Samsung | SM-T865 | User manual | Samsung Galaxy Tab S6 คู่มือการใช้

Samsung Galaxy Tab S6 คู่มือการใช้
คู่มือการใช้งาน
SM-T860
SM-T865
Thai. 08/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
4
6
9
15
18
20
22
23
24
25
27
38
40
42
70
72
74
78
83
87
90
92
105
111
117
118
121
122
129
132
133
135
135
137
138
139
141
142
อ่านก่อนใช้งาน
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
แบตเตอรี่
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
(SM-T865)
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การเปิดและปิดเครื่อง
การตั้งค่าเริ่มต้น
Samsung account
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ
(Smart Switch)
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
แผงแจ้งเตือน
จับภาพหน้าจอและบันทึกหน้าจอ
การป้อนข้อความ
แอพและคุณสมบัติ
45
47
63
67
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของ S Pen
Bixby
Bixby Vision
2
Bixby Home
Bixby Routines
Reminder
โทรศัพท์
รายชื่อ
ข้อความ
อินเทอร์เน็ต
กล้องถ่ายรูป
แกลเลอรี่
AR Emoji
AR Doodle
มัลติวินโดว์
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
ปฏิทิน
Samsung Flow
ไฟล์ส่วนตัว
นาฬิกา
เครื่องคิดเลข
Game Launcher
Game Booster
Kids Home
SmartThings
สารบัญ
146
147
150
157
การแชร์เนื้อหา
บอร์ดประจ�ำวัน
Samsung DeX
แอพ Google
175 ชีวมาตรและความปลอดภัย
176 การจดจ�ำใบหน้า
179 การจดจ�ำลายนิว้ มือ
182 Samsung Pass
185 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
189 บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
190 ผูใ้​ช้
192 Samsung Cloud
194 Google
194 คุณสมบัติขั้นสูง
195 การเคลื่อนไหวและท่าทาง
196 Digital Wellbeing
197 การดูแลอุปกรณ์
198 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
198 แบตเตอรี่
199 ที่เก็บ
200 หน่วยความจ�ำ
200 ความปลอดภัย
200 แอพ
200 การจัดการทัว่ ไป
201 การช่วยเหลือการเข้าถึง
202 อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
202 คู่มือการใช้
203 เกี่ยวกับแท็บเล็ต
การ​ตั้ง​ค่า
159 บทน�ำ
159 การ​เชือ่ ม​ต่อ
160 Wi-Fi
162 Bluetooth
164 ตัวประหยัดข้อมูล (SM-T865)
164 แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น
(SM-T865)
165 ฮอตสปอตมือถือและการแชร์
อินเทอร์เน็ต (SM-T865)
166 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
168 เสียงและการสั่น
168 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
169 แยกเสียงของแอพ
169 การแจ้งเตือน
170 จอภาพ
171 ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า
171 โหมดกลางคืน
172 เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
173 ภาพพักหน้าจอ
173 วอลเปเปอร์
174 ล็อกหน้าจอ
174 Smart Lock
ภาคผนวก
204 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3
เบื้องต้น
อ่านก่อนใช้งาน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi (SM-T865)
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีคำ� ถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
4
เบื้องต้น
• ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์ป้องกันหน้าจอจะถูกแนบมาด้วยเพื่อป้องกันในระหว่างการผลิตและการ
จ�ำหน่าย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอที่แนบมานั้นจะไม่ได้รับการประกันคุ้มครอง
• คุณสามารถมองเห็นหน้าจอสัมผัสได้อย่างชัดเจนแม้ในแสงแดดจ้ากลางแจ้งโดยการปรับช่วงความคมชัดโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ อันเนื่องจากธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น การแสดงกราฟิกคงที่เป็นระยะเวลานานอาจ
ท�ำให้เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
–– ไม่แนะน�ำให้ใช้กราฟิกคงที่ในบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอสัมผัสเป็นระยะเวลานานและปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อไม่
ได้ใช้เครื่อง
–– คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ
→ หมด​เวลา​หน้า​จอ และจากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้เครื่องรอก่อนการปิดหน้าจอสัมผัส
–– เพื่อตั้งค่าหน้าจอสัมผัสให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
สัมผัส จอภาพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ความสว่างปรับอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส เกี่ยวกับแท็บเล็ต → สถานะ
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
5
เบื้องต้น
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
6
เบื้องต้น
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ทำ� การบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
7
เบื้องต้น
ข้อควรระวังส�ำหรับเครื่องที่ร้อนเกินไป
หากคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดเนื่องจากเครื่องร้อนเกินไป ให้หยุดการใช้เครื่อง
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากเครื่องร้อนเกินไปและถึงอุณหภูมิที่ก�ำหนด ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเครื่อง การ
ระคายเคืองผิวหนังและความเสียหาย และการรั่วไหลของแบตเตอรี่ เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ ความสว่างของหน้า
จอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพที่ท�ำงานอยู่จะถูกปิดและการโทร
ทั้งหมดและคุณสมบัติอื่น ๆ จะถูกจ�ำกัด ยกเว้นการโทรฉุกเฉินจนกว่าเครื่องจะเย็นลง
• หากข้อความที่สองปรากฏขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของเครื่องเพิ่มขึ้นอีก เครื่องจะปิดลง อย่าใช้เครื่องจนกว่าอุณหภูมิของ
เครื่องจะลดลงต�ำ่ กว่าระดับที่ระบุ หากข้อความเตือนที่สองปรากฏขึ้นในระหว่างการโทรฉุกเฉิน การโทรจะไม่ถูกตัดการ
เชื่อมต่อโดยการบังคับให้ปิดตัวลง
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• อย่าใช้สายเคเบิลที่ฝาครอบถูกลอกออกหรือได้รับความเสียหาย และอย่าใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือ
ท�ำงานผิดปกติ
8
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
อุปกรณ์ในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
• หูฟัง (USB ประเภท-C) ที่รองรับเอาต์พุตดิจิตอลนั้นสามารถใช้ได้กับเครื่องนี้ อย่างไรก็ตาม เครื่องอาจไม่
สามารถใช้งานร่วมกับหูฟังที่ใช้วิธีการเอาต์พุตเสียงที่แตกต่างกันหรือผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น
9
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
กลองหนา
เซ็นเซอรตรวจจับแสง
ไมโครโฟน
ลําโพง
ลําโพง
ปุมดานขาง
(ปุมเปดปดเเครื่อง/Bixby)
หนาจอสัมผัส
ปุมระดับเสียง
ไมโครโฟน
พอรตแทนชารจแปนพิมพ
SM-T865: ถาดใส SIM
การด/การดความจํา
SM-T860:
ถาดใสการดความจํา
เซนเซอรอานลายนิ้วมือ
แจ็คหูฟง/
แจ็คอเนกประสงค
(USB ประเภท-C)
เสาอากาศหลัก (SM-T865)
เสาอากาศ GPS
กลองหลัง (คู)
รองชารจของ S Pen
ลําโพง
ลําโพง
10
เบื้องต้น
• เครื่องของคุณมีแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ตัวคุมจังหวะหัวใจหรือเครื่อง
กระตุ้นหัวใจแบบฝังในเครื่อง หากคุณก�ำลังใช้เครื่องมือทางการแพทย์ใด ๆ เหล่านี้ ให้รักษาเครื่องของคุณให้
อยู่ในระยะที่ปลอดภัยและให้ปรึกษากับแพทย์ของคุณก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่อง
• รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างเครื่องของคุณและวัตถุที่ได้รับผลกระทบจากแม่เหล็ก วัตถุต่าง ๆ เช่น บัตร
เครดิต สมุดบัญชีเงินฝาก บัตรเข้าถึง บัตรผ่านขึ้นเครื่อง หรือบัตรจอดรถอาจได้รับความเสียหายหรือปิดการ
ใช้งานโดยแม่เหล็กในเครื่อง
• อย่าเก็บเครื่องและอุปกรณ์เสริมบางอย่าง (แยกจ�ำหน่าย) ใกล้กับสนามแม่เหล็ก การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึง
บัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
• เมื่อใช้ล�ำโพง เช่น เมื่อเล่นไฟล์มีเดียหรือใช้ล�ำโพงนอก อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับหูของคุณ
• ระวังอย่าให้เลนส์กล้องถ่ายรูปสัมผัสแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรง หากเลนส์
กล้องถ่ายรูปสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิดแสงที่รุนแรงมาก เช่น กระทบกับแสงแดดโดยตรงนั้น ตัวรับแสงของกล้อง
ถ่ายรูปอาจช�ำรุดได้ ตัวรับแสงที่เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้และจะท�ำให้เกิดจุดหรือจุดด่างในรูปภาพ
• หากคุณใช้เครื่องโดยที่กระจกหรือตัวอะคริลิคแตกนั้น อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ ใช้เครื่องนี้ได้หลัง
จากได้รับการซ่อมที่ศูนย์บริการซัมซุงแล้วเท่านั้น
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ทำ� จากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าหากคุณครอบบริเวณเสาอากาศของเครื่องกับมือของคุณหรือวัตถุอื่น ๆ ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง
เช่น การโทรหรือการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (SM-T865)
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ท�ำงานผิดปกติได้
• อย่าครอบพื้นที่เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำเช่น
นั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ท�ำงานผิดปกติ
• ห้ามปล่อยให้หน้าจอสัมผัสถูกน�้ำ หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
11
เบื้องต้น
ปุ่มฮาร์ดคีย์
ปุมดานขาง
ปุมระดับเสียง
ปุ่ม
ปุ่มระดับเสียง
ปุ่มด้านข้าง
ปุ่มด้านข้าง + ปุ่มระดับ
เสียงลง
ฟังก์ชั่น
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
• เมื่อเครื่องปิดอยู่ กดค้างไว้เพื่อเปิด
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นการสนทนากับ Bixby โปรดดูที่ การใช้ Bixby ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• กดสองครั้งเพื่อเปิดใช้แอพหรือคุณสมบัติที่คุณตั้งค่าไว้
• กดพร้อมกันเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ
• กดค้างไว้พร้อมกันเพื่อปิดเครื่อง
การตั้งค่าปุ่มด้านข้าง
เลือกแอพหรือคุณสมบัติเพื่อเปิดใช้โดยใช้ปุ่มด้านข้าง
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → ปุ่มด้านข้าง
เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ กดสองครั้ง หรือ กดค้างไว้ คุณสามารถเปิดใช้แอพหรือคุณสมบัติโดยการกดปุ่มด้านข้าง
สองครั้งหรือกดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง
ปุ่มซอฟท์คีย์
ปุมหนาหลัก
ปุมยอนกลับ
ปุมลาสุด
เมื่อคุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็นปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้า
หลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
12
เบื้องต้น
S Pen
ปุม S Pen
ปลายปากกา S Pen
ขั้วชารจ
ชื่อ
ปลายปากกา S Pen
ปุ่ม S Pen
ฟังก์ชั่น
• ใช้ S Pen เพื่อเขียน วาด หรือแตะบนหน้าจอ
• เลื่อน S Pen ไปมาเหนือรายการบนหน้าจอเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติ S Pen เพิ่มเติม เช่น
คุณสมบัติแอร์วิว
• กดค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen เพื่อเปิดใช้แอพที่ได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หากคุณกดปุ่มหนึ่งครั้งหรือ
สองครั้งในขณะที่ใช้แอพ เครื่องจะแสดงคุณสมบัติบางอย่าง โปรดดูที่ การควบคุมโดยไม่
แตะ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เลื่อน S Pen ไปมาเหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen เพื่อแสดงคุณสมบัติคำ� สั่งโดยไม่
สัมผัส
• ในขณะที่กดและค้างปุ่ม S Pen ไว้ ลาก S Pen ไปเหนือรายการเพื่อเลือก
13
เบื้องต้น
การชาร์จ S Pen
S Pen จะต้องได้รับการชาร์จก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติการด�ำเนินการโดยไม่แตะได้ เมื่อ S Pen และร่องชาร์จของ
S Pen อยู่ในแนวที่เหมาะสม การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้น
• แม้ว่า S Pen จะได้รับการชาร์จอย่างเต็มที่แล้ว คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของ S Pen ได้ เช่น การ
สัมผัสหน้าจอสัมผัสหรือคุณสมบัติค�ำสั่งโดยไม่แตะได่
• ถ้าหากเครื่องและ S Pen ไม่ได้แนบเหมือนในภาพ S Pen อาจจะไม่ได้รับการชาร์จ แนบ S Pen เหมือนที่อยู่
ในภาพ
• หากคุณใช้เครื่องบนพื้นด้วย S Pen โดยแนบอยู่กับร่องชาร์จของ S Pen อาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ S Pen
ได้
การเปลี่ยนปลายปากกา S Pen
ถ้าหากปลายปากกาทู่ ให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่
1
2
ใช้แหนบคีบปลายปากกาไว้ให้แน่น แล้วดึงออก
ใส่ปลายปากกาใหม่เข้าไปใน S Pen
1
2
14
เบื้องต้น
ระมัดระวังอย่าหนีบนิ้วมือของคุณด้วยแหนบ
•
•
•
•
อย่าน�ำปลายปากกาเก่ากลับมาใช้ซ�้ำ การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ S Pen ท�ำงานผิดปกติ
อย่าดันปลายปากกามากเกินไปขณะที่ใส่ปลายปากกาเข้าไปยัง S Pen
อย่าใส่ปลายปากกาด้านมนเข้าไปใน S Pen การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ S Pen หรือเครื่องของคุณเสียหายได้
อย่างอหรือใช้แรงกดมากเกินไปกับ S Pen ขณะใช้งาน ปากกา S Pen อาจได้รับความเสียหายหรือปลาย
ปากกาอาจจะเกิดความผิดปกติได้
• อย่ากดแช่หน้าจอด้วย S Pen ปลายปากกาอาจจะเกิดความผิดปกติได้
• หากคุณใช้ปลายด้านคมของ S Pen บนหน้าจอ เครื่องอาจไม่รับรู้การท�ำงานของ S Pen
• หาก S Pen ท�ำงานผิดปกติ ให้นำ� เข้าศูนย์บริการซัมซุง
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จและสายเคเบิลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงส�ำหรับ
เครื่องของคุณ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จและสายเคเบิลที่เข้ากันไม่ได้สามารถท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเกิด
ความเสียหายต่อเครื่องของคุณได้
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ใช้เฉพาะสาย USB ประเภท-C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น เครื่องอาจเสียหายได้ถ้าคุณใช้สาย Micro USB
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอด
ปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
15
เบื้องต้น
1
2
3
4
เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มด้านข้าง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
16
เบื้องต้น
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุก
ครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน หากสิ่งนี้เกิดขึ้นระหว่างการ
ชาร์จแบบไร้สาย ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จเพื่อให้เครื่องเย็นลง จากนั้นจึงชาร์จเครื่องอีกครั้งในภายหลัง
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
17
เบื้องต้น
การชาร์จแบบเร็ว
อุปกรณ์มีคุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นขณะที่เครื่องหรือหน้าจอดับ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ ให้ปิดเครื่องหรือหน้าจอของเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อปิดเครื่อง
อยู่ ไอคอน จะปรากฏบนหน้าจอ
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติชาร์จเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → → การ
ตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
• ขณะก�ำลังชาร์จ คุณไม่สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
• คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วภายในตัวเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จแบบ
มาตรฐาน
• หากเครื่องร้อนหรืออุณหภูมิอากาศรอบข้างเพิ่มขึ้น ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานปกติเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM) (SM-T865)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
• ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสีย
หายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างที่ต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายได้ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ
18
เบื้องต้น
1
2
3
4
1
5
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
3
4
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
วาง SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด ลงบนถาดโดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองขึ้นไปด้านบน
ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
19
เบื้องต้น
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากรุ่นอื่นๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับ
เครื่องของคุณขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพื่อดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครื่องของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดย
ใช้ระบบไฟล์แบบอื่น เครื่องจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพื่อใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็ตก่อน หากเครื่องของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรู้จักการ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ด
ความจ�ำหรือศูนย์บริการซัมซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
1
2
3
4
5
20
เบื้องต้น
1
สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2
ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมื่อคุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้ (SM-T865)
3
4
วางการ์ดความจ�ำลงบนถาดโดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ดความจ�ำอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5
ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด → ถอด
อย่าลบพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพื้นที่จัดเก็บ USB ในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึง
ข้อมูล หรือในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้
พื้นที่จัดเก็บภายนอกหรือเครื่องเสียหาย ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้ผิดประเภทของพื้นที่จัดเก็บภายนอกของเครื่อง
21
เบื้องต้น
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด →
ฟอร์แมต
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
การเปิดและปิดเครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างสักสองสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
การปิดเครื่อง
1
เพื่อปิดเครื่อง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส
ปุมดานขาง
ปุมระดับเสียงลง
22
เบื้องต้น
2
สัมผัส ปิด​เครื่อง
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานเครื่องใหม่ สัมผัส ปิดและเปิด​เครื่องใหม่
คุณสามารถตั้งค่าให้ปิดเครื่องเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
ปุ่มด้านข้าง และจากนั้นสัมผัส เมนูปิดเครื่อง ภายใต้ กดค้างไว้
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
1
2
กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างสักสองสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
23
เบื้องต้น
3
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
Samsung account
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung account เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ →
แอคเคาท์ → Samsung account → → วิธี​ใช้
การสร้าง Samsung account
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่ คุณสามารถสร้าง Samsung account โดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณได้
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
2
3
สัมผัส สร้าง​แอคเคาท์
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อสร้างบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น
การลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
1
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์ → Samsung
account
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
2
3
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
24
เบื้องต้น
การค้นหา ID ของคุณและการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หากคุณลืม ID Samsung account ของคุณหรือรหัสผ่านของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน ที่หน้าจอลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account คุณสามารถค้นหา ID ของคุณหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลที่จำ� เป็น
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ออกจากเครื่อง ข้อมูลของคุณ เช่น รายชื่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบออกไปด้วย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์
สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนั้นสัมผัส ตกลง
การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch)
คุณสามารถใช้ Smart Switch เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1
เปิดใช้ Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ดาวน์โหลดจาก Galaxy Store หรือ Play Store
2
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch
25
เบื้องต้น
3
4
5
6
7
วางเครื่องใกล้กัน
ที่เครื่องก่อนหน้า สัมผัส ส่งข้อมูล → ไร้สาย
ที่เครื่องก่อนหน้า ให้เลือกรายการที่จะถ่ายโอนและสัมผัส ส่ง
ที่เครื่องของคุณ สัมผัส รับ
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถดูรายการข้อมูลที่ถ่ายโอนแล้วที่เครื่องของคุณได้
การแบ็คอัพและการกู้คืนข้อมูลโดยการใช้พื้นที่จัดเก็บภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้พื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่น การ์ด microSD
1
2
3
4
แบ็คอัพข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณไปยังพื้นที่จัดเก็บภายนอก
แทรกหรือเชื่อมต่อเครื่องพื้นที่จัดเก็บภายนอกเข้ากับเครื่องของคุณ
ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Smart Switch →
ค่า
→
คืน​
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากพื้นที่จัดเก็บภายนอก
การถ่ายโอนข้อมูลส�ำรองจากคอมพิวเตอร์
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณต้องดาวน์โหลดแอพเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ Smart Switch จาก
www.samsung.com/smartswitch แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังคอมพิวเตอร์และน�ำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
1
2
บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลด Smart Switch
ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
หากเครื่องก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครื่องของซัมซุง ให้แบ็กอัพข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจาก
บริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ห้า
26
เบื้องต้น
3
4
5
6
เชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ของเครื่อง
ที่คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อแบ็กอัพข้อมูลจากเครื่อง
จากนั้นเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนหน้าของคุณจากคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
ที่คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องของคุณ
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• ขอแนะน�ำไม่ใช้กราฟิกคงที่ในหน้าจอสัมผัสบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลานาน การท�ำเช่นนี้อาจส่งผลให้
เกิดภาพฉายภาพ (อาการจอเบิร์น) หรือภาพเงา
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือหรือ S Pen เมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
27
เบื้องต้น
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
28
เบื้องต้น
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
29
เบื้องต้น
แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์)
เมื่อคุณเปิดหน้าจอแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่แถบการน�ำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็น
ปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นของปุ่มสามารถเปลี่ยนไปตามแอพที่มีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
ปุ่ม
ฟังก์ชั่น
ล่าสุด
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
หน้าหลัก
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแอพ Google Assistant
กลับ
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
การซ่อนแถบการน�ำทาง
ดูไฟล์หรือใช้แอพที่หน้าจอที่กว้างขึ้นโดยการซ่อนแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นสัมผัส ท่าทางเต็มหน้าจอ ภายใต้ ประเภท
การน�ำทาง แถบการน�ำทางจะได้รับการซ๋อมและค�ำแนะน�ำท่าทางจะปรากฏขึ้นที่ปุ่มซอฟท์คีย์ตั้งอยู่ หากต้องการใช้ปุ่ม
ซอฟท์คีย์ ลากค�ำแนะน�ำท่าทางของปุ่มที่ต้องการขึ้นไปด้านบน
ถ้าคุณต้องการซ่อนค�ำแนะน�ำท่าทางที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัสสวิตช์ ค�ำแนะน�ำท่าทาง เพื่อปิดการใช้งาน
30
เบื้องต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
หน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
วิดเจ็ต
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพโปรด
แถบการนําทาง (ปุมซอฟทคีย)
31
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
สัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปุ่มแอพ เพื่อเปิดใช้งาน ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุมแอพ
32
เบื้องต้น
แสดงหน้าจอในโหมดแนวนอน
หมุนเครื่องจนกว่าจะเป็นอยู่ในแนวนอนเพื่อดูหน้าจอในโหมดแนวนอน
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพที่หน้าจอหลัก สัมผัสรายการหนึ่งค้างไว้ที่หน้าจอแอพ และจากนั้นสัมผัส เพิ่มในหน้าจอหลัก ทาง
ลัดไปยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
33
เบื้องต้น
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• การเพิ่มเติมแอพ
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
34
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย และจากนั้นสัมผัส
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอลเปเปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอหลัก เช่น ตารางหน้าจอหรือเค้าโครง
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
35
เบื้องต้น
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
• แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบน
สุดของหน้าจอ
• ไอคอนตัวบ่งชี้บางตัวจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเปิดแผงการแจ้งเตือนเท่านั้น
ไอคอน
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ (SM-T865)
ความแรงของสัญญาณ (SM-T865)
โรมมิ่ง (นอกพื้นที่บริการปกติ) (SM-T865)
เชื่อมต่อเครือข่าย GPRS แล้ว (SM-T865)
เชื่อมต่อเครือข่าย EDGE แล้ว (SM-T865)
เชื่อมต่อเครือข่าย UMTS แล้ว (SM-T865)
เชื่อมต่อเครือข่าย HSDPA แล้ว (SM-T865)
เชื่อมต่อเครือข่าย HSPA+ แล้ว (SM-T865)
/
เชื่อมต่อเครือข่าย LTE แล้ว (รุ่นที่เปิดใช้งาน LTE) (SM-T865)
Wi-Fi ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
S Pen ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
S Pen ได้หยุดการเชื่อมต่อแล้ว
S Pen ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังด�ำเนินการโทร
สายที่ไม่ได้รับ
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
36
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มด้านข้างจะปิดหน้าจอและล็อก นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่
ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
หากหน้าจอปิดอยู่ กดปุ่มด้านข้างเพื่อเปิดหน้าจอ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
หนาจอเมื่อล็อก
37
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → ชนิดการล็อกหน้าจอ และจากนั้นให้เลือก
วิธีการ
ขณะที่คุณก�ำหนดรูปแบบ PIN รหัสผ่าน หรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณส�ำหรับวิธีการล็อกหน้าจอ คุณสามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานเครื่องของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะ
ร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่​มี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• ใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การจดจ�ำลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้ง
จนถึงขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → การตั้งค่าการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจาก
โรงงานอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิด
แผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
38
เบื้องต้น
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
ทางเลือกดานพลังงาน
ปุมการตั้งคาอยางเร็ว
เริ่มตน การตั้งคา
ควบคุมเครื่องใกลเคียงที่ไดรับการเชื่อม
ตอเขากับเครื่องของคุณ
และเครื่องและฉากของ SmartThings
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดําเนินกิ
จกรรมตางๆ
ควบคุมสื่อที่เครื่องของคุณและเครื่องที่ไ
ดรับการเชื่อมตอใกลเคียง
ลบการแจงเตือนทั้งหมด
เขาถึงการตั้งคาการแจงเตือน
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
เพื่อจัดเรียงปุ่มใหม่ สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
39
เบื้องต้น
การควบคุมการเล่นสื่อ
ควบคุมการเล่นเพลงหรือวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยการใช้คุณสมบัติสื่อโดยไม่ต้องเปิดใช้แอพที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถเล่น
ต่อที่เครื่องอื่นได้อีกด้วย
1
2
เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส มีเดีย
สัมผัสไอคอนที่ตัวควบคุมเพื่อควบคุมการเล่น
เพื่อการเล่นต่อที่เครื่องอื่น สัมผัส และเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
จับภาพหน้าจอและบันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอ
บันทึกภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครื่อง และเขียน วาด ตัดภาพ หรือแชร์หน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้ คุณสามารถจับภาพหน้า
จอปัจจุบันและบริเวณที่เลื่อนได้
ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพหน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้จะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• จับภาพหลัก: กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน
• การจับภาพโดยการปัดมือ: ปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
• การจับภาพด้วยค�ำสั่งโดยไม่แตะ: เลื่อน S Pen เหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen เพื่อเปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ และจาก
นั้น สัมผัส เขียนบนหน้าจอ โปรดดูที่ เขียนบนหน้าจอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• หากการบันทึกภาพหน้าจอโดยการปัดมือไม่ทำ� งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
การเคลื่อนไหวและท่าทาง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
40
เบื้องต้น
หลังจากจับภาพหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ:
•
: จับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บ เมื่อคุณสัมผัส หน้าจอจะ
เลื่อนลงโดยอัตโนมัติ และจะจับภาพเนื้อหาเพิ่มเติม
•
: เขียนหรือวาดที่ภาพหน้าจอหรือครอบตัดส่วนจากภาพหน้าจอ พื้นที่ที่ถูกตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
•
: เพิ่มแท็กไปยังภาพหน้าจอ เพื่อค้นหาภาพหน้าจอด้วยแท็ก สัมผัส ค้นหาด้วย Finder ที่ด้านบนของหน้าจอแอพ
•
: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
ถ้าไม่ปรากฏทางเลือกที่หน้าจอที่มีการจับภาพไว้ เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → ภาพถ่าย
หน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แถบเครื่องมือภาพถ่ายหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
บันทึกหน้าจอ
บันทึกหน้าจอขณะใช้เครื่องของคุณ
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลง และจากนั้นสัมผัส (ตัวบันทึกหน้าจอ) เพื่อเปิดใช้งาน หลังจากการนับถอยหลัง การบันทึก
จะเริ่มขึ้น
• เพื่อเขียนหรือวาดที่หน้าจอ สัมผัส
• เพื่อบันทึกหน้าจอด้วยการซ้อนทับวิดีโอของคุณเอง สัมผัส
เมื่อคุณเสร็จสิ้นจากการบันทึกวิดีโอแล้ว สัมผัส
วิดีโอจะได้รับการบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกหน้าจอ เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → ภาพถ่ายหน้าจอ
และตัวบันทึกหน้าจอ → การตั้งค่าตัวบันทึกหน้าจอ
41
เบื้องต้น
การป้อนข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งอีเมล สร้างบันทึก และอื่น ๆ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษา
หนึ่งที่รองรับ
ดูฟงกชันแปนพิมพเพิ่มเติม
ฟงกชันแปนพิมพเพิ่มเติม
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ปอนตัวพิมพใหญ
สําหรับการกรอกตัวพิมพใหญทั้งหมด
ใหสัมผัสสองครั้ง
ใสสัญลักษณ
เลื่อนเคอรเซอร
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล และเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษา
ขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
ที่แถบการน�ำทาง สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์
เพื่อเปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์ สัมผัส
ต้องการ
→
ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนั้นเลือกประเภทแป้นพิมพ์ที่คุณ
หากปุ่มแป้นพิมพ์
ไม่ปรากฏที่แถบการน�ำทาง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป →
ภาษาและการใส่ข้อมูล และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงปุ่มแป้นพิมพ์ เพื่อเปิดใช้งาน
42
เบื้องต้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
•
: เดาค�ำศัพท์ตามข้อมูลการป้อนของคุณและแสดงค�ำแนะน�ำค�ำศัพท์ เพื่อกลับไปยังรายการฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์
สัมผัส
•
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
•
: ป้อนสติ๊กเกอร์ คุณยังสามารถป้อนสติกเกอร์ My Emoji ที่ดูคล้ายกับคุณ โปรดดูที่ การใช้สติกเกอร์ My Emoji
ในการแชท ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
•
: ติดภาพเคลื่อนไหว GIF
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
: สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
ดูขอมูลเกี่ยวกับการแกไขการเขียนดวย
ลายมือ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
•
•
•
•
•
: เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→
: เปลี่ยนโหมดแป้นพิมพ์หรือขนาด
→ : เปิดแผงแก้ไขข้อความ
43
เบื้องต้น
การคัดลอกและวาง
1
2
3
4
สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เมื่อเรียกดูเว็บเพจ
1
2
3
สัมผัสเหนือค�ำที่คุณต้องการหาความหมายค้างไว้
สัมผัส พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ติดตั้งพจนานุกรมไว้ในเครื่อง สัมผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม สัมผัส
จากนั้นสัมผัส ติด​ตั้ง เพื่อดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรม และ
ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพื่อดูความหมายเพิ่มเติม ในมุมมองแบบ
ละเอียด ให้สัมผัส เพื่อเพิ่มค�ำไปยังค�ำที่ชอบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพื่อใช้เป็นค�ำที่ค้นหา
44
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดใช้งานแอพ Galaxy Store
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติด​ตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคาและท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ และจากนั้นเลือกตัวเลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคาและท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
ตัวเลือก
→
45
การตั้งค่า → อัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ และจากนั้นเลือก
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ถอนการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
• ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส แอพ →
→
ปิดใช้งานแล้ว เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำงาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต ที่หน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้การอนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
46
แอพและคุณสมบัติ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของ S Pen
การควบคุมโดยไม่แตะ
ควบคุมแอพจากระยะไกลโดยการใช้ S Pen ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องของคุณผ่านบลูทูธพลังงานต�่ำ (BLE)
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดใช้แอพได้อย่างรวดเร็ว เช่น แอพกล้องถ่ายรูป โดยการกดค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen นอกจากนี้ ใน
ขณะที่ใช้แอพกล้องถ่ายรูป คุณสามารถถ่ายภาพโดยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง ในขณะที่เล่นเพลง คุณสามารถเพิ่มระดับเสียงได้
หากคุณยก S Pen ขึ้นในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen และลดระดับเสียงลงหากคุณลดระดับดังกล่าว
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen → การควบคุมโดยไม่แตะ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อใช้
คุณสมบัติดังกล่าว
• S Pen จะต้องได้รับการชาร์จก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติการด�ำเนินการโดยไม่แตะได้ โปรดดูที่ การชาร์จ
S Pen ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เมื่อคุณถอด S Pen จาก ร่องชาร์จของ S Pen ไอคอน จะปรากฏที่แถบสถานะ หาก S Pen ได้รับการ
ชาร์จอย่างเต็มที่แล้วหรืออยู่ไกลจากเครื่อง หรือมีอุปสรรคหรือมีการรบกวนภายนอกระหว่าง S Pen และ
เครื่อง S Pen จะถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครื่องและไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ( ) เพื่อใช้คุณสมบัติการ
ด�ำเนินการโดยไม่แตะอีกครั้ง เชื่อมต่อ S Pen เข้ากับเครื่องโดยการเพิ่ม S Pen ใหม่เข้ากับ ร่องชาร์จของ
S Pen
การถ่ายภาพด้วย S Pen
แม้ว่าคุณจะถ่ายภาพด้วยเครื่องของคุณที่วางไว้ในระยะไกล คุณสามารถถ่ายภาพได้อย่างง่ายดายโดยการกดปุ่ม S Pen
โดยที่ไม่ต้องตั้งค่าการจับเวลา
1
2
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
กดปุ่ม S Pen หนึ่งครั้งเพื่อถ่ายภาพ
• เพือเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ เลื่อน S Pen ไปทางซ้ายหรือขวาในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen
• เพื่อสลับระหว่างกล้องถ่ายรูป กดปุ่ม S Pen สองครั้ง
47
แอพและคุณสมบัติ
การเปลี่ยนแอพหรือคุณสมบัติที่ต้องการใช้
เปลี่ยนแอพ คุณสมบัติ หรือการกระท�ำที่คุณต้องการใช้ด้วยคุณสมบัติ S Pen
เพื่อเปลี่ยนแอพเพื่อเปิดใช้ เปิดหน้าจอการตั้งค่าการด�ำเนินการโดยไม่แตะ สัมผัส กดค้างที่ปุ่มปากกาเพื่อ และจากนั้นให้
เลือกแอพหรือคุณสมบัติ
เพื่อเปลี่ยนการด�ำเนินการส�ำหรับแต่ละแอพ เปิดหน้าจอการตั้งค่าการด�ำเนินการโดยไม่แตะและให้เลือกแอพภายใต้ การ
ด�ำเนินการของแอพ คุณสามารถเปลี่ยนการด�ำเนินการได้โดยการสัมผัสที่รายการภายใต้ ปุ่มปากกา หรือ ท่าทาง
S Pen ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ตั้งคาแอพหรือคุณสมบัติเพื่อเปดใช
ตั้งคากิจกรรมตางๆ สําหรับแตละแอพ
ตั้งคาการกระทําสําหรับแอพกลองถายรู
ปและสื่อทั้งหมด
การเชื่อมต่อกับ S Pen อื่นๆ
ก่อนการใช้คุณสมบัติ S Pen กับ S Pen อื่น ๆ เช่น การด�ำเนินการโดยไม่แตะ คุณจะต้องเชื่อมต่อ S Pen เข้ากับเครื่องของ
คุณ
1
แนบ S Pen ติดเข้ากับร่องชาร์จของ S Pen
48
แอพและคุณสมบัติ
2
3
เปิดแผงการแจ้งเตือน สัมผัส
(ควบคุม S Pen โดยไม่แตะ) และจากนั้นสัมผัสอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
สัมผัส เชื่อมต่อ S Pen ด้ามใหม่
S Pen จะได้รับการเชื่อมต่อ คุณอาจจะพบปัญหาการช้าลงเล็กน้อยก่อนที่การเชื่อมต่อจะเสร็จสิ้น
• คุณสามารถเชื่อมต่อ S Pen ที่ได้รับอนุมัติจากซัมซุงที่รองรับบลูทูธพลังงานต�ำ ่ (BLE) เท่านั้น
• อย่าถอด S Pen จากเครื่องเมื่อมีการเชื่อมต่ออยู่ การกระท�ำดังกล่าวอาจขัดจังหวะกระบวนการได้
• หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือคุณต้องการใช้ S Pen ก่อนหน้านี้ ให้เชื่อมต่อด้วยวิธีดังที่ได้แสดงไว้ด้านล่างนี้
การรีเซ็ต S Pen ของคุณ
หาก S Pen มีปัญหาการเชื่อมต่อหรือ S Pen ตัดการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง ให้รีเซ็ต S Pen และเชื่อมต่ออีกครั้ง
แนบ S Pen ติดเข้ากับร่องชาร์จของ S Pen จากนั้น เปิดหน้าจอการตั้งค่าการด�ำเนินการโดยไม่แตะและสัมผัส → รีเซ็ท
S Pen
49
แอพและคุณสมบัติ
ค�ำสั่งโดยไม่แตะ
ค�ำสั่งโดยไม่แตะเป็นเมนูที่มีคุณสมบัติ S Pen และเข้าถึงแอพที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อเปิดแผงค�ำสั่ง Air เลื่อน S Pen เหนือหน้าจอและกดปุ่ม S Pen คุณยังสามารถสัมผัสไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะด้วย
S Pen
ลากขึ้นหรือลงที่แผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและเลือกฟังก์ชันหรือแอพที่คุณต้องการ
เมื่อหน้าจอปิดหรือล็อกด้วยวิธีการล็อกหน้าจอ การถอด S Pen ออกจะไม่เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะได้
S Pen ระดับพลังงานแบตเตอรี่
สรางบันทึก
ดูบันทึกทั้งหมด
การเลือกอัจฉริยะ
เขียนบนหนาจอ
ไลฟแมสเสจ
AR Doodle
การตั้งคา S Pen
แปลภาษา
การเพิ่มทางลัดไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
เพิ่มทางลัดไปยังแอพหรือฟังก์ชันที่ใช้บ่อยไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
บนแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะสัมผัส เพิ่มทางลัด แล้วเลือกแอพหรือฟังก์ชันเพื่อเปิดจากแผง
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส → ทางลัด
50
แอพและคุณสมบัติ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของ S Pen
เปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆของปากกา S Pen จากแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ ทางลัดที่ไม่ปรากฏบนแผงโดยค่าเริ่มต้นนั้นสามารถ
เพิ่มได้โดยการใช้คุณสมบัติเพิ่มทางลัด
• สร้างบันทึก: สร้างโน้ตได้ง่ายๆ ในหน้าต่างป๊อปอัพโดยไม่ต้องเปิดใช้งานแอพ Samsung Notes โปรดดูที่ สร้างบันทึก
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ดูบันทึกทั้งหมด: ดูโน้ตทั้งหมดในแอพ Samsung Notes
• การเลือกอัจฉริยะ: ใช้ปากกา S Pen เพื่อเลือกพื้นที่และด�ำเนินการ เช่นการแชร์หรือการบันทึก โปรดดูที่ การเลือก
อัจฉริยะ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เขียนบนหน้าจอ: บันทึกภาพหน้าจอเพื่อเขียนหรือวาดบนภาพเหล่านั้นหรือตัดภาพจากภาพที่ได้มีการบันทึกไว้ คุณยัง
สามารถจับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บได้ โปรดดูที่ เขียนบนหน้าจอ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Live Message: แทนที่จะเป็นข้อความ สร้างและส่งข้อความที่ไม่ซำ�้ กันโดยการบันทึกการท�ำงานของคุณในขณะเขียน
ด้วยลายมือหรือเขียนไลฟ์แมสเสจและบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว โปรดดูที่ Live Message ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• AR Doodle: บันทึกวิดีโอสนุก ๆ ด้วยลายมือเสมือนหรือภาพวาดบนใบหน้า โปรดดูที่ AR Doodle ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
• แปลภาษา: เลื่อนปากกา S Pen เหนือค�ำเพื่อแปลค�ำดังกล่าว โปรดดูที่ แปลภาษา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• PENUP: โพสต์งานศิลปะของคุณ ดูงานศิลปะของผู้อื่น และได้รับเคล็ดลับการวาดที่มีประโยชน์ โปรดดูที่ PENUP
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Bixby Vision: ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เพื่อค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน ตรวจจับและแปลข้อความ และอื่นๆ โปรดดูที่
Bixby Vision ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ขยาย: เลื่อนปากกา S Pen เหนือบริเวณหน้าจอเพื่อขยาย โปรดดูที่ ขยาย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Glance: ลดแอพไปเป็นขนาดย่อและเลื่อน S Pen เหนือภาพขนาดย่อเพื่อเปิดแอพในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ โปรดดู
ที่ Glance ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ลงสี: เพิ่มสีให้กับรูปภาพให้โดย PENUP ใช้ปากกา S Pen
• เขียนบนปฏิทิน: เปิดใช้แอพ ปฏิทิน และเขียนหรือวาดที่หน้าจอ โปรดดูที่ เขียนบนปฏิทิน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เพิ่มทางลัด: เพิ่มทางลัดไปยังแอพที่ใช้บ่อยไปยังแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ
51
แอพและคุณสมบัติ
ไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะ
เมื่อปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ แล้ว ไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะ จะยังคงอยู่ที่หน้าจอ คุณสามารถเปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ โดย
การสัมผัสที่ไอคอนด้วย S Pen
เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอน ลาก ไปยังต�ำแหน่งใหม่
เพื่อลบไอคอน ลาก ไปยัง ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
หากไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะ ไม่ปรากฏบนหน้าจอ เปิดหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S
Pen และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ไอคอนแบบลอย เพื่อเปิดใช้งาน
ในขณะที่ใช้แอพที่รองรับคุณสมบัติการด�ำเนินการโดยไม่แตะ คุณสามารถดูการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่มีด้วยแต่ละแอพโดยการ
วาง S Pen เหนือไอคอนค�ำสั่งโดยไม่แตะ
สร้างบันทึก
สร้างโน้ตได้อย่างง่ายดายในหน้าต่างป๊อปอัพโดยไม่ต้องเปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
1
2
เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส สร้างบันทึก หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่ม S Pen
หน้าจอโน๊ตจะปรากฏในหน้าต่างป๊อปอัพ
สร้างโน้ตโดยการใช้ S Pen
ตัวลบ
ปากกา
แก
ทําซํ้า
ปรับระดับความโปรงใส
3
เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
โน๊ตจะถูกบันทึกลงใน Samsung Notes
52
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกอัจฉริยะ
ใช้ S Pen เพื่อเลือกพื้นที่และด�ำเนินการ เช่น การแบ่งปันหรือการบันทึก คุณยังสามารถเลือกพื้นที่จากวิดีโอและภาพจับ
หน้าจอเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF
1
2
3
เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ เช่น ส่วนของรูป เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะและสัมผัส การเลือกอัจฉริยะ
ให้เลือกไอคอนรูปทรงที่ต้องการบนแถบเครื่องมือและลากปากกา S Pen บนเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก
เพื่อปักหมุดพื้นที่ที่เลือกไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ สัมผัส เลือกพื้นที่และจากนั้นสัมผัส ปักหมุดบนหน้าจอ
เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
• แยกข้อความ: แยกข้อความจากพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
• ปักหมุดบนหน้าจอ: ปักหมุดพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ไปยังหน้าจอ
•
: เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของพื้นที่ที่ได้เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
•
: เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
•
: แบ่งปันพื้นที่ที่ได้เลือกไว้กับผู้อื่น
•
: บันทึกพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ใน แกลเลอรี่
53
แอพและคุณสมบัติ
การจับภาพพื้นที่จากวีดีโอ
ขณะที่กำ� ลังเล่นวิดีโอ เลือกพื้นที่และจับภาพเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF ได้
1
2
3
เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพระหว่างการเปิดเล่นวีดีโอ เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ และสัมผัส การเลือกอัจฉริยะ
ที่แถบเครื่องมือ สัมผัส
ปรับต�ำแหน่งและขนาดของพื้นที่จับภาพ
ปรับตําแหนง
ลากมุมของกรอบเพื่อปรับ
ขนาด
เลือกคุณภาพ
4
สัมผัส บันทึก เพื่อเริ่มต้นการจับภาพ
• ก่อนการจับภาพวิดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเล่นวิดีโอ
• ระยะเวลาสูงสุดที่คุณสามารถจับภาพพื้นที่ของวิดีโอได้จะแสดงบนหน้าจอ
• เมือ่ จับภาพพื้นที่จากวิดีโอ เสียงจะไม่ถูกบันทึกไปด้วย
5
6
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับภาพ
เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
•
: เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ สัมผัส
•
: แบ่งปันพื้นที่ที่ได้เลือกไว้กับผู้อื่น
•
: บันทึกพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ใน แกลเลอรี่
เพื่อดูผลก่อนการบันทึกไฟล์
54
แอพและคุณสมบัติ
เขียนบนหน้าจอ
จับภาพหน้าจอเพื่อเขียนหรือวาดบนภาพเหล่านั้นหรือตัดภาพจากภาพที่ได้มีการบันทึกไว้
ขณะที่กำ� ลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
1
เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ ให้เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ และสัมผัส เขียนบนหน้าจอ
หน้าจอปัจจุบันจะถูกจับภาพโดยอัตโนมัติ และแถบเครื่องมือการแก้ไขจะปรากฏขึ้น
2
หากคุณจับภาพเนื้อหาในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น เว็บเพจ สัมผัส เลื่อนการจับภาพ เพื่อจับภาพเนื้อหาที่ซ่อนไว้
สัมผัส เลื่อนการจับภาพ ซ�้ำ ๆ จนกระทั่งการจับภาพหน้าจอเสร็จสมบูรณ์ และจากนั้น สัมผัส เรียบร้อย
3
เขียนบันทึกบนภาพหน้าจอ
แก
ทําซํ้า
ประเภทปากกา
สีปากกา
รัศมีปากกา
4
เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับภาพหน้าจอ
• บันทึก: บันทึกภาพหน้าจอลงใน แกลเลอรี่
• แชร์: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
55
แอพและคุณสมบัติ
Live Message
แทนข้อความแบบตัวอักษร สร้างและส่งข้อความที่ไม่ซ�้ำกันโดยการบันทึกการกระท�ำของคุณในขณะที่เขียนด้วยลายมือหรือ
วาดไลฟ์แมสเสจและบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
1
เมื่อคุณต้องการส่งข้อความเคลื่อนไหวขณะเขียนข้อความ เปิดแผงค�ำสั่ง Air และสัมผัส Live Message
หน้าต่างข้อความสดจะปรากฏขึ้น
2
ปรับแต่งภาพพื้นหลังและสัมผัส เรียบร้อย หรือ เริ่มการวาด
• แกลอรี่: ตั้งค่าภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน แกลเลอรี่ เป็นภาพพื้นหลัง
• กล้อง: ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอและตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลัง
• สี: เลือกสีพื้นหลัง
3
เขียนหรือวาดที่หน้าจอไลฟ์แมสเสจ
เปลี่ยนรูปแบบไฟล
จํากัดการปอน
ขอความ
เปลี่ยนเอฟเฟกต
การเขียน
เปลี่ยนสีปากกา
เปลี่ยนรัศมีของ
ปากกา
ดูตัวอยาง
เริ่มตนใหม
แก
4
สัมผัส เรียบร้อย
ไลฟ์แมสเสจจะได้รับการบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่ เป็นไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ
5
สัมผัส แชร์ และเลือกวิธีการ
56
แอพและคุณสมบัติ
แปลภาษา
เลื่อน S Pen เหนือข้อความที่คุณต้องการแปลภาษา หน่วยต่างๆ ที่รวมอยู่ในข้อความนี้จะถูกแปลงด้วย
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• คุณสมบัตินี้ไม่รองรับบางภาษา
• คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อข้อความที่ตรวจจับได้อยู่ที่หน้าจอเท่านั้น
1
2
3
เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการแปล เปิดแผงค�ำสั่ง Air และสัมผัส แปลภาษา
ให้เลือกภาษาบนแผงตัวแปลภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความระหว่างค�ำและประโยคได้โดยการสัมผัสที่
เลื่อน S Pen เหนือข้อความที่คุณต้องการแปลหรือหน่วยที่คุณต้องการแปลง
ข้อความที่ได้รับการแปลแล้วจะปรากฏขึ้น เพื่อฟังการออกเสียงของข้อความต้นฉบับ สัมผัส
ไอคอนอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือก
เลือกภาษา
ความละเอียดการเลือกข
อความ (คําหรือประโยค)
ผลการแปล
4
หรือ
เพื่อปิดตัวแปลภาษา สัมผัส
บนแผงตัวแปลภาษา
57
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Vision
เมื่อคุณเลื่อน S Pen เหนือเนื้อหา เนื้อหาจะได้รับการจดจ�ำและไอคอนการค้นหาที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นมา ใช้คุณสมบัติเพื่อ
ค้นหารูปภาพที่คล้ายกัน ตรวจจับและแปลข้อความ และอื่นๆ โปรดดูที่ Bixby Vision ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
1
2
3
4
เมื่อมีรูปภาพที่คุณต้องการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือตัดทอนข้อความ เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ และสัมผัส Bixby
Vision
เลื่อน S Pen เหนือเนื้อหาที่คุณต้องการ
เมื่อมีการรับรู้เนื้อหา ไอคอนการค้นหาที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นมา
เลือกไอคอนที่คุณต้องการ
เพื่อปิด Bixby Vision สัมผัส
ที่แผง Bixby Vision
58
แอพและคุณสมบัติ
ขยาย
เลื่อนปากกา S Pen เหนือบริเวณหน้าจอเพื่อขยาย
เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ สัมผัส ขยาย และเลื่อน S Pen ไปเหนือพื้นที่ที่คุณต้องการขยาย
เปลี่ยนขนาดของแวนขยาย
ปดแวนขยาย
เปลี่ยนอัตราสวนการขยายภาพ
Glance
ลดแอพไปเป็นขนาดย่อและเลื่อน S Pen เหนือภาพขนาดย่อเพื่อเปิดแอพในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ
ยกตัวอย่างเช่น เปิดใช้งานแอพแผนที่ เปิดแผงค�ำสั่งโดยไม่แตะ และจากนั้น สัมผัส Glance แอพดังกล่าวจะถูกลดขนาดไป
เป็นขนาดย่อตรงด้านล่างของหน้าจอ ในขณะเรียกดูหน้าเว็บ เลื่อน S Pen เหนือภาพขนาดย่อเพื่อเปิดแอพแผนที่ในมุมมอง
แบบเต็มหน้าจอและค้นหาสถานที่อย่างรวดเร็ว
รูปขนาดยอ
เลื่อน S Pen ให้ไกลจากหน้าจอเพื่อลดแอพยังภาพย่ออีกครั้ง
เพื่อปิดแอพที่ย่อหน้าไว้ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพย่อ และลากไปยัง ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
59
แอพและคุณสมบัติ
เขียนบนปฏิทิน
ท�ำเครื่องหมายตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยการเขียนหรือการวาดลงในหน้าจอปฏิทิน คุณสามารถดู
และจัดการตารางเวลาของคุณที่หน้าจอปฏิทิน
เปิดแผงค�ำสั่ง Air สัมผัส เขียนบนปฏิทิน และจากนั้นท�ำเครื่องหมายตารางเวลาของคุณลงในปฏิทิน เมื่อคุณด�ำเนินการเสร็จ
แล้ว สัมผัส บันทึก เพื่อแก้ไข สัมผัส
ตัวลบ
แก
การตั้งคาปากกา
ทําซํ้า
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เฉพาะในปฏิทินของมุมมองรายเดือนได้เท่านั้น
60
แอพและคุณสมบัติ
แอร์วิว
เลื่อน S Pen เหนือรายการบนหน้าจอเพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาหรือดูข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ
ในบางแอพ ปุ่ม Action จะปรากฏบนหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
ปุม Action
หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
แอร์วิว เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกปากกา
ในขณะที่กดปุ่ม S Pen ค้างไว้ ให้ลาก S Pen ไปบนข้อความหรือรายการเพื่อเลือกหลายรายการหรือหลายข้อความ คุณยัง
สามารถคัดลอกและวางรายการหรือข้อความที่เลือก ไปยังแอพอื่นหรือแบ่งปันกับผู้อื่น
61
แอพและคุณสมบัติ
สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ
คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกอย่างรวดเร็วโดยการเขียนบนหน้าจอโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ
หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
การสร้างบันทึกแบบปิดหน้าจอ
1
2
เมื่อหน้าจอดับลง ถอด S Pen หรือเลื่อน S Pen ผ่านหน้าจอและกดปุ่ม S Pen
เขียนหรือวาดในสมุดบันทึก
เพื่อขยายหน้า สัมผัส
เพื่อจัดเก็บบันทึก สัมผัส บันทึก หรือเพิ่ม S Pen ใหม่เข้าที่ร่องชาร์จของ S Pen บันทึกจะถูกบันทึกไปยัง Samsung
Notes → → สมุดบันทึกปิดหน้าจอ
62
แอพและคุณสมบัติ
การปลดล็อกหน้าจอโดยการใช้ S Pen
หากหน้าจอได้รับการล็อกในขณะที่ S Pen ได้รับการเชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยการกดปุ่ม S Pen
• คุณสมบัติ ปลดล็อกด้วยรีโมท S Pen จะใช้ได้เฉพาะเมื่อวิธีการล็อกหน้าจอได้รับการตั้งค่าไว้แล้วเท่านั้น
• เพือ่ ใช้คุณสมบัตินี้ S Pen จะต้องได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องของคุณ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → S Pen → ปลดล็อกด้วยรีโมท S Pen
สัมผัส ปลดล็อกด้วยรีโมท S Pen → ตกลง
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
ขณะนี้คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยการกดปุ่ม S Pen
Bixby
บทน�ำ
Bixby เป็นอินเตอร์เฟสผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องของคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น
คุณสามารถพูดคุยกับ Bixby หรือพิมพ์ข้อความได้ Bixby จะเปิดใช้งานฟังก์ชั่นที่คุณร้องขอหรือแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ
นอกจากนี้มันยังได้เรียนรู้รูปแบบการใช้งานและสภาพแวดล้อมของคุณด้วย ยิ่งมันเรียนรู้เกี่ยวกับคุณมากขึ้นเท่าใด มันก็จะ
ยิ่งเข้าใจคุณได้มากเท่านั้น
• เพื่อใช้งาน Bixby เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งาน Bixby คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• Bixby จะใช้ได้เฉพาะในบางภาษาเท่านั้น และคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
63
แอพและคุณสมบัติ
การเริ่มต้น Bixby
เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bixby เป็นครั้งแรก หน้าบทน�ำ Bixby จะปรากฏขึ้น คุณจะต้องเลือกภาษาที่จะใช้กับ Bixby ลงชื่อเข้าใช้
Samsung account ของคุณตามค�ำแนะน�ำ บนหน้าจอ และจากนั้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
1
กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้แอพ Bixby
ปุมดานขาง
เลือกภาษา
ลงชื่อเขาใช
Samsung account
2
3
เลือกภาษาที่จะใช้กับ Bixby
สัมผัส Sign in to Samsung account และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account
ของคุณ
ถ้าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว บัญชีของคุณจะปรากฏที่หน้าจอ
4
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
หน้าจอ Bixby จะปรากฏขึ้น
การเปลี่ยนวิธีเปิดหน้าจอ Bixby
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เปิดหน้าจอ Bixby เมื่อคุณกดปุ่มด้านข้างสองครั้ง
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → ปุ่มด้านข้าง → เปิด Bixby
64
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ Bixby
เมื่อคุณพูดสิ่งที่คุณต้องการต่อ Bixby แล้ว Bixby จะเปิดใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องหรือแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ
ในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง พูดสิ่งที่คุณต้องการต่อ Bixby และปล่อยนิ้วของคุณออกจากปุ่มเมื่อคุณพูดเสร็จแล้ว หรือ
อีกวิธีหนึ่ง พูดว่า “Hi, Bixby” และเมื่อเครื่องส่งเสียงออกมา ให้พูดสิ่งที่คุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง พูดว่า “How’s the weather today?” ข้อมูลสภาพอากาศจะปรากฏขึ้นที่หน้า
จอ
หากคุณต้องการทราบสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ ในขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้าง เพียงแค่พูดว่า “Tomorrow?” เนื่องจาก
Bixby เข้าใจบริบทของการสนทนา จึงจะแสดงสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ให้คุณเห็น
“How’s the weather today?”
กําลังฟง
ไดมีการเปดใชงานฟงกชั่นที่ตรงกัน
65
แอพและคุณสมบัติ
หาก Bixby ถามค�ำถามแก่คุณในระหว่างการสนทนา ขณะที่กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างนั้น ให้ตอบ Bixby หรือ สัมผัส และ
ตอบ Bixby
หากคุณก�ำลังใช้หูฟังแบบครอบหัวหรือเสียงจากบลูทูธ หรือเริ่มต้นการสนทนาโดยการพูดว่า “Hi, Bixby” คุณสามารถสนทนา
ต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องสัมผัสไอคอน เปิดใช้แอพ Bixby และสัมผัส → Settings → Automatic listening → Handsfree only.
ปลุก Bixby โดยการใช้เสียงของคุณ
คุณสามารถเริ่มต้นการสนทนากับ Bixby ได้โดยการพูดว่า “Hi, Bixby” ลงทะเบียนเสียงของคุณเพื่อให้ Bixby ตอบสนองต่อ
เสียงของคุณเมื่อคุณพูดว่า “Hi, Bixby”
1
2
3
เปิดใช้แอพ Bixby และสัมผัส → Settings → Voice wake-up
สัมผัสสวิตช์ Wake with “Hi, Bixby” เพื่อเปิดใช้งาน
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
ตอนนี้คุณสามารถพูดว่า “Hi, Bixby” และเมื่อเครื่องส่งเสียงออกมา ให้เริ่มต้นการสนทนา
การสื่อสารโดยการพิมพ์ข้อความ
หากเสียงของคุณไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่พูดได้ยาก คุณ
สามารถสื่อสารกับ Bixby ผ่านทางข้อความได้
เปิดใช้แอพ Bixby สัมผัส และจากนั้นพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ
ระหว่างการสื่อสาร Bixby ก็จะตอบคุณผ่านทางข้อความแทนการข้อเสนอแนะด้วยเสียง
66
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Vision
บทน�ำ
Bixby Vision เป็นบริการที่ให้คุณสมบัติที่หลากหลายตามการจดจ�ำภาพ
คุณสามารถใช้ Bixby Vision เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการจดจ�ำวัตถุหรือต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision ที่มีประโยชน์มากมาย
แยกหรือแปลขอความ
คนหาตําแหนง
คนหารูปภาพ
ดาวนโหลดแอพเพิ่มเติม
•
•
•
•
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของ Bixby Vision คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
คุณสมบัติที่มีให้และผลการค้นหาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้รับผลการค้นหาที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับขนาด ฟอร์แม็ต หรือ
ความละเอียดของรูปภาพ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบส�ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดย Bixby Vision
67
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดใช้งาน Bixby Vision
เปิดใช้งาน Bixby Vision โดยการใช้หนึ่งในวิธีการเหล่านี้
• ในแอพ กล้องถ่ายรูป สัมผัส Bixby Vision
• ในแอพ แกลเลอรี่ ให้เลือกรูปภาพและสัมผัส
• ในแอพ อินเทอร์เน็ต สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพและสัมผัส Bixby Vision
• หากคุณได้เพิ่มไอคอนแอพ Bixby Vision ลงในหน้าจอหลักและหน้าจอแอพแล้ว เปิดใช้งานแอพ Bixby Vision
การค้นหาภาพที่คล้ายกัน
ค้นหาภาพที่มีความคล้ายคลึงกับวัตถุที่ได้รับการรับรู้ออนไลน์ ท่านสามารถดูภาพต่างๆที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับวัตถุ เช่น
สีหรือรูปร่าง
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้หัวข้อของภาพถ่ายหรือรูปภาพ ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะค้นหาและแสดงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องหรือรูปภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้แก่คุณ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส Bixby Vision
สัมผัส เลนส์ และเก็บวัตถุไว้ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
เลือกผลการค้นหาด้วย รูปภาพ ที่มีอยู่
รูปภาพที่คล้ายกันจะปรากฏขึ้น
การแปลหรือการแยกข้อความ
จดจ�ำและแสดงข้อความที่แปลที่หน้าจอ คุณยังสามารถแยกข้อความออกจากเอกสารหรือไฟล์รูปภาพได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าป้ายบอกอะไรในขณะเดินทางไปต่างประเทศ ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะแปล
ข้อความของป้ายให้เป็นภาษาที่คุณเลือก
1
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส Bixby Vision
68
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส และเก็บข้อความให้อยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
ข้อความแปลจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอ
• ในการแยกข้อความ สัมผัส คุณสามารถแบ่งปันหรือบันทึกข้อความที่แยกออกมาได้
• เพื่อบันทึกหน้าจอด้วยข้อความที่ได้รับการแปลเป็นรูปภาพ สัมผัส หน้าจอจะได้รับการบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• หากต้องการเปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาปลายทาง สัมผัสที่แผงการตั้งค่าภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
การค้นหาสถานที่
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงโดยการจดจ�ำต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ คุณยังสามารถดูข้อเสนอที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลส�ำหรับร้านกาแฟที่ใกล้เคียง ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะค้นหาและแสดง
ผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นที่ร้านใกล้เคียงให้แก่คุณ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส Bixby Vision
สัมผัส และหันกล้องไปในทิศทางที่คุณต้องการค้นหาสถานที่
คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงได้
• ถ้าคุณต้องการค้นหาสถานที่ต่างๆ ในทิศทางอื่น หันกล้องถ่ายรูปไปยังทิศทางดังกล่าว
• คุณสามารถดูตำ� แหน่งปัจจุบันและข้อมูลสภาพอากาศของคุณ เพื่อดูต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณที่แผนที่ ชี้กล้องถ่าย
รูปไปที่พื้น เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน ชี้กล้องถ่ายรูปขึ้นไปบนท้องฟ้า
เลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
เครื่องจะแสดงสถานที่ใกล้เคียงขึ้นมาและข้อเสนอ
69
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่ง Bixby ให้บริการโดยการวิเคราะห์รูปแบบ
การใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
• เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การเปิด Bixby Home
1
2
ที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา
หน้าจอ Bixby Home จะปรากฏขึ้น
เมื่อเปิดใช้งานแอพนี้เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการด�ำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ท�ำตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อตั้งค่าให้
เสร็จสิ้น
ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ตัวแจงเตือนตอไป
เนื้อหาที่ไดรับการแนะนํา
3
เพื่อปิด Bixby Home ปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหรือสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
70
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เนือ้ หาที่ได้รับการแนะน�ำที่ Bixby Home
เมื่อคุณเปิด Bixby Home คุณสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงอยู่บ่อยๆ เป็นบัตรต่างๆ ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูบัตรต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างทางไปยังส�ำนักงานในตอนเช้า คุณสามารถดูตารางเวลาของวันของคุณและเล่นเพลงโปรดของคุณที่
หน้าจอ Bixby Home คุณสามารถดูการเตือนในตอนเย็นได้
เนื้อหาและล�ำดับของบัตรมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงบัตรด้วยตนเอง ปัดลง
ด้านล่างที่หน้าจอ
การแก้ไขรายการบัตรต่างๆ
• เพื่อสลักบัตรไปยังด้านบนของหน้าจอ Bixby Home สัมผัส
→ ปักหมุดไว้ด้านบน เพื่อเลิกตรึงบัตร สัมผัส
→ เลิกปักหมุด
• เพื่อหยุดการแสดงบัตรในรายการ ลากบัตรไปทางขวาและสัมผัส ไม่แสดงอีก
• เพื่อซ่อนบัตรจากรายการ ลากบัตรไปทางขวาและสัมผัส ซ่อนตอนนี้
การเลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรต่างๆ
เพิ่มหรือลบแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอ Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home สัมผัส → การ์ด ให้เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดไปจากรายการเพื่อเพิ่มหรือลบ
การปรับแต่งการตั้งค่า Bixby Home
ที่หน้าจอ Bixby Home สัมผัส → การตั้งค่า
• บริการที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าให้ใช้บริการแบบโต้ตอบและแบบก�ำหนดเองของ Bixby เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณ
• ผู้ให้บริการคอนเทนท์ Bixby Home: อ่านและตกลงหรือยกเลิกข้อตกลงของคุณจากข้อก�ำหนดในการให้บริการและ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเนื้อหาแต่ละราย
• เกี่ยวกับ Bixby Home: ดูเวอร์ชั่นของ Bixby Home และข้อมูลทางกฎหมาย
71
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Routines
Bixby Routines เป็นบริการที่เรียกใช้คุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เป็นกิจวัตรเมื่อตรวจพบเงื่อนไขต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตั้งค่าเครื่องให้เปิดคุณสมบัติการหมุนอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเล่นวิดีโอ ให้เพิ่มแอพวิดีโอที่คุณ
ต้องการให้เป็นเงื่อนไขและตั้งค่าคุณสมบัติการหมุนอัตโนมัติให้เป็นการกระท�ำ
การเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวัน
เพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อใช้เครื่องของคุณได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เมื่อคุณเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวัน คุณสามารถตั้งค่าสภาพการ
ท�ำงานเป็นอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้
การเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันที่ได้รับการแนะน�ำ
เมื่อเงื่อนไขของกิจวัตรในรายการที่ได้รับการแนะน�ำที่หน้าจอหลักของกิจวัตรของ Bixby ได้รับการตรวจพบ Bixby Routines
จะแนะน�ำให้คุณเพิ่มหนึ่งในนั้นให้เป็นกิจวัตร
เมื่อการแจ้งเตือนค�ำแนะน�ำปรากฏขึ้น สัมผัส ดูทั้งหมด และเพิ่มเป็นกิจวัตรประจ�ำวันของคุณเอง
การเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันจากรายการแนะน�ำ
ดูรายการคุณสมบัติที่มีประโยชน์และเพิ่มเป็นกิจวัตรประจ�ำวันของคุณเอง
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Bixby Routines
72
แอพและคุณสมบัติ
2
ที่รายการ แนะน�ำ เลือกกิจวัตรประจ�ำวันที่คุณต้องการและสัมผัส บันทึกกิจวัตร
• เพื่อตั้งค่าเงื่อนไขและการกระท�ำของกิจวัตรประจ�ำวัน สัมผัส หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสเงื่อนไขหรือการกระท�ำที่
คุณต้องการแก้ไข
• หากคุณต้องการตั้งค่าเงื่อนไขและการกระท�ำของกิจวัตรประจ�ำวันเป็นแบบก�ำหนดด้วยตัวเอง สัมผัส แตะปุ่มเริ่มต้น
แล้ว ทางเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อไม่มีการตั้งค่าเงื่อนไขการท�ำงาน
ส�ำหรับกิจวัตรประจ�ำวันแบบก�ำหนดด้วยตัวเอง คุณสามารถเพิ่มลงในหน้าจอหลักเป็นวิดเจ็ตและเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้น สัมผัส เพิ่ม
การเพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันของคุณเอง
เพิ่มคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Bixby Routines →
ป้อนชื่อกิจวัตรประจ�ำวัน
สัมผัส ตั้งค่าเงื่อนไข และจากนั้นสัมผัส ถัดไป
หากคุณต้องการตั้งค่าเงื่อนไขและการกระท�ำของกิจวัตรประจ�ำวันเป็นแบบก�ำหนดด้วยตัวเอง สัมผัส แตะปุ่มเริ่มต้นแล้ว
สัมผัส ตั้งค่าการกระท�ำ และจากนั้นสัมผัส เสร็จสิ้น
ส�ำหรับกิจวัตรประจ�ำวันแบบก�ำหนดด้วยตัวเอง คุณสามารถเพิ่มลงในหน้าจอหลักเป็นวิดเจ็ตและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้น สัมผัส เพิ่ม
การใช้กิจวัตรประจ�ำวัน
การเรียกใช้กิจวัตรประจ�ำวันอัตโนมัติ
กิจวัตรประจ�ำวันอัตโนมัติจะท�ำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเงื่อนไข
การเรียกใช้กิจวัตรประจ�ำวันด้วยตัวเอง
ส�ำหรับกิจวัตรประจ�ำวันแบบก�ำหนดด้วยตัวเองที่คุณตั้งค่าเงื่อนไขการท�ำงานเป็น แตะปุ่มเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเรียกใช้
ด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ปุ่มเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Bixby Routines → กิจวัตรส่วนตัว และสัมผัส ถัดจากกิจวัตรประจ�ำ
วันที่คุณต้องการเรียกใช้ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสวิดเจ็ตของกิจวัตรประจ�ำวันที่หน้าจอหลัก
73
แอพและคุณสมบัติ
การดูการท�ำงานของกิจวัตรประจ�ำวัน
กิจวัตรประจ�ำวันที่กำ� ลังท�ำในปัจจุบันจะปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน เพื่อดูรายละเอียดของกิจวัตรประจ�ำวัน สัมผัสการแจ้ง
เตือน
การหยุดการท�ำงานของกิจวัตรประจ�ำวัน
คุณสามารถหยุดการท�ำงานของกิจวัตรประจ�ำวันได้อย่างรวดเร็ว ที่แผงการแจ้งเตือน เลือกกิจวัตรประจ�ำวันและสัมผัส หยุด
การจัดการกิจวัตรประจ�ำวัน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Bixby Routines → กิจวัตรส่วนตัว กิจวัตรประจ�ำวันของคุณจะปรากฏขึ้น
เพื่อปิดการใช้งานกิจวัตรประจ�ำวัน สัมผัสสวิตช์หรือ
เพื่อแก้ไขกิจวัตรประจ�ำวัน เลือกกิจวัตรประจ�ำวันและสัมผัส หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัสเงื่อนไขหรือการกระท�ำที่คุณต้องการ
แก้ไข
เพื่อลบกิจวัตรประจ�ำวัน สัมผัส → ลบ ท�ำเครื่องหมายกิจวัตรประจ�ำวันที่จะลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
Reminder
สร้างการเตือนเพื่อก�ำหนดรายการสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่
ตั้งไว้ส�ำหรับการเตือนแต่ละครั้ง
• เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพือ่ ใช้ต้วแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริ่มต้น Reminder
การเริ่มต้น Reminder จาก Bixby Home
1
ที่หน้าจอหลัก ปัดไปทางขวา
หน้าจอ Bixby Home จะปรากฏขึ้น
74
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส เริ่มต้น ที่บัตร Reminder
หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพ Reminder ( ) จะถูกเพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ
การเริ่มต้น Reminder จากปฏิทิน
เปิดใช้แอพ ปฏิทิน และสัมผัส
ถูกเพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ
→
Reminder หน้าจอ Reminder จะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพ Reminder ( ) จะ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้างการเตือนด้วยวิธีต่างๆ Reminder จะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนที่มีการตั้งค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้ก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือที่อยู่หน้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้างการเตือนเพื่อแจ้งเตือนคุณให้ ‘รดน�้ำดอกไม้เมื่อกลับถึงบ้าน’
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ Reminder
สัมผัส เขียนการเตือน หรือ
และป้อน ‘รดน�ำ้ ต้นไม้’
สัมผัส สถานที่ → ตั้งค่าเงื่อนไข → เลือกสถานที่ และตั้งค่าสถานที่ไปที่บ้าน
75
แอพและคุณสมบัติ
4
สัมผัส เมื่อมาถึงที่ → เรียบร้อย
5
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกตัวแจ้งเตือน
เมื่อคุณมาถึงบ้าน การแจ้งเตือน ‘รดน�ำ้ ดอกไม้’ จะปรากฏขึ้น
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่ที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า สัมผัส เสร็จ หรือ ข้าม
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพื่อดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพื่อดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
การแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันที่และเวลา หรือสถานที่
1
ที่รายการ ตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขและสัมผัส แก้ไข
76
แอพและคุณสมบัติ
2
แก้ไขเงื่อนไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลการเตือน
เปลี่ยนสีของการแจงเตือน
เพิ่มรายการตรวจสอบ
เพิ่มรูปภาพ
เงื่อนไขของการเตือน
การเสร็จสิ้นตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิ้น
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จสิ้น หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากตัวแจ้งเตือนไปทางซ้าย
การกู้คืนตัวแจ้งเตือน
กู้คืนตัวแจ้งเตือนที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1
2
ที่รายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิ้นแล้ว → แก้ไข
ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
จะมีการเพิ่มการเตือนในรายการการเตือนและคุณจะได้รับการเตือนในเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
การลบตัวแจ้งเตือน
เพื่อลบตัวแจ้งเตือน ลากตัวแจ้งเตือนไปทางขวา เพื่อลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้งเตือนค้างไว้ ท�ำ
เครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
77
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
• เพื่อโทรออกและส่งข้อความ เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ โทรและ
ส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่น เพื่อเปิดใช้งาน คุณต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เดียวกันที่
เครื่องของคุณและเครื่องอื่น
• คุณสามารถเลือกวิธีการโทรและข้อความ ให้เลือก SIM การ์ดหรือเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อของคุณโดยใช้
Samsung account เดียวกัน
การโทรออก
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
ใส่หมายเลขโทรศัพท์
สัมผัส
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อโทรวีดีโอ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อผูติดตอ
คนหารายชื่อ
ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
78
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
เปิดใช้แอพ โทรศัพท์ สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง และจาก
นั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรออกด่วน เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส ปุ่มกด หรือ รายชื่อ → → เบอร์โทรด่วน เลือก
หมายเลขโทรด่วน และจากนั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรออกโดยการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
คุณสามารถโทรออกไปยังสถานที่ใกล้กับต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการค้นหาข้อมูลของสถานที่เหล่านั้น
คุณสามารถค้นหาสถานที่ใกล้เคียงตามหมวดหมู่ เช่น ร้านอาหารหรือร้านค้า หรือโดยการเลือกสถานที่ที่ได้รับการแนะน�ำ
เปิดใช้แอพ โทรศัพท์ สัมผัส สถานที่ และจากนั้นเลือกหมวดหมู่หรือสัมผัส และป้อนชื่อธุรกิจในช่องค้นหา หรือ เลือก
หนึ่งรายการจากสถานที่ที่ได้รับการแนะน�ำ ข้อมูลของธุรกิจ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ จะปรากฏขึ้น
การโทรระหว่างประเทศ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
79
แอพและคุณสมบัติ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายเรียกเข้านั้น ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบนและเลือกข้อความที่จะส่ง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การตั้งค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
2
เปิดใช้แอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การตั้งค่า → เบอร์ที่ถูกบล็อก
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ เลือกรายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส เพิ่มหมายเลขโทรศํพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการ
โทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
80
แอพและคุณสมบัติ
ทางเลือกระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• เพิ่มการโทร: โทรออกไปยังสายที่สอง สายแรกจะจะได้รับการพักสายไว้ เมื่อคุณเสร็จสิ้นสายที่สอง สายแรกจะได้รับ
การต่อสายอีกครั้ง
• ข้อความ: ส่งข้อความไปยังผู้โทร
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• พักสาย: พักสาย สัมผัส กลับสู่การโทร เพื่อรับสายที่พักไว้
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่มกด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
•
: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• Bluetooth: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
81
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ปุ่มกด
ป้อนหมายเลข
สัมผัส เพิ่มในรายชื่อ
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์และสัมผัส เพิ่ม
สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มแท็กลงในหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กลงในตัวเลขได้โดยไม่ต้องบันทึกลงในรายชื่อ ดังกล่าวนี้ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลของผู้โทรเมื่อพวกเขา
โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาโดยไม่ต้องระบุไว้ในรายชื่อ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์
สัมผัส เพิ่มแท็ก ป้อนแท็ก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เมื่อมีสายเข้ามาจากหมายเลขนั้น แท็กจะแสดงขึ้นตามหมายเลขดังกล่าว
82
แอพและคุณสมบัติ
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บและสัมผัส เลือก
ใส่ข้อมูลรายชื่อ
ใหเลือกตําแหนงของพื้นที่จัดเก็บ
เพิ่มรูปภาพ
ใสขอมูลรายชื่อ
เปดฟลดขอมูลใหมากขึ้น
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
4
สัมผัส บันทึก
83
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→
จัดการรายชื่อ → น�ำเข้า/ส่งออกรายชื่อ → น�ำเข้า
ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำเข้า
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1
2
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และจากนั้นเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ รายชื่อ เพื่อเปิดใช้งาน
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัส ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อและป้อนเงื่อนไขการค้นหา
84
แอพและคุณสมบัติ
สัมผัสรายชื่อ จากนั้นให้ด�ำเนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
•
: เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
•
/
: ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
•
: เขียนข้อความ
•
: เขียนอีเมล
การแบ่งปันรายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1
2
3
เปิดใช้แอพ รายชื่อ สัมผัส ที่ด้านบนของรายการรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส แชร์
เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
เลือกวิธีการแชร์
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด (SM-T865)
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปัน
ข้อมูล
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้ส�ำหรับรายชื่อที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดที่เครื่อง
ของพวกเขาแล้วเท่านั้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
สัมผัส แตะที่นี่เพื่อแชร์โปรไฟล์ของคุณ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อน คุณสามารถดู
ข้อมูลโพรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ
• เพื่อเปลี่ยนขอบเขตของรายชื่อเพื่อแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส เลือกสิ่งที่แชร์ เลือกรายการที่จะแบ่งปัน และ
จากนั้นให้เลือกทางเลือก
85
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างกลุ่ม
คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน และจัดการรายชื่อตามกลุ่มได้
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
3
4
สัมผัส เพิ่ม​สมาชิก เลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มไปยังกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
→
กลุ่ม → สร้าง​กลุ่ม​ใหม่
ป้อนชื่อกลุ่ม
เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม สัมผัส เสียงเรียกกลุ่ม และเลือกเสียงเรียกเข้า
สัมผัส บันทึก
การส่งข้อความกลุ่ม
คุณสามารถส่งข้อความกลุ่มไปยังสมาชิกกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน
เปิดใช้แอพ รายชื่อ สัมผัส → กลุ่ม และจากนั้นเลือกกลุ่ม สัมผัส ที่ด้านบนของรายชื่อและสัมผัส ส่งข้อความ
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซ�้ำกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1
2
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
→
จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
86
แอพและคุณสมบัติ
การลบรายชื่อ
1
2
เปิดใช้แอพ รายชื่อ สัมผัส ที่ด้านบนของรายการรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส ลบ
เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
เพื่อลบรายชื่อทีละราย สัมผัสรายชื่อ จากนั้น สัมผัส → ลบ
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
• เพื่อโทรออกและส่งข้อความ เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ โทรและ
ส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่น เพื่อเปิดใช้งาน คุณต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เดียวกันที่
เครื่องของคุณและเครื่องอื่น
• คุณสามารถเลือกวิธีการโทรและข้อความ ให้เลือก SIM การ์ดหรือเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อของคุณโดยใช้
Samsung account เดียวกัน
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
87
แอพและคุณสมบัติ
2
เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง สัมผัสค้างไว้ที่ พูดข้อความของคุณ และจากนั้นปล่อยนิ้วของคุณ ไอคอนการ
บันทึกจะปรากฏขึ้นเฉพาะในขณะที่ช่องใส่ข้อความว่างเปล่าเท่านั้น
ผูรับ
ปอนผูรับ
ปอนขอความ
ปอนสติ๊กเกอร
สงขอความ
แนบไฟล
3
สัมผัส
เพื่อส่งข้อความ
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1
2
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ
ที่รายการข้อความ เลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
• เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัสช่องป้อน ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
• เพื่อปรับขนาดตัวอักษร แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
88
แอพและคุณสมบัติ
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1
เปิดใช้แอพ ข้อความ สัมผัส ที่ด้านบนของรายการขัอความ และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่า → บล็อกเบอร์และ
ข้อความ → บล็อกหมายเลข
2
สัมผัส ข้อความเข้า และเลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือ สัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย
เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ภายใต้ ใส่หมายเลข และสัมผัส
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1
2
เปิดใช้แอพ ข้อความ สัมผัส ที่ด้านบนของรายการข้อความ สัมผัส การตั้งค่า → การแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตินี้
ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การตั้งค่าขั้นสูง → การเตือนการแจ้งเตือน และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การลบข้อความ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ ข้อความ
ที่รายการข้อความ เลือกรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์
สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความ จากนั้นสัมผัส ลบ
เพื่อลบข้อความหลายรายการ ให้ทำ� เครื่องหมายที่ข้อความที่คุณต้องการลบ
สัมผัส ลบ
89
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
บุคมารกหนาเว็บปจจุบัน
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบัน
ยายระหวางหนา
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร
ปดแท็บ
เปดแท็บใหม
ดูบุคมารคของคุณ
เปดหนัาหลัก
90
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับโดย
ใช้รหัสผ่านและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าว่าจะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้
สัมผัส → ตั้งค่า → ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย → การตั้งค่าโหมดความลับ → เปลี่ยนรหัสผ่าน
เพื่อใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ลงทะเบียนของคุณเป็นวิธีการล็อกร่วมกับรหัสผ่าน สัมผัสสวิตช์ทางเลือกภายใต้ ชีวมาตร เพื่อ
เปิดใช้งาน
การปิดใช้งานโหมดลับ
สัมผัส
→
ปิดโหมดความลับ
91
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
• คุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกขณะตั้งค่าวิธี
การล็อกหน้าจอ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
การถ่ายภาพ
1
สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากไอคอนการเลือกเลนส์
ไปทางซ้ายหรือขวา คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
• เพื่อปรับความสว่างของภาพ สัมผัสหน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบการปรับผ่าน หรือ
92
แอพและคุณสมบัติ
2
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
AR EMOJI
Bixby Vision
การตั้งคากลองถายรูป
ตัวเลือกสําหรับโหมดการถายภาพ
ปจจุบัน
สลับระหวางกลองถายรูปดานหนาและ
กลองหลัง
ถายรูป
ภาพตัวอยางขนาดยอ
เลือกเลนส
ปุมเพิ่มประสิทธิภาพฉาก
โหมดถายภาพ
โหมดปจจุบัน
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
การล็อกโฟกัส (AF) และการรับแสง (AE)
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด รูปถ่าย หรือ โปร เท่านั้น
93
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกเลนส์ส�ำหรับการถ่ายภาพ
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส รูปถ่าย วิดีโอ หรือ พาโนรามา ให้เลือกเลนส์ที่คุณต้องการและถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
•
: เลนส์มุมกว้างพิเศษให้คุณถ่ายภาพมุมกว้างหรือบันทึกวิดีโอมุมกว้างซึ่งมีลักษณะเหมือนกับมุมมองจริง ใช้
คุณสมบัตินี้เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์
เพื่อแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างพิเศษ สัมผัส ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส ตัว
เลือกการบันทึก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การแก้ไขเลนส์กว้างพิเศษ เพื่อเปิดใช้งาน
•
: เลนส์มุมกว้างช่วยให้คุณถ่ายภาพขั้นพื้นฐานหรือบันทึกวิดีโอปกติ
การถายภาพมุมกวางพิเศษ
การถายภาพเบื้องตน
94
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพ (กล้องถ่ายรูปอัจฉริยะ)
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อจับภาพได้ง่าย คุณสมบัติกล้องถ่ายรูป
อัจฉริยะจะจดจ�ำวัตถุโดยอัตโนมัติและปรับสีและเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ในรายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย และสัมผัส เพื่อถ่ายรูป
ตัวปรับสีภาพ
กล้องถ่ายรูปปรับการตั้งค่าสีและใช้เอฟเฟกต์ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติโดยการจดจ�ำวัตถุ
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย เมื่อกล้องถ่ายรูปจดจ�ำวัตถุแล้ว ปุ่มเพิ่มประสิทธิภาพฉากจะเปลี่ยนและจะใช้สี
และเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมที่สุด
• หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน สัมผัส ที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัสสวิตช์ ตัวปรับสีภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
• หากคุณไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัสปุ่ม ตัวปรับสีภาพ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
95
แอพและคุณสมบัติ
ค�ำแนะน�ำการถ่ายช็อต
กล้องถ่ายรูปแนะน�ำองค์ประกอบที่เหมาะสมส�ำหรับภาพถ่ายโดยการจดจ�ำต�ำแหน่งและมุมของวัตถุของคุณ
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส และสัมผัสสวิตช์ ค�ำแนะน�ำการถ่ายช็อต เพื่อเปิดใช้งาน
1
2
3
4
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย
คู่มือจะปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
เล็งวัตถุด้วยข้อแนะน�ำที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
กล้องถ่ายรูปจดจ�ำองค์ประกอบ และองค์ประกอบที่ได้รับการแนะน�ำจะปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
ปรับต�ำแหน่งและมุมของกล้องถ่ายรูปให้เหมาะกับองค์ประกอบ
เมื่อได้องค์ประกอบที่เหมาะแล้ว ค�ำแนะน�ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
องคประกอบที่เหมาะสม
คูมือ
96
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพตัวเอง
คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า
1
2
3
4
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส รูปถ่าย
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
เพื่อถ่ายภาพตัวเองด้วยการถ่ายภาพมุมกว้างของทิวทัศน์หรือผู้คน สัมผัส
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
การใช้ตัวกรองและเอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถเลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองและแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิวหรือรูปหน้า ก่อนการถ่ายภาพได้
1
2
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
เลือกเอ็ฟเฟกต์ตัวกรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวยและถ่ายรูป
โหมดวิดีโอ
กล้องถ่ายรูปจะปรับตัวเลือกการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเพื่อบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส วิดีโอ
สัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
• การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่กำ� ลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
ยกเลิกการปรับโฟกัสแบบด้วยตัวเอง
สัมผัส
เพื่อหยุดถ่ายวิดีโอ
97
เพื่อ
แอพและคุณสมบัติ
การเปลี่ยนอัตราส่วนหน้าจอส�ำหรับวิดีโอ
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
และเลือกสัดส่วนจอภาพ
โหมดไลฟ์โฟกัส
กล้องถ่ายรูปช่วยให้คุณถ่ายภาพที่พื้นหลังเบลอและวัตถุข้างหน้าเด่นชัดขึ้น คุณยังสามารถใช้เอฟเฟกต์พื้นหลังและแก้ไขได้
หลังจากการถ่ายภาพ
เบลอ
หมุน
ซูม
• ใช้คุณสมบัตินี้ในที่ที่มีแสงเพียงพอ
• อาจไม่สามารถใช้การเบลอพื้นหลังได้อย่างถูกต้องในสภาวะต่อไปนี้:
–– อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลื่อนไหว
–– วัตถุมีความบางหรือโปร่งแสง
–– วัตถุมีสีที่คล้ายกับพื้นหลัง
–– วัตถุหรือพื้นหลังเป็นสีพื้นๆ
ถ่ายภาพบุคคลที่โดดเด่นโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส
1
2
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ไลฟ์โฟกัส
เลือกเอฟเฟกต์พื้นหลังที่คุณต้องการ
เพื่อปรับความเข้มของเอฟเฟกต์พื้นหลัง ลากแถบการปรับไปทางซ้ายหรือขวา
98
จุดสี
แอพและคุณสมบัติ
3
เมื่อ เอฟเฟ็กต์พร้อมใช้ ปรากฏที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ
แถบการปรับความเขมเอฟเฟกตของพื้
นหลัง
เอฟเฟกตของพื้นหลัง
การแก้ไขพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์โฟกัส
คุณยังสามารถแก้ไขเอฟเฟกต์พื้นหลังและความเข้มของเอฟเฟกต์พื้นหลังส�ำหรับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส
1
2
เลือกภาพที่ถ่ายด้วยคุณสมบัติไลฟ์โฟกัสและสัมผัส เปลี่ยนเอฟเฟ็กต์พื้นหลัง
เลือกเอฟเฟกต์พื้นหลังที่คุณต้องการ
เพื่อปรับความเข้มของเอฟเฟกต์พื้นหลัง ลากแถบการปรับไปทางซ้ายหรือขวา
ปรับความเขมของเอฟเฟกตของ
พื้นหลัง
เปลี่ยนเอฟเฟกตของพื้นหลัง
3
สัมผัส ใช้ เพื่อบันทึกรูปภาพ
99
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้า
จอแสดงตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
รายการโหมดถายภาพ
โหมดโปร
จับภาพขณะที่ปรับตัวเลือกการถ่ายรูปต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า จากนั้นสัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
ทางเลือกที่มี
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
100
แอพและคุณสมบัติ
โหมดอาหาร
ถ่ายภาพอาหารด้วยโทนสีที่สดใสยิ่งขึ้น
1
2
3
4
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อาหาร
สัมผัสหน้าจอแล้วจากกรอบวงกลมมาที่บริเวณนั้นเพื่อไฮไลท์
พื้นที่นอกกรอบวงกลมจะเบลอ
หากต้องการปรับขนาดกรอบวงกลม ให้ลากมุมของกรอบ
สัมผัส
และลากแถบการปรับเพื่อปรับโทนสี
สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
โหมดกลางคืน
ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กลางคืน
101
แอพและคุณสมบัติ
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1
2
3
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
สัมผัส
แล้วเคลื่อนย้ายเครื่องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
สัมผัส
เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
โหมด Hyperlapse
บันทึกฉาก เช่น ภาพผู้คนหรือรถที่ก�ำลังเคลื่อนผ่านไป แล้วดูเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
1
2
3
4
5
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส Hyperlapse
สัมผัส และเลือกตัวเลือกอัตราเฟรม
ถ้าคุณตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น อัตโนมัติ เครื่องจะปรับอัตราเฟรมตามอัตราฉากที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ
สัมผัส
เพื่อเริ่มการบันทึก
สัมผัส
เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อและสัมผัส เล่น Hyperlapse เพื่อดูวิดีโอ
102
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโหมดการถ่ายภาพ
•
•
•
•
•
•
•
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
: เลือกสัดส่วนจอภาพส�ำหรับภาพถ่าย
: ใช้เอฟเฟกต์ตัวกรองหรือเอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
: เลือกอัตราเฟรม
: เลือกสัดส่วนภาพส�ำหรับวิดีโอ
: บันทึกวิดีโอสนุก ๆ ด้วยลายมือเสมือนจริงหรือภาพวาดบนใบหน้าหรือที่อื่น ๆ โปรดดูที่ AR Doodle ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
•
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะ​จุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
เมทริกซ์ เฉลี่ยทั้งฉาก
• : ใน โหมด อาหาร เน้นที่วัตถุภายในกรอบวงกลมและเบลอรูปภาพที่อยู่นอกกรอบ
•
: ในโหมด อาหาร ปรับโทนสี
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
คุณสมบัติอัจฉริยะ
• ตัวปรับสีภาพ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับการตั้งค่าสีและใช้เอฟเฟกต์เพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติตามวัตถุหรือฉาก
• ค�ำแนะน�ำการถ่ายช็อต: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแนะน�ำองค์ประกอบที่เหมาะส�ำหรับภาพถ่ายโดยการจดจ�ำต�ำแหน่งและมุมของ
วัตถุของคุณ
• สแกน QR Code: เปิดหรือปิดเครื่องอ่านรหัส QR
103
แอพและคุณสมบัติ
รูปภาพ
• รูปภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าเครื่องให้ถ่ายวิดีโอคลิปนานสองสามวินาทีก่อนการสัมผัส คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณ
สามารถบันทึกภาพช่วงเวลาที่คุณอาจพลาดได้ เพื่อดูวิดีโอ สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อและสัมผัส ดูรูปถ่ายเคลื่อนไหว
หากต้องการเก็บภาพนิ่งจากคลิปวิดีโอ สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการเล่นและสัมผัส จับภาพ คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในโหมด
รูปถ่าย เท่านั้น
• กดค้างที่ปุ่มชัตเตอร์เพื่อ: เลือกการด�ำเนินการที่จะท�ำเมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มกล้องถ่ายรูป
• ตัวเลือกการบันทึก: เลือกวิธีที่คุณต้องการบันทึกภาพถ่าย
วิดีโอ
• ขนาดวิดีโอกล้องหลัง: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหลัง การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอกล้องหน้า: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอที่คุณต้องการถ่ายด้วยกล้องหน้า การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมี
ผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้ความจ�ำมากขึ้น
• วิดีโอประสิทธิภาพสูง: บันทึกวิดีโอในรูปแบบตัวเข้ารหัสวิดีโอประสิทธิภาพสูง (HEVC) วิดีโอ HEVC ของคุณจะได้รับ
การบันทึกเป็นไฟล์บีบอัดเพื่อรักษาความจ�ำของเครื่องไว้
คุณสมบัติที่มีประโยชน์
• HDR (ริชโทน): ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
• รูปภาพตามที่แสดงตัวอย่าง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อบันทึกภาพถ่ายตามที่ปรากฏที่หน้าจอตัวอย่างเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
โดยไม่ต้องพลิก
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
104
แอพและคุณสมบัติ
•
•
•
•
•
•
โหมดกล้องถ่ายรูป: ดูโหมดการถ่ายภาพที่ใช้ได้หรือแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพ
วิธีการถ่าย: เลือกวิธีการถ่ายภาพเพิ่มเติมส�ำหรับการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
ต�ำแหน่ง​ที่​จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่การ์ดความจ�ำ
ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
ติดต่อเรา: ถามค�ำถามหรือดูคำ� ถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับกล้อง: ดูเวอร์ชั่นของแอพกล้องถ่ายรูปและข้อมูลทางกฎหมาย
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวได้
การดูรูปภาพ
1
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
105
แอพและคุณสมบัติ
2
เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มรูปภาพไปยังรายการโปรด
ภาพขนาดยอของของรูปภาพและวิดีโอ
Bixby Vision
ลบรูปภาพ
แกไขรูปภาพ
แบงปนรูปภาพกับผูอื่น
คุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆ ภาพได้ ในรายการ สัมผัส → สร้าง
GIF หรือ สร้างคอลลาจ และจากนั้นเลือกรูปภาพ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท สถานที่ หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
การส่งไลฟ์แมสเสจ
เขียนทับหรือวาดบนรูปภาพและส่งเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส → ส่งเป็นไลฟ์แมสเสจ
106
แอพและคุณสมบัติ
3
4
ที่หน้าต่างไลฟ์แมสเสจ ให้เลือกพื้นที่ที่จะใช้เป็นภาพพื้นหลังและสัมผัส เรียบร้อย
สร้างไลฟ์แมสเสจ โปรดดูที่ Live Message ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การดูวิดีโอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
สัมผัส เล่นวิดีโอ เพื่อเล่นวิดีโอ
แสดงวิดีโอของคุณ
เขาถึงทางเลือกเพิม่ เติม
จับภาพหนาจอปจจุบัน
สรางภาพเคลื่อนไหว
GIF
เลื่อนไปขางหนาหรือ
ถอยหลังโดยการลาก
แถบ
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครื่องเลน
วิดีโอแบบปอปอัพ
หมุนหนาจอ
ล็อกหนาจอการเลน
ขามไปยังวิดีโอถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อกรอไป
ขางหนา
ขามไปยังวิดีโอกอนหนา
สัมผัสคางไวเพื่อกรอกลับ
ขางหลัง
พักและเลนตอ
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
107
แอพและคุณสมบัติ
การดูรายละเอียดของรูปภาพและวิดีโอ
ขณะที่ดูรูปภาพหรือที่หน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอ ลากขึ้นมาที่หน้าจอ รายละเอียดต่างๆ ของไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยการสัมผัสข้อมูลที่หน้าจอได้
ขอมูลการแกไข
รายละเอียดตางๆ
ของไฟล
ขอมูลผูคน
ขอมูลถานที่
เนื้อหาที่สรางขึ้นมา
โดยอัตโนมัติ
แท็ก
การดูภาพถ่ายหรือวิดีโอตามหมวดหมู่
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอตามหมวดหมู่ได้
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ สัมผัส รูป​ภาพ หรือ อัลบั้ม และจากนั้นลากรายการลงล่างเพื่อเลือกหมวดหมู่
• วิดีโอ: ดูวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณ
• รายการโปรด: ดูรูปภาพและวิดีโอโปรดของคุณ
• ต�ำแหน่ง: ดูรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายในสถานที่เดียวกัน
• ที่แนะน�ำ: ดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
108
แอพและคุณสมบัติ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างไว้โดยค่าตั้งต้นได้ เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
สัมผัสสวิตช์อัลบั้มเพื่อซ่อน
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นเลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัส → สร้างเรื่องราว
ป้อนชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส → เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวิดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส ลบออกจากเรื่องราว
109
แอพและคุณสมบัติ
การลบเรื่องราว
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
การซิงค์รูปภาพและวิดีโอ
เมื่อคุณซิงค์แอพ แกลเลอรี่ ของคุณกับ Samsung Cloud ภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายก็จะได้รับการบันทึกใน Samsung
Cloud คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ใน Samsung Cloud ในแอพ แกลเลอรี่ ของคุณและจากเครื่องอื่นๆ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์กับ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน แอพ
แกลเลอรี่ และ Samsung Cloud จะได้รับการซิงค์
การลบรูปหรือวิดีโอ
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
หากต้องการลบหลายไฟล์ สัมผัสค้างไว้ที่หนึ่งไฟล์ที่จะลบที่รายการและท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์เพิ่มเติมเพื่อลบ
สัมผัส
หรือ ลบ
การใช้คุณสมบัติถังขยะรีไซเคิล
คุณสามารถเก็บรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปแล้วในถังขยะรีไซเคิลได้ ไฟล์จะถูกลบหลังจากบางช่วงเวลา
เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ถังขยะ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อดูไฟล์ในถังขยะรีไซเคิล เปิดใช้แอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส → ถังขยะ
110
แอพและคุณสมบัติ
AR Emoji
บทน�ำ
สร้าง My Emoji ที่ดูเหมือนคุณ และถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอด้วย My Emoji ตัวอักษร Emoji หรือสติ๊กเกอร์
คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของ My Emoji เช่น รูปร่างใบหน้าหรือทรงผม และตกแต่ง My Emoji ด้วยอุปกรณ์เสริมต่าง
ๆ คุณยังสามารถแสดงความสนุกด้วยการใช้สติกเกอร์ My Emoji ระหว่างการสนทนาได้อีกด้วย
My Emoji
ตัวอักษร Emoji
สติ๊กเกอร
การสร้าง My Emoji
สร้าง My Emoji ที่มีลักษณะคล้ายกับคุณ สติกเกอร์ My Emoji ที่มีการแสดงออกต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
1
2
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji → สร้าง My Emoji
ปรับต�ำแหน่งใบหน้าของคุณให้ตรงกับหน้าจอและสัมผัส
111
เพื่อถ่ายภาพ
แอพและคุณสมบัติ
3
4
5
เลือกเพศและช่วงอายุของ My Emoji และสัมผัส ถัด​ไป
ตกแต่ง My Emoji และสัมผัส ถัด​ไป
สัมผัส เรียบร้อย
My Emoji และสติ๊กเกอร์ My Emoji ได้รับการสร้างขึ้นแล้วในตอนนี้ คุณสามารถดูสติกเกอร์ My Emoji ที่สตูดิโอ My
Emoji ได้ โปรดดูที่ สติกเกอร์ My Emoji ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สราง My
Emoji
คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AR Emoji ในทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง หากคุณใช้กล้องหลัง มันจะสลับไปยังกล้อง
หน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อสลับระหว่างกล้องถ่ายรูป ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
การลบ My Emoji
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji สัมผัสค้างไว้ที่ My Emoji ที่คุณต้องการลบและสัมผัส
สติ๊กเกอร์ My Emoji จะได้รับการลบออก
112
My Emoji และ
แอพและคุณสมบัติ
การปรับแต่ง My Emoji
แก้ไขหรือตกแต่ง My Emoji ในสตูดิโอ My Emoji คุณยังสามารถสร้างสติกเกอร์ My Emoji ของคุณเองได้อีกด้วย
ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
สตูดิโอ My Emoji
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji → สตูดิโอ สตูดิโอ My Emoji จะปรากฏขึ้น
เลือก My Emoji เพื่อแกไข
จับภาพหนาจอปจจุบัน
เปลี่ยนพื้นหลังของสตูดิโอ My Emoji
แกไข My Emoji
สรางสติ๊กเกอร
113
แอพและคุณสมบัติ
สติกเกอร์ My Emoji
สร้างสติกเกอร์ของคุณเองด้วยการแสดงออกและการกระท�ำของ My Emoji คุณสามารถใช้สติกเกอร์ My Emoji เมื่อส่ง
ข้อความหรือในเครือข่ายทางสังคม
การดูสติ๊กเกอร์ My Emoji
ที่สตูดิโอ My Emoji สัมผัส สติ๊กเกอร์ จากนั้น คุณสามารถดูสติ๊กเกอร์ My Emoji ได้
สรางสติ๊กเกอรของคุณเอง
การสร้างสติ๊กเกอร์ของคุณเอง
1
2
ที่สตูดิโอ My Emoji สัมผัส สติ๊กเกอร์ → สร้างสติ๊กเกอร์ก�ำหนดเอง
3
สัมผัส บันทึก
แก้ไขสติกเกอร์ตามที่คุณต้องการ
•
: เพิ่มสติกเกอร์
•
: เลือกพื้นหลังของสติกเกอร์
• : เลือกการแสดงออก
•
: เลือกกิจกรรม
•
: ป้อนข้อความ
•
: เขียนด้วยมือหรือวาดที่สติกเกอร์
114
แอพและคุณสมบัติ
การใช้สติกเกอร์ My Emoji ในการแชท
คุณสามารถใช้สติกเกอร์ My Emoji ในระหว่างการสนทนาผ่านข้อความหรือในเครือข่ายทางสังคม การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็น
ตัวอย่างของการใช้สติกเกอร์ My Emoji ในแอพ ข้อความ
1
2
3
ขณะก�ำลังเขียนข้อความในแอพ ข้อความ สัมผัส
ที่แป้นพิมพ์ซัมซุง
สัมผัสไอคอน My Emoji
เลือกหนึ่งในสติ๊กเกอร์ My Emoji
สติ๊กเกอร์ My Emoji จะถูกแทรกเข้าไป
การลบสติกเกอร์ My Emoji
ที่แป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส
สัมผัส ลบ
และสัมผัส
ที่ด้านล่างของแป้นพิมพ์ เลือกสติกเกอร์ My Emoji ที่คุณต้องการลบและ
การจับภาพถ่ายหรือวิดีโอด้วย My Emoji
สร้างภาพถ่ายหรือวิดีโอสนุก ๆ ด้วย My Emoji โดยการใช้โหมดการถ่ายภาพต่าง ๆ
หนากาก
1
พื้นฐาน
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji
115
Mini Motion
แอพและคุณสมบัติ
2
เลือก My Emoji ที่คุณต้องการใช้
My Emoji
3
4
เลือกโหมดที่คุณต้องการใช้
•
(มาสก์): หน้าของ My Emoji ปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของคุณดังนั้นดูเหมือนว่าคุณก�ำลังสวมหน้ากาก
•
(พื้นฐาน): My Emoji เลียนแบบการแสดงออกของคุณ
•
(Mini Motion): My Emoji เลียนแบบการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณ
สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัส
คุณสามารถดูและแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณได้จับภาพไว้ใน แกลเลอรี่
เพื่อบันทึกวิดีโอ
การจับภาพหรือวิดีโอด้วยตัวอักษร Emoji หรือสติ๊กเกอร์
ตัวอักษร Emoji เลียนแบบการแสดงออกของคุณ คุณยังสามารถใช้เอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์ที่ตามใบหน้าคุณได้อีกด้วย
1
2
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส AR Emoji
เลือกตัวอักษร Emoji หรือสัมผัส สติ๊กเกอร์ และเลือกสติกเกอร์ที่คุณต้องการใช้
สติ๊กเกอร
ตัวอักษร Emoji
3
สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัส
คุณสามารถดูและแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอที่คุณได้จับภาพไว้ใน แกลเลอรี่
116
เพื่อบันทึกวิดีโอ
แอพและคุณสมบัติ
AR Doodle
บันทึกวิดีโอสนุก ๆ ด้วยลายมือเสมือนจริงหรือภาพวาดบนใบหน้าหรือที่อื่น ๆ เมื่อกล้องถ่ายรูปจดจ�ำใบหน้าหรือพื้นที่ได้ ภา
พดูเดิลบนใบหน้าจะตามใบหน้าขณะที่เคลื่อนไหว และภาพดูเดิลในพื้นที่จะได้รับการแก้ไขในที่เดียวกันแม้ว่ากล้องถ่ายรูปจะ
เคลื่อนไหวก็ตาม
1
2
3
เปิดใช้แอพ กล้องถ่ายรูป และสัมผัส วิดีโอ ในรายการโหมดการถ่ายภาพ
สัมผัส และเลือกโหมดที่คุณต้องการ
เมื่อกล้องถ่ายรูปจดจ�ำวัตถุ บริเวณการจดจ�ำจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
• ใบหน้า: ภาพดูเดิลบนใบหน้า
• ทุกที่: ภาพดูเดิลที่อื่น ๆ
เขียนหรือวาดบนพื้นที่จดจ�ำ
หากคุณสัมผัส และจากนั้นเริ่มวาดภาพดูเดิล คุณสามารถบันทึกดูเดิลตัวเองได้
พื้นที่การจดจําใบห
นา
แก
เปลี่ยนประเภทและ
สีปากกา
4
5
สัมผัส
ทําซํ้า
เพื่อบันทึกวีดีโอ
สัมผัส เพื่อหยุดถ่ายวิดีโอ
คุณสามารถดูและแบ่งปันวิดีโอเหล่าใน แกลเลอรี่ ได้
117
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพใน
มุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
มุมมองหนาจอแยก
มุมมองปอปอัพ
118
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองหน้าจอแยก
1
2
3
สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองแยกหน้าจอ
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
เพื่อเปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับและเลือกแอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปที่ขอบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สุด
119
แอพและคุณสมบัติ
การใช้แผงมัลติวินโดว์
คุณสามารถเข้าถึงแอพที่คุณต้องการเรียกใช้ในมุมมองหน้าจอแยกได้อย่างรวดเร็ว
1
ปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอ
ถ้าหากมัลติวินโดว์ไม่ปรากฏขึ้นมา เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ถาด
มัลติวินโดว์ เพื่อเปิดใช้งาน
ถาดมัลติวินโดว
ดูแอพลาสุด
2
3
เลือกแอพ
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
เลือกแอพอื่นเพื่อเปิดใช้หน้าต่างส่วนล่าง
ถ้าหากไม่มีแอพในถาดมัลติวินโดว์ที่คุณต้องการเปิดใช้ สัมผัส
เพื่อดูแอพทั้งหมด
การแก้ไขถาดมัลติวินโดว์
ถ้าหากคุณต้องการเพิ่มแอพที่ใช้บ่อยในถาดมัลติวินโดว์ สัมผัส
แอพจะได้รับการเพิ่มไปที่ถาดมัลติวินโดว์
120
→
แก้ไขถาด และสัมผัสแอพจากรายการแอพ
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองป๊อปอัพ
1
2
สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา สัมผัสไอคอนของแอพ และจากนั้นสัมผัส เปิดในมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ขยายหนาตาง
ปดแอพ
ปรับระดับความโปรงใส
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครื่องมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งค�ำถามและรายงาน
ข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy
Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจะพบขณะใช้งานเครื่องของคุณ
เพื่อส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ โปรดดูที่
Samsung account ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
121
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Notes
บทน�ำ
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือ โดยการเขียน หรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือ
การบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส
ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
เขียนหรือวาดดวยปากกา
ใสขอความโดยใชแปนพิมพ
แทรกไฟล
วาดดวยแปรง
3
เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
122
แอพและคุณสมบัติ
การเขียนโน้ตด้วยลายมือ
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส
เพื่อเขียนหรือวาดด้วย S Pen
คุณสามารถป้อนลายมือของคุณได้ง่ายขึ้นหากคุณขยายหน้าจอโดยการขยายสองนิ้ว
ปากกาที่ชื่นชอบ
ตัวลบ
ปากกา
ทําซํ้า
แก
เลือกและแกไข
แปลงลายมือเปน
ขอความ
เปลี่ยนสีฉากหลัง
เปลี่ยนรปแบบ
เปลี่ยนการวาด
ภาพเปนรูปราง
การแก้ไขปากกาสุดโปรดของคุณ
เพิ่มปากกาหลากหลายรูปแบบในรายการโปรดของคุณและจากนั้นคุณสามารถเลือกและใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส
เพิ่มปากกาที่ชื่นชอบ
ลบปากกา
ปากกาสุดโปรดของคุณ
123
แอพและคุณสมบัติ
การเปลี่ยนการตั้งค่าปากกา
เมื่อเขียนหรือวาดบนหน้าจอ สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา
เปลี่ยนความหนาของเสน
เปลี่ยนชนิดปากกา
เลือกสีใหมโดยใชตัวเลือกสี
เปลี่ยนสีปากกา
เลือกชุดสีที่จะแสดง
การใช้ยางลบ
เมื่อคุณต้องการลบลายมือจากบันทึก สัมผัส และเลือกพื้นที่ที่จะลบ หรืออีกวิธีหนึ่ง เลือกพื้นที่ในขณะที่กดปุ่ม S Pen
ค้างไว้
เพื่อเปลี่ยนประเภทยางลบ สัมผัส อีกครั้ง
• ลบตามเส้น: ลบบรรทัดที่คุณเลือก
• ลบตามบริเวณ: ลบเฉพาะพื้นที่ที่คุณเลือกเท่านั้น คุณสามารถปรับขนาดของยางลบได้โดยการลากแถบการปรับขนาด
• ลบทั้งหมด: ลบบันทึก
แม้แต่กรณีที่ใช้ยางลบขนาดเล็กลง คุณก็ยังอาจไม่สามารถลบส่วนที่ต้องการได้อย่างแม่นย�ำ
124
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขบันทึกลายมือ
แก้ไขบันทึกลายมือโดยใช้ตัวเลือกการแก้ไขต่างๆ เช่น การตัด การย้าย การปรับขนาด หรือการเปลี่ยนรูปแบบ
1
2
3
เมื่อมีลายมือบนบันทึก สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของตัวเลือก สัมผัส
อีกครั้ง
สัมผัสหรือวาดเส้นรอบรายการที่ป้อน เพื่อเลือก
การย้ายรายการที่ป้อนไปยังต�ำแหน่งอื่น ให้เลือกรายการที่ป้อน จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
การเปลี่ยนขนาดของการเลือก ให้สัมผัสรายการที่ป้อน แล้วลากมุมของกรอบที่ปรากฏ
แก้ไขรายการที่ป้อนโดยใช้ตัวเลือกที่ใช้ได้
• ตัด: ตัดรายการที่ป้อนออก เพื่อวางไปยังต�ำแหน่งอื่น สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งนั้น และสัมผัส วาง
• คัดลอก: คัดลอกรายการที่ป้อน เพื่อวางไปยังต�ำแหน่งอื่น สัมผัสค้างไว้ที่ต�ำแหน่งนั้น และสัมผัส วาง
• ลบ: ลบรายการที่ป้อน
• เปลี่ยนรูปแบบ: เปลี่ยนรูปแบบ เลือกสีหรือความหนาของเส้นและสัมผัส ท�ำ
• แยกข้อความ: แยกข้อความจากพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ เพื่อวางหรือคัดลอกข้อความไปยังโน๊ต สัมผัส วาง หรือ คัดลอก
• ไปด้านหน้า: ส่งการป้อนข้อมูลไปด้านหน้า
• ไปด้านหลัง: ส่งการป้อนข้อมูลไปด้านหลัง
125
แอพและคุณสมบัติ
การเปลี่ยนรูปแบบ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของลายมือและภาพวาดของคุณ
1
2
3
4
หลังจากการเขียนหรือการวาดที่หน้าจอ สัมผัส
สองครั้ง
ให้เลือกสีหรือความหนาของเส้นที่คุณต้องการ
ชี้ S Pen ไปยังต�ำแหน่งที่คุณต้องการใช้รูปแบบ
ไอคอน
จะปรากฏขึ้น
สัมผัสตรงที่ที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
การเปลี่ยนการภาพวาดเป็นรูปร่าง
คุณสามารถเปลี่ยนการวาดภาพของคุณเป็นรูปร่างได้ สัมผัส
สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ
126
และวาด ตอนนี้การวาดภาพของคุณจะเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่
แอพและคุณสมบัติ
การแปลงลายมือเป็นข้อความ
หลังจากการเขียนที่หน้าจอ สัมผัสด้วยนิ้วของคุณ เพื่อเลือกลายมือทั้งหมดของคุณ สัมผัส
จอแสดงตัวอย่าง เพื่อแทนที่ลายมือด้วยข้อความ สัมผัส แปลงค่า
ทางเลือกจะปรากฏที่หน้า
การวาดด้วยแปรง
ที่หน้าจอเขียนบันทึก สัมผัส
เพื่อวาดด้วยแปรงที่หลากหลาย
เมื่อคุณเสร็จแล้ว สัมผัส ท�ำ เพื่อแทรกการวาดของคุณเข้าไปยังบันทึก
คุณสามารถโพสต์ภาพวาดของคุณไปยัง PENUP เพื่อแบ่งปันภาพวาดดังกล่าวกับผู้อื่น
เลือกสีใหมโดยใชตัวเลือกสี
เปลี่ยนชนิดแปรง
เลือกชุดสีที่จะแสดง
เปลี่ยนสีแปรง
แก
ตัวลบ
ทําซํ้า
โพสตภาพวาดไปยัง PENUP
แทรกภาพลงในบันทึก
127
แอพและคุณสมบัติ
การปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลัก
ปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลักเพื่อสามารถดูหรือเปิดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
เลือกบันทึกและสัมผัส → ปักหมุดไว้บนหน้าจอหลัก
บันทึกจะถูกเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
การบันทึกบันทึกเป็นการเตือน
คุณสามารถบันทึกบันทึกเป็นการเตือน เพื่อดูบันทึกได้ในภายหลัง
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
เลือกบันทึกและสัมผัส → ส่งไปยัง Reminder
บันทึกจะถูกบันทึกไว้เป็นการเตือน
การลบบันทึก
1
2
เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes
3
สัมผัส ลบ
สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ทำ� เครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
128
แอพและคุณสมบัติ
PENUP
บทน�ำ
PENUP เป็นบริการเครือข่ายสังคมส�ำหรับการแบ่งปันงานศิลปะที่ได้วาดไว้กับ S Pen โพสต์งานศิลปะของคุณ ดูงานศิลปะ
ของผู้อื่น และได้รับเคล็ดลับการวาดที่มีประโยชน์
โปรไฟลของคุณ
กิจกรรมของคุณ
โพสตงานศิลปะของคุณ
ดูภาพศิลปะตามประเภท
คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ PENUP ด้วย Samsung account ของคุณ หรือบัญชี SNS อื่นๆ
การโพสต์งานศิลปะของคุณ
โพสต์งานศิลปะของคุณที่ได้สร้างไว้ใน Samsung Notes หรือแอพวาดภาพอื่นๆ ไปยัง PENUP
1
2
เปิดใช้แอพ PENUP และสัมผัส
เลือกทางเลือก
• สัมผัส ร่าง เสร็จสิ้นงานศิลปะ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
• สัมผัส จากแกลเลอรี่ ให้เลือกงานศิลปะของคุณที่จะโพสต์ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
• สัมผัส การวาดรูปถ่าย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อถ่ายรูปหรือเลือกภาพ วาด และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
• สัมผัส รูปวาด วาดงานศิลปะ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
129
แอพและคุณสมบัติ
3
4
ป้อนชื่อ ค�ำอธิบาย และเครื่องหมายแฮชแท็ก
สัมผัส โพสต์
การโพสต์งานศิลปะจากแอพอื่นๆ
เพื่อโพสต์งานศิลปะของคุณจาก แกลเลอรี่ หรือแอพวาดภาพอื่นๆ เลือกงานศิลปะจากแอพและสัมผัส
→
PENUP
การระบายสีรูปภาพ
การใช้สีต่างๆ สร้างงานศิลปะของคุณเอง
1
2
3
4
เปิดใช้แอพ PENUP และจากนั้นสัมผัส ลงสี
เลือกรูปภาพ
สัมผัส เริ่มการระบายสี
เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ให้สัมผัส เรียบร้อย
การวาดสด
วาดตามที่คุณดูวิดีโอการวาดภาพสดที่แสดงขั้นตอนการถ่ายภาพให้เสร็จสิ้น คุณสามารถวาดภาพอันสวยงามได้อย่างง่ายดาย
1
เปิดใช้แอพ PENUP และจากนั้นสัมผัส การวาดสด
130
แอพและคุณสมบัติ
2
3
4
5
เลือกรูปภาพ
สัมผัส เรียนรู้การวาด
เพื่อวาดในภาพถ่าย สัมผัส เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเล่นโดยการสัมผัส
เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส
รูปภาพต้นฉบับจะถูกซ่อนไว้และคุณจะเห็นรูปภาพที่คุณได้วาดไว้
การวาดภาพถ่าย
วาดรูปภาพบนรูปถ่ายของคุณและเก็บไว้เป็นผลงานศิลปะของคุณเอง เลือกภาพถ่ายจาก แกลเลอรี่ หรือถ่ายภาพและวาดบน
ภาพถ่าย หลังจากเสร็จสิ้นการวาดภาพของคุณแล้ว คุณสามารถเห็นรูปภาพที่คุณได้วาดไว้โดยการซ่อนรูปภาพ
1
2
3
เปิดใช้แอพ PENUP
สัมผัส
→
รูปวาด →
สัมผัส ถ่ายภาพ ถ่ายภาพ และจากนั้นสัมผัส ตกลง
หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส เลือกจากแกลเลอรี่ และเลือกรูปภาพหนึ่งรูป
131
แอพและคุณสมบัติ
4
5
6
ให้เลือกพื้นที่ที่จะวาด ปรับระดับความโปร่งแสง และจากนั้นสัมผัส บันทึก
พื้นที่ที่ได้เลือกไว้จะถูกเพิ่มเป็นภาพพื้นหลัง
วาดบนภาพถ่าย
เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส
ภาพถ่ายต้นฉบับจะถูกซ่อนไว้และคุณจะเห็นรูปภาพที่คุณได้วาดไว้
ปฏิทิน
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่กำ� ลังจะมาถึงหรือตัวแจ้งเตือนในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1
2
เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
เปลี่ยนสีของเหตุการณ
ใสหัวขอ
เลือกสติกเกอรเพื่อแสดงพรอมกับ
เหตุการณ
ตั้งคาระยะเวลา
เลือกปฏิทินเพื่อบันทึกเหตุการณ
ตั้งคาการเตือน
ปอนสถานที่
3
สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
132
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถสร้างงานเป็นตัวแจ้งเตือนและจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่ได้ตั้งไว้ส�ำหรับการเตือนแต่ละครั้ง
เปิดใช้แอพ ปฏิทิน และสัมผัส → Reminder แอพ Reminder จะได้รับการเปิดใช้ โปรดดูที่ Reminder ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์ไปยังบัญชีของคุณ
1
2
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → แอคเคาท์ และจากนั้นเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → → เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ การเลือกบัญชีที่จะซิงค์และ
ลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีนํ้าเงินแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
Samsung Flow
บทน�ำ
Samsung Flow ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณและใช้งานได้สะดวก เช่น การตรวจสอบการ
แจ้งเตือนหรือการแบ่งปันเนื้อหา
ต้องติดตั้งแอพ Samsung Flow ที่เครื่องทั้งสองที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากไม่ได้ติดตั้ง Samsung Flow ดาวน์โหลดจาก
Galaxy Store หรือ Play Store
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง Samsung Android เท่านั้น
• เพือ่ ใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธในแท็บเล็ตของคุณและสมาร์ทโฟนของคุณ
133
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ
1
2
ที่สมาร์ทโฟนของคุณ เปิดใช้ Samsung Flow
ที่แท็บเล็ตของคุณ เปิดใช้แอพ Samsung Flow
ถ้าหากคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก สัมผัส เริ่ม
3
4
5
ให้เลือกสมาร์ทโฟนของคุณจากรายการเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
ยอมรับการขอการเชื่อมต่อที่ทั้งสองเครื่อง
ยืนยันรหัสผ่านที่เครื่องทั้งสอง
เครื่องจะได้รับการเชื่อมต่อ
หากสมาร์ทโฟนของคุณรองรับคุณสมบัติการจดจ�ำลายนิ้วมือ ตั้งค่า Samsung Pass ที่สมาร์ทโฟนของคุณเพื่อ
เชื่อมต่อเครื่องได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยการใช้ลายนิ้วมือ
การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (SM-T860)
แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของสมาร์ทโฟนของคุณกับแท็บเล็ตของคุณโดยการใช้ฮอตสปอตมือถือเมื่อการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้กับแท็บเล็ตของคุณ
1
2
ที่แท็บเล็ตของคุณ เปิดใช้แอพ Samsung Flow
สัมผัส
คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนแท็บเล็ตโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของสมาร์ทโฟนของคุณได้
• สมาร์ทโฟนของคุณต้องรองรับคุณสมบัติฮอตสปอตมือถือ
• คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมที่สมาร์ทโฟนของคุณเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
134
แอพและคุณสมบัติ
การตรวจสอบการแจ้งเตือนที่แท็บเล็ตของคุณ
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ที่สมาร์ทโฟนของคุณ ตรวจสอบการแจ้งเตือนในหน้าต่างป๊อปอัปที่แท็บเล็ตของคุณ
การแบ่งปันเนือ้ หา
คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของสมาร์ทโฟนของคุณกับแท็บเล็ตของคุณได้
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
เปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็นและเพิ่มพื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง สัมผัส → การวิเคราะห์ที่จัดเก็บ
เพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
135
แอพและคุณสมบัติ
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปิด เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�้ำหลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส ป้อนชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากแผนที่ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
เพื่อใช้ตัวแปลงโซนเวลา สัมผัส → ตัวแปลงโซนเวลา
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การจับ​เวลา
1
2
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การจับ​เวลา
3
สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
• การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
• การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส รีเซ็ท
สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
136
แอพและคุณสมบัติ
ตัวตั้งเวลา
1
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส ตัวตั้งเวลา
เพื่อเพิ่มตัวจับเวลาที่มีการใช้งานบ่อย สัมผัส ตั้งค่าเวลาและชื่อ และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
2
ตั้งค่าช่วงเวลาและสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3
สัมผัส ปิด เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
เครื่องคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่องคิดเลข
เพื่อล้างประวัติ สัมผัส ลบประวัติ
เพื่อใช้เครื่องมือในการแปลงหน่วย สัมผัส
อื่นๆ ได้
คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปในหน่วย
137
แอพและคุณสมบัติ
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมที่คุณได้ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Store เข้าไปไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่
ง่าย คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ดูขอมูลการเลนเกมของคุณ
แอพที่ดาวนโหลด
ดูเกมอื่นๆ
เพิ่มเติมและติดตั้งเกมเหลานั้น
เปดเกมโดยมีหรือไมมีเสียง
เปลี่ยนโหมดการปฏิบัติงาน
การใช้ Game Launcher
1
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
ถ้า Game Launcher ไม่ปรากฏขึ้นมา เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
Game Launcher เพื่อเปิดใช้งาน
2
สัมผัสเกมจากรายการเกม
เพื่อค้นหาเกมเพิ่มเติม ปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอ
เกมที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Store จะแสดงโดยอัตโนมัติที่หน้าจอ Game Launcher หากคุณ
ไม่สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส → เพิ่มแอพ
138
แอพและคุณสมบัติ
การลบเกมออกจาก Game Launcher
สัมผัสค้างไว้ที่เกมและสัมผัส ลบออกจาก Game Launcher
การเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงาน
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงานของเกม
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher สัมผัส และจากนั้นลากแถบเพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• เน้นการประหยัดพลังงาน: ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ขณะเล่นเกม
• ปรับให้เท่ากันแล้ว: ท�ำให้ประสิทธิภาพและเวลาการใช้งานแบตเตอรี่มีความสมดุล
• เน้นประสิทธิภาพ: เน้นไปที่การให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแก่คุณเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่เล่นเกม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับแต่ละเกม ท�ำเครื่องหมายที่ การตั้งค่าแต่ละเกม
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม
Game Booster
บทน�ำ
Game Booster ช่วยให้คุณเล่นเกมในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและคุณสามารถใช้ตัวเลือกที่มีประโยชน์ที่แผงควบคุม Game
Booster
การใช้ Game Booster
เพื่อเปิดแผง Game Booster สัมผัส
จอเพื่อให้หน้าจอแสดง
ที่แถบการน�ำทาง ถ้าแถบการน�ำทางถูกซ่อนไว้ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้า
ทางเลือกที่ใช้ได้นั้นอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกม
139
แอพและคุณสมบัติ
•
: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับ Game Booster
• ก�ำลังตรวจสอบอุณหภูมิ/ก�ำลังตรวจสอบหน่วยความจ�ำ: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันเครื่อง
ร้อนเกินไปและหยุดแอพที่ทำ� งานอยู่เบื้องหลังเพื่อจัดการหน่วยความจ�ำ
• บล็อกขณะเล่นเกม: ล็อกคุณสมบัติบางอย่างในระหว่างเกม
• คุณสมบัติเกมขั้นสูง: ตั้งค่าคุณสมบัติเพิ่มเติม
• ล็อกปุ่มการน�ำทาง: ซ่อนปุ่มที่แถบการน�ำทาง เพื่อแสดงปุ่มต่าง ๆ สัมผัส
ที่แถบการน�ำทาง
• ล็อกการสัมผัสหน้าจอ: ล็อกหน้าจอสัมผัสขณะก�ำลังเล่นเกม เพื่อปลดล็อกหน้าจอสัมผัส ลากไอคอนล็อกไปในทิศทาง
ใดก็ได้
• ภาพหน้าจอ: จับภาพหน้าจอ
การตั้งค่าวิธีการแสดงสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนระหว่างเกม
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมของคุณได้โดยไม่ถูกรบกวนแม้กระทั่งเมื่อคุณได้รับโทรศัพท์หรือการแจ้งเตือน
สัมผัส
→ บล็อกขณะเล่นเกม → การโทรและการแจ้งเตือน และเลือกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน
• การแจ้งเตือนสายโทรเข้าแบบย่อ: การแจ้งเตือนขนาดเล็กจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อคุณมีสายเข้าระหว่างเกม
• อย่าแสดงการแจ้งเตือน: แสดงเฉพาะการแจ้งเตือนจากแอพบางอย่างหรือการแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างเกม
การเปิดใช้แอพในหน้าต่างป็อปอัพขณะก�ำลังเล่นเกม
คุณสามารถเปิดใช้แอพในหน้าต่างป๊อปอัพขณะก�ำลังเล่นเกมได้
สัมผัส
และเลือกแอพจากรายการแอพ
การแก้ไขรายการแอพ สัมผัส
140
แอพและคุณสมบัติ
Kids Home
บทน�ำ
คุณสามารถจ�ำกัดการเข้าถึงแอพบางอย่างของเด็ก ก�ำหนดเวลาการใช้งานของพวกเขา และก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยส�ำหรับเด็ก ๆ เมื่อพวกเขาใช้เครื่อง
การใช้หน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลง และจากนั้น สัมผัส (Kids Home) เพื่อเปิดใช้งาน หน้าจอของหน้าหลักส�ำหรับเด็กจะ
ปรากฏขึ้น เมื่อเริ่มหน้าหลักส�ำหรับเด็กเป็นครั้งแรกหรือหลังจากการด�ำเนินการรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้า
จอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
ที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก เลือกแอพที่คุณต้องการใช้
เขาถึงทางเลือกเพิม่ เติม
แอพที่สามารถใชได
โทรศัพทสําหรับเด็ก
สตูดโิ อศิลปะสําหรับเด็ก
กลองสําหรับเด็ก
เบราวเซอรสําหรับเด็ก
แกลเลอรี่สําหรับเด็ก
จะใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณหรือ PIN ที่ได้สร้างไว้ของคุณเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ การ
ควบคุมของผู้ปกครอง หรือการปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
141
แอพและคุณสมบัติ
การใช้คุณสมบัติการควบคุมโดยผู้ปกครอง
คุณสามารถก�ำหนดการตั้งค่าหน้าหลักส�ำหรับเด็กและดูประวัติการใช้งานได้
ที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัส → การควบคุมของผู้ปกครอง และป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
• ชื่อของบุตรหลาน: จัดการโปรไฟล์ของบุตรหลานของคุณ
• ตั้งค่าเวลาเล่นรายวัน: จ�ำกัดระยะเวลาใช้งานส�ำหรับหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• การใช้งานรายวัน: ดูระยะเวลาการใช้งานประจ�ำวันของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• กิจกรรม: ดูประวัติกิจกรรมของหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• รายชื่อที่ติดต่อบ่อยครั้ง: ดูรายชื่อที่ใช้บ่อยในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• ผลงานของบุตรหลาน: ดูงานต่าง ๆ ที่สร้างจากแอพในหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
• คอนเทนท์ที่อนุญาต: ตรวจสอบแอพหรือเนื้อหาที่รับรองโดยหน้าหลักส�ำหรับเด็กและเพิ่มเนื้อหาเหล่านี้
• แสดงหน้าคอนเทนท์: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงหน้าเนื้อหาของหุ้นส่วนของซัมซุงที่หน้าจอหลักส�ำหรับเด็ก
การปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก
เพื่อปิดหน้าหลักส�ำหรับเด็ก สัมผัสปุ่มย้อนกลับหรือสัมผัส → ปิด Kids Home และจากนั้นป้อนรหัสปลดล็อกของคุณ
SmartThings
บทน�ำ
ควบคุมและจัดการเครื่องใช้อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) ด้วยแท็บเล็ตของคุณ
• การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใกล้เคียง: เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใกล้เคียง เช่น เฮดเซ็ทบลูทูธหรือเครื่องที่สวมใส่ได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
• การลงทะเบียนและการควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (IoT): ลงทะเบียนตู้เย็น
อัจฉริยะ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่แท็บเล็ตของ
คุณ และดูสถานะหรือควบคุมได้จากหน้าจอแท็บเล็ตของคุณ
142
แอพและคุณสมบัติ
• การรับการแจ้งเตือน: รับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่เชื่อมต่อที่แท็บเล็ตของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด คุณ
จะได้รับการแจ้งเตือนที่แท็บเล็ตของคุณ
• เพื่อใช้ SmartThings นั้น แท็บเล็ตและเครื่องอื่นๆ ของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้งาน SmartThings แบบเต็มนั้น คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เครื่องที่คุณสามารถเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ คุณสมบัติที่มีอาจแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
• ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเองของเครื่องที่เชื่อมต่อนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของ
ซัมซุง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขึ้นที่เครื่องที่เชื่อมต่อ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องดังกล่าว
การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
1
2
3
4
เปิดใช้แอพ SmartThings
สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ หรือสัมผัส
→
เพิ่มอุปกรณ์
สัมผัส สแกน
เลือกเครื่องจากรายการและเชื่อมต่อโดยปฎิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ
การใช้เครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT)
ดูสถานะของเครื่องใช้อัจฉริยะ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) ของคุณจากหน้าจอแท็บเล็ตของคุณ คุณ
สามารถจัดกลุ่มเครื่องตามสถานที่ตั้งและเพิ่มกฎระเบียบเพื่อควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดายและสะดวก
การเชื่อมต่อเครื่อง
1
2
เปิดใช้แอพ SmartThings
สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ หรือสัมผัส
→
เพิ่มอุปกรณ์
143
แอพและคุณสมบัติ
3
4
เลือกประเภทเครื่อง
หรือ สัมผัส สแกน หรือ ค้น​หา เพื่อค้นหาเครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง
การดูและการควบคุมเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้
คุณสามารถดูและควบคุมเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบส่วนประกอบในตู้เย็นหรือปรับระดับเสียงทีวีได้
1
2
เปิดใช้แอพ SmartThings
รายการเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้จะปรากฎขึ้น
ดูสถานะของเครื่องในรายการ
เพื่อควบคุมเครื่อง ให้เลือกเครื่อง เมื่อมีการดาวน์โหลดตัวควบคุมเครื่องที่มาพร้อมกับเครื่องแล้ว คุณจะสามารถ
ควบคุมเครื่องได้
การเพิ่มเครื่องและฉากตามสถานที่
เพิ่มเครื่องตามสถานที่ ดูรายการเครื่องต่างๆ ในสถานที่เดียวกัน และควบคุมเครื่องเหล่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มฉากไปยัง
สถานที่ตั้งเพื่อควบคุมเครื่องหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกัน
การเพิ่มสถานที่
1
2
เปิดใช้แอพ SmartThings และสัมผัส
3
สัมผัส ท�ำ
สถานที่ของคุณจะได้รับการเพิ่มเข้าไป
เพื่อเพิ่มเครื่องไปยังต�ำแหน่ง สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ หรือสัมผัส
ที่หน้าจอ เพื่อลงทะเบียนเครื่อง
→
→
เพิ่มต�ำแหน่งใหม่
ใส่ชื่อสถานที่
• เพื่อตั้งค่าสถานที่ สัมผัส ต�ำแหน่งภูมิศาสตร์ เพื่อเลือกสถานที่บนแผนที่และสัมผัส ท�ำ
• เพื่อเพิ่มห้องไปยังสถานที่ สัมผัส ห้อง ท�ำเครื่องหมายที่ห้องที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้นสัมผัส ท�ำ
144
→
เพิ่มอุปกรณ์ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มฉาก
เพิ่มฉากและลงทะเบียนเครื่องเพื่อควบคุมเครื่องหลาย ๆ เครื่องในเวลาเดียวกัน
1
2
3
4
5
6
เปิดใช้แอพ SmartThings
สัมผัส
→
สัมผัส
→
และเลือกสถานที่
ฉาก → เพิ่มฉาก
ป้อนชื่อฉาก
สัมผัส
ภายใต้ การด�ำเนินการ เพื่อเพิ่มการกระท�ำที่จะด�ำเนินการและสัมผัส บันทึก
สัมผัส บันทึก
การเพิ่มระบบอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อใช้งานเครื่องต่างๆ โดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ได้ตั้งไว้หรือสถานะของเครื่อง
และอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น เพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อให้เปิดเสียงโดยอัตโนมัติทุกวันในเวลา 07:00 น.
1
2
3
4
5
6
เปิดใช้แอพ SmartThings
สัมผัส
→
สัมผัส
→
สัมผัส
ภายใต้ หาก และตั้งค่าเงื่อนไขการเปิดใช้งานส�ำหรับระบบอัตโนมัติ และจากนั้นสัมผัส ถัดไป
สัมผัส
ภายใต้ จากนั้น และตั้งค่าการกระท�ำ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ
และเลือกสถานที่
รายการอัตโนมัติ → เพิ่มการท�ำงานอัตโนมัติ → การท�ำงานอัตโนมัติที่ก�ำหนดเอง
ป้อนชื่อระบบอัตโนมัติและสัมผัส ตกลง
การรับการแจ้งเตือน
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่ได้เชื่อมต่อที่แท็บเล็ตของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด คุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนที่แท็บเล็ตของคุณ
เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับการแจ้งเตือน เปิดใช้แอพ SmartThings สัมผัส
→
→ การแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัส
สวิตช์ถัดจากเครื่องที่คุณต้องการ
145
แอพและคุณสมบัติ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ (SM-T865)
1
2
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
และเลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น อีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้
อื่นผ่านทางเว็บลิงค์ เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• Smart View: ดูเนื้อหาที่แสดงที่เครื่องของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับโทรทัศน์หรือ
จอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ screen mirroring
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลด
ภาพ
146
แอพและคุณสมบัติ
บอร์ดประจ�ำวัน
บทน�ำ
กระดานรายวันช่วยให้คุณใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นกรอบรูปภาพหรือกระดานข่าวเมื่อชาร์จสาย USB หรือแท่นชาร์จ คุณ
สามารถเพลิดเพลินกับสไลด์โชว์พร้อมรูปภาพโปรดของคุณและดูข้อมูล เช่น เวลา สภาพอากาศ หรือปฏิทินของคุณได้ คุณ
ยังสามารถสร้างบันทึกและควบคุมเพลงขณะใช้งานได้
คุณต้องใช้แท่นชาร์จ pogo (ขายแยกต่างหาก) หากคุณต้องการใช้คุณสมบัตินี้โดยการเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณ
เข้ากับแท่นชาร์จ
การเปิดใช้กระดานรายวัน
1
ชาร์จเครื่องด้วยสาย USB หรือแท่นชาร์จ
เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแท่นชาร์จ เลื่อนเครื่องเข้ากับแท่นชาร์จเพื่อน�ำขั้วต่อของเครื่องและขั้วชาร์จของแท่น
ชาร์จเข้าหากัน
2
เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส แตะที่นี่เพื่อเริ่มบอร์ดรายวัน
หน้าจอหลักของกระดานรายวันจะปรากฏขึ้นและคุณสามารถดูนาฬิกา สภาพอากาศ หรือปฏิทินได้
147
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าโหมดมุมมองข้อมูลของหน้าจอหลักของกระดานรายวัน
เปลี่ยนโหมดมุมมองของข้อมูล เช่น นาฬิกา สภาพอากาศ หรือปฏิทินที่ได้แสดงไว้ที่หน้าจอหลักของกระดานรายวัน
1
2
เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → บอร์ดประจ�ำวัน
สัมผัส เวลา สภาพอากาศ และปฏิทิน → ทั้งหมดในหน้าเดียว และให้เลือกโหมดมุมมอง
• แสดงเป็นล�ำดับ: ตั้งค่าหน้าจอหลักของกระดานรายวันเพื่อแสดงข้อมูลตามล�ำดับโดยการสลับหน้าจอ
• ทั้งหมดในหน้าเดียว: ตั้งค่าหน้าจอหลักของกระดานรายวันเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดในหน้าเดียว
การใช้กระดานรายวัน
การเล่นการน�ำเสนอภาพนิ่ง
คุณสามารถใช้เครื่องเป็นกรอบรูปภาพได้ เพลิดเพลินกับการน�ำเสนอภาพนิ่งของภาพโปรดของคุณที่กระดานรายวัน
ที่หน้าจอหลักกระดานรายวัน ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเล่นการน�ำเสนอภาพนิ่ง
เพื่อเพิ่มภาพโปรดของคุณเพื่อแสดงในการน�ำเสนอภาพนิ่ง เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง →
บอร์ดประจ�ำวัน → สไลด์โชว์ → เลือกอัลบั้ม และจากนั้นเลือกอัลบั้ม
การท�ำบันทึกที่กระดานรายวัน
คุณสามารถใช้เครื่องของคุณเป็นกระดานข่าวเพื่อท�ำบันทึกที่กระดานรายวันได้
1
2
3
ปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลักกระดานรายวันและสัมผัส
ให้เลือกปากกาและเขียนหรือวาดที่หน้าจอ
สัมผัส เรียบร้อย
บันทึกที่คุณท�ำจะถูกปักหมุดไว้ที่กระดานรายวัน
148
แอพและคุณสมบัติ
การควบคุมเพลง
คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงได้อย่างง่ายดายที่กระดานประจ�ำวัน
สัมผัส
และสัมผัสไอคอนเพื่อควบคุมการเล่น
การก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับกระดานรายวัน
ก�ำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ส�ำหรับกระดานรายวันและท�ำให้กระดานรายวันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
• สไลด์โชว์: ให้เลือกภาพที่จะเพิ่มในการน�ำเสนอภาพนิ่งและเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการน�ำเสนอภาพนิ่ง เช่น ล�ำดับภาพ
ความเร็วในการเปลี่ยน และสไตล์ คุณยังสามารถตั้งค่านาฬิกาหรือข้อมูลสภาพอากาศที่ได้แสดงไว้ที่การน�ำเสนอภาพ
นิ่ง
• เวลา สภาพอากาศ และปฏิทิน: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอหลักของกระดานรายวัน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดมุม
มองของข้อมูล เช่น นาฬิกา สภาพอากาศ หรือปฏิทินที่ได้แสดงไว้ที่หน้าจอหลักของกระดานรายวันและรูปแบบของ
นาฬิกาได้ คุณยังสามารถใช้ชุดรูปแบบกลางคืนหรือก�ำหนดตารางเวลาของวันที่จะแสดงที่หน้าจอหลักของกระดานราย
วันได้
• สมุดบันทึก: เปิดหรือปิดคุณสมบัติบันทึกที่กระดานรายวัน
• เพลง: เปิดหรือปิดคุณสมบัติระบบควบคุมดนตรีที่กระดานรายวัน
• เริ่มอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้กระดานรายวันโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับแท่นชาร์จ
• ปิดตามที่ก�ำหนดไว้: ตั้งค่าเวลาเพื่อปิดกระดานรายวัน เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ สัมผัส ตั้งเวลา เพื่อตั้งค่าเวลาเพื่อ
ปิดกระดานรายวัน
การปิดกระดานรายวัน
เพื่อปิดกระดานรายวัน สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับ
149
แอพและคุณสมบัติ
Samsung DeX
บทน�ำ
Samsung DeX เป็นบริการที่ช่วยให้คุณใช้แท็บเล็ตของคุณเหมือนคอมพิวเตอร์จากหน้าจอแท็บเล็ตหรือจอแสดงผลภายนอก
เช่น โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ ในขณะที่ใช้ Samsung DeX ที่จอแสดงผลภายนอก คุณสามารถใช้แท็บเล็ตของคุณได้ใน
เวลาเดียวกัน
คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับฝาครอบแป้นพิมพ์หรือหน้าจอภายนอกได้โดยใช้อะแดปเตอร์ HDMI (USB
ประเภท-C เข้ากับ HDMI)
ที่หนาจอแท็บเล็ต
ที่หนาจอภายนอก
• อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจ�ำหน่ายแยกต่างหาก
• ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรองรับจาก Samsung DeX เท่านั้นที่จัดเตรียมโดยซัมซุง ปัญหาทางด้าน
ประสิทธิภาพและการท�ำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
โดยการรับประกัน
150
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อเครื่องและการเริ่ม Samsung DeX
การเชื่อมต่อเข้ากับฝาครอบแป้นพิมพ์
ใช้แท็บเล็ตของคุณเหมือนคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อฝาครอบแป้นพิมพ์
กดเครื่องเบา ๆ จนกระทั่งพอร์ตแท่นแป้นพิมพ์ของเครื่องเชื่อมต่อกับขั้วต่อของฝาครอบแป้นพิมพ์
หน้าจอ Samsung DeX จะปรากฏขึ้น
• เพื่อตั้งค่าเครื่องให้สลับไปยัง Samsung DeX โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อฝาครอบแป้นพิมพ์ เปิดใช้แอพ การ
ตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Samsung DeX และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เริ่มอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ Book
Cover Keyboard เพื่อเปิดใช้งาน
• ในขณะที่ใช้ฝาครอบแป้นพิมพ์ คุณสามารถเปิดใช้ Samsung DeX ได้อย่างง่ายดายด้วยการรวมปุ่มอย่างง่าย
(Fn + DeX)
• คุณสามารถเปิดใช้ Samsung DeX ได้จากการตั้งค่าอย่างรวดเร็วโดยไม่มีฝาครอบแป้นพิมพ์ ปัดลงที่แผงการ
แจ้งเตือนและสัมผัส Samsung DeX
• เพื่อใช้เครื่องตั้งตรง ให้แนบด้านหลังของฝาครอบแป้นพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง
151
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอแสดงผลภายนอก
คุณสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณเข้ากับหน้าจอภายนอกได้โดยการใช้อะแดปเตอร์ HDMI
1
2
3
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ HDMI เข้ากับแท็บเล็ตของคุณ
เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับอะแดปเตอร์ HDMI และเข้าไปยังโทรทัศน์หรือพอร์ต HDMI ของจอมอนิเตอร์
ที่หน้าจอแท็บเล็ตของคุณ สัมผัส ด�ำเนินการ → เริ่ม
โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอแท็บเล็ตของคุณ หน้าจอ Samsung DeX จะปรากฎที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่ได้รับการ
เชื่อมต่ออยู่
สาย HDMI
อะแดปเตอร HDMI (USB
ประเภท-C เขากับ HDMI)
เพื่อสลับไปที่ Samsung DeX โดยตรงเมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ HDMI เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติ
ขั้นสูง → Samsung DeX และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เริ่มอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ HDMI เพื่อเปิดใช้งาน
152
แอพและคุณสมบัติ
การควบคุมหน้าจอ Samsung DeX
การควบคุมด้วยแผ่นสัมผัสของฝาครอบแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์
เมื่อคุณใช้ Samsung DeX กับฝาครอบแป้นพิมพ์ คุณสามารถใช้แผ่นสัมผัสและแป้นพิมพ์ของฝาครอบแป้นพิมพ์เพื่อ
ควบคุมหน้าจอ Samsung DeX
การควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ภายนอก
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์/เมาส์แบบไร้สายหรือแป้นพิมพ์/เมาส์บลูทูธได้ คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ USB โดยการ
เชื่อมต่อโดยตรงกับแจ็คเอนกประสงค์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องที่เกี่ยวข้องส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• คุณสามารถตั้งค่าตัวชี้เมาส์จากจอแสดงผลภายนอกไปยังหน้าจอของแท็บเล็ตได้ เปิดใช้แอพ การตั้งค่า ให้
เลือก Samsung DeX → เมาส์/แป้นสัมผัส และจากนั้นให้เลือกสวิตช์ เลื่อนตัวชี้ไปยังหน้าจอแท็บเล็ต เพื่อ
เปิดใช้งาน
• คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ภายนอกที่หน้าจอแท็บเล็ตได้
153
แอพและคุณสมบัติ
การใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นแผ่นสัมผัส
คุณสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นแผ่นสัมผัสได้และใช้งานได้ด้วยนิ้วของคุณหรือ S Pen
บนแท็บเล็ตของคุณ ลากลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส ใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นแป้นสัมผัส
• คุณสามารถใช้แผ่นสัมผัสได้เฉพาะเมื่อใช้ Samsung DeX ที่หน้าจอภายนอกเท่านั้น
• ถ้าหน้าจอแท็บเล็ตของคุณปิดอยู่ กดปุ่มด้านข้างหรือสัมผัสสองครั้งที่ใดก็ได้ที่หน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอ
ก�ำหนดทิศทางของแผ่นสัมผัส
เมื่อคุณใช้แท็บเล็ตของคุณเป็นแผ่นสัมผัส คุณสามารถใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
เพื่อต้องการหมุนแผ่นสัมผัส ให้หมุนแท็บเล็ตหรือสัมผัสสองครั้ง
การใช้แท็บเล็ตของคุณในขณะที่ก�ำลังใช้แผ่นสัมผัส
คุณสามารถใช้แอพที่แท็บเล็ตของคุณแม้ว่าจะใช้เป็นแผ่นสัมผัสก็ตาม
ที่แท็บเล็ตของคุณ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้แสดงแถบการน�ำทาง จากนั้น สัมผัสที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อย้ายไป
ยังหน้าจอหลัก และให้เลือกแอพที่คุณต้องการใช้
154
แอพและคุณสมบัติ
การเขียนหรือการวาดที่แผ่นสัมผัสด้วย S Pen
คุณสามารถเขียนหรือวาดด้วยมือที่แผ่นสัมผัสด้วย S Pen
หมุนแผ่นสัมผัสไปตามแนวนอนและถอด S Pen จากเครื่องของคุณ แผ่นวาดภาพของ S Pen จะปรากฏขึ้นที่แผ่นสัมผัส
การใช้งานหน้าจอแป้นพิมพ์
เมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก หรือท�ำงานอื่น ๆ แป้นพิมพ์หน้าจอจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติที่หน้าจอ
แท็บเล็ตของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ภายนอก
ถ้าแป้นพิมพ์ ไม่ปรากฏขึ้น เลือก
ที่แถบเครื่องการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
การใช้ Samsung DeX
ใช้คุณสมบัติแท็บเล็ตของคุณในสภาพแวดล้อมอินเตอร์เฟสที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถท�ำมัลติทาสก์ได้โดยการเปิด
แอพหลายๆแอพพร้อมๆกัน คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนและสถานะของแท็บเล็ตของคุณ
แอพโปรด
หนาจอหลัก Samsung
DeX
แถบงาน
ปุมแอพ
แถบเครื่องมือการเขาถึง
อยางรวดเร็ว
แผง Samsung DeX
แถบสถานะ
•
•
•
•
เมื่อเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้น Samsung DeX แอพที่กำ� ลังใช้งานอยู่อาจจะปิดลง
แอพหรือคุณสมบัติบางอย่างอาจจะไม่สามารถใช้การได้เมื่อใช้ Samsung DeX
เพื่อปรับการตั้งค่าหน้าจอ ใช้การตั้งค่าหน้าจอของโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่
เสียงจะได้รับการเล่นผ่านล�ำโพงของแท็บเล็ต เพื่อเปลี่ยนเอาต์พุตเสียงเริ่มต้น เปิดใช้แอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส
คุณสมบัติขั้นสูง → Samsung DeX และจากนั้นให้เลือกสวิตช์ ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงเริ่มต้น เพื่อเปิดใช้งาน
155
แอพและคุณสมบัติ
• แอพโปรด: เพิ่มแอพที่ใช้งานบ่อยๆ ไปที่หน้าจอหลักและเปิดใช้งานได้โดยง่าย
• แผง Samsung DeX: คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย เช่น การล็อกหน้าจอ Samsung DeX และการดู
วิธีการใช้ Samsung DeX
• ปุ่มแอพ: ดูและใช้งานแอพของแท็บเล็ตของคุณ
• แถบงาน: ดูแอพที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
• แถบสถานะ: ดูการแจ้งเตือนและสถานะของแท็บเล็ตของคุณ ไอคอนสถานะอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะ
ของแท็บเล็ตของคุณ เมื่อคุณเลือก
ปุ่มการตั้งค่าเร็วจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบาง
อย่างของแท็บเล็ตโดยใช้ปุ่มการตั้งค่าเร็ว
• แถบเครื่องมือการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว: ใช้เครื่องมือเร็ว เช่น หน้าจอแป้นพิมพ์ การควบคุมระดับเสียง หรือการค้นหา
การใช้หน้าจอภายนอกและแท็บเล็ตได้พร้อม ๆ กัน
ในขณะที่ใช้ Samsung DeX คุณสามารถใช้แอพแยกจากกันที่หน้าจอภายนอกและแท็บเล็ตของคุณได้พร้อมๆ กัน ตัวอย่าง
เช่น ขณะที่ดูวิดีโอในโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่ได้รับการเชื่อมต่อ คุณสามารถสร้างบันทึกที่แท็บเล็ตของคุณได้
ที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่ได้รับการเชื่อมต่อ เปิดใช้งานแอพเพื่อให้ท�ำงานที่หน้าจอของ Samsung DeX จากนั้น เปิดใช้
แอพอื่นที่แท็บเล็ตของคุณ
ความเพลิดเพลินกับเกมอย่างเต็มตาที่หน้าจอขนาดใหญ่
เล่นเกมแท็บเล็ตของคุณที่หน้าจอขนาดใหญ่ ที่จอโทรทัศน์หรือมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
ยกเลิกการใช้งาน Samsung DeX
ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อเสร็จสิ้น Samsung DeX
• กดการรวมปุ่ม (Fn + DeX) เมื่อคุณใช้งาน Samsung DeX กับฝาครอบแป้นพิมพ์
• ที่แถบสถานะ สัมผัส
→
• สัมผัส
ที่ด้านล่างของมุมซ้ายและสัมผัส ออกจาก DeX
• ตัดการเชื่อมต่อแท็บเล็ตของคุณจากอะแดปเตอร์ HDMI
156
แอพและคุณสมบัติ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
Play Movies
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
157
แอพและคุณสมบัติ
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
158
การ​ตั้ง​ค่า
บทน�ำ
การตั้งค่าอุปกรณ์แบบก�ำหนดเอง คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการ
ตั้งค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
โปรดดูที่ Wi-Fi ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Bluetooth: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ โปรดดูที่ Bluetooth ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การแสดงแท็บเล็ต: อนุญาตให้เครื่องอื่น ๆ ค้นพบเครื่องของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับคุณ เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกเปิดใช้
งาน เครื่องของคุณจะปรากฏขึ้นที่เครื่องอื่น ๆ เมื่อมีการค้นหาเครื่องที่ใช้ได้
• โหมดการบิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่
ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ได้เท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ (SM-T865)
159
การตั้งค่า
• การ​ใช้​ข้อมูล
► SM-T865: ติดตามปริมาณการใช้ข้อมูลของคุณและปรับแต่งการตั้งค่าส�ำหรับข้อจ�ำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้ปิดใช้
งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล โปรดดูที่ ตัวประหยัดข้อมูล (SM-T865) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
► SM-T860: เฝ้าติดตามปริมาณการใช้ข้อมูลของคุณ
• ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของ
เครื่องให้กับเครื่องอื่นๆ เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ โปรด
ดูที่ ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต (SM-T865) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (SM-T865)
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อม​ต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
160
การตั้งค่า
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส
→
Wi-Fi ​Direct และเลือกเครื่องที่จะย้ายภาพไป
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
161
การตั้งค่า
Bluetooth
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมาย
ของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานเครื่อง
อื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3
ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
162
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
สัมผัส → Bluetooth และเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
ระบบเสียงคู่
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเสียงบลูทูธกับแท็บเล็ตของคุณได้ถึงสองเครื่อง เชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธสองเครื่องหรือล�ำโพงเพื่อ
ใช้ในเวลาเดียวกัน
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องเสียงบลูทูธที่คุณต้องการเชื่อมต่อจะต้องรองรับคุณสมบัติ เสียง
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → Bluetooth และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2
3
สัมผัส → ขั้นสูง สัมผัสสวิตช์ ระบบเสียงคู่ เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
4
5
เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
หากเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายการ ให้เปิดทางเลือกการมองเห็นหรือเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธที่ตัวเครื่อง
โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สัมผัส
ถัดไปจากเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อและสัมผัสสวิตช์ เสียง เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกเครื่องอื่นจากรายการและเปิดใช้งานคุณสมบัติ เสียง
163
การตั้งค่า
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Bluetooth
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
สัมผัส
ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
สัมผัส เลิก​จับ​คู่
ตัวประหยัดข้อมูล (SM-T865)
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้ข​ ้อมูล → ตัวประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัติตัวรักษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น (SM-T865)
เลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลมือถือเสมอแม้ในขณะที่เครื่องของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องใช้เฉพาะข้อมูลมือถือส�ำหรับแอพที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัยหรือสตรีมแอพที่
สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ปิดการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi แอพจะเปิดใช้โดยการใช้ข้อมูลมือถือ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → แอพที่ใช้ข้อมูลมือถือเท่านั้น สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดจากแอพที่คุณต้องการ
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
164
การตั้งค่า
ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต (SM-T865)
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอตมือถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยBluetooth: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเทอร์เน็ต → ฮอตสปอตมือถือ
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษาความ
ปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
165
การตั้งค่า
3
ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อเชื่อมต่อโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน สัมผัส และสแกนรหัส QR ด้วยเครื่องอื่น
• หากไม่พบฮอตสปอตมือถือ ที่เครื่องของคุณ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ ท�ำเครื่องหมาย แสดง​
ตัว​เลือก​ขั้น​สูง และจากนั้นให้ยกเลิกการเลือก ซ่อน​อุปกรณ์​ส่วน​ตัว และ ใช้ช่องสัญญาณ 5 GHz เมื่อพร้อมใช้
งาน
• หากเครื่องอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฮอตสปอตมือถือได้ ที่เครื่องของคุณ สัมผัส → อุปกรณ์ที่อนุญาต
และสัมผัสสวิตช์ เฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาตเท่านั้น เพื่อปิดการใช้งาน
4
ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ฮอตสปอตอัตโนมัติ
คุณสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องของคุณกับเครื่องอื่นของคุณที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account
ของคุณโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน
สัมผัส ฮอตสปอตอัตโนมัติ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
การตั้งค่าแบบก�ำหนดเองเพื่อควบคุมคุณสมบัติการเชื่อมต่ออื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายเสมือนที่เครื่องของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือบริษัท
• DNS ส่วนบุคคล: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้ DNS ส่วนตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
• Ethernet: เมื่อคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สาย และการตั้งค่าเครือข่าย
166
การตั้งค่า
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi หรือ
Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1
2
3
4
5
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลั๊กอิน
ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
167
→
เครื่องพิมพ์ทั้งหมด และ
การตั้งค่า
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า (SM-T865)
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของการโทร (SM-T865)
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น (SM-T865)
• เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงของเครื่อง
• ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
• เสียงของระบบ: ตั้งค่าเครื่องให้ดังขึ้นเพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ เช่น การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• การตั้งค่าเสียงขั้นสูง: เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าเมื่อก�ำลังเล่นสื่อ โปรดดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) หรือ
แยกเสียงของแอพ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้
สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → การตั้งค่าเสียงขั้นสูง → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos
สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นเลือกโหมด
168
การตั้งค่า
แยกเสียงของแอพ
ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงสื่อจากแอพเฉพาะที่ล�ำโพงหรือเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อแยกต่างหากจากเสียงของแอพอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฟังแอพทิศทางผ่านล�ำโพงเครื่องของคุณในขณะฟังการเล่นเพลงจากแอพเพลงผ่านล�ำโพงบลูทูธ
ของยานพาหนะได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → การตั้งค่าเสียงขั้นสูง → แยกเสียงของแอพ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด
ใช้งาน
เลือกแอพเพื่อเล่นเสียงสื่อแยกต่างหากและสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เลือกเครื่องส�ำหรับเล่นเสียงสื่อของแอพที่ได้เลือกไว้
การแจ้งเตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การแจ้งเตือน
• สัญลักษณ์แอพ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับเครื่องหมายไอคอนแอพ
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการที่อนุญาต
• แถบ​สถานะ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนสามครั้งล่าสุดและจะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เป็น
เปอร์เซ็นต์ที่แถบสถานะหรือไม
• ส่งล่าสุด: ดูแอพที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าสุดและเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน เพื่อต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้ง
→ ทั้งหมด และเลือกแอพจากรายการแอพ
เตือนส�ำหรับแอพอื่น ๆ สัมผัส ดูทั้งหมด →
169
การตั้งค่า
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ความสว่างปรับอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่
ใกล้เคียงกัน
• ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า: เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรอง โปรดดูที่ ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• โหมดกลางคืน: ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด โปรดดูที่ โหมดกลางคืน ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• โหมด​หน้า​จอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอเพื่อปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ โปรดดูที่ เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้า
จอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ขนาดและรูปแบบตัวอักษร: เปลี่ยนขนาดของฟอนต์และรูปแบบ
• การซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอ
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• หน้าจอหลัก: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอหลัก เช่น ตารางหน้าจอหรือเค้าโครง
• แถบการน�ำทาง: เปลี่ยนการตั้งค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องก�ำลังชาร์จ โปรดดูที่ ภาพพักหน้าจอ ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
170
การตั้งค่า
ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะที่คุณก�ำลังดูวีดีโอ HDR จากการให้บริการพิเศษของวีดีโอ HDR ตัวกรองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ถูกน�ำมาใช้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ฟิลเตอร์แสงสีฟ้า และจาสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
ลากแถบปรับเพื่อปรับความทึบของตัวกรอง
เพื่อก�ำหนดเวลาที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้าที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทาง
เลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้า
ตามต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้า
โหมดกลางคืน
ลดการใช้สายตาโดยใช้ธีมมืดเมื่อใช้เครื่องในเวลากลางคืนหรือในที่มืด
• ธีมมืดอาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ
• คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกลางคืนได้อย่างรวดเร็วที่แผงการแจ้งเตือน เปิดแผงการแจ้งเตือน
ปัดลง และจากนั้น สัมผัส (โหมดกลางคืน)
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมดกลางคืน และสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อตั้งค่าเวลาที่จะใช้โหมดกลางคืนที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทางเลือก
• พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดโหมดกลางคืนในเวลากลางคืนและปิดในตอนเช้าตาม
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเปิดและปิดโหมดกลางคืน
171
การตั้งค่า
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอตามที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ และเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• สดใส: เพิ่มช่วงของสี ความอิ่มตัว และความคมชัดของหน้าจอของคุณ คุณยังสามารถปรับความสมดุลของสีหน้าจอ
โดยค่าสีได้
• ธรรมชาติ: เป็นการปรับหน้าจอให้เป็นโทนสีธรรมชาติ
• คุณสามารถปรับสีหน้าจอได้เฉพาะในโหมด สดใส เท่านั้น
• โหมด สดใส อาจไม่สามารถท�ำงานร่วมกับแอพของบุคคลที่สามได้
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอในขณะที่ใช้ตัวกรองแสงสีน�้ำเงินได้
การเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลสีแบบเต็มหน้าจอ
เพิ่มประสิทธิภาพสีหน้าจอโดยการปรับโทนสีตามที่คุณต้องการ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → สดใส และปรับแถบการปรับสีภายใต้ สมดุลแสงสีขาว
เมื่อคุณลากแถบการปรับสีไปทาง สมดุลสีขาว โทนสีน�้ำเงินจะเพิ่มขึ้น
เมื่อคุณลากแถบไปทาง อบอุ่น โทนสีแดงจะเพิ่มขึ้น
การปรับโทนสีหน้าจอตามค่าสี
เพิ่มหรือลดโทนสีบางสีโดยการปรับค่าสีแดง สีเขียว หรือสี น�ำ้ เงินเป็นการเฉพาะ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → สดใส
สัมผัส การตั้งค่าขั้นสูง
ปรับแถบสี R (สีแดง) G (สีเขียว) หรือ B (สีน้าเงิน) ตามที่คุณต้องการ
จะมีการปรับหน้าจอของโทนหน้าจอ
172
การตั้งค่า
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมื่อหน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ สกรีนเซฟเวอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่อง
ชาร์จ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป หรือ Photos สไลด์โชว์รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะเริ่มต้นขึ้น หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย
รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
สัมผัส
เพื่อเลือกอัลบั้มส�ำหรับแสดงรูปภาพ
เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เพื่อดูตัวอย่างตัวเลือกที่เลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอในขณะที่สกรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึ้น หน้าจอจะเปิดขึ้น
วอลเปเปอร์
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์
173
การตั้งค่า
ล็อกหน้าจอ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
• ชนิดการล็อกหน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ โปรดดูที่ Smart Lock
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
• รูปแบบนาฬิกา: เปลี่ยนชนิดและสีของนาฬิกาที่หน้าจอล็อก
• นาฬิกาโรมมิ่ง: เปลี่ยนนาฬิกาเพื่อแสดงทั้งโซนเวลาท้องถิ่นและบ้านที่หน้าจอล็อกเมื่อโรมมิ่ง (SM-T865)
• Facewidgets: เปลี่ยนการตั้งค่ารายการที่แสดงไว้ที่หน้าจอล็อก
• ข้อมูลติดต่อ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ ที่หน้าจอล็อก
• การแจ้งเตือน: ตั้งค่าวิธีแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อก
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
• เกี่ยวกับหน้าจอล็อก: ดูเวอร์ชั่นของหน้าจอล็อกและข้อมูลทางกฎหมาย
Smart Lock
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลด
ล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
174
การตั้งค่า
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อกหน้าจอ → Smart Lock
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกทางเลือกและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า
ชีวมาตรและความปลอดภัย
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย
• การจ�ำแนกใบหน้า: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการรับรู้ใบหน้าของคุณ โปรดดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การจดจ�ำลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ชีวมาตริที่เลือก: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับข้อมูลไบโอเมตริกซ์
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าถึงเว็บไซต์ค้นหามือถือของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อติดตามและควบคุมเครื่องของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
• การอัปเดตความปลอดภัย: ดูเวอร์ชันระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณและตรวจสอบการปรับปรุง
• Samsung Pass: ตรวจสอบตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ โปรดดูที่
Samsung Pass ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่ไม่รู้จัก
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น โปรดดูที่
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
175
การตั้งค่า
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์
ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การอนุญาตแอพ: ดูรายการคุณสมบัติและแอพต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ และคุณยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าการ
อนุญาตเองได้อีกด้วย
• การส่งข้อมูลวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• รับข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและจดหมาย
ข่าวหรือไม่ (SM-T860)
การจดจ�ำใบหน้า
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการจดจ�ำใบหน้าของคุณได้
• หากคุณใช้ใบหน้าของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ใบหน้าของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนใบหน้า โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้สแกนใบหน้า
ก่อนการใช้งานสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องของคุณ ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• สามารถปลดล็อกเครื่องของคุณได้โดยบุคคลบางคนหรือสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนรูปภาพของคุณ
• การจดจ�ำใบหน้ามีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
176
การตั้งค่า
ส�ำหรับการสแกนใบหน้าที่ดีขึ้น
ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เมื่อใช้การรับรู้ใบหน้า:
• ให้พิจารณาเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียน เช่นการสวมใส่แว่นตา หมวก หน้ากาก เคราหรือแต่งหน้าจัด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาดเมื่อลงทะเบียน
• ให้แน่ใจว่าภาพของคุณไม่เบลอส�ำหรับการจับคู่กันที่ดีกว่า
การลงทะเบียนใบหน้าของคุณ
ส�ำหรับการลงทะเบียนใบหน้าที่ดีกว่า ลงทะเบียนใบหน้าของคุณในที่ร่มและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
1
2
3
4
5
6
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
อ่านค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนิน​การ
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
เลือกว่าคุณใส่แว่นตาหรือไม่และสัมผัส ด�ำเนินการ
ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
ก�ำหนดต�ำแหน่งใบหน้าของคุณภายในกรอบที่หน้าจอ
กล้องจะท�ำการสแกนใบหน้าของคุณ
ถ้าการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า เพื่อลบใบหน้าของคุณ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้และลงทะเบียนใบหน้าของคุณอีกครั้ง
177
การตั้งค่า
การลบข้อมูลใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า → ลบออก
เมื่อใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัสสวิตช์ การปลดล็อกด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งาน
• หากคุณต้องการตั้งค่าให้เครื่องปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ปัดขึ้นที่หน้าจอล็อกหลังจากการจดจ�ำใบหน้าของคุณ
แล้ว สัมผัสสวิตช์ อยู่บนหน้าจอล็อก เพื่อปิดการใช้งาน
• หากคุณต้องการลดความเป็นไปได้ในการจดจ�ำใบหน้าในรูปภาพและวีดีโอ สัมผัสสวิตช์ การจ�ำแนกที่เร็วขึ้น
เพื่อปิดใช้งาน ดังกล่าวนี้อาจท�ำให้ความเร็วในการจดจ�ำใบหน้าลดลง
• หากคุณต้องการเพิ่มอัตราการจดจ�ำในที่มืด สัมผัสสวิตช์ ปรับความสว่างหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งาน
4
ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ เพิ่มเติมอีก
หากใบหน้าของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วล่วงหน้า
178
การตั้งค่า
การจดจ�ำลายนิ้วมือ
ในการจ�ำแนกลายนิ้วมือส�ำหรับฟังก์ชัน ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในเครื่องของคุณ หลังลงทะเบียน คุณ
สามารถตั้งอุปกรณ์ให้ใช้ลายนิ้วมือส�ำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:
• ล็อกหน้าจอ
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• การจดจ�ำลายนิ้วมือใช้ลักษณะเด่นเฉพาะของลายนิ้วมือแต่ละอันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของ
คุณ โอกาสที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะแยกแยะลายนิ้วมือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต�่ำมาก อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่ลายนิ้วมือแยกกัน พบได้น้อยมากที่เซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือเดียวกัน
• หากคุณใช้ลายนิ้วมือของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ลายนิ้วมือของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
ในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนลายนิ้วมือ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าลายนิ้วมือของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนลายนิ้วมือ และจากนั้นลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ คุณต้องลงทะเบียนข้อมูล
ไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น
เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คุณสมบัติ:
• เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
• การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ท�ำงานกับเครื่องบ่อยที่สุด
179
การตั้งค่า
• เครื่องของคุณมีเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือในตัวที่กึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวป้องกันหน้าจอหรือ
หน้าจอสัมผัสบนพื้นที่เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือไม่ได้ถูกขูดขีดหรือเสียหายจากวัตถุ เช่น เหรียญ กุญแจ ปากกา และ
สร้อยคอ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือที่กึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
• ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้ กดหน้าจอเพื่อให้ปลายนิ้วของคุณ
กระจายไปทั่วพื้นผิวกว้างของพื้นที่จดจ�ำลายนิ้วมือ
• ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งาน
คุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
1
2
3
4
5
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
อ่านค�ำแนะน�ำที่หน้าจอและสัมผัส ด�ำเนิน​การ
ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
วางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วที่ด้านล่างของหน้าจอ หลังจากเครื่องตรวจจับนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว ให้
ยกนิ้วมือขึ้นและวางบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมืออีกครั้ง
ท�ำการกระท�ำนี้ซ�้ำจนกระทั่งเครื่องท�ำการบันทึกลายนิ้วมือ
เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย
180
การตั้งค่า
การตรวจดูลายนิ้วมือที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถตรวจสอบว่าลายนิ้วมือของคุณได้รับการลงทะเบียนหรือไม่โดยการวางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัส ตรวจสอบลายนิ้วมือที่เพิ่ม
น�ำนิ้วของคุณไปวางทาบบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
ผลการจดจ�ำจะปรากฏขึ้น
การลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
เลือกลายนิ้วมือเพื่อลบและสัมผัส ลบออก
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1
2
3
4
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → ลายนิ้วมือ
ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน
ที่หน้าจอล็อก วางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ และสแกนลายนิ้วมือของคุณ
181
การตั้งค่า
Samsung Pass
ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณกับ Samsung Pass และยืนยันตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อใช้บริการที่ต้องมี
ข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคล
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ Samsung account
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• คุณลักษณะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานผ่านแอพ อินเทอร์เน็ต บาง
เว็บไซต์อาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
• ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้จะถูกบันทึกลงในเครื่องของคุณและไม่ได้ซิงค์กับเครื่องหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น
ๆ
การลงทะเบียน Samsung Pass
ก่อนที่จะใช้ Samsung Pass ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณไปยัง Samsung Pass
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้ง
ค่าให้เสร็จสมบูรณ์
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account
คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณแทนการป้อนรหัสผ่าน Samsung
account ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่าง ๆ จาก Galaxy Store
ที่หน้าจอหลัก Samsung Pass สัมผัส → การตั้งค่า → Samsung account และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ ยืนยันด้วย
Samsung Pass เพื่อเปิดใช้งาน
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น ท�ำเครื่องหมายที่ เข้าสู่
ระบบด้วย Samsung Pass และสัมผัส จดจ�ำ
182
การตั้งค่า
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1
2
3
เปิดแอพที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ป้อน ID และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของแอพ
เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น สัมผัส บันทึก
การจัดการข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
ดูรายการเว็บไซต์และแอพที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้งาน Samsung Pass และจัดการข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
1
2
ทีหน้าจอหลัก Samsung Pass สัมผัส เข้าสู่ระบบ และเลือกเว็บไซต์หรือแอพจากรายการ
สัมผัส แก้ไข และปรับเปลี่ยนรหัส รหัสผ่านของคุณ และชื่อของเว็บไซต์หรือแอพ
เพื่อลบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ สัมผัส ลบ
ใช้งาน Samsung Pass พร้อมกับเวบไซต์และแอพ
เมื่อมีการใช้งานเวบไซต์หรือแอพที่สนับสนุน Samsung Pass คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Samsung Pass ได้อย่าง
ง่ายดาย
เพื่อดูรายการเว็บไซต์และแอพที่รองรับ Samsung Pass ที่หน้าจอหลัก Samsung Pass สัมผัส → พันธมิตร ถ้าไม่มี
เว็บไซต์หรือแอพที่รองรับ Samsung Pass พันธมิตร จะไม่ปรากฏขึ้น
• เวบไซต์และแอพที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพ
ผ่าน Samsung Pass
183
การตั้งค่า
การป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อป้อนข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลบัตรส�ำหรับการช�ำระเงินของคุณได้อย่างง่ายดายในแอพที่
รองรับการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
1
2
ที่หน้าจอหลัก Samsung Pass สัมผัส ฟอร์มใส่ข้อมูลอัตโนมัติ และเลือก เพิ่มที่อยู่ หรือ เพิ่มบัตร
ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมและสัมผัส บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อัตโนมัติที่แอพที่รองรับ
การลบข้อมูล Samsung Pass ของคุณ
คุณสามารถลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลลงชื่อเข้าใช้ และข้อมูลแอพที่ลงทะเบียนของคุณกับ Samsung Pass
• ความเห็นชอบของคุณต่อข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและ Samsung account ของคุณจะยังคงใช้งานได้
• ข้อมูล Samsung Pass ที่เครื่องอื่นที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณจะไม่ถูกลบ
1
2
ที่หน้าจอหลัก Samsung Pass สัมผัส → การตั้งค่า → ลบข้อมูล
ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณและสัมผัส ตกลง
ข้อมูล Samsung Pass ของคุณจะถูกลบ
184
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ท�ำการแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
เพื่อใช้งานโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
185
การตั้งค่า
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ป้อน ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้สำ� หรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการติดตั้งให้เสร็จ
สมบูรณ์
หน้าจอโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจะปรากฏขึ้นและไอคอนแอพโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ( ) จะถูกเพิ่มลงไปยังหน้าจอแอพ
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → ก�ำหนดเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
ให้เลือกทางเลือกการล็อก
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส → ล็อก
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
สัมผัส รูปภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัด
ลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
186
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Store สัมผัส ดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ ดาวน์โหลดจาก Galaxy
Store
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัสค้างไว้ที่แอพเพื่อลบ และสัมผัส ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1
2
3
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → บัญชีผู้ใช้ → เพิ่มแอคเคาท์
เลือกบริการบัญชี
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ที่หน้าจอ เพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
187
การตั้งค่า
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้
งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลง และจากนั้น สัมผัส (โฟลเดอร์ปลอดภัย) เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1
2
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
3
4
สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัส เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณให้เสร็จ
สมบูรณ์
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1
2
3
4
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
สัมผัส คืนค่า
สัมผัส
เพื่อเลือกเครื่องที่จะกู้คืนข้อมูล
ให้เลือกประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
188
การตั้งค่า
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการแบ็กอัพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว และ
สัมผัส ที่จัดเก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี เช่น Samsung
account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่น ๆ ผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• ผู้​ใช้: ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล
วอลเปเปอร์ที่ชอบ และอื่นๆ โปรดดูที่ ผู้​ใช้ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• แบ็คอัพและคืนค่า: เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถส�ำรอง
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็คอัพ
หรือกู้ข้อมูลคืน
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน Samsung Cloud ตรวจสอบสถานะการใช้
งานของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ Samsung Cloud
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
189
การตั้งค่า
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ โปรดดูที่ การถ่ายโอน
ข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ผู้​ใช้
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ เพื่อใช้เครื่องกับการตั้งค่าการปรับให้เป็นส่วนตัว เช่น บัญชีอีเมล วอลเปเปอร์ที่ชอบ
และอื่นๆ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สามารถใช้บัญชีประเภทต่อไปนี้:
• ผู้ดูแล: บัญชีผู้ดูแลระบบจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่าเครื่องเป็นครั้งแรก และไม่สามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่งบัญชี
บัญชีนี้มีสิทธิควบคุมทั้งหมดในเครื่อง รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้
บัญชีนี้เท่านั้น
• แขก: บัญชีนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงเครื่องได้ โดยจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ระหว่างเซสชันของผู้ใช้ทั่วไป
ไว้ชั่วคราว ทุกครั้งที่คุณใช้บัญชีนี้ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการจะใช้เซสชันผู้ใช้ทั่วไปก่อนหน้าต่อหรือจะรีเซ็ตใหม่
• ผู้​ใช้​ใหม่: บัญชีนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงแอพและเนื้อหาของพวกเขา และปรับค่าการตั้งค่าเครื่องเองที่มีผลต่อบัญชีทั้งหมด
• บัญชีผู้ใช้แบบจ�ำกัดใหม่: บัญชีแบบจ�ำกัดสามารถเข้าถึงเฉพาะแอพและเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตโดยบัญชีผู้ดูแลระบบ
เท่านั้น และไม่สามารถใช้บริการที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบได้ (SM-T860)
การเพิ่มผู้ใช้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → ผู้​ใช้
►
SM-T865: สัมผัส เพิ่มผู้ใช้ → ตกลง → ตั้งค่าตอนนี้
► SM-T860: สัมผัส เพิ่มผู้ใช้หรือโปรไฟล์ → ผู้​ใช้ → ตกลง → ตั้งค่าตอนนี้
เครื่องจะเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้ใหม่และหน้าจอเมื่อล็อกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ปลดล็อกเครื่องแล้วท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีให้เสร็จ
190
การตั้งค่า
การเพิ่มโปรไฟล์แบบจ�ำกัด (SM-T860)
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → ผู้​ใช้
สัมผัส เพิ่มผู้ใช้หรือโปรไฟล์ → ผู้ใช้ (โปรไฟล์ที่จำ� กัด) → ตั้งค่าล็อกหน้าจอ
ถ้าคุณไม่ได้ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ปลอดภัยด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าขึ้นมา
เลือกแอพและเนื้อหาที่อนุญาตให้ผู้ใช้แบบจ�ำกัดเข้าถึงได้
การสลับผู้ใช้
สัมผัสไอคอนบัญชีผู้ใช้ที่ด้านบนของหน้าจอที่ล็อกและเลือกบัญชีที่จะเปลี่ยนไปใช้
หนาจอเมื่อล็อก
191
การตั้งค่า
การจัดการผู้ใช้
►
SM-T865:
เมื่อใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลบบัญชีหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → ผู้​ใช้
เพื่อลบบัญชีผู้ใช้ สัมผัส ถัดจากบัญชีและสัมผัส ลบ​ผู้​ใช้
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี สัมผัส ถัดจากบัญชี
►
SM-T860:
เมื่อใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลบบัญชีหรือเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับบัญชีแบบจ�ำกัดได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → ผู้​ใช้
เพื่อลบบัญชีผู้ใช้ สัมผัส ถัดจากบัญชี
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับบัญชีแบบจ�ำกัด ให้สัมผัส ถัดจากบัญชี คุณสามารถลบบัญชีได้ด้วยการสัมผัส
Samsung Cloud
ซิงค์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของคุณด้วย Samsung Cloud และดูข้อมูลที่คุณได้บันทึกไว้ใน Samsung Cloud คุณยังสา
มารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนได้ในภายหลัง
เพื่อใช้งาน Samsung Cloud คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
192
การตั้งค่า
การซิงค์ข้อมูล
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องของคุณด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → ตั้งค่าซิงค์และแบ็คอัพอัตโนมัติ → ซิงค์
สัมผัสปุ่มสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์ด้วย
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโดยการสัมผัส แกลเลอรี่ ข้อมูลที่ซิงค์อื่นๆ หรือ
Samsung Cloud Drive
การส�ำรองข้อมูล
คุณสามารถแบ็คอัพข้อมูลเครื่องของคุณไปยัง Samsung Cloud
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพแท็บเล็ตเครื่องนี้
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพ
สัมผัส เรียบร้อย
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบข้อมูลใดจะได้รับการแบ็คอัพ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส
บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud → แบ็คอัพแท็บเล็ตเครื่องนี้
• เพื่อดูข้อมูลแบ็คอัพส�ำหรับแต่ละเครื่องใน Samsung Cloud ของคุณ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และ
การแบ็คอัพ → Samsung Cloud → คืนค่าข้อมูล →
และจากนั้นเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
การคืนค่าข้อมูล
คุณสามารถกู้คืนข้อมูลแบ็คอัพจาก Samsung Cloud ไปยังเครื่องของคุณได้
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส บัญชีผู้ใช้และการแบ็คอัพ → Samsung Cloud
สัมผัส คืนค่าข้อมูล →
และเลือกเครื่องที่คุณต้องการ
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
193
การตั้งค่า
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
คุณสมบัติขั้นสูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• S Pen: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการใช้ S Pen โปรดดูที่ คุณสมบัติต่าง ๆ ของ S Pen เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การควบคุมโดยไม่แตะ ค�ำสั่งโดยไม่แตะ แอร์วิว และ สมุดบันทึกเมื่อปิดหน้าจอ
• Samsung DeX: ตั้งค่าเครื่องให้ใช้เหมือนคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ Samsung DeX ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• อุปกรณ์เสริม: เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม
• บอร์ดประจ�ำวัน: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงสไลด์โชว์พร้อมคุณสมบัติที่ได้เลือกไว้ โปรดดูที่ บอร์ดประจ�ำวัน ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• Bixby Routines: เพิ่มกิจวัตรประจ�ำวันเพื่อการตั้งค่าอัตโนมัติที่คุณใช้ซ�้ำ ๆ เครื่องยังแนะน�ำกิจวัตรประจ�ำวันที่มี
ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่คุณพบบ่อยอีกด้วย โปรดดูที่ Bixby Routines ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ปุ่มด้านข้าง: เลือกแอพหรือคุณสมบัติเพื่อเปิดใช้โดยใช้ปุ่มด้านข้าง
• โทรและส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่น: ใช้คุณสมบัติการโทรและการส่งข้อความของเครื่องของคุณที่เครื่องอื่นที่ได้ลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account ของคุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ถาดมัลติวินโดว์: เปิดถาดมัลติวินโดว์เพื่อเข้าถึงแอพที่คุณต้องการเรียกใช้ในมุมมองหน้าจอแยกได้อย่างรวดเร็ว โปรดดู
ที่ การใช้แผงมัลติวินโดว์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
194
การตั้งค่า
• มุมมองป๊อปอัพอัจฉริยะ: เลือกแอพเพื่อดูการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าต่างป็อบอัพ เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดู
เนื้อหาได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าต่างป๊อปอัพโดยการสัมผัสที่ไอคอนที่หน้าจอ
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในแอพที่รองรับคุณสมบัติมัลติวินโดว์
• ภาพถ่ายหน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับภาพหน้าจอและตัวบันทึกหน้าจอ
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
• ลดภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าเครื่องให้ลดเอฟเฟ็กต์หน้าจอของการกระท�ำบางอย่าง เช่นการเปิดหรือการปิดเเอพ
• การเคลื่อนไหวและท่าทาง: เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดการตั้งค่า โปรดดูที่ การเคลื่อนไหวและ
ท่าทาง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• Game Launcher: เปิดใช้งาน Game Launcher โปรดดูที่ Game Launcher ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การเคลื่อนไหวและท่าทาง
เปิดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหวและก�ำหนดค่าการตั้งค่า
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → การเคลื่อนไหวและท่าทาง
• แตะสองครั้งเพื่อปลุก: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดหน้าจอโดยการสัมผัสสองครั้งที่ใดก็ได้ที่หน้าจอขณะที่หน้าจอปิดอยู่
• การพักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้ป้องกันหน้าจอไม่ให้ดับขณะที่คุณมองที่จอ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดเสียงสายเรียกเข้าหรือการเตือนด้วยการเคลื่อนไหวฝ่ามือ
• ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณ
สามารถดูรูปภาพที่บันทึก แกลเลอรี่
ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรออกหรือส่งข้อความเมื่อคุณปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายที่รายชื่อหรือ
หมายเลขโทรศัพท์ในแอพ โทรศัพท์ หรือ รายชื่อ (SM-T865)
195
การตั้งค่า
Digital Wellbeing
ดูประวัติการใช้งานรายวันของเครื่องของคุณ คุณสามารถดูข้อมูล เช่น ระยะเวลาที่เปิดหน้าจอและจ�ำนวนครั้งที่คุณเปิดแอพ
หรือใช้คุณสมบัติบางอย่าง คุณยังสามารถจ�ำกัดเวลาการใช้งานหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนส�ำหรับแต่ละแอพได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Digital Wellbeing
เวลาที่หนาจอไดเปดขึ้น
จํานวนการปลดล็อก
จํานวนการแจงเตือน
แผงหนาปด
เปดใชงานโหมดลดแรงลม
เปลี่ยนการตั้งคาการแจงเตือน
การตั้งค่าตัวจับเวลาส�ำหรับแอพ
คุณสามารถจ�ำกัดเวลาการใช้งานรายวันส�ำหรับแต่ละแอพโดยตั้งค่าตัวจับเวลา เมื่อถึงขีดจ�ำกัด แอพจะถูกปิดใช้งานและคุณ
จะไม่สามารถใช้งานได้
1
2
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Digital Wellbeing → แดชบอร์ด
สัมผัส ไม่มีตัวตั้งเวลา ถัดจากแอพที่คุณต้องการและตั้งค่าเวลา
การเปิดใช้งานโหมดลดแรงลม
คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดลดแรงลมเพื่อลดอาการปวดตาก่อนการนอนหลับและป้องกันไม่ให้การนอนหลับของคุณได้รับ
การรบกวน
1
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Digital Wellbeing → ลดความสว่างลง และสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
196
การตั้งค่า
2
3
เปิดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติที่คุณต้องการ
• สเกลสีเทา: แสดงสีที่หน้าจอเป็นโทนสีเทา
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการที่อนุญาต
เพื่อตั้งค่าก�ำหนดเวลาให้เปิดใช้งานโหมดลดแรงลม สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งาน สัมผัส ตั้ง
ก�ำหนดการ และจากนั้นตั้งค่าเวลา
การดูแลอุปกรณ์
บทน�ำ
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความปลอดภัยของ
ระบบของเครื่องของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ
แบตเตอรี่
ความปลอดภัย
ที่เก็บ
หนวยความจํา
197
การตั้งค่า
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ปรับตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นและการปิดแอพที่ทำ� งานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติได้เมื่อเครื่องของคุณไม่ได้ใช้งาน สัมผัส → การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพอัตโนมัติ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน หากคุณต้องการตั้งค่าเวลาให้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยอัตโนมัติ สัมผัส เวลา
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ต�่ำ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดพลังงาน
เลือกโหมดพลังงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานของเครื่องของคุณ
สัมผัส โหมดพลังงาน และเลือกตัวเลือก
• ปรับแล้ว: เพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของเครื่องและการใช้งานแบตเตอรี่
• ประหยัดพลังงานปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
198
การตั้งค่า
• ประหยัดพลังงานสูงสุด
► SM-T865: ในโหมดการประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยเปิดใช้งานโหมดกลางคืน
และจ�ำกัดแอพและคุณสมบัติที่ใช้ได้ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
► SM-T860: ในโหมดการประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยเปิดใช้งานโหมดกลางคืน
และจ�ำกัดแอพและคุณสมบัติที่ใช้ได้
โหมดประหยัดพลังงานแบบปรับอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติตามรูปแบบการใช้งานและพลังงานแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่
สัมผัส โหมดพลังงาน และสัมผัสสวิตช์ โหมดประหยัดพลังงานแบบปรับอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องของคุณจะเปิดใช้
งานโหมดประหยัดพลังงานตามสถานการณ์เพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
การจัดการการใช้แบตเตอรี่ส�ำหรับแต่ละแอพ
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่
ได้ใช้งานได้ เลือกแอพจากรายการแอพและสัมผัสสวิตช์ พักการใช้งานแอพ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ
ที่เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ที่เก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือก และสัมผัส ลบ
199
การตั้งค่า
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
เพื่อเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนหน่วยความจ�ำที่คุณก�ำลังใช้งาน ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการ
แอพ และสัมผัส ล้างตอนนี้
ความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การดูแลอุปกรณ์ → ความปลอดภัย → สแกนแท็บเล็ต
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษาและการใส่ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก โปรดดูที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• วัน​ที่​และ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูคำ� ถามที่พบบ่อย โปรดดูที่ Samsung Members ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
หรือเฉพาะการตั้งค่าเครือข่าย หรือการตั้งค่าการเข้าถึง นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ใน
เวลาที่ได้ตั้งไว้ส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
200
การตั้งค่า
การเพิ่มภาษาของเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ
1
2
3
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → ภาษาและการใส่ข้อมูล → ภาษา → เพิ่มภาษา
เพื่อดูทุกภาษาที่สามารถเพิ่มได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม
เพื่อตั้งค่าภาษาที่ได้เลือกไว้เป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส ตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส ใช้ค่าปัจจุบัน
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้าน
บนสุดของรายการ
เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลื่อนไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนั้น
สัมผัส ใช้ หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• ตัวอ่านหน้าจอ: เปิดใช้งาน Voice Assistant ซึ่งมีข้อเสนอแนะด้วยเสียง เพื่อดูข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้วิธีการ
ใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัส การฝึกใช้งาน
• การเสริมการมองเห็น: ปรับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงส�ำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
• ตัวช่วยส�ำหรับการได้ยิน: ปรับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงส�ำหรับผู้ใช้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
• การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว: ปรับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ใช้ที่ไม่ถนัด
• การตั้งค่าขั้นสูง: ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการเข้าถึงโดยตรงและคุณสมบัติการแจ้งเตือน
• บริการที่ติดตั้ง: ดูบริการการเข้าถึงที่ได้รับการติดตั้งที่เครื่อง
201
การตั้งค่า
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
• ดาวน์โหลดและติดตั้ง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi: ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi
• อัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับการ
ปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
คู่มือการใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คู่มือการใช้
202
การตั้งค่า
เกี่ยวกับแท็บเล็ต
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับแท็บเล็ต
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ
► SM-T865: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะการ์ด SIM Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
► SM-T860: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูล​ทาง​กฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
203
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้ส�ำหรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
204
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มด้านข้างและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบทั้งหมด ก่อน
ที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
205
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
206
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
207
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ค่อยดี
หากไม่สามารถพบเครื่องบลูทูธอื่นๆ หรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือเกิดการท�ำงานผิดพลาด ให้ลองท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นพร้อมที่จะได้รับการสแกนหรือได้รับการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Bluetooth เพื่อเปิดใช้งานอีก
ครั้ง
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย → ตั้ง
ค่าใหม่ → รีเซ็ท เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณอาจเกิดการสูญหายได้เมื่อท�ำการ
รีเซ็ต
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
208
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกเคสของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำ� เป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
ลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น แคช โดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่องหรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
209
ภาคผนวก
ปุ่มหน้าหลักไม่ปรากฏ
แถบการน�ำทางที่มีปุ่มหน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อดูแถบการน�ำทาง ลากขึ้นด้านบน
จากหน้าจอล่าง
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
210
ถัดไปจากแถบปรับความ
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใด ๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถได้รับการผลิตซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ ทั้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising