลด
Samsung Health
ดูข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในแอพ Samsung Health
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → Samsung Health
SmartThings
เปิดใช้งานแอพ SmartThings ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อควบคุมและจัดการเครื่องใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์ที่ใช้
อินเทอร์เน็ต (IoT) ได้อย่างสะดวก
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → SmartThings
112
แอพ Galaxy Wearable
การแจ้งเตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการแจ้งเตือน ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่น ข้อความใหม่ที่ได้รับ
ที่อุปกรณ์มือถือ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → การแจ้งเตือน สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน และจากนั้นเปิดใช้งานรายการต่าง ๆ
• จัดการการแจ้งเตือน: ให้เลือกแอพที่เครื่องโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยัง Galaxy Watch Active
• แสดงเมื่อสวมใส่นาฬิกาเท่านั้น: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อแสดงการแจ้งเตือนเฉพาะตอนที่คุณสวมใส่มัน
เท่านั้น
• ปิดเสียงโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ: แจ้งให้เครื่องโทรศัพท์มือถือปิดเสียงเมื่อ Galaxy Watch Active ที่ได้รับการเชื่อมต่อได้รับ
การแจ้งเตือน
• แสดงรายละเอียดอัตโนมัติ: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อแสดงรายละเอียดส�ำหรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับ
ข้อความ
• ตัวบ่งชี้การ​แจ้งเตือน: ตั้งค่าให้ Galaxy Watch Active แสดงจุดสีส้มที่หน้าจอนาฬิกาเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการแจ้งเตือน
ต่าง ๆ ที่คุณยังไม่ได้ตรวจสอบ
• เปิดหน้าจอ: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อเปิดหน้าจอเมื่อได้รับการแจ้งเตือน
• แสดงขณะใช้โทรศัพท์: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อแสดงการแจ้งเตือนตอนที่ใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
• การส่งต่ออัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือให้เปิดใช้แอพที่ได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจาก Galaxy Watch Active
โดยอัตโนมัติขณะที่คุณหยิบเครื่องโทรศัพท์มือถือ
• เครื่องโทรศัพท์มือถือบางเครื่องไม่รองรับคุณสมบัติ การส่งต่ออัจฉริยะ
• อุปกรณ์มือถือจะต้องถูกปลดล็อกก่อนในการที่จะดูรายละเอียดเมื่อหน้าจอถูกล็อกอยู่
113
แอพ Galaxy Wearable
แอพ
ก�ำหนดหน้าจอแอพของ Galaxy Watch Active ด้วยตนเอง คุณยังสามารถจัดเรียงแอพใหม่ได้อีกครั้ง
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → แอพ
การถอนการติดตั้งแอพ
สัมผัส → ถอนการติดตั้ง และสัมผัส
ถัดจากแอพที่คุณต้องการลบออกจาก Galaxy Watch Active
การจัดล�ำดับแอพใหม่
1
2
3
สัมผัส → เรียงล�ำดับใหม่ และสัมผัส ก�ำหนดเอง
สัมผัส
ถัดจากแอพและลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
สัมผัส เรียบร้อย
หากคุณเลือก แสดงรายการล่าสุดก่อน หน้าจอแอพของ Galaxy Watch Active จะได้รับการจัดเรียงตามล�ำดับของแอพที่ใช้
ล่าสุด
114
แอพ Galaxy Wearable
การซ่อนแอพ
ซ่อนแอพเพื่อไม่ให้ปรากฏที่หน้าจอแอพของ Galaxy Watch Active
1
2
สัมผัส → ซ่อน
เลือกแอพและสัมผัส ใช้งาน
แอพจะปรากฏภายใต้ แอพที่ซ่อนไว้ และจะไม่ปรากฏที่หน้าจอแอพของ Galaxy Watch Active
ยกเลิกการซ่อนแอพ
1
2
สัมผัส → ซ่อน
ยกเลิกการเลือกแอพที่ซ่อนไว้และสัมผัส ใช้งาน
แอพจะหายไปภายใต้ แอพที่ซ่อนไว้ และจะปรากฏที่หน้าจอแอพล่าสุดของ Galaxy Watch Active
การปรับแต่งแอพ
สัมผัส
ที่แอพเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแอพ
วิดเจ็ด
ปรับแต่งการตั้งค่าวิดเจ็ตที่ Galaxy Watch Active คุณยังสามารถจัดเรียงวิดเจ็ตใหม่ได้อีกด้วย
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → วิดเจ็ด
การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต
ที่วิดเจ็ตเพื่อเพิ่มและสัมผัส บันทึก
สัมผัส ที่วิดเจ็ตเพื่อลบหรือสัมผัส
วิดเจ็ตจะได้รับการเพิ่มหรือลบออกจาก Galaxy Watch Active
การจัดเรียงวิดเจ็ตใหม่
สัมผัส ถัดจากวิดเจ็ต ลากไปยังต�ำแหน่งอื่น และจากนั้นสัมผัส บันทึก
การเรียงของวิดเจ็ตจะเปลี่ยนใน Galaxy Watch Active
115
แอพ Galaxy Wearable
ระบบสั่น
เปลี่ยนการตั้งค่าการสั่นของ Galaxy Watch Active
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ระบบสั่น
• ความแรงของการสั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
• การสั่นยาว: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้สั่นนานขึ้นส�ำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน
• การสั่นของเสียงเรียกเข้า: ให้เลือกรูปแบบการสั่นส�ำหรับสายเรียกเข้า
• รูปแบบการสั่นแจ้งเตือน: ให้เลือกรูปแบบการสั่นส�ำหรับการแจ้งเตือน
จอภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอของ Galaxy Watch Active และหน้าจอแอพ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → จอภาพ
• ความสว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ปรับลดความสว่างอัตโนมัติ: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อปรับความสว่างอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแสงโดยรอบ
• หมด​เวลา​หน้าจ​ อ: ตั้งค่าระยะเวลาที่ Galaxy Watch Active จะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหน้าจอ
• แสดงแอพล่าสุด: เลือกระยะเวลาเพื่อแสดงแอพที่เพิ่งใช้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้นหลังจากที่ปิดเครื่อง
• รูปแบบพื้นหลัง: เปลี่ยนวอลเปเปอร์
116
แอพ Galaxy Wearable
ขั้นสูง
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงของ Galaxy Watch Active และเปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุม
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ขั้นสูง
• กดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง: เลือกวิธีการที่จะด�ำเนินการเมื่อคุณกดปุ่มโฮมของ Galaxy Watch Active สองครั้ง
• ท่าทางใน​การปลุก: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้เปิดหน้าจอเมื่อคุณยกข้อมือของคุณที่สวม Galaxy Watch Active
ขึ้น
• แตะเพื่อปลุก: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อเปิดหน้าจอเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
• โหมดล็อกกันน�้ำ: เปิดใช้งานโหมดล็อกน�้ำก่อนลงในน�้ำ หน้าจอสัมผัส คุณสมบัติท่าทางการปลุก และคุณสมบัติเปิด
นาฬิกาเสมอจะถูกปิดใช้งาน
• ความไวการสัมผัส: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้สามารถใช้งานหน้าจอสัมผัสได้ขณะที่ใส่ถุงมืออยู่
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อปิดเสียงการแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการปลุกและหน้าจอจะไม่เปิดเมื่อ
ได้รับการแจ้งเตือน
• โหมดโรงภาพยนตร์: เปิดใช้งานโหมดโรงหนังเพื่อรับชมภาพยนต์ การปลุกและการแจ้งเตือนทั้งหมดจะถูกปิดเสียงและ
หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อได้รับการแจ้งเตือนหรือเมื่อมีการปลุก นอกจากนี้ คุณสมบัติท่าทางการปลุกและคุณสมบัติเปิดใช้
งานนาฬิกาเสมอจะถูกปิดการใช้งาน
• โหมด Good Night: เปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์ส�ำหรับการนอนหลับ การแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการปลุกถูกปิดเสียง
และหน้าจอจะไม่เปิดเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะนอนหลับ นอกจากนี้ คุณสมบัติท่าทางการปลุกและคุณสมบัติเปิดใช้
งานนาฬิกาเสมอจะถูกปิดการใช้งาน
• แก้ไขการตั้งค่าด่วน: แก้ไขแผงควบคุมด่วนของ Galaxy Watch Active
• จับภาพหน้าจอ: ปัดไปทางขวาที่หน้าจอขณะกดปุ่มโฮมเพื่อจับภาพหน้าจอ
117
แอพ Galaxy Wearable
เพิ่มคอนเทนท์ไปยังนาฬิกาของคุณ
ถ่ายโอนไฟล์เสียงหรือรูปภาพที่ได้บันทึกไว้จากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณไปยัง Galaxy Watch Active ของคุณด้วย
ตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → เพิ่มคอนเทนท์ไปยังนาฬิกาของคุณ
• เพลง
–– เพิ่มแทร็ค: ให้เลือกไฟล์เสียงและส่งด้วยตนเองจากเครื่องโทรศัพท์มือถือไปยัง Galaxy Watch Active
–– ซิงค์อัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้ซิงค์ไฟล์เสียงที่ได้เพิ่มล่าสุดกับ Galaxy Watch Active ในขณะที่มีแบตเตอรี่มากกว่า
15% ของพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
หากไฟล์เพลงที่ได้จัดเก็บไว้ที่ Galaxy Watch Active มีขนาดมากกว่า 1 GB มันจะลบไฟล์ต่าง ๆ ที่คุณไม่
ได้ตั้งเป็นรายการโปรดตามล�ำดับจากไฟล์เพลงที่คุณเพิ่มไว้ครั้งแรก
–– รายการเพลงที่จะซิงค์: ให้เลือกรายชื่อเพลงที่จะซิงค์กับ Galaxy Watch Active
รายการเพลงที่จะซิงค์ จะใช้ได้เมื่อมีการติดตั้งแอพ Samsung Music ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและ
เปิดใช้งานเมื่อคุณเปิดคุณสมบัติ ซิงค์อัตโนมัติ
• รูปภาพ
–– คัดลอกรูปภาพ: ให้เลือกรูปภาพและส่งด้วยตนเองจากเครื่องโทรศัพท์มือถือไปยัง Galaxy Watch Active
–– ซิงค์อัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้ซิงค์รูปภาพกับ Galaxy Watch Active ในขณะที่มีแบตเตอรี่มากกว่า 15% ของ
พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
–– ขีดจ�ำกัดรูปภาพ: เลือกจ�ำนวนรูปภาพที่จะส่งไปยัง Galaxy Watch Active ของคุณจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ
–– อัลบั้มที่จะซิงค์: ให้เลือกอัลบัมรูปภาพที่จะซิงค์กับ Galaxy Watch Active
118
แอพ Galaxy Wearable
ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อส่งข้อความ SOS หลังจากที่คุณกดปุ่มโฮมของ Galaxy Watch Active สามครั้งอย่าง
รวดเร็ว
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → ส่งข้อความขอความช่วยเหลือ และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน โปรดดูที่ ข้อความ SOS ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหานาฬิกาส่วนตัว
ควบคุม Galaxy Watch Active ของคุณจากระยะไกลเมื่อเกิดการสูญหายหรือวางผิดที่
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ค้นหานาฬิกาส่วนตัว
ลงทะเบียน Samsung account ของคุณที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อก่อนใช้คุณสมบัตินี้
• ระบุต�ำแหน่ง: ตรวจสอบว่า Galaxy Watch Active ถูกวางไว้ที่ไหน
• ตั้งค่าความปลอดภัย:
–– ล็อกระยะไกล: ล็อก Galaxy Watch Active จากระยะไกลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสมบัตินี้
สามารถใช้ได้เมื่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Watch Active ของคุณผ่านบลูทูธ
หรือการเชื่อมต่อระยะไกล เมื่อ Galaxy Watch Active ของคุณถูกล็อก เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเข้า
กับ Galaxy Watch Active ผ่านบลูทูธ การล็อกจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
–– รีเซ็ทนาฬิกา: ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้จัดเก็บไว้ที่ Galaxy Watch Active จากระยะไกล หลังจากที่ Galaxy
Watch Active ได้รับการรีเซ็ตแล้ว คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลหรือใช้คุณสมบัติค้นหานาฬิกาของฉันได้
–– ล็อกการเปิดใช้งานใหม่: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้ขอข้อมูล Samsung account ของคุณหลังจากที่รีเซ็ต
เครื่องแล้ว วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดใช้งานเครื่องของคุณได้หากสูญหายหรือถูกขโมย
119
แอพ Galaxy Wearable
บัญชีและแบ็คอัพ
ลงทะเบียน Samsung account ของคุณและลงชื่อเข้าใช้เพื่อแบ็คอัพหรือกู้คืนข้อมูล Galaxy Watch Active ของคุณโดยการ
ใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Galaxy Watch Active ระยะไกลกับ Samsung account ของคุณ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → บัญชีและแบ็คอัพ
• Samsung account: เพิ่ม Samsung account ของคุณเพื่อใช้กับ Galaxy Watch Active ของคุณ
• แบ็คอัพและคืนค่า: เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าที่ Galaxy Watch Active ของคุณให้ปลอดภัย
คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง คุณต้องเข้าสู่ระบบ Samsung account ของคุณเพื่อ
แบ็คอัพหรือกู้คืนข้อมูล โปรดดูที่ การจัดการข้อมูลใน Galaxy Watch Active ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การเชื่อมต่อระยะไกล: ตั้งค่า Galaxy Watch Active ให้เชื่อมต่อระยะไกลเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เมื่อไม่สามารถเชื่อม
ต่อระหว่างเครื่องโดยผ่านทางบลูทูธได้ การใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
การจัดการข้อมูลใน Galaxy Watch Active
รักษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าที่ Galaxy Watch Active ของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถแบ็คอัพข้อมูลที่
ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง รวมถึงแบ็คอัพข้อมูลใน Galaxy Watch Active ของคุณโดยอัตโนมัติ
• เพลงและรูปภาพต่าง ๆ ที่ได้รับการบันทึกลงใน Galaxy Watch Active จะไม่ได้รับการแบ็คอัพ
• ส�ำหรับแอพ Samsung Health จะมีเฉพาะประวัติจาก 28 วันก่อนหน้าใน Galaxy Watch Active ของคุณ
เท่านั้นที่จะได้รับการบันทึก หากต้องการดูประวัติที่ได้รับการบันทึกไว้นานกว่า 28 วัน ให้ติดตั้งแอพ Samsung
Health ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการเชื่อมต่อและแบ็คอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ
120
แอพ Galaxy Wearable
การส�ำรองข้อมูล
เพื่อแบ็คอัพข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active ของคุณ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ
ของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → บัญชีและแบ็คอัพ → แบ็คอัพและคืนค่า → การตั้งค่าแบ็คอัพ เลือกรายการที่จะแบ็คอัพ
และจากนั้นสัมผัส แบ็คอัพตอนนี้ ข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
เพื่อกู้คืนข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active ของคุณ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของ
คุณ สัมผัส หน้าหลัก → บัญชีและแบ็คอัพ → แบ็คอัพและคืนค่า → คืนค่า เลือกรายการที่จะกู้คืน และจากนั้นสัมผัส
คืนค่าเดี๋ยวนี้ ข้อมูลแบ็คอัพล่าสุดจะถูกเรียกคืน
การแบ็คอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ
เพื่อแบ็คอัพข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ใน Galaxy Watch Active ของคุณกับ Samsung Cloud โดยอัตโนมัติและเข้าถึงได้จาก
เครื่องอื่น ๆ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก
→ บัญชีและแบ็คอัพ → แบ็คอัพและคืนค่า → การตั้งค่าแบ็คอัพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แบ็คอัพอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้
งาน
ซิงค์การตั้งค่าโทรศัพท์
ก�ำหนดการตั้งค่าการซิงค์เครือข่าย Wi-Fi ของ Galaxy Watch Active ของคุณ
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าหลัก → ซิงค์การตั้งค่าโทรศัพท์ และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์ ซิงค์โปรไฟล์ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งาน
จากนั้นเครื่องโทรศัพท์มือถือจะได้รับการตั้งค่าให้ซิงค์กับรายการเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้บันทึกไว้กับ Galaxy Watch Active
ของคุณ
121
แอพ Galaxy Wearable
ช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าถึง Galaxy Watch Active
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → ช่วยเหลือการเข้าถึง
• ตัวเลือกเสริมการมองเห็น: ปรับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงส�ำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
• การตั้งค่าขั้นสูง: ตั้งค่า Galaxy Watch Active เพื่อแจ้งเตือนคุณในช่วงเวลาแจ้งเตือนตามปกติหากมีการแจ้งเตือนที่ยัง
ไม่ได้รับการเลือกช่วงเวลา คุณยังสามารถตั้งค่าให้เปิดเมนูการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
เกี่ยวกับนาฬิกา
ดูสถานะของ Galaxy Watch Active ของคุณและข้อมูลอื่น ๆ คุณยังสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ของ Galaxy Watch Active
ได้
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → เกี่ยวกับนาฬิกา
• แบตเตอรี่: ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เหลือและเวลาการใช้งาน และเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• ที่เก็บ: ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ เพื่อลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็น สัมผัส ล้างตอนนี้
ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• RAM: ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ เพื่อเพิ่มความเร็วให้แก่ Galaxy Watch Active ของ
คุณโดยการลดจ�ำนวน RAM ที่คุณก�ำลังใช้งาน ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพ และสัมผัส ล้างตอนนี้
• อัพเดทซอฟต์แวร์นาฬิกา: อัพเดต Galaxy Watch Active ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด
122
แอพ Galaxy Wearable
•
•
•
•
ข้อมูล​ทาง​กฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายส�ำหรับ Galaxy Watch Active
ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้ Galaxy Watch Active อนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่ไม่รู้จัก
ชื่ออุปกรณ์: เปลี่ยนชื่อของ Galaxy Watch Active
ข้อมูล​อุปกรณ์: ตรวจสอบข้อมูลของ Galaxy Watch Active เช่น Wi-Fi ที่อยู่ MAC ที่อยู่บลูทูธ และหมายเลขประจ�ำ
เครื่อง
การอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านแอพ Galaxy Wearable
สามารถอัพเดต Galaxy Watch Active เป็นซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการการอัพเดตเฟิร์มแวร์โทรศัพท์มือถือแบบ
ไร้สาย (FOTA)
1
2
3
4
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
สัมผัส หน้าหลัก → เกี่ยวกับนาฬิกา → อัพเดทซอฟต์แวร์นาฬิกา → อัพเดทตอนนี้
สัมผัส ดาวน์​โหลด และติดตั้งเวอร์ชั่นซอฟท์แวร์ล่าสุดที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ
อ่านข้อมูลที่หน้าจอและสัมผัส ติดตั้งตอนนี้
Galaxy Watch Active จะคัดลอกซอฟท์แวร์ที่ได้รับการอัพเดตแล้วจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและรีสตาร์ท
เพื่อตรวจสอบรายการอัพเดทที่มีโดยอัตโนมัติและท�ำการดาวน์โหลด สัมผัสสวิตช์ อัพเดทอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
รายการอัพเดทจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
เกี่ยวกับ Galaxy Wearable
ดูข้อมูลเวอร์ชั่นของแอพ Galaxy Wearable
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส หน้าหลัก → เกี่ยวกับ Galaxy Wearable
123
แอพ Galaxy Wearable
หน้าปัดนาฬิกา
คุณสามารถเปลี่ยนชนิดนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอนาฬิกาได้
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส หน้าปัดนาฬิกา และจากนั้นเลือกประเภทนาฬิกาที่
ต้องการ หน้าปัดนาฬิกาที่คุณเลือกจะมีผลบังคับใช้บนหน้าจอนาฬิกา
สัมผัส ก�ำหนดเอง เพื่อเปลี่ยนพื้นหลังและตั้งค่ารายการต่าง ๆ ให้แสดงที่หน้าปัดนาฬิกา
ค้นพบ
คุณสามารถดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาและแอพที่ได้รับการแนะน�ำจากแอพ Galaxy Store
เปิดใช้แอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณและสัมผัส ค้นพบ
ดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาและแอพที่คุณต้องการ สัมผัส ดูเพิ่ม เพื่อดูหน้าปัดนาฬิกาและแอพเพิ่มเติม
124
การใช้ Galaxy Watch Active
บทน�ำ
ใช้คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของ Galaxy Watch Active เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจ�ำวันของคุณและจัดการ
สุขภาพของคุณ นอกจากนี้ บริการปรับแต่งของ Galaxy Watch Active จะวิเคราะห์รูปแบบและสถานะการใช้งานของคุณ
เพื่อให้บริการและข้อมูลสอดคล้องตามต�ำแหน่งและสถานที่ของคุณ
เพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติอันมากมายของ Galaxy Watch Active
การใช้เป็นโค้ชส่วนตัวส�ำหรับสุขภาพของคุณ
ดูแลสุขภาพของคุณด้วย Galaxy Watch Active เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณและ
วิเคราะห์รูปแบบการนอนหลับของคุณ คุณยังสามารถสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำส่วนบุคคลตามข้อมูลโปรไฟล์ที่คุณได้ป้อน
ไว้
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการออกก�ำลังกายและการจัดการสุขภาพอื่น ๆ ได้เมื่อคุณใช้ Galaxy Watch Active ใน
ขณะที่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือ
การบรรลุเป้าหมายกิจกรรมประจ�ำวัน
ตรวจสอบเป้าหมายกิจกรรมประจ�ำวันของคุณตามเป้าหมายของคุณ เช่น แคลอรี่ที่ได้รับการเผาผลาญ เวลาออกก�ำลังกาย
หรือเวลาท�ำกิจกรรม และยังมีโปรไฟล์ที่ป้อนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
คุณสามารถตรวจสอบเป้าหมายรายวันของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยกราฟกิจกรรมรายวันจากวิดเจ็ต กิจกรรมประจ�ำวัน หรือ
แอพ Samsung Health ได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามสุขภาพของคุณและท�ำกิจกรรมมากขึ้นเพื่อสร้างกิจวัตรประจ�ำ
วันที่สมดุลและมีสุขภาพที่ดี
โปรดดูที่ กิจกรรมประจ�ำวัน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
125
การใช้ Galaxy Watch Active
การจัดการคุณภาพการนอนหลับ
เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจที่ถูกต้องแม่นย�ำยิ่งขึ้นจะวัดรูปแบบการนอนของคุณอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบรูปแบบการนอนของคุณ
รูปแบบการนอนของคุณจะได้รับการวัดและได้รับการแบ่งออกเป็นสี่สถานะ หลังจากการตื่นนอนในตอนเช้า คุณสามารถ
ตรวจสอบรูปแบบการนอนหลับของคุณที่หน้าจอตัวติดตามการนอนหลับหรือผ่านวิดเจ็ต การนอนหลับ ได้ ค้นหารูปแบบการ
นอนหลับของคุณผ่านการสังเกตอย่างต่อเนื่อง
โปรดดูที่ การนอนหลับ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รูปแบบการนอนหลับจะมีสี่ระดับ (ตื่น REM หลับเบา ๆ หลับลึก) ซึ่งจะได้รับการวิเคราะห์โดยการใช้การ
เคลื่อนไหวของคุณและการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ จะได้รับกราฟพร้อมด้วยค่าที่ได้รับการ
แนะน�ำส�ำหรับแต่ละสถานะการนอนหลับที่วัดได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ส�ำหรับคนในกลุ่มอายุเดียวกันกับคุณ
การได้รับประสบการณ์การออกก�ำลังกายที่เพิ่มขึ้น
การใช้คุณสมบัติการออกก�ำลังกายที่หลากหลาย
Galaxy Watch Active รองรับการออกก�ำลังกายและกิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้งประมาณ 40 แบบ ออกก�ำลังกายอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย Galaxy Watch Active ที่บ้าน ข้างนอกหรือที่ศูนย์ฟิตเนส Galaxy Watch Active ช่วยให้คุณบรรลุเป้า
หมายที่วางไว้โดยการตรวจสอบเวลาในการออกก�ำลังกาย ระยะทาง ความเร็ว อัตราการเต้นของหัวใจและแคลอรี่ที่บริโภค
อย่างละเอียดในระหว่างการออกก�ำลังกาย
โปรดดูที่ การออกก�ำลังกาย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นการออกก�ำลังกายที่หลากหลาย
การออกก�ำลังกายหลายแบบในเซสชั่นเดียว
คุณสามารถด�ำเนินการต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการออกก�ำลังกายหลายครั้งในเซสชั่นเดียว หลังจากเสร็จสิ้นการ
ออกก�ำลังกายหนึ่งแบบแล้ว ให้เริ่มการออกก�ำลังกายล�ำดับถัดไปทันที
โปรดดูที่ การออกก�ำลังกายหลายแบบ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
126
การใช้ Galaxy Watch Active
การใช้งานเป็นสมุดจดบันทึกตารางเวลาอัจฉริยะ
การตรวจสอบข้อมูลของวันนี้
ใช้ Galaxy Watch Active ในวันส�ำคัญ คุณสามารถดูข้อมูลต่างๆ เช่น ตารางนัดหมาย การเตือนความจ�ำ และเวลาปลุกที่
หน้าจอของนาฬิกาแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้แอพพลิเคชันใดๆ ก็ตาม
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอนาฬิกาและปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหน้าปัดนาฬิกา My Day คุณสามารถดูตารางเวลา
ประจ�ำวันของคุณและจัดการที่หน้าปัดนาฬิกา My Day ได้
คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ที่หน้าปัดนาฬิกาได้:
• ตารางเวลาประจ�ำวันนี้ที่คุณได้ก�ำหนดไว้ในปฏิทิน
• รายการที่คุณได้บันทึกไว้เป็นการเตือนความจ�ำ
• เวลาการปลุก
โปรดดูที่ ปฏิทิน Reminder หรือ การเตือน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนตารางเวลาหรือตัวเตือนความจ�ำ หรือการตั้งค่าการปลุก
• คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเวลาและการปลุกที่ได้ตั้งไว้ภายใน 10 ชั่วโมง จากเวลาปัจจุบันเท่านั้น
• ข้อมูลการปลุกที่ได้เพิ่มลงในเครื่องโทรศัพท์มือถือจะไม่แสดงขึ้นที่หน้าจอนาฬิกา
127
การใช้ Galaxy Watch Active
การจัดการชีวิตประจ�ำวันของฉัน
Galaxy Watch Active ช่วยให้คุณสนุกกับชีวิตของคุณได้อย่างสบายใจ บริการปรับแต่งของ Galaxy Watch Active ระบุไลฟ์
สไตล์และรสนิยมของคุณและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามสถานที่หรือสถานการณ์ของคุณได้ เริ่มต้นและสิ้นสุดวันของคุณด้วย
Galaxy Watch Active Galaxy Watch Active จะมอบสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดได้ทุกที่ทุกเวลา
• คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้หลังจากเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่รองรับ
แพลตฟอร์มบริการปรับแต่ง 2.2 หรือหลังจากนั้น หลังจากท�ำข้อตกลงเพื่อใช้บริการปรับแต่งแล้ว เปิดใช้แอพ
การ​ตั้ง​ค่า ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → Samsung
account → ความเป็น​ส่วน​ตัว → บริการที่ก�ำหนดเอง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
• หากรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เปลี่ยนแปลงไป Galaxy Watch Active จะให้บริการและ
คุณสมบัติตามรูปแบบที่เปลี่ยนไปนั้น
ได้รับข้อความสั้นวันละสองครั้ง
คุณสามารถได้รับข้อความสั้นเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่คุณต้องการส�ำหรับวันได้หลังจากตื่นนอนและก่อนนอน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → ขั้นสูง → สรุปรายวัน → รับข้อมูลสรุปโดยอัตโนมัติ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน
หลังจากตื่นนอนแล้ว Galaxy Watch Active จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ หรือสภาพอากาศของวัน ก่อนที่
คุณจะเข้านอน Galaxy Watch Active จะแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะการออกก�ำลังกาย สภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ และเตือนให้
คุณทราบถึงรายการการตัวเตือนความจ�ำที่ยังไม่เสร็จสิ้น
โปรดดูที่ ปฏิทิน หรือ Reminder ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนตารางเวลาหรือตัวเตือนความจ�ำส�ำหรับการ
สรุปย่อ
คุณยังสามารถรับการสรุปย่อได้สองครั้งต่อวัน ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → ขั้นสูง → สรุปรายวัน →
ก�ำหนดช่วงเวลาส�ำหรับข้อมูลสรุป สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดการใช้งาน และจากนั้นสัมผัส ช่วงเวลาส�ำหรับข้อมูลสรุป
เพื่อตั้งค่าเวลาให้ได้รับการสรุปย่อ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณปิดการใช้งานคุณสมบัติ รับ
ข้อมูลสรุปโดยอัตโนมัติ ก่อน
128
การใช้ Galaxy Watch Active
การเปิดใช้งานแอพที่แนะน�ำตามต�ำแหน่งและเวลา
เปิดใช้งานแอพที่คุณชื่นชอบได้อย่างสะดวกด้วยวิดเจ็ต Galaxy Watch Active จะวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานตามเวลาและ
สถานที่เพื่อเพิ่มแอพที่คุณชื่นชอบโดยอัตโนมัติที่คุณได้ใช้ในบางช่วงเวลาหรือสถานที่ไปยังวิดเจ็ต ทางลัดแอพ
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมาถึงป้ายรถเมล์ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน แผนที่ที่ใช้บ่อยหรือแอพที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของคุณและ
แอพเพลงของคุณจะถูกเพิ่มลงในวิดเจ็ตโดยอัตโนมัติ
ปัดหน้าจอไปทางซ้ายบนหน้าจอนาฬิกาและเปิดใช้งานแอพที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติจากวิดเจ็ต ทางลัดแอพ
การเปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์เพื่อนอนหลับได้อย่างสบายมากขึ้น
ก่อนเข้านอน Galaxy Watch Active จะแจ้งเตือนให้คุณเข้านอน เปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์ที่มีความเหมาะสมส�ำหรับการ
นอนหลับ
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → ขั้นสูง → โหมด Goodnight และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน เมื่อคุณได้รับการแจ้ง
เตือนส�ำหรับเปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์ ให้ทำ� ตามหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเปิดใช้งานโหมดราตรีสวัสดิ์โดยอัตโนมัติ สัมผัสสวิตช์ ใช้ขณะนอนหลับ เพื่อเปิดใช้งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือน
30 นาที ก่อนที่โหมดราตรีสวัสดิ์จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติดังต่อไปนี้ได้:
• การแจ้งเตือนการสั่นสะเทือนทั้งหมดยกเว้นการเตือน
• หน้าจอเปิดเมื่อได้รับการแจ้งเตือน
• คุณสมบัติเปิดใช้งานเสมอของนาฬิกา
• คุณสมบัติท่าทางการปลุก
โหมดราตรีสวัสดิ์จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณตื่นนอน
129
การใช้ Galaxy Watch Active
การใช้นาฬิกาแบบสองเวลาเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ
หากคุณเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปท�ำธุรกิจ Galaxy Watch Active จะตรวจจับเขตเวลาที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ
และแนะน�ำให้คุณเปลี่ยนไปใช้นาฬิกาแบบหน้าจอสองเวลาเพื่อดูทั้งเวลาท้องถิ่นและเวลาในประเทศของคุณ ใช้คุณสมบัติ
แบบสองเวลาโดยการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาตามการแจ้งเตือน
คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้หลังจากเชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือที่รองรับ
แพลตฟอร์มบริการปรับแต่ง 2.2 หรือหลังจากนั้น หลังจากท�ำข้อตกลงเพื่อใช้บริการปรับแต่งแล้ว เปิดใช้แอพ
การ​ตั้ง​ค่า ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → Samsung
account → ความเป็น​ส่วน​ตัว → บริการที่กำ� หนดเอง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้การเตือนความจ�ำที่สะดวก
ลงทะเบียนการเตือนความจ�ำได้อย่างรวดเร็วด้วยเสียงของคุณและรับข้อความสั้นเกี่ยวกับการเตือนความจ�ำในวันนี้
การลงทะเบียนการเตือนความจ�ำด้วยเสียงของคุณ
คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณต้องจดจ�ำด้วยเสียงของคุณได้
ตัวอย่างเช่น พูดว่า “โทรหาแม่ของฉันเวลา 3 นาฬิกา” และสร้างการแจ้งเตือน เวลา 3 นาฬิกา คุณจะได้รับแจ้งเตือนว่าถึง
เวลาที่จะโทรหาคุณแม่
โปรดดูที่ การสร้างตัวแจ้งเตือน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนส�ำหรับตัวเตือนความจ�ำ
130
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ บางสถานการณ์อาจไม่สามารถใช้กับ Galaxy Watch
Active ของคุณได้
Galaxy Watch Active ของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยงแล้ว Galaxy Watch Active ของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิด
Galaxy Watch Active
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
• รีสตาร์ท Galaxy Watch Active ของคุณเพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ Galaxy Watch Active ของคุณได้รับการอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
131
ภาคผนวก
Galaxy Watch Active ของคุณช้าหรือมีข้อผิดพลาด
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การรีสตาร์ท Galaxy Watch Active
หาก Galaxy Watch Active ของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจจ�ำเป็นต้องปิดแอพหรือปิด Galaxy Watch Active และเปิดใหม่อีก
ครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้า Galaxy Watch Active ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม (ปุ่มเปิด/ปิด) เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อ
เริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ต Galaxy Watch Active
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
ที่หน้าจอแอพ สัมผัส (ตั้งค่า) → ทั่วไป → รีเซ็ท ก่อนการด�ำเนินการรีเซ็ทข้อมูลจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาแบ็
คอัพเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน Galaxy Watch Active
เครื่องบลูทูธอื่นไม่พบต�ำแหน่ง Galaxy Watch Active ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธได้ถูกเปิดใช้งานที่ Galaxy Watch Active ของคุณ
• รีเซ็ท Galaxy Watch Active ของคุณและลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Galaxy Watch Active ของคุณและเครื่องบลูทูธอื่น ๆ อยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ
(10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
132
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถท�ำได้ หรือ Galaxy Watch Active ของคุณและเครื่องโทรศัพท์มือถือ
หลุดจากการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธที่ทั้งสองเครื่องถูกเปิดใช้งาน
• ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังก�ำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างเครื่อง
• ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแอพ Galaxy Wearable เวอร์ชั่นล่าสุดในเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้ว หากจ�ำเป็น ให้อัพเดทแอพ
Galaxy Wearable ให้เป็นรุ่นล่าสุด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Galaxy Watch Active ของคุณและเครื่องบลูทูธอื่น ๆ อยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ
(10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
• รีสตาร์ททั้งสองเครื่องใหม่และเปิดใช้งานแอพ Galaxy Wearable ที่เครื่องโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบว่า Galaxy Watch Active ของคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธแล้ว หาก Galaxy
Watch Active ของคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณจากระยะไกล คุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขโทรเข้าที่ที่อุปกรณ์มือถือ
• ตรวจสอบว่าได้มีการเปิดใช้งานโหมดห้ามรบกวน โหมดราตรีสวัสดิ์หรือโหมดโรงละครหรือไม่ หากมีการเปิดใช้งานหนึ่ง
ในโหมดเหล่านี้แล้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่เปิดขึ้นในระหว่างที่มีสายเรียกเข้า กดปุ่มโฮมหรือปุ่มกลับเพื่อเปิดหน้าจอและ
ตรวจสอบสายเรียกเข้า
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
133
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อ Galaxy Watch Active เข้ากับเครื่องชาร์จแบบไร้สายอย่างถูกต้อง
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำ Galaxy Watch Active หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก การชาร์จที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้งานบางแอพ
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
Galaxy Watch Active ของคุณร้อนเมื่อแตะเครื่อง
เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพใน Galaxy Watch Active เป็นระยะเวลานาน Galaxy
Watch Active ของคุณอาจร้อนเมื่อแตะ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Galaxy Watch
Active ของคุณแต่อย่างใด
ถ้า Galaxy Watch Active ร้อนเกินไปหรือรู้สึกร้อนเป็นเวลานาน ให้หยุดใช้งานเครื่องสักครู่ ถ้า Galaxy Watch Active ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
Galaxy Watch Active ของคุณไม่สามารถพบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณได้
Galaxy Watch Active ใช้ข้อมูลต�ำแหน่งเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น
ภายในอาคาร ตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อค้นหาต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
ข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ใน Galaxy Watch Active เกิดการสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญที่เก็บไว้ใน Galaxy Watch Active เสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่
ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ใน Galaxy Watch Active
134
ภาคผนวก
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่องของ Galaxy Watch Active
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำ� เป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บใน Galaxy Watch Active ไม่เพียงพอ
ลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น ข้อมูลแคช โดยใช้แอพ Galaxy Wearable หรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
135
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising